Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza zarar gelmesini önlemiþ olursunuza. M.Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....5 Çevre Korumaya Katkýnýz...12 Cihazýn Tanýtýmý...13 Cihaza Bakýþ...13 Cihazla Verilen Aksesuar...14 Fýrýn Çalýþma Türleri Program Türleri...18 _ Mikrodalga Mikrodalgasýz Programlar...19 U Turbo Y Gril...19 P Çözme...19 \ Turbo Gril...19 S Hýzlý Isýtma...19 Mikrodalgalý Programlar (Kombine Programlar) b Mikrodalga+Gril...19 a Mikrodalga ile Turbo M Mikrodalga+Turbo Gril...19 Cihazýn Çalýþtýrýlmasý...20 Güncel Saatin Giriþi...20 Güncel Saatin Deðiþtirilmesi...20 Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma...21 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler...22 Malzeme ve Þekil...22 Kaplarýn Test Edilmesi...25 Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Bir Kapak...26 Kumanda Üniteleri...27 Program Seçme Düðmesi...27 Isý Seçme Düðmesi...27 Sensörlü Tuþlar...28 Ekran(Display) Semboller...28 Ekrandaki üçgen V iþareti...29 Cihaz Kullanýmý...30 Mikrodalgasýz Program...30 Soðutma Faný

3 Ýçindekiler Önerilen Isý Isýnýn Deðiþtirilmesi...30 Isý Kontrolü Œ...31 Hýzlý Isýtma Programý S...31 Fýrýnýn Önceden Isýtýlmasý...31 Piþirme Süresinin Programlanmasý...32 Otomatik Kapatma...32 Otomatik Kapatma ile Gecikmeli Baþlatma...33 Piþirme Ýþleminin Sonu...34 Verilen Sürelerin Kontrolü ve Deðiþtirilmesi...34 Verilen Sürenin Silinmesi Mikrodalga _ Programý...35 Kombine Programlar...36 Mikrodalga ile Turbo + a, Mikrodalga+Turbo Gril M Mikrodalga+Gril b...37 Bir Piþirme Ýþleminin Sonu Kýsa Süre Sinyali(Yumurta Saati)...38 Kýsa Süre Giriþi Kýsa Sürenin Silinmesi...38 Ayarlar Bir Ayarýn Deðiþtirilmesi...40 Çalýþtýrma Kilidi...41 Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme...42 Yiyeceklerin Çözülme Tablosu Seçilmiþ Yemeklerin Isýtma Tablosu Yiyecekleri Piþirme Tablosu...48 Fýrýnda Piþirme...49 Fýrýnda Piþirme Tablosu...52 Kýzartma...53 Kýzartma Tablosu...56 Gril Gril Tablosu...59 Mikrodalgasýz Çözme Çözülmeye baþlama veya Çözülme Konserve Test Enstitüsü Verileri

4 Ýçindekiler Temizlik ve Bakým...65 Fýrýnýn Ýçi Kapak Contasý ve Kapak Ýçi Fýrýn Ön Yüzeyi Cihazla Verilen Aksesuar...69 Arýza ve Hatalar...70 Sonra Alýnabilen Aksesuar...73 Müþteri Hizmetleri...74 Elektrik Baðlantýsý...75 Montaj...76 Cihaz Ölçüleri ve Dolap Kesiti...76 Yüksek Dolaba Montaj...76 Alt Dolaba Montaj...76 Cihaz Ön Yüzünün Ayrýntýlý Ölçüleri...77 Montaj Talimatý

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu mikrodalgakompakt fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý ve yanlýþ kullaným kiþiye olduðu kadar eþyaya da zarar verir. Fýrýný çalýþtýrmadan önce kullaným kýlavuzunu dikkatle okumanýzý rica ederiz. Bu kitapçýðýn içinde montaj, güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili çok önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlara karþý korumuþ olacaksýnýz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerektiðinde fýrýnýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz! Kullaným Kurallarý ~ Mikrodalgakompakt fýrýn evde sadece besinlerin çözülmesi, ýsýtýlmasý, piþirilmesi, kýzartýlmasý, gril yapýlmasý ve konserve yapýlmasý için kullanýlabilir. Bunun dýþýndaki kullanýmlara izin verilemez ve bunlar tehlikeli olabilir. Üretici firma yukarýda yazýlý uygulamalar dýþýnda veya hatalý kullaným nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Fýrýn çalýþýrken çocuklarýn cihaza dokunmalarýna izin vermeyiniz. Cihazýn kapak camý, kumanda paneli ve fýrýn içindeki havanýn çýkýþ delikleri ýsýnýr. Çocuklarýn cildi büyüklere göre yüksek ýsýya karþý daha hassastýr. Yanýk tehlikesi! ~ Mikrodalgakompakt fýrýný asla çabuk tutuþabilen maddelerin saklanmasý veya kurutulmasý amacýyla kullanmayýnýz. Su buharlaþýr, yangýn ve yanýk tehlikesi! 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Montaj ve bakým iþleri veya tamirler sadece üretici firma tarafýndan yetki verilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj ve bakým iþleri veya tamirler nedeniyle cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. ~ Montaj iþleminden önce mikrodalgakompakt fýrýnýn gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir fýrýný asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir mikrodalgakompakt fýrýn güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! ~ Aþaðýda durumlarda cihazý mikrodalga ile kullanmayýnýz: kapak eðrilmiþ ise, kapak menteþeleri gevþemiþ ise, cihazýn gövdesinde, kapaðýnda, kapak contasýnda veya fýrýn içi sacýnda delikler, yýrtýklar ve çizikler varsa. Cihaz çalýþýrken mikrodalgalar dýþarý sýzarak fýrýný kullanan kiþi için tehlikeli olabilir. ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir hat (topraklý hat) mevcut olduðu takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Gerekirse evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (örneðin: cereyan çarpmasý gibi). ~ Cihazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý verilerini (akým ve frekans) evinizin elektrik tesisatýnýn deðerleri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu deðerlerin mutlaka uyuþmasý gerekir. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye danýþmanýz faydalý olacaktýr. ~ Cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsý için uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayýnýz, bunlar güvenli deðildir (aþýrý ýsýnma tehlikesi). ~ Güvenli çalýþabilmesi açýsýndan cihazý ancak monte edildikten sonra kullanabilirsiniz. ~ Fýrýnýn kasasýný asla açmayýnýz. Elektrikli ve mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi sýrasýnda cereyan ileten parçalara temas edilmesi sizin için tehlikeli olabilir ve bunun yanýnda cihaz bozulabilir. ~ Cihazýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman bir personel tarafýndan yapýlabilir. Aksi halde daha sonra ortaya çýkacak arýzalar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Montaj ve bakým veya tamirlerde cihazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Bu ayýrma iþlemi aþaðýda anlatýldýðý gibi yapýlabilir: evdeki sigortalar kapatýlýr, vidalý sigorta yuvasýndan tamamen çýkartýlýr, cihazýn fiþi prizden çýkartýlýr. Fiþi prizden çýkartýrken kablodan çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden ayýrýnýz. ~ Cihazýn bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðýnda fýrýnýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. ~ Baðlantý kablosunun zarar görmesi durumunda cihazýn bu özel kablosu üretici firma tarafýndan görevlendirilen bir eleman tarafýndan yenilenmelidir. ~ Bu cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý sadece cihazýn güvenli kullaným þartlarýný iyi bilen yetkili ve uzman personel/firma tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Doðru Kullaným Dikkat! Yanýk tehlikesi! Fýrýn mikrodalgasýz veya mikrodalga ile kombine edilen bir programda çalýþýrken fýrýnýn içinde yüksek bir ýsý oluþur. ~ Fýrýna yemek koyarken veya dýþarý alýrken koruyucu mutfak eldiveni kullanýnýz. Elinizin deðebileceði Üst Isýtma/Gril rezistansý Gril Y, Turbo + U, Turbo Gril \, Mikrodalga+Gril b, Mikrodalga+Turbo Gril M programlarýnda çok fazla ýsýnýr. Yanýk tehlikesi! ~ Mikrodalgasýz ve mikrodalga ile kombine edilen programlarda plastik kaplar kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda erir. Cihaz zarar görür. ~ Yiyeceklerin her zaman yeterli derecede ýsýtýlmalarýna dikkat ediniz. Gerekli olan süreyi etkileyen birçok neden vardýr. Bunlar yemeðin miktarý, çeþidi ve yiyeceðin özelliðine ve yemek tarifelerinin deðiþtirilmelerine baðlýdýr. Yiyeceklerde bulunan olasý bakteriler ancak yüksek derecelerde (> 70 C) ve yeterli uzun sürede (> 10 dakika) yok olabilir. Yiyeceklerin yeterli ýsýndýðýndan emin deðilseniz, daha uzun bir süre seçiniz. Isýnýn yiyecek içinde eþit daðýlmasý çok önemlidir. Bu daðýlýmý yemeði karýþtýrarak veya dengeleme süresi sayesinde saðlayabilirsiniz. Dengeleme süresi bir baþka deyiþle dinlenme süresidir, bu süre içinde ýsý yemeðin içinde eþit daðýlýr. Bu nedenle verilen dengeleme süresine dikkat ediniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Mikrodalgalý piþirme, ýsýtma ve çözme süreleri mikrodalgasýz programlara göre oldukça kýsadýr. Gril Y ve Turbo Gril \ programlarýnda önerilen gril sürelerine uyunuz. Fýrýnýn çok uzun süre açýk kalmasý besinlerin kurumalarýna ve bazen de tutuþmalarýna neden olabilir. Yangýn tehlikesi! Mikrodalga programýný çiçekleri veya baharat otlarýný, ekmekleri kurutmak için kullanmayýnýz. Gril ile çalýþan programlarý ekmek kýzartmak veya çiçek kurutmak için kullanmayýnýz. Bu iþlemler için Turbo + U programýný seçiniz ve bunu kontrol ediniz. ~ Kýzgýn yað ile hazýrlanan yiyeceklerde cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz. Kýzgýn yað alev alabilir. Yangýn tehlikesi! ~ Asla inceltilmiþ alkol ýsýtmayýnýz. Fýrýnlama ve kýzartma iþlemleri sýrasýnda hazýrlanan yiyeceklerin çoðunda rom, konyak, þarap gibi çeþitli alkollü içkiler kullanýlabilir. Yüksek ýsý nedeniyle alkol buharlaþýr. Çýkan buhar çok ýsýnmýþ rezistanslar nedeniyle alev alabilir. Bu durumda dikkate alýnýz.yangýn tehlikesi! ~ Fýrýn içinde konserve kutularýný ýsýtmayýnýz. Burada yüksek basýnç oluþur. Konserve kutularý patlayabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! ~ Fýrýndaki yemek duman çýkarmaya baþladýðýnda, cihazýn kapaðýný olasý alevleri boðmak için kapalý tutunuz. Programý durdurmak için cihazý kapatýnýz ve fiþi prizden çekiniz. Duman kaybolduktan sonra fýrýnýn kapaðýný açýnýz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Kondense su nedeniyle fýrýn içinde korozyon oluþabilir, kumanda paneli, mutfak tezgahý ve dolaplarý zarar görebilir. Mikrodalga (Solo) ile piþirilen yemeklerin üstünü örtünüz. Piþirme iþi baþladýktan sonra devam etmek için daha düþük bir mikrodalga gücü seçiniz. Aksi halde dýþarý çok fazla buhar çýkar. Kalan ýsýdan yemeði sýcak tutmak için faydalanmak isterseniz cihazý kapatmayýnýz. Kondense olan suyun fýrýn içine, kumanda paneline ve dolaplara sinmemesi için seçilmiþ olan programý açýk býrakýnýz ve en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Yemekleri fýrýnýn içinde saklayacaksanýz, üstlerini bir kapakla örtünüz. Böylece hazýrlanan yemekler kurumamýþ olur. ~ Fýrýný mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle fýrýnýn etrafýndaki kolay tutuþabilen eþyalar yanmaya baþlayabilir. ~ Açýk olan fýrýn kapaðýna dayanmayýnýz veya üzerine oturmayýnýz ve aðýr malzemeler koymayýnýz. Cihaz hasar görür. Fýrýn kapaðýnýn en fazla aðýrlýk kaldýrma kapasitesi 8 kg.dýr. ~ Boþ bir kabý ýsýtýrken veya baharatlý otlarý kuruturken cihazý yüksek bir ýsýtma gücü ile çalýþtýrmayýnýz. Fýrýnda yiyeceðin bulunmamasý veya doðru yiyeceðin konulmamasý sonucunda cihaz zarar görebilir. ~ Viþnenin çekirdeði çýkarýlmadan yapýlan poðaçalar veya diðer çekirdekli ve jöleli malzemeleri ýsýtmak için mikrodalga programýný kullanmayýnýz. Bu tip yiyecekler fýrýndan çýkarýldýktan sonra bile tutuþabilirler. Yangýn tehlikesi! ~ MikrodalgaKompakt fýrýn günlük kullanýmdaki malzemelerin temizlenmesi veya dezenfeksiyonu için uygun deðildir. Bunun dýþýnda oluþan yüksek ýsý nedeniyle bunlarý dýþarý alýrken yanýklar meydana gelebilir. Yangýn tehlikesi! ~ Yemeði fýrýndan çýkardýktan sonra yemeðin istediðiniz derecede ýsýnýp ýsýnmadýðýný kontrol ediniz. Bunu yaparken kapta oluþan ýsýyý dikkate almayýnýz! Yemeklerin ýsýtýlmasý sýrasýnda ýsý doðrudan yiyeceðin içinde üretilir. Yemeðin bulunduðu kap ancak yiyeceðin ilettiði ýsý ile ýsýnýr ve dolayýsýyla daha soðuk kalýr. Bunu dikkate alarak bebek mamalarýný ýsýtýrken ýsýnýn dayanýlýr bir derecede olmasýna dikkat ediniz! Isýtma iþleminde sonra mamayý karýþtýrýnýz veya baþka bir kaba boþaltýnýz ve daha sonra karýþtýrýnýz ve bebeðin aðzýnýn yanmamasý için önce kendiniz tadarak deneyiniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Yiyecekleri veya sývýlarý hiçbir zaman kapalý kaplarda veya þiþelerde ýsýtmayýnýz. Biberonlarda önce kapaklarý ve emzikleri çýkarýp alýnýz. Aksi halde oluþan basýnç nedeniyle kap veya þiþe patlayabilir. Yaralanma tehlikesi! ~ Bir sývýyý mikrodalgada ýsýtmak için cihazla birlikte verilen kaynama çubuðunu mutlaka kabýn içine yerleþtiriniz. ~ Mikrodalga programýnda ve mikrodalga ile kombine edilen programlarda mikrodalgaya uygun kaplar kullanýnýz. Mutlaka "Mikrodalga için uygun kaplar" önerilerini dikkate alýnýz. ~ Mikrodalga ile yemek piþirirken tencere kulplarýnýn ve kapak tutacaðýnýn içi boþ olmamalýdýr, bu boþluklarda nem olabilir. Ýstisna: Bu boþluklarýn içindeki hava alýnmýþsa bir problem olmaz. Aksi halde oluþan basýnç nedeniyle patlama türü bir tehlike olabilir ve kulplar hasar görür. Yaralanma tehlikesi! ~ Mikrodalga cihazýnda, yiyecekleri sýcak tutma ambalajlarý içinde ýsýtmayýnýz (kýzartýlmýþ piliç ambalajlarý gibi). Bu ambalajlar ince bir aluminyum folyodan yapýldýklarýndan, folyo mikrodalgalarý yansýtýr. Mikrodalgalar kaðýt tabakayý tutuþturuncaya kadar ýsýtabilirler. Kaynama çubuðu sayesinde kabýn içindeki sývý eþit olarak ýsýnýr ve doðru zamanda baloncuklar oluþur. Mikrodalga programý ile piþirme iþleminde, özellikle sývýlarýn tekrar ýsýtýlmasýnda kaynama çubuðu kullanýlmadýðýnda kaynama derecesine ulaþýlabilir, fakat buhar baloncuklarý oluþmayabilir. Sývý eþit olarak kaynamaz. Kabýn dýþarý çýkarýlmasýnda veya bir sarsýntý ile, bu kaynamanýn gecikmesi, aniden buhar baloncuklarý oluþmasýna ve birdenbire patlamaya benzeyen aþýrý bir kaynamaya yol açar. Yaralanma ve hasar tehlikesi! 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Tek kullanýmlýk plastik, karton veya diðer yanabilen malzemelerden yapýlmýþ kaplardaki yemekleri ýsýtýrken veya piþirirken çok dikkatli olunuz. Cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz. Tek kullanýmlýk plastik kaplar "Mikrodalga için Uygun Kaplar/Plastik" baþlýðý altýnda yazýlý özelliklere sahip olmalýdýr. ~ Kabuklu yumurtalarý özel kaplar içinde piþiriniz. Katý piþmiþ yumurtalarý mikrodalga cihazýnda ýsýtmayýnýz. Yumurtalar cihazdan çýkarýldýktan sonra bile patlayabilir. Aksesuar ~ Cihaza ancak Miele firmasýnýn öngördüðü aksesuarlar takýlabilir. Baþka parçalar kullanýldýðýnda veya takýldýðýnda cihaz garanti kapsamýndan çýkar ve bu hakký kaybeder. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýna uyulmamasý nedeniyle meydana gelecek zarar ve hasarlardan üretici firma sorumlu deðildir. ~ Kabuksuz yumurtalarý, ancak sarýlarý birkaç kez delindikten sonra mikrodalga cihazýnda piþirebilirsiniz. Yumurta sarýsý piþirme sonrasý yüksek basýnç nedeniyle dýþarý fýþkýrarak yaralanma tehlikesi oluþturur! Yaralanma tehlikesi! ~ Domates, sosis, patates ve patlýcan gibi kalýn kabuklu yiyecekleri, buharýn çýkabilmesi ve bunlarýn patlamamasý için, önceden birkaç yerinden deliniz veya çiziniz. ~ Yemeðin ýsýsýný ölçmek için iþlemi durdurunuz. Isýyý ölçmek için özel besin termometresi kullanýnýz. Ölçüm için asla cývalý veya sývý termometresi kullanmayýnýz, yüksek ýsýlar için bunlar uygun deðildir ve hemen çatlar. 11

12 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen geri dönüþümlü maddelerden yapýlmýþtýr. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarabilecek parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine Belediyeniz tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. Bu konu ile ilgili bilgileri "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 12

13 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ Kumanda Paneli a Program Seçme Düðmesi b Ekran(Display) c Sensörlü V, OK, W, N Tuþlarý d Isý Seçme Düðmesi Piþirme Alaný e Gril Rezistansý f Fýrýn Lambasý g Üç Sürgü Rafý h Cihaz Kapaðý 13

14 Cihazýn Tanýtýmý Cihazla Verilen Aksesuar Korumalý Izgara Cam Tepsi Cam tepsi malzemesi nedeniyle tüm programlarda kullanýlabilir. Mikrodalga (solo) programý kullanýlan iþlemlerde daima cam tepsiyi kullanýnýz. Cam tepsiye 8 kg.'dan fazla malzeme koymayýnýz. Çok sýcak olan cam tepsiyi granit veya fayans gibi soðuk mutfak tezgahlarýnýn üzerine koymayýnýz. Cam tepsi zarar görebilir. Bunun için tepsinin altýna uygun bir nihale yerleþtiriniz. Izgara mikrodalgalarýn dalga uzunluðuna göre özel olarak hazýrlanmýþtýr ve mikrodalga uygulanan programlarda (kombine programlarda) kullanýlabilir. Izgara doðrudan fýrýn tabanýna oturtulamaz ve solo mikrodalga programlarýnda kullanýlamaz. Cihaz çýkan kývýlcýmlar nedeniyle zarar görebilir. Izgara üzerine 8 kg.dan fazla bir malzeme koymayýnýz. Izgara mikrodalgalý iþlemlerde çok ýsýnýr. Yanýk tehlikesi! Piþen malzemenin kontrolünde ýzgaranýn fýrýndan yarým çýkarýlabilmesi için ýzgaranýn yanlarýnda koruyucu girintiler bulunmaktadýr. Bu girintiler sayesinde ýzgaranýn dýþarý çekilmesi sýrasýnda tamamen dýþarý kaymasý önlenmiþ olur. 14

15 Cihazýn Tanýtýmý Izgarayý fýrýna sürerken bu koruyucu girintiler arkada olmasýna dikkat ediniz. Kaynama Çubuðu Mikrodalga programýnda sývý ýsýtmak istediðinizde kabýn içine kaynama çubuðunu koyunuz. Kabýn içindeki sývý bu çubuk sayesinde eþit oranda kaynar. Izgarayý tam olarak çýkarmak istediðinizde koruyucu girintiler nedeniyle takýlmasý durumunda öne doðru hafifçe kaldýrýnýz. Izgarada yapýlacak kýzartma gibi iþlemlerde ýzgarayý cam tepsi ile birlikte fýrýna yerleþtiriniz. 15

16 Fýrýn Çalýþma Türleri Fonksiyonlar Mikrodalga _ (Solo) Mikrodalgasýz Programlar Mikrodalgalý Programlar (Kombine Programlar) Hýzlý Isýtma S Aydýnlatma T Ayarlar % Otomatik Kapatma Gecikmeli Baþlatma Kýsa Süre Sinyali N (Yumurta saati) Açýklamalar Yiyecekler kýsa bir sürede çözülür, ýsýtýlýr ve piþirilir. Yiyecekler piþirilir ve ayný zamanda üstü kýzarýr. Besinler hýzla ýsýtýlýr / piþirilir ve ayný zamanda üstü kýzarýr. Mikrodalgasýz bir program mikrodalgalý bir programla kombine edilebilir. Bu program ýsýtma süresini kýsaltmak veya daha hýzlý bir ön ýsýtma için kullanýlýr. Piþirme alanýný aydýnlatan lamba ayrý olarak da açýlabilir, örneðin fýrýn temizliðinde. Fabrika ayarlarý kendi alýþkanlýklarýnýza göre deðiþtirilebilir. Piþirme iþlemi otomatik olarak kapanýr. Piþirme iþlemi daha geç bir saatte baþlatýlabilir. Fýrýn dýþýnda yumurta piþirmek gibi bir iþlem için kullanýlabilir. 16

17 Fýrýn Çalýþma Türleri Güvenlik Fonksiyonlarý Çalýþtýrma Kilidi Emniyet Kapatmasý Açýklamalar Çalýþtýrma kilidi sayesinde fýrýn istenmeyen kiþiler tarafýndan kullanýlamaz. Mikrodalgasýz program seçildiðinde süre giriþi yapýlmadan program baþlatýlabilir. Cihazýn sürekli çalýþmasýný önlemek ve buna baðlý olarak bir yangýna sebep olmamak için cihaz seçilmiþ olan programa ve ýsý derecesine göre (yaklaþýk 1 saat ile 10 saat arasý) son çalýþtýrma saatinden belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanýr. Mikrodalgalý bir piþirme iþlemine mikrodalgalý baþka bir piþirme iþlemi ilave edilmiþse magnetron (mikrodalga üretme ünitesi) ancak yaklaþýk 10 saniye sonra tekrar çalýþmaya baþlar. Ýkinci piþirme iþlemini bu nedenle bu sürenin bitiminden sonra baþlatýnýz. Enerji Tasarrufu Kapak Þalteri Açýklamalar Bir mikrodalgasýz program sýrasýnda fýrýnýn kapaðý, piþirme alanýndaki rezistans otomatik olarak kapanýr. Fan çalýþmaya devam eder. Mikrodalgasýz program fýrýn kapaðý kapandýktan sonra hemen tekrar çalýþmaya baþlar. Bir mikrodalgalý program sýrasýnda fýrýn kapaðý açýlýrsa, soðutma faný otomatik olarak kapanýr. Kapaðý kapadýktan sonra programý yeniden baþlatýnýz. 17

18 Program Türleri _ Mikrodalga Mikrodalga cihazýnýn içinde bir "magnetron" bulunmaktadýr. Magnetron, akýmý elektronik dalgalara yani mikrodalgalara dönüþtürür. Bu dalgalar, cihazýn içinde eþit olarak daðýlýr ve cihazýn metal iç duvarlarýndan yansýtýlýr. Böylece mikrodalgalar her taraftan yiyeceðin içine ulaþtýrýlýr. Mikrodalgalarýn besinlere ulaþmalarý için kullanýlan kaplarýn geçirgen olmalarý gerekir(daha ayrýntýlý bilgiyi "Mikrodalga için Uygun Kaplar" bölümünde bulabilirsiniz). Mikrodalgalar doðrudan uygun kaplardan geçerek besinlere ulaþýr. Besinler bir çok molekülden meydana geldiði için bu moleküller, ve özellikle su molekülleri mikrodalgalar sayesinde güçlü bir titreþim yaratýrlar. Ve sonucunda ýsý açýða çýkar. Bu ýsý önce besinlerin kenarlarýna temas eder ardýndan da içlerine doðru ilerler. Besinler ne kadar çok su içerirse, o kadar hýzlý ýsýnýr ve piþer. Isý doðrudan besinlerin içinde oluþtuðuna göre, besinler genellikle ya çok az yað ve su ile ya da susuz ve yaðsýz olarak mikrodalgada piþirilebilirler. besinler mikrodalgasýz bir programa göre daha hýzlý çözülür, piþirilir ve ýsýtýlýr. besinlerin vitamin ve mineralleri büyük ölçüde korunurlar. besinlerin doðal renk ve tatlarý hiç deðiþmez. Mikrodalga Güçleri Aþaðýdaki mikrodalga güçlerinden birini seçebilirsiniz: 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W, 1000 W Ýþlem durduðunda veya cihaz kapaðý açýldýðýnda mikrodalga üretimi durur. 18

19 Program Türleri Mikrodalgasýz Programlar U Turbo + Turbo + (=Sýcak Hava +) programýnda sýcak hava dolaþýmý saðlanýr. Isý hemen besine ulaþýr ve daha düþük bir ýsý ile "ÜstAlt Isýtma" programýnda olduðu gibi çalýþýr. Ayný anda iki rafta birden piþirme iþlemi yürütülebilir. Y Gril Bu program yassý malzemelerin kýzartýlmasý üstlerinin kýzartýlmasý için uygundur. Gerekli infraruj ýþýnlarý üretmek için rezistans kor rengini alýr. P Çözme Bu programda derin dondurulmuþ besinler korunarak çözülürler, fýrýn içindeki hava fanýn yardýmýyla dolaþtýrýlýr. Mikrodalgalý Programlar (Kombine Programlar) b Mikrodalga+Gril a Mikrodalga ile Turbo + M Mikrodalga+Turbo Gril Kombine programlar yemeklerin daha hýzlý ýsýtýlmalarýný ve piþirilmelerini ve ayný zamanda üstlerinin kýzarmalarýný saðlamaktadýr. Mikrodalga ile Turbo + programý bu iþ için uygundur. Mikrodalgalarýn piþecek malzeme içinde ýsý ürettikleri ve sýcak havayý yiyeceklere iletmesi sayesinde süre kýsaldýðý kadar büyük miktarda enerji tasarrufu da saðlanmýþ olur. Bu programlarda mikrodalga gücü genelde 150 Watt'dan yüksek ve piþirme, kýzartma ve gril iþlemlerinde ise 300 Watt'dan yüksek ayarlanmamalýdýr. \ Turbo Gril "Gril" programýna göre daha düþük bir ýsý ile çalýþtýrýlýr. Bu sistem daha çok büyük çaptaki rosto gibi bir gril malzemesinin kýzartýlmasý için uygundur. S Hýzlý Isýtma Fýrýn hýzla istenilen ýsý derecesinde ýsýtýlýr. Isý kontrol lambasý söndüðünde ve bir sinyal duyulduðunda ayarlanan ýsýya ulaþýlmýþ demektir. Ondan sonra istenilen program türüne çevrilebilir. 19

20 Cihazýn Çalýþtýrýlmasý Fýrýný çalýþtýrmadan önce eðer kumanda üniteleri panele gömülmüþ ise, onlarýn dýþarý çýkmasýný saðlayýnýz ve güncel saati ayarlayýnýz. Güncel Saatin Giriþi Güncel saatin ayarý veya deðiþtirilmesi ancak program seçme düðmesi "0" pozisyonunda durduðu zaman yapýlabilir. Ekranda m sembolü yanar (güncel saat), "I2:00" ve üçgen V iþareti msembolünün altýnda yanýp söner. I2:00 m V ^ Önce sensörlü V veya W tuþu ile saati giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Verilen saat onaylanýr, dakikalar yanýp söner. ^ Sensörlü V veya W tuþu ile dakikalarý giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Dakikalar onaylanýr. Böylece güncel saat girilmiþ olacaktýr. Bir elektrik kesintisinden sonra güncel saat yeniden görülür. Cihaz bu bilgiyi yaklaþýk 24 saat hafýzada saklar, daha sonra ekranda ilk çalýþtýrmada olduðu gibi "12:00" görülür. Güncel Saatin Deðiþtirilmesi ^ Sensörlü OK tuþuna iki defa dokununuz. ^ Önce sensörlü Vveya W tuþu ile saati giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. ^ Sensörlü V veya W tuþu ile dakikalarý giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Güncel saat artýk deðiþmiþtir. 20

21 Cihazýn Çalýþtýrýlmasý Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma Cihazýn ön yüzünde bulunan koruyucu folyoyu çekip alýný. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümünde verilen bilgileri dikkate alýnýz. Fýrýný kullanmadan önce aksesuarýný fýrýnýn içinden çýkartýnýz ve yýkayýnýz. cihazý bir kere ýsýtýnýz. Ýlk ýsýtma sýrasýnda hoþ olmayan kokular duyulabilir, bunlar yüksek ýsý sayesinde kýsa sürede kaybolur. Bu süreç içinde mutfaðýnýzý iyice havalandýrýnýz. Bu kokularýn diðer odalara sýzmasýný önleyiniz. ^ Cihazý ýsýtmadan önce fýrýnýn içini ýslak bir bezle silerek tozlarýný ve ambalaj artýklarýný temizleyiniz. ^ Program seçme düðmesini Turbo + U pozisyonuna çeviriniz. Ekranda önerilen ýsý olarak 160 C gösterilir. ^ Isý seçme düðmesi ile en yüksek dereceyi (250 C) seçiniz. ^ Boþ fýrýný en az bir saat ýsýtýnýz.. Bu iþlemi en erken b,ir saat sonra bitiriniz. Bu iþlemi otomatik olarak da kapattýrabilirsiniz, bunun için "Cihaz Kullanýmý Piþirme Sürelerinin Programlanmasý Otomatik Kapatma" bölümüne bakýnýz. ^ Fýrýnýn tekrar oda sýcaklýðýna kadar soðumasýný bekleyiniz. ^ Daha sonra fýrýnýn içini sýcak su ve hafif deterjanlý bir suyla siliniz ve arkasýndan temiz bir bezle kurulayýnýz. Fýrýn kapaðýný ancak fýrýnýn içi kuruduktan sonra kapatýnýz. 21

22 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Mikrodalgalar metaller tarafýndan geri yansýtýlýr, cam, porselen, plastik, kartondan geçebilir, besinler tarafýndan emilir. Malzeme ve Þekil Kullanýlan kabýn malzeme ve biçimi ýsýtma ve piþirme süresini etkiler. Yuvarlak ve oval yassý kaplardan iyi sonuç alýnmaktadýr. Bu biçimdeki kaplarda ýsýnmada saðlanan eþit daðýlým, köþeli kaplara oranla daha iyidir.,bazý tencere ve kapaklarýnda bulunan kulplarýn içi boþtur ve biriken nem burada toplanýr, bu tip kaplar mikrodalga fýrýnlar için uygun deðildir. Ýstisna: Kulplarýn içinin yeterli derecede havalandýrýlmýþ olmasýdýr. Aksi halde bu tip kulplarda basýnç nedeniyle patlama benzeri hasarlar meydana gelebilir. Yaralanma tehlikesi! Metal Metal kaplar, aluminyum folyo, çatalkaþýk ve býçaklar ve ayrýca üzerinde metal süslemeler bulunan tabaklar (altýn yaldýzlý ve kobalt mavi çerçeveli ) tabaklar mikrodalga fýrýn için uygun deðildir. Metal, mikrodalgalarý geri yansýttýðý için piþirme iþlemini etkiler. Aluminyum kapaklý plastik kaplar kullanmayýnýz. Kývýlcýmlar oluþabilir. 22

23 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Ýstisnalar: Cihazla birlikte verilen ýzgara mikrodalgalý programlar (kombine programlarda) için uygundur. Fakat ýzgarayý fýrýnýn tabanýna koymayýnýz! Metalfýrýn kalýplarý mikrodalga kombineli programlar için kullanýlýr. Aluminyum kaplardaki hazýr yemekleri fýrýnda çözebilir ve ýsýtabilirsiniz. Önemli: Kabýn üzerindeki kapaðý önceden kaldýrýp alýnýz. Yiyecekler sadece yukarýdan ýsýtýlýr. Yemeði aluminyum kaptan mikrodalga fýrýna uygun bir kaba boþaltýrsanýz, ýsý daðýlýmý genelde daha eþit olacaktýr. Aluminyum çanaklar çýtýrdama ve kývýlcýmlara sebep olabileceðinden, ýzgara üzerine konulmamalýdýr. Aluminyum Folyo Parçasý Boyutlarý eþit olmayan et parçalarýnda (tavuk gibi) çözme, ýsýtma ve piþirme iþlemlerinin son dakikalarýnda ince dilimleri küçük aluminyum folyo parçalarý ile örterek bir eþitlik elde edebilirsiniz. Folyonun iç duvarlara temas etmemesi için, duvarlardan en az 2 cm uzakta bulunmasý gerekir! Metal Þiþler, Klipsler Metal þiþ ve klipsleri ancak büyük et parçalarýnda kullanabilirsiniz. Cam Isýya dayanýklý cam ve cam seramik malzemeler mikrodalga için uygundur. Kurþun içeren kristaller veya metal kenarlý cam kaplar mikrodalgada çatlayabilecekleri için uygun deðildir. Porselen Porselen kaplar mikrodalga cihazý için uygundur. Ancak bunlarýn metalik süsleri, altýn yaldýzlý kenarlarý, ve içi boþ kulplarý bulunmamalýdýr. Toprak Kaplar Desenli kaplarda, desen sýrýn altýnda bulunmalýdýr. Bu tip kaplar aþýrý ýsýnabilir. Kaplar üzerindeki sýr ve boyalar Bazý sýr ve boyalar metalik maddeler içerir, bu yüzden uygun deðildir. Tahta Tahta çanaklar mikrodalga cihazlar için uygun deðildir. Tahtanýn içindeki nem piþirme iþlemi sýrasýnda buharlaþýr. Tahta bu durumda kurur ve çatlaklar oluþmaya baþlar. 23

24 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Plastik Plastik ve tek kullanýmlýk kaplar þu özelliklere sahip olmalýdýr. Çevre temizliði açýsýndan tek kullanýmlýk kaplarý tercih etmeyiniz.,plastik kaplarý sadece mikrodalga _ (Solo) kullanabilirsiniz. Plastik kaplar ýsýya dayanýklý olmalý ve en az 110 C bir ýsýdan olumsuz etkilenmemelidir. Aksi takdirde biçimleri bozulur ve plastik maddesi besinlere karýþabilir. Yetkili maðazalarda mikrodalga fýrýnlar için üretilmiþ özel plastik kaplar satýlmaktadýr. Enerji alarak ýsýndýðý için melamin kaplar uygun deðildir. Bunun için aldýðýnýz plastik kaplarýn malzeme cinsini öðreniniz. Plastik piþirme torbalarýný ýsýtma ve piþirme için kullanabilirsiniz. Fakat daha önce torbayý delmeniz gerekir. Deliklerden buhar çýkabilir ve böylece basýnç artýþý nedeniyle torbanýn patlamasý önlenir. Fýrýn torbalarý kullanýlabilir. Fýrýn torbasý kullanýrken üreticisinin uyarýlarýna kulak veriniz.,madeni klips ve içinde metal tel bulunan sentetik kaðýt ve klipsler kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Tek kullanýmlýk plastik, karton veya diðer yanabilen maddelerden üretilen kaplarda yiyecek ýsýtmak veya piþirmek istediðinizde fýrýný kontrolsuz býrakmayýnýz. Stiropor gibi köpüklü plastik kaplarý ancak çok kýsa sürede yemek ýsýtmak için kullanabilirsiniz. 24

25 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Kaplarýn Test Edilmesi Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Cam, toprak ve seramik kaplarýn mikrodalgaya uygunluðu konusunda þüpheleriniz varsa, aþaðýda belirtildiði gibi bir test yapabilirsiniz: Bunun için: ^ cam tepsiyi alttan birinci rafa sürünüz ve boþ olan kabý tepsinin ortasýna yerleþtiriniz. ^ Kapaðý kapatýnýz. ^ Mikrodalga programýný seçiniz ve en yüksek güç kademesini (1000 W) ayarlayýnýz. ^ Bunu "OK" ile onaylayýnýz. ^ Süre olarak 30 saniye veriniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Yaptýðýnýz bu test sýrasýnda bir takým hýþýrtýlar duyuluyor ve kývýlcýmlar oluþuyorsa, hemen fýrýný kapatýnýz.! Fýrýnda böyle tepkiler veren bir kap mikrodalga fýrýn için uygun deðildir. Gerekirse bu kabýn mikrodalga fýrýn için uygun olup olmadýðýný üreticisine veya satýcýsýna sorunuz. ^ Cam tepsiyi alttan birinci rafa sürünüz. ^ Ýçindeki yiyecek ile birlikte kabý cam tepsinin tam ortasýna yerleþtiriniz. Piþecek malzeme doðrudan fýrýn tabanýna yerleþtirilirse, mikrodalgalar alttan besinlere ulaþamayacaðýndan yiyeceklerin çözülmesi, piþirilmesi ve ýsýtýlmasý yetersiz olacaktýr. Kaplarda bulunan içi boþ kulplarýn havasýnýn alýnýp alýnmadýðýný bu test ile kontrol edemezsiniz. 25

26 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Bir Kapak uzun süreli ýsýtmalarda fazla su buharý çýkýþýný önler. yemeðin ýsýtma iþlemini hýzlandýrýr. yemeðin kurumasýný önler. fýrýn iç duvarlarýnýn temiz kalmasýný saðlar.,yiyecekleri ve bebek mamalarýný asla kapalý kaplarda veya biberon þiþelerinde ýsýtmayýnýz. Daha önce bunlarýn kapaklarýný açýnýz. Kaplar þu durumlarda kapaksýz kullanýlýr: pane edilmiþ yemekler ýsýtýlýrken. tost gibi gevrek olmasý gereken yiyeceklerde. mikrodalga ile kombine edilen programlar seçilmiþ ise.,kapak ancak mikrodalga _ (Solo) programýnda kullanýlabilir. Bu nedenle mikrodalgalý programlarda yemekleri mikrodalga fýrýna uygun cam veya plastik kapaklarla kapatýnýz. Burada mikrodalga fýrýna uygun saydam folyolar da kullanabilirsiniz. Evlerde kullanýlan saydam folyolar yüksek ýsý nedeniyle eriyebilir ve yemeðe yapýþabilir. Bu kapak 110 C ýsýya kadar dayanabilir. Daha yüksek ýsý derecelerinde (Gril, Turbo + ve benzer programlarda) plastik kapak formunu kaybedebilir ve yemeðe karýþabilir. Kapak kabýn üstünü çok sýký kapatmamalýdýr. Kabýn çapý çok küçük ise, su buharý yanlardaki deliklerden dýþarý sýzamaz. Kapak çok ýsýnýr ve eriyebilir. 26

27 Kumanda Üniteleri Tüm kumanda üniteleri üstlerine basýlarak panel içine gömülebilir veya dýþarý çýkarýlabilir. Program seçme düðmesi sadece sýfýr pozisyonunda içeri gömülebilir, ýsý seçme düðmesi ise her pozisyonda gömülebilir. Program Seçme Düðmesi Program seçme düðmesi ile program türünü seçiniz. Düðmeyi saða veya sola çevirebilirsiniz. _ Mikrodalga a MikrodalgaTurbo + b Mikrodalga+Gril M Mikrodalga+Turbo Gril S Hýzlý Isýtma U Turbo + Y Gril \ Turbo Gril P Çözme Isý Seçme Düðmesi Isý seçme düðmesi V 6 W ile ýsýyý ayarlayýnýz. Düðmeyi saða veya sola çevirebilirsiniz. T Aydýnlatma % Ayarlar 27

28 Kumanda Üniteleri Sensörlü Tuþlar Ekranýn altýnda parmak temasý ile çalýþan sensörlü elektronik tuþlar bulunmaktadýr. Tuþa her dokunuþ bir tuþ sesi ile onaylanýr. Bu tuþ sesini isterseniz kapatabilirsiniz ("Ayarlar" bölümüne bakýnýz). Kullaným OK Giriþlerin seçimi için kullanýlýr. Üçgen V iþareti ilgili sembolün altýnda görülür. Giriþlerin onayý içindir. V W N Ekranda üçgen V iþaretini sola veya saða kaydýrýr. Mikrodalga gücünü/süre verilerini yükseltir veya düþürür. Ýstenilen programýn cihaz ayarlarý ve deðiþimleri için kullanýlýr. Kýsa süre giriþi yapýlýr, örneðin yumurta piþirmek gibi. Ekran(Display) Œ I2:00 h W N min % W m T S 0 Start V Semboller Program seçme düðmesinin pozisyonuna göre ve/veya bir sensörlü tuþa dokunulmasý sonucunda þu semboller görülür: Semboller Anlamlarý % Isý derecesi W u T S Mikrodalga gücü Güncel saat Süre Ende 0 Çalýþtýrma kilidi Start Œ N h dakika Mikrodalgayý baþlatma Isý kontrolü Kýsa süre Saat Minuten 28

29 Kumanda Üniteleri Ekrandaki üçgen V iþareti Üçgen V iþaretinin ýþýðý bir sembolün altýnda yandýðýnda ilgili fonksiyon gösterilir. Üçgen V iþaretinin ýþýðý bir sembol altýnda yaný söndüðünde ilgili fonksiyon seçilir ve deðiþtirilebilir.. I60 % m T S V Sensörlü tuþlardan birine dokunulduðunda, program seçme düðmesinin duruþuna göre ekranda girmek istediðiniz fonksiyonlarýn sembolleri yanar. Sensörlü V veya W tuþlarýna üçgen V iþareti istenilen sembolün altýna gelinceye kadar dokununuz. Daha sonra seçiminizi sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Üçgen V iþareti yanýp söner. Sensörlü V veya W tuþuna her basýlýþta: Mikrodalga (solo) süresi T 10 saniyelik dilimlerle, Süreler T 1 dakikalýk dilimlerle, Son S 1 dakikalýk dilimlerle, Kýsa süre N 5 saniyelik dilimlerle deðiþir. Sensörlü tuþlarý basýlý tuttuðunuzda ekrandaki akýþ hýzlanacaktýr. Üçgen V yaklaþýk 5 saniye kadar yanýp söner. Bu zaman içinde yapýlan ayar sensörlü V veya W tuþu ile deðiþtirilebilir. Bu giriþ süreci silinirse, istediðiniz sembolü sensörlü OK tuþuna dokunarak yeniden seçebilirsiniz. 29

30 Cihaz Kullanýmý Mikrodalgasýz Program ^ Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. ^ Ýstediðiniz program türünü (örneðin: Turbo + U) seçiniz. Ekranda þunlar görülür: Œ % V I60 Önerilen ýsý: "160", Isý kontrolü Œ, Üçgen V % sembolü altýnda. Ayný anda fýrýn rezistansý, fýrýn lambasý ve soðutma faný açýlýr. Isýnýn yükseliþi ekrandan izlenebilir. Seçilen ýsýya ulaþýldýðýnda ýsý kontrol ýþýðý söner ve bir sinyal sesi duyulur. ^ Piþirme iþleminden sonra program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz ve yemeði fýrýndan çýkartýnýz. Soðutma Faný Fýrýndaki nemin fýrýnýn içine, kumanda paneline veya mutfak dolabýna sinmemesiiçin soðutma faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. Fýrýndaki ýsý belirli bir seviyeye düþtükten sonra fan otomatik olarak kapanýr. Önerilen Isý Mikrodalgasýz programlar için ýsý dereceleri önerilmiþtir. Turbo + U C Gril Y...Sabit ýsý Turbo Gril \ C Hýzlý Isýtma S C Çözme programý için bir ýsý önerilmemiþtir, çünkü bu iþlemde fýrýndaki hava fan ile oda sýcaklýðýna getirilir. Isýnýn Deðiþtirilmesi Önerilen ýsý sizin yemek tarifinize uymuyorsa, bunu ýsý seçme düðmesi ile verilen ýsý çerçevesi içinde deðiþtirebilirsiniz. Bu durumda ýsý 5 derecelik dilimlerle deðiþtirilebilir. Turbo + U C Turbo Gril \ C Hýzlý Isýtma S C Gril Y programý için cihaz otomatik olarak bir gril ýsý derecesi verir ve bu derece sabittir ve deðiþtirilemez. Cihaz ýsýndýðý sürece gril programý sýrasýnda ýsý kontrol lambasý yanar. 30

31 Cihaz Kullanýmý Isý Kontrolü Œ Ekranda ýsý derecesinin yanýnda ýsý kontrol Œ lambasý yanar. Fýrýn rezistansý çalýþmaya baþlayýnca bu lamba yanar. Seçilen ýsýya ulaþýldýktan sonra, fýrýn içindeki aydýnlatma kapanýr. ýsý kontrol lambasý söner. sinyal sesi devrede ise, bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar Sinyal Sesi" bölümüne bakýnýz). Isý derecesi ayarlananýn deðerin altýna indiðinde, fýrýn rezistansý ve ýsý kontrol lambasý tekrar açýlýr. Hýzlý Isýtma Programý S Fýrýný önceden ýsýtmak için Hýzlý Isýtma S programýný kullanabilirsiniz. Fýrýnýn Önceden Isýtýlmasý Isýtma sürecindeki ýsýdan faydalanmak için çoðu yemek soðuk fýrýna konulur. Sadece Turbo + programýnda aþaðýdaki iþlemler için fýrýný önceden ýsýtmalýsýnýz: Esmer ekmek piþirme, Rozbif ve fileto kýzartma. Pizza, bisküvi veya küçük kurabiyeler gibi hassas hamurlar için ön ýsýtma sýrasýnda Hýzlý Isýtma S programýný devreye almayýnýz. Aksi halde piþen malzeme üstten gelen ýsý ile çok çabuk kýzarýr. Ön Isýtma için: ^ Hýzlý Isýtma S programýný seçiniz. ^ Isý seçme düðmesi ile gerekli olan ýsýyý seçiniz. Fýrýn rezistansý çalýþmaya baþlar. ^ Isý kontrol lambasý ilk defa söndüðünde ve bir sinyal duyulduðunda istediðiniz program türünü seçiniz ve yemeði fýrýna sürünüz. Normal piþirme iþlemleri iççin Hýzlý Isýtma S programý uygun deðildir. 31

32 Cihaz Kullanýmý Piþirme Süresinin Programlanmasý Süre veya bitirme saati gibi bilgiler girildikten sonra piþirme iþlemi otomatik olarak kapatýlabilir veya açýlabilir ve kapatýlabilir.. Süre T Burada iþlem için gerekli olan süreyi giriniz. Bu sürenin bitiminden sonra cihaz otomatik olarak kapanýr. Ýþlem için seçilecek en uzun süre seçilen /program/mikrodalga gücü ile baðlantýlýdýr. Mikrodalga kullanýlan bir iþlemde daima bir süre verilmelidir. Son S Ýþlemin bitmesi gereken süreyi Son yazýsý üzerine kaydediniz. Verilen bu saatte cihaz otomatik olarak kapanýr. Otomatik Kapatma Bir piþirme programýný otomatik olarak kapatmak istiyorsanýz, süreyi veya bitirme saatini(son) giriniz. Örnek: Süre Giriþi ^ Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. ^ Program türünü ve ýsýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatma ve soðutma faný açýlýr. 0:00 h % m T S V ^ Sensörlü W tuþa üçgenv iþareti T sembolü altýna gelinceye kadar basýnýz. Ekranda "0:00" görülür. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. ^ Üçgen V iþareti yaný söndüðü süre içinde sensörlü W tuþu ile süreyi saat:dakika olarak giriniz. Kýsa bir süre sonra veya sensörlü OK tuþu ile onayladýktan sonra ekranda sürenin ilerlemesi izlenebilir. 32

33 Cihaz Kullanýmý Otomatik Kapatma ile Gecikmeli Baþlatma Bir programý otomatik olarak açmak ve kapatmak için piþirme süresini ve bitiþ (Son) saatini giriniz. Kýzartma iþlemi için otomatik açma ve kapama tavsiye edilir. Fýrýnda piþirme iþlemi için önceden çok uzun bir süre seçilmemelidir. Hamur kuruyabilir ve içindeki kabartma tozu etkisini kaybeder. Örnek: Süre giriþi ve bitirme saatinin(son) ertelenmesi Güncel saat 10:45'tir; piþirme süresi 90 dakika olan bir kýzartma saat 13:30'da bitmelidir. ^ Yemeði fýrýna sürünüz. ^ Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý, lambasý ve soðutma faný açýlýr. Þimdi önce süreyi giriniz: I0:45 h % m T S V ^ Sensörlü W tuþa üçgen V iþareti T sembolü(süre) gelinceye kadar basýnýz. Ekranda "0:00" görülür. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. I:30 h T V ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece süreyi sensörlü W tuþ ile saat:dakika (1:30) olarak giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. ÞÝmdi bitirme saatini erteleyiniz: I2:I5 % m T S V ^ Sensörlü W tuþa üçgen V iþareti S sembolü (Son) altýna gelinceye kadar basýnýz. Göstergede güncel saat ve girilen süre (10:45 + 1:30 = saat 12:15 ) görülür. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. I3:30 % m T S V ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece bitiþ saatini(son) sensörlü W tuþ ile istediðiniz saate (saat 13:30 ) kaydedebilirsiniz. 33

34 Cihaz Kullanýmý Fýrýn rezistansý, lambasý ve soðutma faný kapatýlýr. Ekran bitiþ saati(son) Üçgen iþaretini baþka bir sembol altýna doðru kaydýrmadýðýnýz sürece ekranda bitiþ saati(son)gösterilir. Programýn baþlatma saatine (13:30 1:30 = saat 12:00 ) ulaþýldýktan sonra fýrýn rezistansý ve soðutma faný çalýþmaya baþlar, lambasý yanar. Piþirme Ýþleminin Sonu Sürenin bitiminden sonra fýrýn rezistansý otomatik olarak kapanýr. mikrodalgalý bir programda soðutma faný çalýþmaya devam eder. T sembolü yanýp söner. sinyal devrede ise, bir sinyal sesi duyulur, ("Ayarlar Sinyal Sesi" bölümüne bakýnýz). ^ Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna getiriniz. Akustik ve optik sinyaller iptal edilir. ^ Piþen yemeði fýrýndan çýkartýnýz. Verilen Sürelerin Kontrolü ve Deðiþtirilmesi Bir program için verdiðiniz süreyi her zaman kontrol edebilir ve deðiþtirebilirsiniz, bunun için ilgili sembolü sensörlü V veya W tuþu ile seçebilirsiniz. Deðiþtirme için OK tuþuna dokununuz ve üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece girdiðiniz veriyi sensörlü V veya W tuþu ile deðiþtirebilirsiniz. Verilen Sürenin Silinmesi ^ Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. 34

35 Cihaz Kullanýmý Mikrodalga _ Programý Mikrodalga için þu güç kademelerinden birini seçebilirsiniz: 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 850 W ve 1000 W. ^ Program seçme düðmesini Mikrodalga _ program türüne çeviriniz. Cihaz size þu güç kademesini önerir: 1000 Watt. W V I000 W ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece sensörlü V tuþu ile daha düþük bir çalýþma kademesi istiyorsanýz, önerilen güç kademesini deðiþtirebilirsiniz. Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile onayladýktan sonra ekranda þunlar görülür: Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile onayladýktan sonra ekranda þunlar görülür: I:30 W m T Start V ^ Ýþlemi baþlatmak için sensörlü OK tuþuna basýnýz. Baþka bir sembol seçilmediði takdirde, ilerlemekte olan süre ekranda izlenebilir. Sürenin Bitiminden Sonra T sembolü yanýp söner. soðutma faný çalýþmaya devam eder. sinyal sistemi devrede ise bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar Sinyal Sesi" bölümüne bakýnýz). Herhangi bir tuþa basarak sinyal sesini kapatabilirsiniz. Ekranda güncel saat görülür. Fýrýn lambasý söner. 0:00 min T V ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece istediðiniz süreyi sensörlü W tuþu ile dakika:saniye (örneðin: 1:30 dakika) olarak girebilirsiniz. 35

36 Cihaz Kullanýmý Kombine Programlar Kombine programlarda mikrodalga programý Turbo +, Gril veya Turbo Gril gibi mikrodalgasýz bir programla kombine edilebilir. Mikrodalga ile Turbo + a, Mikrodalga+Turbo Gril M ^ Ýstediðiniz program türünü seçiniz. Cihaz size güç kademesi olarak 300 Watt önerir. Siz burada 150 Watt veya 80 Watt gibi bir güç de seçebilirsiniz. W V 300 W ^ Ýsterseniz üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece sensörlü V tuþu ile daha düþük bir güç kademesi seçebilirsiniz. Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile onayladýktan sonra ekranda þunlar görülür: 0:00 min T V ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece istediðiniz süreyi sensörlü, W tuþu ile saat:dakika olarak (örn.: 1:30 saat gibi) girebilirsiniz. Verilen güç kademesine göre en fazla 2 saatlik bir süre verebilirsiniz. 36 Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile onayladýktan sonra ekranda þunlar görülür: I:30 h % W m T Start V Ýstediðiniz ýsý derecesi önerilen ýsýdan farklý ise: Mikrodalga ile Turbo + a C, Mikrodalga + Turbo Gril M C, bunlarý sözü edilen çerçeve içinde deðiþtirebilirsiniz: Mikrodalga ile Turbo + a C, Mikrodalga + Turbo Gril M C. ^ Isý seçme düðmesi ile istediðiniz ýsý derecesini ayarlayýnýz. Kýsa bir süre sonra ekranda þunlar görülür: I:30 h % W m T Start V ^ Ýþlemi baþlatmak için sensörlü OK tuþuna basýnýz. Baþka bir sembol seçilmediði takdirde, ilerlemekte olan süre ekranda izlenebilir.

37 Cihaz Kullanýmý Mikrodalga+Gril b ^ Mikrodalga+Gril b programýný seçiniz. Cihaz güç kademesi olarak 300 Watt önerir. Siz burada 150 Watt veya 80 Watt gibi bir güç de seçebilirsiniz. W V 300 W ^ Daha düþük bir güç kademesi isterseniz üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece sensörlü V tuþ ile ayarý deðiþtirebilirsiniz. Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile onayladýktan sonra ekranda þunlar görülür: 0:00 min T V ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece istediðiniz süreyi sensörlü W tuþu ile saat:dakika olarak (örn.: 1:30 saat gibi) olarak girebilirsiniz. Verilen güç kademesine göre en fazla 2 saatlik bir süre verebilirsiniz. Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile onayladýktan sonra ekranda þunlar görülür: I:30 h % W m T Start V Cihazdaki gril ýsý derecesi sabittir, deðiþtirilemez. ^ Ýþlemi baþlatmak için sensörlü OK tuþuna basýnýz. Baþka bir sembol seçilmediði takdirde sürenin ilerlemesi ekranda izlenebilir. Bir Piþirme Ýþleminin Sonu Sürenin sonunda fýrýnýn rezistansý otomatik olarak kapanýr. soðutma faný çalýþmaya devam eder. T sembolü yanýp söner. sinyal devrede ise, bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar Sinyal Sesi" bölümüne bakýnýz). ^ Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. Akustik ve optik sinyaller iptal edilir. ^ Piþen olan yemeði fýrýndan çýkartýnýz. 37

38 Kýsa Süre Sinyali(Yumurta Saati) Fýrýn dýþýnda yapýlacak iþler için (örneðin yumurta piþirmek gibi)veya mutfakta yaptýðýnýz diðer iþleri hatýrlatmak için bir kýsa süre verebilirsiniz. Bu fonksiyonu diðer iþlemlerle paralel olarak kullanmak mümkündür. Kýsa Süre Giriþi ^ Sensörlü N tuþuna dokununuz. N 0:I0 Kýsa Sürenin Sonunda N sembolü yanýp söner. sinyal açýk ise, bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar Sinyal Sesi Kýsa Süre"). kýsa sürenin bitiminden sonra geçen süre ekranda görülür. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Kýsa Sürenin Silinmesi ^ Sensörlü N tuþuna dokununuz. ^ N sembolü yanýp söndüðü sürece sensörlü V tuþu ile kýsa süreyi "0:00" pozisyonuna getiriniz. ^ N sembolü yanýp söndüðü sürece sensörlü W tuþ ile kýsa süreyi girebilirsiniz. Sensörlü W tuþa her bastýðýnýzda kýsa süre N 5 saniyelik dilimlerle, daha sonra 1 dakikalýk dilimlerle deðiþir. Kýsa süre olarak 5 saniye ile 59 dakika 55 saniye arasý bir zaman dilimi verilebilir. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz Kýsa süre ekranda saniyelikdilimlerle ilerler. 38

39 Ayarlar Cihaz fabrikadan çýkarken ayarlarý yapýlmýþtýr. Bu ayarlarý baþka ayarlarla deðiþtirebilirsiniz. Ayarlar PI Güncel Saat Göstergesi P2 Sinyal Sesi P3 Sinyal Sesi Kýsa Süre P4 Tuþ Sesi P5 Zaman Düzeni Statü (* Fabr. ayarý) S0 SI* S0 SI* S0 SI* S0 SI* Güncel saat göstergesi kapalýdýr. Program seçme düðmesi "0" pozisyonunda durduðu zaman ekran kararýr. Güncel saat arka planda ilerlemeye devam eder. Güncel saat açýktýr. Güncel saat görüntülü olarak ilerler. Bir sürenin ve ýsýtma süreci sonunda bir sinyal sesi duyulmaz. Bir süre ve ýsýtma süreci sonunda bir sinyal sesi duyulur. Bir kýsa süre sonunda sinyal sesi duyulur. Bir kýsa süre sonunda sinyal sesi duyulmaz. Tuþ sesi kapalýdýr. Tuþ sesi açýktýr. 24 * Güncel saat 24saatlik gösterge düzeni olarak görülür. I2 Güncel saat 12saatlik gösterge düzeni olarak görülür. 39

40 Ayarlar Bir Ayarýn Deðiþtirilmesi ^ Program seçme düðmesini aydýnlatma T / % sembolüne çeviriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. P I Ekranda "P I" görülür. Beþ ayarý ("P I" ile "P 5" arasý) kendiniz deðiþtirebilirsiniz. ^ Ekranda istediðiniz sayý görülünceye kadar sensörlü V veya W tuþuna basýnýz. ^ Sensörlü OK tuþuna absýnýz. S 0 ^ Sensörlü V veya W tuþu ile durumu deðiþtiriniz (bir önceki sayfada bulunan tabloya bakýnýz) ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. Ayar durumun deðiþtirilmesi hafýzaya alýnýr. Ekranda tekrar "P" ve ayarýn sayýlarý görülür. Program seçme düðmesi "0" pozisyonunda durmadýðý sürece diðer ayarlar seçilebilir ve deðiþtirilebilir. Ayarlar bir elektrik kesintisinden sonra hafýzada saklý kalýr. ^ Ekranda ayarýn son durumu "S" görülür. 40

41 Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi 0 sayesinde cihazýn baþkalarý tarafýndan kullanýlmasý engellenir. ^ Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. 0 V 0 ^ Sensörlü W tuþuna üçgen V iþareti 0 sembolü altýna gelinceye kadar basýnýz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. 0 V I ^ Üçgen V iþareti 0 sembolü altýnda yanýp söndüðü sürece sensörlü V veya W tuþu ile "I" ile "0" ayarlarýndan birini seçebilirsiniz. "0" Çalýþtýrma kilidi kapalýdýr. "I" Çalýþtýrma kilidi açýktýr. Fýrýn kullanýma kapatýlmýþtýr. ^ Sensörlü OK tuþu ile ayarý onaylayýnýz. Cihaz "I" ayarýnda artýk kullanýlamaz. Çalýþtýrma kilidinin devrede olduðunu 0 sembolünden anlayabilirsiniz. Bir elektrik kesintisinden sonra çalýþtýrma kilidi devrede kalýr. 41

42 Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme Program Güç/ Þunlar için uygundur: Isý Çözme Mikrodalga _ 80 W Çok çabuk bozulan besinler: krema, tereyaðý, kremalý turta, peynir 150 W Diðer tüm besinler Isýtma Mikrodalga _ 450 W Bebek, çocuk mamasý 600 W Çeþitli besinler; 850 W kýzartýlmamasý gereken dondurulmuþ hazýr yemekler 1000 W Ýçecekler Piþirme Mikrodalga _ 850 W Piþirmeye baþlama 450 W Piþirmeye devam 150 W Kabartma Sufleler; Sütlaç; yulaf, derin dondurulmuþ gýdalar gibi kýzartýlmamasý gereken besinler Piþirme süresini kýsaltmak ve yemeðin üstünün kýzarmasýný saðlamak için mikrodalga kombineli bir program seçiniz: Mikrodalga+ Gril b Mikrodalga ile Turbo + a 300 W + Sabit Isý 300 W C Piþirme ve üst kýzartma, örn.:tost ve mezeler gibi Üstü kýzarmasý gereken hazýr yemekler, örneðin: graten gibi, Gerekli olan süre yiyeceðin kendi özelliðine, miktarýna ve ilk ýsýlarýna baðlýdýr. Buzdolabýndan çýkarýlan yiyeceklerin oda sýcaklýðýnda olanlara göre daha uzun bir ýsýtma süresine ihtiyaçlarý vardýr. Süreleri bir sonraki sayfalarda göreceksiniz. 42

43 Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme Çözme, Isýtma ve Piþirmeden Önce ^ Derin dondurulmuþ malzemeleri mikrodalga fýrýna uygun bir kabýn içine koyunuz ve kapaðýný kapatýnýz. ^ Kabý cam tepsinin ortasýna yerleþtiriniz ve alttan birinci rafa sürünüz. Kombineli Programlar Sadece mikrodalga fýrýna uygun ve ýsýya dayanýklý kaplar kullanýnýz. Genelde kapaksýz olarak piþiriniz. Mikrodalga+Gril programýnda mutlaka kapaksýz piþiriniz. Aksi halde yemeðin üstü kýzarmaz. ^ Cam tepsiyi alttan ikinci rafa sürünüz. Aluminyum kutulardaki hazýr yiyecekler doðrudan cam tepsiye konulmalýdýr. Çözme, Isýtma ve Piþirme Sýrasýnda Piþmekte olan yemekleri sýk sýk çeviriniz, parçalara bölünüz veya karýþtýrýnýz. Kenarlar daha çabuk ýsýndýðýndan, yemeðin dýþ kenarlarýný ortaya doðru karýþtýrýnýz. Çözme, Isýtma ve Piþirmeden Sonra Yemeði birkaç dakika (dengeleme süresi) oda sýcaklýðýnda býrakýnýz, böylece ýsý yemeðin içinde eþit olarak daðýlacaktýr.,isýttýktan sonra yemeði özellikle bebek ve çocuk mamalarýný mutlaka karýþtýrýnýz veya çalkalayýnýz ve yeme veya içme derecesini kontrol ediniz, bebeklerin aðzý yanabilir. Yanýk tehlikesi!,fýrýndan kabý dýþarý alýrken dikkat ediniz. Kap mikrodalgalar tarafýndan deðil (Ýstisna: fýrýna dayanýklý toprak kaplar) yiyeceklerin ilettiði ýsý ile ýsýnýr. Yanýk tehlikesi! Yiyeceklerin her zaman yeterli derecede ýsýnmasýna ve piþmesine dikkat ediniz. Yemeðin iyi ýsýnmadýðýný düþünüyorsanýz, süreyi biraz uzatýnýz. Balýk, kanatlýlar, kýyma gibi çabuk bozulan gýdalarý özellikle yeterli derecede piþiriniz. 43

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 227

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 229

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı