Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu"

Transkript

1 STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih etti. STK'larýn tercihlerinin kendileri için çok deðerli olduðunu söyleyen AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, "STK'larýn tercihleri bizim için yol gösterici olacak. Tüm STK yönetimlerini bu sürece dahil olmaya ve tercihlerini belirtmeye davet ediyorum." * HABERÝ 7 DE Meclis Taksi isimli programda sürücü koltuðuna Çorum Milletvekili Tufan Köse otur- Meclis Taksi Çorum yollarýnda Tufan Köse taksici oldu * HABERÝ 8 DE STK temayülünde 109 oy kullanýldý. ÇORUM 24 MART 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ MHP nin aday adayý tanýtým programý adeta þölene dönüþtü MHP de büyük coþku Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen aday adayý tanýtým programý, þölen havasýnda coþkuyla gerçekleþtirildi. Veysel Bektaþ Bektaþ, Cumhurbaþkanlýðý Hukuk Ýþleri Baþkaný oldu Hemþehrimiz Veysel Bektaþ Cumhurbaþkanlýðý'nda görev aldý. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 9 DA Kuyumcudan intihar giriþimi Kuyumcu esnafý Ö.C. iþyerinde intihar giriþiminde bulundu. Çenesine dayadýðý silahý ateþleyen Ö.C. yaralý olarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu Ö.C. * HABERÝ DE Çorum'da KPSS operasyonu Kamu Personel Seçme Sýnavý'nda (KPSS) usulsüzlük iddialarýna iliþkin yürütülen soruþturma kapsamýnda Çorum'un Ýskilip ilçesinde bir öðretmen gözaltýna alýndý. Ýmam hatip okullarý Karadeniz Bölge Toplantýsý Ordu'da ORÝMDER ev sahipliðinde 21 gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum'un damgasýný vurduðu bildirildi. * HABERÝ 2 DE Çorum Veteriner Hekimler Odasý Osmancýk Ardýç Köyü nde yaþanan koyun ölümleri ile ilgili iddialara cevap verdi. * HABERÝ 5 DE Ordu da düzenlenen toplantýya ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dilaver Çevik ve Erol Kavuncu katýldý. 2 bin fidan 10 dakikada bitti Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü vatandaþlara ücretsiz fidan daðýttý. Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilen fidan daðýtýmýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. * HABERÝ DE Nevruz ateþinin üstüne düþtü Çorum da düzenlenen Nevruz Bayramý kutlamalarýnda bir genç ateþin üzerinden atlamak isterken düþtü. * HABERÝ DE Aþýdan öldüler iddiasýna yalanlama Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilen fidan daðýtýmýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. * HABERÝ 4 DE Vali Kara, Yeþil Köy de yapýlacak olan kuran kursunun temel atma törenine Vali Kur an Kursu temeli attý Çorum Valisi Ahmet Kara, Kargý ilçesine baðlý Yeþil Köy de yapýlacak olan kuran kursunun temel atma törenine katýldý. * HABERÝ 4 DE

2 2 SALI 24 MART 2015 Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu Ordu da düzenlenen toplantýya ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dilaver Çevik ve Erol Kavuncu katýldý. Ýmam hatip okullarý Karadeniz Bölge Toplantýsý Ordu'da ORÝMDER ev sahipliðinde 21 gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum'un damgasýný vurduðu bildirildi. Önder (Önder Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði) organizesinde Çorum, Amasya, Sinop, Ordu ve Giresun illeri Ýmam Hatip Okullarý Bölge toplantýsý Ordu'da yapýldý. Toplantýya bölgedeki illerin Okul Mezun ve Mensuplarý Dernek Baþkanlarý katýldý. Çorum'u, Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) Baþkaný Ayhan Boyraz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dilaver Çevik ve Erol Kavuncu temsil etti. Türkiye genelinde 20 bölge olarak yapýlan organizasyonda Önder genel merkezinden yöneticiler hazýr bulundu. ORÝMDER Baþkaný Bergüzar Çiçek'in yaptýðý açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan bölge koordinatörü ve SAMÝMDER Baþkaný Abdulkadir Yeþil, Önder Genel Baþkan Yardýmcýsý Halit Bekiroðlu, Teþkilatlanma Komisyonu Baþkaný Mustafa Þiþman birer konuþma yaptý. Konuþmacýlar genel hatlarý ile Ýmam Hatip okullarýnýn yeniden yapýlanmasý, fiziki ve eðitim sorunlarýný masaya yatýrdý. Ýmam Hatip okullarýnýn geleceðe dair yapýlanmasý, öðrencilerin kalitesi yüksek, onlarý geleceðe taþýyan iyi bir eðitim almalarý için yapýlacaklar deðerlendirildi. Çorum Ýmam Hatip okullarý hakkýnda heyete bilgi veren ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, konuþmasýna Ýskilipli Atýf Hoca'nýn, Hayrettin Karaman'ýn memleketinden selam getirdiðini belirterek baþladý. ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, Çorum'da öðrenci sayýsý, okullarýn durumu, yapýlan yatýrýmlar ve mevcut okullarýn sosyal ve eðitim çalýþmalarý, öðrencilerin baþarý durumlarý ve sosyal etkinlikteki aðýrlýklarýndan bahsetti. Özellikle Ýmam hatip lisesinde çýkarýlan dergiler ve hemen hemen her programýn vazgeçilmesi haline gelen Mehter Takýmý dikkat çekti. Çorum'daçalýþmalarda emeði olan baþta okul yöneticilerine, tüm sivil toplum kuruluþlarýna, üniversiteye, MEM ve öðrencilere teþekkür eden Boyraz, ayrýca dernek çalýþmalarý ve hedefleri hakkýnda toplantýya katýlanlara bilgiler aktardý. Toplam kýrk kiþinin katýldýðý programda karþýlýklý bilgi alýþveriþinin yaný sýra güzel sürprizler yaþandý ve toplantýya Çorum damgasýný vurdu. Çorum Ýmam Hatip Lisesi mezunu, ÇORÝMDER Yönetim Kurulu Üyesi ve KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu'nun Ýmam Hatip yýllarýndan okul arkadaþý olan, hemþehrimiz Ordu Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu, Çorum heyetinin davetini kýrmayarak toplantýya sürpriz bir ziyaret gerçekleþtirildi. Çorum'dan ve okul yýllarýndan bahseden Balkanlýoðlu, çocukluk yýllarýný anlatýrken katýlýmcýlara duygu dolu anlar yaþattý. Vali Balkanlýoðlunun toplantýya katýlmasýný büyük bir heyecanla izleyen katýlýmcýlar, Çorum'da yapýlan TEÞEKKÜR çalýþmalardan dolayý ÇO- RÝMDER yönetimini tebrik ettiler. OKA ve TUBÝTAK semineri Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 'OKA ve TUBÝTAK Projeleri Ýçin Proje Eðitimi' konulu bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. TSO'dan yapýlan açýklamaya göre, iþletme sahibi ve sanayicilerin Ar- Ge çalýþmalarýný teþvik etmek ve Avrupa Birliði projelerinden faydalanmak amacýyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn açtýðý Ar-Ge ve Ýnovasyon'da HÝBE programlarý, iþletmelerin ve sanayinin geliþmesine büyük destek saðladýðý, TUBÝTAK kanalý aracýlýðý ile verilen HÝBE desteklerinin, sektörel bazda çeþitli fýrsatlarýn da oluþmasýna zemin hazýrladýðý bildirildi. Hitit Üniversitesi'nden Okutman Mehmet Aydýnkal'ýn katýlýmýyla düzenlenecek olan bilgilendirme toplantýsýnda, iþletme sahibi ve sanayicilere, Ar-ge ve Ýnovasyon'da HÝBE desteði, Avrupa Birliði Projeleri, mevcut Ar- Ge ve inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve oluþturulmasý planlanan projeler için proje eðitimi konularý anlatýlacak. 27 Mart Cuma günü saat 14.00'de Oda Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan bilgilendirme top- Geçirmiþ olduðum rahatsýzlýktan dolayý kaldýrýlmýþ olduðum Çorum Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi nde ilk müdahalemi yapan ve devamýnda tedavimi devam ettiren Ýmam Hatip Liseleri arasý Ezan Okuma Hafýzlýk Yarýþmasý düzenlendi. Kur'an ve ezanda yarýþtýlar Genç giriþimciler eðitimde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu, 'Ben Genç Giriþimciyim' Projesi kapsamýnda yeni bir eðitim toplantýsý gerçekleþtirdi. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, toplam iki gün süren eðitimin ilk gününde Hitit Üniversitesi öðrencilerine Giriþimcilik ve Ýþ Planý Hazýrlama eðitimi verildi. Hitit Üniversitesi Araþtýrma Görevlisi Fatih Þeker tarafýndan verilen eðitimde öðrencilere iþ seçimi, yatýrým fikri geliþtirme ve planlama, finansal hazýrlýk ve strateji geliþtirme gibi konularda teknik bilgiler anlatýldý. Katýlýmýn hayli yoðun olduðu eðitimin ikinci gününde ise, ilk gün verilen teorik eðitim, pratik eðitime dönüþtürüldü. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu üyeleri ve Hitit Üniversitesi'nden akademisyenlerin gözetiminde gerçekleþtirilen 'workshop' isimle uygulamalý eðitimde öðrenciler, edindikleri bilgiler ýþýðýnda kendi iþ fikirlerini geliþtirmiþ ve yatýrýmlarýný planladý. Ýmam Hatip Liseleri arasý Ezan Okuma Hafýzlýk Yarýþmasý düzenlendi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde yarýþmaya, merkez ve ilçelerden Ýmam Hatip Liseleri katýldý Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Þube Müdürü Özcan Kuþcu, okul müdürleri, öðretmenler ve cemaat katýldý. Yaklaþýk iki saat süren yarýþmada Jüri Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu tarafýndan oluþturuldu. Dereceye girenlere yarýþma sonunda ödül töreni yapýldý. Genç Bilaller Ezan Okuma Yarýþmasýnda birinciliði Bayat AÝHL Ýsmail Soluk, ikinciliði Osmancýk Anadolu ÝHL Abdülkadir Arafat, üçüncülüðü Çorum Merkez Anadolu ÝHL Mehmet Aksoy elde etti. 'Kur'an'ýn Genç Muhafýzlarý Hafýzlýk Yarýþmasýnda birinciliði Ýskilip Anadolu ÝHL Tahir Baskýn, ikinciliði Alaca ÝHL Yunus Emre Tunç, üçüncülüðü Çorum Merkez Anadolu ÝHL Furkan Pamuk kazandý. deðerlendirildi. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk, kurulun öncelikli görevinin, gençleri giriþimciliðe özendirmek olduðunu hatýrlatarak, "Bu misyonumuz dahilinde eðitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce teorik olarak verdiðimiz eðitimleri, bu kez pratik olarak verdik ve bir iþ kurma sürecini tam manasýyla üniversite öðrencilerimize göstermiþ olduk. Ayrýca öðrencilerimizden de çok güzel iþ fikirlerinin çýkabildiðini tespit ettik. Bu fikirler, zamanla öðrencilerimiz tarafýndan yatýrýma dönüþtürülebilecektir" Çabuk, giriþimcilik eðitimlerinin ve uygulamalý workshop çalýþmalarýnýn devam edeceðini sözlerine ekledi. Eðitim kapsamýnda gruplar halinde bir araya gelen öðrenciler, birbirleri arasýnda fikirlerini paylaþarak, en uygulanabilir projeyi belirlediler ve gruplar arasýnda tartýþmaya açtýlar. Son olarak da, her grubun fikirleri ayrý ayrý sunumlarla anlatýldý ve projeler, bütün öðrenciler tarafýndan 'Ben Genç Giriþimciyim' Projesi kapsamýnda yeni bir eðitim toplantýsý gerçekleþtirdi. Dr. Gürkan Öztaþ a 15 yýllýk tecrübe Çorum Üretici Bayii * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: Nöroloji servisi hemþireleri ve çalýþanlarýna, bu süreçte yanýmda olan ve beni ziyaret eden tüm eþ dostlarýma teþekkür ederim. (Ç.HAK:81) Ünal Recep BÖLÜKBAÞ (Ç.HAK:2502)

3 Kuyumcuda intihar giriþimi Çorum'un Ýskilip ilçesine baðlý Karaçukur köyünde çýkan yangýnda 2 ev kül oldu. Edinilen bilgilere göre, sabah saat sýralarýnda Ýskilip e 40 kilometre uzaklýktaki Karaçukur köyü Merkez Mahallesi nde bir evde elektrik kontaðýndan yangýn çýktý. Ýhbar SALI 24 MART 2015 Yangýnda iki ev kül oldu üzerine Ýskilip Belediyesi'ne ait itfaiye arazözleri köye sevk edildi. Yapýlan müdahale ile yangýn diðer evlere sýçramadan kontrol altýna alýndý. Soðutma çalýþmalarý süren yangýnda Yaþar ve Kerem Dilsiz kardeþlere ait 2 ev yanarak kullanýlamaz hale gelirken, 5 büyükbaþ ve 4 küçükbaþ hayvan da telef oldu.(ýha) Olay Eðridere Çarþýsý nda meydana geldi. Nevruz ateþinin üstüne düþtü Çorum da düzenlenen Nevruz Bayramý kutlamalarýnda bir genç ateþin üzerinden atlamak isterken düþtü. Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan salý pazarýnda yapýlan kutlamalara HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya, EMEP Partisi üyeleri ve partililer katýldý. Partili kadýnlarýn nevruz ateþini yakmasýyla baþlayan programda HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya ve HDP Çorum Eþbaþkaný Özlem Tunç birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan programa katýlan partililer ateþin üzerinden atlamaya baþladý. Yoðun duman nedeniyle ayný anda iki kiþi ateþ üzerinden atlamaya kalkýnca kaza yaþandý. Çarpýþmanýn etkisiyle partili gençlerden birisi ateþin üzerine düþtü.(ýha) EROL TAÞKAN Kuyumcu esnafý Ö.C. iþyerinde intihar giriþiminde bulundu. Çenesine dayadýðý silahý ateþleyen Ö.C. yaralý olarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Dün saat 1,15 te meydana gelen olayda, silah sesini duyan çevre esnafý yaralýya ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen emniyet ekipleri bölgede Ö.C. güvenlik þeridi oluþturarak, olay yeri incelemesi yaptý. Olayla ilgili soruþturma devam Çorum'da KPSS operasyonu Kamu Personel Seçme Sýnavý'nda (KPSS) usulsüzlük iddialarýna iliþkin yürütülen soruþturma kapsamýnda Çorum'un Ýskilip ilçesinde bir öðretmen gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Ýskilip'te bir ortaokulda matematik öðretmeni olarak görev yapan Ý.C, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekiplerince evinde gözaltýna alýndý. Þüpheli, saðlýk kontrolünün ardýndan Ankara Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Ankara Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliðinin talimatýyla KPSS'de usulsüzlük, sorularýn sýzdýrýlmasý ve kopya iddialarýyla baþlatýlan soruþturma kapsamýnda 82 kiþi hakkýnda gözaltý kararýnýn bulunduðu belirtilmiþti.(a.a.) Ýskilip Kaymakam ý Þuayib Gürsoy, yangýnzede aileye destek sözü verdi. Yangýnzedelere destek sözü Ýskilip Kaymakam ý Þuayib Gürsoy, yangýnda 2 evin kullanýlamaz hale geldiði Karaçukur Köyü nü ziyaret etti. Ziyareti esnasýnda yangýn yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Gürsoy, evi yanan aileler hakkýnda köy muhtarýndan da bilgiler aldý. Daha sonra evi yanan ailelerle bir araya gelip sorunlarýný da dinleyen Gürsoy, gerekli yardýmlarýn yapýlmasý için çalýþmalarýn baþlatýldýðýný söyledi. Kaymakam Gürsoy un köy ziyaretinde Ýskilip Jandarma Komutaný Çocuk merdivenlerden düþtü Bayat ta merdivenlerden düþen 12 yaþýndaki çocuk aðý yaralandý. Yatukçu Mahallesi nde meydana gelen olayda Ý.B.K. isimli 12 yaþýndaki çocuk yurdun merdivenlerinden düþünce yaralandý. Durumu aðýr olan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý. Bahri Civa, Ýskilip Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mehmet Gürbüz, Ýskilip Sosyal Yardýmlaþma Müdürlüðü personeli de hazýr bulundu. Çorum AFAD da sabah saatlerinde köye giderek teknik inceleme yaptý ve evleri yanan ailelerin acil yardým talepleri için harekete geçti. Ziyarette ÝHA muhabirine kýsa bir açýklama yapan Gürsoy, yangýnýn izlerinin kýsa sürede giderilmesi için devletin tüm imkanlarýnýn seferber edileceðini söyledi.(ýha) Yayaya çarptý Mecitözü nde meydana gelen kazada araç yayaya çarptý. Hüseyin E. aracýyla Bahriye Üçok Caddesi nde seyrederken 1 yaþýndaki M.C.E. isimli çocuða çarptý. Yaralanan çocuk ileri tetkik ve tedavi amacýyla Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

4 4 SALI 24 MART bin adet fidan daðýtýldý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü vatandaþlara ücretsiz fidan daðýttý. Orman Ýþletme Müdürlüðü aðaç kesiminin engellenmesi ve bilinç oluþturmak amacýyla 'Aðaç Kesme Fidan Dik' kampanyasý baþlattý. Kampanya kapsamýnda Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam ve kurum personeli Mart Dünya Ormancýlýk Haftasý nedeniyle 2 bin adet çam fidaný daðýttý. Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilen fidan daðýtýmýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilen fidan daðýtýmýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Akademisyenler HÜBTUAM ý tanýdý Saadet Partisi Milletvekili Aday Adayý Sedat Aksungur, Türkiye'de yasal boþluklar nedeniyle sayýlarý hýzla artan yabancý marketlerin Perakende Yasasý'nýn çýkmamasý sonucu yaygýnlaþtýðýný belirterek, Çorum'da sattýklarý ürün yelpazeleri çoðalmaya baþlayan bu tür marketlerin sayýlarýnýn 100'e yaklaþtýðýný bildirdi. Aksungur, yabancý marketlerin yerel ekonomiye katkýlarýnýn olmadýðýný, bu nedenle çeþitli sorunlar yaþandýðýný belirterek, þöyle dedi: "Yabancý perakende sektöründe gýda ve temizlik maddelerinin yaný sýra giyim, mefruþat züccaciye, tuhafiye, ayakkabý, hýrdavat, beyaz eþya, halý, mobilya, kozmetik ürünleri ve daha sayamadýðýmýz 7'den 77'ye her türlü ürünü bulmak mümkün. Hal böyle olunca marketlerinin bulunduðu yerlerde yerli ve küçük esnafýmýz iþ yapamaz hale gelmiþ. Kiralarýný ve diðer masraflarýný çýkartamayan küçük esnaflarýmýz gün geçtikçe bir bir iþ yerlerini kapatmak zorunda kalýyorlar. Ýþ yerini kapatan esnaflarýmýz daha sonra baþka þehirlerde çalýþmak zorunda kalýyorlar. yabancý marketlerinin þube sayýsýnýn çoðalmasýna müsaade eden Çorum'un önde gelen siyasilerin çözüm bulacaðýz vaatlerinde bulunurken, bir yandan da çoðalmalarýna sesiz kalýyorlar. Bugün itibarý ile Çorum'da çoðalmakta olan yabancý marketlerin sayýsý nüfusumuzun sayýsý 2007 yýlýnda 549 bin iken bu gün bu sayý 527bine düþmüþtür. Günlük sýcak paranýn ilimiz dýþýna çýkmasýna sebep olmaktadýr. Böylece ilimizin ekonomimize de zarar vermekteler. Günlük sýcak para il dýþýna çýkýnca, esnaflarýmýz da iþ yapamaz duruma gelmekte ve dolayýsýyla iþyerlerini kapatýp baþka þehirlere iþçi olarak çalýþmaya gitmektedirler. Ýþte tam burada niçin yýllarca milli görüþ dediðimiz, niçin milli sermaye dediðimiz ortaya çýkmakta. Eðer biz siyasetçiler seçilip meclise girdiðimizde insanlarýmýzýn, esnafýmýzýn sýkýntýsýný, derdini gideremedikten sonra o koltuklarda oturmamýz vebalden baþka bir þey olmaz. Bu sadece perakende sektöründe olan bir yok oluþ deðildir. Çorum OSB'de ve þehir merkezinde gýda üretimi yapan firmalarýn iþçi çalýþtýrma sayýsýnda da düþüþ vardýr. Bu tür yabancý marketlerde satýlan ürünler kentin Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÜBTUAM ý tanýttý. Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin (HÜB- TUAM) iþleyiþi ve teknik donanýmý hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, kýsa sürede tamamlanarak faaliyet göstermeye hazýr hale gelen HÜBTUAM Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen toplantýda konuþan Rektör Prof. Dr. Alkan, mazeret üretmeksizin, doðru olduðuna inandýklarý yolda ilerleyerek Çorum açýsýndan büyük önem arz eden ve sadece kent deðil tüm bölgeye hizmet verecek seçkin bir laboratuvara üniversitenin kavuþtuðunu açýkladý. Merkez Laboratuvarý nýn iþleyiþi hakkýnda mevcut durum deðerlendirilmesi yaparak dünyadaki bütün mücadelelerin bilgi üzerinden yapýldýðýný ve toplumlarýn geliþmiþlik düzeylerinin temel kriterlerinden birinin de ülkelerin sahip olduklarý teknoloji olduðuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, HÜBTUAM ýn dinamik ve nitelikli personeli, modern altyapý ve laboratuvar olanaklarý ile araþtýrmacýlara bilimsel ortam saðlayacaðýný belirterek, Hep birlikte bu güzel mekaný anlamlý hale getirmek için omuz omuza çalýþarak baþarýlý projelere imza atmalýyýz Ýnovasyon, AR-GE, tasarým ve markalaþmaya odaklanmanýn önemine deðinerek HÜBTUAM ýn üniversite-sanayi iþbirliðini saðlamak adýna da önemli bir rol oynayacaðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilen Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent in de tamamlanan modern binasý ile faaliyete hazýr hale geldiðini açýkladý. Rektör Prof. Dr. Alkan, Teknokent te üniversitesanayi iþbirliði çerçevesinde akademisyenleri ile iþ dünyasýný bir araya getirerek, güçlü bir üniversite-sektör iþbirliðinin oluþturulmasýnýn hedeflendiði belirterek, öðretim elemanlarýndan Çorum TGB-Teknokent te yer almalarýný istedi. HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ tarafýndan da HÜBTUAM ýn fiziki altyapýsý, iþleyiþi ve yapýlmak istenen testlerde izlenecek yollar hakkýnda bilgilerin verildiði toplantý sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Alkan, öðretim elemanlarý ile birlikte HÜBTUAM ve Teknokent binalarýnda incelemelerde bulundu. Yerel marketler korunmalý Saadet Partisi Milletvekili Aday Adayý Sedat Aksungur, yerel marketlerin önemine dikkat çekti. yerli ürünleri deðildir. Sorun sadece Perakende Yasasý'nýn çýkmamasýnda deðildir. Sorun yerel yönetimlerin bulunduklarý yerlerde esnafý koruyucu önlemleri almamasýdýr. Özellikle bu tip marketlerin ruhsatlandýrma aþamasýnda küçük esnafý koruyucu kriterlerin oluþturulmamasý ve sürdürülebilirliðini engelleyecek onaylarýn verilmemesi ile küçük esnafýmýza destek olabiliriz. Aksi takdirde memleketimizde iþsizlik sorunu gün geçtikçe artmaya devam edecektir. Çorum kendi yaðýyla kavrulan bir ilimiz. Sanayisi, küçük esnafý ve halk seçip yolladýðý siyasetçilerden Çorum ve ilçeleri için hiç bir yatýrým görmemiþtir. Bütün saymýþ olduðumuz. bu olumsuz sebeplerin yegane temeli siyasetçilerimiz halktan kopuk olarak yaþamalarýdýr, þehrimiz için acil ihtiyaçlar spor merkezi yüzme havuzlarý degildir. Þehrimizde hizmeti insana yapmaksa amaç bütün olarak düþünmektir, Esnafýyla, sanayicisiyle, halkýyla, Bizler Saadet kadrolarý olarak meclise girdiðimizde kentleþmeyi yeniden inþa edip esnaf kardeþlerimizin, sanayicimizin, üretim yapan bir topluluðun sahipçisi, destekçisi olacaðýz. Bunu Ankara'da oturarak seçim zamaný gelip vaedlerle insanýmýzý aldatarak deðil, yapmýþ olduðumuz hizmetlerimizle göstereceðiz." Vali Kur an Kursu temeli attý Vefat eden huzurevi sakinlerine mevlid Mart Yaþlýlara Saygý Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü'nde Ýl Müftülüðü ile koordineli olarak program düzenlendi. Programda, bugüne kadar Atýl Uzelgün Huzurevi ile Ahmet Akdað Huzurevi'nde kalýp vefat eden yaþlýlar için Mevlid-i Þerif okutuldu. Programa Vali Ahmet Kara, Müftü Mehmet Aþýk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, kuruluþ müdürleri din görevlileri, huzurevi sakinleri ve personel katýldý. Vali Ahmet Kara nýn yaþlýlarýn haftasýný kutlamasý ile baþlayan program, Kur'an'ý Kerim tilaveti, Mevlid-i Þerif, Vali Kara, Yeþil Köy de yapýlacak olan kuran kursunun temel atma törenine katýldý. Çorum Valisi Ahmet Kara, Kargý ilçesine baðlý Yeþil Köy de yapýlacak olan kuran kursunun temel atma törenine katýldý. Gerçekleþtirilen temel atma törenine, Çorum Valisi Ahmet Kara, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Belediye Baþkaný Zeki Þen, il Müftüsü Mehmet Aþýk, Garnizon Komutaný J. Üst.Teð. Süleyman Erden, Ýlçe Emniyet Amir V. Komiser Bünyamin Dede, AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Av. Gülhan Demiral, AK Parti Milletvekili A. Adayý Prof.Dr.Þakir Þahin, Yeþil Köy Muhtarý Eyüp Aksoy ve köy halký katýldý. Temeli atýlacak olan kuran kursu ve sosyal tesisin Yeþilköy Kuran Kursu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði nce yaptýrýlacaðýný belirten Yeþil Köy Muhtarý Eyüp Aksoy, "Derneðimizin üyelerinin büyük çoðunluðu bayanlardan oluþuyor. Ýnþallah büyüklerimizin de sayesinde 250 metrekarelik inþaatýmýzý kýsa bir sürede tamamlamayý arzu ediyoruz þeklinde konuþtu. Þuanda burada Yeþilköy de sizlerle olmaktan ve bir kuran kursunun temelini atmaktan dolayý mutlu olduðunu ifade eden Çorum Valisi Ahmet Kara, "Ben bu kuran kursunu yapmak üzere dernek kuran, bir araya gelen tüm ilgililere ve özellikle muhtarýmýza teþekkür ediyorum. Eðitim önemlidir. Eðitim inancýmýz gereði, beþikten mezara kadar farz kýlýnan bir ibadettir. Bu kuran eðitimi olduðu zaman çok daha büyük bir önem kazanýr. Birlik ve beraberlik içerisinde böyle güzel bir tesisin inþasý için bir araya gelen dernek üyelerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Temelini atacaðýmýz kuran kursumuzun hayýrlý olmasýný diliyorum Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ise Vali Ahmet Kara nýn Kargý nýn Kargý nýn sorunlarýyla yakýndan ilgilendiðini belirterek, "Valimizin ilçemize ikinci geliþi. Saðolsun bizleri yalnýz býrakmadýlar. Valimiz her konuda bizden desteklerini esirgemiyor. Ýlçemiz adýna sayýn valimiz büyük bir kazaným. Ýnþallah sayýn valimizle uzun süre çalýþma imkanýmýz olur. Kendisinden her türlü desteði görüyoruz. Bu nedenle kendisine çok teþekkür ediyorum ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan temel atma törenine geçildi. Vali Kara temel atma töreni için kesilecek kurbanýn kesilmesine izin vermeyerek, "Bunu kesmeyelim, baðýþlayalým. Allah niyetinizi kabul etsin. Ameller niyetlere göredir. Madem siz kurban niyet ettiniz. Allah kabul etsin ancak burada kesmeyelim diyerek kurbanlýk koyunun baþýný okþadý. Vali Kara daha sonra temelin harcýný atmak üzere protokol üyeleri ile birlikte tuþa bastý. Temel atma törenin ardýndan Yeþil Köy Muhtarlýðý tarafýndan davetlilere yemek ikram edildi.(ýha) Programa katýlan Vali Ahmet Kara, huzurevi sakinlerine hal-hatýr sordu. dua ve ilahiler ile devam etti. Programda Fatih Sultan Mehmet Camii Ýmam hatibi Yüksel Koca, Abdibey Camii Ýmam Hatibi Hidayet Sert, Akþemsettin Camii Ýmam Hatibi Zeki Kanbur; Fatih Sultan Mehmet Camii Vali Ahmet Kara, Ýstiklal Marþý nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü münasebetiyle düzenlenen Mehmet Akif Þiirlerini Güzel Okuma Yarýþmasýnda dereceye giren öðrencileri ödüllendirdi. Valilik ten yapýlan açýklamaya göre, Mehmet Akif Þiirlerini Güzel Okuma Yarýþmasýnda ortaokullar arasýnda birinci olan Ýsmail Kakaç Ortaokulu öðrencisi Zelal Solak, liseler arasýnda birinci olan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öðrencisi Nisa Koçak, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük Müezzini Ýsmail Þenol, Hicret Camii Müezzini Ýlhami Kurt ile Emre Camii Müezzini Murat Küyük görev aldý. Baþarýlý öðrencilere ödül Vali Kara, Mehmet Akif Þiirlerini Güzel Okuma Yarýþmasýnda dereceye giren öðrencileri ödüllendirdi. ve okul idarecileri ile birlikte Vali Kara yý makamýnda ziyaret etti. Baþarýlý öðrencileri kutlayan Kara, onlarýn baþarýlarýyla gurur duyduklarýný ifade ederek, bundan sonra da baþarýlarýnýn devam etmesini temenni etti.

5 AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TRT Avaz a deðerlendirmelerde bulundu. Uslu, TRT Avaz ýn yýldönümünde AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, Ankara da hemþehrileri ile buluþtu. Karaca Gökçedoðan da AK Parti Ankara 1.Bölge Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Vahit Býçak, milletvekili adaylarýný belirleme sürecinde STK'larýn görüþlerine baþvurulmasýyla ilgili bir açýklama yaptý. Ankara'da Çorumlular'ýn kurmuþ olduklarý dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar baþta olmak bir çok STK'nýn þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonra da þahsýna olan desteklerini ortaya koyacaklarýna olan inancýnýn tam olduðunu belirten Býçak, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Dernekler sivil toplumun en önemli unsurlarýndandýr. Sivil toplum, kendine özgü geliþme dinamiðine sahip, kurumsallaþmýþ karar alma ve uyuþmazlýk çözme yapýsý bulunan, devletten baðýmsýz bir toplumsal alaný ifade eder. Sivil toplum kuruluþlarý Devlet birimlerinin vesayeti altýnda deðildir. Sivil toplum kuruluþlarý, kendi yapýlanmalarý ve faaliyetleri hakkýnda kendilerinin karar verebilir. Sivil toplum kuruluþlarý, Devlet politikasýnýn gidiþatýný belirler veya en azýndan etkiler. Sivil toplum Kuruluþlarýnýn en önemli iþlevleri, siyasi iktidara nüfuz etmek, siyasi iktidarý parçalayarak AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TRT avaz ýn mkuruluþ yýldönümü kutlamalarýna katýldý. TRT Avaz için düzenlenen gala gecesine katýlan TRT Genel Müdürü Þenol Göka, nevruzun coþkuyla kutlandýðýnýn görüldüðünü belirterek, "Bütün bu coþkuyu TRT Avaz'ýn kuruluþ yýl dönümüyle birleþtirmek bizim için daha bir heyecan verici, daha mutluluk verici" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, konuþmasýnda "Ortak bir Türk kültürünün ortak deðerlerin anlayýþlarýn duygularýn yaygýnlaþmasý paylaþýlmasý dayanýþma ruhunun güçlenmesi bakýmýndan önemli bir yayýn kuruluþu olduðunu düþünüyorum. Daha nice uzun baþarýlý yýllar diliyorum" ifadesini kullandý. Gecede TRTGenel Müdürü Göka ve Uslu, ateþ üstünden atlayýp demir dövdüler. Geceye, Türkmenistan'ýn Ankara Büyükelçisi Ata Serdarov, Özbekistan'ýn Ankara Büyükelçisi Ülfat Kadirov ve Kazakistan'ýn Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayvez de katýldý. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, Ankara da Çorumlu hemþehriyleriyle bir araya geldi. Mamak ilçesinde Gökçeaðaç Köyü Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði nin açýlýþýna katýlan milletvekili aday adayý Karaca, Çorumlulardan 7 Haziran daki seçimlerde AK Parti ye destek istedi. Çorum a hizmet etmek amacýyla bu kutlu göreve talip olduðunu dile getiren Karaca, Zaman kamuda edindiðimiz deneyimleri hemþehrilerimize, þehrimize aktarma zamaný. Tüm kardeþlerimizle birlikte var gücümüzle þehrimize, hemþehrilerimize hizmet edeceðiz. Ankara da yaþayan çok sayýda hemþehrimiz var. Milletvekili olduðum taktirde sadece Çorum daki hemþehrilerimizin deðil Ankara da yaþayan Çorumlularýnda mecliste seni olup, sizlerin sorunlarýnýn çözümü için var gücümle çalýþacaðým diye konuþtu. Karaca, konuþmasýnýn ardýndan Gökçeaðaç Köyü Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Þakir Karaca ile birlikte derneðin açýlýþýný yaptý. Prof.Dr. Vahit Býçak, STK'larýn görüþlerine baþvurulmasýyla ilgili bir açýklama yaptý. Vahit Býçak STK'lara seslendi adem-i merkezi hale getirmek, bireyleri otoritenin baskýsýna karþý korumak ve böylece despotizme karþý güvence oluþturmaktýr. Dernek kurma ve derneðe üye olma Anayasal bir haktýr Anayasasý'nýn. maddesi "dernek kurma hürriyeti" baþlýðýný taþýmaktadýr. Bu maddeye göre; "herkes,... dernek kurma hakkýna sahiptir". Sivil toplumun ve sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, Türk demokrasisinin geliþmesine büyük katký saðlayacaktýr. Bireylerin toplumsal sorunlarýn çözümüne aktif katkýda bulunmalarý, örgütlenme özgürlüðü (dernek veya vakýf þeklinde) ve toplantý ve gösteri yürüyüþleri özgürlüðü gibi hürriyetlerin tam olarak saðlanmasýyla mümkün olabilmektedir. Milletvekili adaylarýný belirleme sürecinde Ak Parti tarafýndan STK'larýn görüþüne baþvurulmasý uygulamasý fevkalade yerinde bir uygulamadýr. Demokrasinin ve insan haklarýnýn geliþtirilmesi yönünde atýlmýþ çok önemli bir adýmdýr. Bektaþ, Cumhurbaþkanlýðý Hukuk Ýþleri Baþkaný oldu YÜKSEL BASAR Hemþehrimiz Veysel Bektaþ Cumhurbaþkanlýðý'nda görev aldý.. Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan Hediye- Yardýmlaþma Fonu üyeleri kahvaltýda buluþtu. MEM personelinin acý (hastalýk, ölüm) mutlu (doðum, evlenme, emekli olma vs.) gününde birbirlerine maddi manevi destek olabilmek adýna gönüllülük esasýna göre kurulan Hediye Yardýmlaþma Fonu üyeleri, sabah mesai öncesi Müdürlük yemekhanesinde verilen kahvaltýda bir araya geldi. Hediye - Yardýmlaþma Fonu Sorumlusu Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý ve Yönetim Kurulu üyelerinin organize ettiði kahvaltýya Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, bölüm amirleri ve personel katýldý. Kahvaltý sonrasý bir konuþma yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük. Acýlar paylaþtýkça azalýr, sevinçler paylaþtýkça çoðalýr sýrrýnca arkadaþlarýmýzýn gönüllü olarak bir araya gelip mutlu ve hüzünlü günlerinde birbirlerine maddi-manevi destek olmalarý takdire þayandýr. Bu iþleri gönüllü olarak yürüten arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Baþarýlar diliyorum. Sizlere de katýlýmlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum. Hediye - Yardýmlaþma Fonu Sorumlusu Mahir Odabaþý da, Hayatýn hýzlý akýþý arasýnda bazen eþimizi dostumuzu mutlu veya hüzünlü anlarýnda ihmal edebiliyoruz. Ama Adalet dalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýsý Veysel Bektaþ, Cumhurbaþkanlýðý Hukuk Ýþleri Baþkaný oldu. bir arkadaþýmýz hatýrlattýðýnda ise tamam ben de katýlayým, geleyim diyoruz. Ýþte bu nedenle, Hediye - Yardýmlaþma fonu bünyesinde bir araya gelen üyelerimizin, birlik beraberlik, kaynaþma adýna bizleri kýrmadan sabah mesaisi öncesi organize edilen kahvaltýlý toplantýya gösterdikleri yoðun ilgiden dolayý arkadaþlara ve bu günümüzde bizleri yalnýz SALI 24 MART Veteriner Hekimler Odasý Aþýdan öldüler iddiasýný yalanladý Veysel Bektaþ Çorum Veteriner Hekimler Odasý Osmancýk Ardýç Köyü nde yaþanan koyun ölümleri ile ilgili iddialara cevap verdi. Koyun ölümleri ile ilgili kamuoyunun doðru bilgilendirilmesi ve veteriner hekimlik mesleðinin yýpratýlmamasý amacýyla yapýlan açýklamada, hayvan sahibinin Osmancýk ilçesinde serbest çalýþan Veteriner Hekime gelerek koyunlarýnýn öldüðü ve Bohça Aþýsý yaptýrmak istediði belirtilerek, Ayný gün aþý yapýlýyor. Fakat koyun ölümlerinin devam etmesi üzerine tarihinde Osmancýk Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Veteriner Hekimleri tarafýndan yapýlan tespitte hayvan sahibinin 250 civarýnda koyun ve kuzuya sahip olduðu saptanýyor. Hayvan sahibinin basýna verdiði haberlerde hayvanlarýndan 100 tanesinin öldüðünü belirttiði halde ölümlerle ilgili resmi tespitlerde hayvan sahibi tarafýndan bu kadar ölüm olduðu gösterilememiþtir. Osmancýk Ýlçe Müdürlüðü Veteriner Hekimleri tarafýndan ölen hayvanlardan marazi madde alýnarak Etlik Veteriner Kontrol Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü ne bizzat götürülmüþ ve yapýlan otopside hayvanlarýn çok zayýf olduðu ikiz gebelik ve karaciðerde parazitlerin olduðu tespit edilmiþtir. Patolojik muayenede ölüm sebebinin Gebelik Toksemisi olduðu tespit edilmiþtir. Ayrýca hayvan sahibine hayvanlarýnýn çok zayýf olduðu ve ölümlerin Gebelik Toksemisine baðlý olarak þekillendiðinden enerji içeriði zengin yemlerle besleme yapýlmasý tavsiye edilmiþtir. denildi. TÜGVA vizyon belirliyor Türkiye Gençlik da bunun üzerine daha Vakfý (TÜGVA), Ýstanbul da gerçekleþen Vizyon toplantýsýnda il temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantýya TÜGVA Genel Baþkaný Ýsmail Emanet, Baþkan Yardýmcýlarý ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber il temsilcisi katýldýsetmediði, çok yoðunlaþýyor. Son dönemde gençlere yatýrým yapma noktasýnda herkesin katký saðladýðýný gördüklerini belirten Emanet, Türkiye Gençlik Vakfý olarak toplumun geneline hitap etmek istediklerini ve kimsenin kendini öteki his- kendinden bir Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA), Ýstanbul7da toplandý. Tüm Türkiye'yi kucaklamalýyýz parça bulduðu, hizmet aldýðý Toplantý öncesi bir konuþma yapan TÜGVA Genel Baþkaný Ýsmail Emanet, Tarihe bakýldýðýnda aslýnda biz medeniyet olarak bir vakýf medeniyetiyiz. Yani þehirleri bile vakýflar üzerinden kurmuþuz. Bu özelliðimizi yeniden canlandýrmak gerekiyor. Cumhurbaþkanýmýz bir vakýf olacaklarýný söyledi. Konuþmanýn ardýndan Genel Merkez Koordinatörlük baþkanlarýnýn kendi alanlarýnda hazýrladýklarý sunumlar yapýldý. Ýl temsilcileriyle istiþareler yapan Genel Baþkaný Ýsmail Emanet, temsilcilerin dilek ve temennilerini alarak görüþ alýþveriþinde bulundu. MEM de Hediye-Yardýmlaþma Fonu Emlakçýlýk kurs kayýtlarý baþladý Çorum Yorgancýlar Çeyizlik Eþya Perde Ýmal ve Satýcýlar Esnaf Odasý nýn açacaðý Emlakçýlýk Kursu 1 Nisan - 22 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Kursa kesin kayýtlar dün itibariyle baþlarken Mayýs 2015 tarihinde bitecek. Oda da yapýlan açýklamada, kursa kayýt olmak isteyenlerin Oda merkezine kayýt yaptýrmalarý gerektiði belirtildi. Hediye-Yardýmlaþma Fonu üyeleri kahvaltýda buluþtu. býrakmayan, maddi manevi desteklerini esirgemeyen, bizlere rehber olan Ýl Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Seyit Ali Büyük e teþekkür ediyorum. diye konuþtu.

6 SALI 24 MART 2015 Onlarý mutlu eden ziyaret Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü koordinasyonunda Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ne ziyaret gerçekleþtirildi. Yaþlýlar Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen ziyarete Halk Saðlýðý Müdürlüðü nü temsilen, Aile Hekimliði Þube Müdürü Dr. Zafer Yapar, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi, Kanser Birimi, ve Obezite Birimi çalýþanlarý katýldý. Sohbet ortamýnda geçen ziyarette, Yaþlýlýk döneminde saðlýk konulu bilgilendirme yapýldý. Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi Sorumlusu Ebe Nurhan Yurtel tarafýndan yapýlan bilgilendirmede, yaþlýlýk döneminde beslenme, fiziksel aktivite, yaþlýlýk dönemi aþýlarý, sigara vb. zararlý alýþkanlýklardan uzak durma, boþ vakitlerde düzenli hobi ve uðraþ edinmenin beden ve ruh saðlýðý üzerindeki olumlu etkileri konuþuldu. Yurtel, yaþlýlýk dönemi yaþam tarzý deðiþiklikleri ve beslenme önerilerini þöyle sýraladý; Öðün sayýsý artýrýlmalý, az ve sýk yemek yenilmelidir. Sabah kahvaltýsý mutlaka yapýlmalýdýr. Ýdeal vücut aðýrlýðý korunmalý, besinler yoluyla alýnan enerji ile harcanan enerji arasýndaki denge saðlanmalýdýr. Kýrmýzý et yerine tavuk veya hindi eti tercih edilmeli, haftada en az 2- kez balýk tüketilmelidir. Hayvansal kaynaklý yað tüketimi azaltýlmalý, bitkisel kaynaklý sývý yaðlar tercih edilmelidir. Az yaðlý veya yaðsýz süt ve yoðurt tüketimine özen gösterilmelidir. Çorum Belediyesi tarafýndan 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma Haftasý etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilen Destan 1915 adlý sahne gösterisi izleyenleri duygulandýrdý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, AK Kan þekerini hemen yükselten þeker, þekerli ve hamurlu besinler yerine muhallebi ve sütlaç gibi sütlü tatlýlar tercih edilmelidir. Özel gün ve toplantýlarda pasta, tatlý ve þekerleme tüketiminden olabildiðince kaçýnýlmalýdýr. Her gün imkânlar dâhilinde 5-7 porsiyon sebze ve meyve ile haftada 2- kez kuru baklagil yemeði tüketilmelidir. Kýzartma ve kavurma yöntemleri yerine saðlýk açýsýndan daha uygun olan haþlama, ýzgara ve fýrýnda piþirme yöntemleri tercih edilmelidir. Mümkün olduðunca yaþa ve bireyin saðlýk durumuna uygun olarak fiziksel aktivite artýrýlmalýdýr. Kemik saðlýðýnda önemli D vitamini alýmý için güneþten yararlanýlmalý, hergün dakika güneþlenilmelidir. Su tüketiminin yeterli olmasýna özen gösterilmeli günde 8-10 bardak su tüketimine özen gösterilmeli, susama hissi olmasa bile belirli aralýklarla su içmelidir. Beyin kanamalarý ve ölümlere yol açan yüksek tansiyondan korunmak için günlük tuz tüketimi kýsýtlanmalýdýr. Hazýrlanmýþ yemeklere ilave tuz eklenilmemeli ve tuz içeriði yüksek geleneksel besinler olan turþu ve salamuralardan uzak durulmalýdýr. Sigara, alkol, aþýrý çay ve kahve tüketiminden kaçýnýlmalý, çay kahve asitli içecekler yerine Ihlamur, kuþburnu vb. bitki çaylarý, taze sýkýlmýþ meyve suyu, ayran tüketilmelidir. Ziyaret sonunda yaþlýlara el havlularý hediye edildi. Huzurevi ne kurs sözü Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðü Çocuk Bakým Elemaný kursiyerleri, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret etti. Çorum Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Yasin Yetim baþkanlýðýnda yapýlan ziyarete, kurs öðretmeni Aynur Ertürk ile 17 kursiyer katýldý. Yaþlý bakýmevinde sunulan hizmetlerle buradaki yaþam alanlarýný yerinde görmek amacýyla yapýlan ziyaret sýrasýnda konuþan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Yasin Yetim, kurum olarak toplumun her kesimiyle aktif iletiþim içerisinde olmayý hedeflediklerini, yaygýn Ziyaret süresince huzurevi sakinleri ile sohbetl edildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü ekipleri Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. eðitim hizmetlerini her alanda zenginleþtirmeyi planladýklarýný söyledi. Kurs öðretmeni Aynur Ertürk ise, ziyaretin verimli geçtiðini belirterek, "Kursiyerlerimiz ziyaret sýrasýnda burada barýnan saygýdeðer yaþlýlarýmýzla sohbet imkâný buldular. Onlarýn dilinden, çocukluk dönemlerindeki oyunlarla eðlence araçlarýný öðrenme fýrsatý bulduk." Dedi. Kursiyerler ise, ziyaret esnasýnda kurduklarý sosyal iletiþimle öðrendikleri bilgilerin kendileri için özgün bir kazaným anlamý taþýdýðýný kaydetti. Merkez Müdürü Yasin Yetim, buralarda ka- HEM Müdürlüðü Çocuk Bakým Elemaný kursiyerleri, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret etti. Kýzýlay dan huzurevi ziyareti Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý ve Hitit Üniversitesi Kýzýlay Ünikulüp üyeleri, huzurevinde kalan yaþlýlarý ziyaret etti. Ziyaret süresince huzurevi sakinleri ile sohbetler edilip hal ve hatýrlarý soruldu. Düzenlenen eðlencelerle huzurevi sakinleri mutlu bir gün geçirdi. Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve davetlilerin salonu tamamen doldurduðu tiyatro gösterisinde görsel ve ses efektleri ile hazýrlanmýþ gösteri izleyenler tarafýndan oldukça beðenildi. Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlý anýsýna hazýrlanan ve yaklaþýk bir saat süren oyunun yönetmenliðini Ýshak 2. Tekgül yaptý. lan vatandaþlarýn ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda her türlü kursu açacaklarýný belirterek, bu tür faaliyetleri bundan sonra da giderek artýracaklarýný kaydetti. Destan 1915 duygulandýrdý Destan 1915 adlý sahne gösterisi izleyenleri duygulandýrdý. ATT lerin sorunlarý çözülmeli Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný M. Fatih Gök, Acil Týp Teknisyenlerini (ATT) kutladý. 22 Mart Acil Týp Teknisyenleri Günü nedeniyle açýklama yapan Gök, Türk Saðlýk- Sen olarak Acil Týp Teknisyenleri Günü nde sorunlarýn çözümü için bir adým atýlmasýný bekliyoruz. diyerek þunlarý kaydetti; Ambulanslarýn kurþunlandýðý, býçakla yaralama ve darp vakalarýnýn yaþandýðý bir çalýþma ortamýnda hizmet üretiliyor. Ambulanslara bin taþeron þoför alýmý ihalelerinin gerçekleþtirilmek istendiði bir dönem yaþanmakta ve bu uygulamanýn yaygýnlaþtýrýlmak istendiði de açýkça görünmektedir. M. Fatih Gök Acil saðlýk hizmetlerinde de ucuz iþ gücü ve kuralsýz çalýþma gibi bir düzeni kurmak isteyenlerin uygulamalarý, Kýyafet vermemek gibi temel ihtiyaçlarda hala sýkýntý yaþanmasý, ambulans kazalarýnýn önüne geçilememesi, aðýr iþ yükü, yetersiz istihdam Ambulanslarýn ve 112 acil saðlýk hizmetleri istasyonlarýnýn fiziki mekânlarýnýn uygunsuzluðu gibi birçok sýkýntý ile karþý karþýya kalýnmaktadýr. Tüm bu zorluklara ve sýkýntýlara raðmen hizmet üretmeye çalýþan cefakâr Acil Týp Teknisyenlerinin sorunlarýnýn çözümü için adým atýlmalý ve talepleri yerine getirilmelidir. Gösterinin sonunda uzun süre ayakta alkýþlanan tiyatro oyuncularýndan Erdinç Öcal'a Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, günün anýsýna çiçek takdim etti. (Belediye Basýn) Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) tarafýndan hazýrlanan Oyunla Danýþma projesi baþlýyor. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan kabul edilen proje, Çorum da bulunan rehber öðretmenlere yönelik olacak. Projeyle ilgili olarak açýklamalarda bulunan RAM Müdürü Tahir Demir, özellikle çocuklara yönelik danýþma çalýþmalarýnda verimi artýrmanýn önemli olduðu ve bu çalýþmalarda daha profesyonel destek saðlanmasý amacýyla Seminerler dizisinin sonuncusunu Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandýralýoðlu ve Bülent Gökgöz sundu Ýslami Çalýþmalarla Ýrtibat Sorumluluðumuz Özgür-Der de seminer var Özgür-Der Çorum Þubesi, 27 Mart Cuma Günü Milat Gazetesi Yazarý ve Özgür-Der Çocuk Kulübü Sorumlusu Zehra Çomaklý Türkmen ile seminer programlarý düzenliyor. Türkmen, ilk programýný Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde Saat 1.0'da 'Baþörtümü Seviyorum' konusu bu projenin önemli olduðunu belirtti. Çorum daki 20 rehber öðretmene gün süreyle eðitim verileceði ve bu eðitim çalýþmasý sayesinde kendini ifade etme becerisi sorunu yaþayan özellikle -1 yaþ arasýndaki çocuklara yönelik olarak psikolojik danýþma faaliyetlerinin niteliðinin artýrýlacaðýný kaydeden Demir, Bu sayede risk grubu içerisinde yer alan bireylere yönelik olumlu ve geliþtirici çalýþmalar yapýlacak. Demir, Projenin hazýrlanmasýnda büyük emeði olan baþta Yaser Mert olmak üzere Müdürlüðümüz Özgür-Der Çorum Þubesi'nin düzenlediði Ýslami Çalýþmalarla Ýrtibat Sorumluluðumuz konulu seminer gerçekleþtirildi. Güncel Hayatta Kur'an-ý Kerim'in Yüklediði Sorumluluklar üst baþlýklý seminerler dizisinin sonuncusunu Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandýralýoðlu ve Bülent Gökgöz sundu. Kerim Mandýralýoðlu, Ýslami mücadele sorumluluðu, istiþare, dava bilinci konularý çerçevesinde sorumluluklarýmýzý hatýrlatan vurgularda bulundu. Üretilen ve iletilen din ayrýmýnda Kur'ani Müslümanlýða ihtiyacýmýz olduðunu belirten Mandýralýoðlu, Türkiyeli Müslümanlar olarak henüz alternatif bir toplum veya devlet üretemediðimizi belirterek, öncelikle Müslümanlarýn yeniden Müslümanlaþmasý gerektiðinin altýný çizdi. Toplumun din algýsýnda hayata yön veren dirilikte bir din algýsýnýn olmadýðýný belirten konuþmacý, topluma yön verecek þahsiyetlerin rehavet ve konfordan sýyrýlmalarý ve boþ iþlerden uzak durmalarý gerektiðini söyledi. Bülent Gökgöz ise, Ýslami çalýþmalarla irtibat konusunun hem yapýlar açýsýndan hem de fertler açýsýndan iki boyutta ele alýnabileceðini belirtti. Ýslami çalýþmalardan kastýn yalnýzca tefsir ya da benzeri sohbetlerin olmadýðýný bilakis Allah rýzasýný umarak planlý, istikrarlý ve hedefi olan çalýþmalar olmasý gerektiðini belirten Gökgöz, Türkiyeli Müslümanlarýn ve yapýlarýn bu konuda yeterli bir muhasebe ve özeleþtiri yapmadýklarýný dile getirdi. ile gençlerle yapacak. Ýkinci program ise Özgür-Der Çorum Þubesi'nde hanýmlar için gerçekleþecek. Saat 20.00'de baþlayacak etkinliðin konusu 'Çocukluktan Yaþlýlýða Vahiy Eðitimi' olacak. Yazar Türkmen, ayný adý taþýyan kitabýný da imzalayacak. Öðrenciler rum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Engellilerle fotoðraf çekimi Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik-Fotoðraf Alaný 11/D ve 11/F sýnýfý öðretmen ve öðrencileri, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Hep Birlikte Engel Tanýmýyoruz projesi kapsamýnda yapýlan ziyarette fotoðraf çekimleri yapýldý. Ayný zamanda Merkezin eðitim odalarý rehber eþliðinde gezildi. Grafik - Fotoðraf Alaný öðrencileri, atölyelere daðýlarak deðiþik alanlarda engelli bireylerle etkileþimde bulundular. Fotoðraf sanatý hakkýnda paylaþýmlarýn yapýldýðý ziyaretle ilgili yapýlan açýklamada, Öðrencilerimizin toplumda yaþayan, hayatýn içinde var olan engel - engelleme - engellilik konusunda duyarlýlýklarýnýn geliþmesine katký saðlanmak istenmiþtir. Öðrencilerimizin, engellilerin toplumda sürekli kesintiye uðramadan kaynaþmalarý ve iþ alanlarýnda, sosyal mekânlarda her zaman var olmalarýna yardýmcý olmak gerektiðine deðinilmiþtir. denildi. Oyunla Danýþma baþlýyor Proje Çorum da bulunan rehber öðretmenlere yönelik olacak. Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü ne teþekkür ederim.

7 SALI 24 MART 2015 AK Parti STK lardan tercih sordu 7 STK lar bize yön verecek EROL TAÞKAN AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih etti. STK'larýn tercihlerinin kendileri için çok deðerli olduðunu söyleyen AK Parti Ýl Baþ- kaný Rumi Bekiroðlu, "STK'larýn tercihleri bizim için yol gösterici olacak. Tüm STK yönetimlerini bu sürece dahil olmaya ve tercihlerini be- STK temayülünde 109 oy kullanýldý. lirtmeye davet ediyorum." Parti binasýnda oluþturulan sandýklarda oy kullanma iþlemleri dün saat 09,00 itibariyle baþladý. Saat 17,00'de sona eren oy verme iþleminin ardýndan, oy pusulalarý AK Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, "Þehrimiz için en uygun milletvekili adayýný belirlemek için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýlimizin sosyal hayatýnýn dinamizmi olan ve sosyal hayata yön veren sivil toplum kuruluþlarýnýn tüm yönetim kurullarýyla birlikte görüþlerini alýyoruz. Buradan çýkacak sonuç bize yön verecek ve çalýþmalarýmýza ýþýk tutacaktýr." diye konuþtu. Kýlýç tan temayül teþekkürü Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, AK Parti'nin sivil toplum kuruluþlarýnýn sesine kulak vermesini son derece önemli bulduklarýný söyledi. Bugün AK Parti Ýl Binasý'nda sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin katýlýmý ile yapýlan temayül yoklamasý sýrasýnda Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret eden Kýlýç, Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti tarafýndan gerçekleþtirilen temayül yoklamasý ile STK'larýn önemsendiðini hissettiklerini ve bundan çok mutlu olduklarýný kaydetti. Siyasi fikri, görüþü, düþüncesi ne olursa olsun, hangi STK olursa olsun temayüle davet edilmesinin oldukça an- ÇESOB yönetimi AK Parti yi ziyaret etti. lamlý olduðunu vurgulayan Kýlýç, tüm sivil toplumun görüþ ve tercihlerinin önemsenmesi karþýsýnda mutluluk duyduklarýný dile getirdi. Kýlýç, Ýl Baþkaný Bekiroðlu'na teþekkür ederek, STK Temayül Yoklamasý ile ilgili usul ve esaslar hakkýnda bilgi aldý. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise; STK temayül yoklamasýnda hiçbir ayrým gerçekleþtirmeden Çorum'da bulunan tüm dernek, vakýf, kamu yararýna çalýþan kuruluþlarýn odalarýmýz ve borsalarýmýzýn katýlýmýyla gerçekleþtirdikleri bu yoklama ile STK'larý ne derece önemsedikleri- ni göstermiþ olduklarýný ifade ederek, Bizler tüm milletimizin partisi olduðumuzu bir kez daha ifade etmiþ olmaktayýz ve görüþlerini, düþüncelerini önemsediðimizi bir kez daha belirtiyoruz. Biz de katýlan STK'larýmýza teþekkür ediyoruz. Ýcraatlarý anlattý, destek istedi AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ortaköy Karahacipliler Derneði'nde düzenlenen programa katýldý. Bazý parti yöneticileri, aday adaylarý ile dernek üyelerinin katýldýðý toplantýda konuþan Bekiroðlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nde þehit ve gazilerin tek derdi, tek düþüncesi, tek hedefinin vatan mücadelesi olduðunu, bunu da canlarýyla mallarýyla ödeyerek yaptýklarýný belirterek, þöyle dedi: "Bizim de gayemiz, amacýmýz, fikrimiz de vatanýmýza milletimize hizmet etmek ve bu emeklerimizi sizlerin sayesinde gerçekleþtiriyoruz. Bunun her zaman bilincinde olan bir partiyiz. Diðer muhalafet partileri ülkesi ve vataný için hiçbir þey yapmýyor bunlarý daha önceleri hep birlikte yaþadýk. Ýktidara geldiðimiz günden bu yana yaptýðýmýz hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Biz onlar gibi laf ebeliði deðil icraat yapýyoruz. Onlar murat 124 gibi 50 km hýzla gidiyor. Yaptýðýmýz hizmetlerden örnek verecek olursak hýzlý tren, karayollarýnda, saðlýkta, eðitimde, savunma sanayisinde, ekonomide, köprüler, Marmaray ve sayamadýðýmýz her alanda birçok hizmeti sizlerin destekleri ile gerçekleþtirdik. Bizler gücünü halktan alan ve aldýðý güçle milletini her alanda savunan baskýlara yýlmadan dik duran bir partiyiz. Bizim eksikliðimiz yaptýðýmýz hizmetleri halkýmýza an- AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ortaköy Karahacipliler Derneði'ni ziyaret etti. Bekiroðlu, derneðin toplantýsýnda bir konuþma yaptý. latmamak anlatmadýðýmýz için muhalefet partileri ortada laf ebeliði yapýyorlar. Bundan sonra yapmalarýna müsaade etmeyeceðiz, yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz çalýþmalarý her alanda her yerde anlatacaðýz. Amacýmýz milletimize hizmet daha müreffeh yaþam, huzur içinde Yeni Türkiye ve bunun için vargücümüzle çalýþýp aydýnlýk yarýnlara hep birlikte yürüyeceðiz. Yeni Türkiye de özgürlük, birlik ve beraberlik var. Paralel yapý ve diðer muhalefet partileri birlikte hareket ediyor. Bunlarýn amacý sadece ve sadece baðcýyý dövmek tek dertleri AK Parti'yi yani sizleri hiçe saymak milleti hiçe saymak. Biz muhalefetle deðil kendi içerimizde yaptýðýmýz projelerimizle yarýþýyoruz. Ýnþallah Anayasa deðiþikliði için milletimizin desteðiyle gereken vekil sayýsýný alýp 7 Haziran günü paralel yapýya, iç ve dýþ odaklara boyun eðmeden Millet Sevdalýsý olarak yeniden yürümeye devam edeceðiz. diyerek kendisini davet eden dernek baþkan ve üyelerine teþekkür etti. Bekiroðlu na hayýrlý olsun ziyareti AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, temayül öncesi açýklama yaptý. Ece Holding CEO'su Çorumlu iþadamý Erdem Çenesiz ile firma yetkililerinden Nuri Bülent Onur, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiðimiz Ocak ayýnda yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde AK Parti Ýl Baþkaný seçilen Bekiroðlu'nu kutlayarak görevinde baþarýlar dileyen Çenesiz ve Onur, milletvekili adaylarýnýn belirlenmesi sürecinde sivil toplum kuruluþlarýnýn görüþ ve tercihlerinin alýnmasýnýn memnuniyet verici bir uygulama olduðunu söyledi. Uzun yýllardýr çalýþma arkadaþlarý- mýzdan birisi olan arkadaþýmýzýn il baþkaný seçilmesi bizlere memnuniyet vermiþtir diyen Çenesiz, AK Parti camiasýna teþekkür etti. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, sanayici ve iþadamlarýnýn, sivil toplum kuruluþlarý- nýn her zaman yanlarýnda olduklarýný belirterek, Çorum'un geliþmesi ve kalkýnmasý için birlikte hareket ettiklerini söyledi. Ece Holding CEO'su Çorumlu iþadamý Erdem Çenesiz ile firma yetkililerinden Nuri Bülent Onur, AK Parti yi ziyaret etti. AK Parti temayülden alnýnýn aký ile çýkacak Çorum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak görev yaparken Kilis Milletvekili Aday Adayý olarak istifa eden Turgay Happani, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Ziyarette konuþan Happani, Sevdiðimiz, deðerli kardeþimiz Rumi Bey in il baþkaný olarak görev almasýndan dolayý çok memnun oldum. AK Parti Ýl Baþkanlýðý görevi zorlu bir görevdir bu görevde her zorluðu aþacak bir ekiple birlikte olan Rumi Bey zorluklar karþýsýnda her zaman duracaktýr. Bugün yapýlan temayül yoklamasýnda da görülüyor ki Rumi Bey ve ekibi her zaman göre- Turgay Happani, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. ve hazýr bir ekiptir. Geniþ katýlým ile gerçekleþtirilen bu STK temayül yoklamasýndan Çorum ili ve il yönetimi alnýnýn aký ile çýkacaktýr. Ýl Baþkanlýðý görevinde Rumi Bey'e baþarýlar diliyorum Allah yar ve yardýmcýsý olsun." AK Parti Ýl Baþkaný Av Rumi Bekiroðlu ise, Turgay Bey'e nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür ediyorum. Bu ziyaretten ve sözlerinden ayrýca memnun oldum. Ýnþallah kendisi de çýktýðý bu yolda millete hizmet davasýnda istediði yere ulaþýr. STK temayül yoklamalarý ile halkýmýzýn her kesiminin oyu alýnacaktýr ve görüþleri genel merkez nezdinde görülecektir." diye konuþtu. Çanakkale mönüsünü tattýlar AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'nýn yönetim toplantýsýnda Çanakkale Destaný konuþuldu. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'nýn haftalýk yönetim toplantýsýnda Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve yönetim ve mahalle teþkilatlarýnýn katýldýðý programda konuþan Bekiroðlu, "Çanakkale savaþý ve millet olarak yapýlan fedakarlýklarý, bugün bulunduðumuz konumu ve imkanlarýmýzý göz önüne alarak deðerlendirmeliyiz" Parti içerisinde yapýlan çalýþmalar, sandýk kurullarý ve köy ve mahalle baþkanlarýna verilen eðitimlerin ele alýndýðý toplantýda, ele alýnan konular seçim çalýþ- AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'nýn yönetim toplantýsýna Çanakkale Destaný damga vurdu. malarýnýn hýzlandýrýlmasý noktasýnda oldu. Saðlýk bakanlýðý ve Çorum milletvekillerine teslim alýnan 8 tam donanýmlý ambulans için teþekkür eden Anaç ambulanslarýn 8 ilçeye teslim edildiðini söyledi Ayrýca Çorum belediyesi tarafýnda PTT önünde kurulan ve engelli vatandaþlarýmýzýn araçlarýný þarj edebilecekleri engelli þarj ünitesi için Ço- rum belediyesine, baþkan Muzaffer Külcü ye teþekkür Çanakkale savaþlarýnda Çorumdan 17 þehit veren Çorum yapýlan etkinliklerle de Çanakkale ruhunu þehrinde tekrar yaþýyor. Suriye den Çanakkale de 177 þehit olduðunu aktaran Anaç "bugün Çorumlular dün zor zamanýmýzda bizi yalnýz býrakma- yan kardeþ halklarý da baðrýna basarak kardeþlik hukukunu 100 yýl sonrada yaþatmaktadýr." Dedi. Toplantý sonunda Çanakkale destaný konulu, tanýtým Medya baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan sinevizyon izlenirken, katýlýmcýlara cephe menüsü olan buðday çorbasý ve üzüm hoþafý ikram edildi.

8 8 SALI 24 MART 2015 Havuzlu Park gözde DENÝZ URAL larak yolcu o e Taksiynehacý teyzegilinç bine arasýnda il ndý. Köse loglar yaþa diya Tufan Köse taksici oldu Meclis Taksi isimli programda sürücü koltuðuna Çorum Milletvekili Tufan Köse oturdu. Hacý teyze vekili þaþýrttý RECEP MEBET CHP Milletvekili Av. Tufan Köse, taksici olup Çorum caddelerinde müþteri aradý. Önceki akþam TRT Haber de ekrana gelen Meclis Taksi isimli programda sürücü koltuðuna Çorum Milletvekili Tufan Köse oturdu. Her hafta bir siyasinin taksicilik yaptýðý programýn yeni bölümünde Çorum þehir merkezinden görüntülere de yer verildi. Sunuculuðunu Duygu Özdemir in yaptýðý programda direksiyon baþýna geçen Tufan Köse, Çorumlu vatandaþlarý gidecekleri yerlere götürerek sohbet etti. HACI TEYZE, KÖSE YÝ ÞAÞIRTTI Adeta bir taksici gibi cadde ve sokaklarda araç kullanan CHP li Tufan Köse, çekimler sýrasýnda ilginç anlar da yaþadý. Çorum Müftülüðü ne hac baþvurusu yapmaya giden kadýn yolcusuyla sohbet eden Tufan Köse, aldýðý cevaplar karþýsýnda þaþýrdý. Köse nin Hizmetlerden memnun musunuz? þeklindeki sorusuna, Çok memnunuz, Allah hükûmetimize zeval vermesin sözleriyle cevap veren 75 yaþýndaki teyze, CHP li vekilin ülkenin gidiþatý ile ilgili sorusuna da, Çok þükür ortalýðýmýz iyi þeklinde karþýlýk verdi. Ýzleyenleri tebessüm ettiren muhabbetin sonunda taksiyi kullanan sürücünün CHP Çorum Milletvekili olduðunu öðrenen hacý teyze kendisini Müftülük binasý önüne kadar götüren Köse ye dua ederek teþekkür etti. Saat Kulesi yaný Hürriyet Meydaný nda bulunan Havuzlu Park, Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði mekanlar arasýnda yer alýyor. Belediye Taþ Bina nýn yaný baþýndaki park kuþlarýn da buluþma mekaný olarak dikkat çekiyor. Dostlarýyla parkta buluþan vatandaþlar, kah karýnlarýný doyururken kah sýcak çaylarýný yudumluyor. Koyu bir muhabbetin de mekaný olan parka akýn eden vatandaþlar, kuþlarý yemlemeyi de ihmal etmiyor. Duyarlý vatandaþlar, havuzu mesken tutan kuþlarý doyurmayý ihmal etmiyor. KUÞLAR, ÇOCUKLARIN EÐLENCE KAYNAÐI Havuzlu Park taki kuþlar, en çok çocuklarýn ilgisini çekiyor. Aileleriyle birlikte parkta fotoðraf çekinen çocuklarýn en büyük eðlencesi kuþlarý yemlemek ve kovalamak. Çocuklarýn içindeki hayvan sevgisini de gözler önüne seren park, baharýn gelmesiyle gözde mekanlar arasýndaki popülerliðini sürdürüyor. Havuzlu Park taki kuþlar, en çok çocuklarýn ilgisini çekiyor. TOPLUMSAL MESELELERE DÝKKAT ÇEKTÝ Taksiye aldýðý yolculara Çorum leblebisi ikram eden Tufan Köse, program sýrasýnda verdiði mesajlarla toplumsal meselelere dikkat çekti. Ayný zamanda TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu üyesi olan Köse, kadýna yönelik þiddetten iþsizliðe, gençliðin halinden eðitim sistemine, emeklilerin problemlerinden yerel meselelere kadar pek çok konu hakkýnda görüþlerini paylaþtý. Çanakkale Zaferi nin 100. yýldönümünde þehitleri de rahmetle anan Köse, program sonunda sunucu Duygu Özdemir ve çekim ekibine teþekkür etti. Duygu Özdemir in sunduðu programýn konuðu Tufan Köse oldu. Tuna Düðün Salonu yenilendi RECEP MEBET Tuna Düðün Salonu, yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Çetinöz, Yenilenen iç dizaynýmýzla 2015 düðün-niþan sezonuna hazýrýz Hakan Çetinöz ün iþletmecisi olduðu Tuna Düðün Salonu, yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Yeni sezon rezervasyonlarýna baþladýklarýný belirten iþletme yetkilisi Hüsnü Çetinöz, Yenilenen iç dizaynýmýzla 2015 düðün-niþan sezonuna hazýrýz Çetinöz, 550 kiþilik salonumuzda düðün, niþan, sünnet, mevlid ve toplantý gibi organizasyonlara ev sahipliði yapýyoruz. Yemekli ya da çerez ikramlý organizasyonlara müzisyen ve kamera çekimi desteði de saðlýyoruz. diye konuþtu. Tuna Düðün Salonu nun Yeniyol Mahallesi Azapahmet Sokak numara 4 te faaliyet gösterdiðini hatýrlatan Çetinöz, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi PTT Merkez Müdürlüðü arkasýndaki salonumuza bekliyoruz Havuzlu Park, Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði mekanlar arasýnda yer alýyor. Gülabibey Derneði nde genel kurul Yunus Erdal güven tazeledi RECEP MEBET kan ve Savaþ Eraslan seçildi. Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Da VEREN EL ÝLE ALAN ELÝ BUyanýþma Derneði Olaðan Genel Kurulu önluþturuyoruz ceki gün yapýldý. Genel kurula katýlan üyelere hitadernek bürosunda yapýlan genel kuruben bir konuþma yapan Yunus Erdal, la tek aday olarak katýlan Yunus Erdal, gü Bugüne kadar Derneðimize destek veven tazeleyerek yeniden Gülabibey Derneði ren herkese teþekkür ediyor, yeni dönebaþkanlýðý na seçildi. min hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum Divan Baþkanlýðý ný Mustafa Þahin in yaptýðý genel kurulda Kadir Doðan ve Mus Hayýrseverlerin baðýþlarýný muhtafa Kýlcý katip üye olarak görev aldý. taç ailelere ulaþtýrýyoruz diyen Erdal, veren el ile alan el arasýnda köprü oluþaçýlýþ ve yoklama ile baþlayan genel turduklarýný söyledi. kurulda saygý duruþunda bulunularak ÝsYunus Erdal tiklâl Marþý okundu. Gülabibey Mahallesi sakinlerini, yardýma muhtaç aileler için ele ele vermeye davet Yönetim ve denetim raporlarýnýn okunarak ibraeden Erdal, Evlerinde ihtiyaç fazlasý kullanýlabilir sýnýn ardýndan seçime geçildi. Yapýlan oylama sonudurumda giysi, ayakkabý ve kuru gýda maddesi olanlar cunda Yönetim Kurulu Yunus Erdal, Kadir Doðan, baðýþlarýný Malazgirt Sokak taki Gülabibey Mahallesi Mustafa Þahin, Hüseyin Dönmez, Coþkun Boran, Aveski muhtarlýk bürosunda faaliyet gösteren Derneðini Yýlmaz ve Mustafa Kýlcý dan oluþurken Denetim mize ulaþtýrabilirler diye konuþtu. Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Abdal, Fikret Yumut- Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Olaðan Genel Kurulu yapýldý.

9 SALI 24 MART MHP nin aday adayý tanýtým programý adeta þölene dönüþtü MHP de büyük coþku EROL TAÞKAN Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen aday adayý tanýtým programý, þölen havasýnda coþkuyla gerçekleþtirildi. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, milletvekili aday adaylarý ve çok sayýda partili katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan gecenin açýlýþ konuþmasýný MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin yaptý. Salonu dolduran partililerin coþku ve heyecaný dikkat çekerken, program süresince özellikle gençlerin sloganlarý dinmedi. Ýpek Yolu Sema Gurubu'nun Sema gösterisi ve ardýndan sahne alan Merzifon Belediyesi'nin mehter takýmýnýn konseri beðeniyle izlenirken, Demokrat Parti'den MHP'ye katýlan isimlere Ýl baþkaný tarafýndan rozet takýldý. Milletvekili aday adaylarý Abdullah Karaman, Ahmet Anak, Ahmet Ertekin, Ali Akcan, Aybüke Topçubaþý Ekici, Döndü Akkaþoðlu, Fatih Sarýoðlu, Hüseyin Esenyel, Mahmut Alparslan, Mehmet Dalyan, Muharrem Þemsek, Muhsin Kocasaraç, Salim Kýrdý, Sami Çam, Selim Bilge, Þükrü Günaydýn ve Vahit Kayrýcý tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi ve parti yöneticileri ile birlikte partilileri selamladý. Programýn sonunda Murat Ýnce þiirleriyle geceye renk kattý. Son kale, tek liman MHP MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, Türk Milleti'nin manevi deðerleriyle sorunu olanlarýn karþýlarýnda MHP kadrolarýný bulacaðýný söyledi. Atatürk Spor Salonu'nda kendisini coþkuyla dinleyen partililerine hitabettiði konuþmasýnda, aday adaylarýnýn tümünün kendileri için çok deðerli olduðunu, sýralama her ne olursa olsun, tüm aday adaylarýnýn omuz omuza çalýþma sözü verdiklerini hatýrlattý. Çetin, iktidar partisini eleþtirdiði konuþmasýnda, "MHP tek kale, son limandýr. Milliyetçi hareketin iktidarýnda; aç ve açýkta kim varsa elini tutacaðýz. Elimizi uzatýp gönlümüzü açacaðýz." MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, konuþmasýný þöyle devam ettirdi; "Bizim mücadelemiz milliyetçiliði ayaklar altýna alan, kutsal kitabýmýzla dalga geçen, Allah-u Teala'nýn sýfatlarýný kendisine yakýþtýran, kendisini Peygamber Efendimiz'le eþ tutan, þehit ailelerimizle dalga geçen onlarý fýrçalamaya kalkan, kafir ordularýna dualar eden, Müslüman topraklarýna haçlý bombalarý yaðdýran kendini kaybetmiþ, güç zehirlenmesi yaþamýþ bir iktidara karþýdýr. Sizleri iktidar giderse; sosyal yardýmlarýn gelmeyeceði ile tehdit edenlere, organize sanayi bölgelerinde teþviðin gideceðini, öðrencilerimize burslarýn kesileceðini, devletin memurunun maaþýný ödeyemeyeceðini söyleyenlere biz de diyoruz ki; Milliyetçi hareketin iktidarýnda; aç ve açýkta kim varsa elini tutacaðýz. Elimizi uzatýp gönlümüzü açacaðýz. Orta sýnýfa soluk aldýracaðýz. Ýþsizlik ödeneðinden yararlanma þartlarýný esnetmeyi, 4-C'lilere kadro vermeyi, taþeron iþçilerimizi kadrolu yapmayý, emeklilikte yaþa takýlanlarýn sýkýntýlarýný gidermeyi, kamuda boþ kadrolara atama yapmayý, üniversite mezunlarýmýzýn yüzünü güldürmeyi mutlaka baþaracaðýz. Bu bizim size devlet sözümüzdür. Memleketimizde, hükümetin valisi olduðunu söyleyen bir valinin þehit babasýna tepkisini, kendi liderini Peygamber Efendimize benzeten Çorumlu vekili, tuvalet açýlýþý ile þov yapan belediye baþkanýný, seçimi dansöz oynatarak kutlayan belediye baþkanlarýný, sadece kendisine oy veren köye hizmet götüren vekilleri, vatandaþý su faturalarý ile soyan belediyeyi, havaalaný yerine Çorumlu'ya hava verenleri, demiryolu gelecek diye Çorumlu'yu avutanlarý, polis koleji açacaðýz yalanlarý atanlarý, MHP aday adayý tanýtým Çorumlu'ya iþ saðlayacak tek bir fabrika açmayanlarý, sivil toplum gecesinde, MHP'ye Demokrat Parti ve kuruluþlarýný iktidar gücü ile tehdit edenleri, 7 Haziran'da sandýða AK Parti'den katýlan yeni MHP'lilere gömeceðiz. rozet takýldý. Bunlarýn hesabýný sormak için ülkücüyüm diyen herkese DP eski Ýl Baþkaný Muhsin büyük sorumluluk düþmektedir. Bunun için her birinizin mahalle Kocasaraç, DP Merkez Ýlçe Baþkaný mahalle, köy köy, sokak sokak, ev ev gezip komþularýnýzý Necati Özþahin'le birlikte Ýskilip akrabalarýnýzý ikna etme zorunluluðumuz vardýr. Kapýsýný aðýrlýklý olmak üzere toplam 50 çalmadýðýmýz insanýmýz, derdini dinlemediðimiz hemþerimizi kiþinin MHP'ye katýldýðýný açýklayan Ýl býrakmayacaðýz. Tarlada fabrikada, çarþýda pazarda, mahallede Baþkaný Bekir Çetin, ayrýca Sungurlu köyde her yerde boynu bükük býrakýlan insanýmýza milliyetçi Arifegazili'den AK Parti üyesi 0 hareket partisinin eli her an þefkat ile uzanmalýdýr. Her kapýyý kiþinin de MHP kadrolarýna katýldýðýný çalacak, her gönüle gireceðiz. sözlerine ekledi. Türk Milleti'nin manevi deðerleri ile sorunu olanlar karþýlarýnda yine milliyetçi ülkücü hareketi bulacaktýr. Zira her zaman söylediðimiz gibi biz Türkiye'yiz. Büyük Türk Milleti'ne ait olan her bir deðer bizim en büyük hazinemizdir. Onun için biz diyoruz ki Abdulhamit Han da bizim Atatürk'te bizim, Osmanlý da bizim Cumhuriyet te bizim. Bu ülkede ay yýldýzlý bayraðýmýz altýnda birlik beraberlik içerisinde yaþamak arzusunda olan her bir vatandaþýmýz bizimdir. Aday adaylarýmýzýn tamamý sýrasý ne olursa olsun, ülkemizin tek kurtuluþ reçetesi olan milliyetçi hareketin iktidarý için can ile baþ ile mücadele edecektir. Hiç birisi þahsi çýkar kavgalarý peþinde deðildir. Hiç birisi þahsi ikbal peþinde deðildir. Hepsinin sözü þudur Söz verdik lidere Çorum tek kale. Ýçimize fitne sokmak isteyenlere müsaade etmiyoruz. Bütün teþkilatlarýmýzla bütün milletvekili aday adaylarýmýzla buradayýz. Biliyoruz ki birlikte rahmet ayrýlýkta azap vardýr. Ýþte burada birliðimizi beraberliðimiz göstermek için toplandýk. Allah'ýn rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Yeni partililere rozet töreni

10 10 SALI 24 MART 2015 'Ýþçinin sesi olacaðým' Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili aday adayý Ali Akcan Türk-Ýþ'i ziyaret etti. Ziyarette Türk-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman ve sendikalarýn temsilcileri hazýr bulundu. Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi Sefer Kahraman, "Türk-Ýþ'e baðlý konfederasyona hizmet etmiþ sendikacý bir abimizin aday olmasý bizleri sevindirdi. Ülkemize ve milletimize hayýrlý olsun." Dedi. Türk-Ýþ'in kendi evleri olduðunu belirten MHP Milletvekili aday adayý Ali Akcan ise, "Burasý bizim evimiz. 28 yýl boyunca bu camiada bulundum. O günden bugüne çok þey deðiþti. Hükümetin özelleþtirmeler yaparken söyledikleri tatlý sözler vardý. Daha çok insanlara hizmet vereceðini söyleyenler dediklerini yapmadýlar, vatandaþýmýzý kandýrdýlar yeni yatýrýmlarda yapmadýlar. Asgari ücret açlýk sýnýrýnýn altýnda, modern kölelik ile idare ediliyor. Çiftçi ile ilgili kanunlar çýkýyor çiftçi ile alakalý bir þey yok, iþçilerle ilgili kanun çýkýyor, iþçinin fikri alýnmýyor. Biz yaptýk oldu, diyorlar. MHP iktidara geldiðinde bu olumsuzluklar giderilecek. Çorum 1 yýldýr AKP'ye hep destek vermiþtir. Bunun karþýlýðýný ne çiftçisi, ne çalýþaný kimse alamamýþtýr. Elle tutulan hiçbir yatýrým yapmamýþlardýr. Ýçinizden bir kardeþinizim. Bu seçimler çok önemli. Allah nasip ederde seçilirsem, sizin sesiniz olacaðým ve problemleri sizlerle beraber çözeceðiz.'' Dedi. Toprak Bayramý ödüllendirecek Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, bu yýl Toprak Bayramý Haftasý etkinliðini þenlendirmek amacýyla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile yaptýðý protokolle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toprak konulu resim, kompozisyon ve þiir yarýþmasý düzenleyecek. Konu ile ilgili açýklama yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, yarýþma ile geleceðimiz olan çocuklarýn toprak konusunda özgün düþünceler ortaya koymalarýnýn saðlanmasý, çocuklar ve gençler arasýnda toprak konusunda toplumsal bilinç ve duyarlýlýðýn geliþtirilmesi ve çocuklarýmýz arasýnda ayrýmcýlýk yapýlmadan önlerindeki tüm engellerin kaldýrýlmasý ve çocuklarýn görüþlerine mutlak saygý gösterilmesinin amaçlandýðýný söyledi. Ödüllü yarýþmalarda kendilerine yardýmcý olan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük nezdinde katkýsý olan tüm Milli Eðitim çalýþanlarýna teþekkür eden Ermiþ, il düzeyinde dereceye giren öðrencilere yaz tatillerini eðlenceli geçirmeleri için her çocuðun hayali olan bisiklet ile ödüllendireceklerini söyledi. Ýl Müdürü Ermiþ ayrýca birinci olan okullara da teþvik edici ödüller verileceðini kaydetti. Ýl Müdürü Ermiþ, ayrýca kurum olarak üç ayda bir çýkarýlan tarým dergisinin eki olarak ilde dereceye giren katýlýmcýlarýn yaný sýra ilçe birincilerinin de eserlerini kitapçýk haline getirip tüm il müdürlüklerine Baþkan Karataþ, Kadýn Kollarý yla buluþtu Osmancýk Belediyesi Baþkaný Hamza Karataþ, AK Parti Kadýn Kollarý üyeleriyle hafta sonu kahvaltýda bir araya geldi. Kadýn Kollarý üyeleri ile kadýnlara yönelik faaliyetlerle ilgili fikir alýþveriþinde bulunan Karataþ, kendisine iletilen talepleri not aldý. Baþkan Karataþ, ilçeye yapýlan yatýrýmlar ve projelerle ilgili de Kadýn Kollarý na bilgi verdi. Uzun yýllardýr ilçenin gündeminde yer alan projelerin ihalesinin gerçekleþtirildiðini belirten Karataþ, "Þehrimizin en büyük meselesi içme suyu konusuydu. Ýlçemizin suyu çocukluðumuzda da içilmiyordu, bugün halen içilemiyor. Vatandaþlarýmýz þebeke suyunu sadece kullanma suyu olarak tüketiyor. Ýçme suyunu hazýr su kullanmak zorunda kalýyor. Ýçme Suyu Barajýnýn ihalesi 11 Þubat'ta gerçekleþtirildi. Ýnþallah içme suyu barajý ve arýtma tesisinin tamamlanmasý ile içilebilir suyu evlerimize kadar ulaþtýracaðýz. Ayrýca ilçemizde sel baskýnlarýna karþý hazýrladýðýmýz sel kanalý projesinde de çalýþmalar baþladý. Kentsel Dönüþüm çalýþmalarý devam ediyor. Osmancýk Kalesi nin restorasyonu devam ediyor. Hedef olarak belirlediðimiz projelerin 2014 yýlý içerisinde ihalesini tamamladýk ve çalýþmalar sürerken yeni projelerin hazýrlýðý içerisindeyiz. Doðalgaz çalýþmalarý ile ilgili de bilgi veren Karataþ, doðalgaz hattýnýn proje çalýþmalarýnýn tamamlanarak BOTAÞ a teslim Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili a aday adayý Ali Akcan Türk-Ýþ'i ziyaret etti. Ödem, ciddi saðlýk sorunlarýnýn habercisi Özel Elitpark Hastanesi nde görev yapan Diyetisyen Hülya Kayý, sýk sýk karþýlaþýlan ödem sorunu ile ilgi- olacak durumlardýr. Hamilelik ve regl dönemi de vücutta ödeme sebep li tavsiyelerde bulundu. Vücutta eðer bu faktörlerden bir veya birkaçý sebebiyle ödem oluþuyorsa, ilk baþta doktorunuza danýþýp daha Açýklamasýnda ödem atýcý bir de tarif paylaþan Diyaetisyen Kayý, þunlarý kaydetti; sonra diyetisyeninizin tavsiyeleriyle ilaç kullanmadan bazý Sabah kalktýðýnýzda gözleriniz þiþ uyanýp, gün içinde elbiselerinize sýðamadýðýnýz, ayakkabýlarýnýzýn dar NE YEMELÝ? NE YAPMALI? tedbirlerle ödemlerden kurtulabiliriz. geldiði, yüzüklerinizi parmaklarýnýza takamadýðýnýz, Yeterli miktarda su içilmeli ve tuz tüketimi azaltýlmalýdýr. Özellikle sýcak günlerde ve iklimlerde sývý alýmýný ar- kendinizi patlayacak gibi hissettiðiniz çok dönem olmuþtur. Bu þikayetlerinizin sebebi çok yaygýn olarak karþýlaþýlan ödemdir. Ödem, vücudun olmasý gerekenden daha týrmaya dikkat edilmelidir. Beyaz ekmek, hamur iþleri, tatlýlar gibi basit karbonhidrat içeren besinlerden uzak durulmalýdýr. Çünkü basit fazla su tutmasý anlamýna gelmektedir. Bazý ciddi saðlýk problemlerinin haberci olan ödem, hastalýklarýn yaný sýra karbonhidratlarýn sindirilmesinde çok miktarda su gerekir bazen yanlýþ beslenmeden ve/veya sývý tüketiminin yetersiz olmasýnda da kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle Hülya Kayý ve vücut suyu tutar. ödemli kiþilerde öncelikle herhangi bir hastalýk olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý gerekir. Kiþinin ödeme sebep olacak herhangi su tutulmasýna sebep olduklarý için uzak durulmalýdýr. Asitli, alkollü ve kafeinli içeceklerden, vücutta fazla bir hastalýðýnýn olmadýðý tespit edildiðinde ise diðer faktörler dikkate Turþu, konserveler, fast-food besinler, hazýr paketli ürünler gibi alýnmalýdýr. Nedir bunlar? tuz içeriði yüksek olan hazýr gýdalardan mümkün olduðunca uzak durulmalýdýr. Tuz ve/veya tuzlu besinlerin tüketiminin yüksek olmasý vücutta oluþan ödemin sebebi olabilir. Fazladan alýnan 1 gram tuz vücutta 200 Fazla kilo damarlar üzerinde ekstra basýnç oluþmasýna, dolaþýmýn ml su tutar. yavaþlamasýna ve sonuçta vücuttaki sývý dengesinin bozulmasýna neden Su tüketiminin az olmasý vücuttaki suyun atýlýmýný yavaþlatýr. olur. Bu yüzden ideal aðýrlýkta olmaya özen gösterilmelidir. Yüksek miktarda karbonhidrat içeren bir beslenme tarzý ödeme sebep olabilir. yüzden mutlaka her gün dk yürüyüþ yapýlarak düzenli ve hare- Düzenli egzersiz sývý dengesini düzenlemeye yardým eder. Bu ketli bir yaþam tarzýný benimsemelidir. Hareketsiz bir yaþam dolaþýmýn yavaþlamasýna ve sývýnýn dokularda birikip,ödem oluþmasýna sebep olabilir. Öðünlerde ýspanak, maydanoz, roka, marul, salatalýk, dereotu gibi ödem söktürücü nitelikteki koyu yeþil yapraklý sebzelerden ve meyve Ýdeal vücut aðýrlýðýnýn dýþýndaki kilolarda vücut olmasý gerekenden daha yüksek miktarda su tutar, ideal aðýrlýkta olmamak da ödemin tercihleri kiraz, armut, kivi, ananas, kayýsý, özellikle yaz aylarýnda karpuz gibi posa içeriði sayesinde ödem söktüren meyvelerden yana kullanýlmalýdýr. bir baþka nedeni olabilir. Vitamin ve mineral eksiklikleri de ödemi etkiler, özellikle B vitamini ve magnezyum minerali eksikliðinin tetiklediði bilinmektedir. Gün içerisinde eðer herhangi bir saðlýk probleminiz yoksa ödem atýmýný hýzlandýran biberiye, yeþil çay kiraz sapý, mýsýr püskülü ve funda yapraðýndan destek alýnabilir. Kullanýlan ilaçlar ödeme sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka yeni bir ilaca baþlarken durumunuz hakkýnda doktoru bilgilendirip, önerilerini almalýsýnýz. ÖDEM ATICI TARÝF Suyunuzun içine bol maydanoz, 2- dilim yeþil elma, 1 çubuk tarçýn, 2- dilim limon koyun. Tüm gün bu suyu tüketin, her gün tazele- Psikolojik faktörler, stresli bir yaþam,uyku düzenindeki bozukluk ödeme sebep olabilir. yin. Ödem söktürücü suyu gün içinde en az 2 litre için. Erkan Elfaz Ermiþ göndereceklerini, dolayýsýyla, geleceðimiz olan çocuklarla toprak konusunda farkýndalýk yaratacaklarýný söyledi. Protokol imza töreninde konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, Kamu kurumlarýnýn asli görevlerinden biri de ortak çalýþmalar yaparak halkýn farkýndalýðý ve katýlýmýný artýrmaktýr. Birlikte yapýlan çalýþmalar tek baþýna yapýlanlara göre çok daha fazla sinerji ve etki oluþturur. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile ortak yapýlacak bu yarýþma, konusuyla öðrencilerin bilinç düzeyini yükseltecek, yarýþma ruhu içerisinde özgüven kazanmalarýný temin edecek ve baþarma hissini öðrenmeleri adýna da kaçýrýlmaz bir fýrsat olacak. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýza güzel bir dünya býrakmak bizlerin en büyük görevidir. Güzel bir dünya ise, bilinçli nesiller yetiþtirmekle mümkün olacaktýr. Yapýlan açýklamalarda tüm afiþ ve yarýþma koþullarýnýn il ve ilçelerdeki okullara gönderildiðini, ayrýntýlý bilginin her iki kurumdan ve internet sitelerinden alýnabileceði bilgisi verildi. Yarýþma için kategoriler ve yarýþma tarihleri ise þöyle: 4 Mayýs 2015 Ýlçe seçmelerinin yapýlmasý 11 Mayýs 2015 Ýlçe birincisi seçilen eserlerin Çorum'a gönderilmesi 18 Mayýs 2015 Ýl birincilerinin seçilmesi il genelinde her dalda ve seviyede dereceye giren er yarýþmacýnýn belirlenmesi Haziran 2015 tarihleri arasýnda ödül töreni düzenlenecek. edildiðini ve ilçeye gelecek ana boru hattýnýn ihalesinin hazýrlandýðýný kaydetti. Baþkan Karataþ, Osmancýk Belediyesi olarak kadýnlara yönelik faaliyetlere de önem verdiklerini belirterek "Dünya Kadýnlar Günü nde bilgilendirici bir etkinlik düzenledik. Aile Ýçi Ýletiþim konusunda Mutlu Düþün Mutlu Ol konulu bir konferansýmýz oldu. Ayrýca kadýn giriþimcilerimize teþvik olmasý amacýyla alanýnda baþarý göstermiþ üç kadýn eðitimcimize plaket verdik. Kadýnlara yönelik faaliyetlere önem veriyoruz ve bu tür etkinliklerimiz devam edecek. diye konuþtu. Kadýn Kollarý üyeleri ile kadýnlara yönelik faaliyetlerle ilgili fikir alýþveriþinde bulundu. Hastalarý ziyaret eden yanak, hastalarla sohbet edip, sorunlarýný dinledi. Anak tan hasta ziyareti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Aday Adayý Ahmet Anak, hasta ziyaretleri gerçekleþtirdi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yatan hastalarý ziyaret eden Anak, hastalarla sohbet edip, sorunlarýný dinledi. Anak, ziyaretinde hastalara karanfil hediye etti. Amasya da tarih turu Faaliyet ve etkinliklerine devam eden Çorum Semerkand Lise Gençliði, motivasyonlarýný arttýrmak amaçlý Amasya gezisi düzenledi. Geçtiðimiz Cumartesi günü 19 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen gezide öðrenciler, tarihiyle ünlü Amasya þehrinin kültürel ve manevi yerlerini gezerken eðlenceli ve eðitici dakikalar geçirdi. Ferhat ile Þirin Müzesi nden baþlayan gezi II. Beyazýt Cami, Kral Kaya Mezarlarý, Amasya Kalesi ve son olarak Minyatür Amasya Müzesi ziyaretleriyle sona erdi. Eðitim Bir Sen karar aldý Çorum Semerkand Lise Gençliði, motivasyonlarýný arttýrmak amaçlý Amasya gezisi düzenledi. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Mart tarihleri arasýnda Ýstanbul da gerçekleþtirilen 9. Türkiye Buluþmasýnýn kapanýþýnda 0. Baþkanlar Kurulu sonuç bildirgesinin hazýrlandýðýný ve kamuoyuna sunulduðunu bildirdi. Eþkil, sonuç bildirgesinde, eðitim çalýþanlarýný ilgilendiren konularýn ele alýndýðýný ve bu sorunlarýn bir an önce çözülmesinin istendiðini söyledi. Umut Radyo nun konuðu oldu Çorum un Sungurlu ilçesi sýnýrlarý içerisinde bulunan Akçay Mahallesi bölünerek Akçakent adýyla yeni bir mahalle kurudu. Akçay Mahallesi Akçakent ve Toki konutlarýnýn bulunduðu bölgede yaþayan 9 mahalle sakini mahallelerinin büyük olduðunu ve mahallelerinin bölünerek yeni bir mahalle oluþturulmasýný istedi. Sungurlu Belediye Meclisi Baþkan Abdulkadir Þahiner baþkanlýðýndan önceki Tahir Eþkil Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu Umut Radyo'da yayýnlanan 'Haber Arkasý' programýna stüdyo konuðu oldu. Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu Umut Radyo'da yayýnlanan 'Haber Arkasý' programýna stüdyo konuðu oldu. Önceki gün saat 1.00'da Uður Çýnar'ýn sunduðu söyleþide, Müftü Yardýmcýsý Pamuklu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yurt genelinde uyguladýðý Çanakkale Þehitlerini anma etkinlikleri hakkýnda bilgiler verdi. Pamuklu, genç kuþaklara 'Çanakkale' bilincinin doðru aþýlanmasý halinde geleceðe umutla bakýlabileceðine dikkat çekerek, atalarýmýzýn canlarýný vererek armaðan ettiði bu topraklarda onlara layýk olan nesiller yetiþtirmenin önemine Sungurlu da yeni bir mahalle kuruldu gün toplandý. Toplantý da vatandaþlarýn talebi doðrultusunda Akçakent Toki konutlarýnýn bulunduðu bölgenin Akçay Mahallesi nden bölünerek yeni bir mahalle oluþturulmasýna karar verildi. Buna göre Akçakent Mahallesi nin sýnýrlarý Kuzeyi Çankýrý yolu, doðusu Akçay Çayý, Güneyi Budaközü Çayý, Batýsý çevre yolu olarak belirlenirken Akçakent Mahallesi sýnýrlarý içerisinde kalan çevre yolunun Çifteli caddesi

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 04 CEMÂZÝL - ÂHIR : 14 Hicri Þemsi:19 Rûmi:11 Mart 141 Kasým: MART Allah-ü Teâlâ büyüklük taslayanlarý elbette sevmez ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI NATO kuvvetleri Sýrbistan ve Kosova'yý vurdu (1999) - Dünya Verem Günü - Halîfe Hârun Reþîd'in vefâtý (809) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 15 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 15 Elektrik Arýza 18 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY METEOROLOJÝ VEFAT EDENLER 1-Kultak Köyü' nden gelme, Yaþar, Bayram ve Hacý BOLAT' ýn babasý; Mehmet BOLAT. 2-Hýdýrlýklý Zabýta Ömer YENÝÖZGEN' in oðlu, Elvan ve Ömer YENÝÖZGEN' in babasý, Kömür Deposu' ndan emekli; Mustafa YENÝÖZGEN. -Örencik Köyü' nden gelme, Cuma, Þerban ve Türkan KILIÇ' ýn babasý, Ahmet, Behsat ve Nazým KILIÇ' ýn amcasý, Muharrem BALABAN' ýn bacanaðý; Hüseyin KILIÇ. 4-Turgut, Tuncay, Türkan ve Süleyman YETÝK- CAN' ýn annesi; Ulviye YETÝKCAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bir küçük anarþist varmýþ... Günlerden bir gün, D. Haným randevu alýp kapýmýzý çaldý. "Hoþbulduk" dedikten sonra, bir solukta anlatmaya baþladý. Anlattýklarýna bakýlýrsa, evde "küçük bir anarþist" vardý. Ne mi yapýyordu? Ne yapmýyordu ki? Zaten sorun da buydu, yapmadýklarý! - Ödevini yapmýyordu - Okula gitmek istemiyordu - Öðretmenini sevmiyordu - Arkadaþlarý tarafýndan sevilmiyordu - Büyüklerine arsýz, küstah davranýyordu... Hem de bunlarý yapan, daha doðrusu yapmayan koskoca birinci sýnýf, hem de ilk dönem öðrencisiydi!!! Anne, üzerine çöken "karabasan"ýn etkisiyle anlattý da anlattý.. Ýçtiði bir bardak suyun da etkisiyle, biraz daha rahatlamýþ görünüyordu. D. Haným'a, kurumumuzdaki sürecin nasýl iþlediðini anlattýk. Çocuðu için "Ayrýntýlý Deðerlendirme" talebinde bulundu. Deðerlendirme günü anne, baba ve çocuk ekibiyle randevuya geldiler. E.'ye, "Denver 2 Geliþim Tarama Testi ve Ebeveyn Deðerlendirme Ölçeði" baþta olmak üzere, aile içi iliþkilerini deðerlendiren ölçekler uyguladým. Anne ve baba, pür dikkat beni dinliyor, bir "Hâkime" olarak, suçluya keseceðim cezayý bekliyorlardý. "Karar" deyip deðerlendirme sonucunu þu þekilde açýkladým. "Allah baðýþlasýn, nurtopu gibi bir evladýnýz var". D. Haným ve eþi göz göze geldiler. Beyefendi "Suçlu biz miyiz, hocam? " diye sordu. Çocuðun geliþiminde, dikkatinde ve davranýþlarýnda "sorun" kriterlerine uyan bir bulguya rastlamadýðýmý açýkladým. Ýsterlerse deðerlendirme sonucunu teyit etmek için Devlet Hastanesi ve RAM (Rehberlik Araþtýrma Merkezi)'a baþvurabileceklerini, bu tür deðerlendirmelerin bir kiþinin görüþüyle kesinlik kazanmamasý gerektiðini ifade ettim. "Sorun" diye nitelendirilen durum, çocuk deðil, aile içi iliþkiler ve özünde karý-koca iliþkileriydi. Bu durumda çocuðun deðil, ebeveynin danýþmanlýk hizmetine ihtiyacý vardý. Danýþmanlýk süreci baþladý. D. haným sadece çocuðuyla deðil, eþi ve ailesiyle de sorunlar yaþýyordu. Yýllarca bu sorunlarý halýnýn altýna süpürmüþ, çocuðunun "çocuk olmak" istemesine tahammül edemeyiþiyle gün yüzüne çýkmýþtý. Bahar da yakýn Firdevs KARACA EREN Her Martta bir hüzün kaplar içimi. Tefekkür "Þu Yeni Asya'nýn elli yýla yakýn çektiklerine bakýn, niçin bunu býrakýp, baþka Bir yanda sevinir, diðer taraftan mahzunlaþýrým. Dünyamýz Üstadýn misafirliðine aldýrmayan gazeteleri alýyorsunuz, niçin dersaneleriniz cellatlaþmýþ insanlarý. Oysa o ona zulmedenlere bile hakkýný helal etmiþti. Sanki za- ayrý?" der deðil mi? man durmuþtu. Her þey hesaplý ve pilanlý Þu "Cadde-i Kur'ani ye varken, niçin idi. Kader kalemi iþliyor, hadiseler þeyler tali yollara saptýnýz?" demez mi? der elbette. kadar deðer kazanýyordu. O yüzyýlýn sahibi idi. Hatta kýyamete kadar manevi saltanatý "Zalimlerin tarafýnda olmayýn, ona nazarý musamaha ile bakmayýn" demez mi? devam edecekti. Yarasa mizaçlý olanlar ise onu yok etme çabasýna girmiþlerdi. O Nur, Raþit Yücel nuraniyetini her þeye raðmen devam ettirecekti. Der elbette. Bu farazi bir muhayyele deðildi. Ri- corumhakimiyet. net sale-i Nurlarý ciddi manada okuyan ve kabul Çocuklarýmýza Can Kardeþ, aileye "Bizim Aile ", geçlerimize "Genç yakla- edenler bunu anlamýþtý. Mahkemelerde yiðitçe þým", yabancý ülkelere "Nur dergisi", sair ülkeler- mücadele edenler kendi içlerinde yýkýlacaktý. deki kadeþlerimize "Internatýonal" gazetesi, Bizim Ýþin þekli deðiþmiþti. Fitne ve fesadýn hiç insafý Radyo ile bütün Dünyaya internet yolu ile yayýn yoktu. O kahramanlar birbirine düþürülecek, bu yapan Nurun sesi, konferans ve seminerler, binler- cadde-i Nuriye bu vesile ile akamete uðratýlacaktý. ce mekanlarda yapýlan dersler, yüzlerce kitap neþriyatý, "Risale-i Nur Enstitüsü" ve Yeni Asya vak- Hem de yýllarca omuz omuza verilen kahramanlar ile. Sonra bir bir kollara ve ayrýlacaktý bu nur yolu. fý. "Yýlandan ve akrepten çekindiðimiz gibi" halleri seve seve yaptýk. Ýþte size bahar. Önümüz açýk. Yýllar yýllarý kovalasa da, asabýmýzý bozan hadiseler devam etse Nurun sahibini ve usta baþýný mahzun ettik. de. Sakýn biz karýncayý incitmeyelim. Varsýn sivri Acaba misafireten on günlüðüne Dünyaya geri sinekler výzýltýsýný kessin, bal arýsý demdemesini dönse ilk iþi ne olurdu? Bunun cevabýný, bu satýrlarý okuyan herkes kolayca verebilir. "Niçin bir mahallenin sokaklarý ve bir þehrin mahalleleri gibi oldunuz?" der mi? Elbette der. bozsun ne çýkar? Þimdi Bosna dayým. Baharýn kývýlcýmlarý taaaa buralara kadar ulaþmýþ. Bizim þevkimiz hiç bozulmasýn. Yolun açýk olsun Yeni Aysam. Hem de kýyamete kadar inþallah. Sana selamlar olsun Üstadým. SALI 24 MART Çünkü, D. Haným'da Borderline kiþilik bozukluðu vardý. Peki nedir bu "Borderline Kiþilik Bozukluðu"? Bu kiþilik bozukluðunda kiþi kendisini güzel, baþarýlý hissederken birden deðiþkenlik göstererek kendisini çok önemsiz biri olarak algýlayabilir. Borderline Kiþilik Bozukluðu, genç eriþkinlik döneminde baþlayan, kiþilerle olan iliþkilerde, kendilik algýsýnda ve duygulanýmda tutarsýzlýklar ve ani dürtüsel davranýþlarla karakterize bir durumdur. Aþaðýdakilerden 5'ini taþýyan kiþilerde görülür. 1- Gerçek ya da hayali bir terk edilmeden kaçýnmak için çýlgýnca çaba harcamak 2- Karþýsýndakileri aþýrý büyütüp, göklere çýkarma ve aþýrý deðersizleþtirip, gözden düþürerek, yerin dibine sokma gibi baþkalarýna aþýrý deðer- deðersizlik verme ile giden tutarsýz iliþkiler. - Kimlik karmaþasý denilen kendini algýlayýþýnda, önem verilen kültürel- ahlaki deðer anlayýþýnda deðiþkenlikler. 4- Kendine zarar verme olasýlýðý fazla olan, iki ya da daha çok durumda sonunu düþünmeden, aniden yapýlan eylemler (aniden çok para harcama, madde kullanýmý, hýzlý ve tehlikeli araç kullanma, birden aþýrý yemek yeme, önceden düþünülmeyen uygunsuz cinsel davranýþlar). 5- Yineleyen bir þekilde intihar giriþimleri, intihar tehditleri, kendi kendine zarar verme (býçak, jilet vs. ile kendi cildini kesme, sigara ile kafayý yakma). - Duygu durumunda aþýrý tepkililiðe baðlý olarak sürekli duygusal deðiþkenlik hali (saatler içinde deðiþen sürelerde birbirini izleyen öfkelilik, üzüntü, kaygý, sevinç dönemleri) 7- Kiþinin kendisini sürekli olarak boþlukta hissetmesi. 8- Öfkeye hakim olamama (sýk sýk kavgalara karýþma, yüksek sesle hakaret, çýðlýk atma). 9- Stresle iliþkili, gelip geçici, kendine kötülük yapýlacaðý düþünceleri ya da dissosiyatif belirtiler. D. Haným, bu belirtilerden yedi tanesini baskýn bir þekilde yaþýyordu. Danýþmanlýk süreci, "küçük anarþist" gibi algýlanan çocuðu aklamýþ, devam etmesi gereken "birey"e dönmüþtü.. Daha doðrusu, çocukta bir problem tespit etmek, kendi probleminin tek kaçýþ yoluydu.. Asýl "cihat" bu deðil miydi? "Nefsini bilen, Rabbi'ni bilirdi" (Hadis-i Þerif).. "Zona" hastalýðýna karþý uyarý Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek aðrýlý bir cilt hastalýðý olan zonaya karþý uyardý. Dermatec Polikliniði Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, ciltte kabartý, kaþýntý ve döküntülerle kendini belli eden, bir cilt hastalýðý olan zona (herpes zoster) halk arasýnda gece yanýðý olarak da bilindiðini ifade ederek, Zonada belli bir bölgeyi etkileyen döküntüler, birlikte kemer ya da bant þeklinde bir görüntü oluþturan, ilk önce su toplayýp ardýndan kabuk tutan kabarcýklar þeklindedir.varisella zoster adlý ayný zamanda su çiçeðine neden olan virüs zona hastalýðýnýn da nedenidir.bu virüs bir kez vücuda yerleþtikten sonra vücudun baðýþýklýk sisteminin zayýf düþmesini bekler ve fýrsat bulduðunda harekete geçerek zona hastalýðýnýn ortaya çýkmasýna sebep olur. Zona belli bir bölgede aðrý, karýncalanma, yanma ve kaþýntý gibi belirtilerle ortaya çýkar. Öncesinde baþ aðrýsý, halsizlik, ateþsiz grip belirtileri, ýþýða karþý hassasiyet görülebilir. diyen Dr.Ata Nejat Ertek, Yanma ve aðrý þiddetli olabilir ve Kadir Yüktaþýr com ciltte henüz herhangi bir döküntü ya da kabartý yokken ortaya çýkabilirler. Vücudun zayýf düþme nedenleri arasýnda depresyon, stres, yaþlýlýk ve çeþitli hastalýklarý sayabiliriz.bu gibi can sýkýcý durumlarýn sonucunda da zona hastalýðý ortaya çýkabilir.zonaya yol açan virüs sinir köklerine yerleþen bir virüs olduðundan, zona aðrýlarý da oldukça þiddetli olabilir. Sýrt, göðüs, karýn, kalça, kol, bacak, boyun, baþ ve yüz bölgeleri zona hastalýðýnýn etkilediði bölgelerdir. Zona þikayeti bu bölgeler Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 00 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE ( AYLIK) : 55 : 10 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 97, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 97,4 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /109 (Posta Kodu. 1900)

12 12 SALI 24 MART 2015 Çözüm için destek istedi Adaylarýný, ön seçimle belirlemeye karar veren lik asýl gündemlerimizden biri olmasý gerekirken, bu konuchp'nin 29 Mart'ta Çorum'da bir demokrasi þöleni gerçekda hiçbir adým atýlmýyor. Emeklilerimiz açlýk sýnýrýnýn altýnleþtireceðini belirten CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý da yaþýyor, asgari ücretle çalýþan emekçi kardeþlerimiz yaturgut Ýlgü, vatandaþlarýn desteðini istedi. þamlarýný sürdürmekte zorlanýyorlar. Nerdeyse toplumun tüm kesimlerinin ekonomik olarak zor þartlarda yaþadýðýný Konuya iliþkin açýklamasýnda aday adayý olma nedüþünürsek ülkemizde iktidar deðiþikliði yapmak zorunludenlerini ve hedeflerini anlatan Ýlgü, þunlarý kaydetti; luðu ortaya çýkmaktadýr. Biz CHP olarak halkýmýzýn refah "Bilindiði üzere 7 Haziran'da yapýlacak olan genel sedüzeyinin yükselmesini amaçlayarak politikalarýmýzý oluþçimlerde Çorum'u ve Çorumlu'yu temsil etmek için aday turuyoruz. adayý oldum. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi özümçiftçimiz, sanayicimiz üretmeli diyoruz çünkü Türkisemiþ, benimsemiþ bir siyasi partidir. ye ancak üreterek büyüyebilir. Eþit, adil bir sistem kurmak Aday adayý olmamýn baþlýca sebeplerinden biri bugüiçin çalýþacaðýz. Bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olane kadar Çorum'un bana verdiklerinin karþýlýðýný Çorum rak, demokrasimizi geliþtirmek için de çaba göstereceðiz. halkýna hizmet ederek ödemek istememdir. Mevcut iktidar Artýk CHP'de birleþip ülkemizi emperyalizmin uþaklarýnülkemizi kötü karanlýk günlere doðru sürükleniyor. Çift Turgut Ýlgü dan kurtarma zamanýdýr. Mustafa Kemal Atatürk ve silah baþlý yönetim ver kurtul anlayýþý sadece kendi menfaatini düþünme, hýrsýzlýk toplumun manevi deðerlerini tahribat arkadaþlarý yüzyýl önce verdikleri emperyalizmle mücadecumhuriyet tarihinde hiç görülmediði kadar almýþ baþýný gidiyor. Toplede büyük mesafeler kat etmiþtir. Bizim savunduðumuz þey ülkemizde lumda çözüm süreci adý altýnda vatan topraklarýnýn pazarlýk konusu yahiç kimsenin yoksullukla yaþamaya mahkûm edilmemesidir, hukukun pýldýðý düþüncesi hâkim. Buna karþý durmak gerekiyor. Her ne sebeple temel olduðu adil hakça bir düzen kurmaktýr. olursa olsun binlerce kiþinin katili teröristle yapýlan pazarlýk ülkemiz Ben de CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý olarak yukarýda sayadýna üzüntü verici. Her fýrsatta büyük ülke olduðumuzu iddia eden ikdýðým bugünkü iktidarýn halkýmýzý yaþamaya zorladýðý bu düzene karþý tidar terörist baþýnýn önünde diz çökerek kendi kendisini inkar ediyor. çýkýp CHP iktidarýný kurmak için çalýþmayý taahhüt ediyorum. Eðer parülkemizde o kadar çözülmesi gereken sorun var ki iktidar kendi menti üyelerimiz Çorum milletvekilliði görevine beni layýk görüp, Çorum faatleri ve ikbali uðruna sorunlarý öteleyip, halkýmýzýn bu sorunlardan haberdar olmamasý için elinden geleni yapýyor. halkýný Ankara'da temsil etme onurunu bana yaþatýrsa mücadelem yoksullukla, adaletsizlikle, eðitimde ve saðlýkta kalitenin artýrýlmasý olacakbiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek PKK sorunu gerekse týr. Hedefim Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiði hedef olan ülkekürt kökenli vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný çözmek adýna 1989 yýlýnda hazýrladýðýmýz raporla bu ülkenin temel sorunlarýný çözmek kararlýlýðýmizi muasýr medeniyetler seviyesine ulaþtýrmak olacak. CHP iktidarýnný ortaya koyuyoruz. Halkýmýz havuz medyasý aracýlýðýyla sorunlardan da ülkemiz de hep birlikte üretip birlikte paylaþacaðýz. Ýktidarýn zedeleuzak tutulup suni gündemlerle oyalanýyor. Artýk dünyada ülkelerin gümiþ olduðu hukuk ve adalete güven duygusunu yeniden tesis edeceðiz. cü, ekonomisi oranýnda deðerlendiriliyor. Oysa ülkemizde ekonomik Çorum halkýnýn yaþadýðý tüm sorunlarýn çözümü olmak için 29 Mart'ta sorunlar giderek artýyor ve bir kriz haline dönüþüyor. Yoksulluk, iþsizyapýlacak ön seçimde sizlerden destek istiyorum. Esnafýn sorunlarýný dinledi CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, Uður Mumcu caddesinde esnaf ziyareti yaptý. Ziyarette Ýlgü ye partililer eþlik etti. Esnaflarýn sorunlarýný dinleyen Ýlgü, 29 Mart ta yapýlacak ön seçimde kendisine destek istedi. Çorum'a bereketi getirmek için elimizden geleni yapacaðýz. diyen Ýlgü, Esnafýmýz sinek avlýyor iþ yok, para yok, kiralarýný zor ödüyor içler acýsý bir durumdalar. Ülkemizin bugüne kadar ki kazanýmlarýný satan iktidara söyleyeceðimiz bir kaç þey var. Atatürk'ün tüm kazanýmlarýný yok etmekle uðraþmak yeri- CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, esnaf turu yaptý. ne, Atatürk'ün adýný ülkeden kazýmaya çalýþmak yerine esnafýmýzýn, çiftçimizin, emeklimizin, iþçimizin haliyle ilgilenmeyi kendilerine görev edinsinler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi nin genç neferleri olarak Atatürk'ün bütün kazanýmlarýna, bize býraktýðý emanetlerine sahip çýkacaðýmýzý net bir þekilde ifade ediyoruz. diye konuþtu. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suledere ile bazý parti yöneticileri seçim bürolarýný ziyaret etti. Seçim bürolarýna ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Ýlçe Baþkanlýðý, partisinin milletvekili aday adaylarýnýn açtýðý seçim bürolarýný ziyaret etti. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suledere ile bazý parti yöneticileri CHP'nin 8 milletvekili aday adayýnýnn seçim bürolarýný ziyaret ederek baþarýlar dileklerini ilettiler. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, çalýþmalarýna esnaf ve köy ziyaretleri ile çalýþmalarýný sürdürüyor. Çalmadýk kapý býrakmayacaðýz CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, çalýþmalarýna esnaf ve köy ziyaretleri ile çalýþmalarýný sürdürüyor. Çalýnmadýk kapý kalmayýncaya kadar çalýþmalarýný sürdüreceðini belirten Köse, ziyaretlerinde esnafýn sorunlarý dinledi. Esnafla çözüm üretmeye çalýþan Köse, CHP iktidarýnda uygulanacak parti politikalarýna da deðindi. Milletvekilliði boyunca da bu çalýþmalarýný sürdürdüðünü, yaklaþan seçimler dolayýsýyla sadece hýzlandýrdýðýný kaydeden Köse, siyasetin halktan kopuk olamacaðýný söyledi. Ýlgü, Oðuzlar ve Kargý da CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, ön seçim çalýþmalarý kapsamýnda Oðuzlar ve Kargý'yý ziyaret etti. Ýlgü'yü Oðuzlar'da Ýlçe Baþkaný Osman Güllü Kargý'da Ýlçe Baþkaný Ýsmail Hakký Bolpaça ve partililer karþýladý. Ýlgü yaptýðý konuþmada, "Oðuzlar devrimci bir geleneðe hakim üç belediyemizden birisi. Bu yüzden sizlerle ne kadar kadar gurur duysak az. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiði iki büyük eseri var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi Cumhuriyet Halk Parti- si. Bize düþen bu emanetlere ne pahasýna olursa olsun sahip çýkmak. Bu bir yarýþtýr, birinci de olsak sonuncu da olsak ben burada olacaðým. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarý için elimizden geleni yapacaðýz. Halkýmýzýn Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýna gerçekten ihtiyacý var. Eðer seçilirsem sizlerin sorunlarýna çözüm olmak için elimden gelenin en iyisini yapacaðým." Kargý ziyaretinde konuþan Ýlgü, "Belki Kargý'ya sadece ön seçim çalýþmalarý için onuncu sefer geliþim. Atlas ilçelerde çalýþmalarýný sürdürüyor CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, Oðuzlar ve Kargý'yý ziyaret etti. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, seçim çalýþmalarýný Osmancýk, Alaca ve Bayat'ta sürdürdü. Gittiði her yerde vatandaþlarla görüþen Atlas, 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçimde partililerden destek istedi. Atlas, ziyaretlerde yaptýðý deðerlendirmelerde topluma hizmet etmek için bu yola çýktýðýný ifade ederek, "Sizler varsanýz biz varýz, sizler yoksanýz biz yokuz" Ülkemizin içinde bulunduðu koþullarý hepimizin çok iyi bildiðini ifade eden Atlas, "Yaþanan sýkýntýlarý hepimiz çok iyi biliyoruz, ülke hiçte anlatýldýðý durumda deðil, ekonominin geldiði nokta ortada. 7 Haziran'da CHP iktidarý ile inþallah bu sýkýntýlarýn hepsi sona erecektir. Halkýn içinde olan biri olarak, seçim çalýþ- malarýný yine halkýmla birlikte yürütüyorum" diye konuþtu. Ýlçe ziyaretlerinde esnafla da sohbet eden Atlas, "CHP'de parti içinde bir demokrasi yarýþý var. 'Türkiye'nin Birleþtirici Gücü' gibi çok anlamlý bir sloganýmýz da var. Bütün güçlerin birleþtiði ve artýk iktidara yürüyen bir CHP'yi görmek istiyor halkýmýz" Cengiz Atlas, esnaf turu yaptý. HDP den Nevruz açýklamasý HDP Ýl Eþ Baþkaný Ali Akkaya, Nevruz Bayramý'ný kutladý. Akkaya, yaptýðý açýklamada Nevruz Bayramý'nýn tarihçesi hakkýnda genel bilgiler aktarýrken, "Birlik, dayanýþma, mücadele ve za- limlere karþý direnç günü olan Newroz Bayramý bütün halklara kutlu olsun." Biz 29 Mart'tan sonra sizlerle bu kadar sýk bir araya gelemeyeceðiz, ondan sonra oy alamadýðýmýz vatandaþlarýmýzýn yanýna gidip Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýný kurmak için çalýþacaðýz. Memleket iyi yönetilmiyor. Biz daha iyi yöneteceðiz. Bu iddia ile çýktýk yola. Çorum'dan hiç mühendis milletvekili çýkmadý. Buna raðmen aday oldum. Siyasi ve ticari hayatýmda bir þaibe yok. Ola ki seçilemedik, gidemedik, partimin bir neferi olarak CHP'nin baþarýsý için ter dökmeye her zaman devam edeceðim. Sizlerden oy pusulasýnda sýra numaram olan 'ya bir oy destek istiyorum." Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, çalýþmalarýný sürdürüyor. Saim Topgül çalýþýyor Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, çalýþmalarýný sürdürüyor. 29 Mart Pazar günü Bahçelievler Ýlkokulu nda yapýlacak olan ön seçim çalýþmalarý kapsamýnda hafta sonunu kent merkezinde geçiren Topgül, Cengiz Topel ve Emek Caddesi ndeki esnafý ziyaret etti. Ziyaretlerinde esnaf ile sohbet eden Topgül, uygulanan yanlýþ politikalar nedeniyle en fazla esnaf, çiftçi ve iþçi kesiminin zarar gördüðünü dile getirdi. Topgül ve beraberindekiler daha sonra Cumartesi Pazarý na geçti. Burada da pazar esnafý ve alýþveriþe gelen yurttaþlarla görüþen Topgül, 7 Haziran seçimlerinde CHP iktidarý ile birlikte hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünün güleceðini ifade etti. Hiçbir partide yapýlmayanýn CHP de yapýldýðýný ve milletvekili adaylarýnýn ön seçimle belirlendiðini belirten Topgül, 29 Mart taki ön seçimde þahsýma destek verilirse Çorum un örnek bir milletvekili olacaðým Eksik Etek ekranda Çorumlu Yasemin Yanar Karemeþi nin yazýp, yönettiði ve oynadýðý Eksik Etek isimli oyun, Yol TV'de BirGün Sanat programýnda tanýtýldý. Geçtiðimiz günlerde Ankara Yeni Sahne de oynan oyun büyük beðeni toplarken, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nde ayný salonda tekrar sahnelenecek. Eksik Etek in 55 dakikalýk, tek perde, dram türünde bir oyun olduðunu belirten Yasemin Yanar Karameþe, Kadýna yönelik þiddet, çocuk gelinler, taciz, tecavüz gibi konular 'Leyla' ana karakterinin hayat hikâye- siyle anlatýr. Oyun içindeki diðer karakterler Leyla tarafýndan aksesuar kullanýmýyla bütünleþmiþtir. Leyla taþrada doðmuþ, büyümüþ ama babasýnýn para hýrsý yüzünden çocuk denilecek yaþta zengin bir aileye gelin olarak verilmiþtir. Kocasýnýn uyguladýðý þiddet sonrasýnda kaçýþ kararý veren Leyla'nýn büyük þehirde baþýna gelenleri anlatan zaman zaman güldüren zaman zaman aðlatan oyunda, Leyla dýþýndakilerin gözüyle de bakýlabilmesi saðlanmaktadýr Karameþe, Tiyatro 19 Grubu ile Ankara daki çalýþmalarýna devam ettiklerini de belirterek, önümüzdeki dönemde yeni oyunlarýyla sahnelerde yerini alacaklarýný dile getirdi. Eksik Etek isimli oyun, Yol TV'de BirGün Sanat programýnda tanýtýldý.

13 Ýskilip te anlamlý yürüyüþ Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) tarafýndan Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý münasebeti ile 1. Gazi Ömer Küyük yürüyüþü düzenlendi. Yürüyüþe Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, öðretim görevlileri, öðrenciler ve dernek üyeleri katýldý. Yürüyüþ Karaburun köyünden baþlayarak Çatkara köyünde tamamlandý. Zorlu doða þartlarýnýn ardýndan 14 kilometrelik parkur 5.5 saatte tamamlandý. Yürüyüþ sonrasýnda Çatkara Köyü kabristanýnda kabri bulunan Ýstiklal Gazisi Ömer Küyük dualarla anýldý. Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy yaptýðý açýklamada, "22 Mart 2015 Pazar günü ÝSDAK ve Ýskilip Meslek Yüksekokulu ile beraber hem Çanakkale Zaferinin 100. yýlýný kutlamak, ilçemizdeki Ýskilip in oyunlarý kitaplaþtý 27 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü yýllarý 2 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Merkez / Çorum Saat: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Toner ve kartuþ sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik mal ve malzeme alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý münasebeti ile 1. Gazi Ömer Küyük yürüyüþü düzenlendi. Oyun Kenti Ýskilip kitabý Belediye Kültür yayýnlarýndan çýktý. son gazi Ömer Küyük'ü anmak ve gençlerimize tarih bilinci aþýlamak amacýyla farklý bir etkinlik yaparak bir yürüyüþ gerçekleþtirdik. 14 kilometrelik yürüyüþ ilçemizin Karaburun köyünden baþlayýp Çatkara Köyü mevkiinde sona erdi. Bu etkinliðe verdikleri destek için ÝSDAK ve Ýskilip MYO'ya, misafirperverlikleri için de Çatkara köyü sakinlerine teþekkür ederim. ÝSDAK Derneði Baþkaný Hasan Güçlü ise, "Derneðimizin bu anlamlý yürüyüþte baþta Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy olmak üzere Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürümüz, hocalarýmýz ve öðrencilerimiz ile bizlere eþlik eden yürüyüþçülerimize teþekkür etmek isterim. Gazimiz Nurlar içinde yatsýn dualarýmýz kabul olsun. Bizlere bu cennet vataný býrakmak için canlarý ile mücadele eden þehitlerimizi rahmetle anýyoruz" diye konuþtu. Emekli öðretmen Eðitimci-Yazar Hasan Ali Kalayoðlu nun uzun araþtýrmalarý sonucu kaleme aldýðý Oyun Kenti Ýskilip kitabý Belediye Kültür yayýnlarýndan çýktý. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, geçmiþten günümüze Ýskilip te oynanan oyunlarýn derlendiði ve akýcý bir üslupla yazýlan kitap yediden yetmiþe herkesin ilgisini çekecek nitelikte. Tasarým ve baský kalitesi ile de dikkat çeken 208 sayfalýk kitapta 5 oyun anlatýlýyor. Kitap yazarý Hasan Ali Kalayoðlu geçmiþten günümüze Ýskilip'te oynan oyunlarýn tamamýný hazýrladýðýný belirterek ikinci kitabýnýn da Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarýndan çýkacaðýný, bu önemli hizmete hassasiyetle yaklaþan ve kaliteli bir eser ortaya çýkmasýný saðlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 1 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 14 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 1,9 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 14 Ada, Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419, Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: /A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 75 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: /A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 7 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: SALI 24 MART Sungurlu da anneler sertifikalandý Sungurlu Anadolu Programýn bir baþka Ýmam Hatip Lisesi, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda Anneyi Eðiten Toplumu Eðitir baþlýðý ile baþarýlý bir proje gerçekleþtirdi. Kitle Ýletiþim Araçlarý ve Aile baþlýðýný Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Gör. Prof. Dr. Mehmet Evkuran sundu. Annelere yönelik hazýrlanan konuðu Av. Ömer Kýlýç da, Ýstatistikler aile yapýmýzý nasýl gösteriyor baþlýðý ile seminere katýlanlarý bilgilendirdi. Boþanma nedenlerine deðinen Av. Kýlýç, boþanma ile ilgili haberlerin abartýlarak yayýldýðýný vurguladý. Önlem alýnmasý için bilgi ve bilinçlendirmenin önemli olduðuna deðinerek tahammülü, em- bu projede emeði Anneyi Eðiten Toplumu Eðitir baþlýðý ile baþarýlý bir proje gerçekleþtirdi. pati yapmayý içselleþtirme- olanlara teþekkür eden Evkuran, liyiz. diye konuþtu. Tarih boyunca olduðu gibi bugün de annelik, kadýn için vazliyiz. geçilmez ve en temel rol olarak tanýmlanmaktadýr. Buradaki ilk sorun geleneksel toplumlarda annenin yükünün akraba ve çevre tarafýndan paylaþýlýyor olmasýdýr. Modern aile modelinde ise anne yalnýz ve tek baþýnadýr. Toplumsal destekten yararlandýðý söylenemez. Ailelerin çocuklarýna yaklaþýmlarýnda iki aþýrý tarz göze çarpýyor. Ýlki otoriter, aþýrý kontrol düþkünü yaklaþýmdýr. Bu yaklaþým çocuklarý ya edilgen ve içekapanýk ya da tersi isyankâr ve hýrçýn bir tutuma yönlendirmektedir. Diðer yanlýþ yaklaþým ise aþýrý özgürlükçü tutumdur. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Gör. Doç. Dr. Adem Korukçu, Aile ve Eðitim baþlýðý ile sunum yaptý. Öðrenci baþarýsý için aile boyu kitap okuma saati etkinliðinin önemine deðinen Korukçu, Böylelikle çocuk velisinin de dahil olduðu bir etkinliði isteyerek gerçekleþtirecektir. Zira kitap okumak çocuklarýn derslerinde anlama düzeyini geliþtireceði gibi, onlarýn hayatý anlamalarýna da büyük Çocuklarýmýzda kiþilik oluþumu ve okul baþarýsýnda anne rolü konusunu Çorum Müftülüðü irþat görevlisi Meryem Uyanýk sunarken, Aile içi iletiþimin çocuðun ruh saðlýðýna etkisi konusunu RAM Müdürü Ramazan Çýrakoðlu, Zararlý alýþkanlýklarla mücadelede anne-babaya düþen görevler konusunu Yeþilay Derneði Sungurlu Temsilcisi Ecz. Bekir Sami Ünsal, Ýslam'ýn aile kurmaya ve boþanmaya bakýþý konusunu Ýlçe Vaizi Ramazan Þen, Kadýn haklarý ve kýz çocuklarýmýzýn okullaþmasýnýn önemi konusunu ÝHL Rehber Öðretmeni Elif Bezeniroðlu, Asayiþe yansýyan baþlýca aile dramlarý konusunu Komiser Metin Gayretli sundu. Seminere katýlan 75 anneye sertifika verildi. Sertifika töreni sonrasýnda okul pansiyonunda yemek verildi. Okul Müdürü Kerim Mandýralýoðlu, eðitim veren hocalara ve seminere katýlma duyarlýlýðý gösteren annelere teþekkür etti. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu ise, organizasyon dolayýsýyla mutluluk duyduðunu ifade etti. katkýlar saðlayacaktýr. Gençler Amasya'yý gezdi Gençlik Mimar Sinan Kulübü Derneði Amasya ya gezi düzenledi. Ladik te kayak keyfi Ensar Vakfý Çorum Þubesi'nin yürüttüðü Kadýn ve Gençlik Merkezi Projesi kapsamýnda karne alan çocuklara karne hediyesi olarak Ladik te kayak yaptýrýldý. Organizasyonla ilgili bilgi veren Ensar Vakfý Çorum Þube 1 NÝSAN T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 15.07,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 1 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, "Yapýlan bu projeler neslin ýslahý ve arzýn imarý içindir. Gençlerimizi sokaktan ve sokaðýn verdiði yýpratýcý psikolojiden kurtarmak için bu tür organizasyonlar yapýyoruz. Ayrýca kadýnlarýn toplumsal hayatta daha etkin yer almalarý için ortam hazýrlýyoruz. Kadýnlarýmýz "anne" edasýyla toplumun ýslahýnda önemli roller üstleniyorlar. Bizler de elimizden gelen desteði veriyoruz. Projemizde geziler, kültürel faaliyetler, konferanslar, etkinlikler, kurslar gibi birçok çalýþma var. Onlardan bir tanesini de karne alan ço- Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi'nin (AÖF) Bahar Dönemi vize sýnav tarihleri deðiþtiðini resmi sitesinden duyurdu. AÖF sýnav tarihleri ve eklenen cuklarýmýzla gerçekleþtirdik, çalýþmalarýmýz, projelerimiz tüm hýzýyla devam ediyor. Bu kapsamda geleceðimizin teminatý olan gençlerimizi diðer Çocuklara karne hediyesi olarak Ladik te kayak yaptýrýldý. Gençlik Mimar Sinan Kulübü Derneði'nin yürüttüðü Aðaç Yaþ Ýken Eðilir Projesi kapsamýnda Amasya gezisi gerçekleþtirildi. Gençlik Mimar Sinan Kulübü Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Þahin Özcan, "Projemiz kapsamýnda Deðerler Eðitimi, Bilgisayar Kursu, Web-Grafik-Tasarým Eðitimleri gibi birçok eðitimi vermekteyiz. Kursiyerlerimizle birlikte proje kapsamýnda geziler, paneller, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Bu gezimiz de projemizin küçük bir parçasýydý. Gençlerimiz vaktini boþ iþlerle, gelecek için faydasý olmayan yerlerde deðil de geleceðinde kullanabileceði, faydasýný görebileceði ortamlarda geçirmelerini hedefliyoruz" çalýþmalarýmýzda görmek istiyoruz. AÖF Bahar vize sýnav tarihinde deðiþiklik yeni sýnav merkezleri üniversite tarafýndan duyuruldu. AÖF sitesinden yapýlan resmi duyuruya göre 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle Açýköðretim, Ýktisat ve Ýþletme Fakültelerinin akademik takviminde deðiþiklik yapýldý. Yeni sýnav takvimine göre Bahar Dönemi Ara sýnavlarý 25-2 Nisan'dan Nisan'a çekildi.(trthaber)

14 Ulukavakspor ateþ hattýna yaklaþtý 14 SALI 24 MART 2015 BAL 5. grupta Ulukavakspor son beþinci maçýnda dördüncü maðlubiyetini alarak ateþ hattýna iyice yaklaþtý. Tek teselli ise Turhal ve Ünyespor un haftayý puansýz kapatmasý. Siyah beyazlýlarýn bu hafta Ünyespor ile oynayacaðý maç hayati önem taþýyor. Küçükler Judo da Alaca rakipsiz Okullu Küçükler Judo da dereceye giren sporcular ve katýlan davetliler tören sonunda toplu halde görülüyor Okullu Küçükler Judo Ýl birinciliði dün yapýldý. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu nda yapýlan il birinciliðinde Alaca okullarý kürsüye ambargo koydu. Dokuz okuldan 20 sporcunun mücadele ettiði il birinciliðinde bayanlarda Alaca Ýmam Hatip Lisesi birinci, Alaca Mimar Sinan ikinci Daniþment Gazi üçüncü Fatih Sultan Mehmet ise takým sýralamasýnda üçüncülüðü kazandý. Erkeklerde ise Alaca Fatih Ortaokulu þampiyonluðu kazanýrken Alaca Cumhuriyet Ortaokulu ikinci Alaca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü Daniþment Gazi Ortaokulu ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yapýlan müsabakalar sonunda sýkletlerinde birinci olan öðrenciler ve okullarý þöyle: Bayanlar: 2 Kg Merve Küçükaltýn (Fatih Sultan Mehmet), Kg Rüyanur Özdemir (Alaca Ýmam Hatip), 40 Kg Ayþe Melike Çevik (Daniþmentgazi Ýmam Hatip), 48 Kg Beste Tahtacý (Alaca Mimar Sinan), 57 Kg Ayþegül Kaya (Alaca Mimar Sinan). Erkekler: 0 Kg Yahya Alper Fidan (Alaca Ýmam Hatip), 4 Kg Umut Sefil (Alaca Cumhuriyet), 8 Kg Muhammet Penpe (Alaca Fatih), 42 Kg Batuhan Demiröz (Daniþmentgazi Ýmam Hatip), 4 Kg Alper Karslý (Alaca Mimar Sinan), 50 Kg Hüseyin Can Lafcý (Alaca Fatih Ortaokulu), 0 Kg Yunus Emre Eker (Yýldýrým Beyazýt). Müsabakalar sonunda ferdi olarak dereceye giren sporculara madalya okullara ise kupalarý verildi. Sýkletlerinde birinci olan sporcular grup müsabakalarýnda Çorum u temsil etmeye hak kazandýlar. Sungurlu da 21 Mart Bahar Bayramý Oryantiring yarýþlarý Sungurlu da ilk Oryantiring heyecaný. Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen 21 Mart Bahar Bayramý Oryantiring Ýl birinciliði cumartesi günü Sungurlu Bayraktepe mevkiinde yapýldý. Yarýþmalara Çorum Gençlikspor, Ýsmail Kakaç Ortaokulu ve Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ndan ferdi sporcularýn katýldýðý yarýþmalarda isim mücadele etti. Bahar bayramý olmasý- na karþýn kar yaðýþý altýnda yapýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya verildi. E 18 Kategorisinde Çorum Gençlikspor dan Kubilay Gökgöz birinci Can Baytürk ikinci Erhan Baþtuð ise üçüncü oldu. E 1 kategorisinde ise yine ayný kulüpten Onur Berker birinci Berk Can Koparan ikinci Þükrü Can Çeliker üçüncü oldu. E 14 kategorisinde Yavuz Sultan selim Ortaokulu ndan Hasan Örskaya birinci Melih Kýlýç ikinci Mahmut Karaman ise üçüncü sýrada yarýþmayý tamamladý. E 12 kategorisinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ndan Furkan Tatlý birinci Alperen Coþkun ikinci Yaþar Yýldýrým üçüncü oldu. E 10 kategorisinde Gençlikspor dan Mehmet Harputlu birinci Akýn Taþbaþ ikinci Çankýrý da yapýlan grup maçlarýnda Türkiye Þampiyonasý vizesi alan güreþçiler Sekiz güreþçi Türkiye Þampiyonasý vizesi aldý Çankýrý Çerkeþ de yapýlan 1-14 Yaþ Okullar Serbest güreþ grup birinciliðinde sekiz sporcu Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandýlar. Okullar 1-14 Yaþ serbest güreþ grup birinciliðinde mücadele eden sekiz sporcu Türkiye Þampiyonasý vizesi aldýlar. Hafta sonunda Çankýrý Çerkeþ de yapýlan serbest güreþ grup birinciliðinde mücadele eden Çorumlu sporculardan 8 Kg da Mert Can Damatoðlu ve 47 Kg da Eren Kalkan birinci olarak altýn madalya kazandýlar. 5 Kg da Ýsmail Özdilli ve 52 Kg da Mehmet Çatalbaþ finalde kaybederek ikinci oldular. 2 Kg da Yusuf Eryücel, 59 Kg da Oðuzhan Davut ve Kg da Serhat Þener üçüncü olurkan 85 Kg da U. Emre Aker beþinci oldu. Bu beþ sporcu Türkiye Güreþ Þampiyonasýnda mü- üçüncü Taner Diki oldu. K 14 kategorisinde Gençlikspor dan Esmegül Kýlýç altýn madalya alýrken Yeþim Buse Topdal ikinci oldu. K 12 kategorisinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ndan Ceren Ýkra Özkader birinci Sýla Gür ikinci oldu. K 10 kategorisinde Gençlikspor dan birinci Sýla Kambik, Ýsmail Kakaç Ortaokulu ndan Suda Topdal ikinci oldu. Açýk bayanlar kategorisinde Ýsmail Kakaç Ortaokulu ndan Nehir Kelam birinci. Açýk Erkeklerde ise Ýsmail Kakaç Ortaokulu ndan Doðukan Kayar birinci Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ndan Ýbrahim Diker ikinci Mehmet Ali Atak üçüncü oldu. Sungurlu da yapýlan yarýþmalarda Baþ HakemDuran Torbacýoðlu ile Onur Torbacýoðlu, Bahtiyar Doðan, Akýn Cindiloðlu, Ýbrahim Yýldýrým ve Ýbrahim Býçak görev yaptý, Sungurlu nun Oryantiring haritasý çizili nadir ilçelerden birisi olduðunu belirten Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu bu organize için kendilerine destek veren Gençlik Hizmetmetleri Ýl Müdürlüðü ve Sungurlu Ýlçe Müdürlüðü yetkililerine teþekkür etti. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta Kastamonuspor þampiyonluða çok yakýn. Ligde asýl mücadele ise gruptan direk düþmeme adýna.bir takýmýn düþmesinin kesinleþtiði grupta ikinci direk düþecek takým ise dört takýmýn nefes kesen mücadelesi sürüyor. Temsilcimiz Ulukavakspor ateþ hattýna en yakýn takým. Ligde son haftalarda galibiyete hasret kalan Ulukavakspor, evinde konuk ettiði Kastamonuspor önünde ilk yarýda iyi mücadele etti ve tecrübeli rakibine gol izni vermedi. Ýkinci yarýda lider istediði golü buldu ve rahatladý. Ulukavakspor bu maðlubiyetle son beþ maçta dördüncü kez sahadan puansýz ayrýldý. Yeni Amasyaspor ise evinde konuk ettiði Ünyespor önünde maðlup duruma düþmesine karþýn ve eksik kalmasýna raðmen maçý 2-1 kazandý. Ev sahibi takým son 15 dakikalýk bölümü dokuz kiþi oynadýðý maçtan üç puanla ayrýldý. Ulukavakspor u yakýndan ilgilendiren maçlarda Turhalspor evinde Güzel Orduspor a 2-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý ve temsilcimizin tesellisi oldu. Fatsa Belediyespor ise evinde Termespor önünde aldýðý 1-1 lik beraberlik ve bir puanla sýralamadaki çýkýþýný sürdürdü. Bafraspor ise evinde oynadýðý Karabük Yenice maçýndan bir punala ayrýldý. Bartýnspor ise Sinopspor u 2-1 yenerek çýkýþýný sürdürdü. Samsun derbisi Ladik Belediye nin Grupta pazar günü Ladik Sahasýnda oynanan Samsun derbisinde Ladik Belediyespor ile Çarþam- BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Ulukavakspor - Kastamonuspor : 0-2 Bartýnspor - Sinopspor Fatsa Belediye - Termespor Ladik Belediye - Çarþambaspor Turhalspor - Güzel Orduspor Yeni Amasyaspor - Ünyespor 190 Bafraspor - Karabük Yenicespor : 2-1 : 1-1 : : 0-2 : 2-1 : 0-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Kastamonuspor 2 Yeni Amasya Güzel Orduspor 4 Termespor 5 Ladik Belediye Bartýnspor 7 Çarþambaspor 8 Sinopspor 9 Karabük Yenice 10 Fatsa Belediye 11 Ünyespor 12 Ulukavakspor 1 Turhalspor Bafraspor Önümüzdeki hafta programý Mart Pazar Ünyespor - Ulukavakspor. Çarþambaspor - Fatsa Belediyespor. Karabük Yenice - Ladik Belediyespor. Kastamonushor 19- Turhalspor. Sinopspor Bafraspor.b Termespor - Yeni Amasyaspor. Güzel Orduspor - Bartýnspor. Ýþitme Engelliler den Kýzýlay a eþya baðýþý Çorum Ýþitme Engellilerspor kulübü Kýzýlay a giysi ve eþya baðýþýnda bulundu. Ýþitme Engellilerspor Baþkaný Mürsel Marýldar kulüp üyeleri arasýnda yaptýklarý çalýþmalar sonunda topladýklarý kullanýlmayan eþyalar ve giygisileri kulüpde toplayarak bunlarý Kýzýlay a baðýþladýklarýný söyledi. Kýzýlay tarafýndan bu eþyalarýn ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacaðýný inandýklarýný belirten Ýþitme Engelliler Baþkaný Mürsel Barýldar kulüp olarak sportif çalýþmalarýn yanýnda sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda da bu tür faaliyetlerde bulunduklarýný belirterek tüm üyelere teþekkür etti. Üstte altta mücadele aynen devam 1. Amatör Küme de bitime üç hafta kala gerek þampiyonluk gerekse ligde kalma mücadelesi nefes kesmeye devam ediyor. Lider Osmancýkspor rakibi Ýskilipspor un maça gelmeyeceðini bildirmesiyle haftayý oynamadan üç puanla kapattý ve hedefe bir adým daha yaklaþtý. Takipçisi Çimentospor ise ilk yarýda deplasmanda yenildiði rakibi Ýskilipgücüspor önünde ilk dakikalarda bulduðu öne geçtiði maçýn ilk yarýsýnýn son dakikalarýnda bulduðýu gollerle rahatladý ve maçý 4-0 kazanarak takibini sürdürdü. Ligde diðer mücadele ise kalma adýna. Üç takýmdan birisi düþecek. Düþmeme mücadelesi veren takýmlardan HE Kültürspor, þampiyonluk yarýþýndan kopan Eti Lisesi önünde ikinci yarýsý nefes kesen bir mücadele sonunda 2-1 galip gelerek üç puanla hayata tutundu. Bu maçýn ardýndan Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta Osmancýk Belediyespor, Hitit Gençlikspor Bahçelievler baþarýlý yüzücüleri ödüllendirdi Bahçelievler Ýlkokulu Anadolu Yýldýzlarý Ligi yüzme müsabakalarýnda dereceye giren öðrencileri ödüllendirdi. 2- Mart tarihlerinde Kastamonu da yapýlan müsabakalarda Bahçelievler Ýlkokulu ndan Nehir Özkeskin, Pelinsu Þenay, E. Sultan Özçelik, Meriç Tütüncüoðlu ve Kaðan Üstünay a okul idaresi tarafýndan ödül verildi. Bahçelievler Ýlkokulu Müdürü Olgun Çakýr, yüzme branþýnda baþarýlý olan sporcularý kutladý ve okul olarak eðitim öðretimin yanýnda sportif çalýþmalarada gereken desteði verdiklerini söyledi. Çakýr bu baþarýda emeði geçen herkese teþekkür etti. baspor çok önemi maça çýktýlar. Samsun takýmlarýnýn sýralamasý açýsýndan son derece önem taþýyan maçta Çarþambaspor öne geçti hemen ardýndan iki gol bulan Ladik Belediyespor maçý 2-1 kazanarak rakibiyle Samsun içi rekabette büyük avantaj yakaladý. Ligde 24. hafta maçlarý pazar günü oynanacak. Ulukavakspor açýsýndan hayati önem taþýyan maçta Ünyespor deplasmanýnda mücadele edecek. Haftanýn diðer kritik maçlarýnda Çarþambaspor - Fatsa Belediyespor ile karþýlaþacak. Lider Kastamonuspor ise pazar günü sahasýnda oynayacaðý Turhalspor maçýný kazanmasý halinde ligin bitimine iki hafta kala þampiyonluðu garantileyecek ve. lig biletini alacak. önünde 2-1 galip geldi ve Kültürspor la arasýndaki puan farkýný koruyarak avantajlý durumunu devam ettirdi. Çorumspor ise oynamadan aldýðý üç puanla son üç haftaya avantajlý giriyor. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Haftanýn sonuçlarý: Eti Lisesi - HE Kültürspor Hitit Gençlik - Osmancýk Belediyespor Çimentospor - Ýskilipgücüspor Osmancýkspor-Ýskilipspor (H) : 1-2 : 1-2 : 4-0 : -0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Osmancýkspor 2 Çimentospor Hitit Gençlik 4 Ýl Özel Ýdare 5 Eti Lisesi Ýskilipgücüspor 7 Osmancýk Bel. 8 Çorumspor 9 HE Kültürspor 10 Ýskilipspor Alaca Belediyespor ligden çekildi Önümüzdeki hafta programý 29 Mart Pazar : Ýl Özel Ýdarespor - Hitit Gençlikspor. HE Kültürspor - Osmancýkspor. Ýskilipgücüspor - Çorumspor. Osmancýk Belediyespor - Çimentospor

15 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkaný Sadi Güven, Yurt Dýþý Seçmen Kütüðü'ne adres beyanýnda bulunan yaklaþýk 8 bin kiþinin oy kullanacaðý yer olarak adresinin baðlý olduðu temsilcilik yerine adres beyanýnda bulunduðu temsilciliðin iþlendiðini belirlediklerini kaydederek, bunlarýn düzeltilmesi gerektiðini bildirdi. YSK Baþkaný Güven, yaptýðý yazýlý açýklamada, yurt dýþý temsilciliklerde veya gümrük kapýlarýnda oy kullanacak vatandaþlarýn, dikkat etmesi gereken hususlar hakkýnda bilgi verdi. Yurt Dýþý Seçmen Kütüðü'ne kayýtlý seçmenlerin oylarýný adreslerinin baðlý olduðu dýþ temsilciliklerde, ülkelere göre farklýlýk göstermekle birlikte 8-1 Mayýs arasýnda kullanacaðýný belirten Güven, bu tarihler arasýnda oylarýný kullanamayan seçmenlerin, 8 Mayýs-7 Haziran arasýnda YSK tarafýndan belirlenen gümrük kapýlarýnda da oy kullanabileceðini kaydetti. Yurt Dýþý Seçmen Kütüðü üzerinde yapýlan incelemede, 8 Kasým 2014 ile 10 Mart 2015 arasýnda adres beyanýnda bulunan bazý vatandaþlarýn, oy kullanacaðý yer olarak, adresinin baðlý olduðu temsilcilik bilgisi yerine, adres beyanýnda bulunduðu temsilciliðin kaydedildiðinin belirlendiðini ifade eden Güven, bu þekildeki hatalý kayýtlarýn, seçmen kütükleri askýya çýkarýldýðý için YSK tarafýndan resen düzeltilemeyeceðinden, seçmenlerin "www.ysk.gov.tr" adresinden, kayýtlarýný ve oy kullanacaklarý temsilcilik bilgilerini kontrol etmelerini istedi. (Ç.HAK:51) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Mutlu Akü Çorum Bölge Bayiinde çalýþtýrýlmak üzere tercihen Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite motormakina elektrik bölümü mezunu seyahat engeli olmayan, sürücü belgesine sahip, askerliðini yapmýþ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: Adres: Aþaðý San. 2. Çelik Sok. No: 22 (Kýþla Karþýsý) (Ç.HAK:9) YSK dan yurt dýþýndaki seçmenlere uyarý SATILIK BILDIRCIN ÇÝFTLÝÐÝ Ruhsatlý 000 tane kuþ kafesleri, kuluçka makinasý ve her türlü teçhizatýyla býldýrcýn çiftliði satýlýktýr YÝTÝK Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Osman ÞÝMÞEK Hasan oðlu 1970 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:89) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet GÖRK Mehmet oðlu 1/1/197 Bulgaristan Doðumlu (Ç.HAK:90) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Çorum Kýz Meslek Lisesinden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý ve Çorum Türk Telekom Personel Kanýtým Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Zeynep ADIGÜZEL Necip kýzý 22/9/1997 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:85) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bekir ERYÜCEL Mehmet oðlu 1997 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:87) YÝTÝK Gazi Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði bölümünden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Hilmi KADÝROÐLU Remzi oðlu 1959 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:8) YÝTÝK Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC 2 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kani Murat KOZANOÐLU Sýddýk oðlu 1974 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:82) Güven, kaydý olmayan ya da temsilcilik bilgisinde yanlýþlýk olan vatandaþlarýn, aský süresi bitimi olan 27 Mart Cuma günü TSÝ 17.00'ye kadar en yakýn temsilciliðe baþvurarak, adres beyan formu doldurmalarý gerektiðini belirtti.(aa) (Ç.HAK:7) Beton Pompa Operatörleri ve Mikser Operatörleri Alýnacaktýr Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak üzere src belgeli beton pompa operatörleri ve mikser operatörleri alýnacaktýr. Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr. (Ç.HAK:0) (Ç.HAK:7) AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:80) Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR. C&v Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu BAY eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak (Ç.HAK:71) SATILIK ARITILMIÞ BÜYÜKBAÞ VE KANATLI HAYVAN GÜBRESÝ SS Eskice Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi tarafýndan separatörden geçirilerek arýtýlmýþ 100 ton büyükbaþ ve 100 ton da kanatlý hayvan gübresi teklif usulü ve/veya ikili görüþme yoluyla satýlacaktýr. Ýlgillere duyurulur. Müracaat : SS Eskice Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkan Enver ÜNAL Tel : SAHÝBÝNDEN SATILIK LÜKS DAÝRELER Dr. Ýlhan Gürel Caddesi üzerinde 1., 2.,. katlarda otoparklý 172 m2 4+1 lüks (Ç.HAK:88) (Ç.HAK:) daireler satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ardiyede çalýþtýrýlmak üzere yükleme iþi yapacak eleman alýnacaktýr. Ardiyemiz ilçededir. Kalacak yer verilecek ve maaþý dolgundur. Mür. Tel: No: 8 Tel: m2 Mür. Tel: (Ç.HAK:0) (Ç.HAK:592) (Ç.HAK:2702) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu 18-5 yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:44) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:8) SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr SAHÝBÝNDEN SATILIK ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE (Ç.HAK:) (Ç.HAK:59) Kavukçu Sok. No: (Ýkinci Bahar Yaný) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRE. Stad Sokak ta 120 m2,. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: (Ç.HAK:584) SALI 24 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 0 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) (Ç.HAK:588) PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM PÝRAMÝT MAKÝNA ELEMANLAR ARANIYOR * ATÖLYE ÞEFÝ (Makina imalatýnda deneyimli, idareci vasfýnda) * KAYNAKÇILAR * MAKÝNA MONTAJCISI * TAÞLAMACILAR (Ç.HAK:92) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:02) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Kiralýk Daire Bahçelievler de bodrum kat 2+1 kaloriferli, içi (Ç.HAK:80) DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:22) Küçük Sanayi Sitesi 7. Sok. No: 5 Tel: yapýlý daire kiralýktýr NO:7 ÇORUM Deðeri: TL KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye

16 Çok istedik ancak gol atamadýk Çatalca deplasmanýnda takým olarak kazanmayý çok istediklerini ancak yine gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca bir puana razý olduklarýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Doksan dakika rakibe Halil ÖZTÜRK Ýki kaptan kulübede Çorum Belediyespor da Çatalcaspor maçýnda iki kaptan kulübedeydi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan Çatalcaspor maçý onbirinde görev vermediði kaptan Nedim ve Buðra yedek kulübesinde görev bekleyen isimler arasýnda yer aldý.. Kaptan Mehmet Akif in sahaya kaptan olarak çýktýðý maçta iki kaptan maçýn ikinci yarýsýnda oyuna girerek takýmlarýnýn galibiyeti için ter döktüler, Takým olarak çok istedikleri ve mücadele ettikleri Çatalcaspor maçýnda yine gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca iki puan kaybettiklerini belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Çok istedik ancak gol atamadýk Ligne hafta içinde Niðde Belediyespor maçýnda takým olarak çok istediklerini ve haklý bir galibiyet aldýklarýný belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Çatalca maçýnada kazanmak için çýktýklarýný söyledi. Futbolcularýn maçýn ilk dakikasýndan son dakikasýna kadar kazanmayý çok istediklerini ve büyük bir mücadele verdiklerini belirten Ýncedal Maçýn henüz ilk dakikasýnda girdiðimiz po- zisyonu deðerlendirsek 10 önde baþlayacaðýz ve maç bize dönecek. Sonraki bölümde de oyunun kontrolünü tamamen elimizde tuttuk ve net olanlarý söylüyorum 4-5 tane pozisyonumuz var. Ancak malesef ya final pasýnda hata yaptýk ya duracaðýmýz yerde veyahattu gol vuruþunu yapa- madýk. Doksan dakika boyunca rakibin tek pozisyonu yok. Tek pozisyonlarý uzatma dakikalarýnda kornerden gelen topta kafa vuruþundan verdik. Oyunu kontrol ettik ancak gol bulamadýk. Futbolcularýmýn istemesi ve kazanma arzularý mutluluk verici. Kaybettiðimiz iki puana tabiki üzülüyoruz ancak kazanma isteði umut verici. Takým olarak Çatalca maçýný bugünden itibaren unutarak hafta sonu sahamýzda oynayacaðýmýz lider Tuzlaspor maçýný düþüneceðiz. Rakibimizin gücünü biliyoruz bizde kendi sahamýzda kazanmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz SALI 24 MART 2015 Üstündað ve Aygün Veteranlar da milli olacak Veteranlar Judo da iki altýn iki bronz madalya Veteranlar Türkiye Judo Þampiyonasý nda Erhan Üstündað ferdi olarak altýn takým olarak bronz madalya kazandý. Beden Eðitimi Öðretmenleri adýna mindere çýkan Baki Aygün ise ferdi olarak bronz madalya kazanýrken takým sýralamasýnda ise birinci oldu. Ýki judocu bu yýl içinde Macaristan da yapýlacak Avrupa ve Dünya Þampiyonasý nda mücadele etmeye hak kazandý. Veteranlar Türkiye Judo Þampiyonasý nda Çorumlu sporcular ferdi müsabakalarda bir altýn bir bronz, takým sýralamasýnda da bir altýn bir bronz madalya kazanarak Avrupa ve Dünya Þampiyonasý nda milli takým adýna mücadele etmeye hak kazandýlar. Ankara da hafta sonu yapýlan Veteranlar Türkiye Judo Þampiyonasý nda Çorum dan iki sporcu mindere çýktý. M1 (0-4 yaþ arasý) 81 Kg da mücadele eden Erhan Üstündað ferdi müsabakalar sonunda sýkle- Veteranlar da kürsüye çýkan Baki Aygün ve Erhan Üstündað antrenör Hakan Taþtan ile tinde birinci olarak altýn madalya kazandý. Üstündað ýn takýmý ise üçüncü olarak bronz madalya kazandý. M2 5-9 Yaþ arasýnda 81 Kg da Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri kulübü adýna mücadele eden Baki Aygün de ferdi müsabakalar sonunda üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Baki Aygün lü takým ise birinci olarak altýn madalya kazandý. Erhan Üstündað ve Baki Aygün elde ettikleri bu baþarýlarla bu yýl içinde Macaristan da yapýlacak olan Avrupa ve Dünya Veteranlar Judo Þampiyonasý nda mücadele etmeye hak kazandýlar. Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Baþkaný Baki Aygün, sporun yaþýnýn olmadýðýný bu müsabakalardaki performanslarý ile bir kez daha ortaya koyduklarýný belirterek aktif sporcularýn spordan kopmamasý ve içinde olmalarý gerektiðini söyledi. Cumhuriyet, Kocaeli ile yeniþemedi: 0-0 Okullu Yýldýzlar Futsal Yarý final grup maçlarýnda Cumhuriyet Ortaokulu ikinci maçýnda Kocaeli ile normal süresi 0-0 biten maçta penaltý atýþlarýnda rakibine 5-4 Karadeniz Ereðli de devam eden Yýldýzlar futsal yarý final grubunda Cumhuriyet Ortaokulu ikinci maçýnda Kocaeli ile 0-0 berabere kaldý penaltýlarda -5 la avantajý rakibine kaptýrdý. yenildi. Zonguldak Karadeniz Ereðli de devam eden Yýldýzlar Futsal yarý final grup birinciliðinde ilk maçýnda Sinop Ýstiklal Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kocaeli önünde avantajý penaltý atýþlarýnda rakibine kaptýrdý Ortaokulu nu 2-1 yenen Cumhuriyet Ortaokulu dün ikinci maçýnda Kocaeli Petkim Ortaokulu ile karþýlaþtý. Oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olan maçýn normal süresinde iki takýmda gol bulamayýnca maç 0-0 berabere sonuçlandý. Puan eþitliði halinde avantajlý takýmý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarýndan Kocaeli temsilcisi -5 üstün ayrýldý. Cumhuriyet Ortaokulu grubundaki son maçýnda bugün saat de Gümüþhane Torul Yatýlý Bölge Ortaokulu ile karþýlaþacak. Temsilcimiz bugünki maçý kazanmasi halinde grup ikincisi olacak ve yarýn diðer grubun birincisi ile Türkiye finallerine yükselmek için mücadele edecek. Kaçan goller saç baþ yoldurdu Harun AKKAYA Çorum Belediyespor un Çatalca maçýnda kaçýrdýðý gollerden sonra kulübedekiler saç baþ yoldular. Ligde play-off umudunu artýrmak için kazanmak için çýktýðý Çatalcaspor deplasmanýnda maçýn doksan dakikalýk bölümünde üstün bir futbol ortaya kolan Çorum Belediyespor gol yollarýnda yine etkili olamayýnca maç baþladýðý Belediye CHP li kulüp baþkaný AK Partili Çatalca da Belediye Baþkaný Cumhuriyet Halk Partisi nden Cem Kara. Çatalcaspor Baþkaný ise Ak Partili Belediye Meclis üyesi Hasan Gökçe. Küçük ilçede sporun geliþmesi için elele vermiþler çalýþmalarýný omuz omuza sürdürüyorlar. Ç atalcaspor Baþkaný Hasan Gökçe Çatalca da faaliyet gösteren kulübün kendine baðlý olduðunu ve tümünün sorunlarýnýn çözümü için çaba gösterdiklerini söyledi. Maç öncesi Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile sohbet eden Baþkan Hasan Gökçe, sporda siyaset olamacaðýný bunun en güzel örneðini Çatal- gibi golsüz berabere sona erdi. Sahada kaçan gollerden sonra yedek kulübesindeki bir çok futbolcu ve teknik heyet saçlarýný baþlarýný yoldular. Ancak bu pozisyonda kaçan gole üzülen futbolcularýn yanýnda kulübede oturduðu yerden kalkmayan ve sahaya bile bakmayan futbolcularýn da olmasý asýl ayrýntý olarak öne çýktý. Çatalca ya hizmet için omuz omuzalar Çatalca-Çorum Belediyespor maçýný izleyenlen (Soldan saða), Çatalcaspor Baþkaný Hasan Gökce, Çatalca Belediye Baþkaný Cem Kara, Çorlu Kaymakamý hemþehrimiz Levent Kýlýç ve ca da gösterdiklerini belirterek Belediye Baþkanýmýz iç sahada ve Ýstanbul daki maçlarýmýzda bizi hiç yalnýz býrakma- Çatalca da yalnýz býrakmadýlar Çorum Belediyespor u Çatalca deplasmanýnda 50 kadar taraftar yalnýz býrakmadý. Çoðunluðu Ýstanbul da oturan Çorumlular Çatalcaspor maçýndan önce futbolcularý tribüne çaðýrarak des- dý.. Bu stadý yaklaþýk 1500 lira harcayarak yaptýrdý ve hizmete açtý. Kýsacasý Çatalca da sporun geliþimi için omuz omuza tek verdiler. Maç boyuncada takýmlarýna destek veren taraftarlar malesef gol sevinci yaþayamadan sahadan 0-0 beraberlikle ayrýldýlar. verdik çalýþýyoruz. Kendisine bu desteðinden dolayý çok teþekkür ediyorum Çorum Belediyespor un Çatalcaspor ile oynadýðý maçý izlemeye giden Çordumlu basýn mensuplarý duyduklarý karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemediler. Çorum da geçmiþten bu yana yaþanan sorunlar akýllara gelince spor ve diðer alanlarda neden geliþme gösteremediðine anlam vermek çok zor olmadý. Bir tarafta memleketine hizmet etmek için siyasi görüþünü bir yana býrakarak omuz omuza verip çalýþan iki farklý parti temsilcisi. Diðer tarafta ise sýrf siyaset yapmak rakibini yýpratayým derken memleketine darbe vuran zihniyetteki isimlerin oldukça fazla olduðu Çorum. Biz daha çok ellerin baþarýlarý ile övünrüz.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Bugün saat: 11:30 da Abide Meydanýnda Siz Deðerli Çorum Halkýyla Buluþacaktýr. Tüm Halkýmýz Davetlidir

Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Bugün saat: 11:30 da Abide Meydanýnda Siz Deðerli Çorum Halkýyla Buluþacaktýr. Tüm Halkýmýz Davetlidir BÝZÝMLE YÜRÜ TÜRKÝYE Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Bugün saat: 11:30 da Abide Meydanýnda Siz Deðerli Çorum Halkýyla Buluþacaktýr. Karahanlýlardan kalma minare Halit ÝNALTEKÝN Turizmci Tüm Halkýmýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Tuzaklara karþý milletle mücadele

Tuzaklara karþý milletle mücadele Çorum da hemþehricilik güçlenmeli Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

Detaylı