HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý"

Transkript

1 insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM E! 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Ýþte yeniden 1 Mayýs tayýz! Yeniden Taksim de 1 Mayýs alanýndayýz! Dünyanýn dört bir yanýndan rengi baþka dili baþka milyonlarca iþçiyle, emekçiyle birlikte bir kez daha kanýmýzý emen zalimlere karþý ayaða kalkýyoruz. 1 Mayýs büyük gündür! Dünyada böyle bir baþka gün yok! Bugün Filistin den Arjantin e, Kore den Ýspanya ya ve Ýstanbul a dek milyonlarca emekçi, tek bir ses, tek bir yürek oluyorlar. Yüz yýldan fazla bir süredir dünyayý kan gölüne çeviren emperyalistlere, dünyanýn dörtte üçünü açlýða ve susuzluða mahkum eden tekelci patronlara karþý tek bir ses, tek bir yürek! Bugün renkler, diller birbirine karýþýyor. Bugün kimse kimseye hangi ýrktan, hangi renkten olduðunu, hangi dine inandýðýný sormuyor. Bugün emekçilerin günü. Ayný patronlar tarafýndan zalimce sömürülen emekçiler bir a- raya geliyorlar. Kafatasçý ýrkçýlarýn sesi kýsýlýyor, baþka baþka ülkelerin iþçilerini, emekçilerini birbirine karþý kýþkýrtanlar bugün inlerine çekiliyorlar ve iþçi kardeþliði alanlarý dolduruyor. Amerikan iþgalcilerine karþý direnen Iraklýlara KAÐITHANE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: selam olsun! Siyonist Ýsrail i çýplak bedenleriyle binlerce kez kahreden Filistinlilere selam olsun! Kolombiya daðlarýndaki kahraman gerillalara, Endonezya da, Japonya da, Bolivya da fab-

2 rikalardan, emekçi mahallelerinden taþýp sokaklarý dolduran iþçilere selam olsun! Amerikan emperyalistlerinin bir türlü baþ edemediði yiðit Küba, Venezüella ve Kore halklarýna selam olsun! Bugün hepsi ayakta! Bugün hepsinin yürekleri birlikte atýyor. Sesleri birbirine karýþýyor ve büyük bir isyan ateþi gibi her yaný kaplýyor! Bu Bir Ýsyan Ateþidir! 1 Mayýs büyük gün! Dünyada böyle baþka bir gün yok! 1 Mayýs yüz elli yýldýr sönmeyen bir ateþtir. Hatta bu ateþ, binlerce yýldýr yüreklerimizde yanýyor. Spartaküs ün köle isyanlarýndan, Anadolu nun Þeyh Bedreddin lerine, Pir Sultan larýna dek akýp gelen özgürlük çýðlýðý olarak kulaklarýmýzda yankýlanýyor. Bu ateþi küllendirdik zannedenler, sosyalizm bitti, iþçi sýnýfýnýn sesini kestik diyenler hep yanýldýlar. Hatýrlarsýnýz 12 Eylül darbesi olduðunda, patronlarýn temsilcisi Halit Narin, þimdi biz güleceðiz demiþti; zil takýp oynamýþlardý. O günden bu güne dek elimizden her þeyimizi aldýlar; memlekette özelleþtirmedik, soymadýk kurum býrakmadýlar. Çocuklarýmýzýn eðitimini tüccarlara teslim ettiler, saðlýðýmýzý özel hastanelere teslim edip paran yoksa öl dediler, milyonlarca emekçiyi güvencesiz koþullarda çalýþmaya mahkum ettiler. Böylece bizim cebimiz delinirken onlarýn kasalarý doldu! Sadece emeðimizi sömürmekle de yetinmediler. Ülkenin kaynaklarýný da hortumladýlar. Milyarlarca dolarý yuttular, Türkiye bir karapara ve uyuþturucu cenneti oldu. Biz iki göz evimizde deprem korkusuyla otururken trilyonlar verip yalýlarýna yalýlar, villalarýna villalar kattýlar. Ve bütün bunlar olurken, Türkiye tarihte hiç olmadýðý kadar emperyalizme baðýmlý bir ülke oldu. Ýþbirlikçi uþaklar artýk hiç utanmadan Amerikalýlarýn önünde takla atar oldular, Siyonist Ýsrail in katilleriyle anlaþma üzerine anlaþma imzaladýlar. IMF nin jandarmalarý haftada bir gelip ekmeðin suyun fiyatýný belirlediler. Dünya Bankasý nýn emriyle tarýmý çökerttiler, bu yemyeþil topraklarý buðday ithal eder hale getirdiler. Amerikan þirketlerinin emriyle Pancar üretimini kýstýlar, Tütün þirketlerinin hatýrý için tütün üreticisinin soluðunu kestiler, Fýndýkçý Zapsu kursaðýný doldursun diye fýndýk üreticilerini yerlerde sürürdürdüler Ama þimdi bizim günümüz. Þimdi ayaða kalkma, gücümüzü gösterme zamanýdýr. Ýþbirlikçilerden, patronlardan ve onlarýn uþaklarýndan hesap sorma zamanýdýr. Amerika nýn karþýsýnda durmadan takla atanlar, Ortadoðu halklarýný katleden Amerikan uçaklarýna bütün havaalanlarýný açanlar, Ýsrailli kasaplarýn e- lini sýkmak için Ankara da sýraya dizilenler, IMF nin emirlerini yerine getirmek için gýrtlaðýmýzý sýkanlar, Dünya Bankasý nýn emriyle tarlalarýmýzý çoraklaþtýranlar, bugün bizim gücümüzü gö- ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN sosyalist barikat 26 TAKSÝM E! 2 ESENLER HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:

3 recekler. Biz halkýz! Gücümüz haklýlýðýmýzdan geliyor. Biz halkýz! Gücümüz örgütlülüðümüzden geliyor. 1 Mayýs ta 1 Mayýs Alanýnda! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Özgür bir ülkede insan gibi yaþamak için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Emperyalist zalimlere karþý sesimizi yükseltmek, Ortadoðu nun yiðit halklarýna kardeþliðimizi göstermek için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Ýliðimizi sömürerek palazlanan tekelci patronlara, hýrsýzlara, ceplerini doldurarak çocuklarýmýzýn geleceðini çalan soygunculara günlerini göstermek i- çin! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Eðitimi, saðlýðý, sosyal haklarýmýzý bir mal gibi pazara çýkaranlara dur demek için! Biz kahve köþelerinde çürürken bütün ülkeyi bir kumarhaneye çevirenlerden hesap sormak için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Kürt halkýnýn sesini boðan, en doðal taleplerini kanla bastýranlara karþý özgürlük, eþitlik ve kardeþliðin davasýný savunmak için! Emekçilerin kardeþliðini kanlý cinayetlerle dinamitleyen ne kadar ýrkçý-faþist varsa hepsine defolun gidin demek için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! Çocuklarýmýzý uyuþturucularla zehirleyerek, ciðeri beþ para etmez çete reislerinin oyuncaðý yapanlarý çöplüðe gömmek için! Onurlu bir gelecek için! Gecelerinde aç yatýlmayan, gündüzlerinde sürünmediðimiz bir ülkede insan gibi, baþýmýz dik yaþamak için! 1 Mayýs ta Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs alanýnda, Taksim deyiz! HKM lerle Yürüyoruz! Halk Kültür Merkezleri, iþçilerin, emekçilerin, iþsizlerin, gençlerin, kadýnlarýn kendi evidir. Halk Kültür Merkezleri, bizi yoksullaþtýranlara, sömürenlere ve zehirleyenlere karþý mücadele cephesidir. Halk Kültür Merkezleri, halklarýn kardeþliðinin, eþitliðinin sesidir. Halk Kültür Merkezleri, onurlu bir geleceðin, temsilcisidir. Halk Kültür Merkezleri sizi 1 Mayýs ta Taksim e, mücadele ve dayanýþmaya çaðýrýyor. Yaþasýn 1 Mayýs! Biji Yek Gulan! Yaþasýn Ýþçi Sýnýfýnýn Birlik ve Mücadele Günü! Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm! ÇUKUROVA HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM E! sosyalist barikat 27

4 Ýliðimizi Sömürerek Ceplerini Dolduruyorlar Burunlarýndan ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN Getireceðiz Türkiye bir soyguncular cennetidir! Türkiye bir hortumcular cumhuriyetidir! Cebimizden katrilyonlar götürüldü yýllardýr. Eskiden, çocukluðumuzda dinlediðimiz Kýrk Haramiler masalý, bugün gerçek hayatta karþýmýzdadýr. Türkiye nin kaderine hakim olan, hayatlarýmýz ve geleceðimiz hakkýnda karar veren iþbirlikçi patronlarýn sayýsý bir avuçtur. Türkiye de bir Kýrk Haramiler düzeni vardýr! Türkiye de çalýp çýrpmak, deveyi hamuduyla yutmak serbesttir, bütün bunlara karþý çýkmak, haksýzlýða, vurgunculuða isyan etmek yasaktýr. Karakollar bunun için vardýr, hapishaneler, mahkemeler bunun için vardýr. Banka batýrmalar, uydurma þirketlerle krediler, vergi iadeleri alýp kaçmalar, valizlerle paralarý bir saða bir sola aktarmalar bunun bir parçasýdýr. Dini inançlarý halkýn parasýný toplamak için araç olarak kullananlar, hayali ihracatlar, borsada hiçbir emek harcamadan oyun oynayarak, sahte krizler icat ederek para istiflemek Soygun için her yol kullanýlýr. Özelleþtirme vurgunlarý bunun bir parçasýdýr. Medya iliþkileriyle, politik üçkaðýtçýlýklarla kamu iþletmelerini ucuza kapatýp üç-dört yýl sonra da yine devlete satarak halkýn vergilerini hortumlamak en çok bilinen yoldur den beri ne bulursa satan iþbirlikçi hükümetler, bu yirmi yýlda en aþaðýlýk üçkaðýtçýlarý Türkiye nin en zengin adamlarý yaptýlar. Kamu iþletmelerini önce zarar ettiren, tek bir çivi bile çakmadan çürüten ve sonra da zarar ediyor gerekçesiyle satanlar, dünyanýn en büyük sahtekârlýðýný yaptýlar. Üstelik bütün bu iþletmeleri alanlar da, parasýný kendi ceplerinden ödemediler; yine dönüp devlet kredilerini hortumladýlar. Dýþ borç dediklerinde bunun ne anlama geldiðini biliyoruz. IMF baþta olmak üzere uluslar arasý bankalar, þirketler, kanýmýzý iliðimizi sömürüyor. Bizim gibi ülkeleri borçlandýrýp sonra da çorabýna kadar soymak uluslar arasý þirketlerin en bilinen yöntemidir. Ýç borç dedikleri yalan da bu soygunun bir parçasýdýr li yýllarda Türkiye nin en büyük 500 sanayi þirketi, sanayiden daha çok devlete verdiði borçlardan kâr saðladý! Yani bu iþbirlikçi þirketler fabrika kurmaktan daha büyük avantayý devlete para verip faizini yemekte buldular. Bunun adý dünyanýn her yerinde düpedüz hýrsýzlýktýr; yalnýzca Türkiye de iç borç diye kibar bir dille adlandýrýlýr. Karapara, uyuþturucu ve deðir bütün pislikler ise inanýlmayacak kadar yüksek rakamlara sahiptir. Türkiye de resmi raporlara göre 1997 ile 2005 arasýnda sadece tespit edilmiþ olan karapara aklanma miktarý 4 katrilyon 801 trilyon liradýr. Bu para içersinde uyuþturucu ticaretinin payý yüzde 16 dýr. Yüzde 25 ten fazlasý ise dolandýrýcýlýk ve sahtekârlýk yoluyla çalýnmýþ paradýr. Türkiye deki kara para ekonomisinin þu andaki büyüklüðü yine resmi raporlara göre 60 milyar dolardýr ve bu miktar, Türkiye nin milli gelirinin dörtte biridir. Ýþte manzara budur! Ýþte cebimizden, hayatýmýzdan, geleceðimizden çalýnan budur! Böylece toplam olarak son on-on beþ yýlda 200 milyar dolara yakýn para buharlaþýp uçmuþtur; ki bu para Türkiye nin saðlýk sorununun tamamýnýn çözü- sosyalist barikat 28 4 TAKSÝM E! HALK KÜLTÜR MERKEZÝ DERNEÐÝ Tel:

5 müdür; bu para, Türkiye yi yeni baþtan yapacak büyüklükte bir paradýr! Kim çaldý bu parayý? Biz emekçiler mi çaldýk? Biz iþsizler, atölye iþçileri, seyyar satýcýlar, hýrsýz biz miyiz? Türkiye bu kadar zengindir de, biz niye açýz o zaman? Kaldý ki, bütün bu saydýklarýmýz, hýrsýzlýðýn sadece bir bölümüdür. Asýl büyük soygun ise, emeðimizin sömürülmesidir. Asýl büyük soygun, alýnterimizin üzerinden kazanýlan trilyonlardýr. Ýþsiz kalmamak için razý olduðumuz üç kuruþluk ücret nerede, beylerin saltanat sürdükleri muazzam servetler nerede? Geçen günlerde dünyanýn en zenginleri açýklanýrken Türkiye nin asalaklarý da açýklandý. Öyle ki, Türkiye deki 100 büyük zengin patronun toplam servetinin 14 milyon insanýmýzýn yýlýk gelirine denk düþtüðü ortaya çýktý! 100 asalak ve 14 milyon yoksul! Peki nereden kazanmýþlar bu parayý? Beyefendiler, þimdilerde patron sözünden utandýklarý için olsa gerek kendilerine iþveren diyorlar! Ne iþvereniymiþ bu? Kim kime iþ veriyormuþ? Sanki babalarýnýn hayrý için fabrika kuruyorlarmýþ da, bize de iyilik olsun diye iþ veriyorlarmýþ gibi Utanmasalar dönüp bize asalak diyecekler! Biz olmasak tek bir fabrika bacasý bile tütmez bu ülkede! Bizim emeðimiz olmasaydý, Sabancý ailesi bakkal dükkanýndan öteye gidebilir miydi? Biz alýnterimizi akýtmasak, Koç ailesi hâlâ kurtlu peynir ticaretinde kalmaz mýydý? Vestel fabrikalarýný bir köle barakasýna çevirmeseydi eðer, Zorlu Ýstanbul un en güzel a- razilerini alabilir miydi? Karamehmet ler ailesi, biz üç kuruþa çalýþmasak iki buçuk milyar dolarý rüyasýnda görebilir miydi? Bu topraklarda her ne varsa, onda iþçilerin, emekçilerin alýnteri, kaný ve emeði var! Biz onlarý sýrtýmýzda taþýyýp buralara getirdik, kocaman binalarýn en üst katlarýna kondurduk. Memleketi kalkýndýrýyorlarmýþ? Yalan! Onlar olmasaydý, yerlisi yabancýsý bir sürü hýrsýz bu ülkenin kaynaklarýný süpürüp götürmeseydi, bu cennet gibi topraklarda bin kat daha mutlu yaþardýk, demokratik bir düzende katýlýmcý bir planlamayla ülkenin kaynaklarýný insana yöneltirdik ve onurlu, baþýmýz dik yaþardýk. Onlar olmasa memleket çökermiþ! Yalan! Onlar olduðu için memleket çöküyor. Onlar olmasa, cebimizden çaldýklarýyla biz üç tane daha Türkiye yaparýz! Ýþçiler, emekçiler! 1 Mayýs büyük gündür! 1 Mayýs, hýrsýzlardan hesap sorma, yiyip içtiklerini burunlarýndan getirme günüdür! Yalanlara son! 1 Mayýs emeðimize, hayatýmýza, geleceðimize sahip çýkma günüdür! Hýrsýzlara, soygunculara dur demek için 1 Mayýs a çýkýyoruz! Onurlu bir ülke, insanca bir yaþam için 1 Mayýs a çýkýyoruz! Kahrolsun Ýþbirlikçi Hýrsýzlar! Yaþasýn 1 Mayýs! Yaþasýn Ýþçilerin Birliði ve Mücadelesi! MALTEPE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: sosyalist barikat 29

6 Geleceðimizin Zehirlenmesine Ýzin Vermeyeceðiz Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý 1 Mayýs'a Yürüyoruz sosyalist barikat 30 1 Mayýs büyük bir gündür! 1 Mayýs, temiz ve yeni bir dünyanýn kapýlarýnýn zorlandýðý gündür! Bir mafya cumhuriyeti haline dönüþmüþ olan Türkiye de 1 Mayýs günü, ayný zamanda hayatýmýzý mahveden, bizleri yozlaþtýrýp insan müsveddesine dönüþtüren düzene karþý mücadele günüdür. Türkiye ne hale geldi bir düþünelim Uyuþturucu konusunda uzman olan doktorlar artýk raporlarýndan açýkça uyuþturucu kullanýmýnýn lüks mahallelerden varoþlara, yoksul mahallelere kaydýðýný söylüyorlar. Bu ne anlama geliyor? Daha yirmi yýl öncesinde emekçi mahallelerinde uyuþturucu kullananlar ne kadar azdý ve herkes tarafýndan kýnanýrdý. Þimdi her þey neden bu kadar normal? Þimdi niye her köþe baþýnda her türlü zehir peynir ekmek gibi satýlýyor? Kimsenin umurunda mý bunlar? Arada sýrada, kodamanlardan birinin oðlu-kýzý bir köþe baþýnda ölü bulunursa, bir þamata kopuyor, sonra yine her þey unutulup gidiyor. Sonra yine biz, emekçiler kendi çukurumuzun içinde debeleniyoruz, çocuklarýmýzýn gözümüzün önünde savrulup gitmesine tanýk oluyoruz. Türkiye de 1930 larda kiþi baþýna alkol kullanýmý 1 litreyken 2004 te nasýl oldu da 20 litreye yükseldi? Uyuþturucu kullaným yaþý nasýl oldu da resmi raporlara göre ye kadar düþtü? Okullarýn önü nasýl oldu da zehir ticaretinin merkezi oldu? Herhangi bir okulda bir tane bildiri daðýtýlsa çevik kuvvetle baskýn düzenleyen, bir halk derneði açýlmasýna bin tane zorluk çýkaran polis, emekçi mahallelerindeki yüzlerce batakhaneden habersiz midir? En tehlikeli uyuþturucu haplardan biri olan extacy nin kullanýmý birkaç yýlda yüzde 287 artýyor da nasýl kimsenin bundan haberi olmuyor? Yalnýzca arasýnda liselerde iki bin beþ yüz þiddet olayýnýn olmasý, her okulda bir çetenin hüküm sürmesi hangi bataklýkta gerçekleþti? Bütün bunlar ne anlama geliyor? Türkiye de uçucu madde, yani bali ve tiner kullanýmý her geçen gün daha fazla artýyor. Sokaklar kayýp çocuklarla dolu ve bunlar bizim çocuklarýmýz! Ara sýra bir cinayet iþlediklerinde herkes lanetliyor, herkes tepelerine biniyor ama kimse bu çocuklarýn niçin sokakta olduðunu sormuyor. Meclis raporuna göre Türkiye de toplam 40 bin civarýnda çocuk sokaklarda yaþýyor ve bunlarýn 20 binden fazlasý Ýstanbul da! Kim bunlar? Bunlar bizim çocuklarýmýz deðil mi? Suçu Kürtlere yükleyip küfretmek kolay, ýrk- çý faþistler ortalýða bunu yayýyorlar þimdi. Ama sormak gerekmez mi, Kürt illerinde 3-4 bin köyü boþaltan, yakýp yýkan bu devlet deðil miydi? AVCILAR HALK KÜLTÜR MERKEZÝ 6 ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM E!

7 Peki Devlet þimdi ne yapýyor? Yetiþtirme yurtlarý ne durumda? Bu yurtlarda tacize tecavüze uðramamýþ, yemekten zehirlenmemiþ, uyuþturucu kullanmamýþ bir tek çocuk var mý? Patronlarýn kasalarýna trilyonlar aktaranlar, bu kurumlara tek bir kuruþ harcama yapýyorlar mý? Ya kadýnlar? Ankara Ticaret Odasý raporuna göre Türkiye de fahiþelik yaþý 15 e düþmüþ durumda. Yalnýzca Ýstanbul da tespit edilebilen 500 adet çocuk fahiþe var. Ve yine rapora göre her 350 kadýndan biri fuhuþ dünyasýnýn içinde yer a- lýyor. Ve üstelik bu kadýnlarýn yüzde otuzunu kocalarý, yüzde onunu babasý ve akrabalarý satýyor, yüzde 60 ý ise evli kadýnlar! Bütün bunlar normal mi? Türkiye nin fuhuþ pazarýnda dönen 4 milyar dolardan kimler sebepleniyor? Bütün bunlar yalnýzca Türkiye ye özgü müdür? Hayýr! Kapitalizm bütün insanlýðý zehirliyor. Birleþmiþ Milletler in uyuþturucu kaçakçýlýðýna yönelik 2004 raporuna göre, dünyada 200 milyon uyuþturucu baðýmlýsý var; bunlardan 163 milyonu esrar, 15 milyonu eroin, 14 milyonu kokain ve 8 milyonu ise extacy kullanýyor! Yine BM nin 1997 Dünya Uyuþturucu Raporu na göre, uyuþturucu ticareti, tüm uluslararasý ticaretin % 8 idir. Dünya genelindeki uyuþturucu trafiðinde dönen toplam para 450 milyar dolar civarýndadýr. Dünya genelindeki kara para miktarý ise 1 trilyon dolar olarak hesaplanýyor! Ýþte biz bu çamurun içinde yaþýyoruz. Çocuklarýmýz zehirleniyor, satýlýyor ve birileri bundan kasalarýný dolduruyor. Ýþte geldiðimiz nokta budur! IMF YE BÝR KURUÞ BORCUMUZ YOK! Artýk neredeyse ayda bir kez geliyorlar. Gelip Türkiye nin hesaplarýný inceliyorlar, iþbirlikçi kuklalarýna emirler yaðdýrýp gidiyorlar; sonra da yeni baðýmlýlýklar yaratmak için yeni borçlarýn kapýsýný açýyorlar. IMF heyetlerinden söz ediyoruz. Artýk Türkiye Osmanlý nýn eski kapitülasyon dönemini de geride býrakmýþ ve ekonomisini tamamen IMF nin denetimine býrakmýþtýr. Öyle ki, tarlalarýmýzda ne ekilip biçilecek, emekli maaþlarý nasýl düzenlenecek, toplu iþ sözleþmelerinde zam oranlarý ne olacak, hepsini onlar belirliyor. Sosyal Güvenlik kurumlarýný çökertin diyorlar, iþbirlikliler emredersiniz diyor; kamu kurumlarýný özelleþtirin diyorlar, iþbirlikçiler hazýrola geçip selam çakýyor! Ve sonra birileri dönüp bize buna mecbur olduðumuzu, IMF ye borcumuzu ödemek ve borçlanmak zorunda olduðumuzu söylüyorlar. Hiç utanmýyorlar! IMF, 2. Paylaþým Savaþý nda kurulduðu andan itibaren dünyanýn baþbelasý bir emperyalist soygun kuruluþudur. ABD emperyalizminin denetimindedir ve esas iþi bizi soymaktýr. Bugüne kadar IMF ile ekonomisini düzeltmiþ bir tek ülke yoktur! IMF bir soygun çetesidir ve biz emekçilerin ona tek kuruþ da borcu yoktur. Tersine, bugüne kadar bütün zenginliklerimizi yaðmalayan emperyalistler bize borçludurlar! 1 Mayýs ta IMF ve bütün emperyalist hortumculara karþý nefretimizi haykýralým! Ve bir kez da yüksek sesle söyleyelim: IMF ye bir kuruþ borcumuz yok! Kahrolsun Emperyalizm! Yaþasýn 1 Mayýs! KALAN HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:Tel: Ýþte bizi sürükledikleri bataklýk budur! Ve Türkiye de bu bataklýk bizzat devlet tarafýndan beslenmekte ve büyütülmektedir. Emekçilerin uyuþturulmasý, düzene karþý mücadele edemez hale getirilmesi, gençlerimizin enerjisinin tüketilmesi emperyalizm ve iþbirlikçilerinin en önemli amacýdýr. Bu yüzden birkaç göstermelik operasyon dýþýnda bu dünyaya ellerini sürmüyorlar. Hatta kendileri de bu pastadan pay alýyorlar. Ýþte bu 1 Mayýs ýn böyle bir anlamý var! Böyle bir Türkiye de 1 Mayýs 2007 de alana çýkýyoruz. Çocuklarýmýza, geleceðimize karþý sorumluyuz. Yozlaþma, çeteleþme, u- yuþturucu iþbirlikçilerin deðil, bizim sorunumuzdur. Halk Kültür Merkezleri, yozlaþma, çeteleþme ve uyuþturucuya karþý mücadele cephesidir. Geleceðimizin zehirlenmesine karþý Halk Kültür Merkezleri yle 1 Mayýs tayýz!yeni ve aydýnlýk bir ülkede insanca yaþam için 1 Mayýs tayýz! Yaþasýn 1 Mayýs! Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm! sosyalist barikat 31

8 devrimci sosyalist gençlik: ÖZGÜR BÝR GELECEK ÝÇÝN 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Irak baþta olmak üzere emperyalist iþgallerle dünya halklarý katledilirken ve ülkemizdeki iþbirlikçiler emperyalizme ve siyonizme uþaklýk yaparken bizler çok mu rahatýz? Ülkemizde milyonlar iþsizliðe ve açlýða mahkum edilmiþken ve emekçiler kölece çalýþma koþullarý, sefalet ücreti ile sömürülürken bizler çok mu rahatýz? Halkýmýz Yunan, Kürt, Ermeni, Arap, Rum düþmanlýðýyla zehirlenip ve uyutularak iliðine kadar sömürülürken ve þovenizm ile zehirlenirken bizler çok mu rahatýz? Gençlik ayný yýkým politikalarýnýn, neo-liberal yaðmanýn, iþgal askerliði yapmanýn pençesindedir. Binlerce genç, daha ilkokul sonrasýnda eðitim olanaklarýndan mahrum býrakýlarak iþsizliðe ve çýraklýk adý altýnda köleci çalýþma koþullarýna mahkum edilmiþtir. Ve milyonlarca liseli okul bahçelerindeki içtima düzeni tek tip elbise, askeri disiplin kurallarýyla kýþla düzeni eðitime mahkum edilmiþtir. Meslek liselilere kat sayý engeli ile üniversite unutturulmuþ, arkadaþlarýmýz eðitim altýnda ücretsiz iþ gücü haline getirilmiþtir. Ve bu koþullarda dahi herkes parasý kadar eðitim satýn alabilmektedir. Eðitim baþtan aþaðýya ticarileþtirilmiþ, meta haline getirilmiþtir. Parasý olanlar özel okul, kolej, dershane, özel ders olanaklarýyla en iyi imkanlardan yararlanýp üniversitelerde VIP köþelerini tutarken, milyonlarca yoksul genç üniversite umuduyla dershanelerde soyulmakta, ya da dershaneye gitme olanaðý bile bulamamaktadýr. Bu imkaný yakalayanlarý ise tabela üniversiteleri, gerici disiplin yönetmelikleri, harçlar, gerici eðitim ve nihayetinde diplomalý iþsizlik ve geleceksizlik beklemektedir. Bizler gençlik olarak; sömürülen milyonlarca iþçi ve ezilen halklarla ayný kaderi paylaþýyoruz. Ve kýþla tipi liseye, paralý eðitime, ÖSS vb. sýnavlarla geleceðimizin sýnanmasýna, üniversitelerde har(a)çlara, diplomalý iþsizliðe son vermek için, tüm gençliði 1 Mayýs'a, Taksim e çaðýrýyoruz. ÖZGÜR BÝR GELECEK ÝÇÝN DEVRÝMCÝ SOSYALÝST GENÇLÝKLE BÝRLÝKTE TAKSÝM E! YAÞASIN 1 MAYIS! BÝJÝ YEK GULAN! PARASIZ SAÐLIK ÝÇÝN 1 MAYIS A, TAKSÝM E! sosyalist barikat 32 Artýk baþka bir ihtimal kalmadý! Ya haklarýmýz için savaþacaðýz, ya da hastane kapýlarýnda sürünüp öleceðiz! Son yirmi yýlda IMF ve Dünya Bankasý nýn emirleriyle saðlýk alanýný perþembe pazarýna, hastaneleri ticarethaneye çeviren iþbirlikçi yöneticiler, þimdi de son darbe olarak bütün sosyal güvence sistemini yýkmaya çalýþýyorlar. Gerekçeleri de çok ilginç! Sosyal güvenlik sistemi açýk veriyormuþ! Sanki primlerini ödemeyenler emekçilermiþ gibi; sanki bu ülkede milyonlarca insan hiçbir sigorta olmaksýzýn köle gibi çalýþtýrýlmýyormuþ gibi! Bugün hastaneler artýk bir harabe halindedir. Gerçekten özveriyle çalýþan yiðit saðlýk emekçileri olmasa, tek bir iðne bile yerinden oynamayacak haldedir. Saðlýk hizmetlerini ticaret nesnesi olarak gören kapitalist anlayýþ, saðlýk ocaklarýný bile kapatýrken özel hastaneleri her köþede pýtrak gibi çoðaltmýþ, ama bu arada 8 aslýnda özel hastaneler de kendi aralarýnda iki sýnýfa ayrýlmýþtýr: Bir yanda yoksul mahallelerindeki yetersiz klinikler, diðer yanda beyefendilerin gittiði büyük ve zengin hastaneler... Pek tabii, beyefendilerin ve hanýmlarýn canlarý istediðinde yurtdýþýnda tedavi imkânlarý da vardýr! Öte yandan, muazzam miktarlarda parayý ilaç þirketlerine ve diðer bütün hortumculara kaptýranlar bütün bunlardan sonra utanmadan bir de, ilaç tasarruflarý yapýyorlar, insanlarý çaresiz býrakýyorlar. Artýk baþka bir ihtimal kalmadý! Ya saðlýk hakkýmýz için savaþacaðýz, ya da hastane kapýlarýnda sürünüp öleceðiz! 1 Mayýs iþte bunun için de bir fýrsattýr. Sesimizi yükseltmek ve geleceðimize sahip çýkmak için! Yaþasýn 1 Mayýs Yaþasýn Ýnsanca Yaþam Mücadelemiz HAYATIMIZ VE GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN TAKSÝM E! 1 MAYIS A

9 Anti-Emperyalist Anti-Oligarþik Halk Devrimi: EZMEDEN VE EZÝLMEDEN ONURLU VE ÖZGÜR BÝR YAÞAM TEK YOL DEVRÝM TEK YOL DEVRÝMCÝ YENÝLENME 9 Türkiye bugün Amerikan emperyalizmi ve bir avuç iþbirlikçiden oluþan oligarþik bir dikta tarafýndan yönetiliyor. Tekelci patronlar, medya kartelleri, holdingçi generaller, hortumcu tüccarlar bu ülkenin kaderini belirliyor, kanýný iliðini sömürüyor ve bu düzen sürsün diye en küçük bir kýpýrdanmayý bastýrýyorlar. Bu iþbirlikçi çeteden kurtulmak, coðrafyamýzdaki bütün halklarýn kardeþçe yaþayacaklarý, onurlu ve insanca bir düzen kurmak için devrimden baþka bir yol yoktur. Bu devrim, her þeyden önce, bu topraklar üzerine çöreklenmiþ olan emperyalistlerin kovulmasý, bütün üslerin, emperyalist askeri birliklerin ortadan kaldýrýlmasý, bütün açýk gizli anlaþmalarýn feshedilmesi, NATO gibi saldýrgan ittifaklardan derhal çýkýlmasý anlamýna gelir. Bu devrim, bölgede emperyalizmin çýkarlarýna hizmet için kurulmuþ olan bütün kirli iliþkilerin sona erdirilmesi, en baþta da Siyonist Ýsrail ile iliþkilerin kesilmesi, kahraman Filistin halkýna tam destek verilmesi anlamýna gelir. Bu devrim, IMF ve Dünya Bankasý baþta olmak ü- zere bütün emperyalist ekonomik iliþkilerin kesilmesi, bu kurumlarýn Türkiye ye adým atmalarýnýn dahi yasaklanmasý, Dünya Ticaret Örgütü nden, MAI gibi sömürge anlaþmalarýna kadar her türlü kurum ve anlaþmanýn bir çýrpýda yok sayýlmasý, coðrafyamýzýn tüm zenginliklerinin planlý bir þekilde emekçi halklarýmýzýn hizmetine sunulmasýdýr. Bu devrim, emperyalizmle iþbirliði yaparak semiren yerli tekellerin bütün malvarlýklarýna derhal el konulmasý, üç kuruþa bu þirketlere satýlmýþ olan kamu tesislerinin toplumsallaþtýrýlmasý, bütün yönetimin iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin eline geçmesi ve kesintisiz olarak sosyalizmin kurulmasýdýr. Bu devrim, emperyalist çýkarlarýn koruyucusu olan baský ve zor örgütlerinin daðýtýlmasý, yerine halkýn demokratik-katýlýmcý yönetiminin kurulmasý, her aþamada ve her alanda iþçi sýnýfýnýn ve halkýn söz, yetki ve karar hakkýna sahip olmasýdýr. Bu devrim, coðrafyamýzda yaþayan deðiþik halklarýn, uluslarýn tümünün kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasý ve artýk kardeþçe ve eþit olmayan hiçbir iliþkinin hiçbir biçimde kabul edilmemesidir. Komþu halklar dahil olmak üzere herhangi bir halka, herhangi bir etnik ya da dini azýnlýða baský uygulanmasý, aþaðýlanmasý, bu devimin adaletinin en aðýr suçlarýný oluþturur. Bu devrim, baþta uyuþturucular olmak üzere emperyalist kültürden akýp gelen bütün yozlaþma biçimlerinin kesin biçimde reddi ve gençliðin yeni bir insanlýk kültürüyle yeniden biçimlendirilmesi demektir. Bu devrim, bu topraklar üzerinde yaþayan emekçilerin, yaþlýlarýn, çocuklarý, halkýn tamamýnýn tam bir sosyal güvenceye kavuþturulmasý, bütün saðlýk ve eðitim hizmetlerinin hiçbir istisna olmaksýzýn eþit ve parasýz hale getirilmesi, en büyük önemin insan saðlýðý ve eðitime verilmesi demektir. Bu devrim, kadýnlarýn ezilmesinin kaynaðý olan erkek egemen düzeni sona erdirilmesi, onlarýn bu ülkenin bütünlüklü ve inisiyatifli özneleri haline getirilmesi demektir. Kýsacasý bu devrim, özgür bir ülkede insanca bir yaþam kurmak demektir. Ezilmeden ve kimseyi ezmeden yaþamak, onurlu ve baþý dik bir ülkenin yurttaþlarý olmak, bu topraklarda yaþayan milyonlarca insanýn gerçek arzusudur. Halk Devrimi, iþte bu isteðin cisimleþmiþ hali, çözüm platformudur! 1 Mayýs, bu isteðin yüksek sesle haykýrýldýðý büyük bir gündür! Kahrolsun Emperyalizm ve Ýþbirlikçileri Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm Yaþasýn 1 Mayýs! sosyalist barikat 33

10 1 Mayýs 2007 Kýrýntýlarý Deðil Bütün Dünyayý Ýstiyoruz! 1 Mayýs ýn en önemli özelliði, bütün dünya iþçilerinin, bütün ezilenlerin ayný anda ayaða kalkarak sömürücülere karþý isyan ettiði bir gün olmasýdýr. Din, dil, ýrk ayrýmý olmadan, ayný anda milyonlarca insan, ayný duyguyla ve ortak amaçlar için sokaklara çýkýyor. 1 Mayýs 2007 bütün dünyada bir yükseliþ dönemine denk düþüyor. Daha beþ-on yýl önce kendilerini dünyanýn tek hakimi ilan eden, sosyalizmin bittiðini ve iþçi sýnýfý mücadelesinin sýfýrlandýðýný baðýra çaðýra ilan e- denler, þimdi büyük bir hayal kýrýklýðý içinde. Dünyanýn her tarafýndan emekçiler, ezilen halklar yeniden ayaða kalkýyor, direniþin örneklerini veriyorlar. Belki henüz büyük sýçramalar yaþanmýyor ama dünya emekçilerinin 1990 larýn moral bozukluðundan sýyrýlmaya baþladýðý da kesindir. Kolombiya Daðlarýndan Havana Caddelerine ve Washington a Bir yanda sýmsýcak bir Latin Amerika var Kolombiya daðlarýnda FARC ve ELN gerillalarý iþbirlikçi Uribe hükümetine kök söktürüyorlar. Toplam yirmi beþ bine yakýn gerilla ülkenin neredeyse yarýsýnda etkili bir güç durumundadýr. Brezilya ta Topraksýz Köylüler Hareketi, hiç durmaksýzýn geliþiyor ve bütün saldýrýlara raðmen kendisine yeni alanlar açýyor. Arjantin Ýþsiz Ýþçiler hareketi ve bütün diðer devrimci kitle hareketleri bir anda ülkeyi boydan boya canlandýrýyor ve haber ajanslarýnýn baþköþesine oturtuyor. Daha geçen günlerde Bush a Arjantin ziyaretini zehir edenler onlardý. Meksika da Oaxaca bölgesinde haftalarca süren a- yaklanma askeri birliklerin müdahalesiyle belki bastýrýldý ama þehri uzun süre ellerinde tutan emekçilerin savaþma azmi asla kýrýlmadý. Ayrýca Chipas daðlarýndaki Zapatista gerillalarý, artýk ülkenin görmezlikten gelinemez bir parçasý olmuþ durumda. Bolivya nýn devlet sarayý basan ve cumhurbaþkanýný arka pencereden kaçmaya mecbur býrakan savaþçý iþçileri hâlâ dimdik ayakta. Halkýn adayý olarak seçilen Evo Morales hükümeti ne yaparsa yapsýn, emekçi mahalleleri özgürlük için savaþmaya hazýr durumda bekliyor. Þili de daha üç-beþ gün önce Santiago sokaklarýný savaþ alanýna çeviren öðrenciler ve neoliberal soyguna karþý direnen emekçiler, ülkenin yüz akýdýr. Halkçý devlet baþkaný Chavez in Venezüella sý ise ABD emperyalizmine kafa tutmaya devam ediyor. Ülkenin bütün kentlerindeki yoksullar, emekçiler, yeni bir darbe giriþimine karþý mahallelerde, okullarda, fabrikalarda örgütleniyorlar. Ve nihayet, 21. yüzyýlýn batmayan adasý Küba, o- nurlu bir anýt gibi hâlâ dimdik ayakta. Yoksulluðun köküne kibrit suyu eken ve yeni bir sosyalizm anlayýþýnýn örneklerini veren Küba, bir yandan ABD nin burnunun dibinde devrimci tutumunu sürdürüyor, diðer yandan da bütün dünya halklarýna umut aþýlýyor. Emperyalistler dünyanýn iliðini kuruturlarken sosyalist Küba, dünyanýn her köþesine yardýmlarýný iletiyor, dok- sosyalist barikat YAÞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALÝZMÝ

11 torlarýný gönderiyor, halk dayanýþmasýnýn parlak örneklerini veriyor. Güney de bunlar olurken, Kuzey de, yani ABD de de artýk durum pek parlak deðil! Bütün dünyaya saldýran Bush çetesi, özellikle Irak bataklýðýndan sonra Amerika da da lanetleniyor. Artýk sayýlarý yüz binleri bulan savaþ karþýtlarý sýk sýk Amerikan þehirlerinin sokaklarýný iþgal ediyor ve savaþa karþý olan nefretlerini ifade ediyorlar. Asya nýn Gerçek Kaplanlarý: Emekçi Halklar Öte yandan, Asya da da emperyalizm açýsýndan durum pek parlak deðil 4 yýl önce büyük havalarla Irak savaþýnýn bittiðini i- lan eden Amerikan iþgalcileri, artýk kendileri de bir bataða saplandýklarýný itiraf ediyorlar. Kargo uçaklarý her gün Amerikalý askerlerin cesetlerini taþýyor ve yaptýklarý büyük katliamlara raðmen iþgalciler bir türlü duruma hakim olamýyorlar. Sonuç olarak Irak a kan ve ölümden baþka bir þey getirmeyen emperyalistler, kendileri de bu kan deryasýnýn içinde boðuluyorlar. Siyonist Ýsrail in kýyýmlarý yetmezmiþ gibi bir de kendi içinde bölünmek istenen Filistin, her þeye raðmen direniþinden vazgeçmiyor. Daha geçen yýlýn sonunda küstah bir tavýrla Lübnan a saldýran Siyonistler derslerini alýp geri çekilmek zorunda kaldýlar. Gazze de, Batý Þeria da, Ramallah ta ve Ýsrail iþgali altýndaki topraklarda katliamcý Siyonistlere karþý direniþ hýzýný kesmiþ deðil. Filistin halkýnýn yüz aký Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi ise baþta genel sekreteri Ahmed Saadat olmak üzere birçok yöneticisi tutuklu olduðu halde her seferinde kendi küllerinden doðuyor ve saflarýný güçlendiriyor. Dünyanýn Balkonu denilen Nepal de gerillalar artýk ülkenin politik yelpazesinin bir parçasý olmuþ halde. Yýllardýr krallýk rejimiyle mücadele eden gerilla güçleri, þimdi de Nepal parlamentosunda boy gösteriyorlar. Hindistan daki büyük iþçi hareketleri de bütün bunlara ekleniyor ve bölgeyi iyice ýsýtýyor. Öte yanda Güney Kore ve Japonya nýn kavgacý iþçi sendikalarý sýk sýk bütün dünyayý etkileyen görüntülerle ekranlara geliyorlar. Neoliberal haydutluðun fabrika kapatma uygulamalarý bütün iþçileri ayaðý kaldýrýyor ve ö- zellikle Güney Kore de polisin sendika merkezini defalarca basmasý bile emekçileri yýldýrmýyor. Ve elbette, ABD emperyalistlerinin bütün çýðýrtkanlýk ve þantajýna raðmen baðýmsýzlýk onurunu koruyan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu tehditler karþýsýnda bir adým bile gerilemiyor. Yaþlý Kýta Ayaklanmalarla Gençleþiyor Artýk Avrupalý egemenler de rahat deðil dan sonra sosyalizmin sahneden çekilmesinin verdiði rahatlýkla iþçi sýnýfýnýn haklarýna saldýran Avrupalý kapitalistler son yýllarda ciddi þekilde sýkýntýya girmeye baþladýlar. Kýta, boydan boya iþçilerin, iþsizlerin, öðrencilerin hareketleriyle sarsýlýyor. Küresel kapitalizme YAÞASIN ORTADOÐU DEVRÝMCÝ ÇEMBERÝ 11 karþý yapýlan genel eylemler bir yana tek tek ülkelerde de ciddi hareketler geliþiyor. Demokratik Almanya yý yutarak kaynaklarýný hýrsla yaðmalayan bugünkü birleþik Almanya, sosyal haklarýn kýsýlmasýna karþý pazartesi eylemleriyle baþlayan gösterilere tanýk oluyor. Alman iþçi sýnýfý soygunculara karþý çýkýyor. Ama en önemlisi, geçen yýl Avrupa nýn kalbinde, Paris te baþlayan ve günlerce süren yoksul göçmenlerin a- yaklanmasýydý. Paris, bir kez daha sömürücülere, ýrkçýlara karþý harekete geçebileceðini böylece kanýtladý. Daha geçtiðimiz günlerde Yunanistan da patlayan büyük öðrenci isyaný ise, sadece öðrenci hareketi olmanýn çok ötesine geçti ve saðlýðý, eðitimi, her þeyi ticaret nesnesi yapmak isteyen vahþi kapitalistlere ciddi bir yanýt oldu. 21. Yüzyýl da Sosyalizm Kazanacak Dünyanýn deðiþik köþelerindeki bütün bu hareketler þimdilik yalnýzca sahnenin açýlýþýdýr. Bütün bu olup bitenleri rastlantýsal ve geçici olaylar zannedenler, önümüzdeki on yýlda çok yanýldýklarýný anlayacaklar. Dünya devrimci hareketi, bugün sadece deneyim biriktirmekte, yolunu aramaktadýr. Ve tarih, yavaþ adýmlarýn sýçramalarla taçlandýðý bir süreçtir. Bugünkü kýpýrdanmalar ve isyan denemeleri, pek uzak olmayan bir gelecekte kendi politik araçlarýný da yaratacak ve iþçi sýnýfýnýn büyük gücü bir kez daha dünya sahnesine çýkacaktýr. Üstelik, bu kez bir daha asla inmemek üzere. Geçen yüzyýlýn olumlu-olumsuz deneyimlerinden dersler çýkarmakta olan sosyalist hareket, bu kez ayný yanlýþlara düþmeden yolunu bulacak ve yeni yüzyýla damgasýný vuracaktýr. Ýnsanlýk yüz elli yýl boyunca milyonlarca insanýn kanýna girmiþ olan kapitalizmle yoluna devam etmeyecektir. Savaþlarýn, sömürünün, asalak devletlerin olmadýðý, ýrkçýlýðýn her türünün tarihe gömüldüðü bir dünya asla bir düþ deðildir. Bugün geliþmekte olan halk mücadeleleri, eninde sonunda böyle bir özgür dünyanýn kapýlarýný bize açacaktýr. Ünlü Kübalý þair ve halk önderi Marti nin dediði gibi: Þimdi akkor zamanýdýr / Yakýnda yalnýzca ýþýk görülecek! 1 Mayýs 2007, bu ýþýða doðru yürüyüþümüzün önemli adýmlarýndan biridir. 1 Mayýs 2007, üzerine basýp geçtiðimiz bir kilometre taþýdýr. Yaþasýn 1 Mayýs! Yaþasýn Dünya Halklarýnýn Mücadelesi ve Devrimci Dayanýþmasý! sosyalist barikat 35

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

ÇÝN PAZARINDA REKABET

ÇÝN PAZARINDA REKABET SAVAÞ KARÞITLARI YÝNE SOKAKLARDA 19 MART TA KADIKÖY ÞENLENÝYOR sosyalist isci SAYI: 232 4 Mart 2005 1 YTL / 1 milyon TL EVET BÝZ ABD YÝ SEVMÝYORUZ Türkiye halký, kim ne derse desin ABD yi sevmiyor. Türkiye

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı