"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý"

Transkript

1 Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP) üye üniversitelerin katýlýmýyla "Bilim ve Teknoloji Günleri (OKÜP-Tech)" isimli etkinlik düzenlendi. Etkinliðe bürokratlar ve yöneticiler, sivil toplum kuruluþu baþkanlarý ve temsilcileri, sanayici ve iþ adamlarý, akademisyenler ve öðrencilerinin yoðun katýlýmýyla DA 28 NÝSAN 2015 SALI 40 KURUÞ Türkiye'de kalp-damar hastalýklarý ölümlerde ilk sýrada Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü "Kalp Saðlýðý Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde "Kalp Damar Hastalýklarý ve Hipertansiyon" konulu bir eðitim düzenlendi. 7 DE MHP milletvekili adayý Vahit Kayrýcý: "Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Kimse Yok Mu Derneði, Filistin'de aralarýnda öðrenci, çocuk, yaþlý kadýn ve erkeklerin de bulunduðu 25 engelliye akülü araba hediye etti. Derneðin düzenlediði araç teslim töreninde konuþan Filistin El Halil þehri Valisi Kamel Hemeid Al, ''Devlet Baþkaný ve Filistin halký 6 DA adýna siz deðerli Türk milletini selamlýyorum. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, muhalefet partilerinden milletvekili adaylarýnýn anlatacak bir þeyi olmayýnca " Çoruma ne yaptýlar yada bir Vahit Kayrýcý "Saygý" resim yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu "Yatýrýmlarý görmeyenleri milletimizde sandýkta görmeyecek" þey yapmadýlar?" sözleri ile yapýlan yatýrýmlarý görmezden gelme, küçümseme ve yok sayma siyaseti izlediklerini belirtti. 4 TE Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý dolayýsýyla Köy Hizmetleri Müdürlüðü ve Karayollarý Hizmetleri Müdürlüðü'nde çalýþan iþçileri ziyaret etti. Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafýndan Türkiye genelinde düzenlenen "Saygý" konulu resim yarýþmasý resim sergisi açýlýþý ve ödül töreni yapýldý. "57. Alay Vefa Gecesi ve Saygý Yürüyüþü"ne Çorum'dan katýlým 9 DA Geçtiðimiz hafta sonu, Çanakkale Zaferinin 100. yýlý münasebetiyle, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan 15 bin kiþinin katýlýmýyla, "57. Alay Vefa Gecesi ve Saygý Yürüyüþü" programý gerçekleþtirildi. 3 TE Ziyarete, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. 5 TE Türk Eðitim Sen'den okulda siyaset tepkisi! Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, düzenlediði basýn toplantýsýnda okulda siyaset yapýlmasýna tepki gösterdi. 4 TE ÝDMA 2015'e Çorum damgasý ÝDMA Uluslararasý Un, Ýrmik, Pirinç, Mýsýr, Bulgur, Yem Deðirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarý, Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþtirildi. Makine sanayinin Türkiye'deki önemli merkezlerinden olan Çorum'dan fuara Uður Makina, Alapala Makina, Erkan Makina, Arar Makina... 5 TE Çorum ÝHH, Acil Yardým ve Arama Kurtarma Ekibi kurdu Çorum ÝHH bünyesinde Acil Yardým ve Arama Kurtarma Ekibi oluþturuldu. Yirmi kiþiden oluþan ekip gönüllü olarak çalýþmalarýna ve eðitimlerine devam ediyor. Çorum ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ÝHH Genel 7 DE Merkez Acil Yardým ve Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile birlikte... Aktif Öðrenciler Kongresi'ne ilgi yüksek oldu 11 DE Ahmet Saatcý 1 Mayýs'ta "Yeni Anayasa" isteyeceðiz Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü" hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, 5 TE Mesut Artar Binevler sakinleri su basýncýndan þikayetçi Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Genel Sekreteri Mesut Artar, Binevler 246. Sokak sakinlerinin yaþadýðý su sorununu sosyal paylaþým sitesinden duyurmaya çalýþtý. 2 DE Müftü Aþýk, üniversite öðrencileriyle buluþtu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ýl Müftülüðü tarafýndan KYK Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurdunda bir program düzenlendi. 2 DE

2 HABER 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 03:59 05:37 12:45 16:32 19:41 21: Çanakkale Savaþý'nda Kirte Zaferi (1915) Afganistan'da Mücâhidlerin idâreyi ele almasý (1992) Bir kavmin efendisi, en üstünü, onlara hizmet edendir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝNSANA SAYGI Davete icap ettiniz geldiniz Sevgi baðlarý gülü derdimiz Zahmet edip geldiniz sevindirdiniz Hoþ geldiniz canlar sefa getirdiniz Binevler sakinleri su basýncýndan þikayetçi Sevgiler doluyor insan özünde Yürüyelim ATATÜRK'ün izinde Temmuz ayýnýn sýcak gününde Hoþ geldiniz canlar safa getirdiniz Büyükler kibir olmaz ar olur Sevgi baðlarý bal olur Muhabbetten MUHAMMED'e yol olur Hoþ geldiniz canlar sefa getirdiniz Geldi mübarek günler þen olsun Nasipler bol kazançlar bereketli olsun Çoluk çocuk evlerde var olsun Hoþ geldiniz canlar sefa getirdiniz Unutmam sizleri gönülden Severim sizi sizleri caný gönülden Ayýrmam sizleri o nazik güllerden Hoþ geldiniz canlar sefa getirdiniz Dostlarým geldiniz hepiniz birlik Sizlerde gelince nasýl sevindik Adem, Hava'dan olma kardeþiz Hoþ geldiniz canlar sefa getirdiniz Rýza Koçak Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Genel Sekreteri Mesut Artar, Binevler 246. Sokak sakinlerinin yaþadýðý su sorununu sosyal paylaþým sitesinden duyurmaya çalýþtý. Binevler 246. Sokak sakinlerinin þehir þebeke suyunun bar basýncýnýn 1 olmasý nedeniyle kombilerini, çamaþýr ve bulaþýk makinelerini çalýþtýramadýðýný ifade eden Mesut Artar, normal su bar basýncýnýn 4-5 olmasý gerektiðini söyledi. Sorunu Çorum Belediyesi'ne aktardýklarýný ancak Mesut Artar belediye yetkililerinin kendilerine Hidrofor takýlmasýný önerdiklerini aktaran Artar, "Binevler sakinleri olarak bizler Çorum Belediyesi'nden "Ekmek bulamazsanýz, pasta yiyin" önerisini duymak yerine, bu soruna kesin çözüm bekliyoruz. Bu bölgede ikamet eden insanlarýn bir çoðu emekli ve geçimini kýt kanaat sürdüren insanlar. Yetkililerin sesimizi duymalarýný ve biran önce bu maðduriyetin önüne geçmelerini bekliyoruz" Devren Satýlýk Spor Salonu Rýza Koçak sever böyle varlýðý Cümlemize versin Allah saðlýk sýhhat Çalýþanlar alsýn büyük bereket Hoþ geldiniz canlar sefa getirdiniz. Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6914 2,6926 EUR 2,9266 2,9276 STERLiN 4,0865 4,0882 2,2566 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Müftü Aþýk, üniversite öðrencileriyle buluþtu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ýl Müftülüðü tarafýndan KYK Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurdunda bir program düzenlendi. Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurdu Konferans Salonunda gerçekleþtirilen programa, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, KYK Müdür Vekili Mehmet Bal, Gençlik Camii Müezzin-Kayyýmý Osman Aksoy, Akþemsettin Camii Ýmam-Hatibi Sefa Kýrcý, Hicret Camii Müezzin Kayyýmý Ýlhami Kurt, yurt çalýþanlarý ve çok sayýda üniversite öðrencisi katýldý. Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda, Akþemsettin Camii Ýmam-Hatibi Sefa Kýrcý ve Hicret Camii Müezzin-Kayyýmý Ýlhami Kurt tarafýndan salat-ü selamlar ve ilahiler okundu. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, daha sonra "Birlikte Yaþama Ahlaký ve Hukuku" konulu konferansýný verdi. Müftü Mehmet Aþýk, Asr-ý Saadetten ve Osmanlý tarihinden örnekler verip Fatih Sultan Mehmet'e deðinerek, "Gençler, bugün aranýzda olmaktan çok mutluyum. Çünkü hizmetin karþýlýðýný en güzel sizler veriyorsunuz. Unutmayýn ki Asr-ý Saadet Dönemi ve þanlý tarihimiz de sizlere anlatabileceðim binlerce örnek var ama ben özellikle büyük Sultan, Fatih Sultan Mehmet'i sizlere örnek sunacaðým. Zamanýn Ýslam Alimleri Sultan Mehmet'e engel olmaya çalýþýrken O bütün çevresindeki insanlarý bu fethe ikna etmiþ ve çalýþarak ve inanarak sonunda bu fethi 21 yaþýnda gerçekleþtirmeye mazhar olmuþtur. Unutmayýn ki, sizler bu ülkenin geleceðisiniz, kendinizi sakýn küçük görmeyin. Çalýþýn, çalýþýn ve çalýþýn çünkü Rabbimiz ancak çalýþan insanlarý ve nesilleri zafere ulaþtýrýr" Aþýk, programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Mehmet Aþýk Resim yarýþmasýnda Türkiye derecesi yaptý Monami'nin Türkiye çapýnda düzenlediði "Çocuk ve Çevre" konulu resim yarýþmasýnda Pýnar Koleji öðrencisi Zeynep Özge Özçatalbaþ Türkiye derecesi yaparak bisiklet ödülü kazandý. Zeynep Özge Özçatalbaþ'a ödülü Pýnar Koleji'nin 23 Nisan Çocuk Þenliði etkinliðinde verildi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Ýrtibat: AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel Yýl: 11 Sayý: NÝSAN SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Ýlçelerin içme suyu sorunlarý çözülüyor Hitit MTAL öðrencilerinden lokma ikramý Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi) öðrencileri öðretmen ve usta öðreticilerinin koordinasyonunda Kutlu Doðum etkinlikleri yaptýlar. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli mutfaðýnda usta öðreticiler Bekir Topçam ve Ömür Bezgin'in önderliðinde öðrenciler Barýþ Ýnce, Þevval Ekin Nergiz, Sinem Bozkurt ve Özge Özbay'ýn piþirdiði lokma tatlýsý Cuma Namazý çýkýþýnda Buharaevler Mahallesi Tevhid Camii ve Ulu Camii önünde kurulan stantlara cemaate daðýtýldý. Okulun Teknik Müdür Yardýmcýsý Bilgin Bilge, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Okulumuzun böyle önemli günleri Çorumlularla kutluyor olmasý bizim için mutluluk ve gurur verici. Öðrencilerimiz ve öðretmenlerimiz büyük özveri ve gayretle çalýþtýlar. Hepsine tek tek teþekkür ediyorum" Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ilçelerin içme suyu sorunlarýnýn bir bir çözüldüðünü belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Koçhisar Barajýndan alýnan su ile Alaca ilçemize bir Arýtma Tesisi kurularak, 2015 yýlý baþýnda ilçeye kaliteli su verilmeye baþlanmýþtý. Ayrýca Bayat Ýlçemiz ve köylerine içme suyu saðlayacak Kunduzlu Barajýnýn yapýmý devam etmektedir" diyen Milletvekili Cahit Baðcý, "Osmancýk ilçemizin içme suyu sorununun çözümü için önemli bir adým atýldý. DSÝ tarafýndan ihalesi yapýlan ve 2014 yýlý Yatýrým Programýnda olan Osmancýk Dereboðazý Ýçme suyu Göletinin yapým ihalesi süreci tamamlandý" Baðcý, "Yaðmurcan ve Yolaçan Ltd.'nin ortaklýðýnda yapýlacak olan Dereboðazý Göletinde yer teslimi salý günü (yarýn) yapýlacaktýr. Gölet 6 milyon 296 bin 156 TL + KDV'ye ihale dilmiþtir. Göletin gövde yüksekliði 42 m olup, yýlda 2.7 milyon m3 içme suyu temin edilecektir. Göletinin tamamlanma süresi 600 gün olup, günü tamamlanmasý sözleþmeye baðlanmýþtýr. Önümüzdeki günlerde Arýtma Tesisi, Depo ve Ýsale Hattý ihalelerinin yapýlarak eþ zamanlý olarak bitirilmesi amaçlanmaktadýr. AK Parti Milletvekili olarak bir sözümüzü daha yerine Cahit Baðcý getirmenin mutluluðu ve huzuru ile Osmancýk ilçemize, hemþerilerimize hayýrlý olmasýný dilerim" þeklinde kaydetti. "57. Alay Vefa Gecesi ve Saygý Yürüyüþü"ne Çorum'dan katýlým "Çocuk Eðitimi ve Etkinlikleri" kursunda sertifika heyecaný Çorum Halk Eðitimi Merkezi tarafýndan ilk kez açýlan "4-6 Yaþ Çocuk Eðitimi ve Etkinlikleri" kursu sona erdi.çorum Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Yasin Yetim kurs hakkýnda yaptýðý açýklamada Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðü tarafýndan ilk kez açtýklarý 4-6 Yaþ Çocuk Eðitimi ve Etkinlikleri kursuna yoðun bir katýlým olduðunu dile getirerek, sadece bu dönem için baþvuru yapan kursiyer sayýsýnýn 600 kursiyeri aþtýðýný, þimdilik toplamda 6 ayrý yer ve zaman dilimlerinde kurs açtýklarýný ve yaz döneminde de açmaya devam edeceklerini söyledi. Yetim, açýklamasýnda, "Kursa katýlan kursiyerlerin kazanýmlarý olarak, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi alaný altýnda yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararasý düzeyde standartlara uygun, her yaþta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandýracak eðitim ve öðretim olanaðý sunulmuþtur" Kurs Usta Öðreticisi Tuba Yüce ise kursu baþarýyla bitiren kursiyerlerin mesleðin gerektirdiði yeterlikleri kazanan bireyler, kazandýklarý yeterlikler doðrultusunda çocuk eðitimi alanýnda çalýþabilecek iþ imkaný bulabileceklerini belirtti. Bu kursa katýlan kursiyerlerin bir çoðunun hali hazýrda Kur'an Kursu Öðreticisi olarak görev yaptýklarýný dile getiren Yüce, "Kur'an Kursu Öðreticisi olarak görevde bulunanlardan ise istek halinde Kur'an kurslarýnýn 4-6 yaþ grubu çocuklara yönelik eðitim verilen sýnýflarýnda derse girmek isteyen öðreticiler içinde bir kazaným olmuþtur" diye kaydetti. Kurs düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. 19 kursiyer sertifikalarýný Yasin Yetim ve Teknik Müdür Yardýmcý Havva Doðan'dan aldýlar. Hacý Nuri Lafcý Geçtiðimiz hafta sonu, Çanakkale Zaferinin 100. yýlý münasebetiyle, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan 15 bin kiþinin katýlýmýyla, "57. Alay Vefa Gecesi ve Saygý Yürüyüþü" programý gerçekleþtirildi. Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü organizesiyle de programa, KYK Çorum Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu öðrencileri de katýldýlar. Geri dönmeyi düþünmeden gidip geriye dönmeyen 250 bin þehidin hatýrasýna düzenlenen "57. Alay Vefa Gecesi ve Saygý Yürüyüþü" programý Çanakkale Gelibolu Yarýmadasýnda, 25 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 01.00'da Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Ýlahiler, ezgiler, salatlar, selamlarla devam eden programda, bir taraftan da isteyen katýlýmcýlarýn ellerine kýna yakýldý, buðday çorbasý ikram edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Prof. Dr. Mehmet Çelik'in etkili sunumuyla muhteþem Çanakkale Destanýný anlattýðý konferansýnda son derece duygulu anlar yaþandý. Günün anlam ve önemine uygun tiyatro gösterisi, ilahiler, ezgiler salat ve selamlarla dolu, dolu geçen gecenin sonunda iki müezzinin okuduðu sabah ezanýndan sonra binlerce katýlýmcý hep birlikte açýk alanda cemaatle sabah namazý kýldýlar. Sabah namazý sonrasýnda hep birlikte dualar ve tekbirlerle mehteran eþliðinde 15 km'lik "57. Alay Vefa Gecesi ve Saygý Yürüyüþü" yapýldý. Programa Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Bakanlýk Müsteþarý Faruk Özçelik, Müsteþar Yardýmcýlarý, KYK Genel Müdürü Sinan Aksu, Çorum Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu ve diðer Bakanlýk bürokratlarý katýldýlar. "Laborantlar riskli birim üzerinden ek ödeme almalý" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý dünyada her yýl 28 Nisan'da kutlanan Týbbi Laborant Tekniker ve Teknisyenler Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, "Yaþadýklarý maðduriyetlere ve zor þartlara raðmen laborantlar özverili bir hizmet yürütmektedirler. Deðerli laborantlarýmýzýn saðlýk hizmetindeki yerini ve önemini bu önemli gün vesilesi ile bir kez daha anýmsanmalarý ve hatýrlanmalarý adýna önemsiyoruz" "Bulaþýcý hastalýklarýn en kolay kan yoluyla geçtiði, laborantlarýnda görevlerinin büyük bir kýsmýný kan ve kan ürünleri üzerinde çalýþmak olduðu düþünüldüðünde laborantlarýn yaptýklarý iþ itibariyle sürekli risk altýnda çalýþtýklarý görülecektir" diyen Lafcý, "Bu nedenle laborantlar yaptýklarý iþ itibariyle riskli birim kapsamýnda deðerlendirilip döner sermayelerini de riskli birim üzerinden almalarý gerekmektedir. Ayrýca ülkemizdeki laborantlarýn çalýþma þartlarýnýn ve imkânlarýnýn mutlaka geliþmiþ ülkelerde görev yapan laborantlarýn seviyelerine getirilmesi hedeflenmeli ve en kýsa sürede bu hedefe ulaþýlmalýdýr. Laborantlarýn görev tanýmlarý içinde yer almayan bir takým çalýþmalara tabi tutulmalarýnýn bir takým problemlerin yaþanmasýna sebep olduðu, bu durumunda laborantlarýn çalýþma motivasyonunu bozduðu ve çalýþanlar arasýnda sýkýntýlara sebep olduðu ortadadýr. Ayrýca hastanelerdeki laboratuarlarýn genelde havalandýrmasý olmayan, en kullanýþsýz yerlerde olmasý, fiziki sýkýntýyý ve olumsuz çalýþma þartlarýný da beraberinde getirmektedir. Bu sýkýntýlarýn giderilmesi için kiþilerin inisiyatifine býrakýlan, net olmayan görev tanýmlarýnýn somut hale getirilerek bu tip kargaþalarýn, tartýþmalarýn ve keyfi uygulamalarýn sonlandýrýlmasý gerekmektedir. Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak sorunlarýnýn çözülmesi ve daha iyi bir çalýþma hayatýna kavuþmalarý dileðiyle tüm laborantlarýn 28 Nisan Dünya Laborantlar Gününü Kutluyoruz" ifadelerini kullandý.

4 HABER 4 Türk Eðitim Sen'den okulda siyaset tepkisi! Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, düzenlediði basýn toplantýsýnda okulda siyaset yapýlmasýna tepki gösterdi. Demirþeyh Ýlk/Orta Okulunda düzenlenen Kutlu Doðum etkinliklerine siyasilerin katýlarak propaganda yapmasýna tepki gösteren Selim Aydýn, "Programda söz alan AKP ilçe baþkaný siyasi konuþmalarýna baþlýyor. Siyasi propaganda yapýyor. Birazdan Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un salona geleceðini kimsenin salondan ayrýlmamasýný talep ediyor. Öðretmen arkadaþlarýmýz bu çaðrý üzerine salonu terkediyor. Okul, yani yuva, yani büyük bir aile.geleceðimiz olan en deðerli varlýklarýmýzýn gün boyu emanet edildiði yerler. Hem de eti senin kemiði benim edasýyla emanet edilen yerler. Bu yerlerde en son yapýlmasý gereken þey siyasettir. Hatta hiç yapýlmamasý gereken þeydir. Okul müdürü sen kime ve niçin hizmet ediyorsun? Sen buna neden fýrsat verdin? Elbette ki siyasetçi bu fýrsatý, doðru olmamasýna raðmen, deðerlendirecektir. Görünen o ki bu organizeli bir þekilde ayarlanmýþ" Maalesef yeni Türkiye denilen bu süreçte siyasetin her yeri esir almaya çalýþtýðýný dile getiren Aydýn, "Camiye, kýþlaya, yargýya siyaset girmiþti ve bugün okullara siyaset sokulmaya çalýþýlýyor. Bilindiði üzere, Anayasanýn eðitim ve öðrenim hakký ve ödevi baþlýklý 42'nci maddesinde "...eðitim ve öðretim kurumlarýnda sadece eðitim, öðretim, araþtýrma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür." Bu talihsiz olay, sosyal paylaþým sitelerine ; milletvekili adayý, ilçe baþkaný okuldaki kutlu doðum programýna katýldý" diye yansýmýþtýr. Görünen odur ki haksýz yere makam elde edenler elde ettikleri statüleri korumak için 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun Tarafsýzlýk ve Devlete Baðlýlýk baþlýklý 7'nci maddesini ihlal ederek iktidara yaranmaya çalýþmaktadýr. Siyasi partilerin toplantý yapabilecekleri mekanlar mevcut iken okullarýmýzda yapýlan programlarý istismar ederek siyasete alet edilmesi kabul edilemez. Okulun öðretmenler odasýndaki Þu fotoðrafa bir bakýn arkadaþlar kimler var; iktidarýn arka bahçemiz deðil ön bahçemiz dediði sendikanýn Ýlçe yönetimi, yandaþ okul müdürleri, AKP eski ilçe baþkaný, AKP eski belediye baþkaný, AKP mevcut ilçe baþkaný, ne tesadüftür ki o okulda görevli eðitimciler yok.öðretmen odasý seçim bürosuna dönmüþ. Baþka bir yer bulamadýnýz da mý okulu kullandýnýz? Bu tercih kimin tercihidir? Okul müdürü kimlerin veya kimin önerisi ile böyle bir skandala neden olmuþtur? Biz geçmiþte olduðu gibi bugün de okullarýmýzýn, camilerimizin, kýþlalarýmýzýn siyaset arenasýna dönüþtürülmesinden hep çekindik ve hep de uyardýk. Siyasi bir partinin okulun düzenlemiþ olduðu kutlu doðum programýný þov yapmaya fýrsat olarak deðerlendirmesi kabul edilebilir deðildir.buna kim izin verdi? Kim bu karara hoþ görülü baktý? Bilmiyoruz. AKP'li yöneticilere veya vekil adaylarýna okulda siyasi içerikli propaganda yapmasýna izin verenler, yarýn baþka siyasi partiler de bu yöne meylettikleri zaman kesinlikle hayýr diyemeyeceklerdir. Bunun beraberinde getireceði sakýncalarý hep birlikte olumsuz bir þekilde yaþayacaðýz. Milli Eðitim Müdürlüðümüzden nasýl bir tepki geleceðini merak etmiyor deðiliz. Yandaþlýk ve adam kayýrma konularýnda pek mahir olan Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yapacaðý veya yapmayacaðý iþlemlerle okulda düzenlenen programlarýn siyasi arena olarak kullanýlmasýna bakýþ açýsý nedir ve ne iþlem yapacaktýr? Sayýn valimizin bu konudaki hassasiyetine güveniyoruz. Bekleyip göreceðiz. Türk Eðitim-Sen olarak geçmiþte olduðu gibi bugün de siyasetin eðitimin içine sokulmasýný kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu durumu kýnýyoruz. Okul müdürüne tekrar soruyoruz sen kimsin ki okulu ve okuldaki bir programý siyasete bulaþtýrýyorsun? Yetkilileri bu noktada göreve çaðýrýyor sorumlular hakkýnda gerekli iþlemlerin yapýlmasýný, talep ediyoruz" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL Baðcý Osmancýk'ta yeni projelerini anlatýyor "Yatýrýmlarý görmeyenleri milletimizde sandýkta görmeyecek" AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, muhalefet partilerinden milletvekili adaylarýnýn anlatacak bir þeyi olmayýnca " Çoruma ne yaptýlar yada bir þey yapmadýlar?" sözleri ile yapýlan yatýrýmlarý görmezden gelme, küçümseme ve yok sayma siyaseti izlediklerini belirtti. Yaptýðý açýklamada sadece son bir yýlda Çorum'da ihale edilen sadece 5 büyük projenin yatýrým tutarýnýn 1 milyar lira olduðunu kaydeden Milletvekili Baðcý, "Bunlar; Týmarlý Sulama Projesi(Bayat-Ýskilip-Uðurludað) 150 milyon TL, Ýskilip-Bayat-Çankýrý Yolu 100 milyon TL, Çorum-Laçin-Osmancýk yolu 300 milyon TL, Kýzýlýrmak Islah Projesi (Obruk'dan Boyabat Barajýna kadar Osmancýk Þehir Geçiþi dahil) 150 milyon TL, 800 Yataklý Çorum Þehir Hastanesi (tefriþ ve donanýmý dahil) 300 milyon TL. Bunlara ilave olarak son 1 yýlda KÖYDES, SU- KAP, üniversite, milli eðitim, yurt, saðlýk, spor, sulama, yol, altyapý vb yatýrýmlarý ile tarýmsal ve sosyal destekler yaklaþýk 500 milyon TL'dir. Bunlar dahil son 1 yýlda Çorum'a yapýlan yatýrým ve destek Tutarý 1.5 milyar TL'ye ulaþmaktadýr. "Çorum'a bir þey yapmadýlar" diyenler bunlara ne cevap verecekler? Veremezler. Ýnkara ve yok saymaya, görmezden gelmeye, küçümsemeye devam etsinler. Millet görüyor, biliyor ve takdir ediyor. Bu bize yeter. Milletimizde onlarý oy pusulasýnda görmeyecek ve yok sayacak. Milleti kandýrma ve aldatma siyaseti ile iktidar arayýþý içinde olanlar kaybedecek. "Daima hizmet ve Daima Millet" diyen kadrolar kazanacaktýr. Biz gücümüzü milletten aldýk, almaya devam edecek ve demokratik ve müreffeh 'Yeni Türkiye'yi inþa edeceðiz" ÝSDER'den Ýskilip turu Merkezi Ýstanbul'da bulunan Ýskilip Ýlçesi ve Çevre Köylüleri Derneði (ÝS- DER), Ýskilip'e tanýtým ve kültür gezisi düzenliyor. ÝSDER Yönetim Kurulu Baþkaný Þaban Gündüz etkinlik hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ýstanbul Gaziosmanpaþa ilçesinde bulunan dernek merkezinden 1 Mayýs 2015 Cuma günü saat 23.00'da otobüs ve özel araçlarla Ýskilip'e hareket edilecek. 2 Mayýs'ta da ilçe gezilecek. Etkinlik kapsamýnda ilçenin tarihi ve turistik yerleri gezilecek" AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Osmancýk'ta bir dizi incelemelerde bulundu. Baðcý'nýn Osmancýk öðretmenevinde baþlayan programý Kargý köyü ziyareti ile son buldu. Baðcý'nýn okul ziyaretlerine Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Milli Eðitim Müdür yardýmcýsý Kadir Songüt, Teftiþ Kurulu Baþkaný Ýbrahim Kaban, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gödere ve Þube Müdürü Medet Sezgen eþlik etti. Milletvekili Baðcý'nýn basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, ilk olarak Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesine yapýlmasý planlanan Badminton spor salonunun yerini inceleyen Baðcý burada yaptýðý açýklamada, "Osmancýk'ýn Badminton sporu ile ilgili Türkiye genelindeki baþarýlarýný yakýndan takip ediyoruz. Baþarý olunca yeni sporcularýn yetiþmesi ve lisanslý olarak Badminton sporunun yapan gençlerimin daha iyi þartlarda müsabakalara hazýrlanmasý için ilçede bir Badminton spor salonuna ihtiyaç duyulmuþtur. Bütün okullarýmýza yakýn olmasý ve ilçe merkezinde bulunmasý açýsýndan Cumhuriyet Anadolu Lisesinin bahçesine badminton spor salonu yapýmýný planlýyoruz inþallah neticelenecek" Baðcý daha sonra Anadolu Ýmam Hatip Lisesi inþaatýný yerinde inceleyerek þantiye þefi Selin Karabulut'tan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Þantiye de görev yapan usta ve iþçilerle de sohbet eden Baðcý Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile okul binasý projesini inceledi ve arsanýn durumu incelendikten sonra gerekirse küçük bir spor salonunun projeye eklenebileceðini belirtti. Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi pansiyonu ile birlikte yeni okul binasýnýn merkezi idareden takibe alan Baðcý hemen her Osmancýk ziyaretinde öðrenim gördüðü Ýmam Hatip Lisesinin pansiyon ve ana binasýnda incelemelerde bulunarak konunun takipçisi olduðunu ifade ediyor. Mehmet Akif Ortaokulunu da ziyaret eden Baðcý burada kurs faaliyetinde bulunan öðrenci ve öðretmenlerle bir süre sohbet etti. Daha sonra Atatürk Ortaokuluna geçen Baðcý burada Okul Müdürü Sakin Karakaþ'tan okul ile ilgili bilgiler aldý. Baðcý'nýn programýna eþlik eden Ýl Genel Meclisi Encümen üyesi Mehmet Yücel'e talimat veren Baðcý okul bahçesi düzenlemesi, duvar, çatý ve kalorifer onarýmýnýn önümüzdeki yaz sezonunda Ýl Genel Meclisi Özel Ýdare bütçesinden yapýlmasý için gereken çalýþmalarýn baþlatýlmasýný istedi. Ýncesu köyünde yapýlan Yaðmur duasýna katýlan Baðcý öðle namazýný müteakip yapýlan yaðmur duasýndan sonra köylülere hitaben bir konuþma yaptý. Konuþmasýna "Ben bu topraklarýn çocuðuyum" diyerek baþlayan Baðcý, "Çocukluðumda akþamlarý evimizin penceresinden mehtabý seyrederken ben hep Ýncesu köyünün ýþýklarýný görürdüm. Onun için Ýncesu köyünün bende hatýrasý var" Daha sonra 2007 yýlýndan bu yana milletvekilliði döneminde bölgeye kazandýrdýklarý yatýrýmlar hakkýnda bilgi veren Baðcý "Alnýmýz ak ve baþýmýz diktir. Olmayacak iþlerin sözünü vermedik ve verdiðimiz sözleri hep yerine getirdik. Bugün Osmancýk'ta okullaþma oranýnýn yanýnda yaklaþýk 1000 kontenjaný olan yurtlar kazandýrdýk. Eskiden okulda, cezaevinde ve hastanede koðuþlar vardý. Hamdolsun koðuþlar artýk kaldýrýldý. Ben koðuþlarda okumanýn zorluðunu bilirim. Þimdi çocuklarýmýz üç dört kiþilik özel odalarda kalýyorlar" ifadelerini kullandý. Konuþmasýnýn satýr baþlarý arasýnda Ýncesu köyüne baraj yapýlacaðý müjdesini de veren Baðcý, "Yýllardýr Ýncesu barajý yapýlacak diye çevre köylülerimizi avuttular. Sonunda bu da bize nasip oldu yýlýnda köyü ziyaret ettiðimde köylülerimiz biz baraj istiyoruz bu bizim için çok önemli demiþlerdi. Takip ettim ve sonuçlandýrdým. Ýncesu barajýnýn fizibilite çalýþmalarý tamamlandý ve 8 Mayýs 2015'e ihale tarihi alýndý. Barajýn dolgu yüksekliði 61 metre olacak 6 milyon metreküp su rezervi olacak olan ve bölgede 12 bin dönüm arazi Ýncesu barajý ile hayat bulacak. Obruk Dutludere projesinin sað koridorunda cazibe ile sulama gerçekleþecek be her iki proje birbirini tamamlayacak. Bizim çocukluðumuzda Ýncesu ve Kargý köylerimizin üzümü, sebze ve meyvesi meþhurdu. Ýklim müsait. Bu güzel topraklar su ile de buluþunca bölgemiz bereketlenecek yýlýnda bölgede incelemelerde bulunmuþ ve söz vermiþtim. Derboðazý göleti ve Kamil yeraltý sulama projesi ile birlikte bölgede susuz arazi kalmayacak" Ýncesu köyü muhtarý Þuayp Gülümser ise 40 yýldýr köye baraj yapýlacak hikayeleri ile avutulduklarýný su ölçüm cihazý bile koyduklarýný ve daha sonra bu cihazýn çürüyüp kaybolduðunu ve sözde bekçi bile tayin edildiðini ifade ederek Baðcý'ya teþekkür etti.

5 HABER 5 MHP milletvekili adayý Vahit Kayrýcý: "Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" ÝDMA 2015'e Çorum damgasý ÝDMA Uluslararasý Un, Ýrmik, Pirinç, Mýsýr, Bulgur, Yem Deðirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarý, Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþtirildi. Makine sanayinin Türkiye'deki önemli merkezlerinden olan Çorum'dan fuara Uður Makina, Alapala Makina, Erkan Makina, Arar Makina, Akýllý Makina, Tuðra Makina, Erdal Özkan Makina, Hitit Makina, Gazel Makina ve Özkurmak Makine olmak üzere toplam 10 firma katýldý. 200 civarýnda markanýn katýldýðý ÝDMA 2015 Fuarý'ný 139 ülkeden binlerce sektör temsilcisi ziyaret etti. Fuarýn en büyük stantlarýný açan Çorumlu firmalar da, gerek makineleri, gerekse stant tasarýmlarý ile fuara damga vurdular. Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÝDMA 2015 Fuarý'na katýlan Çorumlu firmalarýn stantlarýný ziyaret etti. Ziyaretlerinde firma yetkilileri ile görüþen Baþaranhýncal, hem Çorum'un, hem de Ýldeki gýda iþleme makineleri sektörünün tanýtýmýna saðladýklarý katkýlardan dolayý teþekkür etti. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyaretlerin ardýndan deðerlendirmelerde bulunan Baþaranhýncal, Çorumlu firmalarýn yoðun bir þekilde fuara katýlarak, fuara damga vurmalarýnýn kendisini gururlandýrdýðýný belirterek, "Çorumlu müteþebbislerimiz, bir taraftan yatýrýmlarýný geliþtirirken, bir taraftan da dýþ ticaret güçlerini artýrmaya gayret etmektedirler. Uluslararasý mahiyetteki bu fuarýn da firmalarýmýz tarafýndan tercih edilmesi, bunun da ötesinde fuarýn en ilgi çeken stantlarýný kurmalarý, bu sektörün ilimizde geldiði noktayý ortaya koymaktadýr. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak ihracatçýlarýmýzýn, sanayicilerimizin, bütün üyelerimizin yanýnda olduðumuzun bilinmesini isteriz" TSO'DAN UR-GE PROJESÝ Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini ve yerel firmalarýn uluslararasý pazarda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn desteklenmesini Stratejik Planý'na kendisine hedef olarak belirleyen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu amaçla daha önce hayata geçirdiði Ekonomi Bakanlýðý'nýn KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi. Ýlde Gýda Ýþleme Makineleri kümesinde yer alan 14 firmanýn çeþitli yurtdýþý gezileri ile dýþ ticaret potansiyelini güçlendirmeye çalýþan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu sektörde Ýlin dünya pazarýndaki payýný büyütmeyi hedeflemekte. ÝDMA 2015 ve bu gibi fuarlar da, þirketlerin pazar paylarýný geliþtirmek için önemli bir fýrsat olarak görülüyor. 1 Mayýs'ta "Yeni Anayasa" isteyeceðiz Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü" hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "1 Mayýs öncesi Taksim dayatmasýyla gündemi meþgul eden sendikalarýn aksine 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü bu yýl kardeþ konfederasyon Hak-Ýþ ve demokratik sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte, Mevlana'nýn þehri, hoþgörünün baþkenti Konya'da kutlayacaðýz. 1 Mayýs'ta daha mutlu bir dünya için tekliflerimizi dile getirece- Ahmet Saatcý ðiz. Kardeþlik mesajý vereceðiz. Haklar için, özgürlükler için, demokrasi için, adalet için 1 Mayýs'ta Konya'da buluþacaðýz. Daha özgür, daha müreffeh, demokratikleþmeyi tamamlamýþ yeni ve büyük Türkiye için alanlarda olacaðýz" "Dayatma deðil özgürlükten, Baský deðil uzlaþmadan, Sömürü deðil hakça paylaþýmdan" yanayýz diyen Saatcý, "Biz, bu ülkenin kamu görevlileri olarak, saygýn iþ ve insan onuruna yakýþýr bir ücret anlayýþýnýn hakim olmasýný, taþeronlaþmanýn son bulmasýný, bütün kamu görevlilerinin kadrolu olmasýný, insanlýk dýþý bütün çalýþma þartlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný istiyoruz. Biz, sendikal örgütlenmenin önündeki engel ve yasaklarýn kaldýrýlmasýný, grev ve siyaset hakkýnýn kamu görevlilerince de kullanýlmasýný istiyoruz. Tüm taleplerimizi haykýrmak, kazanýmlarýmýzý kutlamak için alanlarda olacaðýz" ifadelerini kullandý. Konya Þehir Meydaný'nda Hak-Ýþ ile birlikte gerçekleþtirecekleri mitingde "Yeni Anayasa" taleplerini de dile getireceklerini ifade eden Saatcý, "Örgütlenme hakkýna dair mevcut kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý ve kamu görevlilerinin siyaset ve grev hakkýna sahip olmasý demokratikleþme, sivilleþme ve özgürleþme sürecinin zorunlu bir sonucu olarak gerçekleþtirilmelidir. Öte yandan Demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa yapým sürecinin uzamasýnýn hem ülkemiz hem de milletimiz açýsýndan ekonomik, siyasi ve toplumsal aðýr sonuçlarý olacaktýr. Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin çizdiði, ideolojik ön kabullerden arýndýrýlmýþ, en geniþ toplumsal uzlaþýyý temsil edecek ve bireyin devlete karþý özgürlüklerinin geniþletilmesini saðlayacak yeni bir anayasa yazýlmalýdýr" diye kaydetti. "Çalýþanlarýn hakkýný arayan ve koruyan, haksýzlýða direnen kardeþlik hukukunun inþa ve ihya eden gönül elçileriyiz" ifadelerini kullanan Saatcý, "Milletin temsilcisi olarak, sözümüzü, sesimizi, gündüzümüzü, gecemizi, gücümüzü, enerjimizi millet adýna sarf ediyoruz. Biz, asil bir medeniyetin akil örgütü olarak yol alýyoruz. Hakka, hakikate, huzura ve kardeþliðe giden yollarý buluyoruz" þeklinde belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý dolayýsýyla Köy Hizmetleri Müdürlüðü ve Karayollarý Hizmetleri Müdürlüðü'nde çalýþan iþçileri ziyaret etti. Ziyarete, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ýþçilerle yapýlan konuþma esnasýnda bir iþçinin Baþkanlýk Sistemi ile ilgili sorusunu cevaplayan MHP Milletvekili adaylarý sistemin tamamen ülkenin bölünmesine yönelik bir sistem olduðunu kaydettiler. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý konuþmasýnda, "Bu gün baþkanlýk sistemini savunan Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan Bey 1993 yýlýnda "Baþkanlýk Sistemi bir özentidir. Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir." demiþtir. Þimdi mesele þu mesele vatansa gerisi teferruattýr. Þu anda ülkede çözüm süreci dedikleri çözülme süreci ile karþý karþýyayýz. Kandille Ýmralý'nýn dili ile diþi arasýna Doðu ve Güneydoðu'nun yönetimi terk edilmiþtir. Askerlerimiz kýþlasýndan çýkamaz durumdadýr. Polisimiz karakolundan çýkamaz durumda savcýlarýmýza KCK'lýlar çevirip kimlik soracak durumdadýrlar" Kayrýcý, "Terörle mücadelede 'Çözüm Süreci' dedikleri hadisenin dünyada örnekleri vardýr ama silah teslim etmeden teröristle masaya oturulmaz. Atalarýmýzýn canlarýyla kanlarýyla Vahit Kayrýcý aldýklarý vatan topraklarýný masa baþýnda kimseye teslim etmedik teslim ettirmeyeceðiz. Meselenin özünde yapýlan budur bu bir programdýr. Bu programý uygulatmaya çalýþýyorlar. Yoksa Kürt'te, Türk'te, Çerkes'te benim kardeþimdir. Mesele ülkenin bölünme meselesidir. Baþkanlýk Sistemi de bunun altyapýsýdýr. Dün "Baþkanlýk Sistemi'nin Amerikan Emperyalizm" tavsiyesidir diyenler baþkanlýk sisteminin ne olduðunu anlatmalýdýr. Sadece kar hesabýyla devlet yönetilmez ülke anonim þirket deðildir. Ýktidar ülkeyi anonim þirket gibi görüyor. Ülkemiz Müslüman bir ülkedir. Ülke geri dönülmesi zor bir yola sürükleniyor. Ülke için en büyük tehlikelerden biri Baþkanlýk Sistemi'dir" þeklinde konuþtu "Hürriyeti olmayanýn namusu olmaz. Hürriyeti olmayanýn ezaný olmaz. Hürriyeti olmayanýn dini olmaz" diyen Kayrýcý, "Peygamber Efendimizin övgüsüne nail olmuþ muhacirlik ve ensarlýk var. Þu anda ülkemizde iki milyon Suriyeli yaþýyor. Ensarlýk iki milyon kiþiyi alýp yarýsýný fuhuþa teþvik edip yarýsýný hýrsýz yapmak deðildir. Peygamberimizin söylediði muhacirlik ve ensarlýk bu deðildir. Bu yüzden ülkemizin ve hürriyetimizin kýymetini bileceðiz. Eðer bunlara sahip çýkamazsak bizi de Suriye gibi Irak gibi yaparlar. Bizim gidecek yerimiz bile yok. Gidip sýðýnacaðýmýz baþka bir ülke de yok. Ezanýmýza, dinimize, namusumuza baðýmsýzlýðýmýza sahip çýkmalýyýz" ifadelerine yer verdi. Milletvekili adayý Sami Çam ise "Bizim anayasamýz toplamda 177 madde bu anayasanýn 117 maddesi geçmiþ hükümetler ve bu hükümet döneminde bir þekilde deðiþtirildi. Deðiþmeyen sadece 60 madde var. Anayasada Türklüðün tanýmýnýn yapýldýðý maddede der ki "Vatandaþlýk baðýyla baðlý olan herkse Türk vatandaþý denir" þeklindedir. Baþkanlýk Sistemi, Türkiye'nin 7 bölgeye ve ya 16 büyükþehir bölgesine bölünmesidir. Eðer bu sisteme evet dersek Çorum'dan Ankara'ya milletvekili gönderemeyiz. Ancak Samsun'a ya da Yozgat'a bölge temsilcisi gönderebilirsiniz. Baþkanlýk sistemi ülkenin bölünmesidir. Eyaletlere bölmektir" açýklamalarýnda bulundu. Milletvekili adayý Ali Akcan da yaptýðý konuþmada enflasyonu deðerlendirerek, "AKP iktidara geldiðinden beri toplu sözleþmeler bir umutla beklenir yapýlýr ama bu iktidar döneminde yapýlan toplu sözleþmelerde geçmiþte aldýðýmýz ücretleri arar hale geldik. Bunun sebebi de özellikle enflasyonu belirleyen bir sepet vardýr. Enflasyon oranýný belirleyen bu sepetteki ürün fazlalaþtýrýlmasýndan kaynaklanýr.eskiden hatýrlayýn enflasyonun yüzde 150 olduðu dönemlerde sizler ücretlerinizi alýrdýnýz evinizin temel ihtiyaçlarýný ve tüm masraflarýný karþýladýktan sonra da tasarruflu olanlar birikim yapabilirlerdi. Þimdi bakýyorsunuz o dönemde enflasyon sepetine konulan ürün sayýsý insanlarýn yüzde 90'ýnýn temel ihtiyaç maddelerinden oluþuyordu. Bu ürünlerde yüzde 50 yi geçmezdi. Bunlar gelir gelmez enflasyon sepetine konulan ürünler 500'ü geçti. Pinpon topu ve köpek mamalarýný koydular bu sepetin içine dolayýsýyla da enflasyon düþük gösterildi" Akcan, "Geçtiðimiz ay mart ayý içerisinde Merkez Bankasý'nýn yaptýðý açýklamaya göre yaz sebze ve meyvedeki enflasyon oraný yüzde 39'dur. Temel gýda da yüzde 17'lerin üzerinde temizlik maddeleri ve giyimde yüzde 17'lerin üzerinde ama en son enflasyon zammý aldýnýz. Bu ne geldi 7.8 gelmiþ neden? Temel ihtiyaç maddelerinizin enflasyon oranýný aþaðýya düþürdüler. Seçim öncesi toplu sözleþmeyi yapacaklar zamlarýnýzý enflasyona baðlayacaklar. Enflasyona zaten müdahale ediyorlar. Biz geldiðimizde bu sorunlarý çözme ve giderme bilgi ve becerisine sahibiz. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimidir. Hakkýnýza sahip çýkýnýz" ifadelerini kullandý.

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Çiftçilerden sulama sistemi teþekkürü Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçeleri gezen Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn yolunu köylüler kesti. Osmancýk ilçesi Kargý ve Ýncesu köylerinde, arazide sebzecilik için fide diken ve damlama sulama kuran çiftçiler Baðcý'nýn yolunu keserek sulama yatýrýmlarýndaki emeði, gayreti ve destekleri için teþekkür ettiler. Baðcý ilgi ve destekleri nedeniyle duygulandý ve teþekkür ederek "Sizin için, size hizmet için yola çýktýk. Sözlerimizi tek tek yerine getirmenin mutluluðu ve huzuru ile size geldik. Ýncesu Barajýnýn yapýmý 8 Mayýs günü ihale ediliyor. Hayýrlý olsun" Kimse Yok Mu Derneði, Filistin'de aralarýnda öðrenci, çocuk, yaþlý kadýn ve erkeklerin de bulunduðu 25 engelliye akülü araba hediye etti. Derneðin düzenlediði araç teslim töreninde konuþan Filistin El Halil þehri Valisi Kamel Hemeid Al, ''Devlet Baþkaný ve Filistin halký adýna siz deðerli Türk milletini selamlýyorum. Bu vatan topraklarýnda maðdur ve yardýma ihtiyaç duyan insanlarýn yanýnda olan, bizlerin her türlü destekçisi olan Kimse Yok Mu'ya þükranlarýmý sunuyorum. Afet olduðunda arama kurtarma olarak burada oldunuz. Barýnma konusunda bizlere destek verdiniz. Ýnsanlara kalacak yer bulduktan sonra eþya vermek için mücadele ettiniz. Þimdi ise, hayatlarýný baþka insanlara baðlý olarak sürdürmeye çalýþan 25 kardeþimizin yanýndasýnýz. Bu ayný zamanda 25 aile demektir. Mukaddes topraklarda bulunan Filistin halkýna her türlü desteðini esirgemeyen Türk insanýna, Kimse Yok Mu Derneðine sonsuz teþekkür ediyorum, Allah sizlerden razý olsun" Kimse Yok Mu Derneði Resmi Filistin temsilcisi Harun Tokak yaptýðý açýklamada, "Türkiye insaný sizleri Filistinlileri gerçekten çok seviyor. Filistinli kardeþlerimizin kimse yok mu diye yükselen seslerine biz varýz, sizlerle beraberiz demek için buradayýz. Ýnþallah sizlerle birlikte güzel günlere doðru yürüyeceðiz" ifadelerini kullandý. Ailesinin yardýmlarýyla hayata tutunmaya çalýþan 19 yaþýndaki üniversite öðrencisi Suhair Jubeh, akülü araba sevincini þu sözlerle dile getirdi: ''Ben ailemle birlikte yaþýyorum, onlarýn yardýmý olmadan hiçbir iþimi yapamýyorum, okula giderken gelirken mutlaka birilerinin yardým etmesi gerekiyor. Bundan sonra tek baþýma okuluma gidip gelebileceðim için çok mutluyum. Bu günleri görebileceðimi hiç düþünmemiþtim Allah'a þükürler olsun ki bana, hayata tek baþýma tutunma günlerini gösterdi. Bu yolda yanýmda olan bana yardým elini uzatan insanlara þükranlarýmý iletiyorum. Kimse Yok Mu ailesine, çalýþanlarýna çok teþekkür ediyorum, Allah onlardan razý olsun." Filistinli 3'ü, engelli 10 çocuk annesi Ýasmer Ýrziegt'nin yardýmýna Kimse Yok Mu yetiþti. 3'ü engelli 10 çocuk annesi olan Ýasmer Ýrziegt yaptýðý konuþmada mutluluðunu þu sözlerle dile getirdi: "Çocuklarýmdan 1 erkek, 2 kýz yavrum engelli ancak Allah her þeyi biliyor, o yüzden þükretmek zorunda olduðumu hiç aklýmdan çýkarmadým. Tüm hayatým çocuklarýmýn yanýnda, onlarý okula götürüp getirmek, dýþarý çýkarýp gezdirmek ve ihtiyaçlarýný gidermekle geçti. Allah'a þükrediyorum sabýr diliyorum elimden baþka bir þey gelmez. Türkiye'den gelen kardeþlerimiz yardýmýmýza koþtu. Engelli çocuðuma akülü araba vermeleri en çokta beni rahatlattý. Onlara ne kadar çok dua etsem, ne kadar çok teþekkür etsem bilemiyorum. Allah onlardan razý olsun. Kimse Yok Mu'daki kardeþlerime þükranlarýmý iletiyorum." 10 Kardeþli ailenin engelli çocuðu olan 22 yaþýndaki Faisal Irziegt akülü araba ile iþlerini daha rahat yapabilecek. Doðuþtan engelli olan 22 yaþýndaki Faisal Irziegt'ýn, ''Biz on kardeþiz benimle birlikte 3 kardeþim engelli, ben liseyi abilerimin ve ailemin yardýmýyla okumaya çalýþtým. Onlarýn yardýmý olmadan eðitimimi sürdürmem çok zordu, kendi baþýma gidip gelemiyordum, benim için bundan sonra yaþam daha güzel olacak" diye konuþtu. Anadolu Lisesi'nden Bahar Konseri Çorum Anadolu Lisesinin "Bahar Konseri ve Resim Sergisi" etkinliði önceki akþam Devlet Tiyatro salonunda yapýldý. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre etkinliðe Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müdür Yardýmcýsý, Þube Müdürleri ve öðrenci velileri katýldý. Etkinliðin ilk bölümünde Çorum Anadolu Lisesi resim öðretmenlerinden Emine Þener Cerrahoðlu ve Aslýhan Kortak'ýn katkýlarý ile hazýrlanan resim sergisi açýldý. Etkinliðin diðer bölümü ise Çorum Anadolu Lisesi Müzik Öðretmeni Aycan Bilgener'in hazýrladýðý ve okul öðrencilerinin seslendirdiði "Bahar Konseri" oldu. Öðrenciler itfaiyeyi tanýdý Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü öðrencileri Belediye Ýtfaiye Müdürlüðü'nü ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldýlar. Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübünden etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamaya göre itfaiyenin görev ve sorumluluklarý hakkýnda görevlilerden bilgi aldýlar. Çocuklar burada itfaiye teþkilatýnýn ne iþ yaptýðýný, hangi olaylara müdahalelerde bulunduðunu, alet ve makinelerin nasýl ve ne için kullanýldýðýný itfaiye çalýþanýndan öðrendiler.

7 HABER 7 Çorum ÝHH, Acil Yardým ve Arama Kurtarma Ekibi kurdu Sevgi Evlerinden Çanakkale etkinliði 100. yýl Çanakkale etkinlikleri Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan coþku ile kutlandý. Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü adýna Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun koordinatörlüðünde düzenlenen program, Atýl Uzelgün Huzur Evi bahçesinde yapýldý. Programa Ýl Müdür Vekili Ali Ýhsan Körpe ve kuruluþ müdürleri ve tüm kuruluþlardan hizmet alan yaþlý, çocuk ve engelliler katýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, "Bizlere baðýmsýz bir ülkeyi miras býrakan baþta Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaþlarý olmak üzere, onlarýn kurduðu Türkiye'de kalp-damar hastalýklarý ölümlerde ilk sýrada cumhuriyeti korumak ve kollamak hepimizin birinci vazifesi olmuþtur. Evlatlarýný kýnalayarak askere gönderen analar ve baþýnýz sað olsun denildiðinde vatan sað olsun diyen babalar, vatan size minnettardýr. Baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ülkemizin varlýðý ve bütünlüðü için hiç düþünmeden canýný vermiþ tüm þehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anýyor, aziz hatýralarý önünde saygýyla eðiliyorum" Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Zekeriya Iþýk ise günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnda Çanakkale'de dil, ýrk, mez hep ayýrt etmeksizin savaþýl- dý- ðýný ve bu topraklarýn birlikte kazanýldýðýný; çözüm sürecinde en çok bu birlik ve beraberlik duygusuna ihtiyaç duyulduðunun altýný çizdi. Özellikle gençlere ve çocuklara seslenen Iþýk, "Öðretmen isek en iyi öðretmen, mühendis isek en iyi mühendis, öðrenci isek en iyi öðrenci olmak zorundayýz. Bizim için savaþmýþ ecdadýmýza 100 yýl sonra borcumuzu ödeme fýrsatýmýz ancak ve ancak ülkemizi daha ileri seviyelere taþýmakla mümkün olacaktýr" þeklinde kaydetti. Program Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu, Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi ve Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdunda koruma ve bakým altýnda bulunan çocuklarýn seslendirdikleri þiirler, türküler ve okunan Çanakkale Mektuplarý ile devam etti. Program Atýl Uzelgün Huzurevi sakini Satý teyzenin okuduðu Dumlupýnar þiiri ile sona erdi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü "Kalp Saðlýðý Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde "Kalp Damar Hastalýklarý ve Hipertansiyon" konulu bir eðitim düzenlendi. Eðitime konuþmacý olarak Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman katýldý. Kalp krizinin belirtilerinden bahseden Dr. Sevil Dirlik Zaman, en önemli belirtinin göðüs kemiðinin arkasýndaki göðüs aðrýsý olduðunu ifade etti. Zaman, özellikle diyabet hastalarýnda ve yaþlýlarda, bu aðrýnýn çok belirsiz olabileceðini ya da hiç hissedilemeyebileceðini belirtti. "Göðüs aðrýsý beþ dakika ila birkaç saat sürebilir. Gezinmek, pozisyonunuzu deðiþtirmek veya dinlenmek aðrýyý dindirmez veya hafifletmez. Aðrý sürekli veya gelgitler þeklinde olabilir. Yorulunca veya heyecanlanýnca ortaya çýkan, dinlenince geçmeyen aðrýnýn koroner damarlarla (kalbi besleyen damarlar) ilgili olma ihtimali yüksektir. Kalp krizinin diðer belirtileri ise krize baðlý nefes darlýðý, öksürük, yorgunluk, halsizlik, baþ dönmesi, sersemleme, bayýlma, mide bulantýsý ve kusma, sýkýntý hissidir. Böyle bir durumda zaman kaybetmeden 112'nin aranmasý, kiþi yalnýzsa bir yakýnýna haber vermesi, yardýma gelen kiþilerin iþini kolaylaþtýrmak için kapýnýn açýk tutulmasý, varsa kalp ilaçlarýnýn alýnmasý, oturur ya da yatar pozisyonda beklenmesi önemlidir. Kuvvetli öksürük, geçici olarak týkalý damarý açabilir" diyen Zaman, sýcak özellikle de soðuk duþun çok sakýncalý olduðunu, damarlarý daralttýðý için kalp krizi riskini kuvvetlendirdiðini vurguladý.dr. Zaman margarinlerin ve katý yaðlarýn, kalp damar saðlýðýna gözle görülür þekilde zarar verdiðini, þekerin hücresel boyutta gözle görülemeyen esas biçim bozukluklarýna sebep olduðunu dile getirerek, "Günlük tatlý gereksinimi meyvelerden alýnarak giderilebilir. Tansiyona neden olan tuzdan ise uzak durulmalýdýr. Gýdalarýn bünyelerinde bulundurduðu veya günlük silme 1 çay kaþýðý tuz (5 gram), yaþam fonksiyonlarý için yeterlidir" þeklinde konuþtu.eðitimde, saðlýklý bir yaþamýn, bilinçli bir yaþamdan, yeterli-dengeli beslenmenin ve günlük fiziksel aktivitenin yaþam tarzý haline getirilmesinden geçtiði vurgulandý.eðitim sonunda katýlýmcýlarýn sorularýnýn cevaplandýrýlmasýyla etkinlik sona erdi. Çorum ÝHH bünyesinde Acil Yardým ve Arama Kurtarma Ekibi oluþturuldu. Yirmi kiþiden oluþan ekip gönüllü olarak çalýþmalarýna ve eðitimlerine devam ediyor. Çorum ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ÝHH Genel Merkez Acil Yardým ve Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile birlikte faaliyetlerini sürdürecek olan Çorum ÝHH Acil Yardým Arama ve Kurtarma Ekibinin bir kýsmýnýn Ankara'da Afad Eðitim Merkezi (AFADEM)'de Eðitimlerini tamamlayarak uluslararasý geçerliliði olan Arama Kurtarma sertifikalarýný aldýklarýný belirtti. AFADEM'de ve Çorum ÝHH Acil Yardým ve Arama Kurtarma bünyesinde açacaklarý kurslarda ekibin tamamý sýrasýyla arama kurtarma, acil yardým, yangýn, ilk yardým, su altý kurtarma, amatör telsizcilik ve daðcýlýk eðitimlerinden geçirilerek sertifikalarýný alacaklarýný dile getiren Özkabakçý, "Ýnþallah belirli dönemlerde düzenleyeceðimiz toplantýlarla, kamplarla ve tatbikatlarla ekibimizin bilgi ve tecrübesini daha da geliþtireceðiz. Baþlangýç için gerekli olan çok az ekipmanýmýz var, ancak arama kurtarma iþi için çok daha fazla malzemeye ve araca ihtiyaç duyuluyor. En az iki tane arazi uyumlu ve arama kurtarmaya uygun modifiye edilmiþ araba gerekiyor. Enkazda çalýþacak kýrýcýlar, kesiciler ve dinleme cihazlarý gerekiyor. Amacýmýz, deprem ve diðer afet durumlarýnda arama kurtarma faaliyetlerine Çorum ÝHH Arama Kurtarma olarak kendi eðitimli ve diplomalý ekibimiz ile katýlmaktýr. "Ýyilik Her Zaman Her Yerde" sloganýyla çýktýðýmýz yolda halkýmýzý, özellikle gençlerimizi bu hayýrlý çalýþmalara dahil ederek Deprem ve diðer afetlerden korunma ve maðdurlara destek olma bilinci oluþturmaktýr" Çorum ÝHH olarak Moto-Enduro ve Moto- Cross Arama Kurtarma ekibi oluþturduklarýný dile getiren Özkabakçý, "Afet durumlarda kriz bölgesine en hýzlý ulaþým aracý olarak motosikleti düþündük. Depremlerde ya da diðer afetlerde trafik yoðunlaþmakta ulaþým çok zor yapýlmaktadýr. Ancak gerekli ekipmanlarla donatýlmýþ enduro ve cross tarzý motosikletler çok zorlu koþullarda ve arazi þartlarýnda yoluna devam etmektedir. Hatta yolu olmayan yerlerde bile ulaþýmý saðlamaktadýr. Motosikletlerin afet durumunda kullanýlmasýna Çorum ÝHH olarak öncülük ettik. Çorum ÝHH bünyesinde oluþturduðumuz Acil Yardým ve Arama Kurtarma ekibimize katýlmak isteyenler, bu hayýrlý hizmette bizlere destek verecek, kardeþlerimiz Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH Ofisimize gelerek bizimle görüþebilir" ifadelerini kullandý. Kadýn Giriþimciler Kurulundan kanser semineri Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, Türkiye'de ve dünyada kadýnlar için çok büyük bir tehlike oluþturan meme kanseri ile ilgili bilgilendirme toplantýsý yapacak. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi, ÝÞ- GÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný Sevda Kýlýç'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý toplantýda meme kanseri, farklý yönleriyle ele alýnacak. Toplantýda; meme Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu. MHP heyeti geçtiðimiz günlerde Ýl Özel Ýdare iþçilerinin iþ dönüþü yaptýðý trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Osman Singi için taziye dileklerini ilettiler. Ziyarete MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ise, "Allah ailesine sabýr versin. Mert bir arkadaþýmýzdý. Bu ülke kanserinin ne olduðu, oluþum sebepleri, risk grubundaki kadýnlar ve son olarak erken teþhis yollarý hakkýnda bilgiler verilecek. TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, iþ hayatýndaki kadýnlarýn kendilerine çok fazla zaman ayýramadýklarýný, saðlýklarýný ihmal edebildiklerini söyledi.meme kanserinin, kadýnlar için büyük bir risk olduðuna dikkat çeken Kepçeli, bu konuda bir farkýndalýk oluþturmak amacýyla bilgilendirme toplantýsý organize ettiklerini aktardý. Meme kanseri bilgilendirme toplantýsý, 30 Nisan Perþembe günü TSO meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek. Saat 13.00'de baþlayacak olan toplantýya, bütün kadýnlar davet edildi. MHP'den Ýl Özel Ýdaresine taziye için ailesinin rýzkýný kazanmak için çalýþan bir arkadaþýmýzdý" Arslan, "Ayrýca seçim dönemine girdiðimiz bu günlerde çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Seçim arenasýnda huzurlu bir seçim diliyorum. Ülkemiz için hayýrlara vesile olsun" þeklinde kaydetti.

8 YAÞAM 8 Aslan Avý Genel fýkralarý Afrika'da aslan avýna çýkmak için akþamý bekliyorlardý. Ýki gencin bir gece önce avlanamadan döndüklerini iþiten yaþlý avcý: - Size bu avýn püf noktasýný öðreteyim. Korunaklý bir yere gizlendik ten sonra, gece yarýsýný bekleyeceksiniz. Kelime Avý Ortalýk zifiri karanlýk olunca, iki fosforlu göz belirir karþýnýzda. O iki gözün tam ortasýna niþan alacaksýnýz. Gençlerden biri gülümsedi: - O eskidendi, usta. Artýk aslanlar da bu yöntemi öðrenmiþler. Ýkiþer ikiþer dolaþýp birer gözlerini kapý yorlar! Günün Sudoku Bulmacasý 'Kök hücre' önümüzdeki yüz yýlýn tedavi þekli olacak Prof. Dr. Atila Tanyeli, kök hücrenin önümüzdeki yüzyýlýn en önemli tedavi þekli olacaðýný söyledi. Tanyeli, "Kök hücreleri kendilerini yenileme, farklý hücrelere yönelme, kendiliðinden çoðalabilen (klonal) ve bulunduðu organ ve dokulara yerleþebilme (engraftment) potansiyeline sahip. Günümüzde kök hücre nakli (KHN) birçok hastalýkta hayat kurtarýcý çok önemli bir tedavi þekli." Adana Büyükþehir Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Talasemi Federasyonu'nun ortaklaþa Taþköprü Otel'de düzenlediði sempozyumda 'kök hücrenin Dünü Bugünü ve Yarýný' konulu sunumu yapan Tanyeli, kök hücre konusunda hýzlý geliþmelerin yaþandýðýný kaydetti. Ýstanbul Yeni Yüzyýl Üniversitesi Gaziosmanpaþa Hastanesi Çocuk Hematolojisi Pediatrik Kemik Ýliði Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Atila Tanyeli, "Önümüzdeki on yýl hücre tedavilerinin çok konuþulacaðý bir dönem olacaktýr. Özellikle kök hücrelerin yoðun rejenerasyon (yenilenme) ve diferansiyon (Kök hücreler kendini yenileme ve spesifik hücrelere dönüþebilme yeteneðine sahip hücre) kapasiteleri nedeniyle doku mühendisliði ve hücresel tedavilerde uygulamakta. Kök hücreleri kendilerini yenileme, farklý hücrelere yönelme, kendiliðinden çoðalabilen (klonal) ve bulunduðu organ ve dokulara yerleþebilme (engraftment) potansiyeline sahip." diye konuþtu. Tanyeli, günümüzde kök hücre naklinin (KHN) birçok hastalýkta hayat kurtarýcý çok önemli bir tedavi þekli olduðuna dikkat çekti. "BÝR HÜCRENÝN YAÞAMINI DÜÞÜNÜYORUM DA AKLIM DURUYOR" Çukurova Üniversitesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Oktay Kadayýfçý ise 'Kordon Kaný Bankacýlýðý' konusundaki sunumunda, hayal etmenin bilgiden çok daha önemli olduðunu ifade etti. Hayal edilen her þeyin inanýlmaz biçimde gerçekleþtiðini dile getiren Kadayýfçý, "En çok bilen daha hiçbir þey bilmiyor. Bütün bu teknolojide biz doktorlar neyiz? Doktorlar bir yere girip bir hastalýðý tedavi eden insanlar olmamalýyýz. Týbbi bilgisi fazla insanla gerçek hekim arasýnda çok fark var. Biz hastanýn saðlýk sorununa baðlý yaþam kalitesini artýrmalýyýz. O insanýn yüreði, duygularý ve toplum içinde yeri var. Hastayý tedavi ederken öyle bir hatalý konuþursun ki o intihar eder. Doktor olduðunuz zaman yaþam kalitesini artýrmalý." þeklinde konuþtu.artýk yaþam süresinin uzadýðýný ve erken ölümlerin azaldýðýný açýklayan Kadayýfçý, ortalama ömrün Avrupa'da 80, Japonya'da 85 Amerika'da 81, Afrika'da hala 55 yýl olduðuna dikkat çekti. Kadayýfçý, þöyle devam etti: "Bir þeyi gördük. Allah insanlarý öyle bir yaratýp, öyle bir bilgi vermiþ ki bir hücrenin yaþamýný düþünüyorum da aklým duruyor. Hücre bir fabrika gibi. Gerekli malzemeyi alýyor, enerjiyi temin ediyor. Örneðin bir hormonu imal ediyor. Ve onu salýyor, o gidiyor belli yerlerde belli iþler yapýyor. Biz hücreler birbirileriyle konuþtuðunu öðrendik. Hücre bu maddelerle düþünüyor veya yaptýðýndan ders alýyor ya da uzaða mesajlar veriyor. (Bakýn bebek gelecek rahmin içini hazýrla, diyor; endokrin mekanizma) Düþünün bir hücreden bir insan yapýlýyor. Bu hücre kendi kendine belli þeyler yapýyorsa, bunu nasýl yaptýðýný öðrenirsek, bunlarý laboratuvarda yaptýrabilirsek, o kiþinin kök hücresinden (insan yapýldýðýna göre) kalp, dalak, karaciðer yapamaz mýyýz? O zaman organ naklinde sýkýntý çekmeyeceðiz. Týp ilerledikçe cerrahi azalýyor. Ýlerde sezaryen, travma ve kozmetik gibi þeyler hariç ameliyat kalmayacak. Her hücre kök hücreden meydana geliyorsa, madem tamir için vücudumuzda kök hücreler saklanmýþ ise acaba bunlar kullanamaz mýyýz? Kök hücre, gen ve nano teknoloji 21. yüzyýlýn en önemli tedavi modeli olacak. Bilimsel aþamalar zamanýn küpüyle ilerliyor."bebeklerin doðduktan sonra göbek kordon kanýndaki kök hücrelerin saklanmasý halinde ilerde istenen amaçlar doðrultusunda kullanabileceðine dikkat çeken Prof. Kadayfçý, kök hücrenin 80 tedavisi olmayan hastalýða çare olabileceðine inanýldýðýný; fakat bunlardan sadece kan hastalýklarýnýn tedavi edilebildiðini açýkladý.ýstanbul Bilim Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Genetik Adabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Volkan Baltacý da 'Tüp Bebek Yöntemi ile HLA Uygun Kardeþ' temalý konuþmasýnda, talaseminin Türkiye'de en yaygýn coðrafi daðýlým gösteren hastalýk olduðunu vurguladý. Ülkede 1 milyon 400 bin taþýyýcý, 5 bin hastanýn bulunduðunu aktaran Baltacý, aniden ortaya çýkabilen hastalýkla ilgili önceden alýnmasý gereken tedbirler üzerinde durdu. Büyükþehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Baþkaný Ali Duran Karakaya, Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Durmuþ Ökten, Talasemi Federasyonu Baþkaný Ali Kýlýç, talasemi hastalarý ile ailelerin katýldýðý toplantýda, uzmanlar sorularý cevapladý. (CÝHAN) Dizi 20:00 Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken Külliye nin önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya bir baba, adalete ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir. Kadý Gýyaseddin, ayný zamanda Padiþah a þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný karakola taþýyan Kadý Gýyaseddin, böylelikle hem olaylara yakýn olacak hem de padiþaha verdiði Galata'yý kötülüklerden temizleme sözünü tutacaktýr.oyuncular : Onur Tuna, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Damla Aslanalp, Naz Elmas Yönetmen : Kudret Sabancý Sinema Filinta 20:00 Þirinler Kötü büyücü Gargamel in köylerinden kovaladýðý Þirinler, büyülü bir geçitten geçip dünyamýza gelerek New York taki Central Park ýn tam ortasýna düþerler. Büyük Elma da sýkýþýp kalan üç elma boyundaki Þirinler, Gargamel izlerini bulmadan köylerine dönmenin bir yolunu bulmaya çalýþýrlar.saat : 20:00-21:45 (105 dakika) Tür : Sinema (Animasyon, Macera,Komedi) Oyuncular : Hank Azaria, Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofía Vergara Yönetmen : Raja Gosnell 21:50 Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Sinema Efsanevi Yaratýklar Chimera dört boynuzlu, korkunç görünümlü bir yaratýktýr ve herkese zarar vermektedir. Pegasus ise yarý tanrý olan Herkül ün kanatlý atýdýr. Halk, Chimera ile mücadele etmektedir, bu dört boynuzlu yaratýk durdurulamamaktadýr. Pegasus, bu savaþ sýrasýnda halka yardým etmek için olan gücüyle mücadele etmektedir. Koþullarýn eþit olmaktan çok uzak olduðu bu savaþta Pegasus, zoru baþarabilecek midir?oyuncular : Sebastian Roché, Nazneen Contractor, Rae Dawn Chong, James Kidnie Yönetmen : John Bradshaw Inna Elena Alexandra Apostoleanu ya da bilinen adýyla Inna (d. 16 Ekim 1986, Mankalya, Romanya), Rumen dans ve house müziði þarkýcýsýdýr. Sahneye ilk kez 2008 yýlýnda Hot albümü ile çýkmýþtýr. Hot albümü ile Romanya, Moldova, Bulgaristan, Polonya, Ýspanya, Rusya, Macaristan ve Yunanistan müzik listelerinde uzun süre bir numarada bulundu.ýkinci single'ýný Love albümünde çýkardý. Single Romanya müzik listelerinde 16 numaraya yükseldi. Polonya Eska Ödülleri'nde en iyi þarkýcý ve en iyi single ödüllerine aday gösterildi.[2]. Daha sonra Inna "Deja Vu" teklisini piyasaya sürdü. Deja Vu; Romanya, Moldova, Bulgaristan, Rusya ve Macaristan'da hit oldu.2009'da MTV Romanya Müzik Ödülleri'nden En iyi dans, En iyi çýkýþ ve En iyi gösteri ödüllerini kazandý yýlýnýn Aðustos ayýnda da "Amazing" teklisini yayýnladý. Amazing 2009 yýlýnýn en çok sevilen þarkýlarýndan biri haline geldi.2010 yýlýnýn baþýnda Play & Win ile düet yaptýðý "10 Minutes" parçasýný yayýnladý. "10 Minutes" bazý listelerin baþýnda yer aldý.inna tam 5 ay sonra "Sun Is Up" teklisini yayýnladý yýlýnda da "Club Rocker" teklisini yayýnladý. Son olarak 2011 yýlýnýn Aðustos ayýnda "Un Momento" teklisini yayýnlayan Inna hemen ardýndan video klibini de yayýnladý yýlýnda çýkan I Am The Club Rocker albümünde bazýlarý daha önceki single albümlerinde de yer alan tam 13 þarký bulunuyor.inna, 25 Kasým 2011 tarihinde de "Endless" teklisini yayýnladý ve birçok listenin baþýnda hala yer alýyor. "Endless"'ýn video klibi Dünya Kadýna Þiddete Karþý Dayanýþma Günü için özel olarak hazýrlandý. Inna diðer 13 kadýnla birlikte özel bir fotoðraf çekimine katýldý. "Endless" video klibi YouTube'da 'a yakýn izleyici buldu.inna, 2012 yýlýnda da Brezilyalý þarkýcý Michel Teló' nun þarkýsý "Ai Se Eu Te Pego"yu yýlýn ilk teklisi olarak yayýnladý. Inna'nýn YouTube'da Amazing þarkýsý 'Hot' þarkýsý ise ,'Deja Vu' ise kez 'dan fazla týklanmýþtýr.2013 yýlýnda ise Inna Paris, Mexico City, Bükreþ gibi çeþitli ülkeler de Rock the Roof etkinliði yaptý. BÝBERÝYELÝ KUZU BUDU SARMASI Malzemeler 1 adet kuzu budu 1 tatlý kasýðý biberiye 1 adet soðan 1 kahve fincaný mýsýrözü yaðý 1 çay bardaðý iri çekilmiþ ceviziçi 3 adet haþlanmýþ havuç Tuz, karabiber Baðlamak için: Pamuk ipliði Sosu için: 1 kahve fincaný mýsýrözü yaðý 3 diþ sarmýsak 1 çorba kasýðý salça 1 kahve fincaný sirke 1 çay bardaðý su Yeteri kadar tuz, karabiber Yemeðin Tarifi Kuzu budunu kemiðinden sýyýrýp, bütün olarak açýn. Soðaný rendeleyin. Tuz, karabiber, 1 tatlý kasýðý biberiye ve Cesaret korkunun yokluðu deðil, Korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. ( Mark Twain ) 1 kahve fincaný mýsýrözü yaðý karýþtýrýp, etin üzerine sürün. Etin üzerine býçakla çentikler atýn. Etin bir kenarýna ceviz içini, dilimlemiþ havucu koyun. Rulo seklinde sarýn. Ýple her yerinden sýkýca baðlayýn. Hafif yaðlý tencerede 4-5 dakika ön piþirme yapýn. Sürekli çevirerek ruloyu hafif kýzartýn. Bu arada piþirme sosu için, tavaya mýsýrözü yaðýný alýn. Salça, dövülmüþ sarmýsak, 1 kahve fincaný sirke, su, tuz ve karabiber ilave edip bir tasým kaynatýn. Kuzu rulosunu yaðlanmýþ bir fýrýn kabýna alýn. Hazýrladýðýnýz sosu üzerine gezdirin. Kýzgýn fýrýnda yaklaþýk 90 dakika tutun. Et piþerken kurumamasý için sosundan kaþýkla alýp üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Suç Krallarý 19:30 Spor Bülteni 19:50 Kýrmýzý Kuþak 21:50 Efsanevi Yaratýklar 23:40 Hayatýn Rengi 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Postacý 22:30 Tom Yun Goong 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Þirinler 21:45 Yeþil Fener 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Olur Olur Sinema 22:15 Halam Geldi Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Hava Durumu 19:50 Heredot Cevdet Saati 20:00 Filinta 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar Yerli Dizi

9 HABER 9 "Saygý" resim yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafýndan Türkiye genelinde düzenlenen "Saygý" konulu resim yarýþmasý resim sergisi açýlýþý ve ödül töreni yapýldý. Ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerarasý düzenlenen ve büyük bir ilginin gösterildiði yarýþmaya 68 ilden 438 okul 2 bin 715 eser gönderdi. Buharaevler Kültür Merkezi'nde yapýlan programa AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu ve davetliler katýldý. Program öncesinde ilk olarak Saygý konulu resim sergisinin açýlýþý yapýldý. Protokol üyeleri tarafýndan açýlýþý yapýlan sergide yer alan eserler büyük beðeni toplarken, eserler hakkýnda protokol üyelerine eser sahipleri bilgi verdi. Törende bir açýlýþ konuþmasý yapan Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu, Gençlik Merkezleri olarak ilk öncelikli olarak deðerler eðitimine önem verdiklerini söyledi. Ýnsan düzeldiðinde dünyanýn da düzeleceðini dile getiren Yabacýoðlu, amaçlarýnýn iþine, eþine, ailesine, vatanýna ve milletine saygýlý genç nesiller yetiþtirmek olduðunu vurguladý. Yabacýoðlu, Çorum Belediyesi'nin sadece altyapý alanýnda deðil, sosyal belediyecilik alanýn da düzenlediði programlarla Türkiye'de rol model belediyeler arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizdi. Yabacýoðlu, çýktýklarý bu yolda kendilerine her zaman destek olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, son yýllarda deðerler eðitimine daha çok önem verildiðini ve ön plana çýkarýldýðýný belirterek, çocuklara iyi bir eðitim verilirken etik ve ahlaki deðerlerinde unutulmamasý gerektiðini vurguladý. Çorum Belediyesi'nin eðitime büyük bir destek verdiðini Milli Eðitim Müdürlüðü ile koordineli bir çalýþma yürüttüðünün altýný çizen Büyük, bu birlik ve beraberliðin Çorum'un geleceði açýsýndan önemli olduðunu sözlerine ekledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkiye'nin 2023 hedefine gençlerle ulaþacaðýný olacaðýný söyledi. Baþkan Külcü, þehirde yaþayan çocuklarýn, gençler ve kadýnlar olmak üzere tüm paydaþlarýn daha iyi bir yaþam sürmeleri için tüm imkanlarý seferber ettiklerini belirtti. Kadýn ve Gençlik Merkezleri'ni kurarken büyük bir inanç ve heyecanla yola çýktýklarýný anlatan Baþkan Külcü, bugün yola çýkarken sahip olduklarý inanç ve heyecanýn meyvelerini almaktan dolayý mutlu olduklarýný kaydetti. Büyüðün küçüðüne sevgisi, küçüðünde büyüðüne saygýsýný yitirdiðinde toplumsal sorunlara davetiye çýkaracaðýný vurgulayan Baþkan Külcü, kültürel erozyona raðmen Türk toplumunun deðerlerini korumaya devam ettiðini ifade etti. Külcü, kiþinin kendisine saygý duyduðunda hayatýn daha güzel ve anlamlý hale geleceðini sözlerine ekledi. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise bugünün gençlerinin yarýn ülkenin geleceðine yön vereceðini belirtti. Yarýþma nedeniyle açýlan sergide yer alan eserleri beðendiðini dile getiren Uslu, serginin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açýlmasýný isteyerek, bu konuda gereken desteði vermeye hazýr olduðunu açýkladý. Kendisinin de resim ve karikatüre ilgi duyduðunu kaydeden Uslu, genç bireylerin ülkenin sanat hayatýna yaptýklarý katkýyý önemsediðini sözlerine ekledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan yarýþmada dereceye giren öðrencilere ödülleri ve jüri üyelerine teþekkür belgeleri verildi. ÇORUM DODURGA GÜREÞ ALANI TRÝBUN YAPIM ÝÞÝ ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Dodurga Güreþ Alaný Tribun Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Çorum Dodurga Güreþ Alaný Tribun Yapým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum-Dodurga c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah. inönü Cd. No:167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer iþ gruplarý tebliðindeki BIII. Grup Bina Ýþleri,Çelik Tribun Ýþleri,Tribun Çatý Yenileme Ýþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve sosyal Ýþler Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de CHP'nin fazla oylarýna talibiz Halklarýn Demokratik Partisi Ýl Eþ Baþkaný Ali Akkaya Umut Radyo'da yayýnlanan "Baþkanlar Konuþuyor" programýna konuk oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu program Pazartesi günleri saat 16.00'da dinleyicilerle buluþuyor. Programda HDP Ýl Eþ Baþkaný Akkaya yaklaþan genel seçimlere iliþkin sorularý yanýtladý. Parti olarak % 10 seçim barajýný kesin olarak geçeceklerini ifade eden Akkaya þöyle konuþtu: "Baraj sorunumuz yok. Bizim barajý aþmamýz sultanlýk hayalleri kuranlarýn kabusu olacaktýr. Barajý aþmamýzla hevesleri kursaklarýnda kalacaktýr. Çorum genelinde CHP'nin ilimizde ikinci milletvekili çýkarma þansý yok ve yaklaþýk 25 bin oy fazlasý bulunuyor. Bu oylar iktidar partisine gidiyor. Ve iktidar partisini kuvvetlendiriyor. Oysa HDP'ye verilecek her oy iktidardan kurtulmamýz için önemlidir. Çünkü biz demokrasinin teminatýyýz. Bir kadýn partisiyiz. Bizde % 50 kadýn kotasý bulunuyor. Bizler kadýnýn adalet konusunda erkeklerden daha çok duyarlý ve hassas olduðuna inanýyoruz. Demokrasinin olmadýðý yerde hak da olmaz hukukta. Biz farklý kimlik ve inançlarýnda çatý partisiyiz. Birlikte ama eþit yaþamak isteyenlerin sesiyiz. AKP'nin iktidara gelmesi ile kadýn cinayetleri týrmanýþa geçmiþtir. Bizler ülkemizdeki týrmanan kadýna yönelik þiddet eðiliminin ve kadýn cinayetlerinin de önüne geçeceðiz. Üniversiteler adeta bir savaþ alanýna dönüþtü. Bizim iktidarýmýzda 12 Eylül anayasasýnýn bir ürünü olan YÖK'ü kaldýrýlacaktýr. Gençlerimizin geleceði için eðitim kalitesini yükseltmek gereklidir. Ýktidarýmýzla gençlerimizin ekonomik baðýmsýzlýðýný kazanabileceði iþ olanaklarý parasýz bilimsel ve demokratik bir eðitim fýrsatý sunmak istiyoruz. Valileri halk seçmelidir. Merkezi yönetimle deðil yerinden yönetimle yerel dinamikler gerektiði gibi kalkýnacak ve sorunlarýna çözümler bulacaktýr. Taþeron iþçiliði kaldýracaðýz sosyal devlet anlayýþýnýn bir gereði olarak. Bin 800 lira asgari ücret yaþanýlýr bir sistem vaat ediyoruz. Dolar baþýný alýp giderken emeklinin asgari ücretle çalýþanýn geliri geçen her gün erimektedir. Hakça adaletçe bir paylaþým ve bölüþümde bunlar olmayacaktýr." Uður ÇINAR Vali Kara'ya hemþehri ziyareti Erzincan Ýmam Hatip Lisesi öðrenci, öðretmen ve idarecilerinden oluþan bir heyet Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. Ziyarette Erzincan'dan getirdikleri selamý ileten hemþehrileri ile bir süre sohbet eden Vali Ahmet Kara, Erzincanlý misafirlerini Çorum'da aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu ifade etti.çorum Müzesi, Hýdýrlýk Cami ve Türbesi, Ulu Cami, Alacahöyük ve Boðazkale Örenyerleri ile Ýskilip ilçesinde yer alan tarihi ve kültürel mekanlarý gezme fýrsatý bulan heyet kentin tarihi ve kültürel mekanlarýna hayran kaldý.heyet ayrýca Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle, Buhara Kültür Merkezinde ÝHL Ýlahi Korosu tarafýndan düzenlenen program ile Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý anma programý münasebetiyle Hýdýrlýk Camiinde düzenlenen programlara da katýldý.

10 HABER 10 Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP) üye üniversitelerin katýlýmýyla "Bilim ve Teknoloji Günleri (OKÜP-Tech)" isimli etkinlik düzenlendi. Etkinliðe bürokratlar ve yöneticiler, sivil toplum kuruluþu baþkanlarý ve temsilcileri, sanayici ve iþ adamlarý, akademisyenler ve öðrencilerinin yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirilen Bilim ve Teknoloji Günleri'ne Hitit Üniversitesi, Amasya, Ondokuz Mayýs, Gaziosmanpaþa, Ordu, Giresun ve Sinop Üniversiteleri katýldý. OKÜP kapsamýndaki üniversitelerin ürettikleri ve geliþtirdikleri bilim ve teknoloji içerikli projeleri sergileme olanaðý saðlamak, üniversitelerde faaliyet gösteren bilim ve teknoloji içerikli öðrenci kulüplerini bir araya getirerek güçlü bir sinerji oluþturmak ve öðrenci kulüpleri arasýnda iþ birliði ve ortak projeler yapýlmasýna olanak saðlamak amacýyla gerçekleþtirilen etkinlikte, öðrenciler tarafýndan geliþtirilen, engelliler için hayatý kolaylaþtýracak araç ve ekipmanlar, robot teknolojileri, akýllý ev sistemleri ve yazýlým teknolojileri alanýnda ürünler sergilendi. Bilim ve Teknoloji Günleri'nin açýlýþ konuþmasýný yapan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Artýk üniversitelerin emek yoðundan bilgi yoðun çalýþmaya geçmesi gerekiyor. Bizler teknolojiyi sürekli satýn alan deðil, bunlarý satan bir üniversite modeline dönüþmek zorundayýz. Bu noktada üniversite-sanayi iþ birliðinin güçlü bir þekilde kurulmasý gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor. Üniversite-sanayi iþ birliðini bir an önce hayata geçirmemiz gerekli" diye konuþarak "3. Kuþak Üniversite" olarak adlandýrýlan üniversite modeline geçilmesinin gerekliliðine vurgu yaptý. "Aktif olarak yedi üyesi bulunan, 2 yýl önce kurulmasýna raðmen çok hýzlý yol kat eden Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu (OKÜP) olarak bir araya geldik. Þu anda içinde bulunduðumuz konsorsiyum gerçekten çok büyük çalýþmalarý yapar hale geldi. Bundan sonrasýnda da hep birlikte yeni projeleri hayata geçireceðiz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, artýk her þehirde bir üniversite olduðunu ve üniversite-sanayi iþ birliðini kurmanýn da maddi ve manevi olarak zor bir süreç olduðunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, "Üniversite-sanayi iþ birliði bir kültür, bir anlayýþ ve bunun herkes tarafýndan içselleþtirilmesi þartýyla hayat bulabilecek bir oluþum. Bu tür etkinliklerle anýlmaktan dolayý çok mutluyuz. Bundan sonrasýnda Üniversitemiz ve OKÜP üniversiteleri bu bakýþ açýsýyla yoluna devam edecek" diye konuþtu. Üniversite-sanayi iþ birliði çerçevesinde üniversitenin baþta ÇTSO olmak üzere tüm paydaþlarýyla güzel bir sinerji oluþturduðunu ve baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Eðer doðru konuþlandýrýlýrsa üniversitelerin yapamayacaðý hiçbir þey yok. Bizler de ülkemize en deðerli katkýlarý üniversitelerimizle gerçekleþtireceðiz. Güzel bir etkinlik olacaðýna inanýyorum. Ýnþallah devamý da gelecektir" diyerek Bilim ve Teknoloji Günleri'nin düzenlenmesinde emeði geçen ve projeleriyle katýlým saðlayan herkese teþekkür etti. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da "Öncelikle üniversitelerimizin böyle bir platformu bir araya getirdiði için kendilerini kutluyorum. Bugün inþallah teknolojik anlamda çok deðerli projeler göreceðiz. Bizim açýmýzdan bu iþin önemli iki ayaðý var. Birincisi, iþ dünyasýnýn artýk teknolojiye yönelmesi gerekliliði. Ýkinci önemli ayak ise üniversite-sanayi iþ birliði. Çorum, sanayi anlamýnda 1960'lý yýllarda atýlým yapan ve baþta makina sektörü olmak üzere ciddi anlamda bir yerlere gelen bir il. Teknolojik ürünlerde de bu baþarýyý gösterebileceðimize ve bu alt yapýya sahip olduðumuza inanýyorum. Bu çerçevede ÇTSO, Hitit Üniversitesi ile ayný frekansý yakaladý. ÇTSO olarak Hitit Üniversitesi bütçemiz var. Yapýlacak olan etkinliklere ne kadar ölçüde destek verebileceðimizi paylar hale geldik ve yaptýðýmýz hemen hemen her etkinliðimizin çýktýsýnda artý bir þeyler alabildik" diye konuþarak etkinliðin düzenlenmesinde Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti Nisan 2015 tarihlerinde 7 üniversiteden toplam 30 projenin sergilendiði Bilim ve Teknoloji Günleri; konferanslar, teknik geziler ve Boðazkale ile Yazýlý Kaya Ören Yerleri gezilerinin ardýndan sona erdi. Özgür Eðitim Sen'den kurs eleþtirisi Özgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdar Efe, Milli Eðitim bünyesinde, birçok kiþinin haberi olamasa da, gerekli veya gereksiz birçok konuda hizmet içi eðitim/kurs düzenlendiðini dile getirerek, "Bu kurslarý çoðu zaman, öðretmenlerin istek ve ihtiyaçlarý doðrultusunda deðil, daha çok tepeden inme, fizibilite araþtýrmasý yapýlmamýþ, kursu verecek kiþiye özgü kurslar olmaktadýr. Eðitimin konusu her ne olursa olsun, çoðu zaman kursa zoraki gelenler, kursu verenlerden daha bilgili olmaktadýr" Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Mesai saatleri içerisinde, her okul bünyesinde, o okulda çalýþan ilgili öðretmenler tarafýndan verilebilecek kurslar, çoðu zaman (neredeyse her zaman) Milli Eðitim Müdürlüklerinin deðiþik kademesinde çalýþan personel veya üst kademedekilerin yakýnlarý tarafýndan, mesai saatinden sonra verilmekte, binlerce lira bu kursu verenlere aktarýlmaktadýr" diyen Serdar Efe, "Þayet bakanlýk tarafýndan, kursun mesai saatleri içinde verilmesi, verilecek kursa ücret ödenmeyeceði belirtilmiþse, okullardaki ilgili öðretmenler görevlendirilmektedir. Son olarak da, Fatih projesiyle ilgili bir dizi kurs verildiði, bu kurslara (biri hariç)sertifika da verilmediði halde, Milli Eðitim Müdürlüðünden sertifika istenmekte, sertifikasý olmayan öðretmenlerin kurslarý almamýþ sayýlacaðý ve tekrar kursa tabi tutulacaðý belirtilmektedir. Mili Eðitim Müdürlüðü, kendi verdiði kurslardan ve kurs verdiði öðretmenlerden habersizdir. Kendisi verdiði eðitimlerin ve kurs alan öðretmenlerin listesini çýkartýp, almayanlarý tespit edeceði yerde, öðretmenleri gereksiz yere sertifika telaþýna sokmaktadýr. Milli Eðitim bundan vazgeçmeli, bu kurslar iþ olsun mantýðýyla yapýlmamalý, öðretmenler kendi ihtiyaçlarý olan kurslarý kendileri seçerek bu kurslara katýlmalýdýr. Zorunlu kurs dayatmasý da bütün dayatmalar gibi insan haklarýna aykýrýdýr. Bizler de Özgür Eðitim Sen olarak, tüm dayatmalarýn karþýsýnda olduðumuzu bir kez daha ilan ediyoruz" þeklinde kaydetti. AK Parti'den ÝHL öðrencileri kermesine destek AK Parti Çorum Teþkilatý, Ýmam Hatip Lisesi kýz öðrencileri tarafýndan düzenlenen kermese katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Osman Akar ile birlikte Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi kýz öðrencileri tarafýndan düzenlenen kermese katýldý. Kermeste; Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ve Müdür Yardýmcýlarý da hazýr bulundu. Okul Müdürü Hüseyin Kýr, kýz öðrencilerin gerçekleþtirdiði bu kermesin amacýnýn yardýma muhtaç olan kiþilerin ihtiyaçlarý karþýlanmasýna bir nebze olsun katký saðlamak olduðunu ifade etti. Kýr, katkýlarýndan dolayý Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç'a ve Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým'a teþekkür etti. Kermeste konuþan Ýl Baþkaný Bekiroðlu ise, kendisinin de 93 Ýmam Hatip Lisesi mezunlarýndan olduðunu belirterek Ýmam Hatip Lisesinin gençlerin yapmýþ olduklarý bu duyarlý çalýþmanýn ve bundan sonra yapacaklarý faaliyetlerin her zaman destekçisi olduklarýný söyledi.türk milletinin yardýmsever bir millet olduðunu ifade eden Bekiroðlu, gençlerin bu davranýþýndan da son derece gurur duyduðunu açýkladý. Köse'den iktidarýn Çorum'da oylarý yüzde 41'e düþtü iddiasý MHP'den Canbek'e ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Ziyarete, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyarette, esnafýn sorunlarý ve çözümüne iliþkin konularda fikir alýþveriþinde bulunuldu. MHP basýn biriminden konu ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarette konuþan Sami Çam, marketler zincirinin Çorum'da esnafý bitirmeye yönelik politikalar izlediðini ve Çorum'un bu sorunlar karþýsýnda git gide fakirleþtiðini kaydetti.esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek de, ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getirerek MHP'ye seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. CHP Çorum Ýl Örgütü yaklaþan genel seçimler öncesi çalýþmalarýna devam ediyor. Alaca, Boðazkale ve Sungurlu ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP heyeti seçimlerde destek istedi. Çalýþmalara CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Milletvekili Adaylarý Tufan Köse, Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz il yönetim kurulu üyeleri, kadýn kollarý ve gençlik kollarý üyeleriyle birlikte çok sayýda partili katýldý. CHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyaretlerde konuþan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, "Bizim açýkladýðýmýz program Türkiye bütçesinin yüzde 2,5'ine tekabül ediyor biz tamamen gerçekçi, özgürlükçü halktan yana biz CHP olarak birlikte üretip birlikte paylaþalým diyoruz" CHP Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Tufan Köse ise konuþmasýnda "Biz ülkemizin birlik ve beraberliðinden yanayýz mevcut iktidar artýk ülkeyi yönetemiyor. Ve oylarý giderek eriyor en son çýkan bir ankette iktidar partisinin oylarý Çorum'da yüzde 41'e kadar düþmüþ bu demektir ki ülkemizde CHP iktidarý yakýn" Köse'nin ardýndan bir deðerlendirme de bulunan CHP Çorum 2. sýra Milletvekili adayý Muharrem Bozdoðan da "Ben ülkemizin durumunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Milli takýmýmýz baþarýsýz olduðunda milli takýmý deðiþtirmiyoruz teknik direktörü deðiþtiriyoruz. Ülkenin Baþbakanýný teknik direktör sayarsak artýk baþarýsýz sonuçlar can sýkýyor bu teknik direktörü deðiþtirmenin zamaný geldi. Çorum son 3 dönemdir iktidar partisine her þeyi verdi iktidar partisi Çorum'a hiç bir þey vermedi. Gelin bize destek olun ülkemizde refah seviyesini yükseltelim hep birlikte ülkeyi kuran parti olarak sizlerden bir kez daha destek istiyoruz" ifadelerini kullandý. Çorum 3. sýra Milletvekili adayý Dinçer Solmaz ise "Ülkemizin CHP iktidarýna ihtiyaç doðmuþtur bunu gerçekleþtirmek için çalýþmalarýmýzý örgütlerimizle birlikte yürüteceðiz. Ülkemizde birlik ve beraberliði saðlamak için tüm yurttaþlarýmýzý CHP'ye oy vermeye destek vermeye davet ediyoruz" þeklinde kaydetti.

11 2 AÐUS- 28 NÝSAN 2015 SALI HABER 11 Umutla baþlayan yolculuk onlarý 'iþ sahibi' yaptý Ýlim Yayma'dan Þanlýurfa ve Kahramanmaraþ turu Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlýðý 2014 Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýn da hazýrladýðý "81 Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor" projesi kapsamýnda Þanlýurfa ve Kahramanmaraþ'ý gezdi. Proje Koordinatörü Faruk Özyýlmaz yaptýðý açýklamada "81 Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor" isimli proje hakkýnda bilgiler verdi. Ýlk olarak 25 Nisan 2015 Cumartesi günü Þanlýurfa'yý ziyaret ettiklerini kaydeden Özyýlmaz, "Kendi kendini kurtaran kutsal þehir olarak da bilinen Þanlýurfa'da katýlýmcý gençlere öncelikle Tarihçi - Eðitimci Bülent Öztürk tarafýndan Þanlýurfa'nýn kurtuluþ zaferi, bu zaferin kazanýlmasýnda Mustafa Kemal Paþa'nýn yönlendirici emir ve talimatlarýnýn önemi, anlatýldý. Þanlýurfa'da Balýklý göl, Eski þehir, Göbekli tepe, Harran, Hz. Ýbrahim camii, 2.Kýlýçaslan Türbesi ve Urfa kalesi gezildi. 25 Nisan 2015 Cumartesi akþamý ise Kahramanmaraþ iline geçildi. Kahramanmaraþ' ta konaklama yerinde katýlýmcý gençlere Kahramanmaraþ'ýn milli mücadele döneminde göstermiþ olduðu baþarý ve kurtuluþ zaferi anlatýldý. Katýlýmcýlar, ertesi gün bu ön bilgiler ýþýðýnda Kahramanmaraþ Ulu Camii'ni ve Kahramanmaraþ kalesini ziyaret ederek Sütçü Ýmam'ýn iþaret ettiði kaleyi "Kalesinde bayraðý dalgalanmayan ülkede Cuma namazý kýlýnmaz" diyerek iþgalcilerin Bayraðý'nýn inmesi için verilen mücadeleyi ve mücadelenin gerekliliðini þartlarý ve konumlarý anlayarak öðrenmiþ oldular. Kahramanmaraþ' ta kale ziyaret edildikten sonra Kahramanmaraþ Müzesi, tarihi kapalý çarþýsý ve Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde yapýlan üçüncü büyük camiisi olan Abdülhamit Han Külliyesi ziyaret edildi. Kahramanmaraþ gezisi dönüþünde ise Afþin ilçesinde bulunan yedi uyurlar olarakta bilinen Ashab-ý Kehf Maðarasý ziyaret edildi" Özyýlmaz, baþta projeye destek veren Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na ve Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Mehmet Karadað ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Aktif Öðrenciler Kongresi'ne ilgi yüksek oldu Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Ýtalya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan baþta olmak üzere yurt içinden ve yurt dýþýndan toplam 3 bin 179 baþvurunun yapýldýðý III. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi yapýldý. Rektörlük konferans salonunda saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan kongre, Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Ahmet Recep Ceylan, Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði Baþkaný Semih Kýzýldað, Aktif Yaþam Kulüp Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn konuþmalarý ile devam etti. Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Ahmet Recep Ceylan ve Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði Baþkaný Semih Kýzýldað, desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Alkan'a, göstermiþ olduðu yakýnlýktan dolay Doç. Dr. Hakyemez'e ve ekip arkadaþlarýna teþekkür ederek eðlenceli bir etkinlik olmasýný dilediler. Aktif Yaþam Kulübü Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez yaptýðý konuþmada Aktif Yaþam Kulübü'nün gerçekleþtirdiði çalýþmalara iliþkin bilgi vererek Ulusal Aktif Öðrenciler kongresinin bu sene uluslararasý boyutta gerçekleþtirildiðini belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn önerileri ve teþvikiyle kongrelerinin uluslararasý boyut kazandýðýna dikkat çeken Doç. Dr. Hakyemez, desteklerinden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti.rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da "Böylesi güzel etkinlikte sizlerle bir arada olmak benim için mutluluk kaynaðý" diyerek öðrencilerin alanlarýnda en iyi þekilde yetiþmeleri için güçleri yettiði oranda gayret sarf ettiklerini ifade etti. "Öðrencilerimize çok yakýndan ve gönülden destek veriyoruz" ifadeleri ile sözlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilerin kalite güvence sistemleri, akreditasyon sistemleri, Mevlana, Erasmus gibi uluslararasý programlardan yararlanmalarýný ve özellikle yurt dýþý da dahil olmak üzere bildiri sunmalarý amacýyla pek çok alanda desteklediklerini belirtti.dünyada en önemli þeyin yetiþmiþ insan gücü olduðuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, sözlerine "Bu hususa kalpten inanarak öðrencilerimizi gücümüz yettiðince en iyi þekilde yetiþtirmeye gayret ediyoruz" Öðrencilerin eðitsel faaliyetleri beraberinde sosyalleþmelerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Alkan, bu bilinçten hareketle düzenli ve sistematik bir yapý içerisinde konulara yaklaþan öðrenci kulüplere gerekli katkýnýn en üst seviyede saðlandýðýný açýkladý. Öðrenci kulüplerinin öðrencilere birlikte çalýþma, ortak bir hedefe yönelme ve problem çözme becerilerini eþ zamanlý olarak geliþtirildiðine inandýðýný ve bu mantýktan hareketle de güçleri yettiði oranda kulüplere destek saðlandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilerden yaþadýðý toplumla iç içe olmalarýný ve toplumsal problemlerde çözümün bir parçasý olmalarýný istedi.dünyanýn globalleþtiðine dikkat çekerek "Sýnýrlarý her geçen gün yok olan bu dünyanýn gereksinimlerini yerine getirmeliyiz" diyen Rektör Alkan, III. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi'nde kurulacak iyi diyaloglarýn farklý alanlarda iþbirliklerinin yapýlmasýna ve güzel çýktýlarýn alýnmasýna vesile olmasý dileklerini ileterek etkinliðin gerçekleþtirilmesine katký saðlayanlara teþekkür etti ve tüm katýlýmcýlara baþarýlar diledi. Kongrenin ilk oturumu Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirildi. Birinci oturumda Ezgi Koç "Kadýna Þiddet", Serdar Karanfil "Psikolojik Taciz / Mobbing" ve Ali Korkmaz "Din ve Felsefe" konularýndaki bildirilerini sundular. 3 gün süren kongrenin ilk iki gününde 9 ayrý oturumda Türkiye ve dünya ile ilgili konular hakkýnda bildiriler sunulurken, üçüncü günde ise katýlýmcýlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlik kapsamýnda gezi programlarý düzenlendi. "Sokaktan Haber Var" projesi kapsamýnda yepyeni bir hayata 'merhaba' diyen gençler ve Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soðukpýnar, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na teþekkür etti. Türkoðlu, "Bu projenin baþarýyla tamamlanmasý, diðer proje sahiplerince rol model olarak alýnmalý" Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soðukpýnar ve 'Sokaktan Haber Var' Projesi kapsamýnda eðitimlerini baþarýyla tamamlayarak, Samsun'daki birçok medya kuruluþlarýnda ve özel sektör kurumlarýnda çalýþma hayatýna 'merhaba' diyen öðrenciler, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na teþekkür ziyaretinde bulundu. YEDAÞ basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nün öncülüðünde baþlatýlan ve kamu kurum ve kuruluþlarýn iþbirliði ile YEDAÞ'ýn da Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projesi kapsamýnda desteklediði "Sokaktan Haber Var" Projesi'nin amacýna ulaþtýðýný kaydeden Denetimli Serbestlik Müdürü Soðukpýnar, "Bir umutla çýktýðýmýz yolculuðumuzda, baþarýlý olduk ve umutlarýmýz, hayallerimiz gerçek oldu" YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu ise, "Bu projede önemli olan gençlere olan 'topluma kazandýrýlmasý zor' bakýþ açýsýný yok edebilmekti. Sizler bunu baþardýnýz. Proje süresince birçok algýnýn üstesinden geldiniz ve mücadelenizi takdirle karþýlýyorum" diye konuþtu. -"HAYALLERÝMÝZ GERÇEK OLDU"- Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soðukpýnar, yükümlüleri topluma kazandýrmak, hayata uyumunu kolaylaþtýrmak ve toplumun onlara karþý bakýþ açýsýný deðiþtirmek için planladýðýmýz "Sokaktan Haber Var" Projesi'nin ilk adýmlarýmýzý attýðýmýzda, "Ýlk zamanlar oldukça sancýlý süreçler yaþadýk. Bizler için bir hayli zor yolculuk oldu. Ancak, 'Bir kiþi de olsa bu projenin amacýna ulaþtýracaðýz' dedik. Zamanla baktýk ki, bir deðil, kitleler projenin peþine takýldý. Bir umutla çýktýðýmýz yolculuðumuzda baþarýlý olduk ve umutlarýmýz, hayallerimiz gerçek oldu. Samsun'daki usta gazeteciler ve profesyonel fotoðrafçýlarca, gençlerimiz 40 saatlik haber yazma teknikleri ve 15'þer saat fotoðraf çekme eðitimlerinden baþarýyla geçti. Proje sonunda ise öðrencilerimiz, Samsun'daki medya kuruluþlarýnda ve özel sektör kurumlarýnda istihdam edilirken, bir kaç tanesi de kendi iþyerlerini açarak, çalýþma hayatýna 'merhaba' Bu projeden baþarýyla ve alnýmýzýn akýyla çýktýðýmýz için hem gençlerimizle hem de proje kapsamýnda bir çok fedakarlýk gösteren mesai arkadaþlarýmýzla gurur duyuyorum" -"GENÇLERÝMÝZÝ KAZANDIK"- Ziyaretten dolayý memnuniyeti dile getiren YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Serdar Efe Özgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdar Efe son açýklanan MEB Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði ile yeni bir gündem oluþturulduðunu belirterek, "Sistemin yaþadýðý köklü ve yapýsal sorunlar yürürlüðe konulan lokal ve palyatif tedbirlerle iyice içinden çýkýlmaz bir hale sokuluyor. Modern devletin baþlangýcýndan itibaren devasa bir yapý oluþturan bürokrasinin en temel vasfý "rasyonellik" olarak tanýmlanmýþtý. Bu da uygulanacak her kamu politikasýnýn neden-sonuç zinciri içerisinde ele alýnarak hayata geçirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Rotasyon uygulamasýnýn gerekçeleri ile yapýlan düzenlemelerin sýkýntýyý gidermesi ve nihai amaç olarak eðitim sistemini iyileþtirmeye dönük ne tür bir fayda temin edeceði tartýþmalýdýr. Öncelikle MEB'in yaptýðý bu düzenlemeyi mümkün kýlan gerekçesi nedir? Bu gerekçe hangi veriler, araþtýrmalar, analizler sonucunda tespit edilmiþtir? Uygulanacak yeni düzenleme ile ne tür bir iyileþme beklenmektedir? Hangi sorunlarý çözecektir? Amaç ile aracýn uygunluðu nasýl tespit edilmiþtir? Bütün bu sorular hava da aslý durmaktadýr. Geniþ ölçekli bir analize dayandýrýlmadan hayata geçirilen bu uygulama ile sorunlar derinleþtirilecek, muhtemelen çok kýsmi düzeyde bir öðretmen yer deðiþtirmeye ve baðlý olarak sosyal ve ekonomik maðduriyetlere uðrayacaktýr" Rotasyona gerekçe olarak öne sürülen genç öðretmenlere merkez okullarýnda yer Soðukpýnar'ýn, YEDAÞ olarak projeyi desteklemeleri konusunda yaptýðý teklifi hiç düþünmeden kabul ettiklerini belirterek, "Projedeki paydaþlarýn yön birliði ile oluþan sinerji, YEDAÞ'ýn da sosyal sorumluluða olan bakýþ açýsý, birçok algýyý deðiþmesine neden olacak bir projeyi hayata geçirdi. YEDAÞ'ýn 'sürdürülebilir' yönetim modelinin bu proje için rol model olacaðý inancýný taþýyarak, bu projeyi desteklememizi isteyen Canan Haným'a ve mesai arkadaþlarýna teþekkür ediyorum" Türkoðlu, "Proje sürecinde kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra özel sektör temsilcileri, paydaþlýk örneði sergiledi. Projeye ilk bakýldýðýnda bu gençlerin, bir daha topluma kazandýrýlmasý zor görünüyordu ve böyle bir algý vardý. Bu noktada paydaþlýk ön plana çýktý ve bu algýyý yok edilmesi için örnek bir mücadele baþladý. Sonuçta kazanan Samsun oldu, bu gençlerimiz oldu. Þu anda hepsi birer iþ sahibi ve hayatlarý eskiye oranla çok farklý. Deðiþimlerini, hayata olan bakýþ açýlarýndan görebiliyorsunuz" diye konuþtu. "Þehir dinamiklerinin, taþýn altýna elini koymasý halinde Samsun'da yapýlmasý zor hiçbir þey yok" diyen Türkoðlu, "Paydaþlarýný doðru belirlemek, sürdürülebilirliðin için çok önemli. Bu projenin baþarýyla tamamlanmasý, diðer proje sahiplerince rol model olarak alýnmalý" -"ARTIK SORUMLULUK SAHÝBÝYÝZ"- YEDAÞ'ýn projeye vermiþ olduðu desteklerden dolayý teþekkür eden Denetimli Serbestlik Müdürü Soðukpýnar, "Proje için YE- DAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret ettiðimizde, çok olumlu bir enerji aldýk. Projeyi anlattýk, desteklerini istedik. Kendisi de projeyi bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüðünü belirterek, projenin tamamlanmasý sürecine kadar yanýmýzda oldu. Baþta Genel Müdür Türkoðlu'na ve YEDAÞ ailesine teþekkür ediyoruz" Eðitimlerden baþarýyla geçen ve iþ hayatýna baþlayan öðrenciler ise, "Bizlerin de ilk projeye baþlarken, umudumuz yoktu. Ancak gördüðümüz eðitimler, bizlere yepyeni bir hayatýn baþlangýcý oldu. Sosyalleþtik, arkadaþ ortamlarýmýz deðiþti. Yeni insanlar tanýdýk. Sonra çalýþmaya baþladýk. Evden iþe, iþten eve gider durumdayýz. Zamanla sorumluluk sahibi olduðumuzu anladýk. Aslýnda istediðimiz hayat buydu. Bizlere bu fýrsatý veren tüm büyüklerimize teþekkür ediyoruz" diye konuþtular. "Sokaktan Haber Var" projesinin, Samsun'da ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ve 9 kurumun paydaþ olduðu 'Karanlýktan Aydýnlýða Çýkmanýn Tam Zamaný' adlý projeye rol model olduðunun altýný çizen Soðukpýnar, "Yine bu proje, 15 yaþ üstü örgün eðitim dýþýnda kalan madde baðýmlýsý, suça yönelmiþ alt sosyoekonomik düzeye sahip gençlerin, toplum içinde iletiþim kurabilmelerini, saðlýklý yaþam konusunda bilinçlerini artýrmalarýný ve meslek sahibi olmalarýný saðlayacak bir proje. Samsun'da ilk adýmý bizlerin attýðý ve diðer kurumlarca da projemizin rol model olarak alýnmasý, bizlerin doðru bir projeye imza attýðýmýzý gösteriyor. Bu proje kapsamýnda da Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüðü olarak, üzerimize büyük görev düþüyor" diye konuþtu. Rotasyonla eðitimin sorunlarý aþýlamaz açýlmasý ve kýdemi olan öðretmenlerin emekli olacaðý gerekçelerinin izaha muhtaç olduðunu kaydeden Efe, "Öðretmenlerin atama ve yer deðiþtirme prosedürü bilindiði gibi hizmet puanlarý üzerinden yapýlmakta olup doðasý gereði kýdemli olanlarýn merkezde kümelenmesi doðal bir durumdur. Kýdemi artan öðretmenlerin taþrada, kenar bölgelerde çalýþma beklentisi baþlý baþýna sýkýntýlý, sakýncalý ve gerçekliðe uygun deðildir. Ýkincisi rotasyona uðrayacak öðretmenlerin salt yer deðiþikliði üzerinden performanslarýnýn artacaðýna iliþkin önümüzde anlamlý hiçbir veri bulunmamaktadýr. Türkiye'de tam tersine eðitim sisteminde yer deðiþikliði üzerinden yaþanan sorun özellikle Doðu ve taþrada öðretmenlerin belirli süre kalmamasýnýn yarattýðý problemdir. Bu problemi giderecek, iyileþtirecek uygulama ise kesinlikle rotasyon uygulamasý olamaz. Baþka ekonomik ve sosyal politikalarýn devreye sokulmasýný gerektirmektedir. Üçüncüsü kýdemli olanlarýn rotasyon baskýsý üzerinden emekli olacaklarý ve sistemde yer açýlacaðý beklentisi de çarpýk bir okumaya dayanmaktadýr. Türkiye'de emeklilik sisteminin çalýþanlar tarafýndan tercih edilmemesinin en temel nedeni mali ve özlük haklarýn geri olmasýyla ilgilidir. Yani merkezde çalýþan öðretmenler "iki eli yaðda iki eli balda" bir yaþantý sürdürdüklerinden deðil aileleri, çocuklarý ile oluþturduklarý yerleþik düzen dolayýsýyla yer deðiþtirmemeyi seçmektedirler. Emekli olmalarý ancak söz konusu durumlarýnda yapýlacak iyileþtirmeler ile mümkün olabilir. Diðer taraftan yapýlacak düzenleme ile þehir merkezlerinde bir þekilde düzen oluþturmuþ, ev almýþ, çocuklarýný okula göndermiþ, anne-babalarýna yakýn olmayý seçmiþ, pek çok insaný bireysel yaþantýlarýnýn dýþýna uzanacak þekilde sosyal çevrelerini de rahatsýz ve maðdur edecek sýkýntýlara neden olacaktýr. Bakanlýk eliyle modern bir tehcir uygulamasý olan rotasyonun rasyonel bir temeli bulunmadýðý gibi bürokrasinin rasyonellikten uzak keyfiliðinin önümüze çýkardýðý "laf ola beri gele" bir düzenlemedir. Ayný yönetmelikte aday öðretmenlerin durumuna iliþkin yapýlan düzenleme de keyfiliðe kapý aralayan niteliktedir. Yukarýda belirtildiði gibi bir uygulamanýn mantýðýnýn olmasý, makul ve kabul edilebilir gerekçelere dayandýrýlmasý zaruridir. Yýllardýr uygulana gelen aday öðretmen uygulamasý hangi sorunlarý doðurmuþtur? MEB bu sýkýntýlarý hangi platformlarda dile getirmiþtir? Kaþif bir eda ile "Buldum!" þeklinde sorun tespit eden ve çözüm üreten bu zihin sorun üretmekten baþka bir þey yapamaz. Yeni uygulama ile aday öðretmenlerin yazýlý ve sözlü sýnav sonuçlarýna göre valilerce atanacaðý belirtilmektedir. Sýnavda baþarýlý olamayan aday öðretmenler baþka bir eðitim kurumunda yeniden performans deðerlendirmesine ve sýnava tabi tutularak ya unvan kazanacaklar ya da memuriyetle iliþikleri kesilecek denilmektedir. Eðitim sisteminin kýdemli çalýþanlarýnýn rotasyonla aday öðretmenlerin ise her türlü istismara açýk sözlü deðerlendirmelerle keyfiliðe, maðduriyete atýlmalarý asla kabul edilemez. Özgür Eðitim Sen olarak eðitim sisteminin sorunlarýnýn bakanlýk bürokrasinin keyfi, istismara dönük uygulamalarýna gerekçe olarak yeni sorunlarýn üretilmesi için kullanýlmasýný asla kabul etmiyoruz. Bu açýdan MEB'i önce ciddiyete sonra da ahlak, liyakat ve adalet ilkelerinin zemin olduðu kolektif akla ve mantýða davet ediyoruz" þeklinde kaydetti.

12 Belediyespor, hazýrlýklara baþlýyor 28 NÝSAN 2015 SALI Ligin 33.haftasýnda kendi sahasýnda Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla baþlayacak. 32.haftayý deplasmanda aldýðý 1 puanla kapatan ve Play-Off yolunda büyük yara alan Kýrmýzý-Siyahlýlar hafta sonu Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu Stadýnda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý tek antrenmanla baþlayacak. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda gerçekleþtirilecek antrenman saat 14.30'da baþlayacak. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal "2'de 2 yapmamýz lazým" Ligde 32.hafta maçýnda Gaziosmanpaþaspor ile deplasmanda berabere kalan ve Play-Off þansýný sýkýntýya sokan Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal geride kalan maçlarý kazanmaktan baþka çarelerinin kalmadýðýný söyledi. Gaziosmanpaþaspor karþýsýnda beklenmedik bir sonuç aldýklarýný belirten Ýncedal, puan kaybetme þanslarýný da Gaziosmanpaþa maçýyla yitirdiklerini söyledi. Ýncedal " geçtiðimiz hjafta deplasmanda Gaziosmanpaþaspor ile beklediðimizden daha da zor bir maç oynadýk. Bu maçýn zor geçeceðini biliyorduk ancak ligde hiçbir iddiasý bulunmayan bir takýmýn bizi bu kadar çok zorlamasýný beklemiyorduk. Neticede sahada 2 puan býraktýk. Ýstemediðimiz hesabýmýzda olmayan bir puan kaybý yaþadýk. Bundan sonra geride kalan 2 maçta puan kaybetme þansýmýz kalmadý. 2 maçýmýzý da kazanarak Play- Off'a yükselmek istiyoruz. Savunmamýz Gaizosmanpaþa maçýnda yaptýðý hatalarý aðýr ödedik. Savunma arkasýna atýlan pozisyonlarda rakip tehlike oluþturdu ve goller buldu. Kalemizde gördüðümüz gollere karþýlýk verebildik ama galibiyet golünü atamadýk. Hakeminde maçýn sonucuna etki eden kararlarý vardý. Osman'ýn düþmesi sonucu topun ele çarpmasýna penaltý veren hakem bizim net penaltý pozisyonlarýmýzda devam kararý verdi. Bazý ikili mücadelelerde de takdir hakkýný hep rakipten yana kullandý. Bu tür bahanelerin arkasýna sýðýnmak istemiyoruz ancak hakemler yüzünden kaybettiðimiz puanlar canýmýzý çok yaktý. Þimdi deyim yerindeyse kendi göbeðimizi kendimiz keseceðiz. Son 2 maçýmýzdan da galibiyetlerle ayrýlýp Play-Off'a oradan da 2.Lig'e çýkmak istiyoruz. Hafta sonu oynayacaðýmýz Darýca Gençler maçýnda taraftarlarýmýzýn bizlere destek vermesini istiyoruz" Yasin Yücel Engin Ayan U14'lerin bir ayaðý da Çorum'da U14 Türkiye Þampiyonasý 1.Kademe Maçlarýnýn bir ayaðýnýn da Çorum'da yapýlacaðý duyruldu. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan temsilcilik sitesinden yaptýðý açýklamada " Sezonu U14 Türkiye Þampiyonasý Birinci Kademe müsabakalarý 65 ilden 107 takýmýn katýlýmý ile 6 takýmlý 17 grupta ve 5 takýmlý 1 grupta olmak üzere toplam 18 grup merkezinde Mayýs 2015 tarihlerinde oynanacak. U14 Türkiye Þampiyonasý 2.kademe müsabakalarý 1.kademe gruplarýnda birinci olan 18 takýmýn katýlýmýyla 4 grup merkezinde, final müsabakalarý ise ikinci kademe grup birincisi olan 4 takýmýn katýlýmýyla oynanacak. Ýlimizde Oynanacak olan U14 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe Müsabakalarýna Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Trabzon ve Yozgat Ýllerinin temsilcileri katýlacak" ifadelerini kullandý. Spor Servisi Mimar Sinan ve Özel Ýdare gruplarda ter dökecek Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan U14 Ligini ilk 2 sýrada tamamlayan Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor ve Mimar Sinan Gençlikspor'un U14 Türkiye Þampiyonasý 1.Kademe maçlarýný oynayacaklarý grup merkezleri belli olduðunu belirtti. Futbol Ýl Temsilciliði'nden yapýlan açýklamada "07-10 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda oynanacak olan Sezonu U14 Türkiye Þampiyonasý Birinci Kademe müsabakalarýnýn yapýlacaðý iller Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan açýklandý. Ýlimizde yapýlan U14 Ligi müsabakalarý sonunda Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor birinci, Mimar Sinan Gençlikspor Ligi 2. bitirerek U14 Türkiye Þampiyonasý müsabakalarýna katýlmaya hak kazanmýþlardý. Ýlimiz takýmlarýnýn yer aldýðý Ordu ve Bartýn grup merkezinde hangi takýmýmýzýn gideceðini belirlemek üzere Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor'u temsilen Ahmet Tüzün, Mimar Sinan Gençlikspor kulübünün Temsilen de Oðuzhan Arslan 26 Nisan Pazar günü saat de bir araya geldiler. Mimar Sinan Gençlikspor Kulübü yöneticisi Oðuzhan Arslan Ligi 1. olarak bitiren Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor'un istediði yere gitmesini söyleyerek büyük bir kulüp dayanýþmasý gösterdi ve Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor Ordu'ya gitmek istediðini söyledi ve Oðuzhan Arslan'da Batýn'a gitmeyi kura çekmeden kabul etti. 2 Kulübün yöneticisi ile yapýlan tutanak T.F.F. ye gönderildi Mayýs 2015 Tarihleri arasýnda yapýlacak olan U14 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe müsabakalarýna katýlacak olan her iki kulübümüze de baþarýlar dileriz" ifadelerine yer verildi. Spor Servisi Osmancýk'ta büyük sevinç Play-Off tarihleri ve statüsü belirlendi Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) terfi maçýnda Ulukavakspor ile karþýlaþan ve rakibini yenerek BAL'a yükselen Osmancýkspor taraftarlarýyla sevinci doyasýya yaþadý.1 Nolu sahada oynanan maçta rakibi Ulukavakspor'u 2-1 yenen ve gelecek sezon BAL'da Çorum'u temsil edecek olan Osmancýkspor'da taraftarlar ilçede futbolcularý karþýladý. Osmancýk'tan gelerek futbolcularýna destek veren taraftarlarýn konvoy halinde ilçeye kadar eþlik ettiði Osmancýkspor'a ilçe halký sahip çýktý ve BAL'a çýkmanýn sevincini doyasýya yaþadý. Meþale ve konfetilerle futbolcularý ilçe merkezinde karþýlayan taraftarlar futbolcularla geç saatlere kadar doyasýya eðlendiler. Spor Servisi Türkiye Futbol Federasyonu, Sezonu Spor Toto 3. Lig Play-Off müsabaka tarihlerini belirledi. Spor Toto 3. Lig'de ise Play-off takvimi ve statüsü þöyle: Play-Off'larda, her grupta grubunu 2. sýrada bitiren takým 5. sýrada bitiren takýmla, 3. sýrada bitiren takým ise 4. sýrada bitiren takým ile çift maç eleme usulüne göre eþleþirler. Ýlk müsabakalar 4. ve 5. Takýmlarýn sahasýnda oynanýr. (5) Bu maddenin 4. fýkrasýnda belirtilen müsabakalarda kazanan takýmlar tek maç eleme usulüne göre final müsabakasý oynarlar. Her grupta ayrý ayrý oynanan playoff müsabakalarý sonunda finalde kazanan takýmlar (toplam 3 takým) Spor Toto 2. Ligine yükselirler. (6) Play Off Müsabakalarýnda, galibiyet sayýlarýnýn eþit olmasý halinde ikili averaj göz önüne alýnýr ve rakip takýmýn sahasýnda daha fazla gol atan takým tur atlar. Bu durumda da tur atlayan takým belirlenemiyorsa (iki takýmýn da evinde ve rakip takým sahasýnda attýðý gol sayýsý eþit ise), ikinci müsabakada on beþer dakikalýk iki uzatma devresi oynanýr. Uzatma devrelerinde gol atýlamazsa, kazanan takým penaltý noktasýndan yapýlacak vuruþlar sonucunda belirlenir. Uzatma süresi içerisinde eðer takýmlar eþit sayýda gol atarlarsa, rakip sahada atýlan gol adedi fazla olan takým, yani misafir takým tur atlar ve penaltý atýþlarý yapýlmaz. (7) Final müsabakasýnýn normal süresi berabere sonuçlandýðý takdirde, on beþer dakikalýk iki uzatma devresi oynanýr. Uzatma devresinde gol atýlamazsa, kazanan takým penaltý noktasýndan yapýlacak vuruþlar sonucunda belirlenir.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DAMLA PROJESİ HATAY PROGRAMI HAKKINDA BASINDA ÇIKAN HABERLER

DAMLA PROJESİ HATAY PROGRAMI HAKKINDA BASINDA ÇIKAN HABERLER DAMLA PROJESİ HATAY PROGRAMI HAKKINDA BASINDA ÇIKAN HABERLER "DAMLA" HATAY DA GÖNÜLLERE DOLUYOR Gençlik ve Spor Bakanlığı nın sosyal sorumluluk projelerinden "Damla Projesi" kapsamında gönüllü gençler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun "Tarafsýz" Cumhurbaþkaný Erdoðan, muhalefeti eleþtirdi Tarafsýz" Cumhurbaþkaný olacaðýna yemin eden Erdoðan, Siirt'te muhalefeti adeta topa tuttu. Erdoðan'ýn bu çýkýþlarý, Davutoðlu'ndan memnun deðil mi

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

5 TE. huzurunu düþünüyoruz MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı