2013'te 9 bin konut satýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013'te 9 bin konut satýldý"

Transkript

1 Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz" Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen, yönetim kurulu adaylarý Ferhat Çiftçi, Resul Açýkgöz ve Embiya Eser den oluþan heyet ile birlikte gazetemize ziyarette bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. 24 Ocak 2014 Cuma günü yapýlacak olan seçimlerde 2 adaydan biri olduðunu hatýrlatan Elvan Þen, "391 üyeli odamýz adýna yapýlacak seçimlerin þimdiden hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz. SAYFA 5 TE 40 KURUÞ 2013'te 9 bin konut satýldý Askerlik Þubesi'nden celp dönemi uyarýsý! Çorum Askerlik Þubesi Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada þubat ayýnda silah altýna alýnacak yükümlülere uyarýlarda bulunuldu. Çorum Askerlik Þubesi Baþkaný Personel Albay Ýsmail Tokmak tarafýndan gerçekleþtirilen açýklamada Þubat 2014 er celbinde silah altýna alýnacak yükümlülerin, celp ve sevk iþlemlerine iliþkin hususlarýn, 1111 sayýlý askerlik Kanunu'nun 45'ýnci maddesi uyarýnca müteakip maddelerde açýklandýðý ifade edilerek, SAYFA 5 TE Kasaplar Odasýnda yeni Baþkan Recep Gür Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Afra 2 Düðün Salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda Oda baþkanlýðýna Recep Gür seçildi. Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný Türkiye Kasaplar Federasyon Baþkaný Fazlý Yalçýndað, katip üyeleri ise Ýbrahim Bakýþ, Ömer Karataþ, Hüseyin Erdem, Ahmet Sönmüþ yaptý. SAYFA 4 TE Nurettin Buyruk Çorum'da 2013 yýlýnda toplam 9 bin 310 adet konut satýldý. Kentte 1 milyon 318 bin 359 kiþi adýna tescilli taþýnmaz mal kaydý bulunuyor. Ýl Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, yaptýðý açýklamada Çorum'un 2013 yýlý tapu verilerini açýkladý yýlýndan önce gerçek kiþilerin TC numaralarý olmadýðýndan bu tarihten önce Tapu Siciline tescil edilen taþýnmaz mal maliklerinin TC numaralarýnýn bulunmadýðýný belirten Nurettin Buyruk, "Bu durum muhtelif sorunlan beraberinde getirmiþ, kiþilerin taþýnmaz mal kayýtlarýna ulaþýlmasýnda sorunlar yaratmýþ keza isim benzerliðinden kaynaklý hatalar oluþmuþ. SAYFA 3 TE Umreciler kutsal topraklara dualarla uðurlandý 2014 yýlýnýn üçüncü Umre kafilesi kutsal topraklara uðurlandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek Çorumlu Umreciler önceki gece düzenlenen törenle uðurlandýlar. Otobüs Terminalinde düzenlenen törene Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Hac ve Umre Þube Müdürü Vehbi Köklükaya, Personel Þube Müdürü Erol Alkan, müftülük çalýþanlarý, din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. SAYFA 5 TE Ýsmet Çýtak tan cevap SAYFA 5 TE Fiziki alanlarýn "engellilere uyum" denetimleri baþýyor Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü sekretaryasýnda yürütülen eriþilebilirlik çalýþmalarý doðrultusunda, Valilik bünyesinde oluþturulan "Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Ýl Komisyonu" ilk toplantýsýný yaptý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan öncelikleri ve hedefleri belirleyen 2014 yýlýna ait ulusal düzeyde Eriþilebilirlik ve Denetleme Planý hazýrlanarak yayýnlandý. SAYFA 7 DE Emniyette görev deðiþkliði Çorum Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, görevinden alýndý. 17 Aralýk operasyonunun ardýndan emniyetteki görev deðiþiklikleri sürüyor. Afilli Cafe açýldý Ýþletmeciliðini Ertan Karayan'ýn yaptýðý Afilli Pasta ve Cafe'nin açýlýþý dün düzenlenen bir törenle gerçekleþtirildi. Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak No: 3/A adresinde... "Üniversite mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý içindeyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin... SAYFA 4 TE SAYFA 7 DE SAYFA 2 DE

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 05:23 Güneþ : 06:54 Öðle : 11:57 Ýkindi : 14:25 Akþam : 16:49 Yatsý : 18: Ay, 31 Gün, 3. Hafta ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL "Üniversite mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý içindeyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin akademik personeli ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Alkan ilk ziyaretini Ýlahiyat Fakültesi'ne gerçekleþtirdi. Ýlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýda Dekan Prof. Dr. Mesut Okumuþ'un Rektör Alkan'a verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. Göreve baþladýðý yýl itibari ile üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda yýllar itibariyle deðerlendirmelerde bulunan Rektör Alkan, gelecekte hedeflenen ve bugün gerçekleþtirilen projeler hakkýnda fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi. Üniversite Kuzey Kampüsü'ne yapýlacak binalarýn master plan üzerinde görsel sunumunu yapan Rektör Alkan, inþaatý devam etmekte olan HÜBTUAM, MYO, Alaca MYO ve 2014'te inþaatýna baþlanacak olan projeler hakkýnda da bilgiler verdi. Üniversitede sürekli olarak yeni bölümler/programlar açýlmakta olduðunu ve bu yeni bölümlerin/programlarýn açýlmasýndaki kriterlerinin en önemlilerinden birisinin istihdam odaklý ve geleceðe dönük olmalarý olduðunu dile getiren Rektör Alkan, 2013-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre kontenjanlarýn doluluk oranýna dikkat çekerek yeni kayýt yaptýran öðrencilerin uyum sürecine destek olmak amacýyla oryantasyon eðitimlerinin düzenlendiðini söyledi. HUZEM, HÝTÝTSEM, öðrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane'nin elektronik kaynaklarý, yayýn teþviki, akreditasyon, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Rektör Alkan, BAP, Mevlana, Erasmus gibi programlara iliþkin de açýklamalarda bulunarak yurtdýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklerin artarak devam ettiðini ve söz konusu desteklerle, üniversitede araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliðin arttýrýlmasý ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasý hedeflenmekte olduðunu belirtti. Tüm üniversite mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisinde olduklarýný açýklayan Rektör Alkan, Ýlahiyat Fakültesi öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Alkan, daha sonara Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi akademik personeli bir araya gelerek yürütülen çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu yýlý itibari ile üniversitede 10 tane Yüksek Lisans ve Doktora Program sayýsý olduðunu belirten Alkan, üniversitede yürütülen gayretli çalýþmalar sonucunda Yüksek Lisans ve Doktora Program sayýmýzda yüzde 100'ün üzerinde bir artýþ yaþanarak 21'e ulaþtýðýna dikkat çekti. Üniversitede evrensel ölçüler göz önünde tutularak, belirli bir standardý yakalamak istediklerini ifade eden Alkan, üniversitede ortaya çýkan bu baþarý tablosunun oluþmasýna emeði geçen ve katkýda bulunan baþta akademik personele ve idari personele olmak üzere, öðrencilere, ilde ve her coðrafyada üniversiteyi sahiplenerek maddi,manevi destek veren tüm paydaþlara teþekkür etti. Haber Servisi YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden 1993 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Halil oðlu 1971 doðumlu Ýsrafil Karaduman. HÜKÜMSÜZDÜR. YÝTÝK Kargý Emniyet Amirliðinden almýþ olduðum B Sýnýfý Ehliyetimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Oðlu 1986 Kargý Doðumlu Onur Gül Ýnsanlarýn en cömerdi, istenmeden veren, en asîli de intikâma gücü yeterken baðýþlayandýr. Hazret-i Hüseyin Radýyallahü anh Günün Þiiri KEREM'ÝN ÝLHAMÝYLE Ahmet Kutsi TECER Ne zaman düþünsem sizi titrerim, Yaslý daðlar, yüzü gülmeyen daðlar! Bu daðlar içinde bir yer var derim, Orada kaybolan bir ses var, aðlar. Neden hiç çýkmýyor içimden bu ses Tipi, çýð, fýrtýna...donar her nefes, Yine bu ses aðlar, iþitmez herkes, Beni kývrandýrýr, inletir, yakar. Hey bu daðlar yalçýn, karanlýk, derin! Ne bir geçit verir ne sýcak bir in. Gün battýðý zaman sarp tepelerin Üstünden bir kartal geçer, o kadar... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,209 0,211 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DEVA ECZANESÝ TEL: FUNDA ECZANESÝ TEL: KONAK ECZANESÝ TEL: VEFA ECZANESÝ TEL: Müracaat: Önemli Telefonlar- Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 2683 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 2013'te 9 bin konut satýldý Çorum'da 2013 yýlýnda toplam 9 bin 310 adet konut satýldý. Kentte 1 milyon 318 bin 359 kiþi adýna tescilli taþýnmaz mal kaydý bulunuyor. Ýl Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, yaptýðý açýklamada Çorum'un 2013 yýlý tapu verilerini açýkladý yýlýndan önce gerçek kiþilerin TC numaralarý olmadýðýndan bu tarihten önce Tapu Siciline tescil edilen taþýnmaz mal maliklerinin TC numaralarýnýn bulunmadýðýný belirten Nurettin Buyruk, "Bu durum muhtelif sorunlan beraberinde getirmiþ, kiþilerin taþýnmaz mal kayýtlarýna ulaþýlmasýnda sorunlar yaratmýþ keza isim benzerliðinden Nurettin Buyruk kaynaklý hatalar oluþmuþ, Tapu çalýþanlarýnýn ve adli yargýnýn görev alanýna giren hususlarda telafisi uzun zaman alan problem ve davalara sebebiyet vermiþtir. Sorunlarýn giderilmesi maksadý ile bu yýl içerisinde Tapu Siciline ve TAKBÝS sistemine malik TC giriþlerine hýz verilmiþ, Ýl genelinde 1 milyon 136 bin 703 adet malikin TC giriþi gerçekleþtirilmiþ halen 181 bin 652 kiþinin TC güncellemesinin yapýlmasýna devam edilmektedir" dedi. -KAYIT ORANI YÜZDE 96- Ýl Merkezinde 442 bin 598 adet taþýnmaz mal sahibi bulunduðunu ve bunlardan 334 bin 503 kiþinin TC giriþinin tamamlandýðýný 108 bin 094 kiþiye yönelik TC numarasý tespiti çalýþmasýnýn ise devam etttiðini belirten Buyruk, "Bu husustaki çalýþma oranýmýz yüzde 96 olup TC numarasý tespit oranýmýz yüzde 75'dir" þeklinde kaydetti YAPI RÝSKLÝ ÇIKTI yýlýnda 33 bin 228 yevmiye numaralý iþlemin karþýlandýðýný kaydeden Buyruk, "2012 yýlý ile kýyaslandýðýnda yüzde 2.75 oranýnda iþlem artýþýnýn olduðu görülmektedir sayýlý kentsel dönüþüm yasasý kapsamýnda 2013 yýlý içerisinde Çorum Merkez' de 59 adet taþýnmazda 331 malike ait 109 adet baðýmsýz bölümün riskli yapý olduðu tespiti Tapu kayýtlarýna þerh edilmiþ, kimlik paylaþým sisteminden tespit edilen hak sahiplerinin adreslerine gerekli tebligatlar gönderilmiþtir" þeklinde belirtti. -24 MÝLYON LÝRA TAHAKKUK ETTÝ yýlý içerisinde Tapu Müdürlüðünde 22 bin 758 adet harçlý iþlem yapýldýðýný açýklayan Buyruk bu iþlemlerin karþýlýðýnda toplam 24 milyon 134 bin 308 lira harç, döner sermaye ve damga vergisinin tahakkuk ediliðini söyledi. Tapu Müdürlüðü olarak vatandaþa kaliteli tapu hizmeti vermek için gayret gösterdiklerini dile getiren Buyruk, "Bunun için e- tahsilat, yönlendirme ve çaðrý için sms, kontrollerin etkin ve seri yapýlmasý amacý ile elektronik arþiv, e-devlet uygulamalarý kapsamýnda TC numarasý ve cep telefonu numaralarý tespit edilen maliklere taþýnmaz mallar ile talep ettikleri yada gýyaplarýna yapýlan iþlemlep-hakkýnda bilgilendirme uygulamamalarý baþlatýlmýþtýr" dedi. Fatih AKBAÞ "HSYK düzenlemesi yargýnýn baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý için yapýlýyor" Yabancý öðrencilerle buluþtular Hitit Üniversitesi eðitim gören yabancý uyruklu öðrenciler ve Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü üyeleri, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi'nin davetlisi olarak Veli Paþa Konaðýnda aðýrlandý. Programda, yabancý ülkelerden Çorum'a gelen öðrencilerin ne gibi sorunlarla karþýlaþtýðý ve bu sorunlarýn giderilmesi için neler yapýlabilir gibi konular konuþuldu.çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdüresi Nuran Hakyemez programda yaptýðý konuþmada, "Ülkelerinden kalkýp buraya gelmiþ olan kardeþlerimize Türk misafirperverliðini göstermemiz gerektiði inancýndayým.kardeþlerimizin yalnýz olmadýklarýný hissettirmek ve her türlü sorunlarýnda yanlarýnda olduðumuzu göstermek için böyle bir toplantý organize ettik ve bence verimli bir toplantý oldu" dedi.programa katýlan yabancý uyruklu öðrenciler ise davetten çok mutlu olduklarýný dile getirerek güzel bir ortamý oluþturduðu için Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ne teþekkür ettiler. Haber Servisi Kahveciler Odasý Genel Kurulu ertelendi Çorum Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurul toplantýsý ertelendi. Dün gerçekleþmesi planlanan genel kurul toplantýsý çoðunluk saðlanamadýðý için 24 Ocak Cuma gününe ertelendi. Saat 10.00'da Afra 2 Nolu Düðün Salonu'nda yapýlacak olan genel kurulda 391 üye oy kullanacak. Genel kurul öncesinde mevcut baþkan Tahsin Yüzgeç, adaylýk konusunda her hangi bir açýklama yapmazken, Nesimi Özkubat baþkanlýk için adaylýðýný açýklayan ilk isim olmuþtu. Ayrýca kahveci esnafýndan Elvan Þen'de genel kurulda baþkan adayý olduðunu açýkladý.kubilay Kaan YÜCEL Gazeteci Yazar Aslan Deðirmenci ile Son Gündem programýna konuk olan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim, HSYK'nýn yapýsýnýn deðiþtirilmesine iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. HSYK'nýn yapýsýnýn deðiþtirilmesine iliþkin muhalefet partilerinin tavrýný eleþtiren Uslu, "Yargý siyasallaþýyor, yaygarasýyla 2010 Referandumuna karþý çýkanlarýn bugün bu deðiþikliðe itiraz etmelerini anlamak mümkün deðildir" diye konuþtu. Uslu, gelinen süreçte yargýnýn baðýmsýzlýktan çok 'tarafsýzlýk' sorunu bulunduðuna iþaret ederek, HSYK ile ilgili yapýlacak düzenlemelerin yargýnýn baðýmsýzlýðýn yanýnda 'tarafsýzlýðýný' saðlamak için yapýldýðýný vurguladý. "2010 Referandumunu yapmaktaki amaç neyse bugün yapýlacak düzenlemelerin amacý da odur" diyen Uslu, yargýda 'bizden olanlar ve bizden olmayanlar' þeklinde ayrýþmalarýn yaþandýðýna dikkat çekerek, düzenlemenin amacýnýn vesayetçi yapýlarý ortadan kaldýrarak hukukun üstünlüðünün saðlanmasý olduðunu ifade etti. -"PARLAMENTO YASA YAPMAKTAN ALIKONULAMAZ"- Uslu, CHP lideri Kýlýçdaroðlu'nun sabah söylediði ile akþam söylediðinin birbirini tutmadýðýný belirtti. Ergenekon davalarýnda yargýya olmadýk laflarý söyleyen Kýlýçdaroðlu'nun, tarafsýzlýðýný yitirdiði açýkça ortaya çýkan hukukçularý savunmaya çalýþmasýný çeliþki olarak deðerlendiren Uslu, muhalefetin 'Dün dündür, bugün bugündür' anlayýþýyla hareket ettiðini ifade etti. 28 Þubat döneminde de yargýnýn ideolojik ve taraflý tutumlarýna þahit olunduðunu anýmsatan Uslu, "O dönemde de siyasetçilere 'Vampir, habis ur' ifadeleriyle adeta hakaret eden Vural Savaþ gibi savcýlar vardý. Bugün de farklý ideolojiler ve yapýlar etrafýnda kümelenen hukukçular görüyoruz. Parlamentonun görevi; milletin kendisine verdiði yetkiyi kullanarak yasa düzenlemek ve bu yasalarýn hayata geçirilmesini saðlamaktýr. Hiç kimse ve hiç bir güç milletin verdiði yetkiyi alamaz ve parlamento Anayasanýn 159. Maddesinin gereðini yerine getiriyor" ifadelerini kullandý. -"HSYK YARGI DEÐÝL ÝDARÝ BÝR KURUMDUR"- HSYK'nýn savcý ve yargýçlarýn özlük haklarý ve atamalarýný düzenleyen idari bir kurum olduðunun altýný çizen Uslu, HSYK ile ilgili yapýlacak düzenlemeyi hukukun siyasallaþmasý olarak yansýtmanýn gerçeklerle baðdaþmadýðýný vurguladý. Muhalefetin ve bazý medya gruplarýnýn bu düzenlemeyi 'yargýya müdahale' olarak kamuoyuna aktarmaya çalýþtýðýna da deðinen Uslu, bu tür giriþimlerin bir algý operasyonu olarak yürütüldüðünü dile getirdi. -"EMÝNAÐAOÐLU KAMUOYUNU YANILTIYOR"- Geçtiðimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda yaþanan kavgayla ilgili de açýklamada bulunan Uslu, Ömer Faruk Eminaðaoðlu'nun kaçak bir þekilde Meclis Genel Kurul Salonu'na girerek provokatörlük yaptýðýný öne sürdü. Uslu, Eminaðaoðlu'nun kurucusu olduðunu iddia ettiði sendikanýn gerçekte var olmadýðýnýn anlaþýldýðýný ve Eminaðaoðlu'nun Meclis'te konuþmak gibi bir hakký bulunmadýðýna iþaret ederek, yaþanan arbedenin sorumlusunun Eminaðaoðlu ve onun salona girmesini saðlayan CHP olduðunu ifade etti. -"ART NÝYETLÝLER VAR"- Aslan Deðirmenci'nin "Ýsrail'e yakýn Uluslararasý medya gruplarýnýn Türkiye'yi hedef alan yayýnlar yaptýðýný görüyoruz. Türkiye içinde de ayný þekilde yayýn yapan ve özellikle çözüm sürecine karþý yayýn yapanlar var. TÜSÝAD'ýn yerini TUSKON, Kemalistlerin yerine de paralel devletçiler aldý diyebilir miyiz?" sorusunu ise, "Böyle ifade etmeyebilirim ama son süreçte yaþananlar hiç hoþ þeyler deðil. Son 10 yýldýr demokratikleþme adýna atýlan çok ciddi adýmlar ve büyük kazanýmlar varken, bugün bu kazanýmlarý ortadan kaldýracak þekilde davranmak hiçbir camiaya hiç bir þey kazandýrmaz" þeklinde cevapladý. -"ALMANYA SIKIYÖNETÝM ÝLAN ETTÝ"- Almanya'da yaþanan protesto olaylarýna da deðinen Uslu, uluslararasý medyanýn Türkiye'de yaþanan Gezi olaylarýnda gösterdiði tutumu Almanya'da göstermediðine dikkat çekti. Almanya'da adý konulmamýþ bir sýkýyönetim olduðunu öne süren Uslu, Türkiye'nin demokratik müdahalesi karþýsýnda ayaða kalkanlarýn Alman'ya da yaþanan saldýrýlar karþýsýnda sessizliðe bürünerek iki yüzlü bir tavýr sergilediklerini ifade etti. -"ÝHH ÜZERÝNDEN TÜRKÝYE'YE SALDIRILIYOR"- ÝHH ile ilgili yapýlan operasyonu da deðerlendiren Uslu, paralel yapýlarýn ÝHH gibi kýymetli kurumlar üzerinden Türkiye'ye saldýrdýklarýný, asýl amaçlarýnýn ise Türkiye'yi uluslararasý kamuoyu nezdinde itibarsýzlaþtýrmak olduðunu vurguladý. Uslu, son günlerde yoðun bir dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetine þahitlik ettiklerini de belirterek, millet olarak saðduyulu ve soðukkanlý hareket edilmesi gerektiðine inandýklarýný söyledi. -"MESELEMÝZ MÝLLETÝN SORUNLARI OLMALIDIR"- Türkiye'yi düþünen bütün kesimlerin kendi menfaatlerinden daha önce ülkenin menfaatlerini düþünmesi gereken bir süreç yaþandýðýna dikkat çeken Uslu, ülkenin tartýþýlmasý ve çözüm bulunmasý gereken onca sorunu varken, bu tür kurgulanmýþ konularla uðraþmanýn zaman ve enerji kaybý olduðunu belirtti. Uslu, millet olarak iyi niyetli ve doðru yaklaþýmlar sergilendiði takdirde bu tür sorunlarýn kýsa sürede aþýlacaðýna inandýðýný da sözlerine ekledi. Uslu, emeklilikte yaþa takýlanlar, geçici iþçileri, taþeron iþçileri gibi temel sosyal sorunlarýn ötelenmesini saðlayan gündelik yapay telaþlarýn sonlandýrýlmasý gerekir" dedi. Haber Servisi

4 4 Alparslan'dan Karakaþ'a hayýrlý olsun Kasaplar Odasýnda Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðüne atanan Sakin Karakaþ'ý ziyaret etti. Türk Eðitim Sen Ýlçe Temsilcisi Salim Sal'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Karakaþa hayýrlý olsun dileklerini ileten Alparslan sendika olarak daima haklýnýn yanýnda olduklarýný bir hukuk devleti olan Türkiye'de atamalarýn mevzuatlar çerçevesinde yapýlmasý gerektiðine inandýklarýný söyledi. Alparslan'ýn ziyaretinden memnun olduðunu ifade eden Karakaþ ise Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan ve Türk Eðitim Sen Osmancýk Ýlçe Temsilcisi Salim Sal'a teþekkür etti. Yasin YÜCEL yeni Baþkan Recep Gür Necmettin Uzun'dan esnaf turu Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Necmettin Uzun, oda seçimleri öncesi çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdürüyor. Esnaf ziyaretlerine devam eden Necmettin Uzun, hem oda üyelerinin görüþ ve önerilerini alýyor, hem de moral ve güç depoluyor. Uzun, esnafla iç içe odayý daha ileri noktalara götürmenin, odayý, üyeleri büyütmenin gayreti içerisinde olacaklarýný söyledi. Necmettin Uzun, "Yeni yönetim kurulunun ve baþkanýnýn seçileceði Oto Tamirciler Odasý'na ekibim ile baþkan adayý oldum. Tüm esnaf ve sanatkar arkadaþlarýmýzýn sorunlarýný yakýndan tanýyan biriyim. Ayrýca odada son 4 yýldýr Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayým. Bu zaman zarfýnda esnaf arkadaþlarýmýzýn hep yanýnda olduk. Bundan sonra vereceðimiz hizmetleri yeni yönetim kurulumuz ile yapmak istiyoruz. Esnafýmýzýn bize olan güveni ortadadýr. Bunu daha da ileriye götüreceðimize inandýðýmýz için yola çýktýk. Ýyi bir hizmet vermek için yönetim kurulu üyelerimiz ile esnafýmýza yakýn biri olacaðýz" dedi. Göreve geldikleri takdirde sorunlarýn üzerine gideceklerini ve bu amaçla projelerinin de hazýr olduðunu vurgulayan Baþkan adayý Uzun, göreve gelmesi halinde hayata geçireceði projeler hakkýnda bilgiler verdi. Uður ÇINAR Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Afra 2 Düðün Salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda Oda baþkanlýðýna Recep Gür seçildi. Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný Türkiye Kasaplar Federasyon Baþkaný Fazlý Yalçýndað, katip üyeleri ise Ýbrahim Bakýþ, Ömer Karataþ, Hüseyin Erdem, Ahmet Sönmüþ yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibra edildi. Daha sonra iki baþkanda konuþma yaparak üyelerine teþekkür etti. Daha sonratürkiye Kasaplar Federasyon Baþkaný Fazlý Yalçýndað eski Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Hasan Eker'e plaket taktim etti. Ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç Türkiye Kasaplar Federasyon Baþkaný Fazlý Yalçýndað'a plaket taktim etti. Plaket töreninden sonra seçime geçildi. Toplam 64 üyenin oy kullandýðý seçimde Recep Gür 33 oy alarak baþkan seçildi. Mevcut baþkan Cavit Demir ise 28 oyda kaldý. Recep Gürün baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulunda þu isimler yer aldý: "Hakan Kaynar, Abidin Bürü, Satýlmýþ Kýrtay, Selim Tosun, Ýsmail Emniyet, Recep Ýlikmen. Denetim Kurulu: Yasin Erdem, Fatih Çetin, Zekeriye Kabakçý, Ahmet Sönmez, Solmaz Gür, Murat Helvacý." Yasin YÜCEL Rüþtü Þeker Vizyontürk'te Çorumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Rüþtü Þeker her hafta çarþamba günleri saat ve arasýnda uydudan yayýn yapan Vizyontürk Televizyonunda program yapýyor. Özellikle kendi bestelemiþ olduðu oyun havalarýndan oluþan albümleri ile izleyenleri coþturan ve oyun havasý videolarýnýn internet dünyasýnda oldukça yüksek izlenebilirliðinin olmasý neticesinde sanatçý Þeker müzik dünyasýnda dikkatleri üzerine çekiyor. Rüþtü Þeker, Ahmet Ece ve Gül Esin ile birlikte çýktýðý canlý yayýn programý halk müziði sevenler açýsýndan oldukça önemli. Osmancýk Aþaðý Zeytin köyünde doðup büyüyen sanatçý Rüþtü Þeker müzik yaþantýsýný Ýstanbul'da sürdürüyor. Bahadýr YÜCEL Üniversitenin bir projesine daha TÜBÝTAK'tan destek TÜBÝTAK, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul'un yürütücülüðünde gerçekleþtirilen Üniversite-Sanayi Ýþ Birliði Programý kapsamýnda "Farklý dental ve ortopedik implantlarýn tasarýmlarýnýn yapýlmasý, üretimi, mekanik analizi, yüzey kaplamasý ve bitirme iþlemleri ile biyo uyumluluklarýnýn incelenmesi ve pazara sunulmasý" projesine destek veriyor.projeye, Mustafa Kemal Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Dalkýz, Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Akgün Alsaran, Ýsparta Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulamalý CAD/CAM Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oðuz Çolak, Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliði öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamil Özdin araþtýrmacý, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Toparlý danýþman, Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliði Uzman Ahmet Çini ve Kimya Mühendisliði Uzman Zeynel Öztürk yardýmcý personel, Arþ. Gör. Emre Özyýlmaz bursiyer olarak katýldý. Proje 1 Ocak 2014 tarihinde baþladý ve 18 ay sürecek. Kubilay Kaan YÜCEL Emniyette görev deðiþkliði Çorum Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, görevinden alýndý. 17 Aralýk operasyonunun ardýndan emniyetteki görev deðiþiklikleri sürüyor. Çorum Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, görevinden alýnarak Silah ve Patlayýcý Maddeler Þube Müdürlüðü görevine, Silah ve Patlayýcý Maddeler Þube Müdürü Adnan Özdemir ise Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevine getirildi. TKDK'den Baþkan Cinbek'e ziyaret Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'i makamýnda ziyaret etti. Dün gerçekleþen ziyarette TKDK uzmanlarý da katýldý. Ziyarete 12. Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlandýðýný ve 10 Þubat-10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin gerçekleþeceðini kaydeden Daðdelen "12. Çaðrý ilanýnýn bütçesi 488 milyon 772 bin Avro yani yaklaþýk 500 milyon Avro çiftçilerimizin proje ile müracaatýný beklemekte. Ýlimizden bu zamana kadar pek çok projeyi destekledik yýlýnda ödediðimiz destek miktarý 21 milyon lirayý aþtý, bu sene de destekleme rakamýnda bu düzeyi aþmayý hedefliyoruz" dedi.daðdelen "2013 yýlýnda ödenen destekleme seviyesinin bu yýlda yakalanmasý için paydaþlarýmýzýn bu konuda desteklerini bekliyoruz, süt üretiminde en büyük üretici birliði olan Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri birliðinden de bu desteði göreceðimize inancýmýz tam. Sayýn baþkanýmýza bu konudaki gayretleri sebebi ile teþekkür ediyoruz" ifadelerini kullandý. Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek TKDK heyetine teþekkür ederek, "Çorum'un daha fazla proje üreterek hibelerden daha fazla pay almasý hepimizin ortak temennisi, bu konuda üzerimize düþen görev olursa yapmaktan memnuniyet duyarýz" Yýlmaz MERT

5 5 "Özgür basýn demokrasimizin Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: vazgeçilmezidir" Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan ve Yönetim Kurulu adaylarý 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler günü münasebeti ile gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. Baþkan adayý Burhan Balcý'nýn yaný sýra Ali Atalay, Sefa Gürlek, Erdal Uzar, Ýbrahim Ýpek, Murat Biçer Erdal Yetilmiþ ve Mahmut Býyýk'dan oluþan heyet ziyarette hazýr bulundular. 26 Ocak 2014 Pazar günü yapýlacak olanve 3 adaylý geçecek olan seçimde iddialý olduklarýný belirten Burhan Balcý, "Diðer iki aday meslektaþýmýz dan gerek Ýsmet gerekse Yusuf aðabeylerimiz daha önce oda baþkanlýðý yapmýþ isimlerdir. Meslektaþlarýmýzdan biz gençlere fýrsat verilmesini istiyoruz. Kýsmet olurda göreve gelirsek mesleðimizin sorunlarý ve çözüm yollarý adýna ekip çalýþmasý sergileyeceðiz" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz" Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen, yönetim kurulu adaylarý Ferhat Çiftçi, Resul Açýkgöz ve Embiya Eser den oluþan heyet ile birlikte gazetemize ziyarette bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. 24 Ocak 2014 Cuma günü yapýlacak olan seçimlerde 2 adaydan biri olduðunu hatýrlatan Elvan Þen, "391 üyeli odamýz adýna yapýlacak seçimlerin þimdiden hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz. Meslek odalarý içerisinde Ýnternet, Playstation Çay Ocaðý ve Kahvehaneleri barýndýran odamýz diðer odalar içerisinde maalesef öksüz evlat muamelesine maruz kalmaktadýr. Oysa 4 Yüz üyeli bir odayý asla kimse küçümseyemez. Çayhanesinden, Teknoloji odalarý olarak kabul edilen Ýnternet cofelere Çocuklarýmýzýn zaman geçirebildikleri oyun salonlarýna kadar geniþ bir yelpazeye sahip bir odayýz" þeklinde konuþtu. -"HEDEFÝMÝZ BÝRLÝK VE BERABERLÝÐÝ SAÐLAMAK OLACAK"- Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen baþkan seçilmesi durumunda yönetim olarak Oda'ya saygýnlýk kazandýrmayý öncelikli hedef olarak gördüklerini vurgulayarak, "Özellikle kahve ve çay ocaðý meslektaþlarýmýzý maalesef sanki emeksiz su ve çay satan kiþiler gibi ireti gibi görülmektedirler. Sanki olsa da olur, olmasa da gibi bir göz ile görenler var. Oysa sabah en erken iþe baþlayan ve en geç iþi býrakan meslek bizim mesleðimizdir. Bizden daha emekçi daha çok saat çalýþan bir sektör yoktur. Bizim meslekte en önemli sýkýntýlarýmýzýn baþýnda haksýz yere yer iþgaline maruz býrakýlmamýz gelmektedir. Sigara yasaðýndan dolayý sigara içenlerin dýþarý çýkan onca insanýn ayakta sigara içmesi mi yoksa oturarak sigara içmeleri mi daha mantýklýdýr. Ayakta onca insan ýn bir yerde dikelmesi özellikle yoldan geçen bayan kardeþlerimizin çekinmelerine meydan verebilir. O halde müþterilerimizin oturmalarýna neden izin verilmesin. Birçok meslekte camekânýn dýþýnda kaldýrým üzerinde ürünlerini sergileyenler ve yer iþgali yapanlar var. Elbette yapýyorlar. Ancak biz bu konuda da öksüz evlat muamelesine tabi býrakýlýyoruz. Diðer yandan oyun salonu üyelerimize de eðlence v.s. vergisi altýnda belediye tarafýndan ciddi vergilere maruz býrakýlmaktadýrlar. Diðer yandan internet cafe iþletmecilerimizin çalýþma saatlerinde de çarpýklýk söz konusudur. En azýndan Ramazan aylarýnda bu konuda insiyatif kullanýlabilir. Bunlar ve benzer konularda ki mesleki sýkýntýlarýmýzýn çözümü birlik ve beraberlikten geçecektir. Bu düþünceler adýna aday olduk" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Ýsmet Çýtak'tan cevap Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak, kendisini eleþtiren Oda Yönetim Kurulu üyesi Necmi Doðan'a yanýt verdi. Ýkinci Bahar Lokantasý Sahibi ayný zamanda Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak, yaptýðý açýklamada hiçbir zaman "Oda amacýndan çýkmýþtýr" cümlesini kurmadýðýný söyledi. "Oda baþkanlýðý dönemimde kurumlarýn yapmýþ olduðu denetimlerde kaç küçük esnafýn maðdur olduðunu, bu denetimlerden dolayý ekmeðinden olan kaç esnafýmýzýn olduðuna dair elinizde bir bilgi ve belge varsa açýklayýn" diyen Çýtak, bu konularýn tartýþýlmasý gereken yerlerin esnafýn huzuruna çýkýlan genel kurullar olduðunu sözlerine ekledi. Bahadýr YÜCEL Umreciler kutsal topraklara dualarla uðurlandý 2014 yýlýnýn üçüncü Umre kafilesi kutsal topraklara uðurlandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek Çorumlu Umreciler önceki gece düzenlenen törenle uðurlandýlar. Otobüs Terminalinde düzenlenen törene Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Hac ve Umre Þube Müdürü Vehbi Köklükaya, Personel Þube Müdürü Erol Alkan, müftülük çalýþanlarý, din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Program, Ulu Camii Ýmam-Hatibi Mustafa Bozduman'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Hac ve Umre Þube Müdürü Vehbi Köklükaya Umrecilere ve uðurlamaya gelenlere Umre hakkýnda teknik bilgiler vererek, bu bilgiler ýþýðýnda hareket etmeleri halinde çok rahat bir yolculuk ve umre yapacaklarýný söyledi. Daha sonra Ulu Camii Baþ Ýmam- Hatibi Hafýz Mustafa Gökmen ve Hafýz Mustafa Bozduman söyledikleri ilahilerle alaný dolduran kalabalýða manevi bir atmosfer yaþattýlar. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk yaptýðý konuþmada, "Umre yolculuðu, günahlarýmýzdan arýnarak manevi temizliði elde etmek için büyük bir fýrsattýr. Çünkü Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.s)'de bir hadislerinde þöyle buyurmaktadýr. "Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar iþlenecek günahlara keffârettir " (Buhârî, Umre, 1) Umre yolculuðu; mukaddes mekânlarýn havasýný teneffüs edip Sevgili Peygamberimizin doðduðu þehir Mekke'yi görebilme, kutsal mekânlarý ziyaret edebilme imkânýný sunmaktadýr. Umre Yolculuðu; dünyadayken cennete girebilme ve orada ibadet yapabilme imkânýný vermektedir. Bu müjdeyi biz Efendimiz (s.a.s)'den þöyle öðrenmekteyiz. "Evimle minberim arasý cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havuzumun üzerindedir." (Buhari, Fazlu's-Salat 5)"dedi. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonu ile Çorum Ýl ve Ýlçe Müftülüklerine bu güne kadar kayýt yaptýran 550 umreciden 115 tanesinin mukaddes yolculuðu göndermenin heyecanýný yaþadýklarýný bunu alaný dolduran kalabaðýn teyit ettiðini belirterek Umrecilerden Çorum için, memleket için ve insanlýðýn selameti için dua etmelerini, ülkedeki kuraklýktan kurtulmak için kar ve yaðmur duasý yapmalarýný isteyerek sözlerini bitirdi. Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu tarafýndan yapýlan duanýn ardýndan Umreciler uðurlandýlar. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonu ile Ýl Müftülüðüne kayýt yaptýran 61, Alaca Ýlçesinden 24, Ýskilip Ýlçesinden 6, Kargý Ýlçesinden 7, Osmancýk Ýlçesinden 17 umreci olmak üzere toplam 115 umreci mukaddes beldelerde 14 gün kalacaklar ve 31 Ocak 2014 günü yurda dönecekler yýlý Umre müracaatlarý ise Ýl ve Ýlçe Müftülüklerinde devam ediyor. Haber Servisi Askerlik Þubesi'nden celp dönemi uyarýsý! Çorum Askerlik Þubesi Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada þubat ayýnda silah altýna alýnacak yükümlülere uyarýlarda bulunuldu. Çorum Askerlik Þubesi Baþkaný Personel Albay Ýsmail Tokmak tarafýndan gerçekleþtirilen açýklamada Þubat 2014 er celbinde silah altýna alýnacak yükümlülerin, celp ve sevk iþlemlerine iliþkin hususlarýn, 1111 sayýlý askerlik Kanunu'nun 45'ýnci maddesi uyarýnca müteakip maddelerde açýklandýðý ifade edilerek, Þubat 2014 er celbi 1'inci grupta þevke tabi yükümlülerin Þubat 2014, 2'nci grupta sevke tabi olanlarýn ise Mart 2014 tarihler arasýnda sevklerinin yapýlacaðý belirtildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: " 3 Þubat 2014 er celp döneminde, 1994 doðumlu ve bunlarla iþleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayýtlý olduðu Askerlik Þubesinin genel celp dönemi þubat 2014 olanlar, celp dönemi Þubat 2014 olmadýðý halde, Þubat 2014 celp döneminde silahaltýna alýnmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar, yasal nedenlerle askere þevkleri tehir edilenlerden, Þubat 2014 celp döneminde þevke tabi olanlarýn þevkleri yapýlacaktýr. Þevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eðitim merkezlerini 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren e-devlet kapýsý üzerinden adresinden öðrenebileceklerdir. Þubat 2014 er celp döneminde þevke tabi yükümlülerin isim listeleri, 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren askerlik þubelerinde ilan edilecektir. Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için, nüfus cüzdanlarý ile birlikte 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren askerlik þubelerine baþvurarak sevk evrakýný alabileceklerdir. Þubat 2014 er celbi 1'inci grupta þevke tabi olanlardan 06 Þubat 2014 dahil, 2'nci grupta þevke tabi olanlardan 21 Mart 2014 dahil tarihlerine kadar Askerlik Þubelerine müracaat ederek, sevk iþlemlerini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý halde, kendilerine tanýnýn yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katýlmayanlar, 1111 sayýlý Askerlik Kanununun 89'uncu maddesi gereðince bakaya iþlemine tabi tutulacaklardýr." Haber Servisi

6 6 MHP'li Zuhal Topçu'dan, Abdulkadir Þahiner'e destek KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, 17 Aralýkta yaþanan operasyonlarla ilgili hükümetin istifa etmesi gerektiðini belirterek, seçim hükümetinin oluþturularak acilen ülkenin seçimlere gitmesi gerektiðini söyledi. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sungurlu'ya geldi. MHP Sungurlu ilçe teþkilatýný ziyaret eden Topçu, 17 Aralýk'ta baþlatýlan operasyonlarla ilgili, "Yaþananlar iyi irdelenmeli, alt yapýsýna bakmak lazým. Çýkar çatýþmasý mý çýktý? Ne oldu? Ortada bir kavga var. Paylaþýlamayan bir þeyler var ortada.. AK Parti, 17 Aralýk'tan sonra dökülmeye baþladý. MHP olarak, biz yolsuzluklarýn iyice araþtýrýlmasýný, üzerinin kapatýlmamasýný istiyoruz. Her kes baðýmsýz yargý karþýsýna çýkýp hesap vermelidir" dedi. Topçu, son yaþananlardan sonra hükümetin istifa etmesi gerektiðini belirterek, seçim hükümetinin oluþturularak acilen ülkenin seçimlere gitmesi gerektiðini kaydetti. MHP Sungurlu Belediye Baþkan adayý Abdulkadir Þahiner'e destek olmak için ilçeye geldiðini kaydeden Topçu, halkýn desteði ile Abdulkadir Þahiner'i belediye baþkaný yapacaklarýný söyledi. MHP belediyelerinin AK Parti gibi olmayacaðýný ileri süren Topçu, "Biz AK Parti gibi devletin parasýný baba parasý gibi pervasýzca harcamayacaðýz. Harcanan her kuruþa dikkat edeceðiz ve hesabýný vereceðiz" þeklinde konuþtu. Ülkü Ocaðý'ný da ziyaret eden MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Topçu, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Topçu, Sungurlu Gündem Gazetesi'ni de ziyaret ederek, baþarýlar diledi. Topçu'ya, MHP MYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu, Çorum Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin, Sungurlu Belediye Baþkan adayý Abdulkadir Þahiner ve partililer eþlik etti. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Topçu, akþam Özel Ýdare Konferans Salonda düzenlenecek partisinin istiþare toplantýsýna katýldý. Haber Servisi BDDK'da görevden almalar 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonun ardýndan baþlayan görevden almalar Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) da sýçradý. BDDK Baþkan Yardýmcýsý Ozan Cangürel ile BDDK'da görevli Daire Baþkanlarý Faik Akay ve Utku Tosun görevlerinden alýndý. Þubat'ta doðalgaza zam yok Kervansaray Tavacý hizmete girdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, artan maliyetlere raðmen þubat ayýnda da doðalgaza zam yapmayacaklarýný açýkladý. "Maliyetlerin arttýðýný saðýr sultan duydu" diyen Yýldýz, vatandaþýn ve sanayicinin lehine hareket ettiklerini, direndiklerini söyledi. HDP'nin Çorum adayý Erdoðan Bolat Halklarýn Demokratik Partisi (HDP), 30 Mart yerel seçimlerine girecek 59 ilin belediye baþkan adaylarýný tanýttý. Eþ baþkan yönetim þeklini esas alan HDP'nin Istanbul adayý Sýrrý Süreyya Önder - Pýnar Aydýnlar, Ankara adayý Salman Kaya-Songül Erol Abdil ve Izmir adayý Pýnar Türk- Osman Özçelik oldu. HDP'nin 'Þehir senin' sloganý ile katýlacaðý 30 Mart yerel seçimlerine iliþkin aday tanýtým toplantýsý Inþaat Mühendisleri Odasý (IMO) Konferans Salonu'nda yapýldý. 59 büyükþehir ve il belediye baþkan ve eþ baþkan adaylarýnýn isimlerinin açýklandýðý toplantýya, HDP eþ genel baþkanlarý Ertuðrul Kürkçü ile Sebahat Tuncel'in yaný sýra BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, HDP milletvekilleri Levent Tüzel ve Sýrrý Süreyya Önder, SDP Genel Baþkaný Rýdvan Turan, ESP Genel Baþkaný Figen Yüksekdað, IHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, katýldý. HDP'nin Çorum Belediye Baþkan adayý ise Erdoðan Bolat gösterildi. Memurlarýn yemek ücretleri belirlendi Maliye Bakanlýðý, 15 Ocak 2014 ile 14 Ocak 2015 tarihleri arasýnda memurlardan alýnacak günlük asgari yemek bedellerini belirledi. Buna göre 15 Ocak itibarýyla ek göstegesiz görevlerde bulunan memurlardan günlük yemek ücreti olarak en az 1 TL, 4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,79 TL alýnacak. Aylýk brüt sözleþme ücretleri 2 bin 65 TL'ye kadar olanlarýn günlük yemek ücreti olarak 1,19 TL, aylýk brüt sözleþme ücretleri 5 bin 45 TL üzerinde olanlarýn 4,55 TL olacak Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. 15 Ocak 2014 itibarýyla yürürlüðe giren teblið ile öðle yemeði servisinden faydalanan memurlardan 15 Ocak Ocak 2015 tarihleri arasýnda alýnacak yemek bedelleri belirlendi. Kuruluþlar, hizmetlerinin özelliði, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklý mahallerde daha iyi þartlarda sunulmasý gibi hususlarý dikkate alarak belirtilen miktarlarýn üzerinde yemek bedeli tespit edebilecekler. Tebliðe, genel bütçe kapsamýndaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teþebbüsleri, döner sermayeli kuruluþlar ile diðer kamu idareleri uyacaklar. Abdullah Eldemir'in sahibi olduðu Kervansaray Tavacý, düzenlenen törenle hizmete girdi. Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet verecek olan Kervansaray Tavacý'nýn açýlýþý için tören düzenlendi. Törene MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ve çok sayýda davetli katýldý. Tören de kurban kesiminin ardýndan okunan dualar eþliðinde Kervansaray Tavacý'nýn açýlýþ kurdelesini iþyeri sahibi Abdullah Eldemir ile Kanal19 Yönetim Kurulu Baþkaný Satýlmýþ Býçakçý birlikte kestiler. Açýlýþ sonrasý davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Bahadýr YÜCEL

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Fiziki alanlarýn "engellilere uyum" denetimleri baþýyor Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü sekretaryasýnda yürütülen eriþilebilirlik çalýþmalarý doðrultusunda, Valilik bünyesinde oluþturulan "Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Ýl Komisyonu" ilk toplantýsýný yaptý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan öncelikleri ve hedefleri belirleyen 2014 yýlýna ait ulusal düzeyde Eriþilebilirlik ve Denetleme Planý hazýrlanarak yayýnlandý. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan izleme ve denetleme planýnda yer alan ve Çorum için öncelikli gerçekleþtirilecek faaliyetleri belirlemek üzeretoplantýya Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, Ýl Müdürlüðü çalýþanlarý ve Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Karayollarý Genel Müdürlüðü ve ilgili Sivil "Okullar Hayat Olsun Projesi" amacýna ulaþtý Okullar Hayat Olsun Projesi Ýl Yönetim Kurulu Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýya proje ortaklarýndan Çorum Belediye Temsilcisi Zübeyir Tuncel, Orman iþletme Müdürlüðü temsilcisi Tacým Karakýl, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, Halk Eðitim Merkezi Müdürleri ile Merkez ve ilçelerden gelen muhtarlar katýldý. Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy toplantýda yaptýðý konuþmada, il bazýnda yapýlan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. 'Okullar Hayat Olsun Projesi"nin amacýna ulaþtýðýný kaydeden Toksoy, " Yapýlan faaliyetlerin niceliði kadar niteliðine çok önem veriyoruz. Bu projede süreç odaklý çalýþmaktayýz. 21.yy'ýn gerektirdiði kültürel ve sosyal becerilerle donatmak gayemiz vatandaþlarýmýza bunu saðlarken okullarýmýzýn hayat alaný, yaþam merkezi olmasý içini gayret ediyoruz, ilimizde projenin baþlangýç tarihinden itibaren Toplum Kuruluþlarý temsilcilerinin katýlýmýyla oluþturulan komisyon tarafýndan 2014 yýlýnda Çorum'a ait Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Programý, Ýzleme ve Denetleme tarihleri, denetim yapýlacak bina ve açýk alanlar belirlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer konu hakkýnda verdiði bilgide, "Bilindiði üzere Ulusal Eriþilebilirlik Kanunun tanýdýðý süre Temmuz 2013 tarihinde dolmuþ ve engelli vatandaþlarýn sýkýntý yaþadýðý yerlerle ilgili þikayet etme haklarý doðmuþ ve her alanda eriþilebilirliðin saðlanmasý zorunluluðu getirilmiþtir. Ýl programýnda belirlenen tarihler arasýnda komisyonda oluþturulan Teknik Deðerlendirme Ekipleri denetime çýkacak, kamu kurum ve kuruluþlarýna ait mevcut resmi binalar, yol, kaldýrým, yaya geçidi, açýk ve yeþil alanlar, sosyal ve kültürel altyapý alanlarý, gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan yapýlmýþ umuma açýk hizmet veren her türlü yapýlardenetlenerek görülen eksikliklere istinaden umuma açýk hizmet veren her türlü yapý ve açýk alan sahibi olan gerçek ve tüzel kiþiliklere her bir tespit için bin TL'den 5 bin TL'ye kadar, belediyeler ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna her bir tespit için 5 bin TL'den 25 bin TL'ye kadar idari para cezasý uygulanabilecektir. Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Çorum Ýl Programý çerçevesinde oluþturulan heyetler Þubat ayýndan itibaren yýl boyunca Çorum Merkez ve Ýlçelerde denetimlere baþlayacaklar" dedi. Haber Servisi çok güzel þeyler oldu. Ýskilip Ýlçemiz Anadolu Öðretmen Lisemizde velilerimize film izleme ve film okuma etkinlikleri yaptýrýlýyor. Ortaköy Halk Eðitim Merkezine kursa gelen velilerimiz çocuklarý oyun odasýnda eðleniyor, velilerimizin istekleri doðrultusunda okullarýmýzda velilerimize yönelik kurslar düzenleniyor. Okullar artýk ulaþýlamaz içine kapalý sistem olmaktan çýktý. Renklendi, hayat geldi, paydaþlarýyla içice oldu" dedi. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zübeyir Tuncel de proje kapsamanda belediyenin okullara kilit taþý, beton döküm, bordro asfalt serimi, oyun gruplarý,fitnes aletleri ve trafik pistleri yaptýðýný belirtti. Orman Ýþletme Müdürlüðü Temcilsi Tacim Karakýl ise proje kapsamýnda okullarda 4 bin 290 adet fidan diktiklerini söyledi. Yýlmaz MERT DÜZELTME ÝLANI ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi yapýmý Ýnþaatý yapým iþi ihale edileceði ilan edilmiþtir. Ancak 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 26 ncý maddesine göre aþaðýdaki hususlarda düzeltme ilaný yayýmlanmasýna karar verilmiþtir. [Baþvurularýn/Tekliflerin] Tekliflerin hazýrlanmasý ve sunulmasýnda düzeltilen maddelerin esas alýnmasý gerekmektedir. Ýhale kayýt numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2 - Düzeltmeye konu ilanýn yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý b) Gazetenin adý ve tarihi : Çorum Tek Yýldýz Gazetesi (yayýmlanmýþ ise) 3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] þunlardýr Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN BIII GRUP ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR. Basýn: 34 Ýþletmeciliðini Ertan Karayan'ýn yaptýðý Afilli Pasta ve Cafe'nin açýlýþý dün düzenlenen bir törenle gerçekleþtirildi. Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak No: 3/A adresinde hizmet verecek olan Afilli Pasta ve Cafe'nin açýlýþýna siyasiler de ilgi gösterdi. Açýlýþa AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile çok sayýda davetli katýldý.kesilen kurbanýn ardýndan okunan dualar eþliðinde Afilli Pasta ve Cafe'nin açýlýþ kurdelesini AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ve Afilli Pasta ve Cafe Sahibi Resmi ilanlar de Afilli Cafe açýldý Ertan Karayan birlikte kesti. Açýlýþýn ardýndan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Afilli Pasta ve Cafe Ýþletme Müdürü Anýl Çoban, kaliteli, güleryüzlü ve müþteri memnuniyetini en ön planda tutan hizmet anlayýþlarýyla Çorum halkýna profesyonelce hizmet sunmak için burada olduklarýný söyledi.kaliteyi uygun fiyata Çorumlulara tattýrmak istediklerini dile getiren Çoban, "Kahvenin dünyasýnda sevdiklerinizle sohbetin ayrýcalýklarýna varmak için tüm Çorum halkýný bekliyoruz. Ayrýca vitamin barýyla Çorum'a renk verecek tek adres Afilli Pasta ve Cafe de Lig Tv heyecanýný da yaþayacaksýnýz" dedi. Bahadýr YÜCEL

8 Kanepe Konuklar gittikten sonra annesi kaþlarýný çattý: - Bugün beni çok utandýrdýn Osman. - Neden anneciðim? - Sana kaç kez söyledim, "Eve konuk gelince insan oturduðu yerden kalkýp hoþ geldiniz der, el sýkar, gelenlere yer gösterir." dedim. Sen koþup baþ köþeye kuruluyor, bir daha yerinden kalkmýyorsun. - Ama babam öyle demiyor. - Ne diyor? -"Osman" diyor, "konuklar gelince hemen koþup kanepenin sað yanýna otur." diyor. "Kanepenin kumaþý yýrtýlmýþ, annen de bir türlü dikemiyor. Kimseye mahcup olmayalým." Kelime Avý YAÞAM Hipertansiyonunuz varsa Ekmek ve tuzu az tüketin Liv Hospital Nefroloji Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyonun eriþkinlerin en sýk karþýlaþtýðý kronik hastalýklarýn baþýnda geldiðini söyledi. Akpolat, "Hipertansiyon kontrolünü saðlamak için, hekiminize danýþmadan ilaç sayýsýný veya dozunu azaltmayýn. Fazla ekmek yemeyin, aþýrý tuz almayýn."dedi. Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyonu ve kan basýncýný kontrol altýna almaya engel olan durumlar hakkýnda bilgiler verdi. Dünyada yaklaþýk 1,5 milyar kiþinin hipertansiyon ile baþ ettiðini aktaran Akpolat, "Ülkemizde hipertansiyonu olan hasta sayýsý neredeyse 15 milyonu buluyor. Ülkemizde ne yazýk ki hipertansiyonu olan her 2 hastadan biri hastalýðýnýn farkýnda deðil. Hipertansiyonun farkýnda olup ilaç kullanan hastalarýn da yaklaþýk yarýsýnýn kan basýncý kontrol altýnda deðil. Halbuki günümüzde hipertansiyon tedavi edilebilir bir hastalýktýr." diye konuþtu.hipertansiyon hastasýnýn kendi kendinin doktoru olmasý gerektiðini belirten Akpolat, "Hipertansiyon hastalarý, hastalýklarý hakkýnda yeterli ve doðru bilgi sahibi olduðu takdirde kan basýncýnýn kontrol altýna alýnmasýna engel olan durumlar hýzla düzeltilebilir. Kan basýncý kontrolünde hedef saðlýk merkezi ölçümlerinde 140/90 mmhg'nýn altý ve ev ölçümlerinde 135/85 mmhg'nýn altýdýr. Kan basýncýnýn 2 mmhg bile düþmesi hasta için bir kazançtýr. Hipertansiyon tedavisinde hastaya özel çözümler üreterek kan basýncý kontrolünde bir haftada gibi kýsa bir sürede iyileþmeler saðlanabilir." ifadelerini kullandý.hipertansiyon kontrolünü saðlamak için çeþitli önerilerde bulunan Akpolat, þunlarý kaydetti: "Kan basýncý düzenleyici ilacý düzenli olarak kullanýn, eðer ilacýn yan etkileri varsa, mutlaka doktorla paylaþýn, kan basýncý kontrol altýna alýnýnca, acaba ilaç gerekli mi diyerek ilaç almayý kesmeyin. Tansiyon ölçüm aletinizin kalibrasyonundan emin olun, doðru bir þekilde tansiyon ölçmeyi bilin. Bitkisel ilaç kullanýmýný konusunda mutlaka bir uzmana danýþýn, hekiminize danýþmadan ilaç sayýsýný veya dozunu azaltmayýn. Fazla ekmek yemeyin, aþýrý tuz almayýn." 19:50 8 Osmanlý Tokadý Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Google Google Inc. (NASDAQ: GOOG), internet aramasý, çevrimiçi bilgi daðýtýmý, reklam teknolojileri ve arama motorlarý için yatýrýmlar yapan çok uluslu Amerikan anonim þirketidir. Ýnternet tabanlý hizmet ve ürünler geliþtirir, ek olarak bunlara ev sahipliði yapar.[4] Kârýnýn büyük kýsmýný AdWords programý aracýlýðýyla reklamlardan elde etmektedir.[2][5] Þirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafýndan, Stanford Üniversitesi'nde doktora öðrencisi olduklarý sýrada kurulmuþtur. Ýkili, sýk sýk "Google Guys" olarak anýlmaktadýr.google, ilk olarak, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir þirket olarak kuruldu ve 19 Aðustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzýn gerçekleþtiði dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yýl boyunca, yani 2024 yýlýna kadar Google'da birlikte çalýþmak üzere anlaþtýlar.[9] Kuruluþundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak eriþilebilir ve kullanýlabilir hale getirmek"tir.[10] Gayri resmi sloganý ise, Google mühendisi Amit Patel Sudoku bulmacasýnýn çözümü tarafýndan bulunan ve Paul Buchheit tarafýndan desteklenen[11] "Don't be evil" (Kötü Olma) dýr yýlýnda, halen þirket merkezi konumunda olan Mountain View, California'ya taþýnmýþtýr.google'ýn dünya çapýnda veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalýþtýðý,[14] bir milyardan fazla arama isteðini iþlediði[15] ve kullanýcýlarý tarafýndan oluþturulan verinin gün baþýna yirmi dört petabayt olduðu tahmin edilmektedir.[16][17][18][19] Kuruluþundan bugüne dek gerçekleþen büyüme hýzý, þirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satýn almalar ve ortaklýklar zincirinin meydana gelmesini saðladý. Þirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal að araçlarý ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevirmiçi verimlilik yazýlýmlarý sunmakta, ek olarak, web tarayýcýsý Google Chrome, fotoðraf görüntüleme ve düzenleme yazýlýmý Picasa ve anlýk mesajlaþma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadýr. Bunlar dýþýnda, Android mobil iþletim sistemi geliþimine öncülük yapmýþtýr. Kronik hastalýklar Çölyak habercisi olabilir Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Göðebakan, halk arasýnda yaygýn olan bazý yanlýþ inanýþ ve bilgiler olduðunu belirterek "Bu yanlýþ bilgilerden birisi de bebeðe doðar doðmaz þekerli su içilir. Bu, bebeðin açlýk duygusunu yok edip emmesini engellemektedir." dedi.bebeðinizin uygun beslenmeye, þefkate, psikolojik uyarýlara ve enfeksiyonlara karþý korunmaya ihtiyacý vardýr. Özellikle 0-1 yaþ arasý beslenme bebeðinizin saðlýklý geliþimi için çok önemli bir dönemdir. 0-1 yaþ arasý dönemde bebeklerin beslenmesinin nasýl olmasý gerektiði ile ilgili açýklama yapan Acýbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Göðebakan, "Bebeðinizin aðýrlýðýnýn ideal kiloda olmasý, 6.ayda doðum aðýrlýðýnýn 2 katýna, 1 yaþýnda 3 katýna ulaþmasýyla ölçülür. Bu yeterli büyüme göstergesidir." diye konuþtu."0-1 yaþ arasý dönemde beslenmeye çok dikkat edilmelidir" diyen Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Göðebakan, þu uyarýlarda bulundu: "Ýlk 6 ayýnda bebeðinizi sadece anne sütü ile besleyiniz. Bebek, ihtiyacý olan suyu anne sütü ile alýr. Yaygýn olan bazý yanlýþ inanýþ ve bilgiler yüzünden bebeðe doðar doðmaz þekerli su içilir. Bu, bebeðin açlýk duygusunu yok edip emmesini engeller. Özellikle doðumdan hemen sonra salgýlanan ilk sütün bebeðe verilmesi çok önemlidir. Doðumdan sonra 30 dakika içerisinde bebeðinizi emzirmeye baþlayýnýz. Ýlk 4-6 hafta boyunca günde 8-12 kez emzirmelisiniz. Bebek aðladýkça ve istedikçe Böðürtlenli Pasta Malzemeler 3 Yaprak Jelatin ½ Limon Suyu 600 gr Böðürtlen 100 gr Labne Peynir 5 Çorba Kaþýðý Toz Þeker 1 Su Bardaðý Süt 1 Çorba Kaþýðý Böðürtlen Likörü 2 Çorba Kaþýðý Böðürtlen Þurubu Ýkiye Bölünmüþ Hazýr Pandispanya Yemeðin Tarifi Jelatini sýcak suyun içine koyun. Kaþýk yardýmýyle karýþtýrýp eritin. Yarým limon suyunu jelatinle karýþtýrýn.böðürtlenlerin 250 gramýný mikserde püre haline getirin. Böðürtlen püresini labne peyniri ve toz þekerle karýþtýrýn. Erittiðiniz jelatini de bu Dünyada görmek istediðiniz Deðiþikliðin kendisi siz olun. (Mahatma Gandhi) emzirilmelidir. Beslenme süresi bebekten bebeðe farklýlýk gösterebilir, ancak emzirme döneminin baþlarýnda bebeðinizi her istediðinde ve istediði süre kadar emzirmeye çalýþýnýz. Uygun emzirme tekniði bebeðinizi ve sizi rahatlatacak, sütünüzün verimliliðini artýracaktýr. Anne sütü almakta olan çocuklara emzik ve sakinleþtirici araçlar verilmemeli, anne ve bebeðin ayný odada kalmasý saðlanmalýdýr. Bebeðinizden ayrý kaldýðýnýz durumlarda, kendi sütünüz ile nasýl besleyeceðinizi ve bunun devamlýlýðýný nasýl saðlayacaðýnýzý doktorunuza danýþýnýz." BEBEÐÝNÝZE EK BESÝN VERMEYE NE ZAMAN BAÞLAYABÝLÝRSÝNÝZ? Dr. Mustafa Göðebakan, geliþimi normal ve sadece anne sütü ile beslenen bebeðe 6'ncý aydan itibaren ek besin vermeye baþlanmasý gerektiðini anlatarak "Gluten içeren besinleri, 6'ýncý aydan sonra vermeye baþlayabilirsiniz. Yumurta, balýk, domates, çilek, gibi alerjen olma ihtimali bulunan besinler, ailedeki alerji öyküsüne göre alýnmalýdýr. Ek besinlere baþlamanýzýn iki ana nedeni vardýr: Birinci ve gerekli ilk neden, anne sütünüzün artýk yeterli olamadýðý besin öðelerini desteklemektir. Ýkinci ve önemli diðer neden de bebeðinizi katý ve kývamlý olduðu kadar deðiþik tattaki çeþitli besinlere alýþtýrmak, ileriki yaþlarda daha kolay ve çok yönlü yeme alýþkanlýðý kazandýrmak, saðlýklý ve kaliteli bir yaþama hazýrlamaktýr." þeklinde konuþtu. karýþýma ekleyin. Sütün içine böðürtlen likörünü ve þurubunu koyup karýþtýrýn. Pandispanyayý böðürtlen þuruplu ve likörlü süt ile ýslatýn. Pandispanyalarýn arasýna böðürtlen püreli krem peyniri yayýn. Pastayý bu þekilde 3 saat buzdolabýnda bekletin. Kremasý donmuþ pastanýn üzerine kalan böðürtlenleri sýralayýn. Üzerine pudra þekeri serpip servis yapýn. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Bugünün Saraylýsý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:00 Hafta Sonu Haberleri 19:00 Battal Gazi Destaný 20:45 Uyanýk Gazeteci 22:30 Son Durak 2 Sinema Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye 22:30 Adýný Kalbime Yazdým 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Galip Derviþ 19:45 Fatih Harbiye Pelin in Fatih e gelerek Þinasi ye yaptýðý ziyaret, gerilime sebep olur. Pelin in sunacaðý teklife karþýlýk Þinasi nin vereceði tepki ise merak konusudur. Harbiye tarafýndan gelen olumsuz tepkilerle savaþmak zorunda kalan Neriman ve Macit, en büyük desteði aþklarýndan almaktadýrlar. Macit in yurt dýþýndan yeni dönen arkadaþý Özgür, istemeden de olsa eski acýlarýn yeniden gün yüzüne çýkmasýna sebep olur. Oyuncular : Neslihan Atagül, Kadir Doðulu, Yunus Emre Yýldýrýmer, Dilara Öztunç Yönetmen : Sadullah Celen 20:00 Bugünün Saraylýsý Ata, Savaþ ýn kendisine kurduðu tuzaðý fark edip onunla yüzleþtiðinde, Katipoðlu ailesini derinden sarsacak baþka bir gerçek ile daha karþýlaþýr: Atýf tasarýmlarý çalmýþtýr. Bu ihanetten en büyük payý Feride alýr. Ayþen tüm samimiyeti ve saflýðý ile hatalarý telafi etmeye çabalarken hem kendisini hem de Ata yý farkýnda olmadan büyük bir çýkmaza sürükler. Süreyya nýn Fatih e olan aþký günden güne derinleþip kontrol edilemez bir noktaya gelir. Fatih bir yandan Süreyya ile uðraþýrken diðer yandan kendi gerçekleriyle yüzleþmesinin zamanýnýn geldiðini anlar. Yönetmen : Kudret Sabancý 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Osmanlý Tokadý Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Pastalia dualarla açýldý

Pastalia dualarla açýldý Pastalia dualarla açýldý Pastalia Cafe-Yemek, düzenlenen bir törenle hizmete açýldý. Dünya lezzetlerini Çorumlulara tattýrmak amacýyla Vergi Dairesi arkasýnda hizmet vermeye baþlayan Pastalia Cafe-Yemek'in

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor

Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor KPSS'ye 7 bin 100 aday girdi Kamu Personeli Seçme Sýnavý, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı