Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010

2 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr.

3 Ýçindekiler Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu Sürdürülebilir Yaþam Planý Hedefler Saðlýk ve Esenliði Geliþtirmek Beslenme Hijyen Çevresel Etkileri Azaltmak Sera Gazlarý Su Atýk Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi Faaliyet ve Performans Ýncelemesi Çalýþanlarýmýz Ýþ Ýlkelerimiz ve Etik Deðerlerimiz BMKÝS Ýndeksi Faaliyetlerimiz ve performansýmýzla ilgili tüm bilgileri içeren Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 a adresinden de eriþebilirsiniz.

4 Rapordan satýrbaþlarý Ofislerimizde, Dosan ve Besan fabrikalarýmýzda ve Algida distribütörlerimizde Yeþil Enerji kullanmaya baþladýk. Toplam elektrik tüketimimizin %35'ini yenilenebilir kaynaklardan saðladýk. Algida ve Çorlu Gýda fabrikalarýmýzda Yeþil Proje nin ilk fazýnda su kullanýmýnda %15 tasarruf yaptýk. Hedef, %55... Ambalajlarýmýzdan 590 ton plastik azalttýk. Alüminyum folyolarýn yerine metalize PET kullanarak, 270 ton civarýnda alüminyum tasarrufu saðladýk. OMO, yoðun formüllü yeni nesil deterjanlarýnda su, atýk ve sera gazý etkisini önemli oranda azaltmayý baþardý yýlýnda pazara sunulan OMO Total, Türkiye'nin ilk ultra konsantre sývý deterjaný Unilever çalýþanlarýnýn saðlýk ve esenliklerini geliþtirmeleri için hayata geçirilen 'Lamplighter' programýný Türkiye'de de yürütüyoruz. Dünyanýn en çok tercih edilen antibakteriyel sabunu Lifebuoy, Türk tüketicisiyle buluþtu. Lifebuoy markamýzla gerekli zamanlarda elleri sabunla doðru þekilde yýkamanýn faydalarýný anlatarak, hijyen davranýþlarýný deðiþtirmeyi hedefliyoruz. 2015'in sonuna kadar, kaðýt ambalajlarýn %75'ini sürdürülebilir ormanlardan veya geri dönüþtürülmüþ malzemelerden satýn almayý hedefliyoruz.

5 Giriþ Bu rapor, sahip olduðumuz global iþ prensipleri çerçevesinde, Unilever Türkiye'nin 2010 yýlý içinde gerçekleþtirmiþ olduðu faaliyetlerin sürdürülebilir bakýþ açýsýyla ele alýnmasýyla oluþturulmuþtur. Sunuþ Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010, sürdürülebilir büyüme hedefiyle iþimizi ve markalarýmýzý nasýl yönlendirdiðimizi; saðlýk, beslenme ve hijyen alýþkanlýklarýna nasýl daha iyi katkýda bulunduðumuzu açýklamaktadýr. Raporumuzda þu sorularýn cevaplarý yer almaktadýr: Unilever Türkiye'nin iþ faaliyetleri çevreyi ve toplumu nasýl etkilemektedir? Türkiye'deki Unilever markalarý tüketicilerimizin saðlýðý ve kendilerini iyi hissetmeleri açýsýndan nasýl farklýlýklar yaratmaktadýr? Unilever Türkiye iklim deðiþiklikleri; su, ambalaj ve tarýmsal hammaddelerin tedarik edilmesine iliþkin sürdürülebilirlik konularýný nasýl ele almaktadýr? Unilever Türkiye'nin faaliyetleri nasýl bir ekonomik deðer yaratmaktadýr? Bunun çalýþanlar ve tedarikçilerin yaný sýra paydaþlar ve toplum açýsýndan faydalarý nelerdir? Ayrýca tüketici endiþelerine nasýl yanýt verdiðimiz, çalýþanlarýmýza nasýl davrandýðýmýz, müþteri ve tedarikçilerle ortak bir amaç doðrultusunda nasýl çalýþtýðýmýz ve tüketicilerimizin yaþamýnda nasýl bir rol üstlendiðimiz de dahil olmak üzere, kurumsal sorumluluk ilkemizin önemli yönleri de raporda yer almaktadýr. Rapor nasýl hazýrlandý? Unilever, iþletmelerin faaliyet ve stratejilerini, çalýþan, insan haklarý ve yolsuzlukla mücadele gibi uluslararasý kabul görmüþ prensipler çerçevesinde yürüteceðine dair söz verdiði Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'ni (UN Global Compact) imzalayan ve bu sözleþmenin 10 ilkesine uyacaðýný taahhüt eden þirketler arasýnda bulunmaktadýr. Unilever Türkiye de, Unilever'in bir parçasý olarak, faaliyetlerini bu ilkeler çerçevesinde gerçekleþtirmektedir. Þirketimizin benimsediði þeffaf politika ve paydaþlarýmýzla olan iliþkilerimize verdiðimiz önem doðrultusunda raporumuzu, Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'nin 10 temel ilkesi çerçevesinde þekillendirdik. Raporda yer alan veriler, Unilever Türkiye'nin 2010 yýlý içinde gerçekleþtirdiði faaliyetlerin derlenmesiyle oluþturulmuþtur. Bu rapor kimler için hazýrlandý? Raporumuzun; sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanlarýndaki çalýþanlar, kamu otoriteleri ve fikir liderleriyle birlikte çalýþanlarýmýz, tedarikçilerimiz, perakendecilerimiz ve tüketicilerimizden oluþan paydaþlarýmýzý kapsayan çok geniþ bir kitleye ulaþmasý amaçlanmaktadýr. 1

6 Önsöz Pusulamýz sürdürülebilirliðe kilitlendi Gelecek için iddialý hedeflerimiz var: "Þirketimizi iki kat büyütmek." Ancak bu büyümeyi çevresel etkileri azaltacak, insanlarýn saðlýk ve esenliðini geliþtirecek ve geçimi iyileþtirecek þekilde gerçekleþtirmek istiyoruz. Unilever olarak ürünlerimizle hayatýna girdiðimiz herkesin günlük yaþam kalitesinde küçük ama önemli farklar yaratmak için çalýþýyoruz. Tüketicilerimize kendilerini iyi hissettirecek ve hayattan daha fazla keyif almalarýný saðlayacak ürünler sunarken; onlarýn yaþamlarýndaki deðiþikliklere uyum saðlamak üzere, marka ve ürünlerimizi sürekli olarak geliþtiriyoruz. Gelecek için ise iddialý hedeflerimiz var: "Þirketimizi iki kat büyütmek." Ancak bu büyümeyi çevresel etkileri azaltacak, insanlarýn saðlýk ve esenliðini geliþtirecek ve geçimi iyileþtirecek þekilde gerçekleþtirmek istiyoruz. Bu nedenle faaliyetlerimizden doðan olumlu sosyal faydalarý artýrýrken, diðer yandan da çevresel etkilerimizi azaltacak yeni iþ yapýþ biçimleri geliþtirmek üzere çalýþýyoruz. Unilever tarafýndan bugüne kadar hayata geçirilen en kapsamlý eylem planý olarak gördüðümüz Sürdürülebilir Yaþam Planý ise bu noktada bize yol gösterecek. Planýmýz, 2020 yýlýna kadar gerçekleþtirmeyi öngördüðümüz 50'den fazla sosyal, ekonomik ve çevresel taahhüdü içeriyor. Bu taahhütler, fabrikalarýmýzda yenilenebilir enerji kullanýmýndan, çorbalarýmýzdaki tuz içeriðini azaltmaya kadar tüm süreçleri kapsýyor. 2 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

7 Ýþimizi, insanlarýn saðlýk ve esenliðini geliþtirecek, çevresel etkileri azaltacak ve geçimi iyileþtirecek þekilde büyütmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken bize, Sürdürülebilir Yaþam Planýmýz yol gösterecek. Bu plan kapsamýnda 2020 yýlýna kadar þu sonuçlarý elde etmeyi hedefliyoruz: 1. Bir milyardan fazla insanýn saðlýk ve esenliklerini geliþtirmek üzere harekete geçmelerine yardým edeceðiz. 2. Ürünlerimizin üretimi ve kullanýmýndan kaynaklanan çevresel ayak izini yarý yarýya azaltacaðýz. 3. Tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan saðlayacaðýz. Unilever Türkiye olarak, son 10 yýlda aðýrlýk verdiðimiz sürdürülebilirlik çalýþmalarýmýz sayesinde, en az ekonomik baþarýlarýmýzla olduðu kadar, dünyamýzýn geleceði adýna ortak deðer yaratmak konusunda kaydettiðimiz geliþmelerle de gururlanýyoruz. Her gün ülkemizin ve insanoðlunun sürdürülebilir geleceði için çalýþýrken, baþarýlarýmýzdan güç alýyoruz. Þimdi "Ýnsanlarýn saðlýk ve esenliðini geliþtirecek, çevresel etkileri azaltacak ve geçimi iyileþtirecek þekilde büyüyeceðiz" diyoruz. Bu büyük sözü gerçekleþtirmek üzere yola çýkarken, tüketicilerimizi ve tüm paydaþlarýmýzý bu yolda bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz. Ýnanýyorum ki, el ele vererek hep birlikte daha güzel bir dünya yaratma gücüne sahibiz. Ýzzet Karaca Unilever Türkiye CEO'su Unilever Asya, Afrika, Orta ve Doðu Avrupa Baþkan Yardýmcýsý 3

8 Unilever hakkýnda Dünyada 2 milyar tüketici her gün bir Unilever ürünü kullanýyor. Ürünlerimiz insanlarýn günlük yaþam kalitesinde küçük ama çok önemli farklar yaratýyor. Unilever; gýda, ev ve kiþisel bakým markalarýný kapsayan güçlü ürün yelpazesiyle, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve ürünleri 170'i aþkýn ülkede satýþa sunuluyor. Bulunduðumuz pek çok kategorideki lider konumumuz ile dünyanýn en çok tanýnan markalarýný üretiyoruz. En çok sevilen 12 markamýzýn satýþlarý 1 milyar avronun üzerinde ve yine 1 milyar avronun üzerinde satýþ yapan diðer 8 markamýz ile en popüler 20 markamýz satýþlarýmýzýn yaklaþýk %70'ini oluþturuyor. Türkiye de de 1952 yýlndan bu yana birçok markamýzla Türk tüketicileri ile buluþmaya devam ediyoruz. Ev Temizlik Kiþisel Bakým Gýda 4 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

9 Dünyanýn lider hýzlý tüketim ürünleri þirketlerinden Unilever; tüketicilerinin, müþterilerinin ve çalýþanlarýnýn gereksinimlerini karþýlayarak, hissedarlarý ve paydaþlarý için uzun vadeli sürdürülebilir deðerler yaratýr. Dünyada Unilever Türkiye'de Unilever 4 ana kategori: Ev bakým, Kiþisel bakým, Gýda ve Dondurma Ciro 44.3 milyar Ciro 3 milyar TL Ýhracat 127 milyon USD Çalýþan Çalýþan Vergi 34 milyon TL Fabrika 267 Fabrika 7 5

10 Sürdürülebilirlik Vizyonu Her þey sürdürülebilir dünya için Dünyamýza ve insanlýða karþý hissettiðimiz sorumlulukla çevresel etkilerimizi en aza indirmek için çalýþýrken, küçük dokunuþlarýn bir araya gelerek büyük bir fark yaratabileceði konusunda tüketicilerimize ilham veriyoruz... Dünyanýn ilk hýzlý tüketim þirketlerinden biri olan Unilever, 100'ü aþkýn yýl önce, güçlü deðerlere ve sosyal sorunlarýn üzerine gitme misyonuna sahip bir þirket olarak doðdu. Zamanla bu misyona, sürdürülebilir büyüme ve sorumluluk sahibi iþ uygulamalarýna olan baðlýlýðýmýz da eklendi. Unilever'in sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ilk adýmý, 2005 yýlýnda markalarýmýzýn dünya üzerindeki sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin ölçümlenmesine olanak tanýyan 'Marka Ýzi' yaklaþýmýyla atýldý. Bugün, bir yandan iddialý büyüme hedeflerimize ulaþmaya çalýþýrken, diðer yandan þirketimizin çevre üzerindeki toplam etkisini azaltmak için önemli adýmlar atýyoruz. Gelecek nesillerin daha yaþanabilir bir dünyada refah içinde hayatlarýný sürdürmeleri, Unilever Türkiye olarak en önemli hedeflerimiz arasýnda yer alýyor. Her gün daha iyi bir gelecek yaratmak için çalýþýyoruz. Bunu yaparken de büyük markalardan oluþan portföyümüz, geliþmekte olan pazarlardaki varlýðýmýz ve ortak deðer yaratýlmasýna yönelik uzun süreli kararlýlýðýmýzdan güç alýyoruz. Tüketiciler ve tedarikçilerle el ele Günümüzde dünyanýn her yerinde tüketiciler, satýn aldýklarý ürünlerin etik kaynaklardan elde edildiði ve yerkürenin doðal kaynaklarýný koruduðu konusunda güvence istiyor. Marka ne kadar sürdürülebilirse genellikle o kadar çok talep görüyor. Þirketi sürdürülebilir biçimde yönetmek enerji tüketimini azaltýyor, ambalajlarý en aza indiriyor ve atýklarý ortadan kaldýrýyor. Bu uygulama sadece þirket için maliyet tasarrufu saðlamakla kalmayýp, tüketicilerin de tasarruf etmesine katkýda bulunuyor. Unilever olarak; insanlarýn, marka seçimlerinin ve küçük dokunuþlarýnýn, diðerleriyle birleþerek dünya genelinde 6 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

11 Tüketicilerimize, onlarýn bireysel eylemleriyle þirketimizin ölçeði bir araya geldiðinde dünyamýzýn geleceðini kurtarmak için gerçekten önemli etkiler yaratabileceðimizi göstermek istiyoruz. büyük bir fark yaratabileceðine inanýyor ve onlarý bu yönde teþvik etmek için imkanlarýmýzý seferber ediyoruz. Dünyamýzýn geleceðini kurtarmak için, tüketicilerimize, onlarýn bireysel eylemleriyle þirketimizin ölçeði bir araya geldiðinde, gerçekten önemli etkiler yaratabileceðimizi göstermek istiyoruz. Araþtýrmalarýmýz, tüketicilerin satýn aldýklarý ürünlerin sadece etik ve sürdürülebilir olarak üretilmesi konusunda güvence istemekle kalmadýðýný, ayný zamanda hem kendileri hem de çevreleri için iyi olan markalarý seçmek istediklerini gösteriyor. Ancak, tüketiciler etkili bir fark yaratmak konusunda kendilerini yetersiz hissediyor. Onlara göre ulaþýlmak istenen bu hedef, kiþisel çabalarla baþarýlamayacak kadar güç! Ýnsanlarýn, marka seçimlerinin ve küçük dokunuþlarýnýn bir araya geldiðinde tüm dünya için nasýl büyük bir fark yaratacaðýný anlamalarýna yardýmcý olmak için doðru bir konumda olduðumuzu düþünüyoruz. Çevresel etkilerimizi azaltma hedefimiz tüm faaliyetlerimizi þekillendirirken, bizimle ayný doðrultuda yürüyen tedarikçiler ve iþ ortaklarý seçmeye de özen gösteriyoruz. Örnek vermek gerekirse, Unilever'in deterjan markalarý yýlda 125 milyar yýkamada kullanýlýyor. Bu da saat baþý 14 milyon yýkamaya denk geliyor. Birçok Unilever tüketicisinin daha düþük ýsýlarda veya makinelerini tam doldurarak çamaþýr yýkamasýnýn yaratacaðý etki bir araya geldiðinde; enerji, CO 2 ve su tüketiminde çok büyük bir düþüþ saðlanabilir. Sera gazý ayak izimizin yaklaþýk %70'inin tüketicilerden kaynaklý olduðu düþünülürse, tüketicilerimizi davranýþlarýný deðiþtirmeye teþvik etmek her gün daha iyi bir gelecek yaratma misyonumuza ulaþmada kilit nokta olacaktýr. Unilever markalarý X Küçük, günlük dokunuþlar X Milyarlarca tüketici = Büyük bir fark 7

12 Sürdürülebilirlik Vizyonu Dünyaya daha az 'iz' býrakýyoruz Her türlü faaliyetimiz sýrasýnda küresel ýsýnmanýn ve tüketilen enerji kaynaklarýnýn olumsuz etkilerini en aza indirmeyi ve gerekli önlemleri almayý, iþimizin ayrýlmaz bir parçasý olarak görüyoruz. Ýklim deðiþikliðinin en önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen sera gazý oluþumundaki etkilerimizi minimuma indirmek üzere önce karbon ayak izimizi azalttýk ve azaltmaya devam ediyoruz. Ayný zamanda sudaki ayak izimizi küçülterek, iþimizi sürdürülebilirlik anlayýþý çerçevesinde geliþtirmeyi amaçlýyoruz. Sera gazý etkimizi en az seviyeye çekmek için sürdürdüðümüz faaliyetlere çalýþanlarýmýzdan, tedarikçilerimize ve tüketicilerimize kadar tüm paydaþlarýmýzý ortak ediyoruz. Paydaþlarla ortak projeler WWF Türkiye (Doðal Hayatý Koruma Vakfý): Sudaki Ayak Ýzi konusunda toplumun tüm kesimlerinde bilinç oluþturma. TKD (Türk Kardiyoloji Derneði): Kalp ve damar hastalýklarýnýn önlenebilir olduðuna dikkat çekerek, herkesi saðlýklý yaþam için bir adým atmaya davet etme. ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atýklarý Deðerlendirme Vakfý): Ambalajlarýn kullaným sonrasý geri kazanýlmalarý konusunda toplumda farkýndalýk yaratma. TÝV (Türk Ýnfeksiyon Vakfý): Lifebuoy'un antibakteriyel etkinliðini onaylama. TOÇEV (Tüvana Okuma Ýstekli Çocuk Eðitim Vakfý): Küresel ýsýnma konusunda çocuklarda farkýndalýk yaratma, onlarý yeterli ve dengeli beslenmeye teþvik etme. TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý): Karbon ayak izimizi azaltmak amacýyla aðaçlandýrma çalýþmalarý. KA-MER (Kadýn Merkezi Vakfý) ve KEDV (Kadýn Emeðini Deðerlendirme Vakfý): Çöp(m)adam projesi kapsamýnda, Diyarbakýr'da KA-MER, Ýstanbul'da da KEDV ile iþbirliði. Sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmek ve geliþtirmek için ortak çalýþmanýn vazgeçilmez olduðunu biliyoruz. Bu nedenle, bizimle paralel vizyon ve misyona sahip firmalar ve kuruluþlarla iþbirlikleri gerçekleþtiriyor, tüm faaliyetlerimize paydaþlarýmýzý da dahil etmeye çalýþýyoruz. Unilever Türkiye olarak, insanlarýn beslenme kalitelerini ve saðlýklarýný iyileþtirmek için paydaþlarýmýzla birlikte çalýþýyoruz. Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði (MÜMSAD) ve Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði (ASÜD) gibi çeþitli derneklere üyeyiz ve gýda endüstrisiyle alakalý olarak ilgili bakanlýklar tarafýndan yapýlan uzman toplantýlarýna da katýlýyoruz. 8 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

13 Unilever tarafýndan bugüne kadar hazýrlanan en heyecan verici ve kapsamlý aksiyon planý olan 'Sürdürülebilir Yaþam Planý', 2020 yýlýna kadar gerçekleþtirmeyi hedeflediðimiz 50'den fazla sosyal, ekonomik ve çevresel taahhüdü içeriyor. Sürdürülebilir Yaþam Planý Hedefler Sürdürülebilirlik yolculuðunda yeni bir yol haritasý Vizyonumuz, çevrede býraktýðýmýz ayak izlerini artýrmadan milyarlarca insanýn yaþam kalitelerini artýrabildikleri daha iyi bir gelecek yaratmak. Unilever olarak, bu doðrultuda iddialý büyüme hedeflerimizi gerçekleþtirirken, dünyaya olan toplam etkilerimizi azaltma amacýmýza yönelik güçlü bir adým daha atmýþ bulunuyoruz Kasým ayýnda açýkladýðýmýz Sürdürülebilir Yaþam Planý, çevresel etkimizi azaltma ve sosyal etkimizi artýrma hedefimizi yönlendiriyor. Unilever'in tüm marka portföyünün ve ürünlerinin satýþa sunulduðu 170'den fazla ülkeyi kapsayan plan, 2020 yýlýna kadar gerçekleþtirmeyi hedeflediðimiz 50'den fazla sosyal, ekonomik ve çevresel taahhüdü içeriyor. Ancak, planýmýz sadece insanlar ve çevre için doðrularý göstermiyor. Unilever için de doðrularý içeriyor: Sürdürülebilirliði markalarýmýzla bütünleþtirmeye yönelik iþ planýmýz açýk ve ikna edici. Tüketiciler de bunu istiyor: Tüm dünyadaki tüketiciler, satýn aldýklarý ürünlerin sürdürülebilir kaynaklardan elde edildiði ve dünyamýzýn doðal kaynaklarýnýn korunduðu konusunda güvence istiyor. Sürdürülebilirliðe önem veren markalar daha çok tercih ediliyor. Müþteriler de bunu istiyor: Pek çok perakendeci de kendi sürdürülebilirlik hedeflerine sahip ve bu hedeflere ulaþabilmek için, Unilever gibi tedarikçilerin desteðine ihtiyaç duyuyor. Bu iþbirliði sayesinde müþterilerimizle olan iliþkilerimiz geliþiyor ve derinleþiyor. Ýnovasyonlarý tetikliyor: Sürdürülebilirlik, ürün ve ambalaj ile ilgili inovasyonlar açýsýndan da çok verimli bir alan. Tüketicilere yeni yararlarý olan yepyeni ürünler geliþtirmemizi saðlýyor. Pazarlarýmýzý büyütmemize yardýmcý oluyor: Unilever'in satýþlarýnýn yarýsý, ormansýzlaþma, su kýtlýðý ve zayýf hijyen koþullarý gibi en önemli sürdürülebilirlik sorunlarýyla karþý karþýya kalan geliþmekte olan ülkelerde gerçekleþiyor. Bu ülkeler, Unilever'in büyüyebileceði baþlýca pazarlarý temsil ediyor. Bu nedenle, insanlarýn yarýn deðiþecek çevreye uyum göstermelerini saðlayacak ürünleri bugünden geliþtirebilirsek, gelecekte daha hýzlý büyüyebiliriz. Maddi tasarruf saðlýyor: Ýþimizin sürdürülebilirliðini saðlayarak, enerji faturalarýmýzý hafifletecek, ambalaj aðýrlýðýmýzý düþürecek ve ürettiðimiz atýðý azaltacaðýz. Bu sayede, sadece maliyetten tasarruf saðlamakla kalmayacak, ayný zamanda tüketicinin fazla para harcamasýný da önlemiþ olacaðýz. Planýmýz 2020 yýlýna kadar üç önemli hedefe ulaþmamýzý öngörüyor: Ürünlerimizin çevrede býraktýðý ayak izini yarýya indirmek Bir milyar insanýn saðlýk ve esenliklerini artýrmak için harekete geçmelerine yardýmcý olmak Tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan saðlamak 9

14 Saðlýk ve Esenliði Geliþtirmek Bunu biliyor muydunuz? Besleyici bir kahvaltý, çocuklarýn konsantrasyonlarýnýn artmasýna gün boyu yardýmcý olur. 10 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

15 Bunu biliyor muydunuz? Mikroplarýn çoðalarak en kolay ulaþabildiði ve bulaþabildiði grubu çocuklar oluþturuyor ve gerekli hijyenik önlemler alýnmadýðýnda, bu mikroplardan 1 tanesi 24 saatte hýzla çoðalarak 8 milyon adede ulaþabiliyor. Düzenli el yýkama alýþkanlýðý, hastalýklarla savaþmada en etkili yöntemlerden biri. 11

16 Beslenme Beslenme kalitesini artýrmak için çalýþýyoruz Kalp saðlýðýnýn iyileþtirilmesi ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye baðlý hastalýklarýn azaltýlmasý için insanlarýn beslenme kalitesini artýrmaya çalýþýyoruz. Ürünlerimizi, dünya çapýnda onaylanmýþ uluslararasý beslenme kýlavuzlarýna uygun besin deðerleriyle tüketicilerimize ulaþtýrmayý hedefliyoruz. Yaþam tarzlarý deðiþtikçe, beslenmenin genel saðlýk üzerindeki etkilerine iliþkin kaygýlar da artýyor. Bilimsel geliþmelere ve yeni pazarlarýn çoðunda zenginliðin artmasýna karþýn, hala milyonlarca insan temel temizlik, beslenme ve saðlýk hizmetleri alamýyor. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Teþkilatý'nýn tahminlerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla insan yetersiz besleniyor. Yine 1 milyar kiþi temiz su bulamýyor. Kalp hastalýklarý ve diyabet, dünya genelinde giderek artan bir sorun olarak karþýmýza çýkýyor. Oysa bu hastalýklar; yeterli, dengeli beslenme ve aktif bir yaþam tarzýyla büyük ölçüde önlenebilir. Yaklaþýmýmýz Unilever Türkiye olarak, toplumun geleceðini tehdit eden bu saðlýksýz geliþmeye 'dur' demek ve saðlýklý beslenme alýþkanlýklarýna olumlu katkýda bulunmak için üzerimize düþen görevin bilincindeyiz. Kalp saðlýðýnýn iyileþtirilmesi ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye baðlý hastalýklarýn azaltýlmasý adýna insanlarýn beslenme kalitesinin artýrýlmasý için çalýþýyoruz. Bütün ürünlerimizin lezzetini ve besin kalitesini sürekli iyileþtiriyoruz yýlýna kadar, global anlamda kabul görmüþ beslenme ilkelerine dayanarak, en yüksek beslenme standartlarýna sahip ürünlerimizin oranýný iki katýna çýkaracaðýz. Böylece yüz milyonlarca insan daha, saðlýklý bir beslenme biçimine kavuþacak. Beslenmeyi Geliþtirme Programý Dünyanýn her yerinde insanlarýn saðlýklý gýdalar seçmesini saðlamayý amaçlayan bir þirket olarak, gýdalarýmýzýn kalitesini artýrmak için 2003 yýlýnda Beslenmeyi Geliþtirme Programýmýzý uygulamaya koyduk. Bu program çerçevesinde, 30 binden fazla ürünümüzü; tuz, þeker, doymuþ yað ve trans yað açýsýndan inceledik. Her bir ürünü, uluslararasý ve ulusal yetkili kurumlarýn beslenme tavsiyeleri kullanýlarak oluþturulan beslenme kriterlerine göre titizlikle deðerlendirdik. 2005'ten bu yana, globalde bu dört besin açýsýndan önemli azalmalar elde ettik döneminde global çapta Unilever'in gýda portföyünden toplam 12 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

17 ton þeker, ton trans yað, ton doymuþ yað ve ton sodyum çýkartýldý. Unilever Türkiye olarak ise þu ana kadar Knorr markalý ürünlerimizdeki sodyum miktarýný %16 ila %50 arasýnda deðiþen oranlarda azalttýk. Bu da tam olarak 840 ton sodyumu ürünlerimizden çýkarttýðýmýz anlamýna geliyor. Davranýþ deðiþikliði yaratmaya yönelik diðer programlarýmýzla birlikte, obezite ve kalp damar saðlýðý gibi iki önemli saðlýk sorununu ele almamýza yardýmcý olan Beslenmeyi Geliþtirme Programýmýz, hem mevcut ürünlerimizde hem de gelecekteki inovasyonlarýmýzda iyileþtirmeler saðlamaya devam edecek. Hedeflerimiz 2012 yýlýna kadar kase margarinlerimizdeki toplam yað içindeki doymuþ yað oranýný %33'ün altýna indirmek. (Türkiye de kase margarinlerimizin %70 inde bu orana ulaþmýþ bulunuyoruz.) 2012 yýlýna kadar tüm global portföyde kýsmi hidrojene bitkisel yað kaynaklý tüm trans yaðlarý çýkarmak. (Türkiye'de margarinlerimiz 2008'den beri trans yað içermemekte ve etiketlerinde 'trans yað yoktur' açýklamasýný taþýmaktadýr.) 2014 yýlýna gelindiðinde, çocuklara yönelik dondurma çeþitlerimizin %100'ünde, her porsiyonda en fazla 110 kilo kalori olmasýný saðlamak yýlýna kadar, Türkiye'de 1 milyon kiþinin kalp yaþýný ölçmek. Doðru bilgilendirme, sorumlu pazarlama Tüketicilerimizin ihtiyaçlarýný en doðru þekilde karþýlamalarý için, doðru seçimler yapmalarý büyük önem taþýyor. Biz de bu konuda tüketicilerimize yardýmcý oluyoruz. Bunun için pazarlama ve iletiþim süreçlerinde þu noktalara dikkat ediyoruz: Etiketlerimizde ürüne iliþkin bilgilerin en açýk ve kolay þekilde ifade edilmesi, Tüm ürünlerimizin sorumluluk sahibi bir anlayýþla üretilmesi ve pazarlanmasý, Yeterli, dengeli beslenme ve aktif yaþam tarzýný yaygýnlaþtýrmak için tüketicilerin günlük davranýþlarýnda deðiþiklik yapmaya teþvik edilmesi. Türkiye'nin kalp yaþý +4 çýktý! Daha uzun yaþamak elinizde! Becel, toplumu kalp saðlýðý konusunda harekete geçirmek amacýyla yürüttüðü çalýþmalarýný kesintisiz sürdürüyor. Geçtiðimiz yýllarda 'Kalbini Sev Kýrmýzý Giy' ve 'Kalbini Sev Deðerini Bil' gibi toplumda kalp saðlýðý alanýnda farkýndalýk yaratmayý hedefleyen çalýþmalara imza atan Becel, Eylül 2010'dan bu yana Türk Kardiyoloji Derneði iþbirliðiyle Kalp Yaþý na dikkat çekiyor. Kalp hastalýklarý, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Beslenme ve yaþam tarzýnda yapýlacak basit deðiþiklikler, kalp saðlýðýnýzý önemli ölçüde iyileþtirebilir. Becel, kolesterolünüzü saðlýklý seviyede tutarak kalp ve damar saðlýðýnýzý korumanýza yardýmcý olur. Tereyaðýndan Becel'e geçmek, toplam doymuþ yað alýmýnýzý yýlda yaklaþýk 3 kg azaltýr. Kolesterol, kalp hastalýklarýnýn en önemli risk faktörlerinden biridir. Beslenme düzeninizde Becel pro-active e yer vererek kolesterolünüzü %10'a kadar düþürebilirsiniz. Bu çerçevede Becel ve Türk Kardiyoloji Derneði'nin 26 Eylül 2010 Pazar günü Taksim'de düzenlediði 'Dünya Kalp Günü Yürüyüþü'nün ardýndan, etkinliðe katýlan kiþinin kalp yaþý ölçüldü. Ölçüme katýlanlarýn gerçek yaþ ortalamalarý 38 iken, ölçüm sonucu ortaya çýkan kalp yaþý ortalamasý 42 oldu. Dünya Kalp Günü etkinliðinden itibaren 2010 yýlýnda toplamda kiþi kalp yaþýný ölçtürdü ve saðlýklý bir yaþamýn ilk adýmýný attý. Becel, 2011 yýlý sonuna kadar kiþinin daha kalp yaþýný ölçmeyi hedefliyor. 13

18 Beslenme Sana ve TOÇEV'den, 5 milyonu aþkýn çocuðun yetersiz beslendiði ülkemizde yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken proje: Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek Çocuklarýn yeterli ve dengeli beslenmesi için harekete geçen Türkiye'nin lider markasý Sana, TOÇEV ve Milli Eðitim Bakanlýðý Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý'nýn desteðiyle "Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek" isimli bir sosyal sorumluluk projesi baþlattý. Proje, yeterli ve dengeli beslenmede kahvaltýnýn önemi konusunda farkýndalýk yaratmak ve ihtiyacý olan çocuklara kahvaltý aðýrlýklý gýda yardým paketi ulaþtýrmak þeklinde iki ana hedefe odaklanýyor. Sana'nýn 1 milyon TL'lik bir fon oluþturduðu proje kapsamýnda MEB Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý'nýn yönlendirmesi ile TOÇEV tarafýndan belirlenen ailelere, bir yýl boyunca her ay kahvaltýlýk ve temel besin öðeleri içeren gýda paketleri daðýtýlýyor. OECD (Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü) verilerine göre her 5 çocuktan birinin yoksul olduðu ülkemizde, binlerce çocuða ulaþma hedefiyle ilk adýmý Sinop'ta atýlan projenin sözcülüðünü ise ünlü sinema sanatçýsý Hülya Koçyiðit üstleniyor. RAKAMLARLA ÝYÝ BESLENMEK, ÝYÝ GELECEK Ulaþýlan il sayýsý 3 Ulaþýlan ilçe sayýsý 16 Ulaþýlan okul sayýsý 41 Daðýtýlan aile paketi* Daðýtýlan çocuk paketi** Daðýtým gün sayýsý 101 Toplam kat edilen yol km Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek Projesi'nin hedefi, 2011 yýlý sonuna kadar toplamda çocuða ulaþmak *Proje kapsamýndaki 202 aileye bir yýl boyunca her ay düzenli olarak ulaþtýrýlan toplam paket sayýsýdýr. **Proje kapsamýndaki 500 çocuða bir yýl boyunca her ay düzenli olarak ulaþtýrýlan toplam paket sayýsýdýr. 14 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010

19 Bir yýlda neler yapýldý? Sinop'ta baþlayan, Çankýrý ve Kastamonu'da devam eden proje kapsamýnda 2010 yýlýnda ziyaret edilen çocuk arasýndan seçilen 500 çocuk ve aile arasýndan seçilen 202 aileye toplam gýda paketi ulaþtýrýldý. Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek gibi anlamlý bir projenin tanýtým filmi için ünlü yönetmen Çaðan Irmak ve Hülya Koçyiðit gibi iki önemli isim bir araya geldi. Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek projesinin tanýtýmý için Aslý Þen, Begüm Þen, Çiðdem Hitay, Deniz Berdan, Ece Kýral, Emek Külür, Gülay Kamaz, Nalan Salur ve Reyhan Gülman'ýn aralarýnda bulunduðu ünlü annelerin Ýstanbul'un önde gelen restoran-kafelerinden Lucca'nýn menüsünden seçtikleri yiyeceklerden "Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek" özel menüsü oluþturuldu. Bu özel menü, 20 Ocak-1 Mart 2010 tarihleri arasýnda Lucca'da servis edilerek elde edilen gelir TOÇEV in proje için oluþturduðu fona aktarýldý Mayýs 2010 tarihlerinde Sinop'un Boyabat ilçesinde, proje elçisi Hülya Koçyiðit ve projenin gönüllü annelerinin eþliðinde gýda paketleri daðýtýldý ve çocuklarla bir araya gelindi. Boyabat'ta ailelere ve özellikle annelere yönelik "Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek Paneli" düzenlendi. Düzenlenen panel ile beslenme uzmanlarý 500 anneye kahvaltýnýn ve saðlýklý beslenmenin çocuklarýn geliþimindeki önemini anlatýrken, pedagoglar çocuk iletiþimi konusunda ailelere yararlý bilgiler verdi. Max ile okullara hareket geldi! Hepimiz için gerekli ve önemli olan yeterli, dengeli beslenme ve fiziksel olarak aktif olmanýn, çocuklar için çok daha fazla önem taþýdýðý gerçeðinden yola çýkan Algida Max ve Milli Eðitim Bakanlýðý, 2009 yýlýnda "Okulda Hareket Var!" projesinin ilk ayaðýný hayata geçirdi. Bu projeyle 2009 yýlýnda Ýstanbul ve Bursa'da gidilen toplam 38 okulda çocuða hareket odaklý eðitim verildi ve egzersizler aracýlýðýyla hareketin önemi anlatýldý yýlýnda Ýzmir'deki 69 okulu iki kez ziyaret ederek çocuða birebir ulaþan Algida Max, çocuklara saðlýklý bir yaþamýn hareket ve doðru beslenmeyle mümkün olduðunu öðretti. Projenin hayata geçtiði ilk yýlýn sonunda "Okulda Hareket Var!"ýn baþarýlý sonuçlarýndan aldýklarý enerji ve heyecanla, Algida Max ve Milli Eðitim Bakanlýðý, "Ders baþlýyor!" adlý yepyeni bir projeye daha imza attý. Okullar açýlmadan bir hafta önce baþlayan "Ders Baþlýyor!" uygulamasýyla, çocuklarýn okula severek gitmelerini, öðretmenleri ve arkadaþlarý ile rahatça iletiþim kurmalarýný saðlamak amacýyla yaratýcý drama teknikleri ve oyunlardan oluþan bir program uygulandý. Proje; Ýstanbul'da 450, Ýzmir'de 350 ve Bursa'da 200 okul olmak üzere toplamda okulda öðretmen aracýlýðýyla yürütüldü. Projeyle çocuk; okul ortamýný ve öðrenim birimlerini tanýmanýn, öðretmen ve arkadaþlarýyla tanýþmanýn yaný sýra; okul ve sýnýf kurallarýný öðrendi, öðretmenleriyle birlikte oyunlar oynadý, resimler yaptý, yaþadýðý günlük olaylarý ve anýlarýný çevresiyle paylaþtý ve temel materyallerin kullanýmýný öðrendi. Algida Max, 2011 yýlýnda hareketle birlikte, denge ve koordinasyon geliþimine odaklanmayý hedefliyor. Çocuklarda 'denge ve koordinasyon' geliþimini saðlamak üzere hazýrlanan "100 Temel Hareket"i çocuklara öðretmeyi ve her gün düzenli olarak yapmalarýný saðlamayý amaçlýyor. Proje, çocuða birebir ulaþmanýn yanýnda televizyon ve internet platformuna da taþýnacak. Algida Max 2011 yýlýnda da Okulda Hareket Var Projesi ni daha çok çocuða ulaþtýrma hedefi ile yoluna devam edecek yýlýndan bu yana 230 bine yakýn çocuðu harekete geçirdik! 15

20 Hijyen Önce alýþkanlýklar deðiþmeli! Ev ve kiþisel bakým markalarýmýzla saðlýk açýsýndan yararlý ve insanlarý mutlu edecek etkili ürünler sunarken, daha mutlu bir toplum için bireyleri bazý alýþkanlýklarýný deðiþtirmeye davet ediyoruz. Dünya üzerindeki 1 milyar insan temiz su kullanamýyor ve bu acý gerçek, geliþmekte olan ülkelerdeki hastalýklarýn %80'inin temel nedeni olarak karþýmýza çýkýyor. Ýnsanlara hijyenin önemini anlatarak hijyenik temizlik alýþkanlýðý kazandýrmak için, öncelikle hijyen saðlayabilecekleri doðru ürünlere ulaþmalarýný saðlamak gerekiyor. Bu noktada Unilever olarak yol haritamýzý, hijyen konusunda sürdürülebilir geliþmeler elde etmek þeklinde belirlemiþ bulunuyoruz. Kurulduðumuz günden beri, insanlarýn hijyen ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyoruz. 1890'larda, þirketimizin kurucularýndan biri olan William Lever, Viktorya dönemi Ýngilteresi'nde 'temizliði bir alýþkanlýk haline getirmek' üzere Lifebuoy marka sabunu piyasaya sundu. Unilever olarak bugün baþlýca hijyen markalarýmýz Domestos, Cif, Signal ve Lifebuoy ile saðlýk açýsýndan yararlý ve insanlarý mutlu edecek etkili ürünler üretiyoruz. Fakat ortada tartýþýlmaz bir gerçek var ki, hijyen açýsýndan fayda sunan ürünler, insanlar doðru kullanmadýðý sürece yeterli olmaz. Örneðin; tüketiciler, diþlerini günde iki kez fýrçalamalarý ya da yemeklerden önce ellerini yýkamalarý gerektiðini genellikle biliyorlar. Ama bu bilgi, her zaman düzenli alýþkanlýða dönüþmüyor! Yaklaþýmýmýz Markalarýmýzla bir yandan insanlarýn hijyen ihtiyaçlarýný karþýlamaya yardýmcý olurken, diðer yandan oluþturduðumuz iletiþim platformlarý ve projelerle toplu bir hijyen bilincinin oluþmasý için çalýþýyoruz. Tüketicilerimize markalarýmýzýn bu yönde ne denli fark yaratacaðýný göstermiþ oluyoruz. Hedeflerimiz Unilever olarak, tüm dünyada 2020 yýlýna kadar bir milyardan fazla insanýn hijyen alýþkanlýklarýný iyileþtirmesine yardýmcý olmak. Lifebuoy markamýzla gerekli zamanlarda elleri sabunla doðru þekilde yýkamanýn faydalarýný anlatarak, hijyen davranýþlarýný deðiþtirmek. Diþ macunu ve diþ fýrçasý markalarýmýz ile aðýz saðlýðýný iyileþtirme programlarýmýzý kullanarak, çocuklarý ve ailelerini günde iki kez diþ fýrçalamaya teþvik etmek. 16 UNILEVER TÜRKÝYE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK RAPORU 2010