HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor"

Transkript

1 HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ KADIN KOMÝSYONU MALTEPE DE ORTAK KADIN EMEÐÝ PAZARI... Birlikte üretmek, paylaþmak ve emeðimizi kolektif bir iradeye dönüþtürmek için Haziran 2007 tarihinde Maltepe de yapýlacak olan ortak kadýn emeði pazarýna bütün halkýmýz davetlidir... Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor Biz Figüran Deðiliz, Halkýz ÖZGÜR BÝR ÜLKEDE ÝNSAN GÝBÝ YAÞAMAK ÝSTÝYORUZ Sonunda oldu iþte Baðýra çaðýra, sopa zoruyla, mahkeme zoruyla seçim kapýlarý açýldý. Aslýnda bir çeþit askeri darbe yapýldý Türkiye de; bütün demokrasi aþýðý þaklabanlarýn ayakta alkýþladýðý bir askeri darbe. Tam da 2000 li yýllara yakýþan, yeni türden postmodern bir askeri darbe. Bir yandan muhtýralar verildi, bir yandan alanlar dolduruldu, herkese birleþme emirleri yaðdýrýldý. Þimdi de ayný süreç sýnýr ötesi harekat gerginliðiyle sýkýþtýrýlýyor. Sf: 4 Halký kandýrmak için din, iman, laiklik, cumhuriyet gibi laflarý bol keseden ortalýða savursalar da sonuçta temel olarak hepsi ayný... Þimdi saatler 22 Temmuz a ayarlandý Ne olacak 22 Temmuz da? Ne bekleniyor? Düzen mi deðiþecek? Ýþsizliðimiz, yoksulluðumuz ortadan mý kalkacak? 23 Temmuz sabahý Türkiye daha mý onurlu bir ülke olacak? Daha mý çok demokrasi olacak Türkiye de, daha mý özgür olacaðýz 23 Temmuz da? Daha seçim olacaðý da belli deðil. Her an Güney Kürdistan a bir müdahale bahanesi ortaya çýkabilir, her an düdük çalýnýp her þey þamata içinde boðulabilir. HALKTAN YANA OLMANIN ANLAMI: KÜBA DA SAÐLIK Sf: 12 Sosyalist Küba, yýllardýr yepyeni bir saðlýk anlayýþýnýn en parlak örneklerini veriyor... KAÐITHANE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Aylardýr kafamýzý þiþiriyorlar! Neye inanacaðýmýzý þaþýrdýk! O kadar çok gürültü çýkarýyorlar ki saðýr ve sersem oluyoruz! Bir yanda vatan kurtarýcýsý asker dalkavuklarý; diðer yanda sosyete Müslümanlarý! Aylardýr herkes durmadan bizim adýmýza konuþup duruyor; bizim adýmýza planlar yaler yaratýp 1 pýyor. Kendi çýkar savaþlarý doðrultusunda gündem- zihnimizi allak bullak ediyorlar. Karýþýklýk ve kafa bulanýklýðý en üst seviyede. Bu arada kimse bizim derdimizi sormuyor! Kimse siz ne yersiniz, ne içersiniz, ten-

2 sosyalist barikat 26 cerenizde ne kaynýyor demiyor. Kimse çocuklarýmýzý yiyip bitiren çetelerden, okullarý mahalleleri bir að gibi saran uyuþturucu belasýndan, ekmeðimize ortak olan tefecilerden, hortumculardan, hýrsýzlardan söz etmiyor. Kimse üç kuruþa çalýþtýðýmýz atölyelerden, hastane kapýlarýnda çektiðimiz eziyetten, ticarethaneye döndürülüþ okullardan söz etmiyor. Ama hepsi bizim adýmýza konuþuyor. Türkiye belki de tarihinin en uyduruk, en zorlama seçimiyle karþý karþýya. Ortada bir seçim var ama seçilecek kimse yok! Kimi seçeceðiz ki? Gerçek bir seçimden söz edebilmek için insanýn önünde farklý seçenekler görmesi lazým. Yani birinin diðerinden farklý þeyler söylediðini ve yaptýðýný duymak lazým. Aylardýr bin türlü yaygarayla, Türkiye yi orta yerinden saçma sapan, tamamen yanlýþ bir sýnýr çizgisiyle bölüyorlar. Bir yanda vatan kurtaran laikler! Diðer yanda dinciler! Diðer yanda eski kontr-gerilla þeflerinin demokrat lýðý! Herkes memleketi diðerinden çok sevdiði iddiasýnda! Aylardýr kafamýza bütün bu yalanlarý yerleþtirmeye çalýþýyorlar. Aylardýr bize bütün bu yapýþýk kardeþlerin aslýnda birbirine düþman olduðunu söylüyorlar. Yalan! Bin kere yalan! Milyon kere yalan! Bu topraklarda bir tek gerçek sýnýr çizgisi var. O çizginin bir tarafýndan emeðiyle, alýnteriyle yaþayan namuslu emekçiler ve emekten yana insanlar; diðer tarafta ise kanýmýzý sülük gibi emen patronlar ve onlarýn aðababasý olan Amerikan emperyalistleri var! O çizginin bir tarafýnda pazar yerlerinden çürük sebzeleri toplayan insanlar var; diðer tarafýnda ise sosyete kulüplerinde çýlgýn partiler de gönül eðlendiren asalaklar sürüsü var. O çizginin bir tarafýnda baðýmsýz bir ülkede onurlu bir yaþam sürmek isteyen insanlar var, diðer tarafýnda ise emperyalist þirketlerle en büyük iþbirliklerini yapan OYAK Ordusu ve Washington a aman beni klozete atýp üstüme sifon çekmeyin diye haber gönderen bir baþbakan var. O çizginin bir tarafýnda hastane kapýlarýnda sürünmekten, itilip kakýlmaktan býkmýþ, insan gibi yaþamak isteyen milyonlar var; diðer tarafýnda ise bütün kamu kurumlarýný satan, sosyal haklarýmýzý IMF nin emriyle budayan hastaneleri ticarethaneye çeviren patron partileri var! O çizginin bir tarafýnda kaderine terk edilmiþ okullarda boþ yere dirsek çürüten ÖSS yalanýyla gelecekleri çalýnan gençlerimiz var; diðer tarafýnda özel okullarda el bebe gül bebe eðitilen, bütün dünya nimetlerinden yararlanan kaymak tabakanýn gençleri var! O çizginin bir tarafýnda kendi ülkesinde yabancý gibi yaþayan emekçiler, ülkesinin onursuzluðundan acý duyan ilerici insanlar var; diðer tarafýnda ise IMF ciler, NATO cular, ruhunu Amerika ya satmýþ uþaklar sürüsü var! O çizginin bir tarafýnda tarlasýna küsmüþ, ürettikleri uluslar arasý þirketlerin oyunlarýyla elinden alýnan tütün, fýndýk, çay, pamuk üreticileri var; diðer tarafýnda IMF nin emriyle meclisi sabahlara kadar çalýþtýrýp tarihin en kötü yasalarýný çýkararak tarýmý çökertenler, üreticinin emeðini uluslar arasý þirketlere peþkeþ çekenler var! O çizginin bir tarafýnda yýllardýr medyanýn bütün yalanlarýna karþýn Filistin li kardeþleri için acý çeken, alçak Siyonistlere karþý nefret duyan insanlarýmýz var; diðer tarafýnda ise Ýsrail denildiðinde taklalar atan iþbirlikçiler, Tel-Aviv kasaplarýyla her türlü anlaþmayý imzalayýp onlarýn kanlý ellerini sýkan generaller var! O çizginin bir tarafýnda haklarý ve özgürlükleri için direnen, yýllardýr imha ve inkâr politikalarýyla kana boðulan Kürtler var; diðer tarafýnda ise her gün bizi onlara karþý kýþkýrtan, halklarýn kardeþliðini dinamitleyen faþist çeteler var! Gerçek sýnýr çizgisi iþte budur! Meydanlarda hepimiz tek bir yürek gibiyiz diyenler yalan söylüyorlar! Hepimiz tek bir yürek deðiliz; hiçbir zaman da olmadýk! Kanýmýzý emen hortumcularla nereden kardeþ oluyormuþuz? Bush un önünde elpençe divan duranlarla bu nasýl bir kardeþlikmiþ? Türkiye ekonomisinin neredeyse yarýsýný kara para ve uyuþturucuya baðlamýþ olanlarla emekçi insanlarýn nasýl bir kardeþliði olabilir! Bu nasýl bir kardeþliktir ki, boþ lafa gelince öne çýkarýlýyor ama sýra kasalarý ve cüzdanlarý doldurmaya gelince birdenbire unutuluyor? Kim kiminle tek yürekmiþ? Ülkenin iliðini kemiðini sömürenlerle nasýl 2 ESENLER HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:

3 bir birlik bu? Generallerin iþsiz kalma ihtimali var mý? Bizim var! Patronlarýn evleri baþlarýna yýkýlýr mý? Bizimki yýkýlýr! Baþbakanlarýn, bakanlarýn fatura yüzünden elektrikleri kesilir mi? Bizimki kesilir! Milletvekillerinin hastalarý hastanede rehin kalýr mý? Bizimkiler kalýr! Þehit ticaretinden para kazanan televizyon patronlarýnýn çocuklarý daðlarda vurulur mu? Bizim çocuklarýmýz vurulur! Peki bu nasýl bir birlik beraberlikmiþ böyle? Eski bir halk deyiþi vardýr: Ekende yok biçende yok / Yiyende ortak Osmanlý diye, aynen öyle deðil mi? Bu kadar birlik ve beraberlik halindeysek eðer, yüreklerimiz böylesine tek bir yüce amaç için birleþmiþse, midelerimiz ve cüzdanlarýmýz neden ayrý? Neden onlarýn kasalarý dolu ve neden bizim ceplerimiz delik? Rejim tehlikedeymiþ! Hangi rejim? Rejim dediðiniz nedir? Kapitalist üretim düzenini mi kastediyorlar bununla? IMF-Dünya Bankasý prangasý altýndaki ekonomiyi mi kastediyorlar? Yoksa rejim dedikleri þey, hastane kapýlarýnda sürünmek, anlamsýz okullarda anlamsýz bir eðitim görüp iþsizler ordusuna katýlmak mý? Vatan çiftliklerinizse diyordu Nazým bir zamanlar, çek defterlerinizse vatan Dönüp dolaþýp oraya geldik iþte yine: Nedir rejim dediðiniz þey? Miting kürsüsündeki konuþmacýlar, Cumhurbaþkaný, Genelkurmay baþkaný ve bilumum diðer Cumhuriyet sevdalýlarý ayný tanýmý yapýyorlar: Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti! Neymiþ bu devlet? Kürt halk hareketine karþý Hizbullah katillerini kullanýrken laiklik neredeydi? 1 Mayýs ta Ýstanbul u gaza boðarken demokrasi neredeydi? Eðitimi, saðlýðý, sosyal güvenlik sistemini IMF emriyle çökertirken sosyal devlet neredeydi? Yüzlerce gazeteci, köylü, acýmasýzca katledilir ve kaybedilirken, Þemdinli nin iyi çocuklarýný askeri mahkeme kapsamýna alýp kurtarýrken, biraz sesini yükselten savcýlarý meslekten atarken hukuk nerelere saklanmýþtý? Yalan! Yalan! Yalan! Coðrafyamýzýn bir ucundan diðer ucuna zehirli bir yalan rüzgarý estiriliyor. Alýnteriyle yaþayan insanlarý abuk sabuk sýnýr çizgileriyle bölüyorlar ve gerçek düþmaný gözlerden saklýyorlar. Ve böylece saatlerimizi 22 Temmuz akþamýna ayarlamamýzý istiyorlar! Bu doðru deðil! Hiç deðil! Hiçbirine verecek tek bir oyumuz yok! Baþka kapýya! Her seferinde birilerine umut baðlayýp sonunda aðlaþýp durmaktan artýk býkmadýk mý? Her seferinde aldatýlmaktan, hepsi birbirinin ayný olan bu iþbirlikçilere güvenip ortalýkta kalmaktan yorulmadýk mý? Býrakalým onlarý kendi küçük oyunlarýný oynayýp dursunlar. Biz halkýz! Gerçek güç biziz ve gücümüz örgütlülüðümüzdür. Bir araya gelirsek, örgütlenirsek karþýmýzda hiçbir güç duramaz. Böyle yoksul ve onursuzca yaþamak, kaderimiz deðildir. Zehirli bataklýklarda boðulup gitmek yerine örgütlenip ayaða kalkabiliriz. Devrimci halk hareketi bu topraklarýn kaderini deðiþtirecek tek güçtür. Ve bu güç, biziz. Gelecek bizimdir! Örgütlü halk yenilmez! Düzen partilerine oy yok! Özgür ülke, insanca yaþam için örgütlenelim! KALAR HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm! Halk Kültür Merkezleri sosyalist barikat 27

4 Partiler ve Seçenekler... SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Hiç dikkat ediyor muyuz; son zamanlarda parti deðiþtirmeler ve transferler ne kadar kolaylaþtý? Biri diðerine geçiyor, oradan caný sýkýlýnca bir baþka partiye atlýyor. Hepsi de yeni partinin rozeti takýlýrken piþmiþ kelle gibi sýrýtýyor ve sayýn genel baþkanlarýna hürmetler yaðdýrýyorlar. Üstelik, neler neler uyduruyorlar! Örneðin CHP eski genel sekreteri Ertuðrul Günay, AKP'ye katýlýrken "komþusu aç iken tok olan bizden deðildir felsefesine geldim" diyor! Baþka bir þey dese sorun deðil, ama insanýn "Türkiye aç iken deveyi hamuduyla yutanlarýn partisi"ne katýldýðýnda bunlarý söylemesi tuhaf oluyor! Ya da bir baþkasý son zamanlarýn en faþizan davranan partisi CHP'ye katýlýrken "demokrasi aþký"ndan söz edince ortaya tam bir komedi çýkýyor. Peki ama nasýl bu kadar rahat ve kolay parti deðiþtiriyorlar? Bir partiden diðerine geçiþ, bu kadar basit mi? Evet! Bu kadar basit! Evet, bir partiden diðerine geçiþ bu kadar kolay ve basit; çünkü bu düzen partilerinin aralarýndaki bütün farklar artýk tamamen göstermelik hale gelmiþtir! Gerçekten, ne fark var aralarýnda? Biri "laik", öbürü "dindar" mý? Bu, tamamen uydurma bir farktýr! Bu partilerin hepsi patronlardan yana deðil mi? Bu partilerin hepsi IMF'nin önünde düðmelerini iliklemiyor mu? Bu partilerin hepsi efendileri Amerika karþýsýnda el pençe divan durmuyor mu? Bu partilerin hepsi özelleþtirmeci deðil mi? Bu partilerin hepsi ýrkçý ve gerici deðil mi? Hangisinden baþlayalým? AKP nedir örneðin? AKP, Türkiye'nin yakýn tarihinde yapýlmýþ en iyi Amerikan operasyonudur! Yaþlanan ve yýpranan Erbakan ekibine karþý bu kadar adam nasýl bir araya geldi? Hangi medya tekelleri bu giriþimi haftalar süren yayýnýyla destekledi? Bu iþi yapan çekirdek kadro tekelci patronlarla ve ABD yetkilileriyle hangi temaslarý kurdu? Ve sonra, ne yaptý AKP? ABD emperyalizmine sonuna dek hizmet etmedi mi? Türkiye'yi Irak bataklýðýna bile sokmak için az mý gayret gösterdiler? Tezkere meclisten geçmedi diye az mý aðlaþtýlar? Türkiye'nin bütün havaalanlarýný ABD savaþ uçaklarýna ardýna kadar kim açtý? CIA uçaklarý Türkiye'de iþkence yaparken, "normaldir bunlar" demediler mi? Amerika'ye "beni harcamayýn, kullanýn" diye haber gönderen kimdi? "Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim" sözü kime aittir? Onca yýldýr IMF ile bütün anlaþmalarý kim imzalýyor? Saðlýk sistemini çökerten, sosyal güvence düzenini IMF emriyle mahveden, ne bulursa satan kim? Fýndýkçýnýn emeðini ABD þirketlerine peþkeþ çeken danýþman kimin danýþmaný? Cargill þirketi ülkemizi soysun diye þeker pancarýnýn köküne kibrit suyu ekenler kimler? Tütüncü, pamukçu kan aðlarken þikayet eden çiftçileri azarlayan, hakaret yaðdýran kimdir? Ve ayrýca bütün bu iktidar döneminde ABD'de oðlunu okutacak kadar palazlanan bu adamlar TOKÝ'den ve baþka kurumlardan ne götürdüler? Bu deðirmenin suyu kimin cebinden geldi? sosyalist barikat 28 Peki ya CHP? Kim bu CHP? Nereden geliyor, nereye gidiyor? CHP'ye oy vermek için tek bir mantýklý neden var mý? Bunlarýn programlarýnda halkýn yararýna ne var? Þimdiye kadar ne yaptýlar? IMF ile iliþkileri mi ABD ile olan uþaklýk anlaþmalarýný mý feshettiler? Þimdiye kadar Amerikan emperyalizmini küstürecek ne yapmýþlar? Ýþçilerin köylülerin en 4 Ýktidara geldikleri gün ne yapacaklar? kestiler? HALK KÜLTÜR MERKEZÝ DERNEÐÝ Tel:

5 iyi tanýdýðý IMF ajaný Kemal Derviþ kimin partisinin gülüdür? Yoksulluk iþsizlik içinde kývranan emekçilere IMF dýþýnda ne vaat ediyorlar? Haklarý için mücadele eden Kürtlerin en saldýrgan düþmaný kim? Hrant Dink cinayetin ertesi günü faþist partilerden daha milliyetçi laflarý ortalýkta savuran kim? Mecliste en aðýr baský yasalarýný en hararetle savunan kim? Öðrenci ve bilim düþmaný YÖK ün sahiplenicisi kim? Siyasete kendi gücü yetmeyince orduyu cunta yapmasý için kýþkýrtan kim? Ya DSP? Hani þu tüyleri dökülmüþ güvercin Hani þu hükümet ettiði sürece meclisi sabahlara kadar çalýþtýrýp Türkiye tarýmýný mahveden güvercin! Hani þu 2001'de bir gecede hýrsýzlara trilyonlar kazandýran emekçilerin, esnafýn belini büken parti! Hani þu MHP'den beter ýrkçýlýðý, Kürt düþmanlýðýný yaygýnlaþtýran parti. Þimdilerde artýk ahý gitmiþ vahý kalmýþ; Genelkurmay'ýn emriyle Baykal'ýn eteðine tutunarak yaþamýný sürdürmeye çabalayan parti! DYP-DP'yi ise sormak bile gereksiz. Þimdilerde anýsýna sýðýndýklarý Demokrat Parti (DP)'nin günah listesi o kadar kabarýk ki! En baþta Kore daðlarýnda kýrdýrýlan yüzlerce emekçi var. Bu ülkede ABD emperyalizmiyle yapýlmýþ en uþakça, en onur kýrýcý anlaþmalarýn altýnda imzasý olan parti de DP'dir. Ýncirlik dahil bütün ABD üsleri, onun zamanýnda Türkiye'nin ve Ortadoðu'nun baþýnýn belasý oldu. Türkiye'nin NATO ve IMF dahil bütün emperyalist tezgahlara katýlmasýnýn mimarý da "Amerika ne verirse alacak, ne isterse yapacaðýz" diyen DP ve Menderes-Bayar ikilisidir. Bugünkü kodaman iþbirlikçi patronlarýn çoðu kirli servetlerini bu partinin politikalarýna borçludurlar. Ve þimdi, DYP'den sýçrayarak bu partinin baþýna gelen "lider", Türkiye'nin dokunulamaz kontr-gerilla þefidir. Kendi aðzýyla "bin operasyon yaptýk" dediði halde, koca Susurluk skandalýnda "bilgisinin çokluðundan ötürü" kenarda tutulan en büyük "demokrasi" savaþçýsý odur! Ve bütün hayatý demokrasi ve özgürlük isteyenleri iþkence tezgahlarýna yatýrmakla geçmiþ olan bu "büyük önder" þimdi bize "demokrasi" pazarlamasý yapýyor! Ne yapacaðýný bilmez halde çýrpýnan ve en son seçimlere katýlmama kararý alan ANAP ise, DP'den sonra Türkiye'nin emperyalizmin kölesi haline getirilmesinin ikinci büyük mimarý olan Özal'ýn partisidir. Þu anda kullanýlýp atýlan her araç gibi siyasi mezarlýkta yerini aramaktadýr. Ve tabii, yeni-sömürge Türkiye'nin olmazsa olmazlarý, faþist partiler! Biri, MHP, zaman içersinde yitirdiði gücünü þimdi daha ýrkçý-daha saldýrgan nutuklarla yeniden kazanmaya çalýþýyor; diðeri ise, BBP, son zamanlarda nerede bir cinayet olsa altýndan çýkýyor ve bu durumu da þöhret haline getirmeye çalýþýyor. Ve bir de, umutsuz vaka olarak da Erbakan'ýn yaþlýlar kulübü SP var. Bütün bu tablo içinde gömlek deðiþtirir gibi parti deðiþtirmek normal görünüyor. Çünkü bu partiler içinde düzenin temellerini zorlayacak tek bir örnek bile yok. Halký kandýrmak için din, iman, laiklik, cumhuriyet gibi laflarý bol keseden ortalýða savursalar da sonuçta temel olarak hepsi ayný þeyleri söylüyorlar. Ne emperyalizmle iliþkiler bakýmýndan, ne kapitalist düzen açýsýndan, ne de haklar ve özgürlükler bakýmýndan aralarýnda doðru dürüst hiç fark yok. O yüzden de bir partiden diðerine geçiþ kolay oluyor, parti deðiþtirenler gittikleri yeni yerlerde kendilerini "evinde" gibi hissediyor. Ýþte 22 Temmuz'da önümüze konulan tablo budur! Sandýðý önümüze koyup bizi zorladýklarý seçim iþte budur! Kýrk katýr ya da kýrk satýr! Buna mecbur deðiliz! Biz sürü deðil halkýz! Bizimle alay edilmesine izin veremeyiz! MALTEPE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: sosyalist barikat 29

6 sosyalist barikat 30 Sol birleþiyormuþ Kim bu sol? CHP nin Mersin mitingi Kürsüden Nazým Hikmet in þiiri okunuyor. Kapansýn el kapýlarý / Yok edin insanýn insana kulluðunu / Bu davet bizim! Arkada, Deniz Baykal ve onun gölgesinde bir yerlerde Zeki Sezer Genelkurmay ýn emriyle sol birleþiyor ve miting yapýyor! Kim bu sol? Bu sol nasýl bir soldur? Bu sol kimin soludur? Bu sol, emekçiler adýna mý konuþuyor? Kapansýn el kapýlarý öyle mi? Kapatýn! Ne duruyorsunuz? Elinizi kim tutuyor? Miting yaptýðýnýz yere birkaç saat mesafede Ýncirlik üssü var; kapatýn haydi! Atýn hepsini topraklarýmýzdan; kapatýn bütün havaalanlarýný Amerikan u- çaklarýna! Ýktidar oldunuz da kapattýnýz mý? Býrakýn kapatmayý, bunu aklýnýzýn köþesinden geçirdiniz mi? Yok edin insanýn insana kulluðunu öyle mi? Yok edin! Ne duruyorsunuz? Elinizi kim tutuyor? Miting yaptýðýnýz þehrin az ötesinde sonu SA ile baþlayan bir imparatorluk var, yok edin haydi! Kullarý yok etmek için efendileri yok etmek gerekmez mi? Ýktidar oldunuz da kýrk haramilerin saltanatýna elinizi mi sürdünüz? Býrakýn el sürmeyi, bunu aklýnýzýn köþesinden geçirdiniz mi? Çýktýk açýk alýnla öyle mi? Nasýl bir açýk alýnmýþ bu? Sömürge bir ülkede alnýnýz nasýl açýk olabiliyormuþ? Ne yapacaksýnýz açýk bir alýn için? Þimdiye kadar ne yaptýnýz? IMF-Dünya Bankasý temsilcilerini mi kovacaksýnýz Türkiye den? Türkiye yi komþu kapýsý yapan CIA nýn iþkence uçaklarýný mý düþüreceksiniz? Yýllarca bize öðretildi; bir zamanlar kapitülasyonlar varmýþ da, Duyun-u Umumiye varmýþ da, Osmanlý þöyle mahvedilmiþ de Þimdi ne var? Yediðimiz ekmeði içtiðimiz suyu kim yönetiyor? Kim karar veriyor Türkiye nin ekonomisine ve siz ne yapacaksýnýz bunu önlemek için? Miting yaptýðýnýz yerde durun ve biraz ufka doðru, güneye doðru bakýn Kan akýyor Filistin de! Emperyalizmin yarattýðý Frankeþtayn benzeri Siyonist canavar her gün bebekleri katlediyor. Peki bütün bunlarý yaparken Ortadoðu daki en sadýk müttefiki kim? Türkiye deðil mi? Bu Türkiye nin devleti, en çok da ordusu, Tel Aviv deki kasaplarla anlaþma üzerine anlaþma imzalamadý mý? Sizin milletvekilleriniz hiç utanmadan sýkýlmadan Ýsrail Dostluk Grubu nun þampiyonluðunu yapmadýlar mý? En son Lübnan katliamýný ayakta alkýþlamadýlar mý? Miting yaptýðýnýz yerde durun ve biraz doðuya doðru bakýn Kürt halký var orada! Yýllardýr acý çekiyor, siz çakýltaþýnýza sahip çýkacaksýnýz diye o çakýltaþlarýyla oynama çaðýndaki çocuklar Diyarbakýr sokaklarýnda kurþunlanýyor. Þemdinli davasýnda Genelkurmay AVCILAR HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Baþkanýmýza yönelik büyük bir komployu önledik diyor Baykal; peki Þemdinli 6

7 halkýna yönelik komplo ne oldu? Peki bombacýlar ne oldu? Bombacýlarý yýllardýr yetiþtiren, örgütleyen kontr-gerilla organizasyonu ne oldu? Toplu mezarlara niye elinizi sürmüyorsunuz? Boþaltýlan köyleri niye görmüyorsunuz? Miting yaptýðýnýz yerde durun ve biraz batýya doðru bakýn Bu memleketi boydan boya bir iþkencehaneye çeviren, gencecik devrimcileri idam sehpalarýna çýkaran adam, 12 Eylül ün þefi, oralarda bir yerlerde resim yapýyor! Yargýladýnýz mý onu? Yargýlamayý, hesap sormayý aklýnýzdan geçirdiniz mi? Sol birleþiyormuþ Kim bu sol? Meydanlarda IMF ye atýp tutup sonra da gerçekçi olmak lazým diye yan çizenler mi solcu? Bir IMF ajaný olan Kemal Derviþ i havaalanýnda törenle karþýlayýp Türkiye tarýmýný çökerten en aþaðýlýk IMF yasalarýný meclisten geçiren, tütünü, pamuðu, buðdayý, pancarý mahveden, köylülerin önüne üç kuruþluk gelir desteði atýp onlara dilenci muamelesi yapanlar mý solcu? Gecekondu halkýný þehirden sürmek, Ýstanbul a vize konulmasýný istemek mi solculuk? Düzenin çürütüp sokaklara attýðý çocuklarý toplayýp adalara sürmek isteyenler mi solcu? Baský yasalarý mecliste görüþülürken MHP den daha azgýn bir þekilde davrananlar mý? Kürtler meclise girmesin diye bin türlü ayak oyunu çevirenler mi solcu? Öðrenci kasabý rektörlerle kucak kucaða oturup 12 Eylül artýðý YÖK monarþisini bütün güçleriyle destekleyenler mi solcu? Genelkurmay ýn düdük çaldýðýnda meydanlara çýkýp bayrak sallayan ama üç gün sonra Taksim de iþçiler dövülürken gýkýný çýkarmayanlar mý solcu? Hrant Dink in daha kaný kurumadan biz milliyetçilere laf ettirmeyiz diye mecliste haykýrarak katillerin gönlünü alanlar mý solcu? Hrant Dink i hedef tahtasýna çakan baský yasalarýný kahramanca savunmak mý solculuk? Türkiye cezaevlerini bir gecede cehenneme çevirip 28 can alan ve sonra 122 insanýn ölümünü devlet çýkarlarý adýna seyredenler mi solcu? Açýn aday listelerini ve gösterin bakalým haydi; o Adalet Bakaný nerede, kaçýncý sýrada? Yýllarca Alevileri sömürdükten sonra þimdi miting meydanlarýnda bile bu sorunla ilgili tek kelime etmeyenler mi solcu? Nazým Hikmet, komünisttir. Beðenin beðenmeyin, komünisttir. Nazým Hikmet, sizin neo-faþist gösterilerinize alet olsun diye yazmadý o þiirleri. Nazým Hikmet, insanýn insana kulluðu ndan söz ediyorsa eðer, kastettiði þey, kapitalist sömürü düzenidir. El kapýlarý ndan söz ediyorsa eðer, kastettiði emperyalizmdir. Siz, kapitalist sömürüye, fabrikalarda atölyelerde al kanýmýzý içen patronlara karþý deðilseniz eðer, Nazým ý rahat býrakýn! Siz, emperyalizme ve onun bütün kurum ve kuruluþlarýna karþý deðilseniz eðer, Nazým ý rahat býrakýn! Ýnsanýn insana kulluðunun bitmesi, insanlýðýn komünizm özlemidir. El kapýlarýnýn kapanmasý, özgür bir ülkede insan gibi yaþamaktýr. Bu özleme sahip deðilseniz eðer, bu özleme sahip olanlarýn katlini vacip görüyorsanýz, Nazým ý rahat býrakýn! Bu ülkede devimciler var! Bu ülkede sosyalistler var! Ýrtica tehlikesi ile vatandaþýn gözünü korkutup üç-beþ oy fazla alýrýz diyorsanýz, kendi bileceðiniz iþtir. Ama bunun adýna solculuk diyerek emekçilerin gözünü boyamaya kalkmayýn. Ne size ne de diðer iþbirlikçi partilere verecek tek bir oyumuz bile yok! ÇUKUROVA HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:Tel: sosyalist barikat 31

8 sosyalist barikat 32 Cumhuriyet Mitinglerine Katýlan Emekçi A'ya On Soru Sanýrým artýk amacýnýza ulaþmýþ sayýlýrsýnýz. Tayyip cumhurbaþkaný olamadý, Gül projesi de iptal edildi. Seçim öne alýnmak zorunda kalýndý. Rejim böylece büyük bir tehlike nin eþiðinden dönmüþ oldu Ne iyi deðil mi? Ýyi Ama yine de þöyle bir düþündüðünde sanki her þey biraz fazla kolay olmuþ gibi görünmüyor mu sana? Gerçekten 1 Mayýs ta bir araya gelen her üç kiþiye beþ adet gaz bombasý savuran polis, ne kadar engin bir hoþgörüye sahipti o gün? Bu kadar rahatlýk ve kolaylýk seni hiç þüphelendirmiyor mu? Her taraf kýrmýzý-beyaz, her taraf bayrak denizi Ýnançlý ve kararlý bir Cumhuriyet kuþaðý! Peki ama hiç düþündün mü; örneðin Genelkurmay bir biçimde bu mitinglerden pek hoþnut olmadýðýný þöyle bir ifade etseydi, YÖK mitinge katýlan öðrencilere soruþturma tehdidini yöneltseydi; Ýstanbul un þu malum zaptiye çavuþu Güler, mitingin yasal olmadýðýný söyleseydi Yine de, bütün bunlara karþýn, o kadar insan bir araya toplanýr mýydý? Hani Hrant Dink cenazesi için bir sürü spekülasyon yapýlmýþtý ya Birden bire bu dövizler nasýl ortaya çýktý diye. Oysa birdenbire çýkmamýþtý dövizler; Dink in ölümüyle cenaze arasýnda 3-4 gün zaman vardý ve bilindiði gibi matbaalar da artýk Gutenberg in teknolojisiyle çalýþmýyorlar. Peki ama sen sordun mu, bütün bu bayraklar, ses düzenleri ve organizasyon nasýl bir araya getirildi diye? Kürsü iyiydi deðil mi? Ýyiydi, iyiydi Her çýkan Amerika ya ve iþbirlikçilerine attý tuttu, memleketin emperyalizmin elinden neler çektiðini anlattý. Peki, daha sonra, þöyle bir þeytana uyup, bu mitingi düzenleyenlere sordun mu hiç; ayný kararlýlýk ve kalabalýkla Adana nýn Ýncirlik kasabasýnda bir miting yapmayý düþünüyorlar mý? Ayný kiþilere sordun mu hiç; baðýmsýzlýk uðruna yollara düþmüþ olan bu kahramanlar, örneðin IMF temsilcilerinin Türkiye ye geldiði ilk gün (ki zaten neredeyse haftada bir geliyorlar) Esenboða Havaalaný kavþaðýnda bir araya gelmeyi ve bu adamlarý Ankara ya sokmamayý düþünüyorlar mý? Tayyip Erdoðan ýn Cumhurbaþkaný adayý olmasýný istemeyenler mitinglerde bir araya geldiler ve denilebilir ki bunu da baþardýlar. Ýyi Peki ama sordun mu hiç; ayný þey neden iþbirlikçiler þahý Demirel, Nakþýbendi ve CI- A baðlantýlý Özal için yapýlmadý? Açýk bir CIA organizasyonu olan 12 Eylül de adamýn biri kendisini sopa zoruyla Cumhurbaþkaný yaptýðýnda bu organizasyon dehalarý neredeydi? Tayyip Erdoðan Cumhurbaþkaný olamadý Ýyi, buna üzülecek deðiliz. Ama bu mitingleri düzenleyenlere sordun mu hiç; ellerinde emperyalizme kök söktürecek bir cumhurbaþkaný adaylarý var mý? Varsa neden saklýyorlar? Kürsüden memleketi satýyorlar diye haykýrmak iyi, güzel Peki sordun mu hiç; bu laflarý bol keseden savuran sayýn organizatörler, þimdiye kadarki özelleþtirmelerin tümünü derhal iptal etmeyi, hastanelerden okullara ve sosyal güvenlik kurumlarýna dek bütün alanlarý halkýn malý haline getirmeyi düþünüyorlar mý? Kürsüden memleketi kuruttular diye haykýrmak da iyi, o da güzel. Ama sordun mu hiç; bu kahramanlar, Dünya Bankasý yla yapýlmýþ bütün tarým protokollerini derhal iptal etmeyi, bütün uluslar arasý yapay þeker ve gýda þirketlerini ülkeden defetmeyi, ayrýca bütün bu yasalarýn mimarý olan Kemal Derviþ in pasaportunu iptal etmeyi düþünüyorlar mý? Ve nihayet, Çaðlayan dan üç gün sonra, 1 Mayýs ta Ýstanbul da ne oldu? Ýþçilerin kaný sizin kanýnýzdan daha mý az kýrmýzý? Neden üç gün önce otobüsleri bile bedava yapanlar üç gün sonra kenti cehenneme çevirerek, sokaklarý ablukaya alarak yüzlerce emekçiyi, yani senin kardeþlerini yerlerde sürükleyip öldüresiye dövdüler? Bu mitingleri düzenleyen demokrasi þampiyonlarý bu konuda tek bir kelime söylemek zahmetine katlandýlar mý? Ýþte sana on soru Yanýtlanmayý bekleyen on basit soru Gözlerinden öperim 8 KAHROLSUN ÞOVENÝZM YAÞASIN HALKLARIN MÜCADELESÝ

9 HABERLER Dersimde Hüseyin Cevahir Mezarýn Baþýnda Anýldý Kalan ( Dersim) Halk Kültür Merkezi, THKP-C'nin kurucu önderlerinden Hüseyin Cevahir'i ölümünün 36. yýldönümünde mezarý baþýnda andý. "Devrimci Mücadelesi Yolumuzu Aydýnlatýyor Kurtuluþa Kadar Savaþ" pankart ve flamalarýmýzý açarak, saygý duruþuyla baþlayan anma, Hüseyin Cevahir'i anlatan yazýlar ve þiirlerin okunmasýyla devam etti. Yapýlan konuþmalarda, onlardan miras kalan devrimci dayanýþmadan militanlýða, devrimci üretimden devrimci özne olmaya, düþmana taviz vermemeyi sahiplenileceði vurgusu yapýldý. Konuþmanýn sonunda "Mahir Hüseyin Ulaþ Kurtuluþa Kadar Savaþ" sloganý haykýrýldýktan sonra Hüseyin Cevahir yoldaþýn ailesine ev ziyareti yapýldý. Sýcak bir karþýlama ve yapýlan kýsa sohbetle ziyaret sonlandýrýldý. Ziyaret sýrasýnda Anamýzýn "burasý sizin evinizdir hepinizi Hüseyin kadar seviyoruz" demesi ziyaret havasýna ayrý bir gurur ve heyecan katarken, Anaya karþýlýk olarak "buraya gelen tüm arkadaþlarýmýzýn birer Hüseyin Cevahir adayý" olduðunu söylendi. ADANA'DA KAYPAKKAYA ÝÇÝN MEÞALELÝ YÜRÜYÜÞ Adana'daki devrimci yapýlar, Ýbrahim Kaypakkaya'nýn yoðun iþkencelerin ardýndan kurþuna dizilerek katledilmesinin yýldönümünde gerçekleþtirdikleri bir meþaleli yürüyüþ ve basýn açýklamasý ile bu cinayeti protesto ederken devrimci önderleri de andý. 18 Mayýs 2007 günü saat 20.00'da Adana Þakirpaþa Mahallesi Salýpazarý duraðýnda toplanan ve aralarýnda devrimci sosyalistlerin de olduðu grup, pankart açarak meþaleli yürüyüþüne baþladý. Yürüyüþ boyunca "Devrim Þehitleri Ölümsüzdür", "Faþizme Karþý Omuz Omuza", "Ýþkenceci Katiller Hesap Verecek", "Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz", "Deniz, Ýbo, Mahir, Sürüyor Sürecek Mücadelemiz", "Yaþasýn Devrimci Dayanýþma" sloganlarý atýldý. Pasaj duraðýna kadar ana cadde boyunca yürüyen kitle, buraya geldiðinde gerçekleþtirdiði basýn açýklamasý ile Ýbrahim Kaypakkaya'nýn ölüm yýldönümü vesilesiyle, baþta 72 devrimci atýlýmýnýn mimarlarý Mahirler ve Denizler baþta olmak üzere tüm devrim þehitleri anýlýrken mücadele çaðrýsý yapýldý. Eylemi DHP, Partizan, ÇHKM, Alýnteri, HÖC, Mücadele Birliði, ESP ve Halkevleri gerçekleþtirdi. DEVRÝM ÞEHÝTLERÝNÝ MÜCADELEMÝZDE YAÞATACAÐIZ Ýbo, Mahir, Deniz Sürüyor Sürecek Mücadelemiz 18 Mayýs 1973'te Diyarbakýr iþkencehanelerinde katledilen Türkiye Devrimci Hareketinin önderlerinden ve TKP- ML/TÝKKO'nun kurucularandan Ýbrahim Kaypakkaya katlediliþinin 34. yýlýnda çeþitli eylemliliklerle anýldý. 19 Mayýs 2007 Cumartesi günü saat 16.00'da Ýstanbul Galatasaray Postanesi önünde bir araya gelen BDSP, ESP, HKM, KALDIRAÇ, ODAK, PARTÝZAN, ve PDD, devrimci önder Kaypakkaya ve diðer devrim þehitleri selamlayarak anmaya baþladý. Daha sonra yapýlan basýn açýklamasýnda "Kaypakkaya'nýn katlediliþinin yýldönünümde bir kez daha emperyalizme ve iþbirlikçierine karþý devrimde ýsrarcý olmak gerektiði vurgulandý. Sistemin krizinin derinleþtiði, halk kitlelerine yönelik saldýrýlarýn arttýðý, devrimci demokrat kurum ve kiþilere saldýrýlarýn týrmandýrýldýðý, kürt halkýna yönelik imha ve inkar politikalarýnýn devam ettiði böylesi bir dönemde Kaypakkayalarýn, Mahirlerin, Denizlerin ve tüm devrim þehitlerinin gösterdiði yolda ilerlemenin, onlarý örnek almak gerektiði belirtildi. Basýn açýklamasýnda "Ýbo, Mahir, Deniz Sürüyor Sürecek Mücadelemiz", "Devrim Þehitleri Ölümsüzdür", " Ýbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür", "Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak" sloganlarý haykýrýldý. Anma, Grup Vardiya ve Grup Diyar'ýn dinletisiyle sona erdi. sosyalist barikat 33

10 HABERLER Zonguldak Ereðli de Yoldaþýmýza Faþist Saldýrý 19 Mayýs Cumartesi günü akþam saat 21,30 sýralarýnda bir grup faþist, Zonguldak Ereðli'de okumakta olan DSG'li arkadaþýmýza saldýrmýþtýr. Kendilerini Türk Ýntikam Tugaylarý olarak tanýtan bu faþist güruh evine dönmekte olan arkadaþýmýza pusu kurmuþ ve saldýrarak yaralanmasýna sebep olmuþlardýr. Hastaneye kaldýrýlan arkadaþýmýz durumu iyi olsa da saldýrý anýnda etrafta bulunan polis olaya müdahale etmemiþ, faþistler uzaklaþtýktan sonra gelip "ne oldu neden kavga ediyorsunuz" gibisinden sorularla yarý baygýn olan arkadaþýmýzý sorgulamaya kalkmýþtýr. Ayný zamanda Grup Diyar emekçisi olan arkadaþýmýza yapýlan saldýrýnýn cezasýz kalmayacaðýný ilan ediyoruz. Türkeþin faþist itleri devrimci mücadelenin geliþmesini engelleyemez. Demokrasi ve devrim mücadelemizde karþýlaþtýðýmýz her engeli aþacaðýmýzýn bilinci ile yineliyoruz ki "devrimci güçlere uzanan elleri kýracaðýz! sosyalist barikat 34 devrimci sosyalist gençlik Esenler halký kararlý: Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Ýzin Vermeyeceðiz! 21 Mayýs 2007 Cumartesi günü Esenler'de Eymür Derneði'ne gidip gelen demokrat bir vatandaþ ile serseriler arasýnda kavga çýkmýþtý. Çýkan kavgada silah kullanan çete, vatandaþý ayaðýndan yaralamýþtý. Bunun üzerine bölge halký olaya müdahale etmþ, çeteleri dövmüþtü. 22 Mayýs 2007 günü, bölge halký Aþaðý Karabayýr Birlik Mahallesi Duraðý'nda çeteleþme ve uyuþturucuya karþý bir basýn açýklamasý yaptý. Yapýlan basýn açýklamasýnda Eymür Derneði üyeleri, demokratik kitle örgütleri, Odak, Halk Kültür Merkezleri, DHP, o bölgenin esnaf ve halký, uyuþturucu çeteleþmeye izin vermeyeceklerini belirterek, devletin çeteleþme ve uyuþturucu mafyasýyla iliþkilerine deðindi. Uyuþturucu ve çeteleþme karþýtý sloganlarýnýn atýldýðý eylem alkýþlarla bitirildi. Anti-emperyalistler Deðil, Ýþbirlikçiler Yargýlanacak! 6 Eylül 2006 günü Ankara da Lübnan a asker gönderme tezkeresini protesto eyleminde tutuklanan 18 anti-emperyalist, 11 Mayýs 2007 günü çýkarýldýklarý mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. 10 Maltepe Halk Kültür Merkezi nde Kermes Günleri Mayýs 2007 Cumartesi günü saat de Maltepe HKM li kadýn emekçilerin düzenlediði kermes Maltepe HKM de gerçekleþtirildi. Düzenlenen kermeste kadýnlarýn iþledikleri giysiler, danteller, biblolar sergilendi. Ayrýca, kadýnlarýn evlerinden hazýrlayýp getirdikleri yiyecekler de kermese renk kattý. Kermesin ilk gününde sahnelenen müzik dinletisinde, kadýnlar kendi þarkýlarýný söyleyip, þiirlerini okudular. Düzenlenen kermes bir hafta boyunca Maltepe halkýnýn ziyaretine açýk kaldý. UYUÞTURUCU VE ÇETELEÞMEYE KARÞI HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝNDE BÝRLEÞ

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk :

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk : sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE MENK POLORYS HAY ENK SAYI: 269 27 Ocak 2007 1 YTL Orhan Pamuk : "301'i savunanlar, Hrant Dink'in ölümünden sorumludur" Onun ölümünden

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar Tayyip konuþma, anlaþmayý iptal et! Ýsrail in gücü onu kollayan dostlarýndan gelir. Ortadoðu da Ýsrail i tanýyan ve ona en fazla destek veren dostu ise Türkiye. Türkiye silah ticaretinde Ýsrail bir numaralý

Detaylı

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 284 2 Haziran 2007 1 YTL Nükleer silah deposu Amerikan Üssü ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Ýncirlik Üssü kapatýlmalýdýr. Ýçindeki ABD ye ait

Detaylı

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 290 14 Temmuz 2007 1 YTL YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

sosyalist isci Hamas Bush un planlarýný bozdu

sosyalist isci Hamas Bush un planlarýný bozdu sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 288 30 Haziran 2007 1 YTL UFUK URAS BASKIN ORAN MECLÝSE 22 Temmuz yaklaþýyor. Darbecilerin müdahaleleri toplumsal karþýlýk bulmuyor.

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

SUSURLUK VE DANIÞTAY:

SUSURLUK VE DANIÞTAY: 15-16 Haziran Türkiye yi sarsan 2 gün F. ALOÐLU sayfa: 8 Mýsýr da demokrasi aktivistleri kazandý sayfa: 5 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 254 31 Mayýs 2006 1 YTL SUSURLUK VE DANIÞTAY: ÇETELER

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Bugün darbeye ses çýkarmazsan yarýn çok geç olabilir

Bugün darbeye ses çýkarmazsan yarýn çok geç olabilir 26 Temmuz - Ankara Darbeye karþý 2. ses Tüm darbeciler yargýlansýn sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 330 12 Temmuz 2008 2.5 YTL Bugün darbeye ses çýkarmazsan

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS GÝTSÝN ASKERE

ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS GÝTSÝN ASKERE Bir Arap devrimi gündemde mi? sayfa: 10 Ýspanya: Kaybedilen devrim sayfa: 12 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 258 24 Aðustos 2006 1.50 YTL LÜBNAN A GÝTME, KARDEÞ KANI DÖKME ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı