Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak"

Transkript

1 BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte açýklama Ekmek israfýna DUR dediler * HABERÝ 2 DE Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü tarafýndan, Anadolu basýnýnýn çalýþmalarýný teþvik etmek ve deðerlendirmek amacýyla düzenlenen Anadolu Basýný Özendirme Yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmaya röportaj dalýnda katýlan Osmancýk Haber den Ýlkay Yorulmaz Bedenimdeki Konuk isimli söyleþisi mansiyon ödülüne layýk görüldü. Ýlkay Yorulmaz * HABERÝ 2 DE Terminal de bulunan bir minibüs ve otobüs yazýhanesi kira ihalesine çýkarýldý. Minibüs ihalesini 10 bin 500 liraya Engin Þahin, otobüs yazýhanesini ise, 123 bin 100 liraya Tsunami Nakliyat Murat Kiriþçi aldý. Kýran kýrana ihale * HABERÝ 6 DA 28 Þubat ta talimat alan partiler silinip gitti 1 MART 2013 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Mehmet Doðan aðrý Eðitim Vakfý'nca düzenlenen Erbakan ve 28 Þubat konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Eðitimci-Yazar Mehmet Doðan, 28 Þubat mantýðýnýn çok derin tarihi meselelere dayandýðýný bildirdiði konuþmasýnda, 28 Þubat'ta talimat alarak iþ gören partilerin bugün siyaset sahnesinden silinip gittiðini söyledi. * HABERÝ 9 DA Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ulaþtýrma Bakan Yardýmcýsý Özel Kalem Müdürü nün kendisini arayarak Samsun þehir giriþinin aydýnlatýlmasý için alýk YEDAÞ a talimat verildiði bilgisini aktardý. Hakimiyet Kulis Notlarý nda gündeme getirilen orumsamsun þehir giriþinin aydýnlatýlmasý nýn önündeki pürüzlerin aþýldýðý bildirildi. Ahmet Sami Ceylan TRT nin konuðu AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman elebi Türkiye tarihi bir fýrsat yakaladý Uslu, TRT Haber ekranlarýnda yayýnlanan Ýnce izgi programýna konuk oldu. Uslu, Emin Pazarcý'nýn Ümidinizin gerçekleþeceðini düþünüyor musunuz? sorusuna, Türkiye nin tarihi bir fýrsat yakaladýðýný söyledi. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 3 DE Saðlýklý çocuk için bilinçli anne orum Belediyesi'nce ÖDES kapsamýnda yürütülen 'Saðlýklý ocuk için Bilinçli Anne' projesi dün Turgut Özal Ýþmerkezi'nde tanýtýldý. * HABERÝ 6 DA Külcü, Hoþ geldin bebek projesi ile çocuk sahibi olan ailelerin sevinçlerini paylaþmayý amaçladýklarýný Külcü den hoþ geldin bebek hediyesi Belediyecilik kundakta baþlar Betül Özseçer Kültür, Sanat ve Edebiyat ekimiz Hale yi bugün gazeteniz Hakimiyet le birlikte ücretsiz alabilirsiniz. * SAYFA 12 DE orum Belediyesi, sosyal belediyecilik alanýndaki çalýþmalarýna bir yenisini daha ekledi. Hoþ geldin bebek adlý sosyal sorumluluk projesi dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. * HABERÝ 10 DA Türk Ocaklarý orum Þubesi 5. Genel Kurulu Pithana Otel'de gerçekleþti. Türk Ocaklarý güven tazeledi Türk Ocaklarý orum Þubesi 5. Genel Kurulu Pithana Otel'de gerçekleþti. Yapýlan Genel Kurul'da mevcut yönetim güven tazeledi. * HABERÝ 5 DE orumlu müdürden vergi konulu sergi PKK ve Terörizm ile Fikri Mücadelenin Önemi Ýslam Birliði Derneði nin düzenlediði PKK ve Terörizm Fikri Mücadelenin Önemi adlý konferans 3 Mart Pazar Günü gerçekleþtirilecek. Rafet Güccan, vergi bilincini fotoðraflarla anlattý Adana Seyhan Vergi Dairesi Müdürü hemþehrimiz Rafet Güccan ýn Vergi Hizmettir konulu fotoðraf sergisi açýldý. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 4 DE Hacý Seydi Yýldýrým Koç Fiat Kredi nin Kamyonetin talihlisi orum dan Karakaþlar Otomotiv den son model çarptýðý Fiat Linea satýn alan Þahin Gökgöz, Koç Fiat Kredi nin 500 bininci çocuk müþterisi oldu. Türkiye çapýnda yarým milyon kiþiye finans desteði öldü saðlayan Koç Fiat Kredi, orum da Serginin açýlýþý, Adana Büyükþehir Belediyesi Fuaye Salonu nda yapýldý. * HABERÝ 6 DA ikamet eden talihli müþterisini * HABERÝ 11 DE ödüllendirdi.

2 2 CUMA 1 MART 2013 Abdulhamit balkon konuþmasýný orum Müzesi'nde yaparsa Þehzade Albulhamit Kayýhan Osmanoðlu orum Belediyesi'nin organizesinde 'Eskitilmiþ Kýlýç' isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere memlekete gelen Abdülhamit Han'ýn 4. kuþaktan torunu Þehzade Albulhamit Kayýhan Osmanoðlu, orum'u tek- Abdülhamit Han ýn konuþma yaptýðý Yýldýz Sarayý orum Müzesi ni andýrýyor. rar ziyaret etme sözü vermiþ. Þehzade Osmanoðlu'nun orum'a yine gelecek olmasý, iþadamý Fatih Yaðlý'nýn giriþimleri sonucu tiyatro, farklý hanedan üyelerinin kýymetli eþyalarýndan oluþan mini bir sergi, kapsamlý bir sohbet toplantýsý gibi etkinlikleri kapsýyor. Projeler arasýnda 'Dedem Abdülhamit Han' filminin kýsa bir bölümünün orum'da çekilmesi de var. Müze binasýna hayranlýðýný arkadaþýmýz Erol Taþkan'a ifade eden Albulhamit Kayýhan Osmanoðlu, Abdülhamit Han'ýn Ýstanbul Yýldýz Sarayý'nda yaptýðý balkon konuþmasýný orum Müzesi'nde balkon veya pencere konuþmasý ile canlandýrýlabileceðini belirtmiþ. Güzel bir proje, inþaallah gerçekleþir... Abdülhamit Han'ýn 4. kuþaktan torunu Þehzade Albulhamit Kayýhan Osmanoðlu nun projeleri arasýnda 'Dedem Abdülhamit Han' filminin kýsa bir bölümünün orum'da çekilmesi de var. Hastane ve durak meselesi orum'da özel bir hastaneden tedavi hizmeti alan hastalarýn orum Belediyesi'nden bir isteðinin olduðunu yazmýþtým. Vatandaþýn talebi Belediye Halk Otobüsleri'ni ilgilendiriyor. Buharaevler ve Mimar Sinan otobüsleri orum Devlet Hastanesi'ne giden yolcularýný hastane giriþinin yaklaþýk 100 metre aþaðýsýnda bulunan durakta býrakýyor. Devlet Hastanesi'ne tedaviye giden hastalarda sorun yok. Ama ayný güzergahta özel bir hastane daha var. Özel ElitPark Hastanesi'nden saðlýk hizmeti almayý tercih eden hastalar ise, Devlet Hastanesi'ne yakýn olan otobüs duraðýndan inip, biniyor. ElitPark'a kadar hasta hasta yürümek zorunda kalýyor. Hastanede tedavi alýp çýkanlar otobüse binmek için yine ayný duraða kadar yürüyor. Özellikle fizik tedavi rehabilitasyon seanslarýna katýlan hastalar otobüse binmek için yürüdüklerinde çektikleri aðrý ve sýzýlara da- yanmakta güçlük çekiyor. Hastalarýn yaný sýra 24 saat hizmet veren hastanede görev yapan bayan personeller de nöbetçi olduklarý akþamlarda iþ çýkýþý otobüs duraðýna ulaþmak için yürümek zorunda kalýyor. Bu durum haliyle bayan personelin sýkýntý yaþamasýna neden oluyor. Hastalar ve hastanede görev yapan bayan personelin talebi þu: ElitPark Hastanesi'ne çok yakýn olan Nadýk istikametine giden otobüslerin geçtiði bir durak var. Þayet Devlet Hastanesi güzergâhýna kadar gelen otobüsler kavþaða kadar ilerleyip yolcu indirip bindirirlerse sýkýntý sona erecek. Belediye yetkilileri talebi yerine getirip sorunu çözerse hem hastalarýn hem saðlýk personelinin dualarýný almýþ olacak. Ekmek israfýna DUR dediler T ürkiye'de ekmek israfýný önlemek için toplumsal bir duyarlýlýk ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn himayesinde, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca baþlatýlan 'Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý' devam ediyor. Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ise, 'Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý'nýn bir sosyal sorumluluk projesi olduðunu belirterek, toplumun tüm kesimlerini içine aldýðýný dile getirdi. Türkiye'de günlük ekmek üretiminin günde 101 milyon tüketi'yiyiniz, içiniz israf len ekmeðin ise 95 miletmeyiniz' yon adet ekmek olduðumüftü Mehmet Aþýk nu hatýrlatan Budak, dün orum Toprak Mah"Günlük 6 milyon adet, sulleri Ofisi Müdürü Mu- Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun yýlda ise 2,1 milyar adet ammer Ýstanbul ve SamToprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte açýklama yaptý. ekmek israf ediliyor. Bir sun Toprak Mahsulleri Ofigünde 6 milyon ekmeðin 3 milyonu fýrýnlarda israf oluyor. Bunun si Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte makamýnda nedeni ise fazla üretilen ekmeðin satýlamayýp heba edilmesi. 2,3 basýn toplantýsý düzenledi. milyonu ise hanelerde, 0,6 milyonu da lokanta, otel, personel ve Müftü Mehmet Aþýk, Kuran-ý Kerim'de ve peygamberimizin öðrenci yemekhanelerinde israf edilmektedir. Yapýlan araþtýrmalar hadislerinde israfýn haram olduðuna dair ayet ve hadislerden örsonucunda bir yýlda israf edilen ekmeðin parasal karþýlýðý ile, 100 nekler verdi. Ýsrafýn yanlýþlýðýný Cuma hutbelerinde dile getirerek yataklý 80 tane hastane veya 16 derslikli 500 okul ya da 500 km. konuyu cemaate aktardýklarýný belirten Aþýk insanlarýn bencilleþbölünmüþ yol yapýlabilmektedir. Ekmek israfýnýn önlenmesi yömesinin insanlarý israfý tetiklediðini vurguladý. Müftü, þöyle dedi; nündeki tüm gayretlerdeki asýl hedef, ülkemizin milli servetini tü"yemeðe oturduðumuzda ekmek yemeden kalkmayýz. ünkü doyketmemek ve yarýnlarýmýz olan çocuklarýmýzýn geleceðini israf etmayýz ve mutlaka ekmek yeriz. Ama ekmekte yaptýðýmýz israf hamemektir. " yatýmýzý kökten ilgilendirir. Yüce kitabýmýz, "Yiyiniz, içiniz israf orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez" buyuruyor. Ekmek alýrken da, kampanyaya verdikleri destekten dolayý basýn mensuplarýna teyiyebileceðimiz miktarda almalýyýz. Artan yemeklerimizi, ekmeklerimizi çöpe atmayalým. Lokanta sahiplerine ve bu tür iþletmelere þekkür ederek, "ekmek israfýný azaltmak için bir nebze katkýmýz seslenmek istiyorum, sizlerde lütfen artan yemekleri çöpe atmayýn. olursa mutlu oluruz." Diye konuþtu. Ýhtiyacýmýza göre ekmeðimizi alýrsak israfý kökten çözeriz." 40 uzman yardýmcýsý alýnacak D evlet Personel Baþkanlýðý 40 uzman yardýmcýsý alacak. Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Devlet Personel Baþkanlýðý'nda boþ bulunan Genel Ýdare Hizmetlerine sýnýfýna alýnacak kadrolardaki þartlar þöyle: Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Devlet Personel Baþkanlýðý'nda boþ bulunan Genel Ýdare Hizmetleri Sýnýfýndan 9'uncu dereceden 24, 8'inci dereceden 16 olmak üzere azami 40 kadroya yönelik uzman yardýmcýsý istihdam edilecek. Adaylar, 20 Nisan 2013'te Ankara'da gerçekleþtirilecek sýnav için baþvurularýný Mart 2013 tarihleri arasýnda Devlet Personel Baþkanlýðý'na yapacaklar. Kadýn Üreme Saðlýðý Ýl Müftülüðü Aile Ýrþat ve Rehberlik Bürosu bahar dönemi konferanslarý baþladý. Ý l Müftülüðü Aile Ýrþat ve Rehberlik Bürosu bahar dönemi konferanslarý, geçtiðimiz Salý günü Albayrak Ýlkokulu konferans salonunda yapýlan konferansla baþladý. Bayanlara yönelik ilk konferans orum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Halk Saðlýðý Müdürlü- ðünden üreme saðlýðý eðitimcileri Canan Erverdi ile Emine Kýlýç tarafýndan verild.i Kadýn Üreme Saðlýðý ile ilgili konferansa ilgi yoðun oldu. Erverdi ile Kýlýç, konferans sonunda katýlýmcýlarýn sorularý cevapladýlar. BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül B asýn-yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü tarafýndan, Anadolu basýnýnýn çalýþmalarýný teþvik etmek ve deðerlendirmek amacýyla düzenlenen Anadolu Basýný Özendirme Yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmaya röportaj dalýnda katýlan Osmancýk Haber den Ýlkay Yorulmaz Bedenimdeki Konuk isimli söyleþisi mansiyon ödülüne layýk görüldü. Yerel Haber, Makale-Yorum (Politika-Ekonomi-Kültür-TurizmSpor), Araþtýrma, Mizanpaj, Röportaj, Ýlkay Yorulmaz Fotoðraf, Dergi (Türkçenin doðru kullanýmý) dallarýnda düzenlenen yarýþmada toplam 206 eser yer aldý. Önceki gün toplanan deðerlendirme kurulu, yarýþmada ödüle deðer görülen eserleri belirledi. Yarýþmada röportaj dalýnda mansiyon ödülünü almaya hak kazanan meslektaþýmýz Osmancýk Haber Gazetesi nden Ýlkay Yorulmaz u kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

3 akimiyet Kulis Notlarý nda Hgündeme getirilen orum- Samsun þehir giriþinin aydýnlatýlmasýnýn önündeki pürüzlerin aþýldýðý bildirildi. Konuya iliþkin Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer i arayan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ulaþtýrma Bakan Yardýmcýsý Yahya Baþ ýn Özel Kalem Müdürü nün kendisini aradýðýný, aydýnlatma konusunda alýk YEDAÞ a gerekli talimatin verildiðini söyledi. E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, mart ayýnda doðalgaza zam yapýlmayacaðýný açýkladý. Bakan Taner Yýldýz, TBMM'de gazetecilere açýklama yaptý. Her ayýn sonunda doðalgaz ile ilgili fiyatlarý, her 3 ayda bir de elektrik fiyatlarýný deðerlendirmeye aldýklarýna dikkat çeken Bakan Yýldýz, "Gerek ham petrol gerekse döviz kurlarý bizim fiyat mekanizmasýnda etkili oluyor. Elektrik fiyatlarýný önümüzdeki ayýn sonunda deðerlendireceðiz. Doðalgaz fiyatlarýný deðerlendirdiðimizde bu ay, mart ayýnda, yine herhangi bir fiyat farký olmaksýzýn vatandaþlarýmýz, sanayicilerimiz bunu kullanabilecekler. Umarýz ki, uluslar arasý piyasalarda Türkiye dýþýndaki bölgelerden kaynaklanan istikrarsýzlýklar, ham petrol fiyatlarýna olumsuz tesirler yapmamýþ olsun; dolayýsý ile bizim girdilere ile ilgili herhangi bir artýþ olmamýþ olsun. Bu hem vatandaþlarýmýz hem de kamu yöneticileri için iyi bir nokta olacaktýr. Mart AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Geçtiðimiz ay AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda düzenlenen il baþkanlarý toplantýsýnda Samsun þehir giriþinin aydýnlatýlmasý talebini Ulaþtýrma Bakan Yardýmcýsý na ilettiðini hatýrlatan Ceylan, Ulaþtýrma Bakan Yardýmcýsý Özel Kalem Müdürü aradý. Samsun giriþinin imento Kavþaðý ndan baþlayarak yukarý doðru güzergahýn aydýnlatýlmasý için talimat verildiði bilgisini aktardý. YEDAÞ kýsa sürede çalýþmalara baþlayarak gidebildiði noktaya kadar aydýnlatma yapacak. ayýnda vatandaþlarýmýz, Þubat ayýndaki fiyatlarla bu hizmetlerden yararlanabileceklerdir." Kýþ mevsiminin iyi geçmesinin tüketimi nasýl etkilediði sorusuna Yýldýz, "Geçtiðimiz yýl son 62 yýlýn en soðuk kýþý idi. Hem doðalgaz miktarýnda hem de enerji kalemlerinde artýþ olmuþtu. Bu yýl, kýþ daha rahat geçiyor. Doðalgaz ithalatý ile ilgili, geçtiðimiz son 4 ay içinde yurt dýþýna yaklaþýk 700 milyon dolar daha az para ödemiþ olacaðýz. Bizim için yaðýþ rejimlerinin de düzenli olmasý önemli. Enerji ile ilgili hidroelektrik santrallerine kaynak depolamýþ oluyoruz. Ýnþallah sel olmadan, yaðmur ve karýn enerji sektörüne olumlu katkýsý olacaktýr." cevabýný verdi. Bakan Yýldýz, elektrik ve doðalgaz fiyatlarýnda artýþ olduðu yönündeki açýklamalarýn sorulmasý üzerine, þunlarý söyledi: "BOTAÞ'ýn Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar daðýttýðý doðalgaz fiyatlarý sabit. Yalnýz illere göre deðiþen hizmet daðýtým bedeller var. 9 yýl önce ihale ettiðimiz bu þirketlerin süreleri doldu. Yeniden o anki maliyetlerine göre yeni düzenlemeler oldu. Ama bu geçen yýl yapýlan bir düzenleme. O yüzden doðalgaza ayrý bir fiyat artýþý gelmedi. Hizmet daðýtým bedelleri el ilgili kimi illerde 5 TL kimi illerde 10 TLcivarýnda farklý hizmet daðýtým bedelleri ile ilgili uygulamalar oldu. Elektrik ile ilgili gizli zam diye bir þey olmaz. Özelleþen daðýtým þirketleri ile yapýlan toplantýlarýmýz var. Yarýn da Konya'da bölgesel toplantýmýzý yapacaðýz. alýþmalar nasýl gidiyor, devletin denetlemesi, hangi noktada, yatýrýmlar zamanýn da yapýyor mu Aydýnlatma tutarlarý da deðerlendiriliyor. Bu toplantýlara ilgili illerin valileri, enerji yöneticileri katýlýyor. Yarýn da dediðim gibi Konya'da bir toplantý var. Bunlarýn deðerlendirmesi de kamuoyuna yapýlacak." Taner Yýldýz, kayýp kaçaklarla ilgili de "Hem devlet hakký hem kul hakký var. Baþbakanýn da o konuya dikkat çekmesi iyi oldu." þeklinde konuþtu. CUMA 1 MART Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ulaþtýrma Bakan Yardýmcýsý Özel Kalem Müdürü nün kendisini arayarak Samsun þehir giriþinin aydýnlatýlmasý için alýk YEDAÞ a talimat verildiði bilgisini aktardý. Doðalgaza zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, mart ayýnda doðalgaza zam yapýlmayacaðýný açýkladý. Saðlýk-Sen Genel Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri Saðlýk Bakaný Uzm. Dr. Mehmet Müezzinoðlu na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Saðlýkçýlarýn talepleri Bakan da Ziyarette Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas da yer aldý. aðlýk-sen Genel Baþkaný ve SYönetim Kurulu Üyeleri, Saðlýk Bakaný Prof Dr. Recep Akdað dan bir süre önce görevi devralan Saðlýk Bakaný Uzm. Dr. Mehmet Müezzinoðlu na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas da yer aldý. Ziyaretle ilgili bilgi veren Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Ziyarette, saðlýkta dönüþümün mimarlarý olan saðlýk çalýþanlarýnýn bu baþarýya ortak edilmediðini Bakan Müezzinoðlu'na ileten genel merkez yöneticilerimiz, çalýþanlarýn mali ve özlük haklarý noktasýndaki taleplerinin de dikkate alýnmasý gerektiðini ifade ettiler. Bugün gelinen noktada hasta haklarýnýn çalýþan haklarýndan daha fazla önemsendiðini, saðlýkta yaþanan dönüþümde baþarýnýn mimarlarý olan saðlýk çalýþanlarýna hak ettikleri deðerin verilmesi, son günlerde yeniden gündeme gelen Tam Gün yasasý ile ilgili Saðlý-Sen'in görüþleri aktarýlýrken, saðlýk çalýþanlarýnýn sorun ve talepleri dile getirildi. Tam Gün Yasasý ile ilgili sendikanýn görüþleri, Döner Sermaye ve Performans Uygulamasýndaki adaletsizliklerin giderilmesi, mesai saatleri uygulamasýnýn yeniden düzenlenmesi, saðlýk çalýþanlarýna tüm branþlarda lisans hakkýnýn getirilmesi, Unvan Deðiþikliði Sýnavýnýn yapýlmasý, Görevde Yükselme Sýnavýnýn yapýlmasý, nöbet ücretlerinin artýrýlmasý, saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet süresi zammýndan yararlanmasý, Atama-Nakil Yönetmeliðinin yeniden düzenlenmesi konularý ile saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarý konusundaki sorun ve talepleri rapor halinde Bakan Müezzinoðlu'na sunuldu. Saðlýk-Sen Genel Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyelerinin hayýrlý olsun ziyareti dolayýsýyla teþekkür eden Bakan Müezzinoðlu, amaç ve hedeflerinin saðlýk hizmetlerinin kaliteli ve verimli þekilde devam etmesi ve çalýþanlarýn maðdur edilmemesi olduðunu, saðlýk politikalarýný paydaþlarýn görüþ ve önerileri doðrultusunda belirleyeceklerini, Bakanlýk politikalarýnýn bakanlýk bünyesinde ve toplumda karþýlýk bulmasýnýn kendileri için yegane baþarý kriteri olduðunu ifade eden Bakan Müezzinoðlu, saðlýk politikalarýnýn yürütülmesinde ve çalýþanlarýn iþ memnuniyetlerinin artýrýlmasýnda Saðlýk-Sen'in öneri ve görüþlerini önemsediklerini kaydetti. (.HAK:541)

4 4 CUMA 1 MART 2013 Hayrettin Karaman Mali'de Ensaruddin Komutaný ile yapýlmýþ röportaj Lisansüstü programlarda önemli mesafe katettik itit Üniversitesi bünyesindeki; Sað- Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bi- yüksek lisans programý ile fiilen eðitim Rektör Alkan, ayný þekilde üç ayrý Hlýk limler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüleri yönetim kadrosu ve bu enstitülere baðlý toplam 16 ana bilim dalý baþkanlarý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda Senato Salonu nda bir araya geldi. Toplantýya Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan, Enstitü Müdür Yardýmcýlarý ve Anabilim Dalý Baþkanlarý katýldý. faaliyetine baþlayan Fen Bilimleri Enstitüsünde bugün biri doktora olmak üzere 5 ayrý programda 125 öðrencinin eðitim görmekte olduðunu hatýrlatarak, Rektörlük görevini üstlendiði günden itibaren diðer üniversitelerle iþbirliði programlarýna büyük önem verdiðini ve Enstitü Müdürleri Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan ve Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan ile birlikte yürüttükleri çalýþmalar sonucu bugün Fen Bilimleri Enstitüsünün Ankara Üniversitesi ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Samsun 19 Mayýs Üniversitesi ile protokolleri bulunduðunu vurguladý. Bu protokoller Lisansüstü eðitim-öðretim ve sýnav yönetmeliðindeki deðiþiklik gündemiyle yapýlan toplantýda; üniversitenin daha çerçevesinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Samsun 19 Mayýs Üniversitesi ile Beden Eðitimi ve Spor ve Ýslam iyi, kaliteli ve yaygýn yüksek lisans ve doktora programlarý gerçekleþtirilmesi, Tarihi ve Sanatlarý ana bilim dallarýnda bölgesinde bu alanda da lider olmasý ve doktora ve yüksek lisans programlarý geleceðin planlanmasý ve uygulama süreçlerinin geliþtirilmesi konularý masaya açma çalýþmalarý yürütüldüðü bilgisini verdi. Yine ayný Enstitünün Yozgat Bozok Üniversitesi ile protokol çerçevesin- yatýrýldý. Rektör Alkan, Tez Oksijen Sanayi ve Tic. A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Malik Battal dan üretimle ilgili bilgi aldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasý yapan Rektör Alkan, lisansüstü programlarýn bir üniversite için son derece önemli olduðunu söyledi. AR-GE çalýþmalarýnýn yapýlmasý ve bu programlarýn toplumsal sorunlarýn çözümü noktasýnda çok büyük bir öneme sahip olduðunu, bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen de Felsefe ve Din Bilimleri alanýnda ortak program açma çalýþmalarýnýn da halen yürütülmekte olduðunu vurgulayan Rektör Alkan, son yýllarda kat etmiþ olduklarý önemli adýmlarda katkýlarý bulunan tüm enstitü yöneticilerine ve ilgili Anabilim Dallarýndaki akademik kadroya teþekkür etti. üniversitenin ön lisans ve lisans eðitimlerine ek olarak lisansüstü programlarý- Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan ise; toplantý gündeminin ayrýntýlarý hakkýnda na da önem verdiðini vurgulayan Alkan, 15 öðrenci alarak yüksek lisans programý ile eðitime baþlayan Sosyal Bilimler kurul üyelerine detaylý bilgi verdi. Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ali Enstitüsünün, bu gün ikisi doktora olmak üzere 9 ayrý programý olduðunu ve Kýlýçarslan ise; farklý programlara iliþkin yasal düzenlemelere iliþkin çalýþmanýn zorluðuna dikkati çekerek uzun ve 370 öðrenci ile eðitime devam ettiðini belirterek, özellikle son iki yýlda lisansüstü programlarda da gerek eðitim ka- yorucu bir çalýþmanýn nihayetlendirildiðine dikkati çekti. litesinin artýrýlmasý ve gerekse daha fazla programla daha fazla öðrenciye eðitim verilerek önemli bir atak gerçekleþtirildiðini kaydetti. Toplanýn akýþý içerisinde genel ilkeler çerçevesinde ana bilim dallarý baþkanlarýnýn da görüþleri alýndý. Tez Oksijen e ziyaret itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin HAlkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde, Tez Oksijen Sanayi ve Ticaret A.Þ. ye ziyarette bulundu. Tez Oksijen Sanayi ve Tic. A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Malik Battal, 1978 de kurulan ve 1993 te Organize Sanayi de faaliyette bulunan iþletmelerinin, 2007 yýlýnda Enerji Düzenleme Kurulunun Lisanslarýna sahip dolum tesisi olarakhizmete devam ettiðini belirtti. Battal, firmalarýnýn ulusal boru hattýnýn ulaþmadýðý yerlere, doðalgazý taþýma yoluyla ilettiðini belirterek, bulunduklarý sektörde dünyadaki geliþmeleri sürekli takip etmeleri gerektirdiðini ve bu anlamda Kore, Arjantin, Ýran gibi birçok ülke ile görüþmeler yaptýklarýna deðinerek; firmalarýnýn yapmýþ olduðu bu görüþmelerde elde ettikleri itit Üniversitesi Rektörlüðü, orumlu akade- iþbirliði çaðrýsýnda bulundu. Hmisyenlere Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Türkiye de ve dünyanýn farklý yerlerinde görev yapan orumlu Akademisyenlerimizi farklý konularda iþbirlikleri yapmak üzere üniversitemiz çatýsý bilgilerin deðerlendirilmesinde ve kendilerini yenilemelerinde üniversite ile birlikte hareket etmelerinin çok önemli olduðunu ifade etti. Battal, firmalarýna yapýlan bu ziyaretten ve üniversitemde yapýlan deðerli çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Rektörz Alkan a teþekkür etti. Rektör Alkan da, üniversite sanayi iþbirliðinin önemine deðinerek, üniversiteye kazandýrýlan Teknokent ve Merkez Laboratuvarýnýn bilgisini paylaþtý. Bu kuruluþlarýn Üniversitemize ve þehre büyük katký saðlayacaðýný belirten Rektör Alkan, ARGE çalýþmalarýnýn önemini belirterek, üniversitemiz öðretim üyelerinin bilgi birikimleri ile orum da faaliyette bulunan sanayicilerin her zaman yanýnda olduðunu açýkladý. Akademisyenlere çaðrý ýda, Tarým ve GHayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, orum sýnýrlarý içerisinde bulunan akarsu ve göletlerde avlanmanýn yasaklandýðýný açýkladý. Balýklarýn üreme ve yumurtlama zamaný olan 15 Mart adyo 7'nin Gölgesi Talha Bora RÖge, sevenleriyle buluþmak üzere Anadolu Turu'na çýkýyor. Tur kapsamýnda birçok þehirde imza ve söyleþi etkinliði gerçekleþtirilecek olan ünlü radyo programcýsý 3 Mart Pazar günü de orum da olacak. Kýsa bir zaman önce Radyo 7 ailesine geri dönen Gölge, þehir Hitit Üniversitesi nde kurulan enstitülerden 16 ana bilim dalý baþkanlarý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda Senato Salonu nda bir araya geldi. altýnda bir araya getirebilmek amacýyla oluþturulan adresinde yer alan sisteme tüm orumlu akademisyenlerimizin kayýt olarak, kiþisel bilgileri ile iletiþim bilgilerini bizimle paylaþmalarýný diliyor, bu konuda göstereceðiniz ilgi ve hassasiyet için þimdiden teþekkür ediyoruz. denildi. Avlanmak yasak! - 15 Haziran tarihleri arasýnda her türlü balýk avcýlýðý yasaklandý. Belirtilen tarihler arasýnda avcýlýk yapýlmasýnýn tespiti halinde 272 TLile 923 TLarasýnda idari para cezasý uygulanacaðý kaydedildi. þehir dolaþarak dinleyicileriyle buluþuyor. Kýrýkkale, Ankara, Kütahya ve Eskiþehir'e gitmek üzere yola düþen Gölge, gittiði þehirlerde canlý yayýn programlarý, imza ve söyleþileriyle dinleyenlerinin kalbine dokunacak. Gölge 3 Mart Pazar günü saat da Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nde sevenleri ile buluþacak. E. Elfaz Ermiþ Gölge orum a geliyor Talha Bora Öge orum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Projesi açýlýþ toplantýsý yapýlacak. Üniversitede toplantý orum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Projesi nin açýlýþ toplantýsý yapýlacak. ugünden itibaren hastalarýn il Bdýþýna sevkleri, sadece elektronik ortamda yapýlabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, hastalarýn yerleþim yerinde tedavilerinin yapýlamamasý nedeniyle yerleþim yeri dýþýna ''hasta sevk formu'' ile yapýlan sevklerin elektronik ortamda yapýlmasýna yönelik yürüttüðü ve pilot iller olarak seçilen Sinop, Samsun, ankýrý ve Ankara'da uygulanan ''e-sevk Projesi'' çerçevesinde tüm çalýþmalarý 07 Mart 2013 Perþembe günü Saat:15.30 da baþlayacak toplantý Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek. Hastane sevkleri elektronik ortamdan yapýlacak tamamladý. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nu bilgilendiren SGK, uygulamanýn tüm hastanelere yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda koordinasyon saðladý. Bu kapsamda, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren kaðýt sevkler kabul edilmeyecek. Türk Silahlý Kuvvetleri'ne baðlý saðlýk tesisleri ile henüz MEDULAuygulamasý bulunmayan aile hekimleri, saðlýk ocaklarý gibi tesislerden yapýlacak sevkler kapsam dýþý býrakýldý. Sahra Medya, Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu þehrini kontrol eden Ensaruddin hareketinin komutanlarýndan Sanda bin Buamama El-Timbukti ile aþaðýdaki röportajý yapmýþtýr (Yer darlýðýndan biraz kýsalttým): Sahra Medya: Sizin yönetiminizde bulunmasý, Timbuktu'yu hangi yönlerden Mali'nin diðer bölgelerinden ayýrmaktadýr? Sanda bin Buamama El-Timbukti: Ulaþýmýn zor olduðu bir bölgede hareket edilmesine raðmen, baþarýlý ve hýzlý bir þekilde güvenliðin saðlanmasý, gýda, su ve elektrik gibi halkýn temel ihtiyaçlarýnýn yerine getirilmesi ve merkezi otoritenin saðlanmasýnda gösterilen baþarýyý herkes gözlemleyecektir. Elimizde tuttuðumuz bölgede güvenliðin ve gýda iaþesinin saðlanmasýna, kamu kurum ve tesislerinin korunmasýna vesile olduk, þimdiye dek uzun bir yol aldýk. Bundan sonrasý için þehrin meselelerini görüþmek üzere halk komiteleri tesis etmeyi, mümkün olduðunca eðitim kurumlarý açmayý hedefliyoruz. Allah'a þükürler olsun, bu konularda þehir sakinlerinden gayet olumlu bir karþýlýk gördük, özellikle de þehrin önde gelenlerini oluþturan ilim ehlinden ve mahalle liderlerinden S.M:, Azavad Milli Kurtuluþ Hareketi ile iliþkileriniz nasýl? S.B.T: Bizler Ensaruddin hareketi olarak Ýslam'ý toplumumuzda hakim kýlmak, onun adaletini ve nimetini yaymak istiyoruz Bu hedefimiz doðrultusunda demokrasi ve laiklik gibi dýþarýdan empoze edilen, dinimizle, akidemizle çeliþen her türlü çözümü ve fikri reddediyoruz. Azavad Milli Kurtuluþ Hareketi isimli oluþum kendi beyanatlarýndan da anlaþýlacaðý gibi, demokrasiye inanýyor ve sorunlarý uluslararasý güçlerin hukukuna götürmeyi destekliyor. Ve dahasý pek çok defa küresel çaptaki 'terörle mücadele' sürecine katýlmaya hazýr olduklarýný ilan ettiler. Bunlar gösteriyor ki bizler onlarla çok farklý planlara ve hedeflere sahibiz. Fakat ayný bölgede bulunmamýz ve düþmanýmýzýn ortak olmasý bizler ve onlar arasýnda kaçýnýlmaz bir iliþki ve temasa neden olmaktadýr. Aramýzda meydana gelen problemlerin barýþçýl yollardan çözümü ile sorunlarýn giderilmesini istemekteyiz. S.M: El Kaide Ýslami Maðrib Hareketi ile ortak çalýþtýðýnýz ile ilgili iddialara cevabýnýz nedir? S.B.T: Zalim taðutlara karþý Ýslami gerekçeler ile kýyama geçen herkes hakkýnda el-kaide ile iliþkide olduðu iddialarý gündeme gelmektedir. Evet, gerçekten de bu bölgede olan hareketler, el- Kaide burada varlýk gösterip, temsilcilerini ve evlatlarýný bulundurduðundan beri el -Kaide ile iliþki ve dayanýþma halindedir. S.M: Mali'nin yeni rejimi ile görüþecek misiniz? S.B.T: Talep ettiðimiz ve uðrunda çabaladýðýmýz, Ýslam'ýn hakimiyeti ve gölgesi altýnda yaþamaktýr. Ýslam Þeriatý dýþýnda her türlü rejimi ve yasayý reddediyoruz. Görüþme olacaksa bu mübarek gayemiz için olacaktýr. Görüþme olsun diye görüþmek zaman israfýndan baþka bir þey deðildir, bunu yapmayacaðýz. S.M: Kuzey Mali'ye askeri müdahale çaðrýlarýna bakýþýnýz nedir? S.B.T: Ýnandýðýmýzý yaþamamýzý engellemek isteyen küstahlara karþý Allah'ýn izniyle, ona verdiðimiz sözü tutmak için, onun yardýmýna dayanarak direniriz. Ya topraðýmýzda þeref ve onurumuzla yaþar, ya da Allah yolunda þehid oluruz. Göklerin ve yerin gaybýný bilmek Allah'a mahsustur. Bütün iþler O'na döndürülür. Öyle ise O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptýklarýnýzdan habersiz deðildir. (Hud 123). Tahlilini ve deðelendirmesini gelecek yazýya býrakalým. PKK ve Terörizm ile Fikri Mücadelenin Önemi slam Birliði Derneði nin düzenlediði Ý PKK ve Terörizm Fikri Mücadelenin Önemi adlý konferans 3 Mart Pazar Günü gerçekleþtirilecek. Afra Düðün Salonu nda saat saatleri arasýnda düzenlenecek konferansa MHP Giresun eski Milletvekili Murat Özkan, DYP orum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Araþtýrmacý Yazar Turgut Aksu, MDK Dernek Baþkaný Altuð Berker konuþmacý olarak katýlacak.

5 CUMA 1 MART 2013 Türkiye tarihi bir fýrsat yakaladý 5 U slu, TRT Haber ekiþçilerinin sorunlarý, karanlarýnda yayýnlanan muda çalýþan geçici iþçi Ýnce izgi programýna ler, usta öðreticiler, atama konuk oldu. bekleyen öðretmenler, iktisadi idari bilimler fakülemin Pazarcý nýn sunduðu Ýnce izgi progtesi mezunlarý, su ürünleramýnýn bu haftaki konukri mühendisleri mezunlarý larý AK Parti orum Milvs. bunlarý hepsinin soletvekili TBMM Ýdare runlarý, þartlarý birbirinamiri Salim Uslu ve CHP den farklý. Unvan, kadro Ýstanbul Milletvekili Sübekleyenler, þartlarýn eþitleyman elebi oldu. alýlenmesini, iyileþtirilmesiþanlarýn sorunlarý ve çöni, statü farklýlýklarý gidezüm yollarýný tartýþýldýðý rilmesini, ücret, sosyal canlý yayýnda Uslu ve efarklýlýklarýnýn giderilmelebi, gündemdeki son getrt nin konuðu AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare sini bekleyenler var. Bunliþmeleri deðerlendirdiler. Amiri Salim Uslu ve CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman elebi oldu larý zannediyorum alýþgazeteci Emin Pazarma ve Sosyal Güvenlik sözü etkisizleþtirdiðini biliyoruz. Bu necý'nýn Türkiye'nin çok önemli bir meselebakanlýðý ilgili bakanlýklarla yaptýðý çalýþdenle önce telaþsýz bir ortamda sorunun si var ve çözüm sürecinden bahsediliyor. mayla ortaya çýkartacak. Benim söyleyecetartýþýlmasý lazým. Kim nerde hata yapmýþtürkiye nereye gidiyor? Neler oluyor biðim her söz toplumda spekülasyona neden týr, ne kadar yanlýþ yapmýþtýr. Bunlarýn bir zimle paylaþýr mýsýnýz? sorusuna cevap olabilir. O açýdan ben bu konuda çok ayrýnenvanterinin çýkartýlmasý ve hasar tespiti veren Uslu, Türkiye 30 yýldýr düþük yotýlý bir þeyler söylemek durumunda deðiyapýlmasý gerekir. Arkasýnda da çözüme ðunluklu da olsa bir çatýþma içerisinde. lim. Yeni yapýlan çalýþmanýn amacý ise karyönelik taleplerin mümkün olabilirliði, ok ciddi þekilde vatan evlatlarý hayatlarýgaþayý asgariye indirmek, statü farklýlýklasürdürülebilirliðinin tartýþýlmasý lazým. Buný kaybediyorlar. Her gün tabutlar geliyor, rýný minimize etmektir. diye konuþtu. nu devletin yetkilileriyle ilgililer tartýþýyoraðýtlar yakýlýyor, analar aðlýyor, ocaklar sölar zannediyorum. Bu tartýþmayý sürdürenüyor. Böyle bir sürecin devam etmesinin Beklentileri artýrmak hayal kýrýklýðý bilmenin ön koþulu þiddet ortamýnýn ortatürkiye'ye sadece sosyal anlamda deðil, yaratýr dan kaldýrýlmasýdýr. Silahýn gömülmesidir. toplumsal barýþý torpilleyen bir yönü, ayný Kadro meselesi ile ilgili sorulan soruterörün kendi mecrasýna çekilmesidir. Bir zamanda ekonomik maliyeti var. Daha da ya da Uslu, þöyle cevap verdi; Geçmiþte 4 takvimden, muhtemelen Mayýs ayýndan ötesi þu an sorun bir bölge sorunu, Kürt sonisan 2007 tarihinde 5620 sayýlý yasa ile bahsediliyor. Yurtdýþýna çýkýlacaðý, silahlarunu olmanýn ötesinde bir Orta Doðu soru218 bin kiþiye kadro verilmiþtir. Bu kadrorýn býrakýlacaðý ve arkasýndan da Haziran nu haline dönüþmüþtür. Türkiye sýnýrlarýný lardan bini Orman Genel MüdürlüTemmuz aylarý gibi silahlarýn býrakýlmýþ aþan bir sorun haline dönüþmüþtür. ðü ne tahsis edilmiþti. O tarihte Türkiye uluslararasý bir sorunun mu- olacaðý þeklinde bir ajanda olduðuna dair civarýnda, 6 ayýný doldurmadýðý için kadro duyumlar kimi yazarlarýnýn köþelerinde hatabý alamayan iþçi sayýsý bugün yeniden 7640'a yer alýyor. Benim beklentim þudur; Türkiçýkmýþtýr. Artýk yangýn sezonu uzamýþ, yýtürkiye dün kendi içerisinde lokal bir ye son yýllarda bölgede etkili bir ülke oldu. lýn her döneminde yangýn çýkabiliyor. Yansorunu çözebilme gücüne sahipken bugün Bölgede oyun kurucu olma noktasýna gelgýný söndürmek için çok nitelikli, mesleki uluslararasý bir sorunun muhatabý olmuþdi. Böyle bir süreçte Türkiye'nin önünü keeðitimden geçmiþ sürekli bir iþ gücü geretur. Bu nedenle sorun daha da karmaþýk hasen, ayak baðý olan, derin acýlar yaþatan bu kiyor. Yangýn iþçilerinin daimiliðe geçirille gelmiþtir. özüm konusunda, toplumsal çatýþma halinin sona erdirilerek bir çözüm mesi halinde bundan sonra mevsimlik yanbarýþ konusunda kamuoyunda bir beklenti bulunmasýdýr. Sonuçta taným bellidir. Türgýn iþçilerine devletin ilave bir kadro veroluþmuþtur. Bunu karþýlayacak çabalar varkiye'nin önünde bir Sivil Anayasa yapma mesine de gerek kalmayacaktýr. ünkü dýr. Bu çabalarýn daha çok devlet katýnda süreci vardýr. Türkiye demokratik açýlýmladevletin bunlara verdiði ödemeye ilaveten yürütüldüðünü biliyoruz. Özellikle devlet ra devam etmektedir. Bu güne kadar bunlaorman Genel Müdürlüðü nün döner sergörevlileri bu çabalarýn içerisinde oluyorrý çatýþmayla elde edebilmenin imkâný olmayesi var. Döner sermayeden lar. Milli Güvenlik Kurulu toplantýlarýnda mamýþtýr. Hep zaten bu çatýþmanýn köküne ödeyeceðiniz miktarý artýrdýðýkonuþuluyor, hükümette bilgilendiriliyor. baktýðýnýz zaman bunlar sadece son on yýlnýz takdirde kadroya aldýðýnýz Ýçeriden (Ýmralý'dan) geldiði iddia edilen da, yirmi yýlda, otuz yýlda baþlamýþ çatýþyangýn iþçilerinin ücretinin bilgiler var. Ne kadar doðrudur, bunlarý zamalar deðildir. Yani Osmanlýnýn son döönemli bir bölümünün hazineman içerisinde göreceðiz. Þu anda eylemnemlerinde baþlayan zaman zaman çeþitli ye yük olmadan Orman Genel sizlik hali görülüyor. Eylemsizlik halinin isyanlar da olmuþtur. Ama ilk kez Türkiye Müdürlüðü ndeki döner sergiderek belki de silahlarý gömme ve sonuçtarihi bir fýrsat yakalamýþtýr. Bu fýrsatý iyi mayeden karþýlayabilirsiniz. ta ülkeyi terk etmeye dönüþüp dönüþmeyedeðerlendirmeli savaþa harcadýðý parayý Hazineye hiç yük olmazsýnýz o ceðini zamanla göreceðiz. Bu defa durum yatýrýma, istihdama, refaha harcamalýdýr. zaman, buna benzer uygulafarklý, Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Bu konuda bir çaba sarf edilmektedir ve malar olabilir. Erdoðan da grup toplantýsýnda açýkladý. herkes soðukkanlý bir biçimde katkýda butürkiye kendi iradesiyle çözüm sürecine Mesela usta öðreticiler ile lunur diye umuyorum. sokulmuþtur. Türkiye'nin bu konuda almýþ çalýþma koþullarý iyileþti Statü farkýný asgariye indirecek çalýþ- ilgili olduðu bazý kararlar uluslararasý bir kýsým rilebilir. Nitekim çabalarýmýz maya ihtiyaç var planda karþýlýklar bulmuþtur. Mesela son sonucu çalýþmalar baþlatýlmýþkamu çalýþanlarýnda statü karmaþasýýspanya, Fransa'daki tutuklamalardan da týr. Meslek Eðitim Fakültesi nýn çok yoðun devam ettiðini kaydeden biliyoruz. Esas sorun belki de terör örgütümezunlarýyla ilgili unvan sonün kendi içerisinde yaþadýðý sorundur. TeUslu, 657 ye göre 4a, 4b, 4c çalýþanlarý runlarý çözülebilir. Ama devrör örgütü içerisinde ya da onun siyasal vardýr a göre de 4a, 4b, 4c çalýþanlaletten iþ bekleyen herkese devuzantýlar içerisinde bir kýsým sorunlar, tarrý vardýr. Zaman zaman bunlar birbiriyle lette iþ verilmesi mümkün detýþmalar yaþanýyor. Yani çözümsüzlük sükarýþtýrýlmaktadýr. Bir de taþeron iþçileri, ðildir. Dünyada bunun örneði recinin devam etmesinden fayda umanlar, geçici ve mevsimlik iþçileri var. Bütün de yoktur. Devlet istihdam kendi varlýk sebeplerini çatýþmaya borçlu bunlar arasýndaki statü farklýlýðýný asgariye imkânlarýný saðlayacak düzenolanlar, çatýþmadan beslenen ya da süreçte indirecek bir çalýþmaya ihtiyaç var. alýþlemeleri yapar. Devlet sadece rol kaptýrmak istemeyen çevrelerde var. ma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz þu anda sosyal koruma düzenlemeleri bu çalýþmayý sürdürmektedir. Þeker fabrini yapar. Bunun ötesinde bek Türkiye tarihi bir fýrsat yakaladý kalarýnda çalýþan iþçiler, teknik eðitim falentileri artýrmak hayal kýrýklýuslu, Emin Pazarcý'nýn Ümidinizin kültesi mezunlarýnýn unvan sorunlarý, kaðý yaratýr. Ýnsanlarýn umutlagerçekleþeceðini düþünüyor musunuz? muda çalýþan üniversite mezunlarý, beledirýyla oynamak anlamýna gelir. sorusuna þöyle cevap verdi; Dünyanýn her yelerde çalýþan sözleþmeli iþçilerin kadro Buna da kimsenin hakký yoktarafýnda þiddetin, çözüm adýna söylenecek sorunlarý, özel ve kamuda çalýþan taþeron tur. BAÞSAÐLIÐI Latif Kavukçu nun kayýnvalidesi Naile Yüksel Kavuþtu ve Nilgün Cerit in anneleri Fatma Cerit in Hatap A.Þ. Personeli (.HAK:547) (.HAK:542) vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Türk Ocaklarý güven tazeledi Türk Ocaklarý orum Þubesi 5. Genel Kurulu Pithana Otel'de gerçekleþti. T ürk Ocaklarý orum Þubesi 5. Genel Kurulu Pithana Otel'de gerçekleþti. Yapýlan Genel Kurul'da mevcut yönetim güven tazeledi. Divan Heyeti Av. Fahri Azkur, Mehmet Ferit Erkun ve Dursun Þen tarafýndan oluþturuldu. Ýstiklal Marþý ve saygý duruþunun ardýndan Dr. Ömer Baþkan tarafýndan Kuran'ý Kerim okundu, ardýndan yönetim ve denetim kurul üyeleri belirlendi. Türk Ocaklarý orum Þubesi Yönetim Kurulu'na; mevcut isimler Doç. Dr. Hilmi Demir, Ýhya ataldað, Yaþar Türk, Þerif Arslan, Mustafa Yurttutar, Abdullah Daþdemir ve Münür etin; Denetim Kurulu'na ise Abdullah Ateþ, Ahmet Güngör ve Özgür Öztekin; Hars Heyeti ve Danýþma Kurulu'na ise Prof. Dr. Ýrfan aðlar, Prof. Dr.M ahmut Kavaklýoðlu, Yapýlan Genel Kurul'da eski yönetim güven tazeledi. Ankara Eski Milletvekili Prof. Dr. Eyüp Sanay Doç. Dr. K. Hamdi Okur, Doç. Dr. Kadir Gürler, Doç. Dr. Mehmet anlý, Doç. Dr. Hakan Güngüneþ, Mustafa Yaðlý, Esat Þenol, Mustafa Ilýca, Ali Akcan, Fahri Azkur, Mustafa Özarslan, Ahmet Bulut, Aytaç Baba ve Alparslan Bilgin seçildi.

6 6 CUMA 1 MART 2013 Kýran kýrana ihale T erminal de bulunan bir minibüs ve otobüs yazýhanesi kira ihalesine çýkarýldý. Belediye Meclis Üyesi Osman Nuri Soyocak ýn baþkanlýðýndaki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye yoðun ilgi oldu. orum Belediyesi ne ait minibüs yazýhanesi 3 bin lira, otobüs yazýhanesi 12 bin liradan ihaleye çýkarýldý. Minibüs ihalesini 10 bin 500 liraya Engin Þahin, otobüs yazýhanesini ise, 123 bin 100 liraya Tsunami Nakliyat Murat Kiriþçi aldý. Saðlýklý çocuk için bilinçli anne Semineri orum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi Aile Eðitim Merkezi düzenledi. Terminal de bulunan bir minibüs ve otobüs yazýhanesi kira ihalesine çýkarýldý. Minibüs ihalesini 10 bin 500 liraya Engin Þahin, otobüs yazýhanesini ise, 123 bin 100 liraya Tsunami Nakliyat Murat Kiriþçi aldý. Kamyonetin çarptýðý çocuk öldü orum un Ýskilip ilçesinde, kamyonetin çarptýðý ilkokul öðrencisi, tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Dün meydana gelen kazada, Ýskilip Ebussuud Ýlkokulu 6. Sýnýf öðrencisi Hacý Seydi Yýldýrým a (12), okul çýkýþý çarþýya giderken Hamamönü Caddesi ne geldiði sýrada H.K. yönetimindeki kamyonet çarpmýþtý. Kazanýn ardýndan aðýr yaralanan Yýldýrým, ambulansla orum un Ýskilip ilçesinde, kamyonetin çarptýðý ilkokul öðrencisi, tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlmýþ, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ise Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edilmiþti. Hastanede tedavi altýna alýnan çocuk yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Yýldýrým'ýn ailesi, çocuklarýnýn ölüm haberiyle yýkýldý. Yýldýrým ýn cenazesi yapýlan otopsinin ardýndan defnedilmek üzere Ýskilip ilçesine gönderildi.(ýha) Gözyaþlarý içinde uðurlandý orum un Ýskilip ilçesinde kamyonet çarpmasý sonucu hayatýný kaybeden ilkokul öðrencisi Hacý Seydi Yýldýrým, topraða verildi. Tedavi gördüðü Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybeden ilkokul 6. sýnýf öðrencisi Hacý Seydi Yýldýrým'ý (12), sýnýf arkadaþlarý unutmadý. Ýskilip Ebusuud Ýlkolulu 6-A sýnýfýndaki öðrenciler, arkadaþlarýnýn sýrasýný çiçeklerle donatarak gözyaþý döktü. Yýldýrým ýn okulun en baþarýlý öðrencilerinden birisi olduðunu belirten öðretmenleri, Dersleri çok mükemmeldi. Okul kurallarýna uyma konusunda gýpta ile baktýðýmýz bir öðrencimizdi. Onu kaybetmenin þokunu yaþýyoruz þeklinde konuþtu. Yýldýrým ýn sýnýf arkadaþlarý, Seydi'nin okuyup annesine bakmak istediðini söyleyerek, Ýmam Hatip Lisesi ni okuyarak imam olacaðýný söylüyordu. Ýmam olacaðým ve anneme bakacaðým diyordu dediler. Öte yandan, Hacý Seydi Yýldýrým ýn anne ve babasýnýn ayrý yaþadýklarý, Seydi nin annesi ile birlikte anneannesinin yanýnda kaldýðý öðrenildi. Minik öðrencinin cenazesi dün öðle namazýna müteakiben Ulu Camii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulaþtepe Mezarlýðý na defnedildi. Cenaze namazýna Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, öðretmen ve öðrencilerle birlikte çok sayýda vatandaþ katýldý. Arkadaþlarýna son görevlerini yerine getiren öðrenciler, arkadaþlarý Hacý Seydi Yýldýrým ýn mezarýna karanfil býraktý.(ýha) Arkadaþlarýna son görevlerini yerine getiren öðrenciler, arkadaþlarý Hacý Seydi Yýldýrým ýn mezarýna karanfil býraktý.( Betül Özseçer orum Belediyesi'nce ÖDES kapsamýnda yürütülen 'Saðlýklý ocuk için Bilinçli Anne' projesi dün Turgut Özal Ýþmerkezi'nde tanýtýldý. orum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Betül Özseçer'in yaptýðý tanýtýmý Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, orum Belediyesi Eðitim ve Kültür Müdürü Mustafa Ercan, Sakatlar Derneði orum Þubesi Baþkaný Yusuf Hoþnut, Kadýn Kültür Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez ve okul yöneticileri izledi. Tanýtým öncesinde katýlýmcýlara engellilikle ilgili sorularýn yer aldýðý anket formu daðýtýldý. Konuþmasýnýn baþýnda Kadýn Kültür Sanat Merkezi Aile Eðitim Merkezi'nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Müdür Betül Özseçer, "Bilinçli Anne, Saðlýklý ocuk" projesi ile de bu konuda bir farkýndalýk oluþturmayý orum N ART Galeri ve Mozaik Sanat Atölyesi, orum eski Valisi Rize Valisi Nurullah akýr'ýn daveti üzerine Rize de resim sergisi açacak. Rize nin kurtuluþunun 95. yýlýna özel, yarýn gerçekleþtirilecek sergiye yine hemþehrimiz olan Rize Turuncu Sanat Atölyesi sahibi Rabia Eðriboyunoðlu da katýlacak. Katýlýmcýlara anket sorularý yöneltildi. Projenin tanýtýmý Turgut Özal Ýþmerkezi'nde gerçekleþtirildi. amaçladýklarýný söyledi. Özseçer, orum'da 63 bin 756 engelli vatandaþýn bulunduðunu, bunun da nüfusun yüzde 24'üne tekabül ettiðini dile getirerek, "Bu oran yüzde 13 olan Türkiye ortalamasýnýn üzerinde. Ýþte bunun için Bilinçli Anne, Saðlýklý ocuk" diyoruz. Engelliliði doðuran ne- denleri önlemek için de hamilelik dönemi, hamilelik süreci ve sonrasýna iliþkin eðitimler vereceðiz." Özseçer'in verdiði bilgiye göre Türkiye genelinde yüzde 26 ile Tunceli birinci, yüzde 25 ile Giresun ikinci, yüzde 24 oraný ile orum bir kaç ille birlikte engellilik oranýnda üçüncü sýrada geliyor. Özseçer MEM, Ýl Sosyal Etüd ve Proje ile Saðlýk Müdürlüðü nün paydaþ olduðu projenin 12 ay süreceðini belirterek, yaþ arasý anne ve anne adaylarýný kapsayan proje kapsamýnda seminerler ve panel düzenleyeceklerini kaydetti. yordum. Birden yaðmur ve rüzgar baþladý. O sýrada birisi bana 'kaçýn' diye baðýrdý. Sonra aðaç üstüme devrildi" diye konuþtu. orum Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi teknik ekipleri tehlike arzeden aðacý inceleyerek gerekli tedbirleri aldý. (DHA) Rüzgar aðaç dallarýný devirdi! orum dan Rize ye resim sergisi orum N ART Galeri ve Mozaik Sanat Atölyesi Rize de sergi açacak. orum'da rüzgarýn etkisiyle kýrýlan bir aðacýn dallarý, altýnda oturan 2'si çocuk 4 kiþinin üzerine doðru devrildi. Beklenmeyen kaza ucuz atlatýldý. Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hürriyet Parký nda havanýn güzelliðinden yararlanmak amacýyla parka gelenler, yaþadýklarý olay karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Dün aniden baþlayan rüzgar ve yaðmur nedeniyle çam aðacýnýn büyük dal parçasýnýn kýrýlmasýna neden oldu. Kýrýlan aðacýn dalý, parkta iki çocuðu ile oturan bir annenin ve güvercinlere yem atan bir kiþinin üzerine devrildi. Aðacýn altýnda kalan Mehmet Þahin (26) ve bir anne ve iki küçük çocuðu mucize eseri olayý yara alma- K dan atlattý. evredeki vatandaþlarýn yardýmýyla aðaç dallarýnýn altýnda kalanlar kurtarýlýrken; üzerine aðaç düþen Þahin, "Parktaki güvercinlere yem veri- Hürriyet Parký nda rüzgarýn etkisiyle bir aðacýn dallarý kýrýldý. ED olumlu ýrýkkale, orum, Amasya, Samsun, Yozgat ve Tokat illeri ve ilçeleri arasýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþrne Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlmasý planlanan Kýrýkkale-Samsun Demiryolu Projesi ne ait Bakanlýða sunulan ED raporu incelenip deðerlendirildi. evresel Etki Deðerlendirmesi (ED) Yönetmeliði nin 14. maddesi gereðince projeye ED olumlu kararý verildi.

7 Kurban sahnelenecek CUMA 1 MART 2013 stanbul Devlet ÝKurban, Tiyatrosu oyunu orum da sahnelenecek. Mario Fratti'nin yazdýðý Kurban, þiddet ve cinsler savaþý üzerine bir kedi fare Þebnem Dokurel Topcuoðlu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu, kurban isimli tiyatro oyunuyla Devlet Tiyatro Salonu nda sahne alacak. Erdoðan Aydemir oyunu. Karý-koca ve eve gelen adam sac ayaðýndan ortaya çýkan nefes kesen bir gerilim öyküsü. Katil kim, peki ya kurban? Gerçek nereden baktýðýmýza göre deðiþebilir mi? O halde bir cinayet öyküsü nasýl çözülebilir? Þebnem Dokurel Topçuoðlu, Aydýn Þentürk, Erdoðan Aydemir ve Nurullah Kalkan ýn sahne alacaðý oyun, bugün saat 20:00 de, yarýn 14:00 ve 20:00 de iki seans halinde Devlet TÝyatro Salonu nda gösterilecek. Biletler orum Devlet Tiyatrosu giþesinde satýþa Akif Ersoy anýldý Aydýn Þentürk Nurullah Kalkan orum Atatürk Anadolu Lisesi, Ýstiklâl Marþý nýn orum Atatürk Anadolu Lisesi, Ýstiklâl Marþý nýn Kabulü etkinliklerine erken baþladý. Etkinlikler kapsamýnda okulun Edebiyat Öðretmeni Þahin Ertürk, M. Akif'i tanýtan bir sunum yaptý. Kabulü etkinliklerine erken baþladý. Etkinlikler kapsamýnda okulun Edebiyat Öðretmeni Þahin Ertürk, M. Akif'i tanýtan bir sunum yaptý. Mehmet Akif'in büyüme ortamý, ailesi Mehmet Akif Ersoy ve eðitiminden söz eden Ertürk, özellikle dönemin þartlarý ve milli bir þair olmanýn sorumluluðunu anlattý. Ardýndan þairin edebi kiþiliði üzerinde de duran Ertürk, sunumunu slaytlarla da destekledi. Etkinlikler, 4 Mart 2013 Pazartesi günü þiir, kompozisyon, resim ve afiþ yarýþmasý ile devam edecek. Dereceye giren eserler, il genelindeki yarýþmaya katýlmak için gönderilecek. 6 Mart arþamba günü Ýstiklâl Marþý ve M. Akif þiirlerini güzel okuma yarýþmasý yapýlacak, dereceye giren öðrenciler ödüllendirilecek. 7 Mart Perþembe günü ise M. Akif Ersoy tanýtým panosu hazýrlanacak. Etkinlikler, Edebiyat öðretmenleri Þahin Ertürk, Zeynal Güler, Ülkü Egeli, Adem Arslan, Leyla Gökçe Beggi, Nihat Örs ve Lokman Erdoðan tarafýndan yürütülecek. Sözler Ýskilip te sahnelendi orum Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) tarafýndan organize edilen 'Sözler' isimli tiyatro Ýskilip'te sahnelendi. Genel sanat yönetmenliðinin Burak Tarýk'ýn yaptýðý Sözler isimli tiyatro oyununu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, ÝSKÝAD Baþkaný Necati Tatar, Açelya Derneði Baþkaný Semiha Ergün, ESDER Ýskilip Þubesi Baþkaný Yusuf Ahirzaman, dair amirleri ve vatandaþlar izledi. Sözler isimli oyunda bir insanýn ruh aynasýndaki çatlaklýklarýn farkýna varmasý ve kendisiyle, nefsiyle olan mücadelesi anlatýlýyor. Sözler isimli tiyatronun genel müdürü Vural Arýsoy tiyatronun ortaya çýkmasýyla ilgili bir konuþma yaptý. Arýsoy, "Biz bu risaleyi ne þekilde insanlara sevdirip insanlar arasýnda bir merak uyandýrabiliriz diye düþündük. Herkes bununla ilgili kendi açýsýndan bir þeyler yapýyordu. Biz de tiyatro sanatçýsý olarak risaleyi perdeye taþýmaya karar verdik." Arýsoy, 22 Mart'ta Baþbakan Yardýmcýsý Hüseyin elik'in de katýlýmýyla Avukat Bekir Berk'in hayatýnýn anlatýldýðý 'Müdafa' isimli tiyatronun galasýnýn yapýlacaðýný ifade etti. Oyunu izleyen Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Selvi oyunu beðendiðini ifade ederek, ilçede sahnelenmesinde katkýsý olan ÝSKÝAD yetkililerine teþekkür etti. 'Sözler' isimli tiyatro Ýskilip'te sahnelendi. Sözler isimli tiyatronun genel müdürü Vural Arýsoy tiyatronun ortaya çýkmasýyla ilgili bir konuþma yaptý. 7 Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu 'Sevda Sözleri ' Þiir Gecesi gerçekleþtirdi. Þiirlerin konuþtuðu gece B ahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu 'Sevda Sözleri ' Þiir Gecesi önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Etkinliðe Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mesut Kibaroðlu, Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu Müdürü Selçuk Köse, veliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Programda Okul Müdürü Selçuk Köse, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan açýþ konuþmasý yapan Okul Müdürü Selçuk Köse, eðitimcilerin, eðitimi Türkiye'nin temel konularýndan biri olarak gördüklerini söyledi. Doðru ve tutarlý bilgiyi sunmayý, bilinçli bir dayanýþmayla, ortak çabalarda buluþmanýn ön koþulu saydýklarýný belirten Köse, "Okulumuzun misyonunda yeni nesillerimizi bilimsel ve teknolojik yeniliklere açýk, çevre ve ülke ihtiyaçlarýna uygun, demokratik, laik bireyler olarak öðrencilerimizi bir üst okula hazýrlamaktýr. Bu hedeflere ulaþmak için siz deðerli velilerimizin, öðretmenlerimizin, okul aile birliklerimizin, mahalli yöneticilerimizin ortak amaç ve deðerler etrafýnda birleþmesiyle mümkün olmaktadýr. Baþarýnýn sýrrýný konuþmaktan çok ekip ruhu ile sorumluluklarýn paylaþýlmasýnda olduðuna Öðrenciler þiirler seslendirdi. inanýyorum. Bu ruhunda okulumuzda mevcut olduðunu görüyorum. Öðretmenlerime güveniyorum. Her velimiz þunu iyi bilsin ki okulumuzda öðrencisine öðrenme için her türlü eðitimöðretim fýrsatý verilmektedir. Yeter ki öðrencilerimiz öðrenmeyi temel ihtiyaç kabul etsinler." Dedi. Türkçe Öðretmeni Yasemin Týraþ yönetimindeki þiir gecesinde, öðrencilerin okuduklarý birbirinden güzel þiirler, izleyiciler tarafýndan alkýþ aldý. Programda Okul Müdürü Selçuk Köse bir konuþma yaptý.

8 8 CUMA 1 MART 2013 'Birlik olursak, halka daha iyi hizmet ederiz' Ö zel Elitpark Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Mehmet Duyar ile Baþhekim Uzm. Dr. Ömer Akkaþ, orum Eczacýlar Odasý'na iadei ziyarette bulundu. Özel Elitpark Hastanesi Baþhekimi Ömer Akkaþ, saðlýðýn doktor ve eczacý ile bir bütün olduðunu, bir birinden asla ayrý tutulamayacaðýný söyledi. Eczacý ve doktorlarýn her canlýya saðlýk alanýnda hizmet eden kurumlar olduðunu hatýrlatan Akkaþ, "Bir bütün olduðumuz sürece halka hizmette en iyisini Özel Elitpark Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Mehmet Duyar ile Baþhekim Uzm. Dr. Ömer Akkaþ, Eczacý Odasý ný ziyaret etti. veririz. Ne kadar bir birimize sahip çýkar, hatalarýný görür ve tamamlarsak, halkýmýza da o kadar sahip çýkmýþ oluruz. Biz iç içe girmiþ bir meslek gurubuyuz." Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler, tüm saðlýkçýlarýn Sosyal Güvenlik Kurumu altýnda birleþerek bir bütün haline geldiklerini ifade ederek, eczacý ve doktorlarýn birbirlerinden iletiþimi koparmamalarý gerektiðini kaydetti. Süt satýþý baþlýyor orum Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði, Mart ayýndan itibaren süt satýþlarýna baþlýyor. Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, 4 Mart tarihinden itibaren süt satýþlarýna baþlayacaklarýný belirterek, koyun ve keçi sütü almak isteyenler vatandaþlar birlikten temin edebileceklerini söyledi. Süt satýþý ile birlikte üretim oraný noktasýnda envanter çýkarma fýrsatý bulacaklarýný dile getiren Avcý, süt üretiminin çoðalmasý ve geliþmesi içinde her türlü çalýþmayý yapacaklarýný ifade etti. Avcý, ayrýca koyun ve keçi yetiþtiriciliðinin yoðun olduðu bölgelere süt tanklarý yerleþtirmeyi planladýklarýný bildirdi. Birliðin çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Avcý, koç havuzu ve damýzlýk deposu çalýþmalarýn hýzla sürdüðünü ve yer temini noktasýnda da gerekli giriþimlerin yapýldýðýný kaydetti. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile 2. Damýzlýk Akkaraman koyunu ve damýzlýk kýl keçisi projesi hazýrlayarak TAGEM e müracaatta bulunduklarýný açýklayan Avcý, projelerin hayata geçirilmesi noktasýnda siyasilerden destek beklediklerini söyledi. Þuanda yürütülen Akkaraman koyunu ýslah projesinin kýsa sürede meyvelerini verdiðini anlatan Avcý, bir çok iþletmede ikiz kuzulama oranlarýnýn yüzde 40 seviyesine ulaþtýðýný bildirdi kýþ sezonunda kaba yem ihtiyacýnýn karþýlanmasý noktasýnda gerekli giriþimlerde bulunulduðunu belirten Avcý, bundan sonraki süreçte kaba yem bitkilerinin üretiminin çoðaltýlmasý ve üreticilerin bu bitkilere yönlendirilerek teþvik edilmesini istedi. Þ sertifika almaya hak kazandýlar. Merkez Müdürü Doðan Uyar, aðýr ve tehlikeli iþlerle ilgili yaptýklarý çalýþmalardan bahsederek bu güne kadar birçok iþyerinde çalýþan iþçilere bu konuda eðitim verildiðinden, bu eðitimlerin bir kýsmýnýn okullarýnda, bir kýsmýnýn ise eðitim birimleri uygun olan iþletmelerin kendi eðitim birimlerinde, okullarýnýn uhdesinde verildiðini ifade ederek kursu verenlere teþekkür etti. Sertifika aldýlar ehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkez Müdürlüðü, Olmuksa da sertifika töreni düzenledi. Olmuksa Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ ile Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü arasýnda yapýlan protokolle, aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþtýrýlacak iþçilerin mesleki eðitimlerine dair yönetmeliðe istinaden, kaðýt iþlerinde çalýþan iþçiler, kaðýt teknolojisi (kaðýt üretimi) konusunda mesleki eðitimlerini tamamlayarak Emeklilere kalp konferansý E mekliler Derneði orum Þubesi ile Medicana Ýnternational Hastanesi iþbirliðinde emekliler yöneli konferans düzenlendi. Prof. Dr. A. Cem Yorgancýoðlu'nun konuþmacý olarak katýldýðý 'Kalp Damar Hastalýklarý ve Cerrahisi' konulu konferans dün Anitta Otel'de gerçek- Prof. Dr. A. Cem Yorgancýoðlu leþtirildi. Konferansa, Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetimi, Medicana Ýnternational Hastanesi doktorlarýndan Doç. Dr. Ýbrahim Uçar, Prof. Dr. A. Cem Yorgancýoðlu, Prof. Dr. Erdem Diker ve çok sayýda dernek üyesi katýldý. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, 1990 yýlýndan bu güne kadar yaptýklarý hizmet- lerden dolayý yönetim kuruluna ve üyelerine teþekkür etti. Kýnýklý, hizmetlerinin üyelerinin desteði ile devam edeceðini söyledi. Medicana Ýnternational Hastanesi hekimlerindenprof. Dr. A. Cem Yorgancýoðlu, insanlarda en sýk görülen hastalýklarýn Koroner, Hýdýr Kýnýklý Edinsel Aort kalp hastalýklarý olduðunu söyledi. Yaþýn ilerlemesi ile bu tür hastalýklarýn arttýðýna dikkat çeken Yorgancýoðlu, hastalýðýn nedenleri ve korunma yöntemleri hakkýnad genel bilgiler verdi. Konferansýn sonunda Prof. Dr. Erdem Diker katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplandýrdý. M ve yangýn tatbikatý yapýldý. Deprem tatbikatý gerçeði aratmayacak þekilde gerçekleþtirildi. Ýkaz ve alarmýn verilmesiyle birlikte öðrenciler düzenli bir þekilde okul bahçesinde sýraya girdiler, ardýndan orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü tarafýndan kurtarma operasyonu gerçekleþtirildi. Okul bahçesinde yakýlan ateþin nasýl söndürüleceði orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü personelince öðrencilere anlatýldý. Tatbikat sonrasýnda Okul Müdürü Recep Özcan, Belediye Ýtfaiye Müdürlüðü personellerine ve Ýtfaiye Müdürü Ýsmail Öðütverici ye teþekkür etti. Deprem ve yangýn tatbikatý orum Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði, süt satýþýna baþlýyor. Ayrýca Sosyal Yardýmdiye konuþtu. laþma ve Dayanýþma Teþviklerin yaný Vakfý aracýlýðýyla 290 sýra ýrk özelliklerinin gekoyun, 10 koç 10 iþletliþtirilmesi ve bilinçli meye 30 aür þekilde dahayvancýlýðýn teþviki ðýtýlmýþtýr yýlýnda Koyun ve keçi noktasýnda Gýda Tarým üyelerimize 159 bin TL, üreticilerine verilen des2009 yýlýnda 379 bin bin ve Hayvancýlýk Müdürteklerden bahseden AvTL, 2010 yýlýnda 608 cý, Devlet tarafýndan lüðü ile koordineli bir bin, 2011 yýlýnda 1 milson 4-5 yýldýr verdiði çalýþma yaptýklarýný vuryon 202 bin 500 TL desteþvikler koyun ve keçi gulayan Avcý, birlik olatek ödemesi yapýldý. yetiþtiricilerine büyük rak yaptýklarý tüm çalýþ2012 yýlý teþvikleri Gýda katkýlar saðladý Tarým ve Hayvancýlýk Ýl malar da kendilerine yýlýnda yüzde 50 si devmüdürlüðü nün yayýndestek olan müdürlük let tarafýndan karþýlanlayacaðý kesin icmalinmak üzere 86 iþletmeye yetkililerine de teþekkür den sonra belli olacak 136 adet koç daðýtýldý. etti.(ýha) SON 4 YILDA KOYUN VE KEÝ ÜRETECÝSÝNE 2 MÝLYON 348 BÝN DESTEK illi Eðitim Müdürlüðü Sivili Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu velilerine Sivil Savunma etkinlikleri çerçevesinde seminer verdi. Odabaþý, velilere evlerde karþýlaþýlabilecekleri yangýn, deprem, su baskýný gibi olaylara karþý ne yapmamalarý gerektiðine dair bilgiler verirken bir yandan da önceki yýllarda ülkemizde yaþanan deprem, yangýn, su baskýnlarýna iliþkin video gösterimi yaptý. Okul Müdürü Recep Özcan ve Sivil Savunma Öðretmeni Özkan Önler, velilere sivil savunma seminere katýlmalarýndan dolayý göstermiþ olduklarý duyarlýlýktan dolayý, Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý na da seminer için teþekkür ettiler. Deprem ve yangýn tatbikatý yapýldý Verilen bilgilerin ardýndan deprem 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu nda sivil savunma tatbikatý yapýldý. Velilere kitap okuma semineri 75. Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkez Müdürlüðü, Olmuksa da sertifika töreni düzenledi. Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðün den gelen genelge ile aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþanlarýn kurslarýnýn yeni düzenleme yapýlana kadar verilemeyeceðini ifade eden Uyar, 8 Þubat tarihinden önce baþlayýp devam eden aðýr ve tehlikeli iþlerle ilgili kursla- rýn devam ettiðini, ancak bu tarihten sonra yapýlacak taleplerin yeni düzenleme yapýldýktan sonra uygulanacaðýný belirtti. Yeþilay Haftasý baþladý Y Medicana Ýnternational Hastanesi emeklilere yönelik konferans düzenledi. eþilay orum Temsilcisi Attila Alpay, 1-7 Mart ta oluþan sigaralar gençliðin beynini ve ruhunu adeta tahrib kutlanan Yeþilay Haftasý ile ilgili olarak bir basýn etmektedir. Medya ve bilhassa televizyon dizilerinin etaçýklamasý yaptý. Alpay, Alkol, sigara ve baðýmlýlýk yakisi de gittikçe büyümektedir. Nesillerin bozulmasýna sepan maddelerden kim ne kullanýyorsa artýk býrakmalý. bep olanlar bunun asla farkýnda deðiller. Büyük hapishaneler açýlýyor. Suçlar gittikçe artýyor. Türkiye Yeþilay Cemiyeti nin kuruluþ tarihinin Bunlardaki madde baðýmlýlýðýn rolünü kimse tartýþmýyor. Cumhuriyetten çok daha eski olduðunu hatýrlatan Alpay, Kriminal bir suç toplumu olup çýkýyoruz. Sokaklar artýk sigara ve alkol tüketiminin artýk ülkemiz için bir milli fegüvenli olmaktan çýktý. Ülke yaþanamaz hale geldi. Toz laket olduðunu belirterek þunlarý söyledi; pembe ekonomi tablolarý ile ceza yasalarý bu suçlarý önleyemiyecektir. Etkin bir bilimsel mücadele ve büyük bir On iki yýldýr okullarýmýzda, yurtlarýmýzda, dernekeðitim seferberliði gerekir. Madde baðýmlýlýðý bir ders lerimizde, çaðýrýldýðýmýz her yerde ve hatta hapishaneleolarak bütün okullara veya müfredatlara, tüm eðitim progrimizde konferans veriyor, film gösterileri tertip ediyor ramlarýna yerleþtirilmelidir. Milli Eðitim olmadan gönülve insanlara sigaranýn alkolün ve uyuþturucularýn zararattila Alpay lü kuruluþlarýn çabalarý yetersiz kalmaktadýr. Bizim gibi larýný anlatýyoruz. otuz beþ Yeþilay gönüllüsü ile milyonlara bu iþi anlatmak Tespit ve gözlemlerimiz durumumuzun hiç de iç açýcý olmadýðýimkansýzdýr. ný gösteriyor. Bilhassa liseler ve üniversiteler artýk bu konudaki kirli1-7 Mart Yeþilay Haftasý dýr. Bari bu hafta münasebetiyle kendiliðin ve baðýmlýlýðýn zirveye çýktýðý yerler. Yeni baþlayanlarý ise geri mizi bir daha gözden geçirelim. Nefis muhasebesi yapalým. Zararlý döndürmek imkansýz. Otuz-kýrk yýl içip de býrakanlar bizim için ölçü maddeleri býrakalým. Saðlýklý bir yaþamý seçelim. Herkesi zararlý alýþve örnek deðildir. Esas hiç baþlamayan bir nesli yetiþtirebilirsek o bikanlýklarla mücadeleye davet ediyor, bize destek veren hayýrseverlezim için bir kâr olacaktýr. Bunun baþka bir yolu yoktur. Artan suçlar re, teveccüh gösteren bizi okullarýna davet eden öðretmenlerimize ve hep zararlý maddelerin bir neticesidir. eþitli kimyasal maddelerden faaliyetlerimizi duyuran basýnýmýza çok teþekkür ediyorum. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öðretmeni Kasým Maraþ, öðrenci velilerine yönelik kitap okuma ve kitap okumanýn faydalarýna iliþkin bilgilendirme semineri gerçekleþtirdi. Öðrencilerin okul sonrasýnda evlerde geçirdikleri zamanlarda ebeveyn gözetiminde kitap okumalarý gerektiðini hatta kitap okuma saati belirleyerek öðrencilerin velileriyle birlikte kitap okuma alýþkanlýðýný yerleþtir- meleri gerektirdiðini, kitap okuma saatinde herhangi bir iþin yapýlmamasý, ayrýca açýk olan televizyonun dahi kapatýlmasý gerektiðini ifade etti. ocuklarýn okumuþ olduklarý kitap sayesinde kendilerini geliþtireceklerini söyleyen Maraþ, kitap okumanýn derslerine de katký saðlayacaðýný sözlerine ekledi. Okul Müdürü Recep Özcan, seminere katýlan velilere ve semineri veren Türkçe Öðretmeni Kasým Maraþ'a teþekkür etti. 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu velilerine kitap okumanýn faydalarý anlatýldý. Sungurlu nun bilboard ihalesi yapýldý orum'un Sungurlu ilçe merkezinde bulunan ve mülkiyeti Sungurlu Belediyesi'ne ait kent mobilyalarýnýn ihalesi yapýldý. Belediye Meclisi Toplantý Salonu nda meclis huzurunda gerçekleþtirilen ihaleyi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erol Erkoç yönetti. Ýhaleye Selim Bulut gerçek kiþi olarak girerken, Yön Medya Tanýtým adýna þirket ortaðý Özer Özsaray katýldý. 29 bin 250 TL ile açýlan ihalede ilk teklifi 30 bin TL ile Selim Bulut verdi. 40 bin TL ye kadar çýkan tekliflerde 40 bin 50 TL veren Yön Medya Tanýtým ihaleyi kazandý.(ýha) Sungurlu Belediyesi'ne ait kent mobilyalarýnýn ihalesi yapýldý.

9 28 Þubat ta talimat alan partiler silinip gitti aðrý Eðitim Vakfý'nca düzenlenen Erbakan ve 28 Þubat konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Eðitimci- Yazar Mehmet Doðan, 28 Þubat mantýðýnýn çok derin tarihi meselelere dayandýðýný bildirdiði konuþmasýnda, 28 Þubat'ta talimat alarak iþ gören partilerin bugün siyaset sahnesinden silinip gittiðini söyledi. Haçlý seferlerinin bugüne yansýyan yönlerini, 28 Þubat süreciyle baðdaþtýran Doðan, "28 Þubat, bu milletin geçmiþ dönemlerde yaþadýðý din baskýlarýnýn tümüne rahmet okutacak düzeydedir." Avrupa'nýn yýllardýr Ýslam'la çatýþarak kendini var etmeye çalýþtýðýný bildiren Mehmet Doðan, haçlý seferlerinin resmen bitse de, fiilen bitmediðini sözlerine ekledi. 28 Þubat'ýn tarihsel geliþimini Osmanlý Erbakan ve 28 Þubat konulu konferans düzenlendi. Darbe yasalarý kalkmadan hukuk devleti kuramayýz nadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde deprem tatbikatý Ayapýldý. Olasý bir depreme karþý, deprem senaryosunun uygulandýðý ve baþarýyla sonuçlanan tatbikatta, verilen alarmla birlikte öðrenciler sýnýflarý boþalttý. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Saðlýk Hizmetleri'nin de yer aldýðý tatbikatta Okul Müdürü Galip Þahin, okul idarecileri ve öðretmenler de yer aldý. Alarmla birlikte bahçede toplanan öðrenciler, alýnan yoklamalarla tespit edilirken, sýnýfta kaldýðý belirlenen bir öðrenci, 112 ekipleri tarafýndan ilk müdahalesi yapýlarak sedyeyle bahçeye indirildi. 9-B sýnýfý öðrencisi Burak Ýlhan'ý kurtaran ekipler, gerekli týbbi müdahaleleri öðrencilerin meraklý bakýþlarý altýnda gerçekleþtirdi. Tatbikatýn ardýndan 112 Baþhekimi Dr. Ýlhan Uzeli, öðrencilere deprem anýnda yapýlmasý gereken ilk yardým müdahaleleri hakkýnda bilgi verdi. Ani fren yapýnca... Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak ta meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. N.C. isimli sürücü motosikleti ile giderken A.Y. in kullandýðý araca çarpmamak için fren yaptý. Ani frenin etkisi ile düþen motosiklet sürücüsü yaralandý. Bisikletli gence çarptý Sungurlu da meydana gelen kazada bisikletli genç yaralandý. M.K. aracýyla Sunguroðlu Mahallesi ankýrý Caddesi nde seyrederken aniden bisikleti ile önüne çýkan Ý.B. isimli gence çarptý. Yaralý genç hastanede tedavi altýna alýndý. Mehmet Doðan Devleti'nin ve genel dünya tarihinin geçirdiði evrelerden baþlayarak Nihat Örs Þubat 1997 darbesinin ardýndan 16 yýl geçmesine 28raðmen Türkiye'nin darbe maðdurlarýnýn yaralarýný halen tam olarak saramadýðýný söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, Darbe maðdurlarýnýn yaralarýný sarmadan, darbe yasalarýný ortadan kaldýrmadan, yüzleþmeden ve hesaplaþmadan hukuk devletini kuramayýz. Darbe döneminin sadece asker ayaðýnýn deðil sivil ve bürokratik tüm iþbirlikçilerinin de hesap vermesini istediklerini, 28 Þubat maðduru yüzlerce öðretmen ve memurun halen haklarýnýn iadesini beklediklerini kaydeden Örs, 28 Þubat döneminde baþta kýlýk kýyafet ve baþörtüsü olmak üzere inançlarýný yaþamalarýndan dolayý binlerce öðretmen, mühendis, doktor, hemþire, polis, asker, avukat, memur ve kamu çalýþaný disiplin soruþturmalarý maharetiyle haksýz bir þekilde görevinden atýlmýþ, sürülmüþ yahut istifaya zorlanmýþtýr. Geçmiþte ciddi baskýlara ve idari zulme uðrayan kamu çalýþanlarýnýn hak kayýplarý/ yapýlan yasal düzenlemelere raðmen halen devam etmektedir. Maðduriyet tam anlamýyla telafi edilememiþtir.görevlerinden atýlan, istifaya zorlanan tüm memurlarýn maðduriyetlerinin giderilmesi hukuk devleti olmanýn bir gereðidir. Bu hususta tüm siyasi partilerimizin vekillerini acilen göreve çaðýrýyoruz ve en son 2012 yýlýnda gerçekleþtirilen yasal düzenlemelerle, 23 Nisan 1999 tarihinden sonra iþine son verilen memurlarýn mesleklerine geri dönmelerine ve sigorta primlerinin devlet tarafýndan ödenmesine imkân saðlandýðýný belirten DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Yapýlan yasal düzenlemeler, darbe döneminin en sert yaþandýðý 23 Nisan 1999 tarihinden önce görevlerine son verilen kamu çalýþanlarýný kapsamamaktadýr. Öte yandan 23 Nisan 1999 tarihinden önce yahut sonra istifaya zorlanan memurlar için herhangi bir hak doðurmamaktadýr. Baský, sürgün, disiplin soruþturmalarý gibi antidemokratik yöntemlerle istifaya zorlanan ve müstafi sayýlan hiçbir kamu görevlisinin maðduriyeti çözülememiþtir. Bu nedenle, 23 Nisan 1999 tarihinden sonra atýlan memurlara tanýnan haklar, bu tarihten önce atýlanlara da ve ayrýca istifa etmek zorunda kalanlara da tanýnmalý ve boþta geçen sürelerinin emekliliklerine sayýlmasý saðlanmalýdýr. Ýstifa etmek zorunda kalanlarýn hem ellerinde hem de sicil dosyalarýnda yapýlan baský, sürgün ve disiplin soruþturmalarýna iliþkin belgeler ile mahkeme kayýtlarý mevcut olduðu için herhangi bir suiistimale neden olacak bir durum söz konusu olmayacaktýr. Milleti koruma görevi yine millet aittir. Milli irade ülkenin kaderini belirleyecek güçtedir. Fiþlemeler,takipler, dinlemeler, ikna odalarýnda psikolojik baskýlar kurmalar, insanlýk onuruna yakýþmayan uygulamalar olarak tarihteki karanlýk yerini almalýdýr. Darbelerin ve 28 Þubat'ýn bütün izleri bu milletim üzerinden tamamen silinmelidir. Aþka Vefa Gecesi anlatan Doðan, Komünizm ve Kapitalizm çatýþmasýný hatýrlattýðý konuþmasýnda, Osmanlý Devleti'nin içten içe yýkýlmaya çalýþýldýðýný ve bu süreçte rol oynayan Ýngiltere ve Rusya Devletleri'nin siyasetlerine deðindi. Ýslamiyet'in Osmanlý Devletini geri býraktýðýný söyleyenlerin Dini dýþlayarak uyguladýklarý siyasetin ve bunun sonuncunda gerçekleþtirilen Hilafetin Kaldýrýlmasý ve daha sonralarý dini eðitime izin verilmemesi gibi süreçlerin 28 Þubat'ýn baþlangýcý olduðunu söyleyen Mehmet Doðan, 28 Þubat'ýn; ''Biz Atatürk dönemine döneceðiz'' ''1930'lu yýllar ne kadar güzeldi'' gibi düþünen zihniyetlerin bir eseri olduðunu söyledi. 28 Þubatýn ülkeyi kurtarmaktan çok geriye götürdüðünü söyleyen Doðan, her þeyin tersine gittiðini ekonominin baþ ATML'de deprem tatbikatý aadet Partisi merhum Slideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatýnýn 2. yýldönümünde 23 Þubat - 3 Mart tarihleri arasýnda Erbakan Haftasý çerçevesinde bir dizi etkinliklerle anýlmaya devam ediyor. Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, merhum lideri anma, anlama ve mücadelesini yaþamaya yönelik yapýlan programlarýn orum daki son etkinliðinin 3 Mart 2013 Pazar günü Anitta Otel Konferans Salonu nda düzenleneceðini açýkladý. aþaðý geldiðini insanlarýn güveninin kalmadýðýný, çok sayýda insanýn rahatsýz edildiðini, binlerce insanýn iþinden aþýndan olduðunu ve Türkiye'nin batýcý güçlerinin ülkeyi yönetebilecek güce sahip olmadýðýný bunun içeride de dýþarýda da görüldüðünden bahsetti seçimlerinin Türkiye'de 28 Þubatýn sonunu getirdiðini söyleyen Mehmet Doðan, 28 Þubat'a bulaþmýþ bütün partilerin barajýn altýnda kaldýðýný söyledi. Mevcut Ýktidarý seçimle yenemeyeceklerini anlayan 28 Þubat taraftarlarýnýn bu kez güç kullanarak darbe giriþimlerinde bulunduðunu ve çok þükür ki bu emellerini gerçekleþtiremediklerini söyleyen Mehmet Doðan, Türkiye'nin artýk bu tip þeyleri dönülmemek üzere geride býraktýðýný söyleyerek sözlerine son verdi. Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde deprem tatbikatý yapýldý. Alarmla birlikte bahçede toplanan öðrenciler, alýnan yoklamalarla tespit edildi. Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak ýn katýlýmý ile gerçekleþecek programa ezgileri ile sanatçý Mustafa Cihad ve ayný zamanda Dünya Kur an Okuma Birincisi hafýzlarý da katýlacak. CUMA 1 MART Gençlerimizden çok þey bekliyoruz AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Ýlim Yayma Cemiyeti nde yeniden göreve seçilen Baþkan Mehmet Karadað ve Yöneti Kurulu üyelerine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Þube Baþkaný Mehmet Karadað, yeni oluþan yönetim kurulu hakkýnda bilgi verirken þube bünyesinde bulunan Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi, Buhara Gençlik Spor Kulübü çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Karadað, hedeflerinin hem milli manevi deðerlerine baðlý ve baþarýlý gençler yetiþtirmek hem de sosyal imkanlarla bölgede gençlerin eðitim ve spor faaliyetlerinde ciddi katkýda bulunmak olduðunu söyledi. Karadað, Ýlimizde siyaset yapan insanlarýn, gençlerin yetiþmesinde emeði bulunan bizim gibi STK larý önemseyip ziyaret etmeleri elbette bizi ziyadesi ile mutlu etmiþtir. Zira bu mevzu sadece siyasetin ya da sadece STK larýn derdi deðildir. Ýstikbalde daha Köse, Mehmet Karadað ve Yönetim Kurulu üyelerine hayýrlý olsuun dileklerini iletti. baþarýlý bir ülke için iyi yetiþmiþ nesillere ihtiyacýmýz vardýr. Dolayýsý ile herkesin derdi iyi nesiller yetiþtirmek olmalýdýr. Bunun için gerek saðlamaya çalýþýyoruz. Bu etkinliði siyaset alanýnda mümkün olduðunca saðlama gayreti içerisindeyiz. Bunun en somut çalýþmalarý baþlatan, katký saðlayanlara da dua ediyoruz. Bugün görev alan yönetime, üyelere, çalýþanlara tüm gönül dostlarýnýza da yurdumuz gerek spor örneði Genel teþekkür ediyoruz. kulübümüz gerekse Baþkanýmýz ve Bu gün yetiþmiþ pek gençlik merkezimiz Baþbakanýmýzýn çok kýymetli seçilme yaþý insanýmýzýn eðitim ile hizmet etmeye konusundaki hayatýnda Ýlim devam ediyoruz. gayretleridir. Yayma Cemiyeti Gençlik ve Spor Gençlere olan mutlaka yer almýþtýr. Bakanlýðýndan, güvenini buradan Biz de siyasetçi oluþturduðumuz anlamak kimliðimizin dýþýnda proje gereðince mümkündür. Ama bu toplumun bir ferdi aldýðýmýz destekle bölgede çok ciddi bir spor kompleksi oluþturmuþ bulunmaktayýz. Önümüzdeki günlerde açýlýþý ile birlikte kamuoyu ile paylaþacaðýz. Bu manada projemize hem destek veren bunun altýnda da çok iyi yetiþmiþ bir gençlik ihtiyacý doðmaktadýr. Þüphesiz ki eðitim alanýnda en çok yatýrýmý en çok gayreti devlet yapmaktadýr. Bu devletin asli görevlerindendir. olarak gençlerimizden çok þey bekliyor, böyle kuruluþlara da elimizden geldiðince destek olmaya gayret ediyor ve yanýnýzda olduðumuzu, hatta STK larýmýzýn emrinde olduðumuzu ifade ediyoruz. hem de bu heyecaný Ama biliyoruz ki alýþmalarýnýzda bizimle paylaþan, Ýlim Yayma Cemiyeti sizleri gönülden gibi sivil toplum destekliyoruz, gerek siyasilere, kuruluþlarýmýz, desteklemeye de gerek üyelerimize, nitelikli, devam edeceðiz. gerek bölge halkýna, memleketine sahip Yeni seçilen yönetim emeði geçen herkese çýkacak, gelecek kuruluna da minnettarýz. diye endiþesi taþýyan, buralarda hizmet konuþtu. ülkesinin yükünü etmenin kutsallýðýnýn AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de, AK Parti olarak teþkilatlarýnda gençlere daha çok omuzlayacak gençlerimizin eðitimi ve yetiþtirilmesinde çok etkin görev almaktadýr. Bu çalýþmalar bugün farkýnda olarak gayretli çalýþmalara devam etmeleri temennisi ile hayýrlý olsun diyorum. yer vermeyi, deðil, uzun bir Ziyaret, spor ve gençlerin ülke geçmiþten sosyal alanlarda geleceðinde daha gelmektedir. Dolayýsý yapýlan gezi ile sona etkin olmalarýný ile geçmiþte bu erdi. Aliþan ý konuk ettiler atih Üniversitesi FÝletiþim Kulübü Baþkaný hemþehrimiz Kerem Orhon, ünlü þarkýcý Aliþan ý konuk etti. Ýletiþim Kulübü, Aliþan'ý aðýrlayarak öðrencilerle ilk söyleþisini yapmasýný saðladý. Kulüp Baþkaný Kerem Orhon ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yemek yiyen ve sohbet eden Aliþan, program sýrasýnda karþýlaþmýþ olduðu yoðun ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Magazin AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýlim Yayma Cemiyeti ni ziyaret etti. dünyasýnda dostluklarýn, iletiþimin ve deðerlerin önemine deðinen Aliþan öðrencilerin merak ettiði sorularý yanýtladý. Program sonunda günün anýsýna Kulüp Baþkaný Kerem Orhon tarafýndan ünlü sanatçýya plaket verildi. Fatih Üniversitesi Ýletiþim Kulübü Baþkaný hemþehrimiz Kerem Orhon, ünlü þarkýcý Aliþan ý konuk etti.

10 10 CUMA 1 MART 2013 Belediyecilik kundakta baþlar orum Belediyesi, sosyal belediyecilik alanýndaki çalýþmalarýna bir yenisini daha ekledi. Hoþ geldin bebek adlý sosyal sorumluluk projesi dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Proje hakkýnda açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, orum merkezde yeni doðan tüm bebeklere çeþitli hediyeler vereceklerini söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader in de katýldýðý toplantýda konuþan Muzaffer Külcü, Belediyecilik kundakta baþlayan ve mezara kadar devam eden bir hizmet yelpazesini içeriyor Hoþ geldin bebek projesi ile çocuk sahibi olan ailelerin sevinçlerini paylaþmayý amaçladýklarýnýn altýný çizen Külcü, açýklamasýný þöyle sürdürdü: SOSYAL BELEDÝYECÝLÝKTE ÝDDÝALIYIZ Baþkan Külcü, Hoþ geldin bebek adlý sosyal sorumluluk projesini tanýttý. orum Belediyesi olarak fiziki yatýrýmlarýn yaný sýra sosyal belediyecilik ve kültürel faaliyetlerle þehrimizi geleceðe taþýyoruz. Görevi devraldýðýmýz günden bu yana sosyal alandaki çalýþmalarýmýzý geçmiþle mukayese edilemez bir noktaya taþýdýk. Gýda yardýmýndan evde bakým hizmetlerine, sünnet organizasyonundan engellilere yönelik hizmetlere, asker aylýðýndan kadýn ve gençlere yönelik faaliyet- orumlu müdürden vergi konulu sergi Hatice Külcü, Belinay Eslem i sevdi. lere kadar pek çok baþlýk altýnda çalýþma yürütüyoruz. Bu faaliyetlerle yýlda ortalama 50 bin kiþiye doðrudan ulaþýyoruz. YILDA ORTALAMA 3 BÝN 500 BEBEK DOÐUYOR orum Belediyesi olarak yeni projeler hayata geçirmeye de devam ediyoruz. Ýnsan hayatýnda doðumdan ölüme kadar tüm dönemler belediyeciliðin hizmet alanýný teþkil ediyor. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yeni bir proje daha baþlattýk. Hoþ geldin bebek adlý projemizle her yýl orum þehir merkezinde dünyaya gelen 3 bin 500 bebeðin ailesini ziyaret ederek sevinç ve mutluluklarýný paylaþmayý hedefliyoruz. orum un gelecekteki nüfusu ile ilgili tahminlerine baktýðýmýzda Türkiye nin aksine bir düþüþ trendi ortaya çýkýyor yýlýnda Türkiye nin nüfusunun 95 milyon olmasý bekleniyor. Ancak orum da nüfusun 70 bin kiþilik düþüþle 460 bine ineceði düþünülüyor. Nüfusumuzun düþmemesi için Baþbakanýmýz ýn 3 çocuk çaðrýsýna kulak vermeliyiz. Zira kamuoyunun daha yeni anlamaya baþladýðý bu çaðrýya kulak verilmezse bugün Avrupa da yaþanan yaþlý nüfus problemi yarýn ülkemizde de görülecek. Bilim insanlarý da nüfusun yaþlandýðý gerçeðine dikkat çekiyor. ocuk meselesini önemsiyor ve nüfus artýþýna olumlu katký saðlayan aileleri de tebrik etmeyi istiyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiðimiz Hoþ geldin bebek projesiyle ziyaret ettiðimiz ailelere bebekleri için hoþ bir battaniye ve aþý kartý, çiftler içinse anne bebek saðlýðý kitabý ve tebrik kartý hediye ediyoruz. Gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerde ailelere moral desteði vermenin yanýnda belediyecilik alanýndaki diðer ihtiyaçlarýný da belirliyoruz. Rafet Güccan, vergi bilincini fotoðraflarla anlattý Rafet Güccan dana Seyhan Vergi Dairesi A Müdürü hemþehrimiz Rafet Güccan ýn Vergi Hizmettir konulu fotoðraf sergisi açýldý. 24. Vergi Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fotoðraf sergisinin açýlýþý geçtiðimiz Salý günü Adana Büyükþehir Belediyesi Fuaye Salonu nda yapýldý. Vergi Dairesi çalýþanlarýndan Osman Arsal la Fotoðraf sanatýna düþkünlüðüyle dikkat çeken Güccan, davetlilere bilgiler verdi. birlikte hazýrladýðý sergi hakkýnda bilgi veren Rafet Güccan, 50 fotoðraftan oluþan sergi ile vergi konusunda bilinçlenmeye katkýda bulunmayý amaçladýk Fotoðraf sanatýna düþkünlüðüyle dikkat çeken Güccan, serginin bugün mesai bitimine kadar gezilebileceðini Vergi Haftasý nedeniyle düzenlenen sergiye ilgi büyüktü. sözlerine ekledi. Serginin açýlýþý, Adana Büyükþehir Belediyesi Fuaye Salonu nda yapýldý. Külcü çiftinden Hoþ geldin bebek hediyesi Külcü, Hoþ geldin bebek projesi ile çocuk sahibi olan ailelerin sevinçlerini paylaþmayý amaçladýklarýný söyledi. B etti. elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü yle birlikte dün bazý aileleri evlerinde ziyaret Külcü çifti, Hoþ geldin bebek projesi çerçevesinde Somun ve Kara Aileleri ne misafir oldu. Ýlk olarak Ulukavak Mahallesi Güneþevler semtinde ikamet eden Sultan-Ümit Somun çiftini ziyaret eden Külcü çifti, 45 günlük Hüseyin Erdoðan isimli bebeði sevdiler. Ardýndan evreyolu civarýnda ikamet eden Ayþe-Ali Kara çiftini ziyaret eden Külcü çifti, 51 günlük olan Belinay Eslem isimli bebeðin ailesini tebrik ettiler. Sevimli bebeklere çeyrek altýn hediye eden Belediye Baþkaný Külcü, ailelerine Hayýrlý olsun ve saðlýklý büyüsün temennisinde bulundu. Ocak ayýndan bu yana geçerli olan projemiz dahilinde çocuk sahibi olan tüm aileleri belirledik. Yýl baþýndan beri 270 bebeðin dünyaya geldiðini belirledik. Þu ana kadar 180 aileyi ziyaret ederek mutluluklarýný paylaþtýk diyen Külcü, proje çerçevesindeki tebrik ziyaretlerinin süreceðini sözlerine ekledi. Somun Ailesi ni ziyaret eden Külcü çifti, 45 günlük Hüseyin Erdoðan isimli bebeði sevdiler. Zeynep Geçit hayatýný kaybetti A Seyhan Vergi Dairesi Müdürü hemþehrimiz Rafet Güccan ýn Vergi Hizmettir konulu fotoðraf sergisi açýldý. rzupýnar Köyü nden gelme merhum Hacý Geçit in eþi Zeynep Geçit (73) vefat etti. Ramazan, Mehmet, Ýsmail, Nurettin, Mahmut ve Necati Geçit ile Fatma Emin in annesi Zeynep Geçit geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi dün öðle namazýný müteakiben Ulu Camii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verildi. HAKÝMÝYET, Zeynep Geçit e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Külcü, ziyaret ettiði aileleri tebrik ederek çeþitli hediyeler verdi.

11 CUMA 1 MART Koç Fiat Kredi nin talihlisi orum dan K arakaþlar Otomotiv den son model Fiat Linea satýn alan Þahin Gökgöz, Koç Fiat Kredi nin 500 bininci müþterisi oldu. Türkiye çapýnda yarým milyon kiþiye finans desteði saðlayan Koç Fiat Kredi, orum da ikamet eden talihli müþterisini ödüllendirdi. Dün Fiat yetkili satýcýsý Karakaþlar Otomotiv de düzenlenen ödül törenine Koç Fiat Kredi Bölge Müdürü Yýldýrým Orkun Talihli Þahin Gökgöz, doðum günü ile ödül sevincini bir arada yaþadý. Bayýndýr, Karakaþlar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karakaþ, Muhasebe Müdürü Murat Karakaþ ve satýþ danýþmanlarý katýldý. Koç Fiat Kredi olarak talihli müþteriden dosya masrafý almadýklarýný belirten Yýldýrým Orkun Bayýndýr, anahtar tesliminde Þahin Gökgöz e çeþitli hediyeler verdi. Ayný zamanda doðum gününü kutlayan Gökgöz e pasta ile hoþ bir jestte bulunan Karakaþlar Otomotiv yetkilileri de talihli müþteriyi kutladýlar. Doðum gününde karþýlaþtýðý sürprizden duyduðu memnuniyeti dile getiren Gökgöz ise, firma yetkililerine teþekkür etti. Vergi Haftasý ziyaretleri tam gaz devam ediyor Defterdarlýðýn Vergi Haftasý nedeniyle düzenlediði ziyaret turu devam ediyor. orum Defterdarlýðý nýn Vergi Haftasý nedeniyle düzenlediði ziyaret turu sürüyor. Defterdar Yaþar Ahmet Özkan ýn baþkanlýðýndaki heyet dün orum Ziraat Odasý, Eczacý Odasý ve Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nü ziyaret etti. Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Zeki evik, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Milli Emlak Müdürü Fatih Kansu Yýldýrým ýn da katýldýðý ziyaretlerde vergi bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda mesajlar verildi. Ecz. Þefkat Güler, Defterdar Yaþar Ahmet Özkan a teþekkür plaketi verdi. ÝLK DURAK ZÝRAAT ODASI Pak: Tek çýkýþ yolu Milli Ekonomi Modeli Karakaþlar Otomotiv den son model Fiat Linea satýn alan Þahin Gökgöz, Koç Fiat Kredi nin 500 bininci müþterisi oldu. B aðýmsýz Türkiye Partisi (BTP) Ýl Baþkaný Av. Mustafa Pak, küresel krizden tek çýkýþ yolunun Milli Ekonomi Modeli olduðunu söyledi. BTP Genel Baþkaný Prof. Dr. Haydar Baþ ýn önceki gün Rusya Parlamentosu'nda yaptýðý konuþmaya dikkat çeken Av. Mustafa Pak, Tarihi bir konuþma yapan Genel Baþkanýmýz la ne kadar gurur duysak az Haydar Baþ ýn Milli Ekonomi Modeli tezinin pek çok ülkede uygulandýðýný ve baþarýlý sonuçlara vesile olduðunu vurgulayan BTP Ýl Baþkaný Pak, Prof. Dr. Haydar Baþ yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Genel Baþkanýmýz Prof. Dr. Haydar Baþ, 27 Þubat 2013 arþamba günü Rusya Parlamentosu'nda þahsýna ait Milli Ekonomi Modeli tezini anlattý. Bu hadise gerek ülkemiz ve milletimiz için, gerekse tüm insanlýk için çok önemli tarihi bir olaydýr. Tüm milletimizi yakýndan ilgilendiren bu tarihi sürecin orumlu hemþehrilerimiz tarafýndan da çok iyi takip edilmesi gerektiðini düþünüyorum. Rusya dünyada iki süper güçten birisi. Rusya, genel baþkanýmýza ait Milli Ekonomi Modeli nin (MEM) bazý bölümlerini yýllardýr uygulamakta olan ülkelerden. Þimdi de bu modelin ayrýntýlarýný sahibinden dinlemek üzere Sayýn Genel Baþkanýmýzý Rusya'ya davet etmiþler. Genel Baþkanýmýz 27 Þubat 2013 günü Rusya Parlamentosu Duma'da milletvekillerine, siyasi partilerin ekonomiden sorumlu yöneticilerine, Rusya ilim dünyasýna hitaben tarihi nitelikte bir konuþma yaptý. Prof. Dr. Haydar Baþ'ý Liberal Demokrat Parti Genel Baþkaný Vladimir Jirinovski'nin yaný sýra Devlet Baþkaný Putin'in ekonomi danýþmanlarý da ilgiyle dinledi. Hepimizin malumu olduðu üzere kapitalist dünyada ABD ve AB ülkelerinde ekonomik krizler yaþanýyor. Bu krizler kaynaklarý ve milletleri sömüren kapitalist sistemin sonunun geldiðini gösteriyor. Bunda, yaþanan krizlerin yanýnda, Milli Ekonomi Modeli ne geçiþin de etkisi büyük oldu. Zira Genel Baþkanýmýzýn iktisat literatürüne sunduðu Milli Ekonomi Modeli (MEM), Rusya baþta olmak üzere, ABD, in, Ýngiltere, Almanya, Yunanistan, Venezüella, Brezilya, Vatikan, Japonya, Þili, Ýtalya, Ýspanya, Fransa, Portekiz, Güney Kore gibi 120 ülkede kýsmen uygulanýyor. Milli Ekonomi Modeli, sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömdü. Ülkelerin çözüm olarak kabul ettiði Milli Ekonomi Modeli, sürekli büyümeyi temin etmesi, adil bir gelir daðýlýmýný saðlamasý, tam istihdamý temin etmesi, yani iþsizliði önlemesi ile tüm dünya halklarý için tek kurtuluþ formülü. Putin'in iktisat danýþmanlarý baþta olmak üzere Rus iktisatçýlarý Milli Ekonomi Modeli nin ekonominin tüm sorunlarýný ele alan tek çözüm kaynaðý olduðu tespitini yapmýþlardýr. Genel Baþkanýmýz Prof.Dr.Haydar Baþ, Rus Parlamentosun- da yaptýðý konuþmasýnda; Milli Ekonomi Modeli ni tüm detaylarýyla anlattý. Milli Ekonomi Modeli'nin adýnda geçen 'milli' ifadesi, her ülkenin kendi kaynaklarýný devreye koyarak, insanýnýn emeðinin ve üretiminin karþýlýðýný kullanabilmesini ifade eder. Bu sebeple Milli Ekonomi Modeli evrenseldir. Genel Baþkanýmýz konuþmasýnda,milli Ekonomi Modeli'nin yüzden fazla ülkede kýsmen de olsa uygulanmasýna raðmen, tezin sahibi olarak kendisinin isminin gizlendiðine iþaret etti. Av. Mustafa Pak orumlu hemþehrilerimiz içinden de hatýrlayanlar olacaktýr, Bush ve Obama arasýndaki 2008 yýlýndaki baþkanlýk seçimlerinde, Bush krizden çýkýþ için 'çok harcayanlarýn cebine para koyduðunda', Obama, 'Bu projeler Bush a ait deðil, Milli Ekonomi Modeli'nden alýntýdýr' demiþti. Ancak ayný Obama, baþa geçer geçmez Senato'ya sunduðu ekonomi paketinde Milli Ekonomi Modeli'nden yaptýðý alýntýlarla tüketimi teþvik amaçlý vergi indirimi getirdi ama bu sefer Milli Ekonomi Modeli'nin adýný zikretmedi. Genel Baþkanýmýzýn konuþmasýnýn ardýndan MEM'i çözüm olarak kabul eden Rus Bilim adamlarýndan bazýlarý da Milli Ekonomi Modeli'yle ilgili önemli deðerlendirmelerde bulundular. Genel Baþkanýmýz Prof. Dr. Haydar Baþ'a Duma'nýn davet mektubunu Trabzon'da takdim eden Duma üyesi Prof. Dr. Vladimir Lisiçkin, kapanýþta yaptýðý deðerlendirmede, Milli Ekonomi Modeli'nin kapitalizm, Marksizm ve Keynes teorisi gibi ekonomide temel sistemlerden biri olduðunu ifade etti. MEM'in somut temelleri ve öngörüleri olduðunu dile getiren Lisiçkin, þu deðerlendirmeleri de yaptý: Pozitif bilimlerde teoriler deneylerle ispat edilerek kanunlaþýr. Milli Ekonomi Modeli'de sosyal bilimlerde hayatta tecrübe edilerek kesinleþmiþtir. Prof. Dr. Baþ'ýn AB ve ABD Dolarýnýn çökeceðini önceden tahmin etmesi buna örnek Rus profesör, MEM ve Sosyal Devlet Milli Devlet tezleri ülkelerin kalkýnmasý için temel kaynak tespitini de yaptý. Rusya Bilimler Akademisi Üyesi Viktor Volkonskiy de, yaptýðý deðerlendirmede, MEM'i her okuduðunda yeni bir fikir edindiðini ifade etti. MEM'i uygulayan ülkelerin ekonomide baðýmsýzlýklarýný elde edeceðini ifade eden Volkonskiy, bu modelin en güzel þekilde 'baðýmsýz ülkelerde' hayata geçeceðinin altýný çizmiþ, Rusya'yý ekonomide düzlüðe çýkarmak için Haydar Baþ'ýn modelinden çok istifade ettik Rusya'nýn Genel Baþkanýmýz Prof.Dr.Haydar Baþ'a ait olan Milli Ekonomi Modeli ni bir çözüm ve çýkýþ olarak görmesi ve bunu yukarýda özetlediðimiz somut icraatlarla ortaya koymasý çok manidar. Dünyanýn iki süper gücünden biri olan Rusya, çözümün adresinin Milli Ekonomi Modeli olduðunu ilan etti. 100'den fazla ülke bu modeli uygulamaya baþladý. Tüm dünyanýn ardý ardýna gelen ekonomik krizler karþýsýnda çözümsüz kaldýðý günümüzde tek çýkýþ yolu MEM. Tüm dünya devletleri çözüm için dönüp dolaþýp Genel Baþkanýmýz'ýn dizinin dibine oturmaya mahkum. Vergi Haftasý dolayýsýyla düzenlenen ziyaret turunda dün ilk durak orum Ziraat Odasý oldu. Ziraat Odasý Baþkan Yardýmcýsý Abidin Gündoðan ve Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan ýn evsahipliðindeki ziyarette bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Ziyarette yaptýðý konuþmada orum da 6 yýlý geride býraktýðýný belirten Defterdar Yaþar Ahmet Özkan, yakýnda Eskiþehir deki görevine baþlayacaðýný hatýrlattý. Özkan, Vergi Haftasý ziyaretlerinin ayný zamanda kendisi için veda ziyareti anlamý da taþýdýðýný dile getirdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Abidin Gündoðan ise Defterdar Özkan a yeni görevinde baþarýlar diledi. Defterdar Yaþar Ahmet Özkan, orum Ziraat Odasý ný ziyaret etti. Özkan, Ziraat Odasý Baþkan Yardýmcýsý Abidin Gündoðan a hediye verdi. ECZACILARDAN PLAKETLÝ TEÞEKKÜR orum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Defterdar Yaþar Ahmet Özkan a teþekkür plaketi verdi. Vergi Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyarette konuþan Ecz. Þefkat Güler, meslek mensuplarýna gösterdiði alaka ve hizmetlerinden dolayý Ahmet Özkan a teþekkür ederek yeni görevinde baþarý dileklerini iletti. Eczacýlarýn ticari açýdan sýkýntýlý bir yýlý geride býraktýðýný vurgulayan Güler, Vergilendirilmiþ kazanç kutsaldýr ilkesi ýþýðýnda hizmetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Defterdar Özkan ise Güler e Vergi Haftasý anýsý olarak hediye verdi. Düzenlenen ziyarette Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri de hazýr bulundu. Özkan, Vergi Haftasý ziyaretlerinin veda ziyareti anlamý da taþýdýðýný dile getirdi.

12 12 CUMA 1 MART 2013 BENÝM ABÝ DEVAM ET Adamýn biri son model arabasýyla kýrmýzý ýþýkta beklerken kamyonun biri arkadan çarpmýþ. Adam sinirli bi þekilde arabadan inmiþ bakmýþ direksiyon baþýnda Temel. Bizim Temel yalvarmaya baþlamýþ: "Abi kurban olayým affet beni. Benim kazandýðým para nedir ki ben bunun aynasýný bile tamir ettiremem. Lütfen abi.." Adam bakmýþ olacak iþ deðil. Ýçi elvermemiþ ve Temel i affetmiþ yoluna koyulmuþ. Aradan 10 dakika geçmeden bizim Temel gelmiþ buna yine çarpmýþ. Adam burnundan soluya soluya araçtan inmiþ ama Temel iþte; "Abi lütfen abi bi eþeklik ettim, sen etme abi yalvarýrým baðýþla beni.." Adamýn gönlü yine elvermemiþ ve affedip yoluna koyulmuþ. Aradan bi 10 dakika geçtikten sonra bizim Temel gelmiþ buna yine çarpmýþ. Adam þaþkýnlýk içinde kendini toparlamaya çalýþýrken Temel arkadan çýkýþmýþ: "Benim abi ben devam et..!"

13 CUMA 1 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 19 - Rebî ul-âhýr: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:16 Þubat 1428 Kasým: MART Abdestli olarak ölen, ölüm acýsý çekmez. ünkü abdest îmânlý olmanýn alâmetidir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1- Boðacýk Köyü' nden gelme, Faruk ve Ferhat YILMAZ' ýn babalarý, Anadolu Gençlik Derneði eski baþkaný Ýsmet YILMAZ' ýn aðabeyi, Belediye Personeli Hasan YILMAZ' ýn amcasý, Müftülük Personeli Hamza KOLSUZ' un eniþtesi, Belediyeden emekli; Duran Dursun YILMAZ. 2- Merhum Bahattin KAVUKU' nun kýzý, Merhum Hasan CERÝT' in eþi; Fatma Ýlhan CERÝT. 3- Ýskilip' den gelme, Devlet Hastanesi çalýþaný Ahmet ÝLESÝZ' in babasý, emekli Din görevlisi, Hafýz; Ýsmail ÝLESÝZ. 4- Bakraç Yoðurt ve Süt Ürünleri sahiplerinden, Erdoðan, Ali, Orhan, Turgay ve Ayhan BOLAT' ýn aðabeyleri; Nurettin BOLAT. 5- Arzupýnar Köyü'nden gelme, Merhum Hacý GEÝT'in eþi, Ramazan, Mehmet, Ýsmail, Nurettin, Mahmut ve Necati GEÝT' in anneleri; Zeynep GE- ÝT. 6- KazýklýKaya Köyü' nden gelme, Ali, Þahin ve Kasým PAACI' nýn babalarý, Selahattin ATLAS, Mustafa AKTAR, Yaþar ATLAS ve Kalender OÐUZ' un kayýnpederi, Kore Gazisi ; Ali PAACI. 7- Alaca Kapaklý Köyü' nden gelme, Mustafa, Yusuf ve Salih SOLAK' ýn babalarý; Salim SOLAK. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. (BES) Bireysel emeklilik sistemi nedir? Mali konular & yorumlar Lemzi ÖPLÜ gmail.com Bireysel emeklilik sistemine devlet katký payý esasý getirildi. Eski sistemde vergi teþviki katýlýmcýya geri dönüyordu. Yeni düzenleme ile devlet katkýsý da tasarrufa yönlendirildiði için birikimler artýyor. Ayrýca bu devlet katkýsý ve getirileri haczedilemiyor, rehnedilemiyor veya iflas masasýna dahil edilemiyor. Yeni uygulama kapsamýnda, devlet katkýsýnýn oraný %25'dir. Yani bir katýlýmcýnýn yatýrdýðý 100 TL katký payý için devlet de katýlýmcý için açýlacak olan alt hesaba 25 TL katký payý yatýrýyor. Devlet katkýsýndan kimler yararlanabiliyor? Vergi mükellefi olunup olunmadýðýna bakýlmaksýzýn fiil ehliyetine sahip kiþiler istisnasýz devlet katkýsýndan yararlanabiliyor. Devlet katkýsýnýn üst sýnýrý kaç TL'dir? Bir katýlýmcýya bir takvim yýlýnda ödenebilecek devlet katkýsý, yýllýk brüt asgari ücretin %25'i ile sýnýrlýdýr. Devletin yaptýðý katkýlar kim tarafýndan koordine ediliyor? Katýlýmcý bireysel emeklilik hesabýna para yatýrdýðý zaman, bu yatýrdýðý miktarla ilgili bilgi Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) bildirilecek. EGM de bunu ilgili kamu kuruluþuna iletecek. Ýlgili kamu kuruluþu ise devlet katkýsýný nakdi olarak katýlýmcýnýn devlet katkýsý alt hesabýna yatýracak. Devlet katkýlarý da yatýrýma yönlendirilerek katýlýmcýlarýn bu tutarlardan da getiri elde etmeleri saðlanacak. Katýlýmcý devlet katkýsý hesaplarýndaki birikim bilgisine ulaþabilecek mi? Yeni sistem, þeffaflýk ile ilgili de olumlu geliþmeler içeriyor. Tüm katýlýmcýlar devlet katkýsýný alt hesaplarýnda diledikleri zaman takip edebilirler. Devletin yatýrdýðý katký payý için hak ediþ süreleri bulunuyor. Katýlýmcý ilk üç yýl içinde sistemden çýkarsa alýnamýyor. Üçüncü yýlýn sonunda katýlýmcý devletin yaptýðý katkýnýn %15'ini, altýncý yýlýn sonunda %35'ini, onuncu yýlýn sonunda %60'ýný, emekliliðe hak kazandýðýnda ise tamamýný alabiliyor. Bu sayede katýlýmcýlarýn sistemde daha uzun süre kalmalarý ve birikimlerinin artmasý amaçlanýyor. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakký kazanýlmasý ile sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrýlýnmasý durumunda devlet katkýsý ve getirilerinin tamamýna hak kazanýlacak. Birden fazla sözleþmesi olan katýlýmcýlar devlet katkýsýna nasýl hak kazanacaklar? Birden fazla sözleþmesi olan katýlýmcýlarýn hak kazandýklarý devlet katkýsý, katýlýmcýnýn toplam katký payýnýn sözleþmeler arasýndaki daðýlýmýna göre paylaþtýrýlýyor. Örneðin, A sözleþmesine yýlda TL ve B þirketindeki sözleþmesine yýlda TL ödeyen bir katýlýmcý, devlet katkýsýnýn Asözleþmesi için %75'ine, B sözleþmesi için ise %25'ine hak kazanýr. Hak edilmemiþ kýsýmlar erken çýkýþlarda devlete geri dönüyor. Örneðin 3. yýldan sonra devlet katkýsý hesabýndaki birikimi TLolan bir katýlýmcý, sistemden ayrýlýrsa bunun %15'i olan 750 TL'sine hak kazanýrken, kalan TL'lik tutar devlete geri dönecek. Mevcut katýlýmcýlar sistemden çýkýp, tekrar girerlerse devlet katkýsý alabilecekler mi? 29 Mayýs 2012 tarihi itibarýyla bireysel emeklilik sisteminde olup, ile tarihleri arasýnda bir emeklilik sözleþmesini birikimlerini alarak sonlandýran katýlýmcýlarýn, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceði katký paylarý için hem mevcut diðer yaþayan sözleþmeleri için hem de yeni sözleþmeleri için devlet katkýsý ödenmiyor. Mevcut katýlýmcýlara devlet katkýsýný hak ediþte bir avantaj var mý? Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce sisteme girmiþ olan katýlýmcýlar için, devlet katkýsýna hak kazanma süreleri kapsamýnda ek bir avantaj saðlanmýþtýr. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yýl sistemde kalmak koþuluyla bir defaya mahsus olmak üzere Sistemde 3 yýldan fazla, 6 yýldan az bulunan katýlýmcýlara 1 yýl Sistemde 6 yýldan fazla, 10 yýldan az bulunan katýlýmcýlara 2 yýl Sistemde 10 yýldan fazla bulunan katýlýmcýlara 3 yýl süre ekleniyor. Örneðin; 2006 yýlý içinde sisteme girmiþ bir katýlýmcýnýn, 2016 tarihinde devlet katkýsýna hak kazanma süresine 2 yýl ekleniyor. Yani katýlýmcý 2019 yerine 2017 yýlýnda 6 yýlýný doldurmuþ sayýlacak ve devlet katkýsýnýn %35'ine hak kazanabilecek yýlýnda sisteme girmiþ bir katýlýmcý ise 2019 yerine 2018 yýlýnda 6 yýlýný doldurmuþ olacak. Ýþverenlerin çalýþanlarý adýna ödedikleri sözleþmeler için bir avantaj söz konusu mu? Ýþverenler, çalýþanlarý için ödedikleri katký paylarýný ödemenin yapýldýðý ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yýllýk olarak asgari ücretin yýllýk tutarýný aþmýyor ise vergiden düþebiliyorlar. Sistemden çýkýþta stopaj uygulamasý nasýl olacak? Artýk, birikimlerin geri ödenmesinde vergilendirme birikim toplamý üzerinden deðil; sadece getiri üzerinden yapýlýyor. Stopaja tabi tutulacak tutar þu þekilde hesaplanýyor: Katýlýmcýnýn çýkýþ tarihindeki toplam birikimi ve devlet katkýsý birikiminin sistemde kaldýðý süreye göre hak edilen tutarýndan, katýlýmcýnýn sisteme yatýrdýðý toplam katký payý ve kaldýðý süreye göre hak ettiði devlet katkýsý çýkarýlacak. Aradaki fark; yani getiri stopaja tabi olacak. 10 yýldan önce sistemden çýkýlmasý durumunda getiri üzerinden %15, 10 yýl süreyle katký payý ödeyip 56 yaþýný doldurmadýysanýz getiri üzerinden %10, Emekliliðe hak kazandýðýnýzda getiri üzerinden %5'tir. Planda tanýmlý olmasý halinde vadenin ödenmemesi durumunda takibindeki 3 ay içinde, ilgili hesaba ödenmeyen vadeyle ilgili herhangi bir ödeme yapýlmamasý durumunda, ilgili sözleþmede ödemeye ara verildiði kabul edilir ve ara verilen her tam ay için 2 TL sözleþmenin birikiminden düþülür. Bir yýldan fazla katký payý ödemesine ara verilmesi durumunda ise Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ödenen sabit giderlerin toplamý kadar tutar sözleþmenin birikiminden düþülür. Garanti Emeklilik'ten veya bireysel emeklilik sisteminden ayrýlýnmasý durumunda çýkýþ aidatý alýnacak mý? Sistem size uzun yýllar hizmet vermeyi amaçladýðý için 10 yýldan önce çýkýþ yapýlmasý halinde çýkýþ aidatý size yansýtýlacaktýr. Bu aidat, sözleþmenin yürürlüðe giriþ tarihinden sözleþme çýkýþ tarihine kadar geçen süreye baðlý olarak; 0-3 yýl arasýnda aylýk brüt asgari ücretin %75'i, 3-6 yýl arasýnda arasýnda aylýk brüt asgari ücretin %50'si, 6-10 yýl arasýnda aylýk brüt asgari ücretin %25'i oranýnda birikiminizden düþülecektir. Sistemde 10 yýlý doldurmanýz durumunda bu bedel size yansýtýlmayacaktýr. Bireysel emekliliðe giriþte herhangi bir aidat ödeniyor mu? Katýlýmcýnýn, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katýlmasý sýrasýnda veya farklý bir þirkette ilk defa emeklilik sözleþmesi baþlatmasý halinde, katýlýmcýdan veya sponsor kuruluþtan, teklifin imzalandýðý veya uzaktan satýþta teklifin onaylandýðý tarihte geçerli aylýk brüt asgari ücret tutarý dikkate alýnarak, sözleþme planýna göre deðiþmekle birlikte, giriþ aidatý alýnabilir. Giriþ aidatý peþin ya da aktarým veya sistemden çýkýþ tarihine ertelenmiþ olarak tahsil edilebilir. Giriþ aidatýnýn peþin olarak alýnan kýsmý, teklifin imzalandýðý veya onaylandýðý tarihte geçerli aylýk bürüt asgari ücretin %10'unu aþamaz. Sinüzit ihmale gelmiyor Tedavi edilmeyen sinüzit, vücutta ciddi hastalýklara sebep olabiliyor. Burun akýntýsý ve týkanýklýðý, geçmek bilmeyen baþ aðrýlarý... Bu belirtiler çoðu zaman grip ve nezle etkisi olarak algýlanýyor. Ýþte tüm dünyada yaygýn olarak görülen sinüzit hastalýðý bu belirtilerle ortaya çýkýyor. Peki sinüzitin diðer belirtileri neler? anakkale 18 Mart Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz ana bilim dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Sefa Dereköy, "Burun týkanýklýðý, burun akýntýsý, koku almada bozukluklar, baþ aðrýsý yine þakak bölgesinde alýn bölgesinde ve burnun her iki yanýnda, elmacýk kemiklerinin üzerindeki dolgunluklar. Halsizlik geniz akýntýlarý bize bir rino sinüzitin varlýðýný gösterir" diyor. Sinüzit aðrýlarýný azaltmanýn en önemli yolu ise soðuktan korunmaktan ve ilaç tedavisinden geçiyor. Ancak aðrýlar ileri boyutlarda ise bu noktada cerrahi yöntemler devreye giriyor. anakkale 18 Mart Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz ana bilim dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Sefa Dereköy, " Kronik dediðimiz üç ayý geçmiþ olgularda böyle bir hastalýk ortaya çýktýðýnda konu cerrahiye kadar gidebiliyor. Bu noktada endoskobik sinüs cerrahisi adýný verdiðimiz cerrahiler hatta ileri vakalarda açýk sinüs cerrahileri yapabilmekteyiz" Sinüzit, tedavi edilmezse menenjit ve beyin apsesine kadar bir çok rahatsýzlýða yol açabiliyor. Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: MART 2013 CUMA Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Ýlk Ezan - Son Ezan Ýlk ezan okundu Medine de Ve asýrlar bu ezanlarý dinledi. Yanýk sesler, Davudi makamlar, Saba rüzgarlarý. Sabahý ayrý, Öðle ayrý, Ýkindi baþka, Akþamý baþka, Ve yatsýsý baþka makamlarda okundu. Müezzinlere Bilal-i Habeþi (ra) rehber oldu. Okundu, okundu ve okundu Hala okunuyor. Yeryüzü bir mescid halini aldý. Mekke bir mihrab, Medine bir minber Ýki cihan serveri(asm) imam oldu Bütün ehli iman cemaat. Dünyanýn her yerinde de, ve her an ezanlar okunuyor. ok þükür. Yýl Ö gün minarelerden ezanlar susmuþtu.. Onun yerine tangur tungur þeyler okumaða baþladý. On sekiz yýl böyle oldu. Yýl 1960 (Sürecek) 24 ayar Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 90,90 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER SEVDA ELÝF BAHABEY CAD. 35/A GAZÝ CAD. 11/B ( (ÖZDOÐANLAR BELEDÝYE KARÞISI ) SÝNEMASI YANI) ,76 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 1 MART 2013 Ýhracatýmýz yüzde 250 arttý Ý hracat 2013 yýlý Ocak ayýnda, 2012 yýlýnýn Ocak ayýna göre yüzde 11,2 artarak 11 milyar 509 milyon dolar olarak gerçekleþti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan 2013 yýlý Ocak ayýna iliþkin geçici dýþ ticaret verileri açýklandý. Buna göre, Ocak'ta ihracat, geçen yýlýn Ocak ayýna göre yüzde 11,2 artarak 11 milyar 509 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,6 artarak 18 milyar 800 milyon dolar oldu. Konuyla Ýlgili orum'a yönelik açýklamalarda bulunan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 2012 yýlýnda orum'da ihracatýn rekor kýrdýðýný ve ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ihracat rakamlarýný açýkladý. tutamadýðýmýz ihracatlarýmýz var. Bunlar da deðerlendirilir ise yýllýk ihracatýmýzýn 100 milyon dolarýn çok üzerinde olduðu tahmin edilmektedir. Ocak ayýnda gerçekleþen ihracatýmýzýn rekor kýrdýðýmýz 2012 yýlý Ocak ayýnýn üzerinde $ olarak gerçekleþtiðini belirtti. Uslu, konuyla ilgili þunlarý söyledi; Bu sadece orum Gümrük Müdürlüðü çýkýþlý ihracatýmýzýn resmi rakamýdýr. Ankara, Ýstanbul ve Samsun Gümrüklerinden de gerçekleþen kaydýný gerçekleþmiþ olmasý son derece sevindiricidir. Ýhracat rakamlarýndan görüleceði üzere, ülkemizdeki kalkýnmadaki artýþtan orum'da faydalanmaktadýr. Bunda devletimizin saðladýðý desteklemelerin ve teþviklerin çok büyük payý var. Ýlimizde yýllarýnda yatýrýmcýlarýmýza saðlanan sadece hazine prim desteði TL. olarak gerçekleþmiþtir. Ýlimizin devletten gereken desteði almadýðýný söyleyenler resmi verilere bakarak konuþmalýdýrlar. Tabi ki bizler daha fazlasý için elimizden geleni yapacaðýz yýlýnda ihracatýmýz $ iken 2012 yýlýnda $ olarak gerçekleþmiþtir. Tablo ortada ihracatýmýz yýllýk % 250 artmýþtýr. Ýnþallah 2013 yýlýnda daha da artacaktýr. orum Ekonomisine katkýda bulunan tüm ihracatçý firmalara, yöneticilere ve emekçilere teþekkür ederim. Türkiye, bölgesinde parlayan yýldýz rman Ýdaresi ve OPlanlama Dairesi Baþkanlýðýnca Amasya Orman Bölge Müdürlüðü ne baðlý orum da Kurum ve Özel Sektör Amenajman Baþmühendisleri Toplantýsý baþladý. Ýki gün sürecek toplantýda biyolojik çeþitlilik verilerinin planda gösterilmesi, meþcere haritasý yapýmýnda uydu görüntülerinin kullanýlmasý, taslak plan teblið ve þartnameler ve özellikle Amenajman plan yenileme çalýþmalarýnda özel sektör ile planlama esaslarý konularýnda birliktelik saðlanmasý gibi konularda eðitimler yapýlacaðý belirtildi. Anitta Otel de düzenlenen toplantýya Adana Orman Bölge Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý M. Zeki Temur, Orman Ýdaresi ve Planlama Dairesi Baþkaný Rüstem Kýrýþ, Amasya Orman Bölge Müdürü Ahmet Ceylan, Orman Ýdaresi Þube Müdürü Ali Özel, Etüt ve Planlama Þube Müdürü Mehmet Kýlýç, OÝP Þube Müdürü Þerif Sayým ve BTÝ Erhan Kýlýç, orum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Amenajman Rehberlik ve Denetim Baþmühendisleri ile özel sektör baþmühendisleri katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan toplantýnýn açýþ konuþmasýný Orman Bölge Müdürü Ahmet Ceylan yaptý. Ceylan, Bilindiði üzere gerçek manada baþarýya ulaþmak, gerekli faaliyetlerin planlý ve düzenli bir þekilde yapýlmasýyla mümkündür. Bu Konuyla Ýlgili orum'a yönelik açýklamalarda bulunan AK Parti orum Milletvekili bakýmdan orman amenajman plan çalýþmalarý ülke ormancýlýðý açýsýndan son derece önemlidir. Teþkilatýmýz planlama yönünden önemli aþamalar kaydetti, günümüzde her karýþ orman topraðý öncellikli olarak fonksiyonlarýna göre planlanmaktadýr. Ayrýca modern teknolojinin geliþmesiyle birlikte daha hassas planlama yapýlabilmektedir. Türkiye, bölgesinde parlayan yýldýz Ardýndan kürsüye Orman Ýdaresi ve Planlama Dairesi Baþkaný Rüstem Kýrýþ geldi. Kýrýþ, konuþmasýnda þunlarý söyledi; Bu tür toplantýlarý önemsiyoruz. Sene içerisinde iki defa yapmayý planladýk, bunlardan birincisini arazi öncesinde diðerini ise arazide uygulamalý olarak yapmak istiyoruz. Orman amenajmaný ormanlarý insanlarýn kullanýmýna arz etme sanatýdýr. Bir iþte sanat varsa gönül iþi de var demektir. Burada bulunan tüm arkadaþlar iþlerine gönül verdiklerini biliyorum. Türkiye bölgesinde parlayan yýldýz. Þu anda bir çok ülkeden planlama talepleri almaktayýz. Bu baðlamda özel sektörümüzün uzaktan algýlama gibi teknolojiyi en üst düzeyde kullanacak durumda olmasýný önemsiyoruz. Genel Müdür Yardýmcýsý M. Zeki Temur da, Planlý çalýþmanýn temeli olan amenajman mesleðimiz önemlidir ve bir çok meslektaþýmýz da benim gibi mesleðe amenajman biriminde baþlamýþtýr. Türkiye de orum da Kurum ve Özel Sektör Amenajman Baþmühendisleri Toplantýsý baþladý. Anitta Otel de düzenlenen toplantýya çok sayýda kurum yöneticisi katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný Orman Bölge Müdürü Ahmet Ceylan yaptý. ilk planlý çalýþmayý baþlatan ve bu baðlamda ülkemizin genelini planlayan kuruluþ Orman Genel Müdürlüðüdür ve ülkemizde ilk plan 1917 yýlýnda yapýlmýþtýr. Bugün bir kýsým yerlerde beþinci planlar yapýlmaktadýr. Bilgi çaðýnda teknolojiyi en iyi þekilde kullanan birimlerin baþýnda hiç þüphesiz Orman Ýdaresi ve Planlama Dairesi Baþkanlýðý gelmektedir. Bugün artýk uzaktan algýlama ile amenajman planlarý yapýlabilmektedir. Ýki gün sürecek programýn faydalý olmasý temennisiyle tüm katýlýmcýlara, ülkemize ve ormancýlýðýmýza hayýrlý olmasý diliyorum. Toplantý sonrasýnda, Genel Müdür Yardýmcýsý M. Zeki Temur ve Orman Ýdaresi ve Planlama Dairesi Baþkaný Rüstem Kýrýþ orum Orman Ýþletme Müdürlüðü nü ziyaret ettiler. "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri projesi orum un Uðurludað ilçesinde tanýtýldý. Gönül Elçileri Projesi Uðurludað da tanýtýldý ile ve Sosyal APolitikalar Bakanlýðý'nca baþlatýlan "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri projesi orum un Uðurludað ilçesinde tanýtýldý. Uðurludað Ýlçe Konferans Salonu'ndaki tanýtým toplantýsýna Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, Belediye Baþkaný Adem Ýpek, Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Jandarma Komutaný Abdullah Aygün, Ýlçe Emniyet Amiri Ahmet Deðirmenci, kurum müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Fatma Baþköy, gönül elçisi olmanýn ve toplumda bu duyguyu yaygýnlaþtýrmanýn önemine vurgu yaparak, projenin baþarýya ve amacýna ulaþmasý için herkesin gönül vermesi gerektiðini söyledi. Türk milletinin doðuþtan gönül elçisi olduðunu dile getiren Baþköy, ünkü birçoðumuzun çevremizdekilere farkýnda bile olmadan gönül elçiliði yaparýz. Bunu daha somut ve yaygýn hale getirmek bu projenin baþlýca amacýdýr. Aslýnda hepimiz zaten birer gönül elçisiyiz ancak bu daha etkin ve somut hale getirmek için bu bizler için de büyük bir þanstýr. Sayýmýzý daha da artýrarak Türkiye'de büyük bir aile olacaðýz. Uðurludað'dan zamaný geldiði zaman gönül elçilerini bir araya getirerek onlarla güzel projelere imza atacaðýmýza inanýyorum Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu da, herkesi projeye destek olmaya çaðýrdý. Uðurludað ýn projede yer almasýnýn da sevindirici olduðunu dile getiren Gümüþçüoðlu, projenin ilçede baþarýlý olacaðýna inandýðýný belirtti.(ýha) 400 Gönül Elçisi sözü aldý lçelerde devam eden Ý Gönül Elçileri toplantýsý bu kez Ortaköy de yapýldý. Kaymakam Ýrfan TurnatToplantý salonunda yapýlan toplantýya Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel, Ýlçe Garnizon Komutaný, Jandarma Üsteðmen Ýbrahim Kaya, Ortaköy Belediye Baþkan Vekili Muzaffer Tüzün, Aþdaðul Belediye Baþkaný Rýza Uysal, daire müdürleri eþleri ve vatandaþlar katýldý. Gönül Elçileri ile ilgili verilen bilgilerin ardýndan kürsüye gelen Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Türkiye genelinde toplum kalkýnmasýnda Gönül Elçileri projesi kapsamýnda Ortaköy ilçesimizde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Gönül elçileri kendilerinde bulunan iyiliði ortaya koymaktýr. Ýyilik sadece insana deðil, geleneksel kültürümüzde bulunan yüreðimizdeki iyiliðe kullanýrsak iyiliðe; kötülüðe kullanýrsak kötülüðe gideriz. Bizler devamlý iyilikten yana kulanýlmasý dileðindeyiz. Ýlimizde çocuk Muhasebe Haftasý ný kutladý Fatma Baþköy, proje hakkýnda bilgi verdi. sevgi evleri, kadýn sýðýnma evleri, huzurevi, yaþlý bakým evleri, engelsiz yaþam bakýmý bulunmaktadýr. Sevgi evlerinde bulunan çocuklarýmýza her türlü maddi yardým yapýlmaktadýr. Ancak burada bulunan çocuklara sevgi verilememektedir. Sizlerin gönül elçisi olarak bunlara sevgi vermenizi istiyoruz. diye konuþtu. Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel de, gönül elçilerinin bir gönül iþi olduðunu vurguladý. Fatma Baþköy, orum da kayýtlý bulunan 5600 gönül elçisinin sayýsýna Ortaköy'den de 400 katýlým sözünü alarak ilçeden ayrýldý. Durdu etin/ortaköy Ýlçelerde devam eden Gönül Elçileri toplantýsý bu kez Ortaköy de yapýldý. Muzaffer Yýldýrým orum Serbest Muhasebe ve Ma- Müþavirler Odasý (SMMMO) li Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 1-7 Mart tarihleri arasýnda kutlanan Muhasebe Haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamasýnda tüm meslektaþlarýný kutladý. Yýldýrým, Her yýl olduðu gibi bu yýlda tüm yurtta Muhasebe Haftasý etkinliklerle kutlanmaktadýr. Bugün ülkemizde yaklaþýk olarak 100 bin meslek mensubu, ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün defterlerini tutmakta, bilanço, gelir tablosu ve diðer belgelerini düzenlemektedir. Bunun yanýnda inceleme, tahkim, denetim ve bilirkiþilik vb. iþleri de yapmaktadýr yýlýnda Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunu çýkmasýyla beraber mesleðin þartlarý ve çalýþma konularý belirlenmiþtir. Bu vesileyle tek düzen muhasebe sistemine geçilmiþ ve muhasebe mesleði arasýndaki uygulama farklýlýklarý ortadan kalkmýþtýr. Türkiye'de muhasebe mesleðindeki unvan üçe ayrýlmakta idi. Fakat son çýkan kanunla beraber Serbest Muhasebecilik unvaný kaldýrýlmýþ bulunmaktadýr. Hiç þüphe yok ki muhasebe mesleði dünya çapýnda en çok önem verilen ve en çok iþ alanýna sahip olan bir meslektir. Beraberinde de bu mesleði yapabilmek için iyi bir eðitim almýþ olmak gereklidir. ünkü önemli olan muhasebe mesleðini yapmak deðil, doðru ve eksiksiz olarak yerine getirmektir. Bu yýl da meslek içi sürekli eðitimler kapsamýnda; Türk Ticaret Kanunu, KOBÝ-TFRS, UFRS ve Baðýmsýz Denetçiliðe yönelik eðitimlerimiz devam edecektir. Ayrýca mesleðe hazýrlýk olarak Staja Baþlama Kursuna ilaveten, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik mesleki yeterlilik kurslarý da yapýlacaktýr. Siz çok deðerli meslek mensuplarýmýzýn bu güne kadarki uyumlu ve katýlýmcý yaklaþýmlarýnýz için teþekkürü bir borç bilir, iþlerinizde kolaylýklar dileriz. 25 Þubat - 3 Mart tarihleri arasýnda kutlanmakta olan Vergi Haftasý ile özel önem atfettiðimiz mesleðimizin adeta mihenk taþý halini alan 1 Mart Muhasebe günümüzü ve 1-7 Mart Muhasebe Haftasý ný kutlar, onurlu mesleðimizde sizlerle birlikte daha nice yýllar dileriz. diye konuþtu.

15 TC. ORUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2012/24 Satýþ TAÞINMAZIN AIK ARTIRMA ÝLANI 1 Taþýnmazýn;Tapu Kaydý : orum merkez Kuruçay köyü parsel 116 ' da kayýtlý, m2, Tarla Özellikleri : Hafif taþlý, killi týnlý, organik maddece zenginliði zayýf derecede toprak Yapýsýna sahip, tarla niteliðinde taþýnmaz l. Satýþ Günü : 07/05/ Satýþ Günü : 17/05/2013 Þatýþ Saati : 10:00-10:05 -Arasý Satýþ Yeri : orum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Muhammen Bedel : ,00-TL KDV : % 18 2 Taþýnmazýn;Tapu Kaydý : orum merkez, Kuruçay köyü 125 parsel' de kayýtlý, m2, Tarla Özellikleri : Hafif taþlý, killi týnlý, organik maddece zenginliði zayýf derecede toprak Yapýsýna sahip, tarla niteliðinde taþýnmaz l.satýþ Günü : 07/05/ Satýþ Günü : 17/05/2013 Satýþ Saati : 10:15-10:20 -Arasý Satýþ Yeri : orum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Muhammen Bedel : 9.625,00-TL KDV ;% 18 3.Tapýnmazm;Tapu Kaydý : orum merkez Kuruçay köyü, 126 parsel' de kayýtlý, m2, Tarla Özellikleri : Toprak yapýsý hafif taþlý killi, týnh, organik maddece zenginliði orta derecede, Tarýma uygun tarla niteliðinde taþýnmaz, olup bir kýsmý yola isabet etmektedir. l.satýþ Günü : 07/05/ Satýþ Günü : 17/05/2013 Satýþ Saati : 10:30-10:35 -Arasý Satýþ Yeri : orum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Muhammen Bedel : ,00-TL KDV :%18 4 Taþýnmazm;Tapu Kaydý: orum merkez Kuruçay köyü parsel 127 parsel' de kayýtlý, m2, Tarla Özellikleri : Toprak yapýsý hafif taþlý killi, týnlý, organik maddece zenginliði orta derecede, Tarýma uygun tarla niteliðinde taþýnmaz olup bir kýsmý yola isabet etmektedir. l.satýþ Günü :07/05/ Satýþ Günü : 17/05/2013 Satýþ Saati : 10:45-10:50 -Arasý Satýþ Yeri : orum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Muhammen Bedel : ,00-TL KDV :%18 5.Taþmmazm;Tapu Kaydý: orum merkez Kuruçay köyü, 125 ada, l parsel1 de kayýtlý, m2 Bahçe Özellikleri : Toprak yapýsý hafif taþlý killi, týnlý, organik maddece zenginliði iyi derecede, tarýma Uygun tarla niteliðinde taþýnmaz olup üzerinde deðiþik yaþ ve kuturda 33 adet meyve aðacý 20 adet kavak aðacý bulunmaktadýr. 1. Satýþ Günü : 07/05/ Satýþ Günü : 17/05/2013 Satýþ Saati : 11:00 - H :05 - Arasý Satýþ Yeri : orum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Muhammen Bedel : 4.000,00-TL KDV :%18 6.Taþýnmazýn;Tapu Kaydý : orum merkez, kuruçay köyü, 162 ada, 11 parsel' de kayýtlý, m2,bahçe Özellikleri : Toprak yapýsý hafif taþlý killi, týnlý, organik maddece zenginliði iyi derecede, teýrýma Uygun tarla niteliðinde tapýnmaz olup, üzerinde düzenli bakýmý yapýlmayan deðiþik yaþ ve kutþrda 12 adet meyve aðacý 2 adet kavak aðacý bulunmaktadýr. l.satýþ Günü :07/05/ SatýþGünü : 17/05/2013 Satýþ Saati :11:15-11:20 -Arasý Satýþ Yeri : orum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Muhammen Bedel : 2.852,00-TL KDV :%18 7. Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : orum merkez kuruçay köyü, 174 ada, 9 parsel1 de kayýtlý, m2, Avlulu ahþap ev Özellikleri : Taþýnmaz üzerinde 52,00 M2 alanýnda tek katlý duvarlarý tuðladan yan yýðma kargir olarak inþa edilmiþ 2 oda, salon, mutfak gibi mahallere sahip tavaný ahþap tabaný beton çatý üzeri M.T. Kiremitle örtülü iç ve dýþý sývalý, badanalý, kapý ve percere doðramalarý ahþap soba ile ýsýtýlan mesken vardýr. Yine taþýnmaz üzerinde 56 M2 alanýnda tek katlý tek odalý duvarlarý tuðladan yarý yýðma kargir sývasýz tandýrlýk ve yine 37 M2 alanýnda tek katlý davarlarý taþdan çamur harçlý yarý yýðma kargir inþa edilmiþ dýþ duvar yüzeyi sývasýz ahýr (hayvan barýnaðý ) mevcut olup, avlusunda l adet asma, l adet kayýsý, l adet söðüt, l adet kiraz ve l adet kavak aðacý mevcuttur. l.satýþ Günü :07/05/2013 l.satýþ Günü : 17/05/2013 Satýþ Saati :11:30-l 1:35 -Arasý Satýþ Yeri : orum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Muhammen Bedel : ,54-TL KDV : % 18 8.Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : orum merkez Kuruçay köyü,115 ada, 13 parsel' de kayýtlý, m2, Tarla Özellikleri :Hafýf taþlý, killi,týnlý, organik maddece zenginliði orta derecede, hububat tarýmýna uygun tarla niteliðinde taþýnmaz l.satýþ Günü : 07/05/ Satýþ Günü : 17/05/2013 Satýþ Saati : 11:45-11:50 - Arasý Satýþ Yeri : orum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Muhammen Bedel : TL KDV ; % 18 Satýþ Þartlarý l-satýþ, yukarýda belirtilen birinci satýþ gününde, satýþ saatleri arasýnda satýþ yerinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin yüzde 50 ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedele alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla yukarýda belirtilen ikinci satýþ gününde ayný yer ve saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaklarý toplamýný, satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmesi ve artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde 50' ýný bulmasý lazýmdýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin yüzde 20 si nispetinde Türk Lirasý peþin para veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcýya istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alým harcý, damga vergisi ile K.D. V. alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde memurluðumuza bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýki ihale arasýndaki farktan ve yüzde 10 faizden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla memurluðumuza baþvurmalarý gerekmektedir. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 11/02/2013 (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝKm.126) (Basýn: 162) Resmi ilanlar de CUMA 1 MART Pandora Simulatör orum da yatýrýmcý arýyor ürkiye deki ilk hareketli sinema sistemi üreticisi olma özelliði ta- ve kýsa sürede 32 þube sayýsýna ulaþan Pandora Simulatör Tþýyan firmasý, orum da yatýrýmcý arýyor. Pandora Simulator Satýþ Müdürü Alp Karþýn, 1998 yýlýndan itibaren özellikle okullara eðitici animasyon filmleri, etkileþimli eðitim yazýlýmlarý ve elektronik yayýnlar üreten Hayal Gücü Ltd. Þti. nin 2004 yýlýnda Pandora Simulator u kurduklarýný ve ürettiði 7D sinema sistemleri ile birlikte daha önce eðitim konusunda üstlendikleri görevi eðlence boyutuna taþýdýklarýný ifade etti. Pandora Simulator un ürettiði 7D inema sistemlerinde kullanýlan yazýlým programlarýndan mekanik tasarýma kadar tüm ürün grubunun % 100 yerli üretimi olduðunu belirten Karþýn, 7D sinema sistemleriyle Türkiye deki ilk hareketli sinema sistemi üreticisi olma özelliðini taþýdýklarýnýn altýný çizdi. Ayrýca oluþabilecek aksaklýklarda yurt dýþýndan hiçbir parça desteði almadýðý için bu aksaklýklarý çok kýsa sürede çözümleyebildiklerini kaydeden Karþýn, bu konunun iþletme süresi boyunca yatýrýmcýlarýn dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan biri olduðuna dikkat çekti. Karþýn, 2010 yýlýnda satýþa sunulan Pandora Simulator, yurt içi ve yurt dýþý olmak üzere düzenlenen tüm eðlence ve atraksiyon fuarlarýna katýlarak, edindiði tecrübe ve deneyimi yatýrýmcýlar ile paylaþmaktadýr. Kýsa sürede 32 þube sayýsýna ulaþarak kendi sektörümüzdeki maximum büyümeyi gerçekleþtiren firma ünvanýna sahipiz. Pandora Simulatör olarak, sadece makine satýþý yapan bir firmanýn dýþýnda bu satýþýn öncesinde ve satýþ sonrasýnda verdikleri hizmet ve desteklerle ön plana çýktýklarýný da ifade eden Karþýn, Örnek olarak yatýrýmcýya bölge neresi olursa olsun yapýlan Ar-Ge sonucuna göre AVM veya hareketli caddeler olmak þartý ile lokasyon tespiti ve kiralama aþamasýnda destek olmaktayýz. Kiralama yapýlan alanýn 3 boyutlu mimari çizimleri ve projelendirmelerini de ücretsiz yapan Pandora Simulator arzu eden yatýrýmcýlara personel bulumu da gerçekleþtirmekte ve bu personellere tüm eðitimlerini hassasiyetle vermektedir. diye konuþtu. Satýþ sonrasýnda 7D sinema sisteminin tüm unsurlarýna 2 yýl garanti verdiklerini belirterek ürettikleri 7D sinema sistemlerine olan güveni kanýtladýklarýný söyleyen Karþýn, hareketli sinema sektöründeki önemli unsurlarý þöyle sýraladý; Pandora Simulator, sanal gerçekliði artýrmak için gerekli olan efektlerin tamamýný kullanmaktadýr. Bu efektler yaðmur, rüzgar, sis, kar, baloncuk, ýþýk ve titreþim olarak sýralanmakta ve salonlara uygulanmaktadýr. Yapýlan Ar-Ge ler ýþýðýnda yeni efektler üzerine bazý çalýþmalar yapan Pandora Simulator, eklenmesi muhtemel efektleri çok kýsa sürede salonlara entegre edebilmektedir yýlýndan beri Türkiye de yapýlan araþtýrmalarda her yýl en kârlý 5 yatýrým aracýndan biri seçilen 7D sinema sistemlerinin oldukça kazançlý bir iþ fikri olduðunu belirten Satýþ Müdürü Karþýn, Pandora Simulator olarak 32 þube sayýmýza baktýðýmýzda minimum cironun 14 bin, maximum cironun ise 65 bin TL olduðu görülmektedir. Bu yatýrýmýn iþletme sürecindeki aylýk maliyetleri personel, kira ve elektrik olmaktadýr. Bu maliyetler salon baþýna ortalama 4 bin 500 TL dir. Ortalama film seanslarýný 4 dakika olarak hesapladýðýmýzda 1 saatlik ciro yaklaþýk 240 TL dir. Seans ücreti ve koltuk adedi arttýkça 1 saatlik ciro daha da artabilir sözleriyle sektördeki kazanç tablosundan bahsederek yatýrýmcýlarý bu sektörde yatýrým yapmaya davet etti. 32 þube sayýsýna ulaþan Pandora Simulatör firmasý, orum da yatýrýmcý arýyor. Kelebeðin Rüyasý ný izlediler orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan kadýnlara yönelik baþlatýlan Tiyatro ve Sinema Günleri devam ediyor. Geçtiðimiz hafta Hükümet Kadýn adlý sinema filmini izleyen kadýnlar bu hafta da Kelebeðin Rüyasý ný izlediler. Her hafta yüzlerce kadýný sinema Ýþçilerden kan baðýþý orum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü çalýþanlarý kan baðýþýnda bulundu. Ýþçiler sýrayla iþlerini býrakýp kan baðýþýnda bulunduktan sonra yeniden iþlerinin baþýna döndüler. orum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü iþçileri örnek bir davranýþta bulunarak Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulundular. Ýþçilerin kan baðýþý yapma istekleri üzerine Fen Ýþleri Þantiyesine giden Kýzýlay ekipleri stantlarýný açarak baðýþlarý almaya baþladýlar. Kan baðýþýnda bulunan iþçiler, Bugün baðýþladýðýmýz bu kana ihtiyaç duyabiliriz. O nedenle biz de kan vermek istedik. Kan vermek için saðlýk sorunlarý dýþýnda hiçbir engel yok. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz diye konuþtular. ve tiyatro ile buluþturmaya devam eden orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, bu hafta da kadýnlara Kelebeðin Rüyasý adlý sinema filmini izlettirdi. orum Belediyesi'nin hanýmlarý tiyatro ve sinemayla buluþturan Tiyatro ve Sinema Günleri'nden oldukça memnun olduklarýný ifade eden hanýmlar, "Belediyemiz tarafýndan biz hanýmlara özel olarak hazýrlanan bu etkinlikler bizleri çok sevindirdi. Hanýmlar olarak belediyenin desteði ile sosyal aktivitelere katýlmak bizlere moral oluyor. Baþta Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ederiz. dediler. orum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü iþçileri örnek bir davranýþta bulunarak Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulundular.

16 16 CUMA 1 MART 2013 Yýldýzlar hentbolda Gençlikspor çifte þampiyon Yýldýzlar serbest güreþ grup birinciliði bugün baþlýyor Kulüplü Yýldýzlar Hentbol il birinciliðinde Gençlikspor hem kýzlarda hem erkeklerde þampiyonluðu kazandý. Kýzlarda beþ erkeklerde dört takýmýn mücadele ettiði yýldýzlar hentbol il birinciliðinde Gençlikspor kýz takýmý son maçýnda HE Kültürspor u yenerek þampiyonluk kupasýný kaldýrdý. Erkeklerde ise Gençlikspor Gençlik Görkemspor önünde zorlu maç sonunda galip gelerek þampiyonluðu kazandý. K Erkeklerde þampiyon olan Gençlikspor un kupasýný Hentbol Ýl Hakem Kurulu Baþkaný Sami Öncel verdi Erkeklerde ikinci olan Görkemspor A takýmýnýn kupasýný Ay Yýldýz Baþkaný Bahadýr Alagöz verdi Erkeklerde ücüncü olan Ulukavkaspor un kupasýný Toprak Sanayi Beden Eðitimi Öðretmeni Hakan Önder verdi Erkeklerde dördüncü olan Görkemspor B takýmýnýn kupasýný Klasman hakemi Taner Adýkdý verdi ulüplü Yýldýzlar hentbol il birinciliðinde Gençlikspor hem kýzlarda hemde erkeklerde çifte þampiyonluðu kazandý. Ýl birinciliði önceki akþam oynanan üç maçla sona erdi. Kýzlarda beþ kulübün çift devreli lig sisteminde mücadele ettiði yýldýz kýzlar il birinciliðinde Gençlikspor son maçýnda HE Kültürspor ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk yarýsýný 9-6 önde tamamladýðý maçtan lik skorla galip ayrýlan Gençlikspor takýmý þampiyonluðu kazandý. Kýzlarda Gençlikspor un ardýndan son günü bay geçen Ay Yýldýzspor takýmý ikincilik kupasýnýn sahibi olurken son maçýnda Gençlikspor a yenilen HE Kültürspor üçüncülük kupasýný alýrkan Gençlik Görkemspor A takýmý dördüncü olurken Görkemspor B takýmý ise il birinciliðini beþinci olarak tamamladý. Yýldýz erkekler kategorisinde ise dört takým çift devreli lig statüsünde mücadele ettiler. Erkeklerde son maç bir anlamda final maçý oldu. Gençlikspor ile Gençlik Görkemspor A takýmlarý þampiyonluk için karþýlaþtý. Oldukça büyük bir çekiþmeye sahne olan maçta ilk yarýyý önde tamamlayan Gençlikspor maçtanda lik skorla galip ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Gençlik Görkemspor A takýmý ise bu maðlubiyetle ikincilik kupasýný aldý. Erkeklerde son maçta Ulukavakspor rakibi Gençlik Görkemspor B takýmý çýkmayýnca hükmen galip geldi ve üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Ýl birinciliðini Gençlik Görkemspor B takýmý ise dördüncü sýrada tamamladý. Müsabakalarýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen törenle dereceye geren kulüplere kupalarý verildi. Gençlikspor kýz ve erkeklerde yýldýzlar hentbol il birinciliðinde gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazandý. Gençlikspor: 30 - Gençlik Görkem A: 27 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Taner Adýkdý, Sami Öncel. GENLÝKSPOR: Memduh, Yaþar, Ahmet, Onur, Ümit, Ýhsan, Semih, Ha- san, Ali, Ömer. MI: GENLÝK GÖRKEM A TAKI- M.Can, Tayyip, Samet, Doðukan, Satýlmýþ, Serkan. ÝLK YARI: (Gençlikspor). Gençlik Görkem A: 25 - Gençlik Görkem B: 16 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Yusuf Uygun. MI: ren, Aylin, Baþak, iðdem. Soytemiz, GENLÝK GÖRKEM A TAKI- Ýlayda, içek, Mine, Özge, Ece, Simge, Buket, Seyhan, Veda, Nazlý, Ce- MI: GENLÝK GÖRKEM B TAKI- Nursema, Merve, Melike, Zehra, Sümeyye, Ýremnur, Gamze, Huriye, Yaðmur. ÝLK YARI: (Gençlik Görkem A). Bugün baþlayýp pazar günü sona erecek olan grup birinciliðinde 20 ilden 320 güreþçi mücadele edecek. Sýkletlerinde ilk on içinde yer alan isimler Türkiye Þampiyonasý vizesini alacaklar. T Kýzlarda þampiyon olan Gençlikspor un kupasýný Gençlik Görkemspor Baþkaný Tuncay Görkem verdi Kýzlarda ikinci olan Ay Yýldýzspor un kupasýný Tevfik Kýþ Spor Salonu Amiri Þevket Akkocaoðlu verdi ürkiye Yýldýzlar serbest güreþ grup birinciliði heyecaný bugün ilimiz Atatürk Spor Salonu nda baþlýyor. orum ile birlikte Denizli, Balýkesir ve Adana illerinde yapýlacak grup birinciliði müsabakalarý sonunda ilk on sýrayý alacak sporcular Türkiye Þampiyonasý na katýlma hakký kazanacaklar. Grup birinciliðinin Teknik Toplantýsý dün akþam Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Þube Müdürü Ýbrahim Baþbölük, Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ve müsabakalarýn baþ hakemi Saadettin Yüksel ile müsabakalara katýlacak illerin antrenör ve idarecileri katýldýlar. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, açýþ konuþmasýnda grup birinciliðinde mücadele edecek tüm sporculara baþarýlar diledi ve müsabakalarýn sorunsuz þekilde geçmesi için ellerinden gelen desteði vermeye hazýr olduklarýný belirterek sorunlarla ilgili olarak 24 saat kendisini arayabileceklerini söyledi. Müsabakalarýn baþ hakemi Saadettin Yüksel de idareci ve antrenörlere grup birinciliðinin takvimi hakkýnda bilgiler verdi ve uymalarý gereken kurallar hakkýnda bilgiler verdi. Teknik Toplantýnýn ardýndan bugün yapýlacak üç sýkletin tartýlarý yapýldý. Grup birinciliðinde bugün 42, 54 ve 69 Kg larda müsabakalar yapýlacak. Bugünki müsabakalar saat da baþlayacak ve ayný gün akþam finaller ile sona erecek. Ýkinci günde 46, 58, 76 ve 100 Kg larda müsabakalar yapýlýrken bugünki baþlama saati ise olarak belirlendi. Pazar günü ise saat de baþlayacak müsabakalarda 50, 63 ve 85 Kg larda müsabakalar yapýlacak. orum da yapýlacak grup birinciliðinde 20 ilden 320 civarýnda güreþçinin mindere çýkmasý bekleniyor. Üç gün sürecek olan müsabakalar sonunda sýkletlerinde ilk on sýrayý alan güreþçiler Türkiye Þampiyonasý na katýlma hakký kazanacaklar, Yýldýzlar grup birinciliðine ilimizden 45 kiþilik güreþçi kafilesi katýlacak. orum adýna mindere çýkacak olan güreþçiler þöyle: orum GEM adýna mindere çýkacak güreþçiler, Arif Eryücel, Z. Sinan Ýpek, Bayram Doðan, Musa Þahin, Ýsa Arslan, Ömer Mutlu, Sefa Oypan, Ahmed ýnar, Özgür Yi- ðit, Mehmet eker, Serkan Kurtaran, Serkan Arslan, Seyit Beyaz, Oðuzhan Yalçýn, Bilal Öz, M. Sinan Ýþler, Hüseyit Kütlemez, Murat evik, Þükrü Býdak, Gurbet Yalçýn, Burak Akman, aðrý Kýrbýyýk, Emre Genç, Burak Akman, aðrý Can ve Murat Kalender, orum Belediyespor dan Deniz Akkaya, Emrah Sarýtaþ, Bünyamin Coþkun, Ümit Kýrçiçek, Ömer Akbýyýk, M. Samed Bolat, Abdulkadir Ateþ, Burak Ünal, Barýþ Kasýr ve Bilal Sezer, Sungurlu dan Sefa Þakar, Yavuz Canpolat, Enes Tanrýkulu, Osmancýk tan M. Faik Toprak ve Yasin Ayal, Dodurga dan ise Yunus Emre Börekçi. Kýzlarda üçüncü olan HE Kültürspor un kupasýný EndüstriMeslek Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Fatih Topuz verdi Gazipaþa, Trabzon a 5-3 yenildi elendi T Kýzlarda dördüncü olan Gençlik Görkemspor A nýn kupasýný Toprak Sanayi Beden Eðitimi Öðretmeni Hakan Önder verdi Gençlikspor : 18 HE Kültürspor: 15 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Sami Öncel. GENLÝKSPOR: Buse, Funda, Aysun, Kader Bolat, Fulya, Simge, Kader Karaaðaç HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR: Melisa, Özlem, Dilay, Buse, Cansel, Tuðçe, Gizem, Aylin, Berfin. ÝLK YARI : 9-6 (Gençlikspor). rabzon'da yapýlan yýldýz erkekler futsal grup birinciliðindeki temsilcimiz Gazipaþa Ortaokulu grup birinciliði maçýnda ev sahibi okul Trabzon Yýldýzlý TOKÝ Ortaokulu'na 5-3 yenilerek elendi. Grubundaki ilk maçýnda Gümüþhane Kürtün Günyüzü YÝBO'yu 62 yenerek iyi bir baþlangýç yapan Gazipaþa Ortaokulu dün Yomra Spor Salonu'nda grup birincili için Trabzon Yýldýzlý TOKÝ Ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibi önünde baskýlý bir oyun oynayan Gazipaþa rakibinin kontrataklardan attýðý iki gol- le devreyi 2-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda maça ortak olmak için baskýlý baþlayan Gazipaþa kontarataklardan yeni savunmasýnda boþluklar verdi. Karþýlýklý atýlan gollerle geçen bu devre sonunda rakibine 5-3 maðlup olan Gazipa- þa'nýn gollerini Onur ve Semih (2) attý. Bu sonuçla Trabzon Yýldýzlý TOKÝ grup birincisi olarak yarý final grubuna yükseldi.

17 CUMA 1 MART Okullu Küçükler futbolda dört çeyrek finalist daha belli oldu SAHA : Ticaret Lisesi Halý Sahasý. HAKEM : Ömür Soytemiz. YILDIRIM BEYAZIT ÝMAM HATÝP ORTAOKULU : Hurþit, Erkan, Hamza, Emirhan, Nuri, Mehmet, Engin, Muhammed, Kürþat, Tuðrul, Onur, Enes, Arda. OSMANCIK NENEHATUN ORTAOKULU : Burhan, Uður, Ayhan, Resul, Eray Namalýr, Samet, Vural, Tunahan, Satýlmýþ, Eray Uysal, Taner, Erdem. GOLLER : 8. dak. Engin, 14. dak. Muhammed, 25. dak. Kürþat (Yýldýrým Beyazýt), 19. dak. Tunahan (Osmancýk Nenehatun). Sun.SAHADr. S. Melahat: 8 - Bahçelivler: 2 : Ticaret Lisesi Halý Sahasý. HAKEM : Mehmet Tuðluk. DR. SEDAT MELEHAT BARAN ORTAOKULU : Burak, Emre, Yasin, Ýbrahim, Semih, Seyit, Kerim, Ahmetcan, Ahmet, Görkem, Mikail, Dursun. BAHELÝEVLER ÖÐRETMEN SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Dr. Sadýk Ahmet:7 - Sungurlu Atatürk:0 SAHA : Ticaret Lisesi Halý Sahasý. HAKEM : Mehmet Tuðluk. DR. SADIK AHMET ORTAOKULU : Ali Rýza Tüzün, Ali Baran Aralýk, Taner, Akýn, Ferhat, Birkan, Onat, Ali Ozan Aydoðdu, Buðra, Gökdeniz, Ýsmail, Batuhan. SUNGURLU ATATÜRK ORTAOKULU : Mürsel, Furkan Erçorumlu, Furkan Yada, Enes, Süleyman, Mehmet, Murat, Hacý, Osman, Muhammet. GOLLER : 5. ve 27. dakikalarda Ali Ozan Aydoðdu, 6. ve 13. dakikalarda Birkan, 8. ve 21. dakikalarda Onat, 9. dak. Ferhat (Dr. Sadýk Ahmet). Halis, Berkay, Yusuf, Tahsin, Berke, Aydýn, Oktay, Ege, Hakan, Emre, Efe, Berkay. GOLLER : ve 17. dakikalarda Ýbrahim, 10. dak. Ahmetcan, ve 29. Kerim, 19. dak. Semih (Dr. Sedat Melehat Baran), 15. dak. Ege, 21. dak. Aydýn (Salim Akaydýn). Yýldýrým Beyazýt, Osmancýk Atatürk, Dr. Sadýk Ahmet, Sungurlu Dr. S.M Baran çeyrek finalde K üçükler futbol il birinciliðinde eleme maçlarý dün oynanan dört maçla tamamlandý ve çeyrek finalistler belli oldu. Günün ilk eleme maçýnda Yýldýrým Beyazýt, Osmancýk Nenehatun Ortaokulu nu 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi baþardý. Ýkinci ön eleme maçýnda ise Osmancýk Atatürk ile Alaca Denizhan YÝBO arasýndaki maçtan 20 lýk skorla galip ayrýlan Yýldýrým Beyazýt çeyrek finale ismini yazdýrdý. Üçüncü maçta Sungurlu Atatürk Ortaokulu önünde 7-0 lýk galibiyetle ayrýlan Dr. Sadýk Ahmet çeyrek final biletini rahat aldý. Son eleme maçýnda ise Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran Ortaokulu Bahçelievler önünde aldýðý 82 lik galibiyetle çeyrek finale yükselen son takým oldu. eyrek final maçlarý bugün Küçükler futbolda çeyrek final maçlarý bugün oynanacak. Ticaret Meslek Lisesi sahasýnda oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Bekir Aksoy Ortaokulu - Yavuz Sultan Selim. Saat Fatih Sultan Mehmet - Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu. Saat Yýldýrým Beyazýt - Osmancýk Atatürk Ortaokulu. Saat Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu - Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran Ortaokulu. Osm. Atatürk: 2 - Alaca Denizhan: 0 SAHA : Ticaret Lisesi Halý Sahasý. HAKEM : Ömür Soytemiz. OSMANCIK ATATÜRK : Do- ðancan, Ahmet, Onur, Tunahan, Ali, Kenan, Arda, Burak, Serhat, Mustafa, Efe, Berkant. ALACA DENÝZHAN YÝBO : Cenker, Ali, Mikail, Üzeyir, Enes, Mert, Hamza, Mehmet, Okancan, Eren, Alper. GOLLER : 17. dak. Tunahan, 26. dak. Arda (Osmancýk Atatürk). Kulüplü küçük erkekler basketbol sona erdi Þampiyon Basketbol Ýhtisas A K ulüplü Küçük erkekler basketbolda þampiyonluðu Basketbol Ýhtisas A takýmý kazandý. Beþ takýmýn çift devreli lig statüsünde mücadele ettiði il birinciliðinde tüm maçlarýný kazanan Basketbol Ýhtisas A takýmý þampiyonluðu kazandý. Son günü bay geçen Bas- ketbol Ýhtisas A maçlarýn ardýndan þampiyonluk kupasýný aldý. Son maçýnda Gençlikspor u yenmeyi baþaran Ýl Özel Ýdarespor ikincilik kupasý aldý. Ýl birinciliðindeki son maçýnda HE Kültürspor ile karþýlaþan Basketbol Ýhtisas B takýmý maçtan lýk galibiyetle ayrýldý ve üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Gençlikspor un dördüncü olarak tamamladýðý il birinciliðinde HE Kültürspor ise son sýrada yer aldý. Maçlarýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen tö- renle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Þampiyonluðu kazanan Basketbol Ýhtisas A takýmý Mart tarihleri arasýnda Zonguldak da yapýlacak olan Bölge Þampiyonasý nda ilimizi temsil edecek. Ýl Özel Ýdarespor: 70 Gençlikspor : 38 PERÝYOTLAR: Þampiyon olan Basketbol Ýhtisas A nýn kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi 1. Periyot: 16-2 (Ýl Özel Ýdarespor) 2. Periyot: 28-8 (Ýl Özel Ýdarespor) 3. Periyot: 16-8 (Ýl Özel Ýdarespor) 4. Periyot: (Gençlikspor) SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Feride Tekneci, Bu- Üçüncü olan Basketbol Ýhtisas B nin kupasýný 23 Nisan Beden Eðitimi Öðretmeni Murat alýþkan verdi Baro galip Turnuvada C grubunda Salý akþamý oynanan orum Barosu ile TEMAD arasýndaki maçýn sonucu Temad ýn 3-0 galibiyeti þeklinde basýn kuruluþlarýna bildirildi. Maçý orum Barosu nun 3-0 kazandýðý belirtildi. Sehven yapýlan bu hatadan dolayý orum Barosu ve okurlarýmýzdan özür dileriz. rak Karaca ADÝÞSPOR: Sami, Muhammed, Erol, Fikret, Temel, Mustafa, Cafer, Ömer, Selami. KAFKAS DERNEÐÝ: Orhan, Burak, Nadir, Ýbrahim, Zübeyir, Sinan, Emre, Murat, Salih. SETLER : 1.Set : 25-22, 2.Set : 2512, 3.Set : (Kafkas Derneði). Hastane: 3 - Ziraat Mühendisleri: 0 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Zehra Tekin, Ömer Karabudak HASTANESPOR: Mehmet, Osman, Ahmet, Burhan, Hakan, Serhat, Musa, Emrah. ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ: Murat, Gökhan, Burak, Kenan, Ali, Serdar, Ali, Uður, Mustafa, Muammer, Recep, Ömer, Hamza. SETLER : 1.Set : 25-11, 2.Set : 2510, 3.Set : 25-8 (Hastane). 23 Nisan Konya da ÖZEL lerle yarýþacak Atatürk. HAKEMLER: Haluk Yakýn, Altuð Kümbül. BASKETBOL ÝHTÝSAS B: Mehmet, Yiðit, Berkay, Hamza, Özgün, Berkay, Gökay, Mustafa, Derya, Serkan, Mahmutcan, Emre. HE KÜLTÜRSPOR : Buðra, Doðuhan, Enes, Mücahit, Ahmet, Ýsmail, Mehmet, Burak, Harun, Murathan, Furkan, Yavuz. PERÝYOTLAR: Ýkinci olan Ýl Özel Ýdarespor un kupasýný 12 Dabo Antrenörü Ýbrahim Coþkun verdi Kurumlar Voleybol turnuvasýnda ikinci maçlar bu akþam A grubunda oynanacak karþýlaþmalarla baþlýyor. A grubunda bugün oynanacak maçlarda saat da Voleybol Okulu ile Emniyet Müdürlüðü saat da ise Uður Makina ile Halk Saðlýðý takýmlarý karþýlaþacaklar. Kafkas Derneði: 3 - Adiþspor : 0 Basketbol Ýhtisas B : 79 HESALON: Kültürspor : Periyot: 23-3 (Basketbol Ýhtisas B) 2. Periyot:22-4 (Basketbol Ýhtisas B) 3. Periyot: Periyot:20-19 (Basketbol Ýhtisas B) E mniyet Müdürlüðü ile Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Kurumlar Voleybol turnuvasýnda dün D grubunda ilk maçlar tamamlandý. Günün ilk maçýnda Hastane ile Ziraat Mühendisleri karþýlaþtý. Rakibi önünde zorlanmadan galip gelen Hastane grubu 3-0 lýk galibiyet ve üç puanla baþladý. Günün ikinci maçýnda ise Kafkas Derneði ile Adiþspor takýmlarý karþýlaþtý. Oldukça çekiþmeli bir mücadeleye sahne olan maçta Kafkas Derneði rakibi önünde üç setide kazanmayý baþararak gruba galibiyetle baþladý. Ýkinci maçlar baþlýyor SALON: Atatürk. HAKEMLER: Furkan Alagöz, Burak Baltacý. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Þevket, Emre, Mustafa, Emre, Arda, Süleyman, Hasan, Mehmet, Hakan, Ahmet, Þamil. GENLÝKSPOR: Nasuh, Fatih, Ahmet, Mehmet, Mert, Tarýk, Mehmet Ali, Mustafa, Furkan, Enes, Buðra. Kafkas Derneði grubundaki ilk maçýnda Adiþspor u 3-0 yenmeyi baþardý Kurumlar Voleybol turnuvasý D grubunda ilk maçlar oynandý Dördüncü olan Gençlikspor un kupasýný Mehmet Akif Ersoy Beden Eðitimi Öðretmeni Hakan Kaya verdi 23 Nisan Ortaokulu yýldýzlar basketbol yarý final grubunda Konya da Özel okullarýn olduðu zorlu bir grupta mücadele edecek. Grup birinciliði maçlarýný kayýpsýz olarak geçen 23 Nisan Ortaokulu erkek basketbol takýmý 7-10 Mart tarihleri arasýnda Konya da yapýlacak olan yarý final grubunda mücadele edecek. Grupta 23 Nisan Ortaokulu ile birlikte mücadele edecek sekiz okuldan altýsýnýn özel olmasý maçlarýn ne kadar zorlu geçeceðinin göstergesi. 23 Nisan ýn rakipleri Ýzmir Özel Yamanlar Özyurt Ortaokulu, Ankara Özel ankaya Anafartalar Koleji, Ýstanbul Üsküdar Özel Bilfen amlýca Okulu, Antalþa Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu, Diyarbakýr Özel Nil Ortaokulu, Þanlýurfa Özel aðlayan Ortaokulu ve Adana Özel Burç Okullarý. Sekiz okul çekilecek kura sonucunda dörderli iki gruba ayrýlacak ve oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda birinci olan iki okul Türkiye finallerinde mücadele etme hakký zanacak. 23 Nisan Beden Eðitimi Öðretmeni Murat alýþkan Kastamonu da zorlu maçlar oynadýklarýný ancak yarý finalin çok daha zorlu geçeceðini ve Özel okullar aðýrlýklý grupta her maçýn çok zor olacaðýný bildiklerini ve bu zor maçlara yoðun þekilde hazýrlandýklarýný söyledi.

18 18 CUMA 1 MART 2013 Bekir Aksoy yarý finalde Sakarya da yýldýzlar kýzlar futsalda ilimizi temsil eden Bekir Aksoy Samsun þampiyonu Ýlk Adým TSO yu 4-0 yenerek grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. A. Öðretmen: 3 -Sungurlu H. Öztaþ:1 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Altuð Ataþ. ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSE- SÝ: Ferit, Nurullah, Ebuzer, Mustafa Mýsýr, Talha, Murat, Mustafa Bayraktar, Mehmet, Furkan alýkuþu, Furkan Gül, Ýnönü Anadolu: 6- Osmancýk Lisesi:1 Bahadýr, Ýlker. SUNGURLU HAYDAR ÖZTAÞ ANADOLU LÝSESÝ: Ahmet, Kaan, Can, Mücahit, Yasin, Aziz, Hakký, Emre, Erol. GOLLER: Furkan (2), Talha (Anadolu Öðretmen), Emre (Sungurlu H.Öztaþ). Ýnönü Anadolu Lisesi Osmancýk Ömer Derindere yi geçti çeyrek final biletini aldý SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yüksel Basar, Doðan Akbaþ. ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ: Doðancan, Eray Altunkaya, Sefa, Ýbrahim, Mert, Furkan, Özgür, Berk, Deniz, Emre, Doðan, Eray. OSMANCIK LÝSESÝ: Burak Temel, Enes, Osman, Ahmet, Halil, Ýbrahim, Burak imenci GOLLER:Özgür (3), Mert, Ýbrahim, Sefa (Ýnönü),Enes (Osmancýk). kullu Yýldýz Kýzlar futsal Sakarya grubunda Omücadele eden Bekir Aksoy kýz takýmý Samsun Ýlk Adým TSO Ortaokulu nu 4-0 yenerek grup birincisi oldu ve yarý final grubuna yükseydi. Grubundaki ilk maçta Eskiþehir Porsuk Ortaokulu ile karþýlaþan ve rakibine 2-0 maðlup olan Bekir Aksoy kötü bir baþlangýç yaptý. Ýkinci maçýnda grubun favorileri arasýnda gösterilen Kocaeli Darýca Servet Yalçýn Ortaokulu nu 4-0 yenerek umutlanan Bekir Aksoy dün yarý final grubuna yükselmek için Samsun Ýlk Adým TSO Ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibini Rukiye (2), Fatmanur ve Asena nýn attýðý gollerle 4-0 gibi farklý skorla yenmeyi baþaran Bekir Aksoy grup maçlarýný birinci olarak tamamladý ve 32 okulun mücadele edeceði yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. Yarý Final Grup maçlarý Mart tarihleri arasýnda orum, Aydýn. Niðde ve Elazýð merkezlerinde oynanacak. Bekir Aksoy kýz takýmýnýn hangi merkezde mücadele edeceði daha sonra açýklanacak. ekilecekler 15 Mart a kadar bildirsin utbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, liglerin Ffikstürünün hazýrlanmasýnýn ardýndan çekilmeler sonunda yaþanan sýkýntýlarý önlemek için U 11 mini minikler futbol þenliðinde mücadele edecek takýmlara uyarýda bulundu. Ayan, Teknik Toplantýda bu yýl ilk kez düzenlenecek olan U 11 mini minikler futbol þenliðine 13 takýmýn katýlmak için baþvurduðunu ve çekilen kura sonucunda A grubunda Mimar Sinan Gençlikspor, imentospor, Alaca Belediyespor, Osmancýkgücüspor, Osmancýk Belediyespor, orumspor ve Osmancýk Fener Gençlikspor takýmlarý yer alýrken B grubunda ise Gençlerbirliði, 1907 Gençlikspor, orum Belediyespor, HE Kültürspor, Ulukavakspor ve PTT Gençlikspor yer almýþtý. Ýl Temsilcisi Engin Ayan maçlarýn baþlamasýna bir kaç gün kala verilen dilekçelerle ligden çekilmelerin maç programýný ve takýmlarý çok olumsuz etkilediðini belirterek Bu olumsuzluklarý engellemek için Mart ayý içinde fikstürünü onaya göndenmemiz gereken U 11 kategorisi için taahhütte bulunan kulüplerin çekilme ihtimalleri varsa bunu deðerlendirerek 15 Mart tarihine kadar Tertip Kurulu na sözlü veya yazýlý olarak bildirmeleri hem kendi kulüpleri hemde ilimiz futbolu adýna büyüm önem arzmektedir. Kulüplerimizden bu duyarlýlýðý bekliyoruz Bayat Belediyespor da U 13 liginden çekildi Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan liglerin baþlayacaðý hafta çekilen kulüplerin hem ligin kalitesini düþürdüðünü hemde oynayan takýmlara büyük haksýzlýk yaptýklarýný belirterek kulüpleri bu konuda duyarlý olmaya çaðýrdý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan u hafta sonu oynanacak maçlarla baþla- olan U 13 liginden çekilen takým Byacak sayýsý üçe yükseldi. Son olarakta Bayat Belediyespor yöneticisi Ahmet Evlice Tertip Kurulu na dilekçe vererek sporcu yetersizliðinden dolayý ligden çekildiklerini bildirdi. Bunun üzerine toplanan Tertip Kurulu Bayat Belediyespor ile maçý olan takýmlarýn hükmen galip sayýlmasýna karar verdi. Agrubunda mücadele edecek olan Bayat Belediyespor un çekilmesiyle dokuz takýmla oynanmasý planlanan ve buna göre fikstür hazýrlýðý yapýlan ligde her hafta üç takým bay geçecek. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan taahhütte bulunduklarý halde liglerin baþlamasýna bir hafta kala çekilen kulüplerin ligde mücadele eden takýmlara büyük haksýzlýk yaptýðýný söyledi. Fikstür hazýrlandýktan sonra çekilme nedeniyle A grubunda her hafta üç takýmýn bay geçeceðini ayrýca iki hafta içi maçýnýda oynamayacaklarýný belirten Ayan Ümit ediyoruzki bu ligden baþka çekilen takým olmamasýdýr Liseli Gençler Futsal da yarý finalistler belli oldu iseli Gençler futsal il Lbirinciliðinde yarý finalistler belli oldu. Dün oynanan çeyrek final maçlarýný kazanan Fatih Anadolu, Anadolu Öðretmen, Ýnönü Anadolu ve Osmancýk METEM yarý finale yükselmeyi baþardýlar. Günün ilk çeyrek final maçýnda Fatih Anadolu Lisesi ile Eti Anadolu Lsesi karþýlaþtý. Rakibi önünde baþtan sona kadar üstün bir oyan çýkartan Fatih Anadolu Lisesi rakibini 5-1 yenerek yarý finale yükselen ilk okul oldu. Ýkinci çeyrek final maçýnda Anadolu Öðretmen Lisesi ile Sungurlu Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi arasýndaki maçta Anadolu Öðretmen rakibine 3-1 üstünlük kurarak yarý finale yükselen ikinci takým oldu. Ýnönü Anadolu Lisesi ile Osmancýk Lisesi günün üçüncü çeyrek final maçýnda karþýlaþtýlar. Günün en farklý skoru alan Ýnönü Anadolu Lisesi maçý 6-1 kazanarak yarý finale yükseldi. Günün son çeyrek final maçý ise en çekiþmeli mücadelesine sahne oldu. Maçýn normal süresi karþýlýklý gollerle geçti ve normal süre 7-7 lik eþitlikle tamamlandý. Bunun üzerine penaltý atýþlarýna geçildi ve rakibine penaltýlarda 4-2 Osm. Metem: 11- Merkez E. Meslek:9 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yüksel Basar, Doðan Akbaþ. MERKEZ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Hami, Berat, Alperen, Muhammed, Burak, Onur, Ahmet, Hüseyin, Dursun, Erkut, Uðurcan, Fatih. OSMANCIK ÝMKB METEM: Abdullah Saðýr, Sadýk, Mehmet, Hamdi, SAHA : 2 Nolu. HAKEMLER : Yüksel Basar, Emre Alagöz, Fatih Derviþoðlu. ORUM BELEDÝYESPOR : Süleyman, Ertuðrul, Ahmet, Deniz, Ali, Onur, Sefa, Gökhan (Yunus), Serdar (Mert), Dinçer (Alperen), Affan (Özkan). ORUMSPOR : Ömer, Ercan, Ünal, Mikail, Mehmet, Taha (Mustafa), Ümit, Hasan (Erkut), Mücahit, Oðuzhan, Gökhan (Recep). KIRMIZI KART : 53. dak. Ünal (orumspor). GOL : 60. dak. Onur (orum Belediyespor). Fatih-A. Öðretmen Ýnönü-Osm. Metem Tunahan, Ersin, Abdullah Kesgin, Sinan, Eray, Tunahan. GOLLER: Burak (2), Ahmet (2), Uðurcan 1, Erkut 1, Muhammed (EML), Tunahan (3), Sinan (2), Ersin (2). NOT: Maçta normal süre 7-7 biterken, penaltýlarý 4-2 kazanan Osmancýk METEM sahadan 11-9 galip ayrýldý. maçtada 11-9 üstünlük kuran Osmancýk Metem yarý finale yükselen tek ilçe takýmý olmayý baþardý. Gençler futsalda yarý final maçlarý bugün Belediyespor, orumspor u tek geçti: 1-0 Gençlerbirliði, Kültür ü 6-1 yendi zirveye oturdu SAHA : 2 Nolu. HAKEMLER : Mehmet Ali Cýrýl, Halil Sönmez, Mehmet Tuðluk. GENLERBÝRLÝ- ÐÝ : Abdulkadir, Abdulkerim, Ahmet (Samet), Batuhan, Emirhan (Emre), Ýsmail, Burak (Ertuðrul), Ramazan (Muhammed), Abdurrahman (Alperen), Þaban, Murat. HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Özkan, Ahmet, Barýþ (Kürþat), Deniz, Cengiz, Ertuðrul (Hasan), Yasin, Enes, Kadir, Samet, Vedat. GOLLER : 16. dak. Þaban, 22. dak. Batuhan, ve 65. dakikalarda Murat, 79. dak. Ýsmail (Gençlerbirliði), 68. dak. Kadir (Halk Eðitim Kültür). 17 Final grubu ikinci hafta maçýn- Gençlerbirliði, HE Kültürspor Uda karþýsýnda aldýðý 6-1 lik galibiyetle liderliðe oturdu. Ýlk maçýnda Belediyespor u tek golle yenen Gençlerbirliði ilk maçýný kaybeden HE Kültürspor önünde maça etkili baþladý ve ilk yarýyý Þaban ve Batuhan ýn attýðý gollerle 2-0 önde tamamladý. oynanacak. Günün ilk yarý final maçýnda saat de Fatih Anadolu Lisesi ile Anadolu Öðretmen Lisesi karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise Ýnönü Anadolu Lisesi ile Osmancýk Metem karþýlaþacaklar. Bu maçlarý kazanan okullar pazartesi günü þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Fatih Lisesi: 5 - Eti Anadolu Lisesi: 1 17 Final Grubunda ilk haftanýn lideri orumspor, Uilk maçýný tek golle kaybeden Belediyespor a son bölümde yediði golle 1-0 maðlup oldu. arþamba akþamý oynanan maç büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Ýlk yarýsý golsüz biten maçýn 53. dakikasýnda orumspor dan Ünal kýrmýzý kart görerek takýmýný 10 kiþi býraktý. orum Belediyespor rakibinin eksik kalmasýndan da faydalanarak baskýyý artýrdý ve 60. dakikada Onur un attýðý golle maçý 1-0 kazanarak þampiyonluk yarýþýnda bende varým Bu sonuçla orumspor üç puanda kalýrken Belediyespor da puanýný 3 e çýkardý. Ýkinci yarýda rakibinin üzerine gelmesinden de iyi yararlanan Gençlerbirliði Murat ýn peþ peþe attýðý üç golle maçta 5-0 öne geçti ve galibiyeti garantiledi. Son dakikalarda Kadir le tek golünü bulan Kültürspor a son cevabý Ýsmail verdi. Sahadan 6-1 lik galibiyetle ayrýlan Gençlerbirliði 6 puanla liderliðe otururken HE Kültürspor ise ikinci maçýndan da puansýz ayrýldý. Gençlerbirliði U 17 takýmý ikinci maçýnýda kazanarak grupta liderliðe yükseldi SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Altuð Ataþ. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ: Ömer, Hakký, Furkan, Ahmet Murat, Serhat, Fatih, Taha, Ahmet Coþkun, Yunus, Bilal, Murat. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: Ahmetcan, Hasret, Emre, Okan, Ercan, Aykut, Raif, Satýlmýþ, Ýsmail, Taylan. GOLLER: Yunus (2), Fatih, Ahmet, Bilal (Fatih Lisesi), Raif (Eti Lisesi). Serbest Güreþ Milli Takýmý nda üç orumlu ürkiye Büyükler Serbest Güreþ mil- takýmýnýn Avrupa Þampiyonasý Tli son hazýrlýk kampýna üç orumlu güreþçi davet edildi. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 27 Þubat ta baþlayan ve 18 Mart ta sona erecek Büyükler Serbest Güreþ milli takým kampý Ankara Ýncek te yapýlacak. Kampa orum Güreþ Eðitim Merkezi nden yetiþen ve halen Ankara AS- KÝspor da mücadele eden 55 Kg da Ahmet Peker, orum lu Ankara ASKÝ adýna güreþen 84 Kg da Hakký Ceylan ile orum Belediyespor güreþçisi Yalçýn Sözen davet edildi.

19 (.HAK:548) (.HAK:546) (.HAK:545) (.HAK:540) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ercan ÞÝÞLÝ Ahmet oðlu 1978 orum Doðumlu YÝTÝK orum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko Casio marka 108 ER model MF AE seri nolu ödeme kaydedici cihazýma ait ruhsatý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet UÐUR YÝTÝK YÝTÝK Uður Dizel Küçük Sanayi Sitesi 77. Sok. No: 5/A ORUM Karabük Safranbolu Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Safranbolu Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kamya Mühendisliði Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi ve Açýk Öðretim den almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Soner ONSEKÝZ Mehmet Ali oðlu Karabük Doðumlu orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Eda GÜREL Gazi kýzý orum Doðumlu 1 MART orum Belediye Baþkanlýðý anakkale gezi organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat ihale Odasý Saat: 14:00 Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013 yýlý Jel Santrifügasyonu Yöntemi Kartlarý alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 orum Ýl Jandarma Komutanlýðý orum Ýl Jandarma Komutanlýðý na baðlý ana ast ve birlik komutanlýklarýnýn ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: orum Ýl Jandarma Komutanlýðý Saat: 10:00 4 MART orum Belediye Baþkanlýðý Konser ve gösteri hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 5 MART T.C. orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum Tapu Müdürlüðü nün Ýbrahim ayýrý Mah ada, 7 parselde kayýtlý arsa üzerinde bulunan yedinci ve çatý katý olan 21 nolu dubleks-mesken vasfýndan baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 T.C. orum 4. Ýcra Müdürlüðü Muhtelif yerlerde, muhtelif fiyatlarla 10 adet gayrimenkulün satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:20-15:30 T.C. orum 2. icra Dairesi 06 ACY 72 plakalý, 1984 model Renault marka mavi renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 6 MART orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Park-bahçe ve çevre düzenlemesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. Km. orum EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren makine imalat firmamýzda dolgun ücretle istihdam edilmek üzere aþaðýda belirtilen vasýflarda elemanlar alýnacaktýr. - Makine Mühendisi(REF:MKI 01) - Elektrik Elektronik Teknisyeni(REF:MKI 02) - Mekanik Teknisyen(REF:MKI 03) - Mekanik ve Elektrik Bakýmcý(REF:MKI 04) - Kaynakçý ve Tornacý(REF:MKI 05) KONSTRÜKTÖR RESSAM(REF:KNS-01) Meslek Lisesi Makine Bölümü mezunu ya da MYO Makine, Resim Konstrüksiyon, Makine Ressamlýðý, Teknik Ressamlýk v.b. bölümlerden mezun, Tercihen makine üretim sektöründe tecrübeli, SOLIDWORKS Cad ve Autocad etkin olarak kullanabilen, (CAM bilmek tercih sebebidir.) MS Office programlarýný aktif kullanabilen Ýyi seviyede teknik resim ve asgari düzeyde makine elemanlarý bilgisine sahip Malzeme becerisine ve temel matematik bilgisine sahip, Adaylarýn baþvurularýný fotoðraflý özgeçmiþleri ile aþaðýda belirtilen adrese þahsen yapmalarý gerekmektedir. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cd. No:5 orum Tel: 0 (364) (pbx) Fax :0 (364) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM (.HAK:545) Saat: 14:00 Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek bina yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi yeni Rektörlük binasý Ýhale Salonu Saat: 14:00 orum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu ve kanalizasyon parsel baðlantýsý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 8 MART Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 3 kalem (yeþil-mavilacivert renk) kumaþ alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 11 MART T.C.orum 4. Ýcra Dairesi 27 F 0756 plakalý, 2007 model Man marka çekici aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký (epni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A orum) Saat: 10:30-10:35 Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Saat: 10:00 12 MART orum Belediye Baþkanlýðý Mevsimlik çiçek alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 14 MART Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Taramalý Elektron Mikroskobu Ünitesi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: 14:30 orum Orman Ýþletme Müdürlüðü 3 adet akaryakýtlý ve þoförlü 4*4 arazili pick-up hizmet alýmý iþi. Yer: epni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 orum Saat: 14:30 15 MART orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü orum Ýl Özel Ýdaresi LT motorin (eurodizel) satýn alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 14:00 orum Belediye Baþkanlýðý Kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Satýlýk Dükkan Kubbeli Cad. No: 88 deki 230 m2 dükkan sahibinden acilen satýlýktýr Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Þirketimizde çalýþmak üzere muhasebe ve muhasebe programý deneyimi olan bayan eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. Uðural Motorlu Araçlar Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçük Sanayi Sitesi 91. Sok. No: 2/B Tel: (.HAK:549) ESNAFEVLERÝ CAMÝÝ YAPTIRMA VE YAÞATMA DERNEÐÝ Yönetim Kurulumuz toplanarak 3 yýlda bir yapýlmasý gereken Olaðan Genel Kurul toplantýsýnýn yapýlmasý için günü saat 14 de Esnafevleri camiinde yapýlmasýna, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný gün ve saatte ayný adreste yapýlmasýna ve aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanmasýna karar verilmiþ olup tüm dernek üyelerin toplantýya katýlmalarýný önemle rica ederiz. GÜNDEM 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan heyetinin seçimi Cihat TEKKELÝ Yönetim Kurulu Baþkaný 3- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý 4- Yönetim Kurulunun yýllarýna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasý ve aklanmasý, yýllarýna ait denetleme kurulunun raporlarýnýn okunmasý ve aklanmasý, yýllarýna ait blançolarýn okunmasý ve aklanmasý, yýllarýna ait tahmini bütçenin okunmasý ve aklanmasý, 8- Yeni yönetim, denetleme kurulunun seçimi 9- Dilek ve temenniler 10- Kapanýþ (.HAK:544) (.HAK:536) kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 18 MART T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 659 ada no, 47 parsel no da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 orum Belediye Baþkanlýðý Uðurludað ilçesi Belediye Parký peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 19 MART orum Belediye Baþkanlýðý (.HAK:446) alý türü alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 2004 model Ford Transit pikap 300 S aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:10 orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Lada Samara 1990 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:20 orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü SATILIK 60 tonluk hidrolikli, kollu pres ve masa üstü torna (.HAK:457) (.HAK:503) (.HAK:526) SATILIK BAÐ orum Barajý nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi 1386 m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. Mür. Tel: (.HAK:550) makinasý satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Kýymetli Arsa Ankara Asfaltý 2821 ada 4 parselde 4250 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Tuzcular Benzinliði üstünde 85 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: DEVREN SATILIK MARKET Buhara da müþteri potansiyeli yüksek faal durumda olan market satýlýktýr (.HAK:3429) (.HAK:515) (.HAK:297) CUMA 1 MART ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) MAKÝNE TEKNÝKERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRMEK ÜZERE MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR YAÞINI AÞMAMIÞ - YÜKSEK OKUL VEYA TEKNÝK LÝSE MEZUNU - SOLÝDWORKS PROGRAMI KULLANABÝLEN (MAKÝNE TEKNÝKERÝ ÝÝN) - ASKERLÝÐÝ ÝLE ÝLÝÞÝÐÝ OLMAYAN - SÝGARA KULLANMAYAN BAÞVURU: KARAKAÞLI MÜÞAVÝRLÝK ADRES: ERDEMLÝ ÝÞ HANI (ULU CAMÝ (.HAK:508) (.HAK:) (.HAK:552) (.HAK:512) TL TL TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA ARKASI) KAT: 1 NO: 7 TEL: CEP: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde Oto Tamirciler Bölümünde yan bölümü kapatýlmýþ dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda görevlendirilmek üzere LKS programýný bilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SIRIMSI ANTA DÜNYASI Alaybey Sokak No: 14 Tel: Kýz Öðrenciye Kiralýk Daire Bahçelievler Mah. 2+1 kaloriferli, içi yapýlý, Bahar Cad. üzerinde kýz öðrenciye içi eþyalý kiralýk daire. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Endüstri Meslek Lisesi makina veya elektrik bölümünden mezun eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Tesan Asansör Eþref Hoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 125 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim ayýrý mevkiinde 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi akmak Cad. güney cephe 125 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler de 110 bin TL den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz de 145 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler de güney cephe daire * Tavukluk ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe m2 87 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar. Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: alýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Karadenizin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max de çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: (.HAK:451) KÝRALIK BÜRO Yeniyol Mah. Sel Sokak Katipoðlu Ýþ Merkezi 2. kat No: 5 de bulunan 50 m2 büro kiralýktýr. Mür. Tel: (.HAK:499) (.HAK:509) alýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Satýþ tecrübesi olan bay-bayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MNS Mobilya Uður Mumcu Cad. No: 16/A Tel: (.HAK:533) AÞI ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay veya bayan aþçý aranýyor. Not: Sigara içmeyen tercih nedenidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özkoç Toprak San. Ltd. Þti. Ýskilip Yolu 2. Km. Tel: (.HAK:534) Eleman Aranýyor Kesim ve büküm elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: (.HAK:2250)

20 CUMA 1 MART 2013 Belediyespor bir ilke imza attý. Görevden ayrýlan Gümüþdað ýn fesih, Halit Kýlýç ýn resmi imzasýný birlikte attýrdý. orum Belediyespor dün görevden ayrýlan Hayrettin Gümüþdað ýn fesih, yeni teknik direktör Halit Kýlýç ýn sözleþmesi birlikte imzalandý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül önemli olanýn dostluðun olduðunu bu tür ayrýlýklarýn hayatýn içinde olduðunu belirterek, Hayrettin Gümüþdað a bugüne kadar Belediyespor a verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti, yeni teknik Direktör Halit Kýlýç a da baþarýlar dileðinde bulundu. Gümüþdað: Hayatýmýn en ilginç imzasýný attým orum Belediyespor da görevden ayrýlan Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað hayatýnýn en ilginç imzasýný Belediyespor dan ayrýlýrken attýðýný söyledi. Kariyeri boyunca 16 takým çalýþtýrdýðýný ve bu takýmlarla anlaþma imzalarken hep basýn önünde attýðýný ancak ayrýlýrken ilk imzayý Belediyespor dan ayrýlýrken attýðýný belirterek kendisini bu durumun son derece mutlu ettiðini söyledi. Hayrettin Gümüþdað basýn önünde imza atarak sözleþmeseni fesh eden belkide ilk teknim adam oldu Belediyespor dan çifte imza! orum Belediyespor da Teknik Heyet Halit hocamýzlada ayný larda beraber olacaðýmýza di. Maddi konularda hiç hocamýzýn Belediyes- Gül önce Gümüþdað a rak bu iþte ayrýlýyoruz, nun ihtiyaç duyduðu an- oda tek kelime cevap ver- olarak hizmet veren Halit ardýndan da Baþkan Zeki deðiþikliði devir teslim düþüncelerle göreve baþlýyoruz inanýyorum. Hayrettin bir sorun olmadan kendisiyle por da da bu hizmetlerine bugüne kadar yaptýðý hizmetlerden töreni iki hocanýn katýlýmý ile yapýldý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ün makamýnda düzenlenen törene iki yýldýr mavi beyazlý kulüpte görev yapan Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, hafta baþýnda Ýki yýldýr Hayrettin Gümüþdað ile dolu dolu ve ilkleri yaþayarak sezonlar geçirdiklerini belirten Baþkan Gül Bu süre içinde Hayrettin hocamýn gerek bilgi ve tecrü- hocam ile yollarýmýzý ayýrdýk ve en hýzlý þekilde yeni hoca arýyýþýmýzda Halit hocamýzla anlaþtýk. Kendisine çok teþekkür ediyorum kendisine tek kelime söyledik anlaþtýk. Onun kýsa sürede takýmý hakettiði yere taþýyacaðýna inanýyoruz. Bu birlikteliðin uzun soluklu olmasýný ve orum futboluna gerek sporcu gerekse antrenör devam edeceðini inanýyoruz Konuþmanýn ardýnda önce Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað selefi Halit Kýlýç a yeni görevinde baþarýlar diledi dolayý teþek- kür etti daha sonrada Kýlýç a baþarýlar diledi. Daha sonrada Gümüþdað sözleþme feshi için Kýlýç ile bir yýllýk resmi sözleþmeyi imzaladý. Belediyespor da besinden gerekse futbol Teknik Direktör olarak çevresinden çok büyük görev baþlayan Halit Kýlýç ile Yönetim Kurulu Gerçek orumspor taraftarýný faydalar saðladýk. Görev süresi boyunca yaptýðým Gümüþdað, Belediyespor dan ayrýlmadýðý- Mustafa Mertek ve Nuliðin bir gün mutlaka bi- üyeleri Mustafa Ercan, görüþmelerde bu birliktený sadece sözleþmesini retttin Tatar katýldýlar. teceðine önemli olanýn bilet alarak maça bekliyoruz fesh ettiðii belirterek Tören öncesinde bir dostluðun bitmemesi olduðunu kendisine söyle- Ýlk defe basýn önünde konuþma yapan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, dim. orumspor Baþkaný Rumi Ispanak, Belediye Vanspor maçýnda destek veren taraftarlara sözleþme fesh ettim, bu benim için çok farklý bir yaþanýlanlarýn hayatýn sonsuz teþekkür etti. Ispanak gelen istek üzerine açýk ve kapalý tribün bilet fiyatýný 5 lira Futbolun gerçeði duygu. orum Belediyespor büyük bir kulüp man dostça ayrýlýp dostça bizde Hayrettin hocamla gelmelerini ve takýmlarýna maddi manevi destek vermelerini istedi. gerçeði olduðunu her za- içinde yaþanan bu süreci olarak belirlediklerini gerçek orumspor taraftarlarýnýn hepsini bilet alarak stada olduðunu bir kez daha ayrýlmanýn önemini belirttiklerini belirterek birlikte yaþadýk. Kendisiyle bundan sonrada ge- gösterdi. Belediyespor da iki yýl görev yap- Hayrettin hocamla dost- orumspor Baþkaný Rumi Ispa- takýmýn son haftalarda alruz. Genç kadromuz taraftarlarýnýn por taraftarlarýný bu maça bekliyo- nak rek Belediyespor gerekse tým ve bu süre içinde ça baþladýk yine dost oladýðý sonuçlar ve iç saha maçlarýnda destek vermesi halinde sahaya daha orum sporu ve futbolu- taraftarlarýn verdiði desteðe mimnettar iyi bir moralli ve istekli çýkýyorlar. baþta Baþkan Zeki Gül olduklarýný belirterek Pazars- Pazarspor maçýnda onlara ayný ve yönetim kurulu ile por maçýnada tüm orumspor taraftarlarýný mutluluðu yaþatmak istiyoruz. bilet alarak maça girme- Taraftarlarýmýzdan gelen istek çok uyumlu ve huzurlu bir ortamda çalýþma imkaný buldum, olmaya davet etti. ye ve zor durumdaki kulübe destek üzerine hava þartlarýnýda düþünerek açýk ve kapalý tribün fiyatlarýný 5 lira olarak belirledik. Kulübün tek Takýmý huzur içinde býrakýyorum. Bekle- maçýnda takýmý yalnýz býrakmayan Ispanak, Belediye Vanspor kuruþ geliri yok ve bu gençlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlamak için her diðim baþarýyý yakalayamadým ve sonucunda nerbahçe taraftar grubuna sonsuz gerçek orumspor taraftarý ile Fe- bu ayrýlýk olduk. Bu takýmý ben kurdum ve bu masýnda Bu maçtaki tek üzüntüha maçlarýmýzda taraftarlarýmýz bir teþekkür ederek baþladýðý açýkla- türlü desteðe ihtiyacýmýz var. Ýç sa- takýmýn baþarýsý beni her müz taraftarýmýza galibiyet hediye bilet alarak maça gelsinler takýmlarýna zaman gururlandýrýr. Takýmýn edemedik. hem maddi hemde manevi des- baþýna gelen Halit Bu maçta özlediðimiz heyetek versinler. Tüm taraftarlarýmýza hocamýzda deðerli bir ayný heyecan ve coþkuyu bu hafta caný, coþkuyu ve renkli görüntüleri bu zorlu maç için Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na bekliyoruz teknik adam ve baþarýlý sonu oynayacaðýmýz Pazarspor maçýnda da yaþarýz. Gerçek orums- tekrar yaþadýk bundan dolayýda futbolcularýmýzý kutluyorum. Ýnþallah olacaðýna yürekten inanýyorum Baþkan Zeki Gül, Gümüþdað ve Kýlýç ile birlikte orumspor,, Ýskilip dostluðu Liglerdeki temsilcilerimizden orumspor ve Ýskilip Belediyespor kalan haftalarda perþembe günki çift kalelerini birbirleri ile yapma kararý aldýlar. Dün yapýlan çift kale maçta Ýskilip Belediyespor Hüseyin le öne geçti orumspor ilk yarýda Osman Bodur ve Erol un golleriyle ilk yarýyý 2-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Ýskilip tecrübeli ismi Orhan la beraberliði yakaladý ve maçta bu gollerle 2-2 berabere bitti. SAHA : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. HAKEM : Yetkin Özbey. ORUMSPOR : Serkan (30. dak. Muhammet)(60. dak. Süleyman), Samet Sur (Harun), Metehan, Osman Bodur, Fatih, Bilal (58. dak. Avne), Onur (66. dak. Ubeydullah), Osman Seçkin, Erol, Gökhan (65. dak. Samet Bayrak), Yasin Özkarslý (65. dak. Ahmet). ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Utku (46. dak. Mertcan), Engin, Ümit, Osman Boran, Turgay (46. dak. Eþref), Cengiz (46. dak. Enes), Ali (46.dak Emrecan), Hakan, Salih (46. dak. Orhan), Osman Gýdýk (46. dak. Alparslan), Hüseyin. GOLLER : 11. dak. Hüseyin, 52. dak. Orhan (Ýskilip Belediyespor), 14. dak. Osman Bodur, 33. dak. Erol (orumspor). Kocaeli provasýnda gol doldurdu orum Belediyespor pazar günü Kocaelispor dep- oynayacaðý zorlu maçýn provasýný dün lasmanýnda yaptýðý çift kale ile sürdürdü. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çalýþmaya sakatlýðý süren Haydar ile annesi ameliyat olduðu için izin verilen Oðuzhan Saraçoðyu dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan çift kale maça geçildi. Teknik Direktör Halit Kýlýç Kocaelispor maçýnda ilk onbirde süreceði takýmda Mustafa (Osman)(Emrah), Ýbrahim Ethem, Volkan, Ýmam, Macit, H.Ýbrahim, Mehmet Keleþ, Okan (Furkan), Murathan (Hasan), Ýbrahim Selen (Serdar), Kaan'a, turuncu takýmda ise, Emrah, Yiðitcan, Aydýn, Ýsmail, Furkan, Eray, Buðraç, Muratcan, Oðuzhan Yalçýn, Hasan ve Serdar'a görev verdi. ift kalede futbolcularýn oldukça istekli görünmeleri ve yüksek mücadeleleri teknik heyeti mutlu ederken çift kaleyi yeþil takým Macit, Serdar, Kaan ve Hasan ýn attýðý gollerle 4-0 yenmeyi baþardý. ift kale maçýn ardýndan ise mavi beyazlý takým yan top çalýþmasý yaptý. orum Belediyespor bugün yapacaðý çalýþma ile Kocaelispor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. orumspor ile Ýskilip Belediyespor bundan sonra perþembe günleri çift kaleleri birbirleri ile yaparak hafta sonu oynayacaklarý maçlarýn provasýný birlikte yapma kararý aldýlar. Bu doðrultuda dün iki takým Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda hafta sonu oynayacaklarý birbirinden zorlu maçlarýn provasýný yaptýlar. Ýki takým oyuncularýnýn birbirine fazla sert girmediði tam bir çift kale gibi geçen provada orumspor iki kez öne geçmesine raðmen Ýskilip Belediyespor sahadan 2-2 lik beraberlikle ayrýldýlar. Orta alan mücadelesi þeklinde geçen maçta iki takýmda hücumda fazla üretken olamazken girdikleri pozisyonlarý deðerlendirmeyi baþardýlar. Gerek orumspor gerekse Ýskilip Belediyespor un kadrosundaki tüm futbolculara forma verdiði maç baþladýðý gibi dostça bitti. MATAN GOL DAKÝKALARI : 11. dakikada sol kanattan geliþen Ýskilip Belediyespor ataðýndan Ali topla birlikte ceza sahasýna girdi arka direkte boþ durumda olan Hüseyin'e çýkardý ve bu futbolcuda ayak içi dokunarak topu orumspor aðlarýna gönderdi dakikada sol kanattan kullanýlan korner atýþýnda Erol'un yaptýðý ortaya ön direkte Osman Bodur kafayla geriye aþýrttý ve top Ýskilip Belediyespor aðlarýyla buluþtu: dakikada sað kanattan geliþen orumspor ataðýnda Yasin Özkarslý'nýn ortasýna arka direkte Erol mükemmel bir rövaþata vuruþla topu aðlara gönderdi dakikada Ýskilip Belediyespor'un ceza yayý üzerinde kazandýðý faul atýþýnda topun baþýna geçen Orhan sol köþeden topu aðlara gönderdi. 2-2 orumspor, Pazarspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile sürdürecek. 2-2 Tuncay Kýlýç U 16 Milli Takým elit kadrosunda G öztepe'de futbol hayatýný sürdüren Tuncay Kýlýç U 16 milli takýmý elit kadrosuna çaðrýldý. PTT Gençlikspor'da baþladýðý futbolculuk hayatýnda son üç sezondur orumspor Akademi Ligleri ve son olarakda bu sezon profesyonel yapýlan Tuncay Kýlýç bu sezon ortasýnda gelen teklifler arasýnda Göztepe kulübüne transfer olmuþtu. Tuncay Kýlýç dün Kuþadasý'nda baþlayan U 16 milli takým Elit kadrosuna çaðrýldý. Elit kadro 26 Mart ta Fransa'da 26 Mart ta baþlayacak Montaigu Özel Turnuvasýna katýlacak. Burada katýlacaðý turnuvada oynayacaðý maçlarla U 16 milli takýmýnýn þekillenmesi amaçlanýyor. orum'lu genç futbolcunun geliþimi açýsýndan son derece önemli olan bu milli takým kampý ve hazýrlýk maçlarýný çok daha iyi deðerlendirerek çýkýþýný devam ettirmesi umut ediliyor.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı