bizi altüst ettiði yaþamalara. Vüs'at O. Bener çok kýsa bir süre sonra, Sað kalmaktan utanmaya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bizi altüst ettiði yaþamalara. Vüs'at O. Bener çok kýsa bir süre sonra, Sað kalmaktan utanmaya"

Transkript

1 Vüs at O. Bener ile Söyleþi * Ö z c a n K a r a b u l u t Fotoðraf: Mahmut Turgut Vüs'at O. Bener'le birkaç kez ertelenmiþ, gecikmiþ bir buluþmayý sonunda gerçekleþtiriyoruz. Çankaya'da Denizatý Pastanesi'nde buluþup, Halide Zorlutuna sokaðýnýn dik yokuþunda yürüyoruz. Bener'le yol boyunca edebiyattan, sanattan, Ankara'daki edebiyat-sanat ortamýndan, bir baþka ortak çalýþma alanýmýz olan sendikalardan, sendikacýlýktan konuþuyoruz. Vüs'at O. Bener yokuþu çýkarken zorlanýyor; adýmlarýmý yavaþlatýyorum. Bir söyleþide söylediði, Temelde yaþamaya büyük bir anlam yüklemiyorum. Her zaman kuþkuyla bakýyorum, kendi hayatýma da. Zamanýn getirdiði yaþamalarda bir bitiþ, bir tükeniþ var. sözcükleri belleðimde. Konuþmanýn bir yerinde bu tükeniþ i sorup biraz deþmeliyim: Yazmak, bir yerde tükeniþ e karþý koymak deðil midir? Yoksa artýk yazý, yazmak da mý yanýt vermiyor, zamanýn, yaþlýlýðýn, bir köþede unutulmanýn, kýrýlýp gücenmelerin, baskýlarýn, ölümlerin bizi altüst ettiði yaþamalara. Vüs'at O. Bener çok kýsa bir süre sonra, Sað kalmaktan utanmaya baþladým, birçok yakýn arkadaþýmý kaybettikçe diyecek, çalýþma odasý olarak kullandýðý bodrum katýnda. Ben sorumu soracaðým. Bilge Karasu'nun son günlerini anýmsayacak, ölümün kýyýsýnda dolaþacaðýz. On-on beþ dakika sonra Bener'in bodrum katýndayýz. Kapýcý dairesinden çalýþma odasýna dönüþtürülmüþ bu dar mekânda, sade bir þekilde yerleþtirilmiþ eþyalara bakýyorum: Yuvarlak masa, kitaplar, eski model bir radyo, yýllar önce çekilmiþ bir fotoðraf Bener'in fotoðrafý; deðiþim i ben de görüyor ve Bener'in Bitli Þair adlý öyküsündeki þu tümceyi anýmsýyorum: Kaçýnýlmaz unutuluþun burgacýndan kim kurtarabilmiþ yakasýný? Dost, Yaþamasýz ve Siyah Beyaz öykü kitaplarýnýn unutulmaz yazarý Vüs'at O. Bener, kaçýnýlmaz unutuluþun burgacýndan kurtarabilecek mi yakasýný? Bener, her ne kadar Zamanýn getirdiði yaþamalarda bir bitiþ, bir tükeniþ var diye yanýt verse de, biz bu yanýtý zamana, belki de Tanrý'nýn kötü bir þakasý olan zamana býrakalým yine de. Bener çay demliyor, ben sigaramý yakýp çalýþma odasýný inceliyorum: Çalýþma odasýnda daktilo yok, bilgisayar da. Yuvarlak masada bir masa lambasý, kalemler, duvarda bir iki resim (biri Picasso olmalý) ve pencerede bir parça mavi, bir parça yeþil uzanýyor. Usta yazar bu bodrum katýnda masasýnýn baþýna geçecek, tükenmez kalemiyle beyaz sayfaya ilk tümceyi yazacak, pencereden görünen bir parça maviye, bir parça yeþile baþka renkler, baþka sözcükler ekleyecek. Ve belki de uzun bir zamandýr üzerinde çalýþtýðý Yürüyüþ adlý uzun öyküyü bitirecek. 25 Mayýs 1996 Cumartesi. Öðle vakti. Teybin tuþuna basýyor ve kendi deyiþiyle huysuz, ikircikli yazarla konuþmaya baþlýyorum. 102 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

2 VÜS AT O. BENER ÝLE SÖYLEÞÝ Kaçýnýlmaz unutuluþun burgacýndan kim kurtarabilmiþ yakasýný? Binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce yaratýcý. Genlerinin utkusu gerekçesine sarýlmak, elde olmayan kýskançlýðý önlemeye yetmiyor. Çaðdaþlarýmýz da bilemedin -cimriliðim tutsun!- beþ on bin yýl sonra anýlmayacak avuntusuna mý bel baðlamalý? Ama yeryüzünde söylenmedik laf, deþilmedik sorun kalmadý denilmeyeceðine göre, ille de ün peþine düþülecek, kýzýþan ansiklopedi savaþýna yem olunacak. Av hayvanlarýnýn resimlerini maðara duvarlarýna kazýyan ustalar kimlerdi peki? Hani adlarý, sanlarý? ÖK: Sayýn Bener, siz 1950'li yýllarda öykü yayýmlamaya baþladýnýz. Memduh Þevket Esendal ile tanýþmanýzýn yazarlýk serüveninizde önemli bir rolü olduðunu biliyoruz. O dönemin edebiyat ortamýndan, edebiyatçýlarýndan, iliþkilerden, yazarlýk serüveninizden baþlayalým isterseniz. VB: Esendal'la 1950'de tanýþtým. Ankara'ya 1948'de gelmiþtim öncesi bir taþra hayatým var. Daha on sekiz-on dokuz yaþlarýnda memuriyet baþlýyor. Liseden sonra okuma hýzým deðiþmiþti. Klasikleri bitirmiþtim. Ankara'ya gelince ilginç bir ortam oluþtu. Erhan Bener edebiyata daha yakýndý. Babamýn Farsça, Arapça, annemin Fransýzca bilmesi aile ortamý edebiyat dünyasýna doðal bir yakýnlýk saðlamýþtý. 1948'de, Siyasal Bilgiler'in son sýnýfýna geçtiðim yýllarda, Erhan Bener, Oðuz, ben küçük bir ekip oluþturmuþtuk, kulüp gibi. Ben daha çok eleþtiriye yatkýným baþlangýçta. 1950'lerde Yeni Ýstanbul gazetesi New York Herald Tribune gazetesi ile ortaklaþa öykü yarýþmasý düzenliyor. O zamanlar Yeni Ýstanbul gazetesi ciddi bir gazete, epeyce etkili. Erhan, Oðuz beni sýkýþtýrýyorlar. Dost öyküsünü onlarýn baskýlarýyla yazdým, gönderdim yarýþmaya. Yarýþma sonuçlandý, dört kiþi finale kalmýþ, biri de benim. Samim Kocagöz, Orhan Kemal var. Adýný unuttum, bir kiþi daha var, öyküsünün adýný anýmsýyorum: Merhametli Bir Kadýn. Seçici kurulda Esendal var, Orhan Veli de varmýþ. Diðerleri de önemli. Esendal, benim birinci olmam için çok direnmiþ, öykümü sevmiþ. Ýstanbul'da o zamanlar Cevat Çapan var. Bilge Karasu, Cevat Çapan'la tanýþtýrýyor beni. Bilge'nin öyküleri Seçilmiþ Hikâyeler dergisinde yayýmlanýyor, o sýralar ben de bir öykü yayýmlamýþtým. Baðlarsak, Esendal bana öncelik veriyor, ama kabul edilmiyor. Yeni Ýstanbul gazetesi otuz kadar öyküyü basma kararý alýyor. Benim Dost adlý öyküm orada yayýmlanýyor. Yayýmlandýktan sonra da bir hayli ilgi çekmiþ. Esendal beni bulmasý için Salim Þengil'i görev- ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

3 ÖZCAN KARABULUT lendiriyor. Elimde bitmiþ metin yok, karalamalar var. Yirmi yedi-yirmi sekiz yaþlarýndayým o zaman, genç sayýlýyorum. Salim ýsrarla benden öykü istiyor. Sonunda yazabildiðim Sarhoþlar adlý öykümü dergiye verdim. Böylece, Seçilmiþ Hikâyeler'de yazarlýk serüvenim baþlamýþ oldu. Derken, Yaþar Nabi'ye, Varlýk dergisine de bir öykü gönderdim. Varlýk'ta Havva öyküsü büyük ilgi çekiyor. Sait Faik'i kýzdýrmýþlar. Sonra klasikler arasýna girdi bu öykü. Yaþar Nabi çok beðenmiþti o öyküyü. Sonra ona aykýrý gelen bir öykü gönderdim, basmadý. Öykünün adý: Kan. Ben de Yeditepe dergisine gönderdim, orada basýldý. Gerçekten, öykü ortamýný oluþturan gençler belli yerlerde kümelenmiþti. Varlýk; Seçilmiþ Hikâyeler; Yeditepe dergileri gibi. Yaþar Nabi'yi ben hâlâ büyük bir sevgiyle anarým. Genelde yazarlarýmýzýn birçoðu Ankara'daydý o zamanlar. Turgut Uyar, Cevdet Kudret, Can Yücel, Leyla Erbil, Tomris Uyar Bilge Karasu Ýstanbul'daydý, sonra Ankara'ya geldi. Oðuz Atay inþaat mühendisi ayný zamanda, çok hoþ bir insan. Sað kalmaktan utanmaya baþladým, birçok yakýn arkadaþýmý kaybettikçe ÖK: Bir söyleþide, yaþama bir anlam yüklemediðinizi, hayatýnýza kuþkuyla baktýðýnýzý söylüyor ve ekliyordunuz: Zamanýn getirdiði yaþamalarda bir bitiþ, bir tükeniþ var. Nasýl bir tükeniþ bu? Yaþayarak tükenmek mi, yoksa yazarak tükenmek mi? Yazmak, bir yerde tükeniþe karþý koymak deðil midir? Galiba, bir ölüm düþüncesi egemen sizde. VB: Ölüm düþüncesi var, benmerkezcilik var, onun getirdiði bir þey. Yaptýklarýnýza bakýyorsunuz, çok daha kýsa sürede çok þey yapanlar var, onlarý görüyorsunuz. Yeteneklerini, birikimlerini çok iyi kullanabilmiþler. Bu insanlara bakýnca kendimi küçümsemeye baþlýyorum. Sonra, öyle bir zaman sýkýþýklýðýna giriyorsunuz ki, doðal ömrünüz artýk sizi alýp götürmeye baþlýyor, bir tarafýnýzdan kemirmeye baþlýyor, telaþa kapýlýyorsunuz, sýkýþýksýnýz. Bir þey yapamama kurtuluþu bekleme duygusu. Oldu bitti iþte. Bu kadar yaptým. Ýþin içine egoizm giriyor. Ayrýca, yaptýklarýnýza karþýlýk alamamanýn getirdiði birtakým duygular var. En iyisini yapmak için elinizden gelen bütün gücü kullanmýþsýnýz, bir kenara itilip kakýlmýþsýnýz, o da var tabii. ÖK: Edebiyatla uðraþýrken bir yandan da bir göreviniz vardý VB: Sürekli iþinizi düþüneceksiniz, bütün dünya edebiyatýný izleyeceksiniz. Ne bileyim, þimdi bakýyorsunuz, adamýn bürosu, sekretaryasý var. Dýþarýda o olanaklarla yapýtlar veriyorlar. Bizde öyle deðil, onun için bizimkiler çoðunlukla amatörce yapýt vermeye zorlanýyorlar. Kendi eksikliðini duyduðunuz için sürekli saðlýk duygusunun da etkisiyle, bu kadar oldu caným, falan diyorsunuz. Ve bu baskýyý ben hep hissettiðim için ölüm düþüncesi bir kurtuluþ kavramý oluþturuyor. Kurtuluþ! Artýk bundan kurtulamýyorsunuz. Görevimi de çok ciddiye aldýðým için bir tarafa aðýrlýk vermek mümkün olmadý. Ömrümün yarýsý iþle ilgili koþuþturmayla geçti zaten. 104 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

4 VÜS AT O. BENER ÝLE SÖYLEÞÝ ÖK: Bu eksiklik duygusunu, bir yerlere yetiþememe, yapmak istediklerinizi yapamama duygusunu anlýyorum. Ama bugün Vüs'at O. Bener denilince pek çok öykünüz, kitabýnýz anýmsanýyor. Dost, Yaþamasýz adlý öyküleriniz en azýndan. Söylememe gerek var mý, öykücülüðümüzde ayrý bir yeriniz var VB: Adýmýn ilginçliði yüzünden herhalde. Benim Siyah Beyaz adlý öykü kitabýmda Bitli Þair diye bir öyküm var. Ne kadar dayanýr bir yazar, demiþim. Bir bölüm okumak istiyorum: Kaçýnýlmaz unutuluþun burgacýndan kim kurtarabilmiþ yakasýný? Binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce yaratýcý. Genlerinin utkusu gerekçesine sarýlmak, elde olmayan kýskançlýðý önlemeye yetmiyor. Çaðdaþlarýmýz da bilemedin -cimriliðim tutsun!- beþ on bin yýl sonra anýlmayacak avuntusuna mý bel baðlamalý? Ama yeryüzünde söylenmedik laf, deþilmedik sorun kalmadý denilmeyeceðine göre, ille de ün peþine düþülecek, kýzýþan ansiklopedi savaþýna yem olunacak. Av hayvanlarýnýn resimlerini maðara duvarlarýna kazýyan ustalar kimlerdi peki? Hani adlarý, sanlarý? ÖK: Konuþmanýzýn bir yerinde, Ben daha çok eleþtiriye yatkýndým baþlangýçta dediniz. Eleþtiri yazýlarý yazdýnýz mý? Bir de çevrenizde Oðuz adýnda birinden söz ettiniz. Oðuz Atay mý? Oðuz Atay'ý tanýdýðýnýzý biliyorum, yeri gelmiþken sormak istiyorum: Atay'ýn Tutunamayanlar adlý romanýndaki kiþilerden Selim Iþýk'la Vüs'at O. Bener arasýnda bir benzerlikten söz edilebilir mi? VB: Eleþtiri yazýlarý yazdýðýmý anýmsayan pek kimse yok sanýrým. O yýllarda tiyatrolara, senfoni orkestralarýna gidiyoruz durmadan. Sevgi Sanlý, Devlet Tiyatrolarý'nda dramaturg Forum dergisinde, Bilge'nin zoruyla eleþtiri yazýlarý, tiyatro eleþtirisi yazýyorum. Birkaç yazým orada çýktý. Bu Oðuz baþka bir Oðuz, Oðuz Ermumcu, Erhan Bener'le yaþýt. Oðuz Atay'la Cevat Çapan tanýþtýrdý beni. Selim Iþýk kurmaca kiþiliði ile benim kiþiliðim arasýnda ciddi bir benzerlik yok. Yaþamlarýna karýþtýðým için birtakým etkileþimler olmuþ olabilir. ÖK: yýllarýnda Dost ve Yaþamasýz adlý öykü kitaplarýný yayýmladýnýz. Sonra uzun bir suskunluk döneminiz oldu. Gerçi, bu arada lhlamur Aðacý, Ýpin Ucu gibi oyunlarýnýz kitaplaþtýrýldý. Ýlk romanýnýz Buzul Çaðýnýn Virüsü, ardýndan Bay Muannit Sahtegi'nin Notlarý adlý ikinci romanýnýz yayýmlandý. Yakýnlarda Siyah Beyaz adlý öykü kitabýnýz Sizin deyiþinizle, bir koltukta iki karpuz taþýyor, kamu kesiminde görev yaparken, bir yandan da edebiyatla uðraþýyordunuz. Yaþama serüveninizin yazarlýðýnýzýn oluþumuna etkisi ne oldu? ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

