Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 ÝÇÝNDEKÝLER - ÞÝRKET TANITIMI - BELGELER - MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ - GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ YÜRÜTME ESASLARI - HÝZMETLERÝMÝZ - VÝP GÜVENLÝÐÝ - ELEKTRONÝK GÜVENLÝK - EÐÝTÝM - PROJE ÇALIÞMASI - DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ - REFERANSLAR - TEKLÝF

6

7 ÞÝRKET TANITIMI Güvenlik hizmeti sunmaya baþladýðýmýz ilk günden itibaren doðruluk, adalet, gizlilik, profesyonellik ve müþteri memnuniyeti prensiplerine baðlý kalarak güvenlik ihtiyacýnýzý karþýlamak, sizlerin kendinizi güvende hissetmenizi saðlamak amacýna yönelik uygulamakta olduðumuz sistem; BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ LTD. ÞTÝ nin temel çalýþma ilkesi olmuþtur. BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ LTD. ÞTÝ. kurucularý 2002 yýlýnda baþlattýklarý çalýþmalarýna Emniyet Teþkilatý ve Türk Silahlý Kuvvetlerinin de görevlerini baþarýyla tamamlamýþ kariyer sahibi kiþileri de kadrosuna dahil ederek devam etmektedir. Özel güvenliðin günümüzdeki önemi üzerinde çalýþmalarda bulunan Devletimiz, hizmetin gereklerine iliþkin 5188 sayýlý kanunla Özel Güvenlik Birimlerine yeni yetki ve güçler katmýþtýr. BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ LDT. ÞTÝ sayýlý kanunun aradýðý özelliklere sahip, eðitimli, deneyimli ve yüksek hizmet kalitesi ile sizlere en doðru güvenlik hizmetini sunmaya devam edecektir. Unutulmamalýdýr ki güvenlik en az risk demektir ve güvenliðin tasarrufu olmaz.

8 Þirketimiz, BERKAY GTS ÖZEL Güvenlik Ticaret Limited Þirketi sektördeki beklentilerinizi gerçekleþtirmek için doðmuþtur. Sektörde 8 yýldan fazla üst düzey yöneticilik yapmýþ, genç giriþimcilerin 2002 yýlýnda doðuþunu gerçekleþtirdiði BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ LTD. ÞTÝ. hizmetlerde yaþanan sýkýntýlarýn artýk sona erdiðini müjdeleyerek sizler için hayata geçirilmiþ, sektörde kalite ve müþteri memnuniyetinde gerçek bir rekabet ortamý yaratacak bir kuruluþ olarak sonsuz hizmet anlayýþýyla faaliyetine baþlamýþtýr. Þirketimiz tüm hizmet konularýnda faaliyet belgesi sahibidir. Þirketimizin kuruluþunda en büyük etken; yýllarca sektörde hizmet vermenin bilinci, tecrübesi ve profesyonelliði sonucunda; müþterinin memnuniyetsizliði, kaliteli hizmet alamamasý gibi nedenler sebebi ile, sektörel konudaki fikir ve düþüncelerin hayata geçirilebilmesi amacýdýr.

9

10 KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Koþulsuz Müþteri Mutluluðu 1 Numaralý Ýþimizdir. Hizmet verdiðimiz sektörde pazardan pay almanýn, rekabet edebilmenin deðiþen Pazar koþullarýna ayak uydurabilmenin temel þartlarýndan birinin koþulsuz müþteri mutluluðu olduðu bilinci ile müþteri ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek nitelikte daha kaliteli, daha ekonomik ve daha hýzlý hizmeti, bir yaþam biçimi olarak kabul ediyoruz. ÖNCE KALÝTE Müþteri mutluluðunun saðlanmasý için mükemmel hizmete sahip olmalýyýz. Sunduðumuz hizmetle kalitenin bölünmez bir bütün olduðunu, ilk defasýnda ve her defasýnda devamlýlýðýný saðlamak gerektiðini biliyor ve Önce Kalite diyoruz. Sürekli Araþtýrma, Geliþtirme ve Eðitim Baþarýmýzýn Temelidir. Hizmetimizin kalitesinde, güvenirliliðinde ve rekabet yeteneðimizin korunmasýnda mükemmel olmak için, personelimizle oluþtuðumuz büyük ailenin, temel ilkelerimiz doðrultusunda birlikte geliþimini amaçlýyoruz. TAKIM ÇALIÞMASI ÝÞLERÝ YÜRÜTME TARZIMIZDIR Gerçek rekabet ortamýnda personelimizi sadece; bireysel karar alabilen bir eleman deðil, birbirine güvenen, saygý duyan, destekleyen ve etkin iletiþime dayalý, açýk ve ön yargýsýz çalýþma ortamýna sahip Gerçek Bir Takým Oyuncusu olarak yetiþtirmeyi ve çalýþtýrmayý hedefliyoruz. ÜSTÜN ÝÞ AHLAKI VE DÜRÜSTLÜK VAZGEÇÝLMEZ PRENSÝBÝMÝZDÝR Tüm çalýþmalarýmýzda yasalara ve ahlak kurallarýna uygun hareket ederek, çevremizin saygýnlýðýný kazanarak, ülkemiz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle hedeflerimizi gerçekleþtirmek öncelikli görevimizdir.

11

12 MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ MÝSYONUMUZ Müþteri memnuniyeti ilkesi ve eðitimli personeli ile müþterilerimize yasalar çerçevesinde kaliteli, güvenilir, tam donanýmlý ve modern güvenlik hizmeti sunmak. VÝZYONUMUZ Sektörde disiplinli, dürüst, yüksek teknik donanýmlý hizmetimiz ile müþterimizin beklenti ve ihtiyaçlarýna cevap veren; daima örnek gösterilen ve güven duyulan bir güvenlik þirketi olmak.

13 Bu prosedürün amacý BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ bünyesindeki projelerinde Güvenlik kontrol faaliyetlerinin uygulanmasýný açýklamaktýr 1. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR: Bu prosedür, sadece þirket bünyesindeki güvenlik hizmetlerinin iþleyiþi hakkýndadýr. þirket içi güvenlik faaliyetleri konusunda uzman ve yetkin operasyon müdürlüðü tarafýndan iþletme yönetimi bölümü sorumluluk ve gözetiminde yürütülür. 2. GÜVENLÝK FAALÝYETLERÝ: 2.1. OTOPARK GÜVENLÝK FAALÝYETLERÝ Operasyon müdürlüðü tarafýndan her ayýn sonu bir sonraki ayýn güvenlik personelinin hangi bölgelerde çalýþacaðýný gösteren "Otopark Nöbet Çizelgesi" hazýrlar ve ilgili personele duyurur. Otopark güvenlik personeli çalýþma saatleri sýrasýnda talimatýna göre faaliyetleri sürdürür. Otopark güvenlik personeli çalýþma saatleri içerisindeki tüm faaliyetlerim ve karþýlaþýlan problem veya uygunsuzluklarý "Günlük Faaliyet Raporu" formuna kayýt ederek iþletme müdürlüðüne iletir TESÝS ÝÇÝ GÜVENLÝK FAALÝYETLERÝ Operasyon müdürlüðü tarafýndan her günün ya da haftanýn sonunda bir sonraki günün ya da haftanýn þirket içi güvenlik personelinin hangi bölgelerde çalýþacaðýný gösteren "þirket içi güvenlik vardiya daðýlým çizelgesi" hazýrlar ve Ýþletme yetkilisine iletilir. Ýþletme yetkilisi onay verdikten sonra ilgili personele duyurur. Personeller görev daðýlým yerlerine göre ilgili talimatlar uyarýnca faaliyetlerini sürdürürler. Merkez içinde herhangi bir olay söz konusu olduðunda Vardiya Amiri tarafýndan Güvenlik raporu tutularak iþletme Güvenlik departmanýna bildirilir Tesis Açýlýþ Güvenlik Faaliyetleri: Vardiya daðýlým çizelgesine göre Giriþ-Çýkýþ kapýlarýnda görevli olan personel Güvenlik kapýsý Giriþ-Çýkýþ talimatýna göre faaliyetlerini yürütür. Maðaza içinde görevli olan personel tarafýndan " Merkez Açma" formunda belirtilen kontroller yapýlýr ve kayýt edilir. Herhangi bir uygunsuzluk durumu Vardiya Amirine derhal bildirilir. Kontrol sonuçlarý ilgililer tarafýndan imzalandýktan sonra Ýþletme güvenlik bölümüne iletilir. Ýþletme bölümünün hazýrladýðý rapor esas alýnarak yapýlýr.

14 2.2.2 Tesis Kapanýþ Güvenlik Faaliyetleri: Maðaza içinde görevli olan personel tarafýndan " Merkez Kapama" formunda belirtilen kontroller yapýlýr ve kayýt edilir. Bu kontroller sýrasýnda Demirbaþ kontrolü yapýlýr. Herhangi bir uygunsuzluk durumu Vardiya Amirine derhal bildirilir. Gece vardiyasý görev tesliminden sonra tekrar bir kontrol yapar ve kayýt eder Kontrol sonuçlarý ilgililer tarafýndan imzalandýktan sonra Ýþletme bölümüne iletilir Gece Çalýþma Talepleri: Maðazada gece çalýþma talebi söz konusu olduðunda,maðaza yöneticileri tarafýndan gece çalýþma izin belgesi doldurularak Ýþletme bölümüne faks veya elden iletilir. Ýþletme güvenlik bölümü tarafýndan deðerlendirilir. Gece Güvenlik personeline, mesaiye kalacak firmalar ve personel bildirilir. Gece güvenlik Vardiya Amiri tarafýndan bu firma ve personel kontrol edilir. Açýk maðaza ve çalýþan personelin listesi ertesi gün Ýþletme bölümüne bildirilir. Bir sonraki gün maðazada yapýlan faaliyetler Güvenlik elemanlarý tarafýndan kontrol edilir ve gece çalýþma izin belgesi doldurularak form kapatýlýr Mal Giriþ Çýkýþ Faaliyetleri: Mal giriþ çýkýþ iþlemleri talimatýna uygun yürütülür. Mal giriþ çýkýþlarý sýrasýnda Güvenlik personeli tarafýndan Mal Giriþ ve Mal Çýkýþ kayýt defterleri tutulur. Tesisin mal giriþ veya çýkýþ yapabilecekleri kapýlarý belirlenir. Belirtilen mal kabul noktalarý dýþýndaki kapýlardan giriþ ve çýkýþ yapamazlar. Her hangi ACÝL veya Tehlike arz eden bir durum olmasý halinde (Bomba,Yangýn, Sabotaj,Kayýp veya Þüpheli eþya, Ýlk Yardým, gibi...) Güvenlik Hizmetleri Talimatlara uygun faaliyetler yürütülür. 3.FAALÝYETLERÝN KONTROLÜ VE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ: Gerçekleþtirilen Güvenlik faaliyetlerinin kontrolü ve deðerlendirilmesi düzenli olarak yapýlacak toplantýlarda, haftalýk, aylýk (genellikle Yönetimin Gözden Geçirme Toplantýlarý Görüþülür.)

15

16 HÝZMETLERÝMÝZ Giderek küreselleþen Dünyamýzda Güvenlik en önemli unsur haline gelmiþtir. Teknolojik geliþmeler, yasalardaki deðiþimler, terör olaylarý ve diðer suçlardaki artýþ Güvenlik sektörünü ön plana çýkarmýþtýr. 1 Ocak 2006 tarihinde 5188 sayýlý yasanýn yürürlüðü girmesiyle Güvenlik sektörü modern ve çaðdaþ bir hale gelmiþtir. Sanayi siteleri, Fabrikalar, Depolar, Endüstriyel tesisler, Eðitim kurumlarý, Holdingler, Tatil köyleri, Oteller,,Siteler, Toplu konutlar, Özel konutlar, Alýþveriþ merkezleri, Ýþ merkezleri, Maðazalar, Özel bankalar Gibi kuruluþlarýn 5188 nolu yasa çerçevesinde: - Koruma ve Güvenlik planlarýnýn hazýrlanmasýný - Risk analizinin yapýlmasýný - Gerekli tedbirlerin alýnmasýný - Elektronik güvenlik sistemlerinin kurulmasý ve periyodik bakýmlarýnýn yapýlmasýný - Koruma ve güvenlik hizmeti alýnmasý için yapýlacak baþvurular ve diðer kanuni iþlemlerin yürütülmesini nolu yasaya tabi Üniformalý profesyonel, nitelikli, disiplinli güvenlik kadrosuyla günün 24 saati yýlýn 365 günü sabotaja, hýrsýzlýða, her türlü tehdide karþý korunmasýný BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK SAÐLAMAKTAYIZ.

17 EÐÝTÝM KURUMLARI GÜVENLÝÐÝ: Okullarda, Üniversite kampüslerinde, Dershanelerde oluþabilecek her türlü tehdit unsurlarýna karþý eðitim ve öðretim huzurunu bozmadan iþletmenin istekleri doðrultusunda BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. HOLDÝNG VE YÖNETÝM BÝNALARINDA GÜVENLÝK: Hassas bir ortamda hizmet vermenin bilinciyle gerekli elektronik ve fiziki güvenlik tedbirleri alýnarak BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ, MAÐAZA GÜVENLÝÐÝ: Alýþveriþ merkezi, maðaza gibi tesislerde iþletmenin talepleri doðrultusunda iþletmeyi, çalýþanlarýný müþteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karþý korumak üzere gerekli önleyici tedbirler alarak geniþ kapsamlý bir güvenlik aðý ile BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. FABRÝKA-DEPO- ENDÜSTRÝYEL TESÝS GÜVENLÝÐÝ: Fabrika, Depo, Endüstriyel tesislerde iþletmenin istekleri doðrultusunda ve çalýþmasýný aksatmadan içerden ve dýþarýdan gelebilecek her türlü tehdide karþý BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK Gerekli güvenlik önlemlerini almaktayýz.

18 SAÐLIK KURULUÞLARINDA GÜVENLÝK: Hasta ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak ve hasta yakýnlarýnýn psikolojisi düþünülerek gerekli tedbirleri alarak BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. (Saðlýk kuruluþunda çalýþacak personelimizin gerekli psikolojik eðitim ve testten geçmesi gerekmektedir.) TOPLANTI VE SPOR ORGANÝZYASYONLARINDA GÜVENLÝK: Toplantý, sempozyum, seminer, konferans ve spor karþýlaþmalarýnda organizasyon yetkililerinin ihtiyaç duyacaðý güvenlik sistemleri ve üniformalý güvenlik personeliyle BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. KURYE GÜVENLÝÐÝ: Evrak, para deðerli eþya taþýnmasýnda öngörülen güvenlik paketi içerisinde istenilen noktaya belirlenen zaman diliminde, gerek görüldüðü takdirde eskort eþliðinde emanetiniz BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. TARAFINDAN teslim edilmektedir. SÝTE VE KONUTLARADA GÜVENLÝK: Site, villa, toplu konutlarda ve özel konutlarda yaþayan insanlarýn huzur ve güvenliði ön planda tutularak gerekli güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ.

19

20 VÝP GÜVENLÝÐÝ VÝP GÜVENLÝÐÝ: 5188 sayýlý yasa doðrultusunda üniformasýz özel güvenlik personeliyle verilen bir hizmettir. Yakýn korumada prensiplerimiz: - Yakýn koruma sertifikasýný almýþ kalifiye personelle çalýþmak. - Her zaman tehlike vardýr düþüncesiyle hareket etmek - Önceden planlanmýþ toplantý, seminer, sempozyum, konferans, konser Gibi organizasyonlar da öncü ekip göndererek keþif yaptýrmak. Vip hizmetleri: - Öncü güvenlik çalýþmasý: Ýntikal ve dönüþ güzergahýnýn incelenmesi Güvenli alanlar ve mola yerlerinin tespiti Güzergahýn seçimi, alternatif güzergah ve tatbikat Program alaný ve çevrenin araþtýrýlmasý - Yaya yürüyüþlerde koruma - Araçlarda koruma - Ýkamette koruma - Fiziki yakýn koruma Ýstek doðrultusunda gerekli tedbirleri alarak 5188 nolu yasa çerçevesinde BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ.

21

22 TEKNÝK ELEKTRONÝK GÜVENLÝK BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. çözüm ortaklarýyla birlikte günümüz teknolojisinin getirdiði en son teknolojiyi kullanarak Dünya standartlarýnda projelendirme tasarým ve montaj hizmetini vererek anahtar teslimi projeleri üstlenmektedir. Personel devam kontrol sistemleri(pdks) Elektrikli kilit sistemleri Kartlý, þifreli, turnikeli geçiþ kontrol sistemleri Görüntülü kapý telefon sistemleri Bekçi tur kontrol sistemleri Soygun alarm güvenlik sistemleri Yangýn algýlama ve ihbar sistemleri Otomatik kapý ve otopark bariyer sistemleri X-ray bagaj kontrol sistemleri Kapý ve el tipi metal arama detektörleri Sesli ve görüntülü giriþ kontrol sistemleri Kamera kontrol sistemleri (CCTV) Dýþ alan elektronik güvenlik sistemleri Erken uyarý sistemleri

23

24 EÐÝTÝM EÐÝTÝM 5188 sayýlý yasa ve yönetmelik kapsamýnda eðitim programlarýmýz: Temel eðitim programý (silahlý) 120 saat Temel eðitim programý( silahsýz) 90 saat Yenileme eðitim programý(silahlý) 60 saat Yenileme eðitim programý( silahsýz) 40 saat Hizmet içi eðitim programý (konular karþýlýklý belirlenir) TEMEL EÐÝTÝM PROGRAMI: - Özel güvenlik hukuku ve kiþi haklarý(15 saat) - Güvenlik tedbirleri(14 saat) - Güvenlik sistem ve cihazlarý(3 saat) - Temel ilk yardým(12 saat) - Olay yeri koruma(9 saat) - Yangýn güvenliði ve tabii felaketlerde müdahale tarzý (9 saat) - Patlayýcý maddeler (4 saat) - Etkili iletiþim (3 saat) - Kalabalýk yönetimi (9 saat) - Kiþi koruma (9 saat) - Uyuþturucu madde bilgileri (3 saat) - Silah bilgisi ve atýþ (30 saat)

25 HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM: - Mesleki disiplin - Motivasyon - Protokol görgü ve nezaket kurallarý - Demokrasi ve insan haklarý bilgisi - Ýnsan ve toplum psikolojisi - Stres yönetimi - Halkla iliþkiler - Acil durumlarda genel tehlikeler - Liderlik eðitimi - Güvenlik hizmetlerinde profesyonellik - Yardýmcý güvenlik cihazlarý ve teçhizatlarý - CCTV sistemlerinin tanýtýlmasý - Yangýn ihbar ve söndürme sistemlerinin tanýtýlmasý - Dikkat algýlama- eþkal tarifi - Sabotaj ve terörizm - Risk analizi

26

27 GÜVENLÝK HÝZMETÝ YÜRÜTME ESASLARI GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Görev Saatleri Ýçerisinde, Genel Görünüþüne, Kýlýk- Kýyafetine, Üniformasýna Ve Tesisatýna Gerekli Önemi Gösterecek, Þirketin Ve Meslektaþlarýnýn Ýtibarýný Zedeleyecek Davranýþlardan Kaçýnacak, Açýk Alanlarda Mutlaka Þapkalý Olacak, Görev Yaptýðý Þirketin Ve Çalýþtýðý Yerin Yöneticilerini Mutlaka Tanýyacaktýr. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Kendisine Görev Yeri Yetkilisi Tarafýndan Verilen Özel Talimat Ve Görevlerle Birlikte, Koordinatörü Tarafýndan Verilen Genel Görev Ve Talimatlarý Harfiyen Yerine Getirecektir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Görevini Kesinlikle, Dikkat Ve Özen Göstererek yapacaktýr. Her zaman dikkatli ve tetikte olmaya gayret gösterecektir. Ýþ yerindeki Tüm Çalýþanlar Ve Ýþ Yerine Gelen Tüm Ziyaretçilere Ayrým Yapmadan Saygýlý Olacak, Karþýlýklý Ýliþkilerde Mesafeli Davranmaya Dikkat Edecektir. Bu Ýliþkiler Görevi Aksatacak Samimiyetten Ve Firmamýzýn Ýsmine Leke Düþürecek, Olumsuz Davranýþlardan Uzak Duracaktýr. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Çay Ve Yemek Ýstirahatý Dýþýnda Sigara Kesinlikle içmeyecektir. Güvenlik kulübesi giriþ nizamiyesi gibi yerlerde görev yapan Personel Bu Yerlerin Dýþýna Elinde Sigara Ýle Çýkmayacaktýr. Kayýt, Kapý Açma Ve Baþka Amaçlarla O Ýþyerinin Çalýþanlarý Ýle Muhatap olduklarýnda elinde veya aðzýnda sigara olmayacaktýr. Bu konuda son Derece Hassas Olunacaktýr. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Göreve Alkollü Yada Uyuþturucu Alarak Gelemez Ve Görevi Esnasýnda Bu Maddeleri Kullanamaz. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Olumsuz Her Türlü Durumu Derhal Güvenlik Müdürüne Bildirecektir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Görevi Sýrasýnda Gördüðü, Keþfettiði Veya Kuþkulandýðý Tüm Olaylarý Yazýlý Olarak Olay raporuna kaydeder. Bu kural Güvenlik Görevlilerinin Görevini Yaptýðýný Gösteren, Gerektiðinde Koruyan Kontrol mekanizmasýdýr. ( örneðin: bir camýn kýrýlmasý,anahtarýn kaybolmasý,bir lambanýn yanmasý, kopuk bir elektrik teli vs.) GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Her türlü olumsuzluklarý raporlayýp tesis amiri ve yetkilisine bildirecektir.

28 GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Güvenliðini saðlamakta görevli olduðu yere yetkisiz kiþilerin girmesine izin vermeyecektir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Ýþ yerlerinde gördüðü ve tanýmadýðý kiþilerden kimlik soracaktýr. Ýþ yeri veya iþletme içerisinde yabancý biri varsa bundan kuþku duymalý ve o kiþiden açýklama yapmasýný istemelidir. Aþaðýda belirtilen faktörler böyle bir kiþinin suç amacý taþýyýp taþýmadýðýnýn saptanmasýnda güvenlik görevlisine yardýmcý olacaktýr. Olayýn gündüz veya gece olmasýna O kiþinin hangi iþ yeri bölümünde bulunduðuna Sizinle iþ birliði yapmaya istekli olup olmadýðýna Üzerinin aranmasýna izin verip vermediðine Aracýnýn kontrolüne izin verip vermemesine Güvenlik görevlisi ile konuþurken genel tutum ve davranýþýna Adýný ve adresini vermekte tereddüt edip etmemesine GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Bu iþin hassasiyeti ve önemi nedeniyle herhangi bir zamanda Güvenlik Müdürü ve Genel Koordinatörü veya onun tespit edeceði kiþi tarafýndan kendisinin veya varsa aracýnýn aranmasýný ön koþul olarak kabul eder. Ancak bu arama saygýlý, aranan kiþiyi rencide etmeyecek þekilde yapýlýr. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Adres deðiþikliði, medeni hal ve en yakýn akrabalar gibi kiþisel bilgilerinin deðiþmesi halinde yazýlý olarak bilgi verir. Olaylarýn niteliðine göre personelin durumu gözden geçirilir sayýsý yasasýnýn belirlediði kriterlerden birini kaybetmiþ ise göreve devamý sakýncalý durumlarda, görevden el çektirilir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Yangýn ve patlama gibi özel riskleri içeren görevlerde o mahal içine girerken üzerinde çakmak taþýmayacak. Kesinlikle sigara içmeyecektir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Nasýl hareket edeceðini kestiremediði yeni bir durum karþýsýnda mutlaka proje Güvenlik Müdürüne ve Operasyon Müdürü ve Güvenlik Yöneticisine bilgi verecek onun tavsiyelerine ve talimatlarýna göre hareket edecektir.

29

30 PROJE ÇALIÞMASI AMAÇ: Bu projenin amacý; iþyerinizde 365 gün 24 saat esasýna göre gözetim ve güvenliðin saðlanmasýnýn esaslarýný ortaya koymaktýr. KAPSAM: Yukarýda belirtilen amaca ulaþmak için oluþturulacak gözetim ve Güvenlik Hizmet Organizasyonu aþaðýda açýklanan temel esaslarý kapsar. Ana ve Tali Giriþ/Çýkýþlarýn Kontrolü (1) Tesise istenmeyen kiþilerin giriþlerinin önlenmesi (2) Tesise istenmeyen saatler arasýnda giriþlerin önlenmesi (3) Tesis ziyaretçileri/çalýþanlarýn kontrolü, kimlik tespiti (4) Ziyaretçilerin belirlenen prosedüre göre ilgili kiþiye haber verilmesi, sevk edilmesi, refakat hizmeti (5) Mevcut güvenlik cihaz ve sistemlerinin kullanýlmasý, iþletimi (6) Giriþ/Çýkýþ yapan personel/ziyaretçi kayýtlarýnýn tutulmasý (7) Ýdarece belirlenecek diðer tedbirlerin uygulanmasý Araç giriþ/çýkýþlarýnýn kontrolü (1) Ýstenmeyen araçlarýn giriþlerinin önlenmesi (2) Ýstenmeyen saatlerde araç giriþ/çýkýþýnýn önlenmesi (3) Ziyaretçi çalýþan personel araçlarýnýn belirlenen prosedüre göre giriþ çýkýþýnýn saðlanmasý (4) Trafik hizmeti ve otopark yönlendirilmesi (5) Refakat Hizmeti (6) Giriþ çýkýþ yapan araçlarýn kayýtlarýnýn tutulmasý (7) Ýdarece belirlenecek diðer tedbirlerin uygulanmasý Tesisin fiziki sýnýrlarýnda gözlem ve devriye hizmetlerinin yerine getirilmesi devriye kontrol cihaz ve sistemlerinin kullanýlmasý iþletimi. Olasý hýrsýzlýk baþta olmak üzere asayiþ ve olaylarýna karþý önleyici ve koruyucu tedbirlerin alýnmasý Tesis birimlerinden gelecek tehdit ikaz ve bildirimlerine süratli, doðru ve yasalar dahilinde müdahalenin yapýlmasý, resmi makamlara bildirilmesi Ýdareye güvenlik kavramý dahilinde danýþmanlýk hizmeti sunulmasý Yangýna karþý ilk müdahalenin yapýlmasý ve resmi makamlara bildirilmesi Ýlk yardým gerektiren durumlarda ilk yardýmýn yapýlmasý ve gerekli saðlýk kuruluþlarýnýn devreye sokulmasý Ýdare tarafýndan saptanan kiþi veya kurula yapýlan hizmete ve sonuçlarýna iliþkin olay ve devre raporlarý sunulmasý

31 ORGANÝZASYON: Yukarýda belirtilen amaç ve kapsam dahilinde iþyerinizde oluþturulacak gözetim ve güvenlik hizmeti için önerilen organizasyon, vardiyalar halinde 24 saat esasýna göre güvenlik görevlisi bulundurmak üzere ve yasal deðiþtiricileri ile birlikte toplam bir ekiple göreve talip olduðumuzu bildiriniz. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ: 5188 Sayýlý yasa gereði, silahlý güvenlik eðitimi almýþ, adli sicil kaydý bulunmayan, geçerli referanslar verebilen, lise mezunu, saðlýklý, en az 1.70 boyunda, kilosu boyu ile uyumlu, disiplinli ve iyi ahlak sahibi kiþiler arasýndan seçilecektir. ORGANÝZASYONA BAÞLAMA: Teklifin kabul görmesi ve onaylandýðýnýn BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. 'e yazýlý olarak bildirilmesinden sonra eðitimli personel oryantasyon eðitimine alýnarak eðitimleri tamamlanacak; kararlaþtýrýlan gün ve saatte göreve baþlamasý saðlanacaktýr. Personel göreve baþlamadan dosyalarý ile birlikte idareye tanýtýlacak ve idarenin onayý alýnacaktýr. Oryantasyon süresi içinde idare yetkilileriyle birlikte iþyeriniz özel güvenlik talimatlarý oluþturulacaktýr. Organizasyonun baþlamasýndan sonra idareye periyodik güvenlik devre raporlarý gönderilerek incelemesine sunulacaktýr. GÖREV ve SORUMLULUKLAR: Detaylarýný taraflarýn belirleyeceði sözleþmede belirtilecek olmakla beraber, BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. tüm personelin iþ güvenlikleri, sosyal sigortalar mevzuatý, iþ yasasý gibi iþ hayatýný düzenleyen yasalardan dolayý sorumluluk taþýyacaktýr. Siz iþletmenizde her þeyle meþgulsünüz. Biz sadece güvenliðinizle meþgulüz...

32

33 DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ YANGIN GÜVENLÝÐÝ VE ACÝL DURUM DANIÞMANLIÐI GÜVENLÝK DANIÞMANLIÐI YANGIN GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ DEPREM EÐÝTÝMLERÝ GÜVENLÝK EÐÝTÝMLERÝ YANGIN GÜVENLÝÐÝ RÝSK ANALÝZ RAPORU HAZIRLANMASI GÜVENLÝK RÝSK ANALÝZ RAPORU HAZIRLANMASI ACÝL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI SÝVÝL SAVUNMA PLANLARININ HAZIRLANMASI

34

35 REFERANSLARIMIZ - TÜRKER ÝNANOÐLU MASLAK SHOW CENTER Ata KAVAME: ÝSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI: TAKSÝM Gökhan URULU : iþ: Gsm: ZÝNGARO AT TÝYATROSU Leman Haným: ULUSLAR ARASI MÜZÝK FESTÝVALÝ ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝFALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝFALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝFALÝ HAZÝRAN Tanya HANIM: ULUSLARARASI ÝSTANBUL BÝENALÝ Çelenk BAFRALI: ULUSLAR ARASI ÝSTANBUL CAZ VESTÝFALÝ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ Harun bey : GRANT THORNTON ULUSLARARASI MALÝ MUÞAVÝRLÝK Emre bey: ULUSLARARASI HÝT EÐÝTÝM: ÞÝÞLÝ Önder Bey: EMK DIÞ. TÝC. A.Þ. : NÝÞANTAÞI Duygu Haným:

36 - HÜR SÝGORTA. A.Þ. MARMARA BÖLGE: CAÐALOÐLU Serdar bey: HÜRPA TAM SERVÝS Nurhayat Haným: SOYAK GURUBU - SOYAK HOLDÝNG SÝNAN BEY: SOYAK ENERJÝ YATIRIM A.Þ ZEYNEP HANIM: SOYAK ULUSLARARASI ÝNÞAAT. A.Þ ONUR BEY: SOYAK TRAKYA DÖKÜM. A.Þ YAÞAR BEY: MÝMARLAR ODASI Fahrünnisa Dinçer : VÝKÝNG TURÝZM ORG. HÝZM. LTD. ÞTÝ. : TAKSÝM Emre SÖNMEZAY: PROJE AJANS VE ORG. : TEÞVÝKÝYE Kemal Bey: AL MEDYA AJANS VE ORG.SAN. TÝC.LTD. ÞTÝ: ÞÝÞLÝ Ufuk Bey: FYM TANITIM ORG. TAN. HÝZM. A.Þ. : MECÝDÝYEKÖY Murat AYDIN: ABD ÝÞ ADAMLARI KONFERANSLARI Ý.T.Ü. GÜMÜÞSUYU KAMPÜSÜ - ARES DANIÞMANLIK Nihan Haným: SÝSTEM ORGANÝZASYON Servet Haným: SOYAK BETON SAN. VE TÝC. A.Þ. MÜBARA HANIM: BORUSAN KÜLTÜR. A.Þ AHMET BEY: ÞÝÞLÝ LÝSESÝ: ÞÝÞLÝ Muzaffer Bey :

37

VERMÝÞ OLDUÐUMUZ HÝZMETLER 1-ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ 2-TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ 3-VALEPARH HÝZMETLERÝ 4- HOST HOSTES HÝZMETLERÝ 5-VÝP KORUMA HÝZMETLERÝ 6-ÝLAÇLAMA HÝZMETLERÝ 7-V.Ý.P ÖZEL ARAÇ 8-ÝÇ DEKAROSYON

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 1. SINAV 28 OCAK 2005-5 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1-6 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 1. Özel güvenlik görevlisinin çalýþma iznini almasý

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde

Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde TKDK dan Çorum a 21 milyonluk hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda 2013 yýlýnda Çorum a yapýlan hibe desteði miktarýnýn yaklaþýk

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı