HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor"

Transkript

1 HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ KADIN KOMÝSYONU MALTEPE DE ORTAK KADIN EMEÐÝ PAZARI... Birlikte üretmek, paylaþmak ve emeðimizi kolektif bir iradeye dönüþtürmek için Haziran 2007 tarihinde Maltepe de yapýlacak olan ortak kadýn emeði pazarýna bütün halkýmýz davetlidir... Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor Biz Figüran Deðiliz, Halkýz ÖZGÜR BÝR ÜLKEDE ÝNSAN GÝBÝ YAÞAMAK ÝSTÝYORUZ Sonunda oldu iþte Baðýra çaðýra, sopa zoruyla, mahkeme zoruyla seçim kapýlarý açýldý. Aslýnda bir çeþit askeri darbe yapýldý Türkiye de; bütün demokrasi aþýðý þaklabanlarýn ayakta alkýþladýðý bir askeri darbe. Tam da 2000 li yýllara yakýþan, yeni türden postmodern bir askeri darbe. Bir yandan muhtýralar verildi, bir yandan alanlar dolduruldu, herkese birleþme emirleri yaðdýrýldý. Þimdi de ayný süreç sýnýr ötesi harekat gerginliðiyle sýkýþtýrýlýyor. Sf: 4 Halký kandýrmak için din, iman, laiklik, cumhuriyet gibi laflarý bol keseden ortalýða savursalar da sonuçta temel olarak hepsi ayný... Þimdi saatler 22 Temmuz a ayarlandý Ne olacak 22 Temmuz da? Ne bekleniyor? Düzen mi deðiþecek? Ýþsizliðimiz, yoksulluðumuz ortadan mý kalkacak? 23 Temmuz sabahý Türkiye daha mý onurlu bir ülke olacak? Daha mý çok demokrasi olacak Türkiye de, daha mý özgür olacaðýz 23 Temmuz da? Daha seçim olacaðý da belli deðil. Her an Güney Kürdistan a bir müdahale bahanesi ortaya çýkabilir, her an düdük çalýnýp her þey þamata içinde boðulabilir. HALKTAN YANA OLMANIN ANLAMI: KÜBA DA SAÐLIK Sf: 12 Sosyalist Küba, yýllardýr yepyeni bir saðlýk anlayýþýnýn en parlak örneklerini veriyor... KAÐITHANE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Aylardýr kafamýzý þiþiriyorlar! Neye inanacaðýmýzý þaþýrdýk! O kadar çok gürültü çýkarýyorlar ki saðýr ve sersem oluyoruz! Bir yanda vatan kurtarýcýsý asker dalkavuklarý; diðer yanda sosyete Müslümanlarý! Aylardýr herkes durmadan bizim adýmýza konuþup duruyor; bizim adýmýza planlar yaler yaratýp 1 pýyor. Kendi çýkar savaþlarý doðrultusunda gündem- zihnimizi allak bullak ediyorlar. Karýþýklýk ve kafa bulanýklýðý en üst seviyede. Bu arada kimse bizim derdimizi sormuyor! Kimse siz ne yersiniz, ne içersiniz, ten-

2 sosyalist barikat 26 cerenizde ne kaynýyor demiyor. Kimse çocuklarýmýzý yiyip bitiren çetelerden, okullarý mahalleleri bir að gibi saran uyuþturucu belasýndan, ekmeðimize ortak olan tefecilerden, hortumculardan, hýrsýzlardan söz etmiyor. Kimse üç kuruþa çalýþtýðýmýz atölyelerden, hastane kapýlarýnda çektiðimiz eziyetten, ticarethaneye döndürülüþ okullardan söz etmiyor. Ama hepsi bizim adýmýza konuþuyor. Türkiye belki de tarihinin en uyduruk, en zorlama seçimiyle karþý karþýya. Ortada bir seçim var ama seçilecek kimse yok! Kimi seçeceðiz ki? Gerçek bir seçimden söz edebilmek için insanýn önünde farklý seçenekler görmesi lazým. Yani birinin diðerinden farklý þeyler söylediðini ve yaptýðýný duymak lazým. Aylardýr bin türlü yaygarayla, Türkiye yi orta yerinden saçma sapan, tamamen yanlýþ bir sýnýr çizgisiyle bölüyorlar. Bir yanda vatan kurtaran laikler! Diðer yanda dinciler! Diðer yanda eski kontr-gerilla þeflerinin demokrat lýðý! Herkes memleketi diðerinden çok sevdiði iddiasýnda! Aylardýr kafamýza bütün bu yalanlarý yerleþtirmeye çalýþýyorlar. Aylardýr bize bütün bu yapýþýk kardeþlerin aslýnda birbirine düþman olduðunu söylüyorlar. Yalan! Bin kere yalan! Milyon kere yalan! Bu topraklarda bir tek gerçek sýnýr çizgisi var. O çizginin bir tarafýndan emeðiyle, alýnteriyle yaþayan namuslu emekçiler ve emekten yana insanlar; diðer tarafta ise kanýmýzý sülük gibi emen patronlar ve onlarýn aðababasý olan Amerikan emperyalistleri var! O çizginin bir tarafýnda pazar yerlerinden çürük sebzeleri toplayan insanlar var; diðer tarafýnda ise sosyete kulüplerinde çýlgýn partiler de gönül eðlendiren asalaklar sürüsü var. O çizginin bir tarafýnda baðýmsýz bir ülkede onurlu bir yaþam sürmek isteyen insanlar var, diðer tarafýnda ise emperyalist þirketlerle en büyük iþbirliklerini yapan OYAK Ordusu ve Washington a aman beni klozete atýp üstüme sifon çekmeyin diye haber gönderen bir baþbakan var. O çizginin bir tarafýnda hastane kapýlarýnda sürünmekten, itilip kakýlmaktan býkmýþ, insan gibi yaþamak isteyen milyonlar var; diðer tarafýnda ise bütün kamu kurumlarýný satan, sosyal haklarýmýzý IMF nin emriyle budayan hastaneleri ticarethaneye çeviren patron partileri var! O çizginin bir tarafýnda kaderine terk edilmiþ okullarda boþ yere dirsek çürüten ÖSS yalanýyla gelecekleri çalýnan gençlerimiz var; diðer tarafýnda özel okullarda el bebe gül bebe eðitilen, bütün dünya nimetlerinden yararlanan kaymak tabakanýn gençleri var! O çizginin bir tarafýnda kendi ülkesinde yabancý gibi yaþayan emekçiler, ülkesinin onursuzluðundan acý duyan ilerici insanlar var; diðer tarafýnda ise IMF ciler, NATO cular, ruhunu Amerika ya satmýþ uþaklar sürüsü var! O çizginin bir tarafýnda tarlasýna küsmüþ, ürettikleri uluslar arasý þirketlerin oyunlarýyla elinden alýnan tütün, fýndýk, çay, pamuk üreticileri var; diðer tarafýnda IMF nin emriyle meclisi sabahlara kadar çalýþtýrýp tarihin en kötü yasalarýný çýkararak tarýmý çökertenler, üreticinin emeðini uluslar arasý þirketlere peþkeþ çekenler var! O çizginin bir tarafýnda yýllardýr medyanýn bütün yalanlarýna karþýn Filistin li kardeþleri için acý çeken, alçak Siyonistlere karþý nefret duyan insanlarýmýz var; diðer tarafýnda ise Ýsrail denildiðinde taklalar atan iþbirlikçiler, Tel-Aviv kasaplarýyla her türlü anlaþmayý imzalayýp onlarýn kanlý ellerini sýkan generaller var! O çizginin bir tarafýnda haklarý ve özgürlükleri için direnen, yýllardýr imha ve inkâr politikalarýyla kana boðulan Kürtler var; diðer tarafýnda ise her gün bizi onlara karþý kýþkýrtan, halklarýn kardeþliðini dinamitleyen faþist çeteler var! Gerçek sýnýr çizgisi iþte budur! Meydanlarda hepimiz tek bir yürek gibiyiz diyenler yalan söylüyorlar! Hepimiz tek bir yürek deðiliz; hiçbir zaman da olmadýk! Kanýmýzý emen hortumcularla nereden kardeþ oluyormuþuz? Bush un önünde elpençe divan duranlarla bu nasýl bir kardeþlikmiþ? Türkiye ekonomisinin neredeyse yarýsýný kara para ve uyuþturucuya baðlamýþ olanlarla emekçi insanlarýn nasýl bir kardeþliði olabilir! Bu nasýl bir kardeþliktir ki, boþ lafa gelince öne çýkarýlýyor ama sýra kasalarý ve cüzdanlarý doldurmaya gelince birdenbire unutuluyor? Kim kiminle tek yürekmiþ? Ülkenin iliðini kemiðini sömürenlerle nasýl 2 ESENLER HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:

3 bir birlik bu? Generallerin iþsiz kalma ihtimali var mý? Bizim var! Patronlarýn evleri baþlarýna yýkýlýr mý? Bizimki yýkýlýr! Baþbakanlarýn, bakanlarýn fatura yüzünden elektrikleri kesilir mi? Bizimki kesilir! Milletvekillerinin hastalarý hastanede rehin kalýr mý? Bizimkiler kalýr! Þehit ticaretinden para kazanan televizyon patronlarýnýn çocuklarý daðlarda vurulur mu? Bizim çocuklarýmýz vurulur! Peki bu nasýl bir birlik beraberlikmiþ böyle? Eski bir halk deyiþi vardýr: Ekende yok biçende yok / Yiyende ortak Osmanlý diye, aynen öyle deðil mi? Bu kadar birlik ve beraberlik halindeysek eðer, yüreklerimiz böylesine tek bir yüce amaç için birleþmiþse, midelerimiz ve cüzdanlarýmýz neden ayrý? Neden onlarýn kasalarý dolu ve neden bizim ceplerimiz delik? Rejim tehlikedeymiþ! Hangi rejim? Rejim dediðiniz nedir? Kapitalist üretim düzenini mi kastediyorlar bununla? IMF-Dünya Bankasý prangasý altýndaki ekonomiyi mi kastediyorlar? Yoksa rejim dedikleri þey, hastane kapýlarýnda sürünmek, anlamsýz okullarda anlamsýz bir eðitim görüp iþsizler ordusuna katýlmak mý? Vatan çiftliklerinizse diyordu Nazým bir zamanlar, çek defterlerinizse vatan Dönüp dolaþýp oraya geldik iþte yine: Nedir rejim dediðiniz þey? Miting kürsüsündeki konuþmacýlar, Cumhurbaþkaný, Genelkurmay baþkaný ve bilumum diðer Cumhuriyet sevdalýlarý ayný tanýmý yapýyorlar: Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti! Neymiþ bu devlet? Kürt halk hareketine karþý Hizbullah katillerini kullanýrken laiklik neredeydi? 1 Mayýs ta Ýstanbul u gaza boðarken demokrasi neredeydi? Eðitimi, saðlýðý, sosyal güvenlik sistemini IMF emriyle çökertirken sosyal devlet neredeydi? Yüzlerce gazeteci, köylü, acýmasýzca katledilir ve kaybedilirken, Þemdinli nin iyi çocuklarýný askeri mahkeme kapsamýna alýp kurtarýrken, biraz sesini yükselten savcýlarý meslekten atarken hukuk nerelere saklanmýþtý? Yalan! Yalan! Yalan! Coðrafyamýzýn bir ucundan diðer ucuna zehirli bir yalan rüzgarý estiriliyor. Alýnteriyle yaþayan insanlarý abuk sabuk sýnýr çizgileriyle bölüyorlar ve gerçek düþmaný gözlerden saklýyorlar. Ve böylece saatlerimizi 22 Temmuz akþamýna ayarlamamýzý istiyorlar! Bu doðru deðil! Hiç deðil! Hiçbirine verecek tek bir oyumuz yok! Baþka kapýya! Her seferinde birilerine umut baðlayýp sonunda aðlaþýp durmaktan artýk býkmadýk mý? Her seferinde aldatýlmaktan, hepsi birbirinin ayný olan bu iþbirlikçilere güvenip ortalýkta kalmaktan yorulmadýk mý? Býrakalým onlarý kendi küçük oyunlarýný oynayýp dursunlar. Biz halkýz! Gerçek güç biziz ve gücümüz örgütlülüðümüzdür. Bir araya gelirsek, örgütlenirsek karþýmýzda hiçbir güç duramaz. Böyle yoksul ve onursuzca yaþamak, kaderimiz deðildir. Zehirli bataklýklarda boðulup gitmek yerine örgütlenip ayaða kalkabiliriz. Devrimci halk hareketi bu topraklarýn kaderini deðiþtirecek tek güçtür. Ve bu güç, biziz. Gelecek bizimdir! Örgütlü halk yenilmez! Düzen partilerine oy yok! Özgür ülke, insanca yaþam için örgütlenelim! KALAR HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm! Halk Kültür Merkezleri sosyalist barikat 27

4 Partiler ve Seçenekler... SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Hiç dikkat ediyor muyuz; son zamanlarda parti deðiþtirmeler ve transferler ne kadar kolaylaþtý? Biri diðerine geçiyor, oradan caný sýkýlýnca bir baþka partiye atlýyor. Hepsi de yeni partinin rozeti takýlýrken piþmiþ kelle gibi sýrýtýyor ve sayýn genel baþkanlarýna hürmetler yaðdýrýyorlar. Üstelik, neler neler uyduruyorlar! Örneðin CHP eski genel sekreteri Ertuðrul Günay, AKP'ye katýlýrken "komþusu aç iken tok olan bizden deðildir felsefesine geldim" diyor! Baþka bir þey dese sorun deðil, ama insanýn "Türkiye aç iken deveyi hamuduyla yutanlarýn partisi"ne katýldýðýnda bunlarý söylemesi tuhaf oluyor! Ya da bir baþkasý son zamanlarýn en faþizan davranan partisi CHP'ye katýlýrken "demokrasi aþký"ndan söz edince ortaya tam bir komedi çýkýyor. Peki ama nasýl bu kadar rahat ve kolay parti deðiþtiriyorlar? Bir partiden diðerine geçiþ, bu kadar basit mi? Evet! Bu kadar basit! Evet, bir partiden diðerine geçiþ bu kadar kolay ve basit; çünkü bu düzen partilerinin aralarýndaki bütün farklar artýk tamamen göstermelik hale gelmiþtir! Gerçekten, ne fark var aralarýnda? Biri "laik", öbürü "dindar" mý? Bu, tamamen uydurma bir farktýr! Bu partilerin hepsi patronlardan yana deðil mi? Bu partilerin hepsi IMF'nin önünde düðmelerini iliklemiyor mu? Bu partilerin hepsi efendileri Amerika karþýsýnda el pençe divan durmuyor mu? Bu partilerin hepsi özelleþtirmeci deðil mi? Bu partilerin hepsi ýrkçý ve gerici deðil mi? Hangisinden baþlayalým? AKP nedir örneðin? AKP, Türkiye'nin yakýn tarihinde yapýlmýþ en iyi Amerikan operasyonudur! Yaþlanan ve yýpranan Erbakan ekibine karþý bu kadar adam nasýl bir araya geldi? Hangi medya tekelleri bu giriþimi haftalar süren yayýnýyla destekledi? Bu iþi yapan çekirdek kadro tekelci patronlarla ve ABD yetkilileriyle hangi temaslarý kurdu? Ve sonra, ne yaptý AKP? ABD emperyalizmine sonuna dek hizmet etmedi mi? Türkiye'yi Irak bataklýðýna bile sokmak için az mý gayret gösterdiler? Tezkere meclisten geçmedi diye az mý aðlaþtýlar? Türkiye'nin bütün havaalanlarýný ABD savaþ uçaklarýna ardýna kadar kim açtý? CIA uçaklarý Türkiye'de iþkence yaparken, "normaldir bunlar" demediler mi? Amerika'ye "beni harcamayýn, kullanýn" diye haber gönderen kimdi? "Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim" sözü kime aittir? Onca yýldýr IMF ile bütün anlaþmalarý kim imzalýyor? Saðlýk sistemini çökerten, sosyal güvence düzenini IMF emriyle mahveden, ne bulursa satan kim? Fýndýkçýnýn emeðini ABD þirketlerine peþkeþ çeken danýþman kimin danýþmaný? Cargill þirketi ülkemizi soysun diye þeker pancarýnýn köküne kibrit suyu ekenler kimler? Tütüncü, pamukçu kan aðlarken þikayet eden çiftçileri azarlayan, hakaret yaðdýran kimdir? Ve ayrýca bütün bu iktidar döneminde ABD'de oðlunu okutacak kadar palazlanan bu adamlar TOKÝ'den ve baþka kurumlardan ne götürdüler? Bu deðirmenin suyu kimin cebinden geldi? sosyalist barikat 28 Peki ya CHP? Kim bu CHP? Nereden geliyor, nereye gidiyor? CHP'ye oy vermek için tek bir mantýklý neden var mý? Bunlarýn programlarýnda halkýn yararýna ne var? Þimdiye kadar ne yaptýlar? IMF ile iliþkileri mi ABD ile olan uþaklýk anlaþmalarýný mý feshettiler? Þimdiye kadar Amerikan emperyalizmini küstürecek ne yapmýþlar? Ýþçilerin köylülerin en 4 Ýktidara geldikleri gün ne yapacaklar? kestiler? HALK KÜLTÜR MERKEZÝ DERNEÐÝ Tel:

5 iyi tanýdýðý IMF ajaný Kemal Derviþ kimin partisinin gülüdür? Yoksulluk iþsizlik içinde kývranan emekçilere IMF dýþýnda ne vaat ediyorlar? Haklarý için mücadele eden Kürtlerin en saldýrgan düþmaný kim? Hrant Dink cinayetin ertesi günü faþist partilerden daha milliyetçi laflarý ortalýkta savuran kim? Mecliste en aðýr baský yasalarýný en hararetle savunan kim? Öðrenci ve bilim düþmaný YÖK ün sahiplenicisi kim? Siyasete kendi gücü yetmeyince orduyu cunta yapmasý için kýþkýrtan kim? Ya DSP? Hani þu tüyleri dökülmüþ güvercin Hani þu hükümet ettiði sürece meclisi sabahlara kadar çalýþtýrýp Türkiye tarýmýný mahveden güvercin! Hani þu 2001'de bir gecede hýrsýzlara trilyonlar kazandýran emekçilerin, esnafýn belini büken parti! Hani þu MHP'den beter ýrkçýlýðý, Kürt düþmanlýðýný yaygýnlaþtýran parti. Þimdilerde artýk ahý gitmiþ vahý kalmýþ; Genelkurmay'ýn emriyle Baykal'ýn eteðine tutunarak yaþamýný sürdürmeye çabalayan parti! DYP-DP'yi ise sormak bile gereksiz. Þimdilerde anýsýna sýðýndýklarý Demokrat Parti (DP)'nin günah listesi o kadar kabarýk ki! En baþta Kore daðlarýnda kýrdýrýlan yüzlerce emekçi var. Bu ülkede ABD emperyalizmiyle yapýlmýþ en uþakça, en onur kýrýcý anlaþmalarýn altýnda imzasý olan parti de DP'dir. Ýncirlik dahil bütün ABD üsleri, onun zamanýnda Türkiye'nin ve Ortadoðu'nun baþýnýn belasý oldu. Türkiye'nin NATO ve IMF dahil bütün emperyalist tezgahlara katýlmasýnýn mimarý da "Amerika ne verirse alacak, ne isterse yapacaðýz" diyen DP ve Menderes-Bayar ikilisidir. Bugünkü kodaman iþbirlikçi patronlarýn çoðu kirli servetlerini bu partinin politikalarýna borçludurlar. Ve þimdi, DYP'den sýçrayarak bu partinin baþýna gelen "lider", Türkiye'nin dokunulamaz kontr-gerilla þefidir. Kendi aðzýyla "bin operasyon yaptýk" dediði halde, koca Susurluk skandalýnda "bilgisinin çokluðundan ötürü" kenarda tutulan en büyük "demokrasi" savaþçýsý odur! Ve bütün hayatý demokrasi ve özgürlük isteyenleri iþkence tezgahlarýna yatýrmakla geçmiþ olan bu "büyük önder" þimdi bize "demokrasi" pazarlamasý yapýyor! Ne yapacaðýný bilmez halde çýrpýnan ve en son seçimlere katýlmama kararý alan ANAP ise, DP'den sonra Türkiye'nin emperyalizmin kölesi haline getirilmesinin ikinci büyük mimarý olan Özal'ýn partisidir. Þu anda kullanýlýp atýlan her araç gibi siyasi mezarlýkta yerini aramaktadýr. Ve tabii, yeni-sömürge Türkiye'nin olmazsa olmazlarý, faþist partiler! Biri, MHP, zaman içersinde yitirdiði gücünü þimdi daha ýrkçý-daha saldýrgan nutuklarla yeniden kazanmaya çalýþýyor; diðeri ise, BBP, son zamanlarda nerede bir cinayet olsa altýndan çýkýyor ve bu durumu da þöhret haline getirmeye çalýþýyor. Ve bir de, umutsuz vaka olarak da Erbakan'ýn yaþlýlar kulübü SP var. Bütün bu tablo içinde gömlek deðiþtirir gibi parti deðiþtirmek normal görünüyor. Çünkü bu partiler içinde düzenin temellerini zorlayacak tek bir örnek bile yok. Halký kandýrmak için din, iman, laiklik, cumhuriyet gibi laflarý bol keseden ortalýða savursalar da sonuçta temel olarak hepsi ayný þeyleri söylüyorlar. Ne emperyalizmle iliþkiler bakýmýndan, ne kapitalist düzen açýsýndan, ne de haklar ve özgürlükler bakýmýndan aralarýnda doðru dürüst hiç fark yok. O yüzden de bir partiden diðerine geçiþ kolay oluyor, parti deðiþtirenler gittikleri yeni yerlerde kendilerini "evinde" gibi hissediyor. Ýþte 22 Temmuz'da önümüze konulan tablo budur! Sandýðý önümüze koyup bizi zorladýklarý seçim iþte budur! Kýrk katýr ya da kýrk satýr! Buna mecbur deðiliz! Biz sürü deðil halkýz! Bizimle alay edilmesine izin veremeyiz! MALTEPE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: sosyalist barikat 29

6 sosyalist barikat 30 Sol birleþiyormuþ Kim bu sol? CHP nin Mersin mitingi Kürsüden Nazým Hikmet in þiiri okunuyor. Kapansýn el kapýlarý / Yok edin insanýn insana kulluðunu / Bu davet bizim! Arkada, Deniz Baykal ve onun gölgesinde bir yerlerde Zeki Sezer Genelkurmay ýn emriyle sol birleþiyor ve miting yapýyor! Kim bu sol? Bu sol nasýl bir soldur? Bu sol kimin soludur? Bu sol, emekçiler adýna mý konuþuyor? Kapansýn el kapýlarý öyle mi? Kapatýn! Ne duruyorsunuz? Elinizi kim tutuyor? Miting yaptýðýnýz yere birkaç saat mesafede Ýncirlik üssü var; kapatýn haydi! Atýn hepsini topraklarýmýzdan; kapatýn bütün havaalanlarýný Amerikan u- çaklarýna! Ýktidar oldunuz da kapattýnýz mý? Býrakýn kapatmayý, bunu aklýnýzýn köþesinden geçirdiniz mi? Yok edin insanýn insana kulluðunu öyle mi? Yok edin! Ne duruyorsunuz? Elinizi kim tutuyor? Miting yaptýðýnýz þehrin az ötesinde sonu SA ile baþlayan bir imparatorluk var, yok edin haydi! Kullarý yok etmek için efendileri yok etmek gerekmez mi? Ýktidar oldunuz da kýrk haramilerin saltanatýna elinizi mi sürdünüz? Býrakýn el sürmeyi, bunu aklýnýzýn köþesinden geçirdiniz mi? Çýktýk açýk alýnla öyle mi? Nasýl bir açýk alýnmýþ bu? Sömürge bir ülkede alnýnýz nasýl açýk olabiliyormuþ? Ne yapacaksýnýz açýk bir alýn için? Þimdiye kadar ne yaptýnýz? IMF-Dünya Bankasý temsilcilerini mi kovacaksýnýz Türkiye den? Türkiye yi komþu kapýsý yapan CIA nýn iþkence uçaklarýný mý düþüreceksiniz? Yýllarca bize öðretildi; bir zamanlar kapitülasyonlar varmýþ da, Duyun-u Umumiye varmýþ da, Osmanlý þöyle mahvedilmiþ de Þimdi ne var? Yediðimiz ekmeði içtiðimiz suyu kim yönetiyor? Kim karar veriyor Türkiye nin ekonomisine ve siz ne yapacaksýnýz bunu önlemek için? Miting yaptýðýnýz yerde durun ve biraz ufka doðru, güneye doðru bakýn Kan akýyor Filistin de! Emperyalizmin yarattýðý Frankeþtayn benzeri Siyonist canavar her gün bebekleri katlediyor. Peki bütün bunlarý yaparken Ortadoðu daki en sadýk müttefiki kim? Türkiye deðil mi? Bu Türkiye nin devleti, en çok da ordusu, Tel Aviv deki kasaplarla anlaþma üzerine anlaþma imzalamadý mý? Sizin milletvekilleriniz hiç utanmadan sýkýlmadan Ýsrail Dostluk Grubu nun þampiyonluðunu yapmadýlar mý? En son Lübnan katliamýný ayakta alkýþlamadýlar mý? Miting yaptýðýnýz yerde durun ve biraz doðuya doðru bakýn Kürt halký var orada! Yýllardýr acý çekiyor, siz çakýltaþýnýza sahip çýkacaksýnýz diye o çakýltaþlarýyla oynama çaðýndaki çocuklar Diyarbakýr sokaklarýnda kurþunlanýyor. Þemdinli davasýnda Genelkurmay AVCILAR HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Baþkanýmýza yönelik büyük bir komployu önledik diyor Baykal; peki Þemdinli 6

7 halkýna yönelik komplo ne oldu? Peki bombacýlar ne oldu? Bombacýlarý yýllardýr yetiþtiren, örgütleyen kontr-gerilla organizasyonu ne oldu? Toplu mezarlara niye elinizi sürmüyorsunuz? Boþaltýlan köyleri niye görmüyorsunuz? Miting yaptýðýnýz yerde durun ve biraz batýya doðru bakýn Bu memleketi boydan boya bir iþkencehaneye çeviren, gencecik devrimcileri idam sehpalarýna çýkaran adam, 12 Eylül ün þefi, oralarda bir yerlerde resim yapýyor! Yargýladýnýz mý onu? Yargýlamayý, hesap sormayý aklýnýzdan geçirdiniz mi? Sol birleþiyormuþ Kim bu sol? Meydanlarda IMF ye atýp tutup sonra da gerçekçi olmak lazým diye yan çizenler mi solcu? Bir IMF ajaný olan Kemal Derviþ i havaalanýnda törenle karþýlayýp Türkiye tarýmýný çökerten en aþaðýlýk IMF yasalarýný meclisten geçiren, tütünü, pamuðu, buðdayý, pancarý mahveden, köylülerin önüne üç kuruþluk gelir desteði atýp onlara dilenci muamelesi yapanlar mý solcu? Gecekondu halkýný þehirden sürmek, Ýstanbul a vize konulmasýný istemek mi solculuk? Düzenin çürütüp sokaklara attýðý çocuklarý toplayýp adalara sürmek isteyenler mi solcu? Baský yasalarý mecliste görüþülürken MHP den daha azgýn bir þekilde davrananlar mý? Kürtler meclise girmesin diye bin türlü ayak oyunu çevirenler mi solcu? Öðrenci kasabý rektörlerle kucak kucaða oturup 12 Eylül artýðý YÖK monarþisini bütün güçleriyle destekleyenler mi solcu? Genelkurmay ýn düdük çaldýðýnda meydanlara çýkýp bayrak sallayan ama üç gün sonra Taksim de iþçiler dövülürken gýkýný çýkarmayanlar mý solcu? Hrant Dink in daha kaný kurumadan biz milliyetçilere laf ettirmeyiz diye mecliste haykýrarak katillerin gönlünü alanlar mý solcu? Hrant Dink i hedef tahtasýna çakan baský yasalarýný kahramanca savunmak mý solculuk? Türkiye cezaevlerini bir gecede cehenneme çevirip 28 can alan ve sonra 122 insanýn ölümünü devlet çýkarlarý adýna seyredenler mi solcu? Açýn aday listelerini ve gösterin bakalým haydi; o Adalet Bakaný nerede, kaçýncý sýrada? Yýllarca Alevileri sömürdükten sonra þimdi miting meydanlarýnda bile bu sorunla ilgili tek kelime etmeyenler mi solcu? Nazým Hikmet, komünisttir. Beðenin beðenmeyin, komünisttir. Nazým Hikmet, sizin neo-faþist gösterilerinize alet olsun diye yazmadý o þiirleri. Nazým Hikmet, insanýn insana kulluðu ndan söz ediyorsa eðer, kastettiði þey, kapitalist sömürü düzenidir. El kapýlarý ndan söz ediyorsa eðer, kastettiði emperyalizmdir. Siz, kapitalist sömürüye, fabrikalarda atölyelerde al kanýmýzý içen patronlara karþý deðilseniz eðer, Nazým ý rahat býrakýn! Siz, emperyalizme ve onun bütün kurum ve kuruluþlarýna karþý deðilseniz eðer, Nazým ý rahat býrakýn! Ýnsanýn insana kulluðunun bitmesi, insanlýðýn komünizm özlemidir. El kapýlarýnýn kapanmasý, özgür bir ülkede insan gibi yaþamaktýr. Bu özleme sahip deðilseniz eðer, bu özleme sahip olanlarýn katlini vacip görüyorsanýz, Nazým ý rahat býrakýn! Bu ülkede devimciler var! Bu ülkede sosyalistler var! Ýrtica tehlikesi ile vatandaþýn gözünü korkutup üç-beþ oy fazla alýrýz diyorsanýz, kendi bileceðiniz iþtir. Ama bunun adýna solculuk diyerek emekçilerin gözünü boyamaya kalkmayýn. Ne size ne de diðer iþbirlikçi partilere verecek tek bir oyumuz bile yok! ÇUKUROVA HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:Tel: sosyalist barikat 31

8 sosyalist barikat 32 Cumhuriyet Mitinglerine Katýlan Emekçi A'ya On Soru Sanýrým artýk amacýnýza ulaþmýþ sayýlýrsýnýz. Tayyip cumhurbaþkaný olamadý, Gül projesi de iptal edildi. Seçim öne alýnmak zorunda kalýndý. Rejim böylece büyük bir tehlike nin eþiðinden dönmüþ oldu Ne iyi deðil mi? Ýyi Ama yine de þöyle bir düþündüðünde sanki her þey biraz fazla kolay olmuþ gibi görünmüyor mu sana? Gerçekten 1 Mayýs ta bir araya gelen her üç kiþiye beþ adet gaz bombasý savuran polis, ne kadar engin bir hoþgörüye sahipti o gün? Bu kadar rahatlýk ve kolaylýk seni hiç þüphelendirmiyor mu? Her taraf kýrmýzý-beyaz, her taraf bayrak denizi Ýnançlý ve kararlý bir Cumhuriyet kuþaðý! Peki ama hiç düþündün mü; örneðin Genelkurmay bir biçimde bu mitinglerden pek hoþnut olmadýðýný þöyle bir ifade etseydi, YÖK mitinge katýlan öðrencilere soruþturma tehdidini yöneltseydi; Ýstanbul un þu malum zaptiye çavuþu Güler, mitingin yasal olmadýðýný söyleseydi Yine de, bütün bunlara karþýn, o kadar insan bir araya toplanýr mýydý? Hani Hrant Dink cenazesi için bir sürü spekülasyon yapýlmýþtý ya Birden bire bu dövizler nasýl ortaya çýktý diye. Oysa birdenbire çýkmamýþtý dövizler; Dink in ölümüyle cenaze arasýnda 3-4 gün zaman vardý ve bilindiði gibi matbaalar da artýk Gutenberg in teknolojisiyle çalýþmýyorlar. Peki ama sen sordun mu, bütün bu bayraklar, ses düzenleri ve organizasyon nasýl bir araya getirildi diye? Kürsü iyiydi deðil mi? Ýyiydi, iyiydi Her çýkan Amerika ya ve iþbirlikçilerine attý tuttu, memleketin emperyalizmin elinden neler çektiðini anlattý. Peki, daha sonra, þöyle bir þeytana uyup, bu mitingi düzenleyenlere sordun mu hiç; ayný kararlýlýk ve kalabalýkla Adana nýn Ýncirlik kasabasýnda bir miting yapmayý düþünüyorlar mý? Ayný kiþilere sordun mu hiç; baðýmsýzlýk uðruna yollara düþmüþ olan bu kahramanlar, örneðin IMF temsilcilerinin Türkiye ye geldiði ilk gün (ki zaten neredeyse haftada bir geliyorlar) Esenboða Havaalaný kavþaðýnda bir araya gelmeyi ve bu adamlarý Ankara ya sokmamayý düþünüyorlar mý? Tayyip Erdoðan ýn Cumhurbaþkaný adayý olmasýný istemeyenler mitinglerde bir araya geldiler ve denilebilir ki bunu da baþardýlar. Ýyi Peki ama sordun mu hiç; ayný þey neden iþbirlikçiler þahý Demirel, Nakþýbendi ve CI- A baðlantýlý Özal için yapýlmadý? Açýk bir CIA organizasyonu olan 12 Eylül de adamýn biri kendisini sopa zoruyla Cumhurbaþkaný yaptýðýnda bu organizasyon dehalarý neredeydi? Tayyip Erdoðan Cumhurbaþkaný olamadý Ýyi, buna üzülecek deðiliz. Ama bu mitingleri düzenleyenlere sordun mu hiç; ellerinde emperyalizme kök söktürecek bir cumhurbaþkaný adaylarý var mý? Varsa neden saklýyorlar? Kürsüden memleketi satýyorlar diye haykýrmak iyi, güzel Peki sordun mu hiç; bu laflarý bol keseden savuran sayýn organizatörler, þimdiye kadarki özelleþtirmelerin tümünü derhal iptal etmeyi, hastanelerden okullara ve sosyal güvenlik kurumlarýna dek bütün alanlarý halkýn malý haline getirmeyi düþünüyorlar mý? Kürsüden memleketi kuruttular diye haykýrmak da iyi, o da güzel. Ama sordun mu hiç; bu kahramanlar, Dünya Bankasý yla yapýlmýþ bütün tarým protokollerini derhal iptal etmeyi, bütün uluslar arasý yapay þeker ve gýda þirketlerini ülkeden defetmeyi, ayrýca bütün bu yasalarýn mimarý olan Kemal Derviþ in pasaportunu iptal etmeyi düþünüyorlar mý? Ve nihayet, Çaðlayan dan üç gün sonra, 1 Mayýs ta Ýstanbul da ne oldu? Ýþçilerin kaný sizin kanýnýzdan daha mý az kýrmýzý? Neden üç gün önce otobüsleri bile bedava yapanlar üç gün sonra kenti cehenneme çevirerek, sokaklarý ablukaya alarak yüzlerce emekçiyi, yani senin kardeþlerini yerlerde sürükleyip öldüresiye dövdüler? Bu mitingleri düzenleyen demokrasi þampiyonlarý bu konuda tek bir kelime söylemek zahmetine katlandýlar mý? Ýþte sana on soru Yanýtlanmayý bekleyen on basit soru Gözlerinden öperim 8 KAHROLSUN ÞOVENÝZM YAÞASIN HALKLARIN MÜCADELESÝ

9 HABERLER Dersimde Hüseyin Cevahir Mezarýn Baþýnda Anýldý Kalan ( Dersim) Halk Kültür Merkezi, THKP-C'nin kurucu önderlerinden Hüseyin Cevahir'i ölümünün 36. yýldönümünde mezarý baþýnda andý. "Devrimci Mücadelesi Yolumuzu Aydýnlatýyor Kurtuluþa Kadar Savaþ" pankart ve flamalarýmýzý açarak, saygý duruþuyla baþlayan anma, Hüseyin Cevahir'i anlatan yazýlar ve þiirlerin okunmasýyla devam etti. Yapýlan konuþmalarda, onlardan miras kalan devrimci dayanýþmadan militanlýða, devrimci üretimden devrimci özne olmaya, düþmana taviz vermemeyi sahiplenileceði vurgusu yapýldý. Konuþmanýn sonunda "Mahir Hüseyin Ulaþ Kurtuluþa Kadar Savaþ" sloganý haykýrýldýktan sonra Hüseyin Cevahir yoldaþýn ailesine ev ziyareti yapýldý. Sýcak bir karþýlama ve yapýlan kýsa sohbetle ziyaret sonlandýrýldý. Ziyaret sýrasýnda Anamýzýn "burasý sizin evinizdir hepinizi Hüseyin kadar seviyoruz" demesi ziyaret havasýna ayrý bir gurur ve heyecan katarken, Anaya karþýlýk olarak "buraya gelen tüm arkadaþlarýmýzýn birer Hüseyin Cevahir adayý" olduðunu söylendi. ADANA'DA KAYPAKKAYA ÝÇÝN MEÞALELÝ YÜRÜYÜÞ Adana'daki devrimci yapýlar, Ýbrahim Kaypakkaya'nýn yoðun iþkencelerin ardýndan kurþuna dizilerek katledilmesinin yýldönümünde gerçekleþtirdikleri bir meþaleli yürüyüþ ve basýn açýklamasý ile bu cinayeti protesto ederken devrimci önderleri de andý. 18 Mayýs 2007 günü saat 20.00'da Adana Þakirpaþa Mahallesi Salýpazarý duraðýnda toplanan ve aralarýnda devrimci sosyalistlerin de olduðu grup, pankart açarak meþaleli yürüyüþüne baþladý. Yürüyüþ boyunca "Devrim Þehitleri Ölümsüzdür", "Faþizme Karþý Omuz Omuza", "Ýþkenceci Katiller Hesap Verecek", "Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz", "Deniz, Ýbo, Mahir, Sürüyor Sürecek Mücadelemiz", "Yaþasýn Devrimci Dayanýþma" sloganlarý atýldý. Pasaj duraðýna kadar ana cadde boyunca yürüyen kitle, buraya geldiðinde gerçekleþtirdiði basýn açýklamasý ile Ýbrahim Kaypakkaya'nýn ölüm yýldönümü vesilesiyle, baþta 72 devrimci atýlýmýnýn mimarlarý Mahirler ve Denizler baþta olmak üzere tüm devrim þehitleri anýlýrken mücadele çaðrýsý yapýldý. Eylemi DHP, Partizan, ÇHKM, Alýnteri, HÖC, Mücadele Birliði, ESP ve Halkevleri gerçekleþtirdi. DEVRÝM ÞEHÝTLERÝNÝ MÜCADELEMÝZDE YAÞATACAÐIZ Ýbo, Mahir, Deniz Sürüyor Sürecek Mücadelemiz 18 Mayýs 1973'te Diyarbakýr iþkencehanelerinde katledilen Türkiye Devrimci Hareketinin önderlerinden ve TKP- ML/TÝKKO'nun kurucularandan Ýbrahim Kaypakkaya katlediliþinin 34. yýlýnda çeþitli eylemliliklerle anýldý. 19 Mayýs 2007 Cumartesi günü saat 16.00'da Ýstanbul Galatasaray Postanesi önünde bir araya gelen BDSP, ESP, HKM, KALDIRAÇ, ODAK, PARTÝZAN, ve PDD, devrimci önder Kaypakkaya ve diðer devrim þehitleri selamlayarak anmaya baþladý. Daha sonra yapýlan basýn açýklamasýnda "Kaypakkaya'nýn katlediliþinin yýldönünümde bir kez daha emperyalizme ve iþbirlikçierine karþý devrimde ýsrarcý olmak gerektiði vurgulandý. Sistemin krizinin derinleþtiði, halk kitlelerine yönelik saldýrýlarýn arttýðý, devrimci demokrat kurum ve kiþilere saldýrýlarýn týrmandýrýldýðý, kürt halkýna yönelik imha ve inkar politikalarýnýn devam ettiði böylesi bir dönemde Kaypakkayalarýn, Mahirlerin, Denizlerin ve tüm devrim þehitlerinin gösterdiði yolda ilerlemenin, onlarý örnek almak gerektiði belirtildi. Basýn açýklamasýnda "Ýbo, Mahir, Deniz Sürüyor Sürecek Mücadelemiz", "Devrim Þehitleri Ölümsüzdür", " Ýbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür", "Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak" sloganlarý haykýrýldý. Anma, Grup Vardiya ve Grup Diyar'ýn dinletisiyle sona erdi. sosyalist barikat 33

10 HABERLER Zonguldak Ereðli de Yoldaþýmýza Faþist Saldýrý 19 Mayýs Cumartesi günü akþam saat 21,30 sýralarýnda bir grup faþist, Zonguldak Ereðli'de okumakta olan DSG'li arkadaþýmýza saldýrmýþtýr. Kendilerini Türk Ýntikam Tugaylarý olarak tanýtan bu faþist güruh evine dönmekte olan arkadaþýmýza pusu kurmuþ ve saldýrarak yaralanmasýna sebep olmuþlardýr. Hastaneye kaldýrýlan arkadaþýmýz durumu iyi olsa da saldýrý anýnda etrafta bulunan polis olaya müdahale etmemiþ, faþistler uzaklaþtýktan sonra gelip "ne oldu neden kavga ediyorsunuz" gibisinden sorularla yarý baygýn olan arkadaþýmýzý sorgulamaya kalkmýþtýr. Ayný zamanda Grup Diyar emekçisi olan arkadaþýmýza yapýlan saldýrýnýn cezasýz kalmayacaðýný ilan ediyoruz. Türkeþin faþist itleri devrimci mücadelenin geliþmesini engelleyemez. Demokrasi ve devrim mücadelemizde karþýlaþtýðýmýz her engeli aþacaðýmýzýn bilinci ile yineliyoruz ki "devrimci güçlere uzanan elleri kýracaðýz! sosyalist barikat 34 devrimci sosyalist gençlik Esenler halký kararlý: Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Ýzin Vermeyeceðiz! 21 Mayýs 2007 Cumartesi günü Esenler'de Eymür Derneði'ne gidip gelen demokrat bir vatandaþ ile serseriler arasýnda kavga çýkmýþtý. Çýkan kavgada silah kullanan çete, vatandaþý ayaðýndan yaralamýþtý. Bunun üzerine bölge halký olaya müdahale etmþ, çeteleri dövmüþtü. 22 Mayýs 2007 günü, bölge halký Aþaðý Karabayýr Birlik Mahallesi Duraðý'nda çeteleþme ve uyuþturucuya karþý bir basýn açýklamasý yaptý. Yapýlan basýn açýklamasýnda Eymür Derneði üyeleri, demokratik kitle örgütleri, Odak, Halk Kültür Merkezleri, DHP, o bölgenin esnaf ve halký, uyuþturucu çeteleþmeye izin vermeyeceklerini belirterek, devletin çeteleþme ve uyuþturucu mafyasýyla iliþkilerine deðindi. Uyuþturucu ve çeteleþme karþýtý sloganlarýnýn atýldýðý eylem alkýþlarla bitirildi. Anti-emperyalistler Deðil, Ýþbirlikçiler Yargýlanacak! 6 Eylül 2006 günü Ankara da Lübnan a asker gönderme tezkeresini protesto eyleminde tutuklanan 18 anti-emperyalist, 11 Mayýs 2007 günü çýkarýldýklarý mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. 10 Maltepe Halk Kültür Merkezi nde Kermes Günleri Mayýs 2007 Cumartesi günü saat de Maltepe HKM li kadýn emekçilerin düzenlediði kermes Maltepe HKM de gerçekleþtirildi. Düzenlenen kermeste kadýnlarýn iþledikleri giysiler, danteller, biblolar sergilendi. Ayrýca, kadýnlarýn evlerinden hazýrlayýp getirdikleri yiyecekler de kermese renk kattý. Kermesin ilk gününde sahnelenen müzik dinletisinde, kadýnlar kendi þarkýlarýný söyleyip, þiirlerini okudular. Düzenlenen kermes bir hafta boyunca Maltepe halkýnýn ziyaretine açýk kaldý. UYUÞTURUCU VE ÇETELEÞMEYE KARÞI HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝNDE BÝRLEÞ

11 DÜNYA HALKLARINDAN... G-8 Zirve si Protestolarla Yapýldý Emperyalist soyguncularýn insanlýðý daha nasýl sömürürüm politikasýný tartýþtýklarý G-8 Zirvesi, 6-8 Haziran arasýnda Almanya da yapýldý. Birçok konunun masaya yatýrýldýðý fakat hiçbirisinin insanlýk adýna yapýlmadýðý zirve, dünya ekonomisindeki çalkantýlardan tutalým açlýðýn, yoksulluðun, yozlaþmanýn temellerinin a- týldýðý toplantýlar olarak biliniyor. Bunun içindir ki, yapýlan her G-8 zirvesi, protestolarla baþlýyor, protestolarla bitiyor. 6-8 Haziran tarihleri arasýnda Almanya da yapýlan zirve de ayný görüntülere sahne oldu. Almanya nýn Rostock kentinde Baþka bir dünya mümkündür sloganý ile biraraya gelen anti-emperyalistler ile Alman polisi arasýnda çatýþmalar yaþandý. Yapýlan eylemlerde çoðu aðýr olmak üzere 100 ü aþkýn polisin yaralandýðý bildirildi. 6-8 Haziran tarihleri arasýnda yapýlan G-8 zirve sinde (Almanya, Fransa, Ýngiltere, Ýtalya, Rusya, Kanada, ABD, ve Japoya dan oluþuyor) onbinlerce küreselleþme karþýtlarý zirve bir gösteri yaparken, düzenledikleri alternaif zirve ile G-8 e Hayýr dediler. Zirve boyunca küreselleþme karþýtlarý G8 ülkelerinin savaþ, yoksulluk, toplumsal ayrýþma ve doðanýn tahribatýndan sorumlu olduklarýný belirterek, gösterilerde Dünya Bir Mal Deðildir, Bush Guantanamo ya, Kapitalizmle Diyaloga Hayýr, G8 =Ýklim Katili. vb. pankartlar taþýndý. Bu arada yaþanan çatýþmalarda, küreselleþme karþýtlarý polise taþ ve molotof kokteylilerle cevap verirken, G-8 e katýlacaklarýn konaklayacaðý bir otel de anti-emperyalistlerin saldýrýsýna uðradý. Katil Ýsrail Ordusu Görevi nin Baþýnda! Ýsrail Siyonizmi, Filistin halkýna yönelik saldýrýlarýnda hýz kesmiyor. Ýsrail, Nablus a düzenlediði saldýrýyla, bölgeyi yaþanmaz hale getirirken, elektrik ve sularýn kesildiði açýklamasý yapýldý. Diðer taraftan ise, önceden çekildiði Gazze Þeridi ne tekrar saldýrý baþlattýðý belirtildi. DÜNYA HALKLARININ KURTULUÞU ÝÇÝN SOSYALÝZM ETA, Ateþkesi Sona Erdirdi BASK Bölgesi nin baðýmsýzlýðý için savaþan ETA, geçen yýlýn Mart a- yýnda baþlattýðý ateþkesi, 6 Haziran da sona erdirdi. ETA, Gara ve Berria gazetelerinin yayýmladýðý bildiride Bask ülkesini silahlar ve diðer gereçlerle koruyacaðýný belirterek, bir müzakere sürecinin yürümesi için gerekli asgari koþullarýn yerine getirilmediði silahlý faaliyetlerin Euskal Herria nýn (Bask ülkesinin) tüm cephelerine yayýlacaðý söylendi. ETA açýklamasýnda ayrýca, Ýspanya Baþbakaný Zapatero nun, ETA nýn barýþ görüþmelerine tutuklamalar ve iþkencelerle karþýlýk verdiðini belirtti yýlýndan bu yana BASK bölgesinin kurtuluþu için silahlý mücadele veren ETA, 1973 yýlýnda Franco rejiminin önemli isimlerinden Amiral Carrero Blanco yu öldürmüþtü yýlýnda ETA nýn siyasi yapýlanmasý Herri Batasuna kuruldu. Çeþitli dönemlerde ateþkes anlaþmasý imzalayan ETA, son olarak 2006 yýlýnýn Mart ayýnda Ýspanya hükümeti ile ateþkes anlaþmasý imzalamýþtý.öte yandan ETA nýn ateþkes anlaþmasýný sona erdirmesinden sonra, yasaklý Batasuna partisinin lideri Arnoldo Otegi tutuklandý. Otegi nin tutuklanmasýna bahane olarak ise bir mitingde terörü övdüðü gösterildi. Ýlaç Tekeli Pfizer, Çocuklarý Öldürdü! ABD li ilaç tekeli Pfizer Nijerya da çocuk katliamýna imza attý. Njierya da menenjit tedavisi gören çocuklarý kobay olarak kullanan Pfizer, birçok çocuðun ölmesine, saðýr, kör olmasýna ve felç geçirmesine ve beyinlerinin zarar görmesine sebep olduðu belirtildi. Pfizer in Nijerya nýn doðu bölgesindeki Kano Enfeksiyon Hastalýklarý Hastanesi nde çocuklar üzerinde onaylanmamýþ ve etkisi bilinmeyen Trovan ilacý verdiði belirtildi. Ýlaç tekelinin insan düþmaný bu tutumunu Nijerya hükümetinin de beþ yýldýr bildiði ortaya çýktý. 11 sosyalist barikat 35

12 halktan yana olmanýn anlamý... KÜBA DA SAÐLIK SÝSTEMÝ sosyalist barikat 36 Bizim bir demokrasi miz var! Önümüze sandýk koyuyorlar, gidip tepemize binecekleri seçiyoruz. 22 Temmuz da da böyle yapacaklar. Sandýða gidip baþýmýza taþ eylediklerimizi seçeceðiz. Onlar da ertesi gün, o ana kadar ne yapýlmýþsa, nasýl kanýmýz iliðimiz sömürülmüþse, nasýl onurumuz ve geleceðimiz yok edilmiþse, aynýsýný yapmaya devam edecekler! Üstelik bunun normal olduðuna inandýracaklar bizi. Sonra, dört yýl boyunca aðlaþýrken hep þunu düþüneceðiz: Nasýl olsa hepsi hýrsýz! Bu düzen nasýl deðiþecek ki? Yine hastane kapýlarýna gideceðiz. Yine ilaç firmalarýnýn skandallarý yeri göðü saracak. Bu arada da Maliye Bakaný tasarruf edecek diye kanser ilaçlarýný bile bulamayacaðýz. Ama yine de baþkasý gelse ne olur ki diyeceðiz. Baþkasý gelse ne olur? Bu iþleri kim düzeltebilir ki? Caným sonuçta ilaçlarý bedava yapacak deðiller ya? Hep böyle düþüneceðiz; hep böyle söyleyeceðiz; çünkü bizi böyle düþünmeye alýþtýrdýlar. Peki baþka bir seçenek yok mu? Baþka türlü bir saðlýk politikasý olamaz mý? Para yerine insan saðlýðýný düþünen bir düzen mümkün deðil mi? Elbette mümkün! Sosyalist Küba, yýllardýr yepyeni bir saðlýk anlayýþýnýn en parlak örneklerini veriyor. Bugün artýk kimse inkâr edemiyor: Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada saðlýkta en baþarýlý ülke Küba. Küba'da þu anda bebek ölüm hýzý binde 6. Türkiye'de binde 30. ABD'de binde 9. Oysa Küba'da kiþi baþý ulusal gelir 1.000, Türkiye'de 4.000, ABD'de ise dolardýr. Yani, Küba'nýn geliri hem Türkiye'ninkinden hem de ABD'ninkinden çok daha az, ama bebek ölüm oraný en düþük seviyededir. Neden? Bu mucize nasýl gerçekleþiyor? Çünkü Küba, her þeyden önce insan saðlýðýný ticari bir olay olarak deðil, doðal insan hakký olarak görüyor. Çünkü Küba, insan saðlýðýndan kâr saðlamanýn akýldýþý ve insanlýk dýþý olduðuna inanýyor. Bugün Küba da bütün saðlýk hizmetleri parasýz. Buna ilaç da dahil. Hükümet, elindeki paranýn yüzde 22'sini saðlýk için harcýyor. Bu oran Türkiye'de yalnýzca yüzde 4 tür. Dünyada nüfusa göre en çok hekim Küba'da bulunuyor. Devrimden önce toplam 6 bin doktora sahip olan Küba da, þimdi her 160 kiþiye bir hekim düþüyor. Mahalle çapýnda hizmet veren aile hekimleri günün yarýsýnda ev ev gezerek hizmet veriyor. Büyük hastaneler ise yalnýzca önemli tedavilere ayrýlmýþ durumda. Hekim çok, ama iþsiz hekim yok! Küba bütün aþýlarýný ve ilaçlarýnýn önemli kýsmýný kendisi üretiyor. Çocuk felci hastalýðýný, yaygýn aþýlama kampanyasý ile, ilk kez Küba yok etti. Yaklaþýk 35 yýldýr Küba'da çocuk felci, boðmaca, difteri, kýzamýk, bebek tetanozu hastalýklarý görülmüyor. Küba, bütün hamile kadýnlara ve 7 yaþýna kadar bütün çocuklara günde yarým litre sütü bedava daðýtýyor. Herkese, yumurta, et, kuru fasulye, nohut gibi temel gýdalar devletçe parasýz veriliyor. Ýþte bu nedenlerle Küba, saðlýkta en baþarýlý olunca sonuç baþka ne olabilir ki? Bütün bunlar böyle; çünkü Küba, insan haklarýnýn en önemlisinin hasta olmama, saðlýklý yaþama hakký olduðuna inanýyor. Küba bunlarý, üstelik, geliri 12 ülke. Saðlýk, eðitim, temel gýdalar, konutlar parasýz ÜCRETLÝ KÖLELÝK DÜZENÝNÝ YIKACAÐIZ

13 Türkiye'nin dörtte, ABD'nin 35'te biri kadarken, nasýl baþarýyor? Dünyanýn her tarafýnda yoksulluk, açlýk, eþitsizlik kol gezerken bu nasýl oluyor? Yanýt basit: Sosyalizm sayesinde. Küba, bu baþarýyý sosyalizmle yakalamýþtýr. Demek ki, bir ülkenin geliri düþük olsa bile insan refahý açýsýndan baþarýlý olabilir. Önemli olan bunu önüne hedef olarak koymak ve irade göstermektir. Üstelik Küba, dünyanýn baþka ülkelerine de doktor ihraç ediyor. Yalnýzca Venezüella'ya giden 11 binden fazla Kübalý gönüllü doktor, bunu kanýtlýyor. Afrika ülkeleri, Bolivya, Pakistan ve daha bir çok yerde þu anda Kübalý doktorlar gönüllü çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Ama en önemlisi þu: Küba'nýn ilaç sektörü, dýþarýdan satýn alýnan patentler yerine kendi çalýþmalarýna dayanýyor. Kübalýlar, ilaç endüstrisinde çalýþan araþtýrmacýlara "Küba Devrimi'nin kahramanlarý" gözüyle bakýyorlar. Küba biyoteknoloji alanýnda Batý devlerinden farklý bir iþ modeline sahip. Laboratuvarlar broþür basmýyor, ilaçlarýný satmak için pazarlama uygulamýyor, pazarlama elemaný ordusu beslemiyor. Ýlaç lisanslarý satýlmýyor, laboratuvarlar arasýnda paylaþýlýyor. Bir efsane gibi anlatýlýr; bir keresinde Kübalý bilim insanlarý yeni pazarlara girerken patentlerin korunmasý gerektiði üzerine konuþurken, içeri Fidel girer ve "Ne bu patent mevzusu, delirdiniz mi, biz patentlere inanmýyoruz, bilim bu, ticaret deðil" der. Gerçekten de Küba, uluslararasý ilaç tekellerinin kurallarýný hiçbir zaman ciddiye almadý. Küba'da laboratuvarlarýn uluslararasý arenada rekabet ettikleri Batýlý þirketler gibi aylýk, yýllýk bilançolarý, nakit giriþ analizleri gibi ölçekleri yok. Bunlara gerek de yok, çünkü Küba, ABD'li ilaç devleri gibi parayý kellik ilaçlarý, iktidarsýzlýk haplarý, kýrýþýklýk kremlerinden kazanmýyor. Küba ilaç sektörünün baþka bir deyiþle, Küba biyoteknoloji devriminin odaklandýðý üç alan var; kanser tedavisi, AIDS ve üçüncü dünyaya has sýtma, tifo, kolera, dizanteri gibi hastalýklarýn aþýlarýni üretmek... Ýlk Menenjit B aþýsýný üreten Finlay Institute adlý kurumun baþ araþtýrmacýsý Campa Huergo Þöyle anlatýyor: Bir keresinde Fidel'den tanesi 70 bin dolar deðerinde olan santrifüjör (karýþýmdaki aðýr sývýlarý veya maddeleri ayrýþtýran cihaz) makinesi istedim. Ýki gün sonra 10 tane birden gelmiþti". Ýþte yapýlan budur. Ýnsana deðer vermek, insaný her þeyin merkezine koymak! Evet, bizim bir demokrasi miz var! 22 Temmuz da gidip yine hýrsýzlar arasýnda bir seçim daha yapacaðýz. Sonra? Sonra, yine bebelerimiz ölmeye devam edecek; yine saðlýðýmýz IMF nin ve emperyalist ilaç tekellerinin iki dudaðýnýn arasýnda olacak. Oysa bu bir kader deðil! Ýnsan gibi yaþamak, baðýmsýz ve özgür bir ülkede, emperyalist tekellere tek kuruþ kaptýrmadan saðlýklý çocuklar yetiþtirmek mümkün. Küba bunu halkýn müthiþ iradesi ve sosyalizm sayesinde baþarýyor. Küba bunu devrime, devrimin öncü partisine borçlu. Ve bunu yapmanýn devrimden baþka bir yolu da yok! 22 Temmuz da düzen partilerine verilecek her oy, soygun düzeninin devamýna hizmet edecektir. Gelecek, bizim ellerimizde, devrimdedir. Gelecek, emekçi halkýn devrimci hareketindedir. 37 YAÞASIN HALKLARIN KARDÞLÝÐÝ ÝÞÇÝLERÝN BÝRLÝÐÝ 13 sosyalist barikat

14 Kanlý Bir Darbenin Altýnda Ezilmeyen Sýcak Dostluk Örneði: MACHUCA sosyalist barikat 38 Yön.: Andres Wood 1973 yýllarý Þili. Ýki ayrý dünya, i- ki ayrý yaþam. Pedro Machuca ve Gonzalo Infante. Saint Patrick özel Katolik okulunda bu iki yaþam yan yana gelir. Okulda zengin çocuklarý aðýrlýktadýr. Filmin hemen baþýnda sýnýfta geçen kýsa bir diyalog, iki ayrýmý daha iyi netleþtirir. Okulun müdürü sýnýfa okul civarýndan yeni arkadaþlar getirir. Okul müdürü yeni gelen çocuklarý kaynaþtýrmak için diðer öðrencilerle karýþýk oturtur ve Pedro Machuca yý izleyiciyle tanýþtýrýr. Film ilerledikçe doðallýðýnda iki ayrý dünyanýn açý ölçüleri netleþir. Film, bize bir taraftan kapitalizmin doðal iþleyiþini (yalnýzlaþtýrma, sýnýf farklýlýðýndan dolayý aþaðýlama, hor görme, vb) bizlere izlettirirken, diðer taraftan paylaþýmýn önündeki bütün engelleri nasýl kaldýrýldýðýný çok iyi sahnelerle anlatýyor Machuca ile Infante, derste kopya çekmekten, birlikte bisiklete binmeye kadar birçok paylaþýmý yaþayarak, bizlere çok iyi mesajlar verirler. Film, izleyicileri Infante ile Machucayý, Okul civarýnda bulunan Machuca nýn yaþadýðý gecekondu mahallesine getirir. Þili nin arka sokaklarýnda gezmeye baþlarýz. Topraðý kazan insanlar, derme çatma evler Infante nin þaþkýn bakýþlarýna takýlýr. Machuca nýn evi posterlerle süslüdür Ýlerleyen sahnelerde de Machuca Infante nin evini ziyaret eder. Machuca da þaþkýn bakýþ fýrlatýr, fakat bu sefer farklý yere; Infante nin bir gardrop dolusu elbisesine! Okulda yapýlan toplantýlarda yeni çocuklar dan þikayet edilir ve onlarýn kýþkýrtýcý olduklarý ifade edilir. Ayrýca, peder (okul müdürü), zengin aileler tarafýndan çocuklarýnýn tanýmamalarý gereken insanlarla kaynaþtýrmakla suçlanýr. Peder in cevabý sert ve nettir; isteyen okulu býraka Oyn.: Matias Quer, Ariel Mateluna, Manuela Martelli 14 bilir Bu arada Þili sokaklarý canlýdýr. Film, ülkede faþistlerin ve Allende taraftarlarýnýn yaptýðý mitinglere bizi götürür. Bir iki sahne sonra da, Silahlý Kuvvetler düzeni saðladý açýklamasýyla Pinochet in silueti televizyon haberlerinde karþýmýza çýkar. Þili, artýk tanklarýn kanlý tekerleklerine emanettir. Darbe olmuþ, ordu Allende yi katlederek ülke yönetimini ele geçirmiþtir. Çocuklar okullara askerler eþliðinde alýnýr. Bu arada komünist Peder askerler tarafýndan çocuklarýn yanýndan uzaklaþtýrýlýr. Artýk her þey eskisi gibi deðildir Infante, soluðu Machuca nýn evinin olduðu bölgede alýr Ýlk geldiði gün gibi yine o þaþkýn bakýþ, bu sefer köþe baþlarýný tutan askerlere bakar Ýnsanlara yapýlan baský, dayak, aramalar, darbeyi bir çocuk bakýþýnda bizlere ulaþtýrýr. Kitaplar yakýlýr, her yerin altý üstüne getirilir Hiç suçu olmayan masum insanlar tekme tokatlara maruz kalýrlar O þaþkýn bakýþ yine devam eder Silah sesi duyulur O þaþkýn bakýþlardan yaþlar boþalýr Ýki çocuðun bakýþlarý, yerde yatan ölü ve darbenin kanlý sesleri Machuca, izlerken insana paylaþmayý, acýyý, fýrsat eþitsizliðini, faþizmin kanlý yüzünü anlatan ve izlenmesi gereken filmlerden biri Filmin bundan baþka býraktýðý etki de þaþkýn bakýþlarýmýzýn ve duyarlýlýðýmýzýn asla yitirilmemesi gerektiðidir POSTMODERN KÜLTÜRE KARÞI SOSYALÝST KÜLTÜRÜ YARATMAK ÝÇÝN HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝNE

15 YAZAR:James Petras - R. Eastman Abaya YAYINEVÝ: Kalkedon Yayýnlarý Batý dan Ortadoðu ya Farklý Bir Bakýþ... Ýsrail, siyonizm ve ortadoðu Ýsrail Siyonizmi Filistin halkýný yok etme saldýrýlarýný sürdürüyor. Dünya halklarýnýn gözünün ö nünde yaþanan bu vahþet, artýk kanýksanýr hale getirildi. Her akþam haberlerin karþýsýna geç tiðimizde mutlaka Ýsrail in Filistin halkýna karþý yaptýðý bombalama, yakma, yýkmasýný izliyoruz. Dünya kamuoyunda belli duyarsýzlýk halini alan bu duruma karþý, biz devrimcilere çok iþ düþmektedir. Bir an bile duraksamadan Filistin halkýnýn yanýnda olduðumuzu haykýrmalý, Ýsrail katliamcýlýðýný protesto etmeliyiz. Bu nedenle bu sayýmýzdaki kitap tanýtýmý sayfamýzý Filistin halkýyla dayanýþmaya ayýrdýk. Tanýtacaðýmýz kitap, Ýsrail, Siyonizm ve Ortadoðu. James Petras ve Robin Eastman Abaya tarafýndan hazýrlanan kitap Kalkedon Yayýncýlýk tarafýndan 2007 yýlýnýn Þubat a- yýnda yayýnlandý. Kitabý öncelikle önemli kýlan nokta, Ýsrail Siyonizmini ana halkalarýný içeriðine katmasý. Kitap ABD-Irak-Ýsrail Siyonist Baðlantý baþlýklý deðerlendirmelerle baþlýyor. Özellikle ABD emperyalizminin Irak iþgalinde çok doðru bir noktaya deðinirken, Irak a saldýrý kanýtlarýnýn hepsinin boþa çýktýðýný, ABD nin insan haklarý karnesinin Irak tan daha kötü olduðunu belirtiyor. Kitap belki sonda söylemesi gerekeni daha baþtan söylüyor; Birleþik Devletler savaþýndan kimler kazanç saðladý? Kazanç saðlayanlarý inceleyerek kimlerin insanlýða karþý iþlenen bu suçu teþvik etmek için gerekçesi olduðu hakkýnda fikir sahibi olabiliriz. Savaþtan kazanç saðlayan baþlýca ve tek ülke Ortadoðu daki en istikrarlý Arap rakibinin -Irak, Filistin direniþine en büyük politik desteði saðlayan rejimdi- Birleþik Devletler tarafýndan mahvedilmesini saðlayan Ýsrail Devleti dir. Artýk hiç kimse Ýsrail ile ABD nin ortaklýðýný rededecek bir durumda deðildir. Ýki terörist ülke, baþta Ortadoðu olmak üzere dünyada istediði gibi at koþturmaktadýr. Ýnsan haklarý, demokrasi gibi kavramlarýn da en Irak savaþýndan sonra hiçbir inandýrýcýlýðý kalmamýþtýr. Irak hâlâ Saddam iktidarýndan daha kötü bir durumdadýr. Kitap iki terörist ülkenin iliþkilerini iþlerken Ýsrail in ekonomisi üzerine önemli deðerlendirmeler yapýyor. Ýsrail in çok güçlü bir ülke olmadýðýný söyleyen kitap, 4 maddede, Ýsrail i ekonomisini besleyen kaynaklarý sýralýyor. 1-Zengin Yahudi baðýþçýlar ve güçlü ve disiplinli yardým toplama organizasyonlarý. 2-Birleþik Devletler Hükümeti-Kongre ve Baþkanlýk. 3-Kitle iletiþim araçlarý -özellikle de New York Times, Holywood ve büyük televizyon aðlarý. 4-Ýþçi sendikasý patronlarý ve emeklilik fonlarýnýn baþkanlarý. Ortadoðu Politikalarýndaki Karikatürler, Ýntihar Bombacýlarý: Kutsal ve Din Dýþý, Noam Chomsky ve Ýsrail Yanlýsý Lobi; On Dört Hatalý Tez, Seymour Hersh ve Kayýp Siyonist-Ýsrail Baðlantýsý, Yahudi Devleti nin Nihai Çözümü: Gazze ye Saldýrý, Baðdat: Barbarlýk ve Medeniyet, Yüksek Mevkilerde Ýhanet: Pentogon Siyonistleri, AI- PAG ve Ýsrail baþlýklarý altýnda masaya yatýrýlan ABD-Ýsrail iliþkisi ve Ortadoðu politikalarý konusunda kitap, oldukça faydalý bir kaynak olarak önümüzde duruyor. Filistin topraklarý baþta olmak üzere dünyanýn kana bulanmasýndan sorumlu olan ABD emperyalizmi ve iþbirlikçileri, önlerinde hiçbir geriletici kuvvet bulamadýðý sürece dünyanýn jandarmalýðýný yapmaya devam edecek. Biz bunun ne kadar farkýnda olursak olalým, postmodern kültür ve neoliberalizmin pisliðinin kitlelerin üzerine boca etmesini engelleyemediðimiz sürece, halklarýn kaderinde deðiþen bir þey olmayacaktýr. Ýsrail Siyonizmi ve Ortadoðu kitabý da okunulup tartýþýlmasý, bilgilerin kavranýlmasý açýsýndan bize yardýmcý olacak kaynak olarak önümüzde durmaktadýr. KATÝL ABD YÝ ORTADOÐU DAN DEFEDECEÐÝZ 15 sosyalist barikat 39

16 dünden yarýna mektuplar... sosyalist barikat 40 Odun Seçimleri Öncesinde... Seçimler yaklaþýyor Her seçim öncesinde ben Adnan Menderes in 1950 lerde söylediði þu ünlü sözü hatýrlarým: Odun koysam odunu seçtiririm! Açýk sözlülük olur da, bu kadarý olmaz yani. Ne güzel söylemiþ adam deðil mi dostum: Odun koysam odunu seçtiririm! Bu söz, yeni-sömürge Türkiye nin demokrasi macerasýnýn özeti gibidir. Ve üstelik fiziki anlamda da gerçeðin ta kendisidir. Gerçekten de altmýþ yýldýr bu memlekette -günahý Menderes in boynuna- türlü çeþitli bitki biçimleri önümüze konuluyor ve biz onlardan birilerini seçmek zorunda kalýyoruz! Demokrasi böyle bir þey mi? Peki yani biz seçiyoruz da ne oluyor? Ülkeyi gerçekten onlar mý yönetiyorlar? Hani demokrasi, halkýn kendi kendisini yönetmesi ya Tamam iþte, ben de kendi kendimizi nasýl yönettiðimizi araþtýrmaya çalýþýyorum. Sanýrým bundan kast edilen þey, ülkeyi bizim adýmýza yönetecek olanlarý belli aralýklarla seçmemiz oluyor. Evet, böyle düþününce makul ve mantýklý görünüyor; kendi kendimizi yönetmiþ o- luyoruz. Yetmiþ milyon insan her gün bir araya gelip kararlar alacak deðil ya; sonuçta elbette bir temsil sistemi gerekiyor. Biz sandýða gidip onlarý seçiyoruz, onlar da bizden aldýklarý yetki ve güvenle ülkeyi yönetiyorlar Akýllýca! Bu mantýk içinde þöyle de düþünmek mümkün sanýrým: Biz, bizzat kendi kendimizin kötülüðünü istemediðimize ve isteyemeyeceðimize göre, onlarý bizim iyiliðimiz için iþler yapsýnlar diye seçip oraya gönderiyoruz. En azýndan, mantýki olarak durum böyle olmalý Buraya kadar her þey yolunda gidiyor ve akýllýca görünüyor Ýyi ama durum böyleyse eðer, biz niye halimizden bir türlü memnun deðiliz? Ýki ihtimal olmalý, -görüyorsun çok mantýklýyým- birincisi bize rahat batýyor olabilir. Yani seçip gönderdiklerimiz aslýnda iyi þeyler yapýyordur da biz huysuzluk ediyor olabiliriz. Ýkincisi de gerçekten durum berbattýr; iþsizlik ve yoksulluk gerçekten yakamýzdadýr, kanýmýz i- liðimiz sömürülmektedir; yolsuzluk ve yozlaþma bütün kurumlarý kaplamýþtýr; ülke gerçekten o- nursuzluktan onursuzluða sürüklenmektedir; iþte o zaman bütün mantýk zincirinde bir sakatlýk ortaya çýkar. Ve, -bak her þeye raðmen mantýk yolundan gidiyorum- o zaman yine iki ihtimal vardýr: Ya bu seçtiðimiz adamlar bizi fena halde kandýrmaktadýrlar ya da aslýnda iþleri onlar deðil, baþka birileri yürütmektedir. Ne diyorsun bu tabloya? Gördüðün gibi, son derece akýlcý bir yoldan ilerleyip bu noktaya kadar baþarýyla geldim. Benden bu kadar! Gerisini seninle birlikte düþünelim þimdi Tablo böyleyse eðer, yani durumumuz facia ise, yoksulluk her gün daha çok artýyor, sokaklarýmýz her gün daha çok çürüyorsa, gerçekten bu nasýl açýklanabilir? Biz mazoþist miyiz ki, bize kötülük 16 etsinler diye kendi ellerimizle bu adamlarý seçip gönderiyoruz? Bana sorarsan durum son derece açýk dostum. Yukarýdaki en son saydýðým iki ihtimal de aslýnda geçerli. Bir, bizi kandýrýyorlar; iki, bu aslýnda bir kukla tiyatrosu Bizi kandýrýyorlar; iyi de kandýrýyorlar, çünkü derdimizi az çok biliyorlar, nereye, hangi yaraya basarlarsa bizi etkileyeceklerini biliyorlar. Ýnsan gibi yaþamak istiyoruz, bunu biliyorlar örneðin ve meydanlara çýktýklarýnda en çok oraya yükleniyorlar. Köle gibi sömürülmek, sosyal güvencesiz berbat bir hayat istemiyoruz; bunu da biliyorlar, vs Yani düpedüz palavra atýyorlar ve biz de bu palavralara her seferinde inanýyoruz ya da inanmaktan baþka çaremiz yok sanýyoruz. Daha da önemlisi bu kandýrýlma halini artýk demokrasinin doðal süreci olarak algýlýyoruz ve a- lýþýyoruz. Bazen bu konudan söz ederken kim gelirse gelsin hepsi ayný gibi cümleler kuruyoruz. Öte yandan, evet, bu bir kukla tiyatrosu; çünkü seçilmiþ olanlar bir araya geldiklerinde, önlerinde aslýnda en baþtan çizilmiþ bir çerçeve var. Oyunun kurallarý belli; kural koyucular da ta okyanusun ötesinden artýk neredeyse haftada bir geliyorlar. Gelip parlamento hangi sosyal güvenlik yasasýný çýkaracak, maaþlar ne kadar artacak, topraða ne ekilecek söyleyip gidiyorlar. Bu, iþin bir bölümü. Diðer bölümü ise zaten emperyalizmle iç içe olan holdingçi orduya havale edilmiþ, caný isteyince muhtýra verip caný isteyince milleti sokaða döküyor. Üniversiteler adýný YÖK koyduklarý bir monarþiye emanet, okullar çetelere ve uyuþturucu satýcýlarýna; huzuru bozmak isteyenler için de gazýmýz var copumuz var Doðrusu, geriye pek fazla bir þey kalmýyor! Ýþte manzara böyle Hele bu seferki manzara, iyice felaket! Niye seçim yaptýklarýný, seçimle neyi çözeceklerini onlar da bilmiyor! Rejimi korumak diye bir þey tutturdular, her gün kafamýza kafamýza cop indiren rejim den bizi kim koruyacak belli deðil! Bize gelince dostum, gördüðün gibi mantýklý yoldan da gitsek, mantýksýz yoldan da, vardýðýmýz sonuç ayný. Ve sonucu Adnan Menderes vaktiyle gayet güzel özetlemiþ: Odunu koysam odunu seçtiririm! Gerçek bir halk hareketini örgütleyip bunlarýn karþýsýna dikmedikçe, bizimle alay edenlere sokaklarý dar etmedikçe, bu odun meselesi bitmeyecek gibi görünüyor. Hem sandýkta, hem de sýrtýmýzda! Ne dersin dostum? Bir kez daha gidip bir kez daha kandýrýlmak istiyor muyuz? Bir kez daha gidip farklý odun türleri arasýnda bir tercih yapmaya zorlanacak mýyýz? Açýkçasý, ben istemiyorum. Sen de bir karar vermelisin bence Ýyi bir karar! Kendine iyi bak, umudunu diri tut. Gelecek, sen nasýl istiyorsan öyle gelecek. Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Sayý:52 / Haziran 2007 Anka Yayýncýlýk Adýna Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:Evrim Opuz Yönetim Yeri: Çakýraða Mah. Abdüllatif Paþa Sk. No: 4/5 Aksaray/Ýstanbul Tel/Fax:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Devrimci Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Özel Sayý 1 / Eylül/Ekim 2009 Fiyatý: 100

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ ALP ATA AKÇAYÖZ OMUZBAÞIMIZDA Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Hayatýmýzý Zehirlemelerine Ýzin Verecek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

HALK. Alanlardayýz. Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son Demek Ýçin. Birleþen halk yenilmez! 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde NEWROZ PÝROZ BE

HALK. Alanlardayýz. Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son Demek Ýçin. Birleþen halk yenilmez! 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde NEWROZ PÝROZ BE HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! 30 Mart 1972 Emperyalizme ve Ýþbirlikçilerine Karþý Bir Savaþ Manifestosudur 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez!

HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez! insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor Düzenin Temsilcileri Artýk Halk Düþmanlýðýnda Sýnýr Tanýmýyorlar Þýmarýklýk Dizboyu! Sayfa

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Halk Erdoğan'a Ey Tayyip, ananı da al ve git demiştir. Uğur Mumcu yine haklı çıkmıştır.

Halk Erdoğan'a Ey Tayyip, ananı da al ve git demiştir. Uğur Mumcu yine haklı çıkmıştır. Halk Erdoğan'a Ey Tayyip, ananı da al ve git demiştir. Uğur Mumcu yine haklı çıkmıştır. 7 Haziran 2015 Genel seçimleri saat 22:30 itibarı ile yaklaşık olarak %99,9 oranında tamamlandı. 2011 deki genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

Lübnan ýn iþgaline ortak olma Afganistan dan ANTÝKAPÝTALÝST. çekilin. En büyük antikapitalist festival. sayfa: 8-9

Lübnan ýn iþgaline ortak olma Afganistan dan ANTÝKAPÝTALÝST. çekilin. En büyük antikapitalist festival. sayfa: 8-9 Afganistan da 5 yýllýk savaþýn bilançosu Ölü askerler taburu sayfa: 8-9 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝSRAÝL DÝR TERÖR DEVLETÝ. 30 Eylül: Irak ta iþgale karþý sokaða FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK SÝYASAL ÝSLAM KÝME DÜÞMAN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN

ÝSRAÝL DÝR TERÖR DEVLETÝ. 30 Eylül: Irak ta iþgale karþý sokaða FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK SÝYASAL ÝSLAM KÝME DÜÞMAN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN AFGANÝSTAN DÝRENÝYOR sayfa: 7 Ýsrail gibi olmak Kandil Daðý na saldýrmak Doðan Tarkan sayfa:3 Baþka bir dünya için mücadele dersleri Polonya 1956 sayfa:13 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 256

Detaylı

Teröre karşı mücadele cephesi!

Teröre karşı mücadele cephesi! Teröre karşı mücadele cephesi! Türkiye, teröre karşı mücadele adı altında, birlik ve beraberlik içinde emekçilere yönelik bir terör rejimine sürüklenmek isteniyor. Bu nedenle milli seferberlik dahi ilan

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 sosyalist isci SAYI: 220 11 Haziran 2004 1.000.000 TL. Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Suudi Arabistan: Kriz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

sosyalist isci Saðlýðýmýzý koruyalým BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR GELECEK HAFTA sosyalist iþçi nin ekidir SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR

sosyalist isci Saðlýðýmýzý koruyalým BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR GELECEK HAFTA sosyalist iþçi nin ekidir SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR sosyalist iþçi nin ekidir GELECEK HAFTA ÇIKIYOR sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 263 18 Kasým 2006 1.50 YTL SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR Irak ve Afganistan daki direniþerin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

sosyalist isci Bush ve çetesini

sosyalist isci Bush ve çetesini sosyalist isci SAYI: 219 26 Mayýs 2004 1.000.000 TL. 28-29 Haziran da NATO üyesi ülkelerin devlet baþkanlarý Ýstanbul a geliyor Bush ve çetesini Savaþ, politik Ýslam ve sosyalistler Sayfa: 3 Nasýl bir

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı