Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama"

Transkript

1 Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Kürt Açýlýmý sürecinde iyi niyet gösterisi olarak kabul edilen barýþ gruplarý Türkiye ye giriþ yaptý. Kandil den 8 kiþilik grup, Mahmur Kampý ndan gelen 26 kiþilik grupla Kuzey Irak taki Erbil kentinin çýkýþýnda buluþtu. Aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu 26 kiþi için Habur gümrük sahasýnda özel yetkili 5 savcý, 1 hâkim ve 30 avukatýn bulunabileceði salon hazýrlandý. Gruplarý karþýlamak için sýnýrýn Türkiye yakasýnda on binlerce kiþi toplandý. DTP nin öncülüðünde yapýlan karþýlama mitingine aydýnlar, siyasi parti temsilcileri ile barýþ aktivistleri de katýldý. Somut Adým Bekleniyor Etkin Piþmanlýk Yasasý ndan faydalanmak istemeyen PKK lý gruplarla ilgili nasýl bir mevzuatýn uygulanacaðý tartýþýlýyor. Hükümetin bu konuda bir adým atmadýðýna deðinen hukukçular, yasal mevzuat sorunun bir an önce halledilmesi gerektiðini belirtiyor. Anayasa deðiþikliði ve af konusunun bir an önce netleþmesi gerektiði söyleniyor. 3 DE 2 DE 7 DE 3 DE Kültür ve Turizm Bakaný Ertýðrul Günay, sempozyumun açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Hacý Bektaþ Veli'nin en önemli özelliðinin ''bir ahlak öðretici olmasý'' olduðunu belirterek þöyle konuþtu: ''Mevlana anlattýklarýný binlerce mýsralarla anlatmýþ, Mevlana'nýn uzun bir kitabý var. Hacý Bektaþ Veli'nin birkaç sözü var ve bence Hacý Bektaþ Veli o birkaç sözde Mevlana'nýn anlattýklarýndan fazlasýný anlatýyor ve öðretiyor bize. 'Oturduðun yeri pak et, yediðin lokmayý hak et' bundan daha öðretici baþka söz o çaðda veya bu çaðda... Kültür açýsýndan da çok öðretici, turizm açýsýndan da bunu neredeyse slogan haline getirmeyi düþünüyorum. Bu gerçek bir insanlýk öðretisi. Hacý Bektaþ Veli'nin en üstün tarafý bu ahlak öðreticisi tarafý olmalýdýr. Günay, konuþmasýný semah gösterisinin sonunda dile getirilen sözlerle, onlarýn duasý gibi bitirmek istediðini belirterek, ''(Muhammed, Ali aþkýna Allah bizi baðýþlasýn ve utandýrmasýn) dediler. 7 DE Özellikle yakýnlarýný kaybeden mahalle halký söz alarak Bizim annelerimiz, çocuklarýmýz öldü. Bundan sonra kimsenin ölmesini istemiyoruz dediler. Halk sýk sýk vali ve AKP li belediye baþkanýný göreve çaðýrdý. Konuþmalarýn ardýndan basýn açýklamasý yapýldý. 7 DE Ýzmir Büyükþehir Belediyesi önünde toplanan Eðitim-Sen, Öðrenci Velileri Derneði Ýzmir Þubeleri ile Alevi Bektaþi ve Yöre Dernekleri Platformu üyeleri, "Zorunlu din dersi ve AKP 12 Eylül rejiminin ürünüdür", "Darbe ürünü zorunlu din dersine hayýr", "Yargý kararlarý uygulansýn" yazan dövizler taþýdý. Basýn açýklamasýný kurumlar adýna okuyan Eðitim-Sen 2 Nolu Þube... 6 DA Dersim sürgünü babaannesinin izini, yarattýðý Bese karakteriyle süren Sema Kaygusuz, hatýrlamak isteyen torunlardan. Oðullar babalarýnýn yaþadýðýný unutmak ister, torunlar hatýrlamak sözü Türkiye nin açýlým çabasýný özetler gibi. Kaygusuz la, insaný hüzünlü bir serüvene çýkaran Yüzünde Bir Yer in kahramanlarý Dersim i, Hýzýr ý, inciri konuþtuk: "Babaannem bana hayata dair bildiði her þeyi anlattý, Dersim de yaþadýklarý hariç. Kesif, taþ gibi bir suskunluk. Biz öðrenmek, hatýrlamak isteyen kuþaðýz." Sema Kaygusuz: Burasý kýrýk aynalar ülkesi Dersim sürgünü babaannesinin izini, yarattýðý Bese karakteriyle süren Sema Kaygusuz, hatýrlamak isteyen torunlardan. Oðullar babalarýnýn yaþadýðýný unutmak ister, torunlar hatýrlamak sözü Türkiye nin açýlým... 5 DE Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) eþdeðer ilaçta yeni düzenlemeyi öngören genelgesi, bugün yürürlüðe girdi. Eczacý odalarý, aslýnda birbirinin ayný olmayan (eþdeðer) ilaçlarýn da muadil ilaç kapsamýna alýnmasýnýn, ciddi saðlýk sorunlarýna neden olacaðýný, halk saðlýðýný tehdit edeceðini bildirdi. Genelgenin iptali için yasal iþlem baþlatýldýðý bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tasarrufun yolunu kalp, mide ve tansiyon hastalarýnda buldu. SGK, giderlerini düþürmek için yeni bir tebliðe imza attý. Buna göre bugünden itibaren farklý etken maddeleri içerse de ayný hastalýk için yazýlan ilaçlar eþdeðer ilaç olarak kabul edilecek. Halk saðlýðýný tehdit eden yeni uygulama ile hastalar ya en ucuz ama doktorun kendisine yazdýðý etken maddeleri tam olarak içermeyen ilacý alacak, ya da 20 TL yi bulan fark ödeyecek. 8 DE

2 2 Sürekli bir ekrana bakýp bilgi alan bir insan tipi günümüz insaný. Baþka insanlar hakkýnda bir yargý oluþturmakla meþgul. Her gündem geçici, her görüntü eskiyor hemen Bu hafta Kýbrýs a uluslararasý gazeteci akýný vardý. Papandreu nun seçim zaferi Kýbrýs konusunda bir heyecan yaratmýþ olmalý... Gerçi röportaj için kapýmý çalan Portekiz RTP televizyonundan gazeteciler Berlin Duvarý nýn yýkýlýþ yýldönümü nedeniyle bülünmüþ þehir Lefkoþa ile ilgilendiklerini söylemiþlerdi ama bu hafta Kýbrýs ta boy gösterenlerin pek çoðunun Yunan seçimleri ardýndan adaya uðradýklarý anlaþýlýyor. Kýbrýs sorunun herhangi bir nedenle gündemdeyken telefonum çaldýðýnda arayanýn büyük olasýlýkla yabancý bir gazeteci olduðunu bilirim. Bir zamanlar çýðýrýndan çýkmýþ haldeydi bu... Özellikle iki taraf arasýnda geçiþlerin olmadýðý yýllarda... Adaya teþrif eden pek çok yabancý gazeteci kapýmý aþýndýrýrdý. Yabancý gazetecilerin düþünme sistematiðini bilirim. Bana gösterdikleri ilgi tamamen Görmemiþin Kýbrýs ýn yanlýþ tarafýnda yaþayan bir Kýbrýslý Türk ü olmuþ durumuydu. Bir ara, çocukluðumun ilk yýllarýnýn geçtiði Peristerona köyüne ardýmda kamera olmadan gidemez olmuþtum. Köylüler de bu manzaraya alýþmýþlardý. Sýnýfta yapýlan çekimlerde ise öðrencilerim epey heyecan yaþamýþtýr. Kimisi bir hafta süren bu çekim süreçlerinin bazýlarýný sýkýntýyla anýmsýyorum ama geri çevirdiðim çok az kiþi olmuþtur. En önemli nedeni hayýr demeyi beceremem ama ilgi görmenin cazibesini de inkâr edemem. Ýnsanýn baþka dillerde ve ülkelerde sözünün iþitilmesi hiç fena olmuyor. Gazetecilerle insan birkaç farklý duygu yaþayabilir. Birisi kullanýlma duygusu. Sonunda kadýn ya da adam iþini yapacak ve para kazanacaktýr. Sen onun malzemesisindir yalnýzca; koparabileceðini koparmaya çalýþýr. Bir kýsmý ödevine hiç çalýþmamýþtýr ve saçma sapan sorular sorup söylediklerine de anlamamýþ gözlerle bakar. Dersine çalýþan hemen anlaþýlýr. Bazýlarý fazla zekidir ve hazýrlýksýz da olsa kendini ele vermez. Kimisi ise iþine tutkuyla baðlýdýr ve zerafetle davranýr. Sende yaratmasý olasý rahatsýzlýklarý bilir ve önlem alýr. Hikâyene gerçekten ilgi duyduðunu ve dostlukla davrandýðýný hissedersin. Yine de televizyon ekranlarýnda, gazete sayfalarýnda çok fazla görünmekte adýný tam da koyamadýðým bir rahatsýzlýk var. Sen ne kadar dürüst olursan ol, lafýný ne kadar düzgün söylersen söyle medya insaný kirleten bir þey. Milyonlarca insana kýsa bir zaman diliminde bir baþkasýnýn formüle ettiði bir çerçevede sunuluyorsun. Ekranlarýnýn baþýnda oturan insanlar sana bakarken kimbilir neler hissediyorlar. Sayýsýz ülkeden sayýsýz gazeteci tanýdým. Kimi dönemlerde günde üç kiþiye randevu verdiðimi anýmsarým. Akþam yatmadan önce derin bir yabancýlaþma duyardým böylesi günlerde. Evet, içimdekini içtenlikle söylemiþtim; maskesizdim ama ona raðmen yine de tam ben olamýyordum kameranýn karþýsýnda. Saatlerce, hatta günlerce yaptýklarý çekimleri kesip biçip on-on beþ dakikaya sýðdýracaklarýný biliyordum. Sonuçta yazýya dökülen her þey bir kurgudur ve dilin boyunduruðu altýndadýr. Gazeteci yazýsýnýn çekiciliðinin peþindedir daha çok. Televizyon için oluþturulan görsel anlatý da öyle... Sürekli bir ekrana bakýp bilgi alan bir insan tipi günümüz insaný. Baþka insanlar hakkýnda bir yargý oluþturmakla meþgul. Her gündem geçici, her görüntü eskiyor hemen. Geçenlerde bir arkadaþým Bir iliþkiye hemen dalmamalý. Zaman vermeli demiþti ki anýnda itiraz ettim. Günümüz iliþkilerinde alýþveriþteki gibi gördüðün yerde al kuralý geçerli. Sonra dönüp alýrým dersen ya yerinde bulamazsýn ya da zaten gezerken gözün baþka birþeye takýlýr ve onu alýrsýn. Zaten rastlantýsal, kýsa tanýþmalar çaðýnda yaþýyoruz. Hýz ve mobilite egemen hayata. Çok sayýda insanla kýsa süreli kesiþiyor yollarýmýz. Bir an bir etkileþim olmuþsa olmuþtur. Sonra uçar gider. Eve gelip giden gazeteciler de bunu düþündürüyor bana. Dünyanýn bir yerinden kendi ülkelerinde çabucak tüketilmek üzere bir hikâye alýyorlar. Hemen eskiyecek bir gündemin peþine düþüyorlar. Eskiden yazarlýk, kitap çýkarmak önemli bir þey sayýlýyordu. Bugün ise çoðu pek bir etki yaratmadan gündemden düþen sayýsýz kitap çýkýyor. Týpký bir yeni araba modelinin ya da teknolojik geliþmenin kýsa süre sonra bir öncekinin deðerini azaltmasý gibi... Çabucak eskiyip deðersizleþen nesneler dünyasý bu... Ýnsan da bu nesnelere dahil. BirGün Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine Türkiye ye gelen ve Habur Sýnýr Kapýsý'nda gözaltýna alýnan 34 PKK'lýdan 4'ü çocuk 29 kiþi savcýlýk sorgusunun ardýndan sabah saatlerinde serbest býrakýldý. Kandil grubundan gelen Hüseyin Ýpek, Vilayet Yakut, Elif Uludað ile Mahmur grubundan gelen Musa Tomak ile Nurettin Turgut ise sorgularýnýn ardýndan tutuklanmalarý istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 PKK lý YÖK Baþkaný Prof. Dr. Ziya Özcan, Selçuk Üniversitesi'nde katýldýðý akademik yýl açýlýþ programýnýn ardýnda Kampüs içerisindeki fakülteleri gezerek Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ve fakülte dekanlarýndan bilgi aldý. Dilek Sabancý Konservatuarý'nda öðrenciler tarafýndan YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan için fasýl düzenledi. Öðrencilerin seslendirdiði 'Unutturamaz seni bana hiç bir þey' isimli Türk Sanat Müziði þarkýsýna eþlik eden Özcan, öðrencilerden 'Boþ kalan çerçeve' isimli þarkýyý çalmalarýný istedi. Bu þarkýnýn da nakarat kýsýmlarýna eþlik eden Özcan, konservatuardan ayrýldý. YÖK Baþkaný Özcan, Meram Ýlçesi'nde bulunan Ahmet Keleþoðlu Eðitim Fakültesi'ne geçti. Özcan, burada fakülte bahçesinde bekleyen ve ellerinde "Öðretmen olacak bizleriz. Suçumuz yüksek puanla buraya gelmek mi?', 'Formasyon haksýzlýðýna son', 'KPSS'de ek puan istiyoruz', 'Eðitimde adalet istiyoruz' Habur gümrük sahasýnda hazýr bulunan nöbetçi hakimin karþýsýna çýkacak. Sýnýr Kapýsýna Hakim Çaðýrýldý Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine Türkiye ye gelen 34 PKK lýnýn saat sýralarýnda baþlayan ifade alma iþlemi sabaha karþý sýralarýnda tamamlandý. 34 kiþilik grubu sorgulayan savcýlar, ortalama her kiþi için 10 dakika zaman ayýrdý. PKK lýlara savcýlarýn, Ne zaman örgüte katýldýnýz? Ne zaman yazýlý dövizler bulunan yaklaþýk 200 öðrencinin protestosu ile karþýlaþtý. YÖK Baþkaný Özcan, makam otomobilinden inip, fakülte binasýna girmek istediði sýrada iki öðrenci sorunlarý ile ilgili notun bulunduðu kaðýtý uzatmak istedi. Notu ulaþtýramayýnca, öðrenci grubu, protesto etmeye baþladý. Bunun üzerine öðrencilere dönen Özcan, notu uzatmak isteyen öðrencilerle sohbet etti. 4'üncü sýnýf öðrencileri için yeni bir çalýþma baþlattýklarýný ve eðitim fakülteleri dekanlarý ile görüþme yaptýðýný söyleyen Özcan, sadece mezun olmayanlar için bir þeyler düþündüklerini daha geriye gidemediklerini söyledi. Öðrenciler ise, "Fen - Edebiyat Fakültelerinin amacý bilim adamý yetiþtirmek. Türkiye'yi terkettiniz? Neden terkettiniz. Kaç yýl kaldýnýz? Neden geldiniz? gibi sorular yönelttiði öðrenildi. Piþmanlýk yasasýnýn ise sorgulama sýrasýnda hiç bir þekilde gündeme gelmediði bildirildi. Ýfade veren PKK'lýlarýn ise Önderimiz diye hitap ettikleri Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine yurda döndüklerini söyledikleri öðrenildi. Bazýlarýnýn ise Türkiye'deki demokratik açýlýma destek için geldiklerini söyledikleri belirtildi. Sorgulama sýrasýnda Mahmur Kampý ndan gelen 26 yaþýndaki Mustafa Ayhan ýn Diyarbakýr da 2005 yýlýnda katýldýðý bir izinsiz gösteri nedeniyle hakkýnda, Terör örgütü propagandasý yapmak suçlamasýyla hakkýnda soruþturma açýldýðý ortaya çýktý. Bu soruþturma nedeniyle Ayhan ýn ifadesinin alýnmasý için Habur Gümrük Kapasý ndaki özel yetkili Cumhuriyet Savcýlarý, Silopi Adilyesi nden bir hakem talebinde bulundu. Talep üzerine saat sýralarýnda bir hakim istendi. Radikal Bizim fakültelerin amacý ise öðretmen" dedi. Bunun üzerine Özcan, "Ýlköðretim öðrencilerine sizler, orta öðretim öðrencilerini de diðerleri yetiþtirecek." cevabýný verdi. YÖK Baþkanýnýn verdiði cevaplarý yeterli bulmayan öðrenciler, YÖK Baþkaný Özcan, fakülte binasýna girdiði sýrada ýslýk ve alkýþlarla Özcan'ý, protesto etti. Ayný öðrenciler, YÖK Baþkaný ziyaretlerini tamamlayýp fakülteden ayrýlýrken de alkýþ eþliðinde 'yuhalayarak' protesto etti. YÖK Baþkaný Özcan, daha sonra Rektörlük binasýna geçerek, Rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan'ý, makamýnda ziyaret etti. Ziyaret basýna kapalý olarak gerçekleþti. Radikal

3 Kendisini yýllar önce tanýdým. Güzler Köyü nde iki ay birlikte çalýþtýk. Dürüst, çalýþkan, sessiz, mütevazý insan gibi insandý. Haksýzlýklara tahammül etmezdin. Kimi zaman içine atardýn. Bazen de beklenmedik tepkilerle yanlýþlara karþý çýkardýn. Çabuk ayrýldýn aramýzdan. Üzdün tüm sevenlerini. Birinci sýnýf okutmanýn verdiði zorluklada olsa vücudu yorgun düþmüþ demek ki. Kalbine yenik düþtü Ali Öðretmen. Böyle olmamalýydý Ali Aslan Öðretmen. Acelen neydi ki? Eðitim sistemimizde Ali Öðretmenlere halen çok ihtiyaç var. Ýdeal öðretmen yetiþmiyor artýk. Sen türünün son örneklerindendin. Cenaze töreninde insanlar senin güzelliklerinden söz ettiler. Sen yoktun ama. Ömrün geride kalanlarýnýn olsun. En az çeyrek asýrlýk ömrünü eðitime adadýn. Sen bir devlet memuruydun. Fiilen çalýþtýðýn için, gerek son çalýþtýðýn okulunda gerek Eðitim Müdürlüðünde sana yaraþýr törenler yapýlmalýydý. Bence bir görev þehidiydin. Ancak býrakýnýz kurumlarýnda tören yapýlmasýný, Eðitim Müdürlüðü nden bir çelenk, bir yetkili dahi göremedim cenaze töreninde. Yanýlýyorsam beni uyarsýnlar. Kaldý ki basýnda yazýlanlara göre istenmeyen ihmaller zinciri yaþanmýþ, hastalandýðýnda. Yetkili kurumlar bir görev çýkarmazlar mý? Özelliklede baðlý olduðun kurum Milli Eðitim Müdürlüðü, çalýþanýnýn baþýna neler gelmiþ diye merak edip, araþtýrýp, haklarýný aramaz mý? Bu mudur yani? Eðitim emekçilerine verilen önem bu kadar mýdýr? Öðretmenler gününde süslü sözlerle gönül almak yeterli mi sizce? Pes artýk. Ruhun þad olsun Ali Öðretmen Sýnýrdan Girdiler Kürt Açýlýmý sürecinde iyi niyet gösterisi olarak kabul edilen barýþ gruplarý Türkiye ye giriþ yaptý. Kandil den 8 kiþilik grup, Mahmur Kampý ndan gelen 26 kiþilik grupla Kuzey Irak taki Erbil kentinin çýkýþýnda buluþtu. Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu 26 kiþi için Habur gümrük sahasýnda özel yetkili 5 savcý, 1 hâkim ve 30 avukatýn bulunabileceði salon hazýrlandý. Gruplarý karþýlamak için sýnýrýn Türkiye yakasýnda on binlerce kiþi toplandý. DTP nin öncülüðünde yapýlan karþýlama mitingine aydýnlar, siyasi parti temsilcileri ile barýþ aktivistleri de katýldý. Somut Adým Bekleniyor Etkin Piþmanlýk Yasasý ndan faydalanmak istemeyen PKK lý gruplarla ilgili nasýl bir mevzuatýn uygulanacaðý tartýþýlýyor. Hükümetin bu konuda bir adým atmadýðýna deðinen hukukçular, yasal mevzuat sorunun bir an önce halledilmesi gerektiðini belirtiyor. Anayasa deðiþikliði ve af konusunun bir an önce netleþmesi gerektiði söyleniyor. Abdullah Öcalan ýn barýþ sürecindeki týkanýklýðý aþmak için çaðýrdýðý 2 barýþ grubu geldi. Kandil Daðý ve Mahmur Kampý ndan 34 kiþi Habur Sýnýr Kapýsý ndan giriþ yaptý. Kandil den gelen 8 kiþi silahsýzdý. Grup üyeleri etkin piþmanlýk yasasýndan yararlanmadý PKK nýn 'Kürt Açýlýmý' sürecinde 'iyi niyet gösterisi' olarak Kandil Daðý ve Mahmur Mülteci Kampý'ndan gönderdiði iki 'barýþ grubu' dün Silopi'deki Habur Sýnýr Kapýsý'ndan Türkiye'ye giriþ yaptý. Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine gönderilen gruplarýn 1999'daki barýþ grubu üyeleri gibi tutuklanmamasý talep ediliyor. Kandil ve Mahmur'dan gelen gruplar yanlarýnda taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Grup üyeleri bu mektuplarý Ankara'ya giderek Meclis'e Çankaya Köþkü'ne ve Baþbakanlýða ve ulaþtýrmayý planlýyor. Dün ilk olarak Kandil'den 8 kiþilik bir grup sabah saat 07:00'de yola çýktý. Bu grup Mahmur'dan yola çýkan 26 kiþilik grupla Kuzey Irak'taki Erbil kentinin çýkýþýnda buluþtu. Birleþen iki grup konvoy eþliðinde Habur Sýnýr Kapýsý'na doðru yola çýktý. Gruplarý karþýlamak için sýnýrýn Türkiye yakasýnda onbinlerce kiþi toplandý. DTP'nin öncülüðünde yapýlan karþýlama mitingine aydýnlar, siyasi parti temsilcileri ile barýþ aktivistleri de katýldý. Gruplarýn yolculuðu devam ederken DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna bir basýn toplantýsý düzenledi. Ahmet Türk, gelen gruplarýn teslim olmak için deðil, bir barýþ adýmý atmak için geldiklerini belirterek 'devlet bir adým atarsa, PKK 10 adým atar' dedi. Pasaport Olmayýnca Ýþlem Yapýlmadý Kandil grubunda 4'ü kadýn, 4'ü erkek 8 PKK lý, Mahmur grubunda ise 4'ü çocuk, 9'u kadýn 26 kiþi yer aldý. Kandil'den gelen PKK lýlarýn silahsýz olduklarý gözlendi. Grup üyelerinin pasaportlarý olmadýðý için sýnýrdan giriþ yaparken herhangi bir iþlem yapýlmadý. Grup üyelerinin tutuklanýp tutuklanmayacaðý konusu ise geliþin kilit noktasýný oluþturdu. Özellikleri Kandil'den gelenlerin etkin piþmanlýðý düzenleyen Anayasanýn 221'inci maddesinden yararlanmayacaklarý bildiriliyor. Hukukçular Mahmur'dan gelenlerin ise sivil olmalarý nedeniyle tutuklanmasýný gerektiren bir durumun olmadýðýnýn altýný çiziyor. Özel Yetkili 5 Savcý Taburda Ýfade Aldý Habur gümrük sahasýnda ise özel yetkili 5 savcý, bir hâkim ve 30 avukatýn bulunabileceði salon hazýrlandý. Gruplarýn geliþi öncesinde, sýnýr kapýsýna 100 araçlýk askeri birlik sevk edildi. Sýnýr kapýsý günlük normal giriþ-çýkýþlara kapatýldý. Grubun giriþ yapmasýnýn ardýndan Habur Sýnýr Kapýsý'ndaki askeri taburda, Diyarbakýr dan gelen 5 özel yetkili savcý tarafýndan ifadeleri alýndý. Kandil grubunda yer alanlarýn daha önce herhangi bir silahlý eylemde bulunmadýklarý belirtildi. Savcýlarýn, gelenlerin hukuki durumuna göre etkin piþmanlýk yasasýndan yararlanýp yararlanamayacaklarýna karar vermeleri bekleniyordu. Kandil grubunda kimler var? KANDÝL DEN gelen grupta yer alanlarýn kimlik bilgileri þöyle: 1971 Baþkale doðumlu Hamiyet Dinçer, 1958 Pazarcýk-Maraþ doðumlu Elif Uludað, 1973 Ömerli-Mardin doðumlu Hüseyin Ýpek, 1973 Siverek-Urfa doðumlu M. Þerif Gençdað, 1985 doðumlu Mustafa Ayhan, 1980 Diyarbakýr doðumlu Vilayet Yakut, 1952 Kiðý-Bingöl doðumlu Lütfü Taþ, 1975 Kiðý-Bingöl doðumlu Gülbahar Çiçekçi. Kandil grubu adýna konuþan M. Þerif Gençdað, Bu kutsal ve anlamlý yürüyüþün herkese hayýrlý olmasýný diliyor, üzerimize düþen barýþ elçiliði görevini layýkýyla yerine getireceðimize inanýyoruz dedi. Kandil Daðý'ndan gelen grubun sözcülüðünü 'Filiz' isimli PKK'linin yaptýðý bildirildi. Türk: Devlet bir adým atarsa PKK 10 adým atar Gruplarý karþýlamak için Silopi'ye giden DTP Genel Baþkaný Ahmet Türk, Ýnanýyoruz ki devlet bir adým atarsa PKK 10 adým atacaktýr dedi. Ahmet Türk, Silopi'de bir basýn açýklamasý yaptý. Ahmet Türk, konuþmasýnda özetle þunlarý söyledi: "Türkiye'nin en hassas ve en can alýcý sorununun tartýþmaya açýlmýþ olmasýný bile çok önemsiyoruz. Beklentimiz ortak aklýn ortaya çýkmasýdýr. Bazý çevreler ve malum siyasi partiler ýrkçýlýða milliyetçiliðe gönderme yaparak ve siyasi hesaplarýný bunun üzerine kurarak süreci sabote etmeye çalýþmaktadýr. Hükümet bu karþý duruþun etkisinde kalarak savrulmuþ, taviz kar davranmýþ bu toplumda barýþ umutlarýnýn azalmasýna neden olmuþ, tasfiye mantýðýný öne çýkarmýþtýr.bu aþamada demokratik siyasetin týkandýðýný gören Sayýn Öcalan üç barýþ grubunun Türkiye'ye gelmesine öncülük etmiþ, PKK de bu karara uyarak barýþ konusunda samimiyetini göstermiþtir. 29 Mart seçimlerinden sonra PKK eylemsizlik kararý alýrken diðer yandan Kürt sorununun çözüm tartýþmalarýný da geliþtirdi. Ne yazýk ki, hükümet bunu çok iyi deðerlendiremedi. Açýlým tartýþmalarý 7 aydýr çok yoðun þekilde yaþanýyor. Ama görünen o ki tartýþmaya baþladýðýmýz noktadayýz. Teslim Olmuyorlar Burada oluþ nedenimiz týkanýklýðýn aþýlmasýdýr. Bugün eðer istersek burada ölümlerin duracaðý barýþýn filizleneceði bir süreci baþlatabiliriz. PKK bunun ilk adýmýný yine attý, devletin de buna karþý operasyonlarý durdurmasý en büyük güven hareketi olacaktýr. Barýþ gruplarýnýn niçin gönderildiðinin doðru deðerlendirilmesi gerekir. Teslim olmak veya teslim oldurmak anlayýþý çözüm olmayacaktýr. Barýþ gruplarý týkanan açýlým tartýþmalarýnýn ve sürecin demokratik geliþiminin önünü açmak için gelmektedir. Bu geliþ ayný zamanda PKK nin savaþta deðil barýþta ýsrarcý olduðunun göstergesidir. Eðer devlet 1 adým atarsa PKK 10 adým atacaktýr. Þahin: Bizden randevu talep eden olmadý MECLÝS Baþkaný Mehmet Ali Þahin, barýþ gruplarýnýn geliþinin "terörü sona erdirici bir adým olmasýný dilediðini" söyledi. Mehmet ali Þahin, "Bu giriþimin iyi niyetli olmasýný, 30 yýlý aþkýn süredir devam eden terörü sona erdirici bir adým olmasýný diliyorum" dedi. Þahin, teslim olacak PKK mensuplarýnýn Çankaya Köþkü, Meclis Baþkanlýðý ve Baþbakanlýk'tan randevu talep edeceklerine iliþkin haberler için ise kendilerine böyle bir talep gelmediðini söyledi. BirGün GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Sürekli olarak kapitalizmin yeni buluþlar yapýlmasýný, teknolojiyi ve bilimsel geliþmeyi teþvik ettiðine dair bir mitle bombardýmana tutuluyoruz. Bize kâr güdüsüyle birleþen rekabetin bilimi yeni sýnýrlara ittiði ve büyük þirketleri yeni ilaçlar ve tedaviler icat etmeye teþvik ettiði söyleniyor. Bize diyorlar ki, serbest piyasa insan geliþiminin en büyük motivasyon kaynaðýdýr. Ama gerçekte tam tersi doðrudur. Patentler, kârlar ve üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti aslýnda bilimin yakýn tarihte karþýlaþtýðý en büyük engellerdir. Kapitalizm insan geliþiminin her yönünü geri býrakmaktadýr ve buna bilim ve teknoloji de istisna deðillerdir. Özel mülkiyetin geliþmeye set çektiðinin en taze ve aþikar örneði Ida fosilinde bulunabilir. Darwinius masillae yeni keþfedilen 47 milyon yýl yaþýnda bir lemur. Evrime ilgi duyan herkes yüksek pirimatlarla düþük memelileri birleþtiren bir geçiþ türünün keþfini sevinçle karþýladý. Ida nýn öne bakan gözleri, kýsa uzuvlarý ve de diðer parmaklarýnýn karþýsýna konulabilen baþparmaklarý var. Daha da dikkate deðer olan þey ise içinde korunduðu fevkalade koþullar. Fosil yüzde 95 oranýnda korunmuþ durumda. Kürkünün ana hatlarý açýkça görülebiliyor ve bilim insanlarý son öðününün tohumlar, meyveler ve yapraklardan oluþtuðu sonucuna vardýklarý bir mide analizini dahi yapabildiler. Meraklýlar bu dönüm noktasý fosile bir kez bakabilmek için New York Doða Tarihi Müzesi ne akýn ediyorlar. Peki Ida nýn kapitalizmle ne iþi var? Aslýnda 1983 te topraktan çýkarýlmýþtý ve o zamandan beri bir özel koleksiyoncuda bulunuyordu. Koleksiyoncu fosilin önemini fark edemediði için (paleontolog olmadýðý düþünülürse þaþýrtýcý deðil) fosil 25 yýl boyunca gün ýþýðýna çýkamadý. Büyük bir uluslararasý fosil pazarý mevcut. Kapitalizm bütün insanlýða ait olan bu hazineleri sýradan metalar haline getirdi. Özel mülkiyette bulunan fosiller sergilenmeleri ve üzerinde çalýþýlmalarý için nadiren müzelere baðýþlanýyor. Sahiplerine para kazandýran özel fosil koleksiyonlarý üzerlerinde ciddi incelemeler yapýlmak yerine dünyayý turluyorlar. Sayýsýz ender bulunan numune de ihracat firmalarýnýn depolarýnda ya da koleksiyoncularýn salonlarýnda duruyor. Kaç tane önemli fosilin bir milyonerin ofisinde keþfedilmeyi beklediðini tahmin etmek imkansýz. Týbbi araþtýrma Ýlaç endüstrisi gücü yetmeyenlere ilaç daðýtmayý reddetmesi ve fahiþ fiyatlarýyla meþhurdur. Özellikle Afrika da AIDS salgýný ile mücadeledeki ilaçlarýn yokluðu, kapitalizmin ihtiyacý olanlara ilaç ulaþtýrma konusundaki kifayetsizliðini kanýtlamaya yeter. Peki kâr amacý gütmenin yeni ilaçlar geliþtirmedeki rolü nedir? Büyük ilaç firmalarý, endüstrilerinin AR-GE (araþtýrma ve geliþtirme) kýsmýnda da iyi bir sicile sahip deðiller. AIDS hastalarý her yýl kendilerini hayatta tutan ilaçlar için on binlerce dolar ödeyebilir yýlýnda Fuzeon adýnda bir ilaç tanýtýldý (fiyatýna büyük bir itiraz vardý-) ve hastalarý yýllýk 20 bin dolarlýk bir fatura ile vurdu. Roche nin baþkaný Franz Humer fiyatý savunmaya çalýþtý, Yenilik getiren çalýþmalarýmýzda uygun bir geri dönüþ oraný yakalamaya ihtiyacýmýz var. Bu çýðýr açýcý büyük bir tedavi. Bu yenilikçi çalýþmalarýn devam etmesini istemeyen bir toplum hayal edemiyorum... Ancak Bay Humer ýn bahsettiði yenilikçi çalýþma, sadece yarý-gönüllüdür. Ýlaç firmalarýný merhamet duygusu deðil nakit para motive eder. Bir ilaç firmasý için AIDS li bir insan, hasta deðil müþteridir. Ýlaç endüstrisinin bu insanlarýn sürekli müþteri olmasýný saðlamak konusunda finansal bir güdüsü var. Bu nedenle bir tedavi bulmak için çok az sayýda araþtýrma yapýlýyor. Çoðu araþtýrma özel sektör tarafýndan hastalarýn ömür boyu kullanmak zorunda kalacaklarý nitelikte ilaçlar bulmak için yapýlýyor. Bir süredir, AIDS aþýsýnýn bulunmasý için yapýlan araþtýrmaya kaynak aktarýlmasý yönünde bir gayret var; daha yakýn bir süredir de etkili bir mikrobisit için benzer bir durum söz konusu. Ancak, bu kaynak hükümetten ve kâr amacý gütmeyen gruplardan geliyor. Ýlaç endüstrisi, açýk bir þekilde, bu yaygýn hastalýða dur denebilmesi için kaynak ayýrmýyor. Zaten niye yapsýnlar ki? Dünyanýn hiçbir þirketi kendisine gerek kalmamasý için tasarlanan birþeyin araþtýrýlmasý için kaynak saðlamaz. Benzer sorunlar diðer týbbi araþtýrma alanlarýnda da açýaða çýkýyor. Kanser alanýnda, 2007 nin baþlarýnda fazlasýyla umut verici bir ilaç bulundu. Alberta Üniversitesi nden araþtýrmacýlar, basit bir DCA molekülünün kanser hücrelerindeki mitekondriyi yeniden aktifleþtirerek normal hücreler gibi ölmelerini saðladýðýný keþfettiler. Laboratuarda DCA nýn pek çok kanser formuna karþý aþýrý derecede etkili olduðu ve gerçek bir kanser tedavisi olma yolunda umut verdiði görüldü. DCA on yýllar boyunca, mitokondri bozukluklarý olan insanlarý tedavi etmek için kullanýldý. Bu nedenle de DCA nýn insan bedeni üzerindeki etkileri iyi biliniyordu ve bu da geliþtirme sürecini daha da basitleþtiriyordu. Ancak DCA nýn klinik testleri bütçe sorunlarý yüzünden yavaþladý. DCA patentli ya da patenti alýnabilir bir ilaç deðil. Ýlaç þirketleri bu ilacýn üretiminden yüklü miktarlarda kar elde edemezler, bu nedenle de ilgilenmiyorlar. Araþtýrmacýlar bu önemli iþ için kendi finansmanlarýný saðlamaya zorlanýyorlar. Baþlangýç testleri, küçük bir ölçekte sürüyor ve elde edilen öncül sonuçlar oldukça cesaretlendirici. Bu atýlým yapýlalý 2 sene olmasýna raðmen ciddi çalýþmalara ancak baþlanabildi. Alberta Üniversitesi Týp Fakültesi hükümetten ve kar amacý gütmeyen kuruluþlardan para dilenmek zorunda býrakýldý. Þu ana kadar kar amacý güden kuruluþlardan tek kuruþ alamadýlar. Muhtemelen patent alamayacak olan tedavilerdeki araþtýrma eksikliði sorunu DCA ile bitmiyor. Sözüm ona lternatif doðal reçeteler üzerine kurulu komple bir endüstri mevcut. Bu makalenin yazarý da dahil birçok insan, bu alternatif ilaçlarý destekleyenlerin iddialarýna þüpheyle yaklaþmakta. Richard Dawkins hemen þuna iþaret ediyor: Eðer bir tedavi tekniðinin iyileþtirici özelliklere sahip olduðu double-blind (çift-kör)* yöntemi de kullanýlarak yapýlan deneylerle ispatlanýrsa, bir alternatif oluþturur. Ve hakikaten bir ilaç haline gelir... Ancak bu siyah-beyaz bakýþ açýsý kapitalizmin bilime koyduðu limitleri göz önünde bulundurmuyor. Patenti alýnamayan alternatif ilaçlarýn geliþtirilmesi için gerekli testleri finanse etmeyi reddetmenin iki önemli zararý var. Birincisi, potansiyel olarak etkili olan týbbi tedavilerden haberdar olmamýz engelleniyor. Ve ikincisi, insanlara yanlýþ tedaviler daðýtan modern zamanýn yýlan yaðý satýcýsý, iþe yarayan az sayýdaki alternatif tedavi sayesinde güvenilirlik kazanýyor. Teknoloji ve endüstri Ýmalat sanayiinin, kapitalist geliþmenin olduðu her yerde onun bir unsuru olarak bulunmasý gerekir. Bize þirketler arasý rekabetin düþük fiyatlara, daha kaliteli ürünlere, yeni teknoloji ve geliþmelere yol açtýðý söyleniyor. Ama yine daha yakýndan bakýldýðýnda, özel menfaatlerin engelleri kaldýrýcý bir rol oynamaktan çok bizzat kendisinin bir engel haline geldiði görülüyor. Patentler ve ticaret sýrlarý teknolojinin geliþmesine engel oluyor. Petrol endüstrisinin tarihi, patent satýn alýmlarýnýn, ürünlerin pazara çýkmasýna bile açýkça engel olduðu durumlar ile doludur. Rekabet, yeni ürünlerin üretilmesi için bir motivasyon kaynaðý olarak iþe yarayabilir. Ancak yukarýda da gördüðümüz gibi, rekabet ayný zamanda yeni ürünlerin bazýlarýnýn gün ýþýðýna dahi çýkamamasýna da sebep olur. Þirketler kendi sektörlerine zarar verecek araþtýrmalarý finanse etmemekle kalmazlar, bazý durumlarda ayný araþtýrmalarý baþkalarýnýn yapmasýna da uzun süreler boyunca engel olurlar yapýmý belgesel Elektrikli Arabayý Kim Öldürdü?, alternatif bir aracýn yollara çýkmasýný engellemekte büyük petrol þirketlerinin, otomobil üreticilerinin ve ABD Federal Hükümeti nin nasýl bir rol oynadýðý konusunda çok güzel ayrýntýlara deðiniyor. Belgeselin yapýmcýsýna göre, eðer elektrikli arabalar üretilseydi otomobil üreticileri bu araçlarýn bakýmlarýnýn kolaylýðý yüzünden piyasada tutunamayacaklardý. Otomotiv sektörünün yedek parça bölümü yok olacaktý. Dünya elektrikli araçlara geçtikçe, petrol üreticileri dramatik bir talep düþüþüyle karþýlaþacaklardý. Belgeselde deniyor ki, kullanýþlý bir teknolojiye dönüþtürülme þansý çok düþük olan hidrojen yakýt hücreleri gerçek alternatif yakýtlarýn gözden kaçmasýna yol açýyor. Yapýmcý, Amerikan hükümetini araþtýrmalarýn yönünü elektrikli araçlardan hidrojen yakýt hücrelerine doðru kaydýrdýðý için topa tutuyor. Ancak filmde en aðýr suçlamalar baþlýca petrol þirketleri ve otomobil üreticilerine yöneltiliyor. Film otomotiv þirketlerinin kendi elektrikli araç üretim araþtýrmalarýný da sabote ettiðini ileri sürüyor. Daha kötüsü, petrol þirketleri elektrikli araç üretiminde kullanýlmalarýný önlemek amacýyla NiMH bataryalarýnýn patenlerini satýn aldý. Bunlar dizüstü bilgisayarlarinkiler ile ayný tip bataryalar ve bu tipten daha büyük bataryalar elektrikli araçlarý mümkün kýlabilir. Ama Chevron, NiMH batarya teknolojisinin bütün kullaným ve lisans haklarýný veto etme gücünü elinde bulunduruyor. Devam Edecek

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði YIL:2 SAYI:540 35 YKR 14 ARALIK 2007 CUMA Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþta daðýttýklarý

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı