Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu"

Transkript

1 Basýna darbe operasyonu 17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde, medyaya karartma operasyonu baþladý. Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonu' yapýlmýþ, ilgili soruþturmada bakanlar Muammer Güler, Erdoðan Bayraktar, Egemen Baðýþ, Zafer Çaðlayan'ýn, ve Güler ile Bayraktar'ýn oðullarýnýn da adýnýn geçtiði öðrenilmiþti. Para kasalarý, ayakkabý kutularý, doðruluðu onaylanan ses kayýtlarý ile hafýzalara kazýnan operasyonun ardýndan... SAYFA 6 DA 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Hidayet Karaca Ekrem Dumanlý Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý Hitit Üniversitesi "2. Uluslararasý Öðrenci Festivali" geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organize edilen etkinlik Devlet Öðrenci Festivali coþkusu Sekreteri Ömer Arslan, Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Ahmet Recep Ceylan, Aktif Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve çok sayýda öðrenci izledi. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan gerçekleþtirdi. Ardýndan Tiyatro Salonu'nda gerçekleþti. Etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ýl Özel Ýdaresi Genel Aktif Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr.Cemil Hakyemez konuþtu. SAYFA 3 DE "Ýnsanlar koþturan ve topluma eli deðen bir üniversite istiyor" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dünyada artýk tek baþýna yerel olarak çalýþmanýn yeterli olmadýðýný bunun eðitim kurumlarý için de gerekli olduðunu belirterek, artýk yoðun bir þekilde eðitimi uluslararasý alana taþýma ve faaliyetler yapma zorunluluðunun Türkiye'yi de sarmýþ durumda olduðunu söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen 2. Uluslar arasý Öðrenci Festivali'nde bir konuþma yapan Prof. Dr. Rektör Reha Metin Alkan...SAYFA 3 DE "Yüzde 12 ek zam istiyoruz" Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Necati Gül, bu yýlýn 11 aylýk dönemime iliþkin enflasyon artýþ oranlarýnýn... SAYFA 4 DE ANALÝZ Basýna darbe operayonu yapýlýrken Genelden ve yerelden Ýnciler! Nadir YÜCEL SAYFA 5 DE Gönül Çelen Restaurant "Gönül Burger" ile Türkiye'ye açýlacak Gönül Çelen Cafe ve Restaurant "Gönül Burger" markasýyla Türkiye'ye açýlacak. Çorum'da yýllarda hizmet veren Gönül Çelen Cafe ve Restaurant yeni markasý "Gönül Burger" ile Gülsün Mert Türkiye'de büyüyecek. "Gönül Burger" in "Ýlkler hep bizden burger dediðin böyle olur" sloganýyla yola çýktýðýný kaydeden Gönülçelen Ýþletme yetkilisi Çetin Budak... Mikroskop 'Hayýrmý, Þermi' En iyi Bilen Allah'dýr Cansu-yu SAYFA 9 DA Bir kaç gün öncesinden Twitter Fenomeni Fuat Avni Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV aðýrlýklý olmak üzere gözaltýlar olacaðýný duyurmuþtu. Fuat Avni'nin bu bilgisi de doðru çýktý. Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý ve STV Genel Koordinatörü Hidayet Karaca baþta olmak üzere göz TV dizi senaristine kadar gözaltýna alýnanlar oldu. Bu insanlarýn evlerinde para sayma makineleri çýkmadý. Kollarýnda milyonluk saatler, ceplerinde þunu yazýn bunu yazmayýn karþýlýðýnda Daire tapularý da yoktu! Bayram namazýný Nezarethane de kýlan polisler kadar masum bu basýn çalýþanlarý da er geç serbest kalacaktýr. Yapýlmak istenen gözdaðý vermek, gerçeklerin yazýlmasýna mani olmak ve intikam aramak düþüncesidir. Bu basýna darbedir. Zalimin zulmu varsa, Mazluma Allah yeter. Bülent Arýnç'ý ibretle dinledim. Arýnç milletvekillerine diyor ki," Ocaktan sonra her þey bitiyor. Burada bulunan arkadaþlarýmýzýn çoðunluðu 2015 seçimlerinden sonra olmayacak. Gelin Milletvekili maaþlarýna zam yapalým. Bu da yetmez bizlerden önceki vekiller villalar yapmýþ bizde yapalým. Vatandaþlar 3 gün konuþur sonra da unuturlar!" Pes doðrusu. Acaba Rüyamý gördük! bu konuþmalar gerçekmiydi.! Bir baþka Rüya gibi ve Pes dedirtecek açýklama ise, C. Baþkaný Erdoðan'dan geldi. Erdoðan, bugüne kadar iþlenen Faili Meçhul cinayetlerde 'Hizmet hareketinin' parmaðý olduðunu söyledi aralýk yolsuzluk iddialarýnýn üzerini kapatmak adýna onlarca algý operasyonu yapýldý. Ancak, ' Aklýyla alay ettirmeyenler ikna edilemedi' Bu da yetmez dediler. Ve Dinler arasý diyalog diyenleri, Muhabbet fedaisiyiz diyenleri, Ýstiklal marþýný, Ay Yýldýzlý Bayraðýmýzý ve Allah kelamýný 5 Ülkeye taþýyan insanlarý faili Meçhul cinayetlerin adresi gösterdiler! En hafifi ile nerde kaldý ' Masumiyet Karinesi Pes doðrusu Hrant Dink, ve azýnlýk isimler dahil bir çok faili meçhul cinayet iþlendi. Hatta vicdanlarda Suikast olarak görülen Rahmetli Muhsin Yazýcýoðlu ( Cennet Mekan olsun) baþta olmak üzere bir çok faili meçhul var. Tüm güç ve imkanlar sende. Çýkart belgeleri ile ortaya koy ve gereðini yap. Evde Vazo kýrýlýyor Annesi çocuðuna, 'Kim kýrdý bu vazoyu diyerek kýzýnca; Çocuk da annesine, 'Annecim valla ben kýrmadým. Vazoyu Cemaat kýrdý' diyor! Baþýndan sonuna kadar en kýsa örneði ver dersler bence bu yeter. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'e Devlet Malzeme ofisi tarafýndan gerçekleþtirilen ihale v.s.yolu ile 1 Milyonluk Mercedes alýnmýþ! Çoðumuzun aklýna ise Papanýn Türkiye ziyaretinde Lüks arabayý reddederek mütevazi bir araba istemesi gelmiþtir. Papanýn bu olumlu Uyurken evin çatýsý çöktü Merkeze baðlý Karapürçek köyünde yaðmur nedeniyle bir evin çatýsý çöktü. Edinilen bilgilere göre önceki akþam yaðmur yaðýþý nedeniyle... SAYFA 10 DA davranýþý normalde bir Müslüman'dan yapmasý beklenen yani Tevazu ve mütevazi vari bir davranýþtýr. Diyanet iþleri baþkanýna arabanýn geliþ kaynaðýndan daha ziyade bence böyle pahalý bir aracý kabullenmesi þýk olmamýþtýr. Örnek olmasý gereken bir makam adýna daha faklý davranabilirdi. Korkarýz ki, Hayrettin Karaman Hoca'nýn 'Gökten Baþýmýza belalar yaðar' sözleri gerçekleþemez! Belediyenin 'Baþefendisi' Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez ilçenin yeni baþkaný Yaþar Anaç'a hayýrlý olsun ziyaretine gittiðinde yaptýðý açýklamalar çok manidar bulundu. Açýklamalarý arasýnda Baþkan Külcü demiþ ki: ' Biz eski merkez Ýlçe baþkaný Mustafa Köse ile çok uyumlu çalýþtýk. Birbirimizin kusurlarýný ve açýklarýný kapattýk!' Konuþana deðil, konuþturana bakmak gerek. Taktir kamuoyunun. Ýskilipte bir grup AKP li belediye meclis üyelerinin ' Dansözlü Kutlamalarý' da kamuoyunda deðiþik tepki ve spekülasyonlara neden oldu. Burada önemli olan seçilmiþlerin her alanda hatta özel yaþantýlarýnda bile dikkat etmeleri gerekir. Hatta olumlu örnek olma zorunluluklarý vardýr. Seçilmiþ deðiþik cenahlarda öyle kiþiler var ki, Ankara da ev satýn alan, Garsoniye tutan, Ölçü almaya giden! Þehirler arasý yetmez, uluslararasý hovardalýklara giden! Seçilmiþ bazý kiþilerin çapkýnlýklarý sadece kendi ve beraberindekinin günahýdýr diyebilirsiniz. Peki ya yolsuzluk yapanlar! Bir ilçenin eski belediye baþkaný milyonlarca lira usulsüz ödeme yaptý de çýkar Milletvekili adayý olursa þaþýrmam! Nasýlsa Sayýþtay'ýn denetimi pasifize edilmiþ.. Bu dünyada ki adaleti kendinize göre uyarladýðýnýzý düþünebilirsiniz.' Her gecenin bir sabahý olacaðýndan kuþkumuz yoktur' Kimse Yok Mu'dan Anafen öðrencilerine yoksulluk semineri Kimse Yok Mu Derneði "Yoksulluk Haftasý" münasebetiyle düzenlediði seminerde Anafen Dershanesi öðrencileriyle bir araya geldi. Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný... SAYFA 6 DA Cahit Baðcý Evci Barajý ile 12 bin 500 dönüm arazi suyla buluþacak Boðazkale Ýlçesi Evci köyünde 2012 yýlý temmuz ayýnda ihale edilerek yapýmýna baþlanan "Evci Barajý"nda geri sayým baþladý. Barajýn ihale aþamasý ve sonrasýnda AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Dr. Cahit Baðcý'nýn verdiði bilgiye göre yaklaþýk 12 bin SAYFA 5 DE

2 TEK 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Üniversite öðrencileri, Hz. Mevlana'yý þiirlerle anacak Hz. Mevlana'yý Anma Haftasý Þeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi Öðrenci Konsey Baþkanlýðý ve Akademik Araþtýrmalar Topluluðu, Gençlik Kulübü, Kimya- Proses Kulübü, Kiþisel Geliþim Kulübü, Üniversiteli Aktif Gençler Kulübü, Daðcýlýk Kulübü, Uluslararasý Gençlik Kulübü birlikte "Þiir ve Ýlahi Dinletisi" programý düzenleyecek. 18 Aralýk Perþembe saat 18.30'da Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilecek programda Þair-Yazar Kasým Alper Özdemir Hz. Mevlana'nýn o güzel dizelerini semazen gösterisi eþliðinde seslendirecek. Programa Grup Sufi Devran ise ilahileri ile ayrý bir renk katacak. Ayrýca program sonunda Kasým Alper Özdemir Hz. Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazýl Kýsakürek gibi üstadlarýn þiirlerine yer verdiði yeni albümü ''Aþk Yeniden Yazýlýyor''u sevenlerine imzalý olarak hediye edecek. Haber Servisi 'Çocuklarda Karýn Aðrýsý ve Ateþli Çocuða Yaklaþým' semineri yapýlacak Ýmsâk : 05: Güneþ : 06:49 Öðle : 11:42 Ýkindi : 14:00 Akþam : :23 Yatsý : 17:49 O esrarlý yangýna bu can nasýl dayandý? Sahile vurdu kalbim,su yandý,kum da yandý. Bir mum gibi eriyip aktý uykusuzluðum, Ölüme baþkaldýran dertli uykum da yandý. Yurdundan mahrum edip dolaþtýrdýn Cem gibi. Ruhumla söndü alev,sonra ruhum da yandý. Kül oldu bir yiðidin figanýyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum da yandý. Böylesi bir yangýný görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlý âhým da yandý. Âhýmdýr zannederdim en belalý kývýlcým, Kirpiðine dokunan kanlý âhým da yandý. Bir damla su ver bana ey çöl! Bari sen küsme. Kalmadý hiçbir þeyim bak,günahým da yandý. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yýkýldý heyhat! Ordugâhým da yandý. Köleleri her akþam duman kýldý gözlerin, Baþýma tâc ettiðim padiþahým da yandý. Ýlk defa böylesine tutuþtu gökkuþaðý. Renklerim siyah oldu ve siyahým da yandý. O'ndan baþka ne varsa yandý, Yandýk sen ve ben. O'nu göreyim diye,kýblegâhým da yandý. Nurullah Genç YILDIZ AJANDA Hava Kirliliði ile Savaþ Haftasý - Sultan II. Selim Hân'ýn vefâtý (1574) - Ýstanbul Defterdarlýk binasý yangýný (1972) Ýþçinin ücretini kararlaþtýrmadan, çalýþtýrmayýnýz! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Beni Yakýþýna ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Çorum Tabip Odasý Uzman Hekimler Komisyonu, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi ortaklýðýnda, aralýk, ocak ve þubat aylarýnda Kadýn ve Aile Saðlýðý konulu 3 tane seminer düzenlenecek. Bu seminerlerden ilki olan ve 'Çocuklarda Karýn Aðrýsý ve Ateþli Çocuða Yaklaþým' konulu olan seminer Aralýk 2014 Salý günü saat Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 0 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 13.30'da Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacak. Konferansa konuþmacý olarak Pediatrik Gastroenteroloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Atakan Comba, Yrd. Doç. Dr. Selenözakar Akça ve Pediatri Uzmaný Dr. Selim Asaroðlu katýlacak. Seminere tüm vatandaþlar davet edildi. Haber Servisi YEDAÞ''tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Çiftlik köyü, Tutuþ köyü ve Alpagut köyü tarihinde saatleri arasýnda: Bayat köyü, Sülnük köyü ve Bayat Çatak Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Çamlýca, Sýtma, Doðanlar, Çamlýpýnar, Yeþilpýnar, Karasoku ve Gökçekaya köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Kozören bölgesi tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Beyözü bölgesi tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Hisarkavak bölgesi." Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2361 2,2364 EUR 2,7542 2,7545 STERLiN 3,5048 3,5058 JPY YENi 1,8724 1,8727 SAAT:.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: MEHMET AKÝF ERSOY CAD.MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI ÜNALDI ECZANESÝ TEL: BUHARA CD.NO:48/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 3 Hitit Üniversitesi'nde "Uluslararasý Öðrenci Festivali" coþkusu Hitit Üniversitesi "2. Uluslararasý Öðrenci Festivali" geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organize edilen etkinlik Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþti. Etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Ahmet Recep Ceylan, Aktif Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve çok sayýda öðrenci izledi. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan gerçekleþtirdi. Ardýndan Aktif Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr.Cemil Hakyemez konuþtu. Program Kýrgýzistan'ýn taným slaytý ile devam etti. Daha sonra program Hitit Üniversitesi baþta olmak üzere Kýrgýzlý öðrenciler ve diðer yabancý öðrencilerin þiir, þarký, piyes gibi etkinlikleri ile program sona erdi. Yasin YÜCEL "Ýnsanlar koþturan ve topluma eli deðen bir üniversite istiyor" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dünyada artýk tek baþýna yerel olarak çalýþmanýn yeterli olmadýðýný bunun eðitim kurumlarý için de gerekli olduðunu belirterek, artýk yoðun bir þekilde eðitimi uluslararasý alana taþýma ve faaliyetler yapma zorunluluðunun Türkiye'yi de sarmýþ durumda olduðunu söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen 2. Uluslar arasý Öðrenci Festivali'nde bir konuþma yapan Prof. Dr. Rektör Reha Metin Alkan, "Hitit Üniversitesi öðrencilerinin artýk ulusal düzeyde deðil uluslararasý düzeyde yaptýðý faaliyetlerle gündeme gelmesi gerekiyor. Artýk Hitit Üniversitesi küçük iþlerle deðil, dünyadaki geliþmeleri yakýndan takip etmiþ ve kabuðunu kýrmýþ bir üniversite olarak çalýþmalarýný yapmak zorundadýr" dedi. Ýnsanlarýn koþturan ve topluma eli deðen bir üniversite istediðinin altýný çizen Alkan, artýk Hitit Üniversitesi'nin uluslararasý çalýþmalar ve yeni çalýþmalarý ile anýlýr olduðunu vurguladý. Rektör Alkan, üniversitenin artýk uluslararasý aktiviteler yapar hale geldiðini belirterek, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Her anlamda özellikle buraya gelen arkadaþlarýmýzdan gördüðümüz gibi çok ciddi bir kültürel etkileþim baþta olmak üzere üniversitemize ilimize gelen arkadaþlarýmýz ile çok yoðun bir etkileþime girildiðini görmekteyiz bizim de amacýmýz budur. Bu arkadaþlarýmýz bizim için ayný topraklarý ayný kültürleri paylaþtýðýmýz arkadaþlarýmýzdýr. Arkadaþlarýmýz burada misafir deðiller ana yurt ata yurt kavramlarý çerçevesinde biz onlarla birlikte olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz yýlýnda sadece 9 anlaþmamýz varken þu anda 117 anlaþmamýz yapýlmýþ durumdadýr. Bilhassa Türkiye Cumhuriyetinin gücünü gösteren Mevlana anlaþmasý kapsamýnda tüm dünyada muazzam bir ikili iliþkilere girildi. Ülkemize ülkemiz dýþýndan öðrencilerimiz gelmekte ve eðitimlerini yapmaya baþladýlar. Uluslararasý aktiviteler yapar hale geldik. Bu uluslararasýlaþmamýzýn bize saðladýðý bazý açýlýmlardýr. 100 civarýnda öðrencimiz var þuanda. Bunun sayýsýnýn da artacaðýna inanýyoruz. Yeni kurulan bir üniversiteyiz yaþadýklarý sýkýntýlarý çözmek için ciddi anlamda uðraþýyoruz. Gelen arkadaþlarýmýza gereken desteði vermeye gayret ediyoruz. Hitit Üniversitesi öðrencilerinin artýk ulusal düzeyde deðil uluslararasý düzeyde yaptýðý faaliyetlerle gündeme gelmesi gerekiyor. Artýk Hitit Üniversitesi küçük iþlerle deðil, dünyadaki geliþmeleri yakýndan takip etmiþ ve kabuðunu kýrmýþ bir üniversite olarak çalýþmalarýný yapmak zorundadýr. Bu artýk lüks deðil, bu artýk günümüz dünyasýnda üniversitelerimizden istenilen yeni bir misyondur. Günümüzde bu misyona sahip olmayan üniversiteler bu yarýþtan hýzla kopuyorlar. Ýnsanlar bizden artýk sahada koþturan topluma eli deðen bir üniversite istiyor. Hitit üniversitesi uluslararasý anlaþmalarý ile yeni çalýþmalarý ile anýlýr oldu." Yasin YÜCEL Uluslararasý Öðrenci Festivali daha da geliþtirilecek Aktif Yaþam Kulübü danýþman hocasý Doç. Dr.Cemil Hakyemez, Aktif Yaþam Kulübü olarak onlarca projeye imza attýklarýný belirterek, farklý programlar düzenlediklerini söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen 2. Uluslararasý Öðrenci Festivalinde açýlýþ konuþmasý yapan Hakyemez, bu yýl ikincisini düzenledikleri Uluslararasý Öðrenci Festivalinin ilerleyen yýllarda daha da geliþtirileceðine ve dünya barýþýna katký saðlayacaðýna inandýðýný vurguladý. Ýki tane büyük öðrenci kongresi düzenlediklerini buna benzer bir çok etkinlik gerçekleþtirdiklerini ifade eden Hakyemez, "Çok profesyonelce olmasa da samimice gerçekleþtirdiðimiz bu programýn ilerleyen yýllarda dünya barýþýna katký sunacaðýna inanýyoruz. Programýn hazýrlanmasýnda bizleri destek ve yanýmýzda bulunan herkese teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Yasin YÜCEL "Bülbül Susturulduðunda" tiyatroseverlerle buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bülbül Susturulduðunda" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Raja Shehadeh'in yazdýðý David Greig'in oyunlaþtýrdýðý Hakan Silahsýzoðlu'nun çevirdiði ve Özgür Yalým'ýn yönettiði tek perdelik oyun 26 Aralýk Cuma günü saat 20.00'da 27 Aralýk Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek.oyunun konusu þöyle: "Yýl 2002, Ýsrail ordusu, Filistin'in Batý Þeria bölgesini bir kez daha iþgal etmiþtir. Ramallah kenti, bombalanmakta, Ýsrail askerlerinin þiddet uygulamalarý altýnda kývranmaktadýr. Uzun süreli bir sokaða çýkma yasaðý vardýr. Filistinli yazar, hukukçu ve insan haklarý savunucusu Raja Shehadeh evinde, tek baþýna mahsur kalmýþtýr. Bu aðýr süreç boyunca, günlük yaþantýsýný sürdürme savaþý vermekte ve günlük tutmaktadýr. Oyunumuz, bu gerçek günlüklerden oluþmaktadýr.oyunu biletleri tiyatro giþesinden ve /devlettiyatrosu/çorum adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi

4 TEK YILDIZ "Yüzde 12 ek zam istiyoruz" Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Necati Gül, bu yýlýn 11 aylýk dönemime iliþkin enflasyon artýþ oranlarýnýn Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklandýðýný ve Tüketici Fiyatlarý Endeksi yýlbaþýna göre % 8,65 oranýnda arttýðýnýn belirtildiðini ifade ederek, "Memur maaþ zammýnýn bu yýl enflasyon artýþ oraný ile iliþkilendirilmemiþ olmasý nedeniyle, enflasyon artýþ oranýndaki her artýþ memur için zarar anlamýna geliyor maaþ zammý 2014 yýlý için memur maaþlarýna 175 TL brüt 123 TL net taban aylýk artýþý yapýlýrken, enflasyon artýþ oraný ne kadar çýkarsa çýksýn Memur- Sen'in koyduðu imza ile memura ilave zam yapýlmamasý da kararlaþtýrýlmýþtý. Devlet memurlarýnýn maaþlarýna 2014 yýlý için belli bir oranda zam yapýlmamasý, memurlarýn maaþlarýnda farklý oranlarda artýþlara sebep olurken, kadro unvan ve dereceleri itibariyle Devlet memurlarýna yaklaþýk %1,50 ile %7,70 aralýðýnda maaþ zam þeklinde yansýdý yýlýnýn 11 aylýk döneminde enflasyon yaþanan artýþ oranýnýn belli olmasý, bu yýl Devlet memuru maaþlarýna yapýlan ve enflasyon artýþ oranýyla baðý kurulmayan zammýn memurun aleyhine 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ HABER sonuçlar doðurduðunu bir kez daha ortaya koydu" dedi. TÜÝK'in açýkladýðý rakamlara göre, 2014 yýlýnda 11 aylýk enflasyon artýþ oraný %8,65 olarak gerçekleþtiðini kaydeden Gül, "Bu artýþ oraný, memurun bu yýl maaþ zammýndan epeyce zararlý çýktýðý anlamýna da geliyor yýlýnda, aylýk maaþ seviyeleri itibariyle %1,50 ile %7,70 aralýðýnda maaþ zammý alan Devlet memurlarýnýn, zamdan kaynaklý zararýnýn Aralýk ayý enflasyonuyla daha da artmasý söz konusu olacaktýr. Bazý memurlarýn bu yýl aldýðý maaþ zammý oranlarý ile zarar oranlarý Enflasyon artýþ oranýnýn ulaþtýðý seviye göz önünde bulundurulduðunda, 2014 yýlý için yapýlan maaþ zammýyla memurlarýn ne kadar zarara uðradýðýna baktýðýmýzda Mühendis-Veteriner Hekim %-5,13 Þube Müdürü %-5,08 Þef %-3,72 Memur %-3,43 Hizmetli%-2,77 dir.bu rakamlar bize ortalama bir maaþý alan (TÜÝK'e göre bu rakam 2100 TL dir) memurun en az 200 TL aylýk zarar ettiðini ortaya koymaktadýr.maliye Bakanlýðýnýn 2015 yýlý için vergi ve cezalarda uyguladýðý yeniden deðerlendirme oranýna baktýðýmýzda durum daha da vahimdir.bu durumun vebali toplu sözleþmeye imza atan hükümetten daha çok malum sendikadadýr. Biz memurlar olarak onlara hakkýmýzý helal etmiyoruz. Yaratan kul hakký ile gelme diyor. Eðer kul hakký ile huzuruna çýkmak istemiyorlarsa; ya bu bizim kaybýmýzý bize versinler yada hata yaptýklarýný deklere etsinler. Belki o zaman memurlar af ederler. Toplu sözleþmenin diðer tarafýnda bulunarak imza atan hükümetten ise bu vebale ortak olmanýz nedeni ile %12 ek zam talep diyoruz. Dün toplu sözleþmeye biz imza koymadýk. Bunun ceremesini de çekmek istemiyoruz. Sizi temsil eden sendika imza koydu mazeretini kabul etmiyoruz. Hakim, savcý ve akademisyenler için nasýl imza koymadý ise yani zam yapýldý ise bize de yapýlmalýdýr. Devlet babadýr. Çocuklarý arasýnda ayrým yapmaz ve yapmamalýdýr. Ýþler bu þekilde yürür ise çalýþma ahengi bozulur. Memuru memura düþman edersiniz. Aklý selim davranmaya ve ek zam talebinin haklý bir talep olduðunu kabul ederek, yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Köse'den Adalet Akademisi eleþtirisi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de yaptýðý konuþmada Yeni Türkiye kavramýna tepki göstererek, "Gelen konuþmacýlarýn hepsi diyor ki: "Yeni Türkiye, yeni Türkiye, yeni Türkiye". Yeni Türkiye dediðiniz totaliter bir sistem, týpký Hitler sistemi gibi. Mahkemeler, ordu, polis, sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler, TÜBÝTAK hatta þimdi benim biraz sonra deðineceðim Adalet Akademisi. Devletin ve toplumun bütün kurumlarýna AK Parti üniformasý giydirmek istiyorsunuz. Buna izin vermeyeceðiz arkadaþlar, bunu böylece bilin, buna izin vermeyeceðiz. Bakýn yeni Türkiye'de ne oluyor, bin odalý sarayýn bulunduðu yeni Türkiye'de: Diyanet Ýþleri Baþkanýnýz var ya, Diyanet Ýþleri Baþkanýnýz, israfýn en büyük haram olduðu Ýslam'da, Diyanet Ýþleri Baþkaný 1 milyon liraya altýna bir araba aldýrabiliyor. Bir de bugün bir açýklama yapmýþ, diyor ki: "Biz bunu hayýr hasenatla yapmadýk, Diyanet Vakfýna yapýlan baðýþlarla almadýk." "Ya nereden aldýnýz?" "Devletin bütçesinden aldýk." Ya, devletin bütçesi, tüyü bitmemiþ yetimlerin hakkýndan oluþmuyor mu? 1 milyonluk araba! E sen bin odalý sarayda oturursan, o da 1 milyonluk arabaya biner. Peki, Hristiyanlýðýn ruhani lideri, Katoliklerin ruhani lideri Papa geldi Türkiye'ye. Neyle gezdi biliyor musunuz? 30 bin liralýk arabayla. RenoSymbol'le gezdi. Vatikan'da da Fiat arabayla geziyormuþ bu adam. Batsýn sizin böyle yeni Türkiye'niz, batsýn! Bunlarýn hesabýný inþallah haziran ayýnda soracaðýz" dedi. Köse sözlerine þöyle devam etti: "Adalet Akademisi Kanunu'nun, 2003'te çýkan Kanun'un 4'üncü maddesinde diyor ki: "Bilimsel, idari ve mali konularda özerkliðe sahip bir Adalet Akademisi kuracaðýz." Niye kuracaðýz? "Hâkimleri, savcýlarý, avukatlarý, noterleri eðiteceðiz." diyoruz. Peki, bugün geldiðimiz, özellikle 2014'te yapýlan deðiþiklikle ve bundan sonra da yapmayý düþündüðünüz deðiþikliklerle Adalet Akademisi bu amaca, bu maksada uygun mu çalýþýyor? Adalet Akademisinin Baþkanýný, bakanýn önereceði 3 isim arasýndan Bakanlar Kurulunun seçtiðini biliyor musunuz deðerli AK Partili milletvekili arkadaþlar? Yani Bakan seçiyor Adalet Akademisinin Baþkanýný. Peki, Baþkan yardýmcýsýný kim seçiyor? Bakanlar Kurulu seçiyor. Baþkan yardýmcýlarýný kim seçiyor? Baþkan yardýmcýlarýný da doðrudan Adalet Bakaný seçiyor. Peki, Akademinin 31 kiþiden oluþan genel kurulu nasýl oluþuyor, en üst düzeydeki yetkili organý? Bunun da, 31 üyenin 22 tanesi, genel kurulun 22 üyesi doðrudan Bakanla ilintili insanlardan oluþuyor. Baþkan yardýmcýlarýndan oluþuyor, Bakanýn doðrudan atadýðý isimlerden oluþuyor. Sadece 9 kiþi Yargýtaydan ve Danýþtaydan ve ilk derece hâkimlerinden gelenlerden oluþuyor. Yönetim Kurulu da Denetim Kurulu da maalesef bu Genel Kuruldan seçiliyor. Hâkim ve savcý alýmýna iliþkin bir Mülâkat Kurulumuz var. Bu Mülâkat Kurulumuza da 2 üye bu yapýdaki Adalet Akademisinden gidiyor. Geri kalan 5 üye de zaten Adalet Bakanýna baðlý genel müdürlerden, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve ondan oluþuyor. Böyle bir yapýdan, bu tablodan, hâkim ve savcý alýmýnda tam yetkinin Bakanýn olduðu bir yapýdan, bir tablodan nasýl yargý baðýmsýzlýðý bekleyeceðiz biz, nasýl yargý baðýmsýzlýðý bekleyeceðiz? Bununla da yetinmiyorsunuz, geçtiðimiz günlerdeki bir torba kanuna daha aðýr hükümler de koymaya çalýþtýnýz ama niye bu döneme yetiþtirmediniz onu anlamýþ deðiliz. Demokratik hukuk devleti için þart olan baðýmsýz ve tarafsýz yargý sizin ileri demokrasiniz için maalesef bir engel. Yani, Adalet Akademisi son düzenlemelerinizle beraber yargýnýn, Baþbakanýn, hatta Cumhurbaþkanýnýn ve Adalet Bakanýnýn arkabahçesi olmuþ. Son dört yýlda önce cemaatin arka bahçesi yaptýnýz, geri kalan son dört beþ aydýr, altý aydýr, bir senedir de iktidarýn arka bahçesi yaptýnýz. Peki, Adalet Akademisini iktidarýnýz arka bahçesi yaptýnýz da ne oldu? Yani, Adalet Akademisi çok iyi sonuçlar mý veriyor þu anda? Bakýn, Adalet Akademisinden size birkaç örnek vereceðim. Adalet Akademisinde öðrenim yatýlý görülüyor. Yani, hâkim adaylarýný yirmi dört saat gözetliyorsunuz, ayný George Orwell'ýn "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" isimli kitabýndaki gibi yirmi dört saat gözetliyorsunuz. Hangi gazeteleri okuyorlar, hangi dergileri okuyorlar, hangi internet sitelerine giriyorlar, nasýl giyiniyorlar, dinî vecibelerini yerine getiriyorlar mý getirmiyorlar mý, namaz kýlýyorlar mý, oruç tutuyorlar mý, içki içiyorlar mý yani hep gözetim altýndalar. Tam bir totaliter sistem. Polis ve Asker Akademisindeki gibi bir hiyerarþik sistem kurmuþsunuz Adalet Akademisinde maalesef. Yargýçlarý daha mesleðe baþlamadan memur olarak bu hiyerarþi içerisinde yetiþtirirseniz bu yargýçlardan nasýl biz adalet bekleyeceðiz, nasýl tarafsýz karar vermelerini bekleyeceðiz? Bu mudur yani ülkemizin teminatý, mülkün teminatý, adaletin baðýmsýzlýðý? Böyle bir sistemden baðýmsýz bir yargý çýkmaz, tarafsýz bir hâkim çýkmaz. Bu sistemden çýksa çýksa ancak size adalet çýkar." Haber Servisi 4 Mahir ODABAÞI 12 KASIM DEPREMÝ ANILARI (11) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Marmara ve akabinde meydana gelen Düzce depremlerinde ilimizin maddi manevi çok büyük katlýlarý olmuþtur. Ýnsan bunu bölgede görev yaparken daha iyi hissedebiliyor. Zaten afetlerinde, özümüzde var olan ancak dünya meþguliyeti içerisinde zaman zaman unuttuðumuz maddi-manevi yardýmlaþma hislerimizi faaliyete geçirmek gibi bir etkisinin olduðunu biliyoruz. Daha doðrusu birebir yaþýyoruz. Bu baðlamda Çorum milli eðitim müdürlüðümüzde bölgedeki eðitim camiasýna sýcak yemek verdi. Maddi - manevi desteðini esirgemedi. Milli eðitim ekibiyle Kaynaþlý, Düzce istikametine gidiyoruz. Giderken yolumuz Abanta düþüyor. Müthiþ bir manzara var. Lüks arabalar ve tatilin sefasýný süren insanlar göze çarpýyor. Deprem bölgesinde afetzedeler enkaz yýðýnlarý arasýnda çadýrlarda temel ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþýrken diðer tarafta farklý imkânlara sahip insanlarý görünce dünya hali deyip Kaynaþlý'ya doðru yolumuza devam ediyoruz. Merakla depremin aðýr faturasýný yaþayan bu bölgelerdeki manzarayý görmeye hazýrlanýyoruz. Kaynaþlý'ya ulaþmadan E-5 karayolunun bazý yerlerinin çöktüðünü ve bunlarý hýzla tamir etmeye çalýþan ekipleri görüyoruz. Ýlçeye ulaþtýðýmýzda saðlý sollu yýkýk binalar, tesisler, camiler, minareler tüm hýþmýyla bizi karþýlýyor. Lisaný haliyle adete 'biz periþan olduk, sizinde bunda payýnýz var' diyor. Araçlarýmýzdan iniyoruz ve yakýndan incelemek ve gelecek adýna ders alabilmek niyetiyle resim çekip kýsa notlar alýyoruz. Cami, þadýrvan tamamen çökmüþ. Minare caminin üzerine yýkýlmýþ. Korkunç bir manzara Orada yaþlý bir amcamýz bizi karþýlýyor.biraz sohbet ediyoruz.sohbet arasýnda amcaya:' Vatandaþýn yaþamýnda bir farklýlýk var mý?' diye sorunca, 'Evladým herkes kendi yoluna devam ediyor. Pek deðiþen bir þey yok.allah bir daha böyle acýlar yaþatmasýn. Artýk ölümün daha da yakýn olduðunu hissediyor ve evlerimizden helalleþerek ayrýlýyoruz. Camide cemaatin namazý kýlýp dýþarý çýkmýþ olmasý çok büyük bir felaketi önledi. Yoksa onlarca daha ölü olurdu.' Diye uzun uzun anlatýyor. Kaynaþlý da Mimar Sinan camisine öðle namazýný kýlmak için dönüyoruz. Caminin bahçesinde orta yaþlarda bir bayan yanýmýza geliyor. ' Yardým yapacaksanýz, bekleyelim' diyor.çünkü gelen geçen yardým için daha çok cami önlerini tercih ediyor.durum böyle olunca alýþkanlýk haline getirmiþ bazý vatandaþlarda biraz suiistimal ediliyor gibi intiba uyandýrýyor bizlerde.cami kapýsýnda sakallý bir vatandaþla konuþuyoruz. Bu arada vatandaþýn birisi arabasýyla geldi.caminin imamýný sorunca yok denildi.'katalitik soba verecektim' dedi. Sonradan o sakallý vatandaþýn imam olduðunu öðrenince, 'Hocam, niye kendini tanýtmadýn? Yok dedin' diye sorunca, hoca efendi:' Yardým daðýtýmýnda daha güvenilir olur zannýyla özellikle imamlar tercih ediliyor. Böyle durumda epey baþýmýz aðrýdý. Yardým daðýtýmýnda þu zengin niye aldý? Bende isterim. Bende isterim türü talepler bitmek tükenmek bilmiyor. Bu nedenle, çok defa hakarete uðradýk. Tabiri caizse canýmýza tak dedi. Keþke bende baþka bir göreve geçebilsem diye sýzlandý. Farklý cepheden bakýnca hoca efendi haksýzda sayýlmaz.' Arabasýyla gelen vatandaþ:'tamam kardeþim kimseye vermiyorum' dedi. Arabasýna binerken iki vatandaþ geldi. Hastasýnýn olduðunu ve katalitik sobaya ihtiyacýnýn bulunduðunu söyleyince dayanamayýp bir miktar para ve sobayý verdi.peþinden bize de bize de diyenler oldu Diðer taraftan caminin avlusunda rast gele üst üste yýðýlmýþ, daha doðrusu seçilmiþ kullanýlmýþ giysiler gözümüze çarpýyor.yardým toplanmasý ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý baþlý baþýna ihtisas alaný diye düþünüyorum.çünkü Anadolu insaný yardýmsever. Halk tabiri ile baðrý yoka.bu nedenle televizyon ekranlarýnda deprem felaketini görünce elinde avucunda ne varsa kullanýlmýþlar dahil olmak üzere o insanlara vermeye çalýþýyor.ama bu arada yeni giysilerde gelince kullanýlmýþlara kimse raðbet etmiyor. Çünkü kullanýlmýþ giysileri bir baþkasýnýn kullanmasý pekte kolay deðil. Böyle durumda bu tür giysiler ekseriya çöpe gidiyor. Bunun için 'elzemle, lazýmý ayýrmak lazým' diye düþünüyorum. *'Ben artýk gidiyorum, bir diyeceðin var mý çocuk / Yiyeceðin, içeceðin, giyeceðin var mý çocuk?' *AMÝRE VEFA- 2: Mecitözü eski kaymakamlarýndan (mülkiye baþmüfettiþi) Atila ÞAHÝN Beyi saygýyla yad ediyor, afetlerden uzak afiyetler diliyorum. (tel : ) Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak anýldý 10 Aralýk 1977'de Osmancýk'ta aþýrý sol görüþlü militanlarca þehit edilen Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak, vefatýnýn 37. yýlýnda Osmancýk Ülkü Ocaklarýnda düzenlenen programla anýldý. Osmancýk Ülkü Ocaklarý 156. Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak Toplantý Salonunda düzenlenen programa Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Ülkü Ocaklarý Osmancýk Ýlçe Baþkaný Ahmet Geylan, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Musa Kara ile çok sayýda ülkücü katýldý. Gecede konuþan Osmancýk Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Geylan, "Ülkü kervaný Allah'ýn izniyle Türk'ün varoþuyla asýrlar öncesinden yola koyulmuþ ve ebediyete kadar durmayacaktýr. Þehidiyle, þühedasýyla, gazisiyle ve mensuplarýyla Milliyetçi-Ülkücü hareket mutlaka amacýna ulaþacak ve milletine hak ettiði güzellikleri inþallah yaþatacaktýr. Bu itibarla, vatanýmýzýn ve aziz milletimizin birliði, bütünlüðü ve devamlýlýðý için mücadele eden þehitlerimizin muhterem hatýralarý yolumuzu bundan sonra da aydýnlatacak ve mücadelemize güç katacaktýr. Bu vesileyle millet, devlet ve bayrak uðruna hayatlarýný kaybetmiþ kutlu dava yolcusu ülküdaþlarýmýzý, Mehmet Çýplak'ý, tüm aziz þehitlerimizi, merhum Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ Bey'i bir kez daha minnet ve þükran hislerimle anýyor, Cenabý Allah'tan hepsine rahmet diliyorum" dedi. Gecede ayrýca konuþan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Ülkücü Hareketin çileli yolculuðunu salonda toplanan kalabalýða anlattý. Ülkücü Hareketin 12 Eylül öncesinde 5 bin vatan evladýný þehit verdiðini ifade eden Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Osmancýklý þehit Mehmet Çýplak'ýn bu davanýn 156. Þehidi olduðunu hatýrlatarak þehitlerin manevi hatýrlarýna sahip çýkmanýn önemine vurgu yaptý. Ýmal ayrýca, Ülkücü Hareketin bir gençlik hareketi olduðunu ve bu doðrultuda milletine ve dinine baðlý, ahlaklý ve eðitimli bir nesil yetiþtirme çabasý içinde olduklarýný ifade etti. Bu doðrultuda çalýþmalarýnýn il ve ilçe genelinde kararlýlýkla devam ettiðini ifade eden Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Osmancýklý ülkücülere buluþmaktan duyduðu mutluluðu ifade etti.programda o günü yaþayan ülkücülerden Mustafa Necati Çevik, Ahmet Gündoðdu ve Ali Afacan da yaþanan o kara günü programda hazýr bulunan ülkücülere anlattý. Konuþmalarýn ardýndan Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak'ýn hayatýný konu alan sinevizyon gösterisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinin devamýnda ise Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak için Yasin-i Þerif okutularak program sona erdi. Haber Servisi

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı