Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA"

Transkript

1 Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi 1. grupta sevke tabi yükümlülerin 3-6 Þubat 2014; 2. grupta sevke tabi olanlarýn Mart 2014 tarihleri arasýnda sevklerinin yapýlacaðý açýklandý. * HABERÝ 16 DA * HABERÝ 11 DE 18 OCAK 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Kendisini kamu görevlisi olarak tanýtan þüpheliler adli makamlara sevk edildi. Telefonla dolandýrýp 100 bin lira aldýlar * HABERÝ 9 DA (Ç.HAK:30) Emniyet Müdürlüðü nce 50 ye yakýn eðitim kurumunda trafik semineri düzenlendi. Engellilere iyi haber Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Ýl Komisyonu denetimlere baþlýyor. Teknik Deðerlendirme Ekipleri engellilere yönelik çalýþmalarda eksiklikler tespit ederse 5 bin liradan 25 bin liraya kadar ceza uygulayabilecek. TKDK yetkilileri 12. Baþvuru Çaðrý Ýlaný yayýnlandý ve 10 Þubat-10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin baþlayacaðýný duyurdu. Süt üreticilerine çaðrý * HABERÝ 4 DE 2013 te 9 bin 310 konut satýldý Çorum Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, 2013 yýlý içinde il genelinde 9 bin 310 adet konut satýþ iþlemi gerçekleþtirildiðini söyledi. * HABERÝ 2 DE Sevgi Evi gençleri KOÇ gibi bir iþe imza attý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum ÝL Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'i ziyaret etti. * HABERÝ 5 DE Harçlýklarýný biriktiren gençler üç mülteci aileleye yardým etti Nurettin Buyruk Tunaboylu bugün anýlacak Merhum GazeteciMahmut Tunaboylu Yazar Mahmut Tunaboylu vefatýnýn 12. Yýlý, doðumunun 60. yýlýnda bugün saat de mezarý baþýnda anýlacak. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne baðlý Mimar Sinan Sevgi Evleri'nde kalan erkek öðrenciler, büyük bir duyarlýlýða imza atarak, harçlýklarýnda n biriktirdikleri paralarla aldýðý gýda malzemeleriyl e, mülteci ailelere yardým etti. Umreciler yakýnlarý ve arkadaþlarý tarafýndan dualarla uðurlandý. Kutsal topraklara uðurlandýlar Kutsal topraklara yolculuk devam ediyor. Umre yolculuðuna çýkmaya karar veren 118 Çorumlu, önceki gece Otogar'da düzenlenen törenle uðurlandý. * HABERÝ 12 DE * HABERÝ 7 DE Kasaplarda Recep Gür baþkan oldu * HABERÝ 4 DE Cami cemaati kan verdi Karakeçili Camii cemaati, Türk Kýzýlayý nýn Çorum da baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. * HABERÝ 10 DA Yeniþafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman, Zaman Gazetesi yazarý Mümtazer Türköne'ye sert cevap verdi. Karaman, Mümtazer Törköne ye sert çýktý * HABERÝ 2 DE Ýki listenin yarýþtýðý Kasaplar ve Celepler Odasý nda Recep Gür 33 oyla oda baþkaný olarak seçilirken, mevcut baþkan Cavit Demir 28 oy aldý. * HABERÝ 6 DA Cuma namazý vaktinde Çorum daki tüm camilerde yaðmur duasý yapýldý. Cuma vaktinde yaðmur duasý Eller rahmet için açýldý Çorum da dün Cuma namazý vaktinde tüm camilerde yaðmur duasý yapýldý. Yurt çapýnda yaþanan kuraklýða dikkat çekilen duada yaðmur ve kar yaðýþý için eller semaya açýldý. Recep Gür * HABERÝ 10 DA

2 2 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Enerji kesintilerine kýþ þartlarý açýklamasý (Ç.HAK:3545) Ýskilip te enerjide yaþanan sorunun hava þartlarýndan kaynaklandýðý belirtildi. ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS *Yeni Lastik Satýþý *Akü Satýþý *Lastik Oteli *Rot Ön Düzen Ayarý Yeniþafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman, Zaman Gazetesi yazarý Mümtazer Türköne'ye sert cevap verdi. Karaman, Mümtazer Törköne ye sert çýktý *Balance Lastik Ayarý *Jant Düzeltme *Far Ayarý * Nitrojen Gazý eniþafak Gazetesi yazarý Hayrettin Kara- dünki yazýsýnda, yolsuzluk operasyo- Yman nun nedeniyle söylediklerini eleþtiren Zaman Gazetesi yazarý Mümtazer Türköne'ye sert cevap verdi. Hayrettin Karaman, "Rüþvete fetva verilmez" baþlýklý yazýsýnda, Türköne'nin iddia ettiði þeylerin doðru olmadýðýný, kendisinin vermiþ olduðu tariflerde iddialarýn asýlsýz olduðunu belirtti. Ýþte Karaman'ýn o yazýsý: Bir gazeteci bana izafeten þöyle yazmýþ 'Kur vakfý al rüþveti'. Yani ben vakýflara rüþvet vermenin caiz olduðunu söylemiþim. Halbuki ilgili yazýmda rüþveti tarif etmiþ, 'alan kamu görevlisi olacak, aldýðýný kendisi veya yakýnlarý için alacak ki buna rüþvet densin' demiþtim. Hayri vakýflar þahýslara hizmet etmez, kamuya hizmet eder, vakfa gelen yardým da kurucu ve yöneticilerin olmaz, vakfýn kamu menfaatine yönelik hizmetlerine harcanýr. Ýslam da rüþvetin haram olduðunu bilmeyen yoktur, benim de rüþvete fetva vermem asla sözkonusu olamaz. Ýslami ve hayri hizmetlerin yürümesinden rahatsýz olanlar bu amaçla kurulmuþ vakýflara çamur atarak hayra engel olmak istiyorlar, ama 'Allah'ýn yaktýðý ýþýðý söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Devlet ile belediyelerle iþi olan kimseler, Ýslami hassasiyetleri olan yöneticilerin bilgisi dahilinde vakýflara baðýþlarda bulunup sonra 'iþ ve ihale almak' gibi hususlarda bundan yararlanma amacý taþýyabilirler. Bu amaç bilinmedikçe yöneticiyi ve vakfý hatalý görmek doðru olmaz. Niyeti bozuk olan kimselerin durumlarý anlaþýlýnca hüküm deðiþir ve artýk onlardan baðýþ kabul etmemek gerekir. Ama yine de yaptýklarý yardýma ýstýlahi ve fýkhi manada rüþvet denemez. Servet sahiplerini hayra teþvik etmek ve yönlendirmek de ayýp ve günah deðildir, yeter ki bu iliþki kötüye kullanýlmasýn ve kullanýlmaya izin verilmesin. Bazý gazeteciler maþallah her konuyu biliyorlar, her konuya giriyorlar, bu da yetmiyor insanlarý itibarsýzlaþtýrmak için iftiralar ediyor, sözü saptýrýyor, niyet okuyor, kiþiye söylemediðini izafe ediyorlar. Tekrar edeyim, Ýslamda rüþvet haramdýr, Allahtan korkan ve dini bilen hiçbir kimse rüþvete fetva vermez. Ayrýca beni itibarsýzlaþtýrmaya da o gazetecinin gücü yetmez, boþuna kendini itibardan düþürmesin. (Yaygýn Basýn) Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: * Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( ) skilip'te görev yapan meslektaþýmýz Gani Aksan, il- son günlerde kaliteli ve saðlýklý enerji temininde Ýçede sorun yaþandýðýný bildirmiþ, biz de Çorum'da da zaman zaman benzer durumlarla karþýlaþtýðýmýzý hatýrlatýp ilçenin enerji problemini bu köþeye taþýmýþtýk. Meseleye YEDAÞ açýklýk getirdi. Önceki gün Hakimiyet'te yayýnlanan yazýlý açýklamada, YEDAÞ'ýn Ýskilip'in yaný sýra Bayat ve Uðurludað'da soðuklardan kaynaklanan buzlanmaya karþý mücadele verdiði belirtildi. Yaklaþýk 10 gündür devam eden olumsuz hava þartlarý enerji nakil hatlarýnýn üzerini buzla kaplamýþ. Buz yükü enerji nakil hatlarýnda iletkenlerin kopmasýna ve traverslerde bükülmelere neden olduðundan enerji kesintileri meydana gelmiþ. YEDAÞ enerji sürekliliðini saðlamak için amansýz bir mücadele vererek yaþanan sorunu çözüme kavuþturmuþ. Enise Aðbal orum Tapu Müdürü ÇNurettin Buyruk, 2013 yýlý içinde il genelinde 9 bin 310 adet konut satýþ iþlemi gerçekleþtirildiðini söyledi. Çorum da (Bir milyon üç yüz on sekiz bin üç yüz elli dokuz) kiþi adýna tescilli taþýnmaz mal kaydý olduðunu açýklayan Buyruk, 1998 yýlýndan önce gerçek kiþilerin TC numaralarý olmadýðýndan bu tarihten önce Tapu siciline tescil edilen taþýnmaz mal maliklerinin TC numaralarý bulunmadýðýný, bu durumun muhtelif sorunlarý beraberinde getirip, kiþilerin taþýnmaz mal kayýtlarýna ulaþýlmasýnda sorunlar yarattýðýný, isim benzerliðinden kaynaklý hatalar olduðunu belirten Buyruk, Tapu çalýþanlarýnýn ve Adli Yargýnýn görev alanýna giren hususlarda telafisi uzun zaman alan problem ve davalara sebebiyet verdiðini kaydetti. Sorunlarýn giderilmesi maksadý ile bu yýl içerisinde Tapu Siciline ve TAKBÝS sistemine malik TC giriþlerine hýz verildiðini, il genelinde adet malikin TC giriþinin gerçekleþtirildiðini ve halen kiþinin TC güncellemesinin yapýlmasýna devam edildiðini dile getirdi. Buyruk, açýklamasýnýn devamýnda, Çorum merkez ilçede toplam taþýnmaz mal sahibi bulunmakta, bunlardan kiþinin TC giriþi tamamlanmýþ, kiþiye yönelik TC numarasý tespiti çalýþmamýz devam etmektedir. Bu husustaki çalýþma oranýmýz % 96 olup TC numarasý tespit oranýmýz % 75 dir. Çorum Tapu Müdürlüðü 2013 yýlý itibari ile 33 bin 228 yevmiye numaralý iþlem karþýlanmýþtýr yýlý ile kýyaslandýðýnda % 2.75 oranýnda iþlem artýþýnýn olduðu görülmektedir. 109 adet riskli yapý 6306 sayýlý Kentsel Dönüþüm Yasasý kapsamýnda 2013 yýlý içerisinde Çorum merkezde 59 adet taþýnmazda 331 malike ait 109 adet baðýmsýz bölümün riskli yapý olduðu tespiti Tapu kayýtlarýna þerh edilmiþ, kimlik paylaþým sisteminden tespit edilen hak Ýskilip'te görev yapan meslektaþýmýz Gani Aksan, ilçede yaþanan enerji problemine dikkat çekmiþ, biz de bu köþede dile getirmiþtik te 9 bin 310 konut satýldý sahiplerinin adreslerine gerekli tebligatlar gönderilmiþtir yýlý içerisinde Müdürlüðümüzde yapýlan 22 bin 758 adet harçlý iþlem karþýlýðýnda toplam ,28. TL harç, döner sermaye ve damga vergisi tahakkuku yapýlmýþtýr. Çorum Tapu Müdürlüðü olarak vatandaþa kaliteli tapu hizmeti verilmesi maksadý ile E-Tahsilat, yönlendirme ve çaðrý için SMS, kontrollerin etkin ve seri yapýlmasý amacý ile elektronik arþiv, E- Devlet uygulamalarý kapsamýnda TC numarasý ve cep telefonu numaralarý tespit edilen maliklere taþýnmaz mallarý ile talep ettikleri ya da gýyaplarýna yapýlan iþlemler hakkýnda bilgilendirme uygulamalarý baþlatýlmýþtýr. Çorum da 2013 yýlý içinde il genelinde 9 bin 310 adet konut satýþ iþlemi gerçekleþtirildi. Nurettin Buyruk

3 Hitit in hedefi evrensel standardý yakalamak Mustafa Demirer H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi nin akademik personeli ile bir araya geldi. Alkan, ilk ziyaretini Ýlahiyat Fakültesi ne gerçekleþtirdi. Ýlahiyat Fakültesi Konferans Salonu nda düzenlenen toplantýda Fakülte Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ bir açýþ konuþmasý yaptý. Okumuþ, desteklerinden dolayý Alkan a teþekkür etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi nde akademik personeli ile bir araya geldi. Alkan, ilk ziyaretini Ýlahiyat Fakültesi ne gerçekleþtirdi. Rektör, göreve baþladýðý yýl itibari ile üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. ÜBÝTAK 1505 Üniversite-Sanayi Ýþ Birliði Programý kap numaralý ve Farklý Dental ve Ortope- Tsamýnda dik Ýmplantlarýn Tasarýmlarýnýn Yapýlmasý, Üretimi, Mekanik Analizi, Yüzey Kaplamasý ve Bitirme Ýþlemleri ile Biyouyumluluklarýnýn Ýncelenmesi ve Pazara Sunulmasý isimli proje baþladý. Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul un yürütücülüðündeki projeye, Mustafa Kemal Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Dalkýz araþtýrmacý, Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Göreve baþladýðý yýl itibari ile üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda yýllar itibari ile deðerlendirmelerde bulunan Rektör Alkan, gelecekte hedeflenen ve bugün gerçekleþtirilen projeler hakkýnda fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi. Kuzey Kampüsü ne yapýlacak binalarýn master plan üzerinde görsel sunum yapan Alkan, inþaatý devam eden HÜBTU- AM, MYO, Alaca MYO ve 2014 te inþaatýna baþlanacak olan projeler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Üniversitede sürekli olarak yeni bölümler/programlar açýldýðýný, bunlarýn açýlmasýndaki kriterlerinin en önemlilerinden birisinin istihdam odaklý ve geleceðe dönük olmalarý olduðunu hatýrlatan Alkan, ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre kontenjanlarýn doluluk oranýna dikkat çekti. Alkan, yeni kayýt yaptýran öðrencilerin uyum sürecine destek olmak amacýyla oryantasyon eðitimlerinin düzenlendiðini hatýrlattý. HUZEM, HÝTÝT- SEM, öðrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane nin elektronik kaynaklarý, yayýn teþviki, akreditasyon, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Rektör,BAP, Mevlana, Erasmus gibi programlara iliþkin de açýklamalarda bulunarak yurtdýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklerin artarak devam ettiðini ve söz konusu desteklerle, üniversitede araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliðin arttýrýlmasý ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasýnýn hedeflendiðini belirtti. Tüm mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisinde olduklarýný açýklayan Rektör, Ýlahiyat Fakültesi öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Rektör Alkan daha sonara Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi akademik personeli bir araya gelerek yürütülen çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu yýlý itibari ile üniversitede 10 adet Yüksek Lisans ve Doktora Program sayýsý olduðunu belirten Alkan, üniversitede yürütülen gayretli çalýþmalar sonucunda Yüksek Lisans ve Doktora Program sayýlarýnda yüzde 100 ün üzerinde bir artýþ yaþanarak 21 e ulaþtýðýna dikkat çekti. Üniversitede evrensel ölçüler göz önünde tutularak, belirli bir standardý yakalamak istediklerini belirten Alkan, üniversitede ortaya çýkan bu baþarý tablosunun oluþmasýna emeði geçen ve katkýda bulunan baþta akademik ve idari personel olmak üzere, öðrencilere, Çorum da ve her coðrafyada üniversiteyi sahiplenerek maddi/manevi destek veren tüm paydaþlara teþekkür etti. TÜBÝTAK destekli proje Dekaný Prof. Dr. Akgün Alsaran araþtýrmacý, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulamalý CAD/CAM Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oðuz Çolak araþtýrmacý, Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliði öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamil Özdin araþtýrmacý, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Toparlý danýþman, Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliði Uzman Ahmet Çini ve Kimya Mühendisliði Uzman Zeynel Öztürk yardýmcý personel, Arþ. Gör. Emre Özyýlmaz bursiyer olarak katýldý. Proje 18 ay sürecek. Hitit Basýn ýþiþleri Bakanlýðý Stratejik Araþtýrmalar DMerkezi Baþkanlýðý, bakanlýk çalýþmalarý hakkýnda genel bilgiler vermek ve dýþ politikaya ilgi duyan gençlere diplomasi mesleðine iliþkin ön bilgiler kazandýrmak amacýyla Ankara da Ocak 2014 tarihleri arasýnda bir kýþ okulu gerçekleþtirecek. Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi tarafýndan yapýlan duyuruda þu bilgiler verildi; Bu yýl üçüncüsü düzenlenecek olan bir hafta süreli kýþ okuluna, üniversitelerin Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan her yýl açýlan meslek memurluðu sýnavýna katýlabilecek bölümlerinde okuyan ikinci ve üçüncü sýnýf öðrencileri katýlabilecektir. Kýþ okulunda, uluslararasý iliþkiler derslerinin yaný sýra protokol ve müzakere teknikleri gibi mesleðe iliþkin programlar uygulanacaktýr. Kýþ okuluna baþvuruda bulunmak için aþaðýdaki þartlarý taþýmak gerekmektedir: T.C. Vatandaþý olmak 27 yaþýndan gün almamýþ olmak Dört yýllýk bir lisans programýnýn 2. veya CUMARTESÝ 18 OCAK Ankara da Ocak 2014 tarihleri arasýnda bir kýþ okulu gerçekleþtirecek. Ankara da Kýþ Okulu 3. sýnýf öðrencisi olmak En az 2.75 not ortalamasýna sahip olmak Bu þartlarý taþýyan adaylarýn baþvurularýný, Türk Dýþ Politikasý na Genel Bir Bakýþ konusunda yazacaklarý, en fazla 500 kelimelik Ýngilizce makale ile birlikte, Ocak 2014 tarihleri arasýnda online (http://sinav.mfa.gov.tr/) olarak yapmalarý gerekmektedir. Bakanlýk gerekli görüldüðü takdirde mülakat yapabilecektir. Dýþiþleri Bakanlýðý görevlilerinin birinci derece akrabalarý bu programa baþvuramazlar. Kurs bitiminde genel bir deðerlendirme yapýlacak olup, baþarýlý olan öðrencilere sertifika verilecektir Kýþ Okulu baþvurularý internet üzerinden yapýlacak olup, baþvuru modülüne girebilmek için e-devlet þifresi temin edilmesi gerekmektedir. Ayrýca, baþvuru sýrasýnda, adaylarýn makalenin yaný sýra nüfus cüzdaný fotokopisi, transkript ve fotoðraflarýný sisteme eklemeleri gereklidir. Hitit Basýn Tüketici ödülleri verilecek Enise Aðbal u yýl 17. si düzenlenecek olan BGeleneksel Tüketici Ödülleri töreniyle tüketiciler ödüllerine kavuþacak. Tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, tüketici haklarýna saygýlý kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla çeþitli dallarda her yýl hak sahiplerine verilen Geleneksel Tüketici Ödülleri nin 17. si düzenlenecek. Konu ile ilgili ayrýntýlý bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý nýn ile adresli web sitelerinden bilgi alýnabilecek ve baþvurular en geç 25 Ocak Cumartesi gününe kadar yapýlacak. KPSS de soru sayýsý ve sýnav süresi azaltýldý PSS'de soru sayýsý ve sýnav süresi azaltýldý K Kamu Personel Seçme Sýnavý'nda (KPSS) pazar günü uygulanan alan testlerinde soru sayýsý 30, iki oturumda sýnav süresi de 160'ar dakika olarak belirlendi. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, KPSS ile ilgili Devlet Personel Baþkanlýðý ile yapýlan görüþmeler sonucunda bazý kararlar alýndý. ÖSYM tarafýndan KPSS Lisans sýnavýnda pazar günü uygulanan alan testlerinde soru sayýsý 30 olarak belirlendi. Bu yolla çok uzun olmasý sürekli itiraz konusu olan sýnav sürelerinin de azaltýlmasý saðlandý. Bu doðrultuda 2014-KPSS Lisans sýnavýndan itibaren alan testlerinin süresi, pazar sabah ve öðleden sonra 160'ar dakika olacak. Hukuk, çalýþma ekonomisi ve endüstri iliþkileri, iktisat, ekonometri, iþletme, istatistik, maliye, kamu yönetimi, muhasebe, uluslararasý Ýliþkiler alanlarýndan ise 30'ar soru sorulacak KPSS'de uygulanan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin kapsamý ve yaklaþýk aðýrlýklarý, uyumu saðlamak amacýyla, 2014-KPSS Lisans ve 2014-KPSS Ortaöðretim/Önlisans Sýnavlarýnda da aynen uygulanacak. (Yaygýn basýn) (Ç.HAK:3458)

4 4 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Hayrettin Karaman Rüþvete fetva verilmez Engellilere iyi haber Mustafa Demirer ile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü sekrea taryasýnda yürütülen eriþilebilirlik çalýþmalarý doðrultusunda, Valilik bünyesinde oluþturulan Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Ýl Komisyonu tanýþma ve koordinasyon toplantýsý Valilik Toplantý Salonu'nda yapýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan öncelikleri ve hedefleri belirleyen 2014 yýlýna ait ulusal düzeyde Eriþilebilirlik ve Denetleme Planý hazýrlanarak yayýnlandý. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan izleme ve denetleme planýnda yer alan ve Çorum için öncelikli gerçekleþtirilecek faaliyetleri belirlemek üzere düzenlenen toplantýya Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Din- çer, Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, kurum personeli ve Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Karayollarý Genel Müdürlüðü ve ilgili sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. Komisyon tarafýndan 2014 yýlýnda Çorum'a ait Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Programý, Ýzleme ve Denetleme tarihleri, denetim yapýlacak bina ve açýk alanlar belirlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, bilindiði üzere Ulusal Eriþilebilirlik Kanunu'nun tanýdýðý süre Temmuz 2013 tarihinde doldu ve engelli vatandaþlarýn sýkýntý yaþadýðý yerlerle ilgili þikayet etme haklarý doðmuþ ve her alanda eriþilebilirliðin saðlanmasý zorunluluðu getirildi. Ýl programýnda belirlenen tarihler arasýnda komis- yonda oluþturulan Teknik Deðerlendirme Ekipleri denetime çýkacak, kamu kurum ve kuruluþlarýna ait mevcut resmi binalar, yol, kaldýrým, yaya geçidi, açýk ve yeþil alanlar, sosyal ve kültürel altyapý alanlarý, gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan yapýlmýþ umuma açýk hizmet veren her türlü yapýlar denetlenerek görülen eksikliklere istinaden umuma açýk hizmet veren her türlü yapý ve açýk alan sahibi olan gerçek ve tüzel kiþiliklere her bir tespit için bin TL'den 5 bin TL'ye kadar idari para cezasý uygulanabilecek. Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Çorum Ýl Programý çerçevesinde oluþturulan heyetler Þubat ayýndan itibaren yýl boyunca Çorum Merkez ve Ýlçelerde denetimlere baþlayacaklar. Bir gazeteci bana izafeten þöyle yazmýþ 'Kur vakfý al rüþveti'. Yani ben vakýflara rüþvet vermenin caiz olduðunu söylemiþim. Halbuki ilgili yazýmda rüþveti tarif etmiþ, 'alan kamu görevlisi olacak, aldýðýný kendisi veya yakýnlarý için alacak ki buna rüþvet densin' demiþtim. Hayri vakýflar þahýslara hizmet etmez, kamuya hizmet eder, vakfa gelen yardým da kurucu ve yöneticilerin olmaz, vakfýn kamu menfaatine yönelik hizmetlereine harcanýr. Ýslamda rüþvetin haram olduðunu bilmeyen yoktur, benim de rüþvete fetva vermem asla sözkonusu olamaz. Ýslami ve hayri hizmetlerin yürümesinden rahatsýz olanlar bu amaçla kurulmuþ vakýflara çamur atarak hayra engel olmak istiyorlar, ama 'Allah'ýn yaktýðý ýþýðý söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Devlet ile belediyelerle iþi olan kimseler, Ýslami hassasiyetleri olan yöneticilerin bilgisi dahilinde vakýflara baðýþlarda bulunup sonra 'iþ ve ihale almak' gibi hususlarda bundan yararlanma amacý taþýyabilirler. Bu amaç bilinmedikçe yöneticiyi ve vakfý hatalý görmek doðru olmaz. Niyeti bozuk olan kimselerin durumlarý anlaþýlýnca hüküm deðiþir ve artýk onlardan baðýþ kabul etmemek gerekir. Ama yine de yaptýklarý yardýma ýstýlahi ve fýkhi manada rüþvet denemez. Servet sahiplerini hayra teþvik etmek ve yönlendirmek de ayýp ve günah deðildir, yeter ki bu iliþki kötüye kullanýlmasýn ve kullanýlmaya izin verilmesin. Bazý gazeteciler maþallah her konuyu biliyorlar, her konuya giriyorlar, bu da yetmiyor insanlarý itibarsýzlaþtýrmak için iftiralar ediyor, sözü saptýrýyor, niyet okuyor, kiþiye söylemediðini izafe ediyorlar. Tekrar edeyim, Ýslamda rüþvet haramdýr, Allahtan korkan ve dini bilen hiçbir kimse rüþvete fetva vermez. Ayrýca beni itibarsýzlaþtýrmaya da o gazetecinin gücü yetmez, boþuna kendini itibardan düþürmesin. Tunaboylu bugün anýlacak Mustafa Demirer M Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz elektrik ve doðalgaza nisan ayýnda zam yapýlacaðý iddialarýný yalanladý. Doðalgaza zam yok E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz elektrik ve doðalgaza nisan ayýnda zam yapýlacaðý iddialarýný yalanladý. Ankara'da "Enerji Çocuk" projesinin tanýtýmýnda gazetecilerin sorularýný cevaplayan Yýldýz, Þubat ayýnda da doðalgaza zam yapýlmayacaðýný söyledi. Doðalgaza zammýn basýn malzemesi yapýldýðýný dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, "2013 haberlerini gördüm sürekli vatandaþý tedirgin ettiler zam olacak diye. Bu vesile ile bir kez daha açýklýyorum. her ay sonu bir sonraki ayý açýklýyorduk. Þubat ayýnda da doðal gaza zam yapmayacaðýz." dedi. Döviz ve petrol fiyatlarýnýn arttýðýna dikkat çeken Bakan Yýldýz, "Bu tür haberleri ancak bizim aðzýmýzdan duyduðunuzda itibar edin diyorum. Artan maliyetlere raðmen þubat ayýnda doðalgaza zam yapýlmayacak" þeklinde ko- erhum Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu vefatýnýn 12. Yýlý, doðumunun 60. yýlýnda bugün saat de mezarý baþýnda anýlacak. 18 Ocak 1954 yýlýnda doðan merhum GazeteciYazar Mahmut Tunaboylu, 31 Aralýk 2002 tarihinde vefat etmiþti. Vefatýnýn 12. yýlýnda Mahmut Tunaboylu yine doðum günü olan 18 Ocak ta (bugün) Ulumezar daki kabri baþýnda dualarla anýlacak. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen mezar ziyareti ve anmaya merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Müslüm Tunaboylu, ailesi, yakýnlarý ve meslektaþlarý katýlacak. Duayý emekli imam hatip Fikrettin Çýplak yapacak yýlýnda Çorum'da doðan Mahmut Tunaboylu, orta öðreniminden sonra gazeteciliðe baþladý. Çeþitli ulusal ve yerel gazeteler ile yerel televizyonlarda görev yapan Tunaboylu, 1980 yýlýndan itibaren radyo için oyun yazmaya baþladý. Tunaboylu'nun yazdýðý oyunlar, TRT Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir Radyolarý ile KKTC Bayrak Radyosu'nda yayýmlandý. Roman, oyun ve senaryo dallarýnda 14 ödül alan Tunaboylu nun 9 u ödüllü 10 kitabý yayýmlandý. 31 Aralýk 2002 tarihinde 48 yaþýnda hayatýný kaybeden Tunaboylu, evli ve 2 çocuk babasýydý. 18 Ocak 1954 yýlýnda doðan merhum Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, 31 Aralýk 2002 tarihinde vefat etmiþti. AA dan multi medya hizmeti Multimedya ürün paketinde neler var? A Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, ekmek israfýnýn azaldýðýný söyledi Ekmek israfý azaldý ýda, Tarým ve Hayvancýlýk BaG kaný Mehdi Eker, ekmek israfýnýn azaldýðýný söyledi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, "Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý ile israf edilen günlük ekmek miktarý, 2012 yýlýnda 5 milyon 950 binken, geçen yýl yüzde 18 azalýþla 4 milyon 900 bin adet oldu" dedi. Eker, "Kampanya milli ekonomimize bir yýlda 2 milyar 800 milyon lira kazanç saðladý" diye konuþtu.(ajanslar) nadolu Ajansý, yayýna hazýr video haberleri, kýsa belgeseller ve fotoðraf galerilerinden oluþan multimedya paketiyle, internet sitelerine alternatif içerik sunacak. Anadolu Ajansý (AA) 100 yýllýk tecrübesiyle, Türkiye'nin en büyük fotoðraf ve video arþivini yepyeni bir ürünle birleþtirdi. "Web video haberleri", "web belgeselleri" ve "web foto galerileri" isimleri altýnda, haber bültenleri, kýsa belgeseller ve fotoðraf galerilerinden oluþan multimedya paketi hazýrlandý. Dünyadaki örnekleri yaygýn takip edilen bu hizmet, Türkiye'de internet sitelerinin içeriklerini zenginleþtirmenin yanýnda rekabetçi güçlerine de katký saðlayacak. Multimedya paketi ne sunuyor? Ýnternet siteleri, multimedya paketiyle, her gün binlerce fotoðraf ile video arasýndan seçilen ve montajlanan haber bültenleriyle eþsiz içeriðe sahip olacak. Türkiye'nin farklý yerlerinde özel planlanan, senaryolaþtýrýlan, video çekimi yapýlan ve montajlanan belgesellerle de uluslararasý kalitedeki web belgesellerini ziyaretçilerine ulaþtýrabilecek. Yüz binlercesinin arasýndan seçilen fotoðraflar ve haftanýn maçýnýn en güzel karelerinden oluþan web foto galerilerle, sitenin ziyaret sayýsýný maksimuma taþýmak mümkün olabilecek. Web haber bülteni, belgesel ve foto galeri hazýrlamak için gereken insan gücü, teknik altyapý ve zamandan tasarruf edilmesinin yanýnda, sürekli yenilenen içerikle internet sitesi her zaman güncel tutulabilecek. Ýnternet siteleri, bir yýlda yayýnlanacak 50'den fazla web belgesel, 300'den fazla fotoðraf galeri ve 600'den fazla web video haberle, rakipsiz multimedya arþivine ulaþma þansý bulacak. Web Video Haber: Bu hizmetle, internet siteleri, video üretme süreçleri olan konu belirleme, metin yazma, kurgu-montaj gibi iþlere gerek kalmadan, yayýna hazýr haber bültenleriyle bir adým öne geçme fýrsatý bulacak. Haberin kaynaðýndan servis edilen, yayýna hazýr, 3 dakikalýk, montajlý, dýþ sesli, güncel ve özgün video haberler, hergün ve saatlerinde sunulacak. Web Belgeselleri: Ýnternet siteleri, Avrupa ve ABD'de çok talep gören, güncel ve ilgi çekici konulardan oluþan, AA'nýn uzman ekiplerince hazýrlanan kýsa belgeseller ve gerçek insan hikayelerini, izleyicileriyle buluþturabilecek. Pakette, Türkiye'de örnekleri sadece AA'da olan, 2,30-3 dakikalýk, özgün ve uzun soluklu, haftada bir hazýrlanan web belgeselleri bulunacak. Web Foto Galeri: Anadolu Ajansý, arþivinde yer alan, baþka hiçbir yerde bulunamayacak arþiv ve güncel fotoðraflar arasýndan seçilen, özgün konular içeren foto galeriyi, her güne özel hazýrlayacak. Ayrýca haftanýn önemli maçlarýndan seçilen en özel fotoðraflardan oluþan galeriler de pakette yer alacak. Arþiv Web Foto galeri, genellikle gündem dýþý, eðlendirici, deðiþik konularý içeren fotoðraftan oluþacak ve günde bir adet hazýrlanacak. Haftada bir hazýrlanacak futbol web foto galeri ise haftanýn öne çýkan futbol müsabakalarýna ait fotoðraftan oluþacak.(aa)

5 CUMARTESÝ 18 OCAK Süt üreticilerine çaðrý T Mustafa Demirer arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum ÝL Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'i ziyaret etti. Ziyarette TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðünden uzmanlar da hazýr bulundu. 12. Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlandýðýný ve 10 Þubat-10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin gerçekleþeceðini hatýrlatan Daðdelen, "12. Çaðrý ilanýnýn bütçesi ,12 Avro yani yaklaþýk 500 milyon Avro çiftçilerimizin proje ile müracaatýný beklemekte. Ýlimizden bu zamana kadar pek çok projeyi destekledik, 2013 yýlýnda ödediðimiz destek miktarý 21 milyon lirayý aþtý, bu sene de destekleme rakamýnda bu düzeyi aþmayý hedefliyoruz." dedi yýlýnda ödenen destekleme seviyesinin bu yýlda yakalanmasý için paydaþlarýmýzýn bu konuda desteklerini bekliyoruz, süt üretiminde en büyük üretici birliði olan Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri birliðinden de bu desteði göreceðimize inancýmýz tam. Sayýn baþkanýmýza bu konudaki gayretleri sebebi ile teþekkür ediyoruz." Dedi. etti. Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek ise, "Çorum' un daha fazla proje üreterek hibelerden daha fazla pay almasý hepimizin ortak te- mennisi, bu konuda üzerimize düþen görev olursa yapmaktan memnuniyet duyarýz. diye konuþtu. Birlik üyelerine yönelik bilgilendirme faaliyeti yapýlmasý konusunda mutabakata varan Cinbek ile Daðdelen, her iki kurum çalýþanlarýna konunun detaylandýrýlmasý talimatýný verdiler. Afilli Kafe siyasetin temsilcilerini açýlýþ töreninde buluþturdu. Afilli Kafe ye renkli açýlýþ B TKDK yetkilileri 12. Baþvuru Çaðrý Ýlaný yayýnlandý ve 10 Þubat-10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin baþlayacaðýný duyurdu. Proje amacýna ulaþtý O Enise Aðbal kullar Hayat Olsun Projesi Ýl Yönetim Kurulu, Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy baþkanlýðýnda toplandý. Geçtiðimiz Cuma günü yapýlan toplantýya proje ortaklarýndan Çorum Belediye Temsilcisi Zübeyir Tuncel, Orman Ýþletme Müdürlüðü Temsilcisi Tacim Karakýl, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, Halk Eðitim Merkezi Müdürleri ile merkez ve ilçelerden gelen muhtarlar katýldý. Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy, toplantýda il bazýnda yapýlan faaliyetlerle ilgili bilgi vererek, Okullar Hayat Olsun projesi amacýna ulaþtý, yapýlan faaliyetlerin niceliði kadar niteliðine çok önem veriyoruz. Bu projede süreç odaklý çalýþmaktayýz. Amacýmýz vatandaþlarýmýzý 21. yüzyýlýn gerektirdiði kültürel ve sosyal becerilerle donatmak. Bunu saðlarken okullarýmýzýn hayat alaný, yaþam merkezi olmasý içini gayret ediyoruz. dedi. Projenin baþlangýç tarihinden itibaren Çorum da çok güzel þeyler oldu. diyen Toksoy, þunlarý sýraladý; Ýskilip ilçemiz Anadolu Öðretmen Lisemizde velilerimize film izleme ve film okuma etkinlikleri yaptýrýlýyor, Ortaköy Halk Eðitim Merkezine kursa gelen velilerimizin çocuklarý oyun odasýnda eðleniyor, velilerimizin istekleri doðrultusunda okullarýmýzda velilerimize yönelik kurslar düzenleniyor. Okullar artýk ulaþýlamaz, içine kapalý sistem olmaktan çýktý. Renklendi, hayat geldi, paydaþlarýyla içice oldu. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zübeyir Tuncel de, Belediye nin proje kapsamýnda okullara kilit taþý, beton döküm, bordro asfalt serimi, oyun gruplarý, fitnes aletleri ve trafik pistleri yaptýklarýný belirtti. Orman Ýþletme Müdürlüðü Temcilsi Tacim Karakýl ise, proje kapsamýnda okullarda 4 bin 290 adet fidan dikimi yapýldýðýný söyledi. Toplantý, ilçelerden gelen þube müdürlerinin ilçelerinde yapýlan çalýþmalarý anlatmalarý ile sona erdi. Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy. Okullar Hayat Olsun Projesi Ýl Yönetim Kurulu toplandý. 1 hafta içinde fiyatý düþecek P atatesin fiyatý son günlerde oldukça arttý. Bu artýþ Tarým Bakanlýðý'ný harekete geçirdi. Yetkililere göre stoklarda yeterince patates var ve fiyatlar bir hafta içinde düþecek. Ekimin az yapýlmasýyla üretimde azalma olduðu gerekçesiyle patates fiyatý son haftalarda 4 liraya kadar çýktý. Artýþýn önüne geçmek için bakanlýk harekete geçti. Gýda ve Tarým Bakanlýðý, patates fiyatlarýndaki artýþa müdahale etti. Fiyatýn bir hafta içinde düþeceði açýklandý. Patatesin fiyatý son günlerde oldukça arttý. Yetkililer Türkiye'deki önemli patates üretim merkezlerinden Nevþehir'e giderek depolarda inceleme yaptý. Sektör temsilcileri ile görüþen yetkililer, stoklarýn yeterli olduðunu, fiyatýn yakýnda normale döneceðini açýkladý. Niðde ve Nevþehir'deki depolarda 700 bin ton civarýnda yemeklik patates olduðu açýklandý. Fiyatlarýn düþmemesi durumunda patates ithal edilebileceði de açýklandý.(yaygýn basýn) Mustafa Demirer ahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak'ta hizmete giren Afilli PastaKafe dualarla açýldý. Açýlýþ törenine Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, DYP eski il baþkanlarýndan Satýlmýþ Yýlmaz, Afilli Pasta-Kafe iþletmecisi Ertan Karayan ile çok sayýda davetli ve vatandaþ katýldý. Afilli Pasta-Kafe Ýþletmecisi Ertan Karayan, kaliteyi daha uygun fiyata tatmak için Afilli PastaKafe'ye beklediklerini söyledi. Kahve dünyasý ve vitamin barla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Karayan, kalite, güler yüz ve müþteri memnuniyetini en ön planda tutan hizmet anlayýþýyla Çorum halkýna profesyonelce hizmet sunduklarýný ifade etti. Karayan, "Kahvenin dünyasýnda sevdiklerinizle sohbetin ayrýcalýklarýna varmak için Afilli Kafe'ye bekliyoruz. Kahve Dünyasý ve Vitamin Bar ile Çorum'a renk verecek tek adresiz. Ýþyerimizi gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Lig TV keyfini de burada yaþayýn." Dedi. Açýlýþ öncesi dua edildi, hep birlikte kurdele kesildi. Davetlilere ikramda bulunuldu. Açýlýþa katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas arasýnda yaþanan samimi sohbet dikkat çekti. Afilli Pasta-Kafe Ýþletmecisi Ertan Karayan, konuklarýný aðýrladý. Afilli Pasta-Kafe, kahve dünyasý ve vitamin barla hizmetlerini sürdürüyor. Açýlýþa çok sayýda davetli katýldý. Afilli Pasta-Kafe Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak'ta hizmet veriyor. Açýlýþ öncesi dua edildi, hep birlikte kurdele kesildi. Davetlilere ikramda bulunuldu.

6 6 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Kasaplarda Recep Gür baþkan oldu Aþcý ve Lokantacýlar Odasý Aþcý ve Lokantacýlar OdasýBaþkan Adayý Burhan Balcý ile yönetimi gazetemizi ziyaret etti. Burhan Balcý Lokantacýlar Baþkanlýðý na aday Gülesin Aðbal Demirer A Divan Heyeti Kasaplar Federasyonu Genel Baþkaný Fazlý Yançýndað baþkanlýðýnda oluþturuldu. Ý Kongre Afra Düðün Salonu nda gerçekleþtirildi. Genel kurula çok sayýda üye katýldý. Oda üyeleri yeni yönetimi belirledi. Erol Taþkan ki listenin yarýþtýðý Kasaplar ve Celepler Odasý nda Recep Gür 33 oyla oda baþkaný olarak seçilirken, mevcut baþkan Cavit Demir 28 oy aldý. Afra Düðün Salonu nda gerçekleþtirilen genel kurul, Kasaplar Federasyonu Genel Baþkaný Fazlý Yançýndað baþkanlýðýnda oluþturulan divan heyeti tarafýndan yönetildi. Kasaplar Federasyonu Genel Baþkaný Fazlý Yalçýndað'ýn da katýldýðý genel kurulda, Ýbrahim Bakýþ, Ömer Karataþ, Hüseyin Erdem ve Ahmet Sönmüþ'ün de divan üyesi olarak görev aldý. Gündem maddeleri görüþüldükten sonra, kürsüye davet edilen adaylar, genel kurulun hayýrlý olmasý dileklerini aktardý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve oda baþkanlarýnýn da ilgi gösterdiði genel kurulda, düzenlenen plaket töreninde, mevcut Baþkan Cavit Demir, eski oda baþkanlarýndan Hasan Eker e, genel kurula katýlan Federasyon Genel Baþkaný Fazlý Yalçýndað a ve Kýrýkkale Kasaplar Odasý Baþkaný Gazi Karafilik e teþekkür plaketi verdi. Plaketler Federasyon Baþkaný Fazlý Yalçýndað, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Þoförler Odasý Baþkaný Recep Kayýkçý tarafýndan takdim edilirken, Federasyon baþkaný na bir plakette Recep Gür tarafýndan verildi. Yapýlan oylama iþleminin ardýndan genel kurula katýlan 61 üyeden 33 ünün oyunu alan Recep Gür oda baþkaný seçilirken, Cavit Demir in listesi 28 oy aldý. Recep Gür baþkanlýðýnda oluþturulan yeni yönetimde þu isimler görev aldý; Yönetim Kurulu: Recep Gür, Hakan Kaynar, Abidin Bürü, Satýlmýþ Kýrtay, Selim Tosun, Ýsmail Emniyet, Recep Ýlikmen. Denetim Kurulu: Yasin Erdem, Fatih Çetin, Zekeriye Kabakçý. þcý ve Lokantacýlar Odasý genel kurul toplantýsý yarýn saat de Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði salonunda yapýlacak. Gazetemiz Hakimiyet i ziyaret ederek Spor Yönetmenimiz Halil Öztürk ile görüþen Burhan Balcý genel kurulda kendisinin baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. kutlayan Balcý, genel kurulda tüm esnaf üyelerin desteðini beklediðini, seçildiði Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak, kendisini eleþtiren Oda Yönetim Kurulu üyesi Necmi Doðan a yanýt verdi. Ýsmet Çýtak iddialarý reddetti Ç orum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak, kendisini eleþtiren Oda Yönetim Kurulu üyesi Necmi Doðan a yanýt verdi. Ýkinci Bahar Lokantasý sahibi ve ayný zamanda Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak, yaptýðý konuþmasýnda hiçbir zaman Oda amacýndan çýkmýþtýr cümlesini kurmadýðýný söyledi. Oda baþkanlýðý dönemimde kurumlarýn yapmýþ olduðu denetimlerde kaç küçük esnafýn maðdur olduðunu, bu denetimlerden dolayý ekmeðinden olan kaç esnafýmýzýn olduðuna dair elinizde bir bilgi ve belge varsa açýklayýn" diyerek, Necmi Doðan'a yüklenen Çýtak, bu konularýn tartýþýlmasý gereken yerlerin esnafýn huzuruna çýkýlan genel kurullar olduðunu sözlerine ekledi. ÇESOB Basýn Belediye Meclis üyeleðine aday oldu, açýklamayý Ýl Genel Meclisi diye yaptý Hizmet aþký yanlýþ açýklama yaptýrdý S Kasaplar ve Celepler Odasý Genel Kurulu7nda plaket töreni düzenlendi. Burhan Balcý Ziyarette tüm Hakimiyet çalýþanlarýnýn 10 Ocak Gazeteciler Günü nü de takdirde aþcý ve lokantacý esnafýna en iyi hizmeti yapmaya çalýþacaðýný söyledi. Balcý nýn yönetim kurulu listesi þu isimlerden oluþuyor: Ali Atalay, Ýbrahim Ýpek, Sefa Gürlek, Murat Biçer, Erdal Yetilmiþ, Erdal Uzar, Mahmut Býyýk. Yarýn çoðunluk saðlanamadýðý takdirde genel kurul toplantýsý 26 Ocak Pazar günü ayný yer ve saatte yapýlacak. Erol Taþkan ercan Taþýmacýlýk sahibi Sadi Sevici, CHP'den Belediye Meclis üyeliðine aday adaylýðý müracaatýný açýklarken, yanlýþlýkla Ýl Genel Meclisi üyeliðine aday adayý olduðunu bildirince, partisinin uyarýsý üzerine yanlýþlýðýn farkýna vardý. Önceki gün gazetemizde yer alan haberde Ýl Genel Meclis Üyesi aday adayý olarak duyurulan Sadi Sevici, gazetemizi arayarak, açýklamada hesadi Sevici yecandan yanlýþlýk yaptýðýný söyledi. "Hizmet aþký beni heyecanlandýrdý ve yanlýþ bir açýklama yaptým. Doðru Belediye Meclis Üyeliði için aday adaylýðý müracaatýnda bulunduðum bilgisidir." dedi. Parti yöneticilerinin yaptýðý uyarý üzerine hatasýný fark ettiðini bildiren Sadi Sevici, "Kamuoyundan ve partimden özür diliyorum, benim hizmet konusundaki heyecanýma versinler." diye düzeltme yaptý.

7 CUMARTESÝ 18 OCAK Harçlýklarýný biriktiren gençler üç mülteci aileleye yardým etti A Erol Taþkan ile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne baðlý Mimar Sinan Sevgi Evleri'nde kalan erkek öðrenciler, büyük bir duyarlýlýða imza atarak, harçlýklarýndan biriktirdikleri paralarla aldýðý gýda malzemeleriyle, mülteci ailelere yardým etti. Her biri pýrýl pýrýl olan delikanlýlar, sergiledikleri davranýþla her türlü övgüyü hakederken, kendi aralarýnda seçtikleri temsilcilerle üç ayrý mülteci aileyi evinde ziyaret edip, gýda malzemelerini birer birer teslim etti. Geçtiðimiz gün gazetemizden yaptýðýmýz, "Mülteci ailelere yardým edelim." çaðrýmýzý karþýlýksýz býrakmayan gençler, büyük bir sorumluluk örneði sergiledi. Ýtina ile taþýdýklarý gýda malzemeleri, büyük bir hürmet ve saygýyla yerlerine ulaþtýran gençler, yaptýklarý þeyin doðru bir hareket olduðu inancýný taþýdýklarýný, önemli bir sorumluluðu yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný bildirdi. Yardým fikrini yönetici ve hocalarýyla paylaþan gençler, kendilerine bu konuda katký veren Mimar Sinan Sevgi Evi Müdürü Ömer Pehlivan'a, Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin'e, tüm öðretmenlerine ve Baþöðretmen Atatürk Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ethem Kaçmaz'a teþekkür etti. Ýdarecilerin de bizzat katýldýðý yardým ziyaretinde ilk olarak Iraklý mülteci Abdulaziz Muhammet Said'in ailesini ziyaret eden gençler, ikinci olarak da Kazým Cabbar Hasan ve ailesini ziyaret ederek, yardým malzemelerini takdim etti. Son ziyaret noktasý olan Abdul Münan'ýn evinde kendilerine ikram edilen çayý içen gençler, aile ile sohbet ederek, duygu ve düþüncelerini aktardý. Yaptýklarý çalýþmanýn onurunu yaþayan gençler, ailelerin durumlarý karþýsýnda duyduklarý üzüntüyü gizlemeye çalýþtý. Bu gençlere helal olsun T oplumsal duyarlýlýk ve paylaþma ahlakýnýn en güzel örneðini sergileyen gençler, ortaya koyduklarý samimiyetleriyle, Helal olsun dedirtti. Genç yaþlarýna raðmen, bakýþlarýndaki hayat tecrübesi, hareketlerindeki nezaket ve duygularýnda devleþen gönül derinliði ile hareket eden gençler, ziyaret süresince duygusal anlar yaþadý. Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin in tercümanlýðýný yaptýðý gençler, aileler hakkýnda bilgi alarak, onlarýn teþekkürlerine hal diliyle cevap vermeye çalýþtý. Çok veren maldan, az veren candan sözünün yansýdýðý ziyaretlerde, yaptýklarý iþi gerçekten gönülden yaptýklarýný her halleriyle ifade eden gençler, deðerli bir duyarlýlýk örneði sergilerken, bir kez daha mülteci ailelerin dramýný gündeme taþýdý. Ev ziyaretlerinde, kurum aracýna binerek bir sonraki eve gitmek üzere hareket eden gençler, araçta hocalarýyla duygularýný ve mutluluklarýný paylaþtý. Ziyaret ettikleri evde suskun kalan öðrenciler, mülteci ailelerin çocuklarýyla da kaynaþarak, onlarla birlikte hatýra fotoðrafý da çekindi.

8 8 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Baþbakan Erdoðan tüm teþkilâtlara talimat verdi B üyükelçilere "17 Aralýk'ýn tüm boyutlarýný görev yaptýðýnýz ülkelerde anlatýn" diyen Baþbakan, parti teþkilatýna "Kapý kapý dolaþýn" talimatý verdi. Büyükelçilerden 17 Aralýk soruþturmasýnýn tüm boyutlarýný görev yaptýklarý ülkelerde anlatmalarýný isteyen Baþbakan Tayyip Erdoðan, Ak Parti teþkilatýna da kapý kapý dolaþmalarý talimatýný verdi. 81 ilin yaný sýra yurt dýþýndaki gurbetçilere de ikinci ve üçüncü ziyaretler yapýlmasýný isteyen Erdoðan, gurbetçilerin Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde oy kullanacaklarýný hatýrlattý, "Yolsuzluk kýlýfýyla giriþilen darbe giriþimleri çerçevesinde sadece yerel seçimler deðil, Çankaya seçimlerini de etkilemek isteyenler var. Süreci tüm boyutlarýyla dünyada anlatýlacak. Yolsuzluk kýlýfý Toplumsal algýya büyük önem veren Erdoðan'ýn, Ak Parti Genel Merkezi ve Ak Parti Grup Baþkanvekillerine ilettiði talimatta "Son operasyonlar yolsuzluk kýlýfýyla Ak Parti ve hükümeti devirme hamlesi" baþlýðý ana unsur olarak belirlendi. Seçmene ne anlatýlacak? Teþkilatýn, paralel devlet giriþimlerine karþý uyanýk ve duyarlý olmasý, operasyonlarýn devamýnýn 30 Mart ye- Seçimden önce müjde ükümet mali borçlarýn affý için kollarý sývadý. Seçimden Hönce bir çok alanda vatandaþýn biriken borçlarý için af geliyor. Hükümet, seçim öncesinde tüm kesimleri yakýndan ilgilendiren bir torba tasarýyý daha meclise sevk etmeye hazýrlanýyor. Bürokraside hazýrlýklarý süren düzenlemede, genel saðlýk sigortasý borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý ve uzun süredir ödenmeyen Bað-Kur borçlarýnýn silinmesi baþta olmak üzere birçok düzenleme var. Tüp bebekte deneme hakkýnýn 2'den 3'e çýkarýlmasý ve taþeron iþçilerin haklarýnýn düzeltilmesi de son dakikada bir deðiþiklik olmazsa pakette yer alacak. Borçlar yapýlandýrýlacak Hürriyet gazetesinin haberine göre, uzun süredir çalýþmalarý devam eden düzenlemenin seçim öncesi meclis gündemine gelmesi planlanýyor. Paketin zamanlamasý ile ilgili son kararý, hükümet verecek. Pakette uzun süredir gündemde olan ve birçok kesimi rahatlatacak düzenlemeler yer alýyor. Bunlarýn baþýnda da genel saðlýk sigortasýnda (GSS) ödenmeyen primlere yönelik yeniden yapýlandýrma kolaylýðý yer alýyor. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle genel saðlýk sigortasý kapsamýnda olmayanlar için gelir testi yapýlmasý zorunluluðu gündeme geldi. Gelir testi yaptýrmayanlar içinse, aylýk 257 liralýk prim borcu tahakkuk ediyor. Þu ana kadar söz konusu düzenlemeden dolayý biriken borç miktarýnýn 4 milyar TL'yi aþtýðý, rakamýn her geçen gün arttýðý belirtiliyor. Düzenleme ile biriken GSS borcu için faizsiz yeniden yapýlandýrma imkaný getirilecek; yeniden yapýlandýrma planýna dahil olanlar genel saðlýk sigortasýndan da yararlanabilecek. Düzenleme 3 milyondan fazla insaný yakýndan ilgilendiriyor. Tüp bebekte 3 deneme aþamasý Çalýþýlan pakette "tüp bebek sürprizi" de yer alýyor. Sosyal Güvenlik Kurumu halen tüp bebekte en fazla 2 deneme için ödeme yapýyor. Ýlk denemede faturanýn yüzde 75'ini SGK üstlenirken, ikinci denemede bu oran yüzde 70 oluyor. Yeni düzenleme üçüncü tüp bebek denemesi de sosyal güvence kapsamýna alýnacak. SGK, bu denemenin de belli bir bölümünü karþýlayacak. Taþeron çalýþanlara iyileþtirme Baþbakan, parti teþkilatýna "Kapý kapý dolaþýn" talimatý verdi. rel seçimlerine kadar devam edebileceðinin de vatandaþlara anlatýlmasýnýn istendiði talimattaki mesajlar özetle þöyle: - Seçmene Ak Parti'nin yolsuzluklarla mücadele eden bir hareket olduðu, buna raðmen diðer partilerin belediyelerine deðil, Ak Parti'ye dönük soruþturmalar Kýdem tazminatý fonunun gündemden kalkmasýnýn ardýndan çalýþmalarý hýzlanan taþeron çalýþanlarýn da torba düzenlemeye eklenmesi hedefleniyor. Ancak söz konusu düzenleme için sosyal taraflar arasýnda uzlaþma aranacak. Bakanlýðýn bu kapsamda yaptýðý hazýrlýklar ise özellikle kamu kapsamýndaki taþeron çalýþanlarýn haklarýnýn düzeltilmesini içeriyor. Kamudaki taþeronlarýn kadroya alýnmasý formülü üzerinde durulmazken, tüm taþeron iþçilerin asgari ücret üzerinden çalýþtýrýlmamasý için önlem alýnmasý planlanýyor. Bu kapsamda kamuda bir ücret skalasý oluþturulmasý ve taþeron iþçilerine ücret ve sosyal haklar anlamýnda düzeltmeler yapýlmasý gündemde. Bað-Kur borçlarý ödenecek Bir diðer düzenleme de uzun süredir ödenmeyen Bað-Kur borçlarý için geçerli olacak. 24 aydan fazla süredir Bað-Kur prim borcu olanlarýn borcu ve buna karþýlýk bu borçlu olduklarý döneme iliþkin sigortalýlýk bilgileri de silinecek. Yetkililer, birçok kiþinin Bað-Kur'a borcu olduðunu dahi bilmediðini belirtirken, "Gönderdiðimiz tebligatlarla borçlarý olduðunu öðreniyorlar. Birçok kiþinin gündeminde olmayan bu borcu ve borca kaynaklý oluþabilecek haklarýný silmeyi planlýyoruz" dediler.(hürriyet) YSK dan sürpriz karar Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerine katýlacaðý hakkýnda karar, Resmi Gazete'de yer aldý. yürütüldüðü, bunun devlet içinde örgütlenen ve birbiriyle baðlantýlý polis ve savcýlar tarafýndan yapýldýðý anlatýlacak. - Teþkilattan görevden almalarla ilgili sorulara "belli amaçlarla yolsuzluk operasyonlarýný yapan polislerin görevi kötüye kullandýklarý" yönünde yanýt verilecek. - Yapýlan operasyonlar ve medyada çýkan haberlerin Türkiye'yi dünyada yalnýzlaþtýrmaya dönük olduðuna vurgu yapýlacak. Ayný Hükümet mali borçlarýn affý için kollarý sývadý. çevrelerin, "Ak Parti iktidarý otoriterleþti. Kendi yolsuzluklarýný açýða çýkaran polis ve savcýlarý görevden alýyor" havasýný Batýlý ülkelere aktarmak için birçok dilde yayýnlar yaptýðý da evlere gidilerek anlatýlacak. - Operasyonlarla Türkiye ekonomisinin çökertilmek istendiði, böylece herkesin fakirleþeceði vurgulanacak. Vekiller için harekete geçildi Ak Parti Grup Yönetimi de milletvekillerinin kafalarýnda soru iþareti kalmamasý için harekete geçti. Grup baþkanvekilleri, sorumluluðunda bulunan vekillerle 40-50'þer kiþilik gruplar halinde kahvaltýlý toplantýlarda buluþarak, gelen sorularý yanýtladý. Parti yönetimi bu buluþmalarda milletvekillerine, yaþanan son süreçle ilgili sakin olmalarý tavsiyesinde bulunurken "Tabanda samimi duygulara sahip insanlara sahip çýkýn. Onlarý uzaklaþtýrmayýn" önerisi yaptý.(yaygýn basýn) üksek Seçim Kurulu (YSK) tara- 31 Aralýk 2013'te ilan olu- Yfýndan nan 25 siyasi partiden ayrý olarak, Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliþ Partisi'nin de 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerine katýlacaðý hakkýnda karar, Resmi Gazete'de yer aldý. SK'nýn Resmi Gazete'de yayýmlanan kararýna göre, Yurt Partisi'nin oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden 6 ay öncesi olan 30 Eylül 2013 tarihi itibarýyla 39 ilde teþkilatlanmasýný tamamladýðýnýn tespit edildiði ancak parti teþkilatýnýn yeterliði uygun bulunmayan Denizli, Kýrýkkale ve Osmaniye illerine ait teþkilat yapýlanmasýný YSK'ya sunduðu, parti teþkilat listelerinin yeniden deðerlendirilerek partilerinin yasal yeterliliðinin yeniden tespit edilmesinin istenildiði belirtildi. Yurt Partisi'nin kurula yaptýðý itiraz üzerine, daha önceki benzer nedenlerle itirazý reddedilen Muhafazakar Yükseliþ Partisi'nin durumunun da kurul tarafýndan resen ele alýndýðý bildirildi. Kurulun, 31 Aralýk 2013'te yayýnlanan kararýnda, 25 siyasi partinin 30 Mart'taki Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerine katýlabileceði kaydedilirken, diðer partilerin ise genel kongre veya teþkilatlanma koþulunu yerine getiremediklerine karar verildiði yer aldý. Kararda, Yurt Partisi'nin 39 Ýlde teþkilatlanmasýný saðladýðýnýn tespit edilmesinden sonra toplam 41 Ýlde teþkilatlanmasýný tamamladýðý, Muhafazakar Yükseliþ Partisi'nin ise 31 Ýlde teþkilatlanmasýný tamamladýðý tespit edilmiþ ise de yeni gönderilen teþkilat kütüðüne göre, 44 ilde teþkilatlanmasýný tamamladýðý, kaydedildi. Buna göre, kurul tarafýndan 31 Aralýk 2013'te ilan olunan siyasi partilerden ayrý olarak, Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliþ Partisi'nin de 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerine katýlabileceklerinin tespitine oy birliði ile karar verildiði bildirildi. Ýþte 30 Mart ta seçime girecek partiler 1- Adalet ve Kalkýnma Partisi 2- Alternatif Parti 3- Baðýmsýz Türkiye Partisi 4- Barýþ ve Demokrasi Partisi 5- Büyük Birlik Partisi 6- Cumhuriyet Halk Partisi 7- Demokrat Parti 8- Demokratik Sol Parti 9- Doðru Yol Partisi 10- Emek Partisi 11- Genç Parti 12- Hak ve Eþitlik Partisi 13- Hak ve Özgürlükler Partisi 14- Halkýn Kurtuluþ Partisi 15- Halkýn Yükseliþi Partisi 16- Halklarýn Demokratik Partisi 17- Hür Dava Partisi 18- Ýþçi Partisi 19- Liberal Demokrat Parti 20- Millet Partisi 21- Milliyetçi Hareket Partisi 22- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi 23- Saadet Partisi 24- Türkiye Komünist Partisi 25- Toplumsal Uzlaþma Reform ve Kalkýnma Partisi 26- Yurt Partisi 27- Muhafazakar Yükseliþ Partisi(AA) MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sungurlu da M Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, Sungurlu ya geldi. illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum un Sungurlu ilçesine geldi. Baktat Tesisleri nde karþýlanan MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu ilk olarak MHP Sungurlu ilçe teþkilatýný ziyaret etti. Topçu ya ziyarette MHP MYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu, MHP Çorum Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin ve Sungurlu Belediye Baþkan Adayý A. Kadir Þahiner eþlik etti. dün Topçu akþam saat da Özel Ýdare Konferans Salonu nda partililerle buluþtuktan sonra ilçeden ayrýldý.(ýha) HDP nin Çorum adayý Erdoðan Bolat alklarýn Demokratik Partisi (HDP), Hbelediye baþkan adaylarýný düzenlenen toplantý ile açýkladý. Ankara Büyükþehir Belediye Eþbaþkan adaylarý Salman Kaya ve Songül Erol Abdil, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Eþbaþkan adaylarý ise Pýnar Aydýnlar ve Sýrrý Süreyya Önder oldu. HDP nin belediye baþkanlarý aday tanýtým toplantýsý, Ankara Ýnþaat Mühendisleri Odasý nda gerçekleþtirildi. Toplantýda açýklanan belediye baþkan adaylarý þöyle: Adana: Leyla Uyar-Ayhan Bilgen Amasya: Ýbrahim Yakýn Ankara: Salman Kaya- Songül Erol Abdil Antalya: Z. Songül Özata Artvin-Hopa: Yýlmaz Topaloðlu Aydýn: Raif Kanat Balýkesir: Mustafa Hasýrcý Çanakkale: Þehmuz Aslan Çorum: Erdoðan Bolat Denizli: Yahya Aytaç Düzce: Fuat Azad Edirne: Özlem Uygur Eskiþehir: Cemal Küçükbaþ Zuhal Topçu, Baktat Tesisleri nde karþýlandý. Ýlçe teþkilatý ziyaretinden sonra Topçu beraberindeki partililerle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Giresun: Bekir Þensoy Hatay: Yusuf Öfgeli Isparta: Cemil Yuluðtekin Ýstanbul: Pýnar Aydýnlar- Sýrrý Süreyya Önder Ýzmir: Pýnar Türk-Osman Özçelik Kahramanmaraþ: Salih Baykal Kayseri: Ishak Tacar Kýrþehir: Munise Altýnýþýk- Eþref Odabaþý Kocaeli: Nilay Etiler Malatya: Hasan Þahin Manisa: Leyla Karalük- M. Hamdullah Müftüoðlu Muðla: Ayþe Erdem Niðde: Gülten Sýrvermez Ordu: Tahsin Vedat Þensoy Sakarya: Harika Günay Karataþ Samsun: Ýlhan Cüre Tekirdað: Mukaddes Akdeniz Trabzon: Kadir Türen Uþak: Ahmet Yýlmaz Yalova: Sehem Önürme- Tuncay Turanlý (ÝHA)

9 CUMARTESÝ 18 OCAK Emniyet'te görev deðiþimi orum Emniyet ÇMüdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. orum'da kendilerini Çkamu görevlisi olarak tanýtarak telefonla aradýklarý vatandaþlardan 100 bin lira dolandýrdýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 2 þüpheliden biri tutuklandý. Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý, Ýstanbul ve Ýzmir'de yaþayan bazý vatandaþlarý telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanýtýp, "banka hesaplarýnýz terör örgütü tarafýndan kullanýlýyor" diyerek, kendi hesaplarýna para aktarýlmasýný saðladýðý öne sürülen kiþilere yönelik baþlattýðý soruþturma sürdürülüyor. Þikayetçi vatandaþlarýn Mustafa Demirer itit Üniversitesi HÝktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nde yaþanan trafik kazasýnda bacaðý ezilen öðrenci Ankara ya sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Kaza önceki gün saat sýralarýnda ÝÝBF giriþinde bulunan otobüs duraðýnda meydana geldi. Ýktisat Bölümü ifadelerinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanýtan kiþilerin, banka hesaplarýnýn terör örgütü tarafýndan kullanýldýðýný belirttiklerini ve hesaplarýndaki paralarý, verdikleri çeþitli bankalara ait hesap numaralarýna aktarmalarýný istediklerini ifade ettikleri kaydedildi. Bu yöntemle Ýstanbul ve Ýzmir'de yaþayan çok sayýda vatandaþýn 100 bin lirasýnýn dolandýrýldýðýnýn tespit edildiði öðrenildi. Yapýlan incelemede, þikayetçi vatandaþlarla iletiþime geçen kiþilerin Çorum'da yaþayan Seydi Ü. (43) ile Arif G. (43) olduðu belirlendi. Cumhuriyet savcýsý tarafýndan Ankara ya sevk edildi birinci sýnýf öðrencisi Meryem Sönmez (19)sýnavdan çýkýp fakülte giriþindeki otobüs duraðýnda beklemeye baþladý. Bu sýrada sýnavdan çýkan diðer öðrenciler de duraða akýn edince yolcu yoðunluðu arttý. Özel halk otobüsü duraða yaklaþtýðý sýrada öðrenciler birden otobüse binmek için yönlendi. Bu sýrada Edinilen bilgiye göre, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürü Ahmet Oruç, Silah ve Patlayýcý Maddeler Þube Müdürlüðüne Kendisini kamu görevlisi olarak tanýtan þüpheliler adli makamlara sevk edildi. ifadeye çaðrýlan þüphelilerin ifadelerinde, iddialarý reddettiði bildirildi. Ýfadelerinin ardýndan mahkemeye sevk edilen þüphelilerden Seydi Ü. tutuklandý, Arif G. ise adli kontrol kararý ile serbest býrakýldý. Öte yandan, þüphelilerden Arif G'nin benzer suçtan daha önce yargýlandýðý Çorum Asliye Ceza Mahkemesince 8 yýl hapis cezasýna çarptýrýldýðý öðrenildi. Diðer þüpheli Seydi Ü'nün ise zaman zaman Þanlýurfa'ya gittiði ve maðdurlarý buradan aradýðýnýn tespit edildiði belirtildi. (AA) Meryem Sönmez in ayaðý otobüsün çarpmasý sonucu ezildi. Kazada yaralanan kýz öðrenci önce Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne ardýndan Ankara ya sevk edildi. Genç kýzýn kaza sonrasý ayak bileðinin kopma riski bulunmasý nedeniyle Numune Hastanesi ne sevk edildiði öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. atandý. Silah ve Patlayýcý Maddeler Þube Müdürü Adnan Özdemir ise KOM Þube Müdürlüðü görevine getirildi. Telefonla dolandýrýp 100 bin lira aldýlar Mahmut Alparslan kutladý Türk Eðitim Sen Baþkaný Mahmut Alparslan, Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðü'ne atanan Sakin Karakaþ'ý ziyaret etti. Oyun havasý albümüyle coþturdu Mustafa Demirer orumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý ÇRüþtü Þeker her hafta Çarþamba günleri saat ve saatleri arasýnda uydudan yayýn yapan ulusal 'Vizyontürk' televizyonunda canlý yayýnda program yapýyor. Özellikle kendisinin bestelediði oyun havalarýndan oluþan albümleri ile izleyenleri coþturan Þeker, oyun havasý videolarýnýn internet dünyasýnda oldukça yüksek izlenebilirliði olduðunu ifade ediyor. Müzik dünyasýnda dikkatleri üzerine çeken Rüþtü Þeker, Ahmet Ece ve Gül Esin ile birlikte çýktýðý canlý yayýn programý yapýyor. Osmancýk Aþaðýzeytin köyünde doðup büyüyen sanatçý Rüþtü Þeker, müzik yaþantýsýný Ýstanbul'da sürdürüyor. Ýktisat Bölümü birinci sýnýf öðrencisi Meryem Sönmez. (Fotoðraf DHA) Mustafa Demirer ürk Eðitim Sen Baþkaný Mahmut TAlparslan, Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðü'ne atanan Sakin Karakaþ'ý ziyaret etti. Türk Eðitim Sen Ýlçe Temsilcisi Salim Sal'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Karakaþ'a hayýrlý olsun dileklerini ileten Alparslan, sendika olarak daima haklýnýn yanýnda olduklarýný, bir hukuk devleti olan Türkiye'de atamalarýn mevzuatlar çerçevesinde yapýlmasý gerektiðine inandýklarýný söyledi. Alparslan'ýn ziyaretinden memnun olduðunu belirten Karakaþ ise, ziyarete teþekkür etti. Rüþtü Þeker, ulusal 'Vizyontürk' televizyonunda canlý yayýnda program yapýyor. Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði genel kurul yaptý Erol Taþkan orum Zihinsel ve ÇSpastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði genel kurul yaptý. Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) da gerçekleþtirilen genel kurul, Abdulaziz Öner, Þemseddin Karabudak ve Yaþar Taþtan dan oluþan divan heyeti tarafýndan yürütüldü. Gündem maddelerinin görüþülüp karara baðlanmasýnýn ardýndan tek listenin aday olduðu genel kurulda, dernek üyeleri Neslihan Hüsülüoðullarý nýn baþkanlýðýnda oluþturulan yönetimi kurulunu göreve getirdi. Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý nýn baþkanlýðýnda oluþan yönetim kurulunda þu isimler yer aldý; Yönetim Kurulu: Neslihar Hüsülüoðullarý, Özgür Akman, Mustafa Hastaoðlu, Ýlhan Tekeli, Selami Bolat, Erol Taþkan, Levent Tuzcu, Abdulaziz Yabancý öðrenciler sorunlarýný paylaþtý Enise Aðbal H itit Üniversitesi bünyesinde bulunan yabancý uyruklu öðrenciler ve Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü üyeleri, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi nin davetlisi olarak Veli Paþa Konaðý nda aðýrlandý. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez in ev sahipliðinde gerçekleþen ziyarette programda yabancý ülkelerden Çorum a gelen öðrencilerin ne gibi sorunlarla karþýlaþtýðý ve bu sorunlarýn giderilmesi için neler yapýlabileceði konularý görüþüldü. Hakyemez, Ülkelerinden kalkýp buraya gelmiþ olan kardeþlerimize Türk misafirperverliðini göstermemiz gerektiði inancýndayým. Kardeþlerimizin yalnýz olmadýklarýný hissettirmek ve her türlü sorunlarýnda yanlarýnda olduðumuzu gös- Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði genel kurul yaptý. Öner, Elvan Tutuþ, Ýsmail Karademir. Denetleme termek için böyle bir toplantý organize ettik ve bence verimli bir toplantý oldu. dedi. Kurulu: Þemsettin Karabudak, Yaþar Taþtan, Gülsüm Keleþ, Genel kurul Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) da gerçekleþtirildi. Programa katýlan yabancý uyruklu öðrenciler, davetten çok mutlu olduklarýný dile getirerek, güzel bir sohbet Züleyha Peker, Þaban Kabakçý, Ýsmail Yaka. Gündem maddelerinin görüþülüp karara baðlanmasýnýn ardýndan seçime gidildi. Oda üyeleri Neslihan Hüsülüoðullarý nýn baþkanlýðýnda oluþturulan yönetimi kurulunu göreve getirdi. Yabancý öðrenciler Veli Paþa Konaðý nda aðýrlandý. Yabancý öðrencilerin sorunlarý tartýþýldý. ortamý oluþturduðu için Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ne teþekkür ettiler.

10 10 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Cuma vaktinde yaðmur duasý Eller rahmet için açýldý Ç Recep Mebet orum da dün Cuma namazý vaktinde tüm camilerde yaðmur duasý yapýldý. Türkiye çapýnda yaþanan kuraklýða dikkat çekilen duada yaðmur ve kar yaðýþý için eller semaya açýldý. Ulucamii den yapýlan merkezi vaazýn ardýndan duayý Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu yaptý. Çorum un dört bir yanýndaki camilerde saf tutan binlerce vatandaþ ise yapýlan duaya hep bir aðýzdan âmin diyerek eþlik etti. Son yýllarýn en kurak kýþýný geçiren Çorum da çiftçilerin büyük bir özlemle yaðýþ beklediðine iþaret eden din görevlileri ise okuduklarý hutbenin ardýndan yaptýklarý duada Gökten hayýrlý rahmet, yerden hayýrlý bereket dilediler. Barajlarýn doluluðunun azalmasý ve su sýkýntýsýnýn ifade edildiði duada Ýslâm dünyasýnýn birlik ve bütünlüðüne duyulan ihtiyaç da vurgulandý. Cuma namazý vaktinde tüm camilerde yaðmur duasý yapýldý. Türkiye çapýnda yaþanan kuraklýða dikkat çekilen duada yaðmur ve kar yaðýþý için eller semaya açýldý. Cami cemaatinden Kýzýlay a kan baðýþý K Çorum un dört bir yanýndaki camilerde saf tutan binlerce vatandaþ ise yapýlan duaya hep bir aðýzdan âmin diyerek eþlik etti. Kaymakam Çam dan havalimaný yorumu G Recep Mebet iresun un Piraziz ilçesi Kaymakamý hemþehrimiz Hüseyin Çam, yapýmý devam eden Ordu-Giresun Havalimaný nýn bölgenin kaderini deðiþtireceðini söyledi. Havalimaný tam anlamýyla bittiðinde gurbet ile memleket buluþacak diyen Hüseyin Çam, Piraziz in adeta Ýstanbul un bir ilçesi haline geleceðini kaydetti. Ýki ilin ortak projesi olarak hayata geçen havalimanýnýn komþu ilçe Gülyalý nýn geliþimine de katký saðlayacaðýný dile getiren Çam, havalimaný çevresindeki emlâk ve konut satýþlarýnda büyük artýþ yaþandýðýna dikkat çekti. Kaymakam Çam, þöyle konuþtu: Ordu nun Gülyalý ve Giresun un Piraziz ilçesine yapýlan ha- valimaný bölgenin kaderini deðiþtirecek. Havalimanýnýn hizmete açýlmasýyla birlikte Piraziz, Ýstanbul un bir ilçesi gibi olacak. Hemþehrilerimiz 1 saatte Ýstanbul dan Pira- ziz e gelebilecekler. Piraziz bir protokol ilçesi, Giresun un giriþ kapýsý olacak. Kýsacasý sýlayla memleket havayoluyla buluþmuþ olacak. Giresun un Piraziz ilçesi Kaymakamý hemþehrimiz Hüseyin Çam, yapýmý devam eden OrduGiresun Havalimaný nýn bölgenin kaderini deðiþtireceðini söyledi. Hüseyin Çam, havalimaný sayesinde Piraziz in adeta Ýstanbul un bir ilçesi haline geleceðini kaydetti. Recep Mebet arakeçili Camii cemaati, Türk Kýzýlayý nýn Çorum da baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi dün Cuma Namazý nýn ardýndan Karakeçili Camii önünde baðýþ standý açtý. Kýzýlay Çorum Þubesi nin gezici kan baðýþý otobüsünde gerçekleþen etkinliðe cami cemaati büyük ilgi gösterdi. Dr. Senem Biçer, Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal, saðlýk görevlileri Nilay Can Kaymaz, Tuba Biçer ve Hakan Demirel ile yardýmcý personel Aziz Özkan ýn görev aldýðý standda Karakeçili Camii din görevlileri ile birlikte toplam 32 kiþi kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþýnýn insan yaþamý açýsýndan önemi hakkýnda cemaate bilgi veren Yasemin Çal, cuma günleri camilerde kan baðýþý kabul etmeye devam edeceklerini söyledi. Türk Kýzýlayý nýn baþlattýðý kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduklarýný belirten Karakeçili Camii din görevlileri ise kan baðýþýnda bulunan cemaate teþekkür ettiler. Cuma namazýnýn ardýndan baþlayan kan baðýþý çalýþmalarý ikindi namazýnýn ardýndan sona erdi. Karakeçili Camii cemaati, Kýzýlay ýn kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Düzenlenen etkinliðe katýlan 32 kiþi kan baðýþýnda bulundu. Kýzýlay Kan Baðýþý Merkezi, Karakeçili Camii önünde baðýþ standý açtý.

11 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Mevlana Camii nde mevlid kutlamasý Ý Hz. Peygamber in doðum yýldönümü dün Mevlana Camii nde kutlandý. Recep Mebet slâm Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) in doðum yýldönümü münasebetiyle dün Mevlana Camii nde helva daðýtýldý. Geleneksel olarak düzenlenen etkinliðe Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Valilik Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Güler, Müftü Mehmet Aþýk, Hac ve Umre Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Mevlana Camii Ýmam Hatibi Ömer Tiryaki ve Müezzin Ýsmail Büyüksakallý ile Kuran Kursu Öðreticileri Aynur Özcanbaz ve Nuran Osma tarafýndan organize edilen programa cami cemaati büyük ilgi gösterdi. Hayýrseverlerin katkýlarý ile düzenlenen program Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Mevlid Kandili nin ardýndan idrak edilen ilk Cuma gününde gerçekleþen programda, Hz. Peygamber in dünyayý þereflendiriþinin hicri yýldönümü kutlandý. Hz. Peygamber in ruh-i þeriflerine ithafen okunan 300 hatm-i þerif, 1 milyon salavat-ý þerife, 2 bin yasin-i þerif ve 50 bin tevhidin de duasýnýn yapýldýðý programda Ýl Vaizi M. Vehbi Köklükaya tarafýndan yaðmur duasý da yapýldý. Cuma namazýnýn ardýndan din görevlileri ile birlikte cemaate ikramda bulunan protokol mensuplarý, programda emeði geçenleri tebrik ettiler. Geleneksel hale gelen etkinlik hakkýnda bilgi veren Ýsmail Büyüksakallý ise hazýrladýklarý 2 bin 500 kiþilik helvayý Mevlana Camii nin yaný sýra Sanayi Camii cemaati ve Mevlana Öðrenci Yurdu talebeleri ile esnaf ve mahalle sakinlerine de ikram ettiklerini açýkladý. Helvanýn yaný sýra ekmek daðýttýklarýný anlatan Büyüksakallý, davetlilere yemek ikramýnda bulunduklarýný da belirterek düzenledikleri etkinliðe katkýda bulunan tüm hayýrseverlere teþekkür etti. Cami cemaatine 2 bin 500 kiþilik helva ve ekmek daðýtýldý. Ýsmail Büyüksakallý (solda) program hakkýnda bilgi verdi. Mevlana Camii ndeki programa katýlan davetlilere yemek ikram edildi. Balkanlýoðlu nun sohbet programý yarýn Abdibey de Ý Recep Mebet stanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Peygamberimiz ve Ümmet Bilinci konulu vaaz programý yarýn Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan vaaz programý yatsý namazýnýn ardýndan düzenlenecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. Müftü Mehmet Aþýk, programda emeði geçen din görevlilerini tebrik etti. Camide düzenlenen etkinliklere katkýda bulunan hayýrseverlere teþekkür edildi. 11 Abdulmetin Balkanlýoðlu Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü nce verilen eðitimlere ilgi büyük. Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Ç Recep Mebet orum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Trafik Eðitim Seminerleri nde ilk dönem sona erdi. Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü tarafýndan organize edilen seminerler çerçevesinde 2013 yýlýnda Çorum da yaklaþýk 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi verildi Eðitim Öðretim Yýlý boyunca devam eden seminerlerde Trafik Eðitim Büro Amir Vekili Hasan Çay ve polis memuru Zülfikar Kýymet ve Aslan Çay eðitimci olarak görev aldý. Okul öncesi, ilk ve orta öðretim öðrencilerine yönelik olarak farklý kategori ve içeriklerde düzenlenen seminerler 50 ye yakýn eðitim kurumunda gerçekleþti. Yayalarýn trafikte dikkat etmesi gereken hususlarýn vurgulandýðý seminerlerde, renkli görüntüler yaþanýrken sürücülere yönelik olarak da önemli mesajlar verildi. Karþýdan karþýya geçiþler, gece yürüyüþleri, ýþýklý iþaret cihazlarý, emniyet kemeri, bisiklet kullanýmý ve ilkyardým ile okul servis araçlarýnda uyulmasý gereken kurallarýn anlatýldýðý seminerlerde, konuyla ilgili slayt sunumu ve trafik kazalarý konulu kýsa film gösterimleri de yer aldý. Öðrencilere trafik kurallarýnýn önemi hakkýnda açýklamalarda bulunan eðitimciler, trafik kazalarýnda yaþanan ölümlere ve yaralanmalara dikkat çektiler. Seminerlerde verilen bilgilerin okul çaðýndaki çocuklarýn trafik kültürü kazanmasý açýsýndan önemine iþaret eden yetkililer, eðitimlerin gelecek dönem de devam edeceðini kaydettiler yýlýnda Çorum da yaklaþýk 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi verildi. Düzenlenen seminerler 50 ye yakýn eðitim kurumunda gerçekleþti. Seminerlerde Trafik Eðitim Büro Amirliði personeli eðitimci olarak görev aldý. Öðrencilere trafik kültürü hakkýnda önemli bilgiler verildi.

12 12 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 ÖMSS yerleþtirme tercihleri 27 Ocak ta Ö MSS yerleþtirme tercihleri 27 Ocak'ta alýnacak. Engelli memur adaylarýndan bazý kurum ve kuruluþlarýnýn kadrolarýna yerleþtirme yapmak için 27 Ocak'tan itibaren tercih alýnmaya baþlanacak. Özürlü Memur Seçme Sýnavý (ÖMSS) kapsamýnda bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadrolarýna yerleþtirme yapmak için adaylardan, 27 Ocak-3 Þubat tarihleri arasýnda tercih alýnacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, "Özürlülerin Devlet Memurluðuna Alýnma Þartlarý ile Yapýlacak Merkezi Sýnav ve Kura Usulü Hakkýnda Yönetmelik" hükümleri uyarýnca yapýlan 2012 ÖMSS sonuçlarý ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn boþ kadrolarýna yerleþtirme yapýlacak. Bu amaçla hazýrlanan tercih kýlavuzunda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadrolar yer alýyor. Tercih kýlavuzu, 27 Ocak-3 Þubat'ta ÖSYM'nin internet adresinden yayýnlanacak. Kýlavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için 29 Nisan 2012 tarihinde yapýlmýþ olan 2012-ÖMSS'ye girilmiþ olmasý gerekir. Ortaöðretim mezunlarý için ÖMSSP1, ön lisans için ÖMSSP2, lisans mezunlarý için ise ÖMSSP3 puanýnýn alýnmýþ olmasý isteniyor. Tercih kýlavuzunda yer alan kadrolarý, önceki ÖMSS tercih kýlavuzlarýnda yer alan herhangi bir kadroya ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen adaylar tercih edemeyecek. Adaylar tercihlerini, 27 Ocak-3 Þubat'ta, kýlavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaralarý ve þifreleri ile yapacak. Adaylarýn, kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.(aa) Facebook artýk sýkýyor F acebook, güçlü mobil stratejisiyle ayakta kalmayý baþarsa da, kullanýcý tabanýný oluþturan gençleri kaybetmeye devam ediyor. Yeni araþtýrmalar, sosyal aðýn yýllardýr önüne geçemediði soruna hala çözüm bulmayý baþaramadýðýný gösteriyor. Yaþlý Facebook kullanýcýlarýnýn oraný ise hýzla artýyor. ABD merkezli istrategy Labs þirketinin gerçekleþtirdiði araþtýrma, gençlerin Facebook'a karþý giderek daha olumsuz bir bakýþ beslediðini ortaya koydu. ABD'li kullanýcýlara yönelik araþtýrmada, Ocak 2011 ile Ocak 2014 arasýndaki üç yýllýk dönemde, 1317 yaþ arasý 3.3 milyon gencin sosyal aðý terk ettiði belirtildi. Ayný dönemde, yaþ arasý 3.4 milyon kullanýcý Facebook hesaplarýný kapattý. Bu sayýlar, verilen yaþ gruplarýnda sýrasýyla yüzde 25.3 ve yüzde 7.5 oranýnda düþüþü temsil etti. Gençler Facebook'u terk ederken, yetiþkin ve yaþlý kullanýcýlarýn sayýsý artýyor. Ocak 2011-Ocak 2014 arasýnda yaþ arasý kullanýcýlar yüzde 32.6; yaþ arasý kullanýcýlar yüzde 41.4 ve 55 yaþ üzeri kullanýcýlarýn oraný yüzde 80.4 artýþ gösterdi. ABD'deki yaþ gruplarýna göre kullanýcý sayýsý iþe þöyle belirdi: 13-17: 13 milyon, 18-24: 45 milyon, 25-34: 33 milyon, 35-54: 39 milyon, 55 ve üzeri: 15.5 milyon. Sýkýcý buluyorlar istrategy tarafýnan yapýlan araþtýrma, Facebook'un gençlerle sorununun hala ayný olduðunu gösterdi. Araþtýrmadaki ankete katýlan 17 yaþýndaki bir genç, 'Facebook'a çok nadir yorum girdiðini, sadece arkadaþlarýnýn paylaþýmlarýna bakmak için göz attýðýný' belirtti. Genç, arkadaþlarýyla beraber Twitter ve Instagram'ý aðýrlýklý olarak kullan- dýklarýný ve mesajlaþmak için çeþitli mobil uygulamalar kullandýklarýný belirtti. Araþtýrmada yer alan gençlerin bir diðer þikayeti ise Facebook'un 'yaþlanmasý.' Gençler, 'ebeveynleriyle ayný sosyal aðý paylaþmaktan' memnun deðil.(yaygýn basýn) Sýcak-soðuk demeyin, yürüyün A ðrýlardan ve yorgunluktan kurtulmak istiyorsanýz; kar kýþ demeyin yürüyüþ yapýn ve katkýlý, mayalý gýdalardan uzak durun! Çaðýn hastalýðý 'fibromiyalji' modern insaný esir aldý! 'Her tarafým aðrýyor', 'sabahlarý uyanamýyorum', 'sürekli yorgunum' diyenlerin sayýsý her geçen gün artýyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ruhsan Koç; modern insaný esir alan fibromiyalji hastalýðýyla ilgili bilgiler verdi: Yaþam kalitesini ciddi derecede bozan fibromiyalji; tükenmiþlik sendromu, kronik aðrý sendromu ve kronik yorgunluk sendromu olarak tanýmlanabilir. Kas romatizmasý olarak da bilinen fibromiyalji; yaygýn vücut aðrýlarý ve halsizlik ile kendini gösteren bir kronik aðrý sendromudur. En belirgin özelliði yaygýn kas aðrýlarýdýr. Hastalarýn günlük yaþantýlarýný olumsuz yönde etkiler ve iþ gücü kaybýna neden olur. Yaygýn vücut aðrýlarýnýn yaný sýra halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, uyku bozukluðu ve dolayýsýyla sabah yorgun uyanma ve tutukluk þikayetleri mevcuttur. Sabah yorgun kalkýyorum diyen hasta, gün boyu ayný yorgunluk hissiyle bir þey yapmak istemez. Kadýnlarý esir alýyor davi gibi komplementer tedaviler yer almaktadýr. Hastalarýmýz yaþam tarzý ve davranýþ deðerlendirilmeleri gibi çok yönlü eðitim programlarýna alýnabilir. Kiþi, fibromiyalji sendromu hakkýnda bilgilendirilmelidir. Egzersiz tedavisi, sýklýkla önerdiðimiz ve hastalarýn aðrýlarý yanýnda günlük yaþam kalitesini de artýran bir tedavi yöntemidir. Kiþiye özel fiziksel egzersiz programý düzenlenmeli. Hastalarýn tedaviye yardýmcý olmasý açýsýndan diyetleri yani beslenme alýþkanlýklarý da yeniden düzenlenmeli. Gerektiðinde psikiyatrik destek verilmeli. Ayrýca fizik tedavi programlarý, myofasiyal aðrýlar için kuru iðne tedavisi de baþvurulan tedavi yöntemleri arasýnda yer alýr. Tedavi; aðrýyý ve yorgunluðu azaltmak, depresif semptomlarý gidermek ve diðer semptomlarý en aza indirmek amacýyla düzenlenir. Burada azalmýþ fiziksel aktivite ve artmýþ aðrý kýsýr döngüsünü kýrmak amaçlanýr. Depresyonla karýþýyor Fibromiyalji sendromu; ortak þikayetler nedeniyle depresyonla çok sýk karýþtýrýlýyor. Uyku bozukluðu, mutsuzluk, hayattan zevk alamama, isteksizlik ve halsizlik; depresyonla en sýk karýþtýrýlan bulgulardýr. Bunun dýþýnda birtakým iltihaplý romatizmal hastalýklarla da karýþtýrýlabilir. Ancak bu grup hastalýklardan ANA (antinükleer antikor), RF (romatoid faktör) ve eritrosit sedimentasyon hýzý gibi laboratuar tetkikleri ile ayýrýcý tanýya gidilebilir. Görülme sýklýðý kadýnlarda yüzde 3-4, erkeklerde yüzde 0.5 olarak bildirilmiþtir. Hastalarýn yüzde kadarý kadýnlardýr. Her yaþ grubunda görülebildiði gibi, en sýk yaþ grubunda rastlanmaktadýr. Bir romatolojik hastalýðý olanlar (romatoid artrit), enfeksiyöz bir hastalýðý olanlar (viral veya bakteriyel Doktor doktor dolaþýyorlar hastalýklar) veya psikiyatrik hastalý Bu grup hastalar kaynaðý tesðý olanlar (majör depresyon) fibropit edilemeyen aðrý þikayeti ile çok miyalji sendromu açýsýndan risk tasýk doktor deðiþtirirler ve farklý þýrlar. Uzmanlar yürüyüþün faydalarýna dikkat çektiler. branþ doktorlarýna baþvururlar. Fibromiyalji sendromunun Daha sýk operasyon geçirirler. Anen tipik belirtisi aðrýdýr. Vücudun alt ve/veya üst yarýsýnda aðrýlar cak doðru teþhis edilemediðinde, þikayetler aðrý kesici ilaçlar ile gemevcuttur. Bu hastalarda tipik olarak boyun ve sýrt bölgesindeki aðçiþtirildiðinde sorun tam olarak giderilemez. Hastalarýn þikayetleri rýlara baþ aðrýsý da eþlik eder. Mide aðrýsý, aðrýlý adet dönemleri, kakýsa bir süre azalmýþ veya geçmiþ gibi gözükse de bir süre sonra tekrarlar. Bu hastalýkta en az 3 ay süre ile vücudun üst ve alt yarýsýnda býzlýk, nefes almada zorlanma hissi, çarpýntý, zaman zaman ellerde bulunan birtakým aðrýlý tetik noktalarýnýn tespiti ile ve hastanýn kliuyuþma, gözlerde ve aðýzda kuruluk hissi ve depresif semptomlar nik semptomlarýyla teþhis koymaktayýz. hastanýn þikayetleri arasýnda yer alýr. Soðuk havalarda artýyor Özellikle soðuk havalarda ve mevsim deðiþikliklerinde þikayetlerde artýþ olur. Soðuk havalarda hastalarýn þikayetlerinde bariz bir þekilde artýþ gözlenir. Bu dönemlerde hastalarýmýzýn hayat kalitelerinde ve iþ gücünde gözle görülür bir azalma olur. Soðuk havalarda artan yaygýn kas aðrýlarý, halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik þikayetleri için hastalara bu dönemde daha çok egzersiz öneriyoruz. Dengeli beslenmeleri, açýk havada bol bol yürüyüþ yapmalarý baþlýca önerilerimiz arasýnda yer alýyor. Tedavi kiþiye özel olmalý Fibromiyalji sendromunun tedavisi için multidisipliner bir program düzenlenmeli. Tek bir standart tedavi yolu yoktur. Bu programýn içinde; ilaç tedavisinin yaný sýra, egzersiz, masaj ve fizik te- Umreciler yakýnlarý ve arkadaþlarý tarafýndan dualarla uðurlandý. Kutsal topraklara uðurlandýlar Mustafa Demirer K utsal topraklara yolculuk devam ediyor. Umre yolculuðuna çýkan 118 Çorumlu, önceki gece Otogar'da düzenlenen törenle uðurlandý. Müftülük tarafýndan organize edilen programa 525 umreci baþvurdu. Umrecilerden 248'i bir önceki dönem uðurlandý. Önceki gece ise, 118 umre adayý dualarla kutsal topraklara doðru yola çýktý. Terminal'de düzenlenen uðurlama programýna Müftü Mehmet Aþýk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ile Hac ve Umre Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Duygusal anlarýn yaþandýðý uðurlama programýnda umrecilerin yakýnlarý gözyaþlarýný tutamadý. Müftü Mehmet Aþýk'ýn yaptýðý selamlama konuþmasýnýn ardýndan Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu dua etti. Kutsal topraklara ziyaretleri 14 gün sürecek olan umreciler, 31 Ocak 2014 tarihinde yurda dönecekler. 28 günlük özel umre Çorum'a özel 28 günlük bir umre turu düzenlenecek. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Çorum'a özel 28 günlük umre turunun kayýtlarý baþladý. Çorum'a özel umre turunun kayýtlarý 3 Þubat 2014 tarihine kadar devam edecek. Umreciler 28 Þubat'ta da kutsal topraklara hareket edecekler. Uðurlama töreninde ilahiler okundu, dua edildi. Umreciler yakýnlarý ile helalleþtiler. Duygusal anlarýn yaþandýðý uðurlama programýnda umrecilerin yakýnlarý gözyaþlarýný tutamadý. Kutsal topraklara ziyaretleri 14 gün sürecek olan umreciler, 31 Ocak 2014 tarihinde yurda dönecekler. Mayalý ve katkýlý gýda etkiliyor Aþaðýdaki yiyeceklerin fibromiyaljide aðrýyý tetikleyebileceði tespit edilmiþtir: Aspartan (doðal tatlandýrýcý) içeren yiyecekler Hazýr dondurulmuþ gýdalarda bulunan MSG ( monosodyum glutamat) ve jambon, salam gibi gýdalarda çok fazla bulunan nitratlar gibi gýda koruyucular dahil yiyecek katkýlarý Þeker, furuktoz ve basit karbonhidratlar Kafein; çay, kahve, kola ve çikolata Maya içeren gýdalar: Bira, þarap, ve salata soslarý gibi fermente edilmiþ yiyecek ve içecekler, mayalý hamurdan yapýlan poðaça, pizza ve ekmekler ayrýca kuru meyveler, hazýr meyve sularý vb Patlýcan, acý biber gibi bazý bitkiler. (Ajanslar) 118 umre adayý dualarla kutsal topraklara doðru yola çýktý.

13 CUMARTESÝ 18 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:17 Rebi ul-evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:5 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým: OCAK Ýnsanlarýn en cömerdi, istenmeden veren, en asîli de intikâma gücü yeterken baðýþlayandýr. Hazret-i Hüseyin Radýyallahü anh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ GÜNEÞ RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1-Yukarýkörücek Köyü' nden, Eski Bakkal Esnafýndan Mustafa ÞAHÝN' in eþi; Nurdane ÞAHÝN Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Sanatta yeni bakýþ Dünya her an taptaze yeniliklerle, fikri üretimlerle. Bu tazelik onun bir çok yönüyle henüz kavra- DEÐÝNMELER sanatçýyý uyarýr daima. Kalýcý olanýn özünü bulmak, zeliðini bir yana býrakýrsak, etkinliðinin kýsa oluþu nýlmamýþlýðýnýn, anlaþýlmamýþlýðýnýn nitelemesidir. onun üslubunu meydana getirmek sanatçýnýn asýl Modern dönemin zaman kavrayýþý, bilinçle bilinç altýný bir bütünün parçalarý baðlamýndaki anla- oluþturma tarzýný yenileme ihtiyacý geçmiþ dönem- meselesidir. Sanatçýnýn kendi bilincini, sanat eseri yýþýn dýþýna çýkmasýyla oluþturduðu bir algý deðerlemesi. Ýlk bakýþta, ilk duyuþta oluþan kanaat halini natýnýn alýmlayýcýsý olan insanlarla baðýný kuvvetli lerden daha fazladýr. Durmadan, duraksamadan sa- alan izlenime odaklanma. Modernitenin özellikle tutabilmek için, "an" algýsýna alýþan ademoðluyla sanatla etkileþimi neticesinde meydana gelen bir veri. Hayata farklý bakýþ. reti içinde olacaktýr. iletiþim kanallarýný açýk halde bulundurabilme gay- Þahin ERTÜRK Sanatta yeni bakýþ her zaman gereklidir. Çünkü; "Güncellemek" terimi artýk modern kültürel ortamýn sýradan bir sözcüðü gibi. Yaþamýn temel belirleyeni. sanat hayatýn her çizgisindedir renk olarak, doku olarak, motif olarak. Eþyalarda, çevremizde, ekranlarda, göze ve kulaða Anahtar kelime bir bakýma. Özellikle sanatçý için. Yoksa güncelliðini yitirir daha eserini üretirken. hitap eden her öðede. Sanatsal bakýþ, hayatýn zamana etki eden tüm unsurlarýna organik olarak baðlý. Zaman, her anýyla hayata binlerce taki güncellik anlayýþý ile sanatýn güncelik anlayýþýnýn birbi- Modern çaðýn en tipik iletiþim biçimi olan reklamcýlýk- katkýnýn yapýldýðý bir akýþ. Onu deðerlendirme þekli, yaþam riyle örtüþen ve örtüþmeyen yanlarý dikkatle incelenirse, sanatçý kendi üslup güncellemesini daha verimli yapabilir. Rek- temalarýný belirlemekte çoðunlukla. lam, hem estetikle hem de ekonomiyle iç içe, son derece de "An" denilen zaman birimine baðlý olarak hem içeriðini, hem de ona baðlý biçimselliðini deðiþime havale ediyor güncel. Sanatýn üslup oluþumunda konunun, temanýn izlekleri arasýnda çaðýn eðilimleri de var. Örneðin, yeryüzünde, buranýn her ayrýntýsýný anlata anlata yaþayan insanoðlu, artýk çaðýn üslubu. Her gören göz, her iþiten kulak, her çalýþan zihin ve de her hisseden kalp hissesini alýyor bu yönelimden. baþka alemlerin gezegenlerine yolculuðun çalýþmalarýný yaparken, hayal ufkunu zihni ufku haline dönüþtürmeyi de ba- Farkýndalýðýný artýran bunca unsur kiþinin uyarýlma durumunu artýrarak anlamlandýrma imkanlarýný sonuna deðin kullanma mecburiyeti oluþturuyor. Buna hiç kuþku yok. þarýyor. Sanatçý da bu arayýþýn, bu baþarýnýn, bu yeni ufuklara açýlýþýn en aktif aktörüdür kalemiyle. " Eski" her haliyle geride, çok geride kalýyor günbegün. Sanat bir tarafýyla felsefidir, bir tarafýyla tarihseldir. Bir Þu temel soru geliyor insan aklýna günde bilmem kaç kere: ekonominin sistematiðini insanla baðý gereði ihmal edemedi- yanýyla psikolojikken, bir yanýyla da sosyolojiktir. Sanat, "Yeni" ne ki? ði gibi teknolojik boyutlarý da ihmal edemez. Konumuz bir bakýma sanatla güncellik iliþkisi olunca, Sanatta yenilik, sanatçýnýn kendini güncellemelere açýk sanatçýnýn üretme tavrýný düþünmek zorundayýz. tutmasýyla mümkün birazda. Yeni sanat eseri güncellemesi Sanatçýnýn iþi çok güç artýk. Güncelin çarpýcýlýðý ile ta- iyi yapýlmýþ özgün bir eserdir. Masa baþýnda çalýþanlarý bekleyen tehlike Uzmanlar, gün boyu sabit bir þekilde masa baþýnda çalýþanlarý uyardý. Uzmanlar, masa baþý çalýþanlarýn gün boyu sabit bir þekilde oturulmamasýnýn bel ve boyun fýtýðýna yol açabileceðini söyledi. Ýþ hayatýnda bilgisayar kullanýmýnýn artmasýyla kötü ofis ergonomisine baðlý olarak masa baþý çalýþanlar saðlýk problemleriyle karþý karþýya kalabiliyor. Özellikle saatler boyunca masa baþýnda çalýþanlarda hareketsizliðe baðlý boyun, sýrt ve bel aðrýlarý ortaya çýktýðýný belirten manipülason uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, zamanla oluþan bu aðrýlarýn gittikçe kiþinin tahammül edemeyeceði boyutlara varabildiðini anlattý. Sabit bir þekilde bilgisayar karþýsýnda oturup çalýþanlarda bel ve boyun kaslarýnýn zamanla tembelleþtiðini vurgulayan Þahabettinoðlu, Bu tip oturma þekilleri fýtýða yol açýyor. Bu durumun uzun süre devam etmesi omurgada ciddi rahatsýzlara yol açabiliyor. Masa baþý iþi olanlarýn gün boyu sabit bir þekilde oturmamalarý, her yarým saatte bir ayaða kalkarak ofiste gezmeleri gerekiyor dedi. Þahabettinoðlu, bilgisayar baþýnda çalýþanlarýn ihtiyaç hissettikleri kadarýyla boyun egzersizleri yapmalarý gerektiðini, 30 dakikada bir birkaç dakika yaptýklarý iþe ara vermeleri gerektiðine dikkat çekti. BÝLGÝSAYAR TUTKUN- LARINA FITIK UYARISI Sürekli ayný pozisyonda bilgisayara bakarak çalýþanlarýn boyun egzersizleri yaparak oluþabilecek rahatsýzlýklardan kendilerini koruyabileceðini kaydeden Þahabettinoðlu, þöyle konuþtu: Bu sürekli oturmalar, hareketsizlik sonucunda omurga çevresi kaslarda zayýflamaya ve sonuçta boyunda düzleþme, boyun ve bel fýtýklarýna zemin hazýrlýyor. Gün içinde hareketsizlikten ve sürekli ayný pozisyonda oturmaktan kaynaklanan aðrýlarýnýz belden bacaða yayýlýyorsa bel fýtýðý, boyundan kola ve ele yayýlan aðrýnýz mevcutsa boyun fýtýðý olabileceðiniz ihtimalini beraberinde getiriyor. BU ELLER FITIKTAN KURTARIYOR Þahabettinoðlu, bu tür rahatsýzlýklarda hemen bir fizik tedavi uzmanýna baþvurulmasýný tavsiye etti. Manipülasyon tedavisinin hafif vakalarda 2-3, orta vakalarda 4-6 ve ileri vakalarda 7-9 seans uygulandýðýný anlatan Þahabettinoðlu, Bu tedavi hastalýklý bölgeye birtakým bastýrma, germe ve döndürme gibi manevralarla uygulanýr. Bu tedavi yöntemi masajla ilgili deðildir. Ameliyatýn sadece bel fýtýðýnda ayaklarda ilerleyen kas gücü kaybý, idrar-büyük abdest kaçýrma þikayeti olan ya da ameliyatsýz tedaviyle cevap veremeyen hastalarda, boyun fýtýðýnda ise ellerde kollarda ilerleyen kas gücü kaybý olanlarda uygulanýr dedi. Dünyanýn 3 te birinde verem hastalýðý görülmektedir Aksaray Halk Saðlýðý Müdürlüðü Verem Eðitim Haftasý ile ilgili açýklama yaptý. Aksaray Halk Saðlýðý Müdürlüðü her yýl Ocak tarihleri arasýnda kutlanan ve bu yýl 67 incisi kutlanacak olan Verem Eðitim Haftasý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Yapýlan açýklamada Tüberküloz (verem) hastalýðý,"mycobacterium tuberculosis" basili ile ortaya çýkan bulaþýcý bir hastalýktýr. Dünya nüfusunun yaklaþýk üçte biri verem mikrobu ile enfektedir. Vücut direnci düþünce basil çoðalarak hastalanmaya yol açabilir. Verem enfeksiyonu olan insanlarýn yaklaþýk yüzde 10'unda yaþamlarýnýn bir döneminde verem hastalýðý geliþebilir. Tüberküloz hastalýðý halen dünyada önemli bir halk saðlýðý sorunudur dedi. Tüberküloz hastalýðýnýn bulaþmasý konusunda da bilgiler veren Aksaray Halk Saðlýðý Müdürlüðü Mycobacterium tuberculosis basili tarafýndan oluþturulan TB hastalýðý hava aracýlýðý ile TB hastasýndan saðlam kiþiye bulaþýr. Hasta kiþilerin nefes vermekle, özellikle de öksürmek, hapþýrmak, konuþmak ile mikroplar çevre havaya saçýlýr. Saðlýklý kiþiler bu mikroplarý nefesleriyle alýrlar. Hasta ile yakýn ve uzun süreli temasý olan kiþilere bulaþma riski fazladýr. Bunlar; aile bireyleri, ayný evi paylaþtýðý arkadaþlarý, iþyeri arkadaþlarý olabilir. Bulaþma için genellikle verem hastasý bir kiþi ile belirli süre birlikte yaþamak gereklidir. Alýnan basiller kiþiyi hastalandýrmaksýzýn vücutta saklý kalýr ve vücut direncinin düþtüðü bir anda hastalýk oluþturur. Hastalýk geliþme riskinin en yüksek olduðu dönem ilk iki yýldýr. yaþam boyu hastalýk geliþme riski %10'dur. Tedavi baþlandýktan sonra bulaþma hýzla sona erer diye konuþtu. Kadir Yüktaþýr com Sosyal Hayatta Nurcular 4 Siyasi hayata sadece þahýslarý namýna girmeyi,nurlarýn intiþarý için mümkün ise çalýþmayý, cemaati alet etmemeyi kendilerine rehber edinmiþlerdir. Devletin imkanlarýnda yararlanmamýþlar, bu anlamda þirket kurmamýþlar, rüþvet vermemiþler ve almamýþlar, ihalelere fesat karýþtýrmamýþlardýr. "Menfaat üzerine dönen siyaset canavardýr" hakikatine harfiyen uymuþlardýr. Yanýna gelen bir talebesi Bediüzzaamana: "Üstadým!hanýmlarýmýzýn altýnlarý ve bazý nur talebelerinin tasarruflarýný bir araya getirsek ve bir þirket kursak, buradan kazandýklarýmýzý hizmete aktarsak nasýl olur?" sorusuna Bediüzzaman hazretleri: "Kardeþim hizmet maksadý ile böyle bir þirket kurulmasýna ben karþýyým,risale-i Nur hiçbir þeye alet edilemez" cevabýný verir. Geçmiþte olduðu gibi gelecekte de bu prensipler nurcular tarafýndan korunmalýdýr. Buna raðmen bazý menfi þeyler olsa da bu þahsi kalmýþtýr ve kalacaktýr. Böyle hareket edenler Nurculuðun bu genel temel prensiplerinden ayrýdýr. Bu hayat halleri kýyamete kadar devam edecektir. Ne kadar azda olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kýymetlidirler. Bu umdeler nur talebelerinin temel esaslarýdýr. Bu temel deðerleri yýkan ve tahrip edenler zaten kendilerini dýþarýya atmýþlardýr. Sosyal hayatýn içinde onlar asayiþin manevi muhafýzlarýdýrlar. Resmen emniyette görev yapan nurcular ise iki yönü ile halkýmýza hizmet etmektedirler. Ülkemizde olduðu gibi dünyanýn dört bir tarafýnda bulunan nurcular, bulunduklarý ülkede doðru Ýslamiyeti yaþayan, mümtaz insanlardýr. Bu halka gittikçe geniþlerken,asli vazifelerini nurcular hiçbir zaman ihmal etmemelidirler. (Son) Gram METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: OCAK 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER DEVA ÖZEL ELÝTPARK HASTANESÝ KARÞISI VEFA GAZÝ CAD. NO:53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI ABALI BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) CUMARTESÝ FUNDA BAHÇELÝEVLER MH BAHABEYSONU ÝPEKTAKSÝ ÇAPRAZI METREPOL KARÞISI KONAK ÝNÖNÜ CAD. NO:9 ( T.E.B. BANK KARÞISI) PAZAR DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAR , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Cebeci'nýn sýla ziyareti Emre Kut D DYP Ankara Büyükþehir Belediyesi Baþkan Adayý hemþehrimiz Bekir Cebeci. YP Ankara Büyükþehir Belediyesi Baþkan Adayý hemþehrimiz Bekir Cebeci, sýla ziyaretinde bulundu. Çorumlu hemþehrilerinin Ankara'da çok güçlü olduðunu belirten Cebeci, baþkentte büyük bir Çorumlu nüfusun yaþadýðýný hatýrlattý. Ankara da yeni çýðýr açacaklarýný belirten Cebeci, "Ankara'daki Çorumlu hemþerilerimizin verecekleri destek sayesinde Ankara'da belediye baþkaný Çorumlu, yani bizden biri olmuþ olacak. AK Parti'nin 2011 yýlýndan bu yana yaptýklarýný desteklemiyorum. Evet 2011 yýlý öncesi bazý güzel þeyler yaptý. Ama artýk atý þahlandýrmanýn zamaný geldi. Çorum'un sevdalýsýyýz, delisiyiz." Dedi. Abdullah Eldemir'in sahibi olduðu Kervansaray Lokantasý dün hizmete açýldý. Soðuk havada ayak ve yüz bakýmý tavsiyeleri Kervansaray Lokantasý açýldý K ýþ aylarýnda ayak ve dudaklarýn korunmasý için yazýn kullanýlan kremlerden daha güçlü olan vazelin, katý vazelin, gliserin ve balmumu içerikli kremlerin kullanýlmasý öneriliyor. Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Þentürk, kýþ aylarýnda ayak, dudak ve yüz için kullanýlabilecek kremlerle ilgili bilgi verdi. Sýcak yaz aylarýnda mentollü losyonlarýn ayaklar için daha iyi olduðuna ancak kýþ aylarýnda kurumayý engelleyecek daha güçlü kremlerin kullanýlmasý gerektiðine dikkati çeken Þentürk, "Kýþ aylarýnda ayaklar için vazelin ve gliserin içeren kremler daha uygun olur. Topuklarýmýzýn ve ayak tabanlarýnýn daha kalýn ve kaba görünmesine neden olan ölü dokuyu uzaklaþtýrmak için soyucu et- kisi olan kremlerden de faydalanabiliriz. Bu þekilde uygulayacaðýmýz nemlendiriciler de derine daha kolay ulaþabilir" dedi. Soðuk ve kuru havalarda dudaklara özen gösterilmesi gerektiðini vurgulayan Þentürk, þöyle konuþtu: "Cilt bakýmýnýn bir parçasý olarak dudaklara nemlendirici katý vazelin, balmumu gibi kremler uygulanmasý koruyucu bir bariyer oluþturarak dudak çatlamasýný engeller. Eðer dudaklar kabuklanýyorsa, dudaklara çok az miktarda katý vazelin uyguladýktan sonra parmaklara ince bir kumaþ, mendil ya da tülbent sarýlarak toz þekerle dairesel hareketlerle dudaða yaydýrýlabilir. Daha sonra yýkanýp dudak kremi uygulanabilir. Bu çok narin hareketlerle yapýlmalý, tahriþ edilmemeli, eðer kabuk- A Uzmanlar soðuk havaya karþý bazý uyarýlarda bulunuyor. lar bir seferde gitmezse bir gün bekleyip ertesi gün ayný iþlem tekrarlanmalý." Siyah dikkat noktalara Prof. Dr. Þentürk, yüz için kullanýlan yaðlý ürünlerin "siyah nokta" yapmamasýna dikkat edilmesi gerektiðini dile getirerek, þunlarý söyledi: "Örneðin avakado yaðý, mineral yaðlar, akþamsefasý yaðý ve badem yaðý 'siyah nokta' oluþumunu artýrmazken, shea yaðý yüzdeki gözenekleri týkayýp bu oluþumu artýrabilir. Nemlendirme iþlemini düzenli olarak her sabah yapmalýyýz, özellikle dýþarý çýkýyorsak daha fazla dikkat etmeliyiz. Gece yatmadan önce yüzünüzü yýkayarak makyaj ve ciltte biriken kiri arýndý- rýp nemlendirici kreminizi sürün. Eðer cildiniz çok kuruysa tahriþ edici peeling, maske ve alkol bazlý toniklerden kaçýnmalýsýnýz, bunlar derinin üzerindeki ince yað tabakasýný uzaklaþtýrarak kurumasýný artýrýr. Bunun yerine temizleyici sütler veya hafif köpük temizleyiciler, alkolsüz tonikler veya nemlendirici maskeler daha etkili olur."(aa) Kafein hafýzayý güçlendirebilir N ature Neuroscience adlý dergide yayýmlanan araþtýrmanýn sonucuna göre kafein hafýzayý güçlendirebilir Nature Neuroscience adlý dergide yayýmlanan araþtýrmada 160 kiþinin hafýzasý 24 saat süresince teste tabi tutuldu. Araþtýrma sonunda kafein tableti alanlarýn hafýza testinde çok daha iyi sonuç aldýðý görüldü. Fakat uzmanlar kafeinin sinirlilik ve anksiyete gibi olumsuz sonuçlarý konusunda uyarýda bulundu. John Hopkins Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmada normalde kafeinli yiyecek ve içecek almayan kiþiler deneye tabi tutuldu. Tükürük örnekleri alýnan deneklerin bir dizi resme bakmasý istendi. Beþ dakika sonra katýlýmcýlarýn bir kýsmýna 200 miligram kafein tableti verilirken, bir kýsmýna da hiçbir þey içermeyen plasebo tabletler verildi. Bir, üç ve 24 saat sonra tekrar tükürük örnekleri alýndý. Nature Neuroscience adlý dergide yayýmlanan araþtýrmanýn sonucuna göre kafein hafýzayý güçlendirebilir Ertesi gün iki grubun da önceki günkü resimleri hatýrlama yetenekleri incelendi. Farký tespit etme24 saat genel anlamda çok uzun bir süre olmasa da, hafýza açýsýndan uzun sayýlýyor. Unutmalarýn çoðu bir þey öðrenildikten sonraki birkaç saat içerisinde gerçekleþiyor. Deneklere gösterilen resimlerin bir kýsmý orijinal resimlerden oluþurken bir kýsmý da kasýtlý olarak yeni konan ya da biraz deðiþtirilen resimlerden oluþuyordu. Kafein tableti alan gruptaki insanlarýn resimlerdeki farklýlýðý daha kolay tespit ettiði görüldü. Araþtýrmayý yürüten Prof Michael Yassa, "Ýnce farklarý olan bu resimleri deðil de standart hatýrlama hafýzasýný kullanmýþ olsaydýk kafeinin etkisini görmeyecektik. Fakat bu malzemeler kullanýldýðýnda beynin daha zor ayýrdedici iþlemler yapmasý gerekiyor. Buna model ayrýmý diyoruz ve deneyimizde bu özgül iþlemin kafein sayesinde güçlendiðini görüyoruz." dedi. 'Aþýrýya kaçmadan'daha önce de kafeinin uzun dönemli hafýza üzerindeki etkileri incelenmiþ ancak pek bir etkisi görülememiþti. Fakat bu araþtýrmada deneklere resimleri inceleyip ezberlemeye çalýþtýktan sonra kafein verildi. Araþtýrmayý yapan ekip þimdi de kafeinin beyindeki etkisini görmek için "hafýza merkezi" olarak bilinen hipokampüs'te neler olduðunu inceleyecek. Prof Yassa bu bulgulardan kafein içeren yiyecek ve içeceklere yönelme sonucunun çýkarýlmamasý gerektiðini, fazla miktarda kafeinin olumsuz etkide bulunacaðýný söyledi. Yassa, "Herþey aþýrýya kaçmadan yapýlmalý. Araþtýrmamýz 200 mg kahvenin düzenli olarak kafein almayan kiþiler üzerinde olumlu etkisi olduðunu gösterdi. Düzenli hakve içenlerde bu miktar deðiþebilir." dedi. Oxford Üniversitesi'nden Dr Anders Sandberg ise kafeinin çalýþýrken dikkat toplama konusunda yararý olabileceðini, hafýzayý güçlendirmenin en iyi yolunun ise uykudan geçtiðini, bu nedenle yatmaya yakýn kafein almamak gerektiðini ifade etti.(yaygýn basýn) Anadolu nun 134 deðeri korumada W WF, Türkiye'de nesli tükenen 134 canlý için harekete geçti Orman Bakanlýðý iþbirliðindeki projeyi Doða Koleji finanse ediyor Uluslararasý örgütler küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesi altýnda olan canlý türlerinin korunmasý için geniþ çaplý bir çalýþma baþlattý. Çalýþmanýn Türkiye ayaðýný sahiplenen WWF (Dünya Doðal Hayatý Koruma Vakfý), çevre bilincinden yoksun sürdürülen kýrsal hayatýn, 40 yýlda pek çok doðal yaþam alanýný geri dönülemez biçimde tahrip ettiðini belirledi. Birçok endemik bitki türü ve hayvanýn doðal ortamýnda yaþadýðý Anadolu topraklarý karýþ karýþ araþtýrýlarak küresel ölçekte yok olma tehlikesi olan 134 canlý türü tespit edildi. Bunlarýn korunmasý amacýyla baþlatýlan "Türkiye'nin caný" isimli proje, TURMEPA, TEMA ve Orman Bakanlýðý'nca da destekleniyor. Doða Koleji Kurumsal Ýletiþim Direktörü Esra Çabukcan, öðrencilerin de çalýþmalarda yer aldýklarýný vurguladý. Çalýþma kapsamýnda doða projelerine hibe veriliyor. Ýlk dönemde baþvuran 55 proje arasýndan seçilen 6 çalýþma sayesinde Hatay dað ceylaný, Samandað kaplumbaðalarý, mýsýr meyve yarasalarý, Küre þapkalý mantarý, Antalya orkideleri ve yer yediuyuru türlerinin tespiti, gen taramalarý ve üreme istasyonlarý konusunda önemli yol kat edildi. Ayrýca Doða Koleji, Adana'nýn Akyatan Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý'nda bulunan 38 saz kedisini korumaya aldý. Bu türün dünyadaki en zengin olduðu bölge olan Akyatan'da yapýlan çalýþmalarla bir yýlda sayý 71'e çýkarýldý. 44 bitki mercek altýnda Proje kapsamýnda Antalya'daki 44 bitki türü var. Esra Çabukcan, nesli tehlike altýnda olan bu türlerin baþýnda Kemer orkidesi ve Kaputaþ andýzotu geldiðini belirterek önemli adýmlar attýklarýný vurguladý. Her iki türün de yayýldýðý alanlar koruma altýna alýndý. Örnekleri A.Ü. Botanik Bahçesi'ne, tohumlarý da Türkiye Tohum Gen Bankasý'na aktarýldý.(yaygýn basýn) bdullah Eldemir'i n sahibi olduðu Kervansaray Lokantasý dün hizmete açýldý. Küçük Sanayi Sitesi 14. Cadde No: 16'da düzenlenen açýlýþa MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Kanal 19 Sahibi Satýlmýþ Býçakçý, sanayi esnafý ve çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. Açýlýþ programý yapýlan ikramýn ardýndan sona erdi. Açýlýþa MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan da katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. Diyanet'ten camilerde merkezi vaaza son D iyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn "Yüz Yüze Vaaz" projesikapsamýnda tek merkezden yapýlan, diðer camilerde ise hoparlörlerden yayýmlanan vaaz uygulamasý sona erecek. 40 bine yakýn camide uygulama hayatageçerken, önümüzdeki yýllarda bunun yurt genelineyayýlmasý planlanýyor. Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hasan Kamil Yýlmaz, proje kapsamýndaki çalýþmalarýndevam ettiðini bildirdi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca önceki senelerde farklýuygulamalarýn hayata geçirildiðini hatýrlatan Yýlmaz, "Bu dönemlerde imamlarýmýzýn cami kürsülerinde, hutbede ne söylediklerini kontrol edememek gibi kaygýlarla, bir takým sosyal ve idari baskýlarla 'hutbeyi merkezden vereceðiz' denilmiþ. Vaazlar için de 'her þehrinmerkezinde bir camide vaaz edilecek, oradan yapýlan vaaz camilerde verilecek' denilmiþ" diye konuþtu. Söz konusu uygulamayla birçok cami imamýnýn vaaz vermeyi býraktýðýný, okuduklarý hutbelerinmerkezden gönderildiðini ve sadece namaz kýldýrdýðýný ifade eden Yýlmaz, þunlarý söyledi: "Böylece tehlikesiz, problemsiz bir ortam doðacak þeklinde tedbir alýnmýþ. Bu muhtemelen siyasi sebeplerle yapýlan bir uygulama olmuþ. Çok ters ve yanlýþ tezahürleri de oldu bunun. Din görevlilerimizin kendi geliþimlerinin önünde bir engel olarak karþýmýza çýktý. Ýmam hatiplerimiz kendi kürsüsünde vaaz edemedikten, bununla ilgili bir hazýrlýk yapamadýktansonra körelmeye baþlýyor. Kitap karýþtýrmak, yeni mesajlar hazýrlamak derdi olmayýnca bu durum körelmeye neden oluyor. Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz Prof. Dr. Mehmet Görmez'in göreve baþlamasýnýn ardýndan iþaretleri üzerine yeni bir proje baþlattýk. Yurt genelinde 80 bine yakýn imam hatip, 90 bine yakýn camimiz var. Bu camilerdeki imamlarýmýz kürsülerde vaaz edemeyecekse bu bizim için büyük bir kayýptýr diye düþündük. 'Biz görevlilerimize güveniyoruz' anlayýþýndan hareket ederek bu projeyi hayata geçirdik." "Hem öz güvenleri arttý, hem de aidiyet duygularý pekiþti" Projeyle her imamýn görevli olduðu camide vaaz vermesini hedeflediklerini dile getiren Yýlmaz, bunun için gerekli eðitimlere baþladýklarýný hatýrlattý. 38 bine yakýn imam hatibe eðitimverildiðini belirten Yýlmaz, "Bütün imamlarýmýzýn böyle bir eðitimden geçmesini amaçlýyoruz. Bunun sonucunda eðitim alan imamlarýmýzýn büyük çoðunluðu görevli olduklarý camilerde kendi vaazlarýný hazýrlamaya baþladý" diye konuþtu. Projenin cemaatle din görevlileri arasýnda namazdan önce veya sonra diyalog kurulmasýnýda saðladýðýný belirten Yýlmaz, "Bu sadece bilgi aktarýmý deðil, ayný zamanda duygu, sevgiaktarýmýdýr. Daha önce imamlarýmýz adeta birer namaz kýldýrma memuru gibi görülüyor, öyle anlaþýlýyordu. Ýmamlarýmýz da bundan rahatsýzdý. Þimdi artýk namaz vakitlerinden önce veya sonra cemaatle yaptýklarý sohbetlerle, okuduklarý dualarla daha fazla paylaþýma girmeye baþladýlar. Böylece imamlarýmýzýn hem öz güvenleri arttý hem de aidiyet duygularý pekiþti. Bunun artmasý toplumsal barýþa daha da katký saðlayacak" dedi. "Projemizin önümüzdeki yýllarda bütün camilerimizde hayata geçmesini umuyoruz" ifadelerini kullanan Yýlmaz, eðitimlerin sürdüðünü söyledi. Ýmamlara proje kapsamýnda ilk olarak vaazýn nasýl hazýrlanacaðýna yönelik eðitim verildiðini belirten Yýlmaz, diksiyon veiletiþim derslerinin de eðitimlerin arasýnda yer aldýðýný kaydetti. Kaynak: AA

15 CUMARTESÝ 18 OCAK Bu Türk topraklar uzun yýllardan, tarih önceleri, Türklerin döneminde, hâkim olunan bir Türk bölgesidir, günümüzde birçok yönden önemli olmakla, Irak üzerinde emperyalist devletler tarafýndan, türlü senaryolar oynanýlmaktadýr. Irak devleti Ortadoðu dünyasýndan, coðrafyasý yönünden, jeopolitik açýdan karmaþýk bölge sayýlmaktadýr ve petrolün bulunmasýndan, önem kazanmasýna raðmen, dünyanýn en istikrarsýz, karýþýk ülkelerinden biri sayýlarak, burada en acý çekenler, baský görenler Türkler olmuþtur. Irak'ýn dünya petrol rezervlerinin, çok önemli bir bölümüne, sahip olmasý Irak üzerinde, emperyalist devletlerinin, umutlarýn gerçekleþmesi öne sürülmüþtür. Günümüzde Irak Petrolundan %17 pay alan Kuzey Irak yönetimi, kendi yerinde çýkmakta olan Petrolu pazarlamaktadýr, ve sýnýr kapýdýndan yarlanarak, büyük yatýrýmlara imza atmaktadýr ve geliþmektedir. Irak Türkleri ise yok olmakla her bir ilerleme, geliþme, yatýrýmdan uzak kalarak yalnýz düþerek, gözden düþerek þehitler vermekle varlýðýný kayýp etmektedir. Uzun yýllardan ayakta duran Irak Türkleri milli varlýklarýný koruya bilmek desteðe, yardýma ihtiyacý vardýr, sahipsiz kalmamalýdýr, çünkü Irak Türkleri buna raðmentürkiye'yi kutsalcasýna severek ona baðlý kalarak anavatan onlarý unutmuþ hâlde olmamalýdýr, yanlarýnda bir an önce olmalýdýr. Irak Türkleri kýyýcý Saddam döneminde onlarý yok etmekte her türlü metotlarla acýmasýz ve insan dýþý politikayla onlarý silmeye ortadan kaldýrma soykýrým, katliamlar uygulanmýþtýr. Diktatör Saddam iktidara geldiði andan Türklere karþý akýl ermeyen baský saldýrý, soykýrýmý uygulamalarýyla, onlara yaþam hakký vermeden, kendi yurtlarýndan, topraklarýndan uzaklaþtýrmakla, çok sayýda Türkleri haksýz yere, idama mahkûm etmekle, binlerce Türkleri hapishaneye atarak, sürgün uzaklaþtýrmak sistemi, mülk edinme, iþ kurmalarý ve kendi dilleriyle, konuþmayý bile yasaklamýþtýr. Ve zorlukla, Türkler nüfus kayýtlarýnda, kendilerini, dillerini Arapça olduðunu uygulayarak, çok Türkler zorla baskýyla, Arap yazdýrmýþtýr. Saddam yanýnda, Talabani, Barzani da, tam olarak, uygun Saddam'ýn bir kopyasý sayýlmakla, bu iki diktatör, Saddamcý ellerinde, iktidar olsaydýlar, Saddam rejiminin Irak Türklerine, daha fazlasýný onlar yapacaklardýr. Barzani, Talabani, Saddam'ýn güçleri ile desteði ile hüküm sürdükleri, Irak'ýn kuzeyinde, Türklere göz açtýrmadan, 31 Aðustos 1996 yýlýnda birçok sayýda, Türk liderlerimiz, sivil milletimizi birlikte, tutuklayarak, Saddam rejimine teslim ederek idam etmiþlerdir. Barzani, Talabani Türklerin, kutsal saydýklarý, Kerkük, Erbil Türk þehrini ele geçirerek, uzun yýllardan, hayal ettikleri, kukla, bir devletin baþkenti olmasýný dile getirmekle, tehditlerde bulunmakla, çok sayýda Irak Türklerinin kanlarýný akýtmýþlardýr. Önceden 14 Temmuz 1959 yýlýndan, Kürtler Mesut Barzani'nin, babasý Molla Mustafa Barzani ve Celal Talabani ile Kerkük Türk þehrine, yapmýþ olduklarý kanlý katliamla, soykýrým olayýnda, yüzlerce kimsesiz, suçsuz, günahsiz Irak Türklerinin, acýmasýz þehit ederek öldürmüþlerdir. 28 Mart 1991 Kerkük Altunköprü katliamý, tüyleri ürperten, usumuzdan hiç çýkmayan bu acý olay, katliamýn anýlarý bilinçlerimizden, andaçlarýmýzda canlý, canlýsýna çýkmadan günümüzle yaþamaktadýr. ALTUNKÖPRÜ Saddam dikta rejimi tarafýndan Katliamýnda 200 üstünde 15 Ramazan kutsal a ayýnda kurþuna dizilerek þehit etmiþlerdir. Vahþet ve barbarlýk, insanlýk tarihinde kara bir leke olarak, O Kansýzlýðýn herhangi bir hastalýðýn habercisi olabileceði belirtildi. Kansýzlýk hastalýk habercisi olabilir ndokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Hematoloji Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Düzgün Özatlý, kansýzlýðýn herhangi bir hastalýðýn habercisi olabileceðini söyledi. Ýç Hastalýklarý ve Hematoloji Uzmaný Prof. Dr. Düzgün Özatlý, hemoglobinin kanda bulunmasý gereken miktarýn altýnda olmasý sonucu oluþan kansýzlýk (anemi) konusunda önemli bilgiler verdi. Vücutta bulunan tüm organlarýn beslenmesi, geliþimi ve büyümesinde kanýn çok önemli bir rol üstlendiðini hatýrlatan Özatlý, Kan, saçýmýzýn telinden T.C. ÇORUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2013/872 Esas Irak Türkleri nin geçmiþiyle, geleceði ve Türkiye 2 ayaðýmýzdaki týrnaða kadar vücutta bulunan tüm organlarýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Kansýzlýk her yaþta görülebiliyor. Yeni doðan bir çocukta da görülebiliyor, 80 yaþýnda, 90 yaþýndaki bir insanda da görülebiliyor. Görülen yaþa ve cinsiyete göre çok deðiþik nedenler kansýzlýða yol açabilir. Örnek vermek gerekirse, çocukluk yaþýnda daha çok vücudun aþýrý bir þekilde demire ve vitaminlere ihtiyacý olduðu için bayanlarda ise daha çok adet kanamalarýna baðlý olarak kansýzlýk þikayetiyle karþýlaþabiliriz. Burada özellikle vurgulamam gereken nokta, kansýzlýk altta yatan herhangi bir hastalýðýn habercisi de olabilir. Kansýzlýðýn nedenlerine baktýðýmýz zaman en sýk görülen nedenlerin dýþýnda kronik bir enfeksiyondan tutun da kansere kadar çok çeþitli hastalýklarla karþýlaþabiliyoruz dedi. Sadun KÖPRÜLÜ ew York Times gazetesinin NSA belgeleri ve Nuzmanlara dayandýrdýðý haberine göre, ABD dýþýndaki ülkelerde gerçekleþtirilen uygulamada genellikle aðlar yoluyla eriþilen bilgisayarlara casus yazýlým yerleþtiriliyor. NSA'in bazý bilgisayarlara ise internete hiç baðlanmasa bile casus yazýlýmý bir þekilde yükleyerek internet eriþimi olmayan bilgisayarlarýn içinde bulunan verilere de ulaþabildiði ve bunlarý deðiþtirebildiði kaydediliyor. NSA'in 2008'den beri uyguladýðý ve radyo frekanslarýnýn kullanýldýðý bu teknolojide, aðlar yoluyla ya da USB kartlarý ile gizlice programýn yerleþtirildiði bilgisayara internete baðlý olmasa bile kilometrelerce uzaktan radyo frekanslarý ile ulaþým saðlanabiliyor. Bazý durumlarda çanta büyüklüðündeki bir aygýtýn belli bir mesafeden verici olarak görev yaptýðý ve saniyeden daha az bir sürede radyo dalgalarýyla hedef bilgisayara veri yükleme, alma ya da deðiþtirme iþlemi yapabildiði belirtiliyor. Bu yazýlýmýn ajanlar tarafýndan gizlice bilgisayara yüklenebildiði gibi özellikle dizüstü bilgisayarlarýn üretimi ya da kargo ile gönderilmesi sýrasýnda da bilgisayarlara yerleþtirilebildiði belirtildi. Haberde, ABD'nin bu teknoloji ile bilgi topladýðý en önemli hedefleri arasýnda siber saldýrýlar dolayýsýyla sürekli þikayet ettiði Çin ordusu, Rus ordusu, Meksika polisi ve uyuþturucu kartelleri, AB'nin kalacaktýr. bu facia hiçbir zaman, Irak Türkleri tarafýndan, unutulmayacaktýr. Kürtler bugüne kadar, Irak Türklerine karþý, hiçbir zaman iyi temiz niyet beslemedikleri bellidir. Kürtler Körfez savaþý sýrasýnda, Kerkük þehrini ele geçirmekle, birkaç gün içerisinde, Türklerle ilgili tapu, arþivleri, belgeleri yok ederek, Kerkük nüfus ve tapu mahkeme binalarýný daireleri ile çok sayýda Türkçe yapýtlarý, yaðma edip yandýrarak yakmýþlardýr, mezar taþlarýný kýrarak, yýkmýþlardýr tahrip etmiþlerdir. Barzani denetiminde olan Peþmergeleri, Türkmen þehri Erbil'de Türkmenlerin kuruluþlarýna baskýn yaparak, görevli gençleri, liderleri tutuklayarak, Saddam'a karþýlýklý teslim etmekle onlarýn idamlarýna neden olmuþtur. Ayrýca Türk okullarýnda, Türkçe eðitimini engellemeye, okullarý kapatmaya, bastýrmýþ olduðu forumda Erbil Türk þehrine Türklerinin olmadýðýný, Türk mezarlarýný kaldýrmakla, yýkarak Erbil Türklüðünü yok etmekle uðraþmýþlardýr. 31 Aðustos 1996 tarihinde Saddam, Barzani birliðinde, Irak güçleri Erbil Türk þehrine girerek, yüzlerce Türkleri, Saddam'a teslim ederek, Irak yönetimi tarafýndan kurþuna dizilmiþlerdir. Ve Irak'ýn her bir yerinde, Türk kuruþlarýnýn, Kürtlerin saldýrýsýna, baskýsýna uðramýþtýr ve günümüzde de evleri, kuruþlarý, evleri her türlü yaðmalanmaktadýr. Bu baskýlarýn, saldýrýlarýn sonucu çok sayýda Ýrbil, Türklerini, Akýncýlarýmýzý þehit etmiþlerdir. ve birçoðunu da yaralamýþlardýr. Irak Türkleri, eski rejim dönek Saddam yönetimi tarafýndan, iþkence, çile baskýya maruz kalmalarýyla Ve Türkiye, Türkçülük uðrunda, Türkler canlarýný, kanlarýný seve, seve vererek, Anavatanlarý Türkiye'den, umduklarý sýcak ilgi sevgi bulmaya canlarýný, kanlarýný vermeye hazýr olarak tüm göçleriyle çalýþmýþlardýr, ama ne yazýk Türkiye bizleri unutarak, býrakarak, Kürtlerinin kuracaðý bir büyük hayal peþinde olarak, Kürtleri korumaktadýrlar, onlara önem vererek devlet kurmaktadýrlar, dehada varlý olmalara zengin olmalarýna ticaret, sýnýr kapýsýný açmaktadýrlar, yatýrým yapmaktadýrlar. Artýk Türkiye bunu iyi düþünmeli onlar hiçbir hayýr gelemez ve hayal kýrýklýðýna uðrayacaktýr. Irak Türkleri, davaya kendilerini adayarak, birçok milli meselesini, uluslar arasý platformlara taþýnmasý, çok önemlidir, haklý olan bu davasýný, dünyanýn kamu oyununa yansýtmak, seslerin duydurmak gerekmektedir, bununla yabancý ülkelerle, özellikle BM Ýnsan Haklarý, Avrupa devletleri, Ýslam Devletleri yanýnda Türk devletleri Irak Türklerinin, davasýný savunmalý ve kamuoyuna ulaþtýrmalý, organizasyon ederek, çok güçlü olmalýdýr. Ortadoðu gibi ülkelerde ve Avrupa tüm devletlerde, Irak Türklerinin ilerlemesi, dünyaca tanýtmasý, geliþmelerde dünya kamuoyu ile birlikte ülkemizde Türkler gündemde yer almakla, en üst sýralarda yer almalarý gerekmektedir. Eskiden aðýrlýðýný koran Ýngiltere bu günde, ABD Devletinin çýkarlarýna, paralel görünerek, Türkmeneli bölgemizde hâkimiyetini sürdürmekle, her duruma göre, senaryolar Amerika tarafýndan, kendi çýkarýna göre deðiþebilecek, Kürt unsurlarý bir araç olarak kullanmaktadýr. Kürtler eskiden beri, günümüze kadar, her bir güçlü, devletler tarafýndan, yanýlarak, aldanarak kullanmaktadýrlar. Bu günde Saddam rejimi düþtükten sonra, Amerika ve öteki devletler Kürtleri kendi çýkarýna, yararlarýna kullanmaktadýr. Kuzey batýdan baþlayan, güney doðuya uzanan, Barzani ve Talabani'nin kontrolü altýnda olan, bölge hýzlý olarak, Kerkük'e yoðun bir þekilde, Kürtleri akýn ettirilmiþtir, bugün dünyanýn her bir yerinden, Kürtler Ýsrail'in yardýmý ile, Türkmenelinden toprak yerlerini, almaya kalkmaktadýrlar. Kürtler güvenli bölgede toplanmakla, baþarýlý geliþmelere, temel atarak Türkmenlerse ikiye ayrýlmýþlardýr, Bir bölümü kuzeyde, Barzani ve Talabani'nin baskýsý altýnda, yýllar boyu yaþamakla, Türkmen çoðunluðunun yaþamýþ olduðu güneyinde, dönük Saddam rejiminin yönetmiþ olduðu bölgede de Merkezi Hükümet olan Maliki yönetmiþ oldu bölgelerde yaþamaktadýrlar. Saddam Rejiminin ABD Saldýrý, gücüyle devirmekle, bölgenin birçok bölümü Kürtlerin tarafýndan yönetilmektedir, Amerika baþkaný George Bush yapmýþ olduðu kongre konuþmasýnda, Saddam'ý devirmeye yönelik, planý 2003 tarihinde uygulamýþtýr. Günümüzde Saddam sonrasý, Saddam'ý devirmekle, Barzani ve Talabani yönetimleri ile iþ birliði anlaþmasýnda, bulunmakla, onlara her türlü siyasý, Ekonomi ve baþka alanlarda, yardýmda bulunmaktadýr ve her türlü destek vermektedir. Her bir yönüyle, çeþitli senaryolarla, gündemde yer almaktadýr. Amerika yönetimi, Arap baharýyla son günlerde, Türkiye ve Arap dünyasý ile, iþ birliði arayýþlarýna geçerek, tepkilerini göstermekle, ertelemiþ olduðu Kürt devletini kurmak için, bu günümüzde, yerli planlarýný gerçekleþtirmek için, çalýþmalarý görünmektedir. Kuzey Irak'ta, bugün oluþturulan, Kürt kukla devleti, bayraðý, ordusu, ekonomisi kendi baþýnadýr, Amerika Kürt faktörünü kullanarak, bölgeyi dehada fazla, büyük istikrarsýzlýða sürdürmektedir. Irak Türklerini kurtarmak için Türkiye harekete geçirmeden, Türkler sevgilerini, duygularýný hiçbir zaman Türklüklerini unutmadan, kayp etmeden yok olacaklar, Türkler bu uðurda yüzlerce insanlarý þehit olarak, hapishanelere atýlmýþlaradýr. Rahmetli Mustafa Kemal birkaç sene daha yaþasaydý, Ýnancýmýz bu ki Musul, Kerkük geri alýnacaktýr, bölgede bir Türk devleti, kurulurdu, yoksa Türkiye'ye baðlanýrdý ama ne yazýk olamadý bir iki fýrsat gelmesine raðmen gerçek olamadý, Irak Türklerin Musul, Kerkük'ün kurtuluþu Türkiye'nin dýþ politikasý bu Anadolu'nun doðal uzantýsýný Türkiye'ye katmak, dahasý devletin maddi manevi savunmasýný oralara kadar tutmak olacaktý. Sonradan ortaya çýkan dünya þartlarý veya ülkeyi yönetenlerin bu gerçeði unutmasý gerçeði deðiþtirmeyecektir, ama yine bu kimsesiz millet kardeþlerine kavuþacaktýr. Yoðun bir nüfuslu olan Irak Türkleri, tüm Irak hükümetleri tarafýndan, baský ve asimilasyon politikalarýna uðramýþlardýr, bugünde bu politika, dehada fazla Kürtler eliyle, zorlu göçler Kerkük ve tüm Türkmeneli bölgelerine, nüfus yoðunluklar, akýnlar artmaktadýr. Irak Türkleri, bu acýlara raðmen Türkiye'den baþka, hiçbir ülkeden yardým görmek istememektedir, Türkler kendi ýrklarý, kendi milletleridir. Her türlü baský, iþken, çile acýlara raðmen Iraklý Türklerde, büyük güce sahip olarak, hiçbir düþmanlardan, korkmadan milli mücadele davalarýný canlarýyla, kanlarýyla sürdürmekle, Türkiye'den meddi, manavý olarak, her bir yardým, destek istemektedirler. Ve Irak'ýn toprak bütünlüðünü politiksi, Ýnsan haklarýna, saygýlý olarak, Bunun yanýnda, tüm etnik topluluklarýn, mezheplerin temsil etmesi için, bir merkezi hükümeti milli anayasal, siyasel, haklarýný savunmak için ön görünmektedirler. Irak Türkleri, ana haklarýný güvence altýna almaya çalýþarak, ayrýca Pakistan gibi ülkeler yer alýyor. Dünya genelinde 100 bin bilgisayara yerleþtirildiði belirtilen casus yazýlýmýn, ABD içinde herhangi bir bilgisayara yerleþtirildiðine iliþkin ise henüz bir bulguya rastlanmadýðý kaydedildi. Haberde, sadece bilgisayarlarýn deðil, akýllý telefonlar gibi cihazlarýn da Çin'de bile üretilmiþ olsa Türkiye'nin garantörlüðünü saðlamak elde etmek için, milli mücadeleyi kanlarýyla baþlatmalýdýrlar. Habur kapýsý yerel yönetici denilen Talabani ve Barzani güçlerine milyarlarca lira gelir getirmekte, yetmiyor,bu kapýlar yerel unsurlar adýyla PKK'nýn da hem gelir kapýsý,hem Irak'a girip çýkanlara tek duracak olan varsa Türkler olacaktýr. Günümüzde PKK Kürtler Türkiye'den deðiþik sebeplerle girip çýkanlarý baský ve tehdit kaynaðý olmaktadýr. Bu durumu bilmeyen kimse yoktur, Artýk son güvenlik Türkiye için tek Irak Türklerinden gelecektir onlarý Türkiye'ni savunacaklar, eðer TELAFER Türk bölgesinden bir sýnýr kapýsý açýlýrsa tam olarak gündem deðiþecektir, Artýk Türkiye Telafer'e baþka bir kapý açmasý çok önemli ve gerekmektedir Ayrýca Habur kâbusunun bir bölüm geliri, Türkmenlere verilmeli çünkü Irak Türklerine o bölgelerde yaþamaktadýrlar. Bu planlar Türkiye tarafýndan gerçekleþmiþ olursa Þimdi Irak Türkleri, bu gün baþka özel bir durumlarda olacaktýr. Günümüzde kuzeyden gelen sýðýnmacýyla, terör düþmanlarda, Türkiye sýnýrýndan ana topraklarýna girmekte sakýncalarý olacaklar engellenecekler, her türlü eylemlerde yapmayacaktýr, Ýyice konuya bakarsa Sýnýra sýzan teröristler güçlenmektedirler, milletimize karþý, kurþun vurarak, çok sayýda þehitler vermekteyiz bir önlem almalýyýz. Artýk kendimize güvenmek, milli haklarýmýzý koruya bilmek için, çalýþmalýyýz. Bugünkü kuzey Irak'ta Barzani aþiretiyle, bir kabine ortaya atarak, bir parlamento kurmuþtur, üyelerinin tümü seçimle deðil, Barzani tarafýndan atanmýþtýr. Önce Saddam rejiminin yapmýþ olduðu gibi, Barzani'nin dönemine karþý, hiçbir kimse aday olamaz, ve seçimlere karþý hiç kimse hayýr diyemez, artýk ne zaman Kürt halký Barzani'nin baský, zulmünden kurtaracaklardýr yýlýnda Irak ordusunun, onu etkilemiþ hala getirmekle, Mustafa Barzani kurtuluþ davasýný, Ýran'a ve Sovyet Rusya'ya sýðýnmýþtýr. Mustafa Barzani'nin oðlu, Mesut Barzani þimdilerde, kuzey Irak'ta Kürt devletinin temelini atmaktadýr. Ve dikta bir rejimi sürdürmekle, Türkmen milletine karþý, Saddam rejiminden sonra, soykýrýmýn baþ aktörüdür, bunun yanýnda, Celal Talabani'nin 1959 Kerkük katliamýnýn Cellâdý, iþkence ile öldüren Nuri Talabani da, önde gelen baþlardandýr. Þimdide Irak Türkleri, Kerkük hakkýnda kampanya yürütmektedir, ayrýca Türkiye'ye ve Türk liderlerine dil uzatmaktadýr. Bunlarýn düþmanlýðý Kerkük'ün zengin petrolünden dolayý, Barzani ve Talabani Kürtler, Türkmenlere kötü niyet kin beslediklerini göstermektedirler. Kürt gruplar, Ýngiltere'ye Rusya'ya, Ýran'a bugünde ABD ve Ýsrail'e boyun eðerek, meyletmekle, yanaþmaktadýrlar, Buna raðmen, Kürtler Irak Türklerine düþmanlýklarýna karþý, Türkiye Cumhuriyeti, onlara Habur kapýsýný açarak, yýlda 1 Milyar dolar gümrük, gelirini kazandýrmak üzeredir, ayrýca günümüzde yatýrýmdan, ticaretten binlerce dolarlar elde etmektedirler. Ner türlü baskýlarla günümüzde Irak Türklerini göçe zorlanarak kendi ana, baba topraklarýndan Uzaklaþtýrmaktadýrlar, tek varlýðýmýz, tek gücümüz, ana yurdumuz Türkiye olarak bir an önce bu acýmýza, kimsesizliðimize, yalnýzlýðýmýza Sehip çýkmalý Irak Türkleri korumalýdýr ve yanlarýnda olmalýdýr, Çünkü Türkiyesiz Irak Türkleri olamaz yaþayamaz. (Son) Bu haber kolesterolü olanlar için nlü doktor Travis Lane Stork, kolestro- düþüren 6 önemli besini açýkladý. Ülü Siyah çay, yulaf, somon balýðý, ceviz, bitter çikolata ve avokadonun kolesterolün düþürülmesi konusunda oldukça etkili olduðunu dile getiren Doktor Stork besinlerin faydalarýný sýraladý. Siyah çayýn kan yaðýnda azalma saðladýðýný belirten doktor Stork, ABD Tarým Bakanlýðý'nýn çalýþmalarý sonucunda 3 hafta boyunca çay içilmesi durumunda kandaki yaðda azalma görüldüðü açýklandý dedi. Çayýn ardýndan gelen yulafýn da kötü kolesterol düþmaný olduðunu kaydeden Stork, Yapýlan araþtýrmalara göre düzenli olarak birkaç hafta boyunca yulaf yediðiniz takdirde kötü kolesterolünüzü yüzde 5 oranýnda düþürebilirsiniz. Yulaf ayrýca kötü kolesterol emilimini düþüren beta glukan içerir dedi. Kolesterolün düþmaný olan ve kalp dostu olan bir baþka yiyeceðin ise somon Ünlü doktor Travis Lane Stork, kolestrolü düþüren 6 önemli besini açýkladý. 100 bin bilgisayara casus yazýlýmý NSAtarafýndan bu casus yazýlýmýn hedefine konulabileceði ifade edildi. Baþkan Barack Obama'nýn cuma günü, ABD'nin uzun süredir dünya gündemini meþgul eden küresel casusluk faaliyetlerinin merkezinde yer alan NSA'in uygulamalarýnda yapýlacak deðiþikliklere iliþkin açýklama yapmasý bekleniyor.(aa) T.C. SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü KONU : Menkul Mal Satýþ Ýlaný 6183 sayýlý A.A.T.U.H. Kanuna istinaden Kurumumuza olan borçlardan hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve muhammen deðeri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci açýk arttýrmasý günü saat 10:15 da Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünde 5.kat satýþ salonunu ÇORUM adresinde yapýlacak ve muhammen bedelinin % 75'i artý (+) masraflarý geçmesi þartý ile en çok artýrana satýlacak, istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte ikinci arttýrma yapýlarak ve bu kez hacizli menkul mal muhammen bedelin %50 artý (+)masraflarý geçmesi þartýyla en çok artýrana satýlacaktýr. a) Satýþa iþtirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5 sý oranýnda teminat alýnacaktýr. b) Satýþ giderleri, masraflar, tellaliye resmi, KDV ve Damga Vergisi, alýcýya aittir. c) Satýþa iþtirak edecekler; yanlarýnda resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katýlýmýn tüzel kiþilik adýna olmasý halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. d) Satýþa çýkartýlan menkul mallarý Ankara yolu 2 Km de Dalyanlar yediemin deposu ÇORUM adresinde görülebilir. Ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masraflarýn ödenmesi þartý ile þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderileceði ilan olunur. SIRA TÜRÜ ÖZELLÝKLERÝ MÝKTARI BÝRÝM DEÐERÝ TOPLAM DEÐERÝ 1 DAEWOO 1998 MODEL NUBÝRA , ,00 Kansýzlýk tespit edildiði zaman doðru adrese gidilmesi gerektiðini hatýrlatan Prof. Dr. Düzgün Özatlý, Kesinlikle kansýzlýkla ilgili yalan yanlýþ birçok haber yapýlýyor ve çeþitli þekillerde tedavi edilmeye çalýþýlýyor. Buradaki asýl önemli olan hematoloji uzmanýna gitmektir ama hematoloji uzmanýn olmadýðý Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih: 19/12/2013, yerlerde çocuk ise bir Sayý: 2013/872 Esas, Karar No: 2013/288 sayýlý kararý ile; pediatriste, eriþkin ise Ankara Beypazarý Ýncepelit Köyü Cilt 37, Hane l, BSN dahiliye uzmanýna baþvurmasý gerekiyor. He- 164'de nüfusa kayýtlý, Mehmet ve Nur kýzý 08/11/1983 Trabzon doðumlu, T.C. Kimlik numaralý, Davacý Merve MERAL ÜNLÜSOY'un MERAL matoloji uzmanýnýn olduðu yerde hematoloji ÜNLÜSOY olan soy isminin kýzlýk soy ismi çýkarýlarak ÜNLÜSOY olarak TASHÝHÝNE, bu sekli ile nüfusta tesciline uzmanýna baþvurmasý karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 15/01/2014 çok önemlidir diye ko- Resmi ilanlar: (Basýn: 46) nuþtu.(ýha) ekonomik kurumlarý, Suudi Arabistan, Hindistan ve Resmi ilanlar: (Basýn: 50) balýðý olduðunu belirten doktor, Somonlar bol olarak omega 3 yaðý barýndýrdýðý için kalp saðlýðý için faydalýdýr.omega 3 yað asitleri arterlerde iltihap ve plak oluþmasýný azaltabilir þeklinde konuþtu. Cevizin de diðer birçok kabuklu kuruyemiþe göre daha faydalý olduðunu dile getiren doktor Stork, Ceviz, diðer kabuklu kuruyemiþlere oranla kolesterol savaþýnda hemen hemen daha çok omega 3 barýndýrýr dedi. Kolesterol düþmaný bir diðer yiyeceðin bitter çikolata olduðunu kaydeden doktor, Bitter çikolatadaki kakao içerisinde antioksidanlar doymamýþ yað içerir. Bu da kolesterolün düzelmesine yardýmcý olur dedi. Son olarak avokadodan bahseden doktor Stork, Avokadolar iyi kolesterolünüzü yükselten yaðlara sahiptir. Bu yiyecek içerisinde ayrýca vücudun kolestrol miktarýnýn emerek azalmasýný saðlayan beta sitesteroller içerir dedi.(ýha)

16 16 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Asker adaylarýna duyuru Hýçkýrýk ciddi hastalýklarýn habercisi P ek çoðumuz gün için de aniden hýçkýrmaya baþlayabiliriz. Bazen nefesimizi tutar bazen de su içerek bu istemsiz durumdan kurtulmaya çalýþýrýz. Ancak sebepsiz sanýlan ve uzun sürebilen hýçkýrýklar beyin ve kalp gibi hayati organlardaki bir hastalýðýn habercisi olabilir. Memorial Ataþehir Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Prof. Dr. Birsel Kavaklý, hýçkýrýk hakkýnda bilgi verdi. Çok hýzlý yemek yemek, aþýrý alkol ve sigara kullanmak hýçkýrýða neden olabilir Hýçkýrýk, göðüs boþluðu ile karýn boþluðunu birbirinden ayýran ve diyafram adý verilen kasýn istem dýþý kasýlmasýný takiben ses tellerinin bulunduðu gýrtlak bölgesinin aniden kapanmasýyla oluþur ve bu sýrada bir `hýk` sesi duyulur. Dakikada kez tekrarlayabilen bu kasýlmalar diyaframdan baþka kaburgalar arasýndaki kaslarda da saptanabilir. Hýçkýrýk çoðu zaman kýsa süreli ve zararsýzdýr ve saðlýklý kiþilerde geçici bir rahatsýzlýk olarak ortaya çýkabilir. Küçük bebeklerde ve çok hýzlý yemek yiyen, bu sýrada hava yutan kiþilerde görülen hýçkýrýk buna iyi bir örnektir. Aþýrý gülme, gýdýklanma, fazla sigara ve alkol kullanýlmasý, histeri, ha- orba Yasa'dan ücret- seyahat ve indi- Tsiz rim çýktý. Ücretsiz seyahat hakký olanlarýn yakýnlarý da bu imkandan yararlanacak. 65 yaþ üstündekilere ise þehirlerarasý ulaþým yarý fiyatýna. Ayrýca dul ve yetimlere faizsiz konut kredisi... Torba Yasa Tasarýsý ile ücretsiz seyahat hakký geniþletilirken, 65 yaþ ve üstündekilere þehirlerarasý seyahatlerde yüzde 50 indirim imkaný getiriliyor. Bazý kanunlarda deðiþiklik öngören Torba Tasarý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Tasarýya göre gazi, vazife malulü sayýlarak aylýk baðlananlarýn kendileri, eþleri, evli olmayan 25 yaþýný doldurmamýþ olan çocuklarý, anne ve babalarý, demiryollarý ve denizyollarýnýn þehiriçi ve þehirlerarasý hatlarý ile belediyelerin þehiriçi toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacak. Ayný þekilde Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Pek çoðumuz gün için de aniden hýçkýrmaya baþlayabiliriz. va yutulmasý gibi organik sistemini ilgilendiren bir hastalýða baðlý olmayan durumlarda da geçici hýçkýrýk ortaya çýkabilir. Sinir sistemi ve mide rahatsýzlýklarý ihtimalini göz ardý etmeyin hastalýklarýn bir bulgusu olabilir. Reflü hastalarýnda hýçkýrýk da olabilir. Sadece hýçkýrýk þikayetiyle doktora baþvuran hastalar da olmaktadýr. Hýçkýrýk bazen Bu kiþiler uzun süre günlerce-haftalarca kesilmeyip, hastayý ciddi þekilde rahatsýz edebilir ve önemli bir hastalýðýn hýçkýrýk nöbetine tutulur ve baþka reflü hastalýðý belirtisi de göstermez. Bu hastalarýn reflüsü tedavi belirtisi de olabilir. edildiði zaman hýç- Uzun süreli hýçkýrýklar hastanýn yemek yemesini, uykusunu, konuþmasýný etkiler. Cerrahi giriþim sýrasýnda ve sonrasýnda ortaya çýkan hýçkýrýklar da çeþitli rahatsýzlýklara yol açar. Hýçkýrýðýn merkez sinir sistemi hastalýklarýndan mide kýrýk da geçer. Herkesi zaman zaman hýçkýrýk tutabilir ama reflüsü olan hastalarda daha sýk ve uzun süreli görülür. Tabii ki her hýçkýrýk tutan kiþinin reflüsü vardýr denemez. Hýçkýrýk kalbinizi de iþaret ediyor olabilir hastalýklarýna kadar çok Bunun yanýnda farklý nedenleri olabilir Reflü ve hýçkýrýk iliþkisine dikkat! Hýçkýrýk; menenjit, beyin içi kanama, beyin tümörleri ve beyindeki hýçkýrýðýn farklý nedenleri de bulunmaktadýr. Her iki akciðer arasýnda kalan ve içinde kalbin de bulunduðu mediyasten ismi verilen bölgenin yaþlýlýkla ilgili deðiþiklikler hastalýklarýnda gibi merkezi sinir hýçkýrýk geliþebilir. Bu- kapsamýnda çalýþmaya baþlamalarý sebebiyle aylýklarý kesilenlerin kendileri ile eþleri, evli olmayan ve 25 yaþýný doldurmamýþ çocuklarý, anne ve babalarý, harp veya vazife malulü sayýlacak þekilde hayatýný kaybedenlerin yakýnlarý da bu imkandan faydalanacak. Ayrýca bazý harp ve vazife malulleri ile aylýklarý kesilenlerin su ve elektrik ücretlerinde indirim uygulanmasý öngörülüyor.torba Yasa kapsamýnda yaþlýlara da þehirlerarasý ulaþýmda indirimli seyahat imkaný getiriliyor. 65 yaþ ve üzeri kiþiler, demiryollarý ve denizyollarýnýn þehiriçi hatlarý ile þehiriçi toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryollarý ve denizyollarýnýn þehirlerarasý hatlarýndan ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanacak. Tasarýyla engelli istihdamý da teþvik ediliyor. Ýþ gücü piyasasýna kazandýrýlmasý güç olan zihinsel ve ruhsal engelli çalýþanlar için yapýlan ücret ödemelerinin yýllýk brüt tutarýnýn yüzde yüzü oranýnda iþ yeri indirimi yapýlacak. Ýndirim her bir engelli çalýþan için 5 yýl süreyle uygulanacak. Kanun tasarýsý neler getiriyor? Dul ve yetimlere faizsiz konut kredisi, buluþa teþvik - Harp ve vazife malulleri ile vazife malullüðü aylýðý alan dul ve yetimler de faizsiz konut kredisi hakkýndan yararlanacak. -Türkiye'de gerçekleþtirilen araþtýrma, Enise Aðbal ubat 2014 er celbi 1. grupta sevke tabi yükümlülerin 3-6 Þubat Þ2014; 2. grupta sevke tabi olanlarýn Mart 2014 tarihleri arasýnda sevklerinin yapýlacaðý açýklandý. Þubat 2014 er celp döneminde; 1994 doðumlu ve bunlarla iþleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayýtlý olduðu askerlik þubesinin genel celp dönemi þubat 2014 olanlar, celp dönemi Þubat 2014 olmadýðý halde, Þubat 2014 celp döneminde silah altýna alýnmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar ve yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden, Þubat 2014 celp döneminde sevke tabi olanlarýn sevkleri yapýlacak. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eðitim merkezlerini 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren e-devlet kapýsý üzerinden adresinden öðrenebilecekler. Þubat 2014 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri, 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren askerlik þubelerinde ilan edilecek. Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için; nüfus cüzdanlarý ile birlikte bu tarihten itibaren askerlik þubelerine baþvurarak sevk evrakýný alabilecek. Þubat 2014 er celbi 1. grupta sevke tabi olanlardan 6 Þubat 2014 dahil, 2. grupta sevke tabi olanlardan 21 Mart 2014 dahil tarihlerine kadar askerlik þubelerine müracaat ederek, sevk iþlemlerini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý halde kendilerine tanýnýn yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katýlmayanlar, 1111 sayýlý askerlik kanununun 89. maddesi gereðince bakaya iþlemine tabi tutulacak. radaki lenf bezlerinin tüberküloz, kanser veya baþka nedenlerle büyümeleri, frenik sinirin travmasý, aþýrý kalp büyümesi, kalp krizi ve yemek borusu týkanýklarý bu hastalýklarýn baþlýcalarýdýr. Zatürre ve akciðer zarlarý arasýnda sývý toplanmasý da hýçkýrýða neden olabilir. Diyafraðma kasýnýn fýtýklarý, karaciðer tümör ve apseleri, mide kanseri, dalak enfarktüsü, baðýrsak týkanýklýðý, akut pankreatit gibi hastalýklarda hýçkýrýk saptanabilir. Ayrýca, üst batýn operasyonlarý sonrasýnda da hýçkýrýk ortaya çýkabilir. Hýçkýrýðý geçirmek için pratik öneriler Soluk elden geldiðince tutularak, diyafram yanýltýlýr ve yeniden normal soluklanma ritmine dönmesi saðlanýr. Buzlu su, limon suyu veya sirke içmekle, gýrtlaktaki glottis spazmý çözülebilir. Buruna bir tutam enfiye veya karabiber çekildiðinde oluþan hapþýrýk ardýndan gelen þok soluklanma, diyafram kaslarýný etkileyerek yeniden normal soluklanma ritmine dönülmesini saðlar. 2-3 adet kesme þeker veya 1 kahve kaþýðý tuz yemek de olumlu sonuç verebilir. Aç karnýna birkaç karanfil çiðnemek, özellikle yaþlýlarda iyi sonuç verir. Yemek yerken acele edilmemeli ve konuþulmamalýdýr. Genelde yavaþ konuþmaya özen gösterilmelidir. Meþrubatlar kesinlikle þiþeden içilmemelidir. Aç karnýna sigara kullanýlmamalýdýr. Aþýrý gülmekten kaçýnýlmalýdýr. Uzmana baþvurmanýz gerekebilir Bu yöntemlerle giderilemeyen hýçkýrýk için sakinleþtiriciler, kas gevþeticiler gibi çeþitli ilaçlar etkili olabilir. Boyundaki karotis damarýna hekim tarafýndan masaj yapýlmasý da denebilir. Geçmediði takdirde hekime baþvurulmalýdýr. Durdurulamayan hýçkýrýk için son çare frenik sinirin bir anestezik ilaçla veya cerrahi olarak blokajýdýr.(ajanslar) Ücretsiz seyahat ve indirim imkâný Torba Yasa'dan ücretsiz seyahat ve indirim çýktý. geliþtirme ve yenilik faaliyetleri kemeye baþvurabilealiyetleri ile yazýlým facekkemeye neticesinde - Tasarý ile yurt dýþýndan ortaya çýkan buluþlarýn; kiralanmasý, pazarlanmasý, devri veya satýþý getirilen telefon- larýn gerçeðe aykýrý þekilde kayýt altýna alýnmasý neticesinde elde edilen yasaklanýyor. kazançlarýn, yüzde 50'si kurumlar vergisinden müstesna olacak. - Ýnternette özel hayatýn gizliliðinin ihlaline iliþkin baþvurularda, TÝB Baþkaný yayýna eriþimi resen engelleme kararý alabilecek. Ýnternette kiþilik haklarýnýn ihlal edildiði iddia eden GSM aboneliklerinin kiþinin bilgisi dýþýnda yapýlamayacak. - Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce Vakýflar tarafýndan, Hazine'ye ait taþýnmazlarýn üzerindeki her türlü bina, yapý ve tesisler Hazine'ye intikal edecek.(türkiye Gazetesi) kiþi, direkt olarak mah- Enise Aðbal oðal afetlerle il- seminerlerini Dgili sürdüren Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Sakarya Ýlkokulu 3. ve 4. sýnýf öðrencilerine, yangýn ve depremle ilgili uygulamalý eðitim semineri verdi. Geçtiðimiz günlerde Çorum da 4 kiþilik ailenin sobadan çýkan yangýn nedeniyle hayatýný kaybetmesi sonucu yangýn facialarýnýn üzerinde duran Odabaþý, sobalarýn verebileceði zararlarý hayatýn içinden örneklerle ve uygulamalý olarak öðrencilere anlattý. Özellikle çocuklarýn yalnýz býrakýlmasýnýn verebileceði tehlikeler konusunda uyarýlarda bulunan Odabaþý, camlarýn ve kapýlarýn demir olmasýnýn yangýn açýsýndan çok önemli olduðu ifade ederek, ailelerin bu konuda uyarýlmasýný istedi. Ayrýca asansör güvenliði konusunda da çocuklarý uyaran Odabaþý, asansördeki aynalarýn süslenmek için deðil, kabinin geldiðini görmek için olduðu vurguladý. Anasýnýfý öðrencilerine uygulamalý deprem eðitimi Odabaþý nýn Sakarya Ýlkokulu anasýnýfý öðrencilerine verdiði uygulamalý deprem eðitimi, öðretmenler ve okul müdürü tarafýndan da izlendi. Okul müdürü, Çorum da yaþanan yangýn olayýnýn arefesinde verilen eðitim için teþekkür ederek, herkesin almasý gereken dersler olduðunu söyledi. Doðal afetlerle ilgili seminerler hýzýyla sürüyor. Sakarya öðrencilerine yangýn semineri Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, seminer verdi. Sakarya Ýlkokulu 3. ve 4. sýnýf öðrencilerine yönelik seminer gerçekleþtirildi. yangýn ve depremle ilgili uygulamalý eðitim yapýldý. Öðrenciler acil durumlarda haberleþmeyi öðrendi. Okul müdürü, Çorum da yaþanan yangýn olayýnýn arefesinde verilen eðitim için teþekkür ederek, herkesin almasý gereken dersler olduðunu söyledi.

17 Bebeðinize 1 yaþýna kadar bal yedirmeyin A cýbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Göðebakan, 0-12 aylýk bebeklere bal verilmemesini istedi. 0-1 yaþ arasý dönemde bebeklerin beslenmesinin nasýl olmasý gerektiði ile ilgili açýklama yapan Dr. Mustafa Göðebakan: þunlarý söyledi: "Ýlk 6 ayýnda bebeðinizi sadece anne sütü ile besleyiniz. Bebek, ihtiyacý olan suyu anne sütü ile alýr. Yaygýn olan bazý yanlýþ inanýþ ve bilgiler yüzünden bebeðe doðar doðmaz þekerli su içirilir. Bu, bebeðin açlýk duygusunu yok edip emmesini engeller. Özellikle zmanlar uyarýyor: UKýzamýk olan bir hasta, odayý terk etse bile, virüs havada asýlý kalýyor ve odaya girenlere kýzamýk bulaþabiliyor... Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu, aþý olmayanlarýn veya doðal yollarla kýzamýk hastalýðýna baðýþýklýk geliþtirmemiþ kiþilerin kýzamýklý bir hasta ile temas ettiklerinde %90 hastalanma riski taþýdýðýna dikkat çekiyor. Çocukluk çaðýnýn en tehlikeli bulaþýcý hastalýðý olan kýzamýk, ülkemizde 2002 yýlýndan beri yürütülen yaygýn aþýlama programlarý ile nadiren görülen bir hastalýk haline gelmiþti. Bugün ise hasta sayýsýnýn çoðalmasýyla tekrar gündemimize oturan bir hastalýk oldu. Çok bulaþýcý olan bu hastalýktan korunmanýn tek yolunun aþýlanmak olduðunu bildiren M enopoz bir kadýnýn hayatýndaki en önemli dönemeçlerden biridir. Adetlerin kesilmesi ve doðurganlýðýn bitmesi olarak tanýmlanýr. Ortalama 40 yaþlarýnda, kadýnlarda yumurtalýklar, beyinden gelen uyarýlara daha az cevap vermeye baþlarlar. Bu noktaya varmaya yaklaþmýþ dönemlere menopoza geçiþ dönemi adý verilir. Menopoz dönemi, ergenlikle baþlayan üreme yýllarýnýn bittiði dönemdir. Bu dönemdeki kadýnlarda adetler arasýndaki zaman uzamaya baþlar, kanama miktarý azalýr, gece terlemeleri ve sýcak basmalar baþlar. Adetten kesilmede iþte bu dönemde ortaya çýkar. Menopoza girme Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý ve Çocuk Alerjisi Uzmaný Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu, hastalýk dönemini çok aðýr geçiren bir yaþýndan küçük çocuklarýn, saðlýk ocaklarýna baþvurup hemen aþý yaptýrmalarý gerektiðini söylüyor. Bu dönem aþý yaptýran bir yaþýndan küçük çocuklarýn ise ay ve 4-6 yaþ arasý tekrar aþý yaptýrmalarý doðumdan hemen sonra salgýlanan ilk sütün bebeðe verilmesi çok önemlidir. Doðumdan sonra 30 dakika içerisinde bebeðinizi emzirmeye baþlayýnýz. Ýlk 4-6 hafta boyunca günde 8-12 kez emzirmelisiniz. Bebek aðla aylýk bebeklere bal verilmemesi istendi. dýkça ve istedikçe emzirilmelidir. Beslenme süresi bebekten bebeðe farklýlýk gösterebilir, ancak emzirme döneminin baþlarýnda bebeðinizi her istediðinde ve istediði süre kadar emzirmeye çalýþýnýz." virüs havada asýlý kalýyor ve odaya girenlere kýzamýk bulaþabiliyor... Ayrýca hastalarýn, sýnýf ve iþ arkadaþlarýnýn hastalýða karþý önlem alabilmeleri için, iþ ya da okul idaresine kýzamýk olduklarýný acilen bildirmeleri gerekiyor. Kýzamýklý olan hastanýn ayrý bir odada gerektiðini belirtiyor. Kýzamýk aþýsýnýn 2. dozunu yaptýrmamýþ altý yaþýndan küçük olan çocuklarýn normal aþý zamanýný beklemeden en yakýn saðlýk ocaðýna baþvurarak aþýlanmasýnýn önemine deðiniyor ve iki kýzamýk aþýsý uygulamasý arasýnda da en az 4 hafta süre olmasý gerektiðini belirtiyor. Kýzamýklý hasta ile ayný evi paylaþanlar Prof. Dr. Nuhoðlu, "Kýzamýklý hasta ile ayný evi paylaþan çocuk ya da yetiþkinlerin, öncelikli olarak temastan sonraki 72 saat içinde aþý yaptýrmalarýnýn hastalýktan korunmanýn birinci yolu olduðunu belirtiyor. Nuhoðlu, Kýzamýklý hasta ile ayný evi paylaþan çocuklarýn ve yetiþkinlerin kýzamýk virüsünün kuluçka dönemi olan gün süresince kýzamýk olmadýklarý kanýtlanana kadar okula veya iþe gönderilmemesi gerektiðini belirtiyor. bakýlmasý gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu, odanýn güneþ almasý ve havalandýrýlmasý gerektiðine deðinerek, odaya giriþ çýkýþlarýn kýsýtlanmasý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Göðebakan, bebeklere ek besin verirken nelere dikkat edilmesi gerektiðini ise þöyle sýraladý: 'Balýn içinde özel bakteri sporu olma olasýlýðý nedeniyle, ilk 12 ay bebeðinize bal verilmesi tercih edilmez. Alerji yaptýðýna inandýðýnýz bir gýda varsa (döküntü, ishal gibi belirtiler oluyorsa) bir müddet yedirmeyip sonra tekrar gözlemleyerek deneyiniz 6-7 ay arasýnda yumuþak ezme kývamýnda ve sývý besinleri yedirin. 7-8 ay arasýnda pütürlü ve püre kývamýnda besinleri verin ay arasýnda püre kývamýnda çatalla ezilmiþ besinleri rahatlýkla yedirebilirsiniz. 12'nci aydan itibaren kolay çiðnenebilen tüm yiyecekleri verebilirsiniz. 12'nci aydan önce inek sütü verilmemelidir."(yaygýn basýn) Kýzamýktan korunmanýn yollarý Kýzamýk olan bir hasta, odayý terk etse bile, ve hastanýn bakýmýný üstlenen kiþinin de sürekli maske takmasý gerektiðini belirtiyor. Hastalýk sürecinde beslenmenin de çok önemli olduðunun altýný çizen Nuhoðlu, hastalarýn havuç, portakal, yumurta gibi A vitamininden zengin gýdalarla beslenmesi gerektiðine deðinerek beslenme ile de kýzamýða baðlý risklerin azaldýðýný söylüyor. Menopoz döneminde neden süt? Alacak-verecek kavgasý Çepni Mahallesi Çelik 6. Sokak ta alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çýktý. A.Y., ile aralarýnda alacak-verecek meselesi bulunan R.S. ve F.S. tartýþtý. Taraflar birbirlerine hakaret ve tehditlerde bulundu. Kavgada dayak yiyen A.Y. diðer iki kiþiden þikâyetçi oldu. Annesini dövdü Menopoz bir kadýnýn hayatýndaki en önemli dönemeçlerden birisi. yaþý, ortalama 51 yaþ civarýdýr. Menopozda kemiklerden ürünleri yeterli tüketilmelidir. Yüz yýlýmýz baþlarýnda 50 yaþý dahi bulmayan ortalama kadýn ömrünün, günümüzde kalsiyum çe- kilmesi artýyor! Menopozda ise kemiklerden kalsiyum çekilmesi artar, bu nedenle Süt ve süt ürün- leri baþlýca kalsiyum ve fosfordan zengindir. Yörsan Gýda Mühendislerinden Nilüfer 75 yaþ civarýnda olmasý süt tüketimi çok önemlidir. Hakarayan, menopoz menopoz sonrasý geçecek olan dönemin önemini arttýrmaktadýr. Fakat saðlýklý bir is- kelet sistemi için çocukluk çaðýndan itibaren süt döneminde östrojen düzeyinde azalma meydana gelmesine baðlý olarak kemik kaybý da artmaktadýr. Menopoz döneminde idrarla kalsiyum atýmýnda artýþ olmasý ve dýþarýdan yeterli kalsiyum alýnmamasý halinde, kemiklerdeki kalsiyumun vücut tarafýndan kullanýlmaya baþlandýðýný, bunun kemik kaybýna neden olduðunu kaydederek, menopoz döneminde bu riski azaltmanýn en kolay yolunun düzenli az yaðlý süt tüketimi olabileceðini bildirdi. Yörsan Gýda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan, kadýnlarda kalsiyum ihtiyacýnýn arttýðý ve vücudun kilo almaya en meyilli olduðu menopoz döneminde, gerekli tüm mineral ihtiyacýnýn az yaðlý süt ile giderilebileceðini söylüyor.(yaygýn basýn) Kale Mahallesi Çiðdem Sokak ta tartýþan anne ile oðlu kavga etti. Anne S.G. ile oðlu G.G.(20) ailevi nedenlerden dolayý tartýþtý. Kavga sýrasýnda G.G. annesini dövdü. Kadýn oðlundan þikâyetçi oldu. Enise Aðbal ençlik ve Spor Ýl GMüdürlüðünce organize edilen Küçükler ve Yýldýzlar Ýl Birinciliði turnuvalarý Ocak 2014 tarihlerinde Tevfik Kýþ Spor Salonunda yapýldý Çorum Okul Sporlarý Küçükler ve Yýldýzlar kategorisi Kýz ve Erkek Satranç Ýl Birinciliði sonuçlandý. Yarýþmalarda Küçükler kategorisinde 5 kýz 28 erkek, Yýldýzlar kategorisinde 8 kýz 32 erkek sporcu yarýþtý. Ýlk dört dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor Müdürlüðünce madalya ve baþarý belgesi; tüm sporculara katýlým belgesi verildi. Satranç Ýl Temsilcisi Hüseyin Karakuþ, yarýþmalar sonucunda birinci olan kýz ve erkek sporcu öðrencilerin ileri bir tarih ve yerde duyurulacak olan 2014 Türkiye Okul Sporlar Þampiyonasý yarýþmalarýnda Çorum u temsil edeceklerini belirterek, sporculara baþarýlar diledi. Yarýþmalar sonucunda dereceye giren sporcular; Küçük Kýzlar Kategorisi: 1. Merve Saçýkara, 2. Ceyda Duman, 3. Leyla Yýldýz, 4. Sýla Ateþ. Küçük Erkekler Kategorisi: 1. Utku Hazýmlý, 2. Talha Tahtacý, 3. Celal Yiðit Özdoðan, 4. Kadir Kolaðasý. Yýldýz Kýzlar Kategorisi 1. Ebrunur Çatal, 2. Fadime Eliaçýk, 3. Gizem Yýlmaz, 4. Þeymanur Kireç. Yýldýzlar Erkek Kategorisi: 1. Ýbrahim Can Çýnar, 2. Ali Uzuner, 3. Hüseyin Kutay Eroðlu, 4. Oðuz Toðrul. Turnuva Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edildi. CUMARTESÝ 18 OCAK Küçükler ve yýldýzlarda sonuçlar belli oldu Müsabakalar Ocak 2014 tarihlerinde Tevfik Kýþ Spor Salonunda yapýldý. Satranç Ýl Temsilcisi Hüseyin Karakuþ, dereceye giren sporcularý tebrik etti. Öðrenciler kýyasýya yarýþtý Çorum Okul Sporlarý Küçükler ve Yýldýzlar kategorisi Kýz ve Erkek Satranç Ýl Birinciliði sonuçlandý.

18 18 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Çorum derbisinde ikinci raunt bugün B ölgesel Amatör Lig 6. grupta ikinci yarý bugün baþlýyor. Grupta mücadele eden iki temsilcimiz Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Çorum derbisinde karþý karþýya gelecekler. Bugün saat da baþlayacak maçta ligde kalmak için mücadele eden iki temsilcimizin maçýnda kazanan takým avantaj yakalayacak. Ekonomik olarak sýkýntýlý günler geçiren iki takým Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor ligin ilk BAL 6. grupta ikinci yarýnýn ilk maçýnda Çorum un iki temsilcisi Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda karþý karþýya gelecek. Ligin ilk yarýsýný 9 puanla 12. sýrada bitiren Çorumspor ile ikinci yarýya 6 puanla baþlayacak olan Ýskilip Belediyespor baraj maýçý oynamak için Çorum derbisine kazanmak için çýkacaklar. yarýsýnda oynadýklarý 13 er maçta Çorumspor iki deplasmandan galibiyetle dönerken Ýskilip Belediyespor ise tek galibiyetini sezonun ilk maçýnda sahasýnda Çorumspor u yenerek aldý. Statüye göre sezon sonunda puan sýralamasýnda bir üstte olan takýmýn baraj maçý oynayacaðý Çorumspor ile Ýski- lip Belediyespor arasýndaki bugünki maç bu açýdan büyük önem taþýyor. Ýlk yarýyý 9 puanla 12. sýrada tamamlayan Çorumspor ikinci yarý öncesinde büyük deðiþim yaþadý. Teknik Direktör Sunay Güneþ in Merzifonspor a gitmesi üzerine ikinci yarý için Hasan Atalay la anlaþan kýrmýzý siyahlý takým kadrosun- dan ayrýlan isimlerin yerine beþ yeni isimle ikinci yarýya baþlayacak. Ýskilip Belediyespor da teknik heyet deðiþikliði olmasada futbolcu anlamýnda beþ yeni isimle anlaþtý. Ýlk yarý kadrosundan beþ futbolcu ile yollarýný ayýran Ýskilip Belediyespor ikinci yarý için beþ futbolcuyla anlaþtý ve bugünki maçta rakibi önünde galip gelerek ligde kalma umutlarýný artýrmak amacýnda. Ligin ilk yarýsýnda bir galibiyet ve üç beraberlikle 6 puan toplayan Ýskilip temsilcisi bugünki maçý kazanarak rakibiyle puanlarýný eþitlemek amacýnda. Karþýlaþmaya Çorumspor taraftarý ile birlikte Ýskilip den gelecek taraftarlarýnda ilgi göstermesi bekleniyor. Çorum BAL derbisinde mücadelenin dostça geçmesi ve hakedenin kazanmasý tüm spor camiasýnýn ortak dileði. Ýskilip Belediyespor bugün Çorumspor önünde ligde kalma umutlarýný artýrmak için kazanmak zorunda TOHM Gençler Grekoremen kampýna Çorum dan iki güreþçi Hakem Samsun dan Ç Çorumspor ikinci yarý için yenilenen kadrosu ile bugün Ýskilip Belediyespor önünde galibiyet arayacak orumspor ile Ýskilip Belediyespor arasýnda bugün oynanacak derbi maçýný Samsun bölgesi hakemlerinden Cihad Sezer yönetecek. MHK den yapýlan açýklamaya göre Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda saat da baþlayacak maçta Sizer in yardýmcýlýklarýný Samsun dan Sezgin Þahbaz ve Ekrem Seymenoðlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Rutkay Aksu. Maçýn 1 Cihad Sizer gözlemcisi de M. Kürþat Demirel. 1. Küme de asýl heyecan baþlýyor Altý takýmýn mücadele edeceði final grubunda ilk maçlar yarýn merkez ve Osmancýk Ýlçe sahasýnda oynanacak. 1 nolu sahada Ulukavakspor ile Eti Lisesi Gençlikspor, Osmancýk sahasýnda ise Osmancýkspor - Çimentospor ve Osmancýk Belediyespor - Alaca Belediyespor maçlarý oynanacak. Üç takýmýn mücadele edeceði play-out ta ise yarýn 1 nolu sahada Hitit Gençlikspor ile Ýskilipspor puan mücadelesi verecekler. 1. Amatör Küme Büyükler Liginde asýl heyecan yarýn baþlýyor. Grup maçlarý sonunda ilk altý takýmýn mücadele edeceði final grubu ve son iki sýrayý alan takýmlarýn mücadele edeceði play-out maçlarý yarýn start alýyor. Ýki grupta oynanan maçlar sonunda ilk üç sý- rayý alan altý takýmýn mücadele edeceði final grubunda ilk karþýlaþmalar yarýn oynanacak. Gruplarda mücadele eden takýmlar arasýndaki güç dengesinin çok farklý olmasý nedeniyle alýnan farklý skorlarýn ardýndan þampiyon takýmý belirleyecek final grubu mücadelesinde ilk düdük ya- rýnçalacak. 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak ilk maçta saat de Ulukavakspor ile Eti Lisesi Gençlikspor karþýlaþacak. Grup maçlarý sonunda kadrosuna Tosya Belediyespor dan ayrýlan beþ tecrübeli ismi katan ve þampiyonluðun güçlü adayý olarak gösterilen Ulukavakspor final grubuna galibiyetle baþlamak ve moral bulmak amacýnda. Eti Lisesi Gençlikspor ise ayný kadro ile hem U 19 liginde hemde büyükler kategorisinde mücadele ediyor. Oynadýðý futbol ile beðeni toplayan Eti Lisesi güçlü rakibi önünde puan alma mücadelesi verecek. Ayný saatte Osmancýk ilçe sahasýnda oynanacak maçta ise Osmancýkspor ile Çimentospor takýmlarý karþýlaþacak. B grubu maçlarýný lider olarak tamamlayan Çimentospor, A grubunda son haftalarda üçüncü sýraya yükselen Osmancýkspor final grubuna iyi baþlamak ve sahasýndaki maçý kazanmak amacýnda. Osmancýk ilçe sahasýnda saat de baþlayacak ikinci maçta ise A grubundaki çýkýþý ile dikkat çeken ve lider olarak final grubuna yükselen Alaca Belediyespor, Osmancýk Belediyespor un konuðu olacak. Ev sahibi takým kötü baþladýðý ilk yarýnýn ardýndan ikinci yarýdaki çýkýþý ile grup maçlarýný üçüncü olarak tamamladý ve final grubunda mücadele etme hakký kazandý. 1. Amatör Küme den düþecek ikinci takýmýn belirleneceði play-out maçlarýda yarýn baþlýyor. Sungurluspor un ligden çekilmesiyle düþen ilk takým ol- Atatürk Kupasý Masa Tenisi turnuvasý baþlýyor Eti Lisesi final grubu ilk maçýnda yarýn þampiyonluk adayý Ulukavakspor ile karþýlaþacak A tatürk Kupasý Masa Tenisi turnuvasý iki haftalýk ertelemenin ardýndan bugün baþlýyor. Bugün saat da Atatürk Spor Salonu nda baþlayacak olan turnuvada ilk gün küçükler, yýldýzlar pazar günü ise gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde müsabakalar yapýlacak. Ýki gün sürecek müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalyalarý verilecek. Sessiz Dil Voleybol turnuvasý bugün aðlýk Ýl Müdürlüðü nün OKO projesi kapsamýnda düzenlediði Sessiz Dil Projesi kapsamýnda yapýlas cak olan voleybol turnuvasý bugün yapýlacak. Alaca Belediyespor yarýn Osmancýk ta Osmancýk Belediyespor önünde puan arayacak Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yüce nin verdiði bilgiye göre, bugün saat de Hitit Üniversitesi BESYO Spor Salonu nda oynanacak ilk maçla baþlayacak turnuvada ikinci maç ise saat de oynanacak. Dört takýmýn yapacaðý maçlar sonunda kazanan iki takým saat de turnuvanýn þampiyonluðu için mücadele edecekler. Turnuvayý izlemek üzere tüm Çorumlularý salona davet eden Yüce, þampiyon takýmý ödü verileceðini söyledi Yaþ Güreþ il birinciliði baþlýyor masýnýn ardýndan üç takým play-out mücadelesi verecek. Üç takýmýn çift devreli lig statüsünde mücadele edeceði playout liginin ilk haftasýndaki maçta A grubunda mücadele eden Hitit Gençlikspor ile B grubundan Ýskilipspor takýmlarý karþýlaþacak. Maç saat de 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak Yaþ Gençler Güreþ Ýl birinciliði bugün baþlýyor. Güreþ Ýl Temsilciliði faaliyet programýna göre Yaþ Gençler Serbest Güreþ Ýl birinciliði bugün saat da Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi Spor Salonu nda yapýlacak. Bugün yapýlacak serbest stil müsabakalarýnýn ardýndan yarýnda ayný salonda grekoromen stil müsabakalarý yapýlacak. Ýki günde yapýlacak müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalyalarý verilecek. Birinci olan güreþçiler gruplarda Çorum u temsil edecek G ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan tüm branþlarda 2016 hedefli Türkiye Olimpiyat Hazýrlýk Merkezleri (TOHM) projesi kapsamýna Bursa da baþlayacak olan gençler grekoromen güreþ kampýna Çorum dan iki güreþçi çaðrýldý. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 19 Ocak pazar günü Bursa Kýrcý Otel de baþlayacak olan kampa Çorum Belediyespor dan 60 Kg da Murat Çevik ile Sungurlu dan 50 Kg da Yasin Canpolat davet edildi. Murat Çevik Yasin Canpolat Amatör Lig hakemleri açýklandý Ç orum 1. Amatör Küme Final Grubu nda ilk hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesi bugün oynanacak 1. Küme U 19 Ligi ve yarýn oynanacak 1. Küme Büyükler play-off ve play-aot maçýný yönetecek hakemleri açýkladý. Buna göre haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle: 1. KÜME U 19 LÝGÝ: HE Kültürspor - Çorumspor: Ahmet Ecevit, Ömür Soytemiz, Furkan Alagöz. Gençlerbir- liði - Çimentospor: Mehmet Ali Cýrýl, Mehmet Tuðluk, Abdullah Akkoyun. Ýl Özel Ýdarespor- Çorum Belediyespor: Mahmut Selçok, Barýþ Karakuþ, Arslan Iðnak. 1. KÜME PLAY-OFF: Ulukavakspor - Eti Lisesi Gençlik: Gökhan Yumlu, Yunus Dursun, Fatih Derviþoðlu. Osmancýkspor - Çimentospor: Emrah Okan, Yalçýn Kara, Baran Avcý. Osmancýk Belediyespor - Alaca Belediyespor: Celal Bayraklý, Yalçýn Kara, Baran Avcý. Orhangazi de son transfer Yozgat tan Volkan Zemen Y arýn Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Orhangazispor, dün tesislerinde taktik antrenman yaptý. Direktör Cafer Aydýn, özellikle takým savunma oyuncularýnýn dikkatini çekti. Bu arada Orhangazispor genç takýmýnda forma giyen Serhat Orhangazispor ile profesyonel imza attý. Serhat ligin ikinci yarýsýnda Orhangazispor A takýmý kadrosunda yer alacak. Serhat stoper ve ön libero olarak görev yapýyor. Yönetim Kurulu'nun dün görüþme yaparak ilçeye davet ettiði Volkan Zemen ile anlaþma saðlandý. Orhangazispor, Volkan ýn Yimpaþ Yozgatspor dan lisansýnýn gelmesini bekliyor. Volkan ýn lisansýnýn yetiþmesi halindeyarýn Çorum Belediyespor ile deplasmanda oynanacak olan maçýn kadrosuna dahil edilebileceði bidirildi. Orhangazi nin yeni transferi Volkan Zemen

19 CUMARTESÝ 18 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 20 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Çimento alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü personeli ve Çevik Kuvvet ile birlikte göreve katýlacak personele (kahvaltý, sýcak yemek kumanya) iaþe alýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No 28 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TD 536 plakalý, 2009 model, Ford marka Transit, buz beyazý renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý 51 kalem Anestezi bakým týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sigortacýlýk hizmeti alým iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,92 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 55 BY876 plakalý, 2001 model Opel marka, Vectra 2.0 NB tipli, metalik mavi renkte aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Yolu, Özkiremit yaný, Kültür Yedieminli Otoparký Çorum Saat: YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Musa KALAY Metin oðlu 1986 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:241) T.C. Çorum 4. Ýcra 19 ES 363 plakalý, 2004 model Volvo marka aracýn satýþý iþi Yer: Çepni Mahallesi, Ýskilip 5. Sokak Kaynar Yedieminli Otoparký Çorum Saat: OCAK Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý 76 kalem (özellikli) ameliyathane týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Kameriye alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il merkez ilçe Gülabibey Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No 109 da bulunan 2 katlý evin satýþý. Yer: Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Sigorta hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km Çorum Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 19 DA515 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Passat 1.4 TSÝ tipli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT Kamu Hastane Birliði Genel Sekr. ve baðlý saðlýk tesis. hizmet aracý TOPLANTIYA ÇAÐRI Merkez Mimar Sinan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý 2 Þubat 2014 Pazar günü saat de Mimar Sinan Camii Dernek Odasýnda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:240) ve diyaliz hasta taþýma araç. kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra 09 YG 652 plakalý 2012 model Ford marka JA8 Fiesta 1.25i tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çoraklýk Mahallesi nde bulunan arsanýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Ýskilip Ýcra 19 FK 926 plakalý Ford marka, 1996 model, LYC uzun þasi tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 06 DC 4073 plakalý, 2000 model, HAT marka, Marea Vtipli, Sedan cinsinde, mavi renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il, Mecitözü ilçe, Sökelek mevkii, Hisarkavak köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip Ýcra Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn (Ç.HAK:217) satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip Ýcra Çorum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286,00 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: NÝSAN Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere doðalgaz projesi çizimi yapabilecek ve yetki belgesi olan Makina Mühendisi aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:3220) (Ç.HAK:3532) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:136) (Ç.HAK:221) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: SATILIK MÜLK Gülabibey Mah. Velipaþa 1. Sokakta aylýk kira geliri 2000 TL olan mülk sahibinden satýlýktýr ELEMAN ARANIYOR Elektrik ve kaynaktan anlayan elemanlar alýnacaktýr. Menekþe Asansör Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman aranýyor. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere; Ön muhasebe elemaný Ýþ Makinesi sektöründe deneyimli ustalar; Tamirci Ustasý ve Kalfalarý; Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Dolgun ücret + ssk + servis Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. UMUT ÝÞ MAKÝNELERÝ HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ EYYÜP PEHLÝVAN Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. Cami Karþýsý SATILIK HAYVAN GÜBRESÝ Dünya Bankasý tarafýndan kurulmuþ olan tesislerimizde arýtýlmýþ olan 70 Ton hayvan gübresi açýk artýrma usulü satýlacaktýr. Ýlanen Duyurulur. ÝHALE TARÝHÝ : 24 OCAK 2014 SAAT : 13,30 ÝRTÝBAT : SS Eskice Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkanlýðý /ÇORUM TEL : (Ç.HAK:228) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) (Ç.HAK:214) (Ç.HAK:203) (Ç.HAK:3506) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Kiralýk Araç Aranýyor En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi cc arasý 90 beygirden düþük olmayan 4 hava yastýklý, ABS li, klimalý tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði 1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk araç aranýyor. Mür. Tel: (Ç.HAK:236) ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay Müdür Yardýmcýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. FUARIUM AVM Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No: 53 Mür. Tel: (Ç.HAK:237) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Oto Tamircileri bölümünde 11. caddedeki içerisi yapýlý yan yana tam iki adet dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK BÜROLAR Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve 130 m2 bürolar kiralýktýr. Mür. Tel: Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz (Taç Perde nin) yeri sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: Tezgahtar ve Garson Aranýyor Þehir Pastanesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli yaþ arasý (Ç.HAK:242) tezgahtar ve garson alýnacaktýr. Mür.: Þehir Pastanesi

20 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014 Ýbrahim Ethem Sevinç Ýbrahim Ethem Manavgat ta brahim Ethem Sevinç ikinci yarý için ÝManavgat Evrensekispor ile anlaþtý. Geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takým formasýný giyen Ýbrahim Ethem Sevinç bu sezon baþýnda Ünyespor a transfer olmuþtu. Yeþil beyazlý kulüpte yaþanan ekonomik sorunlar nedeniyle devre arasýnda ayrýlan Ýbrahim Ethem Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden Manavgat Evrensekispor ile anlaþtý. Evrensekispor ligin ikinci yarýsý için Ali Kafadar ve Mübin ile yollarýný ayýrýrken, Ümraniyespor dan forvet oyuncusu Alihan Ünal ve Tarsus Ýdman Yurdu'nun eski oyuncusu sol bek Ali Temur u kadrosuna dahil etti. 17 finalden ilki... Çorum Belediyespor ikinci yarýnýn ilk maçýnda yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Orhangazispor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sakatlýðý devam eden Buðra dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Ligin ilk maçýnda deplasmanda rakibine 2-1 yenilen Çorum Belediyespor bu maçý kazanarak hem rövanþý almak hemde galibiyetle baþlamak amacýnda. orum Belediyespor dý nda Orhangazispor por sezonu iyi baþlayan yonluk hedefine ulaþmak için evindeki maç- Çorum Belediyesyor. Çsezonun ikinci yarýsýnýn ile karþýlaþacak. Ligin ancak son haftalarda dü- ilk maçýnda yarýn ilk yarýsýný 30 panla þüþe geçen ve 24 puanla larý kazanmak zorunda. por evinde oynayacaðý saat da Dr. Turhan ikinci sýrada tamamla- sekizinci sýrada devre Konuk Orhangazispor maçta Orhangazispor Kýlýçcýoðlu Stayan Çorum Belediyes- arasýna giren Orhanga- zispor arasýndaki maç ise sezonun ilk maçýnda sahasýnda oynadýðý önünde hem ilk yarýnýn rövanþýný almak hemde maçta Çorum þampiyonluk yolunda iki takým açýsýndan da Çorum Belediyespor muhtemel onbiri büyük önem taþýyor. Belediyespor u yendikten ikinci yarýya moralli Çaðrýcan Ligin ikinci yarý sonra yakaladýðý çý- baþlamak amacýnda. hazýrlýklarýný iki etap kýþla ilk haftalarý üst sýralarda geçti. Ýlk yarýnýn Turhan Kýlýçcýoðlu Sta- Saat da Dr. Osman Nedim Ýmam Yakup halinde önce Çorum da ardýndan da Antalya da son haftalarýnda düþüþe Ender O. Yalçýn M. Akif Murathan dý nda baþlayacak maçý on günlük kampla sürdüren Çorum Beledi- devre arasýnda takýmdan geçen Orhangazispor Ýzmir bölgesi hakemleri Murat Emir yönetecek. Maçý Volkan yespor bu dönemde ayrýlan isimler nedeniyle oldukça sýkýntýlar ya- Yanç yönetecek, yardýmcýlýklarýný ise Belgin 3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri yaptýðý hazýrlýk maçlarýndaki performansý ile þadý. Yarýn Kurmu ve F. Buðra büyük beðeni topladý. Çorum Beledi-Orhangazi :Volkan Yanç (Ýzmir) Ýkinci yarý kadrosunu oluþturmak için dördüncü hakemi Bü- Bayguþ yapacak. Maçýn Kýrmýzý Siyahlý takým Batman Petrol-Sancaktepe Bel. : Ali Köse (Adýyaman) hazýrlýk maçlarýnda oynadýðý beþ maçtan iki Cafer Aydýn tarafýndan Sandýklý - Erzurum BÞehir: Mert Güzenge (Ýstanbul), Çorumlu teknik adam lent Kökten. Gözlemci Aksaray - Düzyurtspor: Niyazi Ýzgören (Þanlý Urfa). olarakta Yavuz Þahin galibiyet iki beraberlik yapýlan seçmelerle eksik mevkilere takviye Balçova Bel-Hacettepe: Osman Kaya (Tekirdað). ve birde maðlubiyet aldý. Ýkinci yarý için kad- yapan Orhangazis- görev yapacak. Bursa Nilüfer-Çýksalýn: Ali Adýgüzel (Mersin). Maltepe- Manavga Bel: Mehmet Kaftancý (Gaziantep) rosuna Gökhan ve Murat ile takviye eden kýrbirliði nden yetiþen Bupor da Çorum Gençler- Ünye-Darýca Gençler: Mustafa Burak Er (Malatya) Elazýð Bel-Sakarya: Eser Birinci (Ankara). mýzý siyahlýlar þampirak Seres de forma giyi- Galibiyetle baþlamak istiyoruz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað devre arasýna çok iyi hazýrlandýklarý fiziksel ve taktiksel olarak lige hazýr olduklarýný belirterek Ýkinci yarýda hatalarýn telefisi yok ve sezona galibiyetle baþlamak istiyoruz. Bunun içinde tüm Çorumlularý maça bekliyoruz dedi. mamýz gerekiyor. Evimizde miz Çorumlularýn vere- oynayacaðýmýz ceði destek. Þampiyonluk Orhangazispor maçýný sevincini sezon sonunda kazanarak ikinci yarýya hep beraber yaþamak için galibiyetle baþlamak iç saha maçlarýnda taraftarýmýzýn amacýndayýz. desteði büyük Eksiklerimizi gidermek adýna yaptýðýmýz takviyeler ile çok daha iyi duruma geldik. Tabiki evimizde oynayacaðýmýz bu maçta en büyük isteði- önem taþýyor. Ýnanyorumki taraftarlarýmýz bu maçta takýmlarýna sahip çýkacaklar ve maç sonunda da üç puan sevincini onlarla birlikte yaþayacaðýz dedi. orum Belediyespor ÇTeknik Direktörü Sedat Özbað kamp döneminde oynadýklarý maçlarýn adý üstünde hazýrlýk olduðunu yarýn oynayacaklarý Orhangazispor maçýnýn ise lig maçý olduðunu belirterek Telafisi olmayan ikinci yarýya galibiyetle baþlamak istiyoruz dedi. Özbað ilk yarýyý ikinci sýrada bitirdiklerini hedeflerinin büyük olduðunu bu hedefe ulaþmak içinde özellikle iç sahada puan kaybý yaþamamalarý gerektiðini belirterek Gerçekten devre arasýnda çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik. Gerek Çorum da yaptýðýmýz ilk etap gerekse Antalya kampýnda yaptýðýmýz çalýþmalarla fiziksel ve taktiksel olarak çok iyi bir noktaya geldik. Hazýrlýk maçlarýndaki performansýmýzdan memnunum. Ancak asýl önemli olan bu performansý lige yansýtmamaz. Ýlk yarýda kaybedilen puanlarýn telafisini yapmak mümkün ancak artýk telafisi olmayan maçlar oynayacaðýz bunun içinde hata yapma- Final Grubu maçlarý öncesinde kadrosuna altý tecrübeli isimle güçlendiren Ulukavkaspor Baþkaný Fatih Özcan iddialý konuþtu, BAL a çýkacaðýz Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan Amatör Küme Final Grubunda 1. mücadele edecek Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan bu yýl Bölgesel Amatör Lig e çýkacaklarýný söyledi. Zorlu maçlar öncesinde kadrosuna önce Tosya Belediyespor dan aynýlan Çorumlu beþ futbolcu ile güçlendiren son olarakta Çorum Belediyespor dan ayrýlan Kadir i katan Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan bu isimlerle transferi tamamladýklarýný söyledi. Sezona üç aþamalý hedef koyarak baþladýklarýný belirten Fatih Özcan öncelikli olarak grupta ilk üç içinde yer alarak final grubuna yükselmek olduðunu ve bunu baþardýklarýný söyledi. Þimdi önlerinde daha zorlu Hiç bir futbolcumuzun askerlik sorunu yoktur Çorum Belediyespor Yönetimi kulüplerindeki hiç bir futbolcunun askerlik sorunu olmadýðýný belirterek bu konuda çýkan haber ve yorumlarýn maksatlý yapýldýðýný açýkladý. Yönetim yazýlý açýklamasýnda Çorum u üst liglere taþýma hedefiyle mücadele eden Belediyespor a nüfus cüzdanýnda Çorum yazan herkesin sahip çýkmasý gerektiði belirtildi. Tüm takým kampta final grubu maçlarý olduðunu belirten Özcan Þimdi ikinci hedefimiz olan Çorum þampiyonluðuna ulaþmak. Bunun içinde önümüzde zorlu altý maç var. Bunlardan istediðimiz sonuçlarý alarak ayrýlýp þampiyonluk kupasýnýn sahibi olmak istiyoruz. Bu hedefede ulaþtýðýmýz takdirde ise en büyük hedefimiz olan önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de mücadele etmek. Bunun içinde baraj maçýnda rakibimiz olacak takýmý yenerek bu hedefe ulaþmak istiyoruz. Bunu baþaracak güçte bir kadro kurduðumuza inanýyoruz ve bizler üzerimize düþeni yaptýk artýk sýra futbolcularýmýzda dedi. orum Belediyespor yarýn oynayacaðý Orhangazis- maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþ- Çpor ma ile sürdürdü. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetimindeki çalýþmaþa sakat Buðra ile hasta Ender dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Taktik aðýrlýklý çalýþmada Özbað, Orhangazispor maçýnýn taktiðini çalýþtýrýrken bu maçta forma vereceði futbolcularý belirlemeye çalýþtýðý gözlendi. Antrenmanýn ardýndan tüm kadro lojmanda kampa girdi. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün Ulukavak sahasýnda yapacaðý ter idmaný ile Orhangazispor maçýnýn hazrlýklarýný tamamlayacak. Özbað, maç kadrosunu bugün açýklayacak. orum Belediyespor Yönetimi, kadrolarýndaki hiç Çbir futbolcunun askerlik sorunu olmadýðýný bu sporcularýn Açýk Öðretim Fakültesi nde öðrenci olduklarýný açýkladý. Yönetim açýklamasýnda bu konuda çýkan haber ve köþe yazýlarýnýn maksatlý olduðunu belirterek, bunun Çorum a yarar deðil zarar vereceðini söyledi. Belediyespor Yönetimi nin yaptýðý yazýlý açýklamada þu görüþlere yer verildi, Ýlimize yakýþmayan 3.lig yerine Çorumlu hemþehrilerimizin hasretini çektiði daha üst ligler hedefine doðru ve kararlý bir þekilde yürüyen Çorum Belediyespor, bazý kiþi ya da kiþiler tarafýndan yýpratýlmak istenmektedir. Çorum Belediyespor'da oynayan futbolcularý asker kaçaðý gibi gösteren, Emniyet ve Askerlik Þubesi'ni ilgilendiren bu konuda kulübümüzün futbolcularýný adeta yetkililere ihbar eder nitelikteki haberlerin yapýlmasýnýn maksadýný anlayamadýðýmýzý belirtiyoruz. Haberlerde iddia edildiði gibi Çorum Belediyesporlu futbolcularýn askerlikle ilgili bizlere ilettikleri herhangi bir sorunu yok. Futbolcularýmýz bizlere, Açýköðretim Fakültesi'nde okuduklarýný, AÖF'te okuduklarý için askerlikle ilgili herhangi bir sorunlarýnýn olmadýðýný ilettiler. Futbolcularýmýzla ilgili çýkarýlan haberlerin ne maksatla çýkarýldýðýný Çorum kamuoyu çok iyi bilmektedir. Takýmýmýz gerek ilk yarýda yaptýðý maçlarla gerekse de devre arasý Antalya'da yaptýðý hazýrlýk maçlarý ile bizleri umutlandýrmaktadýr. Çorum Belediyespor olarak özellikle sahamýzda oynadýðýmýz maçlardaki görüntüler bizleri son derece mutlu etmektedir. Önceden taraftarýn önünde maç yapan takýmýmýz, artýk binlerce seyircimizin coþkulu tezahüratlarý eþliðinde oynamaktadýr. Çorum Belediyespor, sadece biz yöneticilerin ya da Belediye çalýþanlarýnýn deðildir. Tüm Çorumlu hemþehrilerimizin ve ülkemizin 81 vilayetinde nüfus cüzdanýnda "Çorum" yazan herkesindir, Çorumlu herkesi ilgilendirir, ilgilendirmelidir. Bu yüzden, kitle iletiþim araçlarýnda Çorum Belediyespor'un baþarýsýný gölgeleyecek, kolej takýmý havasýndaki birlik ve beraberliðini bozacak þekilde yazýlan art niyetli haber ve köþe yazýlarý hemþehrilerimiz adýna bizleri üzmüþtür. Protokol tribününde Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Garnizon Komutanýmýz ve þehrimizin diðer ileri gelenleri bizimle ayný heyecaný paylaþýyorlar. Uzun yýllar sonra yakaladýðýmýz birlikteliðimizin bozulmasýna asla müsaade etmeyeceðiz. Her kesimden hemþehrimizin desteklerini bekliyoruz. Hemþehrilerimizin Belediyesporumuzun baþarýlarýyla sadece Çorum Belediyespor'un deðil, Çorum sporunun da lig atlayacaðýný unutmamalarýný hatýrlatýyoruz denildi. Kadir de Ulukavakspor da Çorum Belediyespor dan ayrýlan Kadir Telli önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de mücadele etmek isteyen Ulukavakspor ile anlaþtý. Siyah beyazlý takým Tosya Belediyespor dan aldýðý beþ futbolcunun ardýndan bu transferlerle kadrosunu güçlendirdi. lukavakspor transfe- doymuyor. 1. isim Bülent Keskin, de gündemindeki Kadir hattin Çelik, bu transfe- forma giye beþ tecrübeli por ve baþka kulüplerinnetim Kurulu üyesi Ba- Ure Amatör Küme Final Hakverdi Konca, Þaban Telli dün Ulukavakspor rin gerçekleþmesinde Grubu nda þampiyon Aksoy, Mahir Koçak ve ile sözleþme imzaladý ve gösterdiði kolaylýktan olarak önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil etmek isteyen siyah beyazlý takým son olarakta Çorum Belediyespor dan ayrýlan Kadir Telli ile anlaþtý. Uzun yýllar Çorum amatör kulüplerinde forma giyen bu sezon baþýnda Çimentospor dan Çorum Belediyespor a transfer olan ve profesyonel imza atan Kadir Telli ilk yarýda forma þansý bulamadýðý için ikinci yarýda oynayabileceði bir takýma gitmek istedi ve Belediyespor yönetimide ona izin vermiþti. Final Grubu maçlarý öncesinde ilk yarýda Fevzi Ertatlý yý kadrosuna katan Ulukavakspor Kadir Telli ilede anlaþtý. Ýskilip Belediyes- lisans iþlemlerine baþlandý. Dün Kadir in imza töreninde konuþan Yö- dolayý Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül e teþekkür etti. Tosya Belediyespor da Ulukavakspor un Çorum Belediyespor dan transferi Kadir imzayý atarken görülüyor

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı