Problemler yeni anayasa ile çözülür

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Problemler yeni anayasa ile çözülür"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZEYNEP ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Problemler yeni anayasa ile çözülür Suriye'deki iç savaþtan kaçan aileler, kurtuluþu Türkiye'ye sýðýnmakta buluyor. BÝNLERCE SURÝYELÝ, ÇOCUKLARIYLA BÝRLÝKTE SINIRA YIÐILDI Göç dalgasýndan en çok çocuklar etkilendi usuriye de yaþanan iç çatýþmalardan kaçarak Türkiye ye göç eden Suriyelilerin sayýsý gün geçtikçe artarken, bu kötü durumdan en çok etkilenenler, her zaman olduðu gibi, çocuklar.. n Haberi sayfa 7 de SURÝYE'DEN GÖÇENLERE YAPILAN YARDIM BEÐENÝLDÝ Mültecilere yardýmda Türkiye ye tam not ubm Söz cü sü Mar tin Ne sirky, Türk yet ki li le rin, Su ri ye de ki o lay lar yüzünden Tür ki ye ye ge len Su ri ye li - le re yar dým et me de son de re ce ça - buk ve cö mert dav ran dýk la rý ný söy - le di. n Ha be ri say fa 7 de JAVÝER SOLANA: AB nin Tür ki ye nin e ner ji si ne ih ti ya cý var u AB nin es ki Or tak Dýþ Po li - ti ka ve Gü ven lik Yük sek Tem sil ci si Ja vi er So la na, Av ru pa, mü ze ol mak ye ri ne ak tif bir kü re sel o yun cu o la - cak sa, Tür ki ye hal ký nýn ta ze pers pek ti fi ve e ner ji si ne ih ti - ya cý var di ye yaz dý. n Haberi sayfa 5 te ÇA DIR KENT TE 8 BÝN 500 SU RÝ YE LÝ SURÝYE DE ya þa nan o lay lar dan ka - ça rak Tür ki ye ye ge len le rin sa yý sý nýn 8 bin 538 ki þi ye u laþ tý ðý bil di ril di. AB eski Güvenlik Yüksek Temsilcisi Ja vi er So la na HUKUKÇULAR, ÖZGÜRLÜKÇÜ BÝR ANAYASA ÝLE TÜRKÝ- YE'NÝN SORUNLARININ ÇÖZÜLEBÝLECEÐÝNÝ BELÝRTÝYOR. DEVLET, MÝLLETÝN EMRÝNDE OLMALI uselçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Atar: "Bireyi esas alan ve devletin yetki haritasýný modern anayasacýlýðýn temel ilkelerine göre düzenleyen sivil ve demokratik bir anayasanýn yapýlmasý köklü bir dönüþüm sürecinde bulunan Türkiye için acil bir ihtiyaç. Anayasa yenilenmeden diðer sorunlarý çözmek mümkün deðil" dedi. DEMOKRAT EÐÝTÝMCÝLER SENDÝKASI Seçimler demokrasimizi olgunlaþtýrdý udemokrat Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 12 Haziran Genel Seçimlerinin gerek katýlým oraný ve sonuçlarý itibariyle gerekse barýþ ve huzur ortamý içerisinde gerçekleþmesi açýsýndan, Türkiye nin reform, istikrar ve demokrasi algýsýný olgunlaþtýrdýðýný söyledi. n Haberi sayfa 4 te DEMOKRASÝLERDE DEÐÝÞMEZ MADDE OLMAZ u A tar, de mok ra tik a na ya sa lar da de ðiþ ti ri le mez mad de le - rin o la ma ya ca ðý ný be lir te rek þöy le de di: "Bu, de mok ra si a - çý sýn dan ka bul e di le bi lir bir þey de ðil. Zi ra ge le cek ne sil le - rin i ra de si ü ze ri ne i po tek koy muþ o lu yo ruz. Ýs te di ði niz ka - dar a na ya sa ya 'Bun lar de ðiþ ti ri le mez' di ye ya zýn, de ðiþ ti ril - me si ni en gel le ye mez si niz. De ðiþ ti ri le mez mad de koy mak ne si ya se ten, ne de hu ku ken ger çek çi." n 8 de ÝÞ ADAMLARINDAN ÇAÐRI Yol haritasý birlikte belirlensin u TÝSK, Tür ki ye nin 12 Ha zi - ran 2011 ge nel se çi mi nin o - luþ tur du ðu ö nem li bir de - mok ra si sý na vý ný bü yük bir ba þa rý i le ta mam la dý ðý ný be - lir te rek, Ö nü müz de ki dö ne - min en ö nem li gün dem mad - de si, Tür ki ye nin iz le ye ce ði yol ha ri ta sý nýn top lum sal uz - laþ ma i le be lir len me si ve uy - gu lan ma sý dýr a çýk la ma sýn - da bu lun du. n 4 te AVRUPA PARLAMENTOSUNUN SEÇÝM MESAJI Reform talebi unutulmasýn u Se çimde gösterdiði baþarý dolayýsýyla Baþ ba kan Er do - ðan ý kut la yan Av ru pa Par la men to su Baþ ka ný Jerzy Bu - zek, Bu ka dar bü yük bir se çim za fe ri ge rek li re form lar yo lun da i ler le mek ko nu sun da Türk seç men le ri ne kar þý bü yük bir so rum lu luk da taþýyor. Ö zel lik le mu ha le fet le ve top lu mun a na kat man la rýy la ya kýn iþ bir li ði i çin de þef faf ve kap sa yý cý bir tu tum la ISSN kap sam lý bir a na ya sa re for mu zo - run lu lu ðu nun al tý ný çiz mek is ti - yo rum de di. n Haberi sayfa 4 te

2 2 LÂHÝKA Câmiü's-Saðîr, Y Öfke þeytandandýr. Þeytan da ateþten yaratýlmýþtýr. Su ateþi söndürür. Öyleyse biriniz öfkelendiðinde abdest alsýn. No: 2796 / Hadis-i Þerif Meâli Hakikî ve büyük vazifeler unutulmamalý Dünya siyasetine karýþmadýðýmýn sebebi: O geniþ ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlýk cihetiyle meraklýlarý kendiyle meþgul eder, hakikî ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan býraktýrýr. Aziz, sýddýk kardeþlerim, Meyve nin Dördüncü Meselesi ndeki bir hakikatin izahýný Eski Said in âfâka bakmak damarýyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan baþlarýnda bayram alâmetini þarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ý Þerifteki kýymettar vakitleri radyonun malayaniyatýyla zayi etmemesi için mânen kalbime kaç defa ihtar edildi ki, o geniþ ve karýþýk fýrtýnalý hakikatin kýsaca zararlarýný beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazý iþaretler nev inde, Risâle-i Nur þakirtlerinin meraklarýný tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniþ, vaktim de dar, halim de periþan olmasýndan, anlamasýnda zahmet çekeceksiniz, zekâvetinize güveniyorum. Meyvenin o Dördüncü Meselesi nde denilmiþ ki: Dünya siyasetine karýþmadýðýmýn sebebi: O geniþ ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlýk cihetiyle meraklýlarý kendiyle meþgul eder, hakikî ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan býraktýrýr. Hem her halde bir tarafgirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoþ görür, þerik olur meâlinde orada denilmiþtir. Þimdi ben de derim ki: Merak yüzünden ve âfâkî hadisatýn verdiði sarhoþane gafletten zevk alan biçareler! Eðer Ýnsanýn fýtratýndaki merak, insaniyet damarýyla sizin, farz ve lâzým vazifeniz zararýna o hadise, o geniþ boðuþmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyac-ý manevîdir, fýtrîdir derseniz, ben de derim: Kat iyen biliniz ki, insanýn, çok mu cizâtlý hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki baþlý veya üç a- yaklý bir insan görse kemâl-i merakla temâþâsýna daldýðý gibi; aynen bu asýrda, nev-i beþerin muvakkat ve fânî, tahripçi geniþ hâdiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nev i gibi çok hâdisât-ý acîbeye mazhar o milletlerden, her baharda yalnýz birtek arý milletine ve üzüm tâifesine baksan, bu nev-i beþerdeki hâdisâtýn yüz defa daha mûcib-i merak ve rûhânî, mânevî zevklere medar hâdiseler var. Bu hakîkî zevklere ehemmiyet vermeyip beþerin zararlý, þerli, ârýzî hâdiselerine bu kadar merak ve zevkle baðlanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hâdiseler dâimî olmak ve herkese o hâdiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hâdiseye sebebiyet verenlerin hakîkî fâil ve mûcid olmak þartýyla olabilir. Halbuki, havanýn fýrtýnalarý gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz î... Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet þarktan, Bahr-i Muhîtten sana göndermez. Senden sana daha yakýn ve senin kalbin O'nun tasarrufunda ve senin cismin O'nun tedbir ve icadýnda olan bir Zât-ý Akdesin rubûbiyetini ve hikmetini nazara almayýp, tâ dünyanýn nihâyetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divânelik olduðu târif edilmez. Hem imân ve hakîkat noktasýnda, bu çeþit meraklarýn büyük zararlarý var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boðduracak ve hakîkî vazîfe-i insâniyeti ve âhireti unutturacak olan en geniþ dâire ise siyâset dâiresidir. Hususan böyle umûmî ve mücâdele sûretindeki hâdiseler, kalbi de boðuyor. Emirdað Lâhikasý, Mektub No: 30 s. 111 ÖRÜMCEÐÝN yaratýlýþýndaki ibretler Allah tan baþka dostlar edinenlerin hâli, kendisine að ören örümceðin hâline benzer. Hâlbuki evlerin en çürüðü örümcek yuvasýdýr, eðer bilmiþ olsalardý. (Ankebut Sûresi: 41) Kur ân-ý Kerim de bulunan birçok sûrenin adý, Allah ýn yarattýðý kudret mu'cizelerinden olan canlýlardan meydana gelir. Allah (cc) onlarla misaller verir ve öneminden dolayý yaratýlýþlarýna dikkatlerimizi çeker. Kur ân-ý Hakîm in yirmi dokuzuncu sûresi Ankebut Sûresidir. Ankebut ise, örümcek demektir. Örümcek de diðer canlýlar gibi tam bir kudret harikasýdýr. Kýrk bine yakýn çeþidi olduðu tesbit e- dilen örümceklerin, birkaç santimden o- tuz beþ santime kadar deðiþik büyüklüklerde farklý türleri vardýr. Eklembacaklýlardan olan böcekler üç çift ayaklara sahipken, örümceklerin dört çift ayaklarý vardýr. Üç veya dört çift basit göze sahiptirler. Ayaða benzediði için duyu a- yaklarý adý verilen ve tatma ve koklama vazifesi de gören önde iki ayaðý daha vardýr. Aðzýnda, avýný yakaladýðý zaman zehirini akýttýðý iki iðnesi bulunur. Zehir þýrýnga edilen sinek, böcek ve emsali canlýlar anýnda felç olur. Örümcek o canlýnýn iç organlarýna bir takým enzimler de þýrýnga ederek onlarý eritir. Midesini bir pompa gibi kullanarak, eriyen iç organlarý midesine indirir. Böcekten geriye sadece boþ bir kabuk kalýr. Allah (cc) her canlýnýn rýzkýna kefildir ve bir þekilde verir. VECÝZE Evet, insanýn fiilleri kalbin, hissin temayülâtýndan çýkar. O temayülât, ruhun ihtisasatýndan ve ihtiyacatýndan gelir. Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. Hayýr ise yapar, þer ise kendini çekmeye çalýþýr. Bediüzzaman, Hutbe-i Þamiye, shf. 82 En yüksek daðlarýn zirvelerinden, en çukur vadilere kadar her yerde bulunan ve her iklimde yaþayabilen örümceklerin karýn kýsmýnda saðlý sollu üçer delik ve her delikte yüz civarýnda incecik að üretim merkezleri vardýr. Ýpekböceðinin a- ðýz salgýsýyla ürettiði ipek iplikçiðinden daha ince, fakat ayný kalýnlýktaki bir çelik telden daha saðlam olan örümcek aðlarý, yere dikey olarak örülen geometrik þekilleriyle muhteþem bir sanat harikasýdýr. Daha önce hiç að görmemiþ ve örmemiþ olan yeni bir yavru örümcek dahi bu dâhiyane olan aðý rahatlýkla örebilmekte ve küçük sinek ve böcekleri yakalamak için bir tuzak olarak kullanabilmektedir. Bu halleriyle, arýlar, karýncalar ve emsali canlýlar gibi ilhama mazhar o- larak iþ gördüklerini göstermektedirler. Sanki dünyaya gelmeden önce baþka bir âlemde eðitimden geçmiþ gibi fýtrî vazifelerini noksansýz yapan bu varlýklar, Yüce Yaratýcýnýn varlýk ve birliðinden haber vermektedirler. Bu harika yaratýlýþ ve mükemmel bir sanat eseri olan ö- rümceðin bu mu'cizevî yapýsý evrimle, tabiat ve tesadüfle izah edilemez. Göklerde ve yerde bulunan bütün ordular ve yaratýklar Allah a ait olduðu gibi, örümcek ordusu dahi Allah ýndýr. Allah onunla kâfirler topluluðunu maðlûp eder. Nitekim Kureyþ müþrikleri Medine ye hicret eden Hazret-i Peygamber (asm) ve Hazret-i Ebu Bekir in (ra) izlerini bulup takip ederek Sevr Maðarasýnýn önüne kadar geldiler. Biraz eðilip baksalar, maðarada onlarýn olduklarýný göreceklerdi. Hazret-i Ebu Bekir (ra) telâþlandý. Resûlullah a (asm) bir zarar vermelerinden korkuyordu. Hazret-i Peygamber (asm) ona Korkma ya Ebu Bekir! Allah bizimle beraberdir. Ýki kiþinin üçüncüsü Allah olursa ne olacaðýný sanýrsýn? buyurdu. Zaten müþrikler gelmeden iki güvercin maðaranýn kapý yanýnda yuva yapmýþ, bir örümcek de kalýn bir að örmüþtü. Kureyþin reisi Burada öyle bir að görüyorum ki, sanki Muhammed (asm) doðmadan örülmüþ gibidir. Hem iki güvercin burada yuva yapmýþ. Ýçeride insan olsa bu að ve kuþlar olur mu? dedi ve geri döndüler. Allah (cc) onlarý bir örümcek ile iki güvercine maðlûp etti. Bediüzzaman Hazretleri de örümcekten misal getirir: Ýnkilâb-ý siyasî cihetiyle dininden havf eden (korkan) adamýn dinde hissesi beytü l-ankebut (örümcek aðý) gibi zayýf düþmüþ; cehalettir onu korkutur, taklittir onu telâþa düþürttürür. Zira itimad-ý nefsin fýkdaný (özgüven yokluðu) ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini yalnýz hükümetin kesesinden tahayyül eder, korkar. (Münâzarât, s. 46) 4 mah mu kad dem! Risâle-i Nur okumalarý imbiðinden süzülenler Okuma saatimiz baþlayacaktý ki, bir anda ortalýk simsiyah kesildi! Elektrikler gitmiþti. Evde bulunan emektar gaz lambasýný kullanalým dedik. Uzun zamandýr kullanýlmadýðý için gönülsüz gönülsüz yandý biçare. Ama söylemek istediðim bu deðil elbette. Söylemek istediðim, gaz lambasýnýn zayýf ýþýðýna raðmen Risâle-i Nur okurlarýný kendi etrafýnda halelemeyi baþarabilmesiydi. Acaba uhuvvetimizin azalmasýnýn sebeplerinden birisi de Þu her tarafý aydýnlatan modern lambalar olabilir mi (!)? Þu her tarafý aydýnlatan lambalar, her birimizi farklý bir köþeye iterek bizi birbirimizden uzaklaþtýrdý mý acaba? Ýnsanlar eskiden, lambanýn etrafýnda haleleniyorlardý, bu maddî birlik mânevî kardeþliði de hatýrlatýyordu... Her neyse... Gaz lambasýnýn aklýma getirdiði ikinci duygu da, gaz lambasýnýn risâlelerin elle yazýldýðý dönemlerde sýkça kullanýlmasýydý... Gaz lambalarý altýnda yazýlmýþ ve bin bir zorluklarla bize ulaþtýrýlmýþ risâleleri gaz lambasý ile okumak, bizi duygulandýrdý bir nebze, hayalen o zamanlarý hatýrlamýþ olduk! Daðlarda yazýlan eserleri kýrlarda okumak Risâle-i Nur un bazý kýsýmlarý daðlarda, bahçelerde telif edilmiþtir. Hani, 10. Söz olan Haþir Risâlesi nin telif edildiði zamaný hatýrlayalým. Üstadýmýz Bediüzzaman Eðirdir Gölü nün kýyýsýnda Þimdi bak Allah ýn rahmet eserlerine... meâlindeki Rum Sûresinin 50. âyetini defalarca tekrar ederek kalbine gelen sünûhat üzerine kaleme almýþtý Haþir Risâlesi ni. 28. Söz olan Cennet Bahsi, bugün Cennet Bahçesi denen mevkide, Sýddýk Süleyman Aðabeyin bahçesinde yazýlmýþtý. Risâlelerin ilk telif yeri o- lan Barla da Üstadýmýz sýk sýk kýrlara ve daðlara çýkardý. Bu yüzden yazma iþi de hep bu yerlerde devam etmiþtir. Gurbet Mektubu olan 6. Mektub unun da Çamdaðý nda yazýldýðýný öðreniyoruz! Bunlarý niye hatýrlamýþ olduk? Baharýn geldiði þu günlerde, daðlarda ve kýrlarda telif edilmiþ bu Nurlarý, bu gibi yerlerde okumak tefekkür ufkumuzu daha iyi açar... Zübeyir Gündüzalp Aðabeyin dediði gibi Okumak, okumak, yine okumak. Okumaktan yorulunca da kâinat kitabýný okumak... Baþýnýzý kaldýrýnca, Esmâ-i Ýlâhiyenin tecelligâhlarýný görebileceðimiz yerlerde olmak, tefekküre dâvet eder bizleri. Esma-i Ýlâhiyenin azam tecelliyâtý, kâinatla iç içe olmakla görülebilir. Bizim Aile dergisinin yýllar önce bir kapak konusu vardý. Kýrlarda þenlik var! Dâvetlisiniz Efendim! Gaz lambasýna geri dönecek olursak: Medrese feneri Yýllar önce bir dað köyünün camiinde, gaz lambasý yakarak maziye gitmiþtik bir nebze. O zaman aklýmýza gelen bir fikirdi: Medrese feneri. Vakýflarla talebelerin buluþma noktasý... idi sloganýmýz da! Yani mizahî video çalýþmalarý. Gaz lambasý bunlarý da akla getirdi. Sen neymiþsin be gaz lambasý! Þu an için uygulamaya geçiremedik, ama inþâallah ilerde nasip olur... 5 sene mukaddem: Medrese feneri Barla Lâhikasý ný okuduðum zaman dikkatimi çeken bir ifade bu. Bazý mektuplarda geçen 3 mah mukaddem, 4 mah mukaddem gibi ifadeleri anlayamamýþtým. Dikkatli nazar edince ne kadar güzel bir ifade tarzý olduðunu gördüm: 3 ay önce, 4 ay önce... Sürüden Ayrýlma Zamaný ve Yalnýz Adam romanlarý ile tanýdýðýmýz ve Risâle-i Nur ile de alâkalý eserleri olan Levent Bilgi nin Sezgi ile bilinç a- rasý bir Risâle-i Nur denemesi baþlýklý makalesinde Risâle-i Nur üslûbunu tanýmlayan bir cümlesinin, mezkûr durumu en güzel þekilde anlattýðýna inanýyorum: Kürt, Türk, Arap, Fars dillerinin Kur ânî düþünceyi yakalama yolundaki birliktelikleri... Ruhlarýmýz müttehid! Risâle-i Nur Talebelerinin ruhlarý birbiri ile münasebettardýr. Cesetleri müteaddid, ruhlarý müttehid hükmündedir. (Bar la Lâ hi ka sý) Yað mur lu bir ge ce yü rü yü þün den Þi ir ta dýn da not lar De mek deð mez ki a lýn sa, çü rük mal dýr hep bu çar þý da. Öy le i se geç, i yi mal lar di zil miþ ar ka sýn da! Nur yol cu su in san lý ða ör nek o la cak týr. Kud sî he ye can lar la gö nül ler do la cak týr

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 13 Recep 1432 Rumî: 2 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ÖSYM den adaylara uyarý LYS LERDE HER ADAYA HER TEST ÝÇÝN FARKLI SORU KÝTAPÇIÐI DAÐITILACAÐINDAN ADAYLA- RIN SORU KÝTAPÇIK NUMARASINI CEVAP KÂÐITLARINA DOÐRU KODLAMALARI GEREKÝYOR. ÖSYM, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý nda (LYS) her adaya her test için farklý soru kitapçýðý daðýtýlacaðýndan adaylarýn soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýtlarýna doðru kodlamalarý konusunda uyarýda bulundu. ÖSYM nin internet sayfasýndan yapýlan açýklamada, Yabancý Dil Sýnavý LYS-5 dýþýndaki LYS lerde birden fazla soru kitapçýðý kullanýlacaðý hatýrlatýldý. Her adaya her test için farklý soru kitapçýðý daðýtýlacaðýndan, adaylarýn öncelikli olarak kendilerine verilen soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýtlarýna doðru kodlamalarý gerektiði vurgulanarak, þunlar kaydedildi: Soru kitapçýðý numarasý kodlanmamýþ, yanlýþ ya da eksik kodlanmýþ cevap kâðýtlarý deðerlendirmeye alýnmayacaðýndan, adaylarýn cevap kâðýtlarýna kodlamayý doðru yapmalarý, doðru yaptýklarýný salon görevlilerine teyit ettirmeleri, cevap kâðýdý ve soru kitapçýðý üzerindeki ilgili alanlara salon görevlilerinin imzalarýný almalarý gerekmektedir. Ankara / aa SINAV KAYGISININ AZI KARAR, ÇOÐU ZARAR YAÞAR Üniversitesi Psikolojik Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Berrin Eylen Özyurt, hafta sonunda yapýlacak Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) öncesi sýnav kaygýsýna dikkati çekerek, Belirli bir miktar sýnav kaygýsý, performansý ve motivasyonu artýrýyor ancak dozu aþtýðý zaman baþarýsýzlýða ve umutsuzluða sevk ediyor dedi. Özyurt, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye de sýnavlara hazýrlanan 5 bin 212 öðrenci üzerinde yürütülen bir araþtýrmanýn, bu öðrencilerin kaygý düzeyinin, ameliyat edilecek genel cerrahi hastalarýnýn kaygý düzeyinden yüksek olduðunu ortaya koyduðunu bildirdi. Sýnav kaygýsýný, Öðrenilmiþ bilgilerin sýnav sýrasýnda etkili bir biçimde kullanýlmasýna engel olan ve baþarýnýn düþmesine yol açan yoðun bir duygu olarak tanýmlayan Özyurt, þunlarý kaydetti: Stres karþýsýnda salgýlanan hormonlarýn miktarýndaki az bir artýþýn öðrenmeyi olumlu yönde etkilediði ve güdülenmeyi artýrdýðý biliniyor. Yani belirli bir miktar kaygý, performansý ve motivasyonu artýrýyor ancak belirli dozu aþtýðý zaman kiþiyi baþarýsýzlýða ve umutsuzluða sevk ediyor. Özyurt, sýnav kaygýsý adý verilen durumun fizyolojik ve biliþsel, duygusal deðiþiklikler olmak üzere iki þekilde ortaya çýktýðýný anlattý. Ýzmir / aa Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu'nda çekilen hac kur'asýnda vatandaþlar yoðun heyecan yaþadý. Baþkan Mehmet Görmez de salonda bir konuþma yaptý. FOTOÐRAF: AA Bazý vatandaþlarýn yüzü gülerken, bazýlarýnýn umudu gelecek seneye kaldý. Hac kur'asýnda büyük heyecan MUKADDES topraklara gidecek hacý a- daylarý belirlendi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu ndaki çekiliþe katýlan vatandaþlar, büyük heyecan ile kur'ayý takip etti. Bazý adaylar salona küçük torunlarý ile geldi, bazýlarý kur'a baþlamadan önce duâ etti, Yasin okudu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu ndaki tören Kur ân-ý Kerim tilâveti i- le baþladý. Diyanet Ýþleri Bakaný Mehmet Görmez, kur'a çekimi öncesinde yaptýðý konuþmada salondaki heyecanlý hacý a- daylarýna, Kur'ada isimleriniz ister çýksýn ister çýkmazýn, Allah sizin yüreklerinizden bu heyecaný eksik etmesin diye seslendi. Son yýllarda Türkiye de hac ve umre ibadetine ilginin büyük oranda arttýðýný vurgulayan Görmez, katsayýnýn uygulandýðý kura sistemi hakkýnda hatýrlatmalarda bulundu. Hacca bir kez gitmiþ kiþilerin ikinci kez baþvuruda bulunmamasýný isteyen Görmez, Herkes yaklaþýk 1 milyon vatandaþýmýzýn yüreðinde büyük bir hasretle bu imkaný beklediðini düþünsün. Yeniden kutsal topraklara gitme özlemini umre ile yerine getirsin þeklinde konuþtu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel ise 2007 yýlýndan bu yana hacca gitmek için bekleyen 188 bin 579 bulunduðunu bu sayýnýn artarak devam ettiðini bildirdi. Yücel, 2011 yýlýnda ilk kez kayýt yaptýranlarýn sayýsýnýn 329 bin 313 olduðunu belirterek, Kayýt yeniletmiþ ve ilk defa kayýt yaptýrmýþ kiþilerle birlikte toplam müracaat 963 bin 868 olarak gerçekleþti dedi. Toplam müracaatýn yaþ ortalamasýnýn 56 olduðunu aktardý. Hac kesin kayýtlarýnýn 20 Haziran -1 Temmuz tarihlerinde gerçekleþeceðini belirten Yücel, dolmayan kontenjanlara kayýtlarýn ise Temmuz tarihleri a- rasýnda yapýlacaðýný ifade etti. Yücel, sonuçlarýn internet üzerinden de duyurulacaðýný bildirdi. Konuþmalarýn ardýndan, bilgisayar ortamýnda kura çekimleri yapýldý. Ankara/cihan Saðlýk Bakanlýðý evde saðlýk hizmeti veriyor. 60 bin hastaya evde saðlýk hizmeti EVDE Saðlýk Hizmeti kapsamýnda 2011 Mayýs ayý rakamlarýna göre, 60 bin hasta hizmetten yararlandý. Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Koç, yaptýðý açýklamada, 2003 yýlýnda baþlayan Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda vatandaþlarýn hekime eriþimini hýzlandýrdýklarýný, bu noktada karþýlaþýlan engelleri birer birer kaldýrdýklarýný söyledi. Ocak 2010 tarihinde Evde Saðlýk Hizmeti nin uygulamaya girdiðini belirten Koç, uygulamanýn yataða baðýmlý, hastaneye gidemeyecek durumdaki hastalara ihtiyaç duyduklarý saðlýk hizmetlerini, evlerinde ve bulunduklarý aile ortamýnda saðlýk ekipleri tarafýndan verilmesini kapsadýðýný ifade etti. Koç, evde Saðlýk Hizmetlerine 81 ilde telefon hattýndan ve aile hekimleri aracýlýðýyla ulaþýlabildiðini ifade etti. Koç un verdiði bilgiye göre, Evde Saðlýk Hizmetleri Türkiye genelinde faaliyet gösteren 516 a- det evde saðlýk birimi, 43 mobil ekip ve 15 aðýz ve diþ saðlýðý merkezi tarafýndan toplam 523 araçla yapýlýyor. Koç, ayrýca hasta ve yakýnlarýna psikoloji ve sosyal destek hizmetleri ile birlikte eðitim hizmetlerinin de verildiðini söyledi. Ankara / aa SGK da usûlsüzlükten 62 sanýk yargýlanýyor SAMSUN'DA, usûlsüz belgeler düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracýlýðýyla haksýz kazanç elde edildiði gerekçesiyle açýlan davada 62 sanýðýn yargýlanmasýna baþlandý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun Ýl Müdürlüðünde usûlsüz belge düzenleyip, bazý kiþileri çeþitli iþ yerlerinde çalýþmadýklarý halde çalýþýyormuþ gibi gösterip sigortalý yaptýrdýklarý, bazý kiþilerin de ayný yöntemle emeklilik iþlemlerini gerçekleþtirdikleri öne sürülen 62 kiþiden 26 sý hakim karþýsýna çýktý. Mahkeme heyeti, duruþmaya katýlmayan sanýklarýn da ifadelerinin alýnmasý ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruþmayý erteledi. Samsun / aa Irmakta akýntýya kapýlan 6 öðrenciden 2 si öldü ÇORUM'UN Ortaköy ilçesindeki Ýncesu Kanyonu na gezmeye giden ve ýrmaktan geçmek isterken akýntýya kapýlan 6 öðrenciden 2 si öldü. 4 öðrenciyi öðretmenleri kurtardý. Alýnan bilgiye göre, Çorum daki bir lisede eðitim gören 21 öðrenci, 2 öðretmenleri ile Ortaköy deki Ýncesu Kanyonu na gezmeye gitti. Gezi sonrasý sonra geri dönerken sudan geçen öðrencilerden 6 tanesi akýntýya kapýldý. Öðrencilerden 4 ü öðretmenleri tarafýndan kurtarýldý. Fuat Polat (16) ile Muhammet Ali Kaya (17) suda boðuldu. Öðretmenleri tarafýndan cesetleri ýrmaktan çýkarýldýktan sonra hastaneye götürülen ölen iki öðrencinin cesedi, Ankara Adlî Týp Kurumuna gönderildi. Bu arada, olayý duyar duymaz eþi Hüsamettin Uyan ve þoförü Süleyman Tekbaþ ile yola çýkan Ortaköy Kaymakamý Zeliha Uyan'ýn aracý kaza geçirdi. Kazada yaralanan ve hamile olduðu öðrenilen Kaymakam Uyan ile eþi Hüsamettin U- yan ve sürücü Süleyman Tekbaþ, Çorum Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Çorum / aa

4 4 Y HABER Oku mayanlar partisi Genel seçimler yapýlýp neticeler alýndý ve Türkiye yine deðiþmeyen gündem lerle baþ baþa kaldý. Her zaman ve her þartta liste nin baþýnda olmasý gereken konulardan biri de malûm olduðu üzere eðitim konusudur. Her ne kadar insanlar ekonomi yi birinci sýraya yerleþtirmiþ görünse de, hakikatte eðitim ilk sýradadýr ve öyle de kalmalýdýr. Ýlahî kitabýmýz Kur ân ýn ilk emrinin Oku! (Yaratan Rabbinin adýyla oku! - Alak Sûresi) olmasý; okumanýn, dolayýsý ile eðitimin vazgeçilmez öncelik olduðunu hatýrlatýr. (Ýlk emrin Oku! olmasýnýn baþka yüzlerce hikmeti de vardýr. Konunun ayrýntýlarýný uzman larýn tefsir lerine havale edelim.) Elbette oku mak sadece kitapla sýnýrlý deðil. Ýnsan en baþta kendini ve kâinat kitabýný okumalý. Fakat onu yapabilmek için de iþe kitap tan baþlamakta fayda var. Kültür ve edebiyat sahasýnda hocalarýn hocasý olarak anýlan Orhan O- kay, kendisiyle yapýlan bir sohbette, edebiyatçýlarýn bile çok az okuduðunu söylemiþ ki; hal ve gidiþ de buna þahittir. Edebiyatçýlarýn okumamasý demek, itfaiyecilerin yangýn söndürmemesi, doktorlarýn hasta muayene etmemesi ya da þoförlerin araba sürmemesi gibi eþyanýn tabiatýna aykýrý bir þeydir. Hepimizin okumasý lâzým, ama önce ve mutlaka edebiyatçý larýn da okumasý gerekir. Çaðýmýz ihtisas asrý olduðuna göre, bir edebiyatçý oku muyorsa çaða, güne ve günün þartlarýna aykýrý hareket etmiþ olmaz mý? Edebiyat eleþtirilerinin çoðunun tanýtýmdan ve eþ dost kayýrma seviyesinden öteye gitmediðini veya sanat dýþý özel bir maksatla esere hatta sahibine yüklenildiðini anlatan Orhan Okay, Bunlar sanatkârýn da belki hoþlandýðý yahut hiddetlendiði, fakat sonuçta hiç de besleyici vasfý olmayan yazýlar demiþ. Kiþisel geliþim kitaplarý nisbeten okunurken, e- debî eserlerin okuma seyiyesinin düþük olmasýyla ilgili bir soru üzerine de Okay þöyle cevap vermiþ: Türkiye okumuyor. Edebî eserin okunma seviyesi ise daha da düþük. 150 üniversitesi olan bir ülkede bu durum yürekler acýsýdýr. Alanlarý e- debiyat olan, hatta yüksek lisans ve doktora öðrencileri bile edebî eser okumuyor. Sebebini ben de anlayamýyorum. Kaliteli eser okuma oraný bundan yýl öncesinden bile çok düþük. Aileden baþlayarak yüksek öðrenim öncesi eðitim verimsiz. Sanat ve edebiyat dahil büyük beþerî deðerlerden ve ideallerden uzak, tesadüflere kalmýþ bir hayat programýmýz var. (Konuþan: Emeti Saruhan, Yeni Þafak, 12 Haziran 2011) Kitap hediye etmenin çok önemli olduðunu da, hayatýndan misâller vererek anlatan Orhan Hocanýn sözlerini bilhassa çocuklara çikolata hediye e- den lerin dikkate almasýnda fayda var: Ben okula baþlamadan okumayý sökmüþtüm. Lise öðrencisi olan ablamýn takip ettiði Çocuk Duygusu diye bir derginin resimli romanlarýný okumaya baþlamýþtým. Sonra yine lise öðrencisi olan bir komþumuz bana Çocuk adlý bir derginin birkaç sayýsýný verdi. Yavrutürk dergisini okursam daha hoþlanacaðýmý da söyledi. Böylece Yavrutürk e baþladým ve bütün ilkokul yýllarým boyunca ilgiyle, heyecanla, bütün yazýlarýný defalarca okuyarak takip ettim. Okuma merakým bununla baþladý diyebilirim. (...) Komþumuz bana sünnet hediyesi olarak Bir Eþeðin Hatýratý ve On Ýki Çocuk Hikâyesi adlý iki kitap hediye etti. Galiba kitap olarak ilk okuduklarým bunlardýr. Ýlkokulu bitirirken Jules Verne in pek çok romanýný okumuþtum. Ortaokulda Pol ve Virjini ile Monte Kristo yu okuyuþum, özellikle ikincisi, bende bugün de devam eden büyük ve kaliteli macera romanlarý okuma hevesini uyandýrdý. (agg.) Orhan Okay Hocaya, okumayý ve bilhassa çocuklara kitap hediye etmenin gereðini hatýrlattýðý için de teþekkürler. Bugün, faraza, kitap okuyanlar ile okumayanlarýn partisi arasýnda bir seçim yapýlsa, büyük bir ihtimalle kitap okumayanlarýn partisi kazanýr. Temennimiz, kitap okuyanlarýn partisi nin kazanacaðý günlere ulaþmak. Bakanlar son kez toplandý BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýndaki 60. Hükümetin son Bakanlar Kurulu toplantýsýný dün yaptý. Baþbakanlýk Merkez Bina daki toplantý saat te baþladý. Seçim bölgelerinden Ankara ya dönen bakanlar, Baþbakanlýk binasýna geliþlerinde gazetecilere el salladý. Seçim Kanunu sebebiyle atanan Adalet Bakaný Ahmet Kahraman, Ýçiþleri Bakaný Osman Güneþ ve Ulaþtýrma Bakaný Habib Soluk ile milletvekili adayý olmayan Selma Aliye Kavaf ve Mehmet Aydýn da son kez Bakanlar Kurulu toplantýsýnda yer aldý. Veda niteliðindeki Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesinde, Baþbakan Erdoðan, tek tek bakanlarla tokalaþtý. Erdoðan, toplantýnýn baþýnda yaptýðý konuþmada, 12 Haziran seçiminden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantýsý olduðunu belirtti. Baþbakan Erdoðan, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan Çankaya Köþkü ne çýktý. Ankara / aa 12 Haziran da yapýlan seçimde, 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 85 seçim çevresinde 199 bin 207 sandýkta oy kullandý. FOTOÐRAF: AA Seçimler demokrasimizi olgunlaþtýrdý DES GENEL BAÞKANI AVCI, SEÇÝMLERÝN TÜRKÝYE'NÝN REFORM, ÝSTÝKRAR VE DEMOKRASÝ ALGISINI OLGUNLAÞTIRDIÐINI SÖYLEDÝ. RECEP GÖREN ANKARA DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 12 Haziran Genel Seçimlerinin gerek katýlým oraný ve sonuçlarý itibariyle gerekse barýþ ve huzur ortamý içerisinde gerçekleþmesi açýsýndan, Türkiye nin reform, istikrar ve demokrasi algýsýný olgunlaþtýrdýðýný söyledi. Seçim sonuçlarýnýn iktidar partisine ayrý, muhalefet partilerine ayrý bir sorumluluk yüklediðini söyleyen Avcý, þunlarý kaydetti: Biz Demokrat E- ðitimciler Sendikasý olarak, yeni parlamentodan sivil ve demokratik yeni bir anayasa bekliyoruz. Biz, eþitlikçi, özgürlükçü, çoðulcu, demokratik ve sivil bir anayasa istiyoruz. Ancak bunun ilk koþulu özgür bir tartýþma ortamýdýr. Mevcut anayasa baskýcý, darbeci bir devlet anlayýþýyla oluþturuldu. Yeni anayasa, devleti halkýna hizmet için tanýmlayan, vatandaþlarýný devletin þerrinden koruyan bir yaklaþýmla hazýrlanmalýdýr. Farklý din, dil, mezhep ve kültürlere daha çok özgürlük ve hak verecek, Türkiye yi özgürlüklerin ve demokrasinin merkezi, insan haklarýnýn en muasýr ülkesi haline getirecek bir anlayýþla hazýrlanmalýdýr. Her meþrû fikrin ve siyasî görüþün parlamentoda temsili için seçim barajlarýný kaldýran, dokunulmazlýklarý kaldýran, devleti þeffaflaþtýran, siyaseti halka tamamen açan, zorunlu askerliði kaldýrýp profesyonel orduyu öngören, askerlik kurumunu demokratikleþtiren, yoksulluðu, yolsuzluðu ve haksýzlýðý ortadan kaldýran, ülkedeki gelir daðýlýmý adaletini tesis eden, yoksulun, yetimin, öksüzün, güçsüzün yani dezavantajlý gruplarýn hamisi olan, gerçek anlamda vicdan, teþebbüs, ifade ve düþünce özgürlüðünün hak olarak tanýmlandýðý herkesi kucaklayan bir Anayasa olmalýdýr. TÝSK: YOL HARÝTASI BÝRLÝKTE BELÝRLENSÝN TÜRKÝYE Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), Türkiye nin 12 Haziran 2011 genel seçimnin oluþturduðu önemli bir demokrasi sýnavýný büyük bir baþarý ile tamamladýðýný açýklayarak, Önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddesi, Türkiye nin izleyeceði yol haritasýnýn toplumsal uzlaþma ile belirlenmesi ve uygulanmasýdýr denildi. TÝSK ten yapýlan açýklamada, Türkiye nin dünyada hak ettiði yere gelmesi ve toplumsal refah artýþý için bu yol haritasýnda ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalýþmalarýn aðýrlýklý olmasý gerektiðini vurgulanarak, þu ifadalere yer verildi: Ekonominin carî açýk, üretimde dýþa baðýmlýlýk ve iþsizlik gibi önemli sorunlarýný, sanayimizi geliþmiþ ülkeler düzeyine yükseltecek bir yapýsal programla çözmek amaçlanmalýdýr. Öte yandan, donmuþ olan AB ile bütünleþme sürecine hýz kazandýrmak ve Türkiye yi çaðdaþ bir Anayasa ya kavuþturmak da önem taþýmaktadýr. Bunlar yapýlýrken katýlýmcý demokrasi ve yönetiþim ilkeleri geçerli olmalý, toplumu ayrýþtýrýcý deðil, bütünleþtirici yönde davranýlmalýdýr. Yapýlacak çalýþmalarda ilgili taraflarýn uzlaþmasý, uygulamalarýn baþarýsý açýsýndan son derece önemlidir. Ankara / Ahmet Terzi Meclis yeni vekillerini bekliyor TBMM, mazbatalarýný aldýktan sonra kayýt yaptýrmak üzere gelecek milletvekillerini bekliyor. TBMM Þeref Holü nde, milletvekillerinin mazbatalarýný teslim etmek, kayýtlarýný yaptýrmak, Genel Kurulda oylama için parmak izini tanýmlamak üzere masalar oluþturuldu. Milletvekillerinin maaþlarýný alabilmek için banka hesabý açmalarý, Meclise giriþlerinde kullanacaklarý araç kartlarý için de masalar yer aldý. Milletvekilleri, mal, aile durumu ve tedavi yardýmý bildirimlerinde bulunacak; Meclis albümü için bilgi formunu dolduracak, fotoðraf çektirecek. Milletvekilleri ayrýca, 60 lira karþýlýðýnda milletvekili rozeti de alabilecek. Milletvekilleri, sipariþ vererek altýn rozet de yaptýrabilecek. Kayýt yaptýran milletvekillerine, Genel Kurulda e- decekleri yemin andýnýndabulunduðubir deçantaverilecek. Çantanýn içinde Milletvekili Rehberi, Seçim Kanunlarý ve Siyasî Partiler Kanunu, TBMM ile ilgili kanunlar, tedavilere yönelik yönetmelik yer alýyor. Milletvekili rehberinde, ilk olarak vekillerin göreve baþlarken TBMM Baþkanlýðýna vermeleri gereken belgeler sýralandý, ikinci bölümde ise milletvekillerine sunulan hizmetler anlatýldý. Rehberde, ayrýca TBMM nin teþkilât yapýsý tanýtýldý. Ankara / aa FOTOÐRAF: AA AP: Reform talebi unutulmasýn AVRUPA Parlamentosu Baþkaný Jerzy Buzek, seçimin galibi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý kutladý. Buzek, yayýmladýðý tebrik mesajýnda Bu kadar büyük bir seçim zaferi gerekli reformlar yolunda ilerlemek konusunda Türk seçmenlerine karþý büyük bir sorumluluk da içeriyor. Özellikle muhalefetle ve toplumun ana katmanlarýyla yakýn iþbirliði içinde þeffaf ve kapsayýcý bir tutumla kapsamlý bir anayasa reformu zorunluluðunun altýný çizmek istiyorum dedi. Polonya nýn eski Baþbakaný Buzek, kurulacak yeni hükümetin AB katýlým sürecinde yeni bir kararlýlýk ve enerjiyle ilerlemesi ve hukukun üstünlüðünü, ifade ve basýn özgürlüðünü ve azýnlýk haklarýný güçlendirmeye baðlý kalmasý temennisinde bulundu. Uluslar arasý gözlemcilerin seçimlerin demokrasi ve çoðulculuk içerisinde baþarýyla gerçekleþtirildiðini açýklamasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Buzek, yüzde 10 seçim barajýnýn düþürülmesi çaðrýsýnda bulundu. Brüksel / aa Arýnç: Darbe devri bitti DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent A- rýnç, Türkiye de milletvekili genel seçimiyle darbe devrinin sona erdiðini vurguladý. Ýngiliz Guardian gazetesi önceki gün, Arýnç ýn seçimden bir gün sonra kaleme aldýðý yazýsýna yer verdi. Arýnç, Yeni Türkiye ye Görev Emri baþlýðý taþýyan yazýsýnda, Bu tarihi oylama bizim ileri demokrasiler kulübüne katýlmaya hazýr olduðumuzu gösteriyor dedi. 12 Haziran seçiminin, 1946 da çok partili sisteme geçilmesinin ardýndan ilk kez bir siyasî partinin peþ peþe 3 defa, her seferinde oylarýný daha da arttýrarak seçim kazanmasý dolayýsýyla Türk demokrasi tarihi açýsýndan özel bir öneme sahip olduðunu ifade eden Arýnç, Bu, Türkiye de demokrasi ve demokratik kurumlarýn tam anlamýyla yerleþtiðini gösteriyor diye yazdý. Yazýsýnda, 1960 tan baþlayarak Türkiye de yapýlan 3 darbenin ülkedeki temel hak ve özgürlükler üzerindeki olumsuz etkilerine deðinen Arýnç, þöyle devam etti: Türkiye þimdi darbe devrini geride býrakmýþtýr. Dünyadaki ileri demokrasilerin standartlarýna ulaþabilmek için, darbe yanlýsý, demokrasi ve çoðulcu yönetimi tam olarak benimsememiþ güçlerle mücadeleye devam edeceðiz. AK Parti nin bu alandaki cesur, kararlý yönetimi Türk halkýnýn tam desteðini almýþtýr. Ankara / aa BYEGM nin basýn merkezleri büyük ilgi gördü BASIN Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi için yurtiçi ve yurt dýþýnda 4 basýn merkezi kurdu. Ankara ve Ýstanbul un yaný sýra ilk kez yabancý medyaya yönelik o- larak yurtdýþýnda, Brüksel ve Washington da da basýn merkezleri kuruldu. Türkiye de yerleþik yabancý basýn ile yerli basýn yurtiçindeki basýn merkezlerinden yaralanýrken, özellikle yurtdýþýndaki basýn merkezlerine yabancý medyanýn ilgisi büyük oldu. Brüksel ve Washington da çok sayýda medya mensubu BYEGM nin kurduðu basýn merkezinde seçimi takip etti. Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, BYEGM nin yerli ve yabancý medyanýn desteklemek ve çalýþmalarýný kolaylaþtýrýcý tedbirleri almak görevi çerçevesinde oluþturduklarý merkezlerin artýk yerli ve yabancý medya mensuplarý tarafýndan takdirle karþýlandýðýný, Genel Müdürlüðün bu alanda çok profesyonelleþtiðini belirtti. Karakaya, Basýn merkezlerinde gördüðümüz ilgi beni ziyadesiyle memnun etti. Basýnýn çalýþmalarýna yardýmcý olmak amacýyla yerli ve yabancý basýn mensuplarý ile sürekli iþbirliði ve diyalog halindeyiz. BYEGM, yerli ve yabancý medya mensuplarýnýn ve medya organlarýnýn yanýndadýr dedi. Ankara / Recep Gören Hükümet toplumu kucaklamalý TÜRKÝYE Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, ortaya çýkan meclis aritmetiðinin yeni kurulacak hükümetin omuzlarýna son derece önemli görev ve sorumluluklar yüklediðini belirterek, Türk milletinin bir bütün olarak görülmesi ve kucaklanmasýnýn en büyük beklentileri olduðunu ifade etti. Koncuk, yaptýðý yazýlý açýklamada, seçimlerin huzur ve sükûnet ortamý içinde gerçekleþmesinin ve asayiþi bozacak önemli bir toplumsal olayýn yaþanmasýnýn, milletin demokrasi kültürünü içine sindirdiðinin iþareti olarak kendilerini son derece memnun ettiðini kaydetti. Ortaya çýkan meclis aritmetiðinin yeni kurulacak hükümetin omuzlarýna son derece önemli görev ve sorumluluklar yüklediðini belirten Koncuk, Bu süreçte öncelikli olarak toplumsal ayrýþmalara mahal verilmemesi, toplumun hiçbir kesiminin ötekileþtirilmeden, yandaþ-yandaþ olmayan gibi ayrýmcýlýða gidilmeden, Türk milletinin bir bütün olarak görülmesi ve kucaklanmasý en büyük beklentimizdir ifadelerine yer verdi. Koncuk, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarýn bütüncül bir biçimde ele alýnarak, sorunlarýn ötelenmeden derhal çözümüne gidilmesi gerektiðini vurguladý. Ankara / aa Seçmen hatasý azaldý TÜRKÝYE genelinde yapýlan milletvekili genel seçiminde, 1999 dan itibaren en yüksek katýlým gerçekleþmesine karþýn, geçersiz oy oraný en düþük düzeyde gerçekleþti. Verilerden yapýlan hesaplamaya göre, son seçime katýlým oraný yüzde 87,4 ile 1999 dan itibaren yapýlan toplam 4 seçim arasýnda en yüksek düzeyde gerçekleþirken, kullanýlan oya göre geçersiz oy oraný, yüzde 2,24 ile en düþük seviyede oldu. Türkiye de, 1999 da yapýlan seçimde oylarýn yüzde 4,50 si, 2002 deki seçimde yüzde 3,78 i, 2007 seçiminde de yüzde 2,79 u geçersiz sayýlmýþtý. Buna göre, son 12 yýlda, geçersiz oy kullaným oraný 2,26 puan düþtü. Önceki gün yapýlan seçimde, 6 milyon 264 bin 183 seçmen oy kullanmadý. Milletvekili baþýna geçerli oy sayýsý, dün yapýlan seçimde 77 bin 884,4 e yükseldi. Milletvekili baþýna geçerli oy sayýsý, 1999 seçiminde 56 bin 699, 2002 seçiminde 57 bin 325, 2007 seçiminde ise 63 bin 726,7 idi. Ankara / aa

5 Y HABER 5 Yeni anayasa ve AB taahhüdü VEHBÝ KARA Kaza kurþunuyla þehit oldu TUNCELÝ DE arkadaþýnýn silâhýndan çýkan kaza kurþunu sonucu aðýr yaralanan uzman çavuþ, E- lazýð da tedavi gördüðü hastanede þehit oldu. A- lýnan bilgiye göre, yaklaþýk 10 gün önce görev yaptýðý Tunceli nin Ovacýk ilçesi Torunoba Karakolunda bir silâh arkadaþý tarafýndan yanlýþlýkla vurulan Jandarma Komando Uzman Çavuþ Samet Karslý, tedavi gördüðü Fýrat Üniversitesi Hastanesinde vefat etti. Karslý için Elazýð Asker Hastanesinde uðurlama töreni düzenlendi. Basýn mensuplarýnýn alýnmadýðý törene Elazýð Valisi Muammer Erol, Tunceli Valisi Mustafa Taþkesen ile askerî ve sivil yetkililer katýldý. Þehit Karslý nýn cenazesi daha sonra karayoluyla Kahramanmaraþ a gönderildi. Elazýð / aa 3 terörist ölü ele geçirildi SIVAS IN Ýmranlý ilçesinde sürdürülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, Ýmranlý'ya baðlý Gökçebel Köyü kýrsalýnda güvenlik güçleri ile bir grup terörist a- rasýnda sýcak temas saðlandý. Bir süre devam e- den çatýþma sonucu 3 teröristin ölü ele geçirildiði bildirildi. Bölgeye çok sayýda takviye kuvvetin sevk edildiði, operasyonun hava destekli olarak devam ettiði öðrenildi. Sivas / aa "Arap Baharý" toplantýsý bugün TÜRK dýþ politikasý gündeminin en üst sýrasýna oturan Arap Baharý ve özellikle de Suriye deki son geliþmeler bugün Ankara da, bölgedeki Türk büyükelçilerinin katýlýmý ile yapýlacak toplantýda masaya yatýrýlacak. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu baþkanlýðýnda dün Dýþiþleri Bakanlýðýnda düzenlenen deðerlendirme toplantýsýnda bölgedeki Türk büyükelçilerin Ankara ya çaðrýlmasý kararlaþtýrýldý. Davutoðlu nun yaný sýra MÝT Müsteþarý Hakan Fidan, bakanlýk üst düzey yetkilileri, Türkiye nin Þam Büyükelçisi Ömer Önhon ve Türkiye nin Beyrut Büyükelçisi Süleyman Ýnan Özyýldýz ýn katýldýðý önceki günkü toplantýda, Suriye ile ilgili son geliþmeler çerçevesinde Türkiye ye sýðýnan Suriyelilere yönelik çalýþmalar ve Hatay daki son durum ele alýndý. Bu arada seçimlerden baþarý ile çýkan Bakan Davutoðlu nun mazbatasýný yarýn Konya ya giderek almasý bekleniyor. Ankara / aa Medyada nefret masaya yatýrýlýyor Siyasî partilerin oy oranlarý deðiþti, Meclis in yarýsý yenilendi, lâkin önceki dönemin siyaseti týkayan halinin bu dönem de devam edeceðinin sinyalleri veriliyor. Oysa Türkiye nin önünde baþta demokratikleþme ve son birkaç yýldýr âdeta kilitlenen AB müzâkere sürecine ivme kazandýrýlmasý olmak üzere, ekonominin kýrýlganlýðý, pahalýlýk, vahim boyutlara ulaþan iþsizlik, gelir daðýlýmý dengesizliði gibi önemli problemler duruyor. Keza Suriye nin durumu alarm veriyor. Yunanistan la Ege anlaþmazlýðý, Ýsrail le sürdürülen iliþkiler ve iþbirliðinin vaziyeti, Ermenistan la sýnýrýn açýlmasý sorunu, Türkiye nin aylardýr bir sonuca ulaþamayan Libya operasyonuna katýlmasý, Arap âlemindeki kalkýþmalarýn akýbeti ve bölgeye yansýmalarý, Ýzmir in NATO kara unsurunun üssü haline getirilmesi, füze kalkaný konusu, önümüzdeki dönemin baþta gelen gündemlerinden Lâkin içte en âcili, yeni demokratik sivil HRANT Dink Vakfýnca, Medyada nefret söylemine karþý atölye çalýþmasý yapýlacak. Malatya da, çok sayýda konuðun katýlýmýyla gerçekleþtirilmesi beklenen çalýþma, 25 Haziran Cumartesi günü baþlayacak. Nefret söylemi proje tanýtýmý ile baþlayacak programda, Uluslararasý insan haklarý sözleþmeleri baðlamýnda nefret söylemi sunumu, Ýnsan Haklarý Ortak Platformundan Feray Salman tarafýndan yapýlacak. Medya nefret suçunu nasýl üretiyor? sorusunun ele alýnacaðý atölye çalýþmasýnda, örnek gazete haber ve yazýlarý tartýþýlacak. Malatya / aa Ruslarýn ölümüne 3 tutuklama MUÐLA NIN Bodrum ilçesinde 4 Rus rehberin ölümüyle sonuçlanan olaya iliþkin yürütülen soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýndýktan sonra kefaletle serbest býrakýlan 3 kiþi hakkýnda tutuklama kararý çýktý. Olayýn yaþandýðý Orkan 5 adlý teknede yapýlan inceleme sonrasýnda, Bodrum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nýn talimatý doðrultusunda polis ekiplerince gözaltýna alýnan ve çýkartýldýklarý mahkemece kefaletle serbest býrakýlan 3 kiþi ile ilgili mahkeme kararýna savcýlýk tarafýndan itiraz edildi. Bodrum Cumhuriyet Savcýlýðýnýn yaptýðý itirazý deðerlendiren Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi, kefaletle serbest býrakýlan ve teknede barmen olarak çalýþtýklarý öðrenilen S. S, S. S ve tekneyi iþleten þirketin ortaklarýndan F.K hakkýnda tutuklama kararý verdi. Kararýn çýkmasýnýn ardýndan Bodrum Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin 3 kiþinin yakalanmasý i- çin çalýþma baþlattýðý bildirildi. Bodrum / aa anayasa ve buna baðlý olarak Baþbakan ýn devam edecek dediði, millî birlik ve beraberlik projesi diye ifâde ettiði açýlým ýn mâhiyeti geliyor. Baþbakan Erdoðan, 22 Temmuz 2007 deki balkon konuþmasý nda olduðu gibi son balkon konuþmasý nda da milletimizden aldýðýmýz güçle demokrasi daha da güçlenecek dedi; ve milletin yeni anayasa görevi ni tevdi ettiðini, bunun uzlaþma, istiþâre ve mutâbakat la yapýlacaðýný belirtti. Dahasý Parlamento içi ve dýþý siyasî partilerle, sivil toplumla en geniþ mânâda istiþârelerde bulunacaðýný söyledi. Baþta Türk ve Kürt olmak üzere ülkedeki bütün etnik unsurlarý sayarak, Doðu dan Batý ya, Kuzey den Güney e herkesi memnun edeceðini açýkladý DEMOKRATÝKLEÞME GÜME GÝTMESÝN Bu taahhüdlere dayanarak yeni anayasa nýn bu kez politik hesâplara heba edilmeyeceði ve bir uzlaþmanýn saðlanacaðý ü- midi artýyor. Ancak 36 milletvekili elde e- den baðýmsýz BDP lilerin daha Meclis toplanmadan barýþ için yeni anayasa ve demokratikleþme nin ölçüsü olarak Ýmralý nýn yol haritasý ný aynen þart koþmalarý, bu iyimserliði peþinen karartýyor. Önceki denemelerde olduðu gibi yeniden AB nin Türkiye nin enerjisine ihtiyacý var AB NÝN eski Ortak Dýþ Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve ABD deki düþünce kuruluþu Brookings Enstitüsü nün uzmaný Javier Solana, Avrupa, müze olmak yerine aktif bir küresel oyuncu olacaksa, Türkiye halkýnýn taze perspektifi ve enerjisine ihtiyacý var diye yazdý. Solana, CNN in internet sitesinde yayýmlanan, Türkiye Neden AB ye Katýlmalý baþlýklý makalesinde, Arap Baharý nýn, Avrupa da son aylarda büyük o- randa gözardý edilen bir konu olan, Türkiye nin AB ye getireceði faydalara yeniden dikkatleri çevirmesi gerektirdiðini belirtti. Mevcut þartlarda varolan muazzam fýrsatlar gözönüne alýndýðýnda, Türkiye nin AB üyeliðinin Avrupa ya saðlayacaðý avantajlarýn açýkça görülmesi gerektiðini ifade eden Solana, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn son seçimlerde iktidarýný korumasý ve Polonya nýn ay sonunda AB dönem baþkanlýðýný devralacak olmasýyla birlikte, þimdi Türkiye ve AB açýsýndan, müzakerelere sil baþtan baþlamanýn zamaný olduðunu dile getirdi. Solana, Türkiye nin Avrupa ya getireceði yararlarýn Arap Baharý öncesinde de aþikar olduðunu kaydederek, Avrupa, tanýmý gereði kültürel bakýmdan çeþitlilik içeren bir kýta, dolayýsýyla çeþitlilik AB nin kaderi. Ve eðer Avrupa müze olmak yerine aktif bir küresel oyuncu olacaksa, Türkiye halkýnýn taze perspektifine ve enerjisine ihtiyacý var ifadesini kullandý. kamplaþma ve kutuplaþmaya kapý açýyor. Buna terörün yeniden azmasý ve azdýrýlmasý tehdidi ve þantajý da eklendiðinde, demokratikleþme arayýþlarý ve çabalarýnýn yeniden çýkmaza gireceði öngörülerinin haklý çýkacaðý endiþesi aðýrlýk kazanýyor. Zira gelinen noktada, 15 Haziran ý terör tehdidi ve þantajý tarihi olarak veren terörist baþýnýn Ýmralý dan ilettiði, Kandil in ve terör örgütünün ileri sürdüðü, KCK ve BDP gibi sivil siyasî uzantýlarýnýn seslendirdiði kimlik ve özerklik taleplerinin, topyekûn vatandaþlarý kapsayan demokratikleþme ile hak ve hürriyetlerin teminini akamete uðrattýðý gibi, yeni demokratik sivil anayasa hevesi ve irâdesini de bir kez boðmakla karþý karþýya. Daha ilk günden çözümü kilitleyen iþâretler veriliyor AB ye söz verilen kriterler, hâlâ açýlmayanaçýlýp kapanmayan 35 fasýldan 34 ü, AB müktesebatýnýn üstlenmesine iliþkin program tartýþýlmýyor; yargý reformundan düþünce ve ifâde özgürlüðüne, ekonominin gidiþatýndan sosyal politikalara ve istihdama, enerji, tarým, sanayi ve çevre, telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerine, eðitimin demokratikleþmesine; bilim-araþtýrma, eðitim ve öðretime, YÖK ün yapýsýnýn düzeltilmesine kadar birçok hayatî konu konuþulmuyor. Keza siyasetin demokratikleþmesi bu gürültüde bir defa TÜRKÝYE VE AB NÝN BÝRBÝRÝNE ÝHTÝYACI VAR Türkiye nin, AB ye aday ülke o- larak kabul edildiði 1999 yýlýndan bu yana hem siyasî hem ekonomik olarak çarpýcý deðiþimler geçirdiðini ve bunun AB ye katýlým süreciyle çok fazla ilgisi olduðunu belirten Solana, Gerçekten de AB nin cazibesi olmadan bu deðiþimler meydana gelemezdi diye yazdý. Ekonomik açýdan Türkiye nin, ü- yesi olduðu G-20 içinde etkili bir rol oynadýðýný, siyasî açýdan da bölgesel bir lider olarak ortaya çýktýðýný kaydeden Solana, son genel seçimler ve yeni anayasa yazým süreciyle birlikte Türkiye nin çýðýr açýcý bir ana yaklaþtýðýný ifade etti. Solana makalesinde, Franco nun ölümünün ardýndan, 1975 ve 1976 yýllarýnda Ýspanya Anayasasýný yazan komisyonun bir üyesiydim, dolayýsýyla diktatörlükten demokrasiye geçmenin ne demek olduðunu ve anayasanýn uzlaþýyla düzenlenmesinin ne kadar önemli olduðunu biliyorum sözlerine yer verdi. Türkiye ile AB arasýndaki müzakerelerde 35 faslýn sadece 19 unun açýldýðýný, ancak e- daha güme gidiyor SÝVÝL ANAYASA YÝNE ZEHÝRLENMESÝN Bu durumda, her ne kadar oyunu arttýrsa da iktidar partisinin 330 milletvekili psikolojik eþiði altýnda kalmasý nýn, milletin yeni a- nayasayý yapacak görevi vermediði þeklinde yorumlanýp, yeniden iktidar nimeti yle yetineceði endiþeli yorumlarý dikkat çekici. Buna göre, siyasî iktidar, dýþ dinamiklerin de tahrik ettiði özerklik olmazsa olmazý yla süregelen yerli statüko arasýndaki açmazda yeniden içe kapanacak. Ýki yýl sonraki mahallî idâreler seçimine doðru yeni demokratik sivil anayasa ve demokratikleþmeyi zehirleme dayatmalarýna karþý demokratik irâdeyi ortaya koymaktan kaçýnacak. Saðlam temelli demokratik referanslarý esas alan yeni anayasa yerine, evvelki teþebbüslerinde olduðu gibi geri adým atýp vaadlerini askýya alarak yine bazý maddelerin deðiþtirilmesi makyajýyla yetinecek Temennimiz, bu endiþeler yersiz olur, bu kez demokratik irâde sergilenir; Baþbakan ýn tekrarladýðý, Ankara nýn yeni anayasa, demokratikleþme ve AB müzâkere sürecine ivme kazandýrma taahhüdleri, yeniden yeni bir seçim öncesine kadar bir defa daha rafa kaldýrýlmaz AB NÝNESKÝYÜKSEKTEMSÝLCÝSÝSOLANA,AVRUPA NINMÜZEOLMAKYERÝNEAKTÝFBÝRKÜRESEL OYUNCUOLACAKSA,TÜRKÝYEHALKININTAZEPERSPEKTÝFÝVEENERJÝSÝNEÝHTÝYACIOLDUÐUNUBELÝRTTÝ. sas sorunun bu fasýllarýn yalnýzca birinin kapatýlabilmesi ve müzakerelerin hýzýnýn yavaþlamasý olduðunu kaydeden Solana, Türkiye ve AB nin birbirine ihtiyacý olduðunu, AB nin Türkiye deki yabancý yatýrýmlarýn yüzde 75 ine, ihracatýnýn ve içe dönük turizminin kabaca yarýsýna tekabül ettiðini, ayný þekilde Avrupa nýn enerji güvenliðinin de Orta Asya ve Ortadoðu dan petrol ve doðal gaz taþýnmasýnda Türkiye ile iþbirliðine baðýmlý olduðunu belirtti. TÜRKÝYE NÝN AB ÜYELÝÐÝ HAYALÝM Solana, siyasî açýdan iki tarafýn da birbirine ihtiyacý olduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti: Türkiye nin bölgesi bizim bölgemiz. Onun sorunlarý bizim sorunlarýmýz. AB ve ona üye bir Türkiye nin sahip olacaðý güvenlik kazanýmlarý ve stratejik avantajlar, Türkiye nin uzun süredir üyesi olduðu NA- TO ile AB arasýndaki iliþkilerden baþlayarak çok fazla olacaktýr. Benzer biçimde, AB nin Akdeniz bölgesindeki bugünün sorunlarýna müdahil olmasý, Türkiye ile birlikte çok daha kolaylaþacaktýr. Bosna-Hersek te Türkiye ile AB arasýnda iþbirliði, kalýcý bir çözümün yaratýlmasý açýsýndan temel önemdedir. Solana, Türkiye nin 1999 yýlýnda AB ye a- daylýðýnýn kabul edildiði belgenin imzalanmasýna destek verdiðini kaydederek, Bugün de aynýsýný yapardým ifadesini kullandý. Bugünün dünyasýnda Türkiye ile AB nin birlikte çalýþmasý gerektiðinin altýný çizen Solana, yazýsýný þu sözlerle tamamladý: Bu, Türkiye nin AB ye kabul edilmesi demektir. Bu benim hayalim ve bu hayali gerçeðe dönüþtürmek için mücadele vermeye devam edeceðim. Washington / aa Ýlk icraat, Genelkurmay ýn MSB ye baðlanmasý olsun Demokrasinin bayramý olan seçimler geride kaldý. AKP üçüncü kez ve oylarýný arttýrarak iktidarýný sürdürüyor. Ýlginç bir nokta ise hükümetin oylarýný arttýrmasýna raðmen milletvekili sayýsý düþtü. Hatta 330 un altýnda kaldý. Bu haliyle seçimden önce vaat ettiði gibi kendi baþýna anayasa yapmasý mümkün deðil. Mecburen uzlaþý arayacak. Uzlaþma kültürünün geliþmesi açýsýndan güzel bir sonuç diye düþünüyorum. Seçimden önce hiç umulmadýk bir vaat, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu dan gelmiþti. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn, Millî Savunma Bakanlýðýna baðlanmasý gerektiðini söylüyordu. Seçim sonucunda her iki parti lideri de vaatleri ile yüzleþmek durumunda kalacaklar. Zira baþta anayasa deðiþikliði olmak üzere mangalda kül býrakmadýlar. En akýllýca çözüm Meclis toplandýktan sonra derhal bir uzlaþma zemini teþkil etmektir. Meclis ve siyasî partiler askerî vesayet baþta olmak üzere ülkemizi çaðdýþý kalmýþ militarist bir görüntüye sokan anayasa deðiþikliklerini gerçekleþtirmek zorundadýr. Zaten bu konuda halkýn geniþ kesimlerinde konsensüs (uzlaþma) meydana gelmiþtir. Sýrada siyasetçilerin vaatlerini gerçekleþtirmede ne kadar samimî olduðunun görülmesine gelmiþtir. Mecliste grubu olan partilerden sadece MHP biraz daha farklý düþünmektedir. Onlarýnda modern ve güçlü bir ordu için yeniliklerde geride kalmasý düþünülemez. BDP nin de deðiþikliðe evet demesi kendi söylemleri ile çeliþkili duruma düþmemesi için gerekli görünüyor. Baþbakan Tayyip Erdoðan, seçim konuþmalarýnda Silâhlý Kuvvetlerin incitilmemesi gerektiðini söylemiþti. Gerçekten de bütün milletimizin gözbebeði olan askeriyenin incitilmemesi gerekir. Ergenekon soruþturmalarý ile iyice yýpranmýþ olan Silâhlý Kuvvetlerin, kendi mecrasýna çekilmesi, modern bir ordu teþkil edilmesi için siyasetten tamamen arýndýrýlmasý gereklidir. Bunun da ilk adýmý, bütün geliþmiþ modern ülkelerde olduðu gibi, Genelkurmay Baþkanlýðýnýn statüsünün düzeltilmesi ile mümkündür. Seçimden önce Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner in istifa edebileceði bazý basýn organlarýnca dile getirilmiþti. Ne derece doðru olduðunu, bu deðiþiklik çalýþmasý esnasýnda görebileceðiz. Eðer Koþaner, gerçekten demokrasiye inanýyorsa yapýlan deðiþikliði olgunlukla karþýlar, modern ülkelerde olduðu gibi bizde de çaðdýþý kalmýþ bir uygulamanýn deðiþtirilmesinden memnunluk duyar. Yok, eðer bunu kendime veya askeriyeye yapýlmýþ bir hakaret sayarým diye istifa ederse, kendi bileceði iþtir. Hamdolsun, Silâhlý kuvvetlerimizde Genelkurmay Baþkanlýðý da dâhil olmak üzere en zor görevleri yapacak o kadar çok subay vardýr ki bir kiþinin istifa etmesi çok büyük bir zarar deðildir. Baþta ABD olmak üzere NATO nun çeþitli kademelerinde eðitim almýþ, hatta görevlerde bulunmuþ subaylarýmýz çoktur. Biri gider, diðeri gelir. Ö- nemli olan liyakatli kiþilerin bu önemli görevlere atanmasýdýr. Dinî düþüncesi benimkine uygun deðil diye binlerce subay ordudan atýldý. Ýyi mi oldu? O kadar tecrübeli insaný ordumuz kaybetti. Onlar da, maiþet derdi ile gittiler, birçok deðiþik mesleði icra etmeye baþladýlar. Baþarýlarýný yeni mesleklerinde de sürdürdüler. Elbette tecrübe çok önemlidir. Bir subayýn yetiþmesi milyarlara mal oluyor. Hele hele general olmuþ bir subayýn o noktaya gelmesi için yüzlerce kurs, eðitim ve tatbikattan baþarý ile geçmesi gerekiyor. Lâkin tecrübeli diye bir komutanýn istifa etmesi ordumuzun dünyanýn en geliþmiþ ordularý arasýnda yer almasýný engellememesi gerekir. Köroðlu nun dediði gibi Ölen ölür, kalan saðlar bizimdir, vesselâm Baðýþ: Ege de barýþ istiyoruz DEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Ege nin dostluk ve iþbirliði denizine dönüþtüðünü görmek istediklerini belirtti. Baðýþ, Atina da yayýmlanan Real News gazetesindeki demecinde, Türk-Yunan iliþkilerine deðinerek, her iki ülkenin baþýnda þu anda sorunlarý çözmekte kararlý cesur iki baþbakan bulunduðunu ve bunun Türk- Yunan iliþkilerinde ilerleme kaydedilmesi açýsýndan altýn bir fýrsat oluþturduðunu kaydetti. Türk-Yunan iliþkilerinde ilerleme kaydedilmesinin anahtarýnýn Ege ve Kýbrýs gibi kronik sorunlarý çözümlemek olduðunu belirten Baðýþ, Biz, Türkiye olarak, Ege nin dostluk ve iþbirliði denizine dönüþtüðünü görmek istiyoruz. Ýkili iliþkileri daha da geliþtirmek istiyorsak Ege ve Kýbrýs gibi yýllardýr süren sorunlarý çözmekten baþka yapacaðýmýz bir þey yok. Bu nedenle istikþafi görüþmelere her iki tarafýn çok dikkat etmesi gerekir dedi. Baðýþ ayrýca, Türkiye nin, Ege ile ilgili tezinde bir deðiþiklik olmadýðýný ve iki ülke arasýnda sürdürülen istikþafi görüþmelerde tüm konularýn ele alýndýðýný belirtti. Baðýþ, Türkiye ve Yunanistan daki azýnlýklarla ilgili sorular üzerine de Yunan hükümetinin de Batý Trakya Türk azýnlýðýnýn taleplerini dikkate almasý gerektiðini kaydetti. Atina / aa

6 6 15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA YURT HA BER Y HABERLER SÝYANÜRLÜ SU SABOTAJI KÜTAHYA DAKÝ ÝÇME SUYUNA SÝYANÜR KARIÞTIÐI ÝDDÝASI ÜZERÝNE KONUÞAN ETÝ GÜMÜÞ A. Þ. GENEL MÜDÜRÜ KILIÇ, ORTADA BÝR SABOTAJ VAR DEDÝ. DULKADÝR KÖYÜNDEN 7 KÝÞÝ HASTANEDE. Antalya'da hem yazý, hem kýþý yaþamak mümkün. Sahilde deniz, yaylada kar keyfi yaþanýyor HA VA sý cak lý ðý nýn 30 de re ce ye çýk tý ðý An tal - ya da va tan daþ lar de ni zin ta dý ný çý ka rýr ken, Ak se - ki nin 2 bin 200 ra kým lý Gök te pe Yay la sý na gi den - ler kar key fi ni ya þý yor. An tal ya Me te o ro lo ji Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ha - va sý cak lý ðý nýn 30, de niz su yu sý cak lý ðý nýn da 24 de re ce o la rak öl çül dü ðü þehirde, nem o ra ný yüz de 60 o la rak kay de dil di. An tal ya da sý cak ha va nýn ta - dý ný çý kar mak is te yen ler, ken di le ri ni Ak de niz in se rin su la rý na bý rak tý. An tal ya nýn sa hil le ri yer li ve ya ban cý tu rist le ri a ðýr lar ken, Ak se ki il çe si ne bað lý Gök te pe Yay la sý nda i se fark lý bir he ye can var dý. 2 bin 200 ra kým lý Gök te pe Yay la sý na ge len va tan - daþ lar kar key fi yap tý. Kar to pu oy na yan ve kar dan a dam ya pan va tan daþ lar, An tal ya da ay ný an da hem kýþ hem de yaz mev si mi nin ya þan dý ðý ný i fa de et ti ler. Gök te pe Yay la sý na çý kan Ha lil Ký sa cýk, yap tý ðý a çýk la ma da, An tal ya sa hil le rin de de ni ze gi - ri lir ken, ken di le ri nin To ros Dað la rý nýn zir ve sin de kar key fi ni ya þa dý ðý ný söy le di. Ký sa cýk, Sa ný rým böy le bir eð len ce yi baþ ka yer de ya þa mak müm kün de ðil de di. Ýs ma il Ký lýç da yay la ya ge lir ken ti þört giy di ði ni, an cak yük sek le re çýk týk ça ha va nýn se rin - le di ði ni, bir sü re son ra da kar la kar þý laþ týk la rý ný an lat tý. An tal ya nýn ay ný an da dört mev si min ya - þa na bil di ði bir þehir ol du ðu nu be lir ten Ký lýç, To - ros lar ýn zir ve sin de ki do ða or ta mý her ke sin gör - me si ni is ti yo rum di ye ko nuþ tu. Antalya / a a Ü ni ver si te ler, ÖYP ile a raþ týr ma gö rev li si a la cak YÖK, Öð re tim Ü ye si Ye tiþ tir me Prog ra mý (ÖYP) kap sa mýn da a raþ týr ma gö rev li si a lý na ca ðý - ný du yur du. Du yu ru da, 2547 sa yý lý YÖK Ka nu - nu nun 33. mad de si u ya rýn ca yük se köð re tim ku - rum la rýn da is tih dam e dil mek ü ze re a raþ týr ma gö - rev li si a lý na ca ðý be lir til di. Ýs tih dam e di le cek a raþ - týr ma gö rev li le ri nin yer leþ tir me iþ lem le ri nin YÖK ta ra fýn dan mer ke zi o la rak ya pý la ca ðý kay de - dil di. A raþ týr ma gö rev li si o la rak baþ vu ra cak a day - lar da a ra nan þart lar þöy le: 657 sa yý lý Ka nun un 48 in ci mad de sin de be lir ti len þart la rý ta þý mak, 35 ya þýn dan gün al ma mýþ ol mak, a raþ týr ma gö rev li si o la rak ça lýþ ma sý na en gel her han gi bir sað lýk prob le mi bu lun ma mak, a ta ma ya pý la cak prog ra - mýn li sans/ön li sans e ði ti mi ne han gi a lan da öð - ren ci a lý ný yor sa o a lan da A LES ten (A ka de mik Per so nel ve Li san süs tü E ði ti mi Gi riþ Sý na vý) en az 70 pu an al mýþ ol mak. An cak, ö zel ye te nek sý na vý ve ya ban cý dil pu a nýy la öð ren ci a lý nan yer le re baþ vu ru lar da, her han gi bir pu an tü rün den en az 70 pu an al mýþ ol ma la rý, ge re ki yor. Baþ vu ru lar dün den i ti ba ren 11 Tem muz 2011 ta ri hi ne ka - dar, Yük se köð re tim Ku ru lu nun res mi in ter net si - te sin de a çýk la na cak ÖYP yer leþ tir me prog ra mý ü - ze rin den ya pý la cak. A day lar, baþ vu ru la rý ný 10 ter - ci hi geç me ye cek þe kil de be ya na da ya lý ya pa cak. Yan lýþ be yan da bu lu na rak a tan ma ya hak ka za nan a day la rýn a ta ma la rý ya pýl ma ya cak, ay ný yýl i çin de i lan e di len ÖYP a raþ týr ma gö rev li si kad ro la rý na baþ vu ra ma ya cak. Ankara / a a Baþbakan Erdoðan, heykelin kaldýrýlmasýný istemiþti. Kars ta U cu be yi kal dýr ma ça lýþ ma sý ye ni den baþ la dý KARS TA KÝ Ýn san lýk A ný tý nýn kal dý rýl ma sý ça - lýþ ma la rý na ye ni den baþ lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Üç ler Ma hal le sin de ha zi ne ye a it a ra zi ü ze rin de ya - pý lan a ný týn kal dý rýl ma sý i þi ni a lan ta þe ron fir ma Er ya man Ka rot un iþ çi le ri nin pa ra la rý ný a la ma dýk - la rý ge rek çe siy le i þi dur dur ma sý nýn ar dýn dan, yük - le ni ci fir ma Av þin Ýn þa at yý kým i þi ni ken di si üst len - di. Ýl gi li fir ma ki ra la dý ðý kom pre sör lü kep çey le a ný - týn ge ri ye ka lan yüz de 30 luk kýs mý ný kal dýr ma ya baþ la dý. 25 Ni san da baþ la yan ve 48. gü nü ne gi ren hey ke lin kal dý rýl ma sý i þi, 24 Ha zi ran a ka dar ta - mam lan mýþ o la cak. Kars ta ki Ýn san lýk A ný tý nýn kal dý rýl ma sý i þi ni a lan ta þe ron fir ma nýn iþ çi le ri, pa - ra la rý ný a la ma dýk la rý ge rek çe siy le yý kým ça lýþ ma la - rý ný 9 Ha zi ran da dur dur muþ tu. Kars / a a E TÝ Gü müþ A.Þ. Ge nel Mü - dü rü Er gun Ký lýç, Kü tah - ya nýn Tav þan lý il çe si ne bað lý Dul ka dir Kö yü nün iç me su - yu na si ya nür ka rýþ tý ðý id di a - sý na i liþ kin, or ta da bir sa bo taj ol du ðu nu söy le di. Ge nel Mü dür Er gun Ký lýç, Dün öð le den son ra na sýl ol - muþ sa bi ri git miþ, fab ri ka nýn ö zel leþ ti ril me sin den bu ya na ge rek ti ðin de Dul ka dir Kö yü - ne su ve ri len ve i ki ay dýr ta - ma men ka pa lý o lan hat týn va na sý ný aç mýþ de di. Ký lýç, yap tý ðý a çýk la ma da, Dul ka dir Kö yün den ba zý ki þi le rin si ya - nür lü su yu i çe rek öl dü ðü ne i liþ kin çe þit li in ter net si te le - rin de yer ve ri len ha ber le rin a sýl sýz ol du ðu nu söy le di. Fab ri ka nýn ö zel leþ ti ril me - sin den ön ce kö ye su sað la - nan ve za man za man a çýk tu tu lan hat týn i ki ay dýr ka pa lý ol du ðu nu, bu ra dan kö ye su ve ril me di ði ni be lir ten Ký lýç, þöy le ko nuþ tu: "Or ta da bir sa bo taj var. Dul ka dir Kö yü - ne gi den bir su hat tý var. Dün öð le den son ra na sýl ol - muþ sa bi ri git miþ, fab ri ka nýn ö zel leþ ti ril me sin den bu ya na ge rek ti ðin de Dul ka dir Kö yü - ne su ve ri len ve i ki ay dýr ta - ma men ka pa lý o lan hat týn va na sý ný aç mýþ. O hat ta bi - zim iç me su yu hat tý mý zýn dý - þýn da, ö zel leþ tir me den ön ce dev le tin yap tý ðý bir þe be ke su yu var. O va na yý kim aç - mýþ bil mi yo ruz. O ra ya gön - der di ði miz bir iç me su yu yok. Re gü la tör su yu i le bir bað lan tý mýz yok. De po lar boþ, hiç bir þe kil de de po da su yok. Bun lar Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü ta ra fýn dan tesbit e dil di. Du - rup du rur ken ha vuz da ki si ya - nür lü su yu, va na yý a çýp kö ye ve rir mi yiz? Ne ol du ðu nu a - raþ tý rý yo ruz. Kütahya / a a Gümüþ madenindeki siyanür setinin çökmesi günlerce konuþulmuþtu. FOTOÐRAF: AA Bunaltýcý sýcaklarýn ardýndan gelen yaðmur, Ýstanbullularý serinletti. Birden bastýran yaðmurda ýslanmak istemeyen vatandaþlar koþarak sýðýnacak bir yer aradý. Binalarýn saçaklarýna sýðýnan vatandaþlar da yaðmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri, Ýstanbul da bugün ve Perþembe günü de havanýn çok bulutlu olacaðý, aralýklarla yaz yaðmurlarýnýn devam edeceði bilgisini verdi. Saðanak Ýstanbul u vurdu AV RU PA ya ka sýn da öð le sa at le rin de bir an da yað mur bu lut la rý or ta ya çýk tý. Da ki ka lar i çin de ha va ka rar dý. Ve a ni den gök gü rül tü süy le bir lik te yað mur yað ma ya baþ - la dý. Ö zel lik le Top ka pý, Fa tih, Bay ram pa þa ve Me ci di - ye köy çev re sin de et ki li o lan sa ða nak yað mur va tan daþ - la ra zor an lar ya þat tý. Þeh rin çe þit li nok ta la rýn da bir bi - rin den fark lý za man lar da et ki li o lan sa ða nak yað mur yü zün den tra fik te tý kan ma lar ya þan dý. Sür priz yað mu - ra ha zýr lýk sýz ya ka la nan va tan daþ lar üst ge çit le rin al tý - na ve o to büs du rak la rý na sý ðýn dý. Ýs tan bul da a ni den baþ la yan sa ða nak yað mur su bas kýn la rý na ne den o lur - ken Gü neþ li Ba sýn Eks pres yo lun da A ya ma ma De re - si nin taþ ma sý ve su bas ký ný se be biy le sü rü cü ler zor an - lar ya þa dý. Yað mur, Bað cý lar ve Ba þak þe hir il çe le rin de bas kýn la ra yol açtý. Bas kýn ih bar la rý ü ze ri ne böl ge ye it - fa i ye e kip le ri sevk e dil di. Ö te yan dan Ça nak ka le de yak la þýk 15 da ki ka sü ren gök gü rül tü lü sa ða nak ya ðýþ son ra sý þe hir mer ke zi a de ta su al týn da kal dý. Sa ða nak yað mu ra ha zýr lýk sýz ya ka la nan ba zý va tan daþ lar, ýs lan - ma mak i çin iþ yer le ri nin sa çak la rý i le bi na la rýn gi riþ kat la rý na sý ðýn dý. Yað mur son ra sý þehir mer ke zin de bir çok cad de ve so kak gö le dön dü. Ýs tan bul / ci han ÇÖP kon tey ner le rin den top la dýk la rý ge ri dö nü þüm mal ze me le ri ni sa ta rak ge çim - le ri ni sað la ma ya ça lý þan a týk top la yý cý lar, plas ti ðin ve ka ðý dýn ya ný sý ra çöp yý ðýn la rý i çin de za man za man ziy net eþ ya sýn dan, ma dal ya ya, an ti ka e ser ler den, taþ plak la ra ka dar fark lý eþ ya ya rast la ya bi li yor. Ý ki te - ker lek li çu val lý a raç la rýy la þehrin bütün so kak ve cad de le ri ni do la þa rak, çöp kon - tey ner le rin den ge ri dö nü þü me uy gun a - týk bul ma ya ça lý þan top la yý cý lar, ki mi za - man i se ge ri ge ti ril me si müm kün ol ma - yan ha tý ra la ra sa hip ü rün ler le de kar þý la - þý yor. Ba zen, bir ya rýþ ma da el de e di lip ne sil den ne si le geç me si ge re kir ken de ðe - ri bi lin me yip çö pe a týl mýþ bir ma dal ya bu lan a týk top la yý cý lar, ba zen de da an ti ka de ðe ri o lan eþ ya la ra çöp yý ðýn la rý i çin de rast la ya bi li yor. Za man za man da çöp le - rin i çin de ziy net eþ ya sý bul duk la rý ný di le ge ti ren a týk top la yý cý lar, bul duk la rý bu ü - rün le ri i se ço ðu za man kýy me ti ni bi le me - dik le ri i çin Bit Pa za rý nda de ðe ri nin çok Saðanak, Konya'nýn Ereðli ilçe merkezinde hayatý olumsuz etkiledi. Ereðli ve Uþak ta sel baskýný KON YA NIN E reð li il çe sin de et ki li o lan sa ða nak dolayýsýyla çok sa yý da ev ve a hý rý su bas tý. E reð li de ak þam sa at le rin de et ki li o lan sa ða nak, il çe mer ke zin de ha ya tý o lum suz et ki le di. Sa ða nak dolayýsýyla tra fik te za man za man ak sa ma lar ya þan dý. Do ðu E la göz lü Ma hal le si nde ki su la ma ka na lý nýn taþ ma sý so nu cu bir çok e vin bod ru mun da ve a hýr da su bas kýn la rý ya þan dý. Ýt fa i ye e kip le ri, bas kýn la ra mü da ha - le et ti. Ö te yan dan U þak ta, ak þam sa at le rin de et ki li o lan sa ða nak ta, met re ka re - ye 11.2 ki log ram ya ðýþ düþ tü. U þak ta et ki li o lan sa ða nak yað mur, þehir hayatý ný o lum suz et ki le di. Þehir mer ke zin de et ki li o lan ya ðýþ dolayýsýyla tra fik te za man za man ak sa ma lar ya þan dý. Ba zý iþ yer le rin de su bas kýn la rý ya þan dý, it fa i ye e kip le ri bas kýn la ra mü da ha le et ti. Me te o ro lo ji yak la þýk 30 da ki ka et ki li o lan ya ðýþ ta met - re ka re ye 11.2 ki log ram yað mur düþ tü ðü nü a çýk la dý. Ereðli - Uþak / a a Çöp ten top layýp, sa tý yor lar Çocuklar, Adana'daki çöplükten topladýklarý eþyalarý bit pazarýna götürüp satýyor. FO TOÐ RAF: A A al týn da fi yat lar la sa tý yor. Çu ku ro va A týk Top la yý cý la rý Der ne ði Baþ ka ný Vey si Gü leç, yap tý ðý a çýk la ma da, ev sel a týk la rýn dý þýn da ta ri hî el yaz ma sý ki tap lar dan, mü cev he re ka dar çok fark lý eþ ya ya çöp lük ler de rast la na bil di ði ni, bu a çý dan çöp lük le rin in san la rýn yan lýþ lýk la at tý ðý ya da ev de gör mek is te me di ði kýy - me ti bi lin me yen eþ ya nýn da bu lun duk la rý yer ler ol du ðu nu söy le di. Gü leç, ge ri dö nü þü mü o lan mal ze me - le ri bu lup ek mek pa ra sý ný ka zan ma ya ça - lý þan a týk top la yý cý la rýn, sür priz eþ yay la kar þý la þa bil di ði ni be lirt ti. Adana / a a KÖ YÜN BU LUN DU ÐU A LA NIN SA TIN A LIN MA SI GÝ RÝ ÞÝ MÝ KILIÇ ak la ha ya le gel me ye cek bir du rum ya - þan dý ðý ný, bu nun bir su i kast ol du ðu nu söy le di. Hem gü ven lik güç le ri hem de ken di - le ri nin þüp he len dik le ri ki þi ler ol du ðu nu di le ge ti ren Ký lýç, Bu su yun ke sin lik le Dul ka dir e git me me si ge re ki yor. Fab ri ka dý þýn dan ol - ma sý muh te mel ki þi ve ya ki þi ler ce va na a çýl - mýþ. Bu su, iþ let me i çe ri sin de kul la ný lý yor du ve bu o lay mey da na gel di di ye ko nuþ tu. Ký - lýç, dev let ku rum la rý nýn ken di le rin den Dul ka - dir Kö yü nün bu lun du ðu a la ný sa týn al ma la rý - ný is te di ði ni, bu nu yap maz lar sa ka mu laþ tý - ra cak la rý ný söy le dik le ri ni an lat tý. Bu nun ü ze - ri ne köy lü ler le gö rüþ tük le ri ni bil di ren Ký lýç, O ra da dað dan ge len ar se nik so ru nu var ve bi zim le hiç bir a lâ ka sý yok. Köy lü ler, kö yü terk et mek is te dik le ri ni söy le di ler. 100 den faz la dö nüm lük bir a lan söz ko nu su. Köy lü - le re, bu ra yý a la bi le ce ði mi zi söy le dik. Bi ze gel di ler ve a i le ba þý yük lü mik tar lar da pa ra is te di ler. Bu sa bo taj, ba zý ki þi le rin biz den pa ra ko par mak i çin yap tý ðý bir iþ de di. Te fen ni de do lu ha sa ra yol aç tý BUR DUR UN Te fen ni il çe sin de et ki li o lan do lu ya ðý þý ta rým a lan la rýn da ha sa ra yol aç tý. Ak þam sa at le rin de et ki li o lan yað mur ve do lu ya ðý þý Te fen ni il çe sin de e ki li a lan la ra za rar ver di. Ö zel lik le il çe ye bað lý Yu va lak Kö yü nde et ki li o lan ya ðýþ dolayýsýyla yak la þýk 8 bin dö nüm lük a - lan da za rar mey da na gel di ði bil di ril di. Do lu ya ðý þýn dan, buð day, ar pa, no hut, a - na son, pan car ve af yon tar la la rý za rar gör dü. Köy sa kin le ri, Ta rým Ýl çe Mü dür - lü ðü yet ki li le ri nin böl ge de in ce le me yap - ma sý ný is te di. Burdur / a a Mi las ta 10 dö nüm ma ki lik a lan yan dý MUÐ LA NIN Mi las il çe sin de ma ki lik a - lan da çý kan yan gýn da, 10 dö nüm ma ki lik a lan ya na rak za rar gör dü. A lý nan bil gi ye gö re, Ko ru Kö yü nde ma ki lik a lan da, bi - lin me yen bir sebeple yan gýn çýk tý. Yan - gýn rüz gâ rýn da et ki siy le bü yür ken, Mi las Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü ne a it bir a - ro zöz, Mi las Be le di ye si ne a it it fa i ye a ra cý ve or man iþ çi le ri yan gý na mü da ha le et ti. Köy de ki ev le re 25 met re ka dar yak la þan yan gýn, kon trol al tý na a lý na rak sön dü rül - dü. Sön dür me ça lýþ ma la rý na va tan daþ lar da ka týl dý. Yan gýn da 10 dö nüm a la nýn za rar gör dü ðü öð re nil di. O lay la il gi li so - ruþ tur ma de vam e di yor. Muðla / a a Þüpheli çantadan cep telefonu çýktý ER ZU RUM DA, bir in þa at a la ný ya - nýn da ki rek lâm pa no su na bý ra ký lan þüp he li çan ta dan cep te le fo nu çýk tý. Çat Yo lu Kav þa ðý ü ze rin de bu lu nan bir in þa at a la ný nýn ya nýn da ki rek lâm pa no - su na þüp he li çan ta ol du ðu ih ba rý ü ze ri - ne po lis e kip le ri, çev re de gü ven lik ted - bi ri al dý. Çev re gü ven li ði a lýn ma sý nýn ar dýn dan o lay ye ri ne bom ba im ha uz - ma ný e kip çað rýl dý. Ö zel ký ya fet li bom - ba uz ma ný nýn fün yey le pat lat tý ðý çan ta - dan cep te le fo nu çýk tý. Du ru mun nor - ma le dön me siy le söz ko nu su kav þak tek rar tra fi ðe a çýl dý. Erzurum / a a Av þa A da sý nda bu yýl tu rist he de fi 1 mil yon GE ÇEN yýl 750 bin tu rist a ðýr la yan Ba lý ke sir in Mar ma ra il çe si ne bað lý Av - þa A da sý nda bu se zon he de fin, 1 mil - yon tu rist ol du ðu bil di ril di. Ge çen yýl 750 bin ki þi nin ta til i çin yö re yi ter cih et ti ði ni be lir ten Av þa Be le di ye Baþ ka ný Cev det Çað lar, bu yýl bel de ye 1 mil yon tu rist bek le dik le ri ni söy le di. Bel de ye ge - le cek yer li ve ya ban cý tu rist le rin ra hat bir ta til ya pa bil me si i çin bütün ted bir le - ri al dýk la rý ný di le ge ti ren Çað lar, yö re - de ki tu ris tik te sis le rin do lu luk o ra ný nýn, 18 Ha zi ran dan i ti ba ren yüz de 100 e u - la þa ca ðý ný a çýk la dý. Ön ce ki yýl lar da bel - de de ya þa nan su prob le min den do la yý çok sa yý da yer li ve ya ban cý tu ris tin ta ti - li ni ký sa sü re de bi tir mek ya da ip tal et - mek zo run da kal dý ðý ný di le ge ti ren Çað - lar, An cak son yýl lar da yap tý ðý mýz ya tý - rým lar la de niz su yu nu a rý ta rak kul lan - ma ve iç me su yu na dö nüþ tü re rek bu prob le mi çöz dük de di. Avþa / a a

7 Y DÜNYA 7 MÜLTECÝLERE YARDIMDA TÜRKÝYE YE BM ÖVGÜSÜ BM Sözcüsü Martin Nesirky, Türk yetkililerin, Suriye deki olaylar dolayýsýyla Türkiye ye gelen Suriyelilere yardým etmede son derece çabuk ve cömert davrandýklarýný söyledi. Nesirky, Suriye deki olaylar dolayýsýyla Türkiye ye gelen Suriyelilerle ilgili olarak BM nin Türk yetkililerle iþbirliði yapýp yapmadýðýnýn sorulmasý üzerine, BM nin Türk yetkililerle temasta olduðunu ancak detaylý olarak bu konuda þu an bilgi veremeyeceðini belirtti. Nesirky, Türk yetkilileri bu konuda kesinlikle çok çabuk ve çok cömert davrandý. Suriye den sýnýra gelenler çok korkmuþtu ve güven içinde olmak için Türkiye ye geçtiler. Türk Kýzýlayý ve Türk hükümeti son derece hýzlý ve kararlý davrandý dedi. BM / aa FOTOÐRAF: AA Göç dalgasý yine çocuklarý etkiledi SURÝYE'DEKÝ ÇATIÞMALAR VE ARDINDAN YAÞANAN GÖÇ DALGASI EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKÝLEDÝ. ÜLKESÝNDE ELÝNDE SÝLÂHLA DÝRENÝÞE KATKI VERMEYE ÇALIÞAN ÇOCUKLAR DA VAR, AÝLESÝYLE SINIRDA HAYAT MÜCADELESÝ VEREN ÇOCUKLAR DA... HATAY IN Yayladaðý ve Altýnözü ilçelerinde sýðýnma talebinde bulunan Suriyeliler için bugüne kadar iki ilçede çadýrlar kuruldu. Halen Yayladaðý nda 2 bin 500 kiþilik, Altýnözü ilçesinde de 5 bin kiþilik çadýrkent kurma iþlemleri sürüyor. Hatay ýn Suriye ye açýlan bir diðer sýnýrý olan Reyhanlý nýn Cilvegözü kapýsýnda da çadýrkent kurma çalýþmalarýnýn baþladýðý öðrenildi. Hatay da þu ana kadar Suriye den aileleri ile beraber gelen çok sayýda çocuk bulunuyor. Çocuklar, ebeveynleri ile beraber kendilerini konuk etmek üzere hazýrlanan çadýrkentlerde yaþýyorlar. Yayladaðý nda bulunan çadýrkentte çocuklar için bir park oluþturulmuþ durumda. Ancak açýk hava ve toprak zemin gibi saðlýklý çocuk yetiþtirilmesinde gerekli olan ön þartlar bu çadýrkentlerde saðlanabilmiþ deðil. Çocuklarda özellikle yüksek ateþ, ishal gibi hastalýklar baþ göstermiþ durumda. SINIRA EKMEK TAÞIYAN ÇOCUKLARIN KORKUSUZ ADIMLARI Çatýþmalarda yara almak istemeyen birçok Suriyeli, Hatay ýn Yayladaðý ilçesine baðlý Güveççi Köyü nün Suriye sýnýrýnda bekleyiþlerini sürdürüyor. Burada ayný þekilde ailelerinin yanýnda yüzlerce çocuk mevcut. Sýnýrdaki bitmek bilmeyen bekleyiþ içerisinde en çok açlýk yoruyor çocuklarý. Yaþlarý arasýnda deðiþen birçok çocuk, sýnýrý aþarak geldikleri Güveççi Köyü nden kendileri için hazýrlanan ekmekleri alarak ailelerine ve kardeþlerine ulaþtýrmaya çalýþýyor. Sýnýr hattýndaki açlýk, bu çocuklarýn gözü karalýklarý sayesinde bir nebze önleniyor olsa da, çocuk yürekler halen korku dolu. Kendilerini görüntülemek isteyen basýn mensuplarýna kimi cesurca açýklamalarda bulunuyor, kimi korku dolu gözlerle Öldürürler beni, öldürürler ailemi diyerek kaçýyor. Suriye deki kan ve gözyaþýný belgelemek için cep telefonlarý ile kaydedilen çatýþma, ölü ve yaralý görüntülerini gazetecilere iletme görevini de zaman zaman yine bu çocuklar üstleniyor. Kanla tanýþan bu çocuklar, halen sýnýr boyunda ve kendileri için kurulan çadýrkentlerde hayata tutunmaya çalýþýyor. Suriye deki iç savaþ, büyüklerden öte minik bedenlerde kalýcý hasarlar býrakýyor. Hatay / cihan MÝNÝK YÜREKLER TEL ÖRGÜLERLE TANIÞTI Ülkelerinde yaþanan savaþ ortamýndan aileleriyle beraber kaçarak gelen Suriyeli çocuklarýn korkularý ve endiþeli bekleyiþlerini gözlerinden görmek mümkün. Geride býraktýklarý evlerinden aldýklarý üç beþ eþya ile doluþtuklarý araçlarla Türkiye sýnýrýna gelen ve burada Türk askerlerine sýðýnma talebinde bulunan Suriyeliler, minibüslerle çadýrkentlere getiriliyorlar. Çadýrkentlerin etrafý, konuklarýn güvenliklerinin saðlanabilmesi amacýyla tel örgüler ve bu örgülerin üzerindeki brandalarla çevrilmiþ durumda. Çocuklarýn gözlerinin önündeki bu teller, onlarýn þimdilik oyun alanlarý. Tel örgülerin etrafýnda koþuþturup yakalamaca ya da yakar top oynayan çocuklar da var, ellerinden özgürlük iþaretlerini düþürmeyenler de. FOTOÐRAF: CÝHAN ABD YARDIMA HAZIR ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Mark Toner, Suriye den Türkiye ye geçenler konusunda Türk hükümetine yardým etmeye kararlý olduklarýný ve yardým teklifinde bulunduklarýný bildirdi. Toner, Suriye deki olaylar ve Türkiye ye geçen Suriyelilerle ilgili sorular üzerine, Suriye hükümetinin, güvenlik güçlerine, ülkenin kuzeyinde halka karþý tanklar ve helikopterler kullanmalarý için talimat verdiðini anladýklarýný belirterek, Olanlar kesinlikle iðrenç ve bu barbarca eylemleri en güçlü ifadelerle kýnýyoruz dedi. Sözcü Toner, Suriye üzerinde BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çeþitli forumlarda ilâve baský uygulamaya çalýþtýklarýný kaydederek, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad ýn yaptýklarýna dünyanýn dikkatini çekmek i- çin çeþitli yollar geliþtirme gayreti içinde olduklarýný belirtti. Türkiye ye, Suriye sýnýrýndaki geçiþlerle baþa çýkmasýnda yardým etmek istediklerini kaydeden Toner, Türkiye konusunda odaklandýðýmýz husus, sýnýrlarýnda ciddî bir mülteci sorunu var ve bu konuda onlara yardým etmeye kararlýyýz. Resmî olarak bize bir talep gelip gelmediðini bilmiyorum, ama Türkiye ye yardým önerisinde bulunduk ifadesini kullandý. Toner, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ýn Abu Dabi de yaptýklarý görüþmede bu konularýn ve bölgede bir askerî operasyon seçeneðinin gündeme gelip gelmediðinin sorulmasý üzerine de þunlarý kaydetti: Hayýr. Konuþtuðumuz þey, Esad ýn eylemleriyle ilgili uluslar arasý kaygýlardý. Daha uyumlu bir baskýnýn uygulanmasýna dönük ihtiyaç hakkýnda konuþtuk. Türkiye nin sýnýrdaki vaziyetten çok etkilendiðini farkýndayýz ve eðer ihtiyaç duyarsa Türkiye ye yardým etmeye hazýrýz. Washington / aa CIA nýn, Ebu Garib teki ihmali soruþturulacak ABD DE bir savcý, Kasým 2003 te Ebu Garib Cezaevi nde bir mahkûmun ölümünde Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilâtý nýn (CIA) payý olup olmadýðý konusunda soruþturma baþlattý. Time dergisinin haberinde, Savcý John Durham ýn, George Bush dönemindeki teröre karþý savaþ çerçevesinde CIA nýn ihlâllerini ortaya çýkarmak üzere Adalet Bakanlýðý tarafýndan atandýðý belirtildi. Savcý Durham ýn, gizli toplanan halk jürisiyle þahitleri mahkemeye dâvet etmeye baþladýðý belirtilen haberde, bu jürinin savaþ suçu, iþkence ya da diðer suçlarý kapsayan federal ceza kanunlarýnýn ihlâl edilip edilmediðini soruþturduðu kaydedildi. Washington / aa Gates: Kaddafi nin düþmesi kaçýnýlmaz ABD Savunma Bakaný Robert Gates, Libya lideri Muammer Kaddafi nin düþmesinin kaçýnýlmaz olduðunu söyledi. AP haber ajansýna dünyadaki geliþmeleri deðerlendiren Gates, Libya da Kaddafi yanlýlarý ile muhalifler arasýndaki çatýþmalara deðindi. Libya ya yönelik ABD müdahalesine baþlangýçta karþý olduðu bilinen Gazes, AP ye yaptýðý deðerlendirmede, Kaddafi düþecek. Bu, ya kendi iradesiyle olur veya baþkasý onun için bununla ilgilenir dedi. AP nin yorumunda, Gates in bu sözleriyle Libya ordusunun veya kendi ailesinin Kaddafi nin aleyhine dönebileceði imasýnda bulunduðu belirtildi. Washington / aa Kýbrýs taki BM Barýþ Gücü ne 6 ay ek süre BM Güvenlik Konseyi, Kýbrýs taki BM Barýþ Gücü nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatýlmasýný öngören karar tasarýsýný oybirliðiyle kabul etti ve Kýbrýs müzakerelerinin ivmesinin arttýrýlmasýný istedi. Görev süresi 15 Haziran da dolacak UNFICYP in süresi, kararýn kabulüyle 15 Aralýk 2011 e dek uzatýlmýþ oldu. BM Güvenlik Konseyi kararýnda, adada iki lidere, müzakerelerin ivmesini arttýrmalarý, sürece yapýcý ve açýk bir þekilde katýlmalarý ve Genel Sekreter ile Temmuz ayýnda yapacaklarý üçlü görüþmeye hazýrlýk olarak müzakerelerde geri kalan esas meselelerde yakýnlýk saðlamak için çalýþmalarý çaðrýsýnda bulunuldu. BM / aa Gazze ablukasý, gençleri iþsizliðe mahkûm ediyor BM NÝN Filistinli mültecilere yardým ajansý UNR- WA, Ýsrail ablukasýnýn Gazze deki her 2 kiþiden birini iþsizliðe mahkûm ettiðini ortaya koydu. Ýsrail in Gazze ablukasýnýn beþinci yýlý yaklaþýrken yayýmlanan raporda, geçen yýlýn ikinci yarýsýnda Gazze Þeridi ndeki iþsizlik oranýnýn yüzde 45 i geçtiði belirtildi. Perspektif eksikliðinden dolayý çalýþabilecek yaþta olmasýna raðmen iþ aramayý reddedenlerin de dahil edildiði belirtilen yüzde 45,2 nin dünyanýn en yüksek iþsizlik oraný olduðuna dikkat çekilen raporda, 2009 un ayný döneminde bu oranýn yüzde 45,7 olduðu, yani iþsizliðin çok az da olsa bir düþüþ gösterdiði, ancak 2010 yýlýnýn ilk yarýsýndaki yüzde 42 lik orana göre yüksek olduðu ifade edildi. UNRWA sözcüsü Chirs Gunness, Bunlarýn sýkýntý verici eðilimler olduðunu dile getirdiði raporda, Potansiyel olarak üretken yüzbinlerce kiþiyi yoksulluða mahkûm eden, ancak Gazze de iktidardaki Hamas ý zayýflatmayan bu Ýsrail ablukasýnýn mantýðýný anlamanýn zor olduðunu ifade etti. Kudüs / aa Fukuþima da kulaksýz tavþan kaygýyý arttýrdý Japonya da geçen Martta deprem ve tsunami felâketinde patlayan Fukuþima Daiçi nükleer santralinin yakýnýnda, kulaksýz tavþan doðdu. Bu durum, çevreye yayýlan radyasyonun yol açacaðý zararlar konusunda kaygýlarý arttýrdý. Daily Telegraph gazetesinde yayýmlanan habere göre, sahibi Yuko Sugimoto, tavþanýn 7 Mayýs ta, santralin çevresinde oluþturulan yaklaþýk 30 kilometrelik tecrit bölgesinin dýþýndaki Namie de dünyaya geldiðini söyledi. Sugimoto, 10 yýldan daha fazla süredir tavþan yetiþtiriyorum, ancak böyle bir þeyle ilk kez karþýlaþýyorum dedi. Tavþanýn kulaksýz olmasýnýn yaný sýra genetik deðiþiklik sonucu oluþan albinizm (beyaz tüy ve kýrmýzý gözler) iþaretleri de gösterdiði belirtildi. Tavþanýn doðumu bölgede kaygýya yol açtý, bununla birlikte bazý uzmanlar hayvanlarýn zaman zaman böyle deformasyonlar gösterebildiklerini belirterek, nükleer kirlilikle arasýnda baðlantý kurmayý reddettiler. Ankara / aa Bin Ali nin yargýlanmasý 20 Haziran'da baþlayacak TUNUS Baþbakaný Beci Kayd Sebsi, Suudi Arabistan a sýðýnan devrik Devlet Baþkaný Zeynel Abidin bin Ali nin gýyabýnda yargýlanmasýna 20 Haziran da baþlanacaðýný bildirdi. Geçici Baþbakan Sebsi, merkezi Katar da bulunan el Cezire televizyonuna yaptýðý açýklamada, ilk kez açýklýyorum, duruþma 20 Haziran da baþlayacak dedi. Bin Ali, eþi ve yakýn çevresinin haklarýnda 90 dan fazla suçlamayla dâvâ açýldýðýný belirten Sebsi, Tunus hükümetinin Bin Ali nin iade edilmesine yönelik talebine þimdiye dek Suudi makamlarýndan hiçbir cevap gelmediðini bildirdi. Zeynel Abidin bin Ali, 23 yýl iktidardan sonra güçlü bir halk ayaklanmasýnýn baskýsýyla 14 Ocak ta Tunus tan kaçmýþtý. Tunus / aa

8 8 15 MEDYA POLÝTÝK HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA Y SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ HUKUK FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ PROF. DR. YAVUZ ATAR: Anayasa deðiþmeden hiçbir problem çözülemez Ye ni dö ne min en ö nem li ko nu su a na ya sa ya pým sü re ci o la cak. Ne den ye ni bir a na ya sa ya ih ti yaç var? 1982 A na ya sa sý na i de o lo jik o la rak ta raf lý ve öz gür lük kar þý tý bir fel se fe e ge men. A na ya sa cý lý ðýn te mel il ke si, bi - rey sel öz gür lük le rin do ðal o la rak ve ken di li ðin den var ol - ma sý, bu na kar þý lýk si ya sal o to ri te nin sa de ce ve ri len yet ki - le re sa hip ol ma sý dýr A na ya sa sý bu an la yý þa da yan - mý yor. Ö te yan dan, mev cut a na ya sa, o to ri te nin yet ki le ri ni ta yin e der ken se çil miþ ik ti da rý a tan mýþ bü rok ra si nin ve sa - ye ti ne ta bi tu tu yor A na ya sa sý nýn ya pý cý la rý ev ren sel stan dart lar la bað daþ ma yan bir a na ya sa yap mak la ye tin - me ye rek; in san hak la rý ve si ya si sis te min iþ le yi þi a la nýn da - ki te mel ka nun la rý da tü müy le o to ri ter bir yak la þým la de - ðiþ tir miþ ler dir. Çe þit li et ki ve tep ki le rin ü rü nü o lan 1961 ve 1982 dar be a na ya sa la rýn dan son ra, bi re yi e sas a lan ve dev le tin yet ki ha ri ta sý ný mo dern a na ya sa cý lý ðýn te mel il ke - le ri ne gö re dü zen le yen si vil ve de mok ra tik bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý kök lü bir dö nü þüm sü re cin de bu lu nan Tür ki ye i çin a cil bir ih ti yaç. A na ya sa ye ni len me den di ðer so run la - rý çöz mek müm kün de ðil. Si ze gö re bu gü nün ger çek le ri ne gö re Tür ki - ye nin ye ni a na ya sa sý na sýl ol ma lý? A na ya sal ve si ya si so run la rýn kök lü o la rak çö zü mü i - çin, te mel fel se fe si bi re yin öz gür lü ðü ve ko run ma sý o lan, i de o lo jik a çý dan nötr, si ya set ü ze rin de ki ve sa ye ti son lan - dý ran, yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý ný ve ta raf sýz lý ðý ný sað la ma ya yö ne lik ku rum sal gü ven ce le ri i çe ren ve ay ný za man da da si ya si sis te min iþ le yi þin de ki be lir siz lik le ri or ta dan kal - dý ran ye ni bir a na ya sa ya pýl ma sý ge re ki yor. Ye ni a na ya sa ba zý Av ru pa ül ke le rin de ör nek le ri ni gör dü ðü müz þe kil - de or ta u zun luk ta, dil ba ký mýn dan sa de ve an la þý lýr ve ken di i çin de tu tar lý bir me tin ol ma lý. A na ya sa, bi re yi e - sas a lan ve dev le ti o nun hiz me tin de ki bir a raç o la rak ka - bul e den bir fel se fe ye da yan ma lý. Bu yak la þý mýn bir ge re - ði o la rak a na ya sa da in san hak la rý nýn dev let ay gý týn dan ön ce dü zen len me si sem bo lik a çý dan ö nem li. Hem par la men to ön ce si hem de par la - men to sü re ci ba ký mýn dan a na ya sa ya pým sü - Post Kemalizm? Ba zý yo rum cu lar, 12 Ha zi ran se - çim le riy le bir lik te Ke ma lizm son ra sý (Post Ke ma list) dö ne - min baþ la dý ðý ný söy lü yor. Bu ar ka daþ lar oy la rý ný bir il köð re - tim o ku lun da de ðil de, a lýþ ve riþ mer - ke zin de fi lan kul lan dý her hal de! O yu mu a ta ca ðým il ko ku la gir di - ðim de, ken di mi geç mi þe dön müþ bir hal de bul dum. Ýl ko kul lar 40 yýl ön ce de böy ley di: Du var, tah ta, pa no vs., ba þý na or ta - la ma beþ (yok sa on beþ miy di?) A ta - türk fo toð ra fý, mas ký, a fi þi, çi zi mi, öz - lü sö zü dü þü yor du. Zü bey de Ha ným lar, Genç li ðe Hi ta - te mel il ke le ri ne gö re dü zen le yen Bi re yi e sas a lan ve dev le tin yet ki ha ri ta sý ný mo dern a na ya sa cý lý ðýn si vil ve de mok ra tik bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý Tür ki ye i çin a cil bir ih ti - yaç. A na ya sa ye ni len me den di ðer so run la rý çöz mek müm kün de ðil. re ci na sýl iþ le me li? Par la men to ön ce sin de, bü tün top lum ke sim le ri, STK lar ve par la men to da ol ma yan si ya si par ti ler le bu nu mü za ke re e de bi lir si niz. Bun lar dan or ta ya çý kan gö rüþ ler doð rul tu sun da bir tas lak or ta ya çý kar sa bu par la men to ya ge ti ri lir. Ka týl ma cý yön tem le bir a na ya sa ya pa cak sak, par - la men to i çin de ve dý þýn da ki tüm par ti le rin ve gö - rüþ le rin bu ra da söz sa hi bi ol ma sý ge re kir. A ma da vet e dil di ði niz hal de her han gi bir se bep - le mü za ke re ma sa sý na gel mez se niz, o za - man söz hak ký nýz kal maz. Bu du rum da, O za man a na ya sa yý de ðiþ tir me ye lim, mü za ke re bu ra da bit sin de mek doð ru de ðil. Bu þe kil de biz re form ya pa ma yýz. Si ze gö re mev cut a na ya sa da i de o lo jik al gý ya yol a çan i fa - de ler ne ler? Me se la he men a na - ya sa nýn baþ lan gý - cýn da yü ce Türk dev le tin den bah se di li - yor. Bu yak la þým be ler de ca ba... Mil li E ði tim in ba þýn da AK Par ti Ba ka ný var a ma sý nýf la rýn i de o lo jik me saj dü ze ni, tek par ti dö ne mi ni a - rat mý yor. Bu o kul lar, CHP ye seç men (Ký lýç - da roð lu oy daþ di yor) ye tiþ ti ren dok - trin fab ri ka la rý gi bi... (Al lah tan sis tem bo zuk da, bol ca çü rük çý ký yor.) Þim di gel de Val la a si mi las yon yok de di ðin de, Kürt le rin i nan ma sý ný bek le. A ce le et me yin: Post Ke ma lizm dö - ne mi baþ la dý ðýn da ben si ze söy le rim! Em re A köz, Sa bah, 14 Ha zi ran 2011 doð ru dan doð ru ya in san hak la rý nýn, bi rey ö zerk li ði nin in ka rý an la mý na ge li yor. Ya ni siz dev let i çin yü ce sý fa tý ný kul lan dý ðý nýz tak dir de, o nu sor gu la na maz bir ay gýt o la - rak gö rü yor su nuz, de mek tir. Oy sa dev let, bi re yin hiz me - tin de o lan bir a raç týr. Kut sal ya da yü ce dev let an la yý þý hu kuk dev le ti ve de mok ra si i le bað daþ mý yor. Ge ne A ta - türk mil li yet çi li ði de ni li yor. Pe ki, bir ka nun ne za man A - ta türk mil li yet çi li ði ne ya da yü ce Türk dev le ti fel se fe si ne ay ký rý o lur? Bun lar as lýn da i de o lo ji i çe ren i fa de ler. A na - ya sa me tin le ri ka nun la rýn uy gun luk de ne ti min de e sas a - lý nan norm lar ol du ðun dan yar gý de ne ti min de de çok cid di so run la ra, sub jek tif yar gý sal yo rum la ra yol a ça bi lir. De ðiþ ti ri le mez mad de ler ko nu sun da ne dü - þü nü yor su nuz? De ðiþ ti ril me li mi, kal ma lý mý? De ðiþ ti ri le mez mad de ler de ki cum hu ri yet, de mok - ra si, la ik lik, hu kuk dev le ti, sos yal dev let ve in san hak - la rý gi bi te mel il ke ler le kim se nin so ru nu ol du ðu nu san mý yo rum. An cak dü þün ce öz gür lü ðü çer çe ve sin de her þe yi tar tý þý la bil me li yiz. Di ye lim ki, siz dün ya nýn en mü kem mel a na ya sa sý ný yap tý nýz. Ge le cek ne sil le re di yor su nuz ki, bu dev let var ol du ðu sü re ce bu a na ya - sa var o la cak. Ab dül ha mit, Ka nun-u E sa si de Ey ev lat la rým, bu a na ya sa nýn hiç bir hük mü nü de ðiþ tir me yin de miþ ol say dý, biz Cum hu - ri yet i na sýl ku ra cak týk? Bu, de mok ra si ve a na ya sa cý lýk a çý sýn dan ka bul e di le bi lir bir þey de ðil. Zi ra ge le cek ne sil le rin i ra - de si ü ze ri ne i po tek koy muþ o lu yo ruz. Ay rý ca, is te di ði niz ka dar a na ya sa ya Bun - lar de ðiþ ti ri le mez di ye ya zýn, de ðiþ ti ril - me si ni en gel le ye mez si niz. 61 A na ya sa sý Bi rin ci mad de de ðiþ ti ri le mez di yor du. 80 dar be si ni ya pan lar a na ya sa yý top ye kun de - ðiþ tir di ler. De ðiþ ti ri le mez mad de koy - mak ne si ya se ten, ne de hu - ku ken ger çek çi. Prof. Dr. Yavuz Atar Ko nu þan: Þe nay Yýl dýz, Ak þam, 14 Ha zi ran 2011 AKP aslýnda kimin oyunu aldý? AK Parti, 1950 den beri hiç seçim kaybetmeyen bir toplumsal kitleye yaslandý, onu arkasýna aldý. Bunlar dindar, kalkýnmacý, biraz milliyetçi, ayný zamanda epeyce demokrat çünkü ceberut devletin sillesini yemiþ çevre nin insanlarý Mayýs 1950 den beri hiç seçim kaybetmedi bu kitle, hele CHP ye karþý. Tayyip Erdoðan boþuna Milli Görüþ gömleðini çýkarmadý. Menderes ve Özal ýn arkasýnda kendisini Türkiye demokrasi tarihinin üçüncü yýldýzý olarak sebepsiz öne çýkarmadý. Ýkili bir yapýda 1950 den beri gelen geleneðin ve toplumsal aktörlerin sözcülüðüne soyunarak CHP ye, yani ceberut devleti, jakoben siyaseti ve kayýrmacý ekonomik politikalarý temsil eden bir partiye karþý çok büyük ve dinamik bir kitleyi etrafýnda toparladý. Ýhsan Daðý, Zaman, 14 Haziran, 2011 Mah þe rin üç mad de si Y üz de 50 ye ya kýn oy la ik ti - dar o lan, da ha doð ru su ik ti da rý ný sür dür me vi ze - si ni a lan A da let ve Kal - kýn ma Par ti si ni bek le yen üç te mel me se le var. Bu üç te mel me se le nin i ki si - nin çö zü mü i çin Mec lis te uz - laþ ma þart. Ve se çim ön ce si ta výr la ra ba - ký lýr sa bu hay li güç, söy le nen le - re ba ký lýr sa bu çok da güç de ðil. Ön ce ye ni ku ru la cak hü kü me - tin en ya kýn so ru nu na ba ka lým: CA RÎ A ÇIK Ö ca lan'ýn 15 Ha zi ran fa lan de me si ne bak ma yýn. Hü kü me - tin ö nün de ki ön ce lik li me se le ca ri a çýk so ru nu. Se çim se ne sin de ip le rin ha fif - ten de ol sa koy ve ril me siy le bir - lik te Türk e ko no mi si çok cid di bir ca ri a çýk so ru nuy la kar þý kar - þý ya kal dý. Ca ri a çýk ýn o ra ný yüz de 9 un az ü ze rin de. Ya ni ta þý na bi lir nok ta da de - ðil. Diz gin ler e le a lýn maz sa da - ha da bü yü ye cek. Bu, þu de mek. Tür ki ye nin dý þar dan pa ra bul ma sý güç le þe - cek. Bu lu nan pa ra nýn ma li ye ti ar ta cak. Bu na bað lý o la rak fa iz - ler yük se le cek. Fa iz ler yük se - lin ce ya tý rým lar du ra cak. Bü yü - me du ra cak. Ýþ siz lik ar ta cak. Hü kü met bü yü me yi sür dür - mek is ti yor sa bu kez enf las yon ar ta cak. Tür ki ye geç miþ te ya - þa nan ve bu dö nem de ký rý lan ký sýr dön gü ye gi re cek. Dý þar dan ser ma ye gi ri þi a za - la cak. Hal ka a çýl ma lar yo luy la þir ket le rin pa ra bul ma sý güç le - þe cek. Bu yüz den a cil bir a cý re çe te ge re ke cek. Tek yol ver gi ve fon la rýn ar ttý rýl ma sý ve ta bii zam lar. Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi nin 2014 te ya pý la ca ðý nýn a çýk lan - ma sý a cý i lâ cýn ve ril me si ko - nu sun da hü kü me tin e li ni ra - hat la ta cak. Se çim kay gý sý ol ma - dan 2 yýl lýk bir prog ram uy gu - la na bi lir. KÜRT ME SE LE SÝ Hü kü me tin bir di ðer ö nem li so ru nu da Kürt me se le si. Se - çim ön ce si Or ta ve Ba tý A na - do lu da ki mil li yet çi oy la rý ka - zan mak is te yen Baþ ba kan Er - do ðan sert bir mil li yet çi söy - le me yö nel di, il ginç tir, bu söy - lem A da let ve Kal kýn ma Par ti - si ne Kürt oy la rý ný kay bet tir - me di. BDP kit le si dý þýn da Kürt oy lar yi ne AKP yi ter cih et ti. Bu Baþ ba kan dýn e li ni güç len di - ren bir du rum. An cak yi ne de so ru nun çö zü mü i çin ba zý a - dým la rýn a týl ma sý þart. Doð ru - dan Baþ ba kan ca bað lý o la rak ça lý þan çok ö nem li bir bü rok rat Kürt me se le si nin çö zü mün de Ke mal Ký lýç da roð lu nun var lý ðý ve CHP nin ye ni söy le mi çok ö nem li ve o lum lu. Bu dö nem - de bu so ru nun çö zül me sin de CHP nin ve Ký lýç da roð lu nun çok ö nem li kat ký la rý o la bi lir di yor. Bu nun Baþ ba kan dýn da fik ri ol du ðu nu zan ne di yo rum. AKP ve CHP Kürt so ru nu - nun çö zü mün de bir lik te ha re - ket e de rek me sa fe a la bi lir ler. Ta biî Baþ ba ka nýn se çim ön ce si sert söy le min den ya vaþ ça da ol sa u zak laþ ma sý ge re ke cek. Ak si tak dir de te rör so ru nu 1990la rýn ilk ya rý sýn da ki du ru - mu na dö ne bi lir. PKK nýn ya yýn or gan la rý ný iz - ler ken bu his se ka pý lý yo rum. A NA YA SA Ben ce A na ya sa ko nu su en çet re fil li ve i ler le me si en zor me se le. Tür ki ye nin ye ni bir A - na ya sa ih ti ya cý i çin de ol du ðu a - çýk. An cak Baþ ba ka nýn se çim ön ce sin de söy le di ði 330 u bu - la maz sak A na ya sa de ði þik li ði ni as ký ya a lý rýz söz le ri nin Doð ru an la þýl ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. Baþ ba kan 330 u a þa cak bir uz laþ ma bu la maz sak de mek is te di di ye u mu yo rum. Bu uz laþ ma bu lu na bi lir mi? Bu lu na bi lir. Kürt so ru nu nun çö zü mün de a dým a tý lýr ve Baþ ba kan i le BDP a ra sýn da bir ba rýþ sað la na bi lir se BDP A na ya sa ko nu sun da AKP ye des tek ve rir. An cak Baþ ba kan dýn se çim ön ce si Ö ca lan la il gi li ver di ði söz ler e li ni bað la ya cak týr. Baþ kan lýk sis te mi ko nu sun da A na ya sal de ði þik li ðin ya pý la bil - me si ol duk ça zor gö rü nü yor. Halk her ne ka dar ver di ði oy o - ra nýy la Tay yip Er do ðan ý Bir ne - vi Baþ kan o la rak gör dü ðü nü söy le miþ ol sa da bu nun ya sal ze - mi ne o tur tul ma sý çok da ko lay gö rün mü yor. A na ya sal da bek le - nil di ði ka dar kap sam lý bir de ði - þik lik u fuk ta gö rün mü yor. Fa tih Al tay lý, Ha ber Türk, 14 Ha zi ran, 2011 T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/4703 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 13/07/2011 saat 12:35-12:40 arasýnda AVCILAR Reþitpaþa cad. No: 121 Paþa Otoparký adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 18/07/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) ,00 YTL 1 34 VIG 52 PLAKALI VOLKSWAGEN MARKA 2006 MODEL VOLT LT 35 TÝPÝ VASITA MUHTELÝF YERLERÝ EZÝK VE ÇÝZÝK. B: T. C. FERÝZLÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO : 2011/29 DAVACI : MURADÝYE BABACAN DAVALI : SEYFÝ BABACAN - Hasan ve Hatice oðlu, 13/07/1975 Can doðumlu TC Kimlik No: DAVA : BOÞANMA Da va cý Mu ra di ye BA BA CAN 28/03/2011 ha va le ta rih li di lek çe si i le; da va lý i le 2005 yý lýn - dan be ri ev li ol du ðu nu, da va lý nýn hiç bir þey söy le me den ken di si ni ve müþ te rek ço cuk la rý ný bý ra kýp Ça nak ka le'ye ba ba e vi ne git ti ði ni, 1 yýl dýr da a ra yýp sor ma dý ðý ný, 1 yýl dýr ay rý ya þa dýk - la rý ný, a i le bir li ði ni ar týk de va m et tir me im kâ ný ol ma dý ðýn dan da va lý i le bo þan ma la rý na, müþ te rek ço cuk la rý Gü neþ han BA BA CAN'ýn ve la ye ti nin ta ra fý na ve ril me si ne, müþ te rek ço - cuk i çin ay lýk TL na fa ka ya ve yar gý la ma gi der le ri nin da va lý dan tah si li ne ka rar ve ril - me si ni ta lep ve da va et miþ tir. Da va lý Sey fi BA BA CAN tüm ad res le rin den a raþ tý rýl ma sý na rað men bu lu na ma dý ðýn dan i - la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu da va ya kar þý bir di ye ce ði niz o lup ol ma dý ðý, var sa de lil le ri ni zi biz zat du ruþ ma gün ve sa a ti o lan 12/07/2011 gü nü sa at 11:05'te ya pý la cak o lan yar gý la ma da ib raz et me niz ve ya gön der me niz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak dir de yar gý la ma ya yok lu - ðu nuz da de vam e di lip ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen teb lið o lu nur. 08/06/2011 B: T. C ÞÝÞLÝ 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/964 Davacý ÞENGÜL AYGÜN tarafýndan davalý BURHAN AYGÜN aleyhine ikame olunan boþanma davasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Kastamonu, Doðanyurt, Belkaya nüfusuna kayýtlý, Muzaffer ve Emine'den olma T.C kimlik nolu, 14/01/1972 Belkaya doð.lu davalý BURHAN AYGÜN'e tebligat yapýlamamýþ, yapýlan araþtýrmada adresi tesbit edilememiþ olduðundan davalýya dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Davalý Burhan Aygün'e duruþmanýn atýlý bulunduðu 20/07/2011 günü saat 09:50'de mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmadýðý ve kendisini bir vekil ile temsil ettirmediði takdirde yokluðunda cereyan eden iþlemlere itiraz edemeyeceði bu nedenle belirtilen gün ve saatte duruþmada hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, mazeretsiz olarak duruþmaya gelmediði veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmediði takdirde yargýlamaya yokluðunda devam edileceði hususu tebligat yerine geçmek üzere HUMK.nun 213 ve müteakip maddesi gereðince ilanen tebliði olunur. 07/06/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/264 Esas. KARAR NO: 2011/992 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Fatih ilçesi, Atikali mah/köy nüfusuna kayýtlý Hüseyin Keramettin ve Zehra'dan olma, 1925 doðumlu ÞERÝFE MUALLA TOSUNER hacir altýna alýnarak, kendisine Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Eminkurbu Mah/Köy nüfusuna kayýtlý Ýbrahim Berhan ve Þerife'den Mualla'dan olma, 1952 doðumlu NACÝYE LEBRÝZ FÝKES ile Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Terakki Mah/Köy nüfusuna kayýtlý Nevzat ve Malike'den olma, 1957 doðumlu VESÝLE CANDAN METE'nin BÝRLÝKTE VE AYRI AYRI OLARAK VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 10/06/2011 B: TAZÝYE Mehmet Danýþmaz'ýn kardeþi, Muhammed ve Ömer Danýþmaz'ýn aðabeyi, Hasan Hüseyin ve Mustafa Danýþmaz'ýn babasý, "Ereðli'nin Ali Onbaþýsý" sýfatýyla maruf muhterem kardeþimiz ALÝ DANIÞMAZ'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/897 KARAR NO: 2011/302 Mahkememize açýlan isim tashihi davasý gereðince; Mahkememizin yukarýda esas ve karar sayýlý ilamý ile Ýstanbul Ýli, Küçükçekmece Ýlçesi, Kartaltepe Mah., Cilt No: 13, Hane: 143, Bsn: 12'de nüfusa kayýtlý Nezir ve Vezirka kýzý, 27/02/1985 doðumlu T.C. No.lu MEVLÜ- DE ESEN'in kayden MEVLÜDE olan adýnýn MELEK olarak tashihine karar verilmiþ olup, ilan olunur. 13/06/2011 B: TEBRÝK Kýymetli arkadaþýmýz Ertan Güneþ'in oðlu Hakan Güneþ ile Halime Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömürboyu mutluluklar dileriz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Osman Ürkü ile Binnur Hanýmefendinin Berra Su ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Þirinevler - Yenibosna Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Aðabeyimiz Þevket Özbey'in babasý, Hüseyin ve Yusuf Özbey'in amcasý, Ahmet Turan ve Ekrem Özbey'in dedesi Abuzer Özbey'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çelikhan Yeni Asya Okuyucularý

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan So ru þu: Ýs ra il ve ABD, Tür ki ye nin iþ - le ri ne ka rý þý yor mu, ka rýþ mý yor mu? Na sýl ol du da, I ra kaf ga nis tan iþ gal le - rin den son ra çok yük sek o lan ABD kar þýt - lý ðý, sem pa ti ye(!) dö nüþ tü? Bu ne me nem iþ bir li ði, bu ne me nem kar þýt lýk, bu ne me - nem sem pa ti! Si ya sî ta raf gir lik has ta lý ðý na ya ka lan - ma dan, e li mi zi vic da ný mý za ko ya rak ce vap ve re bil me li yiz. I rak ve Af ga nis tan a ya pý lan 5400 sor ti - nin (bom ba la ma nýn) u çak la rý ni çin Tür ki - ye den, ya ni Ýn cir lik ten ha va lan mýþ? Bir so ru da ha: Bu i zin ler ne yin kar þý lý ðýy dý? BOP un (Or ta Do ðu Pro je si nin) eþ baþ - kan lý ðý ne den Tür ki ye ye ve ril miþ ti? A me ri ka, I rak a bom ba yað dý rýp, mil yon - lar ca in sa ný öl dü rüp, iþ ken ce e dip, na mus - la rý ný pa yi mal et tik ten son ra bü yük pet rol, si lâh ve in þa at þir ket le ri nin kâr la rý ný ve his - se se net le ri ni kat kat art týr ma sý... Bü tün zen gin lik le ri ni çal ma la rý; ta ri hî þe hir ler, mü ze ler, ta pu da i re le ri nin ta lân e di lip ya - kýl ma sý... Müs lü man la rýn Þi î -Sün nî di ye bir bi ri ne dü þü rül me si... Bü tün bun la rýn fa tu ra sý na sýl ö de ne cek pe ki? Ü çün cü su âl: Bâ zý eþ hâ sýn ha tâ sýn dan ge len bu mu sî bet (dep rem), bir de re ce mem le ket te u mu mi þek le gir me si nin se be - bi ne dir? El ce vap: U mu mî mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri gel me si ci he tiy le, ek ser nâ - sýn o zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar ol ma sýy la, mâ nen iþ ti rak e der, mu sî be ti âm me ye se - be bi yet ve rir. 1 Sa na, ba na, o na ve re cek ce vap lar bu la bi - li riz. An cak, e li mi zi cüz da ný mý za de ðil vic - da ný mý za ko ya rak Al lah a ve re ce ði miz ce - vap la rý dü þü ne lim. Ve Zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len, il ti - zâ men, il ti hâ ken ta raf tar ol ma nýn be de li ne dir? Se çim den ön ce çok ya kýn bir ak ra bam la ko nu þur ken, I rak ýn bom ba lan ma sý gün de - me gel di ðin de si ya sî ta raf gir li ðin den do la yý ABD yi öv dü! Þu ha ki kat le kar þý laþ tý rýn ca deh þe te ka pýl dým: Har b-i U mu mî nin ta - raf gi râ ne, da mar la rý ve â sab la rý teh yîç e dip bâ tý ný kal be ka dar, hat ta ha ka i k-i i ma ni ye - nin el mas la rý de re ce si ne o za rar lý, fâ ni ar - zu la rý yer leþ ti re cek de re ce sin de bu meþ um a sýr öy le þý rýn ga et miþ ve e di yor ve öy le a þý la mýþ ve a þý lý yor ki, Ri sâ le-i Nur da - i re si ha ri cin de bu lu nan u le ma lar, bel ki de ve lî ler o si ya sî ve iç ti maî ha ya týn ra bý ta la rý se be biy le, ha ka i ki i ma ni ye nin hük mü nü i - kin ci, ü çün cü de re ce de bý ra kýp, o ce re yan - la rýn hük mü ne ta bi o la rak, hem fik ri o lan mü na fýk la rý se ver. Ken di ne mu ha lif o lan eh l-i ha ki ka ti, bel ki eh l-i ve lâ ye ti ten kit ve a dâ vet e der, hat ta his si ya t-ý di ni ye yi o ce - re yan la ra ta bi ya par lar. 2 Ak ra bam a dý na ü zü lür ken, ken di he sa bý - ma bin ler te es süf et tim. O nu an la ya ma - dým, o na va rýp an la ta ma dým Ýn þâ al lah bü tün bun la rýn fa tu ra sý a ðýr bir Ý lâ hî i kaz ol maz! Dip not: 1- Söz ler, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 85. fer sa dog ni as ya.com.tr VECÝZE Evet, uyku nasýl ki avam için rüya-yý sadýka cihetinde bir mertebe-i velâyet hükmündedir. Öyle de, umum için, gayet güzel ve muhteþem bir sinema-i Rabbâniyenin seyrangâhýdýr. Fakat güzel ahlâklý güzel düþünür. Güzel düþünen, güzel levhâlarý görür. Fena ahlâklý, fena düþündüðünden, fena levhâlarý görür. Mektûbât, 28. Mektub, 1. Risâle, 5. Nükte Hür ri yet ya za rý Er tuð rul Öz kök, ge çen ler de kö þe - sin de þöy le bir so ru ya yer ver di: Ka to lik bir ar - ka da þým var. Mek ke ve Me di ne yi, ö zel lik - le de Kâ be yi çok gör mek is ti yor. Ko nu ne za - man a çýl sa, ba na þu so ru yu so ru yor: Siz Müs lü - man lar, Hý ris ti yan la ra a it kut sal yer le re gi re bi li - yor su nuz, biz Hý ris ti yan lar ni ye Kâ be ye ve Mek ke ye gi re mi yo ruz? Doð ru su ben de bu so - ru nun ce va bý ný ve re mi yo rum. Bir ve si le ta ra fý ma da yön len di ri len ve i za hý is te ni - len bu hu sus la il gi li o la rak ön ce lik le þu nu i fa de e de - lim: Ýs lâ mi yet, in san lar a ra sý i le ti þi mi ö nem se yen bir din dir. Ýs lâ mi yet, Ýn sa ni yet-i Küb ra (en bü yük in sa ni - yet) hük mün de bu lu nan ve in sa ný, Ýn sa ni yet-i Küb ra ma ka mý na yük sel ten bir din dir. 1 Ýs lâ mi yet te in san, her þe kil de de ðer li dir. Ha ta la rý ve ku sur la rý dolayýsýyla gü nah kâr dýr; a ma in san dýr. Piþ man ol sa, Al lah ta ra - fýn dan ka bul gö rür. Töv be et se, af fe di lir. Af fe di lin ce gü nah la rý si li nir ve Pey gam ber E fen di miz in (asm) i fa - de siy le hiç gü nah iþ le me miþ gi bi de ðer ka za nýr. Bir gü nah kâr in san i çin Mek ke ye ve ya Kâ be ye gir me ya sa ðý yok tur. Ýl gi li ya sak la yý cý â yet müþ rik ler i çin in miþ tir. An cak Ý - man e den ler i le Ya hu di ler den, Hý ris ti yan lar dan ve Sa bi i - ler den kim Al lah a ve a hi ret gü nü ne i man e de rek sa lih a - mel iþ ler se on la rýn Rab le ri ka týn da mü kâ fat la rý var dýr. On lar i çin kor ku yok tur. On lar mah zun da ol ma ya cak - lar dýr. 2 â ye tin de de i fa de si ni bul du ðu gi bi, ni ce ki tap eh li var dýr ki, tev hid i nan cý na sa hip tir ve müþ rik de ðil dir. Mes cid-i Ha ram a müþ rik le rin yak laþ ma sý ný ya - sak la yan â yet i se þöy le dir: Ey i man e den ler! Müþ - rik ler ne cis tir ler. Ar týk bu yýl lar dan son ra Mes cid-i Ha ram a yak laþ ma sýn lar! E ðer yok sul luk tan kor kar - sa nýz, Al lah si zi di ler se faz lýn dan zen gin leþ ti re cek - tir. Al lah  lim dir, Ha kim dir. 3 Bu â yet-i ce li le, Mek ke nin fet hin den bir yýl son ra, hic - re tin do ku zun cu yý lýn da na zil ol du. Bi lin di ði ü ze re Mek - ke hic re tin se ki zin ci yý lýn da fet he dil miþ ti ve Pey gam ber E fen di miz (asm) At tab bin Ü seyd i Mek ke ye va li ta yin et miþ ti. Bun dan bir yýl son ra, Pey gam ber E fen di miz (asm) Haz ret-i E bu Be kir i (ra) hac e mi ri ta yin et ti ve hac mev si min de Mek ke ye gön der di. Haz ret-i E bu Be kir (ra) Mek ke ye ha re ket et tik ten son ra bu â yet na zil ol du. E vet, Mek ke fet ho lun muþ; Kâ be nin i çin de ki 360 put im ha e dil miþ ti. Mek ke li ler de ço ðun luk la Ýs lâm a gir miþ ve Pey gam ber E fen di miz (asm) ca hi li ye dö ne min de ken di si ne ve di ðer Müs lü man la ra yap týk la rý ný af fet miþ ti. Fa kat et raf köy, ma hal ve þe hir ler de hâ lâ çok sa yý da put - pe rest ve müþ rik A rap var dý ve bu A rap lar hac mev si - min de Kâ be ye ge lip hac e di yor lar, hac mev si mi dý þýn da da um re ya pý yor lar dý. Oy sa bu müþ rik A rap la rýn yap týk - la rý hac ve um re, put la ra tap mak tan i ba ret ti. Hac ve um re i ba de ti A ra bis tan da Haz ret-i Ýb ra him den (as) be - ri bi li nip ya pý la ge len bir i ba det ti; fa kat za man la pu ta ta - pý cý lýk yay gýn la þýp Kâ be put lar la dol du rul muþ ol du ðun - dan, hac ve um re a dý na ya pý lan, Kâ be de ki put la ra tap - mak tan ö te ye geç mi yor du. Ýþ te Mek ke nin fet hin den bir yýl son ra ge len yu ka rý da - ki â yet, put pe rest le rin ve müþ rik le rin ar týk e be di yen Kâ - be ye yak laþ ma sý ný ya sak lý yor du. Bu â yet na zil o lun ca Pey gam ber E fen di miz (asm) Haz ret-i A li yi (ra) de lil o la - rak ken di de ve si ne bin di re rek, bu â ye ti hac e mi ri Haz - ret-i E bu Be kir e, Mek ke va li si At tab bin Ü se yid e ve Mek ke hal ký na sü r'at le bil dir me ye me mur et ti. Haz ret-i A li (ra) hac sý ra sýn da Haz ret-i E bu Be kir in (ra) hut be - sin den son ra kal ka rak ye ni i nen â yet le ri o ku du ve Mek - ke hal ký na bu se ne den son ra müþ rik le rin Kâ be ye yak laþ - ma la rý nýn ve da ha ön ce â det le ri ol du ðu gi bi çýp lak ta vaf et me le ri nin ve hac cet me le ri nin ya sak lan dý ðý ný bil dir di. 4 Bu â ye tin hü küm de ðe ri ni da ha son ra ki müç te hit i - mam lar tar týþ mýþ lar ve þu de ðer len dir me ler de bu lun - muþ lar dýr: Ý mam-ý Ma lik: Mes cid-i Ha ram a han gi ge - rek çe i le o lur sa ol sun, müþ rik le rin gir me si ya sak týr. Ý - mam-ý Þa fi i: Müþ rik ler Mek ke sý nýr la rýn dan i çe ri ye gi - re mez ler. Hat ta müþ rik le rin bir el çi si Mek ke va li si i le gö rü þe cek ol sa, va li Mek ke dý þýn da bir yer de bu el çi i le gö rü þür. de miþ tir. Ý mam-ý A zam a gö re i se bu â yet müþ rik le rin Mes cid-i Ha ram da hac ve um re yap ma la rý ný ya sak la mýþ týr. Mes - cid-i Ha ram a yak laþ ma sýn lar de mek, Ar týk ca hi li ye â - de ti ü ze re hac ve um re yap ma sýn lar de mek tir. Ni te kim Haz ret-i A li (ra) du yu ru sun da bu â ye ti Bu se ne den son ra müþ rik ler hac cet me ye cek þek lin de yo rum la mýþ - týr. Bu sebep le Ha ne fi mez he bi ne gö re, müþ rik ler hac ve um re dý þýn da baþ ka mak sat lar i çin kon trol lü ve ih ti yat lý bir þe kil de Mek ke ye gi re bi lir ler. Gü nü müz de put pe rest lik ve müþ rik lik ar týk re vaç ta de ðil dir. Mev cut la rýn da Kâ be yi ca hi li ye â de ti ü ze re hac et mek gi bi bir dert le ri ve ni yet le ri yok tur. Bu gün, hiç ol - maz sa ehl-i ki tap la ve has bî o la rak zi ya ret et mek is te - yen ler le il gi li o la rak, yu ka rý ya bir kýs mý ný al dý ðým müç te - hit i mam la rýn gö rüþ le ri çer çe ve sin de ye ni bir du rum de - ðer len dir me si ya pý la bi lir ve Kâ be be lir li za man lar da ve kon trol lü o la rak ehl-i ki ta býn ya da sýrf zi ya ret ve te fek - kür a ma cý ta þý yan la rýn zi ya re ti ne a çý la bi lir. Böy le ce Ýs - lâm ýn ku cak la yý cý ve müþ fik ru hu i le ih ti da e de cek bir - çok ki þi nin de e lin den tu tul muþ o lur. Bu â yet böy le bir du rum de ðer len dir me si ne ve böy le bir uy gu la ma ya ka pa lý de ðil dir. Dip not lar: 1- Be di üz za man, Söz ler, (ye ni tan zim) s Ba ka ra Sû re si: Tev be Sû re si: El ma lý lý Ham di Ya zýr, Hak Di ni Kur ân Di li: 4/2441. Yollar sýra sýra Daðlardan ve taþlardan, Ovalardan tepelerden, Yer altýndan, yer üstünden, Denizlerden, Okyanuslardan, Ve gökyüzünden Uzun yollar, Kýsa yollar. Ýþimiz hep yollarla. Evimizden adýmýmýzý attýðýmýz anda karþýmýza çýkan yollar... Adýna nice sözler söylendi. Kimi sevdiklerine ulaþtý, Kimi ise acýlarýna yollar ile.. Yollarýn bir suçu yoktu. Bizler ise yolcu olduk. Kimi tozlu yollar, Kimi taþlý ve kumlu yollar Yol, sadece bu yollar deðildi. Gönülden gönüle giden nice yollar vardýr. Hayat baþlý baþýna bir yoldur. Asfalt ve tozlu yollara benzemez. Ama bu yollar çok çetindir. Belâlýdýr, Musîbetlidir, Engebeleri çoktur. Tarih bu yollarda yazýlýr. Nice olaylar bu yollarda dizi haline gelir. Her insanýn bir yolu vardýr. Hayat yolu. Uzun mu uzundur... Onu kimseye anlatmaya gerek yoktur. Yolunu kaybedenler, Yolunu unutanlar, Adreslerini kaybedenler Yolundan sapanlar... Ýþte yollarýn böyle acý bir serüveni vardýr. Ve mecburi bir istikamete doðru büyük bir hýz ile ilerleriz. Aslýnda yollar farklý farklýdýr, ama ulaþýlacak yerler bellidir. Fakat insanýz. Aldanýr ve aldatýlýrýz. Yolumuz yolsuza düþer. Yolumuza kara daðlar çýkarýlýr. Bazen de derin bir okyanus. Dünyada her þeyin çaresini buluruz da bu yollara bir çare bulamayýz. Siz hangi yoldasýnýz? Þu an hangi yolun yolcususunuz? Hiç önemli deðil. Yollar ne kadar uzun ve engelli olsa da, gideceðimiz istikamet bellidir. Yollar Amerika iþgallerine bir baþka boyuttan bakmak Gayr-i müs lim le rin Kâ be ye gir me le ri Bir haf ta ya zý yaz ma sak, dost la rý mýz, kar deþ le ri miz he men Ne ol du, ni ye yaz mý yor sun? di ye sor gu ya ta bî tu tu - yor lar bi zi. Ger çek ten de, ne re dey se üç haf - ta ya ya kýn bir müd det tir ya zý la rý mý zýn çýk - ma dý ðý ný mü þa he de et tik. As lýn da iþ le ri miz vs nin yo ðun lu ðun dan do la yý ba zen ya za - ma dý ðý mýz o lu yor. A ma ge nel lik le de, ya zý - lar nor mal sey ri ni ta kip e der ken, tak la a ta a - ta ga ze te mi ze doð ru gi der ken, ba zen de te - pe tak lak o lu yor! Ney se, bu a ra da bir se çi mi da ha at lat týk þü kür. Or ta lý ðýn toz-du man ol du ðu ve as lýn - da ma ne vi yat er le ri nin çok da ho þu na git - me yen hal le rin de te zâ hür et ti ði bir se çi mi da ha at lat ma nýn a ka bin de, as lî va zi fe mi zin i ca bý o la rak Sa kýn, sa kýn, dün ya ce re yan la rý, hu su san si ya set ce re yan la rý ve bil has sa ha ri - ce ba kan ce re yan lar si zi tef ri ka ya at ma sýn em ri ge re ðin ce if ti rak la ra düþ me den, hiz - met le ri mi ze hep be ra ber de vam et me li yiz. Mil yon lar ca in sa nýn i man ha ki kat le ri ne muh taç ol du ðu dün ya mýz da, on la ra bu ha - ki kat le ri u laþ týr ma mýz lâ zým. Yok sa ya rýn ký - ya met te, çe þit li þe kil ler de mü nâ se bet ha lin - de bu lun du ðu muz ar ka daþ la rý mýz, dost la rý - mýz, ak ra ba la rý mýz, kom þu la rý mýz Yâ Rab - bi! Bu se nin ku lun böy le yük sek bir ha ki ka ti bi lir ken ba na bah set me di, on dan dâ vâ cý - yým. der se ne ya pa rýz? Bu gi riz gâh tan son ra, e sas o lan baþ lýk ta ki mev zu ya ge le lim. Kýrk se ne ye ya kýn dýr se - çim ler de oy kul la nan bi ri o la rak, ne ler gör - dük ne ler ge çir dik, on la rý bi hak kýn yaz ma ya kalk sak, her hal de bir ki tap hac min de o lur ya za cak la rý mýz. Bu a ra da bir çok kim se nin de hak kýy la bil me di ði ba zý þey ler var. Biz on - la rý da ya þa ya rak ge len can lý þa hid ler den ol - du ðu muz dan, bun la rý da an la ta lým siz le re: Tek par ti dev rin de mil le te kan kus tu ran CHP den, mil let DP ik ti dar la rýy la kur tu lun - ca, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ö nem li ve ta ri hî bir tes bi ti ol muþ tu. De miþ ti ki: Bu a sil Türk Mil le ti, ih ti ya rýy la (ken di ter ci hiy le, is te ðiy le) ka ti yen o par ti yi [Halk Par ti si ni] ik ti da ra ge tir me ye cek Ger çek - ten de, o gün den son ra bu par ti, tek ba þý na hiç bir za man ik ti da ra gel me miþ tir, ge le me - miþ tir. Ö zel lik le de, 1960 ha in ih ti lâ lin den son ra oy o ran la rý da % 30 un al tý na dü þe - rek... Yýl la rýn ge nel baþ ka ný Ý nö nü yü de vir - dik ten son ra, gir di ði ilk se çim o lan 1973 se - çi min de E ce vit in ge nel baþ kan lý ðýn da ki CHP nin oy la rý, bir den % 33 e çýk mýþ týr. Biz - zat biz le rin de mü þa he de et ti ði ve çok kim - se nin de dik ka tin den kaç ma yan hi le li bir se - çim ol muþ tu o se çim. Ya ni CHP nin o za - man ki oy o ra ný nýn yük sek li ði he lâl oy lar la de ðil, Türk si yâ set ta ri hi ne mü ker rer oy di ye gi ren ye ni bir ta bir le, sol cu-ko mü nist mi li tan la rýn bir den faz la kul lan dýk la rý oy lar sa ye sin de ol muþ tur. O yýl lar mem le ke ti mi - zin en ka rý þýk ol du ðu yýl lar dý. Bu mü ker rer oy lar bir çok kim se nin zih ni ni kur ca lý yor - du. Da ha bu na ça re dü þü nü le me miþ ken, bu a ra da 1977 se çim le ri de yak la þý yor du. Ýþ te bi zim biz zat i çin de o la rak ya þa dý ðý mýz mü - him ha di se de buy du. 77 se çim le ri ön ce si, mem le ket te i yi ce kan göv de yi gö tü rü yor du. Ko mü nist kuv vet le rin Halk Par ti si al týn da mem le ke te hük met me - si teh li ke si var dý. Mil let kor ku sun dan bir þe - ye ka rý þa mý yor du. Bu â fe te kar þý du ran ye - gâ ne kuv vet de, Nur Ta le be le riy di. Ca ný ný di þi ne tak mýþ, Halk Par ti si nin tek ba þý na ik - ti da ra gel me me si i çin uð ra þý yor du. O es na - da san dýk seç men lis te le ri nin ye ni len me si gün dem dey di. An ka ra nýn bir ma hal le si, o za man lar Ma o cu ta bir e di len a þý rý ko mü - nist le rin ha ki mi ye tin dey di. Duy du ðu mu za gö re dev let, bu ra ya sa yým me mu ru bu la mý - yor du. Can em ni ye ti nin ol ma dý ðýn dan do - la yý kim se bu na ya naþ mý yor du. Bi ze bu nun ha be ri ge lin ce, bir da vâ ar ka da þým la be ra ber Al týn dað Ýl çe Se çim Ku ru lu Baþ kan lý ðý na git tik, biz bu i þi yap mak is ti yor duk. Hâ ki - min kar þý sý na bu mak sat la gel di ði mi zi söy le - yin ce, bi zi i yi ce bir süz dük ten son ra, Ev lâ - dým, bu i þin teh li ke si ni bi li yor mu su nuz? O ma hal le ler risk li dir, her kes ka çý ný yor, siz ni - ye bu i þi yap mak is ti yor su nuz? de yin ce, Hâ kim bey; va tan i çin, mil let i çin yap mak is ti yo ruz de dik yaþ la rýn da ki genç le - rin bu ce sa re ti, o nun da tak di ri ne se bep ol - muþ tu. Tek rar teh li ke den fa lan bah se dip, bi zi vaz ge çir me ye ça lýþ týy sa da, biz az mi mi zi el den bý rak ma dýk, bu i þin va ta na, mil le te bir hiz met ol du ðu dü þün ce siy le ve ris ki ni, teh li ke si ni gö ze a la rak ka bul et tik. Ger çek ten de gi de ce ði miz yer, An ka - ra nýn ge ce kon du ma hal le le rin den ve her ke - sin ge çe me di ði "Ye ni do ðan, Çin çin gi bi ma hal le le riy di. Biz, ev ev do la þa rak san dýk seç men lis te le ri ni ye ni le me iþ le mi ni ya pa - cak týk. Ya pa ca ðý mýz iþ an la týl dý se çi - min den ön ce ki lis te ler ve ril di ve e ve git tik. Ak þam ev de lis te le ri in ce le yin ce, a de ta kü - çük di li mi zi yu tar ha le gel miþ tik ki þi nin kay de dil di ði bir def ter di bu. A ma, in - ce le me ye baþ la dý ðý mýz da, da ha ilk say fa da i - sim ve so ya dý ay ný o lan bir ki þi nin is mi var - dý, baþ ka bir i sim yok tu. Ya nýl mý yor sam 20 ka dar i sim A li As lan ad lý bir þah sa a it ti. A ca ba, i sim le ri ben zer o la bi lir mi? di ye i yi - ce in ce le di ði miz de, do ðum ye ri, ta ri hi, a naba ba a dý ay nýy dý. Þa þýr mýþ týk. Say fa yý çe vir - di ði miz de i se, ay ný i sim de vam e di yor du ve o tuz ci va rýn da bir i sim var dý. Da ha son ra ki say fa la rý da in ce le di ði miz de, en az on ol mak ü ze re, baþ ka þa hýs la rýn da ay ný þe kil de mü - ker rer o la rak ya zýl mýþ i sim le ri i le kar þý laþ - mýþ týk. Hay ret et miþ tik. Na sýl o lur da bu þe - kil de ya zý la bi lir di? Hal bu ki her say fa da bir-i - ki de fa ya zýl sa bu ka dar dik ka ti çek mez di, a - ma bu þe kil de na sýl ya zýl mýþ, 73 se çim le rin - de bu þe kil de na sýl 30 ci va rýn da oy kul lan - mýþ tý bir ki þi, an la ya ma mýþ týk. Er te si gün sa yým i çin o ma hal le ye git tik. Ço ðun lu ðu A le vî (bu ra da ha ki kî din dar A - le vî le ri ten zih e de riz, a ma bun lar ma a le sef din den u zak kim se ler di) o lan ma hal le de, bý - yýk la rý a ca ib (!) Ma o cu lar pe þi mi ze düþ tü, bi zi psi ko lo jik bas ký al tý na al ma ya ça lýþ tý, a - ma Al lah a þü kür biz kork mu yor duk ve kork ma dan i þi mi zi bi tir miþ tik. Ta biî ar ka - da þým la da ha son ra bir a ra ya ge lin ce an la dýk ki, o nun lis te si de ay nýy dý. Biz ta bi î, lis te de ki o i sim le ri tek ki þi ye dü þür müþ tük, a ma bi - zim gi bi kaç ki þi böy le ya pa bil miþ ti ki? Ýþ te na sýl ol du ðu nu bir tür lü an la ya ma dý ðý mýz bu tarz i le CHP o se çim de % 41 ci va rýn da oy a la rak, teh li ke li sý ný ra ka dar da yan mýþ tý ve yi ne a yak o yun la rýy la ik ti da ra ge le rek mem le ke tin, mil le tin a na sý ný að lat mýþ tý! Bu ger çe ði i yi ce bil me yen sað ce nah ve ya sol ce na hýn bir kýs mý, o i ki se çim de de, CHP nin ken di gü cüy le, o oy o ran la rý na u - laþ tý ðý ný zan ne di yor lar dý, a ma de ðil di. Bu nu tek ra ren söy lü yo ruz ki, CHP nin a sýl oy la rý % 30 la rýn hep al týn da dýr. Ýþ te, da ha son ra ki se çim ler de o mü ker rer oy la rýn ö nü ne geç - mek i çin ke sin çö züm o la rak dü þü nü len par mak bo ya ma i þi tat bi ka ta ko nul muþ tu. Ve o za man dan be ri de, mil le te sý kýn tý da ver se, kul la ný la gel miþ ti. Ni ha yet, a ra dan ge - çen za man ve tek no lo ji nin i ler le me siy le bu se çim de par mak lar bo yan mak tan kur tul - muþ tu. Ýþ te bun dan do la yý bu mü ker rer oy la rýn ö nü ne ge çe bil mek i çin ih das e di len par mak bo ya ma i þi ak lý mý za ge lin ce, ta ri hî bir ha di se nin ya þa yan þa hi di o la rak bun la rý ya za lým is te dik Ni ha yet, par mak bo ya sýz bir se çim... Seçimlerde mükerrer oy larýn önüne geçmek için kesin çözüm olarak düþünülen parmak boyama iþi tatbikata konulmuþtu. Ve o zamandan beri de, millete sýkýntý da verse, kullanýla gelmiþti.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Yeniden baþlayabilmek Ýçim ey içim bu yolculuk nereye? Yine bir þehrin ölümünü baþlatýr gibisin. * Bu kek rem si va kit, ma zi ye dö nük ha tý ra la rý son çýr pý ný þýy la ku cak lar ken Ha zi ran a yý ye ni bir dö ne min baþ lan gý cý ný ha ber ve ri - yor: E ve dö nüþ za ma ný. So nun da gel di çat tý iþ te. Öm rü nün en u zun yýl la rýy mýþ gi bi zan net ti ðin bir mev sim so na er di. Þim di, pen ce re le rin den þeh ri sey ret ti ðin, bah çe sin de ki çý nar a ða cý nýn sa na naz lan ma dan yâ ren lik et ti ði, bu kü çük, mü te va zý öð ren ci e vi ni öz le ye cek sin. Bel ki bir ü ni ver si te nin ha tý rý sa yý lýr bir fa kül te - sin den me zun ol muþ sun. Bel ki bir hiz met e vin de salt nur la rý öð ren mek a - dý na ba ba o ca ðýn dan ay rý düþ müþ sün bir kaç se ne. Bel ki bir dö nem ça lýþ ma ha ya tý nýn ge ti ri siy le u - zak þehir le ri mes ken tut muþ sun dur ken di ne. Ne ler ya þa dýn ne ler Ön ce göz ya þý, ay rý lý ðýn tat týr dý ðý. A lýþ ma dev re si nin ar dýn dan ken di so - rum lu luk la rý nýn bi lin ciy le a yak ta du ra bil me, ha - ya ta a zim le, he ves le, þevk le tu tun ma ça ba sý. A ka - bin de gök yü zün de ge zi yor muþ ça sý na ya þa dý ðýn öz gür lük ve on dan ya yý lan tat lý sar hoþ luk. Ve ha - ya týn bir ma sal dan i ba ret ol ma dý ðý ný a cý tat lý tec - rü be ler i le öð ren me. Bu de ne yim le rin ka zan dýr dý - ðý güç sa ye sin de a çý ða çý kan duy gu; öz gü ven. Tam bir ye tiþ kin bi rey ol dum, dü þün ce siy le o - muz la rýn dik, i le ri ye ba kar ken u mut la, ye ni bir fa - sýl baþ lý yor hayatýn da. Ba vul la ra dol dur du ðun eþ ya la rý ný ve yü re ði nin en müs tes na kö þe si ne sak la dý ðýn a ný la rý ný to par la - yýp a i le nin ya ný na dö ner sin. O lâh za da nük se der tu haf bir has ta lýk: E ve dö nüþ sen dro mu. Ne a i len se ni ta nýr, ne de sen on la rý ta nýr sýn! Za man u sul ca ye tiþ tir miþ tir se ni, de ðiþ miþ sin - dir. Ken di ne a it dü þün ce le rin, ol ma sý ný is te di ðin fi kir le rin ve ýs rar la di ret ti ðin ta lep le rin var dýr. Gün lük o lay la ra hat ta si ya se te ba kýþ a çýn da bi le de rin u çu rum lar mey da na gel miþ tir. Ha ber siz ce. A i le, kü çük ký zý nýn/oð lu nun a de ta bi rer ya - ban cý ya dö nüþ tü ðü nü e sef le fark e der. Bir bi ri ne a yak uy dur mak zor la þýr, ip ler ge ril dik çe ge ri lir; ken di ha ya tý ný ya þa ma ya ça lý þan her bir bi re yin is tek le ri bir bi riy le ça tý þýr. Ço cu ðu nun i kin ci bir er gen lik dev re sin de ya þa dý ðý ný dü þü nen an ne-ba ban þaþ kýn dýr. Sen da ha bir þaþ kýn. On lar ko ru ma cý lýk iç gü dü süy le se ni kol la yýp gö zet me ye, yön len dir me ye de vam e de dur sun, i - çin de ki ha fa kan lar, ka sa vet ler yu ma ðý ný bir gün bý ra ký ve rir sin bir in fi al a nýn da. Oy sa u nut tu ðun bir þey var. Baþ lan gýç lar gü zel - dir; u mu du ve ye ni li ði ta þýr zi hin le re, yü rek le re Baþ ka la þan za man la bir lik te ye ni den ta ný ma lý - sýn a i le ni; san ki ilk de fa kar þý la þý yor muþ ça sý na *Ca hit Za ri foð lu Dün ya 'nýn Kül tü rü ikin ci kez Be yoð lu nda BE YOÐ LU Be le di ye si nce dün baþ la yan ve 24 Ha zi ran a ka dar sü re cek 2. Kül tür le ra ra sý Sa nat Di ya log la rý bu yýl da dün ya nýn kül tü rü nü ve sa na tý ný Ýs tan bul lu lar la bu luþ tur du. 4 ký t'a, 17 ül ke ve 33 þe hir den ge len top - lam 62 faaliyet 10 gün bo yun ca Be yoð lu ndan ses le ne - cek. 24 Ha zi ran 2011 ta ri hi ne ka dar de vam e de cek 2.Kül tür le ra ra sý Sa nat Di ya log la rý na bu yýl 4 ký t'a dan 17 ül ke ve 33 þe hir ka tý la cak. Dün ya nýn kül tü rü nü ve sa na tý ný Be yoð lu na ta þý ya cak KSD de top lam 62 faaliyet, Ga la ta Ku le si Mey da ný ve Be yoð lu Be le di ye si Genç lik Mer ke zi a na me kân ol mak ü ze re Be yoð lu nun fark lý nok ta la rý na ya yý la cak. Böy le ce, A me ri ka dan Fran sa ya, Ko re den Gür cis tan a ka dar fark lý kül tür ler ve bu kül tür le rin ü ret ti ði fark lý sa nat lar Be yoð lu nda ya þa ya cak. Kül tür Sa nat Ser vi si BÝR KÝ TAP Tan zi fat-ý Ýs tan bul ÝS TAN BUL Kül tür Ta rih çi si ve Sul tan bey li Be le di - ye si Kül tür Mü dü rü Meh met Ma zak ve Kül tür Der gi si Ya yýn Yö - net me ni Fa tih Gül dal ýn ka le me al dý ðý, Os man lý top lu mu ve Ýs tan - bul un geç miþ te Av ru pa ya ör nek ol muþ bir ko nu da - ki zen gin li ði ni gü - nü mü ze ak ta ran Os man lý dan Gü - nü mü ze Te miz lik Ta ri hi Tan zi fat-ý Ýs tan bul e se ri Ye - di te pe Ya yý ne - vi nden çýk tý. En havalý fotoðraf kareleri seçildi TÜRKÝYE FOTOÐRAF SANATI FEDERASYONU DANIÞMANLIÐINDA, ÝGDAÞ TARAFINDAN DÜZENLENEN ''EN HAVALI KARELER'' FOTOÐRAF YARIÞMASINDA ÖDÜLLER SAHÝPLERÝNÝ BULDU. Sergide, 1848 fotoðraf arasýndan seçilen, Ýstanbul'u en güzel yansýtan 42 fotoðraf izlenime sunuldu. Minik ellerden büyük tablolar DÝ YAR BA KIR Ö zel Ba had din Bey Ýl - köð re tim O ku lu öð ren ci le ri, yýl bo yun - ca yap mýþ ol duk la rý ge le nek sel el sa nat - la rý ça lýþ ma la rý ný ser gi i le va tan daþ la rýn be ðe ni si ne sun du. Ba bil A lýþ Ve riþ Mer ke zi nde ki ser gi ye Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Zül fi To man, Mü dür Yar - dým cý sý Fa ruk Ay dýn, RTÜK Di yar ba - kýr Böl ge Mü dü rü Er han Es me ray, Ne - hir E ði tim Ku rum la rý Ge nel Mü dü rü B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Kâðýt külah. - Yanardaðlar faal olmadýklarý zaman aðýzlarýndan çýkan gaz ve buhar. 2. Tekerlekli karayolu vasýtasý. - Taht, oturmalýk. 3. Salyangoz kabuðuna verilen bir isim. - Ummaktan emir. 4. Divit hokka ikilisi. - Akdenize dökülen bir akarsuyumuz. - Arapçada su. 5. Elçilik binasý. - Bazý hayvanlarýn ayaklarýna çakýlan demir. 6. Arapçada benlik. - Karadeniz yelkenlisi. 7. Turfanda sebze yerleþtirmek için oluþturulan kapalý alan. - Kan pýhtýsý. 8. Yad, yabancý. - Sükûn etmiþ olan, dingin. - Yurdumuzun plaka iþareti. 9. Gemilerin yük ve yolcu aldýklarý yer. - Masal daðý. - Küçük maðara. 10. Taþ kömürü gazýndan elde edilen, BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI az kokulu, renksiz, doymamýþ bir bileþik olduðundan 1 MÜ C E D D Ý T K Ý M 2 Ü L E M A S A H A B E katýlma tepkimelerine giren 3 bir gaz. - Bir yýrtýcý hayvan. C E M A L F R T R T 4 E Þ A R Ý E H M E YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Çamur þeklinde akan lav. - Yayvan sepet. 2. Canlýlarda doðum yoluyla çoðalma. - Münevver, seçkin. 3. Lâle yetiþtirilen bahçe. - Bir soru eki. 4. Ýþi doðum yaptýrmak olan bayan. - Reel, hakikat L L A Ý S T E Ý N M A Yýl maz De mir, çok sa yý da ku rum a mi ri, öð ren ci ler ve ve li ler ka týl dý. Ser gi yi ge zen Di yar ba kýr Ýl Mil lî E ði - tim Mü dü rü Zül fü To man, öð ren ci le ri ve öð ret men le ri teb rik et ti. O kul Mü - dü rü Â dem Er gin de öð ren ci le rin ve öð ret men le rin bü yük gay ret gös te re rek, 4 ay lýk bir ça lýþ ma - nýn ü rü nü o lan e ser le ri ha zýr la - yýp ser gi le mek ten duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. Ö zel Ba had din Bey Ýl köð re tim O ku - lu Gör sel Sa nat lar Öð ret me ni Fe rit Öz de mir i se ço cuk la rýn çok i yi ça lýþ týk la rý ný ve bu ba þa - rý yý ge le cek se ne tek rar la mak i - çin de ay ný gay re ti gös te re cek - le ri ni be lir te rek, ser gi ye va tan - daþ la rýn yo ðun il gi gös ter me si - nin ken di le ri ni ay rý ca çok se - vin dir di ði ni i fa de et ti. Mi nik el le rin ha - zýr la dý ðý ser gi nin bir haf ta bo yun ca a çýk o la ca ðý ve va tan daþ la rýn be ðe ni si ne su - nu la ca ðý be lir til di. Di yar ba kýr / ci han N N N Ý H A Y E T Ý U H M C A N N R Ý M R A U A N K F M A L B R Ý Z R G A Ý L E A A M E L E O S E Ç Z B A T A Ý H A M Ý Mustakil, hür. - Farsçada gibi, benzer mânâsýnda kelime sonunda kullanýlan bir ek. 6. Uydurukçada fýrsat, imkân. 7. Nane yetiþtirilen bahçe. 8. Koyun sesi. - Trabzonspor'un kýsasý. - Yavru vermiþ hayvan. 9. Osmanlý Türkçe'sinde dört. - Takýmýn kýsasý. - Bir nota. 10. Endonezya'da kullanýlan yaygýn tahýl ölçüsü. - Resul-ü Ekrem Efendimiz'i (asm) övmek için yazýlan þiir. 11. Halk arasýnda okula devam etmek. - Baþ çoban. 12. Toplumun bir çok kesiminin sorunlarýna çözümler üreten Bediüzzaman Said Nursî Klâsiði. - Hollanda'nýn plâka iþareti. ÝGDAÞ'IN düzenlediði En Havalý Kareler fotoðraf yarýþmasýnýn ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu danýþmanlýðýnda düzenlenen ve 25. kuruluþ yýl dönümünü kutlayan ÝGDAÞ ýn abonesi olan bütün profesyonel ve amatör fotoðrafçýlarýn katýldýðý yarýþmanýn ödül töreni, Taksim Metro Ýstasyonu sergi salonunda yapýldý. Sergi salonunda, bin 848 fotoðraf arasýndan seçilen, Ýstanbul u en güzel yansýtan 42 fotoðraf izlenime sunuldu. Törende, ÝGDAÞ ýn ve hizmetlerinin anlatýldýðý sinevizyon gösterisinin ardýndan konuþan ÝGDAÞ Genel Müdürü Bilal Aslan, yarýþmaya doðalgaz kullanan PEN DÝK Ab dul lah A car Ýl köð re - tim O ku lu O ÇEM sý ný fý öð ren ci - le ri, o tis tik en gel li ço cuk lar da gö - rü len ha re ket bo zuk luk la rý na rað men se ma zen el bi se le ri ni gi yi - yor ve ney eþ li ðin de bir lik te se - ma zen gös te ri le ri ya pa bi li yor. Ký - sa sü re de se ma gös te ri si ni öð re - nen ve çok se ven öð ren ci ler, e ði - ti min her en ge li a þa bi le ce ði ni bir kez da ha göz ler ö nü ne ser di. I SO 9001 Ka li te bel ge li ve Sað lýk Ba - kan lý ðý i le Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ve ri len Be yaz Bay rak ö dül lü Pen dik Ab dul lah A car Ýl - köð re tim O ku lu, bün ye le rin de a - çý lan tam do na ným lý O ÇEM (O - tis tik Ço cuk lar E ði tim Mer ke zi) sý ný fýy la il köð re tim o kul la rý na ör - nek o lu yor. O kul mü dü rü ve yö - ne ti mi nin öz ve ri li gay ret le riy le a - çý lan O ÇEM sý ný fý, i ki yýl ev vel hiç bir ku rum ve þa hýs tan des tek a lýn ma dan o luþ tu rul du. ÝGDAÞ abonelerinin katýldýðýný ve ÝG- DAÞ ýn kuruluþ amacý olan, Ýstanbul un havasýný temizlemek konusunda elde e- dilen baþarýnýn fotoðraflarla belgelendiðini belirtti. Aslan, Ýstanbul, havasý ve nüfusu itibarýyla benzer ölçekteki dünyanýn diðer büyük kentlerinden, örneðin Londra, Paris ve New York tan daha temiz. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, yapýlan ölçümlere göre, dünyanýn havasý en temiz 3 büyük kentinden birisi Ýstanbul. Ayrýca dünyanýn en saygýn gazetelerinden Financial Times in yaptýðý bir a- raþtýrmaya göre, Ýstanbul, dünyanýn en yaþanýlýr kentidir. Bu sonuçlar 1990 lý yýllarý hatýrlarsak Ýstanbul un yaþadýðý deðiþimin ne kadar büyük olduðunu daha net biçimde görmemizi saðlýyor diye konuþtu. ÝGDAÞ ýn, 25 yýl önce, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ölümcül boyutlara ulaþan hava kirliliðini ortadan kaldýrmak için kurulduðunu belirten Aslan, yarýþmaya katýlan Ýstanbullulara teþekkür etti. Yarýþmada birinciliði kazanan Seçkin Uçan ödülünü ÝGDAÞ Genel Müdürü Aslan dan alýrken, ikincilik ödülü Berkan Süren e, üçüncülük ödülü de Onur Çoban a verildi. ÝGDAÞ özel ödülünü Emine Tekiner, mansiyon ödüllerini ise Tufan Kartal, Zülfü Aydýn ve Fatih Sultan Mehmet Þadoðlu aldý. Ýstanbul / aa O tis tik ço cuk lar da gö rü len ha re ket bo zuk luk la rý na rað men, onlar se ma zen el bi se le ri eþ li ðin de beðenilen gös te rilerini sundular. Otistik semazenler büyüledi Ýlk O tis tik Se ma zen Gru bu Ab dul lah A car da ÖZELLÝKLE o tis tik en gel li ço cuk lar da gö rü len ha re ket bo - zuk luk la rý na rað men se ma zen el bi se le ri eþ li ðin de se ma - zen gös te ri le ri ya pa bi len o tis tik öð ren ci ler, e ði ti min her en ge li a þa bi le ce ði ni bir kez da ha göz ler ö nü ne ser di. O ku - lun O ÇEM sý ný fý so rum lu su Mü dür Yar dým cý sý Sü ley man Tu tak, dün ya nýn hiç bir ye rin de o tizm da lýn da bir se ma zen gru bu nun ol ma dý ðý ný söy le ye rek Ço cuk la rý mý zýn ba þa rý sý ör nek a lýn sýn de di. O ku lun tam do na ným lý O ÇEM sý ný fýn - da ki e ði tim den ol duk ça mem nun ol duk la rý ný be lir ten o tis - tik öð ren ci ve li le ri, ço cuk la rý nýn gös ter miþ ol du ðu ge liþ - me den do la yý o kul so rum lu la rý ve e ðit men le re þük ran borç lu ol duk la rý ný be lir ti yor. Ýs tan bul / Re cep Boz dað Sanat festivalinde miniklerin halk oyunlarý büyük ilgi gördü ÞANLIURFA'NIN Birecik ilçesinde 11 Temmuz Ýlköðretim Okulu tarafýndan düzenlenen 1. Sanat Festivali kutlamalarýna yaklaþýk 3 bin 500 kiþi katýldý. Festivalde Birecikli þairlerin þiir okumalarý, folklor gösterileri, Aþuk ile Maþuk, sýra geceleri, anasýnýfý öðrencilerinin gösterileri, yetenek yarýþmalarý büyük ilgi gördü. Sanat festivaline Birecikli eðitimci-þair Dr. Avukat Hacý Verdi Kankýlýç, eðitimci-þair Ýbrahim Halil Erdeniz, þair Perize Ayalp Akçakanat ve eðitimci-þair Ýbrahim Halil Tüfekçi katýldý. Birecikli þairlerin okuduklarý þiirler ayakta alkýþlandý. Dr. Avukat Hacý Verdi Kankýlýç yaptýðý konuþmada, Böyle bir kalabalýk içinde bulunmak beni çok heyecanlandýrdý. Sizlerle beraber olmak çok güzel bir duygu, Birecikli hemþerilerime çok teþekkür ederim. dedi. Perize Ayalp Akçakanat ise çok mutlu olduðunu ve sanat festivalinde bulunmanýn ayrý bir duygu olduðunu belirtti. Festival, okul müdürü Mustafa Demir in konuþmasý ile son buldu. Þanlýurfa / cihan

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ DÖVÝZ 14 HAZÝRAN 2011 EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ Cinsi 1ÝSVÝÇREFRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1KANADADOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1NORVEÇKRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100JAPONYENÝ DÖVÝZ EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DO LAR DÜN 1,5750 ÖN CE KÝ GÜN 1,5770 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,2630 ÖN CE KÝ GÜN 2,2810 DÜN 77,50 ÖN CE KÝ GÜN 77,75 DÜN 521,00 ÖN CE KÝ GÜN 522,60 Renault Mais Ýletiþim Müdürü Canpolat oldu RE NA ULT E ði tim Mer ke zin de yö ne ti ci lik gö - re vi ne ge ti ri len A til la Ak çen den bo þa lan Re na - ult Ma is Ý le ti þim Mü dür lü ðü gö re vi ne U mut Can po lat a tan dý. Re na ult Ma is ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, iþ ha ya tý na 1997 yý lýn da Ford O to mo tiv Sa na yii AÞ de Ü rün Ge liþ tir me bö lü - mün de baþ la yan Can po lat, Ti ca ri A raç lar Mar ka Mü dü rü ve Pa zar la ma Mü dür Yar dým cý lý ðý gö - rev le ri nin ar dýn dan, Ku rum sal Ý le ti þim Mü dü rü o la rak gö rev ya pý yor du. Ýs tan bul / Ye ni As ya Nüfuslarýn yaþlanmasý giderleri arttýracak ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), ülke nüfuslarýnýn yaþlandýðý uyarýsý yaptý. Yaþlý nüfusu artan Türkiye de, emekliye millî gelirinden yüzde 4 daha fazla pay ayýracak. IMF nin yaptýðý bir araþtýrmaya göre 2030 a kadar yaþlý nüfustaki artýþ oranlarý ülkelerin gayri safi millî hâsýlalarýndan yüzde 1 kadar ek kaynak gerektirecek. Nüfus artýþý hýzla yavaþlayan Türkiye ise millî gelirinden yüzde 4 pay ayýracak. IMF ye göre hem yerel hem küresel ölçekte ek reformlarýn yapýlmasý kaçýnýlmaz. Geliþmiþ ülkelerde yaþlý nüfusun oraný geliþmekte olan ülkelere göre daha fazla. Ancak 2030 yýlýnda geliþmekte olan ülkelerin de yaþlanacaðýný öngören IMF uzmanlarý, hem geliþmiþ hem de geliþmekte olan ülkelerde gayri safi millî hasýlalarýn (GSYÝH) ortalama yüzde 1 i düzeyinde ek pay ayýrma zorunluluðu hesapladý. 20 yýl sonra Türkiye de emeklilere yapýlmasý gereken ödemeler GSYÝH nýn yüzde 4 üne karþýlýk gelen bir miktara ulaþacak. Washington / aa IMF baþ kan lý ðý i çin i ki a day ya rý þa cak U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Ýc ra Di - rek tör le ri Ku ru lu, IMF baþ kan lý ðý i çin a day la rý be lir le di. IMF Ýc ra Di rek tör le ri Ku ru lu, Fran sa Ma li ye Ba ka ný Chris ti ne La gar de ve Mek si ka Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný A gus tin Cars tens ýn IMF baþ kan lý ðý a day lýk baþ vu ru la rý ný o nay la dý. Ýc ra Di rek tör le ri Ku ru lu ndan ya pý lan a çýk la - ma da, Ýc ra Di rek tör le ri Ku ru lu Was hing - ton da a day lar la bi ra ra ya ge le cek, da ha son ra a - day la rýn du ru mu nu gö rüþ mek i çin top la na cak ve se çi mi ni ya pa cak de nil di. AB ve ba zý kü çük ül ke le rin des te ði ni a lan La gar de IMF baþ kan lýk ya rý þýn da i pi gö ðüs le ye cek gi bi gi bi gö rü nür - ken, Cars tens i se La tin A me ri ka ül ke le ri nin des te ði ne sa hip bu lu nu yor. Was hing ton / a a Çin de enf las yon 34 a yýn zir ve sin de ÇÝN DE enf las yo nun Ma yýs ta yüz de 5.5 i le 34 a yýn en yük sek se vi ye sin de a çýk lan dý. Enf las yon ve ri si, ül ke de e ko no mik bü yü me nin ya vaþ la dý ðý yö nün de ge len i þa ret le re rað men bu ay pa ra po - li ti ka sýn da sý ký laþ týr ma ya gi dil me si bek len ti si ni güç len dir di. E ko no mist le rin yüz de 5.4 se vi sin de a çýk lan ma sý ný bek le dik le ri enf las yon Ni san da yüz de 5.3 ol muþ tu. Çin de dgün a çýk la nan bir di ðer ve ri de Ma yýs ta ge çen yý la gö re yüz de 13.3 ar tan sa na yi ü re ti mi ol du. Ka sým dan bu ya na en dü þük hýz la ar tan sa na yi ü re ti mi, yüz de 13.2 o - lan bek len ti le re ya kýn se vi ye de ger çek leþ ti. Ýn þa at sek tö rün de is tih dam art tý ÝN ÞA AT sek tö rün de is tih dam, yý lýn ilk çey re - ðin de ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 7,2 art tý. TÜ ÝK'in açýkladýðý, Üç Ay lýk Ýn þa at Sek tö rü Ýs tih dam En dek si 2011 yý lý bi rin ci dö - ne min de, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 7,2 ar týþ gös ter di. Bi na Ýn þa a tý Sek tö rü Ýs - tih dam En dek si yüz de 8,2 ar ta rak 69,3 ten 75 e, Bi na Dý þý Ýn þa at Sek tö rü Ýs tih dam En dek si de yüz de 5,8 ar týþ la 104,6 ya çýk tý. Üç Ay lýk Ýn þa at Sek tö rün de Brüt Üc ret-ma aþ En dek si 2011 yý lý bi rin ci dö ne min de bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne - mi ne gö re yüz de 16,8 yük sel di. An ka ra / a a TAZÝYE Kýymetli arkadaþýmýz Doç. Dr. Mehmet Þahin'in babasý Ýbrahim Þahin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý ABD, Yu na nis tan dan kö tü du rum da ABD'NÝN MALÎ AÇIDAN YUNANÝSTAN'DAN BÝLE DAHA KÖTÜ DURUMDA OLDUÐUNU SAVUNAN DÜNYANIN EN BÜYÜK TAHVÝL FONUNU YÖNETEN PIMCO'NUN CEO'SU GROSS, ABD'NÝN YÜKÜNÜN 100 TRÝLYON DOLARI BULACAÐINI SÖYLEDÝ. DÜN YA NIN en bü yük tah vil fo nu nu yö ne ten PIM CO nun CE O su Bill Gross, ABD nin ma li a çý dan Yu na - nis tan dan bi le da ha kö tü du rum da ol du ðu nu sa vun du. CNBC ye ko nu - þan Gross, ABD nin ka mu borç la rý - na, sað lýk ve sos yal gü ven li ðe sað la - dý ðý ga ran ti le ri ve kriz den çýk mak i - çin uy gu la dý ðý prog ram la rý ek le yin ce or ta ya 100 tril yon do lar lýk bir meb - la nýn çýk tý ðý ný söy le di. Gros, bu so - ru nun bir an ön ce çö zül me si ge rek - ti ði ni be lirt ti. Ö te yan dan Rich mond Fed Baþ ka ný Jef frey Lac ker, ABD de a çýk la nan za yýf ve ri ler ne de niy le bü - yü me bek len ti le ri ni dü þü re bi le ce ði ni söy le di. Vir gi ni a da bir ko nuþ ma ya - pan Lac ker, son dö nem de ki ve ri le - rin ha yal ký rýk lý ðý oluþturduðunu, bü - yü me nin bir sü re da ha tren din al týn - da sey re de bi le ce ði ni be lirt ti. Lac ker, ü çün cü bir ni ce lik sel gev þe me prog - ra mý nýn e ko no mi de ki can sýz lý ða çö - züm ol ma ya ca ðý ný i fa de et ti. Yu na nis tan a dün ya nýn en dü þük no tu KRE DÝ de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s Yu na nis tan ýn no tu nu üç ka de me a þa ðý çe ke rek B den CCC ye in dir di. Bu se vi ye, S&P de re ce len dir di ði ül ke ler a ra sýn da en dü þük se vi ye ve ya tý rým ya - pý la bi lir se vi ye i le junk ka te go ri si ni a yý ran e þi ðin se kiz ka de me al - týn da. Yu na nis tan ýn no tu Pa kis tan, Ja ma i ka, Ar jan tin, Ek va dor, Gre na da gi bi ül ke le rin de al tý na ge ri le - miþ ol du. Yu na nis tan ýn not gö rü nü mü nü de ne ga tif o - la rak a çýk la ya rak 12 i le 18 ay i çin de ye - ni den not in di ri - mi ne gi di le bi le ce - ði nin i þa re ti ni ve ren S&P, bu ül ke nin borç la rý nýn ye ni - den ya pý lan dý rýl - ma sý gi ri þi mi ni, te mer rüt o la rak ka bul e de ce ði ni de du yur du. Bu Buð day ü re ti ci si nin kork tu ðu ba þý na gel di ÇU KU RO VA yö re sin de buð day ü re ti ci si re kol te ar tý þý ve 65 ku ru þa ka dar yük se len ser best pi ya sa fi ya tý na se vi nir ken, son gün ler de et ki li o lan sa ða nak ya ðý þýn ha sa dý de vam e den tar - la lar da ü rü nün ka li te si ni dü þür dü ðü ve çift çi nin ki lo da yüz de 20 o ra nýn da za rar e de ce ði bil di ril di. A da na nýn Cey han il çe si Zi ra at O da sý Baþ ka ný Ya vuz Tez can, o lum suz ha va þart la rý nýn ü re ti ci yi kor kut tu ðu nu be lir te rek þun la rý söy le di: Çu ku ro - va da ço ðu yer de ha sat iþ lem le ri ta mam lan dý. An cak Cey han O va sý nda 350 bin de kar dan 150 bi ni hâ lâ ha sat e di le me di. Son gün ler de ve ö zel lik le haf ta so nu a ra lýk lar la de vam e den sa ða nak ya ðýþ tar la lar da ki buð da yýn ka li te si ni boz du. Bu sü - Van'da ya tý rým i çin sý ra ya gir diler TÜR KÝ YE NÝN fark lý böl ge le rin de fa a li yet gös te ren 113 fir ma, Van Or ga ni ze Sa na yi Böl ge sin de (OSB) ya tý rým yap mak i çin sý ra ya gir di. OSB Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Si nan Ha kan, 12 yýl lýk OSB nin, son yýl lar da ar tan ya tý rým lar la, Van a ü - re ti ci bir kim lik ka zan dýr dý ðý ný söy le di. Van ýn ar - týk sa de ce tü ke ten de ðil, ü re ten ve mal ih raç e den bir il ol ma ya baþ la dý ðý ný i fa de e den Ha kan, þöy le ko nuþ tu: Þu an gel di ði miz nok ta, OSB nin ilk ku - ru lu þun da, bir çok in sa na rü ya gi bi ge li yor du. Kim se Van da fab ri ka la rýn ku ru la ca ðý na ve sa na yi - leþ me nin o la ca ðý na i nan mý yor du. Þu an bi rin ci ve i kin ci e ta býn ü ze ri ne, yüz de 70 o ra nýn da ü re tim ya pan, yak la þýk 80 fab ri ka bu lu nu yor. Ar sa tah si si ko nu sun da ar tan ta lep ler ü ze ri ne 51 par sel lik 44 hek tar lýk ar sa nýn alt ya pý ça lýþ ma sý na baþ la dýk. Bu - nun 5 par se li nin tah si si ni yap týk. Ge ri ye ka lan 46 par sel i çin Tür ki ye nin fark lý böl ge le rin den 133 fir ma ar sa tah si si i çin sý ra ya gir miþ du rum da. Bu tek lif le ri kar þý la mak ta zor la nýn ca Va li li ðin des te - ðiy le 60 hek tar lýk bir me ra a ra zi si nin, ön ce ha zi - ne ye da ha son ra OSB ye dev ri ger çek leþ ti. En ya - kýn za man da bu a ra zi nin de alt ya pý sý ný ta mam la - ya rak ya tý rým cý la ra tah sis e de ce ðiz. Van / a a reç te ki ya ðýþ lar buð day da ki bir pro te in o lan glu te ni de o lum - suz et ki ler. Buð da yýn ka li te si nin bo zul ma sý da fi ya týn ki lo da yüz de 20 o ra nýn da düþ me si de mek tir. Hâ lâ 150 bin de kar a la - nýn bi çil me di ði dik ka te a lý nýr sa, ü re ti ci nin kay bý 1 mil yon li ra ya u laþ mýþ de mek tir. Bu ki lo da ü re tim ma li ye ti 50 ku ruþ o lan buð da yýn sa tý þýn da cid dî bir ra kam de mek tir. Ya ðýþ ay ný za - man da top ra ðý a ðýr laþ týr ma sý dolayýsýyla bi çer dö ver tar la ya gi - re me ye ce ði i çin ka lan yer ler de ki ha sa dý da ge cik ti re cek. Ya ni çift çi nin kork tu ðu ba þý na gel di. Ü re ti ci nin þim di tek der di ha - sa dýn bir an ön ce ta mam lan ma sý ve ya ðýþ la ra bað lý o la rak da - ha faz la za rar et me me le ri. A da na / a a Mey ve ler de kurt teh li ke si MEY VE a ðaç la rýn da kul la ný lan i lâç la rýn bu yýl mev sim nor mal le - ri nin ü ze rin de gö rü len ya ðýþ la rýn et ki siy le top ra ða ka rýþ ma sý so - nu cu fay da gös ter me di ði bil di ril di. Es ki þe hir Os man ga zi Ü ni - ver si te si (E SO GÜ) Zi ra at Fa kül te si es ki De ka ný Prof. Dr. En gin Ký na cý, bit ki le rin ü rün ver me dö ne min de gü neþ gör me di ði ni, bu du rum da bit ki le re za rar ve ren has ta lýk la rýn ve za rar lý bö cek - le rin da ha çok ü re yip ak tif ha le gel di ði ni kay det ti. Prof. Dr. Ký - na cý, þun la rý bil dir di: A tý lan i lâç lar bit ki ü ze rin de dur ma dý, yý - ka nýp top ra ða ka rýþ tý. Ve rim ne ka dar dü þer bil mi yo rum, a ma ka li te si nin dü þe ce ði ko nu sun da kuþ ku yok. Za ten mey ve ler de bö cek len me ve kurt lan ma çok faz la gö rü lü yor. Bu yaz mey ve de re kol te bel li öl çü ler de o la bi lir, an cak kurt lan ma bö cek len me ve has ta lan ma gi bi o lay la ra çok sýk rast la ya ca ðýz. Es ki þe hir / a a du rum da Yu na nis tan ýn kre di no tu Pa kis tan ve Ek va dor gi bi ül ke ler - den da ha dü þük se vi ye de. Ek va dor 2009 yý lýn da gir di ði te mer rüt do - la yý sýy la u lus la r a ra sý pa ra pi ya sa la rý na gi re mi yor. Bu ge liþ me, bir yýl ön ce ka bul e di len Av ru pa Bir li ði/u lu sal Pa ra Fo nu kur tar ma pla ný u ya rýn ca ve ri len fi nans ma nýn ke sil me me si i çin, hal kýn kar þý çýk ma sý - na rað men ye ni ke mer sýk ma pa ke ti ni par la men to dan ge çir me ye ça ba la yan Sos ya list Par ti hü kü me ti i çin ye ni bir dar be ol du. S&P, Av ru pa lý po li ti ka ya pý cý la rýn gi de rek Yu na nis tan ýn borç la rý na ye - ni bir ya pý lan dýr ma ge tir me ye yak laþ týk la rý na ve bu nun tah vil ta - ka sý ve ya tah vil it fa ta rih le ri nin u za týl ma sý gi bi yol lar la ya pýl ma sý - nýn dü þü nül dü ðü ne dik kat çe ke rek, þöy le de di: Gö rü þü mü ze gö - re böy le dü zen le me ler, ye ni den fi nan se e di len borç lar dan da ha a ðýr þart lar da o la cak týr ki bu da, S&P nin kri ter le ri ne gö re, bi zim gö zü müz de fi i lî bir te mer rüt de mek tir. S&P, bu du rum da Yu na - nis tan ýn no tu nun ter cih li te mer rüt (se lec ti ve de fa ult - SD) o la - rak be lir le ne ce ði ni ve ül ke nin borç a raç la rý nýn no tu nun da D ye dü þü rü le ce ði ni söy le di. Yu na nis tan ýn S&P nin a çýk la ma sý na tep ki si i se, bu ku ru lu þun, ül ke nin E u ro Böl ge si nde kal mak ve ka mu ma li - ye si ni dü zelt mek i çin gös ter di ði ça ba la rý gör mez den gel di ði ni söy le - mek ol du. A ti na - New York / aa Ver gi de ne ti min de bir leþ me ra hat sýz lý ðý MERKEZI de ne tim bi rim le ri, ver gi de net men le ri - nin de i çin de yer al dý ðý 4 lü ya pý lan ma ya kar þý çý ký - yor. Ma li ye Ba kan lý ðý nda se çim ön ce si baþ la yan ve ye ni dö nem de ha ya ta ge çi ril me si plan la nan ver gi de ne tim bi rim le ri nin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ça - lýþ ma la rýn da, ver gi de ne tim e le man la rý nýn Ver gi De ne tim Ku ru lu a dý al týn da ör güt len me si plan la - ný yor. Ku ru lun, ha len Ma li ye Ba ka ný na bað lý Tef tiþ Ku ru lu ve He sap Uz man la rý Ku ru lu i le Ge lir Ý da re - si Baþ kan lý ðý bün ye sin de ki Ge lir ler Kon tro lör le ri Baþ kan lý ðý ve ver gi de net men le ri ni bir ça tý al týn da top la ma sý dü þü nü lü yor. Ýlk al ter na tif te, mer kez de, he sap uz man la rý, ma li ye mü fet tiþ le ri ve ge lir ler kon tro lör le ri bir le þi yor. Bu 3 bi rim ver gi mü fet ti þi a dý ný a la rak, mer ke zi de ne tim bi ri mi ni o luþ tu ru - yor. Ku ru lun taþ ra a ya ðý ný i se ver gi de net men le ri mey da na ge ti ri yor. Ý kin ci al ter na tif te i se he sap uz - man la rý, ma li ye mü fet tiþ le ri, ge lir ler kon tro lör le ri ve ver gi de net men le ri 4 lü bir leþ me ye gi di yor. Ça - lýþ ma lar da, Ver gi De ne tim Ku ru lu nun Ma li ye Ba - kan lý ðý mý, yok sa Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý bün ye sin - de mi ka la ca ðý ko nu su da he nüz net leþ me di. Maliye Tef tiþ ve He sap Uz man la rý Ku ru lu i le Gelir Kon tro lör le ri, tek ça tý lý bir ya pý lan ma ya gi dil me si ha lin de ver gi de net men le riy le bir bir leþ me ol ma - ma sý ný is ti yor. Mer ke zi de ne tim bi rim le ri, 4 lü bir - leþ me nin, þu an ki hiz met ler de cid di sý kýn tý la ra ne - den o la ca ðý ný i le ri sü rü yor. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz A. Kerim Kaya ile Selahattin Kaya'nýn amca oðullarý Yahya Kaya'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Kardeþlerimizden Mehmet Canoðlu, Yusuf Canoðlu ve Ahmet Canoðlu'nun kardeþi ve Ýbrahim Canoðlu, Selahaddin Canoðlu ve Ali Canoðlu'nun halasý, Asiye Ayyýldýz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Trabzon Yeni Asya Okuyucularý

12 12 ÝLAN Y ELEMAN Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SATILIK ARSA Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden Toki karþýsýndan caddeye cepheli 650m 'e yarý peþin yarý vadeli hementapulu arsa Arnavutköy 'de Sahibinden elektriði, suyu mevcut yola cepheli Toki arazisi karþýsý 500m 'e yarý peþin yarýsý vadeli hemen tapulu arsa Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA Kamyonet BMC çift kapýlý tek kabin 3000'lik hürtürlü kamyon alýnýrsatýlýr. Merkez: MaltepeÞube: BaðcýlarÞube: GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýhsan Canlý 01 JL 894 Plakalý aracýn K2 taþýt kartý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Çam Manifatura Tic. A.Þ/Adana Tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. Bulanlarýn numaraya ulaþtýrmalarý rica olunur. Tarýk Zencidi Gaziosmanpaþa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulundan aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Sümeyya Coþkun Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E sas No: 2011/579, 573, 574, 577, 576, 575, 552, 553, 554, 555, 580, 546, 547 E sas Da va cý KAN DI RA GI DA ÝH TÝ SAS OR GA NÝ ZE SA NA YÝ BÖL GE SÝ ve ki li Av. Ok tay KÖ SE ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da, a þa ðý da par sel nu ma ra sý ve m 2 'si ya zý lý, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len ta - þýn maz lar i le il gi li o la rak ön ce lik le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 8. mad de si ne gö re pa zar lýk la sa týn al ma u su lü de nen miþ an cak an laþ ma sað la na ma mýþ ol du ðun dan, ay ný Ka nun'un 10. mad de si ge re ðin ce Mah ke me miz'de ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va a çýl mýþ ol du ðun dan, /579 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 872 par - sel de da va lý HA TÝ CE KU DAY, FAT MA KU DAY, GÜ LAY U ÐUR LU, NU RAY MÝR ZA, GÜL - HAN ÞÝM ÞEK, ÝS MET KU DAY, NU RÝ YE O KUR, HAV VA ÞE RÝF DO ÐAN, HU RÝ ÞE RÝF GÖ - ZEL, a dý na ka yýt lý 319 m 2 a lan lý ta þýn maz, /573 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 784 par - sel de da va lý HA TÝ CE KU DAY, FAT MA KU DAY, GÜ LAY U ÐUR LU, NU RAY MÝR ZA, GÜL - HAN ÞÝM ÞEK, ÝSMET KU DAY, NU RÝ YE O KUR, HAV VA ÞE RÝF DO ÐAN, HU RÝ ÞE RÝF GÖ - ZEL, a dý na ka yýt lý 1043 m 2 a lan lý ta þýn maz, /574 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 612 par - sel de da va lý HA TÝ CE KU DAY, FAT MA KU DAY, GÜ LAY U ÐUR LU, NU RAY MÝR ZA, GÜL - HAN ÞÝM ÞEK, ÝS MET KU DAY, NU RÝ YE O KUR, HAV VA ÞE RÝF DO ÐAN, HU RÝ ÞE RÝF GÖ - ZEL, a dý na ka yýt lý 1321 m 2 a lan lý ta þýn maz, /577 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 879 par - sel de da va lý HA TÝ CE KU DAY, FAT MA KU DAY, GÜ LAY U ÐUR LU, NU RAY MÝR ZA, GÜL - HAN ÞÝM ÞEK, ÝS MET KU DAY, NU RÝ YE O KUR, HAV VA ÞE RÝF DO ÐAN, HU RÝ ÞE RÝF GÖ - ZEL, a dý na ka yýt lý 961 m 2 a lan lý ta þýn maz, /576 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 903 par - sel de da va lý HA TÝ CE KU DAY, FAT MA KU DAY, GÜ LAY U ÐUR LU, NU RAY MÝR ZA, GÜL - HAN ÞÝM ÞEK, ÝS MET KU DAY, NU RÝ YE O KUR, HAV VA ÞE RÝF DO ÐAN, HU RÝ ÞE RÝF GÖ - ZEL, a dý na ka yýt lý 1882 m 2 a lan lý ta þýn maz, /575 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 847 par - sel de da va lý HA TÝ CE KU DAY, FAT MA KU DAY, GÜ LAY U ÐUR LU, NU RAY MÝR ZA, GÜL - HAN ÞÝM ÞEK, ÝS MET KU DAY, NU RÝ YE O KUR, HAV VA ÞE RÝF DO ÐAN, HU RÝ ÞE RÝF GÖ - ZEL, a dý na ka yýt lý 238 m 2 a lan lý ta þýn maz, /552 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1500 par sel de da va lý HA TÝ CE YÝ ÐÝT, TÜ LAY YÝ ÐÝT, AL TAN YÝ ÐÝT a dý na ka yýt lý 802 m 2 a lan lý ta þýn maz, /553 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1222 par sel de da va lý HA TÝ CE YÝ ÐÝT, TÜ LAY YÝ ÐÝT, AL TAN YÝ ÐÝT a dý na ka yýt lý 3649 m 2 a lan lý ta þýn maz, /554 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1318 par sel de da - va lý HA TÝ CE YÝ ÐÝT, TÜ LAY YÝ ÐÝT, AL TAN YÝ ÐÝT a dý na ka yýt lý 7128 m 2 a lan lý ta þýn maz, /555 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1379 par sel de da va lý ÝS MET VU RAL, SA MÝ VU RAL, HA VA O KAN a dý na ka yýt lý 2715 m 2 a lan lý ta þýn maz, /580 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 946 par sel de da va lý AB DUR RAH MAN ÇA KAL, ÜM MÜ HA NÝ AK KA YA a dý na ka yýt lý 3486 m 2 a lan lý ta þýn maz, /546 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1519 par sel de da va lý SA DÝ YE ÖZ DE MÝR a dý na ka yýt lý 805 m 2 a lan lý ta þýn maz, /547 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 745 par sel de da va lý A RÝF GÜN DO ÐAN a dý na ka yýt lý 5120 m 2 a lan lý ta þýn maz, Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10 ve 14. Mad de le ri ge re ðin ce, ka mu laþ týr ma bel ge le ri nin ve di lek çe nin da va lý ya (hak sa hi bi ne) teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de (teb lið ya pý la - ma ya na i lan ta ri hin den i ti ba ren) il gi li le rin ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da - va lar da hu su me tin Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si'ne yö nel til me si hu su - su, ya sal sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la - rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes pit e di len ka mu - laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn, ka mu laþ týr ma ya pan Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - laþ týr ma be de li nin hak sa hip leri a dý na Kan dý ra Zi ra at Ban ka sý Þu be si'ne ya týr tý la ca ðý, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði hu su su Ý LAN o lu nur. B: KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI E sas No: 2011/105 Ka rar No: 2011/238 Da va cý/da va cý lar NUR HAN GÜR SEL i le da va lý/da va lý lar NÜ FUS MÜ DÜR LÜ ÐÜ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý ne de niy le; Da va nýn ka bu lü i le Kü tah ya i li, Si mav il çe si, Hi sa rar dý mah./kö yü, cilt no: 6, Ha ne no: 110, Bi rey sý ra no: 20'de nü fu sa ka yýt lý TC va tan daþ lýk nu ma ra lý Ce la let tin ve Mü - ni re ký zý Ti re do ðum lu NUR HAN BEN LÝ OÐ LU'nun NUR HAN o lan is mi nin NUR o la rak DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ NE, Da ir ta rih li ka ra rýn TMK.nun 27. mad. ge re ðin ce 1 yýl i çin de i ti ra zý ka bil ol mak ü ze re ga ze te de i lan o lu nur. B: T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2010/336 E sas. DA VA LI : A TÝ YE Ö TÜN Kur tu luþ mah. A di lo ba cd. No: 84/1 Sa ru han lý Da va cý Der viþ Ö tün ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me miz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü - nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 13/09/2011 gü nü sa at: 09:30'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu - su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. SARUHANLI ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA)NDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2010/3217 Esas. KARAR NO: 2011/1459 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Mar din, Mer kez, Sa - vur ka pý, cilt 8, ha ne 161'de nü fu sa ka yýt lý AH MET ve GÜ LÝ'den ol ma 19/01/1939 do ðum lu A ZÝ ZE BAY TUR'un ra hat sýz lý ðý ne de niy le TMK Mad de si ge re ðin ce ký sýt lan ma sý na, ken di si ne TMK'nun 413. mad de si ge re ðin ce Mar din, Mer kez, Ya lým, cilt 49, ha ne 44'de nü - fu sa ka yýt lý NE ZÝR ve A ZÝ ZE'den ol ma 08/04/1971 do ðum lu SER PÝL AK SÝN'in va si o la rak a tan ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Ý lan o lu nur. B: T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/403 Vasi Tayini. Mahkememizce verilen 10/05/2011 tarih, 2011/403 Esas ve 2011/687 Karar sayýlý kararý ile Ýstanbul Ýli, Maltepe Ýlçesi, Küçükyalý Mah. Cilt No: 25, Hane No: 635, Birey Sýra No: 9'da nüfusa kayýtlý, Cemil ve Fatma'dan olma, Kadýköy- 28/03/1998 doðumlu, T.C. Kimlik Numaralý CEREN YAVUZ TMK'nun 404. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine Hüsniye ve Selim'den olma, Of- 01/09/1959 doðumlu, T.C. Kimlik No'lu teyzesi HÜLVÝYE SARI vasi tayin edilmiþtir. 10/05/2011 B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E sas No: 2011/562, 558, 564, 565, 563 E sas. Da va cý KAN DI RA GI DA ÝH TÝ SAS OR GA NÝ ZE SA NA YÝ BÖL GE SÝ ve ki li Av. Ok tay KÖ SE ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da, a þa ðý da par sel nu ma ra sý ve m 2 'si ya zý lý, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len ta - þýn maz lar i le il gi li o la rak ön ce lik le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 8. mad de si ne gö re pa zar lýk la sa týn al ma u su lü de nen miþ an cak an laþ ma sað la na ma mýþ ol du ðun dan, ay ný Ka nun'un 10. mad de si ge re ðin ce Mah ke me miz'de ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va a çýl mýþ ol du ðun dan, /562 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1454 par sel de da va lý MEH MET O NAT, SA MÝ O NAT, NU RÝ YE YÜ CE, ÞÜK RÝ YE KOÇ, ÝS MET VU RAL, SA MÝ VU RAL, HA VA O KAN, MU RAT VU RAL, E MÝ NE AK YOL, HAY RET TÝN O - NAT, RAH MÝ YE SERT, FAT MA DE MÝ RÖZ, NUR DAN ÞA KA CI, BÝR SEN CAN SE VER, NÝ - GAR NE ZÝR, FAT MA AL DE MÝR, FÝ GEN KOÇ, FAT MA VU RAL, RE CEP VU RAL, HÜ SE YÝN VU RAL, SE FA VU RAL, FA Ý ZE E FE, CAN DAN DE MÝ RÖZ, NÝL GÜN A KIN, O YA ER SOY, ÝD - RÝS ER GÜN, BÝL GE KA AN ER GÜN, GÝ ZEM ER GÜN, ÝS MA ÝL KI LIÇ, NER MÝN A DI GÜ ZEL a dý na ka yýt lý 1523 m 2 a lan lý ta þýn maz, /558 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1409 par sel de da va lý MEH MET O NAT, SA MÝ O NAT, NU RÝ YE YÜ CE, ÞÜK RÝ YE KOÇ, ÝS MET VU RAL, SA MÝ VU RAL, HA VA O KAN, MU RAT VU RAL, E MÝ NE AK YOL, HAY RET TÝN O - NAT, RAH MÝ YE SERT, FAT MA DE MÝ RÖZ, NUR DAN ÞA KA CI, BÝR SEN CAN SE VER, NÝ - GAR NE ZÝR, FAT MA AL DE MÝR, FÝ GEN KOÇ, FAT MA VU RAL, RE CEP VU RAL, HÜ SE YÝN VU RAL, SE FA VU RAL, FA Ý ZE E FE, CAN DAN DE MÝ RÖZ, NÝL GÜN A KIN, O YA ER SOY, ÝD - RÝS ER GÜN, BÝL GE KA AN ER GÜN, GÝ ZEM ER GÜN, ÝS MA ÝL KI LIÇ, NER MÝN A DI GÜ ZEL a dý na ka yýt lý 4410 m 2 a lan lý ta þýn maz, /564 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1244 par sel de da va lý MEH MET O NAT, SA MÝ O NAT, NU RÝ YE YÜ CE, ÞÜK RÝ YE KOÇ, ÝS MET VU RAL, SA MÝ VU RAL, HA VA O KAN, MU RAT VU RAL, E MÝ NE AK YOL, HAY RET TÝN O - NAT, RAH MÝ YE SERT, FAT MA DE MÝ RÖZ, NUR DAN ÞA KA CI, BÝR SEN CAN SE VER, NÝ - GAR NE ZÝR, FAT MA AL DE MÝR, FÝ GEN KOÇ, FAT MA VU RAL, RE CEP VU RAL, HÜ SE YÝN VU RAL, SE FA VU RAL, FA Ý ZE E FE, CAN DAN DE MÝ RÖZ, NÝL GÜN A KIN, O YA ER SOY, ÝD - RÝS ER GÜN, BÝL GE KA AN ER GÜN, GÝ ZEM ER GÜN, ÝS MA ÝL KI LIÇ, NER MÝN A DI GÜ ZEL a dý na ka yýt lý 1885 m 2 a lan lý ta þýn maz, /565 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1506 par sel de da va lý MEH MET O NAT, SA MÝ O NAT, NU RÝ YE YÜ CE, ÞÜK RÝ YE KOÇ, ÝS MET VU RAL, SA MÝ VU RAL, HA VA O KAN, MU RAT VU RAL, E MÝ NE AK YOL, HAY RET TÝN O - NAT, RAH MÝ YE SERT, FAT MA DE MÝ RÖZ, NUR DAN ÞA KA CI, BÝR SEN CAN SE VER, NÝ - GAR NE ZÝR, FAT MA AL DE MÝR, FÝ GEN KOÇ, FAT MA VU RAL, RE CEP VU RAL, HÜ SE YÝN VU RAL, SE FA VU RAL, FA Ý ZE E FE, CAN DAN DE MÝ RÖZ, NÝL GÜN A KIN, O YA ER SOY, ÝD - RÝS ER GÜN, BÝL GE KA AN ER GÜN, GÝ ZEM ER GÜN, ÝS MA ÝL KI LIÇ, NER MÝN A DI GÜ ZEL a dý na ka yýt lý 1242 m 2 a lan lý ta þýn maz, /563 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 6773 par sel de da va lý MEH MET O NAT, SA MÝ O NAT, NU RÝ YE YÜ CE, ÞÜK RÝ YE KOÇ, ÝS MET VU RAL, SA MÝ VU RAL, HA VA O KAN, MU RAT VU RAL, E MÝ NE AK YOL, HAY RET TÝN O - NAT, RAH MÝ YE SERT, FAT MA DE MÝ RÖZ, NUR DAN ÞA KA CI, BÝR SEN CAN SE VER, NÝ - GAR NE ZÝR, FAT MA AL DE MÝR, FÝ GEN KOÇ, FAT MA VU RAL, RE CEP VU RAL, HÜ SE YÝN VU RAL, SE FA VU RAL, FA Ý ZE E FE, CAN DAN DE MÝ RÖZ, NÝL GÜN A KIN, O YA ER SOY, ÝD - RÝS ER GÜN, BÝL GE KA AN ER GÜN, GÝ ZEM ER GÜN, ÝS MA ÝL KI LIÇ, NER MÝN A DI GÜ ZEL a dý na ka yýt lý 4473 m 2 a lan lý ta þýn maz, Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10 ve 14. Mad de le ri ge re ðin ce, ka mu laþ týr ma bel ge le ri nin ve di lek çe nin da va lý ya (hak sa hi bi ne ) teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de (teb lið ya pý la - ma ya na i lan ta ri hin den i ti ba ren) il gi li le rin ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da - va lar da hu su me tin Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si'ne yö nel til me si hu su - su, ya sal sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la - rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes pit e di len ka mu - laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn, ka mu laþ týr ma ya pan Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - laþ týr ma be de li nin hak sa hip leri a dý na Kan dý ra Zi ra at Ban ka sý Þu be si'ne ya týr tý la ca ðý, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti - ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði hu su su Ý LAN o lu nur. B: KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO : 2011/140 Esas. DAVACI : ÝSTANBUL VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ DAVALILAR : 1- CEMAL TOSKA 3. Paralel Sokak No: 3 Alibeyköy Eyüp/ ÝSTANBUL 2- ÜMMÜHAN TOSKA Denizköþkler Mah. Nane Sk. Deniz Apt No: 3/5 Avcýlar/ ÝSTANBUL Da va cý Ýs tan bul Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü ta ra fýn dan Da va lý lar Ce mal Tos ka, Üm mü han Tos ka a ley hi ne a çý lan Hak sýz Ýþ gal Taz mi na tý (Ec ri mi sil) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, Te kir dað Mu rat lý ce za e vin de bu lun du ðun dan teb li gat la rýn bu ra ya ya pýl dý ðý, 08/09/2009 ta rih li mah ke me ka ra rý nýn teb lið iþ lem le ri sý ra sýn da da va lý nýn ce za e vin den tah li ye e dil di ði bil di ril di ðin den dos ya da ki tüm ad res le re ve ce za e vin den so ru la rak tes pit e - di len tah li ye ad re si ne ya pý lan teb li gat la rýn bi la dön müþ ol ma sý ne de niy le, mah ke me ka ra - rý nýn ve da va cý ve ki li nin 10/11/2009 ta rih li tem yiz di lek çe si nin i la nen teb lið e dil miþ o lup, du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 19/07/2011 gü nü sa at: 11:25'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da - va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. EYÜP 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2010/1222 Esas. KARAR NO: 2011/930 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ardahan ili, Merkez ilçesi, Çamlýçatak mah/köy nüfusuna kayýtlý Rifet ve Binnaz'dan olma, 1964 doðumlu GÜLSEN BOZKIR hacir altýna alýnarak, kendisine Ýstanbul ili Kartal ilçesi Gümüþpýnar Mahallesi nüfusunda kayýtlý Mihrali ve Tütiye'den olma, 1974 doðumlu BÝRGÜL BOZKIR VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 09/06/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/242 Davacý Abdulkerim Boyacý'nýn nüfusta Abdulkerim olan isminin KERÝM olarak düzeltilmesine 27/05/2011 tarihinde karar verildiði ilan olunur. 13/06/2011 B: T. C. ÞÝÞLÝ 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

13 AÝLE - SAÐLIK 13 Güneþ, göz hastalýklarýna SAÇ EKÝMÝNDE, UZMANINDAN BÝLGÝ ALIN HER kiþi kendine has ve özeldir. Saç dökülme þekli de öyle. Hastalarýmýzýn cinsiyet, yaþ, saç kaybý þekli ve saç teli kalitesi göz önünde bulundurularak her hastamýz için ona özel bir planlama yapýyoruz diyen Dr. Serdaroðlu, þunlarý kaydetti: Her hasta için ayný tedavi þeklini uygulamak imkânsýz. Ülkemizde saç ekimi konusunda yetkili olan cerrahlar, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlarýdýr. Saç ekimi görüþmelerinde mutlaka cerrahýnýzdan bilgi alýn ve diplomasýný görün. Saç ekimi topluma basit bir iþlem gibi gösterilmeye çalýþýlmaktadýr. Aslýnda saç ekimi tecrübeli bir ekip çalýþmasýný gerektiren ve geri dönüþü olmayan, önemli bir estetik ameliyattýr. Ýþ ciddiye alýnmalý ve çevredeki saç ekimi yaptýran kiþiler, doktorlar ve saðlýk personelleri ile görüþülerek gerekirse referans sorulmalýdýr. dâvetiye çýkarýyor GÜNEÞÝN TADINI DOYASIYA ÇIKARMAYA HAZIRLANDIÐIMIZ YAZ AYLARINDA UZMANLAR, GÜNEÞ GÖZLÜÐÜ TAKMADAN GÜNEÞE ÇIKMANIN KÖRLÜÐE GÝDEN CÝDDÎ SORUNLARA SEBEP OLABÝLECEÐÝ KONUSUNDA UYARIYOR. GÜNEÞÝN yaydýðý ultraviyole (UV) ýþýnlarýn cilt kadar göze de ciddî zararlar verdiðini söyleyen Dünyagöz Ataköy Hastanesi nden Opr. Dr. Mahmut Öztürk, Güneþe yoðun þekilde maruz kalmak katarakt, makula dejenerasyonu ve retina hastalýklarýna sebep olabiliyor. UV ýþýnlarý, gözdeki korneayý kurutabilir, kaþýntý, batma, yanma ve kanlanma gibi þikâyet ve hasarlara neden olabilir diye konuþtu. Son yýllarda ozon tabakasýnýn incelmesi dolayýsýyla güneþten gelen zararlý ý- þýnlarýn miktarýnýn da arttýðýný belirten Opr. Dr. Öztürk, yaz aylarýnda güneþ gözlüðü takmadan dýþarý çýkýlmamasý konusunda uyarýyor. Opr. Dr. Öztürk, þu bilgileri veriyor: Görülebilen güneþ ýþýnlarý ve görülemeyen UV ýþýnlarý dokularý iki yolla etkiler. Birincisi moleküler frakmantasyon yani molekülleri parçalayarak protein, enzim ve nükleik a- sidleri parçalar. Ýkincisi serbest radikal o- luþturarak; ýþýkta enerji alan hücre ýþýðý absorbe ederek bir üst seviyeye transforme olur ve stabil olmayan oksijenizasyonla çevre hücreleri parçalar. SEYAHAT ÖNCESÝ AÞILAMA Zorunlu aþýlar: Dünya Saðlýk Örgütü nün bazý ülkelere giderken yapýlmasýný zorunlu tuttuðu aþýlardýr. Bugün için zorunlu tutulan tek aþý sarýhumma aþýsýdýr. Meningokok a- þýsý için ise, S. Arabistan tarafýndan hac ve umre dönemlerinde seyahat edeceklere yaptýrýlma zorunluluðu getirilmiþtir. Rutin aþýlar: Aþýlama takviminde bulunmasý gereken aþýlar seyahat öncesi gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Meselâ tetanos aþýsý yapýlýþýnýn üzerinden 10 yýlý geçti i- se mutlaka tekrar yapýlmalýdýr. Tavsiye edilen aþýlar: Bu aþýlar seyahat edecek kiþilere seyahat planý çerçevesinde hastalýk riskleri deðerlendirilerek ve yarar-zarar hesabý yapýlarak tavsiye edilmelidir. GÜNEÞ GÖZLÜÐÜ SEÇERKEN... GÖZLÜK kullanýlmasý kadar kullanýlan gözlüðün kalitesinin de büyük önem taþýdýðýný, yeterli UV korumasý olmayan güneþ gözlüklerinin kiþiye faydadan çok zarar getireceðini belirten Opr. Dr. Öztürk, güneþ gözlüðü seçerken dikkat edilmesi gereken noktalarý þöyle anlattý: Güneþ gözlüðü kesinlikle iþportadan veya seyyar satýcýdan alýnmamalý. Bu gözlüklerin özellikle çocuklara takýlmasý büyük bir risktir. Güneþe karþý uygun gözlük kullanmayan kiþinin retinasýna ulaþan zararlý ýþýnlarýn miktarý da artacaktýr. Güneþ gözlüðü seçerken görünümden ziyade gözlüðün fonksiyonu ön planda tutulmalý. Çerçevenin yeterli geniþlikte olmasýna, göze mümkün olduðunca yakýn durmasýna dikkat edilmeli. Bunun yaný sýra göz etrafýný örten, yan ve üst siperliði olan çerçeveler tercih edilmeli. Güneþ gözlüðünün camlarýnýn homojen renkte olmasýna ve lokal renk deðiþikliði olmamasýna özen gösterilmeli. Çok koyu renkli camlar gözdeki kontrastý bozar ve görme keskinliðini azaltýr. Opr. Dr. Öztürk, güneþ gözlüklerinin, göz saðlýðý için önemli koruyucu ürünler o- larak deðerlendirilmesini ve kullanýlmadan önce mutlaka uzman göz hekiminin tavsiyelerinin alýnmasý gerektiðini de sözlerine ekledi. Aþý olmadan tatile çýkmayýn YAZ AYLARI ile birlikte turistik amaçlý seyahatlerde yaþanan artýþla birlikte seyahat hastalýklarý da ön plana çýkýyor. Seyahat esnasýndaki ölüm sebepleri arasýnda kazalar ve kalp hastalýklarýnýn baþta geldiðini belirten Bayýndýr Hastanesi Söðütözü Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Aslý Karademir, enfeksiyon hastalýklarýnýn genelde daha az ölümcül seyretmekle birlikte en çok maruz kalýnan saðlýk sorunu olduðuna dikkat çekti. Seyahat edenlerin yüzde ünde seyahatle iliþkili saðlýk sorunlarý görüldüðü belirtildi. Seyahat esnasýnda maruz kalýnan hastalýklar sadece anlýk huzursuzluklara sebep olmayýp ayný zamanda tatilin kalitesini de oldukça düþürüyor. Dr. Aslý Karademir kendimizi birçok seyahat enfeksiyonundan aþý yaptýrmak gibi küçük tedbirlerle koruyabileceðimizi söyledi. SEYAHAT ENFEKSÝYONLARINDAN KORUNMA YOLLARI Vektörler: Eðer þartlar uygunsa vücudumuzu kapatacak giysiler giymeliyiz. Giysilerin kapatamadýðý vücut bölgeleri için böcek uzaklaþtýrýcýlar (dietiltoluamit, DEET gibi) etkilidir. Etkisinin devamý için mutlaka 6 saat arayla tekrarlanmalýdýr. Su ve yiyecekler: Birçok enfeksiyon hastalýðý su ve yiyeceklerden geçer. Bu sebeple birkaç saattir oda sýcaklýðýnda bulunan piþmiþ yiyecekler yenmemeli, tamamen piþmiþ ve hâlâ sýcak olan yemekler yenmelidir. Yiyecek ve içeceklerle ilgili temel kural kaynatýn, piþirin, soyun veya unutun olmalýdýr. Solunum yolu: Özellikle geri kalmýþ ülkelere uzun süreli seyahatler için önemlidir. Aktif tüberkülozu olan kiþilerin uçakla seyahatine izin verilmemelidir. Seyahat sýrasýnda kalabalýk ortamlardan ve öksüren kiþilerden uzak durulmaya çalýþýlmalý. Kan yolu: Seyahat sýrasýnda herhangi bir sebeple saðlýk kuruluþuna baþvurmak gerektiðinde kullanýlacak iðnelerin mutlaka tek kullanýmlýk olmasýna dikkat edilmeli, dövme gibi iþlemlerden kaçýnýlmalýdýr. Anne adaylarýna kalp uyarýsý GEBELÝK kadýnýn hayatýnda yaþadýðý en önemli deneyimlerden birisidir. Hem duygusal, hem de fizyolojik o- larak pek çok deðiþikliði beraberinde getirir. Kendisini nelerin beklediðini bilmeyen gebe bu duruma uyum saðlamada güçlük yaþayabilir. Bu deðiþimlerin iyi anlaþýlmasý normal ve anormal ayrýmýnýn saðlýklý yapýlabilmesi için son derece önemlidir. Kalp ve Damar Cerrahý Op. Dr. Orçun Ünal, gebeliðin bütün vücutta deðiþikliklere sebep olduðu gibi kalbin dolaþýmý yani kardiyak sistemde de birçok deðiþikliðe sebep olabileceðini belirtiyor ve Dr. Ünal gebelikte kardiyak sistemde meydana gelen deðiþiklikleri hakkýnda bir çok önemli noktanýn altýný çiziyor. Gebelikte kardiyak sistemdeki deðiþiklikler; kan hacminde, kalp yükünde ve kalp hýzýnda artýþtýr diyen Dr. Ünal, þunlarý kaydetti: Özellikle gebeliðin ilerleyen dönemlerinde eforla gelen nefes darlýðý, halsizlik, uzun süren çarpýntýlar, ayak bileklerinde aþýrý þiþme gebeliðin tetiklediði bir kalp rahatsýzlýðýnýn önemli bir habercisi o- labilir. Mitral kapak sarkmasý gibi bazý kalp problemleri, hamilelik döneminde tehlike oluþturabilir ve doðum sýrasýnda antibiyotik kullanýmýný gerektirebilir. Doðumsal kalp problemleri gibi diðer kalp hastalýklarý, ciddî biçimde gebelerin saðlýðýný etkileyebilir. Doðuma baðlý olmayan gebelikle ilgili en sýk ölüm nedeni gebelik kalp hastalýklarýdýr. Kalp Hastalýklarý, tüm gebeliklerin % 1 ini etkiler. Romatizmal kapak hastalýklarý en sýk tip olmak üzere, gebeliðin en sýk karþýlaþýlan kardiyak komplikasyonu kalp kapak hastalýklarýdýr. Gebelikle ilgili riskin derecesini kalp kapaðý lezyonlarýn ciddiyeti belirler. Bu hastalarýn kabaca % 90 ý, gebelik boyunca artan kardiyak yükün artmasýna baðlý olarak giderek kötüleþen obstrüksiyonla (kapakta daralma) sonuçlanabilen mitral darlýða sahiptir. Ciddî kapak darlýðý veya ritm bozuklðu olan gebelerde kalp yetmezliði riski artmýþtýr. Erkeklerin yaklaþýk yüzde 12'si, yirmili yaþlarýn sonlarýnda saç dökülmesi sorunu ile yüzleþir. Erkekler, saç dökülmesinden korkuyor KOÞUP oynayan ve terleyen astýmlý çocuklar hastalanacak diye anneler tarafýndan kýsýtlanýyor; kýsýtlanan çocuk þiþmanlýyor ve þiþmanlýk astýmý aðýrlaþtýrýyor. Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý ve Çocuk Alerjisi Uzmaný Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu; astýmlý çocuklarýn egzersize baðlý ataklar yaþamadan spor yapmasýnýn mümkün olduðunu belirtiyor. Astým, akciðere hava götüren borucuklarýn daralmasýyla birlikte öksürük, hýrýltý ve nefes darlýðý belirtilerinin tekrarlanmasýyla oluþuyor. Egzersiz sýrasýnda öksürük ve nefes darlýðý yaþanmasý astýmlý çocuklarýn hayat kalitesini bozan en önemli sorun olarak karþýmýza çýkýyor. Dolayýsýyla; egzersiz ve spor sonucu astým ataklarýnýn oluþmasý hareketsiz bir hayata, hareketsiz bir hayat ta astýmýn aðýrlaþmasýna yol açan bir kýsýr döngü oluþturuyor. Çocuklarýn astým alevlenmesine yol açmadan spor yapmasýný saðlamak, bu kýsýr döngüyü ortadan kaldýrýyor. AKIP giden yýllarda erkeklerin en büyük kâbusu; saç dökülmesi. Estetik, Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Ýlhan Serdaroðlu, saç dökülmesi ve çözümleri hakkýnda ö- nemli noktalarýn da altýný çiziyor. Pek çok erkek hayatýnýn belirli dönemlerinde saç dökülmesi problemi ile karþýlaþýr ve bu durum yaþ ilerledikçe arttýðýný belirten Op. Dr. Serdaroðlu, Yirmili yaþlarýn sonlarýnda yaklaþýk % 12 erkek saç dökülmesi sorunu ile yüzleþir. Ellili yaþlarda ise erkeklerin genetik dökülme ve kellikle farklý derecelerde karþýlaþma oraný % 50 gibidir. Saç dökülmesinin psikolojik etkisi erkekler üzerinde farklýdýr. Kimi kiþiler saç dökülmesini ö- nemsemezken bazýlarýnda saçlarda oluþan en ufak incelme ve bir tutam saç kaybý bile iþ yaþamýnda ve sosyal hayatta bu kiþileri zora sokar ve hayatý çekilmez hale getirebilir dedi. Erkekte görülen saç dökülmesi sebeplerinin % 90 kadarýný genetik tipte dökülmelerin oluþturduðunu ifade eden Op. Dr. Serdaroðlu, þöyle devam etti: Yani baba ya da anne tarafýnda bir yakýn akrabasýnda dökülme problemi olan kiþide saç kaybý yaþanma ihtimali oldukça fazladýr. Gen geçiþlerinin daha çok anne tarafýnda geldiði bilinse de bazý kiþilerde sadece babada saç dökülmesi görüldüðü halde kendisinde de bu sorun ortaya çýkabilmektedir. Bunun yaný sýra yaþlanmaya, geçirilen kafa derisi operasyonlarýna veya tiroid hastalýklarý gibi bazý kronik hastalýklara baðlý olarak da saç kaybý yaþanabilir. Saç dökülme tipleri, genel olarak dökülmüþ alan ya da açýk alan miktarý ile sýnýflandýrýlýr: Saçlarda, yan kýsýmlarda (þakak bölgesinde) yavaþ yavaþ baþlayan açýlmaya, tepe bölgesindeki incelme ve daha sonra da dökülme eþlik ederek sonuçta tüm tepe, üst ve ön bölgeleri kapsayan bir açýlma süreci þematize edilmiþtir. Bu dökülme þekli de 7 gruba ayrýlýr. Astýmlý çocuklarýn egzersize baðlý ataklar yaþamadan spor yapmasý mümkün. Astýmýn ilâcý spor, ama hangisi? HANGÝ SPORLAR YAPILABÝLÝR? PROF. Dr. Nuhoðlu özellikle koþarak yapýlan voleybol, basketbol, futbol, tenis gibi aerobik kara sporlarýnýn soluma kapasitesini arttýrýcý ve bronþ çapýný geniþletici etkileri olduðunu belirterek, Alerjik Astýmý olan çocuklarýn bu sporlarý tercih etmesi gerektiðini dile getiriyor. Derin ve hýzlý nefes alýp vermenin en iyi bronþ geniþletici olduðunu vurguluyor. Yüzme astýma iyi geliyor. Ancak kapalý yüzme havuzlarýnda yüzmek, bu alanlarda var olma ihtimali yüksek küf mantarlarýna maruz kalýnmasýna sebep oluyor. Küf mantarlarý, çocuklarda astým ataklarýný tetikliyor. Bu yüzden kapalý yüzme havuzlarýnda yapýlan sporlar astýma iyi gelmiyor. Ayrýca havuz suyu temizliðinde kullanýlan klorun da astýmý alevlendirici etkisi olduðundan, deniz dýþýnda yüzmek astýmlý çocuklara bir spor aktivitesi olarak tavsiye edilmiyor.

14 14 SPOR Y F.Bahçe'den jet yalanlama F.Bahçe Kulübünden açýklama: "Sayýn Aziz Yýldýrým hiçbir dönemde Mehmet Ali Bey benim yerime F.Bahçe baþkanlýðý için tek aday. Baþkanlýðý sadece ona býrakýrým. Þimdi federasyon baþkaný o- lursa F.Bahçe baþkaný olamaz þeklinde bir konuþma yapmamýþ, bu ifadeleri kesinlikle kullanmamýþtýr. FENERBAHÇE Kulübünden yapýlan a- çýklamada, Mehmet Ali Aydýnlar'ýn Futbol Federasyonu Baþkanlýðý'na adaylýðý konusunda, Aziz Yýldýrým'ýn, ''Mehmet Ali Bey benim yerime Fenerbahçe baþkanlýðý için tek aday. Baþkanlýðý sadece ona býrakýrým. Þimdi federasyon baþkaný olursa Fenerbahçe baþkaný olamaz'' yönünde bir ifadede bulunmadýðý belirtildi. Kulübün internet sitesinden yapýlan a- çýklamada, bir gazetedeki yazýda bulunan bu sözlerin gerçeði yansýtmadýðýna deðinilerek, özetle þöyle denildi: ''Sayýn Aziz Yýldýrým'ýn, TFF eski Baþkaný Sayýn Hasan Doðan'ýn vefatýnýn ardýndan, Sayýn Mehmet Ali Aydýnlar'ýn federasyon baþkanlýðý ile ilgili bazý yorumlarda bulunduðu ve bir þekilde Sayýn Aydýnlar'ýn önünü kestiðini iddia edilmektedir. HÝÇBÝRÝ DOÐRU DEÐÝL Baþkanýmýz Sayýn Aziz Yýldýrým'ýn, o tarihte Kulüpler Birliði toplantýsýnda 'Mehmet Ali Bey benim yerime Fenerbahçe baþkanlýðý için tek aday. Baþkanlýðý sadece ona býrakýrým. Þimdi federasyon baþkaný olursa Fenerbahçe baþkaný olamaz' dediði öne sürülmüþtür. Bu ifadelerin hiçbiri doðru deðildir. Baþkanýmýz Sayýn Aziz Yýldýrým, hiçbir dönemde bu þekilde bir konuþma yapmamýþ ve bu ifadeleri kesinlikle kullanmamýþtýr. Fenerbahçe Spor Kulübünde baþkanlar seçimle göreve gelirler. Kulübümüz tüzüðü gereði þartlarý yerine getiren herkes Fenerbahçe Baþkanlýðý için aday olabilir. Bu noktada karar Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerine aittir. Baþkanýmýzýn da kongre üyesi olarak baþkanlýk seçiminde bir oyu vardýr. Baþkanlýðý birine devretmek ve benzeri ifadeler kullanmak ve bunu baþkanýmýza mal etmek hem baþkanýmýza hem de kongre üyelerimize saygýsýzlýk etmek olur.'' 9. Avrupa Üniversiteler Futbol Þampiyonasý Pazartesi baþlýyor HALÝÇ Üniversitesi ev sahipliðinde 20 Haziran'da yapýlacak grup maçlarýyla baþlayacak 9. Avrupa Üniversiteler Futbol Þampiyonasý, TMOK Olimpiyat Evi Turgut Atakol Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýyla tanýtýldý. 9. Avrupa Üniversiteler Futbol Mahmut Özgener: Aday olmayacaðým FUTBOL Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener, 29 Haziran'da yapýlacak TFF Genel Kurulu ve Seçim Genel Kurulu'nda baþkanlýða aday olmayacaðýný açýkladý. Þampiyonasý erkeklerde 11, bayanlarda 8 takýmýn katýlýmýyla 20 Haziran'da yapýlacak grup maçlarýyla baþlayacak. Türkiye'yi erkeklerde Haliç Üniversitesi, bayanlarda Marmara Ü- niversitesi takýmlarýnýn temsil edeceði organizasyonda erkeklerde Azerbaycan, Kýbrýs Rum Kesimi, Almanya, Finlandiya, Fransa, Norveç, Rusya, Portekiz, Ýspanya ve Ukrayna'dan 1'er, bayanlarda Almanya'dan 3, Fransa, Ýngiltere, Porkekiz ve Rusya'dan 1'er üniversite takýmý mücadele edecek. Þampiyona maçlarý Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarý Kampüsü Stadý ve Ýstanbul Üniversitesi Bahçeköy Stadý'nda oynanacak. Hiddink'in baþýna geleceði Ýngiliz kulübü Chelsea, Arda Turan için Galatasaray'ýn kapýsýný çaldý. DROGBA'YA KARÞILIK ARDA TURAN TAKASI (A) Milli Takým'daki görevini býrakýp Chelsea'ye gitmesi beklenilen Hollandalý teknik adam Guss Hiddink in, Mutlaka alýnmalý dediði yýldýz için Ýngiliz kulübü G.Saray'ýn kapýsýný çaldý. Sarý-kýrmýzýlýlar, Ýngiliz ekibinden 20 milyon Euro ya da Drogba ve Bosingwa nýn bonservislerini istedi. Ahmet Bulut, Ýngiltere de temaslarý sürdürürken, Londra ekibi takasa sýcak bakýyor. Adý uzun zamandýr Chelsea ile anýlan- Hiddink, daha imza atmadý ama Londra ekibi Hollandalý hocanýn belirlediði isimleri transfer etmek için çalýþmalarýna baþladý. Milli Takým daki görevinden ayrýlmak için TFF Baþkaný Mahmut Özgener in kararýný açýklamasýný bekleyen Hiddink in transfer o- perasyonu en çok G.Saray ý yakýndan ilgilendiriyor. Sebebi ise Türkiye yi býrakýp Chelsea nin baþýna geçmesine kesin gözle bakýlan kurt hocanýn giderken sarý-kýrmýzýlýlarýn genç kaptaný Arda Turan ý da yanýnda götürmek istemesi... Hatta Roman diye hitap ettiði Chelsea nin sahibi Abramovich e Mutlaka alýnmalý diye rapor vermesi. Hiddink, A Milli Takým ýn Hollanda da yaptýðý kampta da Arda içlerinde Chelsea nin de olduðu dünyanýn en iyi 6 takýmýnda rahat oynar.. Ýngiltere de belki 3-4 ay fizik olarak zorlanýr ama sonra büyük iþler yapar.. Biraz fizik olarak yumuþak bir tarzý var ama bu halledilir. Arda çalýþmayý seven bir futbolcu. Ne yapmasý gerektiðini anlattýðýnýzda bunu hemen kapýyor. Zaten gitmesinin vakti geldi. G.Saray onu býrakmalý. sözleriyle transferin alt yapýsýný günler öncesinden yapmýþtý.chelsea'nin yaný sýra Atletico Madrid kulübü de Galatasaray kaptaný Arda Turan için ilk ciddi adýmý attý ve transfer kararý çýktý. Madrid ekibinin yeni teknik direktörü Georgio Manzano nun, yýldýz futbolcuyu kadrosunda görmek istediði, ancak sarý-kýrmýzýlýlarýn talep ettiði 14 milyon euroluk bonservis bedelinin yüksek bulunduðu bildirildi. Bu rakamý ödemeye yanaþmayan Atletico Madrid in, bonservis bedelinin 10 milyon euronun altýna çekilmesini isteyeceði kaydedildi. NURÝ YÝNE EN ÝYÝLERARASINDA MÝLLÝ FUTBOLCU NURÝ ÞAHÝN, KICKER DERGÝSÝ OKUYUCULARI TARAFINDAN SEZONUN EN ÝYÝ ORTA SAHA OYUNCUSU SEÇÝLDÝ. Mevlüt Erdinç'in talipleri arttý Newcastle United Türk futbolcu Mevlüt Erdinç'i takibe aldý. ALMANYA Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) þampiyonu Borussia Dortmund'dan Real Madrid takýmýna transfer olan milli futbolcu Nuri Þahin, önde gelen spor dergilerinden Kicker'in okuyucularý tarafýndan sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi. Nuri, geleneksel olarak her yýl düzenlenen ve bu yýl 150 bin 858 o- kuyucunun rekor düzeyde katýldýðý oylamada, oylarýn yüzde 28,2'sini alarak sezonun en iyi orta saha oyuncusu olarak belirlendi. Nuri'yi yüzde 15,9 oran ile takým arkadaþý Mario Götze, yüzde 9,3 oraný ile Bayern Münih'te oynayan Hollanda'lý oyuncu Arjen Robben, yüzde 5,6 oran ile FC Kaiserslautern'de oynayan Christian Tiffert ve yüzde 5,3 oran ile Bayer Leverkusen'den Arturo Vidal izledi. EN ÝYÝ FORVET MARÝO GOMEZ En iyi savunma oyuncusu olarak da yüzde 59,3 ile Borussia Dort- Nuri,Almanya'nýn en iyi orta saha oyuncusu. mund'dan Mats Hummels birinci seçilirken, en iyi forvet oyuncusu yüzde 42,6 oran ile bu sezon gol kralý olan Bayern Münih'li golcu oyuncu Mario Gomez seçildi. Sezonun en iyi teknik direktörü yüzde 56,9 oran ile Borussia Dortmund'da görev yapan Jürgen Klopp olurken, en iyi kaleci de yüzde 48 oran ile Schalke 04'den Bayern Münih'e transfer olan Alman milli kaleci Manuel Neuer seçildi. Balkan gençleri dostluk için sahada BURSA merkez Osmangazi Belediyesi tarafýndan düzenlenen, 7 ülkeden 8 takýmýn katýldýðý 2. Balkan Kupasý Futbol Turnuvasý, Merinos Stadý nda düzenlenen açýlýþ töreniyle baþladý. Osmangazi Belediyesi nin Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUDEF) ve Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði'nin (BTTDD) katkýlarýyla düzenlendiði turnuva, Kosova nýn Priþtina takýmý ile Bulgaristan ýn Kýcaali takýmlarý arasýnda oynanan açýlýþ maçýyla start aldý. Merinos Stadý nda düzenlenen turnuvanýn açýlýþ töreninde konuþan Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar, geçen yýl Dünya Kupasý nýn oynandýðý dönemde Bursa da da Balkan Kupasý maçlarýnýn yapýldýðýný ve büyük ilgi gördüðünü söyledi. SUNDERLAND'DEN sonra Newcastle United da Türk futbolcu Mevlüt Erdinç'i takibe aldý. Newcastle United'ýn teknik direktörü Alan Pardew, Paris Saint Germain'de oynayan ve bu takýmýn formasýyla çýktýðý 53 maçta 23 gol atan futbolcuyla ilgilendiklerini doðruladý. Ýngiltere basýnýnda çýkan haberlerde, futbolcuyla u- zun süredir ilgilenen Newcastle United'ýn olasý transfer için geçen yýl da giriþimde bulunduðu, yakýn bir zamanda Paris Saint Germain'in kapýsýný ikinci kez çalmaya hazýrlandýðý belirtildi. Nitekim Pardew, Journal gazetesinde yayýmlanan açýklamasýnda, ''Erdinç'i uzun süredir takip ediyoruz. Çok iyi bir futbolcu'' diye konuþtu. Ýngiltere basýnýnda yer alan haberlerde, Sunderland'in de Mevlüt Erdinç ile ilgilendiði belirtilmiþti. Williams kardeþler kortlara dönüyor BÝR süredir sakat olan ABD'li tenisçi kardeþler Serena ve Venus Williams'ýn kortlara dönüþü, tenisçiler arasýnda memnuniyetle karþýlandý. Wimbledon Tenis Turnuvasý'na hazýrlýk amacýyla Eastbourne Turnuvasý için Ýngiltere'de bulunan Williams kardeþler, rakiplerinin sohbet konusu oldu. Geçen yýl kazandýðý Wimbledon Tenis Turnuvasý'ndan hemen sonra cam kýrýðýna basarak sakatlanan Serena Williams ile Avustralya Açýk'ýn 3. tur maçýnda kalçasýndan sakatlanmasýndan bu yana turnuvalara katýlamayan ablasý Venus Williams, uzun süre sonra Wimbledon'da raket sallayacak. RAKÝPLERÝ SAYGI GÖSTERDÝ Kadýnlar dünya klasmanýnda 3. sýrada bulunan, Eastbourne Turnuvasý'nda da 1 numaralý seribaþý olan Rus Vera Zvonareva, Williams kardeþlerin Ýngiltere'de gördükleri ilgiyi hak ettiklerini, onlarýn ''büyük þampiyon'' olduklarýný söyledi. Ýtalyan Francesca Schiavone da Serena ve Venus Williams'ýn dönüþünün kendilerini zorlayacaðýný kabul ederken, büyük sporcularla oynamanýn yararlý olduðunu, özellikle kendisinin mücadeleyi sevdiðini ifade etti. Cenk Akyol 1 yýl daha Efes'te EFES Pilsen, var olan sözleþme iptal opsiyonunu kullanmayarak, Cenk Akyol ile bir yýl daha devam kararý aldý ve oyuncunun sözleþmesini sezonu sonuna kadar uzattý. Kendi altyapýlarýndan yetiþen baþarýlý o- yuncuyu kadrolarýnda tuttuklarý için mutlu olduklarýný belirten Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, ''Cenk ile sözleþmemizi devam ettirdiðimiz için mutluyuz. Hedefleri, var olduðu her alanda þampiyonluk o- lan Efes Pilsen'in gelecek sezon baþarýya ulaþma çabalarýnda, Cenk'in takýmýmýza önemli katký saðlayacaðýný düþünüyorum'' dedi.

15 DÝZÝ 15 ZEYNEP ÇAKIR OS MAN LI HA REM TEÞ KÝ LÂ TI NI NE DEN AN LA MI YO RUZ? Tarihe meraklý biri için, ilgisini çeken herhangi bir konuda araþtýrma yapýp gerçeðe ulaþmak, en azýndan malûmat sahibi olacak kadar bilgi edinmek çok kolaydýr. Fakat tarihin o kadar çok meçhul kalan, çarpýtýlarak kaydedilen, zihinlerde birçok soru i- þareti býrakan konusu vardýr ki, ancak yeni belgelere ulaþýlarak gün ýþýðýna çýkarýlýr. Bu ise, ilmî bir zorunluluktur ve tarihçilerin iþidir. Bazen de konu, tarihî süreç içinde aynen, yaþanýldýðý gibi kayýtlara geçer, ortada yýðýnla belge de vardýr ve her geçen gün yenileri de eklenir. Bu sefer de zamanýn ve þartlarýn deðiþmesi, bilinçaltýmýza yerleþmiþ önyargýlar veya bugünün bakýþ a- çýsýyla o dönemi anlamaya çalýþmak gibi saiklerin etkisiyle ne kadar okunsa, bilgi sahibi olunsa da anlaþýlmaz, yargýlanýr, yadýrganýr. Ýþte asýl fonksiyonu padiþahýn ailesiyle meskûn olduðu yer olmaktan ibaret o- lan harem konusu tam da böyledir. Dolayýsýyla hakkýnda ne yazýlýrsa yazýlsýn, ister tuðla kadar ilmî bir kitap, ister ikinci sýnýf bir roman, isterse bir dizi çok seyredilsin faydasý yoktur. Her birisi meraklarý gidermek yerine daha da kamçýlar. Zaferleriyle veya faziletleriyle övünülen bir padiþahýn cariyelerle evliliðe dayalý çok eþli bir aile hayatý yaþamasý bir türlü kabullenilmez, ya da þehzadelerin baþýna gelenler içleri burkar. Kimi bu durumu bir savunma mekanizmasýyla tevil etmeye çalýþýrken, garazkâr olan ise, bunlarý delil göstererek tarihî þahsiyetlere toptan bir reddiye çeker. Sarkaç bir öyle bir böyle gider, taþlar her iki kesim için de bir türlü yerine oturmaz. Halbuki ilmî bir yaklaþým ve analizle ifrat ve tefritin pençesinden kurtulup, vasatý yakalamak imkân dahilindedir. Bunun için öncelikle, Osmanlý devlet yapýsýnýn iþleyiþini olduðu gibi kabullenip, bugünden düne yönelik olarak deðil, o günün deðer yargýlarý ve þartlarýna dayalý bir mukayese yapmak gerekir, bu aynen þahsî hayatýmýzda aile büyüklerimizi ve geçmiþimizi olduðu gibi kabullenip sevmeye benzer. Dahasý, sözgelimi bir babanýn otoriter tutumunun örneklendiði bir aile meclisi sohbetinin çoðu kez, Ne yapalým o zamanýn anlayýþý böyleymiþ, öyle terbiye olmuþ, çocuklarýna da öyle davranmýþlardýr þeklinde bir kabulle sonuçlanmasý gibidir. Osmanlý nýn dine hizmeti büyük Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Ýlâ-yý kelimetullah ý gaye edinerek fethettiði topraklarda altý asýr gibi uzun bir süre adalet ve hakkaniyetle hükmetmiþ ve bütün kurumlarýyla dünyayý kendine hayran býrakacak yüksek bir medeniyetin de temsilcisi olmuþtur. Hilafet makamýný deruhte etmekle Ýslâm birliðinin tesisinde çok önemli bir rol oynadýðý gibi, halife sultana makamýndan ve hizmetlerinden ötürü gerek Müslüman teba, gerekse geniþ Ýslâm coðrafyasý mensuplarýnca daima büyük saygý beslenmiþtir. Fakat sonuçta devletin baþýnda olan padiþahlar, siyasî bir erkin temsilcisidirler ve yönetim tarzý da klasik dönemde mutlak, yýkýlýþa yakýn zamanlarda ise (1876 da kýsa bir süre, asýl 1908 den itibaren) meþrûtî monarþidir. Kýsacasý, devlet, saltanat esasýna dayanýr ve idarecileri de baþlangýçtan yýkýlýþa kadar aile deðiþtirmeden Osmanoðullarý Hanedaný dýr. Dolayýsýyla devletin bütün kurumlarýnda olduðu gibi, özelde harem kurumunun þekillenmesinde de devrin hakim anlayýþlarý, çaðdaþý devletlerin etkisi ya da zaman içindeki þartlarýn zorlamasýndan gelen kanunlar ve gelenekler mühim amillerdir. Yani ne cariyelik müessesesini Osmanlý padiþahlarý kurmuþtur, ne de, içlerinde veli olanlarýný bulundursalar da, Osmanlý padiþahlarý ruhanî liderlerdir. Sadece devlet idaresinde þer-i þerife uymakta hassas ve riayetkâr olmuþlar, fakat bunlarýn icrasýnda da temelini cemiyetin realitelerine dayanan örfî hukuku ikame etmiþlerdir. O halde padiþahlarýn her icraatýný halifelik sýfatýný üzerinde bulundurmalarýndan ötürü, günahsýzlýk üzerinden deðerlendirmeye çalýþmak boþ bir çabadýr. Bediüzzaman Hazretleri nin hilafet ve saltanata geçen, ya nebi gibi masum olmalý, veyahut Hulefa-i Raþidin ve Ömer b.abdülaziz-i Emevî ve Mehdi-i Abbasî gibi harikûlade bir züht-ü kalbi olmalý ki aldanmasýn. (1) ifadesi bu durumu veciz bir þekilde ortaya koyduðu gibi baþka bir yerde ise; Hem de hangi þey vardýr ki, her cihetle þeriata muvafýk olsun; hangi adam var ki, bütün ahvali þeriate mutabýk olsun? soru cümlesiyle bunun mümkün olamayacýðýný ve böyle bir beklentinin, ancak Eflatun-i Ýlahi nin medine-i fazýla-i hayaliyesinde yer alacak bir ütopya olduðuna vurgu yapar. (2) Kaldý ki; Risale-i Nur da pekçok yerde izahý yapýldýðý gibi, saltanatýn mayasý adalet-i izafiye veya ehvenü þ-þer denilen ruhsat yolunu takip üzerine kurulmuþtur. Ayrý bir inceleme konusu o- labilecek þehzadeler katli gibi, yine Risale-i Nur daki ifadesiyle çok zalimane vukuat-ý siyasiye þer i dayanaðýný buradan alýrken, cariyelerle evlilikte a- þaðýda izahý yapýlacaðý gibi, yine siyasî amillerin etkisi çoktur. Sonuç olarak tarihî hatasýyla sevabýyla kabul etmek, hassasiyetimize dokunan kýsýmlarda gocunup tâ zoraki tevillere sapmamak gerekir. Tarihle aramýzdaki köprüyü yýktýlar Harem teþkilâtýný bizce anlaþýlmaz kýlan ikinci ö- nemli faktör ise; tarihle aramýzda kurulan köprülerin yýkýlmasýndan doðan, kültürel devamlýlýk hissinden mahrum olmamýzdýr. Biz sadece harem meselesini anlamýyor deðiliz, bundan bir asýr önceki konuþma dilini bilmiyor, alfabeyi hüsn-ü hat ismiyle bir sanata dönüþtüren yazýlarýnýn, býrakýn karakterini anlamayý yüzünden okuyamýyoruz. Eski musikiye âþinâ deðiliz, okunan e- zanýn hangi makamdan olduðunu bilen Osmanlý beyefendileri hanýmefendileri bizden fersah fersah uzaklarda kalmýþlar. Sultanlarýn kulluðunun niþanesi olan beyitleri yorumlamakta pek az ehl-i ilim dýþýnda ne yazýk ki, aciziz. Kültürel hafýzamýzý besleyen bu ritüellerden uzak olunca Osmanlý Haremi ni de, iþte ancak oryantalist kurgularýn efsaneleriyle yaralanmýþ zihinlerimizle algýlayabiliyoruz sadece... Biz, þu meþhur dizinin gerçeði ne kadar yansýtýyor, yansýtmýyor polemikleriyle boðuþup dururken, sanki bu sorulara bir cevap olurcasýna geçen aylarda asrýn düðünü þeklinde lanse edilen bir haber, dünya gündemine oturdu. Ýngiliz Kraliyet Ailesi mensuplarýndan Kraliçe 2. Elizabeth in torunu Birleþik Krallýk tahtýnýn 2. sýradaki varisi Prens William ile Catherine Middleton evlendi. Çiftin nikâhý, tarihî Westminister Kilisesi nde kýyýlýrken, 29 Nisan 2011 günü aylar önce resmî tatil ilan edildi. Düðünle ilgili gözlerden kaçmayan diðer bir vurgu ise, gelinin a- vamdan oluþu, yani aristokrat bir aileden gelmemesi üzerineydi. Saray avam geline hazýrlanýyor baþlýklý haberlerde, katý gelenekli Kraliyet Ailesinin bu durumu nasýl hazmedeceði konusunda çeþitli yorumlar yapýlýyordu. Ýþte, dünyanýn gözü önünde; 1215 Magna Carta sýnýn ilânýyla demokrasinin temelini atan bu ülkede, nasýl oluyor da krallýk gelenekleri bu derece en ince ritüellere riayet edilerek canlý kalabiliyordu? Bu konuda ise, bizce en doyurucu tahlil BBC Türkçe Haber de Murat Baykara imzasýyla yapýlmýþtý; Ýngiltere de kraliyeti ayakta tutan nedir? baþlýklý yazýsýnda þöyle diyordu yazar; Krallýk bir yanýyla, Ýngiltere nin tüm dünyada hayranlýk uyandýrdýðý geçmiþin ve o geçmiþin mirasçýsý olan aristokrasinin temsilcisidir. 21. yüzyýla ve demokrasiye aykýrý bulsalar bile, geniþ halk kitlelerinin, Ýngiltere nin dünyada eskisi gibi algýlanmasýný saðlayacak bir kurumun devamýndan gizli bir zevk almasýdýr, kraliyet de; düðünler, türlü çeþit baþka törenler vesilesiyle sunduðu vitrinle bu hissi hem ülke içinde, hem de dünyada canlý tutmayý baþarýr. Kraliçe devamlýlýðýn sembolüdür. Ne diyelim onlarda öyle; aileyle yüceltilen bir tarih... Bizde böyle; ailesiyle paçasýndan aþaðý çekilen Hanedan-ý Al-i Osman. 1) Mektubat-19. Mektup shf Y.A.N. 2)Münazarat- shf Y. A. N. Harem teþkilâtýný bugünün insanlarýnca anlaþýlmaz kýlan önemli bir faktör ise; tarihle aramýzda kurulan köprülerin yýkýlmasýndan doðan, kültürel devamlýlýk hissinden mahrum olmamýzdýr. Biz sadece haremi deðil, o dönemle ilgi pekçok þeyi de bilmiyoruz. { DEVAM EDECEK {

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y Din a dam la rýna i maj e ði ti mi ER ZU RUM mer kez Pa lan dö - ken il çe sin de ki i mam ha tip ve mü ez zin le re yö ne lik, dik si yon, i - maj, et ki li i le ti þim ve za ma ný doð ru kul lan ma e ði ti mi ve ril me - ye baþ lan dý. Pa lan dö ken Müf tü - lü ðü, Ku zey do ðu A na do lu Kal - kýn ma A jan sý (KU DA KA) des te - ðiy le Ku rum sal Ka pa si te Ge li þi - mi E ði ti mi pro je si ni uy gu la ma - ya sok tu. Pro je kap sa mýn da müf tü lük bün ye sin de gö rev ya - pan i mam ha tip, mü ez zin kay - yým ve Kur ân kur su öð re ti ci le ri - ne za ma ný et kin kul lan ma, kriz yö ne ti mi, et ki li ta kým ça lýþ ma sý, mo ti vas yon, et ki li i le ti þim, per - for mans de ðer len dir me, i maj yö ne ti mi ko nu la rýn da e ði tim ve - ri le cek. 80 sa at sü re li e ði tim so - nun da ba þa rý lý o lan kur si yer le re dü zen le nen tö ren le ser ti fi ka ve - ri le cek. Erzurum / aa Dalgalar, enerjinin nasýl hareket ettiði hakkýnda ipuçlarý saklýyor. Gü neþ in at mos fe rin de sörf dal ga la rý Yeni anayasayý facebook ta yapýyorlar ÝZLANDA YENÝ ANAYASA ÝÇÝN HAZIRLANAN TASLAÐI SOSYAL AÐLAR ÜZERÝNDEN HALKA SORUYOR, GELEN TEKLÝFLERÝ DEÐÝÞÝKLÝK OLARAK TASLAÐA YANSITIYOR. EN ÇOK TEKLÝF FACEBOOK'TAN GELDÝ. KÜ RE SEL e ko no mik kriz sý ra sýn da e ko no mi si ve þir ket le ri if lâs e den Ýz lan da, da ha öz gür lük çü ve gü - ven li bir a na ya sa i çin yü zü nü hal ka dön dü. Ntvmsnbc.com da yer a lan ha be re gö re, i þin çar pý - cý ta ra fý a na ya sa tas la ðý nýn sos yal að lar ü ze rin den hal ka a çýl ma sý ve ge nel ka bul gö ren teklif le rin ger - çek ten tas la ða ek len me si. Ye ni a na ya sa yý ha zýr la - mak tan so rum lu A na ya sa Kon se yi, tas lak met ni in - ter net si te si ne ve sos yal med ya da bu nun i çin a çý lan say fa la ra yer leþ tir di. Bu ra la ra a bo ne o lan ü ye ler den ge ne le ve ya mad de le re i liþ kin teklif ler top la yan Kon sey, yo rum o nay sü re cin den son ra bu teklifle ri ay ný mec ra lar da tar týþ ma ya a çý yor. A na ya sa göz - den ge çir me ku ru lu nun söz cü sü Berg hil dur Bern - hard sdot tir, tar týþ ma ve teklif le rin yo ðun il gi gör - dü ðü nü, en çok tra fi ðin i se Fa ce bo ok ta gö rül dü ðü - nü a çýk la dý. Twit ter ýn da yo ðun o la rak kul la nýl dý ðý yön tem de, Kon sey ü ye le ri ve mil let ve kil le ri nin a - na ya sa tas la ðý ü ze rin de ki gö rüþ ve e leþ ti ri le ri ka - mu o yu na ay ný gün a çýk la na rak tam þef faf lýk sað la - ný yor. The As so ci a ted Press ha ber a jan sý nýn ha be - ri ne gö re ye ni a na ya sa ü ze rin de sos yal med ya da yü rü yen bu teklif ve tar týþ ma sü re ci so nu cun da ba - zý de ði þik lik teklif le ri tas la ða gir miþ bi le. Bun lar dan en ö nem li si ül ke de ki tabiî kay nak la rýn mül ki ye tin - de hal kýn söz sa hi bi ol ma sý ný sað la yan de ði þik lik. Dokuz vites, altý vitesli otomatik þanzýmana göre yüzde 16'ya kadar daha tasarruflu. O to mo bil de 9. vi tes dev ri AL MAN þan zý man ü re ti ci si ZF bi nek o to mo bil le re yö ne lik dün ya nýn ilk do - kuz vi tes li o to ma tik þan zý ma ný ný pi ya sa ya sür dü. Þan zý man, mo to run en - le me si ne yer leþ ti ril di ði ön den çe kiþ li o to mo bil ler i çin ta sar lan mýþ ve tor ku 480 Nm ye ka dar o lan mo tor lar i le kul la ný la bi li yor. ZF þan zý ma nýn, ön den çe kiþ li, en le me si ne mo tor lu bir o to mo bi le ta kýl mýþ ti pik bir al tý vi tes li o to - ma tik þan zý ma na gö re yüz de 16 ya ka dar ya kýt ta sar ru fu sað la dý ðý ný id di a e di yor. Bu ta sar ruf do kuz vi tes li þan zý man da, mo to run 120 km/s hýz da 1900 de vir/da ki ka da ça lýþ ma sýn dan i le ri ge li yor; al tý vi tes li o to ma tik þan zý - man da bu de ðer yak la þýk 2600 dev/dak o lu yor. Þir ket do kuz vi te sin son de re ce ya kýn vi tes o ran la rý ný müm kün kýl dý ðý ný ve bu nun sü rüþ kon fo ru nu o lum lu yön de et ki le di ði ni, zi ra o to mo bi lin mo to ru nun her za man op ti - mum güç a ra lý ðýn da ça lýþ tý ðý ný söy lü yor. Þan zý man dört te ker lek ten çe kiþ li ve hib rit mo del ler le ça lý þa cak þe kil de u yar la na bi li yor. ZF bu þan zý ma nýn bir ü re tim o to mo bi lin de ne za man kul la ný la ca ðý ný a çýk la ma dý. Kö pe ði ne gü neþ göz lü ðü ta ktý, sa týþ la rý ný art týr dý BURSA NIN tarihi çarþýlarýndan Pirinç Han ýn giriþinde bir esnafa ait köpek, güneþ gözlüðü ile çarþýyý gezmeye gelenlerin ilgi odaðý oluyor. Renkli gözlükleri ile gelip geçenleri izleyen köpek, görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük köpekle en çok çocuklar oynuyor. Ýþyeri sahibi Cenk Aslan, köpeðinin sayesinde insanlarýn dükkânýna uðradýðýný ve alýþ veriþinin arttýðýný ifade etti. Bursa / cihan Er ci yes e Ha zi ran ka rý ER CÝYES Da ðý nýn 2900 met - re den yük sek ke sim le ri ne kar yað dý. Genç lik ve Spor Ýl Mü dür lü - ðü Er ci yes Te sis le ri yet ki li le rin den al dý ðý bil gi ye gö re, Er ci yes Da - ðý nýn 2900 met re den yük sek ke - sim le rin de bu lu nan Süt don du ran, Þey tan de re si, Ço ba ni ni ve Hör - güç ka ya böl ge le ri ne ön ce ki ge ce 4-5 san ti met re kar yað dý. Kar ya - ðý þý dolayýsýyla, Er ci yes in e tek le - rin de bu lu nan Ha cý lar il çe si i le Hi - sar cýk ve Ký ra nar dý da sý cak lýk 10 de re ce ye ka dar düþ tü. Kay se ri þehir mer ke zin de de dün ak þam sa at le rin de baþ la yan sa ða nak, ge ce a ra lýk lar la et ki li ol du. Me te - o ro lo ji Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le - ri, þehir mer ke zin de met re ka re ye 49,2 ki log ram ya ðýþ düþ tü ðü nü bil dir di ler. Kayseri / aa A ME RÝ KAN U lu sal Ha va cý lýk ve U zay Da i re si (NA SA), Gü neþ at mos fe ri nin plaz ma dan o lu þan en dýþ böl ge si (ko - ro na) da, ok ya nus ký yý la rýn da ki yük sek sörf dal ga la rý na ben zer þe kil ler tesbit et ti. NA SA nýn Gü neþ i göz lem le me ve ya kýn ge ze gen le re o lan et ki le ri ni a raþ týr ma a ma cýy la u - za ya gön der di ði So lar Dyna mics Ob ser va tory (SDO) uy - du su nun ve ri le ri ne gö re, ko ro na da ki bu dal ga lar, e ner ji nin at mos fer bo yun ca na sýl ha re ket et ti ði hak kýn da i puç la rý sak lý yor. Bi lim in san la rý, ko ro na nýn ne den gü ne þin yü ze - yin den da ha sý cak ol du ðu gi ze mi ni çöz me de bu dal ga la rýn ö nem li bir et ken o la bi le ce ði ni be lir ti yor. NA SA ya bað lý God dard U zay U çuþ Mer ke zi nden fi zik çi Le on Of man, Bi zim i çin en bü yük so ru lar dan bi ri si, ko ro na nýn ý sýt ma me ka niz ma sý. Sý cak lý ðý, bek le di ði miz den bin ler ce kat da ha faz la. Tes pit et ti ði miz dal ga lar, tür bü lan sa yol a ça rak ý sý yý art tý rý cý fak tör ler den bi ri o la bi lir de di. Ýstanbul / cihan Dað köylerinde yaþayan vatandaþlar montlarýyla dolaþýyorlar. Ha zi ran ýn or ta sýn da so bay la ý sý ný yor lar BA HAR yað mur la rý nýn et ki si ni de vam et tir me si ve ha va sý - cak lýk la rý nýn nor ma lin al týn da sey ret me si dolayýsýyla ço ðu köy ler de va tan daþ lar, hâ lâ so ba ya ka rak ý sýn ma ya ça lý þý yor. Ha zi ran a yýn da gü ney sa hil le rin de va tan daþ lar gü ne þin key - fi ni çý ka rýr ken, Bur sa da ha va sý cak lýk la rý nýn nor ma lin al týn - da ol du ðu dað köy le rin de in san lar so ba ya ka rak ý sý ný yor. Sý - cak lýk de ðer le ri nin 10 de re ce ye ka dar düþ tü ðü dað köy le - rin den Pý nar cýk ta kah ve ler de so ba ya ka rak ý sý nan va tan - daþ lar, bal ta i le o dun ký rýp so ba nýn ba þý na ta þý yor. Köy kah - ve ha ne si ni iþ le ten E tem A car, ha va la rýn so ðuk ol ma sý se be - biy le kah ve de so ba yak týk la rý ný, ak si tak dir de kim se nin kah - ve ye ge le me ye ce ði ni be lir te rek, Ü þü dü ðü müz i çin so ba nýn ba þý na o dun top lu yo rum. Hal ký mý zýn has ta ol ma ma sý i çin so ba yý ya ký yo rum. E kim a yýn dan be ri so ba yý ya ký yo ruz. Ha - va la rýn ka pa lý ol ma sý sý cak lýk la rý da et ki le di di ye ko nuþ tu.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı