Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu"

Transkript

1 Basýna darbe operasyonu 17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde, medyaya karartma operasyonu baþladý. Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonu' yapýlmýþ, ilgili soruþturmada bakanlar Muammer Güler, Erdoðan Bayraktar, Egemen Baðýþ, Zafer Çaðlayan'ýn, ve Güler ile Bayraktar'ýn oðullarýnýn da adýnýn geçtiði öðrenilmiþti. Para kasalarý, ayakkabý kutularý, doðruluðu onaylanan ses kayýtlarý ile hafýzalara kazýnan operasyonun ardýndan... SAYFA 6 DA 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Hidayet Karaca Ekrem Dumanlý Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý Hitit Üniversitesi "2. Uluslararasý Öðrenci Festivali" geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organize edilen etkinlik Devlet Öðrenci Festivali coþkusu Sekreteri Ömer Arslan, Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Ahmet Recep Ceylan, Aktif Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve çok sayýda öðrenci izledi. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan gerçekleþtirdi. Ardýndan Tiyatro Salonu'nda gerçekleþti. Etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ýl Özel Ýdaresi Genel Aktif Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr.Cemil Hakyemez konuþtu. SAYFA 3 DE "Ýnsanlar koþturan ve topluma eli deðen bir üniversite istiyor" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dünyada artýk tek baþýna yerel olarak çalýþmanýn yeterli olmadýðýný bunun eðitim kurumlarý için de gerekli olduðunu belirterek, artýk yoðun bir þekilde eðitimi uluslararasý alana taþýma ve faaliyetler yapma zorunluluðunun Türkiye'yi de sarmýþ durumda olduðunu söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen 2. Uluslar arasý Öðrenci Festivali'nde bir konuþma yapan Prof. Dr. Rektör Reha Metin Alkan...SAYFA 3 DE "Yüzde 12 ek zam istiyoruz" Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Necati Gül, bu yýlýn 11 aylýk dönemime iliþkin enflasyon artýþ oranlarýnýn... SAYFA 4 DE ANALÝZ Basýna darbe operayonu yapýlýrken Genelden ve yerelden Ýnciler! Nadir YÜCEL SAYFA 5 DE Gönül Çelen Restaurant "Gönül Burger" ile Türkiye'ye açýlacak Gönül Çelen Cafe ve Restaurant "Gönül Burger" markasýyla Türkiye'ye açýlacak. Çorum'da yýllarda hizmet veren Gönül Çelen Cafe ve Restaurant yeni markasý "Gönül Burger" ile Gülsün Mert Türkiye'de büyüyecek. "Gönül Burger" in "Ýlkler hep bizden burger dediðin böyle olur" sloganýyla yola çýktýðýný kaydeden Gönülçelen Ýþletme yetkilisi Çetin Budak... Mikroskop 'Hayýrmý, Þermi' En iyi Bilen Allah'dýr Cansu-yu SAYFA 9 DA Bir kaç gün öncesinden Twitter Fenomeni Fuat Avni Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV aðýrlýklý olmak üzere gözaltýlar olacaðýný duyurmuþtu. Fuat Avni'nin bu bilgisi de doðru çýktý. Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý ve STV Genel Koordinatörü Hidayet Karaca baþta olmak üzere göz TV dizi senaristine kadar gözaltýna alýnanlar oldu. Bu insanlarýn evlerinde para sayma makineleri çýkmadý. Kollarýnda milyonluk saatler, ceplerinde þunu yazýn bunu yazmayýn karþýlýðýnda Daire tapularý da yoktu! Bayram namazýný Nezarethane de kýlan polisler kadar masum bu basýn çalýþanlarý da er geç serbest kalacaktýr. Yapýlmak istenen gözdaðý vermek, gerçeklerin yazýlmasýna mani olmak ve intikam aramak düþüncesidir. Bu basýna darbedir. Zalimin zulmu varsa, Mazluma Allah yeter. Bülent Arýnç'ý ibretle dinledim. Arýnç milletvekillerine diyor ki," Ocaktan sonra her þey bitiyor. Burada bulunan arkadaþlarýmýzýn çoðunluðu 2015 seçimlerinden sonra olmayacak. Gelin Milletvekili maaþlarýna zam yapalým. Bu da yetmez bizlerden önceki vekiller villalar yapmýþ bizde yapalým. Vatandaþlar 3 gün konuþur sonra da unuturlar!" Pes doðrusu. Acaba Rüyamý gördük! bu konuþmalar gerçekmiydi.! Bir baþka Rüya gibi ve Pes dedirtecek açýklama ise, C. Baþkaný Erdoðan'dan geldi. Erdoðan, bugüne kadar iþlenen Faili Meçhul cinayetlerde 'Hizmet hareketinin' parmaðý olduðunu söyledi aralýk yolsuzluk iddialarýnýn üzerini kapatmak adýna onlarca algý operasyonu yapýldý. Ancak, ' Aklýyla alay ettirmeyenler ikna edilemedi' Bu da yetmez dediler. Ve Dinler arasý diyalog diyenleri, Muhabbet fedaisiyiz diyenleri, Ýstiklal marþýný, Ay Yýldýzlý Bayraðýmýzý ve Allah kelamýný 5 Ülkeye taþýyan insanlarý faili Meçhul cinayetlerin adresi gösterdiler! En hafifi ile nerde kaldý ' Masumiyet Karinesi Pes doðrusu Hrant Dink, ve azýnlýk isimler dahil bir çok faili meçhul cinayet iþlendi. Hatta vicdanlarda Suikast olarak görülen Rahmetli Muhsin Yazýcýoðlu ( Cennet Mekan olsun) baþta olmak üzere bir çok faili meçhul var. Tüm güç ve imkanlar sende. Çýkart belgeleri ile ortaya koy ve gereðini yap. Evde Vazo kýrýlýyor Annesi çocuðuna, 'Kim kýrdý bu vazoyu diyerek kýzýnca; Çocuk da annesine, 'Annecim valla ben kýrmadým. Vazoyu Cemaat kýrdý' diyor! Baþýndan sonuna kadar en kýsa örneði ver dersler bence bu yeter. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'e Devlet Malzeme ofisi tarafýndan gerçekleþtirilen ihale v.s.yolu ile 1 Milyonluk Mercedes alýnmýþ! Çoðumuzun aklýna ise Papanýn Türkiye ziyaretinde Lüks arabayý reddederek mütevazi bir araba istemesi gelmiþtir. Papanýn bu olumlu Uyurken evin çatýsý çöktü Merkeze baðlý Karapürçek köyünde yaðmur nedeniyle bir evin çatýsý çöktü. Edinilen bilgilere göre önceki akþam yaðmur yaðýþý nedeniyle... SAYFA 10 DA davranýþý normalde bir Müslüman'dan yapmasý beklenen yani Tevazu ve mütevazi vari bir davranýþtýr. Diyanet iþleri baþkanýna arabanýn geliþ kaynaðýndan daha ziyade bence böyle pahalý bir aracý kabullenmesi þýk olmamýþtýr. Örnek olmasý gereken bir makam adýna daha faklý davranabilirdi. Korkarýz ki, Hayrettin Karaman Hoca'nýn 'Gökten Baþýmýza belalar yaðar' sözleri gerçekleþemez! Belediyenin 'Baþefendisi' Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez ilçenin yeni baþkaný Yaþar Anaç'a hayýrlý olsun ziyaretine gittiðinde yaptýðý açýklamalar çok manidar bulundu. Açýklamalarý arasýnda Baþkan Külcü demiþ ki: ' Biz eski merkez Ýlçe baþkaný Mustafa Köse ile çok uyumlu çalýþtýk. Birbirimizin kusurlarýný ve açýklarýný kapattýk!' Konuþana deðil, konuþturana bakmak gerek. Taktir kamuoyunun. Ýskilipte bir grup AKP li belediye meclis üyelerinin ' Dansözlü Kutlamalarý' da kamuoyunda deðiþik tepki ve spekülasyonlara neden oldu. Burada önemli olan seçilmiþlerin her alanda hatta özel yaþantýlarýnda bile dikkat etmeleri gerekir. Hatta olumlu örnek olma zorunluluklarý vardýr. Seçilmiþ deðiþik cenahlarda öyle kiþiler var ki, Ankara da ev satýn alan, Garsoniye tutan, Ölçü almaya giden! Þehirler arasý yetmez, uluslararasý hovardalýklara giden! Seçilmiþ bazý kiþilerin çapkýnlýklarý sadece kendi ve beraberindekinin günahýdýr diyebilirsiniz. Peki ya yolsuzluk yapanlar! Bir ilçenin eski belediye baþkaný milyonlarca lira usulsüz ödeme yaptý de çýkar Milletvekili adayý olursa þaþýrmam! Nasýlsa Sayýþtay'ýn denetimi pasifize edilmiþ.. Bu dünyada ki adaleti kendinize göre uyarladýðýnýzý düþünebilirsiniz.' Her gecenin bir sabahý olacaðýndan kuþkumuz yoktur' Kimse Yok Mu'dan Anafen öðrencilerine yoksulluk semineri Kimse Yok Mu Derneði "Yoksulluk Haftasý" münasebetiyle düzenlediði seminerde Anafen Dershanesi öðrencileriyle bir araya geldi. Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný... SAYFA 6 DA Cahit Baðcý Evci Barajý ile 12 bin 500 dönüm arazi suyla buluþacak Boðazkale Ýlçesi Evci köyünde 2012 yýlý temmuz ayýnda ihale edilerek yapýmýna baþlanan "Evci Barajý"nda geri sayým baþladý. Barajýn ihale aþamasý ve sonrasýnda AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Dr. Cahit Baðcý'nýn verdiði bilgiye göre yaklaþýk 12 bin SAYFA 5 DE

2 TEK 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Üniversite öðrencileri, Hz. Mevlana'yý þiirlerle anacak Hz. Mevlana'yý Anma Haftasý Þeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi Öðrenci Konsey Baþkanlýðý ve Akademik Araþtýrmalar Topluluðu, Gençlik Kulübü, Kimya- Proses Kulübü, Kiþisel Geliþim Kulübü, Üniversiteli Aktif Gençler Kulübü, Daðcýlýk Kulübü, Uluslararasý Gençlik Kulübü birlikte "Þiir ve Ýlahi Dinletisi" programý düzenleyecek. 18 Aralýk Perþembe saat 18.30'da Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilecek programda Þair-Yazar Kasým Alper Özdemir Hz. Mevlana'nýn o güzel dizelerini semazen gösterisi eþliðinde seslendirecek. Programa Grup Sufi Devran ise ilahileri ile ayrý bir renk katacak. Ayrýca program sonunda Kasým Alper Özdemir Hz. Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazýl Kýsakürek gibi üstadlarýn þiirlerine yer verdiði yeni albümü ''Aþk Yeniden Yazýlýyor''u sevenlerine imzalý olarak hediye edecek. Haber Servisi 'Çocuklarda Karýn Aðrýsý ve Ateþli Çocuða Yaklaþým' semineri yapýlacak Ýmsâk : 05: Güneþ : 06:49 Öðle : 11:42 Ýkindi : 14:00 Akþam : :23 Yatsý : 17:49 O esrarlý yangýna bu can nasýl dayandý? Sahile vurdu kalbim,su yandý,kum da yandý. Bir mum gibi eriyip aktý uykusuzluðum, Ölüme baþkaldýran dertli uykum da yandý. Yurdundan mahrum edip dolaþtýrdýn Cem gibi. Ruhumla söndü alev,sonra ruhum da yandý. Kül oldu bir yiðidin figanýyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum da yandý. Böylesi bir yangýný görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlý âhým da yandý. Âhýmdýr zannederdim en belalý kývýlcým, Kirpiðine dokunan kanlý âhým da yandý. Bir damla su ver bana ey çöl! Bari sen küsme. Kalmadý hiçbir þeyim bak,günahým da yandý. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yýkýldý heyhat! Ordugâhým da yandý. Köleleri her akþam duman kýldý gözlerin, Baþýma tâc ettiðim padiþahým da yandý. Ýlk defa böylesine tutuþtu gökkuþaðý. Renklerim siyah oldu ve siyahým da yandý. O'ndan baþka ne varsa yandý, Yandýk sen ve ben. O'nu göreyim diye,kýblegâhým da yandý. Nurullah Genç YILDIZ AJANDA Hava Kirliliði ile Savaþ Haftasý - Sultan II. Selim Hân'ýn vefâtý (1574) - Ýstanbul Defterdarlýk binasý yangýný (1972) Ýþçinin ücretini kararlaþtýrmadan, çalýþtýrmayýnýz! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Beni Yakýþýna ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Çorum Tabip Odasý Uzman Hekimler Komisyonu, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi ortaklýðýnda, aralýk, ocak ve þubat aylarýnda Kadýn ve Aile Saðlýðý konulu 3 tane seminer düzenlenecek. Bu seminerlerden ilki olan ve 'Çocuklarda Karýn Aðrýsý ve Ateþli Çocuða Yaklaþým' konulu olan seminer Aralýk 2014 Salý günü saat Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 0 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 13.30'da Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacak. Konferansa konuþmacý olarak Pediatrik Gastroenteroloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Atakan Comba, Yrd. Doç. Dr. Selenözakar Akça ve Pediatri Uzmaný Dr. Selim Asaroðlu katýlacak. Seminere tüm vatandaþlar davet edildi. Haber Servisi YEDAÞ''tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Çiftlik köyü, Tutuþ köyü ve Alpagut köyü tarihinde saatleri arasýnda: Bayat köyü, Sülnük köyü ve Bayat Çatak Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Çamlýca, Sýtma, Doðanlar, Çamlýpýnar, Yeþilpýnar, Karasoku ve Gökçekaya köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Kozören bölgesi tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Beyözü bölgesi tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Hisarkavak bölgesi." Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2361 2,2364 EUR 2,7542 2,7545 STERLiN 3,5048 3,5058 JPY YENi 1,8724 1,8727 SAAT:.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: MEHMET AKÝF ERSOY CAD.MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI ÜNALDI ECZANESÝ TEL: BUHARA CD.NO:48/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 3 Hitit Üniversitesi'nde "Uluslararasý Öðrenci Festivali" coþkusu Hitit Üniversitesi "2. Uluslararasý Öðrenci Festivali" geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organize edilen etkinlik Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþti. Etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Ahmet Recep Ceylan, Aktif Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve çok sayýda öðrenci izledi. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan gerçekleþtirdi. Ardýndan Aktif Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr.Cemil Hakyemez konuþtu. Program Kýrgýzistan'ýn taným slaytý ile devam etti. Daha sonra program Hitit Üniversitesi baþta olmak üzere Kýrgýzlý öðrenciler ve diðer yabancý öðrencilerin þiir, þarký, piyes gibi etkinlikleri ile program sona erdi. Yasin YÜCEL "Ýnsanlar koþturan ve topluma eli deðen bir üniversite istiyor" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dünyada artýk tek baþýna yerel olarak çalýþmanýn yeterli olmadýðýný bunun eðitim kurumlarý için de gerekli olduðunu belirterek, artýk yoðun bir þekilde eðitimi uluslararasý alana taþýma ve faaliyetler yapma zorunluluðunun Türkiye'yi de sarmýþ durumda olduðunu söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen 2. Uluslar arasý Öðrenci Festivali'nde bir konuþma yapan Prof. Dr. Rektör Reha Metin Alkan, "Hitit Üniversitesi öðrencilerinin artýk ulusal düzeyde deðil uluslararasý düzeyde yaptýðý faaliyetlerle gündeme gelmesi gerekiyor. Artýk Hitit Üniversitesi küçük iþlerle deðil, dünyadaki geliþmeleri yakýndan takip etmiþ ve kabuðunu kýrmýþ bir üniversite olarak çalýþmalarýný yapmak zorundadýr" dedi. Ýnsanlarýn koþturan ve topluma eli deðen bir üniversite istediðinin altýný çizen Alkan, artýk Hitit Üniversitesi'nin uluslararasý çalýþmalar ve yeni çalýþmalarý ile anýlýr olduðunu vurguladý. Rektör Alkan, üniversitenin artýk uluslararasý aktiviteler yapar hale geldiðini belirterek, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Her anlamda özellikle buraya gelen arkadaþlarýmýzdan gördüðümüz gibi çok ciddi bir kültürel etkileþim baþta olmak üzere üniversitemize ilimize gelen arkadaþlarýmýz ile çok yoðun bir etkileþime girildiðini görmekteyiz bizim de amacýmýz budur. Bu arkadaþlarýmýz bizim için ayný topraklarý ayný kültürleri paylaþtýðýmýz arkadaþlarýmýzdýr. Arkadaþlarýmýz burada misafir deðiller ana yurt ata yurt kavramlarý çerçevesinde biz onlarla birlikte olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz yýlýnda sadece 9 anlaþmamýz varken þu anda 117 anlaþmamýz yapýlmýþ durumdadýr. Bilhassa Türkiye Cumhuriyetinin gücünü gösteren Mevlana anlaþmasý kapsamýnda tüm dünyada muazzam bir ikili iliþkilere girildi. Ülkemize ülkemiz dýþýndan öðrencilerimiz gelmekte ve eðitimlerini yapmaya baþladýlar. Uluslararasý aktiviteler yapar hale geldik. Bu uluslararasýlaþmamýzýn bize saðladýðý bazý açýlýmlardýr. 100 civarýnda öðrencimiz var þuanda. Bunun sayýsýnýn da artacaðýna inanýyoruz. Yeni kurulan bir üniversiteyiz yaþadýklarý sýkýntýlarý çözmek için ciddi anlamda uðraþýyoruz. Gelen arkadaþlarýmýza gereken desteði vermeye gayret ediyoruz. Hitit Üniversitesi öðrencilerinin artýk ulusal düzeyde deðil uluslararasý düzeyde yaptýðý faaliyetlerle gündeme gelmesi gerekiyor. Artýk Hitit Üniversitesi küçük iþlerle deðil, dünyadaki geliþmeleri yakýndan takip etmiþ ve kabuðunu kýrmýþ bir üniversite olarak çalýþmalarýný yapmak zorundadýr. Bu artýk lüks deðil, bu artýk günümüz dünyasýnda üniversitelerimizden istenilen yeni bir misyondur. Günümüzde bu misyona sahip olmayan üniversiteler bu yarýþtan hýzla kopuyorlar. Ýnsanlar bizden artýk sahada koþturan topluma eli deðen bir üniversite istiyor. Hitit üniversitesi uluslararasý anlaþmalarý ile yeni çalýþmalarý ile anýlýr oldu." Yasin YÜCEL Uluslararasý Öðrenci Festivali daha da geliþtirilecek Aktif Yaþam Kulübü danýþman hocasý Doç. Dr.Cemil Hakyemez, Aktif Yaþam Kulübü olarak onlarca projeye imza attýklarýný belirterek, farklý programlar düzenlediklerini söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen 2. Uluslararasý Öðrenci Festivalinde açýlýþ konuþmasý yapan Hakyemez, bu yýl ikincisini düzenledikleri Uluslararasý Öðrenci Festivalinin ilerleyen yýllarda daha da geliþtirileceðine ve dünya barýþýna katký saðlayacaðýna inandýðýný vurguladý. Ýki tane büyük öðrenci kongresi düzenlediklerini buna benzer bir çok etkinlik gerçekleþtirdiklerini ifade eden Hakyemez, "Çok profesyonelce olmasa da samimice gerçekleþtirdiðimiz bu programýn ilerleyen yýllarda dünya barýþýna katký sunacaðýna inanýyoruz. Programýn hazýrlanmasýnda bizleri destek ve yanýmýzda bulunan herkese teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Yasin YÜCEL "Bülbül Susturulduðunda" tiyatroseverlerle buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bülbül Susturulduðunda" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Raja Shehadeh'in yazdýðý David Greig'in oyunlaþtýrdýðý Hakan Silahsýzoðlu'nun çevirdiði ve Özgür Yalým'ýn yönettiði tek perdelik oyun 26 Aralýk Cuma günü saat 20.00'da 27 Aralýk Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek.oyunun konusu þöyle: "Yýl 2002, Ýsrail ordusu, Filistin'in Batý Þeria bölgesini bir kez daha iþgal etmiþtir. Ramallah kenti, bombalanmakta, Ýsrail askerlerinin þiddet uygulamalarý altýnda kývranmaktadýr. Uzun süreli bir sokaða çýkma yasaðý vardýr. Filistinli yazar, hukukçu ve insan haklarý savunucusu Raja Shehadeh evinde, tek baþýna mahsur kalmýþtýr. Bu aðýr süreç boyunca, günlük yaþantýsýný sürdürme savaþý vermekte ve günlük tutmaktadýr. Oyunumuz, bu gerçek günlüklerden oluþmaktadýr.oyunu biletleri tiyatro giþesinden ve /devlettiyatrosu/çorum adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi

4 TEK YILDIZ "Yüzde 12 ek zam istiyoruz" Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Necati Gül, bu yýlýn 11 aylýk dönemime iliþkin enflasyon artýþ oranlarýnýn Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklandýðýný ve Tüketici Fiyatlarý Endeksi yýlbaþýna göre % 8,65 oranýnda arttýðýnýn belirtildiðini ifade ederek, "Memur maaþ zammýnýn bu yýl enflasyon artýþ oraný ile iliþkilendirilmemiþ olmasý nedeniyle, enflasyon artýþ oranýndaki her artýþ memur için zarar anlamýna geliyor maaþ zammý 2014 yýlý için memur maaþlarýna 175 TL brüt 123 TL net taban aylýk artýþý yapýlýrken, enflasyon artýþ oraný ne kadar çýkarsa çýksýn Memur- Sen'in koyduðu imza ile memura ilave zam yapýlmamasý da kararlaþtýrýlmýþtý. Devlet memurlarýnýn maaþlarýna 2014 yýlý için belli bir oranda zam yapýlmamasý, memurlarýn maaþlarýnda farklý oranlarda artýþlara sebep olurken, kadro unvan ve dereceleri itibariyle Devlet memurlarýna yaklaþýk %1,50 ile %7,70 aralýðýnda maaþ zam þeklinde yansýdý yýlýnýn 11 aylýk döneminde enflasyon yaþanan artýþ oranýnýn belli olmasý, bu yýl Devlet memuru maaþlarýna yapýlan ve enflasyon artýþ oranýyla baðý kurulmayan zammýn memurun aleyhine 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ HABER sonuçlar doðurduðunu bir kez daha ortaya koydu" dedi. TÜÝK'in açýkladýðý rakamlara göre, 2014 yýlýnda 11 aylýk enflasyon artýþ oraný %8,65 olarak gerçekleþtiðini kaydeden Gül, "Bu artýþ oraný, memurun bu yýl maaþ zammýndan epeyce zararlý çýktýðý anlamýna da geliyor yýlýnda, aylýk maaþ seviyeleri itibariyle %1,50 ile %7,70 aralýðýnda maaþ zammý alan Devlet memurlarýnýn, zamdan kaynaklý zararýnýn Aralýk ayý enflasyonuyla daha da artmasý söz konusu olacaktýr. Bazý memurlarýn bu yýl aldýðý maaþ zammý oranlarý ile zarar oranlarý Enflasyon artýþ oranýnýn ulaþtýðý seviye göz önünde bulundurulduðunda, 2014 yýlý için yapýlan maaþ zammýyla memurlarýn ne kadar zarara uðradýðýna baktýðýmýzda Mühendis-Veteriner Hekim %-5,13 Þube Müdürü %-5,08 Þef %-3,72 Memur %-3,43 Hizmetli%-2,77 dir.bu rakamlar bize ortalama bir maaþý alan (TÜÝK'e göre bu rakam 2100 TL dir) memurun en az 200 TL aylýk zarar ettiðini ortaya koymaktadýr.maliye Bakanlýðýnýn 2015 yýlý için vergi ve cezalarda uyguladýðý yeniden deðerlendirme oranýna baktýðýmýzda durum daha da vahimdir.bu durumun vebali toplu sözleþmeye imza atan hükümetten daha çok malum sendikadadýr. Biz memurlar olarak onlara hakkýmýzý helal etmiyoruz. Yaratan kul hakký ile gelme diyor. Eðer kul hakký ile huzuruna çýkmak istemiyorlarsa; ya bu bizim kaybýmýzý bize versinler yada hata yaptýklarýný deklere etsinler. Belki o zaman memurlar af ederler. Toplu sözleþmenin diðer tarafýnda bulunarak imza atan hükümetten ise bu vebale ortak olmanýz nedeni ile %12 ek zam talep diyoruz. Dün toplu sözleþmeye biz imza koymadýk. Bunun ceremesini de çekmek istemiyoruz. Sizi temsil eden sendika imza koydu mazeretini kabul etmiyoruz. Hakim, savcý ve akademisyenler için nasýl imza koymadý ise yani zam yapýldý ise bize de yapýlmalýdýr. Devlet babadýr. Çocuklarý arasýnda ayrým yapmaz ve yapmamalýdýr. Ýþler bu þekilde yürür ise çalýþma ahengi bozulur. Memuru memura düþman edersiniz. Aklý selim davranmaya ve ek zam talebinin haklý bir talep olduðunu kabul ederek, yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Köse'den Adalet Akademisi eleþtirisi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de yaptýðý konuþmada Yeni Türkiye kavramýna tepki göstererek, "Gelen konuþmacýlarýn hepsi diyor ki: "Yeni Türkiye, yeni Türkiye, yeni Türkiye". Yeni Türkiye dediðiniz totaliter bir sistem, týpký Hitler sistemi gibi. Mahkemeler, ordu, polis, sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler, TÜBÝTAK hatta þimdi benim biraz sonra deðineceðim Adalet Akademisi. Devletin ve toplumun bütün kurumlarýna AK Parti üniformasý giydirmek istiyorsunuz. Buna izin vermeyeceðiz arkadaþlar, bunu böylece bilin, buna izin vermeyeceðiz. Bakýn yeni Türkiye'de ne oluyor, bin odalý sarayýn bulunduðu yeni Türkiye'de: Diyanet Ýþleri Baþkanýnýz var ya, Diyanet Ýþleri Baþkanýnýz, israfýn en büyük haram olduðu Ýslam'da, Diyanet Ýþleri Baþkaný 1 milyon liraya altýna bir araba aldýrabiliyor. Bir de bugün bir açýklama yapmýþ, diyor ki: "Biz bunu hayýr hasenatla yapmadýk, Diyanet Vakfýna yapýlan baðýþlarla almadýk." "Ya nereden aldýnýz?" "Devletin bütçesinden aldýk." Ya, devletin bütçesi, tüyü bitmemiþ yetimlerin hakkýndan oluþmuyor mu? 1 milyonluk araba! E sen bin odalý sarayda oturursan, o da 1 milyonluk arabaya biner. Peki, Hristiyanlýðýn ruhani lideri, Katoliklerin ruhani lideri Papa geldi Türkiye'ye. Neyle gezdi biliyor musunuz? 30 bin liralýk arabayla. RenoSymbol'le gezdi. Vatikan'da da Fiat arabayla geziyormuþ bu adam. Batsýn sizin böyle yeni Türkiye'niz, batsýn! Bunlarýn hesabýný inþallah haziran ayýnda soracaðýz" dedi. Köse sözlerine þöyle devam etti: "Adalet Akademisi Kanunu'nun, 2003'te çýkan Kanun'un 4'üncü maddesinde diyor ki: "Bilimsel, idari ve mali konularda özerkliðe sahip bir Adalet Akademisi kuracaðýz." Niye kuracaðýz? "Hâkimleri, savcýlarý, avukatlarý, noterleri eðiteceðiz." diyoruz. Peki, bugün geldiðimiz, özellikle 2014'te yapýlan deðiþiklikle ve bundan sonra da yapmayý düþündüðünüz deðiþikliklerle Adalet Akademisi bu amaca, bu maksada uygun mu çalýþýyor? Adalet Akademisinin Baþkanýný, bakanýn önereceði 3 isim arasýndan Bakanlar Kurulunun seçtiðini biliyor musunuz deðerli AK Partili milletvekili arkadaþlar? Yani Bakan seçiyor Adalet Akademisinin Baþkanýný. Peki, Baþkan yardýmcýsýný kim seçiyor? Bakanlar Kurulu seçiyor. Baþkan yardýmcýlarýný kim seçiyor? Baþkan yardýmcýlarýný da doðrudan Adalet Bakaný seçiyor. Peki, Akademinin 31 kiþiden oluþan genel kurulu nasýl oluþuyor, en üst düzeydeki yetkili organý? Bunun da, 31 üyenin 22 tanesi, genel kurulun 22 üyesi doðrudan Bakanla ilintili insanlardan oluþuyor. Baþkan yardýmcýlarýndan oluþuyor, Bakanýn doðrudan atadýðý isimlerden oluþuyor. Sadece 9 kiþi Yargýtaydan ve Danýþtaydan ve ilk derece hâkimlerinden gelenlerden oluþuyor. Yönetim Kurulu da Denetim Kurulu da maalesef bu Genel Kuruldan seçiliyor. Hâkim ve savcý alýmýna iliþkin bir Mülâkat Kurulumuz var. Bu Mülâkat Kurulumuza da 2 üye bu yapýdaki Adalet Akademisinden gidiyor. Geri kalan 5 üye de zaten Adalet Bakanýna baðlý genel müdürlerden, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve ondan oluþuyor. Böyle bir yapýdan, bu tablodan, hâkim ve savcý alýmýnda tam yetkinin Bakanýn olduðu bir yapýdan, bir tablodan nasýl yargý baðýmsýzlýðý bekleyeceðiz biz, nasýl yargý baðýmsýzlýðý bekleyeceðiz? Bununla da yetinmiyorsunuz, geçtiðimiz günlerdeki bir torba kanuna daha aðýr hükümler de koymaya çalýþtýnýz ama niye bu döneme yetiþtirmediniz onu anlamýþ deðiliz. Demokratik hukuk devleti için þart olan baðýmsýz ve tarafsýz yargý sizin ileri demokrasiniz için maalesef bir engel. Yani, Adalet Akademisi son düzenlemelerinizle beraber yargýnýn, Baþbakanýn, hatta Cumhurbaþkanýnýn ve Adalet Bakanýnýn arkabahçesi olmuþ. Son dört yýlda önce cemaatin arka bahçesi yaptýnýz, geri kalan son dört beþ aydýr, altý aydýr, bir senedir de iktidarýn arka bahçesi yaptýnýz. Peki, Adalet Akademisini iktidarýnýz arka bahçesi yaptýnýz da ne oldu? Yani, Adalet Akademisi çok iyi sonuçlar mý veriyor þu anda? Bakýn, Adalet Akademisinden size birkaç örnek vereceðim. Adalet Akademisinde öðrenim yatýlý görülüyor. Yani, hâkim adaylarýný yirmi dört saat gözetliyorsunuz, ayný George Orwell'ýn "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" isimli kitabýndaki gibi yirmi dört saat gözetliyorsunuz. Hangi gazeteleri okuyorlar, hangi dergileri okuyorlar, hangi internet sitelerine giriyorlar, nasýl giyiniyorlar, dinî vecibelerini yerine getiriyorlar mý getirmiyorlar mý, namaz kýlýyorlar mý, oruç tutuyorlar mý, içki içiyorlar mý yani hep gözetim altýndalar. Tam bir totaliter sistem. Polis ve Asker Akademisindeki gibi bir hiyerarþik sistem kurmuþsunuz Adalet Akademisinde maalesef. Yargýçlarý daha mesleðe baþlamadan memur olarak bu hiyerarþi içerisinde yetiþtirirseniz bu yargýçlardan nasýl biz adalet bekleyeceðiz, nasýl tarafsýz karar vermelerini bekleyeceðiz? Bu mudur yani ülkemizin teminatý, mülkün teminatý, adaletin baðýmsýzlýðý? Böyle bir sistemden baðýmsýz bir yargý çýkmaz, tarafsýz bir hâkim çýkmaz. Bu sistemden çýksa çýksa ancak size adalet çýkar." Haber Servisi 4 Mahir ODABAÞI 12 KASIM DEPREMÝ ANILARI (11) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Marmara ve akabinde meydana gelen Düzce depremlerinde ilimizin maddi manevi çok büyük katlýlarý olmuþtur. Ýnsan bunu bölgede görev yaparken daha iyi hissedebiliyor. Zaten afetlerinde, özümüzde var olan ancak dünya meþguliyeti içerisinde zaman zaman unuttuðumuz maddi-manevi yardýmlaþma hislerimizi faaliyete geçirmek gibi bir etkisinin olduðunu biliyoruz. Daha doðrusu birebir yaþýyoruz. Bu baðlamda Çorum milli eðitim müdürlüðümüzde bölgedeki eðitim camiasýna sýcak yemek verdi. Maddi - manevi desteðini esirgemedi. Milli eðitim ekibiyle Kaynaþlý, Düzce istikametine gidiyoruz. Giderken yolumuz Abanta düþüyor. Müthiþ bir manzara var. Lüks arabalar ve tatilin sefasýný süren insanlar göze çarpýyor. Deprem bölgesinde afetzedeler enkaz yýðýnlarý arasýnda çadýrlarda temel ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþýrken diðer tarafta farklý imkânlara sahip insanlarý görünce dünya hali deyip Kaynaþlý'ya doðru yolumuza devam ediyoruz. Merakla depremin aðýr faturasýný yaþayan bu bölgelerdeki manzarayý görmeye hazýrlanýyoruz. Kaynaþlý'ya ulaþmadan E-5 karayolunun bazý yerlerinin çöktüðünü ve bunlarý hýzla tamir etmeye çalýþan ekipleri görüyoruz. Ýlçeye ulaþtýðýmýzda saðlý sollu yýkýk binalar, tesisler, camiler, minareler tüm hýþmýyla bizi karþýlýyor. Lisaný haliyle adete 'biz periþan olduk, sizinde bunda payýnýz var' diyor. Araçlarýmýzdan iniyoruz ve yakýndan incelemek ve gelecek adýna ders alabilmek niyetiyle resim çekip kýsa notlar alýyoruz. Cami, þadýrvan tamamen çökmüþ. Minare caminin üzerine yýkýlmýþ. Korkunç bir manzara Orada yaþlý bir amcamýz bizi karþýlýyor.biraz sohbet ediyoruz.sohbet arasýnda amcaya:' Vatandaþýn yaþamýnda bir farklýlýk var mý?' diye sorunca, 'Evladým herkes kendi yoluna devam ediyor. Pek deðiþen bir þey yok.allah bir daha böyle acýlar yaþatmasýn. Artýk ölümün daha da yakýn olduðunu hissediyor ve evlerimizden helalleþerek ayrýlýyoruz. Camide cemaatin namazý kýlýp dýþarý çýkmýþ olmasý çok büyük bir felaketi önledi. Yoksa onlarca daha ölü olurdu.' Diye uzun uzun anlatýyor. Kaynaþlý da Mimar Sinan camisine öðle namazýný kýlmak için dönüyoruz. Caminin bahçesinde orta yaþlarda bir bayan yanýmýza geliyor. ' Yardým yapacaksanýz, bekleyelim' diyor.çünkü gelen geçen yardým için daha çok cami önlerini tercih ediyor.durum böyle olunca alýþkanlýk haline getirmiþ bazý vatandaþlarda biraz suiistimal ediliyor gibi intiba uyandýrýyor bizlerde.cami kapýsýnda sakallý bir vatandaþla konuþuyoruz. Bu arada vatandaþýn birisi arabasýyla geldi.caminin imamýný sorunca yok denildi.'katalitik soba verecektim' dedi. Sonradan o sakallý vatandaþýn imam olduðunu öðrenince, 'Hocam, niye kendini tanýtmadýn? Yok dedin' diye sorunca, hoca efendi:' Yardým daðýtýmýnda daha güvenilir olur zannýyla özellikle imamlar tercih ediliyor. Böyle durumda epey baþýmýz aðrýdý. Yardým daðýtýmýnda þu zengin niye aldý? Bende isterim. Bende isterim türü talepler bitmek tükenmek bilmiyor. Bu nedenle, çok defa hakarete uðradýk. Tabiri caizse canýmýza tak dedi. Keþke bende baþka bir göreve geçebilsem diye sýzlandý. Farklý cepheden bakýnca hoca efendi haksýzda sayýlmaz.' Arabasýyla gelen vatandaþ:'tamam kardeþim kimseye vermiyorum' dedi. Arabasýna binerken iki vatandaþ geldi. Hastasýnýn olduðunu ve katalitik sobaya ihtiyacýnýn bulunduðunu söyleyince dayanamayýp bir miktar para ve sobayý verdi.peþinden bize de bize de diyenler oldu Diðer taraftan caminin avlusunda rast gele üst üste yýðýlmýþ, daha doðrusu seçilmiþ kullanýlmýþ giysiler gözümüze çarpýyor.yardým toplanmasý ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý baþlý baþýna ihtisas alaný diye düþünüyorum.çünkü Anadolu insaný yardýmsever. Halk tabiri ile baðrý yoka.bu nedenle televizyon ekranlarýnda deprem felaketini görünce elinde avucunda ne varsa kullanýlmýþlar dahil olmak üzere o insanlara vermeye çalýþýyor.ama bu arada yeni giysilerde gelince kullanýlmýþlara kimse raðbet etmiyor. Çünkü kullanýlmýþ giysileri bir baþkasýnýn kullanmasý pekte kolay deðil. Böyle durumda bu tür giysiler ekseriya çöpe gidiyor. Bunun için 'elzemle, lazýmý ayýrmak lazým' diye düþünüyorum. *'Ben artýk gidiyorum, bir diyeceðin var mý çocuk / Yiyeceðin, içeceðin, giyeceðin var mý çocuk?' *AMÝRE VEFA- 2: Mecitözü eski kaymakamlarýndan (mülkiye baþmüfettiþi) Atila ÞAHÝN Beyi saygýyla yad ediyor, afetlerden uzak afiyetler diliyorum. (tel : ) Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak anýldý 10 Aralýk 1977'de Osmancýk'ta aþýrý sol görüþlü militanlarca þehit edilen Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak, vefatýnýn 37. yýlýnda Osmancýk Ülkü Ocaklarýnda düzenlenen programla anýldý. Osmancýk Ülkü Ocaklarý 156. Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak Toplantý Salonunda düzenlenen programa Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Ülkü Ocaklarý Osmancýk Ýlçe Baþkaný Ahmet Geylan, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Musa Kara ile çok sayýda ülkücü katýldý. Gecede konuþan Osmancýk Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Geylan, "Ülkü kervaný Allah'ýn izniyle Türk'ün varoþuyla asýrlar öncesinden yola koyulmuþ ve ebediyete kadar durmayacaktýr. Þehidiyle, þühedasýyla, gazisiyle ve mensuplarýyla Milliyetçi-Ülkücü hareket mutlaka amacýna ulaþacak ve milletine hak ettiði güzellikleri inþallah yaþatacaktýr. Bu itibarla, vatanýmýzýn ve aziz milletimizin birliði, bütünlüðü ve devamlýlýðý için mücadele eden þehitlerimizin muhterem hatýralarý yolumuzu bundan sonra da aydýnlatacak ve mücadelemize güç katacaktýr. Bu vesileyle millet, devlet ve bayrak uðruna hayatlarýný kaybetmiþ kutlu dava yolcusu ülküdaþlarýmýzý, Mehmet Çýplak'ý, tüm aziz þehitlerimizi, merhum Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ Bey'i bir kez daha minnet ve þükran hislerimle anýyor, Cenabý Allah'tan hepsine rahmet diliyorum" dedi. Gecede ayrýca konuþan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Ülkücü Hareketin çileli yolculuðunu salonda toplanan kalabalýða anlattý. Ülkücü Hareketin 12 Eylül öncesinde 5 bin vatan evladýný þehit verdiðini ifade eden Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Osmancýklý þehit Mehmet Çýplak'ýn bu davanýn 156. Þehidi olduðunu hatýrlatarak þehitlerin manevi hatýrlarýna sahip çýkmanýn önemine vurgu yaptý. Ýmal ayrýca, Ülkücü Hareketin bir gençlik hareketi olduðunu ve bu doðrultuda milletine ve dinine baðlý, ahlaklý ve eðitimli bir nesil yetiþtirme çabasý içinde olduklarýný ifade etti. Bu doðrultuda çalýþmalarýnýn il ve ilçe genelinde kararlýlýkla devam ettiðini ifade eden Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Osmancýklý ülkücülere buluþmaktan duyduðu mutluluðu ifade etti.programda o günü yaþayan ülkücülerden Mustafa Necati Çevik, Ahmet Gündoðdu ve Ali Afacan da yaþanan o kara günü programda hazýr bulunan ülkücülere anlattý. Konuþmalarýn ardýndan Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak'ýn hayatýný konu alan sinevizyon gösterisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinin devamýnda ise Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak için Yasin-i Þerif okutularak program sona erdi. Haber Servisi

5 TEK YILDIZ 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ HABER Evci Barajý ile 12 bin 500 dönüm arazi suyla buluþacak Boðazkale Ýlçesi Evci köyünde 2012 yýlý temmuz ayýnda ihale edilerek yapýmýna baþlanan "Evci Barajý"nda geri sayým baþladý. Barajýn ihale aþamasý ve sonrasýnda AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Dr. Cahit Baðcý'nýn verdiði bilgiye göre yaklaþýk 12 bin 500 dönüm araziyi suyla buluþturacak olan Evci Barajýnda su tutulmaya baþlandý Evci Barajýnýn tamamlandýðýný ve çok yakýnda su tutulmayla ilgili olarak bu yatýrýmýn önemini halka duyurmak ve anlatmak için bir tören planlanacaðýný belirten Baðcý "12 bin 500 dönümde suyu toprakla buluþturacak Evci Barajýmýz yakýn takibimiz sonucu tamamlanmýþ olup su tutulmaya baþlanmýþtýr.siyasetçiler olarak bir sözümüzün daha gerçekleþmiþ olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. -"ÇORUM'UN ÇUKUROVASI OLACAK"- Bölge halkýnýn geleceðini þekillendirecek olan Evci Barajý suladýðý topraklara bereket sunacak, Özgür Der'den Suriye ve Gazze ile Dayanýþma Gecesi Özgür-Der Çorum Þubesi tarafýndan Suriye ve Gazze konulu kardeþlik gecesi düzenlendi. Çorum Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen gecede Grup Yürüyüþ, yorumladýðý ezgi ve marþlarý ile coþku kattý.özgür- Der yönetim kurulu üyesi Murat Ýslam'ýn sunuculuðunu gerçekleþtirdiði gece, Ubeydullah Abanuzoðlu'nun Ensar- Muhacir dayanýþmasýný hatýrlatan Kur'an tilaveti ve mealini okumasý ile baþladý. Þube Baþkaný Bülent Gökgöz'ün selamlama konuþmasý ile devam eden etkinlikte Gökgöz, Suriye ile Gazze'deki Ýslami direniþi de sahiplenmesi gerektiðini vurguladý. Dünyanýn umursamazlýk içinde olduðu Suriye'de onlarca Bosna dramýnýn yaþandýðý ve Müslümanlarýn ise yorgunluklara kapýlmadan gerek Suriye direniþini gündemleþtirme gerekse yardým çalýþmalarýna devam edilmesi gerektiðini vurgulayarak, Suriye için yardým týrý hazýrlýðýnda olduklarýný, yardýmlarýný Özgür-Der veya Çorum ÝHH üzerinden kendilerine iletebileceklerini dile getirdi. Gökgöz konuþmasýna þöyle devam etti: "Bu gece salonda çok sayýda genç kardeþimiz bulunmakta. Özellikle Ýmam-Hatip Lisesinden kardeþlerimiz bulunmakta. Bugün Ýmam- Hatiplerin önü açýldý, imkanlar çoðaldý, ortaöðretimde baþörtüsü serbest oldu, katsayý adaletsizliði kaldýrýldý, kesintisiz eðitim ve Kur'an eðitiminin önündeki engeller kalktý. Ancak bugünlere kendiliðinden gelinmedi. 28 Þubat zulmünün yasaklarýna ve baskýlarýna karþý uzun süreli mücadele verildi ve çok bedeller ödendi. Özgür-Der ve Grup Yürüyüþ de bu temelde kuruldu. Ýþte sizler de þu anki imkanlara ve haklarýnýza sahip çýkmalý bunlarý çok daha ileri noktalara taþýmalýsýnýz. Sorumluluklarýnýzýn farkýnda, ahlaklý, donanýmlý ve adaleti talep eden gençler, þahsiyetler olmalýsýnýz. Ýmam-Hatipleri de aþan bir ufukla mücadele vermelisiniz."gecede Özgür-Der Çorum þubesinin faaliyetlerini özetleyen sinevizyonun ardýndan Suriye ve ÝHH yardýmlarý konulu sinevizyonlar da izlendi. Ardýndan Grup Yürüyüþ konser verdi. Haber Servisi Evci'lilerin deyimiyle Çorum'un Çukurovasý olacak. Konu ile ilgili olarak bir açýklama yapan Baðcý, Evci Barajýnýn gövde yüksekliðinin 54 metre olduðunu ve ayrýca sulama hatlarýnda 36 km boru döþendiðini ve ek proje ile sulama için 8 km daha boru döþenerek toplamda 44 km'lik bir sulama aðýna ulaþýlacaðýný ifade etti. Sulama aðýnýn 44 km ye ulaþmasý ile birlikte Kadýlý köyü arazilerinin de sulanacaðýný belirten Baðcý ek proje nedeni ile iþ bitiriminin tarihinde gerçekleþmesi için yazýþmalarýn devam ettiðini sözlerine ekledi. Toplam sulama alanýnýn 12 bin 500 dönüm olacaðýný ifade eden Baðcý toplam 11 milyon 250 bin TL olan keþif bedelinin %20 artýþ ile 13 milyon 500 bin TL'ye, kapalý sulama proje maliyetinin ise %20 artýþla 5 milyon 900 bin TL'ye yükseltildiði böylece toplam maliyetin baraj ve sulama olmak üzere 19 milyon 400 bin TL'ye ulaþtýðýný belirtti. -"DEVLETÝN ÇORUM'A ÝNÞA ETTÝÐÝ ÝKÝNCÝ BÜYÜK BARAJ"- Baðcý açýklamasýnda, bölge halkýnýn 40 yýllýk rüyasýný gerçekleþtirecek olan Evci Barajýnýn devletin Çorum'a inþa ettiði ikinci büyük baraj olacaðýný dile getirerek hizmete girmesiyle yöre halkýnýn gelir seviyesinin yükseleceðini söyledi. Evci Barajýnýn Hattuþa turizm bölgesine yakýnlýðýnýn da önemli olduðunu sözlerine ekleyen Baðcý projenin yeni yürüyüþ yollarý, piknik ve mesire alanlarý, baraj gölü manzaralý tesisler ile bölge halkýnýn gelecek yüzyýllarýný þekillendireceðini ve turizm yatýrýmcýlarý açýsýndan da önemli fýrsatlar sunacaðýný belirtti. Haber Servisi Ýþ kolu sözleþmesi imkaný getirilip toplu sözleþmesiz iþyeri býrakýlmamalý 2015 yýlý Mali Bütçe Kanun Tasarýsýnýn TBMM Genel Kurulu'nda dördüncü gün 3. tur görüþmeleri yapýldý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Bütçe görüþmeleri kapsamýnda, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adýna konuþma yaptý.ýþ piyasasýnýn ihtiyaç ve beklentilerini karþýlayan nitelikli iþgücünün yetiþtirilmesi, hem eðitim sisteminin etkinliðinin saðlanmasý hem de küresel düzeyde Türkiye'ye rekabet avantajý kazandýracak, dinamik bir iþgücü piyasasýnýn oluþturulmasýný mümkün kýlacaðýný belirterek sözlerine baþlayan Salim Uslu, "Bugün, özellikle Avrupa Birliði ülkelerinde hayat boyu öðrenme anlayýþýný yansýtacak þekilde, mesleki ve teknik eðitim verilmesi eðitimde etkinliðin, ekonomide verimliliðin ve rekabet edebilirliðin saðlanmasý ve sürdürülebilmesi için çözümler üretilmektedir. MYK; Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilecek iþ gücünün yetiþtirilebilmesine ve bu iþgücünün yurt dýþýnda da mesleklerini icra edebilmelerine imkân saðlayacak. Avrupa Birliði ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve iþletmek amacýyla 5544 sayýlý yasa ile 2006 yýlýnda kurulmuþ, 2008 yýlýnda da Avrupa Konseyinin 2241/2004/EC kararý uyarýnca MYK ulusal Europass Merkezi olarak yetkilendirilmiþtir.myk, eðitim ve istihdam iliþkisini güçlendirerek Türkiye'de insan kaynaklarýna yeni bir bakýþ açýsý getiren, yeterlilik kavramý çerçevesinde mesleki ve teknik eðitimin yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlayacak önemli bir yapýyý oluþturmaktadýr. Mesleki Eðitim ve Ýþ Gücünün nitelikli hale getirilmesi; iþçiye özgüven kazandýrarak, iþçiyi özgürleþtirerek, iþ güvencesi, iþ güvenliði, verimlilik ve kalite saðlayacaktýr. Ýstihdam planlamasý ile MYK politikalarý buluþturulduðunda daha verimli, becerili, üretken bir iþgücü piyasasý oluþacaktýr. Bu kapsamda, ulusal meslek standartlarýnýn hazýrlanmasý için sektörlere ve mesleklere iliþkin yetkinliði ve temsil gücü olan iþçi, iþveren, meslek kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleriyle toplam 748 meslek standardýnýn hazýrlanmasýna iliþkin iþbirliði ortamý oluþturmuþtur. Bugün itibariyle 669 meslek standardý hazýrlanmýþ, bunlardan 576'sý ulusal meslek standardý olarak Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr" dedi. MYK tarafýndan sýnav ve belgelendirme sistemi oluþturulduðunu ve iþletilmeye baþlandýðýný kaydeden Salim Uslu, "Bugün itibariyle 103'ü tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde olmak üzere 156 meslekte sýnav ve belgelendirme yapýlabilmektedir. 21 bin 170 kiþiye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiþtir. Malum olduðu üzere iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda ulusal bir farkýndalýðýn oluþturulmasý için yoðun çaba sarf edilmektedir. Bu kapsamda tehlikeli iþlerden baþlanmak suretiyle 2015 yýlýndan itibaren iþ piyasasýnýn gerekleri, sýnav ve belgelendirme kapasiteleri dikkate alýnarak,çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýmýzca belirlenen mesleklerde çalýþanlarýn Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluðu getirilmesi planlanmaktadýr. Mesleki eðitim ile eðitim sistemi, istihdam planlamasý ile istihdam politikalarý arasýnda, ekonomik kalkýnma ile sosyal geliþme arasýnda, sendikal haklar ile sosyal düzen arasýnda, toplu sözleþme hakký ile kamu düzeni arasýnda, parasal deðerler ve dengelerle sosyal politikalar arasýnda, doðru bir iliþki kurgulamak zorundayýz. Bu sebeple, iþ kolu sözleþmesi imkaný getirip toplu sözleþmesiz iþyeri býrakmayýnýz. Ýþsizlik sigortasýna eriþimi kolaylaþtýrýp iþsiz kalanlarýn imkanlarýný artýrýnýz, kýdem tazminatý fonunu kurup KT hakkýný güvenceye alýnýz.ýþçi memur ayrýmýný kaldýrýp AB ve ÝLO normlarýna uygun düzenlemeler ile sendikal haklarýn etkin kullanýmýný saðlayýnýz. Kamu iþyerlerinde geçici iþçilik sürelerini ve statülerini yasa ile belirlemek yerine, ihtiyaçlara göre belirlenmek üzere ilgili iþletmeye býrakýnýz sayýlý yasayý delmeye çalýþan maden iþletmelerinin insafsýzlýðýna ve kural tanýmazlýðýna izin vermeyiniz. 6331'de yer alan iþçi temsilciliðini sadece iþ saðlýðý ve güvenliði ile sýnýrlý tutmak yerine sendikasýz tüm iþletmeler de yer alacak þekilde örgütlülüðü teþvik ediniz. Baþta ESK, Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kurulu olmak üzere diyalog kurumlarýnýn etkin bir biçimde çalýþmasýný saðlayarak katýlýmcýlýðý ve endüstriyel demokrasiyi çalýþma yaþamýnda gelenekselleþtirip, kurumsallaþtýrýp, etkinleþtiriniz. Sendikal yaþama ve endüstri iliþkilerine yönelik düzenlemeleri konjonktürel istek ve taleplere göre deðil, ÝLO konvansiyonlarý, AB normlarý ve ihtiyaçlarýmýza göre yapýnýz. Ýnanýyorum ki, bütün bu öneriler Yeni Türkiye politikalarý ile hem örtüþecek hem de Cumhuriyetimize çok yaraþacaktýr. MYK'nun önümüzdeki süreçte daha baþarýlý hizmetler vereceðine olan inancýmý yineleyerek, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýmýzýn ve MYK'nun 2015 yýlý bütçesinin hayýrlý olmasýný temenni eder, yüce heyetinize saygýlar sunarým" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Gülsün Mert 5 Mikroskop 'Hayýrmý, Þermi' En iyi Bilen Allah'dýr Cansu-yu Öykümüz ünlü Çin düþünürü Lao Tzu'nun zamanýnda geçer.. Efendim köyde bir yaþlý adam varmýþ Çok fakir Ama kral bile onu kýskanýrmýþ. Öyle dillere destan bir beyaz atý varmýþ ki Kral at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamamýný teklif etmiþ ama adam satmaya yanaþmamýþ.. "Bu at, bir at deðil benim için.. Bir dost.. Ýnsan dostunu satar mý" dermiþ hep.. Bir sabah kalkmýþlar ki, at yok.. Köylü ihtiyarýn baþýna toplanmýþ.. "Seni ihtiyar bunak.. Bu atý sana býrakmayacaklarý, çalacaklarý belliydi. Krala satsaydýn, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaþardýn. Þimdi ne paran var, ne de atýn" demiþler.. Ýhtiyar "Karar vermek için acele etmeyin" demiþ.. Sadece "At kayýp" deyin. Çünkü gerçek bu.. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiðiniz karar. Atýmýn kaybolmasý, bir talihsizlik mi, yoksa bir þans mý, bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir baþlangýç. Arkasýnýn nasýl geleceðini kimse bilemez.." Köylüler kahkaha ile gülmüþler. Ama aradan 15 gün geçmeden, at bir gece ansýzýn dönmüþ.. Meðer çalýnmamýþ, daðlara gitmiþ kendi kendine.. Dönerken de, vadideki 12 vahþi atý peþine takýp getirmiþ. Köylüler, ihtiyar adamýn etrafýna toplanýp özür dilemiþler.. "Babalýk" demiþler.. "Sen haklý çýktýn.. Atýnýn kaybolmasý bir talihsizlik deðil adeta bir devlet kuþu oldu senin için.. Þimdi bir at sürün var.." Karar vermek için gene acele ediyorsunuz" demiþ ihtiyar.. Sadece atýn geri döndüðünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceðini henüz bilmiyoruz. Bu daha baþlangýç.. Köylüler bu defa ihtiyarla dalga geçmemiþler açýktan ama, içlerinden "Bu herif sahiden gerzek" diye geçirmiþler.. Bir hafta geçmeden, vahþi atlarý terbiye etmeye çalýþan ihtiyarýn tek oðlu attan düþmüþ ve ayaðýný kýrmýþ. Evin geçimini temin eden oðul þimdi uzun zaman yatakta kalacakmýþ. Köylüler gene gelmiþler ihtiyara.. "Bir kez daha haklý çýktýn" demiþler. "Bu atlar yüzünden tek oðlun bacaðýný uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak baþkasý da yok.. Þimdi eskisinden daha fakir, daha zavallý olacaksýn" demiþler.. Ýhtiyar "Siz erken karar verme hastalýðýna tutulmuþsunuz" diye cevap vermiþ. "O kadar acele etmeyin. Oðlum bacaðýný kýrdý. Gerçek bu.. Ötesi sizin verdiðiniz karar.. Ama acaba ne kadar doðru.. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacaðý size asla bildirilmez.." Birkaç hafta sonra, düþmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldýrmýþ. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çaðýrmýþ. Köye gelen görevliler, ihtiyarýn kýrýk bacaklý oðlu dýþýnda bütün gençleri askere almýþlar. Köyü matem sarmýþ. Çünkü savaþýn kazanýlmasýna imkan yokmuþ, giden gençlerin ya öleceðini ya esir düþüp köle diye satýlacaðýný herkes biliyormuþ. Köylüler, gene ihtiyara gelmiþler.. "Gene haklý olduðun kanýtlandý" demiþler. "Oðlunun bacaðý kýrýk, ama hiç deðilse yanýnda. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oðlunun bacaðýnýn kýrýlmasý, talihsizlik deðil, þansmýþ meðer.." "Siz erken karar vermeye devam edin" demiþ, ihtiyar.. Oysa ne olacaðýný kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oðlum yanýmda, sizinkiler askerde.. Ama bunlarýn hangisinin talih, hangisinin þanssýzlýk olduðunu sadece Allah biliyor." Lao Tzu, öyküsünü þu nasihatle tamamlarmýþ, etrafýna anlattýðýnda: "Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkýnýz kalmaz. Hayatýn küçük bir parçasýna bakýp tamamý hakkýnda karar vermekten kaçýnýn. Karar aklýn durmasý halidir. Karar verdiniz mi, akýl düþünmeyi, dolayýsý ile geliþmeyi durdurur. Buna raðmen akýl insaný daima karara zorlar. Çünkü geliþme halinde olmak tehlikelidir ve insaný huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi baþlar. Bir kapý kapanýrken, baþkasý açýlýr. Bir hedefe ulaþýrsýnýz ve daha yüksek bir hedefin hemen oracýkta olduðunu görürsünüz."

6 TEK YILDIZ 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ HABER 6 Basýna darbe operasyonu 17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde, medyaya karartma operasyonu baþladý. Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonu' yapýlmýþ, ilgili soruþturmada bakanlar Muammer Güler, Erdoðan Bayraktar, Egemen Baðýþ, Zafer Çaðlayan'ýn, ve Güler ile Bayraktar'ýn oðullarýnýn da adýnýn geçtiði öðrenilmiþti. Para kasalarý, ayakkabý kutularý, doðruluðu onaylanan ses kayýtlarý ile hafýzalara kazýnan operasyonun ardýndan, 25 Aralýk'ta da yine bir yolsuzluk operasyonu için savcý talimat vermiþ ancak polis bu talimatý yerine getirmemiþti. Operasyonda Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn oðlu Bilal Erdoðan'ýn da adý geçiyordu. Soruþturmalar, Hükümet'in emniyet ve yargýya müdahalesi ile þaibeli bir þekilde kapatýlmýþtý. Geçtiðimiz hafta Twitter yolsuzluk operasyonlarýnýn yýl dönümünde, bu operasyonlarýn konuþulmamasý, üzerinin kapatýlarak gündeme gelmesinin önlenmesi amacýyla medyaya operasyon düzenleneceðini tüm muhaliflerin sindirilmesi için Hizmet Hareketi'nden merkez medyaya birçok kuruluþa operasyon düzenleneceðini ve gazetecilerin göz altýna alýnacaðýný operasyonun deþifre olmasýnýn ardýndan ertelendiðini belirtmiþ, ancak gece ise operasyonun Aralýk'ta operasyonun baþlayacaðýný yazmýþtý. Ýþte, dakika dakika 17 Aralýk'a ve medyaya karartma operasyonu:- 13 Aralýk Cumartesi'yi 14 Aralýk Pazar'a baðlayan gece hesabý, "14-15 Aralýk'ta baþlayýp 25 Aralýk'a kadar sürecek seri operasyonlar baþlýyor. Operasyonu Baþsavcý Vekili Orhan Kapýcý yönetiyor." operasyonda gözaltýna alýnacak isimleri de duyurdu. duyurduðu operasyon kapsamýnda, Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Eski Müdürü ve Hakkari Emniyet eski Müdürü Tufan Ergüder gözaltýna alýndý.- Daha önce Tek Türkiye ve Þefkat Tepe dizisinin yapýmcýlýðýný yapmýþ olan Sungurlar dizisinin yapýmcýsý Salih Asan Eskiþehir'de gözaltýna alýndý.sabah 6.30 sýralarýnda Asan'ýn Eskiþehir de bulunan evine gelen TEM polisleri ve bir jandarma, Samanyolu TV yapýmcýlarýndan olan Salih Asan ý gözaltýna aldý.asan, "Milletimizin birliðine beraberliðine hizmet eden projeleri üretmeye çalýþtýk arkadaþlarýmýzla birlikte. Kurumumuz, elini deðil gövdesini koydu bu mücadeleye. Netice itibarýyla biz de bu mücadelede yapýmcý kimliðimizle vazife yapmaya çalýþtýk. Devletimize ve milletimize hizmet ettik suçumuz buysa biz bu suçu iþledik" dedi.tek Türkiye dizisinin yapýmcý, yönetmen ve senaristlerinden oluþan dizi ekibi de gözaltýna alýndý.- Engin Koç Van'da gözaltýna alýndý.avukat Fikret Duran twitter'da paylaþtýðý mesajda Samanyolu TV çalýþanlarýna yönelik gözaltýlarýn baþladýðýný belirterek, Engin Koç'un Van'da evinden alýndýðýný yazdý. - Operasyon listesinde adý geçen Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý, elindeki çay bardaðý olan bir fotoðrafý paylaþarak, "Bu sabah gözaltýna alýnacaðýmýza dair internette haberler var. Þu an gazetedeyim bekliyorum." dedi.dumanlý, operasyonu "Medyaya darbe" olarak nitelendirdi. - Samanyolu Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca da Türkiye nin demokrasisi için çalýþan insanlarýn sindirilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Hidayet Karaca, ifade vermek için Emniyet'e gitti- Nefret operasyonunun öðrenilmesinin ardýndan vatandaþ, Zaman Gazetesi'nin Yenibosna'daki binasýna akýn etti. Binanýn önünde toplanan birçok vatandaþ, gazete ve hedefteki gazetecilere destek sloganlarý attý. - Polis Memuru Recep Güleç, Ýstanbul'da gözaltýna alýndý. - Polis Memuru Yakup Ergün, Ýstanbul'da gözaltýna alýndý. - Kahramanmaraþ'ta bir polis memuru gözaltýna alýndý. - Erzurum'da Rýfat Aslan, gözaltýna alýndý.- Gözaltýna alýnan Samanyolu Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca, saðlýk kontrolünden geçirildi. - STV'nin yapýmcýlarýndan Salih Asan ve Yönetmen Engin Koç, gözaltý iþlemi sonrasýnda Eskiþehir Yunus Emre ve Devlet Hastanesi'ne götürülerek saðlýk kontrolünden geçirildi. - Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Hasan Yýlmaz'ýn talimatý ile Asan ve Koç, kararýn kendilerine bildirilmesinin akabinde Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Vatan Þubesi'ne götürüldü. - Tek Türkiye dizisinin senaristi Makbule Çam Alemdað gözaltýna alýndý.- Samanyolu programcýlarýndan Ahmet Bozkuþ, gözaltýna alýnanlar arasýnda Tek Türkiye dizisinin grafikerinin de bulunduðunu açýkladý.- Tunceli'ye 6 ay önce atanan bir komiser bugün gözaltýna alýnarak, soruþturmanýn yürütüldüðü Ýstanbul'a gönderildi. - Mardin'de de ayný operasyon kapsamýnda 1 polis memuru gözaltýna alýndý.- Þýrnak Emniyet Müdürlüðü'nde görev yapan 1 polis memuru da izinli olarak arkadaþýný ziyarete gittiði Mardin'de gözaltýna alýndý. - Polis, Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý'yý gözaltýna almak için gazete binasýna geldi. - Þanlýurfa'nýn Hilvan ilçesinde bir polis memuru gözaltýna alýndý. ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Bu sefer emekçileri fotoðrafladýlar Kimse Yok Mu'dan Anafen öðrencilerine yoksulluk semineri Kimse Yok Mu Derneði "Yoksulluk Haftasý" münasebetiyle düzenlediði seminerde Anafen Dershanesi öðrencileriyle bir araya geldi. Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný ve yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olduklarýný ifade ederek, "Yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlýyoruz" dedi. Derneðin çalýþma alanlarý hakkýnda da bilgi veren Aykaç, "Derneðimizin çalýþmalarýný yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý, yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil yardýmlar olarak sýralanabilecek bu alanlar da Türkiye'de ve Dünya'da pek çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin çözülmesine vesile oluyoruz. Bu amaçlarý gerçekleþtirmek için de tek bir kaynaktan besleniyoruz o da iyiliðe adanmýþ gönüllülerden" þeklinde kaydetti. Aykaç, "2002 yýlýndan bu yana 12 seneyi geride býrakan derneðimiz, genç yaþýnda hem nitelik hem de nicelik açýsýndan büyük iþlere imza atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor" dedi. Erkal Aykaç, seminer sonunda kendilerine bu fýrsatý veren Anafen Dershanesi idarecilerine, öðretmenlerine teþekkür ederken, öðrencilerin ilgisinden de çok memnun olduðunu ifade etti. Haber Servisi Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðunun yeni fotoðraf çekimyeri Organize Sanayi'de Gazel Makine ve Altan Makine-Döküm oldu.sanat Eðitimcisi Altan Özeskici önderliðinde yapýlan fotoðraf çekimlerin ilk duraðý Gazel Makine oldu. Ýkinci çekim yeri ise Altan Makine ve Döküm oldu. Çalýþan insanlarýn emekleri ve çabalarý, gösterdikleri çalýþma temposu yüzlerce fotoðraf ile ölümsüzleþtirildi.toplam üç saat süren fotoðraf çekimleri sonunda çekilen fotoðraflarýn deðerlendirilmesi ve okumalarý yapýldý. Ayrýca fotoðraf makinesi objektif ve algýlayýcý temizliði ile ilgili bilgiler verildi. Bir sonraki hafta sergi ile tamamlanacak olan 4.dönem fotoðraf kursu ile birlikte kurs süresince çekilen fotoðraflar arasýnda yapýlan Hatti Fotoðraf Ödülleri yarýþmasýnýn da ödül töreni yapýlacak. Haber Servisi

7 TEK 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 7 MÝSÝAD Çorum Þubesi tanýtýldý Genel Merkezi Ankara'da bulunan Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þubesi'nin tanýtým programý yapýldý. Bir süre önce Çorum da teþkilatlanan MÝSÝAD Çorum Þubesi düzenlediði basýn toplantýsý ile yönetim kurulu üyelerini kamuoyuna tanýttý. Þube Baþkanlýðýný Selahattin Ezer'in yaptýðý MÝSÝAD Çorum Þubesi'nin tanýtým toplantýsý Cumartesi günü Sera Otel'de gerçekleþtirildi. Tanýtýma MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya, Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer ve Þube yönetim kurulu üyeleri katýldý. Toplantý da Þube Baþkaný Selahattin Ezer yaptýðý konuþmada dernek hakkýnda bilgiler verdi. MÝSÝAD'ýn bir sivil toplum kuruluþu olduðuna dikkat çeken Ezer, doðrularýn peþinden giderek iþ dünyasýnýn tüm sorunlarýna çözümler arayacaklarýný kimin söylediðine deðil ne söylediðine bakacaklarýný söyledi. Ezer ayrýca tüm STK ve iþ adamlarý, oda ve derneklerle samimi iliþki içerisinde olacaklarýný dile getirdi. Ezer'in konuþmasýnýn ardýndan MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya da yaptýðý konuþmada MÝSÝAD'ýn milli sermayeyi destekleyen bir kuruluþ olacaðýný ve hiçbir kurumun arka bahçesi olmayacaðýný söyledi. Öte yandan MÝSÝAD Çorum Þube Yönetimi Selahattin Ezer baþkanlýðýnda Derya Öztekin, Alaattin Akel, Sami Göktepe, Mustafa Þimþek, Þükrü Günaydýn, Nazik Bulut, Funda Özlem Kurt, Ayþe Onat, Nihat Polat, Murat Sezikli, Ali Fatih Göktuð, Engin Baþaran, Akif Aras ve Ahmet Kurtbaþ'tan oluþtu. Genç MÝSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý'na ise Cesur Karaca getirildi. Haber Servisi "Hiçbir kurum veya kuruluþun arka bahçesi deðiliz" MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya, MÝSÝAD'ýn milli sermayeyi destekleyen bir sivil toplum kuruluþu olduðunu söyledi. Çorum'da yapýlanmasýný tamamlayan MÝSÝAD Çorum Þubesi düzenlediði tanýtým toplantýsýna katýlan Çankaya, MÝSÝAD'ýn hiçbir kurum veya kuruluþun arka bahçesi olmadýðýný dile getirdi.türkiye genelinde 30 þubelerinin kurulduðunu, 20'ye yakýnda talep olduðunu ifade eden Çankaya, "En çok þube sayýsýna ulaþarak, en büyük dernek olarak faaliyet göstereceðiz. Bunun gayreti içindeyiz. MÝSÝAD milli þuur taþýyanlarýn derneðidir" dedi.mýsýad Genel Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya, MÝSÝAD Çorum Þube yönetimini de kutlayarak baþarýlar diledi. Haber Servisi "MÝSÝAD olarak, siyaset üstü birsivil toplum kuruluþuyuz" MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer, MÝSÝAD'ýn siyaset üstü bir STK olduðunu dile getirerek, "Doðrularýn peþinden gideceðiz iþ dünyasýnýn tüm sorunlarýna çözümler ararken kimin söylediðine deðil ne söylediðine bakacaðýz. Sloganlarýn, logolarýn peþinde deðil doðruluðun, samimiyetin, dürüstlüðün peþinden gideceðiz" dedi. Çorum'da yapýlanmasýný tamamlayan MÝSÝAD Çorum Þubesi düzenlediði basýn toplantýsý ile yönetim kurulunu tanýttý. Tanýtým toplantýsýnda konuþan Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer, sivil toplum kuruluþlarýnýn demokrasilerin vaz geçilmez unsurlarý olduðunu dile getirerek, "Kamu kurum ve kuruluþlarý dýþýnda kalan ve gönüllülük esasýyla faaliyet gösteren STKlar kar amacý gütmeden ayný doðruya inanan insanlarýn bir araya geldikleri ve lobi çalýþmalarý yürüttükleri kurumsal yapýlardýr. Geliþmiþ ülkelerde dernek ve vakýflar yönetimlerde her zaman söz sahibi etkindirler. Ülkemiz de de yaklaþýk 100 bin dernek faaliyet göstermektedir. Yine ilimiz de resmi rakamlarla 650 civarýnda dernek faaliyet göstermektedir. Bu derneklerimizin etkin olanlarý olmakla beraber çeþitli sebeplerle pek çoðu tabela derneði olmaktan öteye geçememiþtir. Tam da bu noktada yeni kurulmasýna raðmen MÝSÝAD Türk toplumu nezdinde çok hýzlý karþýlýk bulmuþ, gerek þube sayýsý gerekse üyeler bazýnda hýzla büyümekte ve yaygýnlaþmaktadýr. Bir yandan þube ve üye sayýsýný artýrýrken diðer yandan da kurumsallýk çalýþmalarý konusunda ciddi mesafeler katetmiþtir. Her türlü ayrýmýn reddedildiði, birlik ve beraberlik içinde ve omuz omuza çalýþmayý düstur edinmiþ MÝSÝAD ailesinin bir parçasý olmaktan ne kadar gurur duyduðumuzu anlatamam. Ýþ dünyasýnýn tüm sorun ve ihtiyaçlarýna çözüm üretmek, ülkemize, katma deðer ve istihdam kazandýrmaktan baþka bir düþüncesi olmayan ihlas ve samimiyetle çalýþmaya söz vermiþ, ülke sevdasý ülkeye hizmet aþkýyla tutuþan MÝSÝAD ailesinin bu ülkede çok kýsa sürede söz sahibi olacaðýný þimdiden görmek zor olmasa gerek. Ülkemizde her kurulan dernek maalesef birilerinin yanýnda, birilerinin karþýsýnda, bir yerlerin arka bahçesi, bir yerlerin yan kuruluþu gibi algýlanmakta ve kýsýr bir tartýþmanýn içine çekilmektedir. Biz MÝSÝAD üyelerinin de daha þimdiden bu tartýþmalarýn içine çekilmek istendiðini hep birlikte izliyoruz. Bilinmelidir ki, bizlerin elbette bir siyasi düþüncesi, siyasi eðilimleri, siyasi tercihleri ve siyasi geçmiþleri vardýr. Ancak bunlar bir sivil toplum kuruluþu olan MÝSÝAD siyasi bir hareket olduðu anlamý elbette taþýmaz. MÝSÝAD tam anlamýyla bir STK'dýr. Ben sizlere klasik ifadesiyle biz bütün siyasi partilere eþit mesafedeyiz demeyeceðim. Ancak biz siyaset üstü bir STK'yýz diyeceðim. Doðrularýn peþinden gideceðiz iþ dünyasýnýn tüm sorunlarýna çözümler ararken kimin söylediðine deðil ne söylediðine bakacaðýz. Sloganlarýn, logolarýn peþinde deðil doðruluðun, samimiyetin, dürüstlüðün peþinden gideceðiz. Bu duygu ve düþüncelerle yeni kurulan MÝSÝAD Çorum þube yönetim kurulumuzun öncelikle þehrimize ve ülkemize hayýrlar getirmesini diliyor. Tüm memleket sevdalýsý iþ adamlarýmýzý derneðimize davet ediyorum. Bilinmelidir ki þehrimizde tüm STK'larla, tüm iþ adamý ve sanayici derneklerimizle. TSO, ÇESOB ve odalarýmýzla kamu kurum ve kuruluþlarýmýzla samimi iliþkiler kurup ülkemize ve þehrimize MÝSÝAD çatýsý altýnda hizmet edeceðiz. Iþýðýmýz çalýþmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat içinde yaþamak isteyen toplumlar önce haysiyetlerini, daha sonra hürriyetlerini ve istikbal ve ikballerini kaybeder diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk pirimiz. Kendin muhtaçken bile baþkalarýna yardým edecek kadar cömert ol diyen Ahi Evran'dýr" dedi. Haber Servisi Mobilyacý esnafýna 'sanayi sicil kaydý' eðitimi verildi Çorum'da faaliyet gösteren mobilyacý esnafýna sanayi sicil kaydý ile ilgili eðitim verildi. Mobilyacýlar Odasý tarafýndan düzenlenen eðitime Mobilyacýlar Odasý ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayýda esnaf katýldý. ÇESOB'ta gerçekleþtirilen eðitime konuþmacý olarak ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü uzmaný Yaþar Bolat katýlýrken, Bolat, Çorum'da yaklaþýk 550 iþletmenin sanayi sicile kayýt olmasýný beklediklerini ifade ederek, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar kayýt olmayan iþletmelere idari para cezasý uygulanacaðýný dile getirdi. Kayýt için son günün beklenilmemesi gerektiðini belirten Bolat, 10 kiþi altýnda çalýþan firmalardan kapasite raporu istenmeyeceðine dikkat çekti. Yaþar Bolat, "Bilindiði üzere 6948 sayýlý Sanayi Sicil Kanunu'nun 1. maddesine göre, bir maddenin vasýf, þekil, hassa veya terkibini, makine, cihaz, tezgah, alet veya diðer vasýta veya kuvvetlerin yardýmý ile veya el emeði ile kýsmen veya tamamen deðiþtirerek imalat yapan iþletmeler Sanayi Sicil Kanunu'nun 2. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadýr" diyerek, Sanayi Sicil Belgesi almayanlar hakkýnda ayný kanunun 9. maddesi gereðince idari para cezasý uygulanacaðýný hatýrlattý. Bolat, sicil kaydý ile ilgili þu bilgileri verdi: "Sanayi sicil kaydýný Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan 'e-hizmetler' bölümünde yer alan 'Sanayi Sicil Bilgi Sistemi' veya https://www.sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yeni sisteme ait kullanýcý adý-þifre oluþturarak giriþ yapýlýp, giriþ ekranýnda yer alan kullaným kýlavuzlarýný dikkate alarak açýlan sayfada yer alan 'Ýlk Kayýt Ýþlemleri' menüsünü týklayarak yapýlabilir ya da Ýl Müdürlüðümüz ile irtibata geçmek suretiyle yardým alabilirsiniz. Ýlimizde imalat yapmakta olup, Sanayi Sicil Belgesi almasý gereken iþletmelerin maðdur duruma düþmemeleri ve idari para cezasýna muhatap olmamalarý için 31 Aralýk 2014 tarihinde sona erecek olan süre içerisinde sanayi sicil kaydýný yaptýrmalarý önem arz etmektedir." Eðitim öncesi ise Mobilyacýlar Odasý Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu'nca denetlendi. Denetlemede Mobilyacýlar Odasý'nýn bugüne kadar resmi giderler haricinde hiçbir harcama yapmamasý dikkat çekti. Her defasýnda "Odadan bir bardak çay dahi içmedik" diyen Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a Denetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cahit Yurdakul teþekkür etti. Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç ayrýca bu yýl düzenlenecek fuar organizasyonlarýna da katýlmayý planladýklarýný ifade ederek, fuarlarýn Çorum esnafýnýn ufkunu açtýðýný ve yenilenen teknolojiye ayak uydurmalarýný saðladýðýný söyledi. Fuarlara esnafýn katýlýmýný beklediklerini dile getiren Kýlýç, ayrýca Çanakkale gezisinin de planlandýðýný ve herkesin mutlaka Çanakkale'yi görmelerini arzu ettiðini kaydetti. Haber Servisi Medya Ýletiþim Topluluðu etkinlikler yapacak Kýsa bir süre önce kurulan Medya Ýletiþim Topluluðu, büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar Çorum Valisi Ahmet Kara, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret eden kulübe katýlýmlar sürüyor. Hafta sonu kulübe üye olmak isteyen öðrencilerle Pirbaba Kafe'de bir araya gelen Medya Ýletiþim Topluluðu kurucu üyeleri çalýþmalarla ilgili bilgi verdiler. Kulübe katýlmak isteyen öðrencilere bilgi veren kurucu üyeler, sosyal projelerin bir bir hayata geçirileceðini söylediler. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Kurucu Üye Tansu Yýlmaz, üye alým çalýþmalarýna hýz verdiklerini söyledi. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tüm kulüplerle ortak projeleri hayata geçirmek için hazýrlanan projelerin kýsa bir süre sonra öðrencilerle buluþacaðýna dikkat çeken Yýlmaz, "Çorum'a yön veren kurumlarý tanýdýktan sonra sosyal projeleri hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Amacýmýz haftada bir etkinlik yaparak tüm kulüplerle iþ birliði yapmak. Hayata geçireceðimiz projelerle tüm kulüpleri etkinleþtirmek. Üye alým çalýþmalarýmýzýn yaný sýra kýsa bir süre sonra radyomuz da hayata geçmiþ olacak. Yeni üyelerimizle beraber gün geçtikçe büyüyoruz. Bizlere destek veren tüm kulüp üyelerine, paydaþlarýmýza ve kurumlara teþekkürü bir borç biliyoruz" dedi. Haber Servisi

8 TEK YILDIZ 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ YAÞAM Performans sistemi ve dava korkusu Hekimleri sezaryene yönlendiriyor 8 Yazýcý Adamýn biri bakmýþ yazýcý silik bir þekilde basýyor, hemen teknik servisi arayýp durumu anlatmýþ.. Görevli bunun üzerine : "Yazýcýnýzýn temizlenmesi gerekiyor olabilir efendim" demiþ.. "Aslýnda bunu kullanma kýlavuzunu okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz, çünkü biz Kelime Avý bu iþlem için 50 milyon alýyoruz " Adam bu duyduðuna hem çok sevinmiþ hem de þaþýrmýþ.."patronunuz bu þekilde iþe sekte vurduðunuzu biliyor mu?" diye sormuþ.. Görevli : "Bu zaten patronun fikri" demiþ.."insanlar bize getirmeden önce kendileri tamir etmeye kalktýklarý zaman daha iyi para kazanýyoruz" Günün Sudoku Bulmacasý Türkiye son 11 yýlda sezaryen doðumda dünyayý üçe katladý. Sezaryen, 2002 yýlýnda yüzde 20 seviyesinden yüzde 50'lere çýkarak önemli bir halk saðlýðý sorunu haline geldi. Yüzde olan dünya ortalamasýnýn çok üstünde olan bu oranýn, özel hastanelerde yüzde 67'lere çýkmasý durumun vahametini gözler önüne seriyor. Uzmanlar týbbi zorunluluk olmaksýzýn endikasyon dýþý (gereksiz) yapýlan sezaryenlerin anne ve bebek saðlýðý açýsýndan önemli saðlýk sorunlarý oluþturduðunu belirterek Saðlýk Bakanlýðý'nýn gereksiz sezaryenlerin önlenmesine iliþkin acil eylem planý hazýrlamasý gerektiðini belirtiyor.gereksiz sezaryenlerin yapýlmasýnýn en önemli nedenleri arasýnda hekimlerin dava edilme korkusu, performans sistemindeki aksaklýklar, annelerin aðrýsýz doðum istemeleri, tokofobi' olarak adlandýrýlan annelerin doðum korkusu nedeniyle ortaya çýkan psikiyatrik bozukluklar, doðum yaptýracak ebe sayýsýnýn yetersiz olmasý, annelerde sezaryenin daha güvenli olduðuna iliþkin algý bulunuyor.türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneði (TJOD) Baþkaný Prof. Dr. S. Cansun Demir, Türkiye'de hasta isteðine baðlý olarak ve hekimlerin yönlendirmesiyle çok sayýda gereksiz sezaryen yapýldýðýný söylüyor. Demir, hekimlerin normal doðum sonrasý anne ve bebekte saðlýk problemi olmasý durumunda hasta tarafýndan dava edilme korkusu yaþadýklarýný aktarýyor. Son yýllarda sezaryen doðumlarýn Türkiye'de ciddi bir þekilde arttýðýna dikkat çeken Demir, Bu artýþýn en önemli nedenlerinden biri hekimlerin hasta tarafýndan dava edilme korkusudur. Çünkü sezaryenle doðum yapan bir anne çok nadir olarak hekime dava açmasýna karþýn normal doðumda anne ya da bebekte bir problem olursa hekimler Neden sezaryen doðum yapmadýn?' þeklinde dava korkusu yaþamaktadýr. diyor. Sezaryenle ilgili çarpýcý açýklamalar yapan Demir'e göre Saðlýkta Dönüþüm Programý ile birlikte Türkiye'de hastalar hekimlere daha kolay ulaþýyor ve özel hastaneler de artýk devlet hastanesi gibi çalýþýyor.hekimlerin iþgücünün arttýðýný söyleyen Demir, önemli bir eleþtiride bulunuyor: Ne yazýk ki bu sistem devlet ve özel hastanelerde çalýþan hekimler için performans sistemine dayanmaktadýr. Yani ne kadar çok hasta doðurtursanýz o kadar çok para kazanacaksýnýz olmuþtur. Normal doðum bazý durumlarda saatlerce sürüyor. Hekimler bunun karþýlýðýný maddi olarak almýyor ve harcanan emek göz ardý edilip sonuca bakýlýyor. Bazen 24 saat hatta 48 saate kadar uzayabilen bir normal doðum takibi süresince hekim onlarca sezaryen yapabilmektedir. Gebeler sezaryenle ilgili yeterli bilgiye sahip deðil! Prof. Dr. Cansun Demir, Türkiye'de gebelerin sezaryen doðumlarýn anne ve bebekte oluþturacaðý olasý tehlikeler hakkýnda yeterli bilgilendirilmediðinin altýný çiziyor ve ekliyor: Günde hasta bakan hekimin yeterli bilgilendirme yapacaðýný sanmýyorum. Medyatik doktorlarýn yaptýðý açýklamalarýn ise bilimsellikten uzak olduðunu belirtmek isterim. Sezaryen oranlarýnýn büyük artýþ göstermesinin Saðlýk Bakanlýðý'nýn yürüttüðü saðlýkta dönüþümün bir sonucu olduðuna dikkat çekerek Bunu sadece hekimlerin sýrtýna yüklemek ve Siz bu iþi bilmiyorsunuz, eðitime gönderelim. Sizin sezaryen oranýnýz yüksek, performansýnýzý düþürelim, döner sermaye payýnýzý azaltalým' gibi yasakçý tavýrlar saðlýk hizmeti veren hekimleri de mutsuz etmektedir. diye de ekliyor. Önerileriyse þöyle: Bakanlýðýn doðuma hazýrlýk kurslarý açmasý gerekir. Hasta bilgilendirilmeleri, özel hastaneleri de kapsayacak þekilde bakanlýk tarafýndan yapýlmalý. Ayrýca, ebelerin eðitilip normal doðum sürecini hekim kontrolünde yönetmeleri gerekir. Zaten bu durum devlet hastanelerinin çoðunda bu þekilde. Bu uygulamanýn özel hastanelere de yayýlmasý gerekir. Kýþýn kilo almamak için akþam Yemeðini uykudan 5 saat önce yiyin Yerli Dizi 22:30 19:55 Bonzai çetesi tarafýndan kaçýrýlan Ýpek i, çete lideri Sadullah tehdit ederek serbest býrakýr. Ýpek i bulmak adýna tüm emniyet ayaklanmýþ, eþ zamanlý olarak narkotik ekipleri þüpheli evlere baskýn düzenlemiþtir. Ýpek in sað salim dönüþü tüm ekibi ve aileyi rahatlatýrken, Çetin bonzaiden ölen gencin babasýna verdiði sözü tutmak ister. Çetin bir plan yapar ancak planý çok tehlikelidir. Ucunda ölüm vardýr. Çetin sonuna kadar gider. Büyük bir operasyon baþlar. Bu esnada Ýpek ve çocuklar evden çýkmaz ve kapýda güvenlik için devriyeler bekler. Yerli Dizi Aþkýn Kanunu Baþka Gün Öl James Bond un gizli görevi sabote edilir ve Bond düþman tarafýndan yakalanýr. MI6 onu kaderine terk eder ve 00 yetkisini kaldýrýr. Ýntikam almaya kararlý olan Bond, Ajan Jinx Johnson ile güçlerini birleþtirip, Gustav Graves adlý elmas madeni sahibinin peþine düþer. Saat : 22:30-00:30 (120 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Macera) Oyuncular : Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike Yönetmen : Lee Tamahori Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Diyetisyen Duygu Deniz, kýþ aylarýnda kilo vermek isteyenlerin, akþam yemeði ve uyku saatlerini doðru ayarlamasý gerektiðini söyledi.kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, kýþ aylarýnda kilo vermenin yaza göre daha zor olduðunu ifade etti. Bu aylarda kilo almamak için akþam yemekleri ve uyku saatlerinin doðru ayarlanmasý gerektiðini belirten Diyetisyen Duygu Deniz, "Vücut, kýþýn kendini soðuktan korumak için yaðlanma mekanizmasýný harekete geçiriyor, o nedenle kilo vermeye karþý direniyor. Yaz aylarýna göre eve daha erken girdiðimiz için metabolizmamýz da daha çok yavaþlýyor. Bu nedenle kilo vermek isteyenler bu zamanlarda daha dikkatli olmalý." dedi.akþam yemeðinin yatmadan 5 saat önce yenilmesi gerektiðini belirten Diyetisyen Duygu Deniz, "Kýþ aylarýnda geceler uzadýðý için zayýflamak isteyen bir kiþi saatlerinde yemek yerse ve sonra da hiçbir þey atýþtýrmadan yataða girerse baþarýlý olur. Ama diðer türlü saatlerinde yemek yiyip, daha sonra da yatana kadar bir þeyler atýþtýrmak dengesiz beslenmeye ve kilo artýþýna neden oluyor. Bu saatlerde en büyük yapýlan hatalar, çay ve yanýnda bir þeyler atýþtýrmaktýr. Saat sularýnda yemek yiyip, sonrasýnda atýþtýrmamak ve atýþtýrmalýklarý ikindi saatlerine çekmek daha mantýklýdýr. Ýkindi saatlerinde ara öðün alýnmama durumunda da akþam yemeðine daha çok yüklenileceði için en güzeli bu saatlerde akþam yemeði yenmesi olacaktýr." diye konuþtu.zayýflamada kaliteli uykunun da önemli olduðuna dikkat çeken Diyetisyen Duygu Deniz, ve saatleri arasýndaki deliksiz uykunun kilo vermeye yardýmcý olacaðýný dile getirdi. Gündüz saatlerindeki uykunun da kilo aldýracaðýný söyleyen Diyetisyen Duygu Deniz, "Araþtýrmalara göre kalitesiz uyuyan kiþilerde insülin dengesizliði ortaya çýktýðý için uyandýklarýnda tatlý krizine giriyor ve kilo vermekte zorlanýyorlar. Öðle saatlerine doðru uyanmak da kilo aldýrýyor. Bu nedenle kilo vermek isteyenler, ve saatleri arasýnda kaliteli uyku uyumalýdýr." ifadelerini kullandý. (CÝHAN) 20:00 Karadayý Yerli Dizi Ýntikamý ve masum bir insanýn caný arasýnda sýkýþýp kalan Mahir, kabadayýlarý karþýsýna almayý göze alarak Haydar ýn canýný kurtarmayý seçer. Bu beklenmedik tavrý karþýsýnda þaþkýna dönen kabadayýlar, Mahir in aklýndan ne geçtiðini merak etmektedir. Onlar için Mahir giderek büyüyen bir muamma haline gelmiþtir. Araþtýrma yapmaya baþlarlar. Bu sýrada Belgin, Mahir e durumun ciddiyetini anlatýr. Kabadayýlar onunla ortaklýðý bozmak üzeredir. Mahir, kabadayýlarý ikna edip masada kalmayý baþarabilecek midir? Feride nin Mahir le barýþýp barýþmadýðýný anlamaya çalýþan Mehmet Saim, Kerime yi sýkýþtýrýr. Max Planck Planck'ýn uzmanlýk alaný, termodinamik teori diye bilinen ýsý bilimiydi. Iþýk radyasyonu üzerinde çalýþýrken Planck bir sorunla karþýlaþýr. Klasik fiziðin, "Enerjinin Eþit-bölünme Teoremi"ne göre kor halindeki bir cisimden salýnan radyasyonun, hemen tümüyle, dalga uzunluðu olasý en kýsa dalgalardan ibaret olmasý gerekiyordu. Bu, küçük bir ýsýnýn bile son derece parlak bir ýþýk vermesi demekti. Öyle ki, vücut ýsýmýzýn bizi bir ampul gibi aydýnlatmasý beklenirdi. Radyasyon enerjisi sürekli bir akýþ olarak varsayýldýðýndan, spektrumun kýsa dalga (yüksek frekans) kesiminin alabildiðine geniþ olmasý, hatta sýnýrsýz uzamasý gerekirdi.baþka bir deyiþle dalga uzunluðunun giderek kýsalmasýyla enerjinin sonsuza doðru artmasý söz konusuydu. Fizikçiler bu beklentiyi mor ötesi facia diye niteliyorlardý [4]. Oysa, deney sonuçlarý spektrumda çok deðiþik bir enerji daðýlýmý ortaya koymaktaydý. Bir kez deney, hiçbir maddenin, ne denli akkor haline getirilirse getirilsin, sonsuz enerji salacaðýný kanýtlamýyordu. Sonra çýkan enerjinin büyük bir bölümünün orta dalga uzunluktaki kesimde olduðu görülüyordu.yerleþik kuram ile deney sonuçlarý arasýndaki tutarsýzlýk gözden kaçmayacak kadar açýktý. Sorun deneysel verilere dayalý hesaplamalarda bir hatadan kaynaklanmýyor idiyse, yerleþik kuramýn yetersizliði söz konusu olmalýydý. Planck'ýn yetkin örnek olarak aldýðý kara-cisim üzerinde yürüttüðü kuramsal çalýþmasý 1900'de yayýmlanýr. KUZU PÝRZOLA Herkesin aklýnýn ereceði, Fikrinin anlayacaðý bir tarzda anlat. Hz.Mevlana Malzemeler 8 Adet Pirzola 1/2 Çorba Kaþýðý Un 4 Çorba Kaþýðý Salça 12 Adet Arpacýk Soðaný 12 Adet Ayva Dilimi 1/2 Çay Kaþýðý Zencefil 1/2 Çay Kaþýðý Kekik 10 Adet Tane Karabiber 1 Su Bardaðý Su Tuz, Kekik Kýzartmak Ýçin Sývý Yað Yemeðin Tarifi Etleri tuz ve karabiberle ovun. Pirzolalarý una bulayýn. Fazla unu silkeleyin. Kýzdýrýlmýþ sývý yaðda arkalý önlü yarý yarýya kýzartýn. Piþireceðiniz kaba koyun.hafifçe sulandýrýlmýþ salçayý üzerine dökün. Kalan yaðýn içine kabuklarýný soyduðunuz arpacýk soðanlarý koyup hafifçe soteleyin. Pirzolalarýn üzerine ilave edin. Ayva dilimlerini pirzolalarýn üzerine dizin.yarým çay kaþýðý zencefili ve yarým çay kaþýðý kekiði serpin. Tuzunu ayarlayýn. Tane karabiberleri serpin. 1 su bardaðý suyu ilave edin. Hýzlý ateþte 15 dakika piþirip servis yapýn Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý :00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber 20:00 Karadayý 23:40 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün.00 Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Yabancý Sinema 21:50 Haber Saati 22:50 Türk Filmi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Lezzet Haritasý 15:15 Arthur ve Minimoylar.45 Sivri Akýllýlar Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:30 Baþka Gün Öl 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Ulan Ýstanbul 23:15 Takip Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu.15 Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Þimdi Onlar Düþünsün 22:30 Aþkýn Kanunu 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut :45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:05 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Yetim Gönüller

9 TEK YILDIZ 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ Gönül Çelen Restaurant "Gönül Burger" ile Türkiye'ye açýlacak HABER 9 MHP'de Sinan Özcan merkez ilçeye aday Gönül Çelen Cafe ve Restaurant "Gönül Burger" markasýyla Türkiye'ye açýlacak. Çorum'da yýllarda hizmet veren Gönül Çelen Cafe ve Restaurant yeni markasý "Gönül Burger" ile Türkiye'de büyüyecek. "Gönül Burger" in "Ýlkler hep bizden burger dediðin böyle olur" sloganýyla yola çýktýðýný kaydeden Gönülçelen Ýþletme yetkilisi Çetin Budak, yüzde yüz doðal, yüzde yüz dana etli, yüzde yüz saðlýklý, yüzde yüz temiz ve leziz ve doðal baharatlarla özenle hazýrlanmýþ çok özel sosu ile Gönülburger Gobit ve Gönülburger Dürüm ile müþterilerin damak tadýna hitap edeceklerini söyledi. Çetin Budak, bu fikrin özel hikayesinin olduðunu ve iki yýldýr kafasýnda tasarladýðýný bu güne kadar uygulama fýrsatý bulamadýklarýný dile getirerek, bu fikri paylaþtýðý arkadaþýnýn iki yýl önce yurt dýþýnda uygulayarak kýrk þubeye ulaþtýðýný ifade etti ve "Kýsmet bu güne imiþ, bizde ustalarýmýzla uzun bir deneme sürecinden sonra müþterilerin beðenisine sunduk" dedi. Bunun bir baþlangýç olduðunu devamýnýn geleceðini ifade eden Budak, Gönül Burger Göbit, Gönül Burger Dürüm'lerini, Dana Köfteli, Sucuk Köfteli, Tavuk Þinitzelli ve Tavuk Izgaralý olmak üzere müþterilerine sunduklarýný dile getirdi.budak, ileride kendi markalarý ile marka tescilini de alarak Franchising olarak ülke halkýna sunacaklarýný dile getirerek, hemþehrilerinin destekleri ile Çorum'un kendi markasýný hayata geçirmek istediklerin söyledi. Haber Servisi MHP'de yaklaþan merkez ilçe kongresi öncesinde baþkan adaylarý da ortaya çýkmaya baþladý. Sinan Özcan düzenlediði basýn toplantýsýnda Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý. MHP binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda adaylýðý ile ilgili deðerlendirme de bulunan Sinan Özcan, "Rahmetli baþbuðumuz ve tüm þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyorum.rahmetli baþbuðumuz cennet mekan Alparslan Türkeþ'in bir sözüyle baþlamak istiyorum. Cesaret, yüreklilik, atýlganlýk olmayan hiçbir hareket baþarýya ulaþamaz, sözünden hareketle Milliyetçi Hareket Partisinin 11. Olaðan Merkez Ýlçe Kongresinde ilçe baþkaný adayý olarak karþýnýzdayým. Gözümüzü ilk açtýðýmýz andan itibaren ülkü denen nazlý geline sevdalý olan bizler bu mücadeleyi bir aþk ve iman mücadelesi olarak gördük, yýllardýr ülkücü hareketin çeþitli kuruluþlarýnda yöneticilik ve baþkanlýk yaptým. Milliyetçi Hareket Partisinin merkez ilçe baþkan adayý olmak benim için bir onurdur" dedi. "Milliyetçi Hareket Partisinin Çorum'da yaþamýþ olduðu sýkýntýlarýna çözüm yollarýný üreterek, aþk ve heyecanla Çorum'a MHP'nin mührünü vurmak için adayým" diyen Özcan, "Sevgiyi birliði kardeþliði ülkücü harekette yaymak için adayým. Kimsenin güdümünde kalmadan kulaðýmý ülkücü harekete vermek için adayým. Genç ve dinamik ekibimle beraber uzun soluklu bir mücadele için yola çýktýk, Milliyetçi Hareket Partisinde yöneticilik ve görev yapmýþ herkesi bir aðabey olarak görüp bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaðýz. Çorum'da ben ülkücüyüm, MHP'liyim Türk milliyetçiliðim diyen herkesin elini sýkacaðýz. Çorum'un en ücra köþelerine kadar ulaþýp, buralardaki kardeþlerimizin, aðabeylerimizin hatýrlarýný soracaðýz. Liderimizin de dediði gibi yine millet kazanacak, yine ahlak ve adalet kazanacak, her zamanki gibi milliyeti belirsiz olan fesat yüzler kaybedecektir. Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin emrinde Milliyetçi Hareket Partisini Çorum'da birinci parti yapmak için mücadelemiz son nefer son nefes son damla kana kadar sürecektir. Bu günlerinde bizleri bir arada toplanmamýza vesile olan kudrete þükürler olsun. Bu birliktelik bizim zafer dolu günlerimizin habercisidir. Bizleri kýrmayarak toplantýmýza iþtirak eden herkese teþekkürlerimi sunarým. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun" diyerek sözlerini tamamladý.bahadýr YÜCEL Hüseyin Nihal Atsýz anýldý 11 Aralýk 1975'te vefat eden Araþtýrmacý Yazar, Türk þairi Hüseyin Nihal Atsýz ölümünün 39. yýlýnda anýldý. Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý tarafýndan Cumartesi günü Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer ve sinevizyon sunumuyla Atsýz'ýn dava uðruna yaþadýklarý anlatýldý. Program, Alparslan Türkeþ, Hüseyin Nihal Atsýz ve þehitlerin ruhuna Yasin-i Þerif okutulmasýyla baþlayarak saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okunmasýyla devam etti. Programa, Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Çorum Ülkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý, Ortaöðretim Birim Baþkaný Osman Esmer, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý, Ortaöðretim Birimi Teþkilatlardan Sorumlu Masa Baþkaný Ömer Faruk Karakaþ, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý Üniversite Birim Baþkaný Mert Burak Þýk ve çok sayýda davetli katýldý. Anma programýnda açýlýþ konuþmasý ve günün önemini belirten konuþmalar yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý, Ortaöðretim Birim Baþkaný Osman Esmer, "Ülkücülük bir gençlik hevesi deðil yaþam boyunca süren bir olgudur. Geleceðin amirleri memurlarý sizlersiniz ve davaya, bayraða en iyi þekilde sahip çýkacaðýnýza eminim. Ezan dinmez diyen bayrak inmez diyen birileri var onlar bu gün buradalar" dedi. Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý, Ortaöðretim Birimi Teþkilatlardan Sorumlu Masa Baþkaný Ömer Faruk Karakaþ ise "Biz Kur'an-ý Kerim'in müjdelediði bir ecdada sahibiz. Ülkücü hareket son damla kanýna kadar mücadele edecektir. Eðer bu davadan dönersek namus bize ar olsun" þeklinde konuþtu. Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý Üniversite Birim Baþkaný Mert Burak Þýk, " Ýdeallerimiz doðrultusunda biz bu günde vardýk. Yarýnda var olacaðýz" dedi. Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal de "Bugün Türkiye üzerinde karþýmýza çýkan tehlikeleri sadece günümüz þartlarýyla yorumlamaktan kaçýnmak zorundayýz. Bugün ne yaþýyorsak biliniz ki Anadolu'nun fethi ne dayanmaktadýr. Bugün yaþadýklarýmýzýn kökü geçmiþte daha da derindedir. Türklüðe karþý 1000 yýldýr sinmiþ kin ve nefret bugün oluþan þartlarla yeniden harekete geçmiþtir. Kapanmamýþ defterlerin, silinmemiþ nefretlerin, tükenmemiþ yenilgilerin hesabýdýr" ifadelerini kullandý. Ýmal, "Anadolu'yu kaybetmiþ Bizanslý Diojen'in Selçuklu Alpaslan'la 943 yýllýk hesabýdýr bu. Haçlý komutaný Komonous'un Türk-Ýslam hükümdarý Kýlýçaslan'la 918 yýllýk hesabýdýr bu. Bursa'yý kaybetmiþ Bizans tekfurlarýnýn Orhan Gazi'yle 688 yýllýk hesabýdýr bu. Ýstanbul'u kaybeden Konstantin'in Fatih Su tan Mehmet Han hazretleri ile 561 yýllýk hesabýdýr bu. Aziziye tabyasýnda sökülüp atýlan ermeni çetelerinin Nene Hatun'la 137 yýllýk hesabýdýr bu. Boðazýn derin sularýna gömülmüþlerin Çanakkale donanmasýyla 99 yýllýk hesabýdýr bu. Anadolu'dan defolup gitmiþ yedi düvelin Mustafa Kemal'le 92 yýllýk hesabýdýr bu. Beþ parmakta aklý, Gabar'da Hakkari'de gözü kalmýþlarýn Mehmetçikle hesabýdýr bu. Ancak yanýldýklarýný er geç anlayacaklar" açýklamalarýnda bulundu. Türkiye Türlük düþmaný ve iþbirlikçilerden ibaret deðildir diyen Ahmet Hattab Ýmal, "Bilmiyorlar ki Anadolu'yu vatan yapanlar ölmedi. Türklüðü asýrlarca yaþayanlar Ýslam'ýn sancaktarlýðýný yapanlar ölmedi. Bedenleri toprak altýnda olsa da fýtratlarý dik ve onurlu yaþamlarý, onlarýn izinden giden Ülkücü gençliðe aþýlanmýþtýr. Düþman gemilerini bakýþlarýyla sarsan Turgut reisler bu salondalar. Baðrýna saplanan oklara raðmen elinden sancaðý düþürmeyen sancaktarlar bu salondalar Ýngiliz'i 67 Mehmetçik ile durduran Ezine'li Yahya Çavuþlar bu salondalar. Ülkü için çarpan yürekleri ile benliklerinden vazgeçmiþ Ýmamoðlu, Önkuzu, Hançerliðioðlu, Efe, Özkan, Sari, Doðan, Baran, Esendað, Kerse, Arikan, Kýlýçkýran ve Baþbuð Alparslan Türkeþ bu salondalar. Ülkü ocaklý genç arkadaþlarým hepinizle iftihar ediyorum hepinize sonuna kadar güveniyorum lider ülke Türkiye'sinin lider kadrolarýný sizler oluþturacaksýnýz. O yüzden bunun sorumluluðunda ve bilincin de olmak zorundayýz. Hüseyin Nihal Atsýz gibi dimdik bir hayatýnýz olmak zorunda tekrar bu vesile ile Hüseyin Nihal Atsýz, Baþbuðmuz Alparslan Türkeþ ve aziz þehitlerimizi minnetle anýyorum. Ne mutlu korkusuzca Türk'üm diyene" þeklinde konuþtu. Program sonunda da ülkücüler Gazi Caddesinde yürüyüþ yaptýlar. Haber Servisi

10 TEK YILDIZ 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ HABER 10 Eminaðaoðlu: Yapýlan bir sivil darbedir Uyurken evin çatýsý çöktü Merkeze baðlý Karapürçek köyünde yaðmur nedeniyle bir evin çatýsý çöktü. Edinilen bilgilere göre önceki akþam yaðmur yaðýþý nedeniyle Dursun Çiftçi'ye ait müstakil evin çatýsý çöktü. Ailenin evde uykuda olduðu anda evin çatýsýnýn çökmesi korkulu anlar yaþattý. Dursun Çiftçi, eþi ve iki çocuðu yara almadan kazayý atlattýlar. Çatýnýn çökmesi sonucu kullanýlamaz hale gelen evde oturamayan aile, akrabalarýnýn yardýmýyla Çorum'da kiraladýklarý bir eve taþýndý. Tuðla Ocaklarýnda çalýþarak geçimini saðlayan ve kýþ aylarý nedeniyle iþsiz olan Dursun Çiftçi, Valilik ve Belediye tarafýndan yardým bekliyor. Haber Servisi Yargýçlar Sendikasý Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu, medyaya yönelik operasyonla ilgili açýklamasýnda yapýlanýn sivil darbe olduðunu vurguladý. Eminaðaoðlu, "Hukuk ve demokrasiye yönelik bu saldýrýlar karþýsýnda, herkese hukuk, herkese adalet diyoruz." dedi.eminaðaoðlu konu ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "12 Eylül askeri darbesinde, hizaya sokma aracý ve sopa olarak, asker kullanýlmýþtýr. Þimdi yapýlan ise bir sivil darbe olup, bu sivil darbede de hukuk ve yargý, sopa gibi kullanýlmaktadýr. Bugün, adalet mülkün yani ülkenin temeli olmaktan çýkartýlýp, iktidarda kalmak için hizaya sokma aracýna dönüþtürülmüþtür ki, bu durum asla kabul edilemez. Hukuk ve demokrasiye yönelik bu saldýrýlar karþýsýnda, herkese hukuk, herkese adalet diyoruz. Hukuk ve adaletle baðdaþmayan davranýþlarý reddediyoruz." zaman Kamu'nun þampiyonu Denetimli Serbestlik 2, lik kupasý Þeker fabrikasýnýn Türkiye Kamu-Sen tarafýndan düzenlenen ve 18 EKÝM ARALIK 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 4.halý saha futbol turnuvasýnda þampiyon Denetimli Serbestlik,2,inci Þeker Fabrikasý,3,üncü Cumhuriyet Ortaokulu 4,üncü Lezizhan takýmlarý zirveyi paylaþtý. Turvuva sonunda dereceye gi,ren takýmlara katýlým belgeleri ve ödülleri verildi. Ödül törenine, Türkiye Kamu-Sen il Temsilcisi Fatih GÖK, Türk Eðtim-Sen Þube baþkaný Selim AYDIN, Türk Diyanet - Vakýf Sen Þube Baþkaný Mustafa ÜNLÜ, Þeker-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman ve çok sayýda izleyici katýldý. 4.Geleneksel Türkiye Kamu-Sen halý saha futbol turnuvasý final maçý Pazar Günü Denetimli Serbestlik - Þeker Fabrikasý arasýnda Saat 13:00'da oynandý. Denetimli Serbestlik, Þeker Fabrikasý'ný 2-1 yenerek þampiyon oldu. Þampiyon olan Denetimlik serbestlik futbol takýmý Maçýn ardýndan saat 14:00'de ilk 4'e giren takýmlara ödülleri verildi. 4.Geleneksel Türkiye Kamu-Sen halý saha futbol turnuvasýnda görev alan hakem Hakan ÖNDER, en iyi kaleci Mahmut ÇAÐIRGAN'a ve gol kralý Muammer BEDÝR'e de plaket takdim edildi. Kamu çalýþanlarý arasýnda dostluk,tanýþma ve kaynaþmayý saðlamak adýna sosyal bir proje olarak Türkiye Kamu -Sen Çorum Ýl Temsilciliði tarafýndan organize edilen ve bu yýl dördüncüsü düzenlenen halý saha futbol turnuvasý bu yýl yine kamu çalýþanlarýnýn ilgi odaðý oldu. Kurumlardan toplam 12 takýmýn mücadele ettiði turnuvada Sungurlu'dan bir Alaca'dan iki takým olmak üzere merkez kurumlarýndan katýlým ile gerçekleþen turnuvada eðitim, saðlýk,tarým,adalet, gibi meslek gruplarýndan kamu çalýþanlarýnýn katýldýðý renkli bir turnuva oldu. (Spor servisi) 3, lük ödülü Cumhuriyet'in GOL KRALI

11 TEK YILDIZ 2 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ SPOR 11 Ulukavak 1 puana razý oldu Recep ambulans ile hastaneye kaldýrýldý Bölgesel amatör lig (BAL) da mücadele eden temsilcimiz Ulukavakspor samsun temsilcisi çarþambaspor ile karþýlýklý atýlan goller ile ilk yarýnýn son maçýnda puanlarý paylaþtýlar. Ýlk yarýnýn 40. Dakikasýnda Recep rakibi ile girdiði ikili mücadele sonrasýnda sol ayaðýna aldýðý darbe sonunda sedye ile oyun alaný dýþýna alýndý. Daha sonra yapýlan kontrollerde recep'in ayaðýnda çatlak olduðu þüphesi ile ambulan ile hastaneye kaldýrýldý. Ulukavakspor- Çarþambaspor maçýný Çarþambadan gelen yaklaþýk 100 kiþilik Çarþambaspor taraftarýda izledi. Dün 1 nolu sentetik çim sahada oynanan karþýlaþmada temsilcimiz ulukavakspor maçýn 75. Dakikasýnda Ali'nin kaleye gönderdiði þutu Ulukavakspor savunmasýna çarparak, kaleci ömer'i kontripiyede býrakarak filereler gitti. Golden sonra Çarþambaspor'un sevinci uzun sürmedi. Ulukavakspor savunmasýndan atýlan uzun topla buluþan Sefa, kaleci ile karþý karþýya kaldý. Kaleciyi de çalýmla geçen Sefa boþ kaleye topu gönderek skora dengeyi getirdi. 1-1 Golden sonra çarþambaspor bütün hatlarý ile oyunu Ulukavakspor alanýnda yýktý. Ulukavak kalecisi Ömer ve savunmasý bu tehlikeli ataklarý uzaklaþtýrdý. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca her iki takýmda iilk yarýnýn son maçýnda karþýlýklý atýklarý goller ile puanlarý paylaþtýlar. SAHA: 1 Nolu sentetik HAKEMLER: Abdulkadir Düzgün 7 Murat Ertaþ 7 Hüseyin Güneþli 7 ULUKAVAKSPOR: Ömer 8, Sefa 8, Recep 4 (Dk 46Fatih 6), Emre 7, Serdar 7, M.Ali 7, Arif 7, Onur 6 (Dk 84 Yusuf Cihan 4), Yusuf Demir 7, Oðuzhan 7 Ahmet 7 (Dk 75 Ümit 5) ÇARÞAMBASPOR: Emre 6, Ali 7, Ümit 3 (Dk 37 Yasin 6), Burçin 6, Oðuz 6, Yýlmaz 6, Sami 6, Orhan 6, Kahraman 7, Seyit 6, Eren 7 GOLLER: Dk 75 Ali (Çarþambaspor) Dk 77 Sefa (Ulukavakspor) SARIKARTLAR: Ali, Yýlmaz, Seyit (Çarþambaspor) Serdar, Fatih (Ulukavakspor) Osmancýk Ýlçesine Sentetik Badminton Kortu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Badminton spor dalýnda Dünya ve Olimpiyat þampiyonasýna katýlan Osmancýk ilçemizdeki sporcularýmýzýn saha gereksinimini karþýlamak üzere Gençlik ve Spor Bakanýmýz Sayýn Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþtü. Badminton spor dalýnda Osmancýk Ýlçesinde Milli Sporcularýn Dünya, Avrupa ve Olimpiyat oyunlarýnda ülkemizi temsil ettiðini belirten Uslu, Bakan Kýlýçtan Osmancýk Ýlçesi için saha gereksinimi olan "Sentetik Badminton Kortu" için söz aldý. Uslu "Gençlerimizi Çorum'a yaþattýklarý gurur ve baþarýlarýndan dolayý kutluyorum. "Sentetik Badminton Kortu" Osmancýk Ýlçemize Hayýrlý olsun." dedi. (Spor servisi) Beraberlik golü Sefa'dan geldi Tire evinde kayýp: 2-3 Evinde Tuzlaspor karþýsýnda varlýk gösteremeyen kýrmýzý beyazlýlar 6'da Feyyazla öne geçmesine raðmen 36 Yakup 76'da Mehmet ve 87'de Ozan'ýn gollerine engel olamayarak sahadan 3-2 yenik ayrýldý. Tire 1922'de kan kaybý sürüyor 2-3. Adliyespor'a 4-1, Çatalcaspor'a 1-0 yenilen ve Niðde Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Tire 1922 evinde aðýrladýðý Tuzlaspor karþýlaþmasýndan da boynu bükük ayrýldý. Karþýlamayý izleyen kiþilik Tuzlaspor taraftarý ise maç boyunca canla baþla takýmlarýný destekledi. Gurupta, maç fazlasýyla liderliðe yükselen Tuzlaspor haklý galibiyetini taraftarýyla kutladý. Karþýlaþmaya her iki takým da kontrollü baþladý. Henüz 6. dakikada, Özcan'ýn sað kanattan ortaladýðý topa iyi yükselen Feyyaz þýk kafa vuruþu ile takýmýný öne geçirdi 'da Muhammet Ali'in þutunu kaleci Bekir kontrol etti. 24'TE Samet Özen'in serbest vuruþunda top üstten auta çýktý. 36 'da Tire savunmasýnýn hatasýný affetmeyen Yakup plase bir vuruþla topu aðlara gönderdi 'de Özcan'ýn kafasý yan direkten döndü. Ýlk yarý 1-1 berabere tamamlandý. Ýkinci yarýya baskýlý baþlayan konuk ekip Tuzlaspor oldu. 59'da Okan Duran'ýn kafa þutunu kaleci Samet ayný güzellikte kurtardý. 65'te Mustafa uzaklardan kaleyi yokladý. 71'de Feyyaz takýmý adýna net bir fýrsattan yararlanamadý. 76'da Mehmet Taha'nýn hatasýný affetmedi 'te Muhammet Ali'nin indirdiði topa Mert Hakan çok sert vurdu 'de Samet Özen'in soldan ortaladýðý topta oyuna ikinci yarýda giren Ozan kafayla skoru belirledi 2-3 STAT: Tire 4 Eylül HAKEMLER: Ali Köse***, Nurettin Dinçer Demir***, Serdar Aynur*** TÝRE 1922: Samet*, Alparslan*, Hakan, Anýl*, Mustafa* (71 Egemen**), Taha*, Feyyaz***, Mert Hakan***, Özcan***, Berkant* (60 Fatih Özdemir), Muhammet Ali** TUZLASPOR: Bekir**, Serdar***, Yakup***, Emre Kara***, Erdem** (Ozan**), Samet Eker** (46 Mustafa**),Mehmet*** (82 Osman*), Onur**, Aykut**, Samet Özen***, Okan Duran*** SARI KART: Mustafa, Mert Hakan (Tire 1922), Aykut, Onur, Mustafa (Tuzlaspor) GOL: Dk 6 Feyyaz (Tire) 36 Yakup (Tuzla) 76 Mehmet (Tire) 83 Mert Hakan, 87 Ozan (Tuzla) Amatör küme maçlarý Eti 3 - iskilipspor: 1 SAHA: Nazmi Avluca. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Barýþ Karakuþ, Ýbrahim Çaðýl. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Uður, Seydi, Okan, Barýþ, Ercan, Sadýk, Ýsmail, Raif (Taylan), Rýza (Ersin), Recai, Cemal (Umut) ÝSKÝLÝPSPOR : Emre (Ýsmail), Sercan, Osman (Þahin), Cemal, Halim, Paþa, Emre (Mürsel), Yunus, Hasan, Musab, Fatih. GOLLER : ve 67. dakikalarda Raif (Eti Lisesi Gençlikspor), 60. dak. Paþa (Ýskilipspor). Hitit Gençlik : 0 Ýskilipgücü: 0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Yüksel Basar, Mehmet Tuðluk, Abdullah Akkoyun. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Koray, Alper (Selçuk), Melik, Yasin, Sedat, Hasan, Ali, Anýl, Mustafa, Eftal, Veysel. ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Emrah, U.Ulaþ, Salih, Galip, Cem, Engin, Y. Emre, Ukase (Mustafa), Ýsmail (Salih), Remzi (Sezai), Fatih. GOL. YOK Çorumspor: 2 - Kültürspor: 1 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Erdoðan Yandým, Furkan Alagöz. HE KÜLTÜRSPOR : Muharrem, Samet, Bünyamin, Bilal (Emrah), Mustafa, Eyüp, Sefa, A. Can (Onur), Emre Çelenk, Samet (Emre Tuna), Vedat. ÇORUMSPOR : Cesur, Recep, Bektaþ, Ali, Mehmet, Mustafa Çelenk, Emre, Erdi, Abdulkadir (Mustafa Karaköse), Oðuzhan (Y. Salih), H. Onur. KIRMIZI KART: 76. dak. Bektaþ (Çorumspor) GOLLER : 20. dak. Mustafa Çelenk, 82. dak. Y. Salih (Çorumspor), 73. dak. Eyüp (HE Kültürspor) Özel Ýdare: 4 - Osmancýk Belediyespor: 0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Emre Alagöz, Arslan Iðnak. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur, Yücel (Oðuzhan), Erkan, Alparslan, Mustafa Gümüþ, Murat (Selahattin), Mustafa Dönmez, Latif, Ýsmail (Sadýk), Yaþarcan, Vasfi. OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Alper, Sezer, Sefer, Ersin (Rýdvan), Timur, Tamer, Kamil (Emre), Melih, Yavuz, Selim, Talha. GOLLER : 33. (Kendi kalesine) Timur, 50. dak. Vasfi, 73. dak. Sadýk, 90. dak. Mustafa Dönmez (Ýl Özel Ýdarespor).

12 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ Teknik direktör havadan izledi Darýca gençlerbirliði- Çorum Belediyespor maçýnda Darýca gençlerbirliði teknik sorumlusu Özgür Vurur, geçtiðimiz hafta almýþ olduðu 1 maçlýk cezasý nedeni ile saha yerine maçý ses yayýn odasýnda izledi. Özgür Vurur, Çorum belediyespor maçýnda yedek kulübesi yerine maçý stat ses yayýn oldasýndan izledi. Galibyet sonrasýnda mutlu olduðu gözlenen teknik adamýn Darýca teknik direktörü Özgür Vurur cezalý olmasý nedeni ile maçý ses yayýn odasýndan izledi ilk yarýyý lider kapatacaklarýný açýkladý. Darýca gençlerbirliði bu hafta sonu ilk yarýnýn son maçýnda deplasmanda Baþkent Ankara da Adliyespor'un konuðu olacak. (Spor servisi) Belediye'nin hastalýðý yine hortladý: 0-3 Çaðlar penaltý vuruþundan yararlanamadý Belediyespor gol atma sýkýntýsý çekiyor Sefa sakatlanarak oyun alanýný sedye ile terk etti Þimþekler taraftar grubu Darýca'dan üzgün dönüyor Çorum Belediyespor ligin. Haftasýnda Lider Darýca Gençlerbirliðne konuk oldu. Ligde son 3 haftadýr kazanan Çorum Belediyespor, lider Darýca karþýsýnda fazla bir varlýk gösteremedi ve sahadan 3-0 gibi net skor ile maðlup ayrýlan taraf oldu. Çorum'dan yaklaþýk 30 kiþilik þimþeker taraftar grubu Darýca maçýnda Belediyespor'a taraftar desteði verdi. Darýca Gençlerbirliði teknik direktörü Özgür Vurur cezasý nedeni ile maçý ses yayýn odasýndan izledi. Çaðlar maçýn 90+1 dakikasýnda kendisine yapýlan faul sonrasýnda kazanýlan penaltý atýþýndan yararlanamadý. Karþýlaþmanýn 19. Dakikasýn da Sefa, rakibi ile girdiði mücadele sonrasýnda yerde kaldý. Yapýlan kontoller sonrasýnda Sefa oyuna devam edemedi. Çorum belediyespor kenar yönetimi Sefa'nýn yerine Murathan Buruþ'u aldý. Maça süratli baþlayan ev sahibi ekip darýca maçýn 6. Dakikasýnda Belediyespro karþsýnda Yusuf'un boþ kaleye gönderdiði gol ile 1-0 öne geçti. Golden sonra daha derli toplu ataklar ile darýca kalesinde gol arayan Belediyespor bir türlü istediði son vuruþlarý yapamayýnca ilk yarýnda soyunma odasýna 1-0 maðlup gitti. Ýkinci yarýda darýca kalesinde beraberlik golü için ataklar geliþtiren Belediyespor bu arada savunmasýnda boþluklar býraktý. Bu boþluklarý 66. Dakikada Adem iyi deðerlendirerek ev sahibi ekibi 2-0 üstün duruma geçiren golü belediyespor filelerine gönderdi. Skor'un verdiði moral bozukluðu içinde olan Belediyespor þuursuzca ataklar geliþtirdi. Ancak yine çerçeveyi bulan þutlar darýca kalesinde gitmedi. Ýkinci yarýnýn uzuatma bölümlerinde oyuna giren Baþaran oyuna girer girmez aldýðý pas ile belediyespor kalecisi Fatih'i avlayarak maçýn skorunu belirleyen isim oldu. Belediyespor Darýca Gençlerbirliði karþsýnda aldýðý 3-0, lýk skor ile haftayý puansýz kapattý. Puan cetvelinde ligin. Haftasý sonunda Darýca (33) puan ile lidelik koltuðunda bulunuyor. 2. Sýrada Tuzlaspor (31), 3. Sýrada Zonguldak Kömür (29) 4. Sýrada Çorum Belediyespor (27) 5,inci sýrada Bursa Nilüferspor (26) puan ile yer alan takýmlar oldu. Çorum belediyespor ligin ilk yarýsýnýn son hafta maçýnda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda en yakýn takipçisi Bursa Nilüferspor'u konuk edecek. Ýlk yarýdan dakikalar Dk 8: orta sahadan geliþen belediyespor ataðýnda Akýn, topu cezasahasý üzerindeki Çaðlar'a aktardý. Çaðlar, topu kontrol etti. Sol kanattaki Turgay'ý topla buluþturdu. Turgay, pasýný Sefa'ya aktardý. Sefa'nýn ceza alaný içerisine ortasýnda penaltý noktasýnda tekrar Çaðlar'a topu aktardý. çaðlar rövaþata denemek istedi, yerden seken topu darýca savunmasý tehlikeyi uzaklaþtýrdý. Dk 11: GOOL: Sað kanattan geliþen Darýca Gençlerbirliði ataðýnda Sefa'nýn uzaklaþtýrmak istediði top rakibin önünde kaldý. Sefa bu pozisyonda yerde kalýrken ceza sahasý önünde topla buluþan Yusuf rakibini geçmeyi baþardý ve kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldý. Yusuf, yerden vuruþla topu aðlara gönderdi 1-0 Dk 17: geliþen Darýca Gençlerbirliði ataðýnda ceza alanýna gönderilen uzun topta karambolde topu önünde bulan Burak kaleci Fatih'i geçmek istedi ancak iyi yer tutan Fatih yatarak topun sahibi oldu. Dk 27: Çorum Belediyespor'da kazanýlan korner atýþýný Turgay kullandý. Direk kaleye gönderdiði topu son anda çizgiden Ferhat kafa ile uzaklaþtýrdý. Dönen topla bu kez Tugay bir kez daha buluþtu, rakibini çalýmla geçerek plase bir vuruþ yaptý savunma bir kez daha topu kale çizgisinden kafayla çýkarttý. Dk 35: Çorum Belediyespor'un ani atak geliþtirme çabasý içerisindeyken, orta sahada kaptýrdýðý topla Ahmet hareketlendi. Ceza alanýna girer girmez sað kanattan hareketlenen arkadaþý Adem'e pasýný aktardý, Adem, kaleci Fatih'in soluna yaptýðý vuruþu kale direðinin dibinden auta çýktý. Ýlk yarýda baþka gol olmayýnca darýca gençlerbirliði soyunma odasýna Darýca maç sonunda selfie çekti Çorum belediyespor karþsýnda 1-0 üstün durumda gitti. Ýkinci yarý Dk 50: Eray'ýn uzun kullandýðý taç atýþýnda Çaðlar'dan seken topu Ali auta çýkmadan kontrol etmeyi baþardý. Topu penaltý noktasý üzerinde hareketlenen Murathan'a aktardý, bu futbolcunun vuruþunda rakipten seken top Turgay'ýn önünde kaldý. Turgay müsait durumda topu kale içi yerine auta gönderdi. Bu atak Çorum Belediyespor'un maç boyunca geliþtirdiði en önemli atak oldu. Dk 66 GOOL: sol kanattan geliþen Darýca Gençlerbirliði ataðýnda Ahmet'in ara pasýyla Adem topla buluþtu, 2 belediyesporlu futbolcunun arasýndan sýyrýlan Adem, yerden bir vuruþla topu Fatih'in yanýndan aðlara göndermeyi baþardý. 2-0 Dk 85: Çorum Belediyespor, gole çok yaklaþtý bu dakikada Çaðlar ceza yayý üzerinde rakibi ile mücadelesinde pasýný Turgay'a aktarmayý baþardý. Kaleci ile karþý karþýya kalan Turgay'ýn vuruþunda top kaleci Ersin'den geri döndü sonrasýnda ise, Darýca savunmasý tehlikeyi uzaklaþtýrdý. Dk 90+1: Çorum Belediyespor, penaltý atýþýndan faydalanamadý. Bu dakikada ceza alaný içerisinde topla buluþan Çaðlar topu rakibinden kurtatýr kurtarmaz yerde kalýnca karþýlaþmanýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Penaltý atýþýný kullanmak için topun baþýna geçen Çaðlar, topu file yerine kalecinin kucaðýna teslim etti. Dk 90+4: GOOL: Darýca Gençlerbirliði aradaki farký 3'e çýkarttý bu dakikada sol kanattan geliþen atakta Adem'in ara pasýna oyuna henüz yeni giren Baþaran hareketlendi. Çorum Belediyespor savunmasýnýn bir anlýk hatasýný affetmeyen Baþaran önce kaleci Fatih'ten sýyrýlmayý baþardý daha sonra ise topu Çorum Belediyespor aðlarýna gönderdi. 3-0 Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Darýca Gençlerbirliði, Çorum Belediyespor'u 3-0 maðlup ederek liderlik koltuðundaki yerini korudu TOPLU SONUÇLAR Darýca G.B.-Çorum Belediye: 3-0 Akçaabatspor-Bozöyükspor: 3-0 (Hük.) Kýrkhanspor-Çatalcaspor: 2-0 Ýstanbulspor-Adliyespor: 0-1 Tire 1922spor-Tuzlaspor: 2-3 Bursa Nilüfer-Gaziosmanpaþa: 1-1 Kýzýlcabölük-Batman Petrol: 2-0 Zonguldakspor-Þekerspor: 1-1 Manavgatspor-Niðde Bld.spor: 1-1 PUAN DURUMU Darýca G.B. Tuzlaspor Zonguldakspor Çorum Belediye Bursa Nilüfer Niðde Bldspor Ýstanbulspor Tire 1922 spor Kýzýlcabölükspor Ankara Adliye Manavgatspor Kýrkhanspor Çatalcaspor Trabzon Akç. Batman Petrol Tutap Þekespor Gaziosmanpaþa Bozöyükspor O G B M A Y P HAFTANIN MAÇLARI Çorum Belediye-Bursa Nilüfer Çatalcaspor-Manavgatspor Tuzlaspor-Kýrýkhanspor Þekerspor-Tire 1922spor Gaziosmanpaþa-Kýzýlcabölük Adliyespor-Darýca G.B. Batman Petrol-Akçaabatspor Bozöyükspor-Zonguldakspor Niðde Bld.spor-Ýstanbulspor

13

14

15

16

17

18

19

20

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Acele karar vermeyin Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

"Tarihteki diktatörlerin akýbetleri ortadadýr" Cahit Baðcý Çorum -Osmancýk yolu için ihale müjdesi yakýn

Tarihteki diktatörlerin akýbetleri ortadadýr Cahit Baðcý Çorum -Osmancýk yolu için ihale müjdesi yakýn "Ekonominin sorunlarýna birlikte çözüm üreteceðiz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, 81 il, 160 ilçeden toplam 365 Oda ve Borsa Baþkaný ile birlikte Cumhurbaþkaný

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ehl-i sünnet kaybolursa IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr

Ehl-i sünnet kaybolursa IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr Hitit ten uluslararasý festival Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen 2. Uluslararasý Öðrenci Festivali önceki gün Çorum da gerçekleþti. Kýrgýzistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Mýsýr,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı