Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 ÝÇÝNDEKÝLER - ÞÝRKET TANITIMI - BELGELER - MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ - GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ YÜRÜTME ESASLARI - HÝZMETLERÝMÝZ - VÝP GÜVENLÝÐÝ - ELEKTRONÝK GÜVENLÝK - EÐÝTÝM - PROJE ÇALIÞMASI - DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ - REFERANSLAR - TEKLÝF

6

7 ÞÝRKET TANITIMI Güvenlik hizmeti sunmaya baþladýðýmýz ilk günden itibaren doðruluk, adalet, gizlilik, profesyonellik ve müþteri memnuniyeti prensiplerine baðlý kalarak güvenlik ihtiyacýnýzý karþýlamak, sizlerin kendinizi güvende hissetmenizi saðlamak amacýna yönelik uygulamakta olduðumuz sistem; BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ LTD. ÞTÝ nin temel çalýþma ilkesi olmuþtur. BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ LTD. ÞTÝ. kurucularý 2002 yýlýnda baþlattýklarý çalýþmalarýna Emniyet Teþkilatý ve Türk Silahlý Kuvvetlerinin de görevlerini baþarýyla tamamlamýþ kariyer sahibi kiþileri de kadrosuna dahil ederek devam etmektedir. Özel güvenliðin günümüzdeki önemi üzerinde çalýþmalarda bulunan Devletimiz, hizmetin gereklerine iliþkin 5188 sayýlý kanunla Özel Güvenlik Birimlerine yeni yetki ve güçler katmýþtýr. BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ LDT. ÞTÝ sayýlý kanunun aradýðý özelliklere sahip, eðitimli, deneyimli ve yüksek hizmet kalitesi ile sizlere en doðru güvenlik hizmetini sunmaya devam edecektir. Unutulmamalýdýr ki güvenlik en az risk demektir ve güvenliðin tasarrufu olmaz.

8 Þirketimiz, BERKAY GTS ÖZEL Güvenlik Ticaret Limited Þirketi sektördeki beklentilerinizi gerçekleþtirmek için doðmuþtur. Sektörde 8 yýldan fazla üst düzey yöneticilik yapmýþ, genç giriþimcilerin 2002 yýlýnda doðuþunu gerçekleþtirdiði BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ LTD. ÞTÝ. hizmetlerde yaþanan sýkýntýlarýn artýk sona erdiðini müjdeleyerek sizler için hayata geçirilmiþ, sektörde kalite ve müþteri memnuniyetinde gerçek bir rekabet ortamý yaratacak bir kuruluþ olarak sonsuz hizmet anlayýþýyla faaliyetine baþlamýþtýr. Þirketimiz tüm hizmet konularýnda faaliyet belgesi sahibidir. Þirketimizin kuruluþunda en büyük etken; yýllarca sektörde hizmet vermenin bilinci, tecrübesi ve profesyonelliði sonucunda; müþterinin memnuniyetsizliði, kaliteli hizmet alamamasý gibi nedenler sebebi ile, sektörel konudaki fikir ve düþüncelerin hayata geçirilebilmesi amacýdýr.

9

10 KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Koþulsuz Müþteri Mutluluðu 1 Numaralý Ýþimizdir. Hizmet verdiðimiz sektörde pazardan pay almanýn, rekabet edebilmenin deðiþen Pazar koþullarýna ayak uydurabilmenin temel þartlarýndan birinin koþulsuz müþteri mutluluðu olduðu bilinci ile müþteri ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek nitelikte daha kaliteli, daha ekonomik ve daha hýzlý hizmeti, bir yaþam biçimi olarak kabul ediyoruz. ÖNCE KALÝTE Müþteri mutluluðunun saðlanmasý için mükemmel hizmete sahip olmalýyýz. Sunduðumuz hizmetle kalitenin bölünmez bir bütün olduðunu, ilk defasýnda ve her defasýnda devamlýlýðýný saðlamak gerektiðini biliyor ve Önce Kalite diyoruz. Sürekli Araþtýrma, Geliþtirme ve Eðitim Baþarýmýzýn Temelidir. Hizmetimizin kalitesinde, güvenirliliðinde ve rekabet yeteneðimizin korunmasýnda mükemmel olmak için, personelimizle oluþtuðumuz büyük ailenin, temel ilkelerimiz doðrultusunda birlikte geliþimini amaçlýyoruz. TAKIM ÇALIÞMASI ÝÞLERÝ YÜRÜTME TARZIMIZDIR Gerçek rekabet ortamýnda personelimizi sadece; bireysel karar alabilen bir eleman deðil, birbirine güvenen, saygý duyan, destekleyen ve etkin iletiþime dayalý, açýk ve ön yargýsýz çalýþma ortamýna sahip Gerçek Bir Takým Oyuncusu olarak yetiþtirmeyi ve çalýþtýrmayý hedefliyoruz. ÜSTÜN ÝÞ AHLAKI VE DÜRÜSTLÜK VAZGEÇÝLMEZ PRENSÝBÝMÝZDÝR Tüm çalýþmalarýmýzda yasalara ve ahlak kurallarýna uygun hareket ederek, çevremizin saygýnlýðýný kazanarak, ülkemiz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle hedeflerimizi gerçekleþtirmek öncelikli görevimizdir.

11

12 MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ MÝSYONUMUZ Müþteri memnuniyeti ilkesi ve eðitimli personeli ile müþterilerimize yasalar çerçevesinde kaliteli, güvenilir, tam donanýmlý ve modern güvenlik hizmeti sunmak. VÝZYONUMUZ Sektörde disiplinli, dürüst, yüksek teknik donanýmlý hizmetimiz ile müþterimizin beklenti ve ihtiyaçlarýna cevap veren; daima örnek gösterilen ve güven duyulan bir güvenlik þirketi olmak.

13 Bu prosedürün amacý BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ bünyesindeki projelerinde Güvenlik kontrol faaliyetlerinin uygulanmasýný açýklamaktýr 1. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR: Bu prosedür, sadece þirket bünyesindeki güvenlik hizmetlerinin iþleyiþi hakkýndadýr. þirket içi güvenlik faaliyetleri konusunda uzman ve yetkin operasyon müdürlüðü tarafýndan iþletme yönetimi bölümü sorumluluk ve gözetiminde yürütülür. 2. GÜVENLÝK FAALÝYETLERÝ: 2.1. OTOPARK GÜVENLÝK FAALÝYETLERÝ Operasyon müdürlüðü tarafýndan her ayýn sonu bir sonraki ayýn güvenlik personelinin hangi bölgelerde çalýþacaðýný gösteren "Otopark Nöbet Çizelgesi" hazýrlar ve ilgili personele duyurur. Otopark güvenlik personeli çalýþma saatleri sýrasýnda talimatýna göre faaliyetleri sürdürür. Otopark güvenlik personeli çalýþma saatleri içerisindeki tüm faaliyetlerim ve karþýlaþýlan problem veya uygunsuzluklarý "Günlük Faaliyet Raporu" formuna kayýt ederek iþletme müdürlüðüne iletir TESÝS ÝÇÝ GÜVENLÝK FAALÝYETLERÝ Operasyon müdürlüðü tarafýndan her günün ya da haftanýn sonunda bir sonraki günün ya da haftanýn þirket içi güvenlik personelinin hangi bölgelerde çalýþacaðýný gösteren "þirket içi güvenlik vardiya daðýlým çizelgesi" hazýrlar ve Ýþletme yetkilisine iletilir. Ýþletme yetkilisi onay verdikten sonra ilgili personele duyurur. Personeller görev daðýlým yerlerine göre ilgili talimatlar uyarýnca faaliyetlerini sürdürürler. Merkez içinde herhangi bir olay söz konusu olduðunda Vardiya Amiri tarafýndan Güvenlik raporu tutularak iþletme Güvenlik departmanýna bildirilir Tesis Açýlýþ Güvenlik Faaliyetleri: Vardiya daðýlým çizelgesine göre Giriþ-Çýkýþ kapýlarýnda görevli olan personel Güvenlik kapýsý Giriþ-Çýkýþ talimatýna göre faaliyetlerini yürütür. Maðaza içinde görevli olan personel tarafýndan " Merkez Açma" formunda belirtilen kontroller yapýlýr ve kayýt edilir. Herhangi bir uygunsuzluk durumu Vardiya Amirine derhal bildirilir. Kontrol sonuçlarý ilgililer tarafýndan imzalandýktan sonra Ýþletme güvenlik bölümüne iletilir. Ýþletme bölümünün hazýrladýðý rapor esas alýnarak yapýlýr.

14 2.2.2 Tesis Kapanýþ Güvenlik Faaliyetleri: Maðaza içinde görevli olan personel tarafýndan " Merkez Kapama" formunda belirtilen kontroller yapýlýr ve kayýt edilir. Bu kontroller sýrasýnda Demirbaþ kontrolü yapýlýr. Herhangi bir uygunsuzluk durumu Vardiya Amirine derhal bildirilir. Gece vardiyasý görev tesliminden sonra tekrar bir kontrol yapar ve kayýt eder Kontrol sonuçlarý ilgililer tarafýndan imzalandýktan sonra Ýþletme bölümüne iletilir Gece Çalýþma Talepleri: Maðazada gece çalýþma talebi söz konusu olduðunda,maðaza yöneticileri tarafýndan gece çalýþma izin belgesi doldurularak Ýþletme bölümüne faks veya elden iletilir. Ýþletme güvenlik bölümü tarafýndan deðerlendirilir. Gece Güvenlik personeline, mesaiye kalacak firmalar ve personel bildirilir. Gece güvenlik Vardiya Amiri tarafýndan bu firma ve personel kontrol edilir. Açýk maðaza ve çalýþan personelin listesi ertesi gün Ýþletme bölümüne bildirilir. Bir sonraki gün maðazada yapýlan faaliyetler Güvenlik elemanlarý tarafýndan kontrol edilir ve gece çalýþma izin belgesi doldurularak form kapatýlýr Mal Giriþ Çýkýþ Faaliyetleri: Mal giriþ çýkýþ iþlemleri talimatýna uygun yürütülür. Mal giriþ çýkýþlarý sýrasýnda Güvenlik personeli tarafýndan Mal Giriþ ve Mal Çýkýþ kayýt defterleri tutulur. Tesisin mal giriþ veya çýkýþ yapabilecekleri kapýlarý belirlenir. Belirtilen mal kabul noktalarý dýþýndaki kapýlardan giriþ ve çýkýþ yapamazlar. Her hangi ACÝL veya Tehlike arz eden bir durum olmasý halinde (Bomba,Yangýn, Sabotaj,Kayýp veya Þüpheli eþya, Ýlk Yardým, gibi...) Güvenlik Hizmetleri Talimatlara uygun faaliyetler yürütülür. 3.FAALÝYETLERÝN KONTROLÜ VE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ: Gerçekleþtirilen Güvenlik faaliyetlerinin kontrolü ve deðerlendirilmesi düzenli olarak yapýlacak toplantýlarda, haftalýk, aylýk (genellikle Yönetimin Gözden Geçirme Toplantýlarý Görüþülür.)

15

16 HÝZMETLERÝMÝZ Giderek küreselleþen Dünyamýzda Güvenlik en önemli unsur haline gelmiþtir. Teknolojik geliþmeler, yasalardaki deðiþimler, terör olaylarý ve diðer suçlardaki artýþ Güvenlik sektörünü ön plana çýkarmýþtýr. 1 Ocak 2006 tarihinde 5188 sayýlý yasanýn yürürlüðü girmesiyle Güvenlik sektörü modern ve çaðdaþ bir hale gelmiþtir. Sanayi siteleri, Fabrikalar, Depolar, Endüstriyel tesisler, Eðitim kurumlarý, Holdingler, Tatil köyleri, Oteller,,Siteler, Toplu konutlar, Özel konutlar, Alýþveriþ merkezleri, Ýþ merkezleri, Maðazalar, Özel bankalar Gibi kuruluþlarýn 5188 nolu yasa çerçevesinde: - Koruma ve Güvenlik planlarýnýn hazýrlanmasýný - Risk analizinin yapýlmasýný - Gerekli tedbirlerin alýnmasýný - Elektronik güvenlik sistemlerinin kurulmasý ve periyodik bakýmlarýnýn yapýlmasýný - Koruma ve güvenlik hizmeti alýnmasý için yapýlacak baþvurular ve diðer kanuni iþlemlerin yürütülmesini nolu yasaya tabi Üniformalý profesyonel, nitelikli, disiplinli güvenlik kadrosuyla günün 24 saati yýlýn 365 günü sabotaja, hýrsýzlýða, her türlü tehdide karþý korunmasýný BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK SAÐLAMAKTAYIZ.

17 EÐÝTÝM KURUMLARI GÜVENLÝÐÝ: Okullarda, Üniversite kampüslerinde, Dershanelerde oluþabilecek her türlü tehdit unsurlarýna karþý eðitim ve öðretim huzurunu bozmadan iþletmenin istekleri doðrultusunda BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. HOLDÝNG VE YÖNETÝM BÝNALARINDA GÜVENLÝK: Hassas bir ortamda hizmet vermenin bilinciyle gerekli elektronik ve fiziki güvenlik tedbirleri alýnarak BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ, MAÐAZA GÜVENLÝÐÝ: Alýþveriþ merkezi, maðaza gibi tesislerde iþletmenin talepleri doðrultusunda iþletmeyi, çalýþanlarýný müþteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karþý korumak üzere gerekli önleyici tedbirler alarak geniþ kapsamlý bir güvenlik aðý ile BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. FABRÝKA-DEPO- ENDÜSTRÝYEL TESÝS GÜVENLÝÐÝ: Fabrika, Depo, Endüstriyel tesislerde iþletmenin istekleri doðrultusunda ve çalýþmasýný aksatmadan içerden ve dýþarýdan gelebilecek her türlü tehdide karþý BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK Gerekli güvenlik önlemlerini almaktayýz.

18 SAÐLIK KURULUÞLARINDA GÜVENLÝK: Hasta ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak ve hasta yakýnlarýnýn psikolojisi düþünülerek gerekli tedbirleri alarak BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. (Saðlýk kuruluþunda çalýþacak personelimizin gerekli psikolojik eðitim ve testten geçmesi gerekmektedir.) TOPLANTI VE SPOR ORGANÝZYASYONLARINDA GÜVENLÝK: Toplantý, sempozyum, seminer, konferans ve spor karþýlaþmalarýnda organizasyon yetkililerinin ihtiyaç duyacaðý güvenlik sistemleri ve üniformalý güvenlik personeliyle BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ. KURYE GÜVENLÝÐÝ: Evrak, para deðerli eþya taþýnmasýnda öngörülen güvenlik paketi içerisinde istenilen noktaya belirlenen zaman diliminde, gerek görüldüðü takdirde eskort eþliðinde emanetiniz BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. TARAFINDAN teslim edilmektedir. SÝTE VE KONUTLARADA GÜVENLÝK: Site, villa, toplu konutlarda ve özel konutlarda yaþayan insanlarýn huzur ve güvenliði ön planda tutularak gerekli güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ.

19

20 VÝP GÜVENLÝÐÝ VÝP GÜVENLÝÐÝ: 5188 sayýlý yasa doðrultusunda üniformasýz özel güvenlik personeliyle verilen bir hizmettir. Yakýn korumada prensiplerimiz: - Yakýn koruma sertifikasýný almýþ kalifiye personelle çalýþmak. - Her zaman tehlike vardýr düþüncesiyle hareket etmek - Önceden planlanmýþ toplantý, seminer, sempozyum, konferans, konser Gibi organizasyonlar da öncü ekip göndererek keþif yaptýrmak. Vip hizmetleri: - Öncü güvenlik çalýþmasý: Ýntikal ve dönüþ güzergahýnýn incelenmesi Güvenli alanlar ve mola yerlerinin tespiti Güzergahýn seçimi, alternatif güzergah ve tatbikat Program alaný ve çevrenin araþtýrýlmasý - Yaya yürüyüþlerde koruma - Araçlarda koruma - Ýkamette koruma - Fiziki yakýn koruma Ýstek doðrultusunda gerekli tedbirleri alarak 5188 nolu yasa çerçevesinde BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. OLARAK HÝZMET VERMEKTEYÝZ.

21

22 TEKNÝK ELEKTRONÝK GÜVENLÝK BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. çözüm ortaklarýyla birlikte günümüz teknolojisinin getirdiði en son teknolojiyi kullanarak Dünya standartlarýnda projelendirme tasarým ve montaj hizmetini vererek anahtar teslimi projeleri üstlenmektedir. Personel devam kontrol sistemleri(pdks) Elektrikli kilit sistemleri Kartlý, þifreli, turnikeli geçiþ kontrol sistemleri Görüntülü kapý telefon sistemleri Bekçi tur kontrol sistemleri Soygun alarm güvenlik sistemleri Yangýn algýlama ve ihbar sistemleri Otomatik kapý ve otopark bariyer sistemleri X-ray bagaj kontrol sistemleri Kapý ve el tipi metal arama detektörleri Sesli ve görüntülü giriþ kontrol sistemleri Kamera kontrol sistemleri (CCTV) Dýþ alan elektronik güvenlik sistemleri Erken uyarý sistemleri

23

24 EÐÝTÝM EÐÝTÝM 5188 sayýlý yasa ve yönetmelik kapsamýnda eðitim programlarýmýz: Temel eðitim programý (silahlý) 120 saat Temel eðitim programý( silahsýz) 90 saat Yenileme eðitim programý(silahlý) 60 saat Yenileme eðitim programý( silahsýz) 40 saat Hizmet içi eðitim programý (konular karþýlýklý belirlenir) TEMEL EÐÝTÝM PROGRAMI: - Özel güvenlik hukuku ve kiþi haklarý(15 saat) - Güvenlik tedbirleri(14 saat) - Güvenlik sistem ve cihazlarý(3 saat) - Temel ilk yardým(12 saat) - Olay yeri koruma(9 saat) - Yangýn güvenliði ve tabii felaketlerde müdahale tarzý (9 saat) - Patlayýcý maddeler (4 saat) - Etkili iletiþim (3 saat) - Kalabalýk yönetimi (9 saat) - Kiþi koruma (9 saat) - Uyuþturucu madde bilgileri (3 saat) - Silah bilgisi ve atýþ (30 saat)

25 HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM: - Mesleki disiplin - Motivasyon - Protokol görgü ve nezaket kurallarý - Demokrasi ve insan haklarý bilgisi - Ýnsan ve toplum psikolojisi - Stres yönetimi - Halkla iliþkiler - Acil durumlarda genel tehlikeler - Liderlik eðitimi - Güvenlik hizmetlerinde profesyonellik - Yardýmcý güvenlik cihazlarý ve teçhizatlarý - CCTV sistemlerinin tanýtýlmasý - Yangýn ihbar ve söndürme sistemlerinin tanýtýlmasý - Dikkat algýlama- eþkal tarifi - Sabotaj ve terörizm - Risk analizi

26

27 GÜVENLÝK HÝZMETÝ YÜRÜTME ESASLARI GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Görev Saatleri Ýçerisinde, Genel Görünüþüne, Kýlýk- Kýyafetine, Üniformasýna Ve Tesisatýna Gerekli Önemi Gösterecek, Þirketin Ve Meslektaþlarýnýn Ýtibarýný Zedeleyecek Davranýþlardan Kaçýnacak, Açýk Alanlarda Mutlaka Þapkalý Olacak, Görev Yaptýðý Þirketin Ve Çalýþtýðý Yerin Yöneticilerini Mutlaka Tanýyacaktýr. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Kendisine Görev Yeri Yetkilisi Tarafýndan Verilen Özel Talimat Ve Görevlerle Birlikte, Koordinatörü Tarafýndan Verilen Genel Görev Ve Talimatlarý Harfiyen Yerine Getirecektir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Görevini Kesinlikle, Dikkat Ve Özen Göstererek yapacaktýr. Her zaman dikkatli ve tetikte olmaya gayret gösterecektir. Ýþ yerindeki Tüm Çalýþanlar Ve Ýþ Yerine Gelen Tüm Ziyaretçilere Ayrým Yapmadan Saygýlý Olacak, Karþýlýklý Ýliþkilerde Mesafeli Davranmaya Dikkat Edecektir. Bu Ýliþkiler Görevi Aksatacak Samimiyetten Ve Firmamýzýn Ýsmine Leke Düþürecek, Olumsuz Davranýþlardan Uzak Duracaktýr. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Çay Ve Yemek Ýstirahatý Dýþýnda Sigara Kesinlikle içmeyecektir. Güvenlik kulübesi giriþ nizamiyesi gibi yerlerde görev yapan Personel Bu Yerlerin Dýþýna Elinde Sigara Ýle Çýkmayacaktýr. Kayýt, Kapý Açma Ve Baþka Amaçlarla O Ýþyerinin Çalýþanlarý Ýle Muhatap olduklarýnda elinde veya aðzýnda sigara olmayacaktýr. Bu konuda son Derece Hassas Olunacaktýr. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Göreve Alkollü Yada Uyuþturucu Alarak Gelemez Ve Görevi Esnasýnda Bu Maddeleri Kullanamaz. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Olumsuz Her Türlü Durumu Derhal Güvenlik Müdürüne Bildirecektir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Görevi Sýrasýnda Gördüðü, Keþfettiði Veya Kuþkulandýðý Tüm Olaylarý Yazýlý Olarak Olay raporuna kaydeder. Bu kural Güvenlik Görevlilerinin Görevini Yaptýðýný Gösteren, Gerektiðinde Koruyan Kontrol mekanizmasýdýr. ( örneðin: bir camýn kýrýlmasý,anahtarýn kaybolmasý,bir lambanýn yanmasý, kopuk bir elektrik teli vs.) GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Her türlü olumsuzluklarý raporlayýp tesis amiri ve yetkilisine bildirecektir.

28 GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Güvenliðini saðlamakta görevli olduðu yere yetkisiz kiþilerin girmesine izin vermeyecektir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Ýþ yerlerinde gördüðü ve tanýmadýðý kiþilerden kimlik soracaktýr. Ýþ yeri veya iþletme içerisinde yabancý biri varsa bundan kuþku duymalý ve o kiþiden açýklama yapmasýný istemelidir. Aþaðýda belirtilen faktörler böyle bir kiþinin suç amacý taþýyýp taþýmadýðýnýn saptanmasýnda güvenlik görevlisine yardýmcý olacaktýr. Olayýn gündüz veya gece olmasýna O kiþinin hangi iþ yeri bölümünde bulunduðuna Sizinle iþ birliði yapmaya istekli olup olmadýðýna Üzerinin aranmasýna izin verip vermediðine Aracýnýn kontrolüne izin verip vermemesine Güvenlik görevlisi ile konuþurken genel tutum ve davranýþýna Adýný ve adresini vermekte tereddüt edip etmemesine GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Bu iþin hassasiyeti ve önemi nedeniyle herhangi bir zamanda Güvenlik Müdürü ve Genel Koordinatörü veya onun tespit edeceði kiþi tarafýndan kendisinin veya varsa aracýnýn aranmasýný ön koþul olarak kabul eder. Ancak bu arama saygýlý, aranan kiþiyi rencide etmeyecek þekilde yapýlýr. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Adres deðiþikliði, medeni hal ve en yakýn akrabalar gibi kiþisel bilgilerinin deðiþmesi halinde yazýlý olarak bilgi verir. Olaylarýn niteliðine göre personelin durumu gözden geçirilir sayýsý yasasýnýn belirlediði kriterlerden birini kaybetmiþ ise göreve devamý sakýncalý durumlarda, görevden el çektirilir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Yangýn ve patlama gibi özel riskleri içeren görevlerde o mahal içine girerken üzerinde çakmak taþýmayacak. Kesinlikle sigara içmeyecektir. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ; Nasýl hareket edeceðini kestiremediði yeni bir durum karþýsýnda mutlaka proje Güvenlik Müdürüne ve Operasyon Müdürü ve Güvenlik Yöneticisine bilgi verecek onun tavsiyelerine ve talimatlarýna göre hareket edecektir.

29

30 PROJE ÇALIÞMASI AMAÇ: Bu projenin amacý; iþyerinizde 365 gün 24 saat esasýna göre gözetim ve güvenliðin saðlanmasýnýn esaslarýný ortaya koymaktýr. KAPSAM: Yukarýda belirtilen amaca ulaþmak için oluþturulacak gözetim ve Güvenlik Hizmet Organizasyonu aþaðýda açýklanan temel esaslarý kapsar. Ana ve Tali Giriþ/Çýkýþlarýn Kontrolü (1) Tesise istenmeyen kiþilerin giriþlerinin önlenmesi (2) Tesise istenmeyen saatler arasýnda giriþlerin önlenmesi (3) Tesis ziyaretçileri/çalýþanlarýn kontrolü, kimlik tespiti (4) Ziyaretçilerin belirlenen prosedüre göre ilgili kiþiye haber verilmesi, sevk edilmesi, refakat hizmeti (5) Mevcut güvenlik cihaz ve sistemlerinin kullanýlmasý, iþletimi (6) Giriþ/Çýkýþ yapan personel/ziyaretçi kayýtlarýnýn tutulmasý (7) Ýdarece belirlenecek diðer tedbirlerin uygulanmasý Araç giriþ/çýkýþlarýnýn kontrolü (1) Ýstenmeyen araçlarýn giriþlerinin önlenmesi (2) Ýstenmeyen saatlerde araç giriþ/çýkýþýnýn önlenmesi (3) Ziyaretçi çalýþan personel araçlarýnýn belirlenen prosedüre göre giriþ çýkýþýnýn saðlanmasý (4) Trafik hizmeti ve otopark yönlendirilmesi (5) Refakat Hizmeti (6) Giriþ çýkýþ yapan araçlarýn kayýtlarýnýn tutulmasý (7) Ýdarece belirlenecek diðer tedbirlerin uygulanmasý Tesisin fiziki sýnýrlarýnda gözlem ve devriye hizmetlerinin yerine getirilmesi devriye kontrol cihaz ve sistemlerinin kullanýlmasý iþletimi. Olasý hýrsýzlýk baþta olmak üzere asayiþ ve olaylarýna karþý önleyici ve koruyucu tedbirlerin alýnmasý Tesis birimlerinden gelecek tehdit ikaz ve bildirimlerine süratli, doðru ve yasalar dahilinde müdahalenin yapýlmasý, resmi makamlara bildirilmesi Ýdareye güvenlik kavramý dahilinde danýþmanlýk hizmeti sunulmasý Yangýna karþý ilk müdahalenin yapýlmasý ve resmi makamlara bildirilmesi Ýlk yardým gerektiren durumlarda ilk yardýmýn yapýlmasý ve gerekli saðlýk kuruluþlarýnýn devreye sokulmasý Ýdare tarafýndan saptanan kiþi veya kurula yapýlan hizmete ve sonuçlarýna iliþkin olay ve devre raporlarý sunulmasý

31 ORGANÝZASYON: Yukarýda belirtilen amaç ve kapsam dahilinde iþyerinizde oluþturulacak gözetim ve güvenlik hizmeti için önerilen organizasyon, vardiyalar halinde 24 saat esasýna göre güvenlik görevlisi bulundurmak üzere ve yasal deðiþtiricileri ile birlikte toplam bir ekiple göreve talip olduðumuzu bildiriniz. GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝ: 5188 Sayýlý yasa gereði, silahlý güvenlik eðitimi almýþ, adli sicil kaydý bulunmayan, geçerli referanslar verebilen, lise mezunu, saðlýklý, en az 1.70 boyunda, kilosu boyu ile uyumlu, disiplinli ve iyi ahlak sahibi kiþiler arasýndan seçilecektir. ORGANÝZASYONA BAÞLAMA: Teklifin kabul görmesi ve onaylandýðýnýn BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. 'e yazýlý olarak bildirilmesinden sonra eðitimli personel oryantasyon eðitimine alýnarak eðitimleri tamamlanacak; kararlaþtýrýlan gün ve saatte göreve baþlamasý saðlanacaktýr. Personel göreve baþlamadan dosyalarý ile birlikte idareye tanýtýlacak ve idarenin onayý alýnacaktýr. Oryantasyon süresi içinde idare yetkilileriyle birlikte iþyeriniz özel güvenlik talimatlarý oluþturulacaktýr. Organizasyonun baþlamasýndan sonra idareye periyodik güvenlik devre raporlarý gönderilerek incelemesine sunulacaktýr. GÖREV ve SORUMLULUKLAR: Detaylarýný taraflarýn belirleyeceði sözleþmede belirtilecek olmakla beraber, BERKAY GTS ÖZEL GÜVENLÝK HÝZ. LTD. ÞTÝ. tüm personelin iþ güvenlikleri, sosyal sigortalar mevzuatý, iþ yasasý gibi iþ hayatýný düzenleyen yasalardan dolayý sorumluluk taþýyacaktýr. Siz iþletmenizde her þeyle meþgulsünüz. Biz sadece güvenliðinizle meþgulüz...

32

33 DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ YANGIN GÜVENLÝÐÝ VE ACÝL DURUM DANIÞMANLIÐI GÜVENLÝK DANIÞMANLIÐI YANGIN GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ DEPREM EÐÝTÝMLERÝ GÜVENLÝK EÐÝTÝMLERÝ YANGIN GÜVENLÝÐÝ RÝSK ANALÝZ RAPORU HAZIRLANMASI GÜVENLÝK RÝSK ANALÝZ RAPORU HAZIRLANMASI ACÝL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI SÝVÝL SAVUNMA PLANLARININ HAZIRLANMASI

34

35 REFERANSLARIMIZ - TÜRKER ÝNANOÐLU MASLAK SHOW CENTER Ata KAVAME: ÝSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI: TAKSÝM Gökhan URULU : iþ: Gsm: ZÝNGARO AT TÝYATROSU Leman Haným: ULUSLAR ARASI MÜZÝK FESTÝVALÝ ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝFALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝFALÝ HAZÝRAN ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝFALÝ HAZÝRAN Tanya HANIM: ULUSLARARASI ÝSTANBUL BÝENALÝ Çelenk BAFRALI: ULUSLAR ARASI ÝSTANBUL CAZ VESTÝFALÝ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ Harun bey : GRANT THORNTON ULUSLARARASI MALÝ MUÞAVÝRLÝK Emre bey: ULUSLARARASI HÝT EÐÝTÝM: ÞÝÞLÝ Önder Bey: EMK DIÞ. TÝC. A.Þ. : NÝÞANTAÞI Duygu Haným:

36 - HÜR SÝGORTA. A.Þ. MARMARA BÖLGE: CAÐALOÐLU Serdar bey: HÜRPA TAM SERVÝS Nurhayat Haným: SOYAK GURUBU - SOYAK HOLDÝNG SÝNAN BEY: SOYAK ENERJÝ YATIRIM A.Þ ZEYNEP HANIM: SOYAK ULUSLARARASI ÝNÞAAT. A.Þ ONUR BEY: SOYAK TRAKYA DÖKÜM. A.Þ YAÞAR BEY: MÝMARLAR ODASI Fahrünnisa Dinçer : VÝKÝNG TURÝZM ORG. HÝZM. LTD. ÞTÝ. : TAKSÝM Emre SÖNMEZAY: PROJE AJANS VE ORG. : TEÞVÝKÝYE Kemal Bey: AL MEDYA AJANS VE ORG.SAN. TÝC.LTD. ÞTÝ: ÞÝÞLÝ Ufuk Bey: FYM TANITIM ORG. TAN. HÝZM. A.Þ. : MECÝDÝYEKÖY Murat AYDIN: ABD ÝÞ ADAMLARI KONFERANSLARI Ý.T.Ü. GÜMÜÞSUYU KAMPÜSÜ - ARES DANIÞMANLIK Nihan Haným: SÝSTEM ORGANÝZASYON Servet Haným: SOYAK BETON SAN. VE TÝC. A.Þ. MÜBARA HANIM: BORUSAN KÜLTÜR. A.Þ AHMET BEY: ÞÝÞLÝ LÝSESÝ: ÞÝÞLÝ Muzaffer Bey :

37

VERMÝÞ OLDUÐUMUZ HÝZMETLER 1-ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ 2-TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ 3-VALEPARH HÝZMETLERÝ 4- HOST HOSTES HÝZMETLERÝ 5-VÝP KORUMA HÝZMETLERÝ 6-ÝLAÇLAMA HÝZMETLERÝ 7-V.Ý.P ÖZEL ARAÇ 8-ÝÇ DEKAROSYON

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Genel Bakış. 2 www.groupdeger.com

Genel Bakış. 2 www.groupdeger.com Genel Bakış Uzman Güvenlik Hizmeti Yakın Koruma Hizmeti Organizasyon Güvenliği Konser Güvenliği Resepsiyon Hizmeti Özel Güvenlik Eğitim Kursu Eğitim Faaliyetlerimiz Değerli Eşya Taşımacılığı Güvenlik Projesi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

IPS ÖZEL GÜVENLÝK FAALÝYET ALANLARI 5188 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Elemanlý Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliðe Yönelik Danýþmanlýk Hizmetleri Risk Analizi ve Güvenlik Planý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI Bu kitapçıkta yer alan güvenlik kuralları, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli tedbirleri almak üzere,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

GÜVENLİK IPS ÖZEL GÜVENLİK FAALİYET ALANLARI ŞİRKETLER GRUBU

GÜVENLİK IPS ÖZEL GÜVENLİK FAALİYET ALANLARI ŞİRKETLER GRUBU GÜVENLİK ŞİRKETLER GRUBU IPS ÖZEL GÜVENLİK FAALİYET ALANLARI 5188 Sayılı Kanun Kapsamında Elemanlı Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliğe Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Risk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ArcelorMittal Ýþ Etiði Kurallarý

ArcelorMittal Ýþ Etiði Kurallarý ArcelorMittal Ýþ Etiði Kurallarý ArcelorMittal, yönetim uygulamalarýnda ve tüm iþ operasyonlarýnda dürüstlüðü ve doðruluðuyla tanýnmaktadýr. Her þubesi ve her birimiz dahil olmak üzere Þirket için bu ünümüzü

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Tel : 0212 798 21 13 Fax : 0212 798 21 22 Web : www.onurbeton.com - Email : info@onurbeton.com ONUR A.Þ. YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ POLÝTÝKAMIZ ONUR A.Þ. en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı