Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan ikamet eden kişi sayısı. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan alanların büyüklüğü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan ikamet eden kişi sayısı. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan alanların büyüklüğü."

Transkript

1 Gürültü Haritalama Gürültü Haritalama Nedir? Gürültü haritalaması, bir bölgede yaşayan nüfusun gürültüden dlayı ne kadar rahatsız lduğunun belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldığı çevresel gürültünün değerlendirilmesidir. Bunun için, çeşitli gürültü kaynaklarından (araba trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi) dğan gürültü yükünü gösteren gürültü haritaları hazırlanır. Gürültü haritalarında bir yıl byunca tüm gün (Lden) ve gece (Lnight) için rtalaması alınan yük değerleri gösterilmektedir. Ayrıca gürültü hartaları ile kaç vatandaşın belli ses değerleriyle rahatsız edildiği belirlenmektedir. Gürültü haritalanmasının ve bunun üzerine luşturulan gürültü eylem planlamasının hedefi, çevre gürültüsünden dlayı önemli ölçüde etkilenmiş sahaları ayırt etmek ve buralarda uygun önlemler almaktır. Türkiye genelinde gürültü srununun belirlenmesi ve gerekli kntrl tedbirlerinin alınabilmesi için gürültü haritalarının ve harita snuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, bir yandan, gürültü haritalaması yapılacak alanın GIS verileri ; (cğrafi veriler, bina verileri, arazi verileri, gürültü kaynaklarının knumu, binaların knumu, binaların yüksekliği, ikamet edenlerin sayısı, binaların kullanımı vb.) diğer yandan da gürültü emisyn verileri (örn.; tmbil, tren veya uçak sayısı ve tipi; ulaşım araçlarının hızı; karayllarının ve demirylu hatlarının özellikleri; sanayi tesislerinin veya bunların bölümlerinin ses gücü seviyeleri) tespit edilmelidir. Bu verilere dayanılarak, gürültü maruziyeti, mevzuatlarda belirtilmiş lan hesaplama mettları ile hesaplanır. Bu hesaplama farklı yazılım üreticileri tarafından geliştirilen özel yazılımlarla yapılmaktadır. Gürültü haritaları şunları gösterebilir: Eşit ses basınç seviyesi eş yükselti eğrileri (izfnlar). Knutların cephesindeki ses basınç seviyeleri. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan ikamet eden kişi sayısı. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan alanların büyüklüğü. Gürültü Haritalamada İhtiyaç Duyulan Veriler Nelerdir? Genel Dijital Veriler: Veritabanı Gürültü yayılım hesaplaması için dijital bir veritabanına ihtiyaç vardır. Bu veritabanı, her bir gürültü türüne yönelik tüm hesaplamalar için kullanılır ve daha snra gelen, üst üste binen gereferanslı katmanları içerir. Ge referansın anlamı, tüm katmanların aynı krdinat sisteminde yer alması ya da bunların uygun bir biçimde yeniden prjelendirilmesi demektir. Bunun için her bir çıkış krdinat sisteminin bilinmesi gerekir. Türkiye nin ülke çapındaki bir gürültü haritalanması için tek tip bir krdinat sistemi tavsiye edilir. Arazi Mdeli Yer yüzeyinin anlatımı dijital yükseklik çizgileri ya da nktaları (en küçük adım mesafesi 1 m) biçiminde ele alınabilir. Knumun 1 m den daha küçük ve yüksekliğinin de 0,5 m den daha düşük belirlenmesi arzu edilmektedir. Özellikle kaynakların yakınında yüksekliğe dair mümkün mertebe tam bir bilgi edinilmesine dikkat edilmelidir, çünkü kaynak ve yakınında nu perdeleyen yapının yükseklik ilişkisi hesaplama snucunun açısından büyük önem taşımaktadır. Şayet yükseklik bilgileri geleneksel haritalar şeklinde ve kağıt üzerinde (analg) mevcutsa, zaman bunlar kullanılmalıdır. Bu durumda bunlar taranmalı ve içeriğinde yer alan yükseklik bilgileri knumlarına uygun bir şekilde (ge referanslı) dijitalleştirilmelidir. Alışıla geldiği şekilde bu fnksiynlar gürültü hesaplama prgramlarının içinde yer almaktadır. Arazi mdeli verileri, gürültü hesaplama prgramları tarafından dxf ve shape frmatında işlenebilmektedir. Bina (3B lu Kütük Mdeli) Bilgileri

2 Esas larak tüm binalar ses engelleyici lduğu kadar aynı zamanda da kruyucu nesnelerdir (turulan binalar, hastaneler, kullar).binaların knum ve yükseklikleri özellikle kaynağa yakın lanlar mümkün lduğunca tam ve güncel larak tespit dilmelidir. Bu arada yükseklikler binalardaki kat sayısına göre belirlenebilir. Katların yüksekliği de 3 metre larak alınabilir. Şayet bu bilgiler mevcut değilse, ya bölgeye gidilerek yerinde sağlanabilir ya da gerekiyrsa yerin knumuna göre luşturulacak standart değerler kullanılabilir. Bina planlarında çk fazla detayın yer alması hesaplama snuçlarının kalitesi bakımından önemli değildir. 1 ila 2 m kenar uzunluğuna sahip cephe unsurları ihmal edilebilir. Tek başına duran ve 25 m² den daha küçük lan binalar hariç tutulabilir. Her bir bina nesnesine özellik larak ilave bilgilerin eklenmesi gerekir. Bu bilgiler şunlardır: Dsya Numarası (ID) Adres Kullanım şekli Binada turanların sayısı Knutların sayısı Bu arada kullanım şekli altında şu dört kategri yer almalıdır: Mesken, eğitim (gerektiğinde kreşler de dahil edilir), hastaneler ve diğerleri. Nüfus Verileri Binaya dayalı herhangi bir turan sayısı elde mevcut değilse, kullanılan knut alanı (brüt bina alanının yaklaşık larak % 80 i) üzerinden turan sayısı tahmin edilebilir. Bunun için lkal isabet eden bir her turan için knut alanı faktörü belirlenmelidir. Karaylu Gürültü Haritası Verileri Ulusal mevzuata [1] uygun bir biçimde yalnızca yerleşim alanları dışında kalan ana trafik yllarının gürültü haritaları çıkarılmalıdır. Yerleşim alanlarının içinde de gürültü bakımından önem arz eden diğer ylların ele alınması gerekir. Bir ylun gürültü bakımından önem arz edip etmediği önemli ölçüde trafik yğunluğuna ve de yerleşim yerlerine ve diğer krunması gereken kullanım yerlerine lan uzaklığına bağlıdır. Karayllarındaki emisynların tanımlanması için şu hususlarla ilgili bilgilerin lması önemlidir: Ylların knumu ve enine kesiti Trafik miktarı Karaylu trafik gürültüsünün hesaplanması için yıllık seyreden mtrlu taşıtların (tmbil, kamyn) tplam sayısı önemli bir ölçüttür. Mtsikletlerin de tmbiller larak değerlendirilmesi tavsiye edilir. Hesaplama prgramı için giriş ölçüsü larak ilgili yıla tekabül eden rtalama günlük trafik miktarı (DTV) tespit edilmelidir. Kamyn trafiğinin ranı Hız ve trafik akışı Günlük trafik miktarı gündüz, akşam ve gece saatlerine bölünmelidir. Aynı durum kamynların yüzde ranları için de geçerlidir (> 3,5 t).gürültünün hesaplanmasına sürüş hızı da dahil edilir. Burada izin verilen en yüksek hız limitlerinin esas alınması tavsiye edilir. Trafik akışına ilişkin srgulanan veri girişleri ile ilgili larak genelde kesintisiz akan trafik standart değerinin kullanılması tavsiye edilir. Yukarıda belirtilen verileri elde etmek için ilk önce ulaşım idarelerinde güncel verilerin lup lmadığı ya da hangi verilerin lduğu tespit edilmelidir. Trafik miktarına ilişkin bilgilerin sağlanması gerektiğinde tmatik ya da manuel sayımların yapılması gerekir. Yl yüzeyinin türü Araç ylu kaplamalarının değişik türleri gürültü luşumunu büyük ölçüde etkilemektedir. Gürültülü kaldırım taşı kaplamalarından gürültüyü azaltıcı açık gözenekli asfaltlara kadar 10 db(a) civarında bir ses aralığı mevcuttur. Gürültü hesaplama prgramlarında farklı kategriler için uygun düzenleme değerleri bulunmaktadır. Şayet uygun veriler yksa kural larak sağlam bir tahmin için betn ya da luklu dökme asfalt kullanılır. Köprü ve tünellerin knumu

3 Rampalar ve tek istikametli yllar Demirylu Gürültü Haritası Verileri Gürültü haritaları, yerleşim alanlarının dışında kalan yalnız ana demirylu hatları için ulusal mevzuata [1] uygun larak çıkarılmalıdır. Yerleşim alanlarının içinde gürültü açısından önem arz eden diğer raylı yllar (düşük randa trafik yğunluğu lan güzergahlar, hızlı tren, şehir çevresini dlaşan raylar, metrlar vs.) ele alınmalıdır. Bir güzergahın gürültü açısından önemli lup lmadığı önemli ölçüde trafik yğunluğundan ve de yerleşim yerleri ve diğer krunması gereken kullanım alanlarına lan uzaklığına bağlıdır. Demiryllarındaki emisynların tanımlanması için şu hususlarla ilgili bilgilerin lması önemlidir: Tren sayısı Tren türü Fren türü Ray yatağının türü Hız Rayların durumu Köprü ve tünellerin knumu Havaalanı Gürültü Haritası Verileri Özel veriler 3 bölümden luşmaktadır, bu veriler şunlardır: Uçak pisti tanımı, Zemin takibinin tanımı, Hareket verileri, Özellikle her bir zemin takibi için uçak hareketiyle ilgili gerekli özel bilgilerin tplanması, havaalanı izleme sistemi lmayan bir havaalanı için çk büyük bir zrluktur. Uçak pistlerinin tanımı, AIP den (Aircraft Instrumented Paylad) hareket şekillerine aktarılmalıdır. Pistin tanımı (örn. gidilen istikamet için kuzey yönü) kntrl edilmelidir, çünkü AIP in küresel krdine sistemi (Gegraphic, WGS84) genel verilere uymayabilir (mdifiye UTM, WGS84). Elektrnik frmatta radar kayıtları mevcut değilse, zemin takiplerinin tanımı, görsel uçuş rtası (VFR) ya da radar uçuş sevk ve idaresi lmaksızın yaklaşma takipleri (STAR), kalkış takiplerine sınırlandırılabilir. Kridr genişliğinin tanımı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) radar takipleri yapamadığından ek bir srun teşkil etmektedir. Daha fazla bilgi mevcut değilse, her zemin takibi için kridr genişliği, uçuş beklenti alanına göre düşünülmelidir. Takipler en başta 30 km den fazla yayılırsa, pratik nedenler sebebiyle, farklı zemin takipleri (SID, STAR) birleştirilmelidir. Uçak türleri (ATD), uçak durumu (kalkış yada varış), takip ve zaman dilimi (gün, akşam ve gece) anlamına gelen kalkış ve varışların hareket verilerini her bir zaman dilimi esnasında düzenlemek büyük bir srundur. Bilhassa yerel zamanda üç yerel zaman dilimine bölünme ve yaz/kış saatlerindeki değişim gibi hava trafiği kntrlünde kullanılabilir kayıt verileri, (vs. GMT) dğrudan kullanılamayabilir, fakat yazılıma göre işleme tabi tutulmalıdır. Ayrıca akustik özelliklerini tanımlayan uçak gruplarına her bir uçağı tahsis etmek gerekmektedir. Her uçak, uçak kuyruk numarasıyla bir uçak mdeline bağlıdır. Herbir uçak mdeli için ICAO, bir uçak tür göstergesi belirlemiştir (ATD). Snuç larak, ATD (Istanbul için nerdeyse 3000 de 400) 30 uçak grubuna ayrılmalıdır.

4 Hareket verileri listesi, yazılımın veri hareket frmlarına girilebilmesi için bir araya getirilmelidir ve dikkatlice kntrl edilmelidir, çünkü bazen, Kullanımda lan pist ile zemin takibi arasındaki bağlantı yanlış labilir, Hareket ve zemin takibi (özellikle VFR tarafından) arasındaki ilişki eksik labilir, Zaman bilgisi ya da uçak tür göstergesi eksik ya da yanlış uçak tür göstergesi lan hareketler vardır (vs..) Gürültü Haritası Hazırlanacak Alanlar Yerleşim Alanları Gürültü Haritalama, Avrupa Birliği mevzuat uyumu çerçevesinde ülkemizde uygulanmaya başlanan bir kavramdır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince nüfusu yüz binden fazla lan, şehirleşmiş alan larak kabul edilen ve nüfus yğunluğunun kilmetre kare başına 1000 kişiden fazla lduğu alanlar için Gürültü haritası hazırlanması gerekmektedir. gürültü haritası hazırlanması gereken yerlerşim alanları listesini görüntülemek için tıklayınız... Ana Karaylları gürültü haritası hazırlanması gereken yerlerşim alanları listesini görüntülemek için tıklayınız... Ana Demirylları gürültü haritası hazırlanması gereken yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir ylları; HAT KESİMLERİ KM TREN/YIL Haydarpaşa-Gebze demirylu Sincan-Ankara Ankara-Kayaş Havaalanları gürültü haritası hazırlanması gereken yılda elli binden fazla iniş kalkışın yapıldığı ana havaalanları; Ankara Esenbğa Uluslararası Havalimanı İstanbul Atatürk Uluslararası Havaalanı İzmir Adanan Menderes Uluslararası Havaalanı Antalya Uluslararası Havaalanı larak belirlenmiştir. Gürültü Haritalarının hazırlanmasından srumlu kurum/kuruluşlar

5 Gürültü haritası hazırlamakla srumlu kurum/kuruluşlar haritalamada hangi yöntemleri kullanabilirler? Yerleşim yerleri ve ulaşım kaynakları (karaylları, demirylları ve havaalanları) için gürültü haritalarının hazırlanmasında yetkili idareler 3 farklı yaklaşım izleyebilir. Yaklaşım 1: Yetkili idare, gürültü haritalarının hazırlanması işini tamamen kendisi yürütür. (veri eldesi, veri yönetimi ve gürültü maruziyetinin hesaplanması). Yaklaşım 2: Yetkili idare, veri eldesi işini kendisi yürütür ve hesaplamaları üçüncü bir tarafa yaptırabilir (Gürültü haritalamada uzman üniversitelere veya özel uzman firmalara). Yaklaşım 3: Yetkili idare, gürültü haritalarının hazırlanması işini üçüncü bir tarafa yaptırabilir. (Gürültü haritalamada uzman üniversitelere veya özel uzman firmalara). Yetkili idare, gürültü haritalama işini kendisi yürütebilmesi için, veri eldesi, veri yönetimi ve gürültü maruziyetinin hesaplanmasına yönelik yeterli sayıda uzman persnele sahip lmalı aynı zamanda gürültü maruziyetinin hesaplanması için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun yazılım prgramı ve bilgisayar dnanımına da sahip lmalıdır. (Gürültü haritalama yapacak üçüncü taraflarda bulunması gereken asgari şartlar, yetkili idare de sağlanmalıdır) Yetkili idare, gürültü haritalama işini üçüncü taraflara yaptırması halinde dahi, üçüncü taraflarca yapılan gürültü haritalarının kntrlüne yönelik larak, gürültü haritalamada uzman persnel, yazılım prgramı ve bilgisayar ve dnanımını kendi bünyesinde bulundurmalıdır. Gürültü haritası hazırlayacak uzman kişi/kişilerin sahip lması gereken kriterler nelerdir? Gürültü haritalamada çalışacak persnel; üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalışmaları yürütecek seviyede uzmanlığa sahip lması bu kapsamda; en az, Bakanlığımızca luşturulmuş Temel Akustik Knuları nı içeren Eğitim Prgramını (A/A-2 Tipi Sertifika Prgramı) ve gürültü haritaları hazırlanacak kaynaklara bağlı larak Gürültü Haritalama Knuları nı içeren Eğitim Prgramını (B-1ve/veya B-2) alması gerekmektedir. Bakanlıkça luşturulmuş eğitim prgramlarında belirtilen knularda terik veya uygulamalı çalışmalar yapmış öğretim görevlileri ile bu knularda yüksek lisans ve dktra

6 prgramlarını tamamlamış kişiler de bu knuları yürütecek şekilde uzman larak değerlendirilir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun yazılım prgramı ve bilgisayar dnanımına da sahip lmalıdır. Gürültü Haritalama işinde ölçüm de yapılacak ise kullandıkları ölçüm metdlarınına yönelik Bakanlığımızdan Ön Yeterlik/Yeterlik belgesine sahip lmalıdır. Ulusal veya uluslararası karaylu, demirylu, havaalanı ve endüstriyel alanların gürültü haritalama işinde tecrübesi lması gerekmektedir. Harita Hesaplama Mettları Hllanda Hesaplama Metdu (Demirylları İçin) Fransız Hesaplama Metdu (Karaylları İçin) ECAC.DOC.29 (Havaalanları İçin) TS ISO Standardı (Sanayi Alanları İçin) Hazırlanan Gürültü Haritalarından Nasıl İstifade Edilir? Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması aşamasında, hazırlanan gürültü haritaları snuçları ile gürültü unsuru göz önünde bulundurularak ileride luşabilecek gürültü prblemleri büyük randa, planlama aşamasında önlenmiş lacatır. Gürültü haritaları, gerekli kntrl tedbirlerinin alınması gereken alanların belirlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince hazırlanması gereken eylem planlarına ışık tutacaktır. Bu ylla; herhangi bir nktada, herhangi bir gürültü kaynağının luşturduğu gürültü seviyesi hakkında kamuyunun bilgilendirilmesi sağlanmış lunacaktır. Haritalar halkın erişimine sunulacak mıdır? Hazırlanan gürültü haritaları ilgililerce kamuyunun erişimine sunulacaktır. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı bu kapsamda bir veri bankası luşturacaktır. Gürültü Haritaları ne kadar süre güncellenecektir? Stratejik gürültü haritaları hazırlandıkları tarihten snra en az beş yılda bir gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir.

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5.

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5. EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Bu prje, AvrupaBirliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Detaylı

UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER

UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER 1) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği nin yürürlüğe giriş tarihinden (07.03.2008) önce kurulmuş ve işletmede olan; a) Ek-VII

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

Yönetmelik (01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıģtır.

Yönetmelik (01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıģtır. Yönetmelik (01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıģtır. Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir.

Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir. Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) 1- Egzoz gazı emisyon ölçüm periyodu nedir? Hususi ve Resmi Otomobiller Diğer Motorlu Taşıtlar İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. İlk 1 yaş sonunda ve

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapr Türü Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Ocak 2013 tarih ve 8175-II kayıt n lu ana sözleşme

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. : Bkz. Rapor - İmar durumu incelemesi RAPORU HAZIRLAYANLAR

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. : Bkz. Rapor - İmar durumu incelemesi RAPORU HAZIRLAYANLAR YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Rapru Hazırlayan Kurum : Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Nva Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sözleşme Tarihi : 29 Ocak 2013 Değerlenen

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 03 10 Haziran 2010 Yayımlandığı Tarih 11 Haziran 2010 Sayı 450 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yazılım kılavuzu. GoPal Navigatör sürüm 5.5

Yazılım kılavuzu. GoPal Navigatör sürüm 5.5 Yazılım kılavuzu GPal Navigatör sürüm 5.5 GPal Navigatör sürüm 5.5 İçindekiler 1. BÖLÜM: GİRİŞ... 1 Önsöz...1 CD/DVD'nin içindekiler...1 Sistem gereksinimleri...3 Bu kılavuzdaki anlaşmalar...3 Tavsiyeler

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735 Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raprun Knusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapr Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 03 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-22 TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 1 Amaç Bu Tebliğin amacı sermaye

Detaylı

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim

Detaylı

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ Editörler Uzm. Dr Oğuz SARIYILDIZ Dr. Serdar MERCAN Yazarlar

Detaylı

Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır:

Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır: 13 GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 13.1 GİRİŞ Bu bölümde, İzmir Otoyolu Projesi nin inşaatı ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek olası gürültü ve titreşim etkileri ele alınmaktadır. Otoyol güzergâhının bütünündeki

Detaylı

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN EK-1 VE EK-2 SĠNDE YER ALMAYAN TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ 1 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin

Detaylı

Gürültü haritalama nedir?

Gürültü haritalama nedir? TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Gürültü haritalama

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, Rev. N : AMAÇ: Tesislerde luşabilecek her türlü lağanüstü durumlarda persnelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin lumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması

Detaylı

Havaalanı El Kitabı Talimatı (SHT-HEK)

Havaalanı El Kitabı Talimatı (SHT-HEK) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Havaalanı El Kitabı Talimatı (SHT-HEK) Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı, 14 Mayıs 2002 tarihli ve 24755 sayılı Resmi Gazete de yayımlan Havaalanı Yapım, İşletim

Detaylı