Saðlýkta iþbirliðine devam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýkta iþbirliðine devam"

Transkript

1 (.HAK:3136) Aday deðil ama onu istiyorlar 13 KASIM 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Aday olmamalarýna raðmen Ankara'da Ali Babacan ve hemþehrimiz Murat Alparslan, Antalya'da ise Mevlüt avuþoðlu ile Menderes Türel'in ismi ön planý çýktý. Fiyatý : 40 Kuruþ Murat Alparslan Gine-orum köprüsü * HABERÝ 5 DE Anadolu Týbbiyeliler Derneði'nin davetlisi olarak orum'a gelen 10 Gineli doktor, orum'da bir ay süreyle meslektaþlarýyla uygulama yapacak. * HABERÝ 9 DA Ulvi Cýrýl ý kaybettik orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü nden emekli, köþeyazarýmýz Suhubi Ulvi Cýrýl (56) vefat etti. Düzenlenen eðitim programýna katýlan çocuklar, kendi oyuncaklarýný üretmenin mutluluðunu yaþýyorlar. Hayallerine hayat veriyorlar Sabri Baþköy proje hakkýnda görüþlerini dile getirdi. Ahþaptan kendi oyuncaklarýný yapýyorlar Saðlýkta iþbirliðine devam * HABERÝ 10 DA Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ulvi Cýrýl Rusya ile iþbirliði Hitit Üniversitesi nin son dönemlerde yaptýðý uluslararasý görüþmelerin somut adýmlara dönüþtüðü bildirildi. * HABERÝ 3 DE Balýk tutmak da izne baðlý Saðlýðýn temsilcileri iþbirliðinin devam edeceði mesajýný verdi. Suriye ye yardým çaðrýsý Hobi amaçlý balýk tutmak isteyenler artýk Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan izin alacak. Ýzin almayana 200 lira ceza kesilecek. * HABERÝ 3 DE ÝHH orum Temsilcisi Selim Özkabakçý, orum halkýný, açlýðýn ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye halkýna yardýma davet etti. Gerilim haritasý korkuttu Prof. Dr. Hakan Kutoðlu, 12 Kasým Düzce Depreminin yýldönümünde TMMOB Bursa Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen toplantýya katýldý. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 5 DE Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için çaðrýda bulunul- * HABERÝ 4 DE Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) geleceðin tasarým dâhilerini yetiþtiriyor. Enstitü bünyesindeki 12 farklý eðitim alanýndan biri olan Ahþap Atölyesi, üstün yetenekli çocuklarýn geliþimine katký saðlýyor. * HABERÝ 11 DE Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri'nin bütçe görüþmelerinde ilginç geliþmeler Ýl Genel de vidanjör tartýþmasý * HABERÝ 7 DE Avea, orum daki 3G altyapýsýný güçlendirdi. Avea dan orum a 3G yatýrýmý * HABERÝ 10 DA

2 2 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Bizim oðlan bina okur, döner döner yine okur elediye Baþkaný hasýl oldu. BMuzaffer Külcü Külcü, bilhassa geçtiðimiz gün mevcut stadyumun Buharaevler yerinin yeni stad Mahallesi'nde inþaatý yatýrýmý için satýþa devam eden kültür sunulmasýna karþý merkezinde basýn çýkanlara 70 milyon TL toplantýsý düzenledi. kaynak bulmalarýný Yerel seçim önerip iþin içinden sürecine iliþkin sýyrýlýveriyor. deðerlendirmelerde Bu sözleri ilk kez bulunan Külcü, AK duymuyoruz aslýnda. Partili bazý Belediye Daha önce mevcut Baþkan Aday stadyum alanýnýn Adaylarý'nýn projelerini deðerlendirilme þekline 'popülist, rasyonellikten yapýlan yoðun itirazlara uzak, havanda su karþý bir çok ortamda dövmek,' olarak benzer cümleleri yorumladý. dillendirdiði biliniyor. Okurlar hatýrlar; Sayýn Baþkan'ýn konuyu bu köþede sýkça gözünden kaçýrdýðý bir ele aldýðýmýzdan, kaç hususu tekrar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün stadyum ve mevzu yeniden hatýrlatmakta fayda var; çimento fabrikasýna dair söylemleri de popülist ve rasyonellikten uzak' olarak deðerlendirilebilir. kaç söz etme gündeme gelince bir * Mevcut stadyum gereði imento Fabrikasý nýn taþýnmasý önerisinin tartýþmayla açýlmasý da þehrin geleceði açýsýndan önemli olsa gerek... Belediye Baþkaný mevcut stad alanýný ticaret merkezi, yüksek katlý konut, otel motel olarak satýþa çýkarýyor. Elde edeceði gelirlme yeni stadyum ve spor kompleksi yapacaðýný söylüyor. orumlu nun ekseriyeti ise, mevcut stadýn rekreasyon alaný olarak vatandaþlarýn istifadesine sunulmasý istiyor. yeri AVM, otel, motel, çok katlý konut imarýna açýlarak þehrin istikbalini doðrudan etkileyecek bir karar alýnýyor. * Söz konusu kararýn altý doldurulamýyor. Örneðin; AVM'nin þehir merkezine yapýlmak istenmesinin mantýklý bir gerekçesi var mý? AVM yapýlan diðer illerde nasýl bir yöntem izlenmiþ, sorularý cevap bekliyor. * Bölgedeki yoðun yapýlaþmanýn þehir içi trafiði, ana arterleri (Gazi ve Ýnönü Caddesi), yan yollarý, (Bahçelievler, Fatih Caddesi, Adil Candemir) nasýl etkileyeceði, hava kirliliðine katký(!) anlamýnda þehre ne tür menfi tesirleri olacaðý izah edilmiyor. Sadece yeni stadyum yapýmý için 70 milyon lira kaynak gerektiði, bunun için de mevcut stadyum ve müþtemilatýnýn satýlacaðý ifade ediliyor. * Þehircilik açýsýndan ciddî kaygýlar dile getirilmesine raðmen ne vatandaþ ne sivil toplum dikkate alýnmýyor. 'Ben yaptým oldu' mantýðý iþletiliyor, ortak akla itibar edilmiyor. * orumlu'nun ekseriyetinin taleplerine, yani mevcut stadyum alanýnýn rekreasyon alaný olarak düzenlenerek vatandaþýn eðlence, dinlence, spor ve kültürel aktivitelerine açýlmasýna karþý çýkýlýyor. Yani çoðunluðun isteði yok sayýlýyor. Bu arada orumlu'nun yýllardýr tozundan muzdarip olduðu imento Fabrikasý'nýn uygun bir alana taþýnmasý fikrinin tartýþmaya açýlmasýný da müspet bir geliþme olarak deðerlendirmek lâzým. Ýktidar partisine mensup bir Belediye Baþkaný, memleketin saðlýðýný yakýndan ilgilendiren bir meseleyi taraflarý memnun edecek þekilde çözüme kavuþturmaya öncülük yapabilir. Netice olarak; Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün, bilhassa mevcut stadyum yeri ve imento Fabrikasý ile ilgili söylemleri de kendi deyimiyle 'popülist ve rasyonellikten uzak' þeklinde nitelendirilebilir pekâlâ. BAÞSAÐLIÐI Kýymetli dostum, kardeþim Ýsa Cumhur ýrak ýn babasý, deðerli büyüðümüz Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi KURULUM DAHÝL (.HAK:3130) 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan Kazým ýrak ýn vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. (.HAK:3211) Ankara-orum Ambarý Mustafa Arbuþ

3 ARÞAMBA 13 KASIM Rusya ile iþbirliði Rusya Federasyonu nda bulunan Altai State Üniversitesi ile yapýlan giriþimler sonucunda ikili iþbirliði protokolü imzalandý. Protokol kapsamýnda ortak ders verme, uzaktan eðitim, ortak araþtýrma yapma, seminer ve sempozyum düzenleme imkâný sunuluyor. SYM, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi Ö(2014-ÖSYS) sürecine iliþkin ilk kez bilgilendirme posterleri hazýrladý. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 2013 yýlý ÖSYS ile ilgili olarak tüm tercih ve yerleþtirme iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, 2014-ÖSYS süreci baþlatýldý. Sýnavlara girecek lise son sýnýf öðrencilerinin ÖSYS sürecinde dikkat etmesi gereken hususlarý özetleyen aday el rehberleri, öðrencilere yetecek sayýda basýlarak okullara daðýtýlmaya baþlandý. Adaylara sýnavlarla ilgili kurallarýn özet olarak belirtildiði bir kitap ayracý da hediye edilecek. Aday el rehberleryle birlikte bilgilendirme posterleri de hazýrlandý ve tüm liselere gönderilmeye baþlandý. Posterde, 2014-ÖSYS baþvuru ve sýnav tarihlerine dikkat çekildi. Tüm baþvurularýn, 2-15 Ocak'ta alýnacaðý 2014-ÖSYS'de sýnav obi amaçlý balýk tutmak isteyenler artýk Tarým ve Hayvancýlýk Ba- izin alacak. Ýzin almayana 200 lira ceza kesilecek. Hkanlýðý'ndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, balýkçýlara ve balýkçý teknelerine yönelik kurallarýn sil baþtan belirlendiði "Su Ürünleri Kanun Tasarýsýný" tamamladý. Tasarýya göre, yaþ arasýndaki kiþilerin spor veya dinlenme amaçlý balýk avcýlýklarý Bakanlýk iznine baðlanacak. Gölde, deniz kenarýnda oltayla ya da kayýk ve teknelerle hobi amaçlý balýk tutanlar önce Bakanlýktan izin alacak. Bunu ihlal edenler 200 lira para cezasýna çarptýrýlacak. 1971'de çýkarýlan Su Ürünleri Kanunu'nun ardýndan 42 yýl sonra sil baþtan yeniden yazýlan kanun tasarýsý taslaðýnda, "su ürünleri ve avcýlýk" ile ilgili izinleri düzenleyen 5'inci madde, balýkçýlýkla ilgili yeni bir tartýþmayý da alevlendirdi. Söz konusu maddenin üçüncü fýkrasýnda, "Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlý su ürünleri avcýlýðý yapacak olan 18 ile 60 yaþ arasýndaki kiþiler Bakanlýktan izin almak zorundadýr" ifadesi yer alýyor. Söz konusu madde genel olarak "hobi amaçlý balýk tutmayý" ifade ettiði için deniz kenarý ya da göl gibi yerlerden olta sallayarak balýk tutanlarýn da bu kapsama gireceði ifade ediliyor. Buna göre Boðaz'da, Haliç'te oltayla balýk tutanlar da Bakanlýk'tan izin belgesi almak zorunda kalacak. Sýnarlar belirlenmeli Uzman görüþlerinin alýnmasýnýn ardýndan son þekli verilerek Meclis'e gönderilecek olan "Su Ürünleri Kanun Tasarýsý Taslaðý"ndaki söz konusu madde için net bir sýnýr çizilmesi gerektiðini ifade eden Amatör Olta Balýkçýlarý Derneði'nden (RastgeleDer) Kahraman Melek, aksi takdirde kapsamýnýn çok geniþ olacaðýný söyledi. Melek, þunlarý dile getirdi: "Bu tip bir belge özellikle iç sular için çok önemli. Ama eðitim karþýlýðý verilmesi gereken belgenin bir tür ticari kazanç kapýsýna dönüþtürülmemesi gerektiðini düþünüyorum." Önce eðitim sonra belge Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn getireceði yeni kanun Mustafa Demirer H itit Üniversitesi nin son dönemlerde yaptýðý uluslararasý görüþmelerin somut adýmlara dönüþtüðü bildirildi. Bu kapsamda kýsa bir süre önce Rusya Federasyonu nda bulunan Altai State Üniversitesi ile yapýlan giriþimler sonucunda ikili iþbirliði protokolü imzalandý. Üniversitenin ilk defa Rusya Federasyonu ndan bir üniversite ile imzaladýðý protokol, öðrencileri ile akademik ve idari personelin oluþturulacak ortak programlar çerçevesinde iþbirliðini kapsýyor. Protokol kapsamýnda ortak ders verme, uzaktan eðitim, ortak araþtýrma yapma, seminer ve sempozyum düzenleme imkâný sunulmakla birlikte her iki üniversitenin olanaklarýnýn ortak kullanýmý söz konusu olacak öðrencisi, 900 den fazla akademik personeli, 16 fakülte ve 3 araþtýrma enstitüsü ile Rusya Federasyonu nun sayýlý üniversitelerinden olan Altai State Üniversitesi ile yapýlan protokolle birlikte üniversite ikili iþbirliklerine bir yenisini daha eklemiþ oldu. Hitit ten yapýlan açýklamada, Ýkili iþbirliði protokollerinin yaný sýra Mevlana ve Erasmus protokolleri ile 4 kýtada, 28 ülkede toplam 69 üniversite ile anlaþmaya sahip olan üniversite, her geçen gün Bir Dünya Üniversitesi olma yolunda güçlü adýmlarla ilerlemektedir. Yapýlan uluslararasý anlaþmalar, öðrencilerimizin ve personelimizin dünyaya açýlmasýna fýrsat verirken Hitit Üniversitesi nin uluslararasý arenada tanýnýrlýðýný arttýrmaktadýr. denildi. ÖSYM bunu ilk kez yapacak tarihleri þöyle: -Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý: 23 Mart Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler): 14 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik): 15 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil): 15 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri): 21 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya): 22 Haziran 2014 Posterlere ve aday el rehberlerine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden eriþilecek.(aa) Balýk tutmak da izne baðlý tasarýsýnda dinlenme ve spor amaçlý balýkçýlýk yapacak kiþilere verilecek izin belgesi, belli bir süre eðitim karþýlýðýnda olacak. Temel balýkçýlýk eðitimini alacak kiþiler, izin belgesi ile istedikleri yerde avcýlýk yapabilecek. Bakanlýk bürokratlarýndan edinilen bilgiye göre, düzenlemenin esas amacý balýk türlerinin kayýt altýna alýnmasý ve korunmasýný saðlamak. Bakanlýk belge ve eðitimlerin içeriðini ayrý bir yönetmelikle düzenleyecek.(sabah) Hitit Üniversitesi Educaturk Ankara Yükseköðretim Fuarý na katýldý. Hitit Ankara da tanýtým yaptý Mustafa Demirer itit Üniversitesi Htanýtým etkinlikleri kapsamýnda 7-8 Kasým 2013 tarihlerinde düzenlenen Educaturk Ankara Yükseköðretim Fuarý na katýldý. Fuaera Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü nden Yrd. Doç. Dr. Cengiz Baðcý, Ýskilip Meslek Üniversite standý Ankara da gerçekleþtirilen eðitim Yüksekokulu Öðretim Görevlisi M. Erol fuarýnda öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý haline geldi. almaz, Saðlýk Yüksekokulu ndan Arþ. Gör. Emel Okur ve Halkla Ýliþkiler personeli Satý Altýntaþ katýldý. Her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ve stant tasarýmýyla katýldýðý tanýtým etkinliklerinde ziyaretçilerin dikkatlerini çeken üniversite, Ankara da gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý haline geldi. Düzenlenen eðitim fuarýnda birçok vakýf ve devlet üniversitesi yer aldý. Düzenlenen eðitim fuarýnda birçok vakýf ve devlet üniversitesi yer alýrken, standý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere üniversite hakkýnda tanýtýcý bilgiler verildi. Üniversite tanýtým etkinlikleri Kasým 2013 tarihlerinde Bursa da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. Tanýtým etkinlikleri Bursa da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. Hobi amaçlý balýk tutmak isteyenler artýk Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan izin alacak

4 4 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Suriye ye yardým çaðrýsý Ý 15 milyon Suriyeli mülteci açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. Ýnsanlarýn açlýktan kedi, köpek eti yemek zorunda kaldýklarý belirtildi. Bölgede bulunan ÝHH ekipleri bilgiler aktardý. Minicik kalplere kocaman hayaller sýðdýrýlýr bazen Küçücük bakýþlarý derin anlamlarla sunarýz Bir iç çekiþle hayatý özetleriz kimi zaman da En acýsý da çöplükten hayaller kurar bazýlarýmýz Büyürken çocukluðumuzdan da bir þeyler taþýrýz yeni yaþlarýmýza. Kimisi hayallerini En muzur gülüþlerini taþýr Kimisi çocukluktan kalma dostluklarýný kazýr hayatýnýn en güzel yerine. Kimisi de kendinden geçinceye kadar güldüðü kahkahalarýný sindirir gülüþüne Bezen de en sevdiði arkadaþlarýyla oynadýðý oyunlarý takýlýr ayaklarýna, ýssýz sokaklarda yürüdüðünde Kimisi Kimisi de vardýr kursaðýnda kalan çocukluðu- HH orum Temsilcisi Selim Özkabakçý, orum halkýný, açlýðýn ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye halkýna yardýma davet etti. Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye halký ve dünya kamuoyunu hârekete geçmeye çaðýran Özkabakçý, Esed rejiminin saldýrýlarý nedeniyle evlerini terk ederek kamplarda yaþamaya mahkûm olan yüz binlerce insan var. Ýç savaþýn üçüncü yýlýnda, 5 milyonu çocuk 15 milyon Suriyeli mülteci açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. dedi. Suriye de muhasara altýndaki bölgelerde mültecilerin yaþadýðý kamplarda insanlarýn açlýktan kedi, köpek eti yemek zorunda kaldýklarýný belirten Özkabakçý, buna þimdi bir de acil kýþlýk ihtiyaçlarýn eklenmesiyle krizin boyutunun ölümcül noktalara ulaþtýðýný söyledi. Bölgede bulunan ÝHH ekiplerinin aktardýðý bilgilere göre, kamplardaki mülteciler kediköpek yemekten býkmýþ durumdalar. ocuklar açlýktan aðlýyor. Din adamlarý çare olarak kadýn ve çocuklarýn aç kalmamasý için erkeklerin oruç tutmasý yönünde fetvalar veriyor. Guta da mýsýrýn tonu 700 dolardan 2 bin 500'e çýktý, böyle giderse 5 bini bulabilir. Esed rejimi, mültecilerin aç kalmasý için buðday, mýsýr, arpa Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için çaðrýda bulunuldu. gibi temel besin ürünlerini fiyatýnýn çok üzerinde topluyor. KIÞLIK YALAR ÝHTÝ- ÝHH Suriye Bölge Koordinatörü Muhammed Yorgancýoðlu da, mülteci sayýsýnýn giderek artmasý nedeniyle kamplarda gýda ihtiyacýnýn had safhaya ulaþtýðýný belirterek, Bunun yanýnda Suriyeli mültecilerin yoðun olarak yaþadýðý Antakya-HamaÝdlib-Haleb arasýnda kalan bölgede yaklaþan kýþ mevsimi nedeniyle baþta gýda olmak üzere battaniye, kýþlýk elbise, yaðmurluk, sünger yatak, halý, hasýr gibi acil ihtiyaçlar var. Bu bölgelerde pek çok yere gece elektrik verilemediði için insanlar karanlýkta yaþýyor. Þarjlý ýþýldak alýnarak bu soruna geçici bir çözüm bulunabilir. Ayrýca bölgede sýk sýk yangýnlarýn meydana gelmesi nedeniyle çadýr kentlerde sivil savunma ekipleri kurulmasý gerek. dedi. ACÝL YARDIM PAKETÝ Kampanyaya destek vermek isteyen hayýrseverlerin nakdi yardýmlarýný ÝHH'nýn AlBaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans orum Þubelerinden ücret ödemeden gönde- rebileceklerini belirten Özkabakçý, þöyle dedi; Posta çeki hesaplarýna doðrudan ve online baðýþ yoluyla yardýmlarýný ulaþtýrabilirler. Ayni yardýmlar için orum ÝHH Ýle Selim Özkabakçý Ahmet Özgün numaralý telefondan temasa geçilebilir. Destek olan tüm hayýrseverlerden Allah razý olsun. Suriye için hazýrlanan acil yardým paketinde, içinde bulgurdan makarnaya, þekerden zeytinyaðýna kadar 14 ürünün yer aldýðý 60 TL bedelindeki Gýda Pake- ti, yeni doðan bebekler ve 5 yaþ altý çocuklar için bebek mamasýndan bebek bisküvisine 8 ürünün bulunduðu 27.5 TL lik Bebek Ýhtiyaç ve Gýda Paketi ile bir günlük maliyeti 14 bin 500 TL yi bulan yaklaþýk 150 bin ekmeðin üretildiði fýrýn yer alýyor. SOSYAL MEDYADA #KedilerÖlmesin KAMPANYASI Basýnda Suriye'de Esed rejiminin muhasara altýnda tuttuðu bölgelerde insanlarýn açlýktan kedi eti yediðine dair haberler yer alýyor. Ancak yaþanan bu faciayla ilgili uluslararasý toplum hârekete geçmemiþtir. Bunun üzerine biz de madem Suriye'deki insanlarýn hayatýnýn bir deðeri yok, belki hayvan haklarý örgütlerinin dikkatini çeker de hârekete geçer diyerek sosyal medyada #KedilerÖlmesin etiketiyle kampanya baþlattýk. Kampanyanýn baþladýðý arþamba günü #KedilerÖlmesin etiketi itibariyle TT (Trending Topics) listesine girdi ve 1. sýraya kadar yükseldi. Kýsa sürede onbinlerce takipçi ise RT (retweet) yaparak kampanyayý destek- öpte kaybolan çocukluk! nu, çöpten oyuncaðýný taþýr gelezamane ceðine RENKLERÝ Ahmet gibi Küçük adam Ahmet ocukluðumla hasbýhal ettiðim yolda sayarken adýmlarýmý beliriverdi karþýmda. Demirden yapýlmýþ tekerlekli sepetine hýzlýca çöpten bir þeyler koyuyor, otobüsteki insanlarýn Tuba Balý meraklý bakýþlarýný, etrafýnda hýzla geçen arabalarýn varlýðýný hiç umursamýyordu. ocuksu olan adýmlarým aniden yavaþladý Daha aðýr ilerliyor ne yapmaya çalýþtýðýna dikkatle bakýyordum. Sarýþýn yaþlarýnda bir erkek çocuðu Su þiþelerini, plastikleri ne varsa hýzlý hýzlý alýp sepetine atýyor. Öyle hýzlý Öyle azimli Ardýndan yavaþça yanaþtým O da ne! Bidonlarý koyduðu sepette bir þeyler kýpýrdýyor. Bir karartý görünüyor sepete doðru yanaþtýkça. Ýyice yaklaþtým Yaklaþtým Dondum kaldým Kýpýrdayamadým. Vay vicdansýz Dünya! dedim. Kendi kendime 3-3,5 yaþlarýnda hayatýmda gördüðüm en güzel yüze sahip minicik bir kýz çocuðu. öplükte kaybolan çocukluðuyla yüzleþiyor Abisinin topladýðý þiþelerin birini sýmsýký tutmuþ oyuncaðý gibi oynuyor konuþuyor konuþturuyordu. Hayalindeki bebeðin yerine çöpten aldýðý þiþeyi koymuþ belli ki. Ben küçük kýza dalmýþken abisinin sesiyle irkildim. "Ne oldu abla ne baktýn kaldýn öyle. Hiç mi görmedin çalýþan birini. Hem biliyor musun babamýn ayaðý kesik eve ben bakýyorum. Senin o baktýðýn çöpleri ben satýp eve ekmek götürüyorum" Sen mi? diyebildim titreyen sesimle. "Ne sandýn! Küçük durduðuma bakma! ok oldu ben büyüyeli." Korkmuyorum abla Bak! Sýkýca tuttum þiþe kapaðýný Bebeðim yok! Hayallerim hiç olmayacak belki ilerde. Oyuncak bebeðimi aldýklarý gibi alacaklar belki de gülüþümü. Ama abla alamazlar çöplükten kurduðum hayalimi! Bak kayboldum bile içinde göremezler Bulamazlar ki beni! Bulamazlar abla! Deðil mi? Kim verdi küçük? Kim attý seni çöplüðün içine Kim çaldý çocukluðunu? Ve soruyorum þimdi kendime, çöplükte kaybolmaktan kim çýkaracak sizi?"

5 Aday deðil ama onu istiyorlar ARÞAMBA 13 KASIM 2013 A day olmamalarýna raðmen Ankara'da Ali Babacan ve hemþehrimiz Murat Alparslan, Antalya'da ise Mevlüt avuþoðlu ile Menderes Türel'in ismi ön planý çýktý. Yeni Þafak ta yer alan habere göre, AK Parti belediye baþkaný adaylarýný belirlemek için çalýþmalarýný hýz verdi. Söz konusu haber þöyle: Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýnda dün toplanan seçim iþleri ve teþkilat baþkanlarý gece AK Parti Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Murat Alparslan. geç saatlere kadar bümalarýný deðerlendirdi. ve Antalya Büyükþehir yükþehir temayül yoklaparti teþkilatýnýn Ankara Belediyesi baþkan aday- lýðýna gösterdiði isimler arasýnda sürprizler de yaþandý. AK Partililerin Ankara Büyükþehir için önerdiði isimler arasýnda mevcut baþkan Melih Gökçek ilk sýrada yer alýrken Gökçek'in ardýndan Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ile Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan'ýn isimleri de yer aldý. Ancak gerek Babacan gerekse de Alparslan daha önceden adaylýk gibi bir düþüncelerinin olmadýðýný dile getirmiþti. (Yeni Þafak) orumlular dan destek istedi kbük Belediye Baþkaný ve CHP Didim Belediye Baþkaný Aday Adayý Mehmet Erçin Sandalcý, Didim Hitit orumlular Derneðini ziyaret ederek, orumlularla buluþtu. Didim de bulunan orum lular ile Hitit orumlular Derneðinde buluþan Akbük Belediye Baþkaný Mehmet Erçin Sandalcý, Akbük Belediye Baþkaný olarak neler yaptýðýný, Didim Belediye Baþkanlýðýna neden aday olduðunu, yaptýðý ve yapacaðý çalýþmalarý görsel olarak anlatarak, sorularý cevapladý. orum lularýn yoðun ilgi gösterdiði toplantýda Sandalcý çalýþmalarýný anlattý ve sorularý cevapladý. Hitit orumlular Derneði yönetiminin katýldýðý toplantýda Dernek Baþkaný Müslüm Vardar; Derneðimize hoþ geldiniz. Yolunuz açýk olsun, girdiðiniz yolda baþarýlar dilerim. Kimse kusura bakmasýn, bizim partimiz CHP, yada benim düþüncem öyle. Partimiz bu yolda kimi görevlendirirse biz Dernek ve Didim de yaþayan orum lular olarak yanýnda olacaðýz. dedi. Akbük Belediye Baþkaný Mehmet Erçin Sandalcý konuþmasýnda;. Bu akþam toplantý yapmamýzda ki amaç; kendimizi anlatmak, ifade etmek ve sorularýnýzý cevaplamaktýr. CHP de bir aday adaylýk süreci yaþanýyor. Bu süreç aile içi bir mücadele, bizler bu mücadeleyi asla birbirimizi karalamadan, asla medyada, sokakta, saðda solda bir kötü söz söylemeden, asla kýrmadan yürütmeye çalýþýyoruz. Elimizden geldiði kadar da bu konuda hassasiyetimizi dile getiriyoruz. Bizleri destekleyen insanlarýnda, çünkü herkesin gönlünde bir aday adayý yatýyor olabilir. Bu konuda asla ne kimseyi suçlayabilir nede kýrýlabiliriz. Ancak sonuç itibariyle CHP Genel Merkezi bir arkadaþýmýzla ilgili karar verecek, müracaatlarýmýz genel merkez tarafýndan bir takým kriterlere göre deðerlendiriliyor. Bu deðerlendirme neticesinde de bir arkadaþýmýz aday gelecek, bizler Cumhuriyet Halk Partili olmanýn gereðini yerine getireceðiz. Ben bir aday adayý olarak bunun gereðini yerine getireceðim. Benim dýþýmda bir aday adayý olmasý halinde, kalkýp baþka bir adreslerde, baþka bir mecralarda macera aramaya gitmeyeceðiz. Partimizin iktidarý için sonuna kadar mücadele edeceðiz. Benim aday gelmem halinde de diðer aday adaylarý da bu süreci yapmak zorundadýrlar. Ülkemizin karanlýða gittiði bu günlerde, karanlýða giden bu treni durdurmak için mutlaka ve mutlaka birlikte olmamýz gerekiyor. Bu aday adaylýk süreci ise bizler açýsýndan bir bayrak yarýþýdýr, partimizin bir geliþimidir. Bizim amacýmýz parti içi çýtayý yükseltmektir. Ben 2009 dan be- ri CHP anlamýnda Belediye Baþkaný olarak görev yapmakta ve çalýþmalarý yürütmekteyim. Sizlere kendimizi tanýtacaðýmýz ve Akbük Belediyesi olarak yapmýþ olduðumuz, 2014 te Didim de yapacaðýmýz çalýþmalara ýþýk tutacak bir sunum hazýrladýk, bir tanýtým yapacaðýz. dedi. A K BÜK TEKÝ ALIÞMALARINI ANLATTI Akbük Belediye Baþkaný ve CHP Didim Belediye Baþkaný Aday Adayý Mehmet Erçin Sandalcý, orumlular ý ziyaret etti. Sunum þeklinde görsel olarak kendisini tanýtan ve kýsa bir öz geçmiþini anlatan Sandalcý, Akbük te uyguladýklarý Belediyecilik anlayýþlarý ile ilgili bilgi verdi. YAPMAK ÝSTEDÝÐÝMÝN FELSEFESÝ, DÝDÝM DE YAÞAMAKTAN GURUR DUYALIM. Didim Hitit orumlular Derneði Baþkan Sandalcý yý aðýrladý. Akbük Belediyesi olarak ilk kez yapýlan hizmet ve yenilikler hakkýnda da bilgi veren Sandalcý, Akbük te ilk olarak, Belediyeye ait yerlerde, bir Cami ve Cemevi yerinin tapusunu çýkarttýðýný belirtti. Cemevinin tapusu Belediyemiz adýna çýkmýþtýr ve imarda Cemevi olarak iþlendiðini Sandalcý, Akbük te uyguladýklarý Belediyecilik anlayýþlarý ile ilgili bilgi verdi. söyledi. Amacýnýn Didim in çýtasýný yükseltmek, daha hak edilen yere getirmek olduðunu belirten Sandalcý; Hepimiz belli bir kültürlerden gelmiþ, belli bir memleketten olan insanlarýz. Nereli olduðumuz sorulduðunda Samsun luyuz veya orum luyuz diyoruz. Didim liyim demiyoruz. Bunun nedeni Didim le gurur duymuyoruz. Mesela bir Bodrum lu, Bodrum luyum diyebilir, yani asýl bulunduðu memleket neresi ise. Biz Didim liyiz diyemiyoruz. Bu bir asimilasyon deðil. Yaþadýðýmýz yerle gurur duyma meselesi. Yapmak istediðimin özü, herkes yaþadýðý kentten gurur duysun. Yapmak istediðimin felsefesi, Didim de yaþamaktan gurur duyalým. Yapmak istediðim, köprüler yapacaðým, barajlar yapacaðým deðil Didim den gurur duymayý saðlayacaðým diyorum ve bunu yapmayý taahhüt ediyorum. diye belirtti. Baþkan Sandalcý, projelerini anlattý. Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Eczacý Odasý ný ziyaret etti. Eczacý Odasý ný kutladýlar S (.HAK:3185) A 5 Emre Kut aðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Eczacý Odasý'nýn yeni yönetimini tebrik ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Yücel, bir önceki oda yönetimi ile güzel güzel iþbirliði yaptýklarýný belirterek, "Ýnþallah yeni yönetimle ve baþkanýmýzla da güzel þeyler yapacaðýz. Burada eczacýlarýmýzýn her hangi bir problemi var mý, Saðlýk Müdürlüðü ile bir sýkýntýlarý var mý onun istiþaresini yapacaðýz." Dedi. Saðlýðýn temsilcileri iþbirliðinin devam edeceði mesajýný verdi. Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, teþekkür etti. Koca, saðlýk camiasýyla et ve týrnak gibi ayrýlmaz olduklarýný hatýrlatarak, "Ortak paydamýz insan hayatý ve insan saðlýðýna verdiðimiz de- ðerdir. Ýl Saðlýk Müdürlüðümüz ile iþbirliði içerisinde olduðumuz mobil ilaç daðýtýmý, eczane destek personeli yetkilendirme eðitimi gibi organizasyonlarýmýz baþarý ile devam etmektedir. Mobil ilaç daðýtýmý eczacý odamýzýn organizatörlüðünde il sað- lýk müdürlüðümüz ile yapýlan protokol çerçevesinde, eczanelerimiz arasýnda sýralý bir sistemle yürütülmektedir. Saðlýk konusunda tek yürek, yan yana ve kol kola birlikte daha nice güzel organizasyonlara imza atacaðýz." diye konuþtu. Tartýþmalý mevzuya Diyanet ten açýklama B aþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn öðrenci evlerinin denetimi konusunda yaptýðý açýklamaya Diyanet fetva vermedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu, Ýslam hukukuna göre kiþinin mesken hakkýnýn olduðunu ve dokunulmazlýðýnýn bulunduðunu bildirdi. Bir vatandaþýn, "Ýslam hukukuna göre devletin evi denetleme yetkisi var mýdýr? "sorusunu cevaplandýran Din Ýþleri Yüksek Kurulu, Ýslam hukukuna göre kiþinin mesken hakký vardýr ve dokunulmaz- dýr. diye cevap verdi. Açýklamada devletin eve müdahil olabilmesi için bazý þartlar gerektiðini vurgulandý. Açýklamanýn devamýnda Belirli þartlar çerçevesinde hakkýn kötüye kullanýmýndan dolayý devlet müdahil olabilir. denildi. Din Ýþleri Yüksek Kurulu, konuyla ilgili Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan bastýrýlan Ýslam Ansiklopedisinin Hak Maddesi nin yer aldýðý 15. cildine bakýlmasýný önerdi. (CÝHAN)

6 6 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Gerilim haritasý korkuttu P rof. Dr. Hakan Kutoðlu, 12 Kasým Düzce Depreminin yýldönümünde TMMOB Bursa Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen toplantýya katýldý. 'Türkiye Gerilim Haritasý' konusunda yapýlan araþtýrmayý ilk kez kamuoyu ile paylaþan Kutoðlu, önemli bilgiler verdi. Kutoðulu, Türkiye'de Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü ve Harita Genel Müdürlüðü'nün ortaklýðýnda 146 adet CPS istasyonu bulunduðu ifade etti. Bunlarýn 7 gün 24 saat konumlama uydularýna gözlem yaptýðýný ve verileri kaydettiðini dile getiren Prof. Kutoðlu, sürekli gözlem istasyonlarýnýn Japonya ve Amerika gibi birçok ülkede tektonik hareketleri izlemek için de kullanýldýðýný kaydetti. Ýstasyonlardan elde edilen verilerle Türkiye'de faylarýn yatay ve düþey hareketlerini belirleyerek, hareket hýzlarýndan gerilmelerin düzeyini saptamaya çalýþtýklarýný ifade eden Kutoðlu, Türkiye'de depremleri üreten gerilme bileþenle- Prof. Dr. Hakan Kutoðlu, fay hatlarý hakkýnda bilgiler verdi. sanýz cetveli çok daha bu ayýn 7'nin üzerinde rini gösteren bir harita küçük kuvvetlerle daha meydana gelen depremgöstererek, gerilme oranbüyük þiddetle kýrabilirleri gösteriyor. Bunlarýn larýný açýkladý. Yatay siniz. Doðu Anadolu fabüyük bir çoðunluðunun, yönde kayma hareketleyüksek gerilme noktalayýna baktýðýnýz zaman rinin deprem ürettiðini rýnda gerçekleþtiðini gökuvvetler fayýn her iki tave Türkiye'nin neredeyse rüyorsunuz. Buradan çýrafýna yayýlmýþ durumda. tamamýnýn sarýdan kýrbu cetveli iki tarafýndan kartýlacak önemli bir somýzýya kaydýðýný, ülkeçekmeye benzer, çok danuç da Kuzey Anadolu nin her an her yerinde ha fazla bir gerilim birifayýnýn, Doðu Anadolu olasý bir depremle karþý kiminin olmasý gerekir. fayýna göre daha deprem karþýya olduðunu vurguburada, Kuzey Anadolu sayýsýnýn fazla olduðunu ladý. Kuzey Anadolu görüyorsunuz. Bunun fayýnýn neden daha fazla etkili kýrýldýðýný anlýnedeni de Kuzey AnadoFay Hattý neden daha lu fayýna gelen gerilme ve yoruz.' etkili? hareketleri yani kuvvetmarmara daki gekutoðlu, þöyle koler, faya dik geliyor. Elirilim arttý nuþtu: 'Harita üzerinde nizde bir cetvel düþünün, Gerilmelerin bir siyah noktalar geçmiþten buna dik kuvvet uygular- yýllýk gerilmeyi gösterdiðine dikkat çeken Prof. Dr. Kutoðlu, þöyle devam etti: '1999 Gölcük depreminin üzerinden 14 sene geçti. Buradaki deðerlerin üzerine 14 defa ekleme yapacaksýnýz. Ama Marmara Denizi'ne geldiðiniz zaman iki odak görüyorsunuz, en son depremler 1866, 1912 ve 1766 yýllarýna odaklanmýþ. Þuanda Gölcük stresi biriktiriyor depremi ile rahatladý ve tekrar gerilmeye baþladý, 14 yýl geçti. Ama diðer odaklarda neredeyse 250 yýldýr deprem olmuyor. Bu gerilme dairesi yukarýdan aþaðýya kadar bütün fay sisteminin gerilim birikimi altýnda olduðunu gösteriyor. Bu gerilim birikimleri, beklediðimiz tehdidin giderek yaklaþtýðýnýn bir göstergesi. Dolayýsýyla, kamuoyunda paylaþýldýðý üzere, araziden toplanan bu veriler de, Marmara depremindeki gerilimlerin her geçen gün giderek arttýðýnýn göstergesi. Araziden toplanan veriler de bunun doðruluðunu gösteriyor.' Yaydiðin Yolu ile Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi giriþine totem dikildi. KSS yönetiminden teþekkür Emre KUT - Enise AÐBAL S anayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan alýkuþu, sanayi sitesinin Yaydiðin Yolu ile Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi giriþine yapýlan kemer totem için teþekkür etti. KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan alýkuþu ile Yönetim Kurulu üyeleri dün kooperatifin idari binasýnda toplandý. Toplantýya Tekdemir Yapý Ýþleri sahibi Taner Tekdemir de katýldý. alýkuþu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye nin yaptýðý çalýþmalardan memnun olduklarýný belirterek, talep ettikleri kemer totem yapýmý için de Belediye, YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü ve Tekdemir Yapý ya teþekkür ettiler. Yaydiðin Yolu ile Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi giriþine yapýlan kemer totemin hayýrlý olmasýný dileyen alýkuþu, Sanayi Sitesi yönetimi olarak esnafýn her türlü sorunlarýný çözmeye hazýr olduklarýný söyledi. Esnafýmýzla Sevgider çocuklarla aþure yaptý orum Sevgi Derneði, Muharrem ayý etkinliði düzenledi. orum Sevgi Derneði, Muharrem ayý etkinlikleri kapsamýnda Sevgi Evlerindeki çocuklarla birlikte aþure piþirdi. Aþurelikler, dernek üyeleri tarafýndan hazýrlandý. Muharrem ayýnýn paylaþma, yardýmlaþma ve sýkýntýlardan kurtulma ayý olduðunu söyleyen Sevgider Baþkaný Selime Ergüven, programa yoðun ilgi gösteren çocuklarla güzellikleri paylaþmak için her zaman birlikte olmayý planladýklarýný ifade etti. Aþure programýna Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu nun eþi Vicdan Topoðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ýn eþi Gülcan Doðan, Jandarma Komutaný eþi Lale elik, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Sevgi-Der Baþkaný Selime Ergüven ve çok sayýda dernek üyesi katýldý. Vali Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Sevgi Derneði nin güzellikleri çocuklarla daha da anlamlý kýlmak adýna gösterdiði çabayý takdirle karþýladýklarýný söyledi. Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan alýkuþu ile yönetim kurulu üyeleri teþekkür etti. Esnafýn dinleneceði kameriyeler yapýldý. el ele vererek daha güzel iþler yapmaya devam edeceðiz. diyen alýkuþu, ilerleyen zamanda kemer totem, güvenlik kamerasý sistemi, sanayi yön-firma levhasý ve tel örgü çalýþmalarý yapýlacaðýný kaydederek, bu konuda esnaftan gerekli katký ve yardýmý beklediklerini ifade etti. Bir sandýkta 320 seçmen oy kullanacak Aþurelikler, dernek üyeleri tarafýndan hazýrlandý. Etkinliðe Vali Baþköy ün eþi Fatma Baþköy de katýldý. Y üksek Seçim Kurulu (YSK) 30 Mart 2014 te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri nde bir sandýk bölgesinde seçmen sayýsýnýn 320 olarak belirlenmesine ve köylerde seçmen sayýsýnýn 400 ü aþmadýðý takdirde bir sandýkta oy kullanabileceðine karar verdi. Baþkanlýk makamýndan Kurul'a verilen yazýda, "Mahalli idareler genel seçimlerinde seçmenler bir sandýk bölgesinde en az 2 seçim için 2 sandýkta oy kullanacaklarýndan, tüm yurt genelinde sandýk alanlarýnýn yetersiz olmasý ve ayrýca tasarruf ilkesi de göz önüne alýnarak, anayasanýn 79. maddesi ile 298 sayýlý kanunun verdiði yetki gereðince 30 Mart 2014 te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkýnda kanunun 5. maddesinde 3959 sayýlý kanun ile yapýlan deðiþiklik dikkate alýnmayarak bir sandýk bölgesinde seçmen sayýsýnýn 320 olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayýsýnýn 400 ü aþmadýðý takdirde bir sandýkta oy kullanacaðýna karar verilmelidir." denildi. YSK, baþkanlýk makamýna verdiði cevapta ise 30 Mart 2014 te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde bir sandýk bölgesinde seçmen sayýsýnýn 320 olarak belirlenmesine ve köylerde seçmen sayýsýnýn 400 ü aþmadýðý takdirde bir sandýkta oy kullanabileceðine oy birliði ile karar verdi. ifadeleri yer aldý. (CÝHAN) Yeni totemler sanayi esnafý tarafýðndan da beðenildi. SRC ALACAKLARIN DÝKKATÝNE Yük ve Yolcu Taþýmacýlýðý Yapan Ticari araç sürücüleri 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanunu gereði Ticari araç kullanmak için zorunlu olan SRC belgesi, Ulaþtýrma Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ Mesleki Yeterlilik Eðitim Merkezleri tarafýndan verilmektedir. T.C. ULAÞTIRMA DENÝZCÝLÝK VE HABERLEÞME BAKANLIÐI KARA ULAÞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NCE Yetkisiz Kiþilere veya Kurumlara iþlem yap- Yetkilendirilmiþ Resmi Kurumlar Haricindeki týrmayýn..!! orum'da SRC Belgesi vermeye yetkili eðitim merkezleri ZÝRVE SRC öplü mah. Osmancýk cad. Ölçek Ýþmerkezi No:27/48 orum (.HAK:3212) ocuklara aþure ikram edildi. Tel: "Doðru ETÝLER SRC Yavruturna Mah Kýbrýs Cad. No:35/A orum Tel: bilgi doðru kaynaktan alýnýr "

7 ARÞAMBA 13 KASIM Ýl Genel Meclisi nde týkanan köy kanalizasyonlarý gündeme geldi... Rahatsýz olmuyorlarsa býrakýn meydandan aksýn Erol Taþkan l Genel Meclis Top- týkanan ka- Ýlantýsý'nda nalizasyonlarýn sorununu gündeme getiren Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclisi'nin tepkisiyle karþýlandý. Köylerin orta yerinden pislik aktýðýný dile getiren meclis üyelerine cevap veren Mustafa Eker, "Köylü 3-5 lira parayý vermiyorsa biraz düþünmek lazým. Bu iþi bu kadar da þey kapýsýna getirmeyin, Siz rahatsýz oluyorsunuz da, onlar neden rahatsýz olmuyor?" dedi. Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri'nin ep telefonu fatura- düzenleme Clarýna geliyor. BTK, ikinci Baþkaný Turgut Ayhan, "Faturalar basit ve anlaþýlýr olacak" dedi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Kurul 2. Baþkaný Turgut Ayhan Beydoðan basýn mensuplarýyla düzenlediði sohbet toplantýsýnda, BTK'nýn tüketici haklarýný koruma konusunda hayata geçirdiði projelere yönelik olarak 2012 ve 2013 yýllarýnda yapýlan önemli düzenleme çalýþmalarý anlatarak, Hat Sorgulama Hizmetinin kiþilerin bilgisi dýþýnda kimlik bilgilerinin kullanýlmasý suretiyle adlarýna açýlan ve satýþa sunulan "açýk hatlar"ýn önlenmesi saðlandýðýný belirtti. 2,5 milyon kiþinin üzerinde kullanýcýnýn sorgulama yaparak, bu hizmetten yararlandýðýný ifade eden Beydoðan, 809 bin kiþinin, kullandýklarý hatlarý üzerilerine aldýklarýný söyledi. Elektronik haberleþme sektöründe faaliyette bulunan sabit ve mobil telefon iþletmecileri tarafýndan düzenlenen faturalarla ayrýntýlý Yangýn Söndürme Cihazlarý Tel: Fax: Yeniyol Mah. Sel Sk. No: ORUM bütçe görüþmelerinde, Mecitözü AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Selahattin Kocabaþ, pek çok köyde kanalizasyon týkanýklýðý nedeniyle sýkýntýlarýn baþ gösterdiðini belirterek, Ýl Özel Ýdaresi'ne vidanjör alýnmasýný teklif etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, köylülerin kirasýný vererek belediyelerden vidanjör kiralayýp sorunlarýný çözmesi gerektiðini hatýrlatýnca, Mecitözü CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Haydar Erdem söz alarak, "Hepimizin köylülerin oylarýyla seçilip, bu meclise hizmet için geldik. Köylerin orta yerinden pislik akýyor. Muhtarlar kira parasýný köylerden toplayamadýðý için sorunun çözümü saðlanamýyor." diye konuþtu. Mustafa Eker, kanalizasyon ve içme suyu hizmetlerinin devlet tarafýndan yapýldýktan sonra bakýmý ve iþletiminin köylüye teslim edildiðini hatýrlatarak, "orum'da yaþayanlarýn suçu ne? Onlar gerektiðinde kirasýný verip sorunu çözüyor. Mecitözü Belediyesi'nin vidanjörü yok mu? 3-5 lira parayý vermiyorlarsa biraz düþünmek lazým. Ýþi bu kadar þey kapýsýna getirmeyin lütfen. Sizler Cep telefonu faturalarýna düzenleme rahatsýz oluyorsunuz da, köylüler neden rahatsýz olmuyor?" diye sordu. Haydar Erdem'in "Hangi küçük ilçenin vidanjörü var." Sorusu üzerine Osmancýk Ýl Genel Meclis Üyeleri'nden, "Osmancýk Belediyesi'nin vidanjörü var fakat biz alamadýk." cevabý geldi. Son olarak söz alan Sungurlu MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, konuya teknik olarak bir açýklama Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri'nin bütçe görüþmelerinde ilginç geliþmeler yaþandý. getirip, "Kanalizasyonlar su tazyiki ve hava basýncý ile iþlerlik kazanan sistemlerdir. Pek çok köyümüzde gerektiði kadar bir basýnç Destek Hizmetleri nin oluþmadýðý için týkanmasý normal ve bu sýkça yaþanan bir sorun. Vidanjör ihtiyacý haklý bir bütçe talebi 9,3 milyon taleptir. Vidanjör alýnarak köylerin bu sorunu çözüme kavuþturulmalýdýr." dedi. Ýl Genel Meclis Üyeleri'nin kararlýlýðý üzerine, 'Köylüler rahatsýz olmuyorsa düþünmek lazým' diyen Mustafa Eker, komisyonun bu konuda bir deðerlendirme yapmasýný istedi. faturalara iliþkin çalýþma baþlatýldýðýný belirten Beydoðan, bu çalýþmayla tüketicilere, faturalarýn, basit bir þekilde, yeterli bilgi ile sunumunun saðlanmasý ve faturalarda yer alan ücretlerin, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açýklýkta, ayýrt edilebilir, aboneler tarafýndan doðrulanabilecek þekilde gösterilmesi hedeflendiðini kaydetti. Tüketici þikayetlerinin çoðunluðunun faturalarýn yüksekliðinden geldiðini ifade eden Beydoðan, tüketici þikayetlerini daha hýzlý çözüme kavuþturmak için artýk þikayetlerin ilgili GSM operatörüne yapýlacaðýný, BTK'nýn þikayetle ilgili denetim yapacaðýný söyledi. Faturalarýn açýk ve anlaþýlýr hale getirilmesi için çalýþma yapýldýðýný belirten Beydoðan, 2014 yýlý itibariyle açýk ve anlaþýlýr fatura uygulamasýnýn baþlayacaðýný kaydetti. Beydoðan, BTK'nýn GSM operatörlerinin faturalandýrma birimindeki sayaçlarýnýn kontrol edildiðini ifade etti. Baz istasyonundan canlý ölçüm Mobil haberleþmenin olmazsa olmazý olan baz istasyonlarýnýn, insanlarýn yoðun olduðu þehir merkezlerinde daha fazla olmasý gerektiðini dile getiren Beydoðan, ilk olarak Ankara ve Ýzmir'de belirlenen bazý baz istasyonlarýnda, ölçüm deðerlerinin canlý olarak BTK'nýn internet sitesi üzerinde yayýmlanacaðýný söyledi. Baz istasyonlarýnýn yaydýðý elektromanyetik ýþýmanýn ne kadar olduðunun canlý olarak öðrenilebileceðini bildiren Beydoðan, sürecin baþarýlý olmasý halinde ise Türkiye geneline yaygýnlaþtýrýlacaðýný kaydetti. Beydoðan, 2014 yýlýnda DSL internet pazarýnda ürün çeþitliliðinin saðlanmasý için çalýþma yapýldýðýný belirtti. (.HAK:3132) l Özel Ýdaresi Destek ÝHizmetleri Müdürlüðü, 2014 bütçesi için 9 milyon 350 bin 180 TLbütçe talep etti. Ýl Genel Meclisi nin devam eden toplantýlarýnýn dünki oturumunda destek Hizmetleri Müdürlüðü nün 2014 bütçezi görüþüldü. Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Hüsnü Yalçýnkaya, bütçe kalemleri hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Toplantýnýn devam eden kýsmýnda ise Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Mehmet Ali Erdoðan, (.HAK:2381) Engelsiz Türkiye Projesi nin orum daki çalýþmalarýný içeren raporunu meclisin bilgisine sundu. Güngör sýký takipte S ungurlu MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, gündem maddelerini geniþ bir dosya arþivi ile takip ediyor. Özellikle Sungurlu nun sorunlarýný gündeme taþýmak ve takibini yaparak, ýsrarcýlýðýýný sürdürmesiyle dikkat çeken Celal Güngör, þube müdürlüklerinin bütçe görüþmelerinde de aktif katýlýmýný gözler önüne seriyor. Masasýnýn üzerinde dosyalarla gündemi takip eden Güngör, bütçe kalemleri ile ilgili sorgulamalarýnýn yaparken, geçen yýlýn rakam ve ayrýntýlarý ile bugünün rakamlarýný kýyaslayýp, sebep sonuç iliþkisi hakkýnda bilgi talep ediyor. Dün gerçekleþxtirilen toplantýda da ayný yaklaþýmý sergileyen Celal Güngör, Sungurlu nun greyder ve operatör ihtiyacýný gündeme taþýyarak, Sungurlu ya ilave greyder talep etti. Sungurlu MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, ünki Ýl Genel Meclisi nde söz konusu Dolan vidanjör talebi ve bu talebe verilen karþýlýk, ilginç bir tablo oluþturdu. Bir gün evvelki meclis toplantýsýnýn açýlýþýnda, köylerin muasýr medeniyet seviyesine çýkarýlmasý için hizmet yapýldýðýný anlatan sesler hâlâ duvarlarda yankýlanýrken, bir gün sonra köylerin orta yerinden akan týkanmýþ kanalizasyon pisliklerine karþý duyarsýz kalýp, adeta býrakýn ne halleri varsa görsünler anlamýndaki cümleler anlamlýydý. Ýktidar ve muhalefet partilerinin üyeleri, sorunun vahametini ortaya koymak için, Köyün orta yerinden pislik akýyor derken, Meclis Baþkaný Mustafa Eker, ilçe belediyelerini adres gösterdi. Ýlçe belediyelerinin pek çoðunun vidanjörü olmadýðý izah edildiðinde ise, ne yazýk ki, Onlar rahatsýz olmuyor da size ne oluyor? anlamýndaki sözleri döküldü aðzýndan. Öyle ya, köyünün týkanan kanalizasyonunu açtýrmak için kira parasýný bir araya getiremeyen köylüye, o köyde yaþayan çoluk-çocuða üzülmeye ne hacet var. Eker in dediði gibi, bu mesele o kadar da þey (!) kapýsýna getirilmesin. orum da yaþayan insanlar vidanjör parasýný veriyor da, köylü neden vermiyor? orum da yaþayanýn suçu ne? sorusu yine bir gün evvel köyleri medeniyet seviyesine taþýmak için yola çýktýklarýný söyleyen Mustafa Eker e ait. Allah tan MHP Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, meseleyi teknik anlamda izah edip, bunun köylünün suçu olmadýðýný, teknik olarak kanalizasyonlarýn çalýþma sisteminin yüksek basýnçlý su akýþýna baðlý olduðunu söyledi de, Eker bir zahmette olsa konuyu komisyonun incelemesine karar verdi. Bana göre, Özel Ýdare bir vidanjör alarak bu sorunu çözmeli. Belki burada bütçe söz konusu olabilir. Birkaç gün evvel bütçeden meclis oturumlarý ve o çok gerekli komisyon raporlarý için ayýrdýklarý kocaman dilimden birazcýk fedakârlýk ederek, vidanjörün parasýný pekâla çýkarabilirler diye düþünüyorum. Son aylarýný yaþayan meclis, hemen her konuda rapor için 5 günlük en üst toplantý limitini doldurup yevmiye avýna düþmüþ gibi bir görüntü sergileyeceðine, kendisine oy verip, sorunlarýnýn çözümü için yetki aldýðý köylüye, ulu orta akan pisliði reva görür portre çizmemeli. Madem köylü de devletin imkânlarýndan en az þehirliler kadar istifade etme hakkýna sahip, o zaman denilenle yapýlan birbirine zýt olmamalý. Köyün çilesini çekmeyen, köylünün derdini ne bilsin sözüne muhatap olmamak için köylünün derdiyle dertlenmeli, kanalizasyonlarýný bile yaptýk, daha ne yapalým tarzýna girilmemelidir. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364)

8 8 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Baþkent e pilavlý çýkarma A nkara da orumlu Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen orum Tanýtým Günleri'nde Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan ortak açýlan stantta fuar süresince pirinç pilavý daðýtýmý yapýlacaðý açýklandý. orumlu Dernekler Federasyonu tarafýndan Ankara'da 1417 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenecek olan 2. orum Tanýtým Günleri için Osmancýk Belediyesi ve Osmancýk Kaymakamlýðý hazýrlýklarýný tamamladý. Yapýlan açýklamaya göre, Kaymakam Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve daire müdürleri yaptýklarý toplantýda yapýlan hazýrlýklarý deðerlendirdi. Kaymakam Sezgin Üçüncü, pirinç ve tarihin baþkenti Osmancýk'ýn isminin en iyi þekilde Ankara'da duyurulacaðýný ifade etti. Kayma- Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi hazýrlýklarýný tamamladý. 2. orum Tanýtým Günleri için istiþare toplantýsý yapýldý. kam Üçüncü, tanýtým günlerine tüm Ankaralýlar ý ve Osmancýklýlar ý davet ettiklerini ifade etti. Tanýtým günlerinin önemli bir organizasyon olduðunu belirten Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, geçtiðimiz yýl ilki düzenlenen fuarda 3 ton Osmancýk pirinci daðýttýklarýný hatýrlatarak bu yýl da Osmancýk pirincinden yapýlan pilav daðýtýmý gerçekleþtirileceðini bildirdi. Baþkan Yazýcý, fuar süresince saatleri arasýnda pilav daðýtýmýnýn yapýlacaðýný duyurdu. Baþkan Yazýcý, Osmancýk'ýn tarihi ve kültürel yerlerinin yaný sýra dünyaya ün salan Osmancýk pirincinin baþkentte düzenlenecek etkinliklerle tanýtýlacaðýný söyledi. Baþkan Yazýcý, baþkentteki tüm vatandaþlarý tarih ve pirincin baþkenti Osmancýk'ý tanýmak için stantlarýný ziyarete beklediklerini kaydetti. Ertekin muhtarlarla buluþtu AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Aday Adayý eski Ýl Genel Meclis Baþkaný Ahmet Ertekin, seçim çalýþmalarý kapsamýnda muhtarlar ve esnafla bir araya geldi. Ýlk olarak esnafý ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Ahmet Ertekin, daha sonra ise mahalle muhtarlarý ile bir araya geldi. Ertekin, her iki ziyarette projeleri hakkýnda esnaf ve muhtarlarý bilgilendirdi. Ýskilip'i örnek ve marka bir kent yapacaklarýný dile getiren Ertekin, halkýn ve hakkýn rýzasý için çalýþacaklarýný söyledi. Ertekin, Ýskilip'te sevgi, saygý ve dayanýþma kültürünü hakim kýlarak hiçbir partisel ayrým gözetmeksizin azimle çalýþacaklarýný ifade etti. Belediye-halk iþbirliðine zemin hazýrlamak üzere yýlda bir- kaç defa mahalle toplantýlarý düzenleyerek halkýn nabzýný tutacaklarýný dile getiren Ertekin, Türkiye'de ilk kez "muhtarlar ofisi" oluþturarak yerel yönetici dayanýþmasýný, köy ve mahalle muhtarlarýnýn sabit mekân ihtiyacýný karþýlayacaðýz Belediye baþkanlýðý görevine rutin belediye hizmetlerini koordine etmek için deðil, bürokratik tecrübesi ve bilgi birikimine güvenerek, sýra dýþý bir baþkan portresi çizmek amacýyla talip olduðunu belirten Ertekin, "Ýskilip'e yakýþýr bir terminal inþa etmek, þehir merkezindeki trafik karmaþasýný çözümlemek, Bayat ilçe yoluna kadar olan çay kenarý alanlarda arsa üreterek ilçenin yatay geliþimini hýzlandýrmak, TOKÝ'nin ilçeye yatýrým yapmasýna imkan saðlamak hedeflerimizden bazýlarý" dedi. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gemici Ýlkokulu nu ziyaret etti. Gemici ye sürpriz ziyaret O smancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gemici Ýlkokulu nu ziyaret ederek öðrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve Milli Eðitim Þube Müdürü Ýbrahim Gökdere, Gemici Ýlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu. Kaymakam Üçüncü ve Baþkan Yazýcý, Gemici Ýlkokulu'nda sýnýflarý gezerek öðrencilerle sohbet etti. Osmancýk'ta yeni göreve baþlayan ve ilçeyi tanýmak için ziyaretlerini artýran Kaymakam Üçüncü, Gemici Ýlkokulu'nun Avrupa Birliði projesi kapsamýnda yabancý öðrencilerin aðýrlanacaðý proje ile ilgili de okul yöneticilerinden bilgiler aldý. Kaymakam Üçüncü, okul yöneticilerinden bilgi aldý. Kaymakam Üçüncü ve Baþkan Yazýcý, Gemici Ýlkokulu'nda sýnýflarý gezerek öðrencilerle sohbet etti. Bekir Yazýcý esnaf turunda AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Aday Adayý eski Ýl Genel Meclis Baþkaný Ahmet Ertekin, muhtarlar ve esanfla buluþtu. Ertekin, vatandaþlarla sohbet etti. O kartlar iptal edilecek B DDK, banka ve kredi kartlarýnýn yasa dýþý bahislerde kullanýlmasýný engellemek için bankalara talimat gönderdi. Buna göre, bahislerde kullanýldýðý tespit edilen kartlar önce Maliye'ye bildirilecek, sonra da kullanýma kapatýlacak. Ýnternet üzerinden yasadýþý bahis oyunlarýndaki gözle görülür artýþýn ardýndan Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalarý uyardý. Kurum, banka kartlarý ve kredi kartlarýnýn spor müsabakalarýyla ilgili yasa dýþý bahis iþlemlerinde kullanýlmamasýný istedi. Nasýl hareket edilmesi gerektiðini hatýrlatan BDDK bankalara, bahiste kullanýldýðýnýn tespit edilmesi halinde kartlarýn kapatýlmasý talimatýný verdi. Bunun için gerekli sistemin kurulmasý gerektiðini vurguladý. Bankalar tespit edecek Yazýda, 2 Aðustos 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayýmlanan 6495 sayýlý kanuna atýfta bulunuldu. Bankacýlýk hizmetleri ve iþlemleri ile banka kartý ve kredi kartlarýnýn, 7258 sayýlý kanunda belirtilen suçlarda kullanýlmasýnýn önlenmesinin BDDK'nýn yetki ve görevleri arasýnda olduðu hatýrlatýldý. Talimat çerçevesinde, kredi kartý vasýtasýyla internet üzerinden oynanan bahis oyunlarý bankalarca tespit edilecek. Daha sonra iþlemin kullanýldýðý bütün kartlar ve iþlemler Maliye'ye bildirilerek bir sonraki aþamada söz konusu kartlar kapatýlacak. Resmi Gazete de yayýmlandý Milli Piyango Ýdaresi'nin özelleþtirilmesi ve illegal kazançtan vergi alýnmasý konularýnýn yankýlarý sürerken BDDK'nýn bankalara bahislerle ilgili olarak geçen ay talimat niteliðinde bir yazý gönderdiði ortaya çýktý. Söz konusu yazýda 2 Aðustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan "6495 sayýlý Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"a atýfta bulunuldu. BDDK'nýn görev ve yetkileri arasýna, bankacýlýk hizmetleri ve iþlemleri ile banka kartý ve kredi kartlarýnýn, "7258 sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve Þans Oyunlarý Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun"nun 5. maddesinde yazýlý suçlarýn iþlenmesinde kullanýlmasýnýn önlenmesine iliþkin hüküm eklendiði yazýda hatýrlatýldý. Yukarýda bahsi geçen maddede, kanunun verdiði yetkiye dayalý olmaksýzýn, bahis oynatanlarýn, oynanmasýna yer veya imkân saðlayanlarýn hapis cezasýyla cezalandýrýlacaðýna yer veriliyor. Yurtdýþýnda oynatýlan her çeþit bahis veya þans oyunlarýna internet ve benzer yollarla eriþim saðlayýp Türkiye'den oynanmasýna imkân saðlayanlarýn da benzer þekilde cezalandýrýlacaðýna vurgu yapýlýyor. Her türlü bahis veya þans oyunlarýyla baðlantýlý olarak para nakline aracýlýk edenlerin cezalarýnýn da, bir yýldan üç yýla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezasý alacaðý kanunda yer alýyor. Öte yandan geçtiðimiz haziran ayýnda hükümet, önemli bir adým atarak banka kartý ve kredi kartlarýnýn yasa dýþý bahis ve þans oyunlarýnda kullanýlmasýný önlemekle yükümlü olmasýný saðlayacaðý basýna yansýmýþtý. Havocscope isimli yabancý bir þirketin araþtýrmasýna göre Türkiye'deki kaçakçýlýk, tefecilik, fuhuþ ve kumar gibi illegal yollardan yýlda elde edilen gelirin yaklaþýk 20 milyar dolar olduðu ifade ediliyor. Türkiye bu rakamlara göre dünyadaki suç ekonomisi sýralamasýnda listenin 18. sýrasýnda yer alýyor. Korsan kumar çetesi en çok Türkiye'de yasak olan uluslararasý bahis siteleri üzerinden kumar oynatýyor. Sanal kumarda Türkiye büyük pazar BDDK, banka ve kredi kartlarýnýn yasa dýþý bahislerde kullanýlmasýný engellemek için bankalara talimat gönderdi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nun tespitine göre, Türkiye'de sanal kumar pazarý gün geçtikçe büyüyor. Ýsveçli bir sanal kumar þirketi gelirinin Türkiye payý yüzde 25.(Zaman) O smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak esnafýn ve vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermeye devam ediyor. Gerçekleþtirilen esnaf turlarý ile talepleri dinlerken çalýþmalar hakkýnda bilgiler sunduklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Hem halkýmýzýn hem esnafýmýzýn her zaman yanýnda ve arasýndayýz" dedi. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti. Ziyaretlerde Baþkan Yazýcý'dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan esnaf, çalýþmalarý devam eden alt yapý yatýrýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Osmancýk'ýn köklü bir sorununa neþter vurulduðunun altýný çizen esnaf, yapýlan hizmetin önemli bir sorunu çözüme kavuþturacaðýna dikkat çekerek Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaptý. Yazýcý, "Hem halkýmýzýn hem esnafýmýzýn her zaman yanýnda ve arasýndayýz" dedi. Yazýcý Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizdi.

9 ARÞAMBA 13 KASIM Uslu ya sulama göleti teþekkürü Enise Aðbal di. K arahacip AK Parti Belde Baþkaný Ýsmet Kayacý, Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Meclis Üyeleri Menderes Baþceyhan, Hasan Koç ile birlikte AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Karahacip Belde Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Beldemizin sulama ihtiyacýný giderecek olan Danýþ Sulama Göleti'nin ihalesi 25 Karahacip Beldesi yöneticileri Salim Uslu yu ziyaret etti. Kasým tarihinde yapýlacaktýr. Bölgemiz için büyük önem arz eden göletin yapýmýnda ve beldemizde yapýlan çalýþmalarda göster- miþ olduðunuz destek ve katkýdan dolayý teþekkür ediyoruz. de- orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Tarýmsal sulamada ilimizde büyük yatýrýmlar baþlatýlmýþ ve yeni çalýþmalarda devam etmektedir. orum'un her köþesinin tarýmsal sulamadan faydalanmasý için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Göletimiz bölgemize hayýrlý olsun. diye konuþtu. Belediye 15 bin aþure daðýtacak orum Belediyesi, Muharrem ayý nedeniyle 15 bin aþure daðýtacak. Muharrem ayýnýn 13.gGünü olan 16 Kasým Cumartesi günü 7 farklý bölgede daðýtýlacak olan aþure daðýtýmýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de katýlacak. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her yýl olduðu gibi bu yýl da Muharrem ayý içerisinde aþure daðýtýmý gerçekleþtireceklerini belirterek bu yýl da bu geleneði devam ettireceklerini dile getirdi. Külcü, dini ve milli bayramlar gibi, aþure günü gibi günlerin de toplumsal barýþý, kaynaþmayý ve dayanýþmayý artýran günler olduðunun altýný çizerek, "Bu tür deðerler var oldukça bizler geleceðe daha umutla ve sevgiyle bakacaðýz. Daðýtýmýný yapacaðýmýz bu aþurelerin þehrimizin birlik ve beraberliðine vesile olmasýný temenni ediyoruz. Aþure daðýtýmý gibi köklü bir geleneði bizler de orum Belediyesi olarak yaþatýyoruz. Bu güzel geleneðin yaþatýlmasýna orum Belediyesi olarak bizler de katký saðlýyoruz" dedi. 7 farklý bölgede aþure daðýtýmý yapýlacak orum Belediyesi, Muharrem ayý nedeniyle 15 bin aþure daðýtacak. (Fotoðraf Arþiv) orum Belediyesi, daþlara sunacak. Özdoðanlar Sinemasý Muharrem ayý nedeniyyaný, Göðüs Hastalýkla16 Kasým Cumarle yaptýrdýðý 15 bin parý Hastanesi Huzur Catesi günü saat 12.00'de ket aþureyi yedi farklý mi yaný ve Yazý arþý Belediye yaný, PTT bölgede oluþturulan daabdibey Camii yanýnda önü, Valilik önü, Piri ðýtým yerlerinde vatandaðýtým yapýlacak. Baba amlýðý karþýsý, Akýllý kavþak paneli bugün orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen akýllý kavþaklarla ilgili paneli bugün yapýlacak. Akýllý Kavþak Sistemlerinin bilimsel bir bakýþ açýsý ile kamuoyuna anlatýlmasý için düzenlenen panelde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, oturum baþkanlýðýný yapacak. Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hediye Yüydeþ, Yalova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Akbaþ ve ISSD Elektronik ve Sistem Mühendisi aðrý Yüzbaþýoðlu'nun konuþmacý olarak yer alacaðý panel, bugün saat de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda baþlayacak. Yediklerimiz ilaç gibi B ol sebze ve meyve, omega-3 içeren besinler, kuru baklagiller ve kuruyemiþleri öneren beslenme programý, kalp ve beyin saðlýðýný koruyor. Kanser, romatizma, kalp ve Alzheimer gibi hastalýklarýn meydana gelmesinde vücudun iyileþme cevabý olan ve inflamasyon olarak tanýmlanan iltihaplanma artýþýnýn önemli bir payý var. Vücudun doðal bir tepkisi olan iltihaplanmayý yediklerimizle artýrabiliyoruz ya da azaltabiliyoruz. Bu bilgiden yola çýkan Prof. Dr. Andrew Weil vücuttaki iltihabý artýran besinleri tarayarak Antiinflamatuvar Beslenme Yöntemi adýný verdiði bir beslenme programý geliþtirdi. Dünyadaki Saðlýk Sistemini Etkileyen 100 Ýnsandan 5. Önemli Ýnsan olarak gösterilen Prof. Dr. Andrew Weil'in geliþtirdiði antiinlamatuvar beslenme ile hastalýklarla savaþmak mümkün. Bu beslenme programý zayflamaya yönelik deðil ancak saðlýkla birlikte daha ince bir görüntüye sahip olmanýza yardým ediyor. Antiinflamatuvar beslenmenin Akdeniz tipi beslenmeye çok benzediðini söyleyen Prof. Dr. Weil, Bugüne kadar yapýlmýþ bütün çalýþmalarda insan ömrünü uzatan, hastalýklarý genel olarak engelleyen beslenme tipi Akdeniz diyetidir. Akdeniz diyetinde bol taze sebze ve meyve yenmesi önerilir dedi. Pasta yerine elma Vücuttaki iltihabýn artýþýný önlemek için bol bol sebze ve meyve yiyin. Hayvansal yað içeren pasta ve tatlýlardan uzak durun. Yað olarak zeytinyaðýný tercih edin. Günde 4 bardak yeþilçay için. Hamsi en güçlü iltihap savaþçýsý Zeytinyaðý: Ana yað kaynaðýnýz olmalý. Mýsýr, soya ya da ayçiçek yaðlarýný önermiyorum. Margarinleri asla kullanmayýn, hayvansal yaðlardan da tereyaðýný çok az kullanýn. Kýrmýzý et: Haftada 1-2 den fazla yemeyin. Et yerine balýðý tercih edin. Balýk inflamasyonu engelleyen omega 3 yað asitleri açýsýndan zengindir. Özellikle kalp ve beyin saðlýný korur. Balýklardan yüksek omega 3 yað asiti içeren hamsi ve sardalye gibi küçük balýklarý tercih edin. orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen akýllý kavþaklarla ilgili paneli bugün yapýlacak. Ergün Kurt, Bahçelievler e aday 30 Mart 2014'te yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel seçimleri öncesinde orum'un en büyük mahallesi olan Bahçelievler Mahallesindeki muhtarlýk yarýþý giderek kýzýþýyor. Ergün Kurt'ta Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için aday oldu. Ergün Kurt, yarýn saat 13.00'de Bahabey Caddesi Migros üzerindeki Ergün Kurt Uysal Kýraathanesinde düzenleyeceði basýn topaçýkladý. lantýsýyla resmi adaylýðýný orum halký ve Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle paylaþacak. Kurt, basýn toplantýsýna tüm orum halkýný ve mahalle sakinlerini davet etti. Ergün Kurt ile birlikte Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için resmen adaylýðýný açýklayan kiþi sayýsý 5'e yükseldi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için bugüne kadar Mustafa Gökay, Ayþe Onat, Arap Filiz ve Hasan Kýzýltepe adaylýðýný Gerçekleþtirilecek olan iþbirliði projesinin açýlýþ toplantýsý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþtirildi. Gine den gelen doktorlar orumlu meslektaþlarýndan eðitim alacak Gine ve orum arasýnda saðlýk köprüsü kuruldu A Erol Taþkan nadolu Týbbiyeliler Derneði'nin davetlisi olarak orum'a gelen 10 Gineli doktor, orum'da bir ay süreyle meslektaþlarýyla uygulama yapacak. orum'la Gine arasýnda gönül köprüsü kurarak, Gine'de verdikleri hizmetlerle gönülleri fetheden doktorlarýmýz, bu kez de bilgi ve tecrübelerini paylaþarak, Gine'nin saðlýðý için büyük bir adamý daha atýyor. Hitit Üniversitesi, Anadolu Týbbiyeliler Derneði, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, TÝKA ve Gine Cemal Abdulnasýr Üniversitesi'nin katýlýmýyla gerçekleþtirilen bu deðerli organizasyon, Gine halkýnýn gönlünü kazanan Türk doktorlarýný bir kez daha zirveye taþýdý. Gerçekleþtirilecek olan iþbirliði projesinin açýlýþ toplantýsý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþtirildi. Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Þebnem Gülen, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, saðlýk müdürlüðü yöneticileri ve projede görev alan uzman doktorlarla Gineli doktorlarýn katýldýðý açýlýþ toplantýsýnda, projenin amaç ve ilkeleri konuþuldu. Anadolu Týbbiyeliler Derneði Baþkaný Dr. Ethem Zobacý, Gineli doktor Qamara Siba ve Vali Sabri Baþköy proje hakkýnda bilgi vererek görüþlerini dile getirdi. Üroloji, kadýn doðum, göz, genel cerrahi ve plastik cerrahi branþlarýndan Gineli 10 doktorun katýldýðý karþýlýklý uygulama ve eðitim projesi bir ay sürecek. orum'la Gine arasýnda gönül köprüsü kuruluyor. Toplantýda proje hakkýnda bilgi verildi. Gineli 10 doktorun katýldýðý karþýlýklý uygulama ve eðitim projesi bir ay sürecek. Sabri Baþköy proje hakkýnda görüþlerini dile getirdi.

10 Hasan Kýzýltepe Bahçelievler e aday 10 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Recep Mebet layýþýnýn örnek gösterildiði mümtaz bir yerleþimin de adý. Yýllardýr ikamet ettiðim bu güzide mahalleyi çok iyi tanýyorum. 30 yýlý aþkýn sürdürdüðüm esnaflýk hayatým boyunca gönül yýkan deðil hep gönüller yapan, kadim dostluklara önem veren bir bakýþ açýsýna sahip olmaya çalýþtým. El ele, gönül gönüle ve yürek birliði ile güzel mahallemizi daha yaþanýlabilir bir mahalle yapmanýn mücadelesini vereceðim. Adaylýðýný açýklayan Kýzýltepe, ailesi ile birlikte basýn mensuplarýna poz verdi. Benimle birlikte yola çýkan diðer muhtar adaylarýna baþarýlar diliyorum. Seçimler demokrasinin temel yapý taþlarýdýr. Halkýmýzýn iradesi, yapýlacak olan bu seçimle vücut bulacak. Hizmet için yarýþan gecesini gündüzüne katan herkesin baþýmýzýn üstünde yeri var. 7'den 70'e herkesi kucaklayan, herkese bir nazarda bakan mütevazý bir kardeþiniz olarak oylarýnýza talibim. Gelin hep beraber gelecek güzel günlerin sevgi duvarýna dostluk har DAHA YAÞANÝBÝLÝR BÝR MAHALLE Hasan Kýzýltepe, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olduðunu açýkladý. cýný birlikte koyalým. 30 Mart 2014 yerel seýýn ALIÞACAÐIM çimlerinde Bahçelievler Mahallemize yalnýzca bir muhtar deðil, sa Nüfus yoðunluðu ve kapsadýðý coðrafi alan bakýmýndan þehmimi, sýcak duygularla sorunlarýnýza sahip çýkan bir kardeþiniz olrimizin en büyük mahallesi konumunda bulunan Bahçelievler Mamayý hedefliyorum. ýktýðým bu yolda tüm mahalle sakinlerimizin hallesi, planlý modern yapýlaþmanýn yaný sýra sevgi ve hoþgörü andesteðini bekliyorum. K ösedað Emlak ve Ýnþaat firmasý sahibi Hasan Kýzýltepe dün düzenlediði basýn toplantýsý ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olduðunu açýkladý. Pirbaba Kafe de düzenlenen toplantýya CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek in yaný sýra çok sayýda mahalle sakini katýldý. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimi nde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olduðunu belirten Hasan Kýzýltepe, Baþta mevcut muhtarýmýz Hasan Kaya olmak üzere bugüne kadar mahallemize emeði geçen herkese saygý ve þükranlarýmý sunuyor, vefat eden muhtarlarýmýza da Allah tan rahmet diliyorum dedi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olan diðer isimlere baþarýlar dileyen Kýzýltepe, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Sigorta hizmetlerinde yenilikçi yaklaþým Serhat Kestek, sektördeki 12 yýllýk tecrübesini kendi iþyeriyle hizmete dönüþtürdü. Ö Avea dan orum a 3G yatýrýmý T Avea, orum daki 3G altyapýsýný güçlendirdi. Recep Mebet ürkiye nin önde gelen GSM operatörlerinden Avea, orum daki 3G altyapýsýný güçlendirdi yýlýnda alt yapý yatýrýmlarýna hýz veren Avea, yýlýn son çeyreðinde orum a toplamda 67 yeni baz istasyonu kurdu. Konuyla ilgili bilgi veren Avea orum Ana Bayii Teknolojik Center Maðaza Müdürü A. Özer Kabakulak, Avea orum Ana Bayii Teknolojik Center Maðaza Müdürü A. Özer Kabakulak, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. kurulumu tamamlanan baz istasyonlarýndan 29 unun þehir merkezi, 38 inin ise ilçelerde hizmete sunulduðunu açýkladý. 2G ve 3G yatýrýmlarý ile ilgili detaylarý paylaþan Özer Kabakulak, Avea nýn Alaca ya 4, Bayat a 1, Boðazkale ye 1, Dodurga ya 1, Ýskilip e 3, Kargý ya 3, Laçin e 2, Mecitözü ne 3, Oðuzlar a 3, Ortaköy e 1, Osmancýk a 6, Sungurlu ya 9, Uðurludað a ise 1 yeni istasyon kurduðunu ifade etti. Avea nýn orum daki altyapýsýný büyük oranda yenilediðini vurgulayan Kabakulak, mobil iletiþimde sunduklarý imkanlarla iddialý olduklarýnýn altýný çizdi. Sektörün lider kuruluþlarýndan olan Özser Group un hizmet anlayýþýndan bahseden Kestek, Dürüstlük ve istikrar ana prensibimiz dedi. Sektördeki 12 yýllýk tecrübesini kendi iþyeriyle hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþadýðýný belirten Kestek, Özser Group farkýyla müþterilerine sigorta alanýnda geniþ bir ürün yelpazesi sunduklarýný kaydetti. Kestek, Seçkin sigorta markalarýný bünyesinde toplayan firmamýzý yakýndan tanýmak ve fiyat avantajlarýmýzdan yararlanmak isteyen herkesi Kent Ýþ Merkezi numara 3/A da hizmet veren ofisimize bekliyoruz diye konuþtu. EKOL BAKLÝYAT tan fabrika satýþ maðazasý B Pirbaba Kafe de düzenlenen toplantýya CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek in yaný sýra çok sayýda mahalle sakini katýldý. Recep Mebet zser Group Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Limited Þirketi nin orum daki yeni þubesi hizmete girdi. Serhat Kestek in temsilciliðini üstlendiði þube, Yeniyol Mahallesi Gazi 4. Sokak Kent Ýþ Merkezi numara 3/A da hizmet vermeye baþladý. Türkiye nin önde gelen birçok sigorta þirketinin acenteliðini yürüten Özser Group hakkýnda bilgi veren Serhat Kestek, saðlýk, konut, iþyeri, kasko, dask ve trafik sigortasý aracýlýk hizmeti verdiklerini söyledi. Recep Mebet enli Yem ve Hatap Un ürünlerinin satýþa sunulduðu Fabrika Satýþ Maðazasý, Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi numara 30/BC de hizmete girdi. Ekol Bakliyat tarafýndan hizmete sunulan Fabrika Satýþ Maðazasý hakkýnda bilgi veren firma sahibi Murat Sarý, Namazgâh Parký çaprazýnda faaliyet gösteren þubemizle bakliyat, un ve yem gibi ürünleri müþterilerimizin ayaðýna getirdik dedi. Hatap Un bayiliðinin yaný sýra tüm bakliyat ticareti de yaptýklarýný anlatan Murat Sarý, Benli Yem Fabrika Satýþ Maðazasý olarak orumlu besici ve çiftçilerin hizmetinde olduklarýný söyledi. Yem satýþlarýnda taksitle ve kredi kartý ile ödeme imkaný saðladýklarýný vurgulayan Sarý, toplu alýmlarda fabrikadan doðrudan adrese teslim hizmeti de sunduklarýný kaydetti. Köy bulguru ve yarmasýnýn yanýnda Osmancýk pirinci, kurufasulye, nohut, barbunya, kýrmýzý ve yeþil mercimek ile haþhaþ satýþý da yaptýklarýný dile getiren Sarý, Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Fabrika Satýþ Maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Benli Yem ve Hatap Un ile bakliyat ürünleri ayný adreste Ekol Bakliyat tarafýndan hizmete sunulan Fabrika Satýþ Maðazasý, Namazgâh Parký çaprazýnda faaliyet gösteriyor. Ulvi Cýrýl ý kaybettik orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü nden emekli, köþeyazarýmýz Suhubi Ulvi Cýrýl (56) vefat etti. Nakliyeci esnafýndan Destanoðlu lakaplý merhum Ahmet Cýrýl ýn oðlu, Aynur, Rüstem ve Hayrullah Cýrýl ýn kardeþi, Necdet Amir in damadý, Fatih ve Hatice Cýrýl ýn babasý Ulvi Cýrýl kanser hastalýðý nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET Ailesi olarak Ulvi Aðabey e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Suhubi Ulvi Cýrýl

11 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 ÜZE den Ahþap Atölyesi 11 Hayallerine hayat veriyorlar Ahþaptan kendi oyuncaklarýný yapýyorlar Ü Recep Mebet stün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) geleceðin tasarým dâhilerini yetiþtiriyor. Enstitü bünyesindeki 12 farklý eðitim alanýndan biri olan Ahþap Atölyesi, üstün yetenekli çocuklarýn geliþimine katký saðlýyor. Ahþap Atölyesi nde gerçekleþtirilen çalýþmalarla ilgili bilgiler veren Design Genius (Tasarým Dahileri) Atölye Sorumlusu Nejla Büyükcafer, Ahþaba þekil veren çocuklar, kendi oyuncaklarýný imal ediyorlar dedi. 3,5 ile 14 yaþ arasýndaki çocuklarýn katýlýmýna açýk olan programýn tüm hýzýyla devam ettiðini belirten Nejla Büyükcafer, Öðrencilerimiz Ahþap Atölyesi nde hayallerine hayat veriyorlar diye konuþtu. Atölyede gerçekleþtirilen çalýþmalardan hedeflenen kazanýmlarý da anlatan Büyükcafer, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: AHÞABA ÞEKÝL VERÝYORLAR Ahþap Atölyesi ndeki çocuklar, kendi oyuncaklarýný imal ediyorlar. ocuklar, atölye ortamýnda ahþaba þekil veriyorlar. Atölyemizde çocuklarýn yaratýcýlýðý desteklenirken doðal bir malzeme olan ahþap kullanýlýyor. Üretilen oyuncaklar sayesinde çocuklarýn el becerileri, özgüvenleri ve analitik düþünme becerileri artarken hayal kurmalarý destekleniyor. Aðaçlar hakkýnda verilen bilgiler sayesinde çocuklarýn doðaya karþý daha duyarlý olmalarý saðlanýyor. Öðrenciler eðlenceli bir çalýþma ortamý ile hayallerine hayat veriyorlar. Ýþ disiplini kazanma, öðrendiklerini ifade etme, tasarým yoluyla uygulama ve aktarmayý öðrenen çocuklar bu çalýþmalar sayesinde pozitif üretkenlik kazanýyor. Bunlarýn dýþýnda öðrenciler geometri bilgilerini geliþtirip kullanabiliyor, soyut düþünceden somuta varabiliyorlar. Atölyemizde her yaþ grubundan çocuk rahatlýkla çalýþabiliyor. Yaþ gruplarýmýz 3,5 ile 14 yaþ arasýnda. Küçük yaþ grubumuz olan 3,5 ve 5-6 yaþ arasý öðrencilerde özellikle el-göz Ahþap Atölyesi nde gerçekleþtirilen çalýþmalarla ilgili bilgiler veren Design Genius (Tasarým Dahileri) Atölye Sorumlusu Nejla Büyükcafer, Ahþaba þekil veren çocuklar, kendi oyuncaklarýný imal ediyorlar dedi. Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) geleceðin tasarým dâhilerini yetiþtiriyor. Düzenlenen eðitim programýna katýlan çocuklar, kendi oyuncaklarýný üretmenin mutluluðunu yaþýyorlar. koordinasyonu ve ince motor becerileri geliþiyor. KENDÝ OYUNCAKLARINI ÜRETÝYORLAR ocuklar oyuncaklarýný özel üretim olan ahþap makinelerinde yapýyorlar. ocuklar için özel olarak tasarlanan bu makinelerde güvenle çalýþabiliyorlar. Yap-boz mantýðýyla kurulan makineler torna makinesi, zýmpara makinesi, matkap ve kýl testeresi olarak kullanýlabiliyor. Öðrenciler torna makinesinde býçký kullanmayý öðrenirken tehlikelerden uzak olarak ahþaba þekil verebiliyor. En özellikli makinelerden biri olan kýl testeresi ise yumuþak dokuya karþý duyarlý olduðundan çalýþma esnasýnda parmaða zarar vermiyor. Atölyemizde birçok ürün üretilebiliyor. Araba, yarýþ arabasý, uçak, helikopter, beþik, topaç, taký aðacý, mancýnýk, top arabasý, gemi, atlýkarýnca, askýlýk, diþ fýrçalýk, tren ve vagonlarý, rüzgârgülü, kuþ, kutu, saat, kalemlik, saplý pervane, tahterevalli, yürüyen kanguru, kelebek, kukla parçasý, hayvan figürleri ve Davinci makineleri bu ürünlerden yalnýzca birkaçý. Öðrenciler, Ahþap Atölyesi nde hayallerine hayat veriyorlar. KAZANIMLARI BÜYÜK Uzamsal düþünme, eleþtirel düþünme, mantýk yürütme, konsantrasyon/dikkat, geometri bilgisini geliþtirmek ve kullanma, hayal kurma, analitik düþünme, ifade etme, çizim, tasarým, yaratýcýlýk, aktarma, özgüven, uygulayabilme, el becerileri geliþtirebilme, takým çalýþmasý, iþ disiplini, pozitif üretkenlik, karar verme, soyut düþünceden somuta varabilme, eðlenceli çalýþma, hayallere hayat vermek ve sosyalleþme gibi kazanýmlar saðlýyor. Ahþap atölyesinde ayrýca çocuklarýn baþarý veya baþarýsýzlýk endiþesi olmadan, çeþitli malzemeler ile üç boyutlu tasarýmlar yapmalarý, kendilerini rahat ve özgürce ifade edebilecekleri bir alan bulmalarý, çeþitli malzeme ve yöntemleri keþfetmeye baþlamalarý, yetenek, yaratýcýlýk ve hayal güçlerini kullanmalarý, hayal gücünü ve yaratýcýlýk düzeylerini en üst seviyeye çýkarmalarý, zeka ve yaratýcýlýk ile motor becerilerini geliþtirmeleri, ilgi alanlarýnýn çeþitlenmesi ve sanatsal yeteneklerini keþfetmeleri, stres ve kaygýdan kurtularak eðlenmeleri, eðlenirken de öðrenmeleri saðlanýr. Ahþap Atölyesi çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen tüm öðrenci velilerini Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da eðitim veren Enstitümüze bekliyoruz. Ahþap Atölyesi, üstün yetenekli çocuklarýn geliþimine katký saðlýyor.

12 12 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Sungurlu tanýtým günlerine hazýr orum un Sungurlu Belediyesi, Ankara da yapýlacak olan orum Tanýtým Günleri etkinliði için hazýrlýklarýný tamamladý. Atatürk Kültür Merkezi nde 14 Kasým 2013 tarihinde yapýlacak olan etkinlikte Sungurlu yu tanýtýcý afiþ, broþür, el sanatlarý sergisi, Sungurlulu mucit orum Tanýtým Günleri etkinliði için hazýrlýklarýný tamamladý. orum Tanýtým Günleri Atatürk Kültür Merkezi nde 14 Kasým 2013 tarihinde yapýlacak. Memduh Emirhanoðlu nun icatlarý, emekli öðretmen Hüseyin elikten in nostalji sergisi ve yöresel yemeklerin yer alacaðý belirtildi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, tanýtým günlerinde Sungurlu nun her yönden tanýtýmýný yapacaklarýný söyledi.(ýha) Açýklamalar asýlsýz Enise Aðbal D emokrat Parti (DP) Ýl Baþkaný Av. Muhsin Kocasaraç, dün bazý basýnyayýn organlarýnda DP Dodurga Teþkilatý yöneticileri olduklarýný iddia eden bir grup insanýn önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti yi ve AK Parti adayý Mustafa Aydýn ý destekleyecekleri yönündeki açýklamalarýn tamamen asýlsýz olduðunu söyledi. Ýddia edilenlerin partinin deðil tamamen açýklama yapanlarýn kiþisel görüþleri olduðunu savunan Kocasaraç, þöyle dedi; DP olarak baþkaca bir parti veya baþka bir parti adayýný destekleme kararýmýzda mevcut deðildir. Þu anda Dodurga Av. Muhsin Kocasaraç Ýlçesi DP Ýlçe Yönetimi münfesih konumda olup yetkili veya Biz birlikte Sungurluyuz Okay Erözgün atanmýþ bir parti yetkilisi mevcut deðildir. Demokrat Parti Ýl ve Ýlçe Teþkilatlarý olarak tek hedefimiz DP bayraðýný en yüksek hedefe çýkarmaktýr. Her bireyin þahsi fikrini ve tercihini belirtme hakký vardýr ama hiç kimsenin bir parti adýna partisinin bilgisi ve oluru olmadan fikir beyan etme hakký yoktur. Demokrat Parti olarak yerel seçim çalýþmalarý devam etmekte olup yerel seçimler ile ilgili açýklamalar ileriki tarihlerde siz deðerli basýnýmýz aracýlýðý ile kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. Bu zorunlu açýklamayý basýnýmýz aracýlýðý ile yapma zarureti hasýl olmuþ olup sizlere saygý ve selamlarýmý sunuyorum. orum'un Sungurlu ilçesinde AK Par- belediye baþkan aday adayý ti'den olan Okay Erözgün, Türküyle, Kürdüyle, Lazýyla, erkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle biz birlikte Sungurluyuz gelin hep beraber Sungurlumuzu hak ettiði yere taþýyalým dedi. Sungurlu da yönetim yerine yönetiþim anlayýþýný getireceklerini dile getiren Okay Erözgün, yönetiþimin birkaç gönüllü mahalle organizasyonu kurarak, onlarý belediye meclis toplantýlarýna çaðýrmanýn deðil, kendiliðinden kurulan toplumsal örgütlerin, organizasyonlarýn, bireylerin kentin yönetiminde mikro ölçekten makro ölçeðe ulasan bir süreçte duyarlý ve etkili olabilmelerini saðlayacak þartlarýn oluþturulmasý olduðunu söyledi. Bu noktada bu koþullarý oluþturup ilçede herkesin yönetimde söz sahibi olacaðý bir sistemi ilçeye kazandýracaklarýný dile getiren Erözgün, bunu yaparken de hiç bir þartta ve zaman da ayrým yapmayacaklarýný, çünkü Sungurlu nun bugüne kadar bu ayrýmcýlýðýn tarafçýlýðýn hezimeti altýnda kaldýðýný iddia etti. Hiç kimsenin bir baþkasýna karþý üstünlüðünün olmadýðýný dile getiren Erözgün, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) þöyle buyuruyor: Rabbiniz bir olduðu gibi, babalarýnýz, dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabýn Aceme, Acemin Araba üstünlüðü olmadýðý gibi, kýrmýzýnýn karaya, karanýn kýrmýzýya üstünlüðü yoktur. Hiçbir milletin diðerine üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir, Efendimiz (S.A.V) böyle diyor bize de bu sözlere itaat etmek düþer diye konuþtu. Sungurluyu hep birlikte hak ettiði yere taþýma çaðrýsýnda bulunan Erözgün, Artýk nefsin ve benliklerin unutulmasý gereken bir döneme girmeliyiz. Yeni dönemde hemþerilerim kendi nefis murakabesini yapmalý, Sungurlulularýn huzuruna beraber olarak, yýkýlmaz, daðýlmaz bir bütün halinde çýkabilmemiz için yapýlmasý gerekeni yapmalýyýz. Birlik olmalýyýz. Birlik harcý ancak nefis muhasebesi sonucu ortaya konulabilir. Birlik ve beraberliðin getirdiði güven sonucunda da ilçemizin daha yaþanabilir bir þehir olmasý için var güzümüzle çalýþacaðýz ifadelerini kullandý. Gelecekten umutluyuz karamsarlýða kapýlmadan ümitle ve heyecanla yarýnlar için çalýþacaklarýný dile getiren Erözgün, Gönülleri kýrmýþ isek, neyin davasýný güdeceðiz ki! Hacý Bektaþi Velinin, Yunus un, Mevlana nýn Ahi Evran in torunlarýnýn gönül kýrmak gibi bir vasfý olabilir mi? Kimin ne hesabý varsa dünde kalmalý; bugün yeni bir günde kucaklaþmaya hazýrlanmalý Mevlana nýn dediði gibi Dün dünde kaldý cancaðýzým yeni þeyler söylemek lazým þeklinde konuþtu.(ýha) Kaan Berk e anlamlý ziyaret orum un Sungurlu ilçesinde küçük yaþta geçirdiði karaciðer nakli ve baðýrsak ameliyatý yüzünden uzun bir süredir okula gidemeyen Kaan Berk Özdoðan isimli minik öðrenciyi öðretmen ve öðrencileri yalnýz býrakmadý. Sunguroðlu Ýlkokulu Müdürü Battal Akman ve 3.C sýnýfý öðretmeni Sedat Abanuzoðlu, beraberlerinde 3.C sýnýfý öðrencileriyle birlikte küçük yaþta geçirdiði karaciðer nakli ve baðýrsak ameliyatý nedeniyle uzun süredir tedavi gören arkadaþlarý Kaan Berk i evinde ziyaret ettiler. Öðrencilerin arkadaþlarýna yaptýðý ziyaret duygulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Ziyarette okul yöneticileri ve öðrenciler Kaan ý çok iyi gördüklerini ifade ederek, bir an önce aralarýnda görmek istediklerini belirttiler. Özdoðan ailesi ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, ziyaret eden öðretmen ve öðrencilere teþekkür ettiler.(ýha) Özdoðan isimli minik öðrenciyi öðretmen ve öðrencileri yalnýz býrakmadý. Öðrencilerin arkadaþlarýna yaptýðý ziyaret duygulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. BBP Sungurlu adayý oldu üyük Birlik Partisi (BBP) Sungurlu BÝlçe Baþkaný Mutlu Kayýmcak 2014 yerel seçimlerinde BBP den Sungurlu belediye baþkan aday adaylýðýný açýkladý. Belediye baþkan aday adayý Mutlu Kayýmcak, klasik seçim sözlerinden çok icraat yapmaya ve ezber bozmaya geleceklerini belirterek, Sungurlu'nun sorunlarýný çok iyi biliyorum ve çözmeye adayým. Ýnsanlarý ayýrt etmeden tam aksine kucaklayarak en iyi hizmeti getirmeye, Halka hizmet, Hakka hizmet anlayýþýyla arkadaþlarýmla beraber yola çýkýyoruz. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. Allah ýn izniyle ezber bozmaya geliyoruz dedi.(ýha) Kaan Berk, karaciðer nakli ve baðýrsak ameliyatý yüzünden uzun bir süredir okula gidemiyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mutlu Kayýmcak.

13 ARÞAMBA 13 KASIM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 10 Muharrem: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:31 Teþrin-i Evvel 1429 Kasým: KASIM Dil gönlün, gönül rûhun, rûh da insanýn hakîkatinin aynasýdýr Hazreti Hüseyin Radýyallahü anh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Pembecik Köyü' nden, Hüseyin MERDOÐLU' nun eþi, Asým, Hasan ve Metin MERDOÐLU' nun ablasý, Enver GÜNEY' in kayýnvalidesi; Hatice MERDOÐ- LU. 2- Gökköy' den gelme, Cemal ve Sadýk ALPER' in kardeþi, Rahime ALPER' in eþi, Ýsmail, Nermin, Ertürk, Semra ve Melek ALPER' in babasý, Fikret, Ertuðrul ve Elmasiye ALPER' in amcasý; Feyzullah ALPER. 3- Dodurga Alpagut Beldesi' nden, Hüseyin, Mustafa ve Ali BEKDAÞ' ýn annesi; Þerife BEKDAÞ. 4- Eski Nakliyeci Esnafýndan Ahmet CIRIL' ýn oðlu, Aynur, Rüstem ve Hayrullah CIRIL' ýn kardeþi, orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü' nden emekli; Ulvi CI- RIL orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yerde ne var - Yer boncuk Mustafa Özçatalbaþ Bizim çocukluk çaðýmýzda yani o, 40 lý 50 li yýllarda, (Yerde Ne Var- yer boncuk) Oyunu pek revaçtaydý. Tatbikin de bedensel temas, altalta üst üstelik olduðundan, kýz kýza oðlan oðlana oynanýrdý genelde Efendim o zamanlar motorlu taþýtlar nadir bulunduðundan, insanýn ata eþeðe hayvan arabalarýna binip gitmesi fantastik bir hadiseydi... Buna halk aðzýnda 'ayaðýn yerden kesilmesi' denirdi. Yürüyüp güç kaybetmeden bir yerden bir yere gitmek insanýn kanat takýp uçmasý gibi sanki.. Herkesin arzuladýðý imrendiði bu þeye heveslerini büyükler arada bir çaðrýldýklarý düðün otobüs ve kamyonlarýna çocuklarýyla doluþarak giderirler. Tadý damaðýnda kalan bizlere o kadarý yetmediðinden yoldan geçen at arabalarý, fayton, kaðný ve saman çetenlerine asýlýrdýk. Oooh tam da ayaðýmýz yerden kesilip caka satarak giderken öyle, hemcinslerimizden biri, sürücüye baðýrýverirdi. -Dayýýýýý! Emmiiiii arkaya bi kamçi, asýlan vaar. Þýrraaaak, þip. Elimize yüzümüze gelen kýrbaç darbeleriyle fiþir fiþir yanarak kendimizi dar atardýk yerlere. Gücümüz yeterse gammazlýyaný dövüp öcümüzü alýr, olmazsa hýrsýmýzdan oturur bir güzel aðlardýk.. Tiryakisiz ya o ayaðý yerden kesilmelerin, asýlacak binecek bir þeyler bulamadýðýmýzda, 'Yerde ne var Yer Boncuk' oynar, kendimizi öyle tatmin ederdik.. Nasýl mý? Karþýlýklý iki kiþi verip sýrt sýrta, kollarýný omuz altýndan kenetler birbirine. Sýrayla biri diðerinin ayaklarý yerden kesilene kadar eðilip kaldýrýr sorar, diðeri cevaplar. - Yerde ne var? - Yer boncuk. - Gökte ne var? - Gök boncuk. - Dalda ne var? - Elmacýk. - Annenin adý ne? - Fatmacýk. - Kaldýr beni hobbacýk. O süre içinde üstekinin keyfi keyftir. Yatmýþ sýrt üstü arkadaþýnýn sýrtýna, kesilmiþ ayaklarý yerden, gözleri insaný rahatlatan gökyüzünün o masmaviliðinde, dalmýþ kuþ kelebek pamuk pamuk bulutlarýn seyrine, basmak ister mi yere? Ama ne çare, altta yatanýn "kaldýr beni hobbacýk" demesiyle, bu kez o eðilip sýrtlar arkadaþýný.. Bazen ezberi zayýf salak bi oðlan düþer þansýnýza! Alta yatýp sorarsýnýz o na; - Yerde ne var? - Hýý.neyidi ne. Diyacadým la? Saðdan soldan yardým ederler; - Haaa, doðruya.yer boncuk yer boncuk. Alttaki sinirlenir. - Dört kelimeyi öðrenemedin mi la, çabuk söyle çabuk, sýrtýmda bedavadan bekleyip durma! Böyle her soru da uzun uzun beklemelerden beli aðrýyan alttaki zývanadan çýkar bazen, ya döver dövüþür ya sýrtýndan atardý oðlaný. Bir keresinde yine hiç unutmam; karþý komþudan Deve Nuri'nin kardeþi Binali'nin þansýna, o gün, Tepecik'ten gelme kekeme olduðunu sonradan öðrendiðimiz bi oðlan düþmüþtü. ocuk biraz da gürbüzdü. Binali alta yatýp, sordu oðlana. - Yerde ne var la? - Ye ye ye.. yerrr de de dede, bobo.bo..bo bon bon. Binali köpürdü; - Söylesene oðlum söylesene! Oðlan hala; -.cu cu cu, cuk cuk. Boncuk. - Býrak cak cuku la haydi çabuk, çabuk söyleeee.. Tesadüf bu ya tam o an Binali'nin anasý oradan geçmekteydi. Þiþko oðlaný oðlunun sýrtýnda görünce telaþlanýp söylendi; - Niye aldýn koca oðlaný sýrtýna lan?. Gece döþeðe iþersen sorarým ben sana dayaðýnan! Binali: - Oynuyok ana aha. ocuðun aklýna gelmiyor da tezden cevap veremiyo bana - Eh zýranta gibi oðlanlarý sýrtýna al da, hele bi yataða kirlet bakalým akþam, ben o zaman sorarým sana.. Olacak ya kekemenin belini aðrýtmasý bel açýlmasýndan o gece Binali þeapmýþ yataða, anasý yer misin yemez misin kandýrmýþ oðlaný dayaða. Zatürre yetiþkinlerin de korkulu rüyasý Prof. Ceyhan, zatürrenin ölüme en çok sebep olan hastalýk olduðunu söyledi. Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son yýllarda yapýlan çalýþmalar sonucunda aþýlamayla önlenebilen enfeksiyon hastalýklarýnda önemli baþarýlar saðlandýðýný belirterek, risk grubundaki yetiþkinlerin de aþý olmasý gerektiðini söyledi. Ceyhan, Dünya Saðlýk Örgütü'nce zatürre hastalýðýyla mücadeleye dikkat çekmek amacýyla, her yýl 12 Kasým'ýn Dünya Zatürre Günü olarak kabul edilmesi nedeniyle yaptýðý açýklamada, aþýyla pek çok hastalýðýn zaman içerisinde yok edildiðini, Türkiye de aþý yapýlmasaydý yýlda 14 bin 248 çocuðun 13 farklý hastalýktan kaybedileceðini ifade ederek, aþýlamanýn yalnýzca çocuklar için geçerli olmadýðýný, yetiþkinlerin de olmasý gereken aþýlar bulunduðunu kaydetti. "Zatürre hem çocuklarda hem yetiþkinlerde en çok ölüme neden olan hastalýk" diyen Ceyhan, zatürrenin en sýk görülen nedeninin diyafram denilen akciðer ve karýn boþluðunu ayýran zar üzerinde pnömokok bakterisi kaynaklý enfeksiyonlar olduðunu, bu bakterinin zatürrede, kulak iltihaplarýnda, sinüzitte, menenjitte, kana bakteri karýþmasý anlamýna gelen bakteriyemide en sýk görülen etken olduðunu bildirdi. Ceyhan, "Zatürre aþýsý diye bilinen aþý, sadece zatürreye karþý korumuyor, bu hastalýklara karþý da koruyor. Geniþletilmiþ Baðýþýklama Programý kapsamýnda bu aþý tüm çocuklara yapýlmaya baþladýðýndan beri, pnömokok bakterisine baðlý menenjit vakalarýnda çok büyük azalma gördük. Mesela iki sene önce çocuklardaki menenjit oraný yüzde 40 iken, bu sene yüzde 14'e kadar düþtü. ünkü çocuklara yaygýn olarak baðýþýklýk uygulanýyor. Dünyada bildirilen zatürre vakalarýnda ise yüzde 40 azalma görülüyor" diye konuþtu. Pnömokok aþýsýnda çocukluk çaðýndaki aþýlama oranlarýnýn Türkiye'de yüzde 97 gibi yüksek rakamlara ulaþarak oldukça baþarýlý bir noktaya geldiðini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korunmanýn doðar doðmaz çocukluk çaðýyla baþladýðýný, ancak yinelenmesi gerektiðini dile getirdi. Yeniden hasta olma olasýlýðýnýn küçümsenmemesi gerektiðini vurgulayan Ceyhan, 65 yaþýn üzerindekilerin 5 yýlda bir zatürre, her yýl da grip aþýsý yaptýrmasý gerektiðini belirtti. KÝMLER ZATÜRRE AÞISI OLMALI Dünyanýn her yerinde çocuk aþýlamasýnýn yetiþkine göre daha yaygýn ilerlediðini, aþýlamanýn çocuklara bir program dahilinde devletler tarafýndan uygulanarak baþladýðýný ifade eden Ceyhan, yetiþkin aþýlamalarýnýn dünyada en iyi yapýldýðý Ýskandinav ülkelerinde bile yüzde 50'leri geçmediðini, Türkiye gibi ülkelerdeyse, grip aþýsýndaki oranýn biraz yüksek olduðunu, pnömokok aþýsýnýn ise yüzde 1'in altýnda kaldýðýný anlattý. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: KASIM 2013 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Kardeþ ve dostlardan gelen 2 Yukarýdaki hadis-i þeriflerde mesele net bir þekilde dile getirilmektedir. in atasözünde ise: "Kardeþler münakaþa ederse,bundan seyirciler faydalanýr" Kul Sadi ise buna þunu eklemiþ: "Nerede Müslüman varsa benim kardaþým, Davasý Kur'ansa gönül sýrdaþým, Göl haline gelmiþ Ýslam diyarý, Gülistan yapacak kanlý gözyaþým." Delil ve akýbeti nazara almadan yapýlan izafi þeyler kardeþler arasýnda ki ahengi bozar. Bunun çaresi yüz yüze yapýlan görüþmelerdir. Bu tip görüþmeler de bir anlaþma saðlanmasa dahi kýrgýnlýklar olmaz. Bunun temeli ameli Salih ve tahkiki imanýn tezahürüdür. Küçük taþlarý Uhud Daðý ndan büyüktür diyenlere karþý hakký müdafaa etmek,hakikate bir hürmetsizliktir. Bir çok cemaat ve topluluklarý bu anlayýþ yýkmýþtýr. Yýllarca Þeyh Þamil i yenemeyen Ruslar,daha sonra ordu komutanlarýnýn arasýný açmakla, fitneyi çalýþtýrmakla, Þeyh Þamili yenmiþ ve Þeyh Þamil'in þu hicran dolu sözleri serdetmesine vesile olmuþtur: "Beni çar yýkamadý,çara yardýmcý olan çar tabancalarý yýktý." Bu açýdan,düþmandan gelen kurþun dahi insaný acýtmaz, dosttan gelen dikenli gül dahi insaný can evinden vurur. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 84,411 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER ÖZTÜRK CEYHUN BUHARA EVLER LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK 2.CAD. ÖZEL HAS- TAKSÝ - METROPOL TANE YANI YANI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 84,493 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Demiryolu için kaynak arayýþý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, KýrýkkaleÇorum-Samsun

Demiryolu için kaynak arayýþý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, KýrýkkaleÇorum-Samsun aresiz baba yardým bekliyor orum merkeze baðlý altýcak Köyü'nde yaþayan evli iki çocuk babasý Ýsmail Þahin, yetkililerden uzanacak yardým elini bekliyor. Ailesi ve engelli iki çocuðu ile yaþam mücadelesi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE

(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE Cemiyet ve BÝK ten öksüzlere yardým eli Vali Sabri Baþköy, Çorum Sýklýk Tabiat Parký nda inceleme ve denetimlerde bulun- Tabiat parkýna* HABERÝ ilgi 4 DE Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya Çorum Baþkent e taþýndý Bu yýl 3 üncüsü düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nin açýlýþý Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþti. Etkinliðe TBMM Eski Baþkaný Cemil Çiçek, eski Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Uslu dan iyi haber. Saðlýk Bakanlýðý ndan iki önemli yatýrým için ilk etapta 7 milyon lira ödeneðin gönderildiði öðrenildi.

Uslu dan iyi haber. Saðlýk Bakanlýðý ndan iki önemli yatýrým için ilk etapta 7 milyon lira ödeneðin gönderildiði öðrenildi. SGK nýn hýzý örnek oldu SGK, BaðKur Tarým sigortalýsýnýn verdiði yaþlýlýk aylýðý talebine istinaden ayný gün aylýk baðladý. Ölüm aylýklarý ise, 3 gün içinde elden teslim edildi. * HABERÝ 15 DE Elvan Ünal,

Detaylı

Uslu hodri meydan dedi

Uslu hodri meydan dedi (.HAK:516) Uslu hodri meydan dedi 11 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu Karabeyoðlu ndan dev konut yatýrýmý Binevler de yapýmý devam eden Karabeyoðlu Park Rezidans, ihtiþamý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı