T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI"

Transkript

1 AKIŞ NO : 01 GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI Posta yada elektronik ortamdan evrak kayıt servisine ulaşan evrakların eklerinin eksiksiz ve tam olup olmadığı kontrol edilir ve kayda alınır. Evrakların Fakülte Şefi tarafından incelenmesi. Evrakların Fakülte Sekreteri tarafından değerlendirilmesi, yapılacak işlem ve havale edileceği yerin belirlenmesi. Gelen Evrakların Dekan tarafından paraflanması, evraklarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerin ne olduğuna karar verilmesi ve ilgili personele havale edilmesi. Evrakların gereği yapılmak üzere, Fakülte Sekreteri tarafından ilgilere gönderilmesi. Gelen evrakın daha önce yapılan bir işlemin cevabı ise birlikte ilgili dosyaya kaldırılması. Gelen evrak resmi bir ön yazıya gerek olmadan kişi ya da birimlere verilmesi gerekiyor ise, zimmetli olarak verilmesi. Gelen evrakların kişi ya da ilgili birimlere gönderilmesi için resmi yazılarının hazırlanması. Hazırlanan yazının önce yazan memur, daha sonra Şef tarafından doğru ve tam olup olmadığının kontrol edilmesi. İmza kartonuna konan yazıların Fakülte Sekreteri nin incelemesinden sonra dekana sunulması. Varsa Posta Gönderi Makbuzu ya da teslim tutanakları ile giden yazının ikinci nüshasının evrak kayıt memurunca dosyalanması. Evrakların ilgili yerlere teslim edilmesi için posta hizmetleri görevlisine verilmesi. İmzalanan evrakın eklerinin kontrol edilmesi ve giden evrak kayıt numarası verilmesi.

2 AKIŞ NO : 02 SÜRELİ YAZILAR İŞ AKIŞI

3 AKIŞ NO : 03 ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI

4 AKIŞ NO : 04 YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI ve MEMURLARIN DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI

5 AKIŞ NO : 05 DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI

6 AKIŞ NO: 06 DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI İŞ AKIŞI

7 AKIŞ NO : 07 AKADEMİK ve İDARİ PERSONELE AİT SAĞLIK RAPORUNUN İZNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI Rapor idari personele mi ait? Raporun aslı veya bir örneği en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar Bölüm Başkanlığına gönderilir/verilir. Rapor ön yazı ile Dekanlık Makamına gönderilir. Raporun aslı veya bir örneği en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla dekanlık yazı işleri birimine verilir/gönderilir. İncelenen rapor sağlık iznine çevrilmek üzere resmi yazı ile Rektörlük Makamına (Personel Dairesi Başkanlığına) gönderilir. Sağlık iznine çevrilen rapor ön yazı ile Dekanlığa gönderilir. Sağlık izninin bir nüshası ilgili birime gönderilir, bir nüshası da personelin özlük dosyasına konulur. Raporun bir nüshası personelin özlük haklarını düzenlemek için tahakkuk birimine gönderilir. Gelişme ödeneğinin tamamı ödenir. 30 günü aşan süreler için geliştirme ödeneği kesilir. Hastanede yatılan gün sayısı ile bir yıl içerisinde alınan (heyet raporları dahil) raporların toplamı 30 günü aşıyor mu? Akademik personel bayan mı? Rapor akademik personele mi ait? İdari personelin aldığı rapor heyet raporu mu? Personelin hastanede yattığı süre dahil yan ödeme ve özel hizmet tazminatında herhangi bir kesinti yapılmadan tamamı ödenir. Yıllık toplam 30 günlük süreye varsa doğum öncesi ya da sonrası 15 gün daha ilave edildikten sonra 45 günü aşan süreler için geliştirme ödeneği kesilir. Tedavi sonrası ya da bir takvim yılı içerisinde aralıklı olarak alınan raporların toplamının 7 günü aşan kısmı için yan ödeme ve özel hizmet tazminatında Kanunun öngördüğü oranda kesinti yapılır.

8 AKIŞ NO: 08 DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA BİNA BAKIM VE ONARIMI İŞ AKIŞI Yapılmak istenen bakım ve onarım işi ile ilgili Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığından yazı ile keşif yapılması ve maliyetin hesaplanması istenir. Planlanan işin maliyeti, doğrudan temin yoluyla yapılabilecek parasal limit içerisinde ise, sürecin başlatılması için toplanan bilgiler (keşif raporu, plan, teknik şartname, yerinde inceleme gibi maliyeti etkileyecek her unsur) satın alma birimine gönderilir. Bütçe kaleminde yeterli ödenek Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir. Harcama Yetkilisi, piyasa araştırması yapacak ve alımı gerçekleştirecek görevli veya görevlileri belirler, bu görevlendirme ilgililere bildirilir. Gelen ödenek bütçe kalemine kaydedilir. Onay belgesi incelendikten sonra, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. İhale Onay Belgesi hazırlanır. Bu belgede, tarih ve sayı, işin tanımı, niteliği, işin miktarı, kullanılabilir ödenek miktarı, bütçe tertibi belirtilir, bakım ve onarımla ilgili açıklama yapılır ve piyasa fiyat araştırması yapacak görevli personelin adı soyadı, unvanı yazılır. Onay belgesi giden evrak defterine kaydedilir. Bakım ve onarım işi ile ilgili gelen teklifler ve piyasa araştırması için görevlendirilen personelin verdiği bilgiler doğrultusunda Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenerek, görevliler ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. Yüklenici ile idare arasında Yapım İşine Ait Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme imzalanır. Sözleşmede işin adı, yapılma yeri, niteliği, miktarı, bedeli, başlama ve birime tarihi, ödeme şartları, sorumluluk ve diğer hususlar açıkça belirtilir. Sözleşmede yer alan ve yasanın emrettiği diğer cezai hükümler uygulanarak, bakım ve onarım işi iptal edilir. Eksiklikler tamamlandı mı? Yüklenici işi sözleşmede yer alan süre içerisinde bitirdi mi? Sözleşme imzalandığı gün, işin yapımını ve kontrolünü denetleyecek teknik eleman ve idareden bir sorumlu Onarım İşine Ait Yer Teslim Tutanağı ile yükleniciye işi teslim eder, tutanak taraflarca imzalanır. İşin yapımını denetleyen teknik eleman, idareden bir sorumlu ve yükleniciden oluşan üç kişilik heyet iş bitiminde gerekli kontrolleri yaparak, sözleşmede yer alan hükümlerin yerine getirildiğini onaylar ise, işi teslim alır ve Onarım Kabul Tutanağı nı imzalar. Satınalma birimi, KDV hariç 2000 TL yi aşan onarımlar için vergi borcu yoktur kağıdı, fatura, onay belgesi, yaklaşık maliyet, sözleşme, yer teslim tutanağı, kabul tutanağı, keşif bilgileri, yapılan yazışmalar gibi satın alma ile ilgili tüm belgeleri yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve Tahakkuk Birimine gönderir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalanan ödeme emri belgesi ve ekleri, Tahakkuk Memuru tarafından düzenlendikten sonra Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi ile ödeme yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Gerçekleştirme Görevlisi, ödeme emri ve ekindeki belgeleri yetkililerin imzalarının tamam olması, mevzuata uygunluğu, maddi hata olup olmadığı, yüklenici firmaya ait bilgilerin doğruluğu bakımından incelendikten sonra, Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür kaşesi basarak imzalar. Tahakkuk biriminde bakım ve onarım işi ile ilgili ödeme emri belgesi düzenlenerek, Gerçekleştirme Görevlisine gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi tarafından alınan evrak, bu dairenin iş akışına göre işlem görerek, ödeme gerçekleşir.

9 AKIŞ NO : 09 F1 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI Öğretim elemanı bölüm sekreteri tarafından verilen ya da elektronik ortamda gönderilen boş F1 formunun unvan, adı, idari görevi kısımlarını doldurur. F1 formunda o dönemde verdiği bütün teorik ve uygulamalı dersleri kendi fakültenizden başlayarak kodu ve adı ile birlikte alt alta yazar. Derse yazılan öğrenci sayıları ilgili sütuna yazılır. Dersleri verdiği Fakülte, Bölüm, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul adları, karşılarına da saatleri yazılır. Yasal yük dışında ek ders olarak ödenecek saat toplamı ödenecek saat sütununa yazılır ve ÖRGÜN ÖĞRETİM TOPLAMI satırı doldurulur. Yasal Yük sütununa, öncelikli olarak kendi fakültesinde verdiği teorik derslerden başlayarak yasal yükü dolana kadar yazılır. Akademik takvime göre yapılacak sınav sayısı ara sınav sütununa, teorik dersler ve diğer faaliyetlerin toplamı ders yükü sütununa yazılır. DİĞER FAALİYETLER sütununa o dönem içerisinde yapacağı uygulama, seminer, bitirme çalışması, yüksek lisans ve doktora tez yönetimi gibi faaliyetler yazılır. İkinci öğretim dersleri İKİNCİ ÖĞRETİM kısmına yazılır. GENEL TOPLAM satırına normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında verilen derslerin toplamları alınarak yazılır. Uzaktan Eğitim dersleri formun altına eklenen kısma yazılır. Elle ya da elektronik ortamda doldurulan F1 formu bölüm sekreterine gönderilir. Bilgisayar ortamında hazırlanan F1 formları ilgili öğretim elemanlarına imzalatılır. F1 formları düzeltilmek üzere ilgili öğretim elemanlarına gönderilir. F1 formlarında hata var mi? Bölüm Başkanı tarafından imzalanan F1 formları dekanlık tahakkuk birimine gönderilir. Ek ders ücreti ödenmesi süreci başlatılır. F1 formları imzalanmak üzere Dekana gönderilir. Formlarda hata Düzeltilmek üzere ilgili bölüm başkanlığına gönderilir.

10 AKIŞ NO : 10 F2 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI Öğretim elemanı F1 formunda Ödenecek Saat sütununda yazılı olan sayıları haftalık ders programında yer alan günlere göre F2 formunda Ek Derslerin Günler İtibariyle Dağılımı sütunlarına yazar. F1 formunda Diğer Faaliyetler adı altında gösterilen uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, yüksek lisans ve doktora tezi gibi faaliyetleri adının karşısında yer alan DİĞER satırına yazar. Yıllık izinli, görevli, raporlu olduğunuz günler ile resmi tatil ilan edilen günleri F2 formunda boş bırakarak diğer günlerdeki ders saatlerinizi haftalık ders programına uygun olarak yazar. Hatalı formlar düzeltilmek için ilgili öğretim elemanlarına gönderilir. Haftalık ders programı göre doldurulan F2 formlarında hata Varsa telafi derslerini, uygun görülen program ve yapılma tarihlerine göre F2 formunun ilgili sütunlarına yazar. F2 formları her ayın en geç 27'sine kadar tahakkuk birimine gönderilir. Bu tarihten sonra gönderilen F2 formlarının dikkate alınmayacağı öğretim elemanlarına bildirilir. İlgili ay içerisinde görevli, izinli, raporlu olan öğretim elemanların görevlendirme yazıları ve telafi yapılan günleri tahakkuk birimine gönderilir.diğer fakülte ve birimlerden ders veren öğretim elemanları da aynı şekilde takip edilir. Kanuni sınırları aşan saatler için ücret ödenmez. F2 formuna haftalık örgün öğretim için en fazla 20 saat, ikinci öğretim için en fazla 10 saat sınırı aşılmış mı? Bir günde normal öğretim ve ikinci öğretimde verilen ders saati toplamı 10 saati geçiyor mu? F2 formları Fakülte Sekreteri ve Dekana tarafından imzalanır. 10 saatti aşan dersler için ücret ödenmez. Ek ders ücreti ödenmesi süreci başlatılır.

11 AKIŞ NO: 11 SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDENMESİ İŞ AKIŞI

12 AKIŞ NO : 12 AYLIK EK DERS ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞI Ek ders ücreti ödenme sürecinin en önemli belgeleri olan F1 formu her dönemin başında, F2 formları ödeme yapılacak her ayın sonunda, ilgili öğretim elemanları tarafından hatasız doldurularak Bölüm Başkanlığına verilir. Bölüm Sekreteri, kendisine ulaşan formları haftalık ders programı ile karşılaştırarak kontrol eder ve bilgisayar ortamında hazırlar F1 formları ilgili öğretim elemanı ve Bölüm Başkanı tarafından incelenerek imzalandıktan sonra, F2 formları ile birlikte Tahakkuk Bürosuna gönderilir. Hatalar düzeltilmek üzere, ilgili bölüme gönderilir. F1 ve F2 formlarında hata Tahakkuk Şefi, F1 ve F2 formlarının haftalık ders programları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. F1 formları Dekan, F2 formları Fakülte Sekreteri ve Dekan tarafından imzalanır. Ücretlendirme çalışmalarına başlamadan, her ay için, öğretim elemanlarının izin, rapor, görevlendirme alıp almadıkları araştırılır, F2 formları kontrol edilir, birimlerden belgeleri istenir. Ödeme emri belgesi ve ekleri Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Ek Ders Ücret Bordrosu ve Banka Listesi sinin çıktıları ile Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak, Gerçekleştirme Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. Toplanan ve mevzuata uygunluğu bakımından kontrol edilen bilgiler Ek Ders Ücreti Hesaplama Programı na yüklenir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın ilgili biriminde evrakların incelenmesinden sonra, ödemeyi gerçekleştirecek bankaya Banka Ödeme Disketi verilir veya bilgiler elektronik ortamda gönderilir. Banka, ödeme emrinin kendilerine ulaşmasından en geç iki gün içerisinde ilgililerin hesap numaralarına ek ders ücretlerini yatırır.

13 AKIŞ NO: 13 ATAMA SONRASI PERSONEL GÖREVE BAŞLATMA İŞ AKIŞI Personelin atama kararnamesi üst yazı ile beraber Personel Daire Başkanlığı ndan birime ulaşır Ataması yapılan personel atamanın yapıldığı şehirde mi ikamet ediyor? Tebligatın yapıldığı gün görevine başlar. Atama tebligatının ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük mehil müddeti süresi içerisinde ya da sonunda göreve başlar Göreve başlama yazısının yazılması ve SGK İşe Giriş Bildirgesinin düzenlenmesi Naklen atama ise personel nakil bildirimi istenir Yeni işe başlayan personellerin doldurması gereken formların doldurulması ve Personel Daire Başkanlığı ndan kurum sicil numarası alınması Göreve başlama yazısı ve eklerinin Personel Daire Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına gönderilmesi

14 AKIŞ NO: 14 DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENMESİ İŞ AKIŞI Çocuğu dünyaya gelen personel doğum raporuyla birlikte doğum yardımı ödeneği talep dilekçesini birim yazı işlerine sunar Yazı işleri dilekçeyi kayda alır, Şef ve Fakülte Sekreteri nin incelemesinden sonra Dekan tarafından tahakkuk servisine havale edilir Çeşitli ödemeler bordrosundaki tutar esas alınarak KBS Harcama Yönetim Sisteminden ödeme emri belgesi düzenlenir Tahakkuk servisince doğum yardımı ödeneğini (2500 gösterge rakamı x maaş katsayısı) gösteren çeşitli ödemeler bordrosu hazırlanır Düzenlenen ödeme emri belgesi ve ekleri gerekli yerlere imzalatıldıktan sonra evrakın bir nüshası ödeme yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilir. Diğer bir nüshası da tahakkuk birimindeki ilgili dosyaya kaldırılır Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca incelenen ödeme evrakında herhangi bir eksiklik ya da hata yoksa ödeme yapılır

15 AKIŞ NO: 15 ÖĞRENCİ KAYIT SİLME İŞ AKIŞI Öğrenci şahsen veya noterden vekâlet verdiği vekili dilekçe ile birim öğrenci işleri servisine kayıt sildirme talebinde bulunur. Öğrenci İşleri servisi kaydı silinecek öğrenci adına ilişik kesme belgesi düzenler. İlişik kesme belgesi usulüne uygun olarak ilgili birimlerde ilgili kişilerce imzalanarak tekrar birim öğrenci işlerine getirilir. İlişiği kesilen öğrencinin öğrenci kimlik kartı alınarak lise diploması kendisine ya da vekiline teslim edilir. Kayıt silme işlemi Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karar alınır. Alınan Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na üst yazı ile gönderilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda öğrencinin kaydını siler.

16 AKIŞ NO: 16 EMEKLİ KESENEĞİ İŞ AKIŞI Tahakkuk servisi tarafından maaş ödemesinin yapıldığı ayın 15 inden 24 üne kadar olan 10 günlük süre içerisinde Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) / Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi ne ilgili şifreyle giriş yapılır. [Maaş İşlemleri / Emsan Veri] bölümünden 5434 sayılı kanun ve 5510 sayılı kanuna tabi personeller için ayrı ayrı olmak üzere kesenek bilgilerini gösteren teks dosyası indirilerek bilgisayara kaydedilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nın internet sitesinden ilgili şifreyle kesenek bilgi sistemi bölümüne girilerek daha önce bilgisayara kaydedilen teks dosyaları kesenek bilgi sisteminde açılarak verilerin doğruluğu maaş bordrosu ve ödeme emriyle karşılaştırılır. Veriler doğru mu? Yanlış olan veriler maaş bordrosundaki bilgiler esas alınarak düzeltilir. Eksik olan kesenek tutarları için gerekirse ödeme emri belgesi düzenlenir. Veriler doğruysa gönder butonuna basılarak bilgiler sisteme kaydedilir sayılı kanun ve 5510 sayılı kanuna tabii personeller için ayrı ayrı ikişer adet bilgisayar çıktısı alınarak birer nüshası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir, birer nüshası da emekli kesenekleriyle ilgili dosyaya kaldırılır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca emekli keseneklerinin ödemesi yapılır

17 AKIŞ NO : 17 EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖDENEĞİ ÖDENMESİ İŞ AKIŞI Öğretim elemanları kadro ve görev unvanları itibariyle yükseköğretim kurumunda fiilen görev yapıyor mu? Yükseköğretim Kanunun 33. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilen araştırma görevlilerine, 38. maddeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretim elemanlarına, 39. madde uyarınca yetiştirilmek, bilgisini arttırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen öğretim üye ve yardımcılarına eğitimöğretim ödeneği ödenmez. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcıları, bunlardan akademik idari görevi olan rektör, dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığı tutarının onikide biri eğitim-öğretim ödeneği olarak ödenir. Ders verme yükümlülüğü olmayan öğretim elemanları eğitimöğretim ödeneğinden yararlanabilir mi? Ders verme yükümlülüğü olmamasına rağmen Yükseköğretim Kanunu nun 33. maddesi uyarınca atanan ve bu maddede belirtilen görevleri fiilen yürüten araştırma görevlileri eğitim-öğretim ödeneğinden yararlandırılır. Geçici olarak görevinden ayrılan öğretim elemanlarına eğitim-öğretim ödeneği verilir mi? 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca başka yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanları eğitim-öğretim ödeneğini yeni göreve başladıkları kurumdan almaya devam eder sayılı Kanunun 33, 38 ve 39. maddeleri uyarınca görevlendirilen öğretim elemanlarına görevli oldukları süreler için eğitim-öğretim ödeneği ödenmez. Yıllık izine ayrılan, mazeret ya da hastalık izni kullanan, geçici görevle başka yerlere gidenler ya da kurumu temsilen gönderilen öğretim elemanlarına eğitim-öğretim ödeneği verilmeye devam edilir.

18 AKIŞ NO: 18 FATURA ÖDEME İŞ AKIŞI Birime ulaşan fatura Tahakkuk Servisine gönderilir. Ödeme yapılacak fatura Tahakkuk Servisi tarafından incelenir, resmi kullanım olduğu üzerine belirtilerek imzalanır. Duruma göre icmal ve harcama talimatı düzenlenir. Tahakkuk servisi tarafından Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) / Harcama Yönetim Sistemi ne ilgili şifreyle giriş yapılarak ödenek durumu kontrol edilir. Yeterli ödenek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıyla irtibat kurularak ek ödenek talep edilir. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) / Harcama Yönetim Sistemi üzerinden Ödeme emri belgesi hazırlanır ve 3 nüsha bilgisayar çıktısı alınır. Ödeme emrine fatura ve ilgili belgeler (icmal, harcama talimatı) eklendikten sonra 2 nüsha ödeme evrakı hazırlanır. Hazırlanan ödeme evrakları Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilir. Diğer nüsha ilgili dosyaya kaldırılır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ulaşan ödeme evrakı kontrol edildikten sonra herhangi bir eksiklik ya da hata yoksa ödeme yapılır.

19 AKIŞ NO: 19 GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ÖDENMESİ İŞ AKIŞI Giresun yeterli sayıda öğretim elemanı sağlayamayan ve sosyo-ekonomik açıdan az gelişmiş yerleşim yerleri arasında mı? Öğretim elemanı bulunduğu yükseköğretim kurumunda kadrolu olarak fiilen çalışıyor mu? Öğretim elemanlarına almış oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara, yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim yerlerine göre belirlenen oranların uygulanması sonucu bulunacak miktarda geliştirme ödeneği ödenir. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim kurumları arasında yer almayan üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları geliştirme ödeneğinden yararlanamaz. Üniversitelerinde fiilen görev yapmayan, 2547 sayılı Kanunun 35, 40/b ve 41. maddeleri uyarınca başka yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlar ile, başka üniversitelere rektör veya dekan olarak atananlara kadrolarının bulunduğu fakültelerde geliştirme ödeneği ödenmez sayılı Yasanın 40/a maddesine göre ders vermek için kendi üniversitesinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere görevlendirilen öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği, kadrolarının bulunduğu üniversiteden ödenir. Geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan ancak, fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olan Yükseköğretim Kurumlarına Rektör, Dekan, Yüksekokul Müdürü, Enstitü Müdürü ve Konservatuar Müdürü olarak atanan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenir sayılı Kanunun 33. maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim yapmak için yurt dışına gönderilenlere, aynı Kanunun 38. maddesi ile diğer özel Kanunlara göre üniversite dışında görevlendirilenlere, kısmi statüde çalışanlara geliştirme ödeneği ödenmez. Geçici olarak görevden ayrılan öğretim elemanları geliştirme ödeneğinden yararlanabilir mi? Yükseköğretim kurumunda fiilen görev yapan Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlilerine yapılacak geliştirme ödeneği fiilen göreve başlandığı tarihten itibaren tam ödenir. Geliştirme ödeneği bütün öğretim elemanları aynı oranda mı yapılır? 2547 sayılı Yasanın 39. maddesi uyarınca yapılan 15 günlük yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler, yıllık izin, 15 günü aşmayan mazeret izinleri, hastanede yatarak tedavi görülen süreler, bir defada ya da ayrı ayrı alınan raporlar ve refakatçi olarak kullanılan izinler için geliştirme ödeneği verilir. Ancak, ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne sebeple olursa olsun bir takvim yılı içerisinde 30 günü geçemez. Aşan süreler için geliştirme ödeneği kesilir. Uzman, Okutman, Öğretim Görevlisi gibi kadrolara atanan öğretim elemanlarına öğretim üyelerine ödenen miktarın yarısı kadar geliştirme ödeneği ödenir.

20 AKIŞ NO: 20 HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORTU KİMLER NASIL ALABİLİR İŞ AKIŞI Devlet memuru 1, 2 ve 3. derece kadrolardan birine atanmış mı? Memur kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları için pdb.giresun.edu.tr adresinden matbu yeşil pasaport talep formunu indirir. Formun ilgili kısımlarını bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurur, arkalı önlü tek sayfa olacak şekilde çıktısını alır ve imzalar. Forma son 6 ayda çekilmiş biyometrik bir resmini yapıştırarak Personel Dairesi Başkanlığı na verir. Resimlerin üzeri mühürlenmiş, yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmış olan form dilekçe yanında çalıştığı kurumu ve kadro derecesini gösteren mühürlü resmi yazı ve personel bilgilerini içeren İlgili Makama yazılan yazı alınarak Emniyet müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü ne verilir. Bu dereceli kadrolara atanmamış olanlar hususi damgalı yeşil pasaport alamaz. 2 adet biyometrik fotoğraf, T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, miktarı Maliye Bakanlığı nca belirlenen pasaport cüzdan bedelinin Ziraat Bankası ya da Vergi Dairesine yatırıldığına dair makbuz ve varsa daha önce alınmış pasaportlar Pasaport Şube Müdürlüğündeki görevliye verilir. Memurla birlikte yaşayıp öğrenimlerine devam eden bekar ve iş sahibi olmayan çocuklar 25 yaşını doldurana kadar, 18 yaşından büyük olsa dahi memurun yanında yaşayan bekar, işsiz, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklar hususi damgalı yeşil pasaport alır. 18 yaşından büyük çocuklar ailelerinin haklarından yararlanabilir mi? Kadrosu uygun olmayanlar yeşil pasaport alamaz. Birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadroların birinde çalışırken emekli olan, istifa eden, vefat eden memurlar yeşil pasaport alabilir mi? 18 yaşından büyük okumayan, işsiz ve bekar çocuklar ailesi ile birlikte otursa dahi anne ya da babanın haklarından yararlanarak yeşil pasaport alamaz. Birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadroların birinden emekli olan, istifa ederek ayrılan memurlar ile aynı dereceli kadrolardan birinde çalıştıkları sırada vefat edenlerin dul eşleri başkası ile evlenmemiş olmak şartıyla yeşil pasaport alır. Pasaport Şube Müdürlüğü nde görevli memura parmak izleri verilir. Fotoğraf ve diğer bilgiler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra verilen çıktılar ilerde kullanmak üzere saklanır. Daha önce parmak izi vermiş olanlar fotokopilerini evrakları inceleyen görevliye verir. 5 yıl süreli çipli hususi damgalı yeşil pasaport üç, beş gün içerisinde kargo ile adresinize gönderilir.

21 AKIŞ NO : 21 ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI Anabilim Dalı Başkanı seçim süreci başlatılır. Anabilim dalında başkan olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısı en çok iki kişi mi? Başkan, Dekan tarafından belirlenir. Anabilim Dalında görevli Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlileri Dekan tarafından toplantıya çağrılır. Seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır. Eşitlik ihtimaline karşı yeteri kadar oy ve zarf yedekte bekletilir. İkinci tura geçilir. İlk turda Seçime üye tam sayısının yarısından bir fazlası katıldı mı? Üyelere seçimin yapılacağı yer, tarih ve saat yeniden bildirilir. İkinci turda salt çoğunluğu Seçim tamamlanır, sonuç bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. İkinci turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi? Üçüncü tura geçilir. Üyelere seçimin yapılacağı tarih yeniden bildirilir. Üçüncü turda Dekan, seçime katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyunu alan adayı Anabilim Dalı Başkanı adayı olarak belirler. Üçüncü turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi? Dördüncü tura geçilir. Dördüncü turda alınan oylar eşit mi? Beşinci tura geçilir. Dekan eşit oy alanlardan birini Anabilim Dalı Başkanı olarak belirler. Dekan salt çoğunluğa bakmadan en çok oyu alan adayı anabilim dalı başkan adayı olarak belirler. Beşinci turda alınan oylar eşit mi? Rektör Anabilim Dalı Başkanını atar. Belirlenen adayın ikinci bir idari görevi var mı? Salt çoğunluğa bakılmadan en çok oyu alan aday, Dekan tarafından başkan adayı olarak belirlenir. Dekan Anabilim Dalı Başkanını atar, atama Rektörlüğe ve ilgili Bölüme bildirilir. Üyelere seçimin yapılacağı tarih yeniden bildirilir. Dördüncü turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi? Oylama evrakları, tutanak ve yapılan yazışmaların bir sureti seçilen başkanın özlük dosyasına konur.

22 AKIŞ NO: 22 BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI Bölüm Başkanını belirlemek üzere, Dekanlık tarafından bölümdeki Anabilim Dalı Başkanlarının yazılı görüşleri istenir. Dekan, Anabilim Dalı Başkanlarının yazılı görüşlerini dikkate alarak, Bölüm Başkanı adayını belirler. Bölüm Başkanı adayının ikinci bir idari görevi var mı? Dekan, Bölüm Başkanını atar, atama Rektörlük Makamına ve bölüme bildirilir. Bölüm Başkanı atama onayı Rektöre sunulur. Rektörün onayından sonra Bölüm Başkanı atanarak, görevine başlar.

23 AKIŞ NO : 23 FAKÜLTE KURULUNA PROFESÖR ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI Seçim yapmak üzere, kadrolu profesör öğretim üyeleri Dekanlık tarafından toplantıya davet edilir. Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır. İkinci tura İlk turda Seçime üye tam sayısının yarıdan bir fazlası katıldı mı? Seçim Dekanın belirleyeceği gün ve saate tekrarlanır. İkinci turda Seçim sonucu katılanların düzenleyeceği bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Seçilen Profesör adayı kurul toplantılarına katılmaya başlar. Seçim sonucu Rektörlüğe bildirilir. Oy pusulaları, tutanaklar, yapılan yazışmalar birer örneği seçilen adayın özlük dosyasına konur. Üçüncü tura Üçüncü turda Dördüncü tura Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi? Dekan seçime katılanların salt çoğunluğa bakmadan, en fazla oyu alan adayı Fakülte Kurulu Profesör Temsili Üyesi olarak atar. Beşinci tura Beşinci turda da alınan oylar eşit mi? Dekan, beşinci tur sonunda eşit oy alanlardan birini Fakülte Kuruluna Profesör Temsilci Üye olarak atar.

24 AKIŞ NO : 24 FAKÜLTE KURULUNA DOÇENT ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI Seçim yapmak üzere, kadrolu Doçent öğretim üyeleri Dekanlık tarafından toplantıya davet edilir. Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır. İkinci tura geçilir. İlk turda Seçime üye tam sayısının yarıdan bir fazlası katıldı mı? Seçim Dekanın belirleyeceği gün ve saate tekrarlanır. İkinci turda Seçim sonucu katılanların düzenleyeceği bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Seçilen Profesör adayı kurul toplantılarına katılmaya başlar. Seçim sonucu Rektörlüğe bildirilir. Oy pusulaları, tutanaklar, yapılan yazışmalar birer örneği seçilen adayın özlük dosyasına konur. Üçüncü tura geçilir. Üçüncü turda Dördüncü tura geçilir. Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi? Dekan seçime katılanların salt çoğunluğa bakmadan, en fazla oyu alan adayı Fakülte Kurulu Doçent Temsili Üyesi olarak atar. Beşinci tura geçilir. Beşinci turda da alınan oylar eşit mi? Dekan, beşinci tur sonunda eşit oy alanlardan birini Fakülte Kuruluna Doçent Temsilci Üye olarak atar.

25 AKIŞ NO : 25 FAKÜLTE KURULUNA YARDIMCI DOÇENT ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI Seçim yapmak üzere, kadrolu Yardımcı Doçent öğretim üyeleri Dekanlık tarafından toplantıya davet edilir. Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır. İkinci tura geçilir. İlk turda Seçime üye tam sayısının yarıdan bir fazlası katıldı mı? Seçim Dekanın belirleyeceği gün ve saate tekrarlanır. İkinci turda Seçim sonucu katılanların düzenleyeceği bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Seçilen Yardımcı Doçent adayı kurul toplantılarına katılmaya başlar. Seçim sonucu Rektörlüğe bildirilir. Oy pusulaları, tutanaklar, yapılan yazışmalar birer örneği seçilen adayın özlük dosyasına konur. Üçüncü tura geçilir. Üçüncü turda Dördüncü tura geçilir. Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi? Dekan seçime katılanların salt çoğunluğa bakmadan, en fazla oyu alan adayı Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsili Üyesi olarak atar. Beşinci tura geçilir. Beşinci turda da alınan oylar eşit mi? Dekan, beşinci tur sonunda eşit oy alanlardan birini Fakülte Kuruluna Yardımcı Doçent Temsilci Üye olarak atar.

26 AKIŞ NO : 26 FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA PROFESÖR ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI Dekan, Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör temsilci üye seçmek üzere Fakülte Kurulu üyelerini toplantıya davet eder. Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır. Seçim, bir sonraki Fakülte Kurulu toplantısında yapılır. Seçime üye tam sayısının yarıdan bir fazlası katıldı mı? Oylar sayılarak, sonuç açıklanır. Dekan, seçime katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyunu alan adayı Yönetim Kurulu üyesi olarak atar. İlk turda Atama, bölüme, seçilene ve Rektörlüğe yazı ile bildirilir. İkinci tura Oy pusulaları, tutanak, yapılan yazışmaların bir sureti seçilen üyenin özlük dosyasına konur. İkinci turda Üçüncü tura Beşinci tur sonunda da oyların eşit çıkması halinde Dekan, eşit oy alanlardan birini doçent temsilci üye olarak atar. Üçüncü turda sağlayan aday Beşinci turda alınan oylar eşit mi? Beşinci tura Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi? Dördüncü tura geçilir.

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OPERASYONEL SÜREÇLER 1-İç Kontrol Temel Süreci Kontrol Ortamı Alt Süreci Risk Değerlendirme Alt Süreci Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci Bilgi ve

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR Dayanak: Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914) Kaynak:http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7A2395174CFB32E18FA5

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması Akademik Personelin İzin Kullanımı Akademik Personel İzin Kullanımı İş Akış Süreci İzin Talebi İlgili Personel Mazeret(10 gün) veya s e n e l i k i z i n için izin formu doldurur. Form Bölüm Başkanlığına

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI 10.11.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde ; -Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13)

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Atatürk Üniversitesi yöneticilerinin yürürlükteki

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı