Nail V. Çakýrhan 100. Yýlýnda Anýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nail V. Çakýrhan 100. Yýlýnda Anýldý"

Transkript

1 Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Mðla Þbesi Yýl: 3 Sayý: 18 Kasým 2010 Ücretsizdir Nail V. Çakýrhan 100. Yýlýnda Anýldý Mimarlýk kariyerine ilk adýmýný, Halet Çambel' in kazý çalýþmalarýna katýldýðý Karatepe'de attý. Karatepe çýplak beton açýk hava müzesini, müteahhit iþi býrakýnca, kendisi inþa etti. Saðlýðý için, doktorlarýn tavsiyesi üzerine, 1970'te Akyaka'ya yerleþti. Brada geleneksel mimariyi, günümüz þartlarýyla blþtran, çevre ve doðayla bütünleþtiren bir ev inþaatý gerçekleþtirdi. Bgün Akyaka Evleri diye bilinen ekolü olþtrd. Beton yerine ahþap evler inþa ederek çevreye saygýlý mimariye öncülük etmesi, Nail Çakýrhan a 1983'te, dünyanýn en saygýn mimarlýk ödüllerindenaða Han Mimarlýk Ödülü'nü getirdi. Mimarlýk eðitimi almamýþ biri olarak b ödülü almasý, mimarlýk dünyasýnda alaylý- mektepli tartýþmasý baþlattý. Sanatçý, 10 Ekim 2008'de Akyaka'da kolon kanseri nedeniyle hayatýný kaybetti. Gelenekten ÇaðdaþaAkyaka Gökova Mimarisi Nail V. Çakýrhan Günleri ; Derneðimiz, Akyaka Belediyesi ve Yücelen Tesislerinin geleneksel hale getirdiði, b yýl 5. si Gazeteci, þair, lslararasý ödüllü mimar ve restoratör Nail Edebiyat Fakültesi'ne girdi. düzenlenen Nail Çakýrhan Günleri, 9 10 Ekim 2010 Vahdeti Çakýrhan, 1910 yýlýnda Ula'da doðd. Lise son sýnýfta 1930'da Nazým Hikmet ile birlikte '1+1=Bir' adlý ortak þiir tarihinde yapýldý. Her sene oldð gibi, Akyaka Belediye yazdýðý bir þiir nedeniyle, hakkýnda dava açýldý. Ýstanbl Týp kitabýný çýkardý yýlýnda gittiði Sovyetler Birliði'nden BaþkanýAhmet Çalca ve Yücelen Otel in sahibi Hamdi Yücel Fakültesi'nde baþladýðý eðitimini yarýda býrakýp, Hkk 1937'de yrda döndü. 1938'de arkeolog Halet Çambel ile Gürsoy, b etkinlikte desteklerini, katkýlarýný eksik etmediler. Fakültesi'ne devam etti. B mesleði de benimsemeyince, evlendi. Devamý sayfa 2'de Nail Çakýrhan'a Onrsal Doktor Unvaný *09-10 Ekim 2010 tarihinde yapýlan Nail Çakýrhan etkinlikleri esnasýnda, Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Yönetim Krl Baþkaný SayýnAydýn Trnç'n, Mðla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayýn Þener Oktik'e, sözlü öneri üzerine, Sayýn Rektör'ün geç bile kalýndý demesi ve teklifin Üniversite Senatosnca oybirliðiyle, Nail Çakýrhan'a Onrsal Doktor ünvaný verilmesinin kablü, hepimizi sevindirdi. *Rektörlüðün organize ettiði mhteþem ve anlamlý bir törenle, Onrsal Doktor nvanýnýn, merhm Nail Çakýrhan'ýn 72 yýllýk eþi ve savaþ arkadaþý Arkeolog Prof. Dr. Sayýn Halet Çambel'e verilmesi, hem gözleri yaþarttý, hem de gönülleri ferahlattý. *Bir asýrlýk ömrü doldizgin yaþayan Nail Çakýrhan'ýn, T.C. Mðla Üniversitesi Onrsal Doktor nvanýyla taçlandýrýlmasý ve b büyük ödülün eþi Prof. Dr. Halet Çambel'e snm, bize bir kez daha, Cmhriyet Sevdalýsý olmanýn grrn yaþattý. *B Vefa Borc nn ödenmesinde öncülük eden ve emeði geçen tüm katýlýmcýlarý ktlyor ve yürekten alkýþlýyorz. KadirTavan/AKSD EVET / HAYIR b köye... O kadar ki sýnýrlarý aþtý yarattýðý Oktay Akbal güzellik, ta Aða Han'a kadar gitti. Mimar olmayan, gerçek bir mimar Nail Çakýrhan, Aða Nail Çakýrhan'ýn Han Ödülü'nü aldý. Birçok mimarýn þaþkýnlýðýna 100. Yaþýný Andýk... karþýn!.. Öðrenimsiz mimar mý olrmþ dediler, eski komünist, eski solc, eski mahkûm Nail'i NailV. yüz yaþýnda... çekemediler. Ama nttlar koskoca Mimar Sinan'ýn mimarlýðýný, Nail V'nin de ikinci bir Birkaç yýl kalmýþtý. 95'e geldiðinde bir ktlama Mimar Sinan oldðn... yapýlacaktý. Ýstemedi. Yüze geleyim sonra dedi.ama gelemedi! *** 9 Ekim Nail Çakýrhan'ýn yüzüncü doðm Ama biz gelmiþ saydýk... Ýçimizdeydi, yýldönümüydü. Akyaka'nýn sanata, kültüre, aramýzdaydý þiirleriyle, yapýtlarýyla. En baþta da güzelliðe ttkn insanlarý, Belediye Baþkaný ntlmazanýlarýyla. Ahmet Çalca, Kültür Sanat Derneði Baþkaný Aydýn Trnç ve Yücelen Oteli'nin, Yücelen Akyaka artýk lslararasý bir köy old, daha Hastanesi'nin krcs ve Nail'in yakýn dost doðrs köyden çýktý, küçük bir kent old. Her Hamdi Yücel Gürsoy'n giriþimiyle büyük bir yaz, ilkyaz, sonyaz, hatta kýþ mevsimlerinde anma töreni gerçekleþtirildi. yabancý tristlerden geçilmez. Ama Akyaka'yý Çakýrhan'ýn sanatý konsnda, Yüksek Mimar Akyaka yapan kim? Bir köy kendiliðinden Oktay Ekinci, Prof. Dr. Þadan Gökovalý, deðiþmez, güzelleþmez. Bir öncü, bir yol Devrim gazetesi sahibi Ünal Türkeþ ve Ertðrl gösterici gerek. Akyaka'yý Nail V. yarattý. Ulalý Aladað, Melih Güneþ gibi genç mimarlar Nail V... önce þiirleriyle, sonra da mimarlýk tarafýndan aydýnlatýcýkonþmalar yapýldý. sanatýnýn etkinliðiyle deðiþik bir güzellik kattý Devamý sayfa 2'de Devrim Gazetesi 50. Yýlýný Ktladý Devrim Gazetesi 50 nci yýlýný imzalarýný attýlar. Hüsniye Yenikeçeci, ktladý. Türkiye Gazeteciler derneðimiz adýna gazeteyi imzaladý. Panel ve Konfederasyon Genel Baþkaný ve snmlar sonrasý, kokteyle geçildi. 50. yaþ Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný günü pastasý konklarla birlikte kesildi. Atilla Sertel, Basýn Yayýn Enformasyon Mðla Devrim gazetesi ilkeleri ve güçlü Genel Müdür Yardýmcýsý Emin Çkr, çizgisi ile ayakta kalmanýn baþarýsýný gösteren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski biranadol Basýný örneðidir. baþkanlarýndan ve Milliyet Gazetesi Ünal Türkeþ þahsýnda, bütün Devrim köþe yazarlarýndan Nail Güreli ve Gazetesi çalýþanlarýný ve emekçilerini dönemin Cmhrbaþkaný Danýþmaný ve Gazeteci Can Plak gibi isimler katýldý. ktlarýz. Kaymakamý makamýnda AKS Derneði olarak b tarihi günde Yönetim Krlndan Hüsniye Yenikeçeci, Devrim Bayar, Nilgün Alayat, üyemiz, Kadir Tavan, Fikret Uznhasan ve yayýn krl baþkanýmýz HüseyinArslan katýldý. Katýlan konklar, o günün gazetesine hatýra ziyaret ettik Akyaka Kültür Sanat Derneði üyeleri Ula Kaymakamý Sayýn Erol Karaömeroðl'n makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar dilediler. Sýcak sohbet havasýnda geçen görüþmede, derneðin yaptýðý çalýþmalar ve kütüphane hakkýnda bilgilendirme yapýlarak Sayýn kaymakamýderneðe davet ettiler. Sayýn kaymakam, ziyaretten memnniyetini dile getirerek en kýsa sürede derneðimizi ziyaret edeceðini, dernek çalýþmalarýnadestek olacaðýnýbelirttiler. Atamýzý Andýk Ülkemizin dört bir yanýnda oldð gibi beldemizde de Atamýzý andýk. Krtlþ Savaþý nýn eþsiz komtaný Cmhriyetimizin krcs Devrimci Deha yý, aramýzdan ayrýlýþýnýn 72. yýlýnda andýk, Belediye Baþkanlýðý, krm temsilci-leri, geleceðimizin ýþýðý öðrencilerimiz, belde h a l k ý v e d e r n e k temsilcilerimizin katýldýðý törende, Ýstiklal Marþý eþliðinde yarýya indirilen bayraðýmýz, bir kez dahaatatürk ve silah arkadaþlarýnýn önünde saygýyla dalgalandý. Kadir Tavan/AKSD Yeniyýlda yeni mtlarýnýzýn da yeþermesi dileðiyle... Saðlýk, mtllk, baþarý dileriz...

2 Sayfa 2 NAÝL ÇAKIRHAN koyld YAÞINDA Üç göz oda, önü bahçe... Bir ev yaptý... Mimarlýðý öðrendi... Görenler kendi haline býrakmadýlar... Ýki sene önce, hemen hemen b günlerde Projeler çizdirdiler... Evler, binalar yaptý... aramýzdan ayrýlmak konsnda acele etmemiþ Çatýlar çattý... olsaydý, kendisinin de bize söz verdiði gibi Bir dünyalýk beklentisi, bir çýkar hesabý 100. yaþ gününü hep birlikte ktlayacaktýk, olmadan çalýþtý... Nail Çakýrhan, Halet Çambel, Akyakalýlar, Ödül aldý... Yýl 1983'tü Ulalýlar, Mðlalýlar ve tüm Türkiye'den Taa, bir yerlerden getirip Ulslararasý sevenleri Aða Han Mimarlýk Ödülü nü verdiler... Evet sözünde drmadý Kimbilir belki Kýzanlarý, sevenleri, eleþtirenleri old, oðl Rdik'i göresi geldi alkýþlayanlarý da... Önceki seneydi: 11 Ekim 2008 On Ama o sevinemedi... Ssmayý öðrendi... yitirdik Oðlna, Rdik'in yanýna gitti. Hasýlý Nail Çakýrhan'ýn b zn ömrü hep Hamdi Yücel Gürsoy aðabeyimiz öðrenmekle ve çalýþmakla geçti anlatýyor : Ýstanbl'a son ziyaretine gittiðinde, x x x Evinde hasta yataðýnda yatarken yaný O, ülkemizde pek çok ilk e emek verdi, baþýna gelip, Nail Aðabey, Akyaka'da yeni bir kültür sayfasý açtý. Geleneksel Anadol bir yer aldým, nasýl yaparýz þ evleri bir mimarisi ni günümüze taþýdý. Yörenin taþý, bakalým seninle diyor topraðý, aðacý, stasý ve geleneksel mimarisi Yataðýndan doðrlyor Nail Çakýrhan ile bir kent projesi gerçekleþtirdi... Ýçeriye sesleniyor Þ kareli defterimi getirin,bir de kalem Ülkemizde ilk kez birinin çizgisinde Kolna giriyor Hamdi Bey, birlikte yeniden, sýfýrdan bir yerleþim krld... salona, koltða geçiyorlar Kareli defter, Ölçüleri, boytlarý, krallarý benimsendi... kalem geliyor Ve baþlýyor Nail Çakýrhan Belki de ilk kez, böyle halktan, bizden yeni evlerin tasarýmlarýný yapmaya... birinin büstü dikildi... Yaþ, 98 Klaðý dymyor, gözü de artýk Komünisttir, tehlikelidir diye peþine iyi görmüyor Ve yürüyemiyor adam takanlar, gün geldi, kzl kapýsýndan Ama deðil mi ki, Akyaka'ya bir ev baþlarýný eðerek geçip, ziyaretine geldiler... yapýlacak, yeni bir mekan tasarlanacak, iþte b Þiþinmedi, þýmarmadý, görevden kaçýnýlamaz alçakgönüllülüðünden geri drmadý... Bilenler bilir, böyle bir kiþiydi Nail Magazin sayfalarýna adýný yazdýrýp, Çakýrhan mankenlerle düþüp kalkmaya heveslenmedi... Gönlü yüce Çalýþkan Doðr bildiði O bizim, aðabeyimiz, amcamýz, sözü dilinden, beri benzer çeri-çöpü gözünden büyüðümüz old... Hem de yol gösterenimiz... sakýnmaz, yürekli ve onrl bir kiþiydi Nail O bir halk adamý, bir halk mimarý, bir Çakýrhan dünya kiþisidir.yani, o, Nail Çakýrhan'dýr.... Nam-ý diðer 5. Nail... Bir baþka deyiþle Geçen yüzyýlýn baþlarýnda, Mðla Nail Vahdetî... vilayetinin, Ula kazasýnda doðmþt Hangi namýyla anýlýrsa anýlsýn o, bgün, Yýl 1910 yani Milattan Sonra 2010 yýlýnda 98 yýl, dünyanýn dört bir cnda at 100 yaþýnda koþtrmþ, insan için, insanlýk için çabalamýþ, O hala, oradan, Rdik'in yanýndan, bir iþçiden yana, emekten yana mücadele etmiþ, yandan sevenleri, dostlarý ve yakýnlarýyla þiir yazmýþ, yazý yazmýþ, mahps yatmýþ, yarenlik etmekte, bir yandan da yaþadýklarýný, kendisi için bir gemicik istememiþ bir gördüklerini, dydklarýný þöyle bir süzgeçten aðabeyimizdir Nail Çakýrhan geçirip, belki bize de bir yararý olr diye, O bir düþün adamý, o bir savaþçý, o bir þair, anlatarak, yazdýrarak, göstererek bizlere o bir seven kiþi, o bir mimardýr devretmektedir yýllýk yaþamýnda o, yoðn, ttkl Aslýnda, sevgiler yaþadý... Ttky ve sevmeyi O bir sta... öðrendi... O bir dülger, Dayanýlmasý zor acýlar çekti, sýkýntýlar O bir dvarcý, sývacý, marangoz... yaþadý... Polis sorþtrmalarýndan geçti, iþkence gördü, mahpshanelerde dolaþtý... Çok O bir bilge... zaklardaki biricik oðlnn ölümünü dyd... Hem öðretmen, hem öðrenci... Acýyý öðrendi... Dyg yüklü bir þair... Ayrýlýðý yaþadý... Hasretliði, özlemi Daha doðrs O bir ozan... öðrendi... O bir aþýktýr... Dostlð, arkadaþlýðý yaþadý... Uzn bir O, sanki bir masal kahramanýdýr... yol hayat arkadaþýyla ele-ele yürüdü... Masal dedimse, Yoldaþlýðý öðrendi... Bakmayýn masalýn dile geliþine. Kendini bildi bileli hep çalýþtý... Çok O bilinmez düþmana kýlýç sallayan, çalýþtý... Çalýþmayý öðrendi... Yel deðirmenlerine kafa ttan elalemden Aç kaldý, iþsiz kaldý... biri deðil... Gazetecilik, kitapçýlýk, iþçilik, O dost da bilen, düþmaný da... mhasebecilik, þairlik, inþaatçýlýk, yaptý... O, Ýyiyi de gören, zalimi de... hep emekten, üretmekten, toplmdan O, ðrna can verilen, yanaydý... Üretmeyi, varetmeyi öðrendi... Yolna kafa konlan, Önüne býraktýklarý yarým iþi tamamlamak Bir insanlýk yolnn cengaveridir... için harcý, kireci, beton anlamaya çalýþtý. Yalýn ayak, Okd, çok okd... Ýnþaatçýlýk öyle Yalýn bilek, okmayla öðrenilmez, her okyan inþaatçý, Yalýn yürek, mimar olmaz diyenler old... Yalýn kýlýç bir eylem adamýdýr o... Harç kardý, beton attý, yapý yaptý... Bina Uçrtmadan atý, rüzgardan kanadý, krmayý öðrendi... Periler ülkesinden, Devler ülkesine, 60'ýndan sonra yeni, yepyeni bir meslek Devler ülkesinden, Periler ülkesine edindi... Mimar old... Mimarlýk eðitimi Doldizgin at koþtran bir Keleoðlan, yokt... Diplomasý da... Diplomasýz mimar Bir karaoðlan, bir delioðlan... olmaz dediler... Araþtýrdý, inceledi, gözledi, Hem de, yüreði kavi yaþadýðý evi, çocklðn düþündü, hayaller Bizim Oðlan dýr o... krd, hayallerinde evler yaptý... Hayal etmeyi öðrendi... Sonra, döndü kendi mahallesine, hayalindeki çocklk evini yapmaya SELÇUK ÝNAÇ / 2010AKYAKA Sayfa 1'den Devam Karatepe'deki ðraþlarýný býrakýp Akyaka'ya gelmesiydi. Prof. Dr. Halet Zeliha Berksoy'n NailV'nin þiirlerinden en Çembel ileri yaþýna karþýn hâlâ bilimsel, güzellerini okmasý da, Selçk Ýnaç'ýn toplmsal çalýþmalarýný sürdürmektedir. Çakýrhan'ýn yaþamýný bir tiyatro oyn gibi Yaþamýný yararlý çalýþmalara adamýþ sayýsý sahnelemesi de, toplantýya ayrý bir renk çok az insanlarýmýzdan biridir. Yýllardan kattý. beri Nail'le birlikte yarattýklarý Karatepe'de *** yaþamýný sürdürüyor... Bir insan ölmekle yok olmaz. Nail Çakýrhan *** bn kanýtladý. Güzel bir ktlama old. Nail Çakýrhan *** aramýzda gibiydi. Halet Çambel ile birlikte Bizler için baþka bir güzellik de Çakýrhan'ýn olmak da bizler için büyük bir sevinç old. sevgili eþi Halet Çembel'in Adana'dan, (Cmhriyet Gazetesi ) AKS ETKÝNLÝKLERÝ Nail V. Çakýrhan 100. Yýlýnda Anýldý Sayfa 1'den devam önerdi.sayýn Oktik destek alkýþlarý sonrasý, b Etkinliðinin ilk gününde büyük konyla bizzat ilgileneceðinin sözünü verdi. stanýn kabri ziyaret edildi. Yücelen Panel sonrasý fotoðraf Sanatçýsý Reha Günay ýn Otel in bahçesinde blnan büstüne fotoðraflarýyla, Geleneksel mimarinin Þairi Nail kýrmýzý karanfiller býrakarak, saygý drþ V. Çakýrhan ile ilgili Anýlar Sergisi Açýlýþ yapýldý. Dernek BaþkanýmýzAydýn Trnç Kokteyli ve Sergi Gezisi yapýldý. Sergi sonrasý, küçük bir konþma yaptý. Tiyatro sanatçýsý Selçk Ýnaç ýn yazdýðý, þairin o güzel dizeleri, Zeliha Berksoy mezarý baþýnda ve Msander Oynclarý nýn oynadýðý, Dol büstünün önünde Nail Çakýrhan'ýn Dizgin sahne gösterisi ile can bld. Büyük bir þiirlerini okd. Nail Çakýrhan'ýn son 30 keyif ve alkýþla taçlanan Dol Dizgin sahne yýllýk arkadaþý olan Yücelen Otel sahibi gösterisi ile ilk gün etkinliðison bld. N A Ý L Ç A K I R H A N SOKAKLARINDA GENÇLER BULUÞUYOR Ýkinci gün Nail Çakýrhan sokaklarýnda Gençler blþyor etkinlikleri, Akyaka Belediye Baþkaný Ahmet Çalca nýn açýlýþ konþmasý ile baþladý. Akyaka Cahit Belkýs Güneyman Ýlköðretim Okl, Gökova Beldesi Salih Güneyman Ýlköðretim Okl, Kýzýlyaka Ýlköðretim Okl nn öðrencileri, Resim Öðretmeni Gül Gökovalý ve Meral Krnaz ýn rehberliðinde Azmak Boy Sokak ta resimler yaptýlar. Satranç öðretmeni Fahri Can Kaya rehberliðinde bir grp öðrenci satranç oynadý. Akyaka Belediyesi nin katkýlarý ile kadýnlar, yöre Hamdi Yücel Gürsoy da dostlklarýný