5 ÖZCAN KARABULUT VB: döneminde Ihlamur Aðacý adýný verdiðim oyunumla boðuþtum, tam gün çalýþýlan kamu kesimindeki görevimin elverdiði ölçüde. Oyun TDK'nýn 1963 yýlý oyun ödülünü aldý dönemi yazma dürtüsünün somutlanamadýðý, ne ki deneylerin, yaþananlarýn taslaklarda daha çok belleðimde deðiþken oluþumlara yöneldiði suskunluk yýllarý. Emekliye ayrýldýðým 1978 yýlý Ýpin Ucu adlý oyunumun yazýmýna olanak verdi; 1979 yýlý Abdi Ýpekçi Oyun Ödülü'ne ortak oldu; bir yandan Buzul Çaðýnýn Virüsü romaný uç vermeye baþladý. Roman 1982 yýlýnda -taslaðýn üçte birinden çoðu yok edildikten sonra- basýma hazýr olabildi. Basýmý için de iki yýl bekledikten sonra, 1984 yýlýnda kitaplaþabildi. Yine susma süreci, 1979 yýlýnda ele alabildiðim Bay Muannit Sahtegi'nin Notlarý, uzun tereddütler sonucu ancak 1991 yýlýnda basýlabildi yýllarýnda yeniden öykü yazýmýna yöneldim. Siyah Beyaz yayýmlanmamýþ öykü dosyasýyla bir baþka yazarýmýz ile birlikte Yunus Nadi Ödülü'ne deðer görüldü, 1993 yýlýnda. Ayný yýl Sedat Simavi Vakfý Edebiyat Ödülü'nü de bir baþka yazarla paylaþtým. Yaþam serüvenimin yazarlýðýmý olumsuz etkilediðini söyleyemem. Verimsizliðim kendi huysuz, ikircikli yaratýlýþýmdan ileri geliyor. ÖK: Kendinizi bir sanat adamlýðýndan çok, zanaat adamý olarak görüyorsunuz. Bunu biraz açar mýsýnýz? VB: Geçenlerde Melih Cevdet Anday'ýn bir yazýsý vardý, Cumhuriyet'te. Memet Fuat'ýn Þairi Görmek baþlýklý yazýsýndaki, Þiirlerinde þairi görebilir mi okur sorusuna, Anday, Þaire duygularý ile çalýþan, duygularýný ortaya dökmeleri beklenen biri diye bakýldýkça neden görmesin? diye yanýt veriyordu. Anday yazýsýný þöyle bitiriyordu: Sanat yapýtý, yaratýcýsýnýn kiþiliðinden baðýmsýz mýdýr demek istiyorum. Hayýr, biçem insandýr. Çok güzel bir yazý. Þimdi ben bir zanaatçýlýk tutturmuþum. Sanata geçiþ meselesinde zanaatýn çok önemli olduðunu söylemiþ oluyorum. Zanaat adamý sanatçýdan daha çok somut deðerler yaratabiliyor. Sanatçý, nasýl bir adamdýr? Ömer Seyfettin'in politik yanýna bakýyorsunuz. O zamanlar þöyleydi böyleydi, Makedonya filan deniliyor. Þimdi ben ne yazmýþým, ona bakýlmýyor da kahramanlar kötümser, siyaset kaygýsý yok vs. Yani kahramanlar mý kötümser, ben mi kötümserim iþ karýþýyor. Onun için neme lazým, ben zanaatçýyým, diyorum. Rahatlýðýmdan ileri geliyor, diyelim. Zanaata verdiðim önem malzemeyi kullanýrken, onun özelliklerine, müziðine, diline saygýdan kaynaklanýyor. Diyeceðim, sanat adamlýðýna yaraþýr olduðunu ileri sürmenin çok büyük bir sav olduðu düþüncesine baðlý kaldým. Dilimizin inceliklerine, müziðine, zenginliðine eriþebilmek için olaðanüstü çaba harcamak gerektiði inancýndayým. Bir ölçüde, salt bu açýdan baþarýlý sayýlabilecek çalýþmalarýmý zanaat adamlýðýmla sýnýrlý tutma övüngenliðim hoþ görülsün. ÖK: 1950'li yýllarda kalalým isterseniz, sonra dil-müzik iliþkisine dönelim. Dost ve 106 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

6 VÜS AT O. BENER ÝLE SÖYLEÞÝ Yaþamasýz adlý kitaplarýnýz yayýmlandýktan sonra çeþitli eleþtiriler aldýnýz. Erdal Öz ve Bilge Karasu'nun yazýlarýný bir yana býrakýrsak, D. Ruþenay, T. Çavdar, A. Hünalp, T. Alangu gibi yazarlar öykülerinizdeki kiþileri karamsar bulmuþlar, siyaset endiþenizin olmadýðýný söyleyerek, kýsaca sizi baþarýsýz hikâyeci ilan etmiþler. Asým Bezirci 1958 yýlýnda Dost'ta yazdýðý bir yazýda, size haksýzlýk edildiðini söylemiþ. O dönemin öykü anlayýþý neydi? Siz bu eleþtirileri nasýl karþýladýnýz? VB: O dönemlerde iyimser kahramanlar yaratmak, siyaset endiþesi taþýmak baþarý ölçütü sayýlýyormuþ denilebilir. Pek etkilenmedim, tartýþmaya kalkýþmadým. Eleþtirileri haklý/haksýz sýnýflandýrmasýna sokmayý da doðrusu anlamýþ deðilim. Kendi açýlarýndan haklý olabilirler. Gerekçesi nedir? Devrimci Sanat a o kadar angaje olmuþlar ki Örneðin Leblebici öyküsünü okuduklarýnda, Sýnýflararasý zýtlýðý, çeliþkiyi güzel vermiþ diyebiliyorlar. Öyküdeki kýz çocuðu bir mühendisin kýzý, hoppaca bir güzel. Bir de leblebici var. Kýz leblebicinin hoþuna gidiyor. Öyküde bir çeliþki var ama sevgi de var, iþin içinde. Sevda var. Sevdalanýyor adam o küçük kýza. ÖK: O dönemde toplumcu bir dünya görüþü egemendi; mücadelesiyle, zaaflarýyla insan göz ardý ediliyordu VB: Tabii. Orhan Kemal'e bakalým. Bence Orhan Kemal'in en baþarýlý hikâyeleri insaný öne çýkaran anlatýlarýyla orantýlýdýr. Ýnsanýn kafasýndaki saplantýsýyla. Adam var, ama bir de insan var. Ýnsan müthiþ bir varlýk. Bir öyküsü var, adýný unuttum, adam meyhanede içki içiyor, evine geliyor. Karýsý durmadan onu aldatýyor ve adam karýsýnýn aldattýðýný biliyor. Kavgalar, kýyametler Adam sonra tekrar meyhaneye geliyor, býçaðýný çekiyor, birini vuracak diye bekliyorlar. Ne kendini ne baþkasýný vuruyor. Yani o kadar güzel vermiþ ki o olayý, o etkiyi. ÖK: Asým Bezirci andýðým yazýsýnda yeniden, iyice incelenmesi gerekiyor Bener'in diyordu. Semih Gümüþ'ün çalýþmalarý var, burada onu da analým. Öyküleriniz yeniden, iyice incelendi mi? Buradan hareketle, dünden bugüne öykü eleþtirisinin durumu nedir? VB: Sýnýrlý, yüzeysel dokundurmalarý bir yana býrakalým. Semih Gümüþ, Kara Anlatý Yazarý ve Karþýlýksýz Yazýlar adýný verdiði kitaplarýnda kendisine özgü yöntemlerle, incelikle, ustalýkla irdeledi yapýtlarýmý, bu arada öykülerimi. Sað olsun. Vüs'at O.Bener Yazýný baþlýðý altýnda büyük bir titizlikle hazýrlanan Cezmi Koca'nýn lisans tezini de belirtmekte yarar var. Öte yandan eleþtirmenlere yol yordam göstermek haddim deðil. Öykü eleþtirisinden çok, yazýn eleþtirisinin geliþimi üzerinde yazýn araþtýrmacýlarýmýzýn görüþlerini almalý. ÖK: Dili müzik, müziði dil haline getirmek gibi bir saplantým var, diyorsunuz Express dergisinde yaptýðýnýz söyleþide. Az önce deðindiniz, dilin müzik, müziðin dil haline getirilmesi nasýl bir þey, açar mýsýnýz? ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

7 ÖZCAN KARABULUT geliyor Türkçede. Ama bazý istisnalar da var: Horoz, burada iki tane o gelmiþ. Þiirde de böyle oluyor. Yani iç ahenk. Ýster bunu uyaklý yaz, ister uyaksýz olsun, iç ahenkle ilgisi var. Dili oluþturan harflerin birbiriyle çatýþmasý, birbiriyle birleþmesi, ayrýlmasý birtakým müzikler çýkarýr. Richard Strauss'un Don Kiþot'u vardýr. Onu dinleye dinleye, acaba dille, Türkçeyle açýklayabilir miyim diye çok uðraþtým. VB: Bunu þöyle açýklayabiliriz: Birtakým þeyler sembollerden oluþuyor. Müziðin dili de öyle. Birtakým iþaretler koyuyor, oradan sese ulaþýyoruz. Böylece müziði somutlaþtýrmýþ oluyoruz. Dil de öyle. Dilin de sözcükleri var. Sözcükleri ayrýþtýrdýðýmýz zaman harfler çýkýyor ortaya. Bu harflerin yan yana geliþinden sesler oluþmuþ oluyor. Dil ile müzik arasýnda her zaman bir bað kurmaya çalýþmýþýmdýr. Onun için kakofoniden hep kaçýnmýþýmdýr. Yani dilin kendi özel iç müziði vardýr. Bu, þiire de yansýyor. Yazýya da yansýyabilmeli kaygýsýyla hareket ediyorum. Onun için aðaç dediðimiz zaman, Melih Cevdet'in deyimiyle hemen aðaç geliyor aklýmýza. Demek ki sembolleri kullanýþtan ileri geliyor. Ayrý ayrý sesler çýkmasý, müzikte de öyle deðil mi? Senfoni yapýyor adam, bir sürü varyasyonlarý var bunlarýn. Bunlar da, demek ki sembolleri þu veya bu þekilde kullanma suretiyle ortaya çýkarýlan yapýtlar oluyor. Dilde buna özen göstermiþ olduðumu varsayýyorum ben. Çok uðraþmýþýmdýr. Neden? Dilde kurallar konmuþ, a dan sonra e, e den sonra i ÖK: Bildiðim kadarýyla daktilonuz yok, bilgisayarýnýz da. Tükenmez kalemle yazýyor ve kâðýdýn kokusunu seviyorsunuz VB: Özellikle matbaadan yeni çýkmýþ bir kâðýt elime geçtiði zaman bir sevinç kaplýyor içimi. Duyarlýlýk yaratýyor bende. Kâðýtla dolaþmak, onun tadýný almak Kâðýda bir þeyler kattýkça, zaten þiirin kendi kokusu var, ikisi birleþtiði zaman daha deðiþik bir þey ortaya çýkýyor. Kahramanlarýnýz da bir yerde yaþýyorlar kâðýtta, alýp baþýný gidiyorlar iþte. Bir þeyi belirtmek gerekiyor; bilmiyorum, sende de olmuþtur bu. Yazdýktan sonra aradan uzun zamanlar geçiyor, kesinlikle ben o öykünün kiþilerini bir baþka kiþilik olarak düþünemiyorum. Dost taki kasap, Niyazi Bey, Naciye, bu üçü var ya, bu üçü baþka türlü davranamazlar artýk. Baþka kiþilik deðildirler. Hayatta vardýr yoktur, nasýl yarattým ben bunu acaba diye düþünemiyorum. Onlar benim dostlarým artýk, yani onlarla içli dýþlý olmuþuz. Ve onlarý o þekilde yaratmýþým, yaratma da deðil, onlar beni kullanmýþlar aslýnda. 108 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

8 VÜS AT O. BENER ÝLE SÖYLEÞÝ ÖK: Öykülerinizin kaynaklarý nedir, hangi kaynaklar öykülerinizi besledi? VB: Kýsaca þöyle yanýt verebilirim; insan bilincini yönlendirebilen içsel, dýþsal etkenler, yapýsal, ruhsal davranýþ göstergeleri, biçimleri, etik kurallar, sosyal ortam vb.1eri. ÖK: Etkilendiðiniz öykücüler, öyküler oldu mu? VB: Bu öyle bir þey ki, insan sonradan bundan etkilendim, diyebiliyor. Yusuf Atýlgan beni çok severmiþ. Ölümünden kýsa bir süre sonra yayýmlanan bir söyleþide, Bener'i beðenirim demiþ. Þimdi düþünüyorum, bende de böyle olmuþtur. Cezmi'nin çalýþmasýný okudum, Kafka diyor. Kafka'yý bunalýmlara girerek okuduðumu iyi biliyorum. Þato'yu filan. Yabancýlardan çok var, örneðin Hermann Hesse. Kim var, diye düþünüyorum. Sabahattin Ali, Sait Faik Toplumcu gerçekçi dediðimiz yazarlardan da severek okuduklarým olmuþtur. Fakir Baykurt gibi. Sevdiðim yazarlar daha çok insaný merkez alan yazarlar olmuþ, belli bir görüþe angaje olmamýþ yazarlar daha çok. Fransýzlardan Maupassant, Amerikalýlardan da bir iki yazar var. Henry Miller, Cauldwell gibi. Jack London var. Kendi dilimizde yazanlardan Halit Ziya. Bir de Heybeliadalý yazarýmýz, daha ortaokuldayken ona hayrandým. Utanmaz Adam, Gulyabani'nin yazarý. ÖK: Hüseyin Rahmi Gürpýnar VB: Evet, Hüseyin Rahmi Gürpýnar. Diyeceðim, etki alaný geniþ. Yabancýlardan özellikle üzerinde durduðum yazarlar Sartre, Camus. Cezmi Koca'nýn deðerlendirmesiyle Semih Gümüþ'ün deðerlendirmesi aþaðý yukarý çakýþýyor. Saptamalarda ortak þeyler yakalamýþlar. ÖK: Geçenlerde Mehmet H. Doðan Adam Öykü dergisinin soruþturmasýna verdiði yanýtta, sizin yeterince deðeri bilinmemiþ, yeterince deðeri anlaþýlamamýþ bir yazar olduðunuzu söyledi. Biz Varlýk dergisiyle baþlayan Adam Öykü dergisiyle devam eden soruþturmayý Düþler Öyküler dergisiyle sürdürelim ve deðeri yeterince anlaþýlamamýþ, yazdýklarý yeterince deðerlendirilememiþ Vüs'at O. Bener'e soralým: Deðerleri yeterince anlaþýlamamýþ öykücüler var mýdýr, varsa kimler? Bu konuda ne düþünüyorsunuz? Yazýlanlar boþuna mý yazýlýyor? VB: Deðer kavramýnýn göreceliði su götürmez. Yapýtýn kamuya sunulduðu zaman, çað diliminde önemsenmediði, yoksandýðý, susturulduðu ya da özellikle iletiþim araçlarýnýn gücüyle abartýlarak kitlelere benimsetildiði düþünülürse kimi özgün sanatçýlarýn kýyýda köþede kalmalarýný, unutturulmalarýný doðal karþýlamak gerekir. Kimler? sorusunu yanýtlamak nesnel, geniþ bir araþtýrma konusu. Benim boyumu aþar. Boþuna deðil. Önemli elbet, hiç deðilse genç kuþaklarýn eðitilmesi, beyinlerinin geliþtirilmesi, baðnazlýktan kurtarýlabilmeleri açýsýndan. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

9 ÖZCAN KARABULUT ÖK: Kýrk yýlý aþkýn bir süredir yazýyorsunuz. Öykü, roman, oyun gibi yazýnsal türlerde ürünler verdiniz. Bir taným denemesinde bulunup öykünün tanýmýný yapar mýsýnýz? Öykünün sýnýrlarý nerede baþlar nerede biter? Öykü yazmak için neye gereksinim duyarsýnýz? Kendinizi daha çok öykücü olarak mý görüyorsunuz? VB: Öbür yazýn türlerine teðet geçen, biçimi, içeriðiyle bütünlük oluþturduðuna inandýrabilen, ama özünde ele avuca pek sýðmaz, afacan bir yazýn türüdür diyebilirim, öykü için. Nerede baþlayacaðý, nasýl, nerede biteceðine iliþkin kalýplar, öneriler örnekler, öyküyle, kuþkusuz öbür yazýn türleriyle de baðdaþmaz herhalde. Öykü yazmak için rahatsýz olmaya, dahasý hastalýk derecesinde saplantýya gereksinim duyarým. ÖK: Yaþamasýz adlý öykü kitabýnýzdan otuz yedi yýl sonra Siyah Beyaz adlý öykü kitabýnýzla karþýmýza çýktýnýz. Bu arada roman ve oyun türünde ürünler verdiniz. Ýki öykü kitabýnýzýn sizi romana hazýrladýðýný söyleyebilir miyiz? VB: Pek de öyle sayýlmaz. Öyküler önce baþlýyor, sonra oyuna dönüyorum. O da bitiyor, roman yazýyoruz, sonra tekrar öyküye dönüyoruz. O zaman þöyle oluyor: Ýki öykü arasýna sýkýþmýþ iki roman ve oyunlar var. Demek ki, romana hazýrlandýðýmý ileri süremeyiz. Oylumu, anlatý kapsamý nedeniyle roman türüne sokulabilecek iki yapýtýmda da birbiriyle baðlantýlý kýsa öykülerin yer aldýðý ileri sürülebilir. Öyleyse temel eðilimim öyküden yana. Genel olarak yazýn türleri içerisinde eðilimim öyküye. Roman yazarken bile hep öykünün etkisiyle yazmýþým. Öykü egemen yani. Romanýn tanýmýný yapsak, büyük bir süreç içerisinde insan iliþkilerinin geliþimi veya dünya görüþü, yaþam dilimini ele alýrken daha büyük, daha geniþ ve daha az çeþitli, diyebiliriz. Öykü çok kýsa bir süreçte bunlarý ele alýyor. Yani romana pek uymuyor. Temel olarak benim konumumda öykücülük aðýr basýyor. Romana hazýrlýktan ziyade romaný öyküye dönüþtürme söz konusu. Roman yazayým artýk gibi kaygýdan ileri gelmiyor. O zaman oyunu nereye koyacaðýz. Diyalog ustalýklarýna dayalý benim oyunlarým daha çok. ÖK: Bazý yazarlarýmýz öyküyü oyuna, denemeye açýk bir yazýnsal tür olarak görüyorlar. Siz buna bir yerde romaný da dahil etmiþ oluyorsunuz. VB: Evet, ters olarak düþünecek olursak, örneðin Erhan Bener'de romandan öyküye geçiþ var. Alabalýk çok iyi bir öykü, ama bence öyküden çok bana bir roman gibi geliyor. Diðer öykülerinde de var. Bence çok yoðun, çok güzel bir þey öykü. Öykü yazmak öyle kolay bir iþ deðil. Þiir kadar zor. 110 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

10 YAZI VÜS AT O. BENER ÝLE SÖYLEÞÝ ÖK: Katýlýyorum. Cortazar'ýn bir sözü var: Roman puan toplayarak, öykü nakavtla kazanmak zorundadýr diye, yazýnsal bir tür olarak öykünün yoðunluðunu, final tümcesinin vurucu olmasý gerektiðini söyler VB: Havva adlý öyküm son tümcesiyle pat diye yüreðine oturur insanýn, sanýrým. Dost ta da bu var. Cortazar'ýn dediði gibi nakavt yapacaksýn! ÖK: Express dergisindeki söyleþinizde, Önce tasarýmlar var, yazýya dökülmesi uzun zaman alýyor, uyuyor konular diyorsunuz. Konularýn uyumasý da nasýl oluyor? Açýklar mýsýnýz? VB: Kýþ uykusuna yatmýþ gibi bir þey. Bir çaðrýþýmla ya da ona benzer bir olayla ya da bir davranýþ biçimiyle bu izlenim size doðru týrmanmaya baþlýyor. Yazýlmasýna gerek duyulabilecek bir durum diye çýkýyor karþýnýza. Düþsel olarak ara ara çýkýp geliyor. Sizi rahatsýz ediyor. Doygunluk anlamýnda bir boyuta ulaþmamýþsa yazamýyorum. ÖK: Bildiðiniz gibi, neredeyse yazar sayýsý kadar yazma nedeni var. Siz niçin yazýyorsunuz? Kimi yazarlarýn dedikleri gibi, bir iç gerekliliðe yanýt vermek için mi, karanlýk gücü hoþnut etmek için mi, niçin yazdýðýnýzý bilmek için mi, niçin? VB: Her an, yaþadýðýmdan, yaþamadan, yaþamdan kuþku duyarlýlýðýyla savaþmaktan yenik düþmek korkusunu bir süre geciktirmek, yarým yamalak dengemi de tümden elden kaçýrmamak için belki de ÖK: Siz Abdi Ýpekçi ve Yunus Nadi ödüllerini aldýnýz. Yazýnýmýzda ödüller, ödül kurumu hep tartýþma konusu oldu, bugünlerde yeniden tartýþýlýyor. Siz, ödüller, bazý yazarlarýmýzýn deyiþiyle, bu kambur konusunda neler söyleyeceksiniz? VB: Okurun merakýný uyarma iþlevini üstlenmesi yönünden bile yararlýdýr sanýrým. Yazara sorumluluðunu anýmsattýðýný da varsayabiliriz. Ödül aldýðým zaman ona layýk olmayý düþünürüm. Ödül insana sorumluluðu anýmsatýyor hiç deðilse. ÖK: Öykülerinizde günlük yaþamdaki sýradan insanlarý, insan iliþkilerini, onlarýn iç dünyalarýný anlatýyorsunuz. Dýþ gerçeklikteki kiþiler, olaylar metnin gerçekliðine, öykülerinize nasýl giriyorlar? VB: Kimi iliþkiler, gözlemler tepkiler zaman zaman iç hesaplaþmalarý, iç sorgulamalarý zorluyor. Üstü örtülemez yorum boyutlarýna da ulaþýnca, umulmadýk olay örgüleri içinde beklenmedik kiþiliklere bürünerek önce yazarýn imge dünyasýna yerleþiyor, gitgide inandýrýcýlýðýný kanýtlýyor, sonra da metin gerçekliklerinde boy gösteriyor. Kýsaca anlatýlan, yaþanýlandýr artýk. ÖK: Her yazarýn bir baþucu kitabýndan söz edilebilir. Sizin bir baþucu kitabýnýz var mý? ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

11 ÖZCAN KARABULUT VB: Gerçekten zaman zaman bu tür sorulara yanýt verenler de var. Ama ben veremiyorum. Çok uzun bir yaþamým var bir kere. Yazýn yaþamýndaki evreler çok deðiþken. Sevdiðim, çok sevdiðim, üzerinde çok durduðum da olmuþtur kimi yapýtlarýn, ama ben þöyle yanýt vermek istiyorum: Baþucu kitabý, deðiþmezlik, aþýrý baðlýlýk çaðrýþtýrýyor. Çetrefil kitaplar ilgimi çekmiþ ve onlarla uzun zaman boðuþmuþumdur. Baþ ucumda durmuþtur, ama iþlevi tamamlandý mý yerine baþkasý gelir. Ama zaman zaman yine çetrem, çözümü güç kitaplar yine gündeme gelebiliyor. Kimler, diyeceksiniz? Beckett, Borges, Cortazar gibi. Bu yazarlar zaman zaman gerçekten önemli. ÖK: Üç öykü kitabýnýz Dost, Yaþamasýz ve Siyah Beyaz'da toplam kýrk sekiz öykünüz yer alýyor. Kara Anlatý Yazarý adlý kitabýnda Semih Gümüþ'ün de deðindiði gibi öykülerinizin çoðu -ki, bu öykülerin sayýsý otuz yedi- tek sözcüklük adlardan oluþuyor. Kimi tek sözcüklük öykü adlarýnýn size özgü ironiye uygun olduðunu düþünüyorum. Örneðin, Dost adlý öykünüz; okur bu güzel öyküyü okuduðunda, bu nasýl dost? diye sormadan edemez. Ayný zamanda öykü kiþilerinin adlarý olan Havva, Sümbül gibi tek sözcüklük öykü adlarýna baktýðýmýz zaman sanki ayný etkiyi bulamýyoruz gibi geliyor bana. Ne dersiniz? VB: Ben öyküye ad koyarken okurun öyküye yabancýlaþmasýný istiyorum. Havva derken, bir de bakýyorsunuz Havva'dan baþka bir þey çýkýyor, okurun beklediði bir Havva deðil. Dost öyküsünde de öyle. Kim kimin dostu orada? Kibrit adlý bir öyküm var: Biri geliyor, ateþin var mý beyim diyor. Diðeri, bir kibrit çakýp uzatýyor. Biniyorlar banliyo trenine: Bir cýlýz ýþýk içerisindeki zaman diliminde neler olup bitiyor Kibrit orada da bir simgedir. Öyküyle ilgili olarak benim kafamda yarattýðým þeylerin, okuru ayný zamanda baþka yerlere sürüklemesini istiyorum. Öyküyle baþlýðý tutarlý mý, aralarýnda bir çeliþki mi var, bu hiç birbirini tutmaz bazen. Bazý öykülere ad koymayý uzun uzun düþünmediðim de olmuþtur. Ne bileyim ben? Biraz da Aðla Descartes, Bir Lahza-i Tahattur, Nihavent Saz Semaisi gibi öykü adlarýyla, tek sözcüklük öykü adlarýndan uzaklaþma eðilimi var gibi. ÖK: Son dönem öykücülüðümüzle ilgili neler söyleyebilirsiniz? VB: Çok baþarýlý ürünler veren genç yazarlarýmýz var. Yayýn alanýna çýkmaya hazýrlanan güçlü adlarý yüreklendirecek öykü dergileri yavaþ yavaþ çoðalacaktýr sanýrým. ÖK: Düþler Öyküler dergisinde yayýmlanmak üzere Sal, Biraz da Aðla Descartes ve Bir Lahza-i Tahattur adlý öykülerinizi seçtiniz. Neden bu öyküler de baþka öyküler deðil? VB: Sal öyküsü için çaða en yakýþaný diyorum. Yani insanlar arasýndaki iliþkiler ne kadar zayýf, ne kadar dikkatsiz, ne kadar sorumsuz Sorumsuzluklarý ortaya koyan bir öykü Sal. Birbirlerine bir þey sormuyorlar, yüzme biliyor musun diye. Kaldý ki öbür kiþi de, neden yüzme bilmediðimi 112 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

12 VÜS AT O. BENER ÝLE SÖYLEÞÝ söylemedim, diyor. Yani çok hayati, can alýcý bir noktada bile insanlarýn birbirlerine güvenmeyiþlerini deðil, güvenme, sorumluluk duygularýnýn olmadýðýný ortaya koyan bir kýsa öykü Sal. Sevdiðim bir öykü, bu çaðý da çok iyi betimliyor, öyle sanýyorum. Bu çaðý özetliyor bir tür. Öyle bir yere geliyorsunuz ki, bütün iliþkilerde hep kaçamak var. Neme lazýmýn çok tipik örneði. Ýki insaný alýyorsun, kurtarmaya gelen adamýn psikolojisiyle, ikisi arasýndaki çatýþmayý iþte o zaman da tamamen içgüdünün, dürtünün insaný nerelere götürebileceðini görüyorsun. Sal öyküsüne sempatim var. Bir Lahza-i Tahattur ise, çaðlar arasý iliþkiyi gündeme getiren bir öykü. Yaþlý bir adam, ölmüþ, karýsý da ölmüþ, onun aðzýndan anlatýyor. Daha, doðrusu kuþaklararasý bir iliþki anlatýlýyor. Hem yaþlý hem orta yaþlý kuþaktan Osmanlý dönemini, bugünü yaþamýþ, bu ikisi arasýnda çocuklarýyla olan iliþkisini, ilgisini ortaya koyuyor. Bir de bu iliþkiyi, ilgiyi dil yönünden anlatýyor. Bakýyorsunuz, adam Osmanlýca konuþurken çok iyi bir Türkçe de konuþuyor. Gelelim Biraz da Aðla Descartes öyküsüne. Bu öyküde, gerçek anlamda kaygýlanýlmasý gereken faþizmin ne zaman baþladýðý vurgulanýyor. ÖK: Üzerinde çalýþtýðýnýz Yürüyüþ adlý bir anlatý olduðunu biliyorum. Mutfakta yeni bir þeyler var mý, öyküler, yeni kitaplar? VB: Siyah Beyaz'da Cezaevi Günleri adlý uzunca bir öykü var, onun gibi olacak sanýrým. Nereden nereye? Cevat yedeksubaylýðýný yaparken bize çok sýk gelirdi, hemen hemen her gün beraber olurduk. Zemin katta bir dairemiz vardi, Ýlhan Berk, Cevat pencereden girerlerdi evimize. Hoþ bir ortamdý. Oðuz Atay da o sýrada Ankara'da askerliðini yapýyordu. Oðuz'la dostluðum o zamandan baþlar. Cevat'ýn elinde John Whiting var, çok övüyor. Ünlü Ýngiliz yazarýnýn Yürüyüþ Marþý adýndaki oyunun çevirisi o zaman yapýldý, çok sonra basýldý. Yürüyüþ adý oradan aklýmda. Öte yandan, 1939 savaþý patladýðýnda askerdim. Ýki yüz elli km'lik bir yürüyüþ yaptýk Kayseri civarýnda. Acýklý bir yürüyüþ. Aðýz mýzýkamla marþ çalýyorum, aðlanacak þeyler, üzüm çalmaya gidiyoruz falan. O zamanlar bunu yazsan yazsan sen yazarsýn, diyordu arkadaþlarým. Elli yýldýr yazamadým. Anýlar var, ama aný yazmak istemiyorum. Aný insaný ölüme yaklaþtýrýyor. * Bu söyleþi Düþler Öyküler dergisinde yayýmlanmýþtýr. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

A t t i l â Þ e n k o n

A t t i l â Þ e n k o n Atölyesi A t t i l â Þ e n k o n Ýmge Öyküler Atölyesi'ne gönderilen öyküleri bu sayýdan itibaren ben deðerlendireceðim. Ayný denizlerde, ayný beklentilerle seyretmiþ biri olarak, öykünün sularýna yelken

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

N i d a N e v r a S a v c ý l ý o ð l u

N i d a N e v r a S a v c ý l ý o ð l u Bülten N i d a N e v r a S a v c ý l ý o ð l u Merhaba, Size burada, bu sayýdan itibaren neler okuyabileceðinizle ilgili bir önbilgi veremeyeceðim. Konu baþlýklarý size ipucu, bana da bir sonraki sayý

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Tuna ve Coþkun un yaþlarý toplamý 23, Coþkun ve Ali nin yaþlarý toplamý 24 ve Tuna ve Ali nin yaþlarý toplamý 25 tir. En büyük olanýn yaþý kaçtýr? A) 10 B)

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

============================================================================

============================================================================ SATILIK 56 CHEVY Gönderen : Turgay - 16/01/2008 02:15 Arkadaþlar satýlýk bir 56 chevy resmi buldum ama çeþitli nedenlerden dolayý burada yayýnlamak istemiyorum. Ýlgilenen arkadaþlar buraya cevap olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar ÖÐRENME Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr. Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur. Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

*Tüm hakları saklıdır. İzin alınmadan içerik kullanılamaz. Dergideki yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Haberler

*Tüm hakları saklıdır. İzin alınmadan içerik kullanılamaz. Dergideki yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Haberler 3 8 9 12 16 Haberler Şiir Ah Be Orhan Veli Ah mert öztürk Öykü Gül İle Bülbül oscar wilde (gülden eryılmaz) İnceleme Seni Unutmadım fatma kahraman Dosya Sait Faik in Denizi sima ay 18 20 22 23 24 Dosya

Detaylı

4. 4,25 ondalýk sayýsý aþaðýdakilerden hangisine

4. 4,25 ondalýk sayýsý aþaðýdakilerden hangisine 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. üst 1. Yukarýdaki þeklin üstten görünüþü nasýldýr? ) B) Ön tekerleðinin yarýçapý arka tekerleðinin

Detaylı

Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi "Zemheri de uzadýkça uzadý"

Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi Zemheri de uzadýkça uzadý Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 101-110 101 Çankýrý Ýzlenimleri - I Aþaðýdaki yazýda; Çankýrý Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü, Edebiyatçýlar Derneði ve Türk Kütüphaneciler

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10 Bir Gencin Eroin Kullandığı Nasıl Anlaşılır? Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri nde Şef Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Pektaş a bu soruyu sorduğumda söze şöyle başladı: Daha kırık kırık, çatallı,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Belki de Gerçekten Ýstiyorsun. Murat Gülsoy

Belki de Gerçekten Ýstiyorsun. Murat Gülsoy Belki de Gerçekten Ýstiyorsun Murat Gülsoy www.altkitap.com Nazlý ya Belki de Gerçekten Ýstiyorsun Murat Gülsoy altkitap - öykü 1 Belki de Gerçekten Ýstiyorsun Murat Gülsoy Haziran 2000 Yayýna Hazýrlayan:

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Ýsviçre\'den Gelen Yaralý Klasik Bir Dost 69 Camaro RS/SS Gönderen : papatya54-26/10/2010 19:44 Sitemizinde üyesi olan kafkas54 nickli kardeþimiz Melih "Neye niyet neye kýsmet"dercesine geçen yaz satmasaydý

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Klasikler ve Kadýnlar Gönderen : papatya54-05/05/2009 19:55 http://img16.imageshack.us/img16/7449/91637519.png http://img718.imageshack.us/img718/9300/49965409.jpg http://img715.imageshack.us/img715/2217/601001052o.jpg

Detaylı

Günhan Kuþkanat, Ethem Baran, Nedim Gürsel, Ömer Ayhan, Onur Caymaz

Günhan Kuþkanat, Ethem Baran, Nedim Gürsel, Ömer Ayhan, Onur Caymaz Panel: Kent-Kültür-Öykü * Günhan Kuþkanat, Ethem Baran, Nedim Gürsel, Ömer Ayhan, Onur Caymaz Nedim Gürsel: Hoþ geldiniz. Biraz geç baþlýyoruz, kusura bakmayýn Bir Akdeniz limanýnda olsaydýk zaten yarým

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

2-Mayýs-Ýkod Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi Sucuk Partisi Gönderen : papatya54-28/04/2010 13:46

2-Mayýs-Ýkod Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi Sucuk Partisi Gönderen : papatya54-28/04/2010 13:46 2-Mayýs-Ýkod Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi Sucuk Partisi Gönderen : papatya54-28/04/2010 13:46 02 Mayýs Pazar yer Ýkitelli Mehmet Arsay Otomobil müzesinde (ÝETT otobüs garajý yaný) Cengiz Arsay'ýn

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ Elde edilebilen ilk fotoðrafý. Yazý, kendi el yazýsýdýr. (1950 li yýllar) TAZÝYE DEFTERÝ Baþkaldýrýnýn ve haksýzlýða direniþin, yobazlýða karþý çýkýþýn kalesinin bir burcunu

Detaylı

Beyni geliştirmek ve zekâmızı parlatmak mümkün. Beyin, yeni bilgiler ve beyin faaliyetleri ile gelişir ve büyür.

Beyni geliştirmek ve zekâmızı parlatmak mümkün. Beyin, yeni bilgiler ve beyin faaliyetleri ile gelişir ve büyür. Beyni geliştirmek ve zekâmızı parlatmak mümkün. Beyin, yeni bilgiler ve beyin faaliyetleri ile gelişir ve büyür. Kullanılmayan beyinde kısmi ve genel büzülme meydana gelir. Bilim adamlarının araştırmaları,

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız ve hangi okulları

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Classiccar-6.Sayýda ki Maviþ Gönderen : papatya54-12/01/2008 19:14 Classiccar'dan Bülent Aydýn ve Ruhi Köktürk geçtiðimiz pazar Ýzmit/Kocaeli'n de 63 /4 Kapý Hardtop'un dergi çekimleri için misafirimizdi.o

Detaylı

5. SINIF 1. BÖLÜM: HER BÝR DOÐRU CEVAP 1 PUAN DEÐERÝNDEDÝR.

5. SINIF 1. BÖLÜM: HER BÝR DOÐRU CEVAP 1 PUAN DEÐERÝNDEDÝR. 2007 2008 GENEL AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 60 soru vardýr. (20 Türkçe sorusunun ilk 8 sorusu 1 er puan, diðerleri 2 þer puandýr. 40 Matematik sorusunun Birinci bölümdeki 20 tanesi 1 er puan, Ýkinci bölümdeki

Detaylı

B A R T I N İ L H A L K K Ü T Ü P H A N E S İ. Sizleri de Bekliyoruz..

B A R T I N İ L H A L K K Ü T Ü P H A N E S İ. Sizleri de Bekliyoruz.. Cilt 1, Sayı 1 Ocak 2013 B A R T I N İ L H A L K K Ü T Ü P H A N E S İ KÜTÜPHANE BÜLTENİ BÜLTENİMİZ 3 Aylık bir bülten olarak yayın hayatına başlayan bültenimiz ilk sayısını ocak ayında çıkarmaya başlamıştır.

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Ailem de Ýlk Ve Son ANADOL Gönderen : papatya54-31/03/2008 11:15 http://img241.imageshack.us/img241/6535/aaaaaaaqgz2.jpg http://img139.imageshack.us/img139/1395/sddddddddcq9.jpg Arabalarla olan iliþkilerimiz

Detaylı

BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI ÛRASI

BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI ÛRASI BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI D Z S NO:123 6. ZC L K ÛRASI izcilik suras.indd 1 10.08.2010 17:03:06 BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI D Z S NO:123 Yayın Kurulu Ba kanı Lokman ÇA IRICI Yayın Kurulu

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. 1 birim 1 birim Van Gölü nün haritasý yukarýda verilmiþtir. Haritada 1 birim uzunluk 19

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Liderlik Üzerine Bir Analiz

Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Gerçekte lider ve liderlik kavramlarý iþletme yönetimi ve örgütsel davranýþ literatüründe her zaman önem taþýmýþtýr. Liderlik ile bilimsel çalýþmalar

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Silkelemek sözcüðü; 1. cümlede üstündeki þeyleri düþürmek, 2. cümlede kuvvetle sarsmak, 3. cümlede etkilemek ve 4. cümlede

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

7 DE. Balkýz, burada yaptýðý konuþmasýnda Alevilerin yaklaþýk 50 yýldýr uðraþtýklarý problemlerin kent yaþamýyla birlikte baþladýðýný söyledi

7 DE. Balkýz, burada yaptýðý konuþmasýnda Alevilerin yaklaþýk 50 yýldýr uðraþtýklarý problemlerin kent yaþamýyla birlikte baþladýðýný söyledi Emekliler açlýk sýnýrýnda yaþamda kalma savaþýmý verirken Bakan Þimþek, "Bazý Türk emeklileri son maaþlarýnýn yüzde 106 sýna kadar alýyor. Bu bir çýlgýnlýktýr. Ortalama yaþý 44 olan 9.5 milyon emeklimiz

Detaylı

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem Giriþ Bu yazýda TODAÝE KYUP (Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlýk Programý) gereðince hazýrlanan Bireysel Ýþ Uyuþmazlýklarýnda Hak Arama baþlýklý tez de yer alan

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Gelin Arabalarý Gönderen : papatya54-20/03/2008 19:30 Ýnsanlarýn en mutlu! günlerinden olan düðün törenlerin de kýlýk kýyafetler,gelinlik, damatlýk, salon, taký velhasýl hepimizin bild düðün atmosferinin

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR...

EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR... EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR... Bütün insanlığı sevgiyle kucaklayabilecek hoşgörüye sahip, geleceğin dünyasına şekil verecek, çalışkan, ufku geniş, sahip olduğu değerleri paylaşabilen, huzurun ve güvenin teminatı

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ

MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ 7 MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ Dosya Editörü Nurcihan Doðmuþ Kadýoðlu H. Ali Ulusoy TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Ekim ayý bülteninin dosya konusu Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk Eðitiminin Dönüþümü

Detaylı

ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI

ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI Türk Kardeþlik Merkezi GENELKURMAY BAÞKANI ORGENERAL ÝLKER BAÞBUÐ UN TELEVÝZYON PROGRAMINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMALAR(TAM METÝN)( 05 Temmuz 2010 ) Uður DÜNDAR : Sayýn Genelkurmay

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25

1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25 1967 Ford Mustang Convert1ble Yaza Haz1r Gönderen : papatya54-04/02/2014 13:25 0lk görülüp al1nd11 bu resimlerine bak1ld11nda 1967 Mustang asl1nda fena deildi; ancak olabildiince sadelik ve titizlik hastas1

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip

Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip Þ e h l a P e r v i n R u h Kavruk Kýna Farsçadan Çeviren: Haþim Hüsrevþahi Dün geceden beri tekrar baþladým týrnaklarýmý yemeye. Tam Büyük Kapý'nýn aslan kafalý kapý tokmaðý yeri göðü birbirine kattýðýndan

Detaylı

meslekte dönüþüm MÝMARLIKTA DÖNÜÞÜM Yuvarlak Masa Toplantýsý MÝMARLIK PRATÝÐÝNDE DÖNÜÞÜM SAÝT KOZACIOÐLU

meslekte dönüþüm MÝMARLIKTA DÖNÜÞÜM Yuvarlak Masa Toplantýsý MÝMARLIK PRATÝÐÝNDE DÖNÜÞÜM SAÝT KOZACIOÐLU Yaþanýlabilir bir kentsel dokunun elde edilmesi, kent etkinliklerinin saðlam, kullanýþlý ve güzel yapýlarda barýndýrýlmasý mimarlýksýz mümkün deðil. Ama bu dönüþen, baþkalaþan mimarlýk pratiði ile de mümkün

Detaylı

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu.

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu. PazaR Tarih: 12 Aralýk 2010 YIL: (5) SAYI: (297) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ KARÞIKÝ MEVZÝ n Aydýn Adamoðlu Çam sakýzý n Halil Aða Aziz Nesin lik yaþanmýþlýklarýmýz... n Fatma Ergün Sorular cevaplar

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı