ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ..."
  • Ebru Ak
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ TÜR ve ÞEKÝL BÝLGÝSÝ

2 MATEMATÝK TAM SAYILARLA TOPLAMA ÝÞLEMÝ TAM SAYILARLA ÇIKARMA ÝÞLEMÝ TAM SAYILARLA ÇARPMA ÝÞLEMÝ, TAM SAYILARLA BÖLME ÝÞLEMÝ RASYONEL SAYILARI TANIYALIM RASYONEL SAYILARI SIRALAYALIM RASYONEL SAYILARLA TOPLAMA ÝÞLEMÝ - RASYONEL SAYILARLA ÇIKARMA ÝÞLEMÝ RASYONEL SAYILARLA ÇARPMA ÝÞLEMÝ - RASYONEL SAYILARLA BÖLME ÝÞLEMÝ RASYONEL SAYILARDA ADIM ADIM ÝÞLEMLER RASYONEL SAYI PROBLEMLERÝ ÜSLÜ NÝCELÝKLER ÖRÜNTÜLER VE ÝLÝÞKÝLER CEBÝRSEL ÝFADELERÝ TOPLAMA VE ÇIKARMA CEBÝRSEL ÝFADELERÝ ÇARPMA BÝR BÝLÝNMEYENLÝ DENKLEMLER PROBLEMLER DOÐRUSAL ÝLÝÞKÝLER KOORDÝNAT SÝSTEMÝ DÜZLEMDEKÝ DOÐRULAR DOÐRU ORANTI TERS ORANTI YÜZDE PROBLEMLERÝ BÝLÝNÇLÝ TÜKETÝM ARÝTMETÝÐÝ FAÝZ PROBLEMLERÝ ÇOKGENLER AYNA VE DÖNME SÝMETRÝSÝ MOTÝFLE KAPLAMA ÇEMBER VE DAÝRE BAYRAÐIMIZI ÇÝZELÝM ÇEMBERDE UZUNLUK DAÝRENÝN ALANI ÇOKGENLERÝN EÞLÝÐÝ VE BENZERLÝÐÝ ÝSTATÝSTÝK VE GRAFÝKLER GENEL ÇARPMA KURALI, FAKTÖRÝYEL PERMÜTASYON OLASILIK DÖRTGENLERDE UZUNLUK VE ALAN CÝSÝMLERÝN GÖRÜNÜMÜ DÝK DAÝRESEL SÝLÝNDÝRÝN ALAN VE HACMÝ

3 FEN ve TEKNOLOJÝ 1. ÜNÝTE VÜCUDUMUZDA SÝSTEMLER ÜNÝTE KUVVET VE HAREKET ÜNÝTE YAÞAMIMIZDAKÝ ELEKTRÝK ÜNÝTE MADDENÝN YAPISI ve ÖZELLÝKLERÝ ÜNÝTE IÞIK ÜNÝTE ÝNSAN ve ÇEVRE ÜNÝTE GÜNEÞ SÝSTEMÝ VE ÖTESÝ: UZAY BÝLMECESÝ SOSYAL BÝLGÝLER 1. ÜNÝTE ÝLETÝÞÝM VE ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ ÜNÝTE ÜLKEMÝZDE NÜFUS ÜNÝTE TÜRK TARÝHÝNDE YOLCULUK

4 4. ÜNÝTE ZAMAN ÝÇÝNDE BÝLÝM ÜNÝTE EKONOMÝ ve SOSYAL HAYAT ÜNÝTE YAÞAYAN DEMOKRASÝ ÜNÝTE ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER ÝNGÝLÝZCE UNIT 1 APPEARANCE AND PERSONALITY UNIT 2 BIOGRAPHIES UNIT 3 SPORTS UNIT 4 WILD ANIMALS UNIT 5 TELEVISIONS UNIT 6 PARTIES

5 UNIT 7 SUPERSTITIONS UNIT 8 PUBLIC BUILDINGS UNIT 9 ENVIRONMENT UNIT 10 PLANETS Cevap Anahtarý

6

7

8 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ TEST Çocuklar, bir süre sonra aðaçtan indiler. 2. Altýn fiyatlarý son günlerde epey indi. 3. Merdivenden aþaðý yavaþ yavaþ iniyor. 4. Arabanýn arka lastikleri inmiþti. CC Ýnmek sözcüðü yukarýdaki cümlelerde kaç deðiþik anlamda kullanýlmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 SÖZCÜK ANLAMI Bozulan yumaðý tekrar sarmýþtý. 4. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisi sarmak sözcüðünü mecaz anlamda kullanmýþtýr? CCC A) Anneannem mutfakta dolma sarýyor. B) 2. Aþaðýdaki yapboz parçalarýndaki sözcükler, aralarýndaki anlam iliþkisi dikkate alýnarak bir yapboz oluþturulduðunda hangi parça dýþarýda kalýr? DDD A) B) C) Son okuduðu roman onu sarmýþtý. Kollamak Korumak D) Ekmekleri bir örtüyle sarmýþlar. C) D) Gözetmek Acýmak 3. Diþ sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanýlmamýþtýr? BBB A) Bu insanlara diþ geçirmek kolay deðildir. B) Diþlerini her gün mutlaka fýrçalamalýsýn. C) Ay baþýna kadar diþini sýkman gerekecek. D) Bütün gün, diþe dokunur bir iþ yapmamýþ. 5. Oturmak sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde Birazdan sofraya oturacaðýz. cümlesindeki anlamýyla kullanýlmýþtýr? CCC A) Teyzesi otuz yýldýr Ýzmir de oturuyormuþ. B) Uzaya gönderdiðimiz yeni uydu yörüngeye oturdu. C) Okuldan gelince hemen ödevlerinin baþýna oturur. D) Dayýmýn hediye ettiði ceket üzerime tam oturdu. 13

9 Sözcük Anlamý 1 Test Aþaðýdaki deyimlerden hangisinde þaþýrmak, heyecanlanmak söz konusudur? A) Eli ayaðý dolaþmak B) Eli ayaðý kesilmek C) Eli ayaðý buz tutmak D) Eli böðründe kalmak 9. Birin bilir, birin bilmez Bu dünya kimseye kalmaz Yar ismini desem olmaz Düþer dillere dillere Bu dörtlüðün hangi dizesinde deyim vardýr? ddd A) 1. B) 2. C) 3. D) Bir þair ve onun þiirleri hakkýnda konuþan bayanlardan hangisi mecaz anlamlý bir sözcük kullanmýþtýr? CCC AA Öðretmenin sorusuna hangi öðrenci doðru cevabý vermiþtir? A) Yeþim B) Dursun C) Eylem D) Nadir 7. Aþaðýdakilerin hangisinde altý çizili sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? BBB A) Yol açýk olduðundan eve beþ dakikada vardýk. B) Ufak bir ameliyatla saðlýðýna kavuþtu. C) Garsondan bir de karýþýk salata istemiþtik. D) Evde günlük iþlerini yapar, komþularýna giderdi. 14

10 CÜMLE ANLAMI TEST 2 1. Çocuklar, bana Ne kadar gizlense de gerçekler ortadadýr. anlamýnda bir atasözü söyler misiniz? Görünen köy kýlavuz istemez. Aslan yataðýndan belli olur. 4. Þule, okul servisini kaçýrdýðý için taksi çaðýrmýþtýr. Taksi, Þule yi okula götürmek için amaç - sonuç iliþkisi olan yolu kullanmýþtýr. Melek Iþýl Erdal Cenk Buna göre taksi, aþaðýdaki yollardan hangisini kullanmýþtýr? CCC A) Babam, iþini bitiremediði için bugün eve geç saatllerde geldi. B) Cumhurbaþkaný baþarýlý sanatçýlarý bu yýl da ödüllendirdi. Altýnýn kýymetini sarraf bilir. Ateþ olmayan yerden duman çýkmaz. Öðrencilerden hangisi, öðretmenin sorusuna doðru cevap vermiþtir? A) Iþýl B) Cenk C) Melek D) Erdal C) D) Ahmet Bey, çocuklarýný okutmak için Ýstanbul a taþýnmýþ. Onlar, hava çok soðuk olduðundan parka gitmemiþler. 2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde karþýlaþtýrma yapýlmamýþtýr? BBB A) Ýþçiler, bugün daha fazla çalýþmýþlar. B) Çekingenliði yüzünden baþarýsýz oldu. C) Ýþ yerine ondan erken gelen biri yoktur. D) O, sýnýftaki öðrencilerin en hareketlisidir. 5. Avcý, üzerindeki cümlede için sözcüðünün amaç anlamýnda kullanýldýðý ördekleri avlayacaktýr. 3. Aþaðýdakilerin hangisinde ikinci cümle, ilk cümledeki yargýnýn gerekçesidir? A) Hiçbir zaman çýktýðýn kapýyý hýzlý çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. B) Akýllý adam, aklýný kullanýr. Daha akýllý adam, baþkalarýnýn aklýný da kullanýr. C) Elmas yontulmadan mükemmelleþmez. Ýnsan da acý çekmeden olgunlaþmaz. D) Söz aðýzdayken sahibinin esiridir. Aðýzdan çýktýktan sonra sahibi sözün esiri olur. Buna göre avcý, kaç ördek avlar? BBB / 01 A)1 B) 2 C) 3 D) 4 15

11 Cümle Anlamý 2 Test 6. Aþaðýdaki dizelerin hangisinde abartma söz konusudur? CC A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanýk Evlerin bacasýný kolluyor yýldýrýmlar B) Ben yaþarsam utlar gibi yaþarým Eski zamanlarda gül bahçelerinde C) Aklýma geldikçe durmaz aðlarým Gözüm yaþý sel olduðu zamandýr D) Yitirdiðin neyin varsa, anla artýk Tek baþýna kalan sensin ortada 10. Atasözleri, genellikle gerçek anlamýnýn dýþýnda, benzetmeli bir anlam taþýr. Þimdi bunlara örnek verelim: Hangi öðrencinin verdiði örnek, öðretmenin tahtaya yazdýðý kurala uygun düþmez? DDD A) 7. (I) Bu sanatçý ülkemizde, çektiði yüz fotoðraflarý ile tanýnmýþtýr. (II) Onun edebiyatýmýzýn tanýnmýþ yazarlarýndan oluþan fotoðraflarý bir kültür merkezinde sergilendi. (III) Bu sergide Halide Edip, Sait Faik, Orhan Veli, Necip Fazýl, Tarýk Buðra, Âþýk Veysel gibi sanatçýlarýn fotoðraflarý vardý. (IV) Ziyaretçiler meþhur sanatçýlarýn son derece maharetle çekilmiþ bu fotoðraflarýný ilgiyle inceleme olanaðý buldu. B) Mum dibine ýþýk vermez. Aþ taþýnca kepçeye paha olmaz. Numaralanmýþ cümlelerin hangisi kanýtlabilirlik açýsýndan diðerlerinden farklýdýr? DDD A) I B) II C) III D) IV C) Astar bol olmayýnca yüze gelmez. 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç iliþkisi söz konusudur? DDD-04 A) Görevini iyi yapmadýðý için iþten çýkarýldý. B) Hasta olduðu için dün okula gitmedi. C) Caný sýkýldýðý için parka gitmiþ. D) Soruyu cevaplamak için söz istedi. D) Babanýn sanatý oðula mirastýr. 11. Sizler gelecek yýl Belli bir yaþa kadar çocuklarý bilgisayardan u- zak tutmalýyýz. (1) Önce balýklarýn, çiçeklerin a- dýný öðrenmeli çünkü çocuklar. (2) Arkadaþ e- dinmeyi, sevmeyi ve paylaþmayý bilmeli yaþayarak. (3) Hayal ufkunu geliþtirmek için doðayý ve insaný tanýmalý çocuk. (4) Daha sonra bilgisayardan yararlanabilir. Numaralanmýþ cümlelerden hangisi ilk cümlede verilen yargýnýn nedenleri arasýna sayýlmamýþtýr? DDD A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Bu cümle aþaðýdakilerden hangisi ile tamamlandýðýnda koþul-sonuç iliþkisi söz konusu olur? BBB A) eðitiminizi yurt dýþýndaki bir üniversitede sürdüreceksiniz B) güzel bir lisede okumak istiyorsanýz bu yýl diþinizi sýkmalýsýnýz C) bu yýl okuduðunuz okulda okumayacaksýnýz D) bir yabancý dili gayet güzel konuþuyor olacaksýnýz 16

12 PARÇADA ANLAM TEST 3 1. Trafik kazalarýnda her yýl binlerce insan yaþamýný yitirmektedir. Bu, hem topluma hem bireylere ciddi zararlar vermektedir. Bu açýdan trafik kazalarýnýn en aza indirilmesinde eðitime önem verilmelidir. Bunun için ciddi bir eðitimle bilinçli, nitelikli ve sorumluluk duygusu geliþmiþ sürücüler yetiþtirilmelidir. aaa Bu parçanýn baþlýðý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) Trafik Kazalarý ve Eðitim B) Eðitimin Önemi C) Trafik Kazalarý D) Trafik Kazalarýnýn Nedenleri 2. Memleketi, milleti kurtarmak isteyenler için, vatanseverlik, temiz yüreklilik, fedakârlýk gerekli olan özelliklerdendir. Fakat bir toplumdaki hastalýðý görmek, onu tedavi etmek, toplumu çaðýn gereklerine göre ilerletebilmek için, bu özelliklerin yanýnda bilim ve fen de lazýmdýr. Bu parçaya göre aþaðýdakilerden hangisi, milleti kurtarmak isteyenlerde olmasý gereken özellikler arasýnda sayýlmamýþtýr? ddd A) Özverili olma B) Yurdunu sevme C) Bilime önem verme D) Liderlik özelliði taþýma 4. Çeþitli medeniyetlerin meydana getirilmesini saðlayan düþünce, geliþmesini dile borçludur. Dil, millet denilen insan topluluðunun en önemli sosyal varlýðýdýr, hayat damarýdýr. Kültürün ilk ve temel unsurudur. Bir milletin bireyleri arasýndaki ortak duygu ve düþünce dille kurulabilmekte ve sonraki nesillere dille aktarýlmaktadýr. Bundan dolayý dil, ayný zamanda bir kültür aktarýcýsý, bir kültür taþýyýcýsýdýr. Bu parçada dille ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? ddd A) Uluslar için yaþamsal deðerde olduðuna B) Kültürün temel unsurlarýndan olduðuna C) Düþüncenin dil sayesinde geliþtiðine D) Diline sahip çýkmayan uluslarýn daðýldýðýna 5. Hayatýn her çalýþma safhasýnda olduðu gibi, özellikle öðretim hayatýnda da disiplin, baþarýnýn esasýdýr. 3. Beyin kanamasý þiddetli bir baþ aðrýsýyla gelir. Bu baþ aðrýsý genellikle hayatýmýn en þiddetli baþ aðrýsý þeklinde tarif edilir. Fenalaþma, bayýlma, bulantý ve kusma beyin kanamasýnýn diðer bulgularýdýr. Beyin kanamasý geçiren kiþilerde görülen bir baþka bulgu da, boyun hareketinin kýsýtlanmasýdýr. Bu durumda insan, boynunu öne doðru eðemez. Beyin kanamasýnýn bir diðer bulgusu da kýsmi ya da vücudun bir yarýsýný tutan felç hâlidir. DD Bu parçanýn konusu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Beyin kanamasýnýn nedenleri B) Beyin kanamasýný önlemenin yollarý C) Beyinin, insan vücudundaki yeri D) Beyin kanamasýnýn belirtileri dd Atatürk ün bu sözlerinden çýkarýlabilecek yargý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Eðitimde baþarýlý olmak zordur. B) Disiplinsiz insanlar eðitimden sýkýlýr. C) Öðretim, insan yaþamýnýn her safhasýný kapsar. D) Disiplin, eðitimde baþarýyý saðlayan en önemli ögedir. 17

13 Parçada Anlam 3 Test 6. Küresel ýsýnmadan dolayý kutuplardaki buzullar eriyor, denizlerin su seviyesi yükseliyor ve kýyý kesimlerde toprak kayýplarý artýyor. Dünyanýn bazý bölgelerinde kasýrgalar, seller ve taþkýnlarýn þiddeti ve sýklýðý artarken bazý bölgelerde uzun süreli, þiddetli kuraklýklar ve çölleþme etkili oluyor. Kýþýn sýcaklýklar artýyor, yaðýþlar azalýyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanlarýn göç dönemleri deðiþiyor. Yani iklimler deðiþiyor. Parçaya göre aþaðýdakilerden hangisi küresel ýsýnmanýn doðurduðu sonuçlardan biri deðildir? aaa / 08 A) Hava kirliliðinin artmasý B) Þiddetli sel ve kasýrgalarýn olmasý C) Yaðýþlarýn azalmasý D) Deniz suyu seviyesinin yükselmesi 8. Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamý ve diplomat olduðu kadar, eðitim alanýnda da milletimizin çað deðiþtirmesini, atýlým yapmasýný saðlayan büyük bir önderdir. Atatürk e göre, en önemli, en esaslý nokta eðitimdir. Ona göre: Eðitim bir milleti ya hür, baðýmsýz, þanlý, yüce bir toplum hâlinde yaþatýr ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder. Bu parçada Atatürk le ilgili olarak özellikle aþaðýdakilerin hangisi üzerinde durulmuþtur? CCC A) Cumhuriyeti ilan etmesi B) Bilimsel çalýþmalarý desteklemesi C) Eðitime önem vermesi D) Ulusal kaynaklarý deðerlendirmesi 9. Þair, çocuk þiirlerinde kendi çocuk dünyasýndan izler yaþatmak yerine, kendisini çocuðun yerine koymalýdýr. Bu þekilde yazdýðý þiirlerde çocuða seslenebilir. Bunu baþardýðý ölçüde, çocuk þiirinde baþarýlý olur þair. 7. Baþarýlý olmak için þansa, paraya ihtiyaç olduðunu düþünenlerin sayýsý hiç de az deðildir. Bunun nedeniyse kendilerine çalýþmanýn zor gelmesidir. Baþarýya her þeyden önce azimle ve devamlý çalýþmakla ulaþýlabilir. Bunun baþka yolu da yoktur. Hatta hayata beþ parasýz atýlýp da sonradan zengin olan insanlarýn baþarý hikâyelerini hepimiz okuyoruz. Bu da bize baþarýya ulaþmak için canýmýzý diþimize takarak çalýþmamýz gerektiðini hatýrlatýyor. Bu parçada anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? CCC A) Ellerindeki olanaklarý deðerlendiremeyenler baþarýsýz olur. B) Tembeller, çalýþkan kiþilerin baþarýlarýný küçümserler. C) Baþarýlý olmak için planlý ve kararlý þekilde çalýþmaya gereksinim vardýr. D) Maddi zorluk içinde olan insanlar, zamanlarýný daha iyi deðerlendirir. cc Tuncay Ekrem Ekrem in Tuncay a söylediklerine göre, çocuk þiirlerinde baþarýlý olmanýn koþulu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Çocuklarýn yaþadýklarýný anlatmak B) Evrensel konularý iþlemek C) Çocuðun dünyasýna seslenmek D) Kýsa dizelerle yazmak 18

14 Test 3 Parçada Anlam 10. Kitaplardan öðrendiklerimizi birbirimize aktarýr ve hayatýmýza katmaya çalýþýrdýk. Hep birileri gibi olmak isterdik. Mahallemizde büyüyünce onlar gibi olmak istediðimiz öðretmenler, mühendisler, doktorlar vardý. Onlar bizim kahramanlarýmýzdý. Oysa þimdi mahallemizdeki o kahramanlarýn yerini televizyon kahramanlarý aldý. Artýk çocuklarýn olmak istedikleri þey, ekranlarda gördükleri futbolcular, sanatçýlar, reklam yýldýzlarý. Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Günümüzde çocuklarýn, televizyonlarda gördükleri kiþilere özendiði B) Mahalle kültürünün kaybolmasýnýn çocuklarý olumsuz etkilediði C) Günümüzde çocuklarýn kendi mesleklerini kendilerinin seçtiði D) Günümüzde çocuklarýn, kitaplardan öðrendiklerini yaþamlarýnda uyguladýklarý 12. Sanatçýlar, aralarýnda çocuk þiirleri hakkýnda konuþmaktadýr. Çocuklar için yazýlmýþ olan þiirler, iyi seçilmiþ bir üslupta ve çocuða uygun çaðrýþýmlardan yola çýkýlarak yazýlmalýdýr. Mümkünse çocuk þiirlerinde özne ve yüklem tek olmalýdýr. Þiirlerde dil zenginliði ve bu zenginliðin tanýdýðý imkanlar ölçüsünde çocuklara, ana dili kullanma alýþkanlýðýný geliþtirici bir üslup tercih edilmelidir. 11. Ýlköðretim yýllarýnda okuduðum kitaplardan aklýma ilk gelenler; Kibritçi Kýz, Kurþun Asker, Robinson Crusoe dur. Vakit geçirmek için dahi okunmuþ her kitabýn, insanýn yaþamýna çok þeyler katabileceðini þimdi çok daha iyi anlýyorum. Ýlköðretim yýllarýnda okuduðum bir kitabýn benim ahlaksal, ruhsal, düþsel, duygusal dünyamda büyük deðiþikliklere, güzelliklere yol açabildiðini çok iyi görüyorum þimdi. Hiç þüphe yok ki benim bugünkü kiþiliðimi oluþturan, ilköðretim yýllarýnda okuduðum o kitaplardýr. Yazarýn parçada asýl anlatmak istediði aþaðýdakilerden hangisidir? DDD-8 A) Çocuk kitaplarýný okumaktan büyük zevk aldýðý B) Kimi kitaplarý bir kez okumakla tam olarak anlayamadýðý C) Yetiþkinlik döneminde ilköðretim çaðýndaki kadar kitap okumadýðý D) Ýlköðretim çaðýnda okuduðu kitaplarýn kiþiliði üzerinde etkili olduðu Argo söyleyiþlerden, süslü ifadelerden kaçýnýlmalýdýr. Çocuklarýn anlamakta güçlük çektiði sözler þiirde yer almamalýdýr. Bu kiþilerin konuþmalarýndan çocuk þiirleriyle ilgili olarak aþaðýdaki yargýlarýn hangisine ulaþýlamaz? A) Günlük yaþamda sýk kullanýlan sözcüklerle yazýlmalýdýr. B) Üslubu, dili geliþtirici özellikte olmalýdýr. C) Anlaþýlmasý zor söyleyiþlerden kaçýnýlmalýdýr. D) Özenli bir üslupla yazýlmalýdýr Ýnsanlar kitaplardan sevgi, iyilik, doðruluk öðrenir. Dili iyi kullanmayý, bilimi de kitaplardan öðrenir. Kitaplarla dünyayý daha iyi tanýr. Bu parçanýn baþýna anlam akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? aa 7 A) Kitabýn insana yararý saymakla bitmez B) Her insanýn okuyacaðý bir kitap vardýr C) Kitap okumanýn yaþý ve zamaný yoktur D) Ýnsan sadece kitaplarla yaþamý tanýyamaz 19

15 PARÇADA ANLAM TEST 4 1. Okul piyesinde rolü olan arkadaþlarýmýzdan biri hastalanmýþtý. Onun rolünü bana vermiþlerdi. Oyunu ailelerimiz de izleyecekti. Çok heyecanlanmýþtým; ama baþarýlý bir performans göstermiþtim. Bunu, alkýþlardan anlamýþtým. Öðretmenim de çok þaþýrmýþtý. Meðer sen doðuþtan tiyatrocuymuþsun! demiþti. Bu olay beni çok etkilemiþti. Tiyatrocu olmaya iþte bu olaydan sonra karar verdim. 3. Henüz kimse kuruma girmeden çay ocaðýna gelir, günün ilk ýþýklarýyla birlikte çayý demlerdi. Ne yapmasý gerektiðini çok iyi bilen, mesleðini yapmaktan da büyük keyif alan bir kiþiydi. Güler yüzlü, sevecen tavrýyla kurumda çalýþan herkesin sevgisini kazanmýþtý. O ayrýldýktan sonra insanlar bir süre onun yokluðuna alýþamadý. Bu parçada anlatýlanlar, aþaðýdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiþtir? DDD A) Oyunculuk eðitimi aldýnýz mý? B) Tiyatrocu olmanýzý aileniz nasýl karþýladý? C) Okullarda öðrencilere tiyatro yeterince sevdiriliyor mu? D) Tiyatrocu olmaya ne zaman karar verdiniz? Bu konuþmada Çaycý Hasan Amca ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? BBB A) Ýþini severek yaptýðýna B) Yaþlandýðý için iþi býraktýðýna C) Ýþine erken saatlerde geldiðine D) Çalýþtýðý kurumdaki kiþilerce sevildiðine 2. Eski Ýstanbullular, kente yeni gelenleri kendilerine benzetirdi. Gelenler geldikleri gibi kalmazdý. Deðiþir ve Ýstanbullu olurdu. Böylece kentin o özel kültürü hiç zarar görmezdi. Þimdi öyle deðil. Þimdi köylüler kalkýp geliyor ve geldiði gibi kalmak istiyor. Ýstanbul a özgü renkler bunun için bir bir yitip gidiyor. Kentin o kendine has yaþam biçimi, kýsaca Ýstanbulluluk dediðimiz þey, bunun için kayboluyor. Parçada yazar, aþaðýdakilerin hangisinden yakýnmaktadýr? BBB-8 A) Ýstanbul un nüfusunun hýzla artmasýndan B) Ýstanbul un kendine özgü kültürünün kaybolmasýndan C) Ýstanbul un tarihi ve coðrafi güzelliklerini yetirmesinden D) Ýstanbul un birçok sorunla boðuþmak zorunda kalmasýndan 4. Altý bölümden oluþan bir belgesel hazýrladýk. Tarihte büyük olaylara sahne olmuþ topraklarý gençliðimize tanýtma ve gençlerimizde toplumsal hafýza oluþturmak amacýyla yola çýktýk. Ayrýca, içinde yaþadýðýmýz toplumda olup bitenlere kayýtsýz kalmadýðýmýzý göstermek istedik. Bu yolla gençlerde tarih bilincini oluþturmayý hedefledik. Bu parçada söz konusu belgeselle ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisinden söz edilmiþtir? BBB A) Gençlerin sorunlarýný ele aldýðýndan B) Hangi amaçla çekildiðinden C) Bölümler hâlinde çekilmesinin nedenlerinden D) Her yaþtan seyirciye seslendiðinden 20

16 Test 4 Parçada Anlam 5. Dil; düþünme, konuþma, anlaþma aracýdýr. Dil, her türlü eðitimin, bilimin vazgeçilmez temelidir. Millî kültürün baþlýca unusurudur. Millî birlik ve beraberliðin koruyucusudur. Milletin sürekliliðinin güvencesidir. Geliþmiþ, zengin, bütün ihtiyaçlara cevap verebilen bir dil, her alanda kalkýnýp ilerlemenin ön þartýdýr. CC Bu parça aþaðýdaki sorulardan hangisine karþýlýk söylenmiþ olabilir? A) Her toplumun dili farklý mýdýr? B) Dilin kültür içindeki yeri nedir? C) Sizce dil nedir? D) Dil ile millet arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? 8. Çok sayýda branþta düzenlenen ve her yaþtan vatandaþý spora teþvik eden spor kurslarýna gösterilen ilgi bu yýl daha da arttý. Ücretlerine bu yýl zam yapýlmamasý da yoðun ilgide etken oldu. Kursu düzenleyen kurumda çalýþanlar, bu kurslardan yüzde 25 indirimli yararlanacak. Bu faaliyetlerde engelliler de düþünüldü, onlara ulaþým kolaylýðý saðlandý. Gazeteci 6. Öðrenciler bedensel, zihinsel, duygusal yapýlarý, ilgileri ve yetenekleri bakýmýndan birbirlerinden farklýdýr. Bir öðrencinin isteyerek çalýþtýðý ve hemen öðrendiði bir dersi bir baþka öðrenci zor öðrenebilir. Bir baþka öðrenciyse çabuk yorulabilir ya da çalýþmak istemeyebilir. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmaktadýr? A) Her öðrencinin farklý bir yapýya sahip olduðu B) Öðrencinin isteyerek çalýþtýðý derslerde baþarýya ulaþtýðý C) Öðretim yöntemlerinin öðrencilerdeki farklýlýklara göre düzenlenmesi gerektiði D) Ders çalýþmanýn öðrencilerde kimi zaman býkkýnlýða yol açtýðý 7. Ansiklopediler, hayatýmýzýn vazgeçilmez kitaplarýdýr. Ýnsanlar, her yaþ ve bilgi düzeyinde ansiklopediye ihtiyaç duyar. Çünkü ansiklopediler, çeþitli bilgilerin özetini alfabetik düzenle bir araya getirir. Alfabetik düzen, insanlarýn aradýðý bilgiye kolayca ulaþmasý bakýmýndan önemlidir. DD Bu parçada ansiklopedilerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Yaþamýn önemli bir parçasý olduðuna B) Ýnsanlarýn, ihtiyaç duyduðu kitaplar olduðuna C) Bilgileri belirli bir düzene göre aktardýðýna D) Hazýrlanmasýnýn emek ve zaman istediðine Bu parçada kulüp baþkaný, spor kurslarýyla ilgili olarak, gazeteciye aþaðýdakilerin hangisinden söz etmemiþtir? BBB A) Sporu özendirdiðinden B) Eskiye göre daha uygun ücretlerle eðitim verildiðinden C) Her yaþtan insana seslendiðinden D) Çok sayýda kiþinin ilgisini çektiðinden 9. Düz yazý türünün Türk edebiyatýna Tanzimat döneminde girdiði öteden beri söylenir. Ne var ki bu görüþe katýlmak mümkün deðil. Tamam düz yazý, Tanzimat döneminde geliþme göstermiþ olabilir. Ancak bu dönemden önce de edebiyatýmýzda düz yazý vardý, baþarýlý düz yazý örnekleri veriliyordu. Hem bu söylentiyi kabul etsek yüzyýllar önce Kâtip Çelebi nin, Seydi Ali Reis in, Evliya Çelebi nin düz yazý türündeki eserlerini inkâr etmiþ olmaz mýyýz? DD Bu parçanýn yazarý aþaðýdakilerden hangisine karþý çýkmaktadýr? A) Þiir, düz yazýdan daha önemli bir alandýr. B) Geçmiþteki Türk yazarlarýnýn eserleri sanat deðeri yönünden zayýftýr. C) Türk edebiyatýnda düz yazý türünde eser çok azdýr. D) Düz yazý, Türk edebiyatýnda ilk defa Tanzimat döneminde görülmüþtür. 21

17 Parçada Anlam 4 Test 10. Bu sahil kasabasý, bitki örtüsüyle insaný büyülüyor. Her yer yemyeþil. Toprak neredeyse görünmüyor. Bitki örtüsü, kasabanýn kuzeyi ile güneyinde farklýlýk gösteriyor. Baþka yerlerde göremediðiniz aðaç türleriyle dolu. Buraya bir de yüksek bir yerden bakarsanýz iþ daha da deðiþir. Sanki bir kartpostala bakýyor zannedersiniz kendinizi. Bu parçada sözü edilen sahil kasabasýyla ilgili olarak anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsaný etkileyen bir doðal güzelliðinin olduðu B) Bitki örtüsünün çok çeþitli olduðu C) Çok sayýda insanýn, manzarasýný görmeye geldiði D) Doðal güzelliðini hiçbir zaman kaybetmediði 12. Ben denemelerimde þiir gibi bir dil kullanýrým. Bunun için her sözcüðü denemelerimde kullanmam. Duygu yüklü sözcükler bulup onlarla denemelerimi yazarým. Cümlelerin üzerinde uzun uzadýya dururum. En etkili cümleyi yazana kadar düþünürüm. Yazdýklarýmýn önce kendi içime sinmesini isterim. Olaylarýn beni yönlendirmesine izin vermem. Bu parçada yazar, kendisiyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinmemiþtir? DDD A) Þiirsel bir dilinin olduðuna B) Sözcükleri seçerek kullandýðýna C) Yazdýklarýný önce kendisinin beðenmesini önemsediðine D) Deðiþik türlerdeki yazýlarýyla tanýndýðýna Benim doðduðum köy, þehir merkezine yaklaþýk 40 km uzaklýkta. Denizden yüksekliði ise 1200 m. Kayabaþý, Sýrtköyü ve Beþikçi köylerine komþu. Bu köyleri birbirinden daðlar ayýrýyor. Köye gelmek isteyenler bu sarp daðlarý aþmak zorunda kalýr. Öðretmen, öðrencilerine aþaðýdakilerin hangisinden söz etmektedir? A) Doðduðu köyün konumundan B) Çocukluðunun nerede geçtiðinden C) Sýkýntýlý bir çocukluk dönemi geçirdiðinden D) Çocukluðuna ait anýlardan CC Nasrettin Hoca, bu konuþmasýnda aþaðýdakilerden hangisini vurgulamak istemiþtir? A) Fýkranýn, toplum yaþamýnda önemli bir yeri vardýr. B) Ýnsanlar, gülme ihtiyacýný fýkra ile karþýlar. C) Fýkra anlatmak özel yetenek isteyen bir iþtir. D) Fýkrayý dinlemek de anlatmak kadar ciddiyet ister. 22

18 YAZIM BÝLGÝSÝ TEST 5 1. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr? DDD A) Bodrum a ailecek gidecektik. B) En küçük kardeþi Mersin de oturuyor. C) Hatay ýn birçok yerini bilirim. D) Sinop da tam üç yýl çalýþmýþ. 5. Sýnýfa noktalama iþaretleri hakkýnda bilgi verildikten sonra, Aysun tahtaya dört farklý cümle yazýyor. Aileniz, on iki yýldýr Kýrþehirde mi oturuyor? Dörtgenin alaný nasýl hesaplanýyordu? Akdeniz Bölgesi nde yazlar sýcak ve kurak, kýþlar ýlýk ve yaðýþlýdýr. Çocuklarýný yetiþtirmek için pek çok sýkýntýya göðüs gerdi. 2. Sabah evden erken çýkar, biraz yürüyüþ yapar, bir çay ocaðýnda çayýný yudumlayýp eve dönerdi. Bu cümlede, virgüllerin kullanýlma amacý aþaðýdakilerden hangisidir? BBB A) Eþ görevli sözcükler birbirinden ayýrmak B) Cümleleri birbirinden ayýrmak C) Özellikle belirtilmek istenen sözü göstermek D) Týrnak iþareti içine alýnmamýþ alýntý cümleyi belirlemek 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir yazým yanlýþý vardýr? DDD-21 A) Toplantý saat beþte bitmiþ. B) Artýk, bilgisayarlar her alana girdi. C) Yayýnevi kitap hakkýnda açýklama yaptý. D) Hiçbir þey eskisi gibi olmýyacak. Aysun, hangi sözcüðün yazýmýnda yanlýþlýk yapmýþtýr? -22 A) Kýrþehirde B) Dörtgenin C) Akdeniz Bölgesi nde D) pek çok 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yoktur? BBB - 21 A) Bursa lý bir arkadaþý ile buraya gelecek. B) Göl kenarý ne kadar da güzelmiþ! C) Üniversite yi bu þehirde okumuþlar. D) Mutfakda kýrýk dökük bardaklar vardý. 4. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr? DD-21 A) Gelirken çocuðuna bir de oyuncak almýþ. B) Öðretmenimiz, okuldan te ayrýlmýþtý. C) Öyle sanýyorum ki çiçekler aþýrý sýcaklar yüzünden solmuþ. D) Ýkidebir ayaða kalkýyor, söz almadan konuþuyordu. 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir yazým yanlýþý vardýr? ccc - 22 A) Ablasý bu yýl Boðaziçi Üniversitesini kazanmýþ. B) Deniz kenarýndaki kampta tam on iki gün kaldýk. C) Sýnýfýmýza Sivas lý bir arkadaþ da gelmiþti. D) Yolcularýný alan tren yavaþ yavaþ hareket etti. 23

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı