2013'te 9 bin konut satýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013'te 9 bin konut satýldý"

Transkript

1 Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz" Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen, yönetim kurulu adaylarý Ferhat Çiftçi, Resul Açýkgöz ve Embiya Eser den oluþan heyet ile birlikte gazetemize ziyarette bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. 24 Ocak 2014 Cuma günü yapýlacak olan seçimlerde 2 adaydan biri olduðunu hatýrlatan Elvan Þen, "391 üyeli odamýz adýna yapýlacak seçimlerin þimdiden hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz. SAYFA 5 TE 40 KURUÞ 2013'te 9 bin konut satýldý Askerlik Þubesi'nden celp dönemi uyarýsý! Çorum Askerlik Þubesi Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada þubat ayýnda silah altýna alýnacak yükümlülere uyarýlarda bulunuldu. Çorum Askerlik Þubesi Baþkaný Personel Albay Ýsmail Tokmak tarafýndan gerçekleþtirilen açýklamada Þubat 2014 er celbinde silah altýna alýnacak yükümlülerin, celp ve sevk iþlemlerine iliþkin hususlarýn, 1111 sayýlý askerlik Kanunu'nun 45'ýnci maddesi uyarýnca müteakip maddelerde açýklandýðý ifade edilerek, SAYFA 5 TE Kasaplar Odasýnda yeni Baþkan Recep Gür Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Afra 2 Düðün Salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda Oda baþkanlýðýna Recep Gür seçildi. Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný Türkiye Kasaplar Federasyon Baþkaný Fazlý Yalçýndað, katip üyeleri ise Ýbrahim Bakýþ, Ömer Karataþ, Hüseyin Erdem, Ahmet Sönmüþ yaptý. SAYFA 4 TE Nurettin Buyruk Çorum'da 2013 yýlýnda toplam 9 bin 310 adet konut satýldý. Kentte 1 milyon 318 bin 359 kiþi adýna tescilli taþýnmaz mal kaydý bulunuyor. Ýl Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, yaptýðý açýklamada Çorum'un 2013 yýlý tapu verilerini açýkladý yýlýndan önce gerçek kiþilerin TC numaralarý olmadýðýndan bu tarihten önce Tapu Siciline tescil edilen taþýnmaz mal maliklerinin TC numaralarýnýn bulunmadýðýný belirten Nurettin Buyruk, "Bu durum muhtelif sorunlan beraberinde getirmiþ, kiþilerin taþýnmaz mal kayýtlarýna ulaþýlmasýnda sorunlar yaratmýþ keza isim benzerliðinden kaynaklý hatalar oluþmuþ. SAYFA 3 TE Umreciler kutsal topraklara dualarla uðurlandý 2014 yýlýnýn üçüncü Umre kafilesi kutsal topraklara uðurlandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek Çorumlu Umreciler önceki gece düzenlenen törenle uðurlandýlar. Otobüs Terminalinde düzenlenen törene Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Hac ve Umre Þube Müdürü Vehbi Köklükaya, Personel Þube Müdürü Erol Alkan, müftülük çalýþanlarý, din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. SAYFA 5 TE Ýsmet Çýtak tan cevap SAYFA 5 TE Fiziki alanlarýn "engellilere uyum" denetimleri baþýyor Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü sekretaryasýnda yürütülen eriþilebilirlik çalýþmalarý doðrultusunda, Valilik bünyesinde oluþturulan "Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Ýl Komisyonu" ilk toplantýsýný yaptý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan öncelikleri ve hedefleri belirleyen 2014 yýlýna ait ulusal düzeyde Eriþilebilirlik ve Denetleme Planý hazýrlanarak yayýnlandý. SAYFA 7 DE Emniyette görev deðiþkliði Çorum Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, görevinden alýndý. 17 Aralýk operasyonunun ardýndan emniyetteki görev deðiþiklikleri sürüyor. Afilli Cafe açýldý Ýþletmeciliðini Ertan Karayan'ýn yaptýðý Afilli Pasta ve Cafe'nin açýlýþý dün düzenlenen bir törenle gerçekleþtirildi. Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak No: 3/A adresinde... "Üniversite mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý içindeyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin... SAYFA 4 TE SAYFA 7 DE SAYFA 2 DE

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 05:23 Güneþ : 06:54 Öðle : 11:57 Ýkindi : 14:25 Akþam : 16:49 Yatsý : 18: Ay, 31 Gün, 3. Hafta ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL "Üniversite mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý içindeyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin akademik personeli ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Alkan ilk ziyaretini Ýlahiyat Fakültesi'ne gerçekleþtirdi. Ýlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýda Dekan Prof. Dr. Mesut Okumuþ'un Rektör Alkan'a verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. Göreve baþladýðý yýl itibari ile üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda yýllar itibariyle deðerlendirmelerde bulunan Rektör Alkan, gelecekte hedeflenen ve bugün gerçekleþtirilen projeler hakkýnda fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi. Üniversite Kuzey Kampüsü'ne yapýlacak binalarýn master plan üzerinde görsel sunumunu yapan Rektör Alkan, inþaatý devam etmekte olan HÜBTUAM, MYO, Alaca MYO ve 2014'te inþaatýna baþlanacak olan projeler hakkýnda da bilgiler verdi. Üniversitede sürekli olarak yeni bölümler/programlar açýlmakta olduðunu ve bu yeni bölümlerin/programlarýn açýlmasýndaki kriterlerinin en önemlilerinden birisinin istihdam odaklý ve geleceðe dönük olmalarý olduðunu dile getiren Rektör Alkan, 2013-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre kontenjanlarýn doluluk oranýna dikkat çekerek yeni kayýt yaptýran öðrencilerin uyum sürecine destek olmak amacýyla oryantasyon eðitimlerinin düzenlendiðini söyledi. HUZEM, HÝTÝTSEM, öðrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane'nin elektronik kaynaklarý, yayýn teþviki, akreditasyon, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Rektör Alkan, BAP, Mevlana, Erasmus gibi programlara iliþkin de açýklamalarda bulunarak yurtdýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklerin artarak devam ettiðini ve söz konusu desteklerle, üniversitede araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliðin arttýrýlmasý ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasý hedeflenmekte olduðunu belirtti. Tüm üniversite mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisinde olduklarýný açýklayan Rektör Alkan, Ýlahiyat Fakültesi öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Alkan, daha sonara Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi akademik personeli bir araya gelerek yürütülen çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu yýlý itibari ile üniversitede 10 tane Yüksek Lisans ve Doktora Program sayýsý olduðunu belirten Alkan, üniversitede yürütülen gayretli çalýþmalar sonucunda Yüksek Lisans ve Doktora Program sayýmýzda yüzde 100'ün üzerinde bir artýþ yaþanarak 21'e ulaþtýðýna dikkat çekti. Üniversitede evrensel ölçüler göz önünde tutularak, belirli bir standardý yakalamak istediklerini ifade eden Alkan, üniversitede ortaya çýkan bu baþarý tablosunun oluþmasýna emeði geçen ve katkýda bulunan baþta akademik personele ve idari personele olmak üzere, öðrencilere, ilde ve her coðrafyada üniversiteyi sahiplenerek maddi,manevi destek veren tüm paydaþlara teþekkür etti. Haber Servisi YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden 1993 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Halil oðlu 1971 doðumlu Ýsrafil Karaduman. HÜKÜMSÜZDÜR. YÝTÝK Kargý Emniyet Amirliðinden almýþ olduðum B Sýnýfý Ehliyetimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Oðlu 1986 Kargý Doðumlu Onur Gül Ýnsanlarýn en cömerdi, istenmeden veren, en asîli de intikâma gücü yeterken baðýþlayandýr. Hazret-i Hüseyin Radýyallahü anh Günün Þiiri KEREM'ÝN ÝLHAMÝYLE Ahmet Kutsi TECER Ne zaman düþünsem sizi titrerim, Yaslý daðlar, yüzü gülmeyen daðlar! Bu daðlar içinde bir yer var derim, Orada kaybolan bir ses var, aðlar. Neden hiç çýkmýyor içimden bu ses Tipi, çýð, fýrtýna...donar her nefes, Yine bu ses aðlar, iþitmez herkes, Beni kývrandýrýr, inletir, yakar. Hey bu daðlar yalçýn, karanlýk, derin! Ne bir geçit verir ne sýcak bir in. Gün battýðý zaman sarp tepelerin Üstünden bir kartal geçer, o kadar... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,209 0,211 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DEVA ECZANESÝ TEL: FUNDA ECZANESÝ TEL: KONAK ECZANESÝ TEL: VEFA ECZANESÝ TEL: Müracaat: Önemli Telefonlar- Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 2683 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 2013'te 9 bin konut satýldý Çorum'da 2013 yýlýnda toplam 9 bin 310 adet konut satýldý. Kentte 1 milyon 318 bin 359 kiþi adýna tescilli taþýnmaz mal kaydý bulunuyor. Ýl Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, yaptýðý açýklamada Çorum'un 2013 yýlý tapu verilerini açýkladý yýlýndan önce gerçek kiþilerin TC numaralarý olmadýðýndan bu tarihten önce Tapu Siciline tescil edilen taþýnmaz mal maliklerinin TC numaralarýnýn bulunmadýðýný belirten Nurettin Buyruk, "Bu durum muhtelif sorunlan beraberinde getirmiþ, kiþilerin taþýnmaz mal kayýtlarýna ulaþýlmasýnda sorunlar yaratmýþ keza isim benzerliðinden Nurettin Buyruk kaynaklý hatalar oluþmuþ, Tapu çalýþanlarýnýn ve adli yargýnýn görev alanýna giren hususlarda telafisi uzun zaman alan problem ve davalara sebebiyet vermiþtir. Sorunlarýn giderilmesi maksadý ile bu yýl içerisinde Tapu Siciline ve TAKBÝS sistemine malik TC giriþlerine hýz verilmiþ, Ýl genelinde 1 milyon 136 bin 703 adet malikin TC giriþi gerçekleþtirilmiþ halen 181 bin 652 kiþinin TC güncellemesinin yapýlmasýna devam edilmektedir" dedi. -KAYIT ORANI YÜZDE 96- Ýl Merkezinde 442 bin 598 adet taþýnmaz mal sahibi bulunduðunu ve bunlardan 334 bin 503 kiþinin TC giriþinin tamamlandýðýný 108 bin 094 kiþiye yönelik TC numarasý tespiti çalýþmasýnýn ise devam etttiðini belirten Buyruk, "Bu husustaki çalýþma oranýmýz yüzde 96 olup TC numarasý tespit oranýmýz yüzde 75'dir" þeklinde kaydetti YAPI RÝSKLÝ ÇIKTI yýlýnda 33 bin 228 yevmiye numaralý iþlemin karþýlandýðýný kaydeden Buyruk, "2012 yýlý ile kýyaslandýðýnda yüzde 2.75 oranýnda iþlem artýþýnýn olduðu görülmektedir sayýlý kentsel dönüþüm yasasý kapsamýnda 2013 yýlý içerisinde Çorum Merkez' de 59 adet taþýnmazda 331 malike ait 109 adet baðýmsýz bölümün riskli yapý olduðu tespiti Tapu kayýtlarýna þerh edilmiþ, kimlik paylaþým sisteminden tespit edilen hak sahiplerinin adreslerine gerekli tebligatlar gönderilmiþtir" þeklinde belirtti. -24 MÝLYON LÝRA TAHAKKUK ETTÝ yýlý içerisinde Tapu Müdürlüðünde 22 bin 758 adet harçlý iþlem yapýldýðýný açýklayan Buyruk bu iþlemlerin karþýlýðýnda toplam 24 milyon 134 bin 308 lira harç, döner sermaye ve damga vergisinin tahakkuk ediliðini söyledi. Tapu Müdürlüðü olarak vatandaþa kaliteli tapu hizmeti vermek için gayret gösterdiklerini dile getiren Buyruk, "Bunun için e- tahsilat, yönlendirme ve çaðrý için sms, kontrollerin etkin ve seri yapýlmasý amacý ile elektronik arþiv, e-devlet uygulamalarý kapsamýnda TC numarasý ve cep telefonu numaralarý tespit edilen maliklere taþýnmaz mallar ile talep ettikleri yada gýyaplarýna yapýlan iþlemlep-hakkýnda bilgilendirme uygulamamalarý baþlatýlmýþtýr" dedi. Fatih AKBAÞ "HSYK düzenlemesi yargýnýn baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý için yapýlýyor" Yabancý öðrencilerle buluþtular Hitit Üniversitesi eðitim gören yabancý uyruklu öðrenciler ve Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü üyeleri, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi'nin davetlisi olarak Veli Paþa Konaðýnda aðýrlandý. Programda, yabancý ülkelerden Çorum'a gelen öðrencilerin ne gibi sorunlarla karþýlaþtýðý ve bu sorunlarýn giderilmesi için neler yapýlabilir gibi konular konuþuldu.çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdüresi Nuran Hakyemez programda yaptýðý konuþmada, "Ülkelerinden kalkýp buraya gelmiþ olan kardeþlerimize Türk misafirperverliðini göstermemiz gerektiði inancýndayým.kardeþlerimizin yalnýz olmadýklarýný hissettirmek ve her türlü sorunlarýnda yanlarýnda olduðumuzu göstermek için böyle bir toplantý organize ettik ve bence verimli bir toplantý oldu" dedi.programa katýlan yabancý uyruklu öðrenciler ise davetten çok mutlu olduklarýný dile getirerek güzel bir ortamý oluþturduðu için Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ne teþekkür ettiler. Haber Servisi Kahveciler Odasý Genel Kurulu ertelendi Çorum Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurul toplantýsý ertelendi. Dün gerçekleþmesi planlanan genel kurul toplantýsý çoðunluk saðlanamadýðý için 24 Ocak Cuma gününe ertelendi. Saat 10.00'da Afra 2 Nolu Düðün Salonu'nda yapýlacak olan genel kurulda 391 üye oy kullanacak. Genel kurul öncesinde mevcut baþkan Tahsin Yüzgeç, adaylýk konusunda her hangi bir açýklama yapmazken, Nesimi Özkubat baþkanlýk için adaylýðýný açýklayan ilk isim olmuþtu. Ayrýca kahveci esnafýndan Elvan Þen'de genel kurulda baþkan adayý olduðunu açýkladý.kubilay Kaan YÜCEL Gazeteci Yazar Aslan Deðirmenci ile Son Gündem programýna konuk olan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim, HSYK'nýn yapýsýnýn deðiþtirilmesine iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. HSYK'nýn yapýsýnýn deðiþtirilmesine iliþkin muhalefet partilerinin tavrýný eleþtiren Uslu, "Yargý siyasallaþýyor, yaygarasýyla 2010 Referandumuna karþý çýkanlarýn bugün bu deðiþikliðe itiraz etmelerini anlamak mümkün deðildir" diye konuþtu. Uslu, gelinen süreçte yargýnýn baðýmsýzlýktan çok 'tarafsýzlýk' sorunu bulunduðuna iþaret ederek, HSYK ile ilgili yapýlacak düzenlemelerin yargýnýn baðýmsýzlýðýn yanýnda 'tarafsýzlýðýný' saðlamak için yapýldýðýný vurguladý. "2010 Referandumunu yapmaktaki amaç neyse bugün yapýlacak düzenlemelerin amacý da odur" diyen Uslu, yargýda 'bizden olanlar ve bizden olmayanlar' þeklinde ayrýþmalarýn yaþandýðýna dikkat çekerek, düzenlemenin amacýnýn vesayetçi yapýlarý ortadan kaldýrarak hukukun üstünlüðünün saðlanmasý olduðunu ifade etti. -"PARLAMENTO YASA YAPMAKTAN ALIKONULAMAZ"- Uslu, CHP lideri Kýlýçdaroðlu'nun sabah söylediði ile akþam söylediðinin birbirini tutmadýðýný belirtti. Ergenekon davalarýnda yargýya olmadýk laflarý söyleyen Kýlýçdaroðlu'nun, tarafsýzlýðýný yitirdiði açýkça ortaya çýkan hukukçularý savunmaya çalýþmasýný çeliþki olarak deðerlendiren Uslu, muhalefetin 'Dün dündür, bugün bugündür' anlayýþýyla hareket ettiðini ifade etti. 28 Þubat döneminde de yargýnýn ideolojik ve taraflý tutumlarýna þahit olunduðunu anýmsatan Uslu, "O dönemde de siyasetçilere 'Vampir, habis ur' ifadeleriyle adeta hakaret eden Vural Savaþ gibi savcýlar vardý. Bugün de farklý ideolojiler ve yapýlar etrafýnda kümelenen hukukçular görüyoruz. Parlamentonun görevi; milletin kendisine verdiði yetkiyi kullanarak yasa düzenlemek ve bu yasalarýn hayata geçirilmesini saðlamaktýr. Hiç kimse ve hiç bir güç milletin verdiði yetkiyi alamaz ve parlamento Anayasanýn 159. Maddesinin gereðini yerine getiriyor" ifadelerini kullandý. -"HSYK YARGI DEÐÝL ÝDARÝ BÝR KURUMDUR"- HSYK'nýn savcý ve yargýçlarýn özlük haklarý ve atamalarýný düzenleyen idari bir kurum olduðunun altýný çizen Uslu, HSYK ile ilgili yapýlacak düzenlemeyi hukukun siyasallaþmasý olarak yansýtmanýn gerçeklerle baðdaþmadýðýný vurguladý. Muhalefetin ve bazý medya gruplarýnýn bu düzenlemeyi 'yargýya müdahale' olarak kamuoyuna aktarmaya çalýþtýðýna da deðinen Uslu, bu tür giriþimlerin bir algý operasyonu olarak yürütüldüðünü dile getirdi. -"EMÝNAÐAOÐLU KAMUOYUNU YANILTIYOR"- Geçtiðimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda yaþanan kavgayla ilgili de açýklamada bulunan Uslu, Ömer Faruk Eminaðaoðlu'nun kaçak bir þekilde Meclis Genel Kurul Salonu'na girerek provokatörlük yaptýðýný öne sürdü. Uslu, Eminaðaoðlu'nun kurucusu olduðunu iddia ettiði sendikanýn gerçekte var olmadýðýnýn anlaþýldýðýný ve Eminaðaoðlu'nun Meclis'te konuþmak gibi bir hakký bulunmadýðýna iþaret ederek, yaþanan arbedenin sorumlusunun Eminaðaoðlu ve onun salona girmesini saðlayan CHP olduðunu ifade etti. -"ART NÝYETLÝLER VAR"- Aslan Deðirmenci'nin "Ýsrail'e yakýn Uluslararasý medya gruplarýnýn Türkiye'yi hedef alan yayýnlar yaptýðýný görüyoruz. Türkiye içinde de ayný þekilde yayýn yapan ve özellikle çözüm sürecine karþý yayýn yapanlar var. TÜSÝAD'ýn yerini TUSKON, Kemalistlerin yerine de paralel devletçiler aldý diyebilir miyiz?" sorusunu ise, "Böyle ifade etmeyebilirim ama son süreçte yaþananlar hiç hoþ þeyler deðil. Son 10 yýldýr demokratikleþme adýna atýlan çok ciddi adýmlar ve büyük kazanýmlar varken, bugün bu kazanýmlarý ortadan kaldýracak þekilde davranmak hiçbir camiaya hiç bir þey kazandýrmaz" þeklinde cevapladý. -"ALMANYA SIKIYÖNETÝM ÝLAN ETTÝ"- Almanya'da yaþanan protesto olaylarýna da deðinen Uslu, uluslararasý medyanýn Türkiye'de yaþanan Gezi olaylarýnda gösterdiði tutumu Almanya'da göstermediðine dikkat çekti. Almanya'da adý konulmamýþ bir sýkýyönetim olduðunu öne süren Uslu, Türkiye'nin demokratik müdahalesi karþýsýnda ayaða kalkanlarýn Alman'ya da yaþanan saldýrýlar karþýsýnda sessizliðe bürünerek iki yüzlü bir tavýr sergilediklerini ifade etti. -"ÝHH ÜZERÝNDEN TÜRKÝYE'YE SALDIRILIYOR"- ÝHH ile ilgili yapýlan operasyonu da deðerlendiren Uslu, paralel yapýlarýn ÝHH gibi kýymetli kurumlar üzerinden Türkiye'ye saldýrdýklarýný, asýl amaçlarýnýn ise Türkiye'yi uluslararasý kamuoyu nezdinde itibarsýzlaþtýrmak olduðunu vurguladý. Uslu, son günlerde yoðun bir dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetine þahitlik ettiklerini de belirterek, millet olarak saðduyulu ve soðukkanlý hareket edilmesi gerektiðine inandýklarýný söyledi. -"MESELEMÝZ MÝLLETÝN SORUNLARI OLMALIDIR"- Türkiye'yi düþünen bütün kesimlerin kendi menfaatlerinden daha önce ülkenin menfaatlerini düþünmesi gereken bir süreç yaþandýðýna dikkat çeken Uslu, ülkenin tartýþýlmasý ve çözüm bulunmasý gereken onca sorunu varken, bu tür kurgulanmýþ konularla uðraþmanýn zaman ve enerji kaybý olduðunu belirtti. Uslu, millet olarak iyi niyetli ve doðru yaklaþýmlar sergilendiði takdirde bu tür sorunlarýn kýsa sürede aþýlacaðýna inandýðýný da sözlerine ekledi. Uslu, emeklilikte yaþa takýlanlar, geçici iþçileri, taþeron iþçileri gibi temel sosyal sorunlarýn ötelenmesini saðlayan gündelik yapay telaþlarýn sonlandýrýlmasý gerekir" dedi. Haber Servisi

4 4 Alparslan'dan Karakaþ'a hayýrlý olsun Kasaplar Odasýnda Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðüne atanan Sakin Karakaþ'ý ziyaret etti. Türk Eðitim Sen Ýlçe Temsilcisi Salim Sal'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Karakaþa hayýrlý olsun dileklerini ileten Alparslan sendika olarak daima haklýnýn yanýnda olduklarýný bir hukuk devleti olan Türkiye'de atamalarýn mevzuatlar çerçevesinde yapýlmasý gerektiðine inandýklarýný söyledi. Alparslan'ýn ziyaretinden memnun olduðunu ifade eden Karakaþ ise Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan ve Türk Eðitim Sen Osmancýk Ýlçe Temsilcisi Salim Sal'a teþekkür etti. Yasin YÜCEL yeni Baþkan Recep Gür Necmettin Uzun'dan esnaf turu Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Necmettin Uzun, oda seçimleri öncesi çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdürüyor. Esnaf ziyaretlerine devam eden Necmettin Uzun, hem oda üyelerinin görüþ ve önerilerini alýyor, hem de moral ve güç depoluyor. Uzun, esnafla iç içe odayý daha ileri noktalara götürmenin, odayý, üyeleri büyütmenin gayreti içerisinde olacaklarýný söyledi. Necmettin Uzun, "Yeni yönetim kurulunun ve baþkanýnýn seçileceði Oto Tamirciler Odasý'na ekibim ile baþkan adayý oldum. Tüm esnaf ve sanatkar arkadaþlarýmýzýn sorunlarýný yakýndan tanýyan biriyim. Ayrýca odada son 4 yýldýr Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayým. Bu zaman zarfýnda esnaf arkadaþlarýmýzýn hep yanýnda olduk. Bundan sonra vereceðimiz hizmetleri yeni yönetim kurulumuz ile yapmak istiyoruz. Esnafýmýzýn bize olan güveni ortadadýr. Bunu daha da ileriye götüreceðimize inandýðýmýz için yola çýktýk. Ýyi bir hizmet vermek için yönetim kurulu üyelerimiz ile esnafýmýza yakýn biri olacaðýz" dedi. Göreve geldikleri takdirde sorunlarýn üzerine gideceklerini ve bu amaçla projelerinin de hazýr olduðunu vurgulayan Baþkan adayý Uzun, göreve gelmesi halinde hayata geçireceði projeler hakkýnda bilgiler verdi. Uður ÇINAR Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Afra 2 Düðün Salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda Oda baþkanlýðýna Recep Gür seçildi. Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný Türkiye Kasaplar Federasyon Baþkaný Fazlý Yalçýndað, katip üyeleri ise Ýbrahim Bakýþ, Ömer Karataþ, Hüseyin Erdem, Ahmet Sönmüþ yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibra edildi. Daha sonra iki baþkanda konuþma yaparak üyelerine teþekkür etti. Daha sonratürkiye Kasaplar Federasyon Baþkaný Fazlý Yalçýndað eski Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Hasan Eker'e plaket taktim etti. Ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç Türkiye Kasaplar Federasyon Baþkaný Fazlý Yalçýndað'a plaket taktim etti. Plaket töreninden sonra seçime geçildi. Toplam 64 üyenin oy kullandýðý seçimde Recep Gür 33 oy alarak baþkan seçildi. Mevcut baþkan Cavit Demir ise 28 oyda kaldý. Recep Gürün baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulunda þu isimler yer aldý: "Hakan Kaynar, Abidin Bürü, Satýlmýþ Kýrtay, Selim Tosun, Ýsmail Emniyet, Recep Ýlikmen. Denetim Kurulu: Yasin Erdem, Fatih Çetin, Zekeriye Kabakçý, Ahmet Sönmez, Solmaz Gür, Murat Helvacý." Yasin YÜCEL Rüþtü Þeker Vizyontürk'te Çorumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Rüþtü Þeker her hafta çarþamba günleri saat ve arasýnda uydudan yayýn yapan Vizyontürk Televizyonunda program yapýyor. Özellikle kendi bestelemiþ olduðu oyun havalarýndan oluþan albümleri ile izleyenleri coþturan ve oyun havasý videolarýnýn internet dünyasýnda oldukça yüksek izlenebilirliðinin olmasý neticesinde sanatçý Þeker müzik dünyasýnda dikkatleri üzerine çekiyor. Rüþtü Þeker, Ahmet Ece ve Gül Esin ile birlikte çýktýðý canlý yayýn programý halk müziði sevenler açýsýndan oldukça önemli. Osmancýk Aþaðý Zeytin köyünde doðup büyüyen sanatçý Rüþtü Þeker müzik yaþantýsýný Ýstanbul'da sürdürüyor. Bahadýr YÜCEL Üniversitenin bir projesine daha TÜBÝTAK'tan destek TÜBÝTAK, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul'un yürütücülüðünde gerçekleþtirilen Üniversite-Sanayi Ýþ Birliði Programý kapsamýnda "Farklý dental ve ortopedik implantlarýn tasarýmlarýnýn yapýlmasý, üretimi, mekanik analizi, yüzey kaplamasý ve bitirme iþlemleri ile biyo uyumluluklarýnýn incelenmesi ve pazara sunulmasý" projesine destek veriyor.projeye, Mustafa Kemal Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Dalkýz, Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Akgün Alsaran, Ýsparta Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulamalý CAD/CAM Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oðuz Çolak, Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliði öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamil Özdin araþtýrmacý, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Toparlý danýþman, Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliði Uzman Ahmet Çini ve Kimya Mühendisliði Uzman Zeynel Öztürk yardýmcý personel, Arþ. Gör. Emre Özyýlmaz bursiyer olarak katýldý. Proje 1 Ocak 2014 tarihinde baþladý ve 18 ay sürecek. Kubilay Kaan YÜCEL Emniyette görev deðiþkliði Çorum Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, görevinden alýndý. 17 Aralýk operasyonunun ardýndan emniyetteki görev deðiþiklikleri sürüyor. Çorum Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, görevinden alýnarak Silah ve Patlayýcý Maddeler Þube Müdürlüðü görevine, Silah ve Patlayýcý Maddeler Þube Müdürü Adnan Özdemir ise Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevine getirildi. TKDK'den Baþkan Cinbek'e ziyaret Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'i makamýnda ziyaret etti. Dün gerçekleþen ziyarette TKDK uzmanlarý da katýldý. Ziyarete 12. Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlandýðýný ve 10 Þubat-10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin gerçekleþeceðini kaydeden Daðdelen "12. Çaðrý ilanýnýn bütçesi 488 milyon 772 bin Avro yani yaklaþýk 500 milyon Avro çiftçilerimizin proje ile müracaatýný beklemekte. Ýlimizden bu zamana kadar pek çok projeyi destekledik yýlýnda ödediðimiz destek miktarý 21 milyon lirayý aþtý, bu sene de destekleme rakamýnda bu düzeyi aþmayý hedefliyoruz" dedi.daðdelen "2013 yýlýnda ödenen destekleme seviyesinin bu yýlda yakalanmasý için paydaþlarýmýzýn bu konuda desteklerini bekliyoruz, süt üretiminde en büyük üretici birliði olan Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri birliðinden de bu desteði göreceðimize inancýmýz tam. Sayýn baþkanýmýza bu konudaki gayretleri sebebi ile teþekkür ediyoruz" ifadelerini kullandý. Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek TKDK heyetine teþekkür ederek, "Çorum'un daha fazla proje üreterek hibelerden daha fazla pay almasý hepimizin ortak temennisi, bu konuda üzerimize düþen görev olursa yapmaktan memnuniyet duyarýz" Yýlmaz MERT

5 5 "Özgür basýn demokrasimizin Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: vazgeçilmezidir" Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan ve Yönetim Kurulu adaylarý 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler günü münasebeti ile gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. Baþkan adayý Burhan Balcý'nýn yaný sýra Ali Atalay, Sefa Gürlek, Erdal Uzar, Ýbrahim Ýpek, Murat Biçer Erdal Yetilmiþ ve Mahmut Býyýk'dan oluþan heyet ziyarette hazýr bulundular. 26 Ocak 2014 Pazar günü yapýlacak olanve 3 adaylý geçecek olan seçimde iddialý olduklarýný belirten Burhan Balcý, "Diðer iki aday meslektaþýmýz dan gerek Ýsmet gerekse Yusuf aðabeylerimiz daha önce oda baþkanlýðý yapmýþ isimlerdir. Meslektaþlarýmýzdan biz gençlere fýrsat verilmesini istiyoruz. Kýsmet olurda göreve gelirsek mesleðimizin sorunlarý ve çözüm yollarý adýna ekip çalýþmasý sergileyeceðiz" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz" Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen, yönetim kurulu adaylarý Ferhat Çiftçi, Resul Açýkgöz ve Embiya Eser den oluþan heyet ile birlikte gazetemize ziyarette bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. 24 Ocak 2014 Cuma günü yapýlacak olan seçimlerde 2 adaydan biri olduðunu hatýrlatan Elvan Þen, "391 üyeli odamýz adýna yapýlacak seçimlerin þimdiden hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz. Meslek odalarý içerisinde Ýnternet, Playstation Çay Ocaðý ve Kahvehaneleri barýndýran odamýz diðer odalar içerisinde maalesef öksüz evlat muamelesine maruz kalmaktadýr. Oysa 4 Yüz üyeli bir odayý asla kimse küçümseyemez. Çayhanesinden, Teknoloji odalarý olarak kabul edilen Ýnternet cofelere Çocuklarýmýzýn zaman geçirebildikleri oyun salonlarýna kadar geniþ bir yelpazeye sahip bir odayýz" þeklinde konuþtu. -"HEDEFÝMÝZ BÝRLÝK VE BERABERLÝÐÝ SAÐLAMAK OLACAK"- Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen baþkan seçilmesi durumunda yönetim olarak Oda'ya saygýnlýk kazandýrmayý öncelikli hedef olarak gördüklerini vurgulayarak, "Özellikle kahve ve çay ocaðý meslektaþlarýmýzý maalesef sanki emeksiz su ve çay satan kiþiler gibi ireti gibi görülmektedirler. Sanki olsa da olur, olmasa da gibi bir göz ile görenler var. Oysa sabah en erken iþe baþlayan ve en geç iþi býrakan meslek bizim mesleðimizdir. Bizden daha emekçi daha çok saat çalýþan bir sektör yoktur. Bizim meslekte en önemli sýkýntýlarýmýzýn baþýnda haksýz yere yer iþgaline maruz býrakýlmamýz gelmektedir. Sigara yasaðýndan dolayý sigara içenlerin dýþarý çýkan onca insanýn ayakta sigara içmesi mi yoksa oturarak sigara içmeleri mi daha mantýklýdýr. Ayakta onca insan ýn bir yerde dikelmesi özellikle yoldan geçen bayan kardeþlerimizin çekinmelerine meydan verebilir. O halde müþterilerimizin oturmalarýna neden izin verilmesin. Birçok meslekte camekânýn dýþýnda kaldýrým üzerinde ürünlerini sergileyenler ve yer iþgali yapanlar var. Elbette yapýyorlar. Ancak biz bu konuda da öksüz evlat muamelesine tabi býrakýlýyoruz. Diðer yandan oyun salonu üyelerimize de eðlence v.s. vergisi altýnda belediye tarafýndan ciddi vergilere maruz býrakýlmaktadýrlar. Diðer yandan internet cafe iþletmecilerimizin çalýþma saatlerinde de çarpýklýk söz konusudur. En azýndan Ramazan aylarýnda bu konuda insiyatif kullanýlabilir. Bunlar ve benzer konularda ki mesleki sýkýntýlarýmýzýn çözümü birlik ve beraberlikten geçecektir. Bu düþünceler adýna aday olduk" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Ýsmet Çýtak'tan cevap Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak, kendisini eleþtiren Oda Yönetim Kurulu üyesi Necmi Doðan'a yanýt verdi. Ýkinci Bahar Lokantasý Sahibi ayný zamanda Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak, yaptýðý açýklamada hiçbir zaman "Oda amacýndan çýkmýþtýr" cümlesini kurmadýðýný söyledi. "Oda baþkanlýðý dönemimde kurumlarýn yapmýþ olduðu denetimlerde kaç küçük esnafýn maðdur olduðunu, bu denetimlerden dolayý ekmeðinden olan kaç esnafýmýzýn olduðuna dair elinizde bir bilgi ve belge varsa açýklayýn" diyen Çýtak, bu konularýn tartýþýlmasý gereken yerlerin esnafýn huzuruna çýkýlan genel kurullar olduðunu sözlerine ekledi. Bahadýr YÜCEL Umreciler kutsal topraklara dualarla uðurlandý 2014 yýlýnýn üçüncü Umre kafilesi kutsal topraklara uðurlandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek Çorumlu Umreciler önceki gece düzenlenen törenle uðurlandýlar. Otobüs Terminalinde düzenlenen törene Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Hac ve Umre Þube Müdürü Vehbi Köklükaya, Personel Þube Müdürü Erol Alkan, müftülük çalýþanlarý, din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Program, Ulu Camii Ýmam-Hatibi Mustafa Bozduman'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Hac ve Umre Þube Müdürü Vehbi Köklükaya Umrecilere ve uðurlamaya gelenlere Umre hakkýnda teknik bilgiler vererek, bu bilgiler ýþýðýnda hareket etmeleri halinde çok rahat bir yolculuk ve umre yapacaklarýný söyledi. Daha sonra Ulu Camii Baþ Ýmam- Hatibi Hafýz Mustafa Gökmen ve Hafýz Mustafa Bozduman söyledikleri ilahilerle alaný dolduran kalabalýða manevi bir atmosfer yaþattýlar. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk yaptýðý konuþmada, "Umre yolculuðu, günahlarýmýzdan arýnarak manevi temizliði elde etmek için büyük bir fýrsattýr. Çünkü Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.s)'de bir hadislerinde þöyle buyurmaktadýr. "Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar iþlenecek günahlara keffârettir " (Buhârî, Umre, 1) Umre yolculuðu; mukaddes mekânlarýn havasýný teneffüs edip Sevgili Peygamberimizin doðduðu þehir Mekke'yi görebilme, kutsal mekânlarý ziyaret edebilme imkânýný sunmaktadýr. Umre Yolculuðu; dünyadayken cennete girebilme ve orada ibadet yapabilme imkânýný vermektedir. Bu müjdeyi biz Efendimiz (s.a.s)'den þöyle öðrenmekteyiz. "Evimle minberim arasý cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havuzumun üzerindedir." (Buhari, Fazlu's-Salat 5)"dedi. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonu ile Çorum Ýl ve Ýlçe Müftülüklerine bu güne kadar kayýt yaptýran 550 umreciden 115 tanesinin mukaddes yolculuðu göndermenin heyecanýný yaþadýklarýný bunu alaný dolduran kalabaðýn teyit ettiðini belirterek Umrecilerden Çorum için, memleket için ve insanlýðýn selameti için dua etmelerini, ülkedeki kuraklýktan kurtulmak için kar ve yaðmur duasý yapmalarýný isteyerek sözlerini bitirdi. Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu tarafýndan yapýlan duanýn ardýndan Umreciler uðurlandýlar. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonu ile Ýl Müftülüðüne kayýt yaptýran 61, Alaca Ýlçesinden 24, Ýskilip Ýlçesinden 6, Kargý Ýlçesinden 7, Osmancýk Ýlçesinden 17 umreci olmak üzere toplam 115 umreci mukaddes beldelerde 14 gün kalacaklar ve 31 Ocak 2014 günü yurda dönecekler yýlý Umre müracaatlarý ise Ýl ve Ýlçe Müftülüklerinde devam ediyor. Haber Servisi Askerlik Þubesi'nden celp dönemi uyarýsý! Çorum Askerlik Þubesi Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada þubat ayýnda silah altýna alýnacak yükümlülere uyarýlarda bulunuldu. Çorum Askerlik Þubesi Baþkaný Personel Albay Ýsmail Tokmak tarafýndan gerçekleþtirilen açýklamada Þubat 2014 er celbinde silah altýna alýnacak yükümlülerin, celp ve sevk iþlemlerine iliþkin hususlarýn, 1111 sayýlý askerlik Kanunu'nun 45'ýnci maddesi uyarýnca müteakip maddelerde açýklandýðý ifade edilerek, Þubat 2014 er celbi 1'inci grupta þevke tabi yükümlülerin Þubat 2014, 2'nci grupta sevke tabi olanlarýn ise Mart 2014 tarihler arasýnda sevklerinin yapýlacaðý belirtildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: " 3 Þubat 2014 er celp döneminde, 1994 doðumlu ve bunlarla iþleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayýtlý olduðu Askerlik Þubesinin genel celp dönemi þubat 2014 olanlar, celp dönemi Þubat 2014 olmadýðý halde, Þubat 2014 celp döneminde silahaltýna alýnmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar, yasal nedenlerle askere þevkleri tehir edilenlerden, Þubat 2014 celp döneminde þevke tabi olanlarýn þevkleri yapýlacaktýr. Þevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eðitim merkezlerini 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren e-devlet kapýsý üzerinden adresinden öðrenebileceklerdir. Þubat 2014 er celp döneminde þevke tabi yükümlülerin isim listeleri, 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren askerlik þubelerinde ilan edilecektir. Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için, nüfus cüzdanlarý ile birlikte 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren askerlik þubelerine baþvurarak sevk evrakýný alabileceklerdir. Þubat 2014 er celbi 1'inci grupta þevke tabi olanlardan 06 Þubat 2014 dahil, 2'nci grupta þevke tabi olanlardan 21 Mart 2014 dahil tarihlerine kadar Askerlik Þubelerine müracaat ederek, sevk iþlemlerini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý halde, kendilerine tanýnýn yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katýlmayanlar, 1111 sayýlý Askerlik Kanununun 89'uncu maddesi gereðince bakaya iþlemine tabi tutulacaklardýr." Haber Servisi

6 6 MHP'li Zuhal Topçu'dan, Abdulkadir Þahiner'e destek KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, 17 Aralýkta yaþanan operasyonlarla ilgili hükümetin istifa etmesi gerektiðini belirterek, seçim hükümetinin oluþturularak acilen ülkenin seçimlere gitmesi gerektiðini söyledi. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sungurlu'ya geldi. MHP Sungurlu ilçe teþkilatýný ziyaret eden Topçu, 17 Aralýk'ta baþlatýlan operasyonlarla ilgili, "Yaþananlar iyi irdelenmeli, alt yapýsýna bakmak lazým. Çýkar çatýþmasý mý çýktý? Ne oldu? Ortada bir kavga var. Paylaþýlamayan bir þeyler var ortada.. AK Parti, 17 Aralýk'tan sonra dökülmeye baþladý. MHP olarak, biz yolsuzluklarýn iyice araþtýrýlmasýný, üzerinin kapatýlmamasýný istiyoruz. Her kes baðýmsýz yargý karþýsýna çýkýp hesap vermelidir" dedi. Topçu, son yaþananlardan sonra hükümetin istifa etmesi gerektiðini belirterek, seçim hükümetinin oluþturularak acilen ülkenin seçimlere gitmesi gerektiðini kaydetti. MHP Sungurlu Belediye Baþkan adayý Abdulkadir Þahiner'e destek olmak için ilçeye geldiðini kaydeden Topçu, halkýn desteði ile Abdulkadir Þahiner'i belediye baþkaný yapacaklarýný söyledi. MHP belediyelerinin AK Parti gibi olmayacaðýný ileri süren Topçu, "Biz AK Parti gibi devletin parasýný baba parasý gibi pervasýzca harcamayacaðýz. Harcanan her kuruþa dikkat edeceðiz ve hesabýný vereceðiz" þeklinde konuþtu. Ülkü Ocaðý'ný da ziyaret eden MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Topçu, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Topçu, Sungurlu Gündem Gazetesi'ni de ziyaret ederek, baþarýlar diledi. Topçu'ya, MHP MYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu, Çorum Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin, Sungurlu Belediye Baþkan adayý Abdulkadir Þahiner ve partililer eþlik etti. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Topçu, akþam Özel Ýdare Konferans Salonda düzenlenecek partisinin istiþare toplantýsýna katýldý. Haber Servisi BDDK'da görevden almalar 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonun ardýndan baþlayan görevden almalar Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) da sýçradý. BDDK Baþkan Yardýmcýsý Ozan Cangürel ile BDDK'da görevli Daire Baþkanlarý Faik Akay ve Utku Tosun görevlerinden alýndý. Þubat'ta doðalgaza zam yok Kervansaray Tavacý hizmete girdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, artan maliyetlere raðmen þubat ayýnda da doðalgaza zam yapmayacaklarýný açýkladý. "Maliyetlerin arttýðýný saðýr sultan duydu" diyen Yýldýz, vatandaþýn ve sanayicinin lehine hareket ettiklerini, direndiklerini söyledi. HDP'nin Çorum adayý Erdoðan Bolat Halklarýn Demokratik Partisi (HDP), 30 Mart yerel seçimlerine girecek 59 ilin belediye baþkan adaylarýný tanýttý. Eþ baþkan yönetim þeklini esas alan HDP'nin Istanbul adayý Sýrrý Süreyya Önder - Pýnar Aydýnlar, Ankara adayý Salman Kaya-Songül Erol Abdil ve Izmir adayý Pýnar Türk- Osman Özçelik oldu. HDP'nin 'Þehir senin' sloganý ile katýlacaðý 30 Mart yerel seçimlerine iliþkin aday tanýtým toplantýsý Inþaat Mühendisleri Odasý (IMO) Konferans Salonu'nda yapýldý. 59 büyükþehir ve il belediye baþkan ve eþ baþkan adaylarýnýn isimlerinin açýklandýðý toplantýya, HDP eþ genel baþkanlarý Ertuðrul Kürkçü ile Sebahat Tuncel'in yaný sýra BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, HDP milletvekilleri Levent Tüzel ve Sýrrý Süreyya Önder, SDP Genel Baþkaný Rýdvan Turan, ESP Genel Baþkaný Figen Yüksekdað, IHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, katýldý. HDP'nin Çorum Belediye Baþkan adayý ise Erdoðan Bolat gösterildi. Memurlarýn yemek ücretleri belirlendi Maliye Bakanlýðý, 15 Ocak 2014 ile 14 Ocak 2015 tarihleri arasýnda memurlardan alýnacak günlük asgari yemek bedellerini belirledi. Buna göre 15 Ocak itibarýyla ek göstegesiz görevlerde bulunan memurlardan günlük yemek ücreti olarak en az 1 TL, 4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,79 TL alýnacak. Aylýk brüt sözleþme ücretleri 2 bin 65 TL'ye kadar olanlarýn günlük yemek ücreti olarak 1,19 TL, aylýk brüt sözleþme ücretleri 5 bin 45 TL üzerinde olanlarýn 4,55 TL olacak Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. 15 Ocak 2014 itibarýyla yürürlüðe giren teblið ile öðle yemeði servisinden faydalanan memurlardan 15 Ocak Ocak 2015 tarihleri arasýnda alýnacak yemek bedelleri belirlendi. Kuruluþlar, hizmetlerinin özelliði, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklý mahallerde daha iyi þartlarda sunulmasý gibi hususlarý dikkate alarak belirtilen miktarlarýn üzerinde yemek bedeli tespit edebilecekler. Tebliðe, genel bütçe kapsamýndaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teþebbüsleri, döner sermayeli kuruluþlar ile diðer kamu idareleri uyacaklar. Abdullah Eldemir'in sahibi olduðu Kervansaray Tavacý, düzenlenen törenle hizmete girdi. Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet verecek olan Kervansaray Tavacý'nýn açýlýþý için tören düzenlendi. Törene MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ve çok sayýda davetli katýldý. Tören de kurban kesiminin ardýndan okunan dualar eþliðinde Kervansaray Tavacý'nýn açýlýþ kurdelesini iþyeri sahibi Abdullah Eldemir ile Kanal19 Yönetim Kurulu Baþkaný Satýlmýþ Býçakçý birlikte kestiler. Açýlýþ sonrasý davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Bahadýr YÜCEL

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Fiziki alanlarýn "engellilere uyum" denetimleri baþýyor Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü sekretaryasýnda yürütülen eriþilebilirlik çalýþmalarý doðrultusunda, Valilik bünyesinde oluþturulan "Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Ýl Komisyonu" ilk toplantýsýný yaptý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan öncelikleri ve hedefleri belirleyen 2014 yýlýna ait ulusal düzeyde Eriþilebilirlik ve Denetleme Planý hazýrlanarak yayýnlandý. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan izleme ve denetleme planýnda yer alan ve Çorum için öncelikli gerçekleþtirilecek faaliyetleri belirlemek üzeretoplantýya Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, Ýl Müdürlüðü çalýþanlarý ve Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Karayollarý Genel Müdürlüðü ve ilgili Sivil "Okullar Hayat Olsun Projesi" amacýna ulaþtý Okullar Hayat Olsun Projesi Ýl Yönetim Kurulu Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýya proje ortaklarýndan Çorum Belediye Temsilcisi Zübeyir Tuncel, Orman iþletme Müdürlüðü temsilcisi Tacým Karakýl, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, Halk Eðitim Merkezi Müdürleri ile Merkez ve ilçelerden gelen muhtarlar katýldý. Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy toplantýda yaptýðý konuþmada, il bazýnda yapýlan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. 'Okullar Hayat Olsun Projesi"nin amacýna ulaþtýðýný kaydeden Toksoy, " Yapýlan faaliyetlerin niceliði kadar niteliðine çok önem veriyoruz. Bu projede süreç odaklý çalýþmaktayýz. 21.yy'ýn gerektirdiði kültürel ve sosyal becerilerle donatmak gayemiz vatandaþlarýmýza bunu saðlarken okullarýmýzýn hayat alaný, yaþam merkezi olmasý içini gayret ediyoruz, ilimizde projenin baþlangýç tarihinden itibaren Toplum Kuruluþlarý temsilcilerinin katýlýmýyla oluþturulan komisyon tarafýndan 2014 yýlýnda Çorum'a ait Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Programý, Ýzleme ve Denetleme tarihleri, denetim yapýlacak bina ve açýk alanlar belirlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer konu hakkýnda verdiði bilgide, "Bilindiði üzere Ulusal Eriþilebilirlik Kanunun tanýdýðý süre Temmuz 2013 tarihinde dolmuþ ve engelli vatandaþlarýn sýkýntý yaþadýðý yerlerle ilgili þikayet etme haklarý doðmuþ ve her alanda eriþilebilirliðin saðlanmasý zorunluluðu getirilmiþtir. Ýl programýnda belirlenen tarihler arasýnda komisyonda oluþturulan Teknik Deðerlendirme Ekipleri denetime çýkacak, kamu kurum ve kuruluþlarýna ait mevcut resmi binalar, yol, kaldýrým, yaya geçidi, açýk ve yeþil alanlar, sosyal ve kültürel altyapý alanlarý, gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan yapýlmýþ umuma açýk hizmet veren her türlü yapýlardenetlenerek görülen eksikliklere istinaden umuma açýk hizmet veren her türlü yapý ve açýk alan sahibi olan gerçek ve tüzel kiþiliklere her bir tespit için bin TL'den 5 bin TL'ye kadar, belediyeler ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna her bir tespit için 5 bin TL'den 25 bin TL'ye kadar idari para cezasý uygulanabilecektir. Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Çorum Ýl Programý çerçevesinde oluþturulan heyetler Þubat ayýndan itibaren yýl boyunca Çorum Merkez ve Ýlçelerde denetimlere baþlayacaklar" dedi. Haber Servisi çok güzel þeyler oldu. Ýskilip Ýlçemiz Anadolu Öðretmen Lisemizde velilerimize film izleme ve film okuma etkinlikleri yaptýrýlýyor. Ortaköy Halk Eðitim Merkezine kursa gelen velilerimiz çocuklarý oyun odasýnda eðleniyor, velilerimizin istekleri doðrultusunda okullarýmýzda velilerimize yönelik kurslar düzenleniyor. Okullar artýk ulaþýlamaz içine kapalý sistem olmaktan çýktý. Renklendi, hayat geldi, paydaþlarýyla içice oldu" dedi. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zübeyir Tuncel de proje kapsamanda belediyenin okullara kilit taþý, beton döküm, bordro asfalt serimi, oyun gruplarý,fitnes aletleri ve trafik pistleri yaptýðýný belirtti. Orman Ýþletme Müdürlüðü Temcilsi Tacim Karakýl ise proje kapsamýnda okullarda 4 bin 290 adet fidan diktiklerini söyledi. Yýlmaz MERT DÜZELTME ÝLANI ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi yapýmý Ýnþaatý yapým iþi ihale edileceði ilan edilmiþtir. Ancak 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 26 ncý maddesine göre aþaðýdaki hususlarda düzeltme ilaný yayýmlanmasýna karar verilmiþtir. [Baþvurularýn/Tekliflerin] Tekliflerin hazýrlanmasý ve sunulmasýnda düzeltilen maddelerin esas alýnmasý gerekmektedir. Ýhale kayýt numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2 - Düzeltmeye konu ilanýn yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý b) Gazetenin adý ve tarihi : Çorum Tek Yýldýz Gazetesi (yayýmlanmýþ ise) 3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] þunlardýr Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN BIII GRUP ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR. Basýn: 34 Ýþletmeciliðini Ertan Karayan'ýn yaptýðý Afilli Pasta ve Cafe'nin açýlýþý dün düzenlenen bir törenle gerçekleþtirildi. Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak No: 3/A adresinde hizmet verecek olan Afilli Pasta ve Cafe'nin açýlýþýna siyasiler de ilgi gösterdi. Açýlýþa AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile çok sayýda davetli katýldý.kesilen kurbanýn ardýndan okunan dualar eþliðinde Afilli Pasta ve Cafe'nin açýlýþ kurdelesini AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ve Afilli Pasta ve Cafe Sahibi Resmi ilanlar de Afilli Cafe açýldý Ertan Karayan birlikte kesti. Açýlýþýn ardýndan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Afilli Pasta ve Cafe Ýþletme Müdürü Anýl Çoban, kaliteli, güleryüzlü ve müþteri memnuniyetini en ön planda tutan hizmet anlayýþlarýyla Çorum halkýna profesyonelce hizmet sunmak için burada olduklarýný söyledi.kaliteyi uygun fiyata Çorumlulara tattýrmak istediklerini dile getiren Çoban, "Kahvenin dünyasýnda sevdiklerinizle sohbetin ayrýcalýklarýna varmak için tüm Çorum halkýný bekliyoruz. Ayrýca vitamin barýyla Çorum'a renk verecek tek adres Afilli Pasta ve Cafe de Lig Tv heyecanýný da yaþayacaksýnýz" dedi. Bahadýr YÜCEL

8 Kanepe Konuklar gittikten sonra annesi kaþlarýný çattý: - Bugün beni çok utandýrdýn Osman. - Neden anneciðim? - Sana kaç kez söyledim, "Eve konuk gelince insan oturduðu yerden kalkýp hoþ geldiniz der, el sýkar, gelenlere yer gösterir." dedim. Sen koþup baþ köþeye kuruluyor, bir daha yerinden kalkmýyorsun. - Ama babam öyle demiyor. - Ne diyor? -"Osman" diyor, "konuklar gelince hemen koþup kanepenin sað yanýna otur." diyor. "Kanepenin kumaþý yýrtýlmýþ, annen de bir türlü dikemiyor. Kimseye mahcup olmayalým." Kelime Avý YAÞAM Hipertansiyonunuz varsa Ekmek ve tuzu az tüketin Liv Hospital Nefroloji Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyonun eriþkinlerin en sýk karþýlaþtýðý kronik hastalýklarýn baþýnda geldiðini söyledi. Akpolat, "Hipertansiyon kontrolünü saðlamak için, hekiminize danýþmadan ilaç sayýsýný veya dozunu azaltmayýn. Fazla ekmek yemeyin, aþýrý tuz almayýn."dedi. Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyonu ve kan basýncýný kontrol altýna almaya engel olan durumlar hakkýnda bilgiler verdi. Dünyada yaklaþýk 1,5 milyar kiþinin hipertansiyon ile baþ ettiðini aktaran Akpolat, "Ülkemizde hipertansiyonu olan hasta sayýsý neredeyse 15 milyonu buluyor. Ülkemizde ne yazýk ki hipertansiyonu olan her 2 hastadan biri hastalýðýnýn farkýnda deðil. Hipertansiyonun farkýnda olup ilaç kullanan hastalarýn da yaklaþýk yarýsýnýn kan basýncý kontrol altýnda deðil. Halbuki günümüzde hipertansiyon tedavi edilebilir bir hastalýktýr." diye konuþtu.hipertansiyon hastasýnýn kendi kendinin doktoru olmasý gerektiðini belirten Akpolat, "Hipertansiyon hastalarý, hastalýklarý hakkýnda yeterli ve doðru bilgi sahibi olduðu takdirde kan basýncýnýn kontrol altýna alýnmasýna engel olan durumlar hýzla düzeltilebilir. Kan basýncý kontrolünde hedef saðlýk merkezi ölçümlerinde 140/90 mmhg'nýn altý ve ev ölçümlerinde 135/85 mmhg'nýn altýdýr. Kan basýncýnýn 2 mmhg bile düþmesi hasta için bir kazançtýr. Hipertansiyon tedavisinde hastaya özel çözümler üreterek kan basýncý kontrolünde bir haftada gibi kýsa bir sürede iyileþmeler saðlanabilir." ifadelerini kullandý.hipertansiyon kontrolünü saðlamak için çeþitli önerilerde bulunan Akpolat, þunlarý kaydetti: "Kan basýncý düzenleyici ilacý düzenli olarak kullanýn, eðer ilacýn yan etkileri varsa, mutlaka doktorla paylaþýn, kan basýncý kontrol altýna alýnýnca, acaba ilaç gerekli mi diyerek ilaç almayý kesmeyin. Tansiyon ölçüm aletinizin kalibrasyonundan emin olun, doðru bir þekilde tansiyon ölçmeyi bilin. Bitkisel ilaç kullanýmýný konusunda mutlaka bir uzmana danýþýn, hekiminize danýþmadan ilaç sayýsýný veya dozunu azaltmayýn. Fazla ekmek yemeyin, aþýrý tuz almayýn." 19:50 8 Osmanlý Tokadý Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Google Google Inc. (NASDAQ: GOOG), internet aramasý, çevrimiçi bilgi daðýtýmý, reklam teknolojileri ve arama motorlarý için yatýrýmlar yapan çok uluslu Amerikan anonim þirketidir. Ýnternet tabanlý hizmet ve ürünler geliþtirir, ek olarak bunlara ev sahipliði yapar.[4] Kârýnýn büyük kýsmýný AdWords programý aracýlýðýyla reklamlardan elde etmektedir.[2][5] Þirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafýndan, Stanford Üniversitesi'nde doktora öðrencisi olduklarý sýrada kurulmuþtur. Ýkili, sýk sýk "Google Guys" olarak anýlmaktadýr.google, ilk olarak, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir þirket olarak kuruldu ve 19 Aðustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzýn gerçekleþtiði dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yýl boyunca, yani 2024 yýlýna kadar Google'da birlikte çalýþmak üzere anlaþtýlar.[9] Kuruluþundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak eriþilebilir ve kullanýlabilir hale getirmek"tir.[10] Gayri resmi sloganý ise, Google mühendisi Amit Patel Sudoku bulmacasýnýn çözümü tarafýndan bulunan ve Paul Buchheit tarafýndan desteklenen[11] "Don't be evil" (Kötü Olma) dýr yýlýnda, halen þirket merkezi konumunda olan Mountain View, California'ya taþýnmýþtýr.google'ýn dünya çapýnda veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalýþtýðý,[14] bir milyardan fazla arama isteðini iþlediði[15] ve kullanýcýlarý tarafýndan oluþturulan verinin gün baþýna yirmi dört petabayt olduðu tahmin edilmektedir.[16][17][18][19] Kuruluþundan bugüne dek gerçekleþen büyüme hýzý, þirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satýn almalar ve ortaklýklar zincirinin meydana gelmesini saðladý. Þirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal að araçlarý ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevirmiçi verimlilik yazýlýmlarý sunmakta, ek olarak, web tarayýcýsý Google Chrome, fotoðraf görüntüleme ve düzenleme yazýlýmý Picasa ve anlýk mesajlaþma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadýr. Bunlar dýþýnda, Android mobil iþletim sistemi geliþimine öncülük yapmýþtýr. Kronik hastalýklar Çölyak habercisi olabilir Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Göðebakan, halk arasýnda yaygýn olan bazý yanlýþ inanýþ ve bilgiler olduðunu belirterek "Bu yanlýþ bilgilerden birisi de bebeðe doðar doðmaz þekerli su içilir. Bu, bebeðin açlýk duygusunu yok edip emmesini engellemektedir." dedi.bebeðinizin uygun beslenmeye, þefkate, psikolojik uyarýlara ve enfeksiyonlara karþý korunmaya ihtiyacý vardýr. Özellikle 0-1 yaþ arasý beslenme bebeðinizin saðlýklý geliþimi için çok önemli bir dönemdir. 0-1 yaþ arasý dönemde bebeklerin beslenmesinin nasýl olmasý gerektiði ile ilgili açýklama yapan Acýbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Göðebakan, "Bebeðinizin aðýrlýðýnýn ideal kiloda olmasý, 6.ayda doðum aðýrlýðýnýn 2 katýna, 1 yaþýnda 3 katýna ulaþmasýyla ölçülür. Bu yeterli büyüme göstergesidir." diye konuþtu."0-1 yaþ arasý dönemde beslenmeye çok dikkat edilmelidir" diyen Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Göðebakan, þu uyarýlarda bulundu: "Ýlk 6 ayýnda bebeðinizi sadece anne sütü ile besleyiniz. Bebek, ihtiyacý olan suyu anne sütü ile alýr. Yaygýn olan bazý yanlýþ inanýþ ve bilgiler yüzünden bebeðe doðar doðmaz þekerli su içilir. Bu, bebeðin açlýk duygusunu yok edip emmesini engeller. Özellikle doðumdan hemen sonra salgýlanan ilk sütün bebeðe verilmesi çok önemlidir. Doðumdan sonra 30 dakika içerisinde bebeðinizi emzirmeye baþlayýnýz. Ýlk 4-6 hafta boyunca günde 8-12 kez emzirmelisiniz. Bebek aðladýkça ve istedikçe Böðürtlenli Pasta Malzemeler 3 Yaprak Jelatin ½ Limon Suyu 600 gr Böðürtlen 100 gr Labne Peynir 5 Çorba Kaþýðý Toz Þeker 1 Su Bardaðý Süt 1 Çorba Kaþýðý Böðürtlen Likörü 2 Çorba Kaþýðý Böðürtlen Þurubu Ýkiye Bölünmüþ Hazýr Pandispanya Yemeðin Tarifi Jelatini sýcak suyun içine koyun. Kaþýk yardýmýyle karýþtýrýp eritin. Yarým limon suyunu jelatinle karýþtýrýn.böðürtlenlerin 250 gramýný mikserde püre haline getirin. Böðürtlen püresini labne peyniri ve toz þekerle karýþtýrýn. Erittiðiniz jelatini de bu Dünyada görmek istediðiniz Deðiþikliðin kendisi siz olun. (Mahatma Gandhi) emzirilmelidir. Beslenme süresi bebekten bebeðe farklýlýk gösterebilir, ancak emzirme döneminin baþlarýnda bebeðinizi her istediðinde ve istediði süre kadar emzirmeye çalýþýnýz. Uygun emzirme tekniði bebeðinizi ve sizi rahatlatacak, sütünüzün verimliliðini artýracaktýr. Anne sütü almakta olan çocuklara emzik ve sakinleþtirici araçlar verilmemeli, anne ve bebeðin ayný odada kalmasý saðlanmalýdýr. Bebeðinizden ayrý kaldýðýnýz durumlarda, kendi sütünüz ile nasýl besleyeceðinizi ve bunun devamlýlýðýný nasýl saðlayacaðýnýzý doktorunuza danýþýnýz." BEBEÐÝNÝZE EK BESÝN VERMEYE NE ZAMAN BAÞLAYABÝLÝRSÝNÝZ? Dr. Mustafa Göðebakan, geliþimi normal ve sadece anne sütü ile beslenen bebeðe 6'ncý aydan itibaren ek besin vermeye baþlanmasý gerektiðini anlatarak "Gluten içeren besinleri, 6'ýncý aydan sonra vermeye baþlayabilirsiniz. Yumurta, balýk, domates, çilek, gibi alerjen olma ihtimali bulunan besinler, ailedeki alerji öyküsüne göre alýnmalýdýr. Ek besinlere baþlamanýzýn iki ana nedeni vardýr: Birinci ve gerekli ilk neden, anne sütünüzün artýk yeterli olamadýðý besin öðelerini desteklemektir. Ýkinci ve önemli diðer neden de bebeðinizi katý ve kývamlý olduðu kadar deðiþik tattaki çeþitli besinlere alýþtýrmak, ileriki yaþlarda daha kolay ve çok yönlü yeme alýþkanlýðý kazandýrmak, saðlýklý ve kaliteli bir yaþama hazýrlamaktýr." þeklinde konuþtu. karýþýma ekleyin. Sütün içine böðürtlen likörünü ve þurubunu koyup karýþtýrýn. Pandispanyayý böðürtlen þuruplu ve likörlü süt ile ýslatýn. Pandispanyalarýn arasýna böðürtlen püreli krem peyniri yayýn. Pastayý bu þekilde 3 saat buzdolabýnda bekletin. Kremasý donmuþ pastanýn üzerine kalan böðürtlenleri sýralayýn. Üzerine pudra þekeri serpip servis yapýn. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Bugünün Saraylýsý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:00 Hafta Sonu Haberleri 19:00 Battal Gazi Destaný 20:45 Uyanýk Gazeteci 22:30 Son Durak 2 Sinema Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye 22:30 Adýný Kalbime Yazdým 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Galip Derviþ 19:45 Fatih Harbiye Pelin in Fatih e gelerek Þinasi ye yaptýðý ziyaret, gerilime sebep olur. Pelin in sunacaðý teklife karþýlýk Þinasi nin vereceði tepki ise merak konusudur. Harbiye tarafýndan gelen olumsuz tepkilerle savaþmak zorunda kalan Neriman ve Macit, en büyük desteði aþklarýndan almaktadýrlar. Macit in yurt dýþýndan yeni dönen arkadaþý Özgür, istemeden de olsa eski acýlarýn yeniden gün yüzüne çýkmasýna sebep olur. Oyuncular : Neslihan Atagül, Kadir Doðulu, Yunus Emre Yýldýrýmer, Dilara Öztunç Yönetmen : Sadullah Celen 20:00 Bugünün Saraylýsý Ata, Savaþ ýn kendisine kurduðu tuzaðý fark edip onunla yüzleþtiðinde, Katipoðlu ailesini derinden sarsacak baþka bir gerçek ile daha karþýlaþýr: Atýf tasarýmlarý çalmýþtýr. Bu ihanetten en büyük payý Feride alýr. Ayþen tüm samimiyeti ve saflýðý ile hatalarý telafi etmeye çabalarken hem kendisini hem de Ata yý farkýnda olmadan büyük bir çýkmaza sürükler. Süreyya nýn Fatih e olan aþký günden güne derinleþip kontrol edilemez bir noktaya gelir. Fatih bir yandan Süreyya ile uðraþýrken diðer yandan kendi gerçekleriyle yüzleþmesinin zamanýnýn geldiðini anlar. Yönetmen : Kudret Sabancý 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Osmanlý Tokadý Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 9 Economist: Erdoðan, AB üyeliðini tehlikeye atýyor Ülke içindeki güç mücadelesinin Türkiye nin AB ye üyelik umutlarýný çökertebileceði ifadesini kullanan Economist dergisine göre, yýllar boyu güçlü bir büyüme kaydeden ve siyasi reformlar yapan Türkiye, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn otoriter yaklaþýmýyla artýk geriye doðru gidiyor. Derginin, haberlerle ilgili kýsa makalelerin toplandýðý Charlemagne köþesinde yer alan yazýda, yargý makamý üzerindeki denetimini artýran Erdoðan ýn, Kendi içindeki düþmanýn kökünü kuruturken Türkiye nin AB ye üyeliðine girme þansýný da tehlikeye atýyor yorumu yapýlýyor. Dergide, yazýnýn içeriði kadar kullanýlan karikatür de dikkat çekici. Peter Schrank ýn imzasýný taþýyan karikatürde, Baþbakan Erdoðan üzerinde Türk bayraðý olan bir önlükle, üzerinde Demokrasi yazan bir döner kebabý paramparça kesiyor ve karþýsýndaki bir AB yetkilisi de memnuniyetsiz olduðu anlaþýlan bir ifadeyle Baþbakan Erdoðan ý izliyor. Mekân olarak Ýstanbul un seçildiði arka plandaki cami görüntüsünden belli olan karikatürde, Erdoðan ýn döner kestiði yerde Erdoðan ýn Döner Kebapçýsý levhasý asýlý. 'Eskiden olsa tanklar sokaklarda olurdu'economist dergisi, Türkiye nin son bir yýl içinde, protestolara, yolsuzluk skandallarýna, polis ve yargýnýn tasfiyesine, dýþ komplo paranoyasýna, ekonomik durgunluða ve toplumun daha fazla Ýslamlaþmasýna tanýklýk ettiðini aktarýyor ve ülkenin içinde bulunduðu bu çalkantýlý dönem için Baþka bir dönem olsaydý, tanklar þimdi Ankara ve Ýstanbul sokaklarýnda olurdu diyor. Dergi, bu yorumunu þöyle detaylandýrýyor: Bu çalkantýlý dönemde, Türkiye nin askerleri hiç þüphesiz baþarýsýz siyasetçileri bir kenara süpürme (daha önce dört defa yaptýklarý gibi) hevesinde olurdu. Generallerin kýþlalarýnda, çoðu durumda hapishanede, olmalarý demokratik ilerlemenin bir iþaretidir. Ama güçlü bir büyüme ve siyasi reform kaydedilen yýllarýn ardýndan Türkiye, partisi AKP nin 2002 Kasým ayýndan beri iktidarda olan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn otoriter esintileriyle geriye doðru gidiyor. Baþbakan Erdoðan ýn yolsuzluk soruþturmalarý için yaptýðý demokrasiye geçmiþteki tüm darbelerden daha aðýr bir saldýrý olduðu yorumunu aktaran dergi, bu sözler için Aslýnda, daha önce demir parmaklýklar ardýna koyduðu ayný generaller için rýzasýný gösteren bir açýlým yapýyor diyor. Dergi, Erdoðan ýn artýk düþmanýnýn eski müttefiki Fethullah Gülen olduðunu ve Gülen destekçilerinin de polis ve yargýya sýzdýðýna inanýldýðýný belirtiyor. Economist, yüzlerce polisin ve savcýnýn görev yerlerinin deðiþtirilmesini de Erdoðan ýn yargý üzerinde daha geniþ denetime sahip olmak için yasal el koymasý olarak yorumluyor. 'AB müzakereleri askýya alýnabilir'baþbakan ýn yargý üzerindeki kontrolünü de AB üyeliðine þu sözlerle baðlýyor: Fakat Erdoðan, içerideki düþmanýn kökünü kurutma arayýþý içindeyken, Türkiye nin Avrupa Birliði ne üye olma þansýna zarar verme tehlikesi yaratýyor. Türkiye nin 2005 yýlýnda AB ye üyelik sürecinin hýzlandýðýný fakat daha sonra yavaþladýðýný hatýrlatan dergi þöyle devam diyor: Üst düzey yetkililer þifreli uyarýlarýnda, Türkiye nin ya batýr ya çýkar sýnavýyla karþý karþýya olduðunu, Erdoðan ýn yaptýðý yasal deðiþikliklerin, yargý baðýmsýzlýðýný ciddi olarak baltalamasý durumunda AB nin müzakereleri askýya alabileceðini söylüyorlar. Economist, AB ye üyelik için adaylarýn uymasý beklenen Kopenhag kriterlerinden birinin demokrasi, hukukun üstünlüðü, insan haklarý, azýnlýklara saygý gösterilmesi ve korunmasýnýn güvence altýna alan kurumlarýn varlýðý ilkesi olduðunu hatýrlatýp AB bürokratlarýnýn Türkiye nin üyeliðinin askýya alýnmasý olasýlýðýný Nükleer seçecek olarak gördüðünü söylüyor. Nükleer seçenek ifadesi ABD siyasetinde, Senato da bir yasa için yapýlan oylamada, yasanýn geçmesi için belirli bir oranda çoðunluðun gerektirdiði kararlarýn yalnýzca salt çoðunluk saðlanarak yasalaþmasý yönündeki deðiþiklik anlamýna geliyor. 'Yeni Osmanlýcý dýþ politika daðýldý'economist dergisi, yasal düzenlemelerdeki deðiþiklik için þöyle diyor: Belki de Erdoðan yeni yasayý geri çekecek, deðiþtirecek, belki de Cumhurbaþkaný Abdullah Gül yasayý reddedecek. AB nin Geniþlemeden Sorumlu Yüksek Komiseri Stefan Füle, Türkiye nin yargýnýn yasal düzenini deðiþtirmeden önce AB ye danýþmasý gerektiðini söylüyor. ürkiye nin AB ye üyelik sürecinin 1959 yýlýna uzandýðýný hatýrlatan dergi, müzakere görüþmelerinin yavaþlýðýný Kýbrýs ta 1974 te yaþanan olaylara baðlýyor ve Türkiye nin liman ve havaalanlarýný Rumlara açmamasý nedeniyle AB nin sekiz baþlýðý bloke ettiðini yazýyor. Dergi Kýbrýs ýn altý, Nicolas Sarkozy döneminde de Fransa nýn dört baþlýðý bloke ettiðini hatýrlatýp AB ve NATO iliþkilerinin de týkandýðýný belirtiyor. Economist dergisi, Erdoðan ýn kýsa bir süre öncesine kadar dinamik ekonomisi ve jeostratejik rolü nedeniyle Türkiye den çok, Avrupa nýn Türkiye ye ihtiyaç duyduðu yönünde sözler sarf ettiðini hatýrlatýyor. Türkiye nin Orta Doðu daki komþularýyla izlediði sýfýr sorun politikasýyla demokrasi modeli olarak öne çýktýðýný fakat o parýltýnýn Haziran daki Gezi Parký eylemlerine uyguladýðý baskýyla yok olduðunu belirtip [Erdoðan ýn] yeni- Osmanlýcý dýþ politikasý, Suriye deki iç savaþýn derinleþmesi, Mýsýr ordusunun ülkenin seçimle baþa gelen cumhurbaþkaný ve müttefiki Muhammed Mursi yi devirmesiyle daðýldý diyor. Dergiye göre, Türkiye ile ABD arasýndaki iliþkiler de, Türkiye nin füze savunma sistemini Çin den alma kararý ve Ýsrail konusundaki fikir ayrýlýklarýyla gerildi. 'Batý'yla sýfýr sorun' Erdoðan ýn sorunlarý arttýkça burun kývýrdýðý Avrupa ya da yaklaþýmýnýn deðiþtiði yorumunu yapan dergi, Fransa nýn artýk daha az Türk düþmaný bir Cumhurbaþkaný olmasýnýn da yardýmcý olduðunu yazýyor. Dergi, Sinop ta yapýlmasý planlanan Türkiye nin ikinci nükleer santralýyla ilgili ihaleyi, Japon Mitsubishi ve Fransýz Areva þirketi konsorsiyumunun kazandýðýný ve Hollande ýn da ay sonuna doðru Türkiye yi ziyaret edeceðini hatýrlatýyor. Dergi, AB ve Türkiye arasýndaki iliþkilerin hýzlandýðýný, Ekim de bölgesel politikaya iliþkin yeni baþlýk açýlmasý ve vizesiz müzakereler, karþýlýðýnda Türkiye nin göçmen iadesini kabul etmesiyle örneklendiriyor. Yazý þöyle devam ediyor: German Marshall Fund dan Ian Lesser e göre Türkiye nin artýk Batý yla sýfýr sorun stratejisine ihtiyacý var. Ama son dönemdeki çalkantýlar bunu güçleþtiriyor. Türkiye nin dostlarý Erdoðan ý savunmakta zorlanýyor. Bir zamanlar Türkiye nin en büyük destekçisi olan Ýngiltere nin muhafazakar hükümeti AB nin geniþlemesine ve iþçilerin serbest dolaþýmýna þüpheyle yaklaþmaya baþladý. Türkiye nin AB üyeliðinin kurum içinde yanýtý verilmeyen en büyük soru iþareti olduðunu yazan dergi üyelik süreci için þu yorumu yapýyor: Avrupa nýn sýnýrlarý nedir? Balkanlarýn batýsýndaki küçük ülkelerin elbet bir gün üye olacaklarýný söylemek kolay. Ama, Türkiye, Ukrayna gibi içeri sokmak için biraz fazla büyük olabilir. Brüksel deki kulis bilgilerine göre, açýk bir üyelik sürecinin yoksunluðu AB nin Türkiye yi etkileme yetisini zayýflattý. Fakat bazýlarý bunun sonucunda Avrupa nýn Türkiye yi kaybettiðini iddia ediyor. Avrupa, devlet kurumlarýna sýzan karanlýk, kardeþlik anlayýþý temelindeki bir topluluk ve devleti bünyesinde barýndýrdýðýný düþünen, hoþgörüsüzlüðü gittikçe artan bir baþbakan arasýndaki it dalaþýný yatýþtýramaz. AB belki, yargý ve temel haklarý içeren 23 üncü faslý ve adalet, özgürlük, güvenlik baþlýklý 24 üncü faslý açarak yardým edebilir. Bu, Erdoðan ý ödüllendirmek için deðil, üzerindeki baskýyý artýrmak için olabilir. Yine de bu, inatçý Kýbrýslý Rumlarýn akýllarýný baþlarýna almalarýný gerektirir. Eðer onlar bile kendi çýkarlarý için en uygun olanýnýn daha demokrat ve daha Avrupalý bir Türkiye olduðunu göremiyorlarsa, Erdoðan neden görsün? Sayýþtay: Ýran a parasý ödenen gaz 2014 te alýnmazsa ülke zarar edecek BOTAÞ ý inceleyen Sayýþtay, Ýran a parasý ödenip de alýnamayan (Take or pay) doðalgazýn mutlaka 2014 yýl sonuna kadar alýnmasýna vurgu yaptý. Sayýþtay, ayrýca önemli bir uyarýda bulundu: Doðalgaz alýnarak mahsup edilmemesi durumunda zarar kaydedilmesi gerekmektedir ki, bu da ülke açýsýndan önemli tutarda kaynak kaybýna neden olacaktýr. BOTAÞ ýn alacaklarýnýn ekonomiye kazandýrýlmasý gerektiðine dikkat çeken Sayýþtay, doðalgaza yoðunlaþan kamu þirketinin birinci görevinin petrol olduðunu, bu nedenle de Genel Müdürlük te Petrol Dairesi kurulmasýný önerdi. BOTAÞ, 2008 de iç pazara sattýðý doðalgaza yaptýðý yüksek zam (yaklaþýk yüzde 80) sonrasý tüketim hýzla düþtü. Bu durum doðalgaz ithal edilen Ýran, Rusya ve Azerbaycan dan anlaþmalarda yazan asgari alým miktarý gazýn alýnamamasýna neden oldu. Doðalgaz kontratý yapýlan ülkeler, gazýn üretim sürecindeki zorluðu gerekçe Çelik: Arýza çýktý, gereði yapýlacak AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik'ten, 'HSYK'nýn referandumla hükümet tarafýndan bu yapýya getirildiði' eleþtirilerine yanýt geldi. Çelik, "Arabada da arýza çýkýnca düzeltiliyor, burada da arýza çýktý" ifadesini kullandý. Akademi Sohbetleri'nde sunum yapan Çelik'in gündeminde yolsuzluk operasyonu ve HSYK düzenlemesi vardý. Çelik, 12 Eylül 2010'daki referandumun, demokratik cumhuriyete geçmek için çok önemli bir kilometre taþý olduðunu söyledi. Sonra oluþan yapýda da arýzalar çýktýðýný dile getiren Çelik, þunlarý söyledi: göstererek anlaþmalara al ya da öde olarak bilinen (take or pay) þartý koyuyor. Asgari alým gazý, Ýran için geri alým süresi 5 yýl iken Rusya batý hattý (ilave) anlaþmasýnda 5, Azerbaycan için de 4 yýl ile kýsýtlý. Rusya Mavi Akým anlaþmasýnda ise al ya da öde gazý kontrat süresince uygulanýyor. BOTAÞ, Ýran a al ya da öde gazý kapsamýnda parasýný ödediði gazýn bir miktarýný aldý. Þirket, gazýn tamamýný anlaþmada yazan süre içerisinde geri almak için çalýþýyor. Sayýþtay ýn BOTAÞ a yönelik incelemesinde konu ayrýntýlý bir þekilde masaya yatýrýldý. Buna göre, doðalgaz sözleþmelerinde yer alan al ya da öde hükmü çerçevesinde Ýran, Rusya ve Azerbaycan a asgari alým tutarýnýn altýnda alýnan doðalgaz için ödenen para 2011 dönem sonunda 1,9 milyar ABD Dolarý karþýlýðý 3 milyar TL. Rakam, 2012 sonu itibarýyla 1 milyar ABD Dolarý karþýlýðý 1,6 milyar TL ye düþtü. menin "(HSYK'yý siz böyle þekillendirmediniz mi?) diyorlar. Evet, biz þekillendirdik. Arabayý yapan mekanizma da arabada bir arýza çýkarsa onu düzeltiyor. Burda arýza çýktý. Milletin vesayetinden baþka vesayet tanýmýyoruz. Ýster askeri vesayet deyin, ister sivil bürokrasi vesayet deyin, ister yargý vesayeti deyin. Eðer birileri bizim üzerimizden vesayet kurmaya çalýþýrsa kusura bakmayýn biz buna gereðini yaparýz." Hükümet-cemaat çekiþmesi iddialarýna da deðinen Çelik, "Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye gönül vermiþ insanlarla bir derdimiz olamaz. Bizim onlarý hedef tahtasýna koymamýz da söz konusu deðildir" diye konuþtu. Çelik'in yargýya yönelik de eleþtirileri oldu. "Hukuku sopa olarak kullanarak siyaseti dizayn etmek gibi bir tertip içine giremezsiniz" diyen Çelik, "Bunu yaptýðýnýz zaman yaptýðýnýz þey hukuk falan olmaz. Bizim mücadelemiz, sýrtýný cemaate dayayarak manipülasyon yapan insanlara karþýdýr" ifadelerini kullandý. Seçime girecek parti sayýsý 27 oldu Resmi Ýlan Fiyat Tarifesi belirlendi Bakanlar Kurulunun, Resmi Ýlan Fiyatlarýnýn Tespit Edilmesi Hakkýnda Kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý.karara göre, resmi ilanlarýn yayým ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle tespit edilecek ancak birden fazla sütunu kapsayacak þekilde yayýmlanan ilanlarýn sütun sayýsýnýn belirlenmesinde; 10 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilan metinleri için tek sütun geniþliði 37 milimetre, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilan metinleri için tek sütun geniþliði 33 milimetre olacak þekilde kýyasen iþlem yapýlacak. Tek sütun olarak yayýmlanan ilanlarda ise sütun geniþliði bu fýkradaki esaslar dahilinde belirlenecek.anýlan ilanlarýn bu sütun geniþliklerine göre ölçümlenebilmesi için gazetelerin içeriklerindeki diðer yazý metinlerinin dizgisinde de bu belirtilen punto büyüklüklerindeki metin harflerinin kullanýlmasý esas olacak. Resmi ilan baþlýklarý 24 puntoyu geçmeyecek ve bu baþlýklar ilan metinleriyle mütenasip olacak. Baþlýk dýþýnda 10 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilanlarýn 5 santimetrelik kýsmýnda en az 12 satýr, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilanlarýn 5 santimetrelik kýsmýnda ise yine en az 14 satýr yazý bulunacak. Ýlan metinlerinde 8 puntodan küçük harf kullanýlmayacak. Resmi ilanlarýn bir santimetresinin tek sütunundaki yayým ücreti 8.90 TL, günlük fiili satýþ ortalamasý 10 binden az olmayan gazeteler için 9.80 TL, 25 binden az olmayan gazeteler için 19 TL, 50 binden az olmayan gazeteler için de 33 TL olacak. Bu ücretlere ise KDV dahil edilmedi.resmi ilanlarýn tahmini bedelleri, Basýn Ýlan Kurumunun tespit edeceði esaslara göre, ilaný verenler tarafýndan peþin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup iþlemi yapýlacak. Kanuni sebeplerden dolayý tahmini ilan bedellerini peþin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idareleri, faturanýn kendilerine ulaþmasýný müteakiben borçlarýný derhal ödeyecek.tarife, yayýmlanmasýný takip eden ay baþýndan itibaren yürürlüðe girecek YSK'nýn seçime katýlacak partilerin itirazýna iliþkin kararý Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliþ Partisi, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak seçimde oy kullanacak parti sayýsýný 25 olarak belirleyen YSK'nýn, kararýna itiraz etti. 298 sayýlý Kanunu uyarýnca, illerin en az yarýsýnda 30 Mart 2014 tarihinden altý ay önce teþkilatýný kurmuþ ve büyük kongrelerini yapmýþ olan siyasi partilerin oy verebileceðine dikkat çeken YSK, aralarýnda AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin de bulunduðu 25 partinin gerekli yeterliði taþýdýðýna karar vermiþti. YSK diðer partilerin ise genel kongre veya teþkilatlanma koþulunu yerine getiremedikleri, gerekçesiyle yasada öngörülen nitelikleri kazanamadýklarýna hükmetmiþti. YSK'nýn kararýna Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliþ Partisi, teþkilat kurma zorunluluklarýný yerine getirdikleri ve seçime girmeye hak kazanan partiler arasýnda ilan edilmeleri gerektiði yönünde itirazda bulundu. -YURT PARTÝSÝ VE MUHAFAZAKAR YÜKSELÝÞ PARTÝSÝ DE SEÇÝME GÝRECEK- Ýtirazý deðerlendiren YKS, Yurt Partisinin 41 ilde, Muhafazakar Yükseliþ Partisi'nin ise 44 ilde teþkilatlanmasýný tamamladýðýný belirledi. Ýki partinin de Siyasi Partiler Kanunu'nun öngördüðü koþullara sahip olduklarýna karar veren YSK, partilerin Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerine katýlabilme koþullarýný taþýdýklarýna hükmetti. YSK, Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliþ Partisi'nin 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerine katýlabilme koþullarýný taþýmadýklarý yönünde verilen kararýný kaldýrdý ve iki partinin de seçimlere girebileceklerine hükmetti.

10 10 Özel sektörün yurt dýþýna kredi borcu arttý Özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu, Kasým 2013 itibarýyla 2012 yýlý sonuna göre 12.3 milyar dolar tutarýnda artýþla 151 milyar 496 milyon dolar düzeyine ulaþtý. Bu dönemde ticari krediler hariç özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý kýsa vadeli kredi borcu 10 milyar 975 milyon dolar tutarýnda artarak 41 milyar 979 milyon dolara yükseldi. Böylece özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun ve kýsa vadeli kredi borcu 11 ayda 23.3 milyar dolar artýþla 193 milyar 474 milyon dolar oldu. Merkez Bankasý, 2013 yýlý Kasým ayýna iliþkin Özel Sektörün Yurtdýþýndan Saðladýðý Kredi Borcu Geliþmelerini yayýmladý. Buna göre 2013 yýlý Kasým sonu itibarýyla, özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu, 2012 yýlý sonuna göre 12.3 milyar dolar tutarýnda, yüzde 8.9 oranýnda artarak 151 milyar 495 milyon 820 bin dolar düzeyinde gerçekleþti. Özel sektörün yurtdýþýndan temin ettiði uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre ise milyon dolar tutarýnda, yüzde 0.3 oranýnda geriledi. Özel sektörün yurtdýþýndan temin edilen uzun vadeli kredi borcu 2012 yýlý sonunda 139 milyar 174 milyon dolar, 2013 yýlý Ekim ayýnda 151 milyar 929 milyon dolar düzeyinde gerçekleþmiþti. -BANKALARIN KREDÝ BÝÇÝMÝNDEKÝ BORÇLANMALARI 6.1 MÝLYAR DOLAR ARTTI- Borçluya göre daðýlým incelendiðinde, bir önceki yýl sonuna göre bankalarýn kredi biçimindeki borçlanmalarýnýn 6.1 milyar dolar, tahvil ihracý biçimindeki borçlanmalarýnýn 4.7 milyar dolar arttýðý gözlendi. Ayný dönemde, bankacýlýk dýþý finansal kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlanmalarýnýn 543 milyon dolar azaldýðý, tahvil ihracý biçimindeki borçlanmalarýnýn ise 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleþtiði gözlendi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlanmalarý 1.3 milyar dolar azalýrken, tahvil stokunun ise 1.9 Özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu, Kasým 2013 itibarýyla 2012 yýlý sonuna göre 12.3 milyar dolar tutarýnda artýþla 151 milyar 496 milyon dolar düzeyine ulaþtý. Bu dönemde ticari krediler hariç özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý kýsa vadeli kredi borcu 10 milyar 975 milyon dolar tutarýnda artarak 41 milyar 979 milyon dolara yükseldi. Böylece özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun ve kýsa vadeli kredi borcu 11 ayda 23.3 milyar dolar artýþla 193 milyar 474 milyon dolar oldu.merkez Bankasý, 2013 yýlý Kasým ayýna iliþkin Özel Sektörün Yurtdýþýndan Saðladýðý Kredi Borcu Geliþmelerini yayýmladý. Buna göre 2013 yýlý Kasým sonu itibarýyla, özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu, 2012 yýlý sonuna göre 12.3 milyar dolar tutarýnda, yüzde 8.9 oranýnda artarak 151 milyar 495 milyon 820 bin dolar düzeyinde gerçekleþti. Özel sektörün yurtdýþýndan temin ettiði uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre ise milyon dolar tu- milyar dolar artýþla 3.3 milyar dolara ulaþtýðý gözlendi. -ALACAKLIYA GÖRE DAÐILIM- Alacaklýya göre daðýlým incelendiðinde, Kasým sonu itibarýyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89.2'sini oluþturan özel alacaklýlara olan borcun bir önceki yýl sonuna göre 3.2 milyar dolar; yüzde 10.8'ini oluþturan resmi alacaklýlara olan borçlarýn ise 949 milyon dolar arttýðý gözlendi. Finansal olmayan kuruluþlarýn, 2013 yýlý Kasým sonu itibarýyla Türkiye'de yerleþik bankalarýn yurtdýþý þube ve iþtiraklerinden saðlamýþ olduklarý kredi stoku 2012 yýl sonuna göre 367 milyon dolar azalarak 20.5 milyar dolar; yabancý ticari bankalardan saðlamýþ olduklarý krediler ise 1.8 milyar dolar azalarak 37.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleþti. -ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIÞINDAN SAÐLADIÐI UZUN VADELÝ KREDÝ BORCUNUN YÜZDE 57.3'Ü DOLAR CÝNSÝNDEN- Döviz kompozisyonuna bakýldýðýnda, özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý 151.,5 milyar dolar tutarýndaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57.3'ünün ABD dolarý, yüzde 35.5'inin euro ve yüzde 7.2'sinin ise diðer döviz cinslerinden oluþtuðu görüldü. -TOPLAM BORCUN YÜZDE 56.7'SÝ FÝNANSAL OLMAYAN KURULUÞLARDAN- Özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcunun, Kasým sonu itibarýyla sektör daðýlýmý incelendiðinde, toplam borcun yüzde 56.7'sini oluþturan finansal olmayan kuruluþlarýn yurtdýþýndan saðladýðý 85.9 milyar dolar tutarýndaki borcun, yüzde 62.4'ü hizmetler sektörü, yüzde 37.1'i sýnai sektörler ve yüzde 0.5'i de tarým sektörü tarafýndan kullanýldý. -YURTDIÞINDAN SAÐLANAN KISA VADELÝ KREDÝ BORCU 42 MÝLYAR DOLAR- Kasým sonu itibarýyla, özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý ticari krediler hariç kýsa vadeli kredi borcu 2012 yýl sonuna göre 11 milyar dolar tutarýnda, yüzde 35.4 oranýnda artarak 41 milyar 979 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Yurtdýþýndan saðlanan kýsa vadeli kredi borcu 2013 yýlý Ekim ayýna göre yüzde 6.2 oranýnda, 2.4 milyar dolar tutarýnda artýþ gösterdi. Özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý kýsa vadeli kredi borcu 2012 yýlý sonunda 31 milyar, 2013 yýlý Ekim ayý sonunda 39.5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Kýsa vadeli kredi Borçluya göre daðýlým incelendiðinde ise 2012 yýl sonuna göre bankalarýn kredi biçimindeki borçlanmalarý 7.4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlanmalarý ise 2.1 milyar dolar artýþ gösterdi. Böylece özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun ve kýsa vadeli kredi borcu 11 ayda 23.3 milyar dolar artýþla 193 milyar 474 milyon dolar oldu. z-özel SEKTÖR 1 YIL ÝÇÝNDE TOPLAM 73.5 MÝLYAR DOLAR ANAPARA GERÝ ÖDEMESÝ YAPACAK- Özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý toplam kredi borcu, Kasým sonu itibarýyla kalan vadeye göre incelendiðinde, 1 yýl içinde gerçekleþtirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 73.5 milyar dolar tutarýnda olduðu gözlendi. Özel sektörün yurt dýþýna kredi borcu arttý tarýnda, yüzde 0.3 oranýnda geriledi.özel sektörün yurtdýþýndan temin edilen uzun vadeli kredi borcu 2012 yýlý sonunda 139 milyar 174 milyon dolar, 2013 yýlý Ekim ayýnda 151 milyar 929 milyon dolar düzeyinde gerçekleþmiþti.borçluya göre daðýlým incelendiðinde, bir önceki yýl sonuna göre bankalarýn kredi biçimindeki borçlanmalarýnýn 6.1 milyar dolar, tahvil ihracý biçimindeki borçlanmalarýnýn 4.7 milyar dolar arttýðý gözlendi. Ayný dönemde, bankacýlýk dýþý finansal kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlanmalarýnýn 543 milyon dolar azaldýðý, tahvil ihracý biçimindeki borçlanmalarýnýn ise 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleþtiði gözlendi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlanmalarý 1.3 milyar dolar azalýrken, tahvil stokunun ise 1.9 milyar dolar artýþla 3.3 milyar dolara ulaþtýðý gözlendi. Alacaklýya göre daðýlým incelendiðinde, Kasým sonu itibarýyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89.2'sini oluþturan özel alacaklýlara olan borcun bir önceki yýl sonuna göre 3.2 milyar dolar; yüzde 10.8'ini oluþturan resmi alacaklýlara olan borçlarýn ise 949 milyon dolar arttýðý gözlendi. Finansal olmayan kuruluþlarýn, 2013 yýlý Kasým sonu itibarýyla Türkiye'de yerleþik bankalarýn yurtdýþý þube ve iþtiraklerinden saðlamýþ olduklarý kredi stoku 2012 yýl sonuna göre 367 milyon dolar azalarak 20.5 milyar dolar; yabancý ticari bankalardan saðlamýþ olduklarý krediler ise 1.8 milyar dolar azalarak 37.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleþti. Para arzý milyar TL'ye yükseldi En geniþ tanýmlý para arzý M3, 3-10 Ocak 2014 haftasýnda 5 milyar 37 milyon TL artýþla 938 milyar 500 milyon TL oldu. Para arzýný oluþturan büyüklüklerden dolaþýmdaki para 10 Ocak 2014 haftasýnda 46 milyon TL azalýþla 67 milyar 87 milyon TL düzeyinde gerçekleþirken, vadesiz TL mevduat ise 1 milyar 341 milyon TL azalýþla 88 milyar 562 milyon TL'ye geriledi. Anýlan dönemde vadesiz döviz mevduat milyon TL artarak 43 milyar 716 milyon TL olurken, vadeli Türk parasý mevduat 3 milyar 748 milyon TL artýþla 467 milyar 391 milyon TL düzeyine ulaþtý. Söz konusu dönemde, vadeli yabancý para mevduatý 4 milyar 917 milyon TL artýþla 231 milyar 406 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Anýlan dönemde repo hacmi 1 milyar 487 milyon TL azalýþla 5 milyar 946 milyon TL'ye gerilerken, para piyasasý fonlarýndaki para 62 milyon TL artýþla 11 milyar 388 milyon TL oldu. Ýhraç edilen menkul kýymetler ise 922 milyon TL azalýþla 23 milyar 3 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Ýnsan, tefekkürle mükelleftir iðer bir tabirle, zeminin, semanýn etekleriyle birleþtiði yere âfâk denir. Dolayýsýyla da bu sahadaki bir tefekküre âfâkî tefekkür diyoruz ki bununla kastedilen, insanýn dýþýndaki bütün dünya ve kâinatlardýr. Enfüs ise nefsin çoðulu olup, insanýn mana ve maddesi demektir Ayrýca insanýn özüne ve onun içinde þeytanýn yaptýklarýný yapana da nefis denir. Bir manada o; þehvet, gazap, hiddet, öfke, hýrs, kapris ve inat gibi çeþitli duygularýn bir araya gelmesiyle oluþan mekanizmanýn baþýnda bir santral memuru gibidir. Ýhtimal þeytan, onun vasýtasýyla, bizimle ruhumuzla münasebet kurup, deðiþik tesvilatta bulunur ve bize zarar vermek için bazen þehveti ve gazabý bazen de inat ve kini kullanýr; hatta yerinde, vahyin ýþýðýyla aydýnlanmamýþ ve terbiye görmemiþ azgýn aklý kullanýr ve bunlarla da bizlere zarar verir. Nefsin bir diðer yorumu da mahiyet-i insaniyedir. Bu, Kendi kendinizi öldürmeyiniz. (Nisa, 4/29) ile anlatýlan nefistir, yani insanýn zatýdýr. Nefsin korunmasý usûl-ü hamseden (hukuken, korunmasý gereken beþ temel prensip) biridir. Burada kastedilen þey de iþte budur ve bu sahadaki tefekküre enfüsî (nefisle alakalý) tefekkür denmektedir. Âfâkî ve Enfüsî Tefekkür Evet, insan, böyle iki çeþit tefekkürle mükelleftir. Kur an da bu iki tefekkür çok defa yan yana anlatýlýr. Mesela, bir ayette O, Muhakkak göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, gece ile gündüzün birbiri ardýnca geliþinde, düþünen insanlar için elbette birçok dersler vardýr. der. (Âl-i Ýmrân, 3/190) Keza, O kâfirler bakýp da düþünmezler mi deve nasýl yaratýlmýþ? Gök nasýl kurulup uçsuz bucaksýz yükseltilmiþ? Daðlar nasýl da yeri tutup, dengeleyen direkler halinde dikilmiþ. Yeryüzü nasýl yayýlýp hayata elveriþli kýlýnmýþ? (Gâþiye, 88/17-20) diyerek, insanlarý böyle kapsamlý bir tefekküre yöneltir. Benzeri ayetler çoðu zaman, Hâlâ düþünmüyorlar mý? Hâlâ akýllarýný kullanmýyorlar mý? þeklinde de ifade edilir. Kur an da çok defa âfâkî tefekküre davetten sonra insan, hemen enfüsi tefekküre yönlendirilir ve onun elinden, ayaðýndan, renginden, dilinden, lehçesinden, uzuvlarýndan sözedilir. Böylece o, âfâkî tefekkürün hemen arkasýndan enfüsi tefekküre geçer. Geniþ dairede kâinat kitabýndaki tefekkürü müteakip, zihnimiz daðýlmasýn diye daha küçük mikyasta karþýmýza koyduðu küçük bir kitap sayýlan kâinat kitabýnýn fihristi insanýn iç dünyasýnda bizi mütalâaya sevk eder. Mesela, Muhakkak göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, gece ile gündüzün birbiri ardýnca geliþinde düþünen insanlar için elbette birçok ibretler ve dersler vardýr. (Âl-i Bediüzzaman, Þualar isimli eserinde kendisinin de Haþhaþilere benzetildiðini anlatýyor. Afyonkarahisar savcýsýnýn Üstad hakkýndaki iddiasýnda, Hasan Sabbah Ehl-i Sünnete karþý giriþtiði siyasi faaliyetiyle nasýl sarsýntýya yol açmýþsa Bediüzzaman da benzer bir siyasi sarsýntý meydana getirmek istemektedir. ifadeleri yer alýyor. Savcýnýn bu asýlsýz iddialarýna karþýlýk Bediüzzaman Hazretleri mahkemeye verdiði savunmasýnda 81 maddede savcýnýn yanlýþlarýný ortaya koyuyor. Bediüzzaman Hazretleri nin savcýya verdiði cevap þöyle: Ýddiacý eski zamanda Ehl-i Sünnete karþý Hasan Sabbah Batiniyyun mezhebiyle ve Þeyhü l- Cebel bir galat-ý þia tarikiyle meydana çýkýp siyasi sarsýntý vermeleri gibi, Said i onlara benzetmesi ve ittiham etmesi pek çok pek acip bir yanlýþtýr. Evet, sünnete muhalif hareket Ýmrân, 3/190) dedikten sonra hemen Ey büyük Rabbimiz! Sen bunlarý gayesiz, boþuna yaratmadýn ifadesiyle devam eder ki, bu, bütünüyle bir âfâkî tefekkürdür. Bazen de Bizzat kendi varlýklarýnýzda da böyle deliller vardýr. deyiverir. (Zâriyât, 51/21) Görüldüðü gibi burada Cenab-ý Hak, semalarý nazara verip Allah ýn vaad ve vaîdlerinin oradan geleceðini, her þeyin oradan baþladýðýný, insanlarýn baþýna kýyametlerin oradan kopacaðýný söyledikten sonra hemen arkasýndan; Nefislerinizde de basiretinizi açýp derinleþmek, im ân-ý nazar etmek istemiyor musunuz hâlâ? denilmektedir ki bu da âfâkî ve enfüsî tefekkürün ne kadar iç içe olduðunu gösterir. Tekrar edelim biz, kâinatýn geniþ kitabý hakkýnda düþünmeye âfâki tefekkür diyoruz. Fiziðin, kimyanýn, astronominin ýþýðý altýnda, onlarýn açtýðý yolda, Cenab-ý Hakk ýn varlýðýna ve birliðine, O nun Zât, Sýfât ve Esmâsýnýn delillerine, hatta daha da derinleþerek, sýfatlar ufkuna, dahasý onun Zât ýný görme ve bilme arzusuna girer, sonra yine döner kendi nefsimizde düþüncelere dalarýz. Mesela gözlerimizi ele alalým; onlarý daha yakýndan gördüðümüz için tümsekliðini, adesesini, merceðini, kýsacasý onun her yanýný tefekkür ederiz. Güneþle gözümüz arasýndaki münasebeti görmek için ýþýk dalgalarýnýn görmeye müsait olmasýný, insanýn ancak milyonda beþ-altý görebilecek mahiyette yaratýlmasýný düþünür ve bu müktesebatla daha uzaklara doðru okumaya hazýr hale geliriz. Öyle ki artýk bu temaþa, elimize verilen bir kitapta hakikatleri takip gibi bir þey olur. Sonra ellerimize bakarýz, gökteki yýldýzlara âfâkî tefekkür adýna baktýðýmýz gibi, enfüsî tefekkür için de parmaklarýmýz, onlarýn mafsallarý, parmak arasýndaki kuvvet dengesi, ellerimizin belli parçalardan meydana gelmesi ve azamî tasarruf prensibiyle beþ parmak tek bir el ayasýyla pek çok þeyler yapar durumda bulunmasý, bununla zevk alýnacak þeylerden zevk ve lezzet almasý, gerektiðinde hasýmlarýmýza karþý bir müdafaa aleti halini almasý vs. Evet, iþte bütün bunlarý görüp düþündüðümüzde, Allah bir alet yapmýþ ama onunla bin iþi birden gördürüyor. deriz. Böyle bin çeþit iþi yaptýrtmak için, bütün insanlar, þu andaki teknik imkânlarýyla seferber olsalar yine de ayný baþarýyý yakalamazlar. Yakalasalar bile çok komik ve estetik derinlikten mahrum, sevimsiz bir þey yapabilirler. Ýþte enfüste/içimizde bu þekilde düþündüðümüz zaman, Seni yaratan Allah mukaddes ve müberrâdýr. demekten kendimizi alamayýz. Bunun gibi, ayaðýnýzý, midenizi, kalbinizi ve tek tek bütün azalarýnýzý düþünün bunlarýn her biri muhtevalý bir kitap gibi bize neler ve neler anlatýr Bediüzzaman'ý da haþhaþilere benzetmiþler etmemek ve siyasete karýþmamak için yirmi üç sene iþkenceli esareti, hapsi, ihanetleri kabul eden ve siyasete girmemek için bütün dünyevi rütbelerinden yüzünü çeviren biçare Said i onlara benzetmek öyle soðuk bir hatadýr ki, bugünlerde hararetli ümitlerimizi kýran o iddianýn ayný zamanýnda gelen kar ve soðuktan daha bariddir. Hem iddiacý güya dünyada ebedi kalýnacak ve herkes her cihetle dünya maksatlarýna çalýþýyor itikadýnda bulunur gibi diyor: Said inkýlap aleyhinde ve emniyeti ihlal fikriyle mukaddesatý alet yapýp halký fesada teþvik ediyor. diye ittihamý öyle bir yanlýþtýr ki, nurun bütün kudsi hakikatlerinin ve talebelerinin uhrevi alakalarý onu reddederler. O iddiacý bilsin ki, bir tek hakikat-i imaniyeyi dünya saltanatýyla deðiþtirmeyiz. Ve birtek nükte-i Kur aniye nin bir paþalýk rütbesinden daha ziyade yanýmýzda ehemmiyeti var.

11 SPOR 11 Ýkinci yarý derbiyle baþlýyor Onur Aksar ve yeniler Belediyespor karþýsýnda Orhangazispor'un yeni transferleri yarýn Belediyespor'a karþý forma giyecekler. Orhangazispor'un yeni transferleri arasýnda Çorumspor'un eski futbolcusu Adanasporlu Onur Aksar'da yer alýrken Onur'un dýþýnda Ankaragücü'nden Veli Torun, Stoper mevkisi için ise Yimpaþ Yozgatspor'dan Volkan Zemen Çorum Belediyespor kadrosuna dahil edilecek. Orhangazispor'un bu futbolcular ile anlaþmasýnýn ardýndan transferi bitireceði kaydedildi. SPOR SERVÝSÝ Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta birlikte mücadele edecek olan Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor Çorum'da oynanacak derbi karþýlaþmasý ile ikinci yarýya baþlayacaklar. Dr Turhan Stadý'nda bugün oynanacak olan Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor karþýlaþma saat 13.30'da baþlayacak. Karþýlaþma öncesinde iki takým teknik adamlarýnýn dostluk mesajlarý ve centilmence mücadele sonunda galibiyet hedefleri ön plana çýkarken, iki takýmda kazanarak kümede kalma mücadelesinde ikinci yarýya avantajlý baþlamak istiyor. Çorumspor teknik direktörü Hasan Atalay'ýn Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýna þu muhtemel 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Tekin, Osman Seçgin, Enver, Moubarak, M. Ali, Batuhan, Orhan, Yusuf, Anýl, Emir ve Emre. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'nun ise Çorumspor karþýlaþmasýna þu muhtemel 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Volkan, Enes, Y. Emre, Sadýk, Turgay, Mert, Salih, Eray(Aydýn), Mustafa Veran, Burak Küçüköner ve Engin. ADNAN YALÇIN Atalay: Ýlk maç gibi olmayacak Orhangazi golcüsünden yoksun geliyor Çorum Belediyespor'un yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda konuk edeceði rakibi Orhangazispor golcüsünden mahrum Çorum'a geliyor. Devre arasý transfer döneminde takýmdan ayrýlma kararý alan Tahir Kurt ara transferde Ümraniyespor ile 2,5 yýllýk anlaþma imzaladý. Ligde ilk yarýda 11 golü bulunan Tahir Kurt'u kaybeden Orhangzispor golcünün yerini dolduramazken hazýrlýk maçlarýnda da aldýðý kötü sonuçlarla dikkat çekti. Tahir Kurt ilk yarýnýn ilk maçýnda Orhangazispor'un 2-1 kazandýðý maçta Çorum Belediyespor aðlarýna bir gol göndermiþti. ADNAN YALÇIN Yasin Özkarslý, Anadolu Üsküdar'da Çorumspor'un eski futbolcusu Muhammed Yasin Özkarslý, 3. Lig ekiplerinden Anadolu Üsküdarspor ile anlaþtý. Sezon baþýnda Çorumspor'dan Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Derince Belediyespor'a transfer olan genç futbolcu burada istediði forma þansýný yakalayamazken devre arasý transferde Anadolu Üsküdarspor'a transfer oldu. ADNAN YALÇIN Armutçu: Bu maçtan ve sezondan umutluyuz Bölgesel Amatör Lig'in ikinci yarýsýna derbi mücadelesi ile giriþ yapacak olan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu karþýlaþma öncesi verdiði demecinde kendileri için önce dostluk ve centilmenliðin geldiðinin altýný çizerek sahaya centilmence mücadele etmeye ve kazanmaya çýkacaklarýný söyledi. Armutçu, ikinci yarýnýn tüm takýmlar için hayýrlý olmasýný dileyerek baþladýðý demecinde þu ifadeleri kullandý "Ýkinci yarýya ilk yarýdaki kadrodan oyuncu kayýplarý ve yerlerine yeni isimlerle adeta hüviyet deðiþtirmiþ bir takým olarak baþlayacaðýz. Hazýrlýklarýmýz istediðimiz doðrultuda geçti. Çorumspor karþýlaþmasýna da takým olarak çok iyi hazýrlandýk. Fiziksel ve taktiksel anlamda bu maça hazýrlýklarýmýz galibiyet doðrultusunda oldu. Rakibimiz Çorumspor karþýsýnda bugün galibiyet bekliyorum futbolcularýmýn bunu baþaracaðýndan da hiç kuþkum yok. Ancak bizim için dostluk ve centilmenlik her þeyden önce gelir. Sahada da centilmence mücadele ederek güçlü rakibimizi yenmek için mücadele vereceðiz. Biz takým olarak, yönetim olarak, ilçe olarak bu maça hazýrýz. Bugün dostluðun ve centilmenliðin daha fazla konuþulacaðý bir karþýlaþma sonunda kazanmak istiyoruz. Çorumspor'a da baþarýlar diliyoruz" dedi. ADNAN YALÇIN Çorumspor ile ilk maçýna çýkacak olan Teknik Direktör Hasan Atalay bugün oynanacak Çorum derbisi Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasý için "Ýlk maç gibi olmayacak. Sahaya kazanmak için çýkacaðýz" dedi. Çorumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay maç öncesi yaptýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi. "Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýnýn saatini bekliyoruz. Yaptýðýmýz hazýrlýklarla hem fiziksel hem zihinsel olarak bu maça iyi hazýrlandýk maçta hedefimiz galibiyet. Galibiyet için çýkacaðýmýz karþýlaþmada kardeþliði dostluðu unutmadan mücadele edeceðiz. Ýlin iki takýmý olarak mücadele edeceðimizin farkýndayýz. Bu nedenle dostluk kardeþlik galibiyetten önce gelir. Kaybedersek rakibimizi kutlarýz tebrik ederiz. Öncelikli düþüncelerimiz bunlar. Ligin ilk maçýnda rakibimiz karþýsýnda alýnan bir maðlubiyet var ancak bu maç ilk maç gibi olmayacak. Ýlk maçta yaþanan talihsiz bir penaltý ve kýrmýzý kart sonucu 10 kiþi mücadele eden Çorumspor sahadan üzgün ayrýlan taraf olmuþ. Ýlk maçta belli ki maðlubiyette talihsizlikler baþ rol oynamýþ. Bugün bu maç tamamen farklý olacak. Rakibimizi yenerek kümede kalma mücadelesinde rahatlamak istiyoruz. Bu karþýlaþmada stres altýnda oynayacak olan rakibimizin bu dezavantajýndan da yararlanacaðýz. Ýskilip Belediyespor'un mutlak kazanmak zorunda olduðu bir maç bu nedenle bu maçta futbolcular rahat olmayacak bizde bunu sakin ve telaþsýz oyunla deðerlendireceðiz ve sahadan 3 puanla ayrýlarak ilk kez kendi sahamýzda galibiyet elde etmek istiyoruz.birde benim henüz görmediðim ancak methini duyduðum büyük Çorumspor taraftarýný bu maçta da önceki maçlardan daha yüksek bir destekle tribünde bekliyorum. Taraftarýmýzýn desteði ile inþallah sahadan galibiyetle ayrýlacaðýz "ADNAN YALÇIN HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde:

12 Kastamonuspor'a yeni hoca Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor ile ayný grupta mücadele eden Kastamonuspor Uður Terzi'ye emanet. Haftasonunda yapýlan kongrede eski baþkanlardan Uður Barut yeniden baþkan olurken, yeni baþkan vakit geçirmeden takýmýn baþýna Zonguldakspor'un eski teknik direktörü Uður Terzi'yi getirdi. Baþkan Barut, hedeflerinin Kastamonu'yu yeniden 3. Lig'e geri döndürmek olduðunu söyledi. Spor Toto 3. Lig'de ikinci yarý açýlýyor Belediyespor, ikinci yarýya 3 puanla baþlamak istiyor Belediyespor yönetiminin tezat açýklamalarý! Belediyespor yönetiminin dün yaptýðý yazýlý açýklama ile askerlik sorunu futbolcumuz yok demesine raðmen 16 Aralýk'ta yapýlan basýn toplantýsýndaki Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün açýklamalarý 17 Aralýk 2013 tarihli Çorum Haber ile Hakimiyet Gazetesinde böyle yer alýrken gazete açýklamalarý Belediyespor yönetimini ve Zeki Gül'ü yalanlýyor 17 Aralýk Çorum Haber Gazetesi Çorum Belediyespor Yönetimi, yerel basýna gönderdiði yazýlý basýn açýklamasý ile 16 Aralýk'ta yaptýðý ve 17 Aralýk'ta yerel basýnda yer bulan açýklamalarýný yalanladý.belediyespor Yönetiminin yaptýðý çeliþkili açýklamalarý ile spor camiasýný da yanýltmaya devam ediyor. Ýþte Çorum Belediyespor Yönetiminin spor camiasýný kamuoyunu yanýltmaya yönelik yazýlý basýn açýklamasý: " Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu'nun yaptýðý açýklama; Þehrimizin tek profesyonel takýmý olan ve Ýlimize yakýþmayan 3.lig yerine Çorumlu hemþehrilerimizin hasretini çektiði daha üst ligler hedefine doðru ve kararlý bir þekilde yürüyen Çorum Belediyespor, bazý kiþi ya da kiþiler tarafýndan yýpratýlmak istenmektedir. Çorum Belediyespor'da oynayan futbolcularý asker kaçaðý gibi gösteren, Emniyet ve Askerlik Þubesi'ni ilgilendiren bu konuda kulübümüzün futbolcularýný adeta yetkililere ihbar eder nitelikteki haberlerin yapýlmasýnýn maksadýný anlayamadýðýmýzý belirtiyoruz. Haberlerde iddia edildiði gibi Çorum Belediyesporlu futbolcularýn askerlikle ilgili bizlere ilettikleri herhangi bir sorunu yok. Biz, Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu olarak zaman zaman futbolcularýmýzla bir araya geldiðimizde futbolcularýmýza herhangi bir sorunlarýnýn olup olmadýðýný soruyoruz. Askerlikle ilgili sorunlarýnýn olup olmadýðýný da sorduk. Futbolcularýmýzýn bu yönde bizlere aktardýklarý herhangi bir sorunlarý bulunmamaktadýr. Futbolcularýmýz bizlere, Açýköðretim Fakültesi'nde okuduklarýný, AÖF'te 17 Aralýk Hakimiyet Gazetesi okuduklarý için askerlikle ilgili herhangi bir sorunlarýnýn olmadýðýný ilettiler. Futbolcularýmýzla ilgili çýkarýlan haberlerin ne maksatla çýkarýldýðýný Çorum kamuoyu çok iyi bilmektedir. Çorum Belediyespor Kulübü, mücadele ettiði 3. ligin ilk yarýsýnda çok baþarýlý bir performans sergileyerek ilk yarýyý ikinci sýrada tamamlamýþtýr. Devre arasýnda yaptýðýmýz transferlerle þampiyonluðun en güçlü adaylarý arasýnda yer alýyoruz. Takýmýmýz gerek ilk yarýda yaptýðý maçlarla gerekse de devre arasý Antalya'da yaptýðý hazýrlýk maçlarý ile bizleri umutlandýrmaktadýr. Çorum Belediyespor olarak özellikle sahamýzda oynadýðýmýz maçlardaki saha görüntüleri bizleri son derece mutlu etmektedir. Önceden taraftarýn önünde maç yapan takýmýmýz, artýk binlerce seyircimizin coþkulu tezahüratlarý eþliðinde oynamaktadýr. Çorum Belediyespor, sadece biz yöneticilerin ya da Belediye çalýþanlarýnýn deðildir. Tüm Çorumlu hemþehrilerimizin ve ülkemizin 81 vilayetinde nüfus cüzdanýnda "Çorum" yazan herkesindir, Çorumlu herkesi ilgilendirir, ilgilendirmelidir. Bu yüzden, kitle iletiþim araçlarýnda Çorum Belediyespor'un baþarýsýný gölgeleyecek, kolej takýmý havasýndaki birlik ve beraberliðini bozacak þekilde yazýlan art niyetli haber ve köþe yazýlarý hemþehrilerimiz adýna bizleri üzmüþtür. Protokol tribününde Sayýn Valimiz, Sayýn Belediye Baþkanýmýz, Sayýn Garnizon Komutanýmýz ve þehrimizin diðer ileri gelenleri bizimle ayný heyecaný paylaþýyorlar. Uzun yýllar sonra yakaladýðýmýz birlikteliðimizin bozulmasýna asla müsaade etmeyeceðiz. Her kesimden hemþehrimizin desteklerini bekliyoruz. Hemþehrilerimizin Belediyesporumuzun baþarýlarýyla sadece Çorum Belediyespor'un deðil, Çorum sporunun da lig atlayacaðýný unutmamalarýný hatýrlatýyor ve kamuoyuna saygýlarýmýzý sunuyoruz." BU SORULARA DA CEVAP VEREBÝLÝR MÝSÝNÝZ? Soru 1- Belediyespor yönetimi olarak 16 Aralýk'ta yaptýðýnýz ilk yarý deðerlendirme toplantýsýnda 3 futbolcunuzun ismini askerlik sorunlarý var diye açýklama yaptýnýz mý? Soru 2- Futbolcularýnýzýn askerlik sorunu yoksa neden Askerlik Þubesi Daire Baþkanlýðý'ný ziyaret ettiniz? Soru 3- Bu açýklamayý yaptýðýnýzda basýn muhabirlerine yazmamalarýný rica ettiniz mi? Soru 4- Askerlik sorunu olan futbolcularýnýzýn isimlerini açýklarken yönetici Mustafa Ercan sizin kolunuza temas etmek suretiyle Kanal 19 televizyonunun kamerasýnýn açýk olduðu yönünde sizi uyardý mý? Uyarmadýysa neden kameramandan kamerasýný kapatmasýný istediniz? Soru 5- Çorum Haber ve Hakimiyet gazetelerinin 17 Aralýk 2013 nüshasýnda askerlik sorunu olan futbolcularýn isimleri açýklanarak yayýnlanan haberi göz ardý mý ediyorsunuz? Bu haberleri neden yalanlamadýnýz? Soru 6- Bu futbolcularýn isimleri yerel gazetede yayýnlanmasý ihbar deðil miydi? Bu tepkinizi neden bu yerel gazetelere göstermediniz? Köþe yazýmýzla mý aklýnýz baþýnýza geldi. Soru 7- Futbolcularýnýzýn askerlik sorunu yok ise, neden deplasman maçlarýnda baþka kimliklerle otellere kayýt ettiriyorsunuz? Bu suç deðil mi? Soru 8- Askerlik þubesinde asker kaçaðý futbolculara torpil yapýldýðý þeklinde çeþitli çevrelerde konuþan yöneticinizin olduðunu biliyor musunuz? SPOR SERVÝSÝ Çorum Belediyespor ligin ikinci yarýsýna yarýn evinde oynayacaðý Orhangazispor maçý baþlayacak. Lige Orhangazispor maðlubiyeti ile kötü bir giriþ yapan Belediyespor yarýn Orhangazispor ile saat 13.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda karþýlaþacak. Karþýlaþmayý Ýzmir Bölgesi hakemlerinden Volkan Yanç yönetecek. Sezona 2. Lig hedefi ile giren Çorum Belediyespor, ikinci yarýya 3 puanla baþlamak isterken ilk yarýdaki 2-1'lik maðlubiyetin rövanþýný da almak için Orhangazispor önüne çýkacak. Karþýlaþmayan Çorum Belediyespor þu muhtemel onbir ile sahaya çýkmasý bekleniyor: Çaðrý, Osman Bodur, Nedim, Ýmam, Yakup, Ender, Akif, Oðuzhan Yalçýn, Murathan, Murat, Gökhan sezonunun ikinci yarýsý yarýn oynanacak 18. hafta maçlarýyla baþlayacak. Toplam 54 takýmýn 3 grupta mücadele edeceði 3. Lig'de çift devreli müsabakalar sonunda gruplarýnda ilk sýrayý alan takýmlar doðrudan 2. Lig'e yükselecek. Ayrýca, play-off sonucu 3 takým daha 2. Lig biletini alacak Normal sezon sonunda gruplarýnda son 3 sýrada yer alacak toplam 9 takým Bölgesel Amatör Lig'e düþecek. 3. Lig'de ikinci yarý yarýn oynanacak 18. hafta müsabakalarý ile baþlayacak ve normal sezon 4 Mayýs 2014'te yapýlacak maçlarla tamamlanacak. Spor Toto 3. Lig'de çift devreli lig müsabakalarý sonunda gruplarýnda ilk sýrayý alan takýmlar doðrudan Spor Toto 2. Lig'e yükselecek. Normal sezon sonunda gruplarýnda 16, 17 ve 18. sýralarý alan 3 takým olmak üzere toplam 9 takým Bölgesel Amatör Lig'e düþecek. Sezon sonunda gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sýrayý alan takýmlar ise 2. Lig'e yükselecek son 3 takýmýn belirleneceði play-off müsabakalarýna katýlacak. Play-off müsabakalarý Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafýndan belirlenecek tarafsýz saha veya sahalarda, tek maç eleme usulü ile oynanacak. Her grupta takýmlar kura ile birbirleriyle eþleþecek ve maçlarýný kazanan takýmlar finale yükselecek. Her grupta finalde kazanan 3 takým daha 2. Lig'e yükselecek. ADNAN YALÇIN Belediyespor'un maçýný Ispartalý hakem yönetecek Çorum Belediyespor'un yer aldýðý Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyespor-Orhangazispor karþýlaþmasýný Ýzmir bölgesi hakemlerinden Volkan Yanç yönetecek. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 13.30'da baþlayacak maçta Yanç'ýn yardýmcýlýklarýný ise yine Ýzmir Bölgesinden Belgin Kumru Birinci ile Buðra Bayguþ yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemi ise Bülent Kökten. GRUPTAKÝ MAÇLARIN HAKEMLE- RÝ ÞÖYLE Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri þunlar: 19 OCAK PAZAR: ÇORUM BELEDÝYESPOR-ORHAN- GAZÝSPOR: VOLKAN YANÇ Batman Petrolspor-Sancaktepe Belediyespor: Ali Köse Elibol Sandýklýspor-Erzurum Büyükþehir Belediyespor: Mert Güzenge 68 Yeni Aksarayspor-Düzyurtspor: Niyazi Ýzgören Balçova Belediyespor-Hacettepe: Osman Kaya Bursa Nilüferspor-Çýksalýnspor: Ali Adýgüzel Maltepespor-Manavgat Evrensekispor: Mehmet Kaftancý Ünyespor-Darýca Gençlerbirliði: Mustafa Burak Er Elazýð Belediyespor-Sakaryaspor: Eser Birinci SPOR SERVÝSÝ

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı