* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE"

Transkript

1 Hutbede yarýþtýlar Ýmam Hatip Liseleri (ÝHL) arasýnda Türkçe Hutbe Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin organize ettiði yarýþmada Sungurlu ÝHL'den Furkan Balkanlýoðlu birinci, Ýskilip ÝHL'den Musa Ungever ikinci olurken, Alaca ÝHL'den Burak Can Uncu ise üçüncülük derecesi ile yarýþmayý tamamladý. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan organize edilen yarýþmada, öðrencilerin hitabet gücü bir kez daha kendisini gözler önüne sererken, yarýþma büyük bir heyecana sahne oldu. * HABERÝ 4 DE Dolu yaðýþý Alaca ilçesi ve koparan mevkiinde etkili olurken ulaþým aksadý. Þiddetli yaðýþ maðdur etti 19 MAYIS 2014 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum da dün öðleden sonra baþlayan gökgürültülü saðanak yaðýþ þehrin bazý semtlerinde ve kýrsalda zarara neden oldu. * HABERÝ 12 DE Agah Kafkas baþýndan beri Soma da acýlarý paylaþýyor Soma faciasý tüm Türkiye yi yasa soktu. Yüreklerimize ateþ saldý. Hepimiz televizyonlarýn baþýnda Soma'dan gelecek iyi haberleri bekledik. Büyük facianýn yaþandýðý ilk saatlerden bu yana ekranlarda en çok gördüðümüz iki kiþi var. Biri faciayý haber alýr almaz Soma ya ulaþan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, diðeri de Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agâh Kafkas. Pazar yerinde yapýlan ziyaretlerde, pazarcý kadýnlarla sohbet eden Ceylan, Aþdaðul da AK Parti bayraðýný dalgalandýrmak istediklerini anlattý. Ceylan, Aþdaðul u AK Parti belediyeciliði ile tanýþtýracaðýz * HABERÝ 5 DE AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Aþdaðul beldesini AK Partinin belediyecilik anlayýþý ile tanýþtýracaklarýný söyledi. * HABERÝ 10 DA Uslu'nun Twitter hesabý çalýndý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, Soma daki facianýn ilk günüden itibaren olay yerinde hazýr bulunarak, çalýþmalarýn koordinesine destek verdi. Maðaza hayýrlý olsun dilekleri ile hizmete açýldý. Þamlýoðlu Grup,Kýrýkkale den sonra Ýskilip e de þube açtý Kitap Fuarý ziyaretçilerini bekliyor Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri nin 4 üncüsü Hürriyet Meydaný nda kurulan Kitap Fuarý ile baþladý. törenle baþladý. Açýlýþ töreni ile birlikte Çorumlular ýn yoðun bir ilgisiyle karþýlanan fuar, 30 Mayýs a kadar kapýlarýný ziyaretçileri için açýk tutacak. * HABERÝ 8 DE ÇODÝMDER in konferansýnda konuþan Ýlahiyatçý Yazar Dr. Reþit Haylamaz: Kayýplardayýz, yalnýzlaþýyoruz Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði (ÇODÝMDER) tarafýndan düzenlenen konferansta konuþan Ýlahiyatçý Yazar Dr. Reþit Haylamaz, Asr-ý Saadet ile günümüz arasýndaki uçuruma dikkat çekerek, Kayýplardayýz ve yalnýzlaþýyoruz dedi. Dr. Reþit Haylamaz Ýlk günden itibaren yoðun bir ilgi gören Kitap Fuarý 30 Mayýs tarihine kadar hizmet verecek. * HABERÝ 11 DE Salim Uslu * HABERÝ 7 DE Klasik otomobil tutkunlarýnýn buruk yolculuðu Klasik otomobiller Çorum dan geçti Ýstanbul Klasik Otomobilciler Derneði (ÝKOD) nin organize ettiði klasik otomobil konvoyu haftasonu Çorum da konakladý. * HABERÝ 12 DE * SAYFA 9 DA AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun Twitter hesabý çalýndý. Hukuk mücadelesi baþlattýðýný duyuran Salim Uslu, Siber hýrsýzlarý yüreklendiren ve koruyan Anayasa Mahkemesi kararý orta yerde dururken, AYM nin benim kiþisel hak ve özgürlüðümü güvence altýna alýp almayacaðýný da merak ediyorum. dedi. Klasik otomobil tutkunu iþadamý Uður Barlýk'a teþekkür plaketi verildi. * HABERÝ 9 DA Baþarýlý çalýþmalara imza atan Alaca Engelliler Derneði, düzenlediði kutlama programýnda protokol üyelerini akülü araçlarda misafir etti. Alaca Engelliler Derneði nden dolu dolu kutlama Protokol empati imkaný buldu Alaca Engelliler Derneði'nin Engelliler Haftasý kutlamasý, her bakýmdan dolu dolu bir program olarak gerçekleþtirildi. Baþarýlý çalýþmalarýyla herkesin takdirini kazanan dernek yöneticileri, kutlama programýna katýlan ilçe protokolünü akülü araçlarda aðýrladý. Empati konusunda olaðanüstü bir fikir olarak kabul edilen bu uygulama, Alaca Engelliler Derneði'nin farkýný bir kez daha gözler önüne serdi. * HABERÝ 14 DE

2 2 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Demiryolu içimizde yara Kulis Notlarý'nýn müdavimleri çok iyi bilir, son bir kaç aydýr demiryolu yatýrýmlarýnda yaþanan geliþmelere deðiniyoruz. Önce Kütahya, sonra Maraþ ve son olarak Kayseri'nin yüksek hýzlý trene kavuþmak için verdiði mücadele, demiryolu olmayan Çorum gibi illere örnek olacak cinsten. Hýzlý trende olup biten geliþmelerin Çorum'a da yansýmalarý olmuyor deðil elbette. Yarayan kana demiryolu talebimiz öyle ya da böyle ne zaman gündeme gelse, toplumun tüm kesimlerinden ciddi tepkiler alýyoruz. Çorum'da yaþayan iþçi, memur, emekli, sanayici, esnaf, tüccar ve dahi sade vatandaþýn gündeminde demiryolunun birinci sýrada yer aldýðý anlaþýlýyor. Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn mevzuyu sürekli gündemde tutma çabalarý, siyaset, bürokrasi ve sivil toplum kuruluþlarý nezdinde yaptýklarý giriþimler biliniyor. Çorumlu Ankara'da temsil hakký verdiði siyasetçilerin demiryolu mevzusunda bugüne kadar yaptýklarýný, yapmadýklarýný çok sýký takip ediyor. Siyasetçilerimize geçmiþten gelen hayal kýrýklýklarý, travmalar nedeniyle genel olarak bir güvensizlik olduðu hissediliyor. Yapýlanlarýn yetersiz kaldýðý, daha fazla mücadele edilmesi gerektiði algýsý oluþmuþ. Yani Çorumlu'nun demiryolu ateþi sönecek gibi deðil. Yangýn daha fazla büyüyüp etrafý sarmadan þimdiden soðutma çalýþmalarýna baþlamak gerekebilir. Bu yangýn ancak demiryolu geldiðinde söner. Son Kulis Notlarý Yaklaþýk beþ yýldýr her gün bu sütundan okurlarýmýzla buluþtuðumuz Kulis Notlarý son buluyor. Bu süreç içinde memleketin can alýcý meselelerini, vatandaþýn dertlerini hasbelkader dillendirmeye çalýþtým. Bu köþenin müdavimleri çok iyi bilirler ki; yazýp çizdiklerimizde her zaman toplam faydayý esas aldýk, yapýcý, yön gösterici, birleþtirici bir dil ve üslup kullanmaya azami gözen gösterdik. Kulis Notlarý'ný noktaladýk, ama Çorum'un önemli gördüðümüz meselelerini yýlmadan gündeme getirmeye, hemþehrilerimizin dertlerini dillendirmeye devam edeceðiz elbette. Son söz olarak, sürç-i lisan ettiysek affola Filistin de yapýlan okulu Murat Yýldýrým açacak (BASIN:524) Murat Yýldýrým Erol Taþkan Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý (TÝKA) tarafýndan Filistin Batý Þeria'da yaptýrýlan El Bireh Türk Okulu'nun açýlýþýný, AK Parti Çorum Milletvekili Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým yapacak. BAÞIMIZ SAÐOLSUN Manisa Soma'da meydana gelen maden kazasýnda hayatýný kaybeden maden iþçilerimize Allah tan rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar diyoruz. Geride kalan ailelerine baþsaðlýðý ve sabýr diliyor, acýlarýný yürekten paylaþýyoruz. Bütün milletimizin baþý saðolsun Ziraat Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Mehmet Sayan Bugün ATO'da düzenlenecek olan toplu açýlýþ töreninde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlacaðý belirtilen açýklamada, Baþbakan ve Murat Yýldýrým'ýn telekonferans sistemiyle canlý baðlantý kuracaðý, Türkiye'den açýlýþ talimatýný Baþbakan Erdoðan'ýn vermesiyle, Filistin'de açýlýþ kurdelesini Murat Yýldýrým'ýn keseceði ifade edildi. Program çerçevesinde Makedonya'da Ali Rýza Efendi Aný Evi, Somali Mogadiþu Dostluk Yolu, Tunus Tarýmsal Kalkýnma Projesi ve Gürcistan AÝSÝ Engelli Merkezi projelerinin açýlýþý gerçekleþtirilecek. Baþbakan Erdoðan'ýn 12.30'da gerçekleþtireceði konuþma ile baþlayacak programda açýlýþ için ülke baðlantýlarýna saat 13.30'da geçilmesi planlanýyor. Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, açýlýþýný gerçekleþtireceði okul hakkýnda þu bilgileri verdi; "Batý Þeria'da Ramallah kentinde El Bireh Belediyesi'nde 14 sýnýflýk kýz ortaokulu inþa edilmiþtir. Okul, bodrum ve zemin kat ile beraber toplam 4 kattan oluþmaktadýr. Ýnþaat alaný 2 bin 320 metrekare olan okulun toplam alaný ise 3 bin 584 metrekaredir. Okulun tüm idareci odalarý ve sýnýflarýnýn yaný sýra fizik, kimya ve bilgisayar laboratuvarlarýnýn donaným ihtiyaçlarý TÝKA tarafýndan karþýlanmýþtýr. 450 öðrenci kapasiteli okul, El Bireh ve Ramallah'ta hali hazýrdaki en geliþmiþ okul durumundadýr" 240 ay vade ile iþyeri satýlacak Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), aralarýnda Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Adana, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakýr gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 33 ilde, 144'ü iþ yeri 36'sý konut olmak üzere 180 taþýnmazý satýþa çýkarýyor. Açýk arttýrma yöntemi ile satýþý yapýlacak taþýnmazlar 240 aya varan vadelerle alýcýya sunulacak. Bursa Nilüfer Kayapa, Çorum, Gaziantep Islahiye Deðirmencik, Giresun Alucra, Kahramanmaraþ Afþin-Türkoðlu, Malatya Beydaðý, Tokat Dedeli, Trabzon Bahçecik 2. etap, Trabzon Zaðnos Vadisi, Yozgat Boðazlýyan, Yozgat Merkez 2. bölge projelerinde yer alan iþyerlerinin satýþlarý yüzde 10 peþin 240 ay vade ile gerçekleþecek.(aa) (Ç.HAK:1316) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

3 PAZARTESÝ 19 MAYIS

4 4 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Hayrettin Karaman Ýslam'da devlet siyaset ve kamu hukuku Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan organize edilen yarýþmada, öðrencilerin hitabet gücü bir kez daha kendisini gözler önüne sererken, yarýþma büyük bir heyecana sahne oldu. Hutbede yarýþtýlar Camisi'nde gerçekleþtirilen yarýþmada jüri Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Din Eðitim Uzmaný Rahmi Güccan, Anadolu Ata- Dereceye giren öðrenciler çeþitli hediyelerle ödüllendirildi. Alperen Ocaklarý Kýrým sürgünün acýsýný hatýrlattý Erol Taþkan Ýlk üçü paylaþan (soldan saða) Furkan Balkanlýoðlu, Musa Üngever ve Burak Can Uncu baþarmanýn sevinciyle objektifler karþýsýna geçti. Jüri heyeti büyük bir titizlikle deðerlendirmelerde bulundu. Yarýþma cami cemaati tarafýndan da merakla takip edildi. Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý, Rusya tarafýndan milyonlarca Kýrým Türkü ne uygulanan sürgünü lanetlerken, katliamlarda hayatýný kaybedenleri rahmetle yâd etti. Sürgün ün yýldönümü nedeniyle yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi; Dünya tarihinin önemli kesitlerini oluþturan Türk milletinin, bir medeniyet tasavvuru ile anayurdu olan Ortaasya dan ayrýldýðý günlerden bu yana, insanlýk haramilerinin, sinsi ve hoyrat tuzaklarýyla karþý karþýya kaldý. Dünya ve insanlýk medeniyetine içinden çýkardýðý deðerlerle katký yapan Türk milletini, bu farklýlýðýndan dolayý çekemeyen kavimler; emperyalist güçler O nun önüne her daim set çekmeye çalýþarak vahþiyane zulümler yapmýþlardýr. 21. asýrda Türkler, dünyanýn her tarafýnda, Doðu Türkistan da, Balkanlarda, Kafkaslar da, Irak ta, Kýrým da insanlýk dýþý vahþi cinayetler ve sürgünler içerisinde býrakýlmýþlardýr. Sovyet devletinin izlediði bu sürgün politikasý sonucunda, Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda ve sonrasýnda ülkede toplam ola- rak 3 milyon 332 bin 580 kiþinin, yaþadýðý topraklardan çýkartýlarak Sovyetler Birliði nin diðer bölgelerine yerleþtirildiði ve yýllarýnda bu sayýnýn ölüm, sürgünlükten serbest býrakýlma gibi sebeplerle 2 milyon 275 bin 900 kiþiye indiði belirtilmektedir. hiyelerinde derin travmalar býrakan bu hadisede yaralar zaman zaman kanayarak devam etmektedir. Kýrýmlý soydaþlarýmýzýn ecdatlarýndan kendilerine miras kalan ebedi vatanlarýndan, nainsani bir þekilde sürgün edilmelerinin yýldönümünde, mazlum ve bir o kadar da mustazaf olan bu kardeþlerimizin elim dolu hatýralarýný içten bir þekilde yaþýyor, Deccali zihniyet olarak doðmuþ ve insanlara kahr-u periþan haller yaþatmýþ despot, komünist ve faþizan Rus Komünistlerini bir kez daha tel in ediyo- 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. ÜNAL YEM Sarýaslan Ailesi (Ç.HAK:1347) Sungurlu ÝHL örencisi Furkan Balkanlýoðlu birinci oldu. türk Lisesi Edebiyat Öðretmeni Þahin Ertürk, Ýskilip ÝHL Meslek Dersleri Öðretmeni Ethem Sert, Sungurlu ÝHL Meslek Dersleri Öðretmeni Mustafa Gerçekçioðlu ve Bayat ÝHL Meslek Dersleri Öðretmeni Mustafa Türk'ten oluþtu. Yarýþmada birinciliði Sungurlu Anadolu ÝHL den Furkan Balkanlýoðlu, ikinciliði Ýskilip Anadolu ÝHL den Musa Üngever, üçüncülüðü Alaca Anadolu ÝHL den Burak Can Uncu kazandý. Yarýþmada dereceye giren öðrencilere tablet bilgisayar hediye edildi. Katarlarda, hayvanlarýn dahi konulmayacaðý yerlerde, yaklaþýk bir ay süren yolculuk boyunca yüzbinlerce Kýrým Türk ünden 200 bin kadarý sürgün yolculuðu, soðuk, hastalýk ve açlýktan hayatlarýný kaybederek alemlerin sahibine ruhunu teslim etmiþtir. Kýrým ve tüm dünya insanlýðý için utanç levhasý olan bu sürgün ve sonrasý yapýlan vahþi katliamlar, tarihe silinmeyen kara bir leke olarak geçmiþtir. Yarým asýr üzerinden geçse dahi Kýrým Tatarlarý nýn halet-i ru- Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: BAÞSAÐLIÐI Çorum Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü nün kýymetli kayýnbiraderi Murat Demirezen in vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Cenab-ý Hakk tan rahmet, kederli ailesi, yakýnlarý ve tüm sevenlerine sabr-ý cemil dilerim. (Ç.HAK:1339) Mustafa Demirer Ýmam Hatip Liseleri (ÝHL) arasýnda Türkçe Hutbe Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin organize ettiði yarýþmaya Osmancýk ÝHL'den Emre Eskici, Sungurlu ÝHL'den Furkan Balkanlýoðlu, Bayat ÝHL'den Eyüp Uysal, Alaca ÝHL'den Burak Can Uncu, Ýskilip ÝHL'den Musa Ungever, Merkez ÝHL'den ise Ýsmail Yumayak olmak üzere toplam 6 öðrenci katýldý. Bugün saat 13.30'da Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Uygulama Önceki yazýlarda özetlediðimiz dokuz temel kavram ve ilkeye emaneti, ehliyeti ve mükellefiyet gereði hürriyet (veya sorumluluða dayalý selahiyet) ilkelerini ilave etmek, bunlarý yukarýdaki sekiz ilke içinde görmek de mümkündür; þöyle ki: Hilafet emanettir, emanet ehliyete riayeti gerektirir, insanlar emanete riayet ve dünyaya geliþ amaçlarýný gerçekleþtirmeye gayret etmekle yükümlü ve bundan sorumludurlar. Sorumluluk ve yükümlülük ancak kiþinin hak ve selahiyetleri olursa anlam kazanýr ve yerine oturur. Bütün insanlar emaneti yüklenme ve hilâfeti îfa bakýmýndan fýrsat eþitliði içinde yaratýlmýþlardýr. Dinde zorlama yoktur; dileyen mümin, dileyen kâfir olur (hürriyet), hiçbir kimsenin diðeri üzerinde peþin üstünlüðü yoktur (eþitlik); üstünlük hür irade ve çaba ile elde edilecek fazilete (takvâ), üstün vasýflara baðlýdýr. Emanet, ehliyet, hüküm ve mülk birlikte iþletilince sosyal ve hukuki adâlete de ulaþýlýr. Kamu hukuku meselesine gelelim: Gerçekten bu konu bence yanlýþ anlatýlmýþ ve yanlýþ anlaþýlmýþtýr. Bir çok insanýn kafasýnda þöyle bir bilgi vardýr. 'Kitap ve Sünnet, özel hukuka çok yer vermiþtir; fakat kamu hukukuna gerektiði kadar yer vermemiþtir.' Kamu hukuku hakkýnda ayet ve hadislerin az olduðu zannedilir. Bu anlayýþ kesinlikle yanlýþtýr. Doðru olaný ise, bu kaynaklardaki verilerin özel hukuka ait olan kýsmýnýn bilahere daha çok iþlenmiþ ve düzenlenmiþ olmasýdýr. Yani ayrýntýlý olarak iþlenmiþ, düzenlenmiþ kitaplardan hareketle kamu hukukuna aðýrlýk verilmesi gerekirken, bu faaliyet fert planýnda kalmýþ ve yetersiz olmuþtur. Bunun arka planýnda tarihi sebepler bulunmaktadýr. Bu sebeplerin baþýnda ise istibdat ve saltanat vardýr. Yani istibdat ve saltanatýn, kendi otoritesinin münakaþa edilmesine, içtihat konusu yapýlmasýna tahammül edememesidir. Yoksa, bakýldýðýnda birçok ayetin ve hadisin kamu hukuku ile ilgili olduðu görülecektir. Onun dýþýnda Hz. Peygamber'in ve Hulefa-i Raþidîn'in yýllarca sürmüþ olan toplum ve devlet yönetimi vardýr ve Allah size 'bütün davranýþlarýyla örnek bir insan gönderiyorum' diyerek, bir toplumun ve devletin nasýl yönetileceðine de onunla yol göstermiþtir. Peygamberimiz, kendisinden sonra gelen halifelerin takip edilmesini, miraslarýna sahip çýkýlmasýný istemiþtir. Onlarýn hayatlarýnda ve devlet tecrübelerinde deðerli bir miras oluþmuþtur. Fakat maalesef ileriki dönemlerde, bu miras zenginleþtirilmekten ziyade tüketilmiþtir. Kýsaca toparlarsak, kamu hukukuna, devlete ve siyasete ait olup bütün çaðlar için, en uygun mekanizmalarla, teamüllerle, modellerle doldurabileceðimiz çerçeve hükümler ve o çaða (asr-ý saâdete) ait özel hükümler, örnekler ve uygulamalar vardýr. Kadir Akçal Kunduzhan Mahallesi Muhtarý

5 PAZARTESÝ 19 MAYIS Baþýndan beri Soma da acýlarý paylaþýyor Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, Soma daki facianýn ilk günüden itibaren olay yerinde hazýr bulunarak, çalýþmalarýn koordinesine destek verdi. Tabipler den Soma mesajý Enise Aðbal Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý, Soma da yaþanan maden ocaðý faciasýnda yaþamýný yitirenlere rahmet, ailelerine baþsaðlýðý ve yaralýlara da acil þifalar diledi. Arama kurtarma çalýþmalarýna özveriyle katýlan baþta saðlýk personeli olmak üzere tüm ekiplere da teþekkür edilen açýklamada, Yaþanan bu derin acýnýn yaralarýný en kýsa sürede sarabilmek adýna, aziz milletimizin yine tek yürek olacaðýna inancýmýz tamdýr. Çorum Tabip Odasý olarak; üzerimize düþen tüm sosyal sorumluluklarýmýzý yerine getirmeye hazýr olduðumuzun bilinmesini isteriz. Kalbimiz ve dualarýmýz Soma'da. Milletimizin baþý saðolsun denildi. Gülesin Aðbal Demirer Soma faciasý tüm Türkiye yi yasa soktu. Yüreklerimize ateþ saldý. Hepimiz televizyonlarýn baþýnda Soma'dan gelecek iyi haberleri bekledik. Büyük facianýn yaþandýðý ilk saatlerden bu yana ekranlarda en çok gördüðümüz iki kiþi var. Biri faciayý haber alýr almaz Soma ya ulaþan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, diðeri de Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agâh Kafkas. Facianýn yaþandýðý ilk günden itibaren Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn koordinesinde bakanlýðýn bütün imkanlarý bölgeye seferber edildi. Yaralý madencilerimiz için önceden belirlenen hastanelerde tedbirler alýndý. Saðlýk Bakanlýðý na baðlý onlarca kara ambulansý, hava ambulansý, Erol Taþkan icaret Meslek Li- Adalet Bölü- Tsesi mü öðrencileri, Soma da yaþanan maden faciasýnda hayatýný kaybeden madencilerimiz için okul bahçesinde bedenleriyle SOMA yazdýlar. Okul Baþkaný Osman Fazýl Osma baþkanlýðýnda organize edilen anma etkinliðinde, yanyana durarak dev bir SO- MA yazýsý oluþturan öðrenciler, saygý duruþunda bulundu. Afiþlerle de okul panolarýný süsleyen öðrenciler, Soma þehitlerini unutmayacaklarýný ve her daim gönüllerinde yaþatacaklarýnýn mesajýný verdi. hekimler, saðlýk görevlileri psikologlar o büyük acýyý bir nebze de olsa paylaþmak için oradaydý. Kafkas, facia Türkiye nin nefesini tutarak izlediði faciada, ailelerin yanýnda yer alan Bakan Taner Yýldýz ve Saðlýk Bakan Yardýmcýsýhemþehrimiz Agah Kafkas, Somalýlar ý bir an bile yalnýz býrakmadý. olduðu günden bu yana Bakan Taner Yýldýz ýn yanýbaþýnda tüm çalýþmalara eþlik ediyor. Sendikacýlýk geçmiþi ile bilinen Kafkas ýn Soma ya artý bir duyarlýlýk gösterdiði dikkat çekiyor. Faciada hayatýný kaybeden maden iþçilerinin ailelerinin acýlarýný paylaþmaya gayret eden Kafkas, bir nevi Soma da Çorumlular ý temsil ediyor. Hepimizin paylaþtýðý acýyý Soma da müþahhas hale getiriyor. Bizim adýmýza Somalý kardeþlerimize destek veriyor. Bedenleriyle SOMA yazan öðrencilerden anlamlý duyarlýlýk Okul bahçesinde bir araya gelerek SOMA yazan öðrenciler, saygý duruþunda bulunarak Soma þehitlerini andý. 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ (Ç.HAK:1342) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan

6 6 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Genç giriþimcilerin mesajý (Ç.HAK:1346) Geride kalanlara sahip çýkmalýyýz Türk Ocaklarý Çorum Þubesi, Soma da yaþamýný yitiren maden iþçilerine baþsaðlýðý diledi. Türk Ocaklarý ndan yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda; Türkiye, 13 Mayýs 2014'de Soma da meydana gelen elim maden kazasýyla derin bir acýya gark oldu. Bu satýrlarý yazýlýrken ölü sayýsýnýn 284 civarýnda olduðu açýklanýyordu. Hayatlarýný yerin altýnda, zor ve aðýr þartlarda kazanmaya çalýþan yurttaþlarýmýzýn baþýna gelen bu felaket milletçe hepimizi derinden üzdü. Ölenlere rahmet, yaralýlara acil þifalar, ölenlerin yakýnlarýna ve bütün milletimize baþsaðlýðý diliyoruz. Bir milletin tarihinde ortak sevinçler gibi ortak acýlar da çok önemlidir ve o milletin gerçek manada millet olduðunun ortaya çýkmasýna vesile olur. Geçtiðimiz dönemlerde yaþadýðýmýz deprem felaketleri, sel felaketleri Amasya Ticaret ve Sanayi Odasý Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Ayten Çöl, Soma da hayatýný kaybeden madencilerin aileleri için sivil toplum örgütleri olarak yapýlacak tüm çalýþmalara destek olacaklarýný söyledi. Karadeniz Bölgesi Kadýn Giriþimciler Kurulu istiþare toplantýlarýnýn en sonuncusu Tokat Ticaret ve Sanayi Odasý ev sahipliðinde Tokat ta gerçekleþtirildi. Grand Ballýca Otel de düzenlenen toplantýya; Tokat Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyelerinin yaný sýra, Amasya, Artvin, Bartýn, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüþhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerinden de katým saðlandý. Toplantýda konuþulan en önemli gündem maddesi Soma da yaþanan maden kazasý felaketi oldu. Tokat TSO Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Funda Tetik, toplantýnýn öncelikli gündem maddesinin Karadenizli kadýnlarýn, ticaret ve sanayi alanýnda karþýlaþtýðý zorluklar, bu milletimizin ezici çoðunluðunun gerçekten derin bir tarihe ve millî þuura sahip olduðunun örneklerini gösterdi. Soma'da yaþanan facia da milletimizin ayný hassasiyetini ve fedakaralýðýný bir kez daha ortaya koyacaktýr. Bundan eminiz. Milletimiz Mustafa Demirer Kamu Danýþmanlýk & Eðitim Sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý, Soma faciasý nedeniyle duygu yükle bir mesaj yayýnladý. Ýþte o mesaj; "Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken ülkesini ve milletini düþünen bir kuruluþ felsefesi ile ticari hayatýna baþlamýþ ve devam etmiþtir, edecektir. Kurulduðumuz günden bugüne geldiðimizde ülkemiz ve milletimize olan hassasiyetlerimiz her zaman üst seviyelerde olmuþtur ve olacaktýr. Bir daha olmamasý ülkem adýna kanýksanmamasý için; bu zorluklara karþý çözüm önerileri ve Soma da yaþanan maden kazasý felaketi olduðunu söyledi. Karadeniz Kadýn Giriþimciler Bölge Baþkanlýðý'ný yürüten 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. Mustafa ve Necati YAÐLI bu acýyý birlikte paylaþmalý, yaralarý birlikte sarmalýdýr; yetim ve öksüzlere, geride kalan YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: Fax: bakýma muhtaçlara devletçe sahip çýkmalýyýz. Bu süreçte, olayýn sebepleri, sorumlularý, idarî ve adlî merciler tarafýndan soðukkanlý ve objektif bir þekilde ortaya konulmalýdýr. Maðdurlarýn, asla telafi edilmesi mümkün olmayan can kayýplarý dýþýnda her türlü haklarýný almalarý temin edilmelidir. Bütün bu süreç, siyasî istismara alet edilmeden, hayatýný kaybeden maden emekçilerinin ruhlarýný muazzep etmeden dikkatli bir üslup ve tavýrla idare edilmelidir. Bir daha böyle elim kazalarýn yaþanmamasý için gerekli her türlü tedbir alýnmalýdýr. Türk Ocaklarý Çorum þubesi olarak Soma'da acý bir þekilde vefat eden canlarýmýza tekrar yüce Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize baþsaðlýðý diliyoruz. denildi. (Haber Merkezi) dahilde eðitim verdiðimiz 20 pýrlanta genç giriþimci ile canýmýz çok yanýyor, neden diye SOrMA...! paylaþýmý yaptýk. Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasýnýn hassasiyet ve duyarlýðýný bilen bilmeyen herkese ve kamuoyuna saygýlarýmla " Karadenizli iþ kadýnlarýndan Soma ya destek sözü Amasya Ticaret ve Sanayi Odasý Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Ayten Çöl, Soma da hayatýný kaybeden madencilerin aileleri için sivil toplum örgütleri olarak ne yapýlacaðýnýn da konuþulmasý gerektiðini, yapýlacak tüm çalýþmalara Karadeniz Bölgesi Kadýn Giriþimcileri olarak destekçi olacaklarýný söyledi.(ýha) (Ç.HAK:1045) AB çalýþmalarý için Atatürk Lisesi ne gelen yabancý eðitimci ve öðrenciler Soma için saygý duruþunda bulun- Yabancý öðretmenlerden Soma duyarlýlýðý Erol Taþkan Atatürk Anadolu Lisesi'nde AB çalýþmalarýný sürdüren Almanya, Fransa, Finlandiya, Ýtalya, Polonya öðretmen ve öðrencileri ülkemizde yaþanan Soma Maden Ocaðý'nda yaþanan felakete duyarsýz kalmayýp, iki dakikalýk saygý duruþunda bulundular. Misafir öðretmen ve öðrencilerin öncülüðünde acýnýn paylaþýlmasý amacýyla saygý duruþunda bulunuldu. Öðretmen ve öðrenciler adýna duygularýný dile getiren Ýtalyan Öðretmen Donatelo Schiavone, yaþanan felaketten dolayý son derece üzgün olduklarýný, Maden Ocaðý'nda yaþamlarýný yitiren ailelere baþ saðlýðý dilediklerini belirtti. Daha sonra Fransa'dan Marie- Paul Prlikan, Catherina Booquet, Ýtalyan Öðretmenler Donatelo Scihiavone, Anita Hüseyin Hastaoðlu, sesi Müdürü Hasan Carusso, Finlandiyalý Almanca Öðretmeni Öðretmenler Pekka Asiye Kaynar, Ýngilizce Öðretmenleri Varheensalo, Juho Kopio, Alman Öðretmenler Ursula Acker- Has, Biyoloji Öðret- Ayla Karakoç, Sevim mann, Sema Yýlmaz, meni Kadriye Özsaçmacý ve proje çalýþ- Polonyalý Öðretmenler Akneska Rozanek, Justyne Mazur; öðrenciler Ýtalyan malarýna katýlan tüm Atatürk Anadolu Li- Baþ belasý soðuk algýnlýðýyla mücadelede soðan-sarýmsak baþrolde. Dr. Özgür Þamilgil, soðuk algýnlýðýna koruma kalkaný olan gýdalarý þöyle anlattý: "Doðal yoðurt, sarýmsak, soðan, sirke, boza, kefir, bol taze sebze ve C vitamini içeren narenciye tüketimi önemli. Þekerli-unlu gýdalar, meþrubatlar tüketilmemeli. Zencefil, kuþburnu, ýhlamur, nanelimon, tarçýn çaylarý iyileþmeye yardýmcý olabiliyor. (Haber Merkezi) 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn Öðretmen Donatelo Schiavone'nin saygý duruþu ikazýyla 2 dakika saygý duruþunda bulunuldu. Saygý duruþu sýrasýnda misafir öðretmen ve öðrencilerin üzüntüsü birçoðunda gözyaþýna dönüþtü. Saygý duruþu Çorum Ýl Baþkaný Ýsmail Lek sonrasý duygularýný anlatan Okul Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu, misafir öðretmen ve öðrencilerin gösterdiði duyarlýk için teþekkür etti. Ülkemizde yaþanan bu acýnýn bir daha yaþanmamasýný temenni etti. Soðuk algýnlýðýna sarýmsak

7 PAZARTESÝ 19 MAYIS Kitap Fuarý ziyaretçilerini bekliyor Mustafa Demirer Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri nin 4.sü törenle baþladý. Saat Kulesi yanýnda önceki gün saat da düzenlenen açýlýþa Vali Yardýmcýsý Zülkarnin öztürk, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan ve Zeki Gül, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Döngel, Gazeteci Yazar Turgay Güler ve Recep Öztürk, bazý belediye birim müdürleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Yazarla okur arasýnda köprüyüz Belediye tarafýndan bu yýl 4 üncüsü düzenlenen Kitap Fuarý törenle hizmete açýldý. Soma maden ocaðýnda hayatýnrý kaybeden madencilerimizin rahmetle anýldýðý 4. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri nde açýþ konuþmasýný Türkiye Basýn Yayýn Birliði Onursal Baþkaný Hayati Bayrak yaptý. Yeni bir medeniyet inþa ettiklerini belirten Bayrak, Çorum Belediyesi nin kültür, sanat ve edebiyata deðer verdiðini söyledi. Bayrak, yazarla okurlar arasýnda köprü kurduklarýný kaydetti Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek. Kitap ve Kültür Günlerinin resmi açýlýþý ise 17 Mayýs Cumartesi günü Saat Kulesi yanýnda saat da gerçekleþtirilecek. Ýmar ve irfan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise, insanlarýn geleceðe ait bilgileri öðrenmesi için kitaplarýn önemli bir hazine olduðunu söyledi. Gül, þehrin hem imar hemde irfan olarak geliþmesinin önemine deðindi. Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç ýn yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelasý kesildi. Çorum Belediyesi, Ýl Müftülüðü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi, Türkiye Diyanet Vakfý ve Vakýf Fuarcýlýk iþbirliði ile gerçekleþtirilen 4. Kitap ve Kültür Günleri nde 35 stantta toplam 90 yayýnevi ve yayýncý stant açýyor. Çorumlu nun her yýl bir önceki yýldan daha fazla ilgi gösterdiði kitap fuarýnda ünlü yazarlarla okurlar imza günlerinde buluþturuluyor. Kitap Fuarý 30 Mayýs a kadar açýk kalacak. Açýlýþ törenine protokol üyelerinin yanýsýra çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlk günden itibaren yoðun bir ilgi gören Kitap Fuarý 30 Mayýs tarihine kadar hizmet verecek. Ýki yazarla imza günü Kitap Fuarý nda düzenlenen imza gününde, Turgay Güler ve Recep Öztürk, okurlarý için kitaplarýný imzaladý. Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri nde imza günü düzenlendi. Önceki gün Saat Kulesi yanýnda düzenlenen açýlýþa Gazeteci-Yazar Turgay Güler ile emekli ilahiyatçý Recep Öztürk katýldý. Kitap fuarýnýn açýlýþýnýn ardýndan Turgay Güler ile Recep Öztürk Türiye Diyanet Vakfý Yayýnevi standýnda kitaplarýný imzaladý. Hemüehrilerimizin RamazanAnma Bayramını en içtenvedileklerimizle tebrik eder, 19 Mayýs Atatürk ü Gençlik Spor Bayramýnýz saùlık mutluluk esenlikler dileriz. kutluveolsun. Gazeteci-Yazar ve Televizyoncu Turgay Güler, Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu nda konferans verdi. Milli Ýrade saðlam olursa o ülkeye güçleri yetmez Turgay Güler Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri'ne katýlan GazeteciYazar ve Televizyoncu Turgay Güler, konferans verdi. Öncekigün saat 16.00'da Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Gazeteci-Yazar Turgay Güler konuþmasýnda, ülke üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, milli iradenin önemine deðindi. Milli iradenin çok saðlam olmasý gerektiðinin altýný çizen Turgay Güler, "Milli irade saðlam olursa ABD-Rusya gibi hiçbir ülke bir þey yapamaz, ülkemize zarar vere- Belediye Baþkan Yardoýmcýsý Turhan Candan, Turgay Güler e çiçek takdim etti. Gazeteci-Yazar Turgay Güler konuþmasýnda, ülke üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, milli irade vurgusu yaptý. Güler, konferans sonrasý kitaplarýný imzaladý. mezler. Ancak tek çareleri o saðlam iradeyi ortadan kaldýrmak olur." dedi. Her ülke gibi gibi Türkiye için de enerjinin çok önemli olduðunu belirten Güler, "Elektrik santrali kurmaya kalksan yeþilcisi, sendikacýsý, medya ekibi her biri bir taraftan Fax: (Ç.HAK:1344) (Ç.HAK:1345) Tel: PBX Haber Merkezi Geleceðimizin teminatý sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. problem yok çözüm var hoplar. Çünkü Türkiye üzerinden bu konuda para kazanýyorlar." diye konuþtu. Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI

8 8 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Ebussuud Efendi Ýlkokulu baþarýlý projeleriyle Ýskilip i temsil edecek Erol Taþkan Ulusal proje yarýþmalarýnda kazandýðý bölgesel baþarýlarla Çorum'un gururu olan Ebussuud Efendi Ýlkokulu ülke çapýndaki yarýþmalarda da baþarý çýtasýný sürekli yükseltiyor. Ebussuud Efendi Ýlkokulu proje yarýþmalarýndaki baþarý ile dikkatleri çekiyor. Ýskilip i her yýl ulusal proje yarýþmalarýnda temsil eden Ebussuud Efendi Ýlkokulu Orta Karadeniz Ajansý (OKA) ' nýn gerçekleþtirdiði ana temasý toplumsal hayatta yenilik olan 4 Haziranda gerçekleþecek inovasyon yarýþmasýnda Ýskilip i 3 proje ile temsil edecek. Daha önceki yýllarda Bu Benim Eserim yarýþmalarýnda her yýl Ýskilip i Fen Bi- limleri alanýnda temsil eden baþarýlý okul, bu yarýþmada da "Kuru Yapraklardan Isý Yalýtýmý", "Çevre Dostu Deterjan Üretimi" ve "Su Buharý ile Sulama Yapalým Her Yerde Seramýz Olsun" isimli Fen Bilimleri alanýnda katýldýðý projelerden tümü Bölge finallerinde yarýþmaya hak kazandý. Okul Müdürü Ahmet Bilen, ilkokullar arasýndan Çorum'dan seçilen 10 projenin 4 tanesinin Ebussuud Efendi Ýlkokulu Fen ve Teknoloji Öðretmeni Emre Erden rehberliðinde hazýrlandýðýný dile getirerek Fen Bilimleri Öðretmeni Emre Erden ve Proje sahibi öðrencileri Hatun Arslan, Tuðba Yýldýrým, Nuri Köylü, Beyza Tural, Aslý Uysal ve Hacer Sinem Yel'i baþarýlarýndan dolayý tebrik ettiðini söyleyerek, baþarýlarýnýn Tokat'ta gerçekleþecek olan final sergisinde de devam edeceðine olan inancýný dile getirdi. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ta ortaokul ve liselerde öðrenim gören öðrenciler katýlabildiði yarýþmada her katýlýmcý en fazla 1 adet eserle katýlabiliyor ve bir eser en fazla 2 öðrenci tarafýndan hazýrlanabiliyordu. Hazýrlanan Projeler 04 Haziran 2014 Çarþamba günü Tokat Cumhuriyet Meydaný'nda "Bölgesel Ýnovasyon Yarýþmasý ve Proje Pazarý" nda görülebilecek. Jüri üyelerince belirlenerek Ajans'a iletilen baþarýlý proje sahiplerine etkinlik gününde düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek. Ebussuud Efendi Okulu öðrencileri "Kuru Yapraklardan Isý Yalýtýmý", "Çevre Dostu Deterjan Üretimi" ve "Su Buharý ile Sulama Yapalým Her Yerde Seramýz Olsun" isimli Fen Bilimleri alanýnda katýldýðý projelerden tümü Bölge finallerinde yarýþmaya hak kazandý. TSO dan Çatma ya hayýrlý olsun ziyareti Erol Taþkan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, beraberinde TSO yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ederek Baþkanlýða seçiliþinden dolayý hayýrlý olsun dileklerini iletti. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen sohbette Belediye Baþkaný Recep Çatma, TSO heyetine Ýskilip'in ve belediyenin mevcut durumu, belediyenin hizmetleri ve devam eden devlet yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. TSO heyeti Baþkan Çatma'yý faaliyetlerinden dolayý tebrik ederek, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Ziyaret sonrasý Belediye Baþkaný Recep Çatma heyetin kendilerini ziyaretlerinden dolayý duyduðu memnuniyeti belirterek Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a Belediye kültür yayýnlarýndan oluþan kitap seti ile Ýskilip tablosu hediye etti. Þamlýoðlu Gurup tarafýndan açýlan Ýskilip Maðazasý nýn açýlýþ töreni yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Þamlýoðlu Grup, Kýrýkkale den sonra Ýskilip e de þube açtý Erol Taþkan Çorum un köklü kuruluþlarýndan olan Þamlýoðlu Grup, Kýrýkkale maðazasýnýn ardýndan üçüncü þubesini Ýskilip te açtý yýlýndan itibaren baþarýlý faaliyetlerini devam ettiren Þamlýoðlu Kuyumculuk un Ýskilip Maðazasý nýn açýlýþ törenine Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, MÜSÝAD Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti ve CHP yöneticileri ve çok sayýda davetli katýldý. Soma da yaþanan maden faciasý nedeniyle açýlýþ töreninde yer alan kutlama ve eðlence bölümleri iptal edilirken, açýlýþ törenine yoðun ilgi oldu. Maðaza hayýrlý olsun dilekleri ile hizmete açýldý. Maðazanýn þýk tasarýmý, iskilipliler tarafýndan beðeniyle karþýlandý. MÜSÝAD Recep Çatma yý kutladý Erol Taþkan ri konusunda detaylý bilgilendirmelerde bulundu. Baþkan Çatma Ýskilip'te kanalizasyon, içme suyu, yaðmur suyu altyapý çalýþmalarýnýn devam ettiðini, doðalgazýn da önümüzdeki yýl kullanýmýna baþlanacaðýný, altyapý çalýþmalarýnýn ardýndan üstyapý ve estetik uygulamalara baþlayacaklarýný söyledi. Ziyaret sonrasý Belediye Baþkaný Recep Çatma Müsiad Baþkaný Rumi Balcýoðlu'na Ýskilip tablosu ve Belediye Kültür yayýnlarýndan oluþan kitap seti takdim etti. Çorum Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÜSÝAD) üyeleri ve Ýþ adamlarýndan oluþan bir grup Müsiad Derneði Baþkaný Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret ederek hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Müsiad heyetini makamýnda konuk eden Belediye Baþkaný Recep Çatma iþ adamlarý ile uzun süre sohbet ederek Ýskilip'in genel durumu, Belediyenin hizmet, faaliyet ve projele- Açýlýþ töreninde, Soma faciasý nedeniyle eðlence bölümleri ve kutlamalar iptal edildi. Ýskilip ÝHL yurt inþaatý baþladý Erol Taþkan Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin ihtiyacý olan 100 kiþilik Öðrenci yurdunun inþaatýna baþlandý. Adliye Sarayý arkasýnda Ýmam Hatip Lisesi bitiþiðinde Ýskilip Belediyesi tarafýndan tahsis edilen arsaya yapýlan öðrenci yurdu inþaatý Þubat 2015 te tamamlanacak. 1 milyon 993 bin 500 TL ihale bedeli bulunan inþaatýn tamamlanmasýyla birlikte taþýnma iþlemi gerçekleþtirilerek, bina öðrencilerin hizmetine sunulacak. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma devlet yatýrýmlarýnýn kazandýrýlmasýnda her taleplerinde yardýmcý olduklarýný belirttiði Milletvekilleri ve bürokraside emeði geçenlere teþekkür etti. Baþkan Çatma Ýskilip'te devam eden bütün devlet yatýrýmlarýna Belediye olarak üstlerine düþen her türlü katkýyý saðladýklarýný sözlerine ekledi. Þamlýoðlu Gurup, Çorum daki baþarýsýný, Kýrýkkale den sonra Ýskilip te açtýðý üçüncü maðazasýyla Ýskilip e de taþýdý. (Ç.HAK:1348) 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum

9 PAZARTESÝ 19 MAYIS Klasik otomobil tutkunlarýnýn buruk yolculuðu Klasik otomobiller Çorum dan geçti Ýstanbul Klasik Otomobilciler Derneði (ÝKOD) nin organize ettiði klasik otomobil konvoyu haftasonu Çorum da konakladý. ÝKOD tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda Ýstanbul'dan yola çýkan konvoy, geçtiðimiz Cuma günü gece saatlerinde Çorum a ulaþtý. Anitta Otel de konaklayan dernek üyeleri, bir süre dinlendikten sonra araçlarýnýn temizlik ve bakýmlarýný yaptý. Çorum Müzesi'ni ziyaret eden üyeler, leblebi dükkanlarýndan alýþ veriþ yapmayý da ihmal etmedi. Hitit Otomobil ve Motor Sporlarý Kulübü'nün (HÝTOK) ev sahipliði yaptýðý etkinlikte, ÝKOD Baþkaný Serkan Okay, organizasyona desteklerinden dolayý HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç ile Anitta Otel sahibi ve klasik otomobil tutkunu Uður Barlýk'a plaket verdi. BURUK YOLCULUK 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 95'inci yýl dönümü dolayýsýyla ÝKOD tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda, Ýstanbul'dan Samsun'a giden 50 klasik otomobilden oluþan konvoyun yolculuðu, Soma'daki maden faciasý nedeniyle buruk geçiyor. Anadolu Ajansý na açýklamalarda bulunan ÝKOD Baþkaný Serkan Okay, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 95'inci yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda Ýstanbul'dan Samsun'a klasik otomobil konvoyu düzenlediklerini söyledi. Konvoyda 50 araç ve 150 dernek üyesinin yer aldýðýný dile getiren Okay, þunlarý kaydetti: Ýstanbul dan yola çýkan klasik otomobil konvoyu Çorum da konakladý. Buruk bir yolculuktayýz. Maalesef Soma'daki maden faciasýnda yüzlerce iþçimiz yaþamýný yitirdi. Yola çýkarken Ýstanbul'da bir anma töreni düzenledik. Siyah elbiselerle yolculuk yapýyoruz, gönlümüz onlarla. Ýçimiz buruk bir þekilde yola çýktýk ama Cumhuriyetin temellerinin yeni nesillere aktarýlmasý adýna da yolumuza devam edeceðiz. 19 Mayýs'ta Samsun'da olacaðýz. Dernek üyelerinin, Soma'daki maden faciasý nedeniyle araçlarýna siyah kurdele baðladýklarý ve yanlarýnda baret bulundurduklarý gözlendi. Anitta Otel sahibi ve klasik otomobil tutkunu iþadamý Uður Barlýk'a teþekkür plaketi verildi. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli BMW 3.18iS 1998 Chevrolet Cruze 1.6 LS Pls 2011 Fiat Doblo 1.2 MPI 2004 Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2011 Fiat Doblo 1.3 MultijetSafe 2013 Fiat Fiorino 1.3 M.jet Emot 2012 Fiat Palio 1.2 SL 2005 Fiat Tempra SW SAX AK 1993 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012 Hyundai Accent 1.6 Admire2005 Jeep Grand Cherokee3.1TD2000 Lada Samara Opel Astra 1.4 Club 2003 Opel Astra 1.3 CDTI Enjoy 2006 Opel Corsa 1.4 Swing 1990 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot HDiTrendy 2010 Renault 12 STW 1988 Renault R Europa RT1996 Renault Broadway GTE 1993 Renault Clio 1.5 DCi Auth 2005 Renault Kangoo 1.4 RTE 2000 Renault Kangoo 1.9 D Expr2003 Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 Renault Laguna 1.6 RXE 2002 Renault Megane 1.6 RXT 2000 Renault Megane 1.6Authan 2004 Fiyatý (TL) 23 bin 38 bin 12 bin bin bin bin bin 8 bin 34 bin 21 bin 34 bin bin 21 bin 26 bin bin 14 bin 27 bin 4 bin 10 bin 7 bin 17 bin 14 bin 11 bin bin bin 22 bin 21 bin 500 Renault Symbol 1.5 DCI C 2010 Renault Toros STW Renault Toros STW Tofaþ Doðan SLX 1994 Tofaþ Þahin S 1995 Toyota Corolla 1.3 XE 1993 Toyota Corolla 1.6 XLÝ 1994 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1995 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 Terra Sp 2001 Toyota Corolla 1.6 Sol 2004 Toyota Corolla 1.6 Comfort 2006 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Passat 1.6 Tren2009 Volkswagen Passat 1.4 TSi 2011 Markasý TÝCARÝ ARAÇ Modeli 23 bin 6 bin 8 bin 7 bin bin bin 16 bin 16 bin 17 bin 20 bin 33 bin 39 bin 32 bin bin 55 bin Fiyatý (TL) Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit 190V bin Ford Transit bin 500 Ford Transit bin 500 Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin 500 Mitsubishi L bin VW Transporter bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Aþdaðul u AK Parti belediyeciliði ile tanýþtýracaðýz AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Aþdaðul beldesini AK Partinin belediyecilik anlayýþý ile tanýþtýracaklarýný söyledi. Aþdaðul beldesi ziyaretinin ardýndan bir açýklama yapan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bu seçimi önemsediklerini belirtti. 30 Mart yerel seçimlerinde Ortaköy de olduðu gibi Aþdaðul da 1 Haziran da gerçekleþtirilecek olan seçimden zaferle çýkacaklarýný dile getiren Ceylan, Ortaköy de olmaz denileni yaptýk. Ortaköy de AK Parti bayraðýný dalgalandýr- dýk. Ortaköy de baþlayan bu deðiþim ve dönüþüm sürecini Aþdaðul da devam ettireceðiz dedi. Seçimlerden galip çýktýklarý andan itibaren beldenin tüm sorunlarýnýn en kýsa sürede çözüme kavuþturmak için çaba harcayacaklarýný dile getiren Ceylan, Aþdaðul u modern bir görünüme kavuþturacaklarýný belirtti. AK Parti nin yaptýðý tüm hizmetlerde insaný merkeze aldýðýný dile getiren Ceylan, 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturuyla yola çýktýk. Bugüne kadar kimseyi ötekileþtirmedik. Kimseye ayrým yapmadýk. Ne aldatan olduk, ne aldanan. Ýlçeleriyle, köyleriyle Çorum u bir bütün olarak gördük. Biz milletten aldýðýmýz emanete halel getirmedik. Çorum u ilçeleriyle birlikte daha güzel yarýnlara taþýmak için bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da var gücümüzle çalýþacaðýz diye konuþtu. 30 Mart ta san- dýklar açýldýðýnda Türkiye de bir çok Belediye'de AK hizmetlerin devam ettiðini dile getiren Ceylan, Aþdaðul gibi bazý belediyelerimiz AK Parti belediyeciliðiyle tanýþmadý, tanýþamadý. Türkiye de nasýl belediyecilik yapýlacaðýný, belediyecilik hizmetinin ne olduðunu Ýstanbul da baþbakanýmýz gösterdi yýlýnda Ýstanbul çöp daðlarýndan geçilmezdi. Sularý içilmezdi. Trafikten araçlar hareket etmezdi. Milletimiz inandý güvendi Ýstanbul un anahtarýný o dönem baþbakanýmýza teslim etti. Orada bir baþarý hikayesi baþladý. Bugün dalga dalga yayýldý. Türkiye nin her tarafýný kuþatýr hale geldi dedi.(ýha) AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Aþdaðul seçimini kazanacaklarýný söyledi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Ceylan, partililere hitabetti. Ceylan ve Atlas tan birlik mesajý Ç orum un Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul beldesinde 1 Haziran da yeniden yapýlacak olan belediye baþkanlýðý seçimleri öncesi siyasi partiler çalýþmalarýna hýz verdi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti çalýþmalarý kapsamýnda Aþdaðul beldesine gitti. Esnaf ziyaretleri sýrasýnda karþýlaþan her iki siyasi partinin il baþkaný ve belediye baþkan adaylarý Meh- met Çelik ve Dursun Uzunca seçim öncesi birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, farklý kulvarlarda siyaset yapsalar da amaçlarýnýn Çorum a hizmet olduðunu söyledi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise ayrý siyasi düþünceler ve partilerin üyesi olsalar da ortak paydalarýnýn Çorum olduðunu belirtti. 1 Haziran da yenilenecek olan mahalli seçimin hayýrlara vesi- le olmasý için temenni de bulunan Ceylan ve Atlas, ayrýca Soma da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine baþsaðlýðý dileyerek, yaralý iþçilerede acil þifa dilediler.(ýha) Aþdaðul seçim çalýþmalarýnda karþýlaþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, birlik ve beraberlik mesajlarý erdi. AK Parti yöneticileri Aþdaðul seçimleri için çalýþmalarýný sürdürüyor. AK Parti den Aþdaðul a çýkartma AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul beldesini ziyaret etti. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal ve partililerle Aþdaðul beldesine çýkartma yapan Ceylan, 1 Haziran da yeniden yapýlacak olan belediye baþkanlýðý seçimlerinde partisinin belediye baþkan adayý Mehmet Çelik e destek istedi. Ýlk olarak beldedeki esnaflara ziyarette bulunan Ceylan, daha sonra Cumartesi pazarýný ziyaret ederek vatandaþlarla bir araya geldi. Pazarcý esnafý ve vatandaþlarla sohbet eden Ceylan, son olarak belde teþkilatýnda partililerle bir araya geldi. 1 Haziran da yapýlacak seçim öncesi çalýþmalarýna startý verdiklerini dile getiren Ceylan, bu seçimin önemli olduðunu söyledi. Her bir oyun önemli olduðunun altýný çizen Ceylan, partililerden seçimlere kadar ev ev gezerek çalýþma yapmalarýný istedi. Seçimlerde kadýnlara da büyük görevler düþtüðünü dile getiren Ceylan, seçimlerde elde edilen baþarýlarda AK Partili kadýnlarýn özverili çalýþmalarýnýn katkýsýnýn yadsýnamayacaðýný dile getirdi. Ceylan, Aþdaðul un yaþanabilir bir belde olmasý sizlerin vereceði oylarla mümkün olacak. Mehmet baþkana destek verin sorunlarýnýzý birlikte çözelim. Yüce Allah hakkýmýzda hayýrlýsýný versin. Seçimler Aþdaðul beldemiz açýsýndan hayýrlara vesile olur inþallah dedi. AÞDAÐUL DA AK PARTÝ BAYRAÐI DALGALANACAK Ýl Baþkanlarý bir süre sohbet etti. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir ise, Aþdaðul da AK Parti bayraðýný dalgalandýracaklarýný söyledi. AK Parti nin tüm kademeleriyle birlikte son güne kadar Aþdaðul da çalýþma yapacaklarýný dile getiren Ýspir, Ortaköy den sonra Aþdaðul beldemizde seçimlerden galip çýkacaðýz. Aþdaðul Belediyesini AK Parti ile tanýþtýracak sayýn baþbakanýmýz ve AK Parti teþkilatlarýmýza hediye edeceðiz. Bunun için gece gündüz demeden çalýþacaðýz. Ceylan a ziyaretlerde AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Osman Tüzün, Cemalettin Polattaþ, Mümtaz Yýlmaz ve Memduh Açýkbaþ eþlik etti.(ýha) Ahmet Sami Ceylan, partisinin adayý için destek istedi. Pazar yerinde yapýlan ziyaretlerde, pazarcý kadýnlarla sohbet eden Ceylan, Aþdaðul da AK Parti bayraðýný dalgalandýrmak istediklerini anlattý.

11 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Uslu'nun Twitter hesabý çalýndý Mustafa Demirer AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun Twitter hesabý çalýndý. Milletvekili Uslu, yaptýðý yazýlý açýklamada, Twitter hesabýnýn çalýndýðýný, hukukî sürecin baþlatýldýðýný duyurdu. Uslu, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi; 'salimuslu_'adý ile kullandýðým Twitter hesabým bir kýsým namertler tarafýndan ( tarihi itibariyle) ele geçirilmiþtir. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Asýl amaçlarý yalan haberler yayarak ülkemizde kaos ortamý yaratmak, acýmýza bile saygý göstermeden ve utanmadan fýrsatçýlýk yapmaktýr. Siber Ergenekon adlý illegal yapýnýn kim- lere uþaklýk yaptýðýný, bu hýrsýzlarýn neden benim hesabýmý çaldýklarýný ve yüreksizliklerini çok iyi biliyorum. Siber hýrsýzlarý yüreklendiren ve koruyan Anayasa Mahkemesi kararý orta yerde dururken, AYM'nin benim kiþisel hak ve özgürlüðümü güvence altýna alýp almayacaðýný da merak ediyorum. Gururla temsil ettiðim Çorumlu hemþehrilerime ve aziz milletime, kuruluþundan beri katký verdiðim AK Parti saflarýnda hizmete ve mücadeleye devam edeceðimi, yargý nezdinde gereken hukuki süreçleri baþlattýðýmý kamuoyuna saygý ile duyururum. Daniþmend Gazi de Kur an ziyafeti Enise Aðbal D aniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu 5. sýnýf öðrencilerinin Kur'an-ý Kerim e geçmeleri nedeniyle bir program düzenlendi. Kur an ziyafeti þeklinde geçen program velilerden büyük beðeni topladý. Gecenin açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Þule Toksoy, Kur an a geçen öðrencilerini tebrik ederek baþladýðý konuþmasýnda, Öðrencilerimizin büyük bir çoðunluðu Kur'an-ý Kerim'e geçtiler ve diðerleri de geçmek üzereler. Biz de onlarý bu gayretlerinden ötürü ödüllendirmek, aileriyle birlikte bu sevinci yaþamalarýnýn öðrencilerimizin güzel bir aný olacaðýný düþünerek böyle bir gece düzenleyerek öðrencilerimize baþarý beratlarýný takdim etmek istedik. dedi. Çocuklara, din eðitiminde baský uygulamadan ve oyunlar oynayarak eðitim verdiklerini vurgulayan Toksoy, velilerden çocuklarýna destek olmalarýný isteyip, 7. sýnýftan itibaren çocuklarýnda oluþacak bilinçle birlikte deðiþimleri gözlemlemelerini tavsiye etti. Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu nun hafta sonlarý da açýk olacaðýný ve öðrencilere yönelik tüm branþlardan destek kurslarý açýlacaðý müjdesini veren Toksoy, ayrýca velilere yönelik de çeþitli kurslarýn açýlacaðýný söyledi. Toksoy, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi iþbirliði ile konularýnda uzman kiþiler tarafýndan verilecek olan Anne Eðitimlerinin planlandýðýný ve ilkinin 28 Mayýs Çarþamba günü gerçekleþtirileceðini kaydetti. Toksoy konuþmasýnýn sonunda gecede emeði geçen öðretmen ve öðrencilere, ayrýca katkýlarýndan dolayý Okul Aile Birliði Baþkaný Erol Özüyaðlý ya teþekkür etti. Kur an-ý Kerim okumayý öðrenen öðrenciler, baþarýlarýyla öðretmen ve velilerini gururlandýrdý. Gecenin açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Þule Toksoy öðrencilerini tebrik etti. Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu nun baþarýlý öðrencileri takdir ve teþekkür belgeleri ile ödüllendirildi. Anne adaylarý limona dikkat! U zman Diyetisyen Iþýn Sayýn, gebelik döneminde demir ihtiyacýnýn arttýðýný belirterek, anne adaylarýnýn et ürünleriyle birlikte bitkisel demir kaynaðý olan gýdalarý günlük tüketmelerini söyledi. Sayýn, "Anne adaylarý limonu da sofranýzdan eksik etmeyin" dedi. Uzman Diyetisyen Iþýn Sayýn, gebelik dönemindeki kadýnlara tavsiyelerde bulundu. Hamile kadýnlarýn demir ihtiyacýný günlük alabilmesi gerektiðini söyleyen Sayýn, Et, karaciðer ve yumurtada bulunan demir, anne adaylarýnýn en kolay kullanabileceði vitamindir. Günlük beslenmeye bu üç öge mutlaka eklenmeli. Çay ve kahve kontrollü tüketilmelidir. Ayný zamanda limonun bitkisel kaynaklý demirin kullanýmý da çok önemlidir. Baklagillerle birlikte limonlu bir salata, zeytinyaðlý yemeklerin üzerine bol limon öneriyoruz dedi. Pekmezin hamilelik diyabetini arttýrdýðýný vurgulayan Uzman Diyetisyen Sayýn, Gebelikte asla, pekmez çeþitlerine dokunmayýn. Boþuna þeker yüklenmeyin. Böylece gebelikte diyabet riskini durduk yerde tetiklemeyin. Bitkisel besinlerle vücuda alýnan demir; yeþil bitkiler, üzüm, pekmez, kuru bakliyatlarda bulunur. Ancak kan yapýmýnda kullanýlamaz, yani hemoglobinin yapýsýna yerleþemez. Bu nedenle bitkisel demir, hem olmayan demir olarak anýlýr. Bu nedenle günlük beslenmede üzerine limon sýkýlmýþ zeytinyaðlý yemekler, yanýnda bol limonlu salata ile yenen bakliyatlar mutlaka günlük olarak sofraya gelmelidir þeklinde konuþtu. Günde 2-3 bardaktan fazla çay, 1 fincandan fazla kahveye hayýr diyen Sayýn, Anne adaylarýnýn demir kaybýnýn en önemli sebebi gün içinde içilen kontrolsüz ve demli çaydýr. Çok sevdiðimiz çay ve kahve hamilelikte daha risklidir. Çaydaki fitat ve teinler, kahvedeki kafein, demirin idrarla atýlmasýna neden oluyor. Çayý ýhlamur renginde olmak þartýyla günde 2-3 bardaktan fazla asla tüketmeyin. Ýçine limon dilimi attýðýnýzda, C vitamini kendini feda eder, fitat ve teinlerle kendisi kucaklaþýr ve idrarla atýlýr. Böylece demirin idrarla atýlmasýný engeller. Ancak kahvede, kafeinsiz olarak satýlan ve bol sütlü tüke- tilecek kahveden baþka seçeneðimiz yoktur. Gebelik döneminde kafeinsiz kahvede günde 1-2 tatlý kaþýðýný geçmemeniz önerilir ifadelerini kullandý. Kendisi de bir anne adayý olan Iþýn Sayýn, dikkat edilmesi gerekenleri þöyle sýraladý: Önümüzde duran, kan yapar' denilen besin, bitkisel ise; o öðünde tükettiðiniz baþka bir besine bol taze limon sýkýn. Ispanaðý yoðurtla bir araya getirmek yerine, kýrmýzý et, kýyma, yumurtayla piþirebilirsiniz. Yanýnda da limonlu besin tüketirsiniz. Böylece demir emilim oranýný arttýrmýþ olursunuz. Öðle ve akþam yemeklerinizin içinde kýrmýzý et bulunabilir veya porsiyon halinde et tüketilebilir. Ancak gün toplamýnda 1 kilogram yoðurt ve süt miktarýnýn altýnda kalmaya çalýþýn, 750 gramýn altýna düþmemeye özen gösterin. Ara öðünlere süt, yoðurdun önemli bir kýsmýný kaydýrarak, kalsiyum ve bitkisel demir etkileþimini azaltabilirsiniz. Dýþarýda kýrmýzý et yerken sipariþ edeceðiniz en güzel içecek/yiyecek hala ayran, yoðurttur. Kýrmýzý etteki hem demirdir, oldukça baþarýlý biçimde kana geçer. Sadece yemeðin üzerine çay ve kahveye çok dikkat edin. (ÝHA) 11 Aþdaðul a müjdelerle geldik AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, partisinin belediye baþkan adayýna destek verdi. 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri iptal edilen Ortaköy Aþdaðul beldesinde seçimler 1 Haziran 2014 tarihinde yapýlacak. Seçimler öncesinde Aþdaðul Beldesini ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Belediye Baþkan Adayý Mehmet Çelik e destek verdi. Seçim bürosu önünde toplanan kalabalýða hitap eden Uslu, konuþmasýna Soma da hayatýný kaybeden maden iþçilerini anarak baþladý. Uslu, Acýmýz sonsuz bir avuç kömür için, bir ömür veren insanlara bizden minnet duymak, rahmet dilemek düþüyor. Kardeþlerimiz için dua ediyoruz. Allah mekanlarýný cennet etsin. Ailelerin, hemþehrilerimizin, milletimizin baþýsaðolsun" dedi. Aþdaðul'a müjdelerle geldik diyen Uslu, "Belde Baþkan Adayýmýz Mehmet Çelik bizleri ziyaret ederek Belde'nin süpürme aracýna ihtiyacý olduðunu söyledi. Aþdaðul halkýna lâyýk olan hizmeti getirmek belediyede olalým, olmayalým bizim boynumuzun borcudur dedi ve biz de yol süpürme aracýný Belediyemize teslim ettirdik. Daha da iyisini ve fazlasýný 1 Haziran seçimlerinden sonra hep beraber yapacaðýz. Aþdaðul Göletimizin projesini tamamlýyoruz. Ek yatýrým programýna alýnmasý için giriþimlerde bulunarak ihale sürecini hýzlandýracaðýz. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Mehdi Eker ile yaptýðýmýz görüþme sonucu Bakanlýktan bir heyet bu sabah beldemize gelerek Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi ile ilgili çalýþma yaptý. 50 aile için planlanan S.S. Aþdaðul Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi'ni 78 aileye çýkartarak çalýþmalar baþlatýldý ve 3 yýla yakýndýr hiçbir kooperatife verilmeyen kredinin Aþdaðul Kooperatifi ne verilmesi saðlanacak. Ziraat Bankasý teknik çalýþmasýný tamamlamasýyla onaylanan ai- Uslu seçim bürosu önünde toplanan Aþdaðullular a hitabetti. lelere 6'þar baþlýk olmak üzere faydalandýrýlacaktýr. Atýl durumdaki YÝBO'nun Açýk Ceza Evi ne dönüþtürülmesi için Adalet Bakanlýðý tarafýndan gönderilen bir heyet bugün Aþdaðul'a geliyor. Ortaköy-Cemilbey yolu projesi bugün teslim edildi. Kontrol çalýþmasý sonrasý ihale çalýþmalarý baþlayacak dekar araziyi sulayacak olan Aþdaðul Göletimizin proje ihalesini geçtiðimiz yýl Temmuz ayýnda yaparak, Aralýk ayýnda da sözleþmesi imzalanmýþtý. Proje çalýþmalarýnda sona geliyoruz. Yýl sonundan önce proje çalýþmasýnýn tamamlanmasýyla ihale süreci baþlatýlacaktýr." diye konuþtu. Ziyarette, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mümtaz Yýlmaz, Cemalettin Polattaþ, Kasým Aksoy ile Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Akbaþ, Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir de bulundu. (Haber Merkezi)

12 12 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Þiddetli yaðýþ maðdur etti Yaðmur yaðdý böyle oldu Recep Mebet Çorum da dün öðleden sonra baþlayan gökgürültülü saðanak yaðýþ þehrin bazý semtlerinde ve kýrsalda zarara neden oldu. Yüksek kesimlerde dolu olarak görülen yaðýþ nedeniyle bazý köylerdeki ekili ve dikili alanlar zarar gördü. Þehir merkezinde ise sele dönüþen þiddetli yaðýþ bazý ev ve iþyerlerinde su baskýnlarýna sebep oldu. Özellikle Sancaktar ve Ulucamii civarýndaki çok sayýda iþyerini su bastý. Yetkililere seslenen iþyeri sahipleri ve vatandaþlar, sel baskýnlarýna karþý yaðmur suyu altyapýsýnýn iyileþtirilmesini istediler. YAYALARIN ÝMDADINA SÜRÜCÜLER YETÝÞTÝ Kaldýrýmdan taþan yaðmur sularý Ulucamii civarýndaki bazý iþyerlerini bastý. Yaðýþ süresinde teyakkuzda olan vatandaþlar, sel sularýný engellemek için ellerinde fýrça ve faraþlarla adeta nöbet tutarken bazý vatandaþlar ise mahsur kaldýklarý yerden kurtulmak için yaðmurun dinmesini beklediler. Cadde ve sokaklarda adeta sele dönüþen yaðmur sularý nedeniyle karþýdan karþýya geçmekte zorlanan vatandaþlarýn imdadýna esnaf ve duyarlý sürücüler yetiþti. Yaðmur sýrasýnda kaldýrým köþelerinde mahsur kalan vatandaþlarý araçlarýyla kurtaran sürücüler, aksayan yaya trafiðine çözüm saðladýlar. Sancaktar esnafý, Her yaðýþta ayný manzara diyerek altyapý istediler. Duran Semerci, annesi Muzaffer Semerci yi kaybetti. Dolu yaðýþý Alaca ilçesi ve koparan mevkiinde etkili olurken ulaþým aksadý. Muzaffer Semerci hayatýný kaybetti Gamze Elektrik ve Aydýnlatma sahibi Duran Semerci nin annesi Muzaffer Semerci (79) vefat etti. Mustafa Semerci nin babaannesi Muzaffer Semerci, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Muzaffer Semerci ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Cadde ve sokaklarda þiddetli yaðmur sonrasý adeta sel oluþtu. TGB li gençler Çorum da yürüdü Recep Mebet Türkiye Gençlik Birliði (TGB) üyelerinden oluþan ve Samsun dan yola çýkan gençler dün Çorum a ulaþtý. 19 Mayýs için Samsun dan Ankara ya yürüyen genç, Çorum da Gazi Caddesi nde yürüyüp slogan attýlar. TGB Genel Baþkaný Çaðdaþ Cengiz in de aralarýnda bulunduðu gençlere, Çorum daki yürüyüþleri sýrasýnda CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ýþçi Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Ýlhami Çakýcý, ADD Þube Baþkaný Uður Demirer de eþlik etti. Yürüyüþ sonrasý Saat Kulesi etrafýnda toplanan gençler, basýn açýklamasý yaptýktan sonra yürüyüþlerini sürdürdüler. Soma da yaþanan felakette hayatýný kaybeden madenciler için fenerli baret takan TGB li gençler, özelleþtirmeye tepki göstererek hükûmeti istifaya çaðýrdýlar. Ellerinde taþýdýklarý flama ve pankartlarla yollarýna devam eden gençlerin Çorum un ardýndan Kýrýkkale ye geçeceði öðrenildi. Otobüslere binerek yola koyulan TGB li gençlerin son duraðýysa Ankara olacak. TGB li gençler, Çorum da Hürriyet Meydaný nda basýn açýklamasý yaptýlar. O âlemlere rahmet, âlemler O na hasret adlý konferans dün gerçekleþti. ÇODÝMDER in konferansýnda konuþan Ýlahiyatçý Yazar Dr. Reþit Haylamaz: Kayýplardayýz, yalnýzlaþýyoruz Recep Mebet Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði (ÇODÝMDER) tarafýndan düzenlenen O âlemlere rahmet, âlemler O na hasret adlý konferans dün gerçekleþti. Ýlahiyatçý Yazar Dr. Reþit Haylamaz ýn konuþmacý olarak yer aldýðý konferansta Fethullah Gülen in eserlerinden örnekler verildi. Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþen konferansa bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile davetliler katýldý. Soma da yaþanan maden faciasýnda þehit olan iþçiler için saygý duruþunda bulunulmasýyla baþlayan programýn sunuculuðunu Mehmet Doðan üstlendi. Valide Sultan Camii Ýmam Hatibi Numan Acer in Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan açýþ konuþmasýný ÇODÝMDER Baþkaný Adem Duru yaptý. Sözlerine maden þehitlerini rahmetle anarak baþlayan Adem Duru, Milletimizin baþý saðolsun dedi. Duru, Hz. Peygamber in hayatýndan kesitlerin sunulacaðý programýn hayýrlara vesile olmasýný diledi. Dr. Reþit Haylamaz Adem Duru çözemeyiz. Ýslâm âlemi olarak çok tökezledik ve tökezlemeye de devam ediyoruz. Burnumuzun dikine gidiyoruz. Bu gidiþin sonunda duvara toslamaktan öte gidilemez. Ýmkanlarý öyle bonkörce harcýyoruz. Çaðýmýzý ve muhataplarýmýzý iyi okuyamadýðýmýz için kayýplardayýz ve yalnýzlaþýyoruz. Saadet asrýndan ibret alarak çaðýmýzý iyi okursak KAYIPLARDAYIZ, YALNIZLAÞIYORUZ Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Ýlahiyatçý Yazar Dr. Reþit Haylamaz, Allah rasulü, hayatýyla insanlýða en büyük örnek dedi. Hz. Muhammed (S.A.V.) in 23 yýl peygamber olarak yaþadýðýný anlatan Dr. Reþit Haylamaz, Efendimiz, hayatý en fazla kayda geçen kiþidir tespitinde bulundu. Asr-ý Saadet ile günümüz arasýndaki uçuruma dikkat çeken Haylamaz, Geçmiþten ibret alýp bugünü iyi yorumlayamadýðýmýz için kayýplardayýz ve yalnýzlaþýyoruz dedi. Konuþmasýnda Fethullah Gülen in eserlerinden kesitler de sunan Ýlahiyatçý Yazar Haylamaz, sözlerini þöyle sürdürdü: Peygamberimizin hayatýnda, kýyamete kadar yaþanacak tüm hadiselere ýþýk tutan reçeteler var. Unutulmamalý ki, Kuran ve hadis-i þeriflere baþvuranlar asla eli boþ dönmez. O nedenle Efendimiz, sadece yaþadýðý çaðýn deðil, bugünün ve kýyamete kadar her vaktin peygamberidir. O nun mübarek yaþantýsý, günümüzün problemlerine de çözüm ýþýðý tutuyor. Herkesin farklý hedeflerinin olduðu asrýmýzý iyi tanýmaz, ülkeler arasý iliþkilerimizi, yürümek istediðimiz noktayý iyi bilemezsek günümüzdeki sorunlarýný Program Numan Acer in Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Düzenlenen programda Soma da yaþamýný yitiren maden iþçileri rahmetle anýldý. Konferans, Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþti. Reþit Haylamaz, Asr-ý Saadet le günümüz arasýndaki uçuruma dikkat çekti.

13 PAZARTESÝ 19 MAYIS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:20 Receb: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:6 Mayýs 1430 Hýzýr: MAYIS Ey Müslümanlar! Mezârdaki kardeþlerinize yüksek sesle aðlayarak, onlarý incitmeyiniz! Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK VEFAT EDENLER 1- Ezil den gelme Süleyman BOLAT. 2- Erdal, Duran Semerci nin anneleri Muzaffer SEMERCÝ. 3- Ahmet Özkiremitçi nin oðlu Zafer Özkiremitçi nin kardeþi, Recep ÖZKÝREMÝTÇÝ. 4- Ortaköy Senemoðlu Köyü nden Esme TÜFEKCÝ. 5- Çam Ticaret sahibi Ali Çam ýn eþi Esra ÇAM. 6- Eski sendikacý Yaþar Saçmacý nýn kardeþi Hasan SAÇMACI. 7- Babaoðlu Köyü nden Ahmet CEYLAN. 8- Seydim Kasabasý ndan Refie ÞAHÝN. 9- Bülent Duman ve Arzu Sanan ýn babasý Yaþar DUMAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Çorumlu nun marka olacak deðerleri Turizm ve Müze smanlý dan Cumhuriyet e OGeçiþ Sürecinde Ýsmet Eker, panelini geçtiðimiz cuma günü izledim. Bu panel; Çorum Valiliði, Hitit Üniversitesi ve Ýl Kültür- Turizm Müdürlüðü ile ortak düzenlenen bir dizi kültür programýnýn bu dönemin sonuncu etkinliðiydi. Ýsmet Eker hakkýnda Çorumlular olarak bildiklerimizin azlýðýný, gerek panelin modaratörlüðünü yapan Yard. Doç. Dr. Gökhan Kaya ve Ýsmet Eker hakkýnda daha önce bir biyografi kitabý yayýnlayan Tarih Öðretmeni Mahmut Þener dile getirdiler. Çorumlu olup da ülke genelinde ve Çorum da iz býrakmýþ þahsiyetlerin þimdiye kadar çok azý hakkýnda özel çalýþmalar yapýlmýþ olduðu bir kere daha dile getirildi. Söz, iz býrakan Çorumlulardan açýlýnca, Çorum ve Çorumlular hakkýnda bilgi ve yayýn eksikliði vurgulanýnca konu Ýsmet Eker le birlikte bilinmesi gereken Çorumlular ve Çorum un bütünüyle tanýtýmý oldu. Bir ilin tanýtýmýnda o ilin yetiþtirdiði, tarihte iz býrakmýþ insanlarýnýn tanýtýmýyla da marka deðerler kazanmanýn mümkün olduðunu ve Çorumlu böyle marka deðer olacak kýymetlerin bulunduðunu bir daha gündeme getirdik. Doç Dr. Ýskender Tuluk, Ýsmet Eker in Bayat köyünde 1926 da yaptýrdýðý çiftlik evi üzerine mimari ve kültürel bir bakýþla yaptýðý çalýþmasýný sundu. Bütün detaylarýyla yakýn zamanda (iki yýl önce) kýsmen restore edilen bu çiftlik evini salonda bulunan izleyenler de tanýma fýrsatý buldu. Bu sunum sonrasý bu kadar emek verilmiþ ve para harcanmýþ bir tarih ve mimari dokunun neden bir hususiyetle hizmete konulmadýðý sorusu bütün izleyenlerin kafalarýnda oluþtu sanýyorum. Yemek piþmiþ, sofra kurulmuþ servis yapýlmýyor misali bir durum. Çorum u tanýtmak için denizaþýrý ülkelere gidiyoruz. Ülke içinde turizm adýna yapýlan her etkinliðe katýlýyoruz. Çorum u tanýtmak için toplantýlar düzenliyoruz. Bunlar gerekli ve olumlu gayret ve hizmetler. Bunlarýn faydalý ve gerekli olduðuna hiç þüphem yok. Yapýlaný kâfi görmeden bunlarýn sürdürülmesi hem de daha etkin þekilde sürdürülmesi þarttýr. Ancak, þehir genelinde ve özellikle Çorum merkezde bulunan turizme açýlacak ve turisti Çorum da bir gece olsun tutacak zemini hazýrlamak gerekiyor. Bu hazýrlýðýn, sözden fiiliyata geçmesi geciktikçe gecikiyor. Kimse darýlmasýn ama bir müzeyi iki edemedik. Oysa iki müze deðil on müze gerekli bize. Geçmiþte bu sütunlarda Gaziantep ilimizdeki müzelerden bahsederek, bu müzelerin Gaziantep iline kattýðý katma deðerden uzun uzun bahsetmiþtik. Bir tek müzemiz var, yüzaký bir müze. Açacaðýmýz yeni müzeler de zaman içinde geliþir ve bir yüzakýmýz on yüzakýmýz olur. Biz bu yüzaký müzemizin hangi aþamalardan bugüne geldiðini çok iyi biliyoruz. Bir yýlda iki yýlda olmadý. Ama kurulduðu için geliþti. Emek verilip gayret gösterme sürekliliði ile mükemmelliðe ulaþtý. Zamanla daha da çok geliþecektir. Panel sonrasý saygýdeðer büyüðümüz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu ile beraber bir saatten fazla süren bir beraberliðimiz oldu. Hem paneli deðerlendirdik, hem de Çorum un tarih ve kültür deðerleri üzerine olan düþüncelerimizi paylaþtýk. Bu tür toplantýlarýn ve etkinliklerin artýrýlarak devamýný çok lüzumlu ve faydalý gördüðünü vurgulayan Sayýn Samsunlu büyüðümüz beraber olduðu bütün hemþehrilerine Çorum üzerine çalýþmalarýný artýrmalarý yolunda teþvikçi oldu. Memlekete hizmetin her insanýmýzca az çok demeden yapýlmasý yanýnda özellikle yönetici ve sorumluluk mevkiinde bulunanlarýn Çorum un Çorumlunun geleceði için gayret ve arayýþlarýný hýzlandýrmalarý gerektiðini çevre illerden de örneklerle anlattýlar. Çorum üzerine yerel gazetelere gönderdiði yazýlarda turizm konusuna sýk sýk deðindiðini ve Çorumla ilgili bildiklerini, öðrendiklerini yazdýðýný hatýrlatarak, bizlere de usanmadan, býkmadan, kýrýlmadan, küsmeden tekrar tekrar olumlu geliþmeler saðlayacak bir dille yetkililere ve halkýmýza duyurmaya devam etmemizi tavsiye ettiler. Bu arada Mecitözü ve Ýskilip te son yýllarda baþlatýlan tarihi ve kültürel mirasýn korunmasý yolundaki geliþmelerin hýzý ve güzelliði takdir edilerek özellikle Ýskilip te ki olumlu geliþmeler ve yeni müze çalýþmalarý dile getirildi. Çorum sadece merkez ilçe Çorum dan ibaret deðil. Turizm konusunda ilçelerimizin de Çorum bütünü içinde her zaman düþünülmesi gerekli. Zira söz konusu geliþme, ancak böyle bütün kentin zenginlikleri zinciriyle saðlanabilir. Merkez ve ilçelerin gayretleri birbirine eklenecek. Sungurlu, Boðazkale, Alacahöyük, Çorum merkez, Mecitözü, Ýskilip, Osmancýk, Kargý ve diðer ilçelerimiz turizm ataðý ve bütünüyle Çorum tanýtýmýnda maddi ve manevi bütün mirasa sahip çýkarak ilerleme saðlayacaðýz. Müzesi olmayan ilçelerimize müze kurma giriþimleri mutlaka baþlatýlmalý ve baþarýlmalýdýr. Merkez ve ilçelerimizin yeni müzelerle müze sayýlarýný artýrmalarý da en samimi dileðimizdir. Söz tohumdur demiþ Hazreti Mevlana. Organ baðýþý konusunda ne kadar bilinçliyiz? Organ baðýþý konusunda ne kadar bilinçliyiz?türkiye'de en fazla baðýþýn sahil kesimindeki illerde yapýldýðý belirtiliyor. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yýlmaz, "Organ baðýþý konusunda ne kadar bilinçliyiz?" konulu konferansta, konu ile ilgili açýklamalarda bulundu. Türkiye'nin en önemli toplumsal sorunlarýndan birisinin organ baðýþý yetersizliði olduðunu ifade eden Yýlmaz, son dönem organ yetmezliðinin tek tedavisinin organ nakli olduðunu belirtti. Organ nakillerinde kaynaðýn insan olduðuna dikkat çeken Yýlmaz, "her türlü nakilde organ baðýþýna ihtiyaç var. Organ eczaneden parayla satýn alýnabilecek bir ilaç deðil. Organ baðýþýnýn artmasý için insanlarýmýzdaki organ baðýþý duygusunun, duyarlýlýðýnýn artmasý gerekiyor. Ateþ düþtüðü yeri yakar. Organ nakli bekleyen kiþilerin yerine kendimizi koymamýz gerekiyor" diye konuþtu. Türkiye'de ve dünyada en fazla böbrek ve karaciðer nakillerinin yapýldýðýna iþaret eden Yýlmaz, þunlarý kaydetti. "Son dönem karaciðer yetmezliðinin en önemli sebebi, bulaþýcý sarýlýk dediðimiz BC enfeksiyonuna baðlý siroz hastalýðý. Bunun yanýnda maalesef günümüzde yalanýn adý reklam oldu. Bol miktarda televizyonda, radyoda ve basýnda 'ot-çöp' olarak tarif ettiðim, yapma ilaçlar her derde deva gibi gösteriliyor ve vatandaþ bunun çok farkýnda deðil. Nasýl yapýldýðý, ne olduðu bilinmeden bu reklamlara kanarak alýnan yapma ilaçlar ve karýþýmlara baðlý olarak çok sayýda hasta son dönem karaciðer yetmezliðine girmekte. Bu yapma karýþýmlar karaciðer yetmezliðinin þu anda en önemli sebebidir. Yeterli organ bulunamýyor zaten. Diðer hastalýklara baðlý organ yetmezliði oluþuyor ama bunun yanýnda biz kendi elimizle kendi paramýzla kendi kendimizi hasta ediyoruz. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor." Son dönem böbrek yetmezliðinin en önemli sebeplerinden ise diyabet, þeker hastalýðý, tansiyon yüksekliði ve böbrek iltihaplanmalarý olduðunu ifade eden Yýlmaz, bu hastalara organ nakli yapýlmasý gerektiðini, nakil yapýlmayan hastalarýn hayatýný kaybettiðini vurguladý. Kadir Yüktaþýr com Üzeyir Þenler Aðabey 3 ur talebeleri organizasyonlarda kendisine yar- Ndýmcý olmuþlardýr. Ýþte Üzeyir Þenler en sýký ve zor zamanlarda hizmetlerde birinci derecede hizmetlerde bulunmuþtur. Merhum Baba Sadýk,Mehmet Fýrýncý, Mehmet Emin Birinci, Mehmet Kutlular ve Zübeyir aðabeyler ile ayný ekibin içinde yýllarca hizmet etmiþtir Üzeyir aðabey. Þule hanýmýn "Huzur sokaðý" adlý romaný hala en çok okunan kitaplar arasýnda yerini almýþtýr. Hatta bir televizyon dizisi ile de kendini göstermiþtir. Baba Sadýk aðabeyden bir çok dershane hatýralarýný dinlemiþtim. Son yýllarý yatakta ve acýlar içinde geçen günleri günahlarýna kefaret olur inþallah. Bu Nur talebeleri sessiz ve sedasýz hayatýný devam ettiren mümtaz insanlardýr. Her gittiðimizde aile fertleri misafirperverliðin en güzel örneklerini gösteriyorlardý. Asil bir ailedir. Dahiliye uzmaný Doktor Orhan Bey sýhhati ile ilgili katkýlarda bulunuyordu. Mütevekkil ve sakin bir meþrebi vardý Baþýn da yapýlan dersleri dikkat ve itina ile dinlerdi Hayat böyledir. Sonun da Bursa Ulu Camide kýlýnan kalabalýk bir cenaze namazýndan sonra ebedi istirahatkahýna tevdi edildi. Kardeþi Þule Yüksel Þenler hanýma, ve tüm aile efradýna taziyetlerimizi iletiyoruz. Hasenat defteri elbette kapanmayacaktýr. Mekaný cennet olsun inþallah. Ahrette sevdikleri ile beraber olurlar inþallah. Ve onlarýn baþlattýklarý bu kudsi hizmet ise kýyamete kadar devam edecektir inþallah. (Son) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: MAYIS 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL 87,20 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL GÜLLABÝBEY MAH. 29/B ( GÖÐÜS HAST.HASTANESÝ POLÝKLÝNÝÐÝ YANI) SERKAN BAHABEY CAD.NO:120/C BAHABEY ASM KARÞISI YEÞÝL FIRIN ÝLERÝSÝ A- 101 YANI , 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Alaca Engelliler Derneði nden dolu dolu kutlama Protokol empati imkaný buldu A Alaca Engelliler Derneði tarafýndan düzenlenen törende, protokol üyeleri engellilere hediye edilen akülü araçlarý teslim etti. Araçlarýna kavuþan engelliler dernek yöneticileri ve protokol üyelerine teþekkür etti. Erol Taþkan laca Engelliler Derneði'nin Engelliler Haftasý kutlamasý, her bakýmdan dolu dolu bir program olarak gerçekleþtirildi. Baþarýlý çalýþmalarýyla herkesin takdirini kazanan dernek yöneticileri, kutlama programýna katýlan ilçe protokolünü akülü araçlarda aðýrladý. Empati konusunda olaðanüstü bir fikir olarak kabul edilen bu uygulama, Alaca Engelliler Derneði'nin farkýný bir kez daha gözler önüne serdi. Dernek binasý önünde gerçekleþtirilen etkinliðe Kaymakam Ayhan Yazgan, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ve ilçedeki diðer mülki amirler katýldý. Kutlama programý Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden ocaðý kazasýnda hayatýný kaybedenler için saygý duruþu ve ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Öðrencilerin þiirleriyle renk kattýðý programda bir konuþma yapan Dernek Baþkaný Avukat Ahmet Görür, yaptýklarý çalýþmalar ve amaçlarý hakkýnda Baþarýlý çalýþmalara imza atan Alaca Engelliler Derneði, düzenlediði kutlama programýnda protokol üyelerini akülü araçlarda misafir etti. daireler olmak üzere kendi iþlerini kendileri görmeye baþladý." diyen Görür, dernek bünyesinde yaptýklarý satranç kursu ve Kur'aný Kerim öðretme gibi etkinliklerle engelli insanlarýn engellerini bir nebze olsun unutturduklarýný ve bundan da büyük bir mutluluk yaþadýklarýný ifade etti. Beþ yýldýr sadece Alaca'ya deðil, Yozgat'a Çorum'a, Aydýncýk'a davetlileri bilgilendirdi. ''Engelli ve fakir kardeþlerimizin yol ve hastane masraflarýný karþýlamaktayýz. Her ay düzenli olarak 30 engelli ve maðdur kardeþimizin aile yardýmýný, gýda ve ekmeðini karþýlamaktayýz. Þu ana kadar 150'ye yakýn akülü ve manuel sandalye daðýttýk. Daðýttýðýmýz bu sandalyeler sayesinde engelli kardeþlerimiz çarþý pazar market resmi hatta Ankara bile sandalye baðýþlarýnýn olduðugnu aktaran Dernek Baþkaný Avukat Ahmet Görür, "Vatandaþ için sandalye deðil, sandalye vermek için vatandaþ arýyoruz. Bütün gönüllülerin desteklerini sürdürmesini bekliyoruz Ayrýca Belediyemizden de dernek önüne engelli kardeþlerimizin oturup muhabbet etmesi kaynaþmasý için gölgelik yapmasýný istiyoruz." dedi. Mehmet Akif ilkokulu 4/A sýnýfýnda okuyan öðrencilerden Ceyda Toprakcý da, kendi aralarýnda topladýklarý bir miktar parayý dernek Baþkaný Avukat Ahmet Görür'e teslim etti. Ayrýca akülü sandalye baðýþlarý gerçekleþtirildi. Dernek üyelerinden Hamit Aslan, Durak Çinkaya, Fikri Kellegöz, Erol Gündoðan ve Ahmet Yýldýrým'a protokol üyeleri tarafýndan akülü araçlarý teslim edildi. Program sonunda misafirler dernek tarafýndan engelli arabalarýn tamiri için açýlan tamirhaneyi gezdi. Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmadýðý ve bu nedenle akülü aracý bozulan engellilerin çok sýkýntý çektikleri bunun çözümü için açýlan tamirhanenin yakýn zamanda Alaca, Çorum ve çevresine hizmet vereceði belirtildi. 2 ayrý traktör kazasýnda 1 ölü, 1 yaralý Ç Duygusal sahnelerin yaþandýðý törende, engellilikle ilgili farkýndalýk oluþturuldu. orum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen 2 ayrý traktör kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþi de aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre, ilk kaza, Ýskilip e baðlý Asarcýk Köyü Kozveren Mahallesi nde meydana geldi. Traktör ile tarlasýndaki taþlarýný ayýklarken engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybeden A.Ç. (67), traktörün devrilmesi sonucu aðýr þekilde yaralandý. Ambulansla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan yaþlý adam burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edilerek burada tedavi altýna alýndý. Hayati tehlikesi bulunan A.Ç nin tedavisi yoðun Traktörün altýnda kaldý Baþarýlarýyla gurur veren Alaca Engelliler Derneði, bir kez daha gönülleri fethetti. Ç orum'un Alaca ilçesinde devrilen traktörün altýnda kalan sürücü, hayatýný kaybetti. Hasan Çapraz'ýn (71) kullandýðý 19 LH 718 plakalý traktör, ilçeye baðlý Kilik köyü yakýnlarýnda direksiyon hakimiyetinin kaybolmasý sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlandý. Çevredekilerin ihbarý üzerine olay yerine gelen saðlýk ekiplerinin incelemesinde, Çapraz'ýn hayatýný kaybettiði belirlendi. Çapraz'ýn cenazesi, Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yerindeki incelemesinin ardýndan otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi.(aa) bakýmda sürüyor. Diðer traktör kazasý ise Ýskilip e baðlý Sarýkavak köyünde meydana geldi. Kastamonu'nun Tosya ilçesine baðlý Daðçataðý köyünden çalýþmak için Ýskilip'in Sarýkavak köyüne gelen Mustafa Çiçek (34), engebeli arazide kullandýðý traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attý. Kazada devrilen traktörün altýnda kalan Mustafa Çiçek in olay yerinde hayatýný kaybetti. Her iki trafik kazasýyla ilgili olarak baþlatýlan soruþturmalar devam ettiði öðrenildi.(ýha) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI KATKILARIYLA KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ' AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþmay- la Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin gün yüzüne çýkmasýný saðlamak. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: 1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar dýþýnda herkes katýlabilir. 2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr. 3. Konu serbesttir. 4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir. 5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir. 6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir. 7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir. 8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr. 9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr. 10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr. 11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr. 12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde büyük ödülü geçerli olacaktýr. 13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konulacak Koordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Sonuç Deðerlendirmesi : (Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak) Bilgi ve baþvuru için: (0 364) Dahili: 117 Çorum Gazeteciler Cemiyeti Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr. 14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez. 15. Eserler iade edilmeyecektir. 16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr. 17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir. Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir. JÜRÝ: Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR Turhan CANDAN Þahin ERTÜRK Kenan YAÞAR Hasan Hüseyin HASTAOÐLU Halit YILDIRIM ÖDÜLLER TL TL TL MANSÝYONLAR TL TL TL KATILIM FORMU: YARIÞMACININ Adý : Soyadý : Adres : Tel : Gsm : Gönderilen eserin rumuzu, adý: Þartlarý kabul ediyorum. Ad, Soyad ve Ýmza:

15 PAZARTESÝ 19 MAYIS Farklý meslekleri tanýdýlar Enise Aðbal Çorum Fen Lisesi, meslek seçiminde öðrencilere yol göstermesi amacýyla organize ettiði meslek tanýtým seminerlerine devam ediyor. Öðrenciler, geçtiðimiz hafta düzenlenen seminerler diþ hekimliði, avukatlýk ve eczacýlýk mesleðini, keyifli ve zor yanlarýný, iþin püf Fen Lisesi öðrencileri meslet tanýtým seminerleriyle farklý meslekleri tanýma imkaný buluyor. Öðrenciler düzenlenen seminerlerde diþ hekimliði, avukatlýk ve eczacýlýk mesleðini tanýma imkaný buldu. noktalarýný, avantajlarýný ve dezavantajlarýný uzmanlarýndan dinlediler. Seminerlere konuk olan Eczacý Eser Hýþýr, Eczacý Selim Odabaþý, Avukat Kenan Yaþar, Diþ hekimleri Alper Benli ve eþi Ayþen Benli, üniversite eðitimlerini, mesleðe nasýl baþladýklarýný ve nelerle karþýlaþtýklarýný öðrencilerle paylaþtýlar. Konuklar, öðrencilerden gelen sorularý da içtenlikle yanýtladýlar. Okul Müdürü Süleyman Atcýoðlu, farklý zamanlarda düzenlenen bu seminerlere katýlan konuþmacýlara, eðitime saðladýklarý katký için teþekkür edip çiçek takdim etti. Meslekleri hakkýnda öðrencileri bilgilendiren Avukat Kenan Yaþar, Eczacý Eser Hýþýr, Eczacý Selim Odabaþý, Diþ hekimleri Alper Benli ve eþi Ayþen Benli ye teþekkür çiçeði takdim edildi. KATKILARIYLA KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz ÖDÜLLER: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) Birincilik Ýkincilik Üçüncülük 1. Mansiyon 2. Mansiyon 3. Mansiyon : : : : : TL : TL TL 500 TL 500 TL 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. Elektrikciler Odasý ndan fuar gezisi Haber Merkezi Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý üyelerini mesleklerini ilgilendiren konularda yurdun çeþitli yerlerinde düzenlenen fuarlara götürerek, esnafýn ufkunu açmaya devam ediyor. Oda, geçtiðimiz günlerde de Ýstanbul CNR Fuar Merkezi'nde SODEX Fuarcýlýk tarafýndan organize edilen ýsýtma, soðutma, klima, havalandýrma, pompa, vana, tesisat, su arýtma ve güneþ enerji sistemleri fuarýna çýkarma yaparak, üyelerini sürekli geliþen ve kendini yenileyen teknoloji ile buluþturdu. 50 kiþiyle fuara katýlan Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý üyelerine Oda Genel Sekreteri Eyüp Bolat eþlik ederken, fuarý gezen esnaflar, mesleklerini ilgilendiren konularda bilgi aldý ve yeni ürünleri yakýndan görme fýrsatý buldu. Fuar gezisinin ardýndan ise Ýstanbul turu düzenlendi. 'Saklý Yerler' açýldý ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI Elektirikçiler Odasý üyeleri Ýstanbul CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarý ziyaret etti. SON KATILIM TARÝHÝ: ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web: Çorumlu Grafik Tasarýmcý ve Fotoðrafçý Gözde Özdoðan'ýn eserlerinden oluþan 'Saklý Yerler' isimli sergi dün açýldý. Kahverengi Kafe'de açýlan sergide Gözde Özdoðan'ýn çektiði fotoðraflar, tuval baský yöntemi ile sanat severlerin beðenisine sundu. Özdoðan'ý sergi açýlýþýnda annesi Nilüfer Özdoðan, babasý Özcan Özdoðan, bazý öðretmenleri, arkadaþlarý ile sanat severler yalnýz býrakmadý. Serginin 27 fotoðraf ve 3 videodan oluþtuðunu belirten Gazi Üniversitesi Grafik ve Fotoðraf Öðretmenliði mezunu Özdoðan, akademik kariyer yapmayý hedeflediðini söyledi. Ýnsansýz bir sanat düþünemediðini dile getiren Özdoðan, "Yapýlan her sanatta illaki insan olmalý" dedi. Sergi açýlýþýna katýlan davetlilere teþekkür eden Özdoðan, "Beni her zaman, her konuda güvenip destekleyen anne ve babama çok teþekkür ediyorum. Ayrýca dostlarýma, öðretmenlerime ve arkadaþlarýma þükranlarýmý sunuyorum" diye konuþtu. Özdoðan, serginin 25 Mayýs'a kadar açýk olacaðýný belirterek sanat severleri Kahverengi Kafe'ye davet etti. Grafik Tasarýmcý ve Fotoðrafçý Gözde Özdoðan, Kahverengi Kafe de sergi açtý. Kafede sergilenen eserler, tavul baský yöntemiyle ile sanatseverlerin beðenisine sunuldu.

16 16 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Hükümet sorumluluktan kaçamaz Hükümetin Soma da yaþanan facianýn sorumluluðundan kaçamayacaðýný söyleyen Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükbayatlý, Soma Holding baþta olmak üzere maden þirketlerinin kâr uðruna emekçilerin yaþamýný önemsemeyen, hiçe sayan AKP hükümetinin denetim görevini yerine getirmeyip bu tutuma ve dolayýsýyla suça ortak olmuþtur. dedi. Hükümet, ilk günden itibaren katliamýn üstünü örtmek, gerçek durumu gözden kaçýrmak, kayýp sayýsýný olduðundan az göstermek için özel bir çaba harcamýþtýr. diyen Küçükbayatlý, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; Katliamýn üzerinden 5 gün geçmesine karþýn, tek bir failin gözaltýna alýnmamasý, ciddi bir soruþturma açýlmamasý, sorumluluðu olan hiçbir bakanýn ve yetkilinin istifa dahi etmemesi bu durumu net olarak ortaya koymaktadýr. Bütün dünyanýn gözü önünde yaþanan trafo patladý, yaþam odasý vardý, yangýn söndürüldü gibi yalanlar da bunun bir parçasýdýr. Baþta Baþbakan ve Cumhurbaþkaný ol- Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükbayatlý mak üzere devlet erkanýnýn Soma da yaptýklarý geçit töreninde yarattýklarý polis terörü ve yaptýklarý açýklamalar ile madenci ailelerinin acýlarýný daha da artýrmýþtýr. Baþbakan tak olan, bu katliamý kýnayan ve faillerin ortaya çýkmasý için sokaða çýkan, ses çýkaran halklara saldýrýda bulunulmuþ, TOMA larla tazyikli suya ve gaza maruz býrakýlmýþ, onlarca Bu iþin fýtratýnda insanýn yaralan- ölüm var ve iþ kazalarý olabilir diyerek katliamý yýllarýndaki olaylarla karþýlaþtýrarak ölen madenciler masýna neden olacak polis þiddeti uygulanmýþtýr. Ancak tüm bu saldýrýlara raðmen Ýstanbul daga ve aileleri ile dalmasýna geçercesine konuþmuþtur. Bununla da yetinmeyip, acýlý bir Amed e, madenci yakýnýný yumruklamýþ, Müþaviri ise baþka bir kayýp yakýnýný tekmelemiþtir. Aðýr silahlý özel timlerle, müþavirleri ile, korumalarý ile Soma halký üzerinde terör havasý estirmiþlerdir. Bununla da yetinilmemiþ, tüm yurtta Soma?nýn acýsýna or- Dersim den Ýzmir e, Þýrnak tan Mersin e, Ankara ya, Giresun a, Batman a kadar her yerde; ilkokul öðrencisinden, üniversitelisine, öðretmeninden iþsizine, yüzbinlerce iþçi ve emekçi ile tüm halklar, vicdan sahibi herkes sokakta, bulunduklarý her yerde Soma nýn acýsýný paylaþmaya, faillerin bulunmasý için sokaklarda ses çýkarmaya devam etmektedirler, devam edecektirler. Genel grev, genel eylem çaðrýsý toplumda karþýlýðýný bulmuþ, sahiplenilmiþtir, fabrikalarda, hastanelerde, okullarda iþyerlerinde iþ býrakýlmýþtýr. Halklarýn Demokratik Partisi olarak, katliamýn ilk gününden itibaren Eþ Genel Baþkanlarýmýz Sebahat Tuncel ve Ertuðrul Kürkçü, Milletvekillerimiz Selma Irmak ve Levent Tüzel ile MYK üyelerimiz ve bölge yöneticilerimizle Soma daydýk. Soma da oluþturulan Soma Ýçin Adalet Komitesi içinde odalar, sendikalar ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte çalýþmalara baþladýk. Bundan sonra da Meclis grubumuz ve bütün parti örgütümüzle gerçeklerin örtbas edilmesine izin vermeyeceðiz. Katliamýn tüm sorumlularýnýn yargý önüne çýkmasý, bundan sonra böylesi acýlarýn yaþanmamasý için gerekli önlemlerin alýnmasýnýn ýsrarlý takipçisi olacaðýz, halkýmýzýn meclisteki ve sokaktaki sesi olacaðýz. Hükümet þiddet ve olaylarý örtbas etme politikasýndan vazgeçsin ve aþaðýdaki sorulara cevap versin; Yüzlerce ölüme raðmen hala neden istifa etmiyorsunuz? ÝLO nun 1995 tarihli Madenler Güvenlik ve Saðlýk Sözleþmesi neden hala imzalamaktan kaçýyorsunuz? Madende yaþam odalarý kurulmasý zorunluluðu yönetmeliðe neden konmadý, neden uygulanmadý? Madenin denetlemesi yapýlmasýna raðmen bu kadar can kaybýnýn nedeni nedir? Kurtarma çalýþmalarýnda yanlýþlýk yapýldý mý, maden ocaðýna yangýn sonrasý oksijen basarak patlamaya neden olundu mu? Baþbakanýn Soma'ya geldiðinde hastanenin ve madenin önünde halkýn arasýnda aðýr silahlara sahip TÝM'in bulundurulma gerekçesi nedir? Madene iþçileri kurtarmak için girenlerden kaç kiþi öldü ve ölüm sebebi nedir? Madende yanarak ölen iþçi var mý? Varsa sayý nedir? Kömür madenlerini zamana yayýlarak da olsa kapatacak mýsýnýz? Madenlerde saatlik-kadrolu olmayaniþçi çalýþýldýðýna dair bilgiler doðru mudur? (Haber Merkezi) KESK'ten Soma protestosu Emre Kut Çorum Demokrasi Platformu adý altýnda bir araya gelen KESK üyeleri, Özdoðanlar Sinemasý önünde toplanarak, hükümeti protesto etti. Pankart ve dövizlerle protesto yapan gurup adýna basýn KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eðitim Sen Çorum Þube Aktif Eðitim Sen den mesaj Baþkaný Mehmet Öztürk yaptý. Öztürk yaptýðý açýklamada, "AKP iktidarý, Soma'da yaþanan katliamýn sorumluluðunu üzerinden atmak için her türlü hukuksuzluða baþvuruyor. Baþbakanýn vatandaþa tokat atmasýndan, müþavirinin tekmelemesinden sonra dün acýlý Soma halkýný hedef alan polis saldýrýsý vicdan sahibi herkesin tüylerini ürpertmiþtir. Henüz hayatýný kaybeden insan sayýsýnýn tam belli olmadýðý ve yeraltýndaki iþçilerin bile çýkarýlamadýðý bir ortamda acýlý insanlara yönelik uygulanan bu tutumu hiçbir vicdan sahibinin savunamayacaðý ortadadýr. " dedi. Enise Aðbal Aktif Sen Çorum Ýl Temsilcisi Adem Yücel, yayýmladýðý mesajla Soma da yaþamýný yitirenleri andý. Yücel mesajýnda; Manisa'nýn Soma ilçesindeki kömür ocaðýnda meydana gelen faciada þehit olan kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabýr, milletimize baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar dileriz. Bir daha böyle acýlarýn yaþanmamasý temennisiyle, Çorum Aktif -Sen ailesi olarak buruk ve hüzünlü gönüllerimizle yaptýðýmýz dualarýmýzla her daim kardeþlerimizin yanlarýnda olduðumuzu ifade etmek isterim. dedi. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þenel BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝREL : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN : Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

17 PAZARTESÝ 19 MAYIS Ömür boyu mutluluklar Uzay ve Mantý aileleri, evlatlarýnýn mutlu gününü dostlarýyla paylaþtý. Emre Kut Reþit-Kevser Uzay çiftinin kýzý Feza, Fadime- Tahir Mantý çiftinin oðlu Volkan ile dünya evine girdi. Anitta Otel'de düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Uzay ve Mantý Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramý ile baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Feza-Volkan Mantý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. (Doðumu: 1404, Edirne/Birinci Saltanat Devri: 25 Hüsnü Salih CENAN Haziran 1421-Aðustos 1444/Ýkinci Saltanat Devri: Aðustos Þubat 1451) Sultanu'l Mücahidin (Din yolunda mücahede edenlerin baþý) ve Sultan Murad-ý Sani (Ýkinci Murad) unvanlarýna sahip olan II. Murad, 17 yaþýnda iken Bursa pay-i tahtýnda Osmanlý saltanat tahtýna cülus etti. Saltanatý toplamda 29 yýldý. Bu 29 yýl iki devre halinde idrak edildi. Ýlki yaklaþýk 23 yýl, ikincisi ise 6 yýl sürdü. Normal sýra ile 6. padiþahtý. Bunun yanýnda Musa ve Süleyman Çelebilerin bir müddet Bursa ve Edirne'de kalýp, adlarýna hutbe okuttuklarýný bir saltanat alameti sayan bazý tarihçiler onu 8. padiþah olarak kabul ederler. Annesi Dülkadiroðlu Süli Bey'in kýzý Emine Hatun idi. Bazý kaynaklarda annesinin Amasyalý Divittar Ahmed Paþa'nýn kýzý Þehzade Hatun olduðu belirtilir. "Koca Murad Han"ýn saltanat devrinde Belgrad ilk defa ciddi bir surette muhasara edildi. Yanya fethedilirken, Mora Despotluðu da haraca baðlandý. Konstantinopolis'in altýncý defa kuþatýlýþý da bu devirde vuku buldu. Hicaz'a ilk sürre alayýnýn gönderilmesini bazý tarihçiler Çelebi Mehmed devrine izafe ederlerse de, umumi kanaat bu alayýn II. Murad devrinde irsal edildiði yönündedir. 1415'te lalasý Yörgüç Paþa ile birlikte Orta Anadolu beyliðinin merkezi mevkiindeki Amasya'ya gönderildi. Beylik devrindeki ilk siyasi ve askeri tecrübesini Ýzmir'de Börklüce Mustafa kýyamýný bastýrarak idrak etti. Bulunduðu bu bölgede takribi 6 yýl valilik yaptý. Tahta geçtiði hengâmda II. Manuel "Düzmece" unvanýyla maruf olan Þehzade Mustafa'yý, Osmanlý'ya vermiþ olduðu ahdin raðmýna serbest býraktý. Limni'de mahpus tutulan Düzmece, sebest kalýnca Ýzmiroðlu Cünetd Bey ile birlikte ayaklandý. Vezir-i azam Bayezid Paþa ile Rumeli beylerbeyi Yahþioðlu Bayezid Paþa Sazlýdere isimi verilen savaþta Mustafa'yý derdest etmeye muvaffak olamadýlar. Üstelik bu harpte Bayezid Apþa þehit düþtü. Harp sahasýndan kaçan Mustafa, Edirne'de tahta çýktý. "Mustafa Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Teselli Sultan ikinci Murad Han Fikrin Ýleri Ufuklarýnda bin Bayezid Han" þeklinde kendi adýna sikke darp ettirdi. Siyasi ve askeri manada kabiliyet ve cevvaliyetini gösterebilmek maksadýyla Ocak 1422'de Bursa'yý kuþattý. Bu esnada yeðeninin kendi üzerine ordu saldýðýný haber alan Mustafa, Rumeli'ye kaçmak istedi. Lakin yolda Hacý Ývaz Paþa'nýn birlikleri tarafýndan Tunca Vadisi'nde yakalandý. Edirne'de siyaseten ve tedbiren idam edildi. Bayezid paþa'nýn þehadetini müteakiben Sultan II. Murad Han, Çandarlý Ýbrahim'e vezaret rütbesini münasip gördü ve onu vezir-i azam yaptý. Daha sonra meþhur Kýzýlelma mefkursini tahakkuk ettirebilmek gayesiyle 1422 yýlýnýn Haziran ayý ile Eylül'ü arasýnda Konstantinopolis'i kuþattý. Bu kuþatma hareketine Þeyh Þemseddin Buhari'nin de 500 derviþaný ile birlikte katýldýðý rivayeti vardýr. Sultan Murad bu kuþatma iþleri ile meþgul iken bu sefer de kardeþi Þehzade Mustafa kýyam etti. Bu hadiseye "II. Düzmece Mustafa Vakasý" dendi. Düzmece Mustafa Ýznik'e girdi. Orada bulunan Ýbrahim Paþa Sarayý'na yerleþti. Sultan Murad Mihaloðlu Mehmed Bey'i Ýznik'e, kardeþinin üstüne sevk etti. Mustafa'nýn baþ destekçilerinden Taceddinoðlu, Mustafa'yý kaçýrdý. Lakin yine eski dostlarýndan ve müttefiklerinden biri olan Þarapdar Ýlyas, onu yakalamaya muvaffak oldu ve Sultan Murad'a teslim etti. Hanedan azasýnýn kaný akýtýlmadýðý için muhtemelen yay kiriþi veya bir yaðlý urgan vasýtasýyla ile boðduruldu. Cesedi Ýznik þehrinin surlarý dýþýnda bulunan bir incir aðacýna ibret-i âlem maksadýyla asýldý. Daha sonra ise indirildi ve Bursa'da Yeþil Türbe'ye defnedildi. Sultan Murad (II.) Konstantinopolis'i altýncý defa kuþattýðý sýrada Doðu Roma Ýmparatoru Manuel, Teologos Koraks isminde bir zatý ona elçi olarak gönderdi. Lakin Manuel daha sonra bu adamýn hýyanetine hükmetti ve önce Koraks'ýn gözlerini oydurdu; daha sonra da zindana attý. Koraks, zindanda öldü. Bir baþka elçi olan Miþel'i de Sultan II. Murad Han mütekabiliyet prensibine riayeten ve siyaseten tedbir müessesine sadakaten idam ettirdi. 'Büyük tehlikelerin (depremlerin-kazalarýn-yangýnlarýn) bir güzelliði vardýr, oda birbirini tanýmayan insanlar arasýnda, kardeþlik meydana getirir'(vigtor Hugo)sözünden hareketle bir haftadýr millet olarak ciðerimiz yanýyor. Hepimiz SOMA'YAkardeþ olduk. Hele yazýlý ve görsel basýndaki bilgi kirliliðini görünce neyin doðru neyin yanlýþ olduðu noktasýnda vatandaþ olarak kafamýz karýþýyor. Artýsýna eksisine zincirin halkalarýný uluyoruz. Bizler 'A'kilha v tevekkel - (deveyi) baðla öyle tevekkül et' diðer taraftan 'en iyi dua tedbirdir' diyen bir dinin mensubuyuz. 'Allah'a güven ama barutunu kuru tut'(oliver cromwell) Hiçbir eksiklik býrakmadan mevzuata göre gerekli tedbirleri usulünce aldýktan sonra yaþanabilecek akabinde maddi-manevi olaylar içinde TAK- DÝR-Ý ÝLAHÝ kelimsini kullanýrýz. Yani sözün bittiði yerde 'ecel gelmiþ cihane, baþ aðrýsý bahane'(konfüçyus) misali 'yiyecek, içecek, su bitti / ecel geldi, ömür bitti / sen aðlama garip anam / oðlunu maden ocaðý þehit etti' diye manevi limana sýðýnýrýz. Boðularak, yanarak, yýkýk altýnda kalarak, aile ve çocuklarýn rýzkýný saðlamak için helal yoldan çalýþýp kazanýrken ölen kimseler ile ilim yolunda ölenlerde þehittir. Yerin yüzlerce metre altýnda kimi secdeye kapanmýþ, kimi ellerini yaradana açarak ruhunu teslim etmiþ. 'Onu bulan neyi kaybeder, onu kaybeden neyi bulur' sýrrýnca hayatlarýnýn baharýnda kaybettiðimiz kardeþlerimiz için ÞEHÝTLÝK gibi ulvi bir makama ulaþtýðýna inandýðýmýz zaman özelde aileleri ve genelde millet olarak biraz daha acýlarýmýz hafifler. Çünkü Yüce kitabýmýz: 'Allah yolunda öldürülenlere (þehitlere) - ölüler- demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsýnýz'(bakara / 154) derken, peygamberimizde: 'Þehidin kul borcundan sonra bütün günahlarýný Allah affeder' müjdesini duyunca insan ömrü nasýl olsa bitecek, önemli olan baki hayatýnýn ihyasý diyerek teselli bulur ve 'Es-sabru miftahü'l ferec - sabýr kurtuluþun anahtarýdýr' hadisine ram oluruz. Ne mutlu en zor anlarda bile yaðan yaðmurda bu þemsiye altýna sýðýnarak, 'Es-sabru ýnde sadmeti'l ula-sabýr, ilk anda gösterilir' deyip ölçüyü kaçýrmayanlara. Sakýn ola bu anlatmaya çalýþtýðým teselli mevzuu tedbiri hiçe sayarak kuru kader anlayýþý ola algýlanmasýn. Gücümüzün yettiði kadar haykýrýyoruz ki; önce tedbir, tedbir, tedbir ve akabinde takdir. MADEN ÞEHÝDÝNDEN MEKTUP Sizce karanlýk bir yerdeyiz Ama hiçte öyle deðil yerimiz Ömür nasýl olsa bitecekti, Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Kimimiz evli idi, kimiz bekâr Ne kadar yaþarsan yaþa ölüm var Burada çok deðerlidir dostlar Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Aðlamasýn annemiz, eþimiz Dünya da daha bitmedi iþimiz Göremeseniz de sizinleyiz Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Ey dünya da kalanlar Bir daha gitmesin canlar Ýnanýn biz çok rahatýz amma Lakin yavrularýmýz aðlar Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Bir daha gelsek dünyaya Gönül ister hep þehitlikten yana Selam olsun bunu anlayanlara Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz (Mahir Odabaþý/ ) GBÝ-HÜMOD iþbirliði Mustafa Demirer GBÝ Çorum Ýl Koordinatörü Faruk Ardoðan, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Yücel ve Muhammet Durgut, Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ardoðan, HÜMÖD'un Çorum'a artý deðer katacaðýna inandýðýný söyledi. HÜMOD Baþkaný Ahmet Ölçer ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum'da yeni bir renk olacaklarýný ve güzel etkinlikler gerçekleþtireceklerini belirtti. Ardoðan, GBÝ Çorum Ýl Koordinatörlüðü ile Hitit Üniversitesi ve Mezunlarý Derneði'nin önümüzdeki eðitim ve öðretim yýlýnda üniversite öðrencilerine (Ç.HAK:1333) yönelik ortak programlar düzenlemek yönünde arzularýný dile getirdi. Ardoðan, Çorum'da üniversite öðrencilerinin fikirlerini ifade edebilmeleri için çalýþtýklarýný, gençlerin uzlaþý kültürünün geliþmesinde temel etken olduðunu ifade etti. Ahmet Ölçer de, üniversite öðrencilerine yönelik faydalý programlarda iþbirliðine her zaman açýk olduklarýný, yapýlacak istiþareler sonucunda ortak bir þekilde bu programlara dernek olarak destek olacaðýný belirterek, iþbirliði içerisinde hareket etmenin önemini vurguladý. Ölçer, üniversite gençliðinin geliþimi için inisiyatif alýnmasý gerektiðini kaydetti. Ardoðan, ziyaretin oldukça verimli geçtiðini belirterek, Ölçer'e GençBarýs dergisinin son sayýsýný armaðan etti. S.S. ÇORUM TRAKTÖRCÜLER TOPLU ÝÞYERÝ YAPI KOOPERATÝFÝ'NÝN ÝHALE USULÜ ARSA SATIÞ ÝLANI S.S. Çorum Traktörcüler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi'nin Akkent Mahallesi Çevre Yolu Bulvarý'nda bulunan Pafta 20, Ada 455, Parsel 77'de m2 arsa, Pafta 20, Ada 455, Parsel 77'de 3627,65 m2 arsa, Pafta G33C24B1A, Ada 4231, Parsel 4'de 3287,25 m2 arsa, Pafta G33C24B1A, Ada 4231, Parsel 3'de 3860,69 m2 arsalarýn tarihinde Cuma günü saat 15.00'da açýk artýrma usulü ihale ile satýþý yapýlacaktýr. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin Þekerbank Çorum Þubesi'ne no'lu hesaba arsa baþýna TL teminat bedeli yatýrmalarý gerekmektedir. Baþkan Erdal YILMAZ Hüseyin PURTUL

18 18 PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Belediye, Kültür ü uzatmada vurdu SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Emre Alagöz, Mehmet Tuðluk. ÇORUM BELEDÝYESPOR: A. Latif, Abdurrahman (Ömer)(Uðurcan), Yunus (Alperen), A. Murat, Berat, Sefa, Ahmet, Mehmet, Oðuzhan, Murat Çaðlar, Furkan. 2. Amatör Küme Final Grubunda lider SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. ÝRTÝBAT HE Kültürspor, Çorum Belediyespor önünde HAKEMLER: Emrah Okan, Serhat (Ç.HAK:959) uzatma dakikalarýnda yediði golle 1-0 maðlup Sarkandý, Tahsin Samet Avcý. 19. ASGD Orta Kuþak ta mücadele baþladý Çorum Park, Baro önünde Ömer Özer le farka gitti: 10-0 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Emre Alagöz, Abdullah Akkoyun. ÝÞKUR: Serkan, Halil, Ahmet, Yetkin, Bektaþ, Tuncay, Gültekin, Sinan, Onur, Mustafa Tekeþin, Mustafa Ceylan, Alper, Cemal, Þeref, Yýlmaz, Zafer. ELÝT OTOMOTÝV: Tarýk, Cemil, Serdar, Fatih, Tekin, Hanefi, Mehmet, Özcan, Mahmut, Bülent, Kürþat, Levent, Ramazan, Ferhat, Mesut, Adem, Ayhan, Coþkun. GOLLER: 7. dak. Mustafa Tekeþin, 24. dak. Gültekin (Ýþkur). 40. dak. Mehmet (Elit Otomotiv). SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Emre Alagöz, Abdullah Akkoyun. CEZAEVÝ: Bilal, Mahmut, Mesut, Ýbrahim Bozdoðan, Ahmet, Murat, Eser, Ýbrahim Serin, Ceylan, Kerim, Cemalettin, Kadir, Mevlüt, Orhan, Ergin. BÝLGÝ ÇAÐI KIRTASÝYE: Yakup, Hakverdi, Hakan, Vedat, Murat, Ali Bozkurt, Halit Kýlýç, Vahit, Ümit, Halit Dölcü, Turan, Ali Çakýcý, Mustafa, Oktay, Tutku, Mahmut. GOL: 60. dak. Orhan. HE KÜLTÜRSPOR : Muharrem, Samet, Kadir, Emrah, Bünyamin, Mustafa (Ahmet), Murat, Eyüp, Gökhan (Deniz), Sefa, Vedat. KIRMIZI KARTLAR: dak. Mehmet, Oðuzhan (Çorum Belediyespor), dak. Samet, Gökhan (HE Kültürspor). GOL: dak. Murat Çaðlar ÇORUMPARK: Zafer, Ýbrahim, Ömer Kaplan, Serdar, Deniz, Hasan, Ersel, Ömer Özer, Muttalip, Ömer Altýkardeþ, Mert, Menderes, Mustafa, Yalçýn, Ýsmail, Çetin. ÇORUM BARO- SU: Fatih, Cevdet, Cafer, Ýbrahim, Adem, Turan, Mustafa, Ýsmail, Murat, Ekrem, Recep, Avni, Nurullah, Özgür. GOLLER: 5. dak. Muttalip, 14. dak. Menderes, , 54. ve 55. dakikalarda Ömer Özer, 37. dak. Mustafa, 57. dak. Ýsmail. Ýþkur, Elit Otomotiv karþýsýnda iþi ilk yarýda bitirdi: 2-1 Çorum Sürücü Kursu, Göktuð Mobilya önünde ikinci yarýda farka gitti: 4-0 HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Serhat Sarkandý, Tahsin Samet Avcý. ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU: Fatih, Hüseyin Özenel Adem, Beytullah, Selahattin, Cafer, Hakan Batan, Hamdi, Þevket, Yunus, Mehmet, Engin, Hakan Bekdemir, Hüseyin Dokgöz, Sinan, Ferhat, Ali, Tuncay. GÖKTUÐ MOBÝLYA: Mahmut, Paþa, Selçuk, Tuncay, Ahmet, Celal Türkmen, Celal Yýldýrým, Hüseyin, Yaþar, Uður, Ýsmail, Ali, Mithat, Bünyamin, Hasan. GOLLER: 26. ve 40. dakikalarda Cafer, 45. dak. Sinan, 55. dak. Þevket. Cezaevi, Bilgi Çað Kýrtasiye yi son dakikada yendi: 1-0 olurken golden sonra iki takýmdan ikiþer futbolcu kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. 6 puanla lider durumda bulunan He Kültürspor geçen hafta Kargýgücüspor deplasmanýndan üç puanla dönerek moral bulan Çorum Belediyespor maçý büyük bir mücadeleye sahne oldu. HE Kültürspor un daha atak bir futbol ortaya koyduðu maçta gol yollarýnda baþarýlý olamadý ve Belediyespor kalecisi A. Latif yaptýðý kurtarýþlarla rakibine gol izni vermedi. Mücadelesi yüksek maçýn uzatma dakikalarýnda Çorum Belediyespor Murat Çaðlar ile golü buldu. Goldan sonra iki takým oyuncularý arasýnda çýkan tartýþma sonunda Çorum Belediyespor dan Mehmet ve Oðuzhan, HE Kültürspor dan ise Samet ve Gökhan kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldýlar. Maçtan tek gol ve üç puanla ayrýlan Çorum Belediyespor 6 puana yükselirken HE Kültürspor altý puanda kaldý. 2. Amatör Küme U 19 Ligi Osmancýk çýkýþýný Ýskilip de sürdürdü: 2-1 SAHA: Ýskilip Ýlçe. HAKEMLER : Burak Þahinkara, Yunus Dursun, Okan Baykara. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Murat, Furkan, Ali, Sefa (Onur), Fatih, Uður, Remzi, Burak, Mücahit, Metin (Sezai), Turgut (Mustafa). OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Barýþ, Volkan, Furkan, Ersin, Sadýk, Abdulkadir, Kazým, Sefer, Barýþ, Sinan, Muhammet (Baki). KIRMIZI KARTLAR: 89. dak. Ali, Burak, Turgut, Mustafa (Ýskilip Belediyespor). GOLLER: 53. dak. Barýþ, 89. dak. Sefer (Osmancýk Belediyespor), 62. dak. Kenan (Ýskilip Belediyespor). 2. Amatör Küme U 19 Liginde cumartesi günü Ýskilip Belediyespor ile Osmancýk Belediyespor arasýndaki maçý konuk takým son dakikada bulduðu golle 2-1 kazandý. Ancak maçýn sonucundan çok iki ilçe takýmlarýnýn aralarýnda oynadýklarý maçlarda çýkan olaylar her þeyin önüne Ulukavakspor, Alaca Belediyespor önünde ikinci yarýda 4-0 galip gelerek þampiyonluk yarýþýnda bende varým dedi. SAHA 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Yüksel Basar, Erdoðan Yandým, Furkan Alagöz. ULUKAVAKSPOR : Kadir, Can, Yusuf, Kahraman, Seydi, Celal(Musa), Enver(Samet), Ünal(tayfun), Tunahan, Talip, Ahmet. ALACA BELEDÝYESPOR : Oðuzhan, Abdurrahman, Mehmet (Ýsmail), Mithat, Taha Yasin, Volkan, Samet, Atakan, Muhammet (Osman), Seyit, Taha Bal (Mustafa). GOLLER: 50. dak. Tunahan, 62. ve 82. dakikalarda Talip, 78. dak. Enver (Ulukavakspor) 2. Küme U 19 Liginde þampiyonluk mücadelesi veren iki takým Ulukavakspor ile Alaca Belediyespor arasýndaki maçý ev sahibi takým ikinci yarýda bulduðu gollerle 4-0 kazandý. Maçýn ilk yarýsý büyük bir çekiþmeye sahne olurken ikinci yarýnýn baþýnda Ulukavakspor bulduðu golle rakibinin direncini kýrdý ve sahadan 4-0 galip ayrýlarak ligde 9 puanla liderliðe yükseldi. Alaca Belediyespor ise 7 puanda kaldý. Osmancýk ve Ýskilip takýmlarý arasýndaki gerginlik U 19 maçýnda da sürdü. Maçýn son dakikasýnda gelen golden sonra çýkan kavgada maçýn hakemi Ýskilip Belediyespor dan dört futbolcuya kýrmýzý kart gösterirken gözlemcininde bazý futbolcularý rapor ettiði öðrenildi.. Osmancýk Belediyespor bu galibiyetle iddialý konuma geldi. geçti. Ýlk yarýsý golsüz biten maçýn ikinci yarýsýnda konuk Osmancýk Belediye Barýþ la öne geçti hemen ardýndan Kenan la beraberliði saðlayan Ýskilip Belediyespor 89. dakikada Sefer in golüne engel olamadý ve 2-1 maðlup duruma düþtü. Golden sonra maç boyunca iki takým oyuncularý arasýndaki gerginlik patladý ve Ýskilip Belediyespor lu futbolcular rakip takým oyuncularýna sözlü ve fiili saldýrýda bulundular. Çýkan ve karmaþa sonunda maçýn hakemi Ýskilip Belediyespor dan dört futbolcu Ali, Burak, Turgut ve Mustafa yý kýrmýzý kartla oyundan ihraç etti. Maçta 2-1 konuk Osmancýk Belediyespor un üstünlüðü ile sona erdi. Ýskilip ve Osmancýk ilçe takýmlarý arasýndaki maçta yaþanan bu kavgalar ilk deðil. Ýskilipspor ile Osmancýk Belediyespor arasýndaki maçta gerek Osmancýk gerekse Ýskilip te oynanan maçlarda yaþanan kavgalar nedeniyle iki kulüptende bir çok futbolcu ceza kuruluna gönderilerek ceza almýþlardý. Ulukavakspor, Alaca yý ikinci yarýda daðýttý: 4-0 Bu sene Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na baþlarken kim bilebilirdi ki bu dua ile baþlayacaðýmýzý. Sevinçlerimizin buruk bir duyguya dönüþeceðini. Bilemezdik de. Hiç kimse gelecek planlarýnda acýya yer vermez. Ama insan olmanýn ve toplumca yaþama deðerlerinin paylaþmakla deðerli olduðunu bugün sporseverler olarak yaþadýk. Allah, 301 þehidimize rahmet etsin geride kalanlarýna da sabýrlar versin. ASGD Çorum Þubesinin 19. Orta Kuþak Futbol Turnuvasý açýlýþýnda paylaþtýðý bu anlamlý pankart ve Elit Otomotiv takýmýnýn Ýþkur maçýndan önce yine paylaþtýðý pankartla; sevinçte de acýda da beraber olduðumuzu ve bir olduðumuzu gördük. Hatýrlayanlara ve hatýrlatanlara teþekkürler. ÇORUM BAROSU - ÇORUM PARK Bu senenin açýlýþ maçý Çorum Barosu ile Çorum Park takýmlarý arasýnda yapýldý. Geçen senenin 3.'sü Çorum Barosu ile yine geçen senenin 2.'si olan (geçen yýl Anitta takýmý 2. olmuþtu. Bu sene ki Çorum Park takýmý oyuncularý ikinci olan takýmýn oyuncularý. Sadece takýmýn ismi deðiþmiþ) takýmýn oyuncularý karþý karþýya geldiler. Çorum Park takýmý, maçýn ilk dakikasýndan hakemin bitiþ düdüðüne kadar oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Golleri de peþ peþe ve çok kolay attý. Antrenman havasýnda geçen maçý da çok farklý kazanarak SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER : Emrah Okan, Ahmet Ecevit, Emrah Sarkandý. KARGIGÜCÜSPOR : Faruk, Recep (Anýl), Turgay, Murat Peker, Mahmut, Bedirhan, Ýlhan (Sadullah), Ozan, Metin, Murat Yaþar (Mert), Rýza. Orta kuþak izlenimleri "DUALARIMIZ SOMA'YA BAÞIMIZ SAÐOLSUN" alki_68hotmail.com Ali Doðan turnuvaya süper bir baþlangýç yaptý. Ömer, attýðý gollerle hem takýmý adýna hem de kendi adýna güzel bir baþlangýç yaptý. Çorum Barosu, son yýllarda ki en zayýf futbolunu oynadý. Hem defansta hem de hücum da hiçbir varlýk gösteremedi. ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU - GÖKTUÐ MOBÝLYA Ýki takýmýnda üstünlük kuramadýðý ilk dakikalarda Göktuð Mobilya, defansýn arkasýna atýlan toplarla etkili olmaya çalýþtý. Kaleci ile baþ baþa kalabileceði üç pozisyonda topun kontrolünü saðlayamayýnca oyunda denge bozulmadý. Ýlk yarýnýn sonlarýna doðru maçýn en iyilerinden Cafer, Çorum Sürücü Kursu adýna takýmýnýn ilk golünü kaydetti. Ýkinci MECÝTÖZÜSPOR : Samet, Mert, Ozan (Haydar), Bektaþ, Erkan, Mustafa, Gökhan, Yasin, Ersan, Emre, Mustafa Özer. GOLLER : 8. dak. Murat Yaþar, 25. (penaltýdan) ve 83. dakikada Rýza (Kargýgücüspor), 49. (penaltýdan) ve 67. dakikalarda Erkan, 50. dak. Mustafa Özer, 85. ve dakikalarda Yasin (Mecitözüspor). 1-0 Mecitözü, Kargýgücü nü ikinci yarýda devirdi: 5-3 Mecitözüspor ilk yarýsýný 2-0 maðlup kapattýðý maçta Kargýgücüspor u deplasmanda 5-3 yenerek üç puanýn sahibi oldu ve iddiasýný sürdürdü. yarýda yine Cafer, yaklaþýk metreden kullandýðý serbest vuruþta (günün en güzel golüydü diyebilirim) takýmýnýn ve kendisinin ikinci golünü atarak oyunun ve skorun tamamen kendi takýmýna dönmesini saðlamýþ oldu. Çorum Sürücü Kursu, özellikle duran toplardan attýðý gollerle turnuvaya güzel bir baþlangýç yaptý. Göktuð Mobilya ise, etkili bir golcü eksikliðini özellikle ilk yarý çok fazla hissetti. BÝLGÝ ÇAÐI KIRTASÝYE - CEZAEVÝ Maç boyunca bir takým diðer takýma oyun olarak üstünlük saðlayamaz mý? Maç boyunca bol pozisyon olmaz mý? Olmadý. Ýki takýmda üstünlük saðlayamadý, rakibine fazla net pozisyonda vermedi. Maçýn son dakikalarýna golsüz beraberlikle girilirken kaybeden takýma yazýk olacaktý. Orta alan mücadelesi þeklinde geçen, bolca ofsaytýn yaþandýðý maçý Cezaevi takýmý kazandý. Maçýn son dakikasýnda Orhan, attýðý golle hem maçýn kahramaný hem de üç puaný getiren golün sahibi oldu. HAKEMLER MÝ? Ýlk günün sonunda ( ilk üç maçý izleyebildim) genelde güzel maçlar yönettiler. Hem orta hem de yan hakemler kararlarýnda doðruydular. Hakemlerin bu kadar iyi olmasýnda kuþkusuz oyuncularýn iyi niyetli olmasýnýn payý büyüktü. Tebrikler.

19 PAZARTESÝ 19 MAYIS ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: *** 22 MAYIS Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etap Kampüs Altyapýsý (Yol, Su, Atýksu, Yaðmur Suyu, Isý ve Enerji Merkezi), Ýktisadi ve Ýdari Birimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu binalarý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: *** 11 HAZÝRAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2797 Ada No, 321 Parsel Nolu, 548,26 m2 yüzölçümlü arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 3738 Ada No, 1 Parsel Nolu, 646,01 m2 yüzölçümlü arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,08 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 13 HAZÝRAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ YÝTÝK Dodurga Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdullah YENER Kadir oðlu 1940 Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1340) Resmi ilanlar de Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Meydan Arifbey Mahallesi, 321 Ada No, 11 Parsel Nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: *** 26 HAZÝRAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesi, 2183 Ada, 9 Parseldeki 351,40 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: *** 27 HAZÝRAN T.C. Çorum 2. Ýcra 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 417 ada, 84 parsel, -/3/- baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 18 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Karakeçili Mah., Ahçýlar Mevkii, 143 ada no, 18 parsel no, 40 cilt no, 3873 sayfa no, 13 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Fakýahmet Köyü nde Satýlýk Dubleks Ev Güney cepheli 765 m2 içerisi fuul yapýlý dubleks ev sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:1192) Mür. Tel: Çorap, Tayt-Fanila Bere-Kaþkol-Eldiven Korse ve Dizlik çeþitleri ANGORA ÜRÜNLERÝ KÝRALIK ÝÞYERÝ Ankara Asfaltý 2. Km. 350 m2 (Ç.HAK:946) Bir telefon kadar yakýnýnýzda; Mehmet SORKUN ÇORUM (Ç.HAK:1263) içi yapýlý iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere emekli çay ve temizlik iþlerine bakacak bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Zevk Oto Dizayn (Ç.HAK:1330) Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: SATILIK DÜKKAN Gülabibey Mah. Baðcýlar 1. Cad. Ertuðrul Gazi Ý.Ö.O karþýsýnda 90 m2 (Ç.HAK:1341) dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1315) (Ç.HAK:1317) (Ç.HAK:1337) Kaynakcý Aranýyor Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý alýnacaktýr. Gazel Deð. Mak. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1229) (Ç.HAK:1128) Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4 Tel: KÝRALIK ARAÇ ARANIYOR Þirketimizin Çorum Þubesinde kiralýk çalýþtýrýlmak üzere K1 veya K1* Belgeli 2009 model ve üzeri Panelvan tipi araç aranmaktadýr. (Ç.HAK:1256) ORTAK ARANIYOR Çorum, çevre il ve ilçelerinde yapýlmasý planlanan iþ için (Ç.HAK:1308) ortak aranýyor. Mür. Tel: Yeni Hastane karþýsýnda Satýlýk Ýþyeri Arsalarý * 3866 ada, 24 parsel, 183 m2 * 3878 ada, 7 parsel 147 m2 Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Kaya Petrol Kamyon Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr. Gsm: Adres: Ýskilip Yolu 2. Km. ÇORUM Müracaatlarýn numaralý telefona yapýlmasý rica olunur. Kalifiyeli Mobilya Ustasý Alýnacaktýr (Ç.HAK:1338) Dolgun maaþ+ssk+yemek+servis Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR iptal Araç yýkama iþinde tecrübeli bay eleman alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek (Ç.HAK:670) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli kaynakçýlar, makine ressamý ve makine boyacýsý alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:1283) (Ç.HAK:1309) YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) Sahibinden Kiralýk veya Satýlýk Besi Çiftliði ve Tarla Ýskilip Karlýk Köyü nde m2 alanlý, cins tashihi yapýlmýþ, içinde 2 adet kuyusu, 2 adet betonarme ev ve samanlýk, 130 baþlýk açýk ve kapalý besi ahýrý bulunan (Ç.HAK:1277) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere - Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim bayan eleman - Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti. (Ç.HAK:1264) FAX CEP TEL : ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere SMMM aramaktayýz. Baþvurular þahsen yapýlacaktýr. Adres : Ýnönü caddesi no:111 (Ç.HAK:1286) Grafiker Aranýyor Takým çalýþmasýna uyum saðlayabilecek yaratýcý grafikerler alýnacaktýr SEKRETER ARANIYOR Avukatlýk bürosunda çalýþtýrýlmak üzere bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Adliye Sarayý Karþýsý Fýrat Apt. Kat: 4 (Ç.HAK:1319) Daire: 14 ÇORUM Tel: merkez ÇORUM TEL: tarla sahibinden kiralýk veya satýlýktýr. Mür. Tel: Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3 Tel : Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM BAY-BAYAN ELEMAN ARANIYOR Plastik iþinde çalýþtýrýlmak üzere bay eleman ve çay temizlik iþinden anlayan bayan eleman (Ç.HAK:1323) (Ç.HAK:463) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Hizmet sektöründe çalýþabilecek genç, dinamik, esnek çalýþma saatlerine uygun BAY AÞÇI YARDIMCISI, KOMÝ ve TABAKCI alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Zahir Et Lokantasý (Ç.HAK:1293) Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Murat Halý Yýkama Fabrikasý nda çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: (Ç.HAK:1326) Eleman Aranýyor Beton Santralinde çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyetli Transmikser Þoförleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýkram Hazýr Beton A.Þ. Osmancýk Yolu 3. Km. (Ç.HAK:1254) (Ç.HAK:1336) alýnacaktýr. Mür. Tel: Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 42 Tel: Devren Satýlýk Oto Yýkama Küçük Sanayi Sitesi nde

20 Kontenjan da deðiþiklik yok Futbol Federasyonu 3. ligde kontenjanda deðiþiklik yapmadý. Altý kontenjaný devam ettiren Futbol Federasyonu tek deðiþikliði yaþýna bakýlmadan olarak deðiþtirdi. Buna göre takýmlar kadrolarýnda 1989 ve daha önce doðan altý futbolcuyla sözleþme imzalayacak bunlardan ancak dördü sahada olabilecek. PAZARTESÝ 19 MAYIS 2014 Kýlýç la þartlar görüþüldü Çorum Belediyespor da Teknik Direktör adaylarý arasýnda ilk sýrada bulunan Gürses Kýlýç, cumartesi günü Çorum a gelerek Baþkan Zeki Gül ve Genel Kaptan Hamit Iþýk ile bir görüþme yaptý. Belediye binasýnda Zeki Gül ün makamýnda yapýlan görüþmede iki tarafta yeni sezonla ilgili þartlarýný dile getirdi ve düþünmek için süre istediler. Belediye Baþkaný Zeki Gül, görüþmede Kýlýç ýn istekleri ve düþüncelerini aldýklarýný bunlarýn bütçesini belirlediklerini gerek Gürses Kýlýç ýn gerekse kendilerinin bu þartlarý görüþmek için bir haftalýk bir düþünme süresi istediklerini söyledi. Teknik Direktör Gürses Kýlýç ise, Çorum Belediyespor un teklifinin kendisini mutlu ettiðini ve gurur verdiðini, görüþmede gerek Zeki Gül gerekse Hamit Iþýk ýn sporu bilen ve kaliteli insanlar olarak gördüðünü belirterek Üst liglerden teklifler var ve onlarla görüþmelerim olacak. Ön görüþme yaptýk ve fikir alýþ veriþinde bulunduk. Bu düþünme süresi sonunda yeniden bir araya gelerek deðerlendirmemizi yapacaðýz dedi. Görüþmede Teknik Direktör Gürses Kýlýç ýn þampiyonluk hedefiyle yola çýkýlmasý þartýyla alýnacak fut- bolularýn bütçesini çýkardýðýný ve bu rakamlarýn Belediyespor un bu yýlki bütçesinin üzerinde olmasý nedeniyle Baþkan Gül ve Genel Kaptan Iþýk ýn öncelikle bu bütçenin oluþturulmasý gerektiði üzerinde durdular. Hasta olmasý nedeniyle Gürses Kýlýç ýn ziyaretinde görüþme yapamayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün, tecrübeli teknik adamýn istekleri doðrultusunda bir kadro oluþturulmasý halinde ekonomik kaynak oluþturmak için destek vermesinin þart olduðu öðrenildi. Futbol Federasyonu yeni sezonda da kontenjanda beklenen deðiþikliði yapmadý. Federasyon Yönetim Kurulu nun hafta sonunda yaptýðý toplantýda alýnan kararlar açýklandý. Buna göre 3. ligde mücadele eden takýmlar yine kadrolarýnda altý tane kontenjan bulundurabilecekler. Bunlardan dördü sahada olabilecek. Tek deðiþikliði ise yaþ sýnýrýný kaldýrarak yaptýk. Geçtiðimiz yýllarda belli yaþ aralýðýndaki futbolcular 3. ligde sözleþme imzalayabiliyor diðerlerine izin verilmiyordu. Bu yýl ise ve daha önceki doðumlu tüm futbolcular 3. ligde kontenjandan forma giyebiyecekler ve daha sonra doðmuþ futbolcular ise normal olarak 3. ligde forma giyebilecekler. Futbol Federasyonu nu ayrýca alt yapýdan gençlerin oynatýlmasýný teþvik etmek amacýyla yeni bir uygulama baþlattý. 12. yaþýndan itibaren kulüp alt yapýsýnda iki yýl süreyse kesintisiz tescil yaptýrmýþ ve 1995 ve daha sonra doðmuþ isimlerden birine kadrosunda sezon içinde toplam 1530 dakika fiilen sahada oynatmalarý halinde her futbolcu için kulübüne 20 bin lira teþvik verecek. Özel Ýdare, Balgat önünde hakem kurbaný: 1-3 Gürses Kýlýç, Genel Kaptan Hamit Iþýk ile Belediye ye görüþmek için girerken Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Teknik Direktör Gürses Kýlýç ile ilk görüþmeyi yaptý. Görüþmede, Kýlýç ýn istekleri ve þartlarý alýnýrken, kulüben ekonomik durumu hakkýnda bilgi verildi. Bir hafta düþünme süresi isteyen iki tarafýn bir kez daha görüþeceði belirtildi. Kýlýç ýn isteklerinin mevcut bütçenin üzerinde olduðu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün destek vermesi halinde bu anlaþmanýn mümkün görünmediði öðrenildi. U 11 lere dolu engeli Tebrikler çocuklar 2 Nolu saha dün yaðan dolunun ardýndan bu hale geldi Liseli Gençler futbol yarý final grup birinciliðinde Spor Lisesi çaprazda oynadýðý maçta Ýstanbul Bayrampaþa Ýnönü Endüstri Meslek Lisesi ne uzatmanýn son Nevþehir de yapýlan Liseli Gençler Futbol yarý final grup birinciliðinde temsilcimiz Spor Lisesi finale yükselme maçýnda Ýstanbul Bayrampaþa Ýnönü Endüstri Meslek Lisesi ne uzatmanýn son dakikalarýnda yediði gollerle 2-0 maðlup olarak elendi. Grupta Ankara Deneme Anadolu Lisesi ni 2-0 yenen Antalya Konya Altý Anadolu Lisesi ile 0-0 berabere kalan Spor Lisesi son maçýnda Bursa Ýng. Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi ne 2-0 yenilmesine raðmen grupta ikinci olarak diðer grubun birincisi Ýstanbul Bayrampaþa Ýnönü Endüstri ve Meslek Lisesi ile Türkiye finallerine yükselmek için karþýlaþtý. Dün saat de Spor Lisesi Türkiye nin en iyi sekiz takýmý arasýna gireceði maçta uzatmanýn son dakikasýnda yediði golle maðlup olarak elendi oynanan maçta güçlü rakibi önünde kontrollü bir futbol ortaya koyan Spor Lisesi normal süreyi golsüz berabere bitirdi. Uzatmanýn ilk devreside golsüz berabere bittikten sonra ikinci uzatma devresinde de son iki dakikaya golsüz beraberlikle girildi. Spor Lisesi duran toptan yediði golle 1-0 maðlup duruma düþtü. Kalan kýsa sürede bir gol daha yiyen Spor Lisesi rakibine 2-0 maðlup olarak elendi. Spor Lisesi maç sonunda karþýlaþmanýn hakemine büyük tepki gösterdi. Dün öðleden sonra yaðan dolu ve yaðmur yaðýþý U 11 maçlarýný vurdu. Dün saat da 1 nolu sahada oynanmasý gereken U 11 maçlarý yaðan dolu yaðýþý nedeniyle Tertip Komitesi tarafýndan ertelendi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan U 11 maçlarýnýn bugün oynanacaðý açýkladý. Ayan, maç programýnda bir deðiþiklik yapýldýðýný diðer maçlarýnda ona göre kaydýrýlarak oynayacaðýný söyledi. Ayan ýn verdiði bilgiye göre bugünki maçlarýn programý þöyle: Saat Gençlikspor - Osmancýkspor. Saat Çorum Belediyespor - HE Kültürspor. Saat Alaca Belediyespor Ulukavakspor. Saat Ýl Özel Ýdarespor Osmancýkgücüspor. Kastamonu da devam eden U 14 grup birinciliðinde Ýl Özel Ýdarespor finale yükselme maçýnda Ankara Balgat karþýsýnda bir çok pozisyondan yararanamadý. Ýkinci yarýda beraberliði saðladý ancak son bölümde maçýn hakeminin verdiði kararlar sonucunda rakibine 2-1 yenilerek elendi. SAHA: Hasan Doðan. HAKEMLER: Onur Aydemir, Sercan Bükerman, Cüneyt Karahan. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Bedirhan, Ahmetcan, Nafican, Furkan, Oðuzhan, Mertcan, Yusuf, Semih, Burak, Ýbrahim Enes, Gökhan. ANKARA BALGATSPOR: Sefa, Furkan, Ahmet, Batuhan, Alihan, Vural, Eray, Selim, Haydar, Hamza, Rafael. Kastamonu da devam eden U 14 grup birinciliðinde Ýl Özel Ýda- Çorum Belediye, Karadere ye son dakikada teslim oldu: 0-1 Tokat ta devam eden U 14 grup birinciliðindeki temsilcimiz Çorum Belediyespor grubundaki ikinci maçýnda Trabzon Karaderespor a son dakikada penaltý golüyle yenilerek elend. Orta Kuþak ta tek maç ertelendi 19. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda dün oynanmasý gereken dört maçtan birisi ertelendi. Saat de baþlamasý gereken Balaban Makina ile Þenollar Mermer arasýndaki karþýlaþma saatindeki yoðun dolu ve yaðmur yaðýþý nedeniyle maçýn hakemi tarafýndan ertelendi. Sonraki maçlar ise havanýn ve zeminin düzelmesi üzerine normal programýnda oynandý. Ertelenen Balaban Makina- Þenollar Mermer maçýnýn oynanacaðý tarii Tertip Komitesi açýklayacak. Ýlk maçýnda Giresun Görelespor ile gol düellosu þeklinde geçen maçta iki kez iki farklý öne geçtiði maçta rakibiyle 5-5 berabere kalan ve büyük bir avantaj kaybeden Çorum Belediyespor cumartesi günki ikinci maçýnda Trabzon Karaderespor ile karþýlaþtý. Rakibi önünde üstün bir futbol oynayan Çorum Belediyespor gol yollarýnda son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca öne geçemedi. Maçýn son dakikasýnda karþýlaþmanýn hakeminin orta sahadan verdiði penaltý kararýyla gelen golle rakibine 1-0 maðlup olan Çorum Belediyespor elenmekten kurtulamadý. respor grup finalinde Ankara Balgatspor karþýsýnda hakem kurbaný oldu ve maçý 3-1 kaybetti. Dün akþam saatlerinde oynanan maçta rakibi önünde ilk yarýda Burak la girdiði üç net pozisyondan yararlanamayan Ýl Özel Ýdarespor yediði tek golle devreyi 1-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda maçta kontrolü eline geçiren ve baský kuran temsilcimiz Burak la beraberliði saðladý. Sonraki bölümde ise maçýn hakemi devreye girdi. Rakip oyuncuya ikinci sarý kartý çýkartmadan korkan, orta sahada yapýlan bariz faule devam ettiren ve Ankara Balgatspor u öne geçiren maçýn hakemi kalan bölümde de yönetimi ile baþkent takýmýnýn ismiyle hareket etmeye devam etti. Sonuçta sahadan 3-1 galip ayrýlan Balgatspor grup finaline yükseldi. Maçýn bitiþ düdüðünden sonra Ýl Özel Ýdarespor kenar yönetimi ve teknik heyeti maçýn hakemine büyük tepki gösterdiler. Ýl Özel Ýdarespor gruptan çýkma maçýnda hakemi geçemedi 19. Orta Kuþak a pankartlý baþlangýç Elif Otomotiv Servisi maça kendi hazýrladýðý pankartla çýktý ASGD tarafýndan bu yýl 19. su düzenlenen Orta Kuþak Futbol Turnuvasý cumartesi günü oynanan maçlarla baþladý. Turnuvanýn ilk maçý öncesinde iki takým oyuncularý ve davetliler ASGD Yönetimi tarafýndan hazýrlanan Dualarýmýz Soma ya, Baþýmýz Saðolsun pankartý ile çýktýlar. Daha sonra toplu olarak yapýlan bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan baþlama vuruþunu Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF BaþkanýSefer Kurtaran ve Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kah- raman Ölçer ile ASGD Þube Baþkaný Okan Ateþ tarafýndan yapýldý. Turnuvanýn baþlama vuruþunu yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, tüm takýmlara baþarýlar diledi e maçlarýn centilmence geçmesi dileðinde bulundu. Öte yandan Elit Otomotiv Servisi de maçýna Bir avuç kömür için ömür verenlere Saygýyla yazýlý pankartla sahaya çýktýlar. Ayrýca tüm maçlar maçlar öncesinde bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldub Turnuvanýn baþlama vuruþunu Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer yaptý

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi.

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı ARISOY, Belediye Başkanı

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi.

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Sedat Sırrı

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Kargý nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan Saltanat gibi muhtarlýk * HABERÝ 16 DA 7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı