ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR..."

Transkript

1 Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BABA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Her 'evet' hüsran Yalçýn Okut Çeþitlemeler Özgün Kutalmýþ BABALAR VARSA ÝHTÝYAÇTAN VARDIR... Erdoðan Baybars GÜZELLER Niyazi Ökten KARA BÝR POLÝKLÝNÝK MACERASI Mehmet Levent Afrika H.C. isimli baba ile ilgili yeni ve çarpýcý bilgilere ulaþtý... Kuzey Kýbrýs taki pek çok çete faaliyetinin asýl organizatörü olarak bilinen H.C. nin yalnýz iþadamlarý ile deðil, gelmiþ geçmiþ bazý bakanlarla da yakýn iliþkileri olduðu öðrenildi... Iþte asýl Baba Gazetemizin Alo Afrika köþesinde yer alan bazý vatandaþ þikayetlerini bile ihbar kabul edip daha geniþ bilgi için bize baþvuran polis H.C. nin kim olduðunu merak edip sormadý. Suriyeli, ancak Türk asýllý bir Arap olan H.C. nin devlet hesabýna da çok iþ yaptýðý ve hatta KKTC-Suriye iliþkilerinde feribot seferlerini de organize ettiði belirtiliyor... n 1982 yýlýnda Türkiye de rüþvet suçlamasýyla 36 yýl aðýr hapse mahkum olan eski Gümrük ve Tekel Bakaný Tuncay Mataracý ile Suriye- Hatay arasýnda þeker ve altýn iþi yaptýðý da söylenen H.C. Felek çetesinin de Baba sý olarak biliniyor... n Tuncay Mataracý ünlü Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcý olarak canlandýrýlýyor... n H.C. hakkýnda polisimizin ne gibi araþtýrma yaptýðý merak ediliyor. Ancak bu konuda gazetemizin bilgisine baþvurmamasý hayretle karþýlanýyor... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda Bu ne samimiyet? Ýsmet Felek YDÜ de Rektör Yardýmcýsý Hüseyin Gökçekuþ ile... Bu resim çekilirken Felek Türkiye de 17 aydýr aranmaktaydý... Resim çekildikten 3 hafta sonra ise tutuklandý ve cezaevine kondu? Çangar ýn itirafý: BMW leri verdim araziyi aldým n Kýbrýspostasý internet sitesinde yayýnlanan söyleþisinde Çangar, Esentepe deki 26,5 dönüm araziyi BMW lere karþýlýk Ýsmet Felek ten aldýðýný itiraf etti... n Çangar: Bu arsanýn bedeli satýn aldýðý BMW ler ile ayný deðerdeydi... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Arif H.Tahsin yazýyor: El ile cep teknolojiyi da yener n2. sayfada

2 Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin EL ÝLE CEP TEKNOLOJÝYÝ DA YENER Þener LEVENT Açý CÝNSEL GÜCÜ ARTIRICI ON BÝNLERCE JEL VE HAP ELE GEÇÝRÝLDÝ Girne Turizm Limaný'ndan KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþan 36 yaþýndaki B.K'ye ait kamyonda toplam 8 bin 50 adet cinsel gücü artýrýcý jel ve 60 hap ele geçirildi. Polis tarafýndan yürütülen ileri soruþturmada, olayla baðlantýsý olduðu tespit edilen 41 yaþýndaki E.A'nýn aracýnda ve ikametgahýnda yapýlan aramada ise, toplam 15 bin 988 adet deðiþik markalarda cinsel gücü artýrýcý hap ve 156 adet cinsel gücü artýrýcý damla bulundu. Tutuklanan 2 zanlý dün mahkemeye çýkarýldý. Girne Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan B.K ile E.A isimli zanlýlar hakkýnda 3 gün tutukluluk alýnýrken, polis geniþ çaplý soruþturma baþlattý. 4 BÖLGEDE SU KESÝNTÝSÝ Su Ýþleri Dairesi'nin onarým çalýþmalarý nedeniyle, Lefkoþa, Gazimaðusa, Alayköy ve Gönyeli Yeni Kent'te su kesintisi olacak. Lefkoþa Türk Belediyesi ve Su Ýþleri Dairesi'nden yapýlan açýklamalara göre, Serhatköy Pompa Ýstasyonu ile Serhatköy- Dikmen isale hattýnda yapýlacak tamirat çalýþmalarý nedeniyle söz konusu bölgelere dün gece saat 21.00'den bugün saat 16.00'ya kadar su verilemeyecek. Vatandaþlarýn, bakým onarým çalýþmalarý bitene kadar mevcut olan sularýný idareli bir þekilde kullanmalarý çaðrýsý yapýlan açýklamalarda, "Bakým onarým çalýþmalarý tamamlandýktan sonra program çerçevesinde rutin su daðýtýmý yapýlmaya devam edilecektir" denildi. MAÐUSA'YA 2 GÜN SU YOK Gazimaðusa'ya, Güzelyurt Bölgesi'ndeki tesislerdeki arýzadan dolayý 2 gün su verilemeyecek. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Devlet Su Ýþleri'nin Serhatköy Pompa Ýstasyonu ile Serhatköy-Dikmen isale hattýnda baþlattýðý tamirat çalýþmalarý nedeniyle su daðýtýmý aksayacak. Denizden su arýtma yöntemiyle ya da yerel kaynaklardan dönüþümlü olarak bölgeye su saðlamaya çalýþacak olan Belediye, tamiratýn sona ermesinin ardýndan su daðýtýmýnda rutin programa devam edecek. Gazimaðusa Belediyesi ayrýca, sýkýntýnýn asgari düzeyde hissedilmesi için su tasarrufu yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu. CÜZDANI ÇALDI, TUTUKLANDI Gazimaðusa'da "Platin Net" isimli internet cafede Gökhan Tozan tarafýndan masa üzerinde unutulan para cüzdaný ve içerisinde bulunan 1000 TL nakit para ile kimlik kartýný çalan 24 yaþýndaki zanlý tutuklandý. Polis bültenine göre, çalýntý eþyalar zanlýnýn tasarrufunda bulundu. Türkiye'de PKK'nýn ilan ettiði ateþkesin bitiþ tarihinden iki gün önce bir minibüsün altýnda bir bomba patladý ve 9 sivil insan öldü. Devlet alelacele araþtýrdý soruþturdu ve kararýný bildirdi. -Emareler PKK'yý gösterir. Köylüler der ki: -Biz bilirik. Bu iþ devletin iþidir. PKK: -Bu eylemi biz gerçekleþtirmedik. Savcýya göre bu olayýn PKK'nýn gerçekleþtirdiði diðer olaylarla benzerliði vardýr. Nedir? Basýnda bir açýklama yoktur. Sýk sýk, "her oyunun bir kuralý var" deriz. Bu oyunun da bir kuralý vardýr. "Gayrýnizami Savaþ"ýn yani... Gerillacýlýðýn, yeraltýcýlýðýn yani... Ýstersanýz terör deyin. Farketmez. Kural aynýdýr. Bu 9 kiþi ölen olayda da, benzeri olaylarda da kural bellidir. Ya kendinin yaptýðýnýn anlaþýlmasýný istersen ona göre, tersini istersan olay yerinde ona göre iz býrakýrsýn. Tabii bir da þu vardýr: Ýki tarafýn da birbirlerinin içerisinde ajanlarý var. Ýstihbaratsýz savaþ olamaz çünkü... Bir da þu rezillik var: Ýki tarafýn da bazý birlikleri, kiþisel çýkar için iliþkiye girer, ve beraber iþ yapar. Mesela 1963'e yaklaþýrken camilere, ve Dragos'un heykeline, Denktaþ'ýn ofisine bomba koymak gibi... Atatürk'ün heykeline kurþun atmak gibi... Kimler koydu bu bombalarý? Camilere konan bombalarýn haberini o zaman gazetelerden okuduðumda þu dikkatimi çektiydi: "Olay yerinde bir Rumca gazete bulundu." Bunu okuyunca, "demek bu bombalarý bizimkiler koydu" dedim kendi kendime. Neden? Çünkü eðitimde bize bu hususlar öðretilirken, mesela, "bombayý koyacaðýnýz yere bir Rumca gazete býrakýrsýnýz" dediler. Nedendir bilmem? Camilerin bombalanmasý iþinde toplumumuzdaki genel kaný, bu bombalama iþi TMT'nindir þeklinde idi. Hala öyle ya... Yýllar sonra gazeteci, yazar Makarios Druþodis, bu bombalarýn Yorgacis'in (Kýbrýs Cumhuriyeti Ýçiþleri Bakaný) iþi olduðunu yazdý. Yine Druþodis Dragos'un heykeline konan bombanýn da Yorgacis'in iþi olduðunu yazdý. Oysa Dragos'un heykeline bombayý kendileri koydu diye bizim tarafta hava atan arkadaþlarýmýz vardý. Druþotis ile karþýlaþtýðýmýzda, "yahu sen bunlarý yazdýn ama bizim tarafta tersi bilinir" Camilerin bombalanmasý iþinde toplumumuzdaki genel kaný, bu bombalama iþi TMT'nindir þeklinde idi. Hala öyle ya... Yýllar sonra gazeteci, yazar Makarios Druþodis, bu bombalarýn Yorgacis'in (Kýbrýs Cumhuriyeti Ýçiþleri Bakaný) iþi olduðunu yazdý. dedim. Bana, "ne bileyim? Muhtemelen sizinkilerle bizimkiler bu iþleri beraber yaparlardý. Cami iþini bana bizim polislerden birisi anlattý. Bombacýlarý korumak için nöbet tutanlardan birisiydi. Bizimkiler korudu, sizinkiler patlattý demek" dedi. "Atatürk'ün heykelini Sancak Karargahýnda görevli birisi kurþunladý" dedi bana ayný karargahta çalýþan bir arkadaþý... "Ayný kiþi, Türk Haber Ajansý'na da 7 Haziran 1958'de bombayý patlatan kiþidir" derler. Diyeceðim odur ki, bu savaþ türünde kimin eli kimin cebinde belli olmaz. Anlaþýlan o ki, teknoloji da henüz bu iþi çözemedi. Büyük oranda çözmesi de çok zor. El ile cep, teknolojiyi da yener... Çiziktirdi BABA Kuzey Kýbrýs'taki 'baba'ile ilgili, boyutlarý sýnýrlarýmýzý aþan yeni ve çok önemli bilgilere ulaþtýk... Neler olduðunu anlatacaðým size... Özelliklerini saydýk... Güvenlik makamlarýnýn doðal olarak bunu bir ihbar kabul etmesi gerekmez miydi? Polis, gazetemizin 'Alo Afrika' sütununda yer alan bazý vatandaþ þikayetlerini bile bir ihbar sayar... Bizi arar... Daha çok bilgi edinmeye çalýþýr... Peki, bu olayda neden aramadý? Neden gelip bize H.C.'nin kim olduðunu sormadý? Daha basit meseleleri ihbar kabul eder de, bunu ihbar kabul etmez mi? Ayrýca bir de BMW plakasýný deþifre ettik bu gazetede... Onunla bile ilgilenmemiþ polis... Neden? Oysa o plakadan yola çýksa, 'baba'yý da, çeteyi de ortaya çýkarýrdý... Ve haftalardýr bu gazetede yazdýðýmýz olaylarýn köküne inerdi... Bir tek o plaka bile herþeyi çözmeye yeterdi... Güvenlik makamlarý bu konularýn üstüne gitmediðine göre, demek zannettiðimizden de daha vahim durum... Gelelim 'baba'ya... Ne demiþtik? Lakabý 'Arap'... Suriye kökenli bir Türkiyeli olduðu için öyle derler herhalde... Ve sanýrýz, güvenlik makamlarýmýz da, gelmiþ geçmiþ bazý bakanlarýmýz da onu çok iyi tanýr... Özellikle Turgay Avcý'nýn onu çok yakýndan tanýmýþ olmasý gerek... Çünkü KKTC ile Suriye arasýndaki tüm baðlantýlarý onun saðladýðý söyleniyor... Feribot seferlerini vesaire... Vakkas Altýnbaþ'ýn ve Mehmet Çangar'ýn da yakýn bir dostu olduðu belirtiliyor... Bunun nasýl bir dostluk olduðunu bilemem... Ýsmet Felek'le olduðu gibi, satýcý-müþteri iliþkisi mi? Bu da güvenlik makamlarýna küçük bir bilgi... Merak ederlerse araþtýrsýnlar... 'Baba'nýn izi Tuncay Mataracý'ya kadar çýkardý bizi... Tuncay Mataracý kim? 3. Ecevit hükümetinde, yýllarý arasýnda Gümrük ve Tekel Bakanlýðý yapmýþ. Adalet Partisi'nden ayrýlarak, bakanlýk karþýlýðýnda Ecevit'le hükümet kuran 11 milletvekilinden biri 'de 'rüþvet almak' iddiasýyla Yüce Divan'a sevkedilmiþ... Toplam 22 kiþinin yargýlandýðý bu davada 36 yýl aðýr hapis ve 787 milyon lira para cezasýna çarptýrýlmýþ. Ayný davada, yeraltý dünyasýnýn babalarýndan biri olarak bilinen Abuzer Uðurlu da yargýlanmýþ. 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki Tuncay Kantarcý, Tuncay Mataracý'yý oynuyor... Ýþte bu Mataracý ile bizim buradaki 'baba'nýn yollarý da kesiþmiþ o zamanlar... Bir þeker ve altýn iþi yapmýþlar... Hatay-Suriye arasýndaki 'Cilvegözü' sýnýr kapýsýnda... Türkiye'de þeker kýtlýðý olan bir devirde... Bire on bir vurgun... Yine ayný sýnýr kapýsýndan altýn külçe kaçakçýlýðý yaptýklarý da söyleniyor. 'Baba'nýn eli kolu çok uzun... Polis... Ýþadamý... Siyasetçi... Çelik duvarlarla örülmüþ etrafý... Devlete karþý deðil, devletle çalýþýyor... Zaten, þimdi eroin kaçakçýlýðý ile suçlanan Ýsmet Felek'in muteber kurumlarýmýzda gördüðü ilgiden de belli deðil mi bu? Baþ sayfamýzdaki fotoðrafa bakýn... Ýsmet Felek ve YDÜ Rektör Yardýmcýsý Hüseyin Gökçekuþ... Tutuklanmadan 3 hafta önce çekilmiþ bir fotoðraf... Üstelik bu fotoðraf çekildiði sýralarda Ýsmet Felek Türkiye polisi tarafýndan 17 aydýr aranmaktaydý... Güvenlik makamlarýmýz, siyasi partilerimiz ve demokratik örgütlerimiz tüm bu yayýnlarýmýz karþýsýnda hala susacak mý?

3 AFRÝKA dan mektup... BMW'LERÝ VERDÝM, ARAZÝYÝ ALDIM Mehmet Çangar'ýn avukatý TV ekranlarýmýzý uyarmýþ... Çangar'la ilgili Felek haberlerini ekrandan okumasýnlar diye... Okurlarsa, onlarý da mahkemeye verirlermiþ... 'Yeni Volkan'ýn yazdýðýna göre, tehdit de ediyormuþ Çangar ekran sahiplerini... Reklamlarý kesermiþ! Þakasý yok yani... Keser mi keser... Medyamýzdaki reklam pastasýnýn aslan payý maþallah Çangar'ýn... Her gazetede çarþaf çarþaf... Haddine mi birinin aksi bir laf söylemek... Medyamýza reklam verirken, bizi de mahkemeye vermiþ Mehmet Bey... Dava 100 binden yukarý... Bir hesaplaþmamýz da mahkemede olacak demek... Þimdi izah etmiyor ya bu serveti nerden edindiðini... Mahkemede olsun izah eder herhalde... Çatalköy'deki 9,5 dönüm tarlayý... Esentepe'de deniz kenarýndaki 27 dönümü... Ve de 7-8 lüks BMW'yi Ýsmet Felek'e neyin karþýlýðýnda sattýðýný... Cezaevi müdürünün odasýnda 20 dakika boyunca Ýsmet Felek'le neler konuþtuðunu... Bu konuþmanýn cezaevi kayýtlarýnda bulunup bulunmadýðýný... Teype alýnýp alýnmadýðýný... Müdürün de orada oturup oturmadýðýný... Öðreneceðimiz çok þey var ondan... * Ne diyor gördünüz mü? 20 dakika havadan sudan konuþmuþlar... Havadan sudan ne demek? 'Kýbrýspostasý' internet sitesinde genç gazetecilerimizden Deniz Gürgöze bir söyleþi yapmýþ onunla... Bu söyleþide þöyle anlatýyor Çangar cezaevi ziyaretini: "Hapisaneye saat 3'e doðru gittim. Müdürün odasýnda oturduk. Ýsmet Felek'i odaya getirdiler ve o da bizimle oturdu. Bizden uzak yere oturttular onu. 5 dakika kadar oyalanýp konuþmaya baþladýk. Ýsmet Felek'e neden hapisanede olduðunu sordum. Bir ara kavgaya karýþtýðý için, aklýmda hep o kavgadan dolayý hapse girdiði vardý. Bana Türkiye'de bir isim karýþýklýðý olduðunu ve çok yakýn zamanda çýkacaðýný söyledi." * Çangar Esentepe'deki 26,5 dönüm araziyi de nasýl aldýðýný itiraf ediyor bu söyleþisinde... BMW arabalar vermiþ Felek'e... Deniz kenarýndaki araziyi almýþ... Alýþveriþ bir kantar yemiþ yani... Halil Depreli ve damadý ile birlikte gitmiþler bu araziyi görmeye... Çok beðenmiþler... Þöyle diyor: "Bu arsanýn bedeli satýn aldýðý BMW'ler ile ayný deðerdeydi... Yaklaþýk 800 bin sterlin deðerindeydi." Bu arada Universal Bank'a da arazi sahibinin 100 bin sterlin borcu varmýþ ve araziye karþýlýk o borcu da kapatmýþ... Arazi sahibi kim? Ýsmet Felek mi? Ne münasebet... Avukat Seyhan Yýldýrým tabii... Ama bu söyleþide Çangar onun adýný anmýyor ve sanki arazi sahibi Felek'miþ gibi konuþuyor... Ne itiraf bu itiraf! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kaza "geliyorum" diyor AKARYAKITA YÝNE ZAM Akaryakýt fiyatlarýna zam geldi. "Otomatik fiyatlandýrma" çerçevesinde, 95 ve 97 oktan benzin fiyatý 5, motorin ve Euro Diesel fiyatý 4 ve gazyaðý fiyatý da 3 kuruþ artýrýldý. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Müsteþarý Ömer A. Köseoðlu'nun yaptýðý açýklamaya göre, bugünden itibaren geçerli olacak yeni akaryakýt fiyatlarý þöyle: "95 oktan benzin: 2.12 TL/Litre; 97 oktan benzin: 2.16 TL/Litre; Euro Diesel: 2.09 TL/Litre; Motorin: 1.91 TL/Litre; Gazyaðý: 1.88 TL/Litre." ORTA DERECELÝ OKULLARDA DERS YILI BAÞLADI Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðýna baðlý orta dereceli okullar dün eðitim öðretim yýlýna baþladý. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasý dolayýsýyla Ýskele Bekirpaþa Lisesi'nde düzenlenen törene katýlarak, karanlýklarýn eðitimle aydýnlanabileceðini ve eðitimin son derece önemli olduðunu söyledi. Bekirpaþa Lisesi Müdürü Cengiz Uzun törede yaptýðý konuþmada, okulu birkaç adým ileriye götürmek için çalýþacaklarýný ifade ederek, okulun uzun zamandan beri ihtiyacý olan bazý altyapý Son zamanlarda ülkemizde ardý ardýna yaþanan ölümlü trafik kazalarý ocaklara ateþ düþürürken, çevremiz, sorumlu konumda olan "yetkililerin" duyarsýzlýklarý nedeniyle felaketlere dönüþebilecek örneklerle dolu. Fotoðrafta görünen yoldaki aydýnlatma lambasý direði Lefkoþa'daki Mehmet Akif Caddesi'ni Kermiya çemberine baðlayan yol üzerinde ve tam bir tehlike kaynaðý. Düþen ya da kýrýlan tamir-servis kapaðýnýn eksikliklerinin giderilmesi ve ek dersliklerin hazýrlanmasý için Ýlgili bakanlýðýn canla baþla çalýþtýðýný söyledi. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu da, Ýskele Bekirpaþa Lisesinden mezun olduðunu anýmsatarak, okulda büyük bir tadilat çalýþmasý yapýldýðýný, sýnýflarýn boyanarak daha çaðdaþ bir görünüm kazandýrýldýðýný ve altyapýsýnýn da güçlendirildiðini kaydetti. Okulu gerekli altyapýsýnýn zamanýnda tamamlanmasý için canla baþla gecelere kadar çalýþýldýðýný söyleyen Bakan Çavuþoðlu, söz konusu okula 8 tane de ek derslik yapýmýnýn devam ettiðini kaydetti. yerine yenisi konmadýðýndan servis deþiðinden dýþarýya sarkan elektrik kablolarý potansiyel bir tehlike kaynaðý oluþturuyor. Ýzolasyon bantlarýyla sarýlarak sözde "emniyete alýnan" kablolardaki bantlarýn bir þekilde parçalanýp canlý kablo uçlarýnýn açýða çýkmasý ölüm ya da ciddi sakatlýklarla sonuçlanabilecek "kazalara" davetiye çýkarýrken, vatandaþlar ise yetkilileri bir an önce sorumluluklarýný yerine getirmeye davet ettiler. (Haber ve fotoðraflar: Harun Uçar) Bakan Çavuþoðlu "Karanlýklara savaþ açýyoruz, karanlýklar ancak eðitimle aþýlabilir, sizinde bizimde elimize bir el feneri var sizde bizde bu el fenerini yakarsak gelecek daha da aydýnlýk olacak" dedi. Ülkenin geleceðinin gençlerin elinde olduðunu belirten Bakan Çavuþoðlu, öðrencilerin gereken eðitimi en iyi þekilde almalarý ve geleceðe en iyi þekilde hazýrlanmalarý için üzerlerine düþen görevi yapacaklarýný sözlerine ekledi. Genel Orta Öðretim Dairesi'ne baðlý ortaokul ve liselerde 15 bin 683 öðrenci ve 1623 öðretmen, Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'ne baðlý okullarda ise 3 bin 315 öðrenci ile 415 öðretmenin ders baþý yapacak. BAKIN DAHA NELER VAR n KIZ ARKADAÞININ KESÝK KAFASIYLA BARA GÝRÝP BÝRA ÝÇEN SOÐUKKANLI KATÝL, ÇIKTIÐI ELEKTRÝK DÝREÐÝNDE AKIMA KAPILIP ÖLDÜ Ýspanya'nýn güneyindeki Cordoba'da, çantasýnda kýz arkadaþýnýn kesik kafasýyla bara girip bira içen adam, daha sonra çýktýðý elektrik direðinde akýma kapýlarak düþüp öldü. Ýspanya'da yayýnlanan ABC gazetesinin haberine göre, 34 yaþýndaki adam, bardakilere çantada kýz arkadaþýnýn kafasýnýn bulunduðunu söyledi, ancak gömleðindeki kan lekelerine raðmen, çok soðukkanlý ve sakin olmasý nedeniyle, kimse adama inanmak istemedi. Adamýn bardan ayrýldýktan sonra bir elektrik direðine týrmandýðýný ve elektrik çarpmasý sonucu 30 metre yükseklikten düþtüðünü yazan gazete, bir süre sonra dýþarý çýkan bar müþterilerinin, çantada kurbanýn kesik kafasýný görünce, bunun bir þaka olmadýðýný anladýklarýný belirtti. RAMAZANDA ORUÇ TUTMAYAN 2 HRÝSTÝYAN ÝÇÝN 3 YIL HAPÝS CEZASI ÝSTENDÝ Cezayir'de ülkenin doðusundaki Ain El Hammam kentinde ramazanda oruç tutmadýklarý için yargýlanan iki Hristiyan için, savcý 3 yýl hapis cezasý istedi. Basýn mensuplarýnýn bildirdiðine göre, duruþmada savunma avukatlarý, Cezayir'de ramazan ayý sýrasýnda vatandaþlarýn oruç tutmamalarýný yasaklayan hiçbir yasanýn bulunmadýðýný belirterek, müvekkillerinin serbest býrakýlmasýný istediler. Avukatlar savunmalarýnda, Cezayir'in dini özgürlükler alanýnda uluslararasý sözleþmeleri imzaladýðýný belirterek, bunun anayasanýn açýkça ihlali olduðunu kaydettiler.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýnsanlýða aykýrý bu düzeni görüp de Vicdaný sýzlamamak mümkün müdür söyleyin Mafya çetelerini baþýmýza örüp de Ýnsaným diyebilmek mümkün müdür söyleyin Kalay TÜRKÝYELÝ SANATÇILAR PARAYI GÖTÜRÜYOR Girne'deki Premium Cratos Otel'de konser veren Ajda Pekkan'ýn, kendisini izlemeye giden Baþbakan Ýrsen Küçük'ü selamlama konuþmasýnda, Küçük'ü kadýn sanmasýyla ilgili tartýþma KKTC Meclisi'ne taþýndý. Soru þu: Küçük, Ajda Pekkan'ýn bu "gaf"ýyla ilgili 'sanatçýdýr, boþ verin' dedi mi demedi mi? Oysa esas mevzu baþka olmalý: KKTC'nin lüks otellerinde sürekli sahne alan Türkiyeli sanatçýlar milyarlarý götürüyor ve bir kuruþ vergi ödemiyor. CTP milletvekili Arif Albayrak bu konunun üstüne gitmeyi düþünüyor mu, düþünmüyor mu? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TÜMÜ DE MÝ? Geçmiþte duyduklarým, gördüklerim veya yaþadýklarýmý bugünkü olaylar zinciri içinde deðerlendirdiðimde o gün anlamsýz bulduðum olaylara bugün bir anlam verebiliyorum... Mesela bugün çetelerle uðraþýrken, nasýl kurulduklarý, ne zaman kurulduklarýyla alakalý kulaðýmýza sadece 1986 sonrasý, belki 1989 tarihi fýsýldandý... Denktaþ TMT-2'yi kurmaya hazýrlanýyordu o günlerde... Bir kahve köþesinde otururken tanýdýk bir aile dostu yanýma yaklaþýp fýsýldamýþtý kulaðýma bunlarý... Hatta þöyle demiþti: "Her köyden adam alýndý. Köylerin büyüklüðüne göre seçildi bu adamlar. Baban da içindedir..." Pederle daha sonra konuþtum bunlarý... Güzelyurt polisinde listeye kaydolduðunu söyledi bana... Amaçlarý neydi? Olasý bir anlaþmada insanlar iki ayrý bölgede de olsalar, içiçe geçmiþ de olsalar, bu örgüt sabotajlar planlayacak ve gerçekleþtirecekti... Barýþ olmasý aslýnda daha kötü günlerin habercisi anlamýndaydý yani. Þovenist kesimin beklediði olmadý... Yani anlaþma, barýþ denen beklenti gerçekleþmedi. Belki de daha fazla insan ölmekten, öldürülmekten kurtuldu... Kurulan örgütün daðýlmasý anlaþýlan o ki tam olarak gerçekleþmedi... Polisle birlikte yürütülen bu örgütlenme sýrasýnda mutlaka birþeyler de yaþanmýþtýr, sabotajlarýn provasýna uygun olarak sonrasý, yani kapýlar açýlmaya baþladýðýnda birisiyle tanýþtým... 80'li yýllarda iþsizlikten dolayý Beyarmudu üzerinden güneye geçmiþ... Bir müddet orada çalýþtýktan sonra bir Rum kýzla evlenmiþ... Ýskele kazasýndaki bir köye yerleþtirmiþler kendilerini... Bir akþam evinin avlusunda birilerini görmüþ... Dýþarý çýktýðýnda avluda dolaþanlarýn Türk olduklarýný anlamýþ... Ne yaptýklarýný sorunca da, "Sesini kes... Sakýn kimseye söz etme... Edersen seni de çocuðunu da, kuzeydeki aileni de öldürürüz" demiþler... Bana anlattýðý zaman bile korkuyordu... Ben umursamamýþtým bile... Ýnanmadýðýmdan mýdýr nedir? Yoksa o günün þartlarýnda anlattýklarýnýn anlam ifade etmediðini düþündüðümden midir, bilemem... Þovenist kesimlerin tam olarak daðýtamadýklarý örgüt zaman içerisinde çeteleþmiþ... Güvenlik güçlerinin belki de bilgisi dahilinde çalýþmýþ bir müddet... Oðuz Felek'in "KKTC'de çok Felek çetesi var" sözü örgütün çetelere bölündüðü ve belli alanlarda özerkliklerini ilan ettikleri anlamýna gelmiyor mu? Kapýlarýn kapalý olduðu günlerde, bilhassa geceleri güneydeki köylerde veya þehirlerde dolaþmalarý, oraya yerleþen Türkleri tehdit etmelerinin altýnda yatan neydi acaba? Bugün bu çetelerin zaman zaman güneyde de faaliyet gösterdiklerini öðrendik... Nasýl geçiyorlar, oralarda neler yapýyorlar, kapýlarda neden kayýtlarý yok? Yaptýðýmýz yayýnlarda bir tek çeteyi önümüze katýp polise götürmediðimiz kaldý ama kimsenin hala kýlýnýn kýpýrdadýðý yok... Tamam anladýk, bu iþlerde kýçý boklu olanlar "gýcýnnar" da yahu memleketin tümünün kýçý boklu mu yoksa? "ÝKÝ TOPLUMLU ÝÞ ORTAKLIÐI HÝBE PROGRAMI" Ýki toplumu birbirine yakýnlaþtýrmayý hedefleyen iki toplumlu "Ekonomik Dayanýþma Projesi" kapsamýnda hazýrlanan "Ýki toplumlu Ýþ Ortaklýðý Hibe Programý" baþlatýldý. Hibe Programýyla iki toplumdaki iþletmeciler bir araya getirilip iki toplumlu yeni iþ ortaklýklarýnýn kurulmasýna yardýmcý olma amaçlanýyor. Lefkoþa'da Birleþmiþ Milletler kontrolü altýndaki Ledra Palace bölgesinde yer alan Chateau Status Restoranda düzenlenen basýn toplantýsýnda, hibe programý hakkýnda bilgi verildi. ABD Uluslararasý Kalkýnma Ajansý (USAID) tarafýndan finanse edilen ve Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Ýþbirliði ve Güven Ýçin Hareket Programý kapsamýnda hayata geçirilen Ekonomik Dayanýþma Projesi, KKTC'den Ticaret Odasý, Güney Kýbrýs'tan ise Sanayi ve Ticaret Odasý ortaklýðýnda yürütülüyor. KTTO Baþkaný Günay Çerkez, bilgilendirme toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, KTTO'nun her zaman Kýbrýs sorununa erken çözüm ve adanýn Kuzeyinin de AB içerisinde yer almasý vizyonunu taþýdýðýný kaydetti. MEÞE AÐAÇLARINI KORUMA PROJESÝ HAZIRLANDI Adanýn genelinde sayýlarý çok azalan meþe aðaçlarýnýn korunmasýna yönelik iki toplumlu proje hazýrlandý. Projeyle Kýbrýs'ta bulunan Mazý Meþesi ve Kermes Meþesi'nin korunmasý ve çoðaltýlmasý, bu çerçevede meþe koruluklarýn oluþturulmasý amaçlanýyor. Avrupa Birliði'nin Kýbrýslý Türklere ayýrdýðý hibe ile finanse edilecek proje, merkezi Roma'da bulunan ve sürdürülebilirlik projeleri yürüten Uluslararasý Kalkýnma Derneði'nin Lefkoþa Þubesi (SID) ile Güney Kýbrýs'tan Terra Cypria tarafýndan hazýrlanýp yürütülüyor. Lefkoþa ara bölgede bulunan Medya Merkezi'nde düzenlenen tanýtým toplantýsýnda Proje Koordinatörü Tuðberk Emirzade, SÝD Genel Sekreteri Tahir Pirgalýoðlu ile Proje ekibinden Biyolog Özlem Oðluekiz proje hakkýnda bilgi verdi. "Bu gibi projeler birbirimizin iþ dünyasýný daha iyi anlamada büyük bir katký ve baþarýlý olduðu takdirde de çözüme ulaþýlmasýnda önemli bir adýmdýr" diyen Günay Çerkez, benzer projelerin ayrýca iki taraf arasýndaki farklýlýklarýn giderilmesi ve çözüm gününden sonra ne yapýlmasý konusunda bir ön çalýþma yapýlmasý olanaðý sunduðunu söyledi. Güney Kýbrýs Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Manthos Mavrommattis ise, açýlýþýn Dünya Barýþ Günü ile ayný günde yer aldýðýna iþaret ederek projenin adada çözüme ulaþýlmasýnda yardýmcý olmasýný temenni ettiðini ifade etti. Tuðberk Emirzade 500 yýl kadar önce ormanlar oluþturan meþe aðaçlarýnýn yangýn ve aþýrý kesimlerden dolayý sayýlarýnýn çok azaldýðýný, yapýlan ancak tamamlanmayan gözlemlemelerde bu güne kadar meþe aðacý tespit edilebildiðini belirtti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KARA BÝR POLÝKLÝNÝK MACERASI Doktorun bir yakýným için yazdýðý reçeteyi alýp poliklinik eczanesinin yolunu tuttum. Eylül'e inat hava sýcak mý sýcaktý. Daha önceleri reçeteyi bir iki kez "Danýþma"da mühürlettiðim için doðru oraya gittim. Þansým varmýþ. Danýþmada ne bir kuyruk vardý, ne de iþlem bekleyen bir hasta. Ýlk kez hiç sýra beklemeden bir iþlem yaptýrma þansý nasip olmuþtu bana da. Ne var ki o da yaver gitmedi! Mühür için reçeteyi uzattýðým görevli bayan, "Mühür iþi burada olmaz" diyerek beni iç kýsýmdaki iþlem giþelerine yönlendirdi. Reçeteyi alýp içeriye geçtim. Ýþlem yapan bir tek giþe vardý. Yanýlmýyorsam "Randevular" yazýyordu tabelâsýnda. Üç kiþilik bir kuyrukta, dördüncü kiþi olup sýranýn gelmesini bekledim. Ama ne yazýk... Reçeteye mühür vurdurmam orada da mümkün olmadý! Bayan görevli aynen þöyle dedi bana: "Bunu danýþmada mühürletebilin. Ben bir giþi burada hangi birini yapacam?" (!) "Ama beni buraya danýþmadan gönderdiler" dediysem de kulak vermedi, önündeki iþe daldý! Reçeteyi aldým, yallah tekrar danýþmaya... Bu kez baþka bir görevli bayan daha gelmiþti oraya. Reçeteyi ona uzattým. Aldý ve 30 saniye içinde iþlemi yaparak mühürledi. Meðer ne büyük iþmiþ ki yapmak istemedi ondan öncekiler!.. Yukarýda yazdýklarým her gün kaç vatandaþýn baþýna gelir kimbilir. Sormagir hanýna döndükten sonra nüfusu bir milyona yaklaþan KKTC'de poliklinikte her gün yaþanan izdiham, çalýþanlara da elaman çektiriyor herhalde. Sonunda kabak, derdine derman arayan vatandaþýn baþýnda patlýyor. Bir giþeden bir giþeye git gel havasý! Ayrýntý gibi görünebilir bazýlarýna. Ben yaþadýðým bir olayý yazdým. Fazla bir yorum da katmadým. Dileyen kendi yorumunu yapabilir. Eczane kuyruðunda þahit olup yaþadýklarým daha da iç karartýcýydý. Eczacý bayan en öndeki yaþlý vatandaþýn reçetesini aldý. Baktý baktý baktý... Ve... "Bunlarýn hiçbiri de yok amca" deyip reçeteyi yaþlý adama uzattý. Adamcaðýz þaþkýnlýk ve çaresizlik içinde kafasýnda kývrýlan "Þimdi ben ne yapayým?" sorusuyla, önüne ardýna bakmadan, aðýr adýmlarla yürüyüp gitti. O giderken eczacý bir sonraki vatandaþýn reçetesini okuyordu. Ve ne yazýk ki ona da "Elimizde yoktur" mühürünü basýp geri verdi! Aldý reçetesini adam. Anlamsýz gözlerle baktý bir süre... Ve yana çekilip giþeden ayrýldý. Bana gelmiþti sýra... Ferriprox yazýlý reçeteyi uzattým. Ýçeriye gidip baktý ve döndü. "Yok" dedi, "Çok az geldi ve bitti"! "Bir daha ne zaman gelir?" dedim. "Belli deðil" dedi. Aldým ve yürüdüm reçeteyi. Eroðlu'nun "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde yaþýyoruz" sözleri kulaklarýmda çýnladý... Acý bir tebessüm oturdu dudaklarýma... Ve yüreðime zehir gibi bir kahýr...

5 22 Eylül 2010 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Yumurtanýn cýlk çýktýðýný Eroðlu'ndan öðrendik ilk. "Yýl sonuna çözüm zor" dedi. Daha ne desin. * Cumhurbaþkaný Eroðlu, yýl sonuna kadar Kýbrýs sorununa çözüm bulmanýn zor olduðunu söylemiþ. - Oh be, çok sevindim. Sorun yýl sonu çözülse, seneye ne yapacaktýk? Þimdi hiç deðilse 2011'e umutla gireceðiz. * Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 12 Eylül'de "Gözleri baðlý olarak" sorguya çekildiðini açýklamýþ. - Eðer sandalyeye oturtulup da sorgulandýysa mesele yok, iþkence teðet geçti demektir. *Ege kýyýlarý ve sahil kasabalarýndan ayrýlan Rumlarýn býraktýðý eþekler binleri aþmýþ. - Bu Rumlar da anlaþýlmaz bir ýrk. Eþeklerini hep geride býrakýyorlar. Burada da öyle yaptýlar. * Ýnternetten gazete okumak etik deðilmiþ. - Hadi caným siz de, asýl etik olmayan standdan okumak!. Adam bir ekmek almak için uðrar markete, ayaküstü 10 gazete karýþtýrýr. *Çavuþoðlu amacýmýz devlet okullarý ile özel okullar arasýndaki farký kapatmak demiþ. - Hesapsýz, kitapsýz ve düþünülmeden yapýlmýþ bir açýklama. Özel okulun ne kadar masraflý olduðundan haberi yok anlaþýlan. Baba "H.C."nin kimliði, halk arasýnda büyük merak konusu oldu. Herkes birbirine "Kimdir bu H.C.?" diye soruyor. Lololo olarak, halkýn bu merakýný gidermeye karar verdik. Ýlgilenenlere duyurulur: Þaziye'nin hesabýna 1000 Euro yatýranlara H.C.'nin kimliði açýklanacak, yanýnda da kimlik kartýnýn fotokopisi verilecektir. Çekinmeyin, gelin görüþelim. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BABALAR VARSA ÝHTÝYAÇTAN VARDIR... - H.C. kimdir? Kimisi telefon açtý sordu Kimisi markette gördü sordu Kimisi yolda durdurdu sordu: -Kimdir bu H.C. be gardaþ? Hepsine ayný yanýtý verdim: - H.C. Kýbrýs'ýn babasýdýr... - Tamam onu anladýk da, kimdir. Adýný söyle Bu iþler, öyle adres tarif eder gibi anlatýlmaz ki. Meraklarýný kamçýlayacak sözler ettim. - Sen bu yaþa gelmiþ de hala babaný tanýyamamýþsan ben ne yapayým. Sonra da, ciddi bir havaya girip sitem ediyorum soranlara: - Ma çok gördünüz bizi galiba da isdersiniz temizlesinler! Þaka bir yana, H.C'nin kim olduðunu kimseye söylemedim. Ama Korktuðumdan Çekindiðimden Büyük bir sýr olduðundan deðil Asla! Ben sorumluluk sahibi bir insaným. Ben insanlarý seven, onlarýn iyiliklerini, huzurlarýný ve mutluluklarýný isteyen bir insaným.. Ve ben çok yardýmseverim. Ama böyle bir konuda dostlarýma yardýmcý olmam söz konusu deðil! Ben dostlarýmý göz göre göre ateþe atamam! Ýnanýn, kapýma kadar gelip HC'nin kimliðini soran insanlara çok acýdým. Acele WC arayan insandan daha sýkýþmýþ görünüyorlardý. Biliyordum Farkýndaydým Meraktan sormuyorlardý bana H.C'nin kimliðini. Hepsinin yüzünde ayný çaresiz ifade vardý. Zamanla ezilmiþler, yýldýrýlmýþlar, insan yerine konmamýþlar, þimdi fýrsat bulunca sarýlacak dal arýyorlardý. Ýhtiyaçtan soruyorlardý bana babanýn kimliðini. Ýhtiyaçtan! Hepsinin þu veya bu nedenden ötürü bir babaya ihtiyacý vardý. Kim olduðunu öðrenecekler Gidip kapýsýný çalacaklar. Elini öpecekler ve: "Aman baba ocaðýna düþtüm þu bizim iþi bi zahmet hallet" diyeceklerdi! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Diyetisyenini söyle bana, sonunu söyleyim sana. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÝDÝÞ NEREYE? (Ýstanbul)- Demokrasi ile yönetilen, demokrasi aþýðý hükümetin, darbe anayasasýna karþý hazýrladýðý "sivil, özgürlükçü anayasa"ya (!) halkýn evet dediði Türkiye'de, köþe yazarlarýndan Bekir Coþkun'un iþine son verildi. Gerekçe tam bilinmese de Sadece son iki yýldaki olaylara ve Ergenekon adýyla tutuklananlara bakýldýðýnda niçin iþinden kovulduðu çok iyi anlaþýlabilir, Coþkun'un. Bir ülkenin daha ileriye gitmesi ekonomik verileri ile ölçülemez. Bir ülkenin çaðdaþlýðý, yeraltý, yerüstü zenginlikleri ile de ölçülemez. Hele askerin güçlü olmasý ne çaðdaþlýk, ne de ileri düzey ölçüsüdür. Neredeyse tüm muhalif gazetecilerin çoðunun içeride, azýnýn da yasaklýlar listesinde olan bir ülkede ne demokrasiden söz edilebilir, ne de ekonomisindeki veriler dünya standartlarýnýn üzerinde diye geleceði parlak düþüncesine inanýlabilinir. Sabah Ýstanbul'un yoðun trafiðinde yol alýrken beynim Bekir Coþkun'un iþten atýlmasýna yoðunlaþmýþtý. Adamýn gazetelerdeki köþe ismi "Onuncu köy". Sanki ilk yazýlarýný yazmaya baþladýðý yýllarda bu adý kendine yakýþtýrýrken zýrt pýrt gazetelerden kovulacaðýný düþünmüþ öyle iþe koyulmuþ. Hazýrlýklý olmalýydý kovulmaya da, iþsiz kalmaya da. Bu gün teknolojinin, tarihin en üst olduðu dönemindeyiz. Hep hayalimdir yýllardan beridir. Ki çoðu insan da ayný hayalle yatýp kalkmaktadýr. Emekli olduðumuzda, bir sahil kasabasýnda, denize yakýn ev alýp, orada yaþamak. Boþ zamanlarda balýk tutmak, arkadaþlarla kahvehanede oturup lak lak yapmak. Ne bileyim varsa yetenek, resim, karikatür, el iþleri yapmak. Bekir Coþkun köþe yazarý. Yeterli donanýma sahip. Ayrýca maddi yönden de pek sýkýntýsý olmasa gerek. Kaldý ki bir evi de Ayvalýk Cunda Adasý'nda. Doða aþýðý olan Coþkun, hazýr iþinden kovulmuþken ve bu iktidar baþta oldukça kendisine iþ de bulamayacaðý açýkken gidip orada yaþasa olmaz mýydý. Olmuyor iþte. Ýnsan hep yaþayacak sanýr. Ýnsan, kendisi olmazsa bazý þeyler yürümez sanýr ve bulunduðu konumu kolay kolay deðiþtiremez. Gelelim konumuza. Bölünmüþ ülke Kýbrýs'ýn kuzeyinde,iki saðcý milletvekili düne kadar azýnlýk, bugünden sonra ise "sosyalist" DP'den kaçýp gerçek yuvalarýna katýldýlar... Ne alakasý varsa Maliye Bakaný dün akþam bir televizyondaydý. Dedi ki, "Bizim ülkemiz tam da yaþanacak bir ülke. Doðasýyla, tarihiyle, çevresiyle insanlarýn gelmek için can attýklarý belki de 10 binlerce dolar harcadýklarý bir ülke. Kýymetini bilelim"... Bunlarý kulaklarýmla duydum. Ve düþündüm. Ýþte benim emekliliðimde hayal ettiðim yaþam. Hazýr orada ev de almýþým. Hazýr evim oturmaya da hazýr. Arkamda Beþparmaklar, önümde deniz ve anavatanýn silueti Bu kadar övgüye layýk bir ülkemiz varken Orada kaldým. Gerçekten bu kadar iyi bir yere sahip olanlar, bu kadar güzel ülkeyi, güzelliðini bile bile neden baþkalarýna peþkeþ çekmek için uðraþýrlar? Sanýrým iþinden kovulan Bekir Coþkun buralý olsaydý, topraklarýmýzý kapanlara, resmen teslim etmek için uðraþanlara da karþý çýkar buradan da kovulurdu. Diyeceðim o ki Elindekilerin kýymetini bilmeyenler, her þeylerini kaybetmeye mahkumdurlar. Ve bunlar, mali iþlerden sorumlu kiþiler de olsalar, bir gün gelecek, vergilerini baþka ülkelere vermek zorunda kalacaklar. Ki gidiþ o yönedir.

6 TÝFLÝS'TEKÝ TOPLANTIYA KATILDILAR Cumhuriyet Meclisi'nden bir heyet, Gürcistan'ýn baþkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Konseyi Siyasi Ýþler ve Ýnsan Haklarý Komitesi toplantýsýna katýldý. Meclisten verilen bilgiye göre, Eylül tarihleri arasýndaki toplantýya, Baþkanlýk Divaný kararýyla UBP Gazimaðusa Milletvekili, Heyet Baþkaný Ahmet Eti, CTP-BG Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çaðlar katýldý. Heyete, Meclis Basýn, Dýþ Ýliþkiler ve Protokol Müdürü Resa Savaþ Paþaoðlularý eþlik etti. Birçok ülkenin temsilcisinin katýldýðý Gürcistan'ýn tarihi parlamento binasýnda yer alan toplantýda, Avrupa'yý ve Kýbrýs'ý ilgilendiren, siyasi ve insan haklarý konularý ele alýndý. ELBASAN ANILACAK Demokrat Parti milletvekiliyken trafik kazasý sonucunda hayatýný kaybeden Ahmet Elbasan ölüm yýldönümünde kabri baþýnda anýlacak. Merhum Milletvekili Elbasan'ýn ölümünün 9'uncu yýldönümü nedeniyle Perþembe günü saat 17.00'de Ýskele Kabristanlýðý'nda anma töreni gerçekleþtirilecek. Kabristanlýktaki töreninin ardýndan saat 18.00'de Elbasan'ýn evinde mevlit okutulacak. MÜCDER, UYUÞTURUCU ÝLE ETKÝN MÜCADELE ÝSTEDÝ Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði (MÜCDER), uyuþturucunun ortaokul ve liseler arasýnda yaygýnlaþmaya baþladýðýna dikkat çekerek, KKTC devletinin geleceði olan genç nesilleri korumak için emniyet güçlerini, uyuþturucu tacirlerine karþý etkin ve sonuç alýcý mücadeleye davet etti. MÜCDER Genel Baþkaný Vural Türkmen yaptýðý yazýlý açýklamada, basýný ve halký da bu mücadelede gerekli hassasiyeti göstermeye çaðýrdý."taþeronlarla deðil, uyuþturucu ithal ve daðýtýmýnýn kaynaklarýný kurutmakla çözüme ulaþmak mümkündür" diyen Türkmen etkin önlem istedi. KTOEÖS: EÐÝTÝM YILI YÝNE SORUNLARLA BAÞLADI Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Adnan Eraslan, yeni eðitim yýlýnýn gerekli tedbirlerin gününde alýnmamasý ve nüfustaki dengesizliðin yarattýðý sýkýntýlar nedeniyle yine sorunlarla baþladýðýný belirterek, ilgili bakanlýðý göreve çaðýrdý. Eraslan, sendika lokalinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Eðitim Yýlý'na baþlarken eðitimde gördükleri eksiklik ve temel sorunlarý dile getirerek, geçmiþ yýlýn da deðerlendirmesini yaptý. Yeni ders yýlý baþlamasýna raðmen okullarda halen birçok eksiklik bulunduðunu belirten Eraslan, orta ve mesleki eðitim okullarýnýn 46 öðretmen, 8 müdür muavini, 5 müdür, 21 atölye þefi ve 130 bölüm þefi eksiði bulunduðunu kaydetti. Emekli polisler Küçük'e baþvurdu Baþbakan Ýrsen Küçük, Polis teþkilatýnýn uzun zamandýr ihtiyacý olan yasal düzenlemeyi yýl sona ermeden meclisten geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Emekli Polisler Derneði'nin emeklilerin maaþlarýndan vergi kesilmesi ile ilgili olarak yapýlan yasal düzenleme hakkýnda Anayasaya Mahkemesi'ne yaptýðý baþvuruyu da deðerlendiren Küçük, Anayasa mahkemesine baþvurmaya herkesin hakký olduðunu, çýkacak kararýn kendileri için uyulacak bir karar olacaðýný kaydetti. Baþbakan Ýrsen Küçük, Emekli Polisler Derneði heyetini kabul etti. Kendilerine söz verilmesine raðmen birleþtirilmiþ vergi yasasý ile emekli maaþlarýndan vergi kesilmesini tepkiyle karþýlandýðýný anlatan Dernek Baþkaný Öncel Güney, "Devletimiz demokratik hukuk devleti ilkelerine ve yurttaþlarýn temel haklarýna saygýlý olarak anayasa ve yasalar çerçevesinde haklarýmýzý almak için anayasa mahkemesine müracaat etmiþ bulunmaktayýz" dedi. Güney ziyarette yaptýðý konuþmada, 1360 üyesi bulunan derneðin tarihçesi hakkýnda bilgi vererek, amaçlarýnýn üyelerinin huzur ve refahýný saðlamak olduðunu belirtti. Töre'ye göre tüm sebze meyvenin Türkiye'den ithal edilmesi ayýp Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Gaziantepliler Kültür ve Dayanýþma Derneði'ni kabul etti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre ziyarette "tarým sektöründe yapýlan çalýþmalar, sorunlarýn aþýlmasý için uygulanan icraatlar" ele alýndý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, geçmiþ yýllarda tarým sektörüne yatýrým yapýlmadýðýný, son 3 aydýr tarým ve hayvancýlýkta çalýþmalarýn hýz kazandýðýný, diðer sektörlerin de geliþebilmesi adýna sadece ithalat yoluna gidilmemesi, üretimin artmasý için çalýþmalarýnýn devam edeceðini söyledi. Töre, Gazianteplilerin KKTC'de yatýrýmýn artmasý için çalýþan, müteþebbis insanlar olduðunu ifade ederek, sadece tarým ve hayvancýlýk alanýnda deðil, Gazianteplilerin tüm çalýþmalarýna destek GÜZELYURT KANALÝZASYON VE ARITMA TESÝSÝNE KAVUÞACAK Güzelyurt'ta Avrupa Birliði (AB) kaynaklarýndan saðlanan yaklaþýk 15 milyon Euro'luk ihaleyle kanalizasyon, arýtma tesisi ve içme suyu borularý deðiþiyor. Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt-Bostancý su, kanalizasyon aðý ve arýtma tesisi temel atma töreni ve kokteylli tanýtým toplantýsý bugün saat 10.00'da Güzelyurt'ta Haselsan Þantiyesi'nde (Yaþar Doðu Sokak, Zafer Stadyumu yaný) gerçekleþecek. Tören ve tanýtým kokteyline Baþbakan Ýrsen Küçük, bakanlar, AB yetkilileri, ihaleyi üstlenen Haselsan Ltd ve diðer TÜRKÝYE AÝHM'DE YÝNE MAHKUM Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), bir kadýn avukatýn, izinsiz bir gösteri sýrasýnda polis tarafýndan gözaltýna alýnarak kötü muameleye maruz kaldýðý gerekçesiyle yaptýðý baþvuruda, Türkiye'yi haksýz buldu. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin kötü muamelenin yasaklanmasýyla ilgili 3. maddesinin ihlal edildiðine hükmeden AÝHM, Türkiye'nin Gülizar Tuncer isimli kadýn avukata, mahkeme masraflarý da içinde toplam 7 bin 260 avro maddi tazminat ödemesini kararlaþtýrdý. AÝHM, ''kadýn avukatýn silahsýz ve tehlikeli birisi olmamasýna Derneklerinin TC Polis Emekliler Derneði'yle de yakýn iliþkiler içerisinde olduðunu anlatan Güney, 15 Kasým KKTC'nin kuruluþ yýldönümü nedeniyle KKTC'ye 4 polis emeklisini davet etmek için Küçük'den yardým istedi. Güney, ölümle sonuçlanan trafik kazalarýnýn kendilerini derinden üzdüðünü ifade ederek, karayollarýna büyük görevler düþtüðünü, çevre yolarýnýn tam olarak bitmeden trafiðe açýlmamasýný ve bariyer konmasýný talep etti. Uzun zamandýr ayný kiþilerden oluþan Polis Hizmetleri Komisyonu'nun güvenilirliðini yitirdiðini de savunan Güney, yapýlan terfilerin sekteye uðramasý ve birçok kiþinin maðdur duruma düþmesinin Polisin halk arasýnda puan kaybetmesine sebep olduðunu söyledi. Baþbakan Ýrsen Küçük de konuþmasýnda, derneðin önemine iþaret ederek, örgütlenmenin faydalarýný anlattý. Polis teþkilatýnýn uzun zamandýr ihtiyacý olan yasal düzenlemelerin geciktiðini kaydeden Küçük, kendilerinin yeni hükümet döneminde yasa üzerindeki çalýþmalarýn komitede devam ettiðini ve tatilden önce genel görüþmesi yapýlarak birçok kuruluþun fikrinin alýndýðýný belirtti. vermenin görevi olduðunu kaydetti. Bakan Töre, tüm sebze ve meyvelerin Türkiye'den ithal edilmesinin ülke adýna bir "ayýp" teþkil ettiðini, Kýbrýs Türk halkýnýn topraða sarýlýp üretim yapmasýnýn þart olduðunu ifade ederek, devlete istihdam için deðil, üretim için gayret gösterilmesi gerektiðini vurguladý. Üretimin artmasý için faiz farkýný Türkiye Cumhuriyeti'nin karþýlayacaðý, "neredeyse sýfýr faizli" kredi imkânýný sunduklarýný anýmsatan Töre, fiyat ve istikrar konusunda dengeyi korumak gerektiðini, Güney Kýbrýs'tan getirilen kaçak etin önüne geçip ithal et kontrolünü saðlamak için durmadan çalýþtýklarýný, vatandaþlarýn kaçak et konusunda ihbarlar yaparak yardýmda bulunabileceklerini kaydetti. davetliler katýlacak yýlý içerisinde tamamlanmasý hedeflenen proje kapsamýnda Güzelyurt'a 34 bin 980 metre kanalizasyon hattý, 49 bin 550 metre içme suyu ve ev baðlantýlarý hattý döþenecek. Yine proje kapsamýnda Bostancý'ya ise 17 bin 130 metre kanalizasyon hattý döþenecek. Arýtma tesisi için ayrýlan 50 dönümlük arazi içerisinde arýtýlan su, Güzelyurt Belediyesi tarafýndan kurulacak fidanlýklar için kullanýlacak. Proje kapsamýnda ayrýca Güzelyurt'taki 40 km'lik içme suyu borularý da deðiþtirilecek. raðmen, barýþçýl gösteride, þiddete maruz kalmasýnýn, insan haklarý ihlali teþkil ettiðine'' hükmetti. Tuncer, F-1 tipi cezaevlerindeki kadýn tutuklulara dayanýþma göstermek için, 2001 yýlýnda Ýstanbul'da bir postane önünde yapýlan izinsiz gösteri sýrasýnda bildiri okuma giriþiminde bulunduðu için polis tarafýndan, yerlerde sürünerek, gözaltýna alýndýðýný ve dövüldüðünü iddia etmiþti. Polisin kalabalýðý þiddet kullanarak daðýttýðýný belirten Tuncer, kötü muameleye hedef olmasýna raðmen, savcýlýða polis hakkýnda yaptýðý þikayetin reddedildiðini bildirmiþti. GÜNLÜK F-16 Dosyasý yeniden açýlýyor EN ZENGÝN PAÞA HEDEFTE Tahsin Þahinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde Hava Kuvvetleri Komutaný idi. Sonra "Milli Güvenlik Konseyi Üyesi" oldu ve Türkiye`yi yöneten 5 kiþi içinde yer aldý. "Time" dergisi onu "Dünyanýn en zengin 50 generali" arasýnda gösterdi. Þahinkaya ismi bir seramik fabrikasý ve F-16`larýn alýmýnda verildiði iddia edilen 23 milyon dolarlýk rüþvetle anýldý. 19 Mart 1976`da Northrop uçak þirketi, askeri uçak alýmlarý için Türkiye`de bazý yetkililere rüþvet verdiðini açýkladý. Bu iddialarýn araþtýrýlmasý için TBMM'de bir araþtýrma komisyonu kuruldu ama Þahinkaya'yý, Anayasa'nýn Geçici 15'nci maddesi kurtardý. Hakkýnda dava açýlmasý mümkün olmadýðýndan, yolsuzluk iddialarý da soruþturulamadý ve Þahinkaya'nýn baþ döndürücü yükseliþi muamma olarak kaldý. Adý inþaat ve ihale mafyasýyla da anýlan 85 yaþýnda olan Tahsin Þahinkaya Kenan Evren ve Nejat Tümer'le birlikte Milli Güvenlik Konseyi'nin yaþayan üç üyesi arasýnda bulunuyor. Ve Anayasa'da 12 Eylül paþalarýný koruyan Geçici 15.Madde kalktý. Ýlk ataðý DSP milletvekilleri yaptý ve 30 yýldýr karanlýkta kalan "F-16 yolsuzluðu" dosyasýnýn açýlmasý için harekete geçtiler. Ancak TBMM Ýçtüzüðü'ne göre Meclis araþtýrmasý için 20 milletvekilinin imzasý gerekiyor. ÇANGAR OLSA... Telsim ile Turkcell rekabeti kýzýþmýþ. Ataða kalkan Telsim Hasan Hastürer'i sürüyor þimdi piyasaya... Neden Hastürer? Mahmet Çangar olsa daha etkili olmaz mýydý? MUM VE PROJEKTÖR Lefkoþa'daki ara bölgede barýþ için mumlar yakýlmýþ... Ne tuhaf, mumu elektrikler kesilince yakarýz yalnýz biz oysa... Barýþ için mum yetmez... Bize projektörler lazým! GAÜ SÝGORTAYI YATIRMIYOR Paþalarýn ve hükümetin gözbebeði olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) çalýþanlarýnýn sigortasýný 1 yýldýr yapmýyormuþ meðer... Tedavi için hastaneye giden personel, bu yüzden ücret ödemek zorunda kalýyor. Koskoca GAÜ'ye ayýp deðil mi? SABÝT Ferdi Sabit Soyer CTP kurultayýnda baþkanlýða yeniden aday olacakmýþ. Neden ayarý sabit de ondan! BABA Polis cinsel gücü artýrýcý hap yakalamýþ. 'Baba'nýn böyle ufak-tefekle iþi olmaz! Týrnak... "Bu ülkede hiç malý olmayanlara mal verildi. Vatana sanki ganimet karþýlýðý hizmet edilirmiþ gibi tahsisler yapýldý, puanlar verildi. Ýlk alan en çok faydalanan olmasýna karþýn, tam tersi daha az puanla mal elde etti. Sonraya kalan ise daha çok puan ödemek zorunda kaldý. Hiç almayan da ayvayý yedi." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Bir avuçluk ülke, her türlü suçun, pisliðin ve yasa dýþýlýðýn merkezi oldu... Ýnsanýmýzýn onuru yerlerde sürünür hale geldi... Sonuç olarak da siyasete ve siyasetçiye hiç güven kalmadý... Onlar 'adam transferine' devam etsinler... Bu þekilde 'bir süre daha' durumu idare edebilecekleri hayaliyle, koltuklarýnda oturuversinler..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Erden Naþit'in belinde tabancasý, kýr bir atýn üzerindeki þovu, akþamýn ilk saatlerinde kapaklarý açýlan içkiler, söylenen þarkýlar ve Bayrak Radyosu'nun 'gözleri aþka gülen taze söðüt dalýsýn' diye marþ haline getirdiði þarký, ta 1968'lere deðin sürecekti. Va biz yirmi bir yaþýna girecektik..." Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) Günün Kahramaný ZORLU TÖRE Zaman zaman kendinden beklenmeyen çýkýþlar yapan Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, bir çýkýþ daha yaptý ve "Tüm sebze meyvenin Türkiye'den ithal edilmesi ayýp" dedi. Ancak kimin ayýbý bu, bir açýklýk getirmedi buna... Topraðýndan koparýlan ve sadece tüketici haline getirilen toplumumuzun olamaz deðil mi? Zorlu Töre geçtiðimiz günlerde de mühim bir laf etmiþti... Sorduðu soru þuydu: "Ýhbarlara raðmen güneyden kaçakçýlýk neden önlenemiyor?" Ayýbýn ve bu sorunun yanýtýný bulursa, Zorlu da çað atlar!

7 22 Eylül 2010 Çarþamba 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ GÜZELLER Çirkinliklerle dolu bu çirkef bataðýnda... Mafya ve çetelerin fink attýðý bu ülkede dans etmek o kadar kolay deðil ki... Ama bizler her ortamda tango, çiftetelli oynamayý öðrendik. Severiz oynamayý, oynatýlmayý! Severiz ikiyüzlülüðü, anomaliyi normal karþýlamayý... Çete ve mafyalarýn macerasýný dizi seyreder gibi TV'lerde izlemeyi ve okumayý severiz gazetelerde. Tepki koymadan... Destek vermeden... Yürekli insanlara yapýlan tehditleri kýnamadan. Oturur ve 'Baba...'nýn kimliði hakkýnda teoriler üretiriz kahve ve meyhane sohbetlerinde. Baba "çokolet" mi sever? Çikolet mi sever? Yoksa çukulet mi? Veya çukulata mý?! Ýþte topluma 'Baba...' ve babalarýn çokolet mi, çikolet mi, çukulet mi, çukulata mý, her ne haspaysa alacaklarý, bunun ne olduðunu söylemek polise düþer. Polis sessiz... Polisin baðlý olduðu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý sessiz... Annan Planý sonrasý yaþanan ikinci ganimet furyasýný teþvik etmekle mafya ve çetelerin doðmasýna ve yeþermesine neden olan CTP de suskun... Ve iktidar saðýr... Devlet aciz... O kadar aciz ki devlet, memuru Birtan Zabitler eroin kaçakçýlarýný hapiste ziyaret eder, yazýlýnca da kalkar, yazan gazeteyi tehdit eder ve buna raðmen halen görevinden alýnmaz. Ve Sendikal Platform'un dört üyesi hariç diðerleri sessiz. Sivil toplum üyeleri sessiz. Tango oynuyorlar tümü, çiftetelli atýyorlar. Severler oynamayý, oynatýlmayý! Güzeller seçeriz her birkaç ayda bu çirkef yataðýnda. KKTC güzeli... Portakal güzeli... Zeytin, harnup güzeli... Üzüm, þarap güzeli!.. Afrodit'i kýskandýracak güzeller seçeriz 'baba...'lar yataðýnda. Eskiden sadece Çilek Güzeli seçerdik Limnidi'de önceleri. Sonralarý 'baba...'lar türedi... 'Baba'larla birlikte her ayýn güzelleri girdi yaþama. Çirkef yataðýnda gülistanlýk olmaz da güzeller olur mu? Severiz oynamayý, oynatýlmayý. Dans etmeyi mafyalarla iþgalcinin arka bahçesinde. Davul ve tokmak eþliðinde. Boynumuzda davul, tokmak baþkalarýnda! Yüze gülerek, çiçekler sunarak pusuya yatarlar býçak bellerinde. Arkadan býçaklama uzmanýdýrlar. Arkaný döndün mü, eller bele uzanýr ve býçaklar kýnýndan çýkar. Brütüs'ler diyarýdýr diyarýmýz. Çýkarlarý gereði bakmazlar kimsenin göz yaþýna. Ve Brütüs'ler severler 'baba...'larýn gölgesinde tango yapmayý... Çiftetelli oynamayý. Eline bakarlar 'baba'nýn... Çokolet mi sunacak bakalým? Çikolet mi? Çukulet mi? Yoksa çukulata mý? Sahi nedir bu meret? Eroin falan mý? Anayasa deðiþiklik önerileri sunuldu Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi, hazýrladýðý Anayasa deðiþiklik önerlerini dün Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýðý'na sundu. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý baþkanlýðýndaki heyeti kabulünde yaptýðý konuþmada, yakinen takip ettiði ve önemsediði Hareketin, halkýn ve devletin standardýný yükseltmek adýna kiþisel deðil de toplumsal çýkar amaçlý uðraþlar peþinde olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. EÐÝTÝME KATKI KAMPANYASI- Atatürkçü Yaþam Derneði, ilkokullara yönelik baþlattýðý "Eðitime katký" kampanyasýný sürdürüyor. Dernek Baþkaný Ahmet Ýþcan'ýn yaptýðý açýklamaya göre, geçen hafta Paþaköy Eþref Bitlis Ýlkokulu'nda tespit edilen öðrencilere yapýlan yardýmlarýn sunulmasýndan sonra, dün de Atatürk Ýlkokulu ve Gönyeli Ýlkokulu ziyaret edildi. Paþaköy Eþref Bitlis Ýlkokulu'nda okul müdiresi Rasiha Erkal ile Gönyeli Ýlkokulu'nda da Okul Müdürü Soner Öyken ile görüþen dernek yetkilileri, okul idareleri tarafýndan tespit edilen 5'er öðrenciye verilmek üzere hazýrlanan hediye paketlerini teslim etti. Sakine'yi recm cezasýna çarptýran Ýran ABD'deki idama karþý çýktý nnew YORK'TA BULUNAN AHMEDÝNEJAD: DÜNYA MEDYASI NEDEN SUSKUN? ABD'nin Virginia eyaletinde, eþini ve üvey oðlunu öldürtmekten suçlu bulunan Teresa Lewis adýndaki 41 yaþýndaki beyaz kadýnýn perþembe günü idam edileceði bildirildi. Teresa'nýn avukatý ve idam cezasý karþýtlarý, ölüm cezasýnýn adaletsiz bir uygulama olduðunu vurgularken, IQ seviyesi 72 gibi düþük bir rakam olan Teresa'nýn, zihinsel hastalýðýn sýnýrýnda bulunduðu ve cinayet planlayacak kadar zekâsý olmadýðýný savunuyor. Ölüm cezasý ile ilgili bilgilendirme merkezinin müdürü Richard Dieter AFP'ye yaptýðý açýklamada, "Mesele Teresa'nýn kadýn olduðu için farklý muameleye maruz kalmasý meselesi deðil. Mesele, Teresa'nýn diðer iki suçludan daha az tehlikeli olmasý ve zihinsel durumunun af gerektirdiði, iþlenilen çifte cinayet için sadece onun idam edileceði" diye konuþtu. Teresa'nýn idam edilmesinin, idam cezasýnýn itibarýný daha da kötüleþtireceðini belirten Dieter, "Ölüm cezasýnýn Teresa gibi vakalar için icat edildiðini sanmýyorum", ifadesini kullandý. Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ülkedeki suçlarda, özellikle suç çeþitlerinde çok ciddi bir artýþ olduðuna iþaret eden Bozer, türeyen yeni suçlarý karþýlayabilmek adýna yasalarýn güncellenmesinin þart olduðunu söyledi. Bozer, mevcut yasalarýn bu ihtiyacý karþýlayamamasýnýn inkar edilemez bir gerçek olduðunu belirterek, "Birþeyler yapma gereði apaçýk ortadadýr. Hatta geç kalýnmýþ bir noktadayýz. Ýhtiyaçlarý daha süratli bir þekilde giderebilmek gerekir. Bir yerden baþlamak þart" dedi. Ahmedinejad, dünyada medyanýn, ABD'nin Virginia eyaletinde idam edilmeyi bekleyen Teresa Lewis'in durumu hakkýnda suskun kalmasýný eleþtirdi. Ýran resmi haber ajansý Ýrna'nýn bildirdiðine göre, Ahmedinejad, pazartesi günü ABD'nin New York kentinde Müslüman cemaatinin ileri gelenlerini kabulünde, Ýran'da zina yaptýðý gerekçesiyle idam cezasýna çarptýrýlan Sakine Aþtiyani'yi kullanarak Ýran'a karþý geniþ bir kampanya yürüten dünya basýnýnýn, ayný hassasiyeti Teresa Lewis'e göstermediðine dikkati çekti. New York'ta BM Genel Kuruluna katýlan Ahmedinejad, "Burada bir kadýn (Teresa Lewis) idam edilecek ve kimse protesto etmiyor" dedi. Ahmedinejad, Sakine Aþtiyani'nin de týpký Teresa Lewis gibi zina yapýp, sevgilisinin kocasýný öldürmesine yardým ettiðini hatýrlattý. ABD'deki adli kaynaklara göre, Teresa Lewis, cinayeti, eþinin ve asker olan 25 yaþýndaki üvey oðlunun hayat sigortalarýna konmak için planlamýþ. BÝZÝMLE DALGA GEÇÝYORLAR... Girne'den gazetemizi arayan Hasan Bahçe isimli vatandaþýmýz, yýllarca Vakýflar Ýdaresi'ne baðlý Dome Otel'de çalýþtýktan sonra Yat Limaný'nda Vakýflar elemaný olarak görev yaptý. Yat Limaný'nýn Ulaþtýrma Bakanlýðý'na devredilmesinin ardýndan iþsiz kalan Bahçe kýdem tazminatýný da alamayýnca þikayetçi oldu: "Ben devletin bizimle dalga geçmesinden þikayetçiyim. Nasýl mý? Anlatayým... Ben yýllarca Vakýflar Ýdaresi'ne baðlý olarak Dome Otel'de çalýþtým. Dome Otel el deðiþtirince bizi buradan Girne Yat Limaný'na gönderdiler. Biz bu limanda çalýþan 4 kiþiydik. Bize verilen fatura defterleriyle limana konaklayan yatlardan kullandýklarý elektrik, su ve baðlama paralarýný tahsil ediyorduk. Kýsacasý limanda görev yapýyorduk. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararýyla Yat Limaný Ulaþtýrma Bakanlýðý'na devredildi. O tarihten sonra biz limanda çalýþmaya devam ettik. 8-9 ay tek kuruþ ödenmedik. Nisan ayýnda yapýlacak olan yerel seçimler öncesi alacaklarýmýzýn bir kýsmý ödendi. Haziran ayýndaki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden sonra, tarih olarak 2 Temmuz'da Vakýflar Ýdaresi bizi iþten durdurdu. Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baþvurduk, o da sahip çýkmadý. Tekneler uzun zamandýr ne elektrik, ne su, ne de baðlama parasý ödemektedirler. Hesaplanacak olsa trilyonlarý bulan bir devlet alacaðý söz konusudur. Yat Limaný þimdi baþýboþ kalmýþ durumdadýr. Görevlendirilen birisi de yoktur. Arada sýrada birkaç saatliðine birisi gelir dolaþýr ve gider... Elimizdeki makbuzlarý iþten durdurduðu zaman Vakýflar Ýdaresi devraldý. Ýþten durdurulan 4 kiþimizden iki tanemiz her gün iþbaþý yapar gibi limana gidip oturuyor. Bir ümitleri var, yetkililer imana gelip onlarý bir gün geri iþe alacaklar diye... Orada sadece otururlar, izlerler, yetkileri yok... Vakýflar Ýdaresi'nde çalýþtýðýmýz dönemde kýdem tazminatýmýz da birikmiþti. Biz bu parayý almak isteyince savcýlýða yazý yazýldýðýný ve ondan cevap beklediklerini söylediler. Hem iþten atýyorlar, hem de kýdem tazminatýmýzý almak isteyince bahane uyduruyorlar. Bu bizimle dalga geçmek deðilse nedir?" AMAÇ REKLAM YAPMAK MI? Gazetemize elektronik mektup gönderen bir vatandaþýmýz Atatürkçü Yaþam Derneði'nin ihtiyaçlý öðrencilere yaptýðý yardýmdan dolayý gazetelerde boy boy fotoðraflarýnýn çýkmasýný eleþtirdi ve þunlarý yazdý: "Afrika gazetesinin sekizinci sayfasýnda Atatürkçü Yaþam Derneði'nin bazý okul öðrencilerine okul araç gereç yardýmýnda bulunduklarýný okudum. Üzüldüm. O çocuklarýn yerine kendimi koydum. Bir de siz bu çocuklarýn yerine kendinizi koyun. Çocuklara yardým yapýldý diye onlarý televizyon kanallarýnýn, gazetecilerin önüne koyup bol bol resim çektirdiler. Yarýn okula gittiklerinde diðer arkadaþlarýnýn yanýnda mahçup olmayacaklar mý bu çocuklar? Eziklik duymayacaklar mý? Ahmet Ýþcan ve arkadaþlarý eðer yardým yapacaklarsa yardým yapacaklarý öðrencileri belirlerler, kimsenin ruhu bile duymadan yardýmlarýný yaparlar. Basýn önünde yapýlan bu yardýmlar reklamdan baþka birþey deðildir. Doðrusu ben yakýþtýramadým." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BU DUVARDA CEP TELEFONU ÇEKMEZ Bizim Mandra Geçen kýþ yaþanan sel felâketinden yetkililerin hiçbir ders almadýðý ve hâlâ sorumluluklarýnýn idraki içinde olmadýklarý bir kez daha suyüzüne çýkar. Marmara bölgesinde bir dere yataðýna apartman dikilmesi bu sorumsuzluðun en büyük kanýtý olarak vatandaþlarýn þiddetli tepkisine neden olurken, sokaktaki adam "Bunlar mý dere yatakarýný ýslah edecek?" diye tepki ve öfkesini dile getirir.

8 8 22 Eylül 2010 Çarþamba Arada Bir Çeþitlemeler Özgün Kutalmýþ Ýçiþleri Bakaný Kâmil bundan böyle AB standardlarýnda araç muayenesi yapýlacaðýný, bu maksatla Lefkoþa'daki muayene merkezinde yeni bir binanýn inþasý için ihale yapýldýðýný açýkladý. Ýnsanýn içinden sevsinler demesi geliyor. AB standardýnda araç muayenesi yapmak için AB standardýnda yollarýnýzýn olmasý gerekir. Daha önce de araç muayenesinde kullanýlmak üzere Lefkoþa'daki merkeze bir makine alýnmýþtý. Muayene için gelen ve bu makinenin üzerine çýkan hiçbir araç muayeneden geçemediði için bir müddet sonra bu makineyi kullanmaktan vazgeçen yetkililer, yine eski usûl muayene yöntemine baþvurmuþlardý. AB ülkelerinin birçoðunda olmayan, adeta arabalarý parçalamak için yapýlan ve KKTC'nin dört bir yaný dolduran kasislere inip çýkan hiçbir araç AB standardlarýnda yapýlacak bir muayenede geçer not alamaz. Belediye hududlarý içerisinde olsun, karayollarýnda olsun, köstebek yuvasý gibi delik deþik yollarda kullanýlan hiçbir araç AB standardlarýnda bir muayeneden geçemez. O zaman ne olacak? Geçmiþte olduðu gibi yine eski usûl muayene yöntemlerine baþvurulacak ve yapýlan yeni yatýrýmlar da boþa gidecek. Eðer AB standardýnda muayenede ýsrar edilirse, bu sefer araç muayenesi yaptýran yeni meslekler ortaya çýkacak ve para karþýlýðý aracýnýzýn muayenesini bu aracýlar vasýtasý ile yaptýracaksýnýz. Böylece birilerinin cebine hakketmedikleri paralar girecektir. Aslýnda AB standardlarýna meraklý yöneticilerimize sormak gerekir. Niye öncelikle iþe AB standardlarýnda araç muayenesinden baþlýyorlar? Niye yol yapmayý bilmeyen, yapýlan yollarýn bakýmýný yapamayan, en basitinden bir hýz kesici kasisin araçlara zarar vermeden nasýl yapýlacaðýný bilmeyen, trafiði düzenleyemeyen baþta bakanlar olmak üzere AB standardlarýnda müsteþar ve müdür de getirtip KKTC'nin yönetimini onlara devretmiyorlar. Hatta eðer AB standardýnda 50 de milletvekili ithâl edersek, meclisten geçecek tüm yasalarýmýz da AB standardýnda olur. Meclisten 2005 yýlýnda oybirliði ile geçen yasaya raðmen Lefkoþa Belediye Baþkaný Bulutoðullarý, belediye meclisine aldýrttýðý bir kararla bundan böyle inþaat izni için belediyeye yapýlacak baþvurularda KTMMOB'den projelerin vizelenmesi þartýný kaldýrdýðýný açýkladý. Bununla da yetinmeyen Bulutoðullarý, yakýnda Þehircilik Dairesi tarafýndan verilen plânlama onayýnýn da istenmeyeceðini buyurmuþ. Ýnsan sormadan edemiyor. Sen kimsin yahu? Alt tarafý bir belediye baþkaný bu cüreti nereden alýyor? Þehircilik Dairesine kendi adamýný yerleþtirmekle övünen Bulutoðullarý, hedefinin önce UBP genel baþkaný, sonra da baþbakan olmak olarak açýklýyormuþ. Olmaz olmaz demeyin. Lefkoþa'da oy veren her 2 kiþiden birinin oyunu alarak seçilen Bulutoðullarýný yakýnda baþbakan olarak da görürsek þahsen ben þaþýrmayacaðým. Çünkü her halk lâyýk olduðu yönetimler tarafýndan yönetilir. Siyasiler bir taraftan ülkede kriz var, kemer sýkýlmasý gerekir derken, diðer taraftan 3'lü kararnamelerle yeni atamalar ve görevden almalar yapmaktadýrlar. Tam bu ne perhiz, ne lâhana turþusu dedirtecek cinsten. Maksat ülkeye veya halka daha iyi hizmet sunmak olsa ne ise. Ancak tüm atama ve görevden almalar, daha önceki CTP Hükümetinin yaptýðý gibi daha çok yandaþ ve partiliye devlet kesesinden kaynak aktarmaktan ibarettir. Has UBP'liler bile üst kademeye doldurulan iþbilmez yöneticiler yüzünden devlet çarkýnýn durduðundan þikâyet ederken, sürekli deðiþen üst düzey yönetimle Küçük Hükümeti nereye koþuyor? Nihayet beklendiði gibi DP'den istifa eden iki vekil UBP'sine katýldý. Onlarýn katýlýmý ile birlikte Çakýcý'nýn da iki eli böðründe kaldý. Þimdi bu iki vekil DP'den istifa nedeni olarak doðruyu söyleseler ve biz makam ve siyasi ikbâl için UBP'sine katýldýk deseler, inanýn birçoðu normal karþýlayacak. Ancak DP'den istifa nedeni olarak Serdar Denktaþ'ý göstermeleri, Ýrsen Küçük'ün de üstüne vazife olmamasýna karþýn onun da bu yönde konuþup Serdar ve DP'yi eleþtirmesi hiç de yakýþýk almadý. Üstelik kaç parti kurup kapattýðý ve kaç parti deðiþtirdiðini kendisinin bile unuttuðu Hasipoðlu'na destek verecek diye böyle konuþmasý Ýrsen Beyin Küçük soyadýna da uygun düþmedi. Ne diyelim Allah tez elden Kýbrýs Türklerine AB standardlarýnda baþbakan, bakan, vekil müsteþar, müdür ve belediye baþkanlarý nasip eylesin. AMÝN. MÝMARLARDAN VÝZESÝZ ÝNÞAAT ÝSYANI Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB), Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) vizesiz proje kabul etme kararýna itiraz ederek, bunun yasa tanýmazlýk anlamýna geldiðini belirtti. Kararýn iptali için mahkemeye ara emri baþvurunda bulunan birlik, yapýlacak binalarda, halkýn can ve mal güvenliði için vize uygulamasýnýn þart ve yasa gereði olduðunu kaydetti. Vizenin bir iç denetim olduðunu belirten KTMMOB, olayýn basýna "vatandaþýn bir formaliteden kurtarýlmasý" diye yansýtýlmasýný da "popülist yaklaþým" diye niteledi. KTMMOB Genel Baþkaný Ahmet Ömer Çaðnan, Mimarlar Odasý Baþkaný Ekrem Bodamyalýzade, Makine Mühendisleri Odasý Baþkaný Emir Taþçýoðlu, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Baþkaný Özgün Akçan ve Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný Mustafa Aksoy, Onun hayatý dövme Adý Deniz Yapar. 31 yýl önce Eskiþehir'de dünyaya gelmiþ. 4 yýldan bu yana Kuzey Kýbrýs'ta yaþýyor. Ama onu yaþýtlarýndan ayýran bir özelliði var: Deniz Yapar bir dövme tutkunu. Lefkoþa'daki Polis Sokak'ta bir dövme ve piercing atölyesi olan Yapar'ýn kendi vücudunun neredeyse %75'i çeþitli boyutta ve desende dövmelerle kaplanmýþ durumda. "14 yýl önce küçük bir dövme yaptýrdým ve ondan sonra da dövme tutkusu baþladý", diye konuþuyor Deniz Yapar. Önceleri kendi vücuduna dövme çizdirme þeklinde oluþan tutku daha sonra bu iþi profesyonel olarak öðrenme isteðine de dönüþmüþ. 8 yýl önce ders alarak bu iþi meslek edinmiþ. Deniz Yapar bir yandan atölyesinde meraklýlarýna dövme ve piercing uygularken diðer yandan da kendi bedenini tuval gibi kullanmayý sürdürüyor. Þu anda %75'i dövmelerle kaplanmýþ olan vücudunu boynuna birlik lokalinde düzenledikleri basýn toplantýsýyla LTB Meclisi'nin kararýný deðerlendirdi. Çaðnan, Lefkoþa'da Maliye Bakanlýðý karþýsýndaki Belça Süpermarket ve belediyenin eski temizlik þubesinin içinde olduðu araziye iþ merkezi yapmak için yatýrýmýn yüzde 80'inin Vadim Finans Þirketi'ne, yüzde 20'sinin de LTB'ye ait olmak üzere anlaþma imzalandýðýný; mimari proje vize için KTMMOB'ye geldiðinde Fasýl 96'ya aykýrýlýk saptandýðý için vize alamadýðýný ANLATTI. Buna kýzan LTB Baþkaný'nýn, "KTMMOB ve odalarý cezalandýrmak için keyfi bir kararla" vizesiz projelerin kabulü kararýný aldýðýný belirten Çaðnan, 26 Temmuz'da Hukuk Dairesi'nden alýnan kararda "Fasýl 96 Yollar ve Binalar Yasasý'nda açýkça belirlenen kurallara aykýrýlýk halinde Mimarlar Odasý'nýn vizeleme iþlemi yapamayacaðýnýn" belirtildiðini söyledi. kadar dövmelerle kaplamayý düþündüðünü anlatan Deniz Yapar, "Bu aslýnda bir sanat. Tuvale resim yaparken silme þansýnýz var ama bunda yok. Tuvaliniz insan ve hata yapmadan çalýþmalýsýnýz. Üstelik bunu yaparken saðlýk kurallarýna sýký sýkýya baðlý da olmalýsýnýz aksi takdirde yapýlacak hatanýn çok kötü sonuçlarý olur" diye konuþuyor. Gençler arasýndaki dövme ve piercing merakýnýn oldukça yüksek olduðuna da iþaret eden genç adam iþlerinin iyi olduðunu da belirtti. Vücudunda çok az dövmesiz yer kalan Deniz Yapar'ýn taþýdýðý figürler de oldukça ilginç. Aile fertlerinin portrelerinden tutun, ünlü ressam Salvadore Dali yanýnda Hz Ali, Budha gibi kutsal kabul edilen kiþilerin de figürlerini taþýyan Deniz, vücudundaki dövmelerin çoðunu kendi kendine yaptýðýný, sýrtý, bacaklarýnýn kollarýnýn arkasý gibi ulaþamayacaðý bölgeler için ise arkadaþlarýndan yardým aldýðýný da sözlerine ekledi. (Haber ve fotoðraflar: Harun Uçar) Kalem Yalçýn Okut Her 'evet' hüsran TC'nin yakýn tarihinde de, bizim kýtipiyoz KaKaTeCe'de de, 'evet' diyenler -küçük bir imtiyazlý azýnlýk dýþýnda- hep kaybetti. Ve kaybettiklerinin farkýnda da olmaksýzýn yenilgiyi zafer zannetti; Türkiye'deki son referandumda olduðu gibi Annan Planý referandumunu hatýrlayýn Kýbrýslýtürkler 'evet' dediler diye kýçlarýný yýrtýp baþlarýna giydiler Neymiþ, Kýbrýslýtürkler 'evet' dedikleri için barýþçýymýþlar, Kýbrýslýrumlar da 'hayýr' dediler diye barýþ karþýtýymýþlar Bak bak bak, Düz Mantýða bak! A, akýllýlar A, Necip Türk Ulusu'nun Milliyetçi- Mukaddesatçý yalancýdolancý ve de dolandýrýcý demagoklarý: Kýbrýslýrum yurttaþlarýmýz analarýný belleyen o çok orantýsýz, çok kanlý ve çok haksýz savaþtan sonra, hâlâ adamýzda bulunan 40 bin kiþilik Türk Ordusu'ndan kurtulmak istemiyorlar mý ki barýþ istemiyorlar?.. En büyük özlemleri olan - silah zoru ve ölüm tehdidi ile kovulduklarýevlerine, bahçelerine, iþyerlerine dönmek istemiyorlar mý ki "barýþ karþýtý" oluyorlar?.. Siz kendi kendinize gelingüvey olur ve dünyayý sallamayýz; kan döktük aldýk havalarýna girerseniz, dünya da size kýçýyla güler. Hani, Pakistan tanýyacaktý, þu tanýyacaktý bu tanýyacaktý KaKaTeCe'yi?.. Ne oldu?.. Niye tanýmadýlar?... Dünyada iþler, Sarayönü'ndeki Dikilitaþ'a bakarak nutuk atmaya benzemez. O, Sayýn Denktaþ'ýn ve arkasýndaki karanlýk -Ýstirdatçý Kontrgerilla- güçlerin hayalhanelerinde kurduklarý Kýbrýs'ý yeniden Misak-ý Milli sýnýrlarýna alma hamhayallerinden baþka bir þey deðildi Ham-hayalci Kontrgerillacýlar kendi hüsranlarýyla baþ baþa kalsalar neyseydi de, Kýbrýs Türk toplumunu da hüsrana uðrattýlar Mücahitlik yýllarýmýzda, çok net anýmsýyorum, bir akþam bir emir geldi: "Kazma ve kürekleri alýnýz" dendi, aldýk "Ortaköy'ün kuzeyine [þimdiki Sanayi Bölgesi'ne] gidiniz" dendi, gittik "Çukur kazýnýz" dendi, kazdýk; nedenini bilmeden Sabaha kadar bekleyin idi emir, bekledik; nedenini bilmeden Sonra sonra öðrendik ki, o gece Türk Ordusu adamýza çýkarma yapacakmýþ; havadan indirme ve denizden çýkarma Boþuna beklemekliðimiz, boþuna çukurlar kazmaklýðýmýz ve de sabaha kadar uyuyamamaklýðýmýzla kaldýktý Sene 1964 yýlýydý ve Koççina'da (Erenköy'de) o müthiþ çarpýþmalar sürüyordu. Bir Arap radyosunun "Koççina allemkallem!.." haberi dillere pelesenk olmuþtu o günlerde. En ufak anlaþmazlýkta, Lefkoþalýlar, o Arap radyosunun haberi veriþ biçimi olan "Koççina allem-kallem" sözlerini çok sýkça ve dalga geçerce kullanýrdý(k) arasý Türk toplumunun genel yapýsý -birkaç istisna dýþýnda- hep 'evet' demekti. Komutan(lar)a evet, kiracýysa ev sahibine evet, iþçiyse patrona evet; hep evet-evet-evet!... Oysa bütün devrimler, bütün isyanlar hep HAYIR demekle baþlar HAYIR, HAYIR, HAYIR!.. Bu Mandýranýza da hayýr, bu Statükonuza da hayýr Bu uyuþturucukumar-fuhuþ cennetinize de HAYIR!... Ayrýca, Türkçe'de Hayýr'ýn hayýrlý birçok anlamý da vardýr; 'Hayýrlý Sabahlar', 'Hayýrlý Bayramlar', 'Hayýrlý Olsun!' vb vb gibi Netice-i kelam: Hayýr demeyi öðrenmedikçe ve içselleþtirip iþlevselleþtirmedikçe kurtulmak yok, ne zincirlerden, ne de kulluktan, kölelikten 'Hayýr'lý mücadeleler Hayýrlý Olsun!...

9 22 Eylül 2010 Çarþamba 9 Tünel ALINTI SÝVÝL KEMAL ATATÜRK Tayyip Erdoðan'ýn baþarýsý siyasi iktidarla ordu ve yargý arasýndaki yanlýþlara yönelik bir 'düzeltme' hareketinden ibaret görülebilir. Referandumun Türkiye'deki Ýslamcý eðilimi takviye etmekten ziyade kuvvetler ayrýlýðý ilkesini güçlendirdiði düþünülürse, Erdoðan için 'sivil Kemal Atatürk' ifadesi doðru olabilir. Fakat pratikte, anayasa deðiþikliklerinin cumhurbaþkanýna verdiði geniþ yetkiler nedeniyle yeni yanlýþlarýn ortaya çýkmasý ihtimali var. Türkiye'nin çok çeþitli etnisiteleri ve mezhepleri barýndýrdýðý sýr deðil. Nüfusun yaklaþýk yüzde 30'unu Kürtler oluþturuyor. Türklerin ezici çoðunluðu Sünni ama nüfusun yüzde 15'i de Alevi. Bu çeþitlilik Türkiye'nin Ýran gibi bir devlete dönüþmesini uzak ihtimal kýlýyor. Velid Ebi MURÞÝD (Londra'da Arapça yayýmlanan Þark ül Evsat gazetesi) DÝPNOT Bu köþede her gün ücretsiz 7 gazete aldýðýný yazdýðýmýz polis gücenmiþ. Artýk 2 gazete alýyor! POLÝS HÝZMETLERÝ KOMÝSYONU DEÐÝÞMELÝ ARÞÝV 16 AÐUSTOS, 2009 Belirli bir kesim paraya pula boðulurken, önemli bir çoðunluk asgari ücrete talim ediyor ve zarzor geçiniyor... Hele özürlü ve muhtaç vatandaþlar çok zor durumda... Gözden kaçmayanlar... BAÞBAKAN SANATA ÖNEM VERÝYORSA... Baþbakan Ýrsen Küçük, sanata ve sanatçýlara önem verdiðini kanýtlamak için binbir dereden su getiriyor. Yetmez sayýn Küçük. Baþbakan iseniz sanata ve sanatçýya önem verdiðinizi kanýtlamak için, yýllar önce tiyatroya operaya gitmiþ olmanýz yetmez. Ýþte Devlet Tiyatrosu'nun yanan ve yýllardýr yapýlamayan sahnesi. Ýþte eli yüzü düzgün bir sahneye ihtiyacý olan Lefkoþa Belediye Tiyatrosu oyuncularý. Sanata saygýnýz varsa bunu göstermenin yolu Ankara'dan deðil, Lefkoþa'dan geçer... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs sorununun çözümü Türkiye'nin elinde, Türk liderlerle doðrudan görüþmek isterim, ancak Türkiye Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýmadýðý için bu mümkün deðil" Dimitris HRÝSTOFYAS Aklýnýzda bulunsun Bu virüse dikkat! Uzmanlar, solunum yolu hastalarýna neden olan RS virüsü ekim-nisan aylarý arasýnda görüldüðüne dikkat çektiler. Solunum yolu enfeksiyonuna neden etkenlerden biri olan RS (Respiratuar Sinsityal) virüsü, yenidoðan bebeklerin yüzde 60'ý doðumlarýndan sonraki ilk salgýnda rastlanýyor. Yaþamlarýnýn en geç 2-3. yýllarýna kadar tüm çocuklar RS Virüsü enfeksiyonu geçiriyor. Virüsün yayýlmasýný önlemek için öksürme ve hapþýrma gibi olaylar sýrasýnda tek kullanýmlýk kaðýt mendil kullanýlýp, atýlmasýný öneren uzmanlar, eþyalarýn da temiz olmasý gerektiðini belirttiler. "Uzun zamandýr ayný kiþilerden oluþan Polis Hizmetleri Komisyonu güvenilirliðini yitirdi." Öncel GÜNEY (Polis Emeklileri Derneði Baþkaný) Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... "ÖLÜRÜM TÜRKÝYEM"CÝLERÝN SEBZELÝ KAYGILARI Bilumum sebze, meyve Türkiye'den geliyor. Kazýk fiyatýna "domates", kazýk fiyatýna "kiraz", kazýk fiyatýna "hýyar" yiyoruz senelerdir. Bunun "ayýp" olduðunu yazýp duruyoruz senelerdir. "Ölürüm Türkiye"cilerin baþýnda gelen Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre bizim yýllardýr söylediðimiz þeyi þimdi söylüyor. Üretimden koparýlýp devlet dairelerine týkýþtýrýlmýþ Kýbrýslý Türkleri toprakla barýþtýrmak mümkün deðil ama ne gam... Yeni Kýbrýslýlar var ya... Peter Preston The Guardian da yazdý: Ece Temelkuran; parlak, güzel ve cesur Ece Temelkuran parlak ve güzel, fakat hepsinden öte cesur. Ermenistan'ý soykýrým, kinizm ve 95 yýldýr lime lime edilmiþ hakikatle birlikte iþleyen bir Türk gazeteciyseniz cesur olmak zorundasýnýz. Temelkuran, Erivan- Ankara ve ikisi arasýndaki anlayýþ eksikliði üzerine yazýyor. Fakat Kýbrýs, Keþmir, Kore, Ýsrail, yani kötü hatýralarýn aðýna dolanmýþ her yer üzerine de yazýyor olabilirdi. 1915'te Osmanlý Türkleri Ermenileri sistemli olarak öldürdü; yaklaþýk 1 buçuk milyon insanýn öldüðü bir soykýrýmdý bu. Peki 1915 yýlý 2010'da niye önemli? Öldürülen dostu Hrant Dink'in sorduðu ve Temelkuran'ýn Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... yanýtlamaya çalýþtýðý soru bu önemli, çünkü Türkiye'nin sorumluluðunu kabul etmemesi, yoksul Ermeni devletini birarada tutuyor. Önemli, çünkü diasporanýn Fransa ayaðý, Ankara'nýn mazisiyle yüzleþmeyi ve 'özür dilerim' demeyi reddetmesi üzerine duygusal bir ulus teorisi inþa etmiþ durumda. Los Angeles'ta önemli, çünkü soykýrým tazminatlar, avukatlar ve bol miktarda dolar demek. Bizim için de önemli, çünkü bu güçlü infiali anlamak, 'Aðrý'nýn Derinliði'nin ötesinde bir þeyi anlamamýzý saðlýyor. Temelkuran, Ýngilizlerin tam olarak idrak edemediði bir þeyi anlatýyor. Bizim için tarih duraðandýr. Hararetli duygulara vesile olmaz. O kadar 'ilerledik ki', nereden geldiðimizi hatýrlamýyoruz. Ermenistan'ýn derin daðýnýn gölgesindeki dünya farklý. Burada bazen katliam daha dün olmuþ gibi hissediliyor. Temelkuran, hayatta kalan hikâyeler niye daima acýyla dolu diye soruyor. Çünkü acý ve ýstýrap kalýr, mutluluk kaybolur. Istýrap efsaneye giden yolun yarýsýdýr. Birleþtirir ve aldatýr. Bunu Türk iþgalinde henüz doðmamýþ olan Rumlarýn kaybettikleri evlerine hasret çektikleri Kýbrýs'ta da görürsünüz. 39'uncu paralelin diðer tarafýnda bulunan hiç görmedikleri kuzenleri hakkýnda konuþan Korelileri dinlediðinizde hissedersiniz. Temelkuran þöyle yazýyor: -Hatýrlamak için iki kiþiye ihtiyaç vardýr. Sizinle birlikte hatýrlayan kimse yoksa, hatýrladýklarýnýz hiç olmamýþtýr, hiç yaþanmamýþtýr, buharlaþmýþtýr. Bir ulus, topyekûn unutmayý tercih edebilir. Fakat ayný þekilde bir ülkenin hafýzasý da olabilir, 'tek tek insanlarýn hatýrladýklarýndan deðil, hatýrlamaya karar vermiþ bir halkýn ortak çabalarýndan doðan bir hafýza... Hatýrlamaya karar vermiþ bir ülke olan Ermenistan bu yöndeki tutkunun korunmasý açýsýndan bir örnek. Diasporanýn 1915 davasýndan neden vazgeçmediðini tahlil edebilirsiniz, fakat geride kalan ýstýrabýn bu þaþýrtýcý mirasýný yeniden yapýlandýrmayý da deneyebilirsiniz. Mesele 1915'te ne olduðuyla alakalý deðil. Yaþayan hiç kimse bunu hatýrlamýyor. Fakat bu Ermeni olmanýn anlamýna dair direnilemez bir tarif. Diasporanýn her köþesinde meselelerin niye bugünkü gibi olduðunu açýklýyor. (21 Eylül 2010)

10 10 22 Eylül 2010 Çarþamba DÜNYADAN... DÜNYADAN... TED KOLEJÝ TÖRENLE KKTC'DEKÝ ÝLK DERS YILINA BAÞLADI Türk Eðitim Derneði'nin (TED) Türkiye dýþýndaki ilk eðitim kurumu olan Kuzey Kýbrýs Koleji, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk öðretim yýlýna dün törenle baþladý. Ýstiklal Marþý ve saygý duruþuyla baþlayan törende bazý öðrenciler söz alarak TED'i seçme nedenlerini anlattýlar. Törende, sýrasýyla kolejin Müdürü Bora Sinç, Genel Koordinatörü Nüzhet Tolga, Direktörü Ali Özkan ile TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu birer konuþma yaptý. Ýlk sözü alan Okul Müdürü Bora Sinç, ders yýlýnda öðrencilere baþarýlar diledi. Genel Koordinatör Nüzhet Tolga da ders yýlýnýn saðlýklý, huzurlu ve baþarýlý geçmesini temenni ederek, öðrencilere öðütlerde bulundu. ÖZKAN: "TÜRKÝYE DIÞINDA ÝLK" Direktör Ali Özkan da, TED'in öðretmenlerinin her birinin özenle seçildiðini belirterek TED'in bugünlere geliþ süreci hakkýnda bilgi verdi. KKTC ve TC devleti arasýnda varýlan mutabakat sonucunda TED'in KKTC'de açýlmasýna karar verildiðini belirten Özkan, 14 Kasým 2009'da temelini attýklarý binanýn, bugün her türlü alt yapýsýný tamamlamýþ olarak yeni ders yýlýna baþladýðýný kaydetti. TED'in ilk defa yurt dýþýnda KKTC'de eðitim faaliyetine baþladýðýný söyleyen Özkan, 82 yýl önce Atatürk tarafýndan kurulan TED'in Doðu Akdeniz Koleji, Eðitim-Öðretim Yýlý'na törenle baþladý. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, 16'ncý eðitim yýlýna baþlayan Doðu Akdeniz Koleji'nde 439 öðrenci 23 þube, 12'si yabancý olmak üzere toplam 52 öðretmen kadrosu bulunuyor. Doðu Akdeniz Koleji (DAK) Müdürü Sevinç Boztuna törendeki konuþmasýnda, kolejin felsefesi, amacý, ilkeleri, kurumsal kimliði, eðitim-öðretim sistemi, fiziki ve teknolojik donanýmý, yabancý dil öðretimi, güçlü öðretmen kadrosu, yemek ve ulaþým hizmetleri, GCE baþarýlarýyla adada örnek teþkil ettiðini belirtti. Türkiye'de 22 okulu bulunduðunu, bugün yeni ders yýlýna baþlayan Kuzey Kýbrýs Kampusu'yla bunlara bir yenisinin daha eklendiðini belirtti. Okul hakkýnda bilgi veren Özkan, 30 dönüm arazi üzerinde 16 bin 500 metre kare kapalý alan üzerine kurulmuþ okulun, anaokul, ilkokul ve ortaokulunun bu yýl eðitime baþladýðýný, lisenin ise ders yýlýna hazýr olacaðýný anlattý. DOÐU AKDENÝZ KOLEJÝ YENÝ ÖÐRETÝM YILINA BAÞLADI Trafik kazalarýna fütüristik bakýþ açýsý Geleceðin otomobilleri, kazaya karýþtýklarý anda hastaneyle irtibata geçebilen bir sistemle donatýlacak. Ýngiltere'de düzenlenen bir sempozyumda anlatýlan bu özelliðe göre otomobillere yerleþtirilecek küçük akýllý sensörler, kaza anýnda hastane ve ilkyardým görevlilerine, çarpýþmanýn ciddiyeti ve kazaya kaç kiþinin karýþtýðýna dair verileri anýnda gönderebilecek. Þu an kullanýlmakta olan otomobillerde ortalama elektronik kontrol ünitesi bulunduðunu, lüks araçlarda bu sayýnýn 80'e kadar çýkabildiðini belirten uzmanlar, bunlarýn sürücülerin sürüþ yeteneklerini artýrdýðýný ve çarpýþma tespit sistemleriyle radar gibi teknolojilerin de bunlara ekleneceðini kaydediyor. Geleceðin otomobillerine yerleþtirilecek daha ileri sistemlerin, aracýn çeþitli yerlerindeki sensörlerin verilerini hastaneye iletebileceðini anlatan fütüristler, böylece doktorlarýn ve saðlýk görevlilerinin kaza yerine ulaþmadan önce, kaza profili ve yolcularýn ciddi bir þekilde yaralanýp yaralanmadýklarýna dair risk deðerlendirmesi yapabileceðinin altýný çiziyor. Size baba diyebilir miyim? Ýngiltere'de Flint adýndaki Cocker cinsi erkek köpek, yuvasýndan düþen bu talihsiz yavru kuþa yardým eli uzatýp sahiplendi. Greg Larcombe'nin arka bahçesinde yuvadan düþen sevimli kuþ yavrusu aslýnda bir hayli þanslý. Zira önce ailenin dört çocuðu ona sahip çýktý. Çocuklar Chicky ismini verdikleri kuþu besleyerek bahçede bakmaya baþlayýnca evin köpeði Flint de yeni arkadaþýný hemen kabullenip koruma altýna aldý. Larcombe ailesi Chicky'ye bakmaya devam edeceklerini söylüyor. En azýndan uçup özgürlüðüne kavuþana kadar. Vahþi sýrtlaný ev köpeði yaptý Güney Afrika'da bir hayvanat bahçesinin müdürü Marcell Tournier, ormanlarýn en tehlikeli ve güçlü yýrtýcýlarýndan sýrtlanýn, aslýnda ne kadar uysal bir hayvan olabileceðini gösterdi. Odi adýndaki 20 aylýk sýrtlan, týpký bir evcil köpek gibi Tournier ile birlikte yemek yiyor, oyunlar oynuyor. Odi'nin en sevdiði anlardan biri de yýkanmak... Bir sýrtlaný dahi evcilleþtirmeyi baþaran Tournier, Odi'nin korkulacak bir tarafý olmadýðýný belirterek, "Patronun kim olduðunu gösterdiðim sürece sorun olmuyor" diyor. Sýrtlanlar güçlü çeneleri ve yýrtýcýlýklarýyla tanýnýyor. Ruslar ölümsüzlüðü arýyor! Rusya'da kendilerini "transhümanist" olarak adlandýran bir grubun kurduðu KrioRus merkezi,'klinik ölüm'ü gerçekleþmiþ, ama beyin hücreleri henüz ölmemiþ kiþileri para karþýlýðý dondurarak yeniden 'canlanacaklarý' ana kadar özel kapsüllerde saklýyor yýlýndan bu yana faaliyet gösteren KrioRus "Cyronics", yani "kriyobiyoloji" alanýnda ABD dýþýndaki ilk, ceset ya da organ saklama olanaðýna sahip dünyadaki üç kuruluþtan biri. "Kriyobiyoloji" yasal olarak ölmüþ, yani kalbi durmuþ kiþilerin özel koþullarda dondurularak gelecekte teknolojinin ilerlemesinin yardýmýyla canlandýrabileceði ve daha saðlýklý ve uzun bir hayat sürebileceði tezine dayanýyor. "Transhümanistler", teknoloji ve bilimin insanoðlunun hastalýk ve yaþlanma, hatta ölüm gibi sorunlarýna çözüm bulabileceðine, yani ölümün uzun süre, belki de sonsuza kadar ertelenebileceðine inanýyor. Alabuþevo köyündeki KrioRus merkezindeki kuru buz dolu dev özel kabinde, bir gün yeniden canlanacaklarý umuruyda dört kiþinin cesedi saklanýyor. Bu kiþilerinden ikisi Ukraynalý, diðerleri ise Hollandalý ve Estonyalý. Merkezde devam eden onarým çalýþmalarý tamamlandýðýnda kabinde bulunan dört kiþi sývý nitrojen dolu "termos"adý verilen bir baþka kabine, yani sýfýrýn altýnda 196 dereceye konulacak.

11 22 Eylül 2010 Çarþamba 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... KAROYAN'IN SURÝYE TEMASLARI Resmi bir ziyaret için Suriye'de bulunan Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan, temaslarý çerçevesinde dün Suriye Meclis Baþkaný Mahmud Al Abrash ile görüþtü. Fileleftheros gazetesinin haberine göre Karoyan ile Al Abrash, Meclis'te yaptýklarý görüþmede, Güney Kýbrýs ile Suriye meclisleri arasýndaki temaslarýn yýlda en az iki kez, karþýlýklý olarak üst düzeyde yapýlacak olan ziyaretlerle yoðunlaþtýrýlmasý kararý aldýlar. EÐÝTÝM ALANINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ ANLAÞMASI Güney Kýbrýs ile Yunanistan arasýnda, dün, Atina'da gerçekleþtirilen bir törenle, eðitim alanýnda iþbirliði anlaþmasý imzalandý. Haravgi gazetesinin haberine göre, yýllarýný kapsayacak olan anlaþmaya, Rum Eðitim Bakaný Andreas Dimitriu ile Yunanistan Eðitim, Yaþam Boyu Öðrenim ve Din Ýþleri Bakaný Anna Diamandopulos imza koydu. HRÝSTOFYAS : TÜRKÝYE ÇÖZÜME HAZIR DEÐÝL Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Türkiye'nin Kýbrýs sorununa yýlsonuna kadar çözüm bulunmasýna hazýr olmadýðýný iddia etti ve Türkiye Cumhuriyeti liderleriyle doðrudan görüþebilmeyi istediðini söyledi. Haravgi ve diðer gazeteler, Hristofyas'ýn BM Genel Kurulu'na katýlmak amacýyla gittiði New York'a Pazar gecesi varýþýnda Rum ve Yunan gazetecilere açýklamalarda bulunduðunu yazdýlar. MUMLAR BARIÞ ÝÇÝN YAKILDI Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü (UNFICYP), Uluslararasý Barýþ Günü dolayýsýyla Ledra Palas Otel önünde dün akþam etkinlik düzenledi. "Barýþ mumlarý" yakýlarak, savaþlarda þehit düþenler anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulunulan etkinlikte BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ýn bir konuþma yaptý. 2. Dünya savaþý gazileri ve Kýbrýs Gençlik Geliþim Aðý temsilcisi gençler de etkinlikte hazýr bulundu. Lisa Buttenheim konuþmasýnda, babasýnýn 2. Dünya Savaþý gazisi olduðunu anlattý ve böylesi bir etkinlikte konuþma yapmanýn POLÝ'DE KAYIP KAZILARI Baf'a baðlý Poli'de Kýbrýslý Türk kayýplarýn bulunmasý için yapýlan kazýlarýn moloz engeline takýldýðý belirtildi. Politis gazetesi, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'ne baðlý kazý ekibinin, araþtýrma yapmasý gereken Kýbrýs Türk mezarlýðýnýn bir kýsmýna, yasa dýþý moloz yýðýný taþýnmasý nedeniyle çalýþmalarý durdurduðunu yazdý. Gazete yapýlan mezarlýkta yapýlan ilk kazýlarda, doðal þekilde ölen Kýbrýslý Türklerin eski mezarlarýnýn da bulunduðunu yazdý. Gazete aldýðý bilgilere dayanarak, 3 Kýbrýslý Türk kayýpla ilgili Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin elindeki bilgilerin doðru olduðunu, bu bilgilerin, gömülme sýrasýnda orada bulunanlar YEÞÝLIRMAK (LÝMNÝDÝ) BARÝKATINDA GÖRKEMLÝ TÖREN BM'nin, Uzun Yol (Ledra Caddesi) olarak da bilinen Lokmacý Barikatý'nýn açýlýþýnda olduðu gibi, Yeþilýrmak barikatýnýn açýlýþý için de görkemli tören hazýrladýðý belirtildi. Filelelftheros gazetesi, yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, BM'nin niyetinin; bir geçiþ kapýsýnýn daha açýlacak olmasý ile iki toplum arasýndaki iletiþimi, görkemli bir þekilde yüceltmek olduðunu yazdý. Gazete, açýlýþ töreninde yer alacak olan BM yetkilileri, uluslararasý toplum temsilcilerinin, SÝLÝKÝOTÝS: MÜLKLERÝN KIBRISLI RUMLAR TARAFINDAN ALIM-SATIMI YASALDIR Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, Hükümet'in hiçbir zaman Kuzey'de bulunan Kýbrýslý Rum mülklerinin, Kýbrýslý Rumlar arasýnda alým-satýmýný yasa dýþý olarak nitelendirmediðini ne de bunu engellediðini belirtti. Hatýrlanacaðý üzere Rum Ombudsman Ýliana Nikolau, Kýbrýslý Rumlarýn KKTC'de bulunan taþýnmazlarýný Kýbrýslý Rumlara satmalarýnýn yasal olduðunu açýklamýþ, Kýbrýslý bir Rum'un kýsa bir süre önce baþka bir Kýbrýslý Rum'dan, KKTC'de bulunan taþýnmazlarýný satýn aldýðýný, ancak Lefkoþa Rum Tapu Dairesi'nin, koçan devri yapmayý ret ettiði þeklinde suçlamada bulunmuþtu. kendisi için ayrýcalýk olduðunu söyledi. Buttenheim, Kýbrýs Gençlik Geliþim Aðý temsilcilerini de, ada içi ve dýþýndaki barýþ çabalarý nedeniyle kutladý ve bunun Genel Sekreter Ban Ki-Moon'un "Barýþ ve geliþim için gençlik" temalý çaðrýsýna uygun olduðunu dile getirdi. Buttenheim, 2. Dünya Savaþý gazilerine de etkinlikte bulunmalarýndan dolayý teþekkür ederek, onlarý "Kýbrýslý Türk ve Rumlarýn iyiye ulaþmak için nasýl birleþtiklerinin bir örneði" olarak niteledi. BM Barýþ Gücü'nün 1964 yýlýndan bu yana Kýbrýs'ta kayýplarýn bulunmasý, mayýn tarafýndan verildiðini de belirtti. Habere göre Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi, moloz yýðýnlarýnýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan önümüzdeki günlerde çalýþmalarýna devam edecek. Gazete, Poli'deki kazýlarda, 1974 sonrasýnda öldürülen biri kadýn, ikisi erkek olmak üzere 3 Kýbrýslý Türk'ün arandýðýný kaydetti. Kayýplar listesinde yer alan 502 Kýbrýslý Türk'ten 25 kaybýn Baf bölgesinde gömülü olduðunu yazan gazete bunlarýn 20'sinin , 5'inin ise 1974'teki çatýþmalarda öldürüldüðünü belirtti. Gazete bölgede bugüne kadar yapýlan kazýlarda, henüz kimliði belirlenmeyen bir Kýbrýslý Türk'ün bulunduðunu yazdý. açýlýþ töreniyle birlikte Kýbrýs sorununa iliþkin kendi mesajlarýný göndereceklerini de belirtti. Aþaðý Pirgo Muhtarý Kostas Mihailidis'in, bugün UNDP ve Rum Bayýndýrlýk Hizmetleri yetkilileri ile bir araya geleceðini ve bu görüþme esnasýnda, yolun, bölge sakinleri tarafýndan kullanýmýnýn ele alýnacaðýný yazan gazete, Türk ordusuna ait nöbetçi kulübesinden Yeþilýrmak'a kadar olan ve son aþamada bulunan yolun yapým çalýþmalarýnýn ise ileri günlerde tamamlanacaðýný savundu. Alithia gazetesine göre, Ombudsman Nikolau'nun suçlamalarýný yorumlayan Silikiotis, devletin arzuladýðý þeyin, göçmenleri ve genel olarak Kuzey'de mülkleri bulunan hak sahiplerini, düzensiz durumdan ve Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðünden yaralanmak isteyen hilekârlardan korumak olduðunu belirtti. Silikiotis ayrýca Kuzey'deki taþýnmazlara iliþkin deðer belirleyenlerin bulunmadýðýný bu nedenle konuya "Aðýrlýðýn Eþit Daðýtýlmasý" Birimi tarafýndan yapýlan ya da tazminat talebi için Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne sunulan öneriler temelinde yaklaþýlmasýna karar verildiðini de söyledi. temizleme gibi birçok barýþý destekleyici icraata imza attýðýný belirten Buttenheim, BM'nin Ada'da kapsamlý bir çözüme kendini adamaya devam edeceðini söyledi. Etkinlikte daha sonra 2. Dünya Savaþý Gazileri Derneði Baþkaný Loizos Demetriu ve Kýbrýs Gençlik Geliþim Aðý'ndan iki temsilci konuþmalar yaparak Kýbrýs'ta barýþa ulaþýlmasý için liderlere çaðrý yaptý. Törensel etkinlik ilk önce Özel temsilci Lisa Buttenheim, daha sonra da etkinliðe katýlanlarýn mum yakmalarý ve savaþlarda þehit düþenler için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunulmasýyla sona erdi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Bu kýzý gören yavaþlýyor! Kanada'nýn Vancouver kentinde trafik polisleri hýz tutkunlarýnýn önüne geçmek için son derece ilginç bir yöntem kullanmaya baþladý. Yöntemin amacý sürücülerin dikkatini yolun ortasýndaki bir cisme çekip yavaþlamalarýný saðlamak. Birçok sürücü Vancouver sokaklarýnda yol alýrken yolun ortasýnda pembe bir balonu kovalayan küçük bir kýz görüp yavaþlýyor. Ancak yeterince yaklaþýldýðýnda yolun ortasýndaki cismin küçük bir kýz olmadýðý yolun ortasýna optik yanýlsama yöntemiyle yapýþtýrýlan bir resim olduðu anlaþýlýyor. Kanadalý yetkililer bu yöntem sayesinde þehirdeki trafik kazasý sayýsýný düþürmeyi amaçlýyor. Diðer taraftan bazý uzmanlar söz konusu yöntemin sürücülerde paniðe yol açabileceði ve dolayýsýyla daha fazla kazanýn olacaðýný savunuyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Kanadalý psikolog Bob Dewar söz konusu yöntemin daha fazla kazaya neden olabileceðini savundu. Bazý yorumcular ise sürücülerin ilk seferde duracaðýný fakat buna alýþtýktan sonra yolda gerçekten bir çocuk gördüklerinde illüzyon sanýp yavaþlamayabileceklerini belirtiyor. Cani kadýn avukat çýktý! Almanya'da bir hastanede çevreye ateþ açan ve özel tim tarafýndan vurularak öldürülen kadýnýn, avukat olduðu ve hastaneye gelmeden önce, kendisinden boþanan eþi ile 7 yaþýndaki oðlunu evinde öldürdüðü ortaya çýktý. Güneydeki Baden-Württemberg eyaletinin Lörrach kentindeki St. Elisabethen Krankenhaus hastanesinde ateþ açan 43 yaþýndaki bir kadýn, SEK adlý özel tim tarafýndan vurularak öldürülmüþtü. Polis, kadýnýn, iki ay önce 46 yaþýndaki eþinden boþandýðý ve çiftin 7 yaþýnda bir oðlu bulunduðunu, boþandýðý kocasýyla oðlunu öldürdükten sonra evde bir patlamaya yol açtýðýnýn tahmin edildiðini bildirdi. Patlamanýn ardýndan binaya gelen itfaiyeye ve polise de ateþ eden kadýn, elinde bir silahla St. Elisabethen Krankenhaus hastanesine koþarak jinekoloji bölümüne girmiþ, burada bir hastabakýcýyý vurarak öldürmüþ, olay yerinde bulunan sivil polisi de bacaðýndan yaralamýþtý. Hastaneye giren özel time de ateþ açan kadýnýnýn, özel polis timi tarafýndan öldürüldüðü kaydedildi. Kadýnýn yanýnda çok sayýda mermi bulunduðu, bunun, daha fazla kiþiyi öldürmeyi hedeflediði anlamýna gelebileceði belirtildi. 100 yýl sonra idam edilecek ilk kadýn ABD'li insan haklarý savunucularý, 100 yýldýr ilk kez idama mahkûm edilen Teresa Lewis isimli kadýnýn cezasýnýn infazýný önlemeye çalýþýyor. 2002'de Virginia eyaletinin Danville kentinde kocasýný öldürerek sigortasýndan 350 bin dolar (525 bin TL) alan kadýnýn perþembe günü iðneyle öldürülmesi bekleniyor. Ancak insan haklarý savunucularý kadýnýn zihinsel olarak engelli olduðunu ve çevresindekiler tarafýndan kandýrýlarak cinayete teþebbüs ettirildiðini düþünüyor. Yelkeniyle tek baþýna Yelkeniyle tek baþýna dünya turuna çýkma isteði tartýþmalara yol açan ancak mahkemeden aldýðý izinle geçen ay bu hayalini gerçekleþtirmek üzere denize açýlan 14 yaþýndaki Hollandalý kýzýn dünya turu, sorunsuz bir þekilde devam ediyor. Portekiz'den 21 Aðustosta yola çýkan Laura Dekker, internet sitesindeki günlüðünde, Kanarya Adalarý'ndan Lanzarote'ye vardýðýný belirterek, "Maðaralar, volkanlar, daðlarýn zirvesinde harika manzaralar keþfettim" diye yazdý. Fýrtýna sezonu olduðu için Atlas Okyanusu'na açýlamadýðýný belirten genç kýz, iki hafta daha Pasito Blanco Limaný'nda demirleyeceðini, ondan sonra nereye gideceðine karar vereceðini anlattý. Laura Dekker, eðitiminden geri kalmamak için her sabah düzenli ders çalýþtýðýný da yazdý.

12 12 22 Eylül 2010 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Galem aldým yazayým Her cefaya razýyým Bu sevda nasýl sevda Kimlere annadayým Kabalist Yaradýlýþýn Sýrlarýný Arayan Adam Geert Kimpen NEDEN? KÝTAP "Ýnsan ancak torun sahibi olduktan sonra çocuklarýný anlamaya baþlar." E. Kösmer Bak bunlar ellerin senin bunlar ayaklarýn Bunlar o kadar güzel ki artýk o kadar olur Bunlar da saçlarýn iþte akþamdan çözülü Bak bu sensin çocuðum enine boyuna Bu da yatak olduðuna göre altýmýzdaki Sabahlara kadar koynumda yatmýþsýn Bak bende yalan yok vallahi billahi Sen o kadar güzelsin ki artýk o kadar olur Cemal Süreya "Güzelleme" adlý þiirinden AJANDA 22 Eylül Çarþamba Fireballs- Sing The Blues Yepyeni akustik ve blues repertuarý ile Girne gecelerine renk katmaya devam eden Fireballs grubunun bu geceki programýný özellikle blues sevenlerin kaçýrmamalarýný öneririz/ Girne, Zindan Bar 21:30-23:30.23 Eylül Perþembe 8. Kýbrýs Tiyatro Festivali Açýlýþý 2 Eylül de Tek Kiþilik Þehir oyunuyla gerçekleþen festival devam ediyor. 23 Eylül Ýntiharýn Genel Provasý, 25 Eylül Matmazel Julie, Eylül Kraliçe Lear olarak belirlenen festival programýndaki tüm oyunlar, AKKM de saat 21:00 de sahnelenecek. 28 Eylül e kadar sürecek festivalin oyun biletleri kiþi baþýna 25 TL. 24 Eylül Cuma Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný akustik gitarla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu bu Cuma Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22: Eylül Cumartesi Milonga Lefkoþa Tango Kulübü nün 1. kuruluþ yýldönümü kutlamalarý çerçevesinde organize edilen etkinliði özellikle dans etmeyi sevenlere öneririz. Katýlým ücreti 40 TL olan etkinlikte bu ücrete DJ Serdar Sungar ýn sunacaðý program, kokteyl tabaðý ve sýnýrsýz yerli içecek de dahil. Daha fazla bilgi için: (Süleyman Þakar) veya (Ali Durusoy)/ Karaoðlanoðlu, Mercure Otel, 21:30-02: Eylül Salý Gezgin Kýbrýslýlar Sergisi Sadece fotoðraflarla sýnýrlý olmayýp, katýlmak isteyen, paylaþmaya deðer birþeyi olduðunu düþünen herkese açýk olan travel konseptinden yola çýkan sergi, 28 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasýnda gezilebilecek. Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu, 19:00-22:00. 6 Ekim Çarþamba Kayýp Mozaik Duvar Açýlýþý saat 18:00 de Dr. Johann Pillai n sunacaðý seminer ve kitap tanýtýmýyla gerçekleþecek olan etkinliðin ardýndan, küratörlüðünü Anber Onar ve Emin Çizenel in yaptýðý Kayýp Duvar sergisini izleme þansý bulacaksýnýz. Sidestreets te gerçekleþecek olan Bedri Rahmi nin Kayýp Mozaik Duvar: Expo 58 den Kýbrýs a- adýný taþýyan sergisi, 30 Kasým a kadar izlenebilecek. Sanata ilgi duyanlarýn kaçýrmamalarýný öneririz/ Tel: "Tarla Kuþuydu Juliet" beðeniyle izlendi n YAÞAR ERSOY: "ÜLKEDE TÝYATRO SEYÝRCÝSÝ FUTBOL SEYÝRCÝSÝNÝ GEÇTÝ..." Lefkoþa Belediyesi'nin düzenlediði 8. Kýbrýs Tiyatro Festivali devam ediyor. "Tarla Kuþuydu Juliet" oyunuyla dün gece seyircilerin yoðun katýlýmý nedeniyle izdiham yaþanýrken, bilet bulamayan izleyicilerin oyunu ayakta ya da basamaklara oturarak izlemek zorunda kaldýðý bildirildi. Lefkoþa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Festival Komitesi Baþkaný Yaþar Ersoy, "Bu ülkede tiyatro seyircisi futbol seyircisini geçmiþtir. Ancak ne yazýk ki hükümet edenler tiyatroya ve sanatýn hiç bir alanýna yatýrým ve destek olmuyorlar. Futbola ise ne yazýk ki oy hesabýyla destek olmaktadýrlar. Umarým festivalin coþkusu ve seyircinin katýlýmý yönetenlere bir þeyleri yapmalarýný iþaret etmektedir" diye belirtti. Ýzleyici tarafýndan büyük beðeniyle izlenen "Tarla Kuþuydu Juliet" oyununu Ephraim Kishon yazdý, Engin Alkan yönetti. Oyunda Sevinç Erbulak, Engin Alkan, Çaðlar Çorumlu, Murat Bavli rol aldý. Oyun bitiminde Yaþar Ersoy, Ýstanbul Þehir Milli Mücadele madalya yarýþmasý sonuçlandý Baþbakanlýk tarafýndan düzenlenen Milli Mücadele Madalyalarý'nýn çizimlerine iliþkin yarýþma sonuçlandý Aralýk 1963 tarihleri arasýnda görev yapan mukavemetçilere, TMT görevi için verilecek "Milli Mücadele Madalyasý" yarýþmasýnda Hasan Erhan'ýn çizimi birinci gelirken, Çetin Serez'in çizimi ikinci, Hasan Erhan'ýn diðer bir çizimi ise üçüncü oldu. 21 Aralýk Aðustos 1976 tarihleri arasýnda Kýbrýs Türk Silahlý Kuvvetleri'nde görev yapan mücahitlere, Mücahit görevi için verilecek "Milli Mücadele Madalyasý" yarýþmasýnda ise; Nilüfer Ýnandým birinci, Çetin Serez ikinci, Ferah Atýþ üçüncülüðü aldý. 1. ve 2. Barýþ Harekatý'na katýlanlara, Barýþ Harekatý için verilecek "Milli Mücadele Madalyasý"na yönelik çizimlerde ise, Hüseyin Billur birinci, Çetin Serez ikinci, Nilüfer Ýnandým üçüncülük ödülüne layýk görüldü. Buna göre, her üç yarýþmada da birinci gelenlere 10 biner TL, ikinciliði kazanan Tiyatrolarý Genel Sanat Yönetmeni Yardýmcýsý Aliye Uzunatað'a festival onur plaketini takdim ederek teþekkür etti. Aliye Uzunatað ise Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý ile Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun kardeþ tiyatro olduðunu ve her zaman iþbirliði ve dayanýþma içerisinde olacaklarýný belirtti. Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin her bakýmdan çok geliþtiðini ve kurumsallaþtýðýný da belirten Uzunatað, baþta Yaþar Ersoy olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. yarýþmacýlara 5 biner TL, üçüncülüðü kazanan yarýþmacýlara ise 3 biner TL ödül verilecek. Ödül töreninin daha sonra belirlenecek bir tarihte gerçekleþtirileceði kaydedildi. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, yarýþmada dereceye girenler, geçtiðimiz günlerde toplanan jüri üyeleri tarafýndan belirlendi. Cumhurbaþkanlýðý'ný temsilen Nesligül Onurel, Baþbakanlýðý temsilen Funda Topal, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ný temsilen Kur.Yrb. Mustafa Kutruza, TBK Gaziler Derneði'nden Hasan Coþkun Gürakan, Mücahitler Derneði'nden Vural Türkmen, Kýbrýs Türk Mukavemet Teþkilatý Derneði'nden Celal Bayar, Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði'nden Ertan Ersan, Sanatçý Hikmet Uluçam, teknik uzman Mimar Yüksek Mühendisi Ayer Kaþif'in deðerlendirmesini tamamlamasýnýn ardýndan, Baþbakan Ýrsen Küçük de toplantýya katýldý ve yarýþmaya katýlan çizimler hakkýnda bilgi alarak, kazananlarýn çizimlerini inceledi. GEZGÝN KIBRISLILAR GRUBU "KIBRISLI AMA DÜNYALI" ÝSÝMLÝ SERGÝ AÇACAK 22 girimcinin oluþturduðu "Gezgin Kýbrýslýlar Grubu", "Kýbrýslý Ama Dünyalý" isimli bir sergi açýyor. Serginin açýlýþý, Lefkoþa'da Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda 28 Eylül Salý günü saat 19.00'da yapýlacak ve salon 22.00'ye kadar ziyarete açýk tutulacak. Sergi, 1 Ekim'e kadar her gün saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. Gezgin Kýbrýslýlar Grubu'ndan verilen bilgiye göre sergide, dünyanýn deðiþik ülkelerinde "Kýbrýslý Genç Gezginler" tarafýndan çekilen fotoðraflar, videolar, toplanmýþ ve koleksiyon haline getirilmiþ deðiþik objeler, enstrümanlar ve bu geziler sýrasýnda derlenmiþ çok sayýda deðiþik ve ilginç materyal sergilenecek. GÝRNE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ YARARINA FESTÝVAL Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshýre Home) yararýna "The No Borders Rock & Pop Festivali" yapýlacak. Merkez Baþkaný Dr. Ali Toker'in verdiði bilgiye göre, cumartesi saat de Girne Amfi Tiyatro'da yer alacak festivalde Jonnie Hawkins and Funky Monkey, The Insanity, Niyal Öztürk ve Secret'le birlikte Barry Snakes özel konuk olarak sahne alacak. 20 TL olan giriþ biletlerinin Girne Rehabilitasyon Merkezi yanýnda Deniz Plazalar, Ozanköy Book Shop, Juido's Bar'dan ve festival gecesi giriþten temin edilebileceði, saðlanacak gelirin Merkez için harcanacaðý bildirildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Piranha 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon A Takýmý ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Anneler ve Kýzlarý ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria A Takýmý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Zorlu Görev ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 22 Eylül 2010 Çarþamba 13

14 14 22 Eylül 2010 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Haber vermeden sessizce gidivermek, kaçmak. Kuzu sesi. 2-Yemek listesinden seçilen ve fiyatlarý ayrý ayrý hesaplanan yemek. Eksiksiz, bütün. 3-Afrika'nýn kuzeydoðusunda bir ülke. Bir elçilikte görevli uzman. 4-Kutsal itikat, din inancý. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. 5-Fransýzcada evlenmemiþ kýzlar için kullanýlan unvan. 6-Hayvan yuvasý. Kýrmýzý. Harf okunuþu. Helyum'un kýsaltmasý. 7-Ýlave. Ters okunuþu "Mezar, kabir". 8-Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Bir cümlede bildirilen iþi yapan veya yüklemin bildirdiði durumu üzerine alan kimse veya þey, fail. Bir nota. 9-Sevimli, cana yakýn, hoþ. KKTC'nin resmi haber ajansý. 10- "Üzülerek söylüyorum ki, ne yazýk ki" anlamýnda kullanýlýr. 11-Uykulu, sýkýntýlý veya yorgunluk duyulan bir anda aðzý geniþçe açarak soluk alýp vermek. Kýrmýzý, kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde baþlýk. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Marmara Eczanesi: Yzb. Tekin Yurdabak Cad. 16/A Marmara Bölgesi Tel: Dilek Eczanesi: 27 Girne Cad. Saray Otel Yolu (Akay Optik Yaný) Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Karþýsý Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýçten olma, candan davranma. 2-Sýcaklýðý çok yüksek veya çok düþük olmayan yer. Ters okunuþu "Baþka, öteki, diðer". 3-Orta. Televizyon camý. 4-Herhangi bir sebeple soluðunu içinde tutarak kendini zorlamak. Beraber. 5-Sona "K" konursa "Eski dilde, Doðu" olur. Kýrmýzý. Bir þeyin nitelik veya nicelik bakýmýndan deðerli olma durumu, ehemmiyet. 6-Alfabenin 16 ve 21. harfleri. Bir þeyin geçtiði yerde býraktýðý belirti. Baþa "A" konursa "Büyük bir makama sunma" olur. Selenyum'un kýsaltmasý. 7- Baba. Turnuva dýþý kalmak, yarýþmadan çýkarýlmak. 8-Öðrenci. 9-Halk dilinde "Dilsiz". 10-Ateþ veya kýzgýn bir þey tutmaya, korlarý karýþtýrmaya yarayan iki kollu metal araç. Eski çaðlardan kalmýþ þehir veya yapý, kalýntý. 11-Elleri ve dizleri üzerinde yürümek. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Evrenin Askerleri Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Yönetmen: ROLAND EMMERICH Oyuncular: JEAN- CLAUDE VAN DAMME, DOLPH LUNDGREN, ED O'ROSS, ALLY WALKER, JERRY ORBACH, LEON RIPPY, TICO WELLS Meraklý bir gazeteci olan Veronica, ABD hükümetinin çok etkili yeni SWAT ekibi UniSols'u izlemektedir. Luc ve Scott, üst üste baþarýlý operasyonlar yapan ekibin iki gözdesidir. Geçmiþe dair karmaþýk vizyonlar gören ve psikolojik olarak sorunlu görünen Luc, Veronica'nýn kameramanýný da öldürerek ekipten kaçar. Veronica ekibin arkasýnda yatan korkunç sýrrý keþfetmek üzere gerçeðe yaklaþýrken, Scott ve ekibin geri kalaný da Luc'un peþine düþer. Yemin Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:45 Yönetmen : Sean Penn Oyuncular : Jack Nicholson, Aaron Eckhart, Benicio Del Toro Orjinal Adý: THE PLEDGE Jerry Black þeriflikten emekliye ayrýldýðý gece, kýzý hunharca öldürülen anneye katili bulacaðýna dair söz verir. Polisin yanlýþ adamý tutukladýðýna inanan Jery, ayný bölgede sarý saçlý üç kýz çocuðunun daha öldürüldüðünü fark eder. Bu ipucundan da yola çýkan emekli polisle katil zanlýsý arasýnda amansýz bir kovalamaca baþlar. Tanrýnýn Vadisinde Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : In The Valley Of Elah Yönetmen : Paul Haggis Oyuncular : Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Jason Patric, Susan Sarandon, James Franco, Barry Corbin, Josh Brolin. Yapým : 2007 Gerilim Hank Deefield adýnda yaþlanmakta olan eski bir asker, yaþadýðý yer Monroe, Tennessee'de, 18 ay Irak'ta savaþtýktan sonra geri dönen oðlunun üste kaybolduðuna dair bir telefon alýr. Hank, oðlunu aramak için Ford Rudd, New Mexico'ya gider. Birkaç gün içinde oðlunun parçalanmýþ ve kömürleþmiþ cesedi bulunur. Hank kendisini, yasal yetki baðlamýnda ordu ile polis arasýndaki çatýþmanýn içinde bulur. Kusursuz Cinayet Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 22:00 Yönetmen: ANDREW DAVIS Oyuncular: MICHAEL DOUGLAS, GWYNETH PALTROW, DAVID SUCHET, VIGGO MORTENSEN, SARITA CHOUDHURY, WILL LYMAN Zengin sanayici Steven Taylor'un herþeyi vardýr ama en çok ihtiyaç duyduðu iki þey aþk ve karýsýnýn sadakatidir. New York finans dünyasýnda büyük baþarý kazanan Taylor, karýsý Emily Bradford Taylor'ýn en deðerli kazancý olduðunu düþünmektedir. Ancak Taylor, kontrollü tavrý yüzünden, karýsýný ne kadar çok sevdiðini, hatta ona ihtiyaç duyduðunu bir türlü söyleyemez, oysa Emily, Steven'ýn yanýnda taþýdýðý güzel kadýn rolünden daha fazlasýný istemektedir. Zarif ve çarpýcý Emily, Birleþmiþ Milletler'in Amerikan Büyükelçiliði ne yardým eder, tercümanlýk yapar. Bir yandan da, Steven'ýn gösteremediði ilgiyi bulduðu yetenekli fakat tutunamamýþ sanatçý David Shaw ile duygusal iliþki içindedir. GÝRÝT'TE 4, KERPE'DE 4,3 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Yunanistan'da, Richter ölçeðine göre Girit'te 4 ve Kerpe'de 4,3 büyüklüðünde depremler meydana geldi. Atina Yerbilimleri Enstitüsü açýklamasýna göre, yerel saatle 05:07'de, merkez üssü Girit Adasý açýklarý olan 4 büyüklüðünde bir sarsýntý kaydedildi. Ada'nýn güneydoðusunda, Heraklion (Kandiye) kentinin 171 kilometre doðusunda meydana gelen depremin can ve mal kaybýna yol açmadýðý belirtildi. Saat 07:15'te de Kerpe (Karpathos) Adasý'nýn güney açýklarýnda, 4,3 büyüklüðünde bir deprem meydana geldiði kaydedildi. MÝNÝBÜS NEHRE YUVARLANDI: 11 ÖLÜ Pakistan'ýn Keþmir bölgesinde 30 öðrenciyi taþýyan bir minibüs nehre yuvarlandý, 4 çocuk yaralý kurtarýlýrken, 11 ceset çýkarýldý, diðer çocuklarýn ise kayýp olduðu bildirildi. Polis, minibüs þoförünün aracýn kontrolü kaybettiðini, minibüsün, bölgenin merkezi Muzafferabad'daki Jhelum nehrine yuvarlandýðýný kaydetti. Polis müdürü Gulam Ekber, polisin, minibüsün þoförünü ve 4 yaralý çocuðu kurtardýðýný belirtti. AFGANÝSTAN'IN GÜNEYÝNDE HELÝKOPTER DÜÞTÜ: 9 ÖLÜ Afganistan'ýn güneyinde helikopter düþtüðü ve 9 NATO askerinin öldüðü bildirildi. NATO açýklamasýnda, helikoptere ateþ açýldýðý yönündeki bir bilgi alýnmadýðý belirtildi. Kazanýn ardýndan soruþturma baþlatýldýðý bildirilen açýklamada, 9 askerin öldüðü, biri Amerikan, diðeri Afgan askeri olmak üzere 4 kiþinin de yaralandýðý kaydedildi. Bu ölümlerle bu yýl Afganistan'da ölen yabancý askerlerin sayýsý 529'a yükseldi. POLONYA'DA BÝR EVDE DEV BÝR ANAKONDA BULUNDU Polonya'nýn Wroclav kentinde yaþlý bir kadýnýn evinin tuvaletinden yaklaþýk iki metre boyunda bir anakonda yýlaný çýktý. Kent polisi, 73 yaþýndaki kadýnýn bu sabah klozet kapaðýný kaldýrdýðý anda dýþarý çýkmak için hamle yapan dev yýlaný gördüðünü, kadýnýn bunun üzerine kapaðý kapattýðýný ve polisi aradýðýný açýkladý. Kadýnýn soðukkanlýlýðýný koruduðunu söyleyen polis sözcüsü, civardaki hayvanat bahçesinden bir yetkiliyle birlikte eve gelerek yýlaný yakaladýklarýný ve hayvanat bahçesine götürdüklerini belirtti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 22 Eylül 2010 Çarþamba 15

16 16 22 Eylül 2010 Çarþamba

17 22 Eylül 2010 Çarþamba 17

18 18 22 Eylül 2010 Çarþamba

19 22 Eylül 2010 Çarþamba 19 Kuzey Kýbrýs Turkcell Güney Kýbrýs'ta 3G testi gerçekleþtirdi (Haber-Fotolar Mustafa ERKAN): KKTC'deki 3G hizmetlerinin hýz testlerini geçtiðimiz hafta gerçekleþtiren Kuzey Kýbrýs Turkcell, bunu sadece Kuzey Kýbrýs'ta deðil, güneyde de gerçekleþtirdi... Kuzey Kýbrýs Turkcell, Rum Kesimi'nde de teknoloji lideri olduðunu gösteren 3G hýz testlerini yine basýn ve Lefkoþa Noteri Enver Sedat Simavi huzurunda gerçekleþtirdi. Basýn mensuplarý ve noter ile birlikte önce Lefkoþa'da Dereboyu ile Osman Paþa Caddesi'nin kesiþtiði çemberin önünde, daha sonra Gönyeli Yenikent'te Gönyeli Belediyesi yolunda yapýlan testlerde Kuzey Kýbrýs Turkcell'in ve diðer operatörün 3G hýzlarý karþýlaþtýrýldý. Bu testleri takiben, Güney Lefkoþa'da nüfusun yoðun olduðu iki bölgede, Jumbo Oyuncak Maðazasý ve Güney Kýbrýs Devlet Hastanesi karþýsýnda, Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren Cytamobile ve MTN þirketlerine ait mobil internetteki veri indirme ve yükleme hýz testleri basýn ve noter huzurunda kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla gerçekleþti. Yapýlan testler sonucunda alýnan 3G hýz sonuçlarý Lefkoþa Noteri Enver Sedat Simavi tarafýndan uygulamalý olarak kamuoyuna açýklandý. Adanýn her iki kesiminde nüfusun yoðun yaþadýðý bölgelerde yapýlan testlerle, Kuzey Kýbrýs Turkcell'in, hem Kuzey hem de Güney Kýbrýs'taki operatörlerden daha yüksek veri indirme/ yükleme hýzlarýna ve buna baðlý olarak adanýn tümünde en yüksek 3G hýzýna ve teknolojisine sahip þirket olduðu bir kez daha kanýtlamýþtýr. Abonelerin kullaným yoðunluðuna göre þebekesini her an takip edip gerekli ayarlamalarý yapan Kuzey Kýbrýs Turkcell, þebeke kalitesiyle tüm Kýbrýs'ýn 1 numaralý teknoloji þirketi olduðunu iddia etmektedir. Vri yükleme hýzý olarak adlandýrýlan HSUPA ve HSDPA+ teknolojileri Kuzey Kýbrýs Turkcell'de mevcuttur. MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Yavuz Selim Gömleksiz: Yapýlan testlerden sonra basýna açýklama yapan Kuzey Kýbrýs Turkcell Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Yavuz Selim Gömleksiz, internet veri indirme ve yüklemede iddialý olduklarýný ve bu hýz testlerini hem kuzeyde hemde güneyde yaptýrarak basýn ve noter huzurunda da paylaþtýklarýný belirtti. Diðer operatörün bu konuyla ilgili teknolojik alt yapýsýnýn yetersiz olduðunu kaydeden Satýlýk ev Alayköy'de 2+1 dubleks, garajlý, bahçeli, su kuyulu ev Fiyatý:50000 Stg. Tel: Gömleksiz, sözlerini þöyle sürdürdü: "Diðer operatörün pazarda satýþýný yaptýðý modemlerle reklamlarda sözünü ettikleri hýzlara ulaþabilmesi teknolojik olarak mümkün deðil." Kuzey Kýbrýs Turkcell olarak bugüne kadar teknolojik altyapýya harcadýklarý yatýrýmýn sonucunda ulaþtýklarý hýz limitlerine rakip operatörün kullandýðý teknoloji ile ulaþmasýnýn söz konusu olmadýðýný vurgulayan Gömleksiz, sözü edilen baðýmsýz hýz ölçüm firmasýnýn detaylarýný araþtýrdýklarýný ve kuruluþun elindeki olanaklarla bu testleri yapacak kapasitesi ve yetkisi olmadýðýný açýkladý. Yavuz Selim Gömleksiz, batýlý ülkelerde bu gibi testlerin standartlara baðlandýðýný sözlerine ekledi. Satýþ ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Çaðlar Uzunali Kuzey Kýbrýs Turkcell'in Satýþ ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Çaðlar Uzunali ise diðer operatörün bir süreden beri halký yanýltýcý bir þekilde reklamlar yaptýðýný belirtti. Kuzey Kýbrýs Turkcell olarak Ýnternet eriþimindeki hýzlarý belirleyen teknolojik alt yapýya 1999 yýlýndan bu yana 195 milyon TL yatýrým yaptýklarýný belirten Uzunali, yatýrýmlarýnýn sonucu olarak internet veri indirme - yükleme ve gönderme hýzlarýnda diðer operatörden açýk ara önde olduklarýný açýkladý. Yapýlan testleri basýn ve noter huzurunda gerçekleþtirdiklerini belirten Uzunali, diðer operatör yetkililerine yanlýþ bilgiler içeren reklamlarý sürdürmek istiyorlarsa, bu hýz testlerini noter ve basýn önünde Kuzey Kýbrýs Turkcell ile birlikte gerçekleþtirmeleri konusunda çaðrýda bulundu. SATILIK EÞYALAR 1 adet LCD ekran bilgisayar ve klasik model fiskos grubu koltuk takýmý (1500 TL) Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa Günlük yaþamdaki iþleri yapabilmek için geliþtirildi Fonksiyonel antrenman dönemi n Yakýn Doðu Üniversitesi Saðlýk & Kondisyon Merkezi Süleyman Atamtürk, "Kiþi iyi vücuda sahip olabilir, ama kiþi iyi vücuduyla günlük hayattaki yapýlan hareketlerde zorlanabilir. Bu hallerde fonksiyonel antrenmanýn önemi büyüktür" Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Saðlýk & Kondisyon Merkezi dünyadaki son trent antrenman teknikerini üyelerin hizmetine sunuyor. Uluslararasý Vücut Geliþtirme Federasyonu (IFBB) Eðitim Kurulu Baþkaný Prof. Mouricio Arruda Campos'un verdiði fonksiyonel antrenman programlama uzmanlýðý eðitimini baþarýyla tamamlayan YDÜ Saðlýk & Kondisyon Merkezi Müdürü Süleyman Atamtürk, fonksiyonel antrenmanýn yararlarýný anlattý. Atamtürk, "fonksiyonel antrenman, insanlarýn günlük hayatta yaptýklarý yürüme, merdiven çýkma, çanta taþýma, bir çocuðu taþýmak veya aðýr yükleri arabanýn bagajýna yüklemek ve bunlar gibi iþleri baþkalarýnýn yardýmý olmadan yapabilme kabiliyetini artýrmaktadýr" dedi Fiziksel aktivite eksikliði ve yaþlanma, insan vücudunun fonksiyonel kapasitesini azaltan ve fiziksel özellikleri gerileten faktörler olduðunu belirten Süleyman Atamtürk, "Ayrýca kiþi iyi vücuda sahip olabilir, ama kiþi iyi vücuduyla günlük hayattaki yapýlan hareketlerde zorlanabilir. Bu yüzden yapýlan antrenmanýn günlük hayatta iþe yaramasý için fonksiyonel kapasiteyi iyileþtiren egzersiz çalýþmalarýný yapmasý gerekir" dedi. Fonksiyonel antrenmanýn fiziksel performansý artýrdýðý, müsküloskeletal sakatlýk riski azalttýðý; sakatlanmýþ bireyler aktivitelerine, hýzlý ve güvenli bir þekilde geri dönmelerini saðladýðý; kaslar arasýndaki güç dengesizlikleri düzelttiði ve dengeyi geliþtirdi kanýtlanmýþ durumda. Fonksiyonel antrenmanýn insan vücudunu sporda, fiziksel aktivitede, mesleki çalýþmalarda veya günlük yaþamda uyguladýðý hareketler için, güvenli ve etkin bir þekilde hazýrladýðýný belirten Atamtürk, ayrýca dünyada fonksiyonel antrenmanýn sadece fitness salonlarýyla sýnýrlý kalmadýðýný tüm spor branþlarýnýn antrenman programlarýnýn içinde fonksiyonel antrenmanýn çok önemli bir yeri olduðunu belirtti. TEMÝZLÝKÇÝ BAYAN Evlerde ve iþyerlerinde güvenli temizlik

20 Matthaeus Bulgaristan'ýn baþýnda Bulgaristan Futbol Federasyonu, milli takýmýn baþýna Lothar Matthaeus'un getirildiðini açýkladý. Matthaeus ile 1 yýlý opsiyonlu 2 yýllýk anlaþma saðladýklarýný ve tecrübeli teknik adamýn birkaç gün içinde basýna tanýtýlacaðýný söyledi. Ýkinci kez bir milli takýmýn baþýna geçen Alman çalýþtýrýcý, yýllarý arasýnda Macaristan Milli Takýmý'nýn baþýndaydý. Nasýl bir eylem yapacaklar? Gözler kulüplerin kararýnda! n Devletin futbola aktardýðý 2 milyon 5 yüz bin TL parayý iptal etmesinden sonra gözler Kulüpler Birliði'nin bugün yapacaðý toplantýya çevrildi. Kulüpler protokolün yeniden imzalanmasý için 20 Eylül 2010 tarihine kadar süre tanýmýþlardý. Ancak Spor Bakanlýðý bu sürenin dolmasý ile birlikte havuz sistemini de iptal ettiklerini açýkladý n Kulüpler Birliði bugün yeniden olaðanüstü toplanma kararý aldý. Futbola aktarýlan paranýn iptali durumunda kulüplerin anahtarlarýný baþbakanlýða teslim edeceklerini açýklamýþlardý. Bakalým bugün genel kurulda nasýl bir karar çýkacak? Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý start aldý 26 ülkeden 750 sporcu oyunlarda mücadele edecek KKTC'nin uluslararasý düzeydeki organizasyonu "Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý"nýn startý dün tekerlekli sandalye (Necati Özsoy) Futbolda sezonunun baþlamasýna kýsa bir süre kala kulüplerin bütçelerine devletten aktarýlan paranýn iptalinin gündeme gelmesi yine ciddi sýkýntýlarýn ortaya gelmesine neden oldu. Spor Bakanlýðý ile Futbol Federasyonu arasýnda imzalanan protokol gereði her yýl futbola oluþturulan havuz için 2 milyon 5 yüz bin TL tutarýndaki para belli aralýklarda aktarýlýp kulüplere daðýtýlýyordu. Ancak son zamanlarda ekonomik tedbirler alan devlet bu konuya da el attý ve bu havuz sisteminin iptaline karar verdi. Bu konu gündeme geldiði zaman olaðanüstü toplanan Kulüpler Birliði de ciddi kararlar almýþtý. Boykot dahil her þeyi yapabileceklerini belirten bazý kulüp baþkanlarý maddi imkansýzlýklardan dolayý anahtarlarý baþbakanlýða da teslim edeceklerini söylemiþlerdi. Kulüpler Birliði'nin son yapmýþ olduðu Genel Kurul'da konuþan Kulüpler Birliði Baþkaný Özer Tahsin önemli açýklamalar yapmýþtý yýlýndan baþlayan çalýþmalar sonrasý basketbol, bocce ve satranç müsabakalarý ile verildi. 26 Eylül'e kadar devam edecek Oyunlara, 26 ülkeden 750 civarýnda sporcu Futbolda yeni moda UEFA'nýn teknik iþler direktörü Andy Roxburgh, son dönemdeki taktik akýmlar üzerine kapsamlý bir çalýþmanýn altýna imza attý. Dünya Kupasý ve Þampiyonlar Ligi'ndeki maçlarý mercek altýna alan Roxburgh öncülüðündeki ekip, bulgularýný, UEFA'nýn düzenlediði "Avrupalý milli takýmlar teknik direktörleri" konferansýnda açýkladý. Buna göre, dünyanýn önde gelen futbol takýmlarý diziliþini gitgide daha çok uygulamaya baþladý. Roxburgh, 2 ön liberolu sistemle hem savunma güvenliðinin saðlandýðýný hem de hýzlý ve etkili kontrataklara çýkýlabildiðini vurguladý. Maçlarda sonuca genellikle hýzla yer deðiþtirilerek ve boþ alan yaratýlarak yapýlan ataklarla gidildiðini ifade eden Roxburgh, "Ýyi takýmlarýn en tehlikeli olduðu anlar, bu takýmlara hücum edilen anlardýr" dedi. Inter'in, geçen sezon Þampiyonlar Ligi þampiyonu olarak, baþarýlý olmak için topa hakim olmanýn gerekmediðini gösterdiðini anlatan Roxburgh, "Takýmlar top hakimiyetini rakibe vererek, kontrataklar sayesinde maçlarý kazanabilir. Taktiksel akýmlarý kopyalamanýz gerekmiyor, ancak bu akýmlarýn neler olduðunu bilmelisiniz. Önemli olan kendi taktiðinizi oluþturmanýz" diye konuþtu. ülkemizde faaliyet gösteren müþterek bahislerden alýnacak vergiler sonrasýnda spora kaynak aktarýlmasýnýn kendilerinin çalýþmasý sonrasý doðduðunu, geçirilen yasa ile müþterek bahislerden elde edilecek gelirin üçte birinin spora aktarýlmasý yasa ile geçirildiðini belirtmiþti. Bunun 3 yýldan beridir devam ettiðini hatýrlatan Özer Tahsin bunun iptal edilmesinin mümkün olamayacaðýný, hiç kimsenin bu fona giren parayý gasp edemeyeceðini ifade etmiþti. Kulüpler Birliði þu 3 madde konusunda oy birliði kararý almýþtý. 1-Müþterek Bahislerden havuz sistemine aktarýlan paranýn artýrýlarak devam etmesi ve en geç 20 Eylül 2010 tarihine kadar protokol imzalanmasýna; 2-Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun hiçbir gerekçe göstermeden harçlarý astronomik zamlarla artýrmasý ve bunun derhal iptal edilmesine; 3-Sporcularýn saðlýk kontrollerinin ücretsiz yapýlmasýna imkan saðlanmasý. Bunlarýn gerçekleþtirilmediði takdirde her türlü eylemin yapýlmasý kararlaþtýrýldý. katýlacak. Evsahibi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti yaný sýra Türkiye, Ýngiltere, Slovakya, Moldova, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Ýsrail, Avusturya, Belçika, Almanya, Jersey Adasý, Ýrlanda, Galler, Macaristan, Polonya, Ýskoçya, Ýran, Irak, Hýrvatistan, Sýrbistan, Makedonya, Ýtalya, Kosova ve Estonya'dan sporcularýn yarýþacaðý organizasyonda Atletizm, Badminton, Engelliler basketbol, Bisiklet, Masatenisi, Tenis, Güreþ, Herkes Ýçin Spor, Judo-Kickboks, Satranç, Bilardo ve Atýcýlýk dallarýnda müsabakalar yer alacak. Dr.Küçük Uluslar arasý Spor Oyunlarý, tekerlekli basketbol maçlarýyla baþladý. KKTC Karmasý, Karagücü ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi takýmlarýnýn çift devreli lig mücadelesinin ilk maçýnda, KKTC Karmasý ile Karagücü karþý karþýya geldi. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda yer alan karþýlaþmanýn ilk devresini önde tamamlayan KKTC Karmasý, üstün oyununu ikinci devrede de sürdürerek, rakibini yendi. Mehmet Özbilgehan sadece baþkanlýk dedi ve hakemliðe resmen noktayý koyuyor Mertkaya'dan sonra Özbilgehan'da düdüðü asýyor! Futbol hakemlerimizden Mehmet Özbilgehan faal hakemliðe yapacaðý jübile ile son noktayý koyuyor. Geçtiðimiz hafta Cevdet Mertkaya'nýn yaptýðý jübilenin ardýndan bu kez de Mehmet Özbilgehan jübile yapýyor. Uzun yýllar futbol hakemliði yapan Özbilgehan, bu süre zarfýnda üst klasman hakemliðe kadar yükselimiþ ve geçtiðimiz sezon sonunda Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði baþkanlýðýna aday olduðunundan hakemliði býrakacaðýný açýklamýþtý. 28 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleþtirilen genel kurulda ise üyelerin onayýný alarak baþkanlýða seçilen Özbilgehan halen dernek baþkaný olarak görev yapýyor. Mehmet Özbilgehan'ýn jübilesini yapacaðý Attila Topaloðlu Aný Maçý'nda baþkentin köklü kulüplerinden Yenicami ile Küçük Kaymaklý takýmlarý karþý karþýya gelecek. Yarýn saat 19.00'da baþlayacak olan karþýlaþma Atatürk Stadý'nda oynanacak. Mehmet Özbilgehan'ýn Özgeçmiþi 1967 Lefkoþa doðumlu olan ve ilkokul öðretmeliði yapan Mehmet Özbilgehan, hakemlik kariyerine 1985 yýlýnda Ahmet Sami Topcan döneminde Alper Aligüllü'nün yardýmcýsý olarak 3. klasmandan baþladý. Kendinden baþka iki kardeþi de hakem olan ve 4 yýl içerisinde 1. klasmana yükselen Özbilgehan, yönettiði baþarýlý maçlar sayesinde erken sayýlabilecek bir yaþta sezonunda 1. ligde maç yönetmeye baþladý. Maçlardaki sakin ve kendinden emin tavýrlarýyla dikkat çeken Özbilgehan, 1996 yýlýnda Baþbakanlýk kupasý finali, Federasyon kupasý finali, ve sezonlarýnda ise Londra kupasý finalini yönetti. Üst klasman hakemi olan Mehmet Özbilgehan, son iki sezonda klasman birincisi olarak istikrarlý baþarýsýný kanýtladý. 25 yýldan beri hakemlik yapan Mehmet Özbilgehan, bunun 18 yýlýný birinci ligde maç yöneterek geçirdi. Özbilhen, 2007 yýlýnda KTSYD'nin "Sulhi Garan Yýlýn Hakemi Ödülü"nün sahibi oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı