Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli"

Transkript

1 T.C. Köln Baþkonsolosu Kemal DEMÝRCÝLER Bizim Dýþiþlerinin Osmanlýyla baþlayýp Cumhuriyetle sürdürdüðü kriterleri bugün bizi daha çok güvenilir hale getirdi Sayfa: 20-21`de Duisburg`da Yaðlý Güreþ Þenliði Sayfa: 32`de DÝTÝB ProDialog Projesi Tanýtýldý Sayfa: 29`da IGMG Eðitim Baþkaný Mehmet GEDÝK 2009 Yaz Okullarý Ýle Ýlgili Hazýrlýklarýmýz Tamam Sayfa: 12`de Avrupa`daki Kitapçýnýz OKUSAN Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD Hac Malzemeleri ve Hediyelik Eþyalar Tel: Milli Havayolumuzun tüm biletlerini bizden temin edebilirsiniz Tel: Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli Sayfa 5`te Dr. Yusuf IÞIK Ýlahi Mesajý Ulaþtýrmak Sayfa 7`de Mahmut AÞKAR Özü Yitirmeden Çaðý Yakalamak Sayfa 37`de M. Salih AYDIN Sayfa 25`te Selma ÖZTÜRK Fasýklarýn Haberi... Sayfa 15`te Mustafa YENEROÐLU Hacarabýn Serüvenleri 23 Radikalizm senaryolarýnýn nesnesi olmak... Sayfa 13`te Avukat Nalan SÖNMEZ Sayfa 34`te Murat ÝLERÝ Tatil`den Ta`dil`e Sayfa 23`de Ýnternette abone ve sözleþme tuzaðý Doç. Dr. Özcan HIDIR Ýslâm da Hastalýklarla Baþ Etmede Ýnanç ve Ýbâdetin Rolü

2 Hacc ı ve Umre yi Allah için tamamlayın. (Bakara Sûresi, 196) YAZ TATİLİ PROGRAMI Almanya: 1210,- Almanya dışı: 1310,- RAMAZAN PROGRAMI Almanya kısa dönem: 1465,- Almanya Ramazan tümü: 1565,- Almanya dışı kısa dönem: 1565,- Almanya dışı Ramazan tümü: 1665,- PEYGAMBERİMİZİ ZİYARETE GİDİYORUZ İSLAM TOPLUMU MİLLÎ GÖRÜŞ Hac ve Umre Organizasyonu Hac ve Umre yapanlar Allah ın misafirleridir. Allah dan birşey isterlerse, onlara verir. Af isterlerse, onları affeder. (İbn Mâce) Yaz Tatili Umre dönüşünde aynı biletle Türkiye de kalma imkanı. YAZ TATİLİ PROGRAMI Bremen/Hannover Strasburg/Belçika Düsseldorf/Köln Lyon/Paris Frankfurt Hamburg Berlin Amsterdam Stuttgart Münih RAMAZAN PROGRAMI FRANKFURT FRANKFURT PARİS PARİS AMSTERDAM AMSTERDAM LYON LYON STRASBURG STRASBURG VİYANA VİYANA BRÜKSEL BRÜKSEL ZÜRİH ZÜRİH

3 editörden Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat 3 Sinan AKTÜRK Sevgili dostlar! Ocak 2004 tarihinde çýkan ilk sayýmýzla yayýn hayatýna baþlamýþtýk. Gazetemiz ilk olarak Hessen Eyaletinde çýkmakta idi. Yaklaþýk 3 sene bu þekilde yayýn hayatýmýza devam ettik. Üçüncü senenin sonunda gelen yoðun talepler üzerine gazetemizi Bavyera Eyaletine de göndermeye baþladýk. Hessen ve Bavyera Eyaletlerine ortaklaþa olarak hazýrladýðýmýz gazetemiz oldukça beðeni topladý. Bu çalýþmamýz Almanya`nýn deðiþik yörelerinden ilgi ile takip ediliyordu. Bunun sonucu olarak da bugün sizlerin yani NRW`deki vatandaþlarýmýzýn karþýsýna çýkýyoruz. Yaklaþýk 1 senedir NRW Eyaletinin bir bölümünde (Bielefeld, Osnabrück, Paderborn) daðýtýlan gazetemiz sizlerin yoðun ilgisi ile karþýlaþtý. Bu ilginin tüm NRW`deki insanýmýza ulaþmasý için bugün karþýnýzdayýz. NRW Eyaletindeki vatandaþlarýmýzýn nüfus yoðunluðu oldukça çok. Bunu dikkate alarak NRW Eyaleti ile ilgili baskýmýzý müstakil olarak yapmaya karar verdik. Yani gazetemiz içerik olarak NRW`ye has bir gazete olacaktýr. Bizim içerik olarak diðer aylýk reklam gazetelerinden farkýmýz; sadece reklam aðýrlýklý deðil asýl olarak insanýmýzýn ihtiyaçlarýna cevap verebilecek içerikte dolu dolu bir gazete olmaya gayret etmemizdir. NRW`deki insanýmýzý ilgilendiren haberlerin yanýsýra o ay belirlenen konu etrafýnda yazýlan yazýlar ile de insanýmýzýn ihtiyaçlarýna cevap verebilecek bir gazeteyiz. NRW Hayat olarak baþlangýç trajýmýz adet olacaktýr. hasbihal NRW`de Hayat a Dair Yeni Bir Baþlangýç Bu vesile ile gazetemizin sizlere ulaþmasý noktasýnda bizlere desteklerini esirgemeyen tüm kardeþlerimize teþekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili dostlar! Manifestomuz - Bizler kesinlikle haklýnýn yanýnda olacaðýz. Haksýzlýða güçlü de olsa karþý duracaðýz. - Milli ve manevi deðerlerimize her daim sahip çýkacak ve yayýn politikamýzý bu doðrultuda yönlendireceðiz. - NRW`de, bizlerin sorunlarýný irdelerken daha iyi neler yapýlabilinirin araþtýrmasý içinde olacaðýz. - Gazetemizin sayfalarý her daim sizlerin tekliflerine açýk olacaktýr. - Sizleri ilgilendiren konularý gazetemiz sayfalarýnda, belki haber niteliði olarak tazeliðini yitirmiþ olsa bile, genel manada deðerlendirmeler þeklinde bulabileceksiniz. - Bizim gibi düþünsün düþünmesin, her kiþi, kuruluþ ve düþünceye (hakaret içermemek kaydýyla) sayfalarýmýz her daim açýk olacaktýr. Kýsacasý insanlarýmýzýn ihtiyaçlarýna cevap verecek sorumlu bir yayýn anlayýþý sergileyeceðimize bundan önce olduðu gibi bundan sonra da söz veriyoruz. Bunun sonuçlarýný gazetemizin sayfalarýnda her daim görebileceksiniz. Ýnsanýmýzýn meselelerine çözüm üretme noktasýnda olan tüm sivil ve resmi kuruluþlarýn çalýþmalarýný gazetemizin sayfalarýnda bulabilirsiniz. Bazen bu haberler bir kuruluþun çalýþmalarý hakkýnda biraz fazla olarak görülebilir. Bize ulaþan her türlü haber ve yorumu içerik olarak yayýn politikamýza aykýrý olmadýktan sonra sayfalarýmýzda yayýnlayacaðýz. Her sivil ve resmi kuruluþa eþit mesafede bir yayýn politikamýz olacaktýr. Bizim için aslolan yapýlan çalýþmalarýn insanýmýzýn sorunlarýný çözücü mahiyette ve faydalý çalýþmalar olmasýdýr. Sevgili dostlar! Sizlerden istirhamýmýz; lütfen gazetemiz hakkýndaki eleþtiri ve önerilerinizi hiç bir çekinceye mahal vermeden direkt olarak bize ulaþtýrmanýz. Sizlerin yapacaðý eleþtiri ve öneriler, bizlerin daha iyi bir gazete hazýrlamasý için yol gösterici olacaktýr. Bu sayýmýzýn kapak konusu çocuklarýmýzýn eðitimi ile alakalý. Bizlerin en önemli varlýklarý çocuklarýmýzdýr. Onlarýn eðitimleri için elimizdeki tüm imkanlarý kullanmak mecburiyetindeyiz. Ýmkanlarý kullanmanýn yanýnda onlarýn okul durumlarýný da sürekli kontrol etmeliyiz. Özellikle Türk anne-babalar olarak bizler bu noktada biraz ihmalkar davranýyoruz. Okullarýn son 1 ayý çocuklarýmýzýn not durumlarý için gerçekten önemlidir. Bu dönemlerde olabilecek aksaklýklar (maalesef Alman eðitim sisteminden kaynaklanan eksiklikler yüzünden) çocuðumuzun okul hayatýnýn geleceði için olumsuz neticeler verebilmektedir. Çocuklarýmýzýn sadece evdeki durumlarýný deðil okuldaki ders notlarý ve sosyal davranýþlarý ile alakalý durumlarýný da kontrol etmeli ve öðretmenleri ile birlikte varsa bir sorun giderilmeye çalýþýlmalýdýr. Eðer ilgilenmeyip kendi haline býrakýrsak maalesef bazen art niyetli öðretmenler tarafýndan; çocuklarýmýz ileri derecede bir seviyeye sahip olsa bile, Haupsschule`ye gönderilip buralarda tabiri caizse helak edilmektedirler. Bunun yanýnda çocuklarýmýzýn okul durumlarýndan baþka, özellikle yaz dönemlerinde dini ve milli eðitimleri noktasýnda mutlaka ýsrarcý olmalý ve eksiklikler asgariye indirilmelidir. Malumunuz Almanya`daki çocuklarýmýzýn Türkçe noktasýndaki eksiklileri oldukça fazladýr. Bu eksiklikleri gidermek için sivil teþkilatlarýn düzenlemiþ olduklarý hem eðitim ve hem de gezi içerikli çalýþmalara çocuklarýmýzý yönlendirmenin faydalý olacaðý kanaatindeyiz. Malum önümüz izin dönemi. Almanya`daki vatandaþlarýmýz izin için hazýrlýklarýný tamamlamak üzereler. Buvesile ile izne gidecek vatandaþlarýmýza kazasýz belasýz bir þekilde gidip gelecekleri hayýrlý bir tatil (sýla-i rahim) dileriz. Cenab-ý Allah çalýþmalarýmýzý bereketlendirsin, þuurlandýrsýn. Çalýþmak bizden baþarý Allah`tandýr. Allah`a emanet olun. Impresium Künye hayat Aylýk Ücretsiz Gazete Haziran-Juni 2009 Cemaziye`l Ahir / Recep 1430 Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Sinan AKTÜRK Yayýn Kurulu Dr. Yusuf Iþýk, Bilal Demiroðlu, Fikret Ekin, Murat Ýleri Mahmut Aþkar, Cengiz Þahbaz Sinan Aktürk, Aydýn Ersoy, M. Salih Aydýn Merkez Königsbergerstr Friedberg Tel: Fax: Web: Basýldýðý Yer: Sunprint GmbH Offenbach Gazetemizde Yayýnlanan Yazýlarýn ve Reklamlarýn Ýçeriðinden Sorumlu Deðiliz. Bielefeld: Mehmet Demir Tel: Bölge Temsilcileri Köln: Ahmet Çakýlcý Tel: Dortmund: Fatih Kahraman Tel: Düsseldorf: Murat Satýlmýþ Tel:

4 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 4 hayat ABD`de 2008`in son çeyreðinde sigorta þirketlerinin iflasýyla dünyanýn hemen her bir köþesinde en çok konuþulan bir kavram oldu Ekonomik kriz Onbinlerce iþ yerinin kapanmasýna yüzbinlerce hatta milyonlarca insanýn iþsiz kalmasýna sebep olmakla kalmayýp bir o kadar da manevi travmalarý da beraberinde getirir oldu. Biz bu dosyamýzda sihirli iki kelimenin Gurbetteki iþveren temsilcilerimize yansýmasý nasýl olmuþ onlarý sorguladýk. Sözü sahiplerine vermeden görüþtügümüz tüm kardeþlerimizden biz aslýnda hiç ummadýðýmýz bir sosyal sýkýntýnýn ipuçlarýna kapý araladýk. Dememiz odurki kriz bizi vurmuþ ama 2009 baþlarýnda deðil. Yenice içine giriverdiðimiz milenyumla birlikte 2001 yýlýndaký Liramýzýn Dolara, Marka karþý devalüasyonu, 2003`le tanýþtýðýmýz Euro ( ), ilk kuþaðýn Avrupada emeklilikle tanýþmasý, gelirdeki azalmalar, tüm bunlar zaten ilk ekonomik kriz olarak vatandaþýmýza yansýmýþ. Euro`nun kullanýma baþlamasýyla birlikte ücretler sabit kalýrken marketteki ürünler yapýlan fiyat yuvarlamalarýyla beraber % 30`lara varan fiyatlarda bir artma söz konusu oldu. Bir de kimilerine göre yüzyýlýn krizi olarak adlandýrýlan bu kriz pek cok insanýn iþini kaybetmesine, beraberinde de gelir daðýlýmýndaki eþitsizliðe sebep oldu. Sözümüzü daha da uzatmadan Avrupa`da iþ veren konumunda bulunan temsilcilerimize krizi soruyoruz. AYTAÇ GMBH Ercan Cengiz Kriz bizi tabiki etkiledi. Hem ana mal alýmýndaki fiyatlar oynadý. Hem de hizmet alýmýndaki girdiler deðiþti. Biz etle uðraþýyoruz ama Auto endüstrisinin krizi bizi de direk vurdu. Bu nasýl oldu. Örneðin 75 Euro karþýlýðýnda bir hayvaný mezbahaya kestirirken þimdi 125 Euro istiyor neden diyorsun cevabý hazýr Auto sektörü krizde. Ben derimi satamýyorum dolayýsýyla ürün elimde kalýyor. Ne alakasý var diyorsun, koltuklarda kullanýlan deri deðil mi diyor Euroluk devlet pirimi küçük ve ucuz arabalarýn satýþýný çoðalttý kimse lükse talip olmuyor. Tabi bu iþin þakayla karýþýk kýsmen doðru olan bir yönü. Ama tüketicilerimizde % 20`lik bir azalmayý rahatlýkla görebiliyoruz. 10 kilo kýyma alan þimdi 5 kilo istiyor bunu rahatlýkla görebiliyorsunuz. ÞAFAK FIRINI Nurullah Ýnceoðlu Kriz herkesi etkilediði gibi maalesef bizi de etkiledi. Küçük esnafýn iþi bundan sonra daha zor. Büyük Hipermarketler zinciri karþýsýnda þansýmýz gün geçtikçe azalýyor. Bizim bir avantajýmýz Süpermarketle fýrýn sektörünü beraber yaptýðýmýzdan biri diðerinin açýðýný kapatabiliyor. Ama biliyoruz ki pek çok esnafýn bu krizle iþi daha da zorlaþtý. SEL PA Ahmet Aslanoðlu Krizden ister istemez etkileniyorsunuz. Eskiden üç alan bire düþürdü. Zorunlu olmadýkça kimse masraf yapmak istemiyor. Yeni bir krizden mi korkuluyor ne. Dolayýsýyla sizin kar marjýnýz otomatikman düþüyor. % 5-10 karla çalýþýyorsunuz. Burasý Avrupa halde eskiden pazarlýk nedir bilmezdik. Bazý marketler bizim toptan sattýðýmýz etiketin altýnda marketinde fiyat çekiyor. Öyle olunca da diðer marketçilerde bir güven bunalýmý oluþuyor kandýrýlýyor muyuz diye. Oysa orta yerde bir cambazlýk var o kadar. B.G Feinkost Mustafa Durmaz Bizim hitap ettiðimiz müþterilerin % 5 Türk marketleri % 95`de Rus EKONOMÝK KRÝZ GIDA ENDÜSTRÝSÝNÝ NASIL ETKÝLEDÝ KÖLN SEBZE-MEYVE HALÝNDE BÝR DOKUNDUK BÝN AH ÝÞÝTTÝK marketleri. Bizim Rus müþterilerimizde kriz yok hatta cirolarýnda artýþ var diyebilirim. MIX adý altýnda zincir oluþturmuþlar Almanya`da 80 marketleri var. Kölünde de 5 adet. Bir rekabet oluþturmuþlar ki birbirleriyle yarýþýyorlar. Her akþam internet ortamýnda her bir market günlük Et de þu kuru gýdada bu sebze ve meyvede bu kadar ciro yaptým diye paylaþtýklarý farklý bir sistemleri var. % 5 dediðimiz Türk müþterilerimizde ise krizin etkisini görebiliyoruz. Sanýyorum o da bizim birikimlerimizi Türkiye endeksli düþündüðümüzden kaynaklanýyor. Ruslar burada kendi ülkelerinden daha rahat hareket ettiklerini Alman devletinin pek çok sosyal kazanýmlarýndan faydalandýklarýný bizzat söylüyorlar. röportaj Market sahibi Hanefi Yýldýz Bana kalýrsa millet parasýný çýkarmak istemiyor. Kimileri de krizi bahane ederek ödemelerini geciktiriyor. Krizi kullanýyor daha açýkcasý. Bunu biz bizzat yaþýyoruz. Çocuklarýnýn her birine aldýðý cep telefonundan fedakarlýk etmiyor. Ýnternetinden vazgeçmiyor. Ama borcunu da ödemiyor. Tabi bu herkes için geçerli deðil. Krizi sorarsan elmhamdülillah Pazar iþiyle marketi beraber götürdüðümüzden bizde kriz yok. ATTI Feinkost Faik abi siz ne diyorsunuz bu kriz kelimesine dedik sitemle dedi ki; Bir kere para yokmuþ nereye gitti uluslararasýnda dönen bu trilyon dolarlar, yandýmý hayýr. Bakýn bu yeni kurulacak sistemin bir oyunu. Bir çeþit mafya düzeni. Þimdi de böyle bir düzmeceyle insanlarý sömürecekler, deðilse bu paralara ne oldu kaybolmadý ya? Bir de karedeþim hayat ateþ pahasý olmuþ. 30 yýl evvel 100 markla neredeyse bir ay evi geçindirebiliyordun ya þimdi öyle mi? Hayat ve geçim þimdi çok daha pahalý, kriz mýriz bahane. YILMAZ FEÝNKOST Adem Özkan Ýster istemez etkileniyorsunuz. % 20`lik ciro daralmasýný rahatlýkla söylüyebilirim. Biraz da vatandaþlarýmýz harcamalarýnda kesinti yaptýðý kanaatini taþýyorum. Biz hiç bir zaman Almanlar gibi olmadýk olmuyoruz da. Yarýn endiþesi bizim tüm yaþantýmýzý etkiliyor. Euro`nun gelmesiyle düþen standart bu krizle biraz daha tetiklendi. Ama elhamdülillah yýllarýn tecrübesiyle müþteri portföyümüz gün geçtikce geniþliyor. Bir de artýk milletimiz seçici olmayý öðrendi; kaliteye önem de veriyor. Kaliteyi ve iyi markayý da sattýnýz mý zaten %50 her halükarda kazançla baþlamýþ oluyorsunuz.

5 dosya Teblið; gerek zaman, gerek yer ve gerekse nitelik açýsýndan amaca ulaþmak, sona varmak ve son noktaya eriþmek demektir. Teblið; Kur`an`da Allah`ýn vahyinin insanlara ulaþtýrýlmasý anlamýnda kullanýlmaktadýr. Teblið edilmesi gereken þey Allah`ýn vahyidir ve bu vahyin sahibi de Allah`týr. Bütün peygamberler bu faaliyette bir aracýdýrlar. Onlar, kendilerine Allah tarafýndan vahyedilenleri çevrelerindeki insanlara aktarmak ve ulaþtýrmakla görevli ve sorumludurlar. Tebliðin muhatabý ise, teblið ulaþtýrýlmasý gereken insanlardýr. Teblið görevi ayný zamanda bütün peygamberlerin bir sýfatýdýr. Onlar, Allah`tan aldýklarý vahyi, hiç bir ekleme yapmadan ve hiç bir þey çýkarmadan en güzel þekilde insanlara ulaþtýrýrlar. Peygamberlerin teblið görevi: Teblig görevi bütün peygamberlere verilmiþtir. Mesela: Hz. Nuh, kavmine diyor ki; - Size Rabbimin risaletini (ilahi mesaj) teblið ediyorum. Ayrýca size öðüt veriyorum ve sizin bilmediklerinizi Allah(ýn bana verdiði ilim)dan biliyorum. (A`raf: 62) Ayný ifadeyi Hz. Hud, Hz. Salih ve Hz. Þuayb da söylemiþlerdi. Bütün peygamberler bu görevi hakkýyla yerine getirmiþlerdir. Teblið ile görevli bütün peygamberler, kendileri en güzel örnek olmak üzere, her türlü zor þartlara, zorba ve azgýnlarýn alay ve zulümlerine; insanlarýn yüz çevirmelerine, kendilerine sýkýntý vermelerine, eziyet ve baskýnýn her türlüsünü denemelerine raðmen, bu görevlerine devam ettiler. Onlar, teblið çalýþmalarýnda yýlmadýlar, usanmadýlar. Kendilerine karþý çýkanlarýn tehdit ve baskýlarýna aldýrmadýlar. Tarihin yazdýðý en büyük Dr. Yusuf IÞIK Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir zorba kiþi ve sistemlere karþý çekinmeden mücadele ettiler. Her türlü güzel ve uygun yöntemler kullanarak, Allah`tan uzaklaþýp günahkar olan insanlara ulaþmaya çalýþtýlar. Yorgunluklara, sýkýntýlara ve eziyetlere dayandýlar, hatta kimileri bu uðurda canlarýný bile verdiler. Sözleriyle ve ahlaklarýyla insanlara hidayet yolunu gösterdiler. Onlarý þirkin ve bataklýðýn öldürücü etkisinden kurtarmaya çalýþtýlar. Bütün zor þartlara raðmen teblið görevini sürdüren peygamberlerin görevi yalnýzca vahyi, ilahi mesajý insanlara ulaþtýrmaktý. Bundan ötesi onlarýn sorumluluk alanýna girmiyordu. Yani peygamberler, teblið ettikleri þeylere insanlarý zorla inandýran veya zorla itaat ettiren kimseler deðildi. - Artýk sen öðüt verip hatýrlat. Sen yalnýzca bir öðüt vericisin. Onlara (inanmalari için) zor ve baský kullanacak deðilsin. Ancak kim yüz çevirir ve küfre saparsa; iþte Allah, onu en büyük azap ile azaplandýrýr. (Ðaþiye: 21-24) Merhamet sahibi Allah tarafýndan insanlara `rahmet` olarak gönderilen ilahi vahiy, yine merhamet sahibi elçilerle insanlara, yumuþaklýk, hoþgörü, özveri, sabýr ve dayanma ahlakýyla ulaþtýrýldý. Peygamberler bu noktada kimseye baský yapmaya, kimseyi zorlamaya kalkmadýlar. Zaten böyle bir tutum `teblið` faaliyetiyle hayat de baðdaþmaz. Ancak onlarin tebliðine engel olunursa o zaman da nebiler Allah`ýn izniyle o engel olanlarla en güzel mücadeleyi yapmýþlardýr. Bu noktada inkarcýlarýn baskýlarýna boyun eðmek ve zillet yoktur. Þunu da unutmamak gerekir ki, peygamberler kendilerine gelen vahyi yalnýzca açýklayýp býrakan birer postacý deðillerdir. Belki onlar, kendilerine teblið edildiði halde inanmayanlara karýþmazlar ve onlarý zorlamazlar. Ancak inkarcýlar peygamberlerin görevi olan `teblið`e engel olurlar ve inananlara zarar vermeye kalkýþýrlarsa peygamberler onlarla mücadele ederler. Onlar ayrýca kendilerine inanan müminlerle beraber bir Ýslam Toplumu kurarlar ve o toplumu Allah`ýn gönderdiði hükümlerle yönetirler ve her açýdan insanlara örnek olurlar. Zorba, inkarcý, rijid, gururlu ve inatçý kimselere tebliðde bulunmak anlamsýz ve yararsýz deðildir. Bu, tebliðin hedefi bakýmýndan yapýlmasý gereken bir þeydir. En azýndan teblið eden görevini yapmýþ, tebliðedilenin de bir mazereti ve bahanesi kalmamýþ olur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), insanlýðýn en son peygamberi olarak teblið görevini tamamladýktan sonra, Veda Hutbesinde hitap ederken þöyle buyurdu: - Teblið ettim mi? Allah`ým þahit ol! Bu veciz hitabýyla Teb- 5 Ýlahi Mesajý Ulaþtýrmak lið görevini tamamladýðýna dair Allah`ý yüzbin kiþiden fazla olan hacý sahabenin huzurunda þahit tutuyordu. Çünkü tamamladýðý teblið görevi çok büyük ve son peygamberlik göreviydi. Teblig Görevi ve Yöntemi: Teblið çalýþmalarýnýn nasýl yapýlacaðý konusunda peygamberler en güzel örnektir. Kur`an bunun nasýl yapýlacaðýný özlü bir þekilde açýklýyor: - Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öðütle davet et ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et... (Nahl: 25) Davet ile teblið hemen hemen ayný þeyleri ifade eder. Birisi insanlarý vahyin aydýnlýðýna çaðýrmayý, diðeri de bu aydýnlýðý insanlara sunmayý, ulaþtýrmayý anlatýr. Sonuç olarak amaç, bu aydýnlýkla insanýn buluþmasýný ve insanýn onda aydýnlanmasýný saðlamak ve onu hem dünyada ve hem de ahirette mutlu etmektir. Hikmetle teblið; dikkatli olmak, karþýsýndaki kiþinin durumuna göre hareket etmek, en güzel bir tavrý takýnmak, ýsýndýrýcý olmak, itici olmamak, etkileyici ve bilimsel yöntemler kullanmak demektir. Güzel öðüt; vahyýn müjdeleri ve uyarýlarý ile olur. Öðüt yalnýzca sözle deðil, fiil ve davranýþ biçimleriyle yapýlýr. Davranýþlarýn çoðu zaman sözden daha etkili olduðu herkes tarafýndan bilinir. En güzel mücadele; Teblið yönteminin en güzel, en mantýklý, en inandýrýcý, en çekici ve en ikna edici olmasýný anlattýðý gibi, tebliðe engel olucu unsurlarla en güzel mücadeleyi de göstermektedir. Tebliðci vahyin mesajýný her tarafa ulaþtýrmada en güzel araçlarý, en uygun bir biçimde kullanacak ve insanlarýn ilahi vahiyle tanýþmalarýný saðlayacaktýr. Bu yöntemi bütün peygamberler uyguladýðý gibi, dinin tebliðcisi her mümin de uygulamalýdýr. Unutulmamalýdýr ki her mümin Ýslam`ý yaþamaktan sorumlu olduðu gibi, Ýslam`ý temsil ve teblið etmekten de sorumludur. Onun güzel ve takva hayatý, Ýslam Dinine açýk davet gibi olmalýdýr. Teblið amacý; toprak kazanmak, dünyalýk kazançlara ulaþmak ya da bir takým makamlara ve saltanatlara ulaþmak deðildir. Onun amacý, geçici dünya hayatýnýn lezzetlerini elde etmek olamaz. Tebliðin amacý, insanlarýn gönüllerini fethetmektir. Gönülleri Hakk`a hidayete ve Ýslam`ýn aydýnlýðýna açmaktýr. Gönülleri sahte sevgilerin, aldatýcý tutkularýn, oyalayýcý heveslerin iþgalinden kurtarmaya kapý açmaktýr. Yüreklerin kirini, pasýný, aðýr ve gereksiz yüklerini yýkamak ve üstünden kaldýrmaktýr. Kalpleri Yaratýcýsýyla buluþturmak, onlarý gerçek sevgiye ve gerçek sevgiliye baðlamaya davettir. Unutmamak gerekir ki, yüreklerin ve gönüllerin fethi, topraklarýn ve coðrafyalarýn fethinden çok daha önemlidir. Çünkü gönüllerin Ýslam ile aydýnlanmasý, mekanlarýn da bu nurla tanýþmasý demektir. Peygamberimiz buyuruyor; - Ýnsanlarý dine davet edin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaþtýrýn, zorlaþtýrmayýn. Uyumlu olun, geçimsiz olmayýn.

6 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 6 hayat Essen bölgesinde faaliyette bulunan DÝ- TÝB derneklerinde hizmet sürelerini tamamlayan din görevlileri için, Dortmund Eðitim Merkezi nde veda programý düzenlendi yýlýnýn Temmuz ayýnda görev sürelerini tamamlayarak, Türkiye deki asli görevlerine dönecek olan din görevlileri için düzenlenen veda programýna, T.C. Essen Baþkansolosu Dr. Hakan Akbulut, T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþavir, T.C. Essen Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Mehmet Uçmuþ, öðretmenler, bölge DÝTÝB dernekleri din görevlileri ve dernek yöneticileri ile çok sayýda davetli katýldý. Sunumunu Oberaden DÝTÝB Camii Din Görevlisi Süleyman Gül ün yaptýðý program; saygý duruþu, Ýstiklal Marþý ve Kur an-ý Kerim tilavetinin ardýndan, dernek baþkanlarý adýna Essen DÝTÝB Merkez Camii Dernek Baþkaný ve Essen Bölgesi Eyaletler Birliði Baþkaný Kemal Yapar, din görevlileri adýna da Dortmunt-Borsigplatz Din Görevlisi Duran Ali Yýldýrým ýn teþekkür konuþmasýyla baþladý. Din Hizmetleri Ataþesi Mehmet Uçmuþ programda yaptýðý konuþmasýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak yurtdýþýnda 35 ülkede hizmet sunmaktayýz. Elimizden geldiðince, din hizmetlerinin yanýnda kültürel, sosyal, dinlerarasý diyalog gibi faaliyetlerle de insanlarýmýza yardýmcý olmaya gayret ediyoruz. Görevlilerimiz çok büyük fedakarlýk örneði vererek, güzel faaliyetlerde bulundular. Ben kendilerine ve ailelerine bundan sonraki yaþamlarýnda üstün baþarý ve muvaffakiyetler diliyorum dedi. Yurtdýþýnda verilen dini, sosyal ve kültürel anlamdaki hizmetin 1980 yýlýndan itibaren düzenli olarak sunulmaya baþlandýðýný ifade eden Din Hizmetleri Müþaviri Sadi Arslan, Dünya fanidir. Ýçindekiler fanidir. Hizmetlerimiz de fanidir. Baki olan Cenab-ý Allah ýn kendisidir. Yurt dýþýndaki Din Görevlileri Essen e Veda Etti hizmet, Türkiye deki hizmetten çok farklýdýr. Yurtdýþýndaki görevlimiz vatandaþýmýzýn her sorunu ile yakýndan ilgileniyor. Burada yetiþen çocuklarýmýz eðitimlerini tamamlayarak, tekrar Avrupa`nýn deðiþik ülkelerinde hizmetlerini devam ettirmektedirler. Buradaki hizmetlerinizi ve güzel olan her þeyi, gittiðiniz yere taþýyýn. Burada öðrenilen dili muhakkak geliþtirin. Bu güzel hizmetlerinizden dolayý hepinize teþekkür ediyorum. Bundan sonraki görevinizde üstün baþarýlar diliyorum dedi. Görev ve hizmet anlayýþýnda DÝTÝB in, baðlý teþkilatlarýna önderlik ettiðini belirterten Baþkansolos Dr. Hakan Akbulut, Bölgemde DÝTÝB teþkilatýndan ne zamam yardým istesem, her zaman yanýmda olmuþlardýr. Baþkonsolosluðumuzun þemsiyesi altýnda bir baþarý var ise, bunun büyük bir çoðunluðu din görevlilerine aittir. Din Hizmetleri Müþaviri Sadi Arslan ýn bu anlayýþý da bütün arkadaþlara ýþýk tutuyor. Mevcudiyetiniz ve varlýðýnýz için, Baþkonsolosluðumuz ve T.C. Dýþ Ýþleri Bakanlýðý adýna sizlere þükranlarýmý sunuyorum. Bizler mesajlarýmýzý din görevlilerimiz eliyle doðrudan vatandaþlarýmýza iletiyoruz. Ben birlikte çalýþtýðým bütün arkadaþlarýmdan memnun kaldým. Hepsi verdikleri hizmetlerde özveri ile çalýþtýlar. Bundan sonraki görevlerinizde üstün baþarýlar dedi. T.C. Essen Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþeliði ne baðlý olarak dört yýllýk görevlerini tamamlayan; M. Fatih Karataþ (Essen), Nimetullah Öyün (Ansberg), Salim Zengin (Neukirchen), Ýlyas Özen (Hagen-Hohenlimburg), Nurettin Pak (Iserlohn), Ali Ateþ (Altena), Mustafa Sivrikaya haber (Hamm-Pelkum), Duran Ali Yýldýrým (Dortmunt- Borsigplatz), Erdoðan Kocagöz (Kamen), Murat Aksoy (Wetter), Halil Arýk (Dortmund-Schwerte), Ali Kasap (Dortmund-Hombruch), Sadettin Akýn (Marsberg), Ali Subaþý (Eslohe), Durmuþ Serim (Essen-Steele), Temel Okun (Gevelsberg) ve Ünal Güngördü (Werdohl) ye, T.C. Essen Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþeliði adýna teþekkür plaketleri, Baþkonsolos Dr. Hakan Akbulut, Din Hizmetleri Müþaviri Sadi Arslan ve Din Hizmetleri Ataþesi Mehmet Uçmuþ tarafýndan takdim edildi. Ansberg DÝTÝB Camii Din Görevlisi Nimetullah Öyün ün yapmýþ olduðu Baþkonsolos Dr. Hakan Akbulut ismi yazýlý tabloyu Din Hizmetleri Müþaviri Sadi Arslan ýn takdim etmesiyle devam eden program, Essen Bölgesi Bayan Din Görevlisi Öznur Þenbay ýn okuduðu duygu yüklü þiirin ardýndan, Essen Merkez Camii Din Görevlisi M. Fatih Karataþ yönetimindeki bölge Tasavvuf Musikisi Korosu nun seslendirdiði ilahilerle sona erdi. FATÝH CAMÝÝ YARARINA KERMES Köln Nippes`te bulunan Fatih Camii nin yeniden yapýlanmasý, camii inþaatýnýn baþlamasý üzerine IGMG Fatih Camii Kadýn Kollarý Köln Bölge Merkezinde oldukça açýlýmlý bir kermes gerçekleþtirdi. 3 gün süren kermese ilgi oldukça yoðundu. Ortalama 1500 kiþinin katýlmýþ olduðu kermeste, þark köþesi, yemek standý, yeni eþyalar, çekiliþ ve çocuklara özel oyun köþesiyle ziyaretçilerinden tam not aldý ve gelenler için hem hayýrlý hem de eðlenceli bir hafta sonu oldu. ENGELLÝ KARDEÞLERÝMÝZLE DAYANIÞMA GÜNÜ IGMG Köln Merkezi salonunda engelli kardeþlerimizle tanýþma günü tertip edildi. Sýcak bir ortamda gerçekleþen günde IGMG Köln Bölgesi Eðitim Baþkaný Mehmet Dal hocaefendi vermiþ olduðu sohbetiyle renklilik kattý. Duygulu anlarýn yaþandýðý programda misafirlere mikrofon uzatýldý ve anýlarý paylaþýldý. Daha sonra katýlan ailelere sunulan ikram sofrasýyla hem anlamlý hem de kaynaþma açýsýndan önemli bir gün icra edilmiþ oldu.

7 dosya Mahmut AÞKAR Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir Toplum hayatýna uyum saðlamanýn yolu, ferdin önce kendisiyle uyumlu olmasýndan geçer ve bunun için de kiþi benliði koruyabilmelidir. Batý Avrupa Türkü kültürel aidiyetinden uzaklaþtýrýlýrsa, ne kendisine ne de içinde yaþadýðý topluma faydasý olur. Batý Avrupa Göçmen Türklerinin bulunduðu coðrayfa sadece farklý bir kültürün ev sahibi olmakla kalmýyor; ayný zamanda mensubu olduðumuz medeniyete on dört asýrdan beri rakip olan Hýristiyan- Batý Medeniyeti nin coðrafyasýdýr. Bunu hatýrlatýrken gayemiz, husumetlikleri körüklemek deðil, tam tersine; düþmanlýklara zemin hazýrlayabilecek, malzeme verecek her türlü giriþime engel olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmanýn önemini hatýrlatmaktýr. Dinler, kültürler ve Türklerarasý diyalog Türk sivil kitle kuruluþlarý arasýnda dinler ve kültürlerarasý diyalog ve hiç gündemden düþmeyen uyum/entegrasyon toplantýlarýna katýlýmda nefes nefese bir koþturmaca olmasýna karþýlýk, ayný performansý ve heyecaný kendi aralarýndaki anlaþma, uzlaþma ve diyalogda gösterdiklerini söylemek çok zor. Bizzat yaþadýðýmýz tecrübelere, þahit olduðumuz olaylara istinaden; Türklerarasý diyaloðun, azgeliþmiþ kapalý toplumlardaki kabilecilik zihniyeti düzeyinde kaldýðýný itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Türk azýnlýðýn hayatî önem arz eden meselelerinde dahi, kuruluþ çýkarlarý veya temsil noktasýndaki þahýslarýn ihtiraslarý, kaprisleri, hadiselere sadece mensubu olduðu kuruluþ zaviyesinden bakýþý, çözümsüzlüklere ve karþýlýklý itimatsýzlýklara zemin hazýrlýyor. Dinler ve kültürlerarasý diyalog; karþý tarafa þirin görünme gayretlerine girmeden, kendi doðrularýný dile getirebilmek ve farklýlýklara karþýlýklý saygý gösterebilmektir. Diðer ülkeleri bilmem ama Almanya daki kültürler veya dinlerarasý diyalog toplantýlarý bazen bu ülkenin müslüman azýnlýðýný sigaya çekmek, hýrpalamak bazen de farklý çatý kuruluþlarýna, etnik veya inanç gruplarýna mensup temsilcilerin birini diðerine karþý öne çýkararak müslümanlar ve Türklerarasý birliði zayýflatma platformuna dönüþtürülmektedir. Bu tür diyalog toplantýlarýný hayata geçiren, organize edenler, oyunun sýnýrlarýný ve kurallarýný belirledikleri gibi, rolleri de onlar daðýtýyorlar. Bizimkiler de; oralara davet edilmekten son derece bahtiyar olduklarýný ve bu tip diyalog çalýþmalarýna çok önem verdiklerini dedikten sonra, bir de topluca resim çektirerek bu faaliyeti kendilerine göre taçlandýrmýþ oluyorlar. Farklý dinlere veya medeniyet deðerlerine mensup toplumlarýn karþýlýklý konuþmasý, tanýþmasý ve ortak bir zeminde anlaþmasý, barýþ ve huzurun devamý için son derece önemlidir. Samimi, artniyet taþýmayan diyalog gayretlerinin alternatifi yoktur! Fakat sokaktaki yerli-çoðulcu toplumun müslümanlar ve Türkler ile ilgili istatistiklere, kamuoyu araþtýrmalarýna yansýyan önyargýlarýna ve Türk azýnlýðýn medyadaki görüntüsüne baktýðýmýzda, diyaloðun özünü deðil, o masadaki aktörlerin samimiyet ve niyetlerini sorgulamak gerekmez mi? Batý Avrupa Türklerini yaþadýðýmýz çaða taþýyacak hayat Özü adýmlardan birisi de, hiç þüphesiz mensubu olduðumuz kültürü çok yönlü tanýtabilmek, diðer kültürlerle tanýþtýrabilmektir. Bunun tek þartý; bu ulvî görevi üstlenenlerin ehliyet ve liyakat sahibi olmalarýdýr. Bu cihanþumül din ve zengin kültür, camilerde, derneklerde saklanmak için deðil, tanýnmak, tanýtýlmak ve diðerleriyle tanýþtýrýlmak için var. Görüntü deyip geçmeyin... Bir baþka yazýmýzda ayný konuyu daha etraflýca ele aldýðýmýzdan, burada sadece hatýrlatma babýndan teðet geçiyoruz: Avrupalý Göçmen Türk, Batý modernitesinin tarümar ettiði aile yuvasýný yeniden inþa etmeyi, insaný yalnýzlýða iten ferdiyetçiliðin yerine cemaat ve cemiyetleþmeyi, yaþlandýktan sonra ölüme terk edilen aile büyüklerini sahiplenmeyi, kendi çaðdaþlaþma projesi olarak hayata geçirince, çaðýn idrakine ve kamuoyuna kendisini bir daha söyletmiþ olacak. Kýyafetimiz bizim kendimizi nasýl göstermek istediðimize yardýmcý olacak. Biraz da içimizin dýþa yansýmasýdýr, üzerimizdeki kýyafet. Açýk veya kapalý giyinmekten ziyade, giydiklerimiz kendi içinde uyum saðlýyor ve zerafeti, ahengi ayný zamanda aþýrbaþlýlýðý var mý? Bizim þahsiyetimiz, karakterimiz, ahlâkî ve estetik zevklerimizle uyuþabiliyor mu? Özellikle baþý açýðý ve kapalýsýyla her yaþtan kadýnlarýmýz, illâ da kadýnlarýmýzýn görüntüsü çok 7 Yitirmeden Çaðý Yakalamak önemlidir! Çünkü onlar biraz da bizim aynamýzdýrlar. Araba kullanmamýz, telefon görüþmemiz, ulaþým araçlarýnda, þehir merkezlerinde, parklardaki hâl ve hareketlerimiz, caddede yürüyüþümüz, kapý zilimizden balkonlarýmýza kadar oturduðumuz mekânlarýn dýþ görüntüsü, dinlediðimiz müziðin ses tonu kadar ayaküstü sohbetlerimiz, bazýlarýna göre teferruat gibi görülse de, bizim çaðý idrak etme ve çaðdaþlarýmýzýn idrakine kendimizi kabullendirmek, bizimle ayný hayat tarzýný, kültürel deðerleri paylaþmasalar dahi, varlýðýmýzý kabullenmeleri için hayatî önem taþýyan unsurlardýr. Dünyanýn her yerinde çoðunluðun gözü özellikle göçmen azýnlýklarýn üzerinde olur. Yerli toplumdan ýrkî veya kültürel farklýlýklarýndan dolayý dikkatleri üzerine çeken (göçmen) azýnlýk, önce göz daha sonra deðerler terazisinde tartýlýr. Görüntüdeki hafifliðin yerini, aðýr (milli-manevi) deðerlerle telafi etmek çok zordur. Bununla kastetdiðimiz þudur: Meselâ birisi; Ben insanýn dýþ görüntüsündeki zerafete, estetiðe, sosyal hayat içindeki insanî münasebetlerine ve çevreye olan duyarlýlýða son derece önem veren bir kültüre mensubum der de, bunun tersi bir görüntü sergilerse; kendisinin bozuk tarafýný böbürlenerek sýraladýðý medeniyet deðerleriyle bertaraf edemez! Çünkü; Ainesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz!. Kültürel açýlým Batý kültürünün milletlerarasý bir düzeye ulaþmasýnýn sebebi; düþünce sistemeleri, romanlarý, sinema ve tiyarolarý, ressamlarý ve teknolojik geliþmeleriyle birlikte daha az geliþmiþ ülkelere kendi kültür deðerlerini ihraç etmeleridir. Türkiye nin belki þimdilik o efsafta Batý yla yarýþacak imkânlarý yoktur ama Avrupa ülkelerinde milyonlarca Türkiye kökenli, gönüllü kültür elçisi olabilecek insan var. Bu ne büyük nimet, ne büyük avantaj Türkiye için... Bir kültürün dýþa açýlýmý, tanýtýmýnda mutfak önemli bir görev üstlenir. Mutfak kültürümüz döner e indirgenmemeli ve onunla sýnýrlý kalmamalýdýr. Lokantacýlýðýmýz bir Ýtalyan veya Çinli lokantasý seviyesini dahi yakalayamamýþtýr. Açýlým; insan olarak kendi dar sahanýzýn dýþýna çýkabilmek, farklý mekânlarda farklý insanlarýn arasýna karýþmak, oralarda hem kökkültürünüze hem de göçmen olarak yerleþtiðiniz ülkenin kültürüne vakýf olduðunuzu ortaya koyabilmek demektir. Açýlým; çaða kendini kabul ettirmek; aydýnlanmak ve aydýnlatmaktýr. Kendi modernitesini yaratmak; yenilenmek ve yenilemektir. Her yeni yi almak deðil, bünyesine uygun olmayaný bir kenara býrakmak, uyaný alabilmek, kendi yeni lerini yaratabilmek ve arz edebilmektir. Millî kültüre aidiyet duygusu ve sorumluluðuyla yurtdýþýnda yaþayan her Türk, gönüllü birer elçi gibi kültürümüzün millîlikten milletlerarasý olmasýna katký saðlayabilir. Bu da, hangi kültür coðrafyasýndan hangi kültür coðrafyasýna geldiðimizin farkýnda olmakla mümkündür. Bir kültür coðrafyasý olarak Avrupa, kendisinin dýþýndaki medeniyetlere karþý son derece kýskançtýr! Bizim mensubu olduðumuz Türk-Ýslâm Medeniyeti ise, kendisinin dýþýnda-

8 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 8 hayat kilere karþý son derece merhametli ve saygýlýdýr, çünkü yüksek bir özgüven duygusuna sahiptir. Bunun aksine Türk azýnlýðýn temsilcilerinin birçoðundaki çekingenlik, kabuðuna çekilme, bilgi-birikim eksikliðinden ve kültürel donanýmsýzlýktan kaynaklanmaktadýr. Çaðdaþlaþmanýn iki ana unsuru Çaðdaþlaþmak için fizikî olarak sözkonusu zaman dilimi içinde bulunmak/yaþamýþ olmak yeterli deðildir! Ruhen, fikren ve kalben de içinde bulunduðunuz asrý yaþayabilmek, bunun idrakinde olmak gerek. Bir insan veya toplum cismen þu andaki çaðda olsa bile, zihniyet olarak ve çaðýn bahþettiði imkânlardan istifade etme veya sahip olma açýsýndan bir önceki çaða takýlýp kalmýþ olabilir. Hâkim medeniyetin anavataný Avrupa nýn en merkezî ülkelerindeki göçmen Türkler olarak modernleþme, çaðdaþlaþma adýna katedilen mesafeye bakýldýðýnda, neyin yanlýþ ve neyin doðru yapýldýðýný iyi anlamak gerekir. Bazen bir ideoloji gibi algýlanan modernizm, Batýlý düþünce sistemi içinde bir yaþantý biçimi, hayat tarzý olarak telakki edilmektedir. Her insan veya toplum kendi millî-manevî kültür deðerlerine göre hayatýnda birtakým þeyleri tanzim ederken, çaðýn insanlýða sunduðu sanayileþme, ilmî geliþme ve hür düþüncenin hayat bulduðu demokratik sistem gibi kazanýmlarýn da idrakinde olmak gerek. Elbetteki isteyen her insan kendi inanç ölçülerine göre kýlýk-kýyafetini, aile düzenini hatta gýda (yeme-içme) tüketimini seçme hürriyetine sahip olabilmelidir. Modern olmak için illâ da dayatýlan moda yý benimsemek mecburiyetinde deðilsiniz fakat çaðýn insaný olarak giyiminiz son derece ahenkli ve estetik olmalýdýr! Millîliðiniz ve dinîliðiniz itici, tahrik edici, ürkütücü deðil, imrendirici ve cezbedici olmalý. Öz kültürel deðerleriyle tanýþýk ve barýþýk olmayanlarýn çaðdaþlýðý kadar medenîliði de itibar görmez, etkili olmaz. Avrupa Türklerinin, kültürel deðerleriyle barýþýk olduklarýný hatta gereðinden fazla sahiplendiklerini söyleyebiliriz ancak, ayný derecede bu deðerlerle tanýþýk olduklarýný söylemek çok zor. Çok dindar olmak, dini de çok bildiði manasýna gelemeyeceði gibi, milliyetçi-vatansever olmak da; millî deðerlere vakýf demek deðildir. Ayný þekilde modern, çaðdaþ demekle ne modern ne de çaðdaþ olunabiliyor. Batý Avrupa Türklerinin Kýzýlelma sý, kendilerinden sonraki nesillerin eðitim seviyesini ve kalitesini artýrmak için topyekün eðitim seferberliði olmalýdýr. Çaðdaþlaþmanýn önþartlarýndan birisi, asrý (zamaný) idrak edebilmektir. Ya- þadýðý devri anlayabilmek için; hedefe giden yolu ve kullanýlacak vasýtalarý bilmek lazým. Eðer Almanya veya Belçika da yetiþiyorsanýz, oranýn resmî dilini zaten öðrenmeðe mecbursunuz. Ve eðer kökkültürünüzle olan baðlarý canlý tutmak istiyorsanýz, bunun için de mutlaka anadilinize canla baþla sahip çýkmalýsýnýz. Buradaki varlýðýmýzýn bir ayaðý yerleþtiðimiz ülkenin dili, diðer ayaðý da kendi anadilimizdir. Bu iki temel unsur, buradaki Türkün yabancý kökenli birey ve azýnlýk toplumu olarak, sosyal hayatta olduðu kadar iktisadî, ilmî ve siyasî hayatýnda olmazsa olmazlarýndandýr. Birileri size modernite adýna, eðitim seviyenizi artýrýn, lisaný iyi öðrenin diyorsa, teþekkürle karþýlayýn ve onun üzerine kendi modernleþme, çaðdaþlaþma anlayýþýnýzdan da ilave yaparak; mutlaka anadilimi de öðrenmem ve yaþatmam dosya gerekir, deyin! Þu nasihat, asýrlar boyu Çinlilere karþý varlýk yokluk savaþý vermiþ Doðu Türkistanlýlara aittir: Topraklarýný kaybedersen üzülme, çünkü o topraklara tekrar sahip olabilirsin. Kaybettiðin topraklar üzerinde yaþayan halkýnýn ve konuþtuðun dilini kaybedersen, o zaman yas tut! Çünkü o topraklarý geri alacak kimsen kalmamýþtýr. (G. Ahmetcan Asena, Çin Doðu-Türkistan, s. 270.) Göçmen Türk ün de içinde ibadet yaptýðý, kültürel faaliyetler yürüttüðü cemiyetlerinin sayýsý zamanla azalabilir. Buna üzülmemek gerek. Gün gelir yeni dernek binalarý, camiler inþa edilir veya satýn alýnabilir. Þayet günün birinde sizden sonra gelen nesiller anadillerini unuttuklarýndan bu mekânlarda Türkçe konuþacak insanlar bulunmazsa, sizi asýl düþündürmesi ve yasa boðmasý gereken hadise bu olmalýdýr. KÖLN DE FAALÝYET GÖSTEREN ÝÞADAMLARI AVRUPA TÜRK ÝSLAM BÝRLÝÐÝ NÝN YEMEÐÝNDE BULUÞTU Avrupa Türk Ýslam Birliði Köln Ýþadamlarý Yemeði Köln de Bosporus Restaurant da kalabalýk bir davetlinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. ATÝB Köln Ýþadamlarý yemeðine seçkin bir iþadamý grubu katýldý. ATÝB Köln Ýþadamlarý yemeðine, Genel Baþkan Selahattin Saygýn, Türkiye Cumhuriyeti Köln Baþkonsolusu Sayýn Kemal Demirciler, ATÝB Merkez Heyet ve yaklaþýk otuzu aþkýn seçkin iþadamý katýldý. Saat 20:00 de baþlayan yemekten sonra, ATiB Genel Baþkan Selahattin Saygýn davetli misafirlere kýsa bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda birlik ve beraberliðe ve Ýþadamlarýmýzýn önemine vurgu yapan Genel Baþkan Selahattin Saygýn kýsaca þunlarý söyledi; Sayýn Baþkonsolosum, Sayýn Misafirler; öncelikle davetimize nezaket gösterip katýldýnýz hoþgeldiniz, þeref verdiniz. Avrupa Türk Ýslam Birliði olarak amacýmýz bu yemek ile daha yakýndan tanýþmak, kaynaþmak aramýzdaki sevgi baðýný pekiþtirmektir. Bu davetimizi, sadece Sadece Köln de ikamet eden Ýþadamlarýmýz ile sýnýrlý tuttuðumuz için, Almanya nýn diðer bölgelerinde faaliyet gösteren saygýdeðer iþadamlarýmýzdan, bu konuda bizleri mazur görmelerini istirham ediyoruz. Ýnancýmýz þudur ki, bir toplumun geliþmiþliði iþadamlarýnýn, siyasetçilerinin ve sanatçýlarýnýn güçlü olmasýyla ölçülür. Bundan dolayý iþadamlarýmýz toplumumuzda büyük bir öneme haizdir. Biz sivil toplum kuruluþlarýnýn da güçlü olmasý bir anlamda, iþadamlarýmýzýn güçlü olmasýyla bir paralellik arzetmektedir. Ýþadamlarýmýz toplumumuzda ortaya koyduklarý katmadeðer ve istihdamlarý ile çok önemli bir görevide ifa etmektedir. diyen Selahattin Saygýn, konuþmasýnýn sonunda bütün iþadamlarýmýza ticari faaliyetlerinde baþarýlar dileyerek ve teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Daha sonra serbest bir sohbet þeklinde samimi bir havada devam eden ATÝB Köln Ýþadamlarý yemeði saat 23:45 te sona erdi.

9

10 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 10 hayat tanýtým Günümüzde bilim ve teknolojinin hýzla geliþmesi, insanýn pek çok alanda iþini kolaylaþtýrýrken bir yandan da onu yalnýzlaþmaya, içine kapanýk hale gelmeye itiveriyor. Artýk çocuklar bizlerin bildiði gibi oyun oynamak yerine, bilgisayar baþýnda sanal alemde neredeyse tüm vakitlerini harcýyorlar. Kendilerine saðalanan özel oda, özel eþya, lüks hayat onlarý tatmin etmiyor. Bir anlamda onlarý mutsuz ve huzursuz kýlýyor. Kiþinin vicdani geliþimi, ahlaki ve dini deðer yargýlarýnýn geliþimiyle doðrudan iliþkilidir. Bir nesilden adil, ahlaklý ve vicdani davranýþlar bekleyeceksek, onlarýn vicdani geliþimlerini desteklemek,hem anne-babalarýn ve hemde eðitimcilerin en önemli vazifeleri arasýndadýr. Peygamber Efendimizin buyurduðu üzere En iyileriniz, Kur an öðrenip onu baþkalarýna öðretenlerdir (Buhari). Kuran dan hiç birþey ezbere bilmeyen kimse yýkýk bir eve benzer (Tirmizi). Biz de bu bilinçle eðitim veren Köln Eðitim Merkezini sizler için ziyaret ettik ve Köln Eðitim Merkizi Baþkaný Kazým Çakýlcý dan ve Müdürü IGMG KÖLN EÐÝTÝM MERKEZÝ EÐÝTÝMDE ÖNCÜ Mahmut Aslan dan eðitim hakkýnda bilgiler aldýk. Köln Eðitim Merkezi 5 yýldan beri eðitim vermektedir. Her Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasýnda 160 öðrenciye 17 eðitimciyle hizmet veriliyor. 16 sýnýfý bulunan okul sistemiyle eðitim veren merkezde, çocuklarýn damak tadýna göre hazýrlanmýþ öðle yemeyi verilmektedir. Ders müfredatýnda baþta Kur`an-ý Kerim olmak üzere, Ýbedet, Almanca, Akaid, Siyer, Hadis, küçüklere Türkçe dersi veriliyor. Ayrýca Cumartesi günleri genç kýzlara ve bayanlara yönelik Ýslami Ýlimler okulu hizmet vermektedir. 4 yýl süren Ýslami Ýlimler okulu 10 yýldan beri 100 talebeye, 15 eðitimciyle eðitim vermektedir. Verilen dersler Kur`an-ý Kerim, Tecvit, Arapça, Akaid, Fýkýh, Siyer, Tefsir, Türkçe, Adab-ý Muaþeret, Hitabet ve Dinler Tarihi gibi dersler verilmektedir. 4 yýlýn sonunda mezun olan öðrencilere hatibelik diplomasý verilmektedir. Cumartesi günü 260 öðrenciye eðitim veren Köln Eðitim Merkezi, küçük yavrulara Pazar günleri de okul öncesi eðitim vermektedir. 2 Sýnýf ve 4 Eðitimci ile minik yavrulara ana sýnýfý eðitim veren Merkez, ayrýca hafta arasý 3 gün Üniversite seviyesinde eðitimcilerle, Çoçuklara Nachhilfe kurslarý vermektedir. Çocuklarýn bütün derslerinde yardýmcý olunarak istenildiði takdirde velileri ile birlikte okullarý ile irtibata geçilmektedir. Köln Eðitim Merkezi yaptýðý sosyal aktivitelerle de ön plana çýkýyor. Yýl boyunca geziler düzenleniyor. Yüzme, Buz pateni, Grill programlarý, futbol turnuvasý, Ramazan iftar programlarý ve ailelere yönelik eðitim seminerleri düzenlenizor. Bununla kalmayan Eðitim Merkezi yarýþmalara öðrencilerini hazýrlayýp katýlýyor. Kur`an tilaveti yarýþmasý, Hutbe yarýþmasý, Hadis yarýþmasý, Bilgi yarýþmasý gibi. Katýldýðý bütün yarýþmalardan baþarý elde eden Eðitim Merkezi, bu sene Bilgi yarýþmasýnda kýzlarda ve erkeklerde birinciliði aldý. Nasýl bir çocuðu doðar doðmaz ekmekle beslemediðimiz gibi, önce anne sütü sonra mama daha sonra bizlerin oturduðu sofralara oturduðunu örnek göstererek, çocuðun manevi eðitiminde de böyle bir yol takip edilmesi gerektiðini ve eðitimciler içinde, insaný kendine tanýtan iyiliði ve güzelliði öðreten, saygý ve sevgi aþýlayan, dinini öðreten isimsiz kahramanlardýr diyor, Köln Eðitim Merkezinin baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Ýrtibat: Nachhilfe: Eðitim Merkezi:

11

12 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 12 hayat haber IGMG EÐÝTÝM BAÞKANLIÐI 2009 YAZ OKULLARINA HAZIRLIK Avrupa ya misafir iþci olarak gelen insanlarýmýz 1980 li yýllara kadar burada kalacaklarýný hayal bile etmiyorlardý. Ancak 1990 lardan sonra ailelerini getirmeye baþlayýnca, burada kalýcý olduklarýný farkettiler. Birinci nesilden olanlarýn bir kýsmý Anavatana geri döndü, bir kýsmý emekli oldu, bir kýsmý da Hakk ýn rahmetine kavuþtu. Þimdi üçüncü neslin çaðýný yaþarken, birinci nesle ne kadar müteþekkir olduðumuzu bize býraktýklarý eserlerden (cami,dernek v.s) anlýyoruz. Avrupalý siyasetçiler artýk kavram deðiþikliðine gitmiþlerdir. Bizleri misafir iþci statüsünden çýkarýp, göçmenler, hatta Avrupalý Müslümanlar olarak nitelendirmektedirler. Bugüne kadar birlikte yaþama ve hareket etme yolunda çalýþmalar yapan insanýmýz, bunun için mekanlar açarak ve aydýnlatýcý programlar düzenleyerek öz benliðini koruma ve entegre halinde yaþamanýn önemini anlatmaya çalýþmýþlardýr. Bunun için en çok önem verilmesi gereken iþlerden birisi olan eðitim çalýþmalarýný ön plana almýþlardýr. GELECEÐÝMÝZ ÝN EÐÝTÝMÝ Geleceðimiz olan nesillerimizin eðitimi bizler için en önemli hedeflerimizden birisi olmak zorundadýr. 40 yýlý aþkýn bir süredir Avrupa da faaliyetlerini sürdüren Milli Görüþ Teþkilatlarý Eðitim Baþkanlýðý, yeni nesillerin eðitimi hususunda gereken çalýþmalarý yaparak, çocuklarýmýzýn eðitimi için plan ve projeler hazýrlayýp bunlarý uygulamaya koymaktadýr. Bunlardan bir tanesi de "YAZ OKULLARI çalýþmasýdýr. Milli Görüþ Teþkilatlarý 2009 yýlý Yaz Okullarý ile ilgili Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Eðitim Baþkaný Sayýn Mehmet Gedik ten almýþ olduðumuz bilgileri özet olarak okurlarýmýza aktarýyor ve bir kez daha TATÝL KURSLARI nýn çocuklarýmýz için ne kadar önemli olduðunu velilere bir uyarý olarak hatýrlatmakta fayda görüyoruz. Avrupa da çok kültürlü ortamda yaþayan gençlerimizin kimlik sorunlarý olmasý doðaldýr. Bu sorunlarý ortadan kaldýrmak için hükümetlerin ortaya koyduklarý çözüm önerileri pek iç açýcý deðildir. Yýllardýr bir çok sivil toplum kuruluþlarý çocuklarýmýzýn kimlik sorunlarýný ortadan kaldýrmak için çalýþmalar yapmýþ, ama netice olarak istenilen seviyeye ulaþýlamamýþtýr. Çünkü, istenilen seviyede baþarý elde edilmesinin vazgeçilmez tek faktörü çocuklarýn müslüman olduklarýný unutmamalarý dýr.. Önemli olan, bu toplumsal yapý içerisinde Müslümanlarýn nasýl yer almasý gerektiði hususlarýdýr. Ýnançlarý yönünde Ýslami kimlik sorunlarýnýn halledilme noktasýnda çocuklarýmýza olan yaklaþýmýmýz, kendi ait olduðu dini ve kültürel yapýyý muhafaza ederek, çok kültürlü toplumlarda yaþamasýný öðretmektir. Çocuklarýmýza bu eðitimler verilirken, pedagojik ve didaktik yöntemler dahilinde, bilgi ufkunun þeffaf ýþýklarý, inançlarýndan aldýklarý ilahi kaynaklarla donatýlmaktadýr. Yaz sezonu eðitimlerine baþlamadan önce kurslara katýlacak olan bay ve bayan eðitimcilerle, hizmet içi eðitimler yapýlarak, daha baþarýlý bir yaz eðitimi için Yaz Okullarý programýnýn dersleri ve müfredatýmýza baðlý yoklama ve sýnýf defterlerinin kullanýmý ile ilgili çalýþmalar yapýlmýþtýr. Yaz Okullarý nýn organize ve eðitimleri için kadrolar oluþturulmuþtur. Saðlýklý bir eðitim, ciddiyet, süreklilik ve özveri ister. Ýnsan hayatýnýn önemli bir kýsmý eðitim kurumlarýnda geçmektedir. Dolayýsýyla insanýn ruh ve inanç yapýsý, eðitim kurumlarýnda almýþ olduðu bilgiler doðrultusunda þekillenmektedir. Çocuklarýmýzýn bu kurslara yönlendirilmesi kimlik ve kiþiliðinin oluþmasý, toplumda sosyal bir yer edinmesi açýsýndan oldukça önemlidir. DÝNLENME VE EÐLENME PROJELERÝ IGMG Yaz Okullarý projesinin ana gayelerinden birisi de, öðrencilerin uygun ortamlarda dinlenmeleri ve eðlenmelerinin saðlanmasýdýr. Kendi örf, adet ve kültürüne dayalý eðlenme ve dinlenme sanatý talebelere kurs dönemi içerisinde öðretilmektedir. Dinlenme ve eðlenme programlarýnda IGMG Bölge Gençlik Teþkilatý ve Kadýn Kollarý birimlerinden görevlendirilen arkadaþlarýmýzýn yardým ve destekleriyle organizeler yapýlarak, öðrencilerin en iyi þekilde memnun edilmeleri için gayret gösterilmektedir. Öðrencilerin yaz kurslarýna iþtirakleri esnasýnda yeni arkadaþ çevresinin geliþtirilmesi saðlanmakta, birbirleri ile kaynaþmalarý ve paylaþmalarý öðretilmektedir. On ay boyunca bulunduklarý bölgelerde okullara gitmiþ olan çocuklarýmýzýn dinlenmek ve eðlenmek en doðal haklarý olduðu için, çeþitli sportif çalýþmalar (futbol, voleybol, basket, yüzme, tenis v.b.) düzenlenerek turnuvalar ve geziler organize edilmektedir. Eðitim Baþkanlýðý Boschstr D Kerpen Tel.: +49 (0) IGMG BÖLGE YAZ OKULLARI ÝRTÝBAT BÝLGÝLERÝ 1 Berlin 20 Temmuz - 20 Aðustos / (21) / Hamburg 20 Temmuz - 20 Aðustos / / Bremen 27 Haziran - 05 Aðustos / / Hannover 27 Haziran 27 Temmuz / / Kuzey Ruhr 25 Haziran - 14 Aðustos / / Ruhr A 05 Temmuz 14 Aðustos / (10) 0177/ Düsseldorf 05 Temmuz - 14 Aðustos / / Köln 05 Temmuz - 14 Aðustos / (25) / Hessen 12 Temmuz- 22 Aðustos / / Württemberg 30 Temmuz - 13 Eylül / (55) 0176/ G.Bavyera 30 Temmuz - 13 Eylül / / K.Bavyera 03 Aðustos - 29 Aðustos / / Freiburg-Donau 30 Temmuz -13 Aðustos / / Schwaben 02 Aðustos- 21 Aðustos / / R.N. Saar 01 Temmuz - 31 Aðustos / / A-Viyana 06 Temmuz 31 Temmuz / / A-Linz 13 Temmuz 07 Aðustos / A-Arlberg 18 Temmuz -16 Aðustos / Ýsviçre 11 Temmuz -18 Aðustos / / Belçika 04 Temmuz - 08 Aðustos / / K.Hollanda 04 Temmuz -17 Aðustos / / G.Hollanda 19 Temmuz -31 Aðustos / / Paris 06 Temmuz - 09 Aðustos / / Lyon 04 Temmuz -15 Aðustos / / Alpes 04 Temmuz -15 Aðustos / / Doðu Fransa 06 Temmuz 09 Aðustos / / Danimarka 06 Temmuz - 24Temmuz / / Ýsveç 22 Hazýran -17 Temmuz / / Norveç 22 Hazýran -17 Temmuz / / Ýngiltere 15 Temmuz - 30 Aðustos / / Ýtalya 22 Haziran - 01 Aðustos / /

13 özel köþe Avukat Nalan SÖNMEZ Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Deðerli Hayat Gazetesi okuyucularý, Bu ayki yazýmda bir çok vatandaþýmýzýn maruz kaldýðý Internette abone ve sözleþme tuzaðýna yer vermek istiyorum. Son zamanlarda bu ve benzeri davalarla bana gelen vatandaþlarýn sayýsýnýn çokluðu dikkat çektiðinden sizlere böyle olasý bir durum karþýsýnda ýþýk tutmak istiyorum.. Bazý Ýnternet siteleri bedava mesajlaþma, ücretsiz ders yardým ve bir takým kabiliyet ölçme testleri gibi sayfalar sunuyor ve pek çok kiþi maalesef bu sitelerin tuzaðýna düþüyor. Bu ve benzeri sayfalar internette ücretsiz olarak kullanýlabiliyor. Ama bazý siteler böyle sayfalar için Euro arasýnda ücret talep ediyorlar. Bu firmalar baþtan ücret talep ettiklerini tabiiki belirtmeyip olayý ücretsizmiþ gibi sunuyorlar. Halbuki Ücretleri AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) içerisinde veya sayfanýn en aþaðýsýnda saklýyorlar veya sayfanýn en alt kýsmýnda küçük yazýlarla büyüteç kullanarak bile zar zor farkedeceðimiz bir yere saklýyorlar. Diðer bir dolandýrýcýlýk ise para veya hediye kazanma siteleri. Burda ise cep telefonlarý, digital fotoðraf makinalarý vs. kazanma sözü veriliyor. Bunlar ise bir þekilde sizin kiþisel bilgilerinize ulaþmak için oynanan oyunlar. Hediyenizi alabilmeniz içinde tabiki isminizi, adresinizi, yaþýnýzý ve adresinizi veriyorsunuz ve böylelikle çok kolay bir þekilde sizin kiþisel bilgilerinize ulaþmýþ oluyorlar. Üye olmanýn akabinde size o kurumdan veya avukat aracýlýðýyla ödemeniz istenen bir fatura geliyor. Belirtilen miktarý ödemeniz isteniyor. Böyle bir durum sizi hemen korkutmasýn. Eðer Ýnternet dolandýrýcýlarý olduklarýna eminseniz, mektuplarý ve leri dikkate almayýn. Uyarý avukatlardan veya Inkassobürolarýndan size iletilse dahi içinizde hiç bir süphe uyandýrmasýn. Sadece size ilamsýz takip kararý (mahnbescheid) mahkemeden iletilirse, o zaman harekete geçmek durumundasýnýz. Size verebileceðim en önemli tavsiye böyle bir durumda bunu bir avukatta danýþmanýzdýr. Avukat durumu inceleyip sizin için gerekeni yapacaktýr. Birçok durumda bu kurumlarla çalýþan avukatlar ve Inkassobürolarý size karþý dava açmakla korkutmaya çalýþýyorlar. Lütfen sakýn öyle þeylere kanmayýn! Genelde böyle olaylarda 5-6 uyarý gönderdikten sonra bir þey yapmýyorlar daha doðrusu yapamýyorlar. Þimdiye kadar sadece bu kurumlarca iki kez dava açýlmýþ ve ikisi de kaybedilmiþ. Eðer size mahkemeden ilamsýz takip kararý iletilse bile korkuya kapýlmanýza gerek yok. Mahkeme ilk baþta talep edilen ücretin geçerli olup olmadýðýný incelemiyor. Þayet Dava devam ederse bu durumda yargýda inceleniyor. Önemli olan mahkemeden size iletilen ilamsýz takip kararýna (Mahnbescheid) 14 gün içerisinde avukat aracýðýyla itiraz etmenizdir. Þayet ilk faturalarý ödemezseniz yapacak baþka birþeyleri kalmadýklarý için avukatlardan ve Inkassobürolarýndan uyarýlar gelmeye baþlýyor. Halbuki bunlar kaybedeceklerini bildikleri 13 Ýnternette abone ve sözleþme tuzaðý için mahkemeye de baþvuramýyorlar. Bu nedenle sakýn korkuya kapýlmayýn. Ýlk fatura veya uyarýya itiraz ettiyseniz akabinde gelen uyarýlarý kaile almayýnýz. Onlar sizin itirazýnýzý doðal olarak kabul etmeyeceklerdir ve size bilgilerinizin kaydedildiði ve IP- Adresinizin onlarýn elinde olduðu ve benzeri þeyler bildireceklerdir. Amaçlarý azda olsa korkutmak ve tuzaða düþürmektir. Asla bunlarý dikkate almayýnýz. Ýtiraz ettiðiniz halde uyarý, tehdit mektublarý veya mail alýyorsanýz, bundada korkulucak bir durum yok. Bunlar genellikle tehditle çalýþan kurumlar olduklarýndan sizleri schufaya girme, kredi haklarýnýzý Avrupa Türk Caferiler Birliði 1. Büyük Kurultayý Köln de Yapýldý Avrupa Türk Caferiler Birliði nin Köln de yapýlan 1. Büyük Kurultayýna ATÝB Genel Baþkaný Selahattin Saygýn ve ATÝB Kurucu Genel Baþkaný Musa Serdar Çelebi katýldýlar. Avrupa Türk Ýslam Birliði Genel Baþkaný yaptýðý konuþmada birlik çaðrýsý yaparak þunlarý söyledi. Allah ýn birliðine iman eden, Kur an-ý Kerim i kendine rehber eden, Resulullah ýn yolunun yolcusu olan, O nun sünnetine inanan, Ehli Beytini seven, ayný topraklardan gelen, ayný milletin mensubu olan insanlar arasýnda asla ayrýlýktan bahsedilemez. Ýmaný tam olanlarda ayrýlýk olmaz. Bizim yolumuz sevgi yoludur, sabýr yoludur. Kýsacasý hak yoludur. Avrupa Türk Ýslam Birliði Kurucu Genel Baþkaný Musa Serdar Çelebi ise, iki mezhep mensuplarý arasýnda büyük önyargýlarýn bulunduðunu, ATCB nin tam zamanýnda kurulduðunu belirterek, Mevsimi geldi. Dayanýþma içinde problemleri inþallah birlikte çözeceðiz. Dünyanýn neresinde yaþarsak yaþayalým, birlik ve beraberlik duygularýmýzý güçlendirmeliyiz. Birlikte rahmet vardýr. dedi. ATCB nin yeni yönetimi, Genel Baþkan Mehmet Irmak, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Olgun, Habib Yýldýrým, Genel Sekreter Hasan Büyükdað, yardýmcýsý Malik Güneþ, Genel Muhasib Nevzat Yýlmaz, yardýmcsý Musa Güven, yönetim kurulu üyeleri Muzaffer Kösek, Kahraman Karuç, Erol Yýldýk, Nurettin Turan ve Ayhan Demirci den oluþtu. kaybetme ve hesablarýnýza el koymayla tehdit ederek daha inandýrýcý olmaya çalýþmaktadýrlar. Fakat bilinki bunlarýn biri doðru deðil! Hiç bir kurum veya avukat sizi öyle kolay schufaya vermek veya hesabýnýza el koymak hakkýna sahip deðildir. Bunlarý yapabilmek için herþeyden önce Mahkeme kararý gerekmektedir. Bu kurumlar ve Inkassobürolarý düþüncesiz davranýp sizi schufaya girme ile tehdit ediyorsa tam aksine siz onlarý mahkemeye verebilirsiniz. Çocuðunuz internet sitesinde böyle bir sayfaya üye olmuþsa, anne veya baba olarak siz böyle bir üyeliði onaylamýþ olmalýsýnýz. Bu dolandýrýcý Ýnternet kurumlarý bunun hep tersini söylese bile bu üyeliði siz onaylamadýysanýz, hiç bir ödeme yapmak zorunda deðilsiniz. Yanlýþ bir isim verip de, üye olsanýz bile bu sahtekarlýða girmiyor. Bu nedenle sahtekarlýktan cezada almýyorsunuz. Size tekrardan bu önemli tavsiyeyi hatýrlatmak istiyorum. Yukarýda da belirttiðim gibi size böyle kurumlardan fatura gelirse bu durumda izleyeceðiniz en doðru yol hemen bir avukata baþvurmaktýr. Mesela dar gelirliyseniz, devlet bu durumda çoðu davalarý karþýlamakta olduðundan gelir belgelerinizi alýp Amtsgericht e giderek Avukata danýþabilmek için bir Danýþmak için yardým Belgesi (Beratungshilfeschein) alabilirsiniz. Bununla tercih ettiðiniz herhangi bir avukata gidip ona bu konuyu danýþabilirsiniz. Avukat böyle bir durumda ücretini devletten alýp, sizden en fazla 10,00 EURO alacaktýr. Zaten çoðu avukat bu miktardan da vazgeçtiðinden büyük bir olasýlýkla size herhangi maddi külfet gelmeyecektir. Bir sonraki sayýda görüþmek dileðiyle. Hoþçakalýn...

14 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 14 hayat IGMG Kuzey Ruhr Bölgesi Paderborn Hicret Camisi Aile Þenlikleri ve Hacýlar Buluþmasý coþkulu geçti. IGMG Kuzey Ruhr Bölgesi Paderborn Hicret Camisinin düzenlemiþ olduðu dönem Hacýlar buluþmasý ve Aile Þenlikleri coþkuyla geçti. Paderborndaki IGMG Hicret Caminin yeni yerindeki açýlýþýnýn dokuzuncu ayýnda düzenlemiþ olduðu ilk þenlik olmasýndan dolayý hazýrlýklar günler öncesinden baþlamýþtý. Þenlik; IGMG Paderborn Kadýn Kollarýnýn hazýrlamýþ olduðu birbirinden güzel yemek ve tatlý çeþitlerinin oluþturduðu büfelerin IGMG Kuzey Ruhr Bölgesi Paderborn Hicret Camisi Aile Þenlikleri hazýrlanmasýyla baþladý. Misafirlerin geliþini Almanya`nýn dört bir ucundan gelen hacýlarý takip etmiþtir. Birbirlerini özlem ve hasretle bekleyen hacý kardeþlerin kucaklaþmalarýný, ayný dönemde kafile baþkaný olarak aralarýnda bulunan Mustafa Özcan Güneþdoðdu`nun da katýlmasýyla þenliklere ayrý bir heyecan ve coþku geldi.. Paderborn DÝTÝB Fatih Camisinin imamýyla birlikte bir heyetinde ziyaretleri, þenliðe ayrý bir renk kattý. Katýlýmcýlar arasýnda yine Alman müslümanlarýn yaný sýra Alman komþularýn da katýlýmý oldu. Þenlikler ikindi namazýna müteakip Mustafa Özcan Güneþdoðdu ve onunla birlikte þenlikleri ziyarete gelen Ramazan Sarý, Hüseyin Nas ve arkadaþlarýnýn haber cami içindeki sohbet ve ilahileriyle devam etti. Þenliklerin ikinci günü; Paderborn Hicret Cami Baþkani Mevlüt Aydýn, Baþkan yardýmcýsý Ahmet Kaya, Cami imamý Muhiddin Akkiraz ve caminin diðer yönetici ve üyelerinin, misafir hacýlar için hazýrladýklarý kahvaltýyla baþladý. Yine ayný dönem Hacý arkadaþlarý olan Mehmet Yavaþ bey in de aralarýna katýlmasý ve ilahileriyle devam etti. IGMG Paderborn Hicret Camisi`nin yapmýþ olduklarý ilk þenlikler herkesin yüzündeki tatlý bir yorgunlukla sona ererken bir sonraki þenliklerin planlarý konuþulmaya baþladý. IGMG Ruhr A Bölgesi Kadýn Kollarý Gençlik Komisyonu Tesettür konulu bir panel düzenledi Programa katýlan yaklaþýk 750 misafire giriþte karanfil ve hurma ikram edildi. Seher ve Selda Korkmaz tarafýndan sunulan program Kadýn Kollarý Gençlik Komisyonu Baþkaný Elif Maraþ ve Kadýn Kollarý Baþkaný Cahide Yýlmaz ýn yaptýklarý açýlýþ konuþmalarý ile baþladý. Elif Maraþ yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda kadýnýn deðerine dikkatleri çekerek, kadýnýn diþiliði deðil kiþiliðinin ön planda olmasý gerektiðini söyledi ve ancak bu þekilde önemli katkýlarýn saðlanabileceðini belirtti. IGMG Kadýn Kollarý Gençlik Baþkaný ve eðitimci Nurcan Ulupýnar, Fransa dan eðitimci Hatice Þahin ve Türkiye den yazar Nuray Canan Bezirgan ýn konuþmacý olarak katýldýðý panelde de kadýnýn önemi üzerine tartýþýldý. Ulupýnar ve Þahin Müslüman kadýnýn toplum içerisindeki rolüne dikkatleri çekerek, Müslüman kimliðinin korunmasýnýn gerekliliðini vurguladýlar. Panel, hayatýnýn en zor dönemlerinde metanetli duruþuyla Müslüman bayanlara örnek teþkil eden Nuray Canan Bezirgan ýn hikayesini anlattýðý konuþmasýyla zirveye ulaþtý. Bezirgan baþörtüsü nedeniyle defalarca sorguya çekilmesi ve ardýndan da hakkýnda dava açýlmasýyla Türkiye deki üniversite serüvenini bitirmek durumunda kaldýðýný, kýyafeti nedeniyle maruz kaldýðý sorgulamalarýn bir sorgulama esnasýnda baygýnlýk geçirmesi ve bununla birlikte çocuðunu kaybetmesiyle sona erdiðini anlattý. Daha sonra Kanada ya göç etmesi ve oranýn vatandaþlýðýný almasý kendisine yeni kapýlar açýldýðýný belirtti. Bezirgan bugün de insan haklarý üzerine çeþitli projelerde çalýþmalar yapýyor. Program esnasýnda ayrýca Ýslami kýyafetleri dolayýsýyla karþýlaþtýklarý dýþlamalara raðmen baþarýlý bir iþ hayatýna kavuþan Müslüman kadýnlar tanýtýldý. 60 lý yýllarda Türkiye de baþörtüsüyle birlikte topluma aktif bir þekilde dahil olmayý baþaran Þule Yüksel Þenler ile yapýlan canlý baðlantý, panele katýlan genç bayanlar için büyük bir motivasyon vesilesi oldu. Programýn sonunda ödül töreni yapýldý. Giyim üzerine yapýlan yarýþmanýn ödülünü Bestwig den Fatma Ege kazandý. Elle dikilen elbise açýk artýrma ile alýcý buldu. Elde edilen meblaðýn ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacaðý belirtildi. Resim yarýþmasýnýn ilk ödülü Dortmund dan Züleyha Ýren e, ikinci ödül yine Dortmund dan Fatma Ocakdan a verildi. Resim yarýþmasýnýn konusu Ýslami giyim kurallarýnýn öneminin resimlerde ifadesini bulmasýydý.

15 dosya Bugün Almanya da Ýslam ve Müslümanlar ile ilgili gündemin en temel konusu güvenlik ve terörizm tedbiridir. Siyasetçiler ve güvenlik birimleri, New York, Madrid ve Londra da gerçekleþtirilen, Almanya da ise engellenebilen terör saldýrýlarýna dikkat çekerek, bu olaylarýn toplum içinde korku ve bu endiþeye sebep olduðunu sürekli tekrarlayýp, kamuoyundaki güvensizlik hissiyatýna cevap vermeleri gerektiðini belirtmekteler. Varolduðu iddia edilen toplumsal güvensizlik duygusu, güvenlik birimleri tarafýndan ortaya atýlan somut ya da soyut tehdit senaryolarýndan kaynaklanmamaktadýr. Güvenlik konusu, giderek Müslümanlarýn entegrasyon sorunu ve toplum içerisindeki konumlarý ile de iliþkilendirilmektedir. Özellikle Müslüman cemaatlerin, güvenlik projelerine dahil olmalarý, bu kuruluþlarýn ve mensuplarýnýn entegrasyonlarý bakýmýndan zorunluluk olarak ortaya konulmaktadýr. Bu tutuma somut bir örnek verilecek olursa, siyasilerin ve güvenlik birimlerinin sürekli bir þekilde talep ettikleri Müslümanlar ve güvenlik birimleri arasýnda Güvenlik Diyaloðu gösterilebilir. Bu çalýþma ile, Polis teþkilatýna baðlý yerel ve bölgesel güvenlik birimlerinin cami cemiyetleriyle, Eyalet ve Federal güvenlik birimlerinin de Müslüman çatý kuruluþlarýyla karþýlýklý iþbirliði kastedilmektedir. Bu projede, iþbirliði kapsamý ve daha da önemlisi, esas alýnacak kavramlarýn tanýmlarý ise güvenlik birimleri tarafýndan tek taraflý olarak belirlenmektedir. Uygulama, toplumsal barýþ açýsýndan çok ciddi sorunlara vesile olduðu gibi, Müslümanlar üzerindeki genel kuþkuyu ortadan kaldýrma hedefinin tersine, kuþkularý artýrdýðý ortadadýr. Önleyici tedbirler ne anlama gelmektedir? Bu projelerin temel mantýðýný, kamu kurumlarýnýn Müslümanlarla olan Mustafa YENEROÐLU Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir münasebetinde esas aldýklarý radikalizmi önleme tedbirleri oluþturmaktadýr. Önleyici tedbirler, suçun oluþmasý veya suça teþebbüs edilmesi durumundaki uygulamalarý deðil, suç iþlenme ihtimali ya da, bir suç oluþma risk ihtimaline karþý alýnacak önlemleri içermektedir. Önlemler, suçlara ve suçlulara yönelik deðil, aksine suçlu olabileceði varsayýlan kiþi ve bu tip suçlularý içinden çýkarma ihtimali olduðu düþünülen çevrelere veya düþünce tarzlarýna yönelik olmaktadýr. Dolayýsýyla, güvenlik birimleri, senaryolarýný muhtemel tertipler ve radikalleþme senaryolarý baðlamýnda hazýrlamaktalar. Bu tür aksiyonlarýn çerçevesi zaman ve mekân açýsýndan belirlenebilir muhtemel tahribatlara göre tespit edilmiyor. Daha ziyade, en azýndan, gerçekleþmesini önlemek istedikleri riskler kadar, müphem ve öngörülemez kalýyorlar. Terör tehlikesinin büyüklüðüne göre, hukuki deðerlerin tartýlmasý gerektiði ifade edilmekte. Söylenmek istenen, varolabileceði farzedilen tehlike ciddi ise, temel hukuki ilkelerin, muhtemel tehlikeyi önlemek için uygulamada gözardý edilebileceðidir. Bu çerçevede temel haklara yönelik müdahalelerin meþru kabul edilebileceði öne sürülmektedir. Yani burada, soyut, tamamen ihtimaller üzerine üretilmiþ senaryoya göre, önceden somut uygulamalar ile temel insan haklarýný ihlale yol açabilecek bir yaklaþým tarzýndan bahsediyoruz. hayat Bu mekanizma ile önceden tipolojisi çizilmiþ problemli düþünce tarif edilip, hedef alýnmaktadýr. Ekstremist tarifi de buna göre yapýlmaktadýr. Ve suça ve suçluya yönelik olmasý gereken önleyici tedbirler, güvenlik birimleri tarafýndan tanýmlanmýþ ve senaryolandýrýlmýþ aþýrýlara karþý önleyici müdaheleye dönüþmektedir. Senaryolarda, güvenlik birimlerinin temel aldýðý tanýmlar, Anayasayý Koruma Dairesinin çalýþmalarýdýr. Bu ise, hukuki açýdan en problemli alaný oluþturmaktadýr. Çünkü Anayasayý Koruma Daireleri nin, anayasayý koruma kanunlarýnda yer alan çabalarýn özetlendiði kavramlarla çalýþmalarý normal karþýlanabilirse de, buna karþýlýk güvenlik birimlerinin esas dayanak noktasý hukuki kavramlar olmak zorundadýr. Esasýnda, hukuki belirsizliði nedeniyle Anayasayý Koruma Dairesi nin terminolojisi de problemlidir. Güvenlik birimleri, kolluk kuvvetleri olarak görev yaptýklarý, represif uygulama ve operasyon yetki ve sorumluluklarý olduðu için, yürülükteki kanunlara göre hareket etmek zorundadýrlar. Güvenlik birimlerinin, Anayasayý Koruma Dairesi nin soyut kavramlarýna göre hareket etmesi, temel haklarý ihlal eden ciddi müdahale riski içermektedir. Anayasayý koruma kanunlarý ekstremist kavramýný tanýmlamýyor. Yani burada söz konusu olan bir hukuk kavramý deðilken, güvenlik birimleri bu kavramý, anayasal demokratik 15 Radikalizm senaryolarýnýn nesnesi olmak... devlete yönelik bir tehdit, bir anti tez olarak tanýmlýyor. Bunun içerisinde dolayýsýyla Anayasayý Koruma Daireleri nin sorumluklarý dâhilinde özgürlükçü demokratik temel düzeni hedef alan belirli politik amaç ve hedefleri olan eðilimler yer alýyor. Esasen kendisi müphem olan Politik ekstremizm (politik aþýrýlýk) kavramýndan yola çýkan Anayasayý Koruma Dairesi, kavramsal bir ayrýma giderek Ýslam ve Ýslamcýlýk ya da Müslümanlar ve Ýslamcýlar ayrýmý ile Ýslamcýlýðý politik ekstremizmin bir tezahürü olarak deðerlendirmekte. Güvenlik birimleri de bu terminolojiye göre hareket ederek diyalog projesi gibi görüþmelerde bu terminolojiyi, tanýmlayabilme konusundaki tüm zorluklarýn farkýnda olmalarýna raðmen, bu tanýmlamayý deðiþmez bir taným olarak sunmaktadýrlar. Ýslamcýlýk kavramý da genel olarak, Ýslam ýn aþýrýcý anlayýþý olarak tanýmlanmaktadýr. Ýslam/Ýslamcýlýk Anayasayý Koruma Daireleri sürekli olarak Ýslam dininin kendisi ve ona mensup olanlarýn tümünün deðil, aksine yalnýzca Ýslamcý gruplarýn gözlem altýnda tutulduðunu öne sürmekteler.1 Ýslamcýlýk kavramý, Baden Württemberg Eyaleti Anayasayý Koruma Dairesi tarafýndan Ýslami addedilen dini esaslarýn, kurallarýn, kaidelerin ve politik esaslarýn uygulamaya konulmasý için aktif taraftar olma 2 þeklinde tanýmlanmaktadýr. Ancak böyle bir tanýmdan, anayasal çerçevede hareket eden ve Müslümanlarý, dini yaþamlarýnda desteklemeyi amaçlayan Ýslami cemaatleri ayrý tutmak pek de mümkün deðildir. Bunun yanýnda diðer kýstaslardan evrensel ve bölünemez geçerlilik savý, sahih olduðu kabul edilen kaynaklara dayanýlmasý ve geçmiþte var olarak telakki edilen, esas olarak Muhammed Peygramberden ve önceki müslümanlardan nakledilen dini yaþamý belirleyici kabul eden ideal bir dönemin vizyonu 3 gibi ifadelerin muðlaklýðý, özgürlükçü demokratik düzenin temel kriterlerinin ne kadar keyfi bir þekilde yorumlanabileceðinin bir nevi göstergesidir. Evrensel ve bölünemez geçerlilik savý içerik itibariyle, tüm tevhid inancýna sahip dinleri kapsar. Muhammed Peygamber in dinî yaþamý ifadesi ve bu ifadenin tavizsiz, yeniliklere kapalý ve mutaassýp 4 bir Ýslam olarak deðerlendirilmesi ise, Anayasa Mahkemesi nin içtihadý olan herkesin tüm davranýþlarýný inancýnýn gerektirdiði þekilde belirlemesi ve inandýðý þekilde yaþamasý 5 hakký ile uyuþmamaktadýr. Bu davranýþ þekli, ayrýca tüm Müslümanlarý kapsayabilecek nitelikte olmasýndan dolayý, ayýrýcý bir özellik olarak da oldukça geçersizdir. Mesela yine ayný þekilde, bir kiþinin sahip olduðu dini ve dünya görüþünü yaymasý (ki bu davranýþ Anayasanýn 4. maddesinde yer alan din özgürlüðü ilkesi tarafýndan teminat altýna alýnmaktadýr) Ýslamcý bir davranýþ ve bununla birlikte anayasa düþmanlýðý olarak deðerlendirilmektedir. Ýslamcýlýðýn bir tezahürü olarak tebliðle (Dava), hem diðer dinlere mensup kimselerin (Hristiyan, Yahudi veya Ateist) hem de seküler düþünceli Müslümanlarýn gerçek din olarak görülen Ýslam ý kabul etmeleri hedefleniyor (Misyoner Ýslamcýlýk). Burada politik gücün ele geçirilmesi ilk hedef de-

16 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 16 hayat ðil. Daha çok Müslüman kimliðinin ve inancýnýn yayýlmasý hedefi taþýnýyor 6 Baden Württemberg Eyaleti Anayasayý Koruma Dairesi nin (LfV BW) bu deðerlendirmesi, açýk bir þekilde Anayasa Mahkemesi nin içtihadý ile çeliþmektedir.7 Ayrýca Anayasayý Koruma Dairesi, inançlarýnýn esasý olarak yaygýn bir biçimde misyonerlik faaliyetinde bulunun hristiyan dini cemaatleri ise gözardý eden bir çifte standard uygulamaktadýr. Bunlarýn ötesinde dini özgürlükler baðlamýnda yargý yoluna gidilmesi de batý toplumu içerisinde Ýslami hukuk yaþam alaný oluþturmaya teþebbüs 8 olarak deðerlendirilmektedir. Hâlbuki, yargý yoluna gidilmesi, mevcut hukuk sistemiyle özdeþleþmiþ olmanýn bir göstergesi deðil midir? Neticede, buradaki yargýya güvenilmiþ olunmaktadýr. Çocuk eðitimi ile ilgili yaklaþýmlar bile, bu deðerlendirmelerde, tehlikeli olarak tanýmlanmaktadýr. Gerekçe olarak ise, çoðulcu toplumun adet ve alýþkanlýklarýna tezat teþkil edebileceði 9 öne sürülmektedir. Bu baðlamda en aþýrý yorum Schleswig-Holstein Eyaleti Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlmaktadýr: Bakanlýðýn yorumuna göre Ýslam üç ayrý kategoride tezahür eden bir gerilim alanýnda görülmektedir: Aydýnlanmýþ ve ruhani Ýslam, Siyasal Ýslam ve Ýslami Terörizm. Aydýnlanmýþ ve ruhani Ýslam kategorisine reform yanlýsý entelektüeller dâhil edilmektedir. Bunun dýþýndaki Müslümanlar için ise Siyasal Ýslam ve Ýslami Terörizm kategorileri kalmaktadýr. Öte yandan, siyasi sorumlular ve güvenlik birimleri tarafýndan sürekli olarak, dini kimliðin güçlendirilmesi ihtiyacý ile terörizm arasýnda bir nedenler silsilesi oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr.10 Böylece bütüncül bir Ýslami yaþam tarzýnýn, potansiyel olarak terörizme doðru bir yönelmenin çýkýþ kaynaðý olabileceði þüphesi gündemde tutulmaktadýr. Müslümanlarla ilgili genel kuþkunun besin kaynaðý Güvenlik birimlerinin Müslümanlarla diyalog kurma çabalarý, bu nedenler zinciri üzerine bina ediliyor. Böylece, Müslümanlara yönelik genel kuþkunun engellenmesi niyetinin aksine, özellikle uygulamalar kuþkuyu artýrmaktadýr. Çünkü, tüm önleyici uygulamarýn temel sorunu, önlemlerin itham üzerine kurulu olmasýdýr. Güvenlik birimlerine yüklenen görevler, organizasyon çerçevesi ve kavram dünyasý bu diyalog kalýbýný belirliyor ve diyalog için bunun kabulünü þart koþuyor. Bu nedenle güvenlik birimlerinin, Müslümanlar ve çoðulcu toplum arasýnda iki de bir ifade edildiði gibi bir arabulucu vazifesi görmeleri mümkün deðildir. Bundan dolayý, Federal Kriminal Dairesi ve Ýstihbarat Birimlerinin Ýslami kuruluþlarla yayýnladýklarý ortak açýklama, doðal olarak bir tehlikenin varlýðýnýn göstergesi olarak anlaþýlmaktadýr. Frankfurter Allgemeine Zeitung un konuyla ilgili haberi, güvenlik birimlerinin de, bu iþbirliðini hiç de farklý deðerlendirmediklerini göstermektedir: Ne var ki, güvenlik birimlerinin içerdeki deðerlendirmesi, iþbirliðinin baþarýlarýndan biri olarak, Almanya daki camiler ve Müslüman imamlar çevresinden þu anda doðrudan bir terör tehdidi olmadýðý gerçeðini gösteriyor. FAZ gazetesinin bu açýklamasýna ne Güvenlik birimlerinden, ne de iþbirliðine dahil olan kuruluþlardan bir tepki geldi. Oysa, burdaki yaklaþým çok net bir biçimde cami ve imamlar çevresinden kaynaklanan bir terör tehdidinden bahsediyor. Böyle suçlamalarýn, niçin kamuoyunda bir tepki olmaksýzýn Müslümanlarla baðdaþtýrýlarak yapýlabildiði sorusu ise halen cevapsýzdýr. Ýslam veya müslümanlarýn bu kadar açýk bir biçimde terörle iliþkilendirilmeleri veya basýn açýklamasýnda olduðu gibi Ýslamcý terörizm gibi kavramlarýn kullanýmý makul ve doðru deðildir. Zira bu þekilde, þiddet ve terör dini bir problem olarak konumlandýrýlmaktadýr. Böylece, yalnýzca þiddet ve teröre baþvuran kiþilerin gerçek motivasyonlarý gizlenmiþ olmuyor, ayný zamanda bu kiþilerin, dini kendi emelleri için istismar etmeleri ve sahiplenmelerine destek verilmiþ oluyor. Ýslam ve terörizm kavramlarýnýn birarada kullanýlmasýnýn, kamuoyunda ne gibi etkileri olduðu ortadadýr yýlýnda yapýlan Allensbach-Araþtýrmasý na göre, araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 83 ü Ýslam ý terör ile, yüzde 82 si fanatik ve radikal kavramlarýyla baðdaþtýrmýþlardýr. Bu araþtýrmanýn da gösterdiði gibi, kavramlarýn ayrýþtýrýlmadan birarda kullanýlmasý, Müslümanlarýn toplum içerisinde olumsuz algýlanmalarýna sebep olmaktadýr. Alternatif Güvenlik birimleri ve toplum gruplarýnýn aralarýnda görüþmeler yapmalarý, istiþarede bulunmalarýna peþinen reddetmek doðru olmaz. Çünkü, açýk toplum ve onun aktörlerinin iletiþim halinde olmasý kadar doðal bir þey olamaz. Ancak burada önemli olan bu görüþmelerin ne þekilde gerçekleþtiði ve özellikle toplumsal huzuru bozacak nitelikte olmamasýdýr. Eðer konu Müslümanlarýn güvenlik güçlerine olan güvenini artýrmak 11 ise, burada polis memurlarýna karþý olan güvenden bahsedilemez herhalde. Zira Müslümanlarýn polis memurlarýna karþý güven eksikliði olduðu iddiasý gerçekleri yansýtmamaktadýr. Burada tartýþma konusu olan þey, kriminalite veya uyuþturucuyla mücadele üzerine teþvik projeleri deðil, ya da gençler arasýnda þiddete yönelik olarak spor aktiviteleri, kiþiliðin geliþtirilmesi ve güvenlik birimlerinin çok kültürlü toplumun þartlarý doðrultusunda duyarlýlýklarýnýn artýrýlmasý da deðildir. Burada tartýþma konusu olan asýl mesele, güvenlik memurunun yerel cami cemiyetleriyle diyalog içerisine girmesini öngören ve pek de dile getirilmeyen önleyici tedbir çalýþmasýdýr. Tabii ki, memurlara, bu konuda her hangi bir ithamda bulunmak yersiz olur. Çünkü onlar kendilerine verilen, politik kriminal önlem 12 çerçevesinde kanuna dayanarak, cami cemiyetlerini ziyaret ve cemiyet üyeleriyle görüþmeler yapma görevini yerine getiriyorlar. Bazýlarý karþýlaþtýklarý samimiyet ve misafirperverlikten dolayý oldukça hassas olurken, bazýlarý ise daha az hassas oluyorlar.13 Burada sorunlu olan nokta, güvenlik memurunun görüþmelerinden sonra cami cemiyeti ve üyeleriyle ilgili bir profilin oluþturulmasýnýn aksine, genellikle önceden hazýrlanmýþ profilin onaylanýyor olmasýdýr. Polisin iþe þüphe üzerine iþe baþlamasý sebebiyle, cami cemiyetlerine karþý tarafsýz olmasý genelde mümkün deðildir. Objektif olmanýn aksine, bu polisler de, Anayasayý Koruma Daireleri gibi, diðer güvenlik birimlerinin deðerlendirmelerini esas alýyor. Elde edilen, sözüm ona, sonuçlar da yazýmýzda sorunsallaþtýrdýðýmýz kavramsallaþtýrmalar çerçevesinde rapor ediliyor. Ýþte bu þekilde kiþi kendisini kýsýr bir döngü içerisinde gözlem altýnda tutulan bir nesne olarak buluyor. BKA (Federal Kriminal Dairesi), BfV (Anayasayý Koruma Dairesi) ve eyalet daireleri gibi güvenlik birimleri ile Güven saðlayýcý önlemler projesine giriþilecekse, öncelikle anayasal kavramsallaþtýrmalarýn aydýnlatýlmasý konu edilmelidir. Bu þekilde, hukuk devletinin temel esaslarýndan taviz verilmemesi ve sorunlarýn kültüralist bir bakýþ dosya açýsýyla ele alýnmamasý saðlanmýþ olacaktýr. Ayrýca güvenlik birimleri özellikle radikallik senaryolarýna, önlem tedbirleri ve bunlarýn sonuçlarýna dayandýrýlan sebep araþtýrmalarýnda- bilimsel araþtýrma sonuçlarýný dikkate almalýdýr ve muhatabýný ötekileþtiren söylemlerden uzak durmalýdýr. Bu çerçevede, kamuoyunu yönlendirme ve güvenlik baðlamýnda müslümanlarý sahneleme amacý taþýmayan ve karþýlýklý güveni esas alan, zoraki olarak yalnýzca bir tarafýn baþý çekmediði, karþýdaki muhatabýn bir tehlike veya bir problem olarak deðil de, aksine, eþit seviyede bir muhatap olarak görüldüðü iliþkilerde, sözü edilen görüþmelerin daha verimli yürütülebileceði muhakkaktýr. Dipnotlar: 1 Örnekler için bkz. Islamischer Extremismus und Terrorismus, Baden Württemberg Eyaleti Anayasayý Koruma Dairesi, Nisan 2006, S. 8 ve Islamismus aus der Perspektive des Verfassungsschutzes, BfV, Mart 2008, S. 5 2 Islamischer Extremismus und Terrorismus, S Islamischer Extremismus und Terrorismus, S. 6 4 Islamischer Extremismus und Terrorismus, S. 39: Kuran ve sünnetin yorumlanmasý çok harfi harfine yapýlmýþ ve uzun yýllardýr vahhabi cereyanýnýn etkisinde kalýnmýþtýr. Bu, mensuplarýn peygamberin deðer ve yaþam tarzýna yönelen bir Ýslam ý temsil ettikleri manasýna gelir. 5 Bkz. BVerfGE 32, 98 <106 f.>; 33, 23 <28>; 41, 29 <49> 6 Islamischer Extremismus und Terrorismus, S.6 7 Misyon dini yaþamýn bir parçasý olarak din özgürlüðü kapsamýndadýr, Bkz. BVerfGE 12, 1, <4>; 24, 236, <245>; 69, 1, <33>. 8 Islamismus aus der Perspektive des Verfassungsschutzes, BfV, März 2008, S. 7 9 Bakýnýz Baden Württemberg Eyaleti Anayasayý Koruma Dairesi internet sitesi start.htm 10 Integration als Extremismus- und Terrorismusprävention, Federal Anayasayý Koruma Dairesi, Ocak 2007, S.9 11 BKA (Federal Kriminal Dairesi) Basýn Açýklamasý Yabancý güçler için gizli veya güvenlik tehlikesi oluþturacak çalýþmalar içerisinde olan veya þiddet kullanarak ya da buna benzer hazýrlýklarla Federal Almanya Cumhuriyeti nin dýþ çýkarlarýný tehlikeye sokan ve Anayasal düzeni hedef alan Hukuki suçlarýn takibi ve önlenmesi 13 Bu, devlet güvenlik memurlarýyla görüþmeler üzerine yapýlan çok sayýda tutanaktan çýkan bir sonuç.

17 özel köþe Trafik kurallarý insanlarýn faydasý için ve rahatlýkla araçkullanabilmek için kazalarý ve tehlikeleri en aza çekmek için denemelerle ve insanlarýn daha önceki yaptýðý hatalardan edinilen tecrübelerden tesbit edilmiþ ve tasarlanmýþ kurallardýr. Bu trafik kurallarýna uymamak büyük vebaldir. Hatta insan haklarý ihlali olduðundan ve insanlara zarar verme durumu olduðundan dolayý günahtýr. Dolayýsý ile sizler sorumluluklarýný bilen insanlarsýnýz bu sorumluluðun her zaman arabaya bindiðimiz zaman zihnimizde tekrarlamamýz hata yapmamaya yardýmcý olacaktýr. Yine de bizler insanýz hata yaparýz bilmeden geç gördüðümüzden, veya dikkatsizliðimizden dolayý cezalar yiyebiliriz. Onun için hangi davranýþlara nasýl biz ceza olduðunu bilmekte faydamýza olacaktýr. Nasýl bir ceza sistemi olduguna birlikte bakalim. Flensburg`da Trafik Sicil Merkezi vardýr. Puan alan tüm þoförlerin bilgileri kullandýklarý motorlu taþýtlarýn yani o anda sürdükleri motorlu taþýtlarýn bilgileri Trafik Sicil Merkezine kayýt edilir. 40 Euro`dan az olan ihlallere uyarý para cezasý denir. Bu uyarý para cezasý için puan iþlenmez, 40 Euro`dan fazla olan para cezalarýnda Trafik Sicil Merkezine para cezasýnýn yüksekliðine göre puan iþlenir. Ve 40 Euro`dan fazla gelen para cezalarýna ek olarak da iþlem parasý gelir. Bir þoför 40 Euro`dan fazla para cezasý aldýðýnda ayný zamanda Trafik Sicil Merkezinde kendisine puan kontosu açýlýr her iþlediði puan o kontoya iþlenir. Flensburg`daki Trafik Ýhsan GÜLER Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir Sicil Merkezine iþlenen puanlardan dolayý baþka iþlenen suçlarýn cezasý artabilir. Bazý iþlenen suçlar kasten iþlenmiþ derecesine konabilir: Örneðin sürat tahdidinin aþýrý yüksek olmasýndan dolayý farkýnda olmadan ihlal edilmiþ sayýlmayacak kadar yüksekse bundan dolayý da cezalar artar. Bu iþlenen puanlar 2 yýl sonra silinir. Ancak Straftat yani Adi Suçlar kapsamýna girerse 5 yýl sonra silinir. Verjährung: Zamanaþýmý Verfolgungsverjährungsfrist: Zamanaþýmý müddetinin takibi Bir suç un Zamanaþýmý takibini bir çok trafik kurallarý ihlalinde (StVG) Strassenverkehrsgesetz in 26. paragrafi 3. fýkrasý düzenler. Trafik kurallarýnýn ihlali durumunda Zamanaþýmý Müddeti Trafik Nizami Ýhlal Kanunun 24. Paragrafýna göre 3 aydýr. Ancak bu süre içerisinde suç iþleyen þahsa Bussgeldbescheid yani ceza veya Mahkemede suç duyurusu olmamasý lazým, þayet varsa Zamanaþýmý Müddeti 6 aya çýkar. Ancak bu 3 aylýk Müddet StVG kanunun 24. paragrafýnýn A Fýrkasýnda 0,5 Promille Alkohol sýnýrý için geçerli deðildir. Bu durumlar için OwiG kanunun 31. Paragrafý 2. Fýrkasý 3 Nr.sýna göre kasten yapýlan iþlerde Zamanaþýmý Müddeti 1 yýl- hayat 17 Trafik Para Cezasý Kataloðu Para Cezasý ve Puan Kataloðundan Alýntýdýr (Son durum: 01 Þubat 2009) dýr. Dikkatsizlikden ve hafife almaktan dolayý iþlenen suçlarda 0,5 Promille Alkohol sýnýrý ihlal edilirse Zamanaþýmý Müddeti 6 aydýr. Zamanaþýmý süresi ihlalin iþlendiði günden itibaren baþlar. Þimdi de Tarihinden Ýtibaren Genel Kaza Nedenlerine karþý yeni Para Cezalarý nasýl düzenlenmiþ ona bakalým. Yeni Para cezalarýnýn üst sýnýrlarýnýn yükseltilmesi Almanya Trafik Emniyetinin artýrýlmasýna katkýsý olmasý bekleniyor. Özellikle aþaðýdaki Trafik suçlarýnýn azalmasý bekleniyor. Uygunsuz Sürat tahditleri, Tehlikeli Sollama, Öncelik Kurallarýný hiçe saymak, Kýrmýzý ýþýk ihlalleri, Çok az mesafe. Trafik Para Cezasý Kataloðundaki deðiþikliðin asýl amacý Trafik Emniyetinin artýrýlmasý olduðu için Uyarý ve Park cezalarýnda deðiþiklik yapýlmamýþtýr. Araç Kullanma yasaklarýnda da deðiþiklik yapýlmamýþtýr. Özellikle Trafikte Aþýrý sürat ve Az mesafeyle takip edenler, saygýsýz davrananlar, kasten diðerlerini tehlikeye düþürenler çok yüksek para cezalarýyla karþýlaþacaklar. Geçici olarak Almanyanýn Ýstatistik Dairesinin 2008 istatistiklerine göre Almanyada Trafik kazalarýnda ölenlerin sayýsý olarak belirlendi. Bu kazalarýn sebeplerinin %95 i insan hatalarýndan olduðu belirlendi. Avrupa Ülkelerinyle Trafik Para cezalarýnýn karþýlaþtýrýlmasýnda Almanya Trafik Para cezalarýnýn çok düþük olduðu tesbit edildi. En iyi istatistikler Hollanda, Ýngiltere ve Ýsveç, olduðu görüldü. Bu ülkelerin Trafik Para cezalarýnýn çok yüksek olduðu da tesbit edildi. Bundan dolayý para cezalarýnýn Avrupa ülkelerine uyum saðlanmasý hem mantýklý hem de gerekli olduðu görüldü. Trafik Para cezalarý üst sýnýrý Karayollarý Trafik Kanunlarýnýn deðiþtirilmesiyle birlikte Para Cezasý Katoloðu Düzenlemesi `da yürürlüðe girdi. *) Kamyon ve Otobüslerde 16 Km/h den fazla, Binekotolarýnda 21 Km/h dan fazla Para Cezasý ve Puan katoloðundan Alýntýdýr. Garanti verilmez. En Önemli Deðiþiklikler Kýsaca Þöyle:

18 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 18 hayat Almanya ile özdeþleþen göçmenler kendilerini kabullenilmiþ hissetmiyor Bertelsman Vakfý nýn Allensbach Enstitüsü ne yaptýrdýðý anketin sonuçlarý ilginç bilgiler veriyor. Buna göre göçmenlerin çoðunluðu Almanya da kendilerini evlerinde hissederlerken, Almanya devleti ve kurumlarýna güven duyuyorlar. Ancak ayný zamanda ankete katýlanlarýn neredeyse yarýsý yerliler kadar kabul görmedikleri hissiyatýna sahipken, göçmen ailelerden gelen öðrencilerin maðdur edildiðini düþünüyor. Toplam 1581 göçmen kökenlinin katýlýmýnýn saðlandýðý anket, belli göçmen gruplarýn zihniyet dünyalarý konusunda karþýlaþtýrma yapma imkaný saðlýyor. Anket, Türk kökenlilerin ve Rusya dan gelen göçmenlerin diðer ülkelere oranla kendilerini daha az kabul görmüþ hissettiklerini açýkça ortaya koyuyor. Araþtýrmaya göre Almanya daki göçmenlerin üçte ikisi (yüzde 69) huzurlu. Çoðunluðu kendisini Alman toplumunun bir parçasý olarak hissederken (yüzde 58) sadece yüzde 5 i böyle hissetmiyor. Göçmenlerin devlete ve kurumlarýna güveni ise toplumun tümünden kýsmen daha büyük. Örneðin göçmenlerin yüzde 80 i kanunlara güven duyarken, toplumun tümü için ayný oran yüzde 58. Göçmenlerin Almanya daki hayatlarýndan memnuniyetleri ankette öne çýkan bir husus. Buna göre yüzde 79 u iþinden, yüzde 77 si ise evinden memnun. Göçmen ailelerin bireyleri kendilerin sadece Almanya ile deðil, geldikleri veya ailelerinin geldiði ülke ile özdeþleþtiriyorlar. Katýlýmcýlarýn yüzde 41 i Almanya ve memleketlerine eþit derecede baðlý olduklarýný söylerken, bu ikiliðin avantajlý olduðu, kimlik çatýþmasýna sebep olmadýðý düþüncesindeler. Katýlýmcýlarýn dörtte üçü geldiði ülkenin deðer ve geleneklerini Almanya deðerleri ile birleþtirmek isterken, sadece yüzde 5 lik bir kesim tamamen asimile olmak istiyor. Türk kökenli (yüzde 61) ve Rusya (yüzde 55) kökenli göçmenlerde Almanya da kabullenilmemiþ olma düþüncesi çok yaygýn. Türk kökenlilerin yüzde 24 ü kendini Almanya da yabancý hissediyor. Anket sonuçlarýný Göçmenlerin çoðunluðunu hayatlarýndan memnun olmalarý göç ülkesi Almanya için olumlu bir haber iþaret þeklinde yorumlayan Bertelsman Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Jörg Dräger, entegrasyonun tek taraflý bir süreç olmadýðýný, Türk ve Rus kökenli göçmenlerin kendilerini Almanya da evlerinde hissetmeleri için kabullenilmeleri ve ülkeyi þekillendirmek için imkanlara sahip olmalarý gerektiðini vurguladý. Ankete göre ayrýca göçmenlerin yüzde 42 si kendi çocuklarýnýn Alman öðrenciler gibi eþit þansa sahip olmadýklarýný düþünüyorlar. Sonuçlar siyasi katýlým için imkanlarýn yetersizliðini de gözler önüne seriyor. Buna göre ankete katýlanlarýn yüzde 60 ý gelecek seçimlerde seçme hakkýna sahip deðilken, Almanya da doðan ikinci nesil göçmenlerde ayný oran yüzde 68. IGMG Ruhr A Bölgesi Kadýn Kollarý Baþkanlýðýnda nöbet deðiþimi IGMG Ruhr A Bölgesi Kadýn Kollarý Bölge Baþkanlýðýnda görev deðiþikliði yapýldý. Eski Bölge Baþkaný Cahide Yýlmaz hanýmefendi, en güzel þekilde ve baþarý ile yürüttügü yedi sene sürdürmüþ olduðu görevini tevdi etti. IGMG Ruhr A Bölge Kadýn Kollarý Yürütme Kurulu: Kendisine ve eþine göstermiþ olduklarý bu fedâkârlýktan ötürü, teþekkürü bir borç bilir, kendisine, eþine ve ailesine dünya ve âhiret saadetleri dileriz dediler. IGMG Ruhr A Bölgesinde yapýlan iþtiþâre toplantýsýna, IGMG Genel Merkez den Kadýn Kollarý Baþkaný Zehra Dizman ve Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkaný Nurcan Ulupýnar ve IGMG Ruhr A Bölgesinin Þube Kadýn Kollarý baþkanlarý katýldý. Yapýlan istiþâreler sonunda, Bölge Yönetim Kurulu üyelerinden, Bölge Teþkilâtlanma Baþkaný Havva Yazýcý hanýmefendi, yeni Bölge Kadýn Kollarý Baþkaný olarak göreve getirildi. IGMG Ruhr A Kadýn Kollarý Baþkanlýðýný devralan Havva Yazýcý hanýmefendi, Yönetim Kurulu üyeliklerinde küçük de olsa, bâzý deðiþiklikler yaparak, eski idâre ekibiyle çalýþmaktan onur duyacaðýný söyledi. Yeni Bölge Baþkaný 1975 Recklinghausen (Dorsten) doðumlu. Evli ve üç çocuk annesi. Mesleði hemþirelik olan Bölge Baþkaný, IGMG`nin Ge- Hassel þûbesinde üç yýl Þube Kadýn Kollarý Baþkanlýðý ve bölgede çeþitli birimlerde hizmetlerde bulundu. Entegrasyon Sorumlusu Maria Böhmer tarafýndan Çarþamba günü tanýtýlan ilk entegrasyon raporu hakkýnda eleþtiriler bitmiyor. Göçmenlerin Almanlara oranla daha fazla iþsiz ve daha fakir olduðunu belirten raporda, eðitim konusunda da açýk farklar olduðu kaydediliyor. Ancak bilim adamlarý ve siyasilere göre Alman vatandaþlýðýna geçen göçmenlerin Alman olarak geçmesi nedeniyle istatistiklerin temsil gücü sýnýrlý. Ayrýca ekonomik ve sosyal durum, yaþ durumu, eðitim gibi etkenler göçmen kökenlilikten daha belirleyici. Söz konusu rapor, 2005 ile 2007 yýllarý arasýnda entegrasyonun Almanya daki durumu ve gidiþini araþtýrýyor. Köln Sosyal Araþtýrmalar ve Toplum Politikalarý Enstitüsü ve Berlin Sosyal Araþtýrmalar Bilim Merkezi nin yönetiminde yapýlan araþtýrma, Federal kabinenin geçen senenin haziran ayýnda çýkarýlan 100 entegrasyon göstergesine dayanýyor. 14 konu grubunun bulunduðu sette, eðitim, iþ piyasasý, sosyal entegrasyon ve gelir, toplumsal entegrasyon, saðlýk, saðlýk hizmetlerinden yararlanma ve suç oraný gibi konular ye alýyor. Raporda okulu býrakan yabancýlarýn oranýnýn 2005 yýlýnda Entegrasyon raporuna eleþtirel yaklaþýmlar yüzde 15 iken, 2007 yýlýnda yüzde 16 olduðu, ayný hususta göçmen ailelerin Almanya da doðan çocuklarýnda ise 2007 yýl oranýnýn yüzde 2,2 ile toplam nüfusun altýnda yer aldýðý (yüzde 2,3) belirtiliyor. Böhmer, Bu sayýlar cesaret veriyor ve eðitim konusunda ilerlemenin mümkün olduðunu ispat ediyor. Çabalarýmýzda yavaþlama olmamalý. Eðitim entegrasyonun anahtarý ve ayný zamanda iþsizliðe karþý en iyi önlem. Bu nedenle eyaletlerin milli entegrasyon planýnda vadettiklerini yerine getirmeleri ve özellikle göçmen kökenlilerin fazla olduðu okullarý özel olarak desteklemeleri önemli þeklinde konuþtu. Böhmer e göre vatandaþlarýn katýlýmý ve ev temini konularýnda ilerleme sözkonusu. Almanya da doðan göçmenler, en az göçmen olmayan insanlar kadar fahri faaliyetlerde bulunurken, çoðunluðu da kendi evlerine sahipler. Eðitim ve iþ konularýnda çok baþarý kaydedilmediðini, göçmen kökenli gençlerin mesleki eðitim için iþyeri bulmakta Almanlara oranla açýk þekilde zorlandýklarýný belirten Böhmer, yabancýlardaki iþsizlik oranýnýn 2007 yýlýnda yüzde 20,3 ile toplumun tümündeki oranýn neredeyse iki katý olduðunu belirtti ve þunlarý söyledi: Bu çabalarýmýzý artýrmamýz konusunda açýk bir iþarettir. Göçmenlerin çok dillilik, kültürel yeteneklerini daha fazla öne çýkarmalýyýz. Herkes kökeninden baðýmsýz olarak imkanlarýný kullanmalý. Bunun yaný sýra ana okuluna giden göçmen çocuklarýn oranýnýn Almanlara göre daha düþük olduðunu belirten Böhmer, bunun deðiþmesi için ücretsiz anaokullarý olmasý gerektiðini ifade etti. Saðlýk alanýnda ise büyük farklýlýklarýn olmadýðýný, ancak göçmen ailelerin çocuklarýnýn erken teþhis imkanlarýndan fazla yararlanmadýklarýný kaydeden Böhmer, bunun sadece dil engeli ile açýklanamayacaðýný yetersiz bilgilenmenin de etkili olduðunu ve bu noktada bilgi akýþýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini ifade etti. Sol Parti: Araþtýrma Federal Hükümetin entegrasyon politikalarýnýn baþarýsýz olduðunu gösteriyor Sol Parti Göçmen Politikalarý Sözcüsü Sevim Daðdelen, entegrasyon raporunun, diðer araþtýrmalar gibi, hükümetin entegrasyon politikalarýnýn baþarýsýzlýðýnýn bir göstergesi olduðunu ifade ederek, Göçmen çocuklarýnýn dil zorluklarý nedeniyle sýklýkla'sonderschule'lere gönderildiði veya eþit baþarýlara raðmen daha iyi okullar için tavsiye alamadýklarý eleme usulüne dayanan eðitim sistemini tartýþmalýyýz. Üç bölümlü okul sisteminin kaldýrýlmasý, ihtiyaca yönelik tam gün okul sisteminin getirilmesi, 2013/14 tarihinden sonra olmamak kaydýyla ücretsiz anaokullarý, mesleki eðitim için iþyeri konusunda kanuni düzenleme, kanunla belirlenmiþ askeri ücret, 'minijob'lar konusunun yeniden düzenlenmesi, vatandaþlýða geçiþlerin kolaylaþtýrýlmasý gibi hususlar mesafe katedebilmek için gerekli ilk adýmlardýr. þeklinde konuþtu. Sosyal bilimci Koopmans: Tüm sorunlar kökene indirgenmemeli Entegrasyon Raporu nu hazýrlayalardan Profesör Ruud Koopmans, istatistiklerin vatandaþlýða geçmiþ göçmenleri Alman olarak aldýðýný, bu nedenle istatistiklerin temsil gücünün sýnýrlý olduðunu belirtti. Öte yandan göçmen kökenli olmanýn farklý sonuçlar için birçok durumda belirleyici olmadýðýný vurgulayan Koopmans, sonuçlarýn eðitim durumu, yaþ, cinsiyet gibi etkenlerle ilgili olabileceðini, tüm sorunlarýn kökene indirgenmemesi gerektiðini kaydetti. Göçmenlerde yüksek düzeyde iþsizliðin sebeplerine deðinen Koopmans, bunun çok farklý sebepleri olabildiðini belirtti. Yeþiller Eþ Baþkaný Cem Özdemir de, yabancýlarýn iþ piyasasýnda uðradýklarý ayrýmcýlýða deðindi ve þunlarý söyledi: Yabancýlarda iþsizliðin Almanlara oranlar iki katý olduðu ve eðitimin burada en önemli rolü oynadýðý bilgisi yeni deðil. Ancak yabancýlarýn ayný niteliklere sahip olmalarýna raðmen neden daha fazla iþsiz kaldýklarý sorusunu Bayan Böhmer in raporu cevaplayamýyor.

19

20 Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir 20 hayat Arkadaþýmýz Ýskender Güngör`ün T.C Köln Baþkonsolosumuz Sayýn Kemal Demirciler ile yaptýðý röportaj. Hayat: Kemal bey buradan evvelki görev yeriniz yanýlmýyorsam Kazan idi. Oradan biraz bahsedebilir misiniz? Kemal Demirciler: Kazan Sovyetler Birliðinin yaklaþýk 800 km doðusunda Tataristan Cumhuriyetinin baþkenti. Rusya federasyonu dediðiniz vakit birden çok idari taksimattan oluþuyor. 17 milyon km`lik bir cograafyayý düsünürseniz 89 tane idari taksimat, Cek cumhuriyeti gibi Avusturya gibi yapýlanmalardan bir tanesi de Tataristan. O bölgede Tatar vatandaþlarýmýz var, orada mütahitlerimiz var, tabi mütahitlik diye bakmamak lazým. O bölgede firmalarýmýzýn endüstriyel yatýrýmlarý var. Þiþe-Cam çok ciddi bir üretim tesisi kurdu. Coca Cola`ya ve yerli içecek üreten firmalara renkli ve düz çok kullanýmlý cam þiþeler üretiyor. Bir baþka yatýrýmda Anadolu Gurubunun yatýrýmlarý var. Hayat: Kemal bey Dini ve Milli bayramlarda sizleri vatandaþlarýmýzýn arasýnda sýklýkla görebiliyoruz. Doðrusu bu vatandaþlarýmýzý oldukça memnun ediyor. Kemal Demirciler: Mesleðe girdiðimiz andan itibaren insanlarla birlikte olmayý kabul ettik. Özellikle mesleðe girdiðimiz 1983 lü yýllarda Türk dýþ diplomatlarýna karþý terör saldýrýlarý gündemdeydi. Her zaman toplumun içinde hayatýn içinde insanlarla birlikte olmaya gayret gösterdim. Hayat: Yapýlan bir ankette Türk halkýnýn Silahlý Kuvvetlerimizden sonra Dýþiþleri Bakanlýðý bünyesindeki bürokratlara aþýrý güven duyuyor bunu neye baðlýyorsunuz. Kemal Demirciler: Bunu bir kaç unsura baðlýyabiliriz. Bir kere bu kuruma baþ vururken baþta standartlarý yüksek tutarlar. Bakanlýk sýnavýný geçtikten sonra gerçek sýnav o zaman baþlar. Adý sýnav deðildir mesleki kariyerdir, ama sürekli olarak bir takým görünmüyen sýnavlarýn içerisinden geçersiniz. Dolayýsýyla orda çabuk muhakeme yapmayý, durum deðerlendirmesini yapmayý, olabildiðince az hata yapmayý öðrenirsiniz. Bir saatten sonra vatandaþlara bakýþ kazandýrýr ünsiyet keþfedersiniz. Görüyorsunuz parlementomuzda bir kaç tane emekli büyük elçi abilerimiz var. Gerek iktidar partisinde gerek muhalefette. Konuþtuklarý vakit ileri sürdükleri argümanlarý iþin tarihsel arka T.C KÖLN BAÞKONSOLOSU KEMAL DEMÝRCÝLER: On, onbeþ veli yazýn dilekçenizi, okulumuza Türkçe öðretmeni istiyoruz diye; sonra da takipçisi olun Bizim Dýþiþlerinin Osmanlýyla baþlayýp Cumhuriyetle sürdürdüðü kriterleri bugün bizi daha çok güvenilir hale getirdi boyutunu hukuki siyasi vechelerini kýsa ve öz biçimde anlattýklarýna ben televizyonda çok zaman þahit oldum. Dýþ iþlerinde birincisi kendine has tabi. Osmanlýdan gelen bir geleneði var. Ýkincisi Cumhuriyetle kurulmuþ olan mekanizmalarýn devamý en son teamüle dayalý olan þeyler 94 senesinde bizim kuruluþ kanunumuza kalifiye edildi. Eðer meslek içinden deðilseniz zaten dýþiþleri bakanlýðýnda görev almanýz hukuken mümkün deðil. Hayat: Gelelim Köln`e Köln`ü tanýyabildiniz mi? Kemal Demirciler: Valla Köln`ü tam olarak tanýdýðýmý söyliyemem eðri oturup doðru konuþmak lazým. Almanya aslýnda bir uzmanlýk ülkesi. Benim iki tane uzmanlýk alaným var; birincisi Körfez bölgeleri, ikincisi Nato. Benim görev taksimatýnda daha çok çalýþtýðým alanlar. Hayat: Dom kilisesine çýktýnýz mý? Kemal Demirciler: Ýçini gezdim ama tepesine çýkmadým. Onu diyordum Almanya`yý anlamak için çok iyi Almanca bilmek lazým. Hayat: Kemal bey çaðrýldýðýnýz programlara genelde iþtirak eden bir yapýnýz var. Ama gördüðümüz kadarýyla kürsüde çok az konuþuyorsunuz. Kemal Demirciler: Doðrusunu isterseniz bir maksat için insanlar bir röportaj araya gelmiþse olabildiðince az konuþuyoruz. Ýnsanlar belli bir amaç için bir araya gelmiþlerse benim orada konuþmam abes. Dolayýsýyla insanlarýn sana yapmak istemediði þeyleri baþkalarýna yapma. Kuralýndan hareketle olabildiðince az konuþuyoruz. Verebileceðimiz mesajmiz varsa iki cümleyle verip iniyoruz. Çünkü zaten programýn kendi muhataplarýnýn bir yýðýn konuþmalarý var insanlarýn iþleri güçlerini de düþünmek lazým. Hayat: Yeni bir izin sezonunun arefesindeyiz. Karayoluyla izine gidecekler için güzergahlarda bir deðiþiklik var mý? Kemal Demirciler: Sizin vasýtanýzla kamuoyuna hatýrlatmada fayda olabilir. Bakanlýðmýzýn bir internet sayfasý var. Yatay menülerden girdiðiniz vakit, mesela konsolosluk diyor orada yurt dýþý seyahat duyurularý var. En güncel duyurular orda. Ýþte bilmem kim sýnýrýndan geçerken vize istiyor. Bilmem kim belli gram altýn, þu kadar nakit bulundurabilirsin þu kadar paket sigara falan tüm bunlar en aktüel þekliyle sitede kayýtlý. Dolayýsýyla vatandaþlarýmýzýn bu hususta hassasizet göstermeleri kendi lehine olucak. Hayat: Efendim yeni pasaportlarýmýz nezaman elimizde olacak. Kemal Demirciler: Doðrusunu isterseniz teknik olarak hangi aþamada olduðunu bilmiyorum. Ama bize en son söylenen bu yýlýn son çeðreðinde Eylül, Ekim için geçilmesiyle ilgili planlama yapýldýðý þeklindeydi. Ama Haziran oldu henüz bir hareket yok. Çünkü bu çok zahmetli bir iþ çok yeni. Þimdi pasaportlarý biz burada hazýrlýyoruz. Yeni pasaportlar için belgeleri elektronik ortamda biz alýcaðýz, ve güvenli bir hat ile Türkiye`ye ileteceðiz. Pasaportlar Türkiyede yapýlacak ya bize gelicek, ya ilgiliye. En iyimser 5 ya da 6

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli

Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli Avrupa`daki Kitapçýnýz OKUSAN Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD Hac Malzemeleri ve Hediyelik Eþyalar Tel: 0180-3002250 www.okusan.eu Milli Havayolumuzun tüm biletlerini bizden temin edebilirsiniz Tel: 0203-5558490

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ AMAÇ Bu yarışmanın amacı: Anadolu Gençlik Derneği, Liseler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı