Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama"

Transkript

1 Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Kürt Açýlýmý sürecinde iyi niyet gösterisi olarak kabul edilen barýþ gruplarý Türkiye ye giriþ yaptý. Kandil den 8 kiþilik grup, Mahmur Kampý ndan gelen 26 kiþilik grupla Kuzey Irak taki Erbil kentinin çýkýþýnda buluþtu. Aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu 26 kiþi için Habur gümrük sahasýnda özel yetkili 5 savcý, 1 hâkim ve 30 avukatýn bulunabileceði salon hazýrlandý. Gruplarý karþýlamak için sýnýrýn Türkiye yakasýnda on binlerce kiþi toplandý. DTP nin öncülüðünde yapýlan karþýlama mitingine aydýnlar, siyasi parti temsilcileri ile barýþ aktivistleri de katýldý. Somut Adým Bekleniyor Etkin Piþmanlýk Yasasý ndan faydalanmak istemeyen PKK lý gruplarla ilgili nasýl bir mevzuatýn uygulanacaðý tartýþýlýyor. Hükümetin bu konuda bir adým atmadýðýna deðinen hukukçular, yasal mevzuat sorunun bir an önce halledilmesi gerektiðini belirtiyor. Anayasa deðiþikliði ve af konusunun bir an önce netleþmesi gerektiði söyleniyor. 3 DE 2 DE 7 DE 3 DE Kültür ve Turizm Bakaný Ertýðrul Günay, sempozyumun açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Hacý Bektaþ Veli'nin en önemli özelliðinin ''bir ahlak öðretici olmasý'' olduðunu belirterek þöyle konuþtu: ''Mevlana anlattýklarýný binlerce mýsralarla anlatmýþ, Mevlana'nýn uzun bir kitabý var. Hacý Bektaþ Veli'nin birkaç sözü var ve bence Hacý Bektaþ Veli o birkaç sözde Mevlana'nýn anlattýklarýndan fazlasýný anlatýyor ve öðretiyor bize. 'Oturduðun yeri pak et, yediðin lokmayý hak et' bundan daha öðretici baþka söz o çaðda veya bu çaðda... Kültür açýsýndan da çok öðretici, turizm açýsýndan da bunu neredeyse slogan haline getirmeyi düþünüyorum. Bu gerçek bir insanlýk öðretisi. Hacý Bektaþ Veli'nin en üstün tarafý bu ahlak öðreticisi tarafý olmalýdýr. Günay, konuþmasýný semah gösterisinin sonunda dile getirilen sözlerle, onlarýn duasý gibi bitirmek istediðini belirterek, ''(Muhammed, Ali aþkýna Allah bizi baðýþlasýn ve utandýrmasýn) dediler. 7 DE Özellikle yakýnlarýný kaybeden mahalle halký söz alarak Bizim annelerimiz, çocuklarýmýz öldü. Bundan sonra kimsenin ölmesini istemiyoruz dediler. Halk sýk sýk vali ve AKP li belediye baþkanýný göreve çaðýrdý. Konuþmalarýn ardýndan basýn açýklamasý yapýldý. 7 DE Ýzmir Büyükþehir Belediyesi önünde toplanan Eðitim-Sen, Öðrenci Velileri Derneði Ýzmir Þubeleri ile Alevi Bektaþi ve Yöre Dernekleri Platformu üyeleri, "Zorunlu din dersi ve AKP 12 Eylül rejiminin ürünüdür", "Darbe ürünü zorunlu din dersine hayýr", "Yargý kararlarý uygulansýn" yazan dövizler taþýdý. Basýn açýklamasýný kurumlar adýna okuyan Eðitim-Sen 2 Nolu Þube... 6 DA Dersim sürgünü babaannesinin izini, yarattýðý Bese karakteriyle süren Sema Kaygusuz, hatýrlamak isteyen torunlardan. Oðullar babalarýnýn yaþadýðýný unutmak ister, torunlar hatýrlamak sözü Türkiye nin açýlým çabasýný özetler gibi. Kaygusuz la, insaný hüzünlü bir serüvene çýkaran Yüzünde Bir Yer in kahramanlarý Dersim i, Hýzýr ý, inciri konuþtuk: "Babaannem bana hayata dair bildiði her þeyi anlattý, Dersim de yaþadýklarý hariç. Kesif, taþ gibi bir suskunluk. Biz öðrenmek, hatýrlamak isteyen kuþaðýz." Sema Kaygusuz: Burasý kýrýk aynalar ülkesi Dersim sürgünü babaannesinin izini, yarattýðý Bese karakteriyle süren Sema Kaygusuz, hatýrlamak isteyen torunlardan. Oðullar babalarýnýn yaþadýðýný unutmak ister, torunlar hatýrlamak sözü Türkiye nin açýlým... 5 DE Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) eþdeðer ilaçta yeni düzenlemeyi öngören genelgesi, bugün yürürlüðe girdi. Eczacý odalarý, aslýnda birbirinin ayný olmayan (eþdeðer) ilaçlarýn da muadil ilaç kapsamýna alýnmasýnýn, ciddi saðlýk sorunlarýna neden olacaðýný, halk saðlýðýný tehdit edeceðini bildirdi. Genelgenin iptali için yasal iþlem baþlatýldýðý bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tasarrufun yolunu kalp, mide ve tansiyon hastalarýnda buldu. SGK, giderlerini düþürmek için yeni bir tebliðe imza attý. Buna göre bugünden itibaren farklý etken maddeleri içerse de ayný hastalýk için yazýlan ilaçlar eþdeðer ilaç olarak kabul edilecek. Halk saðlýðýný tehdit eden yeni uygulama ile hastalar ya en ucuz ama doktorun kendisine yazdýðý etken maddeleri tam olarak içermeyen ilacý alacak, ya da 20 TL yi bulan fark ödeyecek. 8 DE

2 2 Sürekli bir ekrana bakýp bilgi alan bir insan tipi günümüz insaný. Baþka insanlar hakkýnda bir yargý oluþturmakla meþgul. Her gündem geçici, her görüntü eskiyor hemen Bu hafta Kýbrýs a uluslararasý gazeteci akýný vardý. Papandreu nun seçim zaferi Kýbrýs konusunda bir heyecan yaratmýþ olmalý... Gerçi röportaj için kapýmý çalan Portekiz RTP televizyonundan gazeteciler Berlin Duvarý nýn yýkýlýþ yýldönümü nedeniyle bülünmüþ þehir Lefkoþa ile ilgilendiklerini söylemiþlerdi ama bu hafta Kýbrýs ta boy gösterenlerin pek çoðunun Yunan seçimleri ardýndan adaya uðradýklarý anlaþýlýyor. Kýbrýs sorunun herhangi bir nedenle gündemdeyken telefonum çaldýðýnda arayanýn büyük olasýlýkla yabancý bir gazeteci olduðunu bilirim. Bir zamanlar çýðýrýndan çýkmýþ haldeydi bu... Özellikle iki taraf arasýnda geçiþlerin olmadýðý yýllarda... Adaya teþrif eden pek çok yabancý gazeteci kapýmý aþýndýrýrdý. Yabancý gazetecilerin düþünme sistematiðini bilirim. Bana gösterdikleri ilgi tamamen Görmemiþin Kýbrýs ýn yanlýþ tarafýnda yaþayan bir Kýbrýslý Türk ü olmuþ durumuydu. Bir ara, çocukluðumun ilk yýllarýnýn geçtiði Peristerona köyüne ardýmda kamera olmadan gidemez olmuþtum. Köylüler de bu manzaraya alýþmýþlardý. Sýnýfta yapýlan çekimlerde ise öðrencilerim epey heyecan yaþamýþtýr. Kimisi bir hafta süren bu çekim süreçlerinin bazýlarýný sýkýntýyla anýmsýyorum ama geri çevirdiðim çok az kiþi olmuþtur. En önemli nedeni hayýr demeyi beceremem ama ilgi görmenin cazibesini de inkâr edemem. Ýnsanýn baþka dillerde ve ülkelerde sözünün iþitilmesi hiç fena olmuyor. Gazetecilerle insan birkaç farklý duygu yaþayabilir. Birisi kullanýlma duygusu. Sonunda kadýn ya da adam iþini yapacak ve para kazanacaktýr. Sen onun malzemesisindir yalnýzca; koparabileceðini koparmaya çalýþýr. Bir kýsmý ödevine hiç çalýþmamýþtýr ve saçma sapan sorular sorup söylediklerine de anlamamýþ gözlerle bakar. Dersine çalýþan hemen anlaþýlýr. Bazýlarý fazla zekidir ve hazýrlýksýz da olsa kendini ele vermez. Kimisi ise iþine tutkuyla baðlýdýr ve zerafetle davranýr. Sende yaratmasý olasý rahatsýzlýklarý bilir ve önlem alýr. Hikâyene gerçekten ilgi duyduðunu ve dostlukla davrandýðýný hissedersin. Yine de televizyon ekranlarýnda, gazete sayfalarýnda çok fazla görünmekte adýný tam da koyamadýðým bir rahatsýzlýk var. Sen ne kadar dürüst olursan ol, lafýný ne kadar düzgün söylersen söyle medya insaný kirleten bir þey. Milyonlarca insana kýsa bir zaman diliminde bir baþkasýnýn formüle ettiði bir çerçevede sunuluyorsun. Ekranlarýnýn baþýnda oturan insanlar sana bakarken kimbilir neler hissediyorlar. Sayýsýz ülkeden sayýsýz gazeteci tanýdým. Kimi dönemlerde günde üç kiþiye randevu verdiðimi anýmsarým. Akþam yatmadan önce derin bir yabancýlaþma duyardým böylesi günlerde. Evet, içimdekini içtenlikle söylemiþtim; maskesizdim ama ona raðmen yine de tam ben olamýyordum kameranýn karþýsýnda. Saatlerce, hatta günlerce yaptýklarý çekimleri kesip biçip on-on beþ dakikaya sýðdýracaklarýný biliyordum. Sonuçta yazýya dökülen her þey bir kurgudur ve dilin boyunduruðu altýndadýr. Gazeteci yazýsýnýn çekiciliðinin peþindedir daha çok. Televizyon için oluþturulan görsel anlatý da öyle... Sürekli bir ekrana bakýp bilgi alan bir insan tipi günümüz insaný. Baþka insanlar hakkýnda bir yargý oluþturmakla meþgul. Her gündem geçici, her görüntü eskiyor hemen. Geçenlerde bir arkadaþým Bir iliþkiye hemen dalmamalý. Zaman vermeli demiþti ki anýnda itiraz ettim. Günümüz iliþkilerinde alýþveriþteki gibi gördüðün yerde al kuralý geçerli. Sonra dönüp alýrým dersen ya yerinde bulamazsýn ya da zaten gezerken gözün baþka birþeye takýlýr ve onu alýrsýn. Zaten rastlantýsal, kýsa tanýþmalar çaðýnda yaþýyoruz. Hýz ve mobilite egemen hayata. Çok sayýda insanla kýsa süreli kesiþiyor yollarýmýz. Bir an bir etkileþim olmuþsa olmuþtur. Sonra uçar gider. Eve gelip giden gazeteciler de bunu düþündürüyor bana. Dünyanýn bir yerinden kendi ülkelerinde çabucak tüketilmek üzere bir hikâye alýyorlar. Hemen eskiyecek bir gündemin peþine düþüyorlar. Eskiden yazarlýk, kitap çýkarmak önemli bir þey sayýlýyordu. Bugün ise çoðu pek bir etki yaratmadan gündemden düþen sayýsýz kitap çýkýyor. Týpký bir yeni araba modelinin ya da teknolojik geliþmenin kýsa süre sonra bir öncekinin deðerini azaltmasý gibi... Çabucak eskiyip deðersizleþen nesneler dünyasý bu... Ýnsan da bu nesnelere dahil. BirGün Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine Türkiye ye gelen ve Habur Sýnýr Kapýsý'nda gözaltýna alýnan 34 PKK'lýdan 4'ü çocuk 29 kiþi savcýlýk sorgusunun ardýndan sabah saatlerinde serbest býrakýldý. Kandil grubundan gelen Hüseyin Ýpek, Vilayet Yakut, Elif Uludað ile Mahmur grubundan gelen Musa Tomak ile Nurettin Turgut ise sorgularýnýn ardýndan tutuklanmalarý istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 PKK lý YÖK Baþkaný Prof. Dr. Ziya Özcan, Selçuk Üniversitesi'nde katýldýðý akademik yýl açýlýþ programýnýn ardýnda Kampüs içerisindeki fakülteleri gezerek Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ve fakülte dekanlarýndan bilgi aldý. Dilek Sabancý Konservatuarý'nda öðrenciler tarafýndan YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan için fasýl düzenledi. Öðrencilerin seslendirdiði 'Unutturamaz seni bana hiç bir þey' isimli Türk Sanat Müziði þarkýsýna eþlik eden Özcan, öðrencilerden 'Boþ kalan çerçeve' isimli þarkýyý çalmalarýný istedi. Bu þarkýnýn da nakarat kýsýmlarýna eþlik eden Özcan, konservatuardan ayrýldý. YÖK Baþkaný Özcan, Meram Ýlçesi'nde bulunan Ahmet Keleþoðlu Eðitim Fakültesi'ne geçti. Özcan, burada fakülte bahçesinde bekleyen ve ellerinde "Öðretmen olacak bizleriz. Suçumuz yüksek puanla buraya gelmek mi?', 'Formasyon haksýzlýðýna son', 'KPSS'de ek puan istiyoruz', 'Eðitimde adalet istiyoruz' Habur gümrük sahasýnda hazýr bulunan nöbetçi hakimin karþýsýna çýkacak. Sýnýr Kapýsýna Hakim Çaðýrýldý Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine Türkiye ye gelen 34 PKK lýnýn saat sýralarýnda baþlayan ifade alma iþlemi sabaha karþý sýralarýnda tamamlandý. 34 kiþilik grubu sorgulayan savcýlar, ortalama her kiþi için 10 dakika zaman ayýrdý. PKK lýlara savcýlarýn, Ne zaman örgüte katýldýnýz? Ne zaman yazýlý dövizler bulunan yaklaþýk 200 öðrencinin protestosu ile karþýlaþtý. YÖK Baþkaný Özcan, makam otomobilinden inip, fakülte binasýna girmek istediði sýrada iki öðrenci sorunlarý ile ilgili notun bulunduðu kaðýtý uzatmak istedi. Notu ulaþtýramayýnca, öðrenci grubu, protesto etmeye baþladý. Bunun üzerine öðrencilere dönen Özcan, notu uzatmak isteyen öðrencilerle sohbet etti. 4'üncü sýnýf öðrencileri için yeni bir çalýþma baþlattýklarýný ve eðitim fakülteleri dekanlarý ile görüþme yaptýðýný söyleyen Özcan, sadece mezun olmayanlar için bir þeyler düþündüklerini daha geriye gidemediklerini söyledi. Öðrenciler ise, "Fen - Edebiyat Fakültelerinin amacý bilim adamý yetiþtirmek. Türkiye'yi terkettiniz? Neden terkettiniz. Kaç yýl kaldýnýz? Neden geldiniz? gibi sorular yönelttiði öðrenildi. Piþmanlýk yasasýnýn ise sorgulama sýrasýnda hiç bir þekilde gündeme gelmediði bildirildi. Ýfade veren PKK'lýlarýn ise Önderimiz diye hitap ettikleri Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine yurda döndüklerini söyledikleri öðrenildi. Bazýlarýnýn ise Türkiye'deki demokratik açýlýma destek için geldiklerini söyledikleri belirtildi. Sorgulama sýrasýnda Mahmur Kampý ndan gelen 26 yaþýndaki Mustafa Ayhan ýn Diyarbakýr da 2005 yýlýnda katýldýðý bir izinsiz gösteri nedeniyle hakkýnda, Terör örgütü propagandasý yapmak suçlamasýyla hakkýnda soruþturma açýldýðý ortaya çýktý. Bu soruþturma nedeniyle Ayhan ýn ifadesinin alýnmasý için Habur Gümrük Kapasý ndaki özel yetkili Cumhuriyet Savcýlarý, Silopi Adilyesi nden bir hakem talebinde bulundu. Talep üzerine saat sýralarýnda bir hakim istendi. Radikal Bizim fakültelerin amacý ise öðretmen" dedi. Bunun üzerine Özcan, "Ýlköðretim öðrencilerine sizler, orta öðretim öðrencilerini de diðerleri yetiþtirecek." cevabýný verdi. YÖK Baþkanýnýn verdiði cevaplarý yeterli bulmayan öðrenciler, YÖK Baþkaný Özcan, fakülte binasýna girdiði sýrada ýslýk ve alkýþlarla Özcan'ý, protesto etti. Ayný öðrenciler, YÖK Baþkaný ziyaretlerini tamamlayýp fakülteden ayrýlýrken de alkýþ eþliðinde 'yuhalayarak' protesto etti. YÖK Baþkaný Özcan, daha sonra Rektörlük binasýna geçerek, Rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan'ý, makamýnda ziyaret etti. Ziyaret basýna kapalý olarak gerçekleþti. Radikal

3 Kendisini yýllar önce tanýdým. Güzler Köyü nde iki ay birlikte çalýþtýk. Dürüst, çalýþkan, sessiz, mütevazý insan gibi insandý. Haksýzlýklara tahammül etmezdin. Kimi zaman içine atardýn. Bazen de beklenmedik tepkilerle yanlýþlara karþý çýkardýn. Çabuk ayrýldýn aramýzdan. Üzdün tüm sevenlerini. Birinci sýnýf okutmanýn verdiði zorluklada olsa vücudu yorgun düþmüþ demek ki. Kalbine yenik düþtü Ali Öðretmen. Böyle olmamalýydý Ali Aslan Öðretmen. Acelen neydi ki? Eðitim sistemimizde Ali Öðretmenlere halen çok ihtiyaç var. Ýdeal öðretmen yetiþmiyor artýk. Sen türünün son örneklerindendin. Cenaze töreninde insanlar senin güzelliklerinden söz ettiler. Sen yoktun ama. Ömrün geride kalanlarýnýn olsun. En az çeyrek asýrlýk ömrünü eðitime adadýn. Sen bir devlet memuruydun. Fiilen çalýþtýðýn için, gerek son çalýþtýðýn okulunda gerek Eðitim Müdürlüðünde sana yaraþýr törenler yapýlmalýydý. Bence bir görev þehidiydin. Ancak býrakýnýz kurumlarýnda tören yapýlmasýný, Eðitim Müdürlüðü nden bir çelenk, bir yetkili dahi göremedim cenaze töreninde. Yanýlýyorsam beni uyarsýnlar. Kaldý ki basýnda yazýlanlara göre istenmeyen ihmaller zinciri yaþanmýþ, hastalandýðýnda. Yetkili kurumlar bir görev çýkarmazlar mý? Özelliklede baðlý olduðun kurum Milli Eðitim Müdürlüðü, çalýþanýnýn baþýna neler gelmiþ diye merak edip, araþtýrýp, haklarýný aramaz mý? Bu mudur yani? Eðitim emekçilerine verilen önem bu kadar mýdýr? Öðretmenler gününde süslü sözlerle gönül almak yeterli mi sizce? Pes artýk. Ruhun þad olsun Ali Öðretmen Sýnýrdan Girdiler Kürt Açýlýmý sürecinde iyi niyet gösterisi olarak kabul edilen barýþ gruplarý Türkiye ye giriþ yaptý. Kandil den 8 kiþilik grup, Mahmur Kampý ndan gelen 26 kiþilik grupla Kuzey Irak taki Erbil kentinin çýkýþýnda buluþtu. Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu 26 kiþi için Habur gümrük sahasýnda özel yetkili 5 savcý, 1 hâkim ve 30 avukatýn bulunabileceði salon hazýrlandý. Gruplarý karþýlamak için sýnýrýn Türkiye yakasýnda on binlerce kiþi toplandý. DTP nin öncülüðünde yapýlan karþýlama mitingine aydýnlar, siyasi parti temsilcileri ile barýþ aktivistleri de katýldý. Somut Adým Bekleniyor Etkin Piþmanlýk Yasasý ndan faydalanmak istemeyen PKK lý gruplarla ilgili nasýl bir mevzuatýn uygulanacaðý tartýþýlýyor. Hükümetin bu konuda bir adým atmadýðýna deðinen hukukçular, yasal mevzuat sorunun bir an önce halledilmesi gerektiðini belirtiyor. Anayasa deðiþikliði ve af konusunun bir an önce netleþmesi gerektiði söyleniyor. Abdullah Öcalan ýn barýþ sürecindeki týkanýklýðý aþmak için çaðýrdýðý 2 barýþ grubu geldi. Kandil Daðý ve Mahmur Kampý ndan 34 kiþi Habur Sýnýr Kapýsý ndan giriþ yaptý. Kandil den gelen 8 kiþi silahsýzdý. Grup üyeleri etkin piþmanlýk yasasýndan yararlanmadý PKK nýn 'Kürt Açýlýmý' sürecinde 'iyi niyet gösterisi' olarak Kandil Daðý ve Mahmur Mülteci Kampý'ndan gönderdiði iki 'barýþ grubu' dün Silopi'deki Habur Sýnýr Kapýsý'ndan Türkiye'ye giriþ yaptý. Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine gönderilen gruplarýn 1999'daki barýþ grubu üyeleri gibi tutuklanmamasý talep ediliyor. Kandil ve Mahmur'dan gelen gruplar yanlarýnda taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Grup üyeleri bu mektuplarý Ankara'ya giderek Meclis'e Çankaya Köþkü'ne ve Baþbakanlýða ve ulaþtýrmayý planlýyor. Dün ilk olarak Kandil'den 8 kiþilik bir grup sabah saat 07:00'de yola çýktý. Bu grup Mahmur'dan yola çýkan 26 kiþilik grupla Kuzey Irak'taki Erbil kentinin çýkýþýnda buluþtu. Birleþen iki grup konvoy eþliðinde Habur Sýnýr Kapýsý'na doðru yola çýktý. Gruplarý karþýlamak için sýnýrýn Türkiye yakasýnda onbinlerce kiþi toplandý. DTP'nin öncülüðünde yapýlan karþýlama mitingine aydýnlar, siyasi parti temsilcileri ile barýþ aktivistleri de katýldý. Gruplarýn yolculuðu devam ederken DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna bir basýn toplantýsý düzenledi. Ahmet Türk, gelen gruplarýn teslim olmak için deðil, bir barýþ adýmý atmak için geldiklerini belirterek 'devlet bir adým atarsa, PKK 10 adým atar' dedi. Pasaport Olmayýnca Ýþlem Yapýlmadý Kandil grubunda 4'ü kadýn, 4'ü erkek 8 PKK lý, Mahmur grubunda ise 4'ü çocuk, 9'u kadýn 26 kiþi yer aldý. Kandil'den gelen PKK lýlarýn silahsýz olduklarý gözlendi. Grup üyelerinin pasaportlarý olmadýðý için sýnýrdan giriþ yaparken herhangi bir iþlem yapýlmadý. Grup üyelerinin tutuklanýp tutuklanmayacaðý konusu ise geliþin kilit noktasýný oluþturdu. Özellikleri Kandil'den gelenlerin etkin piþmanlýðý düzenleyen Anayasanýn 221'inci maddesinden yararlanmayacaklarý bildiriliyor. Hukukçular Mahmur'dan gelenlerin ise sivil olmalarý nedeniyle tutuklanmasýný gerektiren bir durumun olmadýðýnýn altýný çiziyor. Özel Yetkili 5 Savcý Taburda Ýfade Aldý Habur gümrük sahasýnda ise özel yetkili 5 savcý, bir hâkim ve 30 avukatýn bulunabileceði salon hazýrlandý. Gruplarýn geliþi öncesinde, sýnýr kapýsýna 100 araçlýk askeri birlik sevk edildi. Sýnýr kapýsý günlük normal giriþ-çýkýþlara kapatýldý. Grubun giriþ yapmasýnýn ardýndan Habur Sýnýr Kapýsý'ndaki askeri taburda, Diyarbakýr dan gelen 5 özel yetkili savcý tarafýndan ifadeleri alýndý. Kandil grubunda yer alanlarýn daha önce herhangi bir silahlý eylemde bulunmadýklarý belirtildi. Savcýlarýn, gelenlerin hukuki durumuna göre etkin piþmanlýk yasasýndan yararlanýp yararlanamayacaklarýna karar vermeleri bekleniyordu. Kandil grubunda kimler var? KANDÝL DEN gelen grupta yer alanlarýn kimlik bilgileri þöyle: 1971 Baþkale doðumlu Hamiyet Dinçer, 1958 Pazarcýk-Maraþ doðumlu Elif Uludað, 1973 Ömerli-Mardin doðumlu Hüseyin Ýpek, 1973 Siverek-Urfa doðumlu M. Þerif Gençdað, 1985 doðumlu Mustafa Ayhan, 1980 Diyarbakýr doðumlu Vilayet Yakut, 1952 Kiðý-Bingöl doðumlu Lütfü Taþ, 1975 Kiðý-Bingöl doðumlu Gülbahar Çiçekçi. Kandil grubu adýna konuþan M. Þerif Gençdað, Bu kutsal ve anlamlý yürüyüþün herkese hayýrlý olmasýný diliyor, üzerimize düþen barýþ elçiliði görevini layýkýyla yerine getireceðimize inanýyoruz dedi. Kandil Daðý'ndan gelen grubun sözcülüðünü 'Filiz' isimli PKK'linin yaptýðý bildirildi. Türk: Devlet bir adým atarsa PKK 10 adým atar Gruplarý karþýlamak için Silopi'ye giden DTP Genel Baþkaný Ahmet Türk, Ýnanýyoruz ki devlet bir adým atarsa PKK 10 adým atacaktýr dedi. Ahmet Türk, Silopi'de bir basýn açýklamasý yaptý. Ahmet Türk, konuþmasýnda özetle þunlarý söyledi: "Türkiye'nin en hassas ve en can alýcý sorununun tartýþmaya açýlmýþ olmasýný bile çok önemsiyoruz. Beklentimiz ortak aklýn ortaya çýkmasýdýr. Bazý çevreler ve malum siyasi partiler ýrkçýlýða milliyetçiliðe gönderme yaparak ve siyasi hesaplarýný bunun üzerine kurarak süreci sabote etmeye çalýþmaktadýr. Hükümet bu karþý duruþun etkisinde kalarak savrulmuþ, taviz kar davranmýþ bu toplumda barýþ umutlarýnýn azalmasýna neden olmuþ, tasfiye mantýðýný öne çýkarmýþtýr.bu aþamada demokratik siyasetin týkandýðýný gören Sayýn Öcalan üç barýþ grubunun Türkiye'ye gelmesine öncülük etmiþ, PKK de bu karara uyarak barýþ konusunda samimiyetini göstermiþtir. 29 Mart seçimlerinden sonra PKK eylemsizlik kararý alýrken diðer yandan Kürt sorununun çözüm tartýþmalarýný da geliþtirdi. Ne yazýk ki, hükümet bunu çok iyi deðerlendiremedi. Açýlým tartýþmalarý 7 aydýr çok yoðun þekilde yaþanýyor. Ama görünen o ki tartýþmaya baþladýðýmýz noktadayýz. Teslim Olmuyorlar Burada oluþ nedenimiz týkanýklýðýn aþýlmasýdýr. Bugün eðer istersek burada ölümlerin duracaðý barýþýn filizleneceði bir süreci baþlatabiliriz. PKK bunun ilk adýmýný yine attý, devletin de buna karþý operasyonlarý durdurmasý en büyük güven hareketi olacaktýr. Barýþ gruplarýnýn niçin gönderildiðinin doðru deðerlendirilmesi gerekir. Teslim olmak veya teslim oldurmak anlayýþý çözüm olmayacaktýr. Barýþ gruplarý týkanan açýlým tartýþmalarýnýn ve sürecin demokratik geliþiminin önünü açmak için gelmektedir. Bu geliþ ayný zamanda PKK nin savaþta deðil barýþta ýsrarcý olduðunun göstergesidir. Eðer devlet 1 adým atarsa PKK 10 adým atacaktýr. Þahin: Bizden randevu talep eden olmadý MECLÝS Baþkaný Mehmet Ali Þahin, barýþ gruplarýnýn geliþinin "terörü sona erdirici bir adým olmasýný dilediðini" söyledi. Mehmet ali Þahin, "Bu giriþimin iyi niyetli olmasýný, 30 yýlý aþkýn süredir devam eden terörü sona erdirici bir adým olmasýný diliyorum" dedi. Þahin, teslim olacak PKK mensuplarýnýn Çankaya Köþkü, Meclis Baþkanlýðý ve Baþbakanlýk'tan randevu talep edeceklerine iliþkin haberler için ise kendilerine böyle bir talep gelmediðini söyledi. BirGün GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Sürekli olarak kapitalizmin yeni buluþlar yapýlmasýný, teknolojiyi ve bilimsel geliþmeyi teþvik ettiðine dair bir mitle bombardýmana tutuluyoruz. Bize kâr güdüsüyle birleþen rekabetin bilimi yeni sýnýrlara ittiði ve büyük þirketleri yeni ilaçlar ve tedaviler icat etmeye teþvik ettiði söyleniyor. Bize diyorlar ki, serbest piyasa insan geliþiminin en büyük motivasyon kaynaðýdýr. Ama gerçekte tam tersi doðrudur. Patentler, kârlar ve üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti aslýnda bilimin yakýn tarihte karþýlaþtýðý en büyük engellerdir. Kapitalizm insan geliþiminin her yönünü geri býrakmaktadýr ve buna bilim ve teknoloji de istisna deðillerdir. Özel mülkiyetin geliþmeye set çektiðinin en taze ve aþikar örneði Ida fosilinde bulunabilir. Darwinius masillae yeni keþfedilen 47 milyon yýl yaþýnda bir lemur. Evrime ilgi duyan herkes yüksek pirimatlarla düþük memelileri birleþtiren bir geçiþ türünün keþfini sevinçle karþýladý. Ida nýn öne bakan gözleri, kýsa uzuvlarý ve de diðer parmaklarýnýn karþýsýna konulabilen baþparmaklarý var. Daha da dikkate deðer olan þey ise içinde korunduðu fevkalade koþullar. Fosil yüzde 95 oranýnda korunmuþ durumda. Kürkünün ana hatlarý açýkça görülebiliyor ve bilim insanlarý son öðününün tohumlar, meyveler ve yapraklardan oluþtuðu sonucuna vardýklarý bir mide analizini dahi yapabildiler. Meraklýlar bu dönüm noktasý fosile bir kez bakabilmek için New York Doða Tarihi Müzesi ne akýn ediyorlar. Peki Ida nýn kapitalizmle ne iþi var? Aslýnda 1983 te topraktan çýkarýlmýþtý ve o zamandan beri bir özel koleksiyoncuda bulunuyordu. Koleksiyoncu fosilin önemini fark edemediði için (paleontolog olmadýðý düþünülürse þaþýrtýcý deðil) fosil 25 yýl boyunca gün ýþýðýna çýkamadý. Büyük bir uluslararasý fosil pazarý mevcut. Kapitalizm bütün insanlýða ait olan bu hazineleri sýradan metalar haline getirdi. Özel mülkiyette bulunan fosiller sergilenmeleri ve üzerinde çalýþýlmalarý için nadiren müzelere baðýþlanýyor. Sahiplerine para kazandýran özel fosil koleksiyonlarý üzerlerinde ciddi incelemeler yapýlmak yerine dünyayý turluyorlar. Sayýsýz ender bulunan numune de ihracat firmalarýnýn depolarýnda ya da koleksiyoncularýn salonlarýnda duruyor. Kaç tane önemli fosilin bir milyonerin ofisinde keþfedilmeyi beklediðini tahmin etmek imkansýz. Týbbi araþtýrma Ýlaç endüstrisi gücü yetmeyenlere ilaç daðýtmayý reddetmesi ve fahiþ fiyatlarýyla meþhurdur. Özellikle Afrika da AIDS salgýný ile mücadeledeki ilaçlarýn yokluðu, kapitalizmin ihtiyacý olanlara ilaç ulaþtýrma konusundaki kifayetsizliðini kanýtlamaya yeter. Peki kâr amacý gütmenin yeni ilaçlar geliþtirmedeki rolü nedir? Büyük ilaç firmalarý, endüstrilerinin AR-GE (araþtýrma ve geliþtirme) kýsmýnda da iyi bir sicile sahip deðiller. AIDS hastalarý her yýl kendilerini hayatta tutan ilaçlar için on binlerce dolar ödeyebilir yýlýnda Fuzeon adýnda bir ilaç tanýtýldý (fiyatýna büyük bir itiraz vardý-) ve hastalarý yýllýk 20 bin dolarlýk bir fatura ile vurdu. Roche nin baþkaný Franz Humer fiyatý savunmaya çalýþtý, Yenilik getiren çalýþmalarýmýzda uygun bir geri dönüþ oraný yakalamaya ihtiyacýmýz var. Bu çýðýr açýcý büyük bir tedavi. Bu yenilikçi çalýþmalarýn devam etmesini istemeyen bir toplum hayal edemiyorum... Ancak Bay Humer ýn bahsettiði yenilikçi çalýþma, sadece yarý-gönüllüdür. Ýlaç firmalarýný merhamet duygusu deðil nakit para motive eder. Bir ilaç firmasý için AIDS li bir insan, hasta deðil müþteridir. Ýlaç endüstrisinin bu insanlarýn sürekli müþteri olmasýný saðlamak konusunda finansal bir güdüsü var. Bu nedenle bir tedavi bulmak için çok az sayýda araþtýrma yapýlýyor. Çoðu araþtýrma özel sektör tarafýndan hastalarýn ömür boyu kullanmak zorunda kalacaklarý nitelikte ilaçlar bulmak için yapýlýyor. Bir süredir, AIDS aþýsýnýn bulunmasý için yapýlan araþtýrmaya kaynak aktarýlmasý yönünde bir gayret var; daha yakýn bir süredir de etkili bir mikrobisit için benzer bir durum söz konusu. Ancak, bu kaynak hükümetten ve kâr amacý gütmeyen gruplardan geliyor. Ýlaç endüstrisi, açýk bir þekilde, bu yaygýn hastalýða dur denebilmesi için kaynak ayýrmýyor. Zaten niye yapsýnlar ki? Dünyanýn hiçbir þirketi kendisine gerek kalmamasý için tasarlanan birþeyin araþtýrýlmasý için kaynak saðlamaz. Benzer sorunlar diðer týbbi araþtýrma alanlarýnda da açýaða çýkýyor. Kanser alanýnda, 2007 nin baþlarýnda fazlasýyla umut verici bir ilaç bulundu. Alberta Üniversitesi nden araþtýrmacýlar, basit bir DCA molekülünün kanser hücrelerindeki mitekondriyi yeniden aktifleþtirerek normal hücreler gibi ölmelerini saðladýðýný keþfettiler. Laboratuarda DCA nýn pek çok kanser formuna karþý aþýrý derecede etkili olduðu ve gerçek bir kanser tedavisi olma yolunda umut verdiði görüldü. DCA on yýllar boyunca, mitokondri bozukluklarý olan insanlarý tedavi etmek için kullanýldý. Bu nedenle de DCA nýn insan bedeni üzerindeki etkileri iyi biliniyordu ve bu da geliþtirme sürecini daha da basitleþtiriyordu. Ancak DCA nýn klinik testleri bütçe sorunlarý yüzünden yavaþladý. DCA patentli ya da patenti alýnabilir bir ilaç deðil. Ýlaç þirketleri bu ilacýn üretiminden yüklü miktarlarda kar elde edemezler, bu nedenle de ilgilenmiyorlar. Araþtýrmacýlar bu önemli iþ için kendi finansmanlarýný saðlamaya zorlanýyorlar. Baþlangýç testleri, küçük bir ölçekte sürüyor ve elde edilen öncül sonuçlar oldukça cesaretlendirici. Bu atýlým yapýlalý 2 sene olmasýna raðmen ciddi çalýþmalara ancak baþlanabildi. Alberta Üniversitesi Týp Fakültesi hükümetten ve kar amacý gütmeyen kuruluþlardan para dilenmek zorunda býrakýldý. Þu ana kadar kar amacý güden kuruluþlardan tek kuruþ alamadýlar. Muhtemelen patent alamayacak olan tedavilerdeki araþtýrma eksikliði sorunu DCA ile bitmiyor. Sözüm ona lternatif doðal reçeteler üzerine kurulu komple bir endüstri mevcut. Bu makalenin yazarý da dahil birçok insan, bu alternatif ilaçlarý destekleyenlerin iddialarýna þüpheyle yaklaþmakta. Richard Dawkins hemen þuna iþaret ediyor: Eðer bir tedavi tekniðinin iyileþtirici özelliklere sahip olduðu double-blind (çift-kör)* yöntemi de kullanýlarak yapýlan deneylerle ispatlanýrsa, bir alternatif oluþturur. Ve hakikaten bir ilaç haline gelir... Ancak bu siyah-beyaz bakýþ açýsý kapitalizmin bilime koyduðu limitleri göz önünde bulundurmuyor. Patenti alýnamayan alternatif ilaçlarýn geliþtirilmesi için gerekli testleri finanse etmeyi reddetmenin iki önemli zararý var. Birincisi, potansiyel olarak etkili olan týbbi tedavilerden haberdar olmamýz engelleniyor. Ve ikincisi, insanlara yanlýþ tedaviler daðýtan modern zamanýn yýlan yaðý satýcýsý, iþe yarayan az sayýdaki alternatif tedavi sayesinde güvenilirlik kazanýyor. Teknoloji ve endüstri Ýmalat sanayiinin, kapitalist geliþmenin olduðu her yerde onun bir unsuru olarak bulunmasý gerekir. Bize þirketler arasý rekabetin düþük fiyatlara, daha kaliteli ürünlere, yeni teknoloji ve geliþmelere yol açtýðý söyleniyor. Ama yine daha yakýndan bakýldýðýnda, özel menfaatlerin engelleri kaldýrýcý bir rol oynamaktan çok bizzat kendisinin bir engel haline geldiði görülüyor. Patentler ve ticaret sýrlarý teknolojinin geliþmesine engel oluyor. Petrol endüstrisinin tarihi, patent satýn alýmlarýnýn, ürünlerin pazara çýkmasýna bile açýkça engel olduðu durumlar ile doludur. Rekabet, yeni ürünlerin üretilmesi için bir motivasyon kaynaðý olarak iþe yarayabilir. Ancak yukarýda da gördüðümüz gibi, rekabet ayný zamanda yeni ürünlerin bazýlarýnýn gün ýþýðýna dahi çýkamamasýna da sebep olur. Þirketler kendi sektörlerine zarar verecek araþtýrmalarý finanse etmemekle kalmazlar, bazý durumlarda ayný araþtýrmalarý baþkalarýnýn yapmasýna da uzun süreler boyunca engel olurlar yapýmý belgesel Elektrikli Arabayý Kim Öldürdü?, alternatif bir aracýn yollara çýkmasýný engellemekte büyük petrol þirketlerinin, otomobil üreticilerinin ve ABD Federal Hükümeti nin nasýl bir rol oynadýðý konusunda çok güzel ayrýntýlara deðiniyor. Belgeselin yapýmcýsýna göre, eðer elektrikli arabalar üretilseydi otomobil üreticileri bu araçlarýn bakýmlarýnýn kolaylýðý yüzünden piyasada tutunamayacaklardý. Otomotiv sektörünün yedek parça bölümü yok olacaktý. Dünya elektrikli araçlara geçtikçe, petrol üreticileri dramatik bir talep düþüþüyle karþýlaþacaklardý. Belgeselde deniyor ki, kullanýþlý bir teknolojiye dönüþtürülme þansý çok düþük olan hidrojen yakýt hücreleri gerçek alternatif yakýtlarýn gözden kaçmasýna yol açýyor. Yapýmcý, Amerikan hükümetini araþtýrmalarýn yönünü elektrikli araçlardan hidrojen yakýt hücrelerine doðru kaydýrdýðý için topa tutuyor. Ancak filmde en aðýr suçlamalar baþlýca petrol þirketleri ve otomobil üreticilerine yöneltiliyor. Film otomotiv þirketlerinin kendi elektrikli araç üretim araþtýrmalarýný da sabote ettiðini ileri sürüyor. Daha kötüsü, petrol þirketleri elektrikli araç üretiminde kullanýlmalarýný önlemek amacýyla NiMH bataryalarýnýn patenlerini satýn aldý. Bunlar dizüstü bilgisayarlarinkiler ile ayný tip bataryalar ve bu tipten daha büyük bataryalar elektrikli araçlarý mümkün kýlabilir. Ama Chevron, NiMH batarya teknolojisinin bütün kullaným ve lisans haklarýný veto etme gücünü elinde bulunduruyor. Devam Edecek

5 Dersim sürgünü babaannesinin izini, yarattýðý Bese karakteriyle süren Sema Kaygusuz, hatýrlamak isteyen torunlardan. Oðullar babalarýnýn yaþadýðýný unutmak ister, torunlar hatýrlamak sözü Türkiye nin açýlým çabasýný özetler gibi. Kaygusuz la, insaný hüzünlü bir serüvene çýkaran Yüzünde Bir Yer in kahramanlarý Dersim i, Hýzýr ý, inciri konuþtuk: "Babaannem bana hayata dair bildiði her þeyi anlattý, Dersim de yaþadýklarý hariç. Kesif, taþ gibi bir suskunluk. Biz öðrenmek, hatýrlamak isteyen kuþaðýz." Sema Kaygusuz: Burasý kýrýk aynalar ülkesi Dersim sürgünü babaannesinin izini, yarattýðý Bese karakteriyle süren Sema Kaygusuz, hatýrlamak isteyen torunlardan. Oðullar babalarýnýn yaþadýðýný unutmak ister, torunlar hatýrlamak sözü Türkiye nin açýlým çabasýný özetler gibi. Kaygusuz la, insaný hüzünlü bir serüvene çýkaran Yüzünde Bir Yer in kahramanlarý Dersim i, Hýzýr ý, inciri konuþtuk... Son kitabýnýz Yüzünde Bir Yer Hýzýr dan, incir aðacýna, oradan Dersim Sürgünleri ne kadar uzanýyor. Bu hikâye nasýl ortaya çýktý?? Hýzýr dan çýktý. Hýzýr üzerine çalýþmaya baþladým. Okumalar sýrasýnda o kadar ilginç þeyler öðrendim ki, bu figürün dünyanýn yarýsýný kaplayan, ta Sümerlerden gelen bir figür olduðunu fark ettim. Ansýzýn ortaya çýkabiliyor, çok zor zamanlarda el veriyor, büyük trajedilerde teselli ediyor, olan biten her þeyin bir nedenselliði olduðunu anlatýyor ve insanýn kaderle kurduðu iliþkiyi de etkiliyordu. Sonra bunun üzerine çalýþýrken, niçin Hýzýr la ilgilendiðimi merak ettim, kendime bunu sordum. Roman yazarken insan bir öz yýkým sürecinden geçiyor ister istemez. Niçin Sema nýn Hýzýr la ilgilendiðini merak ettim ve birden babaannemin Ya Hýzýr diye dua ettiðini, Hýzýr için helvalar kavurduðunu, sadece perþembe günü Hýzýr için bir oruç tuttuðunu hatýrladým. Bildiðimiz oruç gibi bir oruç mu bu? Deðil. Orucu sadece bitkisel þeyler yiyerek açardý. Nefsi sýnama ve terbiye etmekle ilgili bir oruçtu o. Tokluðu da nefse dahil ederdi. Yoksul bir sofra kurardý kendisine. Bu orucu Hýzýr a dua ederek açardý. Babaannemi yýlda gün görüyordum. Onun bende yer etmesinin nedeni onu çok az tanýyor olmam zaten. Hiç babaannemle beraber yaþamadým. Sadece yaz tatillerinde ailecek memlekete giderdik. Annemin ailesi Selanikli ve varlýklý bir aileydi. Babaannem Dersim sürgünüydü. Alevi kökenli bir aile olduðu için bunlar ortalýk yerde konuþulacak konular deðildi. 80 den yeni çýkýlmýþ, çok ciddi bir Alevi- Sünni çatýþmasý var, dolayýsýyla konuþulmazdý bu konular. Alevi olduðunuzu ne zaman öðrendiniz? Orta sonda aile içinde konuþulurken fark ettim. Bizim aile etnisite konusunda politika geliþtiren bir aile deðildi ki. Hiç deðeri yoktu böyle þeylerin. Babam subaydý benim, askeriyenin içindeydik. Alevi olduðumuzu öðrendiðimizde en yakýn arkadaþýma söyledim bunu, Biliyor musun, ben sizin eve gelmeyeceðim bir daha dedi. Ben dýþlanmanýn ne olduðunu o an gördüm, o an tattým. Yeryüzünde bir yere üfürülmek gibi. Ama Yüzünde Bir Yer bu saiklerden yola çýkmýþ bir kitap deðil, bunlardan bahsetmek bana mýzmýzlanmak gibi geliyor. Hikâyeniz bende ironik bir tat býraktý. Dersim sürgünü annenin, subay oðlu, yýkýlan Osmanlý yla beraber Selanik ten gelen ailenin kýzýyla evlenir... Tam Türkiye hikâyesi... Türkiye her þeyin birbirine kýrýk aynalarla yansýdýðý, her þeyin birbirini örttüðü bir yer. Her nesil bir diðer neslin yaþadýklarýný örtüyor. Süreklilik ve tutarlýlýk üzerinden deðil, deðiþim üzerinden þekilleniyor burada kültür. Kitapta Dersim de yaþanan dinîkültürel hayatýn izleri de var... Babaannem çok inançlý bir kadýndý. Hayatý sürekli ritüelleri tekrarlayarak geçti. Dersim de insanlar doðaya hükmedemiyor. Ýnsan doðaya egemen deðil, daðlarýn arasýnda çýð düþüyor, sarp kayalar, uzun kýþlar. Oradaki insan yaþamýyla ovadaki yaþamý bir midir? Oradaki mistisizmle Ege deki mistisizm farklý doðal olarak... Ra-Hak inancý üzerine çalýþtým birazcýk. Kitaplar okuduðumda, hâlâ Þamanist çaðdan kalma ritüellerle, Ýslâmýn Alevilik kolunun ebru gibi birbirine aktýðýný ve kendine özgü bir kültürün ortaya çýktýðýný gördüm. Bu kültürü Anadolu Aleviliði yle bir tutmak da baþka bir asimilasyon. Dersim de Kafkaslardan gelen halklar var, Ermeniler var, Türkmenler var, Kürtler var. Kültürü ütülediðin zaman ortaya Kýzýlbaþ Aleviler diye bir þey ortaya çýkýyor. Bence bu da bir örtme biçimi. Sizin bildiðiniz Dersim nasýl? Göç veren ama göç almayan, sürgün veren ama almayan bir yer aslýnda. Dersim vicdan yarasý gibi bir yer. Bu yerin tamamen kendine özgü, tek bir cümleyle özetlenemeyecek bir kültürü var. Nasýl ki Antakya nýn, Orta Anadolu nun, Mardin in varsa... Orasý çok deðiþik, herkesten farklý. Benim kiþisel okumalarýmdan anladýðým kadarýyla orada doða tanrýcý bir anlayýþ var. Taþa, güneþe, suya þükrediyor, bütün bunlarý kendi bünyesinde ilahî birliðe kavuþturan Allah a da þükrediyor. Allah ýn yeryüzündeki izdüþümü de gelip ansýzýn izini býrakan Hýzýr. Ýncir aðacý da romanýn bir diðer karakteri, neden? Ýncir çok diþil anlamlar yüklenen bir aðaç. Romandaki kadýnlarýn eli bir þekilde incire deðiyor. Ýncirin bir de kendi yaman dünyasýna baktýðýmýzda baþýna buyruk. Toprak altýndan devam ediyor, olmadýk yerlerde karþýmýza çýkýyor. Virane yerlerde ocaklarýn içinden çýkar. Ocaðýma incir aðacý diktin lafý buradan gelir. Bizim orada bir manav var, Abla biz rüyamýzda incir görürsek, kötü haber alacaðýmýzý düþünüyoruz dedi. Rüyada çýplak kadýn görmek de kötü habere denk geliyor. Hep diþil anlamlar yüklenmiþ. O yüzden ayný, kadýna bakýldýðý gibi bakýlmýþ. Belirsiz, gizemli ama ele geçirilebilecek kadar yakýnýmýzda. Hem þifa veriyor hem zehir. Adem le Havva elma yiyor, incir dalýyla örtünüyorlar. Ama hiçbir ikonada meyvesini görmüyoruz. Eskiden kadýnlar kürtaj olmak için incir sapý kullanýyorlar. Kitabý üçlü bir sarmal þekilde düþündüm. Ýnsanlarýn yanlýþ anlamasýný istemem, bu sadece Dersim sürgününü anlatan bir kitap deðil. Ýster istemez dikkati sürgünler çekiyor, bu konu henüz konuþulmaya baþlandý... Bu trajedinin türlü türlü alýnacak yönleri var. Þimdi Nezahat Gündoðan, Dersim de evlatlýk verilen kýzlarýn hikâyesini belgesel yapýyor. Ben kendime karþý açýk olmak istedim. Kendi bildiðim anlayabildiðim yönünden girdim. Bu kitap politik roman olarak deðerlendirilemez. Politik tezler yok çünkü içerisinde. Ama baþtan sona ideolojik bir söylemi var. Unutmak ne demek, suçluluk ne demek, saklanmanýn bir insan üzerinde býraktýðý etki. Ýnsanýn insana ettikleri karþýsýnda içe kapanma. Hafýzasýzlýk... Bütün bunlar açýsýndan ideolojik bir söylemi var. Bak ben sana mesela Yüzünde Bir Yer in nasýl yazýldýðýný anlatýyorum. Bir hikâyeyi ister katliamdan, ister utançtan tutarým. Ama biz tarihi, romanlardan öðrenmeye çalýþýyoruz. Roman sanatýnýn asli deðerlerini yok sayýyoruz. Yazarlar siyasi aktör haline geliyor. Dersim sürgününün konuþulma vakti geldi Babaannenizin de kitaptaki Bese gibi sýðýnaðý Hýzýr sanki... Hýzýr ýn hikâyesinden babaanneme baðlandým, sonra babaannemin bana anlattýðý Hýzýr masallarýna gittim. Babaannem bana hayatla ilgili her þeyi anlattý; bir tütün yapraðýnýn nasýl basýlacaðýndan tut, buðday nasýl derlenir, incir aðacýnýn huyu suyu nedir, cinler, periler nedir? Göðsündeki bütün bilgiyi her fýrsatta bana aktardý. Ama hiçbir zaman Dersim den söz etmedi... Nasýl Samsun a geldi, kaç kardeþi vardý, annesini, babasýný nasýl kaybetti, babasý kimdi, adlarý neydi? Ölümler, salgýnlar, hastalýklar... Hiç konuþmadý. Sonra onu kaybettik. Bu noktadan sonra psikanaliz okumalarým baþladý. Bir insan niye susar? Bir insan neyi susar? Bütün bu olaylar olduðunda altý yaþýndaymýþ. Sonra onun, aslýnda Hýzýr la örtündüðünü fark ettim. Ondan esinlenerek bir Bese karakteri yarattým. Bese benim babaannem deðil, babaannemden ulaþtýðým bir karakter. O hayatta ve ayakta kalmak için bir maneviyat biçmiþ kendisine. Fakat bu maneviyat bir ötekine geçmeyebilir. Çünkü aslýnda inanýþlar kiþinin kendi özgün ve özerk gerçekliðidir. Kendi ruh saðlýðýnýn bir parçasýdýr. Bunlar devasa büyük öðretiler haline getirildiðinde alan kaybediyor. Þiirsel gerçekliði yitirmiþ oluyor. Babaannem Hýzýr ý konuþarak susuyor. Tümüyle sessizliðe kapanmýyor. Tümüyle sessizlik daha korkunç bir þey de bir adam öldü, Gündem gazetesinde çýktý bu adamýn hikâyesi. 112 yaþýnda öldü, adamýn ismi Abdullah Çiftçi, Urfalý. Dersim olaylarýnda asker. 69 yýl sonra çocuklarýna orada neler olduðunu anlatýyor. Kurþunu atan tarafta bir Kürt. Bunu söyledikten bir hafta sonra ölüyor. Susmanýn bir de böyle bir çeþidi var. Bese suskunluðunu zýrhla örtüyor. Bir maneviyat biçiyor. Babaanneniz bir daha Dersim e gitti mi? Hayýr, hiçbir zaman dönmüyor. Ben de hiç Dersim e gitmedim. Babam Tunceli doðumlu olsaydý zaten asker olamazdý. Çarþamba nýn bir köyüne yerleþtiriliyorlar, oradan Samsun a geliyorlar gizlice. Ailesine ne olduðunu hiç bilmiyoruz. Ben o yüzden böyle bir roman yazdým. Kesif, taþ gibi bir suskunluk... Bir Yahudi atasözü vardýr, Oðullar babalarýnýn yaþadýðýný unutmak ister, torunlar hatýrlamak... Oradaki susmak psikolojik. Biz hatýrlamak isteyen zürriyetiz. Üçüncü kuþaktan sonra baþlar böyle þeyler. Babaannenizin Dersim sürgünü olduðunu nasýl öðrendiniz? Bir gün bir akrabanýn konuþmasýndan duydum. Kulaðýma Dersim, sürgün, katliam meselesi çalýndý. Henüz küçüktüm o zaman. Ben sonra kayýtlarda rastlamadým Çarþamba ya sürülenlere. Ama Türkiye nin her yerine sürülmüþler. Normal kayýtlarda birer aile olarak birbirlerinden koparýlarak gönderildiði yazýlýyor. Daha çok hikâyeler duyacaðýz böyle. Üçüncü kuþaðýn konuþmaya baþlamasý nedensel. Zamaný geldi çünkü. Hepimiz sadece kendimize deðil, zamana da aidiz. Entel deyip sanatý alay konusu yaptýlar Anlattýklarýnýzda susmanýn aðýrlýðýný taþýyan insanlar var... Aðýrlýk çökecek tabii. Bunu konuþabilmek gerek. Hele ki bazý açýklamalar yapýlýyor, Dersim halký o kadar iyicil, o kadar merhametlidir ki, kendisine saldýran askerleri iyileþtirip geri gönderirler diye. Mesela bu bastýrma cümlesi. Bir halký övmek de, yermek de doðru bir söylem deðil. Bir halkýn iyi bir nitelikten dolayý övülmesi ya da yerilmesi ýrkçý bir söylemdir. Dersim halký diye genel bir cümle kurulamaz. Recep Tayyip Erdoðan ýn Yahudileri övmesi mesela. Bu övgünün içinde haset var. Dolayýsýyla bunun aðýrlýðýný kabul edip konuþacaðýz. Gazi olaylarýný, Maraþ katliamýný... Kimdi postacý kýyafetlerini giyip insanlarýn evine iþaret düþenler? Simgesel olarak suçlulara da ihtiyacýmýz var. Nürnberg Mahkemesi nde belirli sembol kiþiler cezalandýrýldý ve biz soykýrýmýn ne kadar korkunç bir þey olduðunu bu insanlar üzerinden öðrendik. Bunlarýn birey birey toplumsal hafýzaya geçmesi gerekiyor. Türkçenin düþünsel bir dil haline gelmesi gerekiyor. Fiillere yaslanan bir dil. Kavram üretmekte zorlanýyor herkes. Bu kadar büyük bir sözcük daðarcýðý olan bir dili hâlâ düþün dili haline getiremiyoruz den önce okumuþ yazmýþ insanlar sürüldüler, iþkence gördüler, tutuklandýlar, evlerine kapandýlar. Sonra n oldu? Entel diye bir karakter ortaya çýktý. Alay konusu oldu okumuþ yazmýþ insanlar. Dolayýsýyla bizim bu entel sözcüðünden kurtulup, her þeyi biraz da müzikle, sanatla düþünmemiz gerekiyor. Bizim yarý cahil yarý aydýn bakýþ açýsýyla daha ne kadar gideriz bilmiyorum. TARAF

6 Ýzmir Büyükþehir Belediyesi önünde toplanan Eðitim-Sen, Öðrenci Velileri Derneði Ýzmir Þubeleri ile Alevi Bektaþi ve Yöre Dernekleri Platformu üyeleri, "Zorunlu din dersi ve AKP 12 Eylül rejiminin ürünüdür", "Darbe ürünü zorunlu din dersine hayýr", "Yargý kararlarý uygulansýn" yazan dövizler taþýdý. Basýn açýklamasýný kurumlar adýna okuyan Eðitim-Sen 2 Nolu Þube Baþkaný Ercan Dumbak, okullarýn açýlmasýnýn üzerinden yaklaþýk 1 aylýk bir süreç geçtiðini hatýrlatarak, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi adý altýnda bir mezhebe dayalý Ýslam anlayýþý yeniden farklý inanç kesimindeki insanlara dayatýlmaya bu yýl da devam ediyor" dedi. Yargý kararlarýna raðmen 'zorunlu din dersinin' kaldýrýlmamasýna tepki gösteren Dumbak, eðitim sistemindeki bu uygulamanýn farklý inanç kesimlerini rahatsýz etmeye devam ettiðini söyledi. Zorunlu din dersi uygulamasýnýn 'hak ihlali' olduðunu ifade eden Dumbak, "Eðitim hakkýna, din ve vicdan hürriyetine aykýrý olan bu uygulamanýn kaldýrýlmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu. Dumbak'ýn ardýndan söz alan Alevi Bektaþi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ýshak Kocabýyýk ise, hukuksal anlamda elde ettikleri kazanýmlarýn pratikte de iþlevli olmasý için gerekli baþvurularý yapacaklarýnýn altýný çizerek, "Bizler yargý kararlarýnýn uygulanmasýný istiyoruz. Zorunlu din dersinin kaldýrýlmasý için yürüttüðümüz mücadeleyi bundan sonra daha da yükselteceðiz" diye konuþtu. Açýklamanýn ardýndan Ýzmir Valiliðine giden kurum temsilcileri, zorunlu din dersinin kaldýrýlmasý talebiyle topladýklarý dilekçeleri yetkililere iletti. ANF Ýlimize baðlý Gülþehir Ýlçesi Hacýhalilli Köyünde alternatif ürün arayýþý beraberinde turþuluk korniþon yetiþtiriciliðini getirdi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Yaþar ALKAN Nevþehir in Esentepe Mahallesi nde Nevþehir Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan ve içerisinde çocuk oyun parký, yürüyüþ parkuru ve dinlenme birimlerinin oluþturulduðu park hizmete girdi. Nevþehir in Esentepe Mahallesi nde yaklaþýk 10 bin metrekarelik bir alanda Nevþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan bir süre önce baþlatýlan çalýþmalarda çocuk oyun alaný,yürüyüþ parkuru ve dinlenme birimleri oluþturuldu.bu arada park içerisinde oluþturulan bir birim içerisinde bölgedeki çocuklar ve gençler baþta olmak üzere diðer vatandaþlarýn aletli spor araçlarýndan yararlanabileceði bir konumda dizayn edildiði Esentepe Mahallesi ndeki park alaný,bölgede oturan vatandaþlarýn da gözdesi konumuna geldi. Esentepe Mahallesi Yeni Çeþme Ýlköðretim Okulu nun hemen yanýnda hizmete kazandýrýlan Nevþehir in en prestijli parklarýndan biri de olan yeni park alaný, Nevþehir de bir çok hizmet alanlarýný içerisinde barýndýrmasý nedeniyle de örnek bir park niteliðinde ele alýnýyor. Konu ile ilgili olarak Nevþehir Ýl Tarým Müdürü Ahmet ÞAHÝN yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi. Bölgemizde tarýmsal ürün desenini çoðaltarak, münavebeye giren ürünlerin farklýlaþtýrýlmasý ve bu suretle hem topraktan daha fazla ve istenilen miktarda ürün istihsal edilmesi amacýyla bu sene ilk defa Gülþehir Ýlçesi Hacýhalilli Köyünde damla sulama sistemi ile 25 dekar alanda Tuncay ÞÝMÞEK adlý çiftçimizin tarlasýnda korniþon türü salatalýk yetiþtirildi. Emmiler Köyünde Sözleþmeli Ziraat Mühendisi Sadi KARACA öncülüðünde Hacýhalilli Köyünde yetiþtirilen korniþon salatalýk yetiþtiriciliðiyle ilgili olarak uygulanan metotlar hakkýnda þu bilgiler verilmiþtir. Korniþon türü salatalýklar; tarlaya 11 Temmuz 2009 tarihinde fide yöntemiyle, sýra arasý 90 cm, ve sýra üzeri 45 cm olarak DÝJÝTAL SÝSTEMLER Otomatik kaþe Logolu kaþe Ýmza kaþesi Düz ve Oval kaþe Cep kaþeleri Kaþeler kendi imalatýmýzdýr OKUL ÇANTALARI dikilmiþtir. Sulama ve gübreleme iþlemi damlama sulama yöntemiyle yapýlmýþ ve diðer bakým iþlemleri elle yapýlmýþtýr. 25 dekar alanda yetiþtirilen korniþon salatalýktan hasat mevsimi olan eylül sonu - ekim ayý baþlarýnda 1 dekar alandan 100 Kð ürün istihsal elde edilmiþ olup, üreticimiz toplam olarak Kð ürün elde etmiþtir. yrýca Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN, korniþon yetiþtirilen salatalýk tarlasýný Çiftçi Eðitim Þube Müdürü ve Destekleme Þube Müdürüyle beraberinde, gezip inceleyerek, Ýlimizde farklý bir ürün deneyerek hem gelirini artýran hem de müteþebbis olan tarla sahibi Tuncay ÞÝMÞEK adlý üreticimizi ve bu iþe rehberlik eden Ziraat Mühendisi Sadi KARACA yý kutlayarak teþekkür etti. Nevþehir Tarým Defter, Kalem,Silgi ve tüm okul kýrtasiye ihtiyaçlarý uygun fiyatlarla HER MARKA FOTOKOPÝ, FAX, YAZICI Kartuþ ve Tonerleri Sarf Malzemeleri HACIBEKTAÞ

7 7 Suriye sýnýrýnýn açýlmasý ile baþlayan süreçte Suriye ile vizenin de kalkmasý, bu güzel ülkeyi ve kültürel deðerlerini herkesin görmesi, keþfetmesi için çok önemli. Yaný sýra, Yunanistan ýn yeni Baþbakaný ve Dýþiþleri Bakaný Yorgo Papandreu son seçimlerin hemen sonrasýnda ilk yurtdýþý gezisini, elinde defne dallarýyla Türkiye ye yaptý. Barýþ adýna atýlmýþ bu adým ayný zamanda konuk baþbakanýn kurduðu kabinede dýþiþleri bakaný da olmasý nedeniyle önemsenmesi gerekir. Suriye ile vizenin kalktýðý þu günlerde, iþte þimdi bu kez ayný isteði Yunanistan için de gündeme getirmenin zamaný geldi. Ayný denizde balýk avlayan bu halklar neden birbirlerine vize uygular anlaþýlýr gibi deðil. Kültürün beþiði Anadolu ve Helen, güçlerini birleþtirse kim kaybeder? Yunanistan ýn ülkesine giriþlerde tüm sanatçýlara hatta yeþil pasaporta bile izin vermediðini ve vize istediðini yýllardýr biliyoruz. Soruyoruz, Komþuluk Bu Mudur? Hadi öyleyse Sayýn Yorgo Papandreu, kendi deyiminizle iki ülke arasýndaki sorunlarýn halledilmesinde her zaman olduðu gibi dürüst ve açýk olmaya devam edeceðim diyorsanýz vize sorunlarýný aþmak için iþte tarihi fýrsat. Ýlk iþ olarak Türkiye ye vize uygulamaktan karþýlýklý olarak vazgeçilmesini gündeme getirin. Hem AB için Türkiye ye destek olursunuz hem Suriye sýnýrýnýn açýlmasýyla Ortadoðu ya dönük politikalarýn rüzgârýný deðiþtirebilirsiniz. Eðer Türkiye ve Yunanistan sýnýrlarý açma konusunda baþarýlý olursa, bu durum tüm dünya halklarýna barýþýn göstergesi olacaktýr. Ayný zamanda, Yunanistan ve Türkiye de bölgede istikrarýn merkezi olabilir. Halklarýn kardeþliðini Ege Denizi ndeki adalarda yaþayan insanlar, kendi aralarýnda günü birlik deniz yolu turlarýyla pekiþtirmiþken, kültür ve sanatýn can damarlarýna su vermiþken, yukarýda deðindiðim gündem deðiþikliðini hayata geçirmek sizin elinizde. Ýzmir Havaalaný Ýlgi Bekliyor Haftasonu Ýzmir de Vasýf Öngören Sanat Merkezi nin açýlýþýndaydým. Gidiþ ve dönüþ yolu olarak da Ýzmir Adnan Menderes Havalimanýný kullandým. Ýstanbul a dönüþte tüm yurtiçi yolcularýn normal güvenlik geçidi dýþýnda, bilgisayarlý kimlik kontrolü için sorgu odasýna alýnmasýný çok yadýrgadým. Ama havalimanýnda daha pek çok keyfiyetle de karþýlaþýnca iç turizmin bu bölgede nasýl zarar görebileceðini sizlerle paylaþmak istedim. Ýlk olarak havalimanýnýn yurtiçi terminalindeki salonda beklerken internete girmek istedim, dizüstü bilgisayarýmý çýkardým ancak wireless servisinin yurtiçi yolcularýna verilmediðini öðrendim. Ardýndan çantamý emanete býrakmak için danýþmaya yöneldiðimde yurtiçi uçuþlarýnda emanet odasýnýn olmadýðýný öðrendim. Acaba ben mi sorunluyum? türünden kendimden þüphelenmeme mahal vermeden gidip bir Ýzmir in turistik haritasýný alayým ve böylece uçaðý beklerken zamaný dolu geçireyim dedim. Ancak alanda bir turist danýþma bürosunun olmadýðýný da hayretle öðrendim. Eee artýk bir posta ofisine gidip bunlarý bir kartpostala yazýp arkadaþlarýma göndereyim diye düþündüm. Bu kez de postanenin ya da posta kutusunun olmadýðýný farkettim. Daha sonra banka ve döviz bürosu da olmadýðýný öðrendim Ýzmir Adnan Menderes Havalimaný içhatlar servisinde. Tüm bu sýkýntýlar üzerine bir küçük soðuk þiþe suyu içeyim hiç olmazsa dedim. Bu kez de en küçük su þiþesinin 3 TL den satýldýðýný gördüm, kahvenin de 6 TL den satýldýðýný belirtmekte fayda var. En iyisi uçaða binip sessizce yolculuk saatimi beklemeliyim dedim ve hýzla oradan uzaklaþtým. Evet farkettim ki, ülkemde birþeyler deðiþmeye baþlamýþ... BirGün Kültür ve Turizm Bakaný Ertýðrul Günay, sempozyumun açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Hacý Bektaþ Veli'nin en önemli özelliðinin ''bir ahlak öðretici olmasý'' olduðunu belirterek þöyle konuþtu: ''Mevlana anlattýklarýný binlerce mýsralarla anlatmýþ, Mevlana'nýn uzun bir kitabý var. Hacý Bektaþ Veli'nin birkaç sözü var ve bence Hacý Bektaþ Veli o birkaç sözde Mevlana'nýn anlattýklarýndan fazlasýný anlatýyor ve öðretiyor bize. 'Oturduðun yeri pak et, yediðin Özellikle yakýnlarýný kaybeden mahalle halký söz alarak Bizim annelerimiz, çocuklarýmýz öldü. Bundan sonra kimsenin ölmesini istemiyoruz dediler. Halk sýk sýk vali ve AKP li belediye baþkanýný göreve çaðýrdý. Konuþmalarýn ardýndan basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamada hiçbir hizmetin insan saðlýðýndan önemli olmadýðý ifade edilirken, insanca ve saðlýklý yaþanabilir bir çevre talebinin, kâr hýrsýna terk edildiði dile getirildi. Baz istasyonu mahalleden kaldýrýlýncaya dek mücadelenin süreceði söylenilerek basýn açýklamasý sonlandýrýldý yýlýndan bugüne dek lokmayý hak et' bundan daha öðretici baþka söz o çaðda veya bu çaðda... Kültür açýsýndan da çok öðretici, turizm açýsýndan da bunu neredeyse slogan haline getirmeyi düþünüyorum. Bu gerçek bir insanlýk öðretisi. Hacý Bektaþ Veli'nin en üstün tarafý bu ahlak öðreticisi tarafý olmalýdýr. Günay, konuþmasýný semah gösterisinin sonunda dile getirilen sözlerle, onlarýn duasý gibi bitirmek istediðini belirterek, ''(Muhammed, Ali aþkýna Allah bizi baðýþlasýn ve utandýrmasýn) dediler. Bütün kalbimle bu duaya katýlýyorum. Allah bizi baðýþlasýn ve utandýrmasýn. Hep milletin söz üstün ve daim olsun'' dedi. Faruk Çelik'in Konuþmasý Devlet Bakaný Faruk Çelik ise konuþmasýnda, Alevi vatandaþlarýn taleplerini çok iyi bildiklerini belirten Çelik, ''demokratik açýlým'' çerçevesinde bu anlamda önemli çalýþmalar baþlattýklarýný söyledi. Bu çalýþmalarýn baþýnda ''Alevi Çalýþtayý''nýn geldiðini anlatan Çelik, Çalýþtayýn en önemli sonucunun toplumun tüm kesimlerinin katýlýmýyla mahallelelerinde yaþanan ölümlerin aþýrý dozda radyasyona maruz kalýnmasýndan kaynaklandýðýný öðrenen Emek Mahallesi halký ölümlerden baz istasyonunu sorumlu tutuyor yýlýndan bugüne dek 200 metrekarelik bir alan içerisinde 8 kiþi hayatýný ortaya çýkan gerçek tablonun devletin arþivinde yer almasý olacaðýný kaydetti. Çelik, þöyle konuþtu: ''Biz, herkesin hamýn piþmesine katký saðlamasýný istiyoruz. Hamý piþirelim, amacýmýz bu, niyetimiz bu. Piþmiþi ham etme konusunda geçmiþte verilen olumsuz çabalarýn topluma maliyetini hepimiz biliyoruz. O halde 'geliniz' diyoruz, 'hamýn piþmesine hep beraber katký verelim'. Baþka bir talebimiz yok. Bu konu istismar edilmeyecek kadar hassas, çözümsüz býrakýlmayacak kadar hayati bir konudur. Onun için kimse bu konularý istismarda istikbal aramasýn.' Farklýlýklarýn korunmasýyla zenginliklerin artacaðýna inandýklarýný vurgulayan Çelik, ''Yok etmek deðil, ortadan kaldýrmak deðil, ötekileþtirmek deðil, aksine benliðini koruyarak ortak tat ve lezzet içerisinde yaþamanýn en doðru yol olduðu inancý içerisindeyim'' diye konuþtu. Öte yandan sempozyumda açýlýþ konuþmalarý öncesinde bir bölümü Türkçe bir bölümü ise Kürtçe söylenen deyiþ iþliðinde semah gösterisi gerçekleþtirildi. KAYNAK : AA kaybetti, sakat doðumlar ve düþüklerde artýþ oldu. Ayný evde bulunan 2 kiþi halen kanser tedavisi görüyor. Mahallede son olarak 18 yaþýnda bir kýz ilik nakli olmasýna karþýn kanserden hayatýný kaybetti. Sendika.Org / Eskiþehir

8 Munzur; Düþlerimizin, Umutlarýmýzýn Ve Anýlarýmýzýn Mekânsal Karþýlýðýdýr Dersimli sanatçý Ferhat Tunç, Munzur'a yapýlacak barajlarla ilgili Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e mektup yazdý. Dersim'de yapýlmak istenen ve bir doða, kültür, inanç katliamý olan söz konusu barajlarýn engellenmesi için gerekli duyarlýlýðý göstermesini talep etti. 25 yýldýr daha yaþanýlýr bir ülke için þarkýlar söyleyen bir sanatçýyým. Þarkýlarýmda vurguladýðým gerçekler ayný zamanda ülkemizin gerçekleridir. Sesin ve notanýn yetmediðini düþündüðüm yerde ise düþüncelerimi konuþarak, kelamým yettiðince dile getirmeye çalýþtým. Þarkýlarým ve konuþmalarým nedeniyle de yargýlandým, tutuklandým ve ölüm tehditleri aldým. Bütün bu engelleyici tutum ve davranýþlara raðmen geri adým atmak bir yana, insan ve ayný zamanda sanatçý olma sorumluluðumdan ötürü, ülkemizin barýþ ve halklarýmýzýn bir arada kardeþçe yaþama arzusunu dile getirmeyi sürdürdüm. Kuþkusuz amacým, zat-ý âlinize bu yaþadýklarýmý anlatmak deðil, evrene merhaba dediðim ve büyüdüðüm kent olan Dersim'de yaþanan ve insanlarýmýzý derin üzüntüye boðan bir felaketi ilginize sunmaktýr. (Tunceli yerine Dersim diyorum; çünkü orda doðup büyüyen her insan gibi ben de büyüklerimizden oranýn gerçek isminin Dersim olduðunu öðrendim ve bu ismi kabullendim.) Dersim, 'de yaþadýðý büyük ve dokunaklý acýlarýn etkisini hala üzerinden atamamýþken bugün yeniden yýkýcý ve kahredici bir süreçle karþý karþýyadýr. Yeni sürecin hedefinde ise Dersim'in harika doðasý, tarihin bilgeliðinden süzülüp gelen kültürü ve inancý bulunmaktadýr. Bugün dünyanýn neresinde yaþarsak yaþayalým, takdir edersiniz ki Edip Cansever'in dediði gibi, "insan yaþadýðý yere benzer." Bir Dersimli olarak masallarýný dinlediðim, ninnileriyle büyüdüðüm, oynadýðým, sevindiðim, aðladýðým; zihnimde binlerce kareyle yer edinen memleketime benziyorum, benziyoruz. Dolayýsýyla bugün aslýnda tehlike altýnda olan düþlerimizin, umutlarýmýzýn, anýlarýmýzýn mekânsal karþýlýðýdýr. Ülkemizin önemli bir halk kesiminin desteðini arkanýza alarak; "daha demokratik, özgürlükçü ve kardeþçe yaþanýlýr bir Türkiye'nin mümkün olduðunu" söylemeniz önemlidir, anlamlýdýr. Bu tavrýnýzý ülkemizin kangren haline gelmiþ sorunlarýnýn çözülmesi adýna umutla karþýladýðýmý belirtmeliyim. Derin hoþ görünüze sýðýnarak ve tavrýnýzdan cesaretle doðup büyüdüðüm kent olan Dersim'de yapýlmak istenen barajlar konusunu kýsaca da olsa sizinle paylaþmak istiyorum. Türkiye'nin "ilk milli park havzasý" olarak bilinen Munzur Vadisi, yapýlmak istenen 8 adet barajla adeta yeryüzünün naif yüreðinden silinmek istenmektedir. Bu barajlarýn ilki olan Uzunçayýr Barajý, 17 Aðustos'ta su tutmaya baþladý bile. Hiçbir ön hazýrlýk yapýlmadan, örneðin kentin su arýtma tesisi bile tamamlanmadan faaliyete geçirilen Uzunçayýr Barajý, daha þimdiden yoðun bir tepkinin odaðý haline gelmiþtir. 30 bin nüfuslu kentte 25 bin kiþinin demokratik tepkisini ortaya koyarak katýldýðý yürüyüþ, barajlarýn istenmediðine iliþkin önemli bir veri olarak kabul edilmelidir. Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmemiþ þekilde, söz konusu barajýn kentin merkezine kadar uzanýyor olmasý da son derece düþündürücüdür! Vurgulanmasý gereken diðer bir konu da su tutmaya baþlayan bu barajýn, Alevi-Kýzýlbaþ geleneðinin en önemli ziyaretgâhlarýndan biri olan Golê Çeto'yu su altýnda býrakmasýdýr. Ýnancýmýza göre, insan ve doða bir ve ayný þeydir. Toprak, su inancýmýzýn önemli bileþenleridir. Ýnsan doðanýn dostu olmadan onu kendisi kadar korumadan baþkalarýyla gönülden muhabbet kuramaz. Bu bakýmdan inancýmýzýn temellerinden ve yaþam alanýmýz olan doðamýzýn tehlikede olduðuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Munzur Vadisi, 21 Aralýk 1971'te "Türkiye'nin en büyük milli parký" kabul edilerek 2873 sayýlý kanunla güvence altýna alýnmýþtýr. Vadi, bitki zenginliði yanýnda, doðal yaþama da önemli oranda ev sahipliði yapmaktadýr.(kýrmýzý benekli alabalýk, huþ meþceresi gibi yöreye özgü canlýlarý barýndýrmaktadýr.) Ayrýca Munzur Nehri yöre halký tarafýndan kutsal olarak görülür ve inançsal deðer babýnda oldukça saygýn bir yerdedir. Bu sebeple beklentimiz inançsal deðerlerimize bir parça saygý ve inanç merkezlerimizin korunmasýdýr. Yine Munzur Vadisi'nin diðer bir önemi de oldukça doðal ve güzel olmasýdýr. (Munzur Suyu yataðýnýn ve vadinin geniþlediði yerlerde doðal bitki örtüsüyle, vadinin dar ve derin olduðu yerlerde dik yamaçlardaki ilginç kaya oluþumlarý ve yer yer rastlanan kanyonlarý ve þelalelerle, deðiþik manzaralar sunmaktadýr.) Ancak üzülerek söylemeliyim ki bu doða harikasý ve Pülümür Vadisi yok edilmek üzeredir. Üzülerek bir hususu daha belirtmeliyim, yapýmý biten Uzun Çayýr Barajý dahil bölgede projelendirilen barajlarýn tamamýnýn Çevre Deðerlendirme Raporu (ÇED) raporu bulunmamaktadýr. Geçmiþ hükümetler tarafýndan projelendirilen bu barajlarýn bir takým siyasal nedenlerinin olabileceði endiþesini taþýmaktayým; çünkü kabul edelim ya da etmeyelim, bu uygulama ayný zamanda doðal bir göçe de neden olacaktýr. Dolayýsýyla Dersim'in dününü göz önüne aldýðýmda böyle düþünmekten kendimi alýkoyamýyorum. Bilim insanlarýnýn deðerlendirmeleri, bölgemizde enerji amaçlý yapýlmak istenen bu barajlarýn doðamýzý bir felaketle karþý karþýya býrakacaðý yönündedir. Çünkü su kaynaklarýmýzýn tamamý iklim koþullarý gereði karla beslenmektedir. Dolayýsýyla bu kadar barajýn yapýlýyor olmasý ayný zamanda bölge iklimini de deðiþtirecektir. Alternatif görüþlere göre ise, artýk çaðýmýzda su barajlarýna ihtiyaç duyulmadan ayný verimliliði, daha düþük maliyetle güneþ ve rüzgâr enerjisinden elde etmek mümkündür. Tüm bu sebeplerden dolayý zat-ý âlinizden yöremizin ve bölge insanýnýn hassasiyetini de göz önünde bulundurarak, Dersim'de yapýlmak istenen ve bir doða, kültür, inanç katliamý olan söz konusu barajlarýn engellenmesi için gerekli duyarlýlýðý göstermenizi talep ediyor, þahsýnýza derin saygý ve muhabbetlerimi sunuyorum.(ft/bç) BÝA Haber Merkezi Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) eþdeðer ilaçta yeni düzenlemeyi öngören genelgesi, bugün yürürlüðe girdi. Eczacý odalarý, aslýnda birbirinin ayný olmayan (eþdeðer) ilaçlarýn da muadil ilaç kapsamýna alýnmasýnýn, ciddi saðlýk sorunlarýna neden olacaðýný, halk saðlýðýný tehdit edeceðini bildirdi. Genelgenin iptali için yasal iþlem baþlatýldýðý bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tasarrufun yolunu kalp, mide ve tansiyon hastalarýnda buldu. SGK, giderlerini düþürmek için yeni bir tebliðe imza attý. Buna göre bugünden itibaren farklý etken maddeleri içerse de ayný hastalýk için yazýlan ilaçlar eþdeðer ilaç olarak kabul edilecek. Halk saðlýðýný tehdit eden yeni uygulama ile hastalar ya en ucuz ama doktorun kendisine yazdýðý etken maddeleri tam olarak içermeyen ilacý alacak, ya da 20 TL yi bulan fark ödeyecek. Tansiyon, kalp ve mide ilaçlarýnda 2 yýllýk raporla saðlýk ocaklarýndan ilaç yazdýrmayý da bitirecek. Teblið ile artýk sadece kardiyoloji, endokrinoloji ve nefroloji uzmanlarýnýn yazacaðý ilaçlar ödenecek. Bilimsel Anlamda Eþdeðer Deðil Ýstanbul Eczacý Odasý Baþkaný Semih Güngör, Genelgedeki tanýma göre hastalarýmýza eþdeðeri diye sunmamýz dayatýlan ilaçlar, aslýnda bilimsel anlamda eþdeðer olmayacaktýr. Alým gücü olmayan hastalarýmýz eþdeðer olmayan ucuz ilacý kullanacaktýr dedi. Kalp ve tansiyon ilaçlarýnýn tümüne yakýnýnýn nefroloji, endokrinoloji ve kardiyoloji hekimleri tarafýndan düzenlenmesi koþulu getirildi. Bunun hastalarýn ilaca ulaþmasýný zorlaþtýracaðýný kaydeden Güngör, Ýstanbul da bile devlet hastanelerinin çoðunda 3 uzman hekimden biri bulunmuyor. Anadolu daki hastalarýn bu hekimlerin bulunduðu kuruluþlara ulaþmalarý ise neredeyse imkansýz dedi. Kardiyolog Kaç Ýlçede Var? Teblið ile hastanýn ilaca ulaþmasý da zorlaþtýrýlýyor. Tansiyon, mide ve kalp ilaçlarýnýn bundan sonra sadece kardiyoloji, nefroloji ve endokrinoloji uzmanlarýnca yazýlabileceðini belirten teblið, Türkiye gerçeklerine uymuyor. TEB açýklamasýnda bu noktanýn altý çizilerek, Çoðu ilçede, köyde deðil kardiyalog, pratisyen hekim bile bulmak mümkün olmuyor. Hastalarýmýzý il merkezlerine taþýyacak, hastane kapýlarýna yýðacak bu uygulama, tasarruf deðil, olsa olsa yýkým olabilir denildi. Daha önce 2 yýllýk raporunu saðlýk ocaðýna götürerek ilacýný reçeteye yazdýran bir kalp hastasý, bu genelgeden sonra bu 3 konuda uzman hekimden birinin bulunduðu hastanelere gitmek zorunda kalacak diyen Ýstanbul Eczacý Odasý ise þu açýklamayý yaptý: Hasta reçeteyi hastanede yazdýracaðý için ödeyeceði muayene katýlým payý çok daha yüksek olacak. Þu anda Ýstanbul daki devlet hastanelerimizin birçoðunda bile bu 3 konuda uzman hekimden biri bulunmazken, Anadolu daki hastalarýmýzýn bu hekimlerin bulunduðu kuruluþlara ulaþmalarý neredeyse imkansýz. SGK, tasarruf adý altýnda getirdiði düzenlemeyle hastalarýmýza ya öl ya da ilacýný paranla al demektedir. Çarpýcý Örnekler ARB Grubu tansiyon ilaçlarýndan bir örnek vermek gerekirse, bu gruptaki farklý etken madde içeren ilaçlarýn tümü ayný sepette toplanýyor. * Bunlardan en ucuzu Sarvas adlý ilaç. Bu ilacýn fiyatý TL. SGK bu rakamýn yüzde 15 üstü olan TL yi bu grupta ödeyeceði en üst limit olarak belirliyor. Bu durumda doktorunuz tansiyonunuzun ancak Olmetec adlý ilaçla düþeceðini düþünerek bu ilacý size yazdýysa, pazartesi günü eczaneye gittiðinizde ya fiyatý TL olan Olmetec için 20 TL lik bir fark ödeyeceksiniz, ya da Sarvas ý fark ödemeden alacaksýnýz. * En fazla kullanýlan tansiyon ilaçlardan biri olan TL lik Diovan isimli ilacýn yerine TL lik Sarýlen, 37 TL lik Hiporsan yerine 16 TL lik Losartin isimli ilaç ödenecek, aradaki fiyat farký hastanýn cebinden çýkacak. Fark vermek istemeyen hasta ise ayný etkilere sahip olmayan ucuz ilacý içmek zorunda kalacak. Eczacýlar, Bu iki ilacýn tek ortak noktasý, ikisinin de tansiyon ilacý olmasý; bileþimleri, yan etkileri, etken maddeleri farklý. Ancak parasý olmayan hastalara ister istemez yanlýþ ilaç vermek zorunda kalacaðýz diyor. Bunlar Nasýl Ayný Grupta Yer Alýr? Genelgeye göre tansiyon ilaçlarý da birbirine eþ tutuluyor. Oysa her ilacýn farklý kullaným alanlarý bulunuyor. Buna göre; *Beta blokerler: Daha genç hastalarda altta yatan kalp hastalýðý varsa, *Kalsiyum antagonistleri: Diyabetik hastalarda ve felç geçirme riski olan hastalarda, *Ace inhibitörleri: Böbrek yetmezliði riski taþýyan hastalarda ve diyabetiklerde, *Diüretikler: Genelde her hastada diðer ilaçlarla kombine edilerek kullanýlýr. (EKONOMÝ SERVÝSÝ) Evrensel

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı