HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý"

Transkript

1 insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM E! 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Ýþte yeniden 1 Mayýs tayýz! Yeniden Taksim de 1 Mayýs alanýndayýz! Dünyanýn dört bir yanýndan rengi baþka dili baþka milyonlarca iþçiyle, emekçiyle birlikte bir kez daha kanýmýzý emen zalimlere karþý ayaða kalkýyoruz. 1 Mayýs büyük gündür! Dünyada böyle bir baþka gün yok! Bugün Filistin den Arjantin e, Kore den Ýspanya ya ve Ýstanbul a dek milyonlarca emekçi, tek bir ses, tek bir yürek oluyorlar. Yüz yýldan fazla bir süredir dünyayý kan gölüne çeviren emperyalistlere, dünyanýn dörtte üçünü açlýða ve susuzluða mahkum eden tekelci patronlara karþý tek bir ses, tek bir yürek! Bugün renkler, diller birbirine karýþýyor. Bugün kimse kimseye hangi ýrktan, hangi renkten olduðunu, hangi dine inandýðýný sormuyor. Bugün emekçilerin günü. Ayný patronlar tarafýndan zalimce sömürülen emekçiler bir a- raya geliyorlar. Kafatasçý ýrkçýlarýn sesi kýsýlýyor, baþka baþka ülkelerin iþçilerini, emekçilerini birbirine karþý kýþkýrtanlar bugün inlerine çekiliyorlar ve iþçi kardeþliði alanlarý dolduruyor. Amerikan iþgalcilerine karþý direnen Iraklýlara KAÐITHANE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: selam olsun! Siyonist Ýsrail i çýplak bedenleriyle binlerce kez kahreden Filistinlilere selam olsun! Kolombiya daðlarýndaki kahraman gerillalara, Endonezya da, Japonya da, Bolivya da fab-

2 rikalardan, emekçi mahallelerinden taþýp sokaklarý dolduran iþçilere selam olsun! Amerikan emperyalistlerinin bir türlü baþ edemediði yiðit Küba, Venezüella ve Kore halklarýna selam olsun! Bugün hepsi ayakta! Bugün hepsinin yürekleri birlikte atýyor. Sesleri birbirine karýþýyor ve büyük bir isyan ateþi gibi her yaný kaplýyor! Bu Bir Ýsyan Ateþidir! 1 Mayýs büyük gün! Dünyada böyle baþka bir gün yok! 1 Mayýs yüz elli yýldýr sönmeyen bir ateþtir. Hatta bu ateþ, binlerce yýldýr yüreklerimizde yanýyor. Spartaküs ün köle isyanlarýndan, Anadolu nun Þeyh Bedreddin lerine, Pir Sultan larýna dek akýp gelen özgürlük çýðlýðý olarak kulaklarýmýzda yankýlanýyor. Bu ateþi küllendirdik zannedenler, sosyalizm bitti, iþçi sýnýfýnýn sesini kestik diyenler hep yanýldýlar. Hatýrlarsýnýz 12 Eylül darbesi olduðunda, patronlarýn temsilcisi Halit Narin, þimdi biz güleceðiz demiþti; zil takýp oynamýþlardý. O günden bu güne dek elimizden her þeyimizi aldýlar; memlekette özelleþtirmedik, soymadýk kurum býrakmadýlar. Çocuklarýmýzýn eðitimini tüccarlara teslim ettiler, saðlýðýmýzý özel hastanelere teslim edip paran yoksa öl dediler, milyonlarca emekçiyi güvencesiz koþullarda çalýþmaya mahkum ettiler. Böylece bizim cebimiz delinirken onlarýn kasalarý doldu! Sadece emeðimizi sömürmekle de yetinmediler. Ülkenin kaynaklarýný da hortumladýlar. Milyarlarca dolarý yuttular, Türkiye bir karapara ve uyuþturucu cenneti oldu. Biz iki göz evimizde deprem korkusuyla otururken trilyonlar verip yalýlarýna yalýlar, villalarýna villalar kattýlar. Ve bütün bunlar olurken, Türkiye tarihte hiç olmadýðý kadar emperyalizme baðýmlý bir ülke oldu. Ýþbirlikçi uþaklar artýk hiç utanmadan Amerikalýlarýn önünde takla atar oldular, Siyonist Ýsrail in katilleriyle anlaþma üzerine anlaþma imzaladýlar. IMF nin jandarmalarý haftada bir gelip ekmeðin suyun fiyatýný belirlediler. Dünya Bankasý nýn emriyle tarýmý çökerttiler, bu yemyeþil topraklarý buðday ithal eder hale getirdiler. Amerikan þirketlerinin emriyle Pancar üretimini kýstýlar, Tütün þirketlerinin hatýrý için tütün üreticisinin soluðunu kestiler, Fýndýkçý Zapsu kursaðýný doldursun diye fýndýk üreticilerini yerlerde sürürdürdüler Ama þimdi bizim günümüz. Þimdi ayaða kalkma, gücümüzü gösterme zamanýdýr. Ýþbirlikçilerden, patronlardan ve onlarýn uþaklarýndan hesap sorma zamanýdýr. Amerika nýn karþýsýnda durmadan takla atanlar, Ortadoðu halklarýný katleden Amerikan uçaklarýna bütün havaalanlarýný açanlar, Ýsrailli kasaplarýn e- lini sýkmak için Ankara da sýraya dizilenler, IMF nin emirlerini yerine getirmek için gýrtlaðýmýzý sýkanlar, Dünya Bankasý nýn emriyle tarlalarýmýzý çoraklaþtýranlar, bugün bizim gücümüzü gö- ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN sosyalist barikat 26 TAKSÝM E! 2 ESENLER HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:

3 recekler. Biz halkýz! Gücümüz haklýlýðýmýzdan geliyor. Biz halkýz! Gücümüz örgütlülüðümüzden geliyor. 1 Mayýs ta 1 Mayýs Alanýnda! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Özgür bir ülkede insan gibi yaþamak için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Emperyalist zalimlere karþý sesimizi yükseltmek, Ortadoðu nun yiðit halklarýna kardeþliðimizi göstermek için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Ýliðimizi sömürerek palazlanan tekelci patronlara, hýrsýzlara, ceplerini doldurarak çocuklarýmýzýn geleceðini çalan soygunculara günlerini göstermek i- çin! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Eðitimi, saðlýðý, sosyal haklarýmýzý bir mal gibi pazara çýkaranlara dur demek için! Biz kahve köþelerinde çürürken bütün ülkeyi bir kumarhaneye çevirenlerden hesap sormak için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Kürt halkýnýn sesini boðan, en doðal taleplerini kanla bastýranlara karþý özgürlük, eþitlik ve kardeþliðin davasýný savunmak için! Emekçilerin kardeþliðini kanlý cinayetlerle dinamitleyen ne kadar ýrkçý-faþist varsa hepsine defolun gidin demek için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Çocuklarýmýzý uyuþturucularla zehirleyerek, ciðeri beþ para etmez çete reislerinin oyuncaðý yapanlarý çöplüðe gömmek için! Onurlu bir gelecek için! Gecelerinde aç yatýlmayan, gündüzlerinde sürünmediðimiz bir ülkede insan gibi, baþýmýz dik yaþamak için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! HKM lerle Yürüyoruz! Halk Kültür Merkezleri, iþçilerin, emekçilerin, iþsizlerin, gençlerin, kadýnlarýn kendi evidir. Halk Kültür Merkezleri, bizi yoksullaþtýranlara, sömürenlere ve zehirleyenlere karþý mücadele cephesidir. Halk Kültür Merkezleri, halklarýn kardeþliðinin, eþitliðinin sesidir. Halk Kültür Merkezleri, onurlu bir geleceðin, temsilcisidir. Halk Kültür Merkezleri sizi 1 Mayýs ta Taksim e, mücadele ve dayanýþmaya çaðýrýyor. Yaþasýn 1 Mayýs! Biji Yek Gulan! Yaþasýn Ýþçi Sýnýfýnýn Birlik ve Mücadele Günü! Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm! ÇUKUROVA HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM E! sosyalist barikat 27

4 Ýliðimizi Sömürerek Ceplerini Dolduruyorlar Burunlarýndan ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN Getireceðiz Türkiye bir soyguncular cennetidir! Türkiye bir hortumcular cumhuriyetidir! Cebimizden katrilyonlar götürüldü yýllardýr. Eskiden, çocukluðumuzda dinlediðimiz Kýrk Haramiler masalý, bugün gerçek hayatta karþýmýzdadýr. Türkiye nin kaderine hakim olan, hayatlarýmýz ve geleceðimiz hakkýnda karar veren iþbirlikçi patronlarýn sayýsý bir avuçtur. Türkiye de bir Kýrk Haramiler düzeni vardýr! Türkiye de çalýp çýrpmak, deveyi hamuduyla yutmak serbesttir, bütün bunlara karþý çýkmak, haksýzlýða, vurgunculuða isyan etmek yasaktýr. Karakollar bunun için vardýr, hapishaneler, mahkemeler bunun için vardýr. Banka batýrmalar, uydurma þirketlerle krediler, vergi iadeleri alýp kaçmalar, valizlerle paralarý bir saða bir sola aktarmalar bunun bir parçasýdýr. Dini inançlarý halkýn parasýný toplamak için araç olarak kullananlar, hayali ihracatlar, borsada hiçbir emek harcamadan oyun oynayarak, sahte krizler icat ederek para istiflemek Soygun için her yol kullanýlýr. Özelleþtirme vurgunlarý bunun bir parçasýdýr. Medya iliþkileriyle, politik üçkaðýtçýlýklarla kamu iþletmelerini ucuza kapatýp üç-dört yýl sonra da yine devlete satarak halkýn vergilerini hortumlamak en çok bilinen yoldur den beri ne bulursa satan iþbirlikçi hükümetler, bu yirmi yýlda en aþaðýlýk üçkaðýtçýlarý Türkiye nin en zengin adamlarý yaptýlar. Kamu iþletmelerini önce zarar ettiren, tek bir çivi bile çakmadan çürüten ve sonra da zarar ediyor gerekçesiyle satanlar, dünyanýn en büyük sahtekârlýðýný yaptýlar. Üstelik bütün bu iþletmeleri alanlar da, parasýný kendi ceplerinden ödemediler; yine dönüp devlet kredilerini hortumladýlar. Dýþ borç dediklerinde bunun ne anlama geldiðini biliyoruz. IMF baþta olmak üzere uluslar arasý bankalar, þirketler, kanýmýzý iliðimizi sömürüyor. Bizim gibi ülkeleri borçlandýrýp sonra da çorabýna kadar soymak uluslar arasý þirketlerin en bilinen yöntemidir. Ýç borç dedikleri yalan da bu soygunun bir parçasýdýr li yýllarda Türkiye nin en büyük 500 sanayi þirketi, sanayiden daha çok devlete verdiði borçlardan kâr saðladý! Yani bu iþbirlikçi þirketler fabrika kurmaktan daha büyük avantayý devlete para verip faizini yemekte buldular. Bunun adý dünyanýn her yerinde düpedüz hýrsýzlýktýr; yalnýzca Türkiye de iç borç diye kibar bir dille adlandýrýlýr. Karapara, uyuþturucu ve deðir bütün pislikler ise inanýlmayacak kadar yüksek rakamlara sahiptir. Türkiye de resmi raporlara göre 1997 ile 2005 arasýnda sadece tespit edilmiþ olan karapara aklanma miktarý 4 katrilyon 801 trilyon liradýr. Bu para içersinde uyuþturucu ticaretinin payý yüzde 16 dýr. Yüzde 25 ten fazlasý ise dolandýrýcýlýk ve sahtekârlýk yoluyla çalýnmýþ paradýr. Türkiye deki kara para ekonomisinin þu andaki büyüklüðü yine resmi raporlara göre 60 milyar dolardýr ve bu miktar, Türkiye nin milli gelirinin dörtte biridir. Ýþte manzara budur! Ýþte cebimizden, hayatýmýzdan, geleceðimizden çalýnan budur! Böylece toplam olarak son on-on beþ yýlda 200 milyar dolara yakýn para buharlaþýp uçmuþtur; ki bu para Türkiye nin saðlýk sorununun tamamýnýn çözü- sosyalist barikat 28 4 TAKSÝM E! HALK KÜLTÜR MERKEZÝ DERNEÐÝ Tel:

5 müdür; bu para, Türkiye yi yeni baþtan yapacak büyüklükte bir paradýr! Kim çaldý bu parayý? Biz emekçiler mi çaldýk? Biz iþsizler, atölye iþçileri, seyyar satýcýlar, hýrsýz biz miyiz? Türkiye bu kadar zengindir de, biz niye açýz o zaman? Kaldý ki, bütün bu saydýklarýmýz, hýrsýzlýðýn sadece bir bölümüdür. Asýl büyük soygun ise, emeðimizin sömürülmesidir. Asýl büyük soygun, alýnterimizin üzerinden kazanýlan trilyonlardýr. Ýþsiz kalmamak için razý olduðumuz üç kuruþluk ücret nerede, beylerin saltanat sürdükleri muazzam servetler nerede? Geçen günlerde dünyanýn en zenginleri açýklanýrken Türkiye nin asalaklarý da açýklandý. Öyle ki, Türkiye deki 100 büyük zengin patronun toplam servetinin 14 milyon insanýmýzýn yýlýk gelirine denk düþtüðü ortaya çýktý! 100 asalak ve 14 milyon yoksul! Peki nereden kazanmýþlar bu parayý? Beyefendiler, þimdilerde patron sözünden utandýklarý için olsa gerek kendilerine iþveren diyorlar! Ne iþvereniymiþ bu? Kim kime iþ veriyormuþ? Sanki babalarýnýn hayrý için fabrika kuruyorlarmýþ da, bize de iyilik olsun diye iþ veriyorlarmýþ gibi Utanmasalar dönüp bize asalak diyecekler! Biz olmasak tek bir fabrika bacasý bile tütmez bu ülkede! Bizim emeðimiz olmasaydý, Sabancý ailesi bakkal dükkanýndan öteye gidebilir miydi? Biz alýnterimizi akýtmasak, Koç ailesi hâlâ kurtlu peynir ticaretinde kalmaz mýydý? Vestel fabrikalarýný bir köle barakasýna çevirmeseydi eðer, Zorlu Ýstanbul un en güzel a- razilerini alabilir miydi? Karamehmet ler ailesi, biz üç kuruþa çalýþmasak iki buçuk milyar dolarý rüyasýnda görebilir miydi? Bu topraklarda her ne varsa, onda iþçilerin, emekçilerin alýnteri, kaný ve emeði var! Biz onlarý sýrtýmýzda taþýyýp buralara getirdik, kocaman binalarýn en üst katlarýna kondurduk. Memleketi kalkýndýrýyorlarmýþ? Yalan! Onlar olmasaydý, yerlisi yabancýsý bir sürü hýrsýz bu ülkenin kaynaklarýný süpürüp götürmeseydi, bu cennet gibi topraklarda bin kat daha mutlu yaþardýk, demokratik bir düzende katýlýmcý bir planlamayla ülkenin kaynaklarýný insana yöneltirdik ve onurlu, baþýmýz dik yaþardýk. Onlar olmasa memleket çökermiþ! Yalan! Onlar olduðu için memleket çöküyor. Onlar olmasa, cebimizden çaldýklarýyla biz üç tane daha Türkiye yaparýz! Ýþçiler, emekçiler! 1 Mayýs büyük gündür! 1 Mayýs, hýrsýzlardan hesap sorma, yiyip içtiklerini burunlarýndan getirme günüdür! Yalanlara son! 1 Mayýs emeðimize, hayatýmýza, geleceðimize sahip çýkma günüdür! Hýrsýzlara, soygunculara dur demek için 1 Mayýs a çýkýyoruz! Onurlu bir ülke, insanca bir yaþam için 1 Mayýs a çýkýyoruz! Kahrolsun Ýþbirlikçi Hýrsýzlar! Yaþasýn 1 Mayýs! Yaþasýn Ýþçilerin Birliði ve Mücadelesi! MALTEPE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: sosyalist barikat 29

6 Geleceðimizin Zehirlenmesine Ýzin Vermeyeceðiz Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý 1 Mayýs'a Yürüyoruz sosyalist barikat 30 1 Mayýs büyük bir gündür! 1 Mayýs, temiz ve yeni bir dünyanýn kapýlarýnýn zorlandýðý gündür! Bir mafya cumhuriyeti haline dönüþmüþ olan Türkiye de 1 Mayýs günü, ayný zamanda hayatýmýzý mahveden, bizleri yozlaþtýrýp insan müsveddesine dönüþtüren düzene karþý mücadele günüdür. Türkiye ne hale geldi bir düþünelim Uyuþturucu konusunda uzman olan doktorlar artýk raporlarýndan açýkça uyuþturucu kullanýmýnýn lüks mahallelerden varoþlara, yoksul mahallelere kaydýðýný söylüyorlar. Bu ne anlama geliyor? Daha yirmi yýl öncesinde emekçi mahallelerinde uyuþturucu kullananlar ne kadar azdý ve herkes tarafýndan kýnanýrdý. Þimdi her þey neden bu kadar normal? Þimdi niye her köþe baþýnda her türlü zehir peynir ekmek gibi satýlýyor? Kimsenin umurunda mý bunlar? Arada sýrada, kodamanlardan birinin oðlu-kýzý bir köþe baþýnda ölü bulunursa, bir þamata kopuyor, sonra yine her þey unutulup gidiyor. Sonra yine biz, emekçiler kendi çukurumuzun içinde debeleniyoruz, çocuklarýmýzýn gözümüzün önünde savrulup gitmesine tanýk oluyoruz. Türkiye de 1930 larda kiþi baþýna alkol kullanýmý 1 litreyken 2004 te nasýl oldu da 20 litreye yükseldi? Uyuþturucu kullaným yaþý nasýl oldu da resmi raporlara göre ye kadar düþtü? Okullarýn önü nasýl oldu da zehir ticaretinin merkezi oldu? Herhangi bir okulda bir tane bildiri daðýtýlsa çevik kuvvetle baskýn düzenleyen, bir halk derneði açýlmasýna bin tane zorluk çýkaran polis, emekçi mahallelerindeki yüzlerce batakhaneden habersiz midir? En tehlikeli uyuþturucu haplardan biri olan extacy nin kullanýmý birkaç yýlda yüzde 287 artýyor da nasýl kimsenin bundan haberi olmuyor? Yalnýzca arasýnda liselerde iki bin beþ yüz þiddet olayýnýn olmasý, her okulda bir çetenin hüküm sürmesi hangi bataklýkta gerçekleþti? Bütün bunlar ne anlama geliyor? Türkiye de uçucu madde, yani bali ve tiner kullanýmý her geçen gün daha fazla artýyor. Sokaklar kayýp çocuklarla dolu ve bunlar bizim çocuklarýmýz! Ara sýra bir cinayet iþlediklerinde herkes lanetliyor, herkes tepelerine biniyor ama kimse bu çocuklarýn niçin sokakta olduðunu sormuyor. Meclis raporuna göre Türkiye de toplam 40 bin civarýnda çocuk sokaklarda yaþýyor ve bunlarýn 20 binden fazlasý Ýstanbul da! Kim bunlar? Bunlar bizim çocuklarýmýz deðil mi? Suçu Kürtlere yükleyip küfretmek kolay, ýrk- çý faþistler ortalýða bunu yayýyorlar þimdi. Ama sormak gerekmez mi, Kürt illerinde 3-4 bin köyü boþaltan, yakýp yýkan bu devlet deðil miydi? AVCILAR HALK KÜLTÜR MERKEZÝ 6 ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM E!

7 Peki Devlet þimdi ne yapýyor? Yetiþtirme yurtlarý ne durumda? Bu yurtlarda tacize tecavüze uðramamýþ, yemekten zehirlenmemiþ, uyuþturucu kullanmamýþ bir tek çocuk var mý? Patronlarýn kasalarýna trilyonlar aktaranlar, bu kurumlara tek bir kuruþ harcama yapýyorlar mý? Ya kadýnlar? Ankara Ticaret Odasý raporuna göre Türkiye de fahiþelik yaþý 15 e düþmüþ durumda. Yalnýzca Ýstanbul da tespit edilebilen 500 adet çocuk fahiþe var. Ve yine rapora göre her 350 kadýndan biri fuhuþ dünyasýnýn içinde yer a- lýyor. Ve üstelik bu kadýnlarýn yüzde otuzunu kocalarý, yüzde onunu babasý ve akrabalarý satýyor, yüzde 60 ý ise evli kadýnlar! Bütün bunlar normal mi? Türkiye nin fuhuþ pazarýnda dönen 4 milyar dolardan kimler sebepleniyor? Bütün bunlar yalnýzca Türkiye ye özgü müdür? Hayýr! Kapitalizm bütün insanlýðý zehirliyor. Birleþmiþ Milletler in uyuþturucu kaçakçýlýðýna yönelik 2004 raporuna göre, dünyada 200 milyon uyuþturucu baðýmlýsý var; bunlardan 163 milyonu esrar, 15 milyonu eroin, 14 milyonu kokain ve 8 milyonu ise extacy kullanýyor! Yine BM nin 1997 Dünya Uyuþturucu Raporu na göre, uyuþturucu ticareti, tüm uluslararasý ticaretin % 8 idir. Dünya genelindeki uyuþturucu trafiðinde dönen toplam para 450 milyar dolar civarýndadýr. Dünya genelindeki kara para miktarý ise 1 trilyon dolar olarak hesaplanýyor! Ýþte biz bu çamurun içinde yaþýyoruz. Çocuklarýmýz zehirleniyor, satýlýyor ve birileri bundan kasalarýný dolduruyor. Ýþte geldiðimiz nokta budur! IMF YE BÝR KURUÞ BORCUMUZ YOK! Artýk neredeyse ayda bir kez geliyorlar. Gelip Türkiye nin hesaplarýný inceliyorlar, iþbirlikçi kuklalarýna emirler yaðdýrýp gidiyorlar; sonra da yeni baðýmlýlýklar yaratmak için yeni borçlarýn kapýsýný açýyorlar. IMF heyetlerinden söz ediyoruz. Artýk Türkiye Osmanlý nýn eski kapitülasyon dönemini de geride býrakmýþ ve ekonomisini tamamen IMF nin denetimine býrakmýþtýr. Öyle ki, tarlalarýmýzda ne ekilip biçilecek, emekli maaþlarý nasýl düzenlenecek, toplu iþ sözleþmelerinde zam oranlarý ne olacak, hepsini onlar belirliyor. Sosyal Güvenlik kurumlarýný çökertin diyorlar, iþbirlikliler emredersiniz diyor; kamu kurumlarýný özelleþtirin diyorlar, iþbirlikçiler hazýrola geçip selam çakýyor! Ve sonra birileri dönüp bize buna mecbur olduðumuzu, IMF ye borcumuzu ödemek ve borçlanmak zorunda olduðumuzu söylüyorlar. Hiç utanmýyorlar! IMF, 2. Paylaþým Savaþý nda kurulduðu andan itibaren dünyanýn baþbelasý bir emperyalist soygun kuruluþudur. ABD emperyalizminin denetimindedir ve esas iþi bizi soymaktýr. Bugüne kadar IMF ile ekonomisini düzeltmiþ bir tek ülke yoktur! IMF bir soygun çetesidir ve biz emekçilerin ona tek kuruþ da borcu yoktur. Tersine, bugüne kadar bütün zenginliklerimizi yaðmalayan emperyalistler bize borçludurlar! 1 Mayýs ta IMF ve bütün emperyalist hortumculara karþý nefretimizi haykýralým! Ve bir kez da yüksek sesle söyleyelim: IMF ye bir kuruþ borcumuz yok! Kahrolsun Emperyalizm! Yaþasýn 1 Mayýs! KALAN HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:Tel: Ýþte bizi sürükledikleri bataklýk budur! Ve Türkiye de bu bataklýk bizzat devlet tarafýndan beslenmekte ve büyütülmektedir. Emekçilerin uyuþturulmasý, düzene karþý mücadele edemez hale getirilmesi, gençlerimizin enerjisinin tüketilmesi emperyalizm ve iþbirlikçilerinin en önemli amacýdýr. Bu yüzden birkaç göstermelik operasyon dýþýnda bu dünyaya ellerini sürmüyorlar. Hatta kendileri de bu pastadan pay alýyorlar. Ýþte bu 1 Mayýs ýn böyle bir anlamý var! Böyle bir Türkiye de 1 Mayýs 2007 de alana çýkýyoruz. Çocuklarýmýza, geleceðimize karþý sorumluyuz. Yozlaþma, çeteleþme, u- yuþturucu iþbirlikçilerin deðil, bizim sorunumuzdur. Halk Kültür Merkezleri, yozlaþma, çeteleþme ve uyuþturucuya karþý mücadele cephesidir. Geleceðimizin zehirlenmesine karþý Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs tayýz!yeni ve aydýnlýk bir ülkede insanca yaþam için 1 Mayýs tayýz! Yaþasýn 1 Mayýs! Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm! sosyalist barikat 31

8 devrimci sosyalist gençlik: ÖZGÜR BÝR GELECEK ÝÇÝN 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Irak baþta olmak üzere emperyalist iþgallerle dünya halklarý katledilirken ve ülkemizdeki iþbirlikçiler emperyalizme ve siyonizme uþaklýk yaparken bizler çok mu rahatýz? Ülkemizde milyonlar iþsizliðe ve açlýða mahkum edilmiþken ve emekçiler kölece çalýþma koþullarý, sefalet ücreti ile sömürülürken bizler çok mu rahatýz? Halkýmýz Yunan, Kürt, Ermeni, Arap, Rum düþmanlýðýyla zehirlenip ve uyutularak iliðine kadar sömürülürken ve þovenizm ile zehirlenirken bizler çok mu rahatýz? Gençlik ayný yýkým politikalarýnýn, neo-liberal yaðmanýn, iþgal askerliði yapmanýn pençesindedir. Binlerce genç, daha ilkokul sonrasýnda eðitim olanaklarýndan mahrum býrakýlarak iþsizliðe ve çýraklýk adý altýnda köleci çalýþma koþullarýna mahkum edilmiþtir. Ve milyonlarca liseli okul bahçelerindeki içtima düzeni tek tip elbise, askeri disiplin kurallarýyla kýþla düzeni eðitime mahkum edilmiþtir. Meslek liselilere kat sayý engeli ile üniversite unutturulmuþ, arkadaþlarýmýz eðitim altýnda ücretsiz iþ gücü haline getirilmiþtir. Ve bu koþullarda dahi herkes parasý kadar eðitim satýn alabilmektedir. Eðitim baþtan aþaðýya ticarileþtirilmiþ, meta haline getirilmiþtir. Parasý olanlar özel okul, kolej, dershane, özel ders olanaklarýyla en iyi imkanlardan yararlanýp üniversitelerde VIP köþelerini tutarken, milyonlarca yoksul genç üniversite umuduyla dershanelerde soyulmakta, ya da dershaneye gitme olanaðý bile bulamamaktadýr. Bu imkaný yakalayanlarý ise tabela üniversiteleri, gerici disiplin yönetmelikleri, harçlar, gerici eðitim ve nihayetinde diplomalý iþsizlik ve geleceksizlik beklemektedir. Bizler gençlik olarak; sömürülen milyonlarca iþçi ve ezilen halklarla ayný kaderi paylaþýyoruz. Ve kýþla tipi liseye, paralý eðitime, ÖSS vb. sýnavlarla geleceðimizin sýnanmasýna, üniversitelerde har(a)çlara, diplomalý iþsizliðe son vermek için, tüm gençliði 1 Mayýs'a, Taksim e çaðýrýyoruz. ÖZGÜR BÝR GELECEK ÝÇÝN DEVRÝMCÝ SOSYALÝST GENÇLÝKLE BÝRLÝKTE TAKSÝM E! YAÞASIN 1 MAYIS! BÝJÝ YEK GULAN! PARASIZ SAÐLIK ÝÇÝN 1 MAYIS A, TAKSÝM E! sosyalist barikat 32 Artýk baþka bir ihtimal kalmadý! Ya haklarýmýz için savaþacaðýz, ya da hastane kapýlarýnda sürünüp öleceðiz! Son yirmi yýlda IMF ve Dünya Bankasý nýn emirleriyle saðlýk alanýný perþembe pazarýna, hastaneleri ticarethaneye çeviren iþbirlikçi yöneticiler, þimdi de son darbe olarak bütün sosyal güvence sistemini yýkmaya çalýþýyorlar. Gerekçeleri de çok ilginç! Sosyal güvenlik sistemi açýk veriyormuþ! Sanki primlerini ödemeyenler emekçilermiþ gibi; sanki bu ülkede milyonlarca insan hiçbir sigorta olmaksýzýn köle gibi çalýþtýrýlmýyormuþ gibi! Bugün hastaneler artýk bir harabe halindedir. Gerçekten özveriyle çalýþan yiðit saðlýk emekçileri olmasa, tek bir iðne bile yerinden oynamayacak haldedir. Saðlýk hizmetlerini ticaret nesnesi olarak gören kapitalist anlayýþ, saðlýk ocaklarýný bile kapatýrken özel hastaneleri her köþede pýtrak gibi çoðaltmýþ, ama bu arada 8 aslýnda özel hastaneler de kendi aralarýnda iki sýnýfa ayrýlmýþtýr: Bir yanda yoksul mahallelerindeki yetersiz klinikler, diðer yanda beyefendilerin gittiði büyük ve zengin hastaneler... Pek tabii, beyefendilerin ve hanýmlarýn canlarý istediðinde yurtdýþýnda tedavi imkânlarý da vardýr! Öte yandan, muazzam miktarlarda parayý ilaç þirketlerine ve diðer bütün hortumculara kaptýranlar bütün bunlardan sonra utanmadan bir de, ilaç tasarruflarý yapýyorlar, insanlarý çaresiz býrakýyorlar. Artýk baþka bir ihtimal kalmadý! Ya saðlýk hakkýmýz için savaþacaðýz, ya da hastane kapýlarýnda sürünüp öleceðiz! 1 Mayýs iþte bunun için de bir fýrsattýr. Sesimizi yükseltmek ve geleceðimize sahip çýkmak için! Yaþasýn 1 Mayýs Yaþasýn Ýnsanca Yaþam Mücadelemiz HAYATIMIZ VE GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN TAKSÝM E! 1 MAYIS A

9 Anti-Emperyalist Anti-Oligarþik Halk Devrimi: EZMEDEN VE EZÝLMEDEN ONURLU VE ÖZGÜR BÝR YAÞAM TEK YOL DEVRÝM TEK YOL DEVRÝMCÝ YENÝLENME 9 Türkiye bugün Amerikan emperyalizmi ve bir avuç iþbirlikçiden oluþan oligarþik bir dikta tarafýndan yönetiliyor. Tekelci patronlar, medya kartelleri, holdingçi generaller, hortumcu tüccarlar bu ülkenin kaderini belirliyor, kanýný iliðini sömürüyor ve bu düzen sürsün diye en küçük bir kýpýrdanmayý bastýrýyorlar. Bu iþbirlikçi çeteden kurtulmak, coðrafyamýzdaki bütün halklarýn kardeþçe yaþayacaklarý, onurlu ve insanca bir düzen kurmak için devrimden baþka bir yol yoktur. Bu devrim, her þeyden önce, bu topraklar üzerine çöreklenmiþ olan emperyalistlerin kovulmasý, bütün üslerin, emperyalist askeri birliklerin ortadan kaldýrýlmasý, bütün açýk gizli anlaþmalarýn feshedilmesi, NATO gibi saldýrgan ittifaklardan derhal çýkýlmasý anlamýna gelir. Bu devrim, bölgede emperyalizmin çýkarlarýna hizmet için kurulmuþ olan bütün kirli iliþkilerin sona erdirilmesi, en baþta da Siyonist Ýsrail ile iliþkilerin kesilmesi, kahraman Filistin halkýna tam destek verilmesi anlamýna gelir. Bu devrim, IMF ve Dünya Bankasý baþta olmak ü- zere bütün emperyalist ekonomik iliþkilerin kesilmesi, bu kurumlarýn Türkiye ye adým atmalarýnýn dahi yasaklanmasý, Dünya Ticaret Örgütü nden, MAI gibi sömürge anlaþmalarýna kadar her türlü kurum ve anlaþmanýn bir çýrpýda yok sayýlmasý, coðrafyamýzýn tüm zenginliklerinin planlý bir þekilde emekçi halklarýmýzýn hizmetine sunulmasýdýr. Bu devrim, emperyalizmle iþbirliði yaparak semiren yerli tekellerin bütün malvarlýklarýna derhal el konulmasý, üç kuruþa bu þirketlere satýlmýþ olan kamu tesislerinin toplumsallaþtýrýlmasý, bütün yönetimin iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin eline geçmesi ve kesintisiz olarak sosyalizmin kurulmasýdýr. Bu devrim, emperyalist çýkarlarýn koruyucusu olan baský ve zor örgütlerinin daðýtýlmasý, yerine halkýn demokratik-katýlýmcý yönetiminin kurulmasý, her aþamada ve her alanda iþçi sýnýfýnýn ve halkýn söz, yetki ve karar hakkýna sahip olmasýdýr. Bu devrim, coðrafyamýzda yaþayan deðiþik halklarýn, uluslarýn tümünün kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasý ve artýk kardeþçe ve eþit olmayan hiçbir iliþkinin hiçbir biçimde kabul edilmemesidir. Komþu halklar dahil olmak üzere herhangi bir halka, herhangi bir etnik ya da dini azýnlýða baský uygulanmasý, aþaðýlanmasý, bu devimin adaletinin en aðýr suçlarýný oluþturur. Bu devrim, baþta uyuþturucular olmak üzere emperyalist kültürden akýp gelen bütün yozlaþma biçimlerinin kesin biçimde reddi ve gençliðin yeni bir insanlýk kültürüyle yeniden biçimlendirilmesi demektir. Bu devrim, bu topraklar üzerinde yaþayan emekçilerin, yaþlýlarýn, çocuklarý, halkýn tamamýnýn tam bir sosyal güvenceye kavuþturulmasý, bütün saðlýk ve eðitim hizmetlerinin hiçbir istisna olmaksýzýn eþit ve parasýz hale getirilmesi, en büyük önemin insan saðlýðý ve eðitime verilmesi demektir. Bu devrim, kadýnlarýn ezilmesinin kaynaðý olan erkek egemen düzeni sona erdirilmesi, onlarýn bu ülkenin bütünlüklü ve inisiyatifli özneleri haline getirilmesi demektir. Kýsacasý bu devrim, özgür bir ülkede insanca bir yaþam kurmak demektir. Ezilmeden ve kimseyi ezmeden yaþamak, onurlu ve baþý dik bir ülkenin yurttaþlarý olmak, bu topraklarda yaþayan milyonlarca insanýn gerçek arzusudur. Halk Devrimi, iþte bu isteðin cisimleþmiþ hali, çözüm platformudur! 1 Mayýs, bu isteðin yüksek sesle haykýrýldýðý büyük bir gündür! Kahrolsun Emperyalizm ve Ýþbirlikçileri Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm Yaþasýn 1 Mayýs! sosyalist barikat 33

10 1 Mayýs 2007 Kýrýntýlarý Deðil Bütün Dünyayý Ýstiyoruz! 1 Mayýs ýn en önemli özelliði, bütün dünya iþçilerinin, bütün ezilenlerin ayný anda ayaða kalkarak sömürücülere karþý isyan ettiði bir gün olmasýdýr. Din, dil, ýrk ayrýmý olmadan, ayný anda milyonlarca insan, ayný duyguyla ve ortak amaçlar için sokaklara çýkýyor. 1 Mayýs 2007 bütün dünyada bir yükseliþ dönemine denk düþüyor. Daha beþ-on yýl önce kendilerini dünyanýn tek hakimi ilan eden, sosyalizmin bittiðini ve iþçi sýnýfý mücadelesinin sýfýrlandýðýný baðýra çaðýra ilan e- denler, þimdi büyük bir hayal kýrýklýðý içinde. Dünyanýn her tarafýndan emekçiler, ezilen halklar yeniden ayaða kalkýyor, direniþin örneklerini veriyorlar. Belki henüz büyük sýçramalar yaþanmýyor ama dünya emekçilerinin 1990 larýn moral bozukluðundan sýyrýlmaya baþladýðý da kesindir. Kolombiya Daðlarýndan Havana Caddelerine ve Washington a Bir yanda sýmsýcak bir Latin Amerika var Kolombiya daðlarýnda FARC ve ELN gerillalarý iþbirlikçi Uribe hükümetine kök söktürüyorlar. Toplam yirmi beþ bine yakýn gerilla ülkenin neredeyse yarýsýnda etkili bir güç durumundadýr. Brezilya ta Topraksýz Köylüler Hareketi, hiç durmaksýzýn geliþiyor ve bütün saldýrýlara raðmen kendisine yeni alanlar açýyor. Arjantin Ýþsiz Ýþçiler hareketi ve bütün diðer devrimci kitle hareketleri bir anda ülkeyi boydan boya canlandýrýyor ve haber ajanslarýnýn baþköþesine oturtuyor. Daha geçen günlerde Bush a Arjantin ziyaretini zehir edenler onlardý. Meksika da Oaxaca bölgesinde haftalarca süren a- yaklanma askeri birliklerin müdahalesiyle belki bastýrýldý ama þehri uzun süre ellerinde tutan emekçilerin savaþma azmi asla kýrýlmadý. Ayrýca Chipas daðlarýndaki Zapatista gerillalarý, artýk ülkenin görmezlikten gelinemez bir parçasý olmuþ durumda. Bolivya nýn devlet sarayý basan ve cumhurbaþkanýný arka pencereden kaçmaya mecbur býrakan savaþçý iþçileri hâlâ dimdik ayakta. Halkýn adayý olarak seçilen Evo Morales hükümeti ne yaparsa yapsýn, emekçi mahalleleri özgürlük için savaþmaya hazýr durumda bekliyor. Þili de daha üç-beþ gün önce Santiago sokaklarýný savaþ alanýna çeviren öðrenciler ve neoliberal soyguna karþý direnen emekçiler, ülkenin yüz akýdýr. Halkçý devlet baþkaný Chavez in Venezüella sý ise ABD emperyalizmine kafa tutmaya devam ediyor. Ülkenin bütün kentlerindeki yoksullar, emekçiler, yeni bir darbe giriþimine karþý mahallelerde, okullarda, fabrikalarda örgütleniyorlar. Ve nihayet, 21. yüzyýlýn batmayan adasý Küba, o- nurlu bir anýt gibi hâlâ dimdik ayakta. Yoksulluðun köküne kibrit suyu eken ve yeni bir sosyalizm anlayýþýnýn örneklerini veren Küba, bir yandan ABD nin burnunun dibinde devrimci tutumunu sürdürüyor, diðer yandan da bütün dünya halklarýna umut aþýlýyor. Emperyalistler dünyanýn iliðini kuruturlarken sosyalist Küba, dünyanýn her köþesine yardýmlarýný iletiyor, dok- sosyalist barikat YAÞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALÝZMÝ

11 torlarýný gönderiyor, halk dayanýþmasýnýn parlak örneklerini veriyor. Güney de bunlar olurken, Kuzey de, yani ABD de de artýk durum pek parlak deðil! Bütün dünyaya saldýran Bush çetesi, özellikle Irak bataklýðýndan sonra Amerika da da lanetleniyor. Artýk sayýlarý yüz binleri bulan savaþ karþýtlarý sýk sýk Amerikan þehirlerinin sokaklarýný iþgal ediyor ve savaþa karþý olan nefretlerini ifade ediyorlar. Asya nýn Gerçek Kaplanlarý: Emekçi Halklar Öte yandan, Asya da da emperyalizm açýsýndan durum pek parlak deðil 4 yýl önce büyük havalarla Irak savaþýnýn bittiðini i- lan eden Amerikan iþgalcileri, artýk kendileri de bir bataða saplandýklarýný itiraf ediyorlar. Kargo uçaklarý her gün Amerikalý askerlerin cesetlerini taþýyor ve yaptýklarý büyük katliamlara raðmen iþgalciler bir türlü duruma hakim olamýyorlar. Sonuç olarak Irak a kan ve ölümden baþka bir þey getirmeyen emperyalistler, kendileri de bu kan deryasýnýn içinde boðuluyorlar. Siyonist Ýsrail in kýyýmlarý yetmezmiþ gibi bir de kendi içinde bölünmek istenen Filistin, her þeye raðmen direniþinden vazgeçmiyor. Daha geçen yýlýn sonunda küstah bir tavýrla Lübnan a saldýran Siyonistler derslerini alýp geri çekilmek zorunda kaldýlar. Gazze de, Batý Þeria da, Ramallah ta ve Ýsrail iþgali altýndaki topraklarda katliamcý Siyonistlere karþý direniþ hýzýný kesmiþ deðil. Filistin halkýnýn yüz aký Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi ise baþta genel sekreteri Ahmed Saadat olmak üzere birçok yöneticisi tutuklu olduðu halde her seferinde kendi küllerinden doðuyor ve saflarýný güçlendiriyor. Dünyanýn Balkonu denilen Nepal de gerillalar artýk ülkenin politik yelpazesinin bir parçasý olmuþ halde. Yýllardýr krallýk rejimiyle mücadele eden gerilla güçleri, þimdi de Nepal parlamentosunda boy gösteriyorlar. Hindistan daki büyük iþçi hareketleri de bütün bunlara ekleniyor ve bölgeyi iyice ýsýtýyor. Öte yanda Güney Kore ve Japonya nýn kavgacý iþçi sendikalarý sýk sýk bütün dünyayý etkileyen görüntülerle ekranlara geliyorlar. Neoliberal haydutluðun fabrika kapatma uygulamalarý bütün iþçileri ayaðý kaldýrýyor ve ö- zellikle Güney Kore de polisin sendika merkezini defalarca basmasý bile emekçileri yýldýrmýyor. Ve elbette, ABD emperyalistlerinin bütün çýðýrtkanlýk ve þantajýna raðmen baðýmsýzlýk onurunu koruyan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu tehditler karþýsýnda bir adým bile gerilemiyor. Yaþlý Kýta Ayaklanmalarla Gençleþiyor Artýk Avrupalý egemenler de rahat deðil dan sonra sosyalizmin sahneden çekilmesinin verdiði rahatlýkla iþçi sýnýfýnýn haklarýna saldýran Avrupalý kapitalistler son yýllarda ciddi þekilde sýkýntýya girmeye baþladýlar. Kýta, boydan boya iþçilerin, iþsizlerin, öðrencilerin hareketleriyle sarsýlýyor. Küresel kapitalizme YAÞASIN ORTADOÐU DEVRÝMCÝ ÇEMBERÝ 11 karþý yapýlan genel eylemler bir yana tek tek ülkelerde de ciddi hareketler geliþiyor. Demokratik Almanya yý yutarak kaynaklarýný hýrsla yaðmalayan bugünkü birleþik Almanya, sosyal haklarýn kýsýlmasýna karþý pazartesi eylemleriyle baþlayan gösterilere tanýk oluyor. Alman iþçi sýnýfý soygunculara karþý çýkýyor. Ama en önemlisi, geçen yýl Avrupa nýn kalbinde, Paris te baþlayan ve günlerce süren yoksul göçmenlerin a- yaklanmasýydý. Paris, bir kez daha sömürücülere, ýrkçýlara karþý harekete geçebileceðini böylece kanýtladý. Daha geçtiðimiz günlerde Yunanistan da patlayan büyük öðrenci isyaný ise, sadece öðrenci hareketi olmanýn çok ötesine geçti ve saðlýðý, eðitimi, her þeyi ticaret nesnesi yapmak isteyen vahþi kapitalistlere ciddi bir yanýt oldu. 21. Yüzyýl da Sosyalizm Kazanacak Dünyanýn deðiþik köþelerindeki bütün bu hareketler þimdilik yalnýzca sahnenin açýlýþýdýr. Bütün bu olup bitenleri rastlantýsal ve geçici olaylar zannedenler, önümüzdeki on yýlda çok yanýldýklarýný anlayacaklar. Dünya devrimci hareketi, bugün sadece deneyim biriktirmekte, yolunu aramaktadýr. Ve tarih, yavaþ adýmlarýn sýçramalarla taçlandýðý bir süreçtir. Bugünkü kýpýrdanmalar ve isyan denemeleri, pek uzak olmayan bir gelecekte kendi politik araçlarýný da yaratacak ve iþçi sýnýfýnýn büyük gücü bir kez daha dünya sahnesine çýkacaktýr. Üstelik, bu kez bir daha asla inmemek üzere. Geçen yüzyýlýn olumlu-olumsuz deneyimlerinden dersler çýkarmakta olan sosyalist hareket, bu kez ayný yanlýþlara düþmeden yolunu bulacak ve yeni yüzyýla damgasýný vuracaktýr. Ýnsanlýk yüz elli yýl boyunca milyonlarca insanýn kanýna girmiþ olan kapitalizmle yoluna devam etmeyecektir. Savaþlarýn, sömürünün, asalak devletlerin olmadýðý, ýrkçýlýðýn her türünün tarihe gömüldüðü bir dünya asla bir düþ deðildir. Bugün geliþmekte olan halk mücadeleleri, eninde sonunda böyle bir özgür dünyanýn kapýlarýný bize açacaktýr. Ünlü Kübalý þair ve halk önderi Marti nin dediði gibi: Þimdi akkor zamanýdýr / Yakýnda yalnýzca ýþýk görülecek! 1 Mayýs 2007, bu ýþýða doðru yürüyüþümüzün önemli adýmlarýndan biridir. 1 Mayýs 2007, üzerine basýp geçtiðimiz bir kilometre taþýdýr. Yaþasýn 1 Mayýs! Yaþasýn Dünya Halklarýnýn Mücadelesi ve Devrimci Dayanýþmasý! sosyalist barikat 35

12 Yüz elli Yýldan Bu yana Hiç Sönmeyen Bir Özgürlük ve yaþam Ateþi: sosyalist barikat 36 1 Ýþçi sýnýfýnýn birlik, mücadele ve dayanýþma günü 1 Mayýs ýn çýkýþ tarihi 1800 lü yýllara dayanýr lü yýllarýn ortalarýndan itibaren gelen süreç zaten ayaklanmalar ve mücadeleler dönemidir. En aðýr sömürü koþullarý ve buna karþý sinifýn örgütlenmesi bir arada yürümektedir. ABD de 1863 te baþlayan sekiz saatlik iþgünü için örgütlenmeler 1863 te baþlayarak, ülke genelinde ses getirir ve hýzla büyür. Bu arada I. Enternasyonal (1864 te kuruldu) sekiz saatlik iþ gününü taleplerinde ön sýralara alýr. Tarihler 1 Mayýs 1886 yý gösterdiðinde Amerika nýn Chicago kentinde 100 bin kiþi sokaklara dökülmüþtür. 50 bin iþçi greve çýkmýþ, fabrikalarda ü- retim durmuþtur Chicago sokaklarý tarihi günlerinden birini yaþamaktadýr Aradan iki gün geçmesine raðmen iþçiler ve halk taleplerini haykýrmaya devam ederler. Bu arada, iþçi önderlerinden A. Spies konuþma yaparken, polis kalabalýða ateþ açar Dört iþçi açýlan ateþ sonucu ölür ve çok sayýda kiþi yaralanýr. Ertesi gün katliamý protesto etmek için binlerce insan Haymarket Alaný nda toplanýr. Chicago polisi, her þey normal olduðu halde tam mitingin biteceðine yakýn kitleyi daðýtmak için saldýrýr. Bu arada polisin provokatörleri de bombalarý polisin üzerine atar ve bir polis ölürken çok sayýda polis yaralanýr. Chicago da sýkýyönetim ilan edilir Anarþist iþçi önderlerinden Albert Persons, August Spies, Samuel Fielden, Michel Schwab, Adolp Fischer, George Engel, Louis Lingg, Oscar Neebe tutuklanýrlar. Tutuklanan iþçi önderleri, bombalama ile ilgileri olmamalarýna raðmen, bu suçtan idam istemiyle yargýlanýrlar Dava sürecinde Savcýnýn Teþhir edin. Onlarý asýn diye haykýrýþý tarihe kara bir leke olarak düþecek, iþçi sýnýfýnýn tarihsel görevini her zaman bize hatýrlatacaktýr. Ýþçi önderlerinin davasý sürerken dünyanýn çeþitli yerlerinde dayanýþma eylemleri yapýlýr. 11 Kasým 1887 de burjuvazi Albert Persons, August Spies, Adolp Fischer, George Engel i idam sehpasýna çýkarýr. Ölüme baþlarý dik yürüyen dört iþçi önderinin son sözleri, hesaplaþma gününe davettir. Tutuklulardan Samuel Fielden, Michel Schwab ýn cezalarý ömür boyu hapse çevirilirken, Louis Lingg hücresinde ölü bulunur. Daha sonra, 1888 yýlýnýn Aralýk ayýnda toplanan Amerikan Ýþçi Federasyonu, her yýl 1 Mayýs ta gösteri düzenleme kararý alýr yýlýnda ise, II. Enternasyonal, 1 Mayýs ý iþçi sýnýfýnýn uluslararasý birlik, mücadele ve dayanýþma günü kabul etmiþtir. O günden beri 1 Mayýs lar dünyanýn dört bir köþesinde iþçi sýnýfý ve e- mekçiler tarafýndan alanlarda coþkuyla kutlanmaktadýr. Ýþçi sýnýfýnýn talepleri ayný gün bütün dünyada farklý dillerden yankýlanmaktadýr. MAYIS 12 YAÞASIN 1 MAYIS BÝJÝ YEK GULAN

13 Türkiye de 1 Mayýslar Ýlk 1 Mayýs larýn kutlanmasý Türkiye de oldukça eski yýllara dayanýr yýlýnda Üsküp te, Bulgar, Sýrp ve Türk iþçileri 1 Mayýs ý alanlarda kutladýktan sonra 1911 de ise bu sefer Selanik te tütün, liman ve pamuk iþçileri 1 Mayýs ý kutlamak için alanlara çýktýlar yýlýnda, Ýstanbul da ilk 1 Mayýs için alanlara çýkýldý. Daha sonra, uzun bir süre 1 Mayýs kutlanmaz yýlýnda 1 Mayýs yeniden kutlanmaya baþlar. Vapur, tersane ve tramvay iþçileri greve giderler. Osmanlý Sosyalist Fýrkasý nýn merkezinde törenler yapýlýr, marþlar okunur yýlýnda 1 Mayýsý daha coþkulu geçer. Ýstanbul ve Ankara da iþçiler marþlarla kutlar 1 Mayýs ý yýllarýnda Ýstanbul da 1 Mayýs baskýlar nedeniyle kutlanamaz. Fakat Ankara da 1 Mayýs kutlamalarý devam eder yýlýnda Amele Teali Cemiyeti nin yayýnladýðý bir broþür nedeniyle A- mele Teali Cemiyeti nin önderleri tutuklanýrken, 1 Mayýs yasaklanýr yýlýnda 1 Mayýs yasaklanýr ve uzun bir süre yani 1976 yýlýna kadar 1 Mayýs legal o- larak kutlanmaz Burjuvazi, 1 Mayýs ýn bahar bayramý olduðu iddiasýndadýr. Ancak 1976 yýlýnda iþçiler yine alanlardadýr. 1 Mayýs kutlanmaya baþlar. 76 yýlýnda yakalanan heyecan ve kitlesellik, bir sonraki yýlda katlanarak artar yýlýnda ise Taksim tarihi günlerinden birini yaþamaktadýr. Binlerce iþçi e- mekçi Taksim alanýný doldurur Fakat, iþçi sýnýfýnýn bu coþku ve kitleselliði, o- ligarþi tarafýndan kana boðulur. Kontrgerilla tarafýndan kitlenin üzerine ateþ a- çýlýr 35 kiþi katledilir, birçok kiþi yaralanýr Daha sonra 1 Mayýs lar, 1980 darbesine kadar iþçi ve emekçiler tarafýndan baský altýnda da olsa kutlanmaya devam eder 12 Eylül darbesinden sonra 1988 yýlýna kadar büyük ve kitlesel kutlanmaz yýlýnýn 1 Mayýs ý ise kitlesel ve çatýþmalýdýr. Catýþmalarda Mehmet Akif Dalcý vurularak þehit düþer yýlýnda ise açýk alanda legal kutlamalar yeniden baþlar Gaziosmanpaþa alanýnda baþlayan Ýstanbul daki 1 Mayýs lar, sonraki yýllarda Çaðlayan, Kadýköy ve Saraçhane de gerçekleþir. Kitleselliðiyle ön plana çýkan 96 1 Mayýsýnda ise oligarþi bir kez daha kan döker. Dursun Odabaþý, Hasan Albayrak ve Levent Yalçýn polis tarafýndan açýlan ateþ sonucu katledilir Görüldüðü gibi dünyada ve Türkiye de 1 Mayýslar parça parça sökülerek, bedeller ödenerek kazanýlmýþtýr. Önemli bir mirastýr bize býrakýlan. Bu mirasa sahip çýkmak, 1 Mayýs günü bir kez daha alanlarda olmak hayati ve günceldir Bugün 77 Katliamýnýn 30. yýlýndayýz. Ve bir kez daha 1 Mayýs ta alanlarda olacaðýz Zaptedeceðiz meydanlarý. Oligarþi gövde gösterimizi izleyecek ve bir kez daha dehþete düþecek. Ayak seslerimiz kulaklarýnýn dibinde uðuldayacak. Yepyeni bir hayatý getirmek için, emperyalizmi ve iþbirlikçilerini ülkemizden kovmak için, çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çýkmak için, tarihe bir not daha düþmek için 1 Mayýs ta, yeniden Taksim alanýndayýz! Týpký marþýmýzda söylendiði gibi: Yepyeni bir güneþ doðar / Daðlarýn doruklarýndan / Mutlu bir hayat filizlenir /Kavganýn ufuklarýndan 1 MAYIS ÝÞÇÝ MARÞI Günlerin bugün getirdiði Baský, zulüm ve kandýr Ancak bu böyle gitmez Sömürü devam etmez Yepyeni bir hayat gelir Bizde ve heryerde 1 Mayýs 1 Mayýs Ýþçinin, emekçinin bayramý Devrimin þanlý yolunda Ýlerleyen halkýn bayramý Yepyeni bir güneþ doðar Daðlarýn doruklarýndan Mutlu bir hayat filizlenir Kavganýn ufuklarýnda Yurdumun mutlu günleri Mutlak gelen gündedir 1 Mayýs 1 Mayýs Ýþçinin, emekçinin bayramý Devrimin þanlý yolunda Ýlerleyen halkýn bayramý Vermeyin insana izin Kanmasý ve susmasý için Hakkýný almasý için Kitleyi bilinçlendirin Bizlerin ellerindedir Gelen ýþýklý günler Gün gelir gün gelir Zorbalar kalmaz gider Devrimin þanlý yolunda Bir kaðýt gibi erir gider Yaþasýn 1 Mayýs! Biji Yek Gulan! Yaþasýn Proletarya Enternasyonalizmi! 37 1 MAYIS TA HKM LERLE TAKSÝM E ÖZGÜRLÜK VE EÞÝTLÝK ÝÇÝN 13 sosyalist barikat

14 11 Kasým amerika... Dört mücadeleci iþçi önderi... 8 saatlik iþgünü mücadelesine önderlik ettikleri için idam edildiler... "Ölüme mahkum edilmemi protesto ediyorum, çünkü cinayet iþlemedim. Ancak sosyalist olmam sebebiyle öleceksem bir sözüm yok." Adolf Fischer "Bu ülkenin yasalarýna karþý gelmedim. Ne ben ne de arkadaþlarým Amerikan halkýnýn herhangi bir yasal hakkýný ihlal etmedik. Konuþma özgürlüðüne, basýn özgürlüðüne, toplanma özgürlüðüne tecavüz edilmeyeceði hakkýný savunuyoruz. Anayasanýn tanýdýðý öz savunma hakkýný savunuyoruz ve Amerikan halkýnýn çok pahalýya kazandýðý bu haklarýnýn elinden alýnmasýna karþý çýkýyoruz " Albert Persons "Eðer bizi asarak... tahakküm altýndaki milyonlarýn, sefalet içinde çalýþan ve kurtuluþu arzulayan, (kurtuluþu) bekleyen milyonlarýn bu hareketini, iþçi hareketini ezebileceðinizi umuyorsanýz -eðer düþünceniz buysa, o zaman asýn bizi! Burada bir kývýlcýmý ezeceksiniz, ama þurda, burda veya orada, arkanýzda, -ve önünüzde, ve her yerde alevler yükseliyor. Bu gizli bir ateþ. Bunu asla söndüremezsiniz." "Öyle bir zaman gelecek ki; bizim suskunluðumuz, sizin bugün ipe çektiðiniz, seslerden daha güçlü olacaktýr." August Spies "Haklarý yalnýz imtiyazlý olanlara göre ayarlayan ve iþçilere hiç hak tanýmayan hükümete karþý kim saygý duyabilir? Böyle bir hükümete saygým yok benim." George Engel ANILARI KAVGAMIZDA YAÞAYACAK sosyalist barikat ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA YAÞAM ÝÇÝN HKM YLE 1 MAYIS A

15 sistemin karanlýk yüzü KAPÝTALÝZMÝN ÝNSANLIÐIN BAÞINA AÇTIÐI EN BÜYÜK BELA ÝÞSÝZLÝK Bu sayýmýzdaki Sistemin Karanlýk Yüzü köþemizi, yaþamýmýzý derinden etkileyen konulardan birine ayýrdýk; iþsizlik. Ýnsanýn hayatýna doðrudan nüfuz eden iþsizliði kapitalist çaðýn vebasý olarak da deðerlendirebiliriz. Belli dönemlerde burjuva cephesi bu konuda timsah gözyaþlarý döker ama konu aslýnda kapitalizmin yapýsal sorunudur. Ýþsizlik nedir? Ýþsizlik sözlük anlamýyla çalýþabilecek durumda olan ve çalýþmak isteyen kiþilerin bir bölümünün iþinin olmamasýdýr. Yine sözlük anlamýna göre bu durumda olan kiþilere de iþsiz denir. Bu perdenin masum görünen yönüdür. Aslýnda çok perdeli bir durum olan iþsizliðin diðer bir görünen kýsmý ise iþsiz kalanlardan baðýmsýz olarak, patronun cebinin doldurmasý ile ilgilidir. Çünkü, iþsizlik belli bir sermaye kesiminin yaþam standartlarýný belirler. Mesela herhangi bir iþçi sokaða atýldýðýnda, bunun anlamý basittir; patronun kâr marjý yükselecektir Ýþçi sokaða atýldýðýnda, patron daha az iþçi çalýþtýracaktýr Bu da daha fazla sömürü, daha fazla kârdýr. Yine iþçi iþten atýldýðýnda, sokaklar iþsiz cennetine dönüþecektir Bu da iþsizler ordusu demektir. Ýþsizler ordusu da, patronun elinin altýnda bulunan yedek sömürü kýtalarýndan baþka bir þey deðildir Aslýnda bu ipin koptuðu anlardan biridir Bir tarafta milyonlarca aç insanlar diðer tarafta lüks bir hayat Onlara Göre Türkiye de Ýþsizlik Ankara Ticaret Odasýnýn yaptýðý Ýþsizliðin ve Göçün Coðrafyasý raporuna göre, 26 istatistiki bölge sýnýflamasýna göre yýllarý arasýnda sadece 7 bölgede gerçek iþsizlik oraný azalýrken, 19 bölgede artmýþtýr. Resmi rakamlar 2006 yýlýnda iþsizlik oranýný yüzde 9.9 olarak belirtmektedir. Tamamen uyduruk olan bu rakamýn, ATO nun yaptýðý araþtýrmada bile yanlýþlýðý ortadadýr. Rapora göre, iþsiz olup da iþ aramayanlar ile mevsimlik çalýþanlarýn da dahil edilmesi halinde gerçek iþsizlik oraný yüzde 18,1 idir. Rapor iþsizliðin yoðun yaþandýðý yerler olarak Kürt illerini göstermektedir. Yüzde 35.9 ile Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt baþý çekerken, yüzde 34.8 ile Þanlýurfa ile Diyarbakýr bu illeri takip etmektedir. Yine rapora göre, yüzde 31.6 ile Antakya, Kahramanmaraþ, Osmaniye yüzde 31.6 ile iþsizliðin yaþandýðý yer sýralamasýnda üçüncü sýradadýr. Bir de rapor iþsizliðin azaldýðý bölgeleri sýralamýþ, bakýn nasýl Söz konusu dönemde iþsizlik oranýnýn 2,9 puan azaldýðý Ankara, 0,4 puan azaldýðý Ýstanbul, 3,8 puan azaldýðý Ýzmir, 1,9 puan azaldýðý Bursa-Eskiþehir-Bilecik ve 0,5 puan azaldýðý Antalya-Isparta-Burdur ayný zamanda Türkiye nin en fazla göç alan bölgeleri olarak biliniyorlar Dikkat edilirse, Ýstanbul un puaný çok düþüktür. Bu bir yana, buradan iyiye giden, iþsizliðin düþtüðü sevincine kapýlma gibi bir durum ortaya çýkmamalýdýr. Ýstanbul, yine iþsizliðin, açlýðýn, kapitalizmin her tür kirli oyunun döndüðü merkezlerin baþýnda gelir. Daha doðrusu, iþsizliði rakamsal deðerlere hapsedemeyiz. Ortada dönen ranta, çete iliþkilerine, uyuþturucu pazarýna bakmak bile iþsizliðin gerçek tablosunu önümüze serer. Hep Böyle mi Gidecek? Önümüz 1 Mayýs Biz milyonlarýz Biz yoksuluz, iþsizsiz Bunu bir avuç asalak da da biliyor ve korkuyor. Biliyorlar ki, 1 Mayýs günü, alanlarda binler haykýrýyor O zaman 1 Mayýs ta bayraklarýmýzla, sloganlarýmýzla, pankartýmýzla, afiþlerimizle biz iþsiziz, biz yoksuluz sorumlularý da sizlersiniz diye haykýrmak için alanlarda o- lalým. Hayatý onlara dar etmek, hayatýn her alanýný 1 Mayýs mitingine çevirmek için örgütlenelim, birleþelim Halk Kültür Merkezleri, bunun yaratmak için var Halk Kültür Merkezleri, özgür ülke insanca yaþamý örmek için var Halk Kültür Merkezleri, bir avuç asalaða hayatý HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ KAHROLSUN KAPÝTALÝZM KAHROLSUN EMPERYALÝZM 15 zindan etmek için var Yaþasýn 1 Mayýs! Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm! sosyalist barikat 39

16 dünden yarýna mektuplar... sosyalist barikat 40 Muhtaç Olduðun Kudret... Þu bizi yönetenler var ya dostum, hani þu iþbirlikçiler, patronlarýn has adamlarý, ülkelerini pazarlayanlar, "aman beni laðýma atmayýn" diye efendilerine ikide birde haber gönderenler En çok neden korkuyorlar biliyor musun? Bizim gücümüzden diyeceksin þimdi, evet doðru, bundan korkuyorlar; ama asýl korktuklarý bundan da öte bir þey. Gücümüzden korkuyorlar ama gücümüzü hissetmemizden daha çok korkuyorlar. Çünkü, güçlü olmak baþka bir þey, bu gücün farkýnda olmak, ona güvenmek baþka bir þey. Çok iyi bildikleri bir þey var dostum: Bu halk, onlarýn çürümüþ düzenine, bu düzenin kurumlarýna, sözlerine þu kadarcýk olsun güvenmiyor. Yýllardýr kazýk yiye yiye epey tecrübe sahibi olmuþ olan emekçi halk kitleleri, bu adamlara, onlarýn politikacýlarýna aðýzlarýyla kuþ tutsalar da hiç mi hiç inanmýyor. Ama diðer yandan biliyorlar ki, halk kendi kendisine de güvenmiyor. Daðlarý devirecek bir güce sahip olduðu halde, emekçi kitleler, bu gücün varlýðýna, bu güçle her þeyi deðiþtirebileceklerine inanmýyorlar. Karþýlarýndaki baský aygýtýný olduðundan daha büyük, kendilerini ise olduðundan daha küçük görüyorlar. Tam da eski bir Fransýz devrimi þarkýsýnda olduðu gibi: "Biz diz üstü durduðumuz için büyükler / Bize böyle büyük görünürler." Ýþte bu yüzden, ne zaman alýþýlmýþ olandan daha büyük bir kitle sokaða çýksa, düzenin sahiplerinde bir telaþtýr baþlýyor. Çünkü, onlar o anda sokaktaki kitleden deðil, bunun yaratacaðý güven duygusundan korkuyorlar. Çünkü, gerçekten de, ortak amaçlar için bir araya gelen büyük kitleler yalnýzca o anda bir etki yaratmazlar, o kitle içinde devinen tek tek her emekçi de o günden sonra daha baþka bir insan olur. Hayatýnýzda bir kez, yüz binlerce insanýn aktýðý bir kitle gösterisine katýlýrsanýz eðer, artýk siz eski insan olmazsýnýz. Ýçinizde bir þey deðiþir. Miting sýrasýnda yürürken, þöyle bir dönüp arkaya ve öne doðru bakarsýnýz ve birlikte olmanýn, ayný amaçlar için haykýran 16 büyük bir kitlenin parçasý olmanýn muazzam güven duygusunu hissedersiniz. Ýçinizdeki ezik ve ürkek kiþilik, bir parça olsun yerinden oynar, onun yerini yeni ve daha güçlü bir kiþilik almaya baþlar. Bir þeyleri deðiþtirmenin daha mümkün olduðunu hissedersiniz, karþý tarafýn gücünün o kadar da abartýlacak bir yanýnýn olmadýðýný düþünmeye baþlarsýnýz, vb. vb Bu kadar þamatayý neden çýkarýyorlar sanýyorsun dostum? Küçük ya da orta boy her gösteriye neden o kadar polis gücünü yýðýyorlar? Ýþte bu yüzden, tam da bu yüzden! Ve yine bu yüzden dostum, 1 Mayýs büyük olmalý, güçlü olmalý, kalabalýk ve coþkulu olmalý. Bu bir eþik meselesidir. Bir kez eþik aþýldýðýnda, bir kez yüz binler alaný doldurduðunda, tek tek her emekçinin ruh hali deðiþir, deðiþecektir. 1 Mayýs sýradan bir miting deðildir. 1 Mayýs, iþçi sýnýfýnýn ve emekçi halkýn gerçek bayramýdýr; büyük bir halk þenliðidir. Bu þenlik, katýlanlarý deðiþtirir, dönüþtürür. Ýþte bu yüzden dostum, o gün eþini dostunu, komþunu, akrabaný, saðda solda hangi emekçiyi görürsen tutup alana getirmen gerekiyor. Gelip büyük bir aynada kendilerini bir kez de baþka bir açýdan görsünler diye. Gelip kendileri gibi emekçi insanlarla ayný atmosferi, ayný coþkuyu yaþasýnlar diye. Hani diyorlar ya, "muhtaç olduðun kudret damarlarýndaki asil kanda mevcuttur" diye; bu iþ kan meselesi deðil dostum. Kan, alyuvar ve akyuvarlardan oluþan bir sývýdýr ve kimsenin de kaný daha kýrmýzý deðildir. Muhtaç olduðun kudret var ya dostum, asýl nerede biliyor musun? Omuz baþýnda, yanýnda yürüyen emekçi kardeþinin soluðunda, gülüþünde, senin sesine karýþan sesinde Ýþte tam orada! Bunu unutma! Kendine iyi bak ve mutlaka 1 Mayýs'ta, alanda görüþelim. Gelecek, sen nasýl istiyorsan öyle gelecek! Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Özel Sayý:147/ Nisan 2007 Anka Yayýncýlýk Adýna Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:Evrim Opuz Yönetim Yeri: Çakýraða Mah. Abdüllatif Paþa Sk. No: 4/5 Aksaray/Ýstanbul Tel/Fax: Baský: Ser Matbaacýlýk Fazýlpaþa cad. 4.Zer sanayi sitesi 16/26 Topkapý/ÝST. Tel:

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Devrimci Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Özel Sayý 1 / Eylül/Ekim 2009 Fiyatý: 100

Detaylı

Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI

Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI 1 21 Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Ý B Ü R O E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI 8 MART Eðer bana yardým etmeye geldiyseniz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor

HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ KADIN KOMÝSYONU MALTEPE DE ORTAK KADIN EMEÐÝ PAZARI... Birlikte üretmek, paylaþmak ve

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez!

HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez! insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor Düzenin Temsilcileri Artýk Halk Düþmanlýðýnda Sýnýr Tanýmýyorlar Þýmarýklýk Dizboyu! Sayfa

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ ALP ATA AKÇAYÖZ OMUZBAÞIMIZDA Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Hayatýmýzý Zehirlemelerine Ýzin Verecek

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

HALK. Alanlardayýz. Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son Demek Ýçin. Birleþen halk yenilmez! 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde NEWROZ PÝROZ BE

HALK. Alanlardayýz. Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son Demek Ýçin. Birleþen halk yenilmez! 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde NEWROZ PÝROZ BE HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! 30 Mart 1972 Emperyalizme ve Ýþbirlikçilerine Karþý Bir Savaþ Manifestosudur 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

HALK. Halklarýmýzý Sevmeyenler Defolsun Gitsin! Biz Buradayýz ve Bir Yere Gitmiyoruz... Birleþen halk yenilmez! Bayraklar Havadayken Elleri CEbimizde

HALK. Halklarýmýzý Sevmeyenler Defolsun Gitsin! Biz Buradayýz ve Bir Yere Gitmiyoruz... Birleþen halk yenilmez! Bayraklar Havadayken Elleri CEbimizde insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ Bayraklar Havadayken Elleri CEbimizde Sf: 3 SAÐLIK VE SOSYAL GÜVENLÝKTE NELER OLUYOR? Biz Buradayýz ve Bir Yere Gitmiyoruz... Halklarýmýzý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:16 Mayýs 2005 http://iscicephesi.org iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný emperyalizm yenilgiye

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 4 75 Krþ emekozgurluk09@gmail.com Tankýnýz ne güçlü generalim, Siler süpürür bir ormaný, Yüz insaný ezer geçer. Ama bir kusurcuðu var; Ýster bir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

sosyalist isci Saðlýðýmýzý koruyalým BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR GELECEK HAFTA sosyalist iþçi nin ekidir SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR

sosyalist isci Saðlýðýmýzý koruyalým BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR GELECEK HAFTA sosyalist iþçi nin ekidir SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR sosyalist iþçi nin ekidir GELECEK HAFTA ÇIKIYOR sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 263 18 Kasým 2006 1.50 YTL SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR Irak ve Afganistan daki direniþerin

Detaylı