Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý"

Transkript

1 Kafkas, baðýmlýlýðýn tehlikelerine dikkat çekti Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, 1-7 Mart tarihlerini kapsayan Yeþilay Haftasý dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yaptý.açýklamasýnda baðýmlýlýðýn tehlikelerine dikkat çeken Agah Kafkas "Kiþilerin en büyük yanýlgýsý baðýmlýlýklarýný kontrol edebileceklerini düþünmeleridir. 7 DE Agâh Kafkas, Mehmet Çelik, "Türkiye'de Darbeler"i anlatacak Prof. Dr. Mehmet Çelik Çorum Milli Ýrade Platformu tarafýndan organize edilen konferansa konuþmacý olarak katýlacak. Celal Bayar Üniversitesi Öretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Çelik, Milli Ýrade Platformu tarafýdan 1 Mart Cumartesi günü Çorum Devlet Tiyatro salonunda saat 13.00'da... 5 TE Prof. Dr. Mehmet Çelik Nadir Yücel in Kenan Nuhut ile röportajý Pazartesi günü gazetemizde KURUÞ Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Ocak ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %8,6 artarak milyon dolar, ithalat %2,6 artarak milyon dolar olarak gerçekleþti. "28 Þubat'ýn tüm sorumlularý yargýlanmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Saðlýk Baþkaný Ahmet Saatçi, 28 Þubat post-modern darbesinin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada Memur Sen olarak, Türkiye'ye en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller ödettiren 28 Þubat sürecinin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsediklerini söyledi. 4 TE Ahmet Saatçi Belediye Meclisi son toplantýsýný pazartesi yapacak Ocak ayýnda dýþ ticaret açýðý %6,8 azalarak milyon dolardan milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Ocak ayýnda %61,1 iken, 2014 Ocak ayýnda %64,7'ye çýktý. Çorum'da ise ihracat 2014 yýlý Ocak ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %21,65 artarak 16,3 milyon dolar, ithalat %71,79 artarak 14,2 milyon dolar olarak gerçekleþti. 5 TE Hitit Söyleþi Günleri" kitaplaþtý Çorum Valiliði himayesinde Hitit Üniversitesi Rektörlüðü desteðiyle, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan döneminde "Çorum Hitit Söyleþi Günleri" kapsamýnda düzenlenen panellerdeki bildirilerden oluþan "Çorum ve Kültür" adlý kitap yayýmlanarak okuyucularýn hizmetine sunuldu. 2 DE Çorum Belediye Meclisi mart ayý toplantýsýný 3 Mart Pazartesi günü yapýlacak.meclis Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde yapacaðý son toplantýsýnda 3 gündem maddesi görüþecek.meclis salonunda saat 16.00' da gerçekleþtirilecek olan toplantýda görüþülecek gündem maddeleri þunlar: 10 DA AK Parti Düvenci'de Þahin Örgel den TSO ya özel gösteri 7 DE seçim startýný verdi AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Düvenci beldesinde seçim startýný verdi. 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimleri öncesi Düvenci Beldesi'nde oluþturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açýlýþý dualarla yapýldý. Açýlýþa AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Düvenci Belediye Baþkan adayý Necmettin Yalçýn, AK Parti Belde Teþkilat Baþkaný Zekeriya Yurttaþ, merkez ilçe yöneticileri ve partililer katýldý. 9 DA ÇÖZDEBÝR'den Büyük'e hayýrlý olsun Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ýskilip'in kaplýca umudu gerçek oluyor Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü tarafýndan Ýskilip'te bir süredir devam eden sýcak su rezervi arama çalýþmalarý olumlu sonuç verdi. Nurullah Genç'e Vefa Gecesi yarýn Çorum Belediyesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) ile birlikte Türk edebiyatýnýn yaþayan en büyük þairleri arasýnda yer alan... 2 DE 7 DE 5 TE

2 ÇÖZDEBÝR'den Büyük'e hayýrlý olsun Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Dün gerçekleþen ziyarete ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Baþkan Çetin, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e görevinde baþarýlar dilerken hayýrlý olsun dileklerinide iletti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Çorum için eðitim için elimizden geleni yapacaðýz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL 2 Ýskilipli iþadamlarýna MYO'ya destek çaðrýsý Ýmsâk : 04:42 Güneþ : 06:08 Öðle : 12:00 Ýkindi : 15:05 Akþam : 17:39 Yatsý : 18:58 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 9. Hafta HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Cemâzil-evvel ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 22.39'da ilk defa, Avrupa kýtasýnýn batýsýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri HAYIRA ÇIKTI-1 "Hitit Söyleþi Günleri" kitaplaþtý Çorum Valiliði himayesinde Hitit Üniversitesi Rektörlüðü desteðiyle, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan döneminde "Çorum Hitit Söyleþi Günleri" kapsamýnda düzenlenen panellerdeki bildirilerden oluþan "Çorum ve Kültür" adlý kitap yayýmlanarak okuyucularýn hizmetine sunuldu. "Çorum ve Kültür" kitabýnda, Eski Kültürler ve Günümüze Etkileri, Çorum'da Tasavvufi Hayat, Çorum'da Çocuk Oyunlarý, 19. yy'da Çorum'da Sosyal ve Ekonomik Hayat, Çorum ve Edebiyat, Çorum'da El Sanatlarý, Çorum'da Yemek Kültürü konularýnda 28 akademisyen, araþtýrmacý ve yazarýn bildiri ve makaleleri yer alýyor. "Çorum ve Kültür" kitabýndan 1000 adet bastýrýlýrken Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüklerine, üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerine, Ýl merkezindeki okul müdürlüklerine ve diðer ilgili kurum ve kuruluþlara daðýtýmý yapýlacak. Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýskilip Meslek Yüksekokulu'na yapýlmasý planlanan ek bina için Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Ýskilipli iþadamlarý Duduoðlu Makine Sahibi Mustafa Duduoðlu ve Arsan Makine Sahibi Mustafa Arsan ile bir araya geldi.toplantýya Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ve Genel Sekreter Erdal Kanýk'da katýldý. Ýskilip Meslek Yüksekokulu'na yapýlacak ek bina ile ilgili görüþ alýþveriþinin gerçekleþtirildiði toplantýda Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilçelerde yer alan MYO'larý çok önemsediklerini dile getirerek Alaca MYO Kampüsü'nün Sinpaþ tarafýndan bu sene içerisinde tamamlanacaðýný, Osmancýk MYO'ya bir spor sahasý yapýlmasý için çalýþmalara baþlandýðýný, Sungurlu MYO projesinin de iki aþama olarak yapýlacaðýný ve Ýskilip MYO ek binasý için proje çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný ifade etti. Ýskilip MYO'nun ilçenin geliþimine büyük bir katký saðlayacaðýna inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlacak ek bina ile birlikte yeni programlarýn açýlmasýna yönelik de çalýþmalarýn olduðunu vurguladý. Ýskilip'in geliþmesi açýsýndan Hitit Üniversitesinin çok önemli bir yere sahip olduðunu ifade eden Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy de, ek bina yapýmý için her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný belirterek ortak çalýþmalar yapmaktan mutluluk duyacaklarýný ifade etti. Mustafa Duduoðlu ve Mustafa Arsan ise Çorum ve Ankara'daki iþadamlarýyla da görüþerek, Hitit Üniversitesine katký saðlamak adýna güçleri yettiði kadarýyla destek vermeye hazýr olduklarýný ifade ettiler. Defterdar Özbay, "Beyaz Mikrofon"a konuk oldu Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru 2O Nisan büyük kanama oldu Bütün güllerim o zaman soldu Her iki gözüm yaþ ile doldu Sonum hayýra çýktý dostlarým Kanama ilaçtandýr dedi doktor Doktorun sözüne yapýlmaz yorum Ýçmem o ilacý ben saðlýktýr zorum Sonum hayýra çýktý dostlarým Kanama durmadý bir daha gittim Doktora derdimi yine arz ettim Kolonoskopi için ricalar ettim Sonum hayýra çýktý dostlarým Doktor beye kolonoskopi yazdýrdým Kolonoskopi olurken yerleri kazýdým Acýdan az daha masa da kaldým Sonum hayýra çýktý dostlarým Kalýn baðýrsak hep kapalý çýktý Ýþte o sonuç benim hayalimi yýktý Doktorlar bile hep hayretle baktý Sonum hayýra çýktý dostlarým HAVA DURUMU AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna konuk oldu. 25. Vergi Haftasý etkinlikleri çerçevesinde kurum olarak yaptýklarý ziyaret ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Özbay, toplumda vergi hukukunda demokrasilerde temayüz etmiþ öne çýkmýþ deðerlerin Gelir Ýdaresi'nin temel deðerleri olduðunu söyledi.gelir Ýdaresinin misyonu hakkýnda dinleyicileri aydýnlatan Özbay, adaletli, çözüm odaklý, esnek, etkin, güvenilir bir yaklaþýmla katýlýmcý, saydam ve sorumluluk bilincine sahip tarafsýzlýk kavramlarýný bünyesinde taþýyan bir kurum olduklarýný dile getirdi. Defterdar Özbay, kayýtlý ekonomiyi teþvik eden, mükellef haklarýný gözeterek gönüllü uyumu saðlayan örnek bir idare olmayý da kendilerine vizyon edindiklerini ifade etti. "Yýl içerisinde 3 bin 200 lira ve daha fazla gelir elde etmiþ konut Yýl: 9 Sayý: 2719 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sahipleri gelirlerini beyan etmek zorunda. Vergi dairesine gelemeyecek durumda olan yaþlý ve saðlýk sorunu bulunan gelir vergisi mükelleflerinin evlerine bizzat giderek hizmet veriyoruz" diyen Defterdar Özbay, kira gelirlerinin 500 liranýn üzerinde olanlarýn banka aracýlýðý ile gelirlerini belgelemeleri gerektiðini ve cezalý duruma düþmemek için daha dikkatli ve duyarlý olmalarý gerektiðini kaydetti. YÝTÝK Çorum Ýl Nüfus Müdürlüðünden aldýðým nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Duran oðlu 1978 doðumlu Cafer Dönmezer TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,216 0,217 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF ECZANESÝ TEL: ÜNALDI ECZANESÝ TEL: GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: KULE ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "28 Þubat'ýn tüm sorumlularý yargýlanmalý" Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Saðlýk Baþkaný Ahmet Saatçi, 28 Þubat post-modern darbesinin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada Memur Sen olarak, Türkiye'ye en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller ödettiren 28 Þubat sürecinin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsediklerini söyledi. Davanýn, sadece belirli sayýdaki askeri ve sivil bürokratla sýnýrlý kalmamasý gerektiðinin altýný çizen Saatçi, darbenin oluþumuna katký veren medya, sivil toplum kuruluþlarý ve iþ dünyasýnýn da dava kapsamýna dahil edilmesini ve sonuna kadar üzerine gidilmesini istedi. Türkiye'de darbelerin, devletin milletinden milletin devletine, kutsal ve otoriter devletten demokratik, sosyal hukuk devletine geçiþi engellemek, millet-devlet buluþmasýnýn önünde set oluþturmak için yapýldýðýný kaydeden Saatçi, "Toplum mühendisliði yapmaya soyunarak, toplumu ötekilere ayýran, toplumun farklý kesimlerini çatýþmaya sevk eden derin devlet, her darbede vesayeti biraz daha kökleþtirmiþ, elitleri devletin merkezine yerleþtirirken, milleti devletten uzaklaþtýrmýþtýr. 27 Mayýs darbesiyle "egemenlik hakkýnýn" kullanýmýný milletten ve milletin temsilcisi TBMM'den alarak vesayet kurumlarýyla paylaþan derin devlet anlayýþý, 12 Mart Muhtýrasý ile bu vesayeti güncellemiþ, 12 Eylül darbesiyle de kurumsallaþtýrmýþtýr. Darbelerin anasý 27 Mayýs'týr. Ancak, darbelerin en þiddetlisi ve toplum üzerinde en çok hasar oluþturaný 28 Þubat'týr. Diðer darbeler ve antidemokratik süreçler, demokratik hukuk devletine ve demokrasinin varlýðýna yönelik yapýlýrken, 28 Þubat darbesi hem demokratik deðerlere, hem milli deðerlere hem de dini deðerlere yani milletin deðerlerine yönelik yapýlmýþ yüzyýlýn en büyük darbesidir. 28 Þubat darbesinin maddi ve manevi hasarýný anlamak ve ölçmek için, memuriyetten atýlan binlerce insanýn hayatýna, sürgün edilen on binlerce kamu görevlisinin dramýna, fiþlenen firmalarýn yaþadýðý sýkýntýlara, faili meçhul cinayetlere, ötekileþtirilen büyük kitlelere ve içi boþaltýlan bankalara bakmak yeterli olacaktýr. Bin yýl sürecek denen 28 Þubat süreci, demokratik siyasi güçlerin, sendikalarýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve milletimizin kararlýlýðýyla sona erdirilmiþtir. Ancak, ekonomistlerin ve siyaset bilimcilerin tahminlerine göre, ülkemiz en az 20 yýl kaybetmiþ, dünyadaki rakipleriyle arasýndaki makas açýlmýþtýr. Bu süreçte aðýr bedeller ödeyen bireylerin ve toplumumuzun ruh ve vicdan dünyasýnda açýlan yaralarýn kapanmasý ise uzun yýllar alacaktýr. Katsayý adaletsizliði, kesintisiz eðitim, Kur'an öðretimine getirilen yaþ sýnýrlamasý ile bireyin ve toplumun dini hayatý ve deðerleri üzerinde oluþan derin izler, kesintili eðitim, okullarda Kur'an ve Siyer derslerinin okutulmaya baþlatýlmasý ve Kur'an eðitimindeki yaþ sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýyla yeniden inþa ve ihya dönemine girilmiþtir. Bu arada 28 Þubat sürecinin failleri tutuksuz olarak yargýlanmaktadýr" dedi. "Memur Sen olarak, ülkemize en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller ödettiren bu sürecin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsiyoruz" diyen Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Dava, sadece belirli sayýdaki askeri ve sivil bürokratla sýnýrlý kalmamalý, darbenin oluþumuna katký veren medya, STK'lar ve iþ dünyasý da dava kapsamýna dahil edilmeli ve sonuna kadar üzerine gidilmelidir. Öte yandan baþta 28 Þubat olmak üzere darbelerin artçý þoklarý da devam etmektedir. Türkiye, Gezi Parký artçý þokundan sonra þimdi de yolsuzluk kýlýflý ve uluslar arasý destekli yargý darbesi giriþimiyle karþý karþýya gelmiþtir. Milletin ve sivil toplumun kararlý tutumuyla bu artçý þoklar da püskürtülecek, tarihin çöp sepetinde yerini alacaktýr. Memur Sen, özellikle Ergenekon, Balyoz, Ayýþýðý, 27 Nisan e- muhtýrasý, 17 Aralýk küresel operasyonu baþta olmak üzere darbe giriþimlerinin durdurulmasýnda aktif sorumluluk almýþ, vesayet rejiminin yeniden kurulmasýna izin vermemiþtir. Bu kararlý mücadelesiyle Konfederasyonumuzun adý, demokrasi tarihine ve sendikal tarihe altýn harflerle yazýlmýþtýr. Ýstiklal Marþýmýzýn þairi Mehmet Akif Ersoy, "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" demiþtir. Biz de Memur Sen olarak, "Allah bu millete bir daha darbe yaþatmasýn, biz de vesayetle mücadele etmek zorunda kalmayalým. Bu vesileyle 28 Þubat sürecinde en çok bedel ödemiþ 54. Hükümetin Baþbakaný Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet diliyoruz." Fatih AKBAÞ Bülent Gökgöz Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, bugün darbe zihniyetinin yeni cepheler açarak tekrar aktif hale gelmesin de en önemli sebebin 28 Þubat ile yeterince hesaplaþýlmamasý olduðunu belirtti.28 Þubat 1997'nin, halkýn inancýna, düþüncesine, kimliðine yönelik bir darbenin tarihi olduðunu kaydeden Bülent Gökgöz, "1997 yýlýndan bu yana devam eden süreçte siyasetten yargýya, ekonomiden, hak ve özgürlüklere kadar birçok alanda toplum bir cendereye sokulmuþ, adalet ve özgürlükler askýya alýnmýþtýr. Bu süreçte halktan en çok oy alan partiler kapatýlmýþ, dernekler, vakýflar soruþturma geçirmiþ, halk tarafýndan yaptýrýlan ÝHL'ler ve Kuran Kurslarý'na kilit vurulmuþ, hukuksuzlukta sýnýr tanýnmayarak binalarý dahi gasp edilmiþtir. Gazeteciler andýçlanmýþ, baðýmsýzlýklarý anayasal teminat altýnda olmasýna raðmen yargý mensuplarýna brifingler verilmiþ, akabinde darbe mantýðýna aykýrý karar veren yargýç ve savcýlar hakkýnda soruþturmalar açýlmýþ, evrensel hukuk ilkeleri yerine darbe hukuku ikame edilerek mahkemeler insan hakký ihlallerinin meþrulaþtýðý aygýtlara dönüþtürülmüþtür. Yargýnýn siyasallaþtýðý, siyasetin felç olduðu bu süreçte, ekonomik hayat da dibe vurmuþ, "laik cephe ve dayanýþma" adý altýnda, bankalarýn içi boþaltýlmýþ, hazine soyularak talan edilmiþtir. Söz konusu süreçte düzen güçleri "irtica karþýtlýðý" kýlýfý altýnda Ýslami kimlik ve sembollere karþý kendi deyimleriyle "topyekun savaþ" baþlatmýþlardýr. Baþörtüsü, öncelikli hedef seçilmiþtir. Çünkü, baþörtüsü topluma yýllardýr zorla kabul ettirilmeye çalýþýlan "þekilci modernleþme projesinin" karþýsýnda varlýðýný devam ettirmektedir. Halk adýna karar verebileceklerine inanan, kararlarýna uymayanlarý da haklarýndan mahrum býrakarak cezalandýrabileceklerini düþünen egemen güçler, toplumu dönüþtürme çabalarýnýn baþarýsýzlýðýnýn göstergesi olarak gördükleri baþörtüsünü hedef almýþlardýr. Üniversitelerden baþlatýlarak hayatýn tüm alanlarýnda "28 Þubat ile yeterince hesaplaþýlmadý" yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan baþörtüsü yasaðýna karþý her türlü hukuki mücadelenin önü kapatýlmýþtýr. Hiçbir hukuk temeli olmayan sadece afaki yorumlarla meþrulaþtýrmaya çalýþýlan fiili durum oluþturularak uygulanan yasak, üniversite kampuslarýndan sonra kamu hizmeti alýnan ortamlara dahi taþýnmýþtýr.28 Þubat sürecinde kurulan ve binlerce kiþiyi fiþleyen Batý Çalýþma Grubu'nun uzantýlarýnýn zaman içinde Encüman-ý Danýþ olarak deðiþtiðini ve en son Ergenekon'a gelip dayandýðýný görünmektedir" dedi. "Türkiye'de bugün yaþanan darbeci zihniyetin ayaðý 28 Þubat post-modern darbesine dayanýr" diyen Gökgöz, "Devlet içinde meþru hükümete karþý direnenler, balans ayarý yapanlar, savcý ve hâkimlere askeri mahallerde brifingler verdirenler, 28 Þubat 1000 yýl devam edecek diyenler, 28 Þubat çizgisinin sürdürüldüðünü söyleyenler de hesaba çekilmesi gerek. 28 Þubatýn yönlendiricileri ve onlarý destekleyen o dönemin devlet ve hükümet baþkanlarý, askeri disiplini bir tarafa koymak suretiyle omuzlarýndaki rütbelere güvenerek meþru hükümete karþý tavýr alan bazý generaller, sendika aðalarý, gazete yazarlarý, bazý Anayasal kuruluþlarýn baþkan ve mensuplarý da, mutlaka sorgulanmalý, yaptýklarý yanlarýna kâr kalmamalýdýr. Bizler, darbe baðýmlýsý bir sistemde darbe söylentileri ile yaþamak istemiyoruz. Darbenin 17. yýlýnda kýsmen düzenlemeler yapýlsa da, hala yasakçý zihniyetin son dönemde yeni aktörlerle yeniden vücut bulduðunu görmekteyiz. Halen devam eden 28 Þubat davasýnda tutuklu hiçbir sanýk kalmamýþ ve darbenin aktif sivil ayaðý hakkýnda bir yargýlama sürecine girilmemiþtir. Dolayýsýyla darbe zihniyetinin yeni cepheler açarak tekrar aktif hale gelmesin de en önemli sebep 28 Þubat ile yeterince hesaplaþýlmamýþ olmasýdýr. Bu nedenlerle darbe düzeninin tüm uygulamalarýna son verilmesi için, baþta hükümet olmak üzere tüm kiþi, kurum ve kuruluþlarý göreve çaðýrýyoruz. Tüm dünyaya sesleniyoruz ki bütün dünya darbecilerin zalimlerin yanýnda olsa biz mazlumlarýn yanýnda olmaya, gerçekleri haykýrmaya ve zulme dur demeye devam edeceðiz. Adaletten, haktan yana taraf olmaktan asla vazgeçmeyeceðiz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL "Darbelere karþý verilen mücadele sürdürülmeli" Eðitim Bir Sen, 28 Þubat sürecinde yaþanan hak ihlallerinin ve kýyýmlarýn sayýsal verilerini ortaya koyan 'Rakamlarla 28 Þubat' raporunu açýkladý. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil yayýmladýðý yazýlý basýn açýkalamasýnda rapor hakkýnda bilgiler verdi. Eldeki mevcut verilere göre, tarihleri arasýnda 33 bin 271 öðretmenin, kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin soruþturmasý geçirdiðini, 3 bin 527 öðretmenin görevine son verildiðini, 11 bin 890 öðretmene kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin cezasý verildiðini, 4 bin 625 Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanýnýn istihbarat birimleri tarafýndan sözde irticayla iliþkilendirilerek fiþlendiðini, yaklaþýk 11 bin öðretmenin ise istifa etmek zorunda býrakýldýðýný kaydeden Eþkil, Türkiye'nin siyasi tarihinde 28 Þubat'ýn, Refahyol Hükümeti'nin, tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantýsý ve bu toplantýda alýnan kararlar sonrasý ortaya çýkan sürecin sonunda yýkýlmasýný ve seçilmiþlerin dýþýndaki askerî bürokrasinin baþýný çektiði güçler tarafýndan yeniden biçimlendirilmesini ifade ettiðini dile getirdi. Eþkil, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "28 Þubat, sözde irticayla mücadele adý altýnda kendi meþruiyetini kendisi oluþturmaktaydý. Ama irtica tanýmýnýn belirsizliði (kasten belirsiz býrakýlmýþ olmasý demek daha doðru olur), sadece sözde irticayla iliþkilendirilen mütedeyyin kesimler için deðil, toplumun tüm kesimleri için bir demokrasi kaybýný, baský ve insan haklarý ihlallerini beraberinde getirdi. Sözde irtica ile mücadele, kiþi ve kurumlarýn temel hak ve hürriyetlerinin ihlalinin kýlýfý ve bir tür dokunulmazlýk kazanmak için benimsedikleri bir misyon hâline geldi. Baþörtülü kadýnlarýn eðitim, öðrenim ve çalýþma haklarý anayasal ve uluslararasý sözleþmeler hiçe sayýlarak ucube yönetmeliklerle engellendi. Sadece resmî kurumlarda çalýþan baþörtülü kadýnlarýn deðil, örneðin özel dershanelerde, sürücü kurslarýnda öðretmenlik yapan kadýnlarýn da istihdam edilmemesi için söz konusu kurumlara baskýlar ve baskýnlar yapýldý. Baþlarýný açan veya peruk takan kadýnlar dahi disiplin cezalarý almaktan, sürgünle cezalandýrýlmaktan, memuriyetten atýlmaktan ve iþlerini kaybetmekten kurtulamadý. Eþi ile iþi arasýnda tercih yapmaya zorlananlardan bazýlarý baþörtülü eþlerinden, bazýlarý geçimlerini saðladýklarý iþlerinden vazgeçmek durumunda kaldýlar. Bugün hâlâ kesin sayýsý bilinemese de çok sayýda erkek de, eþi baþörtülü olduðu için veya sözde 'irticai fikirleri ya da faaliyetleri' nedeniyle iþten atýldý ve cezalandýrýldý. Milletin iradesi yok sayýldý, Meclis Ýç Tüzüðü bahane edilerek, baþörtülü milletvekili Merve Kavakçý'nýn þahsýnda millete had bildirilmeye çalýþýldý." -"ON BÝNLERCE GENÇ KIZIN GELECEÐÝ ÇALINDI"- 28 Þubat sürecinde üniversitelerin hizaya getirilmesi için Kemal Gürüz'ün görevlendirildiðini, Gürüz'ün talimatýyla Þubat 98'de toplanan YÖK Genel Kurulu'nun, 'kýlýk kýyafet genelgesi'ne göre baþörtülü öðrencilerin üniversitelere sokulmamasý konusunda tüm rektörleri uyardýðýný ve dönemin rektörlerinin sadakat yarýþýna girdiðini hatýrlatan Eþkil, "YÖK'ün bu kararýna en hýzlý destek, dönemin Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroðlu'dan gelmiþti. Tüm üniversiteler YÖK'ün talimatýný deðerlendirmeye alýrken, Alemdaroðlu, dekanlarýný toplayarak 'örtü yasaðýný uygulamak için gerekirse bilime ara verin' talimatý vermiþ ve zulüm fiilen baþlamýþtý. 28 Þubat davasýnýn sanýklarýndan Kemal Gürüz, savunmasýnda, 'O dönemde çalmadým, çýrpmadým hatta Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörüyken üniversitenin camisini bile tamir ettirdim' þeklinde ifadede bulunmuþtur. Þimdi Gürüz'e soruyoruz: On binlerce genç kýzýmýzýn geleceðini çalmaktan daha büyük hýrsýzlýk mý olur" diye sordu. Eþkil, 12 Eylül 1980 sonrasý yaþanan tasfiyeye benzer, hatta ondan daha sistematik ve daha programlý biçimde kýyýmlarýn yaþandýðýný, özellikle çok sayýda araþtýrma görevlisi, yardýmcý doçent ve doktora öðrencisinin üniversitelerinden atýldýðýný kaydederek, "Yüksek lisans için gidenler yurt dýþýndan geri çaðrýldý ve akademik hayatlarý sona erdirildi. Hukuk normlarý geriye yürütülerek birçoðunun kazanýlmýþ haklarý yok sayýldý. El Ezher gibi bazý üniversitelerin denkliði iptal edildi ve bu iptal hükmü geriye yürütülerek, yýllar önce bu üniversitelerden birinden mezun olup Türkiye'deki bir üniversitede görev yapan öðretim elemanlarý, bir anda lise mezunu durumuna düþürülerek iþlerini kaybetti. 'Ýkna odalarý' yüksek öðretim literatürüne bu dönemde girdi ve üniversiteli kýzlar inançlarý ve siyasi kimlikleri ile gelecekleri arasýnda tercih yapmak zorunda býrakýldý. Bu süreçte, yine sayýsý belirsiz genç kýz, kimi zaman son sýnýfa veya son sýnýfýn son dönemine kadar geldikleri üniversitelerini terk etmek zorunda kaldý, bunlardan, özellikle okulunu veya iþini kaybedip eþleri tarafýndan geçindirilmeyi bekleyen, eþi tarafýndan baþý açtýrýlan veya aile düzeni bozulup eþini kaybeden, saðlýðý bozulup depresyona giren ve intihara kalkýþanlar da oldu. Bugün için ihlale uðrayanlarýn sayýsý ve ihlallerin niteliði ile ilgili saðlýklý veriler hâlâ mevcut deðil" dedi. -"KAMU KURUM VE KURULUÞLARI BÝLGÝ-BELGE VERMEDE KETUM DAVRANDI"- Raporlaþtýrdýklarý çalýþmanýn hareket noktasýnýn, 28 Þubat sürecinde hak ihlallerine uðrayan kamu görevlilerinin ve üniversite öðrencilerinin sayýlarýnýn ve ihlal türlerinin tespitine iliþkin olduðunu kaydeden Eþkil, þöyle devam etti: "Bu amaçla her kamu kurum ve kuruluþundan, yýllarý arasý sözde irtica, kýlýk-kýyafet gibi gerekçelerle disiplin soruþturmasý geçiren, disiplin cezasý verilen, memuriyetten atýlan, görev yeri deðiþtirilen kamu personeline iliþkin sayýsal veriler talep ettik. Kamu kuruluþlarý bilgi ve belge vermede ketum davranmýþtýr. Bu sebeple sadece baþörtülü olduðu ya da namaz kýldýðý gerekçesiyle sözde irticacý olarak fiþlenen, bu gerekçeyle disiplin soruþturmasýna uðrayan, akabinde disiplin cezasý alan ve uðradýðý baskýlar karþýsýnda mesleðinden ayrýlmak zorunda kalan kamu çalýþaný sayýsý, yine ayný þekilde okulunu býrakmak zorunda kalan üniversiteli sayýsý hâlâ net olarak bilinmemektedir. Baþörtülü olduðu için atanmasýna raðmen göreve baþlatýlmayan ve aday memurken memurlukla iliþiði kesilen/atamasý iptal edilen memurlar ise, kayýtlara daha girmedikleri için bu kiþiler hakkýnda sayýsal veri dahi yoktur." -DÝSÝPLÝN CEZASI ALAN, ÝSTÝFA ETMEK ZORUNDA BIRAKILAN, FÝÞLENENLERÝN SAYISI- Eldeki mevcut verilere göre, tarihleri arasýnda 33 bin 271 öðretmenin, kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin soruþturmasý geçirdiðini, 3 bin 527 öðretmenin görevine son verildiðini, 11 bin 890 öðretmene kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin cezasý verildiðini, 4 bin 625 Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanýnýn istihbarat birimleri tarafýndan sözde irticayla iliþkilendirilerek fiþlendiðini, yaklaþýk 11 bin öðretmenin ise istifa etmek zorunda býrakýldýðýný dile getiren Eþkil, "Bin yýl sürecek denilen 28 Þubat sürecine, halkýmýz gereken cevabý 2002 yýlýnda vermiþ, ilerleyen yýllarda, bu dönemde yaþanan hak ihlallerinin ve kayýplarýnýn telafisi için bazý olumlu adýmlar atýlmýþtýr. Öncelikle 2006 yýlýnda çýkarýlan disiplin affý ile o dönem atýlan kamu görevlileri görevlerine geri dönmüþtür. Geçen yýl çýkarýlan 6495 sayýlý Torba Kanun ile disiplin affýna raðmen bugüne kadar atanamayanlar ve aday memurken görevine son verilenler de iþine tekrar baþlamýþtýr" ifadelerini kullandý. -GERÝYE DÖNÜK HAKLAR NOKTASINDAKÝ TALEPLER- Eðitim Bir Sen ve Memur Sen olarak 2013 yýlýnda, 'Kamuda Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü Ýçin 10 Milyon' imza kampanyasý baþlattýklarýný ve bir ay içerisinde 12 milyon 300 bin imza toplayarak yasaðý fiilen kaldýrdýklarýný belirten Eþkil, "Sayýn Baþbakanýn 8 Ekim'de kamuoyuna açýkladýðý demokratikleþme paketiyle de yasak resmi olarak kaldýrýlmýþtýr. Ancak geriye dönük haklar noktasýnda taleplerimiz olacaktýr. O dönemde iþinden atýlan kamu görevlilerinden önemli bir kýsmý hâlâ memuriyete geri dönememiþtir. Dönenlerin ise, memuriyetten ayrý kaldýklarý dönemler, kademe ve derece ilerlemelerine dâhil edilmemiþtir. Bunlarýn uðradýklarý mali ve özlük haklarý iade edilmelidir. Yine o döneme iliþkin sosyal güvenlik yönünden oluþan haksýzlýklar giderilmelidir sayýlý Kanun, memuriyetlerine son verildiði tarih ile 2006 yýlýna kadarki dönem için sosyal güvenlik primlerinin kurumlarýnca karþýlanmasýna imkân verse de, bu dönem zarfýnda görevden atýlan memurlarýn isteðe baðlý prim ödemelerinin, çalýþmaya baðlý primlerinin veya borçlanma suretiyle ödedikleri primlerin iadesi noktasýnda hiçbir düzenleme mevcut deðildir. Bu konuda acilen düzenleme yapýlmalýdýr. Sorunun bir diðer boyutu, sözde irticai örgüt üyesi olmaktan dönemin DGM ve aðýr ceza mahkemelerinde yargýlanan ve bu yargýlamalarý sebebiyle kesinleþmiþ bir mahkûmiyeti bulunmamasýna raðmen memurluktan atýlanlarýn geri dönüþlerinin halen saðlanamamýþ olmasýdýr. Bu konu üzerinde çalýþma yapýlmalýdýr. Dönem zarfýnda maruz kaldýklarý hukuka ve kanuna alenen aykýrý uygulamalar nedeniyle haklarýný aramak için yargý mercilerine baþvuran kamu çalýþanlarýnýn, brifinglerle þekillenmiþ taraflý kararlarla Tahir Eþkil karþýlaþmalarý neticesi, maðduriyetlerine bir de adil yargýlama hakkýnýn ihlali eklenmiþtir. Tekrar yargýlama süreci baþlatýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. -"DARBELERE KARÞI VERÝLEN MÜCADELE SÜRDÜRÜLMELÝ"- Özellikle o dönemde sözde irticai örgüt üyesi olduklarý iddiasýyla DGM ve aðýr ceza mahkemelerinde yapýlan yargýlamalar ve haklarýnda verilen devlet memurluðundan çýkarma, muhtelif disiplin cezalarý ile sürgün niteliðinde görev yeri deðiþikliði kararlarýna karþý açýlan davalardan aleyhe sonuçlananlarýn yeniden yargýlama konusu edilmesi gerektiðini vurgulayan Eþkil, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Yine bu doðrultuda (5525 sayýlý Kanun'la affa uðramýþlarsa da) tarihleri arasýnda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yüksek disiplin kurullarýnýn sözde irtica, kýlýk-kýyafet vb. nedenlerle verdikleri meslekten çýkarma gibi disiplin cezalarýna, yeniden görüþülme imkâný tanýnmasý gereklidir. Ancak ne kadar tazminat ödenirse ödensin, o dönemde tek suçu, inancýný yaþamak olan insanlara haklar ihlallerinin çok ötesinde yaþatýlan dramlarýn, psikolojik tacizlerin, travmalarýn, ruh saðlýðýndaki bozulmalarýn, manevi ve psikolojik çöküntünün, ezilmiþlik, aþaðýlanmýþlýk hissinin telafisi mümkün olmayacaktýr. Bunun etkilerinin birkaç kuþak boyunca devam edeceði kuþkusuzdur. Darbe heveslisi generallerin bir kýsmýnýn bugün hapiste olmasý bizi aldatmasýn; darbelere karþý verdiðimiz mücadelede bir adým geri çekildiðimiz anda, onlarýn ileri doðru on adým atacaklarýna; onlarý ait olduklarý yerden kurtarmak isteyenlerin hýzla harekete geçeceðinden emin olalým."

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýthalatýmýz ve ihracatýmýz arttý * HABERÝ 3 DE. Mustafa Arslan

Ýthalatýmýz ve ihracatýmýz arttý * HABERÝ 3 DE. Mustafa Arslan Ýthalatýmýz ve ihracatýmýz arttý Ulukavak Mahallesi'nde bir grup kadýn yolu trafiðe kapatarak eylem yaptý. Kadýnlar yol kesti Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 1.140.510.297 TL lik vergi tahakkukundan 489.481.664 TL tahsil

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SYDV'den 90 milyon lira yardým

SYDV'den 90 milyon lira yardým "Vatandaþlarýn, birlik ve beraberlik içinde seçim atmosferini yaþamasýný istiyoruz" Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

bir anlayýþla yola çýkýyoruz"

bir anlayýþla yola çýkýyoruz TSO'dan basýna özel yarýþma 3 TE Milletimizin Sesi Hareketi 30 Mart sonrasý Parti kuruyor Geçen yýl ' Milletimizin Sesi hareketi' olarak Kamuoyna çýkan ve Baþkanlýðýný Hukuk Profösörü Abdurrahim Karslý'nýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı