T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/4 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0 312) /7269, 7405,7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...70 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT...137

8 680 BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...160

9 000 GENEL KONULAR Altun, Arif - Halil Yurdugül - Yasemin Gülbahar. Investigating Usability Constructs in a Content Management System. E itim ve Bilim 34(152) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Baydemir, Tuncay. Üç Boyutlu Modelleme Teknikleri Tasarla Modelle Üret! Bilim ve Teknik 42(497) , ss SA Dilsiz, Osman. nternetin Pazarlama Stratejisi Olarak Kullan lmas nda Yeni Bir Boyut: [Panel] GEME'den Bak fl (37) 2009, ss SB , 000 Do an, Yusuf. nternetin Ö renci ve Yetiflkinlerin Dili Üzerindeki Etkileri. Türk Yurdu 29(260) , ss SB , (2) Gökflen, Serkan. "Yapm fl Oldu umuz fllerin Farkl l k Yaratarak Sektörde Yeni Pazarlar Açmas na Dikkat Ettik" [Röportaj] Yang n ve Güvenlik (126) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Çal flmas. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42(1) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) K l ç, K vanç - Deniz Bafl - smail Hakk Boyac. An Easy Approach for the Selection of Optimal Neural Network Structure. G da 34(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SB (5) Onat, Ahmet. Görmedi imiz Bilgisayarlar. Bilim ve Teknik 42(497) , ss SA Özkan, Memet. E- flte fl F rsatlar. Standard 48(563) , ss SB , (6) fiahin, Abdurrahman - Hülya Çermik - Birsen Do an. Crawling in the Virtual Environment: Prospective Teachers' Usage of Google Search Engine. E itim Araflt rmalar 9(35) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA Uyan k, Cahit. Seçim Sonuçlar n H zl Biçimde Almam z Sa layan Yeni Sistem Ne Kadar Güvenli? Standard 48(563) , ss. 000 (3) 1962 SB 194 Kayri, Murat - Selim Günüç. nternet 320, 000 Ba ml l k Ölçe inin Türkçeye Uyarlanmas : Geçerlik ve Güvenirlik 1

10 010 B BL YOGRAFYA Araflt rmalar Dergisi 5(9) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 010 (1) 2005 SA 36 Taner, Sönmez. Kad n Konulu Kavramlar Dizini Türkiye Kad n Thesaurusu. Toplumsal Tarih (184) , ss SB (2) Toska, Zehra. Kad n Konulu Çal flmalar n Bafll ca Kaynaklar : Biyografiler, lar, Kataloglar. Toplumsal Tarih (184) , ss SB KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Berktay, Fatmagül. Kad n Kütüphaneleri Kad n Hareketinin Kal c Belle i. Toplumsal Tarih (184) , ss SB , 300, HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Özcan, Ömer. Türk Bas n n n 1934 Gündeminde E itim Haberleri. Türk Yurdu 29(260) , ss SB , 370 Sönmez, fiinasi. Cemal Abdün Nas r ktidar nda M s r-türkiye liflkilerinin Türk Bas n na Yans malar ( ) Atatürk Yolu Dergisi 11(43) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Yavuzarslan, Pafla. Türk Dilinin Tarihî Sözvarl Aç s ndan Yazma Eser Nüshalar. Erdem (53) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) 410, 090 Davaz, Asl. Kendi Tarihini Sahiplenmek Kad n Belgelerinin Korunmas. Toplumsal Tarih (184) , ss. 100 FELSEFE VE 1994 SB GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 110 (1) Sar kaya, Makbule. Gürbüz Türk Çocu u Dergisinde Çocuk Sa l Sorunu. Cumhuriyet Tarihi 1996 SA PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Elçik, Gülnur. difl Edilmifl Güzellik. Cogito (58) 2009, ss.

11 150 (2) 110 (2) Ayhan, nci. Bilinç ve Bilinçli rge, N. Filiz. "Ötesi"nin Varl n Deneyimin Do as. Bilim ve Teknik Unutmadan Akmak. Evrensel Kültür 42(497) , ss. (208) , ss SB SA , BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Braidotti, Rosi. Feminist Post- Postmodernizmin Elefltirel Bir Kartografyas. ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (58) 2009, ss SA (2) Chanter, Tina. Psikanalitik ve Post- Yap salc Feminizm ve Deleuze. ngilizceden çeviren: Zeynep Direk, Cogito (58) 2009, ss SA (3) Postl, Gertrude. Tekrar Etme, Al nt lama, Altüst Etme Irigaray' n Taklit Kavram n n Politikas. ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (58) 2009, ss SA , PS KOLOJ 1996 SA 7 150, (1) Andreasen, Nancy. Yarat c Beyin [Söylefli] Konuflan: Bahri Karaçay, Bilim ve Teknik 42(497) , ss SA SB , (3) Ayhan, nci. Duygusal Bellek: Daha Dün Gibi Akl mda. Bilim ve Teknik 42(497) , ss SA (4) "Çocuklar ve Gençler için Fiziksel Benlik Alg s Envanteri"nin Yap ve Ölçüt Ba lant l Geçerli inin Test Edilmesi. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) En Derin Sorulara Yepyeni Bak fl Aç lar : Biliflsel Bilimler. Bilim ve Teknik 42(497) , ss SA (6) Karak l ç, Mehmet - Sema Alay - Settar Koçak. Spor Yöneticili i Program nda Ö renim Gören Ö rencilerin Doyum Düzeyleri. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Okur, Burcu Can tez. Krizde Psikolojik Sa laml Korumak. Standard 48(563) , ss. 3

12 150 (7) 190 MODERN BATI FELSEFES Otac o lu, Sena Gürflen. Müzik Ö retmenlerinin Sosyotropik ve Otonomik Kiflilik Özellikleri ile Depresyon Düzeyleri Üzerine liflkisel Bir Araflt rma. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Leach, Neil. Heidegger'i Unutun. ngilizceden çeviren: Ayfle Temiz, mimar.ist 9(31) , ss. ng. özet SB , (8) Pirge, Selcen. Hayvan m ama Duyguluyum. Atlas (193) , ss SB D N (1) Ev, Hacer Âfl k. Din Ö retiminde 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) 1969 SA 32 Metin, Ali. Ahlak fiuuru. Diyanet 200, 370 (220) , ss SC De erler Sorunu. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42(1) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. Otac o lu, Sena Gürflen. Müzik Ö retmenlerinin Sosyotropik ve Otonomik Kiflilik Özellikleri ile Depresyon Düzeyleri Üzerine liflkisel Bir Araflt rma. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Türk Kardiyoloji Derne i Etik K lavuzu. Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi 37(3/Ek say : TKD Etik K lavuzu-3) , ss SA 47, HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Topsakal, lyas Haziran 1910 Tarihinde Kazan'da Yap lan Misyonerlik Kurultay nda Ortodokslu u Koruma Konulu Oturumlar n Tutanaklar na Göre Kilise Ö retmen Okullar Hakk nda Tart flmalar. Türk Dünyas Araflt rmalar (179) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 4

13 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (7) F lal, Ethem Ruhi. nk lâp Kanunlar 'n n Kabulünün 86. Y l nda slâm Düflüncesinde Hilâfet Sorunu. Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi 24(72) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Akp nar, Ali. Aile liflkilerinde Hz. Peygamber'in Örnekli i. Diyanet (220) , 4-8. ss SC (8) 297 Gündüzöz, Soner. Allah Rasulü'nün Ailesi ve Yaflanan Sorunlar n Çözümüne Dair. Diyanet (220) 297 (2) Ar k, M. Selim. Hz. Peygamber Sevgisi ve Gül Nesli. Diyanet (220) , ss , ss SC SC (9) Kahraman, Abdullah. Müminlerin 297 (3) Bilge Annesi ve Fakih Kad nlar n Atalan, Mehmet. Makâlât' n Tahkikli Neflri. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss. Öncüsü: Hz. Aifle (r.a) Diyanet (220) , ss SC SB (4) 297 (10) Ayd n, M. fievki. Din E itiminin Karagöz, smail. Kur'an Niteli i ve Önemi. Diyanet (220) Peygamberimizi Nas l Tan t yor? , ss. Diyanet (220) , ss SC SC (5) Bardako lu, Ali. 3 Mart 1924 Kanunlar na Yeniden Bakmak. Diyanet (220) , ss SC SC (6) Çelikel, Bülent. Din E itimi Neden Ça dafllafl(a)mad? -Fazlur Rahman' n Küreselleflme Ba lam ndaki Cevab - Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB SC 6 297, (11) Karaman, Fikret. Din Hizmetinde mam-hatiplik Görevi ve Önemi. Diyanet (220) , ss. 297 (12) Sancakl, Saffet. Hz. Peygamber'in Han mlara Karfl Sergiledi i ncelik ve Zarafet Anlay fl. Diyanet (220) , ss. 5

14 297 (13) Hizmet 20(2) , ss. Savafl, R za. Hz. Peygamber Devrinde Türkçe ve ng. özet. slam Ailesinden Baz Kesitler SA 23 Diyanet (220) , ss SC (14) Ünal,. Hakk. Hayat Paylaflan Arkadafll k. Diyanet (220) , ss SC (15) Yi it, Yaflar. Rahmet Peygamberi'nin Dünyas nda Çocuk Olmak. Diyanet (220) , ss SC Yücel, H. Ozan. Kur'an- Kerim ve Komünist Manifestosu. Sanat ve Hayat (36) , ss SB , (3) Akis, Yasemin - Ülkü Özak n - Serpil Sancar. Türkiye'de Feminizm ve Kad n Hareketi [Söylefli] Cogito (58) 2009, ss SA TOPLUM B L MLER 300 (6) 300 (1) Ahmed, Sara. Bu Öteki ve Baflka Ötekiler. ngilizceden çeviren: Elis Simson, Cogito (58) 2009, ss SA (7) Akal n, fiükrü Halûk. Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri. Türk Dili (688) , ss SA SA , , (4) Akpolat, Y ld z. "Yemekteyiz" Program n n Düflündürdükleri Kültürel Anonim Göstergesi mi Yoksa Simülakr m? Türk Yurdu 29(260) , ss SB (5) Aktar, Ayhan - Abdulhamit K rm z. "Bon Pour L'Orient" Fuat Dündar' n Kitab n Deflifre Ederken... Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (8) 2009, ss SB Amin, Samir. Mali Kriz mi? Sistem Krizi mi? Çeviren: Mehmet Fethi Ekinci, Bilim ve Ütopya 15(178) , ss SC Arbel, Benjamin. Nûr Bânû ( ): Venedikli Bir Sultan? Çeviren: Betül. Arg t, Belleten 73(266) , ss. ng. özet. 300 (2) 300 (8) Akbafl, Emrah - Reyhan Atasü Arsan, Esra - Ezgi Ünalan - Seda Topçuo lu. Modern Çocukluk Türko lu. Cinsiyetçilik ve Medya: Paradigmas n n Oluflumu-Elefltirel Bir "Güzin Abla" Köflesinde Yeniden De erlendirme. Toplum ve Sosyal Üretilen Ataerkil Cins Kimlikleri. 6

15 Cogito (58) 2009, SA ss. 300 (9) 1989 SB 149 Atabay, Mithat. Cumhuriyet Kültürü. 300, 320 Atatürk Yolu Dergisi 11(43) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Ayd ngün, Ayflegül Baydar. 39. Uluslararas Sosyoloji Enstitüsü Dünya Kongresi. Ermeni Araflt rmalar (33-34) 2009, ss SA (11) Bafl, Ifl l. Kad nlar fiehri ve Nobel Ödülü'nün Cinsiyeti. Toplumsal Tarih (184) , ss SB (12) Berkmen, Haluk. sveç Kültürünün Kökenleri. Bilim ve Ütopya 15(178) , 18. s SC (13) Berktay, Fatmagül. Feminist Bir Teorinin Önemli Alan : Cinsellik. Cogito (58) 2009, ss SA (14) Bilgin, Nuri. Psiko-Sosyolojik Aç dan Seçim Sonuçlar na Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss. 300 (15) Birkalan-Gedik, Hande. Türkiye'de Feminizmi ve Antropolojiyi Yeniden Düflünmek: Feminist Antropoloji Üzerine Elefltirel Bir Deneme. Cogito (58) 2009, ss SA (16) Bora, Tan l. Kültür Endüstrisinin Gücü-Sözün ve mgenin Cevheri. Evrensel Kültür (208) , 72. s SB (17) Bozok, Mehmet. Feminizmin Erkekler Cephesindeki Yank s : Erkekler ve Erkeklik Üzerine Elefltirel ncelemeler. Cogito (58) 2009, ss SA (18) Butler, Judith. Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri. Cogito (58) 2009, ss SA Berktay, Fatmagül. Kad n Kütüphaneleri Kad n Hareketinin Kal c Belle i. Toplumsal Tarih (184) , ss SB , (19) Buz, Sema. Feminist Sosyal Hizmet Uygulamas. Toplum ve Sosyal Hizmet 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 360 7

16 300 (20) 300 (24) Çakmak, smail. Erol Güngör'de Gürgün, Abdullah. skandinavlar n Halk ve Münevver Kavram. Türk Türk Atalar. Bilim ve Ütopya Yurdu 29(260) , ss. 15(178) , ss SC SB , Çetintafl, Burak. Türkiye'nin lk Kad n Otomobil Yar flç s Sâmiye Cahid Han m. Toplumsal Tarih (184) , ss SB , (25) Irigaray, Luce....Cemaatin Ebedi ronisi... Frans zcadan çeviren: Ya mur Ceylan Uslu, Cogito (58) 2009, ss SA (21) Dayday, Necmi. "Norse"lar ile Türklerin Köken Birli i. Bilim ve Ütopya 15(178) , ss SC , (22) Duman, Önder. Atatürk Döneminde Balkan Göçmenlerinin skân Çal flmalar ( ) Atatürk Yolu Dergisi 11(43) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Ecevit, Mehmet C. - Nadide Kark ner - Atakan Büke. Köy Sosyolojisinin Daralt lm fl Kapsam ndan, Tar m- G da-köylülük liflkilerine Yönelik Baz De erlendirmeler. Mülkiye 33(262) 2009, ss. Türkçe özet SB , (26) Ifl k, fievket. Türkiye'de E itim Amaçl Göçler. Co rafi Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (27) l, Sunay. Aile Arabuluculu u. Toplum ve Sosyal Hizmet 20(2) , ss, Türkçe ve ng. özet SA rge, N. Filiz. "Ötesi"nin Varl n Unutmadan Akmak. Evrensel Kültür (208) , ss SB , (28) Kay n, Emel. Merkez-Taflra kilemindeki Anadolu Kentlerinde Kimlik Aray fl ve Cumhuriyet Dönemi Mimarl k Miras. Mimarl k (346) , ss SB (23) Grosz, Elizabeth. Feminizm, Sanat, Deleuze ve Darwincilik [Söylefli] ngilizceden çeviren: Zeynep Direk, Cogito (58) 2009, ss. 300 (29) 1996 SA 12 Kechriotis, Vangelis. II. Meflrutiyet 300 Dönemi zmir'de H ristiyanlar ve Müslümanlar Aras nda Günlük 8

17 liflkiler. Çeviren: Nilüfer lkaya, Toplumsal Tarih (184) , ss SB , Muhcu, Eyüp. stanbul 2010'un Motivasyonu Kültür mü? Denetimsiz Bütçe Cazibesi mi? [Söylefli] Konuflan: Kubilay Önal, mimar.ist 9(31) , ss. ng. özet 2001 SB , (30) Koç, Mustafa. Evlilik Problemlerinde Boflanma Bir Çözüm mü? Diyanet (220) , ss. 300 (36) 1969 SC 6 Nagl-Docekal, Herta. Feminist (31) Ko ac o lu, Dicle. Gelenek Söylemleri ve ktidar n Do allaflmas : Namus Cinayetleri Örne i. Cogito (58) 2009, ss SA (32) Koluman, Ahmet. Dinler ve G da lkelden Semaviye. Uluda Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (33) 790, 300 Köktürk, Milay. Mahalle De ifliminde Adap ve Edep Sorunu. Türk Yurdu 29(260) , ss SB (34) Moçofl, Ebru. Art k Onlar n Ruhlar Var Say lmaz. Evrensel Kültür (208) , ss SB , 790 Felsefenin Gelece i. Almancadan çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (58) 2009, ss SA (37) Oranl, mge. Ondokuzuncu Yüzy l Avrupas 'nda Irkç l k ve Cinsiyetçilik. Cogito (58) 2009, ss SA Ö üt, Hande. Kad n Filmleri ve Feminist Karfl Sinema. Cogito (58) 2009, ss. 300 (38) Ö üt, Hande. Kediler Kad nlara Bakabilir... Varl k 76(1219) , ss SB , (39) Özgür, E. Murat - Üzeyir Yasak. fiehir çi kametgâh Hareketlili ine 300 (35) Kuramsal Bir Bak fl. Co rafi "Modern" Olman n Dayan lmaz Bilimler Dergisi 7(1) , Farkl l. Arredamento Mimarl k ss. Türkçe ve ng. özet. (223) , ss SB SB

18 300 (40) 300 (45) Özkan, Yunus Emre - Süleyman S dal. Kentin Dönüflümü ve Yoksulluk. E itim Bilim Toplum 6(24) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , , 330 Ta mat, Tu çe Selin. Yerel Yönetim Modelleri ve Kat l mc Süreçleri Avrupa'da Güncel Belgeler. Mimarl k (346) , ss SB (46) 300 (41) Taflc, Faruk. Bir Sosyal Politika Öztürk, fieyda. Feminizm. Cogito Sorunu Olarak Göç. Kamu- fl 10(4) (58) 2009, 5-9. ss. 2009, ss. Türkçe ve ng SA 12 özet SB Postl, Gertrude. Tekrar Etme, Al nt lama, Altüst Etme Irigaray' n Taklit Kavram n n Politikas. ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (58) 2009, ss SA , (42) Sakar, Mümtaz Hakan. Akdeniz'de Müzik ve Kad n. Birikim (240) , ss SB , (43) Sar bay, Ali Yaflar. Modernite Karfl s nda Cemaat. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB (44) Sünbülo lu, Nurseli Yeflim. Sürüne Sürüne Erkek Olmak Normatif Erkekli in Kurucusu Olarak Askerlik. Birikim (240) , ss SB , (47) Tekel, Ayfle. Planlama Kuramlar ve Metropoliten Planlamaya Yans malar : Türkiye Özelinde Bir De irlendirme. Ça dafl Yerel Yönetimler 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (48) Topal, Coflkun. ki Savafl Aras Dönemde Türkiye ve M s r Kamuoyu. Türk Dünyas Araflt rmalar (179) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (49) Tozlu, Necmettin. Duyarl l k E itimi. Türk Yurdu 29(260) , ss SB (50) Tufan, smail - Suzan Yaz c. Yafll l kta Kuflaklararas liflkiler. Toplum ve Sosyal Hizmet 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

19 300 (51) 300 (55) Tuncer, Ezgi. Kay td fl 02'de Bir Atölye Deneyimi "Liminal" Vakalar: Göçmen Sokaklar. Mimarl k & Dekorasyon (187) 2009, ss SB , (56) Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmas 2008 Temel Bulgular. Turkey Demographic and Health Survey 2008 Key Findings. Kad n Do um Dergisi 7(2) , ss SB 407, (52) Umar, Ömer Osman. Atatürk ve Ça dafllaflma. Türk Dünyas Araflt rmalar (179) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Ünal, Bayram. Pancar Tar m nda Dönemsel ve Bölgesel Tasfiye: K rsal Hanelerin Önemi. Mülkiye 33(262) 2009, ss SB , (53) Wittig, Morique. Kad n Do ulmaz. ngilizceden çevirenler: Çi dem Akany ld z, fieyda Öztürk, Cogito (58) 2009, ss SA Ya c, Alper. Murad Efendi'den Türkiye Manzaralar. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (8) 2009, ss SB 53 Yalç n, Emruhan. Türk-Bulgar Ortak Kültürü. Atatürk Yolu Dergisi 11(43) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (54) 300, 940 Ya anak, Eray. fiiddeti Meflrulaflt rman n Bir Arac Olarak Evrensel nsan Haklar Söylemi. nsan Haklar Y ll 27, 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (57) Yeniçeri, Özcan. Yaflad m z Elektronik Diktatörlük ve Bunu Önceden Görenler! Türk Yurdu 29(260) , ss SB (58) Y ld r m, Kemal - O uzhan Uzun - Necmi Kahraman. ki Farkl Kültürel Bölgede Bulunan Apartman Konut Yaflama Mêkanlar n n Kullan m Sürecinde De erlendirilmesi. Politeknik Dergisi 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (59) Y ld z, Ramazan. Avusturya'da Ermeni Diasporas. Ermeni Araflt rmalar (33-34) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Yolcuo lu, smet Galip. Sosyal Çal flma ve Çocu un yilik Hali. Toplum ve Sosyal Hizmet 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 11

20 Ne Olmad? Birikim (240) , 300 (60) ss. Young, Iris Marion. Yaflanan 1975 SB 50 Bedene Karfl Toplumsal Cinsiyet: 320 Toplumsal Yap ve Öznellik Üzerine Düflünceler. Cogito (58) 2009, ss. 320 (4) 1996 SA 12 Aktan, rfan. Ya Allah, Bismillah, 300 Serokê me Abdullah! Birikim (240) , ss SB (61) 320 Yüceflahin, M. Murat. Türkiye'nin Demografik Geçifl Sürecine Co rafi Bir Yaklafl m. Co rafi Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Zaptç o lu, Dilek. Adorno ve "Mündigkeit" Birikim (240) , ss SB , S YASAL B L MLER 320 (1) Akgönenç, Oya. Baflkan Obama'n n Türkiye Ziyareti: Stratejik Ç karlar ve Tercihleri. Jeopolitik 8(63) , ss. 320 (5) Alkan, Mehmet Ö. 1908'den 2009'a Çokpartili Seçimlerin 101. Y l "1908 (1324) ntihab " Toplumsal Tarih (184) , ss SB SB SA , (6) Altuno lu, Mustafa. Yerel Seçimler ve Siyasette Kimli in Artan Gücü. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB (7) Aslan, Taner. Mustafa Kemal'de nk lâp Düflüncesinin Oluflumu ve Geliflimi. Erdem (53) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (2) 320 (8) Akgün, Seçil Karal. Birinci Dünya Atefl, Nevin. 1908'e Bakmak [Söylefli] Savafl Sonunda Osmanl ktisat Dergisi (502) , Ermenilerinin Büyük Bat Devletleriyle ss. Karmafl k liflkileri. Ermeni 1965 SA 47 Araflt rmalar (33-34) 2009, 320, ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) 320, Avflar, Bar fl. "Suyun Sahipleri"nin Halkla mtihan! Evrensel Kültür (208) , ss. 320 (3) Aksu, Cemil. Soy "Yerel" ve Sosyoloji Üzerine Bir Deneme Hopa'da Ne Oldu, SB

21 320 (15) 320 (10) Bora, Tan l. Muhsin Yaz c o lu ve Ayd n, Mithat. Nam k Kemal'in Sürülmüfl Tarlalar. Birikim (240) Siyasi Yaz lar nda Rusya'n n "fiark Meselesi"ndeki Yeri ve Memleketeyn , ss SB 50 Meselesi. Erdem (53) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (16) 1985 SA 11 Bostanc, M. Naci. Seçimler 320, Demokrasinin Gücünü, Milletin Asli Fail Oldu unu Gösterdi. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss. 320 (11) 1989 SB 149 Bakt aya, Adil. II. Meflrutiyetin lk 320 Günlerinde M s rl Milliyetçiler, 'Vataniyyun' ve Jöntürkler. ktisat Dergisi (502) , ss SA , SB (12) 320 Baydur, Mithat. Obama ve Türkiye; Eski Güzelin Makyaj Tutacak m? 320 (18) Jeopolitik 8(63) , 6-8. ss SB (13) Bekmen, Ahmet. Sol çindeki Tart flmaya Dair K sa Bir De ini Ayr l k Aflka Dâhil... Birikim (240) , ss SB Bilgin, Nuri. Psiko-Sosyolojik Aç dan Seçim Sonuçlar na Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB , (14) Bilgin, Vedat. Her Seçim Bir fieyler Söyler-2009 Yerel Seçimlerinin Analizi. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB (17) [Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan Muhsin Yaz c o lu'nun Yaflam, Kiflili i, Çal flmalar Üzerine Yaz lar] Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss. Ça layan, Handan. AKP'nin Aç l mlar ç Açm yor. Evrensel Kültür (208) , ss SB (19) Çakmak, Haydar. IRA: Bar fl Devam Edecek mi? Jeopolitik 8(63) , ss SB (20) Çelenk, Sevilay. T rnaklar m zla Kaz yabilecek miyiz Hat ralar m z n Cam n? Evrensel Kültür (208) , ss SB (21) Çetino lu, Sait. Sürgün Gelene i ve Sabahattin Ali'nin Trajedisi. Sanat ve Hayat (36) , ss SB , 810

22 320 (28) 320 (22) Ergün, Mustafa. II. Meflrutiyet Çetinsaya, Gökhan. 2000'li Y llar n Döneminde -Genel Hatlar yla- Bafllar nda Türk Siyasî Hayat n Balkanlar'da Az nl k Okullar Sorunu. Aç klayabilecek Bir Anahtar: Türk Yurdu 29(260) , Küreselleflme. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss ss SB SB , (23) F lal, Ethem Ruhi. nk lâp Çi dem, Ahmet. Türkiye'nin Kaderi: Kanunlar 'n n Kabulünün 86. Y l nda Yoksulluk, Yoksunluk, Yolsuzluk. slâm Düflüncesinde Hilâfet Sorunu. Birikim (240) , ss. Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi 1975 SB 50 24(72) , ss. 320 Türkçe ve ng. özet SA , (24) Demircio lu, Erhan. Politik Analiz ile Psikoanaliz Aras nda Kapanmayan Gedik. Birikim (240) , ss SB (25) 1975 SB 50 Devran, Yusuf - Gülcan Seçkin Mart Mahalli Seçimlerinin Siyasal Kampanya Tekni i Aç s ndan De erlendirilmesi. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB (26) Ekfligil, Adnan. Dünyada Özür Politikalar ve Türkiye. Birikim (240) , ss SB (27) Erdenir, Burak. Mustafa Kemal Atatürk ve Franklin Delano Roosevelt'in D fl Politikadaki Liderliklerinin Karfl laflt r lmas. Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi 24(72) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (29) Gökmen, Özgür Seçimleri: " stanbul'da Halk Partisi'nin Kazanaca n Zannediyorum" Birikim (240) , ss. 320 (30) Görmez, Kemal Yerel Seçimleri Üzerine. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB (31) Gül, Songül Sallan. Refah Devletinin Dönüflümünde Kad n Haklar nda Annelik Hakk ndan Çal flma ve Aile Sorumlulu una Geçifl. nsan Haklar Y ll 27, 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (32) Gülboy, Burak Bosna-Hersek Krizi. ktisat Dergisi (502) , ss SA ,

23 320 (33) Etkileri. Türk Yurdu 29(260) Karaca, Emin. Naz m Hikmet'in Üç , ss. Firar. Sanat ve Hayat (36) , ss SB SB , (38) 320 (34) Karagül, Soner. Krizlerin Gölgesinde Zirveler ve Liderler. Yönetim Bilimleri Dergisi 7(1) 2009, ss SB SA Kartal, Filiz. Suyun Metalaflmas, Suya Eriflim Hakk ve Sosyal Adalet. Türkiye Mühendislik Haberleri 54(454) 2009, ss. K z lyürek, Niyazi. Bir Komünistin Ölümü Enosis ve "Taksim Çemberinde Dervifl Ali Kavazo lu" Toplumsal Tarih (184) , ss. 320 (39) Kömürcü, Derya. Türkiye'de Merkez Sol Siyasetin Tarihsel Kaynaklar ve 'Ortan n Solu' ktisat Dergisi (502) , ss SA SB , (40) 320 (35) Küçükalp, Derda. Yeni Sa : S n rl Kafltan, Yüksel. Atatürk Dönemi Türkiye-Bulgaristan liflkileri. Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi 24(72) , ss. Türkçe ve ng. özet. Politika, çeriksiz Demokrasi. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB SA (41) 320 (36) Kavuncu, Orhan. Su Forumu ve Türkistan'da Su Problemi. Türk 1975 SB 50 Yurdu 29(260) , 6-7. ss SB (42) Kaymakç, Selahattin - Harun Er. Türk nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük Konular n n Ö retimi Üzerine Yap lan Tezlerin Analizi. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(9) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (37) K l ç, Remzi. Osmanl Devletinde Amerikan Misyonerlerin Ermeni Okullar nda Ermeni Milliyetçili ine 15 Laçiner, Bülent. 29 Mart Seçimleri Bir Dönemin Sonunun Tescili. Birikim (240) , 3-8. ss. Lütem, Ömer Engin. [Türkiye Ermenistan Protokolleri] Ermeni Araflt rmalar (33-34) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (43) Mefleli, Aydo an. Küreselleflmenin Etkileri ve Türkiye. Jeopolitik 8(63) , ss SB

24 320 (44) 320 (49) Muhsin Yaz c o lu'nun Siyasî Hayat ndan flâretler, Metinler, Belgeler... Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB SB Özden, Mehmet. Toplum Siyasetle Baflbafla Kal nca; Herkes Galip ve Herkes Ma lûp. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss. 320 (45) Olgun, Kenan Osmanl Meclis-i Mebusan 'n n Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri...[Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Hüseyin Tosun, Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi 24(72) , ss SA (46) Önder, Tuncay. Kazanan ve Kaybedeni Olmayan Bir Seçim. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB (47) Öndücü, Cemile - Melike Erdo an - Özge Ifl k. Avrupa'da Uluslararas Emeklilik Göçü ve Bütünleflme Kapsam nda Yönetime Kat l m Üzerine nceleme (Costa Del Sol, Tuscany, Algar ve Malta Örne i) Yönetim Bilimleri Dergisi 7(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (48) Özden, Mehmet. 1930'lar Türkiyesi'nde Fragmanter ve Retorik- Yo un Bir Kemalizm Örne i: Vasfi Reflit Sevi ve nk lâplar n Ö rettikleri. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(9) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Saral, Talat. Küresel Kriz, Obama'n n Ziyareti ve Komflularla Ticaretimiz. Jeopolitik 8(63) , ss SB , (50) Sar bay, Ali Yaflar. Seçimlerde Görülmeyen: Eflitlik Olarak Demokrasi. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB Saruç, Naci Tolga. Financing of the United Nations Peace Operations as a Global Public Good. Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 9(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (51) Savaflan, Zerrin. AB'de S nma Hakk : Ortak S nma Sistemi Oluflturma Amac ve Devam Eden K s tlamalar. nsan Haklar Y ll 27, 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (52) Sertçelik, Seyit. Rus ve Ermeni Kaynaklar Ifl nda Ermeni Sorununun Ortaya Ç k fl Süreci [Kitap Tan tma] Tan tan: Y ld z Deveci Bozkufl, Ermeni Araflt rmalar (33-34) 2009, ss 2002 SA

25 320 (58) 320 (53) Tonak, E. Ahmet. Gerçekleflmeyen Sonyel, Salâhi R. Uluslararas ABD Ziyareti Behice Boran' n liflkilerde Haks zl a U ram fl ve zole Edilmifl Bir Halk Türkleri. Turkish Mektuplar. Toplumsal Tarih (184) , ss. Cypriots-A People Unfairly Treated and Isolated by the International Community. Belleten 73(266) , ss. ng. özet SA , SB SB (54) 320 Sönmez, fiinasi. Cemal Abdün Nas r 320 (60) ktidar nda M s r-türkiye liflkilerinin Türk Bas n na Yans malar ( ) Atatürk Yolu Dergisi 11(43) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (55) fiimflek, Halil. Çanakkale Ba lam nda 1934 Trakya Yahudi Olaylar. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(9) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (56) fiir, Aslan Yavuz. Türk-Ermeni liflkileri ve Think-Tank Etkisi: Düflünce Kuruluflu Raporlar nda Türk- Ermeni liflkileri Alg s. Ermeni Araflt rmalar (33-34) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (59) Tulgar, Ahmet. Bizim De erlerimiz ve Onlar n Aç l mlar. Evrensel Kültür (208) , ss. Turan, Nam k Sinan. Tanzimat Bürokratlar ndan Jöntürklere: Osmanl Siyasal Yap s nda De iflim ve Laikleflme. ktisat Dergisi (502) , ss SA SA (63) Uyan k, 320 (57) Tayhani, hsan. Türkiye Cumhuriyeti'nin Temeli: Laiklik. Atatürk Yolu Dergisi 11(43) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (61) Ulutafl, Birgül. "Kendi Bafl na Devlet" ya da "Devlet Akl " Üzerine [Mithat Sancar' n "Devlet Akl K skac nda Hukuk Devleti" Adl Eseri Üzerine] E itim Bilim Toplum 6(24) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet 2003 SB (62) Uslubafl, Fevzi. ABD ile Yalanc Bahar. Jeopolitik 8(63) , ss SB Cahit. Seçim Sonuçlar n H zl Biçimde Almam z Sa layan Yeni Sistem Ne Kadar Güvenli? Standard 48(563) , ss SB , SA (64) 320 Ürer, Levent. II. Meflrutiyet Dönemi Türk Milliyetçili inin nflas nda Sivil 17

26 ve Askeri Bürokrasinin Dönüflümü. ktisat Dergisi (502) , 53,61. ss SA , (65) Üstün, lknur. Seçimler, Kad nlar ve Hakiki Davalar. Birikim (240) , ss. 320 (71) 1975 SB Ya anak, Eray. fiiddeti Meflrulaflt rman n Bir Arac Olarak Evrensel nsan Haklar Söylemi. nsan Haklar Y ll 27, 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (70) Yeflil, Ahmet. Türkiye'nin Seçim Deneyimleri Ifl nda Temsilde Adalet mi Yönetim de stikrar m? Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss SB Y ld r m, Seyfi. Ermeni Patri i Zaven Efendi'nin Siyasî Faaliyetleri, Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(9) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (72) 300, 320 Y ld r m, Zafer. Türk Siyasi Hayat nda 12 Mart Muht ras ve 320 (66) Sonuçlar. Türkiye Günlü ü (97) Yaman, Feyyaz. Hayvan Terli Ot 2009, ss. Türkçe özet. Yemez. Evrensel Kültür (208) , 78. s SB , SB (67) Yavuz, Celalettin. Türkiye'ye Yeni Bir D fl Politika Ekseni mi? Jeopolitik 8(63) , ss SB (68) Yavuz, M. Hakan. Yap sal ve Konjonktürel Okuma: 29 Mart Seçimleri. Türkiye Günlü ü (97) 2009, ss. 320 (73) Y lmaz, Sait. Obama ile Özgürlük ve Demokrasi. Jeopolitik 8(63) , ss SB (74) Yücel, H. Ozan. Kur'an- Kerim ve Komünist Manifestosu. Sanat ve Hayat (36) , ss SB , SB EKONOM 320 (69) 15 No'lu Genel Yorum Su Hakk Yayman, Hüseyin. 29 Mart Seçimleri (Sözleflme, 11 ve 12. Maddeleri) Yerel Seçim mi, Genel Seçim mi? Türkiye Mühendislik Haberleri Türkiye Günlü ü (97) 2009, 54(454) 2009, ss ss SB SB ,

27 330 (1) 330 (6) Akgül, Halil. Otomotiv Sanayimizin Amin, Samir. Dünya Yoksullu u, Kriz Tecrübesi ve Y llarca Dile Yoksullaflma ve Sermaye Birikimi. Getirilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mercek 14(54) , ss. Mülkiye 33(262) 2009, ss SB SB , (2) 330 (7) Akkemik, K. Ali. Patterns of Ar k, Saffet. Yanan Mal n KDV'si Industrialisation, Structural Changes ndirilebilir. Vergi Dünyas 28(332) and Productivity in Turkish , ss. Manufacturing ( ) Journal 1982 SA 23 of Economic Cooperation Among 330 Islamic Countries 27(1) , ss SB (8) 330 Ar kan, A. Naci. OECD Ülkeleri Aksoy, Nazl - fiahin Yavuz. Birleflme ve Devralma fllemlerinde Rekabet Kurulunun Denetim Yetkisinin Hukuki Niteli i ve S n rlar. Rekabet Dergisi 10(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Akyol, M. Emin. Tafl nmaz ve fltirak Hissesi Sat fl Kazanc stisnas Uygulamas nda Özellik Arz Eden ki Husus. Vergi Dünyas 28(332) , ss SA (4) Alt nel, Seçkin. Özel nflaat flleri. Vergi Dünyas 28(332) , ss SA (5) Alt nok, Serdar - Afflin fiahin - Murat Çetinkaya. Frekans-Alanda Enflasyon Direnci Araflt rmas : Türkiye Örne i. Kamu- fl 10(4) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB Çerçevesinde Türkiye'deki Vergi Yükünün Analizi. Vergi Dünyas 28(332) , ss SA (9) Arpac, Altar Ömer. ndirimli (S f r) Emlak Vergisi 2009 Y l nda Devam Etmektedir. Beklenen Mahalli dareler 19(176) , ss SB (10) Arslan, Cem. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinden ndirilecek Giderler. Vergi Sorunlar Dergisi 32(247) , ss SA (11) Arslan, Erdo an. Çekte Ödemeden Men Talimat. Vergi Dünyas 28(332) , ss SA

28 330 (12) 330 (18) As, Özlem. Beyaz Ette hracat Ata. Atefl, Leyla. Vergi Anlaflmalar n n Dünya G da 14(4) , Yorumunda OECD fiehlerinin Rolü ss. Vergi Dünyas 28(332) , 1995 SB ss SA (13) As, Özlem. Talep Yetersizli i 330 (19) Nedeniyle Devekuflu Çiftlikleri Ayd n, Faz l. Serbest Bölgelerde Kapan yor Devekuflu Yetifltiricileri Vergi stisnalar. Vergi Sorunlar Destek Bekliyor. Dünya G da 14(4) , ss. Dergisi 32(247) , ss SA SB (20) 330 (14) Ayd n, Mustafa. Kiralanan flyeri ve As, Özlem. Yem thalat Arazilere liflkin Bina ve Arazi Fiyatlar ndaki Art fl Devam Ediyor. Vergilerinin Giderlefltirilmesi. Vergi Dünya G da 14(4) , Dünyas 28(332) , ss SB ss SA (15) Aslan, Bilal. GDAfi' n Önceli i Güvenli Do algaz Kullan m [Söylefli] Enerji Dünyas (69) , ss SB SA (16) 330 Ata, Nam k. flsizlikle Mücadelede fikur- Üzerine Düflen Görevin Bilincindedir. Mercek 14(54) , ss SB (17) 1985 SA 5 Atabey, Selin Ertürk - Tolga Avflar Mehmet Bulut. Türkiye Verilerine Göre Vergi Canl l ve Esnekli inin Tahmin Edilmesi. Ekonomik Yaklafl m 20(71) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (21) Ayd n, Zeki Cengiz - Devrim Beyaz. Yurtd fl fltirak Hissesi Sat fl Kazanc stisnas n n Açmazlar. Vergi Sorunlar Dergisi 32(247) , ss. 330 (22) Aygün, Fethi. Kurum Matrah n n Belirlenmesinde Yurt D fl Zararlar n Mahsubu. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(252) , ss. 330 (23) Aysu, Abdullah. Piyasa ve Küçük Köylülük. Mülkiye 33(262) 2009, ss. 20

29 330 (24) Öneri. Vergi Sorunlar Dergisi Ba fl, Egemen Y l lerleme 32(247) , ss. Raporu ve Ulusal Program Ifl nda 1978 SA 44 Türkiye-Avrupa Birli i liflkileri. 330 Mercek 14(54) , 4-6. ss SB (30) Bakmaz, Zübeyir. Yabanc Ulaflt rma Kurumlar nca 2008 Y l nda Elde Edilen Kazançlar n Tespit ve Beyan. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(252) , ss. Bat bay, Y lmaz. Nükleer Enerji ve Gelece i. Yap Dünyas (157) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA 5 340, (31) 330 (25) Bal, brahim Ethem. Kar Pay Da t m ve Vergilendirilmesi. Vergi Sorunlar Dergisi 32(247) , ss SA (26) Bali, Besim Bülent. Makroekonomik Geliflmeler (Nisan 2009) Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(252) , ss SA (27) Bask c, M. Murat. Osmanl Tar m nda Makine Kullan m. Mülkiye 33(262) 2009, ss SB , (28) Baflak, Levent. Dar Mükellefiyete Tâbi Kurumlarca Elde Edilen Alacak Faizlerinin Vergilendirilmesi Esaslar. Vergi Sorunlar Dergisi 32(247) , ss SA (29) Bafltu, Ayfle Gezer. Vergi nceleme Sürecinin K salt lmas na Yönelik Bir 21 Batool, Husna - Haleema Sadia - Eatzaz Ahmad. Impact of Foreign Ownership on Total Factor Productivity: Evidence from Food, Tobacco and Financial Business Sectors of Pakistan. Journal of Economic Cooperation and Development 30(2) , ss SB Bayhan, Tevfik. flletme Belgesi Almadan Önce flçi stihdam Edilmeli mi? Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 12(56) , ss SA , (32) Bayraktar, Bahar. Water Resources and Agricultural Development in the ESCWA and Other OIC Member Countries. Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries 27(1) , ss SB (33) Bocuto lu, Ersan - Aykut Ekinci. Avusturya ktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak. Ekonomik Yaklafl m 20(71) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 330

30 330 (34) 330 (40) Boratav, Korkut. Tar msal Fiyatlar, Coflkun, Alâaddin. Ülkemiz fl Teftifl stihdam ve Köylülü ün Kaderi. Sisteminin De erlendirilmesi. Mülkiye 33(262) 2009, ss. Mercek 14(54) , ss SB SB (35) 330 (41) Bozk r, Ender - Emre Betül Güçlü. Yurt D fl ndaki Firmalar Taraf ndan Yurt çindeki Firmalara Ödenen Ciro Primleri ve Fiyat Düflüfllerine stinaden Sonradan Ödenen Fiyat Fark Bedellerinin KDV Aç s ndan De erlendirilmesi. Vergi Sorunlar Dergisi 32(247) , ss SA Çak l, Adem Utku. Kriz Önlem Yasas 5838 Say l "Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun"un Vergi ve liflkili Mevzuata Getirdi i Düzenlemeler. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(252) , ss SA 5 330, (42) 330 (36) Çak r, Nefle. Paket Turlarda Müflteri Busch, Hans Werner. Küresel Memnuniyeti ve Antalya Yöresinde Bir Ekonomik Krizin Zorluklar ile Uygulama Çal flmas. Verimlilik Yüzleflen Sanayi Birlikleri. Mercek Dergisi (2) 2009, ss. Türkçe 14(54) , ss. ve ng. özet SB SB , (37) Canoler, Yüce. Kanatl Sektörü AB'ye hracat Kap s n Aralad. Dünya G da 14(4) , ss SB SB (38) 330 Cengiz, fltar (Urhano lu) Kad n flçilerin Hamilelik ve Anal k Durumlar n n fl Sözleflmesine Etkisi. Kamu- fl 10(4) 2009, SB ss. 330 (39) Combüchen, Uwe. Avrupa'da Küresel Ekonomik Krize Karfl Al nan Önlemler. Mercek 14(54) , ss. 330 (43) Çak r, Osman. Güncel Geliflmeler Ifl nda Çal flma Hayat ve Endüstri liflkileri. Mercek 14(54) , ss. Çakman, Kemal. Küresel Is nma ve klim De iflikli i: Ne Denli Ciddi ve Yak n Tehlike? Konuya liflkin En Önemli Bilimsel Bulgular n Özeti ve Önlem Al nmazsa Yaratmas Muhtemel Ekonomik Sars nt lar Üzerine Yorumlar. Ekonomik Yaklafl m 20(71) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 550, SB 223 Çilingir, Fazl. Tasfiyesi 330 Tamamlanm fl fiirket Ad na Tasfiye Döneminden Önceki Dönemlere 22

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I Toplant Tarihi Toplant No 06.05.2010 2010/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.05.2010 Per embe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer. KOMSUO LU

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT ALAN B LG S YAYINLARI ALAN B LG S YAYIN NO. : 07 ISBN : 978-605-860-467-4 2. Basım, Kasım 2013 SOSYAL B LG LER Ö RETMENL / ALAN B LG S Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT Yazarlar: Doç. Dr. Kaya YILMAZ,

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı