Pastalia dualarla açýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pastalia dualarla açýldý"

Transkript

1 Pastalia dualarla açýldý Pastalia Cafe-Yemek, düzenlenen bir törenle hizmete açýldý. Dünya lezzetlerini Çorumlulara tattýrmak amacýyla Vergi Dairesi arkasýnda hizmet vermeye baþlayan Pastalia Cafe-Yemek'in resmi açýlýþý dün saat 14.30'da gerçekleþtirildi. 7 DE 40 KURUÞ 2 milyon 785 bin TL yatýrým ödeneði Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan yatýrýmlarýn hýzla bitirilmesi amacýyla Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e iletilen talebin uygun bulunduðunu açýkladý.uslu, Ýl Özel Ýdaresi yatýrýmlarýnýn zamanýnda tamamlanmasý amacýyla... 5 TE Daþdan'dan idarecilere haksýz rekabet uyarýsý! "Hýrsýza hýrsýz, fitne çýkarana fitneci diyebilmeliyiz" Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan düzenlediði basýn toplantýsýnda kent idarecilerinin seçimler öncesinde daha dikkatli hareket etmeleri gerektiðini söyledi. 3 TE Vali Baþköy'den eleþtirilere cevap Vali Sabri Baþköy, yaptýðý açýklamada dün bazý mahalli gazete, internet sitelerinde yer alan eþi Fatma Baþköy'ün siyasi içerikli bir toplantýya katýldýðý ile ilgili haber ve yorumlara cevap verdi. Hitit Üniversitesi bayan akademisyenleri ve yöneticileri ile ilk kahvaltýlý toplantýnýn, 2013 yýlý Mayýs ayýnda Fatma Baþköy'ün ev sahipliðinde Vali Konaðýnda il protokolü eþlerinin de katýlýmý ile gerçekleþtirildiðini kaydeden Vali Baþköy... 4 TE Seçmen listeleri 10 Ocak'ta asýlýyor Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada Mahalli Ýdareler Genel Seçiminde oy kullanacaklarýn yer altýðý mutarlýk aský listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü askýya çýkartýlacaðý ifade edildi. Konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "30 Mart 2014 Pazar günü yapüacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimi nedeniyle, Muhtarlýk Bölgesi Aský Listeleri 10/01/2014 Cuma günü saat 08.00'de askýya çýkarýlýp 23/01/2014 Perþembe günü saat 17.00'de askýdan indirilecektir. Muhtarlýk bölgesi aský listeleri köylerde köy odalarý veya camilerde, mahallelerde ise mahalle muhtarlýklarýnda askýya asýlacaktýr. 4 TE "4/C'lilere yönelik kadro talebimiz karþýlanana kadar mücadeleye devam" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 yýlýný kapsayan toplu sözleþmede 4/C'lilerle ilgili elde edilen kazanýmlar hakkýnda bir basýn açýklamasý yaptý. Toplu Sözleþme'de 4/C'lilere yönelik elde ettikleri kazanýmlarýn 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini kaydeden Saatçi, 4/C'lilere iliþkin yayýnlanan 2014 yýlý Kararnamesi'nde yer alan deðiþiklikleri þu þekilde sýraladý: 2 DE Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin, "Yeryüzünün öðretmeni olabilmek için önce gökyüzünün öðrencisi olmak" bilinciyle yola çýkan bir camia olduklarýný kaydederek "Kim ne derse desin fikir üstünlüðüdür esas olan. Her zafer fikir üstünlüðüyle baþlar. Her yenilgi de önce fikir yenilgisidir. Bu bilinçle 270 bin üyeyle Türkiye'nin ve medeniyet havuzumuzun en büyük sivil toplum örgütü haline geldik. Fikrimizin üstünlüðü olmasaydý bugün bu noktaya gelemezdik. Ýþyeri temsilcilerimiz olan sizler sendikamýzýn uç beylerisiniz.bir iþyerinde iþyeri temsilcimizin etkin olmasý orada sendikamýzýn etkinliðini artýrmaktadýr " dedi. Berberler ve Kuaförler'in genel kurulu yarýn "Darbenin her türlüsüne karþýyýz" Eðitim Bir Sen Geniþletilmiþ Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý önceki akþam yapýldý. Afra Kütlür Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýya Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin, Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, sendika yöneticileri ile iþyeri temsilcileri katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, "Eðitim Bir Sen olarak hak hukuk adalet özgürlük ve ekmek emek kavgamýz kesintisiz devam ediyor edecektir de" diyerek sözlerine baþladý. 3 TE 3 TE Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin Terziler Odasýnda Lüfti Barut güven tazeledi Terziler Odasý Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. ÇESOB Konferans Salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda mevcut baþkan Lüfti Barut yeniden ayný göreve seçildi. Genel Kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, katip üyeleri ise Naci Özkahveci, Abdullah Özçavuþ, Ýsmail Keser yaptý. 7 DE 5 TE Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ndan 24 günlük umre programý 7 DE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi 7 DE

2 2 "4/C'lilere yönelik kadro talebimiz karþýlanana kadar mücadeleye devam" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 yýlýný kapsayan toplu sözleþmede 4/C'lilerle ilgili elde edilen kazanýmlar hakkýnda bir basýn açýklamasý yaptý. Toplu Sözleþme'de 4/C'lilere yönelik elde ettikleri kazanýmlarýn 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini kaydeden Saatçi, 4/C'lilere iliþkin yayýnlanan 2014 yýlý Kararnamesi'nde yer alan deðiþiklikleri þu þekilde sýraladý: "Toplu sözleþme kazanýmýmýz olan 4/C'lilere aile yardýmý Kararnameye eklendi. Bundan böyle 4/C'lilere eþ ve çocuk yardýmý yapýlacak. Hem birinci dönem hem de ikinci dönem toplu sözleþmede yer alan geçici personele fazla mesai ücreti ödenmesi de Kararnameye eklendi. 4/C'lileri ayda 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecek. 4/C'lilere evlilik, doðum ve ölüm halleri dýþýnda bir sözleþme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilecek. Hamile ve engelliler için 657 sayýlý Kanunda devlet memurlarý için yapýlan düzenleme Kararnameye eklenmiþtir. Buna göre 4/C'li kadýn geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliðinin yirmidördüncü haftasýndan önce ve her halde hamileliðinin yirmidördüncü haftasýndan itibaren ve doðumdan sonraki iki yýl süreyle gece nöbeti verilemeyecek. Engelli geçici personele de isteði dýþýnda gece nöbeti verilemeyecektir." Elde edilen kazanýmlarýn, önemli olduðunu ancak yeterli olmadýðýný kaydeden Saatçi, "4/C'lilere yönelik kadro talebimiz karþýlanana kadar bu mücadeleye devam edeceðiz. Daha önce ifade ettiðimiz gibi, kazanýmlarýn ve sorunlarýn çözümünde tek adres olarak toplu sözleþme masasýný görmüyoruz. Kamu Personeli Danýþma Kurulu, Kurum Ýdari Kurul Toplantýlarý ve TBMM nezdinde giriþimlerimiz sürüyor. 4/C'lilerle birlikte vekil ebe hemþireler ve kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarý için kadronun yaný sýra diðer taleplerimiz için mücadelemiz devam edecek" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:55 Ýkindi : 14:18 Akþam : 16:37 Yatsý : 18:09 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Ahirette hesaba çekilmeden önce, dünyada iken hesabýnýzý görünüz ve tartýlmadan önce kendinizi tartýnýz! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri YÂRÝM Alaca Ziraat Odasý 2013'te 965 toprak analizi yaptý ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz yaptýðý açýklamada 2013 sezonunda toplamda 965 adet toprak numunesinin analiz edildiðini belirtti.alaca Ziraat Odasý Toprak Analiz Laboratuvarýnda çevre köyler ve ilçelerden gelen toplamda 965 adet toprak numunesinin analiz edildiðimi ifade eden Ýlhan Yýlmaz, "Bakanlýk yönetmeliðine göre 50 dekardan dan büyük arazilerin ÇKS ye kayýtlý olmasý koþuluyla analizinin yapýlmasý gerektiði, yapýlmadýðý takdirde Desteklemelerden yararlanamayacaðý söylenmiþtir. Ancak, 50 dekarýn altýndaki arazilerde analiz yaptýrýldýðý takdirde dekara 2.5 TL olan desteklemelerden yararlanacaktýr. Örneðin 10,20,30,40 dönüm araziler de toprak analizi yaptýrýldýðýnda desteklemeden yararlanýlabilecektir. Geçen dönemlerde olduðu gibi bu dönemde de bazý çiftçilerimiz tarafýndan Labaratuvarda yapýlan analizlerin güvenilir olup olmadýðý konusunda bazý sorular almaktayýz. Bu konuda çiftçilerimizin þunlarý bilmesinde fayda vardýr. Yapýlan bütün analizler ve laboratuvarda bulunan bütün cihazlar Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarým Reformu Genel Müdürlüðü tarafýnda yýlda birkez denetlenirler. Denetimden geçemeyen laboratuvarýn yetkisi iptal edilir. Buna ek olarak Ziraat Odasý Laboratuvarý son teknolojiyi kullanarak ve her sene cihazlarýn kalibrasyonlarýný yaptýrarak toprak analizlerini yapmaktadýr" dedi. Baþka bir konunun ise "çiftçilerin topraklarýný her sene tahlil ettirmelerinin gereksiz olduðu yönündeki þikayetleri" olduðunu kaydeden Yýlmaz, "Ancak çiftçilerimiz þunu bilmelidir ki topraklar her sene ekilen ürüne, yaðýþa, iklim þartlarýna ve topak yapýsýna baðlý olarak gübre istekleri farklý olmaktadýr. Yani ayný tarla bu sene buðday için 15 kg/ da DAP gübresi isterken, bir sonraki sene 8 Kg/da DAP isteyebilir. Alaca Ýlçemiz genelinde topraklardaki Ph ve kireç deðeri oldukça yüksek ve verimi olumsuz yönde etkileyecek seviyelerdedir. Bu nedenle Alaca topraklarýnýn genelinde tarlalarda toz kükürt kullanýlmalý yada A.sülfat gibi asit etkili gübreler kullanýlmalýdýr. Yine topraklardaki organik madde ve fosfor da genel olarak düþüktür. Topraklarda potasyum çok yüksek olduðundan potaslý gübre kullanmaya lüzum yoktur. Ancak ürün durumuna göre bazen potaslý gübre kullanmaya ihtiyaç olabilir" ifadelerini kullandý. Toprak analiz labaratuarýnýn 2009 yýlýndan itibaren, çiftçilere hizmet verdiðini dile getiren ve bu hizmet, sunmaktan dolayý mutlu ve gururlu oluklarýný kaydeden Yýlmaz, "Çiftçilerimizin de ayaklarýna gelmiþ olan bu laboratuvardan yararlanmalarýný umut ediyoruz. Ekonomik bir üretim yapmak için herþeyden önce Topraklar analiz edilmeli ve ne eksik nede fazla gübre kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Ayrýca topraklarýn giderek çoraklaþmasýný engellemek içinde topraða uygun gübre çeþitleri kullanmak gerekmektedir" diye belirtti. Alaca Ziraat Odasý olarak tarýmdaki bütün geliþmeleri yakýndan takip etiklerini dile getiren Yýlmaz, nerede tarýmla ilgili bir yenilik varsa bundan çiftçilerinde yararlanmasý için elllerinden geleni yaptýklarýný ifade ederek açýklamasýný tamamladý. Uður ÇINAR Yol-Ýþ'ten Arslan'a iade-i ziyaret Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Yar baðýrýr uzaktan Kar üstünde kýzaktan Allah bizi korusun Kurulan her tuzaktan Yar bana selam salmýþ Kendi yollarda kalmýþ Benden uzak olunca Ýnce hayale dalmýþ Yârim bana gülüyor Bana sevgi sunuyor Eðer beni görmezse Her gelene soruyor Yârim yüzün gamzeli Þeker þerbet ezmeli Deniz boyu kordonda Biz el ele gezmeli Yârim tutar elimden Hiç düþürmez dilinden Güzel þarký söylüyor Vurur sazýn teline HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Türkiye Yol-Yapý- Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun 2 Nolu Þube Baþkaný Ýbrahim Uzun, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a iade-i ziyarette bulundu. Çorum Ýl Özel Ýdaresi iþçi personelinin üye olduðu yetkili sendika ziyaretinde ayrýca Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Samsun 2 Nolu Þube Genel Sekreteri Þevket Gürcan, Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri Mustafa Karaca, Samsun Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþtemsilcisi Nami Eser, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþtemsilcisi Dursun Yücel, Ýþyeri Temsilcileri Ahmet Özdemir ve Cengiz Mert yer aldý. Karþýlýklý görüþ alýþveriþinin yapýldýðý ziyarette, iyi dilek temennilerinde bulunuldu. Haber Servisi Yýl: 9 Sayý: 2671 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK Seri Nolu Fatura Seri Nolu Fatura Seri Nolu Sevk Ýrsaliyesini kaybettik. Hükümsüzdür. Ürgen Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd.Þti. Çorum Vd TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,559 3,575 JPY YENi 0,207 0,208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: KARAKAÞLI ECZANESÝ TEL: UYSAL ECZANESÝ TEL: YAÞAM ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "Darbenin her türlüsüne karþýyýz" Eðitim Bir Sen Geniþletilmiþ Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý önceki akþam yapýldý. Afra Kütlür Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýya Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin, Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, sendika yöneticileri ile iþyeri temsilcileri katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, "Eðitim Bir Sen olarak hak hukuk adalet özgürlük ve ekmek emek kavgamýz kesintisiz devam ediyor edecektir de" diyerek sözlerine baþladý.yetkili sendika olarak kamu çalýþanlarýnýn gür sesi gören gözü iþiten kulaðý olmaya devam ettiklerini dile getiren Eþkil, "Hakkýn adaletin hukukun üstünlüðü ve millet iradesi bizim sendikamýzýn kýrmýzý çizgisidir. Millet iradesine yönelen bir cunta karþýsýnda eðilmedik ve eðilmeyeceðiz. Sendika olarak hiçbir darbeye karþýnda susmadýk teslim olmadýk. Darbenin ister askerisine ister yargýsýna ister polisine ister siviline sermayesine karþýsýyýz. Karþýsýnda da durucaðýz. Millet iradesine yönelen hiçbir güç tanýmýyoruz" dedi."ýþyeri temsilcilerimiz sendikalarýmýz sahadaki sözcüleri ve gözcüleridir" þeklinde konuþan Eþkil, "Ýþyeri temsilcilerimiz sendikalarýmýzýn görünen yüzüdür. Ýþyeri temsilcilerimiz etkin yetkin verimli pozitif olumlu mahir çalýþkan ve dürüst olmalýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil'in konuþmasýnýn ardýndan Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin de bir konuþma yaparak gündemi deðerlendirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Daþdan'dan idarecilere haksýz rekabet uyarýsý! "Hýrsýza hýrsýz, fitne çýkarana fitneci diyebilmeliyiz" Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin, "Yeryüzünün öðretmeni olabilmek için önce gökyüzünün öðrencisi olmak" bilinciyle yola çýkan bir camia olduklarýný kaydederek "Kim ne derse desin fikir üstünlüðüdür esas olan. Her zafer fikir üstünlüðüyle baþlar. Her yenilgi de önce fikir yenilgisidir. Bu bilinçle 270 bin üyeyle Türkiye'nin ve medeniyet havuzumuzun en büyük sivil toplum örgütü haline geldik. Fikrimizin üstünlüðü olmasaydý bugün bu noktaya gelemezdik. Ýþyeri temsilcilerimiz olan sizler sendikamýzýn uç beylerisiniz.bir iþyerinde iþyeri temsilcimizin etkin olmasý orada sendikamýzýn etkinliðini artýrmaktadýr " dedi. Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Geniþletilmiþ Ýþyeri Temsilcileri toplantýsýna katýlan Bilgin burada yaptýðý konuþmada gündemin sýcak konularýna da deðinerek "Çok zor günler yaþýyor ülkemiz. Hep zor zamanlar yaþadýk. Þimdi de zor zamanlar yaþýyoruz. Herkesin kendi hayatýnda kesitler vardýr. O dönemlerdeki mücadeleler bizi bugün bu noktaya getirdi. Çektiðimiz acýlarý ve sýkýntýlarý unutmayacaðýz. Bu ülkede nereden nereye geldiðimizi unutmayacaðýz. Þimdi kamuda baþörtüsü özgür. Bu bir zaferdir, Eðitim Bir Sen'in üyelerinin zaferidir. Bu zaferin þükrünü yerine getirmeliyiz. Ama geldiðimiz noktada Türkiye'nin gündemine bakýyorsunuz, ruhunuz isyan ediyor, feryad ediyoruz. Kim ne derse desin 100 yýldýr biz hep aþaðýlandýk, horlandýk, ezildik. Bu ülkenin televizyonlarýnda 90'lý yýllarda her gün bize hakaret ediliyordu, her gün yerin dibine batýrýlýyorduk" þeklinde kaydetti. -"DERSHANELER KAPATILMAMALIDIR, KAPANMALIDIR"- Dershaneler konusuna da deðinen Bilgin " Eðitim Bir Sen olarak dershaneler kapatýlmamalýdýr, kendiliðinden kapanmalýdýr dedik. 20 gün öncesine kadar dershane sorunu vardý, þimdi konuþulmuyor. Bu konudaki duruþumuz nettir. Dershanelere onun çýkarý, bunun çýkarý üzerinden bakmamalýyýz. Bu ülkede elitlerin eðitim sorunu yok. Yoksullarýn eðitim sorunu var. Meseleye bu pencereden bakmamýz gerekiyor. Bu alanda mücadelemizi ortaya koyacaðýz" dedi. Son Günlerde Türkiye gündemini sarsan operasyonla ilgili olarak ta Bilgin þunlarý söyledi: "Açýk ve net söylüyorum rüþvet alanýn da vereninde elleri kurusun. Lakin eðer bu ülkeye birileri uluslararasý kapitalistlerle, Siyonistlerle iþbirliði yaparak operasyon yapýyorsa onlarýn da elleri kurusun. Vicdanlý olacaðýz, vicdanýmýzýn sesini dinleyeceðiz. Bizler müslümanýz, kendimizi sorgulamalýyýz. Bugün dünyanýn çeþitli yerlerinde açlýktan ve soðuktan ölen çocuklar varken, kursaðýndan haram lokma geçenlerin haram lokma kursaðýnda kalsýn. Biz hiç kimsenin oðlunun bekçisi deðiliz. Kendi davamýzý kimsenin sýrtýna yüklemeyiz. Bu ülkede ümmetin çýkarý hiçbir cemaatin, hiçbir partinin, hiçbir mezhebin, hiçbir meþrebin çýkarýndan arkada kalamaz. Herkes kendi içindeki yanlýþý sorgulasýn, nerede durduðunu sorgulasýn. Vicdanýný da israf etmesin. Hýrsýza hýrsýz diyebilmeliyiz, fitne çýkarana da fitneci diyebilmeliyiz. Müslümanýn tavrý böyledir." -"BÝRÝLERÝ EÐÝTÝM BÝR SEN'ÝN KAZANIMLARI ÜZERÝNDEN EMEK HIRSIZLIÐI YAPIYOR"- Hükümetin, kamu çalýþanlarýnýn kýlýk-kýyafet serbestisinde erkek memurlarýn kravat özgürlüðüne takýlmasýný 'denizden geçip çayda boðulmaya' benzeten Murat Bilgin, "Eðitim Bir Sen olarak bu anlamda eylemimiz sürüyor. Buradan hükümete çaðrýda bulunuyorum: Kamuda herkesin kravat takma zorunluluðunu biran önce sonlandýrýn" dedi. Konuþmasýnda toplu sözleþme kazanýmlarýna da deðinen Bilgin, "15 Ocak-15 Temmuz itibarýyla sendikalý bir öðretmen 278 TL net zam alacak. Yani bu, bugünkü maaþlara net yüzde 14 zam demektir. Bu zammýn içinde 150 TL ek ödeme var, net 123 TL taban aylýða zam var, bunun brütü 175 TL'dir. Maliye Bakanlýðý'nýn 15 yýldýr hiç yanaþmadýðý bir zamdýr bu. Maliyeye maliyeti her bir memur için 210 TL'dir. Ve bu zammýn emekli bir memura ikramiye olarak yansýmasý 2014 itibarýyla net 5 bin 250 TL'dir. Emekli eðitim çalýþanýna yüzde 12 zam, 4/C'liye yaklaþýk yüzde 50 zam, öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneðinin önümüzdeki yýldan itibaren 940 TL'ye çýkarýlmasý var ve daha birçok kazaným. Bunlarýn hepsi 2014 toplu sözleþmesinin kazanýmlarýdýr. Bunlarý biz aldýk. 9 yýl boyunca masaya oturanlar, eðitim çalýþanlarý için ne almýþlardý? Koskoca bir hiç. Buna raðmen dönüp bu yýlki toplu sözleþmenin süresi üzerinden bizi vurmaya çalýþýyorlar. Kýsa ve net söylüyorum, bunun adý ahlaksýzlýktýr, emek hýrsýzlýðýdýr. Buna boyun eðmek büyük vebaldir. Onlar, Eðitim Bir Sen'in bugüne kadar elde ettiði özlük ve özgürlük kazanýmlarýnýn sadece zekâtýnýn bile yanýna yanaþamazlar" diye konuþtu. -"CAN ÇIKMAYACAK AMA HUY ÇIKACAK"- Eðitim çalýþanlarýnýn özlük haklarýyla ilgili hala önemli sorunlarýn bulunduðunu belirten Bilgin, þöyle konuþtu: "Hala, 4/C'lilerin, memur ve yardýmcý hizmetlilerin üvey evlat muamelesi görmesi sorunu var. Bunu düzeltmemiz lazým. Öðretmenlerin nöbet ücretleri konusu var mesela. Çok basit çözülebilecek meselelerden biri lakin maalesef Milli Eðitim bakanlarýnýn ve Maliyenin böyle basit konulara takýntý huyu var. Ýnþallah önümüzdeki süreçte 'can çýkar, huy çýkmaz' atasözünü tersine çevireceðiz. Can çýkmayacak ama huy çýkacak." -"KARMA EÐÝTÝM SONA ERDÝRÝLMELÝDÝR"- Bundan sonraki mücadele alanlarýndan birinin, karma eðitim zorunluluðunun sona erdirilmesi olacaðýný vurgulayan Bilgin, "Bu ülkede yapýlan son tartýþmalar üzerinden de bunu söylüyorum. Bu ülkede elitlerin eðitim sorunu yok, yoksullarýn eðitim sorunu var. Meseleye bu pencereden bakmamýz gerekiyor. Bu alanda mücadelemizi ortaya koyacaðýz" ifadelerini kullandý. -"HÝÇ KÝMSEYE AYRILIK ÝÇÝN FIRSAT VERMEYECEÐÝZ"- Sendikacýlýðýn zorluklarýna deðinen Bilgin "Zorluk sendikacýlýðýn doðasýnda vardýr fakat biz sendikacýlýkta farkýmýzý ortaya komalýyýz. Biz hiç kimseye ayrýlýk için fýrsat vermeyeceðiz. Özelde insani ve Ýslami hassasiyeti olan herkes bizim kardeþimizdir, potansiyel üyemizdir. Siyaset ve iktidarlar gelip geçicidir, ama bu seçkin teþkilat kalýcýdýr" dedi. -"MANEN MUTLU VE MESUT GENÇLÝK YETÝÞTÝRMELÝYÝZ"- Milli eðitimde maneviyatý öne çýkaran bir eðitim anlayýþýnýn olmadýðýný söyleyen Bilgin "Yeni nesiller islamdan ve insanlardan kopuk nesiller olarak yetiþti. Manen mutlu ve mesut deðil bu gençlik. Gelecek adýna ne yapmamýz gerekiyorsa gençlik üzerinden yapabiliriz. Maneviyatlý ve þuurlu bir gençlik yetiþtirmek için uðraþmalýyýz.biz eðitimciyiz, bu iþin bir numaralý sorumlusuyuz. O anlamda da çalýþmazsak vebal altýndayýz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan düzenlediði basýn toplantýsýnda kent idarecilerinin seçimler öncesinde daha dikkatli hareket etmeleri gerektiðini söyledi. MHP Ýl Baþkanlýðýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Çorum'da seçim sathýna girildiðini ve bu süreçte siyaset yaparken seviyeli davranmaya çalýþtýklarýný kaydederek, bundan sonrada bu düþüncelerinin deðiþmeyeceðini ifade etti. Son günlerde seçim sürecinde haksýz rekabete neden olacak durumlarýn ortaya çýktýðýný ifade eden Daþdan, "Geçtiðimiz gün Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Hitit Üniversitesinde görev yapan bayan akademisyenler ile bir yemekte biraraya geldiler. Bu yemekte belediyenin faaliyetleri anlatýldý. Biz bu durumunun haksýz rekabet oluþturduðuna inanýyoruz. Ýdareciler adaletli olmak durumundadýr. Herkesin kendi iþini yapmasýný istiyoruz. Ýdareciler idareciliklerini yapmalý yada istifa edip siyasete girmelidir. Biz seçim döneminin sorunsuz geçmesini istiyoruz bazýlarý ise bunun tam tersi hareket ediyorlar. Burada çok ciddi bir sýkýntý var" dedi. Çorum'un reklam mecaralarý ile ilgili de deðerlendirme yapan Daþdan, "Belediye Baþkaný çok rahat bir þekilde reklam mecralarýný kullanýyor. Birde kentin farklý bölgelerine yerleþtirilen dev ekranlar var. Bunlarýn 600 bin TL yapýldýðý iddia ediliyor. Biz bu ekranlarýn elektrik paralarýnýda takip edeceðiz. Çünkü bu paralar milletimizin cebinden çýkýyor" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn toplantýsýna MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ile partililer katýldý. Fatih AKBAÞ

4 Seçmen listeleri 10 Ocak'ta asýlýyor 4 Vali Baþköy'den eleþtirilere cevap Vali Sabri Baþköy, yaptýðý açýklamada dün bazý mahalli gazete, internet sitelerinde yer alan eþi Fatma Baþköy'ün siyasi içerikli bir toplantýya katýldýðý ile ilgili haber ve yorumlara cevap verdi. Hitit Üniversitesi bayan akademisyenleri ve yöneticileri ile ilk kahvaltýlý toplantýnýn, 2013 yýlý Mayýs ayýnda Fatma Baþköy'ün ev sahipliðinde Vali Konaðýnda il protokolü eþlerinin de katýlýmý ile gerçekleþtirildiðini kaydeden Vali Baþköy, "Bu toplantýlarda amaç, Ýlimizde yapýlan ve yapýlabilecek projelerle ilgili üniversitemizde görevli bayan akademisyen ve yöneticiler ile fikir alýþ-veriþinde bulunulmasýdýr. Bu toplantýnýn devamý baðlamýnda 2013 Aralýk ayýnýn son haftasýnda Ýlimiz Belediye Baþkanýnýn eþi Sayýn Hatice Külcü'nün ev sahipliðinde yine ayný katýlýmcýlar ile bir araya gelinmiþtir. Bu toplantýda da herhangi bir siyasi konu görüþülmemiþ olup, ilimizde yapýlan ve yapýlabilecek projelerle ilgili üniversitemizde görevli bayan akademisyen ve yöneticiler ile fikir alýþ-veriþinde bulunulmuþtur. Kamuoyunca da takdir edileceði üzere mevcut Belediye Baþkaný 30 Mart 2014 tarihine kadar Ýlimizin Belediye Baþkaný olup, resmi toplantýlar, resmi açýlýþlar ve resmi etkinlikler devlette devamlýlýk ve iþin tabiatý gereði devam edebilecektir. Belediye Baþkaný eþinin de katýlacaðý proje gereði düzenlenecek etkinlikler ve resmi toplantýlar ile resmi akýþtan kaynaklanan faaliyetler bundan sonra da olabilecektir. Bu toplantýlara protokol eþlerinin katýlýmý yönüyle yapýlacak deðerlendirmede esas olan, Belediye Baþkaný ve eþinin yaptýðý faaliyetin tamamen siyasi içerikli olup olmadýðýdýr. Örneðin, Belediye Baþkaný ve eþi siyasi içerik taþýyan, adaylýk faaliyetlerini öne çýkaran akþam veya hafta sonu, kahvehane, mahalle ve semt ve benzeri toplantýlar, etkinlikler ve faaliyetler düzenledikleri takdirde bu faaliyet ve etkinliklere protokol ve eþleri katýlamazlar. Yukarýda açýklanan gerekçeler doðrultusunda, Ýlimiz Valisinin eþinin siyasi içerikli bir toplantýya katýldýðý ile ilgili haberler, açýklamalar ve yorumlar kesinlikle gerçeði yansýtmamaktadýr. Devletin devamlýlýðý ve resmi iþleyiþ doðal olarak devam ettiðinden bundan sonra da yapýlabilecek resmi içerikli toplantý ve etkinliklere görev gereði yine katýlým olabilecek olup, bunda herhangi bir art niyet aranmamalýdýr. Seçim süreci içerisinde her adayýn demokratik bir þekilde yarýþmasý için Valiliðimizce her türlü tedbir alýnmýþtýr. Bundan baþka, yapýlan toplantýlarda gerek Ýl Ýdare Þube Baþkanlarý ve gerekse kaymakamlar, adaylarýn demokratik bir þekilde yarýþmasý için gerekli tedbirleri almalarý hususunda uyarýlmýþlardýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada Mahalli Ýdareler Genel Seçiminde oy kullanacaklarýn yer altýðý mutarlýk aský listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü askýya çýkartýlacaðý ifade edildi. Konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "30 Mart 2014 Pazar günü yapüacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimi nedeniyle, Muhtarlýk Bölgesi Aský Listeleri 10/01/2014 Cuma günü saat 08.00'de askýya çýkarýlýp 23/01/2014 Perþembe günü saat 17.00'de askýdan indirilecektir. Muhtarlýk bölgesi aský listeleri köylerde köy odalarý veya camilerde, mahallelerde ise mahalle muhtarlýklarýnda askýya asýlacaktýr. SEÇMEN KAYIT ÝÞLEMLERÝ Askýya çýkarýlan muhtarlýk bölgesi aský listesinde kayýtlý olan seçmenlerden kayýtlarýnda yanlýþlýk veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi deðiþikliði bulunan, aský süresi içinde yerleþim yerini ayný ilçe içerisinden baþka bir muhtarlýk bölgesine veya bir ilçeden diðer bir ilçeye nakleden, seçmen niteliðine sahip olduðu halde muhtarlýk bölgesi aský listesinde ismi bulunmayan; kiþiler, bizzat veya 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayýlanlar ilgili nüfus müdürlüðüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doðalgaz abonelik sözleþmesi veya faturasý, noterden tasdikli kira sözleþmesi gibi belgelerden birisi ile baþvururlar ve nüfus müdürlüðünden alacaklarý adres deðiþikliðinin uygunluðuna iliþkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna teslim ederler. Öðrenci olup, seçmen niteliðini taþýyan ve öðrenim gördükleri yerleþim birimlerinde oylarýný kullanmak isteyen öðrenciler (askeri öðrenciler hariç), öðrenim gördükleri okuldan, o okulun öðrencisi olduklarýna ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldýklarýna iliþkin alacaklarý belgeler ile kaldýklarý yurtlarýn baðlý bulunduðu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat baþvurmak suretiyle nüfus müdürlüðünden alacaklarý adres deðiþikliðinin uygunluðuna iliþkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna teslim ederler. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýnca yapýlacak incelemeye göre kaydý uygun görülenlerin kayýtlarý Nüfus Müdürlüðüne gönderilerek kayýt iþlemleri tamamlanacaktýr. Listelerde ölü olduðu halde kaydý çýkan seçmen olmasý halinde nüfus müdürlüðünden ölüm tutanaklarýnýn nüfus yit sistemine iþlenmesinin saðlanmasý gerekmektedir. Adrese dayalý nüfus kayýt sisteminde kaydý olmayanýn seçmen kaydý çýkmayacaktýr. MUHTARLIK BÖLGESÝ ASKI LÝSTELERÝNE YAZILACAKLAR Seçmen niteliðine sahip olduðu halde, muhtarlýk bölgesi aský listesinde ismi bulunmayan, 30/03/1996 tarihinde ve daha önce doðanlar (yýl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüðünce verilen, T.C. Kimlik numarasý bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazý gereklidir), Baþka bir muhtarlýk bölgesi aský listesinde yazýlý olup da sürekli olarak oturmak amacý ile listenin askýya çýkarýldýðý muhtarlýk bölgesine gelen (Nüfusça yerleþim yerleri deðiþikliði kontrol edilir), Öðrenci olup, seçmen niteliðini taþýyan ve öðrenim gördükleri yerleþim birimlerinde oylarýný kullanmak isteyen, Muhtarlýk bölgesi aský Üstesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlýþlýk yahut eksiklik bulunan, Nüfus olay bilgisi deðiþen (vatandaþlýðýn kazanýlmasý, gaipliðin iptali gibi) Türk vatandaþlarý, adres kayýt sistemine kayýt olmalarý ve yukarýda belirtilen iþlemleri yapabilmeleri için Çorum Merkez Ýlçe Nüfus Müdürlüðüne, Askerlikten terhis olan ya da asteðmenliðe nasbedilen ancak silah altýnda bulunmalarý nedeniyle aský listesinde kaydý bulunmayan ve yine ayný nedenle kayýrlarý dondurulmuþ bulunan (Terhis belgesi veya askerlik þubesince verilen belgenin veya görev belgesinin Ýbrazý gereklidir.), Kasýtlý suç nedeniyle haklarýnda verilen mahkûmiyet kararlan kesinleþmekle birlikte henüz Ceza Ýnfaz Kurumuna alýnmayan veya koþullu salýverilen ancak hak ederek tahliye olacaðý süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezasý ertelenen (Cumhuriyet baþsavcýlýklarýndan alýnacak belgeyi ibraz ermek zorundadýrlar.), 4721 saydý Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesinde belirtilen ve ayýrt etme gücü olan ilgilinin yaþlýlýðý, engelliliði, deneyimsizliði veya aðýr hastalýðý sebebiyle iþlerini gerektiði gibi yönetememesi sebeplerine baðlý olarak kendi istekleri üzerine verilen kýsýtlama kararý kesinleþen (Kararý veren mahkemeden alýnacak onaylý karar örneðinin ibrazý gereklidir.), Türk vatandaþlarý, listelere yazýlmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýna baþvururlar. MUHTARLIK BÖLGESÝ ASKI LÝSTESÝNE YAZILAMAYACAK OLANLAR 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu'nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarýnda kýsýtlama kararý kesinleþenler (4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu'nun yukarýda açýklanan maddeleri uyarýnca, kýsýtlýlýk altýna alýnanlara iliþkin listenin vesayet makamý olan sulh hukuk mahkemesinden istenmesi gerekmektedir.), Seçmen niteliðine sahip Türk vatandaþlarmdan MERNÝS Adres Kayýt Sisteminde (AKS) yerleþim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu durumda olanlar, 5490 sayýlý Kanun'un 50. maddesi hükmü gereði aský süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandýk seçmen listesine yazýlabilirler.) Ýzinli olsalar bile silah altýnda bulunan er ve erbaþlar ile askeri öðrenciler (yedek subay öðrencileri dâhil),listelere yazýlamazlar. Taksirli suçlar dýþýnda, kasýtlý suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazýlamazlar." Haber Servisi Alacalý miniklerden Suriyeli miniklere yardým eli Alaca Fatih Ortaokulu öðrencileri Suriyeli çocuklarý unutmadý. Geçen yýl Somali'ye yaklaþýk 8 bin Türk Lirasýný Türk Kýzýlayý aracýlýðýyla gönderen öðrenciler bu sene de kýþ aylarýnýn yoðun geçtiði þu soðuk günlerde savaþýn soðuk ve öldürücü yüzüyle çocuk yaþta tanýþan Suriyeli kardeþlerini unutmadýlar. Fatih Ortaokulu öðrencileri kendi aralarýnda topladýklarý harçlýklarýyla giyecek ve 50 adet battaniye alarak Suriye'ye ulaþtýrýlmak üzere gönüllü Sivil Toplum Kuruluþuna teslim etti. Yýlmaz MERT Hasan Kaya'nýn acý günü Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya'nýn annesi Kamer Kaya (89) vefat etti. Kamer Kaya tedavi gördüðü Gülhane Askeri Týp Akademisinde dün vefat etti. Merhumenin cenazesi dün ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ankara Karþýyaka Mezarlýðýnda topraða verildi. Mahir ODABAÞI YA OLSAYDI - YA DA OLMASAYDI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yerkürenin kabuðu þimdiki durumundan bir kaç ayak uzunluðunda daha kalýn olsaydý, karbondioksit oksijeni emerdi. Bu durumda dünya da canlýlar yaþayamazdý. Güneþ þimdiki ýþýðýnýn yarýsýný verseydi, donardýk. Aksine bir kat daha fazla ýþýk verseydi bu seferde yanardýk. Ay, þimdikinden mil daha yakýn olsaydý, her gece meydana gelen deniz kabarmasý olayý yüzünden, bütün yeryüzü daðlarýyla birlikte sularýn altýnda kalýrdý. Geceler þimdikinden on kat daha uzun olsaydý, yaz güneþi gündüzleri mahsullerimizi kavuracak, gece soðuðu da büsbütün donduracaktý. Havadaki oksijen % 20 yerine % 50 olsa idi, dünyada yanmaya müsait her þey, bir þimþek çakmasýyla tutuþup, bir anda kül oluverirdi. Bu durumda çevremizde ormandan eser kalmazdý. Yaðmur olmasaydý, yeryüzü üzerinde hayat bulunmayan bir çöle dönerdi. Su, rüzgâr, deniz ve okyanuslar olmasaydý yine hayat olmazdý. Ayrýca; buhar, havadan hafif olmasaydý yaþam olmazdý. Okyanuslarýn sularý tatlý olsaydý kokardý; bu koku yüzünden dünya da hayata yer kalmazdý. Biliyoruz ki; tuz kokuþma ve bozulmayý önlüyor. Dünyamýzýn ekseni, þimdiki 23 derece eðim yerine düz ve hareketsiz olsaydý, okyanus ve denizlerden buharlaþan sular, dünyanýn sadece kuzey ve güneyine yaðmur olarak inecek; buz kütleleri oluþacak, yaz ve kýþ hep devam edecek ve durumda hayat olmayacaktý. Dünya Merkür gibi olsaydý, sadece bir tarafý sürekli güneþe karþý dönecek; güneþ etrafýndaki dönüþü esnasýnda kendi ekseni etrafýnda sadece bir kere dönebilecekti. Yani dünyanýn bir tarafý her zaman gece buna mukabil diðer tarafý her zaman gündüz olsaydý, hayat olmayacaktý. Çekim kanunlarý olmasaydý, atom ve atomun parçalarý nerden bulunacaktý? Güneþ nasýl güneþ, yer nasýl yer olurdu? Þayet var olsaydýlar þimdiki yerlerinde nasýl duracaktý? Yerlerinde durmuþ olsalardý, dünya da hayat nasýl olur? Bu durumda insanlar nasýl yürüyüp hareket edebilirdi? Elementler birbirleriyle uyuþup kaynamasalardý, ne toprak, ne su,ne aðaç,ne hayvan, ne de bitkiler olurdu. Elektronlar, protonlarla birlikte birbirine yapýþýk olsaydý, dünya yumurta büyüklüðünde olurdu. O zaman insan ve diðer varlýklar olamazdý. Çekim kanununun olmasýyla birlikte, dünya ay kadar küçük, ya da þimdikinin dörtte biri kadar olsaydý; onu koruyan atmosfer tabakasýyla denizin koruyuculuðu ortadan kalkacak, bu durumda ýsý derecesi öldürücü seviyeye ulaþacaktý. Isý kanunu mevcut olmasaydý, yeryüzü soðumayacak ve yaþamaya uygun hale gelmeyecekti. Atmosfer tabakasý þimdikinden daha ince olsaydý, her gün atmosfer dýþýnda meydana gelen meteor yeryüzünün her tarafýna çarparak yanabilecek her þeyi yakýp kül edecekti. 17 Aðustos Marmara depreminde ortaya çýkan enerji % 25 = 80 adet atom bombasýna denk geldiðini konunun uzmanlarý ifade ediyor. Ayrýca; dünyada deprem yaþamayan ve su sýkýntýsý çeken ülkelerin su kaynaklarýný harekete geçirebilmek için, zaman zaman atom bombasý kullandýklarýný görüyoruz. Dikkat edilirse, çevremizdeki kaplýcalar Hamamözü, Havza vs. hep fay hattý güzergâhýnda. Yine; Marmara bölgesinde deprem öncesi kurumuþ olan birçok derenin, çayýn sularýnýn Marmara depremi akabinde yeniden fýþkýrdýðýný televizyon ekranlarýnda gözlemledik Bir baþka ifadeyle; yaðmur yaðmasa felaket. Çünkü küresel ýsýnma olur, kuraklýk olur. Ýnsanlar kýþýn bile yaðmur duasýna çýkar. Buna mukabil yaðan yaðmur durmazsa ikinci bir felaket. Eðer, alt yapý saðlam deðilse, uygun olmayan alanlar yerleþime açýlmýþsa yaðmurla oluþan seller vatandaþa zarar verecektir. Bu durumda; bir kýsým insanlar yaðmur yaðsýn diye dua ederken; evini sel basacak vatandaþ 'inþallah yaðmaz!' diye dua edecektir. Netice olarak; afetlerin hem afet, hem de afiyet yönü de var. Ýsteðimiz yönü görmek birazcýk biz insanoðlunun elinde. Þayet afiyet yönünü görmek istiyorsak ki sözde hepimiz bunu arzu ediyoruz. O halde; 'dedelerin hatasýný torunlar çeker, bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder veya geçmiþi iyi okumayan milletler, geleceði inþa ederken hata edebilirler ' sözlerinde ifade edildiði gibi, düne bakarak geleceðimizi afiyetler içerisinde atlatabilmek için, afetler meydana gelmeden ona uygun olacak tedbirlerimizi topyekün olarak istisnasýz almak zorundayýz. Yoksa yarýn çok geç olabilir Ne dersiniz? * DUA: ''Ne olur çukurlar açýk kalmasýn, ÇO- CUKLAR düþüp ölmesin ALLAH'IM''

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı