ÇOCUKLARIN UNICEF'Ý UNICEF'ÝN TARÝHÝNDE BÜYÜK ANLAR. Altý Aylýk Bülten Temmuz 2007 Sayý: 2. Milli Komitesi Baþkaný. UNICEF Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARIN UNICEF'Ý UNICEF'ÝN TARÝHÝNDE BÜYÜK ANLAR. Altý Aylýk Bülten Temmuz 2007 Sayý: 2. Milli Komitesi Baþkaný. UNICEF Türkiye"

Transkript

1 Altý Aylýk Bülten Temmuz 2007 Sayý: 2 ÇOCUKLARIN UNICEF'Ý Dünya çocuklarý, onun torunlarý gibi. Hepsini seviyor, baðrýna basýyor, esirgiyor, eðitiyor, geliþtiriyor. Ne yapar sevecen bir büyükbaba ya da büyükanne? Torunlarýna bakar, onlarýn saðlýklarýyla ilgilenir, akýllý ve mutlu büyümeleri uðrunda herþeyi saðlar, uzaklardan bile sevgi gönderir, armaðan yollar onlara yýlýnda, UNICEF tüm çocuklar uðruna göreve baþladýðýnda, genç bir anne ya da baba gibiydi. Caný gibi bakýyordu dünya savaþýndan periþan çýkmýþ ve yoksul yaþamýn pençesine düþmüþ yavrucaklarý kurtarmak için. Besliyordu onlarý, süt daðýtýyordu. Diyordu ki: Ýnsanlýk, çocuklara herþeyin en iyisini vermeyi borç bilmelidir. UNICEF orta yaþlarýna geldiðinde, olgun bir baba ya da anne gibi, dünya çocuklarýnýn tüm gereksinimleri üzerine eðildi. Ýyi besi, (saðlam kafa saðlam vücutta bulunduðu için) her türlü hastalýða karþý korunmak, zihinsel ve ruhsal saðlýk, doðru düzgün eðitim, yararlý vatandaþ olmaya hazýrlýk, çocuklarýn haklarý ve eþitliði... Ve þimdi, 60 ýný geçmiþ ama dinç kalmýþ olan, dinamik çalýþan UNICEF nine ve UNICEF dede. Birleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Kuruluþu nun Türkiye Milli Komitesi, UNICEF ten daha genç... Çocuklarý esirgemek, beslemek, geliþtirmek uðrunda genç ebeveynin enerjisiyle ve yaþýný baþýný almýþ nine ve dedelerin olgunluðuyla çalýþýyor. Her zaman özenli ve düzenli, her zaman sevgiyle ve candan ilgiyle. Biz, Türkiyemizdeki ve küremizdeki tüm çocuklara hizmet etmek, Prof. Talat S. Halman, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkaný okula gidemeyenleri okula kavuþturmak, her yavruya saðlýk ve mutluluk getirmek, dünyayý bir çocuk cenneti yapmak ülküsüne adadýk kendimizi. Kýrk yýl önce, gelmiþ geçmiþ en deðerli viyolonsel virtüözlerinden Pablo Casals, demiþti ki: Çocuklar bizim en büyük hazinemizdir. Onlardan söz ederken dünyanýn geleceðinden söz ediyoruz. Her birine þöyle demeliyiz: Ne olduðunuzu biliyor musunuz? Birer harikasýnýz. Bir eþiniz, bir benzeriniz yoktur. Tüm yeryüzünde týpký sizin gibi olan bir çocuk bulunamaz. Sizin herþeyi yapma yeteneðiniz var. Ýsterseniz bir Shakespeare, bir Mikelanj, bir Beethoven olabilirsiniz. Birbirinizi baðrýnýza basýn. Dünyayý çocuklara layýk bir yer yapmak uðrunda çalýþmalýsýnýz, bizler de çalýþmalýyýz. Çocuklar için yeterince deðerli bir dünya yaratmak. Ýþte UNICEF in ve Türkiye Milli Komitesinin güçlü amacý. UNICEF yalnýz çocuklara yardým etmek azmiyle hizmet veren tek Birleþmiþ Milletler kuruluþudur. UNICEF in adý, United Nations International Children s Emergency Fund...Türkçe karþýlýðý, Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Çocuklara Acil Yardým Fonu. Aslýnda, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda acý çeken ve yoksul yaþayan çocuklara acil yardým için kurulmuþtu. Geçici olacaðý, bir süre sonra sona ereceði düþünülmüþtü. Ama, o kadar etkili, baþarýlý ve verimli oldu ki sürekli olmasýna karar verildi. Acil yardýmlarda bulunacaðý gibi, temel gereksinimlerin hepsine devam etmesi istendi. Açýlmýþ isminden acil (emergency) ve uluslararasý (international) sözcüklerinin kalkmasýna raðmen; akronim o kadar sevilmiþ ve yerleþmiþti ki deðiþ- tirilmedi: UNICEF olarak kaldý. Türkçemizdeki bu harflerle baþlayan kelimeler, neler hatýrlatýyor? U umut, uður, uyum N nur I iyilik, ilham, idealizm, ihsan C can saðlýðý E eðitim, eþitlik F fazilet, fon Ýngilizcenin bu harflerle baþlayan sözcüklerinde de olumlu anlamlar var: U unity, understanding N nutrition, nation s health I international solidarity, idealism, immunity, innocence, imagination, intelligence C care, charity, cure, children s welfare, creativity E education, endowment, energy, excellence, equality F food, friendship, finance, feeling, freedom, fascination, future. Sir Roger Moore UNICEF Ýyi Niyet Elçisi UNICEF'ÝN TARÝHÝNDE BÜYÜK ANLAR *Birleþmiþ Milletler, UNICEF i 1946 da, Genel Kurulun ilk toplantýsýnda hayata geçirmiþtir. Kabul oybirliðiyleydi... Çalýþan sayýsý 10 u bulmuyordu. *II. Dünya Savaþýndan sonraki ilk günlerde Avrupa da 6 milyondan fazla çocuða her gün süt ve yemek verildi. Audrey Hepburn bu çocuklardan biriydi. *UNICEF in daðýtým listesine ilaç, sabun ve giyecek eklenirken Filistin ve Çin deki çocuklara da ulaþýr olduk. UNICEF in özlü amaçlarý Saðlýk, Eðitim, Eþitlik, Koruma dýr. Çocuklarýn bu temel haklarýný gerçekleþtirmek ve güçlendirmek uðrunda UNICEF canla baþla çalýþýyor. Bizim çalýþmalarýmýzýn baþarýlý olmasý, halkýn, varlýklýlarýn, þirketlerin ve vakýflarýn maddi manevi desteðine baðlýdýr. Parasal katkýlar, özellikle büyük, cömert baðýþlar, güçlü bir alettir. Onlar sayesinde, sevgili çocuklarýmýz, içinde -alet olan üç afetten kurtarýlacaktýr: Cehalet, Atalet, Sefalet. Prof. Talat Halman UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkaný Bugün bir fark yaratýn! Bir UNICEF kartý alýn, bir hayat kurtarýn. *1953 te UNICEF in yetkisi sürekli hâle geldiðinde biz 100 e yakýn ülkede çalýþýyor; acil durumlarýn ötesinde, hergün binlerce çocuðun ölümüne sebep olan yoksulluk, hastalýk ve açlýk kýsýr döngüsü ile mücadele ediyorduk. *Soðuk Savaþ bütün hýzýyla devam ederken UNICEF bir global iþbirliði gücü olarak varlýðýný sürdürmüþ, Nobel Barýþ Ödülüne layýk görülmüþtür. Bu ödül ilk defa bir þahsa deðil, bir kuruma verilmekteydi. *60 ve 70 ler geliþme on yýllarý olarak bilinmeye baþlamýþtý. UNICEF misyonunu acil yardýmlarýn ötesine taþýmýþ; düzinelerce ülke baðýmsýzlýklarýný ilan ederken, Örgüt, kalkýnma hamlesi için Birleþmiþ Milletler in önderliðindeki global ortaklýðýn bir parçasý olmuþtur. *80 ler Afrika ya kýtlýk getirmiþti. UNICEF in koordinatörlüðündeki kurtarma çalýþmalarý ile 7 milyon insana sürekli olarak gýda saðlandý. UNICEF varlýðýný boþluk içinde sürdürmemektedir; hedeflerimize ulaþmak için her an insanlarla beraberiz: hükümetlerle, baðýþçýlarla, insani kuruluþlarla, iþ dünyasýyla...ve çocuklarýn kendileriyle. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Merkezi: Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs Bilkent ANKARA UNICEF Türkiye Milli Komitesi Ýstanbul Bölge Müdürlüðü: Hayriye Cad. No:18/3 Yeni Çarþý Galatasaray ÝSTANBUL Tel: /91 Faks: e-posta: Tel: /91 Faks: e-posta: web sayfasý: e-magaza: e-shop.unicefturk.org

2 *UNICEF bir ilkler örgütüdür. Ýlklerden biri de, 1957 de Danny Kaye le baþlayan, dünya çocuklarýnýn durumuna dikkat çekmek için dünyaca tanýnmýþ ünlü kiþilerin yardýmlarýný istemek gibi, devrim sayýlabilecek hareketti. Ýyi Niyet Elçisi olarak hizmet etmek hepimiz için hayatýmýzýn en zengin deneyimlerinden biri olmuþtur. UNICEF in giderek bir kalkýnma örgütü olarak rolü daha belirginleþirken, çocuklarýn yaþatýlmasýna bir devrim getiriliyor. Evrensel baðýþýklama olaðan bir uygulama hâline geliyor. Yugoslavya, El Salvador gibi ülkelerde büyük aþýlama kampanyalarý yapmak için ateþkes bile ilan ettirebiliyorduk. *Milyonlarca eve ulaþýp annelere babalara aðýzdan sývý tedavisi ni öðrettik. Ýshalden can kayýplarýný önlemenin en basit ve etkin yolu. *1989 da UNICEF çocuklara karþý davranýþlara belirli etikler getirmek için önder oluyor. Çocuk Haklarý Bildirgesi, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunca kabul edilmiþ ve çok kýsa bir zamanda tarihin en büyük kabul görmüþ insan haklarý antlaþmasý olmuþtur. 90 lar Çocuklar için Dünya Zirvesi ile baþlamýþ ve çocuk sorunlarýný tartýþmak üzere ilk defa bu kadar geniþ bir dünya liderleri toplantýsý gerçekleþmiþtir. *Bu arada, A Vitamini ve diðer mikronutrientlerin geniþ çapta daðýtýmý yaygýn bir þekilde kesintisiz olarak sürmekte; UNICEF Hindistan Ülke Ofisinin geliþtirdiði tuzu iyotlama yöntemi global bir standart hâline gelmektedir. *2001 in baþlarýnda Sudan ýn güneyinde UNICEF, çocuk askerler için dünyanýn en geniþ harekâtýný yapmýþ ve 8-18 yaþ arasý 3,500 çocuðu uçaklarla tehlikeden çekip almýþtýr. *Taliban ýn düþüþünden sonra Afgan çocuklarýný okullarýna yerleþtirmek, acil durumlara tepkimiz konusuna yenilikler getirmiþ; büyük bir çocuk grubu, özellikle okula gitmeleri yasaklanmýþ kýz çocuklarý, tekrar öðrenime baþlamýþlardýr. *2001 in Çocuklar için Evet Deyin kampanyasý milyonlarca çocuk ve yetiþkini bir araya getirmiþ; 2002 yýlýndaki Birleþmiþ Milletler Çocuk Oturumu tamamen çocuklara adanan ve yine çocuklarýn delege olarak katýldýðý ilk oturum olmuþtur. *Bugün UNICEF in temel politikasý çocuklarýn sesini politika yapýmcýlarýnýnkine eþit hâle getirmektir. *HIV/AIDS canavarýnýn çocuklarý ve gençleri hýzla artan þekilde etkilemesi üzerine, UNICEF dünyayý çocuklar için, AIDS e karþý birleþmeye çaðýrmýþtýr. *Bizim misyonumuzun aslýný global kalkýnma oluþtursa da UNICEF iþe nereden baþladýðýný hiç unutmamýþtýr. Biz hâlâ acil durumlara hýzlý yardým sevketmeye ve felâketlerin vurduðu her yere, travma sonrasý bakým göndermeye devam etmekteyiz. *Milyonlarýn rüyalarýnýn, hayallerinin gerçeðe dönüþmesine yardýmcý olduk. Dünyanýn çocuklara bakýþýný deðiþtirdik. Altmýþ yýl sonra, bugün, UNICEF, çocuklarýn en etkin ve güçlü savunucusudur. Bizlerin ve 8000 meslektaþýmýzýn çalýþmalarý eþi az bulunur global kapsamdadýr. *Bütün çocuklarýn saðlýk, eðitim, eþitlik ve korunma haklarýný garanti altýna almak için dünyayý birleþtirmek, evet, bu bizim hedefimizdir. Çocuklar için birleþin. Sir Roger Moore UNICEF Ýyi Niyet Elçisi Çeviri: Alanor Olalý Not: Sir Roger Moore un mesajýný kendi sesinden dinlemek isteyenlere CD gönderilebilir. UNICEF Dostlarý Merkez Komitesi Çoðunluðu Bilkent Üniversitesi öðretim üyeleri eþleri ve öðretim üyelerinden oluþan UNICEF Dostlarý Merkez Komitesi 14 Ekim 2003 tarihinde kurulmuþ ve ilk toplantýsýnda, kendi içinden Baþkan, Baþkan Vekilleri ve Sekreter seçerek gönüllü çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Özel gece ve gösteriler, kermesler düzenleme gelir getirici etkinlikleri arasýndadýr. Ayrýca Bilkent Senfoni Orkestrasý nýn UNICEF yararýna düzenlediði konserlerin bilet satýþlarýna destek vermektedirler. Merkez Komitesi üyelerinin unutulmayacak etkinliklerinden birisi, Bilkent Odeon da çok baþarýlý geçen Erol Evgin Nostalji Konseridir. Konser öncesi duyuru ve ilanlarýn hazýrlanmasýndan bilet satýþlarýna kadar her aþamasýnda büyük bir özveriyle çalýþtýlar. Konserin ardýndan Onursal Baþkanýmýz Prof. Ýhsan Doðramacý, UNICEF e verdiði bu özel destek için Erol Evgin e bir plaket verdi. Son zamanlarýn bir baþka ilginç faaliyeti, Dünya Mutfaðý ndan farklý yemeklerin öðretildiði, Bilkent Üniversitesi Otelcilik Yüksek Okulu, Ivy Restoran, Etap Altýnel, Hilton ve Sheraton Otellerinin þefleri tarafýndan verilen yemek kursu olmuþtur. Merkez Komitesinin düzenlediði bir diðer etkinlik de Bilkent Otel de gerçekleþtirilen Þarap Tatma Kursu dur. Bütün bu etkinliklerin geliri Haydi Kýzlar Okula kampanyasýna aktarýlmýþtýr. Gönüllü çalýþmalarý ile bizlere maddi olduðu kadar manevi destek veren UNICEF Dostlarý Merkez Komitesi en son olarak Modern Folk Üçlüsü nü 14 yýl sonra Ankaralýlarla buluþturmayý baþarmýþtýr Modern Folk Üçlüsü Konseri 1970 li yýllarda geleneksel halk ezgilerini çok seslendirerek gönülleri fetheden ve günümüzün de sevilen topluluklarýndan Modern Folk Üçlüsü nün, (Doðan Canku, Ahmet Kurtaran, Selâmi Karaibrahimgil), konseri 5 Mayýs 2007 tarihinde, Ankara Anatolia Sanat Merkezi nde gerçekleþti yýlýnda Nükhet Duru ile Seul Þarký Yarýþmasý nda En Ýyi Performans ve Birincilik Ödülü alan, 1981 yýlýnda ise Eurovision Þarký Yarýþmasý nda Türkiye yi temsil eden Modern Folk Üçlüsü Türkiye de çocuklarýn eðitimi ve topluma kazandýrýlmasý amacýyla düzenlenen etkinliklere katýlýyor. Modern Folk Üçlüsü ne Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölümünden 30 kiþilik bir koronun eþlik ettiði konserin geliri yine, bir toplum seferberliðine dönüþen, Haydi Kýzlar Okula! Kampanyasýna aktarýldý. Hazýrlayan: Zühal Orhun UNICEF Dostlarý Merkez Komitesi Üyeleri ve Genel Müdürlük Çalýþanlarý Baþkanýmýz Prof. Halman ile birlikte. Modern Folk Üçlüsü Konserinden. Yoksulluk ve açlýðý ortadan kaldýrmak

3 Eðitimde Acil Soruna Acil Çözüm Türkiye de eðitimde kýzlar aleyhine akýl almaz eþitsizliðin maalesef hâlâ ciddi boyutlarda olduðunu söyleyebiliriz. UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak, kýz çocuklarýnýn eðitimi için gayretlerimizi giderek artýrmaktayýz. Haydi Kýzlar Okula kampanyasý ile, bugüne kadar kýz ve oðlan çocuðun okula baþladýðýný veya býraktýðý yerden eðitime devam ettiðini söyleyebiliriz. Bu iyi haber! Ancak daha yüzbinlerin açýkta olduðu da bir gerçek. Sahadan alýnan bilgilere göre baþarýyý önleyen en önemli darboðaz okulsuzluk, sýnýfsýzlýk. Aileler çocuklarýný okula göndermeye ikna olsalar dahi, ki UNICEF eðitimli gönüllülerin köy köy dolaþýp ailelerin kafasýna okul fikrinin yerleþtirilmesini destekliyor; bu defa çocuklar yakýnda gidecek okul bulamýyor; uzaða servis minibüsleriyle gidiþler güvenli olmayabiliyor, kýþ koþullarýnda servisler hiç çalýþmayabiliyor. Özetle bu çocuklar, hiç suçlarý olmadan, zorunlu eðitimlerini dahi tamamlayamýyorlar. Burada eðitim sorununa son derece duyarlý olan ünlü romancýmýz Ayþe Kulin den duyduðumuz bir olayý nakletmek istiyoruz: Bazý gerçekleri gözlerimiz görmeden kavrayamýyoruz diyor Sayýn Kulin ve devam ediyor: Yoksul dað köylerimizden birinde, sabahýn çok erken saatinde, ev ziyaretindeyiz. Evin kýzý Pýnar la biraz konuþuyoruz. Sonra o okula gitmek üzere yola çýkýyor. Bizler ailenin ikram ýsrarý üzerine çay içiyoruz. Yaklaþýk yarým saat sonra aileyle vedalaþýp yola koyulduðumuzda ve köy yolunu ana yola baðlayan tepeye vardýðýmýzda, tepede küçük bir kardan adam gördük. Pýnar yarým saatten beri onu okula ulaþtýracak vasýtayý bekliyordu. Elleri, yüzü, ayaklarý donmuþtu. Kirpiklerine kadar bembeyaz olmuþtu. Ama asla evine geri dönmüyor; onu ýþýða kavuþturacak okuluna gitmek için sabýrla dikiliyordu, sabahýn ayazýnda. Evet, derslik açýðý 2003 yýlýnda iyice ortaya çýkmýþtý. Yersizlikten okul müdürlerinin kayýt döneminde kapýyý kilitleyip kaçacak yer aradýklarýný biliyoruz. Bunlara çözüm þarttý. UNICEF ten gelen fikir ve destekle 2004 ün Aðustos unda Marmara Deprem Bölgesi nden 70 adet prefabrike ünite Þanlýurfa ya taþýndý ve çift tedrisatla 5000 öðrencinin öðrenim gördüðü dersliklere dönüþtürüldü. UNICEF in amacý her çocuða evine yakýn, güven ve iç huzuruyla gidebileceði bir okul saðlanmasý. Bu nedenle prefabrike derslikleri ve okullarý acil soruna, acil çözüm olarak görüyoruz. UNICEF bu konuda uluslararasý deneyime sahiptir. Betonarmeye kýyasla ucuz maliyetli, çabuk kurulabilen, taþýnabilen, en az 35 yýl dayanabilen bu dersliklerin çok kullanýþlý olduðu kanýsýndayýz. Þanlýurfa dan sonra ilk prefabrike tam donanýmlý derslikler valiliklerimizin de desteðiyle Kýrþehir, Mardin ve Diyarbakýr da ortaya çýktý. UNICEF in saðladýðý fonlarýn diðer yarýsýnýn valiliklerce tamamlanabileceði gerçeði bizim bu iþe daha cesaret ve coþkuyla sarýlmamýz demekti. Bunun için de yoðun bir baðýþ toplama kampanyasý gerekiyordu. Tam bu sýrada NTV imdadýmýza yetiþti. NTV - UNICEF Okul Ekliyoruz Kampanyasý NTV, UNICEF için, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla kýz çocuklarýnýn eðitimi ile ilgili çok güzel bir baðýþ kampanyasý düzenledi. 23 Nisan günü öncesinde NTV de Baþkanýmýz Prof. Talat Halman ýn UNICEF e uzun yýllardýr gönül vermiþ romancýmýz Ayþe Kulin le, tiyatro sanatçýmýz Müjdat Gezen le UNICEF hakkýnda sohbetleri; Genel Müdür Alanor Olalý nýn UNICEF Temsilciliðinden Fatma Uluç la Ankara dan; Fon Toplama Yetkilimiz Arzum Meleksoy un yine Ayþe Kulin le Ýstanbul dan yardým çaðrýlarý yer aldý. Mardin de Prefabrike Okulun Açýlýþý Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý gününde ise NTV bütün gün ve geceyi UNICEF e ayýrdý. Öðle saatlerinde Mardin de ilk prefabrike dersliklerin açýlýþýnda Tayfun Talipoðlu ve Sýla dizisinin oyuncularý bir saatlik özel canlý yayýnda kampanyaya destek çaðrýsýnda bulundu. Ünlüler Tahtaya-Sözlü Var Öðleden sonraki kuþakta Kadir Tayfun Talipoðlu Mardin de Prefabrike Okulun Açýlýþýnda Ýlk Öðretim Öðrencileriyle Birlikte. Çöpdemir ile Burcu Kara, Sinemis Candemir ve Ziya Kürküt ün sýrayla sunduðu, Gani Müjde, Ýnci Türkay, Özge Özberk, Yetkin Dikiciler, Burak Hakký, Zeyno Gönenç, Ceyda Düvenci, Ragga Oktay, Tülin Þahin ve Fadik Sevin Atasoy baþta olmak üzere ünlü isimlerin çocuklarla yarýþtýðý Okul Ekliyoruz: Ünlüler Tahtaya! Sözlü Var programý ekrana geldi. Sezen Aksu - Halit Kývanç Sohbeti Ýlerleyen saatlerde gerçek bir gurur kaynaðýmýz olan, besteleri, þarkýlarý ile hepimizi büyüleyen Sezen Aksu nun UNICEF i çok iyi tanýyan Halit Kývanç la sohbeti ve Mustafa Ceceli nin gitarý eþliðinde söylediði þarkýlar milyonlarý ekrana baðladý. Aksu, bilinen þarkýlarýnýn yanýsýra ilk kez seslendirdiði sürpriz þarkýlarýyla da programý renklendirdi. Çocuklar için Þarký Söylemek Lâzým Kampanyanýn finali ise Med Yapým la beraber gerçekleþtirilen Çocuklar için Þarký Söylemek Lazým programý ile yapýldý. Programda bu kez Türkiye nin ünlü sesleri yetenekli çocuklarla beraber sahne aldý ve SMS lerle Okul Ekliyoruz kampanyasýna baðýþ çaðrýlarý yapýldý. Programý, Behzat Uygur ve Zeynep Tokuþ sundu. Programda çocuklarla sahneye çýkan ünlü isimler; Zülfü Livaneli, Yavuz Bingöl, Metin Arolat, Yeliz, Hakan Aysev, Zeynep Dizdar, Burcu Güneþ, Ferda Anýl Yarkýn, Iþýn Karaca, Eda Özülkü, Yonca Lodi den oluþtu. Yetenekli çocuklar ise Ýlayda Bayraktar, Alp Karaosmanoðlu, Naz Kefli, Bükem Uður, Sebla Bayoðlu, Çaðrý Çakýr, Ada Meriç Eker, Cemre Necefbaþ, Beliz Özkan, Sena Dilara Altýnay, Deniz Ünel, Berfu Levendoðlu, Þükrü Buðra Timurlenk ve Erda Karaca idi. Çocuklarýn programdaki performansý herkesi kendilerine hayran býraktý. Programýn jürisinde ise: Gülben Ergen, Yýlmaz Erdoðan, Müjdat Gezen, Anýl Kýrkyýldýz ve Þahan Gökbakar yer aldý. Hazýrlayan: Alanor Olalý NTV de Þarký Söylemek Lazým Programýna Katýlanlar. Tüm bireylerin temel eðitim almasýný saðlamak

4 Türkiye Milli Komitesi nin Çocuk Haklarý Kutlamasý Komitemiz, Sheraton Ankara Otelinde özel bir gece düzenledi. Bu özel geceyi UNICEF dostlarý ile birlikte kutlamak bizler için büyük bir onur kaynaðý oldu. Gecenin açýþ konuþmasýný Sayýn Baþkanýmýz Prof. Talat Halman yaptý ve geceye katýlan konuklara teþekkür etti. Ardýndan UNICEF Türkiye Temsilcisi Edmond McLoughney, Çocuk Haklarý ve UNICEF in çalýþmalarý hakkýnda kýsa bilgiler verdi. Daha sonra Prof. Halman ve E.Mcloughney, Komitemizin Onursal Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý ya yýllardýr UNICEF e destek verdiði ve çocuklar için yaptýðý hizmetler nedeniyle bir þükran plaketi sundular. Gala Gecesinin Konusu: Çocuk Haklarý UNICEF in en önemli baþarýlarýndan biri, 1989 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan kabul edilen ve 192 ülke tarafýndan onaylanmýþ bulunan Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme dir. Bu sözleþmenin çocuklara verdiði taahhütler ise en ileriye dönük ve en kapsamlý olma özelliðini taþýr. Ayrýca tarihte en yaygýn biçimde onaylanan insan haklarý anlaþmasý olarak hükümetlerin çocuklara iliþkin hukuksal görevlerini özel terimlerle ifade etmektedir. Çocuklarýn yaþamalarý, geliþmeleri ve korunmalarý bundan böyle bir hayýrseverlik meselesi deðil, ahlaki ve hukuksal bir yükümlülük olmuþtur. Bu yükümlülüðü bireyler olarak da hep hatýrda tutmalýyýz. Gecenin Akýþý Balomuzda ilk olarak Tango Türk Grubu ndan Selen Sürek - Alper Ergökmen ve Cemile Özdiler - Ýnanç Kahramankaptan çiftlerinin Tango gösterisi yer aldý. Bu gösteriyi Komitemizde Fon Toplama Asistaný olarak görev yapmakta olan Selen Sürek ve arkadaþlarý UNICEF e baðýþladýlar. Ardýndan Þef Iþýn Metin yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrasý J.S. Strauss Valslerini yorumladý. Davetlilerin valsleri görkemli geceye büyük renk kattý. Daha sonra, þair ve aktörlüðü ile de ün yapmýþ, Ýlk Kültür Bakanýmýz, Milli Komitemizin Baþkaný Prof. Talat Halman, UNICEF Türkiye Temsilcisi Edmond McLoughney ile birlikte gayet esprili bir þekilde mini bir müzayede yönetti. Müzayedede, tanýnmýþ ressamlarýmýzdan Mehmet Güleryüz, Hüsamettin Koçan ve Mustafa Ata nýn UNICEF e baðýþladýðý tablolar satýldý ve elde edilen hasýlat, bilet ve piyango gelirleriyle birlikte, Haydi Kýzlar Okula! kampanyasý hesabýna aktarýldý. Haydi Kýzlar Okula Kýzlarýn eðitimi Türkiye de her geçen gün daha fazla dikkat çeken bir konu hâline gelmektedir. Geleneksel tutum ve deðerler yüzünden geri planda kalan eðitimde cinsiyet eþitliði tam bir toplumsal seferberlik olarak ülkenin gündemine yerleþtikçe, bu alandaki ilerlemeler de daha etkili bir þekilde gerçekleþecektir. MEB in önderliðinde UNICEF in desteði ile yürütülen bu kampanyanýn baþarýlý olmasýnýn nedeni konuyu, üst düzey yetkililerden aileler ve çocuklara kadar ülkedeki tüm kesimlerin yürekten benimsemesidir. Eðitim Kampanyasýnýn Ötesinde Kampanya, kritik öneme sahip çeþitli toplumsal konulara dair bir dizi stratejiyi de içeriyor. Örneðin: UNICEF Innocenti Araþtýrma Merkezi Hakkýnda Çocuklarýn iyi bakýlýp, büyütülmelerine özen göstererek insanlýðýn geliþimi ne uðraþan herkesin çocuk konularýyla ilgili araþtýrmalara ihtiyacý vardýr. UNICEF Innocenti Araþtýrma Merkezi, Örgüt ün temel araþtýrma koludur yýlýnda çocuk haklarýnýn uluslararasý düzeyde anlaþýlmasýnýn geliþtirilmesi ve Çocuk Haklarý Bildirgesinin iþleyiþinin gerek endüstrileþmiþ, gerekse kalkýnmakta olan ülkelerde tanýtýmý için kurulmuþtur. Merkez, UNICEF in araþtýrma kapasitesini güçlendirmekte; Örgütün dünya çapýnda çocuklarýn savunmasýný yapmasýna, günümüzdeki ve gelecekteki çalýþma sahalarýnýn belirlenmesine ve incelenmesine, ayrýca izlenen politikanýn tanýtýlmasýna yardýmcý olmaktadýr. Merkez aþaðýdaki konularda araþtýrmalarýný sürdürmektedir: - Çocuklarýn deðiþen durumlarýnýn izlenmesi. - Çocuklarla ilgili bilgilerde kronik boþluklarýn ortaya çýkarýlmasý. - Bu boþluklarýn doldurulmasý için yapýlan çalýþmalarýn desteklenmesi ve geniþletilmesi. - Hareket planlarýnýn çocuklarýn yararýna olmasý için etkileme çalýþmalarýnýn yürütülmesi. Sayýn Ayser Doðramacý, Onursal Baþkan Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý, Baþkan Prof. Talat Halman, UNICEF Türkiye Temsilcisi Edmond McLoughney, Temsilci Yardýmcýsý Lila Pieters. Þef Iþýn Metin Yönetiminde Bilkent Senfoni Orkestrasý. * Düþük gelirli gruplara eðitim ve daha iyi bir yaþam sürdürme kapasitesi saðlanarak yoksullukla mücadele. * Çocuk haklarýnýn; çocuk iþçiliðinin en kötü biçimleri, erken evlendirme ve ev içi þiddet gibi yollardan, sürekli ihlal edildiði ailelere ulaþarak bu çocuklarýn haklarýný koruma. * Eðitim yoluyla saðlýk koþullarýný iyileþtirme. Eðitimli kýzlar daha saðlýklý olurlar, daha az sayýda ve UNICEF Innocenti Araþtýrma Merkezi kendi araþtýrmalarýný kendisi yapsa da, zaman zaman diðer araþtýrma enstitüleri ve UNICEF teki uzman meslektaþlarla birlikte çalýþabilir. Araþtýrma sonuçlarý yayýnlar halinde çýkmaktadýr. daha saðlýklý çocuk yetiþtirebilirler. * Nüfusun daha geniþ kesimine iþ gücü piyasasý için geçerli temel becerileri kazandýrarak ekonomiyi canlandýrma. * Doðumda nüfus kaydýnýn yapýlmasýný teþvik ederek medeni haklarý geliþtirme. Hazýrlayan: Zühal Orhun Merkez ayný zamanda UNICEF ve ortaklarý için kapasite arttýrma forumu olarak da çalýþmaktadýr: Çocuk Haklarý Bildirge sinin uygulanýþýna iliþkin organizasyon konularýnda deneyimleri yayýnlar. Baþarýlý uygulamalarýn daðýtýmýný saðlar. UNICEF çalýþanlarýnýn deneyimlerini deðerlendirir. Çocuk haklarýyla ilgili mevcut olan ve yeni belirmekte olan konular üzerinde uzmanlarýn katýlýmlarýyla seminerler ve konferanslar düzenler. Yukarýda özetlenmiþ amaçlarý desteklemek için saðlanan somut verilere ilaveten, Merkez in araþtýrmalarý ayný zamanda çocuklar için temel insan haklarýna dayanan yeni bir küresel etik geliþtirilmesine de yardýmcý olur. Merkez hakkýnda daha fazla bilgi için: Kadýnlarýn durumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eþitliðini saðlamak

5 Editörden... Bursa daki Gönüllü Dostlarýmýzýn Çalýþmalarý Bursa da yoðun çalýþmalarýyla UNICEF e destek saðlayan ve giderek sayýlarý artan geniþ bir gönüllü dostlar grubu var. Bu çalýþmalar büyük ölçüde küçük yaþ gruplarýnýn çabalarýna dayanýyor. Burada, UNICEF için gönüllü çalýþma isteði Tsunami felâketinin ardýndan çocuklardan gelmiþ. Ocak 2005 te anne babalarýn desteði ve rehberliðiyle çocuklar çeþitli etkinliklerde UNICEF in ürünlerinin satýþýný yaparak gelir saðlamaya baþladýlar. Ama çalýþmalar bu kadarla kalmýyor. Çocuklarý ve özel okullarý bir araya getirme amacýyla yapýlan bu çalýþmalar giderek devlet okullarýnýn da katýlýmýyla geniþleyecek. Hedefimiz 500 çocuðun katýlýmýyla sokakta yaþayan ve çalýþan çocuklarý okula geri kazandýrmak diyor Sabahat Temizarabacý ve þöyle devam ediyor: Çocuklar çocuklarý desteklesin, çocuklar bu desteði saðlamak için kendileri çalýþýp uðraþ versin ve kazançlarýný haketsin. Çocuklarýn UNICEF ürünlerinin satýþýndan elde ettikleri gelirin %30 u yeni bir okul projesi için ayrýldý. Güven ve sorumluluk duygularýný geliþtirmek amacýyla her çocuðun kendi bireysel projesini üretmesi saðlanýyor. 23 Nisan 2007 tarihinde, Bursa da, 38 okuldan 556 öðrencinin katkýlarýyla, okulun (Barýþ Ýlköðre- tim Okulu adýyla) temel atma töreni yapýldý. Tören, Bursa Valisi, Nilüfer Belediye Baþkaný ve diðer resmi kurum temsilcilerinin yanýsýra çocuklarýn ve ailelerinin katýlýmýyla renkli ve neþeli bir þölene dönüþtü. Okulun 2008 yýlýnda tamamlanýp öðretime açýlmasý hedefleniyor. Tabii yapýlacak daha çok iþ var. UNICEF Gönüllüsü Çocuklar okul inþasýna destek saðlamak amacýyla müzikal bir oyun çalýþmasýna baþlamýþlar bile. Uludað Üniversitesi Çocuk Ruh Saðlýðý Ana Bilim Dalý nýn da desteklediði bu projede oyuncular, orkestra, dansçýlar, teknik ekip, belgeleyiciler ve tasarým takýmýnýn tamamý çocuklardan oluþuyor. UNICEF Bursa Gönüllüleri Bahar Þenliðinde. Bursa daki çocuklarýn, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Yerel Gündem 21 le birlikte yaptýklarý bir diðer çalýþma ise çevreyi koruma adýna atýklarýn toplanarak geri dönüþüme verilmesidir. Hedef 4,100 ton gazetenin geri dönüþüme verilmesi. Böylece 32,800 adet aðacýn kesilmesi önlenmiþ olacaktýr. Bursa UNICEF gönülllüsü çocuklarýmýzýn, baþta ailelerinin ve öðretmenlerinin olmak üzere, toplumun çeþitli katmanlarýnýn desteðiyle yaptýklarý bu çalýþmalarýn baþka illerimize örnek olmasýný diliyoruz. Yaz Tatilinde Sokak Çocuklarý Ýçin Hazýrlanan Biletleri Sattýlar. Okulumun Bahçesi *Son yedi yýldýr Türk-Amerikan Derneði ve Komitemizin iþbirliðiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda bir resim yarýþmasý düzenlenmektedir. Bu yýl gerçekleþtirilen yarýþmanýn konusu Okulumun Bahçesi idi. Deðerlendirme sonucunda ödül almaya ve resimleri sergilenmeye deðer görülen öðrencilere katýlým sertifikalarý ve ödülleri, 26 Nisan 2007 Perþembe günü Türk-Amerikan Derneði Emin Hekimgil Sanat Galerisinde düzenlenen bir törenle verildi. Yarýþmaya katýlan bütün çocuklar, özlem ve isteklerini resimlerle dile getirmiþler; okul bahçelerini oyun sahalarý, aðaçlar, kuþlar, çiçekler, ve yeþilliklerle bezemiþlerdi. Salonda duvarlarý süsleyen rengârenk resimleri heyecanla izleyip birbirlerine ve anne babalarýna gösteren, cývýl cývýl konuþan çocuklar görülmeye deðerdi. Ödül alanlarýn adlarý, yaþlarý ve okullarý þöyle sýralanýyor: 6 10 Yaþ: Birincilik Ödülü: Ýkincilik Ödülü : Üçüncülük Ödülü: Jüri Özel Ödülü: 1. Mansiyon: 2. Mansiyon: 3. Mansiyon: Sena Pak (9) MEV Özel Ankara Ý.Ö.O. Yasemin Erul (6) Abdullah Tokur Ý.Ö.O. Ayþe Pelin Tuna (10) Halide Edip Adývar Ý.Ö.O. Beril Cengiz (9) Öðr. Hüseyin Hüsnü Tekýþýk Ý.Ö.O. Yaren Aðar (10) Dedeman Ý.Ö.O. Hazal Mestçi (10) Özel Bilkent Ý.Ö.O. Ecem Kapusuz (9) Gülen Muharrem Pakoðlu Ý.Ö.O. Baþkanýmýz Prof. Halman, T.A.D. As Baþkaný Ali Kemaloðlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Arýkan ödül alan bir öðrenciyle birlikte Yaþ: Birincilik Ödülü: Ýkincilik Ödülü : Üçüncülük Ödülü: Jüri Özel Ödülü: 1. Mansiyon: 2. Mansiyon: 3. Mansiyon: Genel Müdürümüz Alanor Olalý ödül alan bir öðrenciyle birlikte. Aslý Aker (11) Özel Arý Ý.Ö.O. Ceylan Akkuþ (12) MEV Özel Ankara Ý.Ö.O. Yelda Nur Açýkgöz (10) H.H. Tekýþýk Ý.Ö.O. Tunahan Mert Topuz (12) Özel Yüce Ý.Ö.O. Hakan Arýk (11) Mohaç Ý.Ö.O. Hülya Keskin (11) Sokullu Mehmet Paþa Ý.Ö.O. Zeynep Erdemir (11) Özel Aykan Ý.Ö.O. Serra Koz (11) H.H. Tekýþýk Ý.Ö.O. Eda Alphan (14) Mimar Sinan Ý.Ö.O. Çocuk ölümlerini azaltmak ve anne saðlýðýný iyileþtirmek

6 Bir Çocuk Askerin Anýlarý Geçtiðimiz Mayýs ayýnda katýldýðým uluslararasý UNICEF toplantýsýnda Kanadalý meslektaþýmýn elinde bir kitap gördüm. Baþlýk A Long Way Gone idi. Türkçe ye Gidilmiþ Uzun Bir Yol þeklinde tercüme edilebilir diye düþünüyorum. Kitap Kanadalý meslektaþýma yazarý Ishmael Beah tarafýndan imzalanmýþtý. Kitabý birkaç gün için ondan ödünç aldým ve bir solukta okudum. Kitapta bir çocuk asker in, Ishmael Beah ýn, ülkesi Sierra Leone de iç savaþ sýrasýnda baþýndan geçen yürek parçalayýcý olaylar çocuðun kendi aðzýndan anlatýlýyor. Ýsyancýlarýn saldýrýsýndan kaçarken Ishmael henüz oniki yaþýnda. Annesiz, babasýz, kardeþsiz, yapayalnýz kalmýþ. Tek baþýna uzun süre yaþam mücadelesi veriyor. Orduya alýndýðýnda yaþý onüç. Ishmael her çocuk gibi terbiyeli, saygýlý, sevecen, neþeli. Ancak orduda diðer çocuklarla beraber geçtiði eðitimden sonra isyancýlarla vahþiler gibi savaþýyor; öldürdüðü, sakat býraktýðý insan sayýsýný hatýrlamýyor bile. Bunlarý yapabilmeleri için orduda geceleri bu çocuk askerlere marijuana, amfetamin, kokain ve barut karýþýmý çektiriyorlar. Sonunda UNICEF müdahale ediyor. Çocuklarýn çoðunu çekip alýyor. Bu çocuklarýn insanlýk deðerlerini geri kazanmalarý hiç de kolay olmuyor. Rehabilitasyon Merkezlerinde bu çocuklar ancak uzun ve zorlu bir süreçten sonra normale döndürülebiliyorlar. Daha sonra Ishmael i New York ta Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Okulu nda görüyoruz. Ardýndan da Oberlin Koleji nin Siyasal Bilgiler Bölümünden diplomasýný alýyor. Haziran 2007 nin son günlerinde CNN International da yayýnlanan bir programa göre þu anda Afrika nýn 33 ülkesinde 300,000 den fazla çocuk asker var. Size aþaðýda Ishmael in yol öyküsünden bazý alýntýlar vermek istiyorum: Savaþla ilgili bir yýðýn hikâye duyuyorduk; bunlar bize sanki çok uzaklarda, baþka bir ülkedeymiþ gibi geliyordu. Ancak mültecileri bizim kasabadan geçerken görünce aslýnda bizim ülkemizde olduðunu anladýk. Yüzlerce kilometre yürüyen aileler akrabalarýnýn nasýl öldürüldüklerini, evlerinin nasýl yakýldýðýný anlatýyorlardý. Bazý insanlar onlara acýdý ve evlerini açtý. Fakat çoðu kalmak istemedi, bir gün nasýl olsa savaþýn bizim kasabamýza da geleceðini söylüyorlardý. Bu ailelerin çocuklarý bize bakmýyorlardý bile. Odun kýrýlmasý seslerinde ya da sapanla kuþ vurmaya çalýþan çocuklarýn taþlarý teneke damlara vurduðunda korkudan havaya sýçrýyorlardý. Hepsi yorgun ve yarý açtý. Zaman zaman bu insanlarýn anlattýklarýnýn abartýlý olduðunu düþünüyordum. Ben, bir tek kitaplarda okuduðum ya da Rambo filmlerinde gördüðüm savaþlarý biliyordum: Ýlk Kan ve BBC den duyduðum, komþu Liberya daki savaþý. On yaþ hayal gücüm bu mültecilerin mutluluklarýný söküp alan þeyi kavramama engeldi. Savaþla ilk karþýlaþmam on iki yaþýmda oldu. Ocak 1993 tü. Aðabeyim Junior ve arkadaþýmýz Talloi yla evden çýkýp Mattru Jong kasabasýna dans gösterisi ne gidiyorduk. Mohamed benim en iyi arkadaþýmdý, fakat babasýyla evlerinin damýný aktarmak zorunda kaldýðý için bizimle gelemiyordu. Dördümüz, ben sekiz yaþýndayken rap ve dans grubu kurmuþtuk. Rap müziði ile ilk tanýþmamýz Mobimbi de bir Amerikan þirketinde çalýþan yabancýlarý ziyaretlerimiz sýrasýnda olmuþtu. Mobimbi ye sýk sýk gidiyor, orada havuza giriyor, dev ekranda televizyon izliyor, oyun odasýnda beyaz insanlarý Ishmael Beah bize sesleniyordu. seyrediyorduk. Sonralarý aðabeyim Junior ortaokula gittiðinde arkadaþ olduðu bazý oðlanlar ona yabancý müzik ve dans öðretmiþlerdi. O da bana kasetleri getiriyordu. Hip hop denen bu müzikle nasýl dans edileceðini öðrendik. Biz þarký söylerken babam Ne dediðinizi biliyor musunuz? diye soruyor; sonra mango ve portakal aðaçlarýnýn gölgesindeki hamaðýna yatýp, radyoda BBC haberlerini dinledikçe de, Bakýn güzel Ýngilizce bu, bunu dinleyin diye Bir sabah sýrt çantalarýmýza, içinde þarký sözleri olan defterlerimizi koyduk, ceplerimizi rap albümleri ile doldurduk, Mattru Jong a gitmek üzere yola çýktýk.. O günlerde bol pantolonlar giyiyorduk. Altýnda dans için þort ve eþofmanlarýmýz vardý. Uzun kollu gömleklerimizin içine kolsuz fanilalar, tiþörtler ve futbol fanilasý giydik. Ayaðýmýza üçer çift çorap vardý. Gün içinde çok sýcak olunca bazý giyeceklerimizi çýkarýp omuzumuza aldýk. Böyle modaydý. Bu anormal giyinme þeklinin bizim menfaatimize olacaðýný o zaman bilemezdik. Ertesi gün dönmeyi düþündüðümüzden ne kimseye Allaha ýsmarladýk dedik, ne de nereye gideceðimizi söyledik. Bir daha dönmemek üzere evden ayrýldýðýmýzý bilmiyorduk. Çok güzel bir yaz günüydü. Paradan tasarruf etmek için Mattru Jong kasabasýna yürümeye karar verdik. Birkaç nehirde yüzdük. Yolda anneannemin köyüne uðradýk. Anneannem uzun boyluydu, mükemmel ölçülerdeki uzun yüzü, güzel elmacýk kemikleri ve büyük kahverengi gözleri tam bir uyum içindeydi. Ellerini kalçalarýnda ya da baþýnýn üstünde tutardý. Ona her baktýðýmda, annemin o güzel kara derisini, bembeyaz diþlerini, zarif boynunu nereden aldýðýný düþünürdüm. Mattru Jong a vardýðýmýzda bazý eski arkadaþlarýmýza rastladýk. Ertesi gün gösterinin yapýlacaðý yeri gezmek için planlar yaptýk. O gece kaldýðýmýz oda küçüktü ve içinde tek bir küçük yatak vardý. Dördümüz orada yattýk. Bacaklarýmýz aþaðý sarkýk bir þekilde enine yatýyorduk. Ben öbürlerinden daha küçük olduðum için bacaklarýmý biraz kývýrabiliyordum. Ertesi gün arkadaþlarýmýzýn öðleden sonra ikide okuldan gelmelerini beklerken onlar erkenden geldiler. Ne olduðunu sorduk. Öðretmenleri asilerin Mogbwemo ya, bizim kasabamýza saldýrdýklarýný ve okulun bir baþka anonsa kadar kapandýðýný söylemiþ. Hepimiz donakalmýþtýk. Öðretmenlere göre isyancýlar öðleden sonra maden bölgelerine saldýrmýþlardý. Aniden baþlayan silah sesleri ile insanlar canlarýný kurtarmak için oraya buraya koþuyor; babalar iþ yerlerinden fýrlayýp eve gelmiþ, ancak orada boþ evlerle karþýlaþmýþ; anneler aðlaya aðlaya okullarda, nehir boylarýnda, çeþme baþlarýnda çocuklarýný aramaya baþlamýþ; çocuklarsa anne babalarýný arýyorlardý. Silah saldýrýlarý arttýkça, insanlar sevdiklerini aramaktan vazgeçmek zorunda kalýp kendilerini kasabanýn dýþýna atýyorlardý. Bir çoðu, Þimdi sýra bu kasabada diyordu. Aðabeyimle ben geri dönüp ailemizi aramaya karar verdik. Junior, Talloi ve ben bir kanuya binip Mattru Jong kýyýlarýndan ayrýlýrken hüzünle arkadaþlarýmýza el sallýyorduk. Nehrin karþý tarafýna geçtiðimizde yýðýnla insan yollardaydý. Bir kadýn yüzümüze bakmadan Çok kan döküldü, nereye gidiyorsunuz. Ýyi ruhlar bile orayý terketti diyordu. Çocuklar Anne HIV/AIDS, sýtma ve diðer salgýn hastalýklarýn yayýlmasýný durdurmak

7 baba diye aðlýyor, aç bebekler ortada, insanlarýn arasýnda köpekler dolaþýyordu. Damarlarýmýn kaskatý olduðunu hissettim. Bir ara bir Volkswagen minibüs belirdi. Ýçinde kim varsa, silahlý deðildi. Þoför mahallindeki adam dýþarý fýrladý ve kan kusmaya baþladý. Kolu kanýyordu. Kusmasý durunca aðlamaya baþladý. Ýlk defa çocuk Sierra Leone de Çocuk Askerler gibi aðlayan bir erkek görüyordum. Kalbim sýkýþýyordu. Bir kadýn kollarýyla adamý sardý ve ayaða kalkmasý için yalvardý. Adam kalktý ve minibüse doðru yürüdü. Arabanýn yan kapýsý açýlýnca kapýya dayanan kadýn yere düþtü. Kulaklarýndan kan geliyordu. Ýnsanlar çocuklarýnýn gözlerini kapadýlar. Minibüsün arkasýnda üç ölü vardý. Koltuklar, tavan kan içindeydi. Biraz önce adama sarýlan kadýn onu teselli etmeye baþladý: Hiç olmazsa adamýn ölülerini gömme þansý vardý. Nerede gömülü olduklarýný bilecekti. Savaþýn ne olduðunu bu kadýn bizden biraz daha fazla biliyordu. Rüzgâr durmuþ, gün ýþýðý kendini çabucak geceye teslim ediyordu. Gün batýmýnda daha çok insan köyden geçer oldu. Bir adam ölü oðlunu taþýyordu. Oðlunun hâlâ sað olduðunu zannediyordu. Seni hastaneye götüreceðim, herþey iyi olacak diyordu. Bir ara serseri kurþunlardan derileri sýyrýlan bir grup kadýn ve erkek yanýmýzdan koþarak geçti. Vücutlarýndan sarkan derilerden kan akýyordu. Bazýlarý yaralandýklarýnýn farkýnda deðildi. Bazýlarý yaralarýný görünce bayýldý, kusmaya baþladý. Benimse baþým dönüyor, titriyordum. O gece gördüðümüz son yaralý bebeðini arkasýnda taþýyan bir anneydi. Kan elbisesinin arkasýndan yerde iz býrakarak akýyordu. Bebek ölmüþtü. Þans eseri, mermi bebeðin içinden geçip anneye girmemiþti. Bizim yanýmýzda durdu. Yere oturdu. Çocuðunu kaldýrdý. Kýz çocuðuydu. Gözleri hâlâ açýktý. Yüzünde masum bir ifade vardý. Mermilerin uçlarý bebeðin sýrtýndan dýþarý çýkýyordu. Bebek kabarýyor, þiþiyordu. Anne bebeðine sarýlmýþ onu sallýyordu. Geçirdiði þoktan aðlayamýyordu bile. Ishmael Beah ýn kitabýný siz UNICEF dostlarýna hararetle tavsiye ediyor ve gerekli bilgiyi aþaðýda sunuyorum. Rehabilitasyon Merkezindeki Çocuk Askerler Alanor Olalý UNICEF in Çocuk Askerlerle ilgili çalýþmalarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi için: - Dünya Çocuklarýnýn Durumu 1996 Raporu, - Dünya Çocuklarýnýn Durumu 2005 Raporu, - Ishmael Beah. A Long Way Gone:Memoirs of a Boy Soldier. New York: Sarah Crichton Books, UNICEF ve Tebrik Kartlarý NICEF deyince çoðumuzun aklýna ilk gelen tebrik kartlarý dýr. Bu çalýþma, Örgüt ün kuruluþundan hemen dört yýl sonra bir Çek kýzýnýn II. Dünya Savaþý arkasýndan UNICEF in köyüne yardýmýna teþekkür için, kaðýt bulamayýp bir cam üstüne yaptýðý resmi Genel Merkeze göndermesiyle baþladý. Resim beþ kýz çocuðunu oyunda gösteriyordu. Bu resim önce afiþ olarak basýldý; sonra tebrik kartý yapýldý ve UNICEF çalýþanlarý arasýnda kullanýldý; sonra da UNICEF in en büyük gelir kaynaklarýndan birini oluþturan tebrik kartý operasyonu nunu baþlattý. E-kartlar bir tuþla siliniyor Þimdilerde e-kart ve e-postalarýn giderek yaygýnlaþmasýna raðmen dünya genelinde yine tebrik kartlarý satýþlarýnda artýþ görülmekte. Bilgisayarýmýzdan anýnda silinmeye mahkum bir e-kartta, postadan çýkan güzel desenli, imzalý, el yazýlý; elimize alýp okuduðumuzda, odamýzýn bir yerine koyup arada bir baktýðýmýzda bize keyif veren bir kartýn sýcaklýðý olabilir mi? Hele bu kartlar Van Gogh, Klimt, Gauguin ve Monet ler; Türkiye den hepimizin hayranlýk duyduðu Jale Yýlmabaþar lar, Reha Yalnýzcýk lar olursa; dünyanýn en seçkin müzelerinden el iþleri ve çiniler olursa; Nepal den elle yapýlmýþ kaðýtlar üzerine özgün baskýlar olursa. Tabii bir ikinci keyif de sizin katkýnýzla çocuklarýmýzýn daha iyi koþullarda, hakettikleri gibi yaþadýklarýný bilmek. Tebrik kartý koleksiyonumuzun yanýsýra ürün çeþitlerimiz de giderek artmakta. Her yaþta insanýn zevkle kullanabileceði, keyifli vakit geçireceði bir ürün yelpazemiz var. Bu ürünler, oyuncaklar, ajandalar dünyanýn önde gelen teknik fuarlarý gezilerek, yeni tasarýmlar dikkate alýnarak hazýrlanýyor. Önümüzdeki aylarda bizden iki katalog alacaksýnýz: biri Þeker Bayramý diðeri Yýlbaþý için. Bu yýl yine bir fark yaratýn: UNICEF kart ve ürünlerini kullanarak çocuklarýn yüzünü güldürün. UNICEF te az parayla çok yol alýnýr. Bakýn örnekleri: Kýzlarýn Eðitimi YTL ile: üç çocuða bir adet kalem ve defter saðlayabilir. 15 YTL: dört çocuða birer resim defteri ve sekiz renkli boya kalemi alabilir YTL: özellikle kýzlarýn beden eðitimini geliþtirecek otuz atlama ipi alabilir. 30 YTL: öðretmene sýnýfa ders anlatmasýnda temel araçlarý saðlayacak çift taraflý bir karatahtanýn, 100 beyaz ve renkli tebeþirin deðeridir. 285 YTL ile: Ýçinde her þey olan bir çanta alýnarak 80 kiþilik bir sýnýfýn eðitim malzeme ve gereçleri temin edilebilir. Aþýlama 4.50 YTL ile: 50 tane yeni þýrýnga alýnabilir ve böylece 50 çocuk güvenli ekipman ile aþýlanabilir YTL: 25 adet kullanýlmýþ þýrýngalarýn ve iðnelerin saklanacaðý kutu alabilir. 150 YTL: çocuklarýn kýzamýk gibi ölümcül bir hastalýktan korunmasý için 700 doz kýzamýk aþýsý saðlayabilir. Çocuk Saðlýðý 0.90 YTL: 50 adet su arýtma tableti alarak 4-5 litre suyun arýtýlmasýný ve çocuklarýn temiz su içmelerini saðlar. 360 YTL ile: Bandajlar, yara bantlarý, eldivenler, makas, yorgan, göz merhemi ve dezenfektaný içeren 10 adet ilkyardým çantasý saðlanabilir. Böylece küçük kesikler, yanmalar ve göz enfeksiyonu gibi olaylarda gereken önlem alýnýr. Acil Durumlarda Çocuklarýn Korunmasý 4.50 YTL: geniþ yün bir battaniyenin fiyatýdýr. 18 YTL ile: 20 paket yüksek enerji veren bisküviler alýnarak yetersiz beslenen çocuklara destek olunabilir. 52 YTL: Bazý aileler için yer kaplamasý ve barýnma için 20 m2 tentenin (muþamba) maliyetidir. Tebrik kartlarýmýzý ve ürünlerimizi web sayfamýzdaki e-maðazamýzdan seçebilir ve sipariþ verebilirsiniz: Çevresel sürdürülebilirliði saðlamak

8 Milli Komitemize Eðitime Hayat Verenler Ödülü Forum Ýstanbul Yarýnýn Kurulmasý Hedef 2023 Yüzyýl Konferanslarýnýn 6 ýncý büyük buluþmasý Mayýs 2007 tarihlerinde Ýstanbul da gerçekleþtirildi. Forum Ýstanbul, 2023 Türkiye Vizyonu hareketinin öncülüðünü yapýyor. Cumhuriyetin 100. Yýlý olan 2023 te 100 ismin kütüðe çakýlmasý ile Yüzyýl Onur Listesi nin oluþturulmasý hedefleniyor. Ayrýca yine konferans çerçevesinde, üç yýldýr, Türkiye de Eðitim ve Gelecek Stratejileri vesilesiyle eðitim alanýna katký yapan isimler belirlenmekte ve Eðitime Hayat Verenler olarak her yýl Gala Töreni nde duyurulmaktadýr. Bu yýl Eðitime Hayat Verenler Ödülü ne layýk görülenler arasýnda Milli Komitemiz de vardý. Ödülü Baþkanýmýz Prof. Talat Halman adýna Fon Toplama Müdürümüz Arzum Meleksoy aldý. Kýsa Haberler... Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü Uluslararasý Yatýrým Küresel Forumu Bölgesel Programlar Baþkaný Mehmet Öðütcü Fon Toplama Müdürümüz Arzum Meleksoy a Ödül Verirken. Ressamlarýmýzýn Desteði 27 Mart 2007 tarihinde Ankara da ÝNTES (Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren Sendikasý) Sanat Galerisi nde Haydi Kýzlar Okula kampanyasý yararýna bir sergi düzenlendi. Þair ve sanat galericisi Mehmet Kýyat ýn gayretleriyle düzenlenen sergiye aralarýnda Adnan Turani, Nihat Tandoðan, Mustafa Ayaz, Ali Candaþ, Iþýl Özýþýk, Gülgün Türel, Aylin Gürel in de bulunduðu 57 ressamýmýz eserlerini baðýþladýlar. ÝNTES tarafýndan düzenlenen açýlýþ resepsiyonuna katýlan üyeler, satýn aldýklarý resimlerle kampanyamýza destek oldular. Vichy nin Resim Yarýþmasý Vichy, UNICEF Türkiye Milli Komitesi nin NTV ile birlikte yürüttüðü Okul Ekliyoruz kampanyasýna bir derslik baðýþý ile destek verdi. Ayrýca iþ birliði çerçevesinde deðiþik illerdeki ana okulu öðrencileri arasýnda bir resim yarýþmasý düzenlendi. Elemeler sonucunda 6 yaþýndaki Bursa Joyfull House Anaokulu öðrencisi Çaðla Çavuþoðlu nun resmi yarýþma birincisi seçildi. Sony den Annelere Destek SONY EURASIA PAZARLAMA A.Þ., UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile yaptýðý iþ birliði çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý nýn 9 ilde uyguladýðý pro-jeye destek verdi. SONY, Aðrý, Amasya, Bingöl, Kýrþehir, Bitlis, Nevþehir, Tunceli, Van ve Aksaray illerindeki toplam 150 merkeze yerleþtirilmek üzere televizyon baðýþladý. Bu sayede doðum evlerinde, anne çocuk saðlýðý merkezlerinde ve hastanelerin doðum kliniklerinde doðum yapmýþ ya da yapacak anne adaylarýna TV yoluyla saðlýk mesajlarý verilebilecek. Roche la Ýþbirliði Devam Ediyor Roche UNICEF Türkiye Milli Komitesi iþ birliði devam ediyor. Roche Türkiye rutin baðýþýklama kampanyamýza önemli bir baðýþ yapmýþtýr. Bu nedenle düzenlenen törende Baþkanýmýz Prof. Talat Halman, Roche Genel Müdürü George Hadjiev e teþekkür plaketi sunmuþtur. Amway Yine Destekliyor Her yýl olduðu gibi bu yýl da Amway, UNICEF in desteklediði Rutin Baðýþýklama kampanyasýna katkýda bulundu. Ýstanbul Gebze Saðlýk Ocaðýnda gerçekleþen çek töreninde Amway adýna Amway Elmas Serbest Giriþimcileri baðýþ çekini UNICEF Türkiye Milli Komitesi Ýstanbul Bölge Müdürü Adile Soykalan a takdim ettiler. Baðýþçýlarýmýza Þükranlarýmýzý Ýletiyoruz Bültenimizin ön sayfalarýnda Eðitimde Acil Soruna Acil Çözüm baþlýklý yazýmýzda anlatýlan prefabrike derslik ve okullar projesi ne deðerli katkýlarýndan dolayý bütün UNICEF dostlarýna þükranlarýmýzý sunuyoruz. UNICEF in Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðýyla ortaklaþa yürüttüðü bu proje kapsamýnda YTL ile çift tedrisatla 100 çocuðun okuyabileceði bir derslik yapýlabilmekte. Bu durumda, yardýmsever kiþi ve kuruluþlarýmýzdan gelen her YTL, ihtiyacýn gerisinin ilgili valiliklerce karþýlandýðý düþünüldüðünde, eðitime bir derslik kazandýrmaktadýr. NTV-UNICEF yardým çaðrýsý kamuoyu tarafýndan çok olumlu karþýlanmýþ ve Komitemize baðýþlar yaðmýþtýr. Burada tek tek isim vermemiz takdir edersiniz ki mümkün deðil. Ancak aþaðýda, tarihleri arasýnda, YTL ve üzeri / YTL ve üzeri baðýþ yapan kiþi ve kuruluþlarý belirtebiliyoruz. 13,000YTL ve üstünde baðýþ yapanlar: (Alfabetik sýralama) - AKTAÞ HAVA SÜSPANSÝYON SÝSTEMLERÝ SAN. VE TÝC. - ALÝ GÜR - ALÝ RIZA AYTEKÝN - ALTAY TÜRKEKUL DOÐAN - ALTÝVÝ AL SATIÞ ARACILIK HÝZMETLERÝ VE TÝCARET A.Þ. - ASTAÞ GAYRÝMENKUL VE YATIRIM A.Þ. - BALKAN PLASTÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. - BELGÝN ARAL (YAÞAR BEÞE ADINA) - CEM YILMAZ - DENÝZBANK A.Þ. - ERKUNT SANAYÝ A.Þ. - FURTRANS DENÝZCÝLÝK TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ. - GEN-PA A.Þ., NEZÝH ERDEM - GÖKHAN TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. - ÝSTANBUL TUR HOTEL - LEVENT UZUNOKUR, MNG TEKNÝK - L OREAL-VICHY - METÝN AKPINAR - MICROSOFT TÜRKÝYE - MUAZZEZ ve SAÝT KOCAOÐLU ADINA KIZLARI BEYHAN KOCAOÐLU - MUHSÝN TOPRAK ADINA MEHMET EMÝN TOPRAK - MÜÞERREF CÝMCOZ - NARÝTA SOÐUK HAVA DEPOCULUK GIDA VE TÝCARET A.Þ: - NEVZAT TÜFEKÇÝOÐLU - RÜÇHAN VE ERDOÐAN ÖZGÖRKEY - STANDARD PROFÝL OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. - STOK SINAÝ MÜLKÝYET HÝZMETLERÝ A.Þ. - TAV HAVALÝMANLARI HOLDÝNG A.Þ. - TIRSAN LOJÝSTÝK A.Þ. - TÜRK TELEKOM A.Þ. - VAKKO TEKSTÝL VE HAZIR GÝYÝM ÝÞL. A.Þ. - YANKI SEYAHAT VE TURÝZM LTD. ÞTÝ. - YAVUZ ÇÝZMECÝ 5,000YTL ve üstünde baðýþ yapanlar: - AFM SÝNEMALARI - ARAP TÜRK BANKASI A.Þ. - ASTER TEKSTÝL SAN. VE DIÞ TÝCARET A.Þ. - ECZACIBAÞI HOLDÝNG A.Þ. - FERÝDUN DÜZAÐAÇ - HAKAN KIRAN - HENNES & MAURÝTZ AB LÝASON OFFÝCE - HÜSAMETTÝN CÝNDORUK - MED MARÝNE - MEHMET KEMAL DUYGU - NUH ÇÝMENTO SANAYÝ A.Þ. - SARKUYSAN ELEKTROLÝTÝK BAKIR SAN. VE TÝC. AÞ. - SÖKTAÞ TEKSTÝL A.Þ. - SUAY UMUT - ÞEYDA KAYHAN - TUNCAY SELÝM POÞUL - ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ UNICEF Evi (Bülten) Yayýn Sahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: UNICEF Türkiye Milli Komitesi Derneði Adýna Alanur Olalý Editör : Zühal Orhun Tasarým Yayýn Ýdare Merkezi Adresi Basým Yayýn Türü Basým Tarihi / Yeri : Özgür Abacý, Öykü Terzioðlu : UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü, 2. Cad. 3. Sokak, Bilkent / Ankara : Meteksan A.Þ. - Bilkent 6. Cad. No:3 Beytepe / Ankara : Yerel Süreli Yayýn : , Ankara Kalkýnma için küresel ortaklýklar geliþtirmek

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı