Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý"

Transkript

1 Kafkas, baðýmlýlýðýn tehlikelerine dikkat çekti Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, 1-7 Mart tarihlerini kapsayan Yeþilay Haftasý dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yaptý.açýklamasýnda baðýmlýlýðýn tehlikelerine dikkat çeken Agah Kafkas "Kiþilerin en büyük yanýlgýsý baðýmlýlýklarýný kontrol edebileceklerini düþünmeleridir. 7 DE Agâh Kafkas, Mehmet Çelik, "Türkiye'de Darbeler"i anlatacak Prof. Dr. Mehmet Çelik Çorum Milli Ýrade Platformu tarafýndan organize edilen konferansa konuþmacý olarak katýlacak. Celal Bayar Üniversitesi Öretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Çelik, Milli Ýrade Platformu tarafýdan 1 Mart Cumartesi günü Çorum Devlet Tiyatro salonunda saat 13.00'da... 5 TE Prof. Dr. Mehmet Çelik Nadir Yücel in Kenan Nuhut ile röportajý Pazartesi günü gazetemizde KURUÞ Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Ocak ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %8,6 artarak milyon dolar, ithalat %2,6 artarak milyon dolar olarak gerçekleþti. "28 Þubat'ýn tüm sorumlularý yargýlanmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Saðlýk Baþkaný Ahmet Saatçi, 28 Þubat post-modern darbesinin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada Memur Sen olarak, Türkiye'ye en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller ödettiren 28 Þubat sürecinin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsediklerini söyledi. 4 TE Ahmet Saatçi Belediye Meclisi son toplantýsýný pazartesi yapacak Ocak ayýnda dýþ ticaret açýðý %6,8 azalarak milyon dolardan milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Ocak ayýnda %61,1 iken, 2014 Ocak ayýnda %64,7'ye çýktý. Çorum'da ise ihracat 2014 yýlý Ocak ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %21,65 artarak 16,3 milyon dolar, ithalat %71,79 artarak 14,2 milyon dolar olarak gerçekleþti. 5 TE Hitit Söyleþi Günleri" kitaplaþtý Çorum Valiliði himayesinde Hitit Üniversitesi Rektörlüðü desteðiyle, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan döneminde "Çorum Hitit Söyleþi Günleri" kapsamýnda düzenlenen panellerdeki bildirilerden oluþan "Çorum ve Kültür" adlý kitap yayýmlanarak okuyucularýn hizmetine sunuldu. 2 DE Çorum Belediye Meclisi mart ayý toplantýsýný 3 Mart Pazartesi günü yapýlacak.meclis Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde yapacaðý son toplantýsýnda 3 gündem maddesi görüþecek.meclis salonunda saat 16.00' da gerçekleþtirilecek olan toplantýda görüþülecek gündem maddeleri þunlar: 10 DA AK Parti Düvenci'de Þahin Örgel den TSO ya özel gösteri 7 DE seçim startýný verdi AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Düvenci beldesinde seçim startýný verdi. 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimleri öncesi Düvenci Beldesi'nde oluþturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açýlýþý dualarla yapýldý. Açýlýþa AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Düvenci Belediye Baþkan adayý Necmettin Yalçýn, AK Parti Belde Teþkilat Baþkaný Zekeriya Yurttaþ, merkez ilçe yöneticileri ve partililer katýldý. 9 DA ÇÖZDEBÝR'den Büyük'e hayýrlý olsun Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ýskilip'in kaplýca umudu gerçek oluyor Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü tarafýndan Ýskilip'te bir süredir devam eden sýcak su rezervi arama çalýþmalarý olumlu sonuç verdi. Nurullah Genç'e Vefa Gecesi yarýn Çorum Belediyesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) ile birlikte Türk edebiyatýnýn yaþayan en büyük þairleri arasýnda yer alan... 2 DE 7 DE 5 TE

2 ÇÖZDEBÝR'den Büyük'e hayýrlý olsun Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Dün gerçekleþen ziyarete ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Baþkan Çetin, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e görevinde baþarýlar dilerken hayýrlý olsun dileklerinide iletti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Çorum için eðitim için elimizden geleni yapacaðýz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL 2 Ýskilipli iþadamlarýna MYO'ya destek çaðrýsý Ýmsâk : 04:42 Güneþ : 06:08 Öðle : 12:00 Ýkindi : 15:05 Akþam : 17:39 Yatsý : 18:58 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 9. Hafta HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Cemâzil-evvel ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 22.39'da ilk defa, Avrupa kýtasýnýn batýsýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri HAYIRA ÇIKTI-1 "Hitit Söyleþi Günleri" kitaplaþtý Çorum Valiliði himayesinde Hitit Üniversitesi Rektörlüðü desteðiyle, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan döneminde "Çorum Hitit Söyleþi Günleri" kapsamýnda düzenlenen panellerdeki bildirilerden oluþan "Çorum ve Kültür" adlý kitap yayýmlanarak okuyucularýn hizmetine sunuldu. "Çorum ve Kültür" kitabýnda, Eski Kültürler ve Günümüze Etkileri, Çorum'da Tasavvufi Hayat, Çorum'da Çocuk Oyunlarý, 19. yy'da Çorum'da Sosyal ve Ekonomik Hayat, Çorum ve Edebiyat, Çorum'da El Sanatlarý, Çorum'da Yemek Kültürü konularýnda 28 akademisyen, araþtýrmacý ve yazarýn bildiri ve makaleleri yer alýyor. "Çorum ve Kültür" kitabýndan 1000 adet bastýrýlýrken Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüklerine, üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerine, Ýl merkezindeki okul müdürlüklerine ve diðer ilgili kurum ve kuruluþlara daðýtýmý yapýlacak. Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýskilip Meslek Yüksekokulu'na yapýlmasý planlanan ek bina için Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Ýskilipli iþadamlarý Duduoðlu Makine Sahibi Mustafa Duduoðlu ve Arsan Makine Sahibi Mustafa Arsan ile bir araya geldi.toplantýya Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ve Genel Sekreter Erdal Kanýk'da katýldý. Ýskilip Meslek Yüksekokulu'na yapýlacak ek bina ile ilgili görüþ alýþveriþinin gerçekleþtirildiði toplantýda Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilçelerde yer alan MYO'larý çok önemsediklerini dile getirerek Alaca MYO Kampüsü'nün Sinpaþ tarafýndan bu sene içerisinde tamamlanacaðýný, Osmancýk MYO'ya bir spor sahasý yapýlmasý için çalýþmalara baþlandýðýný, Sungurlu MYO projesinin de iki aþama olarak yapýlacaðýný ve Ýskilip MYO ek binasý için proje çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný ifade etti. Ýskilip MYO'nun ilçenin geliþimine büyük bir katký saðlayacaðýna inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlacak ek bina ile birlikte yeni programlarýn açýlmasýna yönelik de çalýþmalarýn olduðunu vurguladý. Ýskilip'in geliþmesi açýsýndan Hitit Üniversitesinin çok önemli bir yere sahip olduðunu ifade eden Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy de, ek bina yapýmý için her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný belirterek ortak çalýþmalar yapmaktan mutluluk duyacaklarýný ifade etti. Mustafa Duduoðlu ve Mustafa Arsan ise Çorum ve Ankara'daki iþadamlarýyla da görüþerek, Hitit Üniversitesine katký saðlamak adýna güçleri yettiði kadarýyla destek vermeye hazýr olduklarýný ifade ettiler. Defterdar Özbay, "Beyaz Mikrofon"a konuk oldu Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru 2O Nisan büyük kanama oldu Bütün güllerim o zaman soldu Her iki gözüm yaþ ile doldu Sonum hayýra çýktý dostlarým Kanama ilaçtandýr dedi doktor Doktorun sözüne yapýlmaz yorum Ýçmem o ilacý ben saðlýktýr zorum Sonum hayýra çýktý dostlarým Kanama durmadý bir daha gittim Doktora derdimi yine arz ettim Kolonoskopi için ricalar ettim Sonum hayýra çýktý dostlarým Doktor beye kolonoskopi yazdýrdým Kolonoskopi olurken yerleri kazýdým Acýdan az daha masa da kaldým Sonum hayýra çýktý dostlarým Kalýn baðýrsak hep kapalý çýktý Ýþte o sonuç benim hayalimi yýktý Doktorlar bile hep hayretle baktý Sonum hayýra çýktý dostlarým HAVA DURUMU AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna konuk oldu. 25. Vergi Haftasý etkinlikleri çerçevesinde kurum olarak yaptýklarý ziyaret ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Özbay, toplumda vergi hukukunda demokrasilerde temayüz etmiþ öne çýkmýþ deðerlerin Gelir Ýdaresi'nin temel deðerleri olduðunu söyledi.gelir Ýdaresinin misyonu hakkýnda dinleyicileri aydýnlatan Özbay, adaletli, çözüm odaklý, esnek, etkin, güvenilir bir yaklaþýmla katýlýmcý, saydam ve sorumluluk bilincine sahip tarafsýzlýk kavramlarýný bünyesinde taþýyan bir kurum olduklarýný dile getirdi. Defterdar Özbay, kayýtlý ekonomiyi teþvik eden, mükellef haklarýný gözeterek gönüllü uyumu saðlayan örnek bir idare olmayý da kendilerine vizyon edindiklerini ifade etti. "Yýl içerisinde 3 bin 200 lira ve daha fazla gelir elde etmiþ konut Yýl: 9 Sayý: 2719 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sahipleri gelirlerini beyan etmek zorunda. Vergi dairesine gelemeyecek durumda olan yaþlý ve saðlýk sorunu bulunan gelir vergisi mükelleflerinin evlerine bizzat giderek hizmet veriyoruz" diyen Defterdar Özbay, kira gelirlerinin 500 liranýn üzerinde olanlarýn banka aracýlýðý ile gelirlerini belgelemeleri gerektiðini ve cezalý duruma düþmemek için daha dikkatli ve duyarlý olmalarý gerektiðini kaydetti. YÝTÝK Çorum Ýl Nüfus Müdürlüðünden aldýðým nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Duran oðlu 1978 doðumlu Cafer Dönmezer TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,216 0,217 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF ECZANESÝ TEL: ÜNALDI ECZANESÝ TEL: GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: KULE ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "28 Þubat'ýn tüm sorumlularý yargýlanmalý" Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Saðlýk Baþkaný Ahmet Saatçi, 28 Þubat post-modern darbesinin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada Memur Sen olarak, Türkiye'ye en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller ödettiren 28 Þubat sürecinin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsediklerini söyledi. Davanýn, sadece belirli sayýdaki askeri ve sivil bürokratla sýnýrlý kalmamasý gerektiðinin altýný çizen Saatçi, darbenin oluþumuna katký veren medya, sivil toplum kuruluþlarý ve iþ dünyasýnýn da dava kapsamýna dahil edilmesini ve sonuna kadar üzerine gidilmesini istedi. Türkiye'de darbelerin, devletin milletinden milletin devletine, kutsal ve otoriter devletten demokratik, sosyal hukuk devletine geçiþi engellemek, millet-devlet buluþmasýnýn önünde set oluþturmak için yapýldýðýný kaydeden Saatçi, "Toplum mühendisliði yapmaya soyunarak, toplumu ötekilere ayýran, toplumun farklý kesimlerini çatýþmaya sevk eden derin devlet, her darbede vesayeti biraz daha kökleþtirmiþ, elitleri devletin merkezine yerleþtirirken, milleti devletten uzaklaþtýrmýþtýr. 27 Mayýs darbesiyle "egemenlik hakkýnýn" kullanýmýný milletten ve milletin temsilcisi TBMM'den alarak vesayet kurumlarýyla paylaþan derin devlet anlayýþý, 12 Mart Muhtýrasý ile bu vesayeti güncellemiþ, 12 Eylül darbesiyle de kurumsallaþtýrmýþtýr. Darbelerin anasý 27 Mayýs'týr. Ancak, darbelerin en þiddetlisi ve toplum üzerinde en çok hasar oluþturaný 28 Þubat'týr. Diðer darbeler ve antidemokratik süreçler, demokratik hukuk devletine ve demokrasinin varlýðýna yönelik yapýlýrken, 28 Þubat darbesi hem demokratik deðerlere, hem milli deðerlere hem de dini deðerlere yani milletin deðerlerine yönelik yapýlmýþ yüzyýlýn en büyük darbesidir. 28 Þubat darbesinin maddi ve manevi hasarýný anlamak ve ölçmek için, memuriyetten atýlan binlerce insanýn hayatýna, sürgün edilen on binlerce kamu görevlisinin dramýna, fiþlenen firmalarýn yaþadýðý sýkýntýlara, faili meçhul cinayetlere, ötekileþtirilen büyük kitlelere ve içi boþaltýlan bankalara bakmak yeterli olacaktýr. Bin yýl sürecek denen 28 Þubat süreci, demokratik siyasi güçlerin, sendikalarýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve milletimizin kararlýlýðýyla sona erdirilmiþtir. Ancak, ekonomistlerin ve siyaset bilimcilerin tahminlerine göre, ülkemiz en az 20 yýl kaybetmiþ, dünyadaki rakipleriyle arasýndaki makas açýlmýþtýr. Bu süreçte aðýr bedeller ödeyen bireylerin ve toplumumuzun ruh ve vicdan dünyasýnda açýlan yaralarýn kapanmasý ise uzun yýllar alacaktýr. Katsayý adaletsizliði, kesintisiz eðitim, Kur'an öðretimine getirilen yaþ sýnýrlamasý ile bireyin ve toplumun dini hayatý ve deðerleri üzerinde oluþan derin izler, kesintili eðitim, okullarda Kur'an ve Siyer derslerinin okutulmaya baþlatýlmasý ve Kur'an eðitimindeki yaþ sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýyla yeniden inþa ve ihya dönemine girilmiþtir. Bu arada 28 Þubat sürecinin failleri tutuksuz olarak yargýlanmaktadýr" dedi. "Memur Sen olarak, ülkemize en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller ödettiren bu sürecin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsiyoruz" diyen Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Dava, sadece belirli sayýdaki askeri ve sivil bürokratla sýnýrlý kalmamalý, darbenin oluþumuna katký veren medya, STK'lar ve iþ dünyasý da dava kapsamýna dahil edilmeli ve sonuna kadar üzerine gidilmelidir. Öte yandan baþta 28 Þubat olmak üzere darbelerin artçý þoklarý da devam etmektedir. Türkiye, Gezi Parký artçý þokundan sonra þimdi de yolsuzluk kýlýflý ve uluslar arasý destekli yargý darbesi giriþimiyle karþý karþýya gelmiþtir. Milletin ve sivil toplumun kararlý tutumuyla bu artçý þoklar da püskürtülecek, tarihin çöp sepetinde yerini alacaktýr. Memur Sen, özellikle Ergenekon, Balyoz, Ayýþýðý, 27 Nisan e- muhtýrasý, 17 Aralýk küresel operasyonu baþta olmak üzere darbe giriþimlerinin durdurulmasýnda aktif sorumluluk almýþ, vesayet rejiminin yeniden kurulmasýna izin vermemiþtir. Bu kararlý mücadelesiyle Konfederasyonumuzun adý, demokrasi tarihine ve sendikal tarihe altýn harflerle yazýlmýþtýr. Ýstiklal Marþýmýzýn þairi Mehmet Akif Ersoy, "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" demiþtir. Biz de Memur Sen olarak, "Allah bu millete bir daha darbe yaþatmasýn, biz de vesayetle mücadele etmek zorunda kalmayalým. Bu vesileyle 28 Þubat sürecinde en çok bedel ödemiþ 54. Hükümetin Baþbakaný Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet diliyoruz." Fatih AKBAÞ Bülent Gökgöz Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, bugün darbe zihniyetinin yeni cepheler açarak tekrar aktif hale gelmesin de en önemli sebebin 28 Þubat ile yeterince hesaplaþýlmamasý olduðunu belirtti.28 Þubat 1997'nin, halkýn inancýna, düþüncesine, kimliðine yönelik bir darbenin tarihi olduðunu kaydeden Bülent Gökgöz, "1997 yýlýndan bu yana devam eden süreçte siyasetten yargýya, ekonomiden, hak ve özgürlüklere kadar birçok alanda toplum bir cendereye sokulmuþ, adalet ve özgürlükler askýya alýnmýþtýr. Bu süreçte halktan en çok oy alan partiler kapatýlmýþ, dernekler, vakýflar soruþturma geçirmiþ, halk tarafýndan yaptýrýlan ÝHL'ler ve Kuran Kurslarý'na kilit vurulmuþ, hukuksuzlukta sýnýr tanýnmayarak binalarý dahi gasp edilmiþtir. Gazeteciler andýçlanmýþ, baðýmsýzlýklarý anayasal teminat altýnda olmasýna raðmen yargý mensuplarýna brifingler verilmiþ, akabinde darbe mantýðýna aykýrý karar veren yargýç ve savcýlar hakkýnda soruþturmalar açýlmýþ, evrensel hukuk ilkeleri yerine darbe hukuku ikame edilerek mahkemeler insan hakký ihlallerinin meþrulaþtýðý aygýtlara dönüþtürülmüþtür. Yargýnýn siyasallaþtýðý, siyasetin felç olduðu bu süreçte, ekonomik hayat da dibe vurmuþ, "laik cephe ve dayanýþma" adý altýnda, bankalarýn içi boþaltýlmýþ, hazine soyularak talan edilmiþtir. Söz konusu süreçte düzen güçleri "irtica karþýtlýðý" kýlýfý altýnda Ýslami kimlik ve sembollere karþý kendi deyimleriyle "topyekun savaþ" baþlatmýþlardýr. Baþörtüsü, öncelikli hedef seçilmiþtir. Çünkü, baþörtüsü topluma yýllardýr zorla kabul ettirilmeye çalýþýlan "þekilci modernleþme projesinin" karþýsýnda varlýðýný devam ettirmektedir. Halk adýna karar verebileceklerine inanan, kararlarýna uymayanlarý da haklarýndan mahrum býrakarak cezalandýrabileceklerini düþünen egemen güçler, toplumu dönüþtürme çabalarýnýn baþarýsýzlýðýnýn göstergesi olarak gördükleri baþörtüsünü hedef almýþlardýr. Üniversitelerden baþlatýlarak hayatýn tüm alanlarýnda "28 Þubat ile yeterince hesaplaþýlmadý" yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan baþörtüsü yasaðýna karþý her türlü hukuki mücadelenin önü kapatýlmýþtýr. Hiçbir hukuk temeli olmayan sadece afaki yorumlarla meþrulaþtýrmaya çalýþýlan fiili durum oluþturularak uygulanan yasak, üniversite kampuslarýndan sonra kamu hizmeti alýnan ortamlara dahi taþýnmýþtýr.28 Þubat sürecinde kurulan ve binlerce kiþiyi fiþleyen Batý Çalýþma Grubu'nun uzantýlarýnýn zaman içinde Encüman-ý Danýþ olarak deðiþtiðini ve en son Ergenekon'a gelip dayandýðýný görünmektedir" dedi. "Türkiye'de bugün yaþanan darbeci zihniyetin ayaðý 28 Þubat post-modern darbesine dayanýr" diyen Gökgöz, "Devlet içinde meþru hükümete karþý direnenler, balans ayarý yapanlar, savcý ve hâkimlere askeri mahallerde brifingler verdirenler, 28 Þubat 1000 yýl devam edecek diyenler, 28 Þubat çizgisinin sürdürüldüðünü söyleyenler de hesaba çekilmesi gerek. 28 Þubatýn yönlendiricileri ve onlarý destekleyen o dönemin devlet ve hükümet baþkanlarý, askeri disiplini bir tarafa koymak suretiyle omuzlarýndaki rütbelere güvenerek meþru hükümete karþý tavýr alan bazý generaller, sendika aðalarý, gazete yazarlarý, bazý Anayasal kuruluþlarýn baþkan ve mensuplarý da, mutlaka sorgulanmalý, yaptýklarý yanlarýna kâr kalmamalýdýr. Bizler, darbe baðýmlýsý bir sistemde darbe söylentileri ile yaþamak istemiyoruz. Darbenin 17. yýlýnda kýsmen düzenlemeler yapýlsa da, hala yasakçý zihniyetin son dönemde yeni aktörlerle yeniden vücut bulduðunu görmekteyiz. Halen devam eden 28 Þubat davasýnda tutuklu hiçbir sanýk kalmamýþ ve darbenin aktif sivil ayaðý hakkýnda bir yargýlama sürecine girilmemiþtir. Dolayýsýyla darbe zihniyetinin yeni cepheler açarak tekrar aktif hale gelmesin de en önemli sebep 28 Þubat ile yeterince hesaplaþýlmamýþ olmasýdýr. Bu nedenlerle darbe düzeninin tüm uygulamalarýna son verilmesi için, baþta hükümet olmak üzere tüm kiþi, kurum ve kuruluþlarý göreve çaðýrýyoruz. Tüm dünyaya sesleniyoruz ki bütün dünya darbecilerin zalimlerin yanýnda olsa biz mazlumlarýn yanýnda olmaya, gerçekleri haykýrmaya ve zulme dur demeye devam edeceðiz. Adaletten, haktan yana taraf olmaktan asla vazgeçmeyeceðiz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL "Darbelere karþý verilen mücadele sürdürülmeli" Eðitim Bir Sen, 28 Þubat sürecinde yaþanan hak ihlallerinin ve kýyýmlarýn sayýsal verilerini ortaya koyan 'Rakamlarla 28 Þubat' raporunu açýkladý. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil yayýmladýðý yazýlý basýn açýkalamasýnda rapor hakkýnda bilgiler verdi. Eldeki mevcut verilere göre, tarihleri arasýnda 33 bin 271 öðretmenin, kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin soruþturmasý geçirdiðini, 3 bin 527 öðretmenin görevine son verildiðini, 11 bin 890 öðretmene kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin cezasý verildiðini, 4 bin 625 Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanýnýn istihbarat birimleri tarafýndan sözde irticayla iliþkilendirilerek fiþlendiðini, yaklaþýk 11 bin öðretmenin ise istifa etmek zorunda býrakýldýðýný kaydeden Eþkil, Türkiye'nin siyasi tarihinde 28 Þubat'ýn, Refahyol Hükümeti'nin, tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantýsý ve bu toplantýda alýnan kararlar sonrasý ortaya çýkan sürecin sonunda yýkýlmasýný ve seçilmiþlerin dýþýndaki askerî bürokrasinin baþýný çektiði güçler tarafýndan yeniden biçimlendirilmesini ifade ettiðini dile getirdi. Eþkil, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "28 Þubat, sözde irticayla mücadele adý altýnda kendi meþruiyetini kendisi oluþturmaktaydý. Ama irtica tanýmýnýn belirsizliði (kasten belirsiz býrakýlmýþ olmasý demek daha doðru olur), sadece sözde irticayla iliþkilendirilen mütedeyyin kesimler için deðil, toplumun tüm kesimleri için bir demokrasi kaybýný, baský ve insan haklarý ihlallerini beraberinde getirdi. Sözde irtica ile mücadele, kiþi ve kurumlarýn temel hak ve hürriyetlerinin ihlalinin kýlýfý ve bir tür dokunulmazlýk kazanmak için benimsedikleri bir misyon hâline geldi. Baþörtülü kadýnlarýn eðitim, öðrenim ve çalýþma haklarý anayasal ve uluslararasý sözleþmeler hiçe sayýlarak ucube yönetmeliklerle engellendi. Sadece resmî kurumlarda çalýþan baþörtülü kadýnlarýn deðil, örneðin özel dershanelerde, sürücü kurslarýnda öðretmenlik yapan kadýnlarýn da istihdam edilmemesi için söz konusu kurumlara baskýlar ve baskýnlar yapýldý. Baþlarýný açan veya peruk takan kadýnlar dahi disiplin cezalarý almaktan, sürgünle cezalandýrýlmaktan, memuriyetten atýlmaktan ve iþlerini kaybetmekten kurtulamadý. Eþi ile iþi arasýnda tercih yapmaya zorlananlardan bazýlarý baþörtülü eþlerinden, bazýlarý geçimlerini saðladýklarý iþlerinden vazgeçmek durumunda kaldýlar. Bugün hâlâ kesin sayýsý bilinemese de çok sayýda erkek de, eþi baþörtülü olduðu için veya sözde 'irticai fikirleri ya da faaliyetleri' nedeniyle iþten atýldý ve cezalandýrýldý. Milletin iradesi yok sayýldý, Meclis Ýç Tüzüðü bahane edilerek, baþörtülü milletvekili Merve Kavakçý'nýn þahsýnda millete had bildirilmeye çalýþýldý." -"ON BÝNLERCE GENÇ KIZIN GELECEÐÝ ÇALINDI"- 28 Þubat sürecinde üniversitelerin hizaya getirilmesi için Kemal Gürüz'ün görevlendirildiðini, Gürüz'ün talimatýyla Þubat 98'de toplanan YÖK Genel Kurulu'nun, 'kýlýk kýyafet genelgesi'ne göre baþörtülü öðrencilerin üniversitelere sokulmamasý konusunda tüm rektörleri uyardýðýný ve dönemin rektörlerinin sadakat yarýþýna girdiðini hatýrlatan Eþkil, "YÖK'ün bu kararýna en hýzlý destek, dönemin Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroðlu'dan gelmiþti. Tüm üniversiteler YÖK'ün talimatýný deðerlendirmeye alýrken, Alemdaroðlu, dekanlarýný toplayarak 'örtü yasaðýný uygulamak için gerekirse bilime ara verin' talimatý vermiþ ve zulüm fiilen baþlamýþtý. 28 Þubat davasýnýn sanýklarýndan Kemal Gürüz, savunmasýnda, 'O dönemde çalmadým, çýrpmadým hatta Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörüyken üniversitenin camisini bile tamir ettirdim' þeklinde ifadede bulunmuþtur. Þimdi Gürüz'e soruyoruz: On binlerce genç kýzýmýzýn geleceðini çalmaktan daha büyük hýrsýzlýk mý olur" diye sordu. Eþkil, 12 Eylül 1980 sonrasý yaþanan tasfiyeye benzer, hatta ondan daha sistematik ve daha programlý biçimde kýyýmlarýn yaþandýðýný, özellikle çok sayýda araþtýrma görevlisi, yardýmcý doçent ve doktora öðrencisinin üniversitelerinden atýldýðýný kaydederek, "Yüksek lisans için gidenler yurt dýþýndan geri çaðrýldý ve akademik hayatlarý sona erdirildi. Hukuk normlarý geriye yürütülerek birçoðunun kazanýlmýþ haklarý yok sayýldý. El Ezher gibi bazý üniversitelerin denkliði iptal edildi ve bu iptal hükmü geriye yürütülerek, yýllar önce bu üniversitelerden birinden mezun olup Türkiye'deki bir üniversitede görev yapan öðretim elemanlarý, bir anda lise mezunu durumuna düþürülerek iþlerini kaybetti. 'Ýkna odalarý' yüksek öðretim literatürüne bu dönemde girdi ve üniversiteli kýzlar inançlarý ve siyasi kimlikleri ile gelecekleri arasýnda tercih yapmak zorunda býrakýldý. Bu süreçte, yine sayýsý belirsiz genç kýz, kimi zaman son sýnýfa veya son sýnýfýn son dönemine kadar geldikleri üniversitelerini terk etmek zorunda kaldý, bunlardan, özellikle okulunu veya iþini kaybedip eþleri tarafýndan geçindirilmeyi bekleyen, eþi tarafýndan baþý açtýrýlan veya aile düzeni bozulup eþini kaybeden, saðlýðý bozulup depresyona giren ve intihara kalkýþanlar da oldu. Bugün için ihlale uðrayanlarýn sayýsý ve ihlallerin niteliði ile ilgili saðlýklý veriler hâlâ mevcut deðil" dedi. -"KAMU KURUM VE KURULUÞLARI BÝLGÝ-BELGE VERMEDE KETUM DAVRANDI"- Raporlaþtýrdýklarý çalýþmanýn hareket noktasýnýn, 28 Þubat sürecinde hak ihlallerine uðrayan kamu görevlilerinin ve üniversite öðrencilerinin sayýlarýnýn ve ihlal türlerinin tespitine iliþkin olduðunu kaydeden Eþkil, þöyle devam etti: "Bu amaçla her kamu kurum ve kuruluþundan, yýllarý arasý sözde irtica, kýlýk-kýyafet gibi gerekçelerle disiplin soruþturmasý geçiren, disiplin cezasý verilen, memuriyetten atýlan, görev yeri deðiþtirilen kamu personeline iliþkin sayýsal veriler talep ettik. Kamu kuruluþlarý bilgi ve belge vermede ketum davranmýþtýr. Bu sebeple sadece baþörtülü olduðu ya da namaz kýldýðý gerekçesiyle sözde irticacý olarak fiþlenen, bu gerekçeyle disiplin soruþturmasýna uðrayan, akabinde disiplin cezasý alan ve uðradýðý baskýlar karþýsýnda mesleðinden ayrýlmak zorunda kalan kamu çalýþaný sayýsý, yine ayný þekilde okulunu býrakmak zorunda kalan üniversiteli sayýsý hâlâ net olarak bilinmemektedir. Baþörtülü olduðu için atanmasýna raðmen göreve baþlatýlmayan ve aday memurken memurlukla iliþiði kesilen/atamasý iptal edilen memurlar ise, kayýtlara daha girmedikleri için bu kiþiler hakkýnda sayýsal veri dahi yoktur." -DÝSÝPLÝN CEZASI ALAN, ÝSTÝFA ETMEK ZORUNDA BIRAKILAN, FÝÞLENENLERÝN SAYISI- Eldeki mevcut verilere göre, tarihleri arasýnda 33 bin 271 öðretmenin, kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin soruþturmasý geçirdiðini, 3 bin 527 öðretmenin görevine son verildiðini, 11 bin 890 öðretmene kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin cezasý verildiðini, 4 bin 625 Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanýnýn istihbarat birimleri tarafýndan sözde irticayla iliþkilendirilerek fiþlendiðini, yaklaþýk 11 bin öðretmenin ise istifa etmek zorunda býrakýldýðýný dile getiren Eþkil, "Bin yýl sürecek denilen 28 Þubat sürecine, halkýmýz gereken cevabý 2002 yýlýnda vermiþ, ilerleyen yýllarda, bu dönemde yaþanan hak ihlallerinin ve kayýplarýnýn telafisi için bazý olumlu adýmlar atýlmýþtýr. Öncelikle 2006 yýlýnda çýkarýlan disiplin affý ile o dönem atýlan kamu görevlileri görevlerine geri dönmüþtür. Geçen yýl çýkarýlan 6495 sayýlý Torba Kanun ile disiplin affýna raðmen bugüne kadar atanamayanlar ve aday memurken görevine son verilenler de iþine tekrar baþlamýþtýr" ifadelerini kullandý. -GERÝYE DÖNÜK HAKLAR NOKTASINDAKÝ TALEPLER- Eðitim Bir Sen ve Memur Sen olarak 2013 yýlýnda, 'Kamuda Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü Ýçin 10 Milyon' imza kampanyasý baþlattýklarýný ve bir ay içerisinde 12 milyon 300 bin imza toplayarak yasaðý fiilen kaldýrdýklarýný belirten Eþkil, "Sayýn Baþbakanýn 8 Ekim'de kamuoyuna açýkladýðý demokratikleþme paketiyle de yasak resmi olarak kaldýrýlmýþtýr. Ancak geriye dönük haklar noktasýnda taleplerimiz olacaktýr. O dönemde iþinden atýlan kamu görevlilerinden önemli bir kýsmý hâlâ memuriyete geri dönememiþtir. Dönenlerin ise, memuriyetten ayrý kaldýklarý dönemler, kademe ve derece ilerlemelerine dâhil edilmemiþtir. Bunlarýn uðradýklarý mali ve özlük haklarý iade edilmelidir. Yine o döneme iliþkin sosyal güvenlik yönünden oluþan haksýzlýklar giderilmelidir sayýlý Kanun, memuriyetlerine son verildiði tarih ile 2006 yýlýna kadarki dönem için sosyal güvenlik primlerinin kurumlarýnca karþýlanmasýna imkân verse de, bu dönem zarfýnda görevden atýlan memurlarýn isteðe baðlý prim ödemelerinin, çalýþmaya baðlý primlerinin veya borçlanma suretiyle ödedikleri primlerin iadesi noktasýnda hiçbir düzenleme mevcut deðildir. Bu konuda acilen düzenleme yapýlmalýdýr. Sorunun bir diðer boyutu, sözde irticai örgüt üyesi olmaktan dönemin DGM ve aðýr ceza mahkemelerinde yargýlanan ve bu yargýlamalarý sebebiyle kesinleþmiþ bir mahkûmiyeti bulunmamasýna raðmen memurluktan atýlanlarýn geri dönüþlerinin halen saðlanamamýþ olmasýdýr. Bu konu üzerinde çalýþma yapýlmalýdýr. Dönem zarfýnda maruz kaldýklarý hukuka ve kanuna alenen aykýrý uygulamalar nedeniyle haklarýný aramak için yargý mercilerine baþvuran kamu çalýþanlarýnýn, brifinglerle þekillenmiþ taraflý kararlarla Tahir Eþkil karþýlaþmalarý neticesi, maðduriyetlerine bir de adil yargýlama hakkýnýn ihlali eklenmiþtir. Tekrar yargýlama süreci baþlatýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. -"DARBELERE KARÞI VERÝLEN MÜCADELE SÜRDÜRÜLMELÝ"- Özellikle o dönemde sözde irticai örgüt üyesi olduklarý iddiasýyla DGM ve aðýr ceza mahkemelerinde yapýlan yargýlamalar ve haklarýnda verilen devlet memurluðundan çýkarma, muhtelif disiplin cezalarý ile sürgün niteliðinde görev yeri deðiþikliði kararlarýna karþý açýlan davalardan aleyhe sonuçlananlarýn yeniden yargýlama konusu edilmesi gerektiðini vurgulayan Eþkil, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Yine bu doðrultuda (5525 sayýlý Kanun'la affa uðramýþlarsa da) tarihleri arasýnda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yüksek disiplin kurullarýnýn sözde irtica, kýlýk-kýyafet vb. nedenlerle verdikleri meslekten çýkarma gibi disiplin cezalarýna, yeniden görüþülme imkâný tanýnmasý gereklidir. Ancak ne kadar tazminat ödenirse ödensin, o dönemde tek suçu, inancýný yaþamak olan insanlara haklar ihlallerinin çok ötesinde yaþatýlan dramlarýn, psikolojik tacizlerin, travmalarýn, ruh saðlýðýndaki bozulmalarýn, manevi ve psikolojik çöküntünün, ezilmiþlik, aþaðýlanmýþlýk hissinin telafisi mümkün olmayacaktýr. Bunun etkilerinin birkaç kuþak boyunca devam edeceði kuþkusuzdur. Darbe heveslisi generallerin bir kýsmýnýn bugün hapiste olmasý bizi aldatmasýn; darbelere karþý verdiðimiz mücadelede bir adým geri çekildiðimiz anda, onlarýn ileri doðru on adým atacaklarýna; onlarý ait olduklarý yerden kurtarmak isteyenlerin hýzla harekete geçeceðinden emin olalým."

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı