MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/ / TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR"

Transkript

1 MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu / TR

2 SEWEURODRIVE

3 İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar Emniyet Uyarõlarõ Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ Korozyonun Önlenmesi ve Depolama Şarlarõ Redüktör Ünitesinin Yapõsõ MC..P.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ MC..R.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ Tip Tanõmõ, Etiketler Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ Mekanik Montaj Gerekli Aletler / Yardõmcõ Malzemeler Montaja Başlamadan Önce Ön Çalõşmalar Redüktörün Temeli Dolu Milli Redüktörün Montajõ Kama bağlantõlõ delik milli redüktörlerin montajõ / sökülmesi Delik milli ve sõkma bilezikli redüktörlerin montajõ / sökülmesi Motorun Adaptörle Montajõ Mekanik Montaj Opsiyonlarõ Önemli Montaj Uyarõlarõ Kaplinlerin Montajõ Geri Döndürmez Kilit FXM Mil ucu pompasõ SHP Çelik Konstrüksiyonla Birlikte Montaj Tork kolu VKayõşlõ Tahrik Ünitesinin Montajõ Yağ Isõtõcõ Sõcaklõk sensörü PT SPM Adaptör Fan Yağ/Su Soğutma Sisteminin Bağlanmasõ Yağ/Hava Soğutma Sisteminin Bağlanmasõ Motor pompasõ bağlantõsõ Devreye Alma MC Serisi Endüstriyel Redüktörlerin Devreye Alõnmasõ Geri Döndürmez Kilitli MC Redüktörler MC.. redüktörlerin devre dõşõ bõrakõlmasõ Kontrol ve Bakõm Kontrol ve Bakõm Periyodu Yağlayõcõ Değiştirme Periyodu Redüktörlerde Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ İşletme Arõzalarõ Redüktör Arõzalarõ Montaj Konumlarõ Kullanõlan Semboller MC.P.. serisi endüstriyel redüktörlerin montaj konumlarõ MC.R.. serisi endüstriyel redüktörlerin montaj konumlarõ Yağlayõcõlar MC.. Serisi Endüstriyel Redüktör Yağlayõcõlarõna Genel Bakõş Sõzdõrmazlõk gresleri Yağlayõcõ miktarlarõ Alfabetik Endeks İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 3

4 1 1 Önemli Uyarõlar Emniyet ve Uyarõlar Burada açõklanan emniyet ve uyarõlar mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şok tehlikesi. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Muhtemel sonuçlar: Redüktörde ve ortamda hasar oluşur. Patlamaya karşõ korunma için önemli uyarõlar. Kullanõcõ için tavsiyeler ve faydalõ bilgiler. İşletme kõlavuzundaki talimatlara uyulmasõ, kusursuz bir işletme ve oluşabilecek hasarlarda garanti kapsamõndaki zararlarõn ödenebilmesi için şarttõr. Bu nedenle, redüktör devreye alõnmadan önce bu işletme kõlavuzu dikkatlice okunmalõdõr. İşletme kõlavuzunda servis çalõşmalarõ ile ilgili önemli bilgiler bulunduğundan, redüktöre yakõn bir yerde muhafaza edilmelidir. Siparişte belirtilen montaj konumu değiştirileceği zaman mutlaka SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr! MC.. serisi endüstriyel redüktörler yağ doldurulmadan teslim edilir. Etiket üzerindeki bilgileri dikkate alõnõz. "Mekanik Montaj" ve "Devreye Alma" bölümlerindeki uyarõlarõ dikkate alõnõz! Atõk Toplama Geçerli olan güncel yönetmelikleri dikkate alõnõz: Gövde parçalarõ, dişliler, miller ve sürtünmesiz yataklar çelik hurdasõ olarak atõk toplama yerlerine verilmelidir. Bu durum, özel atõk toplama sistemi bulunmayan pik döküm parçalar için de geçerlidir. Atõk yağlarõ toplayõn ve kurallara uygun olarak atõk yağ toplama yerlerine teslim edin. 4 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

5 2 2 Emniyet Uyarõlarõ Ön bilgiler Aşağõdaki emniyet uyarõlarõ öncelikle MC serisi endüstriyel redüktörler kullanõldõğõnda geçerlidir. R, F, K, S serisi redüktör üniteleri veya DR/DT/DV serisi motorlar kullanõldõğõnda, bu redüktörlerin ve motorlarõn işletme kõlavuzlarõnda belirtilen emniyet uyarõlarõ da ayrõca dikkate alõnmalõdõr. Bu kõlavuzun her bölümünde verilen ilave emniyet talimatlarõ da ayrõca dikkate alõnmalõdõr. Genel Bilgiler Endüstriyel redüktörler ve motorlar çalõşõrken ve çalõşma sonrasõ gerilim altõnda olabilir, parçalarõ hareket halinde bulunabilir ve hatta yüzey sõcaklõklarõ oldukça yüksek olabilir. Taşõma, depolama, yerleştirme veya montaj, bağlantõ, işletmeye alma, bakõm ve onarõm çalõşmalarõ sadece uzman elemanlar tarafõndan ve aşağõdaki noktalar mutlaka dikkate alõnarak gerçekleştirilmelidir: İlgili detaylõ açõklamalõ işletme kõlavuzu(larõ) ve devre şemalarõ Endüstriyel redüktörde bulunan ikaz ve emniyet etiketleri Sisteme özgü talimatlar ve ihtiyaçlar Emniyet ve kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve yerel yönetmelikler Aşağõdaki durumlarda hayati tehlike veya maddi hasar oluşabilir: Amacõna uygun olmayan kullanõm Yanlõş montaj veya kullanõm Gerekli koruyucu kapaklarõn veya muhafazalarõn izinsiz olarak çõkartõlmasõ Amacõna Uygun Kullanõm Endüstriyel redüktörler ticari tesislerde kullanõlmak üzere tasarlanmõştõr. Geçerli standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak çalõşõrlar. Teknik veriler ve izin verilen kullanõm şartlarõ cihazõn etiketinde ve bu dokümantasyonda belirtilmiştir. Verilen bütün bu değerlere uyulmalõdõr! Taşõma Ürün teslim alõnõrken içeriğinin taşõma sürecinde hasar görüp görmediği derhal kontrol edilmelidir. Olasõ hasarlar derhal nakliye şirketine bildirilmelidir. Cihaz böyle durumlarda devreye alõnmamalõdõr. Devreye Alma / İşletme Bağlanmadan önce dönme yönünün doğru olup olmadõğõnõ kontrol edin (dönerken normal olmayan sürtünme seslerine dikkat edin). Deneme süreci için, kamayõ çõkõş elemanlarõnõ bağlamadan emniyete alõn. Denetleme ve koruma donanõmlarõ deneme sürecinde de devre dõşõ bõrakõlmamalõdõr. Normal işletmeden farklõ bir durum oluştuğunda (yüksek sõcaklõklar, sesler, salõnõmlar) ana motor kapatõlmalõ ve sebebi tespit edilmelidir. SEWEURODRIVE a danõşõlmasõ gerekebilir. Kontrol / Bakõm "Kontrol ve Bakõm" bölümündeki uyarõlarõ dikkate alõnõz! İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 5

6 2 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ Kaldõrma halkalarõ Kaldõrma halkalarõnõn vidalarõnõ (1) iyice sõkõn. Bu halkalar sadece endüstriyel redüktörün ve bir adaptör üzerinden bağlanan motorun ağõrlõğõnõ kaldõrmak için tasarlanmõştõr ve üzerlerine ilave yük binmemelidir. Düşey montaj konumu (V) Dik montaj konumu (E) Yatay montaj konumu (L) [1] [1] [1] [1] Resim 1: Kaldõrma halkalarõnõn konumlarõ 51375AXX Ana redüktör sadece, halat veya zincirle üzerinde bulunan kaldõrma halkalarõndan kaldõrõlmalõdõr. Redüktörün ağõrlõğõ etiketinde veya boyut föyünde verilmiştir. Buralara belirtilen yüklere ve talimatlara kesinlikle uyulmalõdõr. Kaldõrma zincirlerinin veya halatlarõnõn boylarõ, aralarõndaki açõ maksimum 45 olacak şekilde ayarlanmalõdõr. Motorda, yardõmcõ veya ön redüktörde bulunan kaldõrma halkalarõ taşõmak için kullanõlmamalõdõr ( aşağõdaki şekiller)! Resim 2: Motor üzerindeki kaldõrma halkalarõ kullanõlmamalõdõr AXX 6 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

7 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ 2 Resim 3: Motor üzerindeki kaldõrma halkalarõ kullanõlmamalõdõr AXX Gerektiğinde uygun ve yeterli boyutta bir taşõyõcõ kullanõlmalõdõr. Mevcut taşõma emniyetleri işletmeye almadan önce çõkartõlmalõdõr. Motor Adaptörlü MC.. Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ MC.P.. / MC.R.. serisi motor adaptörlü ( aşağõdaki şekil) sadece kaldõrma kayõşlarõ (1) ve halatlarõ (2) veya zincirleri ile 90 (dik) ile 70 arasõnda bir açõda taşõnmalõdõr [1] [2] [1] [2] <70 Resim 4: Motor adaptörlü endüstriyel redüktörlerin taşõnmasõ Motordaki taşõma halkalarõ kullanõlmamalõdõr 52110AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 7

8 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ MC.. endüstriyel redüktörlerin temel çerçeve ile taşõnmasõ Bir çelik konstrüksiyon üzerinde bulunan MC endüstriyel redüktörler ( aşağõdaki şekil) sadece temel çerçeveye dik olarak, gergin halat (1) veya zincirlerle (90 açõda) taşõnmalõdõr: [1] [1] Resim 5: Temel çerçeve üzerindeki bir MC.. endüstriyel redüktörün taşõnmasõ 51376AXX Motor tablasõ üzerindeki MC.. serisi endüstriyel redüktörlerin taşõnmasõ Bir motor tablasõ üzerindeki MC serisi redüktörler ( aşağõdaki şekil) sadece kaldõrma kayõşlarõ [1], halatlarõ [2] veya zincirleri ile 90 (dik) ile 70 arasõnda bir açõda taşõnmalõdõr. [1] [2] [1] [2] <70 Resim 6: Motor tablasõ üzerindeki MC.. serisi bir endüstriyel redüktörün taşõnmasõ 52081AXX 8 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

9 90 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ 2 VKayõşlõ MC.. serisi endüstriyel redüktörlerin taşõnmasõ VKayõşlõ MC serisi endüstriyel redüktörler (motor boyutlarõ 200 e kadar) sadece kaldõrma halatlarõ [2] ile taşõnmalõdõr. Motor üzerinde bulunan kaldõrma halkalarõ taşõmak için kullanõlmamalõdõr. [2] [2] [2] Resim 7: VKayõşlõ MC..serisi redüktörlerin taşõnmasõ (motor boyutlarõ 200 e kadar) 52109AXX VKayõşlõ MC serisi redüktörler (motor boyutlarõ 225 ile 315 arasõnda) sadece kaldõrma kayõşlarõ (1) ve halatlarõ ile [2] 90 (dik) açõda taşõnmalõdõr. Motor üzerinde bulunan kaldõrma halkalarõ taşõmak için kullanõlmamalõdõr. [1] [1] 90 [2] [1] [1] [2] Resim 8: 52111AXX VKayõşlõ MC.. serisi redüktörlerin taşõnmasõ (motor boyutlarõ 225 ile 315 arasõ) İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 9

10 2 Korozyonun Önlenmesi ve Depolama Şarlarõ 2.2 Korozyonun Önlenmesi ve Depolama Şarlarõ Genel Bakõş MC serisi endüstriyel redüktörler yağ doldurulmadan teslim edilir. Aşağõdaki tabloda verilen depolama sürelerindeki korozyon önleme talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr: Depolama süresi Dõşarõda, üstü kapalõ Depolama şekli İçeride (kuru, sõcak hava, ihtiyaca göre õsõtõlmõş) 6 ay Normal koruma Normal koruma 12 ay SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr Normal koruma 24 ay Uzun süreli koruma SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr 36 ay SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr Uzun süreli koruma Deniz nakliyatõ, denize yakõn yerlerde depolama SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr Uzun süreli koruma Normal koruma Redüktör bir plaka üzerine bağlõ olarak ve üzeri örtülmeden teslim edilir. Redüktör içinin korunmasõ: MC serisi redüktörler koruyucu bir yağ kullanarak test edilmiştir. Yağ segmanlarõna ve conta yüzeylerine yatak gresi sürülmüştür. Boyanmamõş yüzeylere ve yedek parçalara SEWEURODRIVE tarafõndan fabrika çõkõşõ koruyucu bir tabaka uygulanmõştõr. Bu koruyucu tabaka montaj öncesi veya başka donanõmlarõn yüzeylerine monte etmeden önce, solventlerle temizlenmelidir. Küçük yedek parçalar ve cõvata, somun, gibi detay parçalarõ korozyon önleyici plastik torbalar (VCIKorozyon önleyici torba) içerisinde teslim edilmektedir. Dişli delikler ve kör delikler plastik tapalarla kapatõlmõştõr. Burada uygulanan korozyon önlemi uzun süre depolama veya nemli ortamlar için yeterli değildir. Redüktörün korozyon korunmasõndan kullanõcõ sorumludur. Havalandõrma tapasõ (Konumu "Montaj Konumlarõ" bölümü) fabrika tarafõndan takõlmõştõr. 10 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

11 Korozyonun Önlenmesi ve Depolama Şarlarõ 2 Uzun süreli koruma Redüktör deniz nakliyatõna uygun bir kontrplak kutu içerisinde ambalajlanmõş olarak teslim edilir. Böylece neme veya darbelere karşõ korunur. SEWEURODRIVE, uzun süre depolamada veya tuzlu havalarda korunma gerektiğinde, deniz nakliyatõna uygun ambalajõn kullanõlmasõnõ önermektedir. Normal koruma önlemlerinin yanõ sõra redüktörün iç kõsmõnõn korunmasõ için: Yağ doldurma açõklõğõ üzerinden bir buhar fazõ inhibitörü (VPI = Vapor Phase Inhibitor) şeklinde bir solvent püskürtülür (Referans değer: Her m 3 için 0,5 litre % 10 luk bir solvent). İnhibitörler uçucu, katõ maddelerdir ve kapalõ alanlara uygulandõklarõnda, ortam havasõnõ buharlarõ ile doymuş hale getirirler. Redüktörün iç kõsmõ bu şartlar altõndaki bir ortama maruz kaldõğõnda, redüktörün iç kõsõmlarõnda korozyon önleyici, görünmez bir VPIfilm tabakasõ oluşur. Bu önlem uygulandõktan sonra, redüktör kapatõlmadan önce, oluşan solvet buharlarõ (metanol, etanol) buharlaşmõş olmalõdõr. Havalandõrma vidasõ (Pozisyon "Montaj Konumlarõ" bölümü) bir kapak vidasõ ile değiştirildi. Havalandõrma vidasõ, devreye almadan önce, tekrar redüktöre takõlmalõdõr. Bu uzun süreli koruma işlemi 24 veya 36 ay sonra tekrarlanmalõdõr ( Korozyon Önleme Talimatlarõna Genel Bakõş) Redüktör kesinlikle açõk ateşe, kõvõlcõmlara veya sõcak nesnelere yakõn yerlerde açõlmamalõdõr. Bu durumda solvent buharlarõ alev alabilir. Çalõşan elemanlarõ solvent buharlarõna karşõ korumak için önlemler alõnmalõdõr ve hem uygulama esnasõnda hem de solventin buharlaşmasõ safhasõnda açõk ateş yakõlmamalõdõr. Boyanmamõş yüzeylere ve yedek parçalara SEWEURODRIVE tarafõndan fabrika çõkõşõ koruyucu bir tabaka uygulanmõştõr. Bu koruyucu tabaka montaj öncesi veya başka donanõmlarõn yüzeylerine monte etmeden önce temizlenmelidir. Küçük yedek parçalar ve cõvata, somun, gibi detay parçalarõ korozyon önleyici plastik torbalar (VCIKorozyon önleyici torba) içerisinde teslim edilmektedir. Dişli delikler ve kör delikler plastik tapalarla kapatõlmõştõr. İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 11

12 3 MC..P.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ 3 Redüktör Ünitesinin Yapõsõ Aşağõda verilen resimler redüktörü prensip olarak göstermektedir. Bu resimler sadece yedek parçalarõn yerlerini tayin etmek için kullanõlmalõdõr. Redüktörün büyüklüğüne ve uygulama tipine göre farklõlõklar gösterebilir! 3.1 MC..P.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ [070] [010] [199] [110] [195] [180] [725] [299] [210] [295] [243] [025] [015] [195] [110] [131] [100] [210] [295] [242] [130] [231] [201] [725] [331] [301] [395] [310] [342] [399] [443] [495 ] [410] [040] [434] [495] [340] [480] [310] [438] [395] [401] [430] [411] [001] MC2P.. [075] [342] Resim 9: MC.P.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ 51718AXX [001] Redüktör gövdesi [131] Mil kamasõ [299] Dişli [410] Rulman [010] Rulman kapağõ [180] Mil keçesi [301] Pinyon mili [411] Rulman [015] Rulman kapağõ [195] Şim [310] Yatak [430] Mil kamasõ [025] Rulman kapağõ [199] Son dişli [331] Mil kamasõ [434] Kapak [040] Rulman kapağõ [201] Pinyon mili [340] Mesafe burcu [438] Kovan [070] Redüktör kapağõ [210] Yatak [342] Mesafe burcu [443] Ara kovanõ [075] Montaj kapağõ [231] Mil kamasõ [395] Şim [480] Mil keçesi [100] Çõkõş mili [242] Mesafe burcu [399] Dişli [495] Şim [110] Yatak [243] Mesafe burcu [401] Tahrik mili [725] Kaldõrma halkasõ [130] Mil kamasõ [295] Şim 12 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

13 MC..R.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ MC..R.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ [070] [010] [130] [199] [110] [195] [180] [131] [100] [015] [195] [110] [725] [299] [210] [243] [295] [210] [295] [242] [231] [201] [331] [725] [301] [341] [399] [340] [430] [410] [395] [310] [495] [342] [25] [001] [401] [310] [395] [422] [025] [342] [080] [423] [480] [040] [411] [470] [436] Resim 10: MC.R.. serisi endüstriyel redüktörlerin prensip yapõsõ 51399AXX [001] Redüktör gövdesi [131] Mil kamasõ [299] Dişli [410] Yatak [010] Rulman kapağõ [180] Mil keçesi [301] Pinyon mili [411] Yatak [015] Rulman kapağõ [195] Şim [310] Yatak [422] Yatak burcu [025] Rulman kapağõ [199] Son dişli [331] Mil kamasõ [423] Yatak burcu [040] Kapak [201] Pinyon mili [340] Mesafe burcu [430] Mil kamasõ [070] Redüktör kapağõ [210] Yatak [341] Mesafe burcu [436] Burç [080] Rulman kapağõ [231] Mil kamasõ [342] Mesafe burcu [470] Sõkma somunu [100] Çõkõş mili [242] Mesafe burcu [395] Şim [480] Mil keçesi [110] Yatak [243] Mesafe burcu [399] Konik dişli [495] Şim [130] Mil kamasõ [295] Şim [401] Konik pinyon mili [725] Kaldõrma halkasõ İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 13

14 3 Tip Tanõmõ, Etiketler 3.3 Tip Tanõmõ, Etiketler Tip tanõmõ için örnek MC 2 R L S F 05 Boyut: Redüktörün montaj şekli: F = Ayak bağlantõsõ T = Tork kolu Çõkõş mili tipi (LSS): S = Dolu milli H = Delik milli (kamalõ veya sõkma bilezik bağlantõlõ) Montaj konumu: L = Yatay montaj V = Düşey montaj E = Dik montaj Redüktör tipi R = Helisel konik dişli redüktör P = Helis dişli redüktör Redüktör kademeleri: 2 = 2 kademeli 3 = 3 kademeli Endüstriyel redüktörün serisi 14 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

15 Tip Tanõmõ, Etiketler 3 Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE SEWEURODRIVE Bruchsal/Germany Typ Nr. 1 Pe Fs MC3RLHF kw 55 1,6 Nr. 2 MN2 Year K34567 knm 35, n r/min 1480/23,9 i 61,883 : 1 kg 780 Lubricant CLP 220 MINER.ÖL/ca. 33 liter Number of greasing points: 4 Made by SEW AXX Açõklama Typ Tip tanõmõ Nr. 1 Seri numarasõ 1 Nr. 2 Seri numarasõ 2 P e [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü F S İşletme katsayõsõ (servis faktörü) n [r/min] Giriş / Çõkõş devir sayõsõ kg [kg] Ağõrlõk i Tam redüksiyon oranõ Lubricant Yağ çeşidi ve viskozite sõnõfõ / Yağ miktarõ M N2 [knm] Redüktörün nominal torku Year İmalat yõlõ Number of greasing points [pcs] Gresörlük sayõsõ İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 15

16 3 Tip Tanõmõ, Etiketler Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE Finlandiya SEWEURODRIVE Karkkila/Finland EURODRIVE Type : MC3RLHT03 Nr : K2432 n1 : 1470 i ex : : 1 SYNT 460EPPA0 3 ISO VG Nr. of greasing points pcs PK1: 30 Fs: 2.08 rpm mass: 310 YEAR: 2002 oil according to MOM Oil qty ~11 See Mounting Operating and Maintenance instructions (MOM) Made in Finland kw kg l 51355AXX Açõklama Type Tip tanõmõ P K1 [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü F S İşletme katsayõsõ (servis faktörü) n 1 [rpm] Giriş devir sayõsõ mass [kg] Ağõrlõk i ex Tam redüksiyon oranõ YEAR İmalat yõlõ Oil qty [l ] Yağ dolum miktarõ Nr. of greasing points [pcs] Gresörlük sayõsõ ISO VG Yağ çeşidi ve viskozite sõnõfõ Nr Redüktör üreticisinin numarasõ Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE Çin SEWEURODRIVE MC3PLHF04 EURODRIVE PK1 = 55 KW 1500 i Type S.O. Pe ne r / min na r / min Ma kg IM KNM 65 Nm ISO VG460 Refer to lubrication schedule 51965AXX Açõklama Type Tip tanõmõ IM Milin konumu P e [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü M a [Nm] Çõkõş milindeki çõkõş torku n e [r/min] Giriş devir sayõsõ n a [r/min] Çõkõş devir sayõsõ i Tam redüksiyon oranõ S.O. Sipariş numarasõ 16 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

17 Tip Tanõmõ, Etiketler 3 Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE Singapur SEWEURODRIVE MC3PLHF04 EURODRIVE PK1 = 55 KW 1500 i Type S.O. Pe Ma PTE LTD Singapore ne r / min na r / min kg IM KNM 65 Nm ISO VG460 Refer to lubrication schedule Assembled in Singapore 51351AXX Açõklama Type Tip tanõmõ IM Milin konumu P e [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü M a [Nm] Çõkõş milindeki çõkõş torku n e [r/min] Giriş devir sayõsõ n a [r/min] Çõkõş devir sayõsõ i Tam redüksiyon oranõ S.O. Sipariş numarasõ Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE Brezilya Açõklama SEW DO BRASIL LTDA Typo EURODRIVE MC3PLS / KW No Pe ne i fs Rod. Pres. Dutra Km 208 CEP GUARUHOSSP C.G.C / IM Ma rpm na kg OLEO ISO VG 460 EP _ 45 LITROS BR1 Use Mobil Lubrificaçâo conforme Manual Industria Brasileira Typo Tip tanõmõ P e [kw] Çõkõş milindeki işletme gücü M a [Nm] Çõkõş milindeki çõkõş torku n e [rpm] Giriş devir sayõsõ n a [rpm] Çõkõş devir sayõsõ i Tam redüksiyon oranõ IM Milin konumu f S İşletme katsayõsõ (servis faktörü) No Sipariş numarasõ BR1 Redüktör üreticisinin numarasõ 13 rpm Nm 51598AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 17

18 3 Tip Tanõmõ, Etiketler Örnek: MC serisi endüstriyel redüktör etiketi, SEWEURODRIVE ABD SEWEURODRIVE, INC. USA SEW EURODRIVE MC3PESF03 Type Compact Reducer S.O. In 1750 rpm Out rpm HP 15 Torque Ibin Ratio Service Factor Shaft Position 24 Min Amb 0 C Max Amb 40 C Lubrication SYN. ISOV64607EP: 8 GALS See Operating Instructions MEMB E R O F 51349AXX Açõklama Type Tip tanõmõ In [rpm] Giriş devir sayõsõ Out [rpm] Çõkõş devir sayõsõ HP [HP] Çõkõş milindeki işletme gücü Torque [lbin] Çõkõş mili torku Ratio Tam redüksiyon oranõ Service Factor İşletme katsayõsõ (servis faktörü) Shaft Position Milin konumu Min Amb [ C] Minimum ortam sõcaklõğõ Maks. Amb [ C] Maksimum ortam sõcaklõğõ Lubrication Yağ çeşidi ve miktarõ S.O. Sipariş numarasõ 18 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

19 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri Aşağõdaki şekillerde gösterilen mil konumlarõ (0, 1, 2, 3, 4) ve dönme yönleri, dolu ve delikli tip çõkõş milleri (LSS) için geçerlidir. Diğer mil konumlarõnda veya geri döndürmez kilitli redüktörlerde SEWEURODRIVE a danõşõlmalõdõr. MC.P.S.. için montaj ve mil konumlarõ Aşağõdaki montaj konumlarõ (ayrõntõlõ montaj konum bilgileri "Montaj Konumlarõ" bölümü) ve mil konumlarõ (0, 1, 2, 3, 4) mümkündür: Yatay montaj konumu (L) Düşey montaj konumu (V) Dik montaj konumu (E) Resim 11: MC.P.S.. için montaj ve mil konumlarõ 52032AXX MC.P.H.. için montaj ve mil konumlarõ Resim 12: MC.P.H.. için montaj ve mil konumlarõ 52033AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 19

20 3 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri MC.R.S.. için montaj ve mil konumlarõ Yatay montaj konumu (L) Düşey montaj konumu (V) Dik montaj konumu (E) Resim 13: MC.R.S.. için montaj ve mil konumlarõ 52034AXX MC.R.H.. için montaj ve mil konumlarõ Resim 14: MC.R.H.. için montaj ve mil konumlarõ 52035AXX 20 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

21 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri 3 Dönme yönleri Çõkõş milinin (LSS) dönme yönleri: Dönme yönü MC.P.S.. MC.R.S.. Redüktör tipi MC.P.H.. MC.R.H.. Saat yönünde (CW) 52036AXX 51383AXX Saatin aksi yönde (CCW) 52037AXX 51386AXX MC2P.. serisi endüstriyel redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ Aşağõdaki şekillerde, MC2P.. serisi endüstriyel redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ verilmiştir. 2kademeli CCW CW CW CCW CW CCW CW CCW 51391AXX CCW 23 CW CCW 13 CW CW CCW CW CCW 51392AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 21

22 3 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri Endüstriyel MC3P.. serisi redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ Aşağõdaki şekillerde, MC3P.. serisi endüstriyel redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ verilmiştir. 14 3kademeli 24 CW CCW CW CCW CW CCW CCW CW 52038AXX CW CCW 23 CW 13 CCW CW CCW CCW CW 52039AXX 22 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

23 Montaj ve Mil Konumlarõ ve Dönme Yönleri 3 Endüstriyel MC.R.. serisi redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ Aşağõdaki şekillerde, MC.R.. serisi iki veya üç kademeli endüstriyel redüktörler için dönme yönüne bağlõ mil konumlarõ verilmiştir. 2 ve 3 kademeli 04 CW CCW CW CCW CCW CW CW CCW 51389AXX CCW 03 CCW CW CW CCW CW CCW CW 51390AXX İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 23

24 3 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ 3.5 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ MC.. serisi endüstriyel redüktörlerde montaj konumuna bağlõ olarak "çarpma yağlama" veya "banyo yağlama" yöntemleri uygulanõr. Çarpma usulü yağlama MC.. serisi endüstriyel redüktörlerde yatay montaj konumunda (tip tanõmõ MC..L..) standart olarak çarpma usulü yağlama yapõlõr. Çarpma usulü yağlamada yağ seviyesi düşüktür. Dişler ve yataklar çarpan yağ ile yağlanõrlar. Banyo usulü yağlama MC.. serisi endüstriyel redüktörlerde dikey (tip tanõmõ MC..V..) ve dik montaj konumlarõnda (tip tanõmõ MC..E..) standart olarak banyo usulü yağlama yapõlõr. Banyo usulü yağlamada yağ seviyesi, dişlerin ve yatağõn komple yağ içerisinde kaldõğõ bir seviyeye kadar doludur. MC.PV.., MC.RV.. ve MC.RE.. serisi endüstriyel redüktörlerde banyo usulü yağlamada prensip olarak daima yağ genleşme kaplarõ kullanõlõr. Çalõşan redüktörün õsõnmasõ sonucu genleşen yağ bu kapta toplanõr. Montaj konumuna bağlõ olmadan dõş mekanlarda ve çok nemli ortamlarda çelik bir genleşme kabõ kullanõlõr. Bu kap hem dolu hem de delikli tip millerde kullanõlabilir. Genleşme kabõnda bulunan bir membran, yağõ nemli dõş havaya karşõ izole eder. Bu şekilde redüktöre nem girmesi önlenmiş olur. Kullanõlan Semboller Aşağõdaki tabloda şekillerde kullanõlan semboller ve anlamlarõ verilmiştir. Sembol Anlamõ Havalandõrma tapasõ Kontrol açõklõğõ Yağ çubuğu Yağ tahliye tapasõ Yağ doldurma tapasõ Yağ gözetleme camõ Hava tahliye tapasõ 24 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

25 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ 3 Banyo usulü yağlama dik konum MC serisi dik konumdaki (tip tanõmõ MC.PE.. veya MC.RE..) endüstriyel redüktörler için aşağõdaki resimde gösterilen çelik yağ genleşme kablarõ (6) kullanõlõr. [2] [1] [6] [5] [4] [3] Resim 15: Çelik genleşme kaplõ MC.PE../MC.RE.. serisi endüstriyel redüktörler 51586AXX [1] Pürjör borusu [4] Yağ gözetleme camõ [2] Yağ çubuğu [5] Hava tahliye vidasõ [3] Yağ tahliye vidasõ [6] Çelik genleşme kabõ İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 25

26 3 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ Banyo usulü yağlama düşey montaj konumu MC serisi düşey montaj konumundaki (Tip tanõmõ MC.PV.. / MC.RV..) endüstriyel redüktörlerde çelik yağ genleşme kabõ (6) kapağõn yan tarafõnda bulunur. [2] [6] [4] [1] [5] [3] Resim 16: Çelik genleşme kaplõ MC.PV../MC.RV.. serisi endüstriyel redüktörler 51588AXX [1] Pürjör borusu [4] Yağ gözetleme camõ [2] Yağ çubuğu [5] Hava tahliye vidasõ [3] Yağ tahliye vidasõ [6] Çelik genleşme kabõ Kuru ortamlarda pik döküm bir genleşme kabõ (1) kullanõlõr. Bu genleşme kabõ sadece çõkõş mili aşağõya dönük olan montaj konumunda (tip tanõmõ MC.PVSF.. veya MC.RVSF..) kullanõlõr. [2] [1] [3] [4] 51589AXX Resim 17: Pik döküm genleşme kaplõ MC.PVSF../MC.RVSF.. serisi endüstriyel redüktörler [1] Pik döküm yağ genleşme kabõ [3] Yağ çubuğu [2] Hava atma vidasõ [4] Yağ tahliye vidasõ 26 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

27 Endüstriyel Redüktörlerin Yağlanmasõ 3 Basõnçlõ yağlama Basõnçlõ yağlama şekli montaj konumundan bağõmsõz olarak siparişe göre öngörülebilir. Basõnçlõ yağlamada yağ seviyesi düşüktür. Yağ banyosuna daldõrõlmayan dişliler ve yataklar, 04 ile 09 arasõndaki boyutlarda bir mil ucu pompasõ ( "Mil ucu pompasõ" bölümü) veya 02 ile 09 arasõndaki boyutlarda bir motorlu pompa ( "Motorlu pompa" bölümü) tarafõndan yağlanõr. Basõnçlõ yağlama aşağõdaki durumlarda kullanõlõr: Dik veya düşey montaj konumunda banyo usulü yağlanma istenmediğinde Giriş devir sayõlarõ çok yüksek ise Redüktörün harici bir yağ/su ( "Yağ/su soğutma tertibatõ" bölümü) veya yağ/hava ( "Yağ/hava soğutma tertibatõ" bölümü) ile soğutulmasõ gerekiyorsa Yağ genleşme kaplarõ ile ilgili diğer açõklamalar "Montaj konumlarõ" bölümünde verilmiştir. İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 27

28 4 Gerekli Aletler / Yardõmcõ Malzemeler 4 Mekanik Montaj 4.1 Gerekli Aletler / Yardõmcõ Malzemeler Teslimat içeriğine aşağõdaki parçalar dahil değildir: Ağzõ açõk anahtar takõmõ Tork anahtarõ (sõkma bilezik bağlantõlar için) Montaj tertibatõ Gerekli olabilecek şimler veya ara kovanlarõ Giriş ve çõkõş elemanlarõ için tespit elemanlarõ Yağlayõcõlar (örn. SEWEURODRIVE ürünü NOCO Fluid) Delik milli redüktörler ( "Kamalõ bağlantõlõ delikli redüktörlerin montajõ/demontajõ): Dişli pim, somun (DIN 934), tespit vidasõ, tespit vidasõ "Redüktör ünitesinin temeli" bölümünde belirtilen tespit parçalarõ Montaj Çalõşmalarõndaki Toleranslar Mil ucu DIN 748 e göre çap toleranslarõ 50 mm olan dolu millerde ISO k6 > 50 mm olan dolu millerde ISO m6 ISO H7 Delik millerde sõkma bilezik için ISO H8 Mil kamasõ yivli Mil ucu çektirme deliği, DIN 332, DS.. şeklinde Flanş Merkezleme kenarõ toleransõ: ISO js7 / H8 4.2 Montaja Başlamadan Önce Bu motor/ redüktörlü motor sadece şu şartlar mevcut ise, monte edilmelidir: Motor güç plakasõ üzerindeki bilgiler, mevcut şebeke gerilimine uygun olmalõdõr Motorda/redüktörlü motorda hasar olmamalõdõr (taşõma veya depolama hasarlarõ) Aşağõdaki işletme şartlarõnõn yerine getirilmiş olduğundan emin olunmalõdõr: Standart redüktörlerde: Ortam sõcaklõğõ "Yağlayõcõlar" bölümünde (standart redüktörlere bakõnõz) verilen yağlayõcõ tablolarõna uygun olmalõdõr, yağsõz, asitsiz, gazsõz, buharsõz, radyasyonsuz vb. Özel uygulamalarda: Tahrik ünitesinin konfigürasyonu ortam şartlarõna uygun olarak gerçekleşmelidir ( Sipariş dokümanlarõ) 4.3 Ön Çalõşmalar Çõkõş milleri ve flanş yüzeylerindeki korozyon önleyici madde, pislikler ve benzeri kirlenmeler temizlenmelidir (piyasada yaygõn olarak bulunan bir solvent kullanõlmalõdõr). Solventlerin mil keçelerinin temas etmemesine dikkat edilmelidir Malzemeye hasar verebilir! 28 İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler

29 Redüktörün Temeli Redüktörün Temeli Ayaklõ tip redüktörde temel Redüktörün hõzlõ ve emniyetli bir şekilde monte edilebilmesi için doğru temel tipi seçimi ve kurallara uygun temel çizimleri ile gerekli konstrüksiyon ve boyut ölçülerini içeren kapsamlõ bir planlama gereklidir. SEWEURODRIVE aşağõdaki resimlerde gösterilen temel tiplerini önermektedir. Özel konstrüksiyonlar teknik ve kalite bakõmõndan bu resimlerde gösterilen temel tiplerine benzer olmalõdõr. Zararlõ titreşimlerin ve salõnõmlarõn önlenebilmesi için, redüktörlerin monte edildiği çelik konstrüksiyonlarõn sağlam olmasõ gerekmektedir. Oturtulan temel redüktörün ağõrlõğõna ve tork değerine uygun olmalõ ve redüktöre etki eden kuvvetler de dikkate alõnmalõdõr. Örnek 1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] A A Resim 18: MC.PL.. / MC.RL.. serisi endüstriyel redüktörler için çelik beton temel 51403AXX Açõklama Poz. "A" "Beton temel" kesit [1] Altõ köşe başlõ vida veya saplama [2] Altõgen somun, eğer [1] bir saplama veya baş aşağõ duran bir vida ise [3] Şimler (şimler için yakl. 3 mm ara gereklidir) [4] Altõ köşe başlõ somun [5] Temel braketi [6] Altõ köşe başlõ somun [7] Altõ köşe başlõ somun ve temel cõvatasõ [9] Destek kirişi İşletme Kõlavuzu MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 29

İşletme Kılavuzu. MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. Baskı 11/2005 11357789 / TR

İşletme Kılavuzu. MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. Baskı 11/2005 11357789 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Baskı 11/2005 11357789 / TR İşletme Kılavuzu İçindekiler 1 Kullanma Kılavuzu İle

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Yatay Redüktörler M.P../M.R.. Baskõ 07/2004 D6.C / TR

İşletme Kõlavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Yatay Redüktörler M.P../M.R.. Baskõ 07/2004 D6.C / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Yatay Redüktörler M.P../M.R.. D6.C00 Baskõ 07/2004 11279184 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. D6.C00 Baskı 08/2004 11280972 / TR İşletme Kılavuzu

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Patlama Korumalõ Redüktörler Seri R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Baskõ 05/2004 A6.E / TR

İşletme Kõlavuzu. Patlama Korumalõ Redüktörler Seri R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Baskõ 05/2004 A6.E / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalõ Redüktörler Seri R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W A6.E02 Baskõ 05/2004 11281588 / TR İşletme Kõlavuzu

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Redüktör Serileri R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Baskõ 05/2004 A6.B / TR

İşletme Kõlavuzu. Redüktör Serileri R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Baskõ 05/2004 A6.B / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Redüktör Serileri R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Baskõ 05/2004 11226986 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

Düzeltme. Endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler Tork sınıfları 6.8 knm - 475 knm *21334366_1214*

Düzeltme. Endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler Tork sınıfları 6.8 knm - 475 knm *21334366_1214* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21334366_1214* Düzeltme Endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler Tork sınıfları 6.8 knm - 475 knm

Detaylı

R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Serisi. İşletme Kõlavuzu 07/ / TR

R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Serisi. İşletme Kõlavuzu 07/ / TR Redüktörler R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Serisi 04/2000 Baskõ 07/2002 İşletme Kõlavuzu 1055 2871 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Redüktör ünitesinin

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu HE - KH- MHE - KHE i i İçindekiler Önemli Uyarılar 1 edüktör Tip Tanımlaması 1 Etiket Tanımlaması 3 Emniyet Uyarıları 4 İşletme Koşulları 4 Teslimat 5 Depolama 5 Montaj 5 edüktör Giriş Mili 6 edüktör Çıkış

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

Güvenlik uyarõlarõ Çamaņõr makinesi oldukça ađõrdõr Kaldõrõrken dikkatli olunmalõdõr. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņõr makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açõk alanlara

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI KYP SERİSİ MAS Pompa Sanayi A.S Merkez Ofis: Atasehir Bulvarı ATA Çarsı.K.No:9 İSTANBUL TÜRKİYE Tel: +9 () (Pbx)- Fax:+9 () E-Mail: masgrup@superonline.com http: // www.masgrup.com

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar

Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 11216786 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 6 3 Motorun Yapõsõ... 7

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağõtõcõlarõ MOVI-SWITCH Kontrolü İçin C5.D0 Baskõ 05/004 86687 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 09/2012 20050305 / TR SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Omega/Omega V. Eksenel ayrõlabilir gövdeli çift emişli pompa

Omega/Omega V. Eksenel ayrõlabilir gövdeli çift emişli pompa Tip Kitapçõğõ 1384.5/6-82 G2 Omega/Omega V Eksenel ayrõlabilir gövdeli çift emişli pompa Omega Omega V Uygulamalar Su temini, sulama ve drenaj pompa istasyonlarõ, enerji santralleri, endüstriyel su temini,

Detaylı

VARIBLOC ve Aksesuarlarõ. İşletme Kõlavuzu 05/2003 11214082 / TR

VARIBLOC ve Aksesuarlarõ. İşletme Kõlavuzu 05/2003 11214082 / TR Patlama Korumalõ Değişken Hõzlõ Redüktör VARIBLOC ve Aksesuarlarõ Baskõ 05/2003 İşletme Kõlavuzu 11214082 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 VARIBLOC Kullanõmõ

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

KoltipieksenDGEA. Ek bilgi Internet:.../dgea. Elektromekanik eksenler > Lineer eksenler >

KoltipieksenDGEA. Ek bilgi Internet:.../dgea. Elektromekanik eksenler > Lineer eksenler > Dișli kayıșlı Hareket eden düșük yük sayesinde yüksek dinamik tepki ve kısa çevrim süreleri Dikey operasyon için ideal Dikaçılı redüktör sayesinde yer tasarrufu Konfigürasyon, devreye alma ve ișletim için

Detaylı

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI Ürün Kataloğu Hakkımızda 2007 yılında kurulan PARS MAKSAN, 2009 yılına kadar talaşlı imalat, alüminyum döküm, model yapımı alanlarında faaliyet göstermiştir. 2009 yılında üretim

Detaylı

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın.

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın. Technical Info www contitech de Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Renault Clio II 1,6 16V, motor kodu K4M 748 örneği Clio II 1,6 16V motoru - çeşitli motor hacimlerinde olmak üzere - Renault markasının

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../egsa. Ürün gamına genel bakıș Versiyon Boyut Strok İtme kuvveti

Ek bilgi Internet:.../egsa. Ürün gamına genel bakıș Versiyon Boyut Strok İtme kuvveti Dinamik ve hassas Vidalı mil tahrikli 300 mm ye kadar kısa stroklar Eksenel veya paralel motor bağlantısı Yedek parça servisi Onarımservisi Ek bilgi Internet:.../egsa Ürün gamına genel bakıș Versiyon Strok

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Kaplinler Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Birn esnek burulmalı mil Kaplinleri dönen iki mil arasındaki güç aktarımı sırasında çıkabilecek sorunları önlemek üzere, makina üretiminde yaygın olarak kullanılır.

Detaylı

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Katalog Verileri Katalogda motorsuz tablolarında verilen nominal moment değerleri doğrusal yükler (servis faktörü fs=1) için verilir. Motorlu tablolarında verilen

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004 ASANSÖR MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU Uzundere Artvin Cad. No:70 81458 Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0 16-398 46 10 / 419 68 78 KULLANMA KILAVUZU MAKİNA - MOTOR GENEL BİLGİLERİ KULLANMA KILAVUZU TEMEL İKAZ BİLGİLERİ

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Askõ Konveyör Sistemleri İçin Redüktör Üniteleri HW..., HS..., HK...

Askõ Konveyör Sistemleri İçin Redüktör Üniteleri HW..., HS..., HK... Askõ Konveyör Sistemleri İçin Redüktör Üniteleri HW..., HS..., HK... Baskõ 04/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 6678 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Mekanik montaj...

Detaylı

Döner modüller, ERMB, elektrikli

Döner modüller, ERMB, elektrikli Sınırsızdönüșaçısı Serbest pozisyonlandırma Endüktif yaklașım sensörleriyle pozisyon algılaması Algılama modülüyle çalıșmayanbölgelerintanımlanması Ek bilgi Internet:.../ermb Ürün gamına genel bakıș Dönüș

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat 500 1,2 ltr. için detaylı kılavuz. Motor kodu 169 A4.000 ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Dişli kayışının

Detaylı

İşletme Kılavuzu. R..7, F..7, K..7, S..7, Serisi SPIROPLAN W Redüktörler. Baskı 02/ / TR

İşletme Kılavuzu. R..7, F..7, K..7, S..7, Serisi SPIROPLAN W Redüktörler. Baskı 02/ / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler R..7, F..7, K..7, S..7, Serisi SPIROPLAN W Redüktörler Baskı 02/2008 11691182 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Sürücü tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Montaj ve İşletme Kılavuzu Endüstriyel redüktörler Planet dişli redüktör motorları Boyutlar P.002 P.102 Tork sınıfları 24 500 knm Baskı

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir.

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir. RULMANLI YATAKLAR Yataklar iki eleman arasındaki bir veya birkaç yönde izafi harekete minimum sürtünme ile izin veren fakat kuvvet doğrultusundaki harekete engel olan destekleme elemanlarıdır. Dönme şeklindeki

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Tipi Redüktörler. Baskı 05/2008 11630388 / TR

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Tipi Redüktörler. Baskı 05/2008 11630388 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Tipi Redüktörler Baskı 05/2008 11630388 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ

GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ Güç Aktarım Elemanları Eğitimi - Seminer Konuları - Güç Aktarım Elemanları Endüstriyel Zincir Zincir Dişli Kayış-Kasnak Konik Kilit (Powerlock) Diğer güç aktarım ekipmanları

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI Mamül kodu : 40 / 40402-3600359 1 0109136 Kopilya 2x20 6 2 3691025 Geri vites çubuğu 40S 2 3 3691026 1.ve 2. vites mili 40S 1 4 3601032 Çelik bilya 5/16 3 5 3601033 Yay

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Planet dişli redüktör Seri P..RF.., P..KF.. Baskı 06/2006 11359889 / TR

İşletme Kılavuzu. Planet dişli redüktör Seri P..RF.., P..KF.. Baskı 06/2006 11359889 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Planet dişli redüktör Seri P..RF.., P..KF.. Baskı 06/2006 11359889 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Endüstriyel redüktörler: Helisel ve konik dişli redüktörler X.. serisi yatay redüktörler. Baskı 05/2007 11513586 / TR

İşletme Kılavuzu. Endüstriyel redüktörler: Helisel ve konik dişli redüktörler X.. serisi yatay redüktörler. Baskı 05/2007 11513586 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Endüstriyel redüktörler: Helisel ve konik dişli redüktörler X.. serisi yatay redüktörler Baskı 05/2007 11513586 / TR İşletme

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3691000 Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0108030 Segman delik 37x1,5 DIN472

Detaylı

SKF Hidrolik Somunlu Montaj Yöntemi

SKF Hidrolik Somunlu Montaj Yöntemi SKF Hidrolik Somunlu Montaj Yöntemi Oynak makaralı ve CAR toroidal makaralı rulmanların hidrolik somun ile hassas montajı SKF Hidrolik Somunlu Rulman Montaj Yöntemi, SKF ye özel konik mile monte CAR toroidal

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE HONDA GX160 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI : STANDART NO ADET

ALÜMİNYUM GÖVDE HONDA GX160 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI : STANDART NO ADET Grup :TEKERLEK KOMPLE KİLİTLİ Mamül kodu :40-3600343 Mamül adı :22M ALÜMİNYUM GÖVDE HONDA GX160 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3643101 Kilitli mil aks komple 1 1 3643110

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Vidalı milli eksen DGE-SP

Vidalı milli eksen DGE-SP Vidalı milli eksen DGE-SP Hassas ve rijit yatak Hassasbilyalı rulman yataklı,güçlüyataklı veya yataksız Uyumlu eksen/motor kombinasyonları ve aksesuarlar Konfigürasyon, devreye alma ve ișletim için standartlașmıș

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

UL 448 standardı, yangın sistemlerinde kullanılan pompaların tasarımlarının nasıl yapılması gerektiğini ve test koşullarını içermektedir.

UL 448 standardı, yangın sistemlerinde kullanılan pompaların tasarımlarının nasıl yapılması gerektiğini ve test koşullarını içermektedir. SDS // SNK YANGIN YANGIN POMPALARI UL Kimdir, Ne yapar: UL (Underwriters Laboratories Inc.) 5 ana stratejik dalda (Ürün Güvenliği, Çevre, Sağlık, Üniversite ve Doğrulama Servisleri) faaliyet gösteren uluslararası

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİ KUTUSU GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3601014 Vites kolu sacı 1 2 0101182

Detaylı

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar.

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. REDÜKTÖR TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. Helisel dişli redüktörler Sonsuz dişli redüktörler Konik dişli redüktörler Planet dişli

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Montaj ve İşletme Kılavuzu Redüktör R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Serileri Baskı 10/2013 20200706 / TR SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

PARÇA ADI - STANDART NO ADET

PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL IŞIKLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17xØ40x7 L3 1 2 3601098 Priz direk 1 3 0108014

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Montaj ve İşletme Kılavuzu Patlama Korumalı Redüktörler R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serileri Baskı 07/2011 17012589 / TR SEW-EURODRIVE

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 9905 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 01 04- Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif

Detaylı

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 23M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 23M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO : DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : 41-3641500 SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0107013 Rulman 6207 2 2 3641019 Ayna dişli Z=21 1 3 3641013 Aks mili 1 4 3641048 Şim 72x56x0,5 2 4 3641049 Şim 72x56x0,3

Detaylı

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri Baskõ 0/00 Sistem El Kitabõ 8 / TR S E W-E URODRIV E İçindekiler Önemli uyarõlar... Sistem Açõklamasõ... Teknik Bilgiler ve Boyut Çizimleri... 9. ECOFAST uyumlu AC motorlar

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar İçerik Giriş Dinamik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür Rulman katalogları Konstrüksiyon ilkeleri Örnekler 2 Giriş www.tanrulman.com.tr

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ES-RMS Sonsuz Vidalı Redüktörler REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks :

Detaylı

Dișli kayıșlı eksenler DGE-ZR

Dișli kayıșlı eksenler DGE-ZR Dișli kayıșlı eksenler DGE-ZR Dinamik ve çok yönlü Hassasbilyalı rulman yataklı, dinamikmakara yataklı veya güçlü yataklı (yüksek dayanımiçin) Uyumlu eksen/motor kombinasyonları ve aksesuarlar Festo nun

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-III YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Rulmanların Montajı Tolerans Değerlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Online teknik sayfa DFV60A-22PL65536 DFV60 TEKERLEKLI ENKODER

Online teknik sayfa DFV60A-22PL65536 DFV60 TEKERLEKLI ENKODER Online teknik sayfa DFV60A-22PL65536 DFV60 A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. DFV60A-22PL65536 1051334 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/dfv60 H I J K L M

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-I RULMANLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Yuvarlanmalı Yataklamalar Ve Türleri Bilyalı Rulmanlar Sabit Bilyalı Rulmanlar Eğik

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZUMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 22M LGA 226 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZUMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 22M LGA 226 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞANZUMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3641000 Mamül adı : 22M LGA 226 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3641001 Şanzuman gövdesi 1 2 3641009 Şanzuman arka kapak contası 1 3 3641039

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

SNT EN 733 NORM POMPALAR

SNT EN 733 NORM POMPALAR EN 733 NORM POMPALAR Basılabilen Sıvılar İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar. Teknik Bilgiler Basma Flanşı Debi Basma Yüksekliği Hız Çalışma

Detaylı

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 653 B TARAL EKOSTAR (ZS168FB Konik ) ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 653 B TARAL EKOSTAR (ZS168FB Konik ) ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO : DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : 41-3641500 Mamül adı : 653 B TARAL EKOSTAR (ZS168FB Konik ) ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0107013 Rulman 6207 2 2 3641019 Ayna dişli Z=21 1

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

CNC DİVİZÖR KATALOĞU.

CNC DİVİZÖR KATALOĞU. CNC DİVİZÖR KATALOĞU www.yildiriakina.net 2017 serisi Yeni Tasarım CNC Divizör GXA - S Süper Pnomatik (Pnomatik Frenli) tabla çapı yeni tasarım dikey ve yatay bağlantı sonsuz dişli aktarma süper pnomatik

Detaylı

Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Audi A4, A6, A8 ve VW Passat modellerindeki 2,8 l 30 V motor tipi için ayrıntılı montaj bilgileri

Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Audi A4, A6, A8 ve VW Passat modellerindeki 2,8 l 30 V motor tipi için ayrıntılı montaj bilgileri Technical Info www contitech de Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Audi A4, A6, A8 ve VW Passat modellerindeki 2,8 l 30 V motor tipi için ayrıntılı montaj bilgileri 2,8 l 30 V motor tipi, Audi ve

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11A A6.J75 Baskõ 03/2004 1122 7273 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Önemli uyarõlar...

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu BS.F.., PS.F.. ve PS.C.. serisi redüktörler

Montaj ve İşletme Kılavuzu BS.F.., PS.F.. ve PS.C.. serisi redüktörler Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ ler ve İşletme Kılavuzu BS.F.., PS.F.. ve PS.C.. serisi redüktörler Baskı 09/2012 20051115 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1

Detaylı