Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010

2 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr.

3 Ýçindekiler Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu Sürdürülebilir Yaþam Planý Hedefler Saðlýk ve Esenliði Geliþtirmek Beslenme Hijyen Çevresel Etkileri Azaltmak Sera Gazlarý Su Atýk Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi Faaliyet ve Performans Ýncelemesi Çalýþanlarýmýz Ýþ Ýlkelerimiz ve Etik Deðerlerimiz BMKÝS Ýndeksi Faaliyetlerimiz ve performansýmýzla ilgili tüm bilgileri içeren Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 a adresinden de eriþebilirsiniz.

4 Rapordan satýrbaþlarý Ofislerimizde, Dosan ve Besan fabrikalarýmýzda ve Algida distribütörlerimizde Yeþil Enerji kullanmaya baþladýk. Toplam elektrik tüketimimizin %35'ini yenilenebilir kaynaklardan saðladýk. Algida ve Çorlu Gýda fabrikalarýmýzda Yeþil Proje nin ilk fazýnda su kullanýmýnda %15 tasarruf yaptýk. Hedef, %55... Ambalajlarýmýzdan 590 ton plastik azalttýk. Alüminyum folyolarýn yerine metalize PET kullanarak, 270 ton civarýnda alüminyum tasarrufu saðladýk. OMO, yoðun formüllü yeni nesil deterjanlarýnda su, atýk ve sera gazý etkisini önemli oranda azaltmayý baþardý yýlýnda pazara sunulan OMO Total, Türkiye'nin ilk ultra konsantre sývý deterjaný Unilever çalýþanlarýnýn saðlýk ve esenliklerini geliþtirmeleri için hayata geçirilen 'Lamplighter' programýný Türkiye'de de yürütüyoruz. Dünyanýn en çok tercih edilen antibakteriyel sabunu Lifebuoy, Türk tüketicisiyle buluþtu. Lifebuoy markamýzla gerekli zamanlarda elleri sabunla doðru þekilde yýkamanýn faydalarýný anlatarak, hijyen davranýþlarýný deðiþtirmeyi hedefliyoruz. 2015'in sonuna kadar, kaðýt ambalajlarýn %75'ini sürdürülebilir ormanlardan veya geri dönüþtürülmüþ malzemelerden satýn almayý hedefliyoruz.

5 Giriþ Bu rapor, sahip olduðumuz global iþ prensipleri çerçevesinde, Unilever Türkiye'nin 2010 yýlý içinde gerçekleþtirmiþ olduðu faaliyetlerin sürdürülebilir bakýþ açýsýyla ele alýnmasýyla oluþturulmuþtur. Sunuþ Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010, sürdürülebilir büyüme hedefiyle iþimizi ve markalarýmýzý nasýl yönlendirdiðimizi; saðlýk, beslenme ve hijyen alýþkanlýklarýna nasýl daha iyi katkýda bulunduðumuzu açýklamaktadýr. Raporumuzda þu sorularýn cevaplarý yer almaktadýr: Unilever Türkiye'nin iþ faaliyetleri çevreyi ve toplumu nasýl etkilemektedir? Türkiye'deki Unilever markalarý tüketicilerimizin saðlýðý ve kendilerini iyi hissetmeleri açýsýndan nasýl farklýlýklar yaratmaktadýr? Unilever Türkiye iklim deðiþiklikleri; su, ambalaj ve tarýmsal hammaddelerin tedarik edilmesine iliþkin sürdürülebilirlik konularýný nasýl ele almaktadýr? Unilever Türkiye'nin faaliyetleri nasýl bir ekonomik deðer yaratmaktadýr? Bunun çalýþanlar ve tedarikçilerin yaný sýra paydaþlar ve toplum açýsýndan faydalarý nelerdir? Ayrýca tüketici endiþelerine nasýl yanýt verdiðimiz, çalýþanlarýmýza nasýl davrandýðýmýz, müþteri ve tedarikçilerle ortak bir amaç doðrultusunda nasýl çalýþtýðýmýz ve tüketicilerimizin yaþamýnda nasýl bir rol üstlendiðimiz de dahil olmak üzere, kurumsal sorumluluk ilkemizin önemli yönleri de raporda yer almaktadýr. Rapor nasýl hazýrlandý? Unilever, iþletmelerin faaliyet ve stratejilerini, çalýþan, insan haklarý ve yolsuzlukla mücadele gibi uluslararasý kabul görmüþ prensipler çerçevesinde yürüteceðine dair söz verdiði Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'ni (UN Global Compact) imzalayan ve bu sözleþmenin 10 ilkesine uyacaðýný taahhüt eden þirketler arasýnda bulunmaktadýr. Unilever Türkiye de, Unilever'in bir parçasý olarak, faaliyetlerini bu ilkeler çerçevesinde gerçekleþtirmektedir. Þirketimizin benimsediði þeffaf politika ve paydaþlarýmýzla olan iliþkilerimize verdiðimiz önem doðrultusunda raporumuzu, Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'nin 10 temel ilkesi çerçevesinde þekillendirdik. Raporda yer alan veriler, Unilever Türkiye'nin 2010 yýlý içinde gerçekleþtirdiði faaliyetlerin derlenmesiyle oluþturulmuþtur. Bu rapor kimler için hazýrlandý? Raporumuzun; sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanlarýndaki çalýþanlar, kamu otoriteleri ve fikir liderleriyle birlikte çalýþanlarýmýz, tedarikçilerimiz, perakendecilerimiz ve tüketicilerimizden oluþan paydaþlarýmýzý kapsayan çok geniþ bir kitleye ulaþmasý amaçlanmaktadýr. 1

6 Önsöz Pusulamýz sürdürülebilirliðe kilitlendi Gelecek için iddialý hedeflerimiz var: "Þirketimizi iki kat büyütmek." Ancak bu büyümeyi çevresel etkileri azaltacak, insanlarýn saðlýk ve esenliðini geliþtirecek ve geçimi iyileþtirecek þekilde gerçekleþtirmek istiyoruz. Unilever olarak ürünlerimizle hayatýna girdiðimiz herkesin günlük yaþam kalitesinde küçük ama önemli farklar yaratmak için çalýþýyoruz. Tüketicilerimize kendilerini iyi hissettirecek ve hayattan daha fazla keyif almalarýný saðlayacak ürünler sunarken; onlarýn yaþamlarýndaki deðiþikliklere uyum saðlamak üzere, marka ve ürünlerimizi sürekli olarak geliþtiriyoruz. Gelecek için ise iddialý hedeflerimiz var: "Þirketimizi iki kat büyütmek." Ancak bu büyümeyi çevresel etkileri azaltacak, insanlarýn saðlýk ve esenliðini geliþtirecek ve geçimi iyileþtirecek þekilde gerçekleþtirmek istiyoruz. Bu nedenle faaliyetlerimizden doðan olumlu sosyal faydalarý artýrýrken, diðer yandan da çevresel etkilerimizi azaltacak yeni iþ yapýþ biçimleri geliþtirmek üzere çalýþýyoruz. Unilever tarafýndan bugüne kadar hayata geçirilen en kapsamlý eylem planý olarak gördüðümüz Sürdürülebilir Yaþam Planý ise bu noktada bize yol gösterecek. Planýmýz, 2020 yýlýna kadar gerçekleþtirmeyi öngördüðümüz 50'den fazla sosyal, ekonomik ve çevresel taahhüdü içeriyor. Bu taahhütler, fabrikalarýmýzda yenilenebilir enerji kullanýmýndan, çorbalarýmýzdaki tuz içeriðini azaltmaya kadar tüm süreçleri kapsýyor. 2 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

7 Ýþimizi, insanlarýn saðlýk ve esenliðini geliþtirecek, çevresel etkileri azaltacak ve geçimi iyileþtirecek þekilde büyütmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken bize, Sürdürülebilir Yaþam Planýmýz yol gösterecek. Bu plan kapsamýnda 2020 yýlýna kadar þu sonuçlarý elde etmeyi hedefliyoruz: 1. Bir milyardan fazla insanýn saðlýk ve esenliklerini geliþtirmek üzere harekete geçmelerine yardým edeceðiz. 2. Ürünlerimizin üretimi ve kullanýmýndan kaynaklanan çevresel ayak izini yarý yarýya azaltacaðýz. 3. Tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan saðlayacaðýz. Unilever Türkiye olarak, son 10 yýlda aðýrlýk verdiðimiz sürdürülebilirlik çalýþmalarýmýz sayesinde, en az ekonomik baþarýlarýmýzla olduðu kadar, dünyamýzýn geleceði adýna ortak deðer yaratmak konusunda kaydettiðimiz geliþmelerle de gururlanýyoruz. Her gün ülkemizin ve insanoðlunun sürdürülebilir geleceði için çalýþýrken, baþarýlarýmýzdan güç alýyoruz. Þimdi "Ýnsanlarýn saðlýk ve esenliðini geliþtirecek, çevresel etkileri azaltacak ve geçimi iyileþtirecek þekilde büyüyeceðiz" diyoruz. Bu büyük sözü gerçekleþtirmek üzere yola çýkarken, tüketicilerimizi ve tüm paydaþlarýmýzý bu yolda bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz. Ýnanýyorum ki, el ele vererek hep birlikte daha güzel bir dünya yaratma gücüne sahibiz. Ýzzet Karaca Unilever Türkiye CEO'su Unilever Asya, Afrika, Orta ve Doðu Avrupa Baþkan Yardýmcýsý 3

8 Unilever hakkýnda Dünyada 2 milyar tüketici her gün bir Unilever ürünü kullanýyor. Ürünlerimiz insanlarýn günlük yaþam kalitesinde küçük ama çok önemli farklar yaratýyor. Unilever; gýda, ev ve kiþisel bakým markalarýný kapsayan güçlü ürün yelpazesiyle, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve ürünleri 170'i aþkýn ülkede satýþa sunuluyor. Bulunduðumuz pek çok kategorideki lider konumumuz ile dünyanýn en çok tanýnan markalarýný üretiyoruz. En çok sevilen 12 markamýzýn satýþlarý 1 milyar avronun üzerinde ve yine 1 milyar avronun üzerinde satýþ yapan diðer 8 markamýz ile en popüler 20 markamýz satýþlarýmýzýn yaklaþýk %70'ini oluþturuyor. Türkiye de de 1952 yýlndan bu yana birçok markamýzla Türk tüketicileri ile buluþmaya devam ediyoruz. Ev Temizlik Kiþisel Bakým Gýda 4 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

9 Dünyanýn lider hýzlý tüketim ürünleri þirketlerinden Unilever; tüketicilerinin, müþterilerinin ve çalýþanlarýnýn gereksinimlerini karþýlayarak, hissedarlarý ve paydaþlarý için uzun vadeli sürdürülebilir deðerler yaratýr. Dünyada Unilever Türkiye'de Unilever 4 ana kategori: Ev bakým, Kiþisel bakým, Gýda ve Dondurma Ciro 44.3 milyar Ciro 3 milyar TL Ýhracat 127 milyon USD Çalýþan Çalýþan Vergi 34 milyon TL Fabrika 267 Fabrika 7 5

10 Sürdürülebilirlik Vizyonu Her þey sürdürülebilir dünya için Dünyamýza ve insanlýða karþý hissettiðimiz sorumlulukla çevresel etkilerimizi en aza indirmek için çalýþýrken, küçük dokunuþlarýn bir araya gelerek büyük bir fark yaratabileceði konusunda tüketicilerimize ilham veriyoruz... Dünyanýn ilk hýzlý tüketim þirketlerinden biri olan Unilever, 100'ü aþkýn yýl önce, güçlü deðerlere ve sosyal sorunlarýn üzerine gitme misyonuna sahip bir þirket olarak doðdu. Zamanla bu misyona, sürdürülebilir büyüme ve sorumluluk sahibi iþ uygulamalarýna olan baðlýlýðýmýz da eklendi. Unilever'in sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ilk adýmý, 2005 yýlýnda markalarýmýzýn dünya üzerindeki sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin ölçümlenmesine olanak tanýyan 'Marka Ýzi' yaklaþýmýyla atýldý. Bugün, bir yandan iddialý büyüme hedeflerimize ulaþmaya çalýþýrken, diðer yandan þirketimizin çevre üzerindeki toplam etkisini azaltmak için önemli adýmlar atýyoruz. Gelecek nesillerin daha yaþanabilir bir dünyada refah içinde hayatlarýný sürdürmeleri, Unilever Türkiye olarak en önemli hedeflerimiz arasýnda yer alýyor. Her gün daha iyi bir gelecek yaratmak için çalýþýyoruz. Bunu yaparken de büyük markalardan oluþan portföyümüz, geliþmekte olan pazarlardaki varlýðýmýz ve ortak deðer yaratýlmasýna yönelik uzun süreli kararlýlýðýmýzdan güç alýyoruz. Tüketiciler ve tedarikçilerle el ele Günümüzde dünyanýn her yerinde tüketiciler, satýn aldýklarý ürünlerin etik kaynaklardan elde edildiði ve yerkürenin doðal kaynaklarýný koruduðu konusunda güvence istiyor. Marka ne kadar sürdürülebilirse genellikle o kadar çok talep görüyor. Þirketi sürdürülebilir biçimde yönetmek enerji tüketimini azaltýyor, ambalajlarý en aza indiriyor ve atýklarý ortadan kaldýrýyor. Bu uygulama sadece þirket için maliyet tasarrufu saðlamakla kalmayýp, tüketicilerin de tasarruf etmesine katkýda bulunuyor. Unilever olarak; insanlarýn, marka seçimlerinin ve küçük dokunuþlarýnýn, diðerleriyle birleþerek dünya genelinde 6 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

11 Tüketicilerimize, onlarýn bireysel eylemleriyle þirketimizin ölçeði bir araya geldiðinde dünyamýzýn geleceðini kurtarmak için gerçekten önemli etkiler yaratabileceðimizi göstermek istiyoruz. büyük bir fark yaratabileceðine inanýyor ve onlarý bu yönde teþvik etmek için imkanlarýmýzý seferber ediyoruz. Dünyamýzýn geleceðini kurtarmak için, tüketicilerimize, onlarýn bireysel eylemleriyle þirketimizin ölçeði bir araya geldiðinde, gerçekten önemli etkiler yaratabileceðimizi göstermek istiyoruz. Araþtýrmalarýmýz, tüketicilerin satýn aldýklarý ürünlerin sadece etik ve sürdürülebilir olarak üretilmesi konusunda güvence istemekle kalmadýðýný, ayný zamanda hem kendileri hem de çevreleri için iyi olan markalarý seçmek istediklerini gösteriyor. Ancak, tüketiciler etkili bir fark yaratmak konusunda kendilerini yetersiz hissediyor. Onlara göre ulaþýlmak istenen bu hedef, kiþisel çabalarla baþarýlamayacak kadar güç! Ýnsanlarýn, marka seçimlerinin ve küçük dokunuþlarýnýn bir araya geldiðinde tüm dünya için nasýl büyük bir fark yaratacaðýný anlamalarýna yardýmcý olmak için doðru bir konumda olduðumuzu düþünüyoruz. Çevresel etkilerimizi azaltma hedefimiz tüm faaliyetlerimizi þekillendirirken, bizimle ayný doðrultuda yürüyen tedarikçiler ve iþ ortaklarý seçmeye de özen gösteriyoruz. Örnek vermek gerekirse, Unilever'in deterjan markalarý yýlda 125 milyar yýkamada kullanýlýyor. Bu da saat baþý 14 milyon yýkamaya denk geliyor. Birçok Unilever tüketicisinin daha düþük ýsýlarda veya makinelerini tam doldurarak çamaþýr yýkamasýnýn yaratacaðý etki bir araya geldiðinde; enerji, CO 2 ve su tüketiminde çok büyük bir düþüþ saðlanabilir. Sera gazý ayak izimizin yaklaþýk %70'inin tüketicilerden kaynaklý olduðu düþünülürse, tüketicilerimizi davranýþlarýný deðiþtirmeye teþvik etmek her gün daha iyi bir gelecek yaratma misyonumuza ulaþmada kilit nokta olacaktýr. Unilever markalarý X Küçük, günlük dokunuþlar X Milyarlarca tüketici = Büyük bir fark 7

12 Sürdürülebilirlik Vizyonu Dünyaya daha az 'iz' býrakýyoruz Her türlü faaliyetimiz sýrasýnda küresel ýsýnmanýn ve tüketilen enerji kaynaklarýnýn olumsuz etkilerini en aza indirmeyi ve gerekli önlemleri almayý, iþimizin ayrýlmaz bir parçasý olarak görüyoruz. Ýklim deðiþikliðinin en önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen sera gazý oluþumundaki etkilerimizi minimuma indirmek üzere önce karbon ayak izimizi azalttýk ve azaltmaya devam ediyoruz. Ayný zamanda sudaki ayak izimizi küçülterek, iþimizi sürdürülebilirlik anlayýþý çerçevesinde geliþtirmeyi amaçlýyoruz. Sera gazý etkimizi en az seviyeye çekmek için sürdürdüðümüz faaliyetlere çalýþanlarýmýzdan, tedarikçilerimize ve tüketicilerimize kadar tüm paydaþlarýmýzý ortak ediyoruz. Paydaþlarla ortak projeler WWF Türkiye (Doðal Hayatý Koruma Vakfý): Sudaki Ayak Ýzi konusunda toplumun tüm kesimlerinde bilinç oluþturma. TKD (Türk Kardiyoloji Derneði): Kalp ve damar hastalýklarýnýn önlenebilir olduðuna dikkat çekerek, herkesi saðlýklý yaþam için bir adým atmaya davet etme. ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atýklarý Deðerlendirme Vakfý): Ambalajlarýn kullaným sonrasý geri kazanýlmalarý konusunda toplumda farkýndalýk yaratma. TÝV (Türk Ýnfeksiyon Vakfý): Lifebuoy'un antibakteriyel etkinliðini onaylama. TOÇEV (Tüvana Okuma Ýstekli Çocuk Eðitim Vakfý): Küresel ýsýnma konusunda çocuklarda farkýndalýk yaratma, onlarý yeterli ve dengeli beslenmeye teþvik etme. TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý): Karbon ayak izimizi azaltmak amacýyla aðaçlandýrma çalýþmalarý. KA-MER (Kadýn Merkezi Vakfý) ve KEDV (Kadýn Emeðini Deðerlendirme Vakfý): Çöp(m)adam projesi kapsamýnda, Diyarbakýr'da KA-MER, Ýstanbul'da da KEDV ile iþbirliði. Sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmek ve geliþtirmek için ortak çalýþmanýn vazgeçilmez olduðunu biliyoruz. Bu nedenle, bizimle paralel vizyon ve misyona sahip firmalar ve kuruluþlarla iþbirlikleri gerçekleþtiriyor, tüm faaliyetlerimize paydaþlarýmýzý da dahil etmeye çalýþýyoruz. Unilever Türkiye olarak, insanlarýn beslenme kalitelerini ve saðlýklarýný iyileþtirmek için paydaþlarýmýzla birlikte çalýþýyoruz. Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði (MÜMSAD) ve Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði (ASÜD) gibi çeþitli derneklere üyeyiz ve gýda endüstrisiyle alakalý olarak ilgili bakanlýklar tarafýndan yapýlan uzman toplantýlarýna da katýlýyoruz. 8 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

13 Unilever tarafýndan bugüne kadar hazýrlanan en heyecan verici ve kapsamlý aksiyon planý olan 'Sürdürülebilir Yaþam Planý', 2020 yýlýna kadar gerçekleþtirmeyi hedeflediðimiz 50'den fazla sosyal, ekonomik ve çevresel taahhüdü içeriyor. Sürdürülebilir Yaþam Planý Hedefler Sürdürülebilirlik yolculuðunda yeni bir yol haritasý Vizyonumuz, çevrede býraktýðýmýz ayak izlerini artýrmadan milyarlarca insanýn yaþam kalitelerini artýrabildikleri daha iyi bir gelecek yaratmak. Unilever olarak, bu doðrultuda iddialý büyüme hedeflerimizi gerçekleþtirirken, dünyaya olan toplam etkilerimizi azaltma amacýmýza yönelik güçlü bir adým daha atmýþ bulunuyoruz Kasým ayýnda açýkladýðýmýz Sürdürülebilir Yaþam Planý, çevresel etkimizi azaltma ve sosyal etkimizi artýrma hedefimizi yönlendiriyor. Unilever'in tüm marka portföyünün ve ürünlerinin satýþa sunulduðu 170'den fazla ülkeyi kapsayan plan, 2020 yýlýna kadar gerçekleþtirmeyi hedeflediðimiz 50'den fazla sosyal, ekonomik ve çevresel taahhüdü içeriyor. Ancak, planýmýz sadece insanlar ve çevre için doðrularý göstermiyor. Unilever için de doðrularý içeriyor: Sürdürülebilirliði markalarýmýzla bütünleþtirmeye yönelik iþ planýmýz açýk ve ikna edici. Tüketiciler de bunu istiyor: Tüm dünyadaki tüketiciler, satýn aldýklarý ürünlerin sürdürülebilir kaynaklardan elde edildiði ve dünyamýzýn doðal kaynaklarýnýn korunduðu konusunda güvence istiyor. Sürdürülebilirliðe önem veren markalar daha çok tercih ediliyor. Müþteriler de bunu istiyor: Pek çok perakendeci de kendi sürdürülebilirlik hedeflerine sahip ve bu hedeflere ulaþabilmek için, Unilever gibi tedarikçilerin desteðine ihtiyaç duyuyor. Bu iþbirliði sayesinde müþterilerimizle olan iliþkilerimiz geliþiyor ve derinleþiyor. Ýnovasyonlarý tetikliyor: Sürdürülebilirlik, ürün ve ambalaj ile ilgili inovasyonlar açýsýndan da çok verimli bir alan. Tüketicilere yeni yararlarý olan yepyeni ürünler geliþtirmemizi saðlýyor. Pazarlarýmýzý büyütmemize yardýmcý oluyor: Unilever'in satýþlarýnýn yarýsý, ormansýzlaþma, su kýtlýðý ve zayýf hijyen koþullarý gibi en önemli sürdürülebilirlik sorunlarýyla karþý karþýya kalan geliþmekte olan ülkelerde gerçekleþiyor. Bu ülkeler, Unilever'in büyüyebileceði baþlýca pazarlarý temsil ediyor. Bu nedenle, insanlarýn yarýn deðiþecek çevreye uyum göstermelerini saðlayacak ürünleri bugünden geliþtirebilirsek, gelecekte daha hýzlý büyüyebiliriz. Maddi tasarruf saðlýyor: Ýþimizin sürdürülebilirliðini saðlayarak, enerji faturalarýmýzý hafifletecek, ambalaj aðýrlýðýmýzý düþürecek ve ürettiðimiz atýðý azaltacaðýz. Bu sayede, sadece maliyetten tasarruf saðlamakla kalmayacak, ayný zamanda tüketicinin fazla para harcamasýný da önlemiþ olacaðýz. Planýmýz 2020 yýlýna kadar üç önemli hedefe ulaþmamýzý öngörüyor: Ürünlerimizin çevrede býraktýðý ayak izini yarýya indirmek Bir milyar insanýn saðlýk ve esenliklerini artýrmak için harekete geçmelerine yardýmcý olmak Tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan saðlamak 9

14 Saðlýk ve Esenliði Geliþtirmek Bunu biliyor muydunuz? Besleyici bir kahvaltý, çocuklarýn konsantrasyonlarýnýn artmasýna gün boyu yardýmcý olur. 10 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

15 Bunu biliyor muydunuz? Mikroplarýn çoðalarak en kolay ulaþabildiði ve bulaþabildiði grubu çocuklar oluþturuyor ve gerekli hijyenik önlemler alýnmadýðýnda, bu mikroplardan 1 tanesi 24 saatte hýzla çoðalarak 8 milyon adede ulaþabiliyor. Düzenli el yýkama alýþkanlýðý, hastalýklarla savaþmada en etkili yöntemlerden biri. 11

16 Beslenme Beslenme kalitesini artýrmak için çalýþýyoruz Kalp saðlýðýnýn iyileþtirilmesi ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye baðlý hastalýklarýn azaltýlmasý için insanlarýn beslenme kalitesini artýrmaya çalýþýyoruz. Ürünlerimizi, dünya çapýnda onaylanmýþ uluslararasý beslenme kýlavuzlarýna uygun besin deðerleriyle tüketicilerimize ulaþtýrmayý hedefliyoruz. Yaþam tarzlarý deðiþtikçe, beslenmenin genel saðlýk üzerindeki etkilerine iliþkin kaygýlar da artýyor. Bilimsel geliþmelere ve yeni pazarlarýn çoðunda zenginliðin artmasýna karþýn, hala milyonlarca insan temel temizlik, beslenme ve saðlýk hizmetleri alamýyor. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Teþkilatý'nýn tahminlerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla insan yetersiz besleniyor. Yine 1 milyar kiþi temiz su bulamýyor. Kalp hastalýklarý ve diyabet, dünya genelinde giderek artan bir sorun olarak karþýmýza çýkýyor. Oysa bu hastalýklar; yeterli, dengeli beslenme ve aktif bir yaþam tarzýyla büyük ölçüde önlenebilir. Yaklaþýmýmýz Unilever Türkiye olarak, toplumun geleceðini tehdit eden bu saðlýksýz geliþmeye 'dur' demek ve saðlýklý beslenme alýþkanlýklarýna olumlu katkýda bulunmak için üzerimize düþen görevin bilincindeyiz. Kalp saðlýðýnýn iyileþtirilmesi ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye baðlý hastalýklarýn azaltýlmasý adýna insanlarýn beslenme kalitesinin artýrýlmasý için çalýþýyoruz. Bütün ürünlerimizin lezzetini ve besin kalitesini sürekli iyileþtiriyoruz yýlýna kadar, global anlamda kabul görmüþ beslenme ilkelerine dayanarak, en yüksek beslenme standartlarýna sahip ürünlerimizin oranýný iki katýna çýkaracaðýz. Böylece yüz milyonlarca insan daha, saðlýklý bir beslenme biçimine kavuþacak. Beslenmeyi Geliþtirme Programý Dünyanýn her yerinde insanlarýn saðlýklý gýdalar seçmesini saðlamayý amaçlayan bir þirket olarak, gýdalarýmýzýn kalitesini artýrmak için 2003 yýlýnda Beslenmeyi Geliþtirme Programýmýzý uygulamaya koyduk. Bu program çerçevesinde, 30 binden fazla ürünümüzü; tuz, þeker, doymuþ yað ve trans yað açýsýndan inceledik. Her bir ürünü, uluslararasý ve ulusal yetkili kurumlarýn beslenme tavsiyeleri kullanýlarak oluþturulan beslenme kriterlerine göre titizlikle deðerlendirdik. 2005'ten bu yana, globalde bu dört besin açýsýndan önemli azalmalar elde ettik döneminde global çapta Unilever'in gýda portföyünden toplam 12 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

17 ton þeker, ton trans yað, ton doymuþ yað ve ton sodyum çýkartýldý. Unilever Türkiye olarak ise þu ana kadar Knorr markalý ürünlerimizdeki sodyum miktarýný %16 ila %50 arasýnda deðiþen oranlarda azalttýk. Bu da tam olarak 840 ton sodyumu ürünlerimizden çýkarttýðýmýz anlamýna geliyor. Davranýþ deðiþikliði yaratmaya yönelik diðer programlarýmýzla birlikte, obezite ve kalp damar saðlýðý gibi iki önemli saðlýk sorununu ele almamýza yardýmcý olan Beslenmeyi Geliþtirme Programýmýz, hem mevcut ürünlerimizde hem de gelecekteki inovasyonlarýmýzda iyileþtirmeler saðlamaya devam edecek. Hedeflerimiz 2012 yýlýna kadar kase margarinlerimizdeki toplam yað içindeki doymuþ yað oranýný %33'ün altýna indirmek. (Türkiye de kase margarinlerimizin %70 inde bu orana ulaþmýþ bulunuyoruz.) 2012 yýlýna kadar tüm global portföyde kýsmi hidrojene bitkisel yað kaynaklý tüm trans yaðlarý çýkarmak. (Türkiye'de margarinlerimiz 2008'den beri trans yað içermemekte ve etiketlerinde 'trans yað yoktur' açýklamasýný taþýmaktadýr.) 2014 yýlýna gelindiðinde, çocuklara yönelik dondurma çeþitlerimizin %100'ünde, her porsiyonda en fazla 110 kilo kalori olmasýný saðlamak yýlýna kadar, Türkiye'de 1 milyon kiþinin kalp yaþýný ölçmek. Doðru bilgilendirme, sorumlu pazarlama Tüketicilerimizin ihtiyaçlarýný en doðru þekilde karþýlamalarý için, doðru seçimler yapmalarý büyük önem taþýyor. Biz de bu konuda tüketicilerimize yardýmcý oluyoruz. Bunun için pazarlama ve iletiþim süreçlerinde þu noktalara dikkat ediyoruz: Etiketlerimizde ürüne iliþkin bilgilerin en açýk ve kolay þekilde ifade edilmesi, Tüm ürünlerimizin sorumluluk sahibi bir anlayýþla üretilmesi ve pazarlanmasý, Yeterli, dengeli beslenme ve aktif yaþam tarzýný yaygýnlaþtýrmak için tüketicilerin günlük davranýþlarýnda deðiþiklik yapmaya teþvik edilmesi. Türkiye'nin kalp yaþý +4 çýktý! Daha uzun yaþamak elinizde! Becel, toplumu kalp saðlýðý konusunda harekete geçirmek amacýyla yürüttüðü çalýþmalarýný kesintisiz sürdürüyor. Geçtiðimiz yýllarda 'Kalbini Sev Kýrmýzý Giy' ve 'Kalbini Sev Deðerini Bil' gibi toplumda kalp saðlýðý alanýnda farkýndalýk yaratmayý hedefleyen çalýþmalara imza atan Becel, Eylül 2010'dan bu yana Türk Kardiyoloji Derneði iþbirliðiyle Kalp Yaþý na dikkat çekiyor. Kalp hastalýklarý, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Beslenme ve yaþam tarzýnda yapýlacak basit deðiþiklikler, kalp saðlýðýnýzý önemli ölçüde iyileþtirebilir. Becel, kolesterolünüzü saðlýklý seviyede tutarak kalp ve damar saðlýðýnýzý korumanýza yardýmcý olur. Tereyaðýndan Becel'e geçmek, toplam doymuþ yað alýmýnýzý yýlda yaklaþýk 3 kg azaltýr. Kolesterol, kalp hastalýklarýnýn en önemli risk faktörlerinden biridir. Beslenme düzeninizde Becel pro-active e yer vererek kolesterolünüzü %10'a kadar düþürebilirsiniz. Bu çerçevede Becel ve Türk Kardiyoloji Derneði'nin 26 Eylül 2010 Pazar günü Taksim'de düzenlediði 'Dünya Kalp Günü Yürüyüþü'nün ardýndan, etkinliðe katýlan kiþinin kalp yaþý ölçüldü. Ölçüme katýlanlarýn gerçek yaþ ortalamalarý 38 iken, ölçüm sonucu ortaya çýkan kalp yaþý ortalamasý 42 oldu. Dünya Kalp Günü etkinliðinden itibaren 2010 yýlýnda toplamda kiþi kalp yaþýný ölçtürdü ve saðlýklý bir yaþamýn ilk adýmýný attý. Becel, 2011 yýlý sonuna kadar kiþinin daha kalp yaþýný ölçmeyi hedefliyor. 13

18 Beslenme Sana ve TOÇEV'den, 5 milyonu aþkýn çocuðun yetersiz beslendiði ülkemizde yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken proje: Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek Çocuklarýn yeterli ve dengeli beslenmesi için harekete geçen Türkiye'nin lider markasý Sana, TOÇEV ve Milli Eðitim Bakanlýðý Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý'nýn desteðiyle "Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek" isimli bir sosyal sorumluluk projesi baþlattý. Proje, yeterli ve dengeli beslenmede kahvaltýnýn önemi konusunda farkýndalýk yaratmak ve ihtiyacý olan çocuklara kahvaltý aðýrlýklý gýda yardým paketi ulaþtýrmak þeklinde iki ana hedefe odaklanýyor. Sana'nýn 1 milyon TL'lik bir fon oluþturduðu proje kapsamýnda MEB Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý'nýn yönlendirmesi ile TOÇEV tarafýndan belirlenen ailelere, bir yýl boyunca her ay kahvaltýlýk ve temel besin öðeleri içeren gýda paketleri daðýtýlýyor. OECD (Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü) verilerine göre her 5 çocuktan birinin yoksul olduðu ülkemizde, binlerce çocuða ulaþma hedefiyle ilk adýmý Sinop'ta atýlan projenin sözcülüðünü ise ünlü sinema sanatçýsý Hülya Koçyiðit üstleniyor. RAKAMLARLA ÝYÝ BESLENMEK, ÝYÝ GELECEK Ulaþýlan il sayýsý 3 Ulaþýlan ilçe sayýsý 16 Ulaþýlan okul sayýsý 41 Daðýtýlan aile paketi* Daðýtýlan çocuk paketi** Daðýtým gün sayýsý 101 Toplam kat edilen yol km Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek Projesi'nin hedefi, 2011 yýlý sonuna kadar toplamda çocuða ulaþmak *Proje kapsamýndaki 202 aileye bir yýl boyunca her ay düzenli olarak ulaþtýrýlan toplam paket sayýsýdýr. **Proje kapsamýndaki 500 çocuða bir yýl boyunca her ay düzenli olarak ulaþtýrýlan toplam paket sayýsýdýr. 14 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

19 Bir yýlda neler yapýldý? Sinop'ta baþlayan, Çankýrý ve Kastamonu'da devam eden proje kapsamýnda 2010 yýlýnda ziyaret edilen çocuk arasýndan seçilen 500 çocuk ve aile arasýndan seçilen 202 aileye toplam gýda paketi ulaþtýrýldý. Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek gibi anlamlý bir projenin tanýtým filmi için ünlü yönetmen Çaðan Irmak ve Hülya Koçyiðit gibi iki önemli isim bir araya geldi. Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek projesinin tanýtýmý için Aslý Þen, Begüm Þen, Çiðdem Hitay, Deniz Berdan, Ece Kýral, Emek Külür, Gülay Kamaz, Nalan Salur ve Reyhan Gülman'ýn aralarýnda bulunduðu ünlü annelerin Ýstanbul'un önde gelen restoran-kafelerinden Lucca'nýn menüsünden seçtikleri yiyeceklerden "Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek" özel menüsü oluþturuldu. Bu özel menü, 20 Ocak-1 Mart 2010 tarihleri arasýnda Lucca'da servis edilerek elde edilen gelir TOÇEV in proje için oluþturduðu fona aktarýldý Mayýs 2010 tarihlerinde Sinop'un Boyabat ilçesinde, proje elçisi Hülya Koçyiðit ve projenin gönüllü annelerinin eþliðinde gýda paketleri daðýtýldý ve çocuklarla bir araya gelindi. Boyabat'ta ailelere ve özellikle annelere yönelik "Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek Paneli" düzenlendi. Düzenlenen panel ile beslenme uzmanlarý 500 anneye kahvaltýnýn ve saðlýklý beslenmenin çocuklarýn geliþimindeki önemini anlatýrken, pedagoglar çocuk iletiþimi konusunda ailelere yararlý bilgiler verdi. Max ile okullara hareket geldi! Hepimiz için gerekli ve önemli olan yeterli, dengeli beslenme ve fiziksel olarak aktif olmanýn, çocuklar için çok daha fazla önem taþýdýðý gerçeðinden yola çýkan Algida Max ve Milli Eðitim Bakanlýðý, 2009 yýlýnda "Okulda Hareket Var!" projesinin ilk ayaðýný hayata geçirdi. Bu projeyle 2009 yýlýnda Ýstanbul ve Bursa'da gidilen toplam 38 okulda çocuða hareket odaklý eðitim verildi ve egzersizler aracýlýðýyla hareketin önemi anlatýldý yýlýnda Ýzmir'deki 69 okulu iki kez ziyaret ederek çocuða birebir ulaþan Algida Max, çocuklara saðlýklý bir yaþamýn hareket ve doðru beslenmeyle mümkün olduðunu öðretti. Projenin hayata geçtiði ilk yýlýn sonunda "Okulda Hareket Var!"ýn baþarýlý sonuçlarýndan aldýklarý enerji ve heyecanla, Algida Max ve Milli Eðitim Bakanlýðý, "Ders baþlýyor!" adlý yepyeni bir projeye daha imza attý. Okullar açýlmadan bir hafta önce baþlayan "Ders Baþlýyor!" uygulamasýyla, çocuklarýn okula severek gitmelerini, öðretmenleri ve arkadaþlarý ile rahatça iletiþim kurmalarýný saðlamak amacýyla yaratýcý drama teknikleri ve oyunlardan oluþan bir program uygulandý. Proje; Ýstanbul'da 450, Ýzmir'de 350 ve Bursa'da 200 okul olmak üzere toplamda okulda öðretmen aracýlýðýyla yürütüldü. Projeyle çocuk; okul ortamýný ve öðrenim birimlerini tanýmanýn, öðretmen ve arkadaþlarýyla tanýþmanýn yaný sýra; okul ve sýnýf kurallarýný öðrendi, öðretmenleriyle birlikte oyunlar oynadý, resimler yaptý, yaþadýðý günlük olaylarý ve anýlarýný çevresiyle paylaþtý ve temel materyallerin kullanýmýný öðrendi. Algida Max, 2011 yýlýnda hareketle birlikte, denge ve koordinasyon geliþimine odaklanmayý hedefliyor. Çocuklarda 'denge ve koordinasyon' geliþimini saðlamak üzere hazýrlanan "100 Temel Hareket"i çocuklara öðretmeyi ve her gün düzenli olarak yapmalarýný saðlamayý amaçlýyor. Proje, çocuða birebir ulaþmanýn yanýnda televizyon ve internet platformuna da taþýnacak. Algida Max 2011 yýlýnda da Okulda Hareket Var Projesi ni daha çok çocuða ulaþtýrma hedefi ile yoluna devam edecek yýlýndan bu yana 230 bine yakýn çocuðu harekete geçirdik! 15

20 Hijyen Önce alýþkanlýklar deðiþmeli! Ev ve kiþisel bakým markalarýmýzla saðlýk açýsýndan yararlý ve insanlarý mutlu edecek etkili ürünler sunarken, daha mutlu bir toplum için bireyleri bazý alýþkanlýklarýný deðiþtirmeye davet ediyoruz. Dünya üzerindeki 1 milyar insan temiz su kullanamýyor ve bu acý gerçek, geliþmekte olan ülkelerdeki hastalýklarýn %80'inin temel nedeni olarak karþýmýza çýkýyor. Ýnsanlara hijyenin önemini anlatarak hijyenik temizlik alýþkanlýðý kazandýrmak için, öncelikle hijyen saðlayabilecekleri doðru ürünlere ulaþmalarýný saðlamak gerekiyor. Bu noktada Unilever olarak yol haritamýzý, hijyen konusunda sürdürülebilir geliþmeler elde etmek þeklinde belirlemiþ bulunuyoruz. Kurulduðumuz günden beri, insanlarýn hijyen ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyoruz. 1890'larda, þirketimizin kurucularýndan biri olan William Lever, Viktorya dönemi Ýngilteresi'nde 'temizliði bir alýþkanlýk haline getirmek' üzere Lifebuoy marka sabunu piyasaya sundu. Unilever olarak bugün baþlýca hijyen markalarýmýz Domestos, Cif, Signal ve Lifebuoy ile saðlýk açýsýndan yararlý ve insanlarý mutlu edecek etkili ürünler üretiyoruz. Fakat ortada tartýþýlmaz bir gerçek var ki, hijyen açýsýndan fayda sunan ürünler, insanlar doðru kullanmadýðý sürece yeterli olmaz. Örneðin; tüketiciler, diþlerini günde iki kez fýrçalamalarý ya da yemeklerden önce ellerini yýkamalarý gerektiðini genellikle biliyorlar. Ama bu bilgi, her zaman düzenli alýþkanlýða dönüþmüyor! Yaklaþýmýmýz Markalarýmýzla bir yandan insanlarýn hijyen ihtiyaçlarýný karþýlamaya yardýmcý olurken, diðer yandan oluþturduðumuz iletiþim platformlarý ve projelerle toplu bir hijyen bilincinin oluþmasý için çalýþýyoruz. Tüketicilerimize markalarýmýzýn bu yönde ne denli fark yaratacaðýný göstermiþ oluyoruz. Hedeflerimiz Unilever olarak, tüm dünyada 2020 yýlýna kadar bir milyardan fazla insanýn hijyen alýþkanlýklarýný iyileþtirmesine yardýmcý olmak. Lifebuoy markamýzla gerekli zamanlarda elleri sabunla doðru þekilde yýkamanýn faydalarýný anlatarak, hijyen davranýþlarýný deðiþtirmek. Diþ macunu ve diþ fýrçasý markalarýmýz ile aðýz saðlýðýný iyileþtirme programlarýmýzý kullanarak, çocuklarý ve ailelerini günde iki kez diþ fýrçalamaya teþvik etmek. 16 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2008 Ýçindekiler 2008 Genel bakýþ 1 Çevresel etkilerimizi azaltýyoruz 2 Dünyada ve Türkiye de Unilever 4 Býraktýðýmýz etkiye genel bakýþ 6 Sürdürülebilir bir iþ

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SUPPLY CHAIN UNILEVER DİLŞAT UYGUROĞLU ALGİDA FABRIKA DIREKTÖRÜ LIVE SUPERIOR SERVICE, DELIVER SUSTAINABLE, PROFITABLE GROWTH

SUPPLY CHAIN UNILEVER DİLŞAT UYGUROĞLU ALGİDA FABRIKA DIREKTÖRÜ LIVE SUPERIOR SERVICE, DELIVER SUSTAINABLE, PROFITABLE GROWTH SUPPLY CHAIN UNILEVER DİLŞAT UYGUROĞLU ALGİDA FABRIKA DIREKTÖRÜ UNILEVER Unilever, dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri tedarikçilerinden biridir. Ürünlerimiz 190'dan fazla ülkede satılmaktadır ve

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bizim Sorumluluðumuz Ýlkelerimiz, Çevremiz, Ýnsanýmýz, Geleceðimiz Akçansa 21-211 Sürdürülebilirlik Raporu Ýçindekiler Rapor Hakkýnda 1 Rapor Hakkýnda 2 Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdür Mesajý 4 Kurumsal

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GIDA ÝLE TEMAS EDEN ÜRÜNLER VE PAKETLEME MALZEMELERÝ TEST HÝZMETLERÝ PAKETLEMENÝN TÜM AÞAMALARINDA GÜVEN Paketleme, ürünlerinizin tanýtýmýnda, korunmasýnda ve nakliyesinde önemli bir rol oynar. Paket tasarýmý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Bu kitapçýk 2010 yýlýnda CSR Consulting Turkey ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan geliþtirilmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Sürdürülebilir Bir Topluma Ambalajýn Katkýsý Ekonomi biliminin en temel kuramlarýnýn baþýnda insan ihtiyaçlarýnýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Genel Müdür Xerox Türkiye Biz Kimiz? $22,5 milyar ciro ile doküman yönetimi ve iş süreçleri alanında dünyanın en büyük teknoloji ve hizmet şirketi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sürdürülebilir Tarým Uygulamalarý Taahhüdümüz Toplum için iyi. Ýþimiz için iyi. Dünyanýn en büyük yiyecek ve içecek þirketlerinden biri olarak bazý zorluklarla karþýlaþýyoruz. Ekonomik kalkýnmayý desteklemeye,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı