Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli"

Transkript

1 T.C. Köln Baþkonsolosu Kemal DEMÝRCÝLER Bizim Dýþiþlerinin Osmanlýyla baþlayýp Cumhuriyetle sürdürdüðü kriterleri bugün bizi daha çok güvenilir hale getirdi Sayfa: 20-21`de Duisburg`da Yaðlý Güreþ Þenliði Sayfa: 32`de DÝTÝB ProDialog Projesi Tanýtýldý Sayfa: 29`da IGMG Eðitim Baþkaný Mehmet GEDÝK 2009 Yaz Okullarý Ýle Ýlgili Hazýrlýklarýmýz Tamam Sayfa: 12`de Avrupa`daki Kitapçýnýz OKUSAN Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD Hac Malzemeleri ve Hediyelik Eþyalar Tel: Milli Havayolumuzun tüm biletlerini bizden temin edebilirsiniz Tel: Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli Sayfa 5`te Dr. Yusuf IÞIK Ýlahi Mesajý Ulaþtýrmak Sayfa 7`de Mahmut AÞKAR Özü Yitirmeden Çaðý Yakalamak Sayfa 37`de M. Salih AYDIN Sayfa 25`te Selma ÖZTÜRK Fasýklarýn Haberi... Sayfa 15`te Mustafa YENEROÐLU Hacarabýn Serüvenleri 23 Radikalizm senaryolarýnýn nesnesi olmak... Sayfa 13`te Avukat Nalan SÖNMEZ Sayfa 34`te Murat ÝLERÝ Tatil`den Ta`dil`e Sayfa 23`de Ýnternette abone ve sözleþme tuzaðý Doç. Dr. Özcan HIDIR Ýslâm da Hastalýklarla Baþ Etmede Ýnanç ve Ýbâdetin Rolü

2 Hacc ı ve Umre yi Allah için tamamlayın. (Bakara Sûresi, 196) YAZ TATİLİ PROGRAMI Almanya: 1210,- Almanya dışı: 1310,- RAMAZAN PROGRAMI Almanya kısa dönem: 1465,- Almanya Ramazan tümü: 1565,- Almanya dışı kısa dönem: 1565,- Almanya dışı Ramazan tümü: 1665,- PEYGAMBERİMİZİ ZİYARETE GİDİYORUZ İSLAM TOPLUMU MİLLÎ GÖRÜŞ Hac ve Umre Organizasyonu Hac ve Umre yapanlar Allah ın misafirleridir. Allah dan birşey isterlerse, onlara verir. Af isterlerse, onları affeder. (İbn Mâce) Yaz Tatili Umre dönüşünde aynı biletle Türkiye de kalma imkanı. YAZ TATİLİ PROGRAMI Bremen/Hannover Strasburg/Belçika Düsseldorf/Köln Lyon/Paris Frankfurt Hamburg Berlin Amsterdam Stuttgart Münih RAMAZAN PROGRAMI FRANKFURT FRANKFURT PARİS PARİS AMSTERDAM AMSTERDAM LYON LYON STRASBURG STRASBURG VİYANA VİYANA BRÜKSEL BRÜKSEL ZÜRİH ZÜRİH

3 editörden Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat 3 Sinan AKTÜRK Sevgili dostlar! Ocak 2004 tarihinde çýkan ilk sayýmýzla yayýn hayatýna baþlamýþtýk. Gazetemiz ilk olarak Hessen Eyaletinde çýkmakta idi. Yaklaþýk 3 sene bu þekilde yayýn hayatýmýza devam ettik. Üçüncü senenin sonunda gelen yoðun talepler üzerine gazetemizi Bavyera Eyaletine de göndermeye baþladýk. Hessen ve Bavyera Eyaletlerine ortaklaþa olarak hazýrladýðýmýz gazetemiz oldukça beðeni topladý. Bu çalýþmamýz Almanya`nýn deðiþik yörelerinden ilgi ile takip ediliyordu. Bunun sonucu olarak da bugün sizlerin yani NRW`deki vatandaþlarýmýzýn karþýsýna çýkýyoruz. Yaklaþýk 1 senedir NRW Eyaletinin bir bölümünde (Bielefeld, Osnabrück, Paderborn) daðýtýlan gazetemiz sizlerin yoðun ilgisi ile karþýlaþtý. Bu ilginin tüm NRW`deki insanýmýza ulaþmasý için bugün karþýnýzdayýz. NRW Eyaletindeki vatandaþlarýmýzýn nüfus yoðunluðu oldukça çok. Bunu dikkate alarak NRW Eyaleti ile ilgili baskýmýzý müstakil olarak yapmaya karar verdik. Yani gazetemiz içerik olarak NRW`ye has bir gazete olacaktýr. Bizim içerik olarak diðer aylýk reklam gazetelerinden farkýmýz; sadece reklam aðýrlýklý deðil asýl olarak insanýmýzýn ihtiyaçlarýna cevap verebilecek içerikte dolu dolu bir gazete olmaya gayret etmemizdir. NRW`deki insanýmýzý ilgilendiren haberlerin yanýsýra o ay belirlenen konu etrafýnda yazýlan yazýlar ile de insanýmýzýn ihtiyaçlarýna cevap verebilecek bir gazeteyiz. NRW Hayat olarak baþlangýç trajýmýz adet olacaktýr. hasbihal NRW`de Hayat a Dair Yeni Bir Baþlangýç Bu vesile ile gazetemizin sizlere ulaþmasý noktasýnda bizlere desteklerini esirgemeyen tüm kardeþlerimize teþekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili dostlar! Manifestomuz - Bizler kesinlikle haklýnýn yanýnda olacaðýz. Haksýzlýða güçlü de olsa karþý duracaðýz. - Milli ve manevi deðerlerimize her daim sahip çýkacak ve yayýn politikamýzý bu doðrultuda yönlendireceðiz. - NRW`de, bizlerin sorunlarýný irdelerken daha iyi neler yapýlabilinirin araþtýrmasý içinde olacaðýz. - Gazetemizin sayfalarý her daim sizlerin tekliflerine açýk olacaktýr. - Sizleri ilgilendiren konularý gazetemiz sayfalarýnda, belki haber niteliði olarak tazeliðini yitirmiþ olsa bile, genel manada deðerlendirmeler þeklinde bulabileceksiniz. - Bizim gibi düþünsün düþünmesin, her kiþi, kuruluþ ve düþünceye (hakaret içermemek kaydýyla) sayfalarýmýz her daim açýk olacaktýr. Kýsacasý insanlarýmýzýn ihtiyaçlarýna cevap verecek sorumlu bir yayýn anlayýþý sergileyeceðimize bundan önce olduðu gibi bundan sonra da söz veriyoruz. Bunun sonuçlarýný gazetemizin sayfalarýnda her daim görebileceksiniz. Ýnsanýmýzýn meselelerine çözüm üretme noktasýnda olan tüm sivil ve resmi kuruluþlarýn çalýþmalarýný gazetemizin sayfalarýnda bulabilirsiniz. Bazen bu haberler bir kuruluþun çalýþmalarý hakkýnda biraz fazla olarak görülebilir. Bize ulaþan her türlü haber ve yorumu içerik olarak yayýn politikamýza aykýrý olmadýktan sonra sayfalarýmýzda yayýnlayacaðýz. Her sivil ve resmi kuruluþa eþit mesafede bir yayýn politikamýz olacaktýr. Bizim için aslolan yapýlan çalýþmalarýn insanýmýzýn sorunlarýný çözücü mahiyette ve faydalý çalýþmalar olmasýdýr. Sevgili dostlar! Sizlerden istirhamýmýz; lütfen gazetemiz hakkýndaki eleþtiri ve önerilerinizi hiç bir çekinceye mahal vermeden direkt olarak bize ulaþtýrmanýz. Sizlerin yapacaðý eleþtiri ve öneriler, bizlerin daha iyi bir gazete hazýrlamasý için yol gösterici olacaktýr. Bu sayýmýzýn kapak konusu çocuklarýmýzýn eðitimi ile alakalý. Bizlerin en önemli varlýklarý çocuklarýmýzdýr. Onlarýn eðitimleri için elimizdeki tüm imkanlarý kullanmak mecburiyetindeyiz. Ýmkanlarý kullanmanýn yanýnda onlarýn okul durumlarýný da sürekli kontrol etmeliyiz. Özellikle Türk anne-babalar olarak bizler bu noktada biraz ihmalkar davranýyoruz. Okullarýn son 1 ayý çocuklarýmýzýn not durumlarý için gerçekten önemlidir. Bu dönemlerde olabilecek aksaklýklar (maalesef Alman eðitim sisteminden kaynaklanan eksiklikler yüzünden) çocuðumuzun okul hayatýnýn geleceði için olumsuz neticeler verebilmektedir. Çocuklarýmýzýn sadece evdeki durumlarýný deðil okuldaki ders notlarý ve sosyal davranýþlarý ile alakalý durumlarýný da kontrol etmeli ve öðretmenleri ile birlikte varsa bir sorun giderilmeye çalýþýlmalýdýr. Eðer ilgilenmeyip kendi haline býrakýrsak maalesef bazen art niyetli öðretmenler tarafýndan; çocuklarýmýz ileri derecede bir seviyeye sahip olsa bile, Haupsschule`ye gönderilip buralarda tabiri caizse helak edilmektedirler. Bunun yanýnda çocuklarýmýzýn okul durumlarýndan baþka, özellikle yaz dönemlerinde dini ve milli eðitimleri noktasýnda mutlaka ýsrarcý olmalý ve eksiklikler asgariye indirilmelidir. Malumunuz Almanya`daki çocuklarýmýzýn Türkçe noktasýndaki eksiklileri oldukça fazladýr. Bu eksiklikleri gidermek için sivil teþkilatlarýn düzenlemiþ olduklarý hem eðitim ve hem de gezi içerikli çalýþmalara çocuklarýmýzý yönlendirmenin faydalý olacaðý kanaatindeyiz. Malum önümüz izin dönemi. Almanya`daki vatandaþlarýmýz izin için hazýrlýklarýný tamamlamak üzereler. Buvesile ile izne gidecek vatandaþlarýmýza kazasýz belasýz bir þekilde gidip gelecekleri hayýrlý bir tatil (sýla-i rahim) dileriz. Cenab-ý Allah çalýþmalarýmýzý bereketlendirsin, þuurlandýrsýn. Çalýþmak bizden baþarý Allah`tandýr. Allah`a emanet olun. Impresium Künye hayat Aylýk Ücretsiz Gazete Haziran-Juni 2009 Cemaziye`l Ahir / Recep 1430 Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Sinan AKTÜRK Yayýn Kurulu Dr. Yusuf Iþýk, Bilal Demiroðlu, Fikret Ekin, Murat Ýleri Mahmut Aþkar, Cengiz Þahbaz Sinan Aktürk, Aydýn Ersoy, M. Salih Aydýn Merkez Königsbergerstr Friedberg Tel: Fax: Web: Basýldýðý Yer: Sunprint GmbH Offenbach Gazetemizde Yayýnlanan Yazýlarýn ve Reklamlarýn Ýçeriðinden Sorumlu Deðiliz. Bielefeld: Mehmet Demir Tel: Bölge Temsilcileri Köln: Ahmet Çakýlcý Tel: Dortmund: Fatih Kahraman Tel: Düsseldorf: Murat Satýlmýþ Tel:

4 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 4 hayat ABD`de 2008`in son çeyreðinde sigorta þirketlerinin iflasýyla dünyanýn hemen her bir köþesinde en çok konuþulan bir kavram oldu Ekonomik kriz Onbinlerce iþ yerinin kapanmasýna yüzbinlerce hatta milyonlarca insanýn iþsiz kalmasýna sebep olmakla kalmayýp bir o kadar da manevi travmalarý da beraberinde getirir oldu. Biz bu dosyamýzda sihirli iki kelimenin Gurbetteki iþveren temsilcilerimize yansýmasý nasýl olmuþ onlarý sorguladýk. Sözü sahiplerine vermeden görüþtügümüz tüm kardeþlerimizden biz aslýnda hiç ummadýðýmýz bir sosyal sýkýntýnýn ipuçlarýna kapý araladýk. Dememiz odurki kriz bizi vurmuþ ama 2009 baþlarýnda deðil. Yenice içine giriverdiðimiz milenyumla birlikte 2001 yýlýndaký Liramýzýn Dolara, Marka karþý devalüasyonu, 2003`le tanýþtýðýmýz Euro ( ), ilk kuþaðýn Avrupada emeklilikle tanýþmasý, gelirdeki azalmalar, tüm bunlar zaten ilk ekonomik kriz olarak vatandaþýmýza yansýmýþ. Euro`nun kullanýma baþlamasýyla birlikte ücretler sabit kalýrken marketteki ürünler yapýlan fiyat yuvarlamalarýyla beraber % 30`lara varan fiyatlarda bir artma söz konusu oldu. Bir de kimilerine göre yüzyýlýn krizi olarak adlandýrýlan bu kriz pek cok insanýn iþini kaybetmesine, beraberinde de gelir daðýlýmýndaki eþitsizliðe sebep oldu. Sözümüzü daha da uzatmadan Avrupa`da iþ veren konumunda bulunan temsilcilerimize krizi soruyoruz. AYTAÇ GMBH Ercan Cengiz Kriz bizi tabiki etkiledi. Hem ana mal alýmýndaki fiyatlar oynadý. Hem de hizmet alýmýndaki girdiler deðiþti. Biz etle uðraþýyoruz ama Auto endüstrisinin krizi bizi de direk vurdu. Bu nasýl oldu. Örneðin 75 Euro karþýlýðýnda bir hayvaný mezbahaya kestirirken þimdi 125 Euro istiyor neden diyorsun cevabý hazýr Auto sektörü krizde. Ben derimi satamýyorum dolayýsýyla ürün elimde kalýyor. Ne alakasý var diyorsun, koltuklarda kullanýlan deri deðil mi diyor Euroluk devlet pirimi küçük ve ucuz arabalarýn satýþýný çoðalttý kimse lükse talip olmuyor. Tabi bu iþin þakayla karýþýk kýsmen doðru olan bir yönü. Ama tüketicilerimizde % 20`lik bir azalmayý rahatlýkla görebiliyoruz. 10 kilo kýyma alan þimdi 5 kilo istiyor bunu rahatlýkla görebiliyorsunuz. ÞAFAK FIRINI Nurullah Ýnceoðlu Kriz herkesi etkilediði gibi maalesef bizi de etkiledi. Küçük esnafýn iþi bundan sonra daha zor. Büyük Hipermarketler zinciri karþýsýnda þansýmýz gün geçtikçe azalýyor. Bizim bir avantajýmýz Süpermarketle fýrýn sektörünü beraber yaptýðýmýzdan biri diðerinin açýðýný kapatabiliyor. Ama biliyoruz ki pek çok esnafýn bu krizle iþi daha da zorlaþtý. SEL PA Ahmet Aslanoðlu Krizden ister istemez etkileniyorsunuz. Eskiden üç alan bire düþürdü. Zorunlu olmadýkça kimse masraf yapmak istemiyor. Yeni bir krizden mi korkuluyor ne. Dolayýsýyla sizin kar marjýnýz otomatikman düþüyor. % 5-10 karla çalýþýyorsunuz. Burasý Avrupa halde eskiden pazarlýk nedir bilmezdik. Bazý marketler bizim toptan sattýðýmýz etiketin altýnda marketinde fiyat çekiyor. Öyle olunca da diðer marketçilerde bir güven bunalýmý oluþuyor kandýrýlýyor muyuz diye. Oysa orta yerde bir cambazlýk var o kadar. B.G Feinkost Mustafa Durmaz Bizim hitap ettiðimiz müþterilerin % 5 Türk marketleri % 95`de Rus EKONOMÝK KRÝZ GIDA ENDÜSTRÝSÝNÝ NASIL ETKÝLEDÝ KÖLN SEBZE-MEYVE HALÝNDE BÝR DOKUNDUK BÝN AH ÝÞÝTTÝK marketleri. Bizim Rus müþterilerimizde kriz yok hatta cirolarýnda artýþ var diyebilirim. MIX adý altýnda zincir oluþturmuþlar Almanya`da 80 marketleri var. Kölünde de 5 adet. Bir rekabet oluþturmuþlar ki birbirleriyle yarýþýyorlar. Her akþam internet ortamýnda her bir market günlük Et de þu kuru gýdada bu sebze ve meyvede bu kadar ciro yaptým diye paylaþtýklarý farklý bir sistemleri var. % 5 dediðimiz Türk müþterilerimizde ise krizin etkisini görebiliyoruz. Sanýyorum o da bizim birikimlerimizi Türkiye endeksli düþündüðümüzden kaynaklanýyor. Ruslar burada kendi ülkelerinden daha rahat hareket ettiklerini Alman devletinin pek çok sosyal kazanýmlarýndan faydalandýklarýný bizzat söylüyorlar. röportaj Market sahibi Hanefi Yýldýz Bana kalýrsa millet parasýný çýkarmak istemiyor. Kimileri de krizi bahane ederek ödemelerini geciktiriyor. Krizi kullanýyor daha açýkcasý. Bunu biz bizzat yaþýyoruz. Çocuklarýnýn her birine aldýðý cep telefonundan fedakarlýk etmiyor. Ýnternetinden vazgeçmiyor. Ama borcunu da ödemiyor. Tabi bu herkes için geçerli deðil. Krizi sorarsan elmhamdülillah Pazar iþiyle marketi beraber götürdüðümüzden bizde kriz yok. ATTI Feinkost Faik abi siz ne diyorsunuz bu kriz kelimesine dedik sitemle dedi ki; Bir kere para yokmuþ nereye gitti uluslararasýnda dönen bu trilyon dolarlar, yandýmý hayýr. Bakýn bu yeni kurulacak sistemin bir oyunu. Bir çeþit mafya düzeni. Þimdi de böyle bir düzmeceyle insanlarý sömürecekler, deðilse bu paralara ne oldu kaybolmadý ya? Bir de karedeþim hayat ateþ pahasý olmuþ. 30 yýl evvel 100 markla neredeyse bir ay evi geçindirebiliyordun ya þimdi öyle mi? Hayat ve geçim þimdi çok daha pahalý, kriz mýriz bahane. YILMAZ FEÝNKOST Adem Özkan Ýster istemez etkileniyorsunuz. % 20`lik ciro daralmasýný rahatlýkla söylüyebilirim. Biraz da vatandaþlarýmýz harcamalarýnda kesinti yaptýðý kanaatini taþýyorum. Biz hiç bir zaman Almanlar gibi olmadýk olmuyoruz da. Yarýn endiþesi bizim tüm yaþantýmýzý etkiliyor. Euro`nun gelmesiyle düþen standart bu krizle biraz daha tetiklendi. Ama elhamdülillah yýllarýn tecrübesiyle müþteri portföyümüz gün geçtikce geniþliyor. Bir de artýk milletimiz seçici olmayý öðrendi; kaliteye önem de veriyor. Kaliteyi ve iyi markayý da sattýnýz mý zaten %50 her halükarda kazançla baþlamýþ oluyorsunuz.

5 dosya Teblið; gerek zaman, gerek yer ve gerekse nitelik açýsýndan amaca ulaþmak, sona varmak ve son noktaya eriþmek demektir. Teblið; Kur`an`da Allah`ýn vahyinin insanlara ulaþtýrýlmasý anlamýnda kullanýlmaktadýr. Teblið edilmesi gereken þey Allah`ýn vahyidir ve bu vahyin sahibi de Allah`týr. Bütün peygamberler bu faaliyette bir aracýdýrlar. Onlar, kendilerine Allah tarafýndan vahyedilenleri çevrelerindeki insanlara aktarmak ve ulaþtýrmakla görevli ve sorumludurlar. Tebliðin muhatabý ise, teblið ulaþtýrýlmasý gereken insanlardýr. Teblið görevi ayný zamanda bütün peygamberlerin bir sýfatýdýr. Onlar, Allah`tan aldýklarý vahyi, hiç bir ekleme yapmadan ve hiç bir þey çýkarmadan en güzel þekilde insanlara ulaþtýrýrlar. Peygamberlerin teblið görevi: Teblig görevi bütün peygamberlere verilmiþtir. Mesela: Hz. Nuh, kavmine diyor ki; - Size Rabbimin risaletini (ilahi mesaj) teblið ediyorum. Ayrýca size öðüt veriyorum ve sizin bilmediklerinizi Allah(ýn bana verdiði ilim)dan biliyorum. (A`raf: 62) Ayný ifadeyi Hz. Hud, Hz. Salih ve Hz. Þuayb da söylemiþlerdi. Bütün peygamberler bu görevi hakkýyla yerine getirmiþlerdir. Teblið ile görevli bütün peygamberler, kendileri en güzel örnek olmak üzere, her türlü zor þartlara, zorba ve azgýnlarýn alay ve zulümlerine; insanlarýn yüz çevirmelerine, kendilerine sýkýntý vermelerine, eziyet ve baskýnýn her türlüsünü denemelerine raðmen, bu görevlerine devam ettiler. Onlar, teblið çalýþmalarýnda yýlmadýlar, usanmadýlar. Kendilerine karþý çýkanlarýn tehdit ve baskýlarýna aldýrmadýlar. Tarihin yazdýðý en büyük Dr. Yusuf IÞIK Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir zorba kiþi ve sistemlere karþý çekinmeden mücadele ettiler. Her türlü güzel ve uygun yöntemler kullanarak, Allah`tan uzaklaþýp günahkar olan insanlara ulaþmaya çalýþtýlar. Yorgunluklara, sýkýntýlara ve eziyetlere dayandýlar, hatta kimileri bu uðurda canlarýný bile verdiler. Sözleriyle ve ahlaklarýyla insanlara hidayet yolunu gösterdiler. Onlarý þirkin ve bataklýðýn öldürücü etkisinden kurtarmaya çalýþtýlar. Bütün zor þartlara raðmen teblið görevini sürdüren peygamberlerin görevi yalnýzca vahyi, ilahi mesajý insanlara ulaþtýrmaktý. Bundan ötesi onlarýn sorumluluk alanýna girmiyordu. Yani peygamberler, teblið ettikleri þeylere insanlarý zorla inandýran veya zorla itaat ettiren kimseler deðildi. - Artýk sen öðüt verip hatýrlat. Sen yalnýzca bir öðüt vericisin. Onlara (inanmalari için) zor ve baský kullanacak deðilsin. Ancak kim yüz çevirir ve küfre saparsa; iþte Allah, onu en büyük azap ile azaplandýrýr. (Ðaþiye: 21-24) Merhamet sahibi Allah tarafýndan insanlara `rahmet` olarak gönderilen ilahi vahiy, yine merhamet sahibi elçilerle insanlara, yumuþaklýk, hoþgörü, özveri, sabýr ve dayanma ahlakýyla ulaþtýrýldý. Peygamberler bu noktada kimseye baský yapmaya, kimseyi zorlamaya kalkmadýlar. Zaten böyle bir tutum `teblið` faaliyetiyle hayat de baðdaþmaz. Ancak onlarin tebliðine engel olunursa o zaman da nebiler Allah`ýn izniyle o engel olanlarla en güzel mücadeleyi yapmýþlardýr. Bu noktada inkarcýlarýn baskýlarýna boyun eðmek ve zillet yoktur. Þunu da unutmamak gerekir ki, peygamberler kendilerine gelen vahyi yalnýzca açýklayýp býrakan birer postacý deðillerdir. Belki onlar, kendilerine teblið edildiði halde inanmayanlara karýþmazlar ve onlarý zorlamazlar. Ancak inkarcýlar peygamberlerin görevi olan `teblið`e engel olurlar ve inananlara zarar vermeye kalkýþýrlarsa peygamberler onlarla mücadele ederler. Onlar ayrýca kendilerine inanan müminlerle beraber bir Ýslam Toplumu kurarlar ve o toplumu Allah`ýn gönderdiði hükümlerle yönetirler ve her açýdan insanlara örnek olurlar. Zorba, inkarcý, rijid, gururlu ve inatçý kimselere tebliðde bulunmak anlamsýz ve yararsýz deðildir. Bu, tebliðin hedefi bakýmýndan yapýlmasý gereken bir þeydir. En azýndan teblið eden görevini yapmýþ, tebliðedilenin de bir mazereti ve bahanesi kalmamýþ olur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), insanlýðýn en son peygamberi olarak teblið görevini tamamladýktan sonra, Veda Hutbesinde hitap ederken þöyle buyurdu: - Teblið ettim mi? Allah`ým þahit ol! Bu veciz hitabýyla Teb- 5 Ýlahi Mesajý Ulaþtýrmak lið görevini tamamladýðýna dair Allah`ý yüzbin kiþiden fazla olan hacý sahabenin huzurunda þahit tutuyordu. Çünkü tamamladýðý teblið görevi çok büyük ve son peygamberlik göreviydi. Teblig Görevi ve Yöntemi: Teblið çalýþmalarýnýn nasýl yapýlacaðý konusunda peygamberler en güzel örnektir. Kur`an bunun nasýl yapýlacaðýný özlü bir þekilde açýklýyor: - Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öðütle davet et ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et... (Nahl: 25) Davet ile teblið hemen hemen ayný þeyleri ifade eder. Birisi insanlarý vahyin aydýnlýðýna çaðýrmayý, diðeri de bu aydýnlýðý insanlara sunmayý, ulaþtýrmayý anlatýr. Sonuç olarak amaç, bu aydýnlýkla insanýn buluþmasýný ve insanýn onda aydýnlanmasýný saðlamak ve onu hem dünyada ve hem de ahirette mutlu etmektir. Hikmetle teblið; dikkatli olmak, karþýsýndaki kiþinin durumuna göre hareket etmek, en güzel bir tavrý takýnmak, ýsýndýrýcý olmak, itici olmamak, etkileyici ve bilimsel yöntemler kullanmak demektir. Güzel öðüt; vahyýn müjdeleri ve uyarýlarý ile olur. Öðüt yalnýzca sözle deðil, fiil ve davranýþ biçimleriyle yapýlýr. Davranýþlarýn çoðu zaman sözden daha etkili olduðu herkes tarafýndan bilinir. En güzel mücadele; Teblið yönteminin en güzel, en mantýklý, en inandýrýcý, en çekici ve en ikna edici olmasýný anlattýðý gibi, tebliðe engel olucu unsurlarla en güzel mücadeleyi de göstermektedir. Tebliðci vahyin mesajýný her tarafa ulaþtýrmada en güzel araçlarý, en uygun bir biçimde kullanacak ve insanlarýn ilahi vahiyle tanýþmalarýný saðlayacaktýr. Bu yöntemi bütün peygamberler uyguladýðý gibi, dinin tebliðcisi her mümin de uygulamalýdýr. Unutulmamalýdýr ki her mümin Ýslam`ý yaþamaktan sorumlu olduðu gibi, Ýslam`ý temsil ve teblið etmekten de sorumludur. Onun güzel ve takva hayatý, Ýslam Dinine açýk davet gibi olmalýdýr. Teblið amacý; toprak kazanmak, dünyalýk kazançlara ulaþmak ya da bir takým makamlara ve saltanatlara ulaþmak deðildir. Onun amacý, geçici dünya hayatýnýn lezzetlerini elde etmek olamaz. Tebliðin amacý, insanlarýn gönüllerini fethetmektir. Gönülleri Hakk`a hidayete ve Ýslam`ýn aydýnlýðýna açmaktýr. Gönülleri sahte sevgilerin, aldatýcý tutkularýn, oyalayýcý heveslerin iþgalinden kurtarmaya kapý açmaktýr. Yüreklerin kirini, pasýný, aðýr ve gereksiz yüklerini yýkamak ve üstünden kaldýrmaktýr. Kalpleri Yaratýcýsýyla buluþturmak, onlarý gerçek sevgiye ve gerçek sevgiliye baðlamaya davettir. Unutmamak gerekir ki, yüreklerin ve gönüllerin fethi, topraklarýn ve coðrafyalarýn fethinden çok daha önemlidir. Çünkü gönüllerin Ýslam ile aydýnlanmasý, mekanlarýn da bu nurla tanýþmasý demektir. Peygamberimiz buyuruyor; - Ýnsanlarý dine davet edin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaþtýrýn, zorlaþtýrmayýn. Uyumlu olun, geçimsiz olmayýn.

6 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 6 hayat Essen bölgesinde faaliyette bulunan DÝ- TÝB derneklerinde hizmet sürelerini tamamlayan din görevlileri için, Dortmund Eðitim Merkezi nde veda programý düzenlendi yýlýnýn Temmuz ayýnda görev sürelerini tamamlayarak, Türkiye deki asli görevlerine dönecek olan din görevlileri için düzenlenen veda programýna, T.C. Essen Baþkansolosu Dr. Hakan Akbulut, T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþavir, T.C. Essen Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Mehmet Uçmuþ, öðretmenler, bölge DÝTÝB dernekleri din görevlileri ve dernek yöneticileri ile çok sayýda davetli katýldý. Sunumunu Oberaden DÝTÝB Camii Din Görevlisi Süleyman Gül ün yaptýðý program; saygý duruþu, Ýstiklal Marþý ve Kur an-ý Kerim tilavetinin ardýndan, dernek baþkanlarý adýna Essen DÝTÝB Merkez Camii Dernek Baþkaný ve Essen Bölgesi Eyaletler Birliði Baþkaný Kemal Yapar, din görevlileri adýna da Dortmunt-Borsigplatz Din Görevlisi Duran Ali Yýldýrým ýn teþekkür konuþmasýyla baþladý. Din Hizmetleri Ataþesi Mehmet Uçmuþ programda yaptýðý konuþmasýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak yurtdýþýnda 35 ülkede hizmet sunmaktayýz. Elimizden geldiðince, din hizmetlerinin yanýnda kültürel, sosyal, dinlerarasý diyalog gibi faaliyetlerle de insanlarýmýza yardýmcý olmaya gayret ediyoruz. Görevlilerimiz çok büyük fedakarlýk örneði vererek, güzel faaliyetlerde bulundular. Ben kendilerine ve ailelerine bundan sonraki yaþamlarýnda üstün baþarý ve muvaffakiyetler diliyorum dedi. Yurtdýþýnda verilen dini, sosyal ve kültürel anlamdaki hizmetin 1980 yýlýndan itibaren düzenli olarak sunulmaya baþlandýðýný ifade eden Din Hizmetleri Müþaviri Sadi Arslan, Dünya fanidir. Ýçindekiler fanidir. Hizmetlerimiz de fanidir. Baki olan Cenab-ý Allah ýn kendisidir. Yurt dýþýndaki Din Görevlileri Essen e Veda Etti hizmet, Türkiye deki hizmetten çok farklýdýr. Yurtdýþýndaki görevlimiz vatandaþýmýzýn her sorunu ile yakýndan ilgileniyor. Burada yetiþen çocuklarýmýz eðitimlerini tamamlayarak, tekrar Avrupa`nýn deðiþik ülkelerinde hizmetlerini devam ettirmektedirler. Buradaki hizmetlerinizi ve güzel olan her þeyi, gittiðiniz yere taþýyýn. Burada öðrenilen dili muhakkak geliþtirin. Bu güzel hizmetlerinizden dolayý hepinize teþekkür ediyorum. Bundan sonraki görevinizde üstün baþarýlar diliyorum dedi. Görev ve hizmet anlayýþýnda DÝTÝB in, baðlý teþkilatlarýna önderlik ettiðini belirterten Baþkansolos Dr. Hakan Akbulut, Bölgemde DÝTÝB teþkilatýndan ne zamam yardým istesem, her zaman yanýmda olmuþlardýr. Baþkonsolosluðumuzun þemsiyesi altýnda bir baþarý var ise, bunun büyük bir çoðunluðu din görevlilerine aittir. Din Hizmetleri Müþaviri Sadi Arslan ýn bu anlayýþý da bütün arkadaþlara ýþýk tutuyor. Mevcudiyetiniz ve varlýðýnýz için, Baþkonsolosluðumuz ve T.C. Dýþ Ýþleri Bakanlýðý adýna sizlere þükranlarýmý sunuyorum. Bizler mesajlarýmýzý din görevlilerimiz eliyle doðrudan vatandaþlarýmýza iletiyoruz. Ben birlikte çalýþtýðým bütün arkadaþlarýmdan memnun kaldým. Hepsi verdikleri hizmetlerde özveri ile çalýþtýlar. Bundan sonraki görevlerinizde üstün baþarýlar dedi. T.C. Essen Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþeliði ne baðlý olarak dört yýllýk görevlerini tamamlayan; M. Fatih Karataþ (Essen), Nimetullah Öyün (Ansberg), Salim Zengin (Neukirchen), Ýlyas Özen (Hagen-Hohenlimburg), Nurettin Pak (Iserlohn), Ali Ateþ (Altena), Mustafa Sivrikaya haber (Hamm-Pelkum), Duran Ali Yýldýrým (Dortmunt- Borsigplatz), Erdoðan Kocagöz (Kamen), Murat Aksoy (Wetter), Halil Arýk (Dortmund-Schwerte), Ali Kasap (Dortmund-Hombruch), Sadettin Akýn (Marsberg), Ali Subaþý (Eslohe), Durmuþ Serim (Essen-Steele), Temel Okun (Gevelsberg) ve Ünal Güngördü (Werdohl) ye, T.C. Essen Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþeliði adýna teþekkür plaketleri, Baþkonsolos Dr. Hakan Akbulut, Din Hizmetleri Müþaviri Sadi Arslan ve Din Hizmetleri Ataþesi Mehmet Uçmuþ tarafýndan takdim edildi. Ansberg DÝTÝB Camii Din Görevlisi Nimetullah Öyün ün yapmýþ olduðu Baþkonsolos Dr. Hakan Akbulut ismi yazýlý tabloyu Din Hizmetleri Müþaviri Sadi Arslan ýn takdim etmesiyle devam eden program, Essen Bölgesi Bayan Din Görevlisi Öznur Þenbay ýn okuduðu duygu yüklü þiirin ardýndan, Essen Merkez Camii Din Görevlisi M. Fatih Karataþ yönetimindeki bölge Tasavvuf Musikisi Korosu nun seslendirdiði ilahilerle sona erdi. FATÝH CAMÝÝ YARARINA KERMES Köln Nippes`te bulunan Fatih Camii nin yeniden yapýlanmasý, camii inþaatýnýn baþlamasý üzerine IGMG Fatih Camii Kadýn Kollarý Köln Bölge Merkezinde oldukça açýlýmlý bir kermes gerçekleþtirdi. 3 gün süren kermese ilgi oldukça yoðundu. Ortalama 1500 kiþinin katýlmýþ olduðu kermeste, þark köþesi, yemek standý, yeni eþyalar, çekiliþ ve çocuklara özel oyun köþesiyle ziyaretçilerinden tam not aldý ve gelenler için hem hayýrlý hem de eðlenceli bir hafta sonu oldu. ENGELLÝ KARDEÞLERÝMÝZLE DAYANIÞMA GÜNÜ IGMG Köln Merkezi salonunda engelli kardeþlerimizle tanýþma günü tertip edildi. Sýcak bir ortamda gerçekleþen günde IGMG Köln Bölgesi Eðitim Baþkaný Mehmet Dal hocaefendi vermiþ olduðu sohbetiyle renklilik kattý. Duygulu anlarýn yaþandýðý programda misafirlere mikrofon uzatýldý ve anýlarý paylaþýldý. Daha sonra katýlan ailelere sunulan ikram sofrasýyla hem anlamlý hem de kaynaþma açýsýndan önemli bir gün icra edilmiþ oldu.

7 dosya Mahmut AÞKAR Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir Toplum hayatýna uyum saðlamanýn yolu, ferdin önce kendisiyle uyumlu olmasýndan geçer ve bunun için de kiþi benliði koruyabilmelidir. Batý Avrupa Türkü kültürel aidiyetinden uzaklaþtýrýlýrsa, ne kendisine ne de içinde yaþadýðý topluma faydasý olur. Batý Avrupa Göçmen Türklerinin bulunduðu coðrayfa sadece farklý bir kültürün ev sahibi olmakla kalmýyor; ayný zamanda mensubu olduðumuz medeniyete on dört asýrdan beri rakip olan Hýristiyan- Batý Medeniyeti nin coðrafyasýdýr. Bunu hatýrlatýrken gayemiz, husumetlikleri körüklemek deðil, tam tersine; düþmanlýklara zemin hazýrlayabilecek, malzeme verecek her türlü giriþime engel olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmanýn önemini hatýrlatmaktýr. Dinler, kültürler ve Türklerarasý diyalog Türk sivil kitle kuruluþlarý arasýnda dinler ve kültürlerarasý diyalog ve hiç gündemden düþmeyen uyum/entegrasyon toplantýlarýna katýlýmda nefes nefese bir koþturmaca olmasýna karþýlýk, ayný performansý ve heyecaný kendi aralarýndaki anlaþma, uzlaþma ve diyalogda gösterdiklerini söylemek çok zor. Bizzat yaþadýðýmýz tecrübelere, þahit olduðumuz olaylara istinaden; Türklerarasý diyaloðun, azgeliþmiþ kapalý toplumlardaki kabilecilik zihniyeti düzeyinde kaldýðýný itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Türk azýnlýðýn hayatî önem arz eden meselelerinde dahi, kuruluþ çýkarlarý veya temsil noktasýndaki þahýslarýn ihtiraslarý, kaprisleri, hadiselere sadece mensubu olduðu kuruluþ zaviyesinden bakýþý, çözümsüzlüklere ve karþýlýklý itimatsýzlýklara zemin hazýrlýyor. Dinler ve kültürlerarasý diyalog; karþý tarafa þirin görünme gayretlerine girmeden, kendi doðrularýný dile getirebilmek ve farklýlýklara karþýlýklý saygý gösterebilmektir. Diðer ülkeleri bilmem ama Almanya daki kültürler veya dinlerarasý diyalog toplantýlarý bazen bu ülkenin müslüman azýnlýðýný sigaya çekmek, hýrpalamak bazen de farklý çatý kuruluþlarýna, etnik veya inanç gruplarýna mensup temsilcilerin birini diðerine karþý öne çýkararak müslümanlar ve Türklerarasý birliði zayýflatma platformuna dönüþtürülmektedir. Bu tür diyalog toplantýlarýný hayata geçiren, organize edenler, oyunun sýnýrlarýný ve kurallarýný belirledikleri gibi, rolleri de onlar daðýtýyorlar. Bizimkiler de; oralara davet edilmekten son derece bahtiyar olduklarýný ve bu tip diyalog çalýþmalarýna çok önem verdiklerini dedikten sonra, bir de topluca resim çektirerek bu faaliyeti kendilerine göre taçlandýrmýþ oluyorlar. Farklý dinlere veya medeniyet deðerlerine mensup toplumlarýn karþýlýklý konuþmasý, tanýþmasý ve ortak bir zeminde anlaþmasý, barýþ ve huzurun devamý için son derece önemlidir. Samimi, artniyet taþýmayan diyalog gayretlerinin alternatifi yoktur! Fakat sokaktaki yerli-çoðulcu toplumun müslümanlar ve Türkler ile ilgili istatistiklere, kamuoyu araþtýrmalarýna yansýyan önyargýlarýna ve Türk azýnlýðýn medyadaki görüntüsüne baktýðýmýzda, diyaloðun özünü deðil, o masadaki aktörlerin samimiyet ve niyetlerini sorgulamak gerekmez mi? Batý Avrupa Türklerini yaþadýðýmýz çaða taþýyacak hayat Özü adýmlardan birisi de, hiç þüphesiz mensubu olduðumuz kültürü çok yönlü tanýtabilmek, diðer kültürlerle tanýþtýrabilmektir. Bunun tek þartý; bu ulvî görevi üstlenenlerin ehliyet ve liyakat sahibi olmalarýdýr. Bu cihanþumül din ve zengin kültür, camilerde, derneklerde saklanmak için deðil, tanýnmak, tanýtýlmak ve diðerleriyle tanýþtýrýlmak için var. Görüntü deyip geçmeyin... Bir baþka yazýmýzda ayný konuyu daha etraflýca ele aldýðýmýzdan, burada sadece hatýrlatma babýndan teðet geçiyoruz: Avrupalý Göçmen Türk, Batý modernitesinin tarümar ettiði aile yuvasýný yeniden inþa etmeyi, insaný yalnýzlýða iten ferdiyetçiliðin yerine cemaat ve cemiyetleþmeyi, yaþlandýktan sonra ölüme terk edilen aile büyüklerini sahiplenmeyi, kendi çaðdaþlaþma projesi olarak hayata geçirince, çaðýn idrakine ve kamuoyuna kendisini bir daha söyletmiþ olacak. Kýyafetimiz bizim kendimizi nasýl göstermek istediðimize yardýmcý olacak. Biraz da içimizin dýþa yansýmasýdýr, üzerimizdeki kýyafet. Açýk veya kapalý giyinmekten ziyade, giydiklerimiz kendi içinde uyum saðlýyor ve zerafeti, ahengi ayný zamanda aþýrbaþlýlýðý var mý? Bizim þahsiyetimiz, karakterimiz, ahlâkî ve estetik zevklerimizle uyuþabiliyor mu? Özellikle baþý açýðý ve kapalýsýyla her yaþtan kadýnlarýmýz, illâ da kadýnlarýmýzýn görüntüsü çok 7 Yitirmeden Çaðý Yakalamak önemlidir! Çünkü onlar biraz da bizim aynamýzdýrlar. Araba kullanmamýz, telefon görüþmemiz, ulaþým araçlarýnda, þehir merkezlerinde, parklardaki hâl ve hareketlerimiz, caddede yürüyüþümüz, kapý zilimizden balkonlarýmýza kadar oturduðumuz mekânlarýn dýþ görüntüsü, dinlediðimiz müziðin ses tonu kadar ayaküstü sohbetlerimiz, bazýlarýna göre teferruat gibi görülse de, bizim çaðý idrak etme ve çaðdaþlarýmýzýn idrakine kendimizi kabullendirmek, bizimle ayný hayat tarzýný, kültürel deðerleri paylaþmasalar dahi, varlýðýmýzý kabullenmeleri için hayatî önem taþýyan unsurlardýr. Dünyanýn her yerinde çoðunluðun gözü özellikle göçmen azýnlýklarýn üzerinde olur. Yerli toplumdan ýrkî veya kültürel farklýlýklarýndan dolayý dikkatleri üzerine çeken (göçmen) azýnlýk, önce göz daha sonra deðerler terazisinde tartýlýr. Görüntüdeki hafifliðin yerini, aðýr (milli-manevi) deðerlerle telafi etmek çok zordur. Bununla kastetdiðimiz þudur: Meselâ birisi; Ben insanýn dýþ görüntüsündeki zerafete, estetiðe, sosyal hayat içindeki insanî münasebetlerine ve çevreye olan duyarlýlýða son derece önem veren bir kültüre mensubum der de, bunun tersi bir görüntü sergilerse; kendisinin bozuk tarafýný böbürlenerek sýraladýðý medeniyet deðerleriyle bertaraf edemez! Çünkü; Ainesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz!. Kültürel açýlým Batý kültürünün milletlerarasý bir düzeye ulaþmasýnýn sebebi; düþünce sistemeleri, romanlarý, sinema ve tiyarolarý, ressamlarý ve teknolojik geliþmeleriyle birlikte daha az geliþmiþ ülkelere kendi kültür deðerlerini ihraç etmeleridir. Türkiye nin belki þimdilik o efsafta Batý yla yarýþacak imkânlarý yoktur ama Avrupa ülkelerinde milyonlarca Türkiye kökenli, gönüllü kültür elçisi olabilecek insan var. Bu ne büyük nimet, ne büyük avantaj Türkiye için... Bir kültürün dýþa açýlýmý, tanýtýmýnda mutfak önemli bir görev üstlenir. Mutfak kültürümüz döner e indirgenmemeli ve onunla sýnýrlý kalmamalýdýr. Lokantacýlýðýmýz bir Ýtalyan veya Çinli lokantasý seviyesini dahi yakalayamamýþtýr. Açýlým; insan olarak kendi dar sahanýzýn dýþýna çýkabilmek, farklý mekânlarda farklý insanlarýn arasýna karýþmak, oralarda hem kökkültürünüze hem de göçmen olarak yerleþtiðiniz ülkenin kültürüne vakýf olduðunuzu ortaya koyabilmek demektir. Açýlým; çaða kendini kabul ettirmek; aydýnlanmak ve aydýnlatmaktýr. Kendi modernitesini yaratmak; yenilenmek ve yenilemektir. Her yeni yi almak deðil, bünyesine uygun olmayaný bir kenara býrakmak, uyaný alabilmek, kendi yeni lerini yaratabilmek ve arz edebilmektir. Millî kültüre aidiyet duygusu ve sorumluluðuyla yurtdýþýnda yaþayan her Türk, gönüllü birer elçi gibi kültürümüzün millîlikten milletlerarasý olmasýna katký saðlayabilir. Bu da, hangi kültür coðrafyasýndan hangi kültür coðrafyasýna geldiðimizin farkýnda olmakla mümkündür. Bir kültür coðrafyasý olarak Avrupa, kendisinin dýþýndaki medeniyetlere karþý son derece kýskançtýr! Bizim mensubu olduðumuz Türk-Ýslâm Medeniyeti ise, kendisinin dýþýnda-

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Avrupa Birliðine girme

Avrupa Birliðine girme DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: 0711 3000 711 E-mail redaktion@dem-jans.de

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz Ýnsan sevgiyi yaþayan ve yaþatan tek varlýk HÝTÝTSEM e mütevazý açýlýþ Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM) üniversite Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

(Ç.HAK:3417) Mahalle muhtarlarý Çorum Muhtarlar Derneði ismiyle bir araya gelerek, yeni bir dernek kurdu. Muhtarlar, yeni derneklerini tanýttý

(Ç.HAK:3417) Mahalle muhtarlarý Çorum Muhtarlar Derneði ismiyle bir araya gelerek, yeni bir dernek kurdu. Muhtarlar, yeni derneklerini tanýttý Grup Yürüyüþ ten gazetemize ziyaret Atýf Hoca için eser müjdesi Ýslâmî müziðin tanýnmýþ ekiplerinden Grup Yürüyüþ üyeleri önceki gün gazetemizi ziyaret ÇORUM Ýslâmî müziðin tanýnmýþ ekiplerinden Grup Yürüyüþ

Detaylı