Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik"

Transkript

1 Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik

2 Bu kitapçýk 2010 yýlýnda CSR Consulting Turkey ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan geliþtirilmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu Ýnsan Haklarý Fonu'nun maddi katkýlarýyla yayýmlanmýþtýr. Kitapçýk 2012 yýlýnda CSR Consulting Turkey tarafýndan güncellenmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu Ýnsan Haklarý Fonu ve Ýstanbul Ticaret Odasý'nýn maddi katkýlarýyla yeniden yayýmlanmýþtýr. Ýstanbul Ticaret Odasý Reþadiye Caddesi, Eminönü, Ýstanbul Tel: Faks: / E-posta: Web sitesi: Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu Ýstiklal Cad. 197, Beyoðlu, Ýstanbul Tel: E-posta: Web sitesi: CSR Consulting Turkey Amsterdam, Hollanda E-posta: Web sitesi: Telif Hakký 2012 Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu. Tüm haklarý saklýdýr. Bu kitapçýðýn basýmýna olan katkýlarýndan dolayý Royal HaskoningDHV Turkey'e teþekkür ederiz.

3 Neden? Neden Hazýrlandý? Bu yayýnýn iki hedefi bulunmaktadýr. Öncelikle, Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu bu kitapla Türk þirketlerine, Hollanda (ve Avrupa) þirketlerinin bekledikleri sürdürülebilirlik kapsamýndaki gerekliliklere neden ve nasýl uyumlu bir þekilde faaliyet gösterecekleri konusunda daha kapsamlý bir fikir vermeyi amaçlamaktadýr. Dolayýsýyla bu kitapçýk, Hollanda þirketlerinin tedarik zinciri sorumluluklarý konusunda Hollanda devleti tarafýndan uygulanan uluslararasý sürdürülebilirlik politikalarý hakkýndaki temel bilgileri içermektedir. Ayrýca, kitapçýk Hollanda þirketleri ile ticaret yapan Türk þirketlerine de "sürdürülebilirliði uygulamaya koymanýn yollarý konusunda temel düzeyde rehberlik etmektedir. Ýkinci olarak, kitapçýðýn, Türkiye'de yatýrým yapan Hollanda þirketlerinin, iþlerini etkileyebilecek çevresel ve sosyal sorunlarý anlamalarýna yardýmcý olmasý ve bu sorunlarý çözmek için yerel ortaklarla nasýl çalýþýlacaðý konusunda pratik bir rehber olmasý beklenmektedir. Kitapçýkta, Türkiye ve Hollanda'daki mevcut sürdürülebilirlik politika ve uygulamalarý hakkýnda bilgiler de yer almaktadýr. Sonuç olarak, bu konularýn kavranmasý sayesinde, Türk þirketlerinin Hollandalý (ve Avrupalý) müþterilerinin konuyla ilgili olarak bildirdikleri gerekliliklere uyma konusunda deneyim edinecekleri, daha iyi iþ iliþkileri ve ticaret imkanlarý elde edecekleri düþünülmektedir. 01

4 Önsöz Önsöz H ollanda ve Türkiye uzun süredir devam eden verimli bir ticari iliþkisi içindedir. Son on yýl içinde ticaret hacmi üçe katlanarak 2 milyar ABD dolarýndan 7,2 milyar ABD dolarýna çýkmýþ ve Türkiye'deki yabancý yatýrýmlarýn yaklaþýk yüzde yirmisi Hollanda kaynaklý olmuþtur. Küresel ekonomideki çalkantýlara karþýn, iki ülke arasýndaki ticaretin düzenli olarak arttýðýný görmekten mutluluk duymaktayým. H o l l a n d a ' n ý n i þ k ü l t ü r ü v e u y g u l a m a l a r ý, sürdürülebilirliðe verilen büyük önemle ünlüdür. Deneyimlerimiz, çevreye ve paydaþlarýmýzýn refahýna özen göstermenin kârlardan ciddi ölçüde ödün vermeyi gerektirmediðini ortaya koymuþtur. Aksine, nihayetinde sürdürülebilirlik inovasyonu tetikler ve yeni iþ fýrsatlarýnýn doðmasýna yol açar. Sorumluluk anlayýþýna dayalý, sürdürülebilir, ama ayný zamanda daha da verimli bir ticari iþbirliði için Hollanda ve Türkiye'deki özel sektörün, sürdürülebilirlik ilkelerini ana iþ faaliyetlerine entegre etmeleri desteklenmektedir. Böylece her iki ülke de sürdürülebilirlik ile iliþkili konularda görüþ ve deneyimlerini paylaþmanýn yararýný görecektir. Bu kitapçýk, þirketlerin genel sürdürülebilirlik ilkelerini daha iyi kavramalarýný saðlamayý ve onlara Türkiye'deki sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn genel durumu hakkýnda baþlangýç niteliðinde bilgiler sunmayý amaçlamaktadýr. Onno Kervers Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosu 02

5 Önsöz Önsöz D eðerli Okuyucular, Hýzla deðiþen ve geliþen yeni dünyada, kurumlardan beklentiler de giderek artýyor. Bu durum, hem prestijlerini hem de ömürlerini büyük tutmak isteyen kurumlarý, tüm paydaþlarýna karþý daha sorumlu hareket etmeye zorluyor. Bu zorunluluktan dolayý, günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarý ortaya çýktý. Öyle ki bu kavram bir faaliyet alaný olarak deðil, iþ yapma felsefesi olarak kurumlarda yerleþmeye baþladý. Kuþkusuz gelir daðýlýmýnýn dengesizleþtiði, iþsizlik ve yoksulluðun giderek arttýðý bir dönem yaþýyoruz. Bu süreçte kaynaklarýn etkin kullanýmý, iklim deðiþikliði, sürdürülebilir üretim, iyi yönetim, çalýþan memnuniyeti ve müþteri sadakati gibi baþlýklar da her zamankinden fazla önem kazandý. Artýk iþ dünyasý, ne pahasýna olursa olsun, kýsa dönem büyüme ve kârlýlýðýn peþinde koþan þirketlerin, uzun vadede kaybedeceðine inanýyor. Ýþte firmalarý bu yeni atmosfere hazýrlayacak olan sürdürülebilirlik politikalarý, elinizdeki bu kitapta tüm perspektifleriyle ele alýnýyor. Yine burada sürdürülebilirliði, iþ yaþamlarýna entegre ederek rekabette bir adým öne çýkan baþarýlý þirketlerin tecrübeleri aktarýlýyor. 130 yýldýr böylesi bir anlayýþýn temel ilkelerine sýký sýký baðlý olan ÝTO olarak, sosyal sorumlulukta öncü olmanýn kývancýný da yaþýyoruz. Bir tüccarýn, ticaret ve ekonomik iþlerle meþgul olmak kadar, içinden çýktýðý topluma karþý sorumluluklarý olduðuna inanýyoruz. Bu bilinçle de biz spordan eðitime, sanattan saðlýða, kültürden bilime kadar onlarca alana el atýyoruz. Ýþte þimdi de, bu sosyal sorumluluk anlayýþýna yeni bir boyut ekliyor, sosyal sorumluluðu güncel örneklerle iþ dünyasýna yeniden hatýrlatýyoruz. Bu yayýnýn oluþmasýnda emeði geçen MATRA Ýnsan Haklarý Fonu'na, Hollanda Ýstanbul Baþkonsolosluðu'na ve yayýnýn içeriðini geliþtiren CSR Consulting Turkey'e teþekkür ediyorum. Eserin iþ adamlarýmýz için yeni ufuklar çizmesini diliyor, emeði geçen arkadaþlarýmý kutluyorum. Dr. Murat Yalçýntaþ Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný 03

6 Nedir? Kurumsal sorumluluk, veya sürdürülebilir iþ uygulamalarý olarak da adlandýrýlan sürdürülebilirlik konusu þunlarla ilgilidir: bir þirketin ekonomik baþarýyý hedeflerken ayný zamanda faaliyetlerinin çevre, toplum ve çalýþanlarý üzerindeki etkilerinden sorumlu olmak riskleri uzaklaþtýrýp yeni iþ fýrsatlarý yaratmak amacýyla, þirket faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dengeli bir þekilde yönetmek çalýþanlar, tedarikçiler, müþteriler, devletler, sivil toplum kuruluþlarý (STK), yatýrýmcýlar ve benzerleri de dahil olmak üzere tüm paydaþlarýn meþru taleplerine ve beklentilerine karþýlýk vermek. ÇEVRESEL Hammadde kullanýmý (Enerji ve su dahil) Sera gazý emisyonlarý Atýklar Biyoçeþitlilik Ulaþým Ürün yönetimi EKONOMÝK/ETÝK Kurumsal yönetiþim Uyum Yolsuzluk ve rüþvet Adil rekabet Davranýþ kurallarý Çevresel, sosyal ve yönetiþim risk yönetimi Dahil et Strateji geliþtir SOSYAL Yönet Raporla Ýnsan haklarý Eðit Ýnsan kaynaklarýný geliþtirme ve yetenekli çalýþanlarýn cezbedilmesi Çeþitlilik ve fýrsat eþitliði Ýþ saðlýðý ve güvenliði Müþteri ve tedarikçi iliþkileri Pazarlama iletiþimi Ürün sorumluluðu Toplumsal katýlým Sürdürülebilirlik ile iliþkili konulara örnekler Neden? Sürdürülebilirlik, ticari bir vaka olarak yönetildiðinde, þirketlere bazý avantajlar saðlar: Çevresel iyileþtirmeler nedeniyle iþletme maliyetlerinin düþmesi Kamuoyunda iyi imaj, itibar artýþý, marka deðerinin yükselmesi Nitelikli ve iþine baðlý çalýþanlarýn cezbedilmesi ve kurumda tutulmasý Yeni (sorumluluk anlayýþýna sahip) uluslararasý yatýrýmcý ve müþterilerin cezbedilmesi Yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak yeni pazarlar kazanmak 04

7 Sürdürülebilirlik ayrý bir konu baþlýðý olarak Hollanda'nýn resmi politikasýna ilk kez 2001'de girmiþtir. Halen hükümet, Ýlham verici, yenilikçi ve bütünleyici" olma hedefiyle yýllarýna ait sürdürülebilirlik vizyonunu uygulamaktadýr. Hollanda'da CSR Netherlands (MVO Nederland), Hollanda Sürdürülebilir Ticaret Giriþimi (IDH), Uluslararasý Ticaret ve Ýþbirliði Kurumu (NL Agency) ve Ticaret Odalarý (KVK) gibi muhtelif kuruluþlar sürdürülebilirlik alanýndaki deneyimleriyle þirketlere yardým sunmakta, bu konuda bilinçlenme saðlamakta ve ilham kaynaðý olmaktadýrlar. Ýnovasyon (yenilikçilik) Hollanda ekonomisinin en önemli itici güçlerinden birini oluþturuyor. Hollanda hükümeti, rüzgâr enerjisi ve organik tarým gibi yenilikçi ve sürdürülebilir ticari giriþimlere maddi destek saðlamaktadýr. Entegrasyon (bütünleþtirme) konusunda ise, özellikle uluslararasý ticaret baðlamýnda tedarik zinciri sorumluluðu, Hollanda hükümetinin önde gelen politikalarýndan biri olarak görülmektedir. Hollanda hükümetinin, yurt dýþýnda faaliyet gösteren ya da deniz aþýrý ülkelerden malzeme ve hizmet tedarik eden Hollanda þirketlerinden çok net beklentileri vardýr. Bunlarýn baþýnda, insan haklarý, çalýþma koþullarý, çevre ve yolsuzluk gibi sorunlarý ele alan OECD Çokuluslu Ýþletmeler Genel Ýlkelerine uyum yer almaktadýr. 05

8 2011 yýlýnda güncellenen OECD Genel Ýlkeleriyle birlikte ILO (Uluslararasý Çalýþma Örgütü) Çalýþan Haklarý Sözleþmeleri; UNGC (Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi) insan haklarý, çalýþma standartlarý, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkeleri; 2010 yýlý sonunda yayýmlanan ISO Sosyal Sorumluluk Rehberi de uluslararasý kapsamda sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn ana çerçevesini oluþturmaktadýr. Tedarik zincirinde sorumluluk konulu ICC (Uluslararasý Ticaret Odasý) tavsiyeleri ve kýlavuz ilkeleri de (bknz. Referanslar) bu çerçevenin ayrýlmaz bir parçasýný oluþturmaktadýr. Hollanda'daki geliþmelerden biri de, 2010 yýlýndan itibaren, borsada iþlem gören þirketler için sürdürülebilirlik raporlamasýný zorunlu kýlan bir yönetmeliðin yürürlüðe girmesidir. Tedarik zincirinde sorumluluk. Neden önemli? Küreselleþmeyle birlikte hemen hemen bütün þirketler uluslararasý satýn alma ya da üretim zincirlerinde yer almaya baþlamýþlardýr. Tedarikçilerin ve taþeronlarýn yaklaþýmlarý, Hollanda þirketleri açýsýndan giderek daha önemli hâle gelmektedir, çünkü bu yaklaþýmlar þirketlerin kendi performans ve itibarýný da etkileyebilmektedir. Þirketler açýsýndan bakýnca, tedarik zincirinde sorumluluk almak, tedarik zincirinin tamamýnda daha iyi sosyal ve çevresel performans sergilemeyi kolaylaþtýrmak ve teþvik etmek için tedarikçiler üzerinde olumlu etkiler yaratma kararlýlýðý anlamýna gelmektedir. Þirketler bu hedefe ulaþmak için, bilgi saðlamaktan süreç denetimine kadar pek çok yöntemden yararlanabilmektedir. Hollanda hükümeti söylediðini yapýyor H ollanda merkezi hükümeti, bölgesel ve yerel yetkililerle iþbirliði içinde, pazarý sürdürülebilir ürünlere teþvik etmek için öncelikle kendisi iyi örnek olmaktadýr: yani sürdürülebilir mal ve hizmetler satýn almaktadýr. Hükümet, resmi yetkilileri ürün ve hizmet tedarikinde çevresel ve sosyal unsurlarý da dikkate almaya yönlendirecek þekilde tasarlanmýþ Sürdürülebilir Kamu Alýmlarý Programý ný yürürlüðe koymuþtur itibarýyla, 50 ürün grubunda sürdürülebilirlik kriterleri uygulanmaktadýr. (Kaynak ve daha detaylý bilgi: 06

9 Türkiye Türkiye'deki Sürdürülebilirlik Eðilimleri Türk þirketleri sürdürülebilirlik konusunda farklý paydaþlarýn farklý konularda beklentileriyle karþý karþýyadýr. Bunlardan bazýlarý yasal zorunluluklar iken, diðerleri uluslararasý tedarik kurallarýna, yerel ve küresel standartlara uyumla ilgili beklentiler olabilmektedir. Ýþgücü uygulamalarýnda, özellikle ILO (Uluslararasý Çalýþma Örgütü) Sözleþmelerine, Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komisyonu Ýþletmeler ve Ýnsan Haklarý konusunda Yol 1 2 Gösterici Ýlkeler ve SA8000 Standardý gibi gönüllülük esaslý önlemlere uygun þekilde, daha yüksek standartlarýn hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu standartlar, pek çok özelliklerinin yaný sýra, eþit ve eþdeðerdeki iþ için erkek ve kadýn çalýþanlara eþit ücret ödeme, iþ yerinde ayrýmcýlýk yapmama, örgütlenme ve toplu sözleþme hakký, çocuk iþçiliði, mesai saatleri, saðlýk ve güvenlik gibi konularý da kapsamaktadýr. Çocuk iþçiliði sorunu, özellikle tarým gibi daha geleneksel sektörlerde hâlâ etkili bir þekilde ele alýnmýþ deðildir. Yolsuzluk ve rüþvetle mücadeleye her zamankinden daha çok özen gösterilmektedir; fakat bu ilkelere uyumun hem kurumlar hem de devlet düzeyinde daha etkili yöntemlerle takip edilmesi gerekmektedir. Doðal kaynaklar üzerinde artan baský þirketlerin enerji, su ve hammadde tüketimlerini azaltarak, temiz ve etkin üretim yöntemlerine aðýrlýk vermelerine ön ayak olmaktadýr. Verimlilikteki bu artýþýn temel itici güçlerini yüksek enerji fiyatlarý, iklim deðiþikliði/karbon yasasý ile iliþkili kaygýlar, bazý bölgelerde artan su sýkýntýsý gibi unsurlar oluþturmaktadýr. Devletin çevre kalite standartlarýný Avrupa'daki yönetmeliklere uygun þekilde yükseltme çabalarý da son dönemlerde artýþ göstermekte ve þirketlerin sorumluluk anlayýþý içinde faaliyet göstermelerini teþvik etmektedir SA 8000 (Sosyal Hesap Verebilirlik) Standardý, 07

10 Yerel ve küresel hesap verebilirlik ve þeffaflýk giriþim ve uygulamalarý Türk þirketlerini daha fazla sorumluluk üstlenerek iþ yapmaya yönlendirirken, ayný zamanda raporlama standartlarýna da özen göstermelerini saðlamaktadýr. Türkiye'deki þirketler arasýnda iki küresel giriþime dayanan uygulamalar gittikçe daha fazla yaygýnlýk kazanmaktadýr: Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi (UNGC Principles) ve Küresel Raporlama Giriþimi (Global Reporting Initiative - GRI) GRI Sürdürülebilirlik Raporlamasý Ýlkeleri. Ayrýca, Türkiye Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 2003'te yayýmladýðý ve 2011'de güncellediði Kurumsal Yönetim Ýlkeleri de Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'na kayýtlý þirketlerin yýllýk kurumsal raporlarýný bu ilkelere uygun þekilde hazýrlamalarýný zorunlu tutmaktadýr. Dolayýsýyla kurumsal faaliyet raporlarý hazýrlanýrken insan kaynaklarý politikasý, müþterilere karþý sorumluluklar, tedarikçiler ve diðer paydaþlar, etik kurallar ve sosyal sorumluluk konularýnýn da ele alýnmasý gerekmektedir. Eylül 2012 itibariyle sayýlarý yüzü aþan Türk þirketi Birleþmiþ Milletler Küresel 3 Ýlkeler Sözleþmesine taahhütte bulunmuþ; otuza yakýn þirket de sürdürülebilirlik raporlarýný GRI Ýlkeleri doðrultusunda hazýrlamýþ bulunmaktadýr. Türk þirketleri, tedarik zinciri sorumluluðu anlayýþýný geliþtirip korumayý hedefleyen sektörlere özgü standartlarý, kurumsal davranýþ kurallarýný, takip ve sertifikasyon planlarýný giderek daha fazla benimsemektedir. Bu standartlarýn en 4 yaygýn olanlarý arasýnda SA8000 Standardý, BSCI Tedarik Kurallarý, Elektronik Sanayii 5 6 Tedarik Kurallarý ve Etik Ticaret Giriþimi sayýlabilir. Ýhracat yapan Türk þirketleri için ticari bir gereklilik olarak sürdürülebilirlik Türk ihracatçýlarý, uluslararasý müþterilerinin kendilerinden daha yüksek sürdürülebilirlik performansý ve bunun raporlama aracýlýðýyla iletiþimi þeklindeki beklentilerini giderek daha fazla hissetmektedirler. Özellikle perakende, tekstil ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren þirketler, kurumsal müþterilerinin davranýþ kurallarýna ve SA8000 Standardý ve BSCI Tedarik Kurallarý gibi uluslararasý ölçütlere uymak zorundadýr. Örneðin, H&M ve C&A gibi perakendecilerin, tedarikçilerin uyum sorunlarýnýn ýsrarla devam etmesi hâlinde sözleþmelerinin feshedilmesini gerektiren çevresel ve sosyal performans koþullarý bulunmaktadýr. 3 Ýlkelere imzacý olan Türk þirketlerinin listesi için: 4 Þirketler için Sosyal Uyum Giriþimi (The Business Social Compliance Initiative),

11 Özellikle 2005 yýlýndan bu yana sürdürülebilirlik uygulamalarý, Türkiye'deki þirketler arasýnda giderek yaygýn hâle gelmeye baþlamýþtýr. Bu eðilimin en önemli destekçileri uluslararasý þirketler, (yakýn zamanda kurulan) iþ dünyasýnda sürdürülebilirlik uygulamalarýný teþvik eden yerel sivil toplum kuruluþlarý, Birleþmiþ Milletler örgütleri, akademik çevreler ve çevre bilincine sahip tüketiciler ve müþteriler olmuþtur yýlýnda T.C. Kalkýnma Bakanlýðý sürdürülebilir kalkýnma çalýþmalarýný yürütmeye baþlamýþ, fakat henüz þirketlere yönelik özel bir sürdürülebilirlik mevzuatý yayýmlanmamýþtýr. Bunun yanýnda, Türk þirketleri iþgücü uygulamalarý, insan haklarý ve çevre gibi konularda ilgili ulusal yasa ve yönetmeliklere tabidir (bkz. kitapçýðýn sonundaki Rehber ). Bu yasa ve yönetmeliklerin büyük bölümünün uluslararasý sözleþmeler ve AB yönetmelikleri dikkate alýnarak geliþtirilmiþ olmasýna karþýn, uygulamalarýn hâlâ yetersiz olmasý çoðu zaman yasalara uymamakla sonuçlanmaktadýr. Kalite ve Çevre Yönetimi konulu ISO Standartlarý ve OHSAS Saðlýk ve Güvenlik Standartlarý, özellikle büyük þirketlerde yaygýn uygulama hâline gelmektedir. Kýsa süre öncesine kadar Türk þirketlerinde en sýk görülen ve sürdürülebilirlik kapsamýnda kabul edilen uygulamalarý, eðitim, saðlýk, kültür, spor gibi hizmetlere eriþim sýkýntýsý gibi kitlesel sorunlarý çözmek üzere yapýlan hayýrseverlik ve sponsorluk yatýrýmlarý olmuþtur. Bu sorunlar elbette ki özel bir ilgiyi hak etmektedir. Fakat þirketler, bu yöndeki çalýþmalarýný ana iþ stratejileriyle uyumlu hâle getirerek kalýcý bir katma deðer yaratýlabilirler. Örneðin bir ilaç þirketin sürdürülebilirlik çalýþmalarý çocuk saðlýðýný iyileþtirmeye (BM Binyýl Kalkýnma Hedeflerinden biri) odaklanabilir. Pazarda rekabet gücünü korumak ve uluslararasý müþterilerle iþ yapmaya devam etmek isteyen Türk þirketlerinin, sorumluluklarýný daha stratejik ve sistematik bir anlayýþla yönetmeye baþlamalarý gerekmektedir. Bu da þirketi ve paydaþlarýný yakýndan ilgilendiren sürdürülebilirlik konularýný belirlemeyi ve bunlarý þirketin hem karar alma süreçlerine hem 09 de günlük faaliyetlerine entegre etmelerini gündeme getirmektedir.

12 A þaðýda özetlenen üç baþarýlý uygulama, yerel bir çimento üreticisi olan Akçansa'nýn çevresel sorumluluk giriþimlerini, Hollanda kökenli Unilever Türkiye'nin sorumluluk anlayýþýna dayanan tedarik zinciri yönetimini ve Hollanda-Türkiye ortaklý Royal HaskoningDHV'nin sürdürülebilirlik ve yenilikçilik konusundaki çalýþmalarýný ele almaktadýr. Türkiye'nin önde gelen çimento üreticisi Akçansa çevreyi ve toplumu gözeterek ekonomik varlýðýný geliþtirmeye özen göstermektedir. Üretimden satýþ ve pazarlamaya ve satýþ sonrasý hizmetlere kadar tüm iþ süreçlerini sürdürülebilirlik ekseninde yürütmeyi hedefleyen Akçansa, yarýnýn rekabet ortamýnda ve karbon ekonomisinde bir adým önde olmak için, enerji ve sürdürülebilir çevre alanýnda yatýrýmlar yapmaktadýr. Akçansa'nýn sürdürülebilirlik alanýndaki çalýþmalarý, ilki 2011 yýlýnda GRI B - uygulama seviyesi onayý ile yayýmlanan yýllýk Sürdürülebilirlik Raporlarý aracýlýðý ile paydaþlarý tarafýndan takip edilebilir. Örnek: Atýk Isý Geri Kazaným Tesisi Eylül 2011'de 24 milyon dolarlýk yatýrýmla devreye alýnan Atýk Isý Geri Kazaným Tesisi ile yýllýk 105 milyon kwh elektrik enerjisi üreten Akçansa, Çanakkale Fabrikasýnýn elektrik tüketiminin yaklaþýk %30'unu karþýlar hale gelmiþ ve yýlda ton karbon salýmýný önlemiþtir. Söz konusu Atýk Isý Geri Kazaným Tesisi, ÝSO Çevre Ödüllerinden Onur Ödülünü almýþ ve 2012 Haziran ayýnda gerçekleþen Rio+20 Konferansý'nda Türkiye'yi temsil eden en iyi uygulamalar arasýnda yer almýþtýr. Atýk Isý Geri Kazaným Tesisi ile, gönüllü emisyon standartlarý arasýnda en fazla kabul gören Gold Standart baþvurusunda bulunan Akçansa, bu sertifikaya sahip olduðunda karbon ticareti konusunda uzmanlaþmayý planlamakta ve bundan elde edilmesi beklenen yýllýk Euro tutarýndaki geliri de sosyal projelerde kullanmayý hedeflemektedir. 10

13 Örnek: CO 2 Tek Karbon Çift Oksijen Projesi Co 2 Tek Karbon Çift Oksijen Projesi çimento sanayiinin, çeþitli atýklarýný alternatif yakýt olarak kullanan bir modeldir. Türkiye çimento sektöründe atýk bertarafýna iliþkin yasal zorunluluklarý yerine getirerek ilk kez atýk temin eden ve bu alanda yatýrým yapan þirket Akçansa'dýr. Proje, gerçek katma deðerin yalnýzca atýk toplayarak deðil ayný zamanda doðru bertaraf ile saðlanabileceði düþüncesinden hareketle geliþtirilmiþtir. Proje sayesinde Akçansa'nýn Ýstanbul Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalarýnda, bir yandan atýklar saðlýklý ve güvenli þekilde bertaraf edilirken diðer yandan yakýt maliyetinde ve karbondioksit salýnýmýnda kayda deðer azalma saðlanmaktadýr. Çimento üretim süreci ve yasal sýnýrlar çerçevesinde, gerekli þartlarý saðlayan birçok atýk ve endüstriyel yan ürünler çimento fabrikalarýnda deðerlendirilebilmektedir. Alternatif yakýt olarak adlandýrýlan yan ürünleri toplayarak üretim tesislerinde her gün kg atýðý enerjiye dönüþtüren Akçansa, halihazýrda %10,2 olan alternatif yakýt kullaným oranýný, 2020 yýlýnda %29'a çýkarmayý hedeflemektedir. 11

14 1 90 ülkede ürünleri ile her gün 2 milyar tüketiciye ulaþan Unilever, insanlarýn kendilerini iyi hissetmelerine, iyi görünmelerine ve hayattan daha fazla keyif almalarýna yardýmcý olan markalarýyla günlük hijyen, beslenme ve kiþisel bakým ihtiyaçlarýna hizmet vermektedir. Tüm dünyada toplam 267 fabrikasýnda istihdam ettiði çalýþanýyla her gün daha iyi bir gelecek için çalýþmayý ve sürdürülebilir yaþamý en önemli politikalarýndan biri olarak kabul etmektedir. Unilever iþini büyütürken, çevreye býraktýðý ayak izini yarý yarýya indirecek yeni bir sürdürülebilir iþ modeli geliþtiriyor. Sürdürülebilir Yaþam Planý olarak adlandýrýlan bu iþ modeli ile Unilever 2020 yýlýna kadar þu taahhütleri veriyor; ürünlerinin çevrede býraktýðý ayak izini yarýya indirmek, tarýmsal hammaddelerinin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan saðlamak, bir milyar insanýn saðlýk ve esenliðini artýrmak için harekete geçmelerine yardýmcý olmak. Örnek: Unilever ürünlerinin çevresel etkilerini azaltma çalýþmalarý Unilever paydaþlarý ve ürünlerini kullanan milyonlarca tüketicisi ile iþbirliði halinde, tüm deðer zincirinde çevre üzerindeki toplam etkisini azaltmayý hedefliyor. Bu kapsamdaki çalýþmalara örnekler: Bir Unilever markasý olan OMO üretiminde, kompakt olmayan toz deterjandan konsantre sývý üretimine geçilerek kullanýlan hammaddenin sera gazý etkisi, %47'den %15'e düþürüldü. Unilever çevresel ayak izini yarýya indirmek için 2012 yýlý sonuna kadar Türkiye'deki tüm fabrikalarýný sýfýr atýk özelliðine sahip hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu baðlamda yapýlan çalýþmalardan birisi de Konya'daki Algida fabrikasýnýn Dünya'nýn ilk LEED sertifikalý fabrikasý olma özelliðini taþýmasýdýr. 12

15 Örnek: Sürdürülebilir tedarik çalýþmalarý Sürdürülebilir tedarik, hem doðal kaynaklarýn korunmasý hem de ürünler için gerekli hammaddelerin güvenli þekilde tedarik edilmesine iliþkin olasý risklerin uzun vadede yönetilmesi açýsýndan önem taþýyor. Unilever'in sürdürülebilir tedarik anlayýþý, toprak verimliliðini sürdürmeyi ve iyileþtirmeyi, su kalitesini ve bulunurluðunu artýrmayý ve biyolojik çeþitliliði korumayý ifade ediyor. Bu kapsamda: Unilever 2015'e kadar Lipton poþet çaylarda kullanýlan bütün çaylarý Yaðmur Ormanlarý Birliði (Rainforest Alliance) tarafýndan sertifikalandýrýlmýþ çay tarlalarýndan saðlamayý hedefliyor. Sürdürülebilir Çay Tarýmý Projesi ile de 2020'ye kadar tüm Unilever markalý çaylarýn sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edilmesi amaçlanýyor. Bu kapsamda Türkiye'de küçük ölçekli çay üreticisine bire bir eðitim verildi ve çay üreticisi Rainforest Alliance sürdürülebilir tarým denetiminden geçti. Unilever Türkiye, çevreyi koruyan ve çiftçilere ekonomik faydalar saðlayan, daha sürdürülebilir tarým uygulamalarýný teþvik etmek hedefiyle, markasý olan Knorr'un WWF ile yaptýðý iþbirliði ile, Ýyi Tarým projesini baþlattý. Bu kapsamda 2011'de 7 farklý bölgede çiftçilere sürdürülebilir ve iyi tarým eðitimleri sunuldu. Örnek: Ýnsan saðlýðý ve esenliðini geliþtirme çalýþmalarý Unilever toplumun hijyen alýþkanlýklarýnýn iyileþtirilmesine yardýmcý olmak için çaba gösteriyor. Bir Unilever markasý olan Domestos'un önderliðinde ve Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) iþbirliðinde 3 yýllýk Eðlen, Öðren, Hijyen Projesi geliþtirildi. Türkiye'nin sosyo-ekonomik açýdan az geliþmiþ bölgelerinde yaþayan çocuklarda hijyen konusunda farkýndalýk yaratmayý hedefleyen bu eðitim projesi, üç yýlýn sonunda çocuk ve ebeveynleri de dâhil olmak üzere 1 milyondan fazla kiþiye ulaþmayý amaçlýyor. Ekim 2012 itibariyle çocuk hijyen eðitimi aldý. 13

16 R oyal Haskoning DHV önde gelen, baðýmsýz uluslararasý mühendislik danýþmanlýk hizmetleri veren bir kuruluþtur. Þirket 35 ülkede 100 ofis ve personeli ile havacýlýk, binalar, sanayi, enerji ve madencilik, altyapý, denizcilik ve su yollarý, planlama ve strateji, nehirler, deltalar ve kýyýlar, ulaþým ve varlýk yönetimi, ve su teknolojileri alanlarýnda uzmanlaþmýþtýr. Türkiye'de, Ýstanbul ve Ankara'da ofisleri bulunmaktadýr. Royal HaskoningDHV uzmanlarý, madencilik (pit-to-port), gýda ve suyun güvenliði ve kýtlýðý, büyük (mega) þehirlerin geliþimi, sürdürülebilir altyapý, enerji kaynaklarý ve arzýn geliþtirilmesi konularýnda yenilikçi sürdürülebilir ve pragmatik çözümler sunmaktadýr. Faaliyetleri ile toplumun, müþterilerinin ve çalýþanlarýnýn iyiliðine odaklanarak faaliyet gösteren þirket için sürdürülebilirlik, iddialý kurumsal sorumluluk ajandasýnýn temelini oluþturmaktadýr. Örnek: Su arýtmada mavi devrim, Nereda E vsel atýksu arýtma için kullanýlan geleneksel uygulamalar, uzun, pahalý ve enerji tüketen bir süreçtir. Ancak Royal HaskoningDHV'ye göre, büyük olasýlýkla önümüzdeki yýllarda su tanklarýnda Nerada teknolojisi ile ''Mavi Devrim'' hayata geçecek, ve bu toplumsal ve çevresel faydalarý ile sürdürülebilir su arýtma alanýnda muazzam bir atýlým oluþturacaktýr. Nerada teknolojisi Hollanda'da Delft Teknik Üniversitesi'nde baþlamýþ olan uzun araþtýrmalarýn sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Laboratuar araþtýrmacýlarý, kirleticileri yiyen mikroorganizma pýhtýlarýný alýþýlagelmiþ floklar (bir sývý içinde asýlý kalan, gevþek bir þekilde birleþtirilmiþ küçük kütle) yerine granüllerin içinde büyütmeyi baþardýlar. Granüller atýk sudan floklara göre daha hýzlý ayrýþtýrýlabildiðinden, Nerada sayesinde suyun daha az kimyasal madde kullanarak ve enerjiden tasarruf ederek arýtýlmasý ve daha temiz bir su elde edilmesi mümkün hale geldi. 14

17 Pilot tesislerde yýllar süren deneylerin sonucunda ve 1999 yýlýnda Nereda granüllerinin potansiyelini gördükten sonra, ekip, küçük endüstriyel atýksu arýtma tesisleri inþa etti ve Güney Afrika ve Portekiz'de evsel atýklar için örnek tesisler kurdu. Mayýs 2012 tarihinde Hollanda'nýn Epe þehrinde dünyanýn bu teknolojiyi kullanann ilk þehir suyu arýtma tesisi faaliyete geçti. Ýleriye yönelik olarak, üç tane Hollanda'da, bir tane Güney Afrika'da ve bir tane de Polonya'da olmak üzere beþ arýtma tesisinin daha açýlmasý planlanmaktadýr. Bu baþarý, Royal HaskoningDHV, Delft Teknik Üniversitesi, STOWA (Uygulamalý Su Araþtýrmalarý Vakfý) ve altý Hollanda Su Ýþleri Kurumu arasýndaki kamu-özel sektör ortaklýðý ile mümkün olmuþtur. Konvansiyonel tesisler ile kýyasla Nereda'nýn alan ihtiyacý daha küçüktür ve kapladýðý alan %75'e kadar düþürülebilir. Bu durum, þehrin ortasýnda konumlandýrýlmýþ mevcut ve yeni tesisler için büyük bir avantaj saðlayabilir. Varolan tesislerde maliyetli geniþlemeler yapmaya gerek kalmadan daha fazla atýk su arýtýlabilir ve küçük bir arsaya yüksek kapasiteli bir tesis inþa edilebilir. Temizlik ve atýksu taþýma ve arýtmanýn genellikle düþük düzeyde kaldýðý ülkeler için, Nereda daha düþük bir maliyetle çevre ve kamu saðlýðý yararýna olacak tesisler inþa etme imkaný saðlar. 15

18 A. 16

19 Örnek: Sürdürülebilirliði ana ticari faaliyetlerine entegre etmek Sürdürülebilirlik çalýþmalarýný ana ticari faaliyetlerine odaklamak ve kaynaklarý bu faaliyetlere yönlendirmek akýlcý bir yaklaþýmdýr. Örneðin, bir kâðýt fabrikasý için sürdürülebilirlik, daha az doðal kaynak tüketerek ve atýk yaratarak kâðýdý verimli üretmek anlamýna gelebilir. Bunu bir adým daha ileri götürmek, geri dönüþtürülmüþ kâðýt kullanmak ya da kâðýt ürünleri imalatýnda Orman Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council - FSC) sertifikalý aðaç kullanmak demek olabilir. Bir ev aletleri þirketi için sürdürülebilirlik, enerji verimliliði yüksek, kullanýcý dostu ürünler tasarlayýp üretmek anlamýna gelebilir. Stratejiyi uygulayýn Stratejinizi hayata iki temel uygulama ile geçirebilirsiniz: teknik ve kiþisel. Teknik uygulama, politikalar ve prosedürler yoluyla günlük faaliyetlere sürdürülebilirliði entegre etmek demektir. Kiþisel düzeyde uygulama ise, çalýþanlarýnýzýn bilinç düzeyini artýrmayý ve politika ve prosedürleri uygulamaya koyma kapasitelerini geliþtirmeyi gerektirir. Gözden geçirin ve deðerlendirin Gözden geçirmek, deðerlendirmek ve yeniden uyarlamak baþarýlý bir sürdürülebilirlik yönetimi sisteminin temel adýmlarýdýr. Hem mevcut süreçleri hem de belirtilen hedeflere yönelik sürdürülebilirlik performansýnýzý iyileþtirmek amacýyla gözden geçirebilirsiniz. Ýç ve dýþ paydaþlarla iletiþim kurun Kaydedilen geliþmeleri hem þirket içinde hem de dýþýnda duyurmak pek çok avantaj sunar. Þirket içinde çalýþanlarýn çalýþma þevkini artýrýrken, þirket dýþýnda kurumunuza verilen toplumsal onayýný korumanýza ve imajýnýzý güçlendirmenize yardýmcý olur. Paydaþlarýnýzla iletiþimi raporlama yaparak saðlayabilirsiniz. Birleþmiþ Milletler Küresel Sözleþmeler Ýlkelerini imzalamýþ þirketler, kaydettikleri ilerlemeyi yýllýk Ýlerleme Bildirimi Raporuyla açýklarken; bazý diðer þirketler yýllýk sürdürülebilirlik raporlarýný oluþtururken GRI Sürdürülebilirlik Raporlamasý Ýlkelerinden yararlanýrlar. 17

20 B. S ürdürülebilirlik konularý altý ana kategoriye ayrýlabilir: Çevre Sorunlarý, Ýnsan Haklarý, Ýþgücü Uygulamalarý, Adil Ýþ Yapma Uygulamalarý, Ürün Sorumluluðu ve Toplumsal Katýlým. Bu kategorilerden öncelik taþýyanlar genellikle sektörler, hatta þirketler arasýnda -bulunulan yere, büyüklüðe, paydaþlara ve benzeri unsurlara göre- farklýlýk gösterir. Aþaðýdaki ilkeler, þirketiniz ve paydaþlarýnýz açýsýndan en önemli olan konularý belirlemenize yardýmcý olur. Ayný zamanda da þirketinizde sürdürülebilirlik yönetimi için benimseyebileceðiniz eylemlerin örneklerini sunmaktadýrlar. Bu konularýn birbirileriyle iliþkili olduðu ve en etkili ve uzun süreli sonuçlarý elde etmek için dengeli bir þekilde yönlendirilmeleri gerektiði unutulmamalýdýr. 1. Çevresel Konular Ekonomik faaliyetler çevre üzerinde etki yaratarak kirlilik, iklim deðiþikliði ve biyoçeþitlilik kaybý gibi sorunlara yol açar. Temel çevresel unsurlar enerji, su ve hammadde tüketimi; hava emisyonlarý; katý atýklar ve atýk sudur. Bazý çevresel unsurlar ayný zamanda insan saðlýðý ve iþ güvenliðiyle de iliþkilidir. Toksik atýklar, tehlikeli kimyasallar, gürültü, koku, titreþim, elektromanyetik emisyonlar ve radyasyon bu kategoriye girer. Uygulayabileceðiniz eylemlere örnekler Yasalara uyum: 2872 sayýlý Çevre Yasasý ve sözgelimi hava ve su kirliliði ve kontrolü, atýk, kirliliði önleme ve kontrol, tehlikeli kimyasallar ve sera gazý emisyonlarý gibi konularla iliþkili bütün yönetmelikler. Ayrýca 5627 sayýlý Enerji Verimliliði Yasasý ve binalardaki ve sanayii tesislerindeki enerji verimliliði de dâhil olmak üzere iliþkili bütün yönetmelikler. Uluslararasý standartlarý hedeflemek: ISO 14001, çevre yönetimi sistemlerine yönelik geliþtirilen, ölçeði, yeri ya da cirosu ne olursa olsun bütün þirketlerde uygulanabilecek uluslararasý bir standarttýr. Bu standardý uygulayarak þirketinizin faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltabilirsiniz. 18

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Ýþ Dünyasýnýn Ýnsan Haklarýna Saygý Gösterme Sorumluluðu. Þirketler Ýçin El Kitabý

Ýþ Dünyasýnýn Ýnsan Haklarýna Saygý Gösterme Sorumluluðu. Þirketler Ýçin El Kitabý Ýþ Dünyasýnýn Ýnsan Haklarýna Saygý Gösterme Sorumluluðu Þirketler Ýçin El Kitabý Bu El Kitabý, Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Hollanda Ulusal Aðý'nýn (GCNL) How to Do Business with Respect

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2008 Ýçindekiler 2008 Genel bakýþ 1 Çevresel etkilerimizi azaltýyoruz 2 Dünyada ve Türkiye de Unilever 4 Býraktýðýmýz etkiye genel bakýþ 6 Sürdürülebilir bir iþ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bizim Sorumluluðumuz Ýlkelerimiz, Çevremiz, Ýnsanýmýz, Geleceðimiz Akçansa 21-211 Sürdürülebilirlik Raporu Ýçindekiler Rapor Hakkýnda 1 Rapor Hakkýnda 2 Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdür Mesajý 4 Kurumsal

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 Erat Makina 1994 yýlýnda Malatya Özsan Sanayi Sitesinde þahýs firmasý olarak kurulmuþtur. Trafo sektörüne yönelik alçak gerilim, yüksek gerilim ve trafo aksesuarý yapmakta

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

GIDA ÝLE TEMAS EDEN ÜRÜNLER VE PAKETLEME MALZEMELERÝ TEST HÝZMETLERÝ PAKETLEMENÝN TÜM AÞAMALARINDA GÜVEN Paketleme, ürünlerinizin tanýtýmýnda, korunmasýnda ve nakliyesinde önemli bir rol oynar. Paket tasarýmý

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı