MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/ / TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR"

Transkript

1 MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu / TR

2 SEWEURODRIVE

3 İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar Emniyet Uyarõlarõ Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ Korozyonun Önlenmesi ve Depolama Şarlarõ Redüktör Ünitesinin Yapõsõ MC..P.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ MC..R.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ Tip Tanõmõ, Etiketler Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ Mekanik Montaj Gerekli Aletler / Yardõmcõ Malzemeler Montaja Başlamadan Önce Ön Çalõşmalar Redüktörün Temeli Dolu Milli Redüktörün Montajõ Kama bağlantõlõ delik milli redüktörlerin montajõ / sökülmesi Delik milli ve sõkma bilezikli redüktörlerin montajõ / sökülmesi Motorun Adaptörle Montajõ Mekanik Montaj Opsiyonlarõ Önemli Montaj Uyarõlarõ Kaplinlerin Montajõ Geri Döndürmez Kilit FXM Mil ucu pompasõ SHP Çelik Konstrüksiyonla Birlikte Montaj Tork kolu VKayõşlõ Tahrik Ünitesinin Montajõ Yağ Isõtõcõ Sõcaklõk sensörü PT SPM Adaptör Fan Yağ/Su Soğutma Sisteminin Bağlanmasõ Yağ/Hava Soğutma Sisteminin Bağlanmasõ Motor pompasõ bağlantõsõ Devreye Alma MC Serisi Endüstriyel Redüktörlerin Devreye Alõnmasõ Geri Döndürmez Kilitli MC Redüktörler MC.. redüktörlerin devre dõşõ bõrakõlmasõ Kontrol ve Bakõm Kontrol ve Bakõm Periyodu Yağlayõcõ Değiştirme Periyodu Redüktörlerde Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ İşletme Arõzalarõ Redüktör Arõzalarõ Montaj Konumlarõ Kullanõlan Semboller MC.P.. serisi endüstriyel redüktörlerin montaj konumlarõ MC.R.. serisi endüstriyel redüktörlerin montaj konumlarõ Yağlayõcõlar MC.. Serisi Endüstriyel Redüktör Yağlayõcõlarõna Genel Bakõş Sõzdõrmazlõk gresleri Yağlayõcõ miktarlarõ Alfabetik Endeks İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 3

4 1 1 Önemli Uyarõlar Emniyet ve Uyarõlar Burada açõklanan emniyet ve uyarõlar mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şok tehlikesi. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Muhtemel sonuçlar: Redüktörde ve ortamda hasar oluşur. Patlamaya karşõ korunma için önemli uyarõlar. Kullanõcõ için tavsiyeler ve faydalõ bilgiler. İşletme kõlavuzundaki talimatlara uyulmasõ, kusursuz bir işletme ve oluşabilecek hasarlarda garanti kapsamõndaki zararlarõn ödenebilmesi için şarttõr. Bu nedenle, redüktör devreye alõnmadan önce bu işletme kõlavuzu dikkatlice okunmalõdõr. İşletme kõlavuzunda servis çalõşmalarõ ile ilgili önemli bilgiler bulunduğundan, redüktöre yakõn bir yerde muhafaza edilmelidir. Siparişte belirtilen montaj konumu değiştirileceği zaman mutlaka SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr! MC.. serisi endüstriyel redüktörler yağ doldurulmadan teslim edilir. Etiket üzerindeki bilgileri dikkate alõnõz. "Mekanik Montaj" ve "Devreye Alma" bölümlerindeki uyarõlarõ dikkate alõnõz! Atõk Toplama Geçerli olan güncel yönetmelikleri dikkate alõnõz: Gövde parçalarõ, dişliler, miller ve sürtünmesiz yataklar çelik hurdasõ olarak atõk toplama yerlerine verilmelidir. Bu durum, özel atõk toplama sistemi bulunmayan pik döküm parçalar için de geçerlidir. Atõk yağlarõ toplayõn ve kurallara uygun olarak atõk yağ toplama yerlerine teslim edin. 4 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

5 2 2 Emniyet Uyarõlarõ Ön bilgiler Aşağõdaki emniyet uyarõlarõ öncelikle MC serisi endüstriyel redüktörler kullanõldõğõnda geçerlidir. R, F, K, S serisi redüktör üniteleri veya DR/DT/DV serisi motorlar kullanõldõğõnda, bu redüktörlerin ve motorlarõn işletme kõlavuzlarõnda belirtilen emniyet uyarõlarõ da ayrõca dikkate alõnmalõdõr. Bu kõlavuzun her bölümünde verilen ilave emniyet talimatlarõ da ayrõca dikkate alõnmalõdõr. Genel Bilgiler Endüstriyel redüktörler ve motorlar çalõşõrken ve çalõşma sonrasõ gerilim altõnda olabilir, parçalarõ hareket halinde bulunabilir ve hatta yüzey sõcaklõklarõ oldukça yüksek olabilir. Taşõma, depolama, yerleştirme veya montaj, bağlantõ, işletmeye alma, bakõm ve onarõm çalõşmalarõ sadece uzman elemanlar tarafõndan ve aşağõdaki noktalar mutlaka dikkate alõnarak gerçekleştirilmelidir: İlgili detaylõ açõklamalõ işletme kõlavuzu(larõ) ve devre şemalarõ Endüstriyel redüktörde bulunan ikaz ve emniyet etiketleri Sisteme özgü talimatlar ve ihtiyaçlar Emniyet ve kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve yerel yönetmelikler Aşağõdaki durumlarda hayati tehlike veya maddi hasar oluşabilir: Amacõna uygun olmayan kullanõm Yanlõş montaj veya kullanõm Gerekli koruyucu kapaklarõn veya muhafazalarõn izinsiz olarak çõkartõlmasõ Amacõna Uygun Kullanõm Endüstriyel redüktörler ticari tesislerde kullanõlmak üzere tasarlanmõştõr. Geçerli standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak çalõşõrlar. Teknik veriler ve izin verilen kullanõm şartlarõ cihazõn etiketinde ve bu dokümantasyonda belirtilmiştir. Verilen bütün bu değerlere uyulmalõdõr! Taşõma Ürün teslim alõnõrken içeriğinin taşõma sürecinde hasar görüp görmediği derhal kontrol edilmelidir. Olasõ hasarlar derhal nakliye şirketine bildirilmelidir. Cihaz böyle durumlarda devreye alõnmamalõdõr. Devreye Alma / İşletme Bağlanmadan önce dönme yönünün doğru olup olmadõğõnõ kontrol edin (dönerken normal olmayan sürtünme seslerine dikkat edin). Deneme süreci için, kamayõ çõkõş elemanlarõnõ bağlamadan emniyete alõn. Denetleme ve koruma donanõmlarõ deneme sürecinde de devre dõşõ bõrakõlmamalõdõr. Normal işletmeden farklõ bir durum oluştuğunda (yüksek sõcaklõklar, sesler, salõnõmlar) ana motor kapatõlmalõ ve sebebi tespit edilmelidir. SEWEURODRIVE a danõşõlmasõ gerekebilir. Kontrol / Bakõm "Kontrol ve Bakõm" bölümündeki uyarõlarõ dikkate alõnõz! İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 5

6 2 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ Kaldõrma halkalarõ Kaldõrma halkalarõnõn vidalarõnõ (1) iyice sõkõn. Bu halkalar sadece endüstriyel redüktörün ve bir adaptör üzerinden bağlanan motorun ağõrlõğõnõ kaldõrmak için tasarlanmõştõr ve üzerlerine ilave yük binmemelidir. Düşey montaj konumu (V) Dik montaj konumu (E) Yatay montaj konumu (L) [1] [1] [1] [1] Resim 1: Kaldõrma halkalarõnõn konumlarõ 51375AXX Ana redüktör sadece, halat veya zincirle üzerinde bulunan kaldõrma halkalarõndan kaldõrõlmalõdõr. Redüktörün ağõrlõğõ etiketinde veya boyut föyünde verilmiştir. Buralara belirtilen yüklere ve talimatlara kesinlikle uyulmalõdõr. Kaldõrma zincirlerinin veya halatlarõnõn boylarõ, aralarõndaki açõ maksimum 45 olacak şekilde ayarlanmalõdõr. Motorda, yardõmcõ veya ön redüktörde bulunan kaldõrma halkalarõ taşõmak için kullanõlmamalõdõr ( aşağõdaki şekiller)! Resim 2: Motor üzerindeki kaldõrma halkalarõ kullanõlmamalõdõr AXX 6 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

7 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ 2 Resim 3: Motor üzerindeki kaldõrma halkalarõ kullanõlmamalõdõr AXX Gerektiğinde uygun ve yeterli boyutta bir taşõyõcõ kullanõlmalõdõr. Mevcut taşõma emniyetleri işletmeye almadan önce çõkartõlmalõdõr. Motor Adaptörlü MC.. Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ MC.P.. / MC.R.. serisi motor adaptörlü ( aşağõdaki şekil) sadece kaldõrma kayõşlarõ (1) ve halatlarõ (2) veya zincirleri ile 90 (dik) ile 70 arasõnda bir açõda taşõnmalõdõr [1] [2] [1] [2] <70 Resim 4: Motor adaptörlü endüstriyel redüktörlerin taşõnmasõ Motordaki taşõma halkalarõ kullanõlmamalõdõr 52110AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 7

8 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ MC.. endüstriyel redüktörlerin temel çerçeve ile taşõnmasõ Bir çelik konstrüksiyon üzerinde bulunan MC endüstriyel redüktörler ( aşağõdaki şekil) sadece temel çerçeveye dik olarak, gergin halat (1) veya zincirlerle (90 açõda) taşõnmalõdõr: [1] [1] Resim 5: Temel çerçeve üzerindeki bir MC.. endüstriyel redüktörün taşõnmasõ 51376AXX Motor tablasõ üzerindeki MC.. serisi endüstriyel redüktörlerin taşõnmasõ Bir motor tablasõ üzerindeki MC serisi redüktörler ( aşağõdaki şekil) sadece kaldõrma kayõşlarõ [1], halatlarõ [2] veya zincirleri ile 90 (dik) ile 70 arasõnda bir açõda taşõnmalõdõr. [1] [2] [1] [2] <70 Resim 6: Motor tablasõ üzerindeki MC.. serisi bir endüstriyel redüktörün taşõnmasõ 52081AXX 8 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

9 90 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ 2 VKayõşlõ MC.. serisi endüstriyel redüktörlerin taşõnmasõ VKayõşlõ MC serisi endüstriyel redüktörler (motor boyutlarõ 200 e kadar) sadece kaldõrma halatlarõ [2] ile taşõnmalõdõr. Motor üzerinde bulunan kaldõrma halkalarõ taşõmak için kullanõlmamalõdõr. [2] [2] [2] Resim 7: VKayõşlõ MC..serisi redüktörlerin taşõnmasõ (motor boyutlarõ 200 e kadar) 52109AXX VKayõşlõ MC serisi redüktörler (motor boyutlarõ 225 ile 315 arasõnda) sadece kaldõrma kayõşlarõ (1) ve halatlarõ ile [2] 90 (dik) açõda taşõnmalõdõr. Motor üzerinde bulunan kaldõrma halkalarõ taşõmak için kullanõlmamalõdõr. [1] [1] 90 [2] [1] [1] [2] Resim 8: 52111AXX VKayõşlõ MC.. serisi redüktörlerin taşõnmasõ (motor boyutlarõ 225 ile 315 arasõ) İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 9

10 2 Korozyonun Önlenmesi ve Depolama Şarlarõ 2.2 Korozyonun Önlenmesi ve Depolama Şarlarõ Genel Bakõş MC serisi endüstriyel redüktörler yağ doldurulmadan teslim edilir. Aşağõdaki tabloda verilen depolama sürelerindeki korozyon önleme talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr: Depolama süresi Dõşarõda, üstü kapalõ Depolama şekli İçeride (kuru, sõcak hava, ihtiyaca göre õsõtõlmõş) 6 ay Normal koruma Normal koruma 12 ay SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr Normal koruma 24 ay Uzun süreli koruma SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr 36 ay SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr Uzun süreli koruma Deniz nakliyatõ, denize yakõn yerlerde depolama SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr Uzun süreli koruma Normal koruma Redüktör bir plaka üzerine bağlõ olarak ve üzeri örtülmeden teslim edilir. Redüktör içinin korunmasõ: MC serisi redüktörler koruyucu bir yağ kullanarak test edilmiştir. Yağ segmanlarõna ve conta yüzeylerine yatak gresi sürülmüştür. Boyanmamõş yüzeylere ve yedek parçalara SEWEURODRIVE tarafõndan fabrika çõkõşõ koruyucu bir tabaka uygulanmõştõr. Bu koruyucu tabaka montaj öncesi veya başka donanõmlarõn yüzeylerine monte etmeden önce, solventlerle temizlenmelidir. Küçük yedek parçalar ve cõvata, somun, gibi detay parçalarõ korozyon önleyici plastik torbalar (VCIKorozyon önleyici torba) içerisinde teslim edilmektedir. Dişli delikler ve kör delikler plastik tapalarla kapatõlmõştõr. Burada uygulanan korozyon önlemi uzun süre depolama veya nemli ortamlar için yeterli değildir. Redüktörün korozyon korunmasõndan kullanõcõ sorumludur. Havalandõrma tapasõ (Konumu "Montaj Konumlarõ" bölümü) fabrika tarafõndan takõlmõştõr. 10 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

11 Korozyonun Önlenmesi ve Depolama Şarlarõ 2 Uzun süreli koruma Redüktör deniz nakliyatõna uygun bir kontrplak kutu içerisinde ambalajlanmõş olarak teslim edilir. Böylece neme veya darbelere karşõ korunur. SEWEURODRIVE, uzun süre depolamada veya tuzlu havalarda korunma gerektiğinde, deniz nakliyatõna uygun ambalajõn kullanõlmasõnõ önermektedir. Normal koruma önlemlerinin yanõ sõra redüktörün iç kõsmõnõn korunmasõ için: Yağ doldurma açõklõğõ üzerinden bir buhar fazõ inhibitörü (VPI = Vapor Phase Inhibitor) şeklinde bir solvent püskürtülür (Referans değer: Her m 3 için 0,5 litre % 10 luk bir solvent). İnhibitörler uçucu, katõ maddelerdir ve kapalõ alanlara uygulandõklarõnda, ortam havasõnõ buharlarõ ile doymuş hale getirirler. Redüktörün iç kõsmõ bu şartlar altõndaki bir ortama maruz kaldõğõnda, redüktörün iç kõsõmlarõnda korozyon önleyici, görünmez bir VPIfilm tabakasõ oluşur. Bu önlem uygulandõktan sonra, redüktör kapatõlmadan önce, oluşan solvet buharlarõ (metanol, etanol) buharlaşmõş olmalõdõr. Havalandõrma vidasõ (Pozisyon "Montaj Konumlarõ" bölümü) bir kapak vidasõ ile değiştirildi. Havalandõrma vidasõ, devreye almadan önce, tekrar redüktöre takõlmalõdõr. Bu uzun süreli koruma işlemi 24 veya 36 ay sonra tekrarlanmalõdõr ( Korozyon Önleme Talimatlarõna Genel Bakõş) Redüktör kesinlikle açõk ateşe, kõvõlcõmlara veya sõcak nesnelere yakõn yerlerde açõlmamalõdõr. Bu durumda solvent buharlarõ alev alabilir. Çalõşan elemanlarõ solvent buharlarõna karşõ korumak için önlemler alõnmalõdõr ve hem uygulama esnasõnda hem de solventin buharlaşmasõ safhasõnda açõk ateş yakõlmamalõdõr. Boyanmamõş yüzeylere ve yedek parçalara SEWEURODRIVE tarafõndan fabrika çõkõşõ koruyucu bir tabaka uygulanmõştõr. Bu koruyucu tabaka montaj öncesi veya başka donanõmlarõn yüzeylerine monte etmeden önce temizlenmelidir. Küçük yedek parçalar ve cõvata, somun, gibi detay parçalarõ korozyon önleyici plastik torbalar (VCIKorozyon önleyici torba) içerisinde teslim edilmektedir. Dişli delikler ve kör delikler plastik tapalarla kapatõlmõştõr. İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 11

12 3 MC..P.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ 3 Redüktör Ünitesinin Yapõsõ Aşağõda verilen resimler redüktörü prensip olarak göstermektedir. Bu resimler sadece yedek parçalarõn yerlerini tayin etmek için kullanõlmalõdõr. Redüktörün büyüklüğüne ve uygulama tipine göre farklõlõklar gösterebilir! 3.1 MC..P.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ [070] [010] [199] [110] [195] [180] [725] [299] [210] [295] [243] [025] [015] [195] [110] [131] [100] [210] [295] [242] [130] [231] [201] [725] [331] [301] [395] [310] [342] [399] [443] [495 ] [410] [040] [434] [495] [340] [480] [310] [438] [395] [401] [430] [411] [001] MC2P.. [075] [342] Resim 9: MC.P.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ 51718AXX [001] Redüktör gövdesi [131] Mil kamasõ [299] Dişli [410] Rulman [010] Rulman kapağõ [180] Mil keçesi [301] Pinyon mili [411] Rulman [015] Rulman kapağõ [195] Şim [310] Yatak [430] Mil kamasõ [025] Rulman kapağõ [199] Son dişli [331] Mil kamasõ [434] Kapak [040] Rulman kapağõ [201] Pinyon mili [340] Mesafe burcu [438] Kovan [070] Redüktör kapağõ [210] Yatak [342] Mesafe burcu [443] Ara kovanõ [075] Montaj kapağõ [231] Mil kamasõ [395] Şim [480] Mil keçesi [100] Çõkõş mili [242] Mesafe burcu [399] Dişli [495] Şim [110] Yatak [243] Mesafe burcu [401] Tahrik mili [725] Kaldõrma halkasõ [130] Mil kamasõ [295] Şim 12 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

13 MC..R.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ MC..R.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ [070] [010] [130] [199] [110] [195] [180] [131] [100] [015] [195] [110] [725] [299] [210] [243] [295] [210] [295] [242] [231] [201] [331] [725] [301] [341] [399] [340] [430] [410] [395] [310] [495] [342] [25] [001] [401] [310] [395] [422] [025] [342] [080] [423] [480] [040] [411] [470] [436] Resim 10: MC.R.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ 51399AXX [001] Redüktör gövdesi [131] Mil kamasõ [299] Dişli [410] Yatak [010] Rulman kapağõ [180] Mil keçesi [301] Pinyon mili [411] Yatak [015] Rulman kapağõ [195] Şim [310] Yatak [422] Yatak burcu [025] Rulman kapağõ [199] Son dişli [331] Mil kamasõ [423] Yatak burcu [040] Kapak [201] Pinyon mili [340] Mesafe burcu [430] Mil kamasõ [070] Redüktör kapağõ [210] Yatak [341] Mesafe burcu [436] Burç [080] Rulman kapağõ [231] Mil kamasõ [342] Mesafe burcu [470] Sõkma somunu [100] Çõkõş mili [242] Mesafe burcu [395] Şim [480] Mil keçesi [110] Yatak [243] Mesafe burcu [399] Konik dişli [495] Şim [130] Mil kamasõ [295] Şim [401] Konik pinyon mili [725] Kaldõrma halkasõ İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 13

14 3 Tip Tanõmõ, Etiketler 3.3 Tip Tanõmõ, Etiketler Tip tanõmõ için örnek MC 2 R L S F 05 Boyut: Redüktörün montaj şekli: F = Ayak bağlantõsõ T = Tork kolu Çõkõş mili tipi (LSS): S = Dolu milli H = Delik milli (kamalõ veya sõkma bilezik bağlantõlõ) Montaj konumu: L = Yatay montaj V = Düşey montaj E = Dik montaj Redüktör tipi R = Helisel konik dişli redüktör P = Helis dişli redüktör Redüktör kademeleri: 2 = 2 kademeli 3 = 3 kademeli Endüstriyel redüktörün serisi 14 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

15 Tip Tanõmõ, Etiketler 3 Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE SEWEURODRIVE Bruchsal/Germany Typ Nr. 1 Pe Fs MC3RLHF kw 55 1,6 Nr. 2 MN2 Year K34567 knm 35, n r/min 1480/23,9 i 61,883 : 1 kg 780 Lubricant CLP 220 MINER.ÖL/ca. 33 liter Number of greasing points: 4 Made by SEW AXX Açõklama Typ Tip tanõmõ Nr. 1 Seri numarasõ 1 Nr. 2 Seri numarasõ 2 P e [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü F S İşletme katsayõsõ (servis faktörü) n [r/min] Giriş / Çõkõş devir sayõsõ kg [kg] Ağõrlõk i Tam redüksiyon oranõ Lubricant Yağ çeşidi ve viskozite sõnõfõ / Yağ miktarõ M N2 [knm] Redüktörün nominal torku Year İmalat yõlõ Number of greasing points [pcs] Gresörlük sayõsõ İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 15

16 3 Tip Tanõmõ, Etiketler Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE Finlandiya SEWEURODRIVE Karkkila/Finland EURODRIVE Type : MC3RLHT03 Nr : K2432 n1 : 1470 i ex : : 1 SYNT 460EPPA0 3 ISO VG Nr. of greasing points pcs PK1: 30 Fs: 2.08 rpm mass: 310 YEAR: 2002 oil according to MOM Oil qty ~11 See Mounting Operating and Maintenance instructions (MOM) Made in Finland kw kg l 51355AXX Açõklama Type Tip tanõmõ P K1 [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü F S İşletme katsayõsõ (servis faktörü) n 1 [rpm] Giriş devir sayõsõ mass [kg] Ağõrlõk i ex Tam redüksiyon oranõ YEAR İmalat yõlõ Oil qty [l ] Yağ dolum miktarõ Nr. of greasing points [pcs] Gresörlük sayõsõ ISO VG Yağ çeşidi ve viskozite sõnõfõ Nr Redüktör üreticisinin numarasõ Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE Çin SEWEURODRIVE MC3PLHF04 EURODRIVE PK1 = 55 KW 1500 i Type S.O. Pe ne r / min na r / min Ma kg IM KNM 65 Nm ISO VG460 Refer to lubrication schedule 51965AXX Açõklama Type Tip tanõmõ IM Milin konumu P e [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü M a [Nm] Çõkõş milindeki çõkõş torku n e [r/min] Giriş devir sayõsõ n a [r/min] Çõkõş devir sayõsõ i Tam redüksiyon oranõ S.O. Sipariş numarasõ 16 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

17 Tip Tanõmõ, Etiketler 3 Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE Singapur SEWEURODRIVE MC3PLHF04 EURODRIVE PK1 = 55 KW 1500 i Type S.O. Pe Ma PTE LTD Singapore ne r / min na r / min kg IM KNM 65 Nm ISO VG460 Refer to lubrication schedule Assembled in Singapore 51351AXX Açõklama Type Tip tanõmõ IM Milin konumu P e [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü M a [Nm] Çõkõş milindeki çõkõş torku n e [r/min] Giriş devir sayõsõ n a [r/min] Çõkõş devir sayõsõ i Tam redüksiyon oranõ S.O. Sipariş numarasõ Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE Brezilya Açõklama SEW DO BRASIL LTDA Typo EURODRIVE MC3PLS / KW No Pe ne i fs Rod. Pres. Dutra Km 208 CEP GUARUHOSSP C.G.C / IM Ma rpm na kg OLEO ISO VG 460 EP _ 45 LITROS BR1 Use Mobil Lubrificaçâo conforme Manual Industria Brasileira Typo Tip tanõmõ P e [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü M a [Nm] Çõkõş milindeki çõkõş torku n e [rpm] Giriş devir sayõsõ n a [rpm] Çõkõş devir sayõsõ i Tam redüksiyon oranõ IM Milin konumu f S İşletme katsayõsõ (servis faktörü) No Sipariş numarasõ BR1 Redüktör üreticisinin numarasõ 13 rpm Nm 51598AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 17

18 3 Tip Tanõmõ, Etiketler Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE ABD SEWEURODRIVE, INC. USA SEW EURODRIVE MC3PESF03 Type Compact Reducer S.O. In 1750 rpm Out rpm HP 15 Torque Ibin Ratio Service Factor Shaft Position 24 Min Amb 0 C Max Amb 40 C Lubrication SYN. ISOV64607EP: 8 GALS See Operating Instructions MEMB E R O F 51349AXX Açõklama Type Tip tanõmõ In [rpm] Giriş devir sayõsõ Out [rpm] Çõkõş devir sayõsõ HP [HP] Çõkõş milindeki işletme gücü Torque [lbin] Çõkõş mili torku Ratio Tam redüksiyon oranõ Service Factor İşletme katsayõsõ (servis faktörü) Shaft Position Milin konumu Min Amb [ C] Minimum ortam sõcaklõğõ Maks. Amb [ C] Maksimum ortam sõcaklõğõ Lubrication Yağ çeşidi ve miktarõ S.O. Sipariş numarasõ 18 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

19 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri Aşağõdaki şekillerde gösterilen mil konumlarõ (0, 1, 2, 3, 4) ve dönme yönleri, dolu ve delikli tip çõkõş milleri (LSS) için geçerlidir. Diğer mil konumlarõnda veya geri döndürmez kilitli redüktörlerde SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr. MC.P.S.. için montaj ve mil konumlarõ Aşağõdaki montaj konumlarõ (ayrõntõlõ montaj konum bilgileri "Montaj Konumlarõ" bölümü) ve mil konumlarõ (0, 1, 2, 3, 4) mümkündür: Yatay montaj konumu (L) Düşey montaj konumu (V) Dik montaj konumu (E) Resim 11: MC.P.S.. için montaj ve mil konumlarõ 52032AXX MC.P.H.. için montaj ve mil konumlarõ Resim 12: MC.P.H.. için montaj ve mil konumlarõ 52033AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 19

20 3 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri MC.R.S.. için montaj ve mil konumlarõ Yatay montaj konumu (L) Düşey montaj konumu (V) Dik montaj konumu (E) Resim 13: MC.R.S.. için montaj ve mil konumlarõ 52034AXX MC.R.H.. için montaj ve mil konumlarõ Resim 14: MC.R.H.. için montaj ve mil konumlarõ 52035AXX 20 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

21 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri 3 Dönme yönleri Çõkõş milinin (LSS) dönme yönleri: Dönme yönü MC.P.S.. MC.R.S.. Redüktör tipi MC.P.H.. MC.R.H.. Saat yönünde (CW) 52036AXX 51383AXX Saatin aksi yönde (CCW) 52037AXX 51386AXX MC2P.. serisi endüstriyel redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ Aşağõdaki şekillerde, MC2P.. serisi endüstriyel redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ verilmiştir. 2kademeli CCW CW CW CCW CW CCW CW CCW 51391AXX CCW 23 CW CCW 13 CW CW CCW CW CCW 51392AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 21

22 3 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri Endüstriyel MC3P.. serisi redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ Aşağõdaki şekillerde, MC3P.. serisi endüstriyel redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ verilmiştir. 14 3kademeli 24 CW CCW CW CCW CW CCW CCW CW 52038AXX CW CCW 23 CW 13 CCW CW CCW CCW CW 52039AXX 22 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

23 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri 3 Endüstriyel MC.R.. serisi redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ Aşağõdaki şekillerde, MC.R.. serisi iki veya üç kademeli endüstriyel redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ verilmiştir. 2 ve 3 kademeli 04 CW CCW CW CCW CCW CW CW CCW 51389AXX CCW 03 CCW CW CW CCW CW CCW CW 51390AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 23

24 3 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ 3.5 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ MC.. serisi endüstriyel redüktörlerde montaj konumuna bağlõ olarak "çarpma yağlama" veya "banyo yağlama" yöntemleri uygulanõr. Çarpma usulü yağlama MC.. serisi endüstriyel redüktörlerde yatay montaj konumunda (tip tanõmõ MC..L..) standart olarak çarpma usulü yağlama yapõlõr. Çarpma usulü yağlamada yağ seviyesi düşüktür. Dişler ve yataklar çarpan yağ ile yağlanõrlar. Banyo usulü yağlama MC.. serisi endüstriyel redüktörlerde dikey (tip tanõmõ MC..V..) ve dik montaj konumlarõnda (tip tanõmõ MC..E..) standart olarak banyo usulü yağlama yapõlõr. Banyo usulü yağlamada yağ seviyesi, dişlerin ve yatağõn komple yağ içerisinde kaldõğõ bir seviyeye kadar doludur. MC.PV.., MC.RV.. ve MC.RE.. serisi endüstriyel redüktörlerde banyo usulü yağlamada prensip olarak daima yağ genleşme kaplarõ kullanõlõr. Çalõşan redüktörün õsõnmasõ sonucu genleşen yağ bu kapta toplanõr. Montaj konumuna bağlõ olmadan dõş mekanlarda ve çok nemli ortamlarda çelik bir genleşme kabõ kullanõlõr. Bu kap hem dolu hem de delikli tip millerde kullanõlabilir. Genleşme kabõnda bulunan bir membran, yağõ nemli dõş havaya karşõ izole eder. Bu şekilde redüktöre nem girmesi önlenmiş olur. Kullanõlan Semboller Aşağõdaki tabloda şekillerde kullanõlan semboller ve anlamlarõ verilmiştir. Sembol Anlamõ Havalandõrma tapasõ Kontrol açõklõğõ Yağ çubuğu Yağ tahliye tapasõ Yağ doldurma tapasõ Yağ gözetleme camõ Hava tahliye tapasõ 24 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

25 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ 3 Banyo usulü yağlama dik konum MC serisi dik konumdaki (tip tanõmõ MC.PE.. veya MC.RE..) endüstriyel redüktörler için aşağõdaki resimde gösterilen çelik yağ genleşme kablarõ (6) kullanõlõr. [2] [1] [6] [5] [4] [3] Resim 15: Çelik genleşme kaplõ MC.PE../MC.RE.. serisi endüstriyel redüktörler 51586AXX [1] Pürjör borusu [4] Yağ gözetleme camõ [2] Yağ çubuğu [5] Hava tahliye vidasõ [3] Yağ tahliye vidasõ [6] Çelik genleşme kabõ İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 25

26 3 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ Banyo usulü yağlama düşey montaj konumu MC serisi düşey montaj konumundaki (Tip tanõmõ MC.PV.. / MC.RV..) endüstriyel redüktörlerde çelik yağ genleşme kabõ (6) kapağõn yan tarafõnda bulunur. [2] [6] [4] [1] [5] [3] Resim 16: Çelik genleşme kaplõ MC.PV../MC.RV.. serisi endüstriyel redüktörler 51588AXX [1] Pürjör borusu [4] Yağ gözetleme camõ [2] Yağ çubuğu [5] Hava tahliye vidasõ [3] Yağ tahliye vidasõ [6] Çelik genleşme kabõ Kuru ortamlarda pik döküm bir genleşme kabõ (1) kullanõlõr. Bu genleşme kabõ sadece çõkõş mili aşağõya dönük olan montaj konumunda (tip tanõmõ MC.PVSF.. veya MC.RVSF..) kullanõlõr. [2] [1] [3] [4] 51589AXX Resim 17: Pik döküm genleşme kaplõ MC.PVSF../MC.RVSF.. serisi endüstriyel redüktörler [1] Pik döküm yağ genleşme kabõ [3] Yağ çubuğu [2] Hava atma vidasõ [4] Yağ tahliye vidasõ 26 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

27 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ 3 Basõnçlõ yağlama Basõnçlõ yağlama şekli montaj konumundan bağõmsõz olarak siparişe göre öngörülebilir. Basõnçlõ yağlamada yağ seviyesi düşüktür. Yağ banyosuna daldõrõlmayan dişliler ve yataklar, 04 ile 09 arasõndaki boyutlarda bir mil ucu pompasõ ( "Mil ucu pompasõ" bölümü) veya 02 ile 09 arasõndaki boyutlarda bir motorlu pompa ( "Motorlu pompa" bölümü) tarafõndan yağlanõr. Basõnçlõ yağlama aşağõdaki durumlarda kullanõlõr: Dik veya düşey montaj konumunda banyo usulü yağlanma istenmediğinde Giriş devir sayõlarõ çok yüksek ise Redüktörün harici bir yağ/su ( "Yağ/su soğutma tertibatõ" bölümü) veya yağ/hava ( "Yağ/hava soğutma tertibatõ" bölümü) ile soğutulmasõ gerekiyorsa Yağ genleşme kaplarõ ile ilgili diğer açõklamalar "Montaj konumlarõ" bölümünde verilmiştir. İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 27

28 4 Gerekli Aletler / Yardõmcõ Malzemeler 4 Mekanik Montaj 4.1 Gerekli Aletler / Yardõmcõ Malzemeler Teslimat içeriğine aşağõdaki parçalar dahil değildir: Ağzõ açõk anahtar takõmõ Tork anahtarõ (sõkma bilezik bağlantõlar için) Montaj tertibatõ Gerekli olabilecek şimler veya ara kovanlarõ Giriş ve çõkõş elemanlarõ için tespit elemanlarõ Yağlayõcõlar (örn. SEWEURODRIVE ürünü NOCO Fluid) Delik milli redüktörler ( "Kamalõ bağlantõlõ delikli redüktörlerin montajõ/demontajõ): Dişli pim, somun (DIN 934), tespit vidasõ, tespit vidasõ "Redüktör ünitesinin temeli" bölümünde belirtilen tespit parçalarõ Montaj Çalõşmalarõndaki Toleranslar Mil ucu DIN 748 e göre çap toleranslarõ 50 mm olan dolu millerde ISO k6 > 50 mm olan dolu millerde ISO m6 ISO H7 Delik millerde sõkma bilezik için ISO H8 Mil kamasõ yivli Mil ucu çektirme deliği, DIN 332, DS.. şeklinde Flanş Merkezleme kenarõ toleransõ: ISO js7 / H8 4.2 Montaja Başlamadan Önce Bu motor/ redüktörlü motor sadece şu şartlar mevcut ise, monte edilmelidir: Motor güç plakasõ üzerindeki bilgiler, mevcut şebeke gerilimine uygun olmalõdõr Motorda/redüktörlü motorda hasar olmamalõdõr (taşõma veya depolama hasarlarõ) Aşağõdaki işletme şartlarõnõn yerine getirilmiş olduğundan emin olunmalõdõr: Standart redüktörlerde: Ortam sõcaklõğõ "Yağlayõcõlar" bölümünde (standart redüktörlere bakõnõz) verilen yağlayõcõ tablolarõna uygun olmalõdõr, yağsõz, asitsiz, gazsõz, buharsõz, radyasyonsuz vb. Özel uygulamalarda: Tahrik ünitesinin konfigürasyonu ortam şartlarõna uygun olarak gerçekleşmelidir ( Sipariş dokümanlarõ) 4.3 Ön Çalõşmalar Çõkõş milleri ve flanş yüzeylerindeki korozyon önleyici madde, pislikler ve benzeri kirlenmeler temizlenmelidir (piyasada yaygõn olarak bulunan bir solvent kullanõlmalõdõr). Solventlerin mil keçelerinin temas etmemesine dikkat edilmelidir Malzemeye hasar verebilir! 28 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

29 Redüktörün Temeli Redüktörün Temeli Ayaklõ tip redüktörde temel Redüktörün hõzlõ ve emniyetli bir şekilde monte edilebilmesi için doğru temel tipi seçimi ve kurallara uygun temel çizimleri ile gerekli konstrüksiyon ve boyut ölçülerini içeren kapsamlõ bir planlama gereklidir. SEWEURODRIVE aşağõdaki resimlerde gösterilen temel tiplerini önermektedir. Özel konstrüksiyonlar teknik ve kalite bakõmõndan bu resimlerde gösterilen temel tiplerine benzer olmalõdõr. Zararlõ titreşimlerin ve salõnõmlarõn önlenebilmesi için, redüktörlerin monte edildiği çelik konstrüksiyonlarõn sağlam olmasõ gerekmektedir. Oturtulan temel redüktörün ağõrlõğõna ve tork değerine uygun olmalõ ve redüktöre etki eden kuvvetler de dikkate alõnmalõdõr. Örnek 1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] A A Resim 18: MC.PL.. / MC.RL.. serisi endüstriyel redüktörler için çelik beton temel 51403AXX Açõklama Poz. "A" "Beton temel" kesit [1] Altõ köşe başlõ vida veya saplama [2] Altõgen somun, eğer [1] bir saplama veya baş aşağõ duran bir vida ise [3] Şimler (şimler için yakl. 3 mm ara gereklidir) [4] Altõ köşe başlõ somun [5] Temel braketi [6] Altõ köşe başlõ somun [7] Altõ köşe başlõ somun ve temel cõvatasõ [9] Destek kirişi İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 29