"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýçme suyunda risk var ama felaket yok""

Transkript

1 "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a yeni görevinde baþarýlar diledi. Birlikte çalýþarak Çorum'a hizmet etme arzusunda olduklarýný dile getiren Bektaþ, iþ dünyasý, siyasiler ve sivil toplum kuruluþlarý el ele verdiðinde her þeyin üstesinden gelinebileceðine dikkat çekti. 9 DA Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinde deðiþiklik Duran Cesur Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinde deðiþikliðe gidildiðini açýkladý. Konu hakkýnda bilgi veren Duran Cesur, bilindiði üzere Sosyal Güvenlik Kanunlarýna göre yaþlýlýk ve malullük aylýðý baðlananlardan... 7 DE 10 ÞUBAT 2015 SALI 40 KURUÞ "Çorum içmesuyu sýkýntýsý yaþamayacak" "Ýçme suyunda risk var ama felaket yok" Çorum'un 50 günlük suyu kaldýðýna dair haberlere DSÝ Genel Müdürlüðünden cevap geldi. DSÝ Þube Müdürü tarafýndan yapýlan açýklamanýn, vatandaþlarý su tasarrufuna yönlendirmek maksadýyla yapýldýðý ve Çorum'un susuz býrakýlmasýnýn söz konusu olmadýðýnýn belirtildiði... 3 DE Baþbakan'dan memura zam müjdesi bekliyoruz AK Parti'den Ýlim Yayma'ya tebrik Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam Türkiye Kamu Sen'in yüzde 12'lik ek zam talebinin dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi. Türkiye'nin seçim atmosferine girmiþ olmanýn verdiði heyecanla siyasi partilerden ve iktidar partisinden salý günleri grup toplantýlarýnda müjdeler duymaya baþladýklarýný kaydeden Çam, "Her hafta salý günü sayýn Baþbakanýmýz 'müjde' adý altýnda toplumun çeþitli katmanlarýna müjdeler vermektedir. 4 DE Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü içme suyu konusunu büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini söyledi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda içme suyu konusunda ki tartýþmalara açýklýk getirdi.dünya'nýn her tarafýnda küresel TSO 'sayýsal takograf' ýsýnmadan kaynaklý su sorunlarý yaþandýðýný ifade ederek sözlerine baþlayan Baþkan Külcü, ülkemizde de bunun yansýmalarýnýn olduðunu ve Çorum'un da bu durumdan etkilendiðini belirtti. 3 DE AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç beraberinde AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý'yla birlikte yeni yönetim kurulunu oluþturan Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Miniklere süt daðýtýlacak eðitim-öðretim yýlý ikinci döneminde baþlatýlan, Milli Eðitim Bakanlýðý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Ulusal Süt Konseyi iþbirliðiyle yürütülen Okul Sütü Programý kapsamýnda Çorum da ve tüm illerde süt daðýtýmý yapýldý. 7 DE 5 DE Sami Çam vermeye baþladý Avrupa Birliði'ne üye ülkelerde AB'nin ilgili mevzuatý uyarýnca karayolu taþýmacýlýðýnda yeni araçlarda sayýsal takograf kullanýlmasý zorunlu hale geldi. Mekanik ve elektromekanik takograf cihazlarý yerine kullanýlmaya baþlanan sayýsal takograf kartý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý 46 Oda tarafýndan kullanýcýlarýna saðlanýyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da, Çorum Oto Tamirciler Odasý ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn talepleri doðrultusunda gerekli giriþimlerde bulunarak, TOBB'un onayýyla sayýsal takograf kartý hizmetini vermeye baþladý. Çorumlu kullanýcýlarýn önceleri Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan temin ettikleri sayýsal takograf kartý, 4 Þubat 2015 tarihinden itibaren Çorum TSO tarafýndan verilecek. 5 DE Naci Aðbal Naci Aðbal bugün istifa ediyor Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Naci Aðbal, milletvekilliði aday adaylýðý için yarýndan geçerli olmak üzere istifa kararý aldý. 3 DE Osmancýklý muhtarlardan Milletvekili Baðcý'ya teþekkür 2 DE Meteoroloji'den kuvvetli kar yaðýþý uyarýsý! 2 DE

2 HABER 2 Meteoroloji'den kuvvetli kar yaðýþý uyarýsý! Ýmsâk : 05:07 Güneþ : 06:34 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:48 Akþam : 17:17 Yatsý : 18:37 AJANDA Enver Ören'nin doðumu (1939) - Ýhlâs Vakfý'nýn kuruluþu (1975) - Sultan II.Abdülhâmid Hânýn vefâtý (1918) AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada içinde Çorum'unda bulunduðu bazý illere kuvvetli kar yaðýþý uyarýsýnda bulunuldu Salý ve Çarþamba günü ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yaðýþlarýnýn Kastamonu çevreleri, Sinop'un iç kesimleri ile Çorum'un kuzey ve batý kesimlerinde kuvvetli (10 ila 20 cm) ve yer yer yoðun olacaðý (20 cm üzeri) tahmin ediliyor. Kar yaðýþý ile birlikte rüzgarýn Kastamonu, Sinop ve Samsun'un batý kýyý kesimlerinde kuzey ve doðu yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceði tahmin edilmekte. Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT SALI 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Açýklamada vatandaþlarýn yoðun kar yaðýþlarý ve kuvvetli rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek (ulaþýmda aksamalar ile buzlanma ve don olaylarý gibi) olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi. Osmancýklý muhtarlardan Milletvekili Baðcý'ya teþekkür Osmancýk ilçesi Temençe, Karapýnar, Çiftlikler ve Eymir Mahallesi Muhtarlarý Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'ya taþýmalý öðrencilerin sorununu çözdüðü için teþekkür ettiler. Osmancýk Ýlçesi'nde Temençe, Karapýnar, Çiftlikler ve Eymir Mahallesi'nde okul öðrencilerinin taþýmasýnýn yapýlmasý için Osmancýk Belediyesi'ne defalarca müracaatta bulunan muhtarlar Osmancýk Belediye'sinden olumsuz yanýt alýnca çareyi Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'ya aktarmakta buldular. Milletvekili Dr. Baðcý'ya durumu anlatarak yardým isteyen Temençe Mahallesi Muhtarý Nihat Kuran, Karapýnar Mahallesi Muhtarý Murat Bilinmez, Çiftlikler Mahallesi Muhtarý Celalettin Demirkan ile Eymir Mahallesi Muhtarý Nihat Göbel, öðrencilerin maðdur olduklarýný ve okula gidiþ geliþlerinde her an tehlike ile karþý karþýya geldiklerini dile getirdiler. Baðcý gerekli giriþimlerde bulunarak sosyal Devlette hiç kimsenin maðdur edilemeyeceðine dikkat çekerek öðrencilerin Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan taþýnacaðýný, yakýnda taþýma ihalesinin yapýlacaðý müjdesini verdi. 4 mahallenin öðrencilerinin öðrenim gördükleri okullara taþýnacaðý müjdesi mahallede sevinçle karþýlanýrken mahalle muhtarlarý, Temençe Mahallesi Muhtarý Nihat Kuran, Karapýnar Mahallesi Muhtarý Murat Bilinmez, Çiftlikler Mahallesi Muhtarý Celalettin Demirkan ve Eymir Mahallesi Muhtarý Nihat Göbel, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Baþkan Yardýmcýsý Ercan Arslan ile birlikte Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'ya teþekkür ettiler. "Ahþap Oymacýlýðý Kursu" açýlacak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü 2015 yýlýnda da Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarý ve Geleneksel El Sanatlarý kurslarý düzenlenmesi yönünde programlar yapýyor. Bu kapsamda, Müdürlük bünyesinde 664 saatlik "Ahþap Oymacýlýðý Kursu" açýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin 2 adet fotoðraf, nüfus cüzdaný fotokopisi ile birlikte 12 Þubat 2015 Perþembe günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne baþvurmalarý gerekiyor. Kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmezken, kurs malzemeleri de Kurum tarafýndan temin edilecek. Kurs sonunda kursiyerlerin ortaya çýkardýklarý ürünlerin sergileneceði bir sergi açýlmasý planlanýyor. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýki zinnet insaný süsler:1-tevazu, 2- Haya, edep. Enver Ören Rahmetullahi AleyhDiðer Söz Günün Þiiri Bu Ayrýlýk Kusuruma bakmayýn benim, dostlar, baðýþlayýn beni. Ben davullara, bayraklara aldýrmayan bir padiþahýn yoluna düþmüþüm, deli divane olmuþum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben, çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Ama yok da sayýlmam hani, var olan bir þeyim ben. Haydi ben bensiz geleyim, sen sensiz gel. Ne varsa þu ýrmaðýn içinde var, soyunalým iki can, dalalým þu ýrmaða, hadi. Bu kupkuru yerde yakýnmadan gayri ne gördük, bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayri. Bu ýrmakta ne ölmek var bize, bu ýrmakta ne gam var, ne keder var, ne dert. Bu ýrmak alabildiðine yaþamaktan, bu ýrmak iyilikten, cömertlikten ibaret. Durma, çabuk gel, gelmem deme. Ne evet demek yaraþýr sana, ne hayýr, dostum, senin þânýna sadece gelmek yaraþýr. Mevlana Celaleddin Rumi HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4190 2,4196 EUR 2,7379 2,7383 STERLiN 3,6354 3,6377 JPY YENi 2,0566 2,0573 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Ýçme suyunda risk var ama felaket yok" Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü içme suyu konusunu büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda içme suyu konusunda ki tartýþmalara açýklýk getirdi. Dünya'nýn her tarafýnda küresel ýsýnmadan kaynaklý su sorunlarý yaþandýðýný ifade ederek sözlerine baþlayan Baþkan Külcü, ülkemizde de bunun yansýmalarýnýn olduðunu ve Çorum'un da bu durumdan etkilendiðini belirtti. Ýçme suyunda yaþanan sýkýntýnýn zamanýnda yapýlmayan yatýrýmlar ilgili olmadýðýný tamamen yaðýþ rejimi ile ilgili olduðunu kaydeden Külcü, "Elimizde ki yaðýþ miktarlarý su sorununa neden olmaktadýr. 1960'lý yýllardan itibaren 1972, 1984, 1994 ve 2013 yýllarýnda yaðýþlarda bir azalma oldu. Görüldüðü gibi ortalama he 10 yýlda bir yaðýþta sorun yaþanýyor. Yine 1960 ila 2013 yýllarý arasýnda ki periyotta en düþük yaðýþ metrekareye 213 ml ile 2013 yýlýnda yaþandý. Bunun yansýmasý da tabiki 2014'e oldu. 2015'in baþýnda ise kendisini hissettirdi yýllarý ise en fazla yaðýþýn meydana geldiði dönem oldu" dedi. Eldeki suyu daha uzun kullanmak için tasarruflu olmak gerektiðini ifade eden Külcü, "Su sýnýrsýz bir kaynak deðildir. Tamamen yaðýþ rejimine baðlýdýr. Bundan dolayý hemþehrilerimizi su konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandý. Açýklamasýnda görevde olduðu sürede su sorununu çözümü için yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Baþkan Külcü sözlerine þöyle devam etti: "Göreve geldiðimizde ilk olarak Hatap Barajý'nýn 15 km'lik isale hattýný yaptýk. DSÝ yetkilileri bu yýl Hatap Barajý'nýn tarýmsal sulama da kullanýlmamasý için de çalýþma yapýyorlar. Eðer bu yýl yaðýþlar az olurda su sorunu yaþanýrsa bu yola baþvurulacak. Su kuyumlarýmýzdan 10 tanesini çalýþtýrýyoruz yýlýnda bu 10 kuyumuzdan toplam 6 milyon metreküp aldýk. Bu yýlda ayný miktarda su alacaðýz. Basýnda yer alan 50 günlük su rezervine bu kuyular dahil deðildir. Üzerine bunu da eklemek lazým. Diðer bir çalýþmamýz ise Koparan derelerinin derivasyonla Yeni Hayat Barajýna baðlanmasýdýr. Bu projeyle derelerden boþa akan 3 milyon metreküp suyu tek bir noktada toplayacaðýz. Projede kamulaþtýrma sorunlarý yaþandýðý için müteahhit firma iþi býraktý. Ancak iþin yüzde 80'i tamamlanmýþ durumda. DSÝ hýzlý bir þekilde yeni ihale yapacak ve bu yýl içinde tamamlanmasý saðlanacak. Belediye olarak bizim diðer bir çalýþmamýz ise kayýp ve kaçak suyla mücadeledir. Bunu için aldýðýmýz aracýmýz 1 yýlda yaklaþýk 1 milyon metreküp su kaçacaðýný önledi yýlýnda yapýlacak çalýþmalarla yine bu kadar kaçak suyu önlenmesini bekliyoruz. Türkiye'de ilk kez bir barajýn dip temizliði Çomar Barajý'nda yapýlacak. Eðer bu proje gerçekleþirse barajýn dip temizliði kolektörlerle gerçekleþtirilecek. Bizim esas projemiz ise Koçhisar Barajý'nýn 51 km'lik isale hattýdýr. Hattýn proje ihalesi geçtiðimiz aralýk ayýnda yapýldý. Þubat ayýnda ise netleþecek. Proje hazýrlandýktan sonra inþaat ihalesi yapýlacak. Sadece Koçhisar Barajýndan aldýðýmýz su dahi Çorum'un tüm ihtiyacýný karþýlamaya yetecek. Ama biz yinede Yeni Hayat ile Hatap Barajlarýný kullanmaya devam edeceðiz. Biz bu projeyi 2012 yýlýnda ele almýþtýk." Çorum Belediyesi olarak içme suyu konusunu büyük bir hassasiyetle takip ettiklerinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Elimizdeki meteorolojik verilere göre içinde bulunduðumuz 4 aylýk dönemde bu hafta kar yaðýþý, sonrasýnda ise mayýs sonuna kadar yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü verilerine göre bu yýl mayýs sonuna kadar 10 milyon metreküp yaðýþ bekleniyor. Bir risk var ama felaket yok. Böyle bir algý oluþturmaya gerek yok. Rezervlerimiz tam dolduðu zaman 3 yýl yetecek suyumuz oluyor. Çorum halký Türkiye'nin en iyi içme sularýndan birisini kullanýyor" diye belirtti. Baþkan Külcü sözlerini Çorum'un sorunlarýna hassasiyetle yaklaþan Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lüfti Akca'ya teþekkür ederek tamamladý. Basýn toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile Su ve Kanalizasyon Müdürü Zübeyr Tuncer'de katýldý. Fatih AKBAÞ Emekliler Rumi Bekiroðlu'nu kutladý Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret etti. Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, kongrede AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'nu tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetimine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL TEBRiK AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Yaþar Anaç a ve ilçe yönetim kurulu üyeliðine seçilen deðerli yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, Kendisine ve ekip arkadaþlarýna görevlerinde baþarýlar dileriz. Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk "Çorum içmesuyu sýkýntýsý yaþamayacak" Çorum'un 50 günlük suyu kaldýðýna dair haberlere DSÝ Genel Müdürlüðünden cevap geldi. DSÝ Þube Müdürü tarafýndan yapýlan açýklamanýn, vatandaþlarý su tasarrufuna yönlendirmek maksadýyla yapýldýðý ve Çorum'un susuz býrakýlmasýnýn söz konusu olmadýðýnýn belirtildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Çorum ve civarý için Þubat, Mart ve Nisan aylarý yaðýþlý dönem olup, barajlar en fazla suyu bu dönemde toplamaktadýr. Nitekim yýllarý arasýnda Yenihayat, Çorum ve Hatap Barajlarý rezervlerinin özellikle Þubat-Nisan aylarý arasýnda yükseldiði görülmektedir. DSÝ Genel Müdürlüðü bütün illerimizde olduðu gibi Çorum'a içme suyu temini ile alakalý olarak konuyu yakýndan takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadýr. Ýlkbahar aylarýnda yeterli suyun gelmemesi halinde Koçhisar Barajýndan Yenihayat Barajý rezervuarýna su aktarýmýný saðlayacak derivasyon kanallarýnýn yapýmý için gerekli çalýþmalara baþlanmýþtýr. DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan alýnacak tedbirler sayesinde Naci Aðbal bugün istifa ediyor Çorum içmesuyu sýkýntýsý yaþamayacaktýr. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý olarak 81 ilimiz için Ýçmesuyu Eylem Planý hazýrlamýþ, böylece illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yýllarýna kadar içmesuyu ihtiyacý planlanmýþ ve projeler süratle devreye alýnmýþtýr." Haber Servisi Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Naci Aðbal, milletvekilliði aday adaylýðý için yarýndan geçerli olmak üzere istifa kararý aldý. 25 yýldýr Maliye Bakanlýðýnýn her kademesinde görev yapan hemþehrimiz Naci Aðbal'ýn bugünden geçerli olmak üzere istifasýný Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e sunacaðý öðrenildi.

4 HABER Baþbakan'dan memura zam müjdesi bekliyoruz Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam Türkiye Kamu Sen'in yüzde 12'lik ek zam talebinin dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi. Türkiye'nin seçim atmosferine girmiþ olmanýn verdiði heyecanla siyasi partilerden ve iktidar partisinden salý günleri grup toplantýlarýnda müjdeler duymaya baþladýklarýný kaydeden Çam, "Her hafta salý günü sayýn Baþbakanýmýz 'müjde' adý altýnda toplumun çeþitli katmanlarýna müjdeler vermektedir. En son açýklamalarýnda sanayiciye, KOBÝ'lere, konuta ve bunun gibi çeþitli alanlara karþýlýðý olmayan bir çok müjde verdi. Biz kamu çalýþanlarý olarak 13 yýldýr ötekileþmenin, ötekileþtirmenin, yok sayýlmanýn ve maalesef bazý haklarý da elinden alýnmýþ olmasýna raðmen bizler haklý olarak sayýn Baþbakandan yarýn ki grup toplantýsýnda Türkiye Kamu Sen'in %12'lik ek zam talebini deðerlendirerek kamu çalýþanlarýna bir müjde vermesini istiyoruz. Yarýn emeklimize bir müjde istiyoruz. Çünkü ülkemizde açlýk sýnýrý 1.300,00 TL olduðu için en düþük emeklimizin TL maaþ aldýðýný varsayarsak emeklimize en az %50 zam istiyoruz" dedi."açlýk sýnýrýnýn üzerinde maaþ almasý gerektiðini düþünüyoruz" diyen Çam, "Hakeza asgari ücretlimizin de açlýk sýnýrýnýn üzerinde maaþ almasý için %50 zamda onlara istiyoruz. Veya asgari ücretlilerden vergi diliminin kaldýrýlmasýný talep ediyoruz. Müjde verilecekse ülkemizde yoksulluk sýnýrýnýn 3.300,00 TL olduðu bir durumda çalýþan devlet memurlarýnýn TL maaþ aldýðý bir noktada çalýþanlarýn en azýndan yoksulluk sýnýrýnýn üzerinde bir maaþ zammý almasýný talep ediyoruz. Bugün SGK'da emekli maaþlarý aylýk baðlama oranlarý %75'ten %35'e düþmüþtür. Emeklilerimiz için bu oranýn tekrar eski haline getirilerek en düþük emekli maaþýnýn açlýk sýnýrýnýn üzerinde olmasý saðlanmalýdýr. Bizler ücretliler olarak yarýn ki AK Parti'nin grup toplantýsýnda Baþbakan'dan bu müjdeli haberleri bekliyoruz. Ýktidara geldiði günden bu tarafa devlet memurlarýnýn iþ güvencesini her ortamda dillendiren hükümet yine son dönemde tekrar gündeme getirmeye ve bunun konuþulmasýný ve memurun iþ güvencesinin kaldýrýlmasý noktasýnda çalýþmalarýnýn olduðunu bilmekteyiz. Bir çalýþan için kazanýlmýþ en büyük hak iþ güvencesidir. Ýþ güvencesiz bir memur hem devletini hem hükümetini hem de toplumu için çok tehlikeli noktalarý doðurabilecek sorunlarý karþýmýza çýkartýr. Memurun iþ güvencesi devletin güvencesidir. Ve ne yazýk ki insanlar bilerek veya bilmeyerek geliþmiþ ülkeleri de örnek vererek devlet memuruna iþ güvencesinin fazla olduðunu ve hatta yandaþ sendikanýn bir dönem Genel Baþkanlýðýný yapmýþ Ahmet Aksu, bile bir sendikacý adýna söylenmeyecek, konuþulmayacak bir söz sarf etmiþ "iþ güvencesi devlet memuru için lüks" deme gafletinde bulunmuþtur. Dünyanýn hiçbir ülkesinde iþçi ve memur ayný statüde çalýþmamaktadýr. Ýngiltere, Almanya, Fransa, Brezilya, Danimarka, ABD, Ýtalya gibi ülkelerde kamu görevlilerinin farklý bir hukuki düzenlemesi vardýr. Ve bu ülkelerde devlet memurlarýnýn hayat boyu iþ güvenceleri mevcuttur. Osmanlý da dahi memurlarýn ayrýcalýklý bir sýnýf olarak yer aldýðýnýn bilinmesi gerekir. Aslýnda biz þunu biliyoruz ki iþçi memur ayrýmýnýn kaldýrýlmak istenmesinin altýnda yatan tek gerekçe memurlarýn iþ güvencesinin kaldýrýlarak kamu hizmetlerinin tarafsýzlýðýnýn yok edilmek istenmesi, devlet memurluðundan hükümet memurluðuna veya taþeronlaþmaya geçiþi saðlamak adý devlet içi boþ bir yapý oluþturarak memur üzerinden devleti tartýþmaya açmaktýr. Devlet memurlarýnýn mutlak bir iþ güvencesi zaten mevcut deðildir. Devlet Memurlarý Kanununun 125. maddesine aykýrý eylem ve iþlemlerde bulunan kamu çalýþanlarý iþten el çektirilmeye dair bütün hükümleri içermektedir. Bunun haricinde sadece ihbar ve kýdem tazminatý verilerek kapýnýn önüne konulmasý demek devlette devamlýlýðýn esas olduðu bir noktada devletin geleceðini tartýþmaya açmaktýr" þeklinde kaydetti. Son günlerde Türkiye'de yeni anayasa ve yeni idari sistemler üzerinde durulan tartýþmalarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin parlamenter sistem içerisinde devam etmesini istediklerini kaydeden Çam, "Yeni anayasa ve sistem tartýþmalarý ülkede somut sorunlardan soyut, hayali algý yöneltme yöntemleriyle insanlarýn duygu ve düþüncelerini ve hayallerini, umutlarýný yönlendirmek veya satýn almak adýna yapýlan söylemlerdir. Ülkenin somut gerçeklerine baktýðýmýz zaman; Kamu çalýþanýnýn iþ güvencesini, emekliye yapýlacak olan zam, asgari ücretli ve taþeron þirket çalýþanlarýnýn sorunlarýný, esnafýn sorunlarýný, 4/C'lilere kadro verilmesini, çiftçinin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda bu sistemin ve bu anayasanýn engel teþkil ettiðini düþünmüyoruz. Bu vesileyle toplumda bir algý operasyonuyla her þeyin sorumlusu, ayak baðý sanki bu anayasa veya bu sistemmiþ gibi bir algý oluþturulmak isteniyor. Oysa yazýlan kanunlar deðil yürütmenin çalýþmalarý ile çözülebilecek sorunlardýr. Nitekim 13 yýldýr iktidarda bulunan hükümet hangi yasayý geçirmek isteyipte geçiremediðini veya hangi kurumun müdürünü deðiþtirmek isteyipte deðiþtiremediðini, hangi kadroya yeteri kadar insan alýnmasý noktasýnda anayasanýn engel teþkil ettiðini veya hangi yatýrýmlarýn yapýlmasý noktasýnda sýkýntý yaþandýðýný anlamakta zorlanýyoruz. Türk Büro Sen olarak kamu çalýþanlarýnýn hak ve menfaatleri noktasýnda bizler anayasanýn bu haliyle engel teþkil ettiðini düþünmüyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL KAGEB'in OKA projesi hayata geçti Kadýnlarý, Gençleri, Engellileri Bilinçlendirme Destekleme Derneði (KAGEB)'nin Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) hazýrladýðý proje kabul edildi. Proje kapsamýnda kadýnlara yönelik olarak "Etkili CV Hazýrlama ve Mülakat Teknikleri" eðitimi düzenlenecek. Eðitimin ilki 6 Þubat 2015 tarihinden saat saatleri arasýnda Çorum Halk Eðitim Merkezinde yapýldý. KAGEB Baþkaný Ýclal Poyraz, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda verdiði bilgide, "Toplumumuzun sosyo-ekonomik düzeyinin yükseltilmesini saðlama yolunda baþta dezavantajlý gruplar olmak üzere istihdamýna katký saðlamak için bilinçlendirmek ve desteklemek amacýyla proje uygulama faaliyetleri gerçekleþtirmektedir. Proje kapsamýnda gerçekleþtirilecek eðitimden yaralanacak olana 15 KAGEB Derneði üyeleri bu eðitim sonunda öðrendikleri bu bilgilerin yayýlmasýný saðlayacak olup bu proje sayesinde "Ýþ Baþvuru Süreçlerinin Önemi" konusunda farkýndalýk oluþacak, kadýnlarýn iþgücüne giriþleri kolaylaþacak ve iþgücüne katýlýmlarý artacaktýr. Katýlarýndan dolayý OKA ve Çorum Halk Eðitim Merkezine teþekkür ederim" dedi. Kamil Akdoðan çiftçileri yemekte buluþturdu Ýskilip Ziraat Odasý Baþkanlýðý Kurusaray Köyü'nde oda delegelerine, muhtarlara, ve çiftçi vatandaþlara yemek daveti verdi. Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Kurusaray Köyü'nde delegeler ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajý verdi. Ýskilip Ziraat Odasý'nýn Kurusaray Köyü'nde bulunan Çiftçi Ýstasyonu'nda verdiði yemeðe Ziraat Odalarý Bölge Baþkaný Nejat Gamzeli, 60'a yakýn delege, mahalle ve köy muhtarlarý, STK temsilcileri, çiftçiler ile birlikte 200'e yakýn vatandaþ katýldý. Yemekte delegelere ve çiftçilere kýsa bir konuþmada bulunan Ziraat Odalarý Bölge Baþkaný Nejat Gamzeli, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan'ýn baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný, kendilerinin Akdoðan'dan memnun olduklarýný söyleyerek, "Biz ziraat odasý baþkanýmýz Kamil Akdoðan'dan memnunuz. Kendisi Ýskilip'te baþarýlý çalýþmalara imza atmýþtýr. Bu gün burada bulunmamýn sebebi Kamil baþkanýmýzýn yanýnda olduðumuzu göstermek. Biz kendisini destekliyoruz" dedi. Daha sonra konuþmak için söz alan Ziraat Odasý baþkaný Kamil Akdoðan, Ziraat Odasý Baþkanlýðý görevini bu zamana kadar baþarýlý ve kararlýlýkla sürdürdüðünü ifade ederek, "Ýskilip Ziraat Odasý Baþkanlýðý görevimizi bu güne kadar baþarýlý ve kararlýlýkla sürdürdük. Bundan sonrada ayný kararlýlýkla görevimizi yapacaðýmýza söz veriyoruz. Her ne þartlar altýnda olursa olsun Ýskilip tarýmý için her alanda durmadan, yýlmadan çalýþma kararlýlýðýmýzý bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 10 Þubat 2015 tarihinde yapýlacak olan genel kurulda þahsým ve meclis üyesi arkadaþlarýma vereceðiniz güvenden dolayý þimdiden teþekkür ederim. Genel kurulda tüm muhtar ve delegelerin desteðini bekliyor, genel kurulumuzun ilçemize Ýskilip tarýmýna hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum" þeklinde kaydetti. 4 Mahir ODABAÞI NOT DEFTERÝMDEN - 6 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Selam sabah kesilir oldu / Düðün bayram es geçilir oldu / Sahi bize böyle ne oldu? / Selamün aleyküm dostlar *Fomo: geliþmeleri kaçýrma korkusu / Hepimizi yaptý internet baðýmlýsý *Tarihten gereken ders alýnmamýþsa / Pehlivanlar sahaya denk salýnmamýþsa / Verilen söze sadýk kalýnmamýþsa / Durum vahim! Durum vahim! *Allah'a emanet ol, sende emanet ol / Ne güzel emanet bu, ahirde kimse yemez gol *Ey dost, sýký baðlama gönül torbasýný / Gün gelir dökmek istersin de açamazsýn / Unutma, sana da yazýlmýþtýr bir yazý / Kaçmak istesen de kaçamazsýn *Lambada titreyen alev hoþ / Çay içerisinde bardak boþ / Derya da boþ yüzüyor sandal, koþ / Ýçinde çok büyük cevher var / Lakin dökülmeyince sayfa boþ *Haydi gel, tatile gidelim / Ama sahiller olmasýn / En güzel tatil yeri köyüm benim / Sakýn kimseler yadýrgamasýn * Camide, namazýn farzýnda epey oyun havasý çaldý telefon / Ýmam efendi kýzarak dedi: kýrk kere uyarýyom yine kapatmýyon *Gece saat 01.00, kimi mýþýl mýþýl uyur / Kimi de sofrayý kurmuþ, çay doldurur *Doðru her zaman acý mýdýr bilinmez / Yalnýz doðru söyleyenler de pek sevilmez *Gün biter, gün doðar / söyle bakalým, yarýn için ne planýn var? *Yine soba zehirlenmesi, bir evden altý çocuk / Toplumda bilinçlenme yok, çok çok yazýk *Kimi belden, kimi boyundan çeker / Yaþ kemale erince, hastalýklar gelir teker teker *Dua en güzel hediye / Hele birde gýyabi olursa, deva olur her derde *Samimi selam verirsen alýnýr / Sen vefalý ol yeter ki her yerde dost bulunur *Falaný gördün mü? / Dün göreve geçti, bugün deðiþti / Memlekette deðiþim de bayaðý geliþti *Ömrün uzun, bedenin sýhhatli, akþamýn hayýrlý ola / Akýntýya kapýlýp ta köyden þehre gelmeseydik, nola *Dünyada; kimi film çekinir, kimi de film çevirir / Merak edersen arasýndaki farka ne denir? / Birine geçmiþ olsun, diðerine yapma ettiðini bulursun *Arap Türk 'süz yaþayamaz, kim ki yaþar derse delidir / Türk'e sýrt dönenin akýbeti dün de bugün de bellidir / Örnek mi istiyorsun, iþte Irak, iþte Suriye, iþte Mýsýr / Kim bilir, yarýn bu kervana daha kimler karýþýr (yazar: ) Sespia'dan Baþkan Ýsbir'e ziyaret Çorum Sespia (Ses Ver) Derneði Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'i ziyaret etti. Ziyarette konuþan Dernek Ýcra Kurulu üyesi Semra Þahin, "Dernek olarak vizyonumuz toplumsal sorunlarýn çözümünde yön veren bir sivil toplum kuruluþu olmaktýr. Misyonumuz ise çocuk, kadýn ve genç bireyleri yaþamýn her alanýnda destekleyerek yaþam standartlarýný iyileþtirmektir. Bu çalýþmalarý da Çorum ilimize baðlý tarih ve medeniyetlerin beþiði Hititlerin baþkenti olan Ortaköy ( Þapinuva) ilçemizde baþlatma kararý aldýk. Ortaköy tarih ve güzellikleri bakýmýndan en güzide ilçemiz olduðu halde maalesef sosyal, ekonomik bakýmdan geri kalmýþtýr. Amacýmýz bu geri kalmýþlýðýn bertaraf edilmesinde küçükte olsa bir katký saðlamaktýr" dedi. Daha sonra konuþan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ise "Ziyaretinizden son derece memnun olduk. Ortaköy ilçemiz ilimizin sosyal ve ekonomik yönden en geri kalmýþ yöresidir. Fakat tarihi ve doðal güzellikleri olan nadir ilçelerimizdendir. Her noktada geri kalmýþýzdýr. Duyarlý bir yaklaþýmla geri kalmýþlýðýmýzýn yok edilmesi hususunda ilçemizi tercih etmeniz bizi son derece memnun etmiþtir. Ortaköy halký misafirperverliði ve kadirþinaslýðý ile sizleri umut ýþýðý olarak görecek ve baðrýna basacaktýr. Þimdiden saðlayacaðýnýz hizmet ve katkýdan dolayý halkým adýna teþekkürlerimi sunarým" þeklinde kaydetti.ýcra Kurulu üyesi Ebru Gül Çömüz'de, misafirperverlikten dolayý Baþkan Ýsbir'e teþekkür etti.

5 TEK HABER 5 Miniklere süt daðýtýlacak TSO 'sayýsal takograf' vermeye baþladý Avrupa Birliði'ne üye ülkelerde AB'nin ilgili mevzuatý uyarýnca karayolu taþýmacýlýðýnda yeni araçlarda sayýsal takograf kullanýlmasý zorunlu hale geldi. Mekanik ve elektromekanik takograf cihazlarý yerine kullanýlmaya baþlanan sayýsal takograf kartý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý 46 Oda tarafýndan kullanýcýlarýna saðlanýyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da, Çorum Oto Tamirciler Odasý ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn talepleri doðrultusunda gerekli giriþimlerde bulunarak, TOBB'un onayýyla sayýsal takograf kartý hizmetini vermeye baþladý. Çorumlu kullanýcýlarýn önceleri Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan temin ettikleri sayýsal takograf kartý, 4 Þubat 2015 tarihinden itibaren Çorum TSO tarafýndan verilecek. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Vekili Recep Gür, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun TSO'yu ziyaret ederek, sayýsal takograf kartý hizmetini deðerlendirdi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, sivil toplum kuruluþlarýndan, meslek odalarýndan gelen taleplere kayýtsýz kalmadýklarýný, ilgili odalardan gelen talep doðrultusunda sayýsal takograf kartý hizmetini Çorum'a kazandýrdýklarýný söyledi. Bu konuda Çorum'daki STK'lar olarak güzel bir birliktelik sergilediklerini belirten Baþaranhýncal, hizmetin Çorum'a kazandýrýlmasý konusunda desteklerini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat - Hisarcýklýoðlu'na teþekkür etti. -SAYISAL TAKOGRAF KARTI EÐÝTÝMÝ VERÝLECEK- TSO'da yapýlan görüþmede, sayýsal takograf kartýnýn kullanýmýnýn, ilgili çevrelerce tam olarak bilinmediði tespit edilerek, bu konuda bir eðitim programý hazýrlanmasý kararlaþtýrýldý. Söz konusu eðitim programýna katýlmak isteyenler, 20 Þubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar numaralý telefondan Çorum TSO Ýletiþim Uzmaný Gözde Atlamaz'a, ya da ÇESOB, Çorum Oto Tamirciler Odasý ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na eðitim ile ilgili baþvuru taleplerini iletebilirler. -4 ÝÞ GÜNÜNDE 26 BAÞVURU- Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, sayýsal takograf kartý hizmetini saðlamak amacýyla gerekli yasal altyapýsýný tamamladý. Bu hizmetle ilgili TSO'dan 3 personel, TOBB'dan eðitim aldý. Hizmetin verilmeye baþlandýðý 4 Þubat 2014 tarihinden bu yana toplam 26 sayýsal takograf kartý baþvuru talebi alýndý. Bu hizmet sayesinde kullanýcýlar, Samsun'a giderek ekonomik ve zaman açýsýndan kayýp yaþamaktan kurtuldular. Sayýsal Takograf Kartý'na baþvurular, TOBB'un staum.tobb.org.tr adresindeki internet sitesinden ön baþvuru yapýlmasý ile baþlayacak. Ardýndan, kart ücreti yatýrýldýktan sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na baþvurulacak. Milletvekili Baðcý'dan eðitim-öðretim yýlý mesajý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýnýn baþlamasý nedeni ile bir mesaj yayýnladý. "Ülke genelinde olduðu gibi içerisinde bulunduðumuz öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýnda ilimiz Çorum'da da 97 bin öðrenci ve öðretmenimiz ders baþý yapmýþtýr. Deðerli eðitimcilerimiz, öðrencilerimiz ve velilerimizle birlikte eðitim ve öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýna coþku ve heyecan içerisinde baþlamýþ bulunmaktayýz" diyerek mesajýna baþlayan Baðcý, "AK Parti Hükümetleri olarak geçtiðimiz 12 yýlda eðitime ayrýlan pay, derslik sayýsý, öðretmen sayýsý vb. bütün istatistiklerde Cumhuriyet döneminin iki katý kadar mesafe almýþ durumdayýz. Ýlimiz Çorum'da derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn 24'ün altýna Avrupa Konseyi'nden iç güvenlik paketine sert tepki: Derin endiþe duyuyoruz Avrupa Konseyi, içinde sýkýyönetimi aratmayan unsurlarýn bulunduðu iç güvenlik paketindeki tartýþmalý maddelerin acilen deðiþtirilmesi çaðrýsý yaptý. Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Komiseri Nils Muiznieks, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Türkiye'de önümüzdeki hafta TBMM'de tartýþýlacak polise yeni yetkiler tanýyacak yasa tasarýsýndan derin endiþe duyuyorum." dedi.avrupa Ýnsan Haklarý Komiseri Nils Muiznieks, Kasým 2013'te hazýrladýðý Türkiye raporunda en çok polisin aþýrý güç kullanýmý nedeniyle yaþanan insan haklarý ihlallerine deðindiðini vurguladý. Söz konusu raporda, polisin aþýrý güç kullanýmý ve þiddet uygulayan devlet memurlarýna yönelik etkin soruþturma yürütülmemesini eleþtirdiklerini hatýrlatan Muznieks, "Ancak, Türk hükümeti bu sorunlarýn üzerine gitmek yerine hiçbir baðýmsýz kontrol mekanizmasý kurmadan polisin düþtüðüne hep birlikte þahit olduk. Eðitimin kalitesini artýrmak ve eðitimde teknolojiyi maksimum kullanabilmek için Ýlimizde, baþta Ýl Milli Eðitim Müdürümüz olmak üzere tüm Eðitim Yöneticileri ve bütün Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerimizle sürekli istiþare halinde olarak eðitimde Fatih projesi baþta olmak üzere, en iyiye ve en güzele doðru yol almaktayýz. Yeni Türkiye'nin inþasýnda, geleceðin Türkiye'sinin insan gücünün yetiþmesine, emek veren, onlarý ideallere sevk eden, ufuk, vizyon ve misyonla donatan bütün idarecilerimize ve öðretmenlerimize teþekkür ederim. Öðretmen öðrencilerimize öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýnda baþarýlar diler, selam ve sevgilerimi sunarým" dedi. yetkilerini daha da artýrýyor. Bilhassa polisin silah kullanýmý, gösterilerde güç kullanýmý ve hiçbir yargý kararý olmadan gözaltýna alma yetkisinin tanýnmasý, yaþama hakký ve toplu gösteri hakký gibi temel insan haklarýnýn ihlal edilmesine yol açacaktýr." ifadelerini kullandý. Muiznieks, Türk Parlamentosu'nun derhal tasarýdaki tartýþmalý maddeleri gözden geçirmesini ve Türkiye'nin hak ihlalleri karnesini iyileþtirecek adýmlar atmasý çaðrýsý yaptý. Muiznieks, iç güvenlik paketinin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne uygun hale getirilmesi için Ankara'nýn Avrupa Konseyi'nin ve Türkiye'deki insan haklarý teþkilatlarýnýn tavsiyelerine uymasý gerektiðini belirtti eðitim-öðretim yýlý ikinci döneminde baþlatýlan, Milli Eðitim Bakanlýðý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Ulusal Süt Konseyi iþbirliðiyle yürütülen Okul Sütü Programý kapsamýnda Çorum da ve tüm illerde süt daðýtýmý yapýldý. Albayrak Ýlkokulunda Okulunda yapýlan süt daðýtým törenine Vali Ahmet Kara'da katýldý. Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel ve bazý kurum müdürlerinin de katýldýðý programda Vali Ahmet Kara ve beraberindekiler öðrencilere süt daðýttýlar. Vali Ahmet Kara burada yaptýðý konuþmada öðrencilere, "Süt içmek sizin için bu yaþlarda çok önemli. Biz sizlerin yaþýndayken Amerika'dan süt tozu geliyordu. Amerika'dan gelen süt tozlarýný kaynatarak süt ihtiyacýmýzý karþýlýyorduk. Artýk ülkemiz de hayvancýlýk ve süt geliþimi çok iyi. Ülkemizde artýk bütün çocuklarýmýz çok iyi eðitimler alýyor. Bizler okul sýralarýnda üçer kiþi oturuyorduk sýnýflarýmýz kalabalýktý þimdi sizler rahatça ikiþer kiþi oturuyorsunuz sýnýflarýnýz da çok kalabalýk deðil. Bazen okullar da daðýtýlan sütler sizi zehirler diye söylentiler duyabilirsiniz. Hiç merak etmeyin bu sütler özen ile seçildi. Haziran ayýna kadar bütün okullarýmýzda süt daðýtýmý olacaktýr. Ben süt daðýtýmýnýn hayýrlar getirmesini diliyorum" þeklinde konuþtu. Vali Ahmet Kara konuþmasýnýn ardýndan kendisi de süt içti. Yasin YÜCEL 36 bin 540 öðrenciye süt daðýtýlacak Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Okul Sütü Programý'nýn amacýnýn ana sýnýfý dahil olmak üzere ilkokul öðrencilerine süt içme alýþkanlýðý kazandýrmak, bu sayede yeterli ve dengeli beslenmelerine katkýda bulunarak saðlýklý büyüme ve geliþmelerini desteklemek olduðunu söyledi. Okul Sütü Projesi kapsamýnda Albayrak Ýlkokulunda yapýlan süt daðýtým programýnda konuþan Büyük, "Okul Sütü Programý, ülkemizde gýda ve saðlýk politikalarýnýn en önemli ayaðým oluþturan. Toplum saðlýðýnýn (Pazartesi, Çarþamba, Cuma) devam edeceðini ifade etti. korunmasý ve iyileþtirilmesi hedeflerine ulaþmakta, kapsamý itibariyle en geniþ kitleye Özel okullarýnda süt daðýtýmýna dahil eriþim saðlayan ilk ve tek uygulamadýr. olduðunu söyleyen Büyük, "Proje kapsamýnda resmi ve özel anaokulu uygulama sýnýfý, Ülkemizde toplumun tüm kesimlerinden destek gören. Okul Sütü Programý ile çocuklarýmýzýn saðlýðýna verilen katký, ülkemizin anasýnýfý ve ilkokul 1,2,3 ve 4.sýnýf öðrencilerine süt daðýtýmýnýn gerçekleþtirilecektir. Okul saðlýklý geleceðine de yapýlan en büyük sütü projesinin öðrencilerimize süt içme yatýrýmdýr eðitim-öðretim yýlýnýn alýþkanlýðý kazandýracaðýný ve dengeli beslenmelerine katkýsý olacaktýr eðitim- ikinci döneminde baþlatýlan. Bu proje kapsamýnda, ilimizde yaklaþýk 4,5 milyon civarýnda süt daðýtýmý yapýlmýþtýr" dedi. öðretim yýlý ikinci döneminin ilk günü olmasý münasebetiyle öðrencilerimize, öðretmenlerimize, eðitim çalýþanlarýna ve tüm ailelere Büyük, Çorum'da bu yýl öðrenciye toplam adet süt daðýtýmý gerçekleþtirileceðini belirterek, daðýtýmýn 12 Haziran baþarýlý, huzurlu ve saðlýklý bir öðretim dönemi geçirmeleri temenni ediyorum" diyerek 2015 Cuma gününe kadar haftada üç gün konuþmasýný tamamladý. Yasin YÜCEL Matruþka tiyatroseverlerle buluþacak Adana Devlet Tiyatrosu'nun Matruþka isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Tuncer Cücenoðlu'nun yazdýðý ve Hakan Boyav'ýn yönettiði tek perdelik "Romantik Komedi" tarzýnda ki oyun 13 Þubat Cuma günü saat 20.00'da 14 Þubat Cumartesi günü ise ila saatlerinde Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelenecek.

6 Ýsrailli komutanlar hakkýndaki karar 9 ay geciktirilmiþ HABER 6 Mavi Marmara Gemisi Katýlýmcýsý Selim Özkabakçý, Mavi Marmara davasýnda mahkemenin Ýsrailli komutanlar hakkýnda verdiði kararýn 9 aydýr sümen altý edildiðinin ortaya çýktýðýný ifade ederek, "Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin verdiði tutuklama kararýnýn Ýnterpol'e gönderilmesine engel olundu. Mavi Marmara baskýnýnýn talimatýný veren Ýsrailli üst düzey komutanlar hakkýnda Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin verdiði tutuklama kararý 9 aydýr Ýnterpol'e ulaþtýrýlmadý. Paralel yapýya takýlan Mavi Marmara dosyasýnýn, eski HSYK 1. Daire Baþkanýnýn eþi tarafýndan sümen altý edilerek kasýtlý olarak Ýnterpol'e gönderilmediði ortaya çýktý" dedi. Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin Mayýs ayýnda verdiði tutuklama kararýný Adalet Bakanlýðý'nda o dönemde görev yapan paralel yapýya mensup bürokratlarýn 9 aydýr iþleme koymadýklarýnýn ortaya çýktýðýný dile getiren Özkabakçý, "Mahkeme kararý, suçlu bulunan Ýsrailli komutanlarýn tutulmasý için gerekli iþlemlerin baþlatýlmasýný öngören yazýyý Haziran ayýnda Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü'ne gönderdi. Baþlatýlan çalýþmadan 9 aydýr geliþme yaþanmamasý üzerine harekete geçen Mavi Marmara Maðdurlarý avukatlarýndan Uður Yýldýrým, mahkemenin kararýný eski Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürü Nurdan Okur'un sümen altý ederek kasýtlý olarak Ýnterpol'e göndermediðini söyledi. Av. Yýldýrým, "Türkiye'nin deðiþik kurumlarýndaki onlarca dosya gibi Mavi Marmara dosyasý da paralel yapýnýn engeline takýldý. Dosyanýn hala bekliyor olmasý bizi üzüyor. Bir an önce dosyanýn Fransa'nýn Lion kentindeki Ýnterpol merkezine gönderilmesini bekliyoruz'' dedi. Adalet Bakanlýðý, bir kararname ile eski Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Daire Genel Müdürü Nurdan Okur'u görevden alarak yerine Harun Mert'i atadý. Av. Yýldýrým'a bilgi veren Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi'nin yeni Genel Müdürü Mert, dosyanýn Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn vereceði talimattan sonra en kýsa zamanda Ýnterpol'e gönderileceðini ifade etti. Mavi Marmara maðdurlarý avukatý Uður Yýldýrým, dosyanýn 9 aydýr Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü'nde bekliyor olmasýný maðdur yakýnlarýna anlatmakta zorlandýklarýný söyledi. Mahkemenin aldýðý kararýn bekletilmesi hukuka aykýrýdýr. Mavi Marmara saldýrýsýnda yakýnlarýný kaybeden onlarca þehit yakýnlarý, yaralýlar ve Ýsrail'de iþkence görenler olarak hukuksuzluðun giderilerek dosya ile ilgili iþlemlerin hýzlandýrýlmasýný bekliyoruz. Türkiye bu ateþ topunu kucaðýnda daha fazla tutmayarak uluslararasý alana taþýmalýdýr. Mavi Marmara Gemisine yapýlan saldýrý insanlýðýn ortak vicdanýna karþý yapýlmýþ bir eylemdir. Eylemin faillerinin acilen hak ettiði cezalarý almasý bizlerin ve uluslararasý toplumun beklentisidir" ifadelerini kullandý. s BÝKTUDER hayvan haklarý el kitabý daðýtacak Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, yaþadýðýmýz yüz yýlda çaðýn gereði Hayvan Haklarý alanýnda büyük ilerlemeler kaydedilmiþ olmasýna raðmen yeterli olmadýðýný ifade ederek, "5199 Sayýlý Hayvan Haklarý Koruma Kanunu çýkartýlmýþ, kanunun çýkarýlmasý tek baþýna yeterli gelmemekte toplumsal bilincinde oluþturulmasý gerekmektedir. Ýleri demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarýndan bir tanesi de Sivil Toplum Kuruluþlarýdýr. Çorum Ýlimizde Hayvan Haklarý konusunda Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneðimizin "Toplumda hayvan sevgisi bilincini geliþtirmek, hayvan haklarý ihlallerinin önlenmesini saðlamak ve bu doðrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek, sahipsiz sokak hayvanlarý baþta olmak üzere tüm hayvanlarýn öncelikle yaþam haklarý ile refahlarýný saðlamaya yönelik çalýþmalarda bulunmak, doðal hayatýndan uzaklaþmýþ yahut uzaklaþtýrýlmýþ hayvanlarý korumak ve bu hayvanlarý doðal yaþam ortamlarýna geri kazandýrmak, yardýma muhtaç hayvanlarýn bakým ile tedavilerini saðlamak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlara çekmek ve ayný dünyayý paylaþan hayvanlar ile insanlar arasýndaki bütünlük bilincini topluma kazandýrmak, bu konularda projeler hazýrlamak ve yürütmek. "Hayvan haklarý ile ilgili tüzüðünde 4. Maddesine konulmuþtur" dedi. Çam, Samsun'un Canik Belediyesi ve Hayvan Haklarý Federasyonunca hazýrlanan Canik Belediyesince Derneðe gönderilen Hayvan Haklarýnda Sýk Karþýlan Sorunlar ve Çözümleriyle ilgili Hayvan Haklarý El Kitapçýðý'ný Çorum'da bulunan hayvan severlere ve yerel basýna daðýtacaklarýný kaydetti. Aktaþ çiftinden tebrik ziyaretleri Bayat Belediyesi Meclis Üyesi Canan Aktaþ ve eþi Murtaza Aktaþ Orman Genel Müdürlüðü Ýþveren ve Ýþçi Ýliþkileri Þube Müdürü Bayatlý Süleyman Okumuþ ve Hukukçular Derneði Ankara Þubesi Baþkaný Fatih Maden'i ziyaret etti. Orman Genel Müdürlüðü Ýþveren ve Ýþçi iliþkileri Þube Müdürü Süleyman Okumuþ'un bu göreve gelmesinden dolayý memnuniyetini dile getiren Aktaþ, "Bayatlý hemþerilerimizin yüksek mevkilerde olmasý ilçemizin sorunlarýný çözümü açýsýndan çok büyük önem arz etmektedir ve bizlere de çalýþma azmi ve motivasyon vermektedir'' dedi. Orman Genel Müdürlüðü Ýþveren ve Ýþçi iliþkileri Þube Müdürü Süleyman Okumuþ ise ''Bayat'ýmýz küçük bir ilçe her zaman desteðe ve yardýma ihtiyacý olacaktýr. Bizlerde elimizden geldiðince, dilimizin döndüðünce sorunlara çare olmaya ve gerekli makamlara bu sorunlarý aktarmaya çalýþýyoruz. Bir bayatlý olarak ilçeme hizmet etmekten kývanç duyarým her zaman ve her daim hemþerilerine kapýsýnýn açýktýr" þeklinde kaydetti. Canan Aktaþ ve eþi Murtaza Aktaþ daha sonra Hukukçular Derneði Ankara Þubesi Baþkaný Av.Fatih Maden'i ziyaret etti. Av.Fatih Maden ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Canan Aktaþ ve eþi Murtaza Aktaþ'a teþekkür etti. Haber Servisi Ahmet Ölçer aday adaylýðý için istifa etti Eðitimci Ahmet Ölçer, AK Parti'den milletvekili aday adayý olmak için memurluktan istifa etti. Ýstifasý ile ilgili açýklama yapan Ahmet Ölçer, "298 sayýlý, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýndaki Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde, Yüksek Seçim Kurulunun 6 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan tarih ve 6 sayýlý kararý uyarýnca, 07 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek olan 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimlerinde aday olabilmek için, tarihi itibariyle Devlet Memurluðu görevimden istifa etmiþ bulunmaktayým. Ýstifa sürecinde beni yalnýz býrakmayan kýymetli eþim Burcu Longa Ölçer'e Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaným Sayýn Tahir Eþkil'e, Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Þevket Anar'a, Üçtutlar Mahallesi Muhtarýmýz Sayýn Mehmet Bölükbaþ'a, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Sayýn Seydi Demiray'a, HÜMÖD Yönetim ve Ýstiþare Meclisi üyelerimizden, Sayýn Muhlis Doðan ve Sayýn Ahmet Tiryaki'ye, Ultraslan Çorum Ýl Koordinatörü Sayýn Kerem Kutay Yýldýrým'a, beni yalnýz býrakmadýklarý için teþekkür ederim. Ayrýca Çorum Ýmam Hatip Lisesi Müdürümüz Sayýn Hüseyin Hüseyin Kýr'a ilgi ve alakasý için teþekkür ederim. Millete vekalet etmek gibi onurlu bir görev için yola çýkmýþ bulunmaktayýz. Bu süreçte hepinizin dualarýný ve desteklerini bekliyor, sizlere saygý, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi. ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM

7 HABER 7 "Mecitözü'nü almazsak gözüm açýk gider" AK Parti'den Ýlim Yayma'ya tebrik AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç beraberinde AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý'yla birlikte yeni yönetim kurulunu oluþturan Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek söze baþlayan Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað þube faaliyetlerinin yanýnda Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi ve Buhara Erkek Öðrenim yurdunun çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler verdi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ise, yeni oluþan Ýlim Yayma Cemiyeti yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileterek, "Ýlim Yayma Cemiyeti'nin çalýþmalarýný çok iyi biliyoruz. Üzerimize düþen ne görev olursa olsun her zaman hazýrýz" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, Ýlim Yayma Cemiyetinin üyesi olduðunu, ÝYC ile nasýl tanýþtýðýný ve hayatýna neler kattýðýný anlattý. Kendileri üzerinde Ýlim Yayma Cemiyetinin çok büyük emeklerinin olduðunu ve ÝYC'nin ikinci bir üniversite gibi olduðunu belirterek, "Allah emeði geçen herkesten razý olsun" dedi. Bekiroðlu, Ýlim Yayma Cemiyetinin Çorum'un en büyük Sivil Toplum Kuruluþlarýndan olduðunu belirterek, her zaman STK'larýn yanýnda olduklarýný ve olmaya devam edeceklerini ifade etti. Milletvekili Baðcý da yeni oluþan yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileterek, "Ýlim Yayma Cemiyeti kuruluþundan bugüne kadar hep güzel iþlere imza atmýþtýr. Bu yüzden önemi çok büyüktür. Bugünlerde bunun önemi fazlaca toplumumuz tarafýndan da hissedilmiþtir. STK'larda hizmet etmek de, siyaset gibi fedakarlýk gerektirir.sizlerin görüþ ve fikirleri bizim için önemlidir. Sizler sivil toplumun içindeki gür seslerden bir tanesisiniz. STK'larý her zaman önemsedik, önemsiyoruz" ifadelerini kullandý. Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinde deðiþiklik Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinde deðiþikliðe gidildiðini açýkladý. Konu hakkýnda bilgi veren Duran Cesur, bilindiði üzere Sosyal Güvenlik Kanunlarýna göre yaþlýlýk ve malullük aylýðý baðlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancý dolayýsýyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarýn aylýklarýndan %15 oranýnda SGDP ( Sosyal Güvenlik Destek Primi) kesintisi yapýldýðýný ifade ederek, "5510 Sayýlý Kanunun geçici 14 ncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi hükmü doðrultusunda Kamu Denetçiliði Kurumunun aldýðý tavsiye kararýna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu bundan böyle aþaðýda ki açýklanan hususlar doðrultusunda iþlem tesis edeceklerdir. a)ticari Kazanç veya serbest meslek kazancý nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, baðlý olduklarý Vergi Dairesinden alacaklarý gayri faal olunduðuna iliþkin belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren SGDP tescili sonlandýrýlacaktýr.b)þirket ortaklarýnýn, ticaret sicil memurluðundan þirketin faaliyetine iliþkin belgeyi aldýktan sonra baðlý olduklarý Vergi Dairesine müracaat ederek þirketin gayri faal olduðunu belgelemeleri gelmektedir. Ticaret sicil memurluðundan temin edilecek belgeye istinaden vergi dairesinden alacaklarý gayri faal olduðuna iliþkin belgeyi Kuruma ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren þirket ortaklarýnýn SGDP tescilleri sonlandýrýlacaktýr. c)yukarýda açýklanan þekilde SGDP tescili sonlandýrýlanlardan yersiz tahsil edilen primler iade edilecektir. Ayrýca, Müdürlüðümüz sigortalýlarýnýn emekliliðine 2 yýldan az kalanlar Ýl Müdürlüðümüze dilekçe vererek hizmetlerini toplatmalarý halinde, emeklilik süreçlerini hýzlandýracaklardýr." Kent Konseyi'nden MÜSÝAD'a ziyaret Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý'na seçilen Mücahit Ahmet Köksal'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Kent Konseyi'nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Candan, MÜSÝAD'ýn varlýðýný ve duruþunu önemsediklerini söyledi.müsýad'ýn demokrasi ve milli iradeden yana olan tavrýnýn saðlýklý yapýlarýn önemini gösterdiðine dikkat çeken Candan, "MÜSÝAD her zaman güçlü olmalý. Sizlere katký yapmayý arzu ederiz. Sizleri de Kent Konseyi çatýsý altýnda çalýþma yapmaya davet ediyorum" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Mücahit Ahmet Köksal da birlikte Çorum'a faydalý iþler yapmayý istediklerini belirtti. AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretleri kapsamýnda Mecitözü Ýlçesi'ni unutmadý. Mecitözü'nde büyük bir ilgiyle karþýlanan Ceylan, partililer ve ilçe halkýyla sohbet etti. Ahmet Sami Ceylan'a Mecitözü ziyareti sýrasýnda; Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim, Memduh Akbaþ, Levent Batman, Ýl Genel Meclis Üyeleri, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve çok sayýda partili eþlik etti. Mecitözü Ýlçe Teþkilatý önünde Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve kadýn kollarý tarafýndan karþýlanan Ceylan, parti binasýnda sohbet toplantýsý düzenledi. Burada konuþan AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçeye çok büyük hizmetlerinin geçtiðini söyledi. Aliþan Yaþar, bir dönem merkez ilçe baþkanlýðý, iki dönemdir de il baþkanlýðý görevini yapan Ceylan'ýn davaya büyük emeðinin geçtiðini vurguladý. Mecitözü Ýlçe Teþkilatý olarak her zaman ve her koþulda Ceylan'ýn yanýnda olduklarýný vurgulayan Yaþar, "Bizler, hak eden kiþinin yanýnda oluruz. Ahmet Sami Ceylan da davranýþlarý, çalýþmalarý, teþkilatlara verdiði önem, hepimize bir aðabey, bir dost gibi davranýþý nedeniyle yanýnda olunmasý gereken bir insandýr. Ceylan bunu hak etmiþtir ve bizler Mecitözü olarak partinin deðerine deðer katanlarýn yanýnda olmayý bir görev kabul ediyoruz. Ceylan ile birlikte bu yolda yürümeye ve onun arkasýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. -"MECÝTÖZÜ'NÜ ALMAKTA KARAR- LIYIZ"- Mecitözü Belediyesi'ni her seçimde büyük çabalar göstermelerine raðmen bir türlü alamadýklarýný hatýrlatan Yaþar, "Mecitözü Belediyesi içimizdeki acýdýr. Kadýn ve gençlik kollarýnýn çalýþmalarý, parti yöneticilerinin destekleri ile Mecitözü'nü almakta kararlýyýz" þeklinde kaydetti. Mecitözü'nün hizmet fakiri bir ilçe olduðunun altýný çizen Yaþar, "Mecitözü'nün bir ayaðý topal. Bunu da hep birlikte gidereceðiz" diyerek Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'dan ilçe için destek istedi. Kaya ise "Mecitözü için ne yapýlmasý gerekiyorsa yapacaðýz, Mecitözü'nün emaneti bizde" diye konuþtu. -"TECRÜBE VE BÝRÝKÝMLERÝNDEN YARARLANACAÐIZ"- AK Parti Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan da eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn tüm ilçelerde, tüm teþkilatlarda çok farklý bir yere sahip olduðunu belirtti. Arslan, Ceylan'ý milletvekili olarak Ankara'ya göndermek istediklerini vurgulayarak, teþkilatlarýn içinden yetiþmiþ, 8-10 yýllýk siyasi tecrübesi, birikimi olan bir kiþinin milletvekili olarak çok faydalý olacaðýna inandýðýný söyledi. Ceylan'ýn teþkilatlara büyük önem verdiðini, tüm teþkilatlarýn aðabeyi konumunda olduðunu anlatan Arslan, "Her bitiþ yeni bir baþlangýç demektir. Bizler Ceylan'ý milletvekili olarak Ankara'ya uðurlamak istiyoruz. Çünkü yýllardýr teþkilatýn içinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili seçtirmek için uðraþtýk. Ceylan, bunun için doðru bir tercih olacaktýr" dedi. Ceylan ile yýllardýr birlikte siyaset yaptýklarýný ve abi-kardeþ iliþkisi içinde çalýþtýklarýný dile getiren Arslan, Çorum'u ve ilçelerini, köylerini çok iyi tanýyan, teþkilatlara önem veren bir kiþinin milletvekili olmasýnýn Çorum'a büyük fayda saðlayacaðýný ifade etti. Ceylan'ýn tecrübelerinden ve birikimlerinden her zaman yararlanacaklarýnýn altýný çizen Arslan, "yolunuz açýk olsun" diyerek sözlerini tamamladý. "MECÝTÖZÜ'NÜ ALMAZSAK GÖZÜM AÇIK GÝDER" AK Parti eski Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise konuþmasýnda, bugüne kadar çok büyük çaba sarf etmelerine raðmen Mecitözü'nde belediye baþkanlýðý seçimlerini bir türlü kazanamadýklarýný belirterek, "Ahdettim, Mecitözü'nü alacaðýz. Almazsak gözüm açýk gider" dedi. Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar'ý baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle tebrik eden Ceylan, 3 katlý bir parti binasýnýn hiçbir ilçede olmadýðýný, ancak Mecitözü'ne böyle bir binanýn Aliþan Yaþar sayesinde kazandýrýldýðýný anlatarak, Kadýn Kollarýný da aktif çalýþmalarý nedeniyle kutladý. Mecitözü'nün gelecek seçimlerde mutlaka AK Partili bir belediye baþkaný ile tanýþacaðýný vurgulayan Ceylan, "Gemiye güzel bir kaptan bulmuþuz. Kaptan ve ekibi baþarýlý olunca seçimleri almamak için hiçbir sebep yok. Mecitözü seçimlerini kazanmayý çok istedik ancak bir türlü olmadý. Ýki dönemdir kýlpayý kaçýrýyoruz. Eðer belediye baþkanlýðýný almazsak gözüm açýk gider" diye konuþtu yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn mutluluðunu yaþadýðýný kaydeden Ceylan, "Hiçbir þaibeye bulaþmadým, kötü bir iþle anýlmadým. Bilerek yanlýþ yapmadým, yanlýþ yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim" ifadesini kullandý. Ceylan, yeni il baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun kendisinden devraldýðý bayraðý daha ileri noktalara taþýyacaðýna inandýðýný bildirdi. Bundan sonra da partililer ve teþkilatlar ne görev verirse o görevi yerine getireceðinin altýný çizen Ceylan, bu davaya hizmetlerinin süreceðini kaydetti. Ceylan, "Bugüne kadar bu davaya hizmet ettiniz, birlikte yol yürüdük, ekmek yedik su içtik. Eðer sizler üzerinde hakkým varsa benden yana helal olsun, sizler de hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu. Partililerden helallik isteyen Ceylan, 2015 Haziran seçimlerinin de önemine deðinerek, millete hizmetlerin devam etmesi, baþlayan reformlarýn devamý, milletin yönettiði bir devlet sisteminin rayýna oturmasý için, geliþmenin, özgür bir ülke haline gelmenin önünde engel teþkil eden Anayasanýn deðiþtirilmesi için en az 330 milletvekili ile güçlü bir þekilde iktidara gelmek zorunda olduklarýný anlattý.

8 YAÞAM Her 10 kadýndan 4 ü 8 Beþ avcý ava çýkmýþ. Yolda küçük bir deliðe rastlamýþlar. Ýçlerinden en deneyimli olaný "yatýn yere buradan tavþan çýkacak" demiþ.herkes yatmýþ yere az sonra gerçekten tavþan çýkmýþ ve vurmuþlar torbaya koymuþlar.ava devam ederlerken biraz daha büyükçe bir delik görmüþler, yine tecrübeli avcý "yatýn yere buradan tilki çýkacak" demiþ.herkes yatmýþ tilki çýkmýþ ve vurmuþlar. Ava devam ediyorlar.yine karþýlarýna daha büyükçe bir delik çýkmýþ.tecrübeli olan "yatýn yere buradan Kelime Avý ayý çýkacak" demiþ ve yatmýþlar, ayý çýkmýþ ve vurmuþlar.herkes tecrübelinin herþeyi bildiðine karar vermiþ.ne derse yapýyorlarmýþ. Devam ederlerken karþýlarýna oldukça büyük bir delik çýkmýþ.tecrübeli avcý "yatýn yere demiþ" herkes yatmýþ içlerinden biri "buradan ne çýkacak usta "demiþ. Tecrübeli düþünmüþ "valla çocuklar buradan ne çýkacaðýný bende bilmiyorum" demiþ. Ertesi sabah bütün gazeteler:"tünel çýkýþýnda beþ avcý tren altýnda kalarak can verdi" diye yazýyormuþ. þiddete uðruyor 19:55 Filinta Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken Külliye nin önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya bir baba, adalete ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir. Kadý Gýyaseddin, ayný zamanda Padiþah a þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný karakola taþýyan Kadý Gýyaseddin, böylelikle hem olaylara yakýn olacak hem de padiþaha verdiði Galata'yý kötülüklerden temizleme sözünü tutacaktýr.oyuncular : Onur Tuna, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Damla Aslanalp, Naz Elmas Yönetmen : Kudret Sabanc Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Meclis te kurulan Kadýna Yönelik Þiddetin Sebeplerini Araþtýrma Komisyonu na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý nca yapýlan Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet 2014 Araþtýrmasý nýn özet metni sunuldu te bitmesine raðmen sonuçlarý henüz duyurulmayan araþtýrmaya göre Türkiye de her 10 kadýndan 4 ü þiddete uðruyor.türkiye Kadýn Dernekleri Federasyonu Baþkaný Canan Güllü nün ulaþtýðý ve komisyona sunduðu rapora göre bekâr olmayan kadýnlarýn yüzde 36 sý erkekler tarafýndan fiziksel þiddete maruz kalýyor. Evli kadýnlarýn yüzde 12 si cinsel þiddet yaþýyor. Her 10 kadýndan 1 i hamileyken de þiddete uðruyor. Kadýnlarýn yüzde 89 u þiddete uðrasalar da hiçbir yere baþvurmuyor. Her 10 kadýndan 3 ü þiddete fiziksel olarak karþýlýk veriyor ve evini kýsa süreliðine terk ediyor. Kurumsal baþvuruda bulunanlarýn oraný sadece yüzde 11. Bu kadýnlarýn yüzde 69 u, þiddet tahammül edilemeyecek bir hale gelince baþvurduklarýný belirtiyor. Kadýnlarýn þikâyet etmemelerinin nedenleri arasýnda nereye baþvuracaklarýný bilmemeleri yer alýyor. Canan Güllü nün ulaþtýðý özet rapora göre kadýn cinayetlerine dair bir veri yok. Ancak en fazla kadýn cinayetinin boþanmýþ ya da eþinden ayrý yaþayan kadýnlar arasýnda olduðu kaydediliyor. KADINLARIN YÜZDE 15 Ý KOMÞU- LARI TARAFINDAN ÝSTÝSMARA UÐRUYOR Kadýnlarýn yüzde 26 sý 18 yaþýný tamamlamadan evlendiriliyor. Erken yaþta evlenen kadýnlarýn yarýsý fiziksel ve/veya cinsel þiddete maruz kalýyor. Erken yaþta evlenen kadýnlarýn maruz kaldýðý þiddet biçimleri arasýnda cinsel þiddetin oraný yüzde 19 la daha yüksek. 18 inden sonra evlenen üç kadýndan biri fiziksel ve/veya cinsel þiddete maruz kalýyor. Boþanmýþ/ayrý yaþayan yaklaþýk dört kadýndan üçü yaþamlarýnýn herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel þiddete maruz kaldýklarýný belirtiyor. Evlenmemiþ ancak birlikteliði olmuþ kadýnlar arasýnda fiziksel ve/veya cinsel þiddetin oraný ise yüzde 7. Bu da þiddetin evlilik dýþýnda da var olduðunu gösteriyor. Kadýnlarýn yüzde 9 u çocukluk döneminde yani 15 yaþýndan önce cinsel istismara maruz kalýyor. Kadýnlarýn yüzde 29 u baba, üvey baba, erkek kardeþ, abi, dede, amca ve dayý dýþýnda kalan erkek akrabalardan, yüzde 38 i yabancýlardan, yüzde 15 i komþulardan cinsel istismara maruz kalýyor. Araþtýrmada, baba, erkek kardeþ, dede, amca gibi 1 inci dereceden kan baðý olan kiþilerin cinsel istismarý yer almýyor. Araþtýrmada ilk kez þiddetin bir türü olarak stalking (ýsrarlý takip) verileri de yer aldý. Buna göre her 10 kadýndan 3 ü hayatýnda en az 1 kez bu þiddet türüne maruz kaldýðýný söylerken, en yaygýn takip biçimleri de þöyle sýralanýyor: Telefonla arama (yüzde 19), kýsa mesaj, mektup ya da e-posta (yüzde 8). Ölüm ve zarar verme tehdidi içeren takip biçimlerinin failleri, daha çok eski eþler ve birlikte olunan erkekler. ÞÝDDETÝ ÖNLEME YASASI NIN YÖNETMELÝÐÝ HÂLÂ ÇIKARILMADI Raporun kamuoyuna duyurulmamasý ile ilgili Zaman a bilgi veren Canan Güllü, 6 yýldýr yapýlmayan þiddet araþtýrmasý yapýlýyor ve kamuoyu ile paylaþýlacaðý salona basýn mensubu ve STK alýnmýyor den bu yana deðiþmeyen þiddet rakamlarý karþýsýndaki çaresizliði gidermek adýna kapalý kapýlar ardýnda yapma kararý aldý bakanlýk. dedi. Adalet Bakanlýðý nýn son 7 yýlda artan þiddet oranýný yüzde 1400 olarak açýkladýðýný söyleyen Güllü, 6284 sayýlý yasanýn kabulünden bu yana yönetmeliðinin henüz çýkarýlmamýþ olduðuna, þiddete uðrayan kadýnlar için kurulan ÞÖNÝM lerin hâlâ pilot uygulama olarak devam edip, yaygýnlaþtýrýlmadýðýna dikkat çekti. Avrupa Konseyi üyelerince Mayýs 2011 de imzalanan ve kadýna yönelik þiddetle ilgili etkili yöntemleri içeren Ýstanbul Sözleþmesi ni de hatýrlatan Canan Güllü, sözleþmeye de henüz uyulmadýðýný aktardý. Güllü, Yasa ve sözleþmeye raðmen kadýnlar ayný þekilde öldürülüyor ise bunlarýn uygulanmamasý için nasýl bir sebep söyleyebilirsiniz? ifadesini kullandý. 20:00 Küçük Aða Ali ve Bülent reklam filmi çekimleri için þehir dýþýna çýkarlar. Reklam filminde Mehmetcan ve çete de oynayacaktýr. Mehmetcan ve arkadaþlarý otelde de baþlarýný belaya sokacak þeyler bulurlar ve baþlarýna inanýlmaz iþler açarlar. Reklam filminde oynayan baþka bir isimde Maho dur. Hamiyet ise Maho nun rol partnerini epey kýskanýr. Bülent sayesinde ise oda numaralarý birbirine girer ve ortalýk epey karýþýr. Sinem, Ali ve Mehmet Aða yine kendilerini bir kaosun ortasýnda bulurlar. 19:45 Sinema Savaþ Sanatý 2 Ajan Neil Shaw akýl hocasýnýn öldürülmesinden sonra intikam almak için geri döner; fakat kendini kuvvetli bir ihanet ve yozlaþma rüzgarýnýn içinde bulur. Senatör adayý ve yakýn arkadaþýnýn emrinde çalýþan Shaw, iþleri yoluna koymakla görevlidir. Fakat ölü sayýsý her geçen gün artmaya baþlayýnca bir çember içine alýndýðýný fark eder. Ve þimdi yumruklarýný, herkesin onun arkasýnda olduðunu düþündüðü bir suikast çemberini aydýnlatmak için savuracaktýr. Bob Marley Robert Nesta "Bob" Marley (6 Þubat Mayýs 1981), Jamaikalý reggae sanatçýsý. Bob Marley, 130'un üzerinde plaðý, her biri dillere destan olmuþ yüzlerce þarkýsý bulunan bir reggae efsanesi olarak kabul edilir.5 yaþýndayken, annesi Kingston'a taþýnmaya karar vermiþ ve orada Bob ve ailesi, yaþamý boyunca Bob'un en iyi arkadaþlarýndan biri olan Bunny Livingston ve ailesi ile birlikte yaþamýþlar. Bob ve Bunny, o yýllardan beri müzik ile uðraþmýþlar.bob Marley, reggae müziðinin sadece Jamaika sýnýrlarýnda kalmamasýný saðlayýp, onu bütün dünyaya duyuran en önemli isimlerden biridir. Büyük bir kesim tarafýndan bu tür müziðin kralý olarak ifade edilen Bob Marley, söz yazarý, þarkýcý ve gitaristtir. Profesyonel anlamda müziðe The Wailers grubu ile baþlamýþtýr. The Wailers, Peter Tosh ve Bunny Livingston'dan oluþuyordu ki, bu isimlerde daha sonradan Bob Marley gibi solo kariyer çalýþmalarýna devam ettiler. Ýlk hitleri "Simmer Down" olmuþtu.bob, The Wailers'dan ayrýldýktan sonra, üç kadýn reggae sanatçýsýnýn oluþturduðu The I-Threes adlý gruba müzikal alanda yardým etti. Topluluðun elemanlarýndan Juddy Mowatt, tecrübeli sanatçý için þu ifadeyi kullanmýþtý; "Bob Marley in þarký sözü ve müzik altyapýsý öylesine geliþmiþ ki, kendisi bir müzik ansiklopedisi gibi"bu ünlü Jameikalý söz yazarý, sadece kendisi ile deðil bu grubu ile de, "ada müziðinin" evrensel bir boyut kazanmasýný saðladý. Þarkýlarýnda politik ancak basit bir içerik vardý."catch A Fire"ý 1972 yýlýnda yayýmladý. Bu çalýþmayý; 1973 çýkýþlý "Burnin ", 1975'te kaydedilen "Natty Dread" ve 1975 tarihli "Live" albümleri izledi. Ýngiltere, Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde de hatrý sayýlýr bir dinleyici kitlesine sahip oldu. ÇAY LOKMASI Malzemeler 1 çay bardaðý yoðurt 1 adet yumurta Yarým çay bardaðý zeytinyaðý Yarým su bardaðý ezilmiþ beyaz peynir Aldýðý kadar un 1 çay kaþýðý karbonat, tuz Kýzartmak için : Sývýyað Yemeðin Tarifi Bir kabýn içinde yoðurt ve yumurtayý tahta kaþýkla iyice çýrpýn. Üzerine zeytinyaðýný ve ezilmiþ beyaz peyniri ilave edip, karýþtýrýn. Orta yumuþaklýkta bir hamur oluncaya dek un katýn. Karbonat ve tuzunu da ilave edip iyice yoðurun. Hamuru merdane yardýmýyla 1 cm kalýnlýðýnda açýp, iki parmak eninde istediðiniz boyda þeritler kesin. Kýzdýrýlmýþ sývýyaðlý tavada, þeritler halindeki hamurlarý, kabarýp pembeleþinceye kadar kýzartýn.servis tabaðýna aldýðýnýz çay lokmalarýný sýcak servis yapýn. Herhangi birinin senden nefret etmesinin asýl Nedeni senin gibi olmak istediði halde asla Senin gibi olamayacaðýný bilmesidir Victor Hugo 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor 19:45 Savaþ Sanatý 2 Ýhanet 21:45 Hayatýn Rengi 23:40 Yabani 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Üç Kaðýtçý 21:50 Haber Saati 22:45 Hýzlý Polis 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Acil Servis 23:30 Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Küçük Aða Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Filinta 23:00 Bak Hele Bak 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 HABER 9 "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a yeni görevinde baþarýlar diledi. Birlikte çalýþarak Çorum'a hizmet etme arzusunda olduklarýný dile getiren Bektaþ, iþ dünyasý, siyasiler ve sivil toplum kuruluþlarý el ele verdiðinde her þeyin üstesinden gelinebileceðine dikkat çekti. Çorumlularýn birlik ve beraberliðini göstermek zorunda olduklarýný dile getiren Bektaþ, buna her alanda ihtiyaç duyulduðunun altýný çizdi. Ýlde ilkeli ve seviyeli bir siyaset anlayýþýnýn hakim olduðunun altýný çizen Bektaþ, tüm siyasi partilerin temsilcilerine teþekkür etti. Bektaþ, Bekiroðlu'nun her zaman yanýnda olduklarýný sözlerine ekledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, amaçlarýnýn Çorum'a katma deðer saðlamak olduðunu söyledi. Çorum'u bir gemiye benzeten Bekiroðlu, "Hepimiz ayný geminin yolcularýyýz. Bu gemiyi yürütmek zorundayýz. Bu gemi su alýrsa hepimiz zarar görürüz. Bir ve beraber olmazsak yine kaybeden biz oluruz" dedi. Tarýmda reformun önemine de dikkat çeken Bekiroðlu, köy sayýsý bakýmýndan Çorum'un Türkiye'de 18. sýrada yer aldýðýna dikkat çekerek, nüfusun büyük bölümünün tarýmla uðraþtýðýný, tarýmda artýk dededen kalma yöntemlerin terk edilerek günün çaðýna göre hareket edilmesi gerektiðini vurguladý. Yönetim kurulu üyelerini belirlerken her kesimden temsilcinin olmasýna dikkat ettiklerini dile getiren Bekiroðlu, amaçlarýnýn toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Çorum'a hizmet etmek olduðunu sözlerine ekledi. Ticaret Borsasý Köksal'ý kutladý Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'ni (MÜSÝAD) ziyaret etti. Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz, Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, MÜ- SÝAD Çorum Þube Baþkanlýðýna seçilen Ahmet Köksal'ý kutlayarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Çorum'un ortak paydalarý olduðunu dile getiren Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum adýna taþ üstüne taþ koyan herkesin yanýnda olduklarýný açýkladý. MÜ- SÝAD Baþkaný Ahmet Köksal ise, MÜSÝAD'ýn her kesimden üyesinin bulunduðunu belirtti. Farklý kulvarlarda yer alsalar da ortak paydalarýnýn Çorum olduðunu dile getiren Köksal, kent adýna yapýlacak her türlü çalýþmanýn yanýnda olacaklarýný sözlerine ekledi. Osman Safçý, Ankara'dan aday adayý Ankara'da yaþayan Çorumlularý parlamentoda temsil için aday adayý olduðunu vurgulayan Osman Safcý, yaptýðý seçim görüþmeleri ve ziyaretlerinde aldýðý olumlu tepkileri dile getirerek "Ankara'da yaþayan hemþerilerimin güvenlerini boþa çýkarmayacaðým, MHP þemsiyesi altýnda hemþehrilerimin desteðiyle parlamentoda kendilerini bulacaklardýr" dedi. Ülkenin içerisinde bulunduðu durumu dile getiren Osman Safçý, bölünme arefesinde olan ve bölünme provalarýnýn yapýldýðý bir döneme rastgelen milletvekilliði genel seçimlerinde halkýn parti ayrýmý gözetmeksizin milleti temsil eden, milli, birlikten yana partilerde birleþmek gerektiðini dile getirerek, bunun içinde vatan sevgisine sahip herkesin önce vataným sloganýndan yola çýkarak Çorumlu hemþehrilerinin tek bayrak altýnda toplanmalarýný, bu bayraðýnda kurulduðu tarihten itibaren çizgisinden sapmayan, her zaman ve zeminde milli birlik ve beraberliði her þeyin üzerinde tutan milliyetçi hareket partisinden aday olacaðýný ve hemþehrilerinin de kendisinin yanýnda olacaklarýna inandýðýný söyledi. Ankara'da yaþayan Çorumlu hemþerileri ile uzun zamandýr görüþmeler yaptýðýný kaydeden Osman Safcý Ankara'da bulunan Çorumlu kanaat önderleri ile çeþitli tarihlerde bir araya gelerek adaylýðý ve destekleri hakkýnda görüþmeler yaptýðýný, þimdiye kadar Ankara'da büyük çoðunluða sahip olmalarýna raðmen ne yerel seçimlerde ne de genel seçimlerde aday gösterilmediklerini, oysa bu seçimde Çorum, Yozgat, Kýrþehir, Çankýrý seçmenlerini temsilen aday olduðunu ve kendisinin parlementoya girecek yerden aday olacaðýný ve seçileceðini ifade ederek, kendisine gösterilen yakýn ilgiye teþekkür etti. Çorumlu nüfusun çoðunlukta olduðu Elmadað, Mamak, Etimesgut, Sincan olarak belirlenen 1. bölgeye giren ilçelerde zemin çalýþmalarý yapan Osman Safcý kendisine gösterilen yakýn ilgiye teþekkür etti. Osman Safcý kendisine gösterilen ilginin sandýða yansýmasý halinde seçilmesinin kaçýnýlmaz olduðunu dile getirdi. ESDER'den "Uygulamalý Giriþimcilik" ve "Kariyer Planlama" eðitimleri Esnaf ve Sanatkarlar Derneði (ESDER) Çorum Þubesi KOSGEB ile birlikte "Uygulamalý Giriþimcilik" ve "Kariyer Planlama" eðitimleri düzenleyecek. ESDER Çorum Þubesinden yapýlan açýklama da ilki Aðustos 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "Uygulamalý Giriþimcilik" eðitimine 26 üyenin katýldýðý sertifika almaya hak kazandýklarý belirtildi. Ýkincisi BÝLMER Bilgisayar Mesleki Eðitim kursunda yapýlacak olan Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi 26 Þubat-15 Mart 2015 tarihleri arasýnda yapýlacak. Çorum Alperen Ocaklarý'ndan Uygur Türkleri'ne yardým Çorum Alperen Ocaklarý tarafýndan "Uygur Türklerine Yardým" kampanyasý kapsamýnda toplanan bir týr dolusu erzak, kýyafet ve temizlik malzemesi Uygur Türklerine ulaþtýrýldý. Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkasý Fatih Yücel, yönetim kurulu ve beraberindeki gönüllülerden oluþan 40 kiþilik grup 8 Þubat Pazar sabahý 07.00'da Kayseri'ye hareket etti.doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný ve Dünya Uygur Kongresi Baþkan Yardýmcýsý Seyit Tümtürk tarafýndan karþýlanan gönüllüler Uygur Türklerinin kaldýklarý evleri ziyaret ederek onlarla oturup sohbet ettiler. Uygur çocuklarýnýn Kur'an eðitimi aldýklarý sýnýflarý gezen grubun dikkatini tuvalet, banyo ve odalarda oluþan nem ve rutubet çekti. Ev ziyaretlerinin ardýndan Doðu Türkistan'a özgü havuçlu pilav yemeðini yiyen gönüllüler Uygur çocuklarýna çikolata ve kek daðýtýp onlarla zaman geçirdiler. Gönüllüler ziyaretin ardýndan Uygur Türkleri ile vedalaþarak Çorum'a döndüler etti. "Nöbet görevi için ücret istiyoruz" Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Karþýlýksýz nöbet görevine hayýr demek, ek ders esaslarýndaki adaletsizliðin giderilmesini haykýrmak; uzun süredir iyileþtirme yapýlmayan öðretmenlerin ek ders ücretlerinin iki katýna çýkarýlmasýný, sýnav görev ücretlerinin artýrýlmasýný, halk eðitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilen takviye kurslarýnda görev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalýþmalarýnýn ücretlendirilmesine yönelik talebimizi bir defa daha dillendirmek için toplanmýþ bulunuyoruz" dedi sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu, 222 sayýlý Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu, 652 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve 439 sayýlý Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkýnda Kanun gibi, öðretmenlerin görev ve sorumluluklarýný tanýmlayan temel kanunlarda hiçbir þekilde yer almayan öðretmenin nöbet yükümlülüðünün sadece üç yönetmelikte (Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliði, Okul Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliði ile Mesleki ve Teknik Eðitim Yönetmeliði) yer aldýðýný kaydeden Tahir Eþkil, "Diðer bir ifadeyle, kanuni dayanaðý olmayan bir çalýþma koþulu yönetmelikle öðretmenlerimize dayatýlmaktadýr. Normlar hiyerarþisinde Anayasa ve kanunlarýn altýnda yer alan yönetmeliklerin kanuni düzenlemeleri geniþletmek ve deðiþtirmek gibi bir iþlevleri bulunmamasýna raðmen normlar hiyerarþisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa ve yasaya uygunluðu zorunlu bulunan yönetmeliðin, kanunda bulunmayan öðretmene nöbet görevini, yasal düzenlemeleri geniþleterek uygulanýr hale getiremeyeceði açýktýr. Kýsacasý öðretmenlerimiz, hukuka ve kanuna aykýrý bir þekilde karþýlýðý ödenmemiþ bir görevle baðlý kýlýnmýþlardýr. Diðer taraftan, bu görev için hiçbir ilave ücret ödenmemekte, yani karþýlýðý ödenmemiþ bir emek öðretmenlerimizden beklenmektedir. Öðretmenlik mesleðinin asli bir unsuru olmayan ancak buna raðmen sorumluluðu son derece geniþ olan bu görevin idari nitelikli bir görev olduðu, bu itibarla mesleðin ifasýný doðrudan ilgilendirmeyen bu türden tedbirlerin öðretmenlerin üzerine yýkýlmamasý gerektiði açýktýr. Bu nedenle, temizlik ve güvenlik gibi, okul ortamýnýn ve öðrencilerin güvenliðinin ve esenliðinin saðlanmasý noktasýnda eðitim-öðretime yardýmcý bir unsur niteliðinde olan bu görevin öðretmen haricindeki görevlilerce yürütülmesi kamu hizmetinin doðasý gereðidir. Anayasa'nýn "Ücrette adalet saðlanmasý" baþlýklý 55. maddesinde, "Ücret, emeðin karþýlýðýdýr. Devlet, çalýþanlarýn yaptýklarý iþe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diðer sosyal yardýmlardan yararlanmalarý için gerekli tedbirleri alýr" hükmü, "Zorla çalýþtýrma yasaðý" baþlýklý 18. maddesinde ise "Hiç kimse zorla çalýþtýrýlamaz. Angarya yasaktýr" hükmü yer almaktadýr. Hal böyleyken, yönetmelik zoruyla ceza tehdidi altýndan zorla nöbet görevi verilmesinin ve karþýlýk olarak hiçbir ücret ödenmemesinin angarya niteliðinde olduðuna kuþku yoktur" ifadelerini kullandý. Kamu kurumlarýnda yapýlan her nöbet görevinin bir karþýlýðý bulunduðunu dile getiren Eþkil, "Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý eðitim kurumlarýnda nöbet görevinin bir karþýlýðýnýn olmamasýnýn izah edilecek bir tarafý yoktur. Toplu sözleþme masasýnýn yaný sýra Kasým 2013, Mart 2014 ve Kasým 2014 Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýlarýna da taþýdýðýmýz 'Eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için ek ders ücreti ödenmesi' yönündeki talebimizin geçen süre zarfýnda karþýlanmasý noktasýnda somut bir adým atýlmamasý üzerine haklý davamýzda kamuoyu bilinci oluþturmak ve acil çözüm bekleyen sorunu konunun muhataplarýnýn dikkatine sunmak amacýyla böyle bir kampanya baþlattýk. Angaryaya hayýr diyor, nöbet görevi için ücret istiyoruz. Karþýlýksýz nöbet görevinin yanýnda bir baþka sorun ise ek ders esaslarýndaki adaletsizlik ve uzun süredir öðretmenlerin ek ders ücretlerinde iyileþtirme yapýlmamasýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, iki yýl önce sendikalardan da görüþ alarak ek ders esaslarýnda yapmayý planladýðý deðiþikliði bir türlü yapamadý. Ek ders esaslarýnda ücret dengesizliðine ve maðduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine raðmen hâlâ deðiþtirilmemiþtir yýlýnda köklü bir deðiþikliðe uðrayan ek ders esaslarý, dokuz yýla yakýn bir süredir uygulanmakta ve deðiþtiði günden beri bazý adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak hazýrlayýp bakanlýða sunduðumuz taslak dikkate alýnarak, gereken mevzuat deðiþiklikleri bir an önce yapýlmalýdýr. Öðretmenlerin branþlarýna göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahý mümkün olmayan ek ders ücreti farklýlýklarý sorunu bir an evvel çözüme kavuþturulmalýdýr. Hâlâ 10 TL'nin altýnda olan ek ders birim ücreti, iki katýna çýkarýlmalý, öðretmenlerin girebilecekleri ek ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doðrultusunda artýrýlmalýdýr. Sýnav görev ücretlerinin artýrýlmasý, halk eðitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilen takviye kurslarýnda görev alan memur ve hizmetlilerin bu fazla çalýþmalarýnýn ücretlendirilmesi konusunda da ivedilikle düzenleme yapýlmalýdýr. Bu amaçla, Kamu Personeli Danýþma Kurulu Nisan Toplantýsý gündemine taþýmak üzere, imza kampanyamýzý baþlatmýþ bulunuyoruz" þeklinde kaydetti. Dodurga Belediyesi sezona hazýr AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý inceleme ve çalýþmalarda bulunmak üzere hafta sonu Dodurga'daydý. Baðcý, Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal ve arkadaþlarý ile güne dut ve elma aðacý dikerek baþladý ve "Hep birlikte inþallah meyvesini de yeriz" dedi. Baðcý'nýn Dodurga ziyaretinde Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek þunlarý söyledi: "Dodurga Belediyesi olarak 2015 sezonuna çok iyi bir þekilde hazýrlandýk. Kum, çimento, yaðmur ve içme suyu borularýmýz alýndý. Kilit taþ projelerimiz hazýr. Makine parkýmýz güçlendirildi, bakýmlarý yapýldý. Önümüzdeki haftalarda çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz. Geçtiðimiz aylarda boþ durmadýk, sel ve taþkýn koruma çalýþmalarýný yaptýk. Arazi ve yayla yollarýmýzý iyileþtirdik." Baðcý Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'a çalýþmalarý için teþekkür ederek, "Dodurga Belediye Baþkanýmýz Mustafa Aydýn'ý takdir ediyor, kendisine çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Baþkanýn 10 aylýk performansý takdir topluyor. TOKÝ konusuna öncülük etmiþtir. Ayrýca Belediye Meclis Üyelerimizi ve Belediye çalýþanlarýný da tebrik ediyoruz. Sezona hazýrlar. Ýçmesuyu, yol, yaðmur suyu ve çevre düzenlemeleri ile faal bir yýl olacak. Bu dönemde de çok daha güzel ve anlamlý projeleri birlikte yapacaðýz" þeklinde kaydetti. Daha sonra Belediye Baþkaný, Ýlçe Baþkaný, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte TOKÝ projesinin uygulanacaðý arsada inceleme yapan Baðcý, hem genel hem de mahalli idare seçimlerinde Dodurgalýlar'ýn konut taleplerini aldýklarýný ve bu amaçla belediye tarafýndan baþlatýlan çalýþmalarý TOKÝ'ye taþýyarak gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný ve bu hafta itibariyle resmi baþvurularýn yapýlarak ilk ödemelerin yapýlmasýna baþlanacaðýný belirterek, "Bir sözümüzü daha yerine getirmenin huzur ve mutluluðu içindeyiz. Ýnþallah hemþerilerimizi sýcak konutlarýnda huzurlu saðlýklý uzun bir ömür sürerler. Hayýrlý uðurlu olsun" ifadelerini kullandý.

10 HABER Canik Baþarý'da "Yaratýcý Yazarlýk" eðitimi Canik Baþarý Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezinin düzenlemiþ olduðu 'Yaratýcý Yazarlýk Sertifika Programý' kapsamýnda 1980 sonrasý Türk þiirinin önemli isimlerinden Haydar Ergülen yazarlýk eðitimi alan katýlýmcýlarla bir araya geldi. Öðrencilerin Haydar Ergülen'den yazarlýk hakkýnda önemli bilgiler aldýðý eðitim programýnda; yaratýcý çalýþmalarýn, yaratýcýlýk fikrinin insaný her zaman yükselten ve yükselmesini amaçlayan düþüncelerden sadece bir tanesi olduðunu söyleyen Ergülen, "Çaðýmýzýn da yaratýcýlýk çaðý olduðunu, bu noktadan baktýðýmýzda yemek yaparken de, geziye çýkarken de yaratýcýlýðýn gerekli olduðunu düþünüyorum. Yaratýcý yazarlýk bana göre her eve lazým diye Türkçede tam olarak bu þekilde ifade ettiðimiz bir disiplin fakat sadece yazar olmak isteyen insanlar için deðil ayný zamanda kendini ifade etmek, derdini anlatmak isteyen, dilini doðru kullanmayý düþünen herkes için geçerli bir disiplindir. Ben, yaratýcý yazarlýk eðitimin yaygýnlaþmasýný, üniversitelerde bir bölüm olarak açýlmasýný ve hatta liselerden baþlatýlmasýný öneriyorum. Canik Baþarý Üniversitesi Sürekli Eðitim merkezinde bu çalýþmayý baþlatmýþ olmasý çok güzel bir giriþim. Bu sayede insanlarýn birbirlerini daha iyi anlayabileceklerini, kendilerini daha iyi ifade edebileceklerini, toplumsal iletiþimin zenginleþebileceðini daha barýþçýl bir ortam olacaðýný düþünüyor Canik Baþarý Üniversitesine bu çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Canik Baþarý Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezinin organize ettiði 'Yaratýcý Yazarlýk Eðitimi' eðitim programýnýn yoðun ilgiden dolayý ilerleyen günlerde ikincisini düzenleyecek. ESDER'den KOSGEB Müdürü Dursunoðlu ziyaret Esnaf ve Sanatkarlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut Baþkan Yardýmcýsý Orhan Sakýnmaz, Þube Sekreteri Haydar Kurtaran ve Muhasip Fikret Merdoðlu KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu'nu ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ahmet Dursunoðlu, KOSGEB olarak esnafýn ve yeni iþ kuracak giriþimcilerin yanýnda olduklarýný ve desteklerinin devam edeceðini dile getirerek ESDER yönetimine ziyaretten dolay teþekkür etti. ESDER Þube Baþkaný Mustafa Bulut ise dernek olarak vizyonlarýnýn genelde sivil toplum kuruluþu özel de esnaf ve sanatkarlar derneði olarak hakkýn ve hukukun barýþýn ve güvenin adaletin ve eþitliðin, refahýn, mutluluðun serbest rekabete dayalý ekonomik bir yapý ile demokratik bir toplumsal sistemin hakim olduðu tarihe ve topluma mal olmuþ yerel ve evrensel deðerlerin korunup gözetildiði kendi içinde tek vücut bölgesinde lider ve dünyada etkin bir Türkiye için katkýda bulunmak olduðunu ifade etti. Esin ve Muhammed'in mutlu günü Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya, Esin Ýnan ile niþanlanarak, evlilik yolunda ilk adýmý attý. Aysel Ýnan'ýn kýzý Esin ile Ayþe ve Halil Ýbrahim Kaya'nýn oðlu Muhammed Said'in niþan töreni, geçtiðimiz Cumartesi akþamý Öðretmenevi'nde gerçekleþtirildi. Niþan törenine Ýnan ve Kaya ailelerinin yakýnlarýnýn yaný sýra Vali Ahmet Kara, eþi Mesude Kara, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, eþi Ebru Ceylan ve davetliler katýldý. Evlilik yolunda ilk adýmý atanan Esin ve Muhammed'in niþan yüzüklerini Vali Ahmet Kara ile Ahmet Sami Ceylan taktý. Vali Kara, genç çifti tebrik ederek, niþanýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Niþan töreni pasta kesilmesinin ardýndan müzik eþliðinde devam etti. Niþan töreninde, iki ailenin de Çerkez olmasý nedeniyle Çerkez oyunu da oynandý. Vali Ahmet Kara ile eþi Mesude Kara, niþan töreninde Çerkez oyunu oynayan gençleri de ilgiyle izledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, oðlunun bu mutlu gününde Çerkez oyunu oynadý.haber Servisi Kaya'dan MÝSÝAD iade-i ziyaret Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Kaya, Ezer ile bir süre görüþtü. Kaya, MÝSÝAD'ýn Çorum'a önemli kazanýmlar katacaðýna inandýðýný dile getirerek, Ýl Genel Meclisi olarak STK'lara her zaman önem verdiklerini söyledi. MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya nazik ziyareti nedeniyle teþekkür etti. Ezer ayrýca Ýl Genel Meclisi'nin Kaya ile önemli çalýþmalara imza attýðýný belirterek, STK'lara verdiði önem nedeniyle de Ýl Genel Meclisi'ne teþekkürlerini iletti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Ezer, Ýl Genel Meclis üyeleri ile Kaya'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Uslu, Halil Özdað'ýn cenaze törenine katýldý AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdað'ýn babasý Halil Özdað tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Özdað'ýn Kýrýkkale Kesin Konur Köyünde kýlýnan cenaze namazýna, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Beþir Atalay, TBMM Baþkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadýk Yakut, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþlar katýldý. Uslu, Manisa Milletvekili Selçuk Özdað'a, "Acýnýzý derinden paylaþýyorum. Rahmeti rahmana kavuþan saygýdeðer babanýz Halil Özdað'a Allahtan rahmet, size ve acýlý ailenize sabýrlar dilerim" dedi. T.C. BAÞBAKANLIK Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) 10 MUHTELÝF ALANLARDA 3194 SAYILI ÝMAR KANUNUN 15, 16 VE 18 MADDESÝ UYARINCA YAPILA- CAK ÝMAR UYGULAMALARI ÝLE TESCÝL HARÝCÝ ALANLARIN TESCÝLÝ, PLANKOTE VE HALÝ HAZIR HARÝTA ÝÞLERÝNÝN YAPILMASI HÝZMET ALIM ÝÞÝ T.C BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI-TOKÝ Muhtelif Alanlarda 3194 Sayýlý Ýmar Kanunun 15, 16 ve 18 Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Ýmar Uygulamalarý Ýle Tescil Harici Alanlarýn Tescili, Plankote Ve Hali Hazýr Harita Ýþlerinin Yapýlmasý Hizmet Alým Ýþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý: : 2015/8052 a) Adresi :T.C Baþbakanlýk Toplu Konut idaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi 221. Sok No: Halkalý - KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi - ç) Ýhale dokümanýnýn :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýmar Kanununun 18. Maddesine göre 135 Ha 15. Ve 16. Maddesine göre Planlý alanlarda 75 Ha plansýz alanlarda 50 Ha Uygulamasý ve 10 Ha Alanda Plankote 10 Ha Alanda hali hazýr harita ve 10 Ha Alanda Tescil harici alanlarýn tescili iþleri Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. Afyon, Aðrý, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydýn, Bartýn, Bayburt, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Gümüþhane, Giresun, Ýðdýr, Karabük, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Muðla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Uþak, Muþ ve Zonguldak Ýþe baþlama tarihinden itibaren 18(onsekiz) aydýr 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :T.C Baþbakanlýk Toplu Konut idaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi 221. Sok. No: Halkalý - Küçükçekmece / ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýnlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve malt yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2,1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan Önceki yýla ait ytl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri Özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir.ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir Önceki yýla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise iki önceki yýlýn belgeleri ile üç önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %20'sinden, taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yýlýn gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini saðlayamamasý halinde, iki önceki yýlýn ve üç önceki yýlýn gelir tablolarý sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere Ýliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Tek sözleþmeye dayalý olarak yapýlan imar uygulamasý yapým iþi ve/veya kadastral harita yapým iþi bitirmiþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir! 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi BaþkanlýðýHalkalý Atakent Mahallesi 221. Sok. No: Halkalý - Küçükçekmece / ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut idaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi 221. Sok. No: Halkalý - Küçükçekmece / ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da görilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu m bulunan toplam bederüzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici.teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn No: Resmi ilanlar de

11 2 AÐUS- 10 ÞUBAT 2015 SALI SPOR 11 Milönü esnafýndan Uslu'ya teþekkür Yenilgi ile döndük üzgünüz Milönü'nde faaliyet gösteren iþyeri sahipleri önceki gün Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek Vakýfbank Milönü Þubesinin kapatýlmamasý için destek istemiþlerdi. Bölge esnafý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada kendilerini kabul ederek sorunlarýný dinleyen Salim Uslu'ya teþekkür ettiler. Esnaf ziyarette Vakýfbank Milönü Þubesinin kapatýlarak, Bahabey Caddesine taþýnmasýnýn bölgede ekonomik ve sosyal sýkýntýlar doðuracaðýna dair endiþeler taþýdýklarýný belirterek 245 esnafýn kaþeli imzasý bulunan dosyayý sundular. Esnaf verdikleri dilekçelerde þu ifadeleri kullandýlar: "Bizler Çorum'da nüfusun ve ticaretin yoðun olduðu semtlerden biri olan Milönü semti ve bu semte baðlanan Uður Mumcu Caddesi - Emek Caddesi - Cengiz Topel Caddesi ve Kýbrýs Caddesi üzerinde ticaret yapan esnaf, sanatkâr, firma ve þirket sahipleriyiz. Sayýn Milletvekilimiz, sizler bu toplumun refahý için var olan, yaptýðýnýz hizmetlerle takdir ettiðimiz büyüklerimizdensiniz. Semtimizin Uður Mumcu Caddesi'nde Vakýfbank Milönü þubesi 30 Mart 2006 tarihinde hizmete açýldý. Banka açýldýðý günden itibaren esnaf, sanatkâr ve þirket sahiplerine, emekli, dul ve yetim aylýðý alanlarýmýza, yurt dýþýnda çalýþanlarýmýza, elektrik, su, doðalgaz ödemelerinde, kadýn ve yaþlýlarýmýza verdiði hizmetlerle buraya bir canlýlýk ve bizlere de kolaylýk saðlamýþtýr. Son günlerde bu banka þubesinin ilimizdeki Bahabey Caddesi'ne taþýnacaðý basýn aracýlýðýyla duyurulmuþtu. Bu yörenin esnaf, sanatkâr ve ticaret erbaplarý olarak nedenini araþtýrmalarýmýzda; Bankanýn istenilen ciroya ulaþmadýðý yönünde duyumlar aldýk. Senelerdir kârda olan bir bankanýn son yýllarda cirosunun düþmesinin sebebinin, bankanýn yerinden ziyade, Milönü eski þube yönetiminin ilgisizliðinden kaynaklandýðýný düþünüyoruz. Baþka semtlerdeki bankalar bizlerle çalýþmak için temsilcilerini iþ yerlerimize gönderip bizzat ilgileniyorlar, hatta kravat gömlek gibi hediyeler getiriyorlar. Biz þubemizden hediye deðil semtimizdeki bankanýn geliþmesi için hizmet istiyoruz. Vatandaþlarýn vergi, sigorta, Bað-Kur primleri; elektrik, su, doðalgaz ödemeleri saat 11.00'de sistem kapanýyor bahanesiyle alýnmýyordu. Geri çevrilen müþteriler Saat Kulesi civarýnda Ýnönü Caddesi üzerindeki baþka bankalara gidiyordu. Bu konularý bankamýza yeni gelen müdürümüz Muhsin Tunçkýlýç'a "hoþ geldiniz"e gittiðimizde anlattýk. Bizi nezaketle dinledi, bankanýn performansýný arttýrmak için bizlerle diyaloðun sýký tutulacaðýný, bankanýn hizmet kalitesini yükselteceðini söyledi. Bizlerin de kendisine güvenip destek olmamýzý istedi ve bizler de kendisine çalýþacaðýmýza dair söz verdik. Bizler de, geldiði kýsa süre içerisinde gördüðümüz kadarýyla gerçekten çalýþkan bir yönetici olduðunu düþünüyoruz. Muhsin Tunçkýlýç'ýn iþe baþladýðý günden bugüne kadar bankanýn performansýnda %100'ün üzerinde artýþ olduðu söylenmektedir. Sayýn Milletvekilimiz, Bahabey Caddesi'nde yeteri kadar banka þubesi vardýr. Vakýfbank bizim semtimizde bulunan tek þubedir. Bahabey Caddesi'ne taþýnacaðý söylentisinden dolayý bizler banka ile çalýþmalarýmýzý maalesef istediðimiz þekilde baþlatamadýk. Çorum'un sosyal yapýsý düþünüldüðünde bir ayrým yapmadýðýnýza ve yapmayacaðýnýza yürekten inancýmýz tamdýr. Tüm halkýmýzý ve Çorumlularý kucaklayan kiþiliðiniz sayesinde bankanýn taþýnmayýp ayný yerde hizmete devamýný saðlayacaðýnýza da inanýyoruz. Gerçekten esnafa gerektiði gibi hizmet verilirse Milönü þubesinde, Bahabey þubesindeki iþ hacminden daha fazla bir iþ hacmine ulaþýlacaðýna inanýyoruz. Nedeni ise Ýnönü Vakýfbank þubesine baðýmlý þube olarak açýlan Milönü þubesinin, ilk müdürünün dönemindeki iþ hacminin, Bahabey'deki Akbank ve Ýþ Bankasý þubelerinin iþ hacminden fazla oluþudur. Zaten bu sebeple de Milönü þubesi baðýmsýz þubeye dönüþtürülmüþtür. Bunlarýn yaný sýra, Milönü þubesinin de üzerinde bulunduðu Uður Mumcu Caddesi'ndeki mobilya ve beyaz eþya bayileri ve diðer tüm esnaflarýn banka ile çalýþmasý saðlandýðý takdirde, þubemiz iþ hacminin ilk dönemindekinden daha da fazla olacaðý aþikardýr. Bahabey Caddesi'nde dört ayrý bankanýn þubesi vardýr. Vakýfbank þubesi de giderse banka sayýsý beþe çýktýðýnda yeterli sayýda müþteri olmayacaðýný düþünüyoruz. Hali hazýrdaki yerinde kalýrsa, Vakýfbank tek þube olarak Milönü'ne, otopark sorunu da olmadýðý için, þehrin diðer kesimlerindeki esnaf ve bireysel müþterileri de beraberinde getirir. Bahabey'den çok daha iyi iþi olacaðý kanýsýndayýz. Örnek olarak kamu bankasý olan Ziraat Bankasý'ný ele alabiliriz. Bahabey Caddesi'ne açmýþ olduðu yeni þubesine, merkez þubeyi kullanan ve Bahabey civarýnda yaþayan müþterilerinin hesaplarýný, Bahabey þubesine aktarmýþtýr. Ve ayrýca adresleri Bahabey þubesine yakýn olmayan, uzak mahallelerdeki müþterilerinin hesaplarý da Bahabey þubesine aktarýlmýþtýr. Özel bankalardan Akbank ve Ýþ Bankasý da ayný yöntemi uygulamaktadýrlar. Sayýn Milletvekilimiz, Milönü semti insanlarý yaklaþýk 9 yýldýr banka hizmetleri için Vakýfbank Milönü þubesini benimseyip yakýn iliþkiler kurmuþlardýr. Bizler, Bahabey Caddesi'ne þube açýlmasýna karþý deðiliz, isteðimiz Milönü þubesinin aktif halde çalýþmasýna devam etmesidir. Mevcut banka yerini ihtiyaç duyulmasý halinde geniþletme imkaný vardýr. Zatýalinizden bu yönde çalýþmalarýn yapýlabilmesi için yardýmlarýnýzý beklemekteyiz. Yoðun iþleriniz arasýnda bizlere ayýrdýðýnýz zaman için öncelikle teþekkür ederiz. Bankanýn Milönü semtinde kalmasý için göstereceðiniz duyarlý ve özverili çalýþmalarýnýzý her zaman olduðu gibi takdirle anacaðýz. Umudumuz, sizlerin sayesinde böyle bir hizmetten inþallah yoksun býrakýlmayacaðýmýzdýr. Milönü semtimizde bulunan Vakýfbank Milönü þubesinin taþýnmayýp yerinde kalmasý için üst düzey yöneticimiz olan sizlerin desteðini istiyoruz. Vakýfbank'ýn bir kamu bankasý ve bizlerin de bu ülkenin birer vatandaþý olmasý sebebi ile bu kamu hizmetinden mahrum kalmak istemiyoruz. Bu semtin insanlarý, esnaf ve sanatkârlarý, ticaret erbaplarý, yaþlýlarý, yurt dýþý çalýþanlarý olarak bu istek ve arzumuza sahip çýkacaðýnýza güveniyor, yürekten inanýyor destek ve yardýmlarýnýzý bekliyoruz. Mevcut Bankamýz olan Vakýfbank Milönü Þubesinin Milönü'nde kapatýlmayarak hizmetine devam edeceðine dair karar çýktýðýnda, Banka Müdürümüz ve esnaflarýmýz birlikte özverili çalýþmalar yaparak, bankanýn hedefini daha yükseklere çýkarmasýnýn saðlanacaðý kanaatindeyiz." Satýlmýþ Köse güven tazeledi Mecitözü Ziraat Odasý Genel Kurulu yapýldý. Genel kurulda mevcut baþkan Satýlmýþ Köse 35 oy alarak yeniden baþkanlýða seçildi. Gazi Düðün Salonunda yapýlan genel kurula Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar davetliler ve çiftçiler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmamsýnýn ardýndan Divan Baþkanlýðýna Süleyman Çetinkaya seçildi. Genel kurulun açýlýþ konuþmasýný Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse yaptý. Konuþmalarýn ardýndan seçimlere geçildi. Satýlmýþ Köse ve Ýsmail Erdoðan'ýn listelerinin yarýþtýðý seçimde Satýlmýþ Köse 35, Ýsmail Erdoðan ise 23 oy aldý. Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse yeniden oda Baþkaný seçilirken yönetiminde þu isimler yer aldý: "Satýlmýþ Köse, Süleyman Çetinkaya,Davut Alkan, Hüseyin Erdem, Ýlhan Topçu, Burhan Temur, Mehmet Erdemir, Nazým Ergani, Baki Erdoðan, Satýlmýþ Kýlýç, Nejdet Toprak, Fazlý Yýlmaz, Rüstem Özkan, Mustafa Battal, Ýlhami Eryaþar, Hacý Özsoy, Altan Arýn, Zeki Akdaþ, Kadir Ýlhan, Nurullah Yýlmaz, Cemal Sönmez." Budak ve Çalýþkan ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Çetin Budak ve ev hanýmý Münire Budak'ýn kýzý Av. Dilara Budak Çalýþkan ile Cüneyt Çalýþkan dünya evine girdi. Tek Yýldýz Gazetesi genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. Haber Servisi Ulukavakspor teknik direktörü Yusuf Aydemir geçtiðimiz Pazar günü deplasmanda oynadýkalrý bartýnspor maçý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada" Tüm olumsuzluklara raðmen puaniçin gittiðimiz gittiðimiz bartýn deplasmanýndan yenilgi ile döndük üzgünüz" Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyelerinin siyasi partilerdeki son duraðý Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Geçtiðimiz hafta AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Avukat Rumi Bekiroðlu ile MHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Avukat Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyeleri, CHP Ýl Baþkanlýðý görevine getirilen Gürsel Yýldýrým'a da tebrik ziyaretinde bulundu. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanvekili Arap Ali Altunkeser ile Yönetim Kurulu Üyesi Recep Gökgüney'in de katýldýðý ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, CHP Ýl Baþkanlýðý görevine getirilen Gürsel Yýldýrým'ý tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. "Çorum hepimizin ortak paydasý" diyen Tahsin Þahin, oda olarak tüm siyasi partileri eþit gördüklerini, Çorum'un çýkarý ve menfaatleri doðrultusunda yapýlacak her çalýþmaya katký sunmaya hazýr olduklarýný bildirdi. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise Þoförler ve Kimse Yok Mu'dan Türkiye Barolar Birliðine ziyaret Kimse Yok Mu Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Cingöz ve beraberindeki heyet Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu'nu TBB genel merkezinde ziyaret etti. Kimse Yok Mu hakkýnda Feyzioðlu'na bilgiler veren Baþkan Cingöz, "Derneðimizin statüsü, mevzuatý, tüzüðü belli. Yasal düzenlemeler mevcut. Açýk, net ve þeffaf olarak yardýmlarýn kimlere yapýlabileceði belirlenmiþ durumda. Türkiye'nin hiçbir yerini, etnik kökeni, inanç grubunu ayýrt etmeksizin adaletle yardýmlarýmýzý ulaþtýrýyoruz. Herhangi bir kiþinin, camianýn, cemiyetin yardýmlarýn kendilerine ulaþtýrýlmasýnda hiçbir önceliði yok" dedi. Cingöz, "Türkiye adýna Dünya'da bir ilki gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bir Türk Derneðinin Dünya'nýn en iyi 100 NGO'su arasýnda yer almasý çok önemli. Global Geneva nihai hedefi, kar amacý gütmeyen her disiplinden, her kurum ve kuruluþtan bireylerin teþvik edilmesi fikri ile bu listeyi açýklamýþtýr. Kimse Yok Mu olarak biz de her alanda ülkemiz adýna çok ciddi çalýþmalar yürütüyoruz. Eðitimden saðlýða,temiz su projeleri yetimlerin gözetilmesine kadar bir çok alanda yardýmlarýmýzý 113 ülkede etkili ve sürdürülebilir yardým faaliyetleri baðýmsýz, þeffaf, yenilikçi yapýmýzdan dolayý ilk yüze girmek önemli bir motivasyon oldu. Þimdi iþimiz daha zor, dünyanýn en önemli STK'larýndan biri dedi.aydemir daha sonra þu açýklamalarda bulundu" bartýn deplasmaný bizim açýmýzdan önemli bir deplasmandý. Mutlaka puan almak isteðdimiz bir maçtý. Ancak maçýn ikinci yarýsýnda savunmada yapýlan bireysel hata sonunda kalemizde golü gördük. Golden sonra beraberlik için oyunu rakipalan yýktýk. Kontra atak bir futbol sergiledik, ancak verilmeyen bir penaltýmýz ile oyunda demorilize oldu. Ýkinci golü de kalemizde görünce tammamen oyundan düþtük. Maç öncesi futbolcularýmýzýn soðuk algýnlýðý þikayetleri çok fazla idi, takýmýn büyük bölümü hasta oyunculardan oldu. Elimzdeki kýsýtlý kadro ile bartýn da mücadele ettik.dün akþam toplanan yönetim kurulun da takýma takviye bazýnda bazý görüþlerimiz oldu. Stoper, kanat ve forvet hattýn da hazýr oyunculara ihtiyaçlarýmýz var. Çorum belediyespor'dan ayrýlan oyuncular ile görüþmelerimiz sonuçsuz kaldý. Bu hafta sonu sahamýzda oynayacaðýmýz bafraspor maçý bizim için 6 puanlýk maç niteliði taþýyor. Taraftarlarýmýzý hafta sonu konuk edeceðimiz Bafra maçýna davet ediyorum" dedi. Maç öncesi hediye Zonguldak Kömürsporlu taraftarlar dan Kulüp baþkaný Zeki Gül ve Teknik direktör Yavuz Ýncedal'a Zonguldak þehrinin simgesi olan madenci figürü olan iki tane biblo hediye ederek maç öncesi baþarý dileklerinde bulundular. Ýlk olrak Teknik direktör Yavuz Ýncedal'a hediye veren Kömürsporlu tarafatrlar, daha sonra Zonguldak Kömürspor baþkaný Süleyman Caner ile birlikte kulüp baþkaný Zeki Gül'e hediyesini takdim ettiler. Baþkan Gül de, taraftar komitesine Çorum'un simgesi olan leblebilerden Zonguldak Kömürsporlu taraftarlara hediye verdi. (Spor servisi) Emirkan için pankart Çorum Belediyespor taraftarý geçtiðimiz günlerde çok genç yaþta hayata özlerini yuman Zonguldak Kmöürspor taraftarý Emirkan Kaba'yý da unutmadý. 5 bin kiþinin izlediði maç öncesi üzerinde Emirkan Kaba'nýn fotosu olan ve 'Acýnýn rengi olmaz. Hepimizin baþý saðolsun' yazýlý pankart açan Þimþekler Taraftar Grubu'nun bu davranýþý maçý izlemeye gelen 200 kadar Zonguldaklý futbol severin de alkýþýný aldý. (Spor servisi) Þoförler Odasý'ndan CHP'ye ziyaret Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Parti olarak þoför ve nakliyeci esnafýný önemsediklerini ifade eden Gürsel Yýldýrým, "Gerçekten zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bizim bakýþ açýmýz þöyle, bir doktor, bir asker ne kadar önemliyse þoför ve nakliyeci esnafýmýz da o kadar önemlidir. Her zaman þoför ve nakliyeci esnafýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. olduðumuz tescillendi. Bu güvene layýk olacak þekilde çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam edeceðiz" þeklinde kaydetti.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu ise "Dünyadaki hukukçularýn sosyal projelerin içerisinde daha fazla etkin rol oynamalarýnýn gerekliliðini vurgulayarak. Hukukçular olarak hukuksuzluða göz yummamalýyýz. Aksi halde demokrasiden, bireysel özgürlüklerden ve sosyal yaþamdan bahsetmek ne kadar doðru olur. Bu baðlamda STK' larýn önemi þuana kadar anlaþýlmýþ deðil. Özellikle, demokrasilerin hakiki manada iþlediði ülkelerde sivil toplum kuruluþlarýna bakýþ çok farklýdýr. Bizdeki gibi sözde demokrasinin yaþandýðý ülkemizde STK'larýn deðeri, kýymeti henüz anlaþýlmýþ deðil'' dedi.

12 10 ÞUBAT 2015 SALI Darýca teknik direktörü tribüne gönderildi Denizli Atatürk Stadý'nda oynanan karþýlaþmaya Darýca çok iyi baþladý. Üst üste ataklarýn ardýndan Adem'in asisti Yusuf'un golüyle 1-0 öne geçen Darýca G.B, golün ardýndan müthiþ bir sevinç yaþadý. Kendisini Denizli'de de yalnýz býrakmayan taraftarlarýnýn da desteðiyle rakibi karþýsýnda mücadeleci ve hýrslý bir futbol oynayan Darýca G.B, Adem ve Ahmet'le bir çok pozsiyon yakaladý. Ýkinci yarýda ev sahibi ekibin baskýsý karþýsýnda direnen Ersin, mücadelenin son dakikasýnda yaptýðý hatayla kalesinde gole engel olamadý ve mücadele 1-1'lül eþitlikle sonuçlandý. Karþýlaþmanýn uzatma dakikalarýnda hakemin hatalý kararlarýna itiraz eden Sportif Direktör Ýlter Kasap, tribüne gönderildi. (Spor servisi) Ýncedal: Yakaladýðýn pozisyonu gol yapacaksýn Çorum Belediyespor Teknik direktörü Yavuz Ýncedal Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal, geçtiðimiz Pazar günü konuk ettikleri Zonguldak Kömürspor maçý ile ilgili olrak yaptýðý deðerlendirmede "verilmeyen bir penaltý ve kaçan net 6 gol pozisyonu ile birlikte sahadan beraberlik ile ayrýldýklarýný söyledi. Ýncedal, Zonguldak Kömürspor maçý sonrasý þöyle konuþtu" Zonguldak Kömürspor karþýsýnda maçýn kýrýlma aný verilmeyen peanltýmýz ve kaçan goller oldu. Þayet maçýn hakemi penaltýmýz vermiþ olsa idi belkide maç bu skor ile bitmeye bilirdi. Sahada futbolcularým ellerinden Baþkan Külcü de puan kayýplarýný eleþtirdi "Bize olan güveni heba etmeyeceðiz" Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Fatih Özcan Zonguldak Kömürspor maçý sonrasýnda sosyal medya üzerindeki hesabýndan açýklama yaptý.kendilerine olan güveni boþa çýkartmamak adýna mücadele ettiklerini ve edeceklerini dile getiren Özcan "Bizler bize güvenen insanlarýn verdiði güven ve cesaretle yola çýktýk. Yolumuzun uzun, mücadelemizin çetin Çorum belediyespor sezon baþlangýsýndan bu tarafa evinde oynadýðý 5. Maçtan da beraberlik ile ayrýlarak, sahasýnda zirve youlunda rakiplerine puan ikram alýþkanlýðýný ikinci yarý ile birlikte yeniden baþladý. Israrla bu takýma golcü ayak lazým diye defalarca yazdýk, çizdik ama dersine çalýþan olmamýþ..! Grubun zirve mücadelesi yapan takýmlarýn olan Zonguldak Kömürspor'u Çorum da konuk eden kýrmýzý siyahlýlar 90 dakika boyunca Zonguldak Kömür kalesinde gol bulamayýnca sahasýnda Kömürspor2a puan ikram ederek golsüz berabere kaldý. Karþýlaþmaya yaklaþýk 4 bin civarýnda Çorumlu futbol sever ilgi gösterdi. Konuk ekip Zonguldak Kömürspor'u da desteklemek için yaklaþýk 250 kiþilik bir misafir takým taraftarý tribündeki yerlerini aldý. Karþýlaþmaya protok ilgi göstermezken sezon baþlangýcýndan bu tarafa en kalabalýk taraftar kitlesi havanýnda güzel olmasý nedeni ile maça ilgi gösterdi.maç öncesi Kýrmýzý siyahlý þimþekler grubu taraftar topluluðu kapalý tribünde ilginç bir pankart açarak" herkes haddini bilecek" mesajý verdi. Teknik direktör Yavuz Ýncedal maçýn yeni transferlerden Emrah ve Beraat'ý ilk onbire aldý. Recep ve fatih ise, maçýn 70. Dakikasýndan sonra oyuna dahil oldular. Çorum belediyespor Zonguldak Kömürspor karþsýnda maçýn kýrýlma aný olarak 45. Dakika'nýn uzatma bölümlerinde çaðlar ile yakaladýðý yüzde yüz net gol posizyonu deðerlendirmedi. Futbol olarak, taktik olarak, mücadale olarak Çorum belediyespor, Rakibine göre her zaman oyun süresince bir adým önde oldu. Ancak yakalanan pozisyonlar bir türlü kale fileleri ile buluþmadý.hakem ise, maçýn kaderini tayin eden düdük oldu. Ýlk yarýnýnson dakikalarý içinde Zonguldak Kömürspor savunmasý topu ceza alaný içersinde elle kontrol yaparak posizyonu kesti, ancak maçýn hakemi posizyonu görmedi yada görmemezlikten gelerek Çorum belediyespor'un mutlak bir penaltýsýný vermedi. Maçýn genel görüntüsü bu idi. Ancak köþe yazýmýzda defalarca yazdýk çizdik bu takýma iyi bir golcü lazým diye ancak kendimiz kadro kurduk, kendimiz rakip kaleye goller attýk. Takýma golcü diye alýnan her hafta kadro da banko oynayan isimler þuana kadar parmakla gösterilecek maçý çevire bildiler mi? Adam penaltý atmadan aciz, ceza alaný çizgisi üzerinde önünde bir de baraj kurulu geliyor serbest atýþý kullanýyor. Sonuç havada uçan kargalara. Sonra saðda solda dert yanar, bana neden bir yýldýz veriyorlar diye. Sen gol at, maçlarý çevir, sana her hafta benden 5 yýldýz efendi,anlaþtýk mý? Sen ilk önce futbol ruhunu sahaya yansýt. Futbol olarak iyi mücadele eden kýrmýzý siyahlýlar bu mücadelesini bir türlü skor bord levhasýna yansýtamýyor. Hakem penaltýný vermeye bilir, ancak sen yakaladýðýn pozisyonlarý gole çeviremez isen aðlamanýn da bir faydasý yok. Yapýlan 4 transferin ikisi forma þansý bulu iken 2,si ilk onbirde forma þansý bulamadý. Neymiþ efendim futbolcular hazýr deðilmiþ, antrenmansýzmýþ, eee ozaman neden bu futbolcular transfer edildi'ki...! her hafta maç sonu kaçan balýk büyük oluyor. Çorum belediyespor, evinde altýn tepsi de rakiplerine puan ikram ettiði sürece þampiyonluk bu þehre bir rüyadýr. Oda gelip geçer. Savunmanýn sol tarafýndan oynayan olduðunun farkýndayýz. Bizlere güvenenlerin ve bizlerden desteðini esirgemeyenlerin güvenini ve desteðini heba etmeyeceðiz. Baþarý, bir hayal kýrýklýðýndan diðerine coþkunu kaybetmeden koþabilme yeteneðidir. Coþkumuzu kaybetmeden, geride býrakmýþ olduðumuz haftalardan dersler çýkarýp, 1 çalýþýyorsak 1000 çalýþacaðýz. Hiç kimsenin þüphesi olmasýn ki Baþkanýmýz Zeki Gül, Yönetim kurulu arkadaþlarým, teknik ekibimiz, futbolcu kardeþlerim, malzemeciden masörüne, stat görevlilerinden kulüp çalýþanlarýna kadar tek vucüt olup, baþarýya ulaþmak adýna gece demeden gündüz demeden çalýþacaðýz. Sonunda Allah'ýn izniyle de "baþaraðýz" ifadelerine yer verdi. Yasin Yücel gelen gayreti gösterdi.ancak ne varki yakaladýðýmýz pozisyonlarý deðerlendiremedik. Hafta içinde antrenmanalrda sürekli gol çalýþmasý yaptýk, rakibin zaaflarýný iyi tesbit ettik ancak bir türlü kaleye topu gönderecek beceriyi gösteremedik. Taraftarýmýz maç boyunca mühteþem destek verdi. Onlarýn bu desteðine bizde 3 puan hediye etmek istedik ancak maalesef bunu yapamadýk. Biz zirve yarýþýnda iddiamýzý sürdürüyoruz. Ligi sonuna kadar kovalacaðýz. Hafta sonu zorlutire maçý için hazýrlýklarýmýza bugünden itibaren baþlayacaðýz" dedi. (Spor servisi) Murathan maçýn ilk yarýsýnda sanki sahada kayboldu. Zaman zaman yerini kaybetti. Ve o bölgeden konuk ekip tehlikeli atakalr ile belediye kalesinegeldi. Savunmada Ýmam, nedim ve Akýn Murathan'ýn kademesine girerek oluþa bilecek gol pozisyonlarýný önlediler. Hafta içinde yapýlan antrenmanlar da sürekli gol çalýþmasý yaptýran teknik direktör Ýncedal bir türlü Belediyespor'a gol atma becerisini aþýlamayadý. Yada takýmýn golcülerinin kapasitesi bu kadar. Geçtiðimiz sezondan bu tarafa belediyespor kulüp baþkaný þapkasýný masasýna koysun düþünsün acaba nerede hata yapýyoruz diye. Atý alan ÜskÜdarý geçerken, bizde Üsküdar'a gider iken aldý da bir yaðmur þarkýsýný sezon sonu taraftar yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu ile Devlet tiyatro salonunda ücretsiz olarak halk konseri veririz. Geride kalan 14 maç ve telefisi mümkün olmayan puan savaþý olacaktýr. Yetkililere hatýrlatmak insani görevimizdir..! Maraton tribünün de bulunan taraftarlar maç içinde Belediyespor'a destek yerine zonguldaklý taraftar ile maç sonunda karþýlýklý sataþmalar ile birbirlerine hakaret ettiler. Sizler o enrjinizi saha da mücade eden belediyespor için tüketseydiniz. Maç bitmiþ hala tribünlere sataþma devam ediyordu. Maç sonunda temsilci bol bol notlar tuttu Belediyespor'a ve Kömürspor'a ceza da kapýda.kapalý tibündeki taraftarlarýn açtýklarý pankart güzeldi. Pankartta ne yazýlýydý?" Herkes haddini bilecek" Tire 1922 hazýrlýklarý baþlýyor Çorum Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlayacak. Haftayý kendi sahasýnda oynadýðý Zonguldak Kömürspor maçýndan aldýðý 1 puanla kapatan Çorum Belediyespor, Çorum belediyespor, Zonguldak Kömürspor maçý seromoni öncesi kapalý tiründe bulunan Þimþekler grubu iki tane güzel bir pankart açtýlar. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanan Zonguldak Kömürspor maçýnda Çorumlu futbolseverler tam bir görsel þov izledi. Þimþekler Taraftar Grubu üyeleri golsüz sona eren maç öncesinde üzerinde 'Herkes Pazar günü deplasmanda oynayacaðý Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün öðleden sonra yapacaðý antrenmanla baþlayacak. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlacak olan haftanýn ilk antrenmaný saat 12.15'te start alacak. (Spor servisi) Haddimizi bildik..! Haddini Bilecek 'yazýlý bir pankart açtý. Ünlü çizgi karakter Redkit ve Dalton Kardeþlerin konu edildiði pankartta, Çorum Belediyespor Redkit'in öncülüðünde yoluna devam ederken, Dalton Kardeþlerin temsil ettiði Ýstanbulspor, Tuzla Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði ve Zonguldak Kömürspor takýmlarý da geriden takip ettikleri gözlendi. Yaklaþýk 4 bin futbolseverin izlediði maçta 90 dakika susmayan taraftarlar açtýklarý pankartýn yaný sýra 19. dakika þovuyla da maça büyük renk kattýlar. (Spor servisi) Sportmence Bu kadro ile þampiyonluk hayal, play of büyük baþarýdýr Çorum belediyespor sezon baþlangýsýndan bu tarafa evinde oynadýðý 5. Maçtan da beraberlik ile ayrýlarak, sahasýnda zirve youlunda rakiplerine puan ikram alýþkanlýðýný ikinci yarý ile birlikte yeniden baþladý. Israrla bu takýma golcü ayak lazým diye defalarca yazdýk, çizdik ama dersine çalýþan olmamýþ..! Grubun zirve mücadelesi yapan takýmlarýn olan Zonguldak Kömürspor'u Çorum da konuk eden kýrmýzý siyahlýlar 90 dakika boyunca Zonguldak Kömür kalesinde gol bulamayýnca sahasýnda Kömürspor2a puan ikram ederek golsüz berabere kaldý. Karþýlaþmaya yaklaþýk 4 bin civarýnda Çorumlu futbol sever ilgi gösterdi. Konuk ekip Zonguldak Kömürspor'u da desteklemek için yaklaþýk 250 kiþilik bir misafir takým taraftarý tribündeki yerlerini aldý. Karþýlaþmaya protok ilgi göstermezken sezon baþlangýcýndan bu tarafa en kalabalýk taraftar kitlesi havanýnda güzel olmasý nedeni ile maça ilgi gösterdi. Maç öncesi Kýrmýzý siyahlý þimþekler grubu taraftar topluluðu kapalý tribünde ilginç bir pankart açarak" herkes haddini bilecek" mesajý verdi. Teknik direktör Yavuz Ýncedal maçýn yeni transferlerden Emrah ve Beraat'ý ilk onbire aldý. Recep ve fatih ise, maçýn 70. Dakikasýndan sonra oyuna dahil oldular. Çorum belediyespor Zonguldak Kömürspor karþsýnda maçýn kýrýlma aný olarak 45. Dakika'nýn uzatma bölümlerinde çaðlar ile yakaladýðý yüzde yüz net gol posizyonu deðerlendirmedi. Futbol olarak, taktik olarak, mücadale olarak Çorum belediyespor, Rakibine göre her zaman oyun süresince bir adým önde oldu. Ancak yakalanan pozisyonlar bir türlü kale fileleri ile buluþmadý. Hakem ise, maçýn kaderini tayin eden düdük oldu. Ýlk yarýnýnson dakikalarý içinde Zonguldak Kömürspor savunmasý topu ceza alaný içersinde elle kontrol yaparak posizyonu kesti, ancak maçýn hakemi posizyonu görmedi yada görmemezlikten gelerek Çorum belediyespor'un mutlak bir penaltýsýný vermedi. Maçýn genel görüntüsü bu idi. Ancak köþe yazýmýzda defalarca yazdýk çizdik bu takýma iyi bir golcü lazým diye ancak kendimiz kadro kurduk, kendimiz rakip kaleye goller attýk. Takýma golcü diye alýnan her hafta kadro da banko oynayan isimler þuana kadar parmakla gösterilecek maçý çevire bildiler mi? Adam penaltý atmadan aciz, ceza alaný çizgisi üzerinde önünde bir de baraj kurulu geliyor serbest atýþý kullanýyor. Sonuç havada uçan kargalara. Sonra saðda solda dert yanar, bana neden bir yýldýz veriyorlar diye. Sen gol at, maçlarý çevir, sana her hafta benden 5 yýldýz efendi,anlaþtýk mý? Sen ilk önce futbol ruhunu sahaya yansýt. Futbol olarak iyi mücadele eden kýrmýzý siyahlýlar bu mücadelesini bir türlü skor bord levhasýna yansýtamýyor. Hakem penaltýný vermeye bilir, ancak sen yakaladýðýn pozisyonlarý gole çeviremez isen aðlamanýn da bir faydasý yok. Yapýlan 4 transferin ikisi forma þansý bulu iken 2,si ilk onbirde forma þansý bulamadý. Neymiþ efendim futbolcular hazýr deðilmiþ, antrenmansýzmýþ, eee ozaman neden bu futbolcular transfer edildi'ki...! her hafta maç sonu kaçan balýk büyük oluyor. Çorum belediyespor, evinde altýn tepsi de rakiplerine puan ikram ettiði sürece þampiyonluk bu þehre bir rüyadýr. Oda gelip geçer. Savunmanýn sol tarafýndan oynayan Murathan maçýn ilk yarýsýnda sanki sahada kayboldu. Zaman zaman yerini kaybetti. Ve o bölgeden konuk ekip tehlikeli atakalr ile belediye kalesinegeldi. Savunmada Ýmam, nedim ve Akýn Murathan'ýn kademesine girerek oluþa bilecek gol pozisyonlarýný önlediler. Hafta içinde yapýlan antrenmanlar da sürekli gol çalýþmasý yaptýran teknik direktör Ýncedal bir türlü Belediyespor'a gol atma becerisini aþýlamayadý. Yada takýmýn golcülerinin kapasitesi bu kadar. Geçtiðimiz sezondan bu tarafa belediyespor kulüp baþkaný þapkasýný masasýna koysun düþünsün acaba nerede hata yapýyoruz diye. Atý alan ÜskÜdarý geçerken, bizde Üsküdar'a gider iken aldý da bir yaðmur þarkýsýný sezon sonu taraftar yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu ile Devlet tiyatro salonunda ücretsiz olarak halk konseri veririz. Geride kalan 14 maç ve telefisi mümkün olmayan puan savaþý olacaktýr. Yetkililere hatýrlatmak insani görevimizdir..! Maraton tribünün de bulunan taraftarlar maç içinde Belediyespor'a destek yerine zonguldaklý taraftar ile maç sonunda karþýlýklý sataþmalar ile birbirlerine hakaret ettiler. Sizler o enrjinizi saha da mücade eden belediyespor için tüketseydiniz. Maç bitmiþ hala tribünlere sataþma devam ediyordu. Maç sonunda temsilci bol bol notlar tuttu Belediyespor'a ve Kömürspor'a ceza da kapýda.kapalý tibündeki taraftarlarýn açtýklarý pankart güzeldi. Pankartta ne yazýlýydý?" Herkes haddini bilecek"

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor

Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým merkezde farklý telden, Çorum da Selim Özkabakçý ise farklý telden konuþuyor! Mavi Marmara Gemisi katýlýmcýlarýnda Selim Özkabakçý'nýn 'Ýsrailli Komutanlar hakkýndaki karar

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı