Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas"

Transkript

1 Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek amacýyla hayata geçirilen Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara projesi baþladý. * HABERÝ 5 DE Çorum da Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara projesi baþladý. STK lar Rektör Alkan a taleplerini aktardý. Rektör STK lara bilgi verdi Hitit Üniversitesi Rekötrü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 100 e yakýn dernek ve vakýf temsilcisiyle bir araya geldi. Toplantýda üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmeler yapýldý,,ileriye dönük projeksiyonlar hususunda bilgi alýþ veriþinde bulunuldu. * HABERÝ 4 DE TECRÜBELÝ ÝÇÝNÝZDEN BÝRÝ ÇORUM Dr. Fatih TUNCEL Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK PARTÝ Çorum Milletvekili Aday Adayý (Ç.HAK:2403) 4 EYLÜL 2015 CUMA 55 milyonluk katý atýk düzenli depolama projesinin inþaat ihalesi yapýldý Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Agah Kafkas Katý atýk düzenli depolama projesinin inþaat ihalesi geçtiðimiz Salý günü yapýldý. geliyor * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü AK Parti Çorum eski Milletvekili ve MKYK Üyesi Saðlýk eski Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 1 Kasým da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri nde Çorum milletvekili aday adayý oldu. Kafkas, adaylýk baþvurusunu AK Parti Genel Merkezi ne yaptý. Aile Ýçi Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi hizmette Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Arif Çamiçi, Çorum a Aile Ýçi Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi kurulduðunu açýkladý. * HABERÝ 8 DE * HABERÝ 3 DE Çorum Belediyeler Çevre Birliði ne üye olan ilçe belediyeler bu proje ile vahþi depolamadan düzenli depolama sistemine geçecek. Arif Çamiçi Özel Ýdare çiftlik deðil AK Parti Ortaköy Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Çelik, Ýl Özel Ýdaresi nde görev yapanlarýn kamu imkanlarýný israf etmeden hizmet etmeleri gerektiðini söyledi. * HABERÝ 8 DE Mustafa Çelik * SAYFA 12 DE MHP yöneticileri, parti büyükleriyle istiþare etti Milliyetçi Hareket Partisi istiþare toplantýsý düzenledi. MHP'den yapýlan açýklamaya göre, 1 Kasým'da yapýlacak milletvekilliði genel seçimleri öncesinde teþkilatýn emektarlarý ve parti büyükleri Sera Otel'de bir araya gelerek seçim startýný verdi. * HABERÝ 7 DE AK Parti, SP-BBP ittifak yapmalý SP Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, Türkiye ve memleket açýsýndan AK Parti SP-BBP kurulmasýnýn ittifakýnýn olumlu bir geliþme olacaðýný söyledi. * HABERÝ 3 DE Adnan Cýdýk Argut tan sert tepki BBP Ýl Disiplin Kurulu Baþkaný Nihat Argut, yaygýn medyada yer alan 'Kabinede Muhsin Baþkan Ýzi' baþlýklý haberlere tepki gösterdi. MHP Teþkilatlarý parti büyükleri ile görüþ alýþveriþinde bulundu. * HABERÝ 7 DE Nihat Argut

2 2 CUMA 4 EYLÜL milyonluk dev ihale Katý atýk düzenli depolama projesire tesislerle gaz üretimi sonrasý elektrik üretinin inþaat ihalesi geçtiðimiz Salý günü mine de geçeceðiz. Ayrýca tesiste evsel ve yapýldý. bahçe atýklarýndan gübre üretebilecek. Projeyle ilgili açýklamada bulunan HAÞERE OLUÞUMU AZALACAK Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, katý Vahþi depolama bölgeleri haþerenin atýk projesinin inþaat yapým ihalesinin oluþma noktalarýndan biri olduðu için Katý yapýldýðýný ifade ederek, ihaleye 4 firatýk Projesi ile bunun da önüne geçmiþ olacamanýn katýldýðýný, Çorum Belediyeðýz. Düzenli depolama sistemi ile çöplerin si'nden de temsilcilerin bulunduðu AB üzeri kapatýlacak ve haþere oluþumu böylece ve Çevre Bakanlýðý temsilcilerinden buralarda son bulacak. Depolama alanýndan oluþan komisyonun ihalenin deðerlensýzan sular için arýtma tesisi yapýlacak. Merdirmesine devam ettiðini belirtti. kez ve ilçelerde yapýlacak bu çalýþma ile çevre, doða ve yer altý sularý korunmuþ olacak. Çorum Belediyesi'nin yatýrým alanlarýndan birinin de çevre temizliðimuzaffer Külcü KATI ATIK TESÝSÝ ÝLÇELER ÝLE ne ait yatýrým olduðunu ve bunun için 6 BÝRLÝKTE KULLANILACAK yýldýr çok önemli projelere imza attýklarýný kaydeden Çorum Belediyeler Çevre Birliði ne üye olan ilçe Baþkan Külcü, Belediye olarak yaptýklarý yatýrýmlarda belediyeler bu proje ile vahþi depolamadan düzenli deçorum'un temiz þehir özelliðini koruduklarýný ve bu polama sistemine geçecek. Ayrýþtýrma sistemi ile çöpler özelliði daha ileri bir noktaya taþýmak istediklerini ifaayrýþtýrýlacak. Bu sayede çöplerin çevreye zararý engelde etti. lenecek ve ekonomiye kazandýrýlmýþ olacak. Birliðe Çevre yatýrýmlarý arasýnda rüzgâr enerji projesi, üye ilçelerdeki çöpler için Laçin, Ýskilip, Alaca ve Sunatýk pil ve atýk yað toplama projesi, çöp bidonlarýnýn gurlu ilçelerinde olmak üzere dört adet transfer istasyokaldýrýlarak yerine çöp konteynýrlarýnýn konmasý ve bazý caddelerde çöplerin yer altýna alýnmasý olduðunu nu kurulacak, týrlar vasýtasý ile çöpler merkeze taþýnasöyleyen Baþkan Külcü, Çorum Belediyesi nin çevre cak. Çorum merkezdeki ve ilçelerdeki mevcut vahþi temizliði kapsamýnda þehre kazandýrdýðý projelerin baçöp depolama alanlarý rehabilite edilerek kapatýlacak. zýlarý diðer illerimiz tarafýndan örnek alýndý. Yurt dýþýnçok küçük olan çöp sahalarý da en yakýn rehabilite edildan bile, yer altý çöp konteynýr sistemimizi incelemeye miþ çöp sahasýna taþýnacak. geldiler. ENTEGRE TESÝSLERLE GAZ, ELEKTRÝK VE GÜBRE DE ÜRETECEK Çöplerin depolama ve rehabilite alanlarýndaki metan gazýný toplamak için gaz toplama sisteminin kurulacaðýný ifade eden Baþkan Külcü, projeye iliþkin þu bilgileri paylaþtý: Daha sonra burada kurulacak enteg DE KATI ATIK TESÝSÝNE KAVUÞUYORUZ AB, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ve Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa yapýlacak olan Katý Atýk Tesisi ve çöp toplama istasyonlarýnýn, ihale dosyasý komisyon tarafýndan deðerlendirildikten sonra Avrupa Birliði delegasyonuna gönderilecek. Kabul edilmesiyle birlikte bir an önce inþaat çalýþmalarý baþlayacak. Ocak 2016 da inþaatýn baþlamasý hedeflenirken, 2017 yýlýnýn sonunda tesisin faaliyete geçmesini planlýyoruz. Katý Atýk Projesi'nin maliyeti 55 milyon TL'yi bulacak. Projenin inþaatý devam ederken ayrýca 5 milyon TL'lik makine ve ekipman ihalesi de yapýlacak. Böylece toplam yatýrým bedeli 60 milyon TL'yi bulacak. Çorum un 2017 yýlýnda katý atýk tesisine kavuþmasý bekleniyor. Müftülük kurban standý açtý Çorum Müftülüðü, 'Kurbanlarýmýz Kardeþlik Ýçin' sloganýyla vekalet yoluyla kurban kesim standý açtý. Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan müþtereken düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonuna yardýmcý olmak amacýyla, yurt içinde ve yurt dýþýnda açlýk ve sefalet içerisinde olanlara ulaþtýrýlmak üzere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðý ile kurbanlarýný vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlarýn bilgilendirilmeleri ve ilgili banka þubelerine ücretlerini yatýrmalarýna yardýmcý olmak amacýyla Çorum Saat Kulesi yaný Hürriyet Parkýnda ve Merkez Ulu Cami avlusunda Vekâletle Kurban Kesim standý açtý. Müftülük ten yapýlan açýklamaya göre, ve- Çorum Belediyeler Çevre Birliði ne üye olan ilçe belediyeler bu proje ile vahþi depolamadan düzenli depolama sistemine geçecek. Mahsuni Þerif Parký ihale edildi, Þehitler Parký na talipli çýkmadý EROL TAÞKAN Aþýk Mahsuni Þerif Parký ve Þehitler Parký (Aþýklar Tepesi) iþletmesi ihalesi yapýldý. Tek taliplinin katýldýðý Aþýk Mahsuni Þerif Parký'ný mevcut iþletmeci tekrar kiralarken, Þehitlik Parký'nýn iþletme ihalesine ise talipli çýkmadý. Belediye Meclis Üyesi Ýsmail Tekçam'ýn baþkanlýðýnda oluþan ihale komisyonu tarafýndan yapýlan ihale, Belediye Meclis 'nda gerçekleþtirildi. Yarýmþar saat arayla yapýlan ihalede, ilk açýlan ihale Aþýk Mahsuni Þerif Parký ihalesi oldu. Mevcut iþletmeci Hüseyin Yýlmaz, yýllýk 8 bin TL+KDV muhammen bedelle açýk artýrmaya çýkan ihaleye 8 bin 250 TL vererek, yýllýk 8 bin 250 TL+KDV'den 3 yýllýðýna parkýn yeni iþletmecisi oldu. Aþýk Mahsuni Þerif Parký ve Þehitler Parký (Aþýklar Tepesi) iþletmesi ihalesi yapýldý. Yýllýk kira bedeli 6 bin TL+KDV muhammen bedelli ikinci ihale ise saat 11,30'da baþlayan Þehitlik Parký ihalesi oldu. Mevcutta kiracýsý bulunmayan parkýn iþletmesine, bu sene de talipli çýkmadý. 'Kurbanlarýmýz Kardeþlik Ýçin' sloganýyla vekalet yoluyla kurban kesim standý açýldý. kaletle kurban kesim stantlarýnda her gün saat saatleri arasýnda din görevlileri tarafýndan vatandaþlarý vekaletle kurban kesimi ile ilgili bilgilendirip, taleplerini yerine getiriyor. Çorum Ýl Müftü Vekili Abdullah Pamuklu ve Müftülük Saymaný Abdullah Sanar Hürriyet Parkýnda açýlan standý ziyaret etti. Ýl Müftü Vekili Abdullah Pamuklu, kesilen kurbanlarýn etleri, yurt içinde ihtiyaç sahip- lerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan ve Patani baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki kardeþlerimiz olmak üzere 90 Ülkede ve 500 kesimhanede kurbanlar kesilerek vatandaþlarýn adýna ulaþtýrýlacaðýný ifade etti. Söz konusu Vekaletle Kurban Kesim Stantlarýnýn 23 Eylül 2015 tarihi mesai bitimine kadar açýk kalacaðýný, vatandaþlarýn vekaletle kurban kesim taleplerine açýlan stantlarda din görevlileri tarafýndan yardýmcý olunacaðýný belirterek, Vekaletle Kurban Kesim ücretlerinin tüm masraflar dâhil yurt içinde 625 TL, yurt dýþýnda ise 450 TL olduðunu söyledi. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: Yarýmþar saat arayla yapýlan ihalede, ilk açýlan ihale Aþýk Mahsuni Þerif Parký ihalesi oldu. Kurtuluþ un Kadýnlarý duygulandýrdý Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri Drama Kursu öðrencileri, hazýrladýklarý Kurtuluþ'un Kadýnlarý adlý tiyatro gösterisiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaþattý. 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla Gençlik Merkezi Drama Kursu öðrencileri hazýrladýklarý tiyatro oyununda, izleyenlere Kurtuluþ Savaþý nda Anadolu kadýnlarýnýn göstermiþ olduðu fedakârlýklarý sergiledi. Ýzleyenler, Seydiler Köyü Þehidesi gibi meçhul bir çok þehidenin fedakârlýklarý karþýsýnda duygulu anlar yaþadý. Kurtuluþ'un Kadýnlarý adlý tiyatro gösterisiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaþattý. VELÝDEDEOÐLU NDAN SON DAKÝKA 13. KURULUÞ YILDÖNÜMÜ FIRSATLARI 1 EYLÜL ÝTÝBARÝYLE BAÞLADI Tüm kimyasal ürünlerde 1 ALANA 1 BEDAVA Üstelik %30 indirimle VELÝDEDEOÐLU KÝMYA TEMÝZLÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No:89 Tel:( 0 364) Fax: (0 364) * Kampanya tarihleri arasýnda geçerlidir. *Antres grubu ekonomik ürünlerde %30 luk indirim geçerli deðildir.

3 CUMA 4 EYLÜL Agah Kafkas geliyor HABERYORUM- MUSTAFA DEMÝRER AK Parti Çorum eski Milletvekili ve MKYK Üyesi Saðlýk eski Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 1 Kasým da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri nde Çorum milletvekili aday adayý oldu. Kafkas, adaylýk baþvurusunu AK Parti Genel Merkezi ne yaptý. AK Parti nin kuruluþundan itibaren partide aktif görev alan Kafkas, gerek iki dönem üstlendiði Çorum milletvekilliði gerekse yaklaþýk 3 yýl süren saðlýk bakan yardýmcýlýðý görevlerinde memlekete çok önemli hizmetler kazandýrdý. AK Parti Genel Merkezi nin fabrika ayarlarý Agah Kafkas dönüþ sinyali verdiði son dönemeçte, Agah Kafkas ýn milletvekili aday adayý olmasý hem parti tabanýndan hem de farklý siyasi görüþe mensup Çorumlular ýn ekseriyetinden karþýlýk buldu. AK Parti nin 13 yýllýk iktidarýnda hem siyasetçi hem de devlet adamlýðý kimliði ile Çorum da önemli yatýrýmlara imza atan Kafkas ýn, 1 Kasým milletvekilliði genel seçimlerinde Çorum Milletvekili Aday Adayý olmasý Çorum için önemli bir þans olarak deðerlendiriliyor. Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz Agah Kafkas, taban ve teþkilatlarla gerekli istiþareleri yaptýðýný belirterek, Çorumlu nun desteðini ve duasýný bekliyoruz. Allah utandýrmasýn. AK Parti, SP-BBP ittifak yapmalý MUSTAFA DEMÝRER SPBelediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, Türkiye ve memleket açýsýndan AK Parti SP-BBP kurulmasýnýn ittifakýnýn olumlu bir geliþme olacaðýný söyledi. 7 Haziran seçimleri sonucunda çýkan tablo karþýsýnda MHP ve AK Parti nin özverili davranarak koalisyon kurmasý gerektiðini belirten Cýdýk, Çorum da son günlerde MHPve AK Parti arasýnda ortaya çýkan restleþmelerin hoþ olmadýðýný ifade etti. Cýdýk, Çorum küçük bir þehir. Herkes birbirini tanýr. Kardeþliði ön plana çýkarmalýyýz. Siyaset gelir ve geçer. Hepimiz Çorum u paylaþýyoruz. 1 Kasým erken seçimlerinin zamansýz ve yersiz bir seçim olduðunu savunan Cýdýk, ülkenin ekonomik açýdan yorulacaðýný ifade etti. Cýdýk, Saadet Partisi düþüncesine sahip bir isim olarak yeniden seçimden yana olmadýklarýn belirterek, Bu seçimde AK Parti nin özverili davranarak SP-BBP ile ayný çatý altýnda seçime gitmesi gerektiði kanaatini taþýyorum.tabanýn da böyle bir isteði olduðunu görüyoruz. Genel merkezimizin teklifine raðmen 7 Haziran seçimlerinde aday olmamýþtým. 1 Kasým seçimlerinde de aday olmayý düþünmüyorum. Mesele seçilip seçilmemek deðil ideolojidir. Partimin Adnan Cýdýk seçim birlikteliði yapmasýný istiyorum, ancak ideolojimden vazgeçmiþ deðilim. Sýklýk Tabiat Parký dolup taþýyor 2014 yýlýnda 96 bin 410 kiþi tarafýndan ziyaret edilen Sýklýk Tabiat Parký, 2015 yýlýnýn ilk 7 ayýnda 106 bin 715 kiþilik ziyaretçi sayýsýyla þimdiden geçen yýlýn rekorunu kýrdý. Aðustos ayýnda ise 55 bin kiþilik ziyaretçi sayýsý ile toplamda 161 bin 175 kiþilik ziyaretçi sayýsýna ulaþtý. Sýklýk Tabiat Parký na Çorum ve çevre illerden çok sayýda ziyaretçi geldiðini belirten Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdür V. Yüksel Þimþir, bu rakamýn 2015 yýlý sonuna kadar 250 bin kiþiye ulaþacaðý düþündüklerini söyledi. Þimþir, Alanda, hýzla artan talep sonucunda mevcut Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, yatýrým çalýþmalarý kapsamýnda enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, yarýn saatleri arasýnda Çorum merkez ilçe Köprübaþý 34., 15., 40., 2., 4., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 16., 20., 24., Sokaklar, Köprübaþý Caddesi ve Selçuk 1. Caddede si Civarýna, Kargýn Köyü bulunan 188 adet kamelya yetersiz kalmaya baþladýðýndan Þube Müdürlüðümüz tarafýndan 240 adet yeni kamelya alýmý ihalesi tamamlanmýþtýr. Yapým çalýþmalarý Sýklýk Tabiat Parký 55 bin kiþilik ziyaretçi sayýsý ile toplamda 161 bin 175 kiþilik ziyaretçi sayýsýna ulaþtý. tamamlandýðýnda sahada toplam 428 adet kamelya bulunacaktýr. Ayrýca alana serpiþtirilmiþ 940 adet piknik masasý bulunmaktadýr. Fauna tanýtým alanýndaki Enerji kesintisi Ýçme Suyu, Haydar Kaya Saman Deposu, Küre Köyü Ýçme Suyu, Küre Köyü Avea, Küre Köyü Vodafone, Küre Köyü Turkcell'e; saatleri arasýnda Kulaksýz 1. Sokak civarýna; 6 Eylül Pazar günü saatleri arasýnda Köprübaþý 34., 15., 40., 2., 4., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 16., 20., 24., Sokaklar, Köprübaþý Caddesi ve Selçuk 1. Caddesi Civarýna; hayvan sayýmýz gün geçtikçe artmaktadýr. Alanda hali hazýrda 7 adet kýzýl geyik, 20 adet karaca, 8 adet ceylan, 5 adet yaban keçisi, 1 adet yaban koyunu bulunmaktadýr saatleri arasýnda Çomar Baðlarý Civarýna ve Hasan Zair Et, Bölge Trafik, Güleryüz, Vadi, Ýkram, Özlem Mobilya, Lukoil'e; 7 Eylül Pazartesi günü saatleri arasýnda Köprübaþý 34., 15., 40., 2., 4., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 16., 20., 24., Sokaklar, Köprübaþý Caddesi ve Selçuk 1. Caddesi Civarýna programlý olarak elektrik verilemeyecek. Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Adnan Aslan, Vali Ahmet Kara ya nezaket ziyaretinde bulundu. Vali ye Komutan ziyareti Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Adnan Aslan, Vali Ahmet Kara ya nezaket ziyaretinde bulundu. Çorum Jandarma Komutan V. J. Albay Metin Özbek in de hazýr bulunduðu ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirten Vali Kara ile Tuðgeneral Adnan Aslanbir süre sohbet ettiler. Ziyarette ayrýca Çorum ve bölgenin asayiþ ve emniyet durumu eðerlendirilerek bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Ziyaretin ardýndan Bölge Komutaný Tuðgeneral Adnan Aslan Çorum dan ayrýldý. ev dýþý tüketim lider firma CAFE-BÝSTRO RESTAURANT OTEL - YEMEKHANE - OKUL KANTÝNLERÝ VE PASTANELER TEDARÝK VE DAÐITIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. Gülabibey Mah. Ata Caddesi No:70 - ÇORUM Tel: Faks: web: (Ç.HAK:2418)

4 4 CUMA 4 EYLÜL Hitit Üniversitesi Rekötrü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 100 e yakýn dernek ve vakýf temsilcisiyle bir araya geldi. Rektör STK lara bilgi verdi Hitit Üniversitesi Rekötrü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 100 e yakýn dernek ve vakýf temsilcisiyle bir araya geldi. Toplantýda üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmeler yapýldý,,ileriye dönük projeksiyonlar hususunda bilgi alýþ veriþinde bulunuldu. Kurumlarýn ve özellikle de üniversitelerin kýsa deðil; orta ve uzun vadeli projeksiyonlara sahip olmasý gerektiðine inandýðýný ve bu kapsamda önümüzdeki 4 yýllýk sürecin planlamasýnýn yine hep birlikte yapýlacaðýný vurgulayan Rektör Alkan, bu amaçla yapýlan toplantýlarýn çok önemli olduðunu ve deðiþik kesimlerle de devam edeceðini söyledi. Yýllardýr çözülemeyen kampüs sorununun ortadan kaldýrýlarak üniversitenin bir kampüse kavuþturulduðunu, merkez ve ilçelerde pek çok inþaatýn tamamlanarak hizmete girdiðini ifade eden Rektör Alkan, inþaatý devam eden diðer binalarýn ise yapýmýnýn hýzla ilerlediðini ve kýsa bir sürede faaliyete geçeceklerini dile getirdi. Binalarýn son teknoloji kullanýlarak yapýldýðýný; kampüste trijenerasyon sistemi kullanýlacaðýný, bu sistemle doðalgazdan elektrik ve ýsýnma ihtiyacýnýn giderileceðini, bunun Türkiye de sayýlý yerde olduðunu dile getiren Alkan, bu yönüyle kampüs binalarýnýn Çorumve ülkemize katma deðer saðlayacaðýný dile getirdi. Rektör Alkan, ayrýca çalýþmalarýn sadece bina inþaatlarý ile sýnýrlý kalmadýðýný, nitelikli öðretim elemanlarýný üniversiteye kazandýrmak için ellerinden geleni yaptýklarýný ve bugün gelinen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý ile birlikte KOSGEB Müdürü Hami Danýþ ý makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite ile KOSGEB arasýnda devam eden iþbirliðinin daha da artmasýnýn önemini vurgulayarak, Eðitim Öðretim Dönemi Ýþletme Bölümü nde müfredata eklenerek öðrencilere seçmeli ders olarak sunulan Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi dersinin baþarýyla uygulandýðýný vurguladý. Üniversitede ilk defa uygulanan giriþimcilik eðitiminin KOSGEB Çorum Müdürlüðü nün de katkýlarýyla daha da baþarýlý bir biçimde ve yaygýnlaþtýrýlarak uygulanabileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bu amaçla Eðitim Öðretim Dönemi güz yarýyýlýndan itibaren Ýþletme ve Ýktisat bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Maliye bölümlerinde de giriþimcilik dersinin müfredata eklendiðini ifade etti. STK lardan Iþýk a ziyaret noktada 45 i Profesör, 32 si Doçent ve 147 si Yardýmcý Doçent olmak üzere, toplam 600 öðretim elemaný ile güçlü bir akademik kadroya sahip olduklarýný kaydetti. Rektör Prof. Dr. Alkan, bugün 16 binii aþkýn öðrenciye ve 1000 in üzerinde akademik, idari ve yardýmcý personele sahip Hitit Üniversitesi nin neredeyse 200 bine yaklaþan nüfusu ile Çorum un en büyük ve en önemli deðerlerinden biri olduðunu ifade etti. Bu aþamaya gelinmesinde anahtarýn müþterek akýl ve istiþare olduðunu, Çorum un her bileþeniyle kurulan yakýn diyalog ve iþbirliklerinin bunu açýk biçimde ortaya koyduðunu ve 100 e yakýn STK temsilcisi ile yapýlan bu toplantýnýn bunun açýk bir göstergesi olduðunu anlatan Alkan, süreçte emeði geçen herkese teþekkür etti. Üniversitenin kapýlarýnýn her zaman herkese açýk olduðunu belirterek Bu uygulamalý eðitimin üniversite diðer fakülte ve ilgili bölümlerinde de giderek yaygýnlaþacaðýný belirten Alkan, hizmetin saðlanmasý konusunda destekleri nedeniyle KOSGEB çalýþanlarýna teþekkür etti. KOSGEB Müdürü Hami Danýþ da, yapýlan ziyaretten memnuniyet duyduðunu dile getirirken, Hitit Üniversitesi nin, Üniversite-Sanayi iþbirliðine verdiði önemden son derece memnun olduklarýný ifade etti. Özellikle Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi dersinin bu dönemde de uygulanabilmesi için KOS- GEB Uzmanlarýnýn saha deneyimleri ve mevzuat bilgilerinin aktarýmý konusunda bilgi alýþveriþine hazýr olduklarýný belirten Danýþ, ayný zamanda verilen bu eðitim ile baþarýlý olan ve kendi iþletmesini kuracak her öðrenciye TL ye kadar verilen desteðin önemi vurgulayarak, öðrencilere bu vesile ile büyük bir hizmet verildiðini kaydetti. Teknokent in varlýðýnýn da büyük önem arz ettiðini belirten Hami Danýþ, STK lar Rektör Alkan a taleplerini aktardý. Çorum'un önde gelen Sivil Toplum Kuruluþlarý, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk a hayýrlý uðurlu olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete aþaðýdaki kurum temsilcileri katýldý: Ayný zamanda Ýnsani Deðerler Platformu Üyesi de olan bu kuruluþlar adýna söz alan Ýnsani Deðerler Platformu Sözcüsü Seyfettin Zengin, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne atanan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk ýn hem idari tecrübe açýsýndan hem de sivil toplum faaliyetlerinin her daim içinde bulunmasýndan dolayý bu göreve atanmasýný oldukça anlamlý ve isabetli bulduklarýný söyledi. Zengin, Gençlerimizin en iyi þekilde eðitim görmeleri için hocamýza her türlü desteði vermeye hazýrýz. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk ise kendisine zor ve önemli bir görev verildiðinin bil- Çorum'un önde gelen Sivil Toplum Kuruluþlarý, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk a hayýrlý uðurlu olsun ziyaretinde bulundu. incinde olduðunu, Sosyal Bilimler ailesi ve Çorum'un sanayi, iþ dünyasý, Meslek Yüksekokulu nun kýsa sürede sivil toplum örgütleri gibi bütün hem üniversite birimleri içerisinde ve dinamiklerinin olacaðýný ifade etti. þehrimizde hem de ulusal anlamda Ziyarete; Çaðrý Eðitim Vakfý farkýndalýk yaratmasý için var güçleriyle çalýþacaklarýný belirtti. Sözcüsü Seyfettin Zengin, Memur-Sen Baþkaný ve Ýnsani Deðerler Platformu Iþýk, bu uzun soluklu mesaide en Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý, Ensar Vakfý önemli paydaþýnýn Hitit Üniversitesi Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim oluþturulan bu sinerji ile her geçen gün daha da büyüdüklerini aktaranalkan, geleceðe dönük istihdam garantili bölüm ve program açmaya gayret ettiklerini vurguladý Eðitim-Öðretim yýlýnda lisans bölümlerinin %99.50, önlisans bölümlerinin ise %99.15 doluluk oranlarýyla tercih edildiðini; yabancý uyruklu öðrenci alýmlarýnda ise 54 ülkeden 1185 baþvurunun olduðunu belirtti. Alkan, Üniversitenin yakaladýðý bu baþarýda ulusal ve uluslararasý ölçekte gerçekleþtirilen tanýtým faaliyetlerinin de etkin rol oynadýðýný vurguladý. Ýnsani Deðerler Platformu Sözcüsü Seyfettin Zengin ise, üniversitenin yakaladýðý bu baþarý ve geldiði noktadan çok memnun olduklarýný belirterek, Burada yer alan tüm STK lar adýna bu güzel buluþmadan dolayý teþekkür ediyorum. STK larla yapýlan çalýþmalar hem sivil hayata hem de ortak çalýþmayý yapan kuruluþlara gerçek anlamda katkýlar saðlýyor Birçok STK nýn çoðu öðrencilerle ilgili olmak üzere çok sayýda çalýþmasý olduðunu belirten Zengin, Bizlerin üniversite öðrencileriyle ilgili olarak ciddi çalýþmalar yürütmemiz, bu gençlere ulaþmamýz, milli ve manevi duygularýný geliþtirici çalýþmalar yapmamýz gerekli. Toplantýda ayrýca ilerleyen dönemde üniversite ile Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri iþbirliðiyle düzenlenmesi planlanan 7Her Yönüyle Çorum isimli panel hakkýnda da düþünce alýþveriþinde bulunuldu. Çorum un her anlamda inceleneceði ve konuþulacaðý panelde tarih, sosyal, kültürel, ekonomik, spor ve tasavvuf gibi konu baþlýklarý altýnda yapýlacak olan sunumlarla Çorum un tanýnýrlýðýnýn artacaðý ve geliþimine katký saðlayacaðý dile getirildi. Ayrýca bir bölgenin kalkýnmasýnda rol oynayan en büyük paydaþlardan birisi olan STK larýn bulunduklarý bölgeye daha fazla katma deðer saðlamalarý için proje hazýrlama kapasitelerini arttýrmaya yönelik olarak ünversite Proje Koordinasyon Birimi tarafýndan Ýnsani Deðerler Platformu üyelerine Proje Yazma Eðitimi verilmesi ve bunun kýsa süre içerisinde gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýldý. Karþýlýklý iþbirliði faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkýnmada önem arz ettiði vurgulanan toplantýda, bu ve benzeri iþbirliklerinin önümüzdeki günlerde daha da çeþitlenerek devam edeceði belirtildi. Teknokent e eðitim daveti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý ile birlikte KOSGEB Müdürü Hami Danýþ ý ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan a destekleri için yazýlým desteði, iþletme giderleri desteði teþekkür etti. Ayrýca Teknokent bünyesinde kurulacak iþletmeleri Eylül ayý içelarýný dile getirdi. kapsamýnda destek vermeye hazýr oldukrisinde düzenlenecek olan Giriþimcilik Rektör Prof. Dr. Alkan, iki kurum Eðitimine davet ederek, eðitim sonunda arasýnda yapýlan iþbirliðinden dolayý teþekkür ederek, Hami Danýþ a iþletme kuruluþ desteði, ofis donaným ve baþarýlar Aþgýn, ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum Ýl Temsilcisi Ferudun Batan, Deniz Feneri Derneði nden Yasemin Eyvazlý, Arife Sevgülü, Hülya Çýtak, Kerebi Gazi Vakfý Baþkaný Burhan Bekcan, Bayýndýr Memur Sen Baþkaný Mustafa Karamehmet, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Baþkaný Selahaddin Duran, ÝHL Aile Birliði Baþkaný Bilal Keleþ, AK Ocaklar Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat, AK Ocaklar Çorum Gençlik Kolarý Baþkaný Rýza Koç, Gül-Der Baþkaný Yakut Bozdoðan, EKADER Baþkaný Ahmet Gömeç, Muradiye Kültür Vakfý Baþkaný Mehmet Çeþmeci, ATIF-DER Baþkaný Mustafa Lök, Eðitim-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ýsmail Çýtak, Eðitim Bir Sen 2 Nolu Þube Baþkaný Öðr. Gör. M. Erol Çalmaz, VERENEL Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Mustafa Kahrýman katýldý. Hayrettin Karaman Türabi ve Ýslami Demokrasi Batý'ya ait olan laik demokrasinin Ýslam ile baðdaþmadýðý görüþünü savunduðum için beni gerici bulanlarýn örnek olarak sunduklarý bazý isimlerin görüþlerini aktarýp tartýþmaya devam ediyorum. Örnek ve rehber olarak tavsiye edilen isinlerden biri de Sudanlý ilim, fikir ve isyaset adamý Hasen et-türâbî'dir. Peþin söyleyeyim ki, o da diðer modernist veya liberal Ýslamcýlarýn çoðu gibi Batýlý laik demokrasiyi deðil, Ýslam'a mahsus bir demokrasiyi savunuyor. Sudanlý Türâbî orta tabakadan dindar bir ailenin çocuðu olarak 1932 yýlýnda doðdu, önce bir tasavvuf tarikatýnýn þeyhi olan babasýnýn öðrencisi oldu, birkaç kýrâatý da ihtiva etmek üzere küçük yaþýnda Kur'an-ý Kerîm'i ezberledi (hafýz oldu), yine babasýndan genç yaþýnda Arap dili ve edebiyatý ile Ýslâmî ilimleri öðrendi, Hartum Üniversitesi'ne devam ederek Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, 1957 yýlýnda Ýngilterede masterini, 1964 yýlýnda da Sorbon'da doktorasýný tamamladý. Ana dili dýþýnda iyi derecede Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca biliyor. Ülkesine döndükten sonra bir yandan akademik faaliyetlerini yürüttü, kitaplarýný yazdý, bir yandan da devlet hizmetlerinde ve önemli siyasi faaliyetlerde bulundu. Türâbî Ýslam'da tecdidi (yenileþtirmeyi) savunuyor ve bunun için kýsmen klasik olandan ayrýlan bir usul ortaya koyuyor, bu usule dayalý olarak teoriler ve çözümler üretiyor. Böyle bir yaklaþým ve faaliyet sahibi olan kiþinin isabet yanýnda hata da etmesi, tutanlarýnýn ve atanlarýnýn bulunmasý tabîîdir, Türâbî, için de bu kural bozulmamýþtýr. Onun usulü ve düþünceleri konusunda pek çok kitap ve makale yazýlmýþ, tartýþmalar yapýlmýþtýr. Benim burada üzerinde duracaðým konu demokrasi ve laiklik ile ilgili yaklaþýmýdýr. Bu konuyu da Sudan anayasa tartýþmalarýnýn yapýldýðý bir zamanda Hartum'da, Siyasi ve Stratejik Araþtýrmalar Enstitüsü'nde yaptýðý ve sonradan kitap olarak basýlan eþ-þûrâ ve'd-dîmokrâtiyye isimli eserinden özetleyeceðim. Türâbî diyor ki: Batýlý laik demokrasi ile þûrâ veya Ýslâmî demokrasi diyebileceðimiz siyasi sistem arasýnda önemli farklar vardýr: 1. Batý demokrasisinin temel baðlamý dindýþýlýk týr. Batýlýlar tarihte yaþadýklarý acý tecrübeler sonunda þuna inandýlar: Siyaseti dinden ayýrmadýkça imparatorlarýn ve/veya din adamlarýnýn dini kötüye kullanarak Allah adýna konuþmalarý, hüküm vermeleri, hakikat ve meþruiyeti tekellerine almalarý, halkýn iradesini hiçe saymalarýný ve karþý düþünce açýklayanlarý tekfir ederek öldürmelerini önlemek mümkün deðildir. Ýþte bu yüzden onlar laik (lâ-dînî) demokrasiye sarýldýlar. Ýslam'da ise imanýn manalarý ile alakasýný kesmiþ bir halk iradesi ve yönetiminin yeri olamaz; çünkü Ýslam bir tevhîd dinidir ; yani hayatýn bütününü kuþatýr, tamamýný ibadet (bir Allah'a kulluk) içinde bütünleþtirir, onu kapsamlý bir þeriat ile düzenler, din ile siyaseti, özel hayat ile kamu hayatýný birbirinden ayýrmaz. Siyaseti dinin çerçevesinden çýkarmak, Allah'ýn iradesinin yanýna yarattýklarýnýn iradesini koymak bir çeþit þirktir. 2. Ýslam'da þûrâ (danýþma, görüþ alýþveriþinde bulunma) hayatýn bütününden ayrýlmýþ, yalnýzca bazý alanlarda uygulanan bir eylem ve bir müessese deðildir; o bir hayat düzenidir; dini sembollerde, ailede, komþuda, toplumda, ekonomik iþlemlerde, ilimde, siyasette þûrâ vardýr. Onu hayatýn bütününden ayýrýp yalnýzca siyasi bir terim yaparsanýz demokrasiyi þekil demokrasisi olma tehlikesine atarsýnýz; servet daðýlýmý dengesi bozulur, herkese eþit olarak ait olmasý gereken siyasi hürriyetler zayýflar ve erþilemez fýrsatlara dönüþür, ferdi sorumluluk ve yükümlülük þuuru ortadan kalkar, büyük çoðunluk liderlere ve yöneticilere yaslanýr, hürriyetlerini kullanmaz, siyasi vazifelerini baðýmsýz olarak yerine getirmezler. Halkýn yönetime kamil manada katýlabilmesi için þûrâ þuur ve uygulamasýnýn aileden mescide ve cemaate, þirketlerden servet daðýlýmýna kadar bütün alanlarda iþletilmesi gerekir. 3- Batý anayasalarýnda egemenlik teorik olarak halkýndýr ancak halk egemenliði bizzat ve doðrudan kullanamaz, kararý ve yönetimi, kendilerini temsil etmek üzere bazý insanlara devreder. Halkýn iradesi hiçbir zaman icmâ (bütün halkýn ittifaký) ile tezahür etmez, çoðunluðun iradesi geçerli olur. Ayrýca temsil müessesesi çok problemlidir. Seçim kanunlarý ve þekilleri, aldatýcý propagandalar gibi pek çok amil halkýn iradesini temsil edecek þahýslarýn seçimini olumsuz etkiler Ýslam'da halkýn egemenliðinin kaynaðý Allah'ýn bahþettiði hilafet (belli alanlara ait vekalet)tir ve Allah'a itaat þartýna baðlýdýr. Þu halde Ýslâmî demokraside halkýn egemenliði mutlak olmayýp þeriata baðlý kalmakla kayýtlýdýr. Bu da sonunda þeriata iman etmiþ bulunan halkýn iradesinin doðrudan ve otomatik olarak egemen olmasýna raci olur. Dolayýsýyla halkýn iradesini dolaylý olarak temsil eden temsilciler meclisinin veya yöneticinin þeriattan sapma hakký olamaz. Halkýn tamamý þeriatýn küllî ve parça hükümlerine iman ediyorlar. Ýþte bu hükümler ve ictihadla elde edilmiþ bulunan diðer hükümler kamil manada uygulanmaya baþlayýnca aracýsýz olarak doðrudan demokrasiyi uygulamýþ oluruz. (Devamý var)

5 CUMA 4 EYLÜL Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek amacýyla hayata geçirilen Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara projesi baþladý. Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, kent merkezi ile Osmancýk ilçesinde bulunan tuðla fabrikalarýnda çalýþan iþçilerin genelinin Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden geldikleri ifade edildi. Fabrikalarda çalýþan iþçilerin aileleriyle az zaman geçirdikleri, maddi ve manevi ihtiyaçlarý konusunda örgüte yakýn kiþilerce istismar ile yönlendir- melere açýk olabileceklerinin tespit edildiði belirtilen açýklama da, çocuklarýn da istismara uðrayabileceklerine dikkat çekildi. Tuðla fabrikalarýnda çalýþan iþçilerin çocuklarýna yönelik "Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Projesi"nin geçirildiðinin dile getirildiði açýklama da þu ifadelere yer verildi; "Proje kapsamýnda amacýmýz, maddi durumu zayýf olan bu çocuklarýn güzel bir gün geçirmesini saðlamak, toplumsal birliktelik algýsýna sahip olmalarýna yardýmcý olmak ve çocuklara küçük yaþta polisin hizmetlerinde olduðunu göstererek, terör örgütlerinin istismar etmesini önlemektir. Bu kapsamda 'Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara' isimli proje ile ilk olarak 67 çocuða ulaþýldý." Açýklamada, yaþadýklarý yerlerden alýnan ve iki gün emniyet görevlileri tarafýndan aðýrlanan çocuklarýn bowling, masa tenisi, buz pateni ile sinema gibi sosyal ve kültürel etkinliklere katýldýklarý, bu tür çalýþmalarýn önümüzdeki dönemde de yapýlabileceði kaydedildi. Ayrýca Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun da çocuklarla bir araya gelerek sohbet ettiði öðrenildi.(ýha) 5 Hettich tanýtým týrý sektör temsilcilerini aðýrladý Hettich, tanýtým TIR'ý ile mobilya sektör temsilcilerini aðýrladý. EROL TAÞKAN Yaðlýlar Hýrdavat'ýn bayiliðini yaptýðý, mobilya raylý sistem ve menteþe baðlantýlarýnda dünya markasý olan Hettich, tanýtým TIR'ý ile mobilya sektör temsilcilerini aðýrladý. Son sistem teknoloji ve üstün mühendislik çalýþmalarýyla ortaya çýkan ürünler büyük ilgi gördü. Yaðlýlar Hýrdavat, Hettich markasýný Çorumlular'la buluþturan bayi olarak tanýtým yaptý. Küçük Sanayi Sitesi 6. Sokak 2/A gözdesi olduðunu vurguladý. adresinde hizmet veren Yaðlýlar Hýrdavat, Hettich Yaklaþýk 80 kiloluk aðýrlýða dayanabilen raylý markasýný Çorumlular'la buluþturan bayi olarak, tasistemlerin tamamen kullanýcýnýn isteðine göre ayarnýtým TIR'ýný da Çorum'a davet ederek. sektör temlanabilir özellikler taþýdýðýný, ortamýn mimari yapýsýsilcilerinin ürünler hakkýnda daha çok bilgi sahibi na göre, kapaklarýn ve dolap çekmecelerinin hangi olmasýný saðladý. açýya ve hangi derinliðe kadar açýlýp kapanabileceðihettich Kayseri Bölge Müdürü Osman Dilkonin ayarlanabildiðini söyledi. vacý, tanýdým TIR'ýný ziyaret eden sektör temsilcile"ürünlerimiz yüksek teknoloji ve sýnýrsýz enrine, mobilya raylý sistemlerinin çeþitleri ve fonksidüstriyel tasarým içeren ve hayata deðer katan ürünyonlarý hakkýnda bilgi verirken, Yaðlýlar Hýrdavat lerdir. Dolap kapaklarý ve çekmeceler baþta olmak Sahibi Kazým Yaðlý da misafirleriyle yakýndan ilgiüzere ev ve ofis ortamlarýnda tüm mobilya aksamýlendi. nýn kullanýmýnda üstün ergonomik özellikler taþýkazým Yaðlý yaptýðý açýklamada, bir Alman maktadýr." diyen Yaðlýlar Hýrdavat sahibi Kazým markasý olan Hettich'in raylý sistemlerinin, üstün Yaðlý, sektör temsilcilerini ve mobilyalarýna deðer teknoloji ürünü olarak sektörün gözdesi durumunda katmak isteyen herkesi ürünleriyle tanýþmaya davet olduðunu, insanlara modern ve konforlu bir hayat etti. sunmayý gaye edinen ürünlerin, mobilya sektörünün Çorum da Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara projesi baþladý. Hayýrsever Ýþ adamý Ahmet Akdað, günlük 100 kiþiye yemek veriyor Ulukavak Muhtarlýðý vakýf gibi çalýþýyor Hayýrsever Ýþ Adamý Ahmet Akdað, Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý'nda 1,5 aydýr günlük 100 kiþilik yemek daðýttýrýyor. (Ç.HAK:2299) Çeþitli sebepler nedeniyle aþevinden yemek alamayan maðdur aileler için Ahmet Akdað'ýn adeta Hýzýr gibi yetiþtiðini söyleyen Muhtar Özdemir, haftanýn tüm günü saat 11,30-12,00 arasý muhtarlýða gelen ailelere yemek daðýtýmýný gerçekleþtirdiklerini dile getirdi. Bazý hayýr sahibi fýrýncýlarýn da ekmek takviyesinde bulunduðunu bildiren Muhtar Hanefi Özdemir, paylaþým ve yardýmlaþmanýn önemine vurgu yaparak, "Her kim ki bir fakirin karnýnýn doyurulmasýnda ya da bir probleminin çözümünde ben varým deyip öne çýkýyorsa, Allah razý olsun. Bundan daha büyük hayýr ve iyilik yoktur. Ýnsan hayatýna uzanan, direkt olarak insana ulaþan yardým, bizim bildiðimize göre hayrýn en büyüðüdür. Biz, hayýr sahiplerinin de desteði ile açta açýkta kimseyi býrakmamak üzere yola çýktýk ve sorumluluðumuzu yerine getirmeye çalýþýyoruz. Önce Müslüman bir insan olmanýn gereði, ardýndan da Muhtarlýk görevimizin de üzerimize yüklediði sorumlulukla maðdur ailelerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz." Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da yeni göreve baþlayan Vali Yardýmcýsý Orhan Þefik Güldibi ile KOSGEB Ýl Müdürü Hami Danýþ'ý ziyaret etti. Güldibi ve Danýþ a hoþgeldin ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da yeni göreve baþlayan Vali Yardýmcýsý Orhan Þefik Güldibi ile KOSGEB Ýl Müdürü Hami Danýþ'ý makamlarýnda ziyaret etti. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, TSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik'in de eþlik ettiði ziyaretlerde Baþaranhýncal, Vali Yardýmcýsý Güldibi ve KOSGEB Müdürü Danýþ'a Çorum'daki görevlerinde baþarýlar diledi. (Ç.HAK:2417) EROL TAÞKAN Hayýrsever Ýþ Adamý Ahmet Akdað, Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý'nda 1,5 aydýr günlük 100 kiþilik yemek daðýttýrýyor. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir tarafýndan organize edilen yemek daðýtýmýnda evinden getirdiði sefer taslarý ile yemeklerini alan ihtiyaç sahipleri, uygulama nedeniyle sebep olanlara dua ediyor. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, mahallesinde ihtiyaç sahiplerinin derdine ortak olup, hayýr elini uzatan Ýþ Adamý Ahmet Akdað'a teþekkür ettiðini belirterek, "Mahallemizin ihtiyaç sahiplerine kol kanat geren deðerli aðabeyimiz Ahmet Akdað, mahalle sakinlerimizin gönlünde taht kurdu." Akdað'ýn anlaþma yaptýðý yemek fabrikasýndan günlük olarak 100 kiþilik yemek geldiðini anlatan Özdemir, mahalle sakinlerinin yaný sýra çevre mahallelerden gelen ihtiyaç sahiplerine de yemek verildiðini söyledi. Ziyaretlerde, Çorum'da kamu kurumlarý arasýnda ahenkli bir çalýþma ortamýnýn bulunduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Çorum, nüfus olarak ortalama bir Anadolu ili olsa da, ekonomik hacmi, endüstriyel üretim yapýsý olarak geliþmiþ ve dinamik bir þehir. Çorum'da görev yapan bürokratlarýmýz, görev sürelerinin sonuna geldiklerinde ilimizden ayrýlmak istemiyorlar. Hatta kimi bürokratlarýmýz, emekli olduktan sonra ikametlerini Çorum'a taþýyorlar. Ýlimize saðlayacaðýnýz katma deðerden dolayý þimdiden teþekkür ediyorum"

6 6 CUMA 4 EYLÜL Özkader aday adayý oldu Orhan Bozkurt vekil adayý Çorumlu iþadamý Orhan Bozkurt, AK Parti den Çorum milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý na aday adaylýðý müracaatýný yaptýktan sonra bir açýklama yapan AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, Türkiye ve Çorum a hizmet etmek için aday olduðunu açýkladý. Bozkurt, 14 Aðustos 2001 de kurucu genel baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ile baþlayan bu kutlu yürüyüþ de büyük Türkiye hayallerimizin her geçen gün gerçek hale dönüþtüðü ülkemizde bilge adam genel baþkanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu ile güçlenerek devam ettiði bugünlerde milli iradeye sadakatýmýzla 2023 Türkiye yürüyüþünde AK kadrolarda varolabilmektir. 'Biz bu millete efendi olmaya deðil hizmetkar olmaya geldik' düsturunu kendine ilke kýlmýþ, aklý Türkiye de yüreði Ýslam dünyasýnda büyük bir aileyiz. Bu ailenin içinde bir nefer olmakla beraber 2023 Türkiye sine ve Çorum a hizmet için buradayým Bugüne kadar ki gerek siyasi, gerek kültürel birikimlerini Çorumlularla paylaþmak için AK Parti den Çorum milletvekili aday adayý olduðunu dile getiren Bozkurt, geçmiþ yýllarda da siyasetin içerisinde aktif olarak yer aldýðýný dile getirdi. Kuruluþundan bugüne kadar hep AK Parti nin içerisinde yer aldýðýný ve mensubu olmaktan da gurur duyduðunu anlatan Bozkurt, Türkiye nin sadece bilgisi olan deðil, bilgiyle birlikte hikmeti de olan idarecilere ihtiyacý var. Gönül verdiðim partimle ve çalýþma arkadaþlarýmla yine gönül verdiðim memleketim Çorum a hizmet etmek için bu göreve talibim. Her zorluðun ardýndan mutlaka bir kolaylýk vardýr inancýyla bu yola çýkmýþ bulunuyoruz. AK Parti nin 13 yýllýk iktidarý boyunca hizmet vermiþ il baþkanlarý, milletvekillerimiz ve belediye baþkanlarý ve teþkilatlarda görev alan herkese teþekkür ediyorum diye konuþtu. Ýþ adamý Orhan Bozkurt, 7 Haziran genel seçimlerinde de AK Parti den Çorum milletvekilliði için aday adayý olmuþtu.(ýha) Murat Koçak aday adayý Çorumlu iþadamý Murat Koçak AK Parti'den milletvekili aday adayý oldu. Aday adaylýðý baþvurusunu AK parti Genel Merkezine yaptý. Koçak Çorum u Türkiye Büyük Millet Meclisi nde temsil etmek için aday olduðunu söyledi. Çorum u, hakkýyla temsil edecek birikime ve donanýma sahip olduðumu düþünüyorum diyen Koçak, yarýnlarýn güçlü Türkiye si için herkesin üzerine büyük sorumluluklar düþtüðünü söyledi den bu yana AK Partiyle beraber Türkiye de çok þeylerin deðiþtiðini dile getiren Koçak, Yollar, otobanlar baþta olmak üzere Çorumlu iþadamý Murat Koçak AK Parti'den milletvekili aday adayý saðlýk, eðitim ve teknolojiye oldu. Aday adaylýðý baþvurusunu AK parti Genel Merkezine yaptý. önem verildi. Türkiye nin iç ve dýþ ticaret hacmi büyüdü. Türkiye hemen hemen her markasý hava yolu þirketimiz var. Yurt dýþýnda büyük iþler alanda büyüyen, geliþen Ýslam coðrafyasýnda, Avrasya bölgesinde daha stratejik öneme sahip ülke oldu. Türkiye kü- Türkiye nin Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan yapan uluslararasý Türk þirketlerimiz var resel ekonomide büyüyen ekonomisiyle dikkat çekti. Bugün 80 civarý ülkeye vize almadan, kapýda vize alarak 100 seçimlerinden sonra da Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davu- ve ekibinin çalýþmalarýyla bu günlere geldiðini, 7 Haziran civarýnda ülkeye gidebilen bir ülke olduk. Dünyanýn hemen hemen her ülkesine uçabilen seferleri olan dünya toðlu yla bu pozitif geliþmelerin devam edeceðini kaydetti.(ýha) Þaban Iþýk yeniden aday Þaban Iþýk, yeniden AK Parti Milletvekili Aday Adayý oldu. 26. Dönem Milletvekilliði seçimlerinde Çorum dan yeniden AK Parti den Aday Adaylýðý baþvurusu yapan Þaban Iþýk, Cumhuriyetin kuruluþundan bu yana yapýlan tüm hizmetlerden daha fazla hizmeti 12 yýllýk bir süre içerisinde gerçekleþtiren, Türkiye ye ve 2071 gibi yeni hedefler koyan, Denizlerin altýndan tüneller, üstünden köprüler geçiren, Üniversitesiz il býrakmayan, Saðlýk reformunu gerçekleþtiren, Duble yollar ve Yüksek hýzlý Tren hatlarýyla Türkiye yi dünyaya entegre eden, Dünya ülkeleri Ekonomik kriz yaþarken Ekonomisi en hýzlý büyüyerek rekor kýran, Kendi milli savaþ gemisini, Kendi Uydusunu üreten, Kendi savaþ uçaðýný yapma aþamasýna gelen, Kronik hale gelmiþ olan sorunlara el atýp Toplumsal Barýþ ve Siyasal Çözüm politikalarý üreten, Önündeki Engelleri tek tek aþan, yasaklarý kaldýran bir AK Parti de Þimdi de Vatanýmýz için Çorum umuz için Milletvekilliði görevine Talibim. Çorumda Yeniden AK Parti zamaný. Faruk Özkader Orhan Bozkurt Þaban Iþýk AK Parti Genel Merkez Ekonomi Ýþleri eski Baþkan Yardýmcýsý, AK Parti eski Ýl Baþkaný, Milletvekili ve Belediye Baþkan Aday adayý Av. Faruk Özkader, 1 Kasým seçimlerinden yeniden aday adayý oldu. Özkader, adaylýk baþvurusunu genel merkeze yaptý. 'ÇORUM'U EN ÝYÝ ÞEKÝLDE TEMSÝL EDECEÐÝM' Adaylýk baþvurusunun ardýndan açýklama yapan Faruk Özkader, "Yeni Türkiye'nin ayak seslerinin daha gür bir þekilde duyulduðu bu dönemde, Çorum'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek için adayým" "Kuruluþundan itibaren 14 yýldýr bütün ilçelerini, köylerini, mahallelerini çeþitli vesilelerle adýmladýðým Çorum'u, hakkýyla temsil edecek birikime ve donanýma sahip olduðumu düþünüyorum. Partimizin bayraðýný en yükseðe taþýmak için bugüne kadar verdiðimiz emek, teþkilat mensuplarýmýzca, üyelerimizce ve hemþehrilerimizce bilinmektedir. Gerek AK Parti Çorum teþkilatýnda, gerekse genel merkezdeki görevim sýrasýnda edindiðim birikimle Çoruma ve Çorumluya en iyi hizmeti yapacaðýma, ülkemizin adalet ve kalkýnma hedeflerini daha ileriye taþýyacaðýma inandýðým için milletvekili aday adaylýðý müracaatýmýzý gerçekleþtirdik. Ülkemize, milletimize ve Çorum'umuza hayýrlý olmasýný diliyorum." Þaban Iþýk kimdir? Çorum Kargýlý olan Þaban Iþýk, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansýný Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanýnda yaptý. Hali hazýrda ise Yurtdýþýnda bir üniversitede Siyaset Bilimi alanýnda Doktorasýna devam etmektedir. Bir çok Akademik çalýþmasý bulunan Iþýk ýn Baþkanlýk sistemi üzerine doktora tez çalýþmasý devam etmektedir. Iþýk Ýnþaat ve taahhüt firmasýnýn kurucularýndan olan Iþýk 10 yýllýk özel sektör tecrübesine sahiptir. Son 4 yýldýr da Anadolu Ajansýnda çeþitli kademelerde görev alarak devlet terbiyesi ve tecrübesi kazanmýþtýr. Çeþitli Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn gönüllü üyesi olan Iþýk 1990 lý yýllardan itibaren aktif siyasetin içerisinde yer almýþtýr. Osmanlýca, Orta düzeyde Arapça ve Ýngilizce bilen Iþýk evli ve iki çocuk babasýdýr. Yeni Türkiye, Güçlü Gelecek söylemine kalpten inanmýþ ve bu yolda partisinin ve milletinin hizmetinde vataný için gece gündüz demeden çalýþmaya hazýrdýr. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 26. Dönem Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðý için baþvurusunu AK Parti Genel Merkezi'ne yaptý. Uslu aday adaylýðýný genel merkeze yaptý AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 26. Dönem Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðý için baþvurusunu AK Parti Genel Merkezi'ne yaptý. Milletvekili Uslu, yaptýðý yazýlý açýklamada, Uslu, Tayvan Kültür Gecesi ne katýldý Tayvan Büyükelçiliði tarafýndan "Ýki ülke gençlerinin etkileþimi" temalý Tayvan Kültür Gecesi düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Tayvan kültürü tanýtýldý. Geceye Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer ev sahipliði yaparken, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile çok sayýda Türk ve Tayvan vatandaþý katýldý. Gecede Tayvan'dan gelen gençlerin Tayvan kültürünü ve coðrafyasýný tanýtan gösterileri ilgiyle izlendi. Programýn ardýndan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng ile birlikte Ha- "Kader ve siyaset denkleminde yüzünü hakka dönen biri olarak gündelik siyasi planým yok. Çorum'u bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da bir bütün olarak görerek, hizmet etmeye talip oluyoruz. Rabbim hakkýmýzda ve milletimiz için hayýrlýsýný versin " cettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer'i ziyaret ettiler. Türk Hava Yollarýnýn Ýstanbul ile Taipei arasýnda direk uçuþlara baþlamasýný önemli bir baþlangýç olarak gördüðünü belirten Cheng, destek ve katkýlarýndan dolayý Türkiye'ye, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür etti. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer ziyarette duyduðu memnuniyeti dile getirerek Üniversite çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Uslu ise, "Üniversite hakkýnda sevindirici bilgiler aldýk çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" AK Parti sivil toplumu dinliyor AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý sivil toplum kuruluþlarý ziyaretlerine Memur Sen, EKA- DER, Hitit Akademi Derneði, Kerebi Gazi Derneði ve Çaðrý Vakfý ile devam etti. Ziyaretlere AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ýn yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Boyraz, Yasin Özübek, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý sivil toplum kuruluþlarý ziyaretlerine devame tti. eleþtirilerini bizimle açýk yüreklilikle paylaþan STK baþkan ve yöneticilerine þükranlarýmýzý sunar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim." Hitit Akademi Derneði Baþkaný Yrd. Doç Dr. Zekeriya Iþýk ise, tek parti iktidarýnýn istikrar demek olduðunu ifade ederek, "7 Haziran'da yapýlan milletvekilliði genel seçimlerine kadar istikrara alýþmýþtýk. Ancak 7 Haziran'dan sonra oluþan tablo istikrarýn ne kadar önemli olduðunu bir kez daha gösterdi. AK Parti'de 7 Haziran milletvekili genel seçimleri sonuçlarýný iyi okumalý ve bundan sonra atacaðý adýmlarý geçmiþten ders alarak atmalýdýr. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'da seçim sonuçlarýný iyi okuduklarýný ve gerekli deðerlendirmeleri yapacaklarýný söyledi. Ýnþallah bundan sonra daha önce yapýlan bazý hatalar yapýlmaz ve Türkiye yeniden istikrarýn tek liman olduðu bir ülke haline gelir. 1 Kasým'dan sonra oluþacak siyasi tablonun ülkemize yeniden huzur ve barýþý getirmesini temenni ediyorum" Zekeriya Iþýk ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Suat Aydoðan, Mahmut Ölçer Cemal Yiðit ve Recep Eker katýldý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Çorum'un yerel dinamikleri olan sivil toplum kuruluþlarýnýn sosyal hayatýna temelini oluþturduðunu belirterek, "Sosyal hayatýn yaný sýra eðitim ve kültürel anlamda da ciddi manada bir yükü omuzlamýþlardýr. Bu baðlamda yeni bir Türkiye inþa ederken daha donanýmlý bir nesil için sivil toplum kuruluþlarýna ve hareket alaný geniþ sivil bir topluma ciddi manada bir ihtiyaç söz konusudur. Siyaset kurumu olarak bizler yönetimin iþleyiþini yerine getiriyor, toplumun ihtiyaçlarý doðrultusunda kararlar alýyor ve uyguluyoruz. Halkýmýzýn ihtiyaçlarý ve talepleri konusunu en iyi istiþare makamýmýz sivil toplum kuruluþlarýmýzdýr. Bu bilinçle ziyaretlerimize devam ediyoruz ve her fýrsatta devam edeceðiz. Ayrýca yaptýðýmýz istiþareler ile her bir vakýf ve derneðimizin tabanýndan aldýðý bilgileri paylaþmaya ve karnemizi de görmeye hazýrýz. Dernek ve vakýf yöneticilerimizle yaptýðýmýz uzun istiþareleri kendi adýmýza çok verimli bulduk ve oradan çýkan sonuçlarý da kendimize ödev kabul ettik. Bizleri bu ziyaretlerimizde sýcak karþýlayan ve birikimlerini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer'i ziyaret etti.

7 Nihat Argut tan sert tepki BBP Ýl Disiplin Kurulu Baþkaný Nihat Argut, yaygýn medyada yer alan 'Kabinede Muhsin Baþkan Ýzi' baþlýklý haberlere tepki gösterdi. Son günlerde bir takým þahýslar ve bazý e-medya kuruluþlarý tarafýndan dillendirilen kabinede Muhsin Yazýcýoðlu izleri ifadelerinin en hafif deyimiyle edepsizlik ve þehit lider Muhsin Yazýcýoðlu'nun davasýna saygýsýzlýk olduðunu belirten Argut, bütün ömrünü haksýzlýklarla, yolsuzluklarla mücadele ederek geçirmiþ olan þehit lider Muhsin Yazýcýoðlu'nu kendi küçük hesaplarýna alet etmeye kalkanlara her ortamda gerekli cevabý bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da vereceklerini ifade etti. Argut, yaptýðý yazýlý açýklamada þu görüþlere yer verdi: "Bir takým kendini bilmez iktidar yalakalarýna, yalakalýklarýný baþka yerlerde yapmalarýný tavsiye ederiz. Tarih bu tip yalakalarý hep deþifre etmiþtir ve bundan sonra da edecektir. O gün geldiðinde bu tiplerin insanlarýn içine çýkmaya, insanlarýn yüzüne bakmaya yüzleri kalacak mýdýr? Ne tarih bunlarý unutur ne de bizler unuturuz. Bugün kendilerinden olmayanlara her türlü zulmü layýk görenler, medyayý susturmaya çalýþanlar, kendilerinden olmayan iþ adamlarýna savaþ açanlara hatýrlatýrýz ki zulüm ile abad olunmaz. Bütün bunlarýn ýþýðýnda ömrünü zalimlerle ve haksýzlýklarla mücadele ile geçirmiþ olan þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nu kendi çirkin emellerine alet etmeye kalkmasýnlar. Çirkinlikleriniz 7 Haziran'da CHP listelerinden milletvekili seçildikten kýsa bir süre sonra partisinden istifa eden Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes dün olaðanüstü oturumda Meclis sýralarýnda tek baþýna otururken görüntülendi. CHP listelerinden 7 Haziran'da ikinci kez milletvekili seçilen, ancak bir süre sonra partisinden istifa eden Ýstanbul milletvekili Ýhsan Özkes, Meclis'in Irak ve Suriye tezkereleriyle ilgili olarak bugün yaptýðý olaðanüstü oturum sýrasýnda Genel Kurul sýralarýnda tek baþýna otururken görüntülendi. TBMM'nin tek baðýmsýz milletvekili olan Ýhsan Özkes'in herhangi Nihat Argut sizde kalsýn, yiðitlik, mertlik ve dürüstlük Muhsin Yazýcýoðlu ve arkadaþlarýnda kalsýn. Bu bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da böyle olacaktýr. Çýkar peþinde koþan, menfaat için fýrýl fýrýl dönenlerin Muhsin Yazýcýoðlu davasýnýn içinde yerleri yoktur ve olmayacaktýr. O dediðiniz þahsa da tavsiyemiz ilk ziyaretini Keþ Daðlarý na yapmasý olacaktýr tabi yüreði yetiyorsa. Memleketimizde her gün polisimiz, askerimiz ve sivil vatandaþlarýmýz teröristler tarafýndan þehit edilirken bunlardan hiç bahsetmeyenlere, iktidarýn acziyetini gizlemeye çalýþanlara hatýrlatýrýz ki, haksýzlýk karþýsýnda susanlar dilsiz þeytan durumundadýrlar. 'Bir saniyesine bile hükmedemediðimiz bir hayat için fýrýldak olmaya gerek yoktur' düsturu ile yaþamýþ þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nu böylesi insanlarýn anlamalarý mümkün deðildir. Bir takým deðerlerden yoksun bu insanlara tavsiyemiz þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun hayatýný yeniden incelesinler, belki o zaman utanýrlar da bu oyunlardan vazgeçerler. Bütün ömürleri Türk milliyetçiliði ve Ülkücü düþmanlýðý ile geçen bu þahýslarýn bunu anlamalarý da zor olacaktýr ama biz yine de uyarmýþ olalým. Ülkemiz yangýn yerine dönmüþken bu konuda hiç bir þey söylemeyenlere sormak lazým bu nasýl bir vicdandýr? Ekonomi çökmüþ, ülkemizde insanlarýn can ve mal güvenliði kalmamýþ, her gün kutuplaþmalarýn büyüyerek devam ettiði bu durumlar sizi hiç mi rahatsýz etmiyor? Dünya kime baki kalmýþ ki size kalsýn? Bunun sonu bu dünyada da ahrette de hüsrandýr. Tek baðýmsýz vekil tek baþýna oturdu Ýhsan Özkes dün olaðanüstü oturumda Meclis sýralarýnda tek baþýna otururken görüntülendi. bir parti grubuna üye olmamasý nedeniyle Meclis'te tek baþýna oturduðu aný HDP Ýstanbul Milletvekili Ali Kenanoðlu fotoðraflayarak sosyal paylaþým sitesi twitterdaki takipçileriyle paylaþtý.(haber7) Özkes ten çarpýcý itiraf CHP'den istifa eden baðýmsýz milletvekili Ýhsan Özkes, dün akþam bir televizyon kanalýnda katýldýðý programda 'Hz Muhammed yaþasaydý Saray'a giderdi.' çýkýþýna iliþkin itiraf gibi bir açýklamaya imza attý. 'Tayyip Erdoðan düþmanlýðýnýn alt yapýsýný kurarken, onun dini referansýný da motive eden kiþi bendim' diyen Özkes,"Hz. Muhammed yaþasaydý Saray'a gitmezdi derken þakþakladýlar. Ayný Özkes, yanlýþý görüp bir adým atýnca ondan kötüsü yok dediler. Demezler mi insanlara, yahu bu adam bir yýl önce Hz. Muhammed'i o olayda söylerken, sizin hiç mi zerre kadar Hz. Muhammed sevginiz yoktu? Asýl o anda ilk söylediðimde yanlýþ yapmýþtým, ikinci yaptýðýmda da yanlýþ yaptým." diyerek Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'na iliþkin çeliþkili olmakla eleþtirilen açýklamalarýnýn her ikisinin de hatalý olduðunu belirtti. "BU BÝR ÝTÝRAF" "Tayyip Erdoðan düþmanlýðýný kuranlar, yapanlar, Tayyip Erdoðan'a ve Saray'a, külliyeye karþý bu düþmanlýðýn alt yapýsýný kurarken onun dini referansýný da motive eden kiþi bendim. Bu bir itiraf." diyen Özkes, "Ben içimdekini söylüyorum. O günkü tarihle, "Bugün Hz. Muhammed yaþasaydý Saray'a gitmezdi. Çünkü orada israf var. Ýsraf haramdýr" diyorum, bunu dedim. Bunu derken o gün bana, bugün peygamber sevdalýsý gözükenler bana o gün demediler ki bir dakika ya Özkes, sayýn vekil sen neden siyasete Hz. Muhammed'i karýþtýrýyorsun demediler. Ne yaptýlar bana, þakþakladýlar o gün. O gün methediyorlardý, bugün bana hücum eden gazetelerin köþe yazarlarý varsa da Ýhsan Özkes, yoksa da Ýhsan Özkes diyorlardý." diyerek veryansýn etti. Ýþte Özkes'in o açýklamalarý: (...) Ayný Ýhsan Özkes, gerçekleri görüp, yanlýþý görüp, felaketi görüp, gidiþatýn vahimliðini görüp, uyanýp millet adýna memleket adýna bir adým atýnca Ýhsan Özkes'ten kötüsü yok dediler. Þimdi ben 30 Aðustos Zafer Bayramý münasebetiyle verilen resepsiyona katýldým, oradan ayrýlýrken bir tweet attým."býr BAKTIM KÝ KIYAMET KOPMUÞ..." Aradan yarým saat geçmedi, evime geldim. Bir baktým ki kýyamet kopmuþ. Herkes, o çevreler, çeþitli internet gazeteleri baþlýk atmýþlar benim o konuþmamý. Video dönüyor, bana tweetler geliyor. Onlarý koymuþlar, sen böyle söylemiþtin, nasýl gidersin oraya, yýkýlýyor. Bunun üzerine ben o günkü yaptýðým yanlýþý, ikinci bir yanlýþla yani yanlýþa yanlýþ cevap vererek, dedim ki bugün Hz. Muhammed yaþasaydý, gittim gördüm, namaz kýldým, israf yoktu, sünnete uygun emareler var diye yazdým. Bunun üzerine hurra sen nasýl Hz. Muhammed'i efendim bu iþe alet edersin... Hz. Muhammed'i kullanýrsýn, yýkýlýyor. "DEMEZLER MÝ ÝNSANA..." Demezler mi insanlara, yahu bu adam bir yýl önce Hz. Muhammed'i o olayda söylerken, sizin hiç mi zerre kadar Hz. Muhammed sevginiz yoktu? Asýl o anda ilk söylediðimde yanlýþ yapmýþtým, ikinci yaptýðýmda da yanlýþ yaptým."(ýnternethaber.com) Milliyetçi Hareket Partisi istiþare toplantýsý düzenledi. CUMA 4 EYLÜL MHP parti büyükleriyle istiþare etti Milliyetçi Hareket Partisi istiþare toplantýsý düzenledi. MHP'den yapýlan açýklamaya göre, 1 Kasým'da yapýlacak milletvekilliði genel seçimleri öncesinde teþkilatýn emektarlarý ve parti büyükleri Sera Otel'de bir araya gelerek seçim startýný verdi. MHP yöneticileri, katýlýmlarý ile kendilerini onurlandýran, tecrübeleri ile ufuklarýný geniþleten parti büyüklerine teþekkür etti. Kocasaraç yeniden aday 7 Haziran seçimlerinde MHP den aday adayý olan Av. Muhsin Kocasaraç, 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. Adaylýk baþvurusuna iliþkin açýklama yapan Av. Kocasaraç, Bilindiði gibi ülkemizde olaðandýþý süreçler yaþanmaktadýr. Özellikle terör belasý ne hikmetse 7 Haziran seçimleri sonuçlarýnýn netleþmesi ile tekrar hortlamýþ, sanki bir el tarafýndan düðmeye basýlmýþ gibi ülke kavga, kargaþa ve þehitlerimizin acýlarýna dönüþmüþtür. Bu süreçte maalesef Anayasa, yasalar çiðnenerek ve bilerek, istenerek bir hükümet kurulmamýþ, kurdurulmamýþtýr. Adeta yüce Türk milletine AK Parti yi tek baþýna hükümet yapmadýklarý için ceza verilmiþ, millet cezalandýrýlmýþ ve bunun sonucu olarak da ülkenin son derece kritik günler yaþadýðý, Doðu ve Güneydoðu illerinde seçim güvenliðinin bulunmadýðý, her gün fidanlarýmýzý þehit verdiðimiz bu ortamda seçim kararý verilerek kaos ortamý devam ettirilmiþtir. Bu seçimler ülkenin geleceðini belirleyecek var olma ya da yok olma seçimleridir. Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlere hazýr ve tek baþýna iktidar olmak hedefine kilitlenmiþtir. MHP nin bir neferi olarak 7 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayý olmuþ ve 7 Haziran akþamýna kadar partimizin baþarýsý için elimizi deðil gövdemizi taþýn altýna Ülkücü olmanýn gereðini yapýyoruz Çorumlu sanayici ve iþ adamý Ahmet Anak, MHP den Çorum Milletvekili Aday Adayý oldu yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde de MHP den Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Anak, "Birlik ve beraberliðe daha çok ihtiyacýmýzýn olduðu bu günlerde ülkücü olmamýzýn gereðini yaparak 26. Dönem MHP Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðý müracaatýmýzý yapmýþ bulunmaktayým. MHP Teþkilatlarý parti büyükleri ile görüþ alýþveriþinde bulundu. Yüce Allah yar ve yardýmcýmýz olsun" 1969 yýlýnda Çorum da doðan Ahmet Anak, ilk, orta ve lise eðitimini Fatih Lisesi nde tamamladý. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ýþ hayatýnda iki ayrý þirketin yönetim kurulu baþkanlýðý görevini yürüten Ahmet Anak, evli ve 2 çocuk babasý. Av. Muhsin Kocasaraç, 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. koyarak çalýþtýk. Sonuçta halkýn tercihine saygý duyduk. Ve gelinen noktada ve alýnan seçim kararýndan sonra partililerimiz ve hemþehrilerimizin de destek ve telkinleri, parti ve davamýza inancým gereði kendime bir görev addederek 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý olarak Genel Merkezimize adaylýk baþvurumu yaptým. Kamuoyuna saygý ile sunarým. Ahmet Anak BAÞSAÐLIÐI Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Zeki Gül ün muhterem annesi (Ç.HAK:1635) (Ç.HAK:2415) Hacý Sündüs Gül ün vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhumeye Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. Kadir Akçal Kunduzhan Mahallesi Muhtarý

8 8 CUMA 4 EYLÜL Aile Ýçi Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi hizmette RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Eylül Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýda katip üyeler Aziz Sarüce ve Erhan Akar da hazýr bulundu. Ýl Genel Meclisi nda düzenlenen toplantýda, Aile Danýþma Merkezleri ve bu alanda sunulan hizmetler konusunda hazýrlanan komisyon raporu ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantýda bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý okunup oylandý. SU DEÐÝRMENLERÝ ARAÞTIRILACAK Çorum daki su deðirmenlerinin araþtýrýlmasý hususunda Ýl Genel Meclisi ne önerge teklifi verildi. Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yusuf Kaya, Üzeyir Esenkaya ve Sadettin Babuçcu imzasýný taþýyan önerge teklifi, yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere oy birliðiyle Ar-Ge Komisyonu na havale edildi. DODURGA HÜKÛMET KONAÐI ÇEVRESÝNE 125 BÝN TL Dodurga Ýlçesi Hükûmet Konaðý nýn çevre düzenlemesine 125 bin TL lik ödenek aktarýldý. Ýl Genel Meclisi nde gündeme gelen ödenek talebi doðrultusunda Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü nün bütçesinde bulunan 125 bin TL lik kaynaðýn Dodurga Ýlçesi Hükûmet Konaðý nýn çevre düzenlemesi iþinde kullanýlmak üzere Dodurga Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkanlýðý hesabýna aktarýlmasý kabul edildi. AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETÝ ÖNLEME ve ÝZ- LEME MERKEZÝ HÝZMETTE Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Arif Çamiçi, Çorum a Aile Ýçi Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi kurulduðunu açýkladý. Aile Danýþma Merkezleri ve bu alanda sunulan hizmetler konusunda hazýrlanan komisyon raporunu açýklayan Arif Çamiçi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü tarafýndan kurulan Merkezin eski Aþevi yanýndaki Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) çatýsý altýnda hizmet vermeye baþladýðýný kaydetti. Yaklaþýk iki ay önce faaliyete giren, Sosyal Hizmet Uzmanlarý ve Psikologlarýn görev aldýðý Merkez de aile danýþmanlýðý hizmeti de verildiðini anlatan Çamiçi, açýklamalarýnda þu bilgilere yer verdi: Yaptýðýmýz araþtýrma sonucunda Çorum da baþlý baþýna aile danýþmanlýðý hizmeti veren bir kurum ve kuruluþ olmadýðýný tespit ettik. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü ne baðlý Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde aile içi iletiþim sorunlarý, boþanma ve boþanma sonrasý sorunlarýn çözümü amacý ile Aile ve Boþanma Süreci Danýþmanlýðý hizmeti veriliyor. Ayrýca ayný kurumda Aile Ýçi Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi de kurulmuþ olup þiddet maðduru veya þiddete maruz kalma ihtimali olan kadýnlara danýþmanlýk hizmeti veriliyor. Aile içi þiddetin önlenmesi amacý ile Toplumsal Cinsiyet Eðitimleri verilmekte olup 2015 yýlýnda tarýmda çalýþan yaklaþýk 500 kadýna eðitim verilerek farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr. Çorum Merkeze baðlý Öksüzler, Örencik, Seydimçakallý, Sarýlýk, Sarýþeyh ve Sazak köylerine ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþüldüðü toplantýda ayrýca Merkez ilçeye baðlý Oymaaðaç, Mollahasan ve Küçükpalabýyýk Köylerine ait yerleþik alan ve civarý tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Yýldýrým ve Gülmez Aileleri nin mutlu günü Ayþegül ile Emrah evlendi RECEP MEBET Çorumlu Polis Memuru Emrah Gülmez, Kimya Öðretmeni Ayþegül Yýldýrým ile hayatýný birleþtirdi. Solmaz-Yaþar Yýldýrým çiftinin kýzý Ayþegül, Aysel-Engin Gülmez çiftinin oðlu Emrah ile dünyaevine girdi. Önceki gün Afra Düðün nda düzenlenen düðün törenine Gülmez ve Yýldýrým Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Ayþegül-Emrah Gülmez çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Emrah Gülmez, Ayþegül Yýldýrým ile evlendi. RECEP MEBET Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin in oðlu, Koç Üniversitesi Týp Fakültesi Anestezi Teknikeri Enes Alptekin Bilgin, Hemþire Arzu Vural ile hayatýný birleþtirdi. Neriman-Efraim Vural çiftinin kýzý Arzu, Tülay- Mustafa Bilgin çiftinin oðlu Enes Alptekin ile dünyaevine girdi. Önceki gün Vadi Düðün nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler, Bilgin ve Vural Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Arzu-Enes Alptekin Bilgin çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Arif Çamiçi Düzenlenen toplantýda gündem maddeleri görüþüldü. Mustafa Bilgin oðlunu evlendirdi Enes Alptekin Bilgin, Arzu Vural ile hayatýný birleþtirdi. Neriman-Efraim Vural çiftinin kýzý Arzu, Tülay-Mustafa Bilgin çiftinin oðlu Enes Alptekin ile dünyaevine girdi. AK Parti Ortaköy Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Çelik: Özel Ýdare çiftlik deðil Rota AVM nin açýlýþý bugün MURAT ÇETÝN Karaca ve Karaca Home Çorum bayii Rota Alýþveriþ Merkezi (AVM) bugün açýlýyor. Ýsmail ve Osman Yýlmaz kardeþlerin sahibi olduðu Rota AVM, Cuma namazýnýn ardýndan saat da Çevreyolu Bulvarý Binevler Kavþaðý yaný numara 53-1/A da hizmete girecek. Maðaza Müdürü Yaþar Özkara, Zengin ürün yelpazesini uygun fiyatlarla bir arada bulmak ve otopark problemi yaþamadan rahatlýkla alýþveriþ yapmak isteyen herkesi Rota AVM ye davet ediyor, açýlýþýmýza bekliyoruz TEÞEKKÜRLER 30 Aðustos akþamý sitemizde, komþumuz Ýlke Gýda da meydana gelen yangýn faciasýnda bizzat yangýn söndürme iþini yöneten; Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Alper Zahir e Yangýn tamamen söndürülünceye kadar bizimle beraber mücadele eden, Ýtfaiye Müdürü Sayýn Ýsmail Öðütverici ye TOMA ile müdahale ederek yangýnýn söndürme çalýþmalarýna destek veren Emniyet Müdürü Sayýn Murat Kolcu ya Tüm itfaiye araçlarýný seferber eden Orman Ýþletme Müdürü Sayýn Orhan Çatalçam a Her türlü riske ve olumsuzluklara raðmen, canlarýný hiçe sayarak yangýnýn söndürülmesini saðlayarak daha büyük bir faciayý engelleyen Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü Personeli ne teþekkür ederim. Ahmet AKSU (Ç.HAK:2422) Ýl Genel Meclisi Eylül Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. Mustafa Çelik RECEP MEBET AK Parti Ortaköy Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Çelik, Ýl Özel Ýdaresi nde görev yapanlarýn kamu imkanlarýný israf etmeden hizmet etmeleri gerektiðini söyledi. Gündem dýþý konuþmasýnda, Özel Ýdare çiftlik deðil sözleriyle dikkat çeken Mustafa Çelik, köylere sunulan hizmetleri takip eden ve idareci dahi olmayan bazý görevlileri eleþtirdi. Meclis üyeleri olarak köylere daha fazla nasýl hizmet ederiz derdiyle çalýþýrken bazýlarýnýn Özel Ýdare ye ait makam araçlarý ile boþ boþ gezmelerine anlam veremiyorum diyen Çelik, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Tüm Ýl Genel Meclisi Üyeleri, hangi köye ne kadar iþ yaparýz, nasýl bir fazla taþ koyarýz diye çaba gösterirken, Ýl Özel Ýdaresi'nde müdür bile olmayan bazý kiþilerin makam arabalarý ile köylerde boþ boþ gezmelerinin anlamý nedir? Kimi denetliyorlar? Çöp arabasý geliyor, süpürge arabasý geliyor, Ýþ-Kur aracýlýðýyla istihdam edilen kiþileri taþýyan otobüs geliyor, arkasýndan bir de makam arabasý geliyor. Bu kiþilere makam arabasýný kim tahsis etmiþ? Bizler burada bir kuruþun hesabýný yaparken, bu israfa ve saltanata nasýl göz yumuluyor? Bu durum, Ýl Özel Ýdaresi'nde iþini hakký ile yapan, hizmet eden müdürlerimizin çalýþma ritmini bozuyor. Bu devletin mazotunu boþuna harcamaya ve arabasýný yýpratmaya hiç kimsenin hakký yok. Burasý çiftlik deðil ve benim vicdaným buna müsaade etmiyor. Bu kiþiler Ýl Özel Ýdaresi'nin iþine yarayacak konumda deðilseler gönderin baþka kurumda yapsýnlar, ne yapýyorlarsa. Yaþar Özkara, tüm Çorum halkýný açýlýþa davet etti. Aksular Grup Yön. Kur. Baþkaný

9 Kargý da asayiþ uygulamasý Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði tarafýndan asayiþ uygulamasý yapýldý. Bayýlan tansiyon hastasý kadýn kurtarýlamadý Paþa Köyü nde, baygýnlýk geçiren yüksek tansiyon hastasý kadýn, kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Ekmek yapmak için köyüne giden G.E. (52) isimli tansiyon hastasý kadýn, akrabalarý tarafýndan evinin yanýnda baygýn bulundu. Motosiklet sürücüsü çarpýp kaçtý Osmancýk'ta yaþanan trafik kazasýnda, bir motosikletle, elektrikli bisiklet çarpýþtý, 2 kiþinin yaralandýðý kazada motosiklet sürücüsü kaçtý. Ý.D. (61), eþi A.E. (53) ile birlikte elektrikli bisikletle giderken, Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliði belirlenemeyen motosikletle çarpýþtý. Kazada elektrikli bisiklette bulunan karý-koca yaralanýrken, devrilen motosikletini kaldýran sürücü olay yerinden kaçtý. Olay yerine gelen trafik ekipleri kaçan motosiklet sürücünü yakalamak için arama çalýþmalarýný baþlatýrken, yaralýlar hastaneye kaldýrýldý. (Haber Merkezi) Kayalara çarparak durabildi Ortaköy'de yaþanan trafik kazasýnda, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarýndaki kayalýklara çarparak durabildi. Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði tarafýndan, son günlerde ülke genelinde artan terör olaylarý nedeniyle ilçe giriþ çýkýþýnda güvenlik uygulamasý yapýldý. Ýlçe giriþindeki Kargý Sinop kavþaðýnda gerçekleþtirilen güvenlik uygulamasýna, asayiþ ekiplerinin yaný sýra trafik ekipleri de katýldý. Çelik yelek giyen ekiplerin, uzun namlulu silahlarla uygulama yapýlan alanda güvenlik tedbiri aldýlar. Ýlçeye giriþ yapan tüm araçlarý durdurup arama yapan polis ekipleri yabancý plakalý araçlar aðýrlýklý olmak üzere yaklaþýk 100'ün üzerinde araçýn sorgulamasýný yaparak arama gerçekleþtirdiler. Uygulama boyunca asayiþ konusunda sakýncalý duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik tedbiri amaçlý gerçekleþtirilen uygulamalarýn artarak devam edeceðini, vatandaþlarýn þüphelendikleri araç veya kiþileri 155 polis imdat telefonunu arayarak bildirmelerini istediler.(ýha) Aþýrý kilolu olduðu belirtilen G.E., akrabalarý tarafýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan E.G. hayatýný kaybetti. (Haber Merkezi) Kazada yaralanan 19 AE 143 plakalý otomobilin sürücüsü O.A. (45), çevreden geçen araç sürücülerinin yardýmýyla araçtan çýkarýldý. (Haber Merkezi) Baskýnlar algý operasyonu Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, önceki gün paralel yapý operasyonu kapsamýnda kent merkezi ve iki ilçede bazý eðitim kurumlarýna yapýlan baskýnlarý algý operayonu olarak deðerlendirdi. Siyasi iktidarýn, okul ve dershane baskýnlarýyla toplumda nefret suçu iþlediðini iddia eden Aydýn, konuya iliþkin þu açýklamalarda bulundu; Eðitim ve öðretimin yeni baþladýðý, öðrenci kayýtlarýnýn devam ettiði bir dönemde geçici hükümetin bazý dershane ve okullara denetim adý altýnda baskýn düzenlemesinin bir algý Selim Aydýn baskýnýn bu usulle yapýlmasýný doðru bulmuyorum. Maalesef ülkemizde bu 'paralel' adý altýnda baþlayan, ne olduðunu halen daha anlaþýlamayan, dün Ergenekon'du, bugün paralel, yarýn ne olacaðý belli olmayan bir süreç, maalesef eðitimde nahoþ olaylara sebep olmaktadýr. Eðitimin geleceði ve çocuklarýmýz açýsýndan bunlar doðru þeyler deðildir. Çocuklarýmýzýn geleceði karartýlmaktadýr. Türkiye 17 Aralýk sürecinden sonra hukukun göz ardý edildiði bir ülke haline gelmiþtir. Hukuk dýþý her þey paralel safsatasýyla operasyonu olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. 13 yýllýk AK Parti iktidarýnda Milli Bakanlýðý yaz boz tahtasýna çevrilmiþtir. Ýktidarýn, okul ve dershane baskýnlarý Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn ne hale geldiðinin açýk bir þekilde gösteriyor. Metre ile okul tabelasý ölçmek, çöp sepetinin boyutu, sigara yasak yazýsýnýn þekli? Tüm bunlarýn bu devirde utanç verici bir durum olduðu aþikârdýr. Bu tür operasyonlarýn Türkiye'yi geliþmiþ dünya nazarýnda ayýplý bir ülke durumuna düþürecektir. Her kurumun mali denetime tabi tutulmasý normaldir ancak bir eðitim kurumuna bu kadar çok polisle, burada yasa dýþý iþler çevriliyormuþ gibi baskýn yapmanýn iyi niyetle alakasý yoktur. Bu, bu kurumlarýn lekelenmesine yönelik bir faaliyettir. Her þeyin bir usulü vardýr, gelir maliye görevlileri, iddialarý araþtýrýr, mali yönden bir suç varsa kanunlar dairesinde gerekli iþlemi yapar. Tabi buradaki meþru kýlýnmaya çalýþýlmaktadýr. BU TALÝMATI VERENLER, MÝLLET VÝC- DANINDA MAHKUM OLACAKTIR Bu tür baskýnlar sadece okul ve dershanelerle sýnýrlý kalmamýþ medyaya da sýçramýþtýr. Kendi deðirmenlerine su taþýmayanlarý susturma operasyonudur bunlar. "Bu talimatý verenlerin millet vicdanýnda da yargýlanacaðýný ve iyi bir yerde olmayacaðýný düþünüyorum. Erken seçim öncesinde Türkiye'nin bir yandan terör ile mücadelede, her gün birden fazla þehidin geldiði bir günde birden demokrasi ayýbý sayacaðýmýz bu baskýnlarýnýn Türkiye'nin iyi yönetilmediði kanaatini güçlendireceðini, vatandaþlarýmýzýn yeni gelinen Türkiye'nin bu hukuksuz durumunu, anti demokratik uygulamalarý mutlaka deðerlendireceðini, hem vicdanlarda hem de seçim sathý mahalinde iyi notlar verilmeyeceðini düþünüyorum. amaç vatandaþta kaygý yaþatmaktýr. Bu zihniyet- AKP ÝKTÝDARI ÝLE TERÖR ZÝRVE YAPte olan iktidarýn eðitimi saðlýklý bir zemine oturtmasý MIÞKEN, ALGI OPERASYONU YAPILIYOR mümkün görünmemektedir. Güneydoðu'da terör örgütü PKK ve sempatizanlarýnýn, sözde "özyönetim, özerklik" ilan ettiði bir dö- KANTARIN AYARI BOZULMUÞ, HUKUK TERAZÝSÝ ÞAÞMIÞTIR nemde eðitim kurumlarýnýn, Kaçakcýlýk ve Organize Siyasi iktidarýn, kendisi gibi düþünmeyen herkesi ötekileþtirerek hayali düþman ürettiðini Milli Eðitim Suçlar Birimi dýþýnda terörle mücadele ekiplerince basýlmasý talimatýnýn ahlaklý bir yaný yoktur. Bakanlýðýnýn uygulamalarýnda görüyoruz. Zu- Ülkemizde AKP iktidarý ile baþta terör ve yolsuzluk olmak üzere daha ciddi problemlerimiz varlümle abat olunmayacaðýný, zulm edenlerin sonlarýný görmek isteyenlerin, tarihe bakmalarýnýn yeterli olacaðýný ifade edeyim. Hukukun ayarýný bozarsanýz, ken, ülkemizin bir bölgesinde özerklik ilan edilmiþken, Devlet algý operasyonuna girmesi, Ýktidarýn eðitim politakasý çökmüþken, kronik haline gelmiþ so- demokrasinin ayarýný kendinize doðru çevirmeye çalýþýrsanýz gün gelir bu bozduðunuz deðerlere sizin de runlar ortadayken, bir de bu tarz uygulamalara imza ihtiyacýnýz olur. Tarih bunu söylüyor. Dolaysýyla bu atýlmasý tamamen siyasi bir karardýr. CUMA 4 EYLÜL Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði nin yeni yönetimi belirlendi. Selçuk Önce görevi devretti Dr. Selçuk Önce, Ýl Temsilciliði görevini Yalçýn Çiftçi ye devretti. HARUN AKKAYA Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði nin yeni yönetimi belirlendi. Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Hukuk ve TÝS Sekreteri Dr. Selçuk Önce, Ýl Temsilciliði görevini Yalçýn Çiftçi ye devretti. Görev deðiþiminin nedeniyle yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Ýl Temsilcisi Yalçýn Çiftçi, konuþmasýna terör olaylarý nedeniyle þehit düþen saðlýk çalýþanlarý ve güvenlik güçlerine Allah tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileyerek baþladý. Tüm terör faaliyetlerini lanetleyen Çiftçi, Ülkemizin standartlarý, istihdam yapýsý ve mevcut imkanlarý gözetilmeden üretilen saðlýk politikalarý uygulama sahasýnýn her katmanýnda derin çatlaklar oluþturmaktadýr. Akýl dýþý saðlýk uygulamalarýnýn doðurduðu sorunlar bürokratik hiyerarþi ile örtülmeye çalýþýlmaktadýr. Çalýþma þartlarý günden güne aðýrlaþan, sorumluluk-gelir orantýsý giderek bozulan saðlýk çalýþanlarýnýn hak arama yollarý tehdit ve baský ile kapatýlmaktadýr. Bunun yaný sýra, saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýnýn aranmasý noktasýnda yürütülen mevcut sendikal faaliyetlerin, saðlýk camiasýnda yeterli tatmini saðlamadýðý apaçýk bir gerçektir. Hal böyleyken gücünü hukuktan alan, tehdit ve baskýya boyun eðmeyen, hiçbir siyasi zümrenin güdümüne girmeyen yeni bir sendikal birlik saðlamak mecburiyet haline gelmiþtir. Mücadele biçimi ve ilkeli duruþu ile ulusal çapta takdir toplayan Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý ný, Çorum bazýnda yetkili il temsilciliði seviyesine ulaþtýrmamýzdan doðan mutluluðu kamuoyuyla paylaþýyoruz. Yeni dönemde, ilkelerimiz ve hedeflerimiz doðrultusunda yürüttüðümüz sendikal faaliyetlerimizi geniþ bir tabana yaymak ve çalýþmalarýmýza hýzla devam edebilmek için saðlýk çalýþanlarýný sendikal pozisyonlarýný tekrar gözden geçirmeye ve çalýþma þartlarýmýzda hakkaniyetin saðlanmasý için verdiðimiz mücadelede yanýmýzda yer almaya davet ediyoruz. Basýn toplantýsýnýn ardýndan, Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selçuk Önce, Yalçýn Çiftçi'ye yetki belgesini takdim etti. Ýl Temsilciliði görevine Yalçýn Çiftçi getirilirken; Dr. Ahmet Kutlu Ýl Temsilcilik Sekreteri, Dr. Veli Nayman Ýl Hukuk Sekreteri, Erhan Avcý Ýl Örgütlenme Sekreteri, Þükrü Divan Ýl Mali Sekreteri, Özcan Güngör Ýl Basýn ve Yayýn Sekreteri ve Münevver Kabasakal Ýl Eðitim Sekreteri oldu. ÖGEM yeni sezonda yeni yerinde Çorum'un ilk Etüt Eðitim Merkezi olan Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi (ÖGEM), yeni öðretim yýlýna yeni hizmet binasýnda giriyor. Yeni öðretim yýlýnda Ilýca Caddesi Lise 1. Sokak numara 4/Aadresindeki yeni binalarýnda hizmete devam edeceklerini belirten ÖGEM Kurucu Temsilcisi Fevziye Karasülük, Ýlimizin ilk Etüt Eðitim Merkezi olan kurumumuz, 2004 yýlýndan günümüze ilkokul ve ortaokul öðrencilerimize eðitim desteði sunuyor. Velilerimizin kurumumuza duyduklarý güven, alanýmýzda sunduðumuz özgün ve kaliteli öðretim programlarý ile her yýl baþarý çýtamýzý yükselterek bu günlere geldik öðretim yýlýnda da ilkokul 1. sýnýftan ortaokul 8. sýnýfa kadar öðrencilerimize eðitim-öðretim desteði sunmaya devam edeceðiz. Milli Eðitim Bakanlýðýmýza baðlý olarak faaliyet gösteren Etüt Eðitim Merkezimiz, Bakanlýðýmýzýn Etüt Eðitim Merkezleri için belirlemiþ olduðu yeni standartlar yönergesine uygun olarak hazýrlandý. Þu an için gerekli izin iþlemlerini tamamlanmýþ bulunmaktayýz. YENÝ SEZON MATEMATÝK VE ÝN- GÝLÝZCE KAMPLARI ÝLE BAÞLIYOR Yeni sezona Matematik ve Ýngilizce kamplarý ile girmeye hazýrlandýklarýný belirten Fevziye Karasülük, Yeni öðretim yýlýna her yýl iki kez öðrencilerimize sunduðumuz ve geleneksel hale getirdiðimiz Matematik ve Ýngilizce Kamplarý ile baþlýyoruz. Ýlkokul 2, 3 ve 4. sýnýflar ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerinin katýlacaðý kamplarda özellikle ilk konulara yoðunlaþýyoruz. Böylece öðrencilerimiz hem derslere ýsýnmýþ oluyor hem de ilk konularý öðrenmiþ olarak okula baþlamýþ oluyor. Kamplarýmýzdan kayýtlý öðrencilerimiz ile birlikte henüz ÖGEM'le tanýþma fýrsatý bulamamýþ öðrencilerimiz de yararlanabiliyor" ETÜD PROG- RAMLARI SOSYAL AKTÝVÝTELERLE DESTEKLENÝYOR ÖGEM Etüt Eðitim Merkezi'nin programlarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Karasülük, þöyle dedi; ÖGEM olarak özellikle çalýþan anne babalar olmak üzere ilkokul ve ortaokul çaðýnda çocuðu olan tüm ailelerin ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurarak, eðitim hayatýmýzdaki 12 yýllýk tecrübemiz ile bilgi ve deneyimlerimizi birleþtirdik. Sabahçý ve öðleci öðrencilerimize yönelik olarak hazýrladýðýmýz etüt gruplarýmýzdan ilkokul ve ortaokula devam eden tüm sýnýf seviyesindeki öðrencilerimiz yararlanabilmektedirler. Ev ödevleri, konu anlatýmlarý, pekiþtirici çalýþmalar ile birlikte sosyal aktivitelerle de desteklediðimiz etüt programlarýmýzla öðrencilerimiz zamanlarýný çok verimli kullanma imkâný bulabilmektedirler. 8. SINIF ÖÐREN- CÝLERÝNE ÖZEL PROGRAMLAR Yeni sezonda 8. sýnýf öðrencilerimizin de Etüt Eðitim Merkezi olan Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi yeni hizmet binasýna taþýndý kurumsal olarak yanlarýnda olacaðýz. 8. sýnýf öðrencilerimiz ortaöðretime geçiþte uygulanan TEOG sistemine yönelik kurum olarak da hazýr olduðumuz okul baþarýsýna odaklý çalýþma modelimizden yararlanabileceklerdir. Yazýlýlara hazýrlýk sýnavlarýmýz ile desteklediðimiz programlarýnýzla öðrencilerimizin TEOG sýnavlarýndaki baþarýlarýný arttýrmak için gerekli her türlü desteði öðrencilerimize sunacaðýz. Yeni öðretim yýlý kayýtlarýnýn devam ettiðini belirten Fevziye Karasülük, Kurumumuzla ilgili bilgi almak isteyen velilerimizi ve öðrencilerimizi Ilýca Caddesi Lise 1. Sokak numara 4/A adresindeki yeni hizmet binasýna bekliyoruz. ÖGEM yeni öðretim yýlýnda Ilýca Caddesi Lise 1. Sokak numara 4/A adresindeki yeni binalarýnda hizmet verecek.

10 10 CUMA 4 EYLÜL Ýskilip MYO da temel atma hazýrlýðý yapýlýyor Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu ek bina ve yurt yapýmý için temel atma hazýrlýklarý baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, bir süredir maddi ve fiziki altyapýsýný oluþturan ve geçtiðimiz hafta ek derslik ile yemekhane tahsisinde bulunan Belediye Baþkaný Recep Çatma, ek bina ve yurdun yapýlmasýna karar verilen terminal bölgesinde incelemelerde bulundu. Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu ek bina ve yurt yapýmý için temel atma hazýrlýklarý baþlad Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, Ýmar Ýþleri Müdürlüðü ve meclis üyeleri ile binanýn yapýlacaðý alanda ön araþtýrmalarda bulundu. Kurban Bayramý'ndan önce temel atmayý hedeflediklerini bildiren Baþkan Çatma "Ýnþaatýn yapýmý için yürütülen çalýþmalarda destek ve katkýlarý ile her zaman yanýmýzda olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kaymakam Þuayib Gürsoy, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Ýskilip Yüksek Öðretim Kurumlarý Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Nurettin Tanay ve dernek yönetimine, gönülden katký sunan çok deðerli Ýskilipli iþ adamlarýmýza, meclis üyelerimize ve emek sarf edenlere teþekkür ederim" Çorumlu pilotun baþarýsý ABD'de bulunan Performansý ve Uçuþ pilot brövesi törene katýlan ailesi tarafýndan takýl- bundan sonraki safhasýna dan, pilotaj eðitiminin NATO uçuþ okulunda Notlarý), 'Distinguished Avrupa-NATO Müþterek Graduate' (Akademik dý. ABD'deki Sheppard Hava Üssü'nde alacaðý F-16 Jet Pilot Eðitim Programý Eðitim, Uçuþ Disiplini ve ÜLKENÝN GU- (Euro-NATO Joint Jet Pilot Training Program - ve 'Air Training Com- Eðitimi ile devam ede- Temel Askerlik Esaslarý) RUR KAYNAÐI OLDU Harbe Hazýrlýða Geçiþ Kazandýðý baþarý ile ENJJPT) pilotaj eðitimi mander's Trophy' (Komutanlýk Özel Ödülü) ödülcek. Türk Hava Kuvvetleri'nin gören Türk savaþ pilotlarýndan Çorum un Oðuzlerini alan Hava Pilot gurur kaynaðý olan Hava Haberler.com Pilot Teðmen Buðra Ballar ilçesinden Hava Pilot Teðmen Buðra Baldan'a Teðmen Buðra Baldan, üç dalda birinci olup tüm ödülleri kazandý. Teðmen Baldan, 14 Aðustos 2015 tarihinde ABD'deki Laughlin Hava Üssü'nde düzenlenen törenle mezun olarak pilot brövesini taktý. 6 PÝLOT GÝDÝYOR Türk Hava Kuvvetleri tarafýndan 2012 yýlýndan bu yana her yýl 6 Türk pilot adayý teðmen Euro-NATO Joint Jet Pilot Training Program (Avrupa-NATO Müþterek Jet Pilot Eðitim Programý-ENJJPT) kapsamýnda ABD'ye uçuþ eðitimi Hava Pilot Teðmen Buðra Baldan, üç dalda birinci olup tüm ödülleri kazandý. için gönderiliyor. BÝRÝNCÝ OLARAK MEZUN OLDU 2013 yýlýnda Ýstanbul Yeþilköy'deki Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra ENJJPT kapsamýnda ABD'deki uçuþ eðitimine baþlayan Hava Pilot Teðmen Buðra Baldan, bu yýl birinci olarak mezun olma baþarýsýný gösterdi. AÝLESÝ TAKTI 14 Aðustos 2015 tarihinde Laughlin Hava Üssü gerçekleþtirilen törende; 'Top Stick' Hava Pilot Teðmen Buðra Baldan, bu yýl birinci olarak mezun olma baþarýsýný gösterdi. (Uçuþ Aile Ýçi Ýletiþim Saygý deðer Hakimiyet okurlarý; geçen 2-SAYGI haftaki yazýmda, aile içi iletiþimin önemini.:: KARÝYER ::. 3-SADAKAT sizlerle paylaþacaðýmý belirtmiþtim. Konumuza, Ýletiþimin yollarý nelerdir? bunlarý paylaþarak baþlayalým. ÝLETÝÞÝMÝN 10 SÝHÝRLÝ YOLU 1-GÜLÜMSEYÝN 2-SEVGÝNÝZÝ HÝSSETTÝRÝN 3-DOÐRU SÖZLÜ OLUN 4-HER ÞEYE EVET DEMEYÝN Fuat AYKAÇ Yaþam Koçu 4-SABIR 5- SORUMLULUK 6-KABULLENMEK Sevgi ilahidir. Her çiftin evliliðin de sevgi vardýr. Taraflar mutlaka birbirlerine saygýlý olmak zorundadýrlar. Sevgide de, saygýda da utanma duygusu vardýr. Ýnsan sevdiðinden çekinmeli, onu üzmekten sakýnmalýdýr. Saygý yoksa, iliþki de iletiþim de 5-ÝNSANLARDA GÖRDÜÐÜNÜZ yok demektir. ÝYÝ YÖNLERÝ FARKEDÝN VE DÝLE GE- TÝRÝN. Çiftler birbirlerine karþý sadakatlý olmalýdýrlar. Sadakat olmazsa, güven biter bu da evliliði bitirir. 6-GEÇMÝÞÝNÝZÝ, ÞÝMDÝNÝZLE KARIÞTIR- Çiftler birbirlerinden ayrý kiþiliklere sahip olduklarýný, iki ayrý insan olduklarýný unutmadan, birbirle- MAYIN 7-KENDÝNÝZÝ DOÐRU ÝFADE EDÝN 8-KENDÝNÝZÝN VE KARÞINIZDAKÝNÝN DUYGULARININ FARKINDA OLUN 9-KENDÝNÝZÝ ASLA ÝLETÝÞÝME KAPAT- MAYIN rine sabýrla yaklaþmalý, beðenmedikleri yönlerine ve olaylara sabretmelidirler. Erkek de, kadýn da kendi sorumluluklarýný bilmelidirler. Birbirlerini deðiþtirmeye çalýþmak yerine, birbirlerini olduklarý gibi kabul etmeleri gerekir. Bir erkeðin derdi sorunu varsa erkek bu durumunu küserek, bir köþeye 10-ÝNSANLARDAN, OLABÝLDÝKLERÝNçekilerek, somurtarak, sessizliðe bürünerek gösterir. Kadýn ise, paylaþmak ister. Çünkü kadýn payla- DEN FAZLASINI BEKLEMEYÝN. Evliliklerde yaþanan sorunlarýn çoðu iletiþimin yanlýþ olduðundan kaynaklanmaktadýr. Evlilik bazý erkeklere göre ESARETTÝR. Kadýnlar için CESARETTÝR, MUTLULUKTUR. Kadýnlarda, erkeklerde kendi varlýklarýný korurlar. Mutlu olmak için ortak noktada buluþmak lazým. Hoþgörülü olmak lazým. MUTLU BÝR YUVANIN OLMAZ'SA, OL- MAZLARI ÞUNLARDIR: 1-SEVGÝ þýmcýdýr. Kadýnlar yaradýlýþ gereði erkeklerden daha çok konuþurlar bu durumu erkeklerin olumlu karþýlamasý gerekir. Saygý deðer okurlarým, okullarýn açýlmasýna az bir zaman kalmasý nedeniyle haftaya sizlerle Mutlu evliliðin öðrenci baþarýsýna etkileri nelerdir? bunlarý paylaþmak istiyorum. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle, saðlýk, sýhhat, huzur, mutluluk ve baþarý dolu bir hafta geçirmenizi yüce ALLAH tan niyaz eder saygýlar sunarým. Vadi düðün salonlarýnda yapýlan görkemli ve muhteþem bir düðünle hayatlarýný birleþtirdiler. Genç çiftin mutlu günü Çorum'un Sungurlu Belediyesi tarafýndan yapýlan ve Kurban bayramý öncesinde kullanýma açýlacak olan yeni hayvan park ve pazar yerinin yapým çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Belediye Baþkan Abdulkadir Þahiner, "Eski hayvan pazarýmýzýn þehirle bütünleþmiþ konumu, hayvan pazarýmýzýn çevresinde yerleþimin yoðunlaþmasý, temizliðe, hijyene ve güvenliðe dair sebep olduðu sorunlarýn giderek artmasý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Hayvan Pazarlarýyla ilgili yönetmeliðine uygun olmayan koþullarý bizi yeni hayvan pazarý yapýmýna sevk etmiþtir. Hayvan pazarýmýzýn projesi civarda yapýlmýþ tüm hayvan pazarlarý incelenerek, Ýl Tarým Müdürlüðümüzün teknik elemanlarýna danýþýlarak, onlarýn görüþleri alýnarak titiz bir çalýþmayla oluþturulmuþtur. Hayvan paza- Çorum 'da Bilgener ve Andýç ailelerinin öðretmen çocuklarý Vadi düðün salonlarýnda yapýlan görkemli ve muhteþem bir düðünle hayatlarýný birleþtirdiler. Öðretmen Türkan & Mehmet Bilgener çiftinin öðretmen kýzlarý Gülþen Bilgener ile Berrin & Mehmet Andýç çiftinin öðretmen oðullarý Ötüken Andýç, Vadi Düðün 'nda düzenlenen bir düðünle hayatlarýný birleþtirdiler. Düðün törenine genç çiftin yakýnlarýnýn yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Sungurlu yeni hayvan pazarý Kýymetli okurlarým, evvelki hafta baþladýðým Ordu basýnýyla ilgili hakkýmdaki yazýlara devam ederek bu seneyi tamamlamak istiyorum. 6 Mayýs 1985 tarihli Karadeniz 52 gazetesinin AÇIK PENCERE köþesinde,; KAÞ KÝÞÝ? baþlýklý yazýda: Halk Eðitimi Baþkaný Daver Kolaðasýoðlu nun ismini hep yarým söylüyoruz. Bazen soyadý Kolaðasý, bazen de Kolaðasýoðlu oluyor. Tam isminin Zeynel Abidin Daver Kolaðasýoðlu olduðunu bilen ise daha az. Daver Kolaðasýoðlu nun isim kataloðuna benzeyen adýný duyanlar, soruyormuþ? Bu adam kaç kiþi? 26 Haziran 1990 tarihli Tribün gazetesinde bu sefer KONU BAÞLIÐI: RE- SÝM MERAKI hemen hemen her insanýn mesleðinin dýþýnda özel birde meraký vardýr. Ýþte bu merak sahiplerinden biride Halk Eðitimi Baþkaný Daver Kolaðasýoðlu. Göreve çýktýðý hemen her yerde resim çekiyor. Bu iþi zevk haline getiren resimlerine baktýðýmýzda bir Ordu ludan daha çok Ordu lu olduðunu görüyoruz, her ne kadar ÇORUM- LUYUM desede. 14 Ocak 1990 tarihli Hürses gazetesinde baþlýk: Z.A.D.K.O. baþlýðý görünce hangi kurumumuzun baþ harfleri bu diyeceksiniz. Ama biz herhangi bir kurumun baþ harflerini yazmadýk. Milli Eðitim Müdürlüðü Halk Eðitimi Baþkaný Zeynel Abidin Daver Kolaðasýoðlu ndan bahsettik. Milli Eðitimde aktif çalýþmalarýyla tanýnan, her gün yüze yakýn insanýn ziyaret ettiði gazeteci dostu Zeynel Abidin Daver Kolaðasýoðlu ayný zamanda Türkiye nin en uzun isim ve soyadýna sahip bulunuyor. Uzun isminden hiç rahatsýzlýk duymadýðýný, aksine þeref duyduðunu ifade eden, her zaman güler yüzlü ve aktif çalýþmalarýyla dikkati çeken Daver bey e çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Ordu basýnýnda yer alan þahsýmla ilgili 140 ýn üzerindeki yazýlar arasýnda sizlere daha çok ismimin biraz uzunluðuyla ilgili fýkramsý olan yazýlarý konu olarak seçtim. Ordu basýnýna teþekkür ederim. Bana karþý çok lütüfkar davrandýlar, aleyhime sadece ikisi de isimsiz dört yazýlarý oldu yýlýnda seçimlerle gelen yeni hükümet nedense kadrolarýný kendi adamlarýyla doldurabilmek Yeni hayvan park ve pazar yerinin yapým çalýþmalarý hýzlandýrýldý. rýmýzýn, ekonomisi aðýrlýklý olarak tarýma dayalý olan güzel Sungurlumuzun, bölgenin tarým ve ticari merkezi olma niteliðini daha da pekiþtireceðine inanýyorum. Bu tesisin yapýmýnda birçok kiþinin emeði geçmiþtir. Ben onlara ilçemiz adýna, bölgemiz adýna teþekkür ediyorum. Çünkü bu eser Sungurlu gibi, tarýmsal yönü aðýr basan ilçemizde önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Gerek çiftçilerimize, üreticilerimize, gerek bu iþle uðraþan esnaflarýmýza, gerekse vatandaþlarýmýza büyük kolaylýklar saðlayacaktýr" diye konuþtu. Yeni hayvan pazarýmýzýn büyük ve küçükbaþ hayvan üreticilerimiz için, hayvan ticareti ile ilgili esnafýmýz ve tüccarýmýz Ordu Basýný Hatýralarý (2) Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci için, Sungurlumuz için, bölgemiz için hayýrlý olmasýný diliyorum" ÖRNEK TESÝS Sungurlu Belediyesi hayvan park ve pazar yeri, 3 bin metrekare kapalý alan, 2 bin metrekare açýk alan olmak üzere toplamda 5 bin metrekare alana sahip, dezenfeksiyon ünitesinden karantina binasýna, satýþ merkezlerinden, küçük ve büyükbaþ hayvanlar için park yerlerine, üstü açýk kurbanlýk satýþ padoklarýndan, portatif kurbanlýk kesim ünitelerine, araç giriþ-çýkýþ dezenfeksiyon tüneline kadar onlarca farklý özelliðe sahip. için kanun hükmünde kararname düzenledi. Atamalara baþladý. Müdür yardýmcýsý arkadaþým Gürbüz Karabacak eþime Güneþ abla benim tayinimi memleketim olan Erzurum a çevirdim, Daver abiminde tayini çýkmak üzere haberin olsun ona söylesemde umrunda olmayacaðýný biliyorum, sen bir þeyler yap.. Bunun üzerine rahmetli eþim Bafra da dayýmý arýyor, durumu anlatýyor. Burhan dayýmda: sen merak etme bu iþ durmuþtur diyor Ýþin nasýl durduðunu yýllar sonra dasyamdan anlýyorum. Oraya bir not düþülmüþtü: Haberim olmadan ilgilinin hiç bir yere tayini yapýlmayacak Notu koyduran rahmetli saðlýk bakaný Mehmet Aydýn beydi. Ýstemeyerek sevmediðim siyasi desteði almýþtým. Kýymetli okurlarým bu yazýmla sizlerle 12 hafta beraber olmanýn mutluluðunu yaþadým. Ordu daki 14 yýllýk memuriyet hayatýmýn beþ yýlýný paylaþtým. Allah can saðlýðý verirse gelecek senelerde devam ederiz. Hepinize saðlýk ve saadet dolu günler dilerim. Hoþca kalýn.. (SON)

11 CUMA 4 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Ka de 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:22 Aðustos 1431 Hýzýr: EYLÜL Cuma günleri, Müslümanlara hayýr, bereket, iyilik vardýr. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Bilecik'in kurtuluþu (1922) - Bozüyük, Buldan, Kula, Týre ve Simav'ýn kurtuluþlarý (1922) - Sivas Kongresi (1919) - Býldýrcýngeçimi Fýrtýnasý Gýybet Ýnsanlar konuþur. Kendilerini konuþur Kendi iç dünyalarý ile konuþur Gýybet zehir gibi, hem kendi dünyasýný, hem de baþkalarýnýn dünyalarýný zehirlerler. Gýybet yuvalar yýkar Ýþleri bozar Güçleri zedeler. Ölü eti yemek gibidir. Kýlýçtan keskindir.. Zehirden tesirlidir Arkadan konuþmak, þahýslarý yerden yere vurmak. Gýybet budur METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Aileleri biri birine düþürür, anne ile oðullarýn arasýný açar Kardeþleri bir birine düþman eder. Ýþ ortaklarýnýn iþlerini bozar. Böyle iken en çok kullandýðýmýz bir silahtýr gýybet. Günah olduðunu bile bile. "Ama ben onun hallerini anlatýyorum" demekle iþ bitmez. Ýþte gýybet denen þey budur Eðer yalan söylüyorsa, buna iftira denir. Bu da kötüdür. Þöylesi caizdir. Birisi diðer birisi ile bir iþi vardýr onun sorar: Muhatabý cevap verir: "Onun ile teþriki mesai etme zarar görürsün" Birisini tarif etmek için ve söylenenler, bir de zalim ve günahlarý çekinmeden iþleyen insanlarý da konuþmak gýybet sayýlmaz.. "Dilin kemiði yoktur" demiþ atalarýmýz. "Elini, belini ve dilini tut" diyenler boþuna dememiþtir. "Dilim, senden çektiðim zulüm" sözü de öyledir. Dilimize gelen her þeyi söylemek, her duyduðunu anlatmak insanlarý zarara sokar. NÖBETÇÝ ECZANELER OYA ECZANESÝ OYA MALATYALI (TEL: ) GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI YÜKSEL ECZANESÝ A.GÜLCE SANCAK (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. 1. MÝLLET SK. 33/A - HASAN PAÞA POLÝKLÝNÝÐÝ YANI - GÖÐÜS HASTALIKLARI HASTANESÝ ARKASI AHÝ HACIBEY Ahi Hacýbey, þehrin güneyinde Kýlýçören Köyü'nde yatmaktadýr. Kýlýçören Köyü, eski bir yerleþim yeridir tarihli Tahrir Defterlerinde 65 nüfuslu 13 hanelik bir köy iken 1845 tarihli Temettuat Defterlerinde 87 nüfusa sahip 14 hanelik bir köy olarak geçmektedir yýlý nüfus sayýmýna göre de 24 hane olup 104 nüfusa sahiptir. Ahi Bey, bir ahi þeyhidir. Kendisinin inþa ettirdiði bir zaviyesi vardýr. Bu zaviyeye ait en eski kayýt, 848/1445 tarihine aittir. Bu durumda Ahi Hacýbey, bu tarihlerde yaþamýþ olmalýdýr. Beyler Çelebi, Çorum'da pek çok tekke ve zaviyeye baðýþta bulunmuþtur. Abdalata Zaviyesine yapmýþ olduðu vakýfta Yakacýk ve Kurtköy arazilerinin gelirlerinin yarýsýný Abdalata Tekkesine, yarýsýný da Kýlýçören Köyü'ndeki Ahi Hacýbeye Zaviyesine verilmesini þart koþmuþtur. Ahi Hacýbey'in Kýlýçören'e, Ahi Ýlyas'ýn da Ahillaz Köyüne yerleþmiþ olmasý, ayný bölgeyi tercih etmeleri dikkat çekicidir. Ahi lyas'ýn Çorum'daki ilk ahi temsilcisi olmasýndan hareketle Ahi Hacýbay'in de Ahi Ýlyas'ýn halifelernidendi. XIX. Yüzyýl kayýtlarýnda bu zaviyenin ismine rastlanmamýþtýr. (Ahilik Ans.. 1/104) AHÝ ÝLYAS Ahi Ýlyas, Çorum'daki ilk ahi temsilcilerindendir. Yerleþtiði köye adý verilmiþtir. Ahillaz Köyü þehrin güneyindedir. Ahi Ýlyas'ýn türbesi, halkýn saygý duyduðu bir mekandýr. Türbenin ne zaman inþa edildiði bilinmemektedir. Muhtemelen XIX. Yüzyýlda merkadi türbe halaline dönüþtürülmüþtür. Türbenin bulunduðu yerde zaviyenin inþa edildiðine dair malumat bulunmamakla beraber gelip geçenlerin burada barýnmalarý, zaviyesinin de varlýðýnýn delilidir. Çorum'a baðlý Alacahöyük nahiyesinde Ahi Ýlyaz adýna muhtemelen XVI. Yüzyýl Osmanlý Evkaf kayýtlarýnda Çorum'a baðlý Karahisarlý-Temürlü (Alacahöyük) nahiyesinde Ahi Ýlyas zaviyesi bulunmaktaydý yýlýnda zaviyenin hasýlatý 280 akçe idi. XIX. Yüzyýl evkaf kayýtlarýnda zaviyenin izine rastlanmamýþtýr. (Ahilik Ans. 1/ ) Ahi Ýlyas'ýn ne zaman yaþadýðýný ve nasýl bir kiþi olduðunu bilmiyoruz Ýlk depreme mukavemet bina kodlarýyla ilgili Kanun 1944 de kanunlaþtý. Devletin sorumluluðunda olduðu zamanlarda, depremlerden sonraki bina kayýplarýnýn yerine getirilmesinde özel kanuna geçilmek zorunda kalýndý, gücü yetebildiði ölçüde yýkýlan evleri inþa edebilmek için Özel Kanuna geçildi ve de kolay anlaþýlýr oldu. Yasal ve fiziksel hazýrlýklar doðal felaketi hafifleten temel bir maddeydi ve önceden alýnmasý gereken tedbirler 22 Temmuz 1944 de geçerliydi. VEFAT EDENLER 1-Karacaköy'den, Tamirci Esnafýndan Þevket, Mehmet, Latif ve Hüseyin SAYDAM' ýn annesi; Hacer SAY- DAM. 2-Karabayýr Köyü' nden gelme, Hakan, Ali, Kamer ve Nejla YAKAR' ýn babasý, Yeter YAKAR' ýn eþi; Abdi YAKAR. 3-Türkler Köyü'nden gelme, Kore Gazisi Merhum Ahmet ÞEKER' in oðlu, Mitat ve Cemil ÞEKER' in kardeþi, Kahveci Esnafýndan Osman ÖZKÖMÜRCÜ' nün damadý, Karasörcü Esnafýndan; Ýhsan ÞEKER. 4-Kiranlý Köyü' nden gelme, Müteahhit Ayhan ÇA- KAL ve Nizamettin ÇAKAL' ýn annesi; Hayriye ÇAKAL. 5-Üyük Köyü' nden gelme, Halit YURDAKUL' un oðlu, Nihat YURDAKUL' un kardeþi, Tuncay YURDA- KUL' un babasý; Rýza YURDAKUL. 6-Seydim Köyü' nden gelme, Emekli Polis Memuru Rýdvan, Þeker Fabrikasý çalýþaný Mehmet ve Muammer BELLÝ' nin annesi, Köy Hizmetleri' nden emekli Ömer DAMAR' ýn kayýnvalidesi; Emine BELLÝ. Çorum daki Bazý Ahi Babalarý 2 Bu kanunun hedefi hayati tehlikeyi azaltmaktý ve vatandaþýn mülkünü korumak ve geçici ev sistemini kurmaktý. Devletin üstlendiði rol, özel teþebbüsün yapamayacaðý hizmetleri ve iþleri üstlenmekti. Öncelikle oteller, hastaneler, tiyatrolar, okular ve kamu hizmetlerinin yürüdüðü kamuya ait binalar ve ayakta kalabilen küçük ya da büyük yerleþim alanlarýnýn kapasitelerini belirleyen merkezi otoritenin çýkaracaðý bir kanuna ihtiyaç vardýr.1945 de Devlet Bakanlýðý ile Üniversiteler ilk zorunlu yerleþim ve deprem alanlarýný içeren bölgelerin haritalarýný yapmada iþbirliði yaptýlar. Bu haritalar geçmiþte depremden etkilenmiþ ve muhtemelen de etkilenecek olan baþlýca iki deprem bölgesinden ibarettir. Bu projede esas amaç geçmiþin zararýnýn derecesiydi. * * Kent tarihleri incelendiðinde hiçbirinin rast gele bir yerde kurulmadýðý görülecektir. Kent, çevresindeki yaþam kaynaklarýndan yararlanan insan topluluklarýný barýndýran büyükçe bir sosyal birimdir. Mimarisi, kültürü ve ekonomisi ile zaman içinde geliþir. Kuruluþ amaçlarý ve coðrafi konumu itibariyle çeþitli iþlevleri ve özellikleri vardýr. Örneðin, liman kentleri, sanayi kentleri, kültür ve ticaret kentleri olabildiði gibi, bu özellikleri bir arada bulunduran kentlerde vardýr. Varlýklarýný iþlevleriyle HAFTALIK Ethem ERKOÇ Ýlk Deprem Kanunu Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný yýlýna ait Tahrir Defterlerinde Ahillaz Köyü'nün adý geçmediðine göre daha sonra kurulmuþ olmalýdýr tarihli Temettuat Defterlerine göre Ahillaz, 9 haneli ve 55 nüfuslu bir köydür yýlý nüfus sayýmýna göre 64 hane olup 299 nüfusa sahiptir. Türbenin bulunduðu yerde zaviyenin de olup olmadýðýna dair bir malumat bulunmamaktadýr. Ancak köy halkýnýn misafirperver olduðu ve türbeyi ziyarete gelenlere yemek ikram ettikleri söylenmektedir. Köy halký, bu yatýra çok saygý gösterilmiþ. Köyde fuhuþ, içki gibi dinde yasak olan günahlarý iþleyenlerin çarpýlacaðýna inanýlýrmýþ. Veliye hürmeten toplantý ve düðünlerde bile davul zurna çalýnmazmýþ. Öyle taþkýnlýklarda bulunduklarý zaman baþlarýna bir bela geleceðine inandýklarý için davul çaldýrmayý terk etmiþlerdir. AHÝ BURAK Ahi Burak, Ahi önderlerindir, Çorum il merkezine baðlý Köseler Köyü'nde hizmet vermiþtir.. Onun adýna bu köyde bir zaviye kurulmuþtur. Zaviyenin XVI. Yüzyýldan önce kurulduðu anlaþýlýyor. Zira 1530 yýlýndaki vakýf kayýtlarýnda zaviyeden ve gelirlerinden söz edilmektedir. Eyrýca zaviyeye akýn bir alanda Hacý Sultan Vakfý bulunmaktaydý. 34 haneden oluþan köyün akçelik gelirinin 3584akçesi, bu zaviyeye aitti. Sonraki dönem kayýtlarýnda zaviyenin izine rastlanmamýþtýr. (Ahilik Ansk., 1/55) AHÝ CELAL BABA Ahi Celal ve Ahi Baba adlarýyla meþhur olan bir Ahi þeyhidir, Ýskilip'in merkezinde bir zaviye yaptýrmýþtýr. Çorum'daki Ani Ahmet'in halifelerindendir. Zaviyenin akarlarý, 1892 yýlýnda Ýskilip'e baðlý olan Beka Köyü arazisinin bir çift öküzün iþleyebileceði miktarýný mahsulü ile bað hasýlatýndan oluþmaktaydý. Bilahare zaviyenin metruk hale geldiði anlaþýlýyor. Kabrinin yeri de bilinmiyor. (438 Numaralý Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri. Sh.394 ve Ahilik Ans.1/133) AHÝ BABA Ahi dergahýnda yetiþmiþ olduðu tahmin edilen Ahi Baba, Osmancýk'a baðlý Geçek Köyü'nde yatmaktadýr. Hangi esnaf grubuna mensup olduðu bilinmemektedir. Türbesi, Ýstanbul-Samsun yolu üzerinde olup beþ yüz metre kadar içeridedir. Türbe, halkýn ziyaretine açýktýr. (Son) sürdürebilirler. Doðal afetler veya doðal engellerle baþ eden veya coðrafi konumu nedeniyle kurulma güçlüðü olan kentler pek çoktur. Venedik denize çakýlan kazýklar üzerine kurulmuþtur. Hollanda kentleri okyanusta yükseltilen set duvarlarý ile korunmaktadýr. Bruges yavaþ yavaþ kum iþgaline uðrayan bir bölgeye yerleþmeye itilmektedir. Pamukkale 'deki antik kent ise depremlerde yýkýlmýþ ve terk edilmiþtir. * * ''Yalan, dolan, hile, pusu / Kim demiþ ki kurtulursun / Etme bulma dünyasý bu / Ben ederim, sen bulursun.'' Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder. Dedelerin hatasýný, torunlar çeker. Geçmiþi iyi okumayan milletler, geleceði inþa ederken hata edebilirler. Bu baðlamda; Hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðuk kanlý, ancak bunun yanýnda her an deprem olacakmýþ gibi de daima hazýrlýklý olmak, yerleþim alanlarýnýn seçiminden baþlayýp, inþaatlarýn anahtar teslimine kadar, her aþamasýnda temel afet bilincine sahip olmak ve buna göre hassasiyet göstermek zorundayýz. Eðer gelecekte torunlarýn torunlarýnýn enkaz altýnda can vermesini arzu etmiyorsak Ýnsanlarýn hayatlarýndaki en büyük piþmanlýklar, fýrsat olduðunda yapmadýklarý þeylerdir. Netice olarak; dün gitti ders alalým. Bugün imkân var, yaþayalým. Yarýn henüz gelmedi, o zaman olasý afetleri afiyete çevirebilecek þekilde çok iyi planlayalým. Sivil savunmacýlarýn tavsiyelerini yabana atmayalým. Ne dersiniz? Saygýlarýmla. TAZÝYE: Elim bir trafik kazasýnda hakkýn rahmetine kavuþan Mecitözü ilçesinde imam -hatip olarak görev yapan Mehmet GÜL hocamýzýn oðluna Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. ''Evlat acýsý bu ki yüreðine iþledi / Koþup katil arabanýn tekerleðini diþledi'' misali Rabbim kimseye evlat acýsý göstermesin. Kadir Yüktaþýr com Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 3,2885 3,2907 2,9585 2,9596 ALIÞ Gram 107,00 SATIÞ 107,10 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EYLÜL 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 4 EYLÜL MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYLIÐI SÜRECÝ KULÝSLERDE HEYECANA NEDEN OLUYOR. ADAMINA GÖRE ADAM Ýncili Çavuþ, Osmanlý elçisi olarak Fransa Kralýna gönderildiðinde, elbiselerinin bazý yerlerinde yama varmýþ. Kral, bunlarý görünce dayanamayýp: - "Bana senden baþka gönderecek adam bulamadýlar mý?" diye sorunca, Ýncili Çavuþ: - "Türkler, adama göre adam gönderirler. Beni de sana göndermelerinin hikmeti bu olsa gerek" cevabýný vermiþ.

13 CUMA 4 EYLÜL Osmancýkspor da yoðun tempo BAL a hazýrlanan Osmancýkspor yeni sezon hazýrlýklarýna antrenman ve hazýrlýk maçlarý ile sürdürüyor. Önceki gün sahasýnda Ladik Belediyespor ile karþýlaþan kýrmýzý beyazlýlar rakibine 1-0 maðlup oldu. Bugün ise Havza Belediyespor ile deplasmanda özel maçta karþýlaþacak. Osmancýkspor 5-13 Eylül tarihlerinde Ilgaz da kamp yapacak ve bu dönemde iki özel maça çýkacak. Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Osmancýkspor yeni sezon hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor. Kýrmýzý beyazlýlar yeni sezon için Osmancýk ta Teknik Direktör Lütfullah Demir yönetiminde yaptýðý çalýþmalarý fiziksel ve taktiksel olarak sürdürüyor. Ýlçede yaptýklarý çalýþmalarýn yaný sýra çevre illerden takýmlarla hazýrlýk maçlarý yaparak taktiksel olarakda lige hazýrlanmaya çalýþýyor. Teknik Direktör Lütfullan Demir kadroyu oluþturmak için yaptýklarý çalýþmalarýn son aþamaya gelindiðini Duman için çok özel maç Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Duman, Çanakkale nin doyduðu Kastamonu nun ise doyduðu yer olduðunu belirterek sahada kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi. Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman, yarýn Gazi Stadý nda konuk edecekleri Dardanelspor A.Þ maçýnýn kendisi açýsýndan çok farklý bir anlamý olduðunu söyledi. Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman, Cumartesi günü Gazi Stadý nda konuk edecekleri Dardanelspor A.Þ maçý öncesinde açýklamalarda bulundu. Bu maçýn kendisi için çok özel olduðunu dile getiren Duman, Dardanelspor köklü bir ekip, bu maç benim açýmdan çok faklý bir müsabaka olacak. Darnanelspor da yýllarca çalýþtým. Ýlk kez resmi bir maçta Dardanelspor un karþýsýna rakip olarak çýkacaðým. Bu maç benim için çok özel olacak... Bu maçý kazanmak için elimizden geleni yapacaðýz.bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Biz kendi sahamýzda Dardanelspor u yenmek istiyoruz. Bu maçý kazanýp Osmancýkspor Teknik Direktörü Lütfullah Demir Satýlmýþ Coþar da Yemenoðlu da Osmancýkgücüspor dan yetiþen Satýlmýþ Coþar Yemenoðlu Yozgatspor takýmýna transfer oldu. Osmancýkgücüspor alt yapýsýnda forma giyen ve üç yýl önce Nazilli Belediyespor Akademi Ligi takýmýna transfer olan Satýlmýþ Coþar yeni sezon için Yozgat Süper Amatör küme takýmý Yemenoðlu Yozgatspor la anlaþtý. Çorum amatör futbolundan Ömer Faruk Bayar ýn da sezon baþýnda anlaþtýðý Yemenoðlu Yozgatspor Süper Ligde forma giyen Ýlhan Özbey de bulunuyor. Satýlmýþ Coþar böyle tecrübeli bir futbolcu ile ayný takýmda oynamak olmanýn kendisi için avantaj olduðunu belirterek bu þansý en güzel þekilde deðerlendirmek istediðini söyledi. Yarýn Gençosman Stadý'nda Bayburt deplasmanýna çýkacak olan Dersimspor iddialý. Dersimspor, ligde bu hafta sonu oynanacak Bayburt Grup Özel Ýdare Gençlik ve Spor maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Dersimspor, lig hedeflerine ulaþmak için kent halkýnýn desteðini bekliyor. Teknik direktör Ali Eren, yaptýðý açýklamada, lige güzel bir baþlangýç yaptýklarýný söyledi. Hedeflerine ulaþmak için çok çalýþtýklarýný ifade eden Eren, "Çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor. Hem ben hem de futbolcularým omuzlarýmýzdaki sorumluluðun farkýndayýz. Bu nedenle disiplinli bir þekilde çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz Eren, tüm Tunceli halkýný Dersimspor a destek vermeye davet etti. Dersimspor-Bayburt Grup karþýlaþmasý 5 Eylül Cumartesi günü saat da Bayburt Gençosman Stadý'nda oynanacak. belirterek önümüzdeki haftalarda kadroyu belirleyeceklerini söyledi. Genç ve koþan bir takým olarak ligde mücadele etmek istediklerini belirten Lütfullah Demir, önceki gün Osmancýk ta oynadýklarý hazýrlýk maçýnda Ladik Belediyespor a 1-0 maðlup olduklarýný söyledi. Demir bugün ise saat de Havza Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþacaklarýný söyledi. Takým olarak hazýrlýk maçlarýnda aldýklarý sonuçlardan çok takým olma yolunda kazanýmlarýna önem verdiklerini söyledi. Ilgaz kampý yarýn baþlýyor Osmancýkspor Genel Kaptaný Gökhan Kent, takýmýn 8-13 Eylül tarihleri arasýnda Ilgaz da kamp yapacaðýný söyledi. Cumartesi günü gidecekleri Ilgaz kampýnda takýmýn fiziksel eksiklerini gidermenin yaný sýra iki hazýrlýk maçý yapacaklarýný belirten Gökhan Kent, Kastamonu ve Çankýrý BAL takýmlarý iki hazýrlýk maçý yapma konusunda anlaþtýklarýný söyledi. emin adýmlarla hedefe yürüyeceðiz. Bu önemli müsabaka da taraftarýmýzdan destek bekliyorum.ben Çanakkale de doðdum þu anda Kastamonu da doyuyorum Özel Ýdare malzeme daðýtýmý bugün Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Çorum amatör kulüplerine alýnan malzemeler bugün daðýtýlacak. Her yýl geleneksel olarak Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan yapýlan organize ile Ýl Özel Ýdare tarafýndan alýnan malzemeler amatör kulüplere daðýtýlýyor. ASKF tarafýndan yapýlan açýklamaya göre yarýn düzenlenecek törende 18 kulübe malzemesi daðýtýlacak. Ligleri daha sonra baþlayacak yedi kulübün malzemesi ise ligleri baþladýktan sonra daðýtýlacak. Bugün yapýlacak malzeme daðýtýmýnda Alaca Belediyespor, Bayat Belediyespor, Çorumspor, Çorum Belediyespor, Çimentospor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliði, Gençlik Mimar Sinan, HE Kültürspor, Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) tarafýndan aralarýnda Çorum un da bulunduðu 5 farklý ilde faaliyet gösteren Güreþ Eðitim Merkezleri nde hormon araþtýrmasý yapýldý. Çorum, Amasya, Tokat, Sivas ve Yozgat Güreþ Eðitim Merkezleri nde yaþ grubunu kapsayan 90 sporcu üzerinde yapýlan araþtýrmada merkezlerdeki sporcularýn hormon deðerlerinin düþük olduðu ortaya çýktý. Araþtýrma hakkýnda bilgi veren BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji bölümü öðretim üyeleriyle birlikte 5 merkezde çalýþma yaptýklarýný söyledi. Doç. Dr. Yamaner, bu yaþ grubundaki sporcularýn hormon deðerlerinin yüksek çýkmasý gerekirken, düþük çýktýðýný tespit ettiklerini açýkladý. "SPORCULARA DO- PÝNG VERÝLÝYOR" Sporcularda aþýrý yorgunluða baðlý seks hormonlarýnda negatif geliþme olduðunu anlatan Yamaner, Bu da sporcularýn ileriki yaþamlarýnda olumsuz etki yapacaðý bulgusunu ortaya çýkardý. Sporcularda ayrýca kan deðeri düþüþü, beslenme bozukluðu, psikolojik faktörlerin yaný sýra doping ve doping altý ürünü olan bazý ürünlerin çocuklara verildiði tespit edildi. Buda çocuklarýn Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipgücüspor, Ortaköyspor, Osmancýkspor, Osmancýk Belediyespor, Osmancýk Gençlikspor, Ulukavakspor ve Ýþitme Engelliler takýmlarý malzemelerini alacaklar. Ýskilipspor, Kargýgücüspor, Mecitözüspor, 1907 Gençlikspor, Oðuzlar Belediyespor, PTT Gençlikspor, Sungurluspor, Uðurludað Belediyespor ve Osmancýkgücüspor ise malzemeleri ligleri baþladýðý tarihte alacaklar, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, bugün saat de Ýl Özel Ýdare bahçesinde düzenlenecek malzeme daðýtým törenine kulüp temsilcilerinin katýlmasýný istedi. Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden bu yýl kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam tutarýnýn 98 bin lira olduðu açýklandý. Sporculara doping veriliyor BESYO Müdürü Faruk Yamaner Çorum da dahil beþ farklý ilde faaliyet gösteren Güreþ Eðitim Merkezleri nde hormon araþtýrmasý yaptýklarýný ve oldukça ilginç sonuçlara ulaþtýklarýný söyledi. Sonuçlarla ilgili Güreþ Federasyonu na bilgi verdiklerini ancak kendilerine her hangi bir dönüþüm olmadýðýný belirten Yamaner, bu tür araþtýrmalarýn Türkiye de deðerlendirmeye tabi tutulmamasýnýn sýkýntýlarýnýn yaþandýðýný belirtti. Batman Petrolspor Teknik Direktörü Orhan Kapucu, iki haftada aldýklarý 4 puanla rehavete kapýlmayacaklarýný belirterek: Formayý çok çalýþan futbolcu kapar. Cumartesi günü karþýlaþacaðýmýz Çine yi de devirerek yolumuza devam etmek istiyoruz GALÝBÝYET SESLERÝ Lige iyi start veren Batman Petrolspor, Cumartesi günü sahasýnda karþýlaþacaðý Aydýn ekibi Çine Madran maçýnýn hazýrlýklýklarýný tesislerinde sürdürüyor. Takýmda çok çalýþan futbolcunun formayý kapacaðýný belirten Teknik Patron Orhan Kapucu: Lige iyi baþlayarak güzel bir hava yakaladýk. Amacýmýz bu havayý lig sonuna dek sürdürmek. Cumartesi günü sahamýzda önemli bir maça çýkacaðýz. Rakibimizin henüz ligde puaný yok. Bu durum da rakibi daha fazla motive edecektir. Ancak bizim sahamýzda kimseye puan verme gibi bir düþüncemiz yok. Futbolcularým idmanda sýký çalýþýyor. Cumartesi günü de sahadan galibiyetle ayrýlan ekip olmak istiyoruz diye konuþtu. performans deðerleri açýsýndan negatif etki yapýyor. Çocuklara yapýlan antrenman sistemi çok aðýr olmasý ve dinlenmeye zamanlarý olmamasý nedeniyle de bazý kan deðerlerinin bu olaylardan dolayý da düþebileceði öngörülmüþtür Yapýlan araþtýrmanýn sonucuyla ilgili Türkiye Güreþ Federasyonu yetkililerine bilgi vererek önlem alýnmasý için çaðrýda bulunduklarýný dile getiren Doç. Dr. Faruk Yamaner, bugüne kadar kendilerine herhangi bir dönüþün olmadýðýný ve önlem alýnmadýðýný savundu. Bu tür araþtýrmalarýn uluslararasý arenada yanký uyandýrýrken, Türkiye de hiçbir yetkili tarafýndan deðerlendirilmeye tabi tutulmadýðýný kaydeden Yamaner, Bu tür çalýþmalar tüm spor branþlarýnda altyapýlarda yetiþen çocuklarýn önemli sorunlar yaþadýðý deðiþik zamanlarda ortaya çýktý. Spor teþkilatlarý, üniversiteler tarafýndan yapýlan Türk sporunun geleceðine ýþýk tutacak olan bu tür çalýþmalara önem vermeli diye konuþtu. Kapucu Formayý çok çalýþan kapar

14 14 CUMA 4 EYLÜL Terörün dini, dili ve ýrký olmaz Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Saatcý, terörün dini, dili, ýrkýnýn olmayacaðýný belirterek, terörün her türlüsüne karþý olduklarýný bildirdi. Gündeme iliþkin açýklama yapan Saatcý, þöyle dedi: "Milli birlik ve beraberliðimizi, ülkemizin kardeþçe yaþama arzusunu hedef alan, bu tür hain giriþimleri kabul etmemiz, kabuðumuza çekilmemiz asla mümkün deðildir. Milletin huzur ve güvenliðine yönelik hain terör saldýrýlarýna asla fýrsat verilmeyecektir. Yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz. Farklý düþünenlere, terörü deðil kardeþliði benimseyenlere bölgede baský kuran ve akýttýðý kan ile korku meydana getirmeyi hedefleyen PKK terör örgütü, 'konuþacak' ve 'savunacak' hiç bir ideolojisi olmadýðýndan bu saldýrýlarýný sürdürüyor. Ülkemizde kaotik ortamlar yaratmaya çalýþan terörist eylemlerin milli birlik ve beraberliðimizi, ülkemizin kardeþçe yaþama arzusunu hedef alan bu tür hain giriþimleri kabul etmemiz, kabuðumuza çekilmemiz asla ve asla mümkün deðildir. Büyük Memur-Sen ailesi olarak son günlerde týrmanan terör olaylarýnýn ülkemiz ve aziz milletimizin huzurunu bozma, ülkedeki geliþme ve büyüme düzeyini sekteye uðratmak anlamýnda yapýlan alçakça faaliyetlerdir. Eski AK Parti Gençlik Kollarý Diyarbakýr il baþkaný Yunus Koca ve yine kamuda çalýþan Dr. Abdullah Biroðlu'nun örnek nitelikte çalýþmalarý ve gayretleri vardý. Kendileriyle birlikte baþta bölgede huzur, barýþ ve umudu aþýlýyorlardý. Dolayýsýyla yapýlan bu hain saldýrý barýþa ve istikbalimiz ile umudumuza yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Bu saldýrýnýn bütün tetikçilerine haykýrýyoruz; bin yýlýk desende bir ve beraberliðimizi, sevgi ve merhametle mayalý bu topraklarda yeþeren kardeþliðimizi, sinesinde güçlü bir imanla yeniden diriliþin habercisi olanlara alçakça saldýrmakla muvaffak olamazsýnýz. Siz yenileceksiniz ve yenilmeye mahkûmsunuz. Gözleri kör, vicdanlarý kuru olan PKK, davasý; insanlýk, amacý birliktelik olan herkese kalleþlik yapýyor. Tek bildikleri "pusu" ve "katliam" olan PKK, iyi olan her þeye savaþ açtýkça, ihaneti görmezden gelen, üç maymunu oynayan tüm yapýlar ve çevrelerde ihanete ortak oluyor, kötülüðün PR çalýþmasýný yaparak teröre örtülü destek veriyorlar. Örtülü ya da açýk terörü besleyen ve destekleyenleri de kýnýyoruz. Hedefleri birlik ve beraberliðimizdir. Bu kirli hedefi sahneye koyan, senaryoda rol alan, kýnayamayan ve sessiz kalarak ön açan tüm çevreleri de lanetliyoruz. Terör eylemlerinin bitmesini istemeyenler huzur ortamýnýn Ülkemizin ve Aziz Milletimizin üzerine doðmasýný istemeyen iþbirlikçi taþeronlardan baþka bir þey deðildir. Baþka amaçlar peþinde koþan, Ülkemiz ve Milletimizin çýkarýný düþünmeyerek birilerinin deðirmenine su taþýyan alçaklardan baþka bir þey de deðillerdir. Terör olaylarýna karþý verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akýlla, aklýselime dayalý olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karþý yekvücut olduðumuzu göstermektir. Soðukkanlý deðerlendirme, ortak akýl ve feraseti hâkim kýlmak suretiyle, millet olarak birlik ve kardeþlik içerisinde ülkemize ve geleceðimize yönelik oyunlarý bozma tutumumuzu kararlýlýkla devam ettirmeliyiz. Oynanan kirli oyunu bozacak güçte ve dirayette olduðumuzu göstermeliyiz. Yunus Koca, Abdullah Biroðul kardeþlerimize ve tüm þehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyor, terörle mücadelede yaralý olan kardeþlerimize acil þifalar diliyorum." ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI ATIÞ ALANI YAPIM ÝÞÝ ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM) ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Atýþ Alaný Yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2- Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Adet Atýþ Alaný Yapým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇORUM MERKEZ ÝLÇE c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (YETMÝÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI ÝHALE SALONU - KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARÞISI MERKEZ/ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Îhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir va da serbest muhasebeci mali müþavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLER DAHÝLÝNDE B III GRUP ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ VEYA MÝMARLIK 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI HAREKAT EÐÝTÝM ÞUBE MÜDÜRÜLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIR- MA HASTANESÝ KARÞISI MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde Resmi Ýlanlar: de Ahmet Saatcý (Basýn: ) (Ç.HAK:175) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 9 EYLÜL Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Antifriz ve gres yaðý alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 1313 adat basýlý yabancý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Merkez Kütüphane Birimi (Fen Edb. Fak. Yerleþkesi) Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 740 adet (çift) muhtelif marka, model, numara ve renklerde bayan ayakkabýlarýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. No: 42 Çorum Saat: EYLÜL Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 TN 9110 plakalý, 2011 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 2216 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: (Ç.HAK:2109) Yorgan, Stor Perde Temizliði Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Bozdað Ayakkabý Ýnþaat Hayv. Nak. Ltd. Þti. Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. 153-A ÇORUM (Ç.HAK:2414) (Ç.HAK:2249) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) Satýlýk Villa Arsasý Buharaevler 5. cadde civarý, imarda önü yeþil alan iþaretli köþe baþý 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum merkez, Gülabibey Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, kayýtlý arsa niteliðindeki Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 taþýnmazýn satýþý iþi. baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn Muhammen bedel: staýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Muhammen bedel: Saat: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Daðýtým Çorum 2. Ýcra Dairesi Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

15 (Ç.HAK:2325) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR (Ç.HAK:2407) HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) (Ç.HAK:2330) * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) Eleman Aranýyor yaþ arasý çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tektaþ Ýnþaat (Ç.HAK:2370) Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Mür. Tel: Baþvurular için müracaat tlf: Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: Satýlýk veya Kiralýk Pansiyon Gülabibey Mah. 7. Beytepe sokakta bulunan, 100 kiþilik 17 daireden oluþan 6 katlý pansiyon sahibinden satýlýk veya kiralýktýr. Melek Özturan Pansiyonu (Ç.HAK:2393) (Ç.HAK:2402) Adres: Gülabibey Mah. 7. Beytepe Sok. No: 4 Tel: Satýþ ve Pazarlama Elemaný Alýnacaktýr Reklam ve matbaa konusunda bilgi sahibi, Çorum bölgesini tanýyan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki mail adresine yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2394) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Kliniðimizde yemek ve temizlik iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özel Ýlgi Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði Adres: Gazi Cad. Uysal Ýþ Merkezi No: 72 Tel: Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 35 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC. A. Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 10 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2292) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) FAX : Bayan Satýþ Elemaný Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere sürücü belgesi olan yaþlarý arasýnda bayan pazarlama satýþ elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:2421) MOBÝLYA ÝMALAT USTASI ARANIYOR Ýþyerimizde sürekli çalýþtýrýlmak üzere 40 yaþýný doldurmamýþ, mobilya imalat ustasý aranmaktadýr. (2500 TL maaþ+sigorta+yemek) DETAY MOBÝLYA Adres: Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi (Ç.HAK:2401) müsait tarla sahibinden satýlýktýr ÞAHÝN BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM (Ç.HAK:2346) ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Cafe Bistroda çalýþacak deneyimli deneyimsiz bay (Ç.HAK:2327) bayan elemanlar alýnacaktýr ELEMANLAR ALINACAKTIR ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ÖZEL ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU (Ç.HAK:2373) SSK+Prim+Yemek Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRMAK ÜZERE KAYNAKÇI, FREZE, TORNA, CNC OPARETÖRÜ VE YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE ÇIRAKLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ERA ÖZEL CÝVATA VE MAKÝNE SAN. TÝC LTD ÞTÝ. KSS 67. SOK NO:4 ÇORUM (0364) Sitesi No: 19/19 Tel: Gsm: Devren Satýlýk Çorbacý Dükkaný Halen faal durumda bulunan Ýnönü Caddesi üzerindeki çorbacý dükkaný askerlik nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2420) YAZI ÇARÞI MEVKÝ (Ç.HAK:2419) KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim Yapýlýr Köprüalan Köyü (Gürcü) (Ç.HAK:2376) PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2344) DEVREN SATILIK DÜRÜM VE FAST-FOOD SAAT KULESÝ CÝVARINDA HAZIR MÜÞTERÝ POTANSÝYELÝNE SAHÝP DÜRÜM VE FAST FOOD (Ç.HAK:2310) (Ç.HAK:2378) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) DÜKKANIMIZ DEVREN SATILIKTIR ELEMANLAR ARANIYOR Cafe de çalýþtýrýlmak üzere baybayan elemanlar alýnacaktýr. * Bayan Tezgahtar * Bay Garsonlar * Bay Aþçý Mür. Tel: (Ç.HAK:2395) AKARYAKIT SATIÞ ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2390) Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere baybayan servis elemanlarý alýnacaktýr. Hünkar Cafe Adres: Bahabey Cad. Eski Cumartesi (Ç.HAK:2409) OTO YIKAMA ELEMANI ARANIYOR Sima Otomotiv yýkama bölümünde çalýþtýrýlmak üzere oto yýkama elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:2396) Pazarý yeri Kadýn Kültür Merkezi Mür. Tel: Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ankara Yolu 4. Km. Tel: (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2308) (Ç.HAK:2287) CUMA 4 EYLÜL Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10, 0,25 * 2,50 pleymut 2,80 metrelik 10x10 * 2,50 metrelik ve 2,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli sevkiyat ve montaj elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2416) ELEMANLAR ALINACAKTIR Derneðimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere seyahate engeli olmayan vasýflý vasýfsýz bay ve bayan elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücret dolgundur. SSK+Yol Gsm: (Ç.HAK:2408) (Ç.HAK:2412) DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Müþteri potansiyeline sahip kira sýkýntýsý olmayan iþ deðiþikliði (Ç.HAK:2340) (Ç.HAK:2350) Hansel Bellona Mobilya Tic. Ltd. Þti. Adres: Çevre Yolu Bulvarý No: 89 ÇORUM Devren Satýlýk Çay Ocaðý Müþteri potansiyeline sahip çay ocaðý devren satýlýktýr nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Benzin istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere ön satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevre yolu Bulvarý No: 207 Tel: BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Yüzler son antrenmanda güldü Sezona kötü bir baþlangýç yapan ve ilk iki haftayý maðlubiyetle kapatan Çorum Belediyespor da yüzler dün nihayet güldü. Oluþturduðu kadro ile þampiyonluk hedefiyle sezona baþlayan ancak ilk hafta evinde Dersimspor a ikinci maçta ise Manavgatspor deplasmanýndan 2-1 lik maðlubiyetle dönen Çorum Belediyespor da moraller oldukça bozulmuþtu. Kýrmýzý Siyahlý takým bu hafta baþýndan itibaren evinde sürdürdüðü Tavþanlý maçýnýn hazýrlýklarýný dün tamamladý. Dün yapýlan çalýþma sýrasýnda Teknik Heyet futbolcularýn morallerini yükseltmek için zaman zaman oyun oynattý. Özellikle savunma ve hücum oyuncularýna baský yapmasýný istediði anlarda futbolcularýn birbirlerine kucaklamasý üzerine ortaya ilginç görüntüler çýktý. Ortaya çýkan bu görüntüler büyük kahkaya neden oldu. Tavþanlý maçýna tecrübeli hakem Çorum Belediyespor -TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýný Adana bölgesinin tecrübeli hakemi Burak Cem Tahiroðlu yönetecek. Çorum Belediyespor un yarýn sahasýnda oynayacaðý TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýný Adana bölgesi tecrübeli hakemlerinden Burak Cem Tahiroðlu yönetecek. Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre maçýn dört hakemi dört farklý güney illerinden olmasý dikkat çekti. Maçý yönetecek Burak Cem Tahiroðlu ilk kez Belediyespor maçýnda düdük çalacak. Çorumspor un ise dört maçýnda görev almýþ. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn evinde oynadýðý ilk maçta 5 Ekim 2008 de Çankýrýspor u 3-0 yendiði maçta düdük çalan Tahiroðlu 2009 da o zamanki ismi Diyarbakýr DÝSKÝ yeni adý Amed Sportif Faaliyetler takýmý ile deplasmanda 0-0 kaldýðý maçta düdük çalmýþ yýlýnda Çorumspor un sahasýnda Gebzespor u 2-1 yendiði maçta düdük çalan Tahiroðlu 2011 yýlýnda Pendikspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldýðý maçta kýrmýzý siyahlý takýmýn karþýlaþmasýnda dördüncü hakem olarak görev almýþ. Maçýn yardýmcý hakemleri ise Hatay dan Ýrfan Genç ve Mersin den Fahri Dede. Maçýn dördüncü hakemi ise Gaziantep ten Emrullah Doðan. Maçýn gözlemcisi ise Hilmi Gültekin. CUMA 4 EYLÜL 2015 Tavþanlý hazýrlýðý tamam Yarýn Tavþanlýspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý taktik çalýþma ile bu maçýn hazýrlýklarýný tamamladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan son çalýþmada yine taktik üzerinde durdu ve yan toplar ile gol vuruþu üzerinde durdu. Çorum Belediyespor yarýn sahasýnda oynayacaðý TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan antrenmana sakat Gökhan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sakatlýðý devam eden Buðra ile antrenman eksiði olan Hakan ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Toplu olarak yapýlan Kaptan 18 de yok Çorum Belediyespor da yarýn Tavþanlýspor ile oynanacak maçýn kadrosu açýklandý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan takýmýn 1. kaptaný Serkan Güney i bu maçýn kadrosuna almadý. Dün yapýlan çalýþmanýn ardýndan açýklanan kadroda Manavgatspor maçýndan farklý olarak Serkan ve Gökhan yer almazken Berat Ali ve Zafer kadroya dahil oldu. TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýnýn kadrosunda Fatih, Utku, Eray, Akýn, Ýmam, Uður, Eþref Korkmaz, Furkan, Oðuzhan, Eþrek Koçak, Emre, Hakan, Kudret, Zafer, Emrah, Turgay, Berat Ali ve Muhammet Fatih yer aldý. Tavþanlý Linyitspor maçýnýn kadrosu bugün öðlen saatlerinde lojmanda kampa girerek maç saatini bekleyecek. Buda mý kaçar Tavþanlý maçýnýn hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor da dün yapýlan taktik çalýþma sýrasýnda kaçan goller saç baþ yoldurdu. Kanat çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör Fahrettin Sayhan bu çalýþma sýrasýnda ortayý ve son vuruþlarý uyarýrken kaçan golleri hayretle izledi. Bir pozisyonda kaçan golden sonra Fahrettin Hoca olayý izlerken Haydar hocanýn tepkisi çok daha ilginç oldu Yuh yani. buda kaçarmý diyerek sitem etti. Ligde oynadýðý iki maçta yan toplardan kalesinde gol gören Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan dünki çalýþmada bunun üzerinde fazlasýyla durdu. Kanatlardan yapýlan faul atýþý ve ýsýnma koþusunun ardýndan kanat çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör Fahrettin Sayhan kanat oyuncularýna orta yaptýrýrken savunma ve hücum oyuncularýna ise ceza sahasý içinde almalarý gereken yerler konusunda uyarýlarda bulundu ve uygulamalý olarak gösterdi. Duran top çalýþmasýnýn ardýndan gol pozisyonlarý üzerinde duran kýrmýzý siyahlý teknik heyet çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada taktik çalýþma yaptý. Bu çalýþma sýrasýnda da Teknik Heyetin rakibe boþ alan býrakmama ve topla çabuk oynama konularýnda uyarýlarý devam etti. Kýrmýzý Siyahlý takým bu antrenmanla Tavþanlý hazýrlýklarýný tamamladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bugünki antrenmaný iptal edildi. Maç kadrosu bugün kampa girerek lojmanda maç saatini bekleyecek, Savunmaya uyarýlar BAL Fikstürü bugün çekiliyor Bölgesel Amatör Lig (BAL) fikstürü bugün çekiliyor. Bugün saat de TFF nin Beykoz Riva da bulunan merkezindeki Orhan Saka Konferans nda yapýlacak olan kura çekiminde 12 grup fikstürü belirlenecek. Çorum temsilcisi Osmancýkspor bu yýl 4. grupta mücadele edecek. Rakipleri ise Samsun dan Termespor, Ladik Belediyespor ve Havza Belediyespor, Ordu dan Fatsa Belediyespor ve Güzel Orduspor, Yeni Amasyaspor, Giresun dan 1926 Bulancakspor, Görelespor, Sinopspor, Kastamonu Ýl Özel Ýdarespor, Karabük Yenicespor ve Tokat Erbaaspor. 12 grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarda birinci olan 12 takým tarafsýz sahada tek maçlý sistemde karþýlaþacak ve kazanan 6 takým direk 3. lige çýkacak. Kaybeden altý takým ise statü doðrultusunda ikinci kez karþýlaþacak ve bu maçlarý kazanan üç takýmda 3. lige yükselen son üç takým olacak. korner kullanýmlarýnda oyuncularý ön direk ve arka direkte yer almalarý gerekenler konusunda uyaran Sayhan rakibe yakýn olmalarýný ve hamle yaparken rakibe topu müdahele þansý vermemelerini istedi. Sayhan yapýlan hatalar üzerine bu uyarýlarýna hayli sertleþtirdi. ZTK 1. tur kura çekimi bugün Sað beklere özel çalýþma Çorum Belediyespor un dün sabahki çalýþmasýnda iki sað bek özel çalýþma yaptýlar. Sakatlýðý nedeniyle bu haftada forma giyemeyecek Buðra ile son transfer Hakan dün antrenör Alptuð Urgancý yönetiminde özel çalýþtýlar. Aðýrlýk toplarý ile kuvvet ve dayanýklýlýk hareketleri yapan iki futbolcudan Buðra nýn önümüzdeki hafta iyileþmesi bekleniyor. Hakan ýn ise antrenman eksiðini gidermek için özel çalýþmasý devam edecek. Onur, Samet Osmancýkspor da BAL temsilcimiz Osmancýkspor kadrosunu iki genç Çorumlu ile takviye etti. Yeþil Kýrþehirspor ile anlaþan ancak yaþadýðý sorun nedeniyle ayrýlan geçtiðimiz sezon Ulukavakspor formasý giyen Onur Özçiftçi Osmancýkspor la anlaþtý. Çorumspor dan yetiþen ve farklý kulüplerde forma giyen geçtiðimiz sezonda Çorum Belediyespor da oynayan Samet Bayrak ta yeni sezon için Osmancýkspor ile anlaþtý. Ýki genç futbolcu Osmancýkspor la çalýþmalara baþladýlar, Samet Bayrak Onur Özçiftçi Ziraat Türkiye Kupasý nda 1. tur kura çekimi bugün yapýlacak. Futbol Federasyonu Beykoz Riva da bulunan idare merkezindeki Seminer nda saat de baþlayacak kura çekimine Spor Toto 3. ligde mücadele eden 57 takým ile ön eleme turunu geçen 15 Bölgesel Amatör Lig takýmý katýlacak. Çorum Belediyespor un Kupa da ilk turdaki rakibi bu kura çekiminde belli olacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn muhtemel rakipleri BAL dan Sinopspor, Yeni Amasyaspor ve Yozgatspor 1959 FK ile 3. ligde bölgesel olarak yakýn iller olmasý bekleniyor.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı