Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor"

Transkript

1 Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, ilçe baþkanlarý, il ve merkez ilçe yöneticileriyle çok sayýda partiliyle birlikte Çorum Adliyesine giden Tufan Köse, mazbatasýný Ýl Seçim Kurulu Baþkan Vekili Hakim Hüseyin Alaçam'ýn elinden aldý. 9 DA Umrecilerine eðitim 16 HAZÝRAN 2015 SALI 40 KURUÞ Ýbra Tur ile Ramazan ayýnda kutsal topraklara gidecek umrecilerin eðitimleri baþladý. Azap Ahmet Camiinde yapýlan eðitimde umre sýrasýnda yapýlacaklar anlatýldý. Ýbra Tur yetkilisi Ýdris Özdemir, verdiði bilgide, "Yaklaþýk 25 yýldýr, hac ve umre iþleri ile uðraþmaktayým. 7 DE Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor CHP Ýl Örgütü seçim sonuçlarýný deðerlendirdi Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Örgütü yaptýðý toplantý da seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. CHP Ýl Binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Rýza Suludere, CHP ilçe baþkanlarý ve partililer katýldý. 9 DA "Bir Vefa Bin Huzur" projesi tamamlandý Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði ve Þeyh Edebali Üniversitesi Gönüllü Genç Giriþimciler Kulübü iþbirliði ile gerçekleþtirilen "Bir Vefa Bin Huzur" projesi kapsamýnda gençler... 7 De Gülsün Mert Hitit Akademi'de Zekeriya Iþýk güven tazeledi Hitit Akademi Derneðini olaðan genel kurulu yapýldý. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen genel kurulda... 7 DE Mikroskop Ýbretlik ' Kýz isteme Hikayesi' Cansu-yu 7 DE Obruk HES Ýþletme Müdürü Serkan Özek, Obruk HES Ýþletmesi Teknik Müdür Yardýmcýsý Ümit Arý ve Elektrik Elektronik Müh. Çaðdaþ Gündoðdu Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler.600 milyon dolarlýk Obruk HES Ýþletmesinin, Çorum'a yapýlan en büyük devlet Saðlýkçýlardan tiyatro oyunlu eðitim Oltasýný kurtarmak için girdiði susan bir daha çýkamadý Çorum'da Kýzýlýrmak Nehri'nde arkadaþlarýyla birlikte balýk tutan lise öðrencisi, takýlan oltasýný kurtarmak için girdiði suda boðularak hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre olay, Çorum'un Laçin ilçesine baðlý Gökgözler köyünde meydana geldi. 10 DA yatýrýmlarýndan birisi olduðunu belirten Obruk HES Ýþletme Müdürü Serkan Özek, her geçen gün geliþen Üniversitenin de Çorum'da büyük bir farkýndalýk oluþturduðunu belirterek kurumlar arasýnda ortak iþ birliði kurulmasýný istediklerini ifade etti. Ramazan'ýn bereketi herkese yeter Esnaf ve Sanatkarlar Derneði Genel Baþkaný Mahmut Çelikus, yaklaþan Ramazan ayý ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Ramazan Ayý'ný... 6 DA Dost Haber'de yeni dönem 15 Ekim 1995 tarihinde yayýn hayatýna baþlayan ve o tarihten itibaren aralýksýz olarak yayýnýný sürdüren Dost Haber Gazetesi'nde 4 Haziran 2015 tarihi itibariyle yeni bir dönem baþladý. 20 yýlý aþkýn süredir Çorum'da yayýn hayatýný sürdüren ve 2008 yýlýndan beri de Dost Gazetecilik... 5 DE 9 DA Hamamlýçayköy Kaplýcalarý, sezona hazýr Çorum Hamamlýçayköy Jeotermal Roma Hamamý, yenilenen yüzüyle yaz sezonuna hazýr. Bir süre önce el deðiþtiren ve Hamamlýçayköy Muhtarý Bekir Söylemez'in denetiminde yeni bir ekiple hizmet vermeye baþlayan hamam tesisleri, komple bakým ve onarýmda... 6 DA Süt saðarken elektrik çarptý Çorum'da çiftçilikle uðraþan Ýbrahim Tutuþ (26), ahýrda ineklerin sütünü saðmak isterken elektrik akýmýna kapýlarak hayatýný kaybetti. Model araç meraklýlarý dikkat! 10 DA 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:02 05:02 12:48 16:45 20:21 22: Tâhir Kutsi Makal'ýn vefâtý (1999) - Yeniçeri Oçaðý'nýn kaldýrýlmasý (1826) Her derdin bir devâsý vardýr. Günahlarýn devâsý ise istiðfardýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri Ýlân Ne diyorsa ÝSLÂM DÝNÝ Uyacaðýz suç olsa da. Gerçeði örten kefeni Soyacaðýz suç olsa da. Alnýmýz ak, yüzümüz ak Ýslâm olan olmaz korkak Bâtýla bâtýl, hakka hak Diyeceðiz suç olsa da. Çiçeklenir sevda serde Cihad, düðün olur merde Nur-u Kur'an'ý her yerde Yayacaðýz suç olsa da. Baba, ana, bacý, gardaþ Ehl-i küfre açtýk savaþ. Ýslâmlýk yoluna can, baþ Koyacaðýz suç olsa da. Cihad bize bayram, düðün Ta doðuþtan haþre deðin Her an Zikrullah gömleðin Giyeceðiz suç olsa da. Ortaköy Ziraat Odasý yeniden açýlacak Ortaköy Ýlçesinde faaliyet gösterirken çeþitli sebeplerden dolayý kapanarak Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ortaköy Ziraat Odasý Baþkanlýðý tekrar Ortaköy'de açýlacak. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar ile TZOB Genel Merkezinde bir araya gelen Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir sorunun çözümü için önemli bir adým attýklarýný belirtti: Ýsbir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Ýlçemizde kapanan ve Alaca Ýlçesi Ziraat Odasý Baþkanlýðýnda faaliyet gösteren Odamýz ilçe çiftçilerimizi maðdur etmekteydi. Ýlçemizde çiftçi potansiyelimiz vardýr. Konu ile ilgili görüþüp sýcak ilgi ve alakasý ile bizleri karþýlayan TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar Ortaköylü çitçilerin maðduriyetini gidermek için beni hafta içerisinde Genel Kurulun gündemine alacaðýný ve alýnacak kararla Ortaköy'de Ziraat Odasý Baþkanlýðýmýzýn faaliyetine devam edeceðinin sözünü verdi. Ortaköy'de Ziraat Odasý Baþkanlýðýnýn tekrar açýlma sürecini ýsrarla takip eden Çorum Milletvekili Salim Uslu Beye yoðun ilgi ve alakasýný bizden esirgemeyen Sayýn Genel Baþkan Þemsi Bayraktar'a Ýlçe halkým adýna teþekkürlerimi sunarým." Karekodlu Çek Uygulamasý Mânâ doldurmuþ iç'leri Gam mý maddenin suçlarý.. Dine 'Taþ' atan piçleri Sayacaðýz suç olsa da. Vur Emri(sh.28) Abdurrahim Karakoç 15 Haziran'da baþlýyor Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7456 2,7459 EUR 3,0935 3,0954 STERLiN 4,2013 4,2057 2,2097 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Kredi Kayýt Bürosu tarafýndan geliþtirilen ve çekte itibarýn simgesi olmasý beklenen Karekodlu Çek Uygulamasý 15 Haziran'da kullanýma açýlýyor. Çekle ödemelerin daha güvenli hale getirilmesi amacýyla Kredi Kayýt Bürosu (KKB) tarafýndan Türkiye Bankalar Birliði (TBB) iþbirliði ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) desteði ile geliþtirilen "Karekodlu Çek" uygulamasý 15 Haziran'dan itibaren kullanýma açýlýyor. Çek ile yapýlan alýþveriþleri daha güvenli hale getirerek ticareti daha kolay ve hýzlý hale getirmeyi hedefleyen sistem, müþterilerin bankadan talebi doðrultusunda özel olarak hazýrlanacak. Karekodlu Çek uygulamasý ile keþidecinin geçmiþ çek ödeme alýþkanlýðý tek týkla görülebilecek. Çeki elinde bulunduran kiþi, çek yapraklarý üzerinde yer alan karekodu, akýllý telefonuna indireceði Findeks uygulamasý ile okutarak sorgulama yaptýrabilecek. Bu sistem sayesinde çek üzerindeki bilgilerde herhangi bir silinti, kazýntý, tahrifat veya bir baþka kimyasal sahtecilik tespit edilebilecek ve ticari hayat tüm taraflar için daha güvenli hale gelecek. Uygulamanýn dünyada bir ilk olduðunu ve ticari hayata yenilik getireceðini söyleyen Kredi Kayýt Bürosu Genel Müdürü Kasým Akdeniz, sistemin 15 Haziran itibariyle bir çok bankada uygulamaya gireceðini belirterek; Karekodlu Çek'le reel sektörün karþýlýksýz çek maðduru olmasýnýn önüne geçilebileceðini söyledi. Çekin bir ödeme aracý olduðu kadar ayný zamanda bir borçlanma aracý da olduðunu; özellikle KOBÝ'lerin çek ile yaptýklarý vadeli mal alýmlarý ile kendilerine sermaye yarattýklarýný, bu nedenle çek sisteminin ülke ekonomisi için son derece önemli olduðunu vurgulayan Akdeniz,karekodlu çek uygulamasýnýn hem keþidecinin hem de alacaklýnýn haklarýný güvence altýna aldýðýný belirtti. Ekonomide 1,4 milyonun üzerinde aktif çek keþidecisinin olduðunu, yýllýk yaklaþýk 100 milyonun üzerinde çek keþide edildiðini ve bu çeklerin yaklaþýk %3'ünün karþýlýksýz çýktýðýný, son yýl içerisinde 500 bine yakýn kiþinin geçmiþte en az bir kez karþýlýksýz çek keþide ettiðini, bunlardan 304 bin kiþinin halen ödenmemiþ en az bir çekinin bulunduðunu, bunlarýn yaklaþýk 200 bininin de elinde daha önceden aldýðý ve halen keþide edilmemiþ boþ çek yapraðý bulunduðunu belirten Akdeniz ticari hayatta en önemli hususun halen ödenmemiþ çeki bulunan bu kiþilerle iþ yapmamak olduðunun altýný çizdi. Akdeniz sözlerine þu þekilde devam etti: "Günümüzde sermayeyi korumanýn ve güvenli bir ticari hayatýn yolu iþ yaptýðýnýz, vadeli mal sattýðýnýz kiþileri tanýmaktan geçiyor. Her ay ortalama 20 bin kiþinin çeki karþýlýksýz çýkýyor ve bundan bir çok kiþi zarar görüyor. Bu 20 bin kiþinin çek ödemelerine bakýldýðýnda %80'inin geçmiþte de çeklerinin karþýlýksýz çýktýðýný görüyoruz. Bukiþilerin çekleri kabul edilmeden önce çek raporlarýna bakýlmasý halinde olumsuz ödeme geçmiþinin görülmesi ve olasý zararlarýn önlenmesi mümkün. Karekodlu Çek bu bilgiye güvenli ve hýzlý ulaþýmý saðlayarak ticarette güvenin simgesi olacak " dedi. ÇÖZÜM KAREKODLU ÇEK KKB Genel Müdürü Akdeniz, "Dünyadaki kullanýmý bir ilk olan Karekodlu Çek, tacirin daha çek defterini bankadan teslim alýrken verdiði muvafakatname ile çek ödeme geçmiþini ticaret yaptýðý kiþiler ile paylaþmaya hazýr olduðunu gösteren bir çektir. Karekodlu çek sahte çek kontrolü saðlar ve çeki elinde bulunduran kiþinin, çek keþidecisinin geçmiþ çek ödeme performansýný görebilmesine imkan tanýr. Karekodlu Çek'i kabul eden tacir akýllý cep telefonuna kuracaðý Findeks uygulamasý ile çekin üzerinde bulunan karekodu sisteme okutarak karþýsýndaki tacirin çek ödeme performansý konusunda daha net bilgiye sahip olacak ve vadeli satýþ yapma kararýný daha hýzlý ve doðru bir þekilde verebilecektir" diye konuþtu. Akdeniz "Karekodlu Çek uygulamasýnda geçmiþ çek ödeme performansý adet ve tutar olarak oransal bilgilerle verilir. Keþide edilen toplam çek adet ve tutarýnýn yüzde kaçýnýn zamanýnda ödendiðini ya da ibraz edilen çeklerin toplam tutarýnýn hangi oranda ödendiði ve ne kadarýnýn arkasýnýn yazýldýðýný adet ve tutar bilgisi paylaþmadan yalnýzca oransal olarak son 1, 3 ve 12 ay verilerine göre belirtir." açýklamasý ile konuþmasýný sonlandýrdý. Karekodlu Çek uygulamasýndan alýnacak rapor baþýna maliyet, alýnan rapor adedine baðlý olarak 2 TL ile 4 TL arasýnda deðiþecek. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ÝYC'den Rektör Alkan'a kutlama Belediye, 360 derece panoramayý yeniliyor Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi Baþkaný Mehmet Karadað ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduðunu kaydeden Prof. Dr. Alkan, Ýlim Yayma Cemiyetinin kurulduðu günden bu yana yarým yüzyýllýk geçmiþiyle yetiþtirdiði kadrolarýn çok büyük hizmetler gerçekleþtirdiðini, Türkiye'nin ilerlemesi ve geliþmesi için her türlü çalýþma yapan gençlerimizin yetiþtiði büyük bir ilimirfan ocaðý olduðunu ifade ederek "ÝYC, bizim de görevde bulunduðumuz sürece her zaman omuz omuza hareket ettiðimiz bir STK. Bundan sonra da iþ birliklerimiz ve ortak çalýþmalarýmýz devam edecek" dedi. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ÝYC Çorum Þubesi Baþkaný Mehmet Karadað, "Ýlim Yayma Cemiyeti olarak Rektörümüzün geldiði ilk günden itibaren her yönüyle destekçisi olduk. O günden bugüne kadar Üniversitemizin her yönüyle geliþmesi ve ilimizle bütünleþmesi için üstün çaba sarf ettik" diye konuþarak dünya üniversitesi olmak adýna dýþ ülkelere açýldýðýný, baðlantýlar kurduðunu ve çok sayýda anlaþma yaptýðýna dikkat çekti. "Gayretli çalýþmalarýnýn devamý için Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ikinci dönem rektörlüðünde de çok arzu etmiþtik. Baþarýlý geçen seçim sonrasýnda büyük bir gurur tablosu ortaya çýktý ve ikinci dönemde de güzel çalýþmalar yapacaðýna yürekten inanýyorum" diye konuþan Karadað, "Cemiyet olarak dün olduðu gibi bugün de desteðimiz artarak devam edecektir" þeklinde kaydetti. Hayýrlý olsun dileklerini ileten Karadað ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn ikinci kez atanmasýndan dolayý tebrik ederek üniversitenin geliþimindeki büyük emeklerinden, katkýlarýndan ve çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Çorum Belediyesi, 2012 yýlýnda faaliyete geçirdiði þehrin 360 derece panorama çekimlerini yeniliyor. Mevcut sistemin 2012 yýlýnda faaliyete geçtiðini, o tarihten bu yana Çorum'da çok büyük deðiþiklikler ve yenilikler yaþandýðýný kaydeden Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, "Kent Bilgi Sistemi'ne entegre olarak çalýþan ve üç boyutlu sanal gezi imkâný ile kentimizi 198 bin noktada 1,5 milyondan fazla fotoðraf arþivleyen 360 derece panorama sistemini yeni verilerle güncelliyoruz. Çorum'a ait verilerin güncellenmesi ve alanýn geniþletilmesi ile 230 bin noktada 1,750 milyondan fazla fotoðraf, 750 km cadde ve sokak çekimi, 22 milyar lazer noktasý ile 360 derece panorama sisteminde güncelleme yaptýk" dedi. -"SÝSTEM BÜYÜK BÝR KOLAYLIK SAÐLIYOR"- Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkan Vekili Yabacýoðlu, "750 km sokak ve cadde lazerle tarandý, koordinatlandý ve ölçü alýnabilir hale geldi. 22 milyar lazer noktasý bulunan sistemde ilimize ait 360 derece hareket kabiliyetine sahip resimlerle, birimlerimize ve halkýmýza yardýmcý olmasý için görsel bir çalýþma oluþturuldu. Mevcut veriler sistem üzerinde sayýsallaþtýrýlýyor daha ayrýntýlý bilgilerle desteklenerek görsel hale getiriliyor. Vatandaþlarýmýz Çorum Belediyesi'ne gelmeden arsasýnýn imar durumunu, uydu görüntüsünü ve 360 derece panorama fotoðraflarýný internet üzerinden rahatlýkla görebilmektedir. Bu sistem ayrýca içerisinde bulunan tarihi yerlerin çekimleri ile de þehrimizin tanýtýmý açýsýndan da büyük önem arz etmektedir. Ýnsanlar artýk gezecekleri þehirleri güncel durumlarýna bakarak gezmektedirler. Özellikle tarihi ve kültürel özelliðe sahip mekânlarýn bu sistemle izlenebilir olmasý Çorum'un tanýtýmý açýsýndan çok önemli. Tarihi mekânlarýmýz Çorum'un kültürel zenginliðini, tarihi derinliðini yansýtan yerler. Bu bakýmdan, yapýlan çalýþmanýn faydalarýndan biri de budur. Bizlerde sistemimizde belirli periyotlar halinde güncellemelerimize devam edeceðiz yýlý son verilerinin çekimleri yapýldý. Sistem yüklemesi devam ediyor. Aðustos ayýnýn baþýndan itibaren faaliyete geçecek" diye konuþtu.

4 4 Ýstanbul'da yaþayan Osmancýklýlar piknikte buluþtu Baþkaný Ahmet Temir, geleneksel olarak her yýl piknik þöleni düzenlediklerini belirterek hemþehriler arasýnda kaynaþmayý saðlamýþ olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Piknik þölenine her yýl ilginin daha da arttýðýný kaydeden Temir "Bu sene 16. Piknik þölenini gerçekleþtirdik. Ýstanbul'un farklý ilçelerinde yaþayan hemþehrilerimiz bu gün buradalar. Belki uzun süre boyunca iþ yoðunluðu nedeniyle görüþemeyen yakýn akrabalarýmýz bile bu program sayesinde bir araya geliyorlar. Yüzlerce aile bir arada piknik yapýyor. Güzel bir kaynaþma ortamý var, hoþ bir samimiyet var. Görüyoruz ki her geçen yýl ilgi artýyor. Bu programýn 15 yýldýr birlik beraberliðe, kaynaþmaya saðladýðý katký sayesinde her geçen yýl daha çok hemþehrimiz bir araya Ýstanbul'da yaþayan Osmancýklýlar Yukarýzeytin Köyü Eðitim Kültür ve Spor Derneði tarafýndan düzenlenen geleneksel hemþehri pikniðinde bir araya geldi. Her yýl yüzlerce aileyi buluþturan geleneksel hemþehri geliyor. Hemþehrilerimiz arasýnda bir nebze de olsa kaynaþmayý saðlamýþ, birlik beraberliði güçlendirmiþ olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. Çorum Dernekler pikniðinin 16.'sý Federasyonu Baþkan Cumhuriyetköy'deki Baraj Yardýmcýsý Mustafa Piknik Alanýnda düzenlendi. Piknikte Ýstanbul'un farklý Urhan da Çorum'un birlik ve beraberliði semtlerinde yaþayan için derneklerin Osmancýklýlar bir araya gelerek piknik yaptý. Pikniðe ÇORDEF Baþkan düzenlediði kaynaþma etkinliklerinin önemli olduðuna dikkat çekti. Vekili Cemil Yaþkabak, ÇORDEF olarak ÇORDEF Genel Sekreteri Çorum Derneklerinin Ayhan Kara, ÇORDEF düzenlediði tüm Baþkan Yardýmcýsý Mustafa etkinliklere katký Urhan, Ýstanbul Çorumlular saðlamaya çalýþtýklarýný Sosyal Yardýmlaþma Derneði ifade eden Baþkaný Muzaffer Korkmazgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çýtak, Aþaðýzeytin Köyü Derneði Baþkaný Recep Karadaþ, Akören Köyü Derneði Baþkaný Ünal Kalabalýk, Kargý Arýk Köyü Derneði Baþkaný, Kargý Arýk Köyü Derneði Baþkaný Ýsa Sözen, Kargý Yeþilköy Derneði Baþkaný Þaban Canýtez, Kargý Maksutlu Derneði baþkaný Nebi Akça, Ýnal Urhan, piknik programýnýn Ýstanbul'da yýllardýr gerçekleþtirilen örnek bir hemþehri programý olduðunu belirterek federasyona üye derneklerin baþkanlarýnýn ve yönetimlerinin de etkinliðe katýldýðýný ifade etti. Etkinliðe katýlan Çorum Derneklerinin bakanlarý da birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Köyü Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri ile Ýstanbul'da yaþayan Çorumlular katýldý. Piknik programýnda Türk Halk Müziði Sanatçýlarý Rüþtü Þeker ve Aslý Þahin konser verdi. Aileleri ile birlikte pikniðe katýlanlar konserlerle doyasýya eðlendi. Piknik yapanlar konserde halk oyunlarý ve halaylarla eðlenirken çocuklar da unutulmadý. Pikniðe katýlan tüm çocuklar için çeþitli animasyon gösterileri gerçekleþtirildi. Osmancýk'ýn davul zurna ekibi de yöresel gösterilerle piknik eðlencesine renk kattý. Piknikte düzenlenen aðalýk yarýþý da renkli görüntülere sahne oldu. Çekiþmeli bir yarýþýn ardýndan Mustafa Çamlýbel aðalýða seçildi. Yukarýzeytin Köyü Eðitim Kültür ve Spor Derneði Ramazan'da saðlýklý beslenin On bir ayýn sultaný Ramazan geldi, bir ay boyunca oruç tutulacak. Peki oruç tutarken saðlýklý olabilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Liv Hospital Ankara'dan Uzman Diyetisyen Müge Özturna saðlýklý oruç tutmanýn püf noktalarýný anlattý. Oruç tutacaklarýn mutlaka sahura kalkmasý gerektiðini söyleyen Müge Özturna "Sahura kalkmadan oruç tutulmasý aç kalma süresini artýrýr. Bu da halsizlik, baþ aðrýsý, yorgunluk, tansiyon ve düþük kan þekeri depresyon, konsantrasyon güçlüðü ve dikkatte azalmaya neden olur. Sahura kalkmadan oruç tutanlar metabolik stres nedeniyle depresyona girebilir" dedi. Ýftarda boþ mideye bir anda yüklenme yapýlmamasý gerektiðini de belirten Özturna mideye birdenbire yüklenmenin, çok hýzlý yemenin, midede aðýrlýk, bulantý, gaz, yanma ve kabýzlýk gibi sorunlara yol açabileceðini kaydetti. RAMAZAN'DA KÝLO BÝLE VERÝLEBÝLÝR Özturna þöyle devam etti: "Bir günde alýnmasý gereken besinler; iftar, sahur ve gece öðünlerine eþit ve dengeli bir biçimde paylaþtýrýlýrsa Ramazan'da çok saðlýklý beslenilebilir, hatta kilo bile verilebilir. Özellikle 12 saat, yaz aylarýnda daha da fazla süren uzun açlýk ve susuzluk sahura kalkýlmadýðý zaman ortalama 18 saate çýkar. Açlýk süresinin bu kadar uzamasý ile metabolizma hýzý yavaþlar ve normalden daha az enerji harcar. Metabolizma ile beraber beden hareketleri de yavaþlar. Bu, vücudun açlýða karþý bir savunma þeklidir. Enerji verilmediði zamanlarda vücut ve metabolizma, harcamalarýný kýsmazsa kýsa süre içinde yetersiz ve dengesiz beslenmeye baðlý saðlýk sorunlarý oluþabilir. Aç kalýnan sürede vücut bütün harcamalarýný azaltýr, enerjiyi ve besin öðelerini tam anlamýyla tasarruflu bir þekilde kullanmaya baþlar. Oruç tutarken saðlýklý beslenme kurallarýna dikkat edilirse bir ay boyunca sindirim sistemi kendini yeniler. Normalde çok fazla tüketilen alkol, sigara gibi maddelerin daha az alýnmasý bunu hýzlandýrýr ve bu sayede kanýn da temizlenmesi saðlanýr. Mide baðýrsak ve karaciðere kendini yenileme fýrsatý verir. Oruç tutanlarda gün boyu su içilememesi nedeniyle vücut suyunda azalma olur. Vücudun sývý dengesini koruyabilmek için iftardan sahura kadar bol sývý almak çok önemlidir. Günlük bardak su tüketilmesi baðýrsak ve böbreklerin daha iyi çalýþmasýný saðlayarak hem kabýzlýk problemini engeller hem de karaciðere binen yükü azaltýr. SAHURA MUTLAKA KALKIN Sahurda kahvaltýlýk besin tüketimi saðlýk açýsýndan çok önemlidir. Genelde, midenin geç boþalmasýný saðlayacak, baðýrsaklarýn çalýþmasýný hýzlandýracak ve baðýrsak düzenini bozmayacak, kan þekerinin ani yükselmesini engelleyecek kepekli, bol posalý ve proteinli besinler tüketilmelidir. SAHURDA NELER TÜKETÝLMELÝ? Kepekli ekmek, yumurta, süt, peynir kaliteli protein kaynaðý olup, tok tutucu özellikleri vardýr. Susuzluk hissini azaltmasý için þekersiz çay içilebilir. Ýftara çorba ile baþlamak metabolizmayý çalýþtýrýr Ýftar ve sahurda besinleri azar azar ama sýk sýk tüketerek beslenmek çok önemlidir. Ýftara çorba gibi sindirimi kolay ve mideyi rahatlatan bir besin ile baþlanmalýdýr. Çorba, kahvaltýlýk ürünler ve salata ile oruç açýldýktan yarým saat sonra ana öðün tüketmek hem metabolizmayý çalýþtýrýr hem de boþ mideye birden yemek yemenin yol açabileceði saðlýk sorunlarýný engeller. ÝFTARDA NELER TÜKETÝLMELÝ? Lifli ve kana geçiþ hýzý düþük olan esmer tahýl ürünleri, sebzeler, kuru baklagiller, salata gibi besinleri tercih etmek, iftar sonrasý yaþanabilecek saðlýk sorunlarýný engeller. Ýftardan birkaç saat sonra ana öðünde etli veya etsiz, az yaðlý sebze yemeði ile az miktarda pilav, makarna veya börek yenebilir. Bunun yanýnda yoðurt, ayran veya süt tüketimine özen gösterilmelidir. Günde en az 2 porsiyon meyve veya þekersiz hoþaf tüketilebilir. Ramazan denilince akla tatlýlar gelir. Ýftarýn ardýndan tatlýlar hemen tüketilmemelidir. Þerbetli hamur tatlýlarý ya da kýzartýlan tatlýlar yerine sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlýlar veya meyve yenmelidir." Eskiköy'de Kiraz Festivali coþkusu Her yýl geleneksel olarak yapýlan Eskiköy Kiraz Festivali Pazar günü coþku içerisinde gerçekleþtirildi. Çorum Merkez Eskiköy Köyü muhtarlýðýnýn her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdiði Eskiköy Kiraz Festivali'nin bu yýl 15. yapýldý. Ahlatcý Grup ve Motor Evi sponsorluðunda yapýlan etkinlik saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Festivale Vali Yardýmcýsý Harun Aksalman, CHP Milletvekili Tufan Köse, Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Kandemir, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Þoförler Cemiyeti Baþkaný Tahsin Þahin, Taksiciler ve Minibüscüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, Hacý Bektaþi Veli Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy, köy dernek baþkanlarý, köy muhtarlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Kiraz yarýþmasýnýn da yapýldýðý festivalde Çorumlu sanatçý Haydar Kemeç, Sevcan, Mamaklý Caner, Reha Palabýyýk, Seydi Çetin misafirleri coþturdular. Daha sonra sahneye çýkan Ali Baþtuð ve Tülay Maciran katýlýmcýlara bir birinden güzel türküler okudular. Gazeteci Seyfettin Servet Mete'nin sunuculuðunu yaptýðý festival geç saatlere kadar neþe içerisinde devam etti. KÝRAZLAR YARIÞTI Her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirilen Eskiköy Kiraz Festivali'nde kirazlar kalitede yarýþtý. Çok sayýda üretici ürününün yarýþtýðý festivalde, kiraz çeþitleri jüri tarafýndan deðerlendirildi.jürinin deðerlendirmekte oldukça zorlandýðý yarýþma neticesinde birinciliði 1 numara ile yarýþmaya giren Arap Ali polat'ýn kirazý kazandý. ÝkinciliðiVeysel Kýlýç'ýn aldýðý yarýþmada üçüncülüðü ise Erhan Kýlýç'ýn ürettiði kiraz kazandý. Dereceye giren kiraz üreticilerine deðiþik hediyeler takdim edildi. Birinci olan kirazýn sahibi Arap Ali Polak'a ödülünü Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Kandemir ve Ahmet Pehlivan, ikinci Eðitim Sen "Yalancý Aranýyor" oyununu sahneleyecek Eðitim Sen Çorum Þubesi tiyatro topluluðu "Yalancý Aranýyor" isimli oyun sahneleyecek.eðitim Sen'den konu olan Veysel Kýlýç'a ödülünü Þoförler Cemiyeti Baþkaný Tahsin Þahin, Taksiciler ve Minibüscüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, üçüncü kirazýn sahibi Erhan Kýlýç'a ödülünü ise Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, verdi. Öte yandan festivalde yapýlan aðalýk yarýþmasý ise bir hayli çekiþmeli geçti. Bu yýl ilk yapýlan ve açýk artýrmaya çýkan Koç'u almak 5 kiþi yarýþtý. Yapýlan açýk artýrmalarda Koç'a en son 2 bin TL veren Durmuþ Karakütük, aðalýk kýyafetini giyen isim oldu. Binlerce kiþinin katýldýðý þenlikte baþta köyün gençleri olmak üzere her yaþtan vatandaþ doyasýya eðlendi. Çalýnan türkülere eþlik eden gençler, halay türküleri ile de adeta coþtular. Kiraz Festivali'nin sponsorluðunu üstlenen firmalar, þenlik alanýna gelen yüzlerce kiþiyi hediyelerle gönderdi. Birçok firma þenliðe katýlanlara hediyeler verdi. Yaklaþýk 150 hediye, yapýlan çekiliþle sahiplerini buldu. Þenlik alanýna gelenlerin yoðun ilgi ile karþýladýðý çekiliþte þenliðe gelen tüm aileler neredeyse birer hediye ile evlerine dönmenin mutluluðunu yaþadý. Öte yandan festivalde çekiliþi yapýlan 1500 TL deðerindeki güneþ ýsýtýcý köye baðýþlandý. Yapýlan çekiliþte aldýðý bilete Babakcý Isýtýcý'nýn hediyesi olan güneþ enerjisi çýkan Osman Akar, hediyeyi köy muhtarlýðýna baðýþladý. hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Haziran 2015 tarihlerinde Devlet Tiyatro Salonunda saat 19.30'da tiyatroseverlerle buluþacak oyunu izlemeye Eðitim Sen Genel Baþkaný Kamuran Karaca gelecek.

5 5 Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Obruk HES Ýþletme Müdürü Serkan Özek, Obruk HES Ýþletmesi Teknik Müdür Yardýmcýsý Ümit Arý ve Elektrik Elektronik Müh. Çaðdaþ Gündoðdu Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler.600 milyon dolarlýk Obruk HES Ýþletmesinin, Çorum'a yapýlan en büyük devlet yatýrýmlarýndan birisi olduðunu belirten Obruk HES Ýþletme Müdürü Serkan Özek, her geçen gün geliþen Üniversitenin de Çorum'da büyük bir farkýndalýk oluþturduðunu belirterek kurumlar arasýnda ortak iþ birliði kurulmasýný istediklerini ifade etti. Obruk HES Ýþletme Müdürü Özek, AB Projelerinde, TÜBÝTAK Projelerinde kurumlarýnýn da yer alabileceðini ifade ederek öðrencilerin Obruk HES Ýþletmesinde de staj ve teknik geziler yapabileceklerini sözlerine ekledi. Üniversite hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak kurumlar arasýnda yapýlacak iþ birliðinden büyük bir memnuniyet duyacaðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü ile pek çok alanda ortak çalýþmalar yapabileceklerini ifade etti. Üniversitenin tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve kurduðu sinerji ile geliþimine büyük bir hýzla devam ettiðini ve bu baðlamda da bulunduðu coðrafyaya her anlamda fayda saðladýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretlerinden dolayý Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü yetkililerine teþekkür etti. Belediye, 1600 kiþiyi Çanakkale'yi gezdirdi Çorum Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlýnda 1600 kiþiyi Çanakkale'ye götürdü. Büyük Destanýn hem gençler hem de yetiþkinler tarafýndan daha iyi bir þekilde anlaþýlmasýný amaçlayan Çorum Belediyesi bu kapsamda düzenlediði gezilerde bin 600 kiþiyi Çanakkale ile buluþturdu. Ramazan öncesi Çanakkale'ye giden son kafile de bugün dönüþ yaptý. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çanakkale þehir merkezinde bulunan Nusret Mayýn Gemisi, Çanakkale Müzesi ve Çimenlik Kalesi'ni gezen Çorumlular, Gelibolu Yarýmadasý, Conkbayýrý, Anafartalar, Seddülbahir, Alçýtepe, Kilitbahir, Arýburnu gibi savaþýn önemli cephelerini gezme fýrsatý buldu. Televizyondan ve filmlerden gördükleri mekanlarý, bizzat görme fýrsatý bulan Çorumlular, geziden çok memnun kaldýklarýný belirterek emeði geçen herkese teþekkür ettiler. Çanakkale'nin bir dönüm noktasý olduðunu ve her bir Türk evladýnýn bu mekanlarý görmesi gerektiðini söyleyen Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Çanakkale Savaþý'nda en çok þehit veren illerden biri Çorum'dur. Bu sebeple Çanakkale'yi her Çorumlunun gezip görmesi gerek. Biz de sosyal belediyecilik anlayýþý ile hareket ederek Çanakkale'yi görme fýrsatý bulamamýþ vatandaþýmýzý þükürler olsun hiç bir aksaklýk olmadan Çanakkale'ye götürüp getirdik" dedi. Çanakkale gezileri sonrasý vatandaþlardan çok olumlu mesajlar aldýklarýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gül, "Belediyemiz bu tür geziler düzenlemeye devam edecek." diye konuþtu. ÇORUMLU GAZÝLER DE ÇANAKKALE'YÝ GEZDÝ Türkiye Muharip Gaziler Derneði Çorum Þubesi Üyeleri ve aileleri de Çorum Belediyesi'nin düzenlediði "Çanakkale Gezisi" bünyesinde Çanakkale'ye gitti. Gezi boyunca sýk sýk duygusal anlar yaþayan Gaziler, þehitlik ziyaretlerinde gözlaþyarýna boðuldular. "Savaþ hatýralarýmýz gözümüzde canlandý" diyen Gaziler, halkýn ve askerlerin yoðun ilgisiyle karþýlaþtýlar. Þehitlerimizin düþmana deðil Allah'a teslim olduðunu söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Muharrem Gül, "Çorumlu gaziler olarak þehitlerimizi ziyaret ettik. Bize bu vataný hediye etmek için kahramanca savaþýp can veren þehitlerimize minnettarýz" dedi. Gezi için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür eden Gül, "Baþkanýmýz Gazilere her türlü imkaný saðlýyor. 38 yýl sonra 2012'de bizi Kýbrýs'a göndermiþti bugün de Çanakkale'ye gönderdi. Belediye baþkanýmýza, Kültür Müdürü Mustafa Ercan'a ve emeði geçen herkese teþekkür ederiz" diye konuþtu. BAKTAT AVM 16. yýlýný kutluyor BAKTAT Sungurlu Alýþveriþ Merkezi (AVM) 16. kuruluþ yýl dönümünde müþterilerine hediye daðýtacak.baktat Sungurlu AVM'den yapýlan açýklamada, kuruluþlarýnýn 16. yýl dönümünü müþterileri ile birlikte kutlayacaklarý belirtilerek, Haziran tarihlerinde 175 TL ve üzeri alýþveriþ yapanlarýn 1 hediye balonu patlatacaðý kaydedildi. Balonlarýn hepsinin içinde çeþitli hediyelerin olduðu ifade edilen açýklamada, ''Balonlarýmýzýn içinde çamaþýr makinesi, halý gibi çok sayýda ev eþyasý hediyelerimiz var. Balonlarýmýzda boþ yok. Alýþveriþ yapan müþterilerimiz hediyelerini hemen alýp götürebilecekler. Bir birinden deðerli ve güzel hediyeler BAKTAT AVM'de müþterilerimizi bekliyor'' dendi.alýþveriþ merkezinde kuruluþ yýl dönümüne özel, bazý ürünlerde indirim yapýldýðý vurgulanýrken, Ankara yolu 4. kilometrede bulunan BAKTAT AVM'ye her saat baþý Sungurlu þehir merkezi havuz yanýndan ücretsiz servislerin bulunduðu bildirildi. ''LA KAÇMAYIN CAMÝDE ÖLELÝM'' Ýnsanoðlunun doðasýnda vardýr. Zorda kaldýðý zaman sýðýnacak bir liman arar. Ýster ki o liman kendisini ve sevdiklerini her türlü bela ve musibetlerden muhafaza etsin. Emin ellerde olsun. Can tatlýdýr. Nasýl tatlý olmasýn ki kurbanlýk koçu bile kesime hazýrlarken baþýný örtüyle kapatýrýz. Ayaklarýný baðlarýz. Yine de can vermemek için, çýrpýnýr. Lisan-i haliyle ölmek istemiyorum diye haykýrýr. Hâlbuki akýl gibi büyük bir nimete sahip olan insanoðlunun yaþama arzusu normaldir. Ýstisnalar hariç olmak üzere, saðlamý býrakalým ömrü billah yataða baðlý olan insan bile hiç ölmemek üzere yaþama arzusu taþýr yýlýnda Genelde Güney Asya, özelde Endonezya da meydana gelen ve on binlerce insanýn ölümüne sebep olan depremler sonrasý, halk olasý artçýlar için kendilerini daha güvende hissetmek adýna akýn akýn mabetlere sýðýndý.(tv) Erzincan depremi 13 Mart 1992 mübarek ramazan gününde ve dolaysýyla akþam teravih namazý kýlarken meydana gelmiþti. Bu noktada cemaatin bilinçsiz olmasý nedeniyle rastgele çýkýþlara koþuþturduðu ve kapýlarda içeri açýldýðý için ezilmeler meydana gelmiþti. Diðer taraftan imamýn yanýnda kalan veya tehlike avý yaptýktan sonra tahliye olmaya çalýþanlar ya hiç zarar görmedi ya da çok az etkilendi. Savaþlarda ''savaþanlardan çok, kaçanlar ölür'' sözünde olduðu gibi, depremlerde de bilinçli olarak korunma durumuna geçenlerden çok panikle rastgele kaçanlar ölür. Bu deðiþmez bir kuraldýr. Baþka bir ifade ile PANÝK depremlerden daha çok tehlikelidir. Yer Çorumun incisi Osmancýk. Mekân GEMÝCÝ KIÞLA CAMÝ. Tarih 16 Aðustos 1996 vakit sabah saat 04,55. Ýmam efendi mihrapta namaz öncesi yasini þerifi okuyor ve bitirmek üzere. Zeminden KÜÜÜÜT..! Diye gelen ani bir sesle beraber sarsýntý baþladý. Bunu ilk hisseden bir cemaat yüksek sesle ''Eþhedüellailahe illallah ve eþhedü enne muhammeden abdühü verasülüh'' diye kelimeyi þahadet getirmeye baþlayýnca, diðerleri ''DEPREM OLUYOR'' der demez, üniversite mezunu olan ama ilkokuldan üniversite kadar, zamanla unutacaðý Çin'in nüfusundan, Yunanistan'da yetiþen tarým ürünlerine kadar lüzumlu lüzumsuz birçok bilgiyi öðrenen ama doðumdan ölüme kadar her an lazým olacak olan ilkyardým, deprem, yangýn Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný hakkýnda bir cümle bilgisi olmayan imam efendi mihraptan kapýya doðru ilk önce kaçmaya baþladý. Onu gören cemaatte peþinden kapýya doðru hücum edince, yaþlarýndaki Mustafa amcamýz: ''Lan Kaçmayýn, Camide Ölelim'' diye baðýrmaya baþladý. Âmâ dinleyen kim. Baþta imam olmak üzere, cemaat bir çýrpýda camiden çýkýverdi. Baktým bizim camide ölelim diye baðýran Mustafa amcamýz da kaçýyor... Sonradan öðrendiðime göre imam efendi, gelebilecek depremlerin korkusundan Osmancýðýn sivrisineðine raðmen üç gün dýþarýda çadýrda yatmýþ. Zavallý nasýl yatmasýn ki, yalan yanlýþ haberler cirit atýyor, dolaysýyla mahalle toptan dýþarýda yatýyor. Ayný zamanda 'Nerede Bu Belediye, Nerede Bu Kaymakamlýk'' vatandaþ ne yapacak, eve girecek mi, girmeyecek mi, tekrar deprem olacak mý, olmayacak mý? Diye niye açýklayýcý anons yapmýyorlar diye destursuzca eleþtiriyor yýlýnda ilçede verdiðim bir konferansta depremi D'sinden M'sine kadar ince ince anlattým. Konferans sonunda depremlerle ilgili ilginç anýsý olan varsa paylaþsýn. Memnun olurum deyince en önde oturanlardan biri söz istedi, kendisinin zamanýnda kýþla camisinde görev yaptýðýný ifade ederek mikrofonu eline alýp; ' Arkadaþlar, ben depremle ilgili konferansa ilk defa katýldým ama doðrusu enine boyuna bilgi sahibi oldum. Yýllar önce Mecitözü ilçesinde yaþanan ve ilçemizde de hissedilen orta büyüklükteki depremde cemaatten önce nasýl kaçtýðýný ve bilgisizlik nedeniyle üç gün dýþarýda sivrisineðin içerisinde çoluk çocukla beraber yattýðýný anlattý. Ve akabinde bu bilinçlenmeden sonra ayný büyüklükte deprem olsa býrakýn bahçede yatmayý bir katlý olan betonarma evimden dýþarý bile çýkmam'' diyerek bundan sonra gönüllü olarak sivil savunmacý olacaðýný söyledi... Özetin özeti: ''Görevin olan iþin her þeyini, görevin olmayan iþlerin ise bir þeyini iyi öðren. Bazen o bir þey her þeyin önüne geçerde hayat kurtarýr.'' Mahir Odabaþý

6 Hamamlýçayköy Kaplýcalarý, sezona hazýr Çorum Hamamlýçayköy Jeotermal Roma Hamamý, yenilenen yüzüyle yaz sezonuna hazýr. Bir süre önce el deðiþtiren ve Hamamlýçayköy Muhtarý Bekir Söylemez'in denetiminde yeni bir ekiple hizmet vermeye baþlayan hamam tesisleri, komple bakým ve onarýmdan geçirilerek daha hijyenik ve konforlu hale getirildi. Osmanlý döneminden kalma, yýllardýr Çorum ve bölge halkýna hizmetlerini sürdüren ve þifalý sularý ile birçok vatandaþý saðlýðýna kavuþturan Hamamlýçayköy Roma Hamamý, güleryüzlü personeli, hijyenik ortamý ve huzur veren tesisleriyle dikkat çekiyor. Erkek ve bayanlara ayrý ayrý olmak üzere kapalý havuzlar, açýk havuzlar, özel aile kabinleri, kafeteryasý, soyunma odasý, dinlenme odasý, piknik alanlarý, mescidi ve alýþveriþ merkezleri ile vatandaþlara hizmet veren Hamamlýçayköy tesisleri, sabah saat 05.00'den akþam 24.00'de kadar açýk bulunuyor. ÞÝFA VEREN SULAR 340 metreden çýkan þifalý suyu ile önem kazanan Hamamlýçayköy Roma Hamamý, bölge insanýnýn akýnýna uðruyor. Kapalý havuzlarý 42 derece, açýk havuzlarý ise 30 derece olan sularýn, astým, bronþit gibi kronik rahatsýzlýklara iyi geldiði belirtildi. Romatizmal hastalýklara, cilt hastalýklarýna faydalý olan sularýn, birçok deri hastalýklarýnda, egzamalarda, kaþýntýlarýn tedavisinde olumlu sonuç verdiði, kemik erimesi sonucu oluþan aðrýlara iyi geldiði, damar sertliðinde kanýn bozulan kimyasýný düzelttiði, damarlarda geniþleme saðladýðý, kan dolaþýmýný normale çevirdiði, tansiyonu dengelediði açýklandý. Kalp-damar hastasý olanlarýn ise doktor kontrolünde kaplýcada tedavi görmesi tavsiye edildi. Kaplýca hakkýnda bilgi veren Hamamlýçayköy Muhtarý Bekir Söylemez, "Erkeklere ve bayanlara hem açýk hem kapalý havuzlarýmýz mevcut. Yeni bir ek bina oluþturduk ve yukarýda aile hamamlarýmýzda jakuzilerimiz bulunuyor. Bu yenilenmiþ halimizle 7/24 müþterilerimize kaliteli hizmet sunmak için elimizden geleni yapýyoruz. Sularýmýz astým, bronþit gibi kronik rahatsýzlýklara iyi geldiði uzmanlar tarafýndan da onaylanmýþtýr. Buraya arabasý ile gelemeyen veya arabasý olmayan müþterilerimiz için de servis hizmetimiz mevcuttur. 10 kiþi olmak þartýyla her saatte Paþa Hamamý önünden müþterilerimizi almaktayýz" diye konuþtu.bekir Söylemez, hamam tesislerinin etrafýnda eski dönemlerden kalma tarihi özellikle taþlar bulunduðunu belirterek, Hamamlýçayköy'ün Osmanlý döneminden beri þifalý sularý ile kendini ispatladýðýný vurguladý. Gelen müþterilerin son derece huzurlu, güvenilir bir ortamda hem piknik yaptýðýný, hem de hamama girdiðini belirten Söylemez, gelin ve damat hamamlarý için tercih edilen Hamamlýçayköy tesislerinin, toplu turlarda indirim uyguladýðýný da sözlerine ekledi. Çatak Yolu 12. km.'de bulunan Hamamlýçayköy tesisleri hakkýnda nolu telefondan da bilgi alýnabilecek. AK Parti'den Büyükgülücek þenliðine çýkarma Büyükgülücek Köyü þenliði yapýldý. Þenliðe AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Mahmut Öztemiz, Adem Oðuzhan Kaya, Cemalettin Polattaþ, ve il yönetim kurulu üyeleri; Kenan Genç, Osman Tüzün, Ayhan Anýz, Yýlmaz Peker, Fevzi Çelik, Bünyamin Aydemir, Necip Kadri Yücel, Mustafa Kýlýç, Mesut Ceylan, Mümtaz Yýlmaz, Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Yasin Özübek, Ertuðrul Eren, Merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri Mehmet Aygüneþ, Recep Eker, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu þenlikte yaptýðý açýklamada, Çorum il ve ilçelerinde AK Parti olarak birinci parti olarak 7 Haziran seçimlerini güzel ve baþarýlý bir þekilde tamamladýklarýný belirterek, 2014 il genel meclis seçimlerine bakýldýðýnda AK Parti'nin oylarýnýn artýrýldýðýný gördüklerini fakat bunun sevincini tam manasýyla yaþayamadýklarýný buruk bir sevinç yaþadýklarýný çünkü ülke genelinde beklenilen sonuca ulaþýlmadýðýný söyledi. Ayrýca geçtiðimiz perþembe günü yapýlan il baþkanlarý toplantýsýnda, Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun gidilen her yerdeki vatandaþlara selamlarýný ve teþekkürlerini Ýletmelerini istediklerini vurgulayan Bekiroðlu, "Bende sizlere Baþbakanýmýzýn selam ve sevgilerini ileterek bizlerden desteklerini esirgemeyen hemþerilerimize þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Bu tarz yapýlan organizasyonlarýn birliðin, beraberliðin pekiþtirildiði, kardeþlik duygularýnýn perçinlendiði toplantýlar olarak gördüklerini ifade eden Bekiroðlu, þenliðin tüm köy halkýna hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adem Oðuzhan Kaya, il yönetim kurulu üyesi Necip Kadri Yücel, Yýlmaz Peker, Mustafa Kýlýç, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile birlikte Çakýr köyünde yapýlan þükür ve yaðmur duasýna da katýlarak destek veren köylülere teþekkür ettiler. 6 Ramazan'ýn bereketi herkese yeter Esnaf ve Sanatkarlar Derneði Genel Baþkaný Mahmut Çelikus, yaklaþan Ramazan ayý ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Ramazan Ayý'nýn ülkeye huzur ve bereket getirmesini dileyen Çelikus, "Ramazan ayý toplumda küslerin barýþtýðý, kavgalarýn bittiði, huzurlu bir anlayýþýn hâkim kýlýndýðý ve uzlaþmanýn saðlandýðý bir aydýr. Daha açýk bir ifadeyle sevgi, kardeþlik, bereket ve paylaþma ayýdýr. Fakir fukaranýn da hatýrlandýðý, korunup kollandýðý ve kimsenin birbirinden üstün görülmediði bir rahmet ayýdýr. Bu ayýn ruhuna uygun olarak, esnaflarýmýzýn fahiþ fiyat uygulayarak Ramazan fýrsatçýlýðýndan kati suretle kaçýnmalarýný istiyoruz. Zaten esnaflarýn genel ahlaký içinde böyle bir fýrsatçýlýk anlayýþý yoktur. Ramazanýn kutsaliyetinden faydalanmak isteyenler esnaf ahlakýna sahip deðildirler. Böylesi bir anlayýþ, esnaflýðýn ruhuna yakýþmayan anlayýþtýr. Kendini bilmez bazý esnaf görünümlü fýrsatçýlarýn yaptýðý da gerçek esnaflarýmýzý esnaflarý baðlamayacaktýr" dedi. FIRSATÇI ÜYELERÝMÝZ VARSA, ÜYE- LÝKTEN ÇIKARIRIZ! Ayrýca fahiþ fiyat uygulayan bazý esnaf görünümlüleri de ESDER olarak kýnadýklarýný belirten Mahmut Çelikus, "Üyelerimiz arasýnda böyle esnaflar olacaðýný zannetmiyorum, ancak varsa onlarý derhal üyelikten çýkaracaðýz. Ayrýca üye esnaflarýmýzýn çevrelerindeki esnaflarý da uyarmalarýný istiyoruz. Biz esnaflýðý sadece para kazanmak için yapan insanlar deðiliz. Esnaflýk bir kültür inþasýdýr. Ahi Evran-ý Veli hazretlerinin bizlere býraktýðý bir deðerdir. Ahi anlayýþý ile yetiþen üyelerimiz kendi esnaf arkadaþlarýný da uyarmak hassasiyetini göstermelidirler" þeklinde kaydetti. ZAM YAPANLAR ÝNSAFLI OLMALIDIRLAR Fiyatlarda görülen artýþýn yalnýzca esnaftan kaynaklanmadýðýný, üretici ve özellikle de komisyoncularýn ürünün pahalýlýðýnda önemli derecede rol oynadýðýný söyleyen Çelikus, Ramazanýn ruhuna uygun olarak komisyonculardan da daha insaflý olmalarýný talep etti. Çelikus konuþmasýnda ramazan ayýnýn hayýrlý olmasýný temenni ederek "Ramazanýn esnaf ve sanatkârýmýza ülkemize esenlik sevgi kardeþlik ve barýþ getirmesini ve ülkemizin içinde bulunduðu bu sýkýntýlý durumdan çýkmasýn da vesile olmasýný da umut ediyoruz" dedi. Hasene Derneði Ramazan yardýmlarý daðýtýldý Ýslam Toplumu Milli Görüþ Teþkilatý (IGMG) Sosyal Yardým Derneði Hasene tarafýndan Çorum'a gönderilen 700 paket Ramazan yardýmý ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. Yardýmlarý Danimarka ve Almanya'dan gelen dernek gönüllüsü Ercan, Semra Akdoðan ve Burhan,Sümeyye Aynacý ile Valilik Sosyal Yardýmlaþma Vakfý ve Anadolu Gençlik Derneði gönüllüleri daðýttýlar.hasene Derneði 5 yýldýr insani yardým çalýþmalarý yürütüyor. Bugüne kadar 90?dan fazla ülke ve bölgede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaþan dernek, Ramazan ayýnda ihtiyaç sahiplerinin sofralarýna katký saðlamak amacýyla kumanya kampanyasýnýn hazýrlýklarýný yürütüyor. Bu sene beþinci kumanya kampanyasýný düzenleyecek olan Hasene Derneði, her sene artan kumanya sayýsý ve buna baðlý olarak artan ülke sayýsý ile yüz binlerce ihtiyaç sahibinin dualarýna vesile oluyor. Her bir baðýþ dünyanýn farklý coðrafyalarýnda, farklý maðduriyetler içerisinde yaþamýný sürdüren mazlum, maðdur ve ihtiyaç sahiplerine iftarýnda ekmek, sahurunda yemek oluyor. Yardýmlar Ramazan ayý baþlamadan muhtaçlara ulaþtýrýlýyor. Ramazan ayý dýþýnda yapýlan daðýtýmlarda ise ihtiyaç sahiplerinin acil gýda ihtiyaçlarý karþýlanýyor. Bu seneki hedefleri ise 50 bin kumanya baðýþýný toplayýp ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmak. BAKTAT'ýn 3 ürününe "lezzet ve kalite ödülü" Merkezi Belçika'nýn baþkenti Brüksel'de bulunan Uluslararasý Üstün Lezzet ve Kalite Enstitüsü (ÝTQÝ-Ýnternational Taste & Quality Ýnstitute), Avrupa'nýn en büyük Türk gýda toptancýsý BAKTAT'ýn 3 ürününe yeniden kalite ödülü verdi. Uluslararasý Üstün Lezzet ve Kalite Enstitüsü tarafýndan 4 Haziran tarihinde BAKTAT'ýn ürettiði "Yaprak sarma" üçüncü kez ( ), "Ajvar" üçüncü kez ( ) ve "Fire of Ýstanbul" ikinci kez ( ) ödüllendirildi. Brüksel'de düzenlenen ödül töreninde ayrýca tüm Avrupa bayiliðini BAKTAT'ýn üstlendiði "Uludað Gazoz" da ilk kez bir yýldýzla ödüllendirildi. BAKTAT'tan yapýlan açýklamada, "Aldýðýmýz bu ödüller sizlerin sayesindedir. Kalitemizi arttýrmak için bizi devamlý olarak destekleyen, bize güven duyan ve sadýk kalan tüm müþteri ve tüketicilerimize teþekkür ederiz. Sizlerin güveninize layýk kalabilmek için bundan böyle daha da azimli olarak çalýþacaðýmýzý bilmenizi isteriz. Ürünlerimizi deneyiniz, kalitemizi arttýrmak için bize fikirlerinizi bildiriniz. Sizin için kalitemiz, bizim için sizin saðlýðýnýz önemlidir.bizim için en büyük ödül müþterilerimizin memnuniyetidir" ifadeleri kullanýldý.

7 Saðlýkçýlardan tiyatro oyunlu eðitim "Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Programý" etkinlikleri kapsamýnda, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Tiyatro Ekibi tarafýndan "Vitamin Teyze ve Paragöz" adlý çocuk oyunu sahnelendi. Oyunun yönetmenliðini, tiyatro sanatçýsý ve eðitimci Serhat Þahin, Genel Sanat Yönetmenliðini ise Çorumlu tiyatro yazarý ve ayný zamanda Týbbi Sekreter olan Mustafa Arýkoðlu üstlendi. Tamamý saðlýk personelinden oluþan kadrosuyla, saðlýklý beslenmenin gerekliliðini ve abur cuburun zararlarýný anlatan oyun, Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Konferans salonunda sahnelendi. El yýkama ve diþ fýrçalama alýþkanlýðýnýn da uygulamalý olarak anlatýldýðý oyunda Hemþire Bengü Yemenici, Hemþire Serap Bülbül, Ebe Buket Temiz, Ebe Hayriye Bükme, Stajyer Sümeyra Day ile çocuk oyuncular Yaðýz Yemenici ve Alphan Taþtan rol aldý. Oyunun genel koordinatörlüðünü ise Fatma Yaðlý yaptý. Müzikli ve danslý tek perde olarak sahnelenen oyunu, anasýnýfý öðrencilerinin yaný sýra, öðretmenler, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Ahmet Barýþ, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Uzm.Dr.Özlem Terzi, Þube Müdürleri, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Müdür Yardýmcýsý, Þube Müdürü, veliler ve saðlýk personeli de eðlenerek izledi. Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Ahmet Barýþ'ýn oyunculara ve emeði geçenlere teþekkür etmesiyle birlikte etkinlik sona erdi. Hitit Akademi'de Zekeriya Iþýk güven tazeledi Hitit Akademi Derneðini olaðan genel kurulu yapýldý. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen genel kurulda Öðr. Gör. Dr. Zekeriya Iþýk tekrar baþkanlýða seçildi. Prof. Dr. H. Ýbrahim Þimþek'in divan baþkanlýðýný, Yard. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak ve Avukat Fatih Maden'in yardýmcýlýðýný yaptýklarý genel kurul baþkan Dr. Zekeriya Iþýk'ýn faaliyet raporunu okumasýyla baþladý. Üyelerin deðerlendirme ve önerileriyle devam eden toplantýda daha sonra seçime geçildi ve Dr. Zekeriya Iþýk yeniden baþkan seçildi. Toplantý Dr. Zekeriya Iþýk'ýn teþekkür konuþmasý ile sona erdi. Haber Servisi Gülsün Mert 7 Mikroskop Ýbretlik ' Kýz isteme Hikayesi' Cansu-yu Ýbretlik ' Kýz isteme Hikayesi' Bir kýz isteme olayýnda, kýzýn babasý erkek tarafýna söyle der : -Efendi benim kýzý isteyen çok sizin neyiniz var neyiniz yok? Delikanlý girer söze : -Rahim ve Rahman olan Allah aç býrakmaz kendisini zikredeni. O Alim dir. Günaha düþtüðümüzde ve piþman olduðumuzda Gaffarlýðýný gösterir. Gece çalýþtýðým yere El Hafiz der öyle girerim. Neyiniz var diyeceksiniz. Hiçbir þeyim yok Çünkü O dur Malik-ül Mülk. Ya paran biter de karanlýkta kalýrsanýz diyeceksiniz, En Nur deriz aydýnlanýr Beytimiz. Kýzýmý asla býrakmayacaksýn derseniz, söz veremem Çünkü kullar deðil, Haliktir Baki olan. Varsýn kimse sevmesin bizi Vedud kafidir. Kýzým senden bir þey gizlerse ne yaparsýn demenize gerek yok. Yüreði el veriyorsa istediðini yapsýn Rabbim Baþirdir es Sehid dir. Her þeyi bilir. Yani kýsacasý bir Rabbim var birde rabbimin en sevgilisi (s.a.v) Benimde kýzýnýzdan isteklerim var. Nur süresi 31. Ayeti yaþayacak. Edepli olacak. El Haya-ül Minel imandir çünkü. Beni sevecek, ölene kadar ellerimi býrakmayacak. Benim uykum aðýrdýr. Sabah namazýna kalktýðýnda beni gerekirse vura vura uyandýracak. Baba girer söze : -Ýyisin hoþsun, peki baþýnýzý sokacak bir eviniz var mý? Delikanlý cevap verir : -Yok dersem kýzýnýzý vermeyecek misiniz? Baba : -Hayýr evlat, ben ev yaptýracaðým yeter ki sen kýzýmý al.. "Bir Vefa Bin Huzur" projesi tamamlandý Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði ve Þeyh Edebali Üniversitesi Gönüllü Genç Giriþimciler Kulübü iþbirliði ile gerçekleþtirilen "Bir Vefa Bin Huzur" projesi kapsamýnda gençler 15 Ýlde huzur evlerinde kalan yaþlýlarý ziyaret ettiler. Gerçekleþtirilen ziyaretlerde birbirinden eðlenceli ve güzel sohbetler olmasý hem ziyaret eden gençlerin hemde ziyaret edilen yaþlýlarýn arasýnda sýcak bir bað oluþmasýný saðladý. Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði tarafýndan projeye katýlan gençlere, proje sonunda neler hissettikleri ve ziyaretlerin onlarda býraktýðý etkiler soruldu.gençlerin çok büyük bir kýsmý bu tarz ziyaretleri tekrar yapmasý gerektiðine inandýðýný,orada kalan yaþlýlarýn ne kadar iyi bakýlsalar da içlerinde her zaman büyük bir burukluk olacaðýný hissettiklerini,huzur evinde kalanlarla geçmiþle alakalý sohbetlerde o günleri yaþarmýþcasýna tarihe tanýklýk ettiklerini aktardýlar. Ziyaretlerle ilgili açýklamalarda bulunan Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Fatma Kabaklý, "Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði sayesin de ilk defa gitmiþ olduðum bu zamana kadar gitmediðim için piþman oldum. Onlarýn anlatmaya benim de dinlemeye ihtiyacým varmýþ geçmiþten geleceðe uzandýk onlarýn yaþadýðý acýyý ve sevinci paylaþtýk. Hayattan ders almama neden oldu. Hayata bakýþ açým deðiþti anne babama daha fazla deðer vermem gerektiðini onlarý ihmal etmemeliyim demeyi öðrendim çünkü orada sohbet ettiðim nenenin oðlu bir defa ziyarete gelmiþ oðlu yanýn da yok aðlamaktan gözlerini kaybetme noktasýna gelmiþ Allahým kimseyi yaþarken öldürmesin derler ya Allahým kimseyi huzur evine düþürecek kadar kimsesiz býrakmasýn" dedi. Model araç meraklýlarý dikkat! Modelcilik ve model araba kavramlarý ülkemizde son zamanlarda sýkça duyduðumuz kavramlar halini aldý. Çorum'da bu sektörün ilk temsilcilerinden olan "RC Rent a Car", model araç kültürünü Çorumlulara tanýtmak ve büyük küçük demeden herkesi bu uðraþla tanýþtýrmak için faaliyetlerine baþladý.hüseyin Karabekmez'in giriþimleriyle Yunus Emre Ýþ Merkezi'nin zemin katýnda hizmet vermeye baþlayan RC Rent a Car sadece araç satýþý yapmýyor. Sektörde bir ilke imza atan firma, hazýrlanan özel pist ve mekanlarda sunduðu kiralama hizmetiyle alým gücü olmayan müþterilerine de model araç kullanma zevkini yaþatýyor. Model araç sahiplerine teknik servis hizmeti de veren RC Rent a Car'ýn kurucusu Hüseyin Karabekmez, RC kültürü ve model araçlarýn iþleyiþi hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verdi: "RC model araçlar belirli ölçeklerde imal edilmiþ, elektrik ve benzin motorlu seçenekleri olan radyo kontrollü kara, hava ve su araçlarýdýr. Asfalt tipi, yarýþ tipi ve arazi tipi araç modelleri vardýr. Sadece araba deðil; kamyon, týr, dozer, kepçe, ekskavatör, traktör, vinç gibi iþ ve tarým makinelerin de birebir ölçülerde modelleri mevcuttur. Konuya hakim olmayan birinin uzaktan kumandalý oyuncak araçlardan ayýrt edemeyeceði bu radyo kontrollü araçlar, uzaktan kumandalý oyuncaklara karþýn kat kat dayanýklý, daha güçlü, basit olmayan bir yapýya ve iþleyiþe sahiptir.uzaktan kumandalý araçlarýn motor ve pil düzeneðine karþýn, radyo kontrollü model arabalarýn motorundan vitesine, yakýt deposundan egzozuna, süspansiyon sistemine kadar gerçek bir aracýn küçültülmüþ ölçekli haliyle yapýlmýþ olmasý en büyük farkýdýr. Benzin motorlu model araçlar, elektrik motorlu model araçlara oranla daha güçlü ve daha hýzlýdýr. Benzin motorlu ortalama güçte bir model arabanýn saatteki hýzý km/h bulmaktadýr.bizim bir felsefemiz var. "Oyun oynamanýn yaþý yok." RC, insanlarý geliþtirmeye teþvik eden aktif bir uðraþ. Sadece orijinal araçlarýn birebir kopyalarýyla sýnýrlý deðil. Ayný zamanda KÝT dediðimiz toplama araçlar sayesinde kiþinin kendi tasarýmlarýyla nasýl bir araç ortaya çýkaracaðý hayal gücüne kalmýþ. Yeni faaliyete geçen mekânýmýza, genç yaþlý demeden tüm Çorum halkýný davet ediyoruz.

8 YAÞAM 8 Fidan Nasrettin Hoca bir gün evinin bahçesine birkaç fidan diker. Fakat diktiði fidanlarý akþam söker. Ertesi sabah ayný fidanlarý yeniden bahçeye diker. Fidanlarý akþam tekrar söker. Hoca nýn yaptýklarýný gören komþularý dayanamayýp yanýna gelirler. Kelime Avý -Hocam, bakýyoruz; fidanlarý sabahlarý dikiyor, akþamlarý da söküyorsun. Bu nasýl iþ, bir türlü akýl erdiremedik. -Ah, hiç sormayýn komþular... Baksanýza ortalýk hýrsýzlardan geçilmiyor. Ne olur ne olmaz, insanýn malý hep gözünün önünde olmalý! Saç dökülmelerine karþý mezoterapi önerisi 20:00 Güllerin Savaþý Gülru, öðrendiði korkunç gerçekle altüst olurken, Gülfem geçmiþle hesaplaþmasýnda kendisine karþý acýmasýzdýr. Gülru duyduklarýnýn aðýrlýðý altýnda ezilirken Cihan ise Gülru yu kaybetme korkusuyla tamamen Gülfem e sýðýnýr. Ömer den boþanan Gülfem ise kendini adeta kardeþine adar. Gülru karýþýk duygularýyla boðuþurken Ömer in ise sabrý taþmaya baþlamýþtýr. Gülru artýk bir seçim yapmak zorundadýr. Gülru hayatýnýn seçimini yapar ancak sonrasýnda yaþananlar herkesin hayatýný kökünden deðiþtirecektir. Günün Sudoku Bulmacasý Uzmanlar, saç dökülmelerini önleme adýna mezoterapi yöntemi öneriliyor. Bu yöntem ile deriye vitamin, mineral ve ilaçlar içeren karýþým enjekte ediliyor. Mar-Med Marmara Hair Estetik Uzmaný Meral Biçer, mezoterapi ile ilgili þu açýklamalarda bulunuyor: "Saç mezoterapisi, dökülmeyi durdurmak amacýyla saçlý deriye uygulanan bir tedavidir. Bu tedavi ile saç kendi doðallýðýný yeniden elde eder. Saçlý derinin altýna küçük enjeksiyon iðneler yapýlýr. Mezoterapi uygulamasýnda vitamin, aminoasit, mineral, enzim ve muhtelif ilaçlar bir karýþým halindeyken yað dokusunun altýna enjekte edilir. Bu enjekte etme; otomatik olarak ya da elle yapýlabilir. Bu þekilde tedavi amaçlanan bölgeye eriþir ve etkinliðini ortaya koyar." Saç dökülmelerinde katýlýmýn yanýnda deriyi besleyen damarlarýn hava, vitamin ve organik besinleri temin edememesi rol oynuyor. Mezoterapi burada devreye giriyor, kuvvetsiz saçlarý köklerine tutundurmayý vaat ediyor. Mezoterapinin kullanýldýðý alanlar: Saç dökülmeleri sorununda Bölgesel zayýflama Selülitler Gebelik döneminde meydana gelen çatlaklarýn tedavisinde Yüz gençleþtirme Sivilce ve yara izlerinin tedavisinde Mezoterapi ile önlenebilen dökülme türleri de þöyle: Metabolik saç dökülmeleri Stres kaynaklý saç dökülmeleri Mevsimsel saç dökülmeleri Hamilelik döneminden sonra meydana gelen saç dökülmeleri. Mezoterapi; ayrý hormonal/genetik dökülme türlerinde esas tedavi olarak deðil, takviye tedavi görevi görüyor. Kalp sorunu, þeker, böbrek rahatsýzlýðý bulunanlarýn, Antikuagülan tedavisi alanlarýn, emzirme döneminde olan kadýnlarýn bu tedavi yönteminden kaçýnmalarý öneriliyor. Mezoterapinin dökülmeleri önleme yollarý ve yararlarý þu þekilde ifade ediliyor:"bu tedavinin ilk etkisi saç dökülmelerinin durdurulmasýdýr. Saç mezoterapisi kadýnlara da erkeklere de uygulanabilen bir tedavidir. Saçlarda dökülme; mevsimler, stres kaynaklý ya da herhangi bir diðer sorun temelli olsa da esas neden; saç yapýsýnda meydana gelen beslenme ve dolaþým problemidir. Saç mezoterapisi de bu bozukluðu hedef alýr. Bu sayede de saç dökülmesini durdurur. Bunun dýþýnda saç kalitesi de arttýrýlmýþ olur. Ýnce, bebek saçlarý dahi bu tedavi sayesinde kalýnlaþtýrýlabilir. Yani mezoterapi sayesinde saçlarýn dökülmesine yol açan faktör ortadan kaldýrýlýr, saçlar kuvvetlendirilir, ölü saç köklerine hayat verilir." (CÝHAN) Eðlence 20:00 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.saat : 20:00-23:30 (210 dakika) Tür : Eðlence (Komedi Programý) Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü 21:50 Sinema Suikast Oyunlarý Vincent Brazil ve Roland Flint, dünyadaki en iyi, iki suikastçýdýr. Ancak birbirlerinden haberleri yoktur. Flint usta bir keskin niþancý iken, Brazil ise bir býçak kadar tehlikelidir. Bu iki rakip suikastçý, DEA tarafýndan desteklenen bir uyuþturucu kartelinin baþýný aþaðý çekmek için ittifak kurmak zorunda kalacaktýr.oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, Ivan Kaye, Valentin Teodosiu Yönetmen : Ernie Barbarash Edvard Grieg 1843 yýlýnda Norveç'in Bergen kentinde doðan Grieg ilk müzik derslerini kendisine piyano dersi veren annesinden aldý. Tanýnmýþ bir kemancý olan aile dostu Ole Bull 1858 yazýnda yeteneðini fark etti ve Leipzig Konservatuarý'na gönderilmesi konusunda ailesini ikna etti. Konservatuarýn disiplininden hoþlanmasa da baþarýlý bir öðrenci olan Grieg, piyanoya yoðunlaþtý.konser piyanisti olarak kariyerine 1861 yýlýnda Ýsveç'te verdiði bir konserle baþladý. 1862'de eðitimini tamamlayarak doðduðu kent Bergen'de bir konser verdi. Norveç müziði bestelemek istiyordu ama bir besteci olarak daha iyi yetiþmek için ülke dýþýna çýkmasý gerektiðini gördü. 1863'te Danimarka'ya gidip 3 yýl Kopenhag'da yaþadý. Bu zaman içinde Danimarkalý bestecilerin yaný sýra kendisine iyi bir dost ve ilham kaynaðý olacak Norveçli besteci Rikard Nordraak (Norveç Ulusal Marþý'nýn bestecisi) ile tanýþtý. Halk melodilerini dayanarak beste yapma konusundaki görüþlerinden etkilendi. Nordraak kýsa bir süre sonra öldüðünde onun için bir cenaze marþý besteledi.grieg, 1867'de kuzeni þarkýcý Nina Hagerup ile evlenmiþ ve ertesi yýl tek çocuklarý Alexandra doðmuþtu. Eþi, ona bir ilham kaynaðý ve eserlerinin iyi bir yorumcusu oldu. O yýllarda Oslo'da müzisyen olarak geçimini saðlayabilmek için öðretmenliðe ve þefliðe aðýrlýk veren Grieg, sadece yaz tatillerini beste yapmaya ayýrabiliyordu yazýnda Danimarka'da tatilde iken La Minör Piyano Konçertosu'nu besteledi. NOHUT GÜVEÇ Malzemeler 1 Su Bardaðý Nohut 2 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý 2 Doðranmýþ Kuru Soðan 2 Büyük Patlýcan 3 Kýrmýzýbiber 2 Büyük Patates 2 Diþ Sarmýsak Pul biber, Yenibahar Tuz, Karabiber 2 Çay Kaþýðý Zeytin Ezmesi 2 Çay Kaþýðý Domates Püresi Yemeðin Tarifi Nohutlarý akþamdan ýslatýn. Süzüp 10 dakika piþirin ve tekrar süzün. Patlýcanlarý dilimleyip tuzlayýn. Yýkayýp kurulayýn. Doðranmýþ soðaný Sonunu düþünen kahraman olamaz Anonim zeytinyaðýnda kavurun. Patlýcan, biber ve domatesleri kýzartýn.nohut ve sebzeleri güvece kat kat dizin. Sarýmsak, pul biber ve yenibaharý ekleyin. Zeytin ezmesi, domates püresi ve 2 yemek kaþýðý suyu karýþtýrýp güvece ilave edin. Su ekleyip kapaðýný kapatýn. 190 derece fýrýnda 1.5 saat piþirin. Servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Red Emekli ve Tehlikeli 2 21:50 Suikast Oyunlarý 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Mürekkep Yürek 21:00 Sahte Kabadayý 23:00 Gündüz Gece 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:30 Acil Aþk Aranýyor 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güllerin Savaþý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:40 Havadan Türkiye 19:50 Cevdet Saati 20:00 Yeþil Deniz 23:30 Gece ve Gündüz 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Ýyi Seyirler

9 9 CHP Ýl Örgütü seçim sonuçlarýný deðerlendirdi Köse mazbatasýný aldý 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, ilçe baþkanlarý, il ve merkez ilçe yöneticileriyle çok sayýda partiliyle birlikte Çorum Adliyesine giden Tufan Köse, mazbatasýný Ýl Seçim Kurulu Baþkan Vekili Hakim Hüseyin Alaçam'ýn elinden aldý. Mazbata töreninin ardýndan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve beraberindekiler Adliye Binasý önünde hatýra fotoðrafý çektirdiler. Milletvekili Köse'yi mazbata töreninde eþi Leyla Köse'de yalnýz býrakmadý. Bahadýr YÜCEL Çorumlu vekil meclise tiþörtle gelecek CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin rozetini oðlu Bora ile eþi taktý. Meclis'teki 11 Çorumlu vekilden biri olan Hakverdi, Meclis'e tiþört ve ceketle geleceðini söyledi. 25. dönem milletvekili genel seçimlerinin ardýndan Parlamento'ya giren milletvekilleri mazbatalarýný aldýktan sonra kayýt iþlemleri için Meclis'in yolunu tutuyor. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin rozetini de 7 yaþýndaki oðlu Bora ile eþi taktý. Yaþanacak bir Türkiye için mücadele edeceklerini anlatan Hakverdi, iktidarýn, halkýn yüzde 60'ýnýn iradesi olan siyasi partilerden kurulmasýný arzu ettiðini söyledi. Hakverdi, fotoðraf çekimine giderken gazetecilerin üzerindeki tiþört ve ceketi iþaret ederek "Meclis'e böyle mi geleceksiniz?" sorusuna, "Ben öyle düþünüyorum. Seçim çalýþmasýnda da böyleydik" dedi. Tarýmda istihdam 410 bin kiþi arttý Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Örgütü yaptýðý toplantý da seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. CHP Ýl Binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Rýza Suludere, CHP ilçe baþkanlarý ve partililer katýldý. Toplantýda konuþan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, seçimlerin deðerlendirilmesi ve olasý bir koalisyonu deðerlendirmek için toplandýklarýný söyledi. Yýldýrým, "Bu seçim çok baskýlý oldu tüm valiler kaymakamlar ve tarafsýz olmasý gereken ne kadar kiþi varsa ayný bir partinin il baþkaný gibi hareket ettiler. Türkiye'de adil bir seçim olmadý. Adil bir seçim olmuþ olsaydý AKP'nin alacaðý oy yüzde 30 olurdu. AKP insanlarý baský altýna aldý. Milletimiz bu seçimlerde AKP'ye çok güzel ders verdi. Milletimiz AKP'ye sen artýk yoruldun artýk dinlen dedi. AKP'ye koalisyon yaparýz ancak bizim þartlarýmýza uyduklarý takdirde. Eðer Aralýk operasyonunu raftan kaldýrýrsa, YÖK'ü kaldýrýrsa, gezi parkýnda hayatýný kaybetmiþ kiþilerin suçlularýný bulursa AKP koalisyon yaparýz. Bu seçim sonuçlarý herkese hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde konuþtu. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise Türkiye'nin artýk geliþmiþ çaðdaþ ve özgür bir toplumlarýn yaþadýðý yer olmasýnýn gerektiðini ifade etti. Köse, "7 Haziranda bir tane kaybeden var. Ve birçok kazananý var. Kaybeden Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Yapýlan görüþmelerin sonunda Türkiye sanki erken seçime gidecekmiþ gibi söyleniyor. Biz inanýyoruz ki önümüzde ki süreçlerde AKP'nin olmadýðý bir iktidar olacaktýr. Cumhuriyet Halk Partililer olarak bizler her yerde olacaðýz. Bize oy vermiþ veya vermemiþ tüm vatandaþýmýzýn her zaman yanýnda olacaðýz. Ben mecliste tüm Çorumlu hemþerilerimizin sesi olacaðým herkesin hakkýný sonuna kadar savunacaðým" dedi. Yýlmaz MERT Dost Haber'de yeni dönem Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, mevsim þartlarý nedeniyle tarýmsal faaliyetlerin artmaya baþlamasýnýn istihdamda kendini hemen gösterdiðini bildirerek, "2015 Þubat ayýnda 4 milyon 783 bin olan tarýmdaki istihdam, 2015 Mart ayýnda 410 bin artýþla 5 milyon 193 bine çýktý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Mart ayýnda toplam istihdamýn 377 bin kiþi artarak 25 milyon 576 binden 25 milyon 953 bine yükseldiðini, tarýmýn, toplam istihdamdaki artýþtan daha fazla istihdam artýþý gerçekleþtirdiðini belirtti. Ýþsizliði 2 puan düþürerek yüzde 12,6'dan yüzde 10,6'ya çeken tarýmýn, istihdam artýþýnýn bir sonucu olarak istihdamýn beþte birini karþýlar hale geldiðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti:"tarým, Mart ayýyla birlikte istihdamdaki payýný yüzde 18,7'den yüzde 20'ye çýkardý. Buna karþýn sanayide istihdam 43 bin azalmayla 5 milyon 308 bine, hizmetlerde 140 bin azalmayla 13 milyon 662 bine indi. Ýstihdamýn arttýðý bir diðer sektör inþaatta, 149 bin artýþla istihdam 1 milyon 789 bine yükseldi. Toplam istihdamda inþaatýn payý yüzde 6,4'den yüzde 6,9'a çýkarken, sanayinin payý yüzde 20,9'dan yüzde 20,5'e, hizmetlerin payý yüzde 54'den yüzde 52,6'ya geriledi. -HAZÝRAN, TEMMUZ, AÐUSTOS'TA ZÝRVEYE ÇIKI- YOR- Mart ayýyla birlikte tarým yine istihdamdaki aðýrlýðýný hissettirmeye baþladý. Özellikle, Haziran, Temmuz, Aðustos aylarýnda tarýmsal faaliyetler zirveye çýkýyor ve tarýmýn istihdamdaki payý sanayiyi geride býrakýyor. Üretim, diðer sektörlere katký ve ihracat açýsýndan olduðu kadar istihdamda da Türk ekonomisinin can damarlarýndan biri olan tarým, milyonlarca kiþiye aþ ve iþ saðlýyor." -MART'TAN ÝTÝBAREN TARIMDA ÝSTÝHDAM YO- ÐUNLAÞIYOR- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, her yýl Mart ayýnýn ikinci yarýsýndan sonra tarýmda istihdamýn yoðunlaþtýðýný, hasadýn ardýndan azalmaya baþladýðýný, Ocak-Þubat aylarýnda en düþük düzeye indiðini hatýrlattý. Bayraktar, 2014 yýlý Mart ayýnda tarýmýn istihdamda yüzde 20,8 olan payýnýn, Nisan ayýnda yüzde 21,3'e, Mayýs'ta yüzde 21,9'a,Haziran'da yüzde 22,3, Temmuz'da yüzde 22,4'e çýktýðýný, Aðustos ayýnda yüzde 22,1'e, Eylül ayýnda yüzde 21,5'e, Ekim ayýnda yüzde 20,7'ye, Kasým ayýnda ise yüzde 20'ye, Aralýk ayýnda yüzde 19,5'e, 2015 Ocak ayýnda yüzde 19'a, 2015 Þubat ayýnda ise yüzde 18,7'yeindiðini, 2015 Mart ayýnda yeniden yüzde 20'ye çýktýðýný bildirdi. Þemsi Bayraktar, Martayýnda tarýmýn 2 milyon 887 bin erkek, 2 milyon 339 bin kadýna iþ ve aþ saðladýðýný, çalýþan erkeklerin yüzde 15,7'si, çalýþan kadýnlarýn yüzde 30'unun tarýmda istihdam edildiðini vurguladý. -TARIM ÜFE'DE YÜZDE 1,62'LÝK ARTIÞ- Bayraktar, tarýmda üretici fiyatlarý endeksinin 2015 Mayýs ayýnda yüzde 1,62 arttýðýný, yýllýk artýþýnýn yüzde 13,68 olduðunu belirtti. Nisan 2015'de aylýk artýþýn yüzde 1,06, yýllýk artýþýn yüzde 11,87 olduðunu vurgulayan Bayraktar, önümüzdeki günlerde tarla ürünlerine geçiþle birlikte fiyatlarda bir düþüþ görüleceðini bildirdi. Tarýmda doðal afetlerin de maliyetleri artýrdýðýna dikkati çeke Bayraktar, "çiftçimiz 2013 Ekim ayýndan bu yana bir türlü doðal afetlerden kurtulamadý üretim sezonunda baþta kuraklýk ve don bitkisel üretime önemli oranda zarar verdi. Bu üretim sezonunda da yine aþýrý yaðýþlar ve don üretimi etkiledi" dedi. 15 Ekim 1995 tarihinde yayýn hayatýna baþlayan ve o tarihten itibaren aralýksýz olarak yayýnýný sürdüren Dost Haber Gazetesi'nde 4 Haziran 2015 tarihi itibariyle yeni bir dönem baþladý. 20 yýlý aþkýn süredir Çorum'da yayýn hayatýný sürdüren ve 2008 yýlýndan beri de Dost Gazetecilik Basým Yayým ve Matbaacýlýk, Yayýncýlýk Sanayi Ticaret Limited Þirketi bünyesinde yayýnýný sürdüren Dost Gazetesi'nin yayýn haklarý 4 Haziran 2015 tarihi itibariyle Aynan Turizm Otomotiv Temizlik Gýda Ýnþaat Ticaret Limited Þirketi'ne devredildi ve gazetenin yeni imtiyaz sahibi Aynan Turizm adýna Ýþadamý Volkan Sakallý oldu. Ýþadamý Volkan Sakallý, Dost Haber Gazetesi'nin bundan sonra kararlýlýkla yayýn hayatýný sürdüreceðini belirtirken, daha da geliþip büyüyeceklerini söyledi. Sakallý, Dost Haber Gazetesinin basýn ahlak ve ilkelerine baðlý yayýncýlýðýndan taviz vermeden, bir kiþinin deðil, toplumun tüm kesimlerine eþit mesafede bir yayýn organý olma vasfýný sürdüreceklerini bildirdi.gazetenin Kurucusu Sadýk Örgel ise þunlarý söyledi: "Gazetemizi gönül rahatlýðýyla Aynan Turizm Otomotiv Temizlik Gýda Ýnþaat Ticaret Limited Þirketi'ne devrederken gözümüz arkada kalmayacak. Her ne kadar gazeteyi, gazetenin yönetimini devretsek bile her zaman Dost Haber Ailesi'nin bir ferdi olarak, gazetenin yanýnda olacaðýz. Gazetenin yayýn çizgisi bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da ayný ilkeler doðrultusunda laik, çaðdaþ, Cumhuriyet ilkelerine ve basýn ahlak kurallarý içersinde yayýnýný sürdüreceðine inanýyor, okurlarýmýzýn da bugüne kadar olduðu gibi gazetemize destek vereceði inancýndayým." Bu arada Naci Aygün, gazetenin yeni döneminde de Yazý Ýþleri Müdürlüðü görevine devam edecek.

10 10 Ramazan Umrecilerine eðitim Ýbra Tur ile Ramazan ayýnda kutsal topraklara gidecek umrecilerin eðitimleri baþladý. Azap Ahmet Camiinde yapýlan eðitimde umre sýrasýnda yapýlacaklar anlatýldý. Ýbra Tur yetkilisi Ýdris Özdemir, verdiði bilgide, "Yaklaþýk 25 yýldýr, hac ve umre iþleri ile uðraþmaktayým. Bu güne kadar olan bilgi ve tecrübe birikimiz ile sizlere,genel merkezi Ankara'da, TURSAB üyesi olan Ýbra Tur Çorum Þubesi olarak hizmet vermekteyiz. Ýþ yerimiz Ulu Cami civarý Paþa Hamamý karþýsý Erdemli Ýþ haný 1. katta bulunmaktadýr Ramazan umremiz, 18 Haziran Perþembe günü sabah saat 06.00'da 40 kiþilik kafilemiz ile benim baþkanlýðýmda, hocalarýmýz ve görevli arkadaþlarýmýz Þaban Bodur, Ýbrahim Bilgin, Neriman Cam ve Solmaz Özdemir eþliðinde 33 günlük ve Ramazan ayýnýn son 15 günü ise 25 kiþilik 2. kafilemiz, kutsal topraklara gidecektir. Ýlk kafilemiz Akþemseddin Camii önünde, çok deðerli hocalarýmýzýn da katýlýmýyla okunacak Kur'an-ý Kerim ve dualarla, Çorum'dan Ankara Esenboða Havalimanýna uðurlanacaktýr. Saat 14.30'da kalkýþ yapacak Türk Hava Yollarýna ait uçaðýmýz ile Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) bulunduðu nurlu topraklar Medine'ye inilecektir. 5-6 günlük Medine ziyaretinden sonra inþallah, umrecilerimizle Allahýn evi olan Beytullah'a kavuþmayý planlýyoruz. En önemlisi de, Kadir gecesi ve Ramazan Bayramýný umrecilerimizle Mekke'de geçirecek olmamýzdýr. Bayramýn 3. günü 33 günlük umre ziyaretimizi tamamlayýp yurda dönülecektir" dedi. Bahadýr YÜCEL Ýstiklal Ýlkokulu'ndan yýl sonu gezisi Oltasýný kurtarmak için girdiði susan bir daha çýkamadý Çorum'da Kýzýlýrmak Nehri'nde arkadaþlarýyla birlikte balýk tutan lise öðrencisi, takýlan oltasýný kurtarmak için girdiði suda boðularak hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre olay, Çorum'un Laçin ilçesine baðlý Gökgözler köyünde meydana geldi. Lise 4. sýnýfa geçtiði öðrenilen Sergen Sözer, dört arkadaþýyla birlikte köylerinin yakýnýndan geçen Kýzýlýrmak Nehri kýyýsýna gitti. Nehir üzerindeki su bendinde arkadaþlarýyla birlikte balýk tutmaya baþlayan Sözer'in kullandýðý olta takýldý. Oltasýný kurtarmak için suya giren lise öðrencisi biranda gözden kayboldu. Arkadaþlarýnýn yardým çýðlýklarýný duyarak olay yerine gelen vatandaþlar, öðrenciyi kurtarmak için suya atladý. Bent çevresinde suyun derin olmasý nedeniyle Sergen Sözer'e ulaþamadýlar. Olayýn güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardýndan bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Su bendinin bulunduðu bölgeye dalan balýk adamlar Sergen Sözer'in cansýz bedenini sudan çýkardý. Olay yerine gelen gencin yakýnlarý sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcýsýnýn incelemesinin ardýndan Sergen Sözer'in cesedi otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Consept Çorumlularýn hizmetinde Consept Bay-Bayan Giyim Maðazasý, Çorumlularýn hizmetine açýldý. Bay-bayan kýyafetleri ve abiye reyonlarýndan oluþan maðaza, 3 kat olarak dizayn edildi. Yeniyol Mahallesi Sek Sokak No: 41 Çorum adresinde, Mevlana Çok Katlý Otopark ve Ýþmerkezi karþýsýnda hizmete açýlan maðazada karma markalarýn seçkin ürünleri yer alýyor. Haydar Çifti, eþi Semra Çifçi ile Fatih Savaþ ve eþi Yurdagül Savaþ tarafýndan açýlan Consept Bay- Bayan Giyim Maðazasý'nýn resmi açýlýþ töreni ise önümüzdeki günlerde yapýlacak. Maðaza Müdürü Alev Buzacýk, maðazada bay ve bayan giyimlerinin yaný sýra abiye reyonlarýn bulunduðunu, þimdilik üç kat olarak düzenledikleri maðazada önümüzdeki dönemlerde diðer katlarý da devreye sokacaklarýný belirterek, açýlýþa özel yüzde 25'lere varan oranlarda indirim uyguladýklarýný söyledi. Maðazada en iyi markalarýn seçkin koleksiyonlarýný bir arada müþterinin beðenisine sunduklarýný bildiren Alev Buzacýk, ürünlerin müþterilerin yoðun beðenisini kazandýðýný açýkladý. Maðaza Müdürü Buzacýk, "Maðazamýza gelen müþterilerimiz, her geldiklerinde yeni koleksiyonlar, yeni ürünler bulacaktýr. Modayý ve giyim sektörünü yakýndan takip ediyoruz" dedi. Süt saðarken elektrik çarptý Ýstiklal Ýlkokulu yönetici ve öðretmenleri Amasra ve Safranbolu'yu gezdiler. Gezi kapsamýnda Amasra'nýn tarihi ve turistik yerlerini gezen kafile ardýndan Safranbolu'ya geçti.safranbolu'da da tarihi ve turistik mekanlarý gezen kafile 80 metre yükseklikteki Ýncekaya Kanyonu cam seyir terasýnýn keyfini çýkarttýlar. Çorum'da çiftçilikle uðraþan Ýbrahim Tutuþ (26), ahýrda ineklerin sütünü saðmak isterken elektrik akýmýna kapýlarak hayatýný kaybetti. Olay, merkeze baðlý Þekerbey köyünde meydana geldi. 26 yaþýndaki Ýbrahim Tutuþ, süt saðmak amacýyla büyükbaþ hayvanlarýnýn bulunduðu ahýra girdi. Süt saðmak için makineyi çalýþtýran Tutuþ, elektrik akýmýna kapýlarak aðýr yaralandý. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Tutuþ, yapýlan tüm müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Olay esnasýnda süt saðma makinesinin baðlý olduðu bir ineðin de elektrik akýmýna kapýlarak telef olduðu bildirildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

11 2 AÐUS- 16 HAZÝRAN 2015 SALI Eðitim Sen'den eðitim öðretim yýlý deðerlendirmesi 11 Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk yaptýðý açýklamada geçtiðimiz Cuma günü sona eren eðitim öðretim yýlýný deðerlendirdi.eðitim sisteminin, eðitim ve bilim emekçilerinin yýllardýr birikerek artan sorunlarýnýn eðitim-öðretim yýlýnda katlanarak arttýðýný ve Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn çözüm üretmekten çok, yeni sorunlar yaratan politika ve uygulamalarý nedeniyle eðitim emekçileri, öðrenciler ve veliler ciddi anlamda maðdur ettiði dile getiren Mehmet Öztürk, "12,5 yýldýr tek baþýna iktidarda olan ve 7 Haziran seçimlerinde iktidar çoðunluðunu kaybeden AKP, Türkiye`nin bütün alanlarýnda olduðu gibi, eðitim sistemini de kendi siyasal-ideolojik hedefleri için dönüþtürmeye çalýþmýþtýr. Kamusal eðitimin zayýflatýlmasý, eðitimin tamamen paralý hale getirilmek istenmesi, atamasý yapýlmayan öðretmenlerin durumu, ücretli-vekil öðretmenlik uygulamalarýnýn devam etmesi, eðitim yöneticilerinin siyasi referanslarla belirlenmek istenmesi gibi sorunlar artarak sürmüþtür. Milyonlarca öðrencinin üniversite sýnavlarýnda ki maðduriyeti, zorunlu din dersi uygulamalarý karþýmýza büyük bir eðitim çöküþünün içinde olduðumuzu göstermektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn bütün kademelerinde, bakanlýk teþkilatýndan, okullara kadar her alanda yoðun bir siyasi kadrolaþma yaþanmýþ, eðitim yöneticilerinin belirlenmesinde liyakat deðil, siyasi referans (torpil) belirleyici olmuþtur. Aday öðretmenler, "öðretmen yapýlmamakla" tehdit edilerek yandaþ sendikaya üye yapýlmýþ, okullarda baský, þiddet ve zorbalýk eksik olmamýþtýr. Sendikal-siyasal referanslarla eðitim yöneticilerinin belirlenmesi ve yandaþ olmayanlarýn birer birer tasfiye edilmesi vb gibi pek çok uygulama eðitim sistemini içten içe çürütmüþ, eðitimin zaten bozuk olan niteliðini daha da kötüleþtirmiþtir. Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eðitimin önündeki engeller ve yasaklar eðitim-öðretim yýlýnda da devam etmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn daha önce verilmiþ yüksek yargý kararlarýný yok sayarak, tamamen keyfi bir þekilde bakanlýk kadrolarýný kendi siyasal tutum ve anlayýþlarý doðrultusunda yaptýðý atamalar bir kez daha yüksek yargý duvarýna çarpmýþtýr. Bugüne kadar kendilerini kanunlarýn üzerinde gören, attýklarý her adýmda maðduriyet yaratmaktan baþka bir iþ yapmayan MEB`in hukuk dýþý tutumu bir kez daha kanýtlanmýþtýr. Anlaþýlan odur ki, AKP`nin tek baþýna iktidarý kaybetmesinin ardýndan tüm ülke çapýnda yaþanan rahatlama yüksek yargý organlarýný da etkilemiþ, yargý üzerindeki AKP vesayetinin kýrýlmasýyla birlikte hukuksuz düzenlemeler birer birer iptal edilmeye baþlanmýþtýr. Bu anlamda yargý kararlarý derhal uygulanmalýdýr. Temel Liseler Eðitimde Özelleþtirmeyi Hýzlandýracak Dershanelerin özel okula dönüþtürülmesi sürecinde ortaya çýkan Temel Liseler, eðitimde yeni bir ticarileþme ve özelleþtirme dalgasý yaratmaya baþlamýþtýr. Yoksul halk çocuklarý kendilerine gidecek okul bulamazken, hükümet eðitimde özelleþtirmeye tam gaz basmýþtýr. Bu seçenek ile halkýn çocuklarý imam hatiplere, meslek liselerine yönlendirilmek istenmektedir. Çorum Belediyesinin 23 milyon TL deðerinde, 3000 bin öðrencilik, 100 derslikli Ýmam Hatip Lisesi Külliyesi açmasý ilimiz eðitim sorunlarýný çözmekten çok uzak politik bir yaklaþým olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Belediyenin eðitim adýna en küçük bir kaygýsý yoktur. Böylesi büyük bir okulun sorunlarý da büyük olacaktýr öðrenci kapasitesi bir okulun il merkezin uzak olmasý dolayýsý ile öðrencilerin taþýnma sorunu ortaya çýkacaktýr. Yoksul halk çocuklarýnýn taþýma görevini kim yapacaktýr? Belediye yada il milli eðitim müdürlüðü bunun için nasýl ve nerenden bütçe ayýracaktýr? Eðitim Sen olarak bu sorularýn cevabýný bekliyoruz. Belediye eðitim sorunlarý ile ilgilenecekse imam hatip okulu yerine ilimizin her mahallesine en az 6 tane 16 derslikli okul yapýlýrdý. Çorum Belediyesi ortak kamu kaynaklarýný, halkýn parasýný eðitim alanýnda sadece Ýmam Hatip Lisesi Külliyesi yapmak olarak mý anlamaktadýr. Sorumlu belediyecilik halkýn parasýný tarafsýz olarak halka sunmaktan geçer Nalýncý keseri sadece kendi siyasal ideolojik ihtiyacýna göre kullanamaz. Okullarda ihtiyaca cevap verecek sayý ve yeterlilikte yardýmcý hizmetli personeli bulunmamaktadýr. Okullardaki yardýmcý hizmetli yetersizliði nedeniyle iþ yükü oldukça fazladýr. Yeterli sayýda ve kadrolu atama yapýlarak bu ihtiyaç karþýlanmalýdýr. Yardýmcý hizmetler ve memur kadrosunda istihdam edilen personelin görev tanýmý ve iþ güvenliði ile ilgili yasal düzenlemeler bir an önce yapýlmalýdýr" dedi. Ýskilip Belediyesi mescidi Ramazan'a yetiþtirdi Ýskilip'te geçtiðimiz ay baþlatýlan mescit inþaatýnda çalýþmalarýn büyük bölümü tamamlandý. Ulaþtepe Mahallesi, Karatepe Mevkii, Oluklu Caddesi üzerinde inþaatýna baþlanan mescidin minaresi 14 Haziran 2015 Pazar günü dikildi. Mescit 17 Haziran Çarþamba günü ikindi namazý öncesinde dualarla ibadete açýlacak. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Mahallemizde ihtiyacý duyulan mescit inþaatý çalýþmalarýnda sona gelindi. Mescidimizin minaresini de bu gün diktik. Mescit inþaatýný Ramazan ayýna yetiþtirebilmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Mescidimizin açýlýþýný 17 Haziran Çarþamba günü yapacaðýz. Emeði geçen bütün herkesten Allah razý oldun" dedi. Mahalle sakinleri uzun yýllar bu mevkiye cami taleplerinin olduðunu bu eseri Ramazan ayýna yetiþtirmek için büyük gayret sarf eden Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn her zaman hayýrla anýlacaðýný belirterek emeði geçenlere teþekkür ettiler. Turnuvanýn Þampiyonu Ýmambey Mahallesi Ýskilip'te Barýþ Eczanesi yeni yerinde Barýþ Eczanesi Ýskilip halkýna artýk yeni yerinde hizmet verecek. Ýskilip'te uzun yýllardýr hizmet veren Eczacý Barýþ Türkçü'ye ait Barýþ Eczanesi hastane yolu üzerinde bulunan yeni iþ yerine taþýndý. Barýþ Eczanesi'nin yeni iþ yeri açýlýþýna Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþlarý, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katýldý. Yeni iþyerinin açýlýþ kurdelesini Kaymakam Gürsoy ve Baþkan Çatma kesti. Haber Servisi Kargý Belediyesinin " Bahar Þenlikleri " adý altýnda düzenlediði turnuvalarýn sonuncusu halý saha futbol turnuvasý,müthiþ katýlýmýn gerçekleþmesiyle sona erdi.turnuva boyunca kýyasýya mücadele veren takýmlarýn final maçý izleyenleri heyecanlandýrdý.turnuva sonunda 1. Ýmambey Mahallesi, 2,Karakise, 3.Milli Eðitim ve 4. Bahçelievler mahallesi oldu.final maçýnda Ýmambey mahallesi, Karakise sporu 4-2 yenerek galip oldu.turnuvaya; Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Jandarma Komutaný J. Üst. Süleyman Erden, Ýlçe Cumhuriyet Savcýlarý Engin Kapsal, Alptekin Yýldýrým, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Taner, Ýlçe Emniyet Amiri Bünyamin Dede, Ýlçe Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzm.Dr. Alper Bayrak, Ýlçe Nüfus Müdürü Bahattin Zeybek, Ýlçe Halk Eðitim Müdürü Mücahit Açýkbaþ, Ýlçe Seçim Kurulu Müdürü Recep Manici, Ýlçe HalkBankasý Müdürü Sadettin Kuru, Ýlçe Ziraat Bankasý Müdürü Ýlker Þerbetçi ve yüzlerce kiþi katýldý.turnuvada birinci ve ikincinin ödüllerini Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen verdi.baþkan Þen konuþmasýnda, " Kýyasýya bir mücadele verdiniz.gençlerimizin bu tür sportif faaliyetleri karþýsýnda mutluyuz ve gururluyuz.turnuvamýza katýlan tüm takým oyuncularýna teþekkür ederim" dedi.

12 16 HAZÝRAN 2015 SALI Ünal Karaman Baþpehlivan Umurbey Yaðlý Güreþlerinde Çorum bölgesinden Ünal Karaman baþpehlivan oldu. Umurbey Belediye Baþkaný Sami Yavaþ, açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, festivale 16 baþpehlivan ve 350 pehlivan katýldýðýný söyledi.ata sporunu beldelerinde yapmaktan dolayý mutlu olduklarýný ifade eden Yavaþ, "Bu yýldan itibaren Umurbey yaðlý güreþlerinde üst üste üç yýl baþpehlivan olan güreþçimize altýn kemer vereceðiz. Bunun için ne gerekiyor ise yapacaðýz" dedi. Güreþlerin finalinde Çorum bölgesinden Ünal Karaman, Karamürsel bölgesinden Ekrem Yavuz ile karþýlaþtý.normal sürede üstünlük saðlayan olmayýnca puanlama usulüyle Ünal Karaman, Umurbey yaðlý güreþlerinde baþpehlivan oldu.geçtiðimiz yýl güreþ aðalýðýný 41 bin liraya alan iþadamý Cengizhan Örs'ün aðalýðý ise devam etti. Galatasaraylý taraftarlardan þampiyonluk kutlamasý Çorum Galatasaray Taraftar Derneði tarafýndan organize edilen þampiyonluk gecesi Güleryüz Restoran'da gerçekleþtirildi. Pazar akþamý Güleryüz Restoran'da gerçekleþtirilen þampiyonluk kutlamasýna çok sayýda davetli katýlýrken, göreve yeni seçilen Dernek Yönetimi de tanýtýldý. Davetlilerin geç saatlere kadar eðlendiði gecede Galatasaray marþlarý söyleyen taraftarlar ilerleyen saatlerde ise Güleryüz Restoran da sahne alan Betül'ün seslendirdiði birbirinden güzel þarkýlarla eðlenmeye devam etti. Göreve yeni seçilen Galatasaray Taraftar Derneði Baþkaný Ahmet Saim Çýbýkçý "Bu sene 4. Yýldýzý almanýn haklý gururunu yaþýyoruz. Bu programýn düzenlenmesinde emeði geçen baþta yönetim kurulundaki arkadaþlarýma ve siz sevgili Galatasaray Sevdalýlarýna teþekkür ediyorum. Göreve yeni geldik ve ilk icraatýmýz olarak bu geceyi organize ettik. Bu organizasyonun gerçekleþmesinde ve Galatasaray Taraftar Derneðinin oluþumunda büyük payý olan Ümit Leblebicioðlu'na da çok teþekkür ediyorum. Galatasaray Bayraðýný ve çýtasýný daha yükseðe taþýma adýna, daha nice þampiyonluklarý yakalamak adýna düzenlediðimiz kahvaltýya katýlan taraftarlarýmýza teþekkür ediyorum. 4 yýldýzlý Galatasaray'ýmýzýn adýný daha da yükseltmek için her zaman elimizden geleni yapacaðýz. Biz Galatasaraylýlar, iki renge aþýðýz Sarý ve Kýrmýzý, tüm bu renklere aþýk olanlarý bu camiaya bu bayrak altýnda olmaya davet ediyoruz, biz birlikte varýz birlikte güçlüyüz" dedi. Göreve yeni seçilen yönetim gece sonunda objektiflere þampiyonluk pozu verdi. "Yaza Merhaba" turnuvasý sona erdi Fenerbahçe Basketbol Okullarý tarafýndan düzenlenen "Yaza Merhaba" turnuvasý sona erdi. Fenerbahçe Basketbol Okullarý antrenörleri tarafýndan organize edilen ve 3 gün süren turnuvaya katýlan tüm sporculara baþarý belgesi verildi. Minik, küçük, yýldýz ve genç olmak üzere 4 kategoride 3er takýmýn mücadele ettiði turnuvada 3 gün maçlarý tamamlandý müsabakalar sonunda kýþ dönemi çalýþmalarýna katýlan tüm sporculara baþarý Belgeleri verildi. Yapýlan turnuva hakkýnda kýsa bilgi veren antrenör Yaþar Yýlmaz "Baþarý belgelerini alan sporcularýn mutluluklarý gözlerinden okunurken günün anýsýna takým arkadaþlarý hocalarý ve aileleriyle resimler çektirerek ödül törenini ölümsüzleþtirdiler ve 15 haziran pazartesi günü baþlayacak olan yaz okulu çalýþma programlarýný alarak çok çalýþarak daha iyi sporcu olacaklarýnýn sözünü verdiler" ifadelerini kullandý. Avcýlar Ýskilip'te þenlikte buluþtu Uðurludað, Mecitözü, Dodurga, Tosya ve Ankara'dan da yoðun katýlým oldu. Sabah 09.00'da baþlayan ve akþam 18.00'a kadar devam eden yarýþmalara Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, EÜAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý ve Meclis Üyeleri Murat Önder, Erol Gökçe Ahmet Yapacak'ta katýlarak atýþ yaptýlar. "Avcý Bayram Þenliði" kapsamýnda düzenlenen yarýþmada yarýþmacý ve davetlilere gün boyunca Ýskilip Dolmasý ikramýnda da bulunuldu. Tek kurþun atýþ yarýþmasýnda 1. Hulisi Kýlýç, 2. Haþim Pekmezci, 3. Ahmet Þaþkýn, 4. Necati Aptal, 5. Mehmet Koç olurken, Trap Atýþ Yarýþmasý'nda 1. Mehmet Caynaz, 2. Erkan Daþdelen, 3. Özkan Kahraman, 4. Ýlhan Gümüþ, 5. Aydýn Sarýoðlu oldu. Yarýþmada dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri Ýskilip Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Ömer Þair tarafýndan verildi. Þair, ödül töreninde yaptýðý konuþmada, "Bu yýl ilkini düzenlediðimiz tek kurþun ve trap atýþ yarýþmalarýný tamamladýk.amacýmýz Ýskilip'te ilki düzenlenen bu etkinliðimizi geleneksel hale getirmek. Toplamda 180 vatandaþýmýz yarýþmamýza katýldý. Ayrýca yarýþmamýza Ýskilip ve köyleri dýþýndan Çorum, Osmancýk, Uðurludað, Mecitözü, Dodurga, Tosya ve Ankara'dan katýlým gösteren arkadaþlarýmýza teþekkür ederim" dedi. Transfer için para lazým Spor-Toto üçüncü ligde mücadele eden Zonguldakspor'da yeni sezon öncesindeki sessiz bekleyiþ devam ediyor. Ýç Transferde 13 futbolcusu ile olan sözleþmesi sona eren Zonguldakspor'u hem iç transferde, hem de dýþ transferde zorlu bir süreç bekliyor. 9 Haziran'da baylayan resmi transfer döneminden 1 haftalýk bir zaman gerine kalmasýna raðmen þu ana kadar anlaþýlmýþ bir futbolcu bulunmuyor. Transfer çalýþmalarýnýn Teknik Direktör Cahit Terzi tarafýndan yürütüldüðünü belirten Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, transfer için para lazým olduðunu söyleyerek," Transferde bir sorunumuz olmaz. Hocamýz bu çalýþmalarý yürütüyor. Ancak transfer yapmamýz için acil para lazým. Para olsun transfer kolay. Maddi kaynak arayýþlarýmýz sürüyor. Maddi kaynaðý bulabilirsek transferi iki günde bitiririz. Onun için öncelikle para lazým." Diye konuþtu Ýskilip Avcýlar ve Atýcýlar Derneði tarafýndan düzenlenen trap ve tek kurþun atýþ yarýþmalarý, Sanayi Sitesi Anadolu Öðretmen Lisesi Yaný Jandarma Atýþ Alaný'nda düzenlendi. 180 kiþinin katýldýðý yarýþmalar kýran kýrana geçerken yarýþmaya Ýskilip ve köyleri dýþýnda da katýlým olmasý dikkatlerden kaçmadý. Yarýþmaya Ýskilip'in yaný sýra Çorum, Osmancýk,

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Ýþte barajlarda doluluk oraný

Ýþte barajlarda doluluk oraný TEOG da 120 netle ezberleri bozan Ýnkýlap Ortaokulu öðrencisinden büyük baþarý TEOG da 100 de 100 lük baþarý devlet okulundan ÇORUM 16 HAZÝRAN 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýþte barajlarda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TEMMUZ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

TEMMUZ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 20-21-22 TEMMUZ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Sahurda çok su alımı sağlıklı değil İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı