ÇOCUKLARIN UNICEF'Ý UNICEF'ÝN TARÝHÝNDE BÜYÜK ANLAR. Altý Aylýk Bülten Temmuz 2007 Sayý: 2. Milli Komitesi Baþkaný. UNICEF Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARIN UNICEF'Ý UNICEF'ÝN TARÝHÝNDE BÜYÜK ANLAR. Altý Aylýk Bülten Temmuz 2007 Sayý: 2. Milli Komitesi Baþkaný. UNICEF Türkiye"

Transkript

1 Altý Aylýk Bülten Temmuz 2007 Sayý: 2 ÇOCUKLARIN UNICEF'Ý Dünya çocuklarý, onun torunlarý gibi. Hepsini seviyor, baðrýna basýyor, esirgiyor, eðitiyor, geliþtiriyor. Ne yapar sevecen bir büyükbaba ya da büyükanne? Torunlarýna bakar, onlarýn saðlýklarýyla ilgilenir, akýllý ve mutlu büyümeleri uðrunda herþeyi saðlar, uzaklardan bile sevgi gönderir, armaðan yollar onlara yýlýnda, UNICEF tüm çocuklar uðruna göreve baþladýðýnda, genç bir anne ya da baba gibiydi. Caný gibi bakýyordu dünya savaþýndan periþan çýkmýþ ve yoksul yaþamýn pençesine düþmüþ yavrucaklarý kurtarmak için. Besliyordu onlarý, süt daðýtýyordu. Diyordu ki: Ýnsanlýk, çocuklara herþeyin en iyisini vermeyi borç bilmelidir. UNICEF orta yaþlarýna geldiðinde, olgun bir baba ya da anne gibi, dünya çocuklarýnýn tüm gereksinimleri üzerine eðildi. Ýyi besi, (saðlam kafa saðlam vücutta bulunduðu için) her türlü hastalýða karþý korunmak, zihinsel ve ruhsal saðlýk, doðru düzgün eðitim, yararlý vatandaþ olmaya hazýrlýk, çocuklarýn haklarý ve eþitliði... Ve þimdi, 60 ýný geçmiþ ama dinç kalmýþ olan, dinamik çalýþan UNICEF nine ve UNICEF dede. Birleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Kuruluþu nun Türkiye Milli Komitesi, UNICEF ten daha genç... Çocuklarý esirgemek, beslemek, geliþtirmek uðrunda genç ebeveynin enerjisiyle ve yaþýný baþýný almýþ nine ve dedelerin olgunluðuyla çalýþýyor. Her zaman özenli ve düzenli, her zaman sevgiyle ve candan ilgiyle. Biz, Türkiyemizdeki ve küremizdeki tüm çocuklara hizmet etmek, Prof. Talat S. Halman, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkaný okula gidemeyenleri okula kavuþturmak, her yavruya saðlýk ve mutluluk getirmek, dünyayý bir çocuk cenneti yapmak ülküsüne adadýk kendimizi. Kýrk yýl önce, gelmiþ geçmiþ en deðerli viyolonsel virtüözlerinden Pablo Casals, demiþti ki: Çocuklar bizim en büyük hazinemizdir. Onlardan söz ederken dünyanýn geleceðinden söz ediyoruz. Her birine þöyle demeliyiz: Ne olduðunuzu biliyor musunuz? Birer harikasýnýz. Bir eþiniz, bir benzeriniz yoktur. Tüm yeryüzünde týpký sizin gibi olan bir çocuk bulunamaz. Sizin herþeyi yapma yeteneðiniz var. Ýsterseniz bir Shakespeare, bir Mikelanj, bir Beethoven olabilirsiniz. Birbirinizi baðrýnýza basýn. Dünyayý çocuklara layýk bir yer yapmak uðrunda çalýþmalýsýnýz, bizler de çalýþmalýyýz. Çocuklar için yeterince deðerli bir dünya yaratmak. Ýþte UNICEF in ve Türkiye Milli Komitesinin güçlü amacý. UNICEF yalnýz çocuklara yardým etmek azmiyle hizmet veren tek Birleþmiþ Milletler kuruluþudur. UNICEF in adý, United Nations International Children s Emergency Fund...Türkçe karþýlýðý, Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Çocuklara Acil Yardým Fonu. Aslýnda, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda acý çeken ve yoksul yaþayan çocuklara acil yardým için kurulmuþtu. Geçici olacaðý, bir süre sonra sona ereceði düþünülmüþtü. Ama, o kadar etkili, baþarýlý ve verimli oldu ki sürekli olmasýna karar verildi. Acil yardýmlarda bulunacaðý gibi, temel gereksinimlerin hepsine devam etmesi istendi. Açýlmýþ isminden acil (emergency) ve uluslararasý (international) sözcüklerinin kalkmasýna raðmen; akronim o kadar sevilmiþ ve yerleþmiþti ki deðiþ- tirilmedi: UNICEF olarak kaldý. Türkçemizdeki bu harflerle baþlayan kelimeler, neler hatýrlatýyor? U umut, uður, uyum N nur I iyilik, ilham, idealizm, ihsan C can saðlýðý E eðitim, eþitlik F fazilet, fon Ýngilizcenin bu harflerle baþlayan sözcüklerinde de olumlu anlamlar var: U unity, understanding N nutrition, nation s health I international solidarity, idealism, immunity, innocence, imagination, intelligence C care, charity, cure, children s welfare, creativity E education, endowment, energy, excellence, equality F food, friendship, finance, feeling, freedom, fascination, future. Sir Roger Moore UNICEF Ýyi Niyet Elçisi UNICEF'ÝN TARÝHÝNDE BÜYÜK ANLAR *Birleþmiþ Milletler, UNICEF i 1946 da, Genel Kurulun ilk toplantýsýnda hayata geçirmiþtir. Kabul oybirliðiyleydi... Çalýþan sayýsý 10 u bulmuyordu. *II. Dünya Savaþýndan sonraki ilk günlerde Avrupa da 6 milyondan fazla çocuða her gün süt ve yemek verildi. Audrey Hepburn bu çocuklardan biriydi. *UNICEF in daðýtým listesine ilaç, sabun ve giyecek eklenirken Filistin ve Çin deki çocuklara da ulaþýr olduk. UNICEF in özlü amaçlarý Saðlýk, Eðitim, Eþitlik, Koruma dýr. Çocuklarýn bu temel haklarýný gerçekleþtirmek ve güçlendirmek uðrunda UNICEF canla baþla çalýþýyor. Bizim çalýþmalarýmýzýn baþarýlý olmasý, halkýn, varlýklýlarýn, þirketlerin ve vakýflarýn maddi manevi desteðine baðlýdýr. Parasal katkýlar, özellikle büyük, cömert baðýþlar, güçlü bir alettir. Onlar sayesinde, sevgili çocuklarýmýz, içinde -alet olan üç afetten kurtarýlacaktýr: Cehalet, Atalet, Sefalet. Prof. Talat Halman UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkaný Bugün bir fark yaratýn! Bir UNICEF kartý alýn, bir hayat kurtarýn. *1953 te UNICEF in yetkisi sürekli hâle geldiðinde biz 100 e yakýn ülkede çalýþýyor; acil durumlarýn ötesinde, hergün binlerce çocuðun ölümüne sebep olan yoksulluk, hastalýk ve açlýk kýsýr döngüsü ile mücadele ediyorduk. *Soðuk Savaþ bütün hýzýyla devam ederken UNICEF bir global iþbirliði gücü olarak varlýðýný sürdürmüþ, Nobel Barýþ Ödülüne layýk görülmüþtür. Bu ödül ilk defa bir þahsa deðil, bir kuruma verilmekteydi. *60 ve 70 ler geliþme on yýllarý olarak bilinmeye baþlamýþtý. UNICEF misyonunu acil yardýmlarýn ötesine taþýmýþ; düzinelerce ülke baðýmsýzlýklarýný ilan ederken, Örgüt, kalkýnma hamlesi için Birleþmiþ Milletler in önderliðindeki global ortaklýðýn bir parçasý olmuþtur. *80 ler Afrika ya kýtlýk getirmiþti. UNICEF in koordinatörlüðündeki kurtarma çalýþmalarý ile 7 milyon insana sürekli olarak gýda saðlandý. UNICEF varlýðýný boþluk içinde sürdürmemektedir; hedeflerimize ulaþmak için her an insanlarla beraberiz: hükümetlerle, baðýþçýlarla, insani kuruluþlarla, iþ dünyasýyla...ve çocuklarýn kendileriyle. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Merkezi: Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs Bilkent ANKARA UNICEF Türkiye Milli Komitesi Ýstanbul Bölge Müdürlüðü: Hayriye Cad. No:18/3 Yeni Çarþý Galatasaray ÝSTANBUL Tel: /91 Faks: e-posta: Tel: /91 Faks: e-posta: web sayfasý: e-magaza: e-shop.unicefturk.org

2 *UNICEF bir ilkler örgütüdür. Ýlklerden biri de, 1957 de Danny Kaye le baþlayan, dünya çocuklarýnýn durumuna dikkat çekmek için dünyaca tanýnmýþ ünlü kiþilerin yardýmlarýný istemek gibi, devrim sayýlabilecek hareketti. Ýyi Niyet Elçisi olarak hizmet etmek hepimiz için hayatýmýzýn en zengin deneyimlerinden biri olmuþtur. UNICEF in giderek bir kalkýnma örgütü olarak rolü daha belirginleþirken, çocuklarýn yaþatýlmasýna bir devrim getiriliyor. Evrensel baðýþýklama olaðan bir uygulama hâline geliyor. Yugoslavya, El Salvador gibi ülkelerde büyük aþýlama kampanyalarý yapmak için ateþkes bile ilan ettirebiliyorduk. *Milyonlarca eve ulaþýp annelere babalara aðýzdan sývý tedavisi ni öðrettik. Ýshalden can kayýplarýný önlemenin en basit ve etkin yolu. *1989 da UNICEF çocuklara karþý davranýþlara belirli etikler getirmek için önder oluyor. Çocuk Haklarý Bildirgesi, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunca kabul edilmiþ ve çok kýsa bir zamanda tarihin en büyük kabul görmüþ insan haklarý antlaþmasý olmuþtur. 90 lar Çocuklar için Dünya Zirvesi ile baþlamýþ ve çocuk sorunlarýný tartýþmak üzere ilk defa bu kadar geniþ bir dünya liderleri toplantýsý gerçekleþmiþtir. *Bu arada, A Vitamini ve diðer mikronutrientlerin geniþ çapta daðýtýmý yaygýn bir þekilde kesintisiz olarak sürmekte; UNICEF Hindistan Ülke Ofisinin geliþtirdiði tuzu iyotlama yöntemi global bir standart hâline gelmektedir. *2001 in baþlarýnda Sudan ýn güneyinde UNICEF, çocuk askerler için dünyanýn en geniþ harekâtýný yapmýþ ve 8-18 yaþ arasý 3,500 çocuðu uçaklarla tehlikeden çekip almýþtýr. *Taliban ýn düþüþünden sonra Afgan çocuklarýný okullarýna yerleþtirmek, acil durumlara tepkimiz konusuna yenilikler getirmiþ; büyük bir çocuk grubu, özellikle okula gitmeleri yasaklanmýþ kýz çocuklarý, tekrar öðrenime baþlamýþlardýr. *2001 in Çocuklar için Evet Deyin kampanyasý milyonlarca çocuk ve yetiþkini bir araya getirmiþ; 2002 yýlýndaki Birleþmiþ Milletler Çocuk Oturumu tamamen çocuklara adanan ve yine çocuklarýn delege olarak katýldýðý ilk oturum olmuþtur. *Bugün UNICEF in temel politikasý çocuklarýn sesini politika yapýmcýlarýnýnkine eþit hâle getirmektir. *HIV/AIDS canavarýnýn çocuklarý ve gençleri hýzla artan þekilde etkilemesi üzerine, UNICEF dünyayý çocuklar için, AIDS e karþý birleþmeye çaðýrmýþtýr. *Bizim misyonumuzun aslýný global kalkýnma oluþtursa da UNICEF iþe nereden baþladýðýný hiç unutmamýþtýr. Biz hâlâ acil durumlara hýzlý yardým sevketmeye ve felâketlerin vurduðu her yere, travma sonrasý bakým göndermeye devam etmekteyiz. *Milyonlarýn rüyalarýnýn, hayallerinin gerçeðe dönüþmesine yardýmcý olduk. Dünyanýn çocuklara bakýþýný deðiþtirdik. Altmýþ yýl sonra, bugün, UNICEF, çocuklarýn en etkin ve güçlü savunucusudur. Bizlerin ve 8000 meslektaþýmýzýn çalýþmalarý eþi az bulunur global kapsamdadýr. *Bütün çocuklarýn saðlýk, eðitim, eþitlik ve korunma haklarýný garanti altýna almak için dünyayý birleþtirmek, evet, bu bizim hedefimizdir. Çocuklar için birleþin. Sir Roger Moore UNICEF Ýyi Niyet Elçisi Çeviri: Alanor Olalý Not: Sir Roger Moore un mesajýný kendi sesinden dinlemek isteyenlere CD gönderilebilir. UNICEF Dostlarý Merkez Komitesi Çoðunluðu Bilkent Üniversitesi öðretim üyeleri eþleri ve öðretim üyelerinden oluþan UNICEF Dostlarý Merkez Komitesi 14 Ekim 2003 tarihinde kurulmuþ ve ilk toplantýsýnda, kendi içinden Baþkan, Baþkan Vekilleri ve Sekreter seçerek gönüllü çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Özel gece ve gösteriler, kermesler düzenleme gelir getirici etkinlikleri arasýndadýr. Ayrýca Bilkent Senfoni Orkestrasý nýn UNICEF yararýna düzenlediði konserlerin bilet satýþlarýna destek vermektedirler. Merkez Komitesi üyelerinin unutulmayacak etkinliklerinden birisi, Bilkent Odeon da çok baþarýlý geçen Erol Evgin Nostalji Konseridir. Konser öncesi duyuru ve ilanlarýn hazýrlanmasýndan bilet satýþlarýna kadar her aþamasýnda büyük bir özveriyle çalýþtýlar. Konserin ardýndan Onursal Baþkanýmýz Prof. Ýhsan Doðramacý, UNICEF e verdiði bu özel destek için Erol Evgin e bir plaket verdi. Son zamanlarýn bir baþka ilginç faaliyeti, Dünya Mutfaðý ndan farklý yemeklerin öðretildiði, Bilkent Üniversitesi Otelcilik Yüksek Okulu, Ivy Restoran, Etap Altýnel, Hilton ve Sheraton Otellerinin þefleri tarafýndan verilen yemek kursu olmuþtur. Merkez Komitesinin düzenlediði bir diðer etkinlik de Bilkent Otel de gerçekleþtirilen Þarap Tatma Kursu dur. Bütün bu etkinliklerin geliri Haydi Kýzlar Okula kampanyasýna aktarýlmýþtýr. Gönüllü çalýþmalarý ile bizlere maddi olduðu kadar manevi destek veren UNICEF Dostlarý Merkez Komitesi en son olarak Modern Folk Üçlüsü nü 14 yýl sonra Ankaralýlarla buluþturmayý baþarmýþtýr Modern Folk Üçlüsü Konseri 1970 li yýllarda geleneksel halk ezgilerini çok seslendirerek gönülleri fetheden ve günümüzün de sevilen topluluklarýndan Modern Folk Üçlüsü nün, (Doðan Canku, Ahmet Kurtaran, Selâmi Karaibrahimgil), konseri 5 Mayýs 2007 tarihinde, Ankara Anatolia Sanat Merkezi nde gerçekleþti yýlýnda Nükhet Duru ile Seul Þarký Yarýþmasý nda En Ýyi Performans ve Birincilik Ödülü alan, 1981 yýlýnda ise Eurovision Þarký Yarýþmasý nda Türkiye yi temsil eden Modern Folk Üçlüsü Türkiye de çocuklarýn eðitimi ve topluma kazandýrýlmasý amacýyla düzenlenen etkinliklere katýlýyor. Modern Folk Üçlüsü ne Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölümünden 30 kiþilik bir koronun eþlik ettiði konserin geliri yine, bir toplum seferberliðine dönüþen, Haydi Kýzlar Okula! Kampanyasýna aktarýldý. Hazýrlayan: Zühal Orhun UNICEF Dostlarý Merkez Komitesi Üyeleri ve Genel Müdürlük Çalýþanlarý Baþkanýmýz Prof. Halman ile birlikte. Modern Folk Üçlüsü Konserinden. Yoksulluk ve açlýðý ortadan kaldýrmak

3 Eðitimde Acil Soruna Acil Çözüm Türkiye de eðitimde kýzlar aleyhine akýl almaz eþitsizliðin maalesef hâlâ ciddi boyutlarda olduðunu söyleyebiliriz. UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak, kýz çocuklarýnýn eðitimi için gayretlerimizi giderek artýrmaktayýz. Haydi Kýzlar Okula kampanyasý ile, bugüne kadar kýz ve oðlan çocuðun okula baþladýðýný veya býraktýðý yerden eðitime devam ettiðini söyleyebiliriz. Bu iyi haber! Ancak daha yüzbinlerin açýkta olduðu da bir gerçek. Sahadan alýnan bilgilere göre baþarýyý önleyen en önemli darboðaz okulsuzluk, sýnýfsýzlýk. Aileler çocuklarýný okula göndermeye ikna olsalar dahi, ki UNICEF eðitimli gönüllülerin köy köy dolaþýp ailelerin kafasýna okul fikrinin yerleþtirilmesini destekliyor; bu defa çocuklar yakýnda gidecek okul bulamýyor; uzaða servis minibüsleriyle gidiþler güvenli olmayabiliyor, kýþ koþullarýnda servisler hiç çalýþmayabiliyor. Özetle bu çocuklar, hiç suçlarý olmadan, zorunlu eðitimlerini dahi tamamlayamýyorlar. Burada eðitim sorununa son derece duyarlý olan ünlü romancýmýz Ayþe Kulin den duyduðumuz bir olayý nakletmek istiyoruz: Bazý gerçekleri gözlerimiz görmeden kavrayamýyoruz diyor Sayýn Kulin ve devam ediyor: Yoksul dað köylerimizden birinde, sabahýn çok erken saatinde, ev ziyaretindeyiz. Evin kýzý Pýnar la biraz konuþuyoruz. Sonra o okula gitmek üzere yola çýkýyor. Bizler ailenin ikram ýsrarý üzerine çay içiyoruz. Yaklaþýk yarým saat sonra aileyle vedalaþýp yola koyulduðumuzda ve köy yolunu ana yola baðlayan tepeye vardýðýmýzda, tepede küçük bir kardan adam gördük. Pýnar yarým saatten beri onu okula ulaþtýracak vasýtayý bekliyordu. Elleri, yüzü, ayaklarý donmuþtu. Kirpiklerine kadar bembeyaz olmuþtu. Ama asla evine geri dönmüyor; onu ýþýða kavuþturacak okuluna gitmek için sabýrla dikiliyordu, sabahýn ayazýnda. Evet, derslik açýðý 2003 yýlýnda iyice ortaya çýkmýþtý. Yersizlikten okul müdürlerinin kayýt döneminde kapýyý kilitleyip kaçacak yer aradýklarýný biliyoruz. Bunlara çözüm þarttý. UNICEF ten gelen fikir ve destekle 2004 ün Aðustos unda Marmara Deprem Bölgesi nden 70 adet prefabrike ünite Þanlýurfa ya taþýndý ve çift tedrisatla 5000 öðrencinin öðrenim gördüðü dersliklere dönüþtürüldü. UNICEF in amacý her çocuða evine yakýn, güven ve iç huzuruyla gidebileceði bir okul saðlanmasý. Bu nedenle prefabrike derslikleri ve okullarý acil soruna, acil çözüm olarak görüyoruz. UNICEF bu konuda uluslararasý deneyime sahiptir. Betonarmeye kýyasla ucuz maliyetli, çabuk kurulabilen, taþýnabilen, en az 35 yýl dayanabilen bu dersliklerin çok kullanýþlý olduðu kanýsýndayýz. Þanlýurfa dan sonra ilk prefabrike tam donanýmlý derslikler valiliklerimizin de desteðiyle Kýrþehir, Mardin ve Diyarbakýr da ortaya çýktý. UNICEF in saðladýðý fonlarýn diðer yarýsýnýn valiliklerce tamamlanabileceði gerçeði bizim bu iþe daha cesaret ve coþkuyla sarýlmamýz demekti. Bunun için de yoðun bir baðýþ toplama kampanyasý gerekiyordu. Tam bu sýrada NTV imdadýmýza yetiþti. NTV - UNICEF Okul Ekliyoruz Kampanyasý NTV, UNICEF için, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla kýz çocuklarýnýn eðitimi ile ilgili çok güzel bir baðýþ kampanyasý düzenledi. 23 Nisan günü öncesinde NTV de Baþkanýmýz Prof. Talat Halman ýn UNICEF e uzun yýllardýr gönül vermiþ romancýmýz Ayþe Kulin le, tiyatro sanatçýmýz Müjdat Gezen le UNICEF hakkýnda sohbetleri; Genel Müdür Alanor Olalý nýn UNICEF Temsilciliðinden Fatma Uluç la Ankara dan; Fon Toplama Yetkilimiz Arzum Meleksoy un yine Ayþe Kulin le Ýstanbul dan yardým çaðrýlarý yer aldý. Mardin de Prefabrike Okulun Açýlýþý Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý gününde ise NTV bütün gün ve geceyi UNICEF e ayýrdý. Öðle saatlerinde Mardin de ilk prefabrike dersliklerin açýlýþýnda Tayfun Talipoðlu ve Sýla dizisinin oyuncularý bir saatlik özel canlý yayýnda kampanyaya destek çaðrýsýnda bulundu. Ünlüler Tahtaya-Sözlü Var Öðleden sonraki kuþakta Kadir Tayfun Talipoðlu Mardin de Prefabrike Okulun Açýlýþýnda Ýlk Öðretim Öðrencileriyle Birlikte. Çöpdemir ile Burcu Kara, Sinemis Candemir ve Ziya Kürküt ün sýrayla sunduðu, Gani Müjde, Ýnci Türkay, Özge Özberk, Yetkin Dikiciler, Burak Hakký, Zeyno Gönenç, Ceyda Düvenci, Ragga Oktay, Tülin Þahin ve Fadik Sevin Atasoy baþta olmak üzere ünlü isimlerin çocuklarla yarýþtýðý Okul Ekliyoruz: Ünlüler Tahtaya! Sözlü Var programý ekrana geldi. Sezen Aksu - Halit Kývanç Sohbeti Ýlerleyen saatlerde gerçek bir gurur kaynaðýmýz olan, besteleri, þarkýlarý ile hepimizi büyüleyen Sezen Aksu nun UNICEF i çok iyi tanýyan Halit Kývanç la sohbeti ve Mustafa Ceceli nin gitarý eþliðinde söylediði þarkýlar milyonlarý ekrana baðladý. Aksu, bilinen þarkýlarýnýn yanýsýra ilk kez seslendirdiði sürpriz þarkýlarýyla da programý renklendirdi. Çocuklar için Þarký Söylemek Lâzým Kampanyanýn finali ise Med Yapým la beraber gerçekleþtirilen Çocuklar için Þarký Söylemek Lazým programý ile yapýldý. Programda bu kez Türkiye nin ünlü sesleri yetenekli çocuklarla beraber sahne aldý ve SMS lerle Okul Ekliyoruz kampanyasýna baðýþ çaðrýlarý yapýldý. Programý, Behzat Uygur ve Zeynep Tokuþ sundu. Programda çocuklarla sahneye çýkan ünlü isimler; Zülfü Livaneli, Yavuz Bingöl, Metin Arolat, Yeliz, Hakan Aysev, Zeynep Dizdar, Burcu Güneþ, Ferda Anýl Yarkýn, Iþýn Karaca, Eda Özülkü, Yonca Lodi den oluþtu. Yetenekli çocuklar ise Ýlayda Bayraktar, Alp Karaosmanoðlu, Naz Kefli, Bükem Uður, Sebla Bayoðlu, Çaðrý Çakýr, Ada Meriç Eker, Cemre Necefbaþ, Beliz Özkan, Sena Dilara Altýnay, Deniz Ünel, Berfu Levendoðlu, Þükrü Buðra Timurlenk ve Erda Karaca idi. Çocuklarýn programdaki performansý herkesi kendilerine hayran býraktý. Programýn jürisinde ise: Gülben Ergen, Yýlmaz Erdoðan, Müjdat Gezen, Anýl Kýrkyýldýz ve Þahan Gökbakar yer aldý. Hazýrlayan: Alanor Olalý NTV de Þarký Söylemek Lazým Programýna Katýlanlar. Tüm bireylerin temel eðitim almasýný saðlamak

4 Türkiye Milli Komitesi nin Çocuk Haklarý Kutlamasý Komitemiz, Sheraton Ankara Otelinde özel bir gece düzenledi. Bu özel geceyi UNICEF dostlarý ile birlikte kutlamak bizler için büyük bir onur kaynaðý oldu. Gecenin açýþ konuþmasýný Sayýn Baþkanýmýz Prof. Talat Halman yaptý ve geceye katýlan konuklara teþekkür etti. Ardýndan UNICEF Türkiye Temsilcisi Edmond McLoughney, Çocuk Haklarý ve UNICEF in çalýþmalarý hakkýnda kýsa bilgiler verdi. Daha sonra Prof. Halman ve E.Mcloughney, Komitemizin Onursal Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý ya yýllardýr UNICEF e destek verdiði ve çocuklar için yaptýðý hizmetler nedeniyle bir þükran plaketi sundular. Gala Gecesinin Konusu: Çocuk Haklarý UNICEF in en önemli baþarýlarýndan biri, 1989 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan kabul edilen ve 192 ülke tarafýndan onaylanmýþ bulunan Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme dir. Bu sözleþmenin çocuklara verdiði taahhütler ise en ileriye dönük ve en kapsamlý olma özelliðini taþýr. Ayrýca tarihte en yaygýn biçimde onaylanan insan haklarý anlaþmasý olarak hükümetlerin çocuklara iliþkin hukuksal görevlerini özel terimlerle ifade etmektedir. Çocuklarýn yaþamalarý, geliþmeleri ve korunmalarý bundan böyle bir hayýrseverlik meselesi deðil, ahlaki ve hukuksal bir yükümlülük olmuþtur. Bu yükümlülüðü bireyler olarak da hep hatýrda tutmalýyýz. Gecenin Akýþý Balomuzda ilk olarak Tango Türk Grubu ndan Selen Sürek - Alper Ergökmen ve Cemile Özdiler - Ýnanç Kahramankaptan çiftlerinin Tango gösterisi yer aldý. Bu gösteriyi Komitemizde Fon Toplama Asistaný olarak görev yapmakta olan Selen Sürek ve arkadaþlarý UNICEF e baðýþladýlar. Ardýndan Þef Iþýn Metin yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrasý J.S. Strauss Valslerini yorumladý. Davetlilerin valsleri görkemli geceye büyük renk kattý. Daha sonra, þair ve aktörlüðü ile de ün yapmýþ, Ýlk Kültür Bakanýmýz, Milli Komitemizin Baþkaný Prof. Talat Halman, UNICEF Türkiye Temsilcisi Edmond McLoughney ile birlikte gayet esprili bir þekilde mini bir müzayede yönetti. Müzayedede, tanýnmýþ ressamlarýmýzdan Mehmet Güleryüz, Hüsamettin Koçan ve Mustafa Ata nýn UNICEF e baðýþladýðý tablolar satýldý ve elde edilen hasýlat, bilet ve piyango gelirleriyle birlikte, Haydi Kýzlar Okula! kampanyasý hesabýna aktarýldý. Haydi Kýzlar Okula Kýzlarýn eðitimi Türkiye de her geçen gün daha fazla dikkat çeken bir konu hâline gelmektedir. Geleneksel tutum ve deðerler yüzünden geri planda kalan eðitimde cinsiyet eþitliði tam bir toplumsal seferberlik olarak ülkenin gündemine yerleþtikçe, bu alandaki ilerlemeler de daha etkili bir þekilde gerçekleþecektir. MEB in önderliðinde UNICEF in desteði ile yürütülen bu kampanyanýn baþarýlý olmasýnýn nedeni konuyu, üst düzey yetkililerden aileler ve çocuklara kadar ülkedeki tüm kesimlerin yürekten benimsemesidir. Eðitim Kampanyasýnýn Ötesinde Kampanya, kritik öneme sahip çeþitli toplumsal konulara dair bir dizi stratejiyi de içeriyor. Örneðin: UNICEF Innocenti Araþtýrma Merkezi Hakkýnda Çocuklarýn iyi bakýlýp, büyütülmelerine özen göstererek insanlýðýn geliþimi ne uðraþan herkesin çocuk konularýyla ilgili araþtýrmalara ihtiyacý vardýr. UNICEF Innocenti Araþtýrma Merkezi, Örgüt ün temel araþtýrma koludur yýlýnda çocuk haklarýnýn uluslararasý düzeyde anlaþýlmasýnýn geliþtirilmesi ve Çocuk Haklarý Bildirgesinin iþleyiþinin gerek endüstrileþmiþ, gerekse kalkýnmakta olan ülkelerde tanýtýmý için kurulmuþtur. Merkez, UNICEF in araþtýrma kapasitesini güçlendirmekte; Örgütün dünya çapýnda çocuklarýn savunmasýný yapmasýna, günümüzdeki ve gelecekteki çalýþma sahalarýnýn belirlenmesine ve incelenmesine, ayrýca izlenen politikanýn tanýtýlmasýna yardýmcý olmaktadýr. Merkez aþaðýdaki konularda araþtýrmalarýný sürdürmektedir: - Çocuklarýn deðiþen durumlarýnýn izlenmesi. - Çocuklarla ilgili bilgilerde kronik boþluklarýn ortaya çýkarýlmasý. - Bu boþluklarýn doldurulmasý için yapýlan çalýþmalarýn desteklenmesi ve geniþletilmesi. - Hareket planlarýnýn çocuklarýn yararýna olmasý için etkileme çalýþmalarýnýn yürütülmesi. Sayýn Ayser Doðramacý, Onursal Baþkan Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý, Baþkan Prof. Talat Halman, UNICEF Türkiye Temsilcisi Edmond McLoughney, Temsilci Yardýmcýsý Lila Pieters. Þef Iþýn Metin Yönetiminde Bilkent Senfoni Orkestrasý. * Düþük gelirli gruplara eðitim ve daha iyi bir yaþam sürdürme kapasitesi saðlanarak yoksullukla mücadele. * Çocuk haklarýnýn; çocuk iþçiliðinin en kötü biçimleri, erken evlendirme ve ev içi þiddet gibi yollardan, sürekli ihlal edildiði ailelere ulaþarak bu çocuklarýn haklarýný koruma. * Eðitim yoluyla saðlýk koþullarýný iyileþtirme. Eðitimli kýzlar daha saðlýklý olurlar, daha az sayýda ve UNICEF Innocenti Araþtýrma Merkezi kendi araþtýrmalarýný kendisi yapsa da, zaman zaman diðer araþtýrma enstitüleri ve UNICEF teki uzman meslektaþlarla birlikte çalýþabilir. Araþtýrma sonuçlarý yayýnlar halinde çýkmaktadýr. daha saðlýklý çocuk yetiþtirebilirler. * Nüfusun daha geniþ kesimine iþ gücü piyasasý için geçerli temel becerileri kazandýrarak ekonomiyi canlandýrma. * Doðumda nüfus kaydýnýn yapýlmasýný teþvik ederek medeni haklarý geliþtirme. Hazýrlayan: Zühal Orhun Merkez ayný zamanda UNICEF ve ortaklarý için kapasite arttýrma forumu olarak da çalýþmaktadýr: Çocuk Haklarý Bildirge sinin uygulanýþýna iliþkin organizasyon konularýnda deneyimleri yayýnlar. Baþarýlý uygulamalarýn daðýtýmýný saðlar. UNICEF çalýþanlarýnýn deneyimlerini deðerlendirir. Çocuk haklarýyla ilgili mevcut olan ve yeni belirmekte olan konular üzerinde uzmanlarýn katýlýmlarýyla seminerler ve konferanslar düzenler. Yukarýda özetlenmiþ amaçlarý desteklemek için saðlanan somut verilere ilaveten, Merkez in araþtýrmalarý ayný zamanda çocuklar için temel insan haklarýna dayanan yeni bir küresel etik geliþtirilmesine de yardýmcý olur. Merkez hakkýnda daha fazla bilgi için: Kadýnlarýn durumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eþitliðini saðlamak

5 Editörden... Bursa daki Gönüllü Dostlarýmýzýn Çalýþmalarý Bursa da yoðun çalýþmalarýyla UNICEF e destek saðlayan ve giderek sayýlarý artan geniþ bir gönüllü dostlar grubu var. Bu çalýþmalar büyük ölçüde küçük yaþ gruplarýnýn çabalarýna dayanýyor. Burada, UNICEF için gönüllü çalýþma isteði Tsunami felâketinin ardýndan çocuklardan gelmiþ. Ocak 2005 te anne babalarýn desteði ve rehberliðiyle çocuklar çeþitli etkinliklerde UNICEF in ürünlerinin satýþýný yaparak gelir saðlamaya baþladýlar. Ama çalýþmalar bu kadarla kalmýyor. Çocuklarý ve özel okullarý bir araya getirme amacýyla yapýlan bu çalýþmalar giderek devlet okullarýnýn da katýlýmýyla geniþleyecek. Hedefimiz 500 çocuðun katýlýmýyla sokakta yaþayan ve çalýþan çocuklarý okula geri kazandýrmak diyor Sabahat Temizarabacý ve þöyle devam ediyor: Çocuklar çocuklarý desteklesin, çocuklar bu desteði saðlamak için kendileri çalýþýp uðraþ versin ve kazançlarýný haketsin. Çocuklarýn UNICEF ürünlerinin satýþýndan elde ettikleri gelirin %30 u yeni bir okul projesi için ayrýldý. Güven ve sorumluluk duygularýný geliþtirmek amacýyla her çocuðun kendi bireysel projesini üretmesi saðlanýyor. 23 Nisan 2007 tarihinde, Bursa da, 38 okuldan 556 öðrencinin katkýlarýyla, okulun (Barýþ Ýlköðre- tim Okulu adýyla) temel atma töreni yapýldý. Tören, Bursa Valisi, Nilüfer Belediye Baþkaný ve diðer resmi kurum temsilcilerinin yanýsýra çocuklarýn ve ailelerinin katýlýmýyla renkli ve neþeli bir þölene dönüþtü. Okulun 2008 yýlýnda tamamlanýp öðretime açýlmasý hedefleniyor. Tabii yapýlacak daha çok iþ var. UNICEF Gönüllüsü Çocuklar okul inþasýna destek saðlamak amacýyla müzikal bir oyun çalýþmasýna baþlamýþlar bile. Uludað Üniversitesi Çocuk Ruh Saðlýðý Ana Bilim Dalý nýn da desteklediði bu projede oyuncular, orkestra, dansçýlar, teknik ekip, belgeleyiciler ve tasarým takýmýnýn tamamý çocuklardan oluþuyor. UNICEF Bursa Gönüllüleri Bahar Þenliðinde. Bursa daki çocuklarýn, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Yerel Gündem 21 le birlikte yaptýklarý bir diðer çalýþma ise çevreyi koruma adýna atýklarýn toplanarak geri dönüþüme verilmesidir. Hedef 4,100 ton gazetenin geri dönüþüme verilmesi. Böylece 32,800 adet aðacýn kesilmesi önlenmiþ olacaktýr. Bursa UNICEF gönülllüsü çocuklarýmýzýn, baþta ailelerinin ve öðretmenlerinin olmak üzere, toplumun çeþitli katmanlarýnýn desteðiyle yaptýklarý bu çalýþmalarýn baþka illerimize örnek olmasýný diliyoruz. Yaz Tatilinde Sokak Çocuklarý Ýçin Hazýrlanan Biletleri Sattýlar. Okulumun Bahçesi *Son yedi yýldýr Türk-Amerikan Derneði ve Komitemizin iþbirliðiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda bir resim yarýþmasý düzenlenmektedir. Bu yýl gerçekleþtirilen yarýþmanýn konusu Okulumun Bahçesi idi. Deðerlendirme sonucunda ödül almaya ve resimleri sergilenmeye deðer görülen öðrencilere katýlým sertifikalarý ve ödülleri, 26 Nisan 2007 Perþembe günü Türk-Amerikan Derneði Emin Hekimgil Sanat Galerisinde düzenlenen bir törenle verildi. Yarýþmaya katýlan bütün çocuklar, özlem ve isteklerini resimlerle dile getirmiþler; okul bahçelerini oyun sahalarý, aðaçlar, kuþlar, çiçekler, ve yeþilliklerle bezemiþlerdi. Salonda duvarlarý süsleyen rengârenk resimleri heyecanla izleyip birbirlerine ve anne babalarýna gösteren, cývýl cývýl konuþan çocuklar görülmeye deðerdi. Ödül alanlarýn adlarý, yaþlarý ve okullarý þöyle sýralanýyor: 6 10 Yaþ: Birincilik Ödülü: Ýkincilik Ödülü : Üçüncülük Ödülü: Jüri Özel Ödülü: 1. Mansiyon: 2. Mansiyon: 3. Mansiyon: Sena Pak (9) MEV Özel Ankara Ý.Ö.O. Yasemin Erul (6) Abdullah Tokur Ý.Ö.O. Ayþe Pelin Tuna (10) Halide Edip Adývar Ý.Ö.O. Beril Cengiz (9) Öðr. Hüseyin Hüsnü Tekýþýk Ý.Ö.O. Yaren Aðar (10) Dedeman Ý.Ö.O. Hazal Mestçi (10) Özel Bilkent Ý.Ö.O. Ecem Kapusuz (9) Gülen Muharrem Pakoðlu Ý.Ö.O. Baþkanýmýz Prof. Halman, T.A.D. As Baþkaný Ali Kemaloðlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Arýkan ödül alan bir öðrenciyle birlikte Yaþ: Birincilik Ödülü: Ýkincilik Ödülü : Üçüncülük Ödülü: Jüri Özel Ödülü: 1. Mansiyon: 2. Mansiyon: 3. Mansiyon: Genel Müdürümüz Alanor Olalý ödül alan bir öðrenciyle birlikte. Aslý Aker (11) Özel Arý Ý.Ö.O. Ceylan Akkuþ (12) MEV Özel Ankara Ý.Ö.O. Yelda Nur Açýkgöz (10) H.H. Tekýþýk Ý.Ö.O. Tunahan Mert Topuz (12) Özel Yüce Ý.Ö.O. Hakan Arýk (11) Mohaç Ý.Ö.O. Hülya Keskin (11) Sokullu Mehmet Paþa Ý.Ö.O. Zeynep Erdemir (11) Özel Aykan Ý.Ö.O. Serra Koz (11) H.H. Tekýþýk Ý.Ö.O. Eda Alphan (14) Mimar Sinan Ý.Ö.O. Çocuk ölümlerini azaltmak ve anne saðlýðýný iyileþtirmek

6 Bir Çocuk Askerin Anýlarý Geçtiðimiz Mayýs ayýnda katýldýðým uluslararasý UNICEF toplantýsýnda Kanadalý meslektaþýmýn elinde bir kitap gördüm. Baþlýk A Long Way Gone idi. Türkçe ye Gidilmiþ Uzun Bir Yol þeklinde tercüme edilebilir diye düþünüyorum. Kitap Kanadalý meslektaþýma yazarý Ishmael Beah tarafýndan imzalanmýþtý. Kitabý birkaç gün için ondan ödünç aldým ve bir solukta okudum. Kitapta bir çocuk asker in, Ishmael Beah ýn, ülkesi Sierra Leone de iç savaþ sýrasýnda baþýndan geçen yürek parçalayýcý olaylar çocuðun kendi aðzýndan anlatýlýyor. Ýsyancýlarýn saldýrýsýndan kaçarken Ishmael henüz oniki yaþýnda. Annesiz, babasýz, kardeþsiz, yapayalnýz kalmýþ. Tek baþýna uzun süre yaþam mücadelesi veriyor. Orduya alýndýðýnda yaþý onüç. Ishmael her çocuk gibi terbiyeli, saygýlý, sevecen, neþeli. Ancak orduda diðer çocuklarla beraber geçtiði eðitimden sonra isyancýlarla vahþiler gibi savaþýyor; öldürdüðü, sakat býraktýðý insan sayýsýný hatýrlamýyor bile. Bunlarý yapabilmeleri için orduda geceleri bu çocuk askerlere marijuana, amfetamin, kokain ve barut karýþýmý çektiriyorlar. Sonunda UNICEF müdahale ediyor. Çocuklarýn çoðunu çekip alýyor. Bu çocuklarýn insanlýk deðerlerini geri kazanmalarý hiç de kolay olmuyor. Rehabilitasyon Merkezlerinde bu çocuklar ancak uzun ve zorlu bir süreçten sonra normale döndürülebiliyorlar. Daha sonra Ishmael i New York ta Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Okulu nda görüyoruz. Ardýndan da Oberlin Koleji nin Siyasal Bilgiler Bölümünden diplomasýný alýyor. Haziran 2007 nin son günlerinde CNN International da yayýnlanan bir programa göre þu anda Afrika nýn 33 ülkesinde 300,000 den fazla çocuk asker var. Size aþaðýda Ishmael in yol öyküsünden bazý alýntýlar vermek istiyorum: Savaþla ilgili bir yýðýn hikâye duyuyorduk; bunlar bize sanki çok uzaklarda, baþka bir ülkedeymiþ gibi geliyordu. Ancak mültecileri bizim kasabadan geçerken görünce aslýnda bizim ülkemizde olduðunu anladýk. Yüzlerce kilometre yürüyen aileler akrabalarýnýn nasýl öldürüldüklerini, evlerinin nasýl yakýldýðýný anlatýyorlardý. Bazý insanlar onlara acýdý ve evlerini açtý. Fakat çoðu kalmak istemedi, bir gün nasýl olsa savaþýn bizim kasabamýza da geleceðini söylüyorlardý. Bu ailelerin çocuklarý bize bakmýyorlardý bile. Odun kýrýlmasý seslerinde ya da sapanla kuþ vurmaya çalýþan çocuklarýn taþlarý teneke damlara vurduðunda korkudan havaya sýçrýyorlardý. Hepsi yorgun ve yarý açtý. Zaman zaman bu insanlarýn anlattýklarýnýn abartýlý olduðunu düþünüyordum. Ben, bir tek kitaplarda okuduðum ya da Rambo filmlerinde gördüðüm savaþlarý biliyordum: Ýlk Kan ve BBC den duyduðum, komþu Liberya daki savaþý. On yaþ hayal gücüm bu mültecilerin mutluluklarýný söküp alan þeyi kavramama engeldi. Savaþla ilk karþýlaþmam on iki yaþýmda oldu. Ocak 1993 tü. Aðabeyim Junior ve arkadaþýmýz Talloi yla evden çýkýp Mattru Jong kasabasýna dans gösterisi ne gidiyorduk. Mohamed benim en iyi arkadaþýmdý, fakat babasýyla evlerinin damýný aktarmak zorunda kaldýðý için bizimle gelemiyordu. Dördümüz, ben sekiz yaþýndayken rap ve dans grubu kurmuþtuk. Rap müziði ile ilk tanýþmamýz Mobimbi de bir Amerikan þirketinde çalýþan yabancýlarý ziyaretlerimiz sýrasýnda olmuþtu. Mobimbi ye sýk sýk gidiyor, orada havuza giriyor, dev ekranda televizyon izliyor, oyun odasýnda beyaz insanlarý Ishmael Beah bize sesleniyordu. seyrediyorduk. Sonralarý aðabeyim Junior ortaokula gittiðinde arkadaþ olduðu bazý oðlanlar ona yabancý müzik ve dans öðretmiþlerdi. O da bana kasetleri getiriyordu. Hip hop denen bu müzikle nasýl dans edileceðini öðrendik. Biz þarký söylerken babam Ne dediðinizi biliyor musunuz? diye soruyor; sonra mango ve portakal aðaçlarýnýn gölgesindeki hamaðýna yatýp, radyoda BBC haberlerini dinledikçe de, Bakýn güzel Ýngilizce bu, bunu dinleyin diye Bir sabah sýrt çantalarýmýza, içinde þarký sözleri olan defterlerimizi koyduk, ceplerimizi rap albümleri ile doldurduk, Mattru Jong a gitmek üzere yola çýktýk.. O günlerde bol pantolonlar giyiyorduk. Altýnda dans için þort ve eþofmanlarýmýz vardý. Uzun kollu gömleklerimizin içine kolsuz fanilalar, tiþörtler ve futbol fanilasý giydik. Ayaðýmýza üçer çift çorap vardý. Gün içinde çok sýcak olunca bazý giyeceklerimizi çýkarýp omuzumuza aldýk. Böyle modaydý. Bu anormal giyinme þeklinin bizim menfaatimize olacaðýný o zaman bilemezdik. Ertesi gün dönmeyi düþündüðümüzden ne kimseye Allaha ýsmarladýk dedik, ne de nereye gideceðimizi söyledik. Bir daha dönmemek üzere evden ayrýldýðýmýzý bilmiyorduk. Çok güzel bir yaz günüydü. Paradan tasarruf etmek için Mattru Jong kasabasýna yürümeye karar verdik. Birkaç nehirde yüzdük. Yolda anneannemin köyüne uðradýk. Anneannem uzun boyluydu, mükemmel ölçülerdeki uzun yüzü, güzel elmacýk kemikleri ve büyük kahverengi gözleri tam bir uyum içindeydi. Ellerini kalçalarýnda ya da baþýnýn üstünde tutardý. Ona her baktýðýmda, annemin o güzel kara derisini, bembeyaz diþlerini, zarif boynunu nereden aldýðýný düþünürdüm. Mattru Jong a vardýðýmýzda bazý eski arkadaþlarýmýza rastladýk. Ertesi gün gösterinin yapýlacaðý yeri gezmek için planlar yaptýk. O gece kaldýðýmýz oda küçüktü ve içinde tek bir küçük yatak vardý. Dördümüz orada yattýk. Bacaklarýmýz aþaðý sarkýk bir þekilde enine yatýyorduk. Ben öbürlerinden daha küçük olduðum için bacaklarýmý biraz kývýrabiliyordum. Ertesi gün arkadaþlarýmýzýn öðleden sonra ikide okuldan gelmelerini beklerken onlar erkenden geldiler. Ne olduðunu sorduk. Öðretmenleri asilerin Mogbwemo ya, bizim kasabamýza saldýrdýklarýný ve okulun bir baþka anonsa kadar kapandýðýný söylemiþ. Hepimiz donakalmýþtýk. Öðretmenlere göre isyancýlar öðleden sonra maden bölgelerine saldýrmýþlardý. Aniden baþlayan silah sesleri ile insanlar canlarýný kurtarmak için oraya buraya koþuyor; babalar iþ yerlerinden fýrlayýp eve gelmiþ, ancak orada boþ evlerle karþýlaþmýþ; anneler aðlaya aðlaya okullarda, nehir boylarýnda, çeþme baþlarýnda çocuklarýný aramaya baþlamýþ; çocuklarsa anne babalarýný arýyorlardý. Silah saldýrýlarý arttýkça, insanlar sevdiklerini aramaktan vazgeçmek zorunda kalýp kendilerini kasabanýn dýþýna atýyorlardý. Bir çoðu, Þimdi sýra bu kasabada diyordu. Aðabeyimle ben geri dönüp ailemizi aramaya karar verdik. Junior, Talloi ve ben bir kanuya binip Mattru Jong kýyýlarýndan ayrýlýrken hüzünle arkadaþlarýmýza el sallýyorduk. Nehrin karþý tarafýna geçtiðimizde yýðýnla insan yollardaydý. Bir kadýn yüzümüze bakmadan Çok kan döküldü, nereye gidiyorsunuz. Ýyi ruhlar bile orayý terketti diyordu. Çocuklar Anne HIV/AIDS, sýtma ve diðer salgýn hastalýklarýn yayýlmasýný durdurmak

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN Subaþý, 246 delegeden 159 unun kayýt yaptýrdýðý Genel Kurulda tek aday olarak katýldýðý seçimde 157 geçerli oyun 144 ünü alarak (13 çeþitli nedenlerle geçersiz sayýlan

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı