KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU YÖNETĠMĠ ANABĠLĠM DALI KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ DOKTORA TEZĠ Cem ERGUN Tez DanıĢmanı Prof. Dr. HÜSEYĠN GÜL ISPARTA-2011

2

3 i ÖNSÖZ Bu çalıģmada yakın dönemin en yaygın kentsel/kamu politikası olan kentsel dönüģüm projelerinin dönüģüm alanlarında yaģamakta olan kesimler tarafından nasıl algılandığı ve bu kesimleri nasıl etkilediği ortaya konmaya çalıģılmıģtır. Bu çerçevede Ġstanbul Maltepe Ġlçesi BaĢıbüyük ve Gülsuyu Mahalleleri nde mahalle sakinlerinin kentsel dönüģüm sürecini nasıl değerlendirdikleri, projeye iliģkin görüģ, beklenti ve önerileri ile yaģam alanları kentsel dönüģüm alanı ilan edildikten sonraki süreçte neler yaģadıkları saptanmaya çalıģılmıģtır. Bu çalıģmanın ortaya çıkması ve olgunlaģmasında verdiği destek kadar hayatın her alanında ve her konuda zaman-mekan gözetmeksizin her Ģeyi danıģabilme olanağı sağlayan değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin Gül e öncelikle teģekkür etmek isterim. Lisans eğitimimden bugüne kadar desteğini eksik etmeyen ve akademik düzeyin ötesinde hayata dair de yol göstericilik yapan değerli hocam Prof. Dr. Songül Sallan Gül e de teģekkürü bir borç bilirim. ÇalıĢmaya baģladığım dönemden itibaren yapıcı eleģtirileri ve önerileri ile yol gösteren Prof. Dr. ġaban SitembölükbaĢı na, Yrd. Doç. Dr. Pervin ġenol a ve Yrd. Doç Dr. Ġsmail Gökdayı ya ve yoğun çalıģma temposu içinde zaman ayıran ve Isparta ya gelen Prof. Dr. YeĢim Edis ġahin e ve Doç. Dr. Firdevs GümüĢoğlu na buradan teģekkürlerimi sunmak isterim. ÇalıĢma boyunca mekanları yakın kılan ve her türlü desteği sağlayan baģta çalıģmanın yapıldığı mahallelerde yaģayan dostlar olmak üzere Hade ve Mehmet Ģahsında ĠMECE ye, Özgür ġahsında DayanıĢmacı Atölye ye, Erbatur ÇavuĢoğlu na, ġükrü Aslan a, Murat Cemal Yalçıntan a, Erdoğan ve Adem ağabeylere, Nurten ablaya, Sinan Danacı ya, Erdem ve Kayhan Geyik e, her çalıģmamda olduğu gibi yine kahrımı çeken ve desteğini esirgemeyen Ozan ġulha ya, Arbak Demirdağ ve Hande Ersöz Demirdağ a, AyĢe Alican ve Fatih Kahraman a, beni her zaman destekleyen ve motive eden aileme ve bu çalıģmada desteği olan herkese çok teģekkür ederim. Gerek yüksek lisans gerekse doktora eğitimim boyunca sabırla yardımcı olan üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi çalıģanlarına da teģekkürlerimi sunmak isterim.

4 ii En büyük teģekkürü ise hayatıma girdiğinden beri yaģamın her alanında karanlığı aydınlığa, umutsuzluğu umuda ve inançsızlığı inanca çeviren; beraberliğimiz boyunca geçen sürenin büyük kısmını Ġstanbul da ve baģka kentlerde tezimle ilgili çalıģmalarla geçirmeme ses çıkarmayan, en büyük destekçim olan can yoldaģım AyĢe ye çok teģekkür ederim. Son olarak da aramıza yeni katılan kızım Eylül e insan onuruna yakıģan bir hayatı olması dileklerimi sunmak isterim. Cem Ergun

5 iii ÖZET KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ Cem ERGUN Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi, DanıĢman: Prof. Dr. Hüseyin GÜL 369 sayfa, Ocak 2011 Bu çalıģmada öncelikle kent, kentleģme, kentlileģme, kent yoksulluğu, enformel sektör, gecekondu ve kentsel dönüģüm kavramlarına açıklık getirilmektedir. Ardından kentsel mekanların ele alınıģ biçimlerinin, sosyal devlet anlayıģının hakim olduğu 1940 lı yıllardan günümüzün küreselleģme sürecine kadar geçen dönemde nasıl değiģtiğine değinilmektedir. Türkiye de kentsel dönüģümün yasalar çerçevesinde geliģimi, uygulama biçimleri ve toplumsal yansımaları tartıģılmakta; Ġstanbul özelinde kentsel dönüģümün genel seyri ele alınmaktadır. Genel olarak çalıģma; bir kamu politikası olarak kentsel dönüģüm projelerinin neden ve sonuçlarından çok, uygulama sürecine, bir bütün olarak uygulamadan doğrudan etkilenen kesimlerin yaģam süreçlerine ve bu iki sürecin etkileģimine odaklanmaktadır. ÇalıĢmada ayrıca 1980 sonrası dönemde sermayenin yatırım alanı haline gelen kentlerde nasıl bir değiģim/dönüģüm yaģandığı, bu değiģim/dönüģümlerin kentlilere nasıl yansıdığı ortaya konmaya çalıģılmaktadır. ÇalıĢmanın alan uygulaması Ġstanbul Maltepe Ġlçesi BaĢıbüyük ve Gülsuyu Mahallelerinde yürütülmüģtür. Her iki mahalleden 50 ve toplamda 100 kiģiyle derinlemesine mülakat yapılmıģtır. Mülakatlar ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıģtır. Aynı zamanda, mülakat sürecinde araģtırmacı tarafından notlar da alınmıģtır. Her iki mahallede alan araģtırması sürecinde fotoğraf çekimi yapılarak görsel malzeme de toplanmıģtır. BaĢıbüyük ve Gülsuyu nda yaģamakta olan kesimlerin kentsel dönüģüm süreçlerinde ne ölçüde söz sahibi oldukları ve katıldıkları; kentsel dönüģüm projelerine iliģkin algıları, değerlendirmeleri, beklentileri ve önerileri saptanmıģ; bu saptamalardan hareketle mahallelinin de içinde yer aldığı bir projenin nasıl Ģekillendirilebileceği ortaya konmaya çalıģılmıģtır. Anahtar Kelimeler: Kent, kentleģme, kentsel dönüģüm, katılım, kent politikaları, metakent, küresel kent, gecekondu, soylulaģtırma

6 iv ABSTRACT A LOOK AT URBAN REGENERATĠON PROCESS FROM REGENERATĠON AREAS: THE CASES OF BAġIBÜYÜK and GÜLSUYU NEĠGHBORHOODS ĠN MALTEPE DĠSTRĠCT, ĠSTANBUL Cem ERGUN Süleyman Demirel University, Department Of Public Administration Ph. D., 369 pages, January 2011 Supervising Professor: Prof. Dr. Hüseyin GÜL In this paper first, concepts such as city, urbanization, urban poverty, informal sector, squatter housing and urban regeneration are defined. Second, it deals with the change in the meaning of urban space in retrospect since the 1940 s when welfare state became dominant form of the state until today, the era of globalization. Thirdly, the development of urban regeneration in Turkey within the framework of the regulations, implementation process and social consequences are discussed and the general situation of urban regeneration in Istanbul is presented. In general, this study focuses on implementation process and the direct influence of this process on the process of dwellers social life in the regeneration neighborhoods, and interaction between these two processes. Finally, in this study it is also attempted to reveal what sorts of transformations have taken place during the period after 1980 in cities that have become the major investment areas for capitalists and how this regeneration has affected citizens. This study s field research is conducted in Basibuyuk and Gulsuyu Neighborhoods in Maltepe District in Istanbul. Detailed interviews are carried out with 50 people in each districts, and 100 people in total. These interviews are also recorded. At the same time, notes are taken by researcher. Photos of the neighborhoods are also taken as a visional material in both districts in the period of field study. During the field research, one of the main goals was to determine the level of participation of citizens in the process of urban regeneration. Besides, the feelings, evaluations, expectations and suggestions of the settlers living in Basibuyuk and Gulsuyu districts with regard to regeneration are determined; then depending on the views and opinions of the neighborhood dwellers, how can a regeneration project could be formed with the involvement of the settlers of the regeneration area is attempted to determine. Keywords: City, urbanization, urban regeneration, participation, urban policy, meta-city, global city, squatter housing, gentrification.

7 v ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... Ġ ÖZET... ĠĠĠ ABSTRACT... ĠV ĠÇĠNDEKĠLER... V KISALTMALAR DĠZĠNĠ... VĠĠĠ TABLOLAR DĠZĠNĠ... ĠX GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ARAġTIRMA KONUSU VE YÖNTEMĠ ARAġTIRMANIN KONUSU ARAġTIRMA SORUSU ARAġTIRMANIN AMACI VE ÖNEMĠ ARAġTIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESĠ ARAġTIRMA YÖNTEMĠ Araştırmanın Varsayımları Araştırmanın Bağımlı-Bağımsız Değişkenleri Araştırma Örneklemi ve Kapsamı Veri Kaynakları ve Veri Toplama Teknikleri Araştırmanın Metodolojisi ÇALIġMANIN ĠÇERĠĞĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM TEMEL KAVRAM VE TARTIġMALAR KENT KENTLEġME KENTLĠLEġME TÜRKĠYE DE KENTLEġME VE KENTLEġMEYE EKLEMLĠ SORUNLAR Yoksulluk ve Kent Yoksulluğu Yoksulluk Kültürü Yapısal Yoksulluk Enformel Sektör Gecekondu Olgusu Gecekondu Olgusuna YaklaĢımlar Kullanım Değerinden DeğiĢim Değerine Gecekondu SONRASINDA KENT EKONOMĠSĠNDE YAġANAN DEĞĠġĠM VE GECEKONDU OLGUSUNA YANSIMALARI YENĠ KENTSEL YATIRIM ALANI OLARAK GECEKONDU BÖLGELERĠ KENTSEL DÖNÜġÜM Kentsel Yeniden Canlandırma Kentsel Koruma Kentsel Yeniden Geliştirme Kentsel Yeniden Üretim Kentsel Yenileme Kentsel Soylulaştırma... 61

8 vi Kentsel Dönüşüm ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE SOSYAL DEVLET ANLAYIġINDAN KÜRESELLEġMEYE KENTLER SOSYAL DEVLET KÜRESELLEġME KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE SOSYAL DEVLET ANLAYIġINDA ORTAYA ÇIKAN DÖNÜġÜM Vatandaş Odaklı Devletten Piyasa Dostu Devlete Sosyal Devlet Çözülürken Yükselen Yerellikler KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE KENTLER: SERMAYENĠN KENTLERĠ YENĠDEN KEġFĠ KÜRESEL KENTLER YARIġAN KENTLER KÜRESEL YARIġTA PAZARLANAN MEKÂNLAR: META KENTLER Metalaşan Kentlerde Sosyo-Mekânsal Ayrışma DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKĠYE DE KENTSEL DÖNÜġÜMÜN YASALAR ÇERÇEVESĠNDE GELĠġĠMĠ SAYILI KUZEY ANKARA GĠRĠġĠ KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ KANUNU SAYILI YIPRANAN TARĠHĠ VE KÜLTÜREL TAġINMAZ VARLIKLARIN YENĠLENEREK KORUNMASI VE YAġATILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI BELEDĠYE KANUNU Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun SAYILI BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KANUNU DÖNÜġÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI TOKĠ NĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI VE KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNDE TOKĠ YASAL ÇERÇEVENĠN GENEL DEĞERLENDĠRMESĠ BEġĠNCĠ BÖLÜM TÜRKĠYE DE KENTSEL DÖNÜġÜM BĠÇĠMLERĠ VE YANSIMALARI KENTSEL DÖNÜġÜM UYGULAMA ALANLARI Konut Alanlarında Kentsel Dönüşüm Kent Merkezlerinde Kentsel Dönüşüm Afet Zararlarını ve Kentsel Riskleri Azaltmak Amaçlı Kentsel Dönüşüm Sanayi Alanlarında Kentsel Dönüşüm Liman ve Dok Alanlarında Kentsel Dönüşüm TÜRKĠYE DE KENTSEL DÖNÜġÜM PROJELERĠNĠN YER SEÇĠM SÜREÇLERĠ KENTSEL PAZARDA YER EDĠNME ARACI OLARAK KENTSEL DÖNÜġÜM PROJELERĠ KENTSEL DÖNÜġÜM UYGULAMALARINDA SOYLULAġTIRMANIN ĠZLERĠ: MEKAN KULLANICILARININ DEĞĠġĠMĠ TASFĠYE ETME VE DIġLAMA ARACI OLARAK KENTSEL DÖNÜġÜM KENTSEL DÖNÜġÜM OLGUSUNA GENEL BĠR BAKIġ

9 vii ALTINCI BÖLÜM KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE ĠSTANBUL SONRASI DÖNEMDE TÜRKĠYE DE YAġANAN DÖNÜġÜM VE KENTLER ĠSTANBUL UN KÜREDEKĠ KONUMU: KÜRESEL KENT-ULUSLARARASI KENT TARTIġMALARI TÜRKĠYE NĠN KÜRESELLEġME ANAHTARI OLARAK ĠSTANBUL ĠSTANBUL DA KENTSEL DÖNÜġÜM YEDĠNCĠ BÖLÜM ARAġTIRMA BULGULARI: BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLELERĠNDE KENTSEL DÖNÜġÜM ARAġTIRMA SAHASININ ÖZELLĠKLERĠ BULGULAR Görüşülen Kişilerin Demografik Özellikleri Konut Özellikleri ve Mülkiyet Durumu İstihdam Süreçleri Mahallede Yaşam Süreçleri Kentsel Dönüşüm Süreci Araştırma Sürecinin Genel Değerlendirmesi SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERĠLER KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMĠġ

10 viii TOKĠ ĠBB STK YÖK ġpo TMMOB TÜSĠAD KISALTMALAR DĠZĠNĠ T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Sivil Toplum KuruluĢu Yüksek Öğretim Kurumu ġehir Plancıları Odası Türk Mühendis Ve Mimarlar Odaları Birliği Türk Sanayicileri Ve ĠĢ Adamları Derneği DPT T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı DĠE MSÜ ġpb IMF DTÖ ABD AEP TBMM YAYED ÇMO AB DPA ĠETT TÜRK-Ġġ TMMOB PMO TMMOB JMO Devlet Ġstatistik Enstitüsü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ġehir Ve Bölge Planlama Bölümü Uluslararası Para Fonu Dünya Ticaret Örgütü Amerika BirleĢik Devletleri Acil Eylem Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerel Yönetim AraĢtırma Yardım Ve Eğitim Derneği Çevre Mühendisleri Odası Avrupa Birliği DayanıĢmacı Planlama Atölyesi Ġstanbul Elektrik Tramvay Ve Tünel ĠĢletmeleri Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Mühendis Ve Mimarlar Odaları Birliği Peyzaj Mimarlığı Odası Türkiye Mühendis Ve Mimarlar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası

11 ix TABLOLAR DĠZĠNĠ TABLO 1 KÜRESELLEġME SÜRECĠNE FARKLI EKLEMLENME BĠÇĠMLERĠ VE FARKLI KENT TĠPLERĠ TABLO 2. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN DOĞUM YERĠ TABLO 3. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KONUTUNUN MÜLKĠYET DURUMU TABLO 4. GÖRÜġÜLEN KĠġĠ MÜLK SAHĠBĠ ĠSE MÜLKÜ EDĠNME BĠÇĠMĠ TABLO 5. GÖRÜġÜLEN KĠġĠ KĠRACI ĠSE AYLIK KĠRA BEDELĠ TABLO 6. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KONUT KULLANIM ALANI TABLO 7. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KONUT ODA SAYISI TABLO 8. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN NE Ġġ YAPTIĞI TABLO 9. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN DAHA ÖNCE ÇALIġTIĞI/ġU AN ÇALIġMAKTA OLDUĞU ĠġĠ NASIL BULDUĞU TABLO 10. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENDĠSĠ DIġINDA HANE HALKINDAN VARSA GELĠR SAĞLAYAN KĠġĠNĠN YAPTIĞI Ġġ TABLO 11. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN TOPLAM HANE GELĠRĠ TABLO 12. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN VE EVDE VARSA DĠĞER ÇALIġANLARIN ĠġE NASIL GĠDĠP GELDĠĞĠ TABLO 13. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN VE EVDE VARSA DĠĞER ÇALIġANLARIN ĠġE NE KADAR ZAMANDA GĠDĠP GELDĠĞĠ TABLO 14. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN VE EVDE VARSA DĠĞER ÇALIġANLARIN ĠġE GĠDĠġ GELĠġ TOPLAM MASRAFLARI TABLO 15. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN BU MAHALLEDEN ÖNCE ĠKAMET ETTĠĞĠ YER TABLO 16. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN DAHA ÖNCE ĠKAMET ETTĠĞĠ YERDEN AYRILMA SEBEBĠ TABLO 17. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KAÇ YILDIR GÖRÜġMENĠN YAPILDIĞI MAHALLEDE OTURDUĞU TABLO 18. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN BU MAHALLEYĠ SEÇME NEDENĠ TABLO 19. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN ġu ANDA OTURDUĞU KONUTTAN MEMNUN OLUP OLMAMA NEDENĠ TABLO 20. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN YAġADIĞI ÇEVREDEN MEMNUN OLUP OLMAMA NEDENĠ TABLO 21. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KOMġULARIYLA NE SIKLIKLA BĠR ARAYA GELDĠĞĠ TABLO 22. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KOMġULARIYLA EN ÇOK YARDIMLAġTIĞI KONU. 261 TABLO 23. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN AKRABALARIYLA GÖRÜġME SIKLIĞI TABLO 24. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN EV ALIġVERĠġĠNĠ NEREDEN YAPTIĞI TABLO 25. GÖRÜġÜLEN KĠġĠYE KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ HAKKINDA RESMĠ KURUMLAR TARAFINDAN BĠLGĠ VERĠLĠP VERĠLMEDĠĞĠ TABLO 26. GÖRÜġÜLEN KĠġĠYE KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠNE ĠLĠġKĠN PROJE HAZIRLANIRKEN FĠKRĠNĠN SORULUP SORULMADIĞI TABLO 27. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN PROJE SÜRECĠNDE SÖZ SAHĠBĠ OLUP OLMADIĞI TABLO 28. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ HAKKINDA NASIL BĠLGĠ EDĠNDĠĞĠ TABLO 29. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ HAKKINDAKĠ BĠLGĠSĠNĠN ĠÇERĠĞĠ TABLO 30. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠNDEN NE KADAR ZAMANDIR HABERĠ OLDUĞU TABLO 31. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ HAKKINDA NE DÜġÜNDÜĞÜ

12 TABLO 32. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ DOĞRULTUSUNDA NE YAPMAYI DÜġÜNDÜĞÜ TABLO 33. GÖRÜġÜLEN KĠġĠYE GÖRE OTURDUĞU MAHALLEDE YAġAYANLARIN KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNDEN NASIL ETKĠLENECEKLERĠ TABLO 34. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN OTURDUĞU MAHALLEDE YAġAYANLARIN KENTSEL DÖNÜġÜME YÖNELĠK TUTUMLARI HAKKINDA NE DÜġÜNDÜĞÜ TABLO 35. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNDE NELER YAġADIĞI TABLO 36. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN OTURDUĞU MAHALLEDE KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNDE NELER YAġANDIĞI TABLO 37. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN ġu AN OTURDUĞU EVĠN BULUNDUĞU ALANIN KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNDE DEĞER KAZANIP KAZANMAYACAĞI HAKKINDAKĠ GÖRÜġÜ TABLO 38. GÖRÜġÜLEN KĠġĠYE KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ KAPSAMINDA NASIL BĠR TEKLĠF YAPILDIĞI TABLO 39. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ KAPSAMINDA YAPILAN TEKLĠF HAKKINDA NE DÜġÜNDÜĞÜ TABLO 40. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENDĠSĠNE YAPILAN TEKLĠFLE MEVCUT KOġULLARINI KARġILAġTIRDIĞINDA NE DÜġÜNDÜĞÜ TABLO 41. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠNĠN BAġ AKTÖRÜ OLARAK KĠMĠ GÖRDÜĞÜ TABLO 42. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠNĠ HAZIRLAMIġ OLAN BELEDĠYE BAġKANINA OY VERĠP VERMEDĠĞĠ TABLO 43. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN SÖZ HAKKI OLSA MAHALLESĠNE YÖNELĠK NASIL BĠR UYGULAMA YAPILMASINI ĠSTEDĠĞĠ TABLO 44. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN HANGĠ KOġULLARDA KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠNĠ KABUL EDECEĞĠ TABLO 45. GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ ĠLE OTURDUĞU MAHALLENĠN NASIL DÖNÜġECEĞĠNĠ DÜġÜNDÜĞÜ x

13 1 GĠRĠġ Nüfusun belirli bir mekânsal ölçekte yoğunlaģmasına yol açan Tarım Devrimi ile birlikte insanın yerleģikleģmesinin de temelleri atılmıģ ve böylelikle insanlık tarihi de kentlerin tarihi ile birlikte anılmaya baģlanmıģtır. Kentlerin varlığı ve geliģimi toplumların geliģmiģlik ölçütü olarak algılanmıģ ve medeniyet tarihi kentler çerçevesinde ele alınmıģtır. YerleĢik yaģama geçilmesiyle birlikte toplumsal yaģantıda en önemli mekânsal ölçek haline gelen kentler, toplumların üretim ve yönetim tarzlarındaki değiģimlere paralel olarak tarihsel süreç içinde dönüģümler geçirerek günümüze kadar gelmiģlerdir. Ortaya çıkıģından günümüze kadar ekonomik, politik, sosyal ve fiziksel niteliklerinde değiģikliğe uğrayan kentlerin günümüzdeki anlamıyla tartıģılması süreci ise Sanayi Devrimi nden sonra baģlamıģtır. Bu dönemde üretim tarzının köklü bir değiģime uğraması ve sanayinin kentlerde yoğunlaģmasına paralel olarak kentli nüfus da önemli oranda artmıģtır. Tarımsal faaliyetlerden kopan oldukça geniģ bir nüfus, sanayiye dayalı üretimin yoğunlaģtığı kentlere yönelmiģ ve kentler üretimin örgütlendiği mekânsal ölçekler haline gelmiģlerdir. Kapitalist sistemin kendini var ettiği ve yenileme/geliģme aracı olarak gördüğü kentler, Sanayi Devrimi ile birlikte metaların akıģ sistemlerinde yer alma biçimlerine göre tanımlanmaya baģlamıģlardır. UlaĢım akslarına, su, enerji ve hammadde kaynaklarına ulaģılabilirlikleri doğrultusunda değer kazanan ve üretim merkezi olan kentlerde, üretimin örgütlenmesi için emek ve hammadde/enerji yoğunluğunun bulunması gerekli/yeterli temel kriter olarak görülmüģtür. Bu kritere sahip kentler sermayenin yöneldiği ve yeniden üretilerek yönetildiği mekânlar olarak önem kazanmıģlardır. Bir diğer ifade ile Sanayi Devrimi sonrasında kentleri biçimlendiren ve kentlere önem kazandıran etkenler, sanayinin yani sermayenin yer seçim kriterleri olmuģtur. Kent üzerine yapılan çalıģmalarda üzerinde durulan noktalar tarihsel süreç içinde farklılıklar göstermiģtir. Ġçinde bulunduğu dönemin özelliklerine göre ticaret, üretim, yönetim, din hiyerarģisi gibi etkenler ve bu etkenlere yön veren güçlerin (sermaye, kral-derebeyi-imparator, papa-halife) konumlanıģına göre önem kazanan

14 2 kentler, günümüzde ise küresel sermayenin etkisi doğrultusunda ortaya çıkan dünya kenti, küresel kent, yarıģmacı kent vb tanım ve geliģmeler doğrultusunda ele alınmaktadır. Sermayenin geliģim ve varlığını sürdürebileceği mekân olarak keģfettiği kentler, bu özelliğini günümüzde de korumakla birlikte değiģime de uğramaktadırlar. Günümüzde üretim biçimlerinde, üretilen ürünlerde ve hizmetlerde, bunların akıģ biçimlerinde ortaya çıkan dönüģüme, yani kapitalizmin dönüģümüne paralel olarak, kentlerin konumları ve görevleri de değiģmektedir. Tarihsel süreç içinde dönemsel olarak yaģadığı derin krizlerden kendisini sürekli yenileyerek çıkan kapitalist sistem, 1980 sonrası dönemde de 1970 lerde yaģadığı krizlerin etkisini silmek adına kendisini yeniden yapılandırmıģ ve bu dönemde kapitalist sistemin yeni biçimi küreselleģme söylemiyle karģımıza çıkmıģtır. Neoliberal anlayıģtan beslenen küreselleģme; ulaģım, haberleģme, taģımacılık gibi alanlarda yaģanan geliģmeler sayesinde sermayenin sınır tanımaksızın dolanımının önünün açılmasını hedeflemektedir. Günümüzün hâkim görüģü olan neoliberal küreselleģme söylemi, ulus devletin artık egemenliğini yitirdiğini ve küresel ekonominin ulus devlet sınırları içinde değil yeni bir mekânsal mantıkla organize edildiğini ileri sürmektedir. Önceleri ulus-devletler aracılığı ile gerçekleģtirilen sermaye, mal, hizmet ve bilgi akıģları artık kentler aracılığı ile gerçekleģtirilmeye baģlamıģtır. Etkinliğini günden güne arttıran neoliberal küreselleģme politikalarının etkisiyle kentsel mekân, günümüzde sermaye birikiminin kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Sermaye ve aktörlerinin sınır tanımaksızın serbestçe hareket edebildiği ve ulus devletin etkinliğinin azaldığı söyleminin egemen olduğu günümüzde, küresel ya da bölgesel ölçekte ekonomik etkinliğin ve karar verme mekanizmalarının merkezi olarak karģımıza kentler çıkmakta ve bu kentler; küresel kent olarak adlandırılmaktadır. Sermaye açısından her dönem önem taģıyan kentler, günümüzde üretimin örgütlendiği mekânlar olmalarının ötesinde küresel ekonominin kalbinin attığı, kontrol edildiği ve yönetildiği mekânlar haline gelmektedirler. Bir diğer ifade ile belli sayıdaki kent, küresel kent niteliğine bürünerek, dünya ölçeğinde karar alma ve uygulama süreçlerine yön verir duruma gelmiģtir. Günümüzde kentler ve kent yöneticileri yaģanan sosyo-ekonomik değiģimlerle birlikte, ulusal ekonomileri de aģarak küresel ekonominin birer aktörü

15 3 haline gelmiģler ve konumlarına/etkinliklerine göre kentler hiyerarģisinde yer edinme çabasına girmiģlerdir. Dünya genelinde küresel kent olarak adlandırılan az sayıda kentin ortak özelliği olarak, geliģmiģ ülkelerde yer almaları ve tarihsel geçmiģlerinde kapitalist sermayenin birikim mekânları olmaları karģımıza çıkmaktadır. Bir kentin küresel kentler arasındaki konumunu sermayenin o kentte konuģlanma biçim ve yoğunluğu belirlemektedir. Kentin küresel sermayeye sunduğu olanaklar ve küresel ekonomide oynadığı rol, küresel kentler hiyerarģisinde kente yer açmaktadır. Sermayeye sunulan olanakların baģında gerekli altyapının varlığı, yeni yatırım alanlarının ve kentsel arazilerin oluģturulması, küresel sermaye için çalıģan aktörlere yeterli derecede iģ, alıģveriģ merkezleri, kültürel faaliyet alanları sağlanması ve lüks konutların varlığı gibi özelliklere sahip olunması vurgulanmaktadır. Ekonominin küreselleģtiği günümüz dünyasında her ne kadar belli baģlı kentler küresel kent olarak adlandırılsa da özellikle azgeliģmiģ ülkelere sermayeye gerekli kolaylıklar, altyapı hizmetleri, yatırım ve yaģam alanları sunan kentlere sahip olmaları durumunda küresel süreçlerde yer alabilecekleri ve bu kentlerin küresel kent kategorisine dâhil olabilecekleri doktrine edilmektedir. AzgeliĢmiĢ ülke hükümetleri ve kent yöneticileri, küresel süreçlere dâhil olabilmek adına küresel sermaye açısından en cazip olduğu düģünülen kentlerine yönelik politikalar geliģtirmekte ve belli baģlı kentlerini sermaye açısından tercih edilir kılma çabalarına yönelmektedirler. Küresel sermayeyi çekebilmek ve kalıcı kılabilmek adına hayata geçirilen uygulamalar ve harcanan yoğun çabalar küresel kent olma adına kentler arasında bir yarıģa neden olmaktadır. Kentleri bu yarıģta öne geçirmek adına ulusaģırı iģ merkezleri, alıģveriģ merkezleri, lüks konut alanları, uluslararası havaalanı, fuar alanları, teknoparklar, oteller vb yapılar ardı ardına inģa edilmekte ve kentler pazarlanabilir birer meta oldukları anlayıģı çerçevesinde sosyal, kültürel, toplumsal tüm kazanımları ve birikimleri göz ardı edilerek yeniden yapılandırılmaktadırlar. Küresel kent olabilme yarıģında kentler; tarihi, kültürel, sosyal, doğal, çevresel vb. değerlerinden ve varlıklarından dahi ödün vermeye razı olmaktadırlar. Türkiye de de küresel süreçlere eklemlenmenin aracı ve küresel kent potansiyeli taģıyan kent olarak Ġstanbul görülmektedir. Tarihsel süreçte uluslararası anlamda her zaman gözde bir kent olan Ġstanbul, önüne küresel kent olma hedefi

16 4 konularak son yıllarda adeta yeniden yapılandırılmaktadır. Kentin küresel kent yapılma vizyonu doğrultusunda iģ ve alıģveriģ merkezleri, lüks oteller ve konut alanları vb inģa edilmekte ve bu alanların inģa edilebilmesi için yeterli kentsel arsa stoku bulunmadığından, arsa talebini karģılayacak yeni politikalar geliģtirilmektedir. Bu politikaların günümüz pratiğine yansımaları ise kentsel dönüģüm projeleri olmaktadır. Özellikle TOKĠ ve ĠBB bu doğrultuda Ġstanbul un küresel kent olma hedefinin gerçekleģtirilmesi ve kente yeni bir imaj kazandırılarak küresel sermaye açısından cazip bir yatırım alanı olabilmesi için kentsel dönüģüm projelerinin temel anahtar olduğunu sıklıkla vurgulamaktadırlar. Ġstanbul genelinde hazırlanan ve uygulamaya konulan kentsel dönüģüm projelerinin, dönüģüm alanı olarak kent içi eski yerleģim merkezlerinin yanı sıra yoğun olarak gecekondu bölgelerini kapsadığı görülmektedir. Türkiye gibi ülkelerde kentleģme, modernleģme ve kalkınma açılarından oldukça önemli bir yere sahiptir. KentleĢme, geliģme ile eģdeğer kabul edilebilmektedir. Öyle ki, kentleģme hızlı, çarpık ve gecekondulaģma Ģeklinde gerçekleģmesine karģın 1990 lara kadar olumlu görülmüģtür. Türkiye de kentleģme geliģmiģ Batı ülkelerindekilerden farklı bir biçimde gerçekleģmiģtir. Batıda sanayileģmeyle paralel biçimde gerçekleģirken, Türkiye vb azgeliģmiģ/geliģmekte olan ülkelerde kentleģme, sanayileģmeden bağımsız bir biçimde ilerlemiģtir. II. Dünya SavaĢı sonrası kentleģme oranı hızla artarken, sanayinin dolayısıyla istihdam olanaklarının yetersizliği iģ süreçlerinde, konut sayısının düģüklüğü ise yerleģme süreçlerinde kente yeni gelen kesimlerin sıkıntılar yaģamasına neden olmuģ ve kötü yaģam koģullarıyla karģı karģıya kalmalarına yol açmıģtır. Bu süreçte kentle formel yollardan bütünleģemeyen yeni kentliler, sorunlarına formel olmayan yollardan çözüm aramıģlardır. Konut sorununu yasal olmayan yollardan, gecekondular inģa ederek çözen bu kesim, iģ sorununu da enformel/türedi iģlere yönelerek ya da yeni iģ alanları yaratarak çözmeye çalıģmıģlardır. Emek yoğun üretimin olduğu bu dönemde, gerek konut gerekse istihdam sorununu devlete ek bir yük getirmeden çözen bu kesimin dönem dönem çıkarılan imar afları ve yapılan yasal düzenlemelerle desteklendiği bile ifade edilebilir. Küresel kentler ya da küresel kent olma çabasındaki kentler, sanayinin kent merkezlerinin dıģına itilmesi sonucunda finans, bankacılık, hukuki ve idari hizmetler,

17 5 reklâmcılık, turizm, ticaret, biliģim vb farklı hizmet sektörlerinde geliģme gösterirlerken, bu kentlerde talep edilen emekte de farklı nitelikler aranmaktadır. Bu sektörlerde yüksek nitelikli profesyonel emeğe olan talep hızla artarken, hizmetler sektöründe düģük ücretle çalıģacak kesim dıģındaki emek çok da önemsenmemektedir. Küresel kent olma/yapılma çabasındaki Ġstanbul da da bir yandan üretim biçimleri değiģirken bir yandan da değiģen iģgücüne yönelik yeni iģ ve yaģam alanları oluģturulmaya çalıģılmaktadır. Bu çabalar beraberinde iģ ve ofis merkezlerinin, alıģveriģ ve eğlence merkezlerinin, bu merkezleri kullanan ve buralarda çalıģanların barınma ihtiyacını karģılamaya yönelik lüks konut alanlarının ve otellerin yapımı için kentsel dönüģümü gerekli kılmaktadır. Kentlere göçün ilk baģladığı 1950 li yıllarda kentleri çevreleyen gecekondu bölgeleri, süreç içinde kentlerin dıģa doğru büyümesiyle kent merkezine yakın alanlar konumuna gelmiģlerdir. Bir yandan emek yoğun sanayinin kent dıģına çıkarılmasıyla bu sektörde çalıģan kesimlere ihtiyacın kalmaması diğer yandan da küresel sermaye ve aktörleri için yeni iģ ve yaģam alanları oluģturmak için kentsel alanlara ihtiyaç duyulması nedeniyle günümüzde gecekondu bölgeleri hedef haline gelmiģ durumdadır. Ülkemizde yakın dönemde hemen her kentte uygulanan ve sıklıkla duymaya baģladığımız bir kentsel politika olan kentsel dönüģüm projeleri, dünyada özellikle iģlev yitiren alanlara ve yerleģim yerlerine yeniden iģlev kazandırma kaygısıyla hayata geçirilmiģtir. Özellikle Batı Avrupa da II. Dünya SavaĢı nın izlerini silmek ve yıkılan alanları yeniden kazandırmak amacıyla kentlere müdahaleyi içeren bu uygulamalar, temelde kentlileri göz önünde bulundurarak yaģam alanlarında iyileģtirme yapma kaygısıyla oluģturulmuģtur. Yakın dönemde Türkiye de hayata geçirilen kentsel dönüģüm projeleri ise kentsel alanlara yeni iģlevler kazandırma çabalarının izlerini taģırken, kentlerde yaģayanların da değiģmesine neden olmaktadır. Ülkemizde hemen her kentte hayata geçirilen kentsel dönüģüm projeleri özellikle plansız ve kontrolsüz biçimlenmiģ kentler söz konusu olduğunda baģlangıçta olumlu anlamlarla yüklü olarak karģımıza çıkmaktadır. Plansız ve kontrolsüz mekansal geliģmenin özellikle kentli yoksul kesimler açısından ortaya çıkardığı kötü yaģam ve barınma koģullarının dönüģüm projeleriyle iyileģtirileceği söylemi yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Ancak bu çalıģma kapsamında ele

18 6 alınan BaĢıbüyük ve Gülsuyu Mahalleri de dâhil olmak üzere, ülke genelinde hazırlanan ve uygulanan kentsel dönüģüm projelerinde kentlerin fiziksel ve ekonomik özelliklerinin ön plana çıktığı ve sosyal-kültürel dokunun göz ardı edilebildiği görülmektedir. Kentsel alanlardaki ekonomik, kültürel, sosyal, fiziksel ve toplumsal boyutları bir bütün dâhilinde ele alması gereken kentsel dönüģüm projeleri, aynı zamanda kentteki tüm aktörleri de paydaģ kılmalıdır. Bu bağlamda kentsel dönüģüm projelerinin kamu-özel sektör birimleri, sivil toplum kuruluģları, farklı meslek grupları ve dönüģüm alanı ilan edilen mekânsal ölçeklerde yaģayan yerel halkı da içerecek ve tüm bu aktörleri projenin hazırlanması, uygulanması ve sonlandırılması sürecinde etkin kılacak biçimde hazırlanması gerekmektedir. Ancak özelde Ġstanbul genelde ise tüm ülkede hayata geçirilen kentsel dönüģüm projelerinin ortak özelliklerinin yoksul ve iģçi kesimlerin yaģam alanı olan gecekondu bölgelerini hedef alan olarak seçmelerinin yanı sıra; dönüģüm alanlarında yaģayan kesimlerin görüģ, talep ve önerileri dikkate alınmaksızın ve bu kesimler hazırlama ve uygulama süreçlerine dahil edilmeksizin uygulanması olduğu görülmektedir. Çoğu kez yerel yönetim-tokġ iģbirliğinde hazırlanan ve uygulamaya geçileceği aģamada kamuoyu ile paylaģılan kentsel dönüģüm projeleri bu özellikleri nedeniyle eksik kalmaktadır. Bu çalıģmada halk katılımını sağlamayan proje örneklerinden biri olan Ġstanbul Maltepe Ġlçesi ndeki BaĢıbüyük ve Gülsuyu Mahallerini bu mahallelerde gerçekleģtirilen kentsel dönüģüm projelerini konu edinmektedir. Yakın dönemin en yaygın kentsel politikası olan kentsel dönüģüm projelerinin ortaya çıkıģ süreci ve olası sonuçlarının yanı sıra, projelerin uygulama süreçlerinin mahalle sakinlerinin yaģamını nasıl etkileyebileceği, sosyo-kültürel hayatın yanı sıra yerleģim ve istihdam süreçlerine iliģkin olası etkileri ve sonuçları incelenmektedir. Her iki mahallede yaģayan kesimlerin kentsel dönüģüm projelerine iliģkin algıları, görüģleri, değerlendirmeleri, önerileri ve beklentileri ele alınmaktadır. Genel olarak çalıģma bir kamu politikası olarak kentsel dönüģüm projelerinin neden ve sonuçlarından çok, politikanın uygulama sürecine ve bir bütün olarak uygulamadan doğrudan etkilenen kesimlerin yaģam süreçlerine ve kentsel dönüģümün bu süreçlere etkileri üzerine odaklanmaktadır.

19 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ARAġTIRMA KONUSU VE YÖNTEMĠ Bu bölümde araģtırmanın konusu, sorusu, amacı, yararı ve önemine yer verilmekte; çalıģmanın diğer çalıģmalardan farklı yönleri üzerinde durulmakta ve çalıģmanın temel amacı ifade edilmektedir. Ayrıca çalıģmada ortaya konulan kavramsal ve kuramsal çerçeve genel özellikleri kapsamında tanımlanmaktadır. AraĢtırma sürecinde nasıl bir yol izlendiğine yer verilen araģtırma yöntemi alt baģlığında araģtırmanın varsayımları belirlenmekte ve bağımlı-bağımsız değiģkenler belirtilmektedir. Aynı alt baģlıkta araģtırmanın kapsam ve örneklemi, veri toplama teknikleri, kaynakları ve elde edilen verilerin değerlendirme yöntemi ortaya konmaktadır AraĢtırmanın Konusu AraĢtırmanın konusunu Ġstanbul Maltepe ilçesinde kentsel dönüģüm alanı ilan edilen BaĢıbüyük ve Gülsuyu mahallelerinde uygulanan kentsel dönüģüm projeleri ile kentsel dönüģümün etkileri ve mahalle sakinlerinin süreci algılama ve değerlendirme biçimleri oluģturmaktadır sonrası dönemde üretim biçimlerinde yaģanan dönüģüm ve sermayenin yeni yatırım alanı olarak kentlere yönelmesiyle birlikte gecekondular ve gecekondulu nüfusa yaklaģım da değiģmeye baģlamıģtır lerden itibaren giderek yaygınlaģan ve hâkim ideoloji haline gelen küreselleģme ve yeni sağ liberal politikalar kentleri de etkisi altına almıģtır. Bu süreçte özellikle küresel sermayenin hedefi haline gelmiģ olan kentlerde (küresel kent, dünya kenti vb ifadelerle de anılan kentler), devletlerin ve sermayenin küresel çıkar ve politikalarını korumak adına yeniden iskân projeleri üretilmiģ, tabiri yerindeyse sermayeye yer açmak için yerel olanın yerinden edilmesi konusunda giriģimler hız kazanmıģtır. Sermaye kesimi için 1970 li yıllara kadar en karlı yatırım alanı iç pazara dönük sanayi üretimiyken, 1980 li ve 1990 lı yıllar sahip olunan arsaların üzerine lüks konutlar, oteller, iģ merkezleri vb inģa ederek, tarihi/kültürel mekânların restorasyonuyla paraya para katma ve daha büyük karlar elde etmek için yeni arsalar elde etme zamanı haline gelmiģtir. Bu dönemde sanayi

20 8 hizmetleri yavaģ yavaģ kent dıģına taģınırken, kent merkezlerinde kalan eski fabrikaların arsaları kadar onları çevreleyen gecekondular ve arsaları ile yoksul ve marjinal kesimlerin yaģadığı kent içi eski alanlar çok değerli hale gelmiģtir (Sönmez, 1996: 76 77, 84). Kentlere göçün ilk baģladığı 1950 li yıllarda kentleri çevreleyen gecekondu bölgeleri, süreç içinde kentlerin dıģa doğru büyümesiyle kent merkezine yakın alanlar konumuna gelmiģlerdir. Günümüzde ise kent merkezinde yer edinmek isteyen sermayenin temel hedefi ve öncelikle elde edilmek istenen alanlar halindedirler. Gerek Türkiye de gerekse aynı toplumsal tecrübelere sahip olan ve kentleģme açısından benzer süreçlerden geçmiģ ülkelerde yakın dönemde yapılan kentsel dönüģüm tartıģmalarının odak noktasını da yoksul kesimlerin yaģadığı gecekondu bölgeleri oluģturmaktadır. Önceleri gecekonduya yönelik çözüm arayıcı ya da affedici özellikler taģıyan politik tutum ve tercihler, günümüzde yıkma ve yok etme tutumu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Günümüz gecekondu politikalarında önceki dönemlerden bir kopuģ ve bir kırılma olduğu, gecekonduları ve gecekonduluları dıģlayan bir anlayıģın hâkim hale geldiği görülmektedir. Günümüz politikalarına damgasını vuran dıģlayıcı söylemin temel nedeni gecekondu alanlarının sermaye açısından yeni yatırım alanları olarak önem kazanmıģ olmasıdır. Sermaye birikim süreçleri açısından kentin önemli ve merkezi noktalarına yakın olan gecekondu mahallelerinin değiģim değeri önem kazanmaya baģlamıģtır. Bir yandan barınma ihtiyacını karģılayan yapılar olma özelliğini kaybeden diğer yandan da sanayi açısından ucuz iģgücü sağlama iģlevini yitiren gecekondular gözden çıkarılırken; gecekondu bölgeleri de küresel sermayenin çekim alanları olarak yeniden yapılandırılmaya çalıģılmaktadır. Bu yeniden yapılandırma sürecinde, gecekondulu nüfusun yaģanabilir kıldıkları yaģam alanlarını terk etmeleri ve kentlere yeni bir görünüm kazandırılması söylemi yoğun bir biçimde vurgulanmaya baģlamıģtır (Aslan, 2007a: 129). Tarihsel süreçte sorunlu bir yapıya sahip olduğu gerçeği göz ardı edilemeyecek Türkiye kentlerinde, çarpık yapılaģma ve sağlıksız kentleģmeye çözüm olarak son yıllarda kentsel dönüģüm projeleri gösterilmektedir. Bu doğrultuda yerel yönetimler ve TOKĠ iģbirliği ile kentsel dönüģüm projeleri hazırlanmakta ve hızla uygulamaya konulmaktadır. DönüĢüm alanı ilan edilen yerler ise genellikle yoksul ve marjinal kesimlerin yaģamakta olduğu gecekondu bölgeleri ve eski kent merkezleri

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI

TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI Kadir OKġAġ Yüksek Lisans Tezi Çorum 2011 TÜRKĠYE

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme Aktif Gayrimenkul ve DanıĢmanlık Aġ bünyesindeki Uzmanlarının DanıĢmanlığını Yaptığı Eğitim Programları: 03-04 Mart 2012 tarihlerinde TEMEL DEĞERLEME ; 10-11 Mart 2012 tarihlerinde ĠLERĠ DEĞERLEME ; 17-18

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI BİLİM DALI TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA İNTİBAK SORUNU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi,

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, teknik olanakları ve profesyonel kadrosuyla da önce İzmir,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Cem Ergun Araş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü E-posta: tusawi@hotmail.com Sulukule Çocuk Atölyesi İlanı Fotoğraf 1. Çocuk atölyesinin görünümü

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Nimet ÇUBUKÇU Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Toprak İşveren: Ülkemizde, kadının çalıģma yaģamındaki sorununu değerlendirir

Detaylı

COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI

COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI Serhat ABDİOĞLU Cenk KILIÇASLAN Begüm DEMİR Ocak 2011 GiriĢ Coğrafi yapı, bir bölgenin yerleģim planını etkileyen en önemli hususların baģında gelmektedir. Bir bölge yerleģime

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

KENT KĠMLĠĞĠ. Uzm. Psk. Pelin KarakuĢ TMMOB KOCAELĠ 1. KENT SEMPOZYUMU 6-8 ARALIK 2007

KENT KĠMLĠĞĠ. Uzm. Psk. Pelin KarakuĢ TMMOB KOCAELĠ 1. KENT SEMPOZYUMU 6-8 ARALIK 2007 KENT KĠMLĠĞĠ Uzm. Psk. Pelin KarakuĢ TMMOB KOCAELĠ 1. KENT SEMPOZYUMU 6-8 ARALIK 2007 Ġnsanlar yaģadıkları mekanları Fiziksel bir gerçekliği algılamanın ötesinde hissetmekte, onlara bağlanmakta ve kendilik

Detaylı

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI * Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜRSUL ** Arş. Gör. Elif KARTAL *** ABSTRACT QUALITATIVE

Detaylı

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ ġenay GÖKBAYRAK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİNE BİR ÖRNEK: DİYARBAKIR DA KENTSEL YENİLENME

KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİNE BİR ÖRNEK: DİYARBAKIR DA KENTSEL YENİLENME KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİNE BİR ÖRNEK: DİYARBAKIR DA KENTSEL YENİLENME Özet Özellikle son yirmi yılda aldığı göçler ile hızla büyüyen Diyarbakır kent merkezi, mekânsal olarak büyük değiģim

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI YENĠ ÇEVRE MEVZUATLARI VE OSB LER GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI KALDER -18.05.2011 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ NEDĠR? 1 2 3 4 Sanayinin, uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, KentleĢmeyi

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 ÇATAKLI PLANLAMA 2014 Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER..2 HARĠTALAR DĠZĠNĠ 2 FOTOĞRAFLAR

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI'NIN KIYI ALANLARINA İLİŞKİN YAKLAŞIMININ MEKANA YANSITILMASINA YÖNELİK ARAŞTIRMA, DEĞERLENDİRME VE MODEL GELİŞTİRME

İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI'NIN KIYI ALANLARINA İLİŞKİN YAKLAŞIMININ MEKANA YANSITILMASINA YÖNELİK ARAŞTIRMA, DEĞERLENDİRME VE MODEL GELİŞTİRME İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI'NIN KIYI ALANLARINA İLİŞKİN YAKLAŞIMININ MEKANA YANSITILMASINA YÖNELİK ARAŞTIRMA, DEĞERLENDİRME VE MODEL GELİŞTİRME 17-18 ARALIK 2011 PROJENİN AMACI Kıyı envanteri oluģturmak

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Toplantı Tarihi: 04/03/2014 Toplantı No : 2014/4 07 Kasım 2012 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

KENTSEL MEKÂN KULLANIMINDA DEĞĠġĠM: DENĠZLĠ KENTĠ ÖRNEĞĠ

KENTSEL MEKÂN KULLANIMINDA DEĞĠġĠM: DENĠZLĠ KENTĠ ÖRNEĞĠ TC SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU YÖNETĠMĠ ANABĠLĠM DALI KENTSEL MEKÂN KULLANIMINDA DEĞĠġĠM: DENĠZLĠ KENTĠ ÖRNEĞĠ DOKTORA TEZĠ PINAR SAVAġ YAVUZÇEHRE Tez DanıĢmanı: DOÇ.DR.

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

KENTSEL GELİŞME KÜRESEL FONU (KGKF) KURUCU ÜYELERE SUNULAN TASLAK FAALİYET PLANI 28.09.2010 1

KENTSEL GELİŞME KÜRESEL FONU (KGKF) KURUCU ÜYELERE SUNULAN TASLAK FAALİYET PLANI 28.09.2010 1 KENTSEL GELİŞME KÜRESEL FONU (KGKF) KURUCU ÜYELERE SUNULAN TASLAK FAALİYET PLANI 28.09.2010 1 İÇİNDEKİLER Genel Çerçeve...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. I KGKF faaliyetinin içeriği... 3 1. Teknik yardım....hata!

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015 KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU - 2013 MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği

Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği 308 Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği Ġsmail Ġsa Atabey 1, Kanat Burak Bozdoğan 2 Özet Günlük yaģantımıza baktığımızda teknolojik ve sosyal geliģmelerin ihtiyaca binaen ortaya çıktığı görülmektedir.

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ. AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER

9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ. AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER 9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER Yıldırım Bayezit DELDAL Antalya, 2015 SUNUM PLANI ASM DEĞİŞEN YAPISI

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ Teachers And Students Views Over The Primary Scholl s 6 th And 7 th Grades Level Of Achieving Of The General Targets Of Geography Subjects In Social Knowledge Courses ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

NEREDE, KİM TARAFINDAN?

NEREDE, KİM TARAFINDAN? NEREDE, KİM TARAFINDAN? Lokasyon EskiĢehir Yolu, 32. km de, Ballıkuyumcu Köyü, Akyatak Mevkii GeliĢtirici & Yatırımcı Proje, Ankara BüyükĢehir Belediyesi iģtiraki PortaĢ A.ġ. den satın aldığı arsalar üzerinde

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı