Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR"

Transkript

1

2 Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz. Ýnsanlýk kendi elleriyle kuracaðý, insanlýðýn asýl tarihini baþlatacaðý büyük özgürlük çaðýna doðru hýzla ilerliyor. Bugüne kadarki tüm toplumsal sistemler, bunun koþullarýný hazýrladýlar. Þimdi insanlýk büyük bir sýçrama ile tarihin dönüþümünü gerçekleþtirecektir. Ýçinde bulunduðumuz Yeni Evre, bu tarihsel sýçramanýn tüm koþullarýný alabildiðine olgunlaþtýrmýþtýr. Þimdi tüm dünya üzerindeki sýnýflar, bu sýçrama anýna hazýrlýyorlar kendilerini. Bu sayýdaki baþyazýmýzý bu konuya ayýrdýk. Dünyanýn devrimci dönüþümlerinin koþullarý olgunlaþýrken, bütün dünyanýn emeðin olmasý artýk daha yakýn bir hedefken, insanlýk artýk en sonuncu kavga sýný vermeye hazýrlanýrken, üzerinde yaþadýðýmýz coðrafyada sistemden kopuþ yaþayan iþçi sýnýfý ve emekçileri yerel seçimlerle oyalamak, devrimin geliþiminin önüne konulabilecek en büyük engeldir. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, sandýðýn baþýna deðil, devrime çaðrýlmalý, seçimlerin aktif boykot taktiði öne çýkarýlmalý. Bu sayýda gündemimize yerel seçimlere dair politikamýzý aldýk. Tüm dünyada burjuvazinin iþçi sýnýfý ve emekçilere ve bunun doðal bir sonucu olarak devrimci ve komünistlere saldýrýsý da artýyor. Sermaye dünyaya egemen olamadýðý için, kendisi için asýl tehlikenin nereden gelebileceðini biliyor. Onu emeðe ve emeðin temsilcilerine karþý saldýrýlarýnda pervasýzlaþtýran þey, devrim korkusudur. Ancak, burjuvazi ne yaparsa yapsýn, devrimlerin birbiri ardýna geliþimini engelleyemeyecektir. Dünyanýn emeðin olacaðý, halklarýn özgürleþeceði günler uzakta deðildir. Emperyalist-kapitalist sistem, tüm dünyayý bir kan denizine dönüþtürse de, o kan denizinin ufkundan kýzýl bir güneþ doðacak. Yeni sayýmýzda buluþmak dileðiyle LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Saðlýk durumlarýnýn cezaevinde kalmaya elveriþli olmadýðýna dair Adli Týp Raporu yla 2003 Nisan ayýnda tahliye edilen okurlarýmýz Baki YAÞ ve Elif Vural YAÞ, 17 Þubat günü polisler tarafýndan kaldýklarý evde gözaltýna a- lýndýlar. Daha sonra tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalý Cezaevi ne götürülen okurlarýmýzdan Baki YAÞ, müþahade bölümünde, hiçbir ýsýtýcý vb. olmayan bir ortamda, açýk tuvaletle iç içe, kendisine battaniye dahi verilmeden tutuluyor. E- lif Vural YAÞ ise B-16 koðuþunda kötü koþullarda tutulmaya devam ediyor. Baki YAÞ hakkýnda Adli Týp Kurumu tarafýndan verilen kesin olarak iyileþemez raporuna raðmen, bu koþullarda tutuluyor olmasý, burjuvazinin leninistlerden nasýl korktuðunu gösteriyor. Kendi raporlarýný dahi hiçe sayarak okurlarýmýz hakkýnda tutuklama çýkaran cezaevi savcýlarý, gereken yapýldý diyorlar. Devrimden korkularýný bu sözlerle ifade edenler, bir gün Leninist tutsaklarýn devrimle özgürleþtiðini de görecekler. Ne karakollarý, ne mahkemeleri, ne de zindanlarý devrimin geliþimini engelleyemeyecek. Onlarýn unuttuklarý bir þey var, o da Leninistlerin her koþul altýnda devrim mücadelesini sürdürecekleri Okurlarýmýz üzerindeki baskýlar, bizleri yýldýramaz! ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! 8 MART A ÇAÐRI Dünya Emekçi Kadýnlarýnýn Mücadele gününde, devrimin ve devrimci tutsak kadýnlarýn sesini yükseltmek için, tüm emekçi kadýnlarý bugünden örgütlenmeye ve mitinge hazýrlanmaya çaðýrýyoruz. Emekçi kadýnlarýn kurtuluþunun devrimde olduðunu haykýrmak, ulusal, sýnýfsal, cinsel sömürüye karþý devrim mücadelesini yükseltmek için, tüm emekçi kadýnlar öne atýlmalýdýr. Artýk tüm emekçi kadýnlar, kendi kaderlerini kendileri belirlemek için mücadele etmeli ve onlara çifte sömürüyü dayatan kapitalist sistemi yýkmadan özgürleþemeyeceðini bilmelidirler. Yeni Evrede MÜCADELE BÝRLÝÐÝ Dergisi / Onbeþ Günlük Sosyalist Dergi / Yýl: 1 Sayý: 10 / 25 Þubat-10 Mart 2004 / Sahibi : Yeni Dönem Yayýncýlýk Basýn Daðýtým Eðitim Hizmetleri Tanýtým Org. Tic. Ltd. Þti. Adýna : Özgen Ýþ / Adres : Sofular Mah. Sofular Cad. No: 52/3 Fatih-ÝSTANBUL / Tel-Fax: 0 (212) / Sor. Yazý Ýþl. Müdürü: Özgen Ýþ / Genel Daðýtým: DOÐAN PAZ. / Baský Yeri: Özdemir Matbaacýlýk / ÝZMÝR Temsilciliði: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak / ESKÝÞEHÝR Temsilciliði: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 / Avrupa Temsilciliði: Selahattin KARATAÞ / Post Lager 3000 Bern 1 Ann ÝSVÝÇRE / Tel: / Almanya Temsilciliði: Ahmet AKYÜZ/ Robert Mayer Str Reutlingen ALMANYA / Adresi: / Web Adresi: mbirligi.com

3 ÖZGÜRLÜK ÇAÐININ TARÝHSEL KOÞULLARI Karl Marx, Avrupa da ilkel sermaye birikiminin henüz yeni tamamlandýðý bir dönemde, kapitalist üretim biçiminin çözülüþünü ilan ediyordu. Yalnýzca bunu yapmýyor, bu toplumun baðrýnda yerini alacak olan ardýlýnýn, komünizmin tarihsel ön koþullarýnýn nasýl oluþtuðunu da bilimsel bir çalýþma ile ortaya koyuyordu. Marx ve Engels tarafýndan yazýlan Komünist Manifesto, bu sürecin teorik ifadesidir. Ama yalnýzca teorisini deðil, eyleme yönelik politik sonuçlarý da içeriyor. Doktriner sosyalistlerimiz, Manifesto daki politik sonuçlarý ve temelindeki teoriyi hiçbir zaman anlayamadýlar. Nasýl oluyor da, daha ilkel sermaye birikiminin yeni tamamlandýðý bir sýrada, eski toplumun çözülüþü ilan ediliyordu. Çünkü, daha bu aþamada kapitalizm, kendi egemenliði altýnda serpilip, geliþen üretken güçlerin önünde a- yakbaðý olmuþtu. Üretimin anarþik karakteri ve kapitalist üretimin tepe noktasý, ekonomik bunalýmlar ve yýkýcý sonuçlarý daha bu aþamada kendini göstermiþti. Daha bu aþamada, bir sistemin çözülüþünü ve yerine daha yüksek bir toplumsal sistemin geliþini saðlayacak olan uzlaþmaz çeliþkiler, kaçýnýlmaz sonuçlarýna doðru yol alýyordu. Sosyalizmin üzerine inþa olacaðý koþullar, kapitalist üretim tarafýndan oluþturulmuþtu. Ayný tarihi süreçte, Sosyal Demokrat Ýþçi Partileri, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþ programýný yazýyorlardý. Ýnsanlýðýn kurtuluþunun tarihsel koþullarý oluþmuþtu. Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun olanaklarý, ilk defa vardý, gerçekten vardý. Bugün bile, emeðin kurtuluþunun koþullarý bu denli olgunlaþmýþken, bunu kavrayamayan, sosyalizmi hala geleceðin sorunu olarak görenler, 19. yüzyýl koþullarýnda bunu gösteren Marx ve Engels in çalýþmalarýný hiçbir zaman anlayamazlar. Ve Lenin, tekelci kapitalizmin oluþtuðu bir süreçte, sosyalizmin güncelliðini kabul etmeyen doktriner anlayýþý mahkum etmiþtir. Oysa ki tekelci kapitalizm, sosyalizmin maddi ön koþullarýnýn olgunlaþmasýdýr. Sosyalizmin arifesidir, baþlangýcýdýr. Deðil 19. yüzyýl koþullarýna, 20. yüzyýlýn baþlarýnda komünistler ve dürüst araþtýrmacýlar tarafýndan ekonomik ve toplumsal yaþamýn düzeyini yansýtan rakamlara ve teorik çalýþmalara baktýðýmýzda, bugün ne kadar farklý ve ileri bir noktada olduðumuzu görüyoruz. Bu ileri nokta, üretici güçlerin ulaþtýðý geliþme düzeyini anlatýr. Üretici güçler, kapitalizmin tüm frenlemesine raðmen yine de geliþmeye devam etti. Bu geliþme, üretim iliþkilerinin a- yakbaðý olmasýna karþýn gerçekleþti. Üretici güçlerin, kapitalizm altýnda ki bu geliþimi olmaksýzýn, yeni kurulamaz. Üretici güçler, kapitalizm altýnda, varabildikleri en ileri noktaya ulaþtý. Bu noktada artýk sosyalizm baþlar. Bunun ilk koþulu, üretimin toplumsal biçiminin yýkýlmasýdýr. Bundan önce, hangi geliþme aþamasýnda olduðumuzun görülmesi gerekir. Ayný doktiriner anlayýþ, hangi geliþme aþamasýnda olduðumuzu ortaya koyan teoriyi yok sayýyor. Bunun yerine, teoriyi karikatürize ederek, eklektik biçimde kendi görüþlerine dahil ediyor. Böylece, teoride eklektizm, pratikte ise Bugüne kadarki toplumlar, belli bir grup insanýn emek gücüne dayandý. Ýlkel komünal toplum dýþýnda, tümünde, emekçinin artýemeðine çeþitli toplumsal iliþki içinde el kondu. Köleci toplum, köle emeðine, feodal toplum serfliðe, kapitalist toplum ücretli-emeðe dayandý. Komünal üretimin temeli ise komünün kendisine dayandý. Peki komünist toplumda üretim kime dayanacaktýr? Açýktýr ki, bir grup insana dayanmayacaktýr. Çalýþma saðlýklý ve çalýþabilir durumda olan herkese daðýtýlacaktýr. Emeðin daðýlýmý genelleþince, proleter sýnýf da ortadan kalkacaktýr. 3

4 Bireylerin fiziki, entelektüel çok yönlü geliþimi, ancak, üretim araçlarýnýn ortaklýðýnda mümkündür. Bu ise, uzun bir tarihi geliþimi gerektirir. Bu uzun tarihi süreç yaþandý. Bu zaman içinde elde edilen ilerleme, özgürlük çaðýný bir zorunluluk ve gerçeklik haline getiriyor. Ýþte bu geliþme, insanlýðýn alt-biçimlerden, üst toplumsal biçimlere, alt-basamaktan, daha üst geliþme basamaðýna tarihi yolculuðudur. 4 sürüklenen bir manzara içinde kalýyor. Teoriyi anlamaya çalýþanlarsa, doktirinerce hareket ettiklerinde, en yüzeysel, en kaba duruma düþmekten kendilerini kurtaramýyor. Komünist teoriyi kavramanýn ilk koþulu doktrinerliði terk etmektir. Ýnsanlýk büyük adýmlarla Özgürlük Çaðý na doðru ilerliyor. Bu çaðý, insanlýk binlerce yýl düþledi. Ýnsanca yaþam koþullarýna sahip olmak, insanlýðýn hayallerini süsledi. O zaman hayal olabilen insanca bir yaþam, artýk gerçekleþebilir koþullara sahip. Ýnsanlýk hep buraya doðru ilerledi. Bugün bu noktaya gelmiþ olmak, gerçekten insanlýðýn büyük ilerlemesidir. Ýnsanlýk bunun i- çin çalýþtý, tarih bunun için çalýþtý ve en son burjuvazi bunun için çalýþtý. Hiç þüphesiz, toplumlar bunu bilinçlice hedeflemediler. Ýnsanlar kendi tarihlerini kendileri bilinçlice yapacak koþullara sahip olamadýlar. Tarihin evriminin, deðiþim ve dönüþüm yasalarý en sonunda bizi getirip buraya býraktý. Bugün tüm toplumsal çatýþmalarýn temelinde yatan gerçek, insani olmayan toplumsal koþullardan, insanca koþullara geçiþtir. Ve insanlar bunun bilincindedir. Eskide direten toplumsal güçler de, kendince bunun farkýnda. Onlar, eski çaðlarýn bir daha geri gelmeyeceðini anlýyorlar. Týpký, kendinden önceki toplumlarýn bir daha geri gelmemesi gibi. Þimdi yaptýklarý, mevcudu, olabildiðince uzatmaktýr. Zamanýný tamamlamýþ bir sistemin yapacaðý baþka bir þey yoktur. Ýnsanlýðýn özgürlük çaðý, bütün çekiciliðiyle kendisini gösteriyor. Toplumlar, geliþim ve dönüþüm yasalarýna uygun olarak bir alt biçimden bir üst biçime, bir salt basamaktan bir üst basamaða doðru bir geliþim gösterdi. Bugün, hem bir alt toplumsal biçimden, kapitalist biçimden, bir üst biçime, komünist toplum biçimine, hem bir alt geliþme basamaðýndan bir üst geliþme basamaðýna geçiþ sürecindeyiz. Bu, yeni bir tarihi süreçtir ve insanlýðýn geçmiþ devirlerinden tamamen farklý bir süreçtir. Bu, Marx ýn toplumsal insanlýk ya da insani toplum dediði çaðdýr. Bugüne kadarki toplumlar, belli bir grup insanýn emek gücüne dayandý. Ýlkel komünal toplum dýþýnda, tümün de, emekçinin artý-emeðine çeþitli toplumsal iliþki içinde el kondu. Köleci toplum, köle emeðine, feodal toplum serfliðe, kapitalist toplum ücretli-emeðe dayandý. Komünal üretimin temeli ise komünün kendisine dayandý. Peki komünist toplumda üretim kime dayanacaktýr? Açýktýr ki, bir grup insana dayanmayacaktýr. Çalýþma saðlýklý ve çalýþabilir durumda olan herkese daðýtýlacaktýr. Emeðin daðýlýmý genelleþince, proleter sýnýf da ortadan kalkacaktýr. Peki, bu durumda üretimin temeli tüm özgür üreticilere mi dayanacak. O zaman da insanlar gerçekten özgür olmuþ olmayacaktýr. Marx ýn söylediði gibi, Gerçek özgürlük alemi, ancak, emeðin zorunluluk ve günlük kaygýlarla belirlendiði alanýn bittiði yerde fiilen baþlamýþ olur; demek ki bu alem, eþyanýn doðasý gereði, fiili maddi üretim a- lanýnýn ötesinde bulunur. Yani gerçek özgürlük alemi, ekonominin, insanlar üzerindeki baskýsýnýn sona ermesiyle baþlar. Bunun ilk koþulu, üretim sürecinin insanlar üzerindeki egemenliðine son vermek, üretim sürecini insanlarýn ortak denetimine ve yönetimine almaktýr. Ancak o zaman insanlar özgür olurlar. Bireylerin fiziki, entelektüel çok yönlü geliþimi, ancak, üretim araçlarýnýn ortaklýðýnda mümkündür. Bu ise, uzun bir tarihi geliþimi gerektirir. Bu uzun tarihi süreç yaþandý. Bu zaman i- çinde elde edilen ilerleme, özgürlük çaðýný bir zorunluluk ve gerçeklik haline getiriyor. Ýþte bu geliþme, insanlýðýn alt-biçimlerden, üst toplumsal biçimlere, alt-basamaktan, daha üst geliþme basamaðýna tarihi yolculuðudur. Bu çað insanlýðýn tam geliþim aþamasýdýr. Fakat insanlýðýn tüm yönleriyle geliþimi henüz yeterli deðildir. Ýnsanlarýn yeni gereksinmeleri ve ileri gitme isteði bitmeyecektir. Ýnsanlýðýn i- leriye gitme serüveni hep sürecektir. C.Daðlý

5 ÝNSANIN ve Doðanýn tahribatý ve çözüm yollarýna iliþkin bir akademisyenle komünist bir teorisyen arasýnda þöyle bir konuþma geçiyor: Akademisyen: Doðanýn tahribatý üzerine yapýlan bilimsel araþtýrmalar, dünyanýn fazla ömrünün kalmadýðýný gösteriyor. Böyle giderse, yýkýcý sonuçlarýný çok kýsa süre içinde yaþayacaðýz. Çok ivedi olarak önlemler alýnmalý. Komünist: Yapýlan araþtýrmalarýn sonuçlarý önceleri yalnýzca araþtýrmalarý yapan bilim topluluklarýnýn arasýnda kalýrdý. Bugün artýk geniþ kitlelerce biliniyor. Burjuvazinin tüm engelleyici çabalarýna raðmen, sonuçlar her yerde tartýþýlýyor ve harekete geçiliyor. Doðadaki tahribatýn ulaþmýþ olduðu korkunç düzeyin ve ivedi önlemlerin alýnmasý gerektiði konusunda sizinle görüþ birliði içindeyiz. Fakat, doðanýn tahribatý kendiliðinden olmadý. Yýkýcý faaliyetler, toplum tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Bugünkü toplum, kapitalist toplum tarafýndan yapýlýyor. O halde en ivedi önlem, kapitalist toplumu yýkmaktýr. Yerini alacak toplum, doðayla uyumlu olacaktýr. Bilim, topluluklarýnýn bu konuda yaptýklarý araþtýrmalar yeni deðil. Uzun zamandýr yapýlýyor. Her yapýlan araþtýrma, sorunun yeni bir yönünü ortaya çýkarýyor. Her sonuç, kitlelerce hemen öðreniliyor. Ýnsanlarda, kendi yaþamlarý ü- zerine böylesi bir bilinç yerleþmiþtir. Köklü önlemler alýnmasý gerektiði açýktýr. Önce nedenlerinin bilinmesi gerekiyor. Ýnsanýn doðayla karþýlýklý eylemi tarihin uzun bir döneminden beri sürüyor. Vahþilik döneminde bu eylem kendiliðindendi. Vahþilik ve sonrasýndaki uzun bir dönem, insan ile doðanýn karþýlýklý iliþkisi en doðal haliyle sürdü. Tarihin daha sonraki dönemlerinde bile insanlar doðayý, bugünkü kadar tahrip etmemiþtir. Ýnsan yaþamý ve yerleþim düzeni doðayla uyumluydu. Ýnsan, doðadan aldýðýný geri veriyordu. Dolaþým hep devam etti. Ta ki insanýn makinenin yardýmýyla doðanýn insan karþýsýndaki özerkliðine son verene dek. Hiç þüphesiz insan, doðanýn yýkýcý o- laylarýnýn gidiþi karþýsýnda daha fazla boyun eðemezdi. Ýnsan, yaþamýna ve ürünlerin mahvolmasýna yol açan sel baskýnlarý vb. karþýsýnda sessiz kalamazdý ve kalmamýþtýr. Doða kanunlarý bilinmedikçe, yýkýcýdýr. Her þeyi önüne katar. Ama, bu yasalarý bilince, yýkýcý olan þeyin nasýl kontrol altýna alýnýp insanlýða yararlý duruma getirildiði görüldü. Tabi hep böyle olmadý. Bu defa insanýn doðaya verdiði zararýn kendisi yýkýcý etki yarattý. Topraðýn, suyun ve havanýn (atmosferin) doðal bileþimi deðiþtirildi. Bunun sonucu iklim deðiþiklikleri meydana geldi. Eskiden insanlar, doðanýn yasalarýný bilmediði için, bunlar yýkýcý-kör etkilerde bulunuyordu. Bugün ise kendi elleriyle verdiði büyük zararýn yýkýcý sonuçlarýyla karþý karþýya geliyor. Avrupa yý sular altýnda býrakan 2003 sel baskýný, bu sonuçlardan yalnýzca biridir. Günümüzdeki doða felaketlerinin temelinde bugünkü toplum var. Bugünün insanýnýn eli var. Bu yýkýcý etki makinelere, sanayileþmeye, kentleþmeye yüklenemez. Makine olarak makine deðil, makinenin kapitalistçe kullanýmý öldürüyor doðayý. Kapitalist üretim biçimi hiçbir alanda doðaya uyumlu deðil. Doðayla uyum, kapitalizmin tabiatýna aykýrýdýr. Bu nedenle kapitalizmi doðayla u- yumlu hale getirme çabalarý boþtur, aldatýcýdýr. Kapitalizm, tabiatý gereði, doðayý tüketerek ilerleyebilir. Kentleþme de kapitalist ticaret, sanayi ve enformasyon aðýnýn kentlerde yoðunlaþmasýnýn bir sonucudur. Eðitim, kültür, saðlýk kurumlarý, sosyal kurumlar vb. ayný geliþmenin sonucu kentlerde toplandý. Böylece kentler týka basa doldu. Sonuçta kent yaþamýnýn kendisi baþlý baþýna insan saðlýðý üzerinde yýkýcý etki yaptý. Kapitalizm varoldukça, onun yýkýcý sonuçlarý daha derinleþmiþ olarak sürecektir. DOÐANIN BAÞKALDIRISI Tahrip Edilen Sadece Doða Deðil Burjuva toplum yalnýzca doðaya zarar vermiyor -ki doða yalnýz insana ait deðil, tüm canlýlarýndýr- insanýn kendisini de gün gün öldürüyor. Ýþte gýda ü- rünlerin yapýsýnýn deðiþtirilmesi. 5

6 Makine olarak makine deðil, makinenin kapitalistçe kullanýmý öldürüyor doðayý. Kapitalist üretim biçimi hiçbir alanda doðaya uyumlu deðil. Doðayla uyum, kapitalizmin tabiatýna aykýrýdýr. Bu nedenle kapitalizmi doðayla uyumlu hale getirme çabalarý boþtur, aldatýcýdýr. Kapitalizm, tabiatý gereði, doðayý tüketerek ilerleyebilir. Kentleþme de kapitalist ticaret, sanayi ve enformasyon aðýnýn kentlerde yoðunlaþmasýnýn bir sonucudur. Eðitim, kültür, saðlýk kurumlarý, sosyal kurumlar vb. ayný geliþmenin sonucu kentlerde toplandý. Böylece kentler týka basa doldu. Sonuçta kent yaþamýnýn kendisi baþlý baþýna insan saðlýðý üzerinde yýkýcý etki yaptý. Kapitalizm varoldukça, onun yýkýcý sonuçlarý daha derinleþmiþ olarak sürecektir. 6 Bu, iki yönlü öldürücü etki yapýyor. Bir taraftan doðayý (suyu, topraðý) öldürüyor, diðer taraftan insaný öldürüyor. Öte yandan bir gýda güvenliðinden söz edilemez artýk. Gýdalara öldürücü maddeleri katmak büyük kapitalistten küçük ü- reticiye kadar, tüm mülk sahiplerinin yaptýðý bir þeydir. Rekabet, kar amacý, sonuç olarak insaný adým adým tüketen bir niteliðe sahip. Gýda ürünlerinin genetik yapýsýný deðiþtirme ve gýdalara yapýlan katký maddeleri, insanýn katliamýdýr. Ýnsan soyunun yok edilmesidir. Sonuçta tüm insanýn açýk bir tehlikeyle yüz yüze geldiði bir sorun oluþtu. Bunun için geniþ bir uluslararasý iþbirliði gerekiyor. Peki ama kiminle? Devletler bu sorunda uzun zamandýr bir araya geliyor. Ama hiçbir kalýcý, köklü önlem kararý almadan daðýlýyorlar. Alýnan kararlar ise uygulanmýyor, denetlenmiyor. Zaten bu sorunlarý yaratanlar, ayný kapitalist devletler deðil mi? Ýnsanlarýn feryatlarýnýn ve baskýsýnýn onlar üzerinde fazlaca bir etki yaratmadýðý ortada. KYOTO Protokolü nün imzalanmasýnýn ABD tarafýndan nasýl engellendiðini hep birlikte görüyoruz. Tersine, bu alanda yapýlan toplantýlara raðmen, kapitalist devletlerin insaný ve doðayý öldürücü eylemi tüm yoðunluðuyla sürüyor. Tahribata Nasýl Son Verilecek? Deniyor ki, kentlerin, sanayinin, organik olmayan gýdalarýn tahribatýný a- zaltmak için kýrlara gidilmeli. Kim gidebiliyor? Turizm, sanayi kimlere dayanýyor? Kapitalistlere, geliri iyi olanlara. Emekçiler, bulunduðu yerden ayrýlabiliyor mu? Ekonomik statüleri buna uygun mu? Kýrsal kesim insanlarý, karýnlarýný doyurmak için kitleler halinde köye doluyorlarken, kýrlara gitmek kimler için söyleniyor? Kaldý ki, kýrlar da bozuldu. Kapitalizm, tarýmýn, temiz sularýn, ormanlarýn kökünü kuruttu. Kýrlarý ayný zamanda nükleer, sanayi, kimya atýklarýnýn deposuna çevirdi. Kapitalizm, geçtiði her yeri silip süpürüyor, kirletiyor, kurutuyor, öldürüyor. Deniyor ki, toplumun tüketim alýþkanlýklarýný deðiþtirmeliyiz. Doðanýn tükeniþini önlemek için, bugünün toplumunun tüketim alýþkanlýðýnýn köklü olarak deðiþmesi gerekiyor. Öncelikle söylemeliyiz, kimin tüketim alýþkanlýðýný? Ýþçilerin, yoksul halkýn tüketimi sýnýrlýdýr. Emekçinin tüketiminin sýnýrý, ücretidir. Bu ücretle ise çok az tüketilebilir. Yalnýzca kapitalistlerin ve orta sýnýflarýn tüketim alýþkanlýklarýndan söz edilebilir. Kapitalist üretim ise, kriz nedeniyle tüketim sýnýrýný sürekli geliþmeyi zorunlu yapýyor. Bu durumda tüketim alýþkanlýðýný ne diye sýnýrlasýn ya da deðiþtirsin? Tersine, daha fazla kar için yapay olarak yeni tüketim biçimlerini, çeþitlerini yaratýyor. AR-GE bunun için çalýþýyor. Demek ki, kapitalizmin kendisi doðayý tüketen, tahrip eden tüketimi yaratýyor, teþvik ediyor. Ýnsan ilerledikçe, insani gereksinmeleri de artacak ve daha çeþitlenecektir. Geleceðin geliþmiþ insaný, gereksinmelerini doðayla uyum içerisinde gerçekleþtirecektir. Yeni insan toplumunda, bugünkü teknolojinin önemli bir kesimine ihtiyaç duyulmayacak. Nükleer, askeri, doðaya ve insanlýða zarar veren bir teknoloji ortadan kaldýrýlacak. Geleceðin toplumu daha ileri, ama yaþamla uyumlu bir teknolojiye dayanacaktýr. Kapitalizm, emeðin ve doðanýn tüketilmesi, mahvedilmesi ve ölümüdür. Bu sistemin devamý demek, ayný sonuçlarýn en korkunç bir hal almasý demektir. Bu nedenle kapitalizmi yýkmak, insanlýðýn en ivedi ve yaþamsal iþidir. Bize, bu toplumu köklü yolla, devrimle yýkmamýz yerine, kerte kerte mücadele yolunu, reformlar yolunu önerenler, kapitalizmin bu mahvedici sonuçlarýna katlanmamýzý istemiþ oluyorlar. Hayýr, biz böyle bir þeye katlanmayacaðýz. Ýnsanlýk kendi mahvoluþu karþýsýnda daha fazla kayýtsýz kalmayacaktýr. Olabilecek en köklü yolla, devrimlerin en derinine gideniyle bu toplumsal sistemi yýkacaktýr. Proletarya, devrime, burjuva egemenliði yýkmak ve kendisini eskinin kalýntýlarýndan kurtarmak için ihtiyaç duyar. Buna bir neden daha eklendi: Doðayý kurtarmak. Ve insan sonunda, kendisiyle ve doðayla barýþacak yola girmiþtir. Buna yol açacak bir devrim dalgasý tüm dünyayý sarmýþtýr.

7 KAMU YÖNETÝMÝ YASA TASARISINA KARÞI KESK EYLEMLERÝ Disa Disa Serhýldan Biji Azadiya Kürdistan, Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz sloganlarý atýldý. Üzerinde Mücadele Birliði Platformu yazan devasa bir pankart alana asýldý ve hemen üstüne de Deniz Gezmiþ yoldaþýn pankart biçiminde renkli resmi asýldý. Bu, bir süre sonra alandaki herkesin ilgi odaðý oldu. KESK Baþkaný Sami Evren,in de bir konuþma yaptýðý miting, onun tüm emekçikleri 6 Mart ta Ankara da yapýlacak olan KESK mitingine davet etmesi ile son buldu. Mücadele Birliði nin pankartý, bir süre daha alaný süsledi ve e- mekçilerin yavaþ yavaþ alaný terk etmesiyle o da indirildi. Tüm miting boyunca gözlemlediðimiz en önemli þey, emekçilerin ruh hallerinin öncülerinin ruh haline baðlý olduðuydu. Reformistlerin aðýrlýklý olduðu bölümlerde, e- mekçilerin sesi oldukça cýlýz çýkýyordu, ama devrimcilerin olduðu, devrimci sloganlarýn olduðu yerde farklý bir ruh hali hakimdi. Emekçiler yanlarýndan geçerken attýðýmýz sloganlarý sahipleniyor, farklý bir ruh haline bürünüyorlardý. 6 Mart taki Ankara mitingi nin hazýrlýklarý þimdiden yapýlmalý ve kamu emekçilerine daha gür bir sesle ulaþýlmalý. Onlar, Mücadele Birliði ni tanýyorlar. Yapmamýz gereken, kamu emekçilerinin komiteleþmeyi kabul etmelerini saðlamak ve kamu emekçilerinin mücadele birliðini Devrimci E- mekçi Komiteleri nde saðlamak. Hükümetin Kamu Yönetimi Yasa Tasarýsý ný mecliste görüþmeye baþlamasýný protesto etmek ve tasarýnýn yasalaþmasýný engellemek i- çin kamu emekçileri 22 Þubat Pazar günü alanlardaydý. Ýstanbul, Diyarbakýr, Adana ve Ankara daki eylemlere çok sayýda emekçi katýldý. Polis, Diyarbakýr daki eyleme saldýrarak çok sayýda emekçiyi gözaltýna aldý. Saldýrý sonucu e- mekçilerin birçoðu yaralandý. Abide-i Hürriyet Meydaný nda yapýlan KESK eylemine ise 3 bin civarýnda emekçi katýldý. Sosyalist çevrelerin kendi pankartlarýyla katýldýklarý eylemde kamu emekçileri, aðýrlýklý olarak yasa tasarýsýna karþý sloganlar attýlar. Mücadele Birliði pankartýnýn olduðu kortejden ise sürekli Ýktidar Dýþýnda Her Þey Hiçbir Þeydir, Bütün Ýktidar Emeðin Olacak, Seçim Deðil Devrim, Devrim, Sandýða Deðil, Devrime Özgürleþmeye, Denizlerin Yolunda Leninist Saflara, Yaþasýn Devrimci Emekçi Komiteleri, Yaþasýn Kamu Emekçilerinin Mücadele Birliði! Yaþasýn Devrimci Emekçi Komiteleri! 7

8 FEDERASYON O rtadoðu politik arenasýnda Kürdistan ýn statüsü, bir kez daha kilit konuma geldi. Birinci emperyalist paylaþým savaþý sonrasýnda yürütülen görüþme maratonlarýnda, masanýn üzerindeki pasta Kürdistan dý. Fransa, Ýngiltere, Kürdistan üzerindeki en önemli petrol bölgelerine el koydular. TC, o dönem geri kapitalist ekonomisinin gücüyle, masada istediðini alamayan taraf olmuþtu. Ama bu kez Kürdistan, emperyalist bir paylaþýma konu olarak durmuyor masa üzerinde. Bu kez Güney Kürdistan halký, kendi tarihsel hakkýný istiyor. Ýlk paylaþým sýrasýnda Kürt halkýnýn hiçbir politik temsili söz konusu deðildi. Kürtler, sanki bir halk olarak hiç varolmamýþtý ve ülkesi bölüþtürülürken, hiçbir þekilde hesaba katýlmamýþlardý. Þimdi, kendisini dýþlayan her türlü politik hesaba karþý, Güney Kürdistan halký; ben buradayým diyor. Daha önceki yazýlarýmýzda bir çok defa belirttiðimiz bir olguyu, burada yeniden hatýrlatalým. Güney de Kürt halkýnýn istediði federasyon, bir ABD politikasý deðildir. Tam tersine, bu istem bugün, ABD nin Ortadoðu da yeniden kurmaya çalýþtýðý dengeyi bozan, onun sýnýrlarýný zorlayan bir etmene dönüþtü. Bu yüzden, eðer Kürt halký federasyon formülüyle dile gelen özgürlük istemleri için a- dým atmaya devam ederse, ABD yi de karþýsýna almak durumundadýr. Bugün Kürt halkýnýn ABD bayraklarýyla gösteri yapmasý kimseyi yanýltmasýn. Politik güç ve aktörler arasýndaki iliþki, niyetlerle örülmez. Tarihi ve güncel koþullar, politik çýkarlar ve özlemlerin gerçekleþmesini ve ayný noktada buluþmasýný destekliyorsa ne ala! Ýki politik güç ortaklýða gidebilir. Fakat koþullar bu ortaklýðý bozuyorsa, taþýnan bayraklar elleri yakmaya baþlar. 8 ATEÞÝ Kürt Halký Çok Þey Verdi, Çok Þey Ýstiyor ABD ve Kürt halkýnýn özlemlerini karþý karþýya getiren en önemli olgu, çaðýmýzýn emperyalist karakteridir. Emperyalizm, varlýðýný ezen ve ezilen halklar ayrýmýnda korur. Eðer ezilen milyarlarca e- mekçi kitlesi ve bunlarý e- zen bir avuç ileri kapitalist ülke gerçekliði olmasaydý, emperyalizm emperyalizm olmaktan çýkardý. Bu nedenle, emperyalist dönemde ezilen bir ulusun kurtuluþunu sosyalizm olmadan kazanmasý oldukça zordur. Bu kurtuluþa salt siyasi açýdan eriþen ezilen uluslarýn çoðu, sosyalizme yönelmedikleri için, bir baþka yoldan, e- konomik yoldan boyunduruk altýna alýndýlar. ABD nin emperyalist karakteri ve Kürt halkýnýn ezilen bir ulus konumunda olmasý, bu iki farklý karakterdeki gücün, çatýþmayý getiren çeliþkileri içinde barýndýrmasý anlamýna gelir. Kürt halký federasyon konusunda bastýrdýkça, ABD bunu dizginlemeye çalýþtý, halen daha çalýþýyor. Etnik temelde bir federasyonu kabul etmeyeceklerini, ABD nin en yetkili aðýzlarý defalarca kez dile getirdiler. Burada söylenen, Kürt halkýnýn kendi devletine sahip olmasýný engellemeye hazýr olduklarýdýr. Federasyon istemi Talabani ve Barzani nin isteði midir? Bu soruya þöyle cevap verilebilir. Güney Kürdistan halký, tam baðýmsýzlýk istiyor. Halkýn geniþ kesimlerinde bu istek ve özlemin gerçekleþmesi yönünde önemli bir hareketlilik var. KDP ve KYB den ayrýlan önemli bir grup, tam baðýmsýz Kürdistan hedefine yönelik olarak çalýþmaya baþladýlar. Bu grup, çok kýsa sürede bir çok yerde komiteler kurdu; önemli bir güce eriþti; Öyle ki Talabani, bu gruba destek verdiðini açýklamak zorunda kaldý. Bu o- laydan çýkarýlacak sonuç þudur: halkýn tam baðýmsýzlýk istemi güçlüdür ve KDP-KYB burjuva önderliði, bu radikal istemin frenine basabilmek için, federasyon planlarýný dile getirdiler. Güney Kürdistan da halk, elde ettikleri fiili durumu, þimdi siyasi kurumlarla kalýcýlaþtýrmak istiyor. En büyük düþmanlarý Saddam artýk yok. Kerkük ve Musul gibi ö- nemli merkezler dahil, tüm Güney Kürdistan da geçici yönetime baðlý askerlerin sayýsý 200 kadar. Orada güç, silahlý Kürt peþmergeleridir. Ayrýca, son altý ayda geçici

9 yönetimin aldýðý kararlarýn hiç birisi, Kürdistan da kendi hükümetlerince onaylanmadýkça geçerli olmadý. Kürt halký için tam baðýmsýzlýk, hayal olmaktan çýktý, adeta bir adým ötede. Ve burjuva Barzani nin haklý olarak belirttiði gibi; derya gibi kan akýtmýþ bu halka federasyondan daha geri bir statüyü kimse kabul ettiremez. Kürt halký, kendi iç düþmanlarýndan yani burjuva önderlikten kurtulmadýkça, bir adým ötedeki tam baðýmsýzlýða asla eriþemeyecek. Çünkü burjuva önderlik, Kürt halkýnýn baðýmsýzlýk için akýttýðý ve akýtmaya hazýr olduðu kanlarý üzerinden, kendi alçakça ve gizli pazarlýklarýný sürdürmek için yararlanýyor. Özgürlük Hakkýna Destek Güney Kürdistan da dengeler, Kürt halkýnýn burjuva önderliði ve bununla birlikte emperyalist ABD yi karþýlarýna alacaklarý bir olgunluða eriþiyor. Burjuva önderliðin aþýlmasý için tarihsel ve nesnel koþullar uygun. Güney de proletaryanýn bu uygun koþullardan ne derece yararlanabileceðini öngörmek mümkün deðil. Fakat, orada güçlü bir proleter hareketin ortaya çýkmasý için bütün bölge ülkelerinin proletaryasýna önemli görevler düþüyor. Söz konusu ulusal sorun olunca, devrimci proletaryanýn son derece titiz davranmasý gerekiyor. Ezilen ulus o- larak Kürtlerde, proletarya da dahil, ezen ulusun bütün sýnýflarýna karþý bir güvensizlik duygularý söz konusudur. Bu konuda söylenecek her söz, kýrk kez ölçüp bir kez biçilmelidir. Oysa, küçük-burjuva politik çevreler, güney halkýnýn özgürlük istem ve adýmlarýný doðru karþýlayamýyor ve uygun politikalar öne süremiyorlar. Bu istemlere, þu ya da bu gerekçeyle karþý çýkýyorlar. Karþýmýza en çok çýkarýlan gerekçe, Güneydeki Kürt devletinin ABD kuklasý bir devlet olacaðýdýr. En baþtan söyleyelim, böyle bir o- lasýlýk var. Ama bu, doðuracaðý çocuðun bir cani olma olasýlýðý yüzünden, hamile bir kadýný tekmelemeye benziyor. Kaldý ki, bugün ABD nin Ortadoðu dengeleriyle Kürt halkýnýn baðýmsýzlýk özlemleri arasýnda gün geçtikçe açýlan bir uçurum var. Kürt halký da bu uçurumun farkýnda ve ABD ye güvenmediklerini artýk daha sýk dile getiriyorlar. Devrimci proletarya arasýnda küçük-burjuva politik çevrelerin yaydýðý bu zararlý görüþlerin etkisizleþtirilmesi gerekiyor. Güneyde i- kinci bir Ýsrail yaratýlacak söylemi, bu bakýþýn saçmalýk düzeyine varmasýdýr. Ýsrail in elinde bulundurduðu ekonomik ve militarist güç ile, Güney Kürdistan karþýlaþtýrýldýðýnda, bu saçmalýk daha iyi anlaþýlacaktýr. Ýsrail i emperyalizmin bölgedeki uçbeyi haline getiren, bu ekonomik, teknik ve mali güçtür. Güney Kürdistan da doðru dürüst tek bir fabrika yok iken, ciplerin üzerine yerleþtirilmiþ u- çaksavarlar ötesinde bir silahlý kuvvet yok iken, bu topraklarda yeni bir Ýsrail in yaratýlmasý kaç on yýlý gerektirir, bilinmez. Bir baþka gerekçe, güneydeki baðýmsýz devletin, tüm bölgede çatýþmalara neden olacaðýdýr. Ve deniyor ki, bu çatýþmalar proletaryanýn birliðini bozar. Bu gerekçe ne kadar saðlam görünüyor olsa da, yine de þöyle bir soruyu hak ediyor: Ýyi ama, bütün bu çatýþmalarýn sorumlusu, özgürlük isteyen Kürt halký mý olacaktýr, yoksa, onun her özgürlük giriþimini kanla boðmak için, iþçi sýnýfý arasýnda da, þovenizmi yükselten bölgenin tüm gerici devletleri mi? Proletaryanýn tam da bu konudaki görevi, Kürt halkýna uyarýlar yaðdýrmak deðildir. Tam tersine söylenecek o- lan þudur: Kürt halký, alabildiklerinle yetinme, tam baðýmsýzlýk hakkýný elde edinceye dek ileriye git; senin bu hakkýný engellemek isteyen tüm gerici güçlerle savaþmak, proletaryanýn toplumsal devrim bayraðýnda çoktan yazýyor. 9

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Merhaba Dostlar, kültür / sanat / edebiyat

Merhaba Dostlar, kültür / sanat / edebiyat ÇINGI Merhaba Dostlar, AYIÞIÐI SANAT MERKEZÝ IV KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ Komünist Partisi, iþçi sýnýfý partisidir. Sýnýf mücadelesi yoluyla, kapitalist toplumu yýkmayý ve sýnýflarý ortadan kaldýrmayý hedefler. Hedefine ancak proleter sýnýf

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM

DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 Devrim somut olarak ele alýnmalýdýr. Çünkü her devrim, belli somut koþullarýn ürünüdür. Bu koþullar, ekonomik ve politik olgulara dayanýr. Ekonomik ve politik

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

'Ýnsan doðasý'nýn dönüþüme uðratýlmasý

'Ýnsan doðasý'nýn dönüþüme uðratýlmasý 5. Kapitalizmden Sosyalizme Geçiþ Lenin, Brest-Litovsk barýþ anlaþmasýnýn imzalanmasýndan sonra bir soluk alma fýrsatýnýn doðacaðý umudundaydý. 23 Nisan 1918 de Moskova Sovyeti ne yaptýðý bir konuþmada

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS KOMÜNÝST PARTÝ MANÝ ESTOSU ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Komünist Parti Manifestosu

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS KOMÜNÝST PARTÝ MANÝ ESTOSU ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Komünist Parti Manifestosu KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS KOMÜNÝST PARTÝ MANÝ ESTOSU ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks- riedrich Engels 1 BÝRÝNCÝ BASKI KOMÜNÝST PARTÝ MANÝ ESTOSU KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS , Aralýk 1847-Ocak 1848 de Marx

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı