Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna"

Transkript

1 Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNDE ÞOK FÝYAT DEVAM EDÝYOR 1500 (KDV DAHÝL) ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMÝ 1100 (KDV DAHÝL) Üçtutlar Mah. 14. Sokak No: 3/21 (Carrefour Arkasý) Tel: Fax: Gsm: orum merkeze baðlý Ovasaray Köyü ne 3 kilometre mesafede bulunan Döllektepe mevkiinde arsasý bulunan bazý vatandaþlarýn maðdur olduðu bildirildi. Beþir Atalay Atalay gelemiyor * HABERÝ 2 DE Fiyatý : 40 Kuruþ * HABERÝ 11 DE (.HAK:3472) Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) orum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin katýlacaðý törenle bugün hizmete açýlacak. 4 meslektaþýmýza basýn kartý orum daki basýn kuruluþlarýnda görev yapan 4 meslektaþýmýz daha sarý basýn kartý almaya hak kazandý. * HABERÝ 10 DA Serdar Özel Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna son Yanýltýcý açýklamalara dikkat! Otomobillerde kýþ lastiði kullanýmýnýn yasal açýdan zorunlu olduðu yönündeki haberler vatandaþýn kafasýný karýþtýrdý. Konuyla ilgili açýklama yapan yetkililer, kýþ lastiði kullanýmýyla ilgili olarak bazý ajanslar tarafýndan basýn kuruluþlarýna servis edilen haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný kaydettiler. * HABERÝ 10 DA Vali Sabri Baþköy, OSB de üretim yapan Meþhur orum Leblebisi üretim tesisini ziyaret etti. orum leblebisi baþlý baþýna bir marka Yetkililer, kýþ lastiði konusunda otomobil sürücülerini aydýnlattý. Genç turizm rehberleri yetiþtirilecek Serkan Þansever Önceki gün Ankara Gölbaþý nda düþen askeri helikopterde þehit olan Binbaþý Ahmet Duman ve diðer þehitlerimiz memleketlerinde göz yaþlarýyla uðurlandý. Þehitlerimize hazin veda Ankara Gölbaþý'ndaki helikopter kazasýnda þehit düþen 4 asker için Ankara Kara Havacýlýk Okulu Komutanlýðý'nda bir tören düzenlendi. Þehitler arasýnda orum Kýz Meslek ve Teknik Lisesi Müdürü Elvan Güneþ'in yeðeni (baldýzýnýn oðlu) Binbaþý Ahmet Duman da bulunuyor. * HABERÝ 4 DE ÝHH Gazze halkýnýn yardýmýna yetiþti Þiddetli yaðýþ ve fýrtýnanýn vurduðu Gazze de abluka nedeniyle zaten zor bir yaþam süren halkýn yardýmýna ÝHH ekipleri yetiþti. * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 10 DA Eray Durkaya Vali Sabri Baþköy, orum Organize Sanayi Bölgesi ne 2012 yýlýnda kurulan Meþhur orum Leblebisi üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Baþköy, nohuttan leblebi elde edilinceye kadar geçen süreç hakkýnda Mustafa Mavral dan bilgi aldý. * HABERÝ 4 DE Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (Hititsiad), Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (Ýskiad), Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ve Anitta Otel tarafýndan gerçekleþtirilen ortak proje ile gençler turizm rehberi olarak yetiþtirilecek. orum sallandý Gözde Feride Örgel Gazze de yaþanan zorlu yaþam mücadelesine ÝHH nýn yardým eli uzandý. * HABERÝ 7 DE DHKP-C soruþturmasý kapsamýnda yapýlan operasyonda bir kiþi göz altýna alýndý. DHKP-C operasyonu: 1 gözaltý Samsun Özel Yetkili Savcýsý tarafýndan baþlatýlan DHKP-C soruþturmasý kapsamýnda orum'da 2 ayrý adrese operasyon düzenlendi. orum Pir Sultan Abdal Derneði Genel Merkezi'ne yapýlan operasyonda derneðin genel baþkaný H.T. gözaltýna alýndý. * HABERÝ 3 DE

2 2 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 MÜSÝAD vizyonu ile orum sanayisine köprü olacaðýz ÜSÝAD orum MÞube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Hakimiyet'i ziyaretinde, MÜ- SÝAD orum Þubesi aracýlýðý ile MÜSÝ- AD'ýn vizyonu ile orum sanayisi ve ticareti arasýnda köprü kuracaklarýný söyledi. Açýlýþ daveti için gazetemizi ziyaret eden MÜSÝAD orum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun ziyaretine, yönetim kurulu üyeler Adnan Týðlý ve Þükrü Türkoðlu da katýldý. MÜSÝAD orum Þubesi'nin Türkiye genelinde 40. þube olduðunu ifade eden Bekiroðlu, açýlýþýn Baþbakan Yardýmcýsý Beþir H itit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (Hititsiad), Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (Ýskiad), Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ve Anitta Otel tarafýndan gerçekleþtirilen ortak proje ile gençler turizm rehberi olarak yetiþtirilecek. Hititsiad Toplantý MÜSÝAD orum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve bazý yönetim kurulu üyeleri, gazetemizi ziyaret etti. Salonu'nda düzenlenen tanýtým toplantýsýnda, 'Ýlim için rehber yetiþtiriyoruz' adlý projenin detaylarý hakkýnda kamuoyuna bilgi verildi. Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ'ýn bilgi verdiði toplantýya Mimar Sinan HEM Müdürü Oðuz Ýyibil, Anitta Otel Genel orum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Atalay tarafýndan yapýlmasýnýn planlandýðýný, bugün düzenlenecek açýlýþ törenine ayrýca MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak ve yönetim kurulu üyelerinin de katýlacaðýný duyurdu. Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak No:9 (Ýkincibahar Lokantasý yaný) adresinde açýlýþý gerçekleþtirilecek olan MÜSÝAD orum Þubesi'nin açýlýþ töreninin saat 13,00'de baþlayacaðýný duyuran Müdürü Hasan Özer Gömken, Anitta Otel Genel Müdürü Yardýmcýsý Seval Demirci, Hititsiad Baþkan Yardýmcýsý Þaban Kocaoðlu, Hititsiad Genel Sekreteri Murat Coþkun ve Hititsiad Sekreteri Hamza Kömürcü katýldý. Ýç Ýþleri Bakanlýðý Dernekler Baþkanlýðý tarafýndan onaylanan ve desteklenen projede, orum'un turizm sektörü açýsýndan hakettiði yere gelmesinin ve gençlerin meslek sahibi edilerek istihdamýnýn hedeflendiði projede, en az lise mezunu 15 kýz ve 15 erkek kursiyerin tespit edilerek, eðitimlerinin gerçekleþtirileceðini aktaran Nilgün Aktaþ, projenin toplam süresinin 9 ay olduðunu açýkladý. Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ, proje hedeflerini ve çalýþma yöntemlerini þu þekilde dile getirdi; "7 bin yýllýk tarihe ve kültürel mirasa sahip ilimiz ve çevre illerin turizm alanýnda yeni tanýnýyor olmasý ve orum'un kýrsal turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olmasý bölgesel turizm rehber ihtiyacýný ortaya çýkarmýþtýr. Zengin bir turizm potansiyeline sahip bölgemizde turizm rehberliði, turizm sektörüne dolayýsýyla bölge ekonomisine ve bölgenin tanýnmasýna ciddi katký saðlayacaktýr. Ülkemizde profesyonel turizm rehberliði eðitimi almýþ kiþiler, mesleki problemler nedeniyle çalýþmak için öncelikle önemli turizm merkezlerini tercih etmektedirler yýlýnda orum'a gelen turist sayýsý önceki yýllara oranla %20 artýþ göstermiþtir. Bu da turizmi yeni geliþen bölgelerle ortak problemi paylaþan orum ve civar illerde bölgesel turizm Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: Gsm: Faks: Bekiroðlu, MÜSÝAD'ýn Türk sanayicisine ve yatýrýmcýlarýna önemli hizmetler sunduðunu belirterek, "MÜSÝAD kendi hizmet alanýnda söz sahibi bir sivil toplum kuruluþudur. Ýþ dünyasýna saðladýðý hizmetleri, sanayi þehri olan orumumuz'a da kazandýrmak üzere yola çýktýk. Ýþ adamlarýna danýþmanlýk hizmetleri vermenin yanýsýra, iþ dünyasýnýn sorunlarýnýn çözümü, irtibatý ve özellikle yurt dýþý pazarlara açýlmakta ortaya serdiði baþarýlý çalýþmalar, bundan böyle orum iþ dünyasýnýn da yanýnda olacaktýr." dedi. ÝSKÝAD, HÝTÝTSÝAD, Anitta ve HEM'den rehber eðitimi projesi Genç turizm rehberleri yetiþtirilecek Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ, projenin detaylarý hakkýnda bilgi verdi. Hititsiad da yapýlan toplantýya, proje ortaklarý da katýldý. rehberi ihtiyacýný açýða çýkarmaktadýr. ÝSKÝAD Baþkanlýðý ve orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü, Anitta Otel ve Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði ortaklýðýyla gerçekleþtireceðimiz projemiz; Turizm açýsýndan sürekli bir deðiþim ve geliþim gösteren, içinde ilimizin de bulunduðu TR 83 bölgesindeki illerde (orum,samsun,amasya,tokat),turizm sektörlerinde açýk bulunan nitelikli iþgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek üzere rehber yetiþtirilmesi, iþsiz gençlerin meslek ve dil eðitimleri yolu ile istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý, bunun yanýsýra bölge tanýtýmýnýn en üst seviyede yapýlmasý ve bölge ekonomisine katký saðlanmasý amacýný taþýmaktadýr. Proje faaliyetlerimiz arasýnda; Proje yönetim ekibinin oluþturulmasý, katýlýmcýlarýn seçimi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Kýrsal Turizm Etkinlikleri Modüler Programý'na uygun rehberlik eðitimi, Yabancý Dil Eðitimi, söz konusu olan illere görsel eðitim amaçlý geziler ve kapanýþ kokteyli bulunmaktadýr. Hedef kitlesini, en az lise mezunu 15 kýz 15 erkek olmak üzere gençlerden belirlediðimiz projemizde faaliyetlerimiz sonrasý; 30 gencin eðitilmesiyle istihdamlarýna destek olmak, yabancý dil eðitimiyle baþka alanlarda da istihdamlarýna olanak saðlamak, iþsizlik oranýnýn düþmesine katký saðlamak, bölge turizminin ve ekonomisinin canlýlýðýna katkýda bulunmak, TR 83 bölgesinin tanýtýmý hakkýnda farkýndalýk oluþturmak, orum'un uluslararasý turizm haritalarýnda bilinilirliðini artýrmak, turizm rehberliði konusunda yerel karar vericilerin dikkatini çekmek, yabancý turist hizmetiyle kültürler arasý diyaloga katký saðlamak, bölge turizmine 30 bölgesel turizm rehberi kazandýrmak ve gençleri bölgenin turizm potansiyeli hakkýnda bilinçlendirmek hedeflerine ulaþacaðýmýzý ümit ediyoruz." MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek üstakil Sanayici ve MÝþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) orum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin katýlacaðý törenle bugün hizmete açýlacak. MÜSÝAD orum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, 7 bini aþan üyesi ile MÜSÝAD ýn 35 bine yakýn iþletmeyi temsil eden ve yaklaþýk 1 milyon 500 bin kiþiye istihdam saðlayan, yurtiçinde 66 irtibat noktasý bulunan, üyelerinin sorunlarýný, görüþ ve önerilerini kamu kurum ve kuruluþlarýna yerinde ileten, yurtdýþýnda 4 aktif temsilci ile birlikte 60 farklý ülkede toplamda 143 nokta ile hizmet veren, iþ dünyasýna olduðu kadar toplumun diðer kesimleri için de örnek bir eðitim, rehberlik, danýþmanlýk merkezi haline gelen, uygulama ve çalýþmalarýný profesyonel düþünce zeminine oturtan güçlü bir sivil toplum kuruluþu olduðunu söyledi. MÜSÝAD ýn hakkýn ve hukukun, adaletin ve eþitliðin, barýþýn ve güvenin, refahýn ve mutluluðun saðlandýðý; tarihe ve topluma mal olmuþ mahalli ve evrensel MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. deðerlerin gözetildiði, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygýn bir Türkiye hayaliyle yola çýkan hassasiyet sahibi iþ adamlarýnýn, 5 Mayýs 1990 tarihinde Ýstanbul da kurduklarý bir iþadamý derneði olduðunu dile getiren Bekiroðlu, MÜSÝAD ýn misyonunun; ulusal ve uluslararasý düzeyde baðýmsýz ve baðlantýsýz hareket eden bir iþadamlarý derneði olarak, önceden belirlenen ilke ve deðerleri paylaþan üye sayýsýný artýrmak, üyeleri arasýndaki dayanýþmayý geliþtirmek ve kendi içinde saðladýðý bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden geliþmesine katkýda bulunmak olduðunu sözlerine ekledi.(ýha) Beþir Atalay, orum programýný iptal etti ÜSÝAD orum Þubesi'nin Maçýlýþ törenine katýlacaðý belirtilen Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn orum programýnýn iptal edildiði açýklandý. Türkiye gündemini sarsan gözaltý olaylarý ile ilgili Ankara'da yaþanan gergin ortamýn, Atalay'ýn orum programýný iptal etmesine MÜSÝAD orum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu. MÜSÝAD orum Þubesi, açýlýþ için son hazýrlýklarýný tamamladý. yol açtýðý tahmin edilirken, beklenen açýklama akþam saatlerinde orum Valiliði tarafýndan yapýldý. Açýklamada, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ýn orum programýnýn iptal edildiði, MÜSÝ- AD orum Þubesi nin açýlýþ programýnýn aynen gerçekleþtirileceði duyuruldu. Bekir Atalay

3 PERÞEMBE 19 ARALIK Hareket halindeki Týr ýn lastikleri yandý Isýnan balatalar, lastikleri yaktý. orum un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken aþýrý derecede ýsýnan balatalar nedeniyle alev alan TIR'ýn lastikleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yüklediði seramik hammaddesini Samsun a götürmek üzere yola çýkan Celal Nas yönetimindeki 11 TF 127 plakalý TIR ýn arka lastikleri, balatalarýn aþýrý ýsýnmasý nedeniyle seyir halindeyken alev aldý. Aynadan alevleri gören Nas, TIR ý yol kenarýna çekip yangýn söndürme tüpleriyle müdahale etti. Diðer sürücüler durumu Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerine bildirdi. Ýtfaiye ekipleri, yangýný büyümeden söndürdü. Yangýnda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis yangýnla ilgili soruþturma baþlattý.(ýha) DHKP-C soruþturmasý kapsamýnda yapýlan operasyonda bir kiþi göz altýna alýndý. Pir Sultan Derneði Baþkaný gözaltýnda S Hareket halindeyken lastikleri alev alan Týr a itfaiye ekipleri müdahale etti. (.HAK:3458) Osmancýk Caddesi nde meydana gelen trafik kazasýnda, yaya olarak giden iki kardeþ aðýr yaralandý. N.B. (40) isimli bayan sürücü, 19 HH 323 plakalý aracýyla H.S. (24) isimli anne ve 3 yaþýndaki B.S. ye çarptý. Kaza sonrasýnda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýnan genç ve küçük oðlunun durumlarýnýn ciddi olduðu kaydedildi. Yaþlý çift sobadan zehirlendi Alaca da yaþlý bir çift, sobadan çýkan karbon monoksit gazýndan zehirlendi. 72 yaþýndaki H.Ý.K. ve eþi E.K., Alaca Devlet Hastanesi nde ilk müdahalenin ardýndan, ileri tetkik ve tedavi için orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Ambulansla orum a getirilen yaþlý çiftin tedavilerinin sürdüðü öðrenildi. (.HAK:3458) Araba çarpan anne ve çocuðunun durumu aðýr amsun Özel Yetkili Savcýsý tarafýndan baþlatýlan DHKP-C soruþturmasý kapsamýnda orum'da 2 ayrý adrese operasyon düzenlendi. orum Pir Sultan Abdal Derneði Genel Merkezi'ne yapýlan operasyonda derneðin genel baþkaný H.T. gözaltýna alýndý. Samsun Özel Yetkili Savcýsý tarafýndan yürütülen çalýþma kapsamýnda birçok ilde DHKP-C üyesi olduklarý iddia edilen þahýslara yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Daha önce örgüte üye olmaktan tutuklanan ve caza alan H.T.'nin evi ile genel baþkaný olduðu dernekte arama yapýldý. orum Il Emniyet Müdürlüðü Terörler Mücadele Þube Müdürlüðü'ne baðlý ekipler de DHKP-C üyesi olduðu iddiasýyla gözaltýna aldýðý H.T.'un evi ve baþkaný olduðu dernekte yaptýðý aramalarda örgüte ait çok sayýda dokümana ulaþtý. ok sayýda polisin katýldýðý aramalarda ele geçirilen laptop ve dokümanlara el koyan polis, þahýsla birlikte belgeleri Samsun'a götürdü. Bu arada polisin gözaltýna aldýðý H.T. araca bindirilirken sloganlar atarak örgüt propagandasý yaptý. Polis- lere diren þahýs güçlükle araca bindirildi. Emniyet kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Samsun ve orum'un da aralarýnda bulunduðu birçok ilde örgütle baðlantýsý olan kiþiler gözaltýna alýndý.(cýhan) Operasyon iki ayrý adreste gerçekleþtirildi.

4 4 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 orum leblebisi baþlý baþýna bir marka V ali Sabri Baþköy, orum Organize Sanayi Bölgesi ne 2012 yýlýnda kurulan Meþhur orum Leblebisi üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Baþköy, nohuttan leblebi elde edilinceye kadar geçen süreç hakkýnda Mustafa Mavral dan bilgi aldý. Leblebinin ham maddesi olan nohutu orumlu üreticilerden temin ettiklerini ifade eden Mustafa Mavral, amaçlarýnýn orum Leblebisinin tüm üretim aþamalarýný orum'da gerçekleþtirip, Vali Sabri Baþköy, OSB de üretim yapan Meþhur orum Leblebisi üretim tesisini ziyaret etti. baþta orumlu Leblebi üreticileri olmak üzere, tüm Türkiye piyasanýn ihtiyacýný karþýlamak olduðunu belirtti ve Vali Baþköy e ziyaretle- rinden dolayý teþekkür etti. orum da leblebi üretim tesislerinin bulunmasýndan son derece memnuniyet duyduðunu ifade eden Vali Baþköy, orum ile leblebi adeta özdeþleþmiþtir. Dolayýsýyla orum leblebisi ülkemizde baþlý baþýna bir markadýr. orum, bu marka deðeri iyi korumalý ve buna sahip çýkmalýdýr. dedi. Bu tesislerin orum daki nohut üretiminin yanýnda daha fazla katma deðerde de katacaðýna dikkat çeken Baþköy, Mustafa Mavral a iþlerinde bol ve bereketli kazançlar diledi. alýþmalar hakkýnda yetkililerden bilgi alan Vali Sabri Baþköy, orum un leblebi konusundaki marka deðerini iyi korumasý gerektiðine iþaret etti. Merhumun acýsýný paylaþtý V ali Sabri Baþköy, hemþerimiz olan Eski Valilerden Muammer Akman ýn cenaze merasimine katýlarak, ailesi ve yakýnlarýna taziye ve baþsaðlýðý dileklerini iletti. Eski Vali Muammer Akman ýn naaþý, Ulu Camii'nde ikindi namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan orum Ulu Mezarlýðý ndaki aile kabristanlýðýna defnedildi. Cenaze törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat, Sait Topoðlu, Ali Deniz Sürmen ve Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet Müdürü H. Ýbrahim Doðan, ailesi, yakýnlarý ve vatandaþlar katýldý. Vali Baþköy, merhum Vali Akman ýn yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Eski valilerden Vali Muammer Akman ýn cenazesi önceki gün defnedildi. Zülkarnin Öztürk e geçmiþ olsun dileði V ali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi gören Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk ü ziyaret ederek geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Ziyarette, Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Musa Zorlu da ve Saðlýk Hizmetleri Müdürü Ayþe Saat de hazýr bulundu. 15 Aralýk Pazar günü rahatsýzlanarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlan ve burada Dâhiliye Polikliniði nde tedavi gören Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk ü ziyaret eden Vali Sabri Baþköy, acil þifalar ve geçmiþ olsun dileklerini iletti. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi gören Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk ü ziyaret eden Vali Sabri Baþköy, geçmiþ olsun dileðinde bulundu. OSB de toplantý OSB Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyet toplantýsý, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. orum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýlarý orum OSB toplantý Salonu nda Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya orum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal, OSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yaðlý ve Bülent Onur, OSB Müdürü Yaþar Þahin ile OSB müteþebbis he- Toplantýda OSB nin sorunlarý ve tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn durumu masaya yatýrýldý. yeti üyeleri katýldý. OSB Müteþebbis Heyeti toplantýsýnda, Organize Sanayi Bölgesi'nin 2014 yýlý yatýrým programý ve tah- mini bütçesi ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda ise orum OSB de tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisler hususlarý ile diðer gündem maddeleri Ayakkabý firmasýna teþekkür V ali Sabri Baþköy, Poleks Ayakkabý Deri Spor Giyim Ýmalat Sanayi Ýç ve Dýþ Ticaret Limited Þirketi nin ilimizdeki ayakkabý üretim fabrikasýný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda orum OSB Müdürü Yaþar Þahin ile sahibi Namýk Kýtan da hazýr bulundu. Merkezi Ankara da bulunan ve orum Organize Sanayi Bölgesi nde ayakkabý üretimi yapan Polesk Ayakkabý fabrikasýnda ayakkabý üretim aþamalarýný tek tek gezerek incelemelerde bulunan Vali Baþköy, fabrika ortaklarýndan Namýk Kýtan dan bilgi aldý. Üç vardiye çalýþtýklarýný ve ayda ortalama 3 bin 800 ayakkabý ürettiklerini ifade eden Namýk Kýtan, üretilen ayakkabýlarýn Ýstanbul baþta olmak üzere tüm Türkiye piyasasýna sunduklarýný belirtti. o r u m OSB de sanayi, makine, tarým ve kimya ürünleri baþta olmak üzere geniþ bir üretim yelpazesinin olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy; orum OSB ye yapýlan yeni fabrikalarla bu çeþitlilik her geçen gün artýyor. orum sanayisi de bunu fazlasýyla hak ediyor. dedi. Bu fabrikalarýn ilimizde önemli ölçüde istihdam saðladýðýna iþaret eden Vali Baþköy, fabrika sahibi Namýk Kýtan a orum halký adýna teþekkür etti ve baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Vali Sabri Baþköy, OSB de imalat yapan Poleks Ayakkabý Fabrikasý ný ziyaret etti. Üretimin tüm aþamalarý hakkýnda Vali Sabri Baþköy, bilgi aldý. Vali Baþköy, istihdam ve ekonomiye önemli katkýlarýnýn olduðunu belirttiði fabrika sahiplerini tebrik etti.

5 PERÞEMBE 19 ARALIK Þehitlerimize hazin veda A nkara Gölbaþý'ndaki helikopter kazasýnda þehit düþen 4 asker için Ankara Kara Havacýlýk Okulu Komutanlýðý'nda bir tören düzenlendi. Þehitler arasýnda orum Kýz Meslek ve Teknik Lisesi Müdürü Elvan Güneþ'in yeðeni (baldýzýnýn oðlu) Binbaþý Ahmet Duman da bulunuyor. Þehitlerin naaþý,ankara Kara Havacýlýk Okulu Komutanlýðý'nda yapýlan törenin ardýndan memleketlerine uðurlandý. Ankara Gölbaþý Ýlçesi'nde periyodik bakým sonrasý tecrübe uçuþu yapan S-70 Skorsky tipi askeri helikopter, kaza kýrýma uðradý. Enkazdan çýkarýlan þehitlerin naaþlarý adli týp kurumunda yapýlan otopsi iþlemlerinin ardýndan görev yaptýklarý Kara Havacýlýk Okulu Komutanlýðý'na Bütün ülkeyi yasa boðan kazada þehit olan Binbaþý Ahmet Dursun un orum daki akrabalarý da cenaze törenine katýldý. getirildi.þehitler için burada askeri tören yapýldý. Törene, þehit askerlerin aileleri ve görev arkadaþlarýnýn yanýsýra Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil içek, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve Saðlýk Bakan Mehmet Müezzinoðlu ile Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel de katýldý. Törenin ardýndan orum Kýz Meslek ve Teknik Lisesi Müdürü Elvan Güneþ'in yeðeni Kara Pilot Binbaþý Ahmet Duman'ýn naaþý Kýrýkkale'ye, Kara Pilot Üsteðmen Emre Acar'ýn naaþý Aydýn'a, Hava Teknisyen Kýdemli Baþçavuþ Erdinç Salkým'ýn naaþý Tekirdað'a ve Hava Teknisyen Kýdemli Baþçavuþ Hüseyin Uluçeþme'nin naaþý Eskiþehir'e uðurlandý. Þehitlerin naaþý memleketlerinde topraða verildi. Bir yýlda 358 yangýna müdahale ettiler orum un Sungurlu Ýlçe- Belediye Ýtfaiye si'nde, Müdürlüðü'ne baðlý ekipler 2013 yýlý içerisinde þu ana kadar toplam 358 yangýna müdahale ettiði bildirildi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, itfaiye ekiplerinin 2013 yýlý içerisinde Sungurlu'ya baðlý 109 köy ve beldede meydana gelen 69 ev yangýný, 7 araç yangýný, 1 fabrika yangýný, 27 aðaçlýk ve orman yangýný ve 254 arazi ve anýz yangýnýna müdahale ettiðini söyledi. Ýtfaiye ekiplerinin 2013 yýlý içerisinde Sungurlu genelinde meydana gelen 41 trafik kazasýna da müdahalede bulunarak, araçta sýkýþan kazazedelerin kurtarýlmasýný saðladýklarýný ifade eden Baþkan Uzunkaya, yine bu yýl içerisinde 7 araç yangýnýna müdahale edildiðini belirtti. Kýþ mevsimi dolayýsýyla, sobalý evlerde ikamet eden vatandaþlardan sobalarýný kurmadan önce baca temizliði yaptýrmalarý için uyarýda bulunan Uzunkaya, "Gerekli baca temizliðinin yapýlmasý muhtemel zehirlenme ve baca yangýnlarýný önleyecektir. Bu konuda bütün halkýmýzýn duyarlý olmasýný bekliyoruz" dedi.(ýha) Sungullu Ýtfaiyesi, 2013 yýlýný yoðun bir çalýþma temposu ile tamamladý. Ýnsanlarýn en zor anlarýnda yanlarýnda olan kahraman itfaiyeciler gece gündüz demeden yangýnlara müdahale etti yýlý için yapýlan istatistikte, Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye ekipleri, neredeyse her gün bir yangýna koþtu. Önceki gün Ankara Gölbaþý nda düþen askeri helikopterde þehit olan Binbaþý Ahmet Duman ve diðer þehitlerimiz memleketlerinde göz yaþlarýyla uðurlandý. orum Vakfý na yeni isim, yeni yönetim orum Vakfý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz hafta Cuma günü gerçekleþti. orum Vakfý bu toplantýda vakýf senedinde deðiþiklik yaparak orum Hitit Vakfý adýný aldý. Vakfýn Yönetim, Denetim ve Danýþma Kurulu üyeleri de þu isimlerden oluþtu; Yönetim Kurulu üyeleri; Reha Metin Alkan, Mustafa Bilgin, Mustafa Tolga ýrak, Þebnem Gülen, Ali Kýlçarslan, TEÞEKKÜR orum Merkez Boðacýk Köyümüzün elektrik, su, kanalizasyon baþta olmak üzere bir çok sorununun çözülmesi ve son olarak da köyümüzün aðaçlandýrýlmasý, köy içi yollarýmýzýn kumlanmasý ve köyümüze çocuk parký yapýlmasý ve kilit taþý döþenmesinde bizden samimi desteklerini esirgemeyen; orum Valisi Sayýn Sabri Baþköy e AK Parti orum Milletvekilleri Sayýn Salim Uslu ya Sayýn Cahit Baðcý ya Sayýn Murat Yýldýrým a orum Belediye Baþkaný Sayýn Muzaffer Külcü ye AK Parti Ýl Baþkaný Sayýn Ahmet Sami Ceylan a AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Sayýn Mustafa Köse ye orum Ýl Genel Meclisi Üyelerine ve Baþkaný Sayýn Mustafa Eker e orum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Sayýn Ömer Arslan a orum Ýl Özel Ýdaresi Yol Þube Müdürü Mehmet Karadað, Osman Samsunlu, Mehmet Yolyapar, Mustafa Yaðlý. Danýþma Kurulu üyeleri; Reha Metin Alkan, Mehmet Evkuran, Ahmet Cahid Haksever, Abdurrahman Asan, Yakup Coþtu, Ümit Görkem, Mustafa Durmuþ, Sabri Baþköy, Muzaffer Külcü, etin Baþaranhýncal, Ýsmet enesiz, Ahmet Ahlatçý, Haydar Ali Öztaþ, Uður Barlýk ve Þevket Erzen. Sayýn Recep ýplak a orum Ýl Özel Ýdaresi Mühendis ve tüm çalýþanlarýna orum Orman Ýþletme Müdürlüðü yönetici ve çalýþanlarýna orum Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Sayýn Celal Taþdelen e Köyümüzde yapýlan bütün çalýþmalarda emeklerini ve dualarýný bizden esirgemeyen köyümüzde ya da þehir merkezinde oturan tüm köylülerimize köylülerimiz adýna teþekkür ederim. Sadýk Yumurtacý orum Merkez Boðacýk Köyü Muhtarý

6 6 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 Bursa Camii ne orum dan deve kuþu yumurtasý B nceki gün sabah sa- aralarýnda Öatlerinde Halk Bankasý'ýnýn da bulunduðu birçok kuruma yönelik operasyon yapýldý. Operasyonlarla ilgili henüz tam anlamýyla net bir açýklama yapýlmazken, Star Gazetesi Dýþ Haberler Müdürü Saadet Oruç çok çarpýcý bir noktaya iþaret etti. Kanal 24 ekranlarýnda yayýnlanan Moderatör programýma baðlanan Star Gazetesi Dýþ Haberler Müdürü Saadet Oruç, önceki gün sabah saatlerinde yapýlan ve birçok iþadamý ile bürokratýn gözaltýna alýndýðý operasyonla ilgili olarak çok çarpýcý tespitlerde bulundu... ursa'nýn Keles ilçesinde, restorasyonu devam eden Merkez Camii haþerelerden deve kuþu yumurtalarýyla korunacak. Mülkiyeti Vakýflar Bursa Bölge Müdürlüðü nde olan Keles Merkez Camii'nin depreme dayanýksýz minareleri yýkýlarak yeniden yapýlýyor. Ýçi de onarýlan caminin tezyinatý yenileniyor. Üst katý kapatýlan caminin alt katýnda vakit namazlarý kýlýnýyor. Cami imamý Osman Karakuþ, örümcek ve haþerelere karþý camiyi deve kuþu yumurtalarýyla koruyacaklarýný söyledi. Ýran nükleerine karþý kurulan bir kuruluþ tarafýndan geçtiðimiz günlerde bir raporun yayýnlandýðýný ve bu rapora imza atanlar arasýnda Eski Büyükelçi Richard Holburg, Eski CIA Baþkaný Gem Rossey ve Ortadoðu Uzmaný Dennis Ross'un olduðunu ifade eden Oruç, raporda Halk Bankasý ile ilgili yazýlan çarpýcý bilgileri paylaþtý... Karakuþ, Yaptýðým araþtýrmada, Mimar Sinan'ýn Süleymaniye Camii ni yaparken avizelerde bulunan kandil çanaklarýnýn Örümcek ve haþerelerle mücadele de deve kuþu yumurtasý kullanýlýyor. Oruç raporda; Halk Bankasý'nýn Ýran'a yönelik nükleer yaptýrýmlarýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan, ne kadar kilit bir banka haline geleceði belirtilirken, bankanýn 2011 yýlýndan bu zamana kadar ki tüm çalýþmalarýnýn adeta mercek altýna alýndýðýný ve tüm bilgilerin alt alta raporda yazýldýðýný dile getirdi. Oruç, çarpýcý bilgilerin yer aldýðý raporda, Ýran'ýn Ankara Büyükelçisi Ali Rýza Bigdeli'nin yaptýrýmlar kaldýrýldýktan sonra enerji projelerinde Halk Bankasý'nýn ne kadar kilit bir noktaya geleceði bir anlamda anlatýlmaya çalýþýldýðýnýn ifade edildiðini söyledi. Raporun çok uzun olduðunu belirten Oruç, sadece Türkiye'nin deðil farklý ülkelerinde Ýran'la yapacaklarý petrol anlaþmalarý göz önünde bulundurulduðunda Halk Bankasý üzerinden çok büyük para transferlerinin gerçekleþeceðinin altýný çizerek, rapordan sonra Halk Bankasý'na dün yapýlan operasyonun bu çerçevede irdelenmesi gerektiðini söyledi. Paralar onun evinde iddiasý Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nýn yürüttüðü yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun neden dün baþladýðý ortaya çýktý. Þüpheliler arasýnda delillerin yok edilmesi yönünde görüþmeler yapýlmasý üzerine operasyonun baþlatýldýðý öðrenildi. Üç bakanýn oðlu ve iþadamlarýnýn da aralarýnda bulunduðu çok sayýda þüphelinin gözaltýna alýndýðý operasyonun neden dün yapýldýðý ortaya çýktý. Bakan çocuklarýnýn bulunduðu dosya ile ilgili soruþturmanýn 15 ay önce diðerinin ise daha eski bir tarihte baþladýðý kaydedildi. Teknik ve fiziki takip yapýlan soruþturmada þüphelilerin faaliyetlerini durdurmaya baþladýklarý ve delillerin yok edilmesi yönünde görüþmeler yaptýklarý belirlendi. Bunun üzerine durum Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý na da iletilerek dün operasyon baþlatýldý. Dosyanýn daha önce baþka savcýda olduðu ancak bu savcýnýn görev yerinin deðiþmesi üzerine tüm dosyalarýnýn savcý Celal Kara ya geçtiði ifade edildi. Yeþiller geldi Soruþturmada gözaltýna alýnan banka genel müdürünün evindeki kütüphanede ayakkabý kutularý içerisinde 4.5 milyon dolar paranýn ele geçirildiði öðrenildi. Banka genel müdürünün eþinin de bir telefon görüþmesinde Yeþiller geldi þeklinde ifade kullandýðý kaydedildi. Eþi serbest býrakýldý aralarýna deve kuþu yumurtalarý koydurttuðunu öðrendim. Bunun sebebi asýrlar sonra ortaya çýkmýþ. Kurumuþ deve kuþu yumurtasý, insanýn duyamadýðý, ancak akrep, örümcek gibi haþeratý uzak tutan bir koku yaymaktadýr. Dernek baþkanýmýz Mustafa Korkmaz a bunu anlattým. orum'dan 4 adet deve kuþu yumurtasý getirtti. Restorasyon bitince bu yumurtalarý caminin dört köþesine koyacaðýz. Bundan sonra hiçbir haþerat ve örümcek aðý olmayacak" diye konuþtu.(ýha) Mülkiyeti Vakýflar Bursa Bölge Müdürlüðü nde olan Keles Merkez Camii nde kullanýlacak olan deve kuþu yumurtalarý, orum dan gitti. HalkBankasý yla ilgili þok detay Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn önceki gün gözaltýna alýnan eþi Gülbahar Aslan emniyetteki ifadesinin ardýndan dün soruþturmayý yürüten savcý Celal Kara'nýn talimatýyla serbest býrakýldý. emokrat Eðitimciler Sen- Sungurlu Ýlçe Baþ- Ddikasý kaný Ýbrahim Býçak Tutum, Yatýrým ve Yerli Malý Haftasý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Býçak, "12-18 Aralýk tarihleri arasýnda ilkokul ve anaokullarýnda kutlanan Yerli Malý Haftasý'nýn yeme içme haftasýna çevrildi. Pasta kola aðýrlýklý etkinliklere dönüþtü. Bu hafta sadece yiyecek içecekten ibaret olmamalý kültürel, tarihi deðerlerimizin yaþatýldýðý, doðal kaynaklarýmýzýn, mutfak ve müzik zenginliklerimizin tanýtýldýðý, dilimizin korunmasý ve geliþtirilmesi için faaliyetlerin yapýldýðý, yerli üretim sanayi ve teknolojik ürünlerin tanýtýldýðý bir festivale dönüþtürülmeli. Sadece okullarda deðil ülke genelinde kutlanmalý ve farkýndalýk yaratýlmalýdýr" dedi. Ýthal ürünlerin neredeyse hayatýmýzýn bir parçasý haline geldiðini belirten Býçak; "Býrakýn teknolojik ürünleri yiyecek, içecek, giyim sektöründe bile yerli malý bulma imkânsýz hale geldi. ocuklarýmýzýn beslenme çantasýna bile koyacak yerli ürün bulmakta sýkýntý çekilmekte. 'Yerli Malý Yurdun Malý' sloganlarý artýk sadece laftan ibarettir. Ýthal ürünlerin artmasý yerli sanayimizi zor durumda býrakmakta, istihdamý azaltmakta, iþsizliðin ve yoksulluðun artmasýna neden olmakta." þeklinde konuþtu. Okul servislerinin denetimi titizlikle sürdürülüyor. Sungurlu da okul servisleri denetlendi orum un Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim tarafýndan taþýmalý eðitim yapan okul servis araçlarý denetlendi. Denetimlerde servis araçlarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý Taþýmalý Ýlköðretim Yönetmeliði ve Okul Servis Araçlarý Yönetmeliðine uyup uymadýðýna bakýldý. Servisler teker teker durdurulurken, durdurulan hiçbir araçta trafikte can güvenliði açýsýndan öneme sahip olan, emniyet kemerinin sürücü ve öðrenciler tarafýndan takýlmadýðý tespit edildi. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mesut Höçük, denetlenen her araçta teker teker sürücü ve öðrencilere emniyet kemerlerini taktýrdýktan sonra servislerin hareket etmesine izin verdi. Öðrencilere emniyet kemerinin faydalarýný anlatan Höçük, bundan sonra araca biner binmez kemerlerini takacaklarý ve evlerine ulaþýncaya kadar çýkartmayacaklarý konusunda her bir öðrenciden söz aldý. Bazý öðrencilerin ise emniyet kemeri takmayý bilmemeleri ise herkesi þa- Öðrencileri taþýyan servislerin kurallara uyup uymadýðý araþtýrýldý. þýrttý. Denetimde ayrýca servislerin yangýn söndürme tüplerine dikkat edildi. Araçlarýn ço- Ýbrahim Býçak ðunluðunda yangýn tüplerinin ulaþýlmasý en zor yer olan bagajda ve sabitlenmiþ þekilde olduðunu gören komisyon yangýn söndürme Küresel sermayenin her alanda hissedildiði Türkiye'de yerli üretimin desteklenmesi için Yerli Malý Haftasý'nýn bir vesile olmasý gerektiðini kaydeden Býçak, çocuklarla beraber halkýnda içinde olacaðý etkinlikler yapýlarak hem yerel üretimin desteklenmesi hem de ülke çapýndaki üretilmiþ ürünlere yönlendirilmesi teþvik edilmesinin önemine deðinerek kaliteli yerli üretimin de bu sayede daha da artacaðýný sözlerine ekledi. Yerli malý üretiminin ülkenin baðýmsýzlýðýnýn korunmasýndaki önemini Ýlk kez 1923 yýlýnda Ýzmir Ýktisat Kongresinde Atatürk'ün gündeme getirdiðini hatýrlatan DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak açýklamasýndan þu ifadeleri kullandý: "Küresel ve ekonomik krizde risklerin her zaman olduðunu unutmamalý, büyük Türkiye idealinin bir yolunun da yerli malý kullanmaktan geçtiðini aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Tüm partiler, meslek kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, siyasiler bu haftaya gereken önemi göstermeli. Tasarrufun hangi alanlarda nasýl yapýlacaðýna dair bilgilendirmeler sýklýkla yapýlmalý. Geliþen Türkiye için ise farkýndalýðý yüksek Yerli Malý Haftasý kutlamalarýndan baþlanmalý. TBMM bu konuda rekabet ilkelerini dikkate alarak etkili kararlar almalý. Yerli Malý Haftasýnýn göstermelik olarak kutlandýðý hafta olmaktan çýkarýlarak festival havasýnda kutlanmasý saðlanmalý. Ülke ekonomisine katký saðlayacak bir seviyeye çýkarýlmalý. Sadece okullaardaki çocuklarýn deðil yetiþkinlerin de katýlýmý saðlanmalý. Yerel yiyecekler, tekstil ve teknoloji ürünleri öne çýkarýlmalý. Güçlü bir yerli sermaye ancak böyle oluþturulabilir." Hemþerim Süleyman Arslan kimin ayaðýna bastý? tüplerini aracýn içinde kolay eriþilebilecek bir yere konulmasý ve öðrenci servislerine yolcu alýnmamasý konusunda þoförler uyarýldý. Komisyon tarafýndan kurallara uymayan sürücülere idari para cezasý uygulandý.(ýha) Sloganlar artýk laftan ibaret Bu hafta ülkemizde bir taþla üç önemli kuþ alsa da, Türkiye ile Ýran arasýndaki petrol alýmý ve vurulmuþ oldu. Krizleri teðet geçerek var olma ödemelerin Halk Bankasý üzerinden altýn olarak mücadelesi veren EKONOMÝMÝZ, Bakan çocuklarýnýn yapýlmasýndan Ýsrail'in rahatsýz olacaðý bir gerçektir. Bir gözaltýna alýnmasý ile HÜKÜMET ve son günlerde diðer iddia ise rahatsýz olan Ýsrail'in bu konuda yýldýzý iyice parlayan bir kamu kurumu olan HALK soruþturma baþlatýlmasý için uzun süredir baský yaptýðý ve BANKASI ve hemþerimiz Süleyman ARSLAN. MOSSAD'ýn soruþturma açýlmasý için Ýstanbul Bunlarýn ileride toplandýklarý kavþak ise Ülkenin Genel Adliyesi'nde devreye girdiði konuþulmaktadýr. Ekonomisini yýpratarak, yine borç dilenen ve kirli Tabi iþ bununla da kalmýyor, Ýran yaptýrýmlarýn ellerini öptürerek, dünyanýn görmediði faizlerle para yumuþatýlmasý ile oluþacak ekonomik hareketleri, en zor satan Emperyalist Güçlerdir. döneminde dostluk elini uzatan Halk Bankasý ile de Ülkemiz baðýmsýzlaþma mücadelesi verdikçe, yapmayý düþünüyordu. birileri bundan rahatsýz olmakta ve bu yapýyý nasýl kýrarýz Star Gazetesi Dýþ Haberler Müdürü Saadet Oruç, derdindedirler. Kendilerinden izin almadan, tuvalete bile Ýran'ýn Ankara Büyükelçisi Ali Rýza Bigdeli'nin gitme izni vermeyen emperyalist güçler, Ýran ile Türkiye Yrd. Doç. Dr. yaptýrýmlar kaldýrýldýktan sonra enerji projelerinde Halk arasýndaki irtibatýn devam etmesinden ve bu irtibatý Rahmi Akbaþ Bankasý'nýn ne kadar kilit bir noktaya geleceðini saðlayan Halk Bankasý'na karþý büyük bir kin Bilecik Üniversitesi söylediðini belirtmiþtir. Bu ise Halk Bankasý'nýn duymaktaydýlar. Bu amaçla bu gücün su yüzündeki yýldýzýnýn iyice parlamasý, dolayýsýyla Türk Ekonomisinin görünen yüzü Ýsrail lobisi AIPAC, Türkiye aleyhine kampanya yükselmesi anlamýna gelmektedir. baþlatarak Ýran ile Türkiye arasýndaki ticarette aracý olarak Menderes'e yapýlanla ayný suçladýklarý Halk Bankasý'ný ve Genel Müdürü Süleyman ARSLAN'ý hedef aldýlar. Dürüstlüðü ve çalýþkanlýðýndan zerre kadar kuþku duymadýðým hemþerim Süleyman Bey'e yapýlanlarýn anlamý ABD'de çýkan bir gazetede yayýmlanan haber göre de yine aslýnda Adnan Menderes'e yapýlanlarla aynýdýr. Bana hep belli lobiler, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi'ne baský yaptýklarý, soruyorlar Adnan Menderes neden asýldý? ünkü gelecektekilere meclis ise çeþitli þekillerde Halk Bankasý'nýn Ýran ile olan ticari gözdaðý vermek içindi. Ýþte hem hemþerime hem de deðerli iliþkilerinden duyduðu rahatsýzlýk dile getirilmiþti. Haberde, bu eþlerine görülen bu zülüm, milletini seven vatansever insanlarýn amaçla Meclis, ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry ve Hazine korkarak, bir daha iþ yapamaz hale getirilme planýdýr. Bakaný Jack Lew'a mektup göndererek, "Sizden Halkbank'ýn Ýran'a altýn transfer edilmesindeki iþlemleri ele almanýzý istiyoruz" Deðerli hemþerim, hem hemþerilerin hem de bizim gibi dedikleri belirtildi. uzakta yaþayanlar, senin dürüstlüðün ve emanete olan saygýný bilmektedirler. Bu açýdan, senin gibi insanlar her dönemde eziyet Düðmeye neden basýldý? çektiler ve çekmeye de devam edeceklerdir. Ne olur sabret, Halk Bankasý'ndaki düðmeye basýlma nedeni olarak da zaten ALLAH sabredenlerin yanýndadýr. Biz ise her zaman yanýndayýz. Ýsrail ve MOSSAD gösterilmektedir. Her ne kadar iddia olarak yer

7 PERÞEMBE 19 ARALIK Ýslam dünyasýndaki STK lar tek yürek 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Konferansý, Holiday Inn Ýstanbul Airport Hotel de gerçekleþtirildi. orum ÝHH ve ÝLKEDER, 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Konferansý na katýldý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ile ÝÝT Ýnsani Ýþler Departmanýnca Ýslam Dünyasýnda Yükselen Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Rolü temasýyla Ýstanbul da düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý KonfeSelim Özkabakçý ransý sona erdi. Holiday Inn Ýstanbul Airport Hotel de gerçekleþtirilen konferansa orum dan ÝHH orum Temsilcisi Selim Özkabakçý katýldý. Konferansýn sonuç bildirgesinde Ýslam dünyasýndaki yardýmlarýn Ýslam Ýþbilirliði Teþkilatý çatýsý altýnda ve Ýslami Kalkýnma Bankasý (IDB) ile birlikte yürütülmesi kararlaþtýrýldý Aralýk günlerinde Ýlke-Der ve orum ÝHH nýn da katýldýðý, Ýslam dünyasýndan çeþitli sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin bir araya gelerek Ýstanbul'da gerçekleþtirdiði konferans, tarihi önemde kararlar alarak baþarýyla sonuçlandý. Ýki günlük yoðun tartýþma ve deðerlendirmeler ýþýðýnda elde edilen sonuçlar þöyle: Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý çatýsý altýnda 5 incisi düzenlenen konferansta çeþitli tavsiyelerde bulunuldu. Sivil toplum kuruluþlarýndan 300 ü aþkýn katýlýmcý, Gazze Þeridi nde soðuk kýþ þartlarýnýn ve Suriye içindeki ve dýþýndaki mülteci kamplarýnýn iyileþtirilmesi için tavsiyelerde bulunurken Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Genel Sekreteri bünyesinde Gazze ye yardým yapýlmasýna karar verildi. Konferansa Ýslam Dünyasý ndan STK çok sayýda temsilcisi katýldý. STK lar ayrýca Orta Afrika bölgesine yapýlacak insani yardýmlar konusunda uyarýda bulundu. Mali deki ve diðer bölgelerdeki mültecilerin yurtlarýna dönmeleri konusunda destek verilmesini istedi. Konferansa kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, ÝÝT Genel Sekreteri, ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým ýn yaný sýra Ýslam dünyasýndan çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn üst düzey temsilcileri katýldý. Asansörler SOS veriyor B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnca hazýrlanan ve Resmi Gazete'de yayýmlanan yönetmelik uyarýnca belediyelerin sorumluluðunda denetime tabi tutulan aralarýnda okul, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da yer aldýðý binalardaki asansörlerin yarýdan fazlasýnýn, kullanýlamaz durumda olduðunun belirlendiði bildirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn 5 Kasým 2011'de Resmi Gazete'de yayýmladýðý yönetmelikle, þehir içi mücavir alanlardaki asansörlerin yýllýk muayene ve deneylerinin yaptýrýlmasýndan belediyeler sorumlu tutuldu. Bunun üzerine Türkiye genelindeki belediyelerce, Türk Standartlarý Enstitüsü ile Türk Mühendis Ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) gibi kurumlarýn yaný sýra baðýmsýz denetim yapan uzman kuruluþlarla, asansörlerin denetimi konusunda anlaþmalar yapýldý. Türkiye genelinde 215 belediye ile denetim konusunda protokol yapan TMMOB'un gerçekleþtirdiði asansör denetimlerinde, korkutan sonuçlar ortaya çýktý. "Asansörlerin yüzde 80'i riskli" TMMOB Asansör Kontrol Merkezi Müdürü Berkay Eriþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye'deki asansörlü bina sayýsýnýn 300 bin civarýnda olduðunu ve denetimler sonucunda asansörlerin yaklaþýk yüzde 80'inin riskli olduðunun tespit edildiðini vurguladý. Denetimlerin yetkili kurumlarca yapýlmasýnýn insan saðlýðý açýsýndan önemli olduðuna dikkati çeken Eriþ, þöyle konuþtu: "TMMOB olarak Türkiye genelinde 215 belediye ile protokol yaptýk. Ülke genelindeki asansör denetimlerinin neredeyse yarýsýný biz yapýyoruz. Denetimler sonucu gördük ki maalesef bu konuda çok ciddi sýkýntýlar var. Ülke genelindeki asansörlerin yüzde 80'i riskli durumda. Geçen yýl bu oran yüzde 90 civarýndaydý ancak bakanlýðýn yönetmelik, genelgeleri ve bizler gibi denetleme yapan kurumlarýn bilgilendirmeleri sayesinde biraz olsun bilinçlenme oldu." Denetleme kuruluþlarý olarak yüksek derece riskli asansörlere "kýrmýzý etiket" yapýþtýrdýklarýný ve bina yöneticilerini uyardýklarýný ifade eden Eriþ, "Kýrmýzý etiketin anlamý, asansörün can ve mal güvenliði açýsýndan uygun olmadýðýný yansýtýr. Maalesef Türkiye'deki birçok bina kýrmýzý etiket taþýyor" diye konuþtu. Asansörlerin uzman firmalarca ayda bir kez bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý, yýlda bir kez de denetimden geçmesi gerektiðini dile getiren Eriþ, "Yapýlan denetimlerin ardýndan kýrmýzý etiket yapýþtýrýlan ve verilen süreye raðmen bakýmý yapýlmayan asansörlerin mühürlenmesi gerekmektedir. Kapatma yetkisi de belediyelere verilmiþtir. Ancak belediyeler bu konuda biraz duyarsýz davranmaktadýr" ifadelerini kullandý. Bina yöneticilerinin yasal sorumluluk anlamýnda çok fazla yükümlülüðü olduðunu anlatan Eriþ, "Milyonda bir ihtimal olsa bile olasý bir can kaybý durumunda ilgili kiþilere hapis cezasý var. Size rapor verildiði ve teblið edildiði halde buna bir önlem alýnmýyorsa bu durumda sorumluluk birinci derecede bina yöneticileri ait olmaktadýr" dedi. Yeþil etiket için 130 madde TMMOB olarak asansör denetimlerinin saðlýklý yapýlabilmesi için 130 maddelik bir liste hazýrladýklarýný, bakanlýðýn da bu listeyi genelge olarak yayýmladýðýný belirten Eriþ, asansör denetimlerinde liste- deki unsurlarýn tek tek kontrol edildiðini söyledi. Söz konusu 130 maddelik listedeki 52 maddenin önemli olduðunu ifade eden Eriþ, "Denetimler sýrasýnda bu 52 maddeden herhangi birinde eksiklik olduðu tespit edilirse, asansöre kýrmýzý etiket yapýþtýrýlýyor. Diðer maddeler ufak tefek sayýlabilecek, can güvenliðini etkilemeyecek unsurlardýr" ifadelerini kullandý. Denetimler sýrasýnda mutlak suretle kontrol edilmesi gereken unsurlarý da açýklayan Eriþ, "Ýlk akla gelen kaçak akýmýn olup olmadýðýdýr. ünkü elektrik çarpma riski çok yüksek. Yine kapý kilitlerinin kontrol edilmesi, halatlarýn durumu, olasý bir kayma sonucu yumuþatma mekanizmasý iþlevini gören tamponun olup olmadýðýna bakýlmasý lazým. Asansörün düþmesi durumunda paraþüt sisteminin devreye girmesi gerekiyor. Emniyet açýsýndan bunun da kontrol edilmesi lazým" diye konuþtu. Denetimin kamusal bir görev olduðunu ve TMMOB olarak Türkiye genelinde en kapsamlý denetim yapan kuruluþ olduklarýný vurgulayan Eriþ, "Rakamlardan da görüldüðü gibi en yaygýn ve ciddi denetim yapan kurumuz. Kamuoyunu bilgilendirmeye de çalýþýyoruz. Üzücü kaza olmamasý tek amacýmýz" diye konuþtu. Asansörler mühürleniyor orum'da denetimler sonucu sýnýfta kalan ve mühürlenmeye baþlanan asansörlerin, kullanýma kapatýlmasýnýn doðru bir karar olduðunu vurgulayan Eriþ, "Asansörlerin mühürlenmesi yerinde bir uygulama. Konunun önemine dik- kat çekecek ve gerekenin yapýlmasýný hýzlandýracaktýr" dedi. Denetim ekibinde yer alan asansör muayene uzmaný makine mühendisi Gökhan Demirkan, uyarýlara raðmen kullanýlmaya devam edilen asansörlerin mühürlenmesi iþlemine baþlandýðýný, yüksek derece riskli asansörlerin kýsa sürede bakýmlarýnýn yaptýrýlmasý gerektiðini söyledi. Kent merkezinde ilk etapta 700'e yakýn bi- nanýn asansörünün denetlendiðini ifade eden Demirkan, "Denetimlerde 530 asansörün kullanýma uygun olmadýðý ve en kýsa sürede bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý gerektiði görüldü. Kýrmýzý etiket yapýþtýrýlan yüksek derece riskli asansörler, insan yaþamý açýsýndan büyük tehlike oluþturmaktadýr. Bina yöneticilerine gerekli uyarýlarýmýza raðmen yüzlerce asansörün uygun kriterlere getirilmediði belirlendi. Belediyenin de kararýyla, insan saðlýðýný tehlikeye atan bu asansörleri mühürlemeye baþladýk" diye konuþtu.(aa) Gazze de yaþanan zorlu yaþam mücadelesine ÝHH nýn yardým eli uzandý. ÝHH Gazze halkýnýn yardýmýna yetiþti Þ iddetli yaðýþ ve fýrtýnanýn vurduðu Gazze de abluka nedeniyle zaten zor bir yaþam süren halkýn yardýmýna ÝHH ekipleri yetiþti. Ýsrail ablukasý altýnda halkýn yaþam mücadelesi verdiði Gazze'de süren þiddetli yaðýþ ve fýrtýna hayatý felç etti. Yaðýþ ve fýrtýna nedeniyle bölgede çok sayýda yerleþim yerinin tamamen sular altýnda kaldýðý, tarým arazilerinin zarar gördüðü bildirildi. Bölgede yaklaþýk 42 bin kiþiye tekabül eden 7 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldýðý bu yerleþim yerlerinde yaþanan zararýn yaklaþýk 40 milyon dolarý bulduðu öðrenildi. Yol, su, elektrik ve iletiþim þebekeleri ile kanalizasyon sisteminde meydana gelen hasarýn ise 12 milyon dolarý geçtiði belirtiliyor. Ekonomi Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada ise sanayi ve ticaret sektörlerinde 3 milyon dolar kayýp yaþandýðý, yaklaþýk bin sanayi merkezinin zarar gördüðü kaydedilirken ulaþým alanýnda 2 milyon dolar zarar meydana geldiði, 200 aracýn su altýnda kaldýðý ifade edildi. Uzmanlar, ticari sýnýr kapýlarý açýlýp Ýsrail ablukasý tamamen kaldýrýlmadan Gazze'deki altyapý sisteminin inþa edilerek doðal afetlere yönelik tedbir alýnmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtiyor. Ýsrail'in 2007 yýlýndan bu yana süren ablukasý nedeniyle çok sayýda proje de uygulanamýyor. Þiddetli yaðmur ve fýrtýna nedeniyle Gazze de þu ana kadar 2 bin 500 kiþi evsiz kaldý. Refah Sýnýr Kapýsýnýn kapatýlmasý ve MýsýrGazze arasýndaki tünellerin yýkýlmasýnýn ardýndan kentte olumsuzluklarý daha da büyüdü. Elektrik, su, saðlýk ve iþsizlik sorunu had safhaya ulaþtý Yýkýlan tüneller sayesinde iþ sahibi olan yüzbinlerce kiþi þimdi iþsiz kaldý. Gazze nin akaryakýt ihtiyacý Mýsýr dan saðlanýrken þimdi Ýsrail den az miktarda yüksek fiyatlara mazot alýnýyor. Bu yüzden elektrik santrali çalýþamýyor. Gazze ye 24 saatte sadece 6 saat elektrik verilebiliyor. Su kuyularý istenilen düzeyde çalýþmýyor. Kanalizasyon motorlarý belirli saatlerde çalýþýyor. Ayný þekilde gýda ihtiyacý da Mýsýr da saðlanýrken þimdi mecburen Ýsrail den yüksek fiyatlara alýnýyor. Bu da halkýn zaten olmayan alým gücünü daha da zorlaþtýrýyor. ÝHH bölgede bin 500 kiþiye 3 günlük yiyecek daðýttý. Þiddetli yaðýþ ve fýrtýnanýn etkili olduðu Gazze de hayat neredeyse felce uðradý. Ýsrail in zulmü altýndaki Gazze, þu günlerde þiddetli fýrtýnalarla boðuþuyor. ÝHH ekipleri, yardým malzemelerini Gazze halkýna tek tek teslim ediyor. Ýsrail7in ablukasý nedeniyle alt yapý projelerinin uygulanamadýðý Gazze, sele teslim oldu. ÝHH ekipleri, bölge halkýna üç günlük yiyecek paketlerini ulaþtýrdý.

8 8 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 Ýskilip Polisi ne Mobbing analizi orum da faaliyet gösteren Mobbing özelliðini taþýyan bu mobbing çalýþmasýnýn olumlu sonuçlar doðuracaðýný söyýle Mücadele Derneði, Ýskilip Ýlçe ledi. Mobbing Ýle Mücadele Derneði Emniyet Müdürlüðü nde görevli polis orum Þubesi nin kendilerine polis ve memurlarýna yönelik mobbing analizi saðlýk çalýþanlarýna yönelik mobbing yapacak. anketi çalýþmasý teklifiyle geldiklerinde Türkiye de ilk defa yapýlacak olan memnuniyetle karþýladýklarýný belirten çalýþma kapsamýnda, emniyet mensuplakaymakam Gürsoy, Memurlarýmýzýn rýna mobbing uygulanýp uygulanmadýðý morallerinin yerinde olmasý, kafalarýnýn rahat olmasý, çalýþma ortamlarýnýn rahat araþtýrýlacak. Araþtýrma Ýlçe emniyet olmasý, sunduklarý kamu hizmetinin kamüdürlüðü ile sýnýrlý kalmayýp, diðer Ýslitesini artýracaktýr. Bu düþünceden hakilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ve Ýskireketle yapýlacak olan bu mobbing çalip Milli Eðitim Müdürlüðü baþta olmak lýþmasýyla, memurlarýmýzýn yaþamýþ olüzere, diðer kamu kuruluþlarýndaki perduðu problemlere daha iyi vakýf olabilesonele de anket yapýlacak ve bu anket ceðimizi düþündük dedi. sonuçlarý kamuoyu ile paylaþýlacak. Daha önce Ýskilip Belediyesi nde Özellikle polis teþkilatýndaki intiharlarýn bu çalýþmanýn yapýldýðýný, olumlu sogündem oluþturduðu son yýllarda, mobnuçlar alýndýðýný dile getiren Gürsoy, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy bing analizinde elde edilen sonuçlarýn, kaymakamlýk birimlerinde, özellikle empolislerin sorunlarýnýn ortaya çýkmasý ve niyet ve saðlýk çalýþanlarýnýn üzerinde yapýlacak olan bu anket çalýþçözüm yollarýnýn aranmasý, ayrýca þiddete maruz kalan saðlýk çalýmasýnýn, kendilerine çok faydalý bilgiler sunacaðýný, bu anket çalýþþanlarýnýn sorunlarýnýn da tespiti açýsýndan önemli rol oynayacaðý masý sonrasýnda elde edilen veriler ýþýðýnda, memurlarýn karþýlaþmýþ belirtiliyor. olduklarý problemleri çözme konusunda gayret sarf edeceklerini Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Türkiye de bir ilk olma söyledi.(ýha) Yýkýlan Kültür Sitesi nin yerine yapýlan parkta, kafeterya çalýþmalarý devam ediyor. Kafeterya çatýlarý yükselmeye baþladý orum Belediyesi tarafýndan Yýkýmý gerçekleþtirilen Kültür Sitesi'nin arsasýna kurulacak kafeteryalarýn çelik çatýlarý yükselmeye baþladý. Alt katý, Güzel Sanatlar Galerisi olan inþa edilen park çalýþmasýnda, park içiresinde yer alacak olan iki ayrý kafeteryanýn çelik çatýsýný inþa eden firma yetkilileri, hava þartlarýnýn elverdiði ölçüde çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini ifade etti. Parkýn bünyesinde iki taraflý kafetarya planlandý. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan organize edilen Tiyatro Günleri nde, gençler tiyatroyla buluþturuldu. Gençler tiyatroda buluþtu orum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, geçtiðimiz hafta sonu gençler için tiyatro etkinliði düzenledi. Yýl boyunca devam eden tiyatro etkinlikleri hafta sonu yine orum Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþti. Gençler yönetmenliðini Galip Erdal'ýn yaptýðý Kýzýlýrmak adlý müzikal tiyatro gösterisini izlemekten oldukça keyif aldýlar ve tiyatro biti- minde oyuncularla tanýþýp fotoðraf çektirdiler. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi nden yapýlan açýklamada, merkezin bu tür etkinlikler yaparak, bir yaþama bilimi ve toplum sanatý olan tiyatroyu gençlere sevdirmek, gençlerin tanýþmalarýna, aralarýnda dayanýþma saðlamalarýna, düþüncelerini eyleme geçirme yeteneklerini geliþtirmelerini saðladýðý belirtildi. Kamudaki istihdam arttý amudaki istihdam sayýsý bu yýk lýn 9 aylýk döneminde 80 bin 711 arttý Kadrolu personel sayýsýndaki artýþ 107 bin 524'ü bulurken, sözleþmeli personel ve iþçi sayýsý azaldý.türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, kamudaki istihdam, yýlýn 9 ayýnda yaklaþýk yüzde 2,5 arttý. Böylece kamudaki istihdama 80 bin 711 kiþilik bir ilave oldu. Bu geliþmeyle geçen yýlýn sonunda kamuda toplam 3 mil- yon 215 bin 457 kiþi çalýþýrken, eylül ayýnda bu sayý 3 milyon 296 bin 168'e çýktý. Kamuda çalýþanlar, istihdam türleri açýsýndan deðerlendirildiðinde, kadrolu personel istihdamýndaki performans dikkati çekiyor. Kadrolu personel sayýsýna bu yýlýn 9 aylýk döneminde 107 bin 524 ilave oldu. Böylece geçen yýlýn sonunda 2 milyon 528 bin 123 olan kamudaki kadrolu personel sayýsý 2 milyon 635 bin 647'ye çýktý. Kadrolu personel sayýsýndaki artýþ yüzde 4,3 olarak gerçekleþti. Sözleþmeli personel sayýsý ise bu yýlýn 9 aylýk döneminde 14 bin 257 azaldý. Böylece kamudaki sözleþmeli personel sayýsý 178 bin 222'den 163 bin 965'e geriledi. Sözleþmeli personel sayýsýndaki gerileme yüzde 8 oldu. Söz konusu dönemde kamudaki sürekli iþçi sayýsý da geriledi. Geçen yýl sonunda 351 bin 960 olan sürekli iþçi sayýsý, 341 bin 72'e düþtü. Sürekli iþçi sayýsýndaki azalma 10 bin 888 olarak gerçekleþti. Kamudaki iþçi sayýsýnda 9 aylýk dönemdeki yüzde 3,1'i gerileme yaþandý. Kamudaki geçici iþçi sayýsý ise bu dönemde 15 bin 787 artarak 36 bin 684'e çýktý. Kamudaki geçici iþçi sayýsýndaki artýþ yüzde 54,9'u buldu. Geçici personel sayýsý ise 9 aylýk dönemde azaldý. Geçen yýl sonunda 20 bin 897 olan geçici personel sayýsý, 18 bin 800'e düþtü. Gerileme oraný ise yaklaþýk yüzde 10 oldu. Kamu kurumlarýnda diðer istihdam türlerinde istihdam edilenlerin sayýsý da ayný dönemde 12 bin 573 azalarak 100 bine geriledi. Diðer personel sayýsýndaki azalma yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleþti. - Ýstihdam genel bütçeden çýkýyor Kamudaki istihdama, kurumlarýnýn bütçe türleri açýsýndan bakýldýðýnda en büyük payý genel bütçe kapsamýndaki kurumlarýn aldýðý görülüyor. Buralarda görev yapan kamu çalýþanlarýnýn sayýsý 2 milyon 402 bin 100'u buluyor. Ýstihdamýn kamuda yoðunlaþtýðý bir diðer alan ise yerel yönetimler olarak dikkati çekiyor. Belediyeler ve baðlý kuruluþlar ile mahalli idare birliklerinde çalýþanlarýn sayýsý 226 bin 829'a karþýlýk geliyor. Yüksek öðretimde kamudaki istihdamda önemli bir yer tutuyor. YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde çalýþanlarýn sayýsý 211 bin 999'a ulaþýyor. Ýstihdam türleri açýsýndan 2012 sonu ve Eylül 2013 itibariyle kamuda çalýþanlarýn daðýlýmý þöyle: Parkta yer alacak olan havuzlarýn da inþasý devam ediyor. Emeklilere kötü haber aliye Bakaný M Mehmet Þimþek, Meclis Genel Kurulu nda 2014 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarýsý nýn 6. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularýný yanýtladý. Emekli olduktan sonra tekrar iþ hayatýna dönülürse bir prim kesildiðini ifade eden Maliye Bakaný, Ben bunun doðru bir uygulama olduðu kanýsýndayým. Eðer çalýþabilir düzeyde ise o zaman aslýnda vatandaþýmýzýn erken emekli olmamasýnda hem ülke açýsýndan hem kendileri açýsýndan büyük bir fayda var. alýþan emeklilerden deðil normal emeklilerden dahi vergi alan ülkeler var açýklamasýný yaptý. Yaþa takýlanlara iliþkin de Maliye Bakaný, Türkiye de emeklilikte ortalama yaþ 44. Ve bu Avrupa daki emeklilik yaþýna göre, OECD ye göre karþýlaþtýrdýðýmýz zaman yaklaþýk 30 yýl daha düþük. Ve sosyal güvenlik sistemi bu þekilde gidemez. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliði bu anlamda sýkýntýlý. O nedenle emekli olabilmek için sadece prim gün sayýsýný doldurmak yetmiyor mutlaka yaþý da doldurmasý gerekiyor dedi. (ANKA)

9 Müjdeyi Uslu verdi skenderun Demir ve Ýelik A.Þ. alýþanlarý Yardýmlaþma Sandýðý Vakfý, Ýsdemir'in Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri için, düzenlemiþ olduðu bilgilendirme toplantýsýný Ýskenderun MKÜ Yazýcý Konservatuar Salonu nda gerçekleþtirdi. Bilgilendirme toplantýsýna Hak-Ýþ Konfederasyonu eski Genel Baþkaný ayný zamanda TBMM Meclis Ýdare Amiri AK Parti orum Milletvekili Salim Uslu, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve elik-ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül, elik-ýþ Sendikasý Genel Mali Sekreteri ayný zamanda Vakýf Baþkaný olan Bayram Altun, elik-ýþ Sendikasý Genel Eðitim Sekreteri Recep Akyel Payas Belediye Baþkaný Bekir Altan ile Ýskenderun elik-ýþ Þube Sekreteri Hacý Gönül, Þube Mali Sekreteri Tuncay Avcý, Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri Musa Okcu, Þube Eðitim Sekreteri Murat Kayýþ, Ýsdemir Vakfý yöneticileri, bedelsiz hisse hak sahipleri ile diðer konuklar katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasý Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri Musa Okcu tarafýndan yapýldý. Okçu, selamlama konuþmasýnýn ardýndan sözü Vakýf Baþkaný Bayram Altun'a býraktý. Vakýf Baþkaný Bayram Altun, bedelsiz hisse üzerinden yalana Milletvekili Salim Uslu, Ýskenderun Demir elik çalýþlanlarý ile bir araya geldi. Ýsdemir'in Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri için, düzenlemiþ olduðu bilgilendirme toplantýsýna katýlan Salim Uslu, hisse devri ile ilgili müjde verdi. dayalý haksýz ve yersiz ithamlarla Ýsdemir Vakfý'ný, özünde ise elik- Ýþ Sendikasý'ný hedef gösteren çýkar gruplarýnýn emeðin en yüce deðer olduðuna inanan, emek mücadelesinin öncüsü Hak-Ýþ Konfederasyonu ve elik-ýþ Sendikasý Özelleþtirme sürecinde Ýsdemir' in yüzde 11'lik hissesini bedelsiz olarak çalýþanlar adýna verilmesini ve vakýf aracýlýðýyla belgelendirip kayýt altýna alýnmasýný saðladýðýný bilmeleri gerektiðini kaydetti. Altun, "Ýsdemir Vakfý kendisine emanet edilen varlýk deðerlerini etkin ve verimli yöneterek, hissedarlar ve üyelerine kattýðý deðerleri sürekli arttýrmak sorumluluðunu her þartta taþýmýþtýr ve taþýmaya devam edecektir. dedi. elik-ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül ise uzun ve meþakkatli bir mücadelenin sonunda tek kuruþ ödemeden çalýþanlara bedelsiz hisseleri kazandýrdýklarýný ifade ederek, Yargýyý yönlendirmemiz mümkün deðildi. Tam 8 yýllýk bir yargý süreci oluþtu. Ancak bugün Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) nun kararlarýyla hem hisse senetlerinin adlarýnýza tescili hem de borsaya Birlik hizmetlerini anlattý orum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði toplantýsý, dün Ýskilip in Seyirtepe Tesisleri nde yapýldý. Üyeleri bilgilendirmek ve sorunlarýný dinlemek için düzenlenen toplantýya Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýskilip Ýlçe Müdürü Ali Sülük, orum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu ve personeli ile Birlik üyeleri katýldý. orum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cincek, Birliðin hizmetleri ve üyeliðin avantajlarý hakkýnda bilgiler vererek, birlik- orum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði, Ýskilip de düzenlediði toplantý ile çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. lerin büyük görevler üstlendiðini söyledi. Cinbek, toplantýda yaptýðý konuþmasýný þöyle sürdürdü; Damýzlýk birliklerinin en önemli görevleri ýslah yani suni tohumlama ve kayýt çalýþmalarýný en iyi þekilde yapmak, üyelerinin ürettiði ürünleri en iyi Birlik Baþkaný Hüseyin Cinbek, birlik üyeliðinin artýlarýný anlattý. þekilde pazarlamak ve bununla üyelerin daha ucuz girdi temini için yem bitkisi tohumlarýný tedarik etmek, ekimine destek olmak, girdilerini daha ucuza mal ederek sürdürülebilir, daha karlý bir hayvancýlýk yapmalarýna yardýmcý olmaktýr. Birliðe üye olmak için en az beþ baþ kültür ýrký ineðe sahip olmasý girmenin, hisse senetlerinin alýnýr, satýlýr hale gelmesinin ilk adýmý atýlmýþtýr. Bu geliþme tüm hisse sahiplerimize hayýrlý ve Uðurlu olsun diye konuþtu. Toplantýya katýlan Hak-Ýþ Konfederasyonu eski Genel Baþkaný ve AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Müjdeyi vermek üzere buradayým. SPK'nýn kararý sonrasý bedelsiz hisseler adýnýza tescil edilecek. Hisse senetlerinin devir ve tedavülü üzerindeki kýsýtlamalar kaldýrýlacak. Ýsdemir A.Þ. yönetim kurulu tüm bu düzenlemeler için gerekli kararlarý alýp, gerekli düzenlemeleri yapacak. Bundan böyle kimse burayý Kýþla gibi görüp, Kýþla gibi düþünmeyecek. 22 günlük grev sonrasý leþ kargalar emeðiniz üzerine konmak istediler. Bu leþ kargalarýna asla izin vermeyeceðiz. Sendikanýz iyi günde, kötü günde sizlerle. Yüzde 11'lik bedelsiz hisse senetlerini sizlerle buluþturan yine konfederasyonunuz Hak-Ýþ ve sendikanýz elik-ýþ olmuþtur. Nihai sona yaklaþýlmýþtýr. Nihai son hisselerin kayýt altýna alýnmasý, hisseler üzerindeki devir þartýnýn kaldýrýlmasý ve hisse senetlerinin alýnýr satýlýr hale gelmesiyle olacaktýr. þeklinde konuþtu. gerekmektedir. Üye olunduktan sonra desteklerden yararlanýlmasý için, tüm iþlemler ve baþvurular Birliðimiz tarafýndan yapýlmaktadýr. Üyelerin yapmasý gereken tek þey, alým satým yaptýklarý hayvanlarý Tarým Ýl/Ýlçe Müdürlüðüne bildirdiði gibi Birliðe de bildirmesi, süt ölçüm kaðýtlarýný düzenli bir þekilde vermesi ve hayvanlara suni tohumlama yaptýrmasýdýr. Bilindiði üzere hayvan ýslahý çok önemlidir. Bu nedenle suni tohumlama için daha kaliteli, daha saðlýklý ve daha dayanýklý genetiðe sahip boða spermalarýný Veteriner Hekimleri Odasý ile yapmýþ olduðumuz protokolle kurulan komisyon tarafýndan alýmý saðlanmýþtýr. Suni tohumlama devlet desteklerinden yararlanmak için de çok önemlidir yýlýna ait hayvanýn ýrkýna uygun tohumlamasý varsa, bir yetiþtirici anaç hayvan baþýna 225 TL ve tohumlamadan doðan buzaðýya da 75 TL destek alarak toplam 300 TL destekten yararlanmaktadýr. Fakat Birlik üyeleri anaç hayvan baþýna +60 TL daha fazla destek alarak, anaç hayvan ve buzaðý teþviði toplamda suni tohumlama baþýna 360 TL destek almaktadýrlar. Kýsacasý suni tohumlama hem hayvanlarýn ýslahý, saðlýðý açýsýndan hem de destek açýsýndan olmazsa olmaz bir faktördür. Üyelerimizin ihtiyaç duyduklarý her þey, birliðimiz tarafýndan temin edilmektedir ve piyasa koþullarýndan daha uygun fiyatlarla üyelerimizin almasý saðlanmaktadýr. Þu anda þubemizde kayýtlarýn daha iyi ve daha düzenli tutulmasý ve siz yetiþtiricilerimizin daha çok hayvandan destek almasýný saðlamak için bir büro elemanýmýz ve bölgenizde küpeleme çalýþmasý yapan bir elemanýmýzla sizlere hizmet vermekteyiz. Daha kazançlý ve sürdürülebilir bir hayvancýlýk için Birlikle el ele, hayvancýlýkta daha ileriye diyorum ve Ýskilip ilçesi hayvancýlýðýna katkýda bulunan herkese teþekkür ediyor ve saygýlarýmý sunuyorum. Horizon 2020 Programý Uzay Teknolojileri çaðrýlarý vrupa Birliði nin döne- uygulanacak yeni Araþtýrma ve Aminde Yenilik erçeve Programý olan Horizon 2020 Programý Uzay Teknolojileri yýlý çaðrýlarý yayýnlandý. Uzay Teknolojileri Alaný 2014 ve 2015 çaðrýlarý 11 Aralýk 2013 tarihinde açýldý. aðrýlarýn çok geniþ kapsamlý olup, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, fizik, malzeme bilimi gibi pek çok farklý disiplinin birlikte çalýþabileceði konularý kapsadýðý belirtildi. Ayrýntýlý bilgi 468 adresinde. PERÞEMBE 19 ARALIK Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti orum Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Bilgi verip teþekkür etti itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi ve 2016 yýlýnda orum'da yapýlacak olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý na verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. Rektör Alkan ayrýca, Kuzey Kampüs alanýnda yapýlacak olan master planý ve inþaatlarla ilgili bilgi paylaþýmýnda bulundu. orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitemizin son yýllarda kurulan üniversitelerden biri olmasýna raðmen ortaya koyduðu performans son derece önemli ve takdire þayan bir geliþmeyi ifade etmektedir. Özellikle Rektör hocamýzýn üniversitenin geleceðine dair ortaya koyduðu perspektif ve geliþme hedefleri bizim açýmýzdan da son derece umut ve heyecan vericidir. orum'un ekonomik, sosyal geliþimine kat- Rektör Alkan, Uluslararasý Güreþ Þampiyonasý için verdiði destek nedeniyle Uslu ya teþekkür etti. ký saðlayacak önemli perspektifler ortaya konmuþtur. Bu baðlamda hem üniversitemizin hem de orum'un geliþmesi adýna elbette bizler üzerimize düþen görevleri büyük bir istekle yerine getirmeye devam edeceðiz. Rektörümüze, akademik kadroya, üniversite çalýþanlarýna teþekkür ediyor, SMMMO Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eczacýlar Odasý ný ziyaret etti. üniversitemizi tercih eden öðrencimize de baþarýlar diliyorum. dedi. Uslu ayrýca, Hitit Üniversitesi ni tercih edenlerin gelecekte çok daha iyi bir zeminde eðitim imkânlarýndan yararlanacaklarýný umuyorum. diye konuþtu. Eczacýlara hayýrlý olsun ziyareti erbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý S(SMMMO) Yönetim Kurulu, Eczacý Odasý na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Koca ve Yönetim Kurulu na görevlerinin hayýrlý olmasýný ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. ankalarýn aldýðý haksýz ücretler, vatan- adliyeye mahkum ediyor. Ancak Bdaþý hak aranýrken, vatandaþa ek fatura çýkabiliyor. Bankalarýn tüketicilerden tahsil ettiði dosya masraflarý yargý ve hakem heyetleri kararýyla vatandaþlara iade ediliyor. Ancak bazý tüketiciler de 'hakkýmý arayayým' derken izledikleri yanlýþ yolla maðdur olabiliyor. 41 yaþýndaki Turgut Yapmýþ, 15 Þubat 2008 tarihinde bir bankadan çektiði 40 bin liralýk konut kredisini 25 Mayýs 2010'da bir baþka bankadan kredi bularak kapattý. Banka þubesi bu iþlemden dolayý Yapmýþ'a 711 lira 'erken kapatma' cezasý kesti. Yasa gereði yüzde 2 oranýnda erken kapatma cezasý Yýldýrým öncülüðünde yapýlan ziyarette SMMMO Baþkan Yardýmcýsý Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Hakký Koþar, Muhasip üye Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Mehmet etinkaya ve Koordinatör üye Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Murat Metin de hazýr bulundu. Hak ararken buna da dikkat edin! aldýðýný bilmeyen Yapmýþ, bu kez ilk kredi çekimi sýrasýnda kendisinden alýnan dosya masraflarý için hukukçu yardýmý almadan dava açtý. Hukuk bilmek þart Mahkemenin verdiði duruþma tarihinde adliyeye gitmeyen Turgut Yapmýþ, tüketicinin avukat tutmadýðý hallerde duruþmaya kendisinin girmesinin zorunlu olduðunu bilmediði için büyük bir sürprizle karþýlaþtý. Mahkeme, davanýn açýlmamýþ sayýlmasýna hükmetti. Yapmýþ'ýn, bankanýn 440 TL'lik avukatlýk ücretini ödemesine karar verildi. Banka þubesi, icra ve faizlerle 700 lirayý tüketiciden alacak. Böylece toplamda bin 550 lira verecek.

10 10 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna son Yanýltýcý açýklamalara dikkat! Recep Mebet tomobillerde kýþ lasti- kullanýmýnýn yasal Oði açýdan zorunlu olduðu yönündeki haberler vatandaþýn kafasýný karýþtýrdý. Konuyla ilgili açýklama yapan yetkililer, kýþ lastiði kullanýmýyla ilgili olarak bazý ajanslar tarafýndan basýn kuruluþlarýna servis edilen haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný kaydettiler. Kýþ lastiði zorunluluðunun, otomobilleri de içine alacak þekilde 54 ilde uygulamaya geçtiði yönündeki haberlerin doðru olmadýðýný vurgulayan yetkililer, yapýlan açýklamalarda ciddi bilgi yanlýþlarýnýn olduðunu kaydettiler. Yetkililer, kýþ lastiði konusunda otomobil sürücülerini aydýnlattý. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý nýn hayata geçirdiði düzenlemenin içeriðinden bahseden yetkililer, açýklamalarýyla vatandaþý aydýnlattýlar. Uygulamanýn ilk etapta þehirler arasý çalýþan yolcu ve yük taþýmaya yönelik büyük araçlarý kapsadýðýný hatýrlatan yetkililer, Bakanlýðýn ileriki yýllarda diðer araçlarý da uygulama kapsamýna almayý planladýðýný ifade ettiler. Kýþ mevsiminde tedbirsiz araçlarýn yollarý týkamasýný ve kazalarý önlenmeyi amaçlayan uygulamanýn içeriðini anlatan yetkililer, kýþ lastiði takmamakta Kýþ lastiði konusunda yapýlan spekülatif açýklamalara itibar edilmemesi istendi. ýsrar eden sürücülere ceza kesileceðini kaydetti. UYGULAMANIN DETAYLARI Yürürlükteki yönetmeliðe göre ticari araçlarýn 1 Aralýk ile 1 Ni- Bünyamin Aygün serbest býrakýlsýn Recep Mebet aradeniz Gazete- Federasyo- Kciler nu (KGF) Yönetim Kurulu, Suriye de alýkonulan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün ün serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulundu. 3 haftadan beri kendisinden haber alýnamayan Bünyamin Aygün ile ilgili endiþelerini dile getiren KGF yönetimi, Baþbakanlýk ve Dýþiþleri Bakanlýðý na çaðrýda bulundu. Suriye'de kaçýrýlan gazeteci arkadaþýmýz Bünyamin Aygün için, sayýn Baþbakan ve Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðrýmýzdýr baþlýðýyla bir bildiri yayýmlayan KGF, kamuoyuna yönelik mesajýnda þu ifadelere yer verdi: Gazetecilik yaþamýnýn önemli bir kýsmýný Gümüþhane ve Trabzon'da geçirdikten sonra Ýstanbul'a transfer olan, buradaki baþarýlarý ile bizleri gururlandýran, ülke çapýnda birçok ödülün sahibi olan gazeteci kardeþimiz, Milliyet Gazetesi foto muhabiri arkadaþýmýz Bünyamin Aygün, Suriye'de kaçýrýldý. KGF den çaðrý: san tarihleri arasýnda kýþ lastiði takma zorunluluðu bulunuyor. Uygulamayla kazalarýn azaltýlmasý ve tekerlek zincirlerinin yollara zarar vermesinin engellenmesi amaçlanýyor. Yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlara yönelik olan kurala uymayanlara para cezasý uygulanýyor. Ýlgili kural Türkiye'de trafikte bulunan 16 milyon aracýn yaklaþýk 5 milyonunu ilgilendiriyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý "Araçlarýn Yüklenmesine Ýliþkin Ölçü ve Usuller ile Tartý ve Boyut, Ölçüm Toleranslarý Hakkýndaki Yönetmelik" geçen yýl Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yönetmeliðe göre yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlarýn her yýlýn 1 Aralýk ile 1 Nisan tarihleri arasýnda kýþ lastiði kullanmalarý zorunlu hale getirildi. Hava þartlarýnýn gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralýðýndaki süre Bakanlýkça 1 ay artýrýlabilecek. Araçlarda kýþ lastiði olup olmadýðýna iliþkin denetimler Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý nýn sýnýr kapýlarýndaki birimleri ve belediyelerin ilgili birimleri tarafýndan yapýlýyor. Þehir içi denetimler sýrasýnda otomobillerde kýþ lastiði kontrolü deðil, mevcut lastiklerin diþ derinliði kontrol ediliyor. Sürücüler, diþ derinliði 1.6 milimetrenin altýnda olan lastiklerle trafiðe çýkmamalarý konusunda ikaz ediliyor. Suriye'de iç savaþ baþladýðýndan bu yana defalarca bu ülkeye giden, çarpýcý fotoðraflarý ile Türk kamuoyu kadar dünya kamuoyunda da önemli erkler yaratan arkadaþýmýz, son olarak 20 küsur gün önce, El Kaide baðlantýlý olduðu belirtilen muhalif bir komutanýn çaðrýsýna uyarak Suriye'ye gitti. Aradan 3 hafta geçmesine karþýn ne yazýk ki kendisinden haber alýnamadý. Federasyonumuz, baðlý gazeteciler cemiyetleri ve arkadaþlarý olarak, oradaki varlýk nedeni sa- Bünyamin Aygün dece insanlarý bilgilendirmek, tek silahý fotoðraf makinesi olan Bünyamin Aygün'ün derhal serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulunuyoruz. Baþta Sayýn Baþbakan, Dýþiþleri Bakaný ve MÝT Müsteþarý olmak üzere, ilgili kurum ve kiþilerin olaya gereken duyarlýlýk ve önemi göstermesini, Aygün'ün sað salim ailesine ve çocuklarýna, çok sevdiði mesleðine kavuþturulmasý yolunda bütün olanak ve aðýrlýklarýný kullanmalarýný talep ediyoruz. Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) yönetimi, Suriye de alýkonulan Bünyamin Aygün ün serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Otomobillerde kýþ lastiðinin zorunlu olduðu yönündeki haberler vatandaþýn kafasýný karýþtýrdý. orum sallandý Recep Mebet orum da dün akþam hafif þiddetli bir deprem meydana geldi. Saat sýralarýnda meydana gelen 3.8 þiddetindeki depremin merkez üssünün, orum merkeze baðlý Mecidiyekavak Köyü olduðu bildirildi. Depremde can veya mal kaybý yaþanmazken çok katlý binalarda ikamet eden vatandaþlar sarsýntý nedeniyle kýsa süreli panik yaþadý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, depremin yer yüzünün 5 kilometre altýnda meydana geldiði belirtildi. Serdar Özel Gözde Feride Örgel Eray Durkaya Serkan Þansever 4 meslektaþýmýz basýn kartý aldý orum da dün akþam hafif þiddetli bir deprem meydana geldi. Recep Mebet orum daki basýn ku- görev ruluþlarýnda yapan 4 meslektaþýmýz daha sarý basýn kartý almaya hak kazandý. Basýn Kartý Komisyonu toplantýsý Aralýk 2013 tarihlerinde Ankara da yapýldý. Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) toplantý salonunda bir araya gelen Komisyon üyeleri, basýn kartý baþvurularýný deðerlendirdi. Toplantý sonucunda Dost Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Gözde Feride Örgel, Sungurlu nun Sesi Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Serdar Özel, Manþet Gazetesi Ýstihbarat Þefi Eray Durkaya ve Sungurlu nun Sesi Gazetesi Muhabiri Serkan Þansever basýn kartý aldý. Ýki gün süren toplantýda 335 basýn mensubuna ilk kez, 107 basýn mensubuna da Sürekli Basýn Kartý verilmesine karar verildi. Öte yandan ilk defa basýn kartý almak için baþvuruda bulunan toplam 348 kiþiden 10 unun dosyasý iade edilirken 3 basýn mensubunun talebi ise reddedildi. Sürekli basýn kartý almak için baþvuruda bulunan toplam 119 kiþiden 11 inin dosyasý iade edilirken 1 basýn mensubunun talebi de reddedildi. Basýn kartý almaya hak kazanan basýn mensuplarýnýn listesi internet adresinde yayýnlandý.

11 PERÞEMBE 19 ARALIK Ovasaray da arsa maðduriyeti Recep Mebet derildi. Gerekli iþlemlerin ardýndan 103 adet arsanýn tapularý hak orum merkeze baðlý Ovasahipleri adýna kesildi. Ovasaray saray Köyü ne 3 kilometre Köyü Derneði nde yapýlan bir tömesafede bulunan Döllektepe renle tapular hak sahiplerine damevkiinde arsasý bulunan bazý ðýtýldý. Tapularýný alan vatandaþvatandaþlarýn maðdur olduðu lar, Bizim de köyümüzde bir arbildirildi. samýz oldu, bir ev yapar otururuz, Ovasaray Köyü nüfusuna köyümüz orum'a uzak bir mesakayýtlý vatandaþlar için daðýtýfede deðil diyerek büyük sevinç lan 112 arsadan 90 ýnda maðyaþadý. Daha sonra muhtarlýk 9 duriyet ortaya çýktýðý kaydedilarsayý daha Ovasaray Köyü nüfudi. suna kayýtlý vatandaþlara sattý. Konuyla ilgili açýklama Daðýtýlan arsa sayýsý 112 ye ulaþyapan Ovasaray Köyü Yardýmtý. Ýlk iþlemlerin baþladýðý Ocak laþma ve Dayanýþma Derneði 2010'dan tapularýn daðýtýldýðý Baþkaný Orhan ýtak, yetkililetemmuz 2011 tarihine kadar gere seslenerek yaþanan maðduriçen bir buçuk yýllýk süre zarfýnda yetin giderilmesini istedi. ne bir resmi kurum ve kuruluþtan ne de köylü vatandaþlardan herköylüleri maðdur eden hangi bir þikâyet söz konusu olsüreci baþtan sona kaleme alan madý. Orhan ýtak, hazýrladýðý yazýda Ovasaray Köyü Derneði Baþkaný Orhan ýtak þu bilgilere yer verdi: TAPULAR DAÐITILINCAYA KADAR HERHANGÝ BÝR ÝTÝRAZ OLMADI orum merkeze baðlý bazý köylerin muhtarlýklarýnýn köy nüfusuna kayýtlý vatandaþlara ev yapmak kaydýyla arancak ne zamanki tapular daðýtýldý, iþin ciddiyeti ansa daðýtýlmasý üzerine, Ovasaray köyü muhtarý Bekir Þalaþýldý. Vatandaþlar tapularýna kavuþunca devreye bazý hin de köyde ev yapmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaþlar köylü vatandaþlar girdi. Köyün merasý peþkeþ çekiliyor, için harekete geçti. Köylü vatandaþlarýn görüþ ve düþünceihtiyaç sahibi olmayanlara arsa daðýtýlýyor gibi sebeplerlerini almak üzere 2010 yýlý Ocak ayý içerisinde köylü vaden dolayý bu iþi irdelemek istediler ve tapularýn iptali için tandaþlarý eski ilkokul binasýnda topladý. Toplantýya köy harekete geçtiler. Bu iþin olmasýný isteyenler kadar istememuhtarý Bekir Þahin ve azalar, dernek yöneticileri, köyde yenler de vardý. Birleþip avukat tuttular, köyden bazý vave merkezde ikamet eden çok sayýda Ovasaraylý vatandaþ tandaþlarýn vekaletleri ve imzalarý alýndý. Bu iþ olmasýn dikatýldý. Muhtar Bekir Þahin orum'un bazý köylerinde yaye imza atan, vekalet veren, mahkemede müdahil olan pýldýðý gibi köyümüzde de ihtiyaç sahiplerine ev yapmalaköylü vatandaþlarýn içerisinde iþgal ettiði merayý ekip, birý için Döllektepe mevkiindeki meranýn bir kýsmýnýn arsa çen isimler de vardý. Burada maksat meranýn elden gidiolarak daðýtýlacaðýný anlattý. Plan ve proje hakkýnda bilgi yor olmasý deðil. Yani üzüm yemek deðil baðcýyý döðmek. verdi. Herhangi bir itimuhtarlýkça razýn olmadýðý bu tekbaþlatýlan bu lif ve teþebbüs memhizmete mani nuniyetle karþýlandý. olmak, maiþet nedeniyle köytüm RESMÝ den ayrýlan orurum VE KURUrum'da veya il LAÞLARDAN ÝZÝN dýþýnda ikamet ALINDI eden Ovasaray Bu toplantýdan kökenli vatansonra muhtarlýk gerekdaþlarýn arsa sali giriþimlere baþladý hibi olmalarýna ve izin alýnmasý gereve köye geliþleken tüm resmi kurum rine mani olve kuruluþlardan onay mak. Hâlbuki alýndý. Merkez Mera bu vatandaþlarýn Komisyonu Döllektekökeni köyde pe mevkiindeki merayatýyor. Köylenýn 176, metreriyle olan akrakarelik bölümünün Arsa tapularý 2010 yýlýnda Dernek bürosunda düzenlenen törenle daðýtýlmýþtý. balýk baðlarýný mera vasfýný kaldýrahiçbir zaman rak, köy geliþme ve yerleþme alaný olarak, tahsis etti. koparmadýlar. Bayramda, cenazede, düðünlerde hep köymevzii imar planý hazýrlandý. Hazýrlanan plan ve projeler deler, köylü vatandaþlarýn dertlerine ve sevinçlerine ortak Ýl Encümeninde görüþülerek onaylandý. Ýl Özel Müdürlüoluyorlar. Ayný çevreler, ilerde bizim elimize fýrsat geçerðünde bir ay süreyle askýda kaldý, aský süresince herhangi se biz bu iþ için sýðýr yolunu düþünüyoruz demektedirler, bir itiraz olmadý. burasýda mera. Muhtar Bekir Þahin burasý için daköy GELÝÞME ALANI PARSELASYON PLANI hâlbuki ha önce müracaat etmiþ, ortasýndan çay geçtiði için DSÝ YAPILDI tarafýndan sel yataðý gerekçesiyle onay verilmemiþ. Köy geliþme ve parselasyon planýnda resmi kurum 90 KÝÞÝ HAKKINDA ÝÞLEM BAÞLATILDI alaný, saðlýk tesisi alaný, ibadet yeri, köy meydaný, park ve Netice olarak hazýrlanan belgeler, Milli Emlak Müçocuk bahçesi dýþýnda 119 arsa ortaya çýktý. dürlüðü ne iletildi. Milli Emlak Müdürlüðü tapu alan vaköyde otursun veya oturmasýn Ovasaray Köyü nüfutandaþlarýn durumlarýný ilgili kurumlardan araþtýrdý ve 112 suna kayýtlý olanlarýn bu arsalardan alabilecekleri duyuruldu. Arsa alacaklardan resmi kurum ve kuruluþlara, plan ve proje bedeli, ödeme yapýlmasý gereken yerlere ödeme yapýlmasý için T.C. orum Ziraat Bankasý'ndaki köy muhtarlýðý tüzel kiþiliði hesabýna 2.100,00 TL yatýrmalarý muhtarlýk tarafýndan istendi. Arsa almak isteyenler masraflar için istenen bu parayý, muhtarlýðýn belirlediði süre zarfýnda muhtarlýk hesabýna yatýrdýlar. Muhtarlýk yatýrýlan bu paralardan mera için belirlenen 20-yýllýk ot parasýný ve parselasyon masraflarýnýn ödemesini yaptý. orum Ýl Özel Ýdare Müdürlüðünden temin edilen baþvuru formlarý arsa alacak olanlar tarafýndan imzalanarak, ilgili makama teslim edildi. Ýki vatandaþýn formu Ovasaray Köyü nüfusuna kayýtlý olmadýðý gerekçesiyle kabul edilmedi diðerlerinde herhangi bir sorun çýkmadý. Ovasaraylýlar a daðýtýlan 112 arsadan 90 ýnda maðduriyet ortaya çýktýðý kaydedildi. kiþiden sadece 22 kiþinin hak sahibi olduðu diðer 90 kiþinin durumunun mevzuata aykýrý olduðu iddiasý ile iþlem baþlattý. Köy kanununa göre son beþ yýlda köyde ikamet etmedikleri, (halbuki bu vatandaþlar en az yýlýný köyde geçirmiþ insanlar) ayrýca Maliye Bakanlýðý ndan görüþ alýnmadan tapularýn kesildiði gerekçesiyle, almýþ olduklarý tapularýn iptali ve arsalarýn hazineye tescili için Milli Emlak Müdürlüðü mahkemeye baþvurdu. orum 1, 2 ve 3. Asliye Hukuk Mahkemeleri nde Mayýs 2012 tarihinde baþlayan duruþmalar, Temmuz 2013 tarihinde neticelenmeye baþladý. Temyiz yolu açýk olmak kaydýyla tapularýn iptaline ve arsalarýn hazineye tesciline karar verildi. Bu kararla 90 kiþi maðdur duruma düþmüþ oldu. Ayrýca her kiþi için mahkeme harcý diðer harçlar için yaklaþýk TL ödemelerine karar verildi. Toplamda köylülerin yaptýðý harcama muhtarlýk tüzel kiþiliði adýna yatan ile birlikte TL ye ulaþmýþ oldu. Temyiz baþvurusu için yapýlacak olan dosya masraflarý buna dahil deðil. dan alakasý olmayan, hiçbir akrabalýk baðý bulunmayan orum merkez veya komþu civar köylerde ikamet eden vatandaþlarýn buradan arsa almalarýna imkan verilmiþ bulunuluyor. Kýlýçören, Üyük, Ovakarapýnar ve Karacaköy gibi komþu köyler bu iþi çoktan hallederek, yaptýrdýklarý evlerinde oturuyorlar. Ovasaray'da baþýndan itibaren bu iþin baltalanmýþ olmasý Ovasaray'a ve Ovasaraylýlar'a yakýþmadý, etik olmadý. Vatandaþýn hevesi kýrýldý, köyüne ve köylüsüne karþý olan sevgi ve muhabbeti yara aldý. VATANDAÞ HAKLI OLARAK SORUYOR Köyde ikamet etmeyen Ovasaray Köyü nüfusuna kayýtlý vatandaþlara arsa verilemiyorsa baþlangýçta niçin alýndýlar? Kimin hak sahibi olup, olmadýðýna Milli Emlak Müdürlüðü karar veriyor ise iþin baþýnda niçin ilgililer ikaz edilmedi? Maliye Bakanlýðý ndan görüþ alýnmasý gerekiyorsa iþin baþýnda, bu iþin içinde (Mera BU AÞAMATapularý iptal edilen Ovasaraylýlar, yaþadýklarý maðduriyete çözüm arýyor. komisyonunda DAN SONRA NE imzasý) buluolacak? nan Milli Emlak Müdürlüðü niçin görüþ almadý? BakanBurasýnýn yine köy yerleþim yeri olarak kalacaðý, teklýk'tan görüþ almak vatandaþýn mý görevi? rar meraya dönüþtürülmeyeceði, arsalarýn tümünün hazikurumlar arasýnda yapýlan bu yanlýþlýðýn cezasýný nineye tescilinden sonra talep olmasý durumunda hazine taçin vatandaþ çekmek zorunda kalýyor? rafýndan ihaleye çýkartýlacaðý ve hazine tarafýndan belirlemaðdur duruma düþen bu 90 kiþiye ödemiþ olduklarý nen fiyat üzerinden açýk artýrma ile satýlacaðý, Ovasaray paralarý kim ve nasýl ödeyecek? köyü nüfusuna kayýtlý olup, olmadýðýna bakýlmayacaðý, Bu yazýyý kaleme almaktaki maksadýmýz, birilerini T.C.vatandaþý olan herkesin bu ihaleye katýlarak, arsa alayüceltmek ve birilerini yermek deðil. Olayý baþýndan sobileceði yetkililerce belirtiliyor. nuna kadar aþamalarý anlatmak, üyelerimizi ve vatandaþlaköy dýþýnda ikamet eden Ovasaraylý hemþehrilerimiz rý bilgilendirmek. buradan arsa almasýnlar, köye dönüþ yapmasýnlar diye mani olmaya çalýþýlýrken, Ovasaray köyü ile uzak veya yakýn- ARSA KURALARI EKÝLDÝ Muhtarlýðýn belirlediði süre zarfýnda paralarýný muhtarlýk hesabýna yatýran 103 vatandaþýn arsa kuralarý Ovasaray Köyü Derneði nde, orum Ýl Özel Ýdare Müdürlüðünden ilgili birim sorumlularýnýn hazýr olduðu bir toplantýda çekilerek, arsalar hak sahiplerini buldu. Bunlarýn içerisinde 50 civarýnda Ovasaray Köyü Derneði üyesi olan 50 civarýnda isim de mevcuttu. ARSALARIN TAPULARI DAÐITILDI Arsa kuralarý çekildikten sonra orum Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ndeki iþlemlerin ardýndan belgeler Tapu Kadastro Müdürlüðü'ne oradan da Tapu Müdürlüðü'ne gön- orum merkeze baðlý Ovasaray Köyü ne 3 kilometre mesafede bulunan Döllektepe mevkiinde arsasý bulunan bazý vatandaþlarýn maðdur olduðu bildirildi.

12 12 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 Bilal etin yeniden aday orum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Bilal etin, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý. Bilal etin, ESOB'ta oda Yönetim Kurulu üyeleriyle istiþare yaparak aldýðý karar doðrultusunda oda baþkanlýðýna yeniden aday olduðunu kamuoyuna ilan ederken, yönetim listesinde ise Mustafa Þanlý, Musa akmak, Ýsmail Daþdemir, Uður Öksüz, Hüseyin Yaðlý, Cemil Kol, Tuncay Yurttutar, Mustafa Akgün ve Zarif Zerman yer alýyor. Oda üyelerinin sorunlarýný iyi bildiðini ve tekrar seçilmesi halinde sorunlarýn üstesinden yönetimiyle birlikte geleceðini ifade eden Bilal etin, tüm oda üyelerini 6 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de ESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula katýlmaya davet etti. etin'e adaylýk açýklamasýnda ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da eþlik etti. Bilal etin, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý na tekrar aday olduðunu açýkladý. etin, üyelerini 6 Ocak tarihinde yapýlacak genel kurula katýlmaya davet etti. Blal etin Engelsiz Üniversite çalýþmalarý sürüyor Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý na Fen Edebiyat Fakültesi ve BESYO Ýle devam edildi. Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birim Koordinatörlüðü, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda öðrenciler ve Öðretim Görevlilerine yönelik Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmasý toplantýsý gerçekleþtirdi. Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðretim Görevlilerinden Emrah Cerit in konuþmacý olduðu sunuma her iki eðitim biriminin öðrencileri katýldý. Cerit, yaptýðý konuþmasýnda Koordinatörlüðün ku- diði toplantýda, öðrencilerden birisinin gözü baðlanýlarak görme engelli vatandaþlarýmýzýn karþýlaþtýðý sorunlara yönelik empati kurmamýz gerektiði küçük bir örnekle katýlýmcýlara gösterildi. MYO da devam edecek rulmasý ve çalýþmalarý hakkýnda kýsa bir bilgi verdikten sonra, Koordinatörlüðün görevleri üzerinde durdu. Üniversitenin engelli bireylere mesleki bilgi ve beceriler kazandýrmak noktasýnda önemli bir rolü ve sorumluluðu olduðunun dile getirildiði toplantýda bu tür farkýndalýk ça- lýþmalarýnýn önemi vurgulanarak belli aralýklarla yapýlmaya devam edeceði dile getirildi. Engelleri kaldýralým sloganýnýn yön ver- Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu kapsamýnda düzenlenen Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý na bugün de öðretim elemanlarý için saat da, öðrenciler için de saat da Meslek Yüksekokulu ile devam edilecek. Üniversite bitirme sanatýný anlattý H itit Gençlik Derneði, Hitit Üniversitesi Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü ve Hitit Üniversitesi Akademik Araþtýrmalar Kulübü ortaklýðýnda üniversite öðrencilerine yönelik kiþisel eðitim alanýnda Üniversite Bitirme Sanatý adlý bir programý düzenledi. Hitit Üniversitesi ÝkDr. Þakir Erkan tisadi Ýdari Bilimler Fakültesi nde gerçekleþen programýn açýlýþýnda Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn önemini belirten ve Hitit Gençlik Derneði nin faaliyetlerini anlatan bir sunum yapýldý. Kiþisel Eðitim Uzmaný Dr. Þakir Erkan'ýn sunumu gerçekleþen programda baþarý, özgüven, farkýndalýk, inanç, azim ile baþarýlý olabilmenin püf noktalarýný anlatýldý. Programla ilgili görüþlerini paylaþan Hitit Gençlik Derneði Genel Sekreteri etin Dülger, Bu güzel programda bizlerden desteðini esirgemeyen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan hocamýza, bizlere güzel anlatýmlarý ile keyifli dakikalar yaþatan deðerli hocamýz Kiþisel Eðitim Uzmaný Dr. Þakir Erkan'a ve derneðimizin kurulmasýnda bize öncülük eden ve bizleri yalnýz býrakmayan deðerli büyüðümüz Hitit Gençlik Derneði Onursal Baþkanýmýz Av. Hakan Velidedeoðlu na, projenin mimarý Hitit Gençlik Derneði Baþkaný M. Mustafa Demir e, projede bizleri yalnýz býrakmayan Hitit Üniversitesi Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü ile Hitit Üniversitesi Akademik Araþtýrmalar Kulübü ne teþekkür ederiz. dedi. Muharrem Eker, Hazýr Elbiseciler Odasý na baþkan adayý olduðunu, basýn toplantýsý ile duyurdu. Eker Hazýr Elbiseciler Baþkanlýðý'na aday E Muharrem Eker ker Giyim'in sahibi Muharrem Eker, orum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. Cevher Kafe'de meslektaþlarý ile bir araya gelerek adaylý- Eker, Cevher Kafe de düzenlenen toplantýda projelerinden söz etti. ðýný açýklayan Muharrem Eker, proje ve hedeflerine dair de bilgi verdi. Eker, esnaf ve sanatkârlarýn içinde olduðu sýkýntýlarý içlerinden biri olarak yakýndan bildiðini belirterek, sorunlarýn çözümü için yapýlacak çalýþmalara hep birlikte katýlým saðlayarak, akýllý projeler geliþtireceðini vurguladý. Hamza Koçak adaylýðýný açýklayacak E mekli Maden Baþçavuþu Hamza Koçak, Buharaevler Muhtarlýðýna adaylýðýný açýklayacak. Buharaevler için yapacak çok þey olduðunu belirten Koçak, Buharaevler halký için çalýþmaktan memnuniyet duyacaðýný söyledi. Koçak açýklamasýný, 22 Aralýk Pazar günü saat da Buharaevler Sefa Pide Salonu nda gerçekleþtirecek. Hamza Koçak Hitit Akademi den Ýslamofobi paneli H itit akademi Derneði, Tarih, Kültür ve Kimlik Ekseninde Ýslamofobi konulu bir panel düzenleyecek. Panel, 21 aralýk Cumartesi günü saat de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonunda baþlayacak. Panele konuþmacý olarak Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Prof Dr. Mehmet Azimli, Doç Dr. Mustafa Býyýk ile Yard. Doç Dr. Metin Uçar ýn katýlacaðýný belirten Hitit akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, programa tüm orum halkýný davet etti. Panelle ilgili açýklama yapan Iþýk, Son dönemde Ýslam dünyasýnda Suriye ve Mýsýr baþta olmak üzere bazý bölgelerde yaþanan nahoþ olaylar Batý daki Ýslamofobi algýsýný yaymaya çalýþan kesimlerce ustaca kullanýlmaktadýr. Tarihi eski olmakla birlikte güncelliðini koruyan Batý da Ýslam karþýtlýðý kendisine durmadan yeni argümanlar üretmektedir. Zira ortada darbe yaptýrýp, darbecilerin þiddet görüntülerini ve Müslüman topluluklarýn çatýþma haberlerini iþte Ýslam budur mantýðýyla dünyaya servis eden patolojik bir zihniyet var- dýr. Evrensel deðerlerin küreselleþmesine inat küresel bir çatýþma ikliminden nemalanan bu çevreler, toplumlar arasýnda din merkezli bir ayrýþma, kutuplaþma ve kavga çýkartmanýn peþindedirler. Bu baðlamda anlaþýlacaðý üzere Ýslamofobi sadece bir Ýslam düþmanlýðý deðil ayný zamanda hedefi silah sanayisinin geliþ- mesi, enerji kaynaklarýnýn ve enerji nakil hatlarýnýn kontrol altýna alýnmasý gibi çok amaçlý bir projedir. Ýþte Hitit Akademi Derneði sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bütün Müslümanlarý ilgilendiren hatta dünya barýþý için önem arz eden bu meseleyi, gündemine almýþ, akademik tartýþma zeminine çekmeyi amaçlamýþtýr. diye

13 PERÞEMBE 19 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:16 Safer: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:6 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: ARALIK Haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanýrsa, Cehenneme gidinceye kadar, ona yolluk olur. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1- Tatar Köyü' nden gelme, Sanayi Esnafýndan Mustafa DEMÝREL ve orum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü çalýþaný Elvan DEMÝREL' in babasý, Kalýpçý Esnafýndan; Bahattin DEMÝREL. 2- Delibekiroðlu Köyü' nden gelme, Merhum Cemal KUÞU' nun eþi, Faik, Nizamettin, Ýsmail ve Seydi KUÞU' nun annesi; Zarife KUÞU. 3- Yakuparpa Köyü' nden gelme, Mustafa, Arslan, Ýnþaat Boyacýsý Hamit ve orum Belediyesi' nden emekli Hüsnü ETÝNÖZ' ün babasý, Atarabacý Esnafýndan; Hacý ETÝNÖZ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kur'an-ý Kerim'in gönderiliþ amacý 7 Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Edebiyat ve þehir ýnar Altý Gökçer ÖÐÜN Yüce Rabbimiz her konuda olduðu gibi, dünyamýz ve dünyamýzda olup bitenler hakkýnda da doðru bir bilgiye sahip olmamýz için bizi aydýnlatýr. Dünyamýz, biz insanlarýn oldukça yakýndan tanýdýðý, üzerinde yaþadýðýmýz bir gezegendir. Kur'an da dünyamýz ve orada olup bitenlerle ilgili çok sayýda ayeti kerime vardýr. Bu ayetlerden birçoðunda Allah'ýn yaratmýþ olduðu sayýsýz nimetlere dikkat çekilerek, þükran duygusu içerisinde Allah'a iman edip, gereklerini yerinde getirmemiz istenir. Kur'an da, tabiatla ilgili bilgi verilmesi, insanlarý onlar üzerinde düþünmeye çaðýrmasý bilimin dogmasý ve geliþmesine katký saðlamýþtýr. Kuran'ýn asýl amacý bilgi vermekten daha ziyade yaratan ile yaratýlan arasýndaki iliþkiye dikkat çekerek insanlarýn iyi bir mümin olmalarýný saðlamaktýr. Rabbimizin, Kur'an da tabiat Allah iliþkisine dikkatlerimizi çekmesinin sebebi: bazý insanlarýn tabiatý kendi kendine yeterli olan bir varlýk alaný gibi görüp deðerlendirmeleri, her þeyi tesadüflere baðlayarak, yaratýcýyý unutmalarý veya inkâr edmeleridir. Bunlarý Kur'an þöyle tasvir eder: "Onlar derler ki: hayat ancak bu dünyadaki hayatýmýzdýr. Yaþarýz ve ölürüz. Bizi ancak zamanýn geçiþi yokluða sürükler. Bu hususta onlarýn hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hareket ederler" (Casiye 24) Tarihe baktýðýmýz zaman, tabiat güçlerine (güneþe, aya) tapanlarýn olduðunu da görürüz. Yüce Rabbimiz, Kur'an da bütün varlýklarý insanýn hizmetine sunduðunu ve insanlara düþenin ise tabiat güçlerine tapýnmak deðil, onlardan yararlanmak ve Allaha da kul olmalarý gerektiði bildirilmiþtir. Ýnsanýn varlýðýný tesadüflere baðlayanlar olduðu gibi dünyanýn da tesadüfen oluþtuðunu söyleyenler olmuþtur. Dikkatle bakýp incelediðimiz zaman hiçbir þeyin tesadüfî olmadýðýný ve dünyamýzýn insanlarýn ve canlýlarýn yaþayabilecekleri en güzel bir þekilde yaratýlýp, dizayn edildiðini görürüz. Kur'an-ý Kerim'de "Ýnkâr edenler, göklerle yer bitiþik bir halde iken bizim onlarý birbirinden ayýrdýðýmýzý görüp düþünmezler mi? Yine de inanmazlar mý?" "Biz gökyüzünü korunmuþ bir tavan gibi yaptýk " "O, geceyi, gündüzü, güneþi, ayý Yaratandýr. Her biri bir yörüngede yürümektedir" (Enbiya 30-33) " Her þeyi yönetip ona bir nizam veren ve mukadderatýný tayin eden Allah, yüceler yücesidir" (Furkan 2) "Göðü Allah yükseltti ve mizaný (dengeyi) o koydu. Sakýn dengeyi bozmayýn" (Rahman 7-8) "Biz gökleri, yeri ve bunlar arasýnda bulunanlarý oyun ve eðlence olsun diye yaratmadýk." (Duhan 38) "Göðü biz kurduk ve biz (onu) elbette geniþleticiyiz." (Zariyat 47) "Gökleri yedi kat üzerine yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?" (Mülk 3) "Biz her þeyi bir ölçüye göre yarattýk" (Kamer 49) Kur'an a baktýðýmýz zaman evrenin yaratýlýþý, oradaki uyum, düzen ve ahenk konusunda daha çok sayýda ayetin olduðunu görürüz. Günümüzde bilim ve tekniðin ilerlemesi, tesadüfe yerin olmadýðýný bize daha net bir þekilde göstermiþtir. Yüce Rabbimiz gökleri yedi kat üzerine yarattýðýný haber veriyor. Bilimsel verilerin sonuçlarýna baktýðýmýz zaman, dünyamýzýn etrafýný çepeçevre saran atmosferin yedi tane katmaný olduðunu ve canlýlarýn yaþamlarýný sürdürebilmeleri için her birinin ayrý bir hayatî ehemmiyetinin olduðu bilinmektedir. Mesela, ozon tabakasý olmasa idi. Güneþten gelen ve ultraviyole denilen zararlý, yakýcý ýþýnlar direk bize gelirdi ki, bilim adamlarýnýn araþtýrmalarýna göre insanlar anýnda cilt kanserine yakalanýrlardý. Dünyamýzýn etrafýný çepeçevre saran atmosfer olmasa idi; uzaydan gelen gök taþlarý dünyamýza zarar verirdi. Dünyamýz þu anda hýzlý bir þekilde döndüðü halde hissetmiyoruz. Sadece dünyamýz dönse de, atmosfer sabit olsa idi birincisi dört mevsimi bir günde defalarca yaþardýk dolayýsýyla hububat, sebze ve meyve yetiþtirme imkâný kalmazdý. 2. sürtünmelerden dolayý aþýrý uðultu ve gürültüden durulmazdý. 3. de, hava tahmininde bulunmak mümkün olmazdý. Ay'da geceleyin sýcaklýk gündüze göre 300, Merkür'de ise 600 dereceden fazla düþüþ göstermektedir. Dünyamýz, etrafýný çepeçevre kuþatan atmosfer sayesinde hýzlý ve yüksek ýsý deðiþikliklerinden korunmaktadýr. Yüce Rabbimiz her þeyi bir ölçüye, hesaba göre yarattýðýný haber veriyor. Artýk güneþ tutulmasý günler öncesinden hesaplanarak, bilim adamlarý tarafýndan hangi ilde hangi saat ve dakikada tutulacaðý açýklanýyor. ünkü dünyamýzýn dönüþ hýzý belli 1670 km/s, dünyamýzla güneþ arasýndaki mesafe belli milyon km., Ay ile dünya arasýndaki mesafe belli km. Olunca hesabý yapýlarak, önceden haber veriliyor. Bilinmeyen þeyler üzerinde matematiksel bir iþlem yapýlamaz. Dünyamýz 23 derece 27 dakika elips þeklinde meyilli deðil de düz olarak dönse idi, mevsimler meydana gelmezdi. Dünyamýz sadece güneþin etrafýnda dönse de ayný zamanda da kendi ekseni etrafýnda dönmese idi, gündüz ve gece meydana gelmezdi. Dünyanýn güneþe bakan yüzü (yani yaklaþýk yarýsý) yaz ve gündüz olurdu, diðer yarýsý ise devamlý gece ve kýþ olurdu. Bilim adamlarýnýn araþtýrmalarýna göre ayýn bize olan uzaklýðý km deðil de km daha yakýn olmuþ olsa idi med ve cezir olaylarý o kadar þiddetli meydana gelirdi ki, en az günde iki defa dünyamýz sular altýnda kalýrdý. Dünyamýz 1670 km. deðil de on kat daha hýzlý dönse idi (16.700km) ters orantýlý olarak gündüz ve geceler on kat kýsalýrdý. Yaklaþýk 80 dakikalýk bir gündüz 80 dakikalýk bir gece Bilim adamlarýna göre sýcaklýk da 3 dereceyi geçmezdi. Veya tersini düþünelim dünya on kat daha yavaþ dönse idi (167 km) birincisi yavaþ döndüðü için yer çekimi meydana gelmez ve dünyamýz üzerindeki eþya ve canlýyý uzay boþluðuna fýrlatýrdý, ikincisi ise dünyamýzýn dönüþü on kat yavaþlayýnca yine ters orantýlý olarak gündüz ve geceler on kat uzardý. Yani bir gün 24 saat deðil 240 saat olurdu. Yaklaþýk 120 saat gündüz 120 saat gece. Bilim adamlarýna göre, gündüzleri dünyamýz aþýrý derecede ýsýnýr alev alev yanardý. Örnekleri çoðaltmamýz mümkündür. Bütün bunlar gösteriyor ki tesadüfe yer yok. Her þey ince hesaplarla tasarýmlanarak yaratýlmýþ. Eflatun "Allah geometri kullanmýþtýr." Ferit Kam "Kânûn-ý ezelde yok tehâlüf (zýtlýk)/ Bir zerre bile deðil tesadüf.", Edison "Hiçbir icadýmý tesadüfe borçlu deðilim.", Galile "Bu kâinatý yaratan Allah insanlarýn ve canlýlarýn yaþayabilecekleri en güzel bir þekilde, matematiksel bir dilde yaratmýþ" Evrendeki bu ölçü ve ahenge baktýðýmýz zaman, hiçbir þeyin tesadüfî olmadýðýný ve bizleri, bütün bunlar, sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Rabbimiz tarafýndan yaratýldýðý ve her þeyin onun varlýðýna ve birliðine delalet ettiði sonucuna götürür. Ahmet Hamdi Tanpýnar, Sezai Karakoç, Yakup Kadri Karaosmanoðlu, Reþat Nuri Güntekin, Sait Faik Abasýyanýk Saydýðým edebiyatçýlarýn hepsi de þehir kavramýný edebiyatýmýzda yüceltmiþler ve þehir kavramýný maddi zeminden mana zeminine taþýmýþlardýr. Hepsinin kaleminde þehir; yerleþke tanýmlamasýndan sýyrýlýp ruhi muhtevaya sahip bir manaya kavuþmuþlardýr. Ve bu sebeple ki þehir; 'yerleþke', 'zemin', 'mekan' ikliminden ruhi enerjiyi ve paradigmalarý kendi bünyesinde müþahhas kýlan bir kývama seyrolmuþtur. Edebiyat ve þehir iliþkisinde en önemli unsurlardan biri tarihtir. Tarih, yani geçmiþ Geçmiþin kültürü, geçmiþin dokusu, geçmiþin sanatý, edebiyatý, mimarisi vs. Edebiyatýn vazgeçilmezlerinden olan geçmiþin getirdikleri, edebiyatý besleyen, doyuran ana damarlarýn en önemlilerindendir. Ruhi muhtevaya malik þehirlerin tarihi doku ve kod bakýmýndan çok zengindir. Bu þehirler ki; 'kadim' sýfatý ile zikredilirler. Ýþte bu kadim olma özelliðini bünyesine tahvil etmiþ þehirler edebi meþk ve yoðunluðu her zaman kendilerinde hissettiriler. Toplum ve onun etrafýnda þekillenen hiçbir unsurda donma olmaz. Devamlý tekamül çarkýnda dönen insan ve çevresi, deðiþen ve geliþen þartlar ile birlikte her zerresinde baþkalaþým yaþayabilir. Deðiþimi yaþayan toplumlarda; hadiselerin muhasebesine bakýþ açýlarý da deðiþir. Bakýþ açýlarýnýn renklendiði, çeþitlendiði toplumlarda fikir ve düþünme telakkisi giderek deðer kazanýr. Fikir; sadece kuru ve yalýn bir bakýþ açýsý olmaktan çýkar, mücerret bir tekamüle erer. Mücessem aþamayý aþmýþ ve mücerret fikir istidadýna ermiþ toplum içersinden güçlü ve orijinal kalemler ve beyinler çýkar. Yazýmýn baþýnda þehir dokusunu kendi kaleminde yoðurup farklý ve asýl olmaya malik olan muhtevaya çeken edebiyatçýlarýn isimlerini zikretmiþtim.saydýðým isimlerin hepsi de þehir unsurunu edebiyat hazinesine katmaktan ziyade farklý farklý þehir ve mekanlarý ütopik bir hale getirmiþlerdir. Tabiri caizse þehirleri fikir haline getirmiþlerdir desek te olur. Edebiyat ve þehir iliþkisine ben biraz Sezai Karakoç bakýþýyla deðinmek þstþyorum: Sezai Karakoç; çoðu eserlerinde þehir kavramýný iþlemiþtir. Þehirden, ideal þehirden, ruhi muhtevasýný bünyesinde taþýyan þehirlerden bahsetmiþ ve gönlündeki þehirlere gönderme yapmýþtýr. Eþya ve zaman kavramý ile bu hususiyetlerin muhasebesini çoðu zaman þehir indinde deðerlendirmiþtir. Sezai Karakoç; kendi icra ettiði edebiyatýnda þehir kavramýný her zaman medeniyet ile bir anmýþ ve þehre ulvi bir misyon yüklemiþtir. Doðuyu her zaman medeniyetin beþiði gören Sezai Karakoç; batýnýn bulanýklýðýný mana ve madde nezdinde hep gözler önüne sermeyi becermiþtir. Batýnýn bulanýklýðýnýn daha sonralarý doðuya sirayet ettiðini her zaman belirten Karakoç; doðu þehirlerinin batý þehirlerini taklit etmeye baþladýðýnda mana seviyelerinin hep düþtüðünü söyledi. Sezai Karakoç; edebiyat ve þehir iliþkisinde en çok Ýstanbul'u iþler. Mana, anlam ve madde planýnda en büyük yýkýmýn Ýstanbul'da gerçekleþtiðine inanýr. Madde planýnda yani camileri, çeþmeleri, kümbetleri irdeler Mana planýnda ise özellikle Ýstanbul'un liderliðini ön plana çýkararak, diðer Ýslam þehirlerinin hamiliði görevini yükler. Sezai Karakoç'a göre Ýstanbul dik olursa, güçlü olursa; Kudüs, Medine, Þam, Baðdat gibi Ýslam þehirleri de Ýstanbul ile orantýlý þekilde dik ve güçlü olacaktýr. Belirttiðim üzere; edebiyatýn teknesine girmiþ þehirler hep ayrýcalýklý olmuþlardýr. Belki de Ýstanbul'a nazire yazmayan kalem kalmamýþtýr. Yazarýn kaleminin sirayet ettiði þehirler ise hep ulvi dereceleri yüksek olmuþtur. O þehirler yazarýn kaleminde deðer kazanmýþ, düþünenin beyninde ütopik hale dönüþmüþtür. Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn Beþ Þehir'i, Sezai Karakoç'un Ýstanbul'u, Yakup Kadri Karaosmanoðlu'nun Misaki Milli Anadolu'su, Reþat Nuri Güntekin'in gezi Anadolu'su, Sait Faik Abasýyanýk'ýn Burgaz Ada'sý, Nihal Atsýz'ýn Ötüken'i; hep þehir kavramýný edebiyat ikliminde mana ve anlam veren bir tarzdýr. Bu ölümsüz kalemlerin iþlediði þehirler kadim olmanýn yanýnda ölümsüzlüðü de tatmýþlardýr. Kadir Yüktaþýr com Sadelik elbette en güzel halimizdir. Yapmacýk hareketler hiçbir insanýn sevmediði bir haldir. Hasbi insanlar her zaman,insanlar arasýnda raðbet ve hürmet görür. Sadeliðin bozulmasý ile tabi olmayan hal ve hareketler ortaya çýkar. Bu halleri her insanda göremezsiniz. Yapmacýk hareketler, nazarýmýzda istiskal edilir. Bu sadeliklerimizi önce devleti ele geçiren,yabancý takipçileri bozdu. Ondan sonra her þey iplik yumaðý gibi çözülmeðe baþladý. Önce dilimizi bozdular. Sonra harflerimizi deðiþtirdiler. Dini eðitimi yasakladýlar. Mehter marþlarýný, Hacca gidiþleri, Giyim ve kuþamý, Resmi ve gayrý resmi bir çok geleneklerimizi yok ettiler. "Kendi yürüyüþünü terk etti,baþkalarýnýn yürüyüþüne de ayak uyduramayan " hallere düþtük. Daha sonra sýra risalelere gelmiþti. "Bu risaleler anlaþýlmýyor" sözleri okuyanlardan ziyade okumayanlar tarafýndan dillendirilmeðe baþladý. Acaba biz mi hafif kalýyoruz? Evet biz hafif kalýyoruz. Bunun kýymetini biz iyi bilmeliyiz yýlýnda hacda bulunduðum zaman Hollandalý bir nur talebesi ile tanýþtým. Ýslamiyet Nurlar vasýtasý ile kabul eden bu kardeþimiz dokuz ayda Türkçeyi örenmiþ,"ben Nurlarý kendi kaynaðýndan okuyup istifade etmeliyim" diye bir gayretin içine girmiþ ve bunda da muvaffak olmuþ. (Sürecek) METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 81,29 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER BÝLGE BAHABEY CAD. NO:34/A - AKBANK YANI 34/A AÐLI EÞREF HOCA CAD.NO:25/A GAZÝ SAÐ- LIK OCAÐI KARÞISI ,31 0,1 cmnot: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 Ýþaret diliyle hijyen eðitimi orum Halk Saðlý ðý Müdürlüðü tarafýndan, orum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde öðrenim gören iþitme engelli öðrencilere Temizliðin Saðlýk Ýçin Önemi konulu bir eðitim programý düzenlendi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün Sessiz Dil Projesi Ýþaret Dili Eðitimi katýlýmcýlarýndan olan, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi görevlisi Týbbi Sekreter Mustafa Arýkoðlu tarafýndan verilen eðitimde, genel vücut temizliði ve kiþisel eþya temizliði konularýnýn üzerinde duruldu. Öðrencilerin, eðitimi dikkatle takip ettikleri gözlenirken, program sonrasýnda eðitim ekibiyle, hatýra fotoðraflarý çektiren çocuklar arasýnda samimi anlar yaþandý. orum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde öðrenim gören iþitme engelli öðrencilere hijyen eðitimi verildi. Ýþaret diliyle verilen eðitim baþarýyla gerçekleþtirilerken, öðrenciler memnuniyetlerini sessiz alkýþlarýyla bildirdi. Eðitim bitiminde, Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürü Dr. Yunus Emre Mert, Týbbi Sekreter Mustafa Arýkoðlu ve Saðlýk Memuru Hüseyin Cebeci, orum Özel Eðitim Meslek Lisesi Müdürü Cafer Can'ý makamýnda ziyaret etti. Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve orum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nin iþbirliðiyle, çocuklar için daha farklý ve renkli etkinliler düzenlenmesi konusunda fikir alýþveriþlerinin de yapýldýðý ziyarette Cafer Can ve okul öðretmenleri, eðitimden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler ve taleplerini geri çevirmeyip bu etkinliði gerçekleþtiren Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne teþekkürlerini bildirdiler. Yolsuzluk düzenine son Emekliler'den yemek ikramý Ýpek Özüyaðlý Ceren Kartan orum Emekliler Derneði þubesi dün öðle saatlerinde konuklara ve basýn mensuplarýna yemek ikramýnda bulundu. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve üyelerinden Rafet Kaymaz'ýn da ev sahipliðini yaptýðý yemeðe, Halk Bankasý Müdürü Cemal Kaçar, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Cesur Duran, Elitpark Hastanesi Baþhekimi Ömer Akkaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Duyar ile gazeteciler katýldý. Yemeðin ardýndan konuþan Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, bin konut projesi için destek olan Halk Banka- sý'na ve ayrýca arsa teminine yardýmcý olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþek- kür etti. Ö zgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) Ýl Baþkaný SüYýllardýr halký mülksüzleþtirerek, kamuya ait arazi leyman Yalçýn, Türkiye gündemini sarsan gözaltý ve mekanlarý sermayeye peþkeþ çekerek yaratýlan rantýn olaylarý ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaptý. hangi yöntemlerle nasýl paylaþýldýðýný bu operasyon ortayalçýn açýklamasýnda, Dün aralarýnda Bakan oðulya koymaktadýr. larýnýn da bulunduðu kiþilere yapýlan yolsuzluk operas11 yýldýr ülkeyi bu karanlýk ve kirli iliþkilerle birlikyonun ardýndan, bugün de 5 Emniyet Müdürü görevden te yöneten AKP ve cemaatin düzeni iþte budur. Bu düzen alýndý. haramzadeler düzenidir. AKP ve Cemaat çatýþmasý, Türkiye nin yakýn geleböyle bir yolsuzluk baþka bir ülkede olsa adý geçen ceðine yönelik iktidar kavgasýnýn iç ve dýþ tüm bileþenhükümet yetkilileri de hükümet de on kez istifa ederdi. lerinin mücadelesidir. Ama Erdoðan aksini iddia etse de ülkeyi bir muz cumemperyalizmin ve uluslararasý sermayenin destehuriyetine dönüþtürdükleri ortadadýr. ðiyle iktidara gelen AKP, bugün pek çok bakýmdan sermayenin ve emperyalizmin ihtiyaçlarýna yanýt vermekbiliyoruz ki bu yolsuzluk ancak buz daðýnýn görüten uzaklaþmýþtýr. nen yüzüdür. Bütçe görüþmelerinin yapýldýðý bu günlerde Sayýþtay ýn denetleme raporu halen ortada yoktur. BeleOrtadoðu da model ülke rolüyle desteklenen Süleyman Yalçýn AKP nin özerk tutumlar alma gayretleri, ABD ile kimi çediyelerden TOKÝ ye, her þey denetimden kaçýrýlmaya çalýliþkiler yarattý. Suriye deki yeni geliþmelerle birlikte Ortadoðu daki þýlmaktadýr. Ancak, AKP nasýl kapatmaya çalýþýrsa çalýþsýn, halkýn dengelerin dýþýnda kalan AKP, bölge politikalarý açýsýndan iþlevsizleþemeðini çalan bu haramzadelerin peþini býrakmayacaðýz. ti. Evet, her yaný çürümüþ, neresinden tutarsak elimizde kalan bu Ýçerdeyse AKP nin iç krizi iktidarýný tekelleþtirerek aþmaya çalýþdüzenin artýk iflah olmayacaðý gün gibi ortadadýr. Tüm bu kirli, kokuþmasý, iktidar bloku arasýndaki çatýþmayý derinleþtirdi. muþ iliþkilerin ortaklarý AKP ve Cemaat in çatýþmasý nasýl sonuçlanýrhaziran halk direniþi ile AKP nin yönetme kapasitesi zayýflarken sa sonuçlansýn bu karanlýk gerçek deðiþmeyecektir. tüm bu çeliþkiler derinleþerek, iktidar bloku arasýndaki bir çatýþma da AKP zihniyetinden ve onun tüm pisliklerinden kurtuluþun tek þiddetlendi. yolu vardýr, o da Haziran direniþinin eþitlikçi, özgürlükçü devrimci yobugün, AKP nin iktidar olma sürecindekine de benzer þekilde siludur. yasetin yeniden dizayn edilmeye çalýþýldýðý bir dönemden geçiyoruz. O yüzden þimdi sorumluðumuz Haziran direniþini yaratan ülkeyaþanan operasyon ve müdahaleler temelde bunun bir parçasý olarak nin ilerici, özgürlükçü, demokrat, eþitlikçi, baðýmsýzlýkçý tüm halk þekillenmektedir. güçlerinin birleþik muhalefetiyle, ülkenin ve halkýn kaynaklarýný çabu operasyonu kim hangi gerekçeyle yapmýþ olursa olsun, gerlanlardan hesap sormak için mücadeleyi büyütmektir. diye konuþtu. çek olan ortaya dökülen bu yolsuzluklardýr. Soðuk hava cepleri de yakýyor S Ceren Kartan - Ýpek Özüyaðlý oðuk hava sebze ve meyveyi olumsuz etkiledi. Pazarcýlar kötü hava koþullarý sebebiyle ürün miktarýnda düþüþ yaþandýðýný, sebze ve meyvelerin yaklaþýk olarak yarýsýnda soðuk hava nedeniyle don olduðunu söylediler. Öte yandan sebze ve meyvede don yaþanmasýnýn ardýndan fiyatlar da artýþ gözlendi. Müþterilerin bazýlarý da fiyatlarýn uygun olduðunu belirtirken bazýlarý ise pahalý olduðunu vurguladý.. Pazardan fiyatlar... arþamba Pazarý'nda bazý ürünler dün þu fiyatlardan satýþa sunuldu: Mandalina 1 TL-50 Krþ., patatesin 3 kilosu 5 Tl., soðan 50 krþ., elma 1 TL., nar 1 TL., muz 3,50 TL., patlýcan 1,50 TL., salatalýk 2 TL., biberin yarým kilosu 2 TL., domates 1 TL., portakal 7,50 TL., maydanoz 50 krþ., ýspanak 1,50 TL., greyfurtun 1 kilosu 1 TL., yeþil soðan 1,50 TL., limon 1 TL., marul 1,50 TL., turp 1 TL., lahana 5 TL., havuç 1.50 TL.., karnabahar krþ. ve 1 TL., sarýmsak 40 krþ., mor lahana 2 TL. Soðuk havalar, tezgahlardaki ürünlerin fiyatlarýný ýsýttý. Ýskilip kapalý sebze pazarý hizmete baþladý. Yeni Sebze Pazarý hayýrlý olsun Ý skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in seçim vaadi olan ve yapýmýna üç ay önce baþlanan Modern Sebze Pazarý hizmet vermeye baþladý. 2 bin 500 metre karelik alana sahip sebze pazarýnýn üzeri çelik konstrüksiyonla kapatýldý. evre düzenlemesi yapýldý. Dükkânlarýn kayýtlarý yenilenerek boya iþleri bitirildi. Zemine modern parke taþý döþendi. Orta bölmeler yeniden dizayn edildi. Burada faaliyet gösteren esnafýmýzýn yaðýþlardan olumsuz etkilenmemeleri için yaðmur suyu hattý çekildi. Dün hizmet vermeye baþlayan Sebze Pazarýndan hem pazar esnafý hem de Ýskilipliler memnuniyetlerini ifade ettiler. Belediye Baþkaný Numan Sezer, söz verdikleri gibi sebze pazarýnýn üzerini kapattýklarýný, pazar içinde gerekli fiziki düzenlemeleri eksiksiz tamamladýklarýný, burada faaliyet gösteren esnafýn haftanýn her günü alýþ veriþ yapma imkânýna kavuþturulduðunu beyan ederek, pazarýn burada faaliyet gösteren esnafa ve Ýskiliplilere hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi. 2 bin 500 metre karelik alana sahip sebze pazarýnýn üzeri çelik konstrüksiyonla kapatýldý. Ýskilipliler, yeni pazar yerinden mumnun kaldýklarýný belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti.

15 Ýþletmelere ruhsat uyarýsý! V eteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu'na dayanýlarak yürürlüðe konulan Yem Hijyeni Yönetmeliðine göre; gerek ticari, gerekse kendi ihtiyacý Zirai ilaç bayiliði için sýnav T MMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancý izin belgesi almak isteyenler için sýnav yapýlacaðýný belirtti. Sýnavýn 8 Mart 2014 Cumartesi günü saat Ankara da yapýlacaðýný açýklayan Þahinbaþ, sýnava girecek meslektaþlarý için müracaatlarýn 31 Ocak 2014 tarihine kadar Ýl GýdaTarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yapýlmasý gerektiðini belirterek, Yapýlacak sýnavla ilgili ayrýntýlý bilgi, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinetörlüðü, Aralýk 2013 tarihlerinde Kale mahallesi Meram Sokaklarda programlý olarak elektrik kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Kesintinin saatleri arasýnda yapýlacaðý belirtilerek vatandaþlarýn hazýrlýklý olmasý istendi. Sonuçlar yönetmelik deðiþikliðine takýldý 3 Kasým 2013 tarihinde yapýlan öðretim yýlý 1. Dönem Açýk Öðretim Ortaokul sýnav sonuçlarý yönetmelik deðiþikliðine takýldýðý gerekçesiyle açýklanmýyor. 3 Kasým 2013 tarihinde gerçekleþtirilen öðretim yýlý Açýk Öðretim Ortaokul sýnav sonuçlarýnýn açýklanmamasý öðrencileri maðdur ediyor. Verilen tarihin üzerinden 15 güç zaman geçmesine raðmen halen sonuçlar açýklanmazken, öðrenciler sonuçlarýnýn açýklanmamasý nedeniyle yeni dönem kayýtlarýný da yaptýramýyor. Öte yandan MEB'den yapýlan açýklamada, "03 Kasým 2013 tarihinde yapýlan öðretim yýlý 1. Dönem sýnav sonuçlarý, öðrencilerimizi yakýndan ilgilendiren Açýk Öðretim Ortaokulu Yönetmeliðinde yapýlan çalýþmalardan dolayý bekletilmektedir. Söz konusu çalýþma sonuçlandýðýnda sýnav sonuçlarý yayýnlanacak ve kayýt yenilemeler baþlatýlacaktýr. Yeni kayýt iþlemlerinin baþlangýç tarihinde herhangi bir deðiþiklik yoktur." açýklamalarýna yer verildi.(cýhan) için yem, yem katký maddeleri ve yem hammaddesi üreten, iþleyen ve piyasaya sunanlarýn (satýþ yapanlarýn) en kýsa sürede kayýt ve onay yaptýrmalarý gerektiði belirtildi. Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihte ruhsatý olanlarýn 1 Ocak 2014 tarihine kadar; ruhsatý olmayanlarýn ise en kýsa zamanda ilgili belgelerle ( yönetmeliðin 9. ve w w w. t a - rim.gov.tr/gkgm internet adresinde duyurular bölümünde 2014 Yýlý Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancýlýk Sýnav Takvimi ve Uygulamasý kýsmýnda verilmiþtir. dedi. Ziraat mühendisi olan tüm meslektaþlarýnýn açýlacak sýnava katýlmalarýný isteyen Þahinbaþ, Uzun süredir bu sýnavý bekleyen meslektaþlarýmýzýn yaný sýra, ileriye dönük ilaç bayi açma planlarý olan meslektaþlarýmýzýn da bu sýnavý kaçýrmamalarý gerekmektedir. þeklinde konuþtu. 10. maddesinde belirtilen) Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl/Ýlçe Müdürlüklerine müracaat ederek faaliyet alanlarýnýn özelliklerine göre kayýt ve onay almalarý gerekecek. orum da faaliyet gösteren ancak hala kayýt ve onay almayan iþletmelerin olduðu belirtilen duyuruda, kayýt ve onay almayan iþletmeler hakkýnda yasal iþlem yapýlacaðý belirtilerek iþletmelere uyarýda bulunuldý. Yahya Kemal Beyatlý dan bir baþarý daha ahya Kemal Beyatlý YÝlkokulu 4. sýnýf öðrencisi Aleyna Polat, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliðinde düzenlenen Geleceðin Gözüyle Güvenilir Gýda konulu resim yarýþmasýna katýlarak Türkiye genelinde dereceye girdi. Derece alarak bisiklet kazanan Aleyna Polat ýn ödülünü Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden teslim alan Okul Müdürü Fahrettin Yücel, okulda düzenlenen törenle hediyesi Aleyne Polat a teslim etti. Törene Aleyna Polat ýn annesi, babasý ile öðretmeni Sadýk Gençaslan da katýldý. Öðrenciyi ve öðretmeni Sadýk Gençaslan'ý kutlayan Okul Müdürü Fahrettin Yücel, anne ve babayý da kutladý. Duygulu anlar yaþayan anne ve baba okul yönetimine ve öðretmenine teþekkür etti. Yusuf Þahinbaþ Güvenilir Gýda konulu resim yarýymasýnda dereceye giren Aleyna Polat, bisiklet ödülünü teslim aldý. Google hafýzayý köreltiyor nutkanlýðýn temel nedenleri; stres, Uzihinsel yorgunluk, depresyon gibi faktörler yanýna, arama motoru Google da eklendi.arvard Üniversitesi'nde yapýlan yeni bir araþtýrmada Google'nin unutkanlýða neden olduðu belirlendi. Psikologlar Daniel Wegner ve Adrian Ward araþtýrma yapmak veya rapor yazmak için insanlarýn saatlerce vakit ayýrmak yerine kolaya kaçarak bilgileri Google'den elde ettiðine dikkat çekti. Psikologlar, enerji harcamayan beynin tembelliðe alýþtýðýný ve bu durumdaki insanlarýnda yakýn tarihte neler olduðunu bile hatýrlamakta zorluk çektiðini kaydetti.(cýhan) Ýþ deðil egzersiz emizlik yapmayý, spor salonunda eg- yapmakla eþdeðer hale getir- Tzersiz mek çok kolay. Müziði açýn ve önce hafifçe ýsýnýn. Ýþ yaparken belinizi bükmeyin, dizlerinizi kýrmayýn ve mümkün olduðunca eðilip kalkmayýn. amaþýr sepetini kaldýrmak, evi süpürüp silmek, ayakta bulaþýk yýkamak ya da makineyi boþatmak Bu iþlerin fiziksel olarak yanlýþ yapýlmasý, bel ve boyun aðrýlarýna yol açabiliyor. Doðru yapýldýðý takdirdeyse, vücudun egzersiz ihtiyacýný karþýlýyor. Fizyorem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Prof. Dr. Gülçin Gülþen, ev iþlerini yaparken fiziksel sakatlanmalarý önleyebilmek için, temizliði günlük aerobik benzeri bir aktiviteye dönüþtürmeyi öneriyor. Gülþen, kalp kaslarýna, kol ve bacaklara, hatta kireçlenme benzeri rahatsýzlýklara iyi gelebilecek bu faaliyetlerle günlük iþleri kendinizi zorlamadan keyifli hale getirerek, ara vererek, hatta spor salonundaki egzersizlere benzeterek yapabileceðinizi söyledi. Gülþen, þöyle konuþtu: Eðilip kalkarken dikkat! amaþýr makinasýndan çýkan giysilerle dolu bir sepeti hýzlý kaldýrma isteði bel ve boyunda incinmelere sebep olabilir. Elektrik süpürgesiyle yarým saati aþan bir çalýþma, sýrt, omuz ve bilekleri zorlar. Günün sonunda bel ve boyun aðrýsý þikayeti baþlar. Tekrar tekrar ileri geri çekme, eðilme, ayakta kalma, normal yaþamýnda aerobik benzeri aktivite yapan bir kimse için bile güçtür. Bu iþ esnasýnda kol, omuz ve sýrt kaslarýna aniden aðýrlýk yüklenmiþ olur. Yere eðilip kalkmalarda bacaklarý kullanýn. Belinizi zorlamayýn. Elektrikli süpürgeyle iþ yaparken ilerlenen yöne doðru adým atarak gidin. Yönünüz her zaman iþ yapýlan yere dönük olsun. Belinizi bükmeyin. Aðýrlýk kaldýrýrken mutlaka dizlerinizi kýrýn. Isýnma bölümünü es geçmeyin Isýnmdan, esneme yapýlmadan kaslara aþýrý yüklenmenin burkulma ve incinmelere neden olduðunu belirten Gülþen, En azýndan hafif bir egzersizle ýsýnmak, boyun, omuz, gövde ve kalçayý esnetmek sadece 10 dakikayý alýr. alýþýrken bir ara vererek bunu yapabilirsiniz önerisinde bulundu. Akþam sporu daha faydalý Koþma, yürümek gibi sporlarýn vücuda en faydalý olduðu zaman dilimi, akþam saatleri. Giresun Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Nezihi Küçükarslan, sabah sporundan kaçýnýlmasý ve bunun yerine akþam saatlerinde spor yapýlmasý gerektiðini söylüyor: Sabah yapýlan sporlardan sonra kalp krizleri daha sýk görülüyor. Akþam saatlerinde spor yapýlmasýný tavsiye ediyorum. PERÞEMBE 19 ARALIK Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, köy ziyaretlerine baþladý. Köy ziyaretlerine baþladý eçtiðimiz Eylül Gayýnda Osmancýk ilçesinde göreve baþlayan Kaymakam Sezgin Üçüncü, köy ziyaretlerine baþladý. Önceki gün Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Ýbrahim Gökdere, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdür Vekili Fuat Er ve Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa alýþkan ile birlikte ayýrköy, Belkavak, Güneþören, Daniþment, Yenidaniþ- Kaymakam ýn ziyaretlerine ilçe yöneticileri de eþlik etti. ment ve Gecek köylerini ziyaret eden Kaymakam Üçüncü, Daniþment köyünde yaklaþýk 250 öðrencinin öðrenim gördüðü ilkokul ve ortaokulu ziyaret ederek öðretmen ve öðrencilerle sohbet etti. Okul Müdürü Sakin Karakaþ tan eðitim ve öðretim ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Üçüncü, daha sonra ziyaret heyetine eþlik eden köy muhtarý Sadýk Kaymakam, vatandaþlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi. Bayrak tan köy hakkýnda bilgiler aldýktan sonra yeni restore edilen Melik Ahmet Daniþment Gazi Camii bahçesinde toplanan köy halký ile kýsa bir süre sohbet etti. Kaymakam Üçüncü daha sonra ayýrköy, Güneþören, Yenidaniþment ve Gecek köylerini ziyaret ederek köy muhtarlarýndan þimdiye kadar yapýlan hizmetlerle ilgili çalýþmalar hakkýnda Ziyarete katýlan daire amirleri, dile getirilen sorunlarý not aldý. bilgiler aldý. Daha sonra köy sakinleri ile sohbet edip sorunlarý dinledi. Ziyaret heyetinde bulunan daire amirleri de kurumlarýnýn çalýþmalarý hakkýnda vatandaþlara bilgiler verdi. Kaymakam Sezgin Üçüncü, sorunlarýn çözümü için ilgili kurumlarla görüþerek kýsa sürede giderilebilecek olanlarýn çözüleceðini belirtti. Üçüncü, belirlenen problemlerin en kýsa sürede çözümü için çaba safredeceklerini dile getirdi. Kaymakam Sezgin Üçüncü nün ziyaretteki son duraðý, öðrenciler oldu.

16 16 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 CHP'li kadýnlardan yerli malý vurgusu C HP Kadýn Kollarý Ýl ve Merkez Ýlçe Kollarý, Yerli Malý Haftasý nedeniyle yaptýklarý açýklamada, yerli malýna dikkat çektiler. Parti merkezi önündü basýn açýklamasý yapan CHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, yerli üretimin desteklenmesi ve dýþa baðýmlýlýðýn engellenmesi gerektiðini söyledi. CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, topraklarýmýzda ürettiðimiz hemen her þeyi dýþarýdan alýndýðýný söyledi. Pek çok ürünü milyarlarca lira ödeyerek alýndýðýný belirten Özüdoðru, "Bu paranýn hiçbir zaman geri dönüþümü olmuyor. Oysa ta- CHP Kadýn Kollarý üyeleri, düzenledikleri basýn açýklamasý ile yerli malýna dikkat çekti. rýmdaki üretimin alt yapýsý tohum, gübre, mazot bunlar üreticinin kolaylýkla satýn alabileceði düzeyde olsa üretimimiz böyle mi olurdu? Soruyorum sizlere? Eti ithal eder miydik? samaný ithal eder miydik? Köylü topraklarýný býrakýp büyük þehirlerin gece- kondularýna gider miydi? Köylü üreten deðil de tüketen olur muydu? Hiç kimse karný doyduðu sürece topraðýný terk etmez. Ýhracatýmýz ithalatýmýzý karþýlamýyor, yani sattýðýmýz alacaðýmýzý karþýlamýyor. O zaman da cari açýk denen olgu ortaya çýkýyor, yani dö- viz açýðý. Sanayide de dýþarýdan makine parçalarý alýp, ülkemizde montajýný yapýyor, dýþarýya satýyoruz. Kýsacasý yabancýdan almadan yabancýya bir þey satamýyoruz. Bu mu geliþmiþlik? Özelleþtirme adý altýnda gelir getiren öz kaynaklarýmýz, yerli ve yabancý deme- den satýldý. Sigara fabrikalarýmýz kapatýldý. Ülkemiz yabancý sigaranýn cenneti oldu. Limanlarýmýzýn çoðu yabancýlara satýldý. Oysa limanlar, savunma ve güvenlik gibi kamu ve ülke yararý yönünden vazgeçilmez ve devredilemez özelliklere sahiptir. Üstelik de getirdiði geliri düþününce kaybýmýz paha biçilmez oluyor." dedi. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn ise, yerli malýnýn önemine dikkat çekerek, yerli malýnýn kullanýlmasýna daha çok önem verilmesi gerektiðini söyledi. Yalçýn, Atatürk'ün yerli malýna önem verdiðine de deðinerek, yerli malý haftasýnda hazýrlanan yiyeceklerin çoðunun ithal mal olduðuna dikkat çekti. Pýnar Koleji nde eðitim gören öðrenciler Yerli Malý Haftasý ný kutladý. Pýnar Koleji nde yerli malý keyfi P ýnar Koleji, ilkokul sýnýf öðrencileri ve velilerinin katýlýmý ile Yerli Malý Haftasý ný kutladý. Veli ve öðrencilerin organizasyonu ile gerçekleþtirilen etkinlikte, Aralýk tarihleri arasýnda kutlanan Yerli Malý Tutum Yatýrým Haftasý nýn amacý vurgulanýrken, sýnýflar arasý iþbirliðinin geliþmesi de saðlandý. Okul idarecilerinin de katýldýðý etkinlikte Pýnar Koleji sýnýf öðretmenlerine ve velilerine bu güzel etkinlikten dolayý teþekkür edildi. Öðrenciler eðlenceli bir ortamda neþelenirken, yerli malý hakkýnda bilgilendirildi. Hasan Paþa daki kitaplar Yerli Malý Haftasý coþkusu H hurda niyetine mi satýldý? C HPAnkara Milletvekili Emine Ülker þivine sahip olan Milli Kütüphane BaþkanTarhan, Kültür ve Turizm Bakaný lýðý böyle bir ayýklama ve yok etme iþleömer elik in yazýlý cevaplamasý istevini hangi gerekçeyle yapmýþtýr? 147 ton kimiyle TBMM Baþkanlýðý na soru önertap kaç kitap olarak hurdaya çýkarýlmýþtýr? gesi verdi. Tarhan, Milli Kütüphane deki Adet olarak bir listesi bulunmakta mýdýr? 147 ton kitabýn kaç kitap olarak hurdaya Türkiye nin çeþitli kentlerinde, son derece çýkarýldýðýný sordu. Tarhan ýn iddialarý saðlýksýz koþullarda ve hýrsýzlýða, yok edilarasýnda orum Hasan Paþa Ýl Halk Kümeye açýk kitaplar bulunmaktadýr. Bu konutüphanesi de bulunuyor. da bakanlýðýnýzýn bir envanter ve koruma çalýþmasý var mýdýr? Kültür ve Turizm Bakanlýðý na baðlý Milli Kütüphane Baþkanlýðý nca On yýl kadar önce Türkiye nin engin Türkiye nin arþiv ve ihtisas kütüphanesi kültür adamlarýnýn inceleme yapýp rapor hadurumunda bulunan Milli Kütüphazýrladýklarý, el yazmasý ve bilimsel niteliktene den 147 ton kitabýn kilosu 15 kuruþki yüz yýllarýn kültür birikimini barýndýran tan hurda olarak satýldýðý, kitaplar arasýnorum Hasanpaþa Kütüphanesi ndeki yakda paha biçilemeyecek kadar eski ve delaþýk 7 bin kitap için bir çalýþma yapýlmýþ ðerli kitaplar bulunduðu, Türkiye Cummýdýr, yoksa onlar da ton fiyatý üzerinden huriyeti tarihinde ilk kez kitaplarýn sahurda olarak satýlmýþ mýdýr? Emine Ülker Tarhan yýyla deðil ton olarak iþlem görüp satýþa çýkitap düþmanlýðýnda tarihin en büyük karýldýðý iddia edildiðini hatýrlatan Tarhan, kitaplarýn deðerinin ölçülekýyýmlarýndan birini gerçekleþtiren Bakanlýðýnýz daha baþka hangi kümediði, bu kitaplar arasýnda el yazmasý kitaplarýn bulunduðunun da idtüphanelerdeki kitaplarý ton fiyatý üzerinden satýþa çýkarmýþtýr? dialar arasýnda olduðunu belirtti. Kitaplarý korumakla görevli Bakanlýðýnýzýn Kütüphane Genel MüCHP li Tarhan, kütüphaneler gibi müzelerin de talan edildiði, ilgidürlüðü ile Milli Kütüphane Baþkanlýðý nýn görevlerini yerine getirmeli Bakanlýða baðlý Resim ve Heykel Müzesi nden deðeri ölçülemez Hodikleri açýkça ortadayken bunlarla ilgili ne gibi yasal iþlemler yapýlaca Ali Rýza Efendi ye ait yaklaþýk on tablonun sahteleriyle yer deðiþticaktýr? rilerek çalýndýðý bilgilerini de medyada yer aldýðýný ifade ederek þu soresim ve Heykel Müzesindeki olaya iliþkin ne gibi bir iþlem yarularý yönetti: pýlmýþtýr? Onlarca tablonun akýbeti nedir, geri alýnmasý mümkün mü"amacý Türkiye nin kitap arþivini oluþturmak olan ve tüm yayýndür? lardan en az birer örneði bünyesinde bulundurma zorunluluðu bulunan Türkiye de Bakanlýðýnýza ait kütüphanelerdeki kitaplarýn envantemilli Kütüphane Baþkanlýðý hangi neden ve gerekçeyle 147 ton kitabý ri çýkarýlmýþ mýdýr? ýkarýlmadýysa bu kütüphanelerdeki kitaplar nasýl kilosu 15 kuruþtan hurdaya çýkarmýþtýr? Türkiye nin en büyük kitap arbir yöntemle koruma altýndadýr?"(cýhan) er yýl Aralýk tarihleri arasýnda kutlanan Yerli Malý Haftasý, Ziya Gökalp Ýlkokulu nda çeþitli etkinliklerle kutlandý. Velilerin de katýldýðý kutlamalarda öðrencilerin mutluluklarý görülmeye deðerdi. Etkinlikler kapsamýnda öðrenciler hem eðlendiler hem de yerli malý kullanmalarý ve tasarruf konularýnda bilinçlendiler. Ziya Gökalp Ýlkokulu öðrencileri, gönüllerini ve sofralarýný donattý. Kamu çalýþaný 28 Þubat taktiði ile fiþlendi T ürk Büro Sen orum Þube Baþkaný duru olduðunu iddia eden bu günün siyasami am, kamu çalýþanlarýnýn AK si iktidarý AKP tarafýndan 28 þubat taktikparti tarafýndan 28 Þubat taktikleri ile fiþleri ile kamu çalýþanlarý fiþlenmektedir. lendiðini iddia etti. Dünün maðdurlarý yaþadýklarýndan ders çýkartýr adil ve adaletli olunur umudu var Devlet memurlarýnýn en büyük açiken maalesef yaþananlardan sonra umutmazlarýndan ve çözülemeyen sorunlarýnlarýmýz kalmadý. dan bir tanesinin siyasi iktidarlar tarafýn'bizi dün 28 Þubatçýlar, bugün AKP dan 'benden', 'senden' tanýmlamasýna mafiþledi' ruz kalmalarý olduðunu belirten am, Bugün Gençlik ve Spor Ýl Müdürlü"Son yýllarda siyasi iktidar tarafýndan yaðümüzde sadece suçu Türk Büro Sen üyepýlan atamalar, terfiler, görevde yükselsi olduðu için VHKÝ kadrosunu alamayan meler ve bunun gibi tüm tasarruflar yanarkadaþlarýmýz var. Bunun yanýnda sendidaþ mantýðý ile yapýlmakta. Yandaþlýðýn kasýndan amirinin baskýsý ile istifa edip ölçüsü fiþlemeler ve yandaþ sendikalara anýnda VHKÝ kadrosu gelen arkadaþlarýüyelik ile ölçülmekte. Tek ölçünün buna mýz var. Ýki kadro arsýnda TL fark indirgendiði bir ortamda kamuda liyakat bulunmaktadýr. Ýnsanlarýmýz ekmeði ile ilkesi maalesef ayaklar altýna alýndý. Liyatehdit edilen bir hale gelinmiþtir. SGK Türk Büro Sen orum Þube Baþkaný Sami am. katin olmadýðý yerde kamu çalýþaný karimerkez Müdürlüðü atamalarýnda hiçbir Türk Büro Sen üyesi yoktur. Bu atamalarla ilgili olarak sendikamýzýn yer planlamasý yapamadýðýndan umudunu ve ufkunu kaybetmiþ devadanýþtay'da açmýþ olduðumuz davayý kazanmamýza raðmen halen mýnda heyecaný ve hevesini yitirmiþ durumda" dedi. mahkeme kararlarý uygulanmamýþtýr. Bu konu ile ilgili Savcýlýða suç 28 Þubat olaylarý esnasýnda kimsenin dýþarý çýkmaya cesaret ededuyurusunda dahi bulunulmuþtur. Maalesef hukuk dahi iþlevini yitirmediði dönemlerde Türk Büro Sen'in Ankara Kýzýlay meydanýnda me noktasýna gelmiþ. Adalet Bakanlýðý'nda yapýlan Ýcra Müdür Yar'Kesintisiz Demokrasi' eylemi yaptýðýný belirten Sami am, açýklamadýmcýlýðý mülakatlarýnda dahi bu fiþlemeler sonucuna göre alýmlar yasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; pýlmakta olduðu kanaatindeyiz. Türk Büro Sen mensuplarý olarak Genel Baþkaným Sayýn FahBiz Türk Büro Sen camiasý olarak fiþlemelere dün de karþýydýk, rettin Yokuþ ve arkadaþlarýnýn 28 Þubat sürecinde kimsenin dýþarý çýkbugün de karþýyýz, yarýn da karþýsýnda olacaðýmýzý net bir þekilde ifamaya cesaret edemediði bir ortamda Ankara Kýzýlay meydanýnda "kede ediyoruz. Her kim ki hangi sebepten yaparsa yapsýn yanlýþ olduðusintisiz demokrasi" eylemi yaparak vatandaþlarýmýza kokart takarken nu söylemekteyiz. Bizler yönetim tarzlarýnýn liyakat esasýna dayanan, de fiþleniyorduk. O gün bizleri fiþleyen 28 Þubatçýlar velhasýl askeradil, hesap verebilen, þeffaf, katýlýmcý, denetilebilir, ortak akýlla sorunlerdi. Onlara da yanlýþ yapýldýðýný haykýrdýk meydanlarda yapýlanlarýn larýn çözüleceðini ve ülkenin kalkýnacaðýný düþünmekteyiz. Ayrýmcýinsan onuruna yakýþmadýðýný beyan ettik. Bize yakýn deðil, sosyal delýðýn bu yüce Türk milletine hiçbir zaman fayda saðlamayacaðý dönüp mokrat, MHP'li, F tipi, görev verilmemeli, Kamu Sen'li vb. bugün geçmiþe bakýldýðýnda görülmektedir. bizleri fiþleyenler kim? kamu çalýþanlarýný maalesef 28 þubatýn mað- Öðrenciler yerli malý kullanmanýn önemi ve israf hakkýnda bilgilendirildi.

17 Beþir Ayvazoðlu'nun ilk kez 1982'de yayýmlanan Aþk Estetiði adlý kitabý gözden geçirilmiþ ve eklemeler yapýlmýþ yeni baskýsýyla raflarda. Ýslam sanatýnýn estetik temellerini ele alan eser, hâlâ bu konudaki baþvuru kaynaklarýndan. AÞK ESTETÝÐÝ, BEÞÝR AYVA- ZOÐLU, KAPI YAYINLARI, 260 SAYFA, in, insanýn günlük/toplumsal ha- olduðu kadar sanatý, sanat Dyatýný eserlerini de inþa eder ve þekillendirir. Bu itibarla, Ýslam coðrafyasýnda Müslüman sanatçýlar tarafýndan ortaya konulan eserlerin arkasýnda Ýslam'a özgü bir güzellik, hakikat ve varlýk anlayýþý bulunmaktadýr. Peki, nedir bu sanat eserlerinin arkasýndaki güzellik, hakikat veya evren anlayýþý? Yahut Ýslam'a özgü bir estetik felsefesi var mýdýr? Örneðin Ýslam musikiye, resme, mimariye, edebiyata, þiire nasýl bakar? Kur'an'da ya da diðer Ýslam kaynaklarýnda bu sanat dallarýna iliþkin hükümler var mýdýr? Batý'nýn estetik anlayýþý ile Ýslam'ýn estetik anlayýþý; daha doðrusu Batý'nýn güzellik, hakikat tanýmý ve evreni algýlama, ifade etme biçimleriyle Ýslam'ýn güzellik, hakikat tanýmý ve evreni algýlama tarzý arasýndaki farklar neler? Ýþte bu sorulara cevap arýyor Beþir Ayvazoðlu Aþk Estetiði adlý kitabýnda. Aþk Estetiði ilk kez 1982'de basýlmýþ bir kitap. Yazar, bu son baskýya "Aþk Estetiði'nin Hikâyesi"nin anlatýldýðý bir giriþ ve kitapla ilgili kendisiyle yapýlmýþ dört röportaj eklemiþ, bazý yazýlara da eklemeler yapmýþ. Yani esas itibarýyla 70'li yýllarýn sonlarýndaki bilgi birikimi ve bakýþ açýsýyla yazýlmýþ bir eser bu. Ama aradan geçen onca yýla raðmen hâlâ bu konudaki baþvuru kaynaklarýndan biri. Ýslam sanatýnýn estetik temelleri Öncelikle belirtelim ki, Ýslam dünyasýnda Ýbni Arabi, Gazali, Farabi, Ýbni Sina, Ýbni Haldun dýþýnda, Ýslam'ýn estetiðe ve çeþitli sanatlara iliþkin görüþleri hakkýnda eser veren pek düþünür ve bilim adamý yok. Þiir üzerine de ancak Mevlana'nýn Mesnevi'sinde, baþta Fuzulî, Nailî, Þeyh Galip olmak üzere kimi Divan þairlerinin manzumelerinde, divanlarýn mukaddimelerinde ve tezkirelerde poetik metinlere rastlanýyor. Son dönemde ise Necip Fazýl, Âsaf Hâlet elebi, Sezai Karakoç gibi birkaç þairin bu tür estetik/poetik konulara eðildiðini söyleyebiliriz. Her þeye raðmen, özellikle Osmanlý döneminde Ýslam sanatlarýnýn estetik temellerinin çýkarýlabileceði pek çok manzum/mensur metin var. Ama bu metinler üzerinde yapýlmýþ ciddi çalýþmalar az. Beþir Ayvazoðlu'nun eseri ilklerden Kitap Zamaný; Aþk estetiði Alaattin Karaca orum da trafiðe kayýtlý araç sayýsýnýn istatistiði açýklandý. Trafiðe kayýtlý 142 bin 449 aracýmýz var kim ayý sonu itibarýyla ülkemizde trafiðe kayýtlý top- 17 milyon 799 bin 163 adet taþýtýn % 51,5'ini oto- Elam mobil, % 16,4'ünü kamyonet, % 15,3'ünü motosiklet, % 8,7'sini traktör, % 4,3'ünü kamyon, % 2,3'ünü minibüs, % 1,3'ünü otobüs, % 0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Ekim ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý olan motorlu kara taþýtý sayýsý en yüksek 5 il sýrasýyla, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya ve Bursa olarak açýklandý. orum ise 142 bin 449 ile taþýt sayýsýnda 27. sýrada yer aldý. Taþýt sayýsý en az olan ilin Tunceli olduðu belirtildi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, Ekim ayýnda Türkiye'deki araç sayýsýnda bir önceki aya göre 64 bin 490 adet, orum'daki araç sayýsýnda ise 437 adet artýþ oldu. orum'da bulunan 142 bin 449 aracýn; 64 bin 936 adedi otomobil, 35 bin 214 adedi traktör, 16 bin 447 adedi motosiklet, 16 bin 437 adedi kamyonet, 5 bin 225 adedi kamyon, 2 bin 700 adedi minibüs, 1242 adedi otobüs ve 248 adedi özel amaçlý araç. Ekim ayý sonu itibarýyla ülkemizde trafiðe kayýtlý 9 milyon 171 bin 181 adet otomobilin % 41,5'i LPG'li, % 31,5'i benzinli, % 26,5'i dizel yakýtlý. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise % 0,5. Baþbakan bir zafer daha kazanýr olmasý bakýmýndan önemli. Onunla beraber Turan Koç, Hilmi Yavuz, Mahmut Erol Kýlýç, Hasan Bülent Kahraman, Ömer Lekesiz bu konularda eser veren, yazýlar kaleme alan isimler Akademi dünyasýnda da son yýllarda özellikle Divan þiirinin poetikasýna dair çalýþmalarýn görülmeye baþlanmasý sevindirici. Bütün bunlara raðmen estetik felsefesini konu edinen çalýþmalar yetersiz. Radikal kopuþlarla kendi medeniyetinden uzak düþen çocuklarýn öz sanatlarýndan, bu sanatýn estetik temellerinden haberdar olmasý, bu tür eserler vermesi veya bu tür sanat eserlerinden 'haz' almasý zor elbet. Ýslam sanatlarýnýn arkasýndaki estetik felsefeyi, hakikat ve güzellik anlayýþýný kavramadýkça bu eserleri, örneðin hattý, ebruyu, minyatürleri, Divan þiirini okumak, yorumlamak, anlamak ve onlardan estetik haz almak mümkün deðil. Nitekim yazar da kadim sanattan ve estetikten kopuþumuzu, bu eserleri anlayamamamýzý "Dilini unutmuþ, þifrelerini kaybetmiþiz, elimizde o kapýyý açacak anahtarlar yok." sözleriyle anlatýyor. Ýþte Ayvazoðlu bu kitabýyla öz sanatýndan kopan bizlere baþka bir hakikat bahçesinin kapýlarýný açýyor, estetik anlayýþýmýzýn þifrelerini veriyor ve bizi cihanýn cânýný temaþaya, öðrenmeye davet ediyor. Hangi gerçek? Gerçek nedir? Estetiðin ana sorunlarýndan biri bu. Duyu organlarý ve akýlla kavranýlan þeyler midir gerçek? Yoksa duyularýn kavrayýþ alanýnýn dýþýnda bir 'Hakikat' mi var? Ayvazoðlu'nun eserinin asýl konusu bu. Ve Aþk Estetiði'nin sonunda Ýslam'ýn kendine özgü bir hakikat anlayýþýnýn olduðu, bunun Aristotales'in doðayý taklide dayanan mimetik sanat anlayýþýna uymadýðý, Müslüman sanatçýlarýn Kur'an'daki tasvir ve heykel yasaðýndan da destek alarak dýþ dünyayý, nesneler âlemini hakikat olarak kabul etmedikleri, bu âlemi Mutlak Hakikat (Lâ mevcûde illâ Hû) Allah'ýn güzelliklerinin bir yansýmasý olarak gördükleri, bu sebeple, Mevlâna'nýn deyiþiyle "cihanýn câný"ný keþfetmeyi amaçladýklarý anlaþýlmaktadýr. Ayvazoðlu'nun tespit ettiði ve örneklerle ortaya koyduðu üzere, Ýslam estetiðinin temel ilkesi budur. Türkiye çok hareketli bir ülke, yarýn ne olacaðýný Dün akþam (17 Aralýk 2013) Ensar Vakfý Ankara þubesinde Aile ve Sosya Güvenlik Bakaný Fatma Þahin'i din- bilmek mümkün deðildir. Sabah tank sesleriyle uyandýðýmýz dönemler olmuþtur. Bir gecede develüasyonlarla ledim. Son zamanlarda tanýdýðým en sade ve samimi siyasetçilerden olan Þahin, AK Parti iktidara geldiðinde Tür- cebimizde paralar erimiþ, ekonomi çökmüþ halk fakirleþmiþtir. Milletin alýn teri milyarlarca dolar para yurt dýþýna kaçýrýlmýþtýr. Bunlar tesadüfi olaylar olmayýp hepsi geçinmeye çalýþtýðýný belirtti. Bunun onbir yýl sonra yüzde kiye'de halkýn yüzde otuzunun günlük sadece bir dolarla ülkemiz aleyhine düzenlenen oyunlardýr. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, düzenlenen senaryolar bitmeyecek- ikiye düþürüldüðünü, gelecek yýlda tamamen ortadan kaldýrýlýp asgari günlük beþ dolara yükseltileceðinden bahsetti. 1923'de kýþý baþýna 45 dolar olan milli gelir gelir günütir. Osmanlý Ýmparatorluðunu parçalayan güçler, Osmanlý mirasý üzerine kurulan Türkiye'yi de ayný kadere mahkum etmek istemektedirler. Ortadoðu gibi nazik bir bölmüzde onbin dolarý aþtý. Birbuçuk milyon öðrencinin gede geri kalmýþ bir Türkiye bazý devletlerin iþine gelmektedir. Türkiye elli yýldýr görünmeyen dýþ bu dýþ güç- üniversite harcý kaldýrýldý. Saðlýkta, ulaþýmda, ihracatta, eðitimde yapýlanlarý anlatmaya bu sayfalar yetmez. Deðerli okuyucular bu baþarýlar ortak çalýþmanýn ve gayretin lere karþý düþe kalka mücadele veriyor. 17 Aralýk'ta yaþanan olaylar bu mücadelenin küçük bir kýsmýdýr. Hareka- bir sonucudur. Son aylarda gündemi iþgal eden muhafaza- Yaþar Akbýyýk týn baþlangýcý çok masum: Usulsüzlük, rüþvet ve yolsuzluk. Bunlara hiç bir diyeceðimiz yoktur, usulsüzlüklerle sonuna kadar mübirimizi dinlemek ve anlamak durumundayýz. Zira bu çevre büyük kar çevrelerde rahatsýzlýk yaratan olaylarda soðukkanlý olmak, bircadele edilmeli halkýn kanýný emen sülükler temizlenmelidir. Ancak beþ yeldir takip edildiði ifade edilen iddialarýn yerel ve cumhur- yardýmýyla engelleri aþmýþ bir kesimdir. Baþarý bizleri rehavete sýkýntýlar yaþamýþ, güçlüklere birlikte göðüs germiþ, yüce Mevlâ'nýn baþkanlýðý seçimi öncesinde ortaya atýlmasý düþündürücüdür. kaptýrmamasý, anlaþmazlýða düþürmemesi gerekir. Hayatta neyimizi paylaþamýyoruz? Bir lokma ekmeðimizi bir avuç sevgimizi bir- Usulsüzlüklere göz yummayan ve bu hususta taviz vermeyen Erdoðan bu geliþmlerden daha da güçlenerek çýkabilir. Bana göre birimizden esirgemeden üzüntümüzü sýkýntýmýzý birbirimizle paylaþlým. Yoksa yine sýkýntýya düþek olan muhazakar kesim, yani biz- Sayýn Baþbakan sermaye taraftarý deðil halk taraftarýdýr. Sayýn Baþbakan sadece Türkiye'nin geleceðini düþünen Anadolu'cu bir siyasetçidir. Türkiye'nin geliþmesi için canla baþla çalýþan, devleti ser- Bu düþünceler iþýðýnda son olaylar için konuþmak çok erken. ler olacaðýz. mayeye teslim etmeyen, devleti halkýn iradesine göre yöneten bir Benim düþünceme göre son geliþmeler, usulsüzlüklerin önlenmesi devlet adamýdýr. Türkiye elli yýllýk kayýp dönemden sonra onun sayesinde istikrar içinde kalkýnan bir ülke durumuna gelmiþtir. Devni bir zafer daha kazandýracaktýr. Zira onun zaferi Türkiye'nin za- açýsýndan iyi þeylere vesile olacak, Baþbakan Sayýn Erdoðan'a yelet fakirin fukaranýn yetimlerin, özürlülerin, kimsesizlerin kimsesi feri olacaktýr.ýbrahim Hakký Hazretlerinin bir söylediði gibi: Mevla olmuþ, halkýn refah seviyesini yükseltmiþtir. görelim neyler, neylerse güzel eyler. Nitekim kitapta bu anlayýþý destekleyen, sureti deðil can cevherini aramayý öðütleyen, "Yürü, o nadir bulunur cevheri ara!", "Olma dil-bestei sûret zinhâr (Sûrete asla gönül baðlama)", "Olma dil-beste ammâ cihânýn nakþýna (Dünyanýn nakýþlarýna gönül baðlama)" gibi pek çok örnek edebi metne yer verilmiþ. Ayvazoðlu bu ana prensip dâhilinde, Aristoteles'in mimesis'inden baþlayarak Platon'un idea'lar dünyasýna, Nietzsche'nin Apollon-Dionysos ayýrýmýna, Müslüman sanatçýlarýn Aristoteles'e ve onun Poetika'sýna bakýþýna, Ýslam'ýn þiir, musiki, mimari, resim, hat gibi sanatlara ve bunlarýn ifade biçimlerine iliþkin yaklaþýmlarýna, Müslüman sanatçýlarýn trajedi karþýsýndaki tavýrlarýna, süslemeci sanatlara ve hikâyelerimize dair derine inmeden, ayrýntýda boðulmadan önemli tespitler yapýyor. Mutlak Güzel'e ulaþmak Bu baðlamda yazarýn cevap aradýðý bir baþka önemli soru, Ýslam estetiðinde Mutlak Hakikat'e, Mutlak Güzel'e hangi vasýtalarla ulaþýlabileceði. Sanatçýnýn elinde, Nietzsche'nin de belirlediði üzere, iki yöntem vardýr. Ýlki akýl ve ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, TEkim ayýnda traktör sayýsýnýn 4 bin 687 adet artarak 1 milyon 553 bin 291 adede ulaþtýðýný bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, traktörde iller arasýnda Ekim ayýnda, en fazla artýþýn 247 adetle Konya da, 200 adetle Ankara da, 186 adetle Bursa da, 155 adetle Manisa da, 148 adetle Balýkesir de, 133 adetle Denizli de, 129 adetle Diyarbakýr da, 126 adetle Gaziantep te, 124 adetle Kayseri de görüldüðünü belirtti. Þemsi Bayraktar, Ekim ayýnda traktör sayýsý Sivas ta 113, Afyonkarahisar da 109, Þanlýurfa da 107, Sakarya da 104, Kahramanmaraþ ta 102 adet arttýðýný bildirdi. Traktör sayýsýnýn Ekim ayýnda Zonguldak ve Trabzon da deðiþmezken, Giresun da 1 adet azaldýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: Ekim ayýnda traktör sayýsý Adana ve orum da 97, Aydýn da 96, anakkale de 93, Erzurum da 87, Ýzmir de 82, Kars ta 81, Tokat ta 78, Muþ ta 77, Mardin de 76, Ardahan da 72, Samsun ve Adýyaman da 70, Yozgat ta 67, Amasya da 66, Aksaray da 65, Kocaeli de 63, Malatya da 62, Mersin de 58, Kütahya da 56, Antalya ve Bolu da 54, Karaman da 51, Muðla da 50 arttý. Traktör sayýsýndaki artýþ, Ekim de Eskiþehir ve Niðde de 49, Kastamonu da 48, Kýrklareli ve Osmaniye de 47, Kýrþehir de 46, Bilecik te 45, Burdur da 43, Uþak ta 42, Hatay da 40, Batman ve Van da 39, Tekirdað ve Kilis te 37, ankýrý, Düzce ve Siirt te 36, Aðrý da 35, Iðdýr da 31, Edirne de 24, Elazýð da 22 oldu. Ekim ayýnda traktör sayýsýndaki artýþ, Kýrýkkale de 18, Nevþehir de 16, Bayburt ta 14, Isparta da 13, Erzincan da 12, Bartýn da 11, Sinop ve Gümüþhane de 10, Yalova da 8, Bingöl de 7, Tunceli de 6, Ýstanbul, Karabük, Bitlis ve Hakkari de 5, PERÞEMBE 19 ARALIK Þýrnak ta 4, Artvin de 3, Ordu da 2, Rize de 1 de kaldý. -MANÝSA BÝRÝNCÝ, KONYA ÝKÝNCÝ- Traktör sayýsýnda Manisa 75 bin 372 adetle birinciliðini sürdürürken, Konya 72 bin 849 adetle ikinci, traktör sayýsý 55 bini aþan Balýkesir 55 bin 46 adetle üçüncü, Bursa 54 bin 161 adetle dördüncü, Ýzmir 54 bin 26 adetle beþinci sýrada bulunduðunu bildiren Bayraktar, þöyle devam etti: Ankara da 46 bin 411, Samsun da 46 bin 61, Adana da 45 bin 118, Denizli de 41 bin 490, Antalya da 40 bin 843, Aydýn da 37 bin 468, Tokat - ta 36 bin 628, Afyonkarahisar da 35 bin 843, orum da 35 bin 214, Þanlýurfa da 31 bin 326, Sakarya da 31 bin 249 adet traktör bulunuyor. Traktör sayýsý Mersin, Kütahya, Edirne, anakkale, Yozgat, Tekirdað, Sivas, Muðla, Kastamonu da bin arasýnda, Gaziantep, Kayseri, Ýstanbul, Diyarbakýr da bin arasýnda, Eskiþehir, Malatya, Hatay, Burdur, Isparta, Bolu, Kýrklareli, Nevþehir, Amasya, Kahramanmaraþ, Uþak, Kars, Aksaray da bin arasýnda, Erzurum, Kocaeli, Niðde, Osmaniye, Adýyaman, ankýrý da bin arasýnda deðiþiyor. Karaman, Kýrþehir, Bilecik, Muþ, Düzce, Mardin, Zonguldak, Elazýð, Kýrýkkale, Sinop, Ardahan, Van, Aðrý, Erzincan, Karabük te 5-10 bin, Batman, Bartýn, Kilis, Iðdýr, Gümüþhane, Bitlis, Giresun, Bayburt, Yalova, Siirt, Ordu, Þýrnak, Tunceli, Artvin, 1000 ile 5 bin arasýnda traktöre sahip durumdalar. Bingöl de 944, Hakkari de 731, Trabzon 174, Rize de ise 40 traktör var. (ÝHA) ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR zekânýn Apollonik yöntemi; diðeri kalbin, aþkýn Dionizyak yöntemi. Müslüman sanatçýlar, özellikle sufiler, Apollonik yöntemi deðil aþký, âlemin suretlerine "mestane" bakýþý tercih etmiþlerdir. Leylâ ve Mecnun'da, Hüsn ü Aþk'ta iþte bu felsefe doðrultusunda ulaþýlmak istenen bir Mutlak Hakikat ve bu Mutlak Hakikat'e aþk ile ulaþma gayreti vardýr. Ayvazoðlu bunun için Müslüman sanatçýlarýn soyuta, soyutlamaya yöneldiklerini belirtir. Divan þiirinin, hattýn, ebrunun, Ýslam mimarisinin arkasýnda iþte bu soyutlama anlayýþý, soyut/mecazî dil yatar. Ayvazoðlu'nun eserde deðindiði bir baþka konu, Ýslam'ýn sanat anlayýþýnda trajediye yer olmadýðý. ünkü trajedi, insaný iki iyiden birini tercihe zorlayarak 'suç'a, bunalým edebiyatýna yönlendirmektedir. Müslüman sanatçýlar bu trajik durumdan 'mucizevî'ye, 'fevkalâde'ye sýðýnarak kurtulmayý yeðlemiþlerdir. Beþir Ayvazoðlu'nun Aþk Estetiði'nde üzerinde durduðu baþlýca konular bunlar; kaybettiðimiz bir güzelliðin þifreleri Ekim ayýnda orum da 97 traktör satýldý

18 18 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 Genç Erkekler Basketbol da gruplarda mücadele sürüyor Özel Pýnar Lisesi gruptan çýkma yolunda Ýnönü Anadolu yu yenerek avantaj yakaladý Özel Pýnar: 53 - Ýnönü Anadolu: 37 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Dursun Uðral. MERKEZ ANADOLU ÖÐRET- MEN LÝSESÝ : Anýl, Melih, Volkan, Burak, Yaðýz, Kerem, Yakup, Berkay, Göksel, Kürþat; Arif, Burak. SUNGURLU ANADILU ÖÐ- Liseli Genç Kýzlar Basketbol il birinciliðine bugün oynanacak dört Okullu Yýldýz Kýzlar Hentbol da son maç final oldu Mustafa Kemal ve Karþýyaka bugün þampiyonluk maçýnda Karþýyaka: 20 - Cumhuriyet: 3 SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Elvan Emniyet, Muammer Tekmen. KARÞIYAKA ORTAOKULU: Gamzesu, Eda, Aylin, Buse, Selenay, SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya. ÖZEL PINAR LÝSESÝ : Mehmet, Ali, Ahmet, Doðan, Alperen, Ateþ, Bener, Mert, Furkan. ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ : Ahmet, M. Ali, Furkan, Okan, Osman, Burak, Fatih, Mert, Veysel, Berkay, Rýza, Tolga. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: Periyot: 18-9 (Özel Pýnar Lisesi) 3. Periyot: (Özel Pýnar Lisesi) 4. Periyot: 17-6 (Özel Pýnar Lisesi). Merkez A. Öðretmen:42-Sungurlu A. Öðretmen: 14 SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Ýrem Nur Oncar, Muammer Tekmen. MUSTAFA KEMAL ORTAOKU- LU: Dilara, Elif, Elif Dalyan, Selin, Buse, Edanur, Ýrem, Suna, Ebru, Serap, RETMEN LÝSESÝ : Furkan, Hüseyin, Ali, Yekta, Sedat, Ozan, Yunus, Can, Görkem, Necati. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 13-2 (M. A. Öðretmen) 2. Periyot: 19-2(M. A. Öðretmen) 3. Periyot: 6-2 (M. A. Öðretmen) 4. Periyot: 4-8 (Sungurlu A: Ö). Mustafa Kemal: 15 - Toprak Sanayi: 8 Merve, Gizem. TOPRAK SANAYÝ ORTAOKU- LU: Sema, Beyzanur, Elif Bilan, Hatice, Derya, Elif Kacaçoban, Emine, Selma, Mervenur, Aleyna, Leyla. ÝLK YARI: 9-5 (Mustafa Kemal). Okullararasý Yýldýz Kýzlar Hentbol Ýl birinciliðinde gruptaki son maç final oldu. Dört okulun tek grupta mücadele ettiði il birinciliðinde dün gruplarda ikinci maçlar tamamlandý. Günün ilk maçýnda Karþýyaka Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu önünde ilk yarýsýný 10-0 önde tamamladýðý maçtan 20-3 lük skorla galip ayrýlarak ikinci maçýnýda kazanmayý baþardý. Günün ikinci kýz maçýnda ise Mustafa Kemal Ortaokulu ilk yarýsýný 9-5 önde tamamladýðý maçtan 15-8 lik skorla galip ayrýlarak ikinci maçýnýda kazanan ikinci takým oldu. Bu galibiyetlerle ilk iki maçlarýný kazanan Mustafa Kemal ile Karþýyaka Ortaokulu nun bugünki karþýlaþmalarý final oldu. Saat de oynanacak bu maçý kazanan okul þampiyonluðu kaybeden ise ikincilik kupasýný alacak. Bu maçýn ardýndan ise saat de ilk iki maçlarýný kaybeden Cumhuriyet Ortaokulu ile Toprak Sanayi Ortaokullarý takýmlarý üçüncülük dördüncülük maçýna çýkacaklar. Gizem, Özge, Özlem, Kader. CUMHURÝYET ORTAOKULU: Melike, Sevda, Aysun, Buse, Sevda, Sümeyra, Rüveyda, Ayþenur, Beyza, Emine, Yasemin. ÝLK YARI: 10-0 (Karþýyaka). iseli Genç Erkekler Basketbol Ýl birinciliðinde gru- üçünü maçlar dün oynandý. Atatürk Spor Lplarda Salonu nda oynanan maçlarda okullar ilk ikiye girmek için mücadele ediyorlar. A grubunda oynanan ilk maçta Atatürk Anadolu Lisesi ile Mehmetçik Anadolu Lisesi arasýndaki maçtan Mehmetçik Anadolu Lisesi lik skorla galip ayrýlarak gruptaki iddiasýný devam ettirdi. Bu grubun diðer maçýnda ise Merkez Anadolu Öðretmen Lisesi, Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi önünde zorlanmadan lük skorla galip ayrýlarak grupta ilk iki iddiasýný devam ettirdi. B grubunda oynanan ilk maçta Özel Pýnar Lisesi, Ýnönü Anadolu Lisesi karþýsýnda lük skorla galip geldi ve ilk iki iddiasýný sürdürdü. Grubun iddialý iki takýmýnýn maçýnda Anadolu Lisesi ile Öðretmen Mukakder Akaydýn Anadolu Lisesi arasýndaki zorlu maçtan lik skorla kazanarak ilk iki iddiasýný sürdürdü. Liseli Genç Erkekler Basketbol grup maçlarýnda mücadele yarýn oynanacak dördüncü maçlarla sürecek. Atatürk Anadolu : 28 Mehmetcik Anadolu: 55 SALON: Atatürk. HAKEMLER:Haluk Yakýn, Hakan Kaya. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Gökhan, Onur, Ataberk, Burak, Sami, Cafer, Abdullatif, Gökberk, Gökalp, Emrehan, Ataberk Orbay, Ýsmail. MEHMETÝK ANADOLU LÝSESÝ : Furkan, elebi, Özkan, Berkay, Göktuð, Ömer, Mehmet oban, Mertcan, Erdem, Sadi, Mehmet, Hakký. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 8-15 (Mehmetçik) 2. Periyot: 6-13 (Mehmekçik) 3. Periyot: (Mehmetçik) 4. Periyot: 2-7 (Mehmetçik). Genç Kýzlar Basketbol da bugün Yýldýz Erkekler Hentbol da son maçlar bugün maçla devam edilecek. Gruplarda bugün Atatürk Spor Salonu nda oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Spor Lisesi - Anadolu Öðretmen Lisesi. Saat Anadolu Lisesi - Cumhuriyet Lisesi. Saat Buhara Kýz Meslek Lisesi - Ýnönü Anadolu Lisesi. Saat Atatürk Anadolu - Mehmetçik Okullararasý Yýldýz Erkekler Hentbol il birinciliðinde son maçlar öncesinde Mustafa Kemal Ortaokulu þampiyonluðu çok yakýn. Dört okulun mücadele ettiði yýldýz erkekler hentbol il birinciliðinde ikinci maçlar dün oynandý. SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Yasir Keskin, Engin Küçükhüseyin. KARÞIYAKA ORTAOKULU: Umut, Alper, Eray, Can, Tolga, Kaan, Sezgin ýnar, Sezgin Taþ, Murat, Baran, Anadolu: 41 - Ö. Mukadder Akaydýn: 38 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk Yakýn, Dursun Uðral. ANADOLU LÝSESÝ : Harun, Berkcan, Mücahit, Berat, Barýþ, Kubilay, Adil, Furkan, Melih, Ahmet, Güvenç Alperen. ÖÐRETMEN MU- KADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ : Baki, Berkay, Eren, Bilal, Batuhan, Mehmet, Selim, Utku, Halil, Oðuzhan, Abdulkerim. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 7-10 (M. Akaydýn). 2. Periyot: 15-4 (Anadolu Lisesi) 3. Periyot: 8-9 (M. Akaydýn) 4. Periyot: (M. Akaydýn). Karþýyaka: 14 - Ýsmail Kakaç : 6 Liseli Genç Erkekler Basketbol da ayný grupta mücadele eden Anadolu Lisesi ile Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi arasýndaki zorlu maçtan lik galibiyetle ayrýlarak yarý finale yükselme yolunda avantaj yakaladý. Anadolu Lisesi zorlu maçý kazandýktan sonra böyle bir sevinç yaþadý. Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi zorlu maçý kaybetti Mustafa Kemal þampiyonluðu çok yakýn Eren. ÝSMAÝL KAKA ORTAOKULU: Ozan, Hamza, Metin, Fikret, Mert, Mustafa, Furkan, Hasan, Erencan, Can, Murat, Onar. ÝLK YARI: 6-1 (Karþýyaka). Ýlk maçýný kazanan Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci maçýnda dün Toprak Sanayi Ortaokulu önünde ilk yarýsýný 15-4 önde tamamladýðý maçtan 33-9 gibi farklý skorla galip ayrýlarak ikinci galibiyetini aldý. Karþýyaka Ortaokulu ise ilk maçta aldýðý maðlubiyetin ardýndan Ýsmail Kakaç Ortaokulu nu ilk yarýsýný 6-1 önde kapattýðý maçtan 14-6 lýk skorla yenerek ilk galibiyetini aldý. Ýl birinciliðinde son maçlar bugün oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak günün ilk maçýnda saat de Ýsmail Kakaç Ortaokulu ile Toprak Sanayi Ortaokullarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise de Karþýyaka Ortaokulu ile Mustafa Kemal Ortaokulu karþýlaþacak. Mustafa Kemal e bu maçta þampiyonluk için beraberlik yetiyor. Karþýyaka nýn þampiyonluk için rakibini yenmekten baþka þansý bulunmuyor. Karþýyaka kýz takýmý bugün Mustafa Kemal önünde þampiyonluk mücadelesi verecek Mustafa Kemal ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak þampiyonluk avantajý yakaladý Mustafa Kemal: 33-Toprak Sanayi: 9 SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Yasir Keskin, Engin Küçükhüseyin. MUSTAFA KEMAL ORTA- OKULU: Metin, Hüseyin, Haþim, Oðuzhan, Barýþ, Alper, Ýhsan, Umuthan, Melih, Recep, Mahmutcan. TOPRAK SANAYÝ ORTAOKU- LU: Ahmet, Taner, Tarýk, Ýhsan, Batuhan, Ali, A.Samet, Barýþ, Ömer, Yavuz, Murat. ÝLK YARI: 15-4 (Mustafa Kemal). Karþýyaka erkek takýmý grubundaki ikinci maçýndan galibiyetle ayrýldý olak: Transferde çok dikkatli olacaðýz Batman Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali olak, Orhangazi galibiyetiyle ilk yarýyý kapatmaktan dolayý mutlu olduklarýný söyledi. Ýkinci yarýda iyi bir Petrolspor için ara transferde dikkatli olacaklarýný belirten olak; "Yönetim kurulumuzla birlikte takýmýn artý ve eksilerini masaya yatýrdýk. Sýkýntýlý mevkiler üzerinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Cuma gününe kadar takýmdan gönderilecek futbolcularý belirleyeceðiz. Petrolspor'a gönül vermiþ Batmanlý futbolseverler rahat olsun. Orhangazi maçýnda takýmýn ortaya koyduðu futbolu ikinci yarýda da sergileyeceðiz. Bunun için çok çalýþacaðýz ve kendimize yakýþan sonuçlarý alacaðýz. Ara transferin çok hassas olduðunu iyi biliyoruz. Transferde nokta transferler yapmayý hedefliyoruz" dedi. "TRANSFER GÖRÜÞMELERÝNE BAÞLADIK" Kýrmýzý-Beyazlý ekibin genel kaptaný Ýlhan Erken, ara transferde hassas davrandýklarýný söyledi. Orhangazi maçýnda 90 dakika susmayan taraftarlara da teþekkür eden Erken; "Bazý mevkilere transferi düþünüyoruz. ok transfer yapmayý uygun görmüyoruz. Alacaðýmýz futbolcular gücümüze güç katacak futbolcular olmalý. Bazý futbolcularla görüþmelerimiz sürüyor. Görüþtüðümüz bazý futbolcular da kulüpleri ve Federasyonla ilgili sorunlarýný çözmeye çalýþýyorlar. Kulüp Baþkanýmýz sayýn Gökhan Akýn, takýmýn baþarýlý olmasý için takýma her türlü desteði veriyor. Ýkinci yarýda Petrolspor daha iyi olacak ve ligi hak ettiði yerde bitireceðine inanýyoruz" diye konuþtu. 2. LÝG EKÝPLERÝNDEN KANCA Batman Petrolspor'un baþarýlý futbolcularýndan orta saha elemaný Muhammed Gönülaçar, bazý 2. Lig kulüplerinden teklif aldý. Bu sezon oynadýðý maçlarda performansýyla dikkat çeken Gönülaçar, bazý 2. Lig ekiplerinin transfer listesine girdi. Muhammed'e bazý 2. Lig ekiplerinden transfer teklifinin geldiðini belirten Petrolsporlu bazý yöneticiler; "Sezon baþýndan bu yana Muhammed, takýmda istikrarlý formunu korudu. Orhangazi maçýnda da yaptýðý iki asistle takýmýn galip gelmesinde arkadaþlarýyla birlikte büyük pay sahibi oldu. Muhammed'e 2. Lig ekiplerinden teklif var. Petrolspor kulübü ve Muhammed için hayýrlýsý neyse biz de o yönde kararý vereceðiz. Muhammed, bizim evladýmýz. O'na her zaman desteðimiz sürecek" dedi.

19 PERÞEMBE 19 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 20 ARALIK satýþý iþi. orum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma iþi. Yer: orum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü KK nolu orum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere Köprüsü nün yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum / Samsun Saat: orum Orman Ýþletme Müdürlüðü Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Ýnönü Caddesi No: 72 orum Saat: ARALIK T.C. orum 2. Ýcra 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMW marka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - orum) Saat: orum PTT Baþmüdürlüðü Ýþletme ve Teknik Birimler Müdürlüðü Hizmet binalarý ve eklerinin temizlik, ilaçlama, kalorifer yakma ve bahçe bakým iþi hizmet alýmý. Yer: orum PTT Baþmüdürlüðü Ýdari ve Mali Birimler Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: ARALIK Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü YÝTÝK Seri:A-D Sýra: numaralý ödeme kaydedici cihaza ait levhamý kaybettim. Hükümsüzdür. Bayram ALTUNTAÞ orum V.D.No: (.HAK:3496) YÝTÝK orum Vergi nde nolu vergi mükellefiyiz. T.C. Maliye Bakanlýðý orum Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðünden Yevmiye tarih ve No: 16/7/ katý teminat nem cihazý alýndý belgesini kaybettik. Hükümsüzdür. Tutarý: TL Ce-Sel Müh. Elk. Elekt. Ýnþ. Tah. Mak. Ts. P. (.HAK:3496) orum merkez Yavruturna Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý iþi. Yer: orum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 905 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý iþi ,75 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: T.C. 1. Ýcra 19 FH 405 plakalý, 1997 model, Ford marka, Cargo 2520 tipli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Otoparký (epni Mah. Ýskilip Cad. No: 75) orum Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra 19 TT 141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2014 mali yýlý 12 aylýk orum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ne baðlý kuruluþlarýn personel çalýþtýrýlmasýna dayalý 4 kiþilik teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: OCAK 2014 T.C. Bayat Ýcra Yeni mah. 40 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 2014 T.C. orum 3. Ýcra orum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 TL Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra 19 FG 768 plakalý, 2010 model, Renault marka, Kango tipli kamyonetin TOPLANTIYA AÐRI Ortaköy Kurs Ve Okul Talebelerine Yardým Derneði'nin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 12/01/2014 Pazar günü saat 12:30 'da Demek merkezinin bulunduðu Suyolu mahallesi, Atatürk caddesi No: 79 Ortaköy adresinde, Ekseriyet temin edilemediði takdirde, 19/01/2014 Pazar günü ayný yer ve saatte aþaðýdaki gündem dâhilinde yapýlacaktýr. Dernek üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve Genel Kurul Baþkanlýk Divaný'nýn teþkili, 2- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarýnýn okunmasý ve görüþülmesi, 3- Yönetim kurulunun ibrasý, 4- Yönetim kurulunca hazýrlanan tahmini bütçenin görüþülüp aynen veya deðiþtirilerek kabul edilmesi, 5- Tüzük tadilatýnýn görüþülüp, tamamýnýn güncellenmesinin karara baðlanmasý, 6- Derneðe lüzumlu olan taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn satýn alýnmasý, baðýþ ve vasiyet yoluyla derneðe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapýlmasý, mülkiyetten baþka ayni haklarýn tesis edilmesi veya mevcut taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn satýlmasý veya kendisine ait mevcut taþýnýr ve taþýnmaz mallar üzerinde mülkiyetin dýþýndaki ayni haklarýn baþkalarý lehine tesis ve tescil edilmesi, özel ve tüzel kiþilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi veya kiralanmasý taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn baþkalarýna hibe edilmesi veya baþkalarýnýn yapacaðý hibelerin kabul edilmesi, derneðin gayesine uygun olarak borç alma hususlarýnda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, 7- Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi, 8- Dilek ve temenniler, 9- Kapanýþ. (.HAK:3481) Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: orum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü orum Ýl Özel Ýdaresi ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 3. Ýcra 06 DM 6836 plakalý, 2012 model, Ford marka, Connect K210S tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra orum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 1. (Sulh ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,92 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 orum Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra orum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km orum Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (.HAK:3220) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ SELHAS MADEN KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Genel nitelikler: Grup Þirketimize baðlý, orum Organize Sanayi de bulunan fabrikamýzda görevlendirilmek üzere Operasyon Sorumlusu (Mali ve Ýdari Ýþler Elemaný) alýnacaktýr; Operasyon Sorumlusu- 900TL+SSK+Yol+Yemek * Ön muhasebe bilen, * Satýþ destek, tahsilat takibi ve fiziki sayým yapabilecek, * Tercihen ticaret meslek veya yüksek okullarýn ilgili bölümlerinden mezun, * MS Office programlarýna ileri düzeyde hâkim, Bayan Eleman aranýyor. Tel : (.HAK:3457) KÝRALIK BÜROLAR Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve 130 m2 bürolar kiralýktýr. Mür. Tel: (.HAK:3474) aranýyor. Tel: SATILIK DAÝRE Kevser Sitesi Ýbrahim ayýrý nda 140 m2 3+1 sýfýr (.HAK:3497) KÝRALIK ÝÞYERÝ Küçük Sanayi Sitesi 25. Cadde No: 37 de bulunan 80 ve 150 m2, 2 dükkan ayrý ayrý veya (.HAK:3479) birlikte kiralýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor * Ön muhasebe konusunda tercihen deneyimli, ofis yazýlýmlarýný (Logo Go, Word, Excel, v.b.) ve büro makinalarýný iyi derecede kullanabilen, büro iþlerinde tecrübeli, diksiyonu düzgün, en az Ticaret lisesi mezunu eleman alýnacaktýr. * Askerlikle iliþkisi olmayan Bay CNC Torna Operatörü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. TA MAKÝNA (.HAK:3494) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere ofis programlarýný iyi kullanmasýný bilen en az lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen þirketimize baþvurmalarý gerekmektedir. Ayka Doðalgaz Enerji San. Ltd. Þti. Adres: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. Hür (.HAK:3484) daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. NO:7 ORUM Apt. No: 7/1 (NT Kýrtasiye Üstü) Tel: iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) (.HAK:3488) (.HAK:3450) (.HAK:3482) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere; * CNC Operatörü, * Bay Bayan Teknik Ressam, * Modelci, * Makine Teknikeri veya Teknik Lise Mezunu, ELEMANLAR ALINACAKTIR. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. DUDUOÐLU elik Döküm San.Tic.A.Þ. (.HAK:3493) Organize Sanayi Bölgesi 11.Cad.No:11 Tel: Faks: Devren Satýlýk Lokanta Halen faal durumda bulunan lokanta saðlýk sorunlarý sebebiyle devren satýlýktýr. Tel: epni Mah. Demirciler Sok. No: 4/A (Otel Pithana karþýsý) Elemanlar Aranýyor Muhasebe bürosunda devamlý çalýþtýrýlmak üzere Bayan muhasebe elemaný ile Mali Müþavirliðini yaptýðýmýz Firmanýn Ýç Muhasebesini yapabilecek askerliðini yapmýþ Bay Muhasebe elemaný alýnacaktýr. Muzaffer ÖZTÜRK Mali Müþavir Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 7/3 ORUM Tel: Elemanlar Aranýyor En az iki yýl muhasebe tecrübesi olan, askerliðini yapmýþ, yoðun çalýþma þartlarýna uygun en az lise mezunu BAY ve BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Askerliðini yapmýþ 18 yaþ ve üzeri depo sorumlusu ve reyon görevlisi BAY ve BAYAN elemanlar alýnacýktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BAHELÝ GIDA Bahçelievler Mh. Bahabey Cad. No: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM

20 PERÞEMBE 19 ARALIK 2013 Bu sahalar kalkarsa orum da futbol biter Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü mevcut sahalarýn yerini satarak çevre yolunda büyük bir spor kompleksi yapmak için çalýþmalarýný sürdürüyor. Düþünce güzel ancak özellikle 1 ve 2 nolu çim sahalar orum futbolunun geliþimi açýsýndan son derece önemli. Amatör futbol caimasý bu iki sahanýn kaldýrýlmasý halinde orum da futbolun biteceði konusunda hem fikir. Bu nedenle Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, Güreþ Eðitim Merkezi ve Tenis Kortlarýnýn bulunduðu alanýn yenilenmesine herkes sýcak bakýyor. Spor Salonu nun merkezde antrenman amaçlý 1 ve 2 nolu sahalarýnda futbolun geliþimi açýsýndan kalmasý isteniyor. Konuyla ilgili olarak amatör spor camiasýnýn önümüzdeki günlerde geniþ katýlýmlý bir çalýþma ile bu konuya dikkat çekmeyi planlýyor. orum spor camiasý bir yandan seviniyor diðer yandan endiþeli. Yýllardýr cila ve boya ile yenilenmeye çalýþýlan tesisler yerine çok daha modern ve kullanýþlý spor tesisi yapýlacaðý için tabiki mutlu. Diðer yandan ise merkezde bulunan 1 ve 2 nolu çim sahalar ile spor salonuna bile sporcu bulmakta zorlanan antrenörler ve kulüpler buralarýn kaldýrýlýp çevre yoluna yapýlacak yeni tesislere götürecek sporcu bulmalarýnýn çok daha zor olacaðýndan endiþeliler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü uzun bir süredir bu projeyi hayata geçirmek için çalýþmalar yapýyor. Düþünce mevcut spor kompleksinin bulunduðu alanýn satýlarak çevre yoluna çok daha modern bir spor kompleksi kazandýrmak. Gelinen noktada yasal iþlemler tamamlandý ancak mevcut sahalarýn bulunduðu alanýn satýlýp bu parayla ihaleye çýkýp yeni tesis yaptýrmak mümkün deðil. ünki orum'un ikinci bir sahasý ve salonu yok ki yeni tesisler yapýlana kadar idare edilsin. Bu noktada týkanan Belediye Baþkaný alternatifler üzerinde çalýþýyor. Bu çalýþmalarý orum amatör spor camiasýda endiþeyle izliyor. Amatör camianýn bir araya geldiðinde konuþtuðu ve tartýþtýðý en önemli gündem maddelerinden biriside tesislerin gitmesi halinde yaþanacak sorunlar. Merkezde olmasýna karþýn bu salona bu sahalara sporcularý getirmekte zorlanan antrenörler bu salonun ve sahalarýn kaldýrýlmasý halinde çevre yolu üzerinde yapýlacak tesislere sporcu bulmalarýnýn oraya sporcu götürmelerinin imkansýz hale geleceðinde hem fikirler. Spor camiasý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, Güreþ Eðitim Merkezi ve tenis kortlarýnýn bulunduðu bölümün yenilenmesi taþýnmasý konusunda hem fikir. Gerek stad gerekse Güreþ Eðitim Merkezi ömrünü doldurdu ve yenilenmesi gerekiyor. Ancak Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 nolu sahalarýn kaldýrýlmasý karþýlar. Merkezde bulunan bu tesislerin orum'da sporun alt yapýsýný oluþturmakta ne kadar önemli bir iþlevi olduðunu tüm camianýn bildiðini buralarýn kaldýrýlmasý halinde zaten zor geliþen amatör sporun bitme noktasýna geleceðinde hem fikirler. Devlet bütçeden ödenek ayýrarak yaptýðý spor tesisleri o kadar çok ki. Eðer TOKÝ kanalýyla yapýlacaksa Dr. Turhan Kýlýcçýoðlu, Güreþ Eðitim Merkezi ve Tenis Kortlarýnýn bulunduðu alanýn deðerlendirilerek erhat Gökþen ligin Sikinci yarýsýna tek baþýna hazýrlarýyor. orum amatöründen yetiþen ve bir çok kulüpte forma giydikten sonhra orum Belediyespor un 3. lige yükseldiði sezonda takým kaptaný olarak görev yapan Serhat etin bu sezon baþýnda Bayburt Ýl Özel Ýdaresi takýmý ile anlaþmýþtý. Ýlerleyen haftalarda takými çinde yaþadýðý sorunlar nedeniyle kulüpten ayrýlan Serhat Gökþen ligin ikinci yarýsýna hazýrlanýyor. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda tek baþýna çalýþma yapan Gökþen, devre arasý transfer döneminde yeni anlaþacaðý takýma hazýr gitmeyi amaçlýyor. Serhat Gökþen, ara transfer döneminde bazý kulüplerden teklif aldýðýnýve görüþtüðünü henüz kesin anlaþtýðý bir takým lk yarýnýn son maçýnda pazar gü- sahasýnda Nevþehir Gençliks- Ýnü por ile karþýlaþacak olan orumspor hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Antrenör Gökhan Karakuþ yönetiminde yapýlan çalýþmaya alt yapýda oynayan futbolcular dýþýndakilerin tamamý katýldý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan antrenman zeminin bozulmamasý için kale arkasýnda yapýldý. Antrenör Gökhan Karakuþ, bu bölümde kurulan istasyon aletlerinde çabuk kuvvet hareketleri yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonrada dar alanda kontrol pas ve tek pas yaptýrdý. Bu çalýþmayý turnuva þeklinde yaptýran Karakuþ futbolculardan isabetli pas atmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. orumspor, Nevþehir Gençlikspor maçýnýn hazýrlýklakýný bugün yapacaðý taktik çift kale maçla sürdürecek. modern bir stadyum spor salonu bu kaynakla yaptýrýlabilir. Kompleksin diðer birimleri ise yerel idare bütçesinden yapýlmasý mümkün. orum amatör spor camiasý bu önerileri dile getirmek için önümüzdeki günlerde bir araya gelerek tüm camianýn ortak bir açýklama yapmayý planladýðý öðrenildi. Spor taban birliklerinin öncülüðünde yapýlmasý planlanan bu çalýþmanýn devam ettiði ikili olarak yapýlan görüþmelerin somutlaþtýrýlmasý için gerekli adýmlarýn atýldýðý ve harekete geçileceði belirtildi. olmadýðýný söyledi. Gökþen, ikinci yarýya fiziksel olarak hazýr girmek çalýþmalarýna ara vermeden devam ettiðini söyledi. 1 ve 2 nolu sentetik çim sahalar orum futbolunun geliþimi açýsýndan son derece büyük önem taþýyor Okullar Türkiye Þampiyonasý grup merkezleri açýklandý orum a þimdilik dört grup bir yarý final grubu kul Sporlarý Fede- Orasyonu öðretim yýlý spor müsabakalarýnýn yapýlacaðý grup, yarý final ve final merkezlerini açýkladý. Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre yeni sezonda ilk etapta orum a dört grup birde Atatürk Spor Salonu resmi müsabakalarda olmasada antrenman salonu olarak hizmet etmeli orumspor,, Nevþehir maçý hazýrlýðýný sürdürüyor Gökhan Karakuþ Gökhan Karakuþ da Merzifon yolcusu orumspor da Teknik Direktör Sunay Güneþ in ardýndan antrenör Gökhan Karakuþ da Merzifonspor yolcusu. Sezon baþýnda Sunay Güneþ in yardýmcýsý olarak kýrmýzý siyahlý takýmda göreve baþlayan Gökhan Karakuþ, Sunay Güneþ in geçtiðimiz hafta baþýnda görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan takýmý çalýþtýrmaya devam ediyor. Güneþ le birlikte Merzifonspor Yönetimi tarafýndan takýmýn baþýna getirmek istediði Gökhan Karakuþ, orumspor un hoca sorunu yaþamamasý için ligin devre arasýna kadar mavi beyazlý kulüpten izin istediði öðrenildi. Bu hafta sonu oynanacak maçlarla ilk yarýnýn sona ermesinin ardýndan Gökhan Karakuþ un da Merzifonspor la anlaþacaðý ve ikinci yarýda Sunay Güneþ le birlikte görev yapacaðý belirtildi. Serhat Gökþen ikinci yarýya hazýrlanýyor Yusuf Atay ýn taliplisi çok orum Belediyespor un transfer etmek istediði Refahiyespor dan Yusuf Atay ýn taliplileri artýyor. Tecrübeli futbolcuya Erzurum Büyükþehir ve Batman Petrolspor gibi bir çok kulüp talip. Alacaðý için Federasyon a baþvuran Yusuf Atay ýn süresi yarýn doluyor ve transfer orum Belediyespor un transfer etmek istediði forvet arkasý alternatif Yusuf Atay ýn taliplileri her geçen gün artýyor. Teknik Heyetin raporu doðrultusunda orta sahadan hücuma dönük bir transfer için arayýþ içinde olan kýrmýzý siyahlý kulüp Erzincan Refahiyespor formasýný giyen Yusuf Atay la temasa geçti. 3. Lig 3. grupta mücadele eden Refahiyespor kadrosunda yer alan ve oynadýðý maçlardaki performansý ile büyük beðeni toplayan Yusuf Atay ýn ilk yarýda ekonomik sýkýntýlar ve alacaðýný alamadýðý için Federasyon a baþvurduðu öðrenildi. Federasyon a baþvurusunun Yusuf Atay cuma günü sona ereceði para ödenmemesi halinde Yusuf Atay ýn serbest kalacaðý öðrenildi. orum Belediyespor Yönetimi bu futbolcunun transferi için ilk görüþmeyi yaptýðý ancak rakamýn çok yüksek olduðu belirtildi. Yusuf Atay için orum Belediyespor un grubundan Erzurum Büyükþehir Belediyespor ve Batman Petrolspor un da devrede olduðu bazý ikinci lig kulüplerininde bu futbolcuyla görüþtüðü öðrenildi doðumlu Yusuf Atay ýn yarýn kulübü para yatýrmadýðý takdirde serbest kalacaðý bu aþamadan sonra Belediyespor un daha aktif olarak devreye girmesi bekleniyor. yarý final grup birincviliði verildi. Buna göre ilimizde yapýlacak olan ilk grup müsabakasý 3-5 Ocak tarihlerinde Gençler futsal ile baþlayacak Þubat tarihlerinde yine gençler basketbol grup birinciliði müsabakalarý orum da yapýlacak Mart tarihlerinde gençler Yüzme grup birinciliði müsabakalarý orum Olimpik Yüzme Havuzu nda yapýlacak Mart tarihlerinde ise Küçükler futbol grup birinciliði maçlarý ilimizde yapýlacak. Ýlk dönemde orum a verilen tek yarý final grubu ise 5-8 Mayýs tarihlerinde yýldýzlar futbol kategorisinde. Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün geçtiðimiz yýlda orum a ilk etapta bu kadar grup verildiðini ancak sonraki dönemde illerde yaþanan sorunlar ve organize çakýþmalarý nedeniyle yer deðiþikliðinden daha fazla organizenin orum a alýnacaðýna inandýðýný söyledi. Baki Aygün Orhangazi dört transfer hedefliyor rhangazispor'da teknik direktör Cafer Aydýn, son Odakikasýna 2-1 önde girdikleri maçý uzatmalarda kaybetmelerinin þokunu yaþadýklarýný belirterek, sezonun en iyi futbolunu oynadýðýmýz maçý basit hatalar sonucu kaybettik. Akýl alýr bir durum deðil dedi. Cafer Aydýn devre arasýnda en az 4 yada 5 oyuncu takviyesine ihtiyaç duyduklarýný ifade etti. Teknik Direktör Cafer Aydýn, Batman Petrolspor maçýnýn týpký Balçova Belediyespor maçý ile kopya bir maç olduðunu belirterek, çok gol pozisyonu bulup atamadýðýmýz vakit kalemizde basit goller görüyoruz dedi. Cafer Aydýn, Batman Petrolspor maçýnda sezonun en iyi futbolunu ortaya koyduklarýný da belirterek, 1-0 geriye düþmemize raðmen oyuncularým müthiþ bir oyun ve mücadele ortaya koydular ve 2-1 de öne geçtiler. Ancak farký açacaðýmýz yerde uzatma dakikalarýnda kiþisel hatalardan 2 gol üst üste yedik ve maðlup olduk. Son iki haftanýn fotoðrafý bu. Bu iki maçý kazansaydýk þimdi ligin 2.sýrasýnda yer alýyorduk dedi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı