Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA"

Transkript

1 Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu. Baþbakan TSK dan çok sivil dikta eleþtirilerine karþýlýk verdi. Karabekirli Gönderme Kazým Karabekir in ölümünün 62. yýldönümü nödeniyle Genelkurmay Baþkanlýðý nda bir anma töreni düzenlendi. Törende konuþan Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð... 3 DE Yazý Dizisi 4 DE 2 DE 7 DE Gazeteci Uður Mumcu, öldürülmesinin 17. yýlýnda farklý illerde düzenlenen etkinliklerle anýldý. Aðabeyi Ceyhan Mumcu Marmaris'te yapýlan törende konuþtu ve "Baþka cinayetler, baþka acýlar yaþanmasýn diye Uður Mumcu nun cinayetini aydýnlatmaya çalýþýyoruz, ama pek baþarýlý olduðumuz söylenemez" dedi. Bugün öðle saatlerinde evinin önünde öldürüldüðü yerde adý verilen parkta düzenlenen anmada konuþan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel baþkaný Deniz Baykal, "Biz, Uður un aydýnlýk düþüncesi, çaðdaþ, ilerici anlayýþý, baðýmsýzlýk duygusu, Mustafa Kemal sevgisi, laik, demokratik, baðýmsýz Türkiye özlemi... 2 DE 6 DA 8 DE Kayseri'de Mehmet Çalýk Mesire Alaný Beþtepeler Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 350 hayvan, soðuk havada ýsýtýcýlarla ýsýnýyor. Hayvanlarýn saðlýðýndan sorumlu veteriner teknikeri Derya Büyükbaþ, 39 çeþit hayvanýn bulunduðu hayvanat bahçesinde gereken önlemleri aldýklarýný bildirdi. Büyükbaþ, "Kar yaðdýðý zaman ya da havada tipi olduðu zamanlarda hayvanlarý... 6 DA En çok ilgi gören yazarlarýn ölü yazarlar oluþunu anlýyorum. Uzun bir geçmiþin içinden süzülüp edebiyatýmýzýn niteliðini belirleyen yazarlarýn sayýsý elbette pek çok; onlarýn yanýnda günümüz yazarlarý, son dönemlerin genç kuþaklarýnýn içinden çýkan gözde genç yazarlar var ve yüz yýlýn son çeyreðinde yaþadýklarýna göre, bütün edebiyatýmýzda adý anýlabilecek yazarlarýn dörtte birini oluþturmalarý beklenir. Öte yandan, bugün yaþadýklarý için genç yazarlarýn herkesin belleðindeki yeri daha sýcak, taze de olmalý. Oysa bir döneme ya da bir edebiyatýn bütününe dönük deðerlendirmelerde hemen eski kuþaklarýn belirleyici aðýrlýðý çýkýyor ortaya. Ölü kuþaklarýn gölgesinin aðýrlýðý nasýl bir gerçekse, edebiyatýn bu aðýrlýktan kurtulmasýnýn güçlüðü de dikili bir duvar gibi önümüzde duruyor. Notos un Yüzyýlýn 40 Romancýsý soruþturmasý (2008) edebiyat kamoyunun bir temsiline dayanýyordu ve seçilen 40 yazarýn yalnýzca 6 sý 1980 lerden sonra kendini gösteren yazarlardý. 5 DE Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretimde okuyan yaklaþýk 15 milyon öðrenci, dün karne aldý eðitim-öðretim yýlý birinci yarýyýlýnýn sona ermesiyle öðrenciler, 8 Þubat pazartesi gününe kadar tatile girdi. Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç, bir yarýyýlýn daha, ayný sorunlarla sona erdiðine dikkat çekti. Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretimde okuyan yaklaþýk 15 milyon öðrenci, dün karne aldý eðitim-öðretim... 7 DE

2 2 Yýllardýr seyrettiðimiz en iz býrakan filmlerde, dinlediðimiz en iyi konserlerde onun eli var. Büyümemizde, görüp öðrendikçe belki baþka türlü de düþünmemizde rolü var. Bu çok acayip bir þey; üstümüzde neredeyse okuduðumuz okullar, denk geldiðimiz iyi hocalar kadar payý var. Þakir Eczacýbaþý, Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý nýn Yönetim Kurulu Baþkaný ydý ten beri. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali nde seyredip büyülendiðimiz, bambaþka âlemlere gittiðimiz, yok artýk dediðimiz pek çok filmi sahiden de ona borçluyuz; onun kültür-sanat alanýndaki vizyonuna, çalýþmalarýna... Sadece filmler mi; ÝKSV, vefatý üzerine Þakir Eczacýbaþý nýn hayatýný anlatan bir metin hazýrlamýþ; neler neler sýðmýþ bir ömre, tüylerin ürpermemesi mümkün deðil doðumlu olan Þakir Eczacýbaþý, Robert Kolej den mezun olduktan sonra, bir aile geleneði olarak Londra da Eczacýlýk okumuþ. Ama kültür sanata yakýnlýðý belli ki çok genç yaþlarda baþlýyor te Vatan gazetesinin Sanat Yapraðý ekinin yayýncýlarý arasýnda yer alýyor, Eczacýbaþý Ýlaç ta çalýþýrken bir yandan da Týpta Yenilikler dergisini çýkarýyor, ki bu dergi bilim çevreleri kadar kültür-sanat çevrelerinde de ilgi görürmüþ. Sinemayla iliþkisi de neredeyse bir ömre yayýlýyor: Eczacýbaþý Kültür-Sanat Filmleri dizisini döneminde Sabahattin Eyüboðlu ve Pierre Biro ile birlikte hazýrlýyor; Renk Duvarlarý 1964 de Avrupa Konseyi nin Kültür Filmleri Ödülü nü alýyor. Sonra Onat Kutlar la birlikte Türk Sinematek Derneði nin kuruyor ve 10 yýl boyunca baþkanlýðýný yapýyor. Þakir Eczacýbaþý, bir yandan da iþadamý elbette: 70 lerde Eczacýbaþý Ýlaç ýn genel müdürlüðünü üstleniyor, 1980 de Eczacýbaþý Topluluðu yürütme kurulu baþkaný, 1993 te de Eczacýbaþý Holding yönetim kurulu baþkaný oluyor. Sýrf sanatla deðil, sporla da ilgili: 1966 da kurduðu basketbol, voleybol ve masa tenisi takýmlarý defalarca Türkiye þampiyonluðu kazanýyor. Kendisi de 1996 ya kadar baþkanlýðýný yapýyor Eczacýbaþý Spor Kulübü nün... Galiba fotoðrafçýlýðýn ayrý bir yeri var gönlünde larda ilgilenmeye baþlýyor fotoðraf sanatýyla. Türkiye de ve yurtdýþýnda pek çok sergi düzenliyor, adý çaðdaþ fotoðraf sanatçýlarý arasýnda anýlýyor, seçme fotoðraflarýný içeren kitaplar yayýmlýyor, Eczacýbaþý Renkli Fotoðraf Yýllýklarý ný hazýrlayarak birçok fotoðrafçýya da imkân tanýyor. Kültür-sanat denince akla gelen her adýmda, her üründe katkýsý var belli ki; Abdi Ýpekçi nin isteði üzerine, Milliyet Sanat dergisinin kuruluþuna da öncülük ediyor. Ama onu pek çoðumuz için en deðerli, en önemli kýlan adýmý þimdi geliyor: Fransa nýn Sanat ve Edebiyat Þövalyesi Niþaný ve T.C. Devlet Üstün Hizmet Madalyasý ile ödüllendirilen Þakir Eczacýbaþý, 90 larýn ortasýnda iþ hayatýna son verip kendini Ýstanbul Kültür ve Sanat Vakfý na adýyor te abisi Dr. Nejat Eczacýbaþý önderliðinde kurulan ve Türkiye nin kültür sanat hayatýnda en birinci kurum haline gelen ÝKSV nin yönetim kurulu baþkaný oluyor. Hayatlarýmýza doðrudan deðmesi asýl bundan sonraki 16 yýlý aþkýn dilimde iþte... Ýstanbul Festivalleri nden, Sinema Günleri nden, Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali ne uzanýyoruz. Bizim de dünya ölçeðinde, esaslý, prestijli bir film festivalimiz oluyor. Onun kurumsallaþmaya verdiði önem sayesinde. Kötü numunelerinin çokluðu yüzünden bayat bir sanat dalý olarak görülen tiyatronun aslýnda ne kadar taze olabileceðinin örneklerini de gene onun katkýsýyla geliþen Uluslararasý Ýstanbul Tiyatro Festivali sayesinde hatýrlýyoruz. Kültür adamý denilecek tek bir kiþi varsa memlekette, o herhalde. ÝKSV nin yaný sýra, memleketin düþünce ve kültür hayatýnýn önde gelen isimleriyle birlikte Kültür Giriþimi ni kuruyor, kültür sempozyumlarý gerçekleþtiriyor, buralardaki tartýþmalarý içeren kitaplar yayýmlýyor. Türkiye de Yeni, planlý ve verimli bir kültür yaþamý yaratýlmasý gerektiði inancýnda yaþýnda, hâlâ genç bir adam: Benim o çok bayýldýðým ÝKSV Tasarým ý hayata geçiren de meðer oymuþ! Sanatla tasarýmýn bir araya geldiði özel, yaratýcý, hediyelik küçük oyuncak eserler... Þakir Eczacýbaþý, seçilen sanatçýlardan yapýlan tasarýmlara, tüm detaylarla bizzat ilgilenmiþ. Ne kadar genç, yenilikçi, taze bir bakýþ açýsýna sahip olduðunun bir iþareti de bu bence... Böyle çok kýymetli, çok önemli bir insaný kaybettik iþte. Hepimizde emeði var. Allah rahmet eylesin. Huzur içinde dinlensin. Radikal Gazeteci Uður Mumcu, öldürülmesinin 17. yýlýnda farklý illerde düzenlenen etkinliklerle anýldý. Aðabeyi Ceyhan Mumcu Marmaris'te yapýlan törende konuþtu ve "Baþka cinayetler, baþka acýlar yaþanmasýn diye Uður Mumcu nun cinayetini aydýnlatmaya çalýþýyoruz, ama pek baþarýlý olduðumuz söylenemez" dedi. Bugün öðle saatlerinde evinin önünde öldürüldüðü yerde adý verilen parkta düzenlenen anmada konuþan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel baþkaný Deniz Baykal, "Biz, Uður un aydýnlýk düþüncesi, çaðdaþ, ilerici anlayýþý, baðýmsýzlýk duygusu, Mustafa Kemal sevgisi, laik, demokratik, baðýmsýz Türkiye özlemi doðrultusunda verdiði mücadeleye karþý, bu mücadeleyi etkisiz kýlmak için iç, dýþ bazý çevrelerin dayanýþmasý sonucunda bu cinayetin ve suikastýn iþlendiðini düþünüyoruz" dedi. Anmaya Baykal'ýn yaný sýra CHP yöneticileri ve üyeleri de katýldý. Ýstanbul'da da CHP'nin düzenlediði anma için Harbiye'de bulunan Mumcu anýtýnýn önünde toplanýldý. CHP Ýstanbul milletvekili Mustafa Özyürek "SEkiz yýldýr iktidarda olan, her Heyet adýna ziyaret sýrasýnda Hukuk konunun üstüne gittiðini söyleyen Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP), ne yazýk ki Uður Mumcu nun da, Ahmet Taner Kýþlalý nýn da katillerini ortaya çýkaramadý" dedi. Mumcu için, Samsun, Ýlkadým, Bahçelievler Mahallesi nde adýný taþýyan parkta anma töreni düzenlendi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan törene 12 sivil toplum kuruluþundan yaklaþýk 200 kiþinin katýldý. Antalya'da da Atatürkçü Düþünce Derneði'nin düzenlediði anmaya yaklaþýk 200 kiþi katýldý. Mersin Devlet Opera ve Balesi sözleri Mumcu'nun olan "Sesleniþ Oratoryosu"nu seslendirdi. Uður Mumcu Araþtýrmacý Gazetecilik Vakfý (UM:AG) hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenliyor. Programa ulaþmak için týklayýn. Bir tutuklu Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde, aracýna yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu hayatýný kaybetmiþti. Yargýtay'dan iki kez dönen dosyada Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi savcýsý Salim Demirci, her ne kadar"örgüt içindeki konum ve Sekreteri Hasan Yaðýz yaptýðý konuþmada, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði direniþteki Tekel iþçilerini 39. gününde üçüncü defadýr destek ziyaretine geliyor. BU gün temsili olarak buradayýz ama direniþte yer alan ve tekel iþçisi olan þube baþkanlarýmýzla þube yöneticilerimizle üyelerimizle her gün yanýnýzdayýz. Haklý mücadelenizi destekliyor ve selamlýyoruz. Türkiye'de genel olarak emek mücadelesinin zorlu bir süreçten geçtiðini belirterek, TEKEL iþçilerinin mücadelesinin daha büyük mücadeleler için kývýlcým olacaðýný söyledi. Yaðýz, TEKEL iþçilerinin baþarýya ulaþacaðýna yürekten inandýðýný kaydederek, "Bir olalým, iri olalým diri olalým. Zafer direnen emekçini olacak" faaliyetleriyle uyumlu þekilde bilgi verilmediði" gerekçesiyle sanýklarýn Topluma Kazandýrma Yasasý'ndan yararlanmalarýna karþý çýktýysa da þu anda aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapse çarptýrýlan Ferhan Özmen tutuklu. Sanýklar arasýnda Ekrem Baytap, Mehmet Ali Tekin, Hasan Kýlýç, Abdulhamit Çelik, Fatih Aydýn, Yusuf Karakuþ ve Mehmet Aydýn da var. Cinayette sorumluluðu bulunan "Tevhid-Selam Kudüs Örgütü"ne üye olduðu iddia edilen dört kiþi geçen yýl yeni bir dava açýlmýþtý. 1975'te Cumhuriyet'e yazmaya baþlayan Mumcu 1991'e kadar bunu sürdürdü; 20'den fazla kitabý yayýnlandý 'de Milliyet'te yazdý, Cumhuriyet'te yönetim deðiþince yeniden gazeteye döndü. Yeni Ortam ve ANKA'da da çalýþmýþtý. Oðlu Özgür Mumcu, 22 Ocak'ta yazdýðý yazýda "Faili meçhul siyasi cinayet kurbanlarýný ancak ölüm yýldönümlerinde hatýrlayan, en açýk ve bilinen gerçekleri her defasýnda yeniden keþfedip þaþkýnlaþan bir medya ile hangi cinayetin üzerine gidilebilir?" diye sordu.(eü) Bianet dedi. Destek ziyaretine Pir Sultan Abdal Kültür Derneði yönetim kurulu üyeleri, þube baþkan ve üyeleri ile çok sayýda dernek aktivisti katýldý.

3 Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu. Baþbakan TSK dan çok sivil dikta eleþtirilerine karþýlýk verdi. Karabekirli Gönderme Kazým Karabekir in ölümünün 62. yýldönümü nödeniyle Genelkurmay Baþkanlýðý nda bir anma töreni düzenlendi. Törende konuþan Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, Kazým Karabekir in bazý sözlerine atýfta bulundu.karabekir in Vatandaþa yanlýþ haber felaket getirir. Gerçeði ara öðren de ondan sonra istediðin gibi kendi yorumunu yap dediðini aktaran Baþbuð, 25 Ocak 2010 tarihindeyiz. Bu sözlerin þimdi ne kadar önemli olduðunu bir defa daha altýný çizmek istiyorum dedi. Sabrýmýz Taþýyor! Söz konusu seminer 7 yýl önceydi diyen Baþbuð, Biraz insaflý, sabýrlý olmak lazým. Belgeleri inceliyoruz, ancak incelenmesi kabulü anlamýna gelmez. Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Genelkurmay Baþkaný Baþbuð un bu sözlerle Bayloz isimli darbe planýna yanýt verdi. Adres Göstermeden! Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ise dün Ankara da Memur-Sen in düzenlediði, Uluslararasý Demokrasi Kongresi nin açýlýþýnda konuþtu. Erdoðan konuþmasýnda yine isim vermeden darbe planlarýna deðindi. Baþbuðun sert açýklamalarýna raðmen Erdoðan genel konuþmayý tercih etti. Erdoðan darbe palanlarýndan çok partisine yönelik sivil dikta eleþtirilerine sert yanýtlar verdi. Sivil Dikta Eleþtirisi Erdoðan özetle þöyle konuþtu: Halkýn iradesiyle oluþan bu Meclis e bu iradeyi kullanma noktasýnda, olumsuz yaklaþan zihniyetler bu ülkede görev yaptýlar. Bu ülkede muhalefet görevi üstlendiler. Hani kuvvetler ayrýlýðý prensibi vardý? Hani yürütme vardý, hani yargý vardý? 367 garabetinin mucitleri çýkýyor, akla ziyan iddialarla reformlarýn önünü kesmek için yeniden sahne alýyor. Kalkýp milletin iktidarýný sivil diktayla suçlayacaksýn. Baykal: Kuþkun Varsa Görevden al BALYOZ planý iddialarýyla ilgili Baþbakan Erdoðan a seslenen CHP lideri Deniz Baykal, Genelkurmay Baþkaný ve komutanlarla ilgili kuþkun varsa görevden al. Ama kurumlarý yýpratma dedi. Baykal, Milliyet gazetesine açýklamalarda bulundu. CHP Genel Baþkaný Baykal, son dönemde geçerligeçersiz belgeler, doðru-yanlýþ telefon dinlemeleri ve bunun gibi þeylerle Türkiye nin komplolara þerbetlenmeye baþladýðýný söyledi. Baykal, darbe planý iddialarýyla ilgili olarak Eðer Baþbakan bu olaylarýn bir parçasý olarak Genelkurmay Baþkaný nýn ya da kuvvet komutanlarýnýn doðrudan iþin içinde bulunduðuna ikna olmuþsa yapmasý gereken iþ, görevden almaktýr dedi. Deniz Baykal, Baþbakan ýn bunun yerine kurumu tahrip ettiðini savundu. Baykal, Çünkü elinde ikna olacak bir olay, somut belge yok dedi. Evrensel Sulucakarahöyük/ NEVÞLEHÝR Hasan KANKAL 31- Ocak-6 Þubat 2010 tarihleri arasýnda Zonguldak da düzenlenecek Yýldýzlar Türkiye Boks Þampiyonasýna katýlacak Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boksörleri,Nevþehir Sporcu Kamp Eðitim Merkezi nde kampa alýndý. Çalýþmalarýný Milli Boksör ve Boks Milli takýmý antrenörü Mehmet Dalbudak nezaretinde sürdüren Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yýldýz Boks takýmý,zonguldak da dereceye girip,milli takýma seçilebilmek için yumruk sallayacaklar. Nevþehir Sporcu Kamp Eðitim Merkezi nde 31 Ocak 2010 tarihine kadar devam edecek kampa 48 kg.da Hüseyin Çoban,46 kg. da Rýdvan Güven,48 kg.da Fehmi Menevþe,50 kg. da Talip Çolak,52 kg.da Mustafa Çoban,54 kg. da Yusuf Þahin,57 kg.da Saim Soner ve 60 kg. da da Uður Sarý,Emre Doðan ve Emre Mercan isimli boksörler katýlýyorlar. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir de iki günden beri belirli aralýklarla etkili olan kar yaðýþýnýn hemen ardýndan yaþanan don nedeniyle buzlanan yollarda Nevþehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Türkiye yi etkisi altýnda býrakan soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisi ile belirli aralýklarla Nevþehir de yaþanan kar yaðýþý,yerini daha sonra dondurucu soðuða býraktý. Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri,buzlanan yollarda aralýksýz tuzlama çalýþmasý yaptý. Bir yanda grayder ve kepçe ile karla mücadelesi yapan Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri,2 si kamyon ve 3 üde 4x4 araçlarla hem yol açma çalýþmasý yaptý ve hem de tuzlama çalýþmalarýný yerine getirdi. Ekipler tarafýndan Nevþehir in ana arterlere çýkan yollar baþta olmak üzere sokak ve mahalle yollarý için son iki gün içerisinde 10 tona yakýn kýrma taþ ve tuz karýþýmý kullanýldý. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER Yazýcýoðlu Selçuknamesi nde Oðuzlarýn soyu destandaki anlatýmla hemen hemen aynýdýr. oguzung altý oglu vardý anlarýng adý eþbu tafsil ve tertibce gün ay yýldýz gök tak dingiz ve onlarýn tevarihinde oguz namda gelmiþtir oguz tamamet iran ve turan ve þam ve mýsýr ve rum ve giri vilayetleri tutdý (Selçukname; haz. F. Ýz; Eski Türk Edebiyatýnda Nesir, s.516; Selçukname yaprak 8a; yazý aktarýmý benim.) Oðuz Kaðan Destaný nýn Uygurca metni Yazýcýoðlu metni ve onun kaynaklarý, Ýbni Bibi, Ravendi ve Reþideddin in Tevarih inden büyük olasýlýkla daha sonra yazýlmýþ olabilir. Oðuzlarýn atahayvanýndan bahseden bir metin halihazýrda yoktur. Ayrýca mitlere tarihsel olaylar, mitleri yaratmak þöyle dursun, sonunda kendileri mitsel kategorilere alýnýp mitleþirler (K. Marx, Din Üzerine, s.398) önermesini göz önünde bulundurarak bakmak gerekir. Elbette efsanelerden tarihi olgularýn bazýlarýný çekip seçebiliriz. Çünkü arkaik bir þema manevi içeriðini sürekli olarak yenileme yeteneðine sahiptir (K.Marx, age. s.413). Ama bu iþlem bir özdeþlikler, bütünlükler, aynýlýklar iþlemi deðil; olsa olsa farklar, oluþlar, akýþlar, kaçýþlar ve farklýlaþanlarýn iliþkilerini izlemekle olanaklýdýr. Göktürk Ergenekon Destaný nda kutsal olan börü=kurt; Oðuznamelerde bazý katmanlarda kuduz kurtlar evümi dalar gördüm (Salur Kazanun evi yagmalandýgý age. s.53) kötülük kaynaðý olarak betimlenir. Totemcilikte toplum yaþamýnda idollere ( küçük heykel put), deðiþik materyallerden yapýlmýþ temsillere bol miktarda rastlanýr. Altay Türkleri ve Yakutlarda rastlanýlan atalarý temsil eden tözlere[tös], Moðollarda ve Kýrgýzlarda rastlanýlan hayvan ve insan þeklindeki ongon-ata temsillerine Oðuzlarda ve haklarýndaki rivayetlerde rastlanýlmaz. Dede Korkut ta bu küçük heykelleri olanlar aþaðýlanýr: yonma agaç tangrýlý köpegim kafir (Salur Kazan tutsak olub,age. s.182). Totemciliðin yalnýzca kabile (klan) tipi topluluk hayatýnda görüldüðü teziyle, Türklerin tengrisinin Ýslam ýn Allah kavramýna çok benzediði tezi ise önemli deðildir. [Çeþitlemeleri için bak. Ögel, Kafesoðlu, Tanyu, Günay-Güngör.] Yeryüzünde bütün halklar bir dönemlerinde gens, phratrie ve trubi (Latince terimler Morgan ýn Ancient Society den; akt. Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni, s. 99) örgütlenmeleri içinde yaþamýþlardýr. Elbette bunlarýn farklarý vardý. Bir Moðol Oymaðý ile bir Oðuz oymaðý kuruluþundan iþleyiþine ve topluluk üyeleriyle oymak kurumlarýnýn iliþkilerine; hatta bir ara kurum/örgütlenme olarak oymaðýn boy ile ya da boybirlikleriyle iliþkileri önemli farklar gösteriyordu. Türkleri totemden ve totemcilikten kurtarmak isterken onlarýn ve Oðuzlarýn kabile [pharatrie/klan/moðolca oymak-aymak] örgütlenmesi, anahukuku, yaðma ve haraçý tanýmadýklarý tezleri bilinen Türklerin ve Oðuzlarýn tarihiyle çeliþir. Buradan eski[?] Türk ailesinin babahukukuna göre oluþtuðunu, Türklerde eskiden beri özel mülkiyetin belirleyiciliðini ve akrabalýðýn totem baðýna göre[moðollar ve Türkler de böyledir] deðil kan akrabalýðýna [Oðuzlarda böyledir] göre oluþtuðunu ifadeyle açýk bir zamandýþýlýk Oðuzlarýn 10. Yüzyýldaki Bazý Dinsel Tasavvurlarý Üzerine (4) (anakronizm) doðar. Efsanelerde [Moðol ve Göktürk Ergenekon unda] ve bilinen belgelerdeki diþi kurt ve asena=aþina kaan soyu açýklanamaz bir hale gelir. Halbuki yy.larda Moðol topluluklarý için totemcilik (von Gennep e raðmen) belirgindir. Onlarýn ongonlarýndan esinlenerek Ýlhanlý üstdüzey yöneticisi Reþideddin Tevarih inde Rum da bir aþaðýlamayý içeren Türkmen sözcüðüyle adlandýrýlan Oðuz boy kýrýklarýný daha da kýrmak, eritmek, Moðollaþtýrmak için ongon kuþlar yakýþtýrmýþ olmalý. Tarihi rivayetler ve belgelerde tavþan eti yiyen Orta ve Uzakdoðu Asya Türk halklarý, örneðin Göktürkler in (bak:bilge Kaan yazýtý) karþýtý olarak 10. yy.da Oðuzlarýn tavþan eti yedikleri hakkýnda hiçbir bilgi yoktur. Dede Korkut ta bir (?) yerde tavþanýn adý geçer ama etini yemezler. Kara tekür orada bir korý yapdurmýþýdý uçardan kaz tavuk yörirden geyik tavþan bu havlýya toldurup uþun koca oglunun [yolý] bu koruya ugradý sýgýn geyik kaz tavuk kýrdýlar yediler içdiler (Uþun Koca oglý Segrek age. s. 167). Bu belirlemeye raðmen Alevi Türkmenlerin 19. ve 20. yy.lardaki rivayetlerinde tavþanýn totemliðine iliþkin belirtiler vardýr. [Yahudilerin] domuz eti yemeleri yasaktý; onlarý öldürmeleri de yasaktý. Ýlk kural kirliliði anlatýyorsa, ikincisi, daha da güçlü olarak hayvanýn kutsallýðýný anlatýr (Frazer, Altýn Dal, c.2, s.55.) belirlemesindeki bütün özellikler Alevi Türkmenlerin tavþanla iliþkilerinde örtük olarak duruyor gibidir. Zayýf ihtimalle Oðuzlar 10. yy. ve önceki zamanlarda komþu Hazar Musevilerinden etkilenerek [Eski Ahit te tavþan eti de yasaktýr] böyle bir yasaða uymaya baþladýlar. Böyle ise bir tabu hayvanýn verdiði bilinç düzeyindeki iðrenme ve kökendeki atahayvanýn etinin totemci yasaklýðý yerini sonradan öðrenilen kültürel bir ödünçlemeye býrakýr. Altýn Dal da bu süreç þöyle bir yol izler: bir insan, atasý olan bir hayvan türünün etini yiyemez; zamanla bu çeliþkili duygulardan biri ötekine baskýn çýkabilir ve sonunda egemen olan duygu saygý ya da korku duygusu olabilir (Frazer: age. s. 57). Bunun olanaklýlýðý Müslümanlýða giren mevalilerin domuz eti yasaðýnda olduðu gibidir. Araplarýn bu tabu yu Musevilikten aldýðýna dair bilgiler, Araplar dýþýndaki Müslüman halklarýn tabuyu Araplardan almalarý yasaklý hayvanlarýn yalnýzca totemsel olamayacaðýna ve kültürel ödünçleme yoluyla da yasaklanabileceðine kanýttýr [Aslýnda Arap ve Ýbraniler semitiktir]. Ortaasya ve Hazar Aral çevresinde oluþmuþ ya da anlatýlan efsanelerde tavþaný ata olarak kabul eden bir topluluk yoktur. Saltuk Buðra Tezkiresi nde tavþanýn kýlavuzluðu ve tam avlanýlacakken ak sakallý bir pire dönüþmesi ise aksine tavþan eti yiyen Karluk, Çiðil, Yaðma, Kýrgýz, Tuksi ve Uygurlara aittir. Geriye kuvvetli bir ihtimal olarak Barthold un Oðuzlar 12. asrýn sonuna kadar gayri müslüm idi (Mogol Ýþgalinden Önce Orta Asya, s.193.) belirlemesinin iþaret ettiði zamanda Batini Ýsmaili ve Þii dailerinin Oðuzlarý Hanefiliðin Müslümanlýk saymadýðý batýni bir yola çoktan sokmuþ olmalarýdýr. Bilindiði gibi Karahanlýlar dahil orta ve Batýasya halklarý güçlü Þii etkilerle Müslümanlýða dahil olmuþlardýr. Saltuk Buðra Han Menakýbý(tezkire) Þii motiflerle doludur. Ayrýca Samaniler dahil birçok kent beyliði yönetim düzeyinde bile Þiiliðe girmiþlerdir. Oðuzlarýn Emevilere karþý Ýçasyadaki bütün Batýni hareketlere geniþ boyutlu katýlýmlarý; dolayýsýyla Batýni ve Þii etkiler tavþaný bir Oðuz totemliðinden çýkarýp Batýnsal akýmlarýn tabu alanlarýna katar. Türkmenlerin 11.yy.ýn baþýnda Ýsmaililerle çok yakýn iliþkileri vardýr. 10. yy.da Azerbaycan, Ýran ýn Kuzey, Kuzeybatýsý, Doðusunda Karmati yanlýsý Ýsmailik yaygýndýr (Daftary 2005: ) yýlýnda Buðra Han ýn yaptýðý/yaptýrdýðý Ýsmaili katliamý da (age:318) Oðuzlarýn anagövdesinin bulunduðu coðrafyayla sýnýrdaþtýr. Batýnilik Oðuzlarda Ýslam öncesi yaygýndýr (Köprülü, Türk Tarihi Dinisi, s.142). Ýsmaili Batýni etkiler Ýran Selçuklularýnýn kuruluþ yýllarýnda da kendini gösterir. Tuðrul Bey ile Yinal Bey çekiþmesinde Yýnal ýn Besasiri[Þii Buveyhi]ile Mýsýr Fatýmilerince[Þii] desteklenmesi [Tuðrulun yakýn çevresi dýþýndaki anakitle]türkmenlerin[in] Yýnalcýlýðý (age:307) ile ilgili sayýsýz kayýt vardýr. Bu yalnýz siyasal düzeydeki bir tercih deðil, Abbasi ve Selçuklu yönetimlerinin Hanefiliðine karþý da bir seçimdir. Yine ayný dinsel ayrýlýklar Kutalmýþoðlu Süleyman Bey ile Ýran Selçuklularý yönetici beyleri arasýnda da vardýr. 12. yy. boyunca Horasan, Harzem, Maveraünnehr Batýni akýmlarýn güçlendiði yerlerdir. Edip Ahmed in Hakayýk ýndaki kötümserlik Köprülü ye dayanýlarak, Sencer in, Ýslam geleneklerine yabancý göçebe Oðuzlarla mücadeleleri, putperest Karahitaylarýn Ýslam dünyasýný tehdidi, Batýni cereyanlarýn güçlenmesi, Maveraünnehr in iç durumunun istikrarsýzlýðý, Harzemþahlarýn rekabeti, anlaþýlan Edip Ahmed e bu kötümser, dar ve mutaassýp dünya görüþünü telkin etmiþ (Günay-Güngör 2007:324) dedirtmektedir. Yerli tarihçilerin Rum daki döneme iliþkin genelleyici Þii eðilimli Süleyman Bey iþaretlerinde bu Batýniliði 7 imamlý Nizari Ýsmaililiði- görebiliriz ki, Ýmam Cafer kaynaklý zorda kaldýkça baþvurulan takiyye hariç Batiniler 8. yy.dan beri hiçbir coðrafyada Þii -12 imamlý- olmadýlar. Böylece Rum a gelmeden önce Oðuzlar arasýnda görülen tavþan eti yasaðýnýn batýni Ýsmaililik kaynaklý olabilmesinin imkanlarý görülmektedir. Ýsmaililerdeki yasak da Daftary nin Ýsmaililerin öðretileri[ni] bazý Ýslami olmayan daha önceki gelenekleri ödünç almýþ olmalarý saptamasýna (age:218) baðlanabilir. Oðuzlarda damga Geçimlerini hayvancýlýkla saðlayan halklarýn boy/boybirlikleri halinde yaþadýklarý dönemlerde elbet her alt birimin kendilerine özgü damgalarý vardý. Toplumun altbirimini oba olarak kabul edersek, oba yapýsýnýn devamý o toplumun varoluþunu saðlayacaðýndan gündelik yaþamýn üretilmesi Oðuzlarda sürünün korunmasýna baðlý kalacaktýr. 10. yy. için Reþideddin in listesi üzerinden yazarsak, Oðuz toplumu en küçük minimal- olarak kurgulandýðýnda Bozok ile Üçok adý verilen iki boylu bir birlikti. Boylarýn içinde 3 er oymak bulunuyordu. 3 Sað ve 3 sol oymaðýn 4 er obalarý vardý. Oymaklar kurucu atalarýnýn adlarýný taþýyor ve efsaneye göre sað oymaklar ve sol oymaklar kendi içlerinde öz kardeþ, aralarýnda ise ana- ayrý üvey kardeþtiler. Sýnýrlarý kesin olmasa da yaylak ve kýþlaklarda gündelik yaþamýn sürdürülmesinde birinci sýrada yer alan davarlarýn koyun, keçi- kulaklarý eng denilen oba niþanlarý, daha sonralarý da boybirliði yapýlarýnýn devletler tarafýndan daðýtýlmasýyla ocak/aile niþanlarýna göre dilinirdi. Tavuklarýn ise týrnaklarý kesilerek englenirdi. Devam Edecek

5 En çok ilgi gören yazarlarýn ölü yazarlar oluþunu anlýyorum. Uzun bir geçmiþin içinden süzülüp edebiyatýmýzýn niteliðini belirleyen yazarlarýn sayýsý elbette pek çok; onlarýn yanýnda günümüz yazarlarý, son dönemlerin genç kuþaklarýnýn içinden çýkan gözde genç yazarlar var ve yüz yýlýn son çeyreðinde yaþadýklarýna göre, bütün edebiyatýmýzda adý anýlabilecek yazarlarýn dörtte birini oluþturmalarý beklenir. Öte yandan, bugün yaþadýklarý için genç yazarlarýn herkesin belleðindeki yeri daha sýcak, taze de olmalý. Oysa bir döneme ya da bir edebiyatýn bütününe dönük deðerlendirmelerde hemen eski kuþaklarýn belirleyici aðýrlýðý çýkýyor ortaya. Ölü kuþaklarýn gölgesinin aðýrlýðý nasýl bir gerçekse, edebiyatýn bu aðýrlýktan kurtulmasýnýn güçlüðü de dikili bir duvar gibi önümüzde duruyor. Notos un Yüzyýlýn 40 Romancýsý soruþturmasý (2008) edebiyat kamoyunun bir temsiline dayanýyordu ve seçilen 40 yazarýn yalnýzca 6 sý 1980 lerden sonra kendini gösteren yazarlardý. Her yýl sonu yapýlan deðerlendirmelerin en alýþýlagelmiþ yargýsý da, yeni yazarlarca onca roman yayýmlandýðý, ama ortada hiçbir þey olmadýðýdýr. Bu deðerlendirmeler ve yargýlar doðru ya da haklý mý? Bu soruya verilecek yanýtýn nedenlerini tartýþmak, öyle sanýyorum ki 1980 den sonraki en önemli tartýþma baþlýklarýný çýkarabilir. Öte yandan, bu tür toptancý ve yoksayýcý deðerlendirmelerin ve yargýlarýn hem haksýz, hem yanlýþ olduðunu düþünüyorum. Demek ki 1980 den sonra kendini gösteren iki kuþaktan yazarýn, Cumhuriyet dönemi edebiyatýmýzýn geride kalan altmýþ yýllýk birikimi karþýsýnda ezilmediðini, ona saðlam biçimde eklenerek kendi özgünlüðüyle edebiyatýmýzýn ufkunu geniþlettiðini de önemli bir saptama olarak düþebiliriz buraya. Geçmiþ aynýyla yaþanmýyor Edebiyatýmýzýn, 1980 lerden önceki altmýþ yýlda yaþadýðý deðiþimin benzerini 1980 lerden sonra da ayný biçimde yaþamasý beklenemez. Neredeyse yoktan var edilmiþ bir düzyazý geleneði, olgunluðunu yeni bir kültürün kuruluþ sürecinden, yaptýðý sýçramalarýn ivmesini de Batý daki düþünsel ve yazýnsal yeniliklerden aldý. Her þeyin hýzlý yaþanmasý gerekiyordu. Kendimize özgü bir edebiyat dünyamýz varsa, temeli bu dönemde atýldý lerden sonraki deðiþim sürecinin doðrultusu artýk binanýn yenilenmesi ve eksiklerinin tamamlanmasýna uygun olacaktý. Böyle de oldu. Aradan geçen bir çeyrek yüzyýllýk dönem, bugün göz önünde tutulan yazarlarýn pek çoðunun yaratýcýsý oldu. Belki yazdýklarýnýn niteliðine, yeniliðine, edebiyatýmýzda tuttuklarý yerin önemine göre bakýldýðýnda, öncelikle anýlmasý gereken birçok yazarýn okurun gündeminde bulunmadýðý da belirtilebilir, ama buna hayýflanmak da doðru deðil. Yaþayan edebiyat belleklerde daha taze kalýrsa, nitelikli olan da o edebiyat içindeki yerini her zaman koruyacaktýr. Sanýrým nitelikli ve bütün bütüne baðýmsýz eleþtiri ancak çok az sayýda yazarla birlikte anýldýðý için, eski kuþaklarýn býraktýðý derin izin yanýnda yeni yazarlarýn çizmeye baþladýðý yolun nitelikli deðerlendirmesinde de yetersiz kalýnýyor. Sayýlamayacak çokluktaki yazarý, geçen dönemlerin toplumsal, kültürel deðiþim dinamiði içinde çözümlemek, adamakýllý kapsamlý çalýþmalar gerektirir. Kaldý ki, yalnýzca çalýþkanlýkla çözülecek bir sorun da deðil bu. Ayný zamanda, o deðerlendirmeyi yaparken yepyeni, önyargýsýz, edebiyatýn bugün almasý gereken düzeye uygun, yakýn gelecek öngörülerini yapabilecek yetilere sahip de olmak gerekir. Bu özelliklerin yalnýzca eleþtirinin deðil, edebiyatýmýzýn bütününün ne kadar yakýnýnda olduðu zaten tartýþýlýr. Dolayýsýyla eski kuþaklarýn ustalarýnýn yakýnýnda görülen son kuþaklarýn usta yazarlarý bir arada hemen hiç deðerlendirilmedi. Sözgelimi Cemil Kavukçu, Murathan Mungan ya da Mahir Öztaþ, bugün hâlâ kimi ustalarýn ardýlý olarak mý deðerlendirilmelidir, yoksa kendi yataklarýný açmýþ, bir baþlarýna usta sayýlmasý gereken öykücüler olarak mý? Barýþ Býçakçý, Murat Yalçýn, Doðan Yarýcý ya da Faruk Duman, yarattýklarý öykü dünyalarýyla birer izleyici midir, yoksa artýk özgün yaratýcýlar olarak öykücülüðümüzü zenginleþtiren baðýmsýz halkalar olarak mý saptanmalýdýr? Bugün edebiyat kamuoyunun öykücülüðümüzün ilk sýralarýnda gördüðü Tomris Uyar ile Cemil Kavukçu yu yan yana okuduðumuz zaman çýkaracaðýmýz sonuçlar, öykücülüðümüzün bugünkü düzeyinin geride kaldýðýný mý gösterir, yoksa geçmiþiyle bir arada anýlmasý gerektiðini mi? Romanýn daha çok göz önünde tutulduðunu býrakalým bir yana, ama onun için yapýlacak benzer karþýlaþtýrmalar da ayný sorularý üretip benzer karþýlýklarý yaratýr. Orhan Pamuk u siyasetin gölgesinde deðil de kendine özgü roman anlayýþý içinde deðerlendirip bu anlayýþýn yeni bir yol açtýðý düþüncesini paylaþmak, roman sanatýmýzýn geleneksel anlayýþlarýn dýþýnda kurgulanmasýnýn yolunu açar. Öte yandan, ayný dönemin en yaratýcý yazarlarýndan Latife Tekin, benzerlerinin bulunmadýðýný belirtebileceðimiz romanlarýyla hem edebiyatýn çeperlerini geniþletti, hem okuma biçimlerinin sýnanmasýna neden odu. Mehmet Eroðlu çok nitelikli iki romanla ayný döneme geldi lerin baþýnda ortaya çýkan bu üç önemli yaratýcý, içinde bulunduðumuz dönemin roman sanatýnýn yeni kuþaklardan üç önemli öncüsü olarak deðerlendirilebilir elbette, ama yeni kuþaðýn verimi orada kalmadý. Hasan Ali Toptaþ ve Ýhsan Oktay Anar, sonra gelen iki özgün yaratýcý olarak, roman sanatýmýzýn önünde iki yeni yol daha açtýklarý gibi, kendi roman biçimlerini de sürekli yenileyerek geliþtirdi. Bu dönemin adlarýný öncelikle andýðým bu beþ önemli romancýsý, roman sanatýmýzýn tarihinde artýk birer köþe taþý sayýlmaz mý? Daha yakýna gelmeye baþladýðýmýzda Mahir Öztaþ, Ayhan Geçkin, Ali Teoman, Cahide Birgül, Murat Uyurkulak, Sema Kaygusuz, Aslý Erdoðan, Ayþegül Devecioðlu, en gençlerden Emrah Serbes ve benim aklýma hemen gelen bu son iki kuþak yazarlarýnýn yazdýðý romanlar ve onlara ayný düzeyde eklenecekler, edebiyatýmýzýn 1980 den sonra kendini yeniden yaratma konusunda deðerlendirilmesi zorunlu bir çaba içinde bulunduðunu ve roman sanatýmýza önemli bir katký yaptýðýný gösterecektir. Yalnýzca adlarýný andýðým bu yazarlar için yazýlan eleþtirilerin niteliðine bakmak da ortaya çýkan verimin deðerini gösterebilir. Ele aldýðý yazýnsal metnin niteliði, eleþtirinin niteliðini de önemli ölçüde belirler. Orhan Pamuk un romanlarý üstüne yazýlan eleþtirilerin toplandýðý iki kitapta, roman sanatýmýzýn postmodern yönsemi üstüne yazýlmýþ baþlýca yazýlarýn yer aldýðýný belirtebiliriz. Yýldýz Ecevit in Orhan Pamuk u Okumakve Türk Romanýnda Postmodern Açýlýmlar adlý kitaplarý da postmodern roman anlayýþý çevresinde, Orhan Pamuk, Hasan Ali Toptaþ ve Ýhsan Oktay Anar üstüne yapýlmýþ önemli çözümlemeler içerir. Adýný andýðým yazarlarýn romanlarý üstüne yazýlmýþ yazýlar, eleþtirinin oldukça önemli bir yenilenme çabasý ve yeni yollar arayýþý karþýsýnda bulunduðunu gösterecektir. Demek ki roman ve öykü, önceki dönemlerde yaratýlmýþ birikimin üstüne, yazýnsal gerçekliðin yeni biçimlerini bulma konusunda bir dönemin yapabileceðini yerine getirmiþtir. Eksiði, yeni yazarlarýn kendilerini yenileme konusunda olmasý gerektiði kadar araþtýrýcý olmamasý ve edebiyatýn yeni anlatým yollarý ve biçimleri konusundaki kýsýtlarýný aþamamasýdýr. Merak eksikliði olarak anlatabiliriz bunu. Dünyada edebiyatýn neleri arayýp bulduðuna ve gerçekliðin bilinmeyen yüzlerine iliþkin meraklarýn yetersizliði, yazýlanlarýn niteliðini de sýnýrda tutuyor. Ýnsanýn gerek içinde yaþanan dönemde, gerek tarihsel bir uzam içinde hangi keþfedilmemiþ yanlarýyla anlatýlabileceðinin parlak örneklerini vermiþ yazarlarýn ya da Amerikan edebiyatý gibi pýrýltýsýný her zaman koruyan bir edebiyatýn verimi, belki yeni yazarlarýn önlerini aydýnlatacak kaynaklardýr, yeterince ilgi duyulabilirse. Radikal Kitap

6 Kocaman basýnýmýzýn ayrýlýklý bazý gazete ve televizyonlarýnca iyice allanýp pullanarak verilen emekliye maaþ zam haberi, aklý olan herkesi yaralamýþtýr. Ama onlar görevlerini yapýyor. Yeniden evrilen burjuvazi kendi basýnýný da oluþturuyor doðal olarak. Kendi basýný da kendisinin borazanlýðýný yapýyor. Gayet doðal bir davranýþ. Emeklilerin sendikasý Emekli Sen i kapatanlar ulufe daðýtýyor adeta. Eski Baðkur ve SSK lýlara yapýlan bu zam epey ihya etmiþtir sanýrým emeklileri. Eski emekli sandýðý emeklilerine ise hiç zam yapýlmamasý uygun görülmüþ yüce devletlilerimizce. Bir tavuk dönercide karnýmý doyurduðum bir günde; açýk olan televizyon kanalýnda emeklilerle söyleþi yapýyorlardý. Geçinemediðini söyleyen modern tarzda giyimli kadýnýn sözleri biter bitmez yan masadan sinkaflý bir tepki duydum. Hiç tanýmadýðým bu insanlara müdahale etmek zorunda kaldým. O, geçinemeyen emeklinin aldýðý maaþý belki sen kazanamýyorsun ama unutma ki o emekli ülkesine en az 25 yýl hizmet etti. Maaþýndan emeklilik fonuna paralar kesildi. Kendisinden kesilen paralarla kendinden önceki emeklilerin maaþlarýný ödedi. Þimdide kendisinin emekli maaþý almasýný çok mu görüyorsun? O, beðenmediðin emekli, üniversite eðitimi için dirsek çürütürken, memur olarak yurduna hizmet ederken kimsenin haberi yoktu. Sen yanlýþ kiþilere tepki veriyorsun. Haklarýný alman için örgütlenmen ve sokaklara çýkman gerekir. Örgütlenmekten korkmamalýsýn. Baþkalarýna küfrederek. Baþka guruplarý düþman görerek hiçbir þeyin sahibi olamazsýn, DEDÝM Adam böyle bir tepki beklemiyordu sanýrým. Sessiz kalmayý tercih etti. Yanýnda bulunan arkadaþý ise, özür diler bir tavýrla, konuþmalarýmý baþýyla sessizce tasdikledi. Bu gün iki kiþinin sohbetini duyuverdim. Olsun, sigortan yatýyormuþ ya, sen ona bak cümlesiydi duyduðum. Demek ki aldýðý ücret kendisine yetmiyor. Ancak çalýþtýðý yere sendikacýlar gelse belki de o ortamdan en önce kendisi sývýþacak. Belki de patrona þikayet edecek sendikalaþmak isteyen arkadaþýný Ýþte 12 Eylül bu günler düþünülerek hayata geçirildi. Ýlk hedef sosyalistler di devrimcilerdi. Bir avuçtular ama koskoca bir coðrafyanýn insanlarýný köleleþtirmeyi baþardýlar. Halkýn aydýnlarýný devrimcilerini asarak, keserek, boðarak geride kalanlarýnda gözlerini korkuttular, ödlerini patlattýlar. TÝSK Baþkaný onun için 12 Ýhtilalýnýn ardýndan: Þimdiye kadar iþçiler, çalýþanlar güldü; þimdi gülme sýrasý bize geldi. Cümlesini boþuna sarf etmediði þimdi daha iyi anlaþýlýyor. Türk- Ýþ e baðlý sendikalarýn örgütlü olduðu kamu iþ yerleri birer birer elden çýkarýlýyor. Hep tek tek çözümlüyorlar. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Oysa iþçi sendikalarý konfederasyonlarý birlikte hareket edebilseler, hükümetleri bu özelleþtirme kararlarýndan çok kýsa sürede vazgeçirebilirler. Önlerinde sol siyasal bir güç olmayýþý iþçi sýnýfýný da çaresiz býrakmýþtýr. Sýnýf, sýnýf bilinciyle hareket edememiþtir. Hepimizin destek verdiði Tekel iþçileri, eðer bu saldýrýyý püskürtebilirlerse, sýnýf için yeni bir yol haritasý da oluþur. Bu gün bir emekli, kendi aldýðý açlýk sýnýrýndaki ücretle, ayný zamanda, evlenme çaðý gelmiþ çocuklarýna da bakýyor. Yeni isdihtam yaratýlmadýðý için herkes iþsiz. Ýþ olmayýnca eþ te olmuyor. (Ýnsanlara hangi düþünceyle üç çocuk öneriyorlar?, anlayabilmiþ deðilim.) Yani, çalýþma çaðýndaki milyonlar, halen bir þekilde emekli olabilmiþ, büyüklerinin eline bakýyor. Çaresiz ve boynu bükük. Birlikte yaþýyorlar ailleriyle. Çiftçiliði de bitirdiklerine göre, köyden dayanýþma yardýmlarý da(un, bulgur,peynir, zeytin) gelemeyeceðine göre. Yaklaþýk yirmi yýl içerisinde mevcut emeklilerin de vakti gelince öldüklerini düþündüðümüzde, toplumsal patlamalar, iþte o zaman yaþanacak gibime geliyor. Onun için 60 lira iyi para. Hükümet bu durumu çok iyi bildiði için, örgütsüz emekliye verdiði her kuruþu iyi hesap ediyor. Bundan sonra insanlarýn sürekli çalýþýp primlerini ödeyemeyeceði de hesaplanýrsa, emekliliði ancak mezarda hak edebilecekler. Pirim niye yatýrsýnlar o zaman? Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir de AB destekli proje kapsamýnda oluþturulan Nevþehir li Kadýnlar Amatör Tiyatro topluluðunun sahnelediði Sinyalizasyon-Bizde Varýz isimli oyun,nevþehir in Acýgöl ilçesinde sahnelendi. Kadýnlara yönelik Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý kapsamýnda Sabancý Vakfý Uygulama Projeleri 2009 kapsamýnda Nevþehir Belediyesi Kadýn Çalýþmalarý ve Eðitim Merkezi nin Türk Kadýnlar Birliði Nevþehir Þubesi ile ortaklaþa olarak hazýrlanan Sinyalizasyon-Bizde Varýz- Nevþehir li Kadýnlar Amatör Tiyatro Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Kayseri'de Mehmet Çalýk Mesire Alaný Beþtepeler Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 350 hayvan, soðuk havada ýsýtýcýlarla ýsýnýyor. Hayvanlarýn saðlýðýndan sorumlu veteriner teknikeri Derya Büyükbaþ, 39 çeþit hayvanýn bulunduðu hayvanat bahçesinde gereken önlemleri aldýklarýný Topluluðu oyuncularý, Nevþehir deki büyük beðeni toplayan oyunlarýný bu kez Nevþehir in Acýgöl ilçesinde seyirci ile buluþturdular. Acýgöl Atatürk Ýlköðretim Okulu salonunda gerçekleþtirilen ve kadýnlarýmýzýn bir çok alanda sahip olduklarý haklarý gerçek hayatta tamamen kullanamadýklarýnýn dile getirildiði oyunda ayrýca kadýnlara yönelik psikolojik ve fiziki þiddet, toplumsal cinsiyet eþitliði ve kadýn haklarý konularýný da izleyenlere aktarýldý. Tamamen bayan amatör tiyatro oyuncularýnýn rol aldýðý oyun Acýgöl lü vatandaþlarýnda büyük beðenisini kazandý. Aralýk ayý sonunda Nevþehir de seyirci ile buluþan oyun,nevþehir in diðer ilçelerinde de sahnelenecek. bildirdi. Büyükbaþ, "Kar yaðdýðý zaman ya da havada tipi olduðu zamanlarda hayvanlarý içerideki ahýrlarýna alýyoruz. Isýtýcýlar vücut ýsýlarýna göre ayarlanýyor. Bu þekilde onlarý soðuktan korumaya çalýþýyoruz" dedi. Büyükbaþ, hayvanlarý kýþ mevsiminde hava almalarý ve ahýrlarýn temizlenmesi için kýsa süreli olarak dýþarý çýkardýklarýný sözlerine ekledi. Kent Haber Evrensel

7 7 Hemen her insan tekinin hayatý boyunca, bodoslama dalmayý içinden geçireceði bir su kýyýsýnda; baþýna gelmiþ, sonra da kendi çocuklarýna tavsiye niteliðinde düstur olmuþtur iki kelimelik o malum söz, yüzme bilmiyorsan açýlma, boðulursun! Bu nasihat sözünü AKP nin adý Açýlým olan Kürt Sorununun çözümüne dair mevzuuna getirip baðlamaya yeltendiðimizde, mevzuun pek de lakayt yürütüldüðünü ifade etmek kayýt dýþý sayýlmamalý. Hele hele hükümet sözcüsünün Milli Birlik ve sonuna kadar kardeþlik vurgulu son kez açýlým açýklamasýndan sonra! (Bak 15 Ocak tarihli Ýçiþleri Bakaný açýklamalarý). Düþünün ki; iktidarda yedi senedir parlamentonun üçte iki çoðunluðuna muktedir bir parti var. Ve bu muktedir, Cumhurbaþkanýný kendi içinden seçmiþ, Meclis Baþkanýný da öyle Sonra anýlan süre boyunca kesintisiz hükümet olmuþ. Devlet bürokrasisinde de egemen. Yardým örgütlenmelerinden tutun, aklýnýza gelebilecek bir dolu alanda artýk söz sahibi. Ýdeolojisi ile hemfikir medyasý, stk larý da cabasý. Ama ülkenin kanayan yarasý Kürt Sorunu na gelince nedense topu baþka alanlara atmak, iktidara daha cazip Ýþin açýkçasý açýlým mevzuu AKP Hükümetinin yumuþak karný! Neden mi? Söyleyeyim; meselenin muhataplýðý konusunda bigânelik var da ondan. AKP Kürt Sorunu nu Kürtlerin siyasal temsiliyeti olan muhataplarý ile deðil, muhatapsýz ve de kýrýntý kabilinden telaffuz edebileceðimiz epeyce küçültülmüþ yemlerle çözmeye çalýþýyor. E tabi böyle bir niyeti de gelinen aþama açýsýndan Kürtler haklý olarak kabule yanaþmýyor. Bu durum mesela trt þeþ de zuhur eden salt inanç temelli Ýslamî persektife Kürdün kültürel ve siyasi karþý duruþunda kendini fark ettiriyor. Osmanlýnýn hayýr kurumlarý üzerinden yürüyen ve yüzlerce yýl sonra AKP de de varlýk bulan yoksullaþtýryardýma muhtaç kýl-köleleþtir zihniyetinde kendini ele veren ekonomik açýlýmýnda da görüntüye takýlýyor. Siyasal olarak ise muktedir parlamanter temsiliyetin önünü týkayan seçim barajýný kaldýrmak ya da uygun düzeye çekmek (mesela %5) istencinin adýný dahi telaffuz etmezken, seçilmiþ Kürt vekillerin (Türk ve Tuðluk) üyeliklerini düþürüp partilerinin kapatýlmasýna (DTP ) el ovuþturuyor. Belediye Baþkanlarýnýn ellerinin kelepçelenip tutuklanmalarýna ise olacaðý buydu yorumunu yapmayý uygun buluyor. Bir baþka cepheden de iktidar, olanca kifayetsizliði ni muhalefetin yýkýcý-dökücü acýmasýz eleþtirelliðine veriyor. Biz bu iþi çözeceðiz de CHP ve MHP fýrsat vermiyor savunusu tek kelimeyle iþi en basitinden hafife almak ve gelecekteki bir kurguya malzeme oluþturmaktan öte bir anlam taþýmýyor. Muhalefet, bilinir ki iktidarýn ak dediðine kara demek üzerine, politikasýný bina edecek. Bu öteden beri politik olarak Türkiye de böyle yürüyen bir iþ! Ýktidar ise doðru bildiði iþini yapacak. Bir baþka kural da bu Þimdi bütün bu siyasal-kültürel-ekonomik icraatlarýn içinden meselesinin görsel panoramasýný, adý Kürt Açýlýmý olan ve baþlamadýðý noktada kendini tüketen mevzunun göbeðine hikâyeyi ithal ikameci mantýkla monte etmeye kalktýðýnýzda size, birileri, açýlma kardeþim, boðulursun hem de bir kaþýk suda Sonra da dünya aleme rezil-rûsva olursun demez mi! Der, elbette Ýþte ben de onu diyorum. Demokratlýðý sadece kendine istersen bunun adý demokratlýk olmaz, baþka bir þey olur. Ve açýlacaksan açýl ama kuralýyla, kaidesiyle, hedef kitlesiyle, muhatabýný da ciddiye alarak. Yoksa boðulursun, ayan beyan bilcümle þekilde görüldüðü gibi Bunca kelamý neden mi ettim. Vallahi ben de bilmiyorum. Ama bildiðim bir þey var. Açýlsýnlar istiyorum. Açýlýn artýk. Açýlýn da açýlým dediðinizin ne olduðunu görelim bir Çünkü; tarih hissizdir kayýtsýzdýr kendi bilgisine zamanlar asri ama iktidar isterse tarih öncesine kadar gider ejderler konuþur yenilenmiþ silahlarýn diliyle sahibine doðrultulur her nesne * *Murathan Mungan. Ýkinci Hayvan. Metis Ýstanbul BirGün Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretimde okuyan yaklaþýk 15 milyon öðrenci, dün karne aldý eðitimöðretim yýlý birinci yarýyýlýnýn sona ermesiyle öðrenciler, 8 Þubat pazartesi gününe kadar tatile girdi. Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç, bir yarýyýlýn daha, ayný sorunlarla sona erdiðine dikkat çekti. Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretimde okuyan yaklaþýk 15 milyon öðrenci, dün karne aldý eðitimöðretim yýlý birinci yarýyýlýnýn sona ermesiyle öðrenciler, 8 Þubat pazartesi gününe kadar tatile girdi. Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç, bir yarýyýlýn daha, ayný sorunlarla sona erdiðine dikkat çekti. 24 Eylül 2009 da baþlayan eðitimöðretim yýlýnýn birinci yarýyýlý, dün sona erdi. Karnelerini alan yaklaþýk 15 milyon öðrencinin kimi mutluluk yaþarken, kimi de karnedeki notlarýný görünce gözyaþlarýna hakim olamadý. 1 milyon 307 bin ilköðretim öðrencisi, ilk karnelerini aldý. Sorunlar Hâlâ Çözüm Bekliyor Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç, dün Milli Eðitim Bakanlýðý önünde yaptýðý açýklamayla, eðitimöðretim yýlýnýn birinci yarýyýlýný deðerlendirdi. Atamasý yapýlmayan öðretmenlerin de katýldýðý açýklamada Kýlýç, bir yarýyýlýn daha sorunlara çözüm üretilemeden sona erdiðine dikkat çekti. Kýlýç, eðitim emekçilerinin sorunlarýnýn çözülmesi ve eðitim sistemindeki bozukluklarýn giderilmesi için Bakanlýk tarafýndan hiçbir olumlu adým atýlmadýðýný vurguladý. Eðitim sistemindeki mevcut sorunlarýn eðitiminde ticaretleþmeyi ve özelleþtirmeyi hedefleyen bilinçli politikalarýn bir birikimi olduðunu dile getiren Kýlýç, ilköðretimin zorunlu olmasýna raðmen yüzde 5 lik bir oranýn hâlâ ilköðretimi okuyamamakta olduðuna dikkat çekti. Dershanelerdeki sayýsal artýþýn altýný çizen Kýlýç, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn dershaneleri özel okula çevirmek için çalýþma baþlattýðýný hatýrlattý. Üniversite öðrencilerinin de yurt ve barýnma sorununun günden güne arttýðýný belirten Kýlýç, bu yolla üniversite öðrencilerinin cemaatlere ve tarikatlara ait olan özel yurtlara gitmeye zorlandýðýný söyledi. Açýklar da, Ýþsizlik de Artýyor Öðretmen açýklarýnýn da artýðýný ifade eden Kýlýç, Atamasý yapýlmayan öðretmenlerin sayýsýnýn 250 bini aþmýþ olmasýna raðmen, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn bu yýldan itibaren þubat ayýnda öðretmen atamasý yapýlmayacaðýný açýklamýþ olmasý da düþündürücüdür dedi. (Ankara/EVRENSEL) Sýnav Stresiyle Geçecek 8 Þubat ta baþlayacak ikinci yarýyýl, 18 Haziran da sona erecek. Bu yarýyýl, lise son sýnýf öðrencileri için sýnav stresiyle geçecek. Ýlköðretim ikinci kademe öðrencileri Seviye Belirleme Sýnavlarýna (SBS) katýlacak. SBS, ilköðretim 6. sýnýf öðrencileri için 12 Haziran da, ilköðretim 7. sýnýf öðrencileri için 6 Haziran da, 8. sýnýf öðrencileri için ise 5 Haziran da yapýlacak. Lise son sýnýf öðrencilerinin katýlacaðý üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn ilk aþamasý Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) için 18 Ocak pazartesi baþlayan baþvurular, 12 Þubat ta sona erecek. YGS, 11 Nisan da yapýlacak, üniversiteye giriþte ikinci aþama olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) için baþvurular, 3 Mayýs ta baþlayacak. LYS tarihleri ise Haziran ve Haziran olarak açýklandý. Çocuklarýn Geleceði Karartýlýyor EÐÝTÝM Sen Gaziantep Þubesi, öðretmenevi önünde yaptýðý eylemle, sona eren yarýyýlýn, sorunlarla bittiðini vurguladý. Þube Baþkaný Ali Ersönmez, Sorunlar artarak devam etmekte, çözüm için hiçbir yapýcý yaklaþým geliþtirilmemekte ve aksine kamusal eðitimin yýkýmý doðrultusunda çocuklarýmýzýn geleceði karartýlmaktadýr dedi ve iktidarýn, Milli Eðitim Müdürlükleri ne yandaþlarýný yerleþtirmede baþarýlý olduðuna dikkat çekti. (GAZÝANTEP) Rakamlar Veriler Gerçekler *Ýlköðretim yaþýndakilerin yüzde 5 i eðitim hakkýndan yoksun, ortaöðretim yaþýndakilerin ise yüzde 42 si ortaöðretime devam edemiyor. *Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) verilerine göre, 6 yaþ ve üstü 64 milyon 241 bin 226 kiþinin 4 milyon 930 bin 12 si hâlâ okuma-yazma bilmiyor. *Okuma yazma bilmeyenlerin içinde kadýnlarýn oraný yüzde *Ýlköðretimde öðrencilerin 24 kiþilik sýnýflarda tekli eðitim görebilmeleri için gerekli olan derslik sayýsý 125 bin 853. *2009 yýlýnda 27 milyar 883 milyon TL olan eðitim bütçesi, artan okul, derslik, öðretmen ihtiyacý ve öðrenci sayýsýna raðmen, 2010 yýlý için sadece 28 milyar 237 milyon 412 bin TL olarak öngörüldü. *2002 den bu yana ilköðretimde okul sayýsý azalýyor. Ýlköðretimde 2002 yýlýnda 35 bin 133 okul varken, 2009 yýlýnda okul sayýsý 33 bin 769 a indi. Ayný dönemde öðrenci sayýsý ise 10 milyon 331 bin 645 ten 10 milyon 709 bin 920 a çýktý. *Kayýtlý 8 milyon 341 bin 937 engellinin yüzde 36.3 ü okuma-yazma bilmiyor. *Öðretmen açýklarý arttý, atamasý yapýlmayan öðretmenlerin sayýsý 250 bini aþtý. *Görevde olan 6 bin 122 sözleþmeli öðretmen kadroya geçirildi ve atamasý yapýlan 9 bin 820 öðretmenden sadece 3 bin 700 ü yeni öðretmen olarak göreve baþladý. Kadroya geçen 6 bin 122 sözleþmeli öðretmenin yerine, aralýk ayý içinde yeniden sözleþmeli öðretmen alýmý yapýldý. Karnelerini Mezara Götürdüler 44 KÝÞÝNÝN öldürüldüðü Bilge Köyü nde karne alan çocuklar, karnelerini anne-babalarýnýn mezarlarýna götürdü. Mardin in Mazýdaðý ilçesine baðlý köyde, geçtiðimiz yýl mayýs ayýnda yaþanan katliamda ailelerini kaybeden çocuklar, arkadaþlarýnýn mezarlarý baþýnda dua etti. Köyde, 18 i ilk, 15 i ana sýnýfý olmak üzere toplam 32 öðrenci, dün karnelerini aldý. Karne töreninden sonra soluðu mezarlýkta alan çocuklar, anne-babalarýnýn mezarlarý baþýnda dua etti. Ýlköðretim 3. sýnýf öðrencileri de katliamda hayatýný kaybeden sýnýf arkadaþlarý Ýrem Çelebi nin mezarý baþýnda toplandý. Arkadaþýný çok özlediðini belirten Halime Çelebi, Daha önce arkadaþýmla birlikte okula gidip karneyi birlikte alýyorduk. Arkadaþýmý çok özledim. Ailemi, anne ve babamý da çok özledim diye konuþtu. (MARDÝN) Öðrenciler Asimile Ediliyor EÐÝTÝM Sen Diyarbakýr Þubesi, eðitim-öðretim yýlýnýn ilk dönem deðerlendirmesini hazýrladýklarý rapor ile paylaþtý. Raporda, kadrolaþma sýkýntýlarýnýn yaný sýra, anadilde eðitim, soruþturmalar ve eðitimdeki öðretmen açýklarýna dikkat çekildi. Eðitim Sen Diyarbakýr Þube binasýnda gerçekleþtirilen açýklamayý yapan Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdullah Karahan, 30 yýldýr savaþýn bedelini, bütün kesimlerin ödediðini vurguladý. Bölge de yaþanan çatýþmalý ortamdan kaynaklý eðitim sorularýnýn çok ciddi boyutlarda olduðunu dile getiren Karahan, Bölgemizde ve ilimizde eðitimde yaþanan en önemli sorunlardan bir tanesi de anadil sorunudur. Çok küçük yaþlarda hiç bilinmeyen bir dille eðitim öðretime baþlanmasý öðrencilerde psikolojik ve kiþilik geliþimlerini olumsuz yönde etkileyerek adeta baþarýsýzlýða zemin oluþturmaktadýr. Bilimsel bir eðitim için anadilinde eðitim temel bir insan hakký olmakla beraber baþarýyý etkileyen en önemli faktördür diye konuþtu. Türkiye de Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu (YÝBO) ve Pansiyonlu Ýlköðretim Yatýlý Okullarýnýn (PÝYO) yüzde 64 ünün Bölge de bulunduðuna dikkat çekilen raporda, Eðitim formasyonu açýsýndan hiç de bilimsel olmayan bu kurumlarýn, Bölge de adeta kýþla görevi yapmakta olduklarýný, bölgede birçok YÝBO ve PÝYO, askeri birlikler içinde yer almakta olup, bu eðitim kurumlarýnýn laðvedilerek günün koþullarýna uygun eðitim kurumlarýna dönüþtürülmesi kaçýnýlmazdýr denildi. Sorunlar Ortaya yeni Çýkmadý Eðitim Sen Van Þubesi nde yapýlan basýn toplantýsýnda konuþan Þube Baþkaný Lezgin Botan, eðitim sisteminde yaþanan sorunlarýn bugün ortaya çýkmadýðýný, yýllardýr süregelen piyasacýlýðýn, diðer kamu hizmetlerinde yaþandýðý gibi eðitimi de ticarileþtirmeyi ve özelleþtirmeyi hedefleyen bilinçli politikalarýn bir birikimi olduðunu söyledi. Kamusal eðitimin zayýflatýlmasý, eðitimin tamamen paralý hale getirilmek istendiðine deðinen Botan, ilköðretim ve ortaöðretimlerde dershanelerin hiç olmadýðý kadar öne çýktýðýný belirtti. (DÝYARBAKIR- VAN) Ýþte Çubukçu nun karnesi ATAMASI Yapýlmayan Öðretmenler Platformu, (AYÖP) Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu için karne hazýrlayarak, Bu karneyle eðitim öðretim yýlýný tamamlamasý düþünülemez. Umarýz, 31 Ocak ta tasdiknamesini vermek zorunda kalmayýz dedi. Milli Eðitim Bakanlýðý önünde basýn açýklamasý yapan AYÖP üyeleri, Çubukçu için hazýrladýklarý karneyi açýkladý. Karnenin Kiþisel ve Sosyal Beceriler bölümünde þu baþlýklar ve notlar yer aldý: *Bir öðretmeni iki defa atama 5 *Ücretli öðretmenlerle çalýþma 5 *Empati 1 *Bakanlýk Bilgisi 1 *Aldýðý görevi yerine getirme 1 *Kamuoyunu doðru bilgilendirme 1 *Atama rekoru kýrma 5 *Sorumluluk duygusu 1 *Öðretmenler arasýndaki sýnýflandýrmayý derinleþtirme 5 *Verdiði sözleri tutamama 5 *Gece rahat uyuma 5. Karnede ayrýca öðretmenlik bölümlerinde Çubukçu ya 0 verilirken, Din Kültürü Öðretmenliði ve Okul Öncesi Öðretmenliði ne 5 puan verildi. AYÖP, Ýzmir'de de Çubukçu'ya karne verdi. Yapýlan açýklamada, 327 bin öðretmen adayýnýn her an öðrencilere kavuþacaðý günü beklediðine dikkat çekildi. Açýklamada, haksýz uygulamalara bir an önce son verilmesi istendi. Atamasý yapýlmayan öðretmenler 31 Aralýk ta on binlerce öðretmenin Ankara Abdi Ýpekçi Parký nda kendilerine yapýlan haksýzlýða karþý çýkacaklarýný söyledi. Atama bekleyen öðretmenler, Çubukçu nun bu karneyle sýnýfý geçemeyeceðini belirterek, Umarýz, 31 Ocak ta tasdiknamesini vermek zorunda kalmayýz dedi. 5 Kýrýk Öte yandan Mersin Eðitim Sen Þubesi de Çubukçu nun karnesini açýkladý. AKP bu karneyle sýnýfta kalýr diyen Eðitim Sen Þube Baþkaný Ahmet Antmen, Çubukçu ya verilen karnede dinleme, izleme, okuma, anlama ve yazma derslerinin zayýf olduðunu belirtti. Eðitimde yaþanan sorunlarýn yarýna havale edilerek çözülemeyeceðini belirten Antmen, Eðitim Öðretim yýlýnýn ilk yarýsýnýn sonu itibariyle AKP, geçmiþ dönemlerde olduðu gibi yine kýrýklarla dolu bir eðitim karnesini hak etmektedir dedi. (ANKARA-ÝZMÝR- MERSÝN)

8 Çok büyük yetkilerle donatýlan Çay Piyasasý Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun (Çay Kurulu) yaný sýra tasarý ile Çay Borsasý nýn kurulmasý ve çayda lisanslý depoculuk uygulamasýna geçilmesi öngörülüyor. Çay Kanun Tasarýsý nýn ayrýntýlarý Kanun Tasarýsý ný hazýrlayan Rize Ticaret Borsasý nýn Baþkaný Mehmet Erdoðan, çay sektörünün deðerini arttýrmak için çay kanununa ihtiyaç olduðunu, kaliteli çay üretimi için çay kanun tasarýsýný hazýrladýklarýný söyledi. Erdoðan, Çay Kanun Tasarýsý nýn diðer tarým ürünleri için de model teþkil edeceðini ifade etti. Yaþ çay üreticileri, ziraat odalarý ve bazý sivil toplum örgütlerinin karþý çýktýðý Çay Kanun Tasarýsý, Çay Kurulu nun kurulmasýnýn yaný sýra, çay tarým alanlarýnýn yeniden belirlenmesi ve kota siteminin uygulanmasý, kuru çayýn borsada satýlmasý, çay desteklerinin yeniden belirlenmesi gibi pek çok önemli düzenlemeyi kapsýyor. ÇAYKUR un piyasadaki etkinliðini ortadan kaldýracak tasarýnýn kurulmasýný öngördüðü Çay Kurulu, kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn ilgili kuruluþu olarak kurulacak. Merkezi Rize de olmasý istenen Kurul, bir baþkan ve bir baþkan vekili olmak üzere toplam dokuz üyeden oluþacak. Çay fiyatýný kurul belirleyecek Çay Kanun Tasarýsý aynen kabul edilirse, Çay Kurulu, yaþ çay ve kuru çayda asgari fiyatý belirleyerek açýklayacak. Kurul a,ürün ihtisas borsasý kanalýyla veya piyasa koþullarýnda satýlabilecek çaylarýn asgari kalite standartlarýný belirleme ve çayda kota miktarlarýný belirleme, kotalarýn iptali veya transferleri hakkýnda karar alma ve uygulama yetkisi de veriliyor. Ürün hasat ve bitiþ tarihlerini belirlemek, yaþ çay alanlarýný geniþletmek veya daraltmak, yeni ekim alanlarýnýn oluþturulmasý gibi çay politikasý ve piyasasýný belirleme yetkisine de sahip olacak Kurul a, çay ile ilgili verilecek desteklerin ödenmesi konusunda da tam yetki veriliyor. Kaçak çay ile mücadele Çay Kurulu nun görev, yetki ve sorumluluklarýný düzenleyen tasarýnýn 5. maddesine göre Kurul un yapacaðý çalýþmalar özetle þöyle: Ülkenin çay üretim-tüketim dengesi, ihracat imkânlarý ve muhtemel ithalatlarýný göz önüne alarak, uluslararasý yükümlülüklere aykýrý olmamak þartýyla çay ve uç ürünlerinden alýnan gümrük vergisi oranlarý ve gümrük politikalarý hakkýnda hükümete ilgili bakanlýk aracýlýðý ile öneride bulunmak. Kaçak çaylarýn iç pazara girmesini engelleyecek tedbirleri almak, kaçak çay iþiyle iþtigal ettiði tespit edilenler hakkýnda her türlü yasal iþlemi yapmak ve yaptýrmak. Her nevi kuru çay ithalatý Kurulun iznine tabidir. Üretici ve imalatçý ruhsatlarý için gerekli teknik kriterleri belirlemek, ruhsat baþvurularýný deðerlendirmek, ruhsata baðlamak, üretici ve imalatçý ruhsatý verilen iþletmelerin teknik yeterliliklerini periyodik olarak izlemek. Dünya çay piyasalarýný dikkate alarak özelikle Borsa ve diðer kurumlarla iþbirliði içerisinde çalýþarak kuru çay veya çay bitkisinden elde edilebilecek uç ürünlerin pazara sunulmasýný denetlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak. Bu kanun doðrultusunda ruhsat verdiði müstahsil, üretici, broker, akredite alýcý, paketçi ve imalatçýlar ile depolama alanlarý ve nihai ürünlerin satýldýðý tüm maðaza, dükkan, alýþ-veriþ merkezi gibi alanlarda her türlü inceleme ve denetleme yapmak. Kuru çaylarýn paketli olarak satýldýðý ve kullanýldýðý yerlerde tespit edilen standart dýþý ürünleri toplatmak ve gerek gördüðü hallerde ilgililer hakkýnda yasal iþlemler baþlatmak. Ambalajlanmýþ ürün olarak; gerek depolarda, gerekse satýþ noktalarýnda bulunan kuru çay ürünlerinin paketleri içerisinde muhtevasýndan farklý bir ürünün tespit edilmesi halinde, akredite alýcýlardan paketlemeciye ve nihai olarak ürünü satmakta olanlarýn tamamý hakkýnda her türlü yasal iþlemleri yapmak, faaliyetlerine son vermek ve gerek görüldüðünde ihtar ve ihbara gerek kalmaksýzýn ruhsatlarýný iptal etmek. Ürün Ýhtisas Borsasý nýn kuruluþ çalýþmalarýný yapmak, kurdurmak; ilgili tüm taraflarýn belge ve ruhsatlarýný vermek, standartlarýný tespit ve ilan etmek, borsada satýlacak ürünlere kalite standardizasyon belgesi vermek. Ruhsatsýz üretime izin yok Tasarý ile kuru çay üretimi yapacak firmalara ruhsat zorunluluðu getiriliyor. Ruhsatý olmayan firmalar kuru çay üretemeyecek. Mevcut tesisler Çay Kurulu tarafýndan üreticilere ait fabrika, atölye veya benzeri tesislerin teknik ve fiziki yeterliliði ile hijyen þartlarýnýn uluslararasý normlara uygunluðu denetlenecek ve yeterli görülenlere üretici ruhsatý verilecek. Kurul tarafýndan görevlendirilen uzmanlar çay üretimini her aþamada denetleyecek. Ýþletme sahipleri görevli uzmanlara gerekli izleme ve incelemeleri yapabilmesi için iþletmenin her bölümünü açmak ve numune almalarýna izin vermek zorunda. Denetimle görevlendirilen uzmanlar tarafýndan istenecek defter, evrak, dosya, kayýt ve diðer belgelerin ibraz veya teslim edilmemesi halinde, uzmanlar, fabrika ve eklentilerinde arama yapabilecek. Ayrýca, kuru çay üretiminin hiçbir aþamasýnda ve piyasaya arz sýrasýnda, bilimsel zorunluluklar nedeniyle Kurul tarafýndan izin verilenler hariç olmak üzere, kimyasal katký maddesi kullanýlamayacak. Çay Ýhtisas Borsasý kurulacak Kanun Tasarýsý nýn 12. maddesi Çay Ýhtisas Borsasý nýn kurulmasýný ve iþleyiþini düzenliyor. Buna göre, ekonomik gereklilikler gözetilerek güven, serbest rekabet ve istikrar içinde çay ürününün arz ve talebini buluþturmak; yürürlükteki ürün standartlarýna göre tasnif edilmiþ kuru çay ürünlerinin fiziki veya elektronik mekânlarda alým-satýmýna aracýlýk etmek, kuru çayýn gerek fiziki, gerekse Kurul tarafýndan yapýlacak düzenlemeler doðrultusunda alým-satým iþlerini yürütmek; iþlemlere iliþkin güvenilir kayýt ve saklama imkânlarý oluþturmak; oluþan fiyatlarý, ürettiði bilgileri, diðer benzer ve alternatif piyasalarý izlemek ve duyurmak için gerekli bilgi iþlem, teknik ve elektronik donaným, kurumsal ve mali altyapýyý kurmak suretiyle ulusal alanda faaliyet göstermek üzere Çay Ýhtisas Borsasý kurulacak. Borsa faaliyetlerini, kurulacak anonim þirket aracýlýðýyla yürütecek. Borsada kuru çay satýþý, yalnýzca Kurul tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle nitelikleri belirlenen ve kendilerine lisans verilen Brokerler aracýlýðýyla yapýlacak. Üreticiler ürettikleri kuru çayýn tamamýný borsada satmak zorunda. ÇAYKUR Genel Müdürlüðü ve sektörde bulunan üretici firmalar, talep edilen evraklarý tamamlamalarý halinde broker ve akredite alýcý firma olarak borsada faaliyet gösterebilecek. Borsa da çay satýþý nasýl yapýlacak? Borsada kuru çay satýþý borsanýn belirleyeceði zamanlarda ve haftanýn en az iki gününde yapýlacak. Kuru çay satýþý için açýlýþ fiyatlarý, kalite ve piyasa koþullarýna göre tespit edilerek broker tarafýndan satýþ baþlangýcýnda ilan edilecek ve ürün açýk artýrmaya çýkarýlacak. En yüksek teklifi veren akredite alýcý, kuru çayý satýn alacak. Borsada satýlan kuru çaylarda KDV oraný yüzde bir olacak. Kuru çayý borsada satýn alan akredite alýcý, kuru çayýn bedelini altý iþ günü içinde broker firmaya banka aracýlýðýyla ödeyecek. Ödeme yapýlmadan ürün teslimi yapýlmayacak. Borsada yabancý menþe li çaylarýn satýþý yapýlamayacak. Broker firmalar, hiçbir þekil ve surette pazarlama faaliyeti yapamayacak. Müstahsile ödenecek beher kilogram asgari yaþ çay fiyatý, öncelikli olarak piyasa þartlarý ve maliyet unsurlarý göz önünde bulundurularak hasat dönemi öncesinde Çay Kurulu tarafýndan belirlenerek ilan edilecek. Alýcýlar bu fiyatýn altýnda yaþ çay satýn alamayacak, müstahsiller de bu fiyatýn altýnda yaþ çay satamayacak. Üreticiler, sözleþmeli müstahsilleri ile karþýlýklý mutabakat saðlayarak, Kurul tarafýndan belirlenecek formül çerçevesinde ortaklýk tesis etmek suretiyle ürünlerini borsada satabilecek ve hâsýlatýný, Kurul tarafýndan belirlenen formül çerçevesinde müstahsil ile paylaþacak. Borsada haftalýk olarak satýlacak kuru çay miktarýný Kurul belirleyecek. Çay Kurulu kimlerden oluþacak? Kurul üyeleri; Tarým Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ile Hazine Müsteþarlýðý nýn göstereceði ikiþer aday arasýndan birer üye, Rize Ticaret Borsasý Genel Kurulu nca seçilen dört aday arasýndan iki üye, Trabzon Ticaret Borsasý Genel Kurulu nca seçilen iki aday arasýndan bir üye, ÇAYKUR Genel Müdürlüðü nün göstereceði iki aday arasýndan bir üye, çay tarýmýnýn yapýldýðý Ýl ve Ýlçe Ziraat Odalarý Genel Kurullarýnca seçilen üyeler arasýndan Türkiye Ziraat Odalarý Birliði tarafýndan gösterilecek üç aday arasýndan bir üye ile çay bitkisi alanýndaki bilimsel çalýþmalarý ile tanýnmýþ veya hizmetleri ile sektöre önemli katký saðlamýþ kiþiler arasýndan Yüksek Öðretim Kurulu nca seçilip aday gösterilen iki aday arasýndan bir üye olmak üzere toplam 9 üyenin tamamýnýn Bakanlar Kurulu nca atanmasý öngörülüyor. Kurul üyelerinin görev süresi beþ yýl olacak. Üreticiler tasarýya tepkili Rize Ticaret Borsasý nýn öncülüðünde hazýrlanan Çay Kanun Tasarýsý na yaþ çay üreticileri, ziraat odalarý ve sivil toplum örgütlerinin bir bölümü ÇAYKUR u devre dýþý býrakacaðý ve Çay Kurulu na saðlanacak olaðanüstü yetkiler nedeniyle karþý çýkýyor. Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Dr. Gökhan Günaydýn, Çay Kanun Tasarýsý ile çay üretiminin ve pazarýnýn yabancý çay tekellerine teslim edileceðini söyledi. Çay Kanun Tasarýsý nýn Ulusal Çay Konseyi ve Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði nin yönlendirmesi ile hazýrlandýðýný ve ÇAYKUR u ortadan kaldýrmaya yönelik bir çaba olduðunu ileri süren Günaydýn, Türkiye için çok önemli olan çay sektörünün birkaç yabancý firmaya peþkeþ çekilmek istendiðini ifade etti. Rize Ziraat Odasý Baþkaný Nevzat Paliç ise, tasarýnýn ÇAYKUR un yok olmasýna neden olacaðýný söyledi. Çay sektöründe bazý sýkýntýlar olduðunu, özellikle kaçak çay ile mücadele edilmesi gerektiðini hatýrlatan Paliç, sektörde ruhsatsýz çay üretimi yapan ve üreticinin parasýný vermeyenlere yönelik düzenleme yapýlmasý gerekirken, kanun tasarýsý ile sektörün lokomotifi ve piyasayý düzenleyici rolü olan ÇAYKUR un yok edilmek istendiðini dile getirdi. ÇAYKUR un bölge için sosyal sorumluluklarý bulunan bir kuruluþ olduðunu ve sadece Rize de 125 bin üreticinin ÇAYKUR dan geçimini saðladýðýný vurgulayan Paliç, Çay alanlarýnýn güncellenmesinin tapulara bakýlarak deðil, Ziraat Odasý veya ÇAYKUR kayýtlarýna göre yapýlmasý gerekir. Ýlimizde arazi tapularý üreticilerin üzerinde deðil. Çay alanlarýnýn yüzde 85'i böyle, eðer tapuya göre güncelleme yapýlýrsa çay alanlarýnýn yüzde 85 i bir anda devre dýþý kalacaktýr. Çay alanlarýnýn yüzde 85'i devre diþi kalmasý Türk çayýnýn ölmesi demektir diye konuþtu Tasarýda neler var?. Çay tarým alanlarýnýn yeniden belirlenmesi. Kuru çayýn ürün ihtisas borsasýnda satýlmasý. Destekleme þartlarýnýn belirlenmesi. Çay Piyasasý Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun kurulmasý tarým dünyasýndan Türkiye yaþ çay üretimi, ÇAYKUR ve özel sektör çay alým miktarý (bin ton) Yýl Yaþ çay ÇAYKUR alýmý Özel sektör alýmý

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı