Problemler yeni anayasa ile çözülür

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Problemler yeni anayasa ile çözülür"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZEYNEP ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Problemler yeni anayasa ile çözülür Suriye'deki iç savaþtan kaçan aileler, kurtuluþu Türkiye'ye sýðýnmakta buluyor. BÝNLERCE SURÝYELÝ, ÇOCUKLARIYLA BÝRLÝKTE SINIRA YIÐILDI Göç dalgasýndan en çok çocuklar etkilendi usuriye de yaþanan iç çatýþmalardan kaçarak Türkiye ye göç eden Suriyelilerin sayýsý gün geçtikçe artarken, bu kötü durumdan en çok etkilenenler, her zaman olduðu gibi, çocuklar.. n Haberi sayfa 7 de SURÝYE'DEN GÖÇENLERE YAPILAN YARDIM BEÐENÝLDÝ Mültecilere yardýmda Türkiye ye tam not ubm Söz cü sü Mar tin Ne sirky, Türk yet ki li le rin, Su ri ye de ki o lay lar yüzünden Tür ki ye ye ge len Su ri ye li - le re yar dým et me de son de re ce ça - buk ve cö mert dav ran dýk la rý ný söy - le di. n Ha be ri say fa 7 de JAVÝER SOLANA: AB nin Tür ki ye nin e ner ji si ne ih ti ya cý var u AB nin es ki Or tak Dýþ Po li - ti ka ve Gü ven lik Yük sek Tem sil ci si Ja vi er So la na, Av ru pa, mü ze ol mak ye ri ne ak tif bir kü re sel o yun cu o la - cak sa, Tür ki ye hal ký nýn ta ze pers pek ti fi ve e ner ji si ne ih ti - ya cý var di ye yaz dý. n Haberi sayfa 5 te ÇA DIR KENT TE 8 BÝN 500 SU RÝ YE LÝ SURÝYE DE ya þa nan o lay lar dan ka - ça rak Tür ki ye ye ge len le rin sa yý sý nýn 8 bin 538 ki þi ye u laþ tý ðý bil di ril di. AB eski Güvenlik Yüksek Temsilcisi Ja vi er So la na HUKUKÇULAR, ÖZGÜRLÜKÇÜ BÝR ANAYASA ÝLE TÜRKÝ- YE'NÝN SORUNLARININ ÇÖZÜLEBÝLECEÐÝNÝ BELÝRTÝYOR. DEVLET, MÝLLETÝN EMRÝNDE OLMALI uselçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Atar: "Bireyi esas alan ve devletin yetki haritasýný modern anayasacýlýðýn temel ilkelerine göre düzenleyen sivil ve demokratik bir anayasanýn yapýlmasý köklü bir dönüþüm sürecinde bulunan Türkiye için acil bir ihtiyaç. Anayasa yenilenmeden diðer sorunlarý çözmek mümkün deðil" dedi. DEMOKRAT EÐÝTÝMCÝLER SENDÝKASI Seçimler demokrasimizi olgunlaþtýrdý udemokrat Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 12 Haziran Genel Seçimlerinin gerek katýlým oraný ve sonuçlarý itibariyle gerekse barýþ ve huzur ortamý içerisinde gerçekleþmesi açýsýndan, Türkiye nin reform, istikrar ve demokrasi algýsýný olgunlaþtýrdýðýný söyledi. n Haberi sayfa 4 te DEMOKRASÝLERDE DEÐÝÞMEZ MADDE OLMAZ u A tar, de mok ra tik a na ya sa lar da de ðiþ ti ri le mez mad de le - rin o la ma ya ca ðý ný be lir te rek þöy le de di: "Bu, de mok ra si a - çý sýn dan ka bul e di le bi lir bir þey de ðil. Zi ra ge le cek ne sil le - rin i ra de si ü ze ri ne i po tek koy muþ o lu yo ruz. Ýs te di ði niz ka - dar a na ya sa ya 'Bun lar de ðiþ ti ri le mez' di ye ya zýn, de ðiþ ti ril - me si ni en gel le ye mez si niz. De ðiþ ti ri le mez mad de koy mak ne si ya se ten, ne de hu ku ken ger çek çi." n 8 de ÝÞ ADAMLARINDAN ÇAÐRI Yol haritasý birlikte belirlensin u TÝSK, Tür ki ye nin 12 Ha zi - ran 2011 ge nel se çi mi nin o - luþ tur du ðu ö nem li bir de - mok ra si sý na vý ný bü yük bir ba þa rý i le ta mam la dý ðý ný be - lir te rek, Ö nü müz de ki dö ne - min en ö nem li gün dem mad - de si, Tür ki ye nin iz le ye ce ði yol ha ri ta sý nýn top lum sal uz - laþ ma i le be lir len me si ve uy - gu lan ma sý dýr a çýk la ma sýn - da bu lun du. n 4 te AVRUPA PARLAMENTOSUNUN SEÇÝM MESAJI Reform talebi unutulmasýn u Se çimde gösterdiði baþarý dolayýsýyla Baþ ba kan Er do - ðan ý kut la yan Av ru pa Par la men to su Baþ ka ný Jerzy Bu - zek, Bu ka dar bü yük bir se çim za fe ri ge rek li re form lar yo lun da i ler le mek ko nu sun da Türk seç men le ri ne kar þý bü yük bir so rum lu luk da taþýyor. Ö zel lik le mu ha le fet le ve top lu mun a na kat man la rýy la ya kýn iþ bir li ði i çin de þef faf ve kap sa yý cý bir tu tum la ISSN kap sam lý bir a na ya sa re for mu zo - run lu lu ðu nun al tý ný çiz mek is ti - yo rum de di. n Haberi sayfa 4 te

2 2 LÂHÝKA Câmiü's-Saðîr, Y Öfke þeytandandýr. Þeytan da ateþten yaratýlmýþtýr. Su ateþi söndürür. Öyleyse biriniz öfkelendiðinde abdest alsýn. No: 2796 / Hadis-i Þerif Meâli Hakikî ve büyük vazifeler unutulmamalý Dünya siyasetine karýþmadýðýmýn sebebi: O geniþ ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlýk cihetiyle meraklýlarý kendiyle meþgul eder, hakikî ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan býraktýrýr. Aziz, sýddýk kardeþlerim, Meyve nin Dördüncü Meselesi ndeki bir hakikatin izahýný Eski Said in âfâka bakmak damarýyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan baþlarýnda bayram alâmetini þarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ý Þerifteki kýymettar vakitleri radyonun malayaniyatýyla zayi etmemesi için mânen kalbime kaç defa ihtar edildi ki, o geniþ ve karýþýk fýrtýnalý hakikatin kýsaca zararlarýný beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazý iþaretler nev inde, Risâle-i Nur þakirtlerinin meraklarýný tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniþ, vaktim de dar, halim de periþan olmasýndan, anlamasýnda zahmet çekeceksiniz, zekâvetinize güveniyorum. Meyvenin o Dördüncü Meselesi nde denilmiþ ki: Dünya siyasetine karýþmadýðýmýn sebebi: O geniþ ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlýk cihetiyle meraklýlarý kendiyle meþgul eder, hakikî ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan býraktýrýr. Hem her halde bir tarafgirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoþ görür, þerik olur meâlinde orada denilmiþtir. Þimdi ben de derim ki: Merak yüzünden ve âfâkî hadisatýn verdiði sarhoþane gafletten zevk alan biçareler! Eðer Ýnsanýn fýtratýndaki merak, insaniyet damarýyla sizin, farz ve lâzým vazifeniz zararýna o hadise, o geniþ boðuþmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyac-ý manevîdir, fýtrîdir derseniz, ben de derim: Kat iyen biliniz ki, insanýn, çok mu cizâtlý hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki baþlý veya üç a- yaklý bir insan görse kemâl-i merakla temâþâsýna daldýðý gibi; aynen bu asýrda, nev-i beþerin muvakkat ve fânî, tahripçi geniþ hâdiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nev i gibi çok hâdisât-ý acîbeye mazhar o milletlerden, her baharda yalnýz birtek arý milletine ve üzüm tâifesine baksan, bu nev-i beþerdeki hâdisâtýn yüz defa daha mûcib-i merak ve rûhânî, mânevî zevklere medar hâdiseler var. Bu hakîkî zevklere ehemmiyet vermeyip beþerin zararlý, þerli, ârýzî hâdiselerine bu kadar merak ve zevkle baðlanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hâdiseler dâimî olmak ve herkese o hâdiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hâdiseye sebebiyet verenlerin hakîkî fâil ve mûcid olmak þartýyla olabilir. Halbuki, havanýn fýrtýnalarý gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz î... Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet þarktan, Bahr-i Muhîtten sana göndermez. Senden sana daha yakýn ve senin kalbin O'nun tasarrufunda ve senin cismin O'nun tedbir ve icadýnda olan bir Zât-ý Akdesin rubûbiyetini ve hikmetini nazara almayýp, tâ dünyanýn nihâyetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divânelik olduðu târif edilmez. Hem imân ve hakîkat noktasýnda, bu çeþit meraklarýn büyük zararlarý var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boðduracak ve hakîkî vazîfe-i insâniyeti ve âhireti unutturacak olan en geniþ dâire ise siyâset dâiresidir. Hususan böyle umûmî ve mücâdele sûretindeki hâdiseler, kalbi de boðuyor. Emirdað Lâhikasý, Mektub No: 30 s. 111 ÖRÜMCEÐÝN yaratýlýþýndaki ibretler Allah tan baþka dostlar edinenlerin hâli, kendisine að ören örümceðin hâline benzer. Hâlbuki evlerin en çürüðü örümcek yuvasýdýr, eðer bilmiþ olsalardý. (Ankebut Sûresi: 41) Kur ân-ý Kerim de bulunan birçok sûrenin adý, Allah ýn yarattýðý kudret mu'cizelerinden olan canlýlardan meydana gelir. Allah (cc) onlarla misaller verir ve öneminden dolayý yaratýlýþlarýna dikkatlerimizi çeker. Kur ân-ý Hakîm in yirmi dokuzuncu sûresi Ankebut Sûresidir. Ankebut ise, örümcek demektir. Örümcek de diðer canlýlar gibi tam bir kudret harikasýdýr. Kýrk bine yakýn çeþidi olduðu tesbit e- dilen örümceklerin, birkaç santimden o- tuz beþ santime kadar deðiþik büyüklüklerde farklý türleri vardýr. Eklembacaklýlardan olan böcekler üç çift ayaklara sahipken, örümceklerin dört çift ayaklarý vardýr. Üç veya dört çift basit göze sahiptirler. Ayaða benzediði için duyu a- yaklarý adý verilen ve tatma ve koklama vazifesi de gören önde iki ayaðý daha vardýr. Aðzýnda, avýný yakaladýðý zaman zehirini akýttýðý iki iðnesi bulunur. Zehir þýrýnga edilen sinek, böcek ve emsali canlýlar anýnda felç olur. Örümcek o canlýnýn iç organlarýna bir takým enzimler de þýrýnga ederek onlarý eritir. Midesini bir pompa gibi kullanarak, eriyen iç organlarý midesine indirir. Böcekten geriye sadece boþ bir kabuk kalýr. Allah (cc) her canlýnýn rýzkýna kefildir ve bir þekilde verir. VECÝZE Evet, insanýn fiilleri kalbin, hissin temayülâtýndan çýkar. O temayülât, ruhun ihtisasatýndan ve ihtiyacatýndan gelir. Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. Hayýr ise yapar, þer ise kendini çekmeye çalýþýr. Bediüzzaman, Hutbe-i Þamiye, shf. 82 En yüksek daðlarýn zirvelerinden, en çukur vadilere kadar her yerde bulunan ve her iklimde yaþayabilen örümceklerin karýn kýsmýnda saðlý sollu üçer delik ve her delikte yüz civarýnda incecik að üretim merkezleri vardýr. Ýpekböceðinin a- ðýz salgýsýyla ürettiði ipek iplikçiðinden daha ince, fakat ayný kalýnlýktaki bir çelik telden daha saðlam olan örümcek aðlarý, yere dikey olarak örülen geometrik þekilleriyle muhteþem bir sanat harikasýdýr. Daha önce hiç að görmemiþ ve örmemiþ olan yeni bir yavru örümcek dahi bu dâhiyane olan aðý rahatlýkla örebilmekte ve küçük sinek ve böcekleri yakalamak için bir tuzak olarak kullanabilmektedir. Bu halleriyle, arýlar, karýncalar ve emsali canlýlar gibi ilhama mazhar o- larak iþ gördüklerini göstermektedirler. Sanki dünyaya gelmeden önce baþka bir âlemde eðitimden geçmiþ gibi fýtrî vazifelerini noksansýz yapan bu varlýklar, Yüce Yaratýcýnýn varlýk ve birliðinden haber vermektedirler. Bu harika yaratýlýþ ve mükemmel bir sanat eseri olan ö- rümceðin bu mu'cizevî yapýsý evrimle, tabiat ve tesadüfle izah edilemez. Göklerde ve yerde bulunan bütün ordular ve yaratýklar Allah a ait olduðu gibi, örümcek ordusu dahi Allah ýndýr. Allah onunla kâfirler topluluðunu maðlûp eder. Nitekim Kureyþ müþrikleri Medine ye hicret eden Hazret-i Peygamber (asm) ve Hazret-i Ebu Bekir in (ra) izlerini bulup takip ederek Sevr Maðarasýnýn önüne kadar geldiler. Biraz eðilip baksalar, maðarada onlarýn olduklarýný göreceklerdi. Hazret-i Ebu Bekir (ra) telâþlandý. Resûlullah a (asm) bir zarar vermelerinden korkuyordu. Hazret-i Peygamber (asm) ona Korkma ya Ebu Bekir! Allah bizimle beraberdir. Ýki kiþinin üçüncüsü Allah olursa ne olacaðýný sanýrsýn? buyurdu. Zaten müþrikler gelmeden iki güvercin maðaranýn kapý yanýnda yuva yapmýþ, bir örümcek de kalýn bir að örmüþtü. Kureyþin reisi Burada öyle bir að görüyorum ki, sanki Muhammed (asm) doðmadan örülmüþ gibidir. Hem iki güvercin burada yuva yapmýþ. Ýçeride insan olsa bu að ve kuþlar olur mu? dedi ve geri döndüler. Allah (cc) onlarý bir örümcek ile iki güvercine maðlûp etti. Bediüzzaman Hazretleri de örümcekten misal getirir: Ýnkilâb-ý siyasî cihetiyle dininden havf eden (korkan) adamýn dinde hissesi beytü l-ankebut (örümcek aðý) gibi zayýf düþmüþ; cehalettir onu korkutur, taklittir onu telâþa düþürttürür. Zira itimad-ý nefsin fýkdaný (özgüven yokluðu) ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini yalnýz hükümetin kesesinden tahayyül eder, korkar. (Münâzarât, s. 46) 4 mah mu kad dem! Risâle-i Nur okumalarý imbiðinden süzülenler Okuma saatimiz baþlayacaktý ki, bir anda ortalýk simsiyah kesildi! Elektrikler gitmiþti. Evde bulunan emektar gaz lambasýný kullanalým dedik. Uzun zamandýr kullanýlmadýðý için gönülsüz gönülsüz yandý biçare. Ama söylemek istediðim bu deðil elbette. Söylemek istediðim, gaz lambasýnýn zayýf ýþýðýna raðmen Risâle-i Nur okurlarýný kendi etrafýnda halelemeyi baþarabilmesiydi. Acaba uhuvvetimizin azalmasýnýn sebeplerinden birisi de Þu her tarafý aydýnlatan modern lambalar olabilir mi (!)? Þu her tarafý aydýnlatan lambalar, her birimizi farklý bir köþeye iterek bizi birbirimizden uzaklaþtýrdý mý acaba? Ýnsanlar eskiden, lambanýn etrafýnda haleleniyorlardý, bu maddî birlik mânevî kardeþliði de hatýrlatýyordu... Her neyse... Gaz lambasýnýn aklýma getirdiði ikinci duygu da, gaz lambasýnýn risâlelerin elle yazýldýðý dönemlerde sýkça kullanýlmasýydý... Gaz lambalarý altýnda yazýlmýþ ve bin bir zorluklarla bize ulaþtýrýlmýþ risâleleri gaz lambasý ile okumak, bizi duygulandýrdý bir nebze, hayalen o zamanlarý hatýrlamýþ olduk! Daðlarda yazýlan eserleri kýrlarda okumak Risâle-i Nur un bazý kýsýmlarý daðlarda, bahçelerde telif edilmiþtir. Hani, 10. Söz olan Haþir Risâlesi nin telif edildiði zamaný hatýrlayalým. Üstadýmýz Bediüzzaman Eðirdir Gölü nün kýyýsýnda Þimdi bak Allah ýn rahmet eserlerine... meâlindeki Rum Sûresinin 50. âyetini defalarca tekrar ederek kalbine gelen sünûhat üzerine kaleme almýþtý Haþir Risâlesi ni. 28. Söz olan Cennet Bahsi, bugün Cennet Bahçesi denen mevkide, Sýddýk Süleyman Aðabeyin bahçesinde yazýlmýþtý. Risâlelerin ilk telif yeri o- lan Barla da Üstadýmýz sýk sýk kýrlara ve daðlara çýkardý. Bu yüzden yazma iþi de hep bu yerlerde devam etmiþtir. Gurbet Mektubu olan 6. Mektub unun da Çamdaðý nda yazýldýðýný öðreniyoruz! Bunlarý niye hatýrlamýþ olduk? Baharýn geldiði þu günlerde, daðlarda ve kýrlarda telif edilmiþ bu Nurlarý, bu gibi yerlerde okumak tefekkür ufkumuzu daha iyi açar... Zübeyir Gündüzalp Aðabeyin dediði gibi Okumak, okumak, yine okumak. Okumaktan yorulunca da kâinat kitabýný okumak... Baþýnýzý kaldýrýnca, Esmâ-i Ýlâhiyenin tecelligâhlarýný görebileceðimiz yerlerde olmak, tefekküre dâvet eder bizleri. Esma-i Ýlâhiyenin azam tecelliyâtý, kâinatla iç içe olmakla görülebilir. Bizim Aile dergisinin yýllar önce bir kapak konusu vardý. Kýrlarda þenlik var! Dâvetlisiniz Efendim! Gaz lambasýna geri dönecek olursak: Medrese feneri Yýllar önce bir dað köyünün camiinde, gaz lambasý yakarak maziye gitmiþtik bir nebze. O zaman aklýmýza gelen bir fikirdi: Medrese feneri. Vakýflarla talebelerin buluþma noktasý... idi sloganýmýz da! Yani mizahî video çalýþmalarý. Gaz lambasý bunlarý da akla getirdi. Sen neymiþsin be gaz lambasý! Þu an için uygulamaya geçiremedik, ama inþâallah ilerde nasip olur... 5 sene mukaddem: Medrese feneri Barla Lâhikasý ný okuduðum zaman dikkatimi çeken bir ifade bu. Bazý mektuplarda geçen 3 mah mukaddem, 4 mah mukaddem gibi ifadeleri anlayamamýþtým. Dikkatli nazar edince ne kadar güzel bir ifade tarzý olduðunu gördüm: 3 ay önce, 4 ay önce... Sürüden Ayrýlma Zamaný ve Yalnýz Adam romanlarý ile tanýdýðýmýz ve Risâle-i Nur ile de alâkalý eserleri olan Levent Bilgi nin Sezgi ile bilinç a- rasý bir Risâle-i Nur denemesi baþlýklý makalesinde Risâle-i Nur üslûbunu tanýmlayan bir cümlesinin, mezkûr durumu en güzel þekilde anlattýðýna inanýyorum: Kürt, Türk, Arap, Fars dillerinin Kur ânî düþünceyi yakalama yolundaki birliktelikleri... Ruhlarýmýz müttehid! Risâle-i Nur Talebelerinin ruhlarý birbiri ile münasebettardýr. Cesetleri müteaddid, ruhlarý müttehid hükmündedir. (Bar la Lâ hi ka sý) Yað mur lu bir ge ce yü rü yü þün den Þi ir ta dýn da not lar De mek deð mez ki a lýn sa, çü rük mal dýr hep bu çar þý da. Öy le i se geç, i yi mal lar di zil miþ ar ka sýn da! Nur yol cu su in san lý ða ör nek o la cak týr. Kud sî he ye can lar la gö nül ler do la cak týr

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 13 Recep 1432 Rumî: 2 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ÖSYM den adaylara uyarý LYS LERDE HER ADAYA HER TEST ÝÇÝN FARKLI SORU KÝTAPÇIÐI DAÐITILACAÐINDAN ADAYLA- RIN SORU KÝTAPÇIK NUMARASINI CEVAP KÂÐITLARINA DOÐRU KODLAMALARI GEREKÝYOR. ÖSYM, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý nda (LYS) her adaya her test için farklý soru kitapçýðý daðýtýlacaðýndan adaylarýn soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýtlarýna doðru kodlamalarý konusunda uyarýda bulundu. ÖSYM nin internet sayfasýndan yapýlan açýklamada, Yabancý Dil Sýnavý LYS-5 dýþýndaki LYS lerde birden fazla soru kitapçýðý kullanýlacaðý hatýrlatýldý. Her adaya her test için farklý soru kitapçýðý daðýtýlacaðýndan, adaylarýn öncelikli olarak kendilerine verilen soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýtlarýna doðru kodlamalarý gerektiði vurgulanarak, þunlar kaydedildi: Soru kitapçýðý numarasý kodlanmamýþ, yanlýþ ya da eksik kodlanmýþ cevap kâðýtlarý deðerlendirmeye alýnmayacaðýndan, adaylarýn cevap kâðýtlarýna kodlamayý doðru yapmalarý, doðru yaptýklarýný salon görevlilerine teyit ettirmeleri, cevap kâðýdý ve soru kitapçýðý üzerindeki ilgili alanlara salon görevlilerinin imzalarýný almalarý gerekmektedir. Ankara / aa SINAV KAYGISININ AZI KARAR, ÇOÐU ZARAR YAÞAR Üniversitesi Psikolojik Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Berrin Eylen Özyurt, hafta sonunda yapýlacak Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) öncesi sýnav kaygýsýna dikkati çekerek, Belirli bir miktar sýnav kaygýsý, performansý ve motivasyonu artýrýyor ancak dozu aþtýðý zaman baþarýsýzlýða ve umutsuzluða sevk ediyor dedi. Özyurt, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye de sýnavlara hazýrlanan 5 bin 212 öðrenci üzerinde yürütülen bir araþtýrmanýn, bu öðrencilerin kaygý düzeyinin, ameliyat edilecek genel cerrahi hastalarýnýn kaygý düzeyinden yüksek olduðunu ortaya koyduðunu bildirdi. Sýnav kaygýsýný, Öðrenilmiþ bilgilerin sýnav sýrasýnda etkili bir biçimde kullanýlmasýna engel olan ve baþarýnýn düþmesine yol açan yoðun bir duygu olarak tanýmlayan Özyurt, þunlarý kaydetti: Stres karþýsýnda salgýlanan hormonlarýn miktarýndaki az bir artýþýn öðrenmeyi olumlu yönde etkilediði ve güdülenmeyi artýrdýðý biliniyor. Yani belirli bir miktar kaygý, performansý ve motivasyonu artýrýyor ancak belirli dozu aþtýðý zaman kiþiyi baþarýsýzlýða ve umutsuzluða sevk ediyor. Özyurt, sýnav kaygýsý adý verilen durumun fizyolojik ve biliþsel, duygusal deðiþiklikler olmak üzere iki þekilde ortaya çýktýðýný anlattý. Ýzmir / aa Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu'nda çekilen hac kur'asýnda vatandaþlar yoðun heyecan yaþadý. Baþkan Mehmet Görmez de salonda bir konuþma yaptý. FOTOÐRAF: AA Bazý vatandaþlarýn yüzü gülerken, bazýlarýnýn umudu gelecek seneye kaldý. Hac kur'asýnda büyük heyecan MUKADDES topraklara gidecek hacý a- daylarý belirlendi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu ndaki çekiliþe katýlan vatandaþlar, büyük heyecan ile kur'ayý takip etti. Bazý adaylar salona küçük torunlarý ile geldi, bazýlarý kur'a baþlamadan önce duâ etti, Yasin okudu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu ndaki tören Kur ân-ý Kerim tilâveti i- le baþladý. Diyanet Ýþleri Bakaný Mehmet Görmez, kur'a çekimi öncesinde yaptýðý konuþmada salondaki heyecanlý hacý a- daylarýna, Kur'ada isimleriniz ister çýksýn ister çýkmazýn, Allah sizin yüreklerinizden bu heyecaný eksik etmesin diye seslendi. Son yýllarda Türkiye de hac ve umre ibadetine ilginin büyük oranda arttýðýný vurgulayan Görmez, katsayýnýn uygulandýðý kura sistemi hakkýnda hatýrlatmalarda bulundu. Hacca bir kez gitmiþ kiþilerin ikinci kez baþvuruda bulunmamasýný isteyen Görmez, Herkes yaklaþýk 1 milyon vatandaþýmýzýn yüreðinde büyük bir hasretle bu imkaný beklediðini düþünsün. Yeniden kutsal topraklara gitme özlemini umre ile yerine getirsin þeklinde konuþtu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel ise 2007 yýlýndan bu yana hacca gitmek için bekleyen 188 bin 579 bulunduðunu bu sayýnýn artarak devam ettiðini bildirdi. Yücel, 2011 yýlýnda ilk kez kayýt yaptýranlarýn sayýsýnýn 329 bin 313 olduðunu belirterek, Kayýt yeniletmiþ ve ilk defa kayýt yaptýrmýþ kiþilerle birlikte toplam müracaat 963 bin 868 olarak gerçekleþti dedi. Toplam müracaatýn yaþ ortalamasýnýn 56 olduðunu aktardý. Hac kesin kayýtlarýnýn 20 Haziran -1 Temmuz tarihlerinde gerçekleþeceðini belirten Yücel, dolmayan kontenjanlara kayýtlarýn ise Temmuz tarihleri a- rasýnda yapýlacaðýný ifade etti. Yücel, sonuçlarýn internet üzerinden de duyurulacaðýný bildirdi. Konuþmalarýn ardýndan, bilgisayar ortamýnda kura çekimleri yapýldý. Ankara/cihan Saðlýk Bakanlýðý evde saðlýk hizmeti veriyor. 60 bin hastaya evde saðlýk hizmeti EVDE Saðlýk Hizmeti kapsamýnda 2011 Mayýs ayý rakamlarýna göre, 60 bin hasta hizmetten yararlandý. Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Koç, yaptýðý açýklamada, 2003 yýlýnda baþlayan Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda vatandaþlarýn hekime eriþimini hýzlandýrdýklarýný, bu noktada karþýlaþýlan engelleri birer birer kaldýrdýklarýný söyledi. Ocak 2010 tarihinde Evde Saðlýk Hizmeti nin uygulamaya girdiðini belirten Koç, uygulamanýn yataða baðýmlý, hastaneye gidemeyecek durumdaki hastalara ihtiyaç duyduklarý saðlýk hizmetlerini, evlerinde ve bulunduklarý aile ortamýnda saðlýk ekipleri tarafýndan verilmesini kapsadýðýný ifade etti. Koç, evde Saðlýk Hizmetlerine 81 ilde telefon hattýndan ve aile hekimleri aracýlýðýyla ulaþýlabildiðini ifade etti. Koç un verdiði bilgiye göre, Evde Saðlýk Hizmetleri Türkiye genelinde faaliyet gösteren 516 a- det evde saðlýk birimi, 43 mobil ekip ve 15 aðýz ve diþ saðlýðý merkezi tarafýndan toplam 523 araçla yapýlýyor. Koç, ayrýca hasta ve yakýnlarýna psikoloji ve sosyal destek hizmetleri ile birlikte eðitim hizmetlerinin de verildiðini söyledi. Ankara / aa SGK da usûlsüzlükten 62 sanýk yargýlanýyor SAMSUN'DA, usûlsüz belgeler düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracýlýðýyla haksýz kazanç elde edildiði gerekçesiyle açýlan davada 62 sanýðýn yargýlanmasýna baþlandý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun Ýl Müdürlüðünde usûlsüz belge düzenleyip, bazý kiþileri çeþitli iþ yerlerinde çalýþmadýklarý halde çalýþýyormuþ gibi gösterip sigortalý yaptýrdýklarý, bazý kiþilerin de ayný yöntemle emeklilik iþlemlerini gerçekleþtirdikleri öne sürülen 62 kiþiden 26 sý hakim karþýsýna çýktý. Mahkeme heyeti, duruþmaya katýlmayan sanýklarýn da ifadelerinin alýnmasý ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruþmayý erteledi. Samsun / aa Irmakta akýntýya kapýlan 6 öðrenciden 2 si öldü ÇORUM'UN Ortaköy ilçesindeki Ýncesu Kanyonu na gezmeye giden ve ýrmaktan geçmek isterken akýntýya kapýlan 6 öðrenciden 2 si öldü. 4 öðrenciyi öðretmenleri kurtardý. Alýnan bilgiye göre, Çorum daki bir lisede eðitim gören 21 öðrenci, 2 öðretmenleri ile Ortaköy deki Ýncesu Kanyonu na gezmeye gitti. Gezi sonrasý sonra geri dönerken sudan geçen öðrencilerden 6 tanesi akýntýya kapýldý. Öðrencilerden 4 ü öðretmenleri tarafýndan kurtarýldý. Fuat Polat (16) ile Muhammet Ali Kaya (17) suda boðuldu. Öðretmenleri tarafýndan cesetleri ýrmaktan çýkarýldýktan sonra hastaneye götürülen ölen iki öðrencinin cesedi, Ankara Adlî Týp Kurumuna gönderildi. Bu arada, olayý duyar duymaz eþi Hüsamettin Uyan ve þoförü Süleyman Tekbaþ ile yola çýkan Ortaköy Kaymakamý Zeliha Uyan'ýn aracý kaza geçirdi. Kazada yaralanan ve hamile olduðu öðrenilen Kaymakam Uyan ile eþi Hüsamettin U- yan ve sürücü Süleyman Tekbaþ, Çorum Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Çorum / aa

4 4 Y HABER Oku mayanlar partisi Genel seçimler yapýlýp neticeler alýndý ve Türkiye yine deðiþmeyen gündem lerle baþ baþa kaldý. Her zaman ve her þartta liste nin baþýnda olmasý gereken konulardan biri de malûm olduðu üzere eðitim konusudur. Her ne kadar insanlar ekonomi yi birinci sýraya yerleþtirmiþ görünse de, hakikatte eðitim ilk sýradadýr ve öyle de kalmalýdýr. Ýlahî kitabýmýz Kur ân ýn ilk emrinin Oku! (Yaratan Rabbinin adýyla oku! - Alak Sûresi) olmasý; okumanýn, dolayýsý ile eðitimin vazgeçilmez öncelik olduðunu hatýrlatýr. (Ýlk emrin Oku! olmasýnýn baþka yüzlerce hikmeti de vardýr. Konunun ayrýntýlarýný uzman larýn tefsir lerine havale edelim.) Elbette oku mak sadece kitapla sýnýrlý deðil. Ýnsan en baþta kendini ve kâinat kitabýný okumalý. Fakat onu yapabilmek için de iþe kitap tan baþlamakta fayda var. Kültür ve edebiyat sahasýnda hocalarýn hocasý olarak anýlan Orhan O- kay, kendisiyle yapýlan bir sohbette, edebiyatçýlarýn bile çok az okuduðunu söylemiþ ki; hal ve gidiþ de buna þahittir. Edebiyatçýlarýn okumamasý demek, itfaiyecilerin yangýn söndürmemesi, doktorlarýn hasta muayene etmemesi ya da þoförlerin araba sürmemesi gibi eþyanýn tabiatýna aykýrý bir þeydir. Hepimizin okumasý lâzým, ama önce ve mutlaka edebiyatçý larýn da okumasý gerekir. Çaðýmýz ihtisas asrý olduðuna göre, bir edebiyatçý oku muyorsa çaða, güne ve günün þartlarýna aykýrý hareket etmiþ olmaz mý? Edebiyat eleþtirilerinin çoðunun tanýtýmdan ve eþ dost kayýrma seviyesinden öteye gitmediðini veya sanat dýþý özel bir maksatla esere hatta sahibine yüklenildiðini anlatan Orhan Okay, Bunlar sanatkârýn da belki hoþlandýðý yahut hiddetlendiði, fakat sonuçta hiç de besleyici vasfý olmayan yazýlar demiþ. Kiþisel geliþim kitaplarý nisbeten okunurken, e- debî eserlerin okuma seyiyesinin düþük olmasýyla ilgili bir soru üzerine de Okay þöyle cevap vermiþ: Türkiye okumuyor. Edebî eserin okunma seviyesi ise daha da düþük. 150 üniversitesi olan bir ülkede bu durum yürekler acýsýdýr. Alanlarý e- debiyat olan, hatta yüksek lisans ve doktora öðrencileri bile edebî eser okumuyor. Sebebini ben de anlayamýyorum. Kaliteli eser okuma oraný bundan yýl öncesinden bile çok düþük. Aileden baþlayarak yüksek öðrenim öncesi eðitim verimsiz. Sanat ve edebiyat dahil büyük beþerî deðerlerden ve ideallerden uzak, tesadüflere kalmýþ bir hayat programýmýz var. (Konuþan: Emeti Saruhan, Yeni Þafak, 12 Haziran 2011) Kitap hediye etmenin çok önemli olduðunu da, hayatýndan misâller vererek anlatan Orhan Hocanýn sözlerini bilhassa çocuklara çikolata hediye e- den lerin dikkate almasýnda fayda var: Ben okula baþlamadan okumayý sökmüþtüm. Lise öðrencisi olan ablamýn takip ettiði Çocuk Duygusu diye bir derginin resimli romanlarýný okumaya baþlamýþtým. Sonra yine lise öðrencisi olan bir komþumuz bana Çocuk adlý bir derginin birkaç sayýsýný verdi. Yavrutürk dergisini okursam daha hoþlanacaðýmý da söyledi. Böylece Yavrutürk e baþladým ve bütün ilkokul yýllarým boyunca ilgiyle, heyecanla, bütün yazýlarýný defalarca okuyarak takip ettim. Okuma merakým bununla baþladý diyebilirim. (...) Komþumuz bana sünnet hediyesi olarak Bir Eþeðin Hatýratý ve On Ýki Çocuk Hikâyesi adlý iki kitap hediye etti. Galiba kitap olarak ilk okuduklarým bunlardýr. Ýlkokulu bitirirken Jules Verne in pek çok romanýný okumuþtum. Ortaokulda Pol ve Virjini ile Monte Kristo yu okuyuþum, özellikle ikincisi, bende bugün de devam eden büyük ve kaliteli macera romanlarý okuma hevesini uyandýrdý. (agg.) Orhan Okay Hocaya, okumayý ve bilhassa çocuklara kitap hediye etmenin gereðini hatýrlattýðý için de teþekkürler. Bugün, faraza, kitap okuyanlar ile okumayanlarýn partisi arasýnda bir seçim yapýlsa, büyük bir ihtimalle kitap okumayanlarýn partisi kazanýr. Temennimiz, kitap okuyanlarýn partisi nin kazanacaðý günlere ulaþmak. Bakanlar son kez toplandý BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýndaki 60. Hükümetin son Bakanlar Kurulu toplantýsýný dün yaptý. Baþbakanlýk Merkez Bina daki toplantý saat te baþladý. Seçim bölgelerinden Ankara ya dönen bakanlar, Baþbakanlýk binasýna geliþlerinde gazetecilere el salladý. Seçim Kanunu sebebiyle atanan Adalet Bakaný Ahmet Kahraman, Ýçiþleri Bakaný Osman Güneþ ve Ulaþtýrma Bakaný Habib Soluk ile milletvekili adayý olmayan Selma Aliye Kavaf ve Mehmet Aydýn da son kez Bakanlar Kurulu toplantýsýnda yer aldý. Veda niteliðindeki Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesinde, Baþbakan Erdoðan, tek tek bakanlarla tokalaþtý. Erdoðan, toplantýnýn baþýnda yaptýðý konuþmada, 12 Haziran seçiminden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantýsý olduðunu belirtti. Baþbakan Erdoðan, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan Çankaya Köþkü ne çýktý. Ankara / aa 12 Haziran da yapýlan seçimde, 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 85 seçim çevresinde 199 bin 207 sandýkta oy kullandý. FOTOÐRAF: AA Seçimler demokrasimizi olgunlaþtýrdý DES GENEL BAÞKANI AVCI, SEÇÝMLERÝN TÜRKÝYE'NÝN REFORM, ÝSTÝKRAR VE DEMOKRASÝ ALGISINI OLGUNLAÞTIRDIÐINI SÖYLEDÝ. RECEP GÖREN ANKARA DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 12 Haziran Genel Seçimlerinin gerek katýlým oraný ve sonuçlarý itibariyle gerekse barýþ ve huzur ortamý içerisinde gerçekleþmesi açýsýndan, Türkiye nin reform, istikrar ve demokrasi algýsýný olgunlaþtýrdýðýný söyledi. Seçim sonuçlarýnýn iktidar partisine ayrý, muhalefet partilerine ayrý bir sorumluluk yüklediðini söyleyen Avcý, þunlarý kaydetti: Biz Demokrat E- ðitimciler Sendikasý olarak, yeni parlamentodan sivil ve demokratik yeni bir anayasa bekliyoruz. Biz, eþitlikçi, özgürlükçü, çoðulcu, demokratik ve sivil bir anayasa istiyoruz. Ancak bunun ilk koþulu özgür bir tartýþma ortamýdýr. Mevcut anayasa baskýcý, darbeci bir devlet anlayýþýyla oluþturuldu. Yeni anayasa, devleti halkýna hizmet için tanýmlayan, vatandaþlarýný devletin þerrinden koruyan bir yaklaþýmla hazýrlanmalýdýr. Farklý din, dil, mezhep ve kültürlere daha çok özgürlük ve hak verecek, Türkiye yi özgürlüklerin ve demokrasinin merkezi, insan haklarýnýn en muasýr ülkesi haline getirecek bir anlayýþla hazýrlanmalýdýr. Her meþrû fikrin ve siyasî görüþün parlamentoda temsili için seçim barajlarýný kaldýran, dokunulmazlýklarý kaldýran, devleti þeffaflaþtýran, siyaseti halka tamamen açan, zorunlu askerliði kaldýrýp profesyonel orduyu öngören, askerlik kurumunu demokratikleþtiren, yoksulluðu, yolsuzluðu ve haksýzlýðý ortadan kaldýran, ülkedeki gelir daðýlýmý adaletini tesis eden, yoksulun, yetimin, öksüzün, güçsüzün yani dezavantajlý gruplarýn hamisi olan, gerçek anlamda vicdan, teþebbüs, ifade ve düþünce özgürlüðünün hak olarak tanýmlandýðý herkesi kucaklayan bir Anayasa olmalýdýr. TÝSK: YOL HARÝTASI BÝRLÝKTE BELÝRLENSÝN TÜRKÝYE Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), Türkiye nin 12 Haziran 2011 genel seçimnin oluþturduðu önemli bir demokrasi sýnavýný büyük bir baþarý ile tamamladýðýný açýklayarak, Önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddesi, Türkiye nin izleyeceði yol haritasýnýn toplumsal uzlaþma ile belirlenmesi ve uygulanmasýdýr denildi. TÝSK ten yapýlan açýklamada, Türkiye nin dünyada hak ettiði yere gelmesi ve toplumsal refah artýþý için bu yol haritasýnda ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalýþmalarýn aðýrlýklý olmasý gerektiðini vurgulanarak, þu ifadalere yer verildi: Ekonominin carî açýk, üretimde dýþa baðýmlýlýk ve iþsizlik gibi önemli sorunlarýný, sanayimizi geliþmiþ ülkeler düzeyine yükseltecek bir yapýsal programla çözmek amaçlanmalýdýr. Öte yandan, donmuþ olan AB ile bütünleþme sürecine hýz kazandýrmak ve Türkiye yi çaðdaþ bir Anayasa ya kavuþturmak da önem taþýmaktadýr. Bunlar yapýlýrken katýlýmcý demokrasi ve yönetiþim ilkeleri geçerli olmalý, toplumu ayrýþtýrýcý deðil, bütünleþtirici yönde davranýlmalýdýr. Yapýlacak çalýþmalarda ilgili taraflarýn uzlaþmasý, uygulamalarýn baþarýsý açýsýndan son derece önemlidir. Ankara / Ahmet Terzi Meclis yeni vekillerini bekliyor TBMM, mazbatalarýný aldýktan sonra kayýt yaptýrmak üzere gelecek milletvekillerini bekliyor. TBMM Þeref Holü nde, milletvekillerinin mazbatalarýný teslim etmek, kayýtlarýný yaptýrmak, Genel Kurulda oylama için parmak izini tanýmlamak üzere masalar oluþturuldu. Milletvekillerinin maaþlarýný alabilmek için banka hesabý açmalarý, Meclise giriþlerinde kullanacaklarý araç kartlarý için de masalar yer aldý. Milletvekilleri, mal, aile durumu ve tedavi yardýmý bildirimlerinde bulunacak; Meclis albümü için bilgi formunu dolduracak, fotoðraf çektirecek. Milletvekilleri ayrýca, 60 lira karþýlýðýnda milletvekili rozeti de alabilecek. Milletvekilleri, sipariþ vererek altýn rozet de yaptýrabilecek. Kayýt yaptýran milletvekillerine, Genel Kurulda e- decekleri yemin andýnýndabulunduðubir deçantaverilecek. Çantanýn içinde Milletvekili Rehberi, Seçim Kanunlarý ve Siyasî Partiler Kanunu, TBMM ile ilgili kanunlar, tedavilere yönelik yönetmelik yer alýyor. Milletvekili rehberinde, ilk olarak vekillerin göreve baþlarken TBMM Baþkanlýðýna vermeleri gereken belgeler sýralandý, ikinci bölümde ise milletvekillerine sunulan hizmetler anlatýldý. Rehberde, ayrýca TBMM nin teþkilât yapýsý tanýtýldý. Ankara / aa FOTOÐRAF: AA AP: Reform talebi unutulmasýn AVRUPA Parlamentosu Baþkaný Jerzy Buzek, seçimin galibi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý kutladý. Buzek, yayýmladýðý tebrik mesajýnda Bu kadar büyük bir seçim zaferi gerekli reformlar yolunda ilerlemek konusunda Türk seçmenlerine karþý büyük bir sorumluluk da içeriyor. Özellikle muhalefetle ve toplumun ana katmanlarýyla yakýn iþbirliði içinde þeffaf ve kapsayýcý bir tutumla kapsamlý bir anayasa reformu zorunluluðunun altýný çizmek istiyorum dedi. Polonya nýn eski Baþbakaný Buzek, kurulacak yeni hükümetin AB katýlým sürecinde yeni bir kararlýlýk ve enerjiyle ilerlemesi ve hukukun üstünlüðünü, ifade ve basýn özgürlüðünü ve azýnlýk haklarýný güçlendirmeye baðlý kalmasý temennisinde bulundu. Uluslar arasý gözlemcilerin seçimlerin demokrasi ve çoðulculuk içerisinde baþarýyla gerçekleþtirildiðini açýklamasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Buzek, yüzde 10 seçim barajýnýn düþürülmesi çaðrýsýnda bulundu. Brüksel / aa Arýnç: Darbe devri bitti DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent A- rýnç, Türkiye de milletvekili genel seçimiyle darbe devrinin sona erdiðini vurguladý. Ýngiliz Guardian gazetesi önceki gün, Arýnç ýn seçimden bir gün sonra kaleme aldýðý yazýsýna yer verdi. Arýnç, Yeni Türkiye ye Görev Emri baþlýðý taþýyan yazýsýnda, Bu tarihi oylama bizim ileri demokrasiler kulübüne katýlmaya hazýr olduðumuzu gösteriyor dedi. 12 Haziran seçiminin, 1946 da çok partili sisteme geçilmesinin ardýndan ilk kez bir siyasî partinin peþ peþe 3 defa, her seferinde oylarýný daha da arttýrarak seçim kazanmasý dolayýsýyla Türk demokrasi tarihi açýsýndan özel bir öneme sahip olduðunu ifade eden Arýnç, Bu, Türkiye de demokrasi ve demokratik kurumlarýn tam anlamýyla yerleþtiðini gösteriyor diye yazdý. Yazýsýnda, 1960 tan baþlayarak Türkiye de yapýlan 3 darbenin ülkedeki temel hak ve özgürlükler üzerindeki olumsuz etkilerine deðinen Arýnç, þöyle devam etti: Türkiye þimdi darbe devrini geride býrakmýþtýr. Dünyadaki ileri demokrasilerin standartlarýna ulaþabilmek için, darbe yanlýsý, demokrasi ve çoðulcu yönetimi tam olarak benimsememiþ güçlerle mücadeleye devam edeceðiz. AK Parti nin bu alandaki cesur, kararlý yönetimi Türk halkýnýn tam desteðini almýþtýr. Ankara / aa BYEGM nin basýn merkezleri büyük ilgi gördü BASIN Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi için yurtiçi ve yurt dýþýnda 4 basýn merkezi kurdu. Ankara ve Ýstanbul un yaný sýra ilk kez yabancý medyaya yönelik o- larak yurtdýþýnda, Brüksel ve Washington da da basýn merkezleri kuruldu. Türkiye de yerleþik yabancý basýn ile yerli basýn yurtiçindeki basýn merkezlerinden yaralanýrken, özellikle yurtdýþýndaki basýn merkezlerine yabancý medyanýn ilgisi büyük oldu. Brüksel ve Washington da çok sayýda medya mensubu BYEGM nin kurduðu basýn merkezinde seçimi takip etti. Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, BYEGM nin yerli ve yabancý medyanýn desteklemek ve çalýþmalarýný kolaylaþtýrýcý tedbirleri almak görevi çerçevesinde oluþturduklarý merkezlerin artýk yerli ve yabancý medya mensuplarý tarafýndan takdirle karþýlandýðýný, Genel Müdürlüðün bu alanda çok profesyonelleþtiðini belirtti. Karakaya, Basýn merkezlerinde gördüðümüz ilgi beni ziyadesiyle memnun etti. Basýnýn çalýþmalarýna yardýmcý olmak amacýyla yerli ve yabancý basýn mensuplarý ile sürekli iþbirliði ve diyalog halindeyiz. BYEGM, yerli ve yabancý medya mensuplarýnýn ve medya organlarýnýn yanýndadýr dedi. Ankara / Recep Gören Hükümet toplumu kucaklamalý TÜRKÝYE Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, ortaya çýkan meclis aritmetiðinin yeni kurulacak hükümetin omuzlarýna son derece önemli görev ve sorumluluklar yüklediðini belirterek, Türk milletinin bir bütün olarak görülmesi ve kucaklanmasýnýn en büyük beklentileri olduðunu ifade etti. Koncuk, yaptýðý yazýlý açýklamada, seçimlerin huzur ve sükûnet ortamý içinde gerçekleþmesinin ve asayiþi bozacak önemli bir toplumsal olayýn yaþanmasýnýn, milletin demokrasi kültürünü içine sindirdiðinin iþareti olarak kendilerini son derece memnun ettiðini kaydetti. Ortaya çýkan meclis aritmetiðinin yeni kurulacak hükümetin omuzlarýna son derece önemli görev ve sorumluluklar yüklediðini belirten Koncuk, Bu süreçte öncelikli olarak toplumsal ayrýþmalara mahal verilmemesi, toplumun hiçbir kesiminin ötekileþtirilmeden, yandaþ-yandaþ olmayan gibi ayrýmcýlýða gidilmeden, Türk milletinin bir bütün olarak görülmesi ve kucaklanmasý en büyük beklentimizdir ifadelerine yer verdi. Koncuk, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarýn bütüncül bir biçimde ele alýnarak, sorunlarýn ötelenmeden derhal çözümüne gidilmesi gerektiðini vurguladý. Ankara / aa Seçmen hatasý azaldý TÜRKÝYE genelinde yapýlan milletvekili genel seçiminde, 1999 dan itibaren en yüksek katýlým gerçekleþmesine karþýn, geçersiz oy oraný en düþük düzeyde gerçekleþti. Verilerden yapýlan hesaplamaya göre, son seçime katýlým oraný yüzde 87,4 ile 1999 dan itibaren yapýlan toplam 4 seçim arasýnda en yüksek düzeyde gerçekleþirken, kullanýlan oya göre geçersiz oy oraný, yüzde 2,24 ile en düþük seviyede oldu. Türkiye de, 1999 da yapýlan seçimde oylarýn yüzde 4,50 si, 2002 deki seçimde yüzde 3,78 i, 2007 seçiminde de yüzde 2,79 u geçersiz sayýlmýþtý. Buna göre, son 12 yýlda, geçersiz oy kullaným oraný 2,26 puan düþtü. Önceki gün yapýlan seçimde, 6 milyon 264 bin 183 seçmen oy kullanmadý. Milletvekili baþýna geçerli oy sayýsý, dün yapýlan seçimde 77 bin 884,4 e yükseldi. Milletvekili baþýna geçerli oy sayýsý, 1999 seçiminde 56 bin 699, 2002 seçiminde 57 bin 325, 2007 seçiminde ise 63 bin 726,7 idi. Ankara / aa

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.872 / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı