Pastalia dualarla açýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pastalia dualarla açýldý"

Transkript

1 Pastalia dualarla açýldý Pastalia Cafe-Yemek, düzenlenen bir törenle hizmete açýldý. Dünya lezzetlerini Çorumlulara tattýrmak amacýyla Vergi Dairesi arkasýnda hizmet vermeye baþlayan Pastalia Cafe-Yemek'in resmi açýlýþý dün saat 14.30'da gerçekleþtirildi. 7 DE 40 KURUÞ 2 milyon 785 bin TL yatýrým ödeneði Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan yatýrýmlarýn hýzla bitirilmesi amacýyla Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e iletilen talebin uygun bulunduðunu açýkladý.uslu, Ýl Özel Ýdaresi yatýrýmlarýnýn zamanýnda tamamlanmasý amacýyla... 5 TE Daþdan'dan idarecilere haksýz rekabet uyarýsý! "Hýrsýza hýrsýz, fitne çýkarana fitneci diyebilmeliyiz" Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan düzenlediði basýn toplantýsýnda kent idarecilerinin seçimler öncesinde daha dikkatli hareket etmeleri gerektiðini söyledi. 3 TE Vali Baþköy'den eleþtirilere cevap Vali Sabri Baþköy, yaptýðý açýklamada dün bazý mahalli gazete, internet sitelerinde yer alan eþi Fatma Baþköy'ün siyasi içerikli bir toplantýya katýldýðý ile ilgili haber ve yorumlara cevap verdi. Hitit Üniversitesi bayan akademisyenleri ve yöneticileri ile ilk kahvaltýlý toplantýnýn, 2013 yýlý Mayýs ayýnda Fatma Baþköy'ün ev sahipliðinde Vali Konaðýnda il protokolü eþlerinin de katýlýmý ile gerçekleþtirildiðini kaydeden Vali Baþköy... 4 TE Seçmen listeleri 10 Ocak'ta asýlýyor Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada Mahalli Ýdareler Genel Seçiminde oy kullanacaklarýn yer altýðý mutarlýk aský listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü askýya çýkartýlacaðý ifade edildi. Konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "30 Mart 2014 Pazar günü yapüacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimi nedeniyle, Muhtarlýk Bölgesi Aský Listeleri 10/01/2014 Cuma günü saat 08.00'de askýya çýkarýlýp 23/01/2014 Perþembe günü saat 17.00'de askýdan indirilecektir. Muhtarlýk bölgesi aský listeleri köylerde köy odalarý veya camilerde, mahallelerde ise mahalle muhtarlýklarýnda askýya asýlacaktýr. 4 TE "4/C'lilere yönelik kadro talebimiz karþýlanana kadar mücadeleye devam" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 yýlýný kapsayan toplu sözleþmede 4/C'lilerle ilgili elde edilen kazanýmlar hakkýnda bir basýn açýklamasý yaptý. Toplu Sözleþme'de 4/C'lilere yönelik elde ettikleri kazanýmlarýn 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini kaydeden Saatçi, 4/C'lilere iliþkin yayýnlanan 2014 yýlý Kararnamesi'nde yer alan deðiþiklikleri þu þekilde sýraladý: 2 DE Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin, "Yeryüzünün öðretmeni olabilmek için önce gökyüzünün öðrencisi olmak" bilinciyle yola çýkan bir camia olduklarýný kaydederek "Kim ne derse desin fikir üstünlüðüdür esas olan. Her zafer fikir üstünlüðüyle baþlar. Her yenilgi de önce fikir yenilgisidir. Bu bilinçle 270 bin üyeyle Türkiye'nin ve medeniyet havuzumuzun en büyük sivil toplum örgütü haline geldik. Fikrimizin üstünlüðü olmasaydý bugün bu noktaya gelemezdik. Ýþyeri temsilcilerimiz olan sizler sendikamýzýn uç beylerisiniz.bir iþyerinde iþyeri temsilcimizin etkin olmasý orada sendikamýzýn etkinliðini artýrmaktadýr " dedi. Berberler ve Kuaförler'in genel kurulu yarýn "Darbenin her türlüsüne karþýyýz" Eðitim Bir Sen Geniþletilmiþ Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý önceki akþam yapýldý. Afra Kütlür Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýya Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin, Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, sendika yöneticileri ile iþyeri temsilcileri katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, "Eðitim Bir Sen olarak hak hukuk adalet özgürlük ve ekmek emek kavgamýz kesintisiz devam ediyor edecektir de" diyerek sözlerine baþladý. 3 TE 3 TE Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin Terziler Odasýnda Lüfti Barut güven tazeledi Terziler Odasý Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. ÇESOB Konferans Salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda mevcut baþkan Lüfti Barut yeniden ayný göreve seçildi. Genel Kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, katip üyeleri ise Naci Özkahveci, Abdullah Özçavuþ, Ýsmail Keser yaptý. 7 DE 5 TE Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ndan 24 günlük umre programý 7 DE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi 7 DE

2 2 "4/C'lilere yönelik kadro talebimiz karþýlanana kadar mücadeleye devam" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 yýlýný kapsayan toplu sözleþmede 4/C'lilerle ilgili elde edilen kazanýmlar hakkýnda bir basýn açýklamasý yaptý. Toplu Sözleþme'de 4/C'lilere yönelik elde ettikleri kazanýmlarýn 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini kaydeden Saatçi, 4/C'lilere iliþkin yayýnlanan 2014 yýlý Kararnamesi'nde yer alan deðiþiklikleri þu þekilde sýraladý: "Toplu sözleþme kazanýmýmýz olan 4/C'lilere aile yardýmý Kararnameye eklendi. Bundan böyle 4/C'lilere eþ ve çocuk yardýmý yapýlacak. Hem birinci dönem hem de ikinci dönem toplu sözleþmede yer alan geçici personele fazla mesai ücreti ödenmesi de Kararnameye eklendi. 4/C'lileri ayda 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecek. 4/C'lilere evlilik, doðum ve ölüm halleri dýþýnda bir sözleþme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilecek. Hamile ve engelliler için 657 sayýlý Kanunda devlet memurlarý için yapýlan düzenleme Kararnameye eklenmiþtir. Buna göre 4/C'li kadýn geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliðinin yirmidördüncü haftasýndan önce ve her halde hamileliðinin yirmidördüncü haftasýndan itibaren ve doðumdan sonraki iki yýl süreyle gece nöbeti verilemeyecek. Engelli geçici personele de isteði dýþýnda gece nöbeti verilemeyecektir." Elde edilen kazanýmlarýn, önemli olduðunu ancak yeterli olmadýðýný kaydeden Saatçi, "4/C'lilere yönelik kadro talebimiz karþýlanana kadar bu mücadeleye devam edeceðiz. Daha önce ifade ettiðimiz gibi, kazanýmlarýn ve sorunlarýn çözümünde tek adres olarak toplu sözleþme masasýný görmüyoruz. Kamu Personeli Danýþma Kurulu, Kurum Ýdari Kurul Toplantýlarý ve TBMM nezdinde giriþimlerimiz sürüyor. 4/C'lilerle birlikte vekil ebe hemþireler ve kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarý için kadronun yaný sýra diðer taleplerimiz için mücadelemiz devam edecek" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:55 Ýkindi : 14:18 Akþam : 16:37 Yatsý : 18:09 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Ahirette hesaba çekilmeden önce, dünyada iken hesabýnýzý görünüz ve tartýlmadan önce kendinizi tartýnýz! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri YÂRÝM Alaca Ziraat Odasý 2013'te 965 toprak analizi yaptý ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz yaptýðý açýklamada 2013 sezonunda toplamda 965 adet toprak numunesinin analiz edildiðini belirtti.alaca Ziraat Odasý Toprak Analiz Laboratuvarýnda çevre köyler ve ilçelerden gelen toplamda 965 adet toprak numunesinin analiz edildiðimi ifade eden Ýlhan Yýlmaz, "Bakanlýk yönetmeliðine göre 50 dekardan dan büyük arazilerin ÇKS ye kayýtlý olmasý koþuluyla analizinin yapýlmasý gerektiði, yapýlmadýðý takdirde Desteklemelerden yararlanamayacaðý söylenmiþtir. Ancak, 50 dekarýn altýndaki arazilerde analiz yaptýrýldýðý takdirde dekara 2.5 TL olan desteklemelerden yararlanacaktýr. Örneðin 10,20,30,40 dönüm araziler de toprak analizi yaptýrýldýðýnda desteklemeden yararlanýlabilecektir. Geçen dönemlerde olduðu gibi bu dönemde de bazý çiftçilerimiz tarafýndan Labaratuvarda yapýlan analizlerin güvenilir olup olmadýðý konusunda bazý sorular almaktayýz. Bu konuda çiftçilerimizin þunlarý bilmesinde fayda vardýr. Yapýlan bütün analizler ve laboratuvarda bulunan bütün cihazlar Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarým Reformu Genel Müdürlüðü tarafýnda yýlda birkez denetlenirler. Denetimden geçemeyen laboratuvarýn yetkisi iptal edilir. Buna ek olarak Ziraat Odasý Laboratuvarý son teknolojiyi kullanarak ve her sene cihazlarýn kalibrasyonlarýný yaptýrarak toprak analizlerini yapmaktadýr" dedi. Baþka bir konunun ise "çiftçilerin topraklarýný her sene tahlil ettirmelerinin gereksiz olduðu yönündeki þikayetleri" olduðunu kaydeden Yýlmaz, "Ancak çiftçilerimiz þunu bilmelidir ki topraklar her sene ekilen ürüne, yaðýþa, iklim þartlarýna ve topak yapýsýna baðlý olarak gübre istekleri farklý olmaktadýr. Yani ayný tarla bu sene buðday için 15 kg/ da DAP gübresi isterken, bir sonraki sene 8 Kg/da DAP isteyebilir. Alaca Ýlçemiz genelinde topraklardaki Ph ve kireç deðeri oldukça yüksek ve verimi olumsuz yönde etkileyecek seviyelerdedir. Bu nedenle Alaca topraklarýnýn genelinde tarlalarda toz kükürt kullanýlmalý yada A.sülfat gibi asit etkili gübreler kullanýlmalýdýr. Yine topraklardaki organik madde ve fosfor da genel olarak düþüktür. Topraklarda potasyum çok yüksek olduðundan potaslý gübre kullanmaya lüzum yoktur. Ancak ürün durumuna göre bazen potaslý gübre kullanmaya ihtiyaç olabilir" ifadelerini kullandý. Toprak analiz labaratuarýnýn 2009 yýlýndan itibaren, çiftçilere hizmet verdiðini dile getiren ve bu hizmet, sunmaktan dolayý mutlu ve gururlu oluklarýný kaydeden Yýlmaz, "Çiftçilerimizin de ayaklarýna gelmiþ olan bu laboratuvardan yararlanmalarýný umut ediyoruz. Ekonomik bir üretim yapmak için herþeyden önce Topraklar analiz edilmeli ve ne eksik nede fazla gübre kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Ayrýca topraklarýn giderek çoraklaþmasýný engellemek içinde topraða uygun gübre çeþitleri kullanmak gerekmektedir" diye belirtti. Alaca Ziraat Odasý olarak tarýmdaki bütün geliþmeleri yakýndan takip etiklerini dile getiren Yýlmaz, nerede tarýmla ilgili bir yenilik varsa bundan çiftçilerinde yararlanmasý için elllerinden geleni yaptýklarýný ifade ederek açýklamasýný tamamladý. Uður ÇINAR Yol-Ýþ'ten Arslan'a iade-i ziyaret Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Yar baðýrýr uzaktan Kar üstünde kýzaktan Allah bizi korusun Kurulan her tuzaktan Yar bana selam salmýþ Kendi yollarda kalmýþ Benden uzak olunca Ýnce hayale dalmýþ Yârim bana gülüyor Bana sevgi sunuyor Eðer beni görmezse Her gelene soruyor Yârim yüzün gamzeli Þeker þerbet ezmeli Deniz boyu kordonda Biz el ele gezmeli Yârim tutar elimden Hiç düþürmez dilinden Güzel þarký söylüyor Vurur sazýn teline HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Türkiye Yol-Yapý- Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun 2 Nolu Þube Baþkaný Ýbrahim Uzun, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a iade-i ziyarette bulundu. Çorum Ýl Özel Ýdaresi iþçi personelinin üye olduðu yetkili sendika ziyaretinde ayrýca Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Samsun 2 Nolu Þube Genel Sekreteri Þevket Gürcan, Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri Mustafa Karaca, Samsun Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþtemsilcisi Nami Eser, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþtemsilcisi Dursun Yücel, Ýþyeri Temsilcileri Ahmet Özdemir ve Cengiz Mert yer aldý. Karþýlýklý görüþ alýþveriþinin yapýldýðý ziyarette, iyi dilek temennilerinde bulunuldu. Haber Servisi Yýl: 9 Sayý: 2671 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK Seri Nolu Fatura Seri Nolu Fatura Seri Nolu Sevk Ýrsaliyesini kaybettik. Hükümsüzdür. Ürgen Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd.Þti. Çorum Vd TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,559 3,575 JPY YENi 0,207 0,208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: KARAKAÞLI ECZANESÝ TEL: UYSAL ECZANESÝ TEL: YAÞAM ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "Darbenin her türlüsüne karþýyýz" Eðitim Bir Sen Geniþletilmiþ Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý önceki akþam yapýldý. Afra Kütlür Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýya Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin, Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, sendika yöneticileri ile iþyeri temsilcileri katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, "Eðitim Bir Sen olarak hak hukuk adalet özgürlük ve ekmek emek kavgamýz kesintisiz devam ediyor edecektir de" diyerek sözlerine baþladý.yetkili sendika olarak kamu çalýþanlarýnýn gür sesi gören gözü iþiten kulaðý olmaya devam ettiklerini dile getiren Eþkil, "Hakkýn adaletin hukukun üstünlüðü ve millet iradesi bizim sendikamýzýn kýrmýzý çizgisidir. Millet iradesine yönelen bir cunta karþýsýnda eðilmedik ve eðilmeyeceðiz. Sendika olarak hiçbir darbeye karþýnda susmadýk teslim olmadýk. Darbenin ister askerisine ister yargýsýna ister polisine ister siviline sermayesine karþýsýyýz. Karþýsýnda da durucaðýz. Millet iradesine yönelen hiçbir güç tanýmýyoruz" dedi."ýþyeri temsilcilerimiz sendikalarýmýz sahadaki sözcüleri ve gözcüleridir" þeklinde konuþan Eþkil, "Ýþyeri temsilcilerimiz sendikalarýmýzýn görünen yüzüdür. Ýþyeri temsilcilerimiz etkin yetkin verimli pozitif olumlu mahir çalýþkan ve dürüst olmalýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil'in konuþmasýnýn ardýndan Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin de bir konuþma yaparak gündemi deðerlendirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Daþdan'dan idarecilere haksýz rekabet uyarýsý! "Hýrsýza hýrsýz, fitne çýkarana fitneci diyebilmeliyiz" Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Murat Bilgin, "Yeryüzünün öðretmeni olabilmek için önce gökyüzünün öðrencisi olmak" bilinciyle yola çýkan bir camia olduklarýný kaydederek "Kim ne derse desin fikir üstünlüðüdür esas olan. Her zafer fikir üstünlüðüyle baþlar. Her yenilgi de önce fikir yenilgisidir. Bu bilinçle 270 bin üyeyle Türkiye'nin ve medeniyet havuzumuzun en büyük sivil toplum örgütü haline geldik. Fikrimizin üstünlüðü olmasaydý bugün bu noktaya gelemezdik. Ýþyeri temsilcilerimiz olan sizler sendikamýzýn uç beylerisiniz.bir iþyerinde iþyeri temsilcimizin etkin olmasý orada sendikamýzýn etkinliðini artýrmaktadýr " dedi. Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Geniþletilmiþ Ýþyeri Temsilcileri toplantýsýna katýlan Bilgin burada yaptýðý konuþmada gündemin sýcak konularýna da deðinerek "Çok zor günler yaþýyor ülkemiz. Hep zor zamanlar yaþadýk. Þimdi de zor zamanlar yaþýyoruz. Herkesin kendi hayatýnda kesitler vardýr. O dönemlerdeki mücadeleler bizi bugün bu noktaya getirdi. Çektiðimiz acýlarý ve sýkýntýlarý unutmayacaðýz. Bu ülkede nereden nereye geldiðimizi unutmayacaðýz. Þimdi kamuda baþörtüsü özgür. Bu bir zaferdir, Eðitim Bir Sen'in üyelerinin zaferidir. Bu zaferin þükrünü yerine getirmeliyiz. Ama geldiðimiz noktada Türkiye'nin gündemine bakýyorsunuz, ruhunuz isyan ediyor, feryad ediyoruz. Kim ne derse desin 100 yýldýr biz hep aþaðýlandýk, horlandýk, ezildik. Bu ülkenin televizyonlarýnda 90'lý yýllarda her gün bize hakaret ediliyordu, her gün yerin dibine batýrýlýyorduk" þeklinde kaydetti. -"DERSHANELER KAPATILMAMALIDIR, KAPANMALIDIR"- Dershaneler konusuna da deðinen Bilgin " Eðitim Bir Sen olarak dershaneler kapatýlmamalýdýr, kendiliðinden kapanmalýdýr dedik. 20 gün öncesine kadar dershane sorunu vardý, þimdi konuþulmuyor. Bu konudaki duruþumuz nettir. Dershanelere onun çýkarý, bunun çýkarý üzerinden bakmamalýyýz. Bu ülkede elitlerin eðitim sorunu yok. Yoksullarýn eðitim sorunu var. Meseleye bu pencereden bakmamýz gerekiyor. Bu alanda mücadelemizi ortaya koyacaðýz" dedi. Son Günlerde Türkiye gündemini sarsan operasyonla ilgili olarak ta Bilgin þunlarý söyledi: "Açýk ve net söylüyorum rüþvet alanýn da vereninde elleri kurusun. Lakin eðer bu ülkeye birileri uluslararasý kapitalistlerle, Siyonistlerle iþbirliði yaparak operasyon yapýyorsa onlarýn da elleri kurusun. Vicdanlý olacaðýz, vicdanýmýzýn sesini dinleyeceðiz. Bizler müslümanýz, kendimizi sorgulamalýyýz. Bugün dünyanýn çeþitli yerlerinde açlýktan ve soðuktan ölen çocuklar varken, kursaðýndan haram lokma geçenlerin haram lokma kursaðýnda kalsýn. Biz hiç kimsenin oðlunun bekçisi deðiliz. Kendi davamýzý kimsenin sýrtýna yüklemeyiz. Bu ülkede ümmetin çýkarý hiçbir cemaatin, hiçbir partinin, hiçbir mezhebin, hiçbir meþrebin çýkarýndan arkada kalamaz. Herkes kendi içindeki yanlýþý sorgulasýn, nerede durduðunu sorgulasýn. Vicdanýný da israf etmesin. Hýrsýza hýrsýz diyebilmeliyiz, fitne çýkarana da fitneci diyebilmeliyiz. Müslümanýn tavrý böyledir." -"BÝRÝLERÝ EÐÝTÝM BÝR SEN'ÝN KAZANIMLARI ÜZERÝNDEN EMEK HIRSIZLIÐI YAPIYOR"- Hükümetin, kamu çalýþanlarýnýn kýlýk-kýyafet serbestisinde erkek memurlarýn kravat özgürlüðüne takýlmasýný 'denizden geçip çayda boðulmaya' benzeten Murat Bilgin, "Eðitim Bir Sen olarak bu anlamda eylemimiz sürüyor. Buradan hükümete çaðrýda bulunuyorum: Kamuda herkesin kravat takma zorunluluðunu biran önce sonlandýrýn" dedi. Konuþmasýnda toplu sözleþme kazanýmlarýna da deðinen Bilgin, "15 Ocak-15 Temmuz itibarýyla sendikalý bir öðretmen 278 TL net zam alacak. Yani bu, bugünkü maaþlara net yüzde 14 zam demektir. Bu zammýn içinde 150 TL ek ödeme var, net 123 TL taban aylýða zam var, bunun brütü 175 TL'dir. Maliye Bakanlýðý'nýn 15 yýldýr hiç yanaþmadýðý bir zamdýr bu. Maliyeye maliyeti her bir memur için 210 TL'dir. Ve bu zammýn emekli bir memura ikramiye olarak yansýmasý 2014 itibarýyla net 5 bin 250 TL'dir. Emekli eðitim çalýþanýna yüzde 12 zam, 4/C'liye yaklaþýk yüzde 50 zam, öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneðinin önümüzdeki yýldan itibaren 940 TL'ye çýkarýlmasý var ve daha birçok kazaným. Bunlarýn hepsi 2014 toplu sözleþmesinin kazanýmlarýdýr. Bunlarý biz aldýk. 9 yýl boyunca masaya oturanlar, eðitim çalýþanlarý için ne almýþlardý? Koskoca bir hiç. Buna raðmen dönüp bu yýlki toplu sözleþmenin süresi üzerinden bizi vurmaya çalýþýyorlar. Kýsa ve net söylüyorum, bunun adý ahlaksýzlýktýr, emek hýrsýzlýðýdýr. Buna boyun eðmek büyük vebaldir. Onlar, Eðitim Bir Sen'in bugüne kadar elde ettiði özlük ve özgürlük kazanýmlarýnýn sadece zekâtýnýn bile yanýna yanaþamazlar" diye konuþtu. -"CAN ÇIKMAYACAK AMA HUY ÇIKACAK"- Eðitim çalýþanlarýnýn özlük haklarýyla ilgili hala önemli sorunlarýn bulunduðunu belirten Bilgin, þöyle konuþtu: "Hala, 4/C'lilerin, memur ve yardýmcý hizmetlilerin üvey evlat muamelesi görmesi sorunu var. Bunu düzeltmemiz lazým. Öðretmenlerin nöbet ücretleri konusu var mesela. Çok basit çözülebilecek meselelerden biri lakin maalesef Milli Eðitim bakanlarýnýn ve Maliyenin böyle basit konulara takýntý huyu var. Ýnþallah önümüzdeki süreçte 'can çýkar, huy çýkmaz' atasözünü tersine çevireceðiz. Can çýkmayacak ama huy çýkacak." -"KARMA EÐÝTÝM SONA ERDÝRÝLMELÝDÝR"- Bundan sonraki mücadele alanlarýndan birinin, karma eðitim zorunluluðunun sona erdirilmesi olacaðýný vurgulayan Bilgin, "Bu ülkede yapýlan son tartýþmalar üzerinden de bunu söylüyorum. Bu ülkede elitlerin eðitim sorunu yok, yoksullarýn eðitim sorunu var. Meseleye bu pencereden bakmamýz gerekiyor. Bu alanda mücadelemizi ortaya koyacaðýz" ifadelerini kullandý. -"HÝÇ KÝMSEYE AYRILIK ÝÇÝN FIRSAT VERMEYECEÐÝZ"- Sendikacýlýðýn zorluklarýna deðinen Bilgin "Zorluk sendikacýlýðýn doðasýnda vardýr fakat biz sendikacýlýkta farkýmýzý ortaya komalýyýz. Biz hiç kimseye ayrýlýk için fýrsat vermeyeceðiz. Özelde insani ve Ýslami hassasiyeti olan herkes bizim kardeþimizdir, potansiyel üyemizdir. Siyaset ve iktidarlar gelip geçicidir, ama bu seçkin teþkilat kalýcýdýr" dedi. -"MANEN MUTLU VE MESUT GENÇLÝK YETÝÞTÝRMELÝYÝZ"- Milli eðitimde maneviyatý öne çýkaran bir eðitim anlayýþýnýn olmadýðýný söyleyen Bilgin "Yeni nesiller islamdan ve insanlardan kopuk nesiller olarak yetiþti. Manen mutlu ve mesut deðil bu gençlik. Gelecek adýna ne yapmamýz gerekiyorsa gençlik üzerinden yapabiliriz. Maneviyatlý ve þuurlu bir gençlik yetiþtirmek için uðraþmalýyýz.biz eðitimciyiz, bu iþin bir numaralý sorumlusuyuz. O anlamda da çalýþmazsak vebal altýndayýz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan düzenlediði basýn toplantýsýnda kent idarecilerinin seçimler öncesinde daha dikkatli hareket etmeleri gerektiðini söyledi. MHP Ýl Baþkanlýðýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Çorum'da seçim sathýna girildiðini ve bu süreçte siyaset yaparken seviyeli davranmaya çalýþtýklarýný kaydederek, bundan sonrada bu düþüncelerinin deðiþmeyeceðini ifade etti. Son günlerde seçim sürecinde haksýz rekabete neden olacak durumlarýn ortaya çýktýðýný ifade eden Daþdan, "Geçtiðimiz gün Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Hitit Üniversitesinde görev yapan bayan akademisyenler ile bir yemekte biraraya geldiler. Bu yemekte belediyenin faaliyetleri anlatýldý. Biz bu durumunun haksýz rekabet oluþturduðuna inanýyoruz. Ýdareciler adaletli olmak durumundadýr. Herkesin kendi iþini yapmasýný istiyoruz. Ýdareciler idareciliklerini yapmalý yada istifa edip siyasete girmelidir. Biz seçim döneminin sorunsuz geçmesini istiyoruz bazýlarý ise bunun tam tersi hareket ediyorlar. Burada çok ciddi bir sýkýntý var" dedi. Çorum'un reklam mecaralarý ile ilgili de deðerlendirme yapan Daþdan, "Belediye Baþkaný çok rahat bir þekilde reklam mecralarýný kullanýyor. Birde kentin farklý bölgelerine yerleþtirilen dev ekranlar var. Bunlarýn 600 bin TL yapýldýðý iddia ediliyor. Biz bu ekranlarýn elektrik paralarýnýda takip edeceðiz. Çünkü bu paralar milletimizin cebinden çýkýyor" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn toplantýsýna MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ile partililer katýldý. Fatih AKBAÞ

4 Seçmen listeleri 10 Ocak'ta asýlýyor 4 Vali Baþköy'den eleþtirilere cevap Vali Sabri Baþköy, yaptýðý açýklamada dün bazý mahalli gazete, internet sitelerinde yer alan eþi Fatma Baþköy'ün siyasi içerikli bir toplantýya katýldýðý ile ilgili haber ve yorumlara cevap verdi. Hitit Üniversitesi bayan akademisyenleri ve yöneticileri ile ilk kahvaltýlý toplantýnýn, 2013 yýlý Mayýs ayýnda Fatma Baþköy'ün ev sahipliðinde Vali Konaðýnda il protokolü eþlerinin de katýlýmý ile gerçekleþtirildiðini kaydeden Vali Baþköy, "Bu toplantýlarda amaç, Ýlimizde yapýlan ve yapýlabilecek projelerle ilgili üniversitemizde görevli bayan akademisyen ve yöneticiler ile fikir alýþ-veriþinde bulunulmasýdýr. Bu toplantýnýn devamý baðlamýnda 2013 Aralýk ayýnýn son haftasýnda Ýlimiz Belediye Baþkanýnýn eþi Sayýn Hatice Külcü'nün ev sahipliðinde yine ayný katýlýmcýlar ile bir araya gelinmiþtir. Bu toplantýda da herhangi bir siyasi konu görüþülmemiþ olup, ilimizde yapýlan ve yapýlabilecek projelerle ilgili üniversitemizde görevli bayan akademisyen ve yöneticiler ile fikir alýþ-veriþinde bulunulmuþtur. Kamuoyunca da takdir edileceði üzere mevcut Belediye Baþkaný 30 Mart 2014 tarihine kadar Ýlimizin Belediye Baþkaný olup, resmi toplantýlar, resmi açýlýþlar ve resmi etkinlikler devlette devamlýlýk ve iþin tabiatý gereði devam edebilecektir. Belediye Baþkaný eþinin de katýlacaðý proje gereði düzenlenecek etkinlikler ve resmi toplantýlar ile resmi akýþtan kaynaklanan faaliyetler bundan sonra da olabilecektir. Bu toplantýlara protokol eþlerinin katýlýmý yönüyle yapýlacak deðerlendirmede esas olan, Belediye Baþkaný ve eþinin yaptýðý faaliyetin tamamen siyasi içerikli olup olmadýðýdýr. Örneðin, Belediye Baþkaný ve eþi siyasi içerik taþýyan, adaylýk faaliyetlerini öne çýkaran akþam veya hafta sonu, kahvehane, mahalle ve semt ve benzeri toplantýlar, etkinlikler ve faaliyetler düzenledikleri takdirde bu faaliyet ve etkinliklere protokol ve eþleri katýlamazlar. Yukarýda açýklanan gerekçeler doðrultusunda, Ýlimiz Valisinin eþinin siyasi içerikli bir toplantýya katýldýðý ile ilgili haberler, açýklamalar ve yorumlar kesinlikle gerçeði yansýtmamaktadýr. Devletin devamlýlýðý ve resmi iþleyiþ doðal olarak devam ettiðinden bundan sonra da yapýlabilecek resmi içerikli toplantý ve etkinliklere görev gereði yine katýlým olabilecek olup, bunda herhangi bir art niyet aranmamalýdýr. Seçim süreci içerisinde her adayýn demokratik bir þekilde yarýþmasý için Valiliðimizce her türlü tedbir alýnmýþtýr. Bundan baþka, yapýlan toplantýlarda gerek Ýl Ýdare Þube Baþkanlarý ve gerekse kaymakamlar, adaylarýn demokratik bir þekilde yarýþmasý için gerekli tedbirleri almalarý hususunda uyarýlmýþlardýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada Mahalli Ýdareler Genel Seçiminde oy kullanacaklarýn yer altýðý mutarlýk aský listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü askýya çýkartýlacaðý ifade edildi. Konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "30 Mart 2014 Pazar günü yapüacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimi nedeniyle, Muhtarlýk Bölgesi Aský Listeleri 10/01/2014 Cuma günü saat 08.00'de askýya çýkarýlýp 23/01/2014 Perþembe günü saat 17.00'de askýdan indirilecektir. Muhtarlýk bölgesi aský listeleri köylerde köy odalarý veya camilerde, mahallelerde ise mahalle muhtarlýklarýnda askýya asýlacaktýr. SEÇMEN KAYIT ÝÞLEMLERÝ Askýya çýkarýlan muhtarlýk bölgesi aský listesinde kayýtlý olan seçmenlerden kayýtlarýnda yanlýþlýk veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi deðiþikliði bulunan, aský süresi içinde yerleþim yerini ayný ilçe içerisinden baþka bir muhtarlýk bölgesine veya bir ilçeden diðer bir ilçeye nakleden, seçmen niteliðine sahip olduðu halde muhtarlýk bölgesi aský listesinde ismi bulunmayan; kiþiler, bizzat veya 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayýlanlar ilgili nüfus müdürlüðüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doðalgaz abonelik sözleþmesi veya faturasý, noterden tasdikli kira sözleþmesi gibi belgelerden birisi ile baþvururlar ve nüfus müdürlüðünden alacaklarý adres deðiþikliðinin uygunluðuna iliþkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna teslim ederler. Öðrenci olup, seçmen niteliðini taþýyan ve öðrenim gördükleri yerleþim birimlerinde oylarýný kullanmak isteyen öðrenciler (askeri öðrenciler hariç), öðrenim gördükleri okuldan, o okulun öðrencisi olduklarýna ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldýklarýna iliþkin alacaklarý belgeler ile kaldýklarý yurtlarýn baðlý bulunduðu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat baþvurmak suretiyle nüfus müdürlüðünden alacaklarý adres deðiþikliðinin uygunluðuna iliþkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna teslim ederler. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýnca yapýlacak incelemeye göre kaydý uygun görülenlerin kayýtlarý Nüfus Müdürlüðüne gönderilerek kayýt iþlemleri tamamlanacaktýr. Listelerde ölü olduðu halde kaydý çýkan seçmen olmasý halinde nüfus müdürlüðünden ölüm tutanaklarýnýn nüfus yit sistemine iþlenmesinin saðlanmasý gerekmektedir. Adrese dayalý nüfus kayýt sisteminde kaydý olmayanýn seçmen kaydý çýkmayacaktýr. MUHTARLIK BÖLGESÝ ASKI LÝSTELERÝNE YAZILACAKLAR Seçmen niteliðine sahip olduðu halde, muhtarlýk bölgesi aský listesinde ismi bulunmayan, 30/03/1996 tarihinde ve daha önce doðanlar (yýl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüðünce verilen, T.C. Kimlik numarasý bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazý gereklidir), Baþka bir muhtarlýk bölgesi aský listesinde yazýlý olup da sürekli olarak oturmak amacý ile listenin askýya çýkarýldýðý muhtarlýk bölgesine gelen (Nüfusça yerleþim yerleri deðiþikliði kontrol edilir), Öðrenci olup, seçmen niteliðini taþýyan ve öðrenim gördükleri yerleþim birimlerinde oylarýný kullanmak isteyen, Muhtarlýk bölgesi aský Üstesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlýþlýk yahut eksiklik bulunan, Nüfus olay bilgisi deðiþen (vatandaþlýðýn kazanýlmasý, gaipliðin iptali gibi) Türk vatandaþlarý, adres kayýt sistemine kayýt olmalarý ve yukarýda belirtilen iþlemleri yapabilmeleri için Çorum Merkez Ýlçe Nüfus Müdürlüðüne, Askerlikten terhis olan ya da asteðmenliðe nasbedilen ancak silah altýnda bulunmalarý nedeniyle aský listesinde kaydý bulunmayan ve yine ayný nedenle kayýrlarý dondurulmuþ bulunan (Terhis belgesi veya askerlik þubesince verilen belgenin veya görev belgesinin Ýbrazý gereklidir.), Kasýtlý suç nedeniyle haklarýnda verilen mahkûmiyet kararlan kesinleþmekle birlikte henüz Ceza Ýnfaz Kurumuna alýnmayan veya koþullu salýverilen ancak hak ederek tahliye olacaðý süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezasý ertelenen (Cumhuriyet baþsavcýlýklarýndan alýnacak belgeyi ibraz ermek zorundadýrlar.), 4721 saydý Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesinde belirtilen ve ayýrt etme gücü olan ilgilinin yaþlýlýðý, engelliliði, deneyimsizliði veya aðýr hastalýðý sebebiyle iþlerini gerektiði gibi yönetememesi sebeplerine baðlý olarak kendi istekleri üzerine verilen kýsýtlama kararý kesinleþen (Kararý veren mahkemeden alýnacak onaylý karar örneðinin ibrazý gereklidir.), Türk vatandaþlarý, listelere yazýlmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýna baþvururlar. MUHTARLIK BÖLGESÝ ASKI LÝSTESÝNE YAZILAMAYACAK OLANLAR 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu'nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarýnda kýsýtlama kararý kesinleþenler (4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu'nun yukarýda açýklanan maddeleri uyarýnca, kýsýtlýlýk altýna alýnanlara iliþkin listenin vesayet makamý olan sulh hukuk mahkemesinden istenmesi gerekmektedir.), Seçmen niteliðine sahip Türk vatandaþlarmdan MERNÝS Adres Kayýt Sisteminde (AKS) yerleþim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu durumda olanlar, 5490 sayýlý Kanun'un 50. maddesi hükmü gereði aský süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandýk seçmen listesine yazýlabilirler.) Ýzinli olsalar bile silah altýnda bulunan er ve erbaþlar ile askeri öðrenciler (yedek subay öðrencileri dâhil),listelere yazýlamazlar. Taksirli suçlar dýþýnda, kasýtlý suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazýlamazlar." Haber Servisi Alacalý miniklerden Suriyeli miniklere yardým eli Alaca Fatih Ortaokulu öðrencileri Suriyeli çocuklarý unutmadý. Geçen yýl Somali'ye yaklaþýk 8 bin Türk Lirasýný Türk Kýzýlayý aracýlýðýyla gönderen öðrenciler bu sene de kýþ aylarýnýn yoðun geçtiði þu soðuk günlerde savaþýn soðuk ve öldürücü yüzüyle çocuk yaþta tanýþan Suriyeli kardeþlerini unutmadýlar. Fatih Ortaokulu öðrencileri kendi aralarýnda topladýklarý harçlýklarýyla giyecek ve 50 adet battaniye alarak Suriye'ye ulaþtýrýlmak üzere gönüllü Sivil Toplum Kuruluþuna teslim etti. Yýlmaz MERT Hasan Kaya'nýn acý günü Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya'nýn annesi Kamer Kaya (89) vefat etti. Kamer Kaya tedavi gördüðü Gülhane Askeri Týp Akademisinde dün vefat etti. Merhumenin cenazesi dün ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ankara Karþýyaka Mezarlýðýnda topraða verildi. Mahir ODABAÞI YA OLSAYDI - YA DA OLMASAYDI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yerkürenin kabuðu þimdiki durumundan bir kaç ayak uzunluðunda daha kalýn olsaydý, karbondioksit oksijeni emerdi. Bu durumda dünya da canlýlar yaþayamazdý. Güneþ þimdiki ýþýðýnýn yarýsýný verseydi, donardýk. Aksine bir kat daha fazla ýþýk verseydi bu seferde yanardýk. Ay, þimdikinden mil daha yakýn olsaydý, her gece meydana gelen deniz kabarmasý olayý yüzünden, bütün yeryüzü daðlarýyla birlikte sularýn altýnda kalýrdý. Geceler þimdikinden on kat daha uzun olsaydý, yaz güneþi gündüzleri mahsullerimizi kavuracak, gece soðuðu da büsbütün donduracaktý. Havadaki oksijen % 20 yerine % 50 olsa idi, dünyada yanmaya müsait her þey, bir þimþek çakmasýyla tutuþup, bir anda kül oluverirdi. Bu durumda çevremizde ormandan eser kalmazdý. Yaðmur olmasaydý, yeryüzü üzerinde hayat bulunmayan bir çöle dönerdi. Su, rüzgâr, deniz ve okyanuslar olmasaydý yine hayat olmazdý. Ayrýca; buhar, havadan hafif olmasaydý yaþam olmazdý. Okyanuslarýn sularý tatlý olsaydý kokardý; bu koku yüzünden dünya da hayata yer kalmazdý. Biliyoruz ki; tuz kokuþma ve bozulmayý önlüyor. Dünyamýzýn ekseni, þimdiki 23 derece eðim yerine düz ve hareketsiz olsaydý, okyanus ve denizlerden buharlaþan sular, dünyanýn sadece kuzey ve güneyine yaðmur olarak inecek; buz kütleleri oluþacak, yaz ve kýþ hep devam edecek ve durumda hayat olmayacaktý. Dünya Merkür gibi olsaydý, sadece bir tarafý sürekli güneþe karþý dönecek; güneþ etrafýndaki dönüþü esnasýnda kendi ekseni etrafýnda sadece bir kere dönebilecekti. Yani dünyanýn bir tarafý her zaman gece buna mukabil diðer tarafý her zaman gündüz olsaydý, hayat olmayacaktý. Çekim kanunlarý olmasaydý, atom ve atomun parçalarý nerden bulunacaktý? Güneþ nasýl güneþ, yer nasýl yer olurdu? Þayet var olsaydýlar þimdiki yerlerinde nasýl duracaktý? Yerlerinde durmuþ olsalardý, dünya da hayat nasýl olur? Bu durumda insanlar nasýl yürüyüp hareket edebilirdi? Elementler birbirleriyle uyuþup kaynamasalardý, ne toprak, ne su,ne aðaç,ne hayvan, ne de bitkiler olurdu. Elektronlar, protonlarla birlikte birbirine yapýþýk olsaydý, dünya yumurta büyüklüðünde olurdu. O zaman insan ve diðer varlýklar olamazdý. Çekim kanununun olmasýyla birlikte, dünya ay kadar küçük, ya da þimdikinin dörtte biri kadar olsaydý; onu koruyan atmosfer tabakasýyla denizin koruyuculuðu ortadan kalkacak, bu durumda ýsý derecesi öldürücü seviyeye ulaþacaktý. Isý kanunu mevcut olmasaydý, yeryüzü soðumayacak ve yaþamaya uygun hale gelmeyecekti. Atmosfer tabakasý þimdikinden daha ince olsaydý, her gün atmosfer dýþýnda meydana gelen meteor yeryüzünün her tarafýna çarparak yanabilecek her þeyi yakýp kül edecekti. 17 Aðustos Marmara depreminde ortaya çýkan enerji % 25 = 80 adet atom bombasýna denk geldiðini konunun uzmanlarý ifade ediyor. Ayrýca; dünyada deprem yaþamayan ve su sýkýntýsý çeken ülkelerin su kaynaklarýný harekete geçirebilmek için, zaman zaman atom bombasý kullandýklarýný görüyoruz. Dikkat edilirse, çevremizdeki kaplýcalar Hamamözü, Havza vs. hep fay hattý güzergâhýnda. Yine; Marmara bölgesinde deprem öncesi kurumuþ olan birçok derenin, çayýn sularýnýn Marmara depremi akabinde yeniden fýþkýrdýðýný televizyon ekranlarýnda gözlemledik Bir baþka ifadeyle; yaðmur yaðmasa felaket. Çünkü küresel ýsýnma olur, kuraklýk olur. Ýnsanlar kýþýn bile yaðmur duasýna çýkar. Buna mukabil yaðan yaðmur durmazsa ikinci bir felaket. Eðer, alt yapý saðlam deðilse, uygun olmayan alanlar yerleþime açýlmýþsa yaðmurla oluþan seller vatandaþa zarar verecektir. Bu durumda; bir kýsým insanlar yaðmur yaðsýn diye dua ederken; evini sel basacak vatandaþ 'inþallah yaðmaz!' diye dua edecektir. Netice olarak; afetlerin hem afet, hem de afiyet yönü de var. Ýsteðimiz yönü görmek birazcýk biz insanoðlunun elinde. Þayet afiyet yönünü görmek istiyorsak ki sözde hepimiz bunu arzu ediyoruz. O halde; 'dedelerin hatasýný torunlar çeker, bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder veya geçmiþi iyi okumayan milletler, geleceði inþa ederken hata edebilirler ' sözlerinde ifade edildiði gibi, düne bakarak geleceðimizi afiyetler içerisinde atlatabilmek için, afetler meydana gelmeden ona uygun olacak tedbirlerimizi topyekün olarak istisnasýz almak zorundayýz. Yoksa yarýn çok geç olabilir Ne dersiniz? * DUA: ''Ne olur çukurlar açýk kalmasýn, ÇO- CUKLAR düþüp ölmesin ALLAH'IM''

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Terziler Odasýnda Lüfti Barut güven tazeledi Toplu Sözleþme 1 Ocak'ta yürürlüðe girdi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili olarak Þube Baþkanlarýnýn ve Ýl temsilcilerinin de katýldýðý basýn toplantýsý düzenledi. Memur Sen'in 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle elde ettiði kazanýmlarýn 2014 yýlýyla ilgili olanlarý 1 Ocak 2014 itibariyle yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Saatçi, "Memur Sen'in eseri olan toplu sözleþmenin kazanýmlarýyla yeni yýla giren kamu görevlileri, toplu sözleþme kaynaklý zamlý maaþlarýný da 15 Ocak'ta alacaklar" dedi. Ahmet Saatçi 7 Aðustos 2013 tarihinde imzalanan toplu sözleþmeyle Memur Sen'in yýllarýnda kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarýnda elde edilen kazanýmlarý genel hatlarýyla þöyle sýraladý: "Kamu görevlilerinin maaþlarýnda, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere taban aylýðýna brüt 175 TL, net 123 TL artýþ yapýlacak. Öðretmenlerin maaþlarýnda, taban aylýk zammý net 123 TL artýþa ilave olarak özel hizmet tazminatýnda Ocak 2014'te 75 TL, Temmuz 2014'te 75 TL artýþ yapýlmak suretiyle ayrýca 150 TL zam alacak. 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlileri eþ ve çocuk yardýmýndan yararlanacak. 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin ücretlerinde; Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere, evli-eþi çalýþmayan ve iki çocuklu olanlar için aile (eþ ve çocuk) yardýmý dahil brüt 590 TL, net 493 TL, bekar olanlar içinse net 254 TL artýþ olacak. Taban aylýða yapýlan yüzde 17 oranýnda zamma baðlý olarak; emekli kamu görevlilerinin maaþlarýna Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere net 146 TL zam yapýlacak. Taban aylýða brüt 175 TL zam yapýlmasýna baðlý olarak; 1 Ocak 2014'ten itibaren emekli olan kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde (30 yýllýk hizmet süresi üzerinden) TL arþtý olacak. Toplu Sözleþme Ýkramiyesi 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, yüzde 33 oranýnda artýrýlarak 60 TL olarak ödenecek. Kamu Avukatlarýnýn vekâlet ücreti aylýk üst sýnýrý gösterge rakamý 10 bin den 13 bin'e çýkarýlmak suretiyle; yýllýk vekâlet ücreti geliri üst sýnýrý yüzde 33 oranýnda artýrýlarak brüt TL'den TL'ye çýkarýlacak. Kamu görevlilerinin maaþ ve ücretleri, 2015 yýlýnýn ilk altý ayý için yüzde 3, ikinci altý ayý için yüzde 3 oranýnda zam yapýlacak. Kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine 2015 yýlý birinci ve ikinci altý aylarý için yapýlan zam oranlarýnýn ayný dönemlerin sonunda gerçekleþen enflasyonun altýnda kalmasý halinde aradaki fark kadar ilave artýþ yapýlacak. Kamu görevlilerinin genelini kapsayan ve hizmet kolu ayýrýmý olmaksýzýn ayný unvanlý kamu görevlilerinin yararlanacaðý toplu sözleþme kazanýmlarý yanýnda, hizmet kollarýnda imzalanan toplu sözleþmelerle, hem ilgili hizmet kollarýnda görev yapan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarýna yönelik ilave kazanýmlar saðlanmýþ hem de bir önceki toplu sözleþmede elde edilen kazanýmlar korunmuþtur." 7 Aðustos 2013 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2014'te yürürlüðe giren yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle elde edilen kazanýmlar ve maaþ artýþlarýnýn, kamu görevlilerinin emeðini deðerli kýlmanýn ve ekmeðini büyütmenin mücadelesini veren Memur Sen'in baþarýsý olarak sendikal tarihteki yerini aldýðýný kaydeden Saatçi, "Bu mücadele bize destek veren bütün kamu görevlilerine, üyelerimize ve katkýlarýyla toplu sözleþmeyi kazanýmlar manzumesi haline getirmemizi saðlayan teþkilatýmýza bir kez daha teþekkür ediyor ve maaþ artýþlarýnýn bereketli kazanýmlarýn hayýrlý olmasýný temenni ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL 2 milyon 785 bin TL yatýrým ödeneði Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan yatýrýmlarýn hýzla bitirilmesi amacýyla Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e iletilen talebin uygun bulunduðunu açýkladý.uslu, Ýl Özel Ýdaresi yatýrýmlarýnýn zamanýnda tamamlanmasý amacýyla ek ödenek olarak 2 milyon 500 bin TL'lik miktarýn Çorum Ýl Özel Ýdaresi emrine gönderildiðini ve ilgililerin bilgilendirildiðini belirterek, katkýlarýndan dolayý Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e de teþekkür etti. Uslu ayrýca, tarihi itibariyle Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan Bayat Belediyesine Yol Süpürme Aracý için 200 bin TL, Dodurga Belediyesine de Çevre Kirliliðinin giderilmesi projesine 85 bin TL yardým saðlandýðýný belirtti. Haber Servisi Terziler Odasý Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. ÇESOB Konferans Salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda mevcut baþkan Lüfti Barut yeniden ayný göreve seçildi. Genel Kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýný ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, katip üyeleri ise Naci Özkahveci, Abdullah Özçavuþ, Ýsmail Keser yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibra edildi. Daha sonra konuþma yapan Lütfü Barut, göreve geldiði günden bugüne kadar görevini ayný azim ve heyecanla Lütfi Barut yapmaya çalýþtýðýný ifade ederek, "Ýmkanlarýmýz ölçüsünde herkesin acý ve tatlý gününde yanýnda olmaya özen gösterdik. Bizi tekrar bu göreve layýk görürseniz ayný azim ve kararlýklýla hizmetlerimize devam edeceðiz" dedi.daha sonra yapýlan seçimlerde 100 üyeden 94'ü oy kullanýrken 1 oy ise geçersiz sayýldý. Genel Kurulda Bülent Umar 34, Lüfti Barur ise 59 oy aldý. Yeniden Terziler Odasý baþkanlýðýna seçilen Lütfi Barut'un yönetiminde þu isimler yer aldý: "Yönetim Kurulu: Erdal Akbay, Mustafa Öztekin, Kemal Kurt, Ali Çoban, Kerep Yýldýrým, Abdulmuttalip Özkaya. Denetim Kurulu: Yýldýz Keleþ, Nuh Ateþ, Ahmet Damar." Yasin YÜCEL Adem Bilgin Antalya'da ki görevinden ayrýldý Çorum eski Ýl Saðlýk Müdürü ve Antalya'da da 3 yýldýr ayný görevi yapan Adem Bilgin, görevinden ayrýldýðýný açýkladý. Bilgin, þu an için bakanlýktan gelecek cevabý beklediðini, herhangi bir görev erilmezse doktorluk yapmaya devam edeceðini söyledi. Görevinden ayrýldýðýný Twitter üzerinden duyuran Adem Bilgin, 3 yýldýr görevini þerefle taþýdýðýný, kendisine bu görevi layýk görenlere teþekkür etti. Bilgin, Twitter hesabý üzerinden þu ifadeleri takipçileriyle paylaþtý: "Antalya'da 3 yýlý aþkýndýr þerefle üzerimde taþýdýðým Antalya Saðlýk Müdürlüðü görevimi sene baþýndan itibaren býrakmýþ durumdayým. Bu görevi bana tevdi eden Saðlýk Bakanlarýmýza, baþta müsteþarýmýz Nihat Tosun olmak üzere tüm bakanlýk bürokratlarýna teþekkür ederim. Antalya'da görev yaptýðým sürede bütün iþlerimde bana destek olan valilerimiz Ahmet Altýparmak ve Sebahattin Öztürk beylere þükranlarýmý arz ediyorum. Müdürlük görevimde çalýþmalarýmýzý halkýmýza duyuran adeta yol arkadaþlýðý yaptýðýmýz Antalya'da çalýþan tüm basýn camiasýna teþekkür ederim. Antalya saðlýðýnýn daha iyi olmasý için geri bildirimlerle bana yardýmcý olan tüm Antalya halkýna özellikle teþekkür ediyorum. Müdürlük görevimde mesai kavramý aramadan bütün iþleri fedakarca yaparak ekip ruhu oluþturan mesai arkadaþlarýma minnettarým. Sað olsunlar. 3 yýlý aþkýndýr 24 saat kesintisiz olarak halka hizmette cansiperane çalýþan tüm saðlýk personellerime çok teþekkür ederim. Iyi ki varsýnýz. Saðlýkta akademik yönleriyle bizlere yardýmcý olan gerek Akdeniz Üniversitesi hocalarýma, gerekse Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi hocalarýma teþekkür ederim. Kurumsal iþlerde sinerji oluþturduðumuz, eksik yönlerimi tamamlayan diðer kurum müdürlerine ve çalýþanlarýna ayrý ayrý teþekkür ederim." Bilgin, þuan için Saðlýk Bakanlýðý'ndan gelecek emre göre hareket edeceðini, herhangi bir göreve atanmazsa da mesleði olan doktorluða devam edeceðini söyledi. Antalya'ya 2010 Aðustos ayý itibariyle Çorum'dan atanan Saðlýk Ýl Müdürü Adem Bilgin, sýrasýyla Malatya, Samsun, Sivas, Çorum ve Antalya'da görev yaptý. Haber Servisi

6 Emniyet'e basýn yasaðýna durdurma 6 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girmesinin yasaklanmasý ve basýn odalarýnýn boþaltýlmasý kararýnýn iptali için Ýstanbul 4. Ýdare Mahkemesi'nde açtýðý davadan yürütmeyi durdurma kararý çýktý. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararýnda Emniyet Genel Müdürlüðü'nden basýna getirilen yasaðýn sebebini ve mevzuattaki dayanaðýný sorarak 7 gün içinde belgelerin tamamlanmasýný istedi. 25 Aralýk 2013 tarihinde TGC Baþkaný Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneþ, Hukuk Danýþmaný Avukat Gökhan Küçük tarafýndan yapýlan baþvurunun ardýndan Ýstanbul 4. Ýdare Mahkemesi 31 Aralýk 2013 tarihinde yürütmeyi durdurma kararýný açýkladý. TGC'den yapýlan açýklamaya göre, mahkemenin verdiði kararda; Emniyet Genel Müdürlüðü'nün basýna getirdiði yasaklama kararýnýn basýn, haberleþme ve seyahat hürriyeti üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Ýstanbul 4. Ýdare Mahkemesi'nin verdiði yürütmeyi durdurma kararýnýn içeriði þöyle: "Dava konusu iþlemin, uygulandýðý sürece, ilgililerinin basýn, haberleþme ve seyahat hürriyeti üzerinde -uygulandýðý dönem bakýmýndan- etkisi tükenecek tahdit ve etki doðurduðu gözetildiðinde davalý idarenin savunmasý ve ara kararlarýn cevabý alýndýktan ya da kanuni savunma ve ara kararlarýna cevap verme süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu iþlemin yürütülmesinin durdurulmasýna 2577 sayýlý Kanun'un 27'inci maddesinin ilgili hükümlerine göre 31 Aralýk 2013 tarihinde oy birliðiyle karar verildi." TGC açtýðý davada; Emniyet Genel Müdürlüðü idari iþleminin siyasi amaçlý olduðunu, aleyhe haberlerin önüne geçmek için alýndýðýný belirterek, þu gerekçeleri belirtmiþti: "Emniyet Genel Müdürlüðü'nce alýnan kararýn haberin serbestçe yayýlmasýný önlemek için tesis edildiðini, iþlemin konusu ile sebebi arasýnda açýk bir uyumsuzluk bulunduðunu, kamu yararýna ters düþtüðüne, Anayasa ve Basýn Kanunu'nun emredici kurallarýna aykýrý olduðunu, basýn özgürlüðünü ve Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nin ihlal edildiðini, kýsýtlamanýn kanuni dayanaðýnýn ve meþru amacýnýn olmadýðýný ve demokratik toplum düzeni bakýmýndan da gerekli olmadýðýný, vatandaþlarýn rahatlýkla girebildiði Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü hizmet binasýna giriþi ve medya mensuplarýnýn ise anýlan binaya alýnmamasý karþýsýnda eþitlik ilkesinin ihlal edildiðini ve bu nedenle idari iþlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasýný talep ediyoruz." KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Facebook, özel mesajlarý görüntülüyor mu? Dünyanýn en büyük sosyal paylaþým sitelerinden Facebook'a, kullanýcýlarýnýn özel yazýþmalarýný izlediði iddiasýyla toplu dava açýldý. Davada, Facebook'un "özel mesajlarýnda baþka bir internet sitesinin linkini paylaþan kullanýcýlarýn web faaliyetlerinin görünümünü çýkarmak amacýyla, bu mesajlarý görüntülediði" iddia ediliyor. BBC Türkçe'nin haberine göre, Facebook kullanýcý veri ve profili çýkarmak üzere, sistematik olarak mesajlara müdahale ediyor; sonra da bu bilgileri reklam þirketleri ve pazarlamacýlarla paylaþýyor. Facebook yönetimi ise iddialarýn temelsiz olduðu açýklamasýnda bulunurken "kendimizi güçlü þekilde savunmayý sürdüreceðiz" dedi. Facebook suçlu bulunursa ihlallerin yaþandýðý her gün için 100'er dolar, ya da her kullanýcý için 10 bin dolar ödeme cezasýna çarptýrýlabilecek. Hafta baþýnda açýlan dava, baðýmsýz bir araþtýrmaya dayandýrýlýyor. Bu araþtýrmada Facebook'un, kullanýcýlarýn özel yazýþmalarýný "mesaj iletimini kolaylaþtýrmayla ilgisi olmayan amaçlar için kullandýðý" iddia ediliyor. Araþtýrmada, "kullanýcýlara Facebook mesajlarýnýn içeriðini "özel' gibi sunarak kendisi için kârlý bir fýrsat yaratýyor" deniyor. Araþtýrmaya göre, "takip edilmeyen bir hizmet aldýklarýna inanan kullanýcýlarýn, kendileriyle ilgili daha fazla bilgi vermeleri muhtemel, ancak bu içeriðin izlendiðini bilseler bu bilgileri açýklamazlar." Bununla beraber Facebook'u savunanlar da yok deðil. Güvenlik uzmaný Graham Cluley, bloðunda "Facebook'un özel paylaþýlan linkleri incelemezse, kullanýcýlarýna karþý özenli davranma görevinde yetersiz kalacaðý" yorumunu yaptý. Cluley, bunun bilgisayarlara virüs bulaþmasý gibi birçok sorunu da beraberinde getirebileceðini de ekledi.facebook, geçmiþte de gizlilik politikalarý dolayýsýyla eleþtirilmiþti. Ýskilip'te deprem Kalsiyum almak vücudumuz için neden önemli? Çorum'un Ýskilip ilçesinde, 3.2 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'nden alýnan bilgiye göre, dün sabah 9.28'de yerin 5 km derinliðinde meydana gelen depremin merkez üssünün Ýskilip ilçesine baðlý Ýkipýnar köyü olduðu açýklandý. Kalsiyumun vücudumuz için önemi ve deðeri, özellikle kemik oluþumu ve diþ saðlýðý üzerindeki etkili görevleri nedeniyle, çok fazladýr. Vücuttaki kalsiyumun % 99?u kemiklerde ve diþlerde bulunur. Kalsiyumun, kas büyümesi ve kaslarýn gerginliði, enerji üretimi, kanýn pýhtýlaþmasý, sinir iletimi ve kalbin düzenli çalýþmasýný etkileyen çok önemli görevleri vardýr. Ayrýca yapýlan birçok araþtýrma, sütün, kemik yoðunluðunun artmasýna yardýmcý olduðunu da ispatlamýþtýr. Böylece dengeli süt tüketimi ile kemiklerde kýrýlma ve kemik erimesi oluþma riski azalmaktadýr.kalsiyum kanýn saðlýklý kalmasýný da saðlar ve kaslarýnýzý güçlendirir.yörsan Gýda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan kalsiyumun saðlýklý bir beden için önemini þöyle anlatýyor: "Vücutta kemik ve diþlerin yapýsýnda yer alan kalsiyumun dýþýnda kalan kalsiyum ; kaslarda, kanda ve hücrelerarasý sývýda yer almaktadýr.kas hareketleri ve dolaþým faaliyetleri için de kalsiyuma ihtiyaç vardýr. Ýnsan vücudu, kan dolaþýmýndaki kalsiyum miktarýný dengede tutabilmek için çalýþýr, çünkü kandaki kalsiyum ile homeostazi (dengeleþim) saðlanmaktadýr.kalsiyum ayrýca kan damarlarýnýn büzülüp açýlmasýnda da görev almaktadýr. Eðer kandaki kalsiyum miktarý düþerse, vücut ; ihtiyacý olan kalsiyumu kanda dengeleyebilmek amacýyla kemiklerde depo edilen kalsiyumu kullanabilir.günlük beslenmede kalsiyumca zengin besinlerin yeterince alýnmasý ile hem kandaki kalsiyum, hem de kemiklerde depolanan kalsiyum normal oranda kalabilir."

7 7 Pastalia dualarla açýldý Pastalia Cafe-Yemek, düzenlenen bir törenle hizmete açýldý. Dünya lezzetlerini Çorumlulara tattýrmak amacýyla Vergi Dairesi arkasýnda hizmet vermeye baþlayan Pastalia Cafe-Yemek'in resmi açýlýþý dün saat 14.30'da gerçekleþtirildi. Türkiye genelinde tanýnan aþçý Erdal Kutlu ile TÜRK- SAT ve Türk Telekom gibi kurumlarda yöneticilik yaptýktan sonra memleketine dönen Adnan Eceviþ'in ortaklýðýnda kurulan Pastalia Cafe-Yemek'in açýlýþýna AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ve çok sayýda davetli katýldý. Ulucami eski Ýmam-Hatibi Recep Camcý'nýn duasýnýn ardýndan açýlýþ kurdelesi Milletvekili Baðcý, Belediye Baþkaný Külcü ve Recep Camcý tarafýndan kesildi. 48 kiþiden oluþan güçlü kadrosuyla Çorum halkýna en iyi hizmeti en uygun fiyata ve farklý damak tatlarýyla hizmet vermeyi hedeflediklerini ve "Dünya Lezzetleri" sloganýyla cafe-pastane olarak deðil, dünyaya açýlan pencere olmayý istediklerini belirten Kutlu ile Eceviþ, 3 katlý olarak faaliyete giren iþletmelerinin ilk katýný "pasta-börek", ikinci katýný "dünya yemekleri" ve üçüncü katýný ise "cafe" tarzý bir konseptle dizayn ettiklerini belirttiler. Her yaþ grubundan insanlarýn rahatlýkla gelebileceði nezih bir ortam oluþturulan iþletmede mescid, çocuklarýn zeka oyunlarý oynayabileceði çocuk oyun salonu, çocuk bakým odasý, tecnobar, gençlerin cafe bölümünde otururken oynayabileceði tabu, scrabble gibi oyunlar yer alýrken, ayrýca ýphone, tablet gibi teknolojik iletiþim araçlarýnýn þarj yerleri mevcut. Ayrýca sipariþler müþteriye verilen bir tabletten de takip edilebiliyor. Birkaç gün içerisinde de cafe bölümünde kütüphanenin kurulacaðý iþletmede her cumartesi-pazar günü açýk büfe kahvaltý ve pazar günleri ise brunch ile Çorumlulara hizmet verilecek. Kubilay Kaan YÜCEL Berberler ve Kuaförler'in genel kurulu yarýn Çorum ve Adapazarý EML Almanya'ya gidecek Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu 5 Ocak Pazar günü gerçekleþtirilecek. Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula tüm oda üyesi berber ve kuaför esnafýný katýlmaya davet etti. Mevcut Baþkan Mustafa Köse'nin tekrar aday olduðu ve muhtemelen tek listeyle gidilecek olan genel kurul saat 11.00'de baþlayacak. Sungurlu MYO öðrencilerine "Finansal Okur-Yazarlýk" anlatýldý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ndan 24 günlük umre programý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý "Ekonomik Konaklama Türünde 24 Günlük Umre Programý" düzenliyor. Baþkanlýðýn "24 Günlük Umre Programý" kayýtlarý "06 Ocak 2014 Pazartesi" günü baþlayacak. Ýl Müftülüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 24 Günlük Umre Programý kapsamýnda 8 gün veya gece Medine'de 16 gün veya gecede Mekke konaklanacaðý ifade edildi. Haber Servisi Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda "Finansal Okur-Yazarlýk" konferansý verildi. Konferansa konuþmacý olarak Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Kendirli katýldý. Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencilerinin ilgisinin yüksek olduðu konferansta Doç. Dr. Selçuk Kendirli, Finansa Giriþ, Bütçeleme, Tasarruf, Kredi Kartý ana baþlýklarý altýnda bilgiler verdi. Konferansta Kendirli, Finansa Giriþ kapsamýnda Finans, Fon, Finansman, Finansal Piyasalar, Piyasa, Reel Piyasa, Sermaye terimlerini tanýttý. Finansal Sistemin Temel Unsurlarý, YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Baþlýca Yatýrým ve Finansman Araçlarý, Hukuki ve Ýdari Düzenleyici Kurumlar, Türkiye'deki Banka Türleri, Sigorta Ýþlemleri, Sigorta Þirketleriyle Anlaþmazlýða Düþülmesi Halinde yapýlmasý gerekenler, Borsa, Yatýrým Araçlarý Arasýnda Seçim Yapýlýrken Dikkat Edilmesi Gerekenler konularý ile ilgili bilgiler aktardý. Konferansta ayrýca Doç. Dr. Kendirli tarafýndan, Bütçeleme, Tasarruf, Tasarruflarýn nasýl deðerlendirilebileceði, tasarruflar deðerlendirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, kredi kartý kullanýrken dikkat edilmesi gereken noktalar da anlatýldý. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezinin bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarihler, saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Zafer 3.Caddesi, Zafer Sokaklar tarihlerinde saatleri arasýnda: Hoy Hoy Baðlarý, Ýçeridere Baðlarý, Hacý Kerim Baðlarý, Bahabey Caddesinin bir kýsmý ve Ata Cadde ve Sokaklarýn bir kýsmý. AB Projesi kapsamýnda Adapazarý Fatih Endüstri Meslek Lisesi (EML) Metal Teknolojisi alaný öðrencileri dört hafta sürecek eðitim ve staj çalýþmasý için Almanya'ya gidecek. Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin hazýrladýðý, Adapazarý Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin de ortak olduðu 'Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgâh Operatörlüðü ve Kaynakçý Eðitimi' adlý AB projesine 7 öðrenci katýlacak. Okul müdürü Sadýk Taþlý yaptýðý açýklamada öðrencilerin Avrupa'da yapacaðý eðitim ve staj çalýþmasýyla alanlarýnda mesleki bilgi, görgü ve eksiklikleri gidereceklerini söyledi. Proje ile öðrencilerin bölgedeki sanayi kuruluþlarýnda istihdam edilmeleri, sektörün ara eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasý, mesleki teknik eðitimin kalitesinin ile cazibesinin artýrýlmasý ve üretim ekonomisinin canlandýrýlmasý amaçlandýðýný belirten Taþlý, "Ayrýca farklý kültürlerin tanýnmasý, Avrupa dillerinin öðrenilmesi, atölye ve laboratuvar ortamlarýnda eðitimin gözlemlenmesi ve ülkemize adaptasyonunun saðlanmasý, iþ ortaklýklarýnýn geliþtirilmesi, projemizin diðer amaçlarý arasýndadýr" dedi. Almanya'nýn Ludwigshafen kentinde 7 öðrencinin katýlacaðý eðitim ve staj çalýþmasý, 2014 yýlý Ocak ve Þubat aylarýnda 4 hafta olarak gerçekleþtirilecek. Haber Servisi

8 YAÞAM Bebeðinize bile en az 1 kere 8 Kaftan Nasrettin Hoca bir dükkana girer, kendisine uygun kaftan bakmaktadýr. Pahalýlar dan birini gözüne kestirir... Giyer, fiyatýný sorar. Satýcý "10 akçe hocam" der. Nasrettin Hoca "Pahalýymýþ... Daha ucuzu yok mu bunlarýn?" der ve giydiði kaftaný çýkarýr. Satýcý Nasrettin Hoca ya 5 akçelik bir kaftan çýkarýr, Nasrettin Hoca kaftaný Kelime Avý giyer ve dükkandan çýkar. Satýcý arkasýndan baðýrýr: "Hocam aldýðýn kaftanýn parasýný vermeyi unuttun?" Nasrettin Hoca: "Pahalýsýný býraktým, onun yerine ucuzunu aldým ya!" der. Satýcý: "Hocam pahalý olanýn parasýný vermemiþtin ki!" deyince Hoca; "Be hey adam!.. Almadýðým þeyin parasýný niye vereyim?" der ve uzaklaþýr. Günün Sudoku Bulmacasý Kalp taramasý yaptýrýn Küçük çocuðun okulda kalbi durdu; basket oynarken yere yýðýldý, hastanede hayatýný kaybetti haberlerinin son bulmasý için bu sese kulak verin: Yeni doðan bebeðiniz dahil, 18 yaþýna kadar olan tüm çocuklarýnýzý bir kere olsun kalp doktoruna götürün ve bir EKG çektirin!.saðlýk bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Ýstanbul Bakýrköy Bölgesi, bir yýlda okula giden 113 bin çocuðun EKG sini çekerek, riskli gördüklerini hastaneye çaðýrdý. Ancak çocuklarýn yüzde 35 i aileleri izin vermediði ya da korktuklarý için taramaya katýlmadý. Genel Sekreter Prof. Ýhsan Bakýr, Anne babalara sesleniyorum, lütfen çocuklarýnýzý 6 yaþýndan önce mutlaka bir kalp doktoruna götürün, EKG çektirin. Okulda ayaðýnýza kadar gelen taramadan kaçmayýn. Ani çocuk ölümlerini el birliðiyle önleyelim çaðrýsý yaptý. Kamu Hastaneleri Ýstanbul Bakýrköy Bölgesi Genel Sekreterliði, bir yýl önce baþlattýðý proje çerçevesinde Küçükçekmece ve Esenyurt ilçeleri ile Edirne de kamu ve özel tüm okullarda, 6-18 yaþ çocuklarý bizzat okullara giderek kalp taramasýndan geçirdi. 14 pediatrik kardiyolog ve 18 hemþire olmak üzere 42 kiþinin görev aldýðý projede, 113 bin öðrencinin EKG si çekilerek, Mehmet Akif Ersoy Göðüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi doktorlarý tarafýndan deðerlendirmeye alýndý. Ýnceleme sonuçlarý hakkýnda bilgi veren Genel Sekreter Ýhsan Bakýr,113 bin EKG nin 54 bininin okunduðunu; kalanýnýn ise okunmaya devam ettiðini söyledi. Çekilen EKG nin online olarak hastaneye iletildiðini ve doktorlar tarafýndan sýrayla deðerlendirildiðini belirten Bakýr, amaçlarýnýn 2016 yýlýna kadar 13 ilçe ve Edirne nin tamamýnda 1 milyon öðrenci olduðunu açýkladý. Okunan 54 bin EKG den 9 bininde patoloji bulunduðunu; 3 bininin hastaneye yönlendirildiðini açýkladý. Bakýr, bu 3 bin EKG'den ileri tetkik yapýlarak 360 çocukta ileride tedbir alýnmazsa sorun çýkaracak problemler tespit edildiðini ve çocuklara ilaç verildiðini; eko yapýldýðýný ya da ameliyat edildiðini anlattý. Bakýr, "Kalpten ani ölümler özellikle gençlerde çok görülüyor. Kalbinde pataloji saptadýðýmýz çocuklarýn hiçbirinde belirti yoktu. Bunlar spor yapan, koþan, oynayan çocuklardý. Ama ileriki yýllarda ani kalp durmasý nedeniyle kaybedilme riskleri çok yüksekti. Bir kýsmýnda ilaç tedavisi verildi ve yapýlan giriþimlerle hayatlarý kurtarýldý" dedi. ANÝ ÖLÜMLERÝ ÖNLEMEK ÝÇÝN ÇOK ÖNEMLÝ AMA AÝLELER ÝZÝN VERMÝYOR Ancak Bakýr, öðrencilerin tamamýnýn EKG sinin çekilemediðini belirterek, Kimi öðrenci korkuyor; kiminin de velisi izin vermiyor. Bu nedenle biz 100 öðrenciden 35 inin taramasýný yapamadýk. Velilere sesleniyorum; lütfen ayaðýnýza kadar gelmiþ bu fýrsatý geri çevirmeyin, çocuðunuzun taramadan geçmesine izin verin, onlarý ikna edin. Allah korusun bunlarýn içinde de hayatýný kaybedecek öðrencilerimiz olabilir. Nitekim geçenlerde taramaya katýlmayan bir lise öðrencimiz hayatýný kaybetti. Belki de kalp rahatsýzlýðýndan öldü. Böyle hadiselerle karþýlaþmamak için biz ailelere seslenmek istiyoruz. Bu tamamen zararsýz, acý vermeyen bir yöntem. Projeyle çocuklarýmýzýn kalbinde bulunan yapýsal ve iletimsel yani ritimle ilgili sorunlarý analiz etmeye çalýþýyoruz dedi. 0-6 YAÞ MUTLAKA GÝTMELÝ! Bakýr, yeni doðan dahil, 0-6 yaþ çocuðun mutlaka bir çocuk kardiyologuna muayene ettirerek, EKG sinin çektirilmesi gerektiðini vurgulayarak; Bu sinsi ilerleyen bir hastalýk. Ani ölümler, kalp nakilleri, ömür boyu ilaç kullanýmý gibi istenmeyen durumlarý önlemek için erken taný çok önemli. Mutlaka kalp doktoruna çocuklarýnýzý götürün çaðrýsý yaptý. Bakýr, EKG nin kalp sorunlarýnýn yüzde ihakkýnda iþaret verdiðine dikkat çekerek, Çocuklarýmýzýn kalbinde bulunan yapýsal ve iletimsel yani ritimle ilgili sorunlarý analiz etmeye çalýþýyoruz" dedi. Domuz gribi deðil H3N2 19:50 Osmanlý Tokadý Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Tür : Dizi (Komedi) Sinema 19:45 Alvin ve Sincaplar 2 Eðitimleri için süperstarlýktan vazgeçen sincaplar, Alvin, Simon ve Theodore, okula geri döner. Sincaplar için okulun müzik programý çok önemlidir fakat program iptal edilmek üzeredir. Bunu engellemenin tek yolu, yakýn zamanda düzenlenecek olan müzik yarýþmasýnda birinci olmak ve 25 bin dolarlýk para ödülünü kazanmaktýr. Ancak bu iþ, üç kafadarýn düþündüðü kadar kolay olmayacaktýr. Zira karþýlarýnda Brittany, Jeanette ve Eleanor gibi kendine güvenen ve rakiplerini alt etmeye kararlý diþi sincaplar grubu vardýr. Yönetmen : Betty Thomas Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri, mevsim itibariyle grip hastalýðýnýn sýklýkla görülmeye baþlandýðýný, ancak rahatsýzlýðýn vatandaþý paniðe sevk eden domuz gribi (H1N1) deðil, farklý bir virüs türü H3N2 olduðunu bildirdiler. Bakanlýktan konuyla ilgili Hürriyet e þu bilgi verildi: Grip, her yýl çok fazla insanýn ciddi olarak hastalanmasýna neden olan bir hastalýk. Dünya genelinde mevsimsel ve yaygýn olarak her yýl görülür. Türkiye de insanlarý bu hastalýktan korumak amacýyla Bakanlýðýmýzca özel programlar yürütülerek grip hastalýðýnýn tipleri, yaygýnlýðý ve etkisi izleniyor. Elde edilen göstergelere göre, grip mevsimi içinde bulunduðumuz bu günlerinde gribin yoðunluðu artýyor. Bu nedenle öncelikle hasta kiþiler ile yakýn temastan kaçýnýlmalý. Grip benzeri bir hastalýk geçirildiðinde evde istirahat edilmeli. YÜZEYLERÝ TEMÝZLEYÝN Hastayken, hastalýðý bulaþtýrmamak için mümkün olduðunca diðer insanlarla temas sýnýrlandýrýlmalý. Aksýrma ve öksürme esnasýnda burun ve aðýz kaðýt mendille kapatýlmalý ve kullanýlan kaðýt mendil çöp kutusuna atýlmalý. Eller, sabun ve su ile sýk sýk yýkanmalý. Bulaþma yollarýndan olan aðýz, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçýnýlmalý. Yüzeyler sýk sýk temizlenmeli. Risk gruplarýna grip aþýsý uygulanmalý. ASPÝRÝN KULLANAN ÇOCUKLAR RÝSK ALTINDA Saðlýk çalýþanlarý, 65 yaþ ve üzerindeki kiþiler, yaþlý bakýmevi ve huzurevinde kalan kiþiler, astým dahil kronik akciðer ve kalpdamar sistemi hastalýðý olanlar, þeker hastalarý, kronik böbrek yetmezliði olanlar, kan hastalýðý olanlar, baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ olanlar. 6 ay - 18 yaþ arasýnda olup uzun süreli aspirin kullananlar daha çok risk altýnda bulunuyor. ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN Antibiyotikler gribi tedavi etmezler bu nedenle hekim tavsiyesi dýþýnda antibiyotik kullanýlmamalý. Mevsimsel grip hastalýðýnýn yoðunlaþtýðý bugünlerde gripten korunmada yeterli ve dengeli beslenme ile yeterli istirahatin önemi de unutulmamalý. 20:00 Bugünün Saraylýsý Yaþar ýn ani ölümünün ardýndan Ayþen ve Ata için hiçbir þey ayný olmayacaktýr. Asuman ýn günlüklerinin eline geçmesiyle, Ayþen in kendi kýzý olduðundan emin olan Ata, gerçekle yüzleþince alt üst olur. Mektuptaki acý dolu satýrlar Ata nýn elini kolunu baðlar. Katiboðlu ailesinin yalýya yerleþmesiyle, yalýda yeni bir hayat baþlar. Ayþen, Katiboðlu ailesinin varlýðýyla mutlu olsa da ilk aþk acýsý peþini býrakmaz. Ayþen, Neslihan ýn tahrikleri ve Feride nin telkinleriyle köþesine çekilmek yerine sosyal hayata karýþmaya baþlar. Nevbahar ýn aðzýndan kaçýrdýðý sýr Ayþen i de altüst eder. Yönetmen : Kudret Sabancý BALIK BÖREÐÝ Paþhan Yýlmazel Paþhan Yýlmazel 31 Mart 1982 Berlin doðumludur. Ailesiyle birlikte 1985 yýlýnda Türkiye'ye kesin dönüþ yapmýþtýr. Aslen Batý Trakyalýdýr. Ýlk olarak Zeytinburnu Faruk Timurtaþ Ýlköðretim Okulu'unda okumuþtur. Ardýndan Ýhsan Mermerci Lisesi'ni bitirmiþ ve Haliç Üniversitesi'nden mezun olmuþtur. Ardýndan Akademi Ýstanbul'da da Radyo ve Televizyon bölümünü bitirmiþtir. Ýlk büyük oyunculuk tecrübesini Hayat Bilgisi'nde Ortega rolüyle kazanmýþtýr. Bu dizide oynamaya baþlayana kadar birçok dizide konuk oyuncu olarak yer almýþtýr. Hayat Bilgisi'nde 4 sezon düzenli oynadýktan sonra dizinin son sezonki reyting kaybýnýn ardýnda final kararý alýp 13 Haziran 2006'da bitmesiyle yeni projelerde þansýný denemiþtir. Þu an sokak yarýþlarýný esas alan bir diziyle adý geçse de henüz diziyle ilgili bir tanýtým ya da reklam yapýlmadýðý için bu durum varsayýmlýðýný koruyor.dizi kariyerindeki dikiþ tutmaz dönemlerin aksine film ve sinema kariyeri çok baþarýlýdýr. Dört tane sinema filminde oynayan Paþhan Yýlmazel bu dört projenin üçünde baþrol bir tanesinde çoklu ekipçe baþrollerin bir üyesini temsil etmiþtir.ýlk olarak Çýlgýn Dersane Kampta filminde Mojo rolüyle müthiþ bir performans gösteren oyuncu en önemli bir ya da iki rolden birini oynamýþtýr. Oyuncunun mükemmel performansýnýn yanýnda filmde hatýrý sayýlýr bir giþe baþarýsý yakalamýþtýr. Daha sonra Avanak Kuzenler' de Yaðmur Atacan ve Alp Kýrþan ile baþrol oynayan Paþhan Yýlmazel buradada çok iyi bir performans göstermiþtir. Film beklenen ilgiyi görmesede baþarýlý sayýlabilecek bir kitleye hitap etmiþtir yýlýnda Rina adlý filmde baþrol oynayan oyuncu bu sefer daha farklý bir karakterle bize oyunculuðunun çok yönlülüðünü kanýtlamýþtýr. Malzemeler Yarým kg kefal 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 adet soðan Yarým domates 5-6 adet mantar 1 çay kaþýðý kuþüzümü 1 çay kaþýðý dolmalýk fýstýk 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay bardaðý domates suyu Tuz 1 su bardaðý kaþar peyniri rendesi 2 adet yufka Yemeðin Tarifi Öncelikle temizlenmiþ ve bol suyla yýkanmýþ kefal balýðýný haþlayýn. Tavaya 1 çorba kaþýðý tereyaðý alýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný tavaya aktarýn. Pembeleþene dek kavurun. Kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük küçük doðrayýn. Mantarlarý da ince dilimler halinde kesin. Sonra mantarlarý, domatesi, 1 çay kaþýðý kuþüzümünü, fýstýðý, karabiberi ve 1 çay bardaðý domates suyunu ilave edin. Yaklaþýk 10 dakika sonra suyunu çeken karýþýmýn üzerine küçük parçalar þeklinde kestiðiniz kefal balýðýný ekleyin. 10 dakika kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn, önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda yufkalarýn üzeri kýzarana dek piþirin. Dilimleyerek, servis yapýn. Düþman isterseniz dostlarýnýzý geçmeye çalýþýnýz. Dost isterseniz, býrakýn, dostlarýnýz sizi geçsin. (La Rochefoucauld) 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Bugünün Saraylýsý 22:30 Kim Milyoner Olmak ÝSter? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:00 Köroðlu 20:40 Salako 22:30 Þehir Komandosu Sinema Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 19:45 Alvin ve sincaplar 2 21:30 Fatih Harbiye 23:40 Cumartesi Sürprizi 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Galip Derviþ 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Osmanlý Tokadý 22:45 Entrika Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 Tüketici kredileri milyar TL oldu Tüketici kredileri Aralýk 2013tarihleri arasýnda 1 milyar 608 milyon TL artýþla 247 milyar 590 milyon TL düzeyine yükseldi. Konut kredilerinin 449 milyon TL artýþla 109 milyar 920 milyon TL'ye ulaþtýðý bu dönemde, taþýt kredileri 87 milyon TL artýþla 8 milyar 531 milyon TL oldu. Merkez Bankasý'nýn Haftalýk Para ve Banka Bülteni'ne göre Aralýk tarihleri arasýnda toplam tüketici kredileri 1 milyar 608 milyon TL artýþla 245 milyar 982 milyon TL'den 247 milyar 590 milyon TL'ye yükseldi. Bu kredilerin 235 milyar 969 milyon TL'si mevduat bankalarý, 1 milyar 701 milyon TL'si kalkýnma ve yatýrým bankalarý, 9 milyar 919 milyon TL'si ise katýlým bankalarý tarafýndan kullandýrýldý. Tüketici kredileri, 27 Aralýk itibarýyla 28 Aralýk 2012'ye göre yüzde 27.7 oranýnda, 53 milyar 738 milyon TL tutarýnda artýþ gösterdi. -KONUT KREDÝLERÝ MÝLYAR TL'YE YÜKSELDÝ- 27 Aralýk itibarýyla mevduat, katýlým, kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn 247 milyar 590 milyon TL düzeyinde gerçekleþen tüketici kredilerinin, 109 milyar 920 milyon TL'sini konut kredileri oluþturdu. Konut kredileri bir önceki haftaya göre 449 milyon TL artýþ gösterdi Aralýk haftasýnda taþýt kredileri 87 milyon TL artýþla 8 milyar 351 milyon TL'ye yükselirken, diðer krediler 1 milyar 71 milyon TL artýþla 129 milyar 139 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Konut fiyat endeksi arttý Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) 2013 yýlý Ekim ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0.73 oranýnda artarak düzeyinde gerçekleþti yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde oranýnda artan TKFE, ayný dönemde reel olarak yüzde 4.95 oranýnda artýþ gösterdi. Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (TYKFE) Ekim ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0.72 oranýnda artarak oldu. Endeks 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde oranýnda, reel olarak ise yüzde 4.60 oranýnda arttý. Merkez Bankasý, Ekim 2013 Türkiye Konut Fiyat Endeksi verilerini açýkladý. Eylül, Ekim ve Kasým 2013 dönemini kapsayan Endeks, Ekim ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0.73 oranýnda artarak olarak gerçekleþti yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde oranýnda artan TKFE, ayný dönemde reel olarak yüzde 4.95 oranýnda arttý. Metrekare baþýna konut deðeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2012 yýlý Ekim ayýnda metrekare baþýna 1.140,21 TL iken 2013 yýlý Ekim ayýnda metrekare baþýna 1.281,19 TL olarak gerçekleþti. -EKÝM'DE TÜRKÝYE YENÝ KONUTLAR FÝYAT ENDEKSÝ ARTTI- Türkiye genelinde, 29 ilde son iki yýlda yapýmý gerçekleþen konutlarýn deðerleme raporlarý analiz edilerek hesaplanan Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi, Ekim ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0.72 oranýnda artarak düzeyinde gerçekleþti. Endeks 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde oranýnda, reel olarak ise yüzde 4.60 oranýnda arttý. Metrekare baþýna konut deðeri olarak hesaplanan yeni konutlar birim fiyatlarý 2012 yýlý Ekim ayýnda metrekare baþýna TL iken 2013 yýlý Ekim ayýnda 1.313,24 TL olarak gerçekleþti. -ÜÇ BÜYÜK ÝLÝN KONUT FÝYAT ENDEKSÝ VE BÝRÝM FÝYATLARI- Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki geliþmeler deðerlendirildiðinde, 2013 yýlý Ekim ayýnda bir önceki aya göre Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de sýrasýyla yüzde 1.82, yüzde 0.70 ve yüzde 0.74 oranlarýnda artýþ görüldü. Endeks deðerleri 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de sýrasýyla yüzde 18.28, yüzde ve yüzde oranlarýnda artýþ gösterdi. Birim fiyatlar, 2013 yýlý Ekim ayýnda, Ýstanbul'da metrekare baþýna 2.080,07 TL, Ankara'da metrekare baþýna ,18 TL, Ýzmir'de ise metrekare baþýna 1.420,32 TL olarak gerçekleþti. -ÜÇ BÜYÜK ÝLÝN YENÝ KONUTLAR FÝYAT ENDEKSÝ- Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri deðerlendirildiðinde, 2013 yýlý Ekim ayýnda bir önceki aya göre Ýstanbul ve Ankara'da sýrasýyla yüzde 1.54, yüzde 1.37 oranýnda artýþ, Ýzmir'de ise yüzde 1.22 oranlarýnda azalýþ görüldü. Endeks deðerleri bir önceki yýlýn ayný ayýna göre Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de sýrasýyla yüzde 17.56, yüzde ve yüzde oranlarýnda artýþ gösterdi. Bankalararasý dahil toplam mevduat milyar TL Bankacýlýk sektörü TL ve yabancý para cinsi toplam mevduat Aralýk haftasýnda 19 milyar 571 milyon TL artýþla 885 milyar 5 milyon TL'ye yükseldi. 41 milyar 394 milyon TL düzeyindeki bankalararasý mevduat dahil edildiðinde ise toplam mevduat 20 milyar 89 milyon TL artýþla 926 milyar 398 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Merkez Bankasý'nýn haftalýk bültenine göre, Aralýk haftasýnda bankalardaki TL cinsi mevduat 15 milyar 743 milyon TL artýþla 592 milyar 817 milyon TL'ye yükseldi. Anýlan dönemde söz konusu mevduatýn 556 milyar 179 milyon TL'sini mevduat bankalarý, 36 milyar 179 milyon TL'sini katýlým bankalarý topladý. Bankalararasý hariç yabancý para mevduat ise bir önceki haftaya göre 3 milyar 828 milyon TL artýþla 292 milyar 188 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. -BANKALARARASI MEVDUAT 41.4 MÝLYAR TL- 27 Aralýk itibarýyla bankalararasý mevduat bir önceki haftaya göre 518 milyon TL artarak 41 milyar 394 milyon TL düzeyinde gerçekleþirken, bunun 15 milyar 447 milyon TL'sini TL cinsi para, 25 milyar 947 milyon TL'sini yabancý para cinsi mevduatlar oluþturdu Aralýk haftasýnda bankalararasý da dahil toplam mevduat ise 20 milyar 89 milyon TL artýþla 926 milyar 398 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. -BANKALARARASI DAHÝL YABANCI PARA MEVDUATI MÝLYAR TL- Bankalararasý dahil bankacýlýk sektörü yabancý para mevduatlarý Aralýk tarihleri arasýnda 4 milyar 60 milyon TL artýþla 329 milyar 227 milyon TL'ye yükseldi. Bunun 11 milyar 92 milyon TL'sini Merkez Bankasý'nda iþçi dövizleri, 318 milyar 134 milyon TL'sini bankalardaki yabancý para mevduatlar oluþturdu. 9 Helalleþmeden ölme! Kýyamette müminler, cehennem üzerindeki sýrattan kurtulduktan sonra cennet ile cehennem arasýndaki ikinci bir köprüde durdurulur. Burada, dünyada aralarýnda bulunan ufak tefek mezâlimden birbirlerinin hakkýný vererek hesaplaþýp, paklanarak arýndýklarý zaman bunlarýn cennete girmelerine izin verilir. diye rivayet ediyor Buhari. Bu hadis bize her insanýn Allah a karþý vazifelerinin hesabýný verdikten sonra dünyada herhangi bir þekilde hakkýný yediði kardeþiyle de hesaplaþmadan cennete giremeyeceðini iþaret ediyor. Hakkýna girdiðimiz insanlarla daha dünyadayken helalleþmek bu derece önemli Ýslâm dininde. Nitekim Peygamber Efendimiz (sas), bir hadisinde, Kýyamet gününde haklar, mutlaka sahiplerine ödenecektir; öyle ki boynuzsuz koyun için dahi boynuzlu koyundan kýsas alýnacaktýr. buyuruyor. Kul hakký mevzuu bu kadar hassasken iþlediðimiz hatayý ve günahý itiraf etme noktasýnda çekinip karþýmýzdaki insandan gerektiði gibi helallik isteyemiyoruz. Ya da hakkýna girdiðimiz insanýn ölmüþ olmasý veyahut iletiþimimizin kopmuþ olmasý helalleþme mevzusunu kolayca bir kenara býrakmamýza sebep olabiliyor. Oysa ki hesabý ahirete býrakmamak adýna yapýlabilecek pek çok þey var. Helalleþme mevzuunda düþülen en büyük yanlýþlardan biri maddî ya da manevî hakkýna girdiðimiz bir insandan genel manada helallik istemek. Oysa ki Dicle Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Abdülkerim Ünalan, ne için helallik istendiðinin özellikle belirtilmesi gerektiðini söylüyor: Diyelim ki sen adamýn milyarlarca lirasýný almýþsýn ama adamýn bundan haberi yok. Gidiyorsun helallik istiyorsun. Adam da bunu aranýzda bir tanýþýklýk söz konusu olduðu için genel bir helalleþme zannediyor ve hakkýný helal ediyor. Bu doðru deðil. Kiþinin ne olduðunu bilmesi lazým. Ayný þekilde bir insanýn yüz lirasýný almakla iki yüz lirasýný almak farklý þeyler. Adam belki yüz lirayý helal edebilir ama iki yüz lirayý etmeyecektir. Bunun haricinde kiþinin karþýsýndaki insanla helalleþmek için somut bir nedeni yoksa sadece geçirdiði vakit, yapýlan sohbetler için helallik istiyorsa bu durumda genel bir helalleþme yeterli oluyor. Gazeteye ilan vererek de olsa helalleþeceðin insaný bul Bir kimse kardeþinin haysiyetine yahut malýna haksýz olarak taarruz etmiþse, iltimas olarak verilebilecek altýn ve gümüþün bulunmadýðý günden (kýyamet) önce helâlleþsin. Aksi halde, yaptýðý haksýzlýk nispetinde onun iyi amellerinden alýnýp hak sahibine verilir. Ýyiliði yoksa hak sahibinin günahýndan alýnýp haksýzlýk eden adama verilir. hadisi, ahirette hesaplaþmanýn ne kadar çetin geçeceðinin bir baþka delili. Bu sebeple ölmeden önce dünyadayken hesaplaþmayý bitirmek gerekiyor. Ancak hakkýna girdiðimiz insan öldükten sonra piþman olup bir çýkýþ noktasý arayýþýna geçebiliyoruz. Bu gibi durumlarda Prof. Dr. Abdülkerim Ünalan, þöyle tavsiyelerde bulunuyor: Eðer hak yeme mevzuu maddî bir þeyse yani o insanýn malýndan almýþsa bu durumda bu parayý ona verseydim o kimlere verirdi diye mirasçýlarýný araþtýrýp, durumu izah edip, parayý onlara verebilir. Ancak helallik konusu kalp kýrma, iftira atma gibi manevî bir durumsa o zaman en azýndan ölünün arkasýndan dua etmek, bol bol Kur an-ý Kerim okuyup ruhuna göndermek hiç yoktan iyi olacaktýr. Bu konuda bir baþka sýkýntý da helalleþilmesi CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun soru önergesini yanýtlayan Maliye Bakaný, 2002 yýlýnda Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamýndaki kamu idarelerinde istihdam edilen memur, sözleþmeli personel, iþçi ve geçici personelin toplam sayýsýnýn yaklaþýk 2,1 milyon iken 2013 yýlý Eylül sonu itibarýyla bu sayýnýn 2,8 milyona ulaþtýðýný söyledi. Maliye Bakaný, söz konusu dönemde anýlan idarelerde, 700 bin civarýnda personel artýþýnýn olduðunu ifade etti. Maliye Bakaný, 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen açýktan veya nakil suretiyle yapýlabilecek toplam atama sayýsý sýnýrýnýn 2012 yýlýnda emeklilik, ölüm, istifa veya gereken insanla tüm irtibatý kesmiþ olmak ve ona ulaþamamak. Böyle bir durumla karþý karþýya kalýndýðýnda gazeteye ilan vermek suretiyle bile olsa kiþiyi bulmak için tüm çabayý sarf etmek gerekiyor. Yine de bir sonuç alýnamýyorsa onun adýna ihtiyaç sahiplerine yardýmda bulunarak, hayýr hasenat iþlemeyi de hiç yoktan iyidir diye yorumluyor Ünalan ve ekliyor: Ancak bu hayýr iþinden sonra kiþi bulunursa ona durumu izah edip, ben senin hakkýna girdiðim için senin adýna hayýr yaptým, ister o hayrý kabul et istersen o hayrýn niyetini üstüme alayým, senin hakkýný maddî olarak sana ödeyeyim demesi gerekiyor. Cenaze töreninde helalleþme þovu yapmak doðru deðil Helalleþme mevzuunda maalesef bazen çok da hoþ olmayan durumlar yaþanabiliyor. Cenaze esnasýnda hoca, merhum/merhume adýna helallik isterken bir kiþi herkesin ortasýnda hakkýmý helal etmiyorum diye baðýrabiliyor. Dicle Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Abdülkerim Ünalan, bu gibi hadiseleri ikiye ayýrarak þöyle bir yorum yapýyor: Tabii ki kiþi hakkýmý helal etmiyorum deme yetkisine sahip, ancak bunu herkesin içinde þov yapar gibi ifþa etmek doðru deðildir. Ölen adam zalim ise ve onun yaptýðý haksýzlýklarý herkes biliyorsa o zaman sesli bir þekilde dile getirmek daha doðru olabilir. Çünkü en azýndan hayatta kalanlar bu durumdan ibret alýr ve hak yemekten uzak dururlar. Ancak söz konusu durum iki insan arasýnda özel bir þeyse, kimse bilmiyorsa böyle bir harekette bulunmak uygun deðildir. Belki de o kiþi senin hakkýný yemedi, bu durumda eðer ifþa ediyorsan onu da ispatlaman gerekir. Hakkýný helal etmek, etmemekten daha hayýrlý Helallik söz konusu olduðunda genel olarak hak yiyenin ve helalleþmeden ahirete göç edenin akýbetinden söz edilir. Oysa ki karþýsýndaki kiþiyi affeden, hakkýný helal eden ve hesabý ahirete býrakmayan insanýn bu davranýþý Ýslâm dinine göre daha efdal bir amel. Nitekim Prof. Dr. Abdülkerim Ünalan, Allah tarafýndan kiþiye verilen bu hakkýn suistimal edilmemesi gerektiðini söylüyor: Siz insanlarý affederseniz sizin için daha hayýrlýdýr, diye buyruluyor Kur an-ý Kerim de. Yani bizim dinimizde affetmek çok önemli. Her ne kadar Allah, hakkýmýzý yiyenlerle hesaplaþmayý bize býrakmýþsa da bunu çok fazla suistimal etmemek gerekir. Çünkü kiþi hakkýný helal etmezse sürekli arada kin tutma, kalp kýrýklýðý, düþmanlýk gibi husumetler olur. Bu sebeple giden geri gelmiyor diye düþünüp hakkýný helal etmek, Ýslam dininde daha makbuldür. Nur Suresi nin bu konudan bahseden 22. âyeti ise þöyle: Baðýþlasýnlar, feragat göstersinler. Allah ýn sizi baðýþlamasýný arzulamaz mýsýnýz? Allah çok baðýþlayandýr, çok merhametlidir. 11 yýlda kamuda personel sayýsý 700 bin arttý nakil sonucu ayrýlan memur sayýsýnýn yüzde 50'si, bu sýnýrlar içinde personel ihtiyacýný karþýlayamayacaklar için verilen ilave atama sayýsýnýn ise 79 bin adet olduðunu kaydetti.

10 10 Türk Kýzýlayý'na kan baðýþlarý yüzde 12 arttý Gönüllü, güvenli ve düzenli kan baðýþý programýný 2005 yýlýndan itibaren baþarýyla yürüten ve Türkiye'nin ihtiyacý olan kanýn tamamýný karþýlamak için çalýþan Türk Kýzýlayý, 2013 yýlýnda kan baðýþlarýnda bir önceki yýla göre yüzde 12 artýþ kaydetti. Her yýl düzenli olarak kan baðýþý rakamlarýný artýran Türk Kýzýlayý, 2013 yýlýnda toplam 1 milyon 640 bin 881 ünite kan baðýþý aldý. Türk Kýzýlay'ýndan yapýlan açýklamaya göre, Türkiye genelinde 15 bölge kan merkezi, 62 kan baðýþý merkezi ve mobil kan baðýþý araçlarýyla Türkiye'nin dört köþesindeki hastanelerde tedavi gören hastalara kan ulaþtýran Türk Kýzýlayý, sistematik olarak yürüttüðü çalýþmalarýn sonucunu aldý. Ulusal Güvenli Kan Temini programýnýn baþladýðý 2005 yýlýnda 342 bin 146 ünite kan baðýþý alan Türk Kýzýlayý, her yýl bu rakamý arttýrarak Türkiye'nin ihtiyacý olan kanýn tamamýný karþýlama hedefine yaklaþtý yýlýnda 1 milyon 469 bin 809 ünite kan baðýþý alan Türk Kýzýlayý, 2013 yýlý sonu itibariyle 1 Milyon 640 bin 881 ünite kan baðýþýna ulaþtý. Ulusal Güvenli Kan Temini programýnýn hedefi olan 2 milyon ünite kan baðýþýna ulaþabilmek için kan baðýþ merkezi, mobil kan baðýþ aracý ve personel sayýsýný artýran Türk Kýzýlayý, 2015 yýlý sonu itibariyle bu hedefe ulaþmak için çalýþýyor. -EGE BÖLGESÝ YÝNE BÝRÝNCÝ- Kan baðýþýnda geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Ege Bölge Kan Merkezi (Ýzmir) birinci sýrada yer aldý yýlýnda 268 bin 750 ünite kan baðýþý alan Merkez, 2013 yýlýnda toplam 301 bin 959 ünite kan baðýþý alarak yeni bir baþarýya imza attý. Bölgeler arasýnda ikinci sýrada ise 200 bin 461 ünite kan baðýþý ile Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi (Ýstanbul) yer aldý. Onu 160 bin 933 ünite kan baðýþý ile Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi (Adana) takip etti. -EN ÇOK KAN BAÐIÞI ÝSTANBUL'DAN yýlýnda en çok kan baðýþý ise Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip þehri Ýstanbul'dan geldi. 164 bin 369 kan baðýþýnýn alýndýðý Ýstanbul'u 113 bin 161 ünite kan baðýþý ile Ýzmir takip etti. Üçüncü sýrada ise 94 bin 761 ünite kan baðýþý ile Ankara yer aldý. Kan baðýþý konusunda yürüttüðü kampanyalar ile toplumun algýsýný sürekli canlý tutan Türk Kýzýlayý, her yýl kan baðýþý rakamlarýný arttýrdý. Son 5 yýlýn kan baðýþý rakamlarýna bakýldýðýnda: 2009 yýlýnda 848 bin 586 ünite kan baðýþý alan Türk Kýzýlayý, 2010 yýlý itibariyle 1 milyon rakamýnýn üzerine çýktý yýlýnda ise 1 milyon 276 bin 211 ünite kan baðýþý alan Türk Kýzýlayý, 2012 yýlýnda 1 milyon 469 bin 809 ünite kan baðýþýna ulaþtý yýlý sonu itibariyle ise 1 Milyon 640 bin 881 ünite kan baðýþý alýndý. -KADINLARIN KAN BAÐIÞI ORANI DÜÞÜK- Türkiye genelinde yürütülen kan baðýþý çalýþmalarý sonucunda ilginç verilere de ulaþýldý. Buna göre kan baðýþýnda bulunanlarýn yüzde 90'ý erkek, yüzde 10'u ise kadýnlardan oluþtu. Bu oran 2012 yýlýnda erkekler için yüzde 91, kadýnlar için yüzde 9'du. Rakamlara bakýldýðýnda ise kan baðýþlayan erkek sayýsý 1 milyon 472 bin 818, kadýn sayýsý ise 168 bin 63 oldu yýlýnda kan baðýþýnda bulunanlarýn eðitim durumuna bakýldýðýnda, lise mezunlarý yüzde 31 ile ilk sýrada, lisans mezunlarý yüzde 24 ile ikinci, ilkokul mezunlarý yüzde 20 ile üçüncü, lisansüstü mezunlarý ise yüzde 2 ile dördüncü sýrada yer aldý. Kan baðýþýnda bulunanlarýn meslek gruplarýna bakýldýðýnda ise serbest meslek sahipleri birinci, öðrenciler ikinci, iþçiler ise üçüncü sýrada yer aldý. -BÖLGELERE GÖRE KAN BAÐIÞLARI- Ege Bölge Kan Merkezi (301 bin 959) Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi (200 bin 461) Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi (160 bin 933) Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi (148 bin 287) Doðu Akdeniz Bölge Kan Merkezi (139 bin 592) Güney Marmara Bölge Kan Merkezi (118 bin 386) Batý Karadeniz Bölge Kan Merkezi (103 bin 291) Batý Akdeniz Bölge Kan Merkezi (88 bin 451) Ýç Anadolu Bölge Kan Merkezi (86 bin 53) Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi (72 bin 222) Batý Anadolu Bölge Kan Merkezi (66 bin 308) Doðu Anadolu Bölge Kan Merkezi (47 bin 747) Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (39 bin 407) Doðu Karadeniz Bölge Kan Merkezi (37 bin 541) Güney Doðu Bölge Kan Merkezi (30 bin 243) Ekmeklerini, buzun altýndan çýkarýyorlar Bitlis in Ahlat ilçesinde tamamen donan Kuþ Cenneti balýk avlamak isteyen balýkçýlarýn uðrak yeri oluyor. Eskimo usulüyle önce donan buz tabakalarýný kýran balýkçýlar, ardýndan da buz tabakalarýnýn altýnda kalan balýklarý avlýyor. Kalýnlýðý yaklaþýk 40 santimetreyi buzlarý kýran balýkçýlar hem zorlu bir av gerçekleþtiriyor hem de günlük nafakalarýný çýkarýyor. Donan göl üzerinde hummalý bir çalýþma yürüten balýkçýlar, bir yandan buz üstünde balýk avlarken, diðer yandan ise üþüyen ellerini buz tabakasý üstünde yaktýklarý ateþte ýsýtýyorlar. Günün belli saatlerinde donan göl üzerinde delikler açarak avlanan balýkçýlar, güçlükle de olsa kilolarca balýk yakalamanýn mutluluðunu yaþýyor. Ekmeklerini buzun altýndan çýkardýklarýný belirten Gülmehmet Akýn, gölün her yýl tuttu. 2 metre kalýnlýðýnda buz olan yerler de var. diye Aralýk ayý itibariyle donduðunu ve mayýs ayý ortalarýna konuþtu. kadar buzlarýn çözülmediðini belirterek, "Balýkçýlarýmýz her Balýkçýlarýn çok zor þartlara altýnda balýk avlandýklarýný gün bu mesafeyi yürüyerek zorlu kýþ þartlarýnda gölden belirten Faysal Kardaþ ise "Göle bir að atmak için 13 yerde balýk çýkarmaya geliyorlar. Zorlu bir uðraþýn yaný sýra buz kýrarak göze açýyoruz. Kazma ve küreklerle açýlan bu buzun kýrýlma tehlikesi, soðuk ve fýrtýna tehlikeleri var. Bu gözeler her gelindiðinde yeniden kýrýlarak açýlýyor. yýlda irili ufaklý göl ve göletler 40 santimetreden fazla buz Ardýndan aðlar bu gözelerden suya sarkýtýlýyor. Balýk aðlarýna 3 günlük çaba sonucunda 5-10 kilo arasýnda balýk ancak takýlýyor. Balýðýn kilosu 7 ila 15 lira arasýnda ilçe merkezine götürerek satýyoruz. Balýkçýlarýmýz bu zorlu balýk avýyla ancak geçimini saðlamaya çalýþýyor." þeklinde konuþtu. Yaklaþýk 15 yýldýr bu zorlu balýk avýyla geçimini saðladýðýný söyleyen Ýsmet Kanýk ise balýkçýlýktan baþka bir iþinin olmadýðýný belirterek þöyle konuþtu: "Her gün 5 kilometre yürüyerek balýk avýna geliyorum. Bazen 3 ila 5 kilo bazen de iþim rast giderse kilo balýk avlýyorum. Balýk avlayamadýðým günler de oluyor. Donma tehlikesi geçirdiðimiz günler de oldu. Ama çoluk çocuðumuzun rýzkýný temin etmek için balýk avý yapmamýz þart. Boðaz tokluðuna da olsa donma tehlikesi de geçirsek zorlu balýk avý hayatýmýzýn bir parçasý oldu." Arýnç: Kimse genel af beklentisi içinde olmasýn Baþbakanlýk muhabirleriyle TRT Genel Müdürlüðü'nde kahvaltýda bir araya gelen Arýnç, 2014'ün AK Parti Hükümeti bakýmýndan yeniden bir baþarý yýlý olacaðýna, bütün bu sýkýntýlarýn ortadan kalkacaðýna yürekten inandýðýný ifade ederken, "Sancýlar yaþanabilir, elbette birtakým olaylar hiç beklenmedik þekilde farklý biçimlerde ortaya çýkabilir" dedi. Bunlarýn hepsinin birer sýnama olduðuna iþaret eden Arýnç, "Bu sýnamalardan baþarýyla çýkacaðýz. Türk halký bu bilince sahip ve bugünkü rakamlarla da zaten sandýða gidildiðinde yeniden bir güven tazelemesi olabileceðini de görebiliyorum" diye konuþtu. TSK'nýn suç duyurusunda bulunmasýyla ilgili soruya yaný veren Arýnç, "Yargýlamanýn iadesi hukukumuzda yer alýyor. Yargýlamanýn iadesi sadece bitmiþ davalar için mümkündür. Bitmiþ davalarla ilgili, hangisi olursa olsun, ceza muhakemesi kanununa baktýðýmýzda o þartlarý taþýyorsa iade-i muhakeme isteyebilirler. Bu onun hukuk devletinde imkanýdýr. Bir genel af beklentisi içinde olmasýn kimse. Af kelimesi çok tehlikeli bir kelime. Herkeste büyük bir beklenti oluþturur bu, bizim için böyle bir þey yok" dedi. TSK'nýn baþvurusunu deðerlendiren Arýnç, "Olaydan benim haberim yoktu, baþvuruda bulunduklarýný duydum. Baþvurunun içeriði ile ilgili bilgi yok. Bazý avukatlarýn sözleri var. Eðer gerçekten yargýnýn bir þeye dikkat etmeleri gerektiðine inanmýþlarsa bunun deðerlendirilmesi gerekir. Biz adil bir yargýlama olmasýný geçmiþten beri istiyoruz. Bu konuda benim sicilim temizdir" ifadelerini kullandý. -"HER ÞEYÝ 17 ARALIK OPERASYONU ÝLE ÝLGÝLÝ GÖRMEYELÝM"- Arýnç, Hatay'da yakalanan týr ile ilgili soruya da yanýt verirken, þu deðerlendirmelerde bulundu:"her þey 17 Aralýk'ta yaþanan olaylarla ilgili irtibatlý görmeyelim. Ýç iþleri Bakaný'nýn açýklamasýna katýlmak doðru olandýr. Hatay kritik bir bölge, orada yaþayan vatandaþlarýn Suriye'yle dolaylý bir iliþkisi var. Biz Türkiye olarak çok büyük bir iþ yapýyoruz. Maddi külfeti de aðýr. Sýnýr kapýlarýnýn durumu malum. Burada þüphesiz, bunun Ýçiþleri tarafýndan nasýl karþýlandýðý önemlidir. Biz onu doðru kabul ederiz. CHP'li vekillerin açýklamalarýna üzüldüm. Onlar zaten taraflý insanlar, Esad ile baðlarýný biliyoruz. Birlikte fotoðraf çektirdiler. Bizim Suriye'deki radikal güçlere bir kuruþ yardýmýmýz yok." DÝSK, kýdem tazminatý kararýndan memnun Time: Erdoðan'ýn sorunlarý, Türkiye için iyi Bakan Faruk Çelik'in, "Kýdem tazminatý konusunda taraflar cesur bir adým atamadý. Bu nedenle baþka bahara kaldý" þeklindeki açýklamalarýný deðerlendiren DÝSK Baþkaný Kani Beko, "Milyonlarca iþçiyi ve yaþamýný emeðiyle sürdürecek olan gelecek kuþaklarý ilgilendiren bir konuda, böylesi bir kararýn kamuoyuna duyurulmuþ olmasý memnuniyet vericidir" dedi. Beko, yaptýðý yazýlý açýklamada, kapalý kapýlar ardýndan iþçinin hakkýnýn pazarlanmasýna izin vermediklerini belirterek, "Kýdem tazminatýna iliþkin sokakta ne diyorsa aynýsýný masada söylemeye; masada söylediðini alanda, sokakta, iþyerlerinde örgütlemeye devam etmiþtir. Ve sonuç olarak bugün önemli bir hak gaspý gündemden kaldýrýlmýþtýr" dedi."bu olumlu geliþmeye raðmen iþçi sýnýfýnýn haklarýna yönelik baþka tehditlerin olduðunu savunan Beko, bunlarýn baþýnda taþeron çalýþtýrmanýn genelleþtirilmesine ve özel istihdam bürolarýna iþçi kiralama yetkisinin verilmesine dair yasal düzenleme hazýrlýklarýnýn geldiðini belirtti. Kýdem tazminatý planlarýnýn engellediði gibi örgütlenmenin önündeki yasaklarýn ve barajlarýn da yýkýlacaðýný belirten Beko þunlarý kaydetti:"sendikalý ol, DÝSK'li ol' diyerek tüm iþçileri bu onurlu mücadelenin parçasý olmaya çaðýrýyoruz! Milyonlarca iþçinin ve gelecek kuþak iþçilerin kýdem tazminatýný savunmak için sokaklara çýkan DÝSK'e baðlý sendikalarýn, iþyerinde de iþçinin hakkýný en iyi savunacak olan sendika olduðunu anlatmaya devan edeceðiz. Yine sokaklarda olacak, iþyerlerinde, mahallemizde, meydanlarda sesimizi yükseltmeye devam edeceðiz" Türkiye'deki yolsuzluk soruþturmasý ve bunu izleyen geliþmeleri deðerlendiren Time dergisi, "Erdoðan'ýn sorunlarý, Türkiye için iyi" diye düþünüyor. Time dergisinde yer verilen Karl Vick imzalý analizde "Türk hükümetini sarsan büyük yolsuzluk skandalý, Baþbakan için kötü olabilir ama uzun vadede Türkiye için iyi" yorumu yapýlýyor. Ýktidar partisinin AK Parti olarak tanýndýðýna dikkat çekerek "AK" kelimesinin anlamýný da anlatan Time, partinin iktidara geldiðinde asýl söz verdiði þeyin reform olduðunun altýný çizdiði analizinde iktidar partisinin artýk "lekesiz" olmadýðýný, Erdoðan'ýn da "yolsuzluk skandalýnýn aðýrlýðý altýnda sendelediðini" öne sürüyor. Time, yolsuzluk soruþturmasý üzerine yüzlerce polisin görevinden alýndýðýna, savcý Muammer Akkaþ'ýn dosyasýnýn elinden alýndýðýna dikkat çekerken de þu deðerlendirmesini yapýyor: "Ancak bütün bunlar, herkesin gözü önünde ve sadece güçlendirici olarak nitelenebilecek bir kargaþa arasýnda cereyan ediyor. Yaz aylarýnda Türkiye çapýnda patlak veren sokak protestolarý gibi, son kriz Erdoðan'dan çok, birkaç ay gibi kýsa bir süre içinde olgunlaþtýðýnýn iþaretlerini veren Türk demokrasisinin gücünü sýnýyor. Yaz protestolarýný Baþbakana olan korku nedeniyle görmezlikten gelen haber organlarý bu konuda nefes nefese çalýþýyor." Time, Türkiye'deki "fay hattý"nýn halen dindar iki politikacý arasýnda geçtiðine iþaret ettikten sonra "Odak, olgular üzerinde kalýrsa, medya ve yargý iþini yaparsa eðer skandal, Türklerin þimdiye kadar tam olarak hiçbir zaman sahip olmadýklarý þeyi saðlayabilir, yani gerçek bir demokrasi".

11 SPOR 11 Nihat Armutçu'nun feryadý Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Artmutçu, Ýskilipliyim.com'da yaptýðý bir yazýlý açýklama da Ýskiliplilere seslendi ve düzenlemiþ olduklarý baðýþ kampanyasýna destek çaðrýsýnda bulundu. Armutçu yaptýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi "Allah (c.c )ýn selamý üzerinize olsun. Sözü uzatmadan bu kampanya Yönetim Kurlumuzdan baðýmsýz olarak tarafýmdan düþünülmüþ ve hayata geçirilmiþtir. Yýllarca 1.Amatör Küme ve 2.Amatör Kümede mücadeleden sonra Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükseldik ve ilimizi Türkiye genelinde temsil ediyoruz. Sonuçta trilyonluk takýmlarýn oynadýðý zor bir lig. Geçen yýl kümede kaldýk ve bu yýl 2.kez oynuyoruz. Ýlk yarýda þanssýz maçlar kaybetmekle beraber sizlere layýk bir futbol oynamadýk ve düþme hattýnda ilk yarýyý tamamladýk. Bunda baþta benim olmak üzere sporcularýmýzýn hatalarýmýz var. Devre arasý çeþitli sebeplerle takýmýmýzdan ayrýlan veya ayrýlmak isteyen sporcularýmýz oldu. Bizde bir kan deðiþikliðine ihtiyaç hissettik ayrýlan arkadaþlara izin verdik. 19 Ocak 2014 Pazar günü Çorumspor maçý ile baþlayacak 2 yarý için 4-5 genç arkadaþý kadromuza katmak ve ligi Çorumspor'un üzerinde tamamlayarak kümede kalmak istiyoruz. BAL rakibimiz Tosya Belediyespor'dan ayrýlan 5 önemli futbolcu ile görüþme fýrsatý dahi bulamadan ilimizin köklü kulüplerinden 1.Amatör Kümedeki Ulukavakspor'a kaptýrdýk. Ulukavakspor'un þu an tek hedefi BAL ve bunun için para harcadý transfer yaptý. Ayný þekilde Alaca Belediyespor. Rakibimiz Çorumspor 'da 5 futbolcu transferi ile devreye baþlayacak. Bu noktada; sezon baþý yaptýðýmýz toplantý ve yýllýk planlamada Ýskilip Belediyesi olarak yapýlan ödeme ve yardým planý Belediye Baþkanýmýz Sayýn Numan Sezer tarafýndan yerine getirilmektedir. Ancak özellikle son dönemde adýmýzýn " BELEDÝYESPOR" olmasýndan kaynaklý olsa gerek zengin-fakir, büyük-küçük herkes her þeyi Belediye yapsýn demekte. Geçen sezon çeþitli iþ adamlarýmýzýn yardýmlarý bu sen yapýlmadý yada yapýlamadý. Geçen seneye göre TL geriden gidiyoruz. Bu noktada týkandýk. Ýstiyoruz ki bu takým düþmesin. 5 futbolcu alsak sadece Federasyona " Aktarma Bedeli" diye tl yatýrmamýz gerekiyor. Ýþte ben bu noktada deyim yerindeyse gençliðini bu ilçe gençliðine adamýþ bir kardeþiniz olarak hepinize büyüðünüze küçüðünüze rica ediyorum. Gelin bu takýmý düþürmeyelim. Geçen sezondan beri beni yolda orda burada görenler sað olsunlar " hocam bilet satsanýza - hocam esnaftan aidat toplasanýz ya - veya hocam üstümüze düþen ne varsa söyle yapalým" 1 liradan bilet sattým olmadý býraktým. Stada reklam tabela yaptýrayým dedim ilgi az oldu. Taraftar ürünü yaptýrdým. 6 liradan yaptýðýmýz atkýya 10 lira dedik 5 liraya olmaz mý? diye pazarlýk yapýldý indirim yapmayýnca azar yedik. Canýnýz sað olsun. Sözün özü bu bir ricadýr. Son kez sizlere bunu yazýyor ve yardýmýnýzý istiyorum. Hakkým var mý? yok mu? bilmiyorum ama istiyorum. Rýzkýnýzý, asgari geçim standartýnýzý deðil ve bir paket sigara paranýzý belki bir günlük kahve masrafýnýzý belki bir hafta digitürk maç seyretme paranýzý. Yani gönlünüzden kopaný. Ýmkanýnýz olaný. Bunu esirgemeyin. 3-4 oyuncu takviyesi ile bu takýmý ligde tutabiliriz. Biliyorum ki düþersek bir daha çýkamayýz. BAL'a çýkmak BAL'da kalmaktan çok daha zor. Amatör'de son þampiyonluk için bir 37 yýl daha beklemeyelim. Banka hesap numaramýza veya bizlere makbuz karþýlýðý yapýlacak yardýmlarýnýzý bizden esirgemeyin. Allah'a emanet olun" dedi "Transferde netlik yok" Batman Petrolspor'da ikinci yarý hazýrlýklarý Antalya'da devam ediyor. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Futbol Direktörü Þahabettin Yanar, maddi sýkýntýlar nedeniyle transferde sorun yaþadýklarýný söyledi. "KONUÞULAN FUTBOLCULAR VAR" Ýkinci yarý hazýrlýk kampýný Antalya'da sürdüren Batman Petrolspor'da transferdeki durgunluk devam ediyor. Transferde net bir sonuca varmadýklarýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Futbol Direktörü Þahabettin Yanar, þöyle konuþtu: "Transfer görüþmelerimizi devam ediyor. Ancak parasal sýkýntýlarýmýz var. Sýkýntýlarý kýsa sürede atlatacaðýmýz takdirde transferde de görüþtüðümüz futbolcularý renklerimize baðlamak istiyoruz. Kýsa sürede sorunun çözüleceðine inanýyoruz." KAMP, 6 OCAK'TA BÝTÝYOR Lige Antalya'da hazýrlanan Batman Petrolspor, 6 Ocak'ta çalýþmalarýný tamamlýyor. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin futbolcularýna Antalya kampý sonrasý teknik heyet tarafýndan üç gün izin verilecek. Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, futbolcularýn 9 Ocak'ta Batman'da toplanacaðýný belirtti. Devre arasý kampýnda yeni futbolcularýn katýlmamasý futbolseverlerin tepkisine neden oldu. TARAFTAR TEPKÝLÝ Batmanlý futbolseverler, Petrolspor'daki transfer sessizliðine tepkili. Takýmýn ikinci yarýda sancýlý günler yaþamamasý için il yöneticilerinin desteðini beklediklerini belirten futbolseverler, sosyal medyada transferdeki sessizliðe tepki gösteriyor. Bazý futbolseverler: "Takýmýn ikinci yarýsýnda çýkýþa geçmesi için transfer þart. Petrolspor'un Antalya'daki kampý bitmek üzere ama halen yeni transfer yok. Bu iþe il yöneticileri de çözüm bulmalý" dediler. SPOR SERVÝSÝ U14'te dördüncü maçlar oynanacak U 14 Liginde gruplarda dördüncü maçlar bugün ve yarýn oynanacak. Bu maçlar sonunda gruplarda ilk ikilerin büyük oranda þekillenmesi bekleniyor. A grubunda kayýpsýz lider durumundaki Osmancýkgücüspor dördüncü hafta maçýnda yarýn saat 13.30'da grupta son sýrada bulunan Alaca Belediyespor ile puan mücadelesi verecek. Osmancýkgücü bu maçý kazanmasý halinde gruptan çýkmayý garantileyecek. Grubun en kritik maçýnda ise ikinci sýradaki Gençlerbirliði ile üçüncü sýradaki Çorum Belediyespor takýmlarý karþýlaþacak. Kazanan takým final grubuna garankitileyecek. Grupta iddiasý olmayan iki takýmý Mimar Sinan ile Sungurluspor ise yarýn saat 12.00'de karþýlaþacaklar. B grubunda ise bugün saat 10.30'da oynanacak ilk maçta ikinci sýrada yer alan HE Kültürspor ile 1907 Gençlikspor takýmlarý karþýlaþacak. Günün ikinci maçýnda ise saat 12.00'de Çimentospor ile Ulukavakspor takýmlarý puan mücadelesi verecekler. Bugünki son maçta ise grup lideri Ýl Özel Ýdarespor, Osmancýkspor karþýsýnda galip gelerek final grubuna yükselmeyi garantilemek amacýnda. SPOR SERVÝSÝ Ünyespor toplanamadý! Spor Toto 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Ünyespor'da kriz büyüyor. Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan olaðanüstü kongrenin ardýndan yönetimsiz kalan ve kayyuma devredilecek yeþil-beyazlý takýmda 2 Ocak 2014 tarihinde toplanmasý gereken futbolcular muhatap bulamadýklarý gerekçesiyle toplanamadýlar. Ünyespor'da yaþanan kriz derinleþirken ligin ikinci devresinin baþlamasýna iki hafta kala dün toplanmasý gereken yeþil-beyazlý takým futbolcular toplanamadý. Yönetimsiz kalarak kayyuma devredilecek olan ve adeta kapýsýna kilit vurulan takýma sahip çýkan olmayýnca futbolcular muhatap bulamadýklarý gerekçesiyle Ünye'ye gelip toplanamadýlar. Ünye'ye gelemeyen futbolcularýn tamamýna yakýný alacaklarý karþýlýðýnda federasyona verdikleri Ünyespor için toplanmazlarken serbest kalacaklarý 10 Ocak 2014 tarihini bekledikleri gelen bilgiler arasýnda. Bazý futbolcularýn görüþtükleri baþka takýmlarýn kampýna katýlmak için alacaklarýna karþýlýk sözleþmelerini fesih etmek istedikleri ancak kulüpten muhatap bulamadýklarý için bunu gerçekleþtiremedikleri gelen bir diðer bilgiler arasýnda. SPOR SERVÝSÝ Düzyurt transfere hýz verdi Ýkinci yarý öncesi yapacaklarý takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyorlar. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ligin ilk yarýsýný zirvede tamamlayan Düzyurtspor, ikinci yarý hazýrlýklarýna Trabzon'da devam ederken bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalýþmalarýný titizlikle sürdürüyor. Turuncu-Beyazlýlar daha önce anlaþma saðladýðý Hakan Yaðmurkaya ve Nurullah Daðaþan'ýn ardýndan son olarak Belediye Vanspor'dan Volkan Bekçi'yi kadrosuna kattý doðumlu orta saha oyuncusu PTT 1. Lig'de 32, 2. Lig'de 40, 3. Lig'de 100'ün üstünde profesyonel maç oynadý. Düzyurtspor'da önümüzdeki günlerde baþka isimlerinde kadroya katýlmasý bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Erzurum Büyükþehir Belediyespor taraftarý, santrfor Deniz Sert'i transfer ederek ilk bombasýný patlatan yönetimden yeni yýl çileði bekliyor. Taraftar, "Ýyi bir orta saha ve saðbek ile takýmýmýz ligde tutulmaz" dedi.ligin ikinci yarýsý için Antalya Belek'te kampta bulunan Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da hazýrlýklar tam gaz devam ederken, yönetimde aralýksýz olarak transfer çalýþmalarýna devam ediyor. 2013'ün son günlerinde Derince Belediyespor'un golcüsü Deniz Sert'i transfer ederek ilk bombayý patlatan Mavi-beyazlýlar, saðbek ve ön libero arayýþlarýný devam ettiriyor. Taraftar yeni yýlda da yönetimden transfer bombasýný patlatmasýný bekliyor. Büyükþehir Belediyespor taraftarý, "Yönetimimiz ilk transferi Deniz Sert ile gerçekleþtirdi. Þimdi bir saðbek bir de ön libero arayýþý içinde. Bu iki mevki içinde transfer yapýlýrsa, ligin ikinci devresinde takýmýmýz tutulmaz. Yönetimin yapacaðý transfer çalýþmalarýný en kýsa sürede sonlandýracaðýný ümit ediyoruz" dedi. BUGÜNKÜ RAKÝP BELEDÝYE VANSPOR Belekte ikinci yarýya bilenen Mavi-beyazlýlar, bugün bir diðer doðu temsilcisi Belediye Vanspor ile hazýrlýk maçý yapacak. Belek kampýnda ilk hazýrlýk maçýný Adýyamanspor'la yapan ve rakibi ile 1-1 berabere kalan Erzurum ekibi, bugün ilk ciddi hazýrlýk müsabakasýnda Belediye Vanspor ile karþýlaþacak. Mavi-beyazlý takýmda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, karþýlaþmaya ideal kadrosunu sürecek. Maçta, yeni transfer Deniz Sert'in de forma giymesi bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ

12 Darýca, 4 oyuncuyla anlaþtý Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Darýca Gençlerbirliði, futbolcular Ahmet Kutluer, Müslüm Aydoðan, Tuncay Fýndýkcý ve Yusuf Atay'la anlaþtý. Teknik Direktör Tunahan Akdoðan, yaptýðý açýklamada, ilk etap kamp çalýþmalarýný tesislerinde tamamladýklarýný belirterek, þu anda Antalya'da lige hazýrlandýklarýný söyledi. Transfer çalýþmalarý kapsamýnda Ahmet Kutluer, Müslüm Aydoðan, Tuncay Fýndýkcý ve Yusuf Atay'la anlaþma saðladýklarýný ifade eden Akdoðan, 2 futbolcuyla da görüþmelerin devam ettiðini kaydetti. Doðru transfer mi? Çorum Belediyespor'un yeni transferi Gökhan Demir'in doðru transfer olup olmadýðý tartýþýlmaya baþlandý Doðumlu Gökhan Demir'in kontenjan futbolcu kategorisine girmesi ayrý bir handikap olarak yorumlanýrken, Gökhan Demir'in kadroya dahil edilmesi ile birlikte son lig maçý olan Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnda forma giyen diðer kontenjan futbolculardan, Nedim Köseoðlu, Ahmet Buðra Erdoðan, Oðuzhan Yalçýn, Mehmet Akif Tatlý'dan birisi kadroda yer alamayacak. Teknik heyetin bu durumu nasýl çözeceði þimdiden merak ediliyor. GÖKHAN DEMÝR ARANILAN ÝSÝM MÝ? Spor Toto 2. Lig ekibi Pendikspor'dan alýnan Gökhan Demir'in Belediyespor forveti için aranýlan isim olup olmadýðý spor camiasý tarafýndan sorgulanmaya baþlanýrken futbolcunun bu sezonun ilk yarýsýnda Pendikspor formasý altýnda oynadýðý 10 karþýlaþmada hiç gol kaydedemedi. DÜÞEN GOL SAYISI DÝKKAT ÇEKÝYOR Bu sezon hiç gol sevinci yaþamayan futbolcunun son 2 yýllýk gol istatistiðine bakýldýðýnda büyük düþüþ içerisinde olmasý dikkatleri çekti. Bu sezon henüz gol kaydedemeyen yeni gol umudu Gökhan Demir, sezonunda da Balýkesirspor formasý altýnda sadece Ziraat Türkiye Kupasý karþýlaþmasýnda Turgutluspor karþýsýnda 2 kez fileleri havalandýrabilmiþ. Gökhan Demir, sezonunda 3. Lig'de 20 gol ardýndan, sezonunda 2.ligde 18 golle Gaziosmanpaþaspor formasý altýnda kariyerinin zirvesini çýkarken, bu sezon fileleri 18 kez havalandýrdý. Tecrübeli ismin son iki sezonda büyük düþüþ yaþamasý þampiyonluk hesabý yapan bir takým bu transferi mi yapar kaygýlarýný da beraberinde getirdi. ADNAN YALÇIN Tahir yolcu Orhangazispor'da devre arasý çalýþmalarýnýn ilk bölümünde antrenmanlara çýkmayan, ardýndan teknik heyet tarafýndan affedildikten sonra birkaç gün antrenmana çýktýktan sonra yeniden kamptan ayrýlan Tahir ile kesin olarak yollar ayrýlýyor. Orhangazispor'da devre arasý çalýþmalarýnýn ilk bölümünde antrenmanlara çýkmayan, ardýndan teknik heyet tarafýndan affedildikten sonra birkaç gün antrenmana çýktýktan sonra yeniden kamptan ayrýlan Tahir ile kesin olarak yollar ayrýlýyor. Yönetim kurulu Tahir'in bonservis bedelini belirleyip satýþ listesine koydu. Orhangazispor'da ligin ilk yarýsýnýn en golcü ismi olan ve attýðý gollerle takýmýna büyük katký saðlayan Tahir Kurt takýmdan ayrýlýyor. Ýlk yarýnýn bitiminden sonra takýmdan ayrýlmak istediðini belirten ve devre arasý çalýþmalarýnýn ilk bölümüne katýlmayan Tahir daha sonra teknik kadronun affetmesi ile antrenmanlara baþlamýþtý. Tahir yýlbaþýndan önce katýlmasý gereken antrenmanlara da katýlmayarak kamptan ayrýlmýþtý. YÖNETÝM SATIÞ LÝSTESÝNE KOYDU Orhangazispor'un dün baþlayan ikinci etap çalýþmalarýna da katýlmayan ve toplamda 5 antrenmana çýkmadýðý noter tarafýndan da tespit edilen Tahir Kurt'un yönetim kurulu tarafýndan kesin olarak satýþ listesine konulduðu açýklandý. Tahir'in bonservis bedelini belirleyen yönetim kurulu, belirlenen bedelin kulüp hesabýna yatýrýlmasý halinde takýmdan ayrýlabileceði mesajýný verdi. SPOR SERVÝSÝ Belediyespor bugün ilk hazýrlýk maçýna çýkýyor Ýkinci yarý hazýrlýklarý için Antalya Belek'te kampta bulunan Çorum Belediyespor bugün ilk hazýrlýk maçýný Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Körfez FK ile oynayacak. 10 günlük kamp hazýrlýklarýný Antalya'da gerçekleþtirecek olan Çorum Belediyespor kampta bir yandan ikinci yarýnýn oyun sistemi üzerinde teknik ve taktik çalýþmalara aðýrlýk verirken, hazýrlýk maçlarý ile kamp çalýþmalarýný yürütecek. Çorum Belediyespor bugün ilk hazýrlýk maçýný bugün saat 17.00'de otel sahasýnda Körfez FK ile oynarken, 6 Ocak'ta ise Fatih Karagümrük ve 10 Ocak'ta Ümraniyespor ve 12 Ocak'ta ise Turgutluspor ile hazýrlýk maçý yapacak. ADNAN YALÇIN Hazýrlýklar sürüyor Çorumspor, ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Dün 1 nolu sentetik sahada tek çalýþma yapan kýrmýzý siyahlýlar çalýþmada kondisyon ve teknik çalýþma gerçekleþtirdiler.yeni transfer kaleci Akýn ile Süleyman'ýn kaleci çalýþmasý yaptýðý antrenmanda teknik direktör Hasan Atalay antrenmanýn ilk bölümünde tempolu koþularla kondisyon yüklemesi yaptý.antrenmanýn ikinci bölümünde topla teknik çalýþma yaptýran Atalay, futbolcularýn hýrslý çalýþmasýndan dolayý kutlarken futbolculara zorlu bir marotona girdiklerini ve kendilerine iyi bakmalarýný söyledi KALECÝ AKIN'IN GERÝ GÝTTÝ Çorrumspor'un dün yaptýðý antrenmana katýlan kaleci Akýn Öðüt Cora'da sürpriz geliþme yaþandý. Antrenman sonrasýnda Kaleci Akýn Öðüt Cora ile yapýlan son görüþmede futbolcunun yeni istekleri karþýsýnda þaþkýna dönen kýrmýzý siyahlý yönetim futbolcu ile anlaþma saðlayamadý. ADNAN YALÇIN Balçova ataða kalktý Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balçova Belediyespor, 11 oyuncu ile yollarýný ayýrdýktan sonra takviye çalýþmalarýna hýz verdi. Kýrmýzý-lacivertliler, geçtiðimiz sezon Altay formasý giyen 28 yaþýndaki sað kanat oyuncusu Serkan Akýn ve Erzurum Büyükþehir Belediyespor'dan Ozan Arif Önal ile anlaþma saðladý. Ünlü milli futbolcu Serhat Akýn'ýn kardeþi olan Serkan Akýn, futbol altyapýsýný Almanya'da tamamladý. Tecrübeli oyuncu Türkiye'de Manisaspor, Ýstanbulspor, Pendikspor, Þekerspor ve Altay kulüplerinde forma giydi. Serkan Akýn, Spor Toto 2. Lig'de forma giydiði 105 maçta 16 kez fileleri havalandýrdý. Galatasaray altyapýsýnda yetiþen Ozan Arif Önal da bu sezon Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da oynadý. Orta sahada görev yapan 20 yaþýndaki oyuncu çeþitli kademelerde 5 kez milli takým formasýný giydi. SPOR SERVÝSÝ Halis Durkaya'nýn desteði ile Samet Aybaba, Çorumspor'a 3 futbolcu gönderecek Çorumspor'da umut veren geliþme Çorumspor'da dün umut veren bir geliþme yaþandý. Çorumlu iþadamý Halis Durkaya'nýn Çorum'dan CHP Belediye Baþkanlýðý için adý gündeme gelirken, iþadamý Halis Durkaya'nýn Çorumspor'a futbolcu desteðinde bulunacak. Ýþadamý Halis Durkaya ile Çorumspor yöneticisi Güngör Atak'ýn bir görüþme gerçekleþtirdiði öðrenilirken, iþadamý Durkaya'nýn yakýn arkadaþý MP Antalyaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'yý arayarak Çorumspor'a futbolcu desteði vermesini istediði bu geliþmenin ardýndan Aybaba, yönetci Güngör Atak ile görüþme gerçekleþtirerek 3 futbolcu gönderme sözü verdi. Öte yandan Aybaba yapýlan görüþmede Çorumspor altyapýsýnda iyi performans gösteren genç yetenekleri gelecek sezon Antalyaspor alt yapýsýna kazandýracaðý söyledi. DURKAYA 5 FUTBOLCUNUN MASRAFINI KARÞILAYACAK Ýþadamý Halis Durkaya kýrmýzý siyahlý kulübe bir destek daha vererek yeni transfer edilen futbolcularýn masraflarýný karþýlayacaðýný kýrmýzý siyahlý yönetime iletti. ATAK'TAN TEÞEKKÜR Çorumspor yöneticisi Güngör Atak, zor dönemlerinde kendilerine her zaman gerekli desteði veren iþadamý Halis Durkaya'ya kýrmýzý siyahlý kulüp adýna teþekkür ettiklerini söyledi. ADNAN YALÇIN Hakan Konaþ Bulancak ile yollarý ayýrdý 2008 yýlýnda Çorusmpor'da forma giyen Hakan Konaþ'ýn, bu sezon formasýný giydiði Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1926 Bulancakspor ile yollarý ayrýldý. Devre arasý izni biten dün kendi tesislerinde toplanarak top baþý yapan 1926 Bulancakspor ile Hakan Konaþ'ýn yaný sýra Ceyhun Çaðlar, Enes Birinci, Metin Kelem ve Emre Cömert'inde yollarý ayrýldý. Kulüpten yapýlan açýklamada Ýdari Menajer Hakan Alparslan "Bazý oyuncularýmýzla yollarýmýz ayrýldý, bundan sonra hedefimiz genç, koþan ve hýrslý bir takým yaratmak bütün gençlere ve kendini göstermek isteyen oyunculara kapýmýz açýk taraftarýn beklentilerini biliyoruz. Ýnþallah onlara ikinci yarý daha diri bir takým izleteceðiz." þeklinde konuþtu. SPOR SERVÝSÝ

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz

Hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz Esas olan Ümmet in çýkarý Milletin dýþýnda hiç bir güç tanýmýyoruz Eðitim Bir Sen orum Þubesi'nin önceki akþam düzenlediði Ýþyeri Temsilcileri Ýstiþare Toplantýsý'na katýlan Eðitim Bir sen Genel Baþkan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Köşk seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız?

Köşk seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız? On5yirmi5.com Köşk seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nerede oy kullanacağınızı YSK'nın internet sitesinden sorgulayabilirsiniz. Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı