Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA"

Transkript

1 Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu. Baþbakan TSK dan çok sivil dikta eleþtirilerine karþýlýk verdi. Karabekirli Gönderme Kazým Karabekir in ölümünün 62. yýldönümü nödeniyle Genelkurmay Baþkanlýðý nda bir anma töreni düzenlendi. Törende konuþan Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð... 3 DE Yazý Dizisi 4 DE 2 DE 7 DE Gazeteci Uður Mumcu, öldürülmesinin 17. yýlýnda farklý illerde düzenlenen etkinliklerle anýldý. Aðabeyi Ceyhan Mumcu Marmaris'te yapýlan törende konuþtu ve "Baþka cinayetler, baþka acýlar yaþanmasýn diye Uður Mumcu nun cinayetini aydýnlatmaya çalýþýyoruz, ama pek baþarýlý olduðumuz söylenemez" dedi. Bugün öðle saatlerinde evinin önünde öldürüldüðü yerde adý verilen parkta düzenlenen anmada konuþan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel baþkaný Deniz Baykal, "Biz, Uður un aydýnlýk düþüncesi, çaðdaþ, ilerici anlayýþý, baðýmsýzlýk duygusu, Mustafa Kemal sevgisi, laik, demokratik, baðýmsýz Türkiye özlemi... 2 DE 6 DA 8 DE Kayseri'de Mehmet Çalýk Mesire Alaný Beþtepeler Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 350 hayvan, soðuk havada ýsýtýcýlarla ýsýnýyor. Hayvanlarýn saðlýðýndan sorumlu veteriner teknikeri Derya Büyükbaþ, 39 çeþit hayvanýn bulunduðu hayvanat bahçesinde gereken önlemleri aldýklarýný bildirdi. Büyükbaþ, "Kar yaðdýðý zaman ya da havada tipi olduðu zamanlarda hayvanlarý... 6 DA En çok ilgi gören yazarlarýn ölü yazarlar oluþunu anlýyorum. Uzun bir geçmiþin içinden süzülüp edebiyatýmýzýn niteliðini belirleyen yazarlarýn sayýsý elbette pek çok; onlarýn yanýnda günümüz yazarlarý, son dönemlerin genç kuþaklarýnýn içinden çýkan gözde genç yazarlar var ve yüz yýlýn son çeyreðinde yaþadýklarýna göre, bütün edebiyatýmýzda adý anýlabilecek yazarlarýn dörtte birini oluþturmalarý beklenir. Öte yandan, bugün yaþadýklarý için genç yazarlarýn herkesin belleðindeki yeri daha sýcak, taze de olmalý. Oysa bir döneme ya da bir edebiyatýn bütününe dönük deðerlendirmelerde hemen eski kuþaklarýn belirleyici aðýrlýðý çýkýyor ortaya. Ölü kuþaklarýn gölgesinin aðýrlýðý nasýl bir gerçekse, edebiyatýn bu aðýrlýktan kurtulmasýnýn güçlüðü de dikili bir duvar gibi önümüzde duruyor. Notos un Yüzyýlýn 40 Romancýsý soruþturmasý (2008) edebiyat kamoyunun bir temsiline dayanýyordu ve seçilen 40 yazarýn yalnýzca 6 sý 1980 lerden sonra kendini gösteren yazarlardý. 5 DE Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretimde okuyan yaklaþýk 15 milyon öðrenci, dün karne aldý eðitim-öðretim yýlý birinci yarýyýlýnýn sona ermesiyle öðrenciler, 8 Þubat pazartesi gününe kadar tatile girdi. Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç, bir yarýyýlýn daha, ayný sorunlarla sona erdiðine dikkat çekti. Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretimde okuyan yaklaþýk 15 milyon öðrenci, dün karne aldý eðitim-öðretim... 7 DE

2 2 Yýllardýr seyrettiðimiz en iz býrakan filmlerde, dinlediðimiz en iyi konserlerde onun eli var. Büyümemizde, görüp öðrendikçe belki baþka türlü de düþünmemizde rolü var. Bu çok acayip bir þey; üstümüzde neredeyse okuduðumuz okullar, denk geldiðimiz iyi hocalar kadar payý var. Þakir Eczacýbaþý, Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý nýn Yönetim Kurulu Baþkaný ydý ten beri. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali nde seyredip büyülendiðimiz, bambaþka âlemlere gittiðimiz, yok artýk dediðimiz pek çok filmi sahiden de ona borçluyuz; onun kültür-sanat alanýndaki vizyonuna, çalýþmalarýna... Sadece filmler mi; ÝKSV, vefatý üzerine Þakir Eczacýbaþý nýn hayatýný anlatan bir metin hazýrlamýþ; neler neler sýðmýþ bir ömre, tüylerin ürpermemesi mümkün deðil doðumlu olan Þakir Eczacýbaþý, Robert Kolej den mezun olduktan sonra, bir aile geleneði olarak Londra da Eczacýlýk okumuþ. Ama kültür sanata yakýnlýðý belli ki çok genç yaþlarda baþlýyor te Vatan gazetesinin Sanat Yapraðý ekinin yayýncýlarý arasýnda yer alýyor, Eczacýbaþý Ýlaç ta çalýþýrken bir yandan da Týpta Yenilikler dergisini çýkarýyor, ki bu dergi bilim çevreleri kadar kültür-sanat çevrelerinde de ilgi görürmüþ. Sinemayla iliþkisi de neredeyse bir ömre yayýlýyor: Eczacýbaþý Kültür-Sanat Filmleri dizisini döneminde Sabahattin Eyüboðlu ve Pierre Biro ile birlikte hazýrlýyor; Renk Duvarlarý 1964 de Avrupa Konseyi nin Kültür Filmleri Ödülü nü alýyor. Sonra Onat Kutlar la birlikte Türk Sinematek Derneði nin kuruyor ve 10 yýl boyunca baþkanlýðýný yapýyor. Þakir Eczacýbaþý, bir yandan da iþadamý elbette: 70 lerde Eczacýbaþý Ýlaç ýn genel müdürlüðünü üstleniyor, 1980 de Eczacýbaþý Topluluðu yürütme kurulu baþkaný, 1993 te de Eczacýbaþý Holding yönetim kurulu baþkaný oluyor. Sýrf sanatla deðil, sporla da ilgili: 1966 da kurduðu basketbol, voleybol ve masa tenisi takýmlarý defalarca Türkiye þampiyonluðu kazanýyor. Kendisi de 1996 ya kadar baþkanlýðýný yapýyor Eczacýbaþý Spor Kulübü nün... Galiba fotoðrafçýlýðýn ayrý bir yeri var gönlünde larda ilgilenmeye baþlýyor fotoðraf sanatýyla. Türkiye de ve yurtdýþýnda pek çok sergi düzenliyor, adý çaðdaþ fotoðraf sanatçýlarý arasýnda anýlýyor, seçme fotoðraflarýný içeren kitaplar yayýmlýyor, Eczacýbaþý Renkli Fotoðraf Yýllýklarý ný hazýrlayarak birçok fotoðrafçýya da imkân tanýyor. Kültür-sanat denince akla gelen her adýmda, her üründe katkýsý var belli ki; Abdi Ýpekçi nin isteði üzerine, Milliyet Sanat dergisinin kuruluþuna da öncülük ediyor. Ama onu pek çoðumuz için en deðerli, en önemli kýlan adýmý þimdi geliyor: Fransa nýn Sanat ve Edebiyat Þövalyesi Niþaný ve T.C. Devlet Üstün Hizmet Madalyasý ile ödüllendirilen Þakir Eczacýbaþý, 90 larýn ortasýnda iþ hayatýna son verip kendini Ýstanbul Kültür ve Sanat Vakfý na adýyor te abisi Dr. Nejat Eczacýbaþý önderliðinde kurulan ve Türkiye nin kültür sanat hayatýnda en birinci kurum haline gelen ÝKSV nin yönetim kurulu baþkaný oluyor. Hayatlarýmýza doðrudan deðmesi asýl bundan sonraki 16 yýlý aþkýn dilimde iþte... Ýstanbul Festivalleri nden, Sinema Günleri nden, Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali ne uzanýyoruz. Bizim de dünya ölçeðinde, esaslý, prestijli bir film festivalimiz oluyor. Onun kurumsallaþmaya verdiði önem sayesinde. Kötü numunelerinin çokluðu yüzünden bayat bir sanat dalý olarak görülen tiyatronun aslýnda ne kadar taze olabileceðinin örneklerini de gene onun katkýsýyla geliþen Uluslararasý Ýstanbul Tiyatro Festivali sayesinde hatýrlýyoruz. Kültür adamý denilecek tek bir kiþi varsa memlekette, o herhalde. ÝKSV nin yaný sýra, memleketin düþünce ve kültür hayatýnýn önde gelen isimleriyle birlikte Kültür Giriþimi ni kuruyor, kültür sempozyumlarý gerçekleþtiriyor, buralardaki tartýþmalarý içeren kitaplar yayýmlýyor. Türkiye de Yeni, planlý ve verimli bir kültür yaþamý yaratýlmasý gerektiði inancýnda yaþýnda, hâlâ genç bir adam: Benim o çok bayýldýðým ÝKSV Tasarým ý hayata geçiren de meðer oymuþ! Sanatla tasarýmýn bir araya geldiði özel, yaratýcý, hediyelik küçük oyuncak eserler... Þakir Eczacýbaþý, seçilen sanatçýlardan yapýlan tasarýmlara, tüm detaylarla bizzat ilgilenmiþ. Ne kadar genç, yenilikçi, taze bir bakýþ açýsýna sahip olduðunun bir iþareti de bu bence... Böyle çok kýymetli, çok önemli bir insaný kaybettik iþte. Hepimizde emeði var. Allah rahmet eylesin. Huzur içinde dinlensin. Radikal Gazeteci Uður Mumcu, öldürülmesinin 17. yýlýnda farklý illerde düzenlenen etkinliklerle anýldý. Aðabeyi Ceyhan Mumcu Marmaris'te yapýlan törende konuþtu ve "Baþka cinayetler, baþka acýlar yaþanmasýn diye Uður Mumcu nun cinayetini aydýnlatmaya çalýþýyoruz, ama pek baþarýlý olduðumuz söylenemez" dedi. Bugün öðle saatlerinde evinin önünde öldürüldüðü yerde adý verilen parkta düzenlenen anmada konuþan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel baþkaný Deniz Baykal, "Biz, Uður un aydýnlýk düþüncesi, çaðdaþ, ilerici anlayýþý, baðýmsýzlýk duygusu, Mustafa Kemal sevgisi, laik, demokratik, baðýmsýz Türkiye özlemi doðrultusunda verdiði mücadeleye karþý, bu mücadeleyi etkisiz kýlmak için iç, dýþ bazý çevrelerin dayanýþmasý sonucunda bu cinayetin ve suikastýn iþlendiðini düþünüyoruz" dedi. Anmaya Baykal'ýn yaný sýra CHP yöneticileri ve üyeleri de katýldý. Ýstanbul'da da CHP'nin düzenlediði anma için Harbiye'de bulunan Mumcu anýtýnýn önünde toplanýldý. CHP Ýstanbul milletvekili Mustafa Özyürek "SEkiz yýldýr iktidarda olan, her Heyet adýna ziyaret sýrasýnda Hukuk konunun üstüne gittiðini söyleyen Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP), ne yazýk ki Uður Mumcu nun da, Ahmet Taner Kýþlalý nýn da katillerini ortaya çýkaramadý" dedi. Mumcu için, Samsun, Ýlkadým, Bahçelievler Mahallesi nde adýný taþýyan parkta anma töreni düzenlendi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan törene 12 sivil toplum kuruluþundan yaklaþýk 200 kiþinin katýldý. Antalya'da da Atatürkçü Düþünce Derneði'nin düzenlediði anmaya yaklaþýk 200 kiþi katýldý. Mersin Devlet Opera ve Balesi sözleri Mumcu'nun olan "Sesleniþ Oratoryosu"nu seslendirdi. Uður Mumcu Araþtýrmacý Gazetecilik Vakfý (UM:AG) hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenliyor. Programa ulaþmak için týklayýn. Bir tutuklu Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde, aracýna yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu hayatýný kaybetmiþti. Yargýtay'dan iki kez dönen dosyada Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi savcýsý Salim Demirci, her ne kadar"örgüt içindeki konum ve Sekreteri Hasan Yaðýz yaptýðý konuþmada, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði direniþteki Tekel iþçilerini 39. gününde üçüncü defadýr destek ziyaretine geliyor. BU gün temsili olarak buradayýz ama direniþte yer alan ve tekel iþçisi olan þube baþkanlarýmýzla þube yöneticilerimizle üyelerimizle her gün yanýnýzdayýz. Haklý mücadelenizi destekliyor ve selamlýyoruz. Türkiye'de genel olarak emek mücadelesinin zorlu bir süreçten geçtiðini belirterek, TEKEL iþçilerinin mücadelesinin daha büyük mücadeleler için kývýlcým olacaðýný söyledi. Yaðýz, TEKEL iþçilerinin baþarýya ulaþacaðýna yürekten inandýðýný kaydederek, "Bir olalým, iri olalým diri olalým. Zafer direnen emekçini olacak" faaliyetleriyle uyumlu þekilde bilgi verilmediði" gerekçesiyle sanýklarýn Topluma Kazandýrma Yasasý'ndan yararlanmalarýna karþý çýktýysa da þu anda aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapse çarptýrýlan Ferhan Özmen tutuklu. Sanýklar arasýnda Ekrem Baytap, Mehmet Ali Tekin, Hasan Kýlýç, Abdulhamit Çelik, Fatih Aydýn, Yusuf Karakuþ ve Mehmet Aydýn da var. Cinayette sorumluluðu bulunan "Tevhid-Selam Kudüs Örgütü"ne üye olduðu iddia edilen dört kiþi geçen yýl yeni bir dava açýlmýþtý. 1975'te Cumhuriyet'e yazmaya baþlayan Mumcu 1991'e kadar bunu sürdürdü; 20'den fazla kitabý yayýnlandý 'de Milliyet'te yazdý, Cumhuriyet'te yönetim deðiþince yeniden gazeteye döndü. Yeni Ortam ve ANKA'da da çalýþmýþtý. Oðlu Özgür Mumcu, 22 Ocak'ta yazdýðý yazýda "Faili meçhul siyasi cinayet kurbanlarýný ancak ölüm yýldönümlerinde hatýrlayan, en açýk ve bilinen gerçekleri her defasýnda yeniden keþfedip þaþkýnlaþan bir medya ile hangi cinayetin üzerine gidilebilir?" diye sordu.(eü) Bianet dedi. Destek ziyaretine Pir Sultan Abdal Kültür Derneði yönetim kurulu üyeleri, þube baþkan ve üyeleri ile çok sayýda dernek aktivisti katýldý.

3 Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu. Baþbakan TSK dan çok sivil dikta eleþtirilerine karþýlýk verdi. Karabekirli Gönderme Kazým Karabekir in ölümünün 62. yýldönümü nödeniyle Genelkurmay Baþkanlýðý nda bir anma töreni düzenlendi. Törende konuþan Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, Kazým Karabekir in bazý sözlerine atýfta bulundu.karabekir in Vatandaþa yanlýþ haber felaket getirir. Gerçeði ara öðren de ondan sonra istediðin gibi kendi yorumunu yap dediðini aktaran Baþbuð, 25 Ocak 2010 tarihindeyiz. Bu sözlerin þimdi ne kadar önemli olduðunu bir defa daha altýný çizmek istiyorum dedi. Sabrýmýz Taþýyor! Söz konusu seminer 7 yýl önceydi diyen Baþbuð, Biraz insaflý, sabýrlý olmak lazým. Belgeleri inceliyoruz, ancak incelenmesi kabulü anlamýna gelmez. Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Genelkurmay Baþkaný Baþbuð un bu sözlerle Bayloz isimli darbe planýna yanýt verdi. Adres Göstermeden! Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ise dün Ankara da Memur-Sen in düzenlediði, Uluslararasý Demokrasi Kongresi nin açýlýþýnda konuþtu. Erdoðan konuþmasýnda yine isim vermeden darbe planlarýna deðindi. Baþbuðun sert açýklamalarýna raðmen Erdoðan genel konuþmayý tercih etti. Erdoðan darbe palanlarýndan çok partisine yönelik sivil dikta eleþtirilerine sert yanýtlar verdi. Sivil Dikta Eleþtirisi Erdoðan özetle þöyle konuþtu: Halkýn iradesiyle oluþan bu Meclis e bu iradeyi kullanma noktasýnda, olumsuz yaklaþan zihniyetler bu ülkede görev yaptýlar. Bu ülkede muhalefet görevi üstlendiler. Hani kuvvetler ayrýlýðý prensibi vardý? Hani yürütme vardý, hani yargý vardý? 367 garabetinin mucitleri çýkýyor, akla ziyan iddialarla reformlarýn önünü kesmek için yeniden sahne alýyor. Kalkýp milletin iktidarýný sivil diktayla suçlayacaksýn. Baykal: Kuþkun Varsa Görevden al BALYOZ planý iddialarýyla ilgili Baþbakan Erdoðan a seslenen CHP lideri Deniz Baykal, Genelkurmay Baþkaný ve komutanlarla ilgili kuþkun varsa görevden al. Ama kurumlarý yýpratma dedi. Baykal, Milliyet gazetesine açýklamalarda bulundu. CHP Genel Baþkaný Baykal, son dönemde geçerligeçersiz belgeler, doðru-yanlýþ telefon dinlemeleri ve bunun gibi þeylerle Türkiye nin komplolara þerbetlenmeye baþladýðýný söyledi. Baykal, darbe planý iddialarýyla ilgili olarak Eðer Baþbakan bu olaylarýn bir parçasý olarak Genelkurmay Baþkaný nýn ya da kuvvet komutanlarýnýn doðrudan iþin içinde bulunduðuna ikna olmuþsa yapmasý gereken iþ, görevden almaktýr dedi. Deniz Baykal, Baþbakan ýn bunun yerine kurumu tahrip ettiðini savundu. Baykal, Çünkü elinde ikna olacak bir olay, somut belge yok dedi. Evrensel Sulucakarahöyük/ NEVÞLEHÝR Hasan KANKAL 31- Ocak-6 Þubat 2010 tarihleri arasýnda Zonguldak da düzenlenecek Yýldýzlar Türkiye Boks Þampiyonasýna katýlacak Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boksörleri,Nevþehir Sporcu Kamp Eðitim Merkezi nde kampa alýndý. Çalýþmalarýný Milli Boksör ve Boks Milli takýmý antrenörü Mehmet Dalbudak nezaretinde sürdüren Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yýldýz Boks takýmý,zonguldak da dereceye girip,milli takýma seçilebilmek için yumruk sallayacaklar. Nevþehir Sporcu Kamp Eðitim Merkezi nde 31 Ocak 2010 tarihine kadar devam edecek kampa 48 kg.da Hüseyin Çoban,46 kg. da Rýdvan Güven,48 kg.da Fehmi Menevþe,50 kg. da Talip Çolak,52 kg.da Mustafa Çoban,54 kg. da Yusuf Þahin,57 kg.da Saim Soner ve 60 kg. da da Uður Sarý,Emre Doðan ve Emre Mercan isimli boksörler katýlýyorlar. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir de iki günden beri belirli aralýklarla etkili olan kar yaðýþýnýn hemen ardýndan yaþanan don nedeniyle buzlanan yollarda Nevþehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Türkiye yi etkisi altýnda býrakan soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisi ile belirli aralýklarla Nevþehir de yaþanan kar yaðýþý,yerini daha sonra dondurucu soðuða býraktý. Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri,buzlanan yollarda aralýksýz tuzlama çalýþmasý yaptý. Bir yanda grayder ve kepçe ile karla mücadelesi yapan Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri,2 si kamyon ve 3 üde 4x4 araçlarla hem yol açma çalýþmasý yaptý ve hem de tuzlama çalýþmalarýný yerine getirdi. Ekipler tarafýndan Nevþehir in ana arterlere çýkan yollar baþta olmak üzere sokak ve mahalle yollarý için son iki gün içerisinde 10 tona yakýn kýrma taþ ve tuz karýþýmý kullanýldý. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER Yazýcýoðlu Selçuknamesi nde Oðuzlarýn soyu destandaki anlatýmla hemen hemen aynýdýr. oguzung altý oglu vardý anlarýng adý eþbu tafsil ve tertibce gün ay yýldýz gök tak dingiz ve onlarýn tevarihinde oguz namda gelmiþtir oguz tamamet iran ve turan ve þam ve mýsýr ve rum ve giri vilayetleri tutdý (Selçukname; haz. F. Ýz; Eski Türk Edebiyatýnda Nesir, s.516; Selçukname yaprak 8a; yazý aktarýmý benim.) Oðuz Kaðan Destaný nýn Uygurca metni Yazýcýoðlu metni ve onun kaynaklarý, Ýbni Bibi, Ravendi ve Reþideddin in Tevarih inden büyük olasýlýkla daha sonra yazýlmýþ olabilir. Oðuzlarýn atahayvanýndan bahseden bir metin halihazýrda yoktur. Ayrýca mitlere tarihsel olaylar, mitleri yaratmak þöyle dursun, sonunda kendileri mitsel kategorilere alýnýp mitleþirler (K. Marx, Din Üzerine, s.398) önermesini göz önünde bulundurarak bakmak gerekir. Elbette efsanelerden tarihi olgularýn bazýlarýný çekip seçebiliriz. Çünkü arkaik bir þema manevi içeriðini sürekli olarak yenileme yeteneðine sahiptir (K.Marx, age. s.413). Ama bu iþlem bir özdeþlikler, bütünlükler, aynýlýklar iþlemi deðil; olsa olsa farklar, oluþlar, akýþlar, kaçýþlar ve farklýlaþanlarýn iliþkilerini izlemekle olanaklýdýr. Göktürk Ergenekon Destaný nda kutsal olan börü=kurt; Oðuznamelerde bazý katmanlarda kuduz kurtlar evümi dalar gördüm (Salur Kazanun evi yagmalandýgý age. s.53) kötülük kaynaðý olarak betimlenir. Totemcilikte toplum yaþamýnda idollere ( küçük heykel put), deðiþik materyallerden yapýlmýþ temsillere bol miktarda rastlanýr. Altay Türkleri ve Yakutlarda rastlanýlan atalarý temsil eden tözlere[tös], Moðollarda ve Kýrgýzlarda rastlanýlan hayvan ve insan þeklindeki ongon-ata temsillerine Oðuzlarda ve haklarýndaki rivayetlerde rastlanýlmaz. Dede Korkut ta bu küçük heykelleri olanlar aþaðýlanýr: yonma agaç tangrýlý köpegim kafir (Salur Kazan tutsak olub,age. s.182). Totemciliðin yalnýzca kabile (klan) tipi topluluk hayatýnda görüldüðü teziyle, Türklerin tengrisinin Ýslam ýn Allah kavramýna çok benzediði tezi ise önemli deðildir. [Çeþitlemeleri için bak. Ögel, Kafesoðlu, Tanyu, Günay-Güngör.] Yeryüzünde bütün halklar bir dönemlerinde gens, phratrie ve trubi (Latince terimler Morgan ýn Ancient Society den; akt. Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni, s. 99) örgütlenmeleri içinde yaþamýþlardýr. Elbette bunlarýn farklarý vardý. Bir Moðol Oymaðý ile bir Oðuz oymaðý kuruluþundan iþleyiþine ve topluluk üyeleriyle oymak kurumlarýnýn iliþkilerine; hatta bir ara kurum/örgütlenme olarak oymaðýn boy ile ya da boybirlikleriyle iliþkileri önemli farklar gösteriyordu. Türkleri totemden ve totemcilikten kurtarmak isterken onlarýn ve Oðuzlarýn kabile [pharatrie/klan/moðolca oymak-aymak] örgütlenmesi, anahukuku, yaðma ve haraçý tanýmadýklarý tezleri bilinen Türklerin ve Oðuzlarýn tarihiyle çeliþir. Buradan eski[?] Türk ailesinin babahukukuna göre oluþtuðunu, Türklerde eskiden beri özel mülkiyetin belirleyiciliðini ve akrabalýðýn totem baðýna göre[moðollar ve Türkler de böyledir] deðil kan akrabalýðýna [Oðuzlarda böyledir] göre oluþtuðunu ifadeyle açýk bir zamandýþýlýk Oðuzlarýn 10. Yüzyýldaki Bazý Dinsel Tasavvurlarý Üzerine (4) (anakronizm) doðar. Efsanelerde [Moðol ve Göktürk Ergenekon unda] ve bilinen belgelerdeki diþi kurt ve asena=aþina kaan soyu açýklanamaz bir hale gelir. Halbuki yy.larda Moðol topluluklarý için totemcilik (von Gennep e raðmen) belirgindir. Onlarýn ongonlarýndan esinlenerek Ýlhanlý üstdüzey yöneticisi Reþideddin Tevarih inde Rum da bir aþaðýlamayý içeren Türkmen sözcüðüyle adlandýrýlan Oðuz boy kýrýklarýný daha da kýrmak, eritmek, Moðollaþtýrmak için ongon kuþlar yakýþtýrmýþ olmalý. Tarihi rivayetler ve belgelerde tavþan eti yiyen Orta ve Uzakdoðu Asya Türk halklarý, örneðin Göktürkler in (bak:bilge Kaan yazýtý) karþýtý olarak 10. yy.da Oðuzlarýn tavþan eti yedikleri hakkýnda hiçbir bilgi yoktur. Dede Korkut ta bir (?) yerde tavþanýn adý geçer ama etini yemezler. Kara tekür orada bir korý yapdurmýþýdý uçardan kaz tavuk yörirden geyik tavþan bu havlýya toldurup uþun koca oglunun [yolý] bu koruya ugradý sýgýn geyik kaz tavuk kýrdýlar yediler içdiler (Uþun Koca oglý Segrek age. s. 167). Bu belirlemeye raðmen Alevi Türkmenlerin 19. ve 20. yy.lardaki rivayetlerinde tavþanýn totemliðine iliþkin belirtiler vardýr. [Yahudilerin] domuz eti yemeleri yasaktý; onlarý öldürmeleri de yasaktý. Ýlk kural kirliliði anlatýyorsa, ikincisi, daha da güçlü olarak hayvanýn kutsallýðýný anlatýr (Frazer, Altýn Dal, c.2, s.55.) belirlemesindeki bütün özellikler Alevi Türkmenlerin tavþanla iliþkilerinde örtük olarak duruyor gibidir. Zayýf ihtimalle Oðuzlar 10. yy. ve önceki zamanlarda komþu Hazar Musevilerinden etkilenerek [Eski Ahit te tavþan eti de yasaktýr] böyle bir yasaða uymaya baþladýlar. Böyle ise bir tabu hayvanýn verdiði bilinç düzeyindeki iðrenme ve kökendeki atahayvanýn etinin totemci yasaklýðý yerini sonradan öðrenilen kültürel bir ödünçlemeye býrakýr. Altýn Dal da bu süreç þöyle bir yol izler: bir insan, atasý olan bir hayvan türünün etini yiyemez; zamanla bu çeliþkili duygulardan biri ötekine baskýn çýkabilir ve sonunda egemen olan duygu saygý ya da korku duygusu olabilir (Frazer: age. s. 57). Bunun olanaklýlýðý Müslümanlýða giren mevalilerin domuz eti yasaðýnda olduðu gibidir. Araplarýn bu tabu yu Musevilikten aldýðýna dair bilgiler, Araplar dýþýndaki Müslüman halklarýn tabuyu Araplardan almalarý yasaklý hayvanlarýn yalnýzca totemsel olamayacaðýna ve kültürel ödünçleme yoluyla da yasaklanabileceðine kanýttýr [Aslýnda Arap ve Ýbraniler semitiktir]. Ortaasya ve Hazar Aral çevresinde oluþmuþ ya da anlatýlan efsanelerde tavþaný ata olarak kabul eden bir topluluk yoktur. Saltuk Buðra Tezkiresi nde tavþanýn kýlavuzluðu ve tam avlanýlacakken ak sakallý bir pire dönüþmesi ise aksine tavþan eti yiyen Karluk, Çiðil, Yaðma, Kýrgýz, Tuksi ve Uygurlara aittir. Geriye kuvvetli bir ihtimal olarak Barthold un Oðuzlar 12. asrýn sonuna kadar gayri müslüm idi (Mogol Ýþgalinden Önce Orta Asya, s.193.) belirlemesinin iþaret ettiði zamanda Batini Ýsmaili ve Þii dailerinin Oðuzlarý Hanefiliðin Müslümanlýk saymadýðý batýni bir yola çoktan sokmuþ olmalarýdýr. Bilindiði gibi Karahanlýlar dahil orta ve Batýasya halklarý güçlü Þii etkilerle Müslümanlýða dahil olmuþlardýr. Saltuk Buðra Han Menakýbý(tezkire) Þii motiflerle doludur. Ayrýca Samaniler dahil birçok kent beyliði yönetim düzeyinde bile Þiiliðe girmiþlerdir. Oðuzlarýn Emevilere karþý Ýçasyadaki bütün Batýni hareketlere geniþ boyutlu katýlýmlarý; dolayýsýyla Batýni ve Þii etkiler tavþaný bir Oðuz totemliðinden çýkarýp Batýnsal akýmlarýn tabu alanlarýna katar. Türkmenlerin 11.yy.ýn baþýnda Ýsmaililerle çok yakýn iliþkileri vardýr. 10. yy.da Azerbaycan, Ýran ýn Kuzey, Kuzeybatýsý, Doðusunda Karmati yanlýsý Ýsmailik yaygýndýr (Daftary 2005: ) yýlýnda Buðra Han ýn yaptýðý/yaptýrdýðý Ýsmaili katliamý da (age:318) Oðuzlarýn anagövdesinin bulunduðu coðrafyayla sýnýrdaþtýr. Batýnilik Oðuzlarda Ýslam öncesi yaygýndýr (Köprülü, Türk Tarihi Dinisi, s.142). Ýsmaili Batýni etkiler Ýran Selçuklularýnýn kuruluþ yýllarýnda da kendini gösterir. Tuðrul Bey ile Yinal Bey çekiþmesinde Yýnal ýn Besasiri[Þii Buveyhi]ile Mýsýr Fatýmilerince[Þii] desteklenmesi [Tuðrulun yakýn çevresi dýþýndaki anakitle]türkmenlerin[in] Yýnalcýlýðý (age:307) ile ilgili sayýsýz kayýt vardýr. Bu yalnýz siyasal düzeydeki bir tercih deðil, Abbasi ve Selçuklu yönetimlerinin Hanefiliðine karþý da bir seçimdir. Yine ayný dinsel ayrýlýklar Kutalmýþoðlu Süleyman Bey ile Ýran Selçuklularý yönetici beyleri arasýnda da vardýr. 12. yy. boyunca Horasan, Harzem, Maveraünnehr Batýni akýmlarýn güçlendiði yerlerdir. Edip Ahmed in Hakayýk ýndaki kötümserlik Köprülü ye dayanýlarak, Sencer in, Ýslam geleneklerine yabancý göçebe Oðuzlarla mücadeleleri, putperest Karahitaylarýn Ýslam dünyasýný tehdidi, Batýni cereyanlarýn güçlenmesi, Maveraünnehr in iç durumunun istikrarsýzlýðý, Harzemþahlarýn rekabeti, anlaþýlan Edip Ahmed e bu kötümser, dar ve mutaassýp dünya görüþünü telkin etmiþ (Günay-Güngör 2007:324) dedirtmektedir. Yerli tarihçilerin Rum daki döneme iliþkin genelleyici Þii eðilimli Süleyman Bey iþaretlerinde bu Batýniliði 7 imamlý Nizari Ýsmaililiði- görebiliriz ki, Ýmam Cafer kaynaklý zorda kaldýkça baþvurulan takiyye hariç Batiniler 8. yy.dan beri hiçbir coðrafyada Þii -12 imamlý- olmadýlar. Böylece Rum a gelmeden önce Oðuzlar arasýnda görülen tavþan eti yasaðýnýn batýni Ýsmaililik kaynaklý olabilmesinin imkanlarý görülmektedir. Ýsmaililerdeki yasak da Daftary nin Ýsmaililerin öðretileri[ni] bazý Ýslami olmayan daha önceki gelenekleri ödünç almýþ olmalarý saptamasýna (age:218) baðlanabilir. Oðuzlarda damga Geçimlerini hayvancýlýkla saðlayan halklarýn boy/boybirlikleri halinde yaþadýklarý dönemlerde elbet her alt birimin kendilerine özgü damgalarý vardý. Toplumun altbirimini oba olarak kabul edersek, oba yapýsýnýn devamý o toplumun varoluþunu saðlayacaðýndan gündelik yaþamýn üretilmesi Oðuzlarda sürünün korunmasýna baðlý kalacaktýr. 10. yy. için Reþideddin in listesi üzerinden yazarsak, Oðuz toplumu en küçük minimal- olarak kurgulandýðýnda Bozok ile Üçok adý verilen iki boylu bir birlikti. Boylarýn içinde 3 er oymak bulunuyordu. 3 Sað ve 3 sol oymaðýn 4 er obalarý vardý. Oymaklar kurucu atalarýnýn adlarýný taþýyor ve efsaneye göre sað oymaklar ve sol oymaklar kendi içlerinde öz kardeþ, aralarýnda ise ana- ayrý üvey kardeþtiler. Sýnýrlarý kesin olmasa da yaylak ve kýþlaklarda gündelik yaþamýn sürdürülmesinde birinci sýrada yer alan davarlarýn koyun, keçi- kulaklarý eng denilen oba niþanlarý, daha sonralarý da boybirliði yapýlarýnýn devletler tarafýndan daðýtýlmasýyla ocak/aile niþanlarýna göre dilinirdi. Tavuklarýn ise týrnaklarý kesilerek englenirdi. Devam Edecek

5 En çok ilgi gören yazarlarýn ölü yazarlar oluþunu anlýyorum. Uzun bir geçmiþin içinden süzülüp edebiyatýmýzýn niteliðini belirleyen yazarlarýn sayýsý elbette pek çok; onlarýn yanýnda günümüz yazarlarý, son dönemlerin genç kuþaklarýnýn içinden çýkan gözde genç yazarlar var ve yüz yýlýn son çeyreðinde yaþadýklarýna göre, bütün edebiyatýmýzda adý anýlabilecek yazarlarýn dörtte birini oluþturmalarý beklenir. Öte yandan, bugün yaþadýklarý için genç yazarlarýn herkesin belleðindeki yeri daha sýcak, taze de olmalý. Oysa bir döneme ya da bir edebiyatýn bütününe dönük deðerlendirmelerde hemen eski kuþaklarýn belirleyici aðýrlýðý çýkýyor ortaya. Ölü kuþaklarýn gölgesinin aðýrlýðý nasýl bir gerçekse, edebiyatýn bu aðýrlýktan kurtulmasýnýn güçlüðü de dikili bir duvar gibi önümüzde duruyor. Notos un Yüzyýlýn 40 Romancýsý soruþturmasý (2008) edebiyat kamoyunun bir temsiline dayanýyordu ve seçilen 40 yazarýn yalnýzca 6 sý 1980 lerden sonra kendini gösteren yazarlardý. Her yýl sonu yapýlan deðerlendirmelerin en alýþýlagelmiþ yargýsý da, yeni yazarlarca onca roman yayýmlandýðý, ama ortada hiçbir þey olmadýðýdýr. Bu deðerlendirmeler ve yargýlar doðru ya da haklý mý? Bu soruya verilecek yanýtýn nedenlerini tartýþmak, öyle sanýyorum ki 1980 den sonraki en önemli tartýþma baþlýklarýný çýkarabilir. Öte yandan, bu tür toptancý ve yoksayýcý deðerlendirmelerin ve yargýlarýn hem haksýz, hem yanlýþ olduðunu düþünüyorum. Demek ki 1980 den sonra kendini gösteren iki kuþaktan yazarýn, Cumhuriyet dönemi edebiyatýmýzýn geride kalan altmýþ yýllýk birikimi karþýsýnda ezilmediðini, ona saðlam biçimde eklenerek kendi özgünlüðüyle edebiyatýmýzýn ufkunu geniþlettiðini de önemli bir saptama olarak düþebiliriz buraya. Geçmiþ aynýyla yaþanmýyor Edebiyatýmýzýn, 1980 lerden önceki altmýþ yýlda yaþadýðý deðiþimin benzerini 1980 lerden sonra da ayný biçimde yaþamasý beklenemez. Neredeyse yoktan var edilmiþ bir düzyazý geleneði, olgunluðunu yeni bir kültürün kuruluþ sürecinden, yaptýðý sýçramalarýn ivmesini de Batý daki düþünsel ve yazýnsal yeniliklerden aldý. Her þeyin hýzlý yaþanmasý gerekiyordu. Kendimize özgü bir edebiyat dünyamýz varsa, temeli bu dönemde atýldý lerden sonraki deðiþim sürecinin doðrultusu artýk binanýn yenilenmesi ve eksiklerinin tamamlanmasýna uygun olacaktý. Böyle de oldu. Aradan geçen bir çeyrek yüzyýllýk dönem, bugün göz önünde tutulan yazarlarýn pek çoðunun yaratýcýsý oldu. Belki yazdýklarýnýn niteliðine, yeniliðine, edebiyatýmýzda tuttuklarý yerin önemine göre bakýldýðýnda, öncelikle anýlmasý gereken birçok yazarýn okurun gündeminde bulunmadýðý da belirtilebilir, ama buna hayýflanmak da doðru deðil. Yaþayan edebiyat belleklerde daha taze kalýrsa, nitelikli olan da o edebiyat içindeki yerini her zaman koruyacaktýr. Sanýrým nitelikli ve bütün bütüne baðýmsýz eleþtiri ancak çok az sayýda yazarla birlikte anýldýðý için, eski kuþaklarýn býraktýðý derin izin yanýnda yeni yazarlarýn çizmeye baþladýðý yolun nitelikli deðerlendirmesinde de yetersiz kalýnýyor. Sayýlamayacak çokluktaki yazarý, geçen dönemlerin toplumsal, kültürel deðiþim dinamiði içinde çözümlemek, adamakýllý kapsamlý çalýþmalar gerektirir. Kaldý ki, yalnýzca çalýþkanlýkla çözülecek bir sorun da deðil bu. Ayný zamanda, o deðerlendirmeyi yaparken yepyeni, önyargýsýz, edebiyatýn bugün almasý gereken düzeye uygun, yakýn gelecek öngörülerini yapabilecek yetilere sahip de olmak gerekir. Bu özelliklerin yalnýzca eleþtirinin deðil, edebiyatýmýzýn bütününün ne kadar yakýnýnda olduðu zaten tartýþýlýr. Dolayýsýyla eski kuþaklarýn ustalarýnýn yakýnýnda görülen son kuþaklarýn usta yazarlarý bir arada hemen hiç deðerlendirilmedi. Sözgelimi Cemil Kavukçu, Murathan Mungan ya da Mahir Öztaþ, bugün hâlâ kimi ustalarýn ardýlý olarak mý deðerlendirilmelidir, yoksa kendi yataklarýný açmýþ, bir baþlarýna usta sayýlmasý gereken öykücüler olarak mý? Barýþ Býçakçý, Murat Yalçýn, Doðan Yarýcý ya da Faruk Duman, yarattýklarý öykü dünyalarýyla birer izleyici midir, yoksa artýk özgün yaratýcýlar olarak öykücülüðümüzü zenginleþtiren baðýmsýz halkalar olarak mý saptanmalýdýr? Bugün edebiyat kamuoyunun öykücülüðümüzün ilk sýralarýnda gördüðü Tomris Uyar ile Cemil Kavukçu yu yan yana okuduðumuz zaman çýkaracaðýmýz sonuçlar, öykücülüðümüzün bugünkü düzeyinin geride kaldýðýný mý gösterir, yoksa geçmiþiyle bir arada anýlmasý gerektiðini mi? Romanýn daha çok göz önünde tutulduðunu býrakalým bir yana, ama onun için yapýlacak benzer karþýlaþtýrmalar da ayný sorularý üretip benzer karþýlýklarý yaratýr. Orhan Pamuk u siyasetin gölgesinde deðil de kendine özgü roman anlayýþý içinde deðerlendirip bu anlayýþýn yeni bir yol açtýðý düþüncesini paylaþmak, roman sanatýmýzýn geleneksel anlayýþlarýn dýþýnda kurgulanmasýnýn yolunu açar. Öte yandan, ayný dönemin en yaratýcý yazarlarýndan Latife Tekin, benzerlerinin bulunmadýðýný belirtebileceðimiz romanlarýyla hem edebiyatýn çeperlerini geniþletti, hem okuma biçimlerinin sýnanmasýna neden odu. Mehmet Eroðlu çok nitelikli iki romanla ayný döneme geldi lerin baþýnda ortaya çýkan bu üç önemli yaratýcý, içinde bulunduðumuz dönemin roman sanatýnýn yeni kuþaklardan üç önemli öncüsü olarak deðerlendirilebilir elbette, ama yeni kuþaðýn verimi orada kalmadý. Hasan Ali Toptaþ ve Ýhsan Oktay Anar, sonra gelen iki özgün yaratýcý olarak, roman sanatýmýzýn önünde iki yeni yol daha açtýklarý gibi, kendi roman biçimlerini de sürekli yenileyerek geliþtirdi. Bu dönemin adlarýný öncelikle andýðým bu beþ önemli romancýsý, roman sanatýmýzýn tarihinde artýk birer köþe taþý sayýlmaz mý? Daha yakýna gelmeye baþladýðýmýzda Mahir Öztaþ, Ayhan Geçkin, Ali Teoman, Cahide Birgül, Murat Uyurkulak, Sema Kaygusuz, Aslý Erdoðan, Ayþegül Devecioðlu, en gençlerden Emrah Serbes ve benim aklýma hemen gelen bu son iki kuþak yazarlarýnýn yazdýðý romanlar ve onlara ayný düzeyde eklenecekler, edebiyatýmýzýn 1980 den sonra kendini yeniden yaratma konusunda deðerlendirilmesi zorunlu bir çaba içinde bulunduðunu ve roman sanatýmýza önemli bir katký yaptýðýný gösterecektir. Yalnýzca adlarýný andýðým bu yazarlar için yazýlan eleþtirilerin niteliðine bakmak da ortaya çýkan verimin deðerini gösterebilir. Ele aldýðý yazýnsal metnin niteliði, eleþtirinin niteliðini de önemli ölçüde belirler. Orhan Pamuk un romanlarý üstüne yazýlan eleþtirilerin toplandýðý iki kitapta, roman sanatýmýzýn postmodern yönsemi üstüne yazýlmýþ baþlýca yazýlarýn yer aldýðýný belirtebiliriz. Yýldýz Ecevit in Orhan Pamuk u Okumakve Türk Romanýnda Postmodern Açýlýmlar adlý kitaplarý da postmodern roman anlayýþý çevresinde, Orhan Pamuk, Hasan Ali Toptaþ ve Ýhsan Oktay Anar üstüne yapýlmýþ önemli çözümlemeler içerir. Adýný andýðým yazarlarýn romanlarý üstüne yazýlmýþ yazýlar, eleþtirinin oldukça önemli bir yenilenme çabasý ve yeni yollar arayýþý karþýsýnda bulunduðunu gösterecektir. Demek ki roman ve öykü, önceki dönemlerde yaratýlmýþ birikimin üstüne, yazýnsal gerçekliðin yeni biçimlerini bulma konusunda bir dönemin yapabileceðini yerine getirmiþtir. Eksiði, yeni yazarlarýn kendilerini yenileme konusunda olmasý gerektiði kadar araþtýrýcý olmamasý ve edebiyatýn yeni anlatým yollarý ve biçimleri konusundaki kýsýtlarýný aþamamasýdýr. Merak eksikliði olarak anlatabiliriz bunu. Dünyada edebiyatýn neleri arayýp bulduðuna ve gerçekliðin bilinmeyen yüzlerine iliþkin meraklarýn yetersizliði, yazýlanlarýn niteliðini de sýnýrda tutuyor. Ýnsanýn gerek içinde yaþanan dönemde, gerek tarihsel bir uzam içinde hangi keþfedilmemiþ yanlarýyla anlatýlabileceðinin parlak örneklerini vermiþ yazarlarýn ya da Amerikan edebiyatý gibi pýrýltýsýný her zaman koruyan bir edebiyatýn verimi, belki yeni yazarlarýn önlerini aydýnlatacak kaynaklardýr, yeterince ilgi duyulabilirse. Radikal Kitap

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı