ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234"

Transkript

1 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

2 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncellikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanýmý ve bakýmý hakkýnda önemli bilgiler ve cihazýnýzdan en yararlý biçimde faydalanmanýz için gerekli uyarýlar içermektedir. Bu kýlavuzu ileride gerekli olduðunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaþýlabilir bir yerde saklayýnýz. Üretici, bu kitapçýðýn çeviri ya da basýmýndan kaynaklanan, cihazýn hatalý kullanýmýndan doðacak, insana, çevresine veya diðer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ile Ýlgili Önemli Bilgiler...1 Fýrýn Teknik Özellikleri...2 Cihazýn Kurulumu...2 Fýrýnýn Tanýmlamasý...6 Fýrýn Kullanýmý...7 Ürün Özellikleri...11 Piþirme Talimatlarý...13 Cihazýn Temizlik ve Bakýmý...14 Nakliye ile Ýlgili Bilgiler...17 Yetkili Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler...17 Müþteri Servis ve Garanti...18 Garanti Þartlarý...19 Silverline Yetkili Servisleri...20

4 GÜVENLÝK ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BÝLGÝLER ÇOCUK GÜVENLÝÐÝ Fýrýn, eriþkinlerin ve eriþkinlerin gözetimi altýnda çocuklarýn kullanýmý için üretilmiþtir. Küçük çocuklarýn fýrýnla, kontrol düðmeleriyle veya fýrýnýn yakýnýnda oynamasýna KESÝNLÝKLE izin vermeyiniz. Fýrýn, çalýþtýðý esnada özellikle tutulabilen parçalarý ve ön taraftaki cam paneli ýsýnan bir üründür. Bu nedenle çocuklarýn fýrýnýn çalýþtýðý ortamlardan KESÝNLÝKLE uzak tutulmasý gereklidir. Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerinin güvenlik nedeniyle çocuklarýn ulaþabilecekleri yerlerden uzak tutunuz, aksi halde tehlikeli olabilir. KURULUM ÖNCESÝ VE KURULUM UYARILARI Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çýkardýðýnýzdan emin olunuz. Bu ürün yemek piþirmek dýþýnda baþka bir amaçla kullanýlmamalýdýr. Baþka her hangi bir maksatla kullanýmý (Örnek; Bulunduðu odayý ýsýtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. Fýrýnýn uygunsuz, yanlýþ veya elveriþsiz kullanýmý sonucu insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan firmamýz sorumlu tutulamaz. Fýrýný ilk çalýþtýrdýðýnýzda fýrýnýnýzda yalýtým malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir defaya mahsus bir koku ortaya çýkabilir. Eðer böyle bir durum meydana gelirse, fýrýna yemek koymadan önce fýrýný çalýþtýrýp kokunun yok olmasýný bekleyeniz. Kullaným sýrasýnda fýrýn aþýrý ýsýnacaðýndan, fýrýn içindeki ýsýtma elemanlarýna temas etmekten kaçýnýnýz. Fýrýn yüzeyi ýzgara fonksiyonu esnasýnda çok ýsýnabilir dikkatli olunuz. Kesinlikle fýrýnýn tabanýnda piþirme veya kýzartma yapmayýnýz. Fýrýnýn alt kýsmýný alüminyum folyo ile örtmeyiniz. Firmamýz, fýrýnýn tehlikeli ve uygunsuz kullanýmýndan kaynaklanabilecek hasarlardan dolayý kesinlikle sorumlu tutulamaz. Her elektrikli donanýmý kullanýrken uyulmasý gereken bazý kurallar vardýr: Ürünü taþýrken, temizlerken veya fýrýna bakým yaparken fiþini elektrik prizinden çýkarýnýz. Hiçbir zaman fiþi prizden kablosunu çekerek çýkarmaya çalýþmayýnýz. Elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak veya nemli ise kesinlikle ürüne dokunmayýnýz. Ürünü yalýnayak olarak kullanmayýnýz. Çocuklarýn veya ehliyetsiz kiþilerin yanlarýnda bir gözetici olmadan ürünü kullanmasýna izin vermeyiniz. Ýhmal durumunda menteþesinden çýkmýþ olursa fýrýnýn kapaðý ellerinize zarar verebilir. Fýrýn kýrýlýr ve/veya düzgün çalýþmazsa, kapatýp fiþten çýkarýnýz ve kurcalamayýnýz. Bütün bakým ve onarýmlar sadece yetkili servis tarafýndan yapýlmalý ve sadece orijinal yedek parça kullanýlmalýdýr. Yukarýdaki herhangi bir uyarý dikkate alýnmadýðýnda fýrýnýnýzda hasar meydana gelebilir. Fýrýný kullanmadýðýnýz durumlarda, bütün düðmelerinin KAPALI konumda olduðundan emin olunuz. Fýrýnýn içerisinden tepsiyi çýkarýrken daima fýrýn eldiveni kullanýnýz. Fýrýn temizliði ve güvenliðiniz için daima fýrýný temiz tutunuz. Fýrýn içinde kullaným sonrasý kalan yaðlar zamanla fýrýnýn yüzeyine zarar verebilir. Firmamýz, bu uyarýlara uyulmamasýndan dolayý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. ÖNEMLÝ: Ön kapaktaki fýrýn tutamaðýný fýrýný taþýmak veya ambalajýndan çýkartmak için kullanmayýnýz. ÇEVRESEL UYARI: Cihazýn kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre koþullarýna gereken önemi göstererek çöpe atýnýz. Artýk ambalajlarýn yeniden kullanýmý için özelliklerine göre (folyo, karton, strafor) ilgili geri dönüþüm kutularýna atýnýz. Herhangi bir elektrikli donanýmý çöpe atarken kablosunu keserek kullanýlmaz hale getiriniz. 1

5 FIRIN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Fýrýn, monofaze 230V~50Hz elektrikle çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Kurulumdan önce lütfen fýrýnýn ön alt tarafýna yerleþtirilmiþ olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz. Silverline Model Adý SLV 234 Üst Isýtýcý 1000 W Alt Isýtýcý 1100 W Izgara Isýtýcý 2200 W Turbo Isýtýcý 2300 W Fanlý Üst/Alt Isýtýcý X Turbo motor 30 W Soðutma Faný 10 W Fýrýn Lamabasý 25W Fýrýn Dýþ Ölçüler (G x D x Y) 594 x 556 x 594 mm Montaj Kabin Ölçüleri (G x D x Y) 560 x 500 x 595 mm Fýrýn Ýç Hacmi 57.2 Lt Net Aðýrlýk (Kg) 32 Brüt Aðýrlýk (Kg) 35 Voltaj 230V ~ 50Hz Azami Güç 2.3 kw CÝHAZIN KURULUMU Kurulum, talimatlara göre yetkili bir teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr. Firmamýz, yanlýþ kurulumdan dolayý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. MONTAJ UYARILARI Ankastre fýrýnýn düzgün çalýþabilmesi için montajýnýn yapýlacaðý kabin veya dolabýn ölçüleri ve malzemesinin doðru olmasý ve sýcaklýk artýþýna dayanýklý olmasý gerekmektedir. Lütfen Þekil 1'de gösterilen ölçülere göre montaj yapýnýz. Fýrýnýn monte edildiði mobilya duvarlarý ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Özellikle yan duvarlar kaplamalý suntadan yapýldýysa, kaplamanýn 120ºC' ye dayanýklý olmasý gerekmektedir. Bu ýsýya dayanýklý olmayan plastik veya yapýþkan kaplama deforme olup hasar görebilir. Güvenlik açýsýndan, montaj tamamlandýktan sonra fýrýnýn elektrik parçalarý ile direk temasýnýn önlenmesi gerekmektedir. Ýzolasyon ve koruma saðlayan parçalarýn, herhangi bir alet kullanýlarak çýkarýlmayacak þekilde takýlmasý gerekmektedir. Daha etkili bir hava dolaþýmý saðlamak için fýrýn, Þekil.1'deki gibi monte edilmelidir. Fýrýnýn monte edildiði mutfak ünitesinde arkadan en az 70mm bir boþluk býrakýlmasý tavsiye edilmektedir. Fýrýn yerleþtirilirken fýrýn altýna aðýrlýðýný taþýyacak düzeyde bir destek konmalýdýr. Daha etkili bir hava dolaþýmý saðlamak için mutfak ünitesindeki kabinin arka bölmesi çýkarýlmalýdýr. Cihazý, buzdolabý veya derin dondurucu yakýnýna kurmanýz tavsiye edilmez, aksi halde yayýlan ýsý nedeniyle adý geçen cihazlarýn performansý olumsuz yönde etkilenecektir. 2

6 CÝHAZ KURULUMU FIRININ KABÝNE MONTAJI Cihazý gömme kabinine merkezleyerek yerleþtiriniz. Fýrýn kapaðýný açýn ve fýrýný, gövdesinin yanlarýnda bulunan deliklere hizalayarak mutfak tezgahýna dört aðaç vidasýyla monte ediniz. Fýrýn, tercihe göre yüksekte bir dolap içerisine veya tezgah altýna monte edilebilir. Fýrýnýn üzerindeki tezgaha elektrikli ankastre bir ocak monte edildiðinde, güvenlik ve ihtiyaç olduðunda fýrýnýn bu ocaktan sökülebilmesini kolaylaþtýrmak için ocakla fýrýn elektrik kablolarýnýn birbirinden ayrý olmasý gerekmektedir. ELEKTRÝK BAÐLANTISI Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafýndan ana elektrik þebekesine baðlanmalýdýr. Fýrýnýnýzý hazýr hale getirebilmeniz için önce kurulacaðý yeri ve elektrik tesisatýný yaptýrýnýz. Daha sonra en yakýn Silverline Yetkili Servisi'ni çaðýrýnýz. Eðer fýrýnýnýz bir fiþ ile beraber gelmediyse, ehliyetli bir elektrikçinin uygun bir priz takmasýný saðlayýnýz. Ana þebekeden gelen gücün cihazýn ön alt tarafýna yerleþtirilmiþ olan sicil etiketinde belirtilen gücü karþýlayacaðýndan emin olunuz. Evinizdeki sigortanýn akým deðeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta baðlayýnýz. Besleme kablosunun bulunduðu ortam sýcaklýðý 50 C' nin üzerine çýkmamalýdýr. UYARI: Cihazýn mutlaka topraklanmasý gerekmektedir. Fýrýnýnýzýn þebeke kordonuna topraklý fiþ monte edilmiþtir. Bu fiþin mutlaka topraklý bir hat ile kullanýlmasý gerekmektedir. Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrýnýz. Cihazýn elektriðe baðlanmasýndan önce: 1) Fýrýný elektrik baðlantýsý için kullanýlan prize veya çift kutuplu anahtara kolay eriþebilmeyi saðlayacak þekilde konumlandýrýnýz. 2) Þebeke kordonunu sýcak yüzeylere deðecek þekilde yerleþtirmeyiniz ve fýrýn kapaðýna sýkýþtýrmayýnýz. 3

7 CÝHAZIN KURULUMU 3) Þebeke kordonu hasar gördüðünde, bulunduðunuz yerdeki en yakýn Silverline Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Cihaz elektrik tesisatýna doðrudan baðlanacaksa, cihazla elektrik tesisatý arasýna temas noktalarý arasýndaki mesafe en az 3mm olan ve geçerli olan yasalara uygun olarak istenen yükü taþýmaya uygun tipte çift kutuplu bir þalter monte edilmelidir. Topraklama teli çift kutuplu þalter tarafýndan kesilmemelidir. Adaptörler, çoklu prizler veya uzatma kablolarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Mutlaka kullanýlmasý gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarýna uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu kullanýlabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum akým kapasitesini ve maksimum gücü aþmayýnýz. Baðlantý iþlemi bittikten sonra ýsýtma elemanlarýný 3 dakika kadar test ediniz. Cihazýn elektrik güvenliði sadece elveriþli kaynaða, kurallara göre topraklanarak doðru þekilde baðlandýðýnda garantilidir. Firmamýz, cihazýn doðru þekilde topraklanmamasýndan kaynaklý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. CÝHAZ ÝLK KURULDUÐUNDA: 1. 'Sýcaklýk Ayar' düðmesini maksimum seviyeye ayarlayýnýz. (250ºC MAX) 2. Fonksiyon düðmesini Alt ve Üst Isýtma (ve varsa +Fan) konumuna getiriniz. 3. Fýrýný bu þekilde boþ olarak 30 dakika çalýþtýrýnýz. 4. Hava dolaþýmý için cam açýnýz. Bu süre içerisinde, fýrýnýnýzda yalýtým malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir defaya mahsus bir koku ve duman ortaya çýkabilir. Eðer böyle bir durum meydana gelirse, fýrýna yemek koymadan önce sadece kokunun ve dumanýn yok olmasýný bekleyeniz. Bu iþlemi Izgara elemaný içinde tekrarlayýnýz. Bu iþlemler bittiðinde fýrýnýn içerisini, hafif ýslak sabunlu yumuþak bir bezle temizleyiniz. ÖNEMLÝ: Fýrýn kapaðýný açmak için, daima tutacak yerini orta kýsmýndan kavrayýnýz (Þekil.3). UYARI: Fýrýnýn ilk kullanýmýndan önce tepsi, ýzgara gibi parçalarýný dikkatlice yýkayýnýz. 4

8 SÜRGÜLÜ RAFLARIN KURULUMU 5

9 FIRININ TANIMLAMASI 1. Kontrol Paneli 2. Fýrýn üst rezistans 3. Lamba 4. Turbo Fan 5. Tel Izgara 6. Tepsi 7. Fýrýn alt rezistans (Sac arkasýnda) 8. Ürün Anma Etiketi 9. Fýrýn Camý 10. Ön Kapak 11.T utamak SLV 234 MODEL KONTROL PANELÝ 6

10 FIRININ KULLANIMI SOÐUTMA FANI: Ankastre fýrýnýnýz soðutma faný ile donatýlmýþtýr. Bu fan, fýrýnýn üst dýþ tarafýna yerleþtirilmiþtir. Bu fanýn görevi, fýrýn etrafýnda, mobilya içerisinde ve kapak içinde bir soðuk hava akýmý oluþturarak fýrýnýn, kabininin ve kapaðýn serin kalmasýný saðlamak. Soðurtma faný, fýrýn dýþ sacý 60 C 'ye ulaþtýðýnda devreye girer. Örneðin, 200 C' ye ayarlayýp çalýþtýrdýðýnýz bir fýrýnýn soðutma faný 10 dak. sonra devreye girer. Fýrýn dýþ sac sýcaklýðý 60 C' nin altýna düþtüðünde soðutma faný kendiliðinden kapanýr. Örneðin, 200 C' ye ayarlanmýþ bir fýrýn kapatýldýðýnda yaklaþýk 30 dak. sonra fýrýnýn soðutma faný kapanýr. Ýkaz Lambasý (kýrmýzý): Kontrol panelinde bulunan ikaz lambasý ýþýðýn yanmasý fýrýnýn çalýþýr durumda olduðunu gösterir. Termostat Lambasý (sarý): Fýrýn sýcaklýðý istenilen dereceye ayarlandýktan sonra, fýrýn bu ýsýya ulaþana kadar sýcaklýk ayar ýþýðý yanýk konumda kalýr, fýrýn istenilen ýsýya ulaþtýðýnda ýþýk söner. Isý azaldýðýnda ayný ýsýya tekrar ulaþana kadar ýþýk tekrar yanar. Böylece piþirme süresi boyunca ayarlanan sýcaklýk deðeri korunmuþ olur. Sýcaklýk Ayar Düðmesi: 'Sýcaklýk Ayar Düðmesi'ni saat yönünde çevirerek, fýrýnýn sýcaklýðýný 50ºC ile 250ºC (MAX) arasýnda ayarlayabilirsiniz (Þekil.4). Þekil.4: Sýcaklýk ayar düðmesi Fonksiyon Seçme Düðmesi (Þekil.5): Fýrýnýnýzýn fonksiyonlarýný seçmeniz ve kontrol etmenizi saðlar. Bu program seçme düðmesini saat yönünde veya tersi yönde çevirerek, fýrýnýnýzda bulunan deðiþik fonksiyondan birini seçebilirsiniz Þekil 5: SLV 234 Fonksiyon Seçme 7

11 FIRININ KULLANIMI MULTÝFONKSÝYON FIRIN Multifonksiyon fýrýnda piþirme: Fýrýnýnýz 7 fonksiyonludur. Fonksiyon seçici düðme ile istenilen kademeyi seçiniz. Fýrýn ýsýtýcý kumanda düðmesini saða doðru çeviriniz. Lambalar ve seçtiðiniz kademeye baðlý olarak rezistanslar ya da fan devreye girer. 10 dakika ön ýsýtma yapýnýz. Ön ýsýtma sonunda piþirmek istediðiniz yiyeceði fýrýna yerleþtiriniz. Piþirme iþlemi sonunda fýrýnýnýzýn ýsýtýcý kumanda düðmesini ve fonksiyon seçici düðmeyi 0 konumuna getirerek piþirme iþlemini durdurunuz. DÝJÝTAL PROGRAMLAMA Özellikler 24 saat formatýnda, otomatik programlamalý ve dakika sayaçlý saat. Fonksiyonlar Piþirme Süresi, Bitiþ Zamaný, Manuel Konum, Saat, Dakika Sayacý. Zamanlar en fazla 23 saat 59 dakika olarak ayarlanmalýdýr. Görüntü Ekraný 4 Sembol ve 7 Bölümden oluþur. Semboller ilgili fonksiyon seçildiðinde görünür. 8

12 DOKUNMATÝK ZAMAN AYARLAYICI KULLANIMI Saatin kurulumu Þekil 1 Cihazýn fiþini prize ilk taktýgýnýzda Auto ve 0:00 ibareleri göstergede yanýp sönmeye baslayacaktýr. Cihazýn saatini kurmak için önce göstergedeki merkez dügmeye 3 saniye boyunca basýlý tutunuz. Sekil 1' deki iþareti belirdiðinde, + veya - tuþlarý ile saati ayarlayýnýz. Uyarý ses tonunu duyana kadar bekleyiniz. Uyarý ses tonu çaldýðýnda saat kurulumu tamamlanmýþtýr. Saati baþka bir zaman yine kurmak isterseniz + ve - tuþlarýna birlikte 3 sn. boyunca basýlý tutup yeniden yukarýda anlatýldýðý gibi saati kurabilirsiniz. Dakika sayacý Þekil 2 Dakika sayacý fýrýný kontrol etmediði için, dakika sayýmý bittiðinde fýrýn çalýþmaya devam edecektir. Dakika sayacýný kurmak için, göstergedeki merkez düðmeye 3 saniye boyunca basýlý tutunuz..þekil 2 ' deki iþareti belirdiðinde + veya - tuþlarý ile istenilen zamaný ayarlayýnýz. Dakika sayacýný baþka bir zaman yine kurmak isterseniz + ve - tuþlarýna birlikte 3 sn. boyunca basýlý tutup yeniden yukarýda anlatýldýðý gibi sayacý kurabilirsiniz. Sayým bittiðinde uyarý ses tonu çalacaktýr. Herhangi bir tuþa basarak uyarý tonunu kapatabilirsiniz. Piþirme zamaný Þekil 3 Bu yarý-otomatik bir piþirme fonksiyonudur. Piþirme süresini ayarlamak için kullanýlabilir. Göstergedeki merkez düðmeye 3 saniye boyunca basýlý tutunuz. Sonrasýnda yeniden ayný düðmeye basýlý tutarak Þekil 3' deki dur ibaresini görünüz. + ve - tuþlarýna basarak istenen piþirme süresini ayarlayýnýz. Piþirme zamaný sonu Þekil 4 Ýstediðinizde piþirme zamaný sonunu da ayarlayabilirsiniz. Göstergedeki merkez düðmeye 3 saniye boyunca basýlý tutunuz.sonrasýnda merkez düðmeye ardarda 2 defa basarak Þekil 4' deki End ibaresini görünüz. + ve - tuþlarýna basarak istenen piþirme zamaný sonunu giriniz. Fýrýn piþirme zamaný sonuna kadar seçilen piþirme programý ve sýcaklýkda çalýsacaktýr. 9

13 Otomatik piþirme Þekil 5 Ýstenilen zamanda, istenilen süre kadar piþirme özelliði Merkez düðmesine 3 saniye boyunca basýnýz. Ardýndan dur ibaresini görene kadar bir daha basýlý tutunuz. + ve - tuþlarýyla istediðiniz piþirme süresini giriniz. Birkaç saniye bekleyerek girdiðiniz süreyi hafýzaya kaydettiriniz. Merkez düðmesine bir 3 sn daha basýp sonrasýnda 2 defa ardarda basarak göstergede End ibaresini görünüz (Þekil 4) + ve - tuþlarýyla istediðiniz piþirme zamanýný ayarlayýnýz. Örnek: Þu anki saat: Piþirme süresi: 10 dakika Piþirme bitiþ saati: Fýrýn ' de istenilen sýcaklýkta ve istenilen fonksiyonda piþirmeye baþlayýp (bitiþ saati ve piþirme süresi 10 dakika olduðu için, saat 14:00' dan 10 dakika önce 13:50' de piþirmeye baþlayacaktir.) saat 14:00 da piþirmeyi sonlandýracaktýr. Piþirme sona erdiðinde uyarý ses tonu çalmaya baþlayacaktýr. Tonu kapatmak için herhangi bir düðmeye basýnýz. Uyarý tonu ses yüksekliðini ayarlama Uyarý tonu ses yüksekliðini seçmek için + ve - tuþlarýna birlikte basýnýz. Sonrasýnda merkez düðmesine basýnýz. ton1 (yüksek ses) ibaresi yanýp sönmeye baþlayarak ses çýkaracaktýr. - tuþuna basarak ton2 (orta ses) veya ton3 (düþük ses) seviyelerinde sesin ne kadar çýktýðýný duyup istediðiniz seviyeyi seçmek için merkez düðmesine basýnýz. 10

14 ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ Saati Ayarlama Piþirme Süresi ve Bitiþ Zamaný düðmelerine ayný anda basarak, + ve ayarlayabilirsiniz. düðmeleriyle istenen zamaný Manuel Kullaným Piþirme bitiþ süresi ayarý yapmadan piþirmeye baþlamak için kullanýlýr. Manuel kullanýmý devreye sokmak için Merkez düðmesine basýnýz. Yarý-Otomatik Kullanýmda Piþirme Süresi Ayarlama Piþirme süresini ayarlamak için, Piþirme Süresi ve +/- tuþlarýna basýlmalýdýr. Piþirme süresi dolduðunda alarm zili çalar ve fýrýn kendi kendine kapanýr. Sýcaklýk ve fonksiyon seçme düðmelerini 0 pozisyonuna getirip Merkez düðmesine basýnýz. Program Bitiþ Süresini Ayarlama Program bitiþ zamanýný ayarlamak için, Bitiþ Zamaný tuþuna ve +/- tuþlarýna basarak fýrýnýn kapanmasýný istediðiniz zamaný belirleyebilirsiniz. Saat ayarlanan zamaný gösterdiðinde alarm zili çalar ve fýrýn kendi kendine kapanýr. Sýcaklýk ve fonksiyon seçme düðmelerini 0 pozisyonuna getirip Merkez düðmesine basýnýz. Otomatik Kullaným Bitiþ zamanýný ayarlamak için Piþirme Süresi ve +/- tuþlarýna basmalýsýnýz. Bitiþ Zamaný ve +/- tuþlarýna basarak fýrýnýn kapanmasýný istediðiniz saati seçiniz. Bu ayarlarý yaptýktan sonra AUTO iþareti yapýp sönmeye baþlar ve alarm zili çalar. Herhangi bir tuþa basarak alarmý susturabilirsiniz. Saat Alarmý Zil tuþuna ve +/- tuþlarýna basarak piþirme süresini ayarlayabilirsiniz. Piþirme süresi dolduðunda alarm çalar. Herhangi bir tuþa basarak alarmý susturabilirsiniz. Manuel kullanýma geçmek için Merkez düðmesine basýnýz. Ayarlama Hatalarý Ekranda görünen saatten daha erken baþlayan bir piþirme süresi ayarlayamazsýnýz. Böyle bir ayarlama yapmaya çalýþtýðýnýzda, alarm çalar ve AUTO iþareti yanýp sönmeye baþlar. Hatayý düzeltmek için, doðru bir piþirme süresi veya bitiþ zamaný ayarlamanýz yeterli. Bir Ayarý Ýptal Etmek Programlanmýþ bir ayarý iptal etmek için Manuel tuþuna basmanýz yeterlidir. 11

15 ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ FONKSÝYON AÇIKLAMALARI OFF: Fýrýn çalýþmaz konuma gelir. Fýrýný kapatmak için tüm düðmeleri baþlangýç noktasýna getiriniz. Fýrýn Lambasý 50 MAX 50 MAX Fýrýn Lambasý: Fýrýn kullanýmda olduðu sürece fýrýn lambasý açýk kalýr Üst ve Alt Isýtýcý (Klasik Piþirme): Üst ve alt ýsýtýcýlar ayný anda devreye girer. Yemeðinizin her iki yüzünün de eþit piþmesini saðlar. Klasik piþirme yöntemi olarak adlandýrýlan bu yöntem; börek, bisküvi, kurabiye, elma tatlýsý ve gevrek yiyecekler piþirmek için idealdir. Üst ve Alt Isýtýcý + Fan: Üst ve alt ýsýtýcýlar, fan ile ayný anda devreye girer. Üst ve alt ýsýtýcýlar tarafýndan ýsýtýlan hava, fan yardýmýyla fýrýn içerisinde eþit olarak daðýlýr ve daha etkili bir ýsýtma ortaya çýkar. Bu piþirme yöntemi birçok yiyecekte mükemmel sonuç verir. Özellikle kurabiye, kek ve pasta gibi tatlýlarý piþirmek için idealdir Alt Isýtýcý + Fan: Bu fonksiyonu seçtiðinizde alt ýsýtýcý ve fan devreye girecek ve yiyeceðin etrafýnda sýcak hava sirkülâsyonu saðlayarak buzun çözülmesini saðlayacaktýr. Buzun çözülme süresi yiyeceðin cinsine ve miktarýna baðlýdýr. Bu fonksiyon donmuþ hazýr yemeklerin çözülmesi ve ýsýtýlmasý için uygundur. Ayrýca daha önceden piþmiþ yemekleri ýsýtmak için de bu fonksiyonu kullanabilirsiniz Orta Izgara: Tekli üst ýzgara rezistansý devreye girer. Küçük porsiyon klasik ýzgara ve kýzartmalar için kullanýlýr. KULLANICI ÝÇÝN UYARILAR Fanlý Izgara: Bu fonksiyonu seçtiðinizde, üst iç ýsýtýcý devreye girecek ve fan yardýmýyla fýrýnýnýzýn içinde bir sýcak hava akýmý oluþacaktýr. Fanýn devreye girmesi sayesinde yiyeceðinizin üst kýsmýna direkt olarak gelecek ýsý azalacaktýr. Bu fonksiyon daha yavaþ bir ýzgara iþlemi istediðinizde, özellikle balýk ve kümes hayvanlarý için kullanýlmalýdýr. 50 MAX Turbo Isýtýcý: Bu fonksiyonu seçtiðinizde, arkadaki turbo ýsýtýcý devreye girecek ve fan yardýmýyla yiyeceðinizin etrafýnda bir sýcak hava akýmý oluþacaktýr. Fanýn çalýþmasý piþirme süresini kýsaltacak, yiyeceðinizin her tarafýnýn eþit þekilde piþmesini saðlayacak ve birden fazla farklý yiyeceði ayný anda piþirmenize imkân verecektir. Izgara fonksiyonunu kullandýðýnýzda, piþme sýrasýnda oluþacak sývýlarýn damlamasý için damlama tepsisini ýzgaranýn altýna yerleþtirmeyi unutmayýnýz. 12

16 PÝÞÝRME TALÝMATLARI 1. Klasik Piþirme: Klasik piþirmede alt ve üst ýsýtýcý rezistanslar çalýþtýrýlýr. Fonksiyon düðmesini klasik piþirme konumuna getiriniz. Sýcaklýk ayar düðmesi ile istenen sýcaklýðý seçiniz. Yemeði fýrýna yerleþtirmeden önce mutlaka termostat ikaz ýþýðýnýn söndüðünden emin olunuz. Piþirme sonuna doðru, alt ve üst ýsýyý yükseltmek istediðinizde, sýcaklýk ayar düðmesini istenilen pozisyona getiriniz. Piþirme esnasýnda fýrýn kapaðýnýn az da olsa açýlmasý tavsiye edilir. 2. Izgaralý Piþirme: Izgara yapmak veya üstünü kýzartmak istediðiniz yemeklerde kullanýlýr. Fýrýn kapaðý kapalý iken 5 dakika ön ýsýtma yapýnýz. Fonksiyon düðmesini ýzgaralý bir fonksiyon konumuna getiriniz. 'Sýcaklýk Ayar Düðmesi'ni 50ºC ile 200ºC arasýnda bir konuma getirebilirsiniz. Izgara yaparken üst veya üstten ikinci rafý kullanýnýz. Tel ýzgarayý kullanacaksanýz, yaðlarýn toplanmasý için alt raflardan birine tepsi koyunuz. Temizlik kolaylýðý açýsýndan tepsinin içine bir miktar su koyunuz. Izgara yapacaðýnýz malzemenin ýzgaraya yapýþmamasý için tel ýzgarayý yaðlayýnýz. 3. Fanlý Piþirme: Fanlý bir piþirme programýnda fýrýn arka duvarýndaki fan içerideki sýcak havayý fýrýn içine eþit derecede daðýtýlmasýný saðlar. Çok kýsa süreli piþirmeler ya da çok sulu yiyecekler hariç (meyveli tart gibi) fýrýný önceden ýsýtmaya gerek yoktur. Bu piþirme programý, ayný zamanda iki ya da daha fazla rafta piþirme yapýlmasý durumunda yemeklerin koku ve lezzetlerinin birbirine karýþmamasý için kullanýlýr. Bu piþirme programýnda tüm yiyeceklerin (piþirme süreleri deðiþse bile) yaklaþýk olarak ayný derecede piþecek olmasýna dikkat edilmelidir. Bu piþirme programýnda fýrýn çalýþýrken, fýrýn kapýsýnýn açýlýp kapanmasýndan dolayý ýsý kaybý olmadan yeni bir yemek eklenebilir ya da piþenlerden biri çýkartýlabilir. Kaybedilen ýsý çok kýsa sürede fan sayesinde telafi edilecektir. Piþirme derecesi klasik piþirme yöntemine göre daha düþüktür (pasta ve böreklerde 2030ºC, etlerde 3040ºC daha düþük) fakat piþirme süresi daha uzundur (1050 dakika daha fazla). MUHTELÝF ÖNERÝLER Yaðlý salamuraya yatýrýlmýþ et ya da kemiksiz et diðer et çeþitlere göre daha çabuk piþer; etin piþip piþmediðini içine çatal batýrýlarak öðrenebilirsiniz. Eðer et daðýlmýyorsa güzel piþmiþ demektir. Buzu çözülen et dilimlemeden önce en az 15 dakika bekletilmelidir ki suyu süzülsün. Etin üzerini hayvan yaðý ile kaplarsanýz yað sýçramasýný önlemek için fýrýný yüksek ýsýya ayarlamamalýsýnýz. Kekin içine meyve parçacýklarý gibi þeyler eklenecekse ekleme yapýlmadan önce ilk 2/3'lük piþme süresinde kek kapalý piþirilmelidir. Geriye kalan piþme süresi eklenenlere göre deðiþir (meyve, reçel, marmelat gibi). Piþirme süresinin uzun olmamasý için hamurun çok akýþkan olmamasý gerekir. Tepsileri doðrudan fýrýnýn alt tabanýna koymayýnýz; çünkü aþaðýdan gelen ýsý daðýlacak yer bulamaz, bu da emayenin kýrýlmasýna ya da çatlamasýna neden olur. 13

17 PÝÞÝRME TALÝMATLARI Problem Sebep Önerilen Çözüm Yemeðin üst tarafý çok piþmiþ fakat alt tarafý az piþmiþ Yemeðin alt tarafý çok piþmiþ fakat üst tarafý az piþmiþ Yemeðin dýþý piþmiþ fakat içi yeterince piþmemiþ Yemeðin dýþ tarafý kurumuþ Alttan ýsý seviyesi düþük Alttan ýsý seviyesi çok fazla Aþýrý fazla ýsý seviyesi Aþýrý düþük ýsý seviyesi Klasik piþirme programýný kullanýnýz Derin tepsi kullanýnýz Isý derecesini düþürünüz Tepsiyi daha alttaki bir rafa koyunuz Klasik piþirme programýný kullanýnýz Sýð tepsi kullanýnýz Isý derecesini düþürünüz Tepsiyi daha üstteki bir rafa koyunuz Isý derecesini düþürüp, piþirme süresini uzatýnýz Isý derecesini artýrýp, piþirme süresini kýsaltýnýz CÝHAZIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI GENEL TEMÝZLÝK Herhangi bir temizlik iþleminden önce cihazýn fiþini prizden çekin ya da cihaz üzerindeki açma kapama düðmesini kapalý duruma getirerek fýrýnýn elektrik temasýný kesiniz. Temizlemeye baþlamadan önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz. Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceðiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sývýlarý kullanarak temizleyiniz. Ürününüzü temizlerken kullanacaðýnýz temizlik malzemelerinin emaye veya boyalý yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermemesine dikkat ediniz. Kontrol paneli ve düðmeleri temizlerken iþaretlerin silinmemesi için aþýndýrýcý tanecikler içeren sývý temizleyicilere ve telli bulaþýk süngeri kullanmayýnýz. Fýrýný çamaþýr suyu, kezzap gibi maddelerle temizlemeyiniz. Bazý modellerde düðmeler çýkmaz tip olduðu için, kontrol panosundan çýkarmaya çalýþmayýnýz. Fýrýn temizliðinde asla aþýndýrýcý (ovma teli, temizlik tozu, fýrýn spreyi, aþýndýrýcý sert sünger), asit (çamaþýr suyu) veya klor içeren temizleme malzemeleri kullanmayýnýz. Emaye, boyalý ve paslanmaz çelik yüzeylerde aþýndýrýcý ve asitli lekeler (limon suyu, sirke vb.) býrakmayýnýz. FIRININ ÝÇ KISMI Fýrýnýnýzý her kullanýmdan sonra temizlemeye özen gösteriniz. Fýrýnýn içindeki emaye yüzeyin temizlenmesi için en uygun zaman fýrýn ýlýk olduðu zamandýr. Tepsileri ve ýzgarayý çýkarýnýz. Ýç kýsmýný sabunlu ýlýk suyla ýslatýlmýþ bir bezle silerek temizleyiniz. Daha sonra ýslak bir bez ile bir kez daha silip, kurulayýnýz. Zýmpara, çelik yünü veya çamaþýr suyu gibi yýpratýcý maddeleri kullanmayýnýz. Aksi halde fýrýnýn emaye kýsmý zarar görebilir. Fýrýnýnýzý belli aralýklarla uygun bir fýrýn temizlik maddesiyle tam anlamýyla temizleyiniz. Ýnatçý lekeler olmasý halinde paslanmaz çelik için kullanýlan temizlik maddeleri veya bir miktar sirke kullanabilirsiniz. Meyveler piþerken bazý doðal asitli sývýlar dýþarý çýkarta bilir. Bu durumda daha sonraki kullanýmlarda bu sývýlarýn yanýp fýrýn yüzeyine zarar vermesini engellemek için kullanýmdan sonra iyice temizleyiniz. Bu tür sývýlarýn býraktýðý lekeler, fýrýnýn parlaklýðýna zarar verir ancak hiç bir þekilde performansýný etkilemez. 14

18 CÝHAZIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI FIRIN YAN TEL RAFLARIN CIKARILMASI: Tepsinin ve tel ýzgaranýn yerleþtirildiði yan tel raflarý kolayca çýkarýp temizlemek mümkün. Bu tel raflarý fýrýn içi yan duvarlardan çýkarmak için aþaðýdaki resimde gösterildiði gibi iþlem yapýnýz. Þekil 6: Yan Tel Raflarýn Çýkarýlmasý FIRIN CAMI Cam kapaðý yumuþak sünger ve bezlerle temizleyip kurulayýnýz. FIRIN CONTASI: Fýrýnýn düzgün çalýþmasý, fýrýn içinin kenarlarýný çevreleyen bir conta ile saðlanmaktadýr. Fýrýn uzun süre kullanýldýðýnda ön kapak içinde ve kapak contasý üzerinde yoðunlaþma olabilir. Kuru bir bez veya sünger ile oluþabilecek nemi alýnýz. Bu contanýn durumunu düzenli aralýklarla kontrol ediniz. Gerekirse yýpratýcý temizlik maddeleri kullanmadan temizleyiniz. Conta hasar gördüðünde, bulunduðunuz yerdeki en yakýn Silverline Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Fýrýn tamir edilene kadar kullanmayýnýz. FIRIN KAPAÐINI ÇIKARMAK Fýrýn kapaðýný kolayca çýkartýp temizleyebilirsiniz. Kapaðý çýkarmak için aþaðýdaki iþlemleri takip etmelisiniz: Kapaðý tamamen açýnýz Resimde görülen 2 menteþeyi arkaya doðru çekiniz. Kapaðý tutup ilk durak yerine kadar kapatýnýz. Yükseltilen kapaðý monte edildiði yerden çekiniz. Çýkarýlan fýrýn kapaðýný geri düzgün olarak yerine takabilmek için menteþeleri uygun olarak yerleþtirip aþaðý doðru indiriniz. 15

19 CÝHAZIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI Þekil 7: Fýrýn Kapaðýnýn Çýkarýlmasý FIRIN AMPULÜNÜN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Bu iþlemi yapmadan önce cihaza elektrik gelmediðinden emin olunuz. Fýrýnýn ampulü þu özelliklere sahip olmalýdýr. Yüksek ýsýya dayanýklý ( 300 C' ye kadar) Elektrik deðerleri: 230V~50Hz, Elektrik gücü: 25 W E 14 baðlantýsý Fýrýnýn ampulü Þekil.10'deki gibi deðiþtirilmelidir: Cam kapakçýðý bastýrýp saat yönünün tersine çeviriniz, Yanmýþ olan ampulü çýkarýnýz, Yeni ampulü takýnýz, Cam kapakçýðý yerleþtiriniz, Cihazýn elektriðini açýnýz. Þekil 8: Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi ÖNEMLÝ: Eðer cihazý bir daha kullanmamaya karar verirseniz, cihazýn fiþini prizden çekerek fýrýnýn elektrik temasýný kesiniz. Kullanýlmayan cihazlar çocuklar için güvenlik riski taþýr. Bu yüzden fýrýný çocuklarýn ulaþabilecekleri yerlerden uzak tutununuz. 16

20 NAKLÝYE ÝLE LGÝLÝ BÝLGÝLER -Nakliyat sýrasýnda ; Orjinal kutusunu saklayýnýz. Orjinal kutusuyla taþýyýnýz. Kutu üzerindeki taþýma iþaretlerine uyunuz. -Fýrýnýnýzýn içindeki tel ýzgara ve tepsilerin nakliye sýrasýnda fýrýn kapaðýna zarar vermemesi için, fýrýn ön kapak iç camý üzerine tepsilere denk gelecek þekilde 1-1,5 cm. kalýnlýðýnda mukavva veya kaðýt bantlayýnýz. Fýrýn kapaðýný yan duvarlara bantlayýnýz. -Orjinal kutusu yok ise; fýrýn dýþ yüzeylerine camlý boyalý veya paslanmaz (inox) yüzeylere gelebilecek darbelere karþý önlem alýnýz. Taþýma sýrasýnda fýrýnýnýzý dik konumda tutunuz ve üzerine hiçbir yük koymayýnýz. YETKÝLÝ SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN ÝÞLEMLER *Fýrýn ýsýtmýyor ise, Ürününüzün fiþi topraklý prize takýlmamýþ, sigorta atmýþ, saatli modellerde saat ayarlanmamýþ olabilir. *Fýrýn çalýþmýyor ise, Multi sistem fýrýnlarda fonksiyon seçici düðme gerekli fonksiyona ayarlanmýþ mý? Fýrýn ýsýtýcý kumanda düðmesi ile sýcaklýk ayarý yapýlmýþ mý? Fýrýnýn baðlandýðý prizin sigortasý ya da ana sigorta atmýþ mý? *Ýç aydýnlatma lambasý yanmýyor ise, Elektrik var mý? Lamba arýzalý olabilir mi? Arýzalý ise; kýlavuza bakarak deðiþtiriniz. *Piþirme (alt/üst kýsým eþit piþirmiyor ise); Kullanma kýlavuzuna göre raf konumlarýný, piþirme süresi ve sýcaklýk deðerlerini kontrol ediniz. EÐER ÜRÜNÜNÜZDE HALA BÝR PROBLEM VAR ÝSE LÜTFEN SILVERLINE YETKÝLÝ SERVÝSÝ ARAYINIZ. 17

21 MÜÞTERÝ SERVÝS VE GARANTÝ Yeni cihazýnýz elektrik veya mekanik arýzalara karþý 2 yýl süresince garantilidir. Cihazýnýzýn garantisi þu þartlarda geçersizdir: A. Cihazýn Yanlýþ kurulum ve kullanýmdan kaynaklanan hatalar. B. Yetkili kiþiler haricinde herhangi birinin makineye müdehale etmesi ya da tamir etmeye çalýþmasýndan kaynaklanan hatalar. C. Ýmalatçýnýn verdiði parçalar dýþýnda herhangi bir parçanýn cihaza monte edilmesinden doðacak sorunlarda. D. Ev harici kullanýmlardan veya olaðandýþý veya anormal bir þekilde kullanýlmasýndan doðacak sorunlarda. E. Yanlýþ voltajdan doðacak sorunlarda. F. Cihazýn yanlýþ bir iþleme tabi tutulmasýndan doðacak sorunlar. SATIÞ SONRASI SERVÝS HÝZMETLERÝ: Size en yakýn Silverline yetkili Servis Acentesini öðrenmek için ürün ile beraber saðlanan Yetkili Servis Listesine baþvurabilirsiniz. Listeniz 1-2 yýldan eski ise güncel servis noktalarýný öðrenmek ve sorularýnýza cevap alabilmek için SILVERLINE DANIÞMA HATTINI: 'i arayabilirsiniz. Aþaðýdaki önlemlere uymanýzý rica ederiz. 1.Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti Belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. 2. Ürününüzü kullanma kýlavuzu esaslarýna göre kullanýnýz. 3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda yukarýdaki telefon numaralarýndan Hizmet Merkezimize baþvurunuz. 4.Hizmet için gelen teknisyene teknisyen kimlik kartýný sorunuz. 5.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden Hizmet Fiþi istemeyi unutmayýnýz. Alacaðýnýz Hizmet fiþi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr. 6. Kullaným ömrü: 10 yýldýr.( Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi. Üretici Firma:Meneghetti SpA Adres: Via Borgo Lunardon, Rosà (VI) - Italy ÝTALYA Tel Fax Bu cihaz, Avrupa'da uygulanan direktiflere göre 2002/96/EC Atýk Elektrik ve Elektronik Cihazdýr. (WEEE) Bu cihazý hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan saðlýðýna karþý potansiyel negatif sonuçlarýný engellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu uygunsuz bir atýk olacaktýr. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atýðý olarak deðerlendirilmemesini, elektrik elektronik atýk toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlýdýr. Ürünün imha iþlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapýlmalýdýr. Ürünü yok etmek, yeniden kullanmak ve tekrar dönüþüme sokmak için detaylý bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz 18

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz;

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 77 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C.

Detaylı

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No.

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No. GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın

ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın Kullanma Kýlavuzu 1 2 MÝKRODALGA KULLANMA KILAVUZU Mikrodalga fýrýnýnýzý kullandýkça ne kadar doðru bir seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size ödediðinizden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı