T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H Yazarlar Doç.Dr. Ayfle KAYAPINAR (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Mustafa DAfi (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Casim AVCI (Ünite 3) Doç.Dr. Yusuf AYÖNÜ (Ünite 5) Doç.Dr. Levent KAYAPINAR (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Zeliha DEM REL GÖKALP (Ünite 9) Ö r.gör. Hasan YILMAZYAfiAR (Ünite 10) Editör Doç.Dr. Levent KAYAPINAR ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc lar Yrd.Doç.Dr. Alper Tolga Kumtepe Uzm. Orkun fien Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Özlem Doruk Grafikerler Ayflegül Dibek Ufuk Önce Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Bizans Tarihi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii Bizans Tarihine Genel Bir Bak fl... 2 B ZANS TAR H NE A T BAZI KAVRAMLAR... 3 Bizans... 4 Rum... 4 Grek... 5 Hellas... 5 Yunan... 6 B ZANS DEVLET N N GENEL ÖZELL KLER... 6 Antik Yunan Kültürü... 6 Roma Devlet Gelene i... 7 Ortodoks H ristiyanl k... 8 stanbul B ZANS TAR H N N DÖNEMLEND R LMES Bizans Tarihinin Hanedanlara Göre Tasnifi Bizans Tarihinin Kronolojik Tasnifi Bizans Tarihinin Sosyal ve Kültürel Olaylara Göre Tasnifi B ZANS VE KOMfiULARI Sasaniler Gotlar, Vizigotlar ve Ostrogotlar Vandallar Lombardlar Franklar Normanlar Varanglar Venedik Ceneviz Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Roma dan Bizans a Geçifl ROMA DEVLET N N DÖNEMLER VE YAYILDI I CO RAFYA Girifl Krall k Devri (M.Ö M.Ö. 509) Cumhuriyet Dönemi (M.Ö M.Ö. 27) mparatorluk Dönemi (M.Ö M.S. 284) III. Yüzy lda Roma mparatorlu u nun S n rlar BÖLÜNEN ROMA MPARATORLU U Dioklitianos ve Reformlar Konstantinos ve stanbul un Kurulmas Roma mparatorlu u nun H ristiyanlaflmas ve Dini Mücadeleler Kavimler Göçü ve Bat Roma n n Çöküflü ustinianos Dönemi ( ) ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE 5. ÜN TE Bizans ve Müslüman Araplar G R fi HZ. MUHAMMED DÖNEM NDE B ZANS LA L fik LER ( ) DÖRT HAL FE DÖNEM NDE B ZANS LA L fik LER ( ) EMEVÎLER DÖNEM NDE B ZANS LA L fik LER ( ) ABBÂSÎLER DÖNEM NDE B ZANS LA L fik LER ( e kadar) Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Bizans ve Kuzeyli Türk Komflular (4-14. Yüzy l) G R fi HUNLAR, AT LLA VE B ZANS GÖKTÜRK - B ZANS L fik LER AVAR - B ZANS MÜNASEBETLER BULGARLARLAR VE B ZANS HAZARLAR LE B ZANSLILAR PEÇENEKLER VE B ZANS O UZLAR (UZLAR) LE B ZANS KIPÇAK/KUMAN - B ZANS L fik LER TATARLARLARIN B ZANSLA L fik LER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Bizans-Selçuklu Devlet liflkileri B ZANS - BÜYÜK SELÇUKLU L fik LER Ça r Bey in Anadolu Seferi ve Türkmen Ak nlar Tu rul Bey Dönemi ( ) Pasinler Savafl (1048) Tu rul Bey in Anadolu Seferi (1054) Selçuklu Beylerinin Faaliyetleri ( ) Sultan Alp Arslan Dönemi ( ) Alp Arslan n Gürcistan ve Do u Anadolu Seferi (1064) Selçuklu Beylerinin Faaliyetleri ( ) Malazgirt Savafl ve Sonuçlar HAÇLI SEFERLER, B ZANS VE SLAM DÜNYASI Haçl Seferleri Düflüncesinin Do uflu Bizans ve Bat Birinci Haçl Seferi ( )

5 çindekiler v kinci Haçl Seferi ( ) Üçüncü Haçl Seferi ( ) Dördüncü Haçl Seferi ( ) ANADOLU NUN FETH VE SLAMLAfiMASI Türk Fetihleri Öncesinde Anadolu nun Siyasî ve Demografik Yap s Selçuklu Sultanlar n n Takip Etti i Siyaset Anadolu nun Siyasî ve Demografik Yap s ndaki De iflim Mo ol stilas ndan Sonra Yaflanan Geliflmeler Bat Anadolu nun Fethi ve Türkleflmesi ANADOLU SELÇUKLULARI VE B ZANS Kutalm flo ullar n n Anadolu ya Gelifli ve lk Faaliyetleri znik in Fethi ve Anadolu Selçuklu Devleti nin Kuruluflu znik in Fethinden I. Haçl Seferi ne Kadar Bizans ve Anadolu Selçuklu Devleti Haçl Seferi nden Miriokefalon a Kadar Bizans ve Anadolu Selçuklu Devleti Miriokefalon dan IV. Haçl Seferine Kadar Bizans ve Anadolu Selçuklu Devleti Haçl Seferinden Köseda Bozgununa Kadar Bizans ve Anadolu Selçuklu Devleti Köseda Bozgunundan Anadolu Selçuklu Devleti nin Y k l fl na Kadar Yaflanan Geliflmeler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Bizans-Osmanl liflkileri SON HANEDAN PALEOLOGOSLAR YÖNET M NDE B ZANS VIII. Mihail Paleologos ve Bizans n Yeniden Kuruluflu II. Andronikos ( ) ve Devleti Yaflatma Çabalar B ZANS B T NYASI VE OSMANLI BEYL B ZANS TA Ç SAVAfiLAR VE OSMANLI VASSALLI I ç Savafl: ki Andronikos un Mücadelesi ç Savafl: Kantakuzinos ve V. oannis Paleologos mparator V. oannis Paleologos Dönemi ve Bizans n Osmanl Vassall Bizans: Y k lman n Efli indeki Devlet B ZANS IN SON YILLARI VE STANBUL UN FETH Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Bizans Hukuku B ZANS HUKUKU Roma Hukukundan Bizans Hukukuna Geçifl ÜN TE 7. ÜN TE

6 vi çindekiler Bizans Hukuk Kaynaklar Olarak Roma Hukukunun Kaynaklar B ZANS HUKUKUNUN KAYNAKLARI Dioklitianos tan ustinianos a Hukuk Derlemeleri (MS MS.527) ustinianos Dönemi ve Medeni Hukuk Derlemesi ( ) ustinianos un Varislerinden Makedon Hanedan na Kadar Geçen Dönemdeki Hukuk Uygulamalar ( ) Makedon Hanedan ndan, IV. Haçl Seferine Kadar Olan Dönemdeki Hukuk Uygulamalar ( ) Y llar Aras ndaki Dönemde Hukuk Uygulamalar B ZANS HUKUK S STEM NDE A LE KURUMU B ZANS HUKUKUNDA SUÇ VE CEZA Ceza ve Türleri Ölüm Cezas Kölelefltirme Bedensel Cezalar Hürriyeti Ba lay c Cezalar Mala Yönelik Cezalar Askeri Suçlar ve Cezalar Cezalar n nfaz ve Uygulamalar B ZANSTA KÖLEL K KURUMU Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Bizans Devlet Yap s ve E itim Sistemi B ZANS S YAS KURUMLARI mparator- mparatorun Maiyeti- Saray Görevlilerinin Unvanlar mparatorun Yetkilerini S n rland ran Kurumlar Senato Örgütlü Toplumsal Gruplar (Dimos lar) Kilise Ordu B ZANS MERKEZ YÖNET M TEfiK LATI Adalet Teflkilat Mali Kurumlar Ordu Örgütlenmesi B ZANS TAfiRA TEfiK LATI VE K L SE Patrikhaneler - Metropolitlikler- Piskoposluklar - Mahalli Kiliseler Manast rlar Devlet ve Kilise liflkileri B ZANS E T M S STEM Bizans ta lkö retim E itimi Bizans ta Ortaö retim E itimi Bizans ta Yüksekö retim E itimi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

7 çindekiler vii Bizans Ekonomisi G R fi ERKEN DÖNEM B ZANS EKONOM S ve 5. Yüzy l Bizans Ekonomisi Yüzy l Bizans Ekonomisi ORTA DÖNEM B ZANS EKONOM S Yüzy l Bizans Ekonomisi ve 10. Yüzy l Bizans Ekonomisi ve 12. Yüzy l Bizans Ekonomisi GEÇ DÖNEM B ZANS EKONOM S T CARET, ÜRET M, LONCALAR VE VERG LER Ticaret Tar m Üretimi ve kincil Üretim Loncalar Vergiler PARA S STEM Bizans Sikkesi Sikke Metali ve Birimi Alt n Sikkeler Gümüfl Sikkeler Bak r Sikkeler Darphaneler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Bizans Sanat B ZANS SANATI Sanat Eserlerinin Üretim ve Uygulama Alan Olarak Bizans Kentleri Bizans Mimarisi Erken Bizans Dönemi Dini Yap lar Geçifl Dönemi (Karanl k Dönem) Dini Yap lar Orta Dönem Bizans Dini Yap lar Geç Dönem Bizans Dini Yap lar Kamusal ve Sosyal fllevli Bizans Yap lar An tsal Resim Sanat El Sanatlar Seramik Cam Sanat Maden Fildifli Sikke Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 10. ÜN TE

8 viii Önsöz Önsöz Türk dünyas tarihi, Osmanl Devleti tarihinin erken dönemi, Türkiye tarihinin ortaça tarihi, Bizans tarihi olmadan düflünülemez. Çünkü anavatanlar Orta Asya co rafyas olan Hun Türkleri bat istikametine IV. yüzy lda ilerleyip Kavimler göçünü bafllatt ktan sonra Bizans tarihinin geliflimini etkilemifl ve hem de gelifliminden etkilenmifltir. Bizans n Avrupa Hunlar, Göktürkler, Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar, Selçuklu ve Osmanl Türkleri gibi çeflitli Türk unsurlar yla gerek siyasi ve askeri, gerek ekonomik ve ticari münasebetleri olmufltur. Bu münasebetlerin günümüze ulaflan en önemli sonuçlar ndan birisi, Bizans n irtibat kurdu u bu çeflitli Türk kavimleri hakk nda zengin bir tarih yaz m gelifltirmifl olmas d r. Dolay s yla Bizans kaynaklar n n Türk kavimleri hakk nda çok müstesna veya tarihi verileri teyit edici bilgiler ihtiva ettiklerini belirtmek gerekir. Bu bak mdan Türk tarihinin baz evelerini Bizans kaynaklar n incelemeden yazmam z mümkün görünmemektedir. Ancak Bizans kaynaklar n tan ma gereklili inin yan s ra Bizans tarihinin ana hatlar n bilmemiz de elzem gözükmektedir. Çünkü Bizans tarihinin ana hatlar, gerekli terim ve ifadelerler ve Türk dünyas ile hangi tarihte ne gibi münasebetleri oldu unu bilmemiz, Bizans kaynaklar na daha kolay intibak etmemizi sa layacakt r. Elbette günümüzde Türkiye de ve Dünya da Bizans tarihi ile yap lm fl belli bafll konular üzerinde çok say da çal flma mevcuttur. Ancak üniversite ö renimi gören ö rencilere yönelik bu konuda araflt rmaya girifl mahiyetinde olabilecek bir el kitab (manuel) ya da bir ders kitab uzun süreden beri hissedilen bir eksikliktir. Elinizdeki bu Bizans Tarihi kitab bu eksikli i giderme amac ndad r. Belirtmek gerekir ki, bu çal flma Bizans tarihinin farkl alanlar nda birikimi olan kiflilerce haz rland. Ayr ca Türkiye de ilk defa bu çal flmayla Bizans tarihinin farkl yönleri yani temel kavramlar, dönemlendirme sorunu, genel özellikler, Roma dan Bizans a geçifl süreci, kuzeyli Türk dünyas ile münasebetleri, Selçuklu-Bizans iliflkileri, Osmanl -Bizans iliflkileri, Bizans hukuku ve devlet yap s, Bizans ekonomisi ve toplumsal yaflam, Bizans kültürü ve sanat gibi konular tek bir kitapta toplanm fl oldu. Kitab n amac, IV. yüzy l n bafl ndan bafllayarak XV. yüzy l n ikinci yar s na kadar Bizans Devleti tarihinin ana hatlar n kuzeyli Türk dünyas, Müslüman Araplar, Selçuklu Türkleri ve Osmanl larla iliflkileri çerçevesinde Türkiye ve Türk tarihi içinde ö retmekle birlikte Bizans hukuk ve devlet yap s, iktisadi hayat ve Bizans sanat n n ana hatlar n aç klamakt r. Benimsenen amaç do rultusunda kitap, 10 ünite çerçevesinde Bizans Tarihine Genel Bak fl, Roma dan Bizans a Geçifl, Bizans ve Müslüman Araplar, Bizans ve Kuzeyli Türk Komflular, Bizans ve Selçuklu Devleti liflkileri, Bizans-Osmanl liflkileri, Bizans Hukuku, Bizans Devlet Yap s ve E itim, Bizans Ekonomisi ve Bizans Sanat gibi bafll klar alt nda Bizans Tarihinin, ö renciler için dikkat çekebilecek konular ön plana ç kart lm flt r.

9 Önsöz ix Kitapta okuyucunun okumas n ve dikkatini içeri e yo unlaflt rmas n kolaylaflt rmak ve ayr ca bu konuda Türkçede farkl yaz m stillerini önlemek amac yla asl Yunanca olan Bizans terim ve adlar n n orijinal yaz l fl flekillerinin Bat dillerinde yaz l fllar na göre de il Türkçe okunduklar zaman ç kan sese göre bir çeviriyaz sistemi benimsenmifltir. Bu çerçevede örne in ngilizce Constantine Palaiologos, Almanca Konstantin Palaiologos, Frans zca Constantin Paléologue fleklinde gösterilen isim bu kitapta Konstantinos Paleologos olarak yaz lm flt r. Üniversite düzeyinde ö retilecek Bizans Tarihi dersine yönelik olarak haz rlanan bu çal flman n, günümüzde Türkçe yaz lm fl bir Bizans Tarihi Ders kitab ihtiyac n önemli ölçüde giderece i inanc nday z. Editör Doç.Dr. Levent KAYAPINAR

10 1B ZANS TAR H Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bizans tarihine ait temel kavramlar aç klayabilecek; Bizans Devleti nin genel özelliklerini aç klayabilecek; Bizans tarihinin dönemledirilmesi üzerine görüflleri tart flabilecek, Bizans ve komflular n aç klayabileceksiniz; Anahtar Kavramlar Bizans Co rafyas Bizans Rum Grek Hellas Yunan Antik Yunan Kültürü Roma Devlet Gelene i Ortodoks H ristiyanl k stanbul Bizans n Komflular Bizans Tarihinin Dönemlendirilmesi çindekiler Bizans Tarihi Bizans Tarihine Genel Bir Bak fl B ZANS TAR H NE A T BAZI KAVRAMLAR B ZANS DEVLET N N GENEL ÖZELL KLER B ZANS TAR H N N DÖNEMLEND R LMES B ZANS VE KOMfiULARI

11 Bizans Tarihine Genel Bir Bak fl B ZANS TAR H NE A T BAZI KAVRAMLAR Bizans mparatorlu u olarak adland r lan devlet Roma mparatorlu u nun bir devam d r. Ancak Bizans n Roma dan ne zaman ayr ld konusu tart flmal d r. Bununla birlikte pek çok tarihçi Bizans mparatorlu unun bafllang c n stanbul un 324 y l nda infla edilmeye bafllamas yla almaya ve 1453 y l nda stanbul un Türkler taraf ndan fethiyle bitirmeye e imlidir. Bu yönüyle bak ld nda 11 as rdan fazla yaflayan bir devletin tarihi söz konusudur. Bizans denilen imparatorlu un co rafi s nrlar her zaman ayn olmam flt r. 6. yüzy lda Adriyatik Denizinden F rat k y lar - na kadar ulaflan bir Bizans la karfl lafl rken 15. yüzy lda ise stanbul ve çevresi ile Mora n n bir k sm na hakim olabilen bir flehir devletiyle yüz yüze geliyoruz. Bununla birlikte Bizans tarihinin geçti i co rafyan n genel bir tan m da yap labilir. Ortaça n uzun bir diliminde Bizans n hakim oldu u iki ana bölgeden söz edilebilir. Bunlar Anadolu da Bat Anadolu bölgesi ve stanbul, Balkanlar da ise modern Yunanistan n bir bölümü ile baz Ege adalar olarak söyleyebiliriz. 6. yüzy lda Bizans, spanya, talya, Balkanlar, Anadolu, Suriye, Filistin, M s r ve Kartaca n n da yer ald Tunus a kadar uzanan bir co rafyaya hakimdi. Bu dönemde bat s n r n Atlas Okyanusu, kuzey s n r n Tuna nehri, do u s n r n Pers mparatorlu u, güney s n r n da Akdeniz ve Magribî Afrika sahilleri oluflturuyordu. 7. yüzy lda 622 y l nda slamiyetin do uflu ile yar m yüzy l içinde M s r, Filistin, Suriye, Güney ve Do u Anadolu nun önemli bir bölümü Müslümanlar n eline geçmifltir. 9. yüzy la gelindi i zaman ise Roma flehri de dahil olmak üzere Bat Balkanlara kadar eski Bat Roma topraklar Cermen as ll krall klar n olmufltur. Böylece Bizans n bat s n r n Atlas Okyanusu de il Adriyatike do ru uzanan Balkan da lar belirlemifltir. Kuzey s n r n oluflturan Tuna ise defalarca bu s n r aflan Slav ve Türk kavimleri taraf ndan bozulmufltur. 7. yüzy ldan sonra Bulgarlar Tuna n n güneyinde yerleflerek Bizans n komflular haline gelmifltir. 10. yüzy l n ve 11. yüzy - l n bafl nda Bizans, Balkanlar ve Anadolu da kaybetti i topraklar n önemli bir bölümünü ele geçirmifltir. Ancak 11. yüzy l n sonunda 1071 Malazgirt Savafl n takip eden y llarda Selçuklu Türkleri Marmara sahillerine kadar gelmifllerdir. 13. yüzy l n bafl nda yaflanan IV. Haçl Seferiyle stanbul iflgal edilmifl, Yunanistan co rafyas nda Latin Devletleri kurulmufltur. Eski Bizans tan Trabzon da, Epir bölgesinde ve znik te olmak üzere üç devletçik ortaya ç km flt r. Bitinya ve Bat Anadolu bölgesiyle s n rl kalan Bizans 1261 y l nda stanbul u tekrar alarak Bizans co rafyas n geniflletmeye çal flm flt r. Ancak Bat Anadolu daki topraklar n Anadolu Türkmen

12 4 Bizans Tarihi beyliklerine ve Osmanl ya kapt r rken Balkanlardaki topraklar n n büyük bir k sm - n S rplar ve Bulgarlar ele geçirmifltir de stanbul al nd nda Bizans stanbul ve çevresiyle s n rl ancak mazisinin ihtiflaml günlerinde örülmüfl güçlü surlara sahip küçük bir flehir devleti konumundayd. Bu tarihi süreç içinde sözkonusu co rafyada yaflayan Bizansl lar için onlar n döneminde ve daha sonra tarihlerinin yaz m nda bir tak m kavramlar kullan lm flt r. Bu kavramlar aras nda Bizans, Rum, Grek, Hellas ve Yunan terimlerini aç klamak Bizans tarihini ö renmemize katk da bulunacakt r. Bizans Günümüzde Bizans diye adland r lan devlet kendisi için bu kavram kullanmam flt r. Bizim Bizans olarak isimlendirdi imiz devlet ve kifliler kendileri için Romal tabirini kullanm fllard r. Çünkü gerçekte Bizans, Do u Roma Devleti idi. Hatta 6. yüzy la kadar içinde Roma flehrinin de yer ald Bat Avrupa bölümü Cermen kabileleri taraf ndan iflgal edilmifl olmas na ra men Bizans, devlet düflüncesi olarak buralar dahi Roma Devletinin bir parças olarak görüyordu. Bundan dolay Roma n n devam olarak alg lad klar için kendilerini Romi yani Romal olarak görüyorlard. stanbul flehrinin 330 y l nda infla edildi i flimdiki Sarayburnu civar nda bulunan eski Antik Yunan kolonisi Bizantion olarak adland r l yordu. Çok s k olmamakla birlikte devletin baflkenti stanbul içinde zaman zaman Bizantion tabiri kullan l yordu. stanbul da yaflayanlar da yine nadir olmakla birlikte stanbullu manas nda Bizantios olarak ifade edilebiliyordu. Dolay s yla Bizans tabiri sadece co rafi bir bölgeyi iflaret etmek ve stanbul da yaflayanlar göstermek için kullan lm fl bir tabirdir. Ancak 1453 y l nda stanbul un fethi ile Do u Roma Devleti, tarihin bir konusu haline geldi i zaman bu devletin nas l adland r laca sorunu yafland. Tarihçiler, Roma dedikleri zaman M.Ö. 7. yüzy lda Roma flehri ve çevresinde kurulan devlet akla geliyordu. Bat Roma daha çok Roma n n devam olarak alg lan yordu. 7. yüzy ldan itibaren Roma ve Bat Roma mparatorlu u ndan pek çok fley tafl makla birlikte kendine özgü bir sistem oluflturan Do u Roma mparatorlu u nun di erleriyle kar flmamas için 16. yüzy ldan itibaren Bizans tabiri kullan lmaya bafllad y l nda Corpus Historiae Byzantinae adl seriyi bafllatan Alman tarihçi Hieronymus Wolf, Bizans tabirini Do u Roma mparatorlu u için kullanarak bu tabiri bilim dünyas na yerlefltirdi. Do u Roma mparatorlu u nun sakinleri için Bizantinus teriminin kullan ulmas ise ancak Rönesans döneminde Avrupa da kullan lmaya baflland. (Mango, 2008, s. 9) Rum Devletin y k l fl ndan sonra tarihçiler taraf ndan Bizans olarak isimlendirilen Do u Roma mparatorlu u, resmî dilinin Latince oldu u 7. yüzy la kadar kendini Roma mparatorlu u manas nda Imperium Romanum fleklinde adland r yordu. mparatorlu unun resmî dilinin 7. yüzy ldan sonra Yunancaya dönüflmesinden sonra Do- u Roma mparatorlu u kendini Vasilia ton Romeon yani Roma mparatorlu u olarak isimlendirdi. Bu imparatorlukta yaflayanlar da kendilerini Romal anlam nda Romi, ülkelerini de Romal lar n yaflad topraklar manas nda Romania olarak adland rd lar. slam Dünyas nda ise Romal lar için Rûm kelimesinin kullan m na Kuran- Kerim de rastlan r. Rum suresinin ikinci ayetinde Rum sözcü ü geçer ve sureye ad n verir. Arap kaynaklar nda Bizans imparatorlar n n s fat için Meliku r- Rûm, Azîmu r-rûm, Akdeniz i ifade etmek için Bahru r-rûm ve Bizans ülkesini anlatmak içinde Bilâdü r-rûm veya Arzu r-rûm, tamlamalar n n kullan ld görü-

13 1. Ünite - Bizans Tarihine Genel Bir Bak fl 5 lür (Demirkent 1998, s. 212). Türk Dünyas nda ise Bizans tan bahseden ilk yaz l kaynak Göktürk yaz tlar d r. Burada geçen Apurum kelimesi tart flmal olmakla birlikte Yunanca -den/-dan eki olan apo edat ile Roma kelimesinin telaffuzu olan Rum kelimesi birleflerek Bizans tan (Apurum) gelen elçiler için kullan lm flt r (Ögel, 1945, s ). Selçuklular ve Osmanl lar da Araplar n kulland Rûm kelimesini benimsemifltir. Selçuklular, daha önce Do u Roma n n sahip oldu u Anadolu için Diyâr- Rûm tamlamas n kullan rlarken Osmanl lar da Balkan topraklar için Rumeli sözcü ünü kullanm fllard r. Fatih Sultan Mehmed de stanbul u fethettikten sonra Kayser-i Rûm unvan n alm flt r. Ayr ca Bizans tan Osmanl ya intikal eden Bizans kökenli Ortodoks Osmanl tebaas için de Rûm tabiri kullan lm flt r. Grek M.Ö. 197 y l nda bugünkü Yunanistan topraklar n n büyük bir k sm na hakim olan Romal lar burada yaflayan insanlar için Latinlerin hizmetkar, Latinlerin kölesi manas nda Grek kelimesini kullanm fllard r. Ancak Grek kelimesinin siyasi manada kullan lmas M.S. 800 y l nda gerçekleflmifltir. Bu dönemde Kutsal Roma Cermen imparatoru olan fiarlman, Bizans imparatoru s fat yla papan n elinden taç giymifltir. Bu s fat n kendilerine ait oldu unu iddia eden Bizansl lar fiarlman n bu unvan kullanamayaca n dile getirmifllerdir. Halbuki, bu tarihte Bizans Devleti nin bafl nda kocas IV. Leo nun 780 y l nda ölümü üzerine küçük yafltaki o lu VI. Konstantinos un önce naipli ini üstlenmifl sonra da iktidar için öz o lunu öldürtmüfl olan imparatoriçe rini bulunuyordu. fiarlman bir kad n n Roma imparatoru olamayaca n sadece Greklerin kral manas nda Rex Graecorum unvan n kullanabilece ini iddia etti. fiarlman n bundaki amac, art k Yunanca konuflmaya bafllayan Bizans imparatorlar n, daha önce Roma n n köleleri olan Greklerle özdefltirerek onlar küçümsemek ve kendini meflru Roma imparatoru kabul ettirtmekti. Bizans gerçek Roma imparatoru unvan n n kendisine ait oldu unu, imparatorlu un y k ld son güne kadar iddia etti. Ancak Bizans imparatoru I. Mihail 812 y l nda imzalanan Aachen Antlaflmas yla Kuzey talya ve Adriyatik teki baz topraklar n iade edilmesi karfl l nda fiarlman n Roma imparatoru s fat n kendisiyle birlikte kullanabilece ini kabul etti. Bugün de bat dillerinin pek ço unda Yunanistan için Greece, Yunanl lar için de Grek kelimesi kullan lmaya devam etmektedir. (Haldon, 2007, s. 167) Hellas Günümüzde Yunanistan Devletinin kendi topraklar n tan mlamak için kulland Hellas kelimesi, Bizans döneminde Selanik ile Atina aras nda kalan bölge için kullan l yordu. 7. yüzy lda bu bölgede oluflturulan kolordu bölgesinin ad, Hellas temas yd. Bu kelimenin Yunanl lar n yaflad ülke ve bundan türeyen Yunanl lar manas ndaki Hellas kelimesinin siyasi bir mana kazanmas 1204 y l nda gerçekleflen IV. Haçl Seferinden sonra olur. stanbul un H ristiyan-katolik Latinler taraf ndan iflgal edilmesi ve kaynaklar n belirtti ine göre hiçbir flehirde o güne kadar yap lmayan ya man n stanbul da gerçeklefltirilmesi, Bizansl lar kimlikleri konusunda bir aray fl n içine sevketmifltir ila 1261 y llar aras nda stanbul dan ayr larak zmit te varl klar n sürdürmek zorunda kalmalar Bizansl lar n, Romal tan m - n n kendilerine ne kadar uyup uymad n düflünmeye sebep olmufltur. Çünkü baflkentlerini iflgal eden, kendilerini sürgüne gönderen Latinler de ana kimliklerini H ristiyan ve Romal olarak tan ml yorlard. Bizansl lar da ayn de erlere sahip ç - k yorlard, ama tarihin gördü ü en büyük ya ma ile karfl laflm fllard. O zaman on-

14 6 Bizans Tarihi SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 1 lardan baz farklar olmal yd. Bu farkl l k Ortodoks olmalar, Yunanca konuflmalar ve yaflad klar ülkeye de Hellada denmesi olarak belirlendi den sonra Hellas ve Hellen kelimeleri daha yo un olarak kullan ld. Bundan dolay baz tarihçiler, Bizans n 1204 y l nda sona erdi ini ve bu tarihten sonra modern Yunan tarihinin bafllad n iddia ettiler. (Savvides-Hendrickx, 2001, s ) Yunan Yunanl lar günümüzde kendilerini Hellas, bat l lar Grek olarak tan mlarken Türkiye de dahil pek çok do u ülkesinde Yunan sözcü ü ile tan mlanmaktad r. Bunun kökeni milattan önce Atina ve Sparta ile ran da yaflayan Persler aras ndaki iliflkilere dayan r. Tarihi kay tlara göre Atina ve Spartal lar n yan s ra Bat Anadolu da onia bölgesinde yaflayanlarla temas kuran ilk do ulu toplum Persler olur. Persler bu insanlar on olarak kaydederler. Perslerin kulland klar Fars dilinde canl lar için ismin ço ul hali sona getirilen -an ekiyle gerçeklefltirilir. onyal lar diyebilmek için onan kelimesi türetilmifltir. ran da 7. yüzy ldan sonra slamiyet yay lmaya bafllay p Arap alfabesi ile Farsça yaz lmaya baflland zaman onan kelimesi Yunan fleklinde okunmaya bafllam flt r. Yunanistan kelimesi de onlar n yaflad ülke manas na gelmektedir. Bizans ve Rum SIRA tabirlerini S ZDE aç klay n z. B ZANS DEVLET N N GENEL ÖZELL KLER Bizans Devleti ni DÜfiÜNEL M Roma mparatorlu u ndan ay ran genel özellikleri vard r. Bu özellikleri yeni Roma olarak an lan stanbul flehri, H ristiyanl n resmî din olarak kabul edilmesi, SORU antik Yunan kültürünün baz de erlerine sahip ç k lmas ve 7. yüzy ldan sonra Latinlikten uzaklaflma manas na gelen delatinizasyon politikas n n izlenmesine ra men Roma devlet gelene inin sürdürülmesidir. D KKAT Antik Yunan Kültürü SIRA S ZDE M. Ö. 323 y l nda SIRA S ZDE Büyük skender öldü ü zaman Balkanlardan Hindistan a kadar uzanan bir imparatorluk b rakm flt. skender in imparatolu u bütün imparatorluklar gibi çok dilili i, çok etnik yap y ve çok inanc içeriyordu. Bu çokluk içinde kini glosa AMAÇLARIMIZ olarak adland r lan ortak anlaflma dili, Yunanca olmufltu. Halk n AMAÇLARIMIZ büyük bir bölümü kendi dilini konuflurken flehirli yöneticiler, tüccarlar ve flehirlerin elitleri K anlaflma T A P dili olarak Yunancay da kullan yorlard. skender dönemin- K T A P de do u, bat dan Yunanca baflta olmak üzere pek çok fley ithal ederken yönetim anlay fl n, saray teflrifat gibi konularda da bat y etkiledi. skender in ölümü ile Balkanlarda Makedonya Krall, Bergama ve çevresinde Attalid Krall (M.Ö. TELEV ZYON TELEV ZYON ), Ad yaman, Gaziantep ve Kahramanmarafl bölgesinde Kommagene Krall (M.Ö. 162-M.S. 17) ve Güney-do u Akdeniz ve Suriye de Selefki Krall (M.Ö ) kurulmufltur. NTERNET Romal lar, NTERNET Balkanlar ve Anadolu yu skender den sonra kurulan bu devletlerden ald lar. Romal lar bu bölgeye geldi inde flehirli zümreler üzerinde Antik Yunan etkisiyle karfl laflt lar. çinde do u etkisi de bulunan skender dönemi kültüründen etkilendiler. Romal lar M.S. 3. ve 4. yüzy lda Antik kültürünün etkisini azaltt lar. stanbul un 330 y l nda baflkent ilan edilmesinden sonra do uda Yunanca bilmeyen ve Latince konuflan memurlar görevlendirilmeye baflland. Do uya gönderilen bu memurlara Latince kelimelerin Yunanca karfl l n gösteren ve yerel terminolojiyi aç klayan kitapç klar da t l yordu. Memuriyet elde etmek ancak

15 1. Ünite - Bizans Tarihine Genel Bir Bak fl 7 Latince ö renmekle mümkün olabiliyordu. Bu dönemde Yunancaya pek çok Latince kökenli kelime geçti. Yunanca 4. yüzy l n ortas ndan itibaren tekrar önem kazanmaya bafllad. mparator Arkadios ( ) ve II. Teodosios ( ) stanbul da do mufl ve yetiflmifl imparatorlard. Zamanla Yunanca, Bizans saray nda etkisini artt rd. 6. yüzy ldan sonra Bizans hukuk dili Latinceden Yunancaya dönüfltü. Bunun sonucu olarak 7. yüzy lda Yunanca, Bizans Devletinin resmi dili hale geldi. Bizans e itim sisteminde orta ve yüksek e itimde Antik Yunan yazarlar n n eserleri ö retildi. H ristiyanl k kabul edildikten sonra Antik Yunan kültürü pagan olarak nitelendirilse dahi Antik Yunan tarihi, Antik Yunan felsefesi ve bilimi Bizans e itim sisteminde kabul edildi ve yeni nesillere aktar ld. Homeros un destanlar ders kitab olarak okutuldu. Aristo, Eflatun, Evripidis, Sofoklis, Herodotos ve Tukididis ö retildi. Bunun bir sonucu olarak Bizans l tarih yazarlar, Antik Yunan müverrihleri olan Herodotos ve Tukididis in yazd gibi zaman zaman kuzeyden gelen Got, Hun ve Bulgarlar skit, Arnavutlar liriyal, Türkleri de Pers sözcükleriyle adland rd lar. Antik Yunan kültürünün baz ürünlerini Bizans koruyarak modern dünyaya aktarma görevi görmüfltür. Ayn flekilde Abbasiler döneminde Bizans a karfl yap lan askeri seferler esnas nda ele geçirilen Bizans flehirlerinde Antik Yunan kültürüne ait yazmalar toplanm fl, Ba dat a götürülmüfl, burada 80 yak n Antik Yunan bilgin ve filozofunun eseri Arapçaya çevrilerek korunmas ve daha genifl kitlelere aktar lmas sa lanm flt r. Özellikle Aristo nun slam dünyas nda etkisi çok büyük olmufl ve kendisi ilk ö retmen manas na muallimü l-evvel unvan yla an lm flt r. Roma Devlet Gelene i Bizans Devleti 6.yüzy ldan sonra Roma geleneklerinden uzaklaflarak kendine ait de erler oluflturmaya bafllam flt r. Bununla birlikte imparatorlu un siyasi düflüncesi, devlet organizasyonu, idari kurumlar, mali teflkilat, diplomasi, ordu ve hukuk alan nda Roma n n etkisi azalarak da olsa imparatorlu un sonuna kadar devam etmifltir. Roma dünyas n merkezi yönetim anlay fl, taflran n merkeze yollar kanal yla s - k bir flekilde ba lanmas ve imparatorluk otoritesine karfl gelenlerin sert bir flekilde cezalad r lmas ilkesi Bizans döneminde de sürdürülmüfltür. Bizans da Roma gibi merkezi otoritesini sa lamak için gelirlerinin büyük bir k sm n orduya ve mekezi bürokrasiye harc yordu. Bu harcamalar n finanse etmek için imparatorlu un tüm eyaletlerinde vergi toplama kapasitesine sahip mali bürokrasiyi oluflturmufltu. Görevliler, halk n sahip oldu u mülk ve arazileri vergilendirmek için nüfus say m gerçeklefltiriyorlard. Bu gelenek Bizans ta da sürdürüldü. Kay t sistemi Roma da oldu u gibi stanbul da da her türlü imparatorluk karar n n üç nüsha olarak tutulmas olarak devametti. Adaletsizik konusunda imparatorlu un dört bir taraf ndan impatora yaz lan dilekçelere cevap verilmeye özen gösteriliyordu. Bu genifl bürokrat a, imparatora itaat eden ve imparatorun atama ve azletme yetkisine ba l olarak, monarflik rejimin bir göstergesi fleklinde Bizans imparatorlu unun sonuna kadar varl n korudu. Bütün imparatorlu u etkileyecek kararlar n al nd stanbul daki imparatorluk saray Roma daki Palatine tepesinde yer alan Augustus Saray model al narak oluflturuldu. Saray, büyük tören salonlar, imparatorluk ailesinin ve hizmetkârlar n n yaflam alanlar n, hamam, garnizon, kilise, merkezi yönetimin pek çok bürosunu da içeriyordu. Bu sarayda büyük bir kütüphane bulunuyordu ve imparatorun çocuklar na e itim verilen yer olarak kullan l yordu. Saray kütüphanesi imparatorlara bilgi kayna olarak hizmet verirken burada çal flt r lan uz-

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

OSMANLI TAR H (1789-1876)

OSMANLI TAR H (1789-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2839 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1797 OSMANLI TAR H (1789-1876) Yazarlar Doç.Dr. Yüksel ÇEL K (Ünite 1, 2, 6) Prof.Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Ünite 3, 5) Yrd.Doç.

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) Editörler Emekli Büyükelçi Temel SK T Yrd.Doç.Dr. Betül YÜCE DURAL

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2544 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1515 ULUSLARARASI KT SAT TEOR S Yazarlar Prof.Dr. Erol Y BOZKURT (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Özgür TONUS (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Güzin ERLAT

Detaylı

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3039 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1989 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET Yazarlar Prof.Dr. Birol AKGÜN (Ünite 1, 2) Mustafa Cüneyt ÖZfiAH N (Ünite 1) Segah TEK N

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI

YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2926 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1883 YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI Yazarlar Prof.Dr. Hüsnü ERKAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. fiuayyip ÇALIfi (Ünite 4, 6) Doç.Dr.

Detaylı

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876)

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2837 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1795 OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Selim KARAHASANO LU (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Gültekin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II Yazarlar Doç.Dr. Kemal YAKUT - Doç.Dr. Esra YAKUT (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Erel TELLAL (Ünite 3, 4) Prof.Dr. Ça

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644 ST HDAM VE fis ZL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Seda TEKEL (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 2, 3) Doç.Dr. M. Ça lar

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2312 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1309 TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI Yazarlar Prof.Dr. Fatmagül BERKTAY (Ünite 1) Prof.Dr. Y ld z ECEV T (Ünite 2) Prof.Dr. Ayfle

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa ÇEKER (Ünite 6-8) Editörler Prof.Dr. Sami KARAHAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı