Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Tüm Paylaþýmcýlara Merhaba... Dergimiz Paylaþým'ýn yeni yýlýn ilk günlerine denk gelen ikinci sayýsýyla sizleri yeniden selamlýyoruz. Bildiðiniz gibi, 2006 sizlere Türkiye Finans çatýsý altýnda hizmet verdiðimiz ilk yýlýmýzdý. Ve 2007'nin bu ilk günlerinde, bir yýlýmýzý tamamlamýþ olmanýn mutluluðunu sizlerle paylaþýyoruz. Bankamýz, 2006'da açtýðý yeni þubeler, geliþtirdiði yeni ürün ve hizmetlerle siz deðerli müþterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarýný azami memnuniyet anlayýþýyla karþýlamýþtýr. 2007'de de bir yandan þube ataðýmýza devam ederken, diðer yandan müþterilerimizin beklenti, istek ve ihtiyaçlarý doðrultusunda ürün portföyümüzü geliþtireceðiz. Yine bu yýl, varolan 125 þubemize ilave olarak hizmete girecek en az 25 yeni þubemizle, "Uluslararasý kalitede ulusal bir banka olmak" vizyonumuza daha da yaklaþacaðýz. Paylaþým'ýn bu sayýsýnda gerek sporculuðu gerekse yaþantýsýyla örnek bir þahsiyet olan Hakan Þükür'le yaptýðýmýz mülakatýn yanýnda kendisi de bir söyleþi ustasý olan Nuriye Akman'ýn hayatýna dair hoþ ayrýntýlarý bulabilirsiniz. Türkiye Finans olarak kültürel ve toplumsal deðerlere saygý gösteriyoruz. Bu deðerlere elimizden gelen katkýyý en üst seviyede saðlama anlayýþýmýzý, geçen yýl olduðu gibi önümüzdeki yýllarda da göreceðinizden þüpheniz olmasýn. Bu sayýmýzda yer alan ebru, Kapalýçarþý, türkü ve diðer özel bölümlerimiz de bunun güzel bir ifadesidir. 2007'ye merhaba dediðimiz bu günlerde, dergimiz Paylaþým'ýn sayfa sayýsý artýrýlmýþ ve içeriði geniþletilmiþ ikinci sayýsýyla karþýnýzda olmaktan mutluluk duyuyor, yeni yýlýn hepimize hayýrlar getirmesini diliyorum. editörden Aydýn Gündoðdu Genel Müdür Yardýmcýsý

2 Yaþanan teknolojik deðiþimler ve geliþmeler, 1 baþyazý 2 içindekiler 14 ekonomi 17 tadýmlýk 22 içimizden biri 24 bankamýzdan 36 yaþam 40 kültürümüz 42 motivasyon 44 dekorasyon 48 güncel 52 aile 56 teknoloji 60 ürünlerimiz 62 bulmaca aile 6 10 bizden haberler? FATURALARINIZ VAR, ÖDEMEYE ZAMANINIZ VAR MI? Artýk fatura kuyruklarýndan kurtulacaksýnýz. Türkiye Finans a otomatik ödeme talimatý vererek her türlü faturayý vakit kaybetmeden ödeyebileceksiniz. her geçen gün posta kutumuza gelen faturalarýn sayýsýnda artýþa neden oldu. Eskiden sadece elektrik, su ve telefon faturalarýnýn iþgal ettiði posta kutularýmýza artýk cep telefonu, ADSL, doðalgaz, kablolu televizyon vb. faturalar da gelmeye baþladý. Bu faturalar, sadece posta kutularýmýzý iþgal etmekle kalmayýp, en deðerli vakitlerimizi bile banka kuyruklarýnda geçirmemize sebep oluyor... Artýk, bu dönemler geride kaldý. Türkiye Finans aracýlýðýyla Turkcell, Telsim ve Avea cep telefonu faturalarýnýzý, Türk Telekom faturalarýnýzý, su, elektrik ve doðalgaz faturalarýnýzý Türkiye Finans aracýlýðý ile sýra kurumsal söyleþi kurumsal söyleþi 1 940'lý yýllarýn dünyasýnda yaþayanlarýn 'geleceðe' dair umacaklarý çok az þey vardý. 2. Dünya savaþý umutlarý kýrmýþtý. Türkiye, savaþa girmemesine raðmen, çocuksanýz gr, yetiþkinseniz 375 gr.'dan fazla ekmek yiyemediðiniz Türkiye'de 'korkulu rüyalarýn' görüldüðü zamandý. Ýþte, böylesi zorlu günlerde, genç bir giriþimcinin, Sabri Ülker'in gördüðü rüya, umut yüklüydü. 6-7 kazan ve küçük bir fýrýndan oluþan atölyesinde 3 iþçisiyle günde ürettiði 200 kilo bisküvi, geleceðe duyulan güveni ifade eden bir yatýrýmdý. O günün Türkiye'sinde iþadamý olarak en zor alaný, 'sanayiciliði' seçmiþ, kendi deyiþiyle 'sabýrlý ve zahmetli bir çabanýn' içine girmiþti. Tam 62 yýldýr sabýrla sürdürülen zahmetli çaba Ülker'i sadece Türkiye'nin deðil, bölgenin en büyük sanayi güçlerinden biri yaptý. beklemeden, giþe giþe dolaþmadan ve vakit kaybetmeden kolayca ödeyebilirsiniz. Bunun yanýnda, otomatik ödeme talimatý vererek hem vakitten tasarruf edebilir, hem de Türkiye Finans Kredi Kartýnýza puan kazanabilirsiniz. Türkiye Finans tan 1-2 fatura için vereceðiniz otomatik ödeme talimatýna 5 YTL, 3 ve daha fazla faturanýz için 10 YTL puan kredi kartýnýza yüklenirken, yine her bir otomatik fatura ödemenizde tutar üzerinden de puan kazanacaksýnýz. Otomatik ödeme talimatlarýnýzý, þubelerimize gelerek ya da internet þubemizden verebilirsiniz. ÜLKER, REEL SEKTÖRDEKÝ TECRÜBESÝNÝ TÜRKÝYE FÝNANS LA PAYLAÞIYOR Sadece bakkallarda satýlan Ülker ürünlerinden, yýlda 6,6 milyar dolar ciro elde eden bir gruba dönüþen Ülker, kendi alanýnda da yýllardýr Dünya sýralamasýnda ilk 20'nin içinde ve artýk Türkiye Finans'la el ele ''Karanlýktan aydýnlýða'' Murat Ülker bizden haberler ANKET Türkiye nin lider katýlým bankasý Türkiye Finans, þimdi de müþterilerinin isteklerini dinliyor. adresinden anketi doldurarak isteklerinizi bildirebilirsiniz. Geliþen ekonomik koþullar ve artan için hazýrlanan ve her hafta rekabet, kurumlarý müþteri odaklý çalýþma yenilenen sorulara verilen yoluna sevk etti. Faaliyete geçtiði günden cevaplarla çalýþmalarýmýzý beri müþteri odaklý çalýþmasýný sürdüren ve þekillendiriyoruz. Cevaplar bu doðrultuda amblemindeki dört doðrultusunda damladan ikisini Toplum ve Müþteri müþterilerimizin talep ve memnuniyeti ile temsil eden Türkiye Finans, beklentilerini belirliyor, yeni bir uygulamaya daha imza attý. bunlara çözüm üretmek için yeni uygulamalarý adresi üzerinden hayata geçiriyoruz. Türkiye Finans internet þubesini kullanan "Lider katýlým bankasý müþterilerimiz, þube çýkýþýnda bir soruyla Türkiye Finans, þimdi de müþterilerini karþýlaþýyorlar. Bankamýzýn çalýþmalarý dinliyor, Türkiye Finans'ý müþterilerinin hakkýnda müþterilerimizin fikirlerini almak bankasý yapýyor" sloganý ile çýktýðýmýz bu BÝZ BÜYÜK BÝR AÝLEYÝZ Türkiye Finans Ýstanbul çalýþanlarý ve yöneticileri, Grand Cevahir Otel'de düzenlenen iftar yemeðinde biraraya geldi. Her geçen gün yeni katýlan bireylerle yetenekler sahne büyüyen Türkiye Finans ailesi, Yönetim alýrken, Türkiye Kurulu Üyeleri, tüm þube ve birim müdürleri Finans'ýn ve Ýstanbul çalýþanlarýndan oluþan 1200 sponsorluðunda kiþilik iftar yemeðinde buluþtu. Canlý tasavvuf yayýnlanan Kýnalý musýkisi eþliðinde yenen yemeðin ardýndan, Kuzular dizisinin Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Boydak, yapýmcýsý, tiyatro birleþme döneminden bu yana gelinen nokta sanatçýsý Ahmet için çalýþanlara teþekkür etti. Ýftar yemeðinin Yenilmez ardýndan bankamýzda çalýþan çeþitli sergilediði TÜRKÝYE FÝNANS TAN SPONSORLUKLAR Kasým ayýnda Ýstanbul, ekonominin nabzýnýn REKABET KURUMU ve Türk Patent attýðý büyük organizasyonlara ev sahipliði Enstitüsü iþbirliði ile yapýldý. Zirve'nin ana yaptý. 11. MÜSÝAD Uluslararasý Fuarý, Active temasý "KOBÝ'lerin sürdürülebilir rekabet Academy 4. Uluslararasý Finans Zirvesi ve gücü ve inovasyon" olarak belirlendi. "Kobi 4. KOBÝ Zirvesi'nin sponsorlarý arasýnda Finansmaný" baþlýklý oturumda, Türkiye Türkiye Finans da yer aldý. Lütfi Kýrdar Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Aydýn Kongre ve Sergi Sarayý'nda gerçekleþen 4. Gündoðdu, banka olarak KOBÝ'lere verdikleri KOBÝ Zirvesi, TOSYÖV, TOBB, KOSGEB, desteði anlatan bir sunum yaptý. 3 bin 500 kiþiye ulaþan çalýþan sayýsýyla Ülker, dünyanýn dev þirketleriyle rekabetini 'devleþerek' sürdürüyor. ''Sanayicilikten asla vazgeçmeyeceðim!'' Holding Ýcra Kurulu Baþkaný Murat Ülker, Ülker grubunun endüstriyel baþarýsýný, þu sözlerle ifade ediyor: "Gerekli yatýrýmlarý yapmak, teknoloji ve icatlarý takip etmek ve 'usta üretici' olma yaklaþýmýný sürdürmek." Bu cümle, Ülker Grubu nun, bugün Onursal Baþkaný olarak katkýlarýný sürdüren Sabri Ülker'in 1944 yýlýnda iþaret ettiði yoldan, yani 'sanayicilikten' ayrýlmadýðýnýn ve ayrýlmayacaðýný ifade ediyor. Ülker Grubu'nun temel iþi 62 yýl sonra bile hâlâ bisküvi, çikolata ve þekerleme odaklý. Bu grupta, bu ana ürünlerin yanýnda, kek, un, sakýz, bebek mamasý gibi ek ve baðlantýlý ürünler üretiliyor. Gýda Grubu, yað, süt, gazoz, kola, çorba, niþasta, piþirme malzemeleri ve hazýr yemek endüstrisinde faaliyet gösteriyor. Ülker in kurucusu Sabri Ülker Sanayicilik asýl olmakla birlikte, Ülker Grubu, Biliþim ve Mali hizmetler sektörüyle de 'iþtirakleri' kanalýyla ilgileniyor. Türkiye Finans da Ülker'in 'mali hizmetler' sektöründeki iþtiraklerinden biri. Yönetim kelimesinin anlamýnýn, grubun bütün þirketlerinin dinamiðini 'Ülker vizyonu ve deðerleri' doðrultusunda düzenlemek olduðu Ülker'de, ayný yaklaþým 'iþtirakleri' için de geçerli.. Ülker, bir iþtiraki olan Türkiye Finans a toplumsal hizmet, kalite ve teknoloji, müþteri mutluluðu, takým çalýþmasý, dürüstlük baþlýklarý altýnda toplanabilecek deðerlerinin yaný sýra, bir sanayi grubu olarak reel sektördeki deneyimlerini ve reel sektörün beklentilerini de aktarýyor. Türkiye Finans ýn Uluslararasý kalitede ulusal bir banka olmak vizyonunu destekleyen Ülker, bankanýn Türkiye sanayi sektörünün geliþmesinde ve dünyaya açýlmasýnda katký saðlamasýný istiyor. Türkiye'nin geleceðine güvenle yoluna devam ediyor. Holding Ýcra þube bilgileri içindekiler spor mekan mekan Kadir Çetinçalý K R A L REKORA KOÞUYOR Hakan Þükür, 4 gol sonra Tanju Çolak ý geçerek Türkiye Ligi nin 3 Gol sonrada Metin Oktay ý geçerek Galatasaray ýn gol rekorunu kýracak. Türk Futbol Tarihinde Rekorlar kýrarak tahta oturmaya hazýrlanan Kral ýn evine konuk olduk. H emen hemen her Türk insanýnýn yakýndan tanýdýðý bir kiþi ile sohbetteyiz. Yeryüzündeki en ünlü Türk sporcusu, sporcuyu bir kenara býrakýn en ünlü Türk. Bana göre Nobel Ödülü kazanan Orhan Pamuk'tan bile fazla tanýnan bir isim Hakan Þükür. Bunu niye iddia ediyoruz; 15 yýla yakýn zamandýr Galatasaray ile yaptýðýmýz Avrupa seyahatlerinde, Avrupalý meslektaþlarýmýz ve futbolseverlerin ilgisine dayanarak. Üstelik Ýnter, Parma ve Blackburn Rovers kulüplerinde oynayarak tanýnmýþlýðýnýn sýnýrlarýný daha da yayan bir isim. Bugünlerde saðlýk sorunlarý nedeni ile futbol Aynur Þenol Geçmiþin mirasý, geleceðin umudu; KAPALIÇARÞI Son zamanlarda popüler olan kapalý alýþveriþ merkezlerinin ilk örneklerinden bir tanesi Kapalýçarþý. Grand Bazaar adýyla tüm dünyada tanýnan bu tarihi mekân, zamanla yok olup gitmek yerine, popülerliðini gün geçtikçe artýrýyor. Amerika da açýlacak olan bir alýþveriþ merkezine, Kapalýçarþý nýn da bir örneðinin yapýlmasý düþünülüyor. D ünyanýn en büyük tüketicisi düþüncesiyle, dünyada 7 tane daha benzeri Amerika, artýk modern olmasýna karþýlýk, ülkelerine taþýmak üzere alýþveriþ merkezlerinden Kapalýçarþý yý seçti Amerikalýlar. Silver sýkýldý. Amerika halký Mall Companies isimli bir þirket Virginia da kurulacak adý verilen oldukça lüks, olan Celebrate Virginia ya Kapalýçarþý nýn bir son teknolojilerle minyatürünün taþýnabilmesi için esnafla donatýlmýþ, içinde temaslara baþladý bile. Peki yurtdýþýndan davet sinemadan tiyatroya, alacak kadar popüler olan Kapalýçarþý nasýl restorandan farklý nitelikteki bir yer? Kapalýçarþý yý daha yakýndan tanýmaya dükkanlara kadar birçok ne dersiniz? Gelin bu tarih kokan sokaklarý anlamda faaliyetlerde bulunabilecekleri yerlerin birlikte gezelim, bu sorularýn cevaplarýný birlikte olduðu alýþveriþ merkezlerinden uzaklaþmaya arayalým baþladý. Bunu fark eden giriþimciler de deðiþik Alýþveriþ merkezlerinin ilk örneði arayýþlar içine girdi. Daha samimi, daha otantik mekân yaratma Avrupa ve Asya kýtalarýnýn birleþtiði, kaburgasýnda çatlak oluþtu ve sezonun ilk yarýsýný kapamýþ oldu. Fenerbahçe maçýný evinde seyretmiþ Hakan Þükür ve sonrasýnda aðrýlarý daha da artmýþ. Yýlýn en büyük derbisini sorduk "Keþke oynayabilseydim dedim. Orada olmayý çok istedim, yedek kulübesinde bile olsam sonradan oyuna girsem de olurdu. Çok üzüldüm. Oyunun ilk yarýsýnda Fenerbahçe'nin, ikinci yarýsýnda da Galatasaray'ýn iyi oynadýðýný söylüyorlar. Bence ilk yarýda da kontrol Galatasaray'ýn elindeydi. Ama her zamanki gibi Fenerbahçe, ilk gol pozisyonlarýnda golü buldu. Çok parlak bir kariyerin var. En unutulmaz Ýkinci yarýda beraberliðin golünü atabilsek kesin olaylar nedir sende? yenerdik Fenerbahçe'yi, yine olmadý. Fener "Zaman geçtikçe UEFA Kupasý'nýn deðerini daha maçlarý hep zor maçlar olmuþtur. Mondragon'u iyi anlýyorum. Kupadaki diðer rakiplerimize göre düþünün, belli bir alanda oynamak zorunda ve çok kýsýtlý imkânlarla önemli bir iþ baþardýk. Ayrýca kafasýna sürekli bir þeyler atýlýyor. Teknik o kupaya giden yolda önemli goller atmam, beni direktörümüzün kafasý yarýlýyor. Ciddi önlem fazlasýyla gururlandýrýyor. Ben, kupa açýsýndan almaktan uzak, popülist yaklaþýmlar oluyor ve çok þanslý bir futbolcuyum. Futbol hayatýmda sonra unutturuluyor. Her sene ayný senaryo devam Sakaryaspor ve Bursaspor ile Türkiye Kupasý, ediyor. Gelecek sezon oraya gidilecek onlar yine Parma ile Ýtalya Kupasý kazandým. Tabiî ki ayný þeyleri yapacaklar." Galatasaray ile bildiðiniz birçok þampiyonluk ve Türk futbolunda birçok rekoru kýrmýþ kiþisin, diðer kupalar. Ýtalya'da, Juventus'un küme bu durum seni doymuþluða itiyor mu? düþürülmesine ve Inter'in þampiyonluðunun iade "Þanslý olduðumu düþünüyorum oynadýðým camia edilmesine neden olan yýl 2001 sezonu idi. O açýsýndan. Bu camiada bulunmam, yeteneklerimin sezonda Inter kadrosundaydým. Bunlarý, Hakan birleþmesi, çok çalýþmam ve istikrarýmýn Þükür tarihinde unutulmaz olaylar olarak sonucunda goller geldi. Bir yerde Allahýn lütfu. sýralayabilirim." Çok daha fazlasý olabilirdi. Ama Galatasaray'da oynamak bazý olaylarý benim açýmdan Futbol hayatýnýn son dönemlerindesin. güçleþtirmiþtir. Galatasaray'ýn önünü kesmek, Gelecek ile ilgili planlarýn neler? baþarýsýný yavaþlatmak isteyenler yýldýz "Gelecek ile ilgili çok net bir planým yok. Çünkü sporcularýný yýpratmak için çeþitli politikalar Türkiye çok karýþýk bir ülke. Neyin, ne olacaðý, üretiyor. Bazý durumlar iþimizi zorlaþtýrmýþtýr. Bunu hiç belli olmuyor. Futbolun içinde kalmayý Milli Takým'da da yaþadým ben. " düþünüyorum. Seminerlere katýldým ve þimdiden Tanju Çolak'ýn rekorunu kýrmak için sadece teknik direktör diplomam var ama bu ille teknik 4 gole ihtiyacýn var. Bu durum seni etkiliyor direktör olacaðým anlamýný taþýmýyor. Bir þeyi mu? yapacaksam iyi yapmalýyým. Futbolun içinde "Sezona, rekoru kýrmak duygusu ile baþladým. O olacaðým ama ne olacaðým bunu kesin olarak duyguyu çok istemeniz bazý þeyleri yapmanýzý planlamadým." engelliyor. Bu rekoru çok rahat sezonun ilk yarýsýnda kýrýp, hatta fazlasýný atabilirdim. Bu Futboldan kazandýklarýný doðru dönemdeki sakatlýðým da buna þimdilik engel yönlendirebildin mi? oldu. Ýnþallah bu dönemi dinlenerek geçirip, "Doðru yönlendirdim çoðunlukla. Kayýplarým da sezonun ikinci yarýsýnda bu rekoru kýrmayý oldu. Borsada epey yüklü kaybettiðim de oldu. hedefliyorum." Ama çoðunlukla doðru iþler yaptým." ayný zamanda bir insanlýk mirasý... Ýçindeki 3 bin çarþýda, bu eþyalar esnaflar tarafýndan kasalarda 600 dükkâný, 68 sokaðý, 21 giriþi ve 20 haný ile saklanýrdý. Günümüzde bu özelliðini bir miktar dünyadaki en eski ve en büyük kapalý alýþveriþ kaybetse de Kapalý Çarþýnýn en eski bankalardan merkezi, halen popülerliðini koruyor. biri olduðunu söyleyebiliriz. Çünkü altýn Kapalýçarþý kurulduðu günden bu yana, dünyanýn borsasýnýn kalbi burada atar. Günümüzde altýn en çok ziyaret edilen çarþýlarýndan biri oldu hep. ihracatýnýn yüzde 60 ý yine buradan karþýlanýyor. Yüzyýllardýr Ýstanbul da alýþveriþin merkezi olma Tarihte çarþýnýn esnafý þehrin en zenginleri olarak özelliðini hiç yitirmeyen Kapalýçarþý, birçok kabul görüyordu, çünkü bedestenlerde dünyanýn bakýmdan dünyada tek. ve Osmanlý Ýmparatorluðu nun her tarafýndan Neredeyse fetihle yaþýt bir yapýt: Kapalýçarþý toplanmýþ mücevherler, altýnlar, silahlar, kýymetli kumaþlar, þallar, halýlar ve çok çeþitli kýymetli Ýstanbul un fethinin ardýndan, 1461 yýlýnda eþyalar bulunurdu. Her biri aileden gelen Ayasofya Camisi ne gelir getirmesi amacýyla mesleklerini sürdüren Kapalýçarþý esnafý, bu kurulan iki bedesten, çarþýnýn merkezini sebeple nesillerden gelen bir uzmanlýk birikimine oluþturuyor. Cevahir ve Sandal isimli bu de sahiptirler. Geçen yüzyýlýn sonlarýnda deprem bedestenlere daha sonralarý çevredeki pazarlarýn ve birkaç büyük yangýn geçiren Kapalýçarþý eskisi da eklenip, üzerlerinin kapatýlmasýyla bugünkü halini alan Kapalýçarþý, hâlâ çok önemli bir ticaret gibi onarýlmýþsa da, geçmiþteki özelliklerinde merkezi olma özelliðini koruyor. Nuriosmaniye birtakým deðiþiklikler olmuþtur yýlýnda ve Beyazýt Camileri ile Mahmutpaþa Çarþýsý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan arasýndaki üçgende yer alan çarþý, bugünkü devralýnan çarþý, önceleri bir mezat yeri olarak görünümüne 250 senede ulaþtý. Kuyumcularýn kullanýlmýþ ancak sonradan bu iþlevi ortadan bulunduðu kýsým Fatih Sultan Mehmet tarafýndan, kalkmýþtýr. Kapalýçarþý yüzyýllardýr turistlerin uðrak asýl büyük çarþýnýn olduðu kýsým ise Kanuni yeri olmakla birlikte birçok yazara, ressama da Sultan Süleyman tarafýndan yaptýrýldý. Toplam ilham kaynaðý olmuþtur. Birçok gezgin, 45 bin metre kare alan üzerine kurulu olan kitaplarýnda Kapalýçarþý nýn etkileyici atmosferini çarþýnýn tavan yüksekliði yaklaþýk 30 metre. Üzeri anlatmýþtýr kubbelerle örtülü çarþýda, geçmiþte her sokakta Turistlerin uðrak yeri farklý meslek gruplarý yer alýyordu. El iþi imalatýn temel olduðu bu özel yerde, günümüzde ayný 550 yýllýk geçmiþiyle, Ýstanbul un en önemli meslekler fiilen yaþamasa da, sokak adlarýnda simgelerinden biri olan Kapalýçarþý, hem çok yaþatýlýyor. Aynacýlar, Fesçiler, Feraceciler, önemli bir kültür mirasý hem de ticaretin en Serpuþçular, Tuðcular, Terlikçiler, Kuyumcular, önemli noktalarýndan biri ayný zamanda. El emeði Kalpakçýlar, Perdahçýlar bu meslek adlarýndan göz nuruyla yapýlan ürünlerin, mekânýn kendine bazýlarý. Eski zamanlarda, zenginlerin has ticari geleneðiyle alýcý bulduðu, kültürle kendilerine ait mücevher ve deðerli eþyalarýný ticaretin birlikte harmanlandýðý bu özel alan ücret karþýlýðýnda buradaki esnafa emanet ettiði turizmdeki popülerliðini de hiç kaybetmedi. 19 Ýyi bir baba olan Hakan Þükür, boþ zamanlarýný kýzý Buse ile geçiriyor. 29 Ayasofya'ya gelir getirmesi için inþa edilen kumaþlarýn satýdýðý bedestenler, Kapalýçarþý'nýn merkezini oluþturuyor. Alýþveriþ merkezlerinin atasý sayýlan "Kapalýçarþý", yüzyýllardýr popüleritesini hiç yitirmedi

3 Þube çalýþanlarý (Saðdan sola): Emine ÖZTÜRK, Gülten ATALI, Hüseyin ÝSLAMOÐLU, Vehbi ÇELEBÝ, Murat Nuri YAÞAR, Burhan Kadri DOÐRUYOL, Mehmet YILDIZ, Ýsmail VURAL, Kamil AKIN, Volkan GÖKHAN, Fatih ÝNAN, Vedat ARVAS, Bilal AKARÇEÞME, Saadet ERDOÐDU. Kaynak: Kaynak: zaman Ali Þenel 33 BÝN YILLIK DOKTRÝN AHÝLÝK TE MÜÞTERÝ ODAKLILIK zaman "Allah, insaný medenî tabiatlý yaratmýþtýr. Bunun açýklamasý þudur: Allah insanlarý, yemek, içmek, giyinmek, evlenmek, mesken edinmek gibi çok þeylere muhtaç olarak yaratmýþtýr. Hiç kimse, kendi baþýna bu ihtiyaçlarý karþýlayamaz. Bu yüzden demircilik, marangozluk, dericilik gibi çeþitli meslekleri yürütmek için çok insan gerekli olduðu gibi, bu meslek dallarýnýn gerektirdiði alet ve edevatý imal etmek için de birçok insan gücüne ihtiyaç vardýr. Bu yüzden, toplumun ihtiyaç duyduðu ürünlerin üretimi için lüzumlu olan bütün sanat kollarýnýn yaþatýlmasý þarttýr. Bununla da kalmayýp, insanlarýn sonradan doðacak ihtiyaçlarýný karþýlamak için yeni sanat dallarýnýn meydana getirilmesi gerekmektedir." T ürk-ýslâm pistim, yandým!'' Ahilik bu anlayýþý sayesinde Anadolu'da çok büyük bir destek görmüþ ve varlýðýný Selçuklular'dan baþlayarak Osmanlý'nýn son dönemine kadar sürdürmüþtür. Ahi teþkilâtýnýn Anadolu'daki kurucusu sayýlan Ahi Evran, Azerbaycan'ýn Hoy þehrinde doðmuþ, yýllarý arasýnda Medeniyeti'nin kurumsallaþtýrdýðý en yaþamýþtýr. Ahi Evran'ýn asýl adý önemli teþkilâtlardan biri olan ahilik, "Nasîrüddin Ebü'l-Hakayýk Mahmud 13. yüzyýlda adýný duyursa da temeli B. Ahmed"dir. Ünlü Türk bilgini, Ýslâm öncesi Batý Türkistan'ýna kadar iktisatçý ve sanatkârý Ahi Evran, ilk dayanmaktadýr. Ahilik, terim olarak eðitimini doðum yeri olan kardeþlik ve eli açýklýk anlamýna Azerbaycan'ýn Hoy þehrinde aldýktan gelmektedir. Toplumsal düzenin her sonra Horasan'a giderek ünlü zaman yanýnda ve koruyucusu âlimlerden Fahreddin Razî'nin olmuþtur. Ahilik bir meslekî ahlâk derslerine devam etmiþtir. Ahi Evran, öðretisinden çok öte, yaþamýn gençliðinde Hoca Ahmet Yesevî'nin geneline hitap eden bir felsefeye talebelerinden aldýðý ilk tasavvuf sahiptir. Bir ahinin yaþam hikâyesini terbiyesi ile yetiþmiþ ve olgunlaþmýþtýr. en güzel Mevlânâ'nýn þu meþhur Yüzlerce yýl, milyonlarca kiþiye hizmet sözüyle ifade edebiliriz; ''Hamdým, eden ve de etkileyen teþkilâtýn zamana kadar çok þey konuþuldu ve de konuþulacak. Bir kütüphane dolusu kitap yazýlabilir bu konuda. Biz ise Ahilik sisteminde kalite ve standart anlayýþý konusuna deðineceðiz Kalite anlayýþý Ahi teþkilâtýnda kalite anlayýþý, müþteri odaklý üretim ve her kademede yürütülecek eðitim anlayýþýndan geçmektedir. Mal ve hizmet üreten ahiler, her þeyden önce müþteri isteklerini göz önüne almak zorundaydýlar. Kaliteli mal ve hizmet üretimi, iyi eðitilmiþ çýrak, kalfa ve ustalardan oluþan kadroyla saðlanýrdý. Son yýllarda dillerden düþmeyen Toplam Kalite Yönetimi'nin de esasý; müþteri odaklý, ürünlerin ve hizmetlerin üretim süreçlerinin sürekli iyileþtirilmesi yöntemleriyle, sýfýr hataya yaklaþma felsefesidir. Ahi teþkilâtýnýn kurucusu sayýlan Ahi Evran, ilk olarak esnaflar arasýnda birlik ve dirliði saðlamýþtýr. Esnafýn denetlenmesine ve özellikle de eðitilmesine önem vermiþtir. Her esnafýn saðlam iþ yapýp yapmadýðýný, müþterilere karþý davranýþlarýný kontrol etmiþ, üretilen mallarýn kaliteli ve yüksek standartta olmasýna çalýþmýþtýr. Ahi birliklerinde, ustalarýn üreteceði ürün belirli bir standarda baðlandýðý gibi, alacaklarý çýrak sayýsý da standarda baðlanmýþtýr. Usta, sadece ahi teþkilatýnýn öngördüðü kadar çýrak alabilirdi. Çünkü çýraklarýn sayýsýnýn çok olmasý halinde iþyerinde eðitim, üretim, kalite ve standart, istenilen özellikte gerçekleþemeyeceði ve kontrolün güçleþeceði düþünülürdü. Eðer bir usta kalitesiz mal üretir, üretim standardýna uymaz, kalfalarýn ücretlerini vermez, çýraklarýný sömürür, onlara bildiklerini öðretmez ve kendinden beklenen görevleri yerine getirmezse, ona iþyeri kapatma cezasý verilirdi. Ahiliðin temelleri, baþlangýçta o kadar saðlam atýlmýþ ve kurallarý zamanýn ve toplumun ihtiyaçlarýna o kadar uydurulmuþtur ki bu kurallar, sonradan þehir ve kasabalarýn belediye hizmetleri ve bu hizmetlerin denetlenmesi noktasýnda örnek teþkil etmiþtir. Örneðin, esnaf ve sanatkârlarýn meslekleri ile ilgili hususlarý düzenleyen 1630 yýlýndan önceye ait olduðu sanýlan bir belge, ayakkabýcýlarýn hangi kalitedeki ayakkabýyý kaça satacaklarýný göstermektedir. Müþteri velinimettir Türkçe'de hâlâ mevcut olan "pabucu dama atmak" deyimi, bir ahi deyimi olup, ahiliðin kalite kontrol sistemini çok güzel ifade etmektedir. Bazý esnaflarýn imalatý, standartlarýn altýna düþürmesi, sahte mal imal ederek hakiki gibi piyasaya sürmesi hususlarý da esnaf arasýnda tepkiyle karþýlanýyordu. Bu gibi hallerde ikazlara ehemmiyet verilmeyip, kalitesiz imalata devam edenlerin dükkânlarý, Kethüda'larý (esnaf odasý baþkanlarý) tarafýndan kapatýlýrdý. Bu cezayla da kendisine çekidüzen vermeyenler, daha ileri gittikleri takdirde esnaflýktan ihraç edilirdi. Birçok üründe olduðu gibi, þiþecilerin imalatýnda da cinsine göre þiþelerin gramajlarý Fotoðraf: Ayþe Aydemir Ne zaman kurulduðu konusunda kesin bir bilgi veya görüþ birliði olmayan teþkilât; dini, iktisadi, içtimai, askeri ve hatta yeri geldiðinde siyasi konulara bile el atmýþtýr. 32 imtiyaz sahibi türkiye finans katýlým bankasý adýna yunus nacar genel yayýn yönetmeni aydýn gündoðdu sorumlu yazý iþleri müdürü kemal kaptaner çocuk çocuk Dudullu da bankanýn yeni adý: Türkiye Finans Geliþen ve büyüyen Türkiye nin, geliþen ve büyüyen bankasý Türkiye Finans ýn Dudulllu Þubesi ni; modern yapýsýyla, müþteri memnuniyetini kazanmak için çýrpýnan personeliyle ve güveni arayan müþterileriyle Ýbu sayýmýzda sizlere tanýtacaðýz. stanbul Anadolu yakasýnýn sanayi merkezi olan Dudullu dayýz. Türkiye Finans Dudullu Þubesi ne konuðuz bu hafta. Birçok iþ kolunun bulunduðu bölgede, farklý istek ve ihtiyaçlarý karþýlamak için, gerekli altyapýsý ve mesleki geliþmiþlik düzeyi yüksek personeli ile Dudullu Þubesi çalýþmalarýna var gücüyle 2004 yýlýndan bu yana devam ediyor. Avrupa Yakasý nda Ýkitelli neyse Anadolu Yakasý nda da Dudullu odur. Doðal olarak buradaki iþ çeþitliliði ve yoðunluk, þube çalýþanlarý için kýsa vadede sýkýntý gibi görünse de iþ yetkinliðini geliþtirme noktasýnda bir avantaj aslýnda. Þubenin temel hedefi ise Türkiye Finans a yakýþýr bir þekilde hýzlý, doðru Ali Þenel Fotoðraflar: Emrah Gürel Dudullu Þubesi Müdürü Ýsmail Vural ve kaliteli hizmet vermek. Dudullu bölgesinin ticari hacminin büyümesinde, Türkiye Finans ýn katkýlarý olduðu gibi, Türkiye Finans Dudullu Þubesi nin büyümesinde de bu bölgenin büyük katkýlarý var þüphesiz. Bu da karþýlýklý güvenin getirdiði bir sonuç elbette. Müþterisine güven veren bir banka ve bankasýna inanan müþteriler Çocuklar oyunlarýn diliyle konuþuyor Çocuklarýn dili: OYUN DÝLÝ Çocuklarýn dünyasýnýn ve algýlama þekillerinin biz yetiþkinlerden farklý olduðunu bilmemiz gerekir. Bu nedenle onlarla iletiþim kurarken de onlarýn daha kolay anlayabileceði, dünyayla daha Çrahat iletiþime geçebilecekleri, onlar için en kolay dili oyun dili ni kullanmayý denemeliyiz. ocuklar; hayatýmýzýn en anlamlar taþýyabileceðini kabul ediyorlar. Bu güzel renklerinden birisi, noktada, vahþi hayvanýn, kýzgýnlýk, güç ve yaþam amacý çoðu korkuyu; evcil hayvanýn ise koruma, aile ve zaman. Aileler çocuklarýný baðlýlýðý sembolize ettiði varsayýmýný en önemli korumak, onlarla örneklerden biri olarak gösterebiliriz. aralarýnda saðlam baðlar Oyun terapisi kurmak için çabalarlar hep. Onlarla konuþurken Oyun Terapisi, baþlý baþýna oyun üzerine kurulu doðru yolu bulmak ve o olan, çocuðun oyun aracýlýðýyla terapistle iliþki yolu kullanmak onlarýn kurduðu, ortamýn güven verdiði ve çocuðun geliþimindeki en önemli kendini serbestçe ifade edebildiði bir süreç süreçtir. Bu nedenle çocuklarla iletiþim kurmanýn olarak tanýmlanabilir. Bunlar içinde kullanýlan en basit ve kolay yolu uzmanlarýn da önerdiði yöntemler psikanalitik oyun terapisi, sanat gibi oyun dili ni kullanmaktýr aslýnda. Onlar için terapisi, biliþsel-davranýþçý oyun terapisi, en eðlenceli aktiviteyi, sadece onlarýn geliþimsel oyun terapisi, müzik terapisi olarak oyalanacaklarý sýradan uðraþlar olarak sýralandýrýlabilir. Hangi oyun terapisi yöntemiyle görmemeli, aslýnda bu oyunlarýn hepsinin birer çalýþacaðýnýzý çocuklarýn ihtiyacýna, probleme kendini anlatma yöntemi de olduðunu ve yaþýna göre karar verebilirsiniz. Özellikle unutmamalýyýz. çocukta özgüven eksikliði, korkular ve travma yaratan yaþantýlar varsa, Çocuk Odaklý Oyun Oyun ve oyuncaklar Terapisi yle çok fazla yol alýnabilir. Çocuklar için oynadýklarý oyunlar, kendilerini Çocuklar, oyun odasýnda, korkularýný, kaygýlarýný, serbestçe ifade ettikleri, yaþadýklarýný yansýttýklarý suçluluk duygularýný kiþilere deðil, onlar için daha ve dýþ dünyaya fark etmeden hazýrlýk yaptýklarý kolay ve güvenli olan oyuncaklara aktarma þansý bir araç. Bunu görebildiðimizde, oyunun onlarýn buluyorlar. Örneðin tecavüze uðrayan bir çocuk, dili, oyuncaklarýnýn da sözcükleri olduðunu fark yaþadýklarýný oyununa yansýtabiliyor. Oyun terapisi edebiliriz. Hissettiklerini doðrudan yansýtmakta sürecinde, simgeler yoluyla bu durumu baþ zorlanan çocuk, çizdiði resimle, serbestçe seçtiði edilebilir hale dönüþtürüyor. Bu süreç çocuðun ve oynadýðý oyuncakla güvenli bir þekilde kendini kendini ifade edip, kendi yaþamý üzerinde ifade edebiliyor kimi zaman. yeniden kontrol kazanmasýna yardýmcý oluyor. Çocuðun oyun tarzýndan ve seçtiði Oyun odasý oyuncaklardan yola çýkarak, problemini tespit etmek ve hatta kimi zaman çocuða teþhis Oyun odasýnýn atmosferi çok kritik bir öneme koymak bile mümkün. Oyun, bu sebeple çocuk sahip, çünkü çocuklarda terapi için ilk izlenimi terapistleri için önemli bir gözlem aracý olarak oluþturuyor. Oyun odasý sýcak bir havaya sahip kullanýlýyor. olmalý ve burasý tamamen çocuklar için ve burada istediðini kullanmakta özgürsün mesajýný Oyuncaklara, özellikle seçilen hayvanlara ve net bir þekilde yansýtmalý. yapýlan eserlere, (resim, heykel vb) sembolik anlamlar yükleyip, çocuðun problemi hakkýnda Ýkincisi ise kýzgýnlýk gösterme-rahatlama ipucunu buradan hareketle tespit eden oyuncaklarý; vahþi hayvanlar, timsah kuklasý, yaklaþýmlar olduðu gibi, oyuncaðýn daha çok oyuncak askerler, silah, plastik býçak vb. Bunlarla çocuk için ne anlama geldiðine bakan yaklaþýmlar sözlü olarak ifade edemediði kýzgýnlýðýný, hayal da var. Ancak yine de tüm yaklaþýmlar, kýrýklýðýný yansýtma þansý buluyor. oyuncaklarýn veya resmin içeriðinin kimi sembolik Üçüncü kategori ise yaratýcý anlatým ve duygusal sistemi olan katýlým bankalarý, ticari bankalar gibi nakit kredi vermiyor ve faize dayalý enstrümanlar da Türkiye Finans ta yer almýyor. Bu noktada Türkiye Finans ile fon kullanacak iþletme arasýnda akd edilecek sözleþme dahilinde, iþletmenin ihtiyaç duyduðu her tür emtia (ham madde, mamul, yarý mamul), gayri menkul, makine, teçhizat ve hizmet bedelini türkiye Finans tarafýndan, iþletme adýna satýcýya ödenmesi ve bunun karþýlýðýnda iþletmenin bankaya borçlandýrýlmasý saðlanýr. Bunlarýn dýþýnda kalan cari iþlemler, dýþ ticaret iþlemleri gibi ihtiyaçlar, yine Türkiye Finans tan karþýlanabiliyor. Türkiye Finans, gerek teknolojik altyapý, gerekse bankacýlýk hizmetlerindeki ürün çeþitliliðiyle, uluslararasý bankalarla rekabet edebilecek düzeyde olduðunu Dudullu Þubesi nde de gösteriyor bizlere yýlýnýn ardýndan çok büyük deðiþiklikler yaþayan bankacýlýk sektörünün, önümüzdeki yýllarda Basel II uygulamasýna geçilmesiyle, Avrupa ya daha iyi uyum saðlayabileceði görüþünde Dudullu Þubesi Müdürü Ýsmail Vural. Basel II, bankalarýn çalýþma prensiplerini çok radikal bir þekilde deðiþtiren kriterler silsilesi diyen Vural, sözlerine þöyle devam ediyor: Dünyadaki tüm bankacýlýk sistemlerini etkileyecek olan bu uygulama, müþterilerin kredi kullaným maliyetlerini ve kullandýrtma koþullarýný düzenliyor. Buna göre her kurumun bir kredi notu olacak, maliyet ve kullaným bu kredi notlarýna göre yapýlandýrýlacak. Bankacýlýðýn temel sýkýntýsýný; yerel bankacýlýðýn yavaþ yavaþ - Merhaba, sizi tanýyabilir miyiz? Dudullu da bir müþteri - Adým Fevzi Kayaoðlu, 1959 yýlýnda Erzincan da doðdum. Uzun müddet ticaretin çeþitli kollarýyla uðraþtým. Þimdi mobilya döþeme imalatýyla iþtigal ediyorum. - Türkiye Finans ý tercih etmenizde sizi etkileyen nedir? - Güler yüzlü ve müþteri odaklý bir banka olduðu için, kurulduðundan bu yana Türkiye Finans la çalýþýyorum. - Bütün bankacýlýk iþlemlerinizi buradan halledebiliyor musunuz? - Bankacýlýk ihtiyaçlarýmýn tamamýna yakýnýný buradan karþýlamam mümkün oluyor. Bir katýlým bankasý olmasý, ayrýca benim için önemli bir tercih meselesi. en önemli parçalarýndan biridir. Kumla ve bloklarla oynarken doðru-yanlýþ yoktur ve bu sebeple çocuk, mutlaka baþarýlý olduðunu hisseder. Resim ise çocuða yaratýcý olma fýrsatý saðladýðý için oyun odasýnýn vazgeçilmez araçlarýndan biridir. Güvenli bir ortam Çocuðun, kendini oyun aracýlýðýyla ifade etmesi için güvenli bir ortam oluþturmak gerekiyor. Oyun odasýný tanýtmayla baþlanan terapinin ilk seansý, 2. ve 3. seanslar, bu güvenin oluþturulduðu seanslar olarak düþünülüyor. Çocuða oyun odasý tanýtýlýrken; Burasý bizim oyun odamýz ve oyuncaklarla dilediðin birçok farklý þekilde oynayabileceðin bir yer. deniyor. Bu cümle, çocuðu oyun konusunda kýsýtlamamakla birlikte geniþ bir sýnýrýn varlýðýný da hissettirebiliyor. Süreç için doðru-yanlýþ, gerekli-gereksiz eylem yok ve çocuðun seçtiði oyun veya yaptýðý eser mutlaka bir deðer taþýyor. Dilediði gibi oynayabildiði tek yerin tadýný çýkarmasý da, sürecin bir parçasý olarak düþünülüyor. Bu sebeple oyun odasýnda, terapist çocuðun her yaptýðýný ona aktarýyor. Ayný zamanda her otuz saniyede bir çocuðun bir duygusunu yakalayýp, yansýtýyor. Kumla oynamak oldukça hoþuna gitti sanýrým. Karar verme Özellikle kendine güven eksikliði olan çocuklar, oyun odasýnda da kararsýzlýðýný ve onay alma ihtiyacýný sýkça gösteriyor. Bu noktada terapist, oyun odasýnda oyuncaðýn ismine ve ne yapýlacaðýna kendisinin karar verebileceðini ve oyuncaklarla dilediði birçok þekilde oynayabileceðini hatýrlatýyor. Terapist, çocuðun resmini tarif ederken ise sadece onun ne çizdiðini ve hangi renklerle çizdiðini anlatýyor. Böylelikle, bu süreç ona güven vererek oyun odasýnda bilge kiþinin kendisi olduðunu hissettiriyor. Sýnýrlar Kurallar ve sýnýrlar, çocuða sadece gerektikçe belirtiliyor. Ancak kurallar, mutlaka alternatifini göstererek ve onun karar vereceðini söyleyerek aktarýlýyor. Bazen kýzgýnlýðýný göstermesi gerektiði fark edildiðinde: Kýzgýn olduðunu 47 kaybolmasý, yabancý bankalarýn büyük sermayelerle yerel bankalarý satýn alýp, piyasaya hâkim duruma gelmesine baðlayan Müdür Ýsmail Vural; Bu ortaklýklarýn ve satýn almalarýn iyi etkileri de olmadý deðil. BDDK nýn koyduðu kurallarla durumu daha da netleþen Türk Bankacýlýðý, bu geliþmeler ýþýðýnda dünya standartlarýna uygun hale gelmiþtir. diye de ekliyor. Son reklâm kampanyasýyla ilgili görüþlerini aldýðýmýz Türkiye Finans Dudullu Þubesi personeli: Hizmeti sunmak için genelde müþterilerimizin ayaðýna gittiðimizden, þubemize giren-çýkan herkesi tanýrýz. Ancak bu reklâm kampanyasý baþladýktan sonra, þubemize kendiliðinden gelen müþteri sayýsý arttý. Zor ve meþakkatli bir iþ olan hizmeti, müþterinin ayaðýna götürmenin dýþýnda reklâmla da kazandýðýmýz müþterilerimiz var. Burada Türkiye Finans varmýþ! diyerek içeri girerek, müþterimiz olan çok kiþi var. Bankamýzýn yeni müþteri kazanma potansiyelini artýrdýðýný önemle müþahede ediyoruz diyerek fikirlerini dile getiriyorlar. Türkiye Finans ý, þubenin kurulduðu günden itibaren görevini baþarýyla devam ettiren Müdür Ýsmail Vural a sorduðumuzda bize verdiði cevap þu oluyor: Türkiye Finans, büyüklerin dünyasýnda büyükleri zorlayan bir oluþum. Ekonomik geliþmeye, istihdama, büyümeye, sosyal kalkýnmýþlýk düzeyine bir birimlik katkýmýz oluyorsa bu Türkiye nin kazancýdýr. Türkiye Finans Dudullu Þubesi çalýþanlarý da bu durumun bilincindedir. görüyorum. Ancak burada oyuncaklarý kýrmýyoruz ama hacýyatmaza istediðimizi yapabiliyoruz. Sen karar ver. deyip kurallar dahilinde rahatlamasý saðlanabiliyor. Kurallarýn geniþ olmasý kadar, net olmasý da önemli. Çocuk, oyun odasýnda kendine, terapiste ve oyuncaklara zarar vermediði sürece istediði þekilde oynayabileceðini öðreniyor. Burada önemli olan, kurallarýn tümünü aktarmamak ve sadece çocuða davranýþýyla ilgili ne yapabileceðinin alternatifini sunmak. Süreç ve tamamlama Güven ve terapötik iliþki kuruldukça, çocuk ihtiyacýný veya problemini oyunla ifade etmeye ve kendini geliþtirme kapasitesini açýða çýkarmaya baþlýyor. Bu süreçte, problemi ve aile iliþkileri hakkýnda bilgi edinilebiliyor. 6 seansta bir sadece aileyle gerçekleþen görüþmelerde ise süreç deðerlendirilip, ailenin ebeveynlik becerilerini geliþtirmesi için yol gösteriliyor. Geliþim ve davranýþlardaki deðiþim, yavaþ ilerleyen bir süreçtir. Tamamlama sürecine yaklaþýldýðýný ve çocuðun buna hazýr olduðunu deðiþimine bakýlarak saptanýyor. Eðer çocuk; terapiste daha az baðlý ise ve kendi kararlarýný verip sorumluluk alabiliyorsa, duygusunu ve ihtiyaçlarýný açýk bir þekilde belirtebiliyorsa, kendini daha fazla kabul edebiliyorsa, oyunlarýný ve hikâyelerini belirli bir doðrultuda sürdürebiliyorsa ve mutsuz-negatif duygudan mutlumemnun duygu haline geçmeyi de baþarmýþsa, artýk çocuðun terapi sürecinin tamamlanmasýnýn da sonuna gelinmiþ demektir. Terapi süreci, genellikle 8 haftada tamamlanýyor. Çocuða, mutlaka terapist tarafýndan birlikte son 3 seanslarý olduðu bilgisi önceden verilmesi gerekiyor. Tamamlama, terapi için çok büyük önem taþýyor. Süreç tam bitmeden problem hafiflediði için terapi býrakýldýðýnda, geri dönüþlerin oraný da çok yüksek oluyor. Kendini geliþtirme kapasitesini harekete geçirmek için araçlarý, terapist ve oyun odasý saðlýyor. Ancak önemli olan, tüm bunlarý çocuðun kendisi ve kendi diliyle, oyun diliyle baþarýyor olmasý yayýn kurulu mehmet ali akben süleyman çelik selçuk aydemir taha özalp þükrullah dolu halkla iliþkiler selma yýlmaz yönetim yeri yakacýk mevkii, adnan kahveci cad. no: kartal / istanbul tel : (pbx) faks : turkiyefinans.com.tr yapým hayat yayýncýlýk, iletiþim, yapým, eðitim hizmetleri ve ticaret ltd. þti. bilge matbaacýlýk a.þ. yýlanlý ayazma sokak, no: 8 örme iþ merkezi kat: 1 davutpaþa zeytinburnu - istanbul tel : faks : editör ilyas yýldýz muhabirler ali þenel aynur þenol kübra demir osman serkan bozlaðan sanat yönetmeni kenan özcan kültr-sanat sinema SON OSMANLI: YANDIM ALÝ Tür: Dram / Tarihi Gösterim Tarihi: 19 Ocak 2007 Tarih 13 Kasým 1918 Düþman donanmasý Boðaziçi' ne demirlemiþ Manzara vahim Ýstanbul iþgal altýnda! Ýþgal sýrasýnda terhis edilen bahriye çavuþu Yandým Ali kendisi askerdeyken evlenen Defne ye, için için yanmaktadýr. Onu alýp Viyana'ya kaçýrmak niyetindedir. Ama Mustafa Kemal'e rastlayýnca iþlerin boyutu deðiþir. Kendini vatanýna adayan bu genç adam, asýl aþkýnýn üzerinde yaþadýðý topraklar olduðunu anlar. Tek baþýna bu ülkenin davasýný omuzlamaya kalkar. Film, Türk sinemasý için batý hayranlýðý içinde absürt filmler çekmektense, kendi tarihindeki kahramanlýklarý anlatmasý yönünden güzel bir baþlangýç olabilir. CATCH A FIRE (ATEÞÝN ORTASINDA) Tür: Politik / Macera / Dram Gösterim Tarihi: 26 Ocak 2007 Yönetmen Philip Noyce'un yeni filmi Ateþin Ortasýnda, Güney Afrikalý bir kahramanýn özgürlüðe yaptýðý yolculuðu anlatýyor. Politik macera; hem ülkenin 80'lerin baþýnda yaþadýðý sancýlý ve çalkantýlý döneme ýþýk tutuyor, hem de izleyiciyi günümüz Güney Afrika'sýna götürüyor. Apolitik bir rafineri iþçisi olan Patrick Chamusso'nun haksýz yere tutuklanýp iþkence görmesi ve sonrasýnda da bir özgürlük savaþçýsýna dönüþmesini anlatan ve gerçek bir hayat hikâyesinden alýntý olan filmin oyuncu kadrosunda, Akademi Ödüllü oyuncu Tim Robbins dikkat çekiyor. Osman Serkan Bozlaðan KANLI ELMAS (BLOOD DIAMOND) 1990'larda Sierra Leone'de geliþmekte olan kaos ve iç savaþýn fon oluþturduðu Kanlý Elmas, paralý asker Danny ile balýkçý Solomon'un hikâyesi. Her iki adam da Afrikalýdýr ama geçmiþleri ve þartlarý olabildiðince farklýdýr. Ne var ki, hayatlarýný deðiþtirebilecek pembe bir elmasý bulmak için çýktýklarý serüvende yazgýlarý kesiþir. Leonardo Di Caprio'nun, romantik prenslikten üst düzey karakter oyunculuðuna geçtiði filmlerinden birini görüyoruz. Bakalým bu filmde de üzerine düþen görevi yerine getirebilecek mi? POLÝS Tür: Gerilim/Dram/Macera Gösterim Tarihi: 9 Þubat 2007 Tür: Dram / Macera / Polisiye Gösterim Tarihi: 16 Þubat 2007 Onur Ünlü'nün yönettiði ve Haluk Bilginer, Özgü Namal, Ragýp Savaþ ile Sermiyan Midyat'ýn oynadýðý Polis, Eflatun Film tarafýndan vizyona çýkarýlýyor. Musa Rami, efsane olmuþ bir cinayet masasý polisidir. 63. doðum gününü kutlamasýndan bir gün sonra kanser olduðunu ve iki ay ömrü kaldýðýný öðrenir. Acaba bu iki ay içerisinde, hem ailesine karþý tehditlerini iyice yoðunlaþtýran mafyayla boðuþup, hem de kendisinden 40 yaþ küçük üniversite öðrencisi Funda'ya, onu ne kadar çok sevdiðini anlatabilecek midir? KONFERANS "Baþarý için doðru strateji kullanmanýn yollarý konuþulacak" Liderler Ýstanbul'a geliyor, Avrupa Strateji Forumu 14 Þubat 2007'de Türkiye'de yapýlýyor Avrupa Strateji Forumu (European Strategy Forum - ESF) adýný alan etkinlik, 14 Þubat 2007'de Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý'nda Türkiye'nin yaný sýra, yurtdýþýndan yönetici ve liderlerin katýlýmýyla gerçekleþtiriliyor. Zirveye, CEO'lar, genel müdürler, genel müdür yardýmcýlarý, finans direktörleri, satýþ ve pazarlama profesyonelleri ile üretim araþtýrma ve teknoloji liderlerinin katýlmasý bekleniyor. kitap SERGÝ Ruh ve Duygularýmýzýn Olaðanüstü Halleri Ali Ferþadoðlu Nesil Ýnsan, kâinatýn küçük bir örneðidir. Kâinatta yer alan maddi ve manevi ne varsa, farklý boyutlarýyla bedenimize de yerleþtirilmiþtir. Yapabileceklerimizin sýnýrlarýný imanýmýzýn gücü, düþünce düzeyimiz, niyetlerimizdeki kararlýlýðýmýz oranýnda geliþtirebilir, hikmet dairesinde olaðanüstü haller gösterebiliriz. Saðlam bir düþünce sistemi, samimi bir niyet ve geliþmiþ duygular sayesinde, hayal bile edemediðimiz baþarýlara ulaþabiliriz. Eðer siz de ruh ve duygularýnýzýn ulaþabileceði sýnýrlarý yeniden belirlemek ve inanmanýn size vereceði gücü hissetmek istiyorsanýz, elinizdeki kitap bu konuda rehberiniz olacaktýr. YAPAY ZEKÂ Artificial Intelligence: AI Yönetmen: Steven Spielberg Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law Kategori: Bilimkurgu & Fantastik Yönetmen Steven Spielberg'in Yapay Zekâsý sizi futuristik bir dünyada, tüm insanlarýn herþeyini paylaþtýðý sofistike robotlar Mecha'larla biraraya getirecek. David adýndaki çocuk-robotun görevi, birlikte olduðu insanlarý sevmektir. Ancak David'i kabul eden aile, bu þartsýz sevginin sonuçlarýna hazýr deðildir. David, kendi kimliðini arayacaðý görkemli bir yolculuða çýkacaktýr. etkinlikler Büyük Moðol Hakaný Cengiz Han'ýn hiç günýþýðýna çýkmamýþ eþyalarýnýn da bulunduðu serginin ev sahibi Sakýp Sabancý Müzesi. Etkinlik daha fazla sayýda kiþiye ulaþmasý dileðiyle uzun soluklu tutulmuþ. Ýsteyenler, Sakýp Sabancý Müzesi'nde "Cengiz Han ve Mirasçýlarý: Büyük Moðol Ýmparatorluðu Sergisi"ni, 7 Aralýk Nisan 2007 tarihleri arasýnda ziyaret edilebilirler. Dýþiþleri Bakanlýðý ile Moðolistan Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý'nýn himayesindeki serginin, Moðol Ýmparatorluðu'nun kültürler ve kýtalar arasýnda kurduðu baðý gözler önüne seren sergi, konferanslar, atölye çalýþmalarý, çocuk eðitim programlarý ve galeri sohbetleriyle zenginleþtirilecek Reklam Yapýn Kemal Kaptaner Hayat Ekonomisi çok istikrarlý birkaç ülke hariç kulaða gelen yakýnmalar "iþler çok kötü abi, yaprak kýpýrdamýyor" tarzýnda. Ekonomisi güçlü ülkeler, sorunlarý deðil fýrsatlarý konuþalým ilkesini benimsiyorlar. Pazarlama Ýletiþimi Uzmaný olan Kemal Kaptaner' de, 'Yeni bir yýlýn henüz baþýndayken karamsar olmaya gerek yok' diye düþünüyor. 'Her þeye raðmen iþlerimizi düze çýkaracak bir yol bulabilmeli, yeni bir paradigma, yeni bir bakýþ açýsýyla týkanýklýklarý aþmalýyýz. Ekonominin gidiþatýndan, iþlerin kötü oluþundan þikâyeti býrakalým' diyor. Ya ne yapalým diyorsanýz "Ýþler kötüyse reklâm yapýn!" DVD ARÞiV ÝNCE KIRMIZI HAT Yönetmen: Terence Mallick Oyuncular: George Clooney, Nick Nolte John Cusack Kategori: Savaþ-Dram Bir sürü yýldýz oyuncusu olsa da kahramansýz sayýlabailecek bir film "The Thin Red Line". Bir grup Amerikan askeri Japonlarýn elinde olan "2 10" kod adlý zor bir tepeyi ele geçirmeye çalýþýrlar. Bu operasyon sýrasýnda elimizde yaklaþýk bir düzine Amerikan askeri vardýr. Malick kamerasýný bu askerler üzerinde dingin hareketlerle gezdiriyor, bize ne düþündüklerini gösteriyor ve savaþýn anlamsýzlýðýný þiirsel ama vahþi görüntülerle önümüze seriyor. 54 logo tasarým selma yýlmaz grafik uygulama mustafa demirci fotoðraflar emrah gürel düzelti yener turan baský ve cilt bilge matbaacýlýk a.þ. yýlanlý ayazma sokak, no: 8 örme iþ merkezi kat: 1 davutpaþa zeytinburnu - istanbul tel : faks :

4

5

6 bizden haberler Yaþanan teknolojik deðiþimler ve geliþmeler, her geçen gün posta kutumuza gelen faturalarýn sayýsýnda artýþa neden oldu. Eskiden sadece elektrik, su ve telefon faturalarýnýn iþgal ettiði posta kutularýmýza artýk cep telefonu, ADSL, doðalgaz, kablolu televizyon vb. faturalar da gelmeye baþladý. Bu faturalar, sadece posta kutularýmýzý iþgal etmekle kalmayýp, en deðerli vakitlerimizi bile banka kuyruklarýnda geçirmemize sebep oluyor... Artýk, bu dönemler geride kaldý. Türkiye Finans aracýlýðýyla Turkcell, Telsim ve Avea cep telefonu faturalarýnýzý, Türk Telekom faturalarýnýzý, su, elektrik ve doðalgaz faturalarýnýzý Türkiye Finans aracýlýðý ile sýra? FATURALARINIZ VAR, ÖDEMEYE ZAMANINIZ VAR MI? Artýk fatura kuyruklarýndan kurtulacaksýnýz. Türkiye Finans a otomatik ödeme talimatý vererek her türlü faturayý vakit kaybetmeden ödeyebileceksiniz. beklemeden, giþe giþe dolaþmadan ve vakit kaybetmeden kolayca ödeyebilirsiniz. Bunun yanýnda, otomatik ödeme talimatý vererek hem vakitten tasarruf edebilir, hem de Türkiye Finans Kredi Kartýnýza puan kazanabilirsiniz. Türkiye Finans tan 1-2 fatura için vereceðiniz otomatik ödeme talimatýna 5 YTL, 3 ve daha fazla faturanýz için 10 YTL puan kredi kartýnýza yüklenirken, yine her bir otomatik fatura ödemenizde tutar üzerinden de puan kazanacaksýnýz. Otomatik ödeme talimatlarýnýzý, þubelerimize gelerek ya da internet þubemizden verebilirsiniz.

7 bizden haberler ANKET Türkiye nin lider katýlým bankasý Türkiye Finans, þimdi de müþterilerinin isteklerini dinliyor. adresinden anketi doldurarak isteklerinizi bildirebilirsiniz. 7 Geliþen ekonomik koþullar ve artan rekabet, kurumlarý müþteri odaklý çalýþma yoluna sevk etti. Faaliyete geçtiði günden beri müþteri odaklý çalýþmasýný sürdüren ve bu doðrultuda amblemindeki dört damladan ikisini Toplum ve Müþteri memnuniyeti ile temsil eden Türkiye Finans, yeni bir uygulamaya daha imza attý. adresi üzerinden Türkiye Finans internet þubesini kullanan müþterilerimiz, þube çýkýþýnda bir soruyla karþýlaþýyorlar. Bankamýzýn çalýþmalarý hakkýnda müþterilerimizin fikirlerini almak için hazýrlanan ve her hafta yenilenen sorulara verilen cevaplarla çalýþmalarýmýzý þekillendiriyoruz. Cevaplar doðrultusunda müþterilerimizin talep ve beklentilerini belirliyor, bunlara çözüm üretmek için yeni uygulamalarý hayata geçiriyoruz. "Lider katýlým bankasý Türkiye Finans, þimdi de müþterilerini dinliyor, Türkiye Finans'ý müþterilerinin bankasý yapýyor" sloganý ile çýktýðýmýz bu yolda, tüm müþterilerimizin görüþlerini bekliyoruz. BÝZ BÜYÜK BÝR AÝLEYÝZ Türkiye Finans Ýstanbul çalýþanlarý ve yöneticileri, Grand Cevahir Otel'de düzenlenen iftar yemeðinde biraraya geldi. Her geçen gün yeni katýlan bireylerle büyüyen Türkiye Finans ailesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm þube ve birim müdürleri ve Ýstanbul çalýþanlarýndan oluþan 1200 kiþilik iftar yemeðinde buluþtu. Canlý tasavvuf musýkisi eþliðinde yenen yemeðin ardýndan, Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Boydak, birleþme döneminden bu yana gelinen nokta için çalýþanlara teþekkür etti. Ýftar yemeðinin ardýndan bankamýzda çalýþan çeþitli yetenekler sahne alýrken, Türkiye Finans'ýn sponsorluðunda yayýnlanan Kýnalý Kuzular dizisinin yapýmcýsý, tiyatro sanatçýsý Ahmet Yenilmez sergilediði Meddah gösterisi ile izleyenleri çocukluk yýllarýna götürdü. TÜRKÝYE FÝNANS TAN SPONSORLUKLAR Kasým ayýnda Ýstanbul, ekonominin nabzýnýn attýðý büyük organizasyonlara ev sahipliði yaptý. 11. MÜSÝAD Uluslararasý Fuarý, Active Academy 4. Uluslararasý Finans Zirvesi ve 4. KOBÝ Zirvesi'nin sponsorlarý arasýnda Türkiye Finans da yer aldý. Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý'nda gerçekleþen 4. KOBÝ Zirvesi, TOSYÖV, TOBB, KOSGEB, REKABET KURUMU ve Türk Patent Enstitüsü iþbirliði ile yapýldý. Zirve'nin ana temasý "KOBÝ'lerin sürdürülebilir rekabet gücü ve inovasyon" olarak belirlendi. "Kobi Finansmaný" baþlýklý oturumda, Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Aydýn Gündoðdu, banka olarak KOBÝ'lere verdikleri desteði anlatan bir sunum yaptý.

8 bizden haberler KÜLTÜR BAÞKENTÝNE KÜLTÜR DESTEÐÝ Ýstanbul Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr Ahmet Bilgili ve ünlü yazar Ýskender Pala yýlýnda Avrupa Kültür Baþkenti ilan edilen Ýstanbul da, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Kültür Etkinlikleri, Türkiye Finans sponsorluðunda hayat buluyor. Günümüzde daha çok öðrencilerin ödev yapmak için gittiði kütüphaneler, artýk birer kültürel yaþam merkezi haline geliyor. Ýstanbul un, 2010 yýlýnda Avrupa Kültür Baþkenti olmasýna paralel olarak Ýstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüðü ne baðlý kütüphaneler, kitap ve okuma hizmetlerinin yanýnda kültürel etkinliklerin yapýldýðý merkezlere dönüþüyor. Ýstanbul un birçok kütüphanesinde, haftalýk ya da 15 günlük periyodlarda gerçekleþtirilen etkinliklerin ilham kaynaðýný, Beyazýt Kütüphanesi nde üç sezondur gerçekleþtirilen Beyazýt Konuþmalarý oluþturuyor. Kütüphane, saray ve müzeleri toplumla kaynaþtýracak olan etkinlikler, bu mekânlarýn geçmiþten gelen kimliðiyle ilgili birer baþlýk altýnda gerçekleþtiriliyor. Beyazýt Devlet Kütüphanesi'nde 'Beyazýt Konuþmalarý', Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nde 'Süleymaniye', Fatih Millet Kütüphanesi'nde Ali Emiri Fatih Sohbetleri', Ýl Halk Kütüphanesi'nde 'Orhan Kemal Salý Konferanslarý', Bakýrköy Ýlçe Halk Kütüphanesi'nde 'Bakýrköy Kültür Günleri' ve Pendik Ýlçe Halk Kütüphanesi'nde 'Pendik Buluþmalarý' düzenleniyor. Bunun yanýnda, okur-yazar buluþmalarý da kültürel atýlým projesinin diðer bir ayaðýný oluþturuyor. Taksim Atatürk Kültür Merkezi ve Sirkeci DÖSÝMKitap Satýþ Maðazasý'nda yazarlarla okurlar buluþuyor. Topkapý Sarayý'nda, 'Saray Sohbetleri' adý altýnda gerçekleþen buluþmalarda ise eski bir saray geleneði yeniden canlandýrýlýyor. Ýstanbul Arkeoloji müzelerinde de, meraklýlarý için arkeoloji konuþmalarý yapýlýyor. Kütüphanelerin, kültürel açýdan bir yaþam merkezi olmasý gerektiðini teorik olarak yýllardýr söylediklerini, þimdi de bunun pratiðe döküldüðünü ifade eden Ýstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Ahmet Bilgili, Beyazýt Kütüphanesi'nde yürütülen çalýþmalardan ilham alarak çerçeveyi geniþlettiklerini belirtti. Bilgili, "Kütüphaneler, bugüne kadar verebildiði kadar okuma hizmetlerini verdi. Fakat bundan sonra yaþayan birer kültür merkezi olacaklar." dedi. Bilgili, bu etkinliklerin hayat bulmasýnda önemli katkýlarý olan Türkiye Finans a da verdiði destekten dolayý þükran duyduklarýný sözlerine ekledi. Ýstanbul un, 2010 yýlýnda Avrupa Kültür Baþkenti ilan edilmesinin bugüne kadar ihmal edilen kültürel etkinliklerin hayat bulmasý için bir fýrsat olduðunu belirten Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar ise; Bugüne kadar kültürel faaliyetlere verdiðimiz destek, bu çalýþmada olduðu gibi bundan sonra da artarak devam edecek. Türkiye Finans, kültürüne sahip çýkmayan milletlerin bir gün mutlaka yýkýlmaya ve baþka kültürlerin uþaðý olmaya mahkum olacaðýnýn bilincinde olan bir bankadýr. Biz, ihmal edilen ve unutulmaya yüz tutan tarihimizi ve kültürümüzü yaþatmak için elimizden gelen ne varsa yapmaktan kaçýnmayacaðýz. dedi. Nacar, ayrýca 8 ay sürecek bu etkinliklerin ilerleyen dönemlerde Ýstanbul sýnýrlarýný aþarak tüm ülkeye örnek olmasýný umduðunu sözlerine ekledi.

9 bizden haberler 9 TÜRKÝYE FÝNANS SÖZÜNÜ TUTTU 2006 yýlýnda, 125 þube ve 2100 ü aþkýn çalýþan hedefine ulaþarak sözünü tutan Türkiye Finans, 2007 de þube sayýsýný en az 150 ye çýkarmayý hedefliyor. Þubeleþme çalýþmalarýna 2006 yýlýnda hýz veren Türkiye Finans, yýl sonu hedefi olarak açýkladýðý 125 þube sayýsýna ulaþtý... Þirket birleþmelerinde yaþanan þube kapatma ve çalýþanlarý iþten çýkarma akýmýna kapýlmayan Türkiye Finans, birleþmenin açýklandýðý ilk günden itibaren yýl sonunda 125 þube ve 2100 ü aþkýn çalýþan sayýsýna ulaþýlacaðýný bildirmiþti. Birleþmenin gerçekleþmesinden itibaren açýklanan hedeflere ulaþabilmek için ilgili tüm birimler, Türkiye nin dört bir tarafýndan gelen talepleri deðerlendirmeye baþladýlar. Bu noktada salt þubeleþmek yerine, yerel kalkýnmaya destek vermek amacýyla þube açma yolunu seçtik. Burada, açtýðýmýz her þubenin bulunduðu il yanýnda bölgeye de katkýda bulunmasýný, maddi yetersizlikler nedeniyle durma noktasýna gelen çarklarýn yeniden dönmeye baþlamasýný, bölgede kalkýnma ve istihdam saðlayacak projelerin hayata geçmesini, traktör alamadýðý için topraðýný iþleyemeyen çiftçinin artýk yüksek verimle çalýþmasýný ve bireysel tasarruflarýn atýl kalmadan bölge için kullanýlmasýný amaçladýk. Bu süreçte, dikkatle yapýlan deðerlendirmeler sonucunda Erzincan, Uþak, Ordu, Nevþehir ve Kýrþehir gibi birçok ilde ilk katýlým bankasý þubesini açarken, mevcut þubelerimizin ihtiyaçlarý karþýlamada yetersiz kaldýðý yerlerde yeni þubeler hizmete soktuk. Yerel Destek, Yerel Kalkýnma anlayýþýyla hareket eden Türkiye Finans, bu doðrultuda son son iki aylýk dönemde Kýrþehir, Afyon, Kütahya ve Alanya da açtýðý þubeler ile þube sayýsýný 125 e ulaþtýrdý. Ayrýca bu açýlýþlarýn ardýndan, finans dünyasý için merkez kabul edilen Ýstanbul da, Türkiye Finans þube sayýsý da 50 ye ulaþmýþ oldu. Bunun yanýnda sene baþýnda açýklanan 2100 çalýþan sayýsý da aþýlarak, 2300 lü rakamlara ulaþýldý. Yaptýðý bu çalýþmalar sonucunda hedeflerine ulaþma ve bölgesel kalkýnmaya birinci elden destek verme gururunu yaþayan Türkiye Finans, þubeleþme çalýþmalarýna hýz kesmeden devam edecek. Her sene en az 25 yeni þube açmayý hedefleyen Türkiye Finans, þube sayýsýný 2007 yýlý sonunda en az 150, 2010 yýlý sonunda ise en az 225 e çýkararak ülke coðrafyasýnýn tamamýna ulaþacak.

10 kurumsal söyleþi kurumsal söyleþi ÜLKER, REEL SEKTÖRDEKÝ TECRÜBESÝNÝ TÜRKÝYE FÝNANS LA PAYLAÞIYOR Sadece bakkallarda satýlan Ülker ürünlerinden, yýlda 6,6 milyar dolar ciro elde eden bir gruba dönüþen Ülker, kendi alanýnda da yýllardýr Dünya sýralamasýnda ilk 20'nin içinde ve artýk Türkiye Finans'la el ele ''Karanlýktan aydýnlýða'' 1940'lý yýllarýn dünyasýnda yaþayanlarýn 'geleceðe' dair umacaklarý çok az þey vardý. 2. Dünya savaþý umutlarý kýrmýþtý. Türkiye, savaþa girmemesine raðmen, çocuksanýz gr, yetiþkinseniz 375 gr.'dan fazla ekmek yiyemediðiniz Türkiye'de 'korkulu rüyalarýn' görüldüðü zamandý. Ýþte, böylesi zorlu günlerde, genç bir giriþimcinin, Sabri Ülker'in gördüðü rüya, umut yüklüydü. 6-7 kazan ve küçük bir fýrýndan oluþan atölyesinde 3 iþçisiyle günde ürettiði 200 kilo bisküvi, geleceðe duyulan güveni ifade eden bir yatýrýmdý. O günün Türkiye'sinde iþadamý olarak en zor alaný, 'sanayiciliði' seçmiþ, kendi deyiþiyle 'sabýrlý ve zahmetli bir çabanýn' içine girmiþti. Tam 62 yýldýr sabýrla sürdürülen zahmetli çaba Ülker'i sadece Türkiye'nin deðil, bölgenin en büyük sanayi güçlerinden biri yaptý. 70'e yakýn þirket, 10'u yurtdýþýnda 38 fabrika, 110 ülkeye ihracat, 1.500'ü aþan ürün çeþidi ve Murat Ülker

11 11 3 bin 500 kiþiye ulaþan çalýþan sayýsýyla Ülker, dünyanýn dev þirketleriyle rekabetini 'devleþerek' sürdürüyor. ''Sanayicilikten asla vazgeçmeyeceðim!'' Holding Ýcra Kurulu Baþkaný Murat Ülker, Ülker grubunun endüstriyel baþarýsýný, þu sözlerle ifade ediyor: "Gerekli yatýrýmlarý yapmak, teknoloji ve icatlarý takip etmek ve 'usta üretici' olma yaklaþýmýný sürdürmek." Bu cümle, Ülker Grubu nun, bugün Onursal Baþkaný olarak katkýlarýný sürdüren Sabri Ülker'in 1944 yýlýnda iþaret ettiði yoldan, yani 'sanayicilikten' ayrýlmadýðýnýn ve ayrýlmayacaðýný ifade ediyor. Ülker Grubu'nun temel iþi 62 yýl sonra bile hâlâ bisküvi, çikolata ve þekerleme odaklý. Bu grupta, bu ana ürünlerin yanýnda, kek, un, sakýz, bebek mamasý gibi ek ve baðlantýlý ürünler üretiliyor. Gýda Grubu, yað, süt, gazoz, kola, çorba, niþasta, piþirme malzemeleri ve hazýr yemek endüstrisinde faaliyet gösteriyor. Sanayicilik asýl olmakla birlikte, Ülker Grubu, Biliþim ve Mali hizmetler sektörüyle de 'iþtirakleri' kanalýyla ilgileniyor. Türkiye Finans da Ülker'in 'mali hizmetler' sektöründeki iþtiraklerinden biri. Yönetim kelimesinin anlamýnýn, grubun bütün þirketlerinin dinamiðini 'Ülker vizyonu ve deðerleri' doðrultusunda düzenlemek olduðu Ülker'de, ayný yaklaþým 'iþtirakleri' için de geçerli.. Ülker, bir iþtiraki olan Türkiye Finans a toplumsal hizmet, kalite ve teknoloji, müþteri mutluluðu, takým çalýþmasý, dürüstlük baþlýklarý altýnda toplanabilecek deðerlerinin yaný sýra, bir sanayi grubu olarak reel sektördeki deneyimlerini ve reel sektörün beklentilerini de aktarýyor. Türkiye Finans ýn Uluslararasý kalitede ulusal bir banka olmak vizyonunu destekleyen Ülker, bankanýn Türkiye sanayi sektörünün geliþmesinde ve dünyaya açýlmasýnda katký saðlamasýný istiyor. Türkiye'nin geleceðine güvenle yoluna devam ediyor. Holding Ýcra Ülker in kurucusu Sabri Ülker

12 Kurulu Baþkaný Murat Ülker, Kurucu ve Onursal Baþkan Sabri Ülker'den devraldýðý 'Ülker geleneklerini' gözeterek grubu yönetiyor. Murat Ülker de, babasý Sabri Ülker gibi 'sanayici' kimliðini taþýyor ve o da 'usta üretici' olmaktan memnuniyet duyuyor. Boðaziçi Üniversitesi, Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme Bölümü'nden mezun olan Murat Ülker, aile geleneðine uygun olarak, çocukluðundan bu yana 'üretimle' iç içe oldu. "Cumhuriyetle baþlayan ve sayýlarý önemli oranda artan özel giriþimler, ülkemizin geliþimine her zaman katkýda bulundu" diyen Murat Ülker, endüstriyel baþarýlarýn Türkiye'ye yaptýðý katkýda Ülker'in de payýnýn olmasýndan onur duyuyor. Ülker Grubu'nun birçok kademesinde görev alan Murat Ülker, 1984 yýlýnda grupta aktif olarak çalýþmaya baþlamadan önce, akademik bilgi ve üretim tecrübesine 'dünya bakýþý' kazandýrmak için yurtdýþýnda çeþitli (AIB ve ZDS) mesleki kurslara katýldý. ABD'de Continental Baking þirketinde staj yaptý. Ýki yýl süreyle Ortadoðu'da ihracat konusunda çalýþtý. ABD ve Avrupa'da üç yýl boyunca bisküvi-çikolata-gýda sektörüyle ilgili yaklaþýk 60 kadar fabrika ve tesiste incelemeler yaptý. Çeþitli IESC projelerinde görev aldý. Yenilik, Ülker ailesi için bir tutkudur Bu birikimiyle 1984 yýlýnda Türkiye'ye döndüðünde, gruptaki görevine 1984 yýlýnda kontrol koordinatörü olarak baþladý. Ýþletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý ve Genel Müdür oldu. Daha sonra icra komitesi üyeliði ve grubun çeþitli þirketlerinde yönetim kurulu üyeliði yaptý. Bu arada, dikey entegrasyon ilkesine baðlý olarak birçok yeni yatýrýmý gerçekleþtirdi yýlýnda Holding Ýcra Kurulu Baþkanlýðý görevini üstlenen Murat Ülker, "Sabri Ülker ve kadrosunun, özenli çalýþma azmi, sabrý, dayanýklýlýðý ve yenilik tutkusuna" büyük saygý duyuyor ve bu hasletleri gelecek nesillere aktarmak üzere bugün de grupta yaþatýyor. kurumsal söyleþi

13

14 ekonomi Rauf Ateþ Þirket doktorundan Þirket Tedavisi ekonomi Kitle iletiþim araçlarýndaki hýzlý geliþim, bütün dünyada insan davranýþlarýný benzeþtiriyor. Pazarýn taleplerinin benzeþmesi, þirketlerin de problemlerinin benzeþmesini doðuruyor. Bu da þirketlerin tedavisinde benzer reçeteleri zorunlu kýlýyor. Capital Dergisi Yayýn Yönetmeni ve Þirket Doktoru kitabýnýn yazarý Rauf Ateþ, küresel perspektiften milli þirketlerin problemlerine bakýyor. E konomi küreselleþtikçe, þirketlerin hastalýklarý benzeþmeye baþlýyor. ABD deki bir þirketin problemleriyle, Almanya daki veya Türkiye deki þirketlerin problemleri gitgide birbirine benziyor. Kitle iletiþim araçlarýnýn artmasý ve dolayýsýyla müþterinin alýþkanlýklarýnýn birbirine çok yakýn olmasý, pazarý sýradanlaþtýrýyor. Bu yeni pazar algýsýný kavrayamayan þirketler ise sistemin dýþýnda kalýyorlar. Deðiþen þartlara göre hasta þirketlerin iyileþtirilmesi veya yine deðiþen þartlarý ön planda tutarak oluþabilecek tehlikelere karþý, þirkete gerekli aþýlarýn yapýlmasý gerekiyor. Kýsacasý, küresel arenada þirket yöneticilerinin iyi bir doktora ihtiyaçlarý var. Neden Þirket Doktoru? Yönetimle ilgili konular, tahmin edildiðinden daha fazla evrensel. ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir aile þirketinin sorunu ile Adýyaman'daki bir þirketin sorunu arasýnda pek fark yok gibi. Türkiye'deki CEO'nun, pazarlama müdürünün sorunuyla dünyanýn herhangi bir ülkesindeki CEO nun pazarlama müdürünün sorunu farklý deðil. Farklý olan geliþmiþlik, ölçekler, refah ve kültür. O nedenle bütün dünyayý izlerken, Türkiye'yi algýlamak ve deðerlendirmek üzerine odaklanmak gerekiyor. Ben de bu düþünce ile bir kitap yazdým, yukarýda bahsettiðim nedenlerden dolayý da Þirket Doktoru adýný kullandým. Çünkü yaptýðým, tam anlamýyla bir doktorun iþi. Biliyorsunuz, doktorlar, eðitim ve tecrübeleriyle, hastalýðý teþhis eder, tedavi için de çeþitli araçlar kullanýrlar. Bunun yolu da yazdýklarý

15 reçeteden, yani ilaçlardan geçer. Ýlaçlarý da çeþitli þirketler üretir. Doktorlar, yüzlerce teþhis yönetimi ve binlerce ilaçtan en uygunlarýný önerir. Ýþte aþaðýdakiler de benim þirketlere önerilerimden bazýlarý. Ö Birlikte çalýþtýðýnýz insanlarý ve iþinizi çok iyi tanýyýn. Ö Gerçekçilikten ayrýlmayýn, o konuda ýsrarlý olun. Ö Açýk hedefler ve öncelikler belirleyin. Onlarý iyi uygulayýn. Ö Kararlý olun, belirlediðiniz yoldan sapmayýn. Ö Yönetici ve çalýþanlarýnýzý ödüllendirmeyi bilin. Bunu strateji haline getirin. Ö Çalýþanlarýnýzýn ve yöneticilerinizin yeteneklerini, kabiliyetlerini geliþtirmeye özen gösterin. Ö Kendinizi iyi tanýyýn. Üstünlük ve eksikliklerinizi iyi bilin. Türk Tekstili rekabeti öðrendi Konuyu Türk tekstili örneðiyle biraz daha açalým: Eskiden Türk tekstili rekabet etmiyordu. Çünkü en ucuz malý, Türkiye satýyordu. Ama artýk baþta Çin olmak üzere pek çok ülke ile rekabet etmek zorunda? Bugün bütün dünyada, herkes Çin rekabetinden söz ediyor. Sadece tekstilde deðil, makineden plastiðe kadar Çin'i her yerde hissetmek mümkün. Ancak, Çin var diye þirketleri kapatýp, iþ dünyasýndan çekilecek deðiliz ki. Buna raðmen ayakta duranlar da var. Dikkat ederseniz, Çin, basit commodity denilen, sýradan ürünlerde çok baþarýlý. Hammaddeyi ucuza satýyorlar. Bizim bu durumda daha deðerli, katma deðeri yüksek ürünlere yönelmemiz lâzým. Bir baþka gerçek ise Çinlilerle uðraþamýyorsak, onlarla ortaklýk yapmak, Çin'de þirket satýn almak da çözüm olabilir. Türk þirketleri artýk bu fýrsatlarý da dikkate almalý. Ayrýca, en ucuz hammadde Çin'de. Þimdi görüyorum, çok sayýda þirket bunu keþfetti. Ham ve ara maddelerini oradan tedarik ediyorlar. Ýþin sýrrý basit: Çin'i yenemiyorsanýz, onunla yaþamayý öðrenmek lâzým. Dünya çapýnda baþarýlý olan, 5 kýtada dev þirketlerle baþ eden þirketlerimiz var. Mavi, Beko, Vestel, Arçelik ve diðerleri. Bunlara baþka isimler de eklemek mümkün. Ancak, bugün baþarýlý 15

16 olmak, gelecekte baþarýlý olacaðýmýz anlamýna gelmiyor. Dünyada, teknoloji ve iþ yapma biçimleri hýzla deðiþiyor. Televizyonu gözönüne alýn. Birkaç yýlda dünyanýn dev üreticilerinin tamamý, üretim hatlarýnýn yüzde 95'ini deðerli ürünlere dönüþtürdüler. Hâlâ basit TV yapanlar ise zorlanmaya baþladý. Bu gerçeði, baþka ürünlerde de görebiliriz. Eðer dünya þirketi olmak isteyenler varsa, gerçekten dev olanlar gibi davranmalý, globalliðin gereðini yerine getirmeli. Þirket satýn almalý, gereðince maliyet yaratan kalemlerini satmalý, global iþbirliklerine gitmelidir. Bu anlamda Arçelik ve Mavi yi beðeniyorum. Günümüz yöneticileri, bu canlý örnekleri kendi þirketlerinde uygularlarsa daha kolay ayakta durabilecektir. Geliþmeleri çok iyi takip etmeli, analizleri ona göre yapmalý Türkiye, ekonomide büyük bir yapýlanmadan geçti. Bankacýlýk sistemi tamamen yenilendi, kamu maliyesinde müthiþ bir deðiþim yaþandý. Önümüzdeki yýllarda, 2001 yýlý benzeri bir kriz yaþamanýn mümkün olduðunu sanmýyorum. Ancak, dünyanýn dört bir yanýnda olduðu gibi, zaman zaman finansal ve reel sektör dalgalanmalarý olacaktýr. Bunu aþmanýn yolu ise þirketlerin iyi yönetilmesinden geçiyor. Bir numaralý kural, finansal risklerin iyi hesaplanmasý. Yatýrýmlarda özkaynak/borç oranýnýn tehlike sýnýrlarýný aþmayacak þekilde organize edilmesidir. Þirketler, Euro ile mal satarken, Dolar borcu yapýyorlar. Bunun yerine hangi para birimi ile geliriniz varsa, diðer varlýklarýnýzý da ona göre yönetmenizdir. Yeniliklere ayak uyduran iþletmeler, krizi aþýyor Peki Türk þirketleri krizleri aþýp düzlüðe çýkabildi mi diye sorarsak? Bunun için birkaç konuya deðinmek gerekir: - Türkiye'de kriz, finansal piyasalardan kaynaklanmýþ, oradan da reel ekonomiye yayýlmýþtý yýlýndaki rakamlar, Türkiye'nin bir finansal krizden çýktýðýný ortaya koymuþtu. Son yýllarda Türkiye'de bir krizden söz etmek mümkün deðil. - Þu anda Türkiye, büyüme döneminden geçiyor. Son 3 yýldýr, ekonomi, ortalama yüzde 8 büyüdü. Ancak büyüme, ekonominin bütün alanlarýna ayný ölçüde yansýmadý. Finansal sektörler ile hizmet alanýnda daha hýzlý büyüme var. Ýhracata yönelen þirketlerde durum çok iyi. Otomotiv yan sanayisinde iþler yolunda gidiyor. Ancak, özellikle orta ve küçüklerde durum çok iyi deðil. Esnafta da benzer sorunlar var. Bu bir gerçek. Bu gerçekten kaçamayacaðýmýza göre, giriþimcilerin ve esnafýn yeni döneme uygun bir þekilde iþlerini yönetmeleri gerekiyor. Ben bu durumda giriþimcilere, bütün gelir ve gider kalemlerini gözden geçirmelerini öneririm. Nereden satýn alýyor, nereye ve nasýl satýyorsunuz? Üretim aþamasý, hammaddenin alýmý ve çalýþan sayýsý... Bunlarýn hepsinde kritik soru þu: Hangi aþamadan, hangi süreçten vazgeçebilirim? Hangi tarafta tasfiye yapabilirim? Koþullar deðiþmeyeceðine göre, giriþimcilerin iþ yapma, üretme ve satma biçimlerini yenilemeleri gerekecek.

17 17 Biricikliðin burcunda bir lamba Müebbede mahkum bir kýzlýk Hasret duvarýna hapsolmuþ bir annelik Yalnýzlýðýn somut bir simgesi Gibi mi oluþmuþ bu sadelik? Gücünü alýp yasalardan Cengiz Han'ýn çadýrýndan Çýkýp gelen ta Çin Seddi'nden Baþýnda mücevher dolu bir sele On yedisinde bir cariye Den kalma bir ünle mi bu kule? Konuvermiþ sularýn üstüne. Üsküdar açmýþ feracesini Bir baþka âlemin operasýndan bir arya gibi Kýyýlardan yamaçlardan Avaz avaz fýþkýran mor pembe bir bahar var Bir de çýðlýk çýðlýða savrulan Bembeyaz martýlar! Bir Ukraynalý iri iri açmýþ gözlerini Seyrediyor süzülen bir þilebin güvertesinden Boðaziçi'ni Kayýyor ard arda köþkler yalýlar Kayýyor Mihrimah, Valide, Þemsipaþa, Ayazma Odesa limanýna kayýtlý bir gemide bir tayfa: Sýðýnmýþ ceplerine yoksul elleri Ýndiriyor içine bir bir o narin minareleri! Boðazda týkanan bir lokma gibi bir anda: Kýz kulesi! -Ýmdat! Ne Ukraynalý tayfa ne de kimsecikler duyuyor bu sesi Bir yanýt veren olmadý bugüne kadar Ýnliyor kýz kulesi! Erdem Bayazýt fotoðraf: Ayþe Aydemir

18 Kadir Çetinçalý K R A L REKORA KOÞUYOR Hakan Þükür, 4 gol sonra Tanju Çolak ý geçerek Türkiye Ligi nin 3 Gol sonrada Metin Oktay ý geçerek Galatasaray ýn gol rekorunu kýracak. Türk Futbol Tarihinde Rekorlar kýrarak tahta oturmaya hazýrlanan Kral ýn evine konuk olduk. spor Hemen hemen her Türk insanýnýn yakýndan tanýdýðý bir kiþi ile sohbetteyiz. Yeryüzündeki en ünlü Türk sporcusu, sporcuyu bir kenara býrakýn en ünlü Türk. Bana göre Nobel Ödülü kazanan Orhan Pamuk'tan bile fazla tanýnan bir isim Hakan Þükür. Bunu niye iddia ediyoruz; 15 yýla yakýn zamandýr Galatasaray ile yaptýðýmýz Avrupa seyahatlerinde, Avrupalý meslektaþlarýmýz ve futbolseverlerin ilgisine dayanarak. Üstelik Ýnter, Parma ve Blackburn Rovers kulüplerinde oynayarak tanýnmýþlýðýnýn sýnýrlarýný daha da yayan bir isim. Bugünlerde saðlýk sorunlarý nedeni ile futbol oynayamýyor. Antrenmanda bir çarpýþma sonucu

19 kaburgasýnda çatlak oluþtu ve sezonun ilk yarýsýný kapamýþ oldu. Fenerbahçe maçýný evinde seyretmiþ Hakan Þükür ve sonrasýnda aðrýlarý daha da artmýþ. Yýlýn en büyük derbisini sorduk "Keþke oynayabilseydim dedim. Orada olmayý çok istedim, yedek kulübesinde bile olsam sonradan oyuna girsem de olurdu. Çok üzüldüm. Oyunun ilk yarýsýnda Fenerbahçe'nin, ikinci yarýsýnda da Galatasaray'ýn iyi oynadýðýný söylüyorlar. Bence ilk yarýda da kontrol Galatasaray'ýn elindeydi. Ama her zamanki gibi Fenerbahçe, ilk gol pozisyonlarýnda golü buldu. Ýkinci yarýda beraberliðin golünü atabilsek kesin yenerdik Fenerbahçe'yi, yine olmadý. Fener maçlarý hep zor maçlar olmuþtur. Mondragon'u düþünün, belli bir alanda oynamak zorunda ve kafasýna sürekli bir þeyler atýlýyor. Teknik direktörümüzün kafasý yarýlýyor. Ciddi önlem almaktan uzak, popülist yaklaþýmlar oluyor ve sonra unutturuluyor. Her sene ayný senaryo devam ediyor. Gelecek sezon oraya gidilecek onlar yine ayný þeyleri yapacaklar." Türk futbolunda birçok rekoru kýrmýþ kiþisin, bu durum seni doymuþluða itiyor mu? "Þanslý olduðumu düþünüyorum oynadýðým camia açýsýndan. Bu camiada bulunmam, yeteneklerimin birleþmesi, çok çalýþmam ve istikrarýmýn sonucunda goller geldi. Bir yerde Allahýn lütfu. Çok daha fazlasý olabilirdi. Ama Galatasaray'da oynamak bazý olaylarý benim açýmdan güçleþtirmiþtir. Galatasaray'ýn önünü kesmek, baþarýsýný yavaþlatmak isteyenler yýldýz sporcularýný yýpratmak için çeþitli politikalar üretiyor. Bazý durumlar iþimizi zorlaþtýrmýþtýr. Bunu Milli Takým'da da yaþadým ben. " Tanju Çolak'ýn rekorunu kýrmak için sadece 4 gole ihtiyacýn var. Bu durum seni etkiliyor mu? "Sezona, rekoru kýrmak duygusu ile baþladým. O duyguyu çok istemeniz bazý þeyleri yapmanýzý engelliyor. Bu rekoru çok rahat sezonun ilk yarýsýnda kýrýp, hatta fazlasýný atabilirdim. Bu dönemdeki sakatlýðým da buna þimdilik engel oldu. Ýnþallah bu dönemi dinlenerek geçirip, sezonun ikinci yarýsýnda bu rekoru kýrmayý hedefliyorum." Çok parlak bir kariyerin var. En unutulmaz olaylar nedir sende? "Zaman geçtikçe UEFA Kupasý'nýn deðerini daha iyi anlýyorum. Kupadaki diðer rakiplerimize göre çok kýsýtlý imkânlarla önemli bir iþ baþardýk. Ayrýca o kupaya giden yolda önemli goller atmam, beni fazlasýyla gururlandýrýyor. Ben, kupa açýsýndan çok þanslý bir futbolcuyum. Futbol hayatýmda Sakaryaspor ve Bursaspor ile Türkiye Kupasý, Parma ile Ýtalya Kupasý kazandým. Tabiî ki Galatasaray ile bildiðiniz birçok þampiyonluk ve diðer kupalar. Ýtalya'da, Juventus'un küme düþürülmesine ve Inter'in þampiyonluðunun iade edilmesine neden olan yýl 2001 sezonu idi. O sezonda Inter kadrosundaydým. Bunlarý, Hakan Þükür tarihinde unutulmaz olaylar olarak sýralayabilirim." Futbol hayatýnýn son dönemlerindesin. Gelecek ile ilgili planlarýn neler? "Gelecek ile ilgili çok net bir planým yok. Çünkü Türkiye çok karýþýk bir ülke. Neyin, ne olacaðý, hiç belli olmuyor. Futbolun içinde kalmayý düþünüyorum. Seminerlere katýldým ve þimdiden teknik direktör diplomam var ama bu ille teknik direktör olacaðým anlamýný taþýmýyor. Bir þeyi yapacaksam iyi yapmalýyým. Futbolun içinde olacaðým ama ne olacaðým bunu kesin olarak planlamadým." Futboldan kazandýklarýný doðru yönlendirebildin mi? "Doðru yönlendirdim çoðunlukla. Kayýplarým da oldu. Borsada epey yüklü kaybettiðim de oldu. Ama çoðunlukla doðru iþler yaptým." Ýnþaat iþleri ile uðraþýyorsun. "Evet, Antalya'da bir ortaðým ile inþaat iþi yapýyorum. Ayrýca Sakarya'da yine inþaat iþi yapýyorum. Sakarya'daki iþleri, babamla birlikte yürütüyoruz." 19 Ýyi bir baba olan Hakan Þükür, boþ zamanlarýný kýzý Buse ile geçiriyor.

20 Hakan Þükür, baþarýlý spor muhabiri Kadir Çetinçalý nýn sorularýný yanýtladý. ''Uykusuz geceler geçiriyorum.'' 36 yaþýnda bir futbolcu olarak üç çocuk babasý olmak nasýl bir þey? "Ýki kýzdan sonra bir oðlum oldu. Üçüncü çocuðu, benden çok eþim istedi. Hayatým yoðun geçiyor. Arta kalan zamanýmýn tümünü eþim ve çocuklarým alýyor. Çocuklarý çok sevmem ayrý bir olay. 2 aylýk oðlum geceleri sürekli aðlýyor. Bu yüzden bu aralar uykusuz geceler geçiriyorum." Senin yerin dolar mý? (Bu soruya karþýlýk Hakan ilk ve tek esprisini patlatýyor.) "Benim yerim Euro abi. Açýkçasý benim ve benim dönemimdeki birçok ismin yerinin dolacaðýný düþünmüyorum. Yetenek ayrý ama istikrar açýsýndan benim yerimi doldurabileceklerini düþünmüyorum. Ben istikrara bakarým. Bir gün, bir dönem ve bir-iki yýl deðildir futbolda baþarýlý olmak. 15 senedir belli bir standartta mücadele veriyorum. Ayrýca uzun boyum, güçlü fiziðim ve buna paralel futbol anlayýþýmý birleþtirirsem benim yerimin dolacaðýný düþünmüyorum." Seni yakýndan tanýyan biri olarak söylüyorum. Medya ile iliþki açýsýndan sen bize her zaman yardýmcý oldun. Fakat medyadaki birileriyle de aran hiç iyi olmadý. "Benim hakkýmda sürekli kötü yazanlar ile hiçbir zaman karþý karþýya gelip oturduðum olmamýþtýr. Beni hiç tanýyýp, bilmediði halde futbolun dýþýndaki konularda kiþisel hakaretler yapmýþlardýr. Yaptýðýmýz iþ nedeniyle medya ile belli bir iliþki içinde olmak zorundayýz. Ama medya, hep fazlasýný istiyor. Medyayý mutlu etmek zordur. Kafanýzý dinleyip, yalnýz kalmak istediðiniz anlar oluyor. Bunu anlamýyorlar. Ben futbolu býraktýðýmda, yalnýzlýða düþmeyeceðim. Çünkü uzun zaman yalnýz ailem ile yaþamayý öðrendim. Sürekli göz önünde olmaktan, yoðun ilgiden sýkýlýyorum. Þimdi bile annemin dizine yattýðýmda, çocukluðumda aldýðým hazzý yine alýyorum. Ailem her þeyden önemli." Galatasaray Kaptaný olarak baþkan Özhan Canaydýn ya da 2. baþkan Adnan Polat ile diðer futbolculardan farklý bir iliþkiye sahipsin. "Evet. Her ikisi de büyük zorluklar içinde kulübün geleceði için saðlam adýmlar atýyorlar. Kulüple ilgili birçok geliþmeden haberim var. Ben, belki içinde olmayacaðým ama umuyorum bizden sonra gelecek olan genç futbolcular daha iyi koþullarda Galatasaray için mücadele edecekler. Kaptan olarak son dönemlerde birçok dezavantajý da yaþadým. Parasal sýkýntý çektiðimiz dönemlerde, takým arkadaþlarým doðal olarak bu konularda yönetimle benim görüþmemi istiyorlardý. Birçok kez arada kaldým, sözlerin tutulamadýðý anlar oldu. Bu dönemlerde büyük güçlük çektim. Bir yanda takým arkadaþlarým, bir yanda yönetici aðabeylerim. Dengeyi bulmak hep zordu. Ancak Galatasaray camiasýnýn en beðendiðim yaný zor günlerde kenetlenip, bir araya gelmesidir." Gerets ile tartýþmýþtýk Gerets ile aranýn iyi olmadýðý yazýlýp, çiziliyor. "Doðrudur. Zaman zaman Gerets ile tartýþmalarýmýz oldu. Takýma izin verdiði halde sonradan izni iptal etmiþti. Takým arkadaþlarým da bazý planlar yapmýþtý. Bu konuda bir tartýþma yaþadýk. Her kulüpte, her takýmda olabilecek türde olaylar. Ama bu ve benzer olaylar, birbirimize daha da kenetlenmemizi saðlamýþtýr." Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde kaldýnýz. Þampiyonluk için ne düþünüyorsun? "Puan farký 4'ten 7'ye çýkýnca iþimiz biraz daha zorlaþtý. Ancak sezonun ikinci yarýsýnda Fenerbahçe ile sahamýzda oynayacaðýz. Ve sezonun ilk yarýsýnda görüldü ki, her takým her takýmdan puan alabiliyor. Ýkinci yarýda bu tür kayýplar olacaktýr. Ben farký kapatýp, þampiyonluk ipini yine bizim göðüsleyeceðimizi düþünüyorum." Devre arasýnda Galatasaray'ýn transfere ihtiyacý var mý? "Bizim takýmda, Özgürcan'ý da katýyorum 5 tane çok iyi forvet var. Forvetler olarak geçen yýlki gol þansýmýz bu sezon olsaydý, biz puan cetvelinde çok daha farklý olurduk ve bunlar pek fazla düþünülmezdi. Tabiî ki ölü toplardan gol yapabilen, sürpriz goller atabilen bir oyuncumuz olsaydý iþimiz daha kolay olurdu. Yani bir Hagi'miz eksik. 15 yýldýr yýldýz statüsünde ve hep sert önlemler karþýsýnda oynamýþ bir oyuncuyum. Takým içinde baþka yýldýzlar olduðunda, rakibin dikkati sadece size yönelmiyor. Hagi rakibin dikkatini de daðýtýyordu. O varken diðer orta saha oyuncularýmýz da gol atabiliyorlardý."

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ: OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT SERÝ ÝLANLARINIZ ÜCRETSÝZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz YAYINLARIMIZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı