Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý"

Transkript

1 Kafkas, baðýmlýlýðýn tehlikelerine dikkat çekti Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, 1-7 Mart tarihlerini kapsayan Yeþilay Haftasý dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yaptý.açýklamasýnda baðýmlýlýðýn tehlikelerine dikkat çeken Agah Kafkas "Kiþilerin en büyük yanýlgýsý baðýmlýlýklarýný kontrol edebileceklerini düþünmeleridir. 7 DE Agâh Kafkas, Mehmet Çelik, "Türkiye'de Darbeler"i anlatacak Prof. Dr. Mehmet Çelik Çorum Milli Ýrade Platformu tarafýndan organize edilen konferansa konuþmacý olarak katýlacak. Celal Bayar Üniversitesi Öretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Çelik, Milli Ýrade Platformu tarafýdan 1 Mart Cumartesi günü Çorum Devlet Tiyatro salonunda saat 13.00'da... 5 TE Prof. Dr. Mehmet Çelik Nadir Yücel in Kenan Nuhut ile röportajý Pazartesi günü gazetemizde KURUÞ Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Ocak ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %8,6 artarak milyon dolar, ithalat %2,6 artarak milyon dolar olarak gerçekleþti. "28 Þubat'ýn tüm sorumlularý yargýlanmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Saðlýk Baþkaný Ahmet Saatçi, 28 Þubat post-modern darbesinin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada Memur Sen olarak, Türkiye'ye en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller ödettiren 28 Þubat sürecinin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsediklerini söyledi. 4 TE Ahmet Saatçi Belediye Meclisi son toplantýsýný pazartesi yapacak Ocak ayýnda dýþ ticaret açýðý %6,8 azalarak milyon dolardan milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Ocak ayýnda %61,1 iken, 2014 Ocak ayýnda %64,7'ye çýktý. Çorum'da ise ihracat 2014 yýlý Ocak ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %21,65 artarak 16,3 milyon dolar, ithalat %71,79 artarak 14,2 milyon dolar olarak gerçekleþti. 5 TE Hitit Söyleþi Günleri" kitaplaþtý Çorum Valiliði himayesinde Hitit Üniversitesi Rektörlüðü desteðiyle, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan döneminde "Çorum Hitit Söyleþi Günleri" kapsamýnda düzenlenen panellerdeki bildirilerden oluþan "Çorum ve Kültür" adlý kitap yayýmlanarak okuyucularýn hizmetine sunuldu. 2 DE Çorum Belediye Meclisi mart ayý toplantýsýný 3 Mart Pazartesi günü yapýlacak.meclis Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde yapacaðý son toplantýsýnda 3 gündem maddesi görüþecek.meclis salonunda saat 16.00' da gerçekleþtirilecek olan toplantýda görüþülecek gündem maddeleri þunlar: 10 DA AK Parti Düvenci'de Þahin Örgel den TSO ya özel gösteri 7 DE seçim startýný verdi AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Düvenci beldesinde seçim startýný verdi. 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimleri öncesi Düvenci Beldesi'nde oluþturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açýlýþý dualarla yapýldý. Açýlýþa AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Düvenci Belediye Baþkan adayý Necmettin Yalçýn, AK Parti Belde Teþkilat Baþkaný Zekeriya Yurttaþ, merkez ilçe yöneticileri ve partililer katýldý. 9 DA ÇÖZDEBÝR'den Büyük'e hayýrlý olsun Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ýskilip'in kaplýca umudu gerçek oluyor Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü tarafýndan Ýskilip'te bir süredir devam eden sýcak su rezervi arama çalýþmalarý olumlu sonuç verdi. Nurullah Genç'e Vefa Gecesi yarýn Çorum Belediyesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) ile birlikte Türk edebiyatýnýn yaþayan en büyük þairleri arasýnda yer alan... 2 DE 7 DE 5 TE

2 ÇÖZDEBÝR'den Büyük'e hayýrlý olsun Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Dün gerçekleþen ziyarete ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Baþkan Çetin, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e görevinde baþarýlar dilerken hayýrlý olsun dileklerinide iletti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Çorum için eðitim için elimizden geleni yapacaðýz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL 2 Ýskilipli iþadamlarýna MYO'ya destek çaðrýsý Ýmsâk : 04:42 Güneþ : 06:08 Öðle : 12:00 Ýkindi : 15:05 Akþam : 17:39 Yatsý : 18:58 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 9. Hafta HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Cemâzil-evvel ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 22.39'da ilk defa, Avrupa kýtasýnýn batýsýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri HAYIRA ÇIKTI-1 "Hitit Söyleþi Günleri" kitaplaþtý Çorum Valiliði himayesinde Hitit Üniversitesi Rektörlüðü desteðiyle, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan döneminde "Çorum Hitit Söyleþi Günleri" kapsamýnda düzenlenen panellerdeki bildirilerden oluþan "Çorum ve Kültür" adlý kitap yayýmlanarak okuyucularýn hizmetine sunuldu. "Çorum ve Kültür" kitabýnda, Eski Kültürler ve Günümüze Etkileri, Çorum'da Tasavvufi Hayat, Çorum'da Çocuk Oyunlarý, 19. yy'da Çorum'da Sosyal ve Ekonomik Hayat, Çorum ve Edebiyat, Çorum'da El Sanatlarý, Çorum'da Yemek Kültürü konularýnda 28 akademisyen, araþtýrmacý ve yazarýn bildiri ve makaleleri yer alýyor. "Çorum ve Kültür" kitabýndan 1000 adet bastýrýlýrken Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüklerine, üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerine, Ýl merkezindeki okul müdürlüklerine ve diðer ilgili kurum ve kuruluþlara daðýtýmý yapýlacak. Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýskilip Meslek Yüksekokulu'na yapýlmasý planlanan ek bina için Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Ýskilipli iþadamlarý Duduoðlu Makine Sahibi Mustafa Duduoðlu ve Arsan Makine Sahibi Mustafa Arsan ile bir araya geldi.toplantýya Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ve Genel Sekreter Erdal Kanýk'da katýldý. Ýskilip Meslek Yüksekokulu'na yapýlacak ek bina ile ilgili görüþ alýþveriþinin gerçekleþtirildiði toplantýda Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilçelerde yer alan MYO'larý çok önemsediklerini dile getirerek Alaca MYO Kampüsü'nün Sinpaþ tarafýndan bu sene içerisinde tamamlanacaðýný, Osmancýk MYO'ya bir spor sahasý yapýlmasý için çalýþmalara baþlandýðýný, Sungurlu MYO projesinin de iki aþama olarak yapýlacaðýný ve Ýskilip MYO ek binasý için proje çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný ifade etti. Ýskilip MYO'nun ilçenin geliþimine büyük bir katký saðlayacaðýna inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlacak ek bina ile birlikte yeni programlarýn açýlmasýna yönelik de çalýþmalarýn olduðunu vurguladý. Ýskilip'in geliþmesi açýsýndan Hitit Üniversitesinin çok önemli bir yere sahip olduðunu ifade eden Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy de, ek bina yapýmý için her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný belirterek ortak çalýþmalar yapmaktan mutluluk duyacaklarýný ifade etti. Mustafa Duduoðlu ve Mustafa Arsan ise Çorum ve Ankara'daki iþadamlarýyla da görüþerek, Hitit Üniversitesine katký saðlamak adýna güçleri yettiði kadarýyla destek vermeye hazýr olduklarýný ifade ettiler. Defterdar Özbay, "Beyaz Mikrofon"a konuk oldu Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru 2O Nisan büyük kanama oldu Bütün güllerim o zaman soldu Her iki gözüm yaþ ile doldu Sonum hayýra çýktý dostlarým Kanama ilaçtandýr dedi doktor Doktorun sözüne yapýlmaz yorum Ýçmem o ilacý ben saðlýktýr zorum Sonum hayýra çýktý dostlarým Kanama durmadý bir daha gittim Doktora derdimi yine arz ettim Kolonoskopi için ricalar ettim Sonum hayýra çýktý dostlarým Doktor beye kolonoskopi yazdýrdým Kolonoskopi olurken yerleri kazýdým Acýdan az daha masa da kaldým Sonum hayýra çýktý dostlarým Kalýn baðýrsak hep kapalý çýktý Ýþte o sonuç benim hayalimi yýktý Doktorlar bile hep hayretle baktý Sonum hayýra çýktý dostlarým HAVA DURUMU AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna konuk oldu. 25. Vergi Haftasý etkinlikleri çerçevesinde kurum olarak yaptýklarý ziyaret ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Özbay, toplumda vergi hukukunda demokrasilerde temayüz etmiþ öne çýkmýþ deðerlerin Gelir Ýdaresi'nin temel deðerleri olduðunu söyledi.gelir Ýdaresinin misyonu hakkýnda dinleyicileri aydýnlatan Özbay, adaletli, çözüm odaklý, esnek, etkin, güvenilir bir yaklaþýmla katýlýmcý, saydam ve sorumluluk bilincine sahip tarafsýzlýk kavramlarýný bünyesinde taþýyan bir kurum olduklarýný dile getirdi. Defterdar Özbay, kayýtlý ekonomiyi teþvik eden, mükellef haklarýný gözeterek gönüllü uyumu saðlayan örnek bir idare olmayý da kendilerine vizyon edindiklerini ifade etti. "Yýl içerisinde 3 bin 200 lira ve daha fazla gelir elde etmiþ konut Yýl: 9 Sayý: 2719 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sahipleri gelirlerini beyan etmek zorunda. Vergi dairesine gelemeyecek durumda olan yaþlý ve saðlýk sorunu bulunan gelir vergisi mükelleflerinin evlerine bizzat giderek hizmet veriyoruz" diyen Defterdar Özbay, kira gelirlerinin 500 liranýn üzerinde olanlarýn banka aracýlýðý ile gelirlerini belgelemeleri gerektiðini ve cezalý duruma düþmemek için daha dikkatli ve duyarlý olmalarý gerektiðini kaydetti. YÝTÝK Çorum Ýl Nüfus Müdürlüðünden aldýðým nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Duran oðlu 1978 doðumlu Cafer Dönmezer TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,216 0,217 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF ECZANESÝ TEL: ÜNALDI ECZANESÝ TEL: GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: KULE ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "28 Þubat'ýn tüm sorumlularý yargýlanmalý" Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Saðlýk Baþkaný Ahmet Saatçi, 28 Þubat post-modern darbesinin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada Memur Sen olarak, Türkiye'ye en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller ödettiren 28 Þubat sürecinin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsediklerini söyledi. Davanýn, sadece belirli sayýdaki askeri ve sivil bürokratla sýnýrlý kalmamasý gerektiðinin altýný çizen Saatçi, darbenin oluþumuna katký veren medya, sivil toplum kuruluþlarý ve iþ dünyasýnýn da dava kapsamýna dahil edilmesini ve sonuna kadar üzerine gidilmesini istedi. Türkiye'de darbelerin, devletin milletinden milletin devletine, kutsal ve otoriter devletten demokratik, sosyal hukuk devletine geçiþi engellemek, millet-devlet buluþmasýnýn önünde set oluþturmak için yapýldýðýný kaydeden Saatçi, "Toplum mühendisliði yapmaya soyunarak, toplumu ötekilere ayýran, toplumun farklý kesimlerini çatýþmaya sevk eden derin devlet, her darbede vesayeti biraz daha kökleþtirmiþ, elitleri devletin merkezine yerleþtirirken, milleti devletten uzaklaþtýrmýþtýr. 27 Mayýs darbesiyle "egemenlik hakkýnýn" kullanýmýný milletten ve milletin temsilcisi TBMM'den alarak vesayet kurumlarýyla paylaþan derin devlet anlayýþý, 12 Mart Muhtýrasý ile bu vesayeti güncellemiþ, 12 Eylül darbesiyle de kurumsallaþtýrmýþtýr. Darbelerin anasý 27 Mayýs'týr. Ancak, darbelerin en þiddetlisi ve toplum üzerinde en çok hasar oluþturaný 28 Þubat'týr. Diðer darbeler ve antidemokratik süreçler, demokratik hukuk devletine ve demokrasinin varlýðýna yönelik yapýlýrken, 28 Þubat darbesi hem demokratik deðerlere, hem milli deðerlere hem de dini deðerlere yani milletin deðerlerine yönelik yapýlmýþ yüzyýlýn en büyük darbesidir. 28 Þubat darbesinin maddi ve manevi hasarýný anlamak ve ölçmek için, memuriyetten atýlan binlerce insanýn hayatýna, sürgün edilen on binlerce kamu görevlisinin dramýna, fiþlenen firmalarýn yaþadýðý sýkýntýlara, faili meçhul cinayetlere, ötekileþtirilen büyük kitlelere ve içi boþaltýlan bankalara bakmak yeterli olacaktýr. Bin yýl sürecek denen 28 Þubat süreci, demokratik siyasi güçlerin, sendikalarýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve milletimizin kararlýlýðýyla sona erdirilmiþtir. Ancak, ekonomistlerin ve siyaset bilimcilerin tahminlerine göre, ülkemiz en az 20 yýl kaybetmiþ, dünyadaki rakipleriyle arasýndaki makas açýlmýþtýr. Bu süreçte aðýr bedeller ödeyen bireylerin ve toplumumuzun ruh ve vicdan dünyasýnda açýlan yaralarýn kapanmasý ise uzun yýllar alacaktýr. Katsayý adaletsizliði, kesintisiz eðitim, Kur'an öðretimine getirilen yaþ sýnýrlamasý ile bireyin ve toplumun dini hayatý ve deðerleri üzerinde oluþan derin izler, kesintili eðitim, okullarda Kur'an ve Siyer derslerinin okutulmaya baþlatýlmasý ve Kur'an eðitimindeki yaþ sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýyla yeniden inþa ve ihya dönemine girilmiþtir. Bu arada 28 Þubat sürecinin failleri tutuksuz olarak yargýlanmaktadýr" dedi. "Memur Sen olarak, ülkemize en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller ödettiren bu sürecin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsiyoruz" diyen Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Dava, sadece belirli sayýdaki askeri ve sivil bürokratla sýnýrlý kalmamalý, darbenin oluþumuna katký veren medya, STK'lar ve iþ dünyasý da dava kapsamýna dahil edilmeli ve sonuna kadar üzerine gidilmelidir. Öte yandan baþta 28 Þubat olmak üzere darbelerin artçý þoklarý da devam etmektedir. Türkiye, Gezi Parký artçý þokundan sonra þimdi de yolsuzluk kýlýflý ve uluslar arasý destekli yargý darbesi giriþimiyle karþý karþýya gelmiþtir. Milletin ve sivil toplumun kararlý tutumuyla bu artçý þoklar da püskürtülecek, tarihin çöp sepetinde yerini alacaktýr. Memur Sen, özellikle Ergenekon, Balyoz, Ayýþýðý, 27 Nisan e- muhtýrasý, 17 Aralýk küresel operasyonu baþta olmak üzere darbe giriþimlerinin durdurulmasýnda aktif sorumluluk almýþ, vesayet rejiminin yeniden kurulmasýna izin vermemiþtir. Bu kararlý mücadelesiyle Konfederasyonumuzun adý, demokrasi tarihine ve sendikal tarihe altýn harflerle yazýlmýþtýr. Ýstiklal Marþýmýzýn þairi Mehmet Akif Ersoy, "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" demiþtir. Biz de Memur Sen olarak, "Allah bu millete bir daha darbe yaþatmasýn, biz de vesayetle mücadele etmek zorunda kalmayalým. Bu vesileyle 28 Þubat sürecinde en çok bedel ödemiþ 54. Hükümetin Baþbakaný Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet diliyoruz." Fatih AKBAÞ Bülent Gökgöz Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, bugün darbe zihniyetinin yeni cepheler açarak tekrar aktif hale gelmesin de en önemli sebebin 28 Þubat ile yeterince hesaplaþýlmamasý olduðunu belirtti.28 Þubat 1997'nin, halkýn inancýna, düþüncesine, kimliðine yönelik bir darbenin tarihi olduðunu kaydeden Bülent Gökgöz, "1997 yýlýndan bu yana devam eden süreçte siyasetten yargýya, ekonomiden, hak ve özgürlüklere kadar birçok alanda toplum bir cendereye sokulmuþ, adalet ve özgürlükler askýya alýnmýþtýr. Bu süreçte halktan en çok oy alan partiler kapatýlmýþ, dernekler, vakýflar soruþturma geçirmiþ, halk tarafýndan yaptýrýlan ÝHL'ler ve Kuran Kurslarý'na kilit vurulmuþ, hukuksuzlukta sýnýr tanýnmayarak binalarý dahi gasp edilmiþtir. Gazeteciler andýçlanmýþ, baðýmsýzlýklarý anayasal teminat altýnda olmasýna raðmen yargý mensuplarýna brifingler verilmiþ, akabinde darbe mantýðýna aykýrý karar veren yargýç ve savcýlar hakkýnda soruþturmalar açýlmýþ, evrensel hukuk ilkeleri yerine darbe hukuku ikame edilerek mahkemeler insan hakký ihlallerinin meþrulaþtýðý aygýtlara dönüþtürülmüþtür. Yargýnýn siyasallaþtýðý, siyasetin felç olduðu bu süreçte, ekonomik hayat da dibe vurmuþ, "laik cephe ve dayanýþma" adý altýnda, bankalarýn içi boþaltýlmýþ, hazine soyularak talan edilmiþtir. Söz konusu süreçte düzen güçleri "irtica karþýtlýðý" kýlýfý altýnda Ýslami kimlik ve sembollere karþý kendi deyimleriyle "topyekun savaþ" baþlatmýþlardýr. Baþörtüsü, öncelikli hedef seçilmiþtir. Çünkü, baþörtüsü topluma yýllardýr zorla kabul ettirilmeye çalýþýlan "þekilci modernleþme projesinin" karþýsýnda varlýðýný devam ettirmektedir. Halk adýna karar verebileceklerine inanan, kararlarýna uymayanlarý da haklarýndan mahrum býrakarak cezalandýrabileceklerini düþünen egemen güçler, toplumu dönüþtürme çabalarýnýn baþarýsýzlýðýnýn göstergesi olarak gördükleri baþörtüsünü hedef almýþlardýr. Üniversitelerden baþlatýlarak hayatýn tüm alanlarýnda "28 Þubat ile yeterince hesaplaþýlmadý" yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan baþörtüsü yasaðýna karþý her türlü hukuki mücadelenin önü kapatýlmýþtýr. Hiçbir hukuk temeli olmayan sadece afaki yorumlarla meþrulaþtýrmaya çalýþýlan fiili durum oluþturularak uygulanan yasak, üniversite kampuslarýndan sonra kamu hizmeti alýnan ortamlara dahi taþýnmýþtýr.28 Þubat sürecinde kurulan ve binlerce kiþiyi fiþleyen Batý Çalýþma Grubu'nun uzantýlarýnýn zaman içinde Encüman-ý Danýþ olarak deðiþtiðini ve en son Ergenekon'a gelip dayandýðýný görünmektedir" dedi. "Türkiye'de bugün yaþanan darbeci zihniyetin ayaðý 28 Þubat post-modern darbesine dayanýr" diyen Gökgöz, "Devlet içinde meþru hükümete karþý direnenler, balans ayarý yapanlar, savcý ve hâkimlere askeri mahallerde brifingler verdirenler, 28 Þubat 1000 yýl devam edecek diyenler, 28 Þubat çizgisinin sürdürüldüðünü söyleyenler de hesaba çekilmesi gerek. 28 Þubatýn yönlendiricileri ve onlarý destekleyen o dönemin devlet ve hükümet baþkanlarý, askeri disiplini bir tarafa koymak suretiyle omuzlarýndaki rütbelere güvenerek meþru hükümete karþý tavýr alan bazý generaller, sendika aðalarý, gazete yazarlarý, bazý Anayasal kuruluþlarýn baþkan ve mensuplarý da, mutlaka sorgulanmalý, yaptýklarý yanlarýna kâr kalmamalýdýr. Bizler, darbe baðýmlýsý bir sistemde darbe söylentileri ile yaþamak istemiyoruz. Darbenin 17. yýlýnda kýsmen düzenlemeler yapýlsa da, hala yasakçý zihniyetin son dönemde yeni aktörlerle yeniden vücut bulduðunu görmekteyiz. Halen devam eden 28 Þubat davasýnda tutuklu hiçbir sanýk kalmamýþ ve darbenin aktif sivil ayaðý hakkýnda bir yargýlama sürecine girilmemiþtir. Dolayýsýyla darbe zihniyetinin yeni cepheler açarak tekrar aktif hale gelmesin de en önemli sebep 28 Þubat ile yeterince hesaplaþýlmamýþ olmasýdýr. Bu nedenlerle darbe düzeninin tüm uygulamalarýna son verilmesi için, baþta hükümet olmak üzere tüm kiþi, kurum ve kuruluþlarý göreve çaðýrýyoruz. Tüm dünyaya sesleniyoruz ki bütün dünya darbecilerin zalimlerin yanýnda olsa biz mazlumlarýn yanýnda olmaya, gerçekleri haykýrmaya ve zulme dur demeye devam edeceðiz. Adaletten, haktan yana taraf olmaktan asla vazgeçmeyeceðiz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL "Darbelere karþý verilen mücadele sürdürülmeli" Eðitim Bir Sen, 28 Þubat sürecinde yaþanan hak ihlallerinin ve kýyýmlarýn sayýsal verilerini ortaya koyan 'Rakamlarla 28 Þubat' raporunu açýkladý. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil yayýmladýðý yazýlý basýn açýkalamasýnda rapor hakkýnda bilgiler verdi. Eldeki mevcut verilere göre, tarihleri arasýnda 33 bin 271 öðretmenin, kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin soruþturmasý geçirdiðini, 3 bin 527 öðretmenin görevine son verildiðini, 11 bin 890 öðretmene kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin cezasý verildiðini, 4 bin 625 Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanýnýn istihbarat birimleri tarafýndan sözde irticayla iliþkilendirilerek fiþlendiðini, yaklaþýk 11 bin öðretmenin ise istifa etmek zorunda býrakýldýðýný kaydeden Eþkil, Türkiye'nin siyasi tarihinde 28 Þubat'ýn, Refahyol Hükümeti'nin, tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantýsý ve bu toplantýda alýnan kararlar sonrasý ortaya çýkan sürecin sonunda yýkýlmasýný ve seçilmiþlerin dýþýndaki askerî bürokrasinin baþýný çektiði güçler tarafýndan yeniden biçimlendirilmesini ifade ettiðini dile getirdi. Eþkil, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "28 Þubat, sözde irticayla mücadele adý altýnda kendi meþruiyetini kendisi oluþturmaktaydý. Ama irtica tanýmýnýn belirsizliði (kasten belirsiz býrakýlmýþ olmasý demek daha doðru olur), sadece sözde irticayla iliþkilendirilen mütedeyyin kesimler için deðil, toplumun tüm kesimleri için bir demokrasi kaybýný, baský ve insan haklarý ihlallerini beraberinde getirdi. Sözde irtica ile mücadele, kiþi ve kurumlarýn temel hak ve hürriyetlerinin ihlalinin kýlýfý ve bir tür dokunulmazlýk kazanmak için benimsedikleri bir misyon hâline geldi. Baþörtülü kadýnlarýn eðitim, öðrenim ve çalýþma haklarý anayasal ve uluslararasý sözleþmeler hiçe sayýlarak ucube yönetmeliklerle engellendi. Sadece resmî kurumlarda çalýþan baþörtülü kadýnlarýn deðil, örneðin özel dershanelerde, sürücü kurslarýnda öðretmenlik yapan kadýnlarýn da istihdam edilmemesi için söz konusu kurumlara baskýlar ve baskýnlar yapýldý. Baþlarýný açan veya peruk takan kadýnlar dahi disiplin cezalarý almaktan, sürgünle cezalandýrýlmaktan, memuriyetten atýlmaktan ve iþlerini kaybetmekten kurtulamadý. Eþi ile iþi arasýnda tercih yapmaya zorlananlardan bazýlarý baþörtülü eþlerinden, bazýlarý geçimlerini saðladýklarý iþlerinden vazgeçmek durumunda kaldýlar. Bugün hâlâ kesin sayýsý bilinemese de çok sayýda erkek de, eþi baþörtülü olduðu için veya sözde 'irticai fikirleri ya da faaliyetleri' nedeniyle iþten atýldý ve cezalandýrýldý. Milletin iradesi yok sayýldý, Meclis Ýç Tüzüðü bahane edilerek, baþörtülü milletvekili Merve Kavakçý'nýn þahsýnda millete had bildirilmeye çalýþýldý." -"ON BÝNLERCE GENÇ KIZIN GELECEÐÝ ÇALINDI"- 28 Þubat sürecinde üniversitelerin hizaya getirilmesi için Kemal Gürüz'ün görevlendirildiðini, Gürüz'ün talimatýyla Þubat 98'de toplanan YÖK Genel Kurulu'nun, 'kýlýk kýyafet genelgesi'ne göre baþörtülü öðrencilerin üniversitelere sokulmamasý konusunda tüm rektörleri uyardýðýný ve dönemin rektörlerinin sadakat yarýþýna girdiðini hatýrlatan Eþkil, "YÖK'ün bu kararýna en hýzlý destek, dönemin Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroðlu'dan gelmiþti. Tüm üniversiteler YÖK'ün talimatýný deðerlendirmeye alýrken, Alemdaroðlu, dekanlarýný toplayarak 'örtü yasaðýný uygulamak için gerekirse bilime ara verin' talimatý vermiþ ve zulüm fiilen baþlamýþtý. 28 Þubat davasýnýn sanýklarýndan Kemal Gürüz, savunmasýnda, 'O dönemde çalmadým, çýrpmadým hatta Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörüyken üniversitenin camisini bile tamir ettirdim' þeklinde ifadede bulunmuþtur. Þimdi Gürüz'e soruyoruz: On binlerce genç kýzýmýzýn geleceðini çalmaktan daha büyük hýrsýzlýk mý olur" diye sordu. Eþkil, 12 Eylül 1980 sonrasý yaþanan tasfiyeye benzer, hatta ondan daha sistematik ve daha programlý biçimde kýyýmlarýn yaþandýðýný, özellikle çok sayýda araþtýrma görevlisi, yardýmcý doçent ve doktora öðrencisinin üniversitelerinden atýldýðýný kaydederek, "Yüksek lisans için gidenler yurt dýþýndan geri çaðrýldý ve akademik hayatlarý sona erdirildi. Hukuk normlarý geriye yürütülerek birçoðunun kazanýlmýþ haklarý yok sayýldý. El Ezher gibi bazý üniversitelerin denkliði iptal edildi ve bu iptal hükmü geriye yürütülerek, yýllar önce bu üniversitelerden birinden mezun olup Türkiye'deki bir üniversitede görev yapan öðretim elemanlarý, bir anda lise mezunu durumuna düþürülerek iþlerini kaybetti. 'Ýkna odalarý' yüksek öðretim literatürüne bu dönemde girdi ve üniversiteli kýzlar inançlarý ve siyasi kimlikleri ile gelecekleri arasýnda tercih yapmak zorunda býrakýldý. Bu süreçte, yine sayýsý belirsiz genç kýz, kimi zaman son sýnýfa veya son sýnýfýn son dönemine kadar geldikleri üniversitelerini terk etmek zorunda kaldý, bunlardan, özellikle okulunu veya iþini kaybedip eþleri tarafýndan geçindirilmeyi bekleyen, eþi tarafýndan baþý açtýrýlan veya aile düzeni bozulup eþini kaybeden, saðlýðý bozulup depresyona giren ve intihara kalkýþanlar da oldu. Bugün için ihlale uðrayanlarýn sayýsý ve ihlallerin niteliði ile ilgili saðlýklý veriler hâlâ mevcut deðil" dedi. -"KAMU KURUM VE KURULUÞLARI BÝLGÝ-BELGE VERMEDE KETUM DAVRANDI"- Raporlaþtýrdýklarý çalýþmanýn hareket noktasýnýn, 28 Þubat sürecinde hak ihlallerine uðrayan kamu görevlilerinin ve üniversite öðrencilerinin sayýlarýnýn ve ihlal türlerinin tespitine iliþkin olduðunu kaydeden Eþkil, þöyle devam etti: "Bu amaçla her kamu kurum ve kuruluþundan, yýllarý arasý sözde irtica, kýlýk-kýyafet gibi gerekçelerle disiplin soruþturmasý geçiren, disiplin cezasý verilen, memuriyetten atýlan, görev yeri deðiþtirilen kamu personeline iliþkin sayýsal veriler talep ettik. Kamu kuruluþlarý bilgi ve belge vermede ketum davranmýþtýr. Bu sebeple sadece baþörtülü olduðu ya da namaz kýldýðý gerekçesiyle sözde irticacý olarak fiþlenen, bu gerekçeyle disiplin soruþturmasýna uðrayan, akabinde disiplin cezasý alan ve uðradýðý baskýlar karþýsýnda mesleðinden ayrýlmak zorunda kalan kamu çalýþaný sayýsý, yine ayný þekilde okulunu býrakmak zorunda kalan üniversiteli sayýsý hâlâ net olarak bilinmemektedir. Baþörtülü olduðu için atanmasýna raðmen göreve baþlatýlmayan ve aday memurken memurlukla iliþiði kesilen/atamasý iptal edilen memurlar ise, kayýtlara daha girmedikleri için bu kiþiler hakkýnda sayýsal veri dahi yoktur." -DÝSÝPLÝN CEZASI ALAN, ÝSTÝFA ETMEK ZORUNDA BIRAKILAN, FÝÞLENENLERÝN SAYISI- Eldeki mevcut verilere göre, tarihleri arasýnda 33 bin 271 öðretmenin, kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin soruþturmasý geçirdiðini, 3 bin 527 öðretmenin görevine son verildiðini, 11 bin 890 öðretmene kýlýkkýyafet/fiþlemeler nedeniyle disiplin cezasý verildiðini, 4 bin 625 Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanýnýn istihbarat birimleri tarafýndan sözde irticayla iliþkilendirilerek fiþlendiðini, yaklaþýk 11 bin öðretmenin ise istifa etmek zorunda býrakýldýðýný dile getiren Eþkil, "Bin yýl sürecek denilen 28 Þubat sürecine, halkýmýz gereken cevabý 2002 yýlýnda vermiþ, ilerleyen yýllarda, bu dönemde yaþanan hak ihlallerinin ve kayýplarýnýn telafisi için bazý olumlu adýmlar atýlmýþtýr. Öncelikle 2006 yýlýnda çýkarýlan disiplin affý ile o dönem atýlan kamu görevlileri görevlerine geri dönmüþtür. Geçen yýl çýkarýlan 6495 sayýlý Torba Kanun ile disiplin affýna raðmen bugüne kadar atanamayanlar ve aday memurken görevine son verilenler de iþine tekrar baþlamýþtýr" ifadelerini kullandý. -GERÝYE DÖNÜK HAKLAR NOKTASINDAKÝ TALEPLER- Eðitim Bir Sen ve Memur Sen olarak 2013 yýlýnda, 'Kamuda Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü Ýçin 10 Milyon' imza kampanyasý baþlattýklarýný ve bir ay içerisinde 12 milyon 300 bin imza toplayarak yasaðý fiilen kaldýrdýklarýný belirten Eþkil, "Sayýn Baþbakanýn 8 Ekim'de kamuoyuna açýkladýðý demokratikleþme paketiyle de yasak resmi olarak kaldýrýlmýþtýr. Ancak geriye dönük haklar noktasýnda taleplerimiz olacaktýr. O dönemde iþinden atýlan kamu görevlilerinden önemli bir kýsmý hâlâ memuriyete geri dönememiþtir. Dönenlerin ise, memuriyetten ayrý kaldýklarý dönemler, kademe ve derece ilerlemelerine dâhil edilmemiþtir. Bunlarýn uðradýklarý mali ve özlük haklarý iade edilmelidir. Yine o döneme iliþkin sosyal güvenlik yönünden oluþan haksýzlýklar giderilmelidir sayýlý Kanun, memuriyetlerine son verildiði tarih ile 2006 yýlýna kadarki dönem için sosyal güvenlik primlerinin kurumlarýnca karþýlanmasýna imkân verse de, bu dönem zarfýnda görevden atýlan memurlarýn isteðe baðlý prim ödemelerinin, çalýþmaya baðlý primlerinin veya borçlanma suretiyle ödedikleri primlerin iadesi noktasýnda hiçbir düzenleme mevcut deðildir. Bu konuda acilen düzenleme yapýlmalýdýr. Sorunun bir diðer boyutu, sözde irticai örgüt üyesi olmaktan dönemin DGM ve aðýr ceza mahkemelerinde yargýlanan ve bu yargýlamalarý sebebiyle kesinleþmiþ bir mahkûmiyeti bulunmamasýna raðmen memurluktan atýlanlarýn geri dönüþlerinin halen saðlanamamýþ olmasýdýr. Bu konu üzerinde çalýþma yapýlmalýdýr. Dönem zarfýnda maruz kaldýklarý hukuka ve kanuna alenen aykýrý uygulamalar nedeniyle haklarýný aramak için yargý mercilerine baþvuran kamu çalýþanlarýnýn, brifinglerle þekillenmiþ taraflý kararlarla Tahir Eþkil karþýlaþmalarý neticesi, maðduriyetlerine bir de adil yargýlama hakkýnýn ihlali eklenmiþtir. Tekrar yargýlama süreci baþlatýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. -"DARBELERE KARÞI VERÝLEN MÜCADELE SÜRDÜRÜLMELÝ"- Özellikle o dönemde sözde irticai örgüt üyesi olduklarý iddiasýyla DGM ve aðýr ceza mahkemelerinde yapýlan yargýlamalar ve haklarýnda verilen devlet memurluðundan çýkarma, muhtelif disiplin cezalarý ile sürgün niteliðinde görev yeri deðiþikliði kararlarýna karþý açýlan davalardan aleyhe sonuçlananlarýn yeniden yargýlama konusu edilmesi gerektiðini vurgulayan Eþkil, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Yine bu doðrultuda (5525 sayýlý Kanun'la affa uðramýþlarsa da) tarihleri arasýnda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yüksek disiplin kurullarýnýn sözde irtica, kýlýk-kýyafet vb. nedenlerle verdikleri meslekten çýkarma gibi disiplin cezalarýna, yeniden görüþülme imkâný tanýnmasý gereklidir. Ancak ne kadar tazminat ödenirse ödensin, o dönemde tek suçu, inancýný yaþamak olan insanlara haklar ihlallerinin çok ötesinde yaþatýlan dramlarýn, psikolojik tacizlerin, travmalarýn, ruh saðlýðýndaki bozulmalarýn, manevi ve psikolojik çöküntünün, ezilmiþlik, aþaðýlanmýþlýk hissinin telafisi mümkün olmayacaktýr. Bunun etkilerinin birkaç kuþak boyunca devam edeceði kuþkusuzdur. Darbe heveslisi generallerin bir kýsmýnýn bugün hapiste olmasý bizi aldatmasýn; darbelere karþý verdiðimiz mücadelede bir adým geri çekildiðimiz anda, onlarýn ileri doðru on adým atacaklarýna; onlarý ait olduklarý yerden kurtarmak isteyenlerin hýzla harekete geçeceðinden emin olalým."

4 4 Defterdarlýk çalýþanlarý kan verdi Mahir ODABAÞI DÜÞME-ÇARPMA VE DÝÐER KAZALARDAN KORUNMA Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Büyüklerle beraber, çocuklarýn emekleme döneminden itibaren en çok rastlanýlan kaza tipidir. En basiti, çocuðun pencereden, kapý boþluðundan, parmaklýktan düþmesi için cm 'lik bir açýklýk yeterlidir. 25. Vergi Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Kutlamalar kapsamýnda dün de Defterdarlýk personeli kan baðýþýnda bulundu. Dün sabah saat 09.00'da Kýzýlay Çorum Kan Baðýþ Merkezinde gerçekleþen etkinliðe Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, 2Nolu Saymanlýk Müdürü Zeki Çoban, Personel Müdürü Nurettin Kuyumcu ve Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz katýldý. Yasin YÜCEL ECE'nin Isveasý 30 milyon dolarlýk ihracat yapacak Yarým asýrlýk Ýtalyan markasý Isvea Türkiye'den 30 milyon dolarlýk banyo ürünleri ürün ihraç edecek! 1962'den bu yana tasarýmlarý ve iþlevsel yaklaþýmlarýyla Ýtalya pazarýnda vitrifiye seramik ve banyo mobilyalarý alanýnda ilk 10 marka arasýnda faaliyet gösteren Isvea, artýk Türkiye'de yýlý baþýnda Ece Holding tarafýndan marka, tasarým, tüm entelektüel sermaye haklarý ve Ýtalya'daki bayi aðýyla birlikte satýn alýnan Isvea, üst grup banyo segmentinde 5 yýlda % 15 pazar payý elde etmeyi hedefliyor. Ürün portföyündeki tüm klozetleri aquaplus su tasarrufu özelliðine sahip olan Isvea, çevreye saygýyý tüm tasarým ve teknolojilerinin merkezine oturtan bir marka Isvea Ýtalyan tasarým zevkini Türkiye pazarýyla buluþturmanýn yanýnda Türkiye'de üretilen banyo ürünlerini AB ülkelerine ihraç etmeyi hedef olarak belirlemiþ durumda. Türkiye tüketicisi ile ilk tanýþmasýný, 26 Þubat-2 Mart 2014 tarihleri arasýnda düzenlenen 26. Uluslararasý Seramik Banyo Fuarý Unicera'da, 300 m2'lik standýndaki ürünleriyle gerçekleþtiren Isvea Türkiye'de ilk kez görücüye çýkan ürünleriyle fuarda, tasarým, teknoloji, trend ve tasarruf özellikleri ile öne çýktý. Isvea'nýn seramik banyo ürünleri, banyo mobilyalarý ve armatürlerinden oluþan ürünleri, Ýtalya'nýn ünlü tasarým ofisleri Nativita Design House, OMC Design Studios ve Meneghello Paolelli Associati ile ünlü tasarýmcýlar Simone Valsecchi ve Ettore Giordano tarafýndan tasarlanýyor. Üretim faaliyetlerinde çevre dostu bir yaklaþýmý benimseyen teknolojiler geliþtiren Isvea, UNICERA'daki standýnda teknolojik ürünlerine özel bir yer ayýrdý. CleaRing özelliði ile standart klozet haznesinin iç yüzeyinde bakteri oluþumuna sebep olan kanalýn kaldýrýlarak düz bir yüzey elde edilmesi sayesinde temizlik kolaylýðý ve hijyenik bir ortam sunan B+ asma klozetler, seramik yüzeylere extra koruyuculuk ve dayanýklýlýk saðlayarak bakteri oluþumunu önleyen SterilPlus yüzey teknolojisi, eski nesil klozetlere oranla %60'dan fazla su tasarrufu saðlayan aquaplus, birçok teknolojik özelliði bir arada sunmasý ile hem hijyenik hem de konforlu bir kiþisel temizlik ortamý sunan akýllý klozet smartplus, klozet ve lavabo dolabýnýn yüksekliðini kullanýcýnýn ihtiyacýna göre ayarlamasýna olanak veren e-motion sistemi gibi ürünler Unicera fuarýnda dikkat çekti. Deterjan, temizlik malzemeleri ve güneþ ýþýnlarýna karþý dayanýklý decorplus teknolojisi ile üretilen lavabolar ise desenin sýr altýna uygulanmasýnýn ardýndan piþirimi ile elde ediliyor. Özellikle banyosunda dekorlu ürün isteyen müþteriler açýsýndan yýllarca ilk günkü görüntüsünü koruma garantisi veren decorplus lavabolar hem estetik hem de dayanýklýlýk üstünlükleri ile müþterilerin büyük beðenisini topladý. Isvea'nýn vitrifiye seramik ürün kategorisinde 13 koleksiyonu bulunuyor. Geleneksel ve çaðdaþ çizgileri sentezleyerek 60'larýn esintisini günümüze taþýyan Palazzio; fonksiyonelliði ön planda tutan modern çizgili Sott'Aqua; yuvarlak hatlý, kývrýmlý tasarýmýyla kaliteyi estetikle buluþturan Viva; klasiðin modern yorumu Eleganza; yalýn hatlý Valente ve yumuþak, modern hatlarýyla Sentimenti fuarda standýn öne çýkan koleksiyonlarý oldu. Banyo mekanlarýnda her geçen gün önemi artan banyo mobilyasý tasarýmlarýna ilham vermek üzere tasarlanan ince, þýk çizgisi ve geniþ ölçü zenginliðiyle Sistema X, geometrik formlu tezgahüstü ve çanak lavabolarý ile Sistema Y ve dolap uyumlu, etajerli lavabolarý ile Sistema Z serileri ve baðýmsýz tasarým diline sahip klozet ve bidelerden oluþan Soluzione serileri de Isvea markasýnýn banyo alanýndaki farklý alternatifler sunma iddiasýný ortaya koydu. Tüm seramik ürünler için uyumlu klozet kapaklarý ve iç takýmlarý da Isvea satýþ hattýnda yer alýyor. Isvea ürünleri, Avrupa'nýn prestijli tasarým yarýþmalarýndan olan A Design Award'da, Sott'Aqua, Diamente, Eleganza, Valente serilerinin yanýsýra e-motion asansörlü klozet ile iki altýn ve üç gümüþ olmak üzere toplam beþ tasarým ödülü kazandý. Genç Ýtalyan tasarýmcý Simone Valsecchi tarafýndan tasarlanan Diamante serisi banyo ürünleri ve Genesis Design Studio tasarýmý e-motion asansörlü klozet, Altýn Tasarým Ödülü alýrken Nativita Design House tasarýmý Sott'Aqua serisi, Simone Valsecchi tasarýmý Eleganza ve Valente serileri Gümüþ Tasarým Ödülü'ne layýk görüldü. Eren Er'den "Anne ve Babalara Kitap Okuma" programý Eren Er Dersanesi rehberlik servisi anne babalarýn çocuklarýný daha iyi yetiþtirmesi için kitap okuma etkinliði düzenliyor. "Her kitap yeni bir hayattýr anlayýþýyla yola çýktýk" diyen dershane Türkçe öðretmeni Hasan Bayatlý, gerçek hayata yeni bir can katmak için toplumun en temel taþý anne babalarla bu projeyi yürüteceklerini belirtti. "Kitap okuyorum. Çocuðumu tanýyorum'' adýyla düzenlenen projenin 3 ana hedefi olduðunu kaydeden Bayatlý bu hedeflerin, "Anna babalara kitap okutmak, çocuðun kiþilik ve karekter geliþimi adýna unutulan bilgileri hatýrlatmak ve bilinmeyenleri öðretmek, ihmal edilen davranýþlara dikkat çekmek" olduðunu kaydetti. Ýki hafta sürecek kitap okuma sonunda yapýlacak sýnavla anne babalarýn çocuklarýna karþý empati kurmalarýný saðlamayý hedeflediklerini ifade eden Bayatlý, "C Planý yayýnlarýndan Mehmet Teper adýyla yayýnlanan "çocuk eðitiminde ideal anne baba" kitabýný özellikle anne babalarýn akþam iþten geldikten sonra çocuklarýnýzla birlikte olduðunuz vakitte okunmasýný tavsiye ettiklerini söyleyen Hasan Bayatlý ailecek kitap okuma saati alýþkanlýðý kazandýrmak ortak bir zaman geçirerek bunun sonucunda da çocuk beni anlayan anne babam var diyerek öðrenme motivasyonu kazanacak ve aile içi iletiþime de katký saðlayacak" dedi. Yasin YÜCEL Fatma Baþköy'den KTML öðrencilerine tebrik Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ve iþadamlarý Ahmet Ahlatçý ve Ergün Elmalý Kýz Teknik ve Meslek Lisesini ziyaret ederek, Yiyecek - Ýçecek Hizmetleri Bölümü öðrencilerini Uluslararasý VI. Altýn Kep Yemek Yarýþmasýnda dereceye girmelerinden dolayý tebrik ettiler. Okul Müdürü Elvan Güneþ, Kýz Meslek Lisesinin geliþmesinde sanayi ile iþbirliðinin önemli olduðunu belirtti. Öðrencilerin bu yarýþmalara katýlarak mesleki bilgi ve becerilerini geliþtirdiklerini, okulun yeni bir aktivite kazandýðýný ve öðrencilerin motivasyonlarýnýn arttýðýný dile getiren Güneþ, ayrýca okulda bulunan öðrencilerin çoðunun maddi yetersizlikleri bulunduðu için bu tür yarýþmalara katýlýmýn öðrencilere güzel katký saðladýðýný söyledi. Güneþ, bu türlü etkinliklerde yardýmlarýný esirgemeyen baþta Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy'e Milli Eðitim Müdürlüðüne, öðrenci velilerine teþekkür etti. Güneþ, bundan sonraki yarýþmalarada okul olarak hazýrlýklarýnýn devam edeceðini dile getirdi. Yasin YÜCEL 1. Çocuk karyolasýnda koruyucu parmaklýklarýn arasý en çok 6 cm olmalýdýr 2. Kenarlýklar yüksek ve çocuðun açamayacaðý þekilde kilitli karyolada sivri köþeler, çatlak ve keskin uçlar olmamalýdýr 3. Çarþaf ve yatak örtüsü daima gergin olmalýdýr 4. Karyola ýsýtýcýlar ve diðer mobilya ve pencereden en az 30 cm uzakta olmalýdýr 5. Karyolada üzerine basýp düþebileceði oyuncak ve kalýn yastýk gibi eþyalar olmamalýdýr 6. Mümkün olduðunca ranza kullanmaktan kaçýnýlmalýdýr 7. Halýlar ve yolluklar sabitlenerek kaymasý önlenmelidir 8. Pencerelerin güvenlik çubuklarý mutlaka olmalýdýr 9. Çocuklarýn oyun oynarken, iþyerlerinde sanayi tipi çamaþýr makinelerine, buzdolaplarýna saklanmasý(bir ilimizde 2 çocuk hayatýný kaybetmiþti) 10. Tüfek-tabanca gibi silahlar dolu olarak rastgele býrakýlmamalýdýr 11. Kesici aletlerin (testere, hýzar vs.) rast gele býrakýlmamalýdýr 12. Yürüteç kullanýlmamalý. Çünkü buna baðlý olarak her yýl bin kaza görülmektedir. 13. Sandalye, tabure ve diðer mobilyalarý pencereden uzak tutulmalýdýr.(açýk camlar) 14. Bilhassa yaz ve ilkbaharda balkonda çocuklar yalnýz býrakýlmamalýdýr 15. Katlanýr masalara dikkat edilmelidir.(bir ilimizde bir çocuk hayatýný kaybetmiþti) 16. Perde takarken, duvar silerken veya mutfakta yüksekten bir þeyler alýrken dikkat edilmelidir. (çocuklar eðitilmeli - anneye özenip yapmaya çalýþabilir) 17. Televizyon, florsan lamba, büfe, vestiyer, duvarlardaki cam panolar, avizeler veya mutfaktaki üst raflardaki eþyalara dikkat edilmeli, çünkü düþebilir 18. Balkondan halý silkelerken, komþularla konuþurken çok dikkat edilmelidir. 19. Kapý kilitlenince balkondan sarkarak baþka balkona geçmeye çalýþýlmamalýdýr. 20. Asansörlerin bilinçsiz kullanýlmasý nedeniyle yaþanacak kazalara karþý çok dikkat edilmelidir. (özellikle güvenlik kapýsý yoksa) 21. Merdiven aydýnlatmalarý yetersizse, karanlýk nedeniyle oluþabilecek kazalara karþý dikkat edilmelidir. * Yüksekten düþmelerde bilinç kaybý, kusma, dalgýnlýk, yürüme ve görmede problem, aðýz veya kulaktan kan gelmesi varsa mutlaka doktorun deðerlendirmesi gereklidir. * ÞÝMDÝ LER! Araçta unutulan çocuk öldü Evlerini sel basan çocuk öldü Su kuyusuna düþen çocuk öldü Üzerine balkon çöken çocuk öldü Ceviz aðacýndan düþen çocuk öldü Þofbenden zehirlenen çocuk öldü Okulun kapýsýna sýkýþan çocuk öldü Yanlýþlýkla tuz ruhu içen çocuk öldü Fosseptik çukura düþen çocuk öldü Lauba taþý üzerine düþen çocuk öldü Asansör boþluðuna düþen çocuk öldü Alkollü sürücünün çarptýðý çocuk öldü Korkuluktan kayarken düþen çocuk öldü Bayrak direði üzerine düþen çocuk öldü Açýk býrakýlan camdan düþen çocuk öldü Mp3 dinlerken elektrik çarpan çocuk öldü Yangýn merdiveninden inemeyen çocuk öldü Ýnþaat demirinin üzerine düþen çocuk öldü Rögar kapaðý açýk kalýnca düþen çocuk öldü Sýnýftaki televizyon üzerine düþen çocuk öldü Magandalarýn kurþunu isabet eden çocuk öldü Çöp toplarken elinde bomba patlayan çocuk öldü Depremde yýkýlan binanýn altýnda kalan çocuk öldü Öldü..Öldü Öldü.. Ölecek (!).. Alo.. Alo 178 orasý RTÜK' mü, kardeþim! Sesim çok iyi geliyor mu? Duyuyor musun beni? Ben Anadolulun en ücra köyünden Gariban Ali, Ne olur yasaklayýn, tüm televizyonlardaki haberleri! Her akþam ayný haberleri veriyorlar, býktýrdýlar beni!.. Lütfen sinirlenmeyin, sakin olun, beni dinleyin efendim! Bizlerde biliyoruz haberler hep ayný. Ama ÞEHÝRLER FARKLI!

5 Ocak ayý ihracatýmýz yüzde 21 arttý Mehmet Çelik, "Türkiye'de Darbeler"i anlatacak Prof. Dr. Mehmet Çelik Çorum Milli Ýrade Platformu tarafýndan organize edilen konferansa konuþmacý olarak katýlacak. Celal Bayar Üniversitesi Öretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Çelik, Milli Ýrade Platformu tarafýdan 1 Mart Cumartesi günü Çorum Devlet Tiyatro salonunda saat 13.00'da düzenlenen "Türkiye'de Darbeler" konulu konferansta konuþacak. katýlacak. Fatih AKBAÞ Mehmet Çelik 5 Ýsdemir Vakfýnda hisseler hak sahiplerine daðýtýlýyor Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Ocak ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %8,6 artarak milyon dolar, ithalat %2,6 artarak milyon dolar olarak gerçekleþti. Ocak ayýnda dýþ ticaret açýðý %6,8 azalarak milyon dolardan milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Ocak ayýnda %61,1 iken, 2014 Ocak ayýnda %64,7'ye çýktý. Çorum'da ise ihracat 2014 yýlý Ocak ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %21,65 artarak 16,3 milyon dolar, ithalat %71,79 artarak 14,2 milyon dolar olarak gerçekleþti. Avrupa Birliði'nin (AB-28) ihracattaki payý 2013 Ocak ayýnda "Hocalý Katliamý insanlýk tarihi için kara bir lekedir" %42,1 iken, 2014 Ocak ayýnda %44'e yükseldi. AB'ye yapýlan ihracat, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %13,7 artarak milyon dolar olarak gerçekleþti. Almanya'ya yapýlan ihracat 2013 yýlý Ocak ayýna göre %20 artarak 1 milyar 259 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sýrasýyla Irak (1 milyar 019 milyon dolar), Ýngiltere (783 milyon dolar) ve Ýtalya (598 milyon dolar) takip etti. Rusya'dan yapýlan ithalat, geçen yýlýn ayný ayýna göre %12,2 artarak 2 milyar 449 milyon dolar olarak gerçekleþti. Bu ülkeyi sýrasýyla Çin (2 milyar 078 milyon dolar), Almanya (1 milyar 552 milyon dolar) ve ABD (1milyar 037 milyon dolar) izledi. Salim Uslu Ýsdemir Vakfý, Nama Yazýlý Muvakkat Pay Senedi Ýlmühaberlerini hak sahiplerine, devir ve ciro iþlemleri yaparak daðýtýmýna baþladý. Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu konu hakkýnda verdiði bilgide, "12 yýl sonra Çelik iþçisine daðýtýlan Bedelsiz Hisse senetleri hayýrlý olsun. Hak sahipleri haklarýna kavuþmak için yaklaþýk 9 yýl süren mahkeme kararlarýný beklediler. Mahkeme sonrasýnda Çelik-Ýþ Sendikasý, Hak-Ýþ ve Hükümetimizin giriþimleri ile SPK kararý alýnarak mutlu sona ulaþýldý. Hisse Senetleri hak sahiplerine daðýtýlmaya baþlandý. Ýþçilerimize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Ýsdemir'in Özelleþtirme sürecinde çalýþanlara vermek üzere yüzde 11 Bedelsiz Hisse talebinde bulunan ve bu hakký çalýþanlar adýna talep eden Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri, Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Ýsdemir iþçisinin 11 yýldýr beklediði hisse senedi müjdesini Ýskenderun Demir ve Çelik A.Þ. Çalýþanlarý Yardýmlaþma Sandýðý Vakfýnýn toplantýsýnda vermiþti. Yrd. Doç. Dr. Serhat Oðuzhan Azerbaycan Cumhuriyetinin Daðlýk Karabað Bölgesindeki Hocalý Kasabasýnda, Ermenistan'a baðlý kuvvetler tarafýndan katledilen Azeri siviller için, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nda, anma programý düzenlendi.ermeniler tarafýndan gerçekleþtirilen Hocalý Soykýrýmýnýn, fotoðraf ve video görüntüleriyle gözler önüne serildiði, anma töreninde bir konuþma yapan Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak, Ýnsan Haklarýna ve Uluslararasý Hukuki Antlaþmalara raðmen bütün dünyanýn gözü önünde gerçekleþtirilen Hocalý Katliamýný, bir soykýrým hareketi, dünyanýn insanlýðý unuttuðu gün ve insanlýk tarihi için de kara bir leke olarak deðerlendirdi. Nurullah Genç'e Vefa Gecesi yarýn Çorum Belediyesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) ile birlikte Türk edebiyatýnýn yaþayan en büyük þairleri arasýnda yer alan Nurullah Genç için vefa gecesi düzenliyor.nurullah Genç'i farklý illerden gelen þairler de anlatacak. Mustafa Özçelik, Hatice Atmaca, Nuray Alper, Emel Demirezen ve Adem Turan gibi önemli þairler de bu geceye katýlacaklar. Vefa gecesi 2 Mart Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu'nda saat 19.30'da baþlayacak. Yasin YÜCEL Özbay'dan HGYD'ye ziyaret Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Maliye Teþkilatý'nýn artýk devletin katý yüzünü deðil gülen yüzünü temsil ettiðini söyledi. Defterdar Özbay Vergi Haftasý kutlamalarý kapsamýnda Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti. HGYD Baþkaný Av. Tugay Afat, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Satýlmýþ Ýnaç ve Volkan Sýnayuç'un hazýr bulunduðu ziyarette kamu giderlerinin ana finansman kaynaðýnýn vergi olduðunu hatýrlatan Defterdar Özbay'a ziyarette Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Muhasebe Müdürü Hacer Solak, Personel Müdürü Nurettin Kuyumcu, Milli Emlak Müdürü Fatih Kansu, Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Zeki Çevik, Saymanlýk Müdürü Zeki Çoban ve Muhakemat Müdürü Ýlker Taslacýoðlu eþlik etti. Verginin toplumun tüm kesimlerini doðrudan ya da dolaylý olarak etkileyen ve yakýndan ilgilendiren önemli bir araç olduðunu anlatan Defterdar Özbay, vatandaþa götürülecek kamu hizmetinin en seri ve etkin bir þekilde götürülebilmesinde verginin öneminin büyük olduðunu anlattý. Defterdarlýk, Vergi Dairesi ve Maliye Teþkilatý'nýn devletin soðuk yüzü olarak görüldüðüne yönelik deðerlendirmelerin artýk gerçeði yansýtmadýðýný belirten Ýhsan Özbay, "Defterdarlýk çalýþanlarý olarak bizler mükellef odaklý çözüm üreten, onlarýn haklarýný gözeten, toplumun refahýnýn artýrýlmasýna destek saðlamak üzere gelirlerden adalet, tarafsýzlýk ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde vergi toplamak, mükelleflere þeffaf ve kaliteli hizmet sunma çabasýndayýz. Geçmiþten kalan toplumun devlete bakýþýný gösteren bu sözler artýk deðiþiyor. Ülkemiz ve toplum gibi kurum olarak biz de deðiþime ayak uyduruyoruz. Soðuk yüzlü mahkeme suratlý devlet anlayýþýnýn deðiþmesi, demokrasinin de geliþtiðini gösteriyor. Geçmiþte Anayasa'da herkesin gelirine göre vergisini vermesi maddesi vardý. Yani keyfilik yok ve herkes mecbur kýlýnýyordu. Biz artýk vergiye gönüllü uyum, mükellef odaklý hizmet anlayýþýný hayata geçirdik. Vatandaþ ödediðinin karþýlýðýný kamu yatýrýmý olarak alýyor. Vergiyi öderken cebinden bir para çýkýyor ama bir okul, hastane, yol gibi hizmetlerin nereden yapýldýðýný ilk etapta düþünemiyor. Vergiyi verenlere bu hizmet olarak dönüyor. Toplumda vergi bilincinin bu yönde oluþmasý gerekiyor. Artýk mükellefle beyannameleri neredeyse karþýlýklý dolduruyoruz. Ne kadar yakýnlýk, sýcaklýk ve güleryüz gösterirseniz vatandaþýn caný da o kadar acýmaz. Tabi burada vergide adaleti de önemsiyoruz" ifadelerini kullandý. Geçmiþte mükellefin toplanan paralarý nereye harcadýklarýna yönelik sorularýna cevap veremediklerini, çünkü çoðunun iç borç faizine gittiðini de hatýrlatan Özbay, Maliye'nin artýk eski katý yüzünün olmadýðýný, tarih boyunca diktatörlerin gelip geçtiðini ancak toplumun gönlüne girenlerin yüzyýllar sonra bile hatýrlanacaðýndan hareketle vatandaþa hizmet sunduklarýný sözlerine ekledi. Ziyaret nedeniyle heyete teþekkür eden HGYD Baþkaný Tugay Afat da Maliye Teþkilatý'nýn ülkemiz için önemini iyi bildiklerini ayrýca meslekleri nedeniyle bu teþkilatta çalýþanlarýn zorluklarýný da gördüklerini vurgulayarak tüm kurum çalýþanlarýnýn haftasýný kutladý.

6 6 "Veli eðitimi öðrenci eðitimi kadar önemlidir" Sevgi Anaokulu velilerine "Çocuklar ve Kazalar" konulu seminer düzenledi.seminere konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý.çocuklarý kazalardan kurtarabilmek için öncelikle velilerin eðitilmesinin gerektiðini kaydeden Mahir Odabaþý, "Geçmiþ yýllarda Ýstanbul'da bir anasýnýfý öðrencisi üzerine lavabonun düþmesi sonucu öldü. Türkiye de her yýl ortalama 20 öðrenci okul kazalarýnda hayatýný kaybetmektedir. Bu çok acý bir durumdur. Veli eðitimi öðrenci eðitimi kadar önemlidir. Üniversite mezunu anne-babalar bile kazalar noktasýnda bazen ya bilgisiz yada ilgisiz kalabiliyorlar. Durum böyle olunca faturasýný toplum olarak ödüyoruz. Annelerin- babalarýn evde çocuklara örnek olmasý lazým ki, çocuklar daha titiz olsun" dedi. Bahadýr YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Alacayý büyütmeye devam edeceðiz" Alaca Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muhammet Eyvaz, seçim çalýþmalarý kapsamýnda resmi kurum, kuruluþ ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Seçim çalýþmalarýna geçtiðimiz günlerde start veren Baþkan Eyvaz, vatandaþlar tarafýndan büyük ilgi görüyor. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a ziyaretlerde AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Gençlik Kollarý Baþkaný Emre Çaðlar, meclis üyeleri ve parti üyeleri eþlik ediyor. Esnafý ziyaret eden ve bol kazançlar dileyen Muhammet Eyvaz, belediye ve hükümetin yaptýðý çalýþmalar ile ilgili bilgiler veriyor, yeni yapacaðý projeler ile ilgili de paylaþýmlarda bulunuyor. Zile Caddesi'nde esnafla bir araya gelen Baþkan Eyvaz, gezi esnasýnda kýraathanede mola vererek burada vatandaþlarla sohbet etti. Belediye ve hükümetin yaptýðý çalýþmalar ile ilgili bilgiler veren Eyvaz, yeni dönemde yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Ýçme suyu arýtma tesisi çalýþmalarýyla ilgili vatandaþa bilgi veren Baþkan Eyvaz, "Arýtma tesisimizde çalýþmalar devam ediyor. Ýnþallah bu yýl içerisinde burayý tamamlayarak halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Projenin tamamlanmasýyla birlikte Alaca'nýn 100 yýllýk içme suyu problemi ortadan kalkacak" dedi. Koçhisar barajýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan sulama kanallarý içinde çalýþmalarýn baþlayacaðýný anlatan Eyvaz, "Yeni dönemde inþallah bunlarda tamamlanacak" þeklinde konuþtu. -"TOKÝ TAMAMLANDI, ÝKÝNCÝ ETABI YOLDA"- TOKÝ konutlarýyla ilgili de konuþan Eyvaz, "TOKÝ konutlarýnýn ilk etabýný bitirdik. Ýnþallah ikinci etabý içinde çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürüyoruz. Yeni dönemde de Alaca'nýn geliþmesi adýna TOKÝ konutlarýnýn ikinci etabýna baþlayacaðýz" diye konuþtu. -"DOÐALGAZ'IN ÝHALE YAPILDI"- Doðalgaz konusunda da bilgiler veren Eyvaz, doðalgaz için abone sayýsý hakkýnda bakanlýðýn istediði abone sayýsýna ulaþtýklarýný ve çalýþmalarý tamamlayarak BOTAÞ'a sunduklarýný hatýrlatan Eyvaz, ihalenin de geçtiðimiz haftalarda tamamlandýðýný belirtti. Eyvaz, belediye olarak doðalgaz için abone iþlemlerini kendilerinin yaptýklarýný ve isteyen kiþilerin belediyeye müracaat ederek abonelik iþlemlerini yaptýrabileceklerini kaydetti. 5 yýl içerisinde her mahalleye bir park projesini baþlattýklarýný hatýrlatan Eyvaz, "Biz göreve gelmeden önce parklar ve yeþil alan konusunda ilçemiz sýkýntý çekiyordu. Her mahalleye bir park projesini hayata geçirerek birçok mahallemize park yaptýk ve mevcut parklarda da ciddi iyileþtirme çalýþmalarý yaptýk" dedi. Ýlçeye meslek yüksekokulunun gelmesi için gerek hükümet gerekse belediye imkanlarýnýn seferber edildiðini anlatan Eyvaz, "yerleþke sorunu vardý. biz belediyenin binasýný üniversiteye devrederek yerleþke sorununu ortadan kaldýrdýk ve yüksekokulu ilçemize kazandýrdýk. Þimdilerde kampus yapýlýyor. Bölüm sayýlarý arttýrýldý. Öðrenci sayýsý da her geçen yýl artýyor" ifadelerini kullandý. Belediye olarak asfalt, kilit taþý ve kanalizasyon çalýþmalarýnda önemli mesafeler kat ettiklerini söyleyen Eyvaz, 10 yýl aradan sonra ilçeyi sýcak asfaltla tanýþtýrdýklarýný kaydetti. Toprak yol býrakmamayý amaçladýklarýný belirten Eyvaz, kilittaþý çalýþmalarýnýn her daim devam ettiðini vurguladý. Baþkan Eyvaz, yeni dönem projeleriyle birlikte geliþen ve büyüyen bir Alaca için hizmet etmeye devam etmek istediklerini belirterek, "Her zaman insan merkezli hizmetleri önemsiyoruz. Halkýmýz tekrar teveccüh gösterirse Alaca geliþmeye, büyümeye devam edecek" dedi. Miraç Kandil'inde Kudüs ve Umre turu Ali Karal Çorum'da bir süre önce faaliyete baþlayan Çorum Hac-Umre Organizasyon ve Seyahat Acentesi, Miraç Kandil'inde Kudüs ve Umre turu düzenliyor.çorum'da 1969 yýlýndan beri Karal Ayakkabý olarak faaliyet gösteren Ali Karal ve oðlu Ýsmail Karal, faaliyet alanýný geniþleterek Organizasyon firmasý kurdular. Osmancýk Caddesi 1. Sokak Ulu Camii karþýsýnda Çorum Hac-Umre Organizasyon ve Seyahat Acentesi adý altýnda faaliyet gösteren firma, özellikle re kutsal topraklara yönelik organizasyonlarýyla kýsa sürede dikkat çekmeye baþladý.hilal Turizm Acenteliði kapsamýnda A Grubu Acente olarak faaliyet gösteren Çorum Hac-Umre ve Seyahat Acentesi, belirli aralýklarla umre organizasyonlarýyla adýndan söz ettiriyor. Bu yýl hac organizasyonu da yapacak olan firma, Atlasjet'in bayiliðini de yapýyor. Güvenli organizasyonlarla müþterilerine sýkýntý yaratmadan seyahat etmeleri noktasýnda özen gösteren Çorum Seyahat Acentesi sahiplerinden Ýsmail Karal, sene baþýnda kurulan firmalarýnýn 2 aylýk bir süre zarfýnda 4 grubu umre ziyareti için kutsal topraklara gönderdiðini, Mart ayýnýn ikinci haftasýnda da yeni bir grubun yine Umre ziyaretine çýkacaðýný dile getirdi. Kendileri için müþteri memnuniyetinin ön planda olduðunu söyleyen Ýsmail Karal, hac ve umre organizasyonlarýnýn yanýsýra her türlü seyahat ve tur organizasyonlarýný da gerçekleþtirdiklerini vurguladý. Hac döneminde özel þirketlerin organizesinde 200'ü aþkýn hacýnýn kutsal topraklara gideceðini ifade eden Ýsmail Karal, firmalarýyla da hac ibadetini yerine getirmek için insanlarýn kutsal mekanlara gönderileceðini, bu konuda firmalarýnýn da yetki sahibi olduðunu dile getirdi. Çorum Hac-Umre Organizasyon ve Seyahat Acentesi, Miraç Kandili için de özel bir program düzenliyor. Ýsmail Karal'ýn verdiði bilgiye göre, Çorum'dan bir grup, organizasyon ile Miraç Kandili'ni Kudüs'te geçirecekler. 4 gün Kudüs'te kalacak olan kafile, ardýndan da 16 gün sürecek olan umre ziyaretini gerçekleþtirecek. "28 Þubat Sivil Savunma Günü" etkinlikleri kapsamýnda Ertuðrul Gazi Ýlkokulunda, tatbikat yapýldý. Tatbikat Sivil Savunma Kulübü Danýþman Öðretmenleri Özkan Önler, Atakan Gürkan Maden ve kulüp öðrencileri ile Müdür Yardýmcýsý Sebaattin Can koordinesinde personel ve öðrencilerin katýlýmýyla gerçekleþtiridi. Kulüp Danýþman Öðretmeni Özkan Önler, bu tatbikatla personel ve öðrencilere sivil savunmanýn önemi, taným ve tedbirleri ile ikaz ve alarm iþaretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve benzeri silahlarýn etkileri, bunlara karþý korunma önlemleri konularýnda eðitim verildiðini, alarm iþaretleriyle Ertuðrul Gazi'de "Sivil Savunma Günü" etkinliði birlikte planlý bir þekilde okul binasýnýn boþaltýlarak bodrum kattaki sýðýnaklarda baþarýyla toplanýldýðýný söyledi. Yasin YÜCEL Þehit Yakýnlarý ve Gaziler Derneði'den Baþkan Yazýcý'ya ziyaret Osmancýk Þehit Aileleri ve Gaziler Derneðinin yeni ve eski baþkanlarý, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya bir nezaket ziyaretinde bulundu. Derneðin eski baþkaný Osman Barýþmaz, "Görevi yeni baþkanýmýz Mustafa Sarý'ya devrettim. Arkadaþýmýzýn bu görevi bizden daha iyi yapacaðýna, üyelerimizin haklarýnýn takipçisi olacaðýna inanýyoruz. Kendisine görevinde baþarýlar diliyorum" dedi. Eski ve yeni baþkaný makamýnda kabul eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý "Ülke savunmasý için canlarýný veren aziz þehitlerimizin aileleri ve bu uðurda gazi olmuþ kardeþlerimize belediye olarak desteklerimiz devam edecektir. Yasal haklarýný elde etmeleri konusunda elimizden geleni yaptýk ve yapacaðýz. Görevi devralan yeni baþkan Mustafa Sarý kardeþimize baþarýlar diliyorum" diyerek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Kafkas, baðýmlýlýðýn tehlikelerine dikkat çekti Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, 1-7 Mart tarihlerini sý" uygulamasýný baþlattýðýmýz günden bugüne kadar kapsayan Yeþilay baþarýyla uyguluyoruz. Haftasý dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamasýnda baðýmlýlýðýn tehlikelerine dikkat çeken Agah Kafkas, "Kiþilerin en büyük yanýlgýsý baðýmlýlýklarýný kontrol edebileceklerini düþünmeleridir. Baðýmlýlýðýn ilerleyen teknoloji ile beraber çok farklý türleri ortaya çýkmýþtýr. Sigara, alkol ve madde baðýmlýlýðýna üçüncü bin yýlýn baþýnda teknolojiye baðýmlýlýkta Önemli bir halk saðlýðý sorunu olan baðýmlýlýk yaptýðý da bilinen sigara, alkol ve uyuþturucu maddelerin zararlarýný, yýkýcý etkisini toplumumuza göstermenin yanýnda, bu alýþkanlýklardan kurtulmanýn ve býrakmanýn yollarýný da göstermek büyük bir önem taþýmaktadýr. Sigarayý Býrakmak isteyen vatandaþlarýmýz Bakanlýðýmýzýn Alo eklenmiþtir" dedi. 171 numaralý Sigarayý Býrak- Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas Yeþilay Derneði'nin ilk olarak ma Danýþma hattýný arayabilirler. Hilal-i Ahdar adýyla kurulduðunu hatýrlatan Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü: "Baþta kanser olmak üzere kalp ve akciðer hastalýklarýnýn baþlýca nedeni sigaradýr. Akciðer kanseri, kanser nedeniyle ölümler arasýnda 1. sýrada yer almaktadýr. Hayatýmýzý bu kadar olumsuz etkileyen sigara ile mücadele etmek için Bakanlýk olarak "Dumansýz Hava Saha- Alkol ve uyuþturucu madde gibi alýþkanlýklarýndan kurtulmak için de AMATEM'i arayabilirler. Burada saðlýk çalýþanlarýmýz var güçleriyle çalýþmakta ve sizlere yardýmcý olmaktadýrlar. Yeter ki baðýmlýlýðý olanlar bu alýþkanlýklarýndan kurtulmak istesinler, her türlü imkan ve fýrsat mevcuttur." Þahin Örgel'den TSO'ya özel gösteri Dost Oyuncularý Gösteri Eðitim Merkezi sahibi, Çorumlu yazar ve tiyatro sanatçýsý Þahin Örgel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis üyelerine özel bir gösteri sahneledi. Turgut Özal konferans salonunda gerçekleþtirilen gösteriyi TSO Meclis üyeleri ve aileleri izledi. Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis üyeleri ile ailelerinin birbirleri ile kaynaþmalarýný saðlamak amacýyla organize edilen etkinlikle katýlýmcýlar, keyifli bir akþam geçirdiler yýlýndan bu yana tiyatro sahnesinde bulunan ve yazdýðý birçok oyunu Devlet Tiyatrolarý'nýn repertuarýna alýnan Þahin Örgel, TSO için sahnelediði tek kiþilik oyunu ile beðeni topladý. Yaklaþýk 1,5 saat süren gösterinin ardýndan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Þahin Örgel'e çiçek takdim etti. Baþaranhýncal, Çorum'da böyle bir alanda ulusal bazda baþarý elde etmesinden dolayý Örgel'i tebrik ederek, baþarýlarýnýn devamýný diledi. Fen Lisesinde meslek tanýtýmý semineri Ýskilip'in kaplýca umudu gerçek oluyor Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü tarafýndan Ýskilip'te bir süredir devam eden sýcak su rezervi arama çalýþmalarý olumlu sonuç verdi. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer konuyla ilgili yaptýðý açýklamada "Belediyemiz ve MTA iþbirliði ile bir yýla yakýn süredir devam eden çalýþmalar olumlu sonuç vermiþtir. Arazide yürütülen çalýþma sonucunda kaplýca yapýmý için yeterli rezerve rastlanmýþtýr. 10 Mart 2014 tarihinde sondaj vurulacak olup konuyla ilgili geliþmeler detaylý bir þekilde kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. Ýskilipimize ve hemþerilerimize hayýrlý olsun" dedi. Fen Lisesinde meslek tanýtýmý seminerleri devam ediyor. Seminerlerin bu seferki konuðu ayný zamanda Fen Lisesi Okul Aile Birliði yönetim kurulunda da bulunan Dr. Nedim Ardýç oldu. Dr. Nedim Ardýç öðrencilere mesleði hakkýnda bilgiler verdi. Ayný zamanda saç ekim uzmaný olduðunu da kaydeden Ardýç, saç ekiminin nasýl yapýldýðýný anlattý. Ardýç bir soru üzerine saç ekiminin 5 bin ila 10 bin TL arasýnda deðiþen fiyatlarda gerçekleþtirildiðini söyledi. Ardýç, yurtdýþýnda ve yurt içinde de seminerler verdiðini söyledi ve hatýralarýndan bahsetti. Seminer sonunda Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atcýoðlu da Nedim Ardýç'a teþekkür ederek çiçek verdi. Bahadýr YÜCEL BES genel kurulu bugün Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þubesi'nin genel kurulu bugün yapýlacak. BES 7. Olaðan Genel Kurulu Tokat, Amasya, Çankýrý delegasyonunun katýlýmýyla 1 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.30'da Ýkinci Bahar Lokantasýnda gerçekleþtirilecek. Bahadýr YÜCEL

8 YAÞAM Kalitesiz gece uykusu Depresyona sebep oluyor 8 Ýki Lokum Sýcak bir yaz günü 3 çocuk kantine gitmiþler. Satýcý birinci çocuða ne istediðini sormuþ. Çocuk bir lokum istemiþ. Dolayýsýyla hava çok sýcak olduðu için satýcý lokumlarý kaldýrmýþ. Çok sinirlenip lokumlarý indirmiþ. Çocuða lokumunu verdikten sonra lokumlarý yukarý kaldýrmýþ. Ýkinci çocuða ne istediðini sormuþ. Kelime Avý Bu çocukta bir lokum isteyince adam çýlgýna dönmüþ. Tekrar ayný þeyleri yaptýktan sonra lokumlarý kaldýrmadan önce üçüncü çocuða sormuþ. "Çocuðum sende mi bir lokum istiyorsun" Çocuk "Hayýr" demiþ. Adamda rahatlýkla lokumlarý kaldýrmýþ. Sonra çocuða sormuþ:"oðlum peki sen ne istiyorsun?"çocuk: "Ben iki lokum istiyorum." Uykuda nefes kesilmesi olarak tarif edilen uyku apnesi, uyku kalitesini düþürdüðü için depresyona neden olabiliyor. Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Bahadýr Baykal, orta ve þiddetli uyku apnesi varlýðýnda depresyonun sýk yaþandýðýný söylüyor. Baykal, Apne sebebiyle uykusu sürekli bölünen kiþi ertesi gün yorgun kalkar. Ýyi bir gece uykusu bir lüks deðil, zorunluluktur. diyor. Gece nefes alamayan hastada oksijen düzeyinin düþüp karbondioksitin yükseldiðini kaydeden uzman, Beyin adrenalin salgýlar ve zamanla tansiyon yükselir. Kalpte ritim bozukluðu geliþebilir. Bir müddet sonra da kalp yetersizliði ortaya çýkar. Dengesiz hormon salgýlanmasý beyin kanamasýna, damar týkanýklýðýna yol açabilir. Felç ve kalp krizi riski artar. ifadelerini kullanýyor. Baykal, þunlarý söylüyor: Bu kiþiler uyku bölünmesi yaþadýðýndan yorgun uyanýrlar. Gün içinde bulduklarý her an uyumak isterler. Bunun dýþýnda dikkat bozukluðu, unutkanlýk ve konsantrasyon güçlüðü baþlamýþtýr. (CÝHAN) Yanýltýcý bitkisel ilaç Reklamlarýna 5 yýl hapis cezasý 19:55 Osmanlý Tokadý Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Akþemsettin Hazretleri o halde beyaz tavþaný takip edin diyerek onlara hayatlarýnýn fýrsatýný verir. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Saðlýk Bakanlýðý internette, radyo ve televizyon kanallarýnda saðlýk beyanýyla tanýtým ve satýþý yapýlan gýda takviyesi ve bitkisel ürünlere karþý ilgilileri son kez uyardý. Basýn kuruluþlarýna, konuyla ilgili sivil toplum kuruluþlarý ve derneklere, kozmetik üreticilerine, üretim ve ithalat yapan firmalara, aktarlara ve il valiliklerine gönderilen yazýda, yasaya aykýrý hareket edenlerin 1 yýldan 5 yýla kadar hapis ve 20 bin liradan 300 bin liraya kadar para cezasý verileceði hatýrlatýldý. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu internet radyo ve televizyon kanallarýnda tanýtýmý ve satýþý yapýlan gýda takviyeleri ve bitkisel ürünler baþta olmak üzere pek çok ürüne karþý ilgilileri uyardý. Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkaný Dr. Saim Kerman imzasý ile 'Saðlýk Beyaný' baþlýklý bir yazý gönderildi. Konuyla ilgili maðduriyet yaþanmamasý için yasanýn getirdiði müeyyideleri RTÜK üzerinden televizyon ve radyo kanallarýna, Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü üzerinden basýn kuruluþlarýna, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýna, 81 il valiliðine, konuyla ilgili sivil toplum kuruluþlarýna, dernekler üzerinden kozmetik üreticilerine, aktarlara ve baharatçýlara, Türk Eczacýlar Birliði üzerinden eczanelere, takviye edici gýda üretimi ve ithalatýný yapan iþletmelere ve internet haber kanallarýna yazýlý olarak bildirdi.yazýda, son zamanlarda ulusal ve yerel yayýn yapan TV ve radyo kanallarýnda, yazýlý medyada, internet sitelerinde ve birçok mecrada özellikle gýda takviyeleri ve bitkisel ürünler baþta olmak üzere pek çok ürün grubunun saðlýk beyanýyla kansere karþý etkili, damar týkanýklýðýna son veren mucize ürün, mucize zayýflatýcý ürün benzeri tanýtým ve satýþýnýn yapýldýðýnýn görüldüðü vurgulandý. Saðlýk beyaný, insan saðlýðýna doðrudan veya dolaylý olarak faydalý olduðunu yahut hastalýklara veya belirtilerine karþý etkili olduðunu, koruduðunu, tedavi ettiðini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanýmlandýðý kaydedilen yazý da, "Tüketiciyi yanýltýcý þekilde saðlýk beyanýyla tanýtýmý ve satýþý yapýlan bu ürünlerin vatandaþlarýmýz tarafýndan alýndýðý, kullanýldýðý ve bu nedenle vatandaþlarýmýzýn sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi saðlýk sorunlarýna maruz kaldýðý görülmektedir. Halký yanýltýcý beyanlarla yapýlan tanýtým ve satýþlarýn kamu saðlýðýný tehdit eden yönü sebebiyle Kurumumuzca her türlü platformda yoðun gayret sarf edilmektedir." denildi. ÝZNE AYKIRI SAÐLIK BEYANIYLA ÜRÜN SATIÞI YAPANA 20 BÝN LÝRADAN 300 BÝN LÝRAYA KADAR PARA CEZASI Yapýlan son düzenlemeyle mevzuata aykýrý þekilde saðlýk beyanýnda bulunularak yapýlan ürün tanýtým/satýþlarýna yönelik yaptýrýmlarýn artýrýlmasý amacýyla bu ürünlerin tanýtým ve satýþýnýn yapýldýðý internet sitelerine eriþimin engelleneceði vurgulanan yazý da, "Yetkili merciden izin almaksýzýn veya verilen izne aykýrý olarak saðlýk beyanýyla ürün tanýtým ve satýþýný yapanlara 20 bin liradan 300 bin liraya kadar para cezasý verilebilecek. Bunun tekrarý halinde para cezasý 2 katýna çýkarýlabilecek. Ýlaç olmamakla beraber hastalýklarý teþhis ve tedavi ettiði beyanýyla herhangi bir ürünün satýþýný, pazarlamasýný veya reklamýný yapanlarýn ise 1 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasýyla cezalandýrýlacaðý bildirilecek. Bu tanýtým veya satýþlarýn internet veya baþkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapýlmasý halinde 18'inci maddenin 3. fýkrasýna göre internet siteleri karartýlacak." ifadelerine yer verildi.bu doðrultuda, mevzuata aykýrý þekilde saðlýk beyanýnda bulunarak yapýlan ürün tanýtým/satýþlarýnýn tespiti halinde kurum tarafýndan belirtilen yaptýrýmlarýn uygulanacaðý hatýrlatýlan yazý da þu ifadelere yer verildi: "Ayrýca izinsiz veya gerçeðe aykýrý saðlýk beyanýyla yapýlan satýþlarýn denetlenmesi, gerektiðinde durdurma, toplama, toplatma, imha iþ ve iþlemlerinin yapýlmasý veya yaptýrýlmasý, izin ve saðlýk beyanlarý yönünden bunlarýn reklam ve tanýtýmlarýnýn denetlenmesi ve aykýrý olanlarýn durdurulmasý yönünde iþlemler yapýlacak. Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunda belirtilen yaptýrýmlarýn uygulanacaðý dikkate alýnarak herhangi bir maðduriyet yaþanmamasý için kayýtlý tüm eczanelere konunun bildirilmeli." (CÝHAN) 19:45 Fatih Harbiye Rüya gibi baþlayan gün, Macit ve Neriman için kabusa dönüþmek üzeredir. Macit, babasýnýn kalp krizi geçirmesi ile altüst olurken, Neriman da babasý tarafýndan çýkmazlara sürüklenmektedir. Macit ve Neriman, aþklarý için ailelerine direnmek zorunda kalýrlar. Önlerine çýkan engeller, aþýlmaz birer duvar gibi görünmektedir. Pelin, aþk ve en az aþk kadar güçlü olan intikam duygusu içindeyken, eline geçen fýrsatlarý deðerlendirmek için sonuna kadar gitmeye kararlýdýr.oyuncular : Neslihan Atagül, Kadir Doðulu, Yunus Emre Yýldýrýmer, Dilara Öztunç Yönetmen : Sadullah Celen 20:00 Bugünün Saraylýsý Ata ve Asuman ýn büyük aþký gizlenen geçmiþten su yüzüne çýkar. Ayþen in gerçeklerle yüzleþmesi Ata ile iliþkisini etkilemektedir. Ata bir yandan Ayþen e kendini anlatmaya çalýþýrken diðer yandan da Feride için endiþelenmektedir. Feride, Atýf ýn boþanma kararý ile çýlgýna dönmüþtür. Savaþ ýn, Nostalji Serisi ni piyasaya süreceðini öðrenen Neslihan, bu durumu fýrsata çevirerek haberi Ayþen e verir. Ayþen, bir kez daha Savaþ tarafýndan yara almýþtýr. Görkemli Mücevherciler Gecesi aþkýn güç gösterisine sahne olmaktadýr. Feride nin açýklamasý geceye bomba gibi düþerken, Ayþen in Fatih le davete gelmesi Savaþ ýn sabrýný taþýrýr. Kenan Doðulu 31 Mayýs 1974 yýlýnda Yurdaer - Serpil Doðulu çiftinin ortanca çocuðu olarak Ýstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Aslen Gaziantep'lidir. Kendisi gibi müzisyen olan aðabeyi Ozan Doðulu ve moda-tasarým ile ilgilenen kýzkardeþi Canan Doðulu'yla beraber 3 kardeþtir. Beþ yaþýndayken konservatuarýn piyano bölümüne birincilikle girdi. Altý sene piyano bölümünde eðitim aldý, hocasý Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri aldý. Bu sýrada tiyatro eðitimi, çocuk korosunda solistlik, ritmli sazlar öðrenimini de sürdürdü. Kültür Koleji'nde lise öðrenimini tamamladý. ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da Communication sertifika programýný bitirdi. Ardýndan L.A. Musicians Institute'da yüksek öðrenimine baþladý. Daha sonra yüksek öðrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.sanatçýnýn ilk albümü "Yaparým Bilirsin" 1993 yýlýnýn Eylül ayýnda, ikinci albümü "Sýmsýký Sýký Sýký" 1994 yýlýnýn Aralýk ayýnda, "Kenan Doðulu III" albümü ise 1996 yýlýnýn Temmuz ayýnda piyasadaki yerini aldý. Ayný yýl Hiç Bana Sordun Mu? adlý bir dizide de oynadý. 10. Yýl Marþý, 29 Ekim 1997 yýlýnda Kenan Doðulu tarafýndan yeniden düzenlendi. 10. Yýl Marþý'nýn bu düzenlemesinin de yer aldýðý "Kenan Doðulu 3.5" adlý tekli, 1997 yýlýnýn nisan ayýnda piyasaya sunuldu.15 Mart 1999 yýlýnda, Gençlik Marþý'nýn yeni düzenlemesinin yer aldýðý bir tekli hazýrladý. Aðustos 1999 tarihinde "Ben Senin Herþeyinim" adlý albüm piyasaya sunuldu. Ardýndan iki yýl sessizliðe bürünen sanatçý 2 Aðustos 2001 yýlýnda "Ex Aþkým" adlý albümü piyasaya çýkardý. 8 Ekim 2002 yýlýnda unplugged bir albüm olan "Kenan Doðulu 5.5" piyasaya çýktý.24 Haziran 2003'te "Demedi Deme" adlý albümü çýkardý. 14 Aðustos 2004'te da buçuklu albümlerine Kenan Doðulu 6.5 albümünü çýkararak bir yenisini daha ekledi. Son olarak 13 Haziran 2006 yýlýnda da "Festival" adlý albümünü piyasaya sürdü. Albüm satarak 2006 yýlýnda satan en çok albümlerden biri oldu. BAHARATLI TAVUK Malzemeler 4 adet tavuk göðsü 1 dal fesleðen 1 dal adaçayý 1 çorba kaþýðý beyazbiber 1 çorba kaþýðý kýrmýzýbiber 1 çorba kaþýðý kimyon 1 tatlý kaþýðý kekik 1 tatlý kaþýðý pul kýrmýzýbiber Sývý yað (kýzartmak için] Sosu Ýçin: 1 adet dolmalýk kýrmýzý biber 1 adet kýrmýzý soðan 1/2 salatalýk 1 adet avokado 1 limonun suyu 1 tatlý kaþýðý sirke 1 tatlý kaþýðý toz þeker Tuz, karabiber Yemeðin Tarifi Fesleðen yapraklarýný ve adaçayýný ince kýyýn. Beyazbiber, kýrmýzýbiber, kimyon, kekik ve pul biberle karýþtýrýn.tavuk göðüslerinin üzerine býçakla derin kesikler yapýn. Üzerlerini yaðlayýp baharatlý otlu karýþýma bulayýn. 15 dakika bekletin. Tavuklarýn iki tarafýný kýzdýrýlmýþ sývýyaðda kýzartýn.sosu için, küp þeklinde doðranmýþ biberi, ince kýyýlmýþ soðaný ve küp þeklinde doðranmýþ salatalýðý bir kaseye koyup karýþtýrýn. Avokadoyu soyup, çekirdeðini çýkardýktan sonra küp þeklinde doðrayýn. Kararmamasý için üzerlerine limon suyu gezdirip, sebze karýþýmýna ekleyin. Sirke, þeker, tuz ve karabiberi de ilave edip karýþtýrýn.sosu servis tabaðýna alýn, üzerine kýzarmýþ tavuklarý koyarak servis yapýn. Baþarýnýn sýrrýný bilmiyorum ama baþarýsýzlýðýn Yolu herkesi memnun etmeye çalýþmaktan geçer. (Bill Cosby) 06:30 Kanal 7 de Sabah 08:00 Kara Gurbet 09:45 Dr Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Adana ya Bir Kýz Geçti Gördün mü? 15:00 Alemin Kralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 19:00 Ana Haber 20:00 Bugünün Saraylýsý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? 09:50 Necmettin Nurþacan la Hafta Sonu Sohbetleri 11:50 Anne Olmak Ýstiyorum 13:00 Türk Filmi 13:45 Yeþil Bisiklet 14:45 Gezebilsem 16:00 TV Filmi 18:00 Hafta Sonu Haberleri 19:00 Kayýp Hayatlar 20:00 Köroðlu 21:30 Uyanýk Gazeteci Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Güldür Güldür 17:00 Shrek 3 19:00 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Fatih Harbiye 22:45 Her Sevda Bir Veda 09:00 Doktorum 10:30 BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar 12:15 Gün Arasý 15:00 Evim Þahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Galip Derviþ 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Osmanlý Tokadý 22:45 Stadyum Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber Bülteni 18:50 Þefkat Tepe 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna Gezi Proðramý

9 9 "Hiçbir güç bizi milletimizden ayýramayacak" AK Parti Düvenci'de seçim startýný verdi AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Düvenci beldesinde seçim startýný verdi. 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimleri öncesi Düvenci Beldesi'nde oluþturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açýlýþý dualarla yapýldý. Açýlýþa AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Düvenci Belediye Baþkan adayý Necmettin Yalçýn, AK Parti Belde Teþkilat Baþkaný Zekeriya Yurttaþ, merkez ilçe yöneticileri ve partililer katýldý. AK Parti Belediye Baþkan adayý Necmettin Yalçýn, belediye baþkaný seçildiði taktirde üç þeyi vaad ettiðini belirterek, "Ne olursa olsun yalan olmayacak, dürüst olacaðýz. Hizmetlerin akýþýnda kesinlikle adil davranacaðýz. Ve çok çalýþacaðýz" dedi. Düvenci'nin, 22 yýllýk bir belde olmasýna raðmen hala alt yapý eksikliklerini tamamlayamadýðýný dile getiren Yalçýn, suyun 'hayat', alt yapýnýn 'saðlýk', yolun 'medeniyet' bilinmesine raðmen halen suyu yetersiz olan veya hiç olmayan mahalleler bulunduðunu, alt yapýsý, üst yapýsý olmayan, çamur içerisinde olan yerleþim birimlerinin olduðunu belirtti. Zaman zaman çeþitli vesilelerle ziyaret etme þansý bulduklarý diðer beldelerin Düvenci'den her zaman bir adým önde olduðunu görüp gýpta ettiklerini anlatan Yalçýn, "Yerleþim yeri olarak diðer beldelerin çoðundan daha avantajlý bir konuma sahip olsak da o beldelerde gördüðümüz hizmetlerin burada olmayýþý bizleri üzdü. Görüyoruz ki beldemizde çoðu þey kendi haline býrakýlmýþ. Ýnsanlarýmýz bir þekilde kendi iþlerini kendiler halleder hale gelmiþ, kimsenin belediyeden bir beklentisi kalmamýþ. Bende sizler gibi Düvenci'de yaþayan biri olarak zaman zaman belediye çalýþmalarýndan þikayetçi oldum, eleþtirdim. Benim konumumdaki insanlarýn artýk þikayet etmeye hakký olamayacaðýný, bu iþlerde elimizi taþýn altýna sokma zamanýnýn geldiðini, düþündüðüm için aday olmanýn artýk beldeme karþý bir görev olduðuna inandýðým için, aday oldum. Allah nasip eder 30 Mart'a belediye baþkaný seçilirsem, Beldemizin tüm mahallelerinin problemlerinin giderilmesi, tüm mahallelerimizin yaþanabilir halle getirilmesi için çalýþacaðým. Devletin tüm resmi kurumlarý ile irtibatlý olarak onlarýn yardýmlarýný ve desteðini alarak. Ýnsanlarýmýzla istiþare ederek, çalýþmalarýmýzý yürüteceðiz. Hedefimiz insan olacak" dedi. AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise 30 Mart'ýn belediye baþkanlýðý seçimlerinden ibaret olmadýðýna vurgu yaparak, "Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bu yüzden 30 Mart bu milletin geleceðinin tayin edildiði bir seçim olacak genel seçimlerinde Düvenci, AK Parti'yi 950 oyla destekledi. Bu seçimde de destek olacak. Rehavete kapýlmayacaðýz. Gecemizi gündüzümüze katýp çalýþacaðýz. Zahmetsiz rahmet yok. Necmettin beye ve ekibine destek vereceðiz. Baþbakanýmýza burada tek Necmettin Yalçýn yürek olduðumuzu göstereceðiz. Düvenci 1992 yýlýnda belde oldu. O tarihte bende siyasette idim ve buradan sorumlu koordinatördüm. Düvenci ilk aldýðýmýz beldelerden birisi. Benim için burasýnýn ayrý bir önemi var. Düvenci hak ettiði hizmetleri alamadý. Hizmete talip olan baþkanýmýza destek olacaðýz. Düvenci'yi daha güzel ve daha yaþanabilir bir belde haline getireceðiz. Kapý kapý dolaþacaðýz. Ev ev dolaþacaðýz ve destek isteyeceðiz" þeklinde kaydetti. AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, 28 Þubat sürecinde oynanan oyunlarýn bugünde oynanmak istediðini söyledi. AK Parti Düvenci Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açýlýþýnda konuþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, 28 Þubat sürecinde alýnan kararlarla millet iradesi hiçe sayýlýrken, geleceðine ipotek konulduðunu belirtti. Köse, dün bu ülke üzerinde oynanan oyunlara izin vermeyen milletin, birlik ve beraberliðini bozmadan bugünde hayata geçirilmeye çalýþýlan kirli senaryolara ve oyuna asla müsaade etmeyeceðinin altýný çizdi. Gezi Parký olaylarýyla baþlayan, 17 Aralýk operasyonuyla devam eden sürecin milletin iktidarýnýn engellenmesine yönelik bir operasyon olduðunun altýný çizen Köse, iftiralarla, karalamalarla AK Parti'nin yýkýlmak istendiðine dikkat çekti. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile birlikte bu yolda yürümeye devam edeceklerinin altýn çizen Köse, "Biz gücümüzü milletten alýyoruz ve dayanak noktamýz da millet. Milletten aldýðýmýz yetkiyi sadece ve sadece yine milletimiz için kullandýk. Bundan sonra da milletle bir ve beraber olmaya devam edeceðiz. Þu iyi bilinmelidir ki bizi hiçbir güç milletimizden ayýramayacak" dedi. Türkiye'de olaðanüstü bir süreç yaþandýðýný anlatan Köse, "Millet iradesini bertaraf etmek için yapýlan operasyonlarý birlikte izliyoruz. Ülkedeki güven ve istikrar ortamýný kaldýrarak kaosa sürüklemek istiyorlar. Geçmiþi biraz hatýrlayýn krizinde bir gecede bu millet bir gecede fakirleþtirildi. Borçlularýn borç yükü bir anda Mustafa Köse üç kat artýþ gösterdi. Ülkede soygun yapýldýðý söyleniyor. Bu ülkede soygun olsaydý IMF'ye olan borcumuz biter miydi?. Merkez Bankasý'ndaki döviz rezervimiz artar mýydý? Hýzlý tren projeleri hizmete girer miydi? 3. köprü inþaatý ve havaalaný inþaatý, Kanalistanbul projesi olur muydu? Bu karalama kampanyalarýnýn, iftiralarýn þiddetinin artarak devam TEGV'den çocuklara özel etkinlik TEGV, Hitit Üniversitesi Sanat Atölyesi Kulübü ve TEMA ortaklaþa bir etkinlik düzenledi. Etkinlikle ilgili açýklama yapan TEGV Çorum Birim Sorumlusu Serpil Çetin "Çocuklarýmýz sulak alanlarýn önemi ve bununla ilgili bir resim çalýþmasý gerçekleþtirdi. Ayrýca çocuklar ellerine sürülen boya ile çarþaflara baský iþlemi uygulayarak özgün ifadeler ortaya koydu. Pek çok eðlence ve sanatsal faaliyetleri gerçekleþtirdiler" dedi. Çetin, mart ayý itibariyle yeni dönem kayýtlarý baþlayacaðýný ve bütün çocuklarý beklediðini ifade etti. Kubilay Kaan YÜCEL edeceði belirtiliyor. 76 milyon insanýmýzla kader birliði yaptýk. Bu millet daha önce bir kýsým çevrelerce ötekileþtirilmiþti. Ýnsanlar sýnýflara ayrýlmýþtý. Ama AK Parti ne yaptý hiç kimseyi ötekileþmeden toplumun tüm katmanlarýný kucakladý. Son bir yýldýr terör olaylarý nedeniyle þehit cenazesi gelmiyor. Kan aksýn diye vataný satmakla suçladýlar. Hergün kan aksýn, analar aðlasýn bizde istediðimizi yapalým dediler. Ýstedikleri gibi at oynatma hevesinde olanlar 30 Mart'ý dört gözle bekliyorlar. Bu millet bu tuzaða bu oyuna gelmeyecek. Baþbakanýmýza hep birlikte destek olacaðýz" diye konuþtu. 30 Mart'ýn belediye baþkanlýðý seçimlerinden ibaret olmadýðýna vurgu yapan Köse, "Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bu yüzden 30 Mart bu milletin geleceðinin tayin edildiði bir seçim olacak genel seçimlerinde Düvenci, AK Parti'yi 950 oyla destekledi. Bu seçimde de destek olacak. Rehavete kapýlmayacaðýz. Gecemizi gündüzümüze katýp çalýþacaðýz. Zahmetsiz rahmet yok. Necmettin beye ve ekibine destek vereceðiz. Baþbakanýmýza burada tek yürek olduðumuzu göstereceðiz. Düvenci 1992 yýlýnda belde oldu. O tarihte bende siyasette idim ve buradan sorumlu koordinatördüm. Düvenci ilk aldýðýmýz beldelerden birisi. Benim için burasýnýn ayrý bir önemi var. Düvenci hak ettiði hizmetleri alamadý. Hizmete talip olan baþkanýmýza destek olacaðýz. Düvenci'yi daha güzel ve daha yaþanabilir bir belde haline getireceðiz. Kapý kapý dolaþacaðýz. Ev ev dolaþacaðýz ve destek isteyeceðiz" þeklinde kaydetti. Çorum'un çocuk oyunlarý kitaplaþtý Çocuklarýn hem iyi yetiþmeleri hem de kültürün bir parçasý olan çocuk oyunlarýný, yaþayarak geleceðe taþýnmalarý çok önemli. Bu kapsamda Çorum'da oynanan çocuk oyunlarýný Çorum ili genelinde derlemek, böylece kaybolmalarýna ve unutulmalarýna engel olmak, derlenen oyunlarý kitaplaþtýrarak gelecek nesillere saðlýklý bir þekilde aktarýlmasýný saðlamak için "Çorum'da Oyun Eðlence-Folklorumuzdan Örnekler" adlý kitap yayýmlandý. Hazýrlanan bu kitapta, Araþtýrmacý- Yazar Abdulkadir Ozulu tarafýndan Çorum yöresinde eskiden oynanan ve unutulmaya yüz tutmuþ çocuk oyunlardan bir demet sunularak bu deðerlerin gelecek nesillere aktarýlmasý amaçlandý. Valilik tarafýndan yayýmlanan "Çorum'da Oyun Eðlence-Folklorumuzdan Örnekler" kitabýndan 1000 adet bastýrýlýrken merkez okullarý ile iller ve üniversiteler bünyesindeki kütüphanelere daðýtýlarak bu kültürün yaþatýlmasýna katký saðlanacak. Karakaþlar Otomotiv'den araç tanýtýmý Karakaþlar Otomotiv Gazi Caddesi'nde Fiat marka araçlarýn tanýtýmý gerçekleþtirdi. Karakaþlar Otomotiv Satýþ Müdürü Asým Avcý, yaptýðý açýklamada müþterilerin, Fiat'ýn hem satýþ hem satýþ sonrasý vermiþ olduðu hizmetlerden duyduðu memnuniyetlerini dile getirerek, her yýl farklý bir özellik ve dizaynla yenilenen araçlar ve aylýk olarak belirlenen fýrsatlarla dolu kampanyalar hakkýnda bilgi verdi. Fiat'ýn yeni modelleri hakkýnda bilgi veren Avcý, "500L, Fiat 500'ün kendine has tarzý ve eðlenceli kimliðini koruyarak þekillendi ve kýsa sürede kendini benimsetmeyi baþardý çok yönlü ve fonksiyonel bir otomobilin tüm konforu ve geniþ iç hacmi, bir þehir otomobilinin pratikliðiyle birleþti" dedi.avcý, Asým Avcý üretim olmasý avantajýyla (Linea C., Yeni Linea, Yeni Doblo Combi-Cargo, Fiorino Combi- Cargo) ilgi odaðý olan araçlar yakýt tasarrufu, kullaným kolaylýðý, kompakt ölçüleri, kývraklýðý ve ataklýðý sayesinde, en dar yollara bile rahatça giriyor, kimsenin gidemediði yerlere gidiyor. Günlük hayatta hem ekonomik hem iþlevsel olmasý ile en çok tercih edilenlerin liste baþýný oluþturuyor.otomobil estetiðinin güç, prestij ve konforla birleþimi Fiat Linea ise içi, geniþ kabin boyutlarý sayesinde ferah yolculuklara olanak veriyor. Kalabalýk ailelerin de vazgeçilmez tercihi olan Linea, bu ferahlýðýný akýlcý bir düzenlemeyle daha da artýrýyor büyük kolaylýk saðlýyor" þeklinde kaydetti.satýþ Müdürü Asým Avcý, vatandaþlarý deneme "500L'nin sunduðu 9 farklý dýþ renk seçeneði ve 3 farklý tavan seçene- ðinden dilediðinizi tercih edebilirsiniz. Geniþ aksesuar seçenekleri ve sayýsýz kiþiselleþtirme özellikleri ile tamamen kendi 500L'nizi yaratabilirsiniz.yerli sürüþü ve daha detaylý kampanya bilgileri için Ýskilip kavþaðýnda bulunan Karakaþlar Fiat Plazaya davet etti. Bahadýr YÜCEL

10 10 Belediye Meclisi son toplantýsýný pazartesi yapacak Çorum Belediye Meclisi mart ayý toplantýsýný 3 Mart Pazartesi günü yapýlacak.meclis Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde yapacaðý son toplantýsýnda 3 gündem maddesi görüþecek.meclis salonunda saat 16.00' da gerçekleþtirilecek olan toplantýda görüþülecek gündem maddeleri þunlar: "Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Gayrimenkul Satýn alýnmasý. Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, 3, 9, 10, 11 nolu parsellerde plan deðiþikliði." "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" kapsamýnda, Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nde Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þubesi Obezite Birimi tarafýndan "Saðlýklý Beslenme ve Fiziksel Aktivite" konulu eðitimi verildi. Eðitime konuþmacý olarak Hemþire Serap Bülbül ve Nurhan Yurtel katýldý. Eðitimde kadýnlara, 'saðlýklý bireylerin yetiþmesinde oynadýklarý rolün önemi, evde kahvaltý yapmadan güne baþlanmamasý, özellikle okul çaðýndaki çocuklar için öðün atlanýlmamasý, her öðünde mutlaka dört temel besin grubundan tüketilmesinin saðlanýlmasý, günde en az litre su tüketilmesine dikkat edilmesi, mutfakta tencere yemeðine özendirilmesi, yemekte tuz kýsýtlanmasý, genetik obezite dýþýnda beslenme alýþkanlýðý yüzünden obezitenin arttýðýna dikkat çekilmesi, her gün mutlaka 30 dakika yürüyüþ yapýlmasý, evde yapýlan rutin ev iþlerini aktivite yerine geçmediðine dikkat edilmesi, fiziksel aktiviteyi artýrmak adýna, kýsa mesafeleri yürüyerek, uzak mesafelerde ise araçlardan bir durak önce inerek yürüyüþün saðlanmasý, gün içerisinde telefonla konuþurken ayakta ve yürüyerek konuþulmasý' konularýnda bilgilrt verildi. Kadýnlara "Saðlýklý Beslenme ve Fiziksel Aktivite" eðitimi Programda hanýmlarýnýn toplumdaki yerinin önemi de anlatýldý ve yetiþtirdikleri bireylerle dengeli, saðlýklý beslenen çocuklarýn gelecekte obeziteden uzak, saðlýklý, yaþam kalitesi yüksek, mutlu bir toplumun ilk adýmýný oluþturduðu bunun anahtarýnýn da ev hanýmlarýnýn elinde olduðu ifade edildi. Yasin YÜCEL HDP'liler Uður Mumcu esnafýný ziyaret etti Halklarýn Demokratik Partisi Belediye Baþkan adayý Erdoðan Bolat, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Uður Mumcu Caddesi üzerindeki esnafý ziyaret etti. HDP Ýl Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, HDP Ýl Genel Meclisi adayý Meliha Üþüdür, HDP Çorum Ýl Sözcüsü Muharrem Özünel, Emek Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Cafer Gökmen ile çok sayýda partilinin katýldýðý gezide, esnafa HDP'nin yerel yönetim programý hakkýnda bilgi verildi. AK Parti'nin yolsuzluklarýnýn artýk ayyuka çýktýðýný iddia eden Bolat, gerek yerel yönetimlerde gerekse de genel idarede yolsuzluklarýn had safhaya çýktýðýný öne sürerek, "Artýk bu rantçý anlayýþa dur demenin zamaný geldi. Rantçýlýða karþý halkçýlýðý savunan HDP'yi destekleyerek düzen partilerine güçlü bir cevap vermeliyiz" ifadelerini kullandý. Yavuz Sultan Selim öðrencileri okullarý gezdi Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öðrencileri için okul tanýtým gezileri düzenlendi. Okul Rehber Öðretmeni Mehmet Koç, Fen Teknoloji Öðretmeni Hüseyin Sakýcý ve Görsel Sanatlar Öðretmeni Ahmet Uysal'ýn katýlýðý gezi kapsamýnda öðrenciler, 'Çorum Fen Lisesi, Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çorum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'ni gezdiler. Öðrenciler bu gezilerde SBS sýnavýndan sonra tercih edecekleri okullarý bilerek, düþünerek daha bilinçli bir þekilde tercih yapmalarý için fikir sahibi oldular. Bahadýr YÜCEL ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasý Alaca'da tanýtýldý Türkiye Genelinde Peygamber Yolu Derneði tarafýndan düzenlenen ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasý Alaca ilçesinde düzenlenen programla atanýtýldý. Alaca ilçesinde faaliyet gösteren Alaca Sosyal Yardýmlaþma ve Eðitime Katký Derneði(AS- YED) tarafýndan organize edilen 'Herkes O'nu Okuyor' etkinliklerinin açýlýþý Alaca Kültür Salonunda gerçekleþtirildi. Programa ASYED baþkaný Ali Yaðlý, ÇES- DER Alaca Baþkaný Fahri Kelleci, Feza Eðitim Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Faruk Kasýmoðlu, Yediveren Bayan Derneði Baþkaný Zehra Öztürk, MHP Ýlçe Baþkaný Alim Okur ve ilçe halký katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Allah'ýn Peygamber Efendimiz(SAV) ile olan ayrýlmaz bütünlüðünü, þefkatini, merhametini, rahmetini, ehlibeytini, arkadaþlarýný anlattý. Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcý Prof.Dr. Osman Eðri konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "Allah bize bizden daha yakýn Onun misafir olduðu gönüllerimiz Rahmanýn rahmetiyle kuþattýðý adeta bir gül bahçesi. Sanki Cenabý-ý Allah gönüllerimizi adeta rahmetiyle kýyýlamýþ inayetiyle çevirmiþ ve içinde güller açmýþ. O güllerin her birisi Muhammed Mustafa (SAV) 'yý rengiyle kokusuyla bütün o cazibesiyle güzelliðiyle anlatýyor zikrediyor. Ama o gül bahçesinin sahibi bir Rahman var Allah var. O var ki Muhammed Mustafa(SAV) var. Ve o var olduðu içinde biz varýz. Çünkü hadisi kutside Cenabý Allah O'nu þöyle ifade ediyor. Ey Habiblim eðer sen olmasaydýn Âlemleri yaratmazdým. Nefes alýp veriyorsak, eðer rüzgar esiyor yaðmur yaðýyorsa, eðer dünya kendi ekseni etrafýnda dönüyorsa, eðer her sabah güneþ doðudan doðup batýdan batýyorsa ve eðer zerreden küreye kadar her þey varlýðýný devam ettiriyorsa bunlarýn hepsi Muhammed Mustafa Aleyhi Selamýn var olduðu, âlemleri þereflendirdiði ve bize peygamber olduðu içindir. O on sekiz bin âlemin Muhammed Mustafa'sý. Sadece bizim deðil Somali'de ki kardeþlerimizin de, Türkiye'deki, Anadolu da ki Ahmet Mehmet Muhammed ismini taþýyan kardeþlerimizin de peygamberidir O.Kýsacasý O(SAV) bütün dünya ülkelerinin peygamberi. Dünyanýn neresine giderseniz gidin bir Ahmet bir Mehmet bir Muhammed bulacaksýnýz. Çünkü dünyada bütün beþeriyet de varlýðýný O'na borçlu diye ifade etti. Eðri konuþmasýnýn devamýnda bu gün hani gözyaþý döktüðümüz hüzünlendiðimiz üzüldüðümüz mahzun olduðumuz hatta býrakýn gözyaþýný insanlarýn birbirinin kanlarýný döktükleri televizyonlarda karþýlaþtýðýmýz olaylardan. Ama eðer geçmiþte Asrý Saadette insanlar, köle, efendi, farklý ýrklarda, farklý dinlerde, farklý cinslerde insanlar birlikte yaþayabiliyorlarsa ve mesut oldularsa bu Peygamber Efendimiz sayesinde olmuþtur. Þuanda bizde birlik beraberlik ve kardeþçe yaþamak istiyorsak her zaman O'nu içimizde yaþatmalýyýz. Çünkü dünya bizim himmetimize ve nefesimize muhtaç. Ama kendisi himmete muhtaç dede kaldý ki baþkasýna himmet ede derler ya eskilerimiz. Ýþte bizim o himmet deryasýndan rahmet deryasýndan kana kana içmemiz gerekiyor. Ýþte bu yüzden de 'Herkes O'nu Okuyor' herkes O'nu okuyacak inþallah ve okuyup o rahmetle besleneceðiz ve dünyaya da Aþýk Yunus'lar gibi Niyazi Mýsri'ler gibi ve o Allah'a adanmýþ ruh mimarlarý gibi muhabbet fedaileri gibi tekrar muhabbeti anlatacaðýz." 23 Nisan kavþaðýnda kaza Fatih Caddesi 23 Nisan Ýlkokulu kavþaðýnda kaza meydana geldi. Dün saat sýralarýnda meydana gelen trafik kazasý sonrasýndan yol kýsa süreli trafiðe kapandý. Polisin olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan yol trafiðe açýldý.

11 SPOR 11 HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý þu þekilde: Yýldýz Kýzlar Ýl Birinciliði sona erdi Gençlikspor Ýl Birincisi 1.olan Gençlikspor 2.olan H.E Kültürspor 3.olan Basketbol Ýhtisas Basketbol Ýl Temsilciliði faaliyet programýnda yer alan Yýldýz Kýzlar Basketbol Ýl Birinciliði önceki gün oynanan karþýlaþmalarla sona erdi. 8 takýmýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen il birinciliðinde Gençlikspor takýmý þampiyon olurken, H.E Kültürspor ise ikinci oldu. Basketbol Ýhtisas A takýmýnýn üçüncü olarak bitirdiði il birinciliðini Gençlik Görkemspor ise dördüncü sýrada tamamladý. Önce ki gün oynanan 2 karþýlaþmayla sona eren il birinciliðinin bitiminin hemen ardýndan dereceye giren takýmlar için kupa töreni düzenlenirken, birinci olan Gençlikspor'un kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Erdoðan Þahinci verdi. Ýkinci H.E Kültürspor takýmýnýn kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verirken, üçüncü Basketbol Ýhtisas A'nýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Sportif Eðitim Uzmaný Mustafa Çýplak, dördüncü Gençlik Görkemspor'un kupasýný ise Gençlik Görkemspor Kulübü Baþkaný Tuncay Görkem verdi. 4.olan Gençlik Görkemspor Ýl birinciliðini ilk sýrada tamamlayan Gençlikspor Mart tarihleri arasýnda yine ilimizde yapýlacak olan Yýldýz Kýzlar Bölge Þampiyonasý'nda ilimizi temsil etme hakký kazanýrken, basketbol il temsilcisi Demet Gökmen'de þampiyonada Gençlikspor'a baþarýlar diledi. GENÇLÝK GÖRKEMSPOR: 23 BASKETBOL ÝHTÝSAS A: 38 HAKEMLER: Hakan Kaya, Dursun Uðral PERÝYODLAR: 8-7, 10-9, 0-9, 5-13 GÖRKEMSPOR B: Mervenur, Elif, Didem, Fatma, Emine, Ýrem, Ýzel BASKETBOL ÝHTÝSAS A: Almira, Fatmanur, Mine, Asel, Burçin, Rana, Ezgi, Zeynep, Simge, Cansu, Meltem H.E KÜLTÜRSPOR: 43 GENÇLÝKSPOR: 55 HAKEMLER: Haluk Yakýn, Ýbrahim Coþkun KÜLTÜRSPOR A: Damlanur, Ayça, Edanur, Betül, Þeydanur, Beyzanur, Gamze, Azra, Türkü, Berfu, Yeþim GENÇLÝKSPOR: Tuðçe, Ýpek, Ýrem, Eda, Ezgi, Ceren PERÝYODLAR: 12-10, 14-11, 15-15, 2-19 SPOR SERVÝSÝ LAR FUTBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ Ýskilip Belediyespor umutlu gitti Geçtiðimiz hafta evinde aldýðý beraberlikle uzun haftalar sonra puan tablosunda Çorumspor'un üzerine yükselen Ýskilip Belediyespor Nevþehir'e 3 puan umudu ile gitti. Ýskilip Belediyespor'un bu maçtaki en büyük avantajý evsahibi Nevþehirspor'un bu maçta seyircisiz oynayacak olmasý. Ýki takým arasýnda Ýskilip'te oynanan ilk karþýlaþma 0-0 beraberlikle sonuçlanmýþtý. Nevþehir Gazi Stadý'ndan yarýn saat 13.30'da baþlayacak olan Nevþehirspor Gençlik ile Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýný Ardahan bölgesi hakemi Saddam Doðuyýlmaz yönetecek. Zorlu mücadelede Doðuyýlmaz'ýn yardýmcýlýklarýný ise Erzurm'dan Ozan Andan Güral ve Serhat Þaban Ekmekçi yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Onur Aydýn. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, artýk her maça puan veya puanlar için çýkacaklarýný vurgu yaptý. ADNAN YALÇIN Armutçu: Zor bir deplasman Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Nevþehir deplasmanýnýn zor bir deplasman olduðuna dikkat çekerek maçýn seyircisiz oynanmasý avantajýný ve rakibin kart cezalarý nedeniyle oluþan eksikliklerini deðerlendirmeye çalýþacaklarýný söyledi. Rakibin eksiklerinden faydalanmak istediklerini dile getiren Armutçu, kendilerinin de sakatlýklardan muzdarip olduklarýna dikkat çekti. Armutçu "Rakibin eksikliklerini deðerlendirmek istiyoruz. Maçýn seyircisiz oynanacak olmasýný da lehimize çevirmek istiyoruz. Ýnþallah zorlu deplasmandan puan veya puanlar çýkaracaðýmýzý umuyorum. Bizimde sakatlarýmýz var ancak inþallah maç saatine yetiþtirmeye çalýþacaðýz. Sakatlarýmýzdan Sadýk, Turgay ve Enes'in durumu maç saatinde belli olacak inþallah oynarlar diye umut ediyorum. Sakatlarýmýzda genç futbolcumuz Engin'in çapraz baðlarýndaki sakatlýðý ciddi maalesef sezonu kapattý. Sakatlýk maddi sýkýntýlar tüm bu olumsuzluklara raðmen Ýskilip Belediyespor'un kümede kalmasý adýna elimizden geleni yapacaðýz. Ýnþallah evimize puanlarla döneriz." Dedi. CUMHURÝYET O.O: 2 BAYAT M. A. ERSOY: 3 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Furkan Alagöz. CUMHURÝYET ORTAOKULU: Berat, Enes, Yasin, Celal, Sefa, Batuhan, Ýbrahim, Serhat, Doðukan, Nuri, Tahsin, Emre, Tayyip, Emrah, Onur, Ömer. BAYAT MEHMET AKÝF ERSOY ORTAOKULU : Yaþar, Eyüphan, Mert, Murat, Mert, Murat, Yaþar Batuhan, Tunahan, Ali, Ahmet, Hasan, Mehmet, Berke, Emre, Furkan, Mesut, Yusuf. GOLLER: 6. dak. Ömer, 9. dak. Batuhan (Cumhuriyet Ortaokulu), 8. dak. Murat, 12. ve 38. dakikalarda Yusuf (Bayat Mehmet Akif Ersoy) TOKÝ Þ.Þ. ÖZYOL O.O: 3 TOPRAK SANAYÝ O.O: 0 HAKEM : Emre Alagöz TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL OR- TAOKULU : Mert Burak, M. Furkan, Berkay, Metehan, Emirhan, Mustafa, Ýsmail, Ali, Özgür, Metehan, Berkant, Aykut, Enes, Anýl Can, Buðra. TOPRAK SANAYÝ ORTAOKULU : Enes, Musa, Yunus, Selman, Ömer, Emre, Muhammet, Abdulkadir, Tayfun, Mücahit, Mertcan, Salim, Fatih, Harun, Tahsin. GOLLER :12. ve 30. dakikalarda Ýsmail, 25. dak. Berkay (TOKÝ Þ. Þükrü Özyol Ortaokulu) ADNAN YALÇIN KARÞIYAKA O.O: 1 Y.BEYAZIT O.O: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Emre Alagöz. KARÞIYAKA ORTAOKULU : Buðra, Günay, Aytuð, Ozan, Eren Cem, Eren Çöplü, C. Can, Sadýk, Ali, Sezgin, Hürol, N. Anýl, Gürdal. YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU : Onur, Erkan, Hüseyin, Çaðrý, Nurican, Ahmet Mete, Mehmet Emin, Kürþa, Tuðrul, Abdullah, Umut, Arda, Hamza, Emirhan. GOL : 4. dak. C. Can (Karþýyaka Ortaokulu) Hakemlerimize görev Çorum Bölgesel Hakemlerine hafta sonu görev. BAL 5. grupta oynanacak iki maçý Çorum hakemleri yönetecek.mhk'den yapýlan açýklamaya göre 5. grupta yarýn Pozantý Ýlçe sahasýnda Alpin Pozantý Gençlikspor ile Ceyhanspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Celal Bayraklý yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise yine ilimizden Emrah Okan ve Ahmet Ecevit yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Ýl hakemi Serhat Sarkandý.Ayný grupta Kayseri Yolspor ile Osmaniyespor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý ise Mehmet Ali Cýrýl yönetecek. Yardýmcýlýklarýný Samsun'dan Bekir Yücel Saygý ve Segin Þahbaz yapacak. Maçýn dördüncü hakemide ilimizden Yalçýn Kara. SPOR SERVÝSÝ YAVUZ SULTAN SELÝM O.O: 2 ÝSMAÝL KAKAÇ O.O: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Emre Alagöz. YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU : Bedirhan, Enes, Metehan, Arda, Mahmut, Orhan, Berkay, Elvan, Ebubekir, Mertcan, Abdurrahman. ÝSMAÝL KAKAÇ ORTAOKULU: Murat Çemrek, Murat Erden, Cengiz, Tufan, Hüseyin, onur, Murat Þimþek, Sezer, Hacý, Berkan, Sezer Vural. GOLLER: 15. (kendi kalesine) Cengiz, 28. dak. Metehan (Yavuz Sultan Selim Ortaokulu).

12 Play-off liginde ilk yarý tamamlanýyor Çorum 1. Amatör Küme Büyükler Ligi yarýn oynanacak erteleme maçý ile tamamlanacak. Alaca Belediyespor ile Eti Lisesi arasýnda yarýn Alaca'da oynanacak olan erteleme karþýlaþmasý ile 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off karþýlaþmalarýnýn ilk yarýsý tamamlanacak. Play-Off liginde ikinci yarý 16 Mart'ta oynanacak olan maçlarla baþlayacak. Öte yandan yarýn oynanacak karþýlaþmalarla 2. Amatör Küme Büyükler Ligi mücadelesi de start almýþ olacak. Özbað: Sakin olmalýyýz Belediyespor zorlu virajda Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor 24. Hafta karþýlaþmasýnda yarýn deplasmanda Elibol Sandýklýspor ile karþýlaþacak. Sakaryaspor deplasmanýný 3 puanla atlatan Çorum Belediyespor, bu kez Sandýklý deplasmanýnda sahaya 3 puan için çýkacak. Elibol Sandýklýspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki karþýlaþma yarýn Sandýklý Ýlçe Stadý'nda saat 13.30'da oynanacak. Karþýlaþmayý Gaziantep bölgesi hakemlerinden Mehmet Kaftancý yönetecek. Geçtiðimiz hafta Sakaryaspor'u deplasmanda maðlup ederek ikinci yarýnýn ilk deplasman galibiyetini alan Çorum Belediyespor, Elibol Sandýklýspor deplasmanýndan da puan çýkarmak için sahaya çýkacak. Çorum Belediyespor ilk yarýda Çorum'da oynanan karþýlaþmada ikinci yarýda yediði gollerle 2-1 rakibine maðlup olmuþtu.ýkinci yarýya flaþ transfer yapan ancak þuana kadar ligde umduðunu bulamayan Sandýklý ekibi, Çorum Belediyespor galibiyeti ile yeniden zirveye doðru týrmanýþa geçmek istiyor. Elibol Sandýklýspor topladýðý 36 puanla puan cetvelinde 9. sýrada yer alýyor. MEHMET AKÝF'TE SAKATLANDI Sakatlýklarý devam eden Oðuzhan Saraçoðlu, Osman Bodur ve Eray Sandýklý maçýnda oynamayacaklarý açýklanýrken, son çalýþmada Mehmet Akif Tatlý'nýn da kasýðýndan sakatlandýðý ve Sandýklýspor maçýnda oynamasýnýn zor olduðu belirtildi. Belediyespor'un Elibol Sandýklýspor maçýnda sahaya þu muhtemel onbir ile sahaya çýkmasý bekleniliyor: Çaðrý, Emre, Yakup, Ýmam, Nedim, Furkan, Okan, Ender, Murathan, Oðuzhan Yalçýn, Emir. ADNAN YALÇIN Çorumspor, Aksaray maçýndan 3 puan bekliyor Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, yarýn oynayacaklarý maçta ilk yarýda Çorum'da yenildikleri Elibol Sandýklýspor'u yenerek çýkýþlarýný sürdüreceklerini söyledi. Hafta içinde çok iyi hazýrlýklar yaptýklarýný belirten Özbað, 'Hafta sonunda çok kritik maçlar oynanacak üst sýralarda bulunan takýmlar birbirleri ile karþýlaþacak. Bu haftaki maçlar sýralamayý etkileyecek oranda kritik bizimde bu hafta önemli avantaj yakalamamýz için Sandýklýspor'u yenmemiz gerek. Ligin ilk yarýsýnda evimizde yenildiðimiz rakibimizden rövanþý almak öncelikli hedefimiz. Bu önemli maçta takým olarak sakin olmalýyýz rakibimizin kazanma stresini iyi deðerlendirmeliyiz. Baský kurmak isteyen rakibimizi önce durdurup ani ataklarla defans açýklarýný deðerlendirmek istiyoruz. Hatýrlanacaðý gibi ilk yarýda Ünyespor maçýyla bir seri baþlatmýþtýk. Ýnþallah bunu bu maçtan alacaðýmýz galibiyetle yeniden bir seri baþlatmak dileðimiz. Hedefimiz sezon sonunda mutlak þampiyonluk bunu baþarmak içinde elimizden geleni yapacaðýz' dedi. SPOR SERVÝSÝ 24. hafta hakemleri açýklandý Çorum Belediyespor'un da yer aldýðý Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum temsilcisinin deplasmanda Elibol Sandýklýspor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Gaziantep bölgesi hakemlerinden Mehmet Kaftancý yönetecek. Sandýklý Ýlçe Stadý'nda saat 13.30'da baþlayacak maçta Mehmet Kaftancý Kaftancý'nýn yardýmcýlýklarýný ise Adana bölgesinden Berkan Püsküller ve Mustafa Akkuþ yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Osmaniye Bölgesinden Mehmet Akalýn. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 3. Lig gruplarýnda 1 ve 2 Mart'ta tamamý saat 13.30'da oynanacak maçlarý yönetecek hakemler þunlar: Sedat Özbað 1 MART CUMARTESÝ: Düzyurtspor-Erzurum Büyükþehir Belediyespor: Osman Kaya 2 MART PAZAR: Elibol Sandýklýspor-Çorum Belediyespor: Mehmet Kaftancý 68 Yeni Aksarayspor-Sancaktepe Belediyespor: Hüdaverdi Savcý Elazýð Belediyespor-Orhangazispor: Sedat Sert Manavgat Evrensekispor- Darýca Gençlerbirliði: Deniz Gültekin Ünyespor-Batman Petrolspor: Mehmet Güngör Bursa Nilüferspor-Balçova Belediyespor: Kadir Saðlam Çýksalýnspor-Sakaryaspor: Murat Erdoðan Maltepespor-Hacettepe: Harun Toplar ADNAN YALÇIN Atalay: Galibiyetten baþka bir þey düþünmüyoruz Kýrýkkalespor maçýnda taraftarlarýný üzen ve umutlarýn azalmasýna neden olan bir maðlubiyet alan Çorumspor, kümede kalma adýna yeniden umutlarýný artýrmak adýna Aksaray Belediyespor'dan mutlak 3 puan almak istiyor. Ýki takým arasýnda ilk yarýda Aksaray'da oynanan karþýlaþma 2-2 beraberlikle sonuçlanmýþtý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yarýn saat 13.30'da Çorumspor ile Aksaray Belediyespor arasýnda oynanacak karþýlaþmayý Hatay bölgesi hakemi Mustafa Savaþ yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre maçýn yardýmcý hakemleri ise Kilis bölgesi hakemi Mümtaz Yýlmaz Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi'nden hamile bayanlara özel pilates ile Mehmet Dokumacý. Maçýn dördüncü hakemi ise Fehmi Eser. Karþýlaþma öncesinde Çorumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay galibiyetten baþka düþüncelerinin olmadýðý kritik haftalar girdiklerini ifade ederek "Bu maçý kazanarak yeniden umutlarýmýzý ve motivasyonumuzu artýrmak istiyoruz" dedi. Teknik adamýn Aksaray Belediyespor karþýlaþmasýna þu onbir ile çýkarmasý bekleniliyor: Akýn, M. Ali, Moubarak, Orhan, Envercan, Veli, Batuhan, Arif, Dinçer, Serdar, Yusuf. ADNAN YALÇIN Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi hamile ve hareket zorluðu çeken bayanlara özel pilates seanslarý gerçekleþtirdi. Konuyla ilgili bir basýn açýklamasý yapan Antrenör Barýþ Kuþçu 'Spor ile farklý kesimlere hizmet vermeye devam eden Can Dostu Spor Merkezi yeni bir uygulamaya baþlayarak toplum saðlýðý konusundaki hassasiyetini bir kez daha göstermiþtir. Yeni uygulamaya koyduðu özel hamile pilates seanslarý ile hamile bayanlara uzman eþliðinde spor yapma fýrsatý sunmaktadýr' dedi. Kuþçu 'Toplum saðlýðýna katkýda bulunacak diðer bir uygulama ise yaþlý ve hareket zorluðu çeken bayanlara yönelik özel pilates seanslarýdýr. Bayan Antrenör eþliðinde hamile pilates seans gün ve saatleri: Salý- Perþembe günleri saatleri arasýnda yapýlacaktýr. Yaþlý ve hareket zorluðu çeken kadýnlarýn seansý: Pazartesi - Çarþamba - Cuma Barýþ Kuþçu saatleri arasýnda yapýlacaktýr.dedi.kuþçu Bay-Bayan ayrý fitness,vucüt geliþtirme gibi pek çok spor faliyetlerini barýndýklarýný belirtti.can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi adresi Bahçelievler Mah. Þenyurt cad. No: 25/A tel: Kubilay Kaan Yücel Hasan Atalay Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ligin 20. Haftasýnda Aksaray Belediyespor'u evinde aðýrlayacak Çorumspor'un Teknik Direktörü Hasan Atalay "Galip gelmekten baþka bir þey düþünmediðimiz maçlara çýkacaðýz" dedi.aksaray Belediyespor'u yenmekten baþka bir düþüncelerinin olmadýðýný altýný çizen Atalay " Bizim için ligde kritik haftalar baþladý. Galip gelmekten baþka bir þey düþünmediðimiz maçlara çýkacaðýz. Bu maçlardan ilki olan Aksaray Belediyespor'u da inþallah yeneceðiz.son haftalarda aldýðýmýz maðlubiyetten dolayý herkesi çok üzdük fakat þu bilinsin bizden daha fazla kimse üzülemez. Bizim sezon sonunda gülen taraf olmak adýna elimizden geleni yaptýðýmýzdan kimsenin kuþkusu olmasýn. Ligin son düdüðü çalýnana kadar mücadelemizi vereceðiz, bunu herkes böyle bilsin.aksaray maçýna hafta içinde çok iyi hazýrlýklar yaptýk. Antrenmanlarýn dýþýnda futbolcularýmýzýn kaybolan motivasyonunu bozulan morallerini düzeltmek için çalýþtýk. Onlarla konuþtuk onlarý yeniden motive ettik. Artýk bundan sonraki maçlarý kazanmak adýna bahanemizin olduðunu düþünmüyoruz. Bu hafta sakat ve cezalýmýzda yok her þey istediðimiz gibi. Ýnþallah Aksaray maçýyla evimizde ilk 3 puanýmýzý almak istiyoruz." Dedi. ADNAN YALÇIN

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ýthalatýmýz ve ihracatýmýz arttý * HABERÝ 3 DE. Mustafa Arslan

Ýthalatýmýz ve ihracatýmýz arttý * HABERÝ 3 DE. Mustafa Arslan Ýthalatýmýz ve ihracatýmýz arttý Ulukavak Mahallesi'nde bir grup kadýn yolu trafiðe kapatarak eylem yaptý. Kadýnlar yol kesti Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 1.140.510.297 TL lik vergi tahakkukundan 489.481.664 TL tahsil

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı