Saðlýkta iþbirliðine devam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýkta iþbirliðine devam"

Transkript

1 (.HAK:3136) Aday deðil ama onu istiyorlar 13 KASIM 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Aday olmamalarýna raðmen Ankara'da Ali Babacan ve hemþehrimiz Murat Alparslan, Antalya'da ise Mevlüt avuþoðlu ile Menderes Türel'in ismi ön planý çýktý. Fiyatý : 40 Kuruþ Murat Alparslan Gine-orum köprüsü * HABERÝ 5 DE Anadolu Týbbiyeliler Derneði'nin davetlisi olarak orum'a gelen 10 Gineli doktor, orum'da bir ay süreyle meslektaþlarýyla uygulama yapacak. * HABERÝ 9 DA Ulvi Cýrýl ý kaybettik orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü nden emekli, köþeyazarýmýz Suhubi Ulvi Cýrýl (56) vefat etti. Düzenlenen eðitim programýna katýlan çocuklar, kendi oyuncaklarýný üretmenin mutluluðunu yaþýyorlar. Hayallerine hayat veriyorlar Sabri Baþköy proje hakkýnda görüþlerini dile getirdi. Ahþaptan kendi oyuncaklarýný yapýyorlar Saðlýkta iþbirliðine devam * HABERÝ 10 DA Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ulvi Cýrýl Rusya ile iþbirliði Hitit Üniversitesi nin son dönemlerde yaptýðý uluslararasý görüþmelerin somut adýmlara dönüþtüðü bildirildi. * HABERÝ 3 DE Balýk tutmak da izne baðlý Saðlýðýn temsilcileri iþbirliðinin devam edeceði mesajýný verdi. Suriye ye yardým çaðrýsý Hobi amaçlý balýk tutmak isteyenler artýk Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan izin alacak. Ýzin almayana 200 lira ceza kesilecek. * HABERÝ 3 DE ÝHH orum Temsilcisi Selim Özkabakçý, orum halkýný, açlýðýn ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye halkýna yardýma davet etti. Gerilim haritasý korkuttu Prof. Dr. Hakan Kutoðlu, 12 Kasým Düzce Depreminin yýldönümünde TMMOB Bursa Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen toplantýya katýldý. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 5 DE Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için çaðrýda bulunul- * HABERÝ 4 DE Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) geleceðin tasarým dâhilerini yetiþtiriyor. Enstitü bünyesindeki 12 farklý eðitim alanýndan biri olan Ahþap Atölyesi, üstün yetenekli çocuklarýn geliþimine katký saðlýyor. * HABERÝ 11 DE Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri'nin bütçe görüþmelerinde ilginç geliþmeler Ýl Genel de vidanjör tartýþmasý * HABERÝ 7 DE Avea, orum daki 3G altyapýsýný güçlendirdi. Avea dan orum a 3G yatýrýmý * HABERÝ 10 DA

2 2 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Bizim oðlan bina okur, döner döner yine okur elediye Baþkaný hasýl oldu. BMuzaffer Külcü Külcü, bilhassa geçtiðimiz gün mevcut stadyumun Buharaevler yerinin yeni stad Mahallesi'nde inþaatý yatýrýmý için satýþa devam eden kültür sunulmasýna karþý merkezinde basýn çýkanlara 70 milyon TL toplantýsý düzenledi. kaynak bulmalarýný Yerel seçim önerip iþin içinden sürecine iliþkin sýyrýlýveriyor. deðerlendirmelerde Bu sözleri ilk kez bulunan Külcü, AK duymuyoruz aslýnda. Partili bazý Belediye Daha önce mevcut Baþkan Aday stadyum alanýnýn Adaylarý'nýn projelerini deðerlendirilme þekline 'popülist, rasyonellikten yapýlan yoðun itirazlara uzak, havanda su karþý bir çok ortamda dövmek,' olarak benzer cümleleri yorumladý. dillendirdiði biliniyor. Okurlar hatýrlar; Sayýn Baþkan'ýn konuyu bu köþede sýkça gözünden kaçýrdýðý bir ele aldýðýmýzdan, kaç hususu tekrar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün stadyum ve mevzu yeniden hatýrlatmakta fayda var; çimento fabrikasýna dair söylemleri de popülist ve rasyonellikten uzak' olarak deðerlendirilebilir. kaç söz etme gündeme gelince bir * Mevcut stadyum gereði imento Fabrikasý nýn taþýnmasý önerisinin tartýþmayla açýlmasý da þehrin geleceði açýsýndan önemli olsa gerek... Belediye Baþkaný mevcut stad alanýný ticaret merkezi, yüksek katlý konut, otel motel olarak satýþa çýkarýyor. Elde edeceði gelirlme yeni stadyum ve spor kompleksi yapacaðýný söylüyor. orumlu nun ekseriyeti ise, mevcut stadýn rekreasyon alaný olarak vatandaþlarýn istifadesine sunulmasý istiyor. yeri AVM, otel, motel, çok katlý konut imarýna açýlarak þehrin istikbalini doðrudan etkileyecek bir karar alýnýyor. * Söz konusu kararýn altý doldurulamýyor. Örneðin; AVM'nin þehir merkezine yapýlmak istenmesinin mantýklý bir gerekçesi var mý? AVM yapýlan diðer illerde nasýl bir yöntem izlenmiþ, sorularý cevap bekliyor. * Bölgedeki yoðun yapýlaþmanýn þehir içi trafiði, ana arterleri (Gazi ve Ýnönü Caddesi), yan yollarý, (Bahçelievler, Fatih Caddesi, Adil Candemir) nasýl etkileyeceði, hava kirliliðine katký(!) anlamýnda þehre ne tür menfi tesirleri olacaðý izah edilmiyor. Sadece yeni stadyum yapýmý için 70 milyon lira kaynak gerektiði, bunun için de mevcut stadyum ve müþtemilatýnýn satýlacaðý ifade ediliyor. * Þehircilik açýsýndan ciddî kaygýlar dile getirilmesine raðmen ne vatandaþ ne sivil toplum dikkate alýnmýyor. 'Ben yaptým oldu' mantýðý iþletiliyor, ortak akla itibar edilmiyor. * orumlu'nun ekseriyetinin taleplerine, yani mevcut stadyum alanýnýn rekreasyon alaný olarak düzenlenerek vatandaþýn eðlence, dinlence, spor ve kültürel aktivitelerine açýlmasýna karþý çýkýlýyor. Yani çoðunluðun isteði yok sayýlýyor. Bu arada orumlu'nun yýllardýr tozundan muzdarip olduðu imento Fabrikasý'nýn uygun bir alana taþýnmasý fikrinin tartýþmaya açýlmasýný da müspet bir geliþme olarak deðerlendirmek lâzým. Ýktidar partisine mensup bir Belediye Baþkaný, memleketin saðlýðýný yakýndan ilgilendiren bir meseleyi taraflarý memnun edecek þekilde çözüme kavuþturmaya öncülük yapabilir. Netice olarak; Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün, bilhassa mevcut stadyum yeri ve imento Fabrikasý ile ilgili söylemleri de kendi deyimiyle 'popülist ve rasyonellikten uzak' þeklinde nitelendirilebilir pekâlâ. BAÞSAÐLIÐI Kýymetli dostum, kardeþim Ýsa Cumhur ýrak ýn babasý, deðerli büyüðümüz Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi KURULUM DAHÝL (.HAK:3130) 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan Kazým ýrak ýn vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. (.HAK:3211) Ankara-orum Ambarý Mustafa Arbuþ

3 ARÞAMBA 13 KASIM Rusya ile iþbirliði Rusya Federasyonu nda bulunan Altai State Üniversitesi ile yapýlan giriþimler sonucunda ikili iþbirliði protokolü imzalandý. Protokol kapsamýnda ortak ders verme, uzaktan eðitim, ortak araþtýrma yapma, seminer ve sempozyum düzenleme imkâný sunuluyor. SYM, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi Ö(2014-ÖSYS) sürecine iliþkin ilk kez bilgilendirme posterleri hazýrladý. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 2013 yýlý ÖSYS ile ilgili olarak tüm tercih ve yerleþtirme iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, 2014-ÖSYS süreci baþlatýldý. Sýnavlara girecek lise son sýnýf öðrencilerinin ÖSYS sürecinde dikkat etmesi gereken hususlarý özetleyen aday el rehberleri, öðrencilere yetecek sayýda basýlarak okullara daðýtýlmaya baþlandý. Adaylara sýnavlarla ilgili kurallarýn özet olarak belirtildiði bir kitap ayracý da hediye edilecek. Aday el rehberleryle birlikte bilgilendirme posterleri de hazýrlandý ve tüm liselere gönderilmeye baþlandý. Posterde, 2014-ÖSYS baþvuru ve sýnav tarihlerine dikkat çekildi. Tüm baþvurularýn, 2-15 Ocak'ta alýnacaðý 2014-ÖSYS'de sýnav obi amaçlý balýk tutmak isteyenler artýk Tarým ve Hayvancýlýk Ba- izin alacak. Ýzin almayana 200 lira ceza kesilecek. Hkanlýðý'ndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, balýkçýlara ve balýkçý teknelerine yönelik kurallarýn sil baþtan belirlendiði "Su Ürünleri Kanun Tasarýsýný" tamamladý. Tasarýya göre, yaþ arasýndaki kiþilerin spor veya dinlenme amaçlý balýk avcýlýklarý Bakanlýk iznine baðlanacak. Gölde, deniz kenarýnda oltayla ya da kayýk ve teknelerle hobi amaçlý balýk tutanlar önce Bakanlýktan izin alacak. Bunu ihlal edenler 200 lira para cezasýna çarptýrýlacak. 1971'de çýkarýlan Su Ürünleri Kanunu'nun ardýndan 42 yýl sonra sil baþtan yeniden yazýlan kanun tasarýsý taslaðýnda, "su ürünleri ve avcýlýk" ile ilgili izinleri düzenleyen 5'inci madde, balýkçýlýkla ilgili yeni bir tartýþmayý da alevlendirdi. Söz konusu maddenin üçüncü fýkrasýnda, "Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlý su ürünleri avcýlýðý yapacak olan 18 ile 60 yaþ arasýndaki kiþiler Bakanlýktan izin almak zorundadýr" ifadesi yer alýyor. Söz konusu madde genel olarak "hobi amaçlý balýk tutmayý" ifade ettiði için deniz kenarý ya da göl gibi yerlerden olta sallayarak balýk tutanlarýn da bu kapsama gireceði ifade ediliyor. Buna göre Boðaz'da, Haliç'te oltayla balýk tutanlar da Bakanlýk'tan izin belgesi almak zorunda kalacak. Sýnarlar belirlenmeli Uzman görüþlerinin alýnmasýnýn ardýndan son þekli verilerek Meclis'e gönderilecek olan "Su Ürünleri Kanun Tasarýsý Taslaðý"ndaki söz konusu madde için net bir sýnýr çizilmesi gerektiðini ifade eden Amatör Olta Balýkçýlarý Derneði'nden (RastgeleDer) Kahraman Melek, aksi takdirde kapsamýnýn çok geniþ olacaðýný söyledi. Melek, þunlarý dile getirdi: "Bu tip bir belge özellikle iç sular için çok önemli. Ama eðitim karþýlýðý verilmesi gereken belgenin bir tür ticari kazanç kapýsýna dönüþtürülmemesi gerektiðini düþünüyorum." Önce eðitim sonra belge Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn getireceði yeni kanun Mustafa Demirer H itit Üniversitesi nin son dönemlerde yaptýðý uluslararasý görüþmelerin somut adýmlara dönüþtüðü bildirildi. Bu kapsamda kýsa bir süre önce Rusya Federasyonu nda bulunan Altai State Üniversitesi ile yapýlan giriþimler sonucunda ikili iþbirliði protokolü imzalandý. Üniversitenin ilk defa Rusya Federasyonu ndan bir üniversite ile imzaladýðý protokol, öðrencileri ile akademik ve idari personelin oluþturulacak ortak programlar çerçevesinde iþbirliðini kapsýyor. Protokol kapsamýnda ortak ders verme, uzaktan eðitim, ortak araþtýrma yapma, seminer ve sempozyum düzenleme imkâný sunulmakla birlikte her iki üniversitenin olanaklarýnýn ortak kullanýmý söz konusu olacak öðrencisi, 900 den fazla akademik personeli, 16 fakülte ve 3 araþtýrma enstitüsü ile Rusya Federasyonu nun sayýlý üniversitelerinden olan Altai State Üniversitesi ile yapýlan protokolle birlikte üniversite ikili iþbirliklerine bir yenisini daha eklemiþ oldu. Hitit ten yapýlan açýklamada, Ýkili iþbirliði protokollerinin yaný sýra Mevlana ve Erasmus protokolleri ile 4 kýtada, 28 ülkede toplam 69 üniversite ile anlaþmaya sahip olan üniversite, her geçen gün Bir Dünya Üniversitesi olma yolunda güçlü adýmlarla ilerlemektedir. Yapýlan uluslararasý anlaþmalar, öðrencilerimizin ve personelimizin dünyaya açýlmasýna fýrsat verirken Hitit Üniversitesi nin uluslararasý arenada tanýnýrlýðýný arttýrmaktadýr. denildi. ÖSYM bunu ilk kez yapacak tarihleri þöyle: -Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý: 23 Mart Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler): 14 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik): 15 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil): 15 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri): 21 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya): 22 Haziran 2014 Posterlere ve aday el rehberlerine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden eriþilecek.(aa) Balýk tutmak da izne baðlý tasarýsýnda dinlenme ve spor amaçlý balýkçýlýk yapacak kiþilere verilecek izin belgesi, belli bir süre eðitim karþýlýðýnda olacak. Temel balýkçýlýk eðitimini alacak kiþiler, izin belgesi ile istedikleri yerde avcýlýk yapabilecek. Bakanlýk bürokratlarýndan edinilen bilgiye göre, düzenlemenin esas amacý balýk türlerinin kayýt altýna alýnmasý ve korunmasýný saðlamak. Bakanlýk belge ve eðitimlerin içeriðini ayrý bir yönetmelikle düzenleyecek.(sabah) Hitit Üniversitesi Educaturk Ankara Yükseköðretim Fuarý na katýldý. Hitit Ankara da tanýtým yaptý Mustafa Demirer itit Üniversitesi Htanýtým etkinlikleri kapsamýnda 7-8 Kasým 2013 tarihlerinde düzenlenen Educaturk Ankara Yükseköðretim Fuarý na katýldý. Fuaera Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü nden Yrd. Doç. Dr. Cengiz Baðcý, Ýskilip Meslek Üniversite standý Ankara da gerçekleþtirilen eðitim Yüksekokulu Öðretim Görevlisi M. Erol fuarýnda öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý haline geldi. almaz, Saðlýk Yüksekokulu ndan Arþ. Gör. Emel Okur ve Halkla Ýliþkiler personeli Satý Altýntaþ katýldý. Her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ve stant tasarýmýyla katýldýðý tanýtým etkinliklerinde ziyaretçilerin dikkatlerini çeken üniversite, Ankara da gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý haline geldi. Düzenlenen eðitim fuarýnda birçok vakýf ve devlet üniversitesi yer aldý. Düzenlenen eðitim fuarýnda birçok vakýf ve devlet üniversitesi yer alýrken, standý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere üniversite hakkýnda tanýtýcý bilgiler verildi. Üniversite tanýtým etkinlikleri Kasým 2013 tarihlerinde Bursa da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. Tanýtým etkinlikleri Bursa da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. Hobi amaçlý balýk tutmak isteyenler artýk Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan izin alacak

4 4 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Suriye ye yardým çaðrýsý Ý 15 milyon Suriyeli mülteci açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. Ýnsanlarýn açlýktan kedi, köpek eti yemek zorunda kaldýklarý belirtildi. Bölgede bulunan ÝHH ekipleri bilgiler aktardý. Minicik kalplere kocaman hayaller sýðdýrýlýr bazen Küçücük bakýþlarý derin anlamlarla sunarýz Bir iç çekiþle hayatý özetleriz kimi zaman da En acýsý da çöplükten hayaller kurar bazýlarýmýz Büyürken çocukluðumuzdan da bir þeyler taþýrýz yeni yaþlarýmýza. Kimisi hayallerini En muzur gülüþlerini taþýr Kimisi çocukluktan kalma dostluklarýný kazýr hayatýnýn en güzel yerine. Kimisi de kendinden geçinceye kadar güldüðü kahkahalarýný sindirir gülüþüne Bezen de en sevdiði arkadaþlarýyla oynadýðý oyunlarý takýlýr ayaklarýna, ýssýz sokaklarda yürüdüðünde Kimisi Kimisi de vardýr kursaðýnda kalan çocukluðu- HH orum Temsilcisi Selim Özkabakçý, orum halkýný, açlýðýn ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye halkýna yardýma davet etti. Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye halký ve dünya kamuoyunu hârekete geçmeye çaðýran Özkabakçý, Esed rejiminin saldýrýlarý nedeniyle evlerini terk ederek kamplarda yaþamaya mahkûm olan yüz binlerce insan var. Ýç savaþýn üçüncü yýlýnda, 5 milyonu çocuk 15 milyon Suriyeli mülteci açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. dedi. Suriye de muhasara altýndaki bölgelerde mültecilerin yaþadýðý kamplarda insanlarýn açlýktan kedi, köpek eti yemek zorunda kaldýklarýný belirten Özkabakçý, buna þimdi bir de acil kýþlýk ihtiyaçlarýn eklenmesiyle krizin boyutunun ölümcül noktalara ulaþtýðýný söyledi. Bölgede bulunan ÝHH ekiplerinin aktardýðý bilgilere göre, kamplardaki mülteciler kediköpek yemekten býkmýþ durumdalar. ocuklar açlýktan aðlýyor. Din adamlarý çare olarak kadýn ve çocuklarýn aç kalmamasý için erkeklerin oruç tutmasý yönünde fetvalar veriyor. Guta da mýsýrýn tonu 700 dolardan 2 bin 500'e çýktý, böyle giderse 5 bini bulabilir. Esed rejimi, mültecilerin aç kalmasý için buðday, mýsýr, arpa Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için çaðrýda bulunuldu. gibi temel besin ürünlerini fiyatýnýn çok üzerinde topluyor. KIÞLIK YALAR ÝHTÝ- ÝHH Suriye Bölge Koordinatörü Muhammed Yorgancýoðlu da, mülteci sayýsýnýn giderek artmasý nedeniyle kamplarda gýda ihtiyacýnýn had safhaya ulaþtýðýný belirterek, Bunun yanýnda Suriyeli mültecilerin yoðun olarak yaþadýðý Antakya-HamaÝdlib-Haleb arasýnda kalan bölgede yaklaþan kýþ mevsimi nedeniyle baþta gýda olmak üzere battaniye, kýþlýk elbise, yaðmurluk, sünger yatak, halý, hasýr gibi acil ihtiyaçlar var. Bu bölgelerde pek çok yere gece elektrik verilemediði için insanlar karanlýkta yaþýyor. Þarjlý ýþýldak alýnarak bu soruna geçici bir çözüm bulunabilir. Ayrýca bölgede sýk sýk yangýnlarýn meydana gelmesi nedeniyle çadýr kentlerde sivil savunma ekipleri kurulmasý gerek. dedi. ACÝL YARDIM PAKETÝ Kampanyaya destek vermek isteyen hayýrseverlerin nakdi yardýmlarýný ÝHH'nýn AlBaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans orum Þubelerinden ücret ödemeden gönde- rebileceklerini belirten Özkabakçý, þöyle dedi; Posta çeki hesaplarýna doðrudan ve online baðýþ yoluyla yardýmlarýný ulaþtýrabilirler. Ayni yardýmlar için orum ÝHH Ýle Selim Özkabakçý Ahmet Özgün numaralý telefondan temasa geçilebilir. Destek olan tüm hayýrseverlerden Allah razý olsun. Suriye için hazýrlanan acil yardým paketinde, içinde bulgurdan makarnaya, þekerden zeytinyaðýna kadar 14 ürünün yer aldýðý 60 TL bedelindeki Gýda Pake- ti, yeni doðan bebekler ve 5 yaþ altý çocuklar için bebek mamasýndan bebek bisküvisine 8 ürünün bulunduðu 27.5 TL lik Bebek Ýhtiyaç ve Gýda Paketi ile bir günlük maliyeti 14 bin 500 TL yi bulan yaklaþýk 150 bin ekmeðin üretildiði fýrýn yer alýyor. SOSYAL MEDYADA #KedilerÖlmesin KAMPANYASI Basýnda Suriye'de Esed rejiminin muhasara altýnda tuttuðu bölgelerde insanlarýn açlýktan kedi eti yediðine dair haberler yer alýyor. Ancak yaþanan bu faciayla ilgili uluslararasý toplum hârekete geçmemiþtir. Bunun üzerine biz de madem Suriye'deki insanlarýn hayatýnýn bir deðeri yok, belki hayvan haklarý örgütlerinin dikkatini çeker de hârekete geçer diyerek sosyal medyada #KedilerÖlmesin etiketiyle kampanya baþlattýk. Kampanyanýn baþladýðý arþamba günü #KedilerÖlmesin etiketi itibariyle TT (Trending Topics) listesine girdi ve 1. sýraya kadar yükseldi. Kýsa sürede onbinlerce takipçi ise RT (retweet) yaparak kampanyayý destek- öpte kaybolan çocukluk! nu, çöpten oyuncaðýný taþýr gelezamane ceðine RENKLERÝ Ahmet gibi Küçük adam Ahmet ocukluðumla hasbýhal ettiðim yolda sayarken adýmlarýmý beliriverdi karþýmda. Demirden yapýlmýþ tekerlekli sepetine hýzlýca çöpten bir þeyler koyuyor, otobüsteki insanlarýn Tuba Balý meraklý bakýþlarýný, etrafýnda hýzla geçen arabalarýn varlýðýný hiç umursamýyordu. ocuksu olan adýmlarým aniden yavaþladý Daha aðýr ilerliyor ne yapmaya çalýþtýðýna dikkatle bakýyordum. Sarýþýn yaþlarýnda bir erkek çocuðu Su þiþelerini, plastikleri ne varsa hýzlý hýzlý alýp sepetine atýyor. Öyle hýzlý Öyle azimli Ardýndan yavaþça yanaþtým O da ne! Bidonlarý koyduðu sepette bir þeyler kýpýrdýyor. Bir karartý görünüyor sepete doðru yanaþtýkça. Ýyice yaklaþtým Yaklaþtým Dondum kaldým Kýpýrdayamadým. Vay vicdansýz Dünya! dedim. Kendi kendime 3-3,5 yaþlarýnda hayatýmda gördüðüm en güzel yüze sahip minicik bir kýz çocuðu. öplükte kaybolan çocukluðuyla yüzleþiyor Abisinin topladýðý þiþelerin birini sýmsýký tutmuþ oyuncaðý gibi oynuyor konuþuyor konuþturuyordu. Hayalindeki bebeðin yerine çöpten aldýðý þiþeyi koymuþ belli ki. Ben küçük kýza dalmýþken abisinin sesiyle irkildim. "Ne oldu abla ne baktýn kaldýn öyle. Hiç mi görmedin çalýþan birini. Hem biliyor musun babamýn ayaðý kesik eve ben bakýyorum. Senin o baktýðýn çöpleri ben satýp eve ekmek götürüyorum" Sen mi? diyebildim titreyen sesimle. "Ne sandýn! Küçük durduðuma bakma! ok oldu ben büyüyeli." Korkmuyorum abla Bak! Sýkýca tuttum þiþe kapaðýný Bebeðim yok! Hayallerim hiç olmayacak belki ilerde. Oyuncak bebeðimi aldýklarý gibi alacaklar belki de gülüþümü. Ama abla alamazlar çöplükten kurduðum hayalimi! Bak kayboldum bile içinde göremezler Bulamazlar ki beni! Bulamazlar abla! Deðil mi? Kim verdi küçük? Kim attý seni çöplüðün içine Kim çaldý çocukluðunu? Ve soruyorum þimdi kendime, çöplükte kaybolmaktan kim çýkaracak sizi?"

5 Aday deðil ama onu istiyorlar ARÞAMBA 13 KASIM 2013 A day olmamalarýna raðmen Ankara'da Ali Babacan ve hemþehrimiz Murat Alparslan, Antalya'da ise Mevlüt avuþoðlu ile Menderes Türel'in ismi ön planý çýktý. Yeni Þafak ta yer alan habere göre, AK Parti belediye baþkaný adaylarýný belirlemek için çalýþmalarýný hýz verdi. Söz konusu haber þöyle: Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýnda dün toplanan seçim iþleri ve teþkilat baþkanlarý gece AK Parti Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Murat Alparslan. geç saatlere kadar bümalarýný deðerlendirdi. ve Antalya Büyükþehir yükþehir temayül yoklaparti teþkilatýnýn Ankara Belediyesi baþkan aday- lýðýna gösterdiði isimler arasýnda sürprizler de yaþandý. AK Partililerin Ankara Büyükþehir için önerdiði isimler arasýnda mevcut baþkan Melih Gökçek ilk sýrada yer alýrken Gökçek'in ardýndan Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ile Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan'ýn isimleri de yer aldý. Ancak gerek Babacan gerekse de Alparslan daha önceden adaylýk gibi bir düþüncelerinin olmadýðýný dile getirmiþti. (Yeni Þafak) orumlular dan destek istedi kbük Belediye Baþkaný ve CHP Didim Belediye Baþkaný Aday Adayý Mehmet Erçin Sandalcý, Didim Hitit orumlular Derneðini ziyaret ederek, orumlularla buluþtu. Didim de bulunan orum lular ile Hitit orumlular Derneðinde buluþan Akbük Belediye Baþkaný Mehmet Erçin Sandalcý, Akbük Belediye Baþkaný olarak neler yaptýðýný, Didim Belediye Baþkanlýðýna neden aday olduðunu, yaptýðý ve yapacaðý çalýþmalarý görsel olarak anlatarak, sorularý cevapladý. orum lularýn yoðun ilgi gösterdiði toplantýda Sandalcý çalýþmalarýný anlattý ve sorularý cevapladý. Hitit orumlular Derneði yönetiminin katýldýðý toplantýda Dernek Baþkaný Müslüm Vardar; Derneðimize hoþ geldiniz. Yolunuz açýk olsun, girdiðiniz yolda baþarýlar dilerim. Kimse kusura bakmasýn, bizim partimiz CHP, yada benim düþüncem öyle. Partimiz bu yolda kimi görevlendirirse biz Dernek ve Didim de yaþayan orum lular olarak yanýnda olacaðýz. dedi. Akbük Belediye Baþkaný Mehmet Erçin Sandalcý konuþmasýnda;. Bu akþam toplantý yapmamýzda ki amaç; kendimizi anlatmak, ifade etmek ve sorularýnýzý cevaplamaktýr. CHP de bir aday adaylýk süreci yaþanýyor. Bu süreç aile içi bir mücadele, bizler bu mücadeleyi asla birbirimizi karalamadan, asla medyada, sokakta, saðda solda bir kötü söz söylemeden, asla kýrmadan yürütmeye çalýþýyoruz. Elimizden geldiði kadar da bu konuda hassasiyetimizi dile getiriyoruz. Bizleri destekleyen insanlarýnda, çünkü herkesin gönlünde bir aday adayý yatýyor olabilir. Bu konuda asla ne kimseyi suçlayabilir nede kýrýlabiliriz. Ancak sonuç itibariyle CHP Genel Merkezi bir arkadaþýmýzla ilgili karar verecek, müracaatlarýmýz genel merkez tarafýndan bir takým kriterlere göre deðerlendiriliyor. Bu deðerlendirme neticesinde de bir arkadaþýmýz aday gelecek, bizler Cumhuriyet Halk Partili olmanýn gereðini yerine getireceðiz. Ben bir aday adayý olarak bunun gereðini yerine getireceðim. Benim dýþýmda bir aday adayý olmasý halinde, kalkýp baþka bir adreslerde, baþka bir mecralarda macera aramaya gitmeyeceðiz. Partimizin iktidarý için sonuna kadar mücadele edeceðiz. Benim aday gelmem halinde de diðer aday adaylarý da bu süreci yapmak zorundadýrlar. Ülkemizin karanlýða gittiði bu günlerde, karanlýða giden bu treni durdurmak için mutlaka ve mutlaka birlikte olmamýz gerekiyor. Bu aday adaylýk süreci ise bizler açýsýndan bir bayrak yarýþýdýr, partimizin bir geliþimidir. Bizim amacýmýz parti içi çýtayý yükseltmektir. Ben 2009 dan be- ri CHP anlamýnda Belediye Baþkaný olarak görev yapmakta ve çalýþmalarý yürütmekteyim. Sizlere kendimizi tanýtacaðýmýz ve Akbük Belediyesi olarak yapmýþ olduðumuz, 2014 te Didim de yapacaðýmýz çalýþmalara ýþýk tutacak bir sunum hazýrladýk, bir tanýtým yapacaðýz. dedi. A K BÜK TEKÝ ALIÞMALARINI ANLATTI Akbük Belediye Baþkaný ve CHP Didim Belediye Baþkaný Aday Adayý Mehmet Erçin Sandalcý, orumlular ý ziyaret etti. Sunum þeklinde görsel olarak kendisini tanýtan ve kýsa bir öz geçmiþini anlatan Sandalcý, Akbük te uyguladýklarý Belediyecilik anlayýþlarý ile ilgili bilgi verdi. YAPMAK ÝSTEDÝÐÝMÝN FELSEFESÝ, DÝDÝM DE YAÞAMAKTAN GURUR DUYALIM. Didim Hitit orumlular Derneði Baþkan Sandalcý yý aðýrladý. Akbük Belediyesi olarak ilk kez yapýlan hizmet ve yenilikler hakkýnda da bilgi veren Sandalcý, Akbük te ilk olarak, Belediyeye ait yerlerde, bir Cami ve Cemevi yerinin tapusunu çýkarttýðýný belirtti. Cemevinin tapusu Belediyemiz adýna çýkmýþtýr ve imarda Cemevi olarak iþlendiðini Sandalcý, Akbük te uyguladýklarý Belediyecilik anlayýþlarý ile ilgili bilgi verdi. söyledi. Amacýnýn Didim in çýtasýný yükseltmek, daha hak edilen yere getirmek olduðunu belirten Sandalcý; Hepimiz belli bir kültürlerden gelmiþ, belli bir memleketten olan insanlarýz. Nereli olduðumuz sorulduðunda Samsun luyuz veya orum luyuz diyoruz. Didim liyim demiyoruz. Bunun nedeni Didim le gurur duymuyoruz. Mesela bir Bodrum lu, Bodrum luyum diyebilir, yani asýl bulunduðu memleket neresi ise. Biz Didim liyiz diyemiyoruz. Bu bir asimilasyon deðil. Yaþadýðýmýz yerle gurur duyma meselesi. Yapmak istediðimin özü, herkes yaþadýðý kentten gurur duysun. Yapmak istediðimin felsefesi, Didim de yaþamaktan gurur duyalým. Yapmak istediðim, köprüler yapacaðým, barajlar yapacaðým deðil Didim den gurur duymayý saðlayacaðým diyorum ve bunu yapmayý taahhüt ediyorum. diye belirtti. Baþkan Sandalcý, projelerini anlattý. Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Eczacý Odasý ný ziyaret etti. Eczacý Odasý ný kutladýlar S (.HAK:3185) A 5 Emre Kut aðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Eczacý Odasý'nýn yeni yönetimini tebrik ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Yücel, bir önceki oda yönetimi ile güzel güzel iþbirliði yaptýklarýný belirterek, "Ýnþallah yeni yönetimle ve baþkanýmýzla da güzel þeyler yapacaðýz. Burada eczacýlarýmýzýn her hangi bir problemi var mý, Saðlýk Müdürlüðü ile bir sýkýntýlarý var mý onun istiþaresini yapacaðýz." Dedi. Saðlýðýn temsilcileri iþbirliðinin devam edeceði mesajýný verdi. Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, teþekkür etti. Koca, saðlýk camiasýyla et ve týrnak gibi ayrýlmaz olduklarýný hatýrlatarak, "Ortak paydamýz insan hayatý ve insan saðlýðýna verdiðimiz de- ðerdir. Ýl Saðlýk Müdürlüðümüz ile iþbirliði içerisinde olduðumuz mobil ilaç daðýtýmý, eczane destek personeli yetkilendirme eðitimi gibi organizasyonlarýmýz baþarý ile devam etmektedir. Mobil ilaç daðýtýmý eczacý odamýzýn organizatörlüðünde il sað- lýk müdürlüðümüz ile yapýlan protokol çerçevesinde, eczanelerimiz arasýnda sýralý bir sistemle yürütülmektedir. Saðlýk konusunda tek yürek, yan yana ve kol kola birlikte daha nice güzel organizasyonlara imza atacaðýz." diye konuþtu. Tartýþmalý mevzuya Diyanet ten açýklama B aþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn öðrenci evlerinin denetimi konusunda yaptýðý açýklamaya Diyanet fetva vermedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu, Ýslam hukukuna göre kiþinin mesken hakkýnýn olduðunu ve dokunulmazlýðýnýn bulunduðunu bildirdi. Bir vatandaþýn, "Ýslam hukukuna göre devletin evi denetleme yetkisi var mýdýr? "sorusunu cevaplandýran Din Ýþleri Yüksek Kurulu, Ýslam hukukuna göre kiþinin mesken hakký vardýr ve dokunulmaz- dýr. diye cevap verdi. Açýklamada devletin eve müdahil olabilmesi için bazý þartlar gerektiðini vurgulandý. Açýklamanýn devamýnda Belirli þartlar çerçevesinde hakkýn kötüye kullanýmýndan dolayý devlet müdahil olabilir. denildi. Din Ýþleri Yüksek Kurulu, konuyla ilgili Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan bastýrýlan Ýslam Ansiklopedisinin Hak Maddesi nin yer aldýðý 15. cildine bakýlmasýný önerdi. (CÝHAN)

6 6 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Gerilim haritasý korkuttu P rof. Dr. Hakan Kutoðlu, 12 Kasým Düzce Depreminin yýldönümünde TMMOB Bursa Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen toplantýya katýldý. 'Türkiye Gerilim Haritasý' konusunda yapýlan araþtýrmayý ilk kez kamuoyu ile paylaþan Kutoðlu, önemli bilgiler verdi. Kutoðulu, Türkiye'de Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü ve Harita Genel Müdürlüðü'nün ortaklýðýnda 146 adet CPS istasyonu bulunduðu ifade etti. Bunlarýn 7 gün 24 saat konumlama uydularýna gözlem yaptýðýný ve verileri kaydettiðini dile getiren Prof. Kutoðlu, sürekli gözlem istasyonlarýnýn Japonya ve Amerika gibi birçok ülkede tektonik hareketleri izlemek için de kullanýldýðýný kaydetti. Ýstasyonlardan elde edilen verilerle Türkiye'de faylarýn yatay ve düþey hareketlerini belirleyerek, hareket hýzlarýndan gerilmelerin düzeyini saptamaya çalýþtýklarýný ifade eden Kutoðlu, Türkiye'de depremleri üreten gerilme bileþenle- Prof. Dr. Hakan Kutoðlu, fay hatlarý hakkýnda bilgiler verdi. sanýz cetveli çok daha bu ayýn 7'nin üzerinde rini gösteren bir harita küçük kuvvetlerle daha meydana gelen depremgöstererek, gerilme oranbüyük þiddetle kýrabilirleri gösteriyor. Bunlarýn larýný açýkladý. Yatay siniz. Doðu Anadolu fabüyük bir çoðunluðunun, yönde kayma hareketleyüksek gerilme noktalayýna baktýðýnýz zaman rinin deprem ürettiðini rýnda gerçekleþtiðini gökuvvetler fayýn her iki tave Türkiye'nin neredeyse rüyorsunuz. Buradan çýrafýna yayýlmýþ durumda. tamamýnýn sarýdan kýrbu cetveli iki tarafýndan kartýlacak önemli bir somýzýya kaydýðýný, ülkeçekmeye benzer, çok danuç da Kuzey Anadolu nin her an her yerinde ha fazla bir gerilim birifayýnýn, Doðu Anadolu olasý bir depremle karþý kiminin olmasý gerekir. fayýna göre daha deprem karþýya olduðunu vurguburada, Kuzey Anadolu sayýsýnýn fazla olduðunu ladý. Kuzey Anadolu görüyorsunuz. Bunun fayýnýn neden daha fazla etkili kýrýldýðýný anlýnedeni de Kuzey AnadoFay Hattý neden daha lu fayýna gelen gerilme ve yoruz.' etkili? hareketleri yani kuvvetmarmara daki gekutoðlu, þöyle koler, faya dik geliyor. Elirilim arttý nuþtu: 'Harita üzerinde nizde bir cetvel düþünün, Gerilmelerin bir siyah noktalar geçmiþten buna dik kuvvet uygular- yýllýk gerilmeyi gösterdiðine dikkat çeken Prof. Dr. Kutoðlu, þöyle devam etti: '1999 Gölcük depreminin üzerinden 14 sene geçti. Buradaki deðerlerin üzerine 14 defa ekleme yapacaksýnýz. Ama Marmara Denizi'ne geldiðiniz zaman iki odak görüyorsunuz, en son depremler 1866, 1912 ve 1766 yýllarýna odaklanmýþ. Þuanda Gölcük stresi biriktiriyor depremi ile rahatladý ve tekrar gerilmeye baþladý, 14 yýl geçti. Ama diðer odaklarda neredeyse 250 yýldýr deprem olmuyor. Bu gerilme dairesi yukarýdan aþaðýya kadar bütün fay sisteminin gerilim birikimi altýnda olduðunu gösteriyor. Bu gerilim birikimleri, beklediðimiz tehdidin giderek yaklaþtýðýnýn bir göstergesi. Dolayýsýyla, kamuoyunda paylaþýldýðý üzere, araziden toplanan bu veriler de, Marmara depremindeki gerilimlerin her geçen gün giderek arttýðýnýn göstergesi. Araziden toplanan veriler de bunun doðruluðunu gösteriyor.' Yaydiðin Yolu ile Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi giriþine totem dikildi. KSS yönetiminden teþekkür Emre KUT - Enise AÐBAL S anayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan alýkuþu, sanayi sitesinin Yaydiðin Yolu ile Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi giriþine yapýlan kemer totem için teþekkür etti. KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan alýkuþu ile Yönetim Kurulu üyeleri dün kooperatifin idari binasýnda toplandý. Toplantýya Tekdemir Yapý Ýþleri sahibi Taner Tekdemir de katýldý. alýkuþu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye nin yaptýðý çalýþmalardan memnun olduklarýný belirterek, talep ettikleri kemer totem yapýmý için de Belediye, YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü ve Tekdemir Yapý ya teþekkür ettiler. Yaydiðin Yolu ile Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi giriþine yapýlan kemer totemin hayýrlý olmasýný dileyen alýkuþu, Sanayi Sitesi yönetimi olarak esnafýn her türlü sorunlarýný çözmeye hazýr olduklarýný söyledi. Esnafýmýzla Sevgider çocuklarla aþure yaptý orum Sevgi Derneði, Muharrem ayý etkinliði düzenledi. orum Sevgi Derneði, Muharrem ayý etkinlikleri kapsamýnda Sevgi Evlerindeki çocuklarla birlikte aþure piþirdi. Aþurelikler, dernek üyeleri tarafýndan hazýrlandý. Muharrem ayýnýn paylaþma, yardýmlaþma ve sýkýntýlardan kurtulma ayý olduðunu söyleyen Sevgider Baþkaný Selime Ergüven, programa yoðun ilgi gösteren çocuklarla güzellikleri paylaþmak için her zaman birlikte olmayý planladýklarýný ifade etti. Aþure programýna Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu nun eþi Vicdan Topoðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ýn eþi Gülcan Doðan, Jandarma Komutaný eþi Lale elik, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Sevgi-Der Baþkaný Selime Ergüven ve çok sayýda dernek üyesi katýldý. Vali Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Sevgi Derneði nin güzellikleri çocuklarla daha da anlamlý kýlmak adýna gösterdiði çabayý takdirle karþýladýklarýný söyledi. Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan alýkuþu ile yönetim kurulu üyeleri teþekkür etti. Esnafýn dinleneceði kameriyeler yapýldý. el ele vererek daha güzel iþler yapmaya devam edeceðiz. diyen alýkuþu, ilerleyen zamanda kemer totem, güvenlik kamerasý sistemi, sanayi yön-firma levhasý ve tel örgü çalýþmalarý yapýlacaðýný kaydederek, bu konuda esnaftan gerekli katký ve yardýmý beklediklerini ifade etti. Bir sandýkta 320 seçmen oy kullanacak Aþurelikler, dernek üyeleri tarafýndan hazýrlandý. Etkinliðe Vali Baþköy ün eþi Fatma Baþköy de katýldý. Y üksek Seçim Kurulu (YSK) 30 Mart 2014 te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri nde bir sandýk bölgesinde seçmen sayýsýnýn 320 olarak belirlenmesine ve köylerde seçmen sayýsýnýn 400 ü aþmadýðý takdirde bir sandýkta oy kullanabileceðine karar verdi. Baþkanlýk makamýndan Kurul'a verilen yazýda, "Mahalli idareler genel seçimlerinde seçmenler bir sandýk bölgesinde en az 2 seçim için 2 sandýkta oy kullanacaklarýndan, tüm yurt genelinde sandýk alanlarýnýn yetersiz olmasý ve ayrýca tasarruf ilkesi de göz önüne alýnarak, anayasanýn 79. maddesi ile 298 sayýlý kanunun verdiði yetki gereðince 30 Mart 2014 te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkýnda kanunun 5. maddesinde 3959 sayýlý kanun ile yapýlan deðiþiklik dikkate alýnmayarak bir sandýk bölgesinde seçmen sayýsýnýn 320 olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayýsýnýn 400 ü aþmadýðý takdirde bir sandýkta oy kullanacaðýna karar verilmelidir." denildi. YSK, baþkanlýk makamýna verdiði cevapta ise 30 Mart 2014 te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde bir sandýk bölgesinde seçmen sayýsýnýn 320 olarak belirlenmesine ve köylerde seçmen sayýsýnýn 400 ü aþmadýðý takdirde bir sandýkta oy kullanabileceðine oy birliði ile karar verdi. ifadeleri yer aldý. (CÝHAN) Yeni totemler sanayi esnafý tarafýðndan da beðenildi. SRC ALACAKLARIN DÝKKATÝNE Yük ve Yolcu Taþýmacýlýðý Yapan Ticari araç sürücüleri 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanunu gereði Ticari araç kullanmak için zorunlu olan SRC belgesi, Ulaþtýrma Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ Mesleki Yeterlilik Eðitim Merkezleri tarafýndan verilmektedir. T.C. ULAÞTIRMA DENÝZCÝLÝK VE HABERLEÞME BAKANLIÐI KARA ULAÞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NCE Yetkisiz Kiþilere veya Kurumlara iþlem yap- Yetkilendirilmiþ Resmi Kurumlar Haricindeki týrmayýn..!! orum'da SRC Belgesi vermeye yetkili eðitim merkezleri ZÝRVE SRC öplü mah. Osmancýk cad. Ölçek Ýþmerkezi No:27/48 orum (.HAK:3212) ocuklara aþure ikram edildi. Tel: "Doðru ETÝLER SRC Yavruturna Mah Kýbrýs Cad. No:35/A orum Tel: bilgi doðru kaynaktan alýnýr "

7 ARÞAMBA 13 KASIM Ýl Genel Meclisi nde týkanan köy kanalizasyonlarý gündeme geldi... Rahatsýz olmuyorlarsa býrakýn meydandan aksýn Erol Taþkan l Genel Meclis Top- týkanan ka- Ýlantýsý'nda nalizasyonlarýn sorununu gündeme getiren Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclisi'nin tepkisiyle karþýlandý. Köylerin orta yerinden pislik aktýðýný dile getiren meclis üyelerine cevap veren Mustafa Eker, "Köylü 3-5 lira parayý vermiyorsa biraz düþünmek lazým. Bu iþi bu kadar da þey kapýsýna getirmeyin, Siz rahatsýz oluyorsunuz da, onlar neden rahatsýz olmuyor?" dedi. Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri'nin ep telefonu fatura- düzenleme Clarýna geliyor. BTK, ikinci Baþkaný Turgut Ayhan, "Faturalar basit ve anlaþýlýr olacak" dedi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Kurul 2. Baþkaný Turgut Ayhan Beydoðan basýn mensuplarýyla düzenlediði sohbet toplantýsýnda, BTK'nýn tüketici haklarýný koruma konusunda hayata geçirdiði projelere yönelik olarak 2012 ve 2013 yýllarýnda yapýlan önemli düzenleme çalýþmalarý anlatarak, Hat Sorgulama Hizmetinin kiþilerin bilgisi dýþýnda kimlik bilgilerinin kullanýlmasý suretiyle adlarýna açýlan ve satýþa sunulan "açýk hatlar"ýn önlenmesi saðlandýðýný belirtti. 2,5 milyon kiþinin üzerinde kullanýcýnýn sorgulama yaparak, bu hizmetten yararlandýðýný ifade eden Beydoðan, 809 bin kiþinin, kullandýklarý hatlarý üzerilerine aldýklarýný söyledi. Elektronik haberleþme sektöründe faaliyette bulunan sabit ve mobil telefon iþletmecileri tarafýndan düzenlenen faturalarla ayrýntýlý Yangýn Söndürme Cihazlarý Tel: Fax: Yeniyol Mah. Sel Sk. No: ORUM bütçe görüþmelerinde, Mecitözü AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Selahattin Kocabaþ, pek çok köyde kanalizasyon týkanýklýðý nedeniyle sýkýntýlarýn baþ gösterdiðini belirterek, Ýl Özel Ýdaresi'ne vidanjör alýnmasýný teklif etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, köylülerin kirasýný vererek belediyelerden vidanjör kiralayýp sorunlarýný çözmesi gerektiðini hatýrlatýnca, Mecitözü CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Haydar Erdem söz alarak, "Hepimizin köylülerin oylarýyla seçilip, bu meclise hizmet için geldik. Köylerin orta yerinden pislik akýyor. Muhtarlar kira parasýný köylerden toplayamadýðý için sorunun çözümü saðlanamýyor." diye konuþtu. Mustafa Eker, kanalizasyon ve içme suyu hizmetlerinin devlet tarafýndan yapýldýktan sonra bakýmý ve iþletiminin köylüye teslim edildiðini hatýrlatarak, "orum'da yaþayanlarýn suçu ne? Onlar gerektiðinde kirasýný verip sorunu çözüyor. Mecitözü Belediyesi'nin vidanjörü yok mu? 3-5 lira parayý vermiyorlarsa biraz düþünmek lazým. Ýþi bu kadar þey kapýsýna getirmeyin lütfen. Sizler Cep telefonu faturalarýna düzenleme rahatsýz oluyorsunuz da, köylüler neden rahatsýz olmuyor?" diye sordu. Haydar Erdem'in "Hangi küçük ilçenin vidanjörü var." Sorusu üzerine Osmancýk Ýl Genel Meclis Üyeleri'nden, "Osmancýk Belediyesi'nin vidanjörü var fakat biz alamadýk." cevabý geldi. Son olarak söz alan Sungurlu MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, konuya teknik olarak bir açýklama Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri'nin bütçe görüþmelerinde ilginç geliþmeler yaþandý. getirip, "Kanalizasyonlar su tazyiki ve hava basýncý ile iþlerlik kazanan sistemlerdir. Pek çok köyümüzde gerektiði kadar bir basýnç Destek Hizmetleri nin oluþmadýðý için týkanmasý normal ve bu sýkça yaþanan bir sorun. Vidanjör ihtiyacý haklý bir bütçe talebi 9,3 milyon taleptir. Vidanjör alýnarak köylerin bu sorunu çözüme kavuþturulmalýdýr." dedi. Ýl Genel Meclis Üyeleri'nin kararlýlýðý üzerine, 'Köylüler rahatsýz olmuyorsa düþünmek lazým' diyen Mustafa Eker, komisyonun bu konuda bir deðerlendirme yapmasýný istedi. faturalara iliþkin çalýþma baþlatýldýðýný belirten Beydoðan, bu çalýþmayla tüketicilere, faturalarýn, basit bir þekilde, yeterli bilgi ile sunumunun saðlanmasý ve faturalarda yer alan ücretlerin, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açýklýkta, ayýrt edilebilir, aboneler tarafýndan doðrulanabilecek þekilde gösterilmesi hedeflendiðini kaydetti. Tüketici þikayetlerinin çoðunluðunun faturalarýn yüksekliðinden geldiðini ifade eden Beydoðan, tüketici þikayetlerini daha hýzlý çözüme kavuþturmak için artýk þikayetlerin ilgili GSM operatörüne yapýlacaðýný, BTK'nýn þikayetle ilgili denetim yapacaðýný söyledi. Faturalarýn açýk ve anlaþýlýr hale getirilmesi için çalýþma yapýldýðýný belirten Beydoðan, 2014 yýlý itibariyle açýk ve anlaþýlýr fatura uygulamasýnýn baþlayacaðýný kaydetti. Beydoðan, BTK'nýn GSM operatörlerinin faturalandýrma birimindeki sayaçlarýnýn kontrol edildiðini ifade etti. Baz istasyonundan canlý ölçüm Mobil haberleþmenin olmazsa olmazý olan baz istasyonlarýnýn, insanlarýn yoðun olduðu þehir merkezlerinde daha fazla olmasý gerektiðini dile getiren Beydoðan, ilk olarak Ankara ve Ýzmir'de belirlenen bazý baz istasyonlarýnda, ölçüm deðerlerinin canlý olarak BTK'nýn internet sitesi üzerinde yayýmlanacaðýný söyledi. Baz istasyonlarýnýn yaydýðý elektromanyetik ýþýmanýn ne kadar olduðunun canlý olarak öðrenilebileceðini bildiren Beydoðan, sürecin baþarýlý olmasý halinde ise Türkiye geneline yaygýnlaþtýrýlacaðýný kaydetti. Beydoðan, 2014 yýlýnda DSL internet pazarýnda ürün çeþitliliðinin saðlanmasý için çalýþma yapýldýðýný belirtti. (.HAK:3132) l Özel Ýdaresi Destek ÝHizmetleri Müdürlüðü, 2014 bütçesi için 9 milyon 350 bin 180 TLbütçe talep etti. Ýl Genel Meclisi nin devam eden toplantýlarýnýn dünki oturumunda destek Hizmetleri Müdürlüðü nün 2014 bütçezi görüþüldü. Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Hüsnü Yalçýnkaya, bütçe kalemleri hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Toplantýnýn devam eden kýsmýnda ise Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Mehmet Ali Erdoðan, (.HAK:2381) Engelsiz Türkiye Projesi nin orum daki çalýþmalarýný içeren raporunu meclisin bilgisine sundu. Güngör sýký takipte S ungurlu MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, gündem maddelerini geniþ bir dosya arþivi ile takip ediyor. Özellikle Sungurlu nun sorunlarýný gündeme taþýmak ve takibini yaparak, ýsrarcýlýðýýný sürdürmesiyle dikkat çeken Celal Güngör, þube müdürlüklerinin bütçe görüþmelerinde de aktif katýlýmýný gözler önüne seriyor. Masasýnýn üzerinde dosyalarla gündemi takip eden Güngör, bütçe kalemleri ile ilgili sorgulamalarýnýn yaparken, geçen yýlýn rakam ve ayrýntýlarý ile bugünün rakamlarýný kýyaslayýp, sebep sonuç iliþkisi hakkýnda bilgi talep ediyor. Dün gerçekleþxtirilen toplantýda da ayný yaklaþýmý sergileyen Celal Güngör, Sungurlu nun greyder ve operatör ihtiyacýný gündeme taþýyarak, Sungurlu ya ilave greyder talep etti. Sungurlu MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, ünki Ýl Genel Meclisi nde söz konusu Dolan vidanjör talebi ve bu talebe verilen karþýlýk, ilginç bir tablo oluþturdu. Bir gün evvelki meclis toplantýsýnýn açýlýþýnda, köylerin muasýr medeniyet seviyesine çýkarýlmasý için hizmet yapýldýðýný anlatan sesler hâlâ duvarlarda yankýlanýrken, bir gün sonra köylerin orta yerinden akan týkanmýþ kanalizasyon pisliklerine karþý duyarsýz kalýp, adeta býrakýn ne halleri varsa görsünler anlamýndaki cümleler anlamlýydý. Ýktidar ve muhalefet partilerinin üyeleri, sorunun vahametini ortaya koymak için, Köyün orta yerinden pislik akýyor derken, Meclis Baþkaný Mustafa Eker, ilçe belediyelerini adres gösterdi. Ýlçe belediyelerinin pek çoðunun vidanjörü olmadýðý izah edildiðinde ise, ne yazýk ki, Onlar rahatsýz olmuyor da size ne oluyor? anlamýndaki sözleri döküldü aðzýndan. Öyle ya, köyünün týkanan kanalizasyonunu açtýrmak için kira parasýný bir araya getiremeyen köylüye, o köyde yaþayan çoluk-çocuða üzülmeye ne hacet var. Eker in dediði gibi, bu mesele o kadar da þey (!) kapýsýna getirilmesin. orum da yaþayan insanlar vidanjör parasýný veriyor da, köylü neden vermiyor? orum da yaþayanýn suçu ne? sorusu yine bir gün evvel köyleri medeniyet seviyesine taþýmak için yola çýktýklarýný söyleyen Mustafa Eker e ait. Allah tan MHP Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, meseleyi teknik anlamda izah edip, bunun köylünün suçu olmadýðýný, teknik olarak kanalizasyonlarýn çalýþma sisteminin yüksek basýnçlý su akýþýna baðlý olduðunu söyledi de, Eker bir zahmette olsa konuyu komisyonun incelemesine karar verdi. Bana göre, Özel Ýdare bir vidanjör alarak bu sorunu çözmeli. Belki burada bütçe söz konusu olabilir. Birkaç gün evvel bütçeden meclis oturumlarý ve o çok gerekli komisyon raporlarý için ayýrdýklarý kocaman dilimden birazcýk fedakârlýk ederek, vidanjörün parasýný pekâla çýkarabilirler diye düþünüyorum. Son aylarýný yaþayan meclis, hemen her konuda rapor için 5 günlük en üst toplantý limitini doldurup yevmiye avýna düþmüþ gibi bir görüntü sergileyeceðine, kendisine oy verip, sorunlarýnýn çözümü için yetki aldýðý köylüye, ulu orta akan pisliði reva görür portre çizmemeli. Madem köylü de devletin imkânlarýndan en az þehirliler kadar istifade etme hakkýna sahip, o zaman denilenle yapýlan birbirine zýt olmamalý. Köyün çilesini çekmeyen, köylünün derdini ne bilsin sözüne muhatap olmamak için köylünün derdiyle dertlenmeli, kanalizasyonlarýný bile yaptýk, daha ne yapalým tarzýna girilmemelidir. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364)

8 8 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Baþkent e pilavlý çýkarma A nkara da orumlu Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen orum Tanýtým Günleri'nde Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan ortak açýlan stantta fuar süresince pirinç pilavý daðýtýmý yapýlacaðý açýklandý. orumlu Dernekler Federasyonu tarafýndan Ankara'da 1417 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenecek olan 2. orum Tanýtým Günleri için Osmancýk Belediyesi ve Osmancýk Kaymakamlýðý hazýrlýklarýný tamamladý. Yapýlan açýklamaya göre, Kaymakam Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve daire müdürleri yaptýklarý toplantýda yapýlan hazýrlýklarý deðerlendirdi. Kaymakam Sezgin Üçüncü, pirinç ve tarihin baþkenti Osmancýk'ýn isminin en iyi þekilde Ankara'da duyurulacaðýný ifade etti. Kayma- Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi hazýrlýklarýný tamamladý. 2. orum Tanýtým Günleri için istiþare toplantýsý yapýldý. kam Üçüncü, tanýtým günlerine tüm Ankaralýlar ý ve Osmancýklýlar ý davet ettiklerini ifade etti. Tanýtým günlerinin önemli bir organizasyon olduðunu belirten Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, geçtiðimiz yýl ilki düzenlenen fuarda 3 ton Osmancýk pirinci daðýttýklarýný hatýrlatarak bu yýl da Osmancýk pirincinden yapýlan pilav daðýtýmý gerçekleþtirileceðini bildirdi. Baþkan Yazýcý, fuar süresince saatleri arasýnda pilav daðýtýmýnýn yapýlacaðýný duyurdu. Baþkan Yazýcý, Osmancýk'ýn tarihi ve kültürel yerlerinin yaný sýra dünyaya ün salan Osmancýk pirincinin baþkentte düzenlenecek etkinliklerle tanýtýlacaðýný söyledi. Baþkan Yazýcý, baþkentteki tüm vatandaþlarý tarih ve pirincin baþkenti Osmancýk'ý tanýmak için stantlarýný ziyarete beklediklerini kaydetti. Ertekin muhtarlarla buluþtu AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Aday Adayý eski Ýl Genel Meclis Baþkaný Ahmet Ertekin, seçim çalýþmalarý kapsamýnda muhtarlar ve esnafla bir araya geldi. Ýlk olarak esnafý ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Ahmet Ertekin, daha sonra ise mahalle muhtarlarý ile bir araya geldi. Ertekin, her iki ziyarette projeleri hakkýnda esnaf ve muhtarlarý bilgilendirdi. Ýskilip'i örnek ve marka bir kent yapacaklarýný dile getiren Ertekin, halkýn ve hakkýn rýzasý için çalýþacaklarýný söyledi. Ertekin, Ýskilip'te sevgi, saygý ve dayanýþma kültürünü hakim kýlarak hiçbir partisel ayrým gözetmeksizin azimle çalýþacaklarýný ifade etti. Belediye-halk iþbirliðine zemin hazýrlamak üzere yýlda bir- kaç defa mahalle toplantýlarý düzenleyerek halkýn nabzýný tutacaklarýný dile getiren Ertekin, Türkiye'de ilk kez "muhtarlar ofisi" oluþturarak yerel yönetici dayanýþmasýný, köy ve mahalle muhtarlarýnýn sabit mekân ihtiyacýný karþýlayacaðýz Belediye baþkanlýðý görevine rutin belediye hizmetlerini koordine etmek için deðil, bürokratik tecrübesi ve bilgi birikimine güvenerek, sýra dýþý bir baþkan portresi çizmek amacýyla talip olduðunu belirten Ertekin, "Ýskilip'e yakýþýr bir terminal inþa etmek, þehir merkezindeki trafik karmaþasýný çözümlemek, Bayat ilçe yoluna kadar olan çay kenarý alanlarda arsa üreterek ilçenin yatay geliþimini hýzlandýrmak, TOKÝ'nin ilçeye yatýrým yapmasýna imkan saðlamak hedeflerimizden bazýlarý" dedi. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gemici Ýlkokulu nu ziyaret etti. Gemici ye sürpriz ziyaret O smancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gemici Ýlkokulu nu ziyaret ederek öðrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve Milli Eðitim Þube Müdürü Ýbrahim Gökdere, Gemici Ýlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu. Kaymakam Üçüncü ve Baþkan Yazýcý, Gemici Ýlkokulu'nda sýnýflarý gezerek öðrencilerle sohbet etti. Osmancýk'ta yeni göreve baþlayan ve ilçeyi tanýmak için ziyaretlerini artýran Kaymakam Üçüncü, Gemici Ýlkokulu'nun Avrupa Birliði projesi kapsamýnda yabancý öðrencilerin aðýrlanacaðý proje ile ilgili de okul yöneticilerinden bilgiler aldý. Kaymakam Üçüncü, okul yöneticilerinden bilgi aldý. Kaymakam Üçüncü ve Baþkan Yazýcý, Gemici Ýlkokulu'nda sýnýflarý gezerek öðrencilerle sohbet etti. Bekir Yazýcý esnaf turunda AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Aday Adayý eski Ýl Genel Meclis Baþkaný Ahmet Ertekin, muhtarlar ve esanfla buluþtu. Ertekin, vatandaþlarla sohbet etti. O kartlar iptal edilecek B DDK, banka ve kredi kartlarýnýn yasa dýþý bahislerde kullanýlmasýný engellemek için bankalara talimat gönderdi. Buna göre, bahislerde kullanýldýðý tespit edilen kartlar önce Maliye'ye bildirilecek, sonra da kullanýma kapatýlacak. Ýnternet üzerinden yasadýþý bahis oyunlarýndaki gözle görülür artýþýn ardýndan Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalarý uyardý. Kurum, banka kartlarý ve kredi kartlarýnýn spor müsabakalarýyla ilgili yasa dýþý bahis iþlemlerinde kullanýlmamasýný istedi. Nasýl hareket edilmesi gerektiðini hatýrlatan BDDK bankalara, bahiste kullanýldýðýnýn tespit edilmesi halinde kartlarýn kapatýlmasý talimatýný verdi. Bunun için gerekli sistemin kurulmasý gerektiðini vurguladý. Bankalar tespit edecek Yazýda, 2 Aðustos 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayýmlanan 6495 sayýlý kanuna atýfta bulunuldu. Bankacýlýk hizmetleri ve iþlemleri ile banka kartý ve kredi kartlarýnýn, 7258 sayýlý kanunda belirtilen suçlarda kullanýlmasýnýn önlenmesinin BDDK'nýn yetki ve görevleri arasýnda olduðu hatýrlatýldý. Talimat çerçevesinde, kredi kartý vasýtasýyla internet üzerinden oynanan bahis oyunlarý bankalarca tespit edilecek. Daha sonra iþlemin kullanýldýðý bütün kartlar ve iþlemler Maliye'ye bildirilerek bir sonraki aþamada söz konusu kartlar kapatýlacak. Resmi Gazete de yayýmlandý Milli Piyango Ýdaresi'nin özelleþtirilmesi ve illegal kazançtan vergi alýnmasý konularýnýn yankýlarý sürerken BDDK'nýn bankalara bahislerle ilgili olarak geçen ay talimat niteliðinde bir yazý gönderdiði ortaya çýktý. Söz konusu yazýda 2 Aðustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan "6495 sayýlý Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"a atýfta bulunuldu. BDDK'nýn görev ve yetkileri arasýna, bankacýlýk hizmetleri ve iþlemleri ile banka kartý ve kredi kartlarýnýn, "7258 sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve Þans Oyunlarý Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun"nun 5. maddesinde yazýlý suçlarýn iþlenmesinde kullanýlmasýnýn önlenmesine iliþkin hüküm eklendiði yazýda hatýrlatýldý. Yukarýda bahsi geçen maddede, kanunun verdiði yetkiye dayalý olmaksýzýn, bahis oynatanlarýn, oynanmasýna yer veya imkân saðlayanlarýn hapis cezasýyla cezalandýrýlacaðýna yer veriliyor. Yurtdýþýnda oynatýlan her çeþit bahis veya þans oyunlarýna internet ve benzer yollarla eriþim saðlayýp Türkiye'den oynanmasýna imkân saðlayanlarýn da benzer þekilde cezalandýrýlacaðýna vurgu yapýlýyor. Her türlü bahis veya þans oyunlarýyla baðlantýlý olarak para nakline aracýlýk edenlerin cezalarýnýn da, bir yýldan üç yýla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezasý alacaðý kanunda yer alýyor. Öte yandan geçtiðimiz haziran ayýnda hükümet, önemli bir adým atarak banka kartý ve kredi kartlarýnýn yasa dýþý bahis ve þans oyunlarýnda kullanýlmasýný önlemekle yükümlü olmasýný saðlayacaðý basýna yansýmýþtý. Havocscope isimli yabancý bir þirketin araþtýrmasýna göre Türkiye'deki kaçakçýlýk, tefecilik, fuhuþ ve kumar gibi illegal yollardan yýlda elde edilen gelirin yaklaþýk 20 milyar dolar olduðu ifade ediliyor. Türkiye bu rakamlara göre dünyadaki suç ekonomisi sýralamasýnda listenin 18. sýrasýnda yer alýyor. Korsan kumar çetesi en çok Türkiye'de yasak olan uluslararasý bahis siteleri üzerinden kumar oynatýyor. Sanal kumarda Türkiye büyük pazar BDDK, banka ve kredi kartlarýnýn yasa dýþý bahislerde kullanýlmasýný engellemek için bankalara talimat gönderdi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nun tespitine göre, Türkiye'de sanal kumar pazarý gün geçtikçe büyüyor. Ýsveçli bir sanal kumar þirketi gelirinin Türkiye payý yüzde 25.(Zaman) O smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak esnafýn ve vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermeye devam ediyor. Gerçekleþtirilen esnaf turlarý ile talepleri dinlerken çalýþmalar hakkýnda bilgiler sunduklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Hem halkýmýzýn hem esnafýmýzýn her zaman yanýnda ve arasýndayýz" dedi. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti. Ziyaretlerde Baþkan Yazýcý'dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan esnaf, çalýþmalarý devam eden alt yapý yatýrýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Osmancýk'ýn köklü bir sorununa neþter vurulduðunun altýný çizen esnaf, yapýlan hizmetin önemli bir sorunu çözüme kavuþturacaðýna dikkat çekerek Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaptý. Yazýcý, "Hem halkýmýzýn hem esnafýmýzýn her zaman yanýnda ve arasýndayýz" dedi. Yazýcý Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizdi.

9 ARÞAMBA 13 KASIM Uslu ya sulama göleti teþekkürü Enise Aðbal di. K arahacip AK Parti Belde Baþkaný Ýsmet Kayacý, Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Meclis Üyeleri Menderes Baþceyhan, Hasan Koç ile birlikte AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Karahacip Belde Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Beldemizin sulama ihtiyacýný giderecek olan Danýþ Sulama Göleti'nin ihalesi 25 Karahacip Beldesi yöneticileri Salim Uslu yu ziyaret etti. Kasým tarihinde yapýlacaktýr. Bölgemiz için büyük önem arz eden göletin yapýmýnda ve beldemizde yapýlan çalýþmalarda göster- miþ olduðunuz destek ve katkýdan dolayý teþekkür ediyoruz. de- orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Tarýmsal sulamada ilimizde büyük yatýrýmlar baþlatýlmýþ ve yeni çalýþmalarda devam etmektedir. orum'un her köþesinin tarýmsal sulamadan faydalanmasý için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Göletimiz bölgemize hayýrlý olsun. diye konuþtu. Belediye 15 bin aþure daðýtacak orum Belediyesi, Muharrem ayý nedeniyle 15 bin aþure daðýtacak. Muharrem ayýnýn 13.gGünü olan 16 Kasým Cumartesi günü 7 farklý bölgede daðýtýlacak olan aþure daðýtýmýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de katýlacak. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her yýl olduðu gibi bu yýl da Muharrem ayý içerisinde aþure daðýtýmý gerçekleþtireceklerini belirterek bu yýl da bu geleneði devam ettireceklerini dile getirdi. Külcü, dini ve milli bayramlar gibi, aþure günü gibi günlerin de toplumsal barýþý, kaynaþmayý ve dayanýþmayý artýran günler olduðunun altýný çizerek, "Bu tür deðerler var oldukça bizler geleceðe daha umutla ve sevgiyle bakacaðýz. Daðýtýmýný yapacaðýmýz bu aþurelerin þehrimizin birlik ve beraberliðine vesile olmasýný temenni ediyoruz. Aþure daðýtýmý gibi köklü bir geleneði bizler de orum Belediyesi olarak yaþatýyoruz. Bu güzel geleneðin yaþatýlmasýna orum Belediyesi olarak bizler de katký saðlýyoruz" dedi. 7 farklý bölgede aþure daðýtýmý yapýlacak orum Belediyesi, Muharrem ayý nedeniyle 15 bin aþure daðýtacak. (Fotoðraf Arþiv) orum Belediyesi, daþlara sunacak. Özdoðanlar Sinemasý Muharrem ayý nedeniyyaný, Göðüs Hastalýkla16 Kasým Cumarle yaptýrdýðý 15 bin parý Hastanesi Huzur Catesi günü saat 12.00'de ket aþureyi yedi farklý mi yaný ve Yazý arþý Belediye yaný, PTT bölgede oluþturulan daabdibey Camii yanýnda önü, Valilik önü, Piri ðýtým yerlerinde vatandaðýtým yapýlacak. Baba amlýðý karþýsý, Akýllý kavþak paneli bugün orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen akýllý kavþaklarla ilgili paneli bugün yapýlacak. Akýllý Kavþak Sistemlerinin bilimsel bir bakýþ açýsý ile kamuoyuna anlatýlmasý için düzenlenen panelde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, oturum baþkanlýðýný yapacak. Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hediye Yüydeþ, Yalova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Akbaþ ve ISSD Elektronik ve Sistem Mühendisi aðrý Yüzbaþýoðlu'nun konuþmacý olarak yer alacaðý panel, bugün saat de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda baþlayacak. Yediklerimiz ilaç gibi B ol sebze ve meyve, omega-3 içeren besinler, kuru baklagiller ve kuruyemiþleri öneren beslenme programý, kalp ve beyin saðlýðýný koruyor. Kanser, romatizma, kalp ve Alzheimer gibi hastalýklarýn meydana gelmesinde vücudun iyileþme cevabý olan ve inflamasyon olarak tanýmlanan iltihaplanma artýþýnýn önemli bir payý var. Vücudun doðal bir tepkisi olan iltihaplanmayý yediklerimizle artýrabiliyoruz ya da azaltabiliyoruz. Bu bilgiden yola çýkan Prof. Dr. Andrew Weil vücuttaki iltihabý artýran besinleri tarayarak Antiinflamatuvar Beslenme Yöntemi adýný verdiði bir beslenme programý geliþtirdi. Dünyadaki Saðlýk Sistemini Etkileyen 100 Ýnsandan 5. Önemli Ýnsan olarak gösterilen Prof. Dr. Andrew Weil'in geliþtirdiði antiinlamatuvar beslenme ile hastalýklarla savaþmak mümkün. Bu beslenme programý zayflamaya yönelik deðil ancak saðlýkla birlikte daha ince bir görüntüye sahip olmanýza yardým ediyor. Antiinflamatuvar beslenmenin Akdeniz tipi beslenmeye çok benzediðini söyleyen Prof. Dr. Weil, Bugüne kadar yapýlmýþ bütün çalýþmalarda insan ömrünü uzatan, hastalýklarý genel olarak engelleyen beslenme tipi Akdeniz diyetidir. Akdeniz diyetinde bol taze sebze ve meyve yenmesi önerilir dedi. Pasta yerine elma Vücuttaki iltihabýn artýþýný önlemek için bol bol sebze ve meyve yiyin. Hayvansal yað içeren pasta ve tatlýlardan uzak durun. Yað olarak zeytinyaðýný tercih edin. Günde 4 bardak yeþilçay için. Hamsi en güçlü iltihap savaþçýsý Zeytinyaðý: Ana yað kaynaðýnýz olmalý. Mýsýr, soya ya da ayçiçek yaðlarýný önermiyorum. Margarinleri asla kullanmayýn, hayvansal yaðlardan da tereyaðýný çok az kullanýn. Kýrmýzý et: Haftada 1-2 den fazla yemeyin. Et yerine balýðý tercih edin. Balýk inflamasyonu engelleyen omega 3 yað asitleri açýsýndan zengindir. Özellikle kalp ve beyin saðlýný korur. Balýklardan yüksek omega 3 yað asiti içeren hamsi ve sardalye gibi küçük balýklarý tercih edin. orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen akýllý kavþaklarla ilgili paneli bugün yapýlacak. Ergün Kurt, Bahçelievler e aday 30 Mart 2014'te yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel seçimleri öncesinde orum'un en büyük mahallesi olan Bahçelievler Mahallesindeki muhtarlýk yarýþý giderek kýzýþýyor. Ergün Kurt'ta Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için aday oldu. Ergün Kurt, yarýn saat 13.00'de Bahabey Caddesi Migros üzerindeki Ergün Kurt Uysal Kýraathanesinde düzenleyeceði basýn topaçýkladý. lantýsýyla resmi adaylýðýný orum halký ve Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle paylaþacak. Kurt, basýn toplantýsýna tüm orum halkýný ve mahalle sakinlerini davet etti. Ergün Kurt ile birlikte Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için resmen adaylýðýný açýklayan kiþi sayýsý 5'e yükseldi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için bugüne kadar Mustafa Gökay, Ayþe Onat, Arap Filiz ve Hasan Kýzýltepe adaylýðýný Gerçekleþtirilecek olan iþbirliði projesinin açýlýþ toplantýsý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþtirildi. Gine den gelen doktorlar orumlu meslektaþlarýndan eðitim alacak Gine ve orum arasýnda saðlýk köprüsü kuruldu A Erol Taþkan nadolu Týbbiyeliler Derneði'nin davetlisi olarak orum'a gelen 10 Gineli doktor, orum'da bir ay süreyle meslektaþlarýyla uygulama yapacak. orum'la Gine arasýnda gönül köprüsü kurarak, Gine'de verdikleri hizmetlerle gönülleri fetheden doktorlarýmýz, bu kez de bilgi ve tecrübelerini paylaþarak, Gine'nin saðlýðý için büyük bir adamý daha atýyor. Hitit Üniversitesi, Anadolu Týbbiyeliler Derneði, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, TÝKA ve Gine Cemal Abdulnasýr Üniversitesi'nin katýlýmýyla gerçekleþtirilen bu deðerli organizasyon, Gine halkýnýn gönlünü kazanan Türk doktorlarýný bir kez daha zirveye taþýdý. Gerçekleþtirilecek olan iþbirliði projesinin açýlýþ toplantýsý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþtirildi. Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Þebnem Gülen, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, saðlýk müdürlüðü yöneticileri ve projede görev alan uzman doktorlarla Gineli doktorlarýn katýldýðý açýlýþ toplantýsýnda, projenin amaç ve ilkeleri konuþuldu. Anadolu Týbbiyeliler Derneði Baþkaný Dr. Ethem Zobacý, Gineli doktor Qamara Siba ve Vali Sabri Baþköy proje hakkýnda bilgi vererek görüþlerini dile getirdi. Üroloji, kadýn doðum, göz, genel cerrahi ve plastik cerrahi branþlarýndan Gineli 10 doktorun katýldýðý karþýlýklý uygulama ve eðitim projesi bir ay sürecek. orum'la Gine arasýnda gönül köprüsü kuruluyor. Toplantýda proje hakkýnda bilgi verildi. Gineli 10 doktorun katýldýðý karþýlýklý uygulama ve eðitim projesi bir ay sürecek. Sabri Baþköy proje hakkýnda görüþlerini dile getirdi.

10 Hasan Kýzýltepe Bahçelievler e aday 10 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Recep Mebet layýþýnýn örnek gösterildiði mümtaz bir yerleþimin de adý. Yýllardýr ikamet ettiðim bu güzide mahalleyi çok iyi tanýyorum. 30 yýlý aþkýn sürdürdüðüm esnaflýk hayatým boyunca gönül yýkan deðil hep gönüller yapan, kadim dostluklara önem veren bir bakýþ açýsýna sahip olmaya çalýþtým. El ele, gönül gönüle ve yürek birliði ile güzel mahallemizi daha yaþanýlabilir bir mahalle yapmanýn mücadelesini vereceðim. Adaylýðýný açýklayan Kýzýltepe, ailesi ile birlikte basýn mensuplarýna poz verdi. Benimle birlikte yola çýkan diðer muhtar adaylarýna baþarýlar diliyorum. Seçimler demokrasinin temel yapý taþlarýdýr. Halkýmýzýn iradesi, yapýlacak olan bu seçimle vücut bulacak. Hizmet için yarýþan gecesini gündüzüne katan herkesin baþýmýzýn üstünde yeri var. 7'den 70'e herkesi kucaklayan, herkese bir nazarda bakan mütevazý bir kardeþiniz olarak oylarýnýza talibim. Gelin hep beraber gelecek güzel günlerin sevgi duvarýna dostluk har DAHA YAÞANÝBÝLÝR BÝR MAHALLE Hasan Kýzýltepe, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olduðunu açýkladý. cýný birlikte koyalým. 30 Mart 2014 yerel seýýn ALIÞACAÐIM çimlerinde Bahçelievler Mahallemize yalnýzca bir muhtar deðil, sa Nüfus yoðunluðu ve kapsadýðý coðrafi alan bakýmýndan þehmimi, sýcak duygularla sorunlarýnýza sahip çýkan bir kardeþiniz olrimizin en büyük mahallesi konumunda bulunan Bahçelievler Mamayý hedefliyorum. ýktýðým bu yolda tüm mahalle sakinlerimizin hallesi, planlý modern yapýlaþmanýn yaný sýra sevgi ve hoþgörü andesteðini bekliyorum. K ösedað Emlak ve Ýnþaat firmasý sahibi Hasan Kýzýltepe dün düzenlediði basýn toplantýsý ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olduðunu açýkladý. Pirbaba Kafe de düzenlenen toplantýya CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek in yaný sýra çok sayýda mahalle sakini katýldý. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimi nde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olduðunu belirten Hasan Kýzýltepe, Baþta mevcut muhtarýmýz Hasan Kaya olmak üzere bugüne kadar mahallemize emeði geçen herkese saygý ve þükranlarýmý sunuyor, vefat eden muhtarlarýmýza da Allah tan rahmet diliyorum dedi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olan diðer isimlere baþarýlar dileyen Kýzýltepe, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Sigorta hizmetlerinde yenilikçi yaklaþým Serhat Kestek, sektördeki 12 yýllýk tecrübesini kendi iþyeriyle hizmete dönüþtürdü. Ö Avea dan orum a 3G yatýrýmý T Avea, orum daki 3G altyapýsýný güçlendirdi. Recep Mebet ürkiye nin önde gelen GSM operatörlerinden Avea, orum daki 3G altyapýsýný güçlendirdi yýlýnda alt yapý yatýrýmlarýna hýz veren Avea, yýlýn son çeyreðinde orum a toplamda 67 yeni baz istasyonu kurdu. Konuyla ilgili bilgi veren Avea orum Ana Bayii Teknolojik Center Maðaza Müdürü A. Özer Kabakulak, Avea orum Ana Bayii Teknolojik Center Maðaza Müdürü A. Özer Kabakulak, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. kurulumu tamamlanan baz istasyonlarýndan 29 unun þehir merkezi, 38 inin ise ilçelerde hizmete sunulduðunu açýkladý. 2G ve 3G yatýrýmlarý ile ilgili detaylarý paylaþan Özer Kabakulak, Avea nýn Alaca ya 4, Bayat a 1, Boðazkale ye 1, Dodurga ya 1, Ýskilip e 3, Kargý ya 3, Laçin e 2, Mecitözü ne 3, Oðuzlar a 3, Ortaköy e 1, Osmancýk a 6, Sungurlu ya 9, Uðurludað a ise 1 yeni istasyon kurduðunu ifade etti. Avea nýn orum daki altyapýsýný büyük oranda yenilediðini vurgulayan Kabakulak, mobil iletiþimde sunduklarý imkanlarla iddialý olduklarýnýn altýný çizdi. Sektörün lider kuruluþlarýndan olan Özser Group un hizmet anlayýþýndan bahseden Kestek, Dürüstlük ve istikrar ana prensibimiz dedi. Sektördeki 12 yýllýk tecrübesini kendi iþyeriyle hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþadýðýný belirten Kestek, Özser Group farkýyla müþterilerine sigorta alanýnda geniþ bir ürün yelpazesi sunduklarýný kaydetti. Kestek, Seçkin sigorta markalarýný bünyesinde toplayan firmamýzý yakýndan tanýmak ve fiyat avantajlarýmýzdan yararlanmak isteyen herkesi Kent Ýþ Merkezi numara 3/A da hizmet veren ofisimize bekliyoruz diye konuþtu. EKOL BAKLÝYAT tan fabrika satýþ maðazasý B Pirbaba Kafe de düzenlenen toplantýya CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek in yaný sýra çok sayýda mahalle sakini katýldý. Recep Mebet zser Group Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Limited Þirketi nin orum daki yeni þubesi hizmete girdi. Serhat Kestek in temsilciliðini üstlendiði þube, Yeniyol Mahallesi Gazi 4. Sokak Kent Ýþ Merkezi numara 3/A da hizmet vermeye baþladý. Türkiye nin önde gelen birçok sigorta þirketinin acenteliðini yürüten Özser Group hakkýnda bilgi veren Serhat Kestek, saðlýk, konut, iþyeri, kasko, dask ve trafik sigortasý aracýlýk hizmeti verdiklerini söyledi. Recep Mebet enli Yem ve Hatap Un ürünlerinin satýþa sunulduðu Fabrika Satýþ Maðazasý, Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi numara 30/BC de hizmete girdi. Ekol Bakliyat tarafýndan hizmete sunulan Fabrika Satýþ Maðazasý hakkýnda bilgi veren firma sahibi Murat Sarý, Namazgâh Parký çaprazýnda faaliyet gösteren þubemizle bakliyat, un ve yem gibi ürünleri müþterilerimizin ayaðýna getirdik dedi. Hatap Un bayiliðinin yaný sýra tüm bakliyat ticareti de yaptýklarýný anlatan Murat Sarý, Benli Yem Fabrika Satýþ Maðazasý olarak orumlu besici ve çiftçilerin hizmetinde olduklarýný söyledi. Yem satýþlarýnda taksitle ve kredi kartý ile ödeme imkaný saðladýklarýný vurgulayan Sarý, toplu alýmlarda fabrikadan doðrudan adrese teslim hizmeti de sunduklarýný kaydetti. Köy bulguru ve yarmasýnýn yanýnda Osmancýk pirinci, kurufasulye, nohut, barbunya, kýrmýzý ve yeþil mercimek ile haþhaþ satýþý da yaptýklarýný dile getiren Sarý, Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Fabrika Satýþ Maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Benli Yem ve Hatap Un ile bakliyat ürünleri ayný adreste Ekol Bakliyat tarafýndan hizmete sunulan Fabrika Satýþ Maðazasý, Namazgâh Parký çaprazýnda faaliyet gösteriyor. Ulvi Cýrýl ý kaybettik orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü nden emekli, köþeyazarýmýz Suhubi Ulvi Cýrýl (56) vefat etti. Nakliyeci esnafýndan Destanoðlu lakaplý merhum Ahmet Cýrýl ýn oðlu, Aynur, Rüstem ve Hayrullah Cýrýl ýn kardeþi, Necdet Amir in damadý, Fatih ve Hatice Cýrýl ýn babasý Ulvi Cýrýl kanser hastalýðý nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET Ailesi olarak Ulvi Aðabey e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Suhubi Ulvi Cýrýl

11 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 ÜZE den Ahþap Atölyesi 11 Hayallerine hayat veriyorlar Ahþaptan kendi oyuncaklarýný yapýyorlar Ü Recep Mebet stün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) geleceðin tasarým dâhilerini yetiþtiriyor. Enstitü bünyesindeki 12 farklý eðitim alanýndan biri olan Ahþap Atölyesi, üstün yetenekli çocuklarýn geliþimine katký saðlýyor. Ahþap Atölyesi nde gerçekleþtirilen çalýþmalarla ilgili bilgiler veren Design Genius (Tasarým Dahileri) Atölye Sorumlusu Nejla Büyükcafer, Ahþaba þekil veren çocuklar, kendi oyuncaklarýný imal ediyorlar dedi. 3,5 ile 14 yaþ arasýndaki çocuklarýn katýlýmýna açýk olan programýn tüm hýzýyla devam ettiðini belirten Nejla Büyükcafer, Öðrencilerimiz Ahþap Atölyesi nde hayallerine hayat veriyorlar diye konuþtu. Atölyede gerçekleþtirilen çalýþmalardan hedeflenen kazanýmlarý da anlatan Büyükcafer, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: AHÞABA ÞEKÝL VERÝYORLAR Ahþap Atölyesi ndeki çocuklar, kendi oyuncaklarýný imal ediyorlar. ocuklar, atölye ortamýnda ahþaba þekil veriyorlar. Atölyemizde çocuklarýn yaratýcýlýðý desteklenirken doðal bir malzeme olan ahþap kullanýlýyor. Üretilen oyuncaklar sayesinde çocuklarýn el becerileri, özgüvenleri ve analitik düþünme becerileri artarken hayal kurmalarý destekleniyor. Aðaçlar hakkýnda verilen bilgiler sayesinde çocuklarýn doðaya karþý daha duyarlý olmalarý saðlanýyor. Öðrenciler eðlenceli bir çalýþma ortamý ile hayallerine hayat veriyorlar. Ýþ disiplini kazanma, öðrendiklerini ifade etme, tasarým yoluyla uygulama ve aktarmayý öðrenen çocuklar bu çalýþmalar sayesinde pozitif üretkenlik kazanýyor. Bunlarýn dýþýnda öðrenciler geometri bilgilerini geliþtirip kullanabiliyor, soyut düþünceden somuta varabiliyorlar. Atölyemizde her yaþ grubundan çocuk rahatlýkla çalýþabiliyor. Yaþ gruplarýmýz 3,5 ile 14 yaþ arasýnda. Küçük yaþ grubumuz olan 3,5 ve 5-6 yaþ arasý öðrencilerde özellikle el-göz Ahþap Atölyesi nde gerçekleþtirilen çalýþmalarla ilgili bilgiler veren Design Genius (Tasarým Dahileri) Atölye Sorumlusu Nejla Büyükcafer, Ahþaba þekil veren çocuklar, kendi oyuncaklarýný imal ediyorlar dedi. Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) geleceðin tasarým dâhilerini yetiþtiriyor. Düzenlenen eðitim programýna katýlan çocuklar, kendi oyuncaklarýný üretmenin mutluluðunu yaþýyorlar. koordinasyonu ve ince motor becerileri geliþiyor. KENDÝ OYUNCAKLARINI ÜRETÝYORLAR ocuklar oyuncaklarýný özel üretim olan ahþap makinelerinde yapýyorlar. ocuklar için özel olarak tasarlanan bu makinelerde güvenle çalýþabiliyorlar. Yap-boz mantýðýyla kurulan makineler torna makinesi, zýmpara makinesi, matkap ve kýl testeresi olarak kullanýlabiliyor. Öðrenciler torna makinesinde býçký kullanmayý öðrenirken tehlikelerden uzak olarak ahþaba þekil verebiliyor. En özellikli makinelerden biri olan kýl testeresi ise yumuþak dokuya karþý duyarlý olduðundan çalýþma esnasýnda parmaða zarar vermiyor. Atölyemizde birçok ürün üretilebiliyor. Araba, yarýþ arabasý, uçak, helikopter, beþik, topaç, taký aðacý, mancýnýk, top arabasý, gemi, atlýkarýnca, askýlýk, diþ fýrçalýk, tren ve vagonlarý, rüzgârgülü, kuþ, kutu, saat, kalemlik, saplý pervane, tahterevalli, yürüyen kanguru, kelebek, kukla parçasý, hayvan figürleri ve Davinci makineleri bu ürünlerden yalnýzca birkaçý. Öðrenciler, Ahþap Atölyesi nde hayallerine hayat veriyorlar. KAZANIMLARI BÜYÜK Uzamsal düþünme, eleþtirel düþünme, mantýk yürütme, konsantrasyon/dikkat, geometri bilgisini geliþtirmek ve kullanma, hayal kurma, analitik düþünme, ifade etme, çizim, tasarým, yaratýcýlýk, aktarma, özgüven, uygulayabilme, el becerileri geliþtirebilme, takým çalýþmasý, iþ disiplini, pozitif üretkenlik, karar verme, soyut düþünceden somuta varabilme, eðlenceli çalýþma, hayallere hayat vermek ve sosyalleþme gibi kazanýmlar saðlýyor. Ahþap atölyesinde ayrýca çocuklarýn baþarý veya baþarýsýzlýk endiþesi olmadan, çeþitli malzemeler ile üç boyutlu tasarýmlar yapmalarý, kendilerini rahat ve özgürce ifade edebilecekleri bir alan bulmalarý, çeþitli malzeme ve yöntemleri keþfetmeye baþlamalarý, yetenek, yaratýcýlýk ve hayal güçlerini kullanmalarý, hayal gücünü ve yaratýcýlýk düzeylerini en üst seviyeye çýkarmalarý, zeka ve yaratýcýlýk ile motor becerilerini geliþtirmeleri, ilgi alanlarýnýn çeþitlenmesi ve sanatsal yeteneklerini keþfetmeleri, stres ve kaygýdan kurtularak eðlenmeleri, eðlenirken de öðrenmeleri saðlanýr. Ahþap Atölyesi çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen tüm öðrenci velilerini Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da eðitim veren Enstitümüze bekliyoruz. Ahþap Atölyesi, üstün yetenekli çocuklarýn geliþimine katký saðlýyor.

12 12 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Sungurlu tanýtým günlerine hazýr orum un Sungurlu Belediyesi, Ankara da yapýlacak olan orum Tanýtým Günleri etkinliði için hazýrlýklarýný tamamladý. Atatürk Kültür Merkezi nde 14 Kasým 2013 tarihinde yapýlacak olan etkinlikte Sungurlu yu tanýtýcý afiþ, broþür, el sanatlarý sergisi, Sungurlulu mucit orum Tanýtým Günleri etkinliði için hazýrlýklarýný tamamladý. orum Tanýtým Günleri Atatürk Kültür Merkezi nde 14 Kasým 2013 tarihinde yapýlacak. Memduh Emirhanoðlu nun icatlarý, emekli öðretmen Hüseyin elikten in nostalji sergisi ve yöresel yemeklerin yer alacaðý belirtildi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, tanýtým günlerinde Sungurlu nun her yönden tanýtýmýný yapacaklarýný söyledi.(ýha) Açýklamalar asýlsýz Enise Aðbal D emokrat Parti (DP) Ýl Baþkaný Av. Muhsin Kocasaraç, dün bazý basýnyayýn organlarýnda DP Dodurga Teþkilatý yöneticileri olduklarýný iddia eden bir grup insanýn önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti yi ve AK Parti adayý Mustafa Aydýn ý destekleyecekleri yönündeki açýklamalarýn tamamen asýlsýz olduðunu söyledi. Ýddia edilenlerin partinin deðil tamamen açýklama yapanlarýn kiþisel görüþleri olduðunu savunan Kocasaraç, þöyle dedi; DP olarak baþkaca bir parti veya baþka bir parti adayýný destekleme kararýmýzda mevcut deðildir. Þu anda Dodurga Av. Muhsin Kocasaraç Ýlçesi DP Ýlçe Yönetimi münfesih konumda olup yetkili veya Biz birlikte Sungurluyuz Okay Erözgün atanmýþ bir parti yetkilisi mevcut deðildir. Demokrat Parti Ýl ve Ýlçe Teþkilatlarý olarak tek hedefimiz DP bayraðýný en yüksek hedefe çýkarmaktýr. Her bireyin þahsi fikrini ve tercihini belirtme hakký vardýr ama hiç kimsenin bir parti adýna partisinin bilgisi ve oluru olmadan fikir beyan etme hakký yoktur. Demokrat Parti olarak yerel seçim çalýþmalarý devam etmekte olup yerel seçimler ile ilgili açýklamalar ileriki tarihlerde siz deðerli basýnýmýz aracýlýðý ile kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. Bu zorunlu açýklamayý basýnýmýz aracýlýðý ile yapma zarureti hasýl olmuþ olup sizlere saygý ve selamlarýmý sunuyorum. orum'un Sungurlu ilçesinde AK Par- belediye baþkan aday adayý ti'den olan Okay Erözgün, Türküyle, Kürdüyle, Lazýyla, erkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle biz birlikte Sungurluyuz gelin hep beraber Sungurlumuzu hak ettiði yere taþýyalým dedi. Sungurlu da yönetim yerine yönetiþim anlayýþýný getireceklerini dile getiren Okay Erözgün, yönetiþimin birkaç gönüllü mahalle organizasyonu kurarak, onlarý belediye meclis toplantýlarýna çaðýrmanýn deðil, kendiliðinden kurulan toplumsal örgütlerin, organizasyonlarýn, bireylerin kentin yönetiminde mikro ölçekten makro ölçeðe ulasan bir süreçte duyarlý ve etkili olabilmelerini saðlayacak þartlarýn oluþturulmasý olduðunu söyledi. Bu noktada bu koþullarý oluþturup ilçede herkesin yönetimde söz sahibi olacaðý bir sistemi ilçeye kazandýracaklarýný dile getiren Erözgün, bunu yaparken de hiç bir þartta ve zaman da ayrým yapmayacaklarýný, çünkü Sungurlu nun bugüne kadar bu ayrýmcýlýðýn tarafçýlýðýn hezimeti altýnda kaldýðýný iddia etti. Hiç kimsenin bir baþkasýna karþý üstünlüðünün olmadýðýný dile getiren Erözgün, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) þöyle buyuruyor: Rabbiniz bir olduðu gibi, babalarýnýz, dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabýn Aceme, Acemin Araba üstünlüðü olmadýðý gibi, kýrmýzýnýn karaya, karanýn kýrmýzýya üstünlüðü yoktur. Hiçbir milletin diðerine üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir, Efendimiz (S.A.V) böyle diyor bize de bu sözlere itaat etmek düþer diye konuþtu. Sungurluyu hep birlikte hak ettiði yere taþýma çaðrýsýnda bulunan Erözgün, Artýk nefsin ve benliklerin unutulmasý gereken bir döneme girmeliyiz. Yeni dönemde hemþerilerim kendi nefis murakabesini yapmalý, Sungurlulularýn huzuruna beraber olarak, yýkýlmaz, daðýlmaz bir bütün halinde çýkabilmemiz için yapýlmasý gerekeni yapmalýyýz. Birlik olmalýyýz. Birlik harcý ancak nefis muhasebesi sonucu ortaya konulabilir. Birlik ve beraberliðin getirdiði güven sonucunda da ilçemizin daha yaþanabilir bir þehir olmasý için var güzümüzle çalýþacaðýz ifadelerini kullandý. Gelecekten umutluyuz karamsarlýða kapýlmadan ümitle ve heyecanla yarýnlar için çalýþacaklarýný dile getiren Erözgün, Gönülleri kýrmýþ isek, neyin davasýný güdeceðiz ki! Hacý Bektaþi Velinin, Yunus un, Mevlana nýn Ahi Evran in torunlarýnýn gönül kýrmak gibi bir vasfý olabilir mi? Kimin ne hesabý varsa dünde kalmalý; bugün yeni bir günde kucaklaþmaya hazýrlanmalý Mevlana nýn dediði gibi Dün dünde kaldý cancaðýzým yeni þeyler söylemek lazým þeklinde konuþtu.(ýha) Kaan Berk e anlamlý ziyaret orum un Sungurlu ilçesinde küçük yaþta geçirdiði karaciðer nakli ve baðýrsak ameliyatý yüzünden uzun bir süredir okula gidemeyen Kaan Berk Özdoðan isimli minik öðrenciyi öðretmen ve öðrencileri yalnýz býrakmadý. Sunguroðlu Ýlkokulu Müdürü Battal Akman ve 3.C sýnýfý öðretmeni Sedat Abanuzoðlu, beraberlerinde 3.C sýnýfý öðrencileriyle birlikte küçük yaþta geçirdiði karaciðer nakli ve baðýrsak ameliyatý nedeniyle uzun süredir tedavi gören arkadaþlarý Kaan Berk i evinde ziyaret ettiler. Öðrencilerin arkadaþlarýna yaptýðý ziyaret duygulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Ziyarette okul yöneticileri ve öðrenciler Kaan ý çok iyi gördüklerini ifade ederek, bir an önce aralarýnda görmek istediklerini belirttiler. Özdoðan ailesi ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, ziyaret eden öðretmen ve öðrencilere teþekkür ettiler.(ýha) Özdoðan isimli minik öðrenciyi öðretmen ve öðrencileri yalnýz býrakmadý. Öðrencilerin arkadaþlarýna yaptýðý ziyaret duygulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. BBP Sungurlu adayý oldu üyük Birlik Partisi (BBP) Sungurlu BÝlçe Baþkaný Mutlu Kayýmcak 2014 yerel seçimlerinde BBP den Sungurlu belediye baþkan aday adaylýðýný açýkladý. Belediye baþkan aday adayý Mutlu Kayýmcak, klasik seçim sözlerinden çok icraat yapmaya ve ezber bozmaya geleceklerini belirterek, Sungurlu'nun sorunlarýný çok iyi biliyorum ve çözmeye adayým. Ýnsanlarý ayýrt etmeden tam aksine kucaklayarak en iyi hizmeti getirmeye, Halka hizmet, Hakka hizmet anlayýþýyla arkadaþlarýmla beraber yola çýkýyoruz. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. Allah ýn izniyle ezber bozmaya geliyoruz dedi.(ýha) Kaan Berk, karaciðer nakli ve baðýrsak ameliyatý yüzünden uzun bir süredir okula gidemiyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mutlu Kayýmcak.

13 ARÞAMBA 13 KASIM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 10 Muharrem: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:31 Teþrin-i Evvel 1429 Kasým: KASIM Dil gönlün, gönül rûhun, rûh da insanýn hakîkatinin aynasýdýr Hazreti Hüseyin Radýyallahü anh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Pembecik Köyü' nden, Hüseyin MERDOÐLU' nun eþi, Asým, Hasan ve Metin MERDOÐLU' nun ablasý, Enver GÜNEY' in kayýnvalidesi; Hatice MERDOÐ- LU. 2- Gökköy' den gelme, Cemal ve Sadýk ALPER' in kardeþi, Rahime ALPER' in eþi, Ýsmail, Nermin, Ertürk, Semra ve Melek ALPER' in babasý, Fikret, Ertuðrul ve Elmasiye ALPER' in amcasý; Feyzullah ALPER. 3- Dodurga Alpagut Beldesi' nden, Hüseyin, Mustafa ve Ali BEKDAÞ' ýn annesi; Þerife BEKDAÞ. 4- Eski Nakliyeci Esnafýndan Ahmet CIRIL' ýn oðlu, Aynur, Rüstem ve Hayrullah CIRIL' ýn kardeþi, orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü' nden emekli; Ulvi CI- RIL orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yerde ne var - Yer boncuk Mustafa Özçatalbaþ Bizim çocukluk çaðýmýzda yani o, 40 lý 50 li yýllarda, (Yerde Ne Var- yer boncuk) Oyunu pek revaçtaydý. Tatbikin de bedensel temas, altalta üst üstelik olduðundan, kýz kýza oðlan oðlana oynanýrdý genelde Efendim o zamanlar motorlu taþýtlar nadir bulunduðundan, insanýn ata eþeðe hayvan arabalarýna binip gitmesi fantastik bir hadiseydi... Buna halk aðzýnda 'ayaðýn yerden kesilmesi' denirdi. Yürüyüp güç kaybetmeden bir yerden bir yere gitmek insanýn kanat takýp uçmasý gibi sanki.. Herkesin arzuladýðý imrendiði bu þeye heveslerini büyükler arada bir çaðrýldýklarý düðün otobüs ve kamyonlarýna çocuklarýyla doluþarak giderirler. Tadý damaðýnda kalan bizlere o kadarý yetmediðinden yoldan geçen at arabalarý, fayton, kaðný ve saman çetenlerine asýlýrdýk. Oooh tam da ayaðýmýz yerden kesilip caka satarak giderken öyle, hemcinslerimizden biri, sürücüye baðýrýverirdi. -Dayýýýýý! Emmiiiii arkaya bi kamçi, asýlan vaar. Þýrraaaak, þip. Elimize yüzümüze gelen kýrbaç darbeleriyle fiþir fiþir yanarak kendimizi dar atardýk yerlere. Gücümüz yeterse gammazlýyaný dövüp öcümüzü alýr, olmazsa hýrsýmýzdan oturur bir güzel aðlardýk.. Tiryakisiz ya o ayaðý yerden kesilmelerin, asýlacak binecek bir þeyler bulamadýðýmýzda, 'Yerde ne var Yer Boncuk' oynar, kendimizi öyle tatmin ederdik.. Nasýl mý? Karþýlýklý iki kiþi verip sýrt sýrta, kollarýný omuz altýndan kenetler birbirine. Sýrayla biri diðerinin ayaklarý yerden kesilene kadar eðilip kaldýrýr sorar, diðeri cevaplar. - Yerde ne var? - Yer boncuk. - Gökte ne var? - Gök boncuk. - Dalda ne var? - Elmacýk. - Annenin adý ne? - Fatmacýk. - Kaldýr beni hobbacýk. O süre içinde üstekinin keyfi keyftir. Yatmýþ sýrt üstü arkadaþýnýn sýrtýna, kesilmiþ ayaklarý yerden, gözleri insaný rahatlatan gökyüzünün o masmaviliðinde, dalmýþ kuþ kelebek pamuk pamuk bulutlarýn seyrine, basmak ister mi yere? Ama ne çare, altta yatanýn "kaldýr beni hobbacýk" demesiyle, bu kez o eðilip sýrtlar arkadaþýný.. Bazen ezberi zayýf salak bi oðlan düþer þansýnýza! Alta yatýp sorarsýnýz o na; - Yerde ne var? - Hýý.neyidi ne. Diyacadým la? Saðdan soldan yardým ederler; - Haaa, doðruya.yer boncuk yer boncuk. Alttaki sinirlenir. - Dört kelimeyi öðrenemedin mi la, çabuk söyle çabuk, sýrtýmda bedavadan bekleyip durma! Böyle her soru da uzun uzun beklemelerden beli aðrýyan alttaki zývanadan çýkar bazen, ya döver dövüþür ya sýrtýndan atardý oðlaný. Bir keresinde yine hiç unutmam; karþý komþudan Deve Nuri'nin kardeþi Binali'nin þansýna, o gün, Tepecik'ten gelme kekeme olduðunu sonradan öðrendiðimiz bi oðlan düþmüþtü. ocuk biraz da gürbüzdü. Binali alta yatýp, sordu oðlana. - Yerde ne var la? - Ye ye ye.. yerrr de de dede, bobo.bo..bo bon bon. Binali köpürdü; - Söylesene oðlum söylesene! Oðlan hala; -.cu cu cu, cuk cuk. Boncuk. - Býrak cak cuku la haydi çabuk, çabuk söyleeee.. Tesadüf bu ya tam o an Binali'nin anasý oradan geçmekteydi. Þiþko oðlaný oðlunun sýrtýnda görünce telaþlanýp söylendi; - Niye aldýn koca oðlaný sýrtýna lan?. Gece döþeðe iþersen sorarým ben sana dayaðýnan! Binali: - Oynuyok ana aha. ocuðun aklýna gelmiyor da tezden cevap veremiyo bana - Eh zýranta gibi oðlanlarý sýrtýna al da, hele bi yataða kirlet bakalým akþam, ben o zaman sorarým sana.. Olacak ya kekemenin belini aðrýtmasý bel açýlmasýndan o gece Binali þeapmýþ yataða, anasý yer misin yemez misin kandýrmýþ oðlaný dayaða. Zatürre yetiþkinlerin de korkulu rüyasý Prof. Ceyhan, zatürrenin ölüme en çok sebep olan hastalýk olduðunu söyledi. Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son yýllarda yapýlan çalýþmalar sonucunda aþýlamayla önlenebilen enfeksiyon hastalýklarýnda önemli baþarýlar saðlandýðýný belirterek, risk grubundaki yetiþkinlerin de aþý olmasý gerektiðini söyledi. Ceyhan, Dünya Saðlýk Örgütü'nce zatürre hastalýðýyla mücadeleye dikkat çekmek amacýyla, her yýl 12 Kasým'ýn Dünya Zatürre Günü olarak kabul edilmesi nedeniyle yaptýðý açýklamada, aþýyla pek çok hastalýðýn zaman içerisinde yok edildiðini, Türkiye de aþý yapýlmasaydý yýlda 14 bin 248 çocuðun 13 farklý hastalýktan kaybedileceðini ifade ederek, aþýlamanýn yalnýzca çocuklar için geçerli olmadýðýný, yetiþkinlerin de olmasý gereken aþýlar bulunduðunu kaydetti. "Zatürre hem çocuklarda hem yetiþkinlerde en çok ölüme neden olan hastalýk" diyen Ceyhan, zatürrenin en sýk görülen nedeninin diyafram denilen akciðer ve karýn boþluðunu ayýran zar üzerinde pnömokok bakterisi kaynaklý enfeksiyonlar olduðunu, bu bakterinin zatürrede, kulak iltihaplarýnda, sinüzitte, menenjitte, kana bakteri karýþmasý anlamýna gelen bakteriyemide en sýk görülen etken olduðunu bildirdi. Ceyhan, "Zatürre aþýsý diye bilinen aþý, sadece zatürreye karþý korumuyor, bu hastalýklara karþý da koruyor. Geniþletilmiþ Baðýþýklama Programý kapsamýnda bu aþý tüm çocuklara yapýlmaya baþladýðýndan beri, pnömokok bakterisine baðlý menenjit vakalarýnda çok büyük azalma gördük. Mesela iki sene önce çocuklardaki menenjit oraný yüzde 40 iken, bu sene yüzde 14'e kadar düþtü. ünkü çocuklara yaygýn olarak baðýþýklýk uygulanýyor. Dünyada bildirilen zatürre vakalarýnda ise yüzde 40 azalma görülüyor" diye konuþtu. Pnömokok aþýsýnda çocukluk çaðýndaki aþýlama oranlarýnýn Türkiye'de yüzde 97 gibi yüksek rakamlara ulaþarak oldukça baþarýlý bir noktaya geldiðini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korunmanýn doðar doðmaz çocukluk çaðýyla baþladýðýný, ancak yinelenmesi gerektiðini dile getirdi. Yeniden hasta olma olasýlýðýnýn küçümsenmemesi gerektiðini vurgulayan Ceyhan, 65 yaþýn üzerindekilerin 5 yýlda bir zatürre, her yýl da grip aþýsý yaptýrmasý gerektiðini belirtti. KÝMLER ZATÜRRE AÞISI OLMALI Dünyanýn her yerinde çocuk aþýlamasýnýn yetiþkine göre daha yaygýn ilerlediðini, aþýlamanýn çocuklara bir program dahilinde devletler tarafýndan uygulanarak baþladýðýný ifade eden Ceyhan, yetiþkin aþýlamalarýnýn dünyada en iyi yapýldýðý Ýskandinav ülkelerinde bile yüzde 50'leri geçmediðini, Türkiye gibi ülkelerdeyse, grip aþýsýndaki oranýn biraz yüksek olduðunu, pnömokok aþýsýnýn ise yüzde 1'in altýnda kaldýðýný anlattý. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: KASIM 2013 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Kardeþ ve dostlardan gelen 2 Yukarýdaki hadis-i þeriflerde mesele net bir þekilde dile getirilmektedir. in atasözünde ise: "Kardeþler münakaþa ederse,bundan seyirciler faydalanýr" Kul Sadi ise buna þunu eklemiþ: "Nerede Müslüman varsa benim kardaþým, Davasý Kur'ansa gönül sýrdaþým, Göl haline gelmiþ Ýslam diyarý, Gülistan yapacak kanlý gözyaþým." Delil ve akýbeti nazara almadan yapýlan izafi þeyler kardeþler arasýnda ki ahengi bozar. Bunun çaresi yüz yüze yapýlan görüþmelerdir. Bu tip görüþmeler de bir anlaþma saðlanmasa dahi kýrgýnlýklar olmaz. Bunun temeli ameli Salih ve tahkiki imanýn tezahürüdür. Küçük taþlarý Uhud Daðý ndan büyüktür diyenlere karþý hakký müdafaa etmek,hakikate bir hürmetsizliktir. Bir çok cemaat ve topluluklarý bu anlayýþ yýkmýþtýr. Yýllarca Þeyh Þamil i yenemeyen Ruslar,daha sonra ordu komutanlarýnýn arasýný açmakla, fitneyi çalýþtýrmakla, Þeyh Þamili yenmiþ ve Þeyh Þamil'in þu hicran dolu sözleri serdetmesine vesile olmuþtur: "Beni çar yýkamadý,çara yardýmcý olan çar tabancalarý yýktý." Bu açýdan,düþmandan gelen kurþun dahi insaný acýtmaz, dosttan gelen dikenli gül dahi insaný can evinden vurur. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 84,411 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER ÖZTÜRK CEYHUN BUHARA EVLER LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK 2.CAD. ÖZEL HAS- TAKSÝ - METROPOL TANE YANI YANI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 84,493 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Kayýp çoban konuþtu orum'da otlatmaya çýkardýðý büyükbaþ hayvanlarýný ararken yoðun sis nedeniyle kaybolan ve 4 gün sonra düþtüðü kayalýk alanda bulunan 18 yaþýndaki Mahsun Gözübüyük, çobanlýðý býrakarak, yarým býraktýðý eðitimini devam ettirmek istiyor. Geçtiðimiz hafta Perþembe akþamý merkez Yakuparpa köyü yakýnlarýnda kaybolan ve Pazar sabahý Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ile Jandarma ekiplerince kayalýk alanda sýkýþmýþ halde bulunan Mahsun Gözübüyük'ün, Hitit Üniversitesi orumeðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Basýn mensuplarýna baþýndan geçenleri anlatan Gözübüyük, otlatmaya götürdüðü büyükbaþ hayvanlarýndan bazýlarýný bulmaya giderken, arazide ayaðýnýn kaydýðýný ve kayalýk alana düþtüðünü söyledi. Düþtükten uzun süre sonra kendine geldiðini ifade eden Gözübüyük, "Belki 24 saate yakýn bir baygýnlýk geçirmiþim. Ne olduðunu hatýrlamýyorum. Kendime geldiðim zaman hep gece kalkýyordum. Hava çok Rabbim onu bize baðýþladý" dedi. Yarýn taburcu edilecek 18 yaþýndaki Mahsun Gözübüyük, çobanlýðý býrakarak, yarým býraktýðý eðitimini devam ettirmek istiyor. soðuktu. 3 gün boyunca çok soðuk oldu. Kendime geldiðimde elime bir deðnek parçasý aldým ve yaklaþýk 2 kilometre boyunca köye kadar yürümeye çalýþtým. Bunu da baþardým" diye konuþtu. Turan'ý aradým. Kontorüm yoktu. Ödemeli olarak çaðrý yaptým. Onunla görüþtükten sonra hemen aileme habervermiþ. Sonra ekipler gelip beni buldu." "Allah bana kuvvet verdi. Köyün yakýnýna kadar geldim" ifadelerini kullanan Gözübüyük, þöyle devam etti: "ok susamýþtým. Soðuk hava da vücudumu kötü etkilemiþti. Gece olmuþ ve her yer karanlýktý. Öleceðimi düþündüm. Soðuk nedeniyle tutmayan vücudum birden ýsýndý. Allah tarafýndan bir mucize oldu sanki ve ellerim ve ayaklarým birden ýsýndý. Yürümeye baþladýðýmda köydeki amcamýn oðlu Kendine geldiðinde, 3 gün geçtiðini bilmediðini belirten Gözübüyük, sadece birgün kayýp olduðunu düþündüðünü söyledi. Artýk çobanlýk yapmak istemediðini dile getiren Gözübüyük, "obanlýk bizim mesleðimiz olmuþtu. Ama bundan sonra çobanlýk yapmayý, o daðda çobanlýða devam etmeyi düþünmüyorum. Bir iþ bulursam çalýþmayý düþünüyorum. "Öleceðimi düþündüm" "Gençliðimin daðlarda çürümesine izin vermeyeceðim" Gençliðimin daðlarda çürümesine izin vermeyeceðim. Bu bize bir ders, hayat tecrübesi oldu. Ben de dersimi aldýðýmý düþünüyorum" diye konuþtu. Ortaokuldan sonra maddi imkansýzlýklar nedeniyle okumaya devam edemediðini anlatan Gözübüyük, "Ailemin maddi sýkýntýsý olduðu için mecburen okulu býraktým, köyde kaldým. Derslerim de iyiydi. Okula devam etmek istiyorum" dedi Anne Aynur Gözübüyük de oðlunun sað saðlim bulunmasýna çok sevindiðini belirterek, "Pazar sabahý bulundu haberi gelince çok Sevindik, dünyalar bizim oldu. Devletimize ve milletimize çok teþekkürler. Herkesten Allah razý olsun. Artýk çocuðumuz yanýmýzda. Dahiliye servisinde tedavi gören Gözübüyük'ün doktoru Ayþe Öztopuz ise Gözübüyük'ün önemli bir saðlýk sorununun bulunmadýðýný ifade ederek, "Genel saðlýk durumu iyi. Psikolojik olarak da bir sorunu bulunmamaktadýr. Mahsun'u bugün de gözlem amaçlý misafir edeceðiz. Yarýn taburcu etmeyi planlýyoruz" ifadelerini kullandý. Olay orum merkez Yakuparpa köyünde yaþayan Mahsun Gözübüyük, geçtiðimiz perþembe günü otlatmaya çýkardýðý büyükbaþ hayvanlarý mera alanýndan köye götürdüðü sýrada iki büyükbaþ hayvanýnýn eksik olduðunu fark etmiþ, uzun uðraþlar sonucu bulduðu hayvanlarý köye götürdüðü esnada yoðun sis nedeniyle kaybolmuþtu. Pazar günü Gözübüyük'ün telefonundaki sinyalin yerini tespit eden kurtarma ekipleri, genç çobaný köyün yakýnlarýndaki bir alanda bitkin halde bulmuþtu. (A.A.) CHP den ziyaret C HP orum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve CHPAlaca Ýlçe Baþkaný Ýsmail imen, Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret etti. Ziyarette Suludere ve imen e Alaca nýn hayýrsever iþadamlarýndan Naki Görgülü ve Ozan Murat Danlý da eþlik ettiler. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, CHP heyeti ve iþ adamlarýnýn, derneðin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini ve faaliyetleri nedeniyle övgü aldýklarýný belirtti. yýldýr faaliyet gösteren Lila Akademi Sanat Merkezi, yýllarýn verdiði tecrübeyle, orum halkýna verdiði sanat ve spor hizmetine bir yenisini daha ekleyecek. orumlular artýk Lila Akademi de yoga dersleri de alabilecek. Lila Akademi Sanat Merkezi bünyesinde yoga derslerini verecek olan Nubar Namazova, Yoga nýn amacý zihni sadelik ve huzura ulaþtýrmak için yenilenmek- T ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) orum Þubesi, yeni dönem çalýþmalarýna baþladý. Topluluk üyeleri, yeni dönem çalýþmalarýnýn baþlamasý nedeniyle dernekte pasta kesti. Topluluk Þefi Aliye Helvacý, yeni dönem hazýrlýklarýnda topluluk üyelerine Türk Musikisi bilgileri, nota, usul ve solfej bilgileri verdiklerini belirterek, Türk Musikisinin seçkin eserlerinden oluþan bir repertuar oluþturduklarýný kaydetti. Yaz döneminde verecekleri konser hazýrlýklarýna baþladýklarýný dile getiren Aliye Helvacý, Türk Musikisine gönül veren herkesi çalýþmalarýmýza bekliyoruz. dedi. Topluluk üyeleri ayrýca, geçtiðimiz günlerde büyük bir baþarýya imza atarak TRT Gençlik Korosu'na seçilen Buðra Yurtsever'i tebrik etti. Yeni döneme pasta keserek baþladýlar. Topluluk Þefi Aliye Helvacý, yeni dönem hazýrlýklarýna baþladýklarýný belirtti. Öðrencilere diþ saðlýðý taramasý CHP yöneticileri Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret etti. Lila Akademi, Yoga ya baþlýyor 8. Yeni döneme pasta keserek baþladýlar Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) orum Þubesi yenö döneme baþladý. tir, Yoga hayatý olumlaþtýrýr. dedi. Yoga eðitimini Azerbaycan da tamamlayan Namazova, Yoga nýn faydalarýný þöyle sýraladý: Esneklik ve ideal saðlýk kazandýrýr, bedeni ve zihni güçlendirir, doðru nefes teknikleriyle kiþinin metabolizma, dolaþým sindirim ve iç salgý bezlerinin faaliyetlerini artýrýr. Aðrýlarý, sýzýlarý ve çeþitli hastalýklarý da içeren fiziksel bazý engel- Ýskilip ve Bayat ta enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Bayat ve Ýskilip ilçe ve köylerinde enerji kesintisi yapacak. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, Kasým 2013 tarihlerinde saatleri arasýnda Bayat ilçesi Bayan köyü ENH da yapýlacak hat bakým onarým çalýþmalarýndan dolayý Bayan köyünde; ayný tarih ve saatlerde Ýskilip Ýlçesi Kurusaray Grubu enerji nakil hattýnda yapýlacak hat bakým onarým çalýþmalarýndan dolayý Kurusaray köyü, Alipaþa köyü, Orta Mah., Kýyý Mah., ýraklar köyü, Alibeyli Mah. ve Sömüþler Mah. ile Hallý köylerinde ve Ýskilip Ýlçesi Harun-etmi enerji nakil hattýnda yapýlacak hat bakým onarým çalýþmalarýndan dolayý Kuzköy merkez, Harun köyü ve etmi köylerinde elektrik kesintisi yaþanacak. leri kaldýrmaya yardýmcý olacak kaslarýn, iç organlarýn ve tendonlarýn uyarýlmasýný saðlar. rýn ný belirten Hamoðlu, bilgi almak isteyenleri Lila Akademi Sanat Bahçelievler 1. Cad. No.7 adresindeki merkeze davet etti. Tanýtým seansý ya- Lila Akademi Sanat Müdürü Didem Hamoðlu, Yoga nýn etkilerinin ve faydalarýnýn daha iyi anlaþýlabilmesi için yarýn da gerçekleþtirecekleri tanýtým seansýna merak eden herkesi davet etti. Derslerin haftada 2 gün sabah ve akþam iþ çýkýþý seanslarý olacaðý- Lila Akademi Sanat Merkezi 8 yýldýr faaliyetlerini sürdürüyor. orum un Kargý ilçesinde ilkokullarda eðitim gören öðrenciler aðýz ve diþ saðlýðý taramasýndan geçiriliyor. Aðýz ve diþ saðlýðý konusunda erken yaþlardan itibaren toplumsal bilincin artýrýlmasýna katký saðlamak ve aðýz diþ saðlýðý açýsýndan tedaviye ihtiyacý olan çocuklarý tespit edip saðlýk kuruluþlarýna yönlendirmek amacýyla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü arasýnda protokol imzalandý. Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi tarafýndan eðitim-öðretim yýlýnda ilçe genelindeki okullarda öðrenim gören 6-14 yaþ grubu arasýndaki öðrencilerinin tamamý aðýz ve diþ saðlýðý taramasýndan geçirilecek. Dr. Merve Dinçer, dünya çapýnda önemli bir saðlýk sorunu olan diþ saðlýðý ve diþ çürüklerinin daha çok çocukluk çaðýnda görüldüðünü söyledi. ocukluk çaðýnda düzenli diþ hekimi kontrolünün yapýlmasýnýn gelecek nesillerin diþ saðlýðý açýsýndan önemli olduðunu dile getiren Dinçer, Ülkemizde çocuklar ve eriþkinler ancak þikayetleri olduðu durumlarda diþ hekimine baþvurmakta olup çoðu zaman bu durum diþin kurtarýlmasýný veya oluþan hastalýðýn tedavisini zorlaþtýrmaktadýr dedi. Ayrýca küçük çocuklarda, diþ temizliði ve bakýmýnýn yeterli olmamasýnýn önemli saðlýk problemlerine neden olabileceðine dikkat çeken Dr. Dinçer, oluþan diþeti iltihaplarý ve diþ çürükleri nedeniyle vücudun direnci düþürdüðünü ve çocuklarýn büyüme ve geliþmesini olumsuz etkilediðini sözlerine ekledi.(ýha) Kargý ilçesinde ilkokullarda eðitim gören öðrenciler aðýz ve diþ saðlýðý taramasýndan geçiriliyor. Aðýz ve diþ saðlýðý konusunda erken yaþlardan itibaren toplumsal bilincin artýrýlmasý hedefleniyor. Dr. Merve Dinçer, diþ saðlýðýnýn dünya çapýnda önemli bir saðlýk sorunu olduðunu belirtti.

15 ARÞAMBA 13 KASIM Borsa ya asfalt sözü V Ýlyas Damar, ziyareti sýrasýnda Borsa Baþkaný Ali Bektaþ ve borsa yöneticileri ile bir araya geldi. Cevap anahtarý tarih oluyor ýnavlarda cevap anah- tarih oluyor ve Starý böylece 'þýklarý kaydýrdým' kabusuna da son veriliyor. AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Sorunlarý dinleyen Damar, borsa kompleksinin asfalt sorununu çözeceðini açýkladý. Ýlyas Damar, ziyareti sýrasýnda Borsa Baþkaný Ali Bektaþ ve borsa yöneticileri ile bir araya geldi. Ziyarette konuþan Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, Ýlyas Damar ile Arif Ersoy'un Belediye Baþkanlýðý döneminde birlikte Belediye Meclis Ýlyas Damar, göreve gelmesi halinde Borsa kompleksinin asfaltlanmasý konusunda gereken desteði vereceðini belirtti. Velidedeoðlu adaylýðýný açýklayacak elidedeoðlu Ýlaçlama Sahibi Umut Velidedeoðlu, orum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na adaylýðýný açýklýyor. Uzun zamandýr adaylýk için hazýrlanan Umut Velidedeoðlu, bugün saat 11.30'da Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iþyerinde orum Umut Velidedeoðlu Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu kamuoyuyla paylaþacak. SES basýn açýklamasý yapacak aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý S(SES) orum Þubesi tarafýndan, bugün saat da Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi nde saðlýktaki taþeronlaþma ile ilgili basýn açýklamasý yapýlacak. Basýn açýklamasý öncesi bilgi veren SES orum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Ýþ güvencesinden yoksun, sosyal ve özlük haklarýn sýnýrlý olduðu saðlýktaki taþeronlaþma baþlangýçta güvenlik ve yemek hizmetleri ile baþlamýþ, hemþire radyoloji teknisyeni, laborant, týbbi sekreter, hasta bakýcýlýk ile devam ederek Kütahya Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi nin diþ hekimliði hizmetlerini taþeron firmalardan almak için açtýðý ihale ile doktor ve diþ hekimlerine kadar uzanmýþtýr. diye konuþtu. Kocatüfek, yarýn gerçekleþtirecekleri basýn açýklamasýna herkesi davet etti. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), yeni yýldan itibaren sýnav sisteminde bazý yenilikleri üyeliði yaptýklarýný hatýrlatarak, Damar'ýn baþarýlý olacaðýna inandýðýný ifade etti. Bektaþ, Borsa kompleksinin alt yapý sorunlarýný çözdüklerini belirterek tek eksiklerinin asfalt olduðunu dile getirdi. AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar da, göreve gelmesi halinde Borsa kompleksinin asfaltlanmasý konusunda gereken desteði vereceðini belirtti. Satýþ salonu ve hububat analiz laboratuarlarýnda da incelemelerde bulunan Damar, Borsa nýn iþlem hacmi ve teknolojik imkânlarý ile bölge borsasý konumunda olduklarý belirterek, orum un yaný sýra çevre illerden gelen üreticilerin de orum borsasýnda satýþ yaptýklarýný söyledi. Ýlyas Damar, ziyaretinin sonunda orum da üretime ve ekonomiye katkýda bulunan Ticaret Borsasý yönetimini tebrik etti. Dayak yiyen kadýnlar þikâyetçi oldu ilevi nedenlerle çýkan kav- eþlerinden dayak yi- Agalarda yen kadýnlar þ ikâyetçi oldu. Bahçelievler Mahallesi Dumlupýnar 30. Sokak ta birlikte yaþayan S.Ö. ile M.Y. ailevi nedenlerle tartýþtý. Dayak yiyen S.Ö. þikâyetçi oldu. Mimar Sinan Mahallesi Fevzi akmak 1. Cadde de ise D.Y. ile eþi S.Y. tartýþtý. Kocasýnýn dayak attýðý D.Y. davacý oldu. Bir baþka dayak olayý da Yeniyol Mahallesi Eðridere Sokak ta yaþandý. G.G. ile S.G. isimli çift kavga etti. Karýsýný döven S.G. þikayete karþýn suçlamayý kabul et- Sýnavlarda cevap anahtarý tarih oluyor ve böylece 'þýklarý kaydýrdým' kabusuna da son veriliyor.. uygulamaya geçirecek. Açýk uçlu sýnavý da denemeyi hedefleyen ÖSYM'nin en ciddi yeniliklerden biri sýnavda cevaplarýn optik forma geçirilmesi yerine sýnav kitapçýðýna iþaretlenmesi. Star'da yer alan habere göre; uygulama için yeni optik okuyucular edinilirken sisteme yeni yýlda geçilmesi hedefleniyor. Sistemin devreye sokulmasýyla birlikte sýnavý kötü geçen öðrencilerin dert yandýklarý "Cevaplarý kaydýrma yaptým, cevap anahtarýna geçirmeye vaktim yetmedi" gibi bahaneler de ortadan kalkacak. Cevaplar optik forma geçirilmeyeceði için kaydýrma hatasý yapýlmayacak ve öðrencilerin cevaplarý geçirmek için harcadýðý vakit kaybýnýn da önüne geçilmiþ olunacak. ÖSYM geçtiðimiz günlerde de açýk uçlu sýnavý deneme yoluna gitmiþti. Açýk uçlu sýnavla þans faktörünü azaltmayý ve ölçme kalitesini artýrmayý amaçlayan ÖSYM, sýnavýn deðerlendirilmesinin ardýndan uygulanabilirliðine karar verecek. AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. KAR MÜCADELESÝ HÝZMETÝ ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-7.BÖLGE SAMSUN DÝÐER ÖZEL BÜTELÝ KURULUÞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 72 ( Amasya) ve 73( orum) Þube Þefliði Yollarýnda Kar Mücadelesi Yapýlmasý Ýþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ l-ýdarenin a) Adresi : Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý No: ATAKUM/SAMSUN b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : 72. ( Amasya) ve 73.( orum) Þube Þefliði Yollarýnda c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 3(Ü) aydýr 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: Atakum/SAMSUN b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini göâeren belgeler Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 1. KAMYON "2007 VE DAHA ÜST MODELDE, KAR BIAÐI VE TUZ SERÝCÝ ATAÞMANLI" 3 ADET, 2. GREYDER 1998 VE DAHA ÜST MODELDE, MÝNÝMUM 180 DHP GÜTE 3 ADET, 3. YÜKLEYÝCÝ "2003 VE DAHAÜST MODELDE, LASTÝK TEKERLEKLÝ MÝN. 1.5 YD3 VEYA 5500 LÝBRE TAÞIMA GÜLÜ, 80 HP GÜCÜNDE" l ADET Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Rutin yol bakým onarým ve/veya kar-buz mücadelesi yapýlmasý iþleri (birlikte veya ayrý ayrý) ve/veya araç ve personel çalýþtýrýlmasý iþleri 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü- Muhasebe Þubesi Müdürlüðü( Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TL (Türk Lirasý) karþýlýðýnda Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü Muhasebe Þubesi Müdürlüðünün Ziraat Bankasý Samsun Merkez Þubesinin TR nolu hesabýna yatýrýldýðýný gösteren dekont ile birlikte Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü- Ýhaleler Baþmühendisliði adresinden satýn alýnabilir.) adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü-Ýhaleler Baþmühendisliði adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 1202) Resmi ilanlar:

16 ARÞAMBA 13 KASIM Deðerli okurlar, bu hafta hastalýklar ile ilgili yazmak yerine ilimizde yaþanan bazý geliþmelerden bahsedeceðim. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Romatoloji Bölümü'nün düzenlediði 1. ORUM ROMATOLOJÝ GÜNÜ hakkýnda bilgi vermek istiyorum. Cumartesi günü Samsun ve Ankara'nýn deðiþik üniversitelerden gelen çok kýymetli profesörlerimiz, ilimizdeki aile hekimleri ve uzman hekimlerden oluþan seçkin bir gruba konferanslar verdi. Daha önceki yýllarda hayal bile edemediðimiz böyle bir bilimsel etkinliðin orum'da düzenlenmesi Týp Fakültemizin geliþmesinin en büyük göstergelerinden birisi. Sadece kaðýt üzerinde var olan bir fakülteye gerekli teknik ve fiziki þartlarý saðlayýp, çok kýymetli hocalarýmýzý kazandýran Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah KAFKAS Bey, sayýn rektörümüz Reha Metin ALKAN Bey ve emeði geçen diðer kiþilere ne kadar teþekkür etsek azdýr. Her geçen gün oruma kattýðý deðer artarak büyüyen bu hizmetlerin hakkýnýn ödenmesinin çok zor olduðu kanaatindeyim. Deðerli büyüklerimizin çalýþma þevk ve arzularýný kaybetmeden Týp Fakültesine yeni hocalar kazandýrmaya devam etmelerini ve halen Ankara'da eðitim gören fakülte öðrencilerimizin, en kýsa sürede ilimizde eðitim görmesinin saðlanmasýný temenni ediyorum. Bu þekilde tam manada bir Týp Fakültesine sahip bir il olmak orum Halkýna saðlýk açýsýndan çok büyük kazanýmlar Problem deyince aklýmýza matematik gelir. Zira ilkokuldan itibaren çözeceðiz diye uðraþýr dururuz. Bunun yanýnda önceden aile meclislerinde okula giden çocuklara zihinsel matematik problemi sorulur, cevabýný bilip bilmemesine göre deðerlendirme yapýlýrdý. Bu nedenle bazen anne - babamýz mehleye (gece ziyaretine) gideceði zaman bize orada problem sorarlar diye gitmemek için epey direnirdik. Demek oluyor ki, insan çocukluktan itibaren problemlerle uðraþmaya, kafa yormaya çalýþýyor. Geçenlerde bir matematik öðretmeni arkadaþla sohbet ederken, konu döndü dolaþtý hayatýn içindeki problemlere geldi. Ve '' üstadým, matematik öðretmeni olmam nedeniyle problemleri kolayca çözüyorum. Ancak hayata dair problemler içimizde olursa öðretmenlikte pek iþe yaramýyor. Doktor doktor geziyoruz, poþet poþet ilaç kullanýyoruz, yan etkileriyle vücudumuzu periþan ediyoruz ve akýbet hayat düþe kalka hayat devam ediyor '' diye yakýnýnca bende aþaðýdaki þiirimi karalamaya çalýþtým. Ümit ederim beðenirsiniz. Netice olarak kitaplardaki problemleri çözmek kolay ancak beyinlerdeki problemleri çözmek o kadar da kolay deðil. Onun için özelde çevremizde, genelde ülkemiz veya dünyamýzda ''her þey var, bir þey yok. Stresteyim dostum streste'' cümlesini dilinden düþürmeyen, ''gönül isterken, kader gülermiþ'' sýrrýnca çözümsüz problemlerle karþýlaþtýðýnda ''bunda da vardýr bir hikmet'' diyemeyen insanlarýn sayýsýnýn günden güne artarak çoðaldýðýný üzülerek gözlemliyoruz. Aþure gecesi ve gününün fazileti Ýçimizdeki matematik problemleri Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Týp Fakültemiz geliþiyor Ýlkokuldan beri matematiðim iyidir Problem çözmeyi pek te çok severim Gel gör ki, problem dýþta deðil içteyse özemem, etrafýnda dönerim de dönerim Hayat iki bilinmeyenli bir denklem Birini biliyorum desem, diðerini bilemem menfaat ön planda, kimseye de diyemem Problem ben olunca, uðraþýr da çözemem Al sana matematikten on puanlýk bir soru Ýki haram mý büyük, yoksa bir helal mi? Göster koçum kendini, çöz de gel hadi özemezsin, çünkü bazen artýdan büyüktür eksi Ýþte insanoðlu da bir matematik gibidir Her olayýn sonunda bir problem bulur alýþýr, çabalar, didinir sonuç çözümsüz olur Sonra sinir, stres zirve yapar, bocalar durur Dr. Mustafa AZAK Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi Deðerli Okurlar!... Cenâb-ý Hak'ka sonsuz hamd ve þükrediyoruz... Kitabýmýz Kur'ân-ý Kerim'de, Sûre-i Tevbe Âyet 36'da Âdem (A.S.)'ýn tevbesinin kabulü, Nuh (A.S.)'ýn gemisinin tufandan kurtulmasý, Yûnus (A.S.)'ýn balýðýn karnýndan çýkmasý, Cenâb-ý Hak faziletinden önemle bahsederek: "Yerleri ve Ýbrahim (A.S.)'m nemrudun ateþinde yanmamasý ve gökleri halk ettiðimden beri aylarýn adedi onikidir. Bunlardan dördü haram aylarýdýr." Yâni fazileti çok yüksek ayný zamanda Hullet (Halîl) payesinin verilmesi, demektir ki; zikredilen bu dört ayýn biri tek, üçü de peþ peþedir. Tek olan Recep Ayýdýr. Üçü bir arada olanlar ise; Ýdris (A.S.)'in canlý olarak göðe çýkarýlmasý, Eyyüb (A.S.)'m birçok hastalýklarýndan kurtulmasý, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarýdýr. Bilhassa Muharrem ayýnýn l O. günü ki (bugün) fazilet bakýmýndan en boðulmasý, Musa (A.S.)'m Kýzýl Deniz'i geçip, Firavunun orada deðerli bir gün olduðu bildirilmektedir. Ýsa (A.S.)'in doðumu ve ayný zamanda Yahûdîlerin Deðerli Kardeþlerim!... öldürmesinden kurtulup diri olarak göðe çýkarýlmasý hep Muharrem Ayý içerisinde Hz. Âdem (A.S.)'m yaradýlýþýndan Hafýz Recep aþure gününde vukua gelmiþtir. Peygamber Efendimiz'e kadar gelip geçen za- CAMCI Deðerli Okurlar!... man içerisinde Cenâb-ý Hak'kýn kullarýný irþâd için birçok Bu ayla alâkalý hâdiseler olumlu veya olumsuz o kadar çoktur ki, meselâ; tarihe kanlý bir sâhife olarak geçen, mü'min- peygamber gönderilmiþtir. Beþeriyete gönderilen bu peygamberler, kavimleri tarafýndan tahammülü güç sýkýntýlarla karþýlaþmýþlar, Tevhîd inancýnýn arz üzerinde dâim ve kâim olmasý için mücâdele leri ve Ehl-i Beyt âþýklarýný dilhün eden, kýyamete kadar gözyaþýný vermiþlerdir. Ýþte bu mücâdelelerin neticesi olarak Cenâb-ý Hak'kýn yeryüzünde temsilcileri olan, bu deðerli peygamberler; bu ay içerisinde kavimlerinin zulmünden selâmete erdikleri, baþarýya ulaþtýklarý bildirilmektedir. Bir Hadîs-i Þeriflerinde Sevgili Peygamberimiz þöyle buyurmaktadýrlar: "Allah-ü Teâlâ aþure gününü üstün kýlmýþtýr. Gökleri ve yerleri, daðlarý, denizleri, yýldýzlarý, Arþ-u A'lâ ve hûn eden hâdise ki: Kerbelâ... Sevgili Peygamberimiz'in gözünün nuru, gönlünün sürürü, Sevgili torunu ve ayný zamanda Fâtýma Validemizin ciðerparesi; Hz. Hüseyin ve yetmiþe yakýn maiyeti, aile efradýyla birlikte, Kerbelâ Meydanýnda hunharca þehîd ediliþi bu aya tesadüf etmektedir. Þehîdlerimize Allah'dan Rahmet diliyoruz. Bununla beraber iþte bu ayda olumlu-olumsuz hâdiseler pek çoktur. melekleri, Âdem (A.S.)'ý Aþure Günü yarattý..." Ve yine son Peygamber Muhammed (A.S.) Mekke müþriklerinin tahammülü güç Hepsini bu kýsa yazýmýzda, ifâde etmek mümkün olmadýðý düþüncesiyle, maksadýmýz; ancak siz kardeþlerimizi kýsa da olsa bilgilendirmek, ayný zamanda þuurlu bir yaþantýya ulaþtýrmak ve bu ayýn zulmünden kurtuluþu, yani doðup büyüdüðü, baba ocaðý olan Mekke'den Medîne-i Münevvere'ye hicretleri bu aya tesadüf eder. manevî kokusunu teneffüs ettirmekten ibarettir. Yazýmýza Peygamber Efendimiz'in Ümmeti'ne tavsiye ettiði þu dua ile son veriyorum: Deðerli Dostlar!... Efendimiz'in bu hicretleri beþeriyet için çok önem taþýmaktadýr. Bu olayý Kur'ân, Sûre-i Enfâl Âyet 30'da þöyle ifâde edip haber (Efendimiz bu duayý Muharrem ayý içerisinde namazlardan sonra üç defa okunmasýný tavsiye buyurmuþlardýr.) vermektedir: "Hatýrla ki kâfirler seni tutup baðlamalarý veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çýkarmalarý için sana tuzak kuruyor- "Ey Allah'ým: Sen Ebedî ve Kadîm'sin, Hay ve Kerîm'sin, Harman ve Mennân'sýn, iþte bu yeni senedir. Ben bu senede lardý. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah'da onlara tuzak kuruyordu. ünkü Allah tuzak kuranlarýn en hayýrlýsýdýr." demek suretiyle, Sen'den; þeytan ve dostlarýnýn þerrinden korunmayý, kötülüðü emreden nefsime karþý yardýmýný ve beni sana yaklaþtýran amellerle müþriklerin Efendimiz için, O'nu yok etmek, Tevhîd Ýnancýnýn sesinin arz üzerinde dalga dalga yayýlmasýna mani olmak için devam- meþgul olmayý isterim. Ey Celâl ve Ýkram Sahibi, Ey Merhametlilerin en Merhametlisi: Rahmetinle, Merhametinle duamý kabul eyle..." bu duayý okuyana, þeytan kendi kendine þöyle der: "Biz bu kilý hileler, sû-i kastler hazýrlýyorlar idi. Cenâb-ý Hak dîninin nurunu parlatmak için Peygamberimiz'in Hicretinin lüzumunu Habîbi'ne þiden ümidi kestik..." ünkü Allah o kuluna, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir. bildirmek suretiyle, Hz. Ebûbekir ile birlikte Medîne-i Münevvere'ye hicretleri bu ayda vukua gelmiþtir. Peygamber Efendimiz'in Kureyþlilerin zulmünden bu ayda halas bulduðu gibi pek çok peygamberin de Tevhîd inancýnýn arz üzerinde dalgalanmasý için vermiþ olduklarý mücâdelenin zafere eriþmesi bu aydadýr: Deðerli Kardeþlerim!... Muharrem Ayýnýzý ve hâsseten Aþure Gecenizi candan tebrik eder, Ýnsanlýk Âlemine hayýr getirmesini dua ederim... Öyleyse gelin, Matematik problemlerini bir kenara býrakalým Önce içimizdeki sebepsiz problemleri çözelim Nasýl mý? Bunda da vardýr bir hayýr deyiverelim Kendimize, ailemize gereken deðeri tam verelim ýkacak problemleri daha büyümeden bertaraf edelim (Mahir Odabaþý) saðlayacaktýr. Ayrýca maddi getirileri de unutulmamalýdýr. Konu Týp fakültemize gelmiþken söylemeden geçmemek gerekir; Aile Hekimlerine ve vatandaþa çok büyük sýkýntýlar yaþatan ilimizdeki Adli Tabip Uzmaný eksikliðinden bahsetmek istiyorum. Ben ve ayný görevi paylaþtýðým aile hekimi arkadaþlarým, uzmaný olmadýðýmýz adli tabiplik alandaki yetersizlik nedeniyle bu görevi üstleniyoruz. orum ilindeki Tüm aile hekimleri dönüþümlü olarak bu görevi nöbet usulü yürütmektedirler. Özellikle; Adli týp uzmaný görmeden karar verilemeyecek konularda Ankara'ya sevk edilen cenazenin peþinden tüm aile de periþan olmaktadýr. Sayýn büyüklerimizden konunun ivedilikle deðerlendirilip, çözüme kavuþturulmasýný önemle rica ediyorum ve ilgilerine þimdiden çok teþekkür ediyorum. Hayatýn her aþamasýnda eðitimin ve kendini geliþtirmenin gerekli olduðu en önemli meslek grubunun hekimlik olduðu herkes tarafýndan bilinmelidir. ünkü týpta ilerlemeler sürekli devam ediyor. Teþhis ve tedavilerde önemli geliþmeler oluyor. Bu deðiþiklikleri öðrenmek ve hastalara uygulayabilmek için biz hekimlerin yeni geliþmelerden haberdar olmamýz gerekiyor. Bunun için çeþitli yayýnlarý, dergileri ve internet sitelerini takip ediyoruz. Aile hekimlerinin, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Ýkinci basamak eðitimleri sürekli devam ediyor. Eðitim toplantýlarý, seminerler ve kongrelere katýlýyoruz. orum Romatoloji Gününe katýlan kýymetli hocalarýmýz gibi profesörleri ilimize getirmek, önceki yýllarda çok emek isteyen zor bir durumdu. O yüzden bu tip toplantýlar çevre illerde düzenlenir ve biz oralara giderdik. Bu gün gelinen noktada Týp Fakültesi hocalarýnýn gayretleriyle bu hocalar ilimize kadar gelip çok sayýda hekime ulaþabiliyor. Alýnan eðitimler ise sonuç olarak halkýmýzýn saðlýðý için çok önemli bir geliþme olarak göze çarpýyor. Konusunda kendini yetiþtirmiþ ne kadar çok hekimimiz olursa, halkýmýz o kadar çok rahat eder ve baþka illere gidip saðlýk hizmeti almak zorunda kalmaz. Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doçent Dr. Þebnem GÜLEN hanýmdan aldýðým bilgilere göre fakültemize 30 öðretim görevlisi kazandýrýlmýþ ve bunun neticesinde hastanemizde daha önceden yapýlamayan birçok hizmet verilmeye baþlanmýþ. Özellikle kanserli hastalarýn ameliyatlarý olmak üzere daha önceden yapýlamayan çok sayýda ameliyat hastanemizde yapýlmaya baþlanmýþ. Örneðin 1 yýl içinde 80 civarýnda açýk kalp ameliyatý yapýlmýþ. Ayrýca 2000 civarýnda anjio gerçekleþtirilmiþ durumda. Bu rakamlara bakacak olursak, Organ baðýþý, bir insanýn organlarýnýn bir kýsmýnýn veya tamamýnýn, henüz saðlýklý iken, beyin ölümünün ardýndan baþka insanlarda yararlanýlmak üzere baðýþlanmasýdýr. Bir bakýþ açýsýyla; organ baðýþýnýn, kan naklinden farký yoktur. Hayat kurtarma anlamýnda, saðlýklý olan her organ baðýþlanabilir. On sekiz yaþýný doldurmuþ ve doðru ile yanlýþý ayýrabilme yeteneðine sahip herkes, baþta kalp olmak üzere, akciðer, böbrek, karaciðer ve pankreas gibi organlar; kalp kapaðý, göz kornea tabakasý, kas ve kemik iliði gibi dokularý baðýþlayabilmekte ve günümüz týp teknolojisinde nakledilebilmektedir Beyin ölümü tanýsýný, ülkemizde esas olarak 4 branþtan oluþan beyin ölümü tespit kurulu koyar. Kurul; nöroloji, nöroþirürji (halk dilinde Beyin cerrahý), anestezi ve kardiyoloji uzmanlarýndan oluþur. Bu tanýnýn konmasý, geri dönüþü mümkün olmayan bir þekilde ölüme delalet eder. Kalbin çalýþmasýnýn veya durmasýnýn ölümle tam bir ilgisi yoktur çünkü kalp durduðunda da ölüm hemen geliþmez. Dolaþýmýn durup beynin ölmesine kadar geçen süre içinde yaþam devam eder. Kalp ameliyatlarýnýn çoðunda kalp saatlerce durdurulmasýna raðmen dolaþým saðlanarak beynin yaþamasýna çalýþýlýr. Tersine beyin öldüðünde ise kalp çalýþsa dahi ölüm gerçekleþmiþ ve tüm organlar için de artýk az bir zaman kalmýþ demektir. Ölüm kararýný veren hekimler dünyadaki tüm ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de organ naklinde çalýþamazlar ve organ naklinin dýþýnda yer alýrlar. Türkiye'de birçok devlet ve üniversite hastanesinde organ baðýþý iþlemleri yapýlmaktadýr. Ayrýca yaþarken yapýlabilen (böbrek gibi) organ çevre illere gidip büyük eziyetlerle hizmet almaya çalýþan çok sayýda hasta ve hasta yakýnýnýn kolaylýkla kendi ilimizde hizmet alabildiði açýkça görülür. Þebnem haným okul sonrasý hekim eðitimleri ve halkýn saðlýk eðitimleri açýsýndan sürekli çalýþtýklarýný ve yeni projeler geliþtirdiklerini belirtti. 14 Kasým 'DÜNYA DÝYABET GÜNÜ' münasebetiyle halka açýk saðlýklý yaþam toplantýlarý çerçevesinde ' Geleceðimizi Diyabetten Koruyalým' toplantýsýný yapacaklarýný söyledi. Perþembe saat Hitit Ünv. Hastanesi konferans salonunda yapýlacak toplantýya katýlan vatandaþlarýmýzdan isteyenlere, ücretsiz þeker ölçümü ve bel çevresi ölçümü yapýlacaðýný da duyurdu. Kendilerine ve emeði geçenlere çok teþekkür ediyor ve bu tür organizasyonlarýn devamýný diliyorum. Yazýmýn sonunda 1.ORUM ROMATOLOJÝ GÜNÜ bilimsel etkinliðini düzenleyen Prof. Dr Yaþar KARAASLAN hocamýza emeklerinden ötürü özellikle teþekkür etmek istiyorum. Ayrýca emeði geçen Yrd. Doç. Dr. Fatih ESKÝN Beye ve davetimize icap edip gelen Aile hekimi arkadaþlarýma ve toplantýya katýlan diðer hekimlere çok teþekkür ediyorum. Bir sonraki bilimsel etkinlikte görüþmek ümidiyle tüm halkýmýza saðlýk dolu günler diliyorum. Hoþça kalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " " 'Lüzumsuz bilgi unutkanlýða yol açýyor' ocuðun baþarýsýnda beynimizi etkin kullanmanýn yollarý seminerinden... Kiþisel geliþim uzmaný Ýsmail Eroðlu, lüzumsuz ve gereksiz bilgilerin unutkanlýða ve hafýza kirliliðine neden olduðunu söyledi. Özel Toros Finike Koleji'nin aile ve çocuk iletiþimindeki sorunlarý çözmek amacýyla düzenlediði ocuðun baþarýsýnda beynimizi etkin kullanmanýn yollarý konulu seminerde konuþan Marmara Üniversitesi öðretim görevlisi Eroðlu, beynin nasýl kullanýlabileceðini anlattý. Dünyada teknolojik açýdan pek çok þeyin keþfedildini, ancak insan beyninin hala keþfedilmediðini belirten Ýsmail Eroðlu, en önemli bu organýn birçok kiþi tarafýndan da nasýl kullanýlacaðýnýn bilmediðini söyledi. Eroðlu, Örneðin son model bir teknoloji makinesi aldýðýnýzda kullanma kýlavuzunu okumadan onun tüm fonksiyonlarýný kullanamazsýnýz. Ýnsan beyni muazzam bir sistemle donatýlmýþ, 1 dakikada 100 bin kelime okuyabilecek kapasiteye sahip olan beynimizi iyi kullanýrsak 500 bin kelimeye çýkarabiliriz. dedi. "Nasýl kullanacaðýnýzý bilmediðiniz bir þeye sahip olamazsýnýz, sahip olamadýnýz þeyi yönetemezsiniz, yönetemediðiniz þey sizi yönetir." diyen Eroðlu, þöyle devam etti: Lüzumsuz ve gereksiz bilgiler unutkanlýða ve hafýza kirliliðine neden olur. Bunlardan bazýlarý televizyon seyretmek ve karþý cinse ait olan görüntüler seyretmektir." ocuklarýn 0-4 yaþ arasýnda ne öðrenirse hayatý boyunca o bilinçaltýna aldýðý bilgileri kullandýðýný ifade eden Eroðlu, ebeveyinlerin olumsuz kelime sarfetmesinden kaçýnmalarýný önerdi. Eroðlu, yapýlan bir araþtýrmada; bir çocuk 18 yaþýna gelinceye kadar anne ve babasýndan yaklaþýk 11 bin olumlu, 148 bin de olumsuz kelime kullandýðýnýn belirlendiðini söyleyen Eroðlu, "ocuðumuzu korumak için aman ha düþersin, aman yapma, yapamazsýn, baþaramazsýn gibi kelimeleri kullanarak farkýna varmadan bilinçaltýlarýna olumsuz dikenler ekiyoruz. ocuk büyüyünce de yapamam, baþaramam demeye baþlýyor." diye konuþtu. Organ baðýþýnýn önemi Dr. Selçuk ÖNCE orum Tabip Odasý Aile Hekimliði Komisyonu Baþkaný Beynin en büyük gýdasýnýn oksijen olduðunu hatýrlatan Eroðlu, vücuda giren oksijenin yüzde 25'inin bu ortan tarafýndan tüketildiðini, bu nedenle diyafram nefesi önerdi. Beyni geliþtirmek ve hafýzayý güçlendirmek için organik ürünler tüketilmesini tavsiye eden Eroðlu, kuru üzüm, incir, ceviz, balýk, kýrmýzý biber, çilek, nar, kiraz, viþne gibi meyvelerin hafýza dostu olduðunu söyledi. Eroðlu, son yapýlan araþtýrmalarda biberiye kokusunun hafýzaya çok faydalý olduðunun tespit dildiðini belirtti. Aile ve öðrenci iletiþimindeki sorunlarý çözmek için her yýl velilerine eðitim seminerleri düzenlediklerini dile getiren Toros Finike Kolej Müdürü Cemil Demirtaþ da, Okulumuzda sadece öðrencileri deðil velilerimizi de yetiþtiriyoruz. ocuðun eðitiminde ailenin rolünü artýrmak için her yýl sahasýnda uzman kiþisel geliþim uzmanlarýný getirerek çeþitli seminerler düzenliyoruz. dedi. baðýþý türleri de vardýr. Baðýþlanan organlarýn nakledilmesi, Saðlýk Bakanlýðý'nýn denetim ve gözetiminde, bilgisi dahilinde gerçekleþtirilir. eþitli kurum ve kuruluþlar, zaman zaman organ baðýþý kampanyalarý düzenlemektedir yýlýnda, organ baðýþý konusunda bir "Ulusal Koordinasyon Sistemi" oluþturularak, bakanlýðýn olanaklarýyla organ bekleyenler sistematik sýralamaya dahil edilmiþlerdir. Organ baðýþý; " Saðlýk Müdürlüklerinde, " Hastanelerde, " Emniyet Müdürlüklerinde (ehliyet alýmý sýrasýnda), " Organ nakli yapan merkezlerde, " Organ nakli ile ilgilenen vakýf, dernek vb. kuruluþlarda yapýlabilir. Ülkemizde þu an Baðýþçý bulunmaktadýr. Bu sayýnýn yarýsýndan fazlasýný Ýstanbul, Adana, Ýzmir, Diyarbakýr'daki baðýþçýlar oluþturmaktadýr. orum ise Saðlýk Bakanlýðýnýn verilerine göre 70 baðýþçý ile tüm iller arasýnda 30.sýradadýr. Türkiye'de halen kiþi bekleme listesinde organ beklemekte iken, kadavra (koma sonrasý) organ baðýþýndaki yetersizlik nedeniyle sadece 2012 yýlýnda 1779 vatandaþ organ nakli olamadan hayatýný kaybetmiþtir. Allah kimseye göstermesin fakat bir gün kendimizin de dahil sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacý olabileceðini düþünerek adýmýzý Organ Baðýþçý Listesine yazdýrmalýyýz Saðlýk ve mutluluklar dilerim Soru, görüþ ve önerileriniz için: adresinden bana ulaþabilirsiniz.

17 ARÞAMBA 13 KASIM OffRoad sevenlere açýk davet orum OfRood sevenleri tarafýndan kurulan OROFF her ay iki kez düzenlediði geziyi hafta sonunda tekrarladý. 14 adet arazi donanýmlý araçlarla yapýlan ve yaklaþýk 100 km süren geziye yirmi kadar OfRoad meraklýsýda katýldý. orum da yaygýnlaþan bu spor dalýna ilginin artmasý için tüm orumlularý Doðaya Saygý, Ýnsana Saygý prensibi ile hareket eden gruplarýna katýlmaya davet ettiler. OROFF faaliyetleri ttps://www.facebook.com/groups/coroff/ facebook adresini takip edilebiliyor. orum un Otomobil Sporlarý alanýnda faaliyet gösteren derneklerinden OROFF geleneksel gezilerine geçtiðimiz hafta sonu devam etti. 14 adet arazi donanýmlý aracý ve geniþ bir katýlýmla yapýlan geziye 20 civarýnda Offroad meraklasý misafirde katýldý. Gezi pazar sabahý omarbaþý Köyünün üst kýsýmlarýnda yapýlan sabah kahvaltýsýnýn ardýndan baþladý. Araçlar buradan önce Deðirmendere köyü sonra Amasya Ýl sýnýrýndaki zorlu arazi koþullarýnda devam etti ve Düvenci Beldesi üzerinde orum a giriþ yapýldý. Araçlar Gazi Caddesi nde bir tur atarak 100 km süren geziyi tamamladýlar. Doða ile içiçe bulunmaktan keyif alan macera ile iç içe yaþamayý seven takým ile bir araya gelen arazi aracý meraklýlarý tarafýndan kurulan OROFF her ay iki kez gezi düzenli- yor. Doðaya Saygý Ýnsana Saygý prensibi ile faaliyet gösteren OROFF tüm orum halkýný etkinliklerine katýlmaya ve bu sporu yakýndan tanýmaya davet ediyor. Turlara ücretsiz katýlabilen orumlular hiç bir sýkýntý yaþamadan doðayla baþ baþa bir gün geçirme imkaný bulunuyorlar. Grup faaliyetleri hakkýnda daha detaylý bilgi sahibi olmak isteyenler t t p s : / / w w w. f a c e b o ok.com/groups/coroff/ facebook adresini takip edebilecekler. OffRoad Nedir: : Ciddi bir dikkat ve profesyonellik isteyen bir doða sporudur. Yolun olmadýðý yerlerde çamurlarýn içinden, ormanlarýn arasýndan kendine yol açmaktýr. Yolda kalan arkadaþýna yardým etmektir. 3 kilometre yolu 5 saatte gitmektir. Temiz havayý çiðerlerine çekmektir. Kamp yaptýðýn yerdeki çöpleri temizlemektir. Cep telefonundan, bilgisayardan uzak kalmak demektir. Pusula ile yön bulmaya çalýþmak demektir. Gitmediðin yerlere gitmek demektir. Doðaya saygý duymayý öðrenmek demektir. 1 ekmeði 5 kiþi paylaþmak demektir. Ýþ bölümü demektir. Kendini test etmektir. Kýsacasý Off Road çok þey demektir. Doða ile baþbaþa kaldýðýnda yaptýðýn hatalardan ders çýkarmak demektir. Karabük Üniversitesi Lezzet Sarayý ndan yine vazgeçmedi G eçtiðimiz yýllarda da ilimize gelerek orum un lezzet duraðý Lezzet Sarayý nda yemek yiyen Karabük Üniversitesi Basketbol Takýmý, tercihini yine Lezzet ten yana kullandý. Karabük Üniversitesi Basketbol Takýmý dün Atatürk Spor Salonu nda karþýlaþtýðý Hitit Üniversitesi maçý öncesi Lezzet Sarayý nda öðle yemeði yedi. Hocalarý nezaretinde Lezzet Sarayý nda öðle yemeði yiyen Karabük Üniversitesi Basketbol Takýmý sporcularý Lezzet Sarayý ný tercih etmelerinin sebebini ise Lezzet Sarayý nýn yemeklerinin kendi aðýz tatlarýna uygun ve leziz olduðunu dile getirirken, iþletme sahibi Burhan Balcý ise geçtiðimiz yýl konuk ettikleri sporcularýn bu yýlda kendilerini tercih etmesinden dolayý mutlu olduklarýný kaydetti. Kastamonuspor kapanmanýn eþiðinde Kastamonuspor Baþkaný Levent Özbek cuma gününe kadar 150 bin lira bulamamalarý halinde takýmýn daðýlacaðýný ve kulübün kapanacaðýný belirterek tüm Kastamonu halkýný göreve davet etti. K astamonuspor Kulübü Baþkaný Levent Özbek, maddi imkansýzlýklar içerisindeki Kastamonuspor un hafta sonuna kadar para bulamamasý durumunda kapanacaðýný söyledi. Özbek, Kulübün Yönetim Kuruluyla yaptýðý toplantýda 1950 yýlýnda kurulan Kastamonuspor Kulübünün hafta sonuna kadar para bulamamasý durumunda kapatma kararý aldýklarýný kaydetti. Bölgesel Amatör Ligi ne düþmesinden sonra yaþadýðý maddi sýkýntýlarý bir türlü aþamadýklarýný belirten Baþkan Özbek, sezonun ilk maçý olan MKE Kýrýkkalespor karþýsýna futbolculara lisanslarýný çýkartamadýklarý için hükmen maðlup sayýldýklarýný hatýrlattý. Baþkan Özbek, sezonu güçlü bir kadro kurduklarýný fakat maddi imkansýzlýklar nedeniyle kaynak bulamadýklarý taktirde kulübü kapatmak zorunda kalacaklarýný belirtti. Þuana kadar hiç kimseden maddi yardým görmediklerini aktaran Özbek, Artýk bizlerde týkanma noktasýna geldik. 15 Kasým Cuma gününe kadar para bulunmadýðý taktirde kulübün hazin sonu gerçekleþecek dedi. Kulübün devre arasýna kadar 150 bin TL bulunmasý durumunda devam edeceðini ve karþýlaþmalara çýkacaðýný vurgulayan Özbek, bu ücretin içerisinde peþinat ve futbolcularýn giderlerinin 85 bin TL olduðunu kaydetti. Kastamonuspor u yaþatmak ve baþarýya ulaþtýrmak adýna her þeyi göze aldýklarýný belirten Özbek, hatta kulübü baþkasýnýn devralmak istemesi durumunda istifa bile edebileceklerini söyledi. 63 yýllýk kulübün zor günler geçirdiðine iþaret eden Özbek, tüm bu olumsuzluklara raðmen Kastamonuspor un Kastamonulularýn olduðunu ifade etti. Özbek, þöyle devam etti: Bize verilen sözleri tutmayanlarý Allah'a havale edip Kastamonu halkýnýn vicdanýna býrakýyorum. Bizlerin kaybedeceði bir þey yoktur. Ancak Kastamonu nun kaybedeceði yarým asýrlýk bir çýnar vardýr. Sözün bittiði noktadayýz. Sürecin böyle devam etmesi halinde kulübü asýl sahibi olan Kastamonu halkýna ve aslan yürekli 20 futbolcumuza býrakmaktan baþka çaremiz yoktur diye konuþtu.

18 18 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Hitit evinde ilk kez oynayacak ayanlar Voleybol 3. Bliginde dördüncü hafta maçlarý bugün oynanacak. Bayanlar C grubunda mücadele eden temsilcimiz Hitit Üniversitesi sezonun evindeki ilk maçýnda yarýn Haydarpaþa Lisesi ile Atatürk Spor Salonu nda karþýlaþacak. U 17 Final Grubu nda ikinci maçlar bugün oynanacak Þampiyonluðun iki adayý orumspor ve orum Belediyespor karþý karþýya 17 Final Grubunda ikinci maç- bugün oynanacak. Günün Ular en kritik maçýnda þampiyonluðun iki adayý orumspor ve orum Belediyespor takýmlarý bugün saat de 2 nolu sahada karþa karþýya gelecekler. Dört takýmýn mücadele ettiði final grubunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan ilk maçlarýný kazanan orumspor ve orum Belediyespor arasýndaki maçý kazanan takým þampiyonluk yolunda avantaj yakalayacak de 2 nolu sahada baþlayacak maçta iki takýmda kazanarak avantaj yakalamak amacýnda. orumspor ilk maçýnda HE Kültürspor u 2-0 yenerken, orum Belediyespor ise Ulukavakspor önünden 4-3 lük skorla galip ayrýlmayý baþarmýþtý. HE Kültür-Ulukavak maçý ye alýndý U 17 Final Grubunda bugün oynanacak ikinci maç ise Tertip Kurulu tarafýndan saat ye alýndý. Fikstürde saat de oynanmasý gereken iki kulüp antrenörünün sporcularýnýn okullarýndan olmamasý için maçýn akþam saatine alýnmasý isteði uygun görüldü. Maç saat de 2 nolu sahada oynanacak. Bayraklý ve Basar yönetecek U 17 Final Grubunda bugün oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre orumspor ile orum Belediyespor arasýndaki maçý Celal Bayraklý, Tahsin Samit Avcý ve Mehmet Tuðluk hakem üçlüsü yönetecek. Ulukavakspor ile HE Kültürspor arasýndaki maçta ise Yüksel Basar, Berkant Arman ve Onur Alagöz görev yapacaklar. Maçtan bir gün sonra hakeme saldýrý iddiasý Ýskilip Belediyespor dan stant B orumspor- orum Belediyespor maçý saat de HE Kültürspor - Ulukavakspor maçý ise saat de 2 nolu sahada oynanacak. orum Belediyespor final grubu ikinci maçýnda bugün orumspor önünde galibiyet arayacak ölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor orum Tanýtým Günlerinde stant açacak Kasým tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde açýlacak olan 2. Tanýtým Günlerinde Ýskilip Belediyespor kulübüde stant açacak. Kulüp Teknik Direktörü Nihat Armutçu, orum Tanýtým Günleri kapsamýnda açýlacak olan standta Ýskilip Belediyespor forma, atký, bere ile eldiveni ve diðer ürünlerinin satýlacaðýný söyledi. Armutçu, bu standdan elde edilecek gelirin kulübün ihtiyaçlarýnda kullanýlacaðýný belirterek tüm hemþehrilerini bu standa gelerek katký vermeye davet etti. Bayanlar 3. Voleybol Liginde mücadele eden Hitit Gençlikspor üçüncü maçýnda bugün saat de Haydarpaþa Lisesi ile Atatürk Spor Salonu nda karþýlaþacak. Temsilcimiz ikinci maçýnda geçtiðimiz hafta sonu Ordu Telekom a 3-0 maðlup oldu. Ligin ilk haftasýnda Ankara Numunespor a deplasmanda 3-0 maðlup olan Hitit Üniversitesi ikinci haftayý bay geçtikten sonra geçen hafta sonu Ordu Telekom ile deplasmanda karþýlaþtý. Grupta lider durumda bulunan rakibi önünde 25-20, ve lik setlerle maðlup ayrýldý. Hitit Üniversitesi grupta kendisi gibi üç Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmý bugün evinde Haydarpaþa Lisesi ile karþýlaþacak laca Belediyespor - Hitit Gençlikspor arasýndaki maç- bir gün sonra karþýlaþmayý yöneten hakem Ömür Atan Soytemiz e Hitit Gençlikspor lu iki futbolcu sözlü sataþma ve saldýrmak istedikleri gerekçesiyle tedbirsiz olarak ceza kuruluna sevk edildiler. 3 Kasým pazar günü 1. Amatör Küme maçýnda Alaca Belediyespor ile Hitit Gençlikspor takýmlarý arasýndaki maçtan bir gün sonra karþýlaþma hakemi Ömür Soytemiz Tertip Kurulu na dilekçe vererek Hitit Gençlikspor dan Eftal Yanýk ve Veysel Iþýk ýn Gazi Caddesi nde gezerken önüne geçerek sözlü sataþma ve hakaret ettiklerini ardýndan saldýrmak istedikleri araya girenler tarafýndan kendisinin ordan uzaklaþtýrýldýðýný belirtti. Tertip Kurulu bu dilekçe üzerine Hitit Gençlikspor un iki futbolcusunu tedbirsiz olarak ceza kuruluna sevk etti. Tertip Kurulu ayrýca Osmancýk Belediyespor ile Alaca Belediyespor maçýnda rakip futbolcuya tekme attýðý gerekçesiyle kýrmýzý kart gören Furkan Karakuþ u tedbirli olarak ceza kuruluna sevk etti. maçýndan da maðlubiyetle ayrýlan Haydarpaþa Lisesi ile bugün saat de Atatürk Spor Salonu nda karþýlaþacak. Bu sezon dýþardan transfer yapmayan orum alt yapýsý ve Hitit Üniversitesi bünyesindeki sporcularla ligde mücadele eden temsilcimiz ilk galibiyetini bugünki Haydarpaþa Lisesi maçýný kazanarak almak amacýnda. Maçý orumlu hakemler yönetecek Bugün saat de Atatürk Spor Salonu nda baþlayacak Hitit Üniversitesi ile Haydarpaþa Lisesi takýmlarý arasýndaki maçý orumun Klasman hakemleri Hüseyin Kamber ve Mahmut Uysal yönetecek. Maçýn gözlemciside orum dan Recep Öztuna. orum da ilk Tenis hakemi kursu hafta sonunda yapýldý. Kurs sonunda baþarýlý olan 28 kursiyer 1. Kademe Gözlemci hakem olmaya hak kazandýlar. Ýl Temsilcisi Mustafa Bektaþ Tenis branþýnda bundan sonra daha fazla faaliyet yapma imkaný bulacaklarýný söyledi. orum da geliþen branþlardan Tenis için ilk tenis hakem kursu hafta sonunda yapýldý. Tenis Ýl Temsilcisi Mustafa Bektaþ, orum da geliþen Tenis branþýnda hakem eksiðini gidermek amacýyla açtýklarý kursa katýlan 28 kursiyerin baþarýlý olarak 1. Kademe Gözlemci Hakem olmaya hak kazandýðýný söyledi. Bektaþ, 9-10 Kasým tarihlerinde Olimpik Yüzme Havuzu Toplantý Salonu nda yapýlan kursa hoca olarak Tenis Federasyonu MerkezHakem Komitesi Eðitim Kurulu üyesi Mersin den Ferdat Þara nýn katýldýðýný ve kurs sonunda yapýlan sýnavda baþarýlý olan 28 kursiyere brövelerinin takýldýðýný belirterek bundan sonra orum da tenis faaliyetinin dahada artacaðýný söyledi. Bu kursla orum un bu alandaki büyük bir eksiliðinin giderildiðini belirten Bektaþ Kasým tarihlerinde ise 1. Kademe izgi Ha- Tenis Hakemi kursuna katýlanlar kurs sonunda toplu halde kemliði kursunun açýlacaðýný belirterek bu kursa katýlmak isteyenlerin bugün akþam mesai bitimine kadar baþvurularýný yapmasý gerektiðini söyledi. orum da Tenis sporunun geliþimi, daha Eðer ve Erkoçak a ikinci kez milli görev orum Gençlikspor Masa Tenisi Antrenörleri Hüseyin Eðer ve Ergün Erkoçak ikinci milli görev için Almanya ya gittiler. Almanya nýn Berlin þehrinde yapýlacak olan 2013 ITTF Wolt Tour Almanya Açýk Turnuvasýnda mücadele edecek milli takým kafilesi bugün Almanya ya hareket etti. Gençlikspor Antrenörleri Hüseyin Eðer ve Ergün Erkoçak bu turnuvada milli takým antrenörü olarak görev yapacaklar. orumlu iki masa tanesi antrenörü geçtiðimiz ay içerisinde Uluslararasý bir turnuvada milli takým antrenörü olarak görev yapmýþlardý. Tenis Hakem Kursuna katýlan kursiyerler iki gün süren dersler sonunda aday hakem olmaya hak kazandýlar Tenis de orum un ilk hakemleri Hüseyin Eðer ve Ergün Erkoçak Masa Tenisi Milli takýmý ile birlikte Almanya ya gittiler utbol Federasyonu ile Ülker iþ Fbirliðinde gerçekleþtirilen Yýldýz Futbolcu Eðitim Merkezleri (YFEM)nde görev yapacak 90 eðitmenin katýldýðý seminer Kocaeli nde sona erdi. orum adýna FEM Antrenörü Selahattin Karaca nýn katýldýðý seminer bir hafta süreyle Kocaeli The Ness Otel de yapýldý. Organizasyonun açýlýþ konuþmasýný ocuk ve Okul Futbolu çok kitlelere ulaþmasý için çalýþmalarýnýn artarak devam edeceðini belirten Bektaþ kendilerine bu konuda her türlü desteði veren Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü ile tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Recai Kuzey e Refahiye- Üsküdar maçýnda görev Recai Kuzey Karaca, YFEM seminerinden geçti Müdürü Taygun Erdem yaptý. Seminerde; Nur Mustafa Gülen, Eser Özaltýndere, Aktuð Sönmez, Ýsmet Kamak, Nurper Özbar ve Mehmet Özçaðlayan katýlýmcýlara eðitim verdi. Seminerin 3. ve 4. günlerinde katýlýmcýlar kendilerine verilen konularýn saha uygulamalarýný yaptý. Son gün ise deðerlendirme ve geri bildirim toplantýsý gerçekleþtirildi. Hem pratik hem de teorik eðitimlerin gerçekleþtirildiði organizasyon kapsamýnda, Ülker tarafýndan projeyle ilgili bir sunum da yapýldý. Türkiye'nin toplam 90 il ve ilçe merkezinde açýlacak Yýldýz Futbolcu Eðitim Merkezleri'nde hafta içi ve hafta sonlarý yaþ grubu çocuklara futbol eðitimi verilecek. Kasým ayýnýn ikinci yarýsýnda baþlayýp Mayýs ayýnýn ilk yarýsýnda tamamlanmasý planlanan proje çerçevesinde çocuðun futbol eðitimi almasý hedefleniyor. Selahattin Karaca nýn da katýldýðý seminer sonunda tüm FEM antrenörleri eðitimcilerle birlikte toplu halde görülüyor orum Ulusal Gözlemcisi Recai Kuzey bugün Erzincan da görev yapacak. 3. Lig 3. grupta bugün saat da Erzincan 13 Þubat Stad ýnda Erzincan Refahiyespor ile Anadolu Üsküdar 1908 takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Mardin bölgesi hakemlerinden Serhat Aslan yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Bingöl den Ersan Anþin ve Mardin den Mehmet Mübarek Bora yapacak. Maçýn dördündü hakemi ise Siirt ten Aykut Oktay. Kaþýlaþmanýn gözlemciliðini Recau Kuzey yaparken temsilciliði ise Mustafa Karaosmanoðlu yapacak.

19 ARÞAMBA 13 KASIM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 14 KASIM orum Belediye Baþkanlýðý Katyonik Polielektrolit alýmý iþi. Yer: orum Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5. kat Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: orum ili Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, 3. kat 9 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 3 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 2004 ada, 1 parsel no, Ýbrahim ayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM orum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa BALLIKKAYA Elvan oðlu 1968 orum Doðumlu (.HAK:3210) YÝTÝK orum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet ÜNAL Gülabibey Mh. Yenidoðan 4. Sk. No: 23/3 ORUM (.HAK:3208) YÝTÝK orum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum MF AK seri ve sicil nolu ödeme kaydedici cihazýma ait ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat HAZIMLI Karakeçili Mh. Gazi Cd. No: 75/C (.HAK:3209) YÝTÝK orum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz. Kullanmakta olduðumuz 3 cilt ile arasý 1 cilt faturanýn den a kadar olan kýsmý kullanýlmýþ þekilde ile arasý olan faturalar boþ olarak kaybedilmiþtir. Hükümsüzdür. Selener Temizlik Turz. Ýnþ. ve San. Tic. Ltd. Þti. Gazi Cd. 3. Maliye Sk. 2/A No: 1 (.HAK:3207) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Leyla TÜRK Ali kýzý 1995 orum Doðumlu T.C.No: (.HAK:3206) Müdürlüðü Elekaltý ve mýcýr malzeme alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Saat: orum Ýl Jandarma Komutanlýðý Hacýhamza ve Karakaya J. KRK. K lýklarý ile Laçin, Boðazkale, Osmancýk ve Oðuzlar Ýlçe J. K lýklarý nezarethane düzenleme ve onarým iþleri yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Yolu Cad. orum Saat: T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili merkez ilçe Gülabibey Mahallesinde ada 3720, parse 3 deki 363,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 1474 ada no, 32 parsel no, epni Mahalle/Mevkiide taþýnmaz malýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Osmancýk Yolu menfez yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Baþkanlýðý Otomotiv Teknolojisi Programýna 1 adet eðitim amaçlý otomobil alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 1230 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Fitne mevki köyünde 18 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Akaryakýt alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 4 kýsým kit karþýlýðý laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2014 yýlý 12 ay süre ile 8 adet araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 34 FD 1441 plakalý, 2008 model Volkswagen marka, Passat 1.8 TSÝ tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 1500 ada no, 15 parsel no, Gülabibey Mah. Kapaklý Aliki Yolu mevkii Mahalle / Mevkiinde 3 baðýmsýz (.HAK:2559) bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi orum ili, Ýskilip ilçesi, Meydan Arifbey Mahallesi 244 Ada, 556 Parsel de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: 14:00-14:10 25 KASIM Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü orum Ortaköy Daniþ Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Barajlar ve HES Þube Müdürlüðü Mustafa Kemal Mah ankaya / Ankara Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 4 kýsým set karþýlýðý cihaz kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: KASIM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: KASIM T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçe, Üçdutlar Mah. cilt 25, sayfa 2463, ada 2640, parsel 86 da kayýtlý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 290 plakalý, 2011 model Citroen marka, kapalý kasa, Combi 1.4 HDI SX Plus tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Otoparký Saat: ARALIK T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 2332 ada no, 53 parsel no, Yeniyol Mah. Gazi Cad. Mahalle/Mevkii, 10 katlý binanýn 3. kat 39 nolu baðýmsýz bölümünün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý NFK Gençlik Merkezi eðitimci ve personel hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ARALIK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 112 ada no, 105 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su Devren Satýlýk Kebap Salonu Halen faal olan Hürriyet Meydaný Saat Kulesi karþýsýnda bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:3213) tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kalorifer tesisatýnýn iþletilmesi ve kalorifer yakma hizmetinin yürütülmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý kat: 8 Saat: ARALIK T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 06 DF 8223 plakalý, 2011 model Peugeot marka, beyaz renkte kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi Yer: epni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Yedieminli Otoparký/orum Saat: T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 38 BB 153 plakalý, 2012 model Fiat marka, 225 tipli beyaz renkte aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Cad. No: 75 Özkiremit yaný Kültür Yedieminli Otoparký/orum Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: ARALIK T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 2865 ada no, 13 parsel no, Ýbrahimçayýrý Mah. Mahalle/Mevkii, bahçeli, iki katlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe Karacaören köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 11 adet arsanýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 UF 291 plakalý, 2012 model Fiat marka Linea 1.3 M.JET 95 HP tipli, Sedan cinsinde aracýn satýþý iþi Yer: Karakaþlar Otomotiv evre Yolu Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) orum ilinde yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi binasý inþaatý ile altyapý ve çevre düzenleme yapým iþi. Yer: T. C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent ankaya / Ankara Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 658 ada no, 6 parsel no da kayýtlý 3.073,00 m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 01 YG 637 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMWmarka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - orum) Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 TT 141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 2014 T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 2014 T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT 2014 T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ACÝL SATILIK Bijuteri, çamaþýr ve oyuncak çeþitlerinin satýþa sunulduðu iþyeri saðlýk nedenlerinden dolayý devren satýlýktýr. Not: Hertürlü araçla takas da olabilir. Mür. Tel: Adres: Fatih Cad. Yeni Adliye Karþýsý (.HAK:3151) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Güzellik merkezinde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Cad. Maliye 1. Sk. Hitit iþ Merkezi Kat: 2 Tel: (.HAK:3192) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) SAHÝBÝNDEN SATILIK HOBÝ BAHELERÝ Elektrik-Su-Yol-Tel örgü Tapusu hemen teslim 1000 m2 Fiyat pazarlýk (.HAK:2805) orum merkeze 5 km. Tel: KÝRALIK DÜKKAN K.S.Sitesi 3. Cad. No: 4 ýraklýk Eðitim Merkezi karþýsýnda bulunan 200 m2 içi yapýlý, (.HAK:3137) ALTINBAÞ ORUM - HÝTÝT GOLD Satýþ Danýþmaný/orum Ýþ Tanýmý Mücevher satýþýnda görev alacak, tercihen kuyumculuk ve mücevher sektöründe deneyimli Bayan Satýþ Danýþmanlarý Aramaktayýz Aranan Nitelikler: Lise veya Üniversite mezunu Müþteri odaklý düþünen Ýnsan Ýliþkilerinde baþarýlý alýþkan gayretli, sorumluluk bilincine sahip, kendine ve iþine özenli çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. (.HAK:3125) Müraacatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Eðridere arþýsý No: 23 Satýlýk Gayrimenkul Hissesi TL deðerindeki gayrimenkullerimizin % 50 si satýlýktýr. Not: Pazarlýk payý vardýr (.HAK:3172) (.HAK:3203) Devren Satýlýk Dükkan Halen faal durumda malzemeleriyle birlikte uygun kiralý kaborta onarým dükkaný devren satýlýktýr. Adres: Aþaðý San. Dalyan Makina Yaný Tel: (.HAK:3199) TL ye Ýþ deðiþikliði nedeniyle Satýlýk Fast food Mür. Tel: doðalgazlý dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) (.HAK:3190) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý orum SELHAS Maden Kimya da görevlendirilmek üzere Tesis Operatörleri, Aðýr Vasýta Þoförleri ve Ýdari Ýþler Elemaný alýnacaktýr. Þirketimiz endüstriyel hammaddeler sektöründedir. Tesis Operatörü * Teknik Makine ve Elektrik deneyimi olan, tercihen ilgili meslek yüksek okullarýndan mezun * Vardiyalý çalýþma saatlerine uyabilecek, * Sonuç odaklý çalýþan, ekip çalýþmasýna yatkýn, * Problemleri doðru teþhis edip, çözüm için alternatif geliþtirebilen, iþi ile ilgili kararlarý takip eden, Askerlik hizmetini tamamlamýþ Bay elemanlar; Aðýr Vasýta Þoförü Askerlik hizmetini tamamlamýþ Bay elemanlar; Ýdari Ýþler Elemaný * Ön muhasebe bilen * Tahsilat takibi ve fiziki sayým yapabilecek, * MS Office programlarýna ileri düzeyde hâkim, Bayan Eleman aranýyor. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrik iþinden anlayan kalfa ve çýrak alýnacaktýr. Hasan Demiral Elektrik (.HAK:3200) Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli satýþ sorumlusu aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yurt Yapý Endüstriyel Isý San. Tic. Ltd. Þti. Ýskilip Kavþaðý No: 30/A Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM (.HAK:3198)

20 ARÞAMBA 13 KASIM 2013 Üç futbolcuda askerlik sorunu orum Belediyespor un üç futbolcusunda askerlik sorunu Ocak ta yaþanacak. Milli Savunma Bakanlýðý tarafýndan askerliðin kýsalmasýnýn ardýndan doðacak açýðý kapatmak için bakaya durumundaki isimlere yönelmesi tüm kulüpleri olduðu gibi orum Belediyespor u da yakýndan ilgilendiriyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Ocak ayýna kadar askerlikleri tecilli durumdaki Utku, Vedat ve Osman Boran için formül aranýyor. Üç futbolcunun askerliklerini sezon sonuna kadar ertelemek için bu hafta içinde bir çalýþma yapýlacak. Bu çalýþmalardan sonuç çýkmamamý halinde ise devre arasýnda askere gitmesi gereken üç futbolcunun yerine yeni isimler için arayýþa geçilecek. Kiralýk olarak forma giyen Nedim Köseoðlu nun ise tecil imkaný olduðu ve sezon sonuna kadar sýkýntý olmayacaðý belirtildi. Elazýð da zirve virajý Pazar günü evinde oynadýðý 68 Yeni Aksarayspor maçýnda üç gol bularak iç saha galibiyet hasretine son veren orum Belediyespor bu maçta üç kez böyle gol sevinci yaþadý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bu maçta iki golüne imza atan Murathan golden sonra sevincini böyle diðer arkadaþlarýyla yaþarken. Kýrmýzý Siyahlý takým bu sevinci bugünde Elazýð da yaþamak istiyor. Amatörler malzemelerine kavuþuyor Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan amatör kulüplere alýnan malzeme daðýtýmýný bugün yapýlacak. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran bu yýl kulüplere yaklaþýk 70 bin lira tutarýnda malzeme alýndýðýný söyledi. Kurtaran bugün faaliyetlere katýlan 23 kulübün malzemesinin daðýtýlacaðýný beþ kulübün malzemesinin ise liglerinin baþlamasýndan sonra verileceðini açýkladý. matörler malzemeleri bugün kavu- orum Ýl Özel Ýdaresi tarafýn- Aþuyor. dan orum Amatör Spor Kulüplerine alýnan malzemeler bugün düzenlenecek törenle daðýtýlacak. orum ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, her yýl Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan amatör kulüplere saðlanan malzeme desteðinin bu yýlda devam ettiðini belirterek 28 amatör kulübe malzemelerinin bugün daðýtýlacaðýný söyledi. Kurtaran, bugün yapýlacak malzeme daðýtýmýnda ligleri baþlayan ve katýlýmlarý saðlanan 23 kulübün malzemelerinin teslim edileceðini henüz katýlýmý olmayan beþ kulübün ise malzemelerinin liglerinin baþlama tarihlerinden itibaren daðýtýlacaðýný söyledi. Kurtaran, kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam maliyetinin 70 bin lira civarýnda olduðunu ve malzemeler içinde forma, ayakkabý, kaleci kazaðý, tekmelik ve tozluk bulunduðunu söyledi. Malzeme daðýtým töreni bugün saat 14.00'de Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri bahçesinde düzenlenecek. Üstündað Milli Takým da Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað Kasým tarihlerinde Bulgaristan ýn Samakov kentinde yapýlacak olan 23 Yaþ Altý Avrupa Þampiyonasý nda milli takým hocasý olarak görev yapacak. udo Ýl Temsilcisi ve Milli JTakým antrenörü Hüseyin Üstündað 23 Yaþ Altý Avrupa Þampiyonasý na katýlmak üzere Bulgaristan a gidiyor. Judo Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Kasým tarihlerinde Bulgaristan ýn Samakov kentinde yapýlaçcak olan 23 Yaþ Altý Avrupa Þampiyonasý nda milli takýmda beþ bayan beþ erkek on sporcu mücadele edecek. Hüseyin Üstündað ýn da görev yaptýðý milli takým teknik heyeti ile birlikte mücadele edecek sporcular dün orumspor Tosya hazýrlýðýna baþladý orumspor bir günlük iznin ardýndan hafta sonunda Tosya Belediyespor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Geçtiðimiz hafta sonu Aksaray Belediyespor deplasmanýndan 2-2 lik beraberlik ve bir puanla dönen kýrmýzý siyahlý takým dün öðlen saatlerinde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda haftanýn ilk antrenmanýný yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takýmda ilk antrenmana askerlik sorununu çözmek için Samsun a giden kaleci Ali ve öðrenci futbolcular katýlmadýlar. Antrenmanda sakatlýðý bulunan Orhan ile Aksaray maçýnýn ardýndan askerlik sorunu nedeniyle ayrýlacaðý açýklanan Abdullah takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Abdullah ýn yönetim tarafýndan ikna edilerek bu hafta sonu oynanacak Tosya Belediyespor maçýndan sonra ayrýlacaðý belirtildi. Isýnma hareketleri ve dar alanda pas çalýþmasý ile baþlayan antrenman tempolu koþular ve pas yüzdesini artýrmaya yönelik özel çalýþma ile devam etti. Ýlk antrenman yarý sahada kontrol pas taktik çalýþla ile sona erdi. orumspor, Tosya Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek. Ýstanbul Burhan Felek Sporcu Kamp Eðitim Merkezi nde toplandýlar. Milli takýmda sporcu olarak erkeklerde Tunju Þorli, Dilgam Aliyev, Ahmet Oðuzhan Efemfil, Erdal Baðaç ve Feyyaz Yazýcý, bayanlarda ise Ebru Þahin, Kübra Kara, Büþra Akyol, Þükran Bakacak ve Ýlayda Seyis mücadele edecek. orum Belediyespor ilk yarýnýn son hafta içi mesaisinde bugün Elazýð Belediyespor deplasmanýnda saat da karþýlaþacak. Elazýð Atatürk Stad ýnda oynanacak maç öncesi ev sahibi takým son iki maçýný kazanarak bulduðu çýkýþý sürdürmek istiyor. orum Belediyespor ise iki hafta üst üste kazanmak için sahaya üç puan için çýkacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezalý Mehmet Akif dýþýnda eksik bulunmuyor. orum Belediyespor muhtemel onbiri aðrýcan Osman Nedim Ýmam Yakup O. Yalçýn O. Saraçoðlu Furkan Murathan A. Buðra Kývanç 3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün Elazýð Bel- orum Belediye: Niyazi Ýzgören (Þ. Urfa), Darýca - Sancaktepe: H. Ýbrahim Yýldýrým (Trabzon) Manavgat - Balçova: Mehmet Güngör (Kocaeli), 68 Yeni Aksaray-E. Sandýklý: Erkon Doðan (Ýstanbul) Maltepespor-Ünyespor: Hüseyin Altýntaþ (Uþak). Bursa Nilüfer-Sakaryaspor: Veli Karakaya (Uþak). Erzurum B.Þ-Orhangazi: Hüseyin iftsüren (Þýrnak) ýksalýnspor-hacettepe: Adem Elgörmüþ (Diyarbakýr) Düzyurt-Batman Petrol: Erdoðan Özkaya (Ýstanbul) Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað kul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün Oönümüzdeki günlerde baþlayacak olan sezonu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Aygün, yeni sezonda 18 branþta dört ayrý kategoride 86 il birinciliði yapýlacaðýný söyledi. Baki Aygün 18 branþta altý farklý kategoride 223 kýz ve 414 erkek takýmý olmak üzere toplam 637 okul takýmýnýn mücadele edeceðini söyledi. Bu faaliyetlerde 6500 civarýnda sporcunun lisanslý olarak katýlmasýný beklediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü internet üzerinden lisans iþlemlerinin 4-31 Ekim tarihleri arasýnda yapýldýðýný belirten Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün, Yeni sezonda küçükler, yýldýzlar, gençler kategorilerinde kýz ve erkeklerde Atletizm branþýnda 75 takým, futbolda 69 takým, Masa Tenisi nde 69, Voleybol da 59, Futsal da 51, Satranç ta 47, Güreþ te 47, Yüzme 33, Basketbol 29, Badminton 29, Tekvando 28, Kros 26, Hentbol 22, Tenis 16, Judo 15, Halk Oyunlarý 14, Oryantiring 13 ve Ýþitme Engelliler de ise bir takým mücadele edecek. Kategorilere göre en fazla katýlým 28 takýmlý yýldýz erkekler futbolda olurken ikinci sýrada genç erkekler futsalda 26 takým mücadele edecek. Masa Tenisinde genç erkeklerde orum Belediyespor ligin ilk yarýsýndaki hafta içi mesaisinde bugün Elazýð Belediyespor deplesmanýnda zirveye bir adým daha yaklaþmak için kazanmak istiyor. Ligde geçtiðimiz hafta sonu evinde Yeni Aksarayspor u 3-1 yenerek üç puan sevincini yaþayan kýrmýzý siyahlý takým bu sezon ligde iki hafta üst üste kazanarak istikrar yakalamak amacýyla Elazýð Belediyespor önünde üç puan mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Aksaray maçýnda kýrmýzý kart gören Mehmet Akif dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Ligde son iki deplasman maçýndan bir galibiyet birde beraberlik çýkaran Belediyespor grupta zirveye yaklaþmak için kazanmak zorunda olduðu Elazýð Belediyespor maçýnda galibiyetten baþka bir þey düþünmüyor. Ev sahibi Elazýð Belediyespor ligde son iki haftada aldýðý galibiyetlerin verdiði moralle orum Belediyespor önüne üç puan için çýkacak. Ligin ilk dokuz haftasýnda yalnýzca bir beraberlik alarak son sýrada yen alan Elazýð Belediyespor onuncu haftada evinde Balçova Belediyespor u 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldý. Geçtiðimiz hafta sonunda ise Batman Petrolspor deplasmanýnda son dakika golüyle üç puanýn sahibi olan ev sahibi takým çýkýþýný orum Belediyespor maçýnda da sürdürerek çýkýþýný sürdürmek amacýnda. Okul Sporlarýnda 637 takým mücadele edecek Okul Sporlarý faaliyetleri 18 Kasým da oynanacak gençler futsal müsabakalarý ile baþlýyor. Ýl Temsilcisi Baki Aygün yeni sezonda 18 ayrý branþta toplam 86 il birinciliðinin yapýlacaðýný belirterek toplam 637 okul takýmýnýn mücadele edeceði il birinciliklerinde en fazla katýlýmýn yýldýzlar voleybol olduðunu söyledi. Aygün, yýldýzlar ve gençlerde takým sayýsýnda geçen yýla göre artýþ olduðunu minikler ve küçüklerde ise düþüþ olduðunu açýkladý. Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün Elazýð maçýný Niyazi Ýzgören yönetecek 20 takým kýzlarda ise 18 takým il birinciliði mücadelesi verecek. Geçtiðimiz yýla göre gençler ve yýldýzlar kategorilerinde takým sayýsýnda artýþ görünürken, küçükler ve minikler kategorisinde ise Beden Eðitimi ders sayýsýnýn azalmasý ve Beden Eðitimi Öðretmeni olmamasýndan dolayý azalma olduðunu gözlemledik. Tertip Komitesi olarak grup olmasý halinde Sungurlu ve Osmancýk ta müsabakalarýn oynanmasýný uygun gördük. Ýlk maçlar 18 Kasým da gençler futsal ve 19 Kasým da ise Hentbol olarak Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak maçlarla baþlayacak. Yeni sezon baþlamasýna sayýlý günler kala Okul Spor Faaliyetlerine katýlan okullarýmýza, öðrencilerimize, öðretmenlerimize Tertip Komitesi adýna baþarýlar diliyorum. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi sorunsuz, fair-play, sportmenliðin ön planda tutulduðu bir sezon olmasýný diliyor bizlere her zaman büyük destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin e teþekkür ediyoruz dedi. orum Belediyespor un bugün Elazýð Belediyespor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Þanlý Urfa bölgesi hakemlerinden Niyazi Ýzgören yönetecek. Elazýð Atatürk Stadý nda oynanacak maçý yönetecek Niyazi Ýzgören geçtiðimiz sezon orum Belediyespor un ligde kalmayý garantilemek adýna büyük önem taþýyan ve deplasmanda 3-2 kazandýðý Keçiörengücü maçýný yöneten hakem. Niyazi Ýzgören in yardýmcýlýklarýný Urfa dan Mehmet Uður Alptekin ile Batman dan aðlar Yýldýz yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Bingöl den Mithan Ercan. Maçýn gözlemcisi Kemal akmak, temsilci ise Zeki Taþkýn. Niyazi Ýzgören

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı