5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý"

Transkript

1 Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi dualarla uðurlandý. Böylelikle Çorum ÝHH Suriye'ye 15. yardým týrýný uðurlamýþ oldu. Çorum MÜSÝAD üyeleri, STK temsilcileri ve ÝHH gönüllülerinin katýldýðý uðurlama programýnda ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý bir konuþma yaptý. 40 KURUÞ 4 TE Rumi Bekiroðlu bu sefer seçimle MÜSÝAD baþkaný Geçtiðimiz Aralýk ayýnda Çorum'da þube açan MÜSÝAD, ilk genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirledi. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝ- AD) Çorum Þubesi'nin ilk olaðan genel kurulu geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü dernek binasýnda gerçekleþtirildi. Gündem maddelerinin görüþülerek karara baðlandýðý genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn da seçimi yapýldý. Tek liste ile gidilen seçim sonucunda Av. Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýndaki liste tekrar yönetime getirildi. 3 TE Rumi Bekiroðlu Fast-food ve köfteci esnafýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý 5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 0 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum'da faaliyet gösteren fast-food ve köfteci esnafýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý. Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkaný Ethem Aykut Yenice ile Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkan Vekili ve Ýstanbul Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Sait Karabaðlý, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Denetleme Kurulu Baþkaný ve Tekirdað Lokantacýlar Odasý Baþkaný Lütfi Çebi ile Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak'ýn... 2 DE MTA yetkilileri sýcak su sondaj çalýþmalarýný inceledi "Çorum'a yabancý sermayeyi çekmeliyiz" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý, hemþehrimiz Agah Kafkas, gerek Çorum'un, gerekse Türkiye'nin geliþmesi, büyümesi için öz kaynaklarýn yaný sýra yabancý sermayeye de ihtiyaç olduðunu belirterek, AK Parti hükümetinin yabancý sermayeyi ülkeye çekmek için çaba gösterdiðini söyledi. MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin genel kuruluna katýlarak, sanayici ve iþverenlere hitaben bir konuþma yapan Kafkas, Çorum'un müteþebbis ruhu geliþmiþ, bölgenin... 3 TE Bahadýr Ömer Yücel - 12 Yaþýnda tanýþtýðý sanayide geride býraktýðý yýl ona tecrübe ve genç yaþýnda usta sýfatýný da beraberinde getirdi. Hocamgaz Oto da çalýþan 1992 Doðumlu Talip Bülbül kendi kullandýðý 1995 Model Tofaþ Marka otomobiline Turbo takarak 14.5 saniye de 2 km hýza ulaþtýrdý. Üstelik Motor içerisinde tatilatlar yapmadan. Motor içersini açmadan sadece dýþdan Turba takararak aracýna güç kazandýrdýðýný belirten Talip Bülbül," Þu an bildiðim kadarý ile Çorumda benim aracýmla beraber 2 araç var. Bu iþlemin benzerini Ankarada benim mal ettiðim fiyatýn 2 kat fazlasýna yapýyorlar. Ankara da motor içini açarak yapýyorlar. Oysa ben Motor içersini açmýyorum. Kendimize özel bilgi ve taktik ile Sadece dýþtan destekli Turbo montajý yapýyorum. Araç 14.5 saniye de Üstelik LPG ile 2 Km ye çýkýyor. Tabi ki Hocamgaz'ýn Güvenilir LPG montajý da önemlidir. Hýz konusunda sorun yok ancak bu hýza çýkdýktan sonra Fren sistemi uygun ve güçlü olmayan araçlarda Fren problem olacaktýr. Fren sistemini de güçlendirecek tekniðe de sahibiz. Ancak bu araçlar ve fren güçlendirmesi de haklý olarak maliyeti artýrmaktadýr. Bu Hýza uygun Fren sistemini de montajlamak önemlidir." Þeklinde konuþtu. 5 Bin TL lik arabaya takdýðý Turbo ile 0 Bin TL lik araba hýzýna ulaþtý Hocamgaz da ustalarýn herbirinde ayrý bir yetenek var Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Daðýstan beraberinde Daire Baþkaný Ýsmail Kara ve hemþehrimiz EÜAÞ Genel Müdürü Nurettin Kulalý ile birlikte Ýskilip'te devam eden sýcak su sondaj çalýþmalarýný inceledi. ÖYLEYSE SORUN NE? AHMET ÖLÇER 4 TE Son günlerde yaþanan silahlý saldýrýlar öyle gösteriyor ki Çorum hassas bir dönemden geçiyor. Esasen sadece Çorum deðil ülke genelinde son günlerde gerilimli günler yaþanýyor. Bu gerilimlerin yaný sýra bir takým sosyal patlamalara da þahitlik ediyoruz. 5 TE Agah Kafkas Gülsün Mert Mikroskop Baba dediðin aslýnda canýmýzýn canýdýr Cansu-yu Çoðumuz, babamýz henüz hayattayken onun yüzüne bir kere bile dikkatle bakmayýz. Baba, "baba" demeye baþladýðýmýz günden itibaren sürekli karþýmýzda duran bir alýþkanlýktýr. DE Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilcisi Mehmet Kovancý: Baþbakanýn Üslubu yanlýþtýr Kucaklayýcý olmasý gerekir Cemaatin Ýktidar gücüne dayanmasý da yanlýþtýr Gazetemize Süleyman Alýç ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunan Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilcisi Mehmet Kovancý son yaþanan olaylar ve geliþmeler hakkýnda görüþlerini ifade etti. Mehmet Kovancý ayný zamanda 23- Mart Bediüzzaman haftasý münasebeti ile ilgili olarak Nisan 2014 Pazar günü Devlet Tiyatro salonunda saat. da Araþtýrmacý Yazar Þükrü Bulut'un sunacaðý ' Said Nursi'ye göre Toplum hayatý Ýslam ve Demokrasi' konulu konferansa vatandaþlarý davet ettiklerini de ifade etti. Baþbakan Erdoðan'ýn söylemleri ve Hizmet hareketi ile ilgili geliþmelere derinden üzüldüklerini ifade eden Mehmet Kovancý," Olaylarý Böyle bir ayrýþmaya taþýndýrýlmasý üzücüdür. 5 TE Anadolu'ya yön veren en etkin 50 iþ insaný arasýnda bir Çorumlu Ekonomist Dergisi son sayýsýnda Anadolu'ya yön veren en etkin 50 iþ insanýný sayfalarýna taþýdý. Anadolu'ya yön veren en etkin 50 iþ insaný arasýnda Çorum'dan Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz var. 2 DE Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nda Tahsin Þahin dönemi 6 DA Tartýþma kanlý bitti: 2 yaralý DE

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 04:3 Güneþ : 06:0 Öðle : 12:50 Ýkindi : 16:25 Akþam : 19:19 Yatsý : 20: Ay, Gün, 15. Hafta Çalýþmadan duâ eden, silahsýz harbe giden gibidir. Hadîs-i þerîf Fast-food ve köfteci esnafýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý Çorum'da faaliyet gösteren fast-food ve köfteci esnafýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý. Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkaný Ethem Aykut Yenice ile Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkan Vekili ve Ýstanbul Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Sait Karabaðlý, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Denetleme Kurulu Baþkaný ve Tekirdað Lokantacýlar Odasý Baþkaný Lütfi Çebi ile Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak'ýn yer aldýðý toplantýya çok sayýda fast-food ve köfteci esnafý da katýldý. Toplantýda konuþan Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkaný Ethem Aykut Yenice, haksýz rekabetin esnafa yüksek oranda zararýnýn dokunduðunu belirterek, bunun böyle olmamasý gerektiðini, sýk sýk bir araya gelerek bu konularýn esnafýn kendi arasýnda çözülebileceði bir konu olduðunu kaydetti. Rekabet sorununun sadece Çorum'un sorunu olmadýðýný tüm Türkiye'de ayný sorunlarýn her gittikleri ilde tartýþýldýðýný belirten Yenice, "Rekabetle ilgili odanýzla ele le verirseniz daha olumlu ve daha düzgün bir yol izlersiniz" dedi. Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak da, toplantýya katýlanlara teþekkür ederek, "Arkadaþlar bizler aþevi ya da hayýr kurumu deðiliz. Cebinizdeki mevcut paranýzla daha sonrada üzerine borçlanarak açtýðýnýz iþyerlerinde sabahýn erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar beklemenizin karþýlýðý bu fiyatlar olmamalý. Neden bedava çalýþýyoruz. Amaç burada para kazanmak, geçimimizi saðlamak deðil midir? Ucuz satmak her þeyin çözümümü dür? Aldatan da olmayalým aldanan da olmayalým. Yaptýðýmýz iþin hakkýný verelim hakkýmýzý alalým" diye belirtti. Bu toplantýlarýn sýk yapýlmasýný isteyen Çýtak, "Satýlan tavuk döner, et döner köfte gibi yiyecekler bundan sonra bir fikir birliðine varýlarak belirli gramajlarda verilmeli. Bu gramajlara mutlaka uyulmasý için esnaflarýmýzla beraber görüþ birliði içerisinde olup bu konularý çözüme kavuþturmalýyýz. Camlardaki ekmek arasý 1,5 TL, 2 TL yerine örneðin 50 gr. tavuk döner 4 TL, 0 gr. tavuk dönerin fiyatý bu kadar, et dönerin fiyatý bu kadar, köftemizin fiyatý bu kadar diye yazmalýyýz. Bu fiyatlarý belirlerken de ortak akýlla hareket etmeliyiz" dedi. Bu toplantýlarý diðer meslek gruplarý pideci, tatlýcý, pastacý ve lokantacýlarla bir araya gelerek yapmayý düþündüklerini dile getiren Ýsmet Çýtak, "Çok önemli sorunlarýmýzýn olduðunu biliyoruz. Bizde bu konuda meslektaþlarýmýza ve odamýzýn üyelerine bilgi birikimlerinizi ve bu konudaki tecrübelerimizi aktarmak ve sorunlarý çözmek konusunda gayretli olacaðýmýzý buradan söylüyoruz. Tüm üyelerimizin toplantýlara gerekli önemi ve hassasiyeti göstermelerini ve bu sorunlarýn hepimizin ortak sorunlarý olduðunu bilmemiz gerekir. Hijyen saðlýk belgeleri konusunda da tüm üyelerimizi tekrar bilgilendireceðiz. Geçmiþ yönetim zamanýnda verilen belgenin bizim almakla yükümlü olduðumuz belgeyle ilgisi olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Cezalý duruma düþmememiz için Halk Eðitim Merkezlerine müracaat ederek personellerimize bu belgeyi alma zorunluluðu getirilmiþtir. Bu konudaki çalýþmalarýmýz daha sonra mesaj ve telefon yoluyla üyelerimize bildirilecektir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Günün Þiiri DAYIM GÜL TAKARDI GÖMLEÐÝNÝN YAKASINA Ve canlýymýþçasýna, hergün onu sulardý. Yaðýz tenindeki su buharlaþsýn diye Düðmeleri en býçkýn küfürlerle açardý: Çiçekçiydi, yaprak bitlerini öldürmeyen. Fotoðrafçý, savaþ yýllarýna rötuþ yapan. Meddahtý, her akþam eve gülücükle gelen. Kumraldý, çocuklarý hep karýsýna çeken. Uzun boylu, kendisine palto diktirmeyen. Sebzeciydi, domatlarýný hiç yemeyen. Ýþadamý, hasýrdan baþka minder bilmeyen. Dindardý, ezan okunurken raký içmeyen. Gözlüklüydü, gözleri daha da büyüyen. Gezgin, Ýzmir'in parkelerini denetleyen. Balýkçýydý, elleri suyla nasýr tutan. Nikotinman, sigarasý baðlanarak uzayan. Diplomattý, kokteyle pantolonla giden. Yatýrýmcý, geceleri ailesini besleyen. Dayým gül takardý gömleðinin yakasýna Seni görse, eminim, mutluluktan aðlardý. Eczacýlara "Ýlaç Hazýrlama Teknikleri" eðitimi Çorum Eczacý Odasýnýn meslekiçi eðitimleri devam ediyor. Eðitim programýnýn bu seferki bölümünde eczacýlara "Homeopatiye Giriþ - Ýlaç Hazýrlama Teknikleri" konusu anlatýldý. Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalý Öðretim üyeleri Doç Dr. Ý. Ýrem Tatlý Çankaya ve Uzm. Ecz. Ýlksen SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Ceritoðlu Kurt'un konuþmacý olarak katýldýðý eðitim Eczacý Odasý konferans salonunda yapýldý. Eðitim öncesinde kýsa bir konuþma yapan ve bilginin en güçlü silah ve sermaye olduðunu vurgulayan Eczacý Odasý Genel Sekreteri Ecz. Sönmez Çalýþkan, teknoloji ve bilginin hýzla geliþtiði çaðýmýzda, her mesleðin çaða adapte olmasýnýn lüks deðil artýk gereksinim olduðunu belirterek, dünyadaki týp ve eczacýlýktaki son geliþmelerin, eþ zamanlý olmasa da en kýsa zamanda ülkemizdeki eczacýlýða adapte edilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Eczacýlarýn mezun olduktan sonraki mesleklerindeki geliþmelere istinaden, bilgilerini güncellemeleri amaçlý meslekiçi eðitimlerin hýzlanarak artacaðýný dile getiren Çalýþkan, "Eczacý en yakýn saðlýk danýþmaný olarak kalacaktýr" dedi. Eðitim sonunda ise Doç Dr. Ýrem Tatlý Çankaya ve Uzm. Ecz. Ýlksen Ceritoðlu Kurt'a verdikleri katkýdan dolayý Sönmez Çalýþkan tarafýndan teþekkür plaketi verildi. Fatih AKBAÞ Oto Tamircileri fuar yolcusu - Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan fuara Çorum Oto Tamirciler Odasý üyeleri de katýlacak. Türkiye'nin lider uluslararasý otomotiv endüstri fuarý olma özelliði taþýyan "Automeckanica" fuarýna katýlmak isteyenler Nisan Salý gününe kadar Oda'ya müracaat edebilecekler.konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, oda üyelerinin son teknoloji makine ve ekipmanlarý yerinde görebilecekleri fuara tüm oda üyelerinin katýlmasýný istediklerini kaydetti. Fuarý 12 Nisan Cumartesi günü gezmeyi planladýklarýný belirten Uzun, oda üyelerinin ufkunu açacak olan fuara þuan itibariyle 0'ün üzerinde katýlým olduðunu, daha fazla katýlým olmasý halinde otobüs sayýsýný artýrabileceklerini sözlerine ekledi. Fuarda parça ve þasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarým-bakým, servis, araç yýkama ve yönetim konularý yer alýyor. Haber Servisi Eleman Ýlaný Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere -En az 2 yýllýk tecrübe sahibi -Önlisans veya Lisans mezunu -Ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Ali CENGÝZKAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,1 2,114 EUR 2,96 2,9 STERLiN 3,502 3,50 JPY YENi 0,204 0,205 SAAT: 16. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. OYA ECZANESÝ TEL: 2 16 GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI Müracaat: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: Sayý: 250 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 0 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým (2 9 6) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza...16 Su Arýza...15 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Rumi Bekiroðlu bu sefer seçimle MÜSÝAD baþkaný Geçtiðimiz Aralýk ayýnda Çorum'da þube açan MÜSÝ- AD, ilk genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirledi. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi'nin ilk olaðan genel kurulu geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü dernek binasýnda gerçekleþtirildi. Gündem maddelerinin görüþülerek karara baðlandýðý genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn da seçimi yapýldý. Tek liste ile gidilen seçim sonucunda Av. Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýndaki liste tekrar yönetime getirildi. MÜSÝAD Çorum Þubesi Toplantý Salonu'nda yapýlan genel kurula, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý, Çorumlu hemþehrimiz Agah Kafkas, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bazý AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte dernek üyeleri katýldý. Genel kurulun Divan Baþkanlýðýný Mahmut Köksal, Baþkan Rumi Bekiroðlu Yardýmcýlýðýný Saliha Köklükaya, Katip Üyeliðini ise Elvan Can Çabuk üstlendi. Genel kurulda, MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas da birer konuþma yaparak sanayicilere bazý tavsiyelerde bulundular. Yapýlan seçim sonucu MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin Yönetim Kuruluna, Rumi Bekiroðlu, Fatih Yaðlý, Hayri Þamlý, Lemzi Çöplü, Mahmut Öztemiz, Mücahit Ahmet Koksal, Þükrü Türkoðlu, Bülent Demirci, Adnan Týðlý, Engin Býyýkoðlu ve Orhan Coþkun seçildi. Denetim Kurulu'nda iseü, Salih Osman Fýndýk, Halit Ýnaltekin ve Necip Uygur görev aldý. Kubilay Kaan YÜCEL "2023 hedeflerine adým adým ilerliyoruz" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, halkýn Mart seçimlerinde istikrar ve güvene oy verdiðini, Türkiye'yi hep birlikte 2023 hedeflerine ulaþtýracaklarýný söyledi. Ceylan, MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin genel kuruluna katýlarak, sanayici ve iþverenlere hitaben bir konuþma yaptý. MÜSÝAD'ýn Çorum'da olmasý gereken bir sivil toplum kuruluþu olduðunu, her ne kadar gecikme olsa da bu derneðin Çorum'da bir þubesinin açýlmasýný sevinçle karþýladýklarýný dile getiren Ceylan, "Bizler iþadamlarýna ve STK'lara büyük önem veren bir partiyiz. Sizlerle birlikte Çorum'u, Çorumla birlikte de Türkiye'yi geliþtireceðiz" dedi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine adým adým ilerlediðini anlatan Ceylan, þu anda dünyanýn ilk 15. ekonomisi olan Türkiye'nin 2023'de ilk ekonomi arasýna gireceðini söyledi. "Çorum halký Mart seçimlerinde istikrara ve güvene oy vermiþtir. Ýstikrar ve güven ortamýnýn olduðu yerde sýcak para vardýr, istihdam vardýr, iþ hacmi büyür, ekonomi geliþir. Ýstikrarýn ve güvenin olmadýðý yerlerde ise iþsizlik vardýr, küçülen ve daralan ekonomi vardýr. Böyle durumlarda ekonomi tepetaklak gider" diyen Ceylan, hep birlikte Çorum'u ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaþtýracaklarýný, bugünün dünden daha aydýnlýk olduðu gibi yarýnlarýn da daha aydýnlýk olacaðýný dile getirdi. Kubilay Kaan YÜCEL "Çorum'a yabancý sermayeyi çekmeliyiz" Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý, hemþehrimiz Agah Kafkas, gerek Çorum'un, gerekse Türkiye'nin geliþmesi, büyümesi için öz kaynaklarýn yaný sýra yabancý sermayeye de ihtiyaç olduðunu belirterek, AK Parti hükümetinin yabancý sermayeyi ülkeye çekmek için çaba gösterdiðini söyledi. MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin genel kuruluna katýlarak, sanayici ve iþverenlere hitaben bir konuþma yapan Kafkas, Çorum'un müteþebbis ruhu geliþmiþ, bölgenin en önemli ekonomik merkezi olan bir il olduðunu anlatarak, Çorum'un hak ettiði noktaya gelebilmesi için yeni bir birlikteliðe, yeni bir sinerjiye ve yeni bir marka deðerine ihtiyaç duyulduðunu belirtti. Çorum'un kendi yaðý ile kavrulan, devletten fazla destek almadan bugünlere geldiðinin altýný çizen Kafkas, "Çorum artýk kendi parasýyla, kendi imkanlarýyla gelebileceði yere kadar geldi. Çorum'un sermayesi Çorum'u kalkýndýrmaya, Türkiye'nin sermayesi de Türkiye'yi kalkýndýrmaya yeterli gelmiyor. Bunun için hükümet olarak yabancý sermayenin gelmesi için çaba gösterdik. Çorumlu bugüne kadar birçok alanda marka deðerleri oluþturdu. Ancak þimdi saðlanacak bir birliktelik ile yeni bir sinerjiye, yeni bir marka deðeri oluþturmaya ihtiyaç var. Bu noktada sanayicilere büyük görev düþüyor" dedi. MÜSÝAD'ýn Çorum'da önemli bir boþluðu doldurduðunun altýný çizen Kafkas, iletiþim kazasý sonucu bu derneðin Çorum'da þubeleþmesinin geciktiðini, ama artýk kayýp yýllarýn telafi edilmesi gerektiðini söyledi. Kafkas, MÜSÝAD üyelerinden derneklerine sahip çýkmalarýný, bu kuruluþu büyütmelerini, yurtdýþý gezilerine katýlarak ufuklarýný geniþletmenin, ekmeklerini büyütmenin çabasýnda olmalarýný, dernek merkezini bir üretim yeri haline getirmelerini tavsiye etti. Çorum'un artýk bölgesinde bulunan illerle yarýþmayý býrakýp dünya ile entegre olmanýn çabasýnda olmasý gerektiðini ifade eden Kafkas, Çorum'un bilgi birikiminin, tecrübesinin, kumaþýnýn buna uygun olduðunu anlatarak, "Türkiye artýk kabuðuna sýðmýyor. Bu fotoðraf ile Çorum'un fotoðrafý birbiriyle örtüþmelidir. Çorum'a yabancý sermayeyi çekmenin, baþkasýnýn parasýndan, bilgi birikiminden, sinerjisinden de yararlanmanýn çabasýndayýz. Çorum reel olarak yatýrým yapýlabilecek bir il haline geldi. Bunda da AK Parti hükümetinin katkýsý büyüktür" ifadelerini kullandý. AK Parti'nin yerel seçimlerde yüzde 45 oy aldýðýna deðinen Kafkas, yerel seçimlerde bu oy oranýnýn yakalanmasýnýn çok büyük önem taþýdýðýný, milletin istikrara ve güven ortamýna oy vererek Türkiye'nin üzerinde gözü olan, istikrarý bozmak isteyen birilerinin oyununu bozduðunu, Türkiye'ye karþý tarihin en büyük saldýrýsýnýn yaþanmasýna raðmen milletin kendi liderine, kendi insanýna sahip çýkarak, kardeþlik hukukunu bozmak isteyenlere fýrsat vermediðini anlattý. Bir partiden belediye baþkaný seçilip de mazbatasýný alýr almaz istifa eden Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'ýn da durumunu deðerlendiren Kafkas, "Demek ki AK Parti'nin oyu sadece yüzde 45 ile sýnýrlý deðil, çok daha büyük çapta. Sanki yerel seçim deðil, genel seçim yaþadýk. Bir belediye baþkaný baþka bir partiden seçilmek zorunda kalýyor, seçilince de derhal istifa ediyor ve AK Parti'ye geçmek istediðinedair mesajlar veriyor" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Rumi Bekiroðlu Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, derneðin her geçen gün güçlenerek ve üye sayýsýný artýrarak yoluna devam ettiðini belirterek, Çorum'da henüz 3 aylýk bir geçmiþ olmasýna raðmen önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi. MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin ilk olaðan genel kurulunda bir konuþma yapan Rumi Bekiroðlu, Çorum'u diðer illerden ayýran en önemli özelliklerinden birisinin sahip olunan müteþebbis ruhu olduðunu belirterek, "Çünkü Çorum ilimizde 1960'lý yýllarda baþlayan sanayileþme hamlesi, 1901i yýllarda artarak devam etmiþ ve giriþimcilerimiz yaptýklarý yatýrýmlarla Çorum'un adýný Anadolu Kaplanlarý arasýna yazdýrmayý baþarmýþlardýr. Hýzla geliþen ve sanayileþen þehirlerden biri olmuþtur" þeklinde kaydetti. Bekiroðlu, Çorum MÜSÝAD Þubesi'nin, müteþebbislere yön göstermek, hedeflenen deðerlere ulaþabilmek amacýyla, þehrin sanayisini bir adým daha ileri taþýyarak dýþa açýlmasýný saðlayan bir araç olacaðýný vurguladý. Bekiroðlu, sözlerine þöyle devam etti: "Manevi ve kültürel deðerleri taþýyan, toplum yararýný kiþisel çýkarlarýnýn üstünde tutan, ülke kalkýnmasýna ve ihtiyaçlarýna cevap verecek beceri, deneyim ve teknolojiye sahip arkadaþlarýmýzla bir araya geldik. Elbette bu çatý altýndaki baþarýlarýmýz, ekip ruhuyla çalýþmanýn bir sonucu olarak elde edilecektir. MÜSÝAD ulusal ve uluslararasý üretim ve ticaret dünyasýndaki rolünü artýrmayý hedeflerken, Çorum'da hedeflerine deðerli üyelerimiz "Kýsa sürede önemli mesafe aldýk" ile birlikte ulaþacaktýr. Çorum'un, Anadolu'nun kuzeyinde parlayan bir yýldýz olma arzusu, sizin gayretlerinizle gerçekleþecektir. En büyük gücünüz sahip olduðunuz birikimlerinizdir. Sonuçta baþarý, sizlerin, þehrimizin ve dolayýsýyla ülkemizin olacaktýr. Çorum insaný her þeyi devletten beklemeyen giriþimci yapýsý ile "Kalkýnmada Çorum Modeli" diye nitelendirilen, bir kalkýnma modeli oluþturmuþ, Türkiye'ye örnek olmuþ bir þehirdir. Tarihten süzülen þehir olmakla beraber ayný zamanda bir sanayi þehri olan Çorum, Cumhuriyet ile birlikte ticari hayatý hýzla geliþen ve bugün sanayi faaliyetleri ile ülke ekonomisine de önemli katkýlar sunan bir kenttir. Baþkent Ankara'ya ve Akdeniz Bölgesine baðlayan yollarýn Çorum'dan geçmesiyle birlikte, giriþimciler Çorum'u tarým kentinden sanayi kenti haline getirmeyi baþarmýþlardýr. Çorum ilimizi diðer illerden ayýran en önemli özelliklerinden birisi sahip olduðumuz müteþebbis ruhumuzdur. Çünkü Çorum ilimizde 1960'lý yýllarda baþlayan sanayileþme hamlesi, 190'li yýllarda artarak devam etmiþ ve giriþimcilerimiz yaptýklarý yatýrýmlarla Çorum'un adýný Anadolu Kaplanlarý arasýna yazdýrmayý baþarmýþlardýr. Anadolu'da, sanayi denilince genellikle büyük sanayi firmalarýna ara mallar üreten firmalar akla gelirdi. Ama bugün Çorum, Anadolu'da bunun dýþýna çýkabilmiþ çok deðiþik sektörlerde güçlü bir üretim ve ticaret þehri olmuþtur. Çorum MÜSÝAD Þubesi, müteþebbislere yön göstermek, hedeflenen deðerlere ulaþabilmek amacýyla, þehrin sanayisini bir adým daha ileri taþýyarak dýþa açýlmasýný saðlayan bir araç olacaktýr. Çorum ilimize daha çok yatýrým çekmek ve mevcut ihracatýmýzý daha çok arttýrmak için çalýþmaktayýz. Bizler hedeflerimiz doðrultusunda ilerlerken MÜSÝAD'ýn tecrübelerini ve vizyonunu þubemizdeki giriþimcilerle paylaþarak, onlarý yönlendirmesi ve desteklemesi, inanýyorum ki Çorum'a çok ciddi deðer saðlayacaktýr. Çorum MÜSÝAD olarak amaçlarýmýzý, kiþisel geliþim, kurumsal geliþim, sektörel geliþim, kültürel geliþim, toplumsal geliþim ana baþlýklarý altýnda toplayabiliriz. Ayrýca MÜSÝAD Çorum Þubesi olarak; üyelerimizin bilgi birikimi ve deneyimlerini artýrarak yüksek kalite ve standartta mal ve hizmet üretmelerini saðlamak amacýyla yerli ve yabancý meslek kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, eðitim-öðretim kurumlarý ve üniversiteler ile doðrudan veya dolaylý olarak iþbirliði ile çalýþmalar yapýlacaktýr. Giriþimciliði teþvik etmek, iþsizliði azaltmak, kalifiye insan gücü yetiþtirmek ve üyelerimizin üretim dýþ ticaret ve pazarlama kapasitelerini artýrmak amacýyla uluslararasý kuruluþlarla; KOSGEB, TSO, ÝÞKUR gibi kurumlarla iþbirliði içersinde projeler yapýlacaktýr. Dernek amacýna uygun olarak yazýlý görüntülü ve sesli yayýn organlarýndan istifade ederek basýn toplantýlarý düzenlenilecektir. Müteþebbislerin vergi, SGK, primlerinden kaynaklanan yükünü azaltmak için çalýþmalar yapýlacaktýr. Dernek üyelerinin yeni pazarlarý yerinde görmek, incelemek ve pazar araþtýrmasý yapmak amacýyla dýþ ticaret gezileri düzenlenecektir. Üyelerimizin verimli çalýþmalarý, satýþ teknikleri, insan kaynaklarý yönetimi, yönetim ve organizasyon, KOSGEB destekleri ve benzeri konularda eðitimler düzenlenecektir. Toplumsal birlik ve beraberliðe katký saðlamak amacýyla baþarýlý ve yoksul kiþilere yardým edilecek, ayrýca sosyal faaliyetleri daha geniþ çerçevede deðerlendirip bu yönde faaliyetlerde bulunulacaktýr. Derneðimizin üye sayýsýný artýrmak için çeþitli çalýþmalar yapýldý. Ýlk olarak derneðin amacý çeþitli toplantý ve programlarla geniþ kitlelere anlatmaya çalýþtýk. Ýlimizdeki çeþitli meslek odalarý, sivil toplum örgütleri ve basýn-yayýn kuruluþlarý ziyaret edilerek, derneðimizin amacý ve faaliyetleri hakkýnda kendilerine bilgiler sunulmuþtur. Böylece üye sayýmýzý kýsa sürede artýrdýk." Kubilay Kaan YÜCEL

4 4 Bilal ÇETÝN YETÝÞ POLÝS ÝMDAT Emekli Polis Memuru Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi dualarla uðurlandý. Böylelikle Çorum ÝHH Suriye'ye 15. yardým týrýný uðurlamýþ oldu. Çorum MÜSÝAD üyeleri, STK temsilcileri ve ÝHH gönüllülerinin katýldýðý uðurlama programýnda ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý bir konuþma yaptý. Hafýz Yusuf Demirel Hoca'nýn yaptýðý duanýn ardýndan Ýnsani yardým Týrlarý Suriye'ye doðru yola çýktý. -ÇORUM ÝHH YENÝ YERÝNDE HÝZMET VERECEK- Çorum'dan gönderdikleri insani yardým malzemelerinin Suriye sýnýrýný geçerek ÝHH ekipleri tarafýndan iç bölgelerdeki maðdur halka ulaþtýrýlacaðýný kaydeden Selim Özkabakçý, "Çorum ÝHH olarak Suriye savaþýnýn baþýndan beri hayýrsever Çorumlular'ýn yardýmlarýný Suriye'ye ulaþtýrýyoruz. Bazen bizzat Suriye tarafýna geçerek daðýtýmlara refakat ediyoruz. Þu ana kadar Suriye'ye Çorum ÝHH olarak on bir insani yardým týrý ulaþtýrdýk, þimdi uðurlayacaðýmýz dört týrla birlikte bu sayý 15'e çýktý. Hedefimiz, içinde bulunduðumuz 2014 yýlý içerisinde Mavi Marmara þehitleri adýna Suriye'ye dokuz týr uðurlamak. Her yardým týrý bir þehidimizin adýný taþýsýn istiyoruz. Bu günde dört týrý dört þehidimizin adýyla uðurlayacaðýz. Mavi Marmara Þehitlerimizden Furkan Doðan, Cevdet Kýlýçlar, Necdet Yýldýrým, Fahri Yaldýz yardým týrý adýyla yola çýkarýyoruz. Ýnþallah önümüzdeki günlerde de Diðer Mavi Marmara Þehitlerimiz adýyla Suriye'ye birer insani yardým týrý çýkaracaðýz. Uðurlamakta olduðumuz yardýmlar, Çorum Müsiad Þubesinde yaptýðým Suriye dramýný anlatan programýn basýna yansýmasý ile Ýsviçre'de çalýþan Müsiad üyelerini harekete geçirmiþ ve onlarýn yaptýklarý çalýþma sonucu meydana gelmiþtir. Bu güzel ve onurlu çalýþmalarýndan dolayý Ýsviçre MÜSÝAD üyesi, ÝHH gönüllüsü Çýtak ailesine ve bu güzel çalýþmaya vesile olduðu için Çorum MÜSÝAD üyesi kardeþlerime teþekkür ediyorum. Çorum MÜSÝAD üyesi kardeþlerimizle birlikte inþallah bundan sonrada hayýr çalýþmalarýný artýrarak devam ettireceðimize inanýyorum. Çorum ÝHH olarak 15'incisini yola çýkarmaya hazýrlandýðýmýz Suriye insani yardým týrlarýmýzda 50 Platin ASML, "Dünya Saðlýk Günü"nü etkinliklerle kutlayacak " Nisan Dünya Saðlýk Günü" nedeniyle Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi bir dizi etkinlik düzenleyecek. Dünya Saðlýk Örgütü bu yýl "Dünya Saðlýk Günü"nün temasýný "Bulaþýcý Hastalýklar" olarak belirledi. Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'de öðrencilerini bilgilendirmek üzere hastane ve diðer saðlýk kuruluþlarýna ziyaretler düzenlenecek ve saðlýk alanýndaki yenilikler ile ilgili panel ve konferanslarla etkinlikler yapacak. Platin Saðlýk Koleji Saðlýk Dersi Öðretmenlerinden Necla Özlü konu hakkýnda verdiði bilgide, "Her yýl önemli bir halk saðlýðý sorununu konu olarak belirleyip, topluma duyarlýlýk kazandýrmak için etkinlikler yapýlmaktadýr. Biz de Saðlýk Kolejimizde bu hafta boyunca farklý etkinliklerle öðrencilerimizin daha da bilinçli birer saðlýk çalýþaný olmalarýný hedefledik" dedi. Necla Özlü þunlarý ifade etti: "Saðlýklý kiþi ruh ve beden saðlýðý yerinde olduðu zaman saðlýklýdýr. Saðlýklý yaþam bireyin doðumla elde ettiði ve insan olmaktan dolayý kazandýðý haktýr. Sosyal devletin görevi bireylerin bu haktan eþit ve doðru þekilde yararlanmasýný saðlamaktýr. Saðlýklý olmanýn koþullarýndan biri de içinde yaþadýðýmýz çevreyi yaratmak, yaþatmak ve korumaktýr. Saðlýklý bireylerin saðlýklý toplumlarý, saðlýklý toplumlarýn da geliþmiþ ve kalkýnmýþ ülkeleri yarattýðý ortadadýr. Saðlýklý yaþamýn ilk þartý, saðlýkla ilgili bilgilerin insanlara doðru yoldan ulaþtýlmasý, kaliteli yaþam alýþkanlýklarý edinmelerinin saðlanmasý ve farkýndalýk yaratmaktýr. Bu da saðlýk alanýnda yetiþmiþ, insaný mesleðin merkezine alan nitelikli bireylerin gücüyle mümkündür. Biz de Platin Saðlýk Koleji olarak saðlýk hizmetlerinin bilincinde, farkýndalýklarý yüksek, nitelikli hemþire ve acil týp teknisyenleri yetiþtirmekteyiz.dünyaya saðlýkla gülümseyen, saðlýðýnýz varsa umudunuz da vardýr." Bahadýr YÜCEL ton makarna, 50 ton un toplam yüz ton gýda bulunmaktadýr. Ýnsani yardým týrlarýmýzýn iki tanesi ÝHH Reyhanlý Ofisi aracýlýðý ile, iki tanesi de ÝHH Kilis Ofisi aracýlýðý ile Suriye'nin iç bölgelerine ulaþtýrýlacaktýr. Çorum ÝHH olarak Suriye yardým çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor. Hayýrsever Çorumlular'ýn Suriye yardýmlarýný her zaman olduðu gibi yerine ulaþtýrmaya devam ediyoruz. Yardýmlarýnýn ÝHH aracýlýðý ile yerine ulaþmasýný isteyen hayýr sahipleri sadece Çorum ÝHH ile temasa geçebilirler. Çünkü ÝHH Suriye'de iki yüz personeli ile sadece Türkiye'den giden deðil dünyanýn birçok bölgesinden gelen yardýmlarýn organizesini yaparak yerine ulaþtýrýyor. Suriye'ye ulaþan yardýmlarýn sadece yüzde onu Türkiye'den ulaþmaktadýr. Kalan yüzde doksan yardýmlar farklý ülkelerden gönderiliyor. Gelen bu yardýmlarda ÝHH aracýlýðý ile mazlum halka adil bir þekilde daðýtýlýyor. Yardýmý yerine ulaþtýrmak yardým yapmaktan daha zor. Bunu savaþ bölgesine gittiðimizde daha iyi anlýyoruz. Birileri canýný ortaya koyarak bu yardýmlarý savaþ bölgesine ulaþtýrýyorsa bize düþende oraya yardýmlarý göndermektir" dedi. Çorum ÝHH Ofisinin kýsa bir süre sonra yeni yerinde hizmete açýlacaðýný kaydeden Özkabakçý, "Ofisimizi Mavi Marmara katliamýnýn yýl dönümü 31 Mayýs'tan önce hayata geçirmeyi planlýyoruz. Bay ve bayan gönüllülerimiz daha iyi ortamda daha verimli çalýþmalarýný burada yapacaklardýr. Ofisimiz 500 m2'den oluþmaktadýr. Erkek gönüllülerimiz ve bayan gönüllülerimize ayrý çalýþma ortamlarý hazýrlýyoruz. Rahat ve huzurlu ÝHH'ya yakýþýr bir atmosfer oluþturmak istiyoruz. Ofisimizde 0 kiþilik seminer salonumuz olacak, alanlarýnda uzman hocalarýmýz ve abilerimiz buradan sizlerle buluþacak. Ayrýca bu binada Mavi Marmara Þehidimiz Furkan Doðan adýna bir okuma salonu açacaðýz. Gençlerimizle Çorum Genç ÝHH'yý oluþturacaðýz, masa tenisi, satranç gibi etkinliklerinde arasýnda olduðu okuma programlarý düzenleyeceðiz. Hitit Üniversitemizde ve lisede okuyan gönüllü gençlerimize yönelik etkinlikler yapmayý planlýyoruz. Ýnþallah ilerleyen zaman içerisinde gönüllülerimizle birlikte daha güzel ve daha büyük çalýþmalara imza atacaðýmýzý düþünüyoruz. Buradan Çorum ÝHH'ýn yeni ofisinin oluþmasýna maddi, manevi katký saðlayan ve destek olan tüm dostlarýmýza teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL MTA yetkilileri sýcak su sondaj çalýþmalarýný inceledi Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Daðýstan beraberinde Daire Baþkaný Ýsmail Kara ve hemþehrimiz EÜAÞ Genel Müdürü Nurettin Kulalý ile birlikte Ýskilip'te devam eden sýcak su sondaj çalýþmalarýný inceledi.heyeti Belediye Baþkaný Recep Çatma, önceki Belediye Baþkaný Numan Sezer, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel Meclisi üyeleri Üzeyir Esenkaya, Yusuf Kaya, Belediye Meclis üyeleri Murat Önder, Ahmet Yapacak, Mehmet Derici ve Halk Bankasý Müdürü Ekrem Kalkan karþýladý. MTA Genel Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Daðýstan çalýþmada gelinen son aþama hakkýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya bilgi verdi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma sondaj çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini ve çalýþmalara Belediye olarak her türlü katkýyý saðlayacaklarýný söyledi. Yasin YÜCEL 169. yýldönümünü kutladýðýmýz Polis Haftasý'nýn þu günlerinde, toplumsal huzurumuzun saðlanmasý için büyük özveriyle çalýþan Türk Polis Teþkilatýmýzýn bayramýný içtenlikle kutluyorum. Türk Polisi, devletin bütünlüðü, genel güvenliði, vatandaþlarýn hak ve hürriyetlerinin korunmasý, suçlarýn önlenmesi, hukukun üstünlüðü ve insan haklarýna saygýyý kendisine görev edinmiþtir. Polisimizin vatandaþlara hak ettiði sevgiyi, ilgi ve desteðin ortaya konulmasý, hizmetler yürütülürken modern kamu yönetiminin bütün gerekliliklerinden yararlanýlmasý "Ortak akýl ve ortak vizyon" ile çalýþmanýn baþarýlar getireceði bilinci ile "Vatandaþ odaklý" yönetim anlayýþýnýn yerleþtirilmesi vazgeçilmezlerdendir. Türk milleti polisine her aman güvenmiþ ve her türlü desteði vermiþtir. Vatandaþlarýn polise duyduðu güveni zedelemek, insanlara en iyi kaliteli hizmeti vermek öncelikle hedefi olmalýdýr. Sevgi, adalet, eþitlik, sabýr, hoþgörü ve nezaketin halkla bütünleþmesinin temel anahtarý olduðunu akýllarýndan çýkarmamalarý gerekir. Polisin genel görevi, ülkede güvenliði saðlamak, suçu önlemek ve olayý aydýnlatmaktýr. Polisimizin görevi çok çeþitlidir. Günlük hayatta polisin görev alanýna girmeyen veya polisi ilgilendirmeyen hemen hemen hiçbir konu yok gibidir. Polisin görevleri kanunu, geleneksel ve demokratik olarak sýnýrlandýrýlabilir. En baþta PSVK'nunu olmak üzere daha birçok kanun polise görev ve yetki verilmiþtir. Polisin görevleri arasýnda hizmetin gereklerini yapmak, yasakladýklarýný da yapmamaktýr. Görevin hukuki bir dayanaðý olmasý gerekir. Hizmet hukuku normlarýnýn yani, kanun, tüzük ve kararnamelerin yapýlmasýný veya yapýlmamasýnýn öngördüðü huþulardýr. Bu anlayýþ içinde çalýþan tüm teþkilat mensuplarýný da kutlamak gerekir. Þunu da özellikle belirtmekte fayda görüyorum. Polis hizmetlerinin yürütülmesinde emirkomuta, amir-memur iliþkileri çok önemlidir. Görevler, adil, eþit ve dengeli olmalýdýr. Polislerinde bizler gibi birer insan olduklarý unutulmamalýdýr. Türk Polis Teþkilatý artýk eðitimli ve kültürlüdür. Çünkü Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okullarý'nda en deðerli hocalar, bilim adamlarý ve uzmanlar tüm branþlarda dersler verilmekte nazari ve tatbiki deneyler yapýlmaktadýr. Polisimizin de bugün geldiði noktada, çaðýn bilim ve teknolojisine uygun araç ve gereçlerle donanýmlý, en üst seviyede eðitimli, görevinin bilinci içerisinde, yardýmsever olmalarý da bizleri memnun ediyor. Diðer dünya ülkelerinden eðitim için gelen polis öðrencilerine de örnek olduklarý aþikardýr. Ýlimizin asayiþ durumu incelendiðinde, genel anlamda, güvenli bir þehir olduðu görülmektedir. Ýlimizde kurulu MOBESE kameralarý çok suçu önlemiþ, yakalatmýþ, plaka tanýma sisteminde büyük baþarýlar elde edilmiþtir. Çorum'da polisin "Halk için, toplum için" varlýðý hissettirilmek suretiyle vatandaþlarýmýzýn güvenli ve huzurlu bir ortamda eðlenmeleri ve yaþantýlarýný sürdürmeleri saðlanmasýnda, kentin huzur, güvenli, suç oraný düþük il olmasýnda en büyük pay Çorum halkýna ait olup bu kenti yöneten ilin Valisi Sayýn Sabri Baþköy, emrinde güvenlik konusunda üstün baþarý sahibi olan Emniyet Müdürü Sayýn Halil Ýbrahim Doðan Bey'e ve teþkilat mensuplarýna da ait olduðundan onlara da sonsuz teþekkürler. Þunlarý da yazmadan geçmek istemiyorum. Evde, iþyerinde, kahvehanede, parklarda televizyonlarýn karþýsýnda otururken, kargaþalarý izlerken, polis teþkilatýný suçlamak çok kolaydýr. Bir kapkaççý deðerli bir kolyenizi ve çantanýzý kapýp kaçarken tek kelime "Polis" olmuyor mu? Önünüz tinerci ve zorbalarla kesildiðinde, eviniz veya iþyeriniz bir yangýna ve doðal afete maruz kalýndýðýnda, kazalarda, yanma ve yaralanmalarda gözlerimizle, ellerimizle, telefonlarýmýzla "Yetiþ polis imdat" diye baðýrmýyor muyuz? Bizler rahat rahat uyurken ve istirahat ederken, sizler bu ülkenin bölünmez bütünlüðü için ellerinizdeki parmaklarý dahi oynatmazken, o insanlar canlarýný ortaya koyarken, onlar bizlerden fazla bir þey beklemiyorlar, sadece "Morallerimizi bozmayýn, iþleri biz ehillere býrakýn" demiyorlar mý? Ben emekli bir meslek mensubunuz olarak þunu isterdim. Tüm þehitlerimizi rahmetle anarken, mesleðinde yýlýný doldurmuþ, alnýnýn akýyla emekli olmuþ, yaþayan kahraman gazilerimizi, eþ ve çocuklarýný bir yemekte buluþturup plaket veya diðer hediyelerle ödüllendirip gönüllerini hoþ etmeyi, unutulmadýklarýný ve hatýrlandýklarýný bilmelerini saðlanmasýný temenni ederdim. Kazasýz belasýz bir hafta diliyor, 169 senedir devletimizin saðladýðý imkanlar ölçüsünde, halkýn hizmetinde olan polis teþkilatý, inþallah bu hizmetleri sonsuza kadar devam ettirir. Tüm teþkilat mensuplarýnýn eþleri ile birlikte saðlýklý, huzurlu ve mutlu olmalarýný diliyor, onlarýn bayramlarýný tekrar tekrar ailecek candan kutluyor, gözlerinden öpüyorum.

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No: ÇORUM Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilcisi Mehmet Kovancý: Baþbakanýn Üslubu yanlýþtýr Kucaklayýcý olmasý gerekir Cemaatin Ýktidar gücüne dayanmasý da yanlýþtýr Gazetemize Süleyman Alýç ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunan Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilcisi Mehmet Kovancý son yaþanan olaylar ve geliþmeler hakkýnda görüþlerini ifade etti. Mehmet Kovancý ayný zamanda 23- Mart Bediüzzaman haftasý münasebeti ile ilgili olarak Nisan 2014 Pazar günü Devlet Tiyatro salonunda saat. da Araþtýrmacý Yazar Þükrü Bulut'un sunacaðý ' Said Nursi'ye göre Toplum hayatý Ýslam ve Demokrasi' konulu konferansa vatandaþlarý davet ettiklerini de ifade etti. Baþbakan Erdoðan'ýn söylemleri ve Hizmet hareketi ile ilgili geliþmelere derinden üzüldüklerini ifade eden Mehmet Kovancý," Olaylarý Böyle bir ayrýþmaya taþýndýrýlmasý üzücüdür. Suç sabit olmadan Yargýya ait konular adýna hem savcý, hem hakim gibi duruþ sergilemek Suçlayýcý usluplar kullanmak toplumu germek moralleri bozmak çok yanlýþtýr. 2 Þubat süreci alýnan kararlar noktasýnda adeta ýsýtýlýp tekrar hayata geçirilmek isteniyor gibi giriþimler ise sadece belli bir Cemaati deðil, tüm Müslümanlara zarar verecek boyutlardadýr. Bugün sana yarýn bir baþkasýna. Diðer yandan Cemaati büyütmek adýna bile olsa Ýktidar Partisine destek vermek yanlýþtýr. Üstad Bediüzzaman ýn ifadesi ile,' Dahili ve harici cereyanlar ile siyasetli cemaatlara temas ile hizmet büyütülür. Fakat O cemaatler her türlü hizmeti kendi emellerine alet eder, hizmet aksi ile tokat yer hizmet zarar görür ' Hizmetin güce dayanmasý da yanlýþtýr. Dine hizmet eden gruplar sadece ihlasla kendi hizmetine dönmeli baþka dayanaklara ihtiyaç duymamalýdýr. Risale yolu ile hizmet edenler Risale yolundan çýkmamalýdýr. Üstadýmýzýn ifadesi ile 'Biz Muhabbet Fedaileriyiz, Husumete Vaktimiz Yok " þeklinde konuþtu. Anadolu'ya yön veren en etkin 50 iþ insaný arasýnda bir Çorumlu Ekonomist Dergisi son sayýsýnda Anadolu'ya yön veren en etkin 50 iþ insanýný sayfalarýna taþýdý. Anadolu'ya yön veren en etkin 50 iþ insaný arasýnda Çorum'dan Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz var. Dergide Ece Holding ile ilgili þu ifadelere yer verildi: "Ece Çorum'dan çýkan Türkiye'nin en baþarýlý þirketlerinden biri. Þirketin öyküsü 1965 yýlýnda baþlýyor. Çenesiz Ailesi'nin tuðla ve kiremit alanýnda baþladýklarý üretim maceralarý, Türkiye'nin birçok yerinde kurduklarý tesislerle devam ediyor. Bugün inþaat malzemeleri, makine imalatý ve gayrimenkul yönetimi alanlarýnda bünyesinde þirket bulunan Ece Group, iki ülkede toplam yedi üretim merkezi ile bin metrekare kapalý alanda üretim yapan ve 920 kiþiye istihdam saðlayan bir sanayi grubuna dönüþmüþ durumda. En büyük ihracat pazarý AB ülkeleri olan þirket, bu yýl milyon dolarlýk ihracat hedefliyor. Geçen yýlki 150 milyon liralýk cirosunu da bu yýl 200 milyon liraya yükseltmeyi planlýyor." Yasin YÜCEL CHP'den teþekkür ziyaretleri CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, seçilen Belediye Meclis üyeleri Mart yerel seçimleri sonrasýnda teþekkür ziyaretleri yaptýlar. Ziyaretlerine Arasta esnafý, Toptancýlar Sitesi'nde devam eden CHP heyeti, Çorum'da gerçekleþtirilen demokrasi þöleni nedeniyle STK'lara ve esnaflara teþekkür ettiler. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum'da yaþanan demokrasi þöleninin sadece Türkiye'ye deðil tüm dünyaya örnek teþkil ettiðinin altýný çizerek, kýrmadan, incitmeden, incinmeden geçirilen seçim sürecinde sandýða giden tüm Çorumlularý kutlayarak, Çorum'da yaþanan demokrasi þöleninin artarak devam edeceðine inandýklarýný kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalýþmalarýna hýz kesmeden devam edeceklerini kaydeden Atlas, memleket sevdasý ile Çorum'un hakkettiði hizmetlere ulaþabilmesi adýna oy versin ya da vermesin kimseyi ötekileþtirmeden gece gündüz demeden hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Haber Servisi ÖYLEYSE SORUN NE? AHMET ÖLÇER Son günlerde yaþanan silahlý saldýrýlar öyle gösteriyor ki Çorum hassas bir dönemden geçiyor. Esasen sadece Çorum deðil ülke genelinde son günlerde gerilimli günler yaþanýyor. Bu gerilimlerin yaný sýra bir takým sosyal patlamalara da þahitlik ediyoruz. Yaþanan bu sosyal patlamalarýn geçtiðimiz dönemdeki gerilimli atmosfer ile baðlantýsý var mýdýr bunun yorumu size kalmýþ Sadece Çorum'da geçen hafta üç kez pompalý tüfek dehþeti yaþandý. Olaylarda iki vatandaþ hayatýný kaybederken dört vatandaþ da yaralandý. Peki ne oldu Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli kentlerinden birisi olan Çorum'a! Çorum Türkiye'nin en güvenli þehirlerinden biriyken son günlerde nazar deðdi sanýrým demek bizleri yanýlgýya düþürür. Bu yaklaþým ayný zamanda durumu geçiþtirmek olur. Öncelikle altýný çizmekte fayda var. Olaylara salt güvenlik tedbirlerini deðerlendirerek yaklaþmak sýð bir yaklaþým olur. Bugün halkýyla iç içe bütünleþik ve saðduyulu bir emniyet teþkilatýmýz var. Öyleyse sorun ne? Olaylara sosyal ve psikolojik açýdan yaklaþmak gerekir. Olaylara sosyal ve psikolojik açýdan yaklaþmak gerekir. Asýl soru "bu olaylarýn altýnda yatan sosyal ve psikolojik nedenler nedir?" olmalýdýr. Hiç kimse yoktur ki akþam yatsýn sabah potansiyel suç makinasý olarak uyansýn. Ýþin kötü tarafý insanlar, tüm bu yaþananlara alýþmaya baþladý. Sokak ortasýnda iþlenen cinayetler film izler gibi izleniyor. Kimse ne oluyor bile demiyor. Veya þaþkýnlýktan küçük dilini yutacak gibi de olmuyor. Sanki her an yaþanabilen sýradan olaylarmýþ gibi parklarda bahçelerde kahvehanelerde konuþulabiliyor. Deðiþmeyen tek þey deðiþimin kendisidir. Deðiþmeyen tek þey deðiþimin kendisidir. Evet biz de toplum olarak hýzla deðiþiyoruz. Bunu engelleme þansýmýz da yoktur çünkü sosyal deðiþim evrensel bir olgudur. Bugün dünya global bir köy haline gelmiþ durumda. Dünya üzerinde yaþayan insanlar sürekli olarak birbirleriyle etkileþim ve iletiþim halindeler. Etkileþimin olduðu yerde deðiþimin olmasý da kaçýnýlmazdýr. Ama bu deðiþimin istenilen yönde bir deðiþim olduðunu kimse söyleyemez. Yozlaþma yoktur diyebilir miyiz? Televizyonlarda en çok hangi programlar izleniyor. Hangi müzikler dinleniyor. Sanal alemde kimlerle nasýl etkileþimler kuruluyor. Çocuklarý bas bas paralarý Leylaya türküsü eþliðinde oynatýlarak kim yetiþtirtirdi? "Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn" sözünü destur olarak kim verdi? Toplumsal deðerlerden uzaklaþtýrýldýk mý? Yozlaþma yoktur diyebilir miyiz? Gemisini kurtaran kaptan. Bize miras býrakýlan Þeyh Edebalinin, Mevlanýn, Yunus Emrenin felsefesiyken, bu topluma kim "gemisini kurtaran kaptan" felsefesini öðretti? Tekrar görüþünceye dek esen kalýn

6 6 Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nda Tahsin Þahin dönemi Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn iptal edilen seçimleri dün yeniden yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'nde gerçekleþtirilen seçimlerde Tahsin Þahin 203, Ufuk Erden 144, Recep Kayýkçý 9, Hamit Kaya 35, Hayri Güler 19 ve Metin Özkan ise 19 oy aldý. 64 üyesi bulunan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn yeni Baþkaný Tahsin Þahin oldu. ÇESOB'ta yoðun güvenlik tedbirleri altýnda yapýlan baþkanlýk seçimi güzel bir havada Tahsin Þahin geçti. Hatýrlanacaðý gibi ilk genel kurulda seçimleri kazanan Recep Kayýkçý, mazbatasýný alamadýðý için yönetim kendi içinden seçtiði baþkanvekili Yakup Torun ile yoluna devam etmiþti. Tahsin Þahin Baþkanlýðý'ndaki Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý'nýn Yönetim Kurulu Arap Ali Altýnkeser, Yakup Torun, Satýlmýþ Aðar, Hamit Kaya, Recep Gökgüney ve Halil Mumcu'dan oluþurken, Denetim Kurulu ise Mehmet Kýlýç, Zafer Bolat ve Metin Hodul'dan oluþtu. Yasin YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Engellilerden Çatma'ya ziyaret Ýskilip Bedensel Engelliler Derneði, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ilk görev gününde ziyaret ederek tebrik ettiler. Ýskilip Bedensel Engelliler Derneði Baþkaný Mustafa Yýlmazcan ve beraberindeki engellileri belediye giriþinde karþýlayan Baþkan Çatma her zaman engellilerin yanýnda olacaklarýný belirterek talep ettikleri tüm ihtiyaçlarýn hýzla yerine getirileceðini söyledi. Haber Servisi "Enflasyonu ezen bir maaþ artýþ politikasý istiyoruz" Nihat Örs Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan 2014 Mart ayý enflasyon rakamlarýna göre, Tüketici Fiyatlarý Endeksinin yýlbaþýna göre yüzde 3,5 oranýnda artýþ gösterdiðini söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Üç aylýk enflasyon artýþý, memurun 2014 yýlý zammýný eritti" dedi.hükümetin imzalanan toplu sözleþmeye dayalý olarak memurlara 2014 yýlý için toplam 15 TL, brüt zam yaptýðýný hatýrlatan DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Ýlk üç aylýk enflasyon oraný daha þimdiden kimi memurlarýn yýllýk maaþ zammýný yedi. Böyle giderse Haziran ayýnda tüm memurlarýn yýllýk maaþ zammý enflasyon karþýsýnda tamamen erimiþ olacak. Biz hükümetten memur maaþ zamlarý, enflasyon artýþ oranýnýn altýnda kalmasý durumunda, aradaki farkýn maaþlara zam olarak yansýtýlmasý yoluna gitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandý. Hükümetin imzaladýðý toplu sözleþme metnine göre 2014 yýlý enflasyon artýþ oraný her ne olursa olsun maaþlara ilave artýþ yapýlmayacaðýný kaydeden Nihat Örs, "Hükümet 2014 yýlý için belli bir yüzde oranýnda zam yapýlmasý yerine sadece brüt 15 TL taban aylýk artýþý yapma yoluna gitmiþti. Bu durum ise maaþlara farklý oranlarda artýþa sebep olmuþ ve 2014 yýlý için maaþ artýþ oranlarý kadro unvan ve dereceleri itibariyle yaklaþýk yüzde 1,50 ile yüzde,0 Aralýðýnda gerçekleþmiþti. 3 aylýk enflasyonun yüzde 3,5 çýkmýþ olmasý, 2014 yýlý için bu orandan daha düþük maaþ artýþý saðlanan çok sayýdaki kamu personelinin maðduriyetine þimdiden sebep oldu. Tüm memurlar daha þimdiden ilerleyen aylara iliþkin enflasyon artýþý nedeniyle tedirginlikle beklenmeye baþladý. Hükümetin yasal bir düzenleme ile bu duruma karþý tedbir almasýný istiyoruz yýlý ilk üç aylýk enflasyon artýþý karþýsýnda memur ve emeklileri daha þimdiden ezilmeye baþladý. Bu durumun ilerleyen aylarda daha da aðýrlaþacaðýndan korkuyorlar. Biz hükümetten enflasyon karþýsýnda ezilen ve eriyen bir ücret politikasý deðil aksine enflasyonu ezen bir maaþ artýþ politikasý istiyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Oðuzlar ÇPL "Kütüphaneler Haftasý"ný kutladý Oðuzlar Çok Programlý Lisesi, "Kütüphaneler Haftasý"ný düzenlediði bir etkinlikle kutladý. Oðuzlar Çok Programlý Lisesi'nde "50.Kütüphanler Haftasý" nedeniyle 'Okuma Þenliði' düzenlendi. Bir hafta süren programda, okuldaki 5. derslerde tüm sýnýflarda öðrenci, öðretmen ve personel bir ders boyunca kitap okudu. Etkinliðin son günü ise okul bahçesinde, Kütüphanecilik Kulübü tarafýndan hazýrlanan kutlama programý yapýldý. Programda bir saat boyunca toplu kitap okuma gerçekleþtirildi. Bu bir saatlik kitap okuma programýna Oðuzlar Kaymakamý Ömer Faruk Yýlmaz'da katýldý. Bir saatlik kitap okuma etkinliðinin ardýndan öðrenciler kitapla ilgili þiirleri seslendirdiler. Program, organizayonun yapýlmasýnda emeði geçen öðrencilere hediye verilmesiyle sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL HYMS'den, Karayollarýna makine Hasan Yýlmaz Makine Sanayi (HYMS), geçtiðimiz yýl Karayollarý 63. Þube Þefliði'nde kullanýlacak trafik iþaret levhalarýný çakma sökme makinesini üreterek Çorum'da bir ilke imza atmýþtý. Karayollarý 63. Þube Þefliði, HYMS tarafýndan yapýlan makineden memnun kalýrken, 2. makine sipariþini de geçtiðimiz aylarda verdi. HYMS tarafýndan ikincisi yapýlan trafik iþaret levhalarýný çakma sökme makinesi de önceki gün Karayollarý 63. Þube Þefliði yetkililerine teslim edildi. Teslim törenine ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yaný sýra Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Kadir Akdað, HYMS Sahibi Hasan Yýlmaz ve Karayollarý 63. Þube Þefliði yetkilileri katýldý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Karayollarý 63. Þube Þefliði'nde kullanýlacak olan trafik iþaret levhalarýný çakma sökme makinesinin yine usta ellerle hazýr hale getirildiðini belirterek, Çorum'da böyle bir makinenin yapýlmasýnýn Çorum sanayisi açýsýndan hem bir yenilik hem de bir kazanç olduðunu söyledi. Makineyi yerinde inceleyen ve test eden Kýlýç, HYMS Sahibi Hasan Yýlmaz'ý bu baþarýsýndan dolayý kutladý. Hasan Yýlmaz Makine Sanayi, römork yapýmýnda da Çorum'un önde gelen firmalarý arasýnda yer alýyor. Çorum çiftçisine hem saðlam hem de uygun fiyata römork sunan HYMS Sahibi Hasan Yýlmaz, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) programýndan yararlanan Çorumlu çiftçilere römork yapýmý için yüzde 50 hibe desteði verildiðini ifade ederek, iþletmelerinde bu destekten yararlanan çiftçilere de hizmet verildiðini kaydetti. Çeþitli renk ve ebatlarda kaliteli malzemeden, saðlam ve dayanýklý römork ürettiklerini ifade eden Yýlmaz, eski römorkunu getirenlere de yeni römork yapýmýnda fiyat indirimi saðladýklarýný sözlerine ekledi. "Türk çiftçisi var oldukça, Yýlmaz Römork tartýþýlmaz" sloganýyla faaliyet gösteren Hasan Yýlmaz Makine Sanayi (HYMS), KSS 63. Sokak No: adresinde hizmet veriyor. Haber Servisi

7 Tartýþma kanlý bitti: 2 yaralý Çorum'da meydana gelen silahlý saldýrýda 2 kiþi vurularak yaralandý. Olay Kubbeli Caddesinde meydana geldi. Ýddialara göre M.Ç (16) aralarýnda husumet bulunan Necmi Ö., ile karþýlaþtý. Ýkili arasýnda yaþanan tartýþmanýn ardýndan M.Ç, Necmi Ö'yü pompalý tüfekle ayaklarýndan yaraladý. Bu arada Necmi Ö'nün yanýnda bulunan Abidin K'da tüfekten çýkan saçmalarla yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. M.Ç, ise olay sonrasýnda kýsa sürede yakalarak gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Yasin YÜCEL ÇESOB Baþkaný Kýlýç'tan destek turu Mayýs ayýnda yapýlacak olan genel kurulda Birlik Baþkanlýðý'na yeniden aday olan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, genel kurula hazýrlanýyor. "Birilerinin boyunduruðu altýnda yaþamak istemiyoruz. Artýk birilerinin buna dur demesinin zamaný geldi" diyen Kýlýç, esnaflar olarak güçlerinin farkýnda olmadýklarýný kaydetti. Esnaf teþkilatýnýn güçlü bir teþkilat olduðunu kaydeden Kýlýç, "Yap, boz, parçala olmayacaðýz. Esnaflar olarak el ele, kol kola olmak için mücadele edeceðiz. Birlik ve beraberliðimizi kimsenin bozmasýna müsaade etmeyeceðiz. Seçimler sonrasý tekrar parçalý bir yapý kimseye fayda getirmeyecektir. Bu yüzden birlikten yanayýz" dedi.çesob Baþkaný Yalçýn Kýlýç, beraberinde Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yakup Torun ile birlikte Çorum merkezde faaliyet gösteren meslek odalarýný ziyaret etti. Kýlýç ilk olarak Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun'u ziyaret ederken, ardýndan sýrasýyla Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi'yi, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli'yi, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak'ý, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz'ý, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal'ý, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað'ý, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný AdemÇýkýk'ý, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür'ü, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun'u ve son olarak Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek'i ziyaret ederek destek istedi. Oda Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyaretlerde bazý oda baþkanlarý hayýrlý olsun dileklerini iletirken, bazý oda baþkanlarý ise Kýlýç'a tam destek verdiklerini dile getirdiler. Bakkallar ve Bayiler Odasý'ný ziyaretinde konuþan Yalçýn Kýlýç, Özkan Þanal'ýn çocukluk arkadaþý olduðunu belirterek, "Allah yolunu açýk etsin. Bu bir hizmet yarýþý, Cenab-ý Mevlam kime nasip ederse o Baþkan olsun" þeklinde kaydetti. Özkan Þanal ise, "Biz esnaflar olarak her zaman dost ve arkadaþýz ve öyle kalacaðýz. Bu bir hizmet yarýþýdýr. Bu bayraðý en yukarýlara taþýmak için gayret göstereceðiz. Kim taþ taþ üstüne koyarsa bu esnaf ve sanatkarlarýmýz için en büyük kazaným olacaktýr" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Baðcý'dan baþkanlara tebrik AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti'den belediye baþkaný seçilen isimleri ziyaret ederek hayýrlý olsun temennilerini iletti. Milletvekili Baðcý sýrasýyla, Kargý Belediye Baþkanlýðýna seçilen Zeki Þen, Osmancýk Belediye Baþkanlýðýna seçilen Hamza Karataþ, Boðazkale Belediye Baþkanlýðýna seçilen Osman Tangazoðlu ve yeniden Alaca Belediye Baþkanlýðýna seçilen Muhammet Esat Eyvaz'ý makamlarýnda ziyaret ederek tebrik etti ve baþarý dileklerini iletti. Milletvekili Baðcý, baþkanlara Ýlçelerini güzelleþtirecek, refah seviyesini artýracak projeler ortaya koyacaklarýna inandýðýný ifade etti. Baþkanlar ise ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek teþekkür ettiler. Kubilay Kaan YÜCEL TAPDK belgeleri iptal olanlar için son fýrsat! Tütün ve alkol satýþ ruhsatlarý iptal olanlar için son fýrsat. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Tarým Müdürlükleri tarafýndan verilen ruhsatlardan ruhsatý iptal olanlarýn biran önce Oda'ya müracaat ederek, ruhsatlarýný yenileyebileceklerini söyledi. TAPDK belgesinde sürenin 31 Mart itibariyle sona erdiðini ancak Çorum'da belgeye müracaat eden ve belgesi iptal olan 6 üyenin bulunduðunu dile getiren Özkan Þanal, "Ruhsatlarý iptal edilen esnaflar için yenileme süresi tanýndý. Kimsenin maðduriyet yaþamasýný istemiyoruz. Ruhsatlarý iptal olan üyelerimizin biran önce Oda'ya müracaat etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandý. Ruhsat yenileme için þu belgeler gerekiyor: "Vergi levhasý fotokopisi, nüfus cüzdaný fotokopisi, iþyeri açma ruhsatý aslý ve fotokopisi, Ziraat Bankasý'na yatýlan ücretin fotokopisi ve savcýlýk sabýka kaydý." Haber Servisi Gülsün Mert Mikroskop Baba dediðin aslýnda canýmýzýn canýdýr Cansu-yu Çoðumuz, babamýz henüz hayattayken onun yüzüne bir kere bile dikkatle bakmayýz. Baba, "baba" demeye baþladýðýmýz günden itibaren sürekli karþýmýzda duran bir alýþkanlýktýr. Yýllarca babamýzdan deðil, bir alýþkanlýktan bahsederiz: Annemize, "babam bugün niçin gecikti?" diye sorarýz; kardeþimize, "babam yine su istiyor," der ve dertleniriz; bazen de "babama hangi yalaný uydursam," diye planlar kurarýz kafamýzda. Baba, her seferinde, bize biraz uzak, biraz yabancý birisidir. Her gün elbiselerini giydirip sokaklara saldýðýmýz o "biraz" yabancýnýn, zamanýn karþýsýnda nasýl da eriyip gittiðini fark etmeyiz bile. Oysa ilkin ve hep onun elbiseleri yaþlanýr, ilkin ve hep onun saçlarý aðarýr, ilkin ve hep o öksürür. Bir alýþkanlýðýn perde gerisinden baktýðýmýz o yüzde zaman, çizgilerden, girintilerden ve çýkýntýlardan yeni bir yüz yapar; bunu da fark etmeyiz. Ýçimizden az buçuk dikkat kesilenler bilirler ki, baba, gözaltlarýndaki torbalarda yorgunluk biriktiren kederli göçmenidir evimizin. Bir an gelir, gözaltlarýndaki torbalarýn baðcýðýný gözlerinin feriyle baðlayamaz olur artýk. O iki baðcýk da, hiç ummadýðýmýz bir vakitte, hiç ummadýðýmýz bir yerde çözülüverir. Çözülüverir ve babamýz, bizden sakladýðý bütün yorgunluklarýný orta yerde býrakýp, kederli yüzünü terk eder. Biliyor musunuz? Babamýz bir gün gerçekten ölür! Bir babanýn, evlenecek oðluna nasihati Âkil adam, Peygamber Efendimiz'in (asm) sözlerinden ve tecrübelerinden hareketle, oðluna evlenmeden evvel birkaç öðüt verir. Ýþte onlardan bir demet: Oðlum! Þimdi sana yýllýk evliliðimin tecrübelerine dayanarak bazý nasihatlerde bulunacaðým. Bu nasihatle uyarsan dünyada mutlu bir ömür geçirdiðin gibi, ahirette de ebedî saadete ulaþýrsýn inþaallah. * Doðup büyüdüðü, senelerce yaþadýðý bir yuvadan çýkarak, yabancý bir yere gelecek, huyunusuyunu tam olarak bilmediðin bir insanla yaþayacak, bir yastýkta kocayacaksýnýz. * Sen ona dost ol ki, o sana sevgili olsun. * Sen evin direði ol ki, o da kiriþi olsun. * Sen ona hizmetkâr ol ki, o da sana cariye olsun. * Ona sýkýntý verme ki, o da sana huzur kaynaðý olsun. * Sen ondan uzaklaþma ki, o da sana yakýn olsun! * Onun eðe, kaburga kemiðinden (mecazdýr) yaratýldýðýný unutma ki, doðrultmaya kalkmayasýn! * Gözü ol, kulaðý ol, kolu ol, gücü ol, onu koru ki, baþkasýna sýðýnmasýn! * Dýþarýda iþlerinle, içeride eþinle, çocuklarýnla meþgul ol! * Yiyecek, içecek hususunda cömert ol; "kanaati, iktisadý öðret", ancak "Çok harcýyor, israf ediyor" diye asla þikâyette bulunma! * Karýnýn hakkýný kendi hakkýna tercih et! * Eþinin akrabasýný gözet! * Evde asla asýk suratlý olma, onu sevdiðini sýk sýk ifadeden çekinme! * Eþinin senden ne istediklerini dikkatle not al! Meþrû isteklerini geri çevirmemeye çalýþ. Gücünün yetmediklerini ise, belirli bir takvime baðla. Tarihî geldiðinde de vaadini yerine getir. * Evin idare ve düzeni ona aittir, her þeye karýþma! * Çocuklarýnýn en büyük ve en tesirli hocasý anneleridir. * Eþinle sýk sýk istiþare et. * Yaptýðýn iþleri, iyilikleri baþýna kakma! Ýyilik olarak ektiðin her tane, yüz tane olarak sana döner! * Emirler yaðdýrmaktan kaçýn. Ona güzellikle, iyilikle ve yumuþak sözle nasihat et. * Hanýmýnýn hatalarýný sakýn çocuklarýnýn ve baþkalarýnýn yanýnda söyleme. Yalnýz iken, yumuþak bir þekilde söyle! * Aile sýrlarýnýzý kimseyle paylaþma. * Kötü alýþkanlýklardan ve yalandan uzak dur! Bunlar yuvayý içten içe yýkan birer kurttur. * Sen ona katlanýrsan, o da sana katlanýr. O katlanmazsa da Allah'ýn seni onunla imtihan ettiðini düþün. Ona her yönüyle iyi bir hayat arkadaþý olmaya çalýþ! * Önemli gün ve bilhassa bayramlarda küçük ve basit de olsa, ona hediyeler al! * Unutma, eþine merhamet edersen, sana da merhamet edilir. * Daima tefekkürde ol. Ýbadetlerini ifâ et. Namazlarýný vaktinde ve mümkünse cemaatle kýlmaya çalýþ! * Sen Allah'tan razý ol ki, Allah da senden razý olsun! Senin rýzan, nimete þükür, nikmete rýza ve sabretmektir. * Þu sözü çerçeveleterek baþýnýn üzerine as: "Nerede olursan ol Allah'a karþý gelmekten sakýn; yaptýðýn kötülüðün arkasýndan bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. Ýnsanlara karþý güzel ahlâkýn gereðine göre davran." (Tirmizi, Birr, 55.) * Evliliðin de senin için bir imtihan olduðunu hiçbir zaman aklýndan çýkarma.

8 YAÞAM Kadýnlar, en çok kalp hastalýklarýndan ölüyor Delikanlý okulu bitirdikten sonra müracaat ettiði maðazada çalýþmak üzere iþe kabul edilmiþ. Büyük bir sevinçle ertesi gün iþe baþlamak üzere maðazaya gelmiþ. Maðaza yöneticisi sevecen ve sýcakkanlý bir þekilde delikanlýyý karþýlayarak, "Hoþgeldin" diyerek delikanlýnýn eline bir süpürge tutuþturarak, "Ýlk önce þu Kelime Avý süpürgeyle arka taraftaki raflarýn altýný temizleyiver" demis. Delikanlý kýzgýnlýðý yüzünden belli olacak þekilde; "Ben üniversite mezunuyum". Yönetici bunun üzerine bir adým geriye çekilerek, "Özur dilerim, bilmiyordum. Süpürgeyi bana verirsen nasýl temizlik yapman gerektiðini gösteririm" Türkiye de kadýnlar en çok dolaþým sistemine baðlý hastalýklar sebebiyle hayatýný kaybediyor. Erkeklerin ölümüne sebep olan hastalýklarýn baþýnda ise tümörler geliyor. Tümörden dolayý ölümler en çok Ýstanbul ve Ýzmir gibi büyük þehirlerde görülürken, iyi ve kötü huylu tümörlerin büyük bir kýsmý gýrtlak ve soluk borusunda görülüyor. Türkiye de hastalýða baðlý olarak meydana gelen ölümlerin büyük çoðunluðu, dolaþým sistemindeki hastalýklar nedeniyle yaþanýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) açýkladýðý verilere göre 20 te ölüme sebep olan hastalýk gruplarý içerisinde ilk sýrada yüzde 39, lik paya sahip olan dolaþým sistemi rahatsýzlýklarý bulunuyor. Bu rahatsýzlýðý yüzde 21,3 lük payla iyi ve kötü huylu tümörler takip ediyor. Sýralama yüzde 9, le solunum sistemi hastalýklarý, yüzde 5,6 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalýklar, yüzde 5,5 le dýþsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerden meydana geliyor. Sinir sistemi ve duyu organlarý hastalýklarýnýn ölümler içindeki payý ise yüzde 4,1. Verilerden yola çýkýlarak yapýlan cinsiyet bazýndaki incelemelerde de ilginç ayrýntýlar göze çarpýyor. Buna göre dolaþým sistemi hastalýklarýndan kaynaklý ölümlerin en çok kadýnlarda, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden kaynaklý ölümlerin ise erkeklerde görüldüðü belirtiliyor. TÜÝK, 20 yýlýna ait Ölüm Nedeni Ýstatistikleri ni dün açýkladý. Ölüme sebep olan hastalýk gruplarý içerisinde ilk sýrada yüzde 39, lik paya sahip olan dolaþým sistemi rahatsýzlýklarý geldi. Dolaþým sistemi hastalýklarý da kendi içerisinde çeþitli rahatsýzlýklar olarak sýnýflandýrýldý. Dolaþým sistemi hastalýklarý nedeniyle gerçekleþen ölümlerin yüzde 3, i iskemik kalp hastalýðýndan dolayý yaþandý. Yüzde 25,2 lik kýsým serebro-vasküler hastalýk, yüzde 1, lik bölüm ise diðer kalp hastalýklarýndan dolayý yaþandý. Hipertansif hastalýklardan kaynaklanan ölümlerin dolaþým sistemi rahatsýzlýklarýndan dolayý yaþanan ölümler içindeki payý ise yüzde 12, oldu. (CÝHAN) Dizi 19:55 Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Ömer'le yollarý da bu zor zamanlarýnda kesiþir. Göz içi lens ile yakýn gözlüklerden kurtulabilirsiniz Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Genellikle yaþlýlýk hastalýðý olarak bilinen ve 40'lý yaþlardan sonra ortaya çýkan katarakt, doðuþtan görülebildiði gibi güneþ ve sýcak gibi dýþ etmenler nedeniyle gençlerde de sýklýkla ortaya çýkabiliyor. Günümüzde modern cerrahi teknikler ile gözlerdeki dokularýn zarar görmesi engellenerek yapýlan katarakt ameliyatlarýnda kullanýlan merceðin kalitesi de görme saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýyor. Multifokal (göz içi lens uygulamasý), hastalarýn hem yakýn hem de uzaðý görme sorunlarýna ayný anda çözüm getirebiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalýklarý Bölümü'nden Op. Dr. Varol Þen, katarakt cerrahisinde kullanýlan göz içi lens uygulamasý hakkýnda bilgi verdi. "Gözlerdeki uyum mekanizmasý ileri yaþta bozulur" diyen Op. Dr. Varol Þen, "Gözdeki uyum mekanizmasýnda 40 yaþýndan itibaren bozulma baþlamaktadýr. Uyum mekanizmasýna baðlý olarak 40 yaþ sonrasý görme problemi olmayan herhangi bir kiþi bile yakýný görmekte zorlanabilir. 60 yaþ ve sonrasýnda ise uzak numara 0 bile olsa yakýn gözlüðü 3 dereceye kadar çýkabilmektedir. Geçmiþte, katarakt cerrahisinde gözün kýrýcýlýk durumu sýfýrlanarak görüþ uzaða göre ayarlanmaktaydý. Yakýn görme sorunlarýna gözlük düzeltmesi yapýlýyordu" dedi. YENÝ NESÝL LENSLERLE HEM UZAK HEM YAKIN GÖRÜÞ Op. Dr. Varol Þen, günümüzde yeni nesil merceklerle birlikte multifokal lensler (göz içi merceði) yakýndaki problemi de çözmeye çalýþýldýðýný hatýrlatarak, "Verimliliði kabul edilebilir düzeyde olan multifokal lenslerde yüzde 60-0 oranýnda bir memnuniyet görülmektedir. Multifokal lens uygulamasýnda gözün içindeki mercek alýnýp yerine birden fazla fokus kabiliyeti olan mercek konulmaktadýr. Bu merceklerde bulunan çeþitli halkalarýn bir kýsmý uzaðý, bir kýsmý da yakýný görmeyi saðlamaktadýr. Böylece görmeyi saðlayan gözdeki sarý noktanýn üzerine hem uzak hem de yakýndaki görüntüler net olarak düþmektedir. Hastalar buna çok kýsa sürede adapte olarak, uzak ve yakýn gözlüklerinden kurtulabilir." diye konuþtu. DOÐRU HASTA SEÇÝMÝ ÖNEMLÝ Op. Dr. Varol Þen, multifokal lens uygulamasý için doðru hasta seçimi çok önemli olduðunu anlatarak, þu bilgileri verdi; "Hasta için uzak ya da yakýn görüþün hangisinin daha önemli olduðu sorgulanmalýdýr. Kataraktý olan hastalar ayrýntýlý bir muayeneden geçirildikten sonra gözlerinin yapýsý uygunsa bu lensler kullanýlabilir. Kataraktý olan hastalarýn mesleki konumu, yaþý, sosyal aktivitesi, okuma alýþkanlýðý, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taþýmaktadýr. Kataraktý olup gözlüðü yaþantýlarýndan tamamen çýkartmak isteyen kiþiler multifokal lensler sayesinde günlük rutin iþlerini gözlüksüz yapabilecek hale gelebilmektedir." MERCEKTE BAÞARININ SIRRI ÝYÝ BÝR CERRAHÝDE SAKLI Op. Dr. Varol Þen, katarakt ameliyatý olmasý gereken hastalarda ayný seansta hem kataraktý yok eden hem de uzak ve yakýn görme problemine basit çözüm bulan Multifokal lens uygulamalarý, uzak görüþte daha önceki merceklerin neden olduðu bazý sorunlarý da ortadan kaldýrmakta olduðunu söyledi. Op. Dr. Þen, "Normalde uzaða yönelik yerleþtirilen mercekte multifokal kullanmadýðý zaman ýþýk daðýlmalarý daha sýnýrlýdýr ve doðal merceðin yerini tutmamaktadýr. Özellikle gözde ýþýk daðýlmalarý gece harelenmeler gibi sorunlar oluþmaktadýr. Multifokal lenslerin hastaya saðlayabileceði ayrýcalýklar için mutlaka cerrahi baþarý da çok önemlidir. Bütün merceklerin kullanýmýnda cerrahinin çok baþarýlý olmasý gerekir. Cerrahi ne kadar doðru ve iyi yapýlmýþsa, mercekler de o kadar baþarýlý olmaktadýr" ifadelerini kullandý. (CÝHAN) Eðlence Dizi Kara Para Aþk 21:45 Güldür Güldür Bir koyun davasý yüzünden Fatih Ürek, Burcu Aða'ya dava açarsa neler yaþanýr? Hakim Þevket, Burcu ve Fatih arasýndaki anlaþmazlýðý çözebilecek mi? Güldür Güldür Show un izdivaç programý 'Evle Beni' bu hafta Rüyalar Caddesi grubunu konuk ediyor. Bilal ve Ýbrahim aradýklarý kýsmeti bu sefer bulabilecek mi? Bilal ve Ýbrahim'e talip olan Mehtap ve Nezaket'in sorunu nedir? Her gece evlerinde parti veren yaþlý çift Ýsmail ve Burcu, alt komþularý Ýbrahim ile neler yaþayacak? Ýbrahim ve Mehtap, bu yaþlý çiftin geceleri yüksek sesle eðlenmesini nasýl engelleyecek? 23:15 Karakol önünde Ömer i vazgeçirmeye çalýþan Elif, bunu baþaramaz. Ömer, karakola girip, þikayette bulunmak konusunda kararlýdýr. Elif için geçen her dakika iþlerin daha da zorlaþmasýna neden olmaktadýr. Polisin Nilüfer in kaçýrýldýðýný öðrenmesi, kardeþinin ölüm fermanýný imzalamak olduðunu bilen Elif, karakol engelini aþmak zorundadýr. Zerrin evde þýk bir yemek masasý hazýrlatmýþ, heyecanla kýzlarýný beklemektedir. Elif, karakol ve Ömer engelini aþsa bile annesine Nilüfer in yokluðunu nasýl açýklayacaðýný bilmemektedir. Her þeyin sarpa sardýðýný anlayan Elif, sonunda Ömer e Nilüfer in kaçýrýldýðýný itiraf eder. Jason Statham Jason Statham, Sydenham, Lewisham, Londra, Ýngiltere'de doðdu. Ailenin ikinci çocuðu olarak dünyaya gelen Statham, sporla ilgilenmeye baþladý ve özellikle dalýþ branþýnda kendini geliþtirerek baþarýlý bir dalýþ kariyeri yakaladý yýlýnda Ýngiliz Milli Dalýþ Takýmý'yla dalgýçlýk alanýnda dünya 12'ncisi oldu. Statham bu alanda iyi bir baþarý saðladý. Uzun yýllardýr, Britanya Ulusal Dalgýçlýðý'nýn bir üyesidir.[1]. Medyada Statham'ýn hayatý Londra'daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'nde çalýþýrken spor modelliðinde Spor Tanýtýmlarý ajansý tarafýndan fark edildiði zaman baþladý. Daha sonra, giyim markasý French Connection için model oldu. Ana caddedeki giyim zincirinin sözcüsü: "Jason'ý seçtik çünkü modelimizin normal bir adam gibi gözükmesini istedik. Görünüþü þimdilik istediðimiz gibi: çok erkeksi ve çokta fazla erkek modeli gibi deðil." yorlarýda bulundu. Ancak Statham "sokak köþelerinde sahte parfüm ve taký satmayý" durdurmak için bir sokak satýcýsý olarak babasýnýn ayak izlerini takip etmesine mecbur olduðuna inanýyordu.[3] 1993'te The Shamen tarafýndan yapýlan Comin' On Strong, 1994'te Erasure tarafýndan yapýlan Run to the Sun ve 1995'te The Beautiful South tarafýndan yapýlan Dream a Little of Me gibi müzik kliplerinde küçük de olsa rol aldý.statham bir süre sahte mallar satarak da para kazanýyordu. Daha sonra Statham modellik yapmasýyla kendisine medyada bir yer edindi.french Connection'da Britanyalý yönetmen Guy Ritchie ile tanýþýr.[4] Ritchie bir film projesinde çalýþmaktadýr ve acilen bir oyuncuya ihtiyacý vardýr. Ritchie Statham'ýn geçmiþini öðrenince artýk yeni oyuncusunu bulmuþ olur. Jason Statham Bacon rolünü 199 hit filmi olan Lock, Stock and Two Smoking Barrelsla alýr. TERBÝYELÝ PAÇA ÇORBASI Malzemeler Paça Malzemesi 4 Kuzu Paça (Keçi paçasý olursa daha iyi olur) 4 Su Bardaðý Su Tuz Terbiye Malzemesi 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 1 Çorba Kaþýðý Un 2 Yumurta 1 Limon Suyu 6 Çorba Kaþýðý Sirke 6 Diþ Sarmýsak Yemeðin Tarifi Kýl bezleri temizlenmiþ tütsülenmiþ paçalarý düdüklü tencereye alýp 4 su bardaðý su ve tuz ilave ederek 2 saat piþirin. Baþka bir tencerede tereyaðýný kýzdýrýn. Unu ilave edip 2 dakika kavurun. Kavrulan una 2 çorba kaþýðý paça suyundan ekleyip karýþtýrýn. 1-2 taþým kaynadýkatan sonra karýþýmý paçalara ekleyin. Limon suyu ve yumurtayý ayrý bir kapta iyice çýrpýn ve çorbaya yavaþ yavaþ ilave edin. Çorbayý servis tabaklarýna paylaþtýrýn. Üzerine sirke ve sarmýsak ekleyerek servis yapýn. Not: Çorbayý sürekli karýþtýrmayý ihmal etmeyin. Böylelikle yumurtanýn kesilmesini engellemiþ olursunuz. "Varlýðýnýzda kýymetinizi bilmeyenleri, yokluðunuzla terbiye edin.. '' -Hz. Mevlana Elveda Rumeli Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili 0.00 Kahvaltý Haberleri.00 Müge Anlý Ýle Tatlý Sert.00 Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Karadayý Kara Para Aþk 06. Kanal de Sabah 0.00 Zeynep Dr. Feridun Kunak Show 11. Tohum. Uður Arslan la Umut Var Neylerse Güzel Eyler 1.45 Kanal Ana Haber 1.45 Hayat Dediðin Neþeli Günler 21. Kanal Haber Saati Tarzan Rýfký Þellale 02. Pazar Sürprizi 04. Týrpan Damgalý Kadýn 06. Cennet Mahallesi 0. Show Dünyasý.00 Her Þey Dahil Gülben Misafýr Ol Bana Adýný Feriha Koydum 1. Show Ana Haber Güldür Güldür Geniþ Aile Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Doktorum Mutfaðým Gün Arasý 12. Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane 1.00 Arka Sokaklar 1.50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Boynu Bükükler Sarayýn Doktoru 0.00 Sabah Haber 0. Küçük Hanýmefendi.00 TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler 11. Ýyi Fikir.00 Haber Dizi Klip Seksenler Ana Haber Bülteni Beni Böyle Sev Next 01. Tv Filmi 03. Tv Filmi Belgesel Merhaba Yenigün 0.35 Tv Filmi 0. Saðlýcakla. Tv Filmi.00 Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi 1.00 Ana Haber Bülteni 1.50 Ýki Dünya Arasýnda Piton

9 9 Emekli Uzman Çavuþ intihar etti Poroy'dan Kafkas'a taziye Çorum eski Valisi ve Danýþtay Genel Sekreteri Hüseyin Poroy, Saðlýk Bakan Yardýmcý- paylaþtýðýný söyledi. baba evine ziyarette bulunarak acýsýný derinden sý Agah Kafkas'a baþsaðlýðý diledi. Kafkas, Çorum'a gelerek kendisine taziye ziyaretinde bulunan Poroy'a teþekkür etti. Cenaze törenine katýlamadýðý için üzgün olduðunu dile getiren Poroy, Kafkas'ýn Çorum'daki Haber Servisi Sungurlu'da yaþayan emekli Uzman Çavuþ Talih Doðan (46), iple kendini asarak intihar etti. Alýnan bilgiye göre, Çorum Caddesindeki Alperen Apartmanýn 2. katýnda ailesi ile yaþayan Uzman Çavuþ Talih Doðan, çocuklarý ile yemek yedikten sonra evden çýktý. Yakýnlarý uzun zaman Doðan'dan haber alamayýnca aramaya baþladýlar. Binanýn bodrum katýnda Doðan'ý tavana astýðý iple intihar ettiðini gören yakýnlarý durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve saðlýk ekipleri Doðan'ýn öldüðünü tespit etti. Evli ve 3 çocuk babasý Doðan'ýn cenazesi Cumhuriyet Savcýsýnýn incelemesinin ardýndan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Aslen Amasya Merzifon ilçesine kayýtlý olan Doðan, emekli olduktan sonra Sungurlu'da yaþamaya baþladýðý öðrenildi. Sungurlu Gündem "Aþk Bir Þey Deðidir" Samsun ve Çorum turnesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi yabancý konuklarýný uðurladý AB Comenius Okul Ortaklýklarý "Let's Create" Projesi çerçevesinde Ýspanyol, Çek Cumhuriyeti, Polonyalý öðretmen ve öðrencileri Türkiye ortaðý Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anitta Otelde düzenlediði bir yemekle uðurladý. Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mesut Kibaroðlu'nun da katýldýðý yemekte Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Vural Sucu ve projede görevli öðretmenler de hazýr bulundu. Çorum hatýralarýyla konuklarýna "güle güle" diyen proje ekibi yabancý konuklarýndan tam not aldý.türkiye ve Türk insanýný yakýndan tanýma fýrsatý bulduklarýný ifade eden Ýspanyol,Çek ve Polonyalý öðretmenler gezilerinden çok mutlu ayrýldýklarýný belirterek kendileriyle yakýndan ilgilenen herkese teþekkür ettiler. Haber Servisi Tiyatro sanatçýsý ve yazar Þahin Örgel'in yazdýðý ve Bursa Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen "Aþk Bir Þey Deðildir" adlý tiyatro oyunu -9 Nisan'da Samsunlu izleyicilerle buluþtuktan sonra Nisan'da Çorum Devlet Tiyatrosunda tiyatroseverlerin huzuna çýkacak. Ali Volkan Çetinkaya'nýn yönettiði "Aþk Bir Þey Deðildir" oyununun dekor tasarýmýný Ufuk Üsterman, kostüm tasarýmýný Ceren Karahan, ýþýk tasarýmýný da Yüksel Aymaz yapýyor. Nihal karakterini Ecehan Þarman Çetinkaya'nýn, Tekin karakterini de Ali Volkan Çetinkaya'nýn canlandýrdýðý oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesi ve dan temin edile biliyor. Haber Servisi Þahin Örgel Gazi Caddesinde maddi hasarlý kaza Mehmetçik Anadolu Lisesi Slovenya yolcusu Gazi Caddesinde meydana gelen kazada otomobil akülü bisiklete çarptý. Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza dün saat 12. sýralarýnda eski Kültür Sitesinin önünde meydana geldi. 34 GH 552 plakalý araç akülü bisiklete çarptý. Kaza sonrasýnda yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Yasin YÜCEL Mehmetçik Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri Comenius Projesi kapsamýnda Slovenya'ya gitti. Proje kapsamýnda Mehmetçik Anadolu Lisesini Slovenya'da Abdulhalük Kürþat Arýk,Ýbrahim Bilan, Emine Yýlmaz, Tutku Önder olmak üzere 4 öðretmenle beraber Çelebi Yaþar, Emine Eke, Rümeysa Biçer, Nazife Erdal, Sedanur Baðcý, Ömer Faruk Altunkaya'dan oluþan öðrenciler temsil ediyor. "Güneþ'in Sürdürülebilirliði" ile ilgili olarak toplam 5 ülkenin ortaklaþa yürüttüðü bu projede Güneþ'in çeþitli yönleri ele alýnarak gidilen ülkede sunum ve aktiviteler yapýlacak ve bilgi alýþveriþinde bulunulacak. Sirius Ufo Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi Çorum Temsilcisi olan ve halen Mehmetçik Anadolu Lisesi öðrencisi olan Çelebi Yaþar, Slovenya grubunda yer alýyor ve orada uzay ve gök bilimi konusunda sunum yapacak. Konu hakkýnda açýklama yapan Okul Müdürü Ýsmail Madan, "Bu sene baþýnda ilk ayaðý Finlandiya'da gerçekleþtirilen projenin ikinci ayaðý ise Slovenya'da yapýlmaktadýr. Slovenya'da öðretmen ve öðrencilerimiz "Güneþ ve Dünya Enerjileri" konusunda sunum yapacak, Güneþ ve Dünya enerjilerinin kullanýmýný ele alarak bunlar hakkýnda bilgi vermeye çalýþacaklar. Bu çalýþmalarla farklý kültürler bir araya gelmekte, ülkemizi daha iyi ve doðru tanýtma fýrsatý bulmaktayýz. Bu tür proje çalýþmalarý ile okullarýmýz hem ülkeler arasý dostluk ve barýþ köprüleri oluþturulmasýna katkýda bulunmakta hem de eðitim alanýnda karþýlýklý iyi uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmaktadýrlar. Proje çalýþmasý boyunca öðrencilerimiz otel yerine orada ki gönüllü ailelerin yanlarýnda kalacak, böylece hem onlarý daha yakýndan tanýma fýrsatý bulacak, hem de kendimizi daha iyi tanýtacaðýz" dedi. Haber Servisi

10 ÇOROFF'tan, hatýra ormaný Nesimi Keþlik Köyü Derneði'nde yeni yönetim Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik Köyü Kalkýnma ve Güzelleþtirme Kültür Derneði'nde yeni yönetim belirlendi. Halil Kabadayý baþkanlýðýnda oluþturulan yeni dernek yönetiminde Sefa Akgöz, Gürsel Aygün, Çelebi Aygün ve Ali Aygün görev aldý. Büyük Keþlik Köyü Kalkýnma ve Güzelleþtirme Kültür Derneði Baþkaný Halil Kabadayý, dernek yönetimi olarak önümüzdeki dönemde köylüler arasýndaki birlik ve beraberliðin daha pekiþtirilmesi amacýyla önemli faaliyet ve çalýþmalarda bulunacaklarýný söyledi. Bu kapsamda geçmiþ yýllarda yoðun katýlýmlarla düzenledikleri köy þenliðini yeniden organize edeceklerini, üniversitede okuyan ancak maddi durumu iyi olmayan köylü gençlere öðrenim bursu temin edebilmesi konusunda da bir dizi çalýþma yapacaklarýný anlatan Halil Kabadayý, hedeflerinin Çorum'un ve bölgenin en önemli Alevi inanç merkezlerinden birisi olan Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) Köyüne kalýcý eserler býrakmak olduðunu sözlerine ekledi. Haber Servisi Çorum Offroad Derneði (ÇOROFF) tarafýndan hatýra ormaný oluþturuldu. ÇOROFF üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda Sýklýk Tabiat Parký yanýnda oluþturulan hatýra ormanýnda bugün 200 fidaný toprakla buluþturdu. Fidan dikim törenine ÇO- ROFF Baþkaný Eþref Söker, dernek üyeleri ve aileleri katýldý. ÇOROFF Baþkaný Eþref Söker, Orman Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 200 fidaný toprakla buluþturarak, Çorum'un yeþile bürünmesine katkýda bulunduklarýný söyledi. Dernek olarak tüm faaliyetlerini doðada yaptýklarýný ve doða ile iç içe olduklarýný dile getiren Söker, "Doðanýn daha yeþil olmasýný arzuladýk. Sportif faaliyetlerin yaný sýra orman varlýðýnýn korunmasý ve yeni alanlarýn oluþturulmasýný önemsiyoruz. Ýster çevre olsun ister diðer alanlarda dernek olarak çeþitli projelerimiz var bunlarý da zamanla hayata geçireceðiz" dedi. ÇOROFF Baþkan Yardýmcýsý Burak Torun ise, dernek olarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra bu tür sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceklerini belirtti. Oluþturduklarý hatýra ormaný ile doðayý korurken, önümüzdeki günlerde yapmayý planladýklarý kan baðýþý ile insan hayatýný kurtarmayý planladýklarýný dile getiren Torun, "Bundan sonraki hedefimiz topluca kan baðýþýnda bulunmak. Bunu da gerçekleþtirdiðimizde daha mutlu olacaðýz" dedi. Fidan dikimi yapan ÇOROFF üyeleri daha sonra topluca hatýra fotoðrafý çektirdi. SPOR SERVÝSÝ ÖGEM fidan dikti Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi (ÖDEM), Çorum Belediyesi'nin de desteði ile Ýpekli Evler Çoraklý Mevkii'nde fidanlarý toprakla buluþturdu. Etkinliðe ÖGEM Kurumu Müdürü Ümmügül Akseki, Türkçe Öðretmeni Ýrem Özbek, Ýngilizce Öðretmeni Gamze Taþðal, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Etkinlikte öðrencilerle birlikte fidan diktiklerini kaydeden Akseki, öðrencilerin kendi emekleri ile dikmiþ olduklarý aðaçlar için büyük bir mutluluk duyduklarýný dile getirerek, öðrencilerin aðaç dikmekte birbirleri ile yarýþtýklarýný belirtti. Bahadýr YÜCEL AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. Amatör Küme Büyükler Ligi: Play-Off Grubu Maçlarý Ulukavakspor-Osmancýkspor 2-0 Çimentospor-Osmancýk Belediyespor 3-2 Eti Lisesi-Alaca Belediyespor Amatör Küme U19 Maçlarý Ýl Özel Ýdarespor-Çimentospor 3-3 He Kültürspor-Çorum Belediyespor 1-1 Gençlerbirliði-Eti Lisesi Gençlikspor 0-1 U Ligi Maçlarý Ptt Gençlikspor-Çorum Belediyespor 0- Ýl Özel Ýdarespor-Çimentospor 1-1 Mimar Sinanspor-Tedaþ Çorumgücü -0 Osmancýkspor-Gençlerbirliði Gençlikspor-Çorumspor 0-3 Destici: Türk okullarýný kapatma giriþimi, garabet bir uygulama Destici, parti merkezinde yaptýðý seçim deðerlendirmesi ve yerel seçimleri kazanan belediye baþkanlarýný tebrik toplantýsýnda gündemdeki konularý yorumladý. Toplantýda gazetecilerin de sorularýný cevaplayan Destici, bir gazetecinin "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan seçim kampanyalarý sürecinde Türk okullarýný hedef alan açýklamalar yapmýþtý. Þimdi bazý ülkelerde Türk okullarýnýn kapatýlmasý ile alakalý haberler geliyor. Bu durumu nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna þöyle cevap verdi: "Bu garabet bir uygulama. Dünyada kendi adýný taþýyan okullarýn, kendini temsil eden okullarýn kapatýlmasý noktasýnda Türkiye bir ilktir. Maalesef Türkiye'deki siyasi beklentiler, iç siyaset oralara taþýnmýþtýr. Üzücüdür. Dünyadaki emperyalist ülkeler, farklý ülkelerde kendi dillerini ve kültürlerini yaymak için okullar açmak için uðraþýrken, bu konu da uðraþ verirken maalesef Türkiye'nin kendi okullarýný þikâyet etmesi anlaþýlýr deðildir. Burada, Türkiye içerisinde hukuka uymayan varsa, hukukun dýþýna çýkan varsa, hukuk içerisinde bu halledilir. Ama bunu ülke dýþýna taþýmak Türk okullarýna sirayet ettirmek gerçekten bizim anlayabilmiþ olduðumuz bir þey deðil. Biz bunu çok yanlýþ buluyoruz. Bu sadece, oradaki Türk okullarýna zara vermiyor. Ya da oradaki hizmetleri yürütenlere zarar vermiyor. Amaçlanan o hizmetleri yürütenlere zarar vermek ya da onlarýn Türkiye içerisindeki etkilerini azaltmaksa belki bir oranda bunu baþarabilirler. Ama, burada büyük bedeli ve zararý Türkiye öder. Ve büyük zararý da biz görürüz. Eðer yanlýþlýklar varsa ýslah edilebilir. Düzeltilebilir. Ama gidip oralara þikâyet etmek ve kapattýrmak aklýn alabileceði ve mantýðýn alacaðý þeyler deðil." OKULLARIN KAPATILMASI ÝÇÝN PARA VERÝLDÝ ÝDDÝASI Bir baþka gazetecinin, "Okullarýn kapatýlmasý için ülkeler para verildiði iddia ediliyor." sorusuna da Destici þöyle cevap verdi: "Para vererek, Türk okulu kapatmak Türkiye'ye özgü bir þey olsa gerek. Resmi bütçeden böyle bir þey yapýlamaz. Bu yapýlýrsa, örtülü ödenekten yapýlabilir. Böyle bir þey olabileceðine Türk milletinin bunu kabul etmeyeceðine inanýyorum. Kendi paranla, kendi okulunun kapatýlmasý için birilerine para vermek ya da uygulama peþinde olmak, yapanlarý da çok zor durumda býrakabilir. Öfke ile kalkan zararla oturur. Bence herkesin artýk öfkesine hakim olma zamanýdýr."diye cevap verdi. 2. Amatör Küme Maçlarý Kargý Gücüspor-Düvenci Belediyespor 4-1 Mecitözüspor-Gençlerbirliði 9-0 Oðuzlar Belediyespor-He Kültürspor 1-2. Amatör Küme U19 Ligi: Alaca Belediyespor-Ulukavakspor 2-0 Osmancýk Belediyespor-Ýskilip Belediyespor 2-2 SPOR SERVÝSÝ

11 SPOR Cumhuriyet Lisesi, Tokat'ta yarý finallerde 11 Uður Dokuyan'dan 12 sayý Çorumlu basketbolcu Uður Dokuyan Beko basketbol Ligi'nin 25. Hafta karþýlaþmasýnda Tofaþspor formasý ile Olin Edirne maçýnda 12 sayý üretti. Cumartesi günü Bursa'da oynanan maçta Tofaþspor, Olin Edirne takýmýný yendi. Maçta 19 numaralý formasýyla dakika süre olan Uður Dokuyan maçý beþte dörtlük üç sayýlýk atýþlarý ile 12 sayý ile tamamlarken dört savunma ribaundu üç asist, bir top kaybý ve iki blok yaparak tamamladý. Çorum 12 DABO çalýþmalarýndan yetiþen ve ardýndan da Tofaþspor'a transfer olan Uður Dokuyan deðiþik kategorilerde 0'ün üzerinde milli takým formasýný giydi. Lise ve Üniversitesi öðrenimini burslu olarak devam ettiren Uður Dokuyan'ýn bu baþarýsý sporun derslere engel olmadýðýnýn örneklerinden biri oldu. SPOR SERVÝSÝ Malatya'da yapýlan Okullararasý Türkiye Futsal Þampiyonasý birinci grubundan yarý finallere birinci olarak yükselen Cumhuriyet Ortaokulu bugün baþlayacak yarý final karþýlaþmalarýnda Tokat'ta mücadele edecek. BugünTokat Grup Merkezi'nde oynanacak karþýlaþmalarla baþlayacak yarý final müsabakalarýnda Çorum Cumhuriyet Ortaokulu ile birlikte Adana Meryem Abdurrahim Gizer, Gaziantep Vali Lütfü Bilgin, Ýstanbul birincisi Sultangazi Orhangazi, Kayseri Burhan Dinçbal, Mersin Namýk Kemal, Hatay Mehmet Rende ve Sivas Mevlana Ortaokulu takýmlarý mücadele edecekler. Yarý final grup müsabakalarýnda sekiz takým dörderli iki grupta mücadele edecek. Gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar. Rakiplerine üstünlük saðlayan iki takým Türkiye þampiyonunun belirleneceði finallere yükselecek. ADNAN YALÇIN Eti Lisesi Gençlikspor, U19'da kupayý aldý Serkan, grup birinciliðini kazandýrdý Ýlimizde yapýlan U1 Türkiye Futbol Þampiyonasý 1. Kademe maçlarý dün oynanan final karþýlaþmasý ile sona erdi. Ýki Samsun temsilcisi Samsun Atakum Belediyespor ile Samsun Kadýköyspor'un karþýlaþtýðý final maçýnda gol sesi çýkmazken, Samsun Atakum Belediyespor uzatma dakikalarýndan da gol sesinin yükselmediði karþýlaþmayý seri penaltý atýþlarý sonucunda 4-3 kazandý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda Atakum Belediyespor daha etkili bir futbol ortaya koyarken bu yarýda Atakum Belediyespor'un iki þutu direklerden döndü. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsý ise tamamen Samsun Kadýköyspor'un üstünlüðünde geçerken bu yarýda Atakum Belediyespor kalecisi Serkan Gül, muhteþem kurtarýþlarla rakibe gol izni vermedi. Kaleci Serkan özellikle karþýlaþmanýn son dakikasýnda kurtardýðý penaltý ile maçýn önce uzatmaya sonrasýnda seri penaltý atýþlarýna gitmesini saðladý. Seri penaltý atýþlarýnda rakibine 4-3'lük üstünlük saðlayan Atakum Belediyespor'un son penaltý atýþýný kullanan ve gole çeviren kaleci Serkan Gül, bir penaltý atýþýný da kurtararak grup birinciliðini takýmýna kazandýrdý. Maç sonunda Atakum Belediyesporlu futbolcular büyük sevinç yaþarken takým arkadaþlarý kaleci Serkan Gül'ü omuzlarýna alarak tribünlere alkýþlattýrdý. ADNAN YALÇIN Futbol Sezonu 1. Amatör Küme U19 Ligi'nde Eti Lisesi Gençlikspor namaglup þampiyon oldu. Ligde 12 karþýlaþmada galibiyet 4 beraberlik ve hiç yenilmeden 2 puan toplayan Eti Lisesi Gençlikspor zorlu rakipleri Çorumspor, Gençlerbirliði ve Çorum Belediyespor takýmlarýný geri býraktý. Cumartesi günü ligin son maçýnda Gençlerbirliði'ni 1-0 yenen Eti Lisesi tarihi ileriki günlerde belli olacak olan grup merkezlerinde ilimizi temsil edecek. Þampiyon kupasýný ASKF Baþkaný Sefer Kurtan'ýn elinden aldý Gençlerbirliði karþýlaþmasýnýn ardýndan yapýlan kupa töreninde ligde üçüncülüðü elde eden Gençlerbirliði'ne kupasýný ASKF Yönetim Kurulu üyesi Halil Öztürk verirken, ikinci Çorumspor'un kupasý takým sporcularý ve kulüp yönetimi il dýþýnda müsabakalarý olmasý nedeniyle daha sonra verilecek. Namaglup þampiyon Eti Lisesi ise kupasýný ASKF Genel baþkaný Sefer Kurtaran'ýn elinden aldý. ADNAN YALÇIN Gençlerbirliði kupasýný Halil Öztürk'ün elinden aldý Ulukavakspor, sürprize izin vermedi 2-0 ULUKAVAKSPOR: 2 OSMANCIKSPOR: 0 SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER : Özkan Kaya, Serhat Sarkandý, Yunus Dursun. ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Fevzi, Ceylan, Bülent, Selahattin (Samet), Hakverdi, Batuhan (Fatih), Mahir, Þaban, Sefa, Tuncay (Cengiz). OSMANCIKSPOR: Furkan Akyüz, Muhammet, Emre, Mücahit (Talha), Furkan, Ekrem, Ensari (Sezer), Serkan, Mahmut, Burak (Selçuk). GOLLER: 23. dak. Tuncay, 6. dak Sefa (Ulukavakspor) ADNAN YALÇIN Gol düellosu Çimentospor'un 3-2 SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER : Emrah Okan, Mahmut Selçok, Doðan Metin. ÇÝMENTOSPOR: Okan, Sedat Þahin, Yusuf, F. Metin, M. Caner, Hasan Manici (Fatih), Zihni, Mert Can (Cemil), Yunus, Burak, Mutlu. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Sedat, Ersin, Mehmet, Kamil, Serdar, Ahmet, Yunus Emre (Emre), Eray (Yavuz), Abdulkadir, Mustafa, Selim. GOLLER: 29. dak. Sedat Þahin, 4. dk. Zihni, dak. F. Metin (Çimentospor), 60. dak. Mustafa,. dak. Kamil (Osmancýk Belediyespor) KIRMIZI KART: 90+2, dak. Yavuz (Osmancýk Belediyespor). Alaca'yý Hüseyin taþýdý 1-2 ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: 1 - ALACA BELEDÝYESPOR: 2 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Mahmut Selçok, Barýþ Karakuþ. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Özkan (Gazican), Satýlmýþ (Cem), Okan, Seydi, Ercan, Sadýk (Berkan), Raif, Abdullah, Taylan, Recai, Umut. ALACA BELEDÝYESPOR: Emrah, Sezai, Yusuf, Kerem, Bünyamin, Hüseyin, Serkan (Volkan), Sinan (Muhammet), Ahmet, Ruhi Cihan (Burak), Lokman. GOLLER: 6. (penaltýdan) dak. Raif (Eti Lisesi Gençlikspor), 12. ve 41. dakikalarda Hüseyin (Alaca Belediyespor). ADNAN YALÇIN

12 Grupta kopma yok Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ilk beþ mücadelesi veren Çorum Belediyespor yarýn lider Düzyurstpor ile karþýlaþacak. Bu karþýlaþma öncesinde haftanýn karþýlaþmalarýnda alýnan sonuçlara bakýldýðýnda Belediyespor yarýnki maçý kazansa da kaybetse de sýralamadaki yeri deðiþmeyecek. Ýlerleyen her hafta ilk beþ mücadelesi artarken, grupta kopmalar yaþanmamasý dikkat çekiyor. Sýralamada 4 puanla. Sýrada yer alan Erzurum BB'nin de ilk beþe girme ihtimali devam ediyor. Çorumspor'un umutlarý azaldý Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor puan parolasý ile gittiði Bartýn'dan 2-0'lýk skorla yenilerek kümede kalma umutlarýný azaltarak döndü.ligin 24. Hafta karþýlaþmasýnda Bartýn Atatürk Stadý'nda lig dördüncüsü Bartýnspor karþýsýna çýkan kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýnýn 44. Dakikasýnda Bartýnsporlu Akýn'ýn golüne mani olmayýnca devre arasýna 1-0 geride girdi.ýkinci yarýda gol umudu ile rakip kaleye yüklenen kýrmýzý siyahlýlar golü bulamazken, Bartýnspor 65. Dakikada bu kez Kaan'ýn attýðý golle farký ikiye çýkardý. Bartýnspor karþýsýnda aldýðý maðlubiyetle 15 puanda kalan Çorumspor, kümede kalma umutlarýný geride kalan 2 haftaya býraktý. Çorumspor gelecek hafta evinde Gölbaþý Belediyespor'u konuk edecek. ADNAN YALÇIN 2-0 Belediye çalýþtý ve gitti Lider Düzyurstpor ile yarýn deplasmanda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor, yeni teknik direktörü Mustafa Altýndað idaresinde yaptýðý çalýþmalarla hazýrlýklarýný tamamladý. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmanlara sakatlýðý devam eden Murathan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Teknik Direktör Mustafa Altýndað yaptýrdýðý çift kale ile futbolcularý takýmýný tanýmaya çalýþtý. Takýmýný tanýmaya çalýþan teknik adam, yardýmcýsý Arif Ceylan'dan antrenmanlarda futbolcular hakkýnda sýk sýk bilgiler alýrken, Altýndað'ýn Düzyurtspor maçýnda sahaya Utku, Osman, Nedim, Okan, Yakup, Oðuzhan Yalçýn, Murat, M.Akif, Kývanç, Buðra, Emir onbiri ile çýkmasý bekleniyor. Dün öðlen saatlerinde yine Nazmi Avluca sahasýnda duran top ve þut çalýþmasý ile Düzyurtspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor'da maç kafilesi bu saba erken saatlerde Trabzon'a gitti. Kafile akþam saatlerinde yapacaðý ter idmaný maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek. ADNAN YALÇIN Ýskilip'ten 3 altýn puan 2-1 Tuncay Kýlýç Tuncay, formayý kaptý Çorumspor'un eski futbolcusu Tuncay Kýlýç, Göztepe A takýmý formasýyla ikinci resmi karþýlaþmasýna çýktý. Geçtiðimiz hafta Gümüþhanespor ile deplasmanda oynanan karþýlaþmada ilk kez A takýmý formasýný sýrtýna geçiren Tuncay Kýlýç bu karþýlaþmada 90 dakikada sahada kalmýþ ve takýmýnýn maçý 0-1 kazanmasýnda önemli katkýda bulunmuþtu. Göztepe takýmýnýn yeni teknik direktörü Suat Kaya'nýn gözdesi olan Tuncay, Göztepe-Tokatspor karþýlaþmasýnda da sahaya ilk onbirde çýktý. Ýlk yarýda orta sahada baþarýlý futbolu ile beðenilen Tuncay ikinci yarýnýn 0. Dakikasýnda sakatlanarak oyun alanýný terk etmek zorunda kaldý. Göztepe karþýlaþmayý 2-0 kazanýrken Ýzmir'in sarý kýrmýzýlý ekibi Tuncay'ýn forma giydiði üst üste iki maçtan da sahadan 3 puanla ayrýldý. Öte yandan Tokatspor'un tecrübeli ismi Çorumlu futbolcu Yaþar Kabakçý'da savunmada oldukça baþarýlý bir maç çýkarýrken takýmýnýn Yaþar_Kabakçý maðlup olmasýna engel olamadý. ADNAN YALÇIN ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 2 YEÞÝL KIRÞEHÝRSPOR: 1 STAD: Ýskilip Þehit Mikail Kaya HAKEMLER: Semih Duran, Abdullah Seyithanoðlu, Hamdullah Gökmen. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Ýbrahim, Salih Yaramýþ, Enes, Eray, Salih Saðýr, Burak (Dk. 2 Mustafa Uçar), Y.Emre (Dk. 46 Turgay), Eþref (Dk. Aydýn), Muhammed Thione, Sadýk, Mustafa Veran. YEÞÝL KIRÞEHÝRSPOR: Serkan, Rýfat, H.Ahmet, Oktay, Birkan (Dk. 20 Gökhan), Ayaz, Ýbrahim, Sinan, Rýdvan, Rýza (Dk. 20 Selman), Yunus (Dk. 5 Adama). GOLLER:. Dk. Rýfat (Yeþil Kýrþehirspor), 20. dak. Mustafa Veran, 5. dak. Aydýn (Ýskilip Belediyespor). Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ýskilip Belediyespor, ligin 24. Haftasýnda konuk ettiði lig ikincisi Yeþil Kýrþehirspor'u 2-1 maðlup ederek haftayý altýn deðerinde 3 puanla kapattý. Lig ikinci yeþil Kýrþehirspor önünde zorlu puan mücadelesine çýkan Ýskilip Belediyespor, Yeþil Kýrþehirspor'un. Dakikada Rýfatla bulduðu erken golüyle maça adeta 0-1 yenik baþladý. Bu golden sonra çabuk toparlanan Ýskilip Belediyespor 20. Dakikada Mustafa Veran'ýn golüyle 1-1'lik eþitliði yakaladý. Ýlk yarý karþýlýklý atýlan 2 golle 1-1 sona erdi. Ýkinci yarýda kazanmak adýna rakip kale önünde gol arayan Ýskilip Belediyespor kendisine 3 altýn puaný getiren golü 5. Dakikada Aydýn Çolak ile buldu. Karþýlaþmanýn geri kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Ýskilip Belediyespor karþýlaþmayý 2-1 kazandý. ADNAN YALÇIN Toplu Sonuçlar ÇIKSALIN SPOR 1-1 BALÇOVA BEL. DARICA G.BÝRLÝÐÝ 3-1 HACETTEPE ERZURUM BB 2-0 SANCAKTEPE BLD M. EVRENSEKÝ 0-2 BATMAN PETROL ELAZIÐ BLD 0-3 ELÝBOL SANDIKLI 6 YENÝ AKSARAY 1-0 ÜNYESPOR MALTEPESPOR 1-3 BURSA NÝLÜFER ORHANGAZÝSPOR 1-3 SAKARYASPOR DÜZYURTSPOR Yarýn oynanacak ÇORUM BLD Takýmlar 1.DÜZYURTSPOR 2.BATMAN PETROL 3.HACETTEPE SPOR 4.ÇORUM BLD 5.ELÝBOL SANDIKLI 6.M. EVRENSEKÝ.DARICA G.BÝRLÝÐÝ.ERZURUM BB 9.SANCAKTEPE BLD.BURSA NÝLÜFER 11.ORHANGAZÝSPOR 12.MALTEPESPOR.6 YENÝ AKSARAY 14.SAKARYASPOR 15.BALÇOVA BLD 16.ÇIKSALIN SPOR 1.ÜNYESPOR 1.ELAZIÐ BLD Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI SAKARYASPOR - MALTEPESPOR BALÇOVA BLD - DARICA G.BÝRLÝÐÝ SANCAKTEPE BLD - ORHANGAZÝSPOR HACETTEPE - ERZURUM BB ÜNYESPOR - ELAZIÐ BLD BURSA NÝLÜFER - 6 YENÝ AKSARAY ELÝBOL SANDIKLI - DÜZYURTSPOR ÇORUM BLD - M. EVRENSEKÝ BATMAN PETROL - ÇIKSALIN SPOR

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Kargý nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan Saltanat gibi muhtarlýk * HABERÝ 16 DA 7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı