ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ..."
  • Ebru Ak
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ TÜR ve ÞEKÝL BÝLGÝSÝ

2 MATEMATÝK TAM SAYILARLA TOPLAMA ÝÞLEMÝ TAM SAYILARLA ÇIKARMA ÝÞLEMÝ TAM SAYILARLA ÇARPMA ÝÞLEMÝ, TAM SAYILARLA BÖLME ÝÞLEMÝ RASYONEL SAYILARI TANIYALIM RASYONEL SAYILARI SIRALAYALIM RASYONEL SAYILARLA TOPLAMA ÝÞLEMÝ - RASYONEL SAYILARLA ÇIKARMA ÝÞLEMÝ RASYONEL SAYILARLA ÇARPMA ÝÞLEMÝ - RASYONEL SAYILARLA BÖLME ÝÞLEMÝ RASYONEL SAYILARDA ADIM ADIM ÝÞLEMLER RASYONEL SAYI PROBLEMLERÝ ÜSLÜ NÝCELÝKLER ÖRÜNTÜLER VE ÝLÝÞKÝLER CEBÝRSEL ÝFADELERÝ TOPLAMA VE ÇIKARMA CEBÝRSEL ÝFADELERÝ ÇARPMA BÝR BÝLÝNMEYENLÝ DENKLEMLER PROBLEMLER DOÐRUSAL ÝLÝÞKÝLER KOORDÝNAT SÝSTEMÝ DÜZLEMDEKÝ DOÐRULAR DOÐRU ORANTI TERS ORANTI YÜZDE PROBLEMLERÝ BÝLÝNÇLÝ TÜKETÝM ARÝTMETÝÐÝ FAÝZ PROBLEMLERÝ ÇOKGENLER AYNA VE DÖNME SÝMETRÝSÝ MOTÝFLE KAPLAMA ÇEMBER VE DAÝRE BAYRAÐIMIZI ÇÝZELÝM ÇEMBERDE UZUNLUK DAÝRENÝN ALANI ÇOKGENLERÝN EÞLÝÐÝ VE BENZERLÝÐÝ ÝSTATÝSTÝK VE GRAFÝKLER GENEL ÇARPMA KURALI, FAKTÖRÝYEL PERMÜTASYON OLASILIK DÖRTGENLERDE UZUNLUK VE ALAN CÝSÝMLERÝN GÖRÜNÜMÜ DÝK DAÝRESEL SÝLÝNDÝRÝN ALAN VE HACMÝ

3 FEN ve TEKNOLOJÝ 1. ÜNÝTE VÜCUDUMUZDA SÝSTEMLER ÜNÝTE KUVVET VE HAREKET ÜNÝTE YAÞAMIMIZDAKÝ ELEKTRÝK ÜNÝTE MADDENÝN YAPISI ve ÖZELLÝKLERÝ ÜNÝTE IÞIK ÜNÝTE ÝNSAN ve ÇEVRE ÜNÝTE GÜNEÞ SÝSTEMÝ VE ÖTESÝ: UZAY BÝLMECESÝ SOSYAL BÝLGÝLER 1. ÜNÝTE ÝLETÝÞÝM VE ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ ÜNÝTE ÜLKEMÝZDE NÜFUS ÜNÝTE TÜRK TARÝHÝNDE YOLCULUK

4 4. ÜNÝTE ZAMAN ÝÇÝNDE BÝLÝM ÜNÝTE EKONOMÝ ve SOSYAL HAYAT ÜNÝTE YAÞAYAN DEMOKRASÝ ÜNÝTE ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER ÝNGÝLÝZCE UNIT 1 APPEARANCE AND PERSONALITY UNIT 2 BIOGRAPHIES UNIT 3 SPORTS UNIT 4 WILD ANIMALS UNIT 5 TELEVISIONS UNIT 6 PARTIES

5 UNIT 7 SUPERSTITIONS UNIT 8 PUBLIC BUILDINGS UNIT 9 ENVIRONMENT UNIT 10 PLANETS Cevap Anahtarý

6

7

8 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ TEST Çocuklar, bir süre sonra aðaçtan indiler. 2. Altýn fiyatlarý son günlerde epey indi. 3. Merdivenden aþaðý yavaþ yavaþ iniyor. 4. Arabanýn arka lastikleri inmiþti. CC Ýnmek sözcüðü yukarýdaki cümlelerde kaç deðiþik anlamda kullanýlmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 SÖZCÜK ANLAMI Bozulan yumaðý tekrar sarmýþtý. 4. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisi sarmak sözcüðünü mecaz anlamda kullanmýþtýr? CCC A) Anneannem mutfakta dolma sarýyor. B) 2. Aþaðýdaki yapboz parçalarýndaki sözcükler, aralarýndaki anlam iliþkisi dikkate alýnarak bir yapboz oluþturulduðunda hangi parça dýþarýda kalýr? DDD A) B) C) Son okuduðu roman onu sarmýþtý. Kollamak Korumak D) Ekmekleri bir örtüyle sarmýþlar. C) D) Gözetmek Acýmak 3. Diþ sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanýlmamýþtýr? BBB A) Bu insanlara diþ geçirmek kolay deðildir. B) Diþlerini her gün mutlaka fýrçalamalýsýn. C) Ay baþýna kadar diþini sýkman gerekecek. D) Bütün gün, diþe dokunur bir iþ yapmamýþ. 5. Oturmak sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde Birazdan sofraya oturacaðýz. cümlesindeki anlamýyla kullanýlmýþtýr? CCC A) Teyzesi otuz yýldýr Ýzmir de oturuyormuþ. B) Uzaya gönderdiðimiz yeni uydu yörüngeye oturdu. C) Okuldan gelince hemen ödevlerinin baþýna oturur. D) Dayýmýn hediye ettiði ceket üzerime tam oturdu. 13

9 Sözcük Anlamý 1 Test Aþaðýdaki deyimlerden hangisinde þaþýrmak, heyecanlanmak söz konusudur? A) Eli ayaðý dolaþmak B) Eli ayaðý kesilmek C) Eli ayaðý buz tutmak D) Eli böðründe kalmak 9. Birin bilir, birin bilmez Bu dünya kimseye kalmaz Yar ismini desem olmaz Düþer dillere dillere Bu dörtlüðün hangi dizesinde deyim vardýr? ddd A) 1. B) 2. C) 3. D) Bir þair ve onun þiirleri hakkýnda konuþan bayanlardan hangisi mecaz anlamlý bir sözcük kullanmýþtýr? CCC AA Öðretmenin sorusuna hangi öðrenci doðru cevabý vermiþtir? A) Yeþim B) Dursun C) Eylem D) Nadir 7. Aþaðýdakilerin hangisinde altý çizili sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? BBB A) Yol açýk olduðundan eve beþ dakikada vardýk. B) Ufak bir ameliyatla saðlýðýna kavuþtu. C) Garsondan bir de karýþýk salata istemiþtik. D) Evde günlük iþlerini yapar, komþularýna giderdi. 14

10 CÜMLE ANLAMI TEST 2 1. Çocuklar, bana Ne kadar gizlense de gerçekler ortadadýr. anlamýnda bir atasözü söyler misiniz? Görünen köy kýlavuz istemez. Aslan yataðýndan belli olur. 4. Þule, okul servisini kaçýrdýðý için taksi çaðýrmýþtýr. Taksi, Þule yi okula götürmek için amaç - sonuç iliþkisi olan yolu kullanmýþtýr. Melek Iþýl Erdal Cenk Buna göre taksi, aþaðýdaki yollardan hangisini kullanmýþtýr? CCC A) Babam, iþini bitiremediði için bugün eve geç saatllerde geldi. B) Cumhurbaþkaný baþarýlý sanatçýlarý bu yýl da ödüllendirdi. Altýnýn kýymetini sarraf bilir. Ateþ olmayan yerden duman çýkmaz. Öðrencilerden hangisi, öðretmenin sorusuna doðru cevap vermiþtir? A) Iþýl B) Cenk C) Melek D) Erdal C) D) Ahmet Bey, çocuklarýný okutmak için Ýstanbul a taþýnmýþ. Onlar, hava çok soðuk olduðundan parka gitmemiþler. 2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde karþýlaþtýrma yapýlmamýþtýr? BBB A) Ýþçiler, bugün daha fazla çalýþmýþlar. B) Çekingenliði yüzünden baþarýsýz oldu. C) Ýþ yerine ondan erken gelen biri yoktur. D) O, sýnýftaki öðrencilerin en hareketlisidir. 5. Avcý, üzerindeki cümlede için sözcüðünün amaç anlamýnda kullanýldýðý ördekleri avlayacaktýr. 3. Aþaðýdakilerin hangisinde ikinci cümle, ilk cümledeki yargýnýn gerekçesidir? A) Hiçbir zaman çýktýðýn kapýyý hýzlý çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. B) Akýllý adam, aklýný kullanýr. Daha akýllý adam, baþkalarýnýn aklýný da kullanýr. C) Elmas yontulmadan mükemmelleþmez. Ýnsan da acý çekmeden olgunlaþmaz. D) Söz aðýzdayken sahibinin esiridir. Aðýzdan çýktýktan sonra sahibi sözün esiri olur. Buna göre avcý, kaç ördek avlar? BBB / 01 A)1 B) 2 C) 3 D) 4 15

11 Cümle Anlamý 2 Test 6. Aþaðýdaki dizelerin hangisinde abartma söz konusudur? CC A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanýk Evlerin bacasýný kolluyor yýldýrýmlar B) Ben yaþarsam utlar gibi yaþarým Eski zamanlarda gül bahçelerinde C) Aklýma geldikçe durmaz aðlarým Gözüm yaþý sel olduðu zamandýr D) Yitirdiðin neyin varsa, anla artýk Tek baþýna kalan sensin ortada 10. Atasözleri, genellikle gerçek anlamýnýn dýþýnda, benzetmeli bir anlam taþýr. Þimdi bunlara örnek verelim: Hangi öðrencinin verdiði örnek, öðretmenin tahtaya yazdýðý kurala uygun düþmez? DDD A) 7. (I) Bu sanatçý ülkemizde, çektiði yüz fotoðraflarý ile tanýnmýþtýr. (II) Onun edebiyatýmýzýn tanýnmýþ yazarlarýndan oluþan fotoðraflarý bir kültür merkezinde sergilendi. (III) Bu sergide Halide Edip, Sait Faik, Orhan Veli, Necip Fazýl, Tarýk Buðra, Âþýk Veysel gibi sanatçýlarýn fotoðraflarý vardý. (IV) Ziyaretçiler meþhur sanatçýlarýn son derece maharetle çekilmiþ bu fotoðraflarýný ilgiyle inceleme olanaðý buldu. B) Mum dibine ýþýk vermez. Aþ taþýnca kepçeye paha olmaz. Numaralanmýþ cümlelerin hangisi kanýtlabilirlik açýsýndan diðerlerinden farklýdýr? DDD A) I B) II C) III D) IV C) Astar bol olmayýnca yüze gelmez. 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç iliþkisi söz konusudur? DDD-04 A) Görevini iyi yapmadýðý için iþten çýkarýldý. B) Hasta olduðu için dün okula gitmedi. C) Caný sýkýldýðý için parka gitmiþ. D) Soruyu cevaplamak için söz istedi. D) Babanýn sanatý oðula mirastýr. 11. Sizler gelecek yýl Belli bir yaþa kadar çocuklarý bilgisayardan u- zak tutmalýyýz. (1) Önce balýklarýn, çiçeklerin a- dýný öðrenmeli çünkü çocuklar. (2) Arkadaþ e- dinmeyi, sevmeyi ve paylaþmayý bilmeli yaþayarak. (3) Hayal ufkunu geliþtirmek için doðayý ve insaný tanýmalý çocuk. (4) Daha sonra bilgisayardan yararlanabilir. Numaralanmýþ cümlelerden hangisi ilk cümlede verilen yargýnýn nedenleri arasýna sayýlmamýþtýr? DDD A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Bu cümle aþaðýdakilerden hangisi ile tamamlandýðýnda koþul-sonuç iliþkisi söz konusu olur? BBB A) eðitiminizi yurt dýþýndaki bir üniversitede sürdüreceksiniz B) güzel bir lisede okumak istiyorsanýz bu yýl diþinizi sýkmalýsýnýz C) bu yýl okuduðunuz okulda okumayacaksýnýz D) bir yabancý dili gayet güzel konuþuyor olacaksýnýz 16

12 PARÇADA ANLAM TEST 3 1. Trafik kazalarýnda her yýl binlerce insan yaþamýný yitirmektedir. Bu, hem topluma hem bireylere ciddi zararlar vermektedir. Bu açýdan trafik kazalarýnýn en aza indirilmesinde eðitime önem verilmelidir. Bunun için ciddi bir eðitimle bilinçli, nitelikli ve sorumluluk duygusu geliþmiþ sürücüler yetiþtirilmelidir. aaa Bu parçanýn baþlýðý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) Trafik Kazalarý ve Eðitim B) Eðitimin Önemi C) Trafik Kazalarý D) Trafik Kazalarýnýn Nedenleri 2. Memleketi, milleti kurtarmak isteyenler için, vatanseverlik, temiz yüreklilik, fedakârlýk gerekli olan özelliklerdendir. Fakat bir toplumdaki hastalýðý görmek, onu tedavi etmek, toplumu çaðýn gereklerine göre ilerletebilmek için, bu özelliklerin yanýnda bilim ve fen de lazýmdýr. Bu parçaya göre aþaðýdakilerden hangisi, milleti kurtarmak isteyenlerde olmasý gereken özellikler arasýnda sayýlmamýþtýr? ddd A) Özverili olma B) Yurdunu sevme C) Bilime önem verme D) Liderlik özelliði taþýma 4. Çeþitli medeniyetlerin meydana getirilmesini saðlayan düþünce, geliþmesini dile borçludur. Dil, millet denilen insan topluluðunun en önemli sosyal varlýðýdýr, hayat damarýdýr. Kültürün ilk ve temel unsurudur. Bir milletin bireyleri arasýndaki ortak duygu ve düþünce dille kurulabilmekte ve sonraki nesillere dille aktarýlmaktadýr. Bundan dolayý dil, ayný zamanda bir kültür aktarýcýsý, bir kültür taþýyýcýsýdýr. Bu parçada dille ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? ddd A) Uluslar için yaþamsal deðerde olduðuna B) Kültürün temel unsurlarýndan olduðuna C) Düþüncenin dil sayesinde geliþtiðine D) Diline sahip çýkmayan uluslarýn daðýldýðýna 5. Hayatýn her çalýþma safhasýnda olduðu gibi, özellikle öðretim hayatýnda da disiplin, baþarýnýn esasýdýr. 3. Beyin kanamasý þiddetli bir baþ aðrýsýyla gelir. Bu baþ aðrýsý genellikle hayatýmýn en þiddetli baþ aðrýsý þeklinde tarif edilir. Fenalaþma, bayýlma, bulantý ve kusma beyin kanamasýnýn diðer bulgularýdýr. Beyin kanamasý geçiren kiþilerde görülen bir baþka bulgu da, boyun hareketinin kýsýtlanmasýdýr. Bu durumda insan, boynunu öne doðru eðemez. Beyin kanamasýnýn bir diðer bulgusu da kýsmi ya da vücudun bir yarýsýný tutan felç hâlidir. DD Bu parçanýn konusu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Beyin kanamasýnýn nedenleri B) Beyin kanamasýný önlemenin yollarý C) Beyinin, insan vücudundaki yeri D) Beyin kanamasýnýn belirtileri dd Atatürk ün bu sözlerinden çýkarýlabilecek yargý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Eðitimde baþarýlý olmak zordur. B) Disiplinsiz insanlar eðitimden sýkýlýr. C) Öðretim, insan yaþamýnýn her safhasýný kapsar. D) Disiplin, eðitimde baþarýyý saðlayan en önemli ögedir. 17

13 Parçada Anlam 3 Test 6. Küresel ýsýnmadan dolayý kutuplardaki buzullar eriyor, denizlerin su seviyesi yükseliyor ve kýyý kesimlerde toprak kayýplarý artýyor. Dünyanýn bazý bölgelerinde kasýrgalar, seller ve taþkýnlarýn þiddeti ve sýklýðý artarken bazý bölgelerde uzun süreli, þiddetli kuraklýklar ve çölleþme etkili oluyor. Kýþýn sýcaklýklar artýyor, yaðýþlar azalýyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanlarýn göç dönemleri deðiþiyor. Yani iklimler deðiþiyor. Parçaya göre aþaðýdakilerden hangisi küresel ýsýnmanýn doðurduðu sonuçlardan biri deðildir? aaa / 08 A) Hava kirliliðinin artmasý B) Þiddetli sel ve kasýrgalarýn olmasý C) Yaðýþlarýn azalmasý D) Deniz suyu seviyesinin yükselmesi 8. Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamý ve diplomat olduðu kadar, eðitim alanýnda da milletimizin çað deðiþtirmesini, atýlým yapmasýný saðlayan büyük bir önderdir. Atatürk e göre, en önemli, en esaslý nokta eðitimdir. Ona göre: Eðitim bir milleti ya hür, baðýmsýz, þanlý, yüce bir toplum hâlinde yaþatýr ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder. Bu parçada Atatürk le ilgili olarak özellikle aþaðýdakilerin hangisi üzerinde durulmuþtur? CCC A) Cumhuriyeti ilan etmesi B) Bilimsel çalýþmalarý desteklemesi C) Eðitime önem vermesi D) Ulusal kaynaklarý deðerlendirmesi 9. Þair, çocuk þiirlerinde kendi çocuk dünyasýndan izler yaþatmak yerine, kendisini çocuðun yerine koymalýdýr. Bu þekilde yazdýðý þiirlerde çocuða seslenebilir. Bunu baþardýðý ölçüde, çocuk þiirinde baþarýlý olur þair. 7. Baþarýlý olmak için þansa, paraya ihtiyaç olduðunu düþünenlerin sayýsý hiç de az deðildir. Bunun nedeniyse kendilerine çalýþmanýn zor gelmesidir. Baþarýya her þeyden önce azimle ve devamlý çalýþmakla ulaþýlabilir. Bunun baþka yolu da yoktur. Hatta hayata beþ parasýz atýlýp da sonradan zengin olan insanlarýn baþarý hikâyelerini hepimiz okuyoruz. Bu da bize baþarýya ulaþmak için canýmýzý diþimize takarak çalýþmamýz gerektiðini hatýrlatýyor. Bu parçada anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? CCC A) Ellerindeki olanaklarý deðerlendiremeyenler baþarýsýz olur. B) Tembeller, çalýþkan kiþilerin baþarýlarýný küçümserler. C) Baþarýlý olmak için planlý ve kararlý þekilde çalýþmaya gereksinim vardýr. D) Maddi zorluk içinde olan insanlar, zamanlarýný daha iyi deðerlendirir. cc Tuncay Ekrem Ekrem in Tuncay a söylediklerine göre, çocuk þiirlerinde baþarýlý olmanýn koþulu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Çocuklarýn yaþadýklarýný anlatmak B) Evrensel konularý iþlemek C) Çocuðun dünyasýna seslenmek D) Kýsa dizelerle yazmak 18

14 Test 3 Parçada Anlam 10. Kitaplardan öðrendiklerimizi birbirimize aktarýr ve hayatýmýza katmaya çalýþýrdýk. Hep birileri gibi olmak isterdik. Mahallemizde büyüyünce onlar gibi olmak istediðimiz öðretmenler, mühendisler, doktorlar vardý. Onlar bizim kahramanlarýmýzdý. Oysa þimdi mahallemizdeki o kahramanlarýn yerini televizyon kahramanlarý aldý. Artýk çocuklarýn olmak istedikleri þey, ekranlarda gördükleri futbolcular, sanatçýlar, reklam yýldýzlarý. Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Günümüzde çocuklarýn, televizyonlarda gördükleri kiþilere özendiði B) Mahalle kültürünün kaybolmasýnýn çocuklarý olumsuz etkilediði C) Günümüzde çocuklarýn kendi mesleklerini kendilerinin seçtiði D) Günümüzde çocuklarýn, kitaplardan öðrendiklerini yaþamlarýnda uyguladýklarý 12. Sanatçýlar, aralarýnda çocuk þiirleri hakkýnda konuþmaktadýr. Çocuklar için yazýlmýþ olan þiirler, iyi seçilmiþ bir üslupta ve çocuða uygun çaðrýþýmlardan yola çýkýlarak yazýlmalýdýr. Mümkünse çocuk þiirlerinde özne ve yüklem tek olmalýdýr. Þiirlerde dil zenginliði ve bu zenginliðin tanýdýðý imkanlar ölçüsünde çocuklara, ana dili kullanma alýþkanlýðýný geliþtirici bir üslup tercih edilmelidir. 11. Ýlköðretim yýllarýnda okuduðum kitaplardan aklýma ilk gelenler; Kibritçi Kýz, Kurþun Asker, Robinson Crusoe dur. Vakit geçirmek için dahi okunmuþ her kitabýn, insanýn yaþamýna çok þeyler katabileceðini þimdi çok daha iyi anlýyorum. Ýlköðretim yýllarýnda okuduðum bir kitabýn benim ahlaksal, ruhsal, düþsel, duygusal dünyamda büyük deðiþikliklere, güzelliklere yol açabildiðini çok iyi görüyorum þimdi. Hiç þüphe yok ki benim bugünkü kiþiliðimi oluþturan, ilköðretim yýllarýnda okuduðum o kitaplardýr. Yazarýn parçada asýl anlatmak istediði aþaðýdakilerden hangisidir? DDD-8 A) Çocuk kitaplarýný okumaktan büyük zevk aldýðý B) Kimi kitaplarý bir kez okumakla tam olarak anlayamadýðý C) Yetiþkinlik döneminde ilköðretim çaðýndaki kadar kitap okumadýðý D) Ýlköðretim çaðýnda okuduðu kitaplarýn kiþiliði üzerinde etkili olduðu Argo söyleyiþlerden, süslü ifadelerden kaçýnýlmalýdýr. Çocuklarýn anlamakta güçlük çektiði sözler þiirde yer almamalýdýr. Bu kiþilerin konuþmalarýndan çocuk þiirleriyle ilgili olarak aþaðýdaki yargýlarýn hangisine ulaþýlamaz? A) Günlük yaþamda sýk kullanýlan sözcüklerle yazýlmalýdýr. B) Üslubu, dili geliþtirici özellikte olmalýdýr. C) Anlaþýlmasý zor söyleyiþlerden kaçýnýlmalýdýr. D) Özenli bir üslupla yazýlmalýdýr Ýnsanlar kitaplardan sevgi, iyilik, doðruluk öðrenir. Dili iyi kullanmayý, bilimi de kitaplardan öðrenir. Kitaplarla dünyayý daha iyi tanýr. Bu parçanýn baþýna anlam akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? aa 7 A) Kitabýn insana yararý saymakla bitmez B) Her insanýn okuyacaðý bir kitap vardýr C) Kitap okumanýn yaþý ve zamaný yoktur D) Ýnsan sadece kitaplarla yaþamý tanýyamaz 19

15 PARÇADA ANLAM TEST 4 1. Okul piyesinde rolü olan arkadaþlarýmýzdan biri hastalanmýþtý. Onun rolünü bana vermiþlerdi. Oyunu ailelerimiz de izleyecekti. Çok heyecanlanmýþtým; ama baþarýlý bir performans göstermiþtim. Bunu, alkýþlardan anlamýþtým. Öðretmenim de çok þaþýrmýþtý. Meðer sen doðuþtan tiyatrocuymuþsun! demiþti. Bu olay beni çok etkilemiþti. Tiyatrocu olmaya iþte bu olaydan sonra karar verdim. 3. Henüz kimse kuruma girmeden çay ocaðýna gelir, günün ilk ýþýklarýyla birlikte çayý demlerdi. Ne yapmasý gerektiðini çok iyi bilen, mesleðini yapmaktan da büyük keyif alan bir kiþiydi. Güler yüzlü, sevecen tavrýyla kurumda çalýþan herkesin sevgisini kazanmýþtý. O ayrýldýktan sonra insanlar bir süre onun yokluðuna alýþamadý. Bu parçada anlatýlanlar, aþaðýdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiþtir? DDD A) Oyunculuk eðitimi aldýnýz mý? B) Tiyatrocu olmanýzý aileniz nasýl karþýladý? C) Okullarda öðrencilere tiyatro yeterince sevdiriliyor mu? D) Tiyatrocu olmaya ne zaman karar verdiniz? Bu konuþmada Çaycý Hasan Amca ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? BBB A) Ýþini severek yaptýðýna B) Yaþlandýðý için iþi býraktýðýna C) Ýþine erken saatlerde geldiðine D) Çalýþtýðý kurumdaki kiþilerce sevildiðine 2. Eski Ýstanbullular, kente yeni gelenleri kendilerine benzetirdi. Gelenler geldikleri gibi kalmazdý. Deðiþir ve Ýstanbullu olurdu. Böylece kentin o özel kültürü hiç zarar görmezdi. Þimdi öyle deðil. Þimdi köylüler kalkýp geliyor ve geldiði gibi kalmak istiyor. Ýstanbul a özgü renkler bunun için bir bir yitip gidiyor. Kentin o kendine has yaþam biçimi, kýsaca Ýstanbulluluk dediðimiz þey, bunun için kayboluyor. Parçada yazar, aþaðýdakilerin hangisinden yakýnmaktadýr? BBB-8 A) Ýstanbul un nüfusunun hýzla artmasýndan B) Ýstanbul un kendine özgü kültürünün kaybolmasýndan C) Ýstanbul un tarihi ve coðrafi güzelliklerini yetirmesinden D) Ýstanbul un birçok sorunla boðuþmak zorunda kalmasýndan 4. Altý bölümden oluþan bir belgesel hazýrladýk. Tarihte büyük olaylara sahne olmuþ topraklarý gençliðimize tanýtma ve gençlerimizde toplumsal hafýza oluþturmak amacýyla yola çýktýk. Ayrýca, içinde yaþadýðýmýz toplumda olup bitenlere kayýtsýz kalmadýðýmýzý göstermek istedik. Bu yolla gençlerde tarih bilincini oluþturmayý hedefledik. Bu parçada söz konusu belgeselle ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisinden söz edilmiþtir? BBB A) Gençlerin sorunlarýný ele aldýðýndan B) Hangi amaçla çekildiðinden C) Bölümler hâlinde çekilmesinin nedenlerinden D) Her yaþtan seyirciye seslendiðinden 20

16 Test 4 Parçada Anlam 5. Dil; düþünme, konuþma, anlaþma aracýdýr. Dil, her türlü eðitimin, bilimin vazgeçilmez temelidir. Millî kültürün baþlýca unusurudur. Millî birlik ve beraberliðin koruyucusudur. Milletin sürekliliðinin güvencesidir. Geliþmiþ, zengin, bütün ihtiyaçlara cevap verebilen bir dil, her alanda kalkýnýp ilerlemenin ön þartýdýr. CC Bu parça aþaðýdaki sorulardan hangisine karþýlýk söylenmiþ olabilir? A) Her toplumun dili farklý mýdýr? B) Dilin kültür içindeki yeri nedir? C) Sizce dil nedir? D) Dil ile millet arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? 8. Çok sayýda branþta düzenlenen ve her yaþtan vatandaþý spora teþvik eden spor kurslarýna gösterilen ilgi bu yýl daha da arttý. Ücretlerine bu yýl zam yapýlmamasý da yoðun ilgide etken oldu. Kursu düzenleyen kurumda çalýþanlar, bu kurslardan yüzde 25 indirimli yararlanacak. Bu faaliyetlerde engelliler de düþünüldü, onlara ulaþým kolaylýðý saðlandý. Gazeteci 6. Öðrenciler bedensel, zihinsel, duygusal yapýlarý, ilgileri ve yetenekleri bakýmýndan birbirlerinden farklýdýr. Bir öðrencinin isteyerek çalýþtýðý ve hemen öðrendiði bir dersi bir baþka öðrenci zor öðrenebilir. Bir baþka öðrenciyse çabuk yorulabilir ya da çalýþmak istemeyebilir. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmaktadýr? A) Her öðrencinin farklý bir yapýya sahip olduðu B) Öðrencinin isteyerek çalýþtýðý derslerde baþarýya ulaþtýðý C) Öðretim yöntemlerinin öðrencilerdeki farklýlýklara göre düzenlenmesi gerektiði D) Ders çalýþmanýn öðrencilerde kimi zaman býkkýnlýða yol açtýðý 7. Ansiklopediler, hayatýmýzýn vazgeçilmez kitaplarýdýr. Ýnsanlar, her yaþ ve bilgi düzeyinde ansiklopediye ihtiyaç duyar. Çünkü ansiklopediler, çeþitli bilgilerin özetini alfabetik düzenle bir araya getirir. Alfabetik düzen, insanlarýn aradýðý bilgiye kolayca ulaþmasý bakýmýndan önemlidir. DD Bu parçada ansiklopedilerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Yaþamýn önemli bir parçasý olduðuna B) Ýnsanlarýn, ihtiyaç duyduðu kitaplar olduðuna C) Bilgileri belirli bir düzene göre aktardýðýna D) Hazýrlanmasýnýn emek ve zaman istediðine Bu parçada kulüp baþkaný, spor kurslarýyla ilgili olarak, gazeteciye aþaðýdakilerin hangisinden söz etmemiþtir? BBB A) Sporu özendirdiðinden B) Eskiye göre daha uygun ücretlerle eðitim verildiðinden C) Her yaþtan insana seslendiðinden D) Çok sayýda kiþinin ilgisini çektiðinden 9. Düz yazý türünün Türk edebiyatýna Tanzimat döneminde girdiði öteden beri söylenir. Ne var ki bu görüþe katýlmak mümkün deðil. Tamam düz yazý, Tanzimat döneminde geliþme göstermiþ olabilir. Ancak bu dönemden önce de edebiyatýmýzda düz yazý vardý, baþarýlý düz yazý örnekleri veriliyordu. Hem bu söylentiyi kabul etsek yüzyýllar önce Kâtip Çelebi nin, Seydi Ali Reis in, Evliya Çelebi nin düz yazý türündeki eserlerini inkâr etmiþ olmaz mýyýz? DD Bu parçanýn yazarý aþaðýdakilerden hangisine karþý çýkmaktadýr? A) Þiir, düz yazýdan daha önemli bir alandýr. B) Geçmiþteki Türk yazarlarýnýn eserleri sanat deðeri yönünden zayýftýr. C) Türk edebiyatýnda düz yazý türünde eser çok azdýr. D) Düz yazý, Türk edebiyatýnda ilk defa Tanzimat döneminde görülmüþtür. 21

17 Parçada Anlam 4 Test 10. Bu sahil kasabasý, bitki örtüsüyle insaný büyülüyor. Her yer yemyeþil. Toprak neredeyse görünmüyor. Bitki örtüsü, kasabanýn kuzeyi ile güneyinde farklýlýk gösteriyor. Baþka yerlerde göremediðiniz aðaç türleriyle dolu. Buraya bir de yüksek bir yerden bakarsanýz iþ daha da deðiþir. Sanki bir kartpostala bakýyor zannedersiniz kendinizi. Bu parçada sözü edilen sahil kasabasýyla ilgili olarak anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsaný etkileyen bir doðal güzelliðinin olduðu B) Bitki örtüsünün çok çeþitli olduðu C) Çok sayýda insanýn, manzarasýný görmeye geldiði D) Doðal güzelliðini hiçbir zaman kaybetmediði 12. Ben denemelerimde þiir gibi bir dil kullanýrým. Bunun için her sözcüðü denemelerimde kullanmam. Duygu yüklü sözcükler bulup onlarla denemelerimi yazarým. Cümlelerin üzerinde uzun uzadýya dururum. En etkili cümleyi yazana kadar düþünürüm. Yazdýklarýmýn önce kendi içime sinmesini isterim. Olaylarýn beni yönlendirmesine izin vermem. Bu parçada yazar, kendisiyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinmemiþtir? DDD A) Þiirsel bir dilinin olduðuna B) Sözcükleri seçerek kullandýðýna C) Yazdýklarýný önce kendisinin beðenmesini önemsediðine D) Deðiþik türlerdeki yazýlarýyla tanýndýðýna Benim doðduðum köy, þehir merkezine yaklaþýk 40 km uzaklýkta. Denizden yüksekliði ise 1200 m. Kayabaþý, Sýrtköyü ve Beþikçi köylerine komþu. Bu köyleri birbirinden daðlar ayýrýyor. Köye gelmek isteyenler bu sarp daðlarý aþmak zorunda kalýr. Öðretmen, öðrencilerine aþaðýdakilerin hangisinden söz etmektedir? A) Doðduðu köyün konumundan B) Çocukluðunun nerede geçtiðinden C) Sýkýntýlý bir çocukluk dönemi geçirdiðinden D) Çocukluðuna ait anýlardan CC Nasrettin Hoca, bu konuþmasýnda aþaðýdakilerden hangisini vurgulamak istemiþtir? A) Fýkranýn, toplum yaþamýnda önemli bir yeri vardýr. B) Ýnsanlar, gülme ihtiyacýný fýkra ile karþýlar. C) Fýkra anlatmak özel yetenek isteyen bir iþtir. D) Fýkrayý dinlemek de anlatmak kadar ciddiyet ister. 22

18 YAZIM BÝLGÝSÝ TEST 5 1. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr? DDD A) Bodrum a ailecek gidecektik. B) En küçük kardeþi Mersin de oturuyor. C) Hatay ýn birçok yerini bilirim. D) Sinop da tam üç yýl çalýþmýþ. 5. Sýnýfa noktalama iþaretleri hakkýnda bilgi verildikten sonra, Aysun tahtaya dört farklý cümle yazýyor. Aileniz, on iki yýldýr Kýrþehirde mi oturuyor? Dörtgenin alaný nasýl hesaplanýyordu? Akdeniz Bölgesi nde yazlar sýcak ve kurak, kýþlar ýlýk ve yaðýþlýdýr. Çocuklarýný yetiþtirmek için pek çok sýkýntýya göðüs gerdi. 2. Sabah evden erken çýkar, biraz yürüyüþ yapar, bir çay ocaðýnda çayýný yudumlayýp eve dönerdi. Bu cümlede, virgüllerin kullanýlma amacý aþaðýdakilerden hangisidir? BBB A) Eþ görevli sözcükler birbirinden ayýrmak B) Cümleleri birbirinden ayýrmak C) Özellikle belirtilmek istenen sözü göstermek D) Týrnak iþareti içine alýnmamýþ alýntý cümleyi belirlemek 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir yazým yanlýþý vardýr? DDD-21 A) Toplantý saat beþte bitmiþ. B) Artýk, bilgisayarlar her alana girdi. C) Yayýnevi kitap hakkýnda açýklama yaptý. D) Hiçbir þey eskisi gibi olmýyacak. Aysun, hangi sözcüðün yazýmýnda yanlýþlýk yapmýþtýr? -22 A) Kýrþehirde B) Dörtgenin C) Akdeniz Bölgesi nde D) pek çok 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yoktur? BBB - 21 A) Bursa lý bir arkadaþý ile buraya gelecek. B) Göl kenarý ne kadar da güzelmiþ! C) Üniversite yi bu þehirde okumuþlar. D) Mutfakda kýrýk dökük bardaklar vardý. 4. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr? DD-21 A) Gelirken çocuðuna bir de oyuncak almýþ. B) Öðretmenimiz, okuldan te ayrýlmýþtý. C) Öyle sanýyorum ki çiçekler aþýrý sýcaklar yüzünden solmuþ. D) Ýkidebir ayaða kalkýyor, söz almadan konuþuyordu. 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir yazým yanlýþý vardýr? ccc - 22 A) Ablasý bu yýl Boðaziçi Üniversitesini kazanmýþ. B) Deniz kenarýndaki kampta tam on iki gün kaldýk. C) Sýnýfýmýza Sivas lý bir arkadaþ da gelmiþti. D) Yolcularýný alan tren yavaþ yavaþ hareket etti. 23

19 Yazým Bilgisi 5 Test 8. Ýnsan insanýn kadrini bilmezmiþ meðer Birimiz gülsek, aðlýyor onumuz Bizden kara deðil mi geceler Bari karanlýk olmasaydý sonumuz Bu dörtlüðün hangi dizesinde ünlü daralmasý vardýr? bb - 20 A) 1. B) 2. C) 3. D) inci 1980 li te 7 ye 3 4 Sevim Haným, yazým yanlýþý olan kitabý kitaplýða koymayacaktýr. 9. Aþaðýdaki eklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? A) -ki, -ken B) -lýk, -lik Buna göre Sevim Haným, hangi kitabý kitaplýða koymayacaktýr? -21 A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. C) -de, -ler D) -siz, -mi 10. Altý çizili sözcüklerin hangisindeki ünlülerin tamamý geniþ ünlüdür? A) Yollarda uçuþan yapraklar sarý, B) Nilüferler yatmýþ uzanmýþ suya, C) Zaman akmýþ alýp gitmiþ baharý, D) Çamlar bulutlarda dalmýþ uykuya. 13. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde boþ parantezle gösterilen yere virgül getirilemez? ccc A) Kitap ( ) defter ve kalemlerini çantana koymalýsýn. B) Kedi ( ) bir anda önümüzdeki aðaca týrmandý. C) Kitabýn ( ) kapaðý çok güzel olmuþtu. D) Çocuk ( ) ayakkabýlarýný çýkarýp içeriye girdi. 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanýmýyla ilgili bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr? DDD A) Çocukluk günlerim Burdur da geçti. B) Ben ilkokula giderken o liseye geçmiþti. C) Ömer Seyfettin in öykülerini çok severim. D) Bu yýl ilk kez Sbs ye girecekmiþ. 14. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde noktalý virgül (;) doðru kullanýlmýþtýr? ddd A) Bana þöyle dedi; Sizi okulda bekliyorum. B) Evimiz; caddenin sonundaki sokaktaydý. C) Eyvah; iþe geç kaldým. D) Meyvelerden muz ve çilek; sebzelerden ýspanak ve pýrasa almýþ pazardan. 24

20 DÝL BÝLGÝSÝ TEST Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylediði anda yapýlmasý söz konusudur? BBB - 13 A) Daðcýlar haftaya Aðrý ya týrmanýyor. B) Annem mutfakta pasta hazýrlýyor. C) Dedemler, kýrk yýl önce bu þehre geliyor. D) Ayda bir, ailesinin yanýna gidiyor. 4. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin yükleminde bir anlam kaymasý vardýr? BBB / 13 A) Kardeþim defterini temize çekiyor. B) Ahmet, her sabah bu fýrýndan ekmek alýyor. C) Bazý öðrenciler kütüphanede kitap okuyor. D) Bardaktan boþanýrcasýna yaðmur yaðýyor. 5. Erdem, üzerinde anlam kaymasý olan cümlenin yazýlý olduðu elma þekerini alacaktýr. Buna göre, Erdem aþaðýdaki elma þekerlerinden hangisini almalýdýr? A) B) Arýlar, tuttuklarý levhadaki kipin yazýlý olduðu çiçekten polen toplayacaktýr. Buna göre, hangi seçenekteki arý - çiçek eþleþtirmesinde yanlýþlýk yapýlmýþtýr? DDD / 13 A) 1 - a B) 2 - b C) 3 - c D) 4 - d 2. Aþaðýdaki altý çizili yüklemlerden hangisi kýlýþ (iþ) bildirmez? BBB A) Yazdýðým þiirleri arkadaþlarýma okurum. B) Annemler, yarýndan sonra Artvin e gidecek. C) Fatma, sizi bu durakta bekleyecekmiþ. D) Meyve ve sebzeleri güzelce yýkayalým. Sabahlarý yürüyüþe çýkýyor. C) D) Hiç sözünde durmaz. Derslerini düzenli yapar. Otobüs birazdan kalkacak. 25

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Tam Sayýlardan Rasyonel Sayýlara

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Tam Sayýlardan Rasyonel Sayýlara ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Tam Sayýlardan Rasyonel Sayýlara TAM SAYILARLA TOPLAMA ÝÞLEMÝ... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 18 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2... 21 Kazaným

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 07 08 09 10 Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler ve İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimede ve Kelime Gruplarında - I (Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Kelimede ve Kelime Gruplarında - II 02 (İkilemeler, Ad Aktarması, Dolaylama, Yansıma Kelimeler) 03 Kelimede ve Kelime Gruplarında

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

8. SINIF I. DÖNEM. TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ORTAK SINAVI Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okulu :...

8. SINIF I. DÖNEM. TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ORTAK SINAVI Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okulu :... TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8. SINIF I. DÖNEM TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ORTAK SINAVI Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okulu :... ÖĞRENCİNİN DİKKATİNE SINAV

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE TEMA 1 ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI DENEME SINAVI FORMATI MYS DENEME SINAVI Soru dağılımı Türkçe 18 Türkçe 18 Matematik 18 Matematik 18 Fen Bilimleri 18 Fen Bilimleri 18 Sosyal Bilgiler 18 Sosyal Bilgiler 18 Din Kültürü ve Ahlak 18 Din 18

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 06 Cümlenin Anlam Özellikleri

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel-nesnel yargý, Neden-sonuç

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel-nesnel yargý, Neden-sonuç ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr?

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr? ünite 1 SÖZCÜK ANLAM TEST 1 1. Bir sözcüðü yalýn olarak düþündüðümüzde aklýmýza ilk gelen anlama temel anlam denir. Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük temel anlamýyla kullanýlmamýþtýr? Herkes

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2014-2015 7. SINIF Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER 1- Bilgi Yolu Ders Anlatım Föyleri 2- Bilgi Yolu Soru Bankaları 3- Sınavlar BGS Düzey Belirleme Sınavları (DBS) BGS Düzey Kontrol Sınavları (DKS) BGS

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

LYS TÜRKÇE. Sözcük Anlamý Deyimler ve Atasözleri Cümle Anlamý ve Yorum Kavramlar Paragraf Anlatým Teknikleri

LYS TÜRKÇE. Sözcük Anlamý Deyimler ve Atasözleri Cümle Anlamý ve Yorum Kavramlar Paragraf Anlatým Teknikleri LYS TÜRKÇE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TM-TS) Sözcük Anlamý Deyimler ve Atasözleri Cümle Anlamý ve Yorum Kavramlar Paragraf Anlatým Teknikleri Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

SÖZLÜKTEN NASIL YARARLANIRIZ?

SÖZLÜKTEN NASIL YARARLANIRIZ? bilgi SÖZLÜKTEN NASIL YARARLANIRIZ? Bir dilin veya dillerin sözcük hazinesini söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite TÜRKÇE TEST 1 4. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi terim kullanmamýþtýr? Dergideki makale çok güzeldi.

ünite TÜRKÇE TEST 1 4. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi terim kullanmamýþtýr? Dergideki makale çok güzeldi. ünite 1 SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 1. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi daha genel kapsamlýdýr? Küçük çocuk menekþeleri koparmýþ. Çiçekleri koparmayýn. diye bir tabela vardý. Bitkilerle beslenen hayvanlar

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı