Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çevre Korumaya Katkýnýz...18 Fýrýnýn Görünümü Fýrýn Kumanda Üniteleri Açma-/Kapama-Tuþu Sensörlü Tuþlar...21 Ekran...24 Donaným...26 Model...26 Tip Etiketi...26 Cihaz Tesliminde...26 Cihazla Verilen ve Satýn Alýnabilen Aksesuar...26 Tel Raflar Fýrýn Tepsisi, Standart Tepsi, ve Korumalý Izgara FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi HFC FlexiClip-baðýmsýz sürgü sisteminin takýlmasý ve çýkarýlmasý...28 Fýrýn Kumandasý...32 Güvenlik Sistemleri...32 Fýrýn Çalýþtýrma Kilidi...32 Otomatik Kapatma...32 Soðutma Faný...32 Havalandýrmalý Kapak PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler...33 Katalitik Emaye Yüzeyler...33 Ýlk Çalýþtýrma Temel Ayarlar Fýrýnýn Ýlk Defa Isýtýlmasý ve Buhar Sisteminin Yýkanmasý...36 Ayarlar Ayarlar Tablosu...38 "Ayarlar" Menüsünün Seçilmesi Ayarlarýn Deðiþtirilmesi ve Hafýzaya Alýnmasý...40 Lisan...40 Güncel Saat...41 Gösterge...41 Zaman Formatý...41 Ayarla...41 Tarih...41 Aydýnlatma

3 Ýçindekiler Ekran-Parlaklýðý...42 Sinyal sesleri...42 Sesler...42 Solo-Ses...42 Tuþ Sesi...42 Birimler Aðýrlýk...43 Isý Derecesi...43 Fan süresini uzatma Önerilen ýsý dereceleri...44 Güvenlik...44 Çalýþtýrma Kilidi...44 Tuþ Kilidi...45 Bayi...45 Fuar Modu Fabrika Ayarlarý...45 Kýsa süre Kýsa Süreden Faydalanma...46 Kýsa Süre Ayarý...46 Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi...47 Kýsa Sürenin Silinmesi Program Türleri...48 Enerji Tasarrufu Önerileri...50 Fýrýnýn Kullanýmý...52 Basit Kullaným...52 Soðutma Faný...52 Geliþtirilmiþ Kullaným...53 Program Türünü Deðiþtir...53 Isý Derecesinin Deðiþtirilmesi...54 Hýzlý Isýtma...55 Fýrýnda Ön Isýtma Piþme Süresi Ayarý...56 Piþirme Ýþleminin Otomatik Kapatýlmasý...56 Piþirme iþlemini otomatik açma ve kapama...57 Otomatik açýlan- ve kapanan bir piþirme iþleminin akýþý Verilen Piþirme Sürelerinin Deðiþtirilmesi...58 Piþirme Ýþleminin Durdurulmasý Nem Ýlaveli Piþirme

4 Ýçindekiler Nem ilaveli piþirme programýnda piþirme iþleminin akýþý Isý Derecesi Ayarý...60 Buhar püskürtme sayýsýnýn ayarý Buhar püskürtme zamaný: Suyu hazýrlayýnýz ve çekiþi baþlatýnýz...61 Isýtma Türünün Deðiþtirilmesi...62 Otomatik Buhar Püskürtme , 2 veya 3 Buhar Püskürtme...63 Kalan Suyun Buharlaþmasý...64 Kalan Suyun Buharlaþma iþlemini hemen uygulayýn...64 Kalan Suyun Buharlaþmasýnýn Atlanmasý...65 Otomatik Programlar...66 Tablo...66 Otomatik Programlarýn Kullanýmý...66 Kullanýmla Ýlgili Bilgiler...67 Özel Programlar...68 Özel Programlarýn Oluþturulmasý...68 Özel programlarýn baþlatýlmasý...70 Özel Programlarýn Deðiþtirilmesi...71 Piþirme adýmlarýnýn deðiþtirilmesi...71 Ýsim Deðiþtirin...72 Özel programlarýn silinmesi...73 Fýrýnda Piþirme...74 Piþirme Tablosu ile Ýlgili Öneriler...75 Fýrýnda Piþirme Tablosu...76 Kýzartma...80 Kýzartma Tablosu Bilgileri...80 Kýzartma Tablosu...82 Düþük Isýda Piþirme...84 Gril Gril Tablosu Bilgileri Gril Tablosu...89 Diðer Yöntemler...90 Diðer Programlar...90 Üst kýzartarak piþirme...90 Çözme Kurutma...92 Isýtma

5 Ýçindekiler Mayalý hamuru kabartma...93 Pizza...94 Tabak Isýtma...94 Konserve...95 Dondurulmuþ Hazýr Gýdalar...96 Temizlik ve Bakým...97 Uygun Olmayan Temizlik Maddeleri...97 Öneriler...98 Normal Kirler...98 Contanýn Temizliði Ýnatçý Kirler (Flexi-Clip baðýmsýz sürgü sistemi dýþýnda) Flexi-Clip baðýmsýz sürgü sistemindeki inatçý kirler Katalitik Emaye Arka Sactaki Kirler Baharat, þeker veya benzeri maddelerin temizlenmesi Yaðlarýn Temizlenmesi Kapaðýn Sökülmesi Kapak Parçalarýnýn Ayrýlmasý Kapaðýn Takýlmasý Tel Raflarýn FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sisteminin Sökülmesi Arka Sacýn Çýkarýlmasý Üst Isýtma-/ Gril Rezistansýný aþaðý katlayýnýz Buhar sisteminde kireç çözme Bir Kireç Çözme Ýþleminin Akýþý Kireç Çözmeye Hazýrlýk Kireç çözme iþlemini uygulayýnýz Ne Yapmalý, eðer...? Müþteri Hizmetleri ve Garanti Elektrik Baðlantýsý Montaj ölçü çizimleri Ölçüler ve dolap kesintisi Fýrýn önü ayrýntýlý ölçüleri Fýrýn Montajý Test Enstitüsü için Veriler EN sayýlý Avrupa Normlarýna uygun test yemekleri Enerji randýman sýnýfý Üretim Veri Notlarý Adresler

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý kullanmadan önce mutlaka kullaným kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Bu sayede kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Miele güvenlikle ilgili olarak yapýlan uyarýlarýn dikkate alýnmamasý durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Bu fýrýn evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu fýrýn dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Fýrýný sadece evsel ortamlarda besinleri çözme, ýsýtma ve konserve yapma iþlemleri için kullanabilirsiniz. Cihazýn diðer amaçlara yönelik kullanýmýna izin verilmez. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle fýrýný çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile fýrýndan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren fýrýný güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Fýrýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yanýk tehlikesi! Çocuk cildi yetiþkin bir kiþiye göre yüksek ýsýya karþý daha hassastýr. Fýrýn çalýþýrken kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri çok ýsýnýr! Çocuklarýn fýrýn çalýþýrken cihaza dokunmalarýný engelleyin. Yaralanma tehlikesi! Kapaðýn taþýma gücü en fazla 15 kilodur. Fýrýnýn açýk býrakýlan kapaðý nedeniyle çocuklar yaralanabilir. Çocuklarýn açýk kapaðýn önünde üstüne oturmalarýna veya kapaða asýlmalarýna izin vermeyiniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Hatalý montaj ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Hasarlý bir fýrýn güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýn. Fýrýnýn düzgün ve güvenli çalýþmasý için mutlaka yasal bir elektrik þebekesine baðlanmýþ olmasý gerekir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazýn zarar görmemesi için fýrýnýn tip etiketinde yazýlý baðlantý deðerleri (voltaj ve frekans) evinizdeki þebeke verileri ile mutlaka ayný olmalýdýr. Baðlantýdan önce bunu karþýlaþtýrýn. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýlmalýdýr. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Fýrýn bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için fýrýný ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Bu fýrýn özellikli buharlý fýrýn ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Elektrik ileten baðlantýlara temas veya elektrikli ve mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi güvenliðiniz için tehlikeli ve fýrýnýn bozulmasýna sebep olabilir. Cihazýn kasasýný asla açmayýn. Fýrýn Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde cihazýn garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Cihazýn kablosu yoksa veya hasarlý olan kablosu deðiþtirilecekse özel bir kablo Miele yetkili servisi tarafýndan takýlmalýdýr ("Elektrik Baðlantýsý" bölümüne bakýnýz). Montaj ve bakým veya tamir iþlemlerinde örneðin fýrýn içindeki lamba bozuk fýrýn elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr ("Ne yapmalý, eðer" bölümüne bakýnýz) Bunu saðlamak için: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr, veya Fiþ (eðer varsa) prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Fýrýnýn kusursuz çalýþabilmesi için yeterli seviyede soðuk hava giriþi gereklidir. Soðuk hava giriþinin engellenmemesine dikkat ediniz (örneðin dolap içine ýsý koruyucu çýtalar gibi). Bunun dýþýnda gerekli soðuk hava diðer ýsý kaynaklarý tarafýndan (örneðin katý yakýtla ýsýtýlan sobalar gibi) aþýrý derecede ýsýtýlmamalýdýr. Fýrýn bir dolap kapaðý arkasýna monte edilmiþse, fýrýný kullanýrken bu kapaðý asla kapatmayýnýz. Aksi halde dolap kapaðý arkasýnda ýsý ve nem birikir. Bunun sonucunda fýrýn, dolap ve zemin zarar görebilir. Dolap kapaðýný ancak fýrýn tamamen soðuduktan sonra kapatýnýz. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yanýk tehlikesi! Fýrýn çalýþýrken çok ýsýnýr. Fýrýnýn içi, rezistans, piþen yemek ve aksesuar elinizi yakabilir. Sýcak yemeði fýrýna sürerken veya dýþarý alýrken ve farklý bir iþlem için mutlaka mutfak eldiveni kullanýlmalýdýr. Fýrýn çalýþýrken etrafýnda tutuþabilecek malzemeler bulundurmayýnýz, yüksek ýsý nedeniyle yanmaya baþlayabilir. Cihazý asla mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Sývý ve katý yaðlar aþýrý kýzdýðýnda alev alabilir. Bu yaðlar ile hazýrlanan yiyeceklerde fýrýný asla kontrolsüz býrakmayýnýz. Yaðlarýn tutuþmasý halinde asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz. Cihazý kapatýn ve alevleri cihaz kapaðýný kapalý tutarak söndürün. Yiyecekleri gril yaparken gril süresi uzayabilir ve bu da besinlerin kurumasýna veya alev almasýna sebep olabilir. Önerilen gril süresine baðlý kalýnýz. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bazý yiyecekler çabuk kuruduklarý için yüksek gril derecelerinde kendi kendilerini tutuþturabilirler. Küçük ekmek veya ekmek ve çiçekleri kurutmak için asla gril programlarýný kullanmayýnýz. Bunlar için Turbo + veya Üst-/Alt Isýtma programlarýndan birini kullanýnýz. Bazý besinlerin piþirilmesinde çoðu kez alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsýda alkol buharlaþýr. Bu buhar sýcak rezistansta tutuþabilir. Kalan ýsýdan faydalanmak istenildiðinde yüksek nem ve kondense su nedeniyle fýrýn içinde korozyon meydana gelebilir. Kumanda paneli, tezgah ve mutfak dolabý da bu durumdan zarar görebilir. Bunu önlemek için fýrýný asla kapatmayýnýz, seçtiðiniz programýn en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Bu pozisyonda soðutma faný otomatik olarak açýk kalýr. Fýrýn içinde sýcak tutulacak veya saklanacak yiyecekler kuruyabilir ve çýkan nem korozyona sebep olabilir. Kumanda paneli, tezgah veya mutfak dolabý da zarar görebilir Bunun için yiyeceklerin üstünü bir kapakla kapatýn. Fýrýn iç tabanýnýn emayesi ýsý yoðunluðu nedeniyle çatlayabilir. Fýrýn iç tabanýný asla aluminyum folyo veya fýrýn koruma folyosu ile örtmeyiniz. Fýrýn iç tabaný üzerine doðrudan kýzartma kabý, tava, tencere veya tepsi koymayýnýz. Fýrýn iç tabaný emayesi kaplarý çekerken zedelenebilir. Fýrýnýn içinde tencere veya tava saklýyorsanýz, bunlarý fýrýn tabanýnda bir yerden bir yere çekmeyiniz. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Soðuk bir sývý kýzgýn bir yüzeye döküldüðünde oluþan buhar ciddi haþlanmalara sebep olabilir. Bunun dýþýnda kýzgýn emaye yüzey ani ýsý deðiþikliklerinde zarar görebilir. Bu nedenle çok sýcak emaye yüzeylere asla soðuk sývý dökmeyiniz. Nem ilaveli piþirme iþlemlerinde ve kalan suyun buharlaþmasýnda oluþan buhar haþlanmalara sebep olabilir. Buhar püskürtme veya kalan suyun buharlaþmasý sýrasýnda asla kapaðý açmayýnýz. Besinlerin içindeki ýsýnýn eþit daðýlýmý ve yeterli derecede yüksek olmasý önemlidir. Yiyeceklerin eþit derecede ýsýtýlmasý için arada bir çevrilmesi veya karýþtýrýlmasý gerekir. Fýrýn için uygun olmayan plastik kaplar yüksek ýsý derecelerinde erir ve cihaza zarar verebilir veya yanmaya baþlayabilir. Sadece fýrýna dayanýklý plastik kaplar kullanýnýz. Kap üreticilerinin önerilerini dikkate alýnýz. Kapalý kaplarda konserve ve ýsýtma sýrasýnda aþýrý basýnç oluþabilir ve sonuçta kaplar patlayabilir. Fýrýný konserve kutularýnýn ýsýtýlmasý için kullanmayýnýz. Fýrýnýn kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýn. Açýk kapaða çarpabilir ve yaralanabilirsiniz. Kapaðýn taþýma gücü en fazla15 kilodur. Açýk kapaðýn üzerine bir eþya koymayýnýz veya oturmayýnýz. Kapakla fýrýn arasýna bir malzemenin sýkýþmamasýna dikkat ediniz, cihaz zarar görebilir. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Temizlik ve Bakým Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Fýrýnýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Kapak camý çiziklere karþý hassastýr, zarar görebilir. Kapak camýný temizlemek için aþýndýrma özelliði olan deterjanlar, sert yüzeyli süngerler veya fýrçalar ve keskin metal kazýyýcýlar kullanmayýnýz. Tel raflar temizlemek amacýyla dýþarý alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.). Bunlarý tekrar yerine doðru olarak takýnýz ve fýrýný asla tel raflar takýlmadan kullanmayýnýz. Katalitik emaye fýrýn arka sacý temizlik amacýyla yerinden çýkarýlabilir ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.). Daha sonra tekrar yerine doðru olarak takýnýz ve fýrýný arka sacý olmadan asla çalýþtýrmayýnýz. 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Miele Kýzartma Kabý HUB 5000-M/HUB 5001-M/HUB 5000-XL (eðer varsa) 1. rafa sürülemez. Fýrýn tabaný zarar görür. Kabýn altýnda çok az bir aralýk kaldýðý için oluþan ýsý orada birikir ve emayenin çatlamasýna sebep olabilir. Miele kýzartma kabýný asla 1. rafýn üst sürgüsüne yerleþtirmeyiniz, dýþarý çekme sýrasýnda bu sürgü güvenli deðildir. Genelde 2. rafý kullanýnýz. 17

18 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek nitelikteki maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 18

19 Fýrýnýn Görünümü Fýrýn Kumanda Üniteleri Üst Isýtma / Gril Rezistansý Buhar Giriþ Delikleri Buharlaþma Sisteminde Doldurma Borusu Katalitik Emaye Arka Sac Fan çekiþ delikleri ve arkasýnda halka rezistans 5 Kademeli tel raf Fýrýn iç tabaný ve altýndaki alt rezistans Tip etiketli ön çerçeve Kapak 19

20 Fýrýn Kumanda Üniteleri Açma-/Kapama-Tuþu Sensörlü Program Tuþlarý Ekran Ok iþaretli, tuþlarý ve sensörlü OK, tuþlarý Sensörlü Tuþlar,,,, 20

21 Fýrýn Kumanda Üniteleri Açma-/Kapama-Tuþu Açma-/Kapama tuþu yüzeyden daha derin bir noktadadýr ve parmak temasý ile çalýþýr. Bu tuþ ile fýrýný açar ve kapatýrsýnýz. Sensörlü Tuþlar Sensörlü tuþlar parmak temasý ile çalýþýr. Her parmak temasý bir tuþ sesi ile onaylanýr. Bu tuþ sesini kapatabilirsiniz ("Ayarlar Tuþ sesi" böl. bkz.). Program Türleri Turbo + Yoðun Piþirme Otomatik Kýzartma Üst-/Alt-Isýtma Büyük Gril Nem Ýlaveli Piþirme Turbo gril Otomatik Programlar Özel Programlar Diðer Programlar Alt Isýtma Üst Kýzartarak Piþirme Çözme Kurutma Isýtma Tabak Isýtma Mayalý hamuru kabartma Pizza Kireç Çözme Ayarlar 21

22 Fýrýn Kumanda Üniteleri Diðer Sensörlü Tuþlar Sensörlü Fonksiyon Tuþ Seçme listelerinde gezinmek ve deðerleri deðiþtirmek içindir. OK Fonksiyonlarýn seçimi ve ayarlarýn hafýzaya alýnmasý içindir. Adým adým geri dönüþ için Ayarlarý seçmek için Öneriler Ok iþaretli tuþlarla seçme listelerinde yukarý veya aþaðýya hareket edebilirsiniz. Bir deðer iþaretlenirse ok iþaretli tuþla onu yükseltebilir veya azaltabilirsiniz. Ekranda fonksiyonlar iþaretlenirse, OK-tuþuna basýlarak seçilebilir. Daha sonra seçilen fonksiyon deðiþtirilebilir. OK-tuþuna dokunarak deðiþiklikleri hafýzaya alabilirsiniz. Ekranda bir bilgi penceresi görülürse, bunu OK-tuþu ile onaylayýnýz. Fýrýn açýkken dokunulduðunda ayarlar listesi görülür. Ekran karanlýk ise, sensörlü tuþu çalýþtýrmadan önce fýrýný açmanýz gerekir. Bir piþirme iþlemi sýrasýnda bu tuþa dokunarak örneðin ýsý derecesini deðiþtirebilir veya bir piþirme süresi ayarlayabilirsiniz. 22

23 Fýrýn Kumanda Üniteleri Sensörlü Tuþ Fonksiyon Öneriler Fýrýn aydýnlatmasýný açmak ve Güncel saat görülebiliyorsa tuþuna dokunarak fýrýn aydýnlatmasýný örneðin temizlik için açabilir- ve kapatabilirsiniz. kapatmak içindir. Ekran karanlýk ise, sensörlü tuþu çalýþtýrmadan önce fýrýný açmanýz gerekir. Seçilen ayara göre bir piþirme iþleminde 15 saniye sonra fýrýn aydýnlatmasý kapanýr veya sürekli açýk kalýr. Kýsa Süre Ayarý Fýrýn kapalý iken güncel saat göstergesi açýk ise her zaman kýsa süre ayarý yapabilirsiniz ( örneðin yumurta piþirmek için). Ekran karanlýk ise, sensörlü tuþu çalýþtýrmadan önce fýrýný açmanýz gerekir. Buhar püskürtmeyi açmak içindir "Hýzlý Isýtma" Fonksiyonunu Açma-Kapama Nem Ýlaveli Piþirme programýnda elle/manuel buhar püskürtmeler seçilmiþse, bunlar sensörlü tuþuna dokunularak açýlabilir. Bir buhar püskürtme açýlabilecekse sensörlü tuþunun ýþýðý yanar. Uygulanan buhar püskürtmenin yanýnda ekranda görülür. Turbo +, Otomatik kýzartma, Nem ayarlý piþirme ve Üst-/Alt Isýtma programlarýný kullanýrsanýz, sensörlü tuþunun ýþýðý yanar. "Hýzlý Isýtma" fonksiyonunu pozisyonuna dokunarak kapatabilir veya açabilirsiniz ("Geliþtirilmiþ Kullaným Hýzlý Isýtma" böl. bkz.). 23

24 Fýrýn Kumanda Üniteleri Ekran Ekranda güncel saat veya programlara, ýsý derecelerine, piþirme sürelerine, otomatik programlara ve ayarlara ait çeþitli bilgiler gösterilir. Seçilen fonksiyona ve/veya iþaretine dokunuþa göre bilgi penceresi veya seçme listesi görülür. Fýrýný Açma-/Kapama-tuþu ile açtýktan sonra "Program seçin" uyarýsý görülür. Güncel saat görülüyorsa ve program seçilmemiþse ayarlarýn listesi görünür. Lisan Güncel Saat Tarih Aydýnlatma Ekran-Parlaklýðý Sinyal sesleri Tuþ Sesi Birimler Fan süresini uzatma Önerilen ýsý dereceleri Güvenlik Bayi Fabrika Ayarý Bir program ( dýþýnda) seçilmiþse, bir piþirme iþlemi içim seçme listesi görülür. Isý Derecesi Piþirme Süresi Bitiþ saati Baþlatma saati (sadece "Piþirme süresi"/"bitiþ saati" ayarlanmýþsa) Isýtma türü (sadece Nem ayarlý programda ) Ýstediðiniz menü noktasý aydýnlatýlýncaya kadar içinde ok iþaretli tuþlarla gezinebileceðiniz bir menü noktasý seçiniz. Arkasýndan OK-tuþuna dokunarak seçim listesini arayýnýz. 24

25 Fýrýn Kumanda Üniteleri Ekranda ayrýca þu semboller gösterilir: Sembol Anlamlarý Kýsa Süre Eðer iki veya üç seçenek varsa, sað tarafta oklar görülür. Ok iþaretli tuþlarla seçim listesinde gezininiz. Bu arada kullanýlabilen menü noktalarý arka arkaya aydýnlatýlýr. Eðer üç seçenekten fazlasý varsa, sað tarafta bir çizgi görülür. Ok iþaretli tuþlarla seçim listesinde gezininiz. Bu arada kullanýlabilen menü noktalarý arka arkaya aydýnlatýlýr. Bir seçim listesinde gezinirken sonunda bir çizgili bir satýr görülür. Bundan sonra tekrar seçim listesinin baþýna dönersiniz. Bazý ayarlar bir çizgisel ayarla deðiþtirilebilir (örn.: ekran parlaklýðý, ses seviyesi, kýazrma derecesi gibi). Bu onay iþareti ayarýn devrede olduðunu gösterir. Kullaným için gerekli bilgi ve önerileri gösterir. Bu uyarýlarý "OK" ile onaylayýnýz. Çalýþtýrma kilidi devrededir ("Ayarlar Güvenlik Çalýþtýrma kilidi " böl. bkz.). Kullaným kilitlidir. Buhar Püskürtme Kireç Çözme 25

26 Donaným Model Bu kullaným kýlavuzunda tanýtýlan modelleri arka sayfada bulacaksýnýz. Tip Etiketi Tip etiketi kapak açýkken ön çerçevede görülür. Etikette fýrýnýn model tanýmlamasýný, seri numarasýný ve baðlantý bilgilerini (voltaj/frekans/maks. baðlantý deðeri) bulabilirisniz. Bu bilgileri hazýr bulundurunuz, sorularýnýz veya bir problem olduðunda Miele elemanlarý bu bilgiler doðrultusunda size yardýmcý olacaktýr. Cihaz Tesliminde Bu teslimde þunlar verilir: Fýrýn fonksiyonlarýný kumanda edebilmek için kullaným kýlavuzu ve montaj talimatýnýn yanýnda yemek tarifleri verilir. içinde yemek tarifleri olan bir kitap, örneðin: Nem ilaveli piþirme ve otomatik programlar gibi, Fýrýnýn mutfak dolabýna sabitlenmesi için vidalar, Buharlaþma sistemi için kireç çözme tabletleri ve bir plastik hortum ve askýsý çeþitli aksesuar. Cihazla Verilen ve Satýn Alýnabilen Aksesuar Modele göre donaným! Fýrýn ana aksesuarlarý þöyle sýralanýr tel raflar, standart tepsi ve fýrýn- & kýzartma ýzgarasý (kýsaca: ýzgara). Modelle baðlantýlý olarak fýrýnýnýz ayrýca kullaným kýlavuzunda tanýtýlan aksesuarlarla da donatýlabilir. Bütün aksesuarlar ve temizlik ve bakým maddeleri Miele cihazlarý için tasarlanmýþtýr. Adý geçen aksesuar ve temizlik- ve bakým maddelerini Miele merkez servisinden ve Miele bayilerinden satýn alabilirsiniz. Bir sipariþ verirken cihazýn modelini ve aksesuarýn numarasýný veriniz. 26

27 Donaným Tel Raflar Fýrýn içinde saðda ve solda içine fýrýn tepsi ve ýzgarasýnýn sürülebildiði katlý tel raflar bulunur. Raflarýn tanýmlamasýný ön çerçeveden okuyabilirsiniz. Her raf iki adet üst üste duran tellerden meydana gelir. Aksesuarý (örneðin ýzgarayý) bu tellerin arasýna sürünüz. FlexiClip-baðýmsýz sürgüleri (eðer varsa) alt telin üstüne takýnýz. Tel raflar temizlemek amacýyla dýþarý alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.). Fýrýn Tepsisi, Standart Tepsi, ve Korumalý Izgara Fýrýn Tepsisi HBB71: Standart Tepsi HUBB71: Izgara HBBR71: Aksesuarý daima bir rafýn telleri arasýna sürünüz. Izgarayý daima yerleþtirme alaný aþaðý gelecek þekilde sürünüz. Bu aksesuarlarýn kýsa olan tarafýn ortasýnda kaymayý önleyen çýkýntýlar vardýr. Bu çýkýntýlar tepsi veya ýzgarayý dýþarý çekerken kaymamasý için düþünülmüþtür, bu sayede tepsileri yarým dýþarý çekebilirsiniz. Standart tepsiyi üstüne yerleþtirilmiþ ýzgara ile kullanýnýz, tepsi bir rafýn telleri arasýna sürülür ve ýzgara otomatik olarak onun üstüne konur. 27

28 Donaným FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi HFC71 FlexiClip-baðýmsýz sürgü sisteminin takýlmasý ve çýkarýlmasý Yanýk tehlikesi! Rezistans kapalý olmalýdýr. Fýrýnýn içi soðuk olmalýdýr. FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini her rafa takabilirsiniz Tepsileri üstüne yerleþtirmeden önce FlexiClip-baðýmsýz sürgüsünü fýrýn içine tamamen sürünüz. Tepsi veya ýzgaranýn dýþarý kaymamasý için bu aksesuarlar otomatik olarak ön ve arkadaki týrnaklar arasýna oturur. FlexiClip-baðýmsýz sürgüler bir rafýn telleri arasýna takýlýr. FlexiClip-sürgü sistemini Miele yazýsý sað tarafa gelecek þekilde monte ediniz. FlexiClip-sürgü sistemini montajda veya sökülme durumunda birbirinden ayýrmayýnýz. FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini bir rafýn alt teline takýnýz (1.) ve sürgüyü tel üzerinden fýrýn içine sürünüz (2.). FlexiClip-baðýmsýz sürgü sisteminin taþýma kapasitesi maks. 15 kilodur. 28

29 Donaným Gurme-Fýrýn Tepsisi, delikli HBBL71 FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini rafýn alt telin üzerine takýnýz (3.). FlexiClip-sürgüler montajdan sonra engellenirse, bir defa kuvvetlice dýþarý çekiniz. FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini çýkarmak için: FlexiClip-sürgülerini tam olarak içeri itiniz. Delikli Gurme-fýrýn tepsisi taze maya ve Quark-yaðlý hamurdan hazýrlanan, ekmek ve küçük ekmek gibi hamur iþleri için özel olarak geliþtirilmiþtir. Tepsinin ince delikleri alttan kýzarmayý kolaylaþtýrýr. Bu tepsiyi sebze /meyvelerin kurutulmasý için kullanabilirsiniz. Emaye yüzey PerfectClean ile kaplanmýþtýr. Gril- & Kýzartma Tepsisi HGBB71 FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini telden kaldýrýnýz (1) ve tel boyunca dýþarý çekiniz (2). Gril- & Kýzartma tepsisi standart tepsinin içine yerleþtirilir. Gril ve kýzartma sýrasýnda damlayan et sularýnýn yanmasýný önler ve bu sularýn daha sonra kullanýlmasýný saðlar. Emaye yüzey PerfectClean ile kaplanmýþtýr. 29

30 Donaným Yuvarlak Fýrýn Tepsisi HBF27-1 Yuvarlak fýrýn tepsisi Pizza, mayalý veya kek hamurundan yapýlan ince kekler, tatlý tartlar, fýrýnlanacak tatlýlar, pide veya derin dondurulmuþ keklerin veya Pizzalarýn hazýrlanmasý için uygundur. Emaye yüzey PerfectClean ile kaplanmýþtýr. Fýrýn Taþý HBS60 Pizza, kiþ, ekmek, küçük ekmek, baharatlý hamur iþleri veya benzerleri gibi gevrek piþmesi gereken yiyecekler için fýrýn taþý çok uygundur. Fýrýn taþý ateþe dayanýklý seramikten yapýlmýþtýr ve üstü sýrlýdýr. Fýrýn taþý ýzgara üzerine yerleþtirilir. Piþirilecek malzemeyi iþlenmemiþ tahtadan yapýlmýþ bir spatula ile fýrýn taþýna koyabilirsiniz. Kýzartma Kabý HUB ve Kýzartma Kabý Kapaðý HBD Miele kýzartma kabý diðer kýzartma kaplarýna göre doðrudan tel raflara sürülebilir. Bunlarda da diðerlerinde olduðu gibi dýþarý kaymayý önleyen özel çýkýntýlar vardýr. Kýzartma kabýnýn yüzeyi yapýþmayý önleyen bir malzeme ile kaplanmýþtýr. Kýzartma kaplarý 22 cm veya 35 cm derinliðinde satýþa sunulmaktadýr. Geniþlik ve yükseklik aynýdýr. Ayrýca uygun kapaklar da satýn alýnabilir. Satýn alýrken kýzartma kabýnýn modelini veriniz. Derinlik: 22 cm HUB5000-M HUB5001-M* HBD60-22 Derinlik: 35 cm HUB5000-XL HBD60-35 * Ýnduksiyonlu ocaklar için uygundur 30

31 Donaným Tutacak HEG Tutacak ile standart tepsiyi, fýrýn tepsisini ve ýzgarayý rahatça dýþarý alabilirsiniz. Kireç çözme tabletleri, Plastik hortum ve askýsý Kireç çözme için þunlara ihtiyacýnýz olacaktýr: Katalitik emayeli Aksesuar Fýrýn yan saclarý Fýrýn yan sacý tel raflarý arkasýna yerleþtirilir ve fýrýn yan duvarlarýný kirlerden korur. Tavan sacý Tavan sacý Üst-/Isýtma/Gril rezistansý üstüne yerleþtirilir ve fýrýn tavanýný kirlerden korur. Fýrýn arka sacý Katalitik emaye yanlýþ kullaným veya çok güçlü kirler nedeniyle etkisiz hale gelirse bu parçayý sipariþ verebilirsiniz. Bir sipariþ verirken fýrýnýn modelini bildiriniz. Miele Mikro Elyaflý Bez Mikro elyaflý bez ile parmak izlerini ve hafif kirleri kolayca silebilirsiniz. Miele Fýrýn Temizleme Maddesi Fýrýn spreyi çok inatçý kirleri temizlemek için uygundur. Bu durumda fýrýnýn ýsýtýlmasý gereksizdir. 31

32 Donaným Fýrýn Kumandasý Fýrýn kumandasý fýrýnda piþirme, kýzartma ve gril gibi çeþitli iþlemlerin yanýnda þu olanaklarý da sunar: Güncel Saat Göstergesi Kýsa Süre, Piþirme iþlemlerinin otomatik açýlmasý ve kapatýlmasý, Nem ilaveli piþirme, Otomatik programlarýn kullanýmý, Özel programlarýn oluþturulmasý, Özel ayarlarýn seçimi. Güvenlik Sistemleri Fýrýn Çalýþtýrma Kilidi Çalýþma kilidi cihazýn yanlýþlýkla açýlmamasý için bir güvencedir ("Ayarlar Güvenlik Çalýþtýrma kilidi " böl. bkz.). Çalýþtýrma kilidi elektrik kesintisinden sonra da devrede kalýr. Soðutma Faný Soðutma faný her piþirme iþleminde otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Bu fan fýrýnýn içindeki sýcak havanýn kapak ve kumanda paneli aralýklarýndan dýþarý sýzmadan önce mutfaktaki soðuk hava ile karýþarak soðumasýný saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için soðutma faný çalýþmaya devam eder. Fýrýn içindeki ýsý derecesi belirli bir seviyenin altýna düþtüðünde, soðutma faný otomatik olarak kapanýr. Havalandýrmalý Kapak Kapaða kýsmen ýsý yansýtýcý kaplama ile donatýlmýþ cam takýlmýþtýr. Fýrýn çalýþýrken hava kapaktan dýþarý yönlendirilir ve dýþ cam bu sayede soðuk kalýr. Kapaðý temizlemek için yerinden çýkarabilir ve bölmelerini ayýrabilirsiniz ("Temizlik ev Bakým" böl. bak.) Otomatik Kapatma Fýrýn normalin üzerinde uzun bir süre kullanýlmamýþ ve otomatik kapatma devrede olabilir. 32

33 Donaným PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler PerfectClean kaplamalý yüzeyler yapýþmayý önleyici kaplama ile kaplandýðýndan temizleme iþlerini de kolaylaþtýrýr. Piþirilen yemekler kolayca alýnabilir. Fýrýnda piþirme ve kýzartma iþlemlerinden sonra kalan artýklar rahatça temizlenebilir. Piþirdiðiniz yiyeceði PerfectClean kaplamalý yüzeyler üzerinde kesebilir ve küçük parçalara ayýrabilirsiniz. PerfectClean yüzeyin çizilmemesi için seramik-býçak kullanmayýnýz. PerfectClean-kaplamalý yüzeylerin bakýmý cam ile kýyaslanabilir. Yapýþmayý önleyici kaplamanýn etkisinin kaybolmamasý için "Temizlik ve Bakým" bölümünü okuyunuz. PerfectClean kaplamalý yüzeyler: Fýrýnýn içi, Tel Raflar FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi Standart tepsi, Fýrýn tepsisi, Izgara Gril- & Kýzartma Tepsisi Gurme-Fýrýn Tepsisi, delikli Yuvarlak Fýrýn Tepsisi Katalitik Emaye Yüzeyler Fýrýn içi arka sacý katalitik emaye ile kaplanmýþtýr, bu kaplama sayesinde yüksek ýsýlarda yüzeye sýçrayan yaðlar kendiliðinden erir kaybolur. "Temizlik ve Bakým" bölümündeki önerileri okuyunuz. 33

34 Ýlk Çalýþtýrma Temel Ayarlar Fýrýn ancak monte edildikten sonra kullanýlabilir. Fýrýn özellikli buharlý fýrýn elektrik þebekesine baðlandýðýnda otomatik olarak açýlýr. Hoþ Geldiniz Yazýsý Ekran sizi "Miele - Hoþ Geldiniz" yazýsý ile karþýlar. Daha sonra cihazýn çalýþtýrýlmasý için gerekli birkaç temel ayar sorularý sorulur. Bundan sonra ekrandaki önerileri izleyiniz. Lisan Ayarý Önce lisaný seçiniz: Ýstediðiniz lisan ekranda aydýnlatýlýncaya kadar listede gezininiz. Ülke ayarý Daha sonra ülkenizi seçiniz: Ýstediðiniz ülke ekranda aydýnlatýlýncaya kadar listede gezininiz. Tarih Ayarý Tarihi ayarlayýnýz. Güncel Saat Ayarý Daha sonra güncel saati 24-saat formatýnda ayarlayýnýz. Saatleri ve dakikalarý ayarlayýnýz. Güncel saati 12-saatlik format olarak da gösterebilirsiniz ("Ayarlar Güncel Saat Zaman Formatý" böl.bkz.). 34

35 Ýlk Çalýþtýrma Güncel Saat Göstergesi Sonunda kapalý fýrýn için güncel saat göstergesini seçiniz ("Ayarlar Güncel Saat Gösterge" böl. bkz.). açýk Güncel saat ekranda daima görülür, kapalý Enerji tasarrufu amacýyla ekran kararýr. Bazý fonksiyonlar sýnýrlandýrýlýr. Gece Kapatma Fonksiyonu Güncel saat sadece saat 5 ile saat 23 arasý ekranda görülür ve enerji tasarrufu için gece saatlerinde kapalýdýr. Ýstediðiniz gösterge formatý aydýnlatýlýncaya kadar listede gezininiz. Enerji tüketimi bilgileri gösterilir. Ekranda "Ýlk Çalýþtýrma baþarýyla tamamlandý" yazýsý görülür. Fýrýn çalýþmaya hazýrdýr. Yanlýþlýkla anlamadýðýnýz bir lisan seçilmiþse, o zaman "Ayarlar Lisan " bölümündeki yazýlarý dikkatle okuyunuz. 35

36 Ýlk Çalýþtýrma Fýrýnýn Ýlk Defa Isýtýlmasý ve Buhar Sisteminin Yýkanmasý Fýrýnýn ilk defa ýsýtýlmasýnda hoþ olmayan kokular duyulabilir. Bunlar fýrýn boþ olarak en az bir saat ýsýtýldýðýnda yok olacaktýr. Bu arada buharlaþtýrma sisteminin yýkanmasý uygun olacaktýr. Fýrýný ýsýtma sürecinde mutfak çok iyi havalandýrýlmalýdýr. Bu kokularýn diðer odalara gitmesini önleyiniz. Fýrýn ve aksesuarýnýn üstündeki etiket veya koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Isýtma iþleminden önce fýrýn içinde kalan ambalaj artýklarýný ve tozlarý ýslak bir bezle siliniz. Tepsiyi, standart tepsiyi veya ýzgarayý FlexiClip-baðýmsýz sürgü sisteminin üzerine sürünüz. Ýçinde yaklaþýk 100 ml'lik bir musluk suyu bulunan bir kabý hazýr tutunuz. Fýrýný açýnýz. "Nem Ýlaveli Piþirme" programýný seçiniz Önerilen Isý Derecesi (160 C) aydýnlatýlýr. Isý derecesi birkaç saniye içinde otomatik olarak onaylanýr ve buhar-püskürtme seçimi görülür. Tekrar ýsý derecesine geri dönmek için iþaretine dokununuz. Mümkün olan en yüksek ýsý derecesini seçiniz (250 C). "Otomatik buhar püskürtme" aydýnlatýlýr. Ekranda çekiþ uyarýsý görülür. Kapaðý açýnýz. Panelin altýndaki doldurma borusunu öne doðru katlayýnýz. Doldurma borusunu içinde musluk suyu bulunan kaba daldýrýnýz. 36

37 Ýlk Çalýþtýrma Çekiþ iþlemi baþlar. Gerçekte çekilen su miktarý talep edilen miktardan az olabilir, o zaman kabýn içinde bir miktar su kalýr. Çekiþ iþleminden sonra kabý alýnýz. Çekiþ iþleminin tamamlandýðýný bildiren uyarýyý OK-tuþu ile onaylayýnýz. Kapaðý kapatýnýz. Uyarý silinir. Bir defa daha bir pompa sesi duyulur. Doldurma borusu içinde kalan su çekilir. Fýrýn rezistansý açýlýr. Bir süre sonra otomatik olarak buhar püskürtme açýlýr. Yanýk tehlikesi! Su buharý haþlanmalara sebep olabilir. Buhar püskürtme iþlemi sýrasýnda kapaðý açmayýnýz. Ýlk Isýtmadan Sonra Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn içini elle temizlemeden önce soðumaya býrakýnýz. Fýrýný açýnýz. Fýrýn aydýnlatmasýný açmak için tuþuna dokununuz. Bazý aksesuarlarý fýrýndan çýkartýnýz ve elde temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.) Daha sonra kapak iç tarafýný elde bulaþýk yýkama deterjaný, sýcak su ve temiz bir süngerli bezle veya temiz ve nemli bir mikro elyaflý bezle siliniz. Daha sonra yüzeyleri yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Fýrýn iç aydýnlatmasýný ve fýrýný kapatýnýz. Fýrýnýn içi tamamen kuruduktan sonra cihaz kapaðýný kapatýnýz. Fýrýný en az bir saat ýsýtýnýz. En az bir saat sonra: Fýrýný kapatýnýz. 37

38 Ayarlar Ayarlar Tablosu Ayarlar ancak bir piþirme programý uygulanmadýðý zaman deðiþtirilebilir. Fabrikada öngörülen ayarlar tabloda koyu renk gösterilir. Ayar Seçenekler Lisan [...]... Almanca... / Almanya / Luxemburg /... Ýngilizce... / Australia / United Kingdom /... [...]... Güncel Saat Gösterge açýk / kapalý / Gece kapatmasý Zaman Formatý 24 sa. /12sa. Ayarlama Güncel saati ayarlayabilirsiniz. Tarih Tarihi ayarlayabilirsiniz. Aydýnlatma açýk 15 saniye için "açýk" Ekran-Parlaklýðý daha koyu daha açýk Sinyal sesleri Farklý sinyal sesleri ayarlayabilir, bunlarý deðiþtirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz. Sesler daha kýsýk daha sesli Solo-Ses daha düþük daha yüksek Tuþ Sesi Tuþ sesinin seviyesini ayarlayabilir veya tamamen kapatabilirsiniz. daha kýsýk daha sesli Birimler Aðýrlýk gr. lb/oz Isý Derecesi C F 38

39 Ayarlar Ayar Fan süresini uzatma Önerilen ýsý dereceleri Seçenekler ýsý kumandalý zaman kumandalý Önerilen ýsý derecelerini verilen ýsý derecesi çerçevesi içinde deðiþtirebilirsiniz. Güvenlik Çalýþtýrma Kilidi açýk kapalý Tuþ Kilidi açýk kapalý Bayi Fuar Modu açýk kapalý Fabrika Ayarlarý Ayarlar geri al / geri alma Özel Programlar sil / silme Önerilen ýsý dereceleri geri al / geri alma 39

40 Ayarlar "Ayarlar" Menüsünün Seçilmesi Fýrýný açýnýz. tuþuna dokununuz. Ekranda ayarlarýn seçme listesi görülür. Þimdi ayarlarý kontrol edebilir veya deðiþtirebilirsiniz. Bir menü noktasý yanýndaki onay iþareti hangi ayarýn devrede olduðunu gösterir. Lisan Lisanýnýzý ve ülkenizi ayarlayabilirsiniz. Seçim ve onaydan sonra istediðiniz lisan görülür. Öneri:Yanlýþlýkla anlamadýðýnýz bir lisan seçildiðinde, sembolü sizi tekrar alt menüde, "Lisan " noktasýna ulaþmanýz için yardýmcý olacaktýr. Program seçimine geri dönmek için veya iþaretine dokununuz. Ayarlarýn Deðiþtirilmesi ve Hafýzaya Alýnmasý Fýrýný açýnýz. tuþuna dokununuz. Ýstediðiniz ayar ekranda aydýnlatýlýncaya kadar listede gezininiz. Ayarý deðiþtiriniz. Þimdi veya tuþuna dokununuz. Program seçimine geri dönmek için veya iþaretine dokununuz. 40

41 Ayarlar Güncel Saat Gösterge Sonunda kapalý fýrýn için güncel saat göstergesini seçiniz: açýk Güncel saat ekranda daima görülür, kapalý Enerji tasarrufu için ekran kararýr. Fýrýný kullanmadan önce açmanýz gerekir. Bu ayný zamanda Kýsa süre fonksiyonu ve aydýnlatma için de geçerlidir. Gece Kapatma Fonksiyonu Enerji tasarrufu için güncel saat sadece saat 5 ile saat 23 arasý ekranda görülür. Kalan süre içinde ekran karanlýktýr. Zaman Formatý Güncel saat zaman formatýný seçebilirsiniz: 24 Sa. Güncel saat 24-saatlik formatta gösterilir. 12 Sa. Güncel saat 12-saatlik formatta gösterilir. Ayarla Saatleri ve dakikalarý ayarlayýnýz. Bir elektrik kesintisinden sonra güncel saat yeniden görülür. Fýrýn bu bilgiyi yaklaþýk 200 saat hafýzada tutar. Tarih Tarihi ayarlayýnýz. Aydýnlatma açýk Fýrýn aydýnlatma tüm piþirme iþlemlerinde açýktýr. 15 saniye için "açýk" Fýrýn aydýnlatmasý bir piþirme iþlemi sýrasýnda 15 saniye sonra kapatýlýr. Tekrar 15 saniye için açmak isterseniz iþaretine dokununuz. 41

42 Ayarlar Ekran-Parlaklýðý Parlaklýk yedi adet küçük kutucuk halinde gösterilir. Ekraný ile daha koyu ve ile daha açýk ayarlayýnýz. Sinyal sesleri Sesler Bir iþlemin sonunda belirli aralýklarla bir ses duyulur. Ses seviyesi yedi adet küçük kutucuk halinde gösterilir. Sesleri ile daha kýsýk ve ile daha sesli ayarlayýnýz. Bütün kutucuklar dolu görüldüðünde maksimum ses seviyesi seçilmiþ demektir. Hiçbir kutucuk dolu deðilse ses kapatýlmýþ demektir. Solo-Ses Bir iþlemin sonunda belirli bir süre için sürekli bir ses duyulur. Bu solo-sesin ses seviyesi çizgilerle gösterilir. veya ile ses seviyesini deðiþtiriniz. Tuþ Sesi Sensörlü tuþlara her dokunuþta duyulan tuþ sesinin ses seviyesi yedi adet küçük kutucuk halinde gösterilir. Sesleri ile daha kýsýk ve ile daha sesli ayarlayýnýz. Bütün kutucuklar dolu görüldüðünde maksimum ses seviyesi seçilmiþ demektir. Hiçbir kutucuk dolu deðilse ses kapatýlmýþ demektir. 42

43 Ayarlar Birimler Aðýrlýk gr. Otomatik programlarda yemeklerin aðýrlýðý gram olarak verilir. lb/oz Otomatik programlarda yemeklerin aðýrlýðý yarým kilo olarak verilir. Isý Derecesi C Isý derecesi Celsius biriminde gösterilir. F Isý derecesi Fahrenheit biriminde gösterilir. Fan süresini uzatma Bir piþirme iþleminden sonra fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için soðutma faný çalýþmaya devam eder. ýsý kumandalý Soðutma faný fýrýn içi ýsý derecesi yakl. 70 C altýnda kapatýlýr. zaman kumandalý Soðutma faný yakl. 25 dakika sonra kapatýlýr. Soðutma faný için "zaman kumandalý" ayarýný seçmiþseniz, fýrýnýn içinde yemeði sýcak tutamazsýnýz. Havadaki nem oraný yükselir ve nemin kumanda paneline sinmesine ve tezgah altýnda su damlalarýnýn toplanmasýna veya mutfak dolaplarýna sinmesine yol açar. Kondense su dolaplarýn içine ve tezgaha zarar verebilir ve fýrýnda korozyon oluþmasýna sebep olabilir. 43

44 Ayarlar Önerilen ýsý dereceleri Sürekli farklý ýsý derecelerini tercih etmeniz halinde önerilen ýsý derecelerini deðiþtirmeniz doðru olacaktýr. Menü noktasýný bulduðunuzda program türlerinin seçme listesi görülür. Bir program seçtiðinizde ekranda önerilen ýsý derecesi aydýnlatýlýr ve ayný zamanda deðiþtirebileceðiniz ýsý çerçevesi gösterilir. ile önerilen ýsý derecesini azaltýr ve ile yükseltebilirsiniz. Güvenlik Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi sayesinde cihazýn yanlýþlýkla açýlmasý önlenir. Çalýþtýrma kilidi elektrik kesintisinden sonra da devrede kalýr. Çalýþtýrma kilidinin devreye alýnmasý için "açýk" seçeneðini seçiniz. açýk Çalýþtýrma kilidi devreye alýnýr. Fýrýný kullanmadan önce OK-tuþuna en az 6 saniye dokununuz. Çalýþtýrma kilidi devrede iken bir kýsa süreyi hemen ayarlayabilirsiniz. kapalý Çalýþtýrma kilidi devre dýþýdýr. Fýrýný eskisi gibi kullanabilirsiniz. 44

45 Ayarlar Tuþ Kilidi Tuþ kilidi cihazýn yanlýþlýkla kapatýlmasýný veya bir piþirme iþleminin deðiþtirilmesini engeller. Tuþ kilid devrede ise bütün sensörlü tuþlar bir yemek piþirme iþlemi baþladýktan sonra birkaç saniye sonra kilitlenir. açýk Tuþ kilidi devrededir. Sensörlü tuþlarý tekrar kullanabilmek için OK-tuþuna en az 6 saniye dokununuz. Tuþ kilidi kýsa bir süre için devreden çýkar. kapalý Tuþ kilidi devre dýþýdýr. Bütün sensörlü tuþlar dokunulduðunda hemen çalýþýr. Bayi Cihazý ýsýtmadan sergilemek ve müþteriye tanýtmak amacýyla bayiler bu ayardan faydalanabilirler. Kendi mutfaðýnýzdaki kullaným için bu ayarý kullanmanýz gerekmez. Fuar Modu açýk Fuar modunu devreye almak için OK-tuþuna en az 4 saniye dokununuz. Fuar modunu devreye aldýktan sonra fýrýný açtýðýnýz zaman ekranda "Fuar modu devrede. Cihaz ýsýnmaz" bilgisi verilir. kapalý Fuar modunu devreden çýkarmak için OK-tuþuna en az 4 saniye dokununuz. Fýrýný eskisi gibi kullanabilirsiniz. Fabrika Ayarlarý Ayarlar Ayarlar cihazýn fabrika teslim ayarlarýna geri alýnýr. Özel Programlar Bütün özel programlar silinir. Önerilen ýsý dereceleri Deðiþtirilen önerilen ýsý dereceleri fabrika ayarlarýna geri alýnýr. 45

46 Kýsa süre Kýsa Süreden Faydalanma Yumurta piþirmek gibi farklý iþlemlerin kontrol edilmesi için kýsa süre ayarlayabilirsiniz. Kýsa süreyi ayný zamanda bir piþirme iþlemi için otomatik açma-kapama ayarý yapmýþsanýz kullanabilirsiniz (örn.: bir yemeðe baharat koymayý veya su eklemeyi hatýrlamak gibi). Kýsa süre en fazla 9 saat, 59 dakika ve 55 saniye arasýnda ayarlanabilir. Öneri: Nem ilaveli piþirme iþleminde kýsa süreyi manuel buhar püskürtmeler için bir hatýrlatma olarak kullanabilirsiniz. Kýsa Süre Ayarý Örnek: Yumurta haþlamak istediniz ve kýsa süre olarak 6 dakika ve 20 saniye ayarladýnýz. Eðer "Güncel saat Gösterge kapalý" ayarýný seçmiþseniz, kýsa süre ayarý için fýrýný açýnýz. Ýlerleyen kýsa süre fýrýn kapalý iken gösterilir. Bunun için tuþuna dokununuz. "0 : 00 : 00" görülür (sa. : dak. : san.). Saat rakam hanesi aydýnlatýlýr. Saat rakam hanesi hafýzaya alýnýr ve dakika-rakam hanesi aydýnlatýlýr. "06" görülünceye kadar ok iþaretli tuþlardan birine dokununuz. Saat rakam hanesi hafýzaya alýnýr ve dakika-rakam hanesi aydýnlatýlýr. "20" görülünceye kadar ok iþaretli tuþlardan birine dokununuz. Kýsa süre hafýzaya alýnýr. Fýrýn kapalý ise ilerleyen kýsa süre görülür ve bunu ekranda izleyebilirsiniz.. Eðer ayný zamanda bir piþirme iþlemi uygulanýyorsa, o zaman kýsa süre ekranýn altýnda görülür. 46

47 Kýsa süre Kýsa sürenin sonunda: yanýp söner, süre yukarý doðru sayar, sinyal sesi açýksa bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar Sinyal sesi" böl. bkz.). Bunun için tuþuna dokununuz. Akustik ve optik sinyaller kapatýlýr. Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi Bunun için tuþuna dokununuz. "Kýsa süre" görülür ve "deðiþtirin" aydýnlatýlýr. Kýsa süre görülür. Kýsa Süreyi deðiþtiriniz. Deðiþtirilen kýsa süre hafýzaya alýnýr. Kýsa Sürenin Silinmesi Bunun için tuþuna dokununuz. "Kýsa süre" görülür ve "deðiþtirin" aydýnlatýlýr. Seçme listesinde "silin" aydýnlatýlýncaya kadar gezininiz. Kýsa süre silinir. 47

48 Program Türleri Yemeklerin hazýrlanmasý için çeþitli programlar mevcuttur. Programýn türüne göre farklý rezistanslar açýlýr ve fan ile birlikte çalýþabilir (parantez içindeki bilgilere bakýnýz.) Bazý programlarý doðrudan kumanda paneli üzerinde seçebilirsiniz. Diðerleri iþaretine dokunduðunuzda görülür. Kumanda panelinde semboller üzerinden doðrudan seçilebilenler: Turbo + (Halka Rezistans + Fan) Fýrýnda piþirme ve kýzartma için kullanýlýr. Ayný süre içinde birkaç rafta birden yiyecekleri piþirebilirsiniz. Fan ýsýyý hemen yemeðin üzerine daðýttýðý için Üst-/Alt Isýtma programýndaki ýsý derecesinden daha düþük bir derece ile piþirebilirsiniz. Yoðun Piþirme (Halka Rezistans + Fan + Alt Isýtma Rezistansý) Meyveli keklerin piþirilmesi içindir. Bu programý ince hamurlarýn piþirilmesi ve kýzartma için kullanmayýnýz, kýzarma rengi çok koyulaþýr. Otomatik Kýzartma (Halka Rezistans + Fan) Kýzartmak için. Kýzartmaya baþlarken fýrýn önce yüksek bir kýzartma derecesine (yakl.230 C) ayarlanýr. Bu dereceye ulaþtýktan sonra fýrýn kendiliðinden ayarlanan piþirme derecesine (kýzartmaya devam derecesi) iner. Üst-/Alt Isýtma (Üst Isýtma-/Gril Rezistansý + Alt Isýtma Rezistansý) Geleneksel yemek tarifleri ve sufle hazýrlamak için bu programý seçiniz. Eski yemek kitaplarý veya tarifler kullanacaðýnýz zaman ýsý derecesini tarifte verilen deðerden 10 C düþük tutunuz. Piþirme süresi deðiþmez. Büyük Gril (Üst Isýtma-/Gril Rezistansý) Biftek gibi yassý gril malzemelerinin kýzartýlmasý ve benzerlerinin üstünün kýzartýlmasý için kullanýlýr. 48

49 Program Türleri Nem Ayarlý Piþirme (Halka Rezistans + Fan + Buhar Sistemi) Nem Ýlaveli Fýrýnda Piþirme ve Kýzartma * Turbo + ýsýtma türüne uygundur. Buhar sistemi baþka ýsýtma türleri ile de kombine edilebilir ("Nem Ýlaveli Piþirme" böl. bak.). Turbo Gril (Üst Isýtma-/Gril Rezistansý + Fan) Büyük boyda malzemenin grili içindir (örn. rosto, piliç gibi)). Fan ýsýyý hemen yiyeceðin üzerine daðýttýðý için gril programýndaki ýsý derecesinden daha düþük bir derece ile kýzartabilirsiniz. Otomatik Programlar (Programa göre) Uygulanabilecek otomatik program listesi seçilir. Diðer programlar altýnda seçilebilenler : Alt ýsýtma (Alt Isýtma Rezistansý) Malzemenin altý daha fazla kýzarsýn diye piþirme süresinin sonuna doðru seçilir. Çözme (Halka Rezistans + Fan) Dondurulmuþ besinler korunarak çözülür. Üst Kýzartarak Piþirme (Halka Rezistans + Fan) Et Piþirmek Ýçin 49

50 Enerji Tasarrufu Önerileri Piþirme Ýþlemleri Bir piþirme iþlemi için gerekmeyen bazý aksesuarlarý dýþarý alýnýz. Ancak tarifinde veya piþirme tablosunda verildiði takdirde fýrýný önceden ýsýtýnýz. Mümkünse bir piþirme iþlemi sýrasýnda kapaðý açmayýnýz. Genelde daha düþük ýsý derecesini seçiniz ve yemeði kýsa süre sonra kontrol ediniz. Ýyi sonuç almak için koyu renk, mat fýrýn kalýplarý ve piþirme kaplarý kullanýnýz (emaye çelik, ýsýya dayanýklý cam, aluminyum döküm). Çelik veya aluminyum gibi açýk renk malzemeler ýsýyý yansýttýklarý için piþecek yemeðin içine tam ulaþamaz. Fýrýn tabanýný veya ýzgarayý ýsýyý yansýtan aluminyum folyo ile kapatmayýnýz. Yiyecekler piþerken enerji kaybýnýn meydana gelmemesi için piþirme süresini kontrol altýnda tutunuz. Mümkün olduðunca, bir piþirme süresi ayarlayýnýz veya bir besin termometresi kullanýnýz. Eðer varsa otomatik programlarý kullanýnýz. Birçok yemek için Turbo + programýný kullanabilirsiniz. Bu programda Üst-/Alt Isýtma programýna göre daha düþük ýsýda piþirebilirsiniz, çünkü bu programda ýsý hemen yemeðin üzerine daðýtýlýr. Bunun dýþýnda birkaç rafta birden ayný anda yiyecekleri piþirebilirsiniz. Gril malzemeleri için mümkün olduðunca Turbo Gril programýný kullanýnýz. Bu durumda maks. ýsýda çalýþan diðer gril programlarýna göre daha düþük ýsýlarda ýzgara yapabilirsiniz. Mümkün olursa birkaç yemeði birden ayný zamanda piþiriniz. Bunlarý yan yana veya farklý raflara yerleþtiriniz. Fýrýndaki mevcut ýsýdan faydalanmak için ayný zaman dilimi içinde piþiremeyeceðiniz yemekleri mümkün olduðunca arka arkaya piþiriniz. 50

51 Enerji Tasarrufu Önerileri Kalan Isýdan Faydalanma Fýrýnda yemeði piþirmek için ýsý derecesi olarak 140 C ve piþirme süresi olarak 30 dakikanýn üzerinde bir piþirme süresi ayarlanmýþsa, piþirme iþlemi sona ermeden yaklaþýk 5 dakika önce ýsýyý ayarlanabilen en düþük dereceye düþürünüz. Kalan ýsý yemeðin sonuna kadar piþmesi için yeterli olacaktýr. Fakat bu durumda asla fýrýný kapatmayýnýz ("Güvenlik Tavsiyeleri" böl. bkz.). Bir piþirme iþlemi için süre verilmiþse, piþirme iþlemi bitmeden kýsa bir süre önce fýrýn rezistansý kendiliðinden kapanýr ve ekranda "Enerji tasarruf süreci" Yemek bu kalan süre içinde tamamen piþer. Soðutma faný ve seçilen programa göre Turbo fan açýk kalýr. Katalitik kaplama parçalarý temizlemek isterseniz, temizleme iþlemini her piþirme iþleminden sonra hemen baþlatýnýz. Kalan ýsý enerji tüketimini azaltýr. Ayarlar Enerji tüketimini azaltmak için güncel saat göstergesini kapatýnýz ("Ayarlar" böl. bkz.) Fýrýn aydýnlatmasýný piþirme iþlemi sýrasýnda 15 saniye sonra otomatik olarak kapanacak þekilde ayarlayýnýz. Yeniden açmak için her zaman tuþuna dokunmanýz yeterli olacaktýr. Enerji Tasarrufu Modu Fýrýnda bir piþirme iþlemi uygulanmýyorsa ve fýrýnda baþka bir iþlem yoksa, fýrýn enerji tasarrufu amacýyla otomatik olarak kapanýr. Güncel saat gösterilir veya ekran kararýr ("Ayarlar" böl. bkz.) 51

52 Fýrýnýn Kullanýmý Basit Kullaným Fýrýný açýnýz. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Ýstediðiniz program türünü seçiniz. Program türü, önerilen ýsý derecesi ve ýsý derecesi alaný görülür. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Gerekirse önerilen ýsý derecesini deðiþtiriniz. Önerilen ýsý derecesi birkaç saniye içinde onaylanýr. Soðutma Faný Bir piþirme iþleminden sonra fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için soðutma faný çalýþmaya devam eder. Fýrýn içindeki ýsý derecesi belirli bir seviyenin altýna düþtüðünde, soðutma faný otomatik olarak kapanýr. Bu fabrika ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz("ayarlar Fan süresini uzatma" böl. bkz.). O andaki ýsý derecesi ve gerekli ýsý derecesi görülür. Isý derecesi yükseliþini izleyebilirsiniz. Seçilen ýsý derecesine ilk defa ulaþýldýktan sonra eðer sinyal sesi açýksa bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar Sinyal sesi" böl. bkz.). Piþirme Ýþleminden Sonra: Piþen malzemeyi fýrýndan çýkartýnýz. Fýrýný kapatýnýz. 52

53 Geliþtirilmiþ Kullaným Piþecek malzemeyi fýrýna sürdünüz, bir program seçtiniz ve bir ýsý derecesi ayarladýnýz. tuþuna dokununuz. Bir piþirme iþlemi için ayarlayabileceðiniz veya deðiþtirebileceðiniz diðer menü noktalarý görülür. Isý Derecesi Piþirme Süresi Bitiþ saati Baþlatma saati ("Piþirme süresi" veya "Bitiþ saati" ayarlandýðýnda bu yazý görülür.) Isýtma Türü (Ancak nem ilaveli piþirme programýnda görülür. Buhar püskürtmeleri baþka programlarla kombine edilebilir) Program Türünü Deðiþtir Bir piþirme iþlemi sýrasýnda program türünü deðiþtirebilirsiniz. Ýstediðiniz program türünü seçiniz. Ekranda "Program türünü deðiþtirin" görülürse, "evet" noktasýný seçiniz. Ekranda deðiþtirilen program türü ve ona ait önerilen ýsý derecesi görülür. Gerektiðinde ýsý derecesini ayarlayýnýz. 53

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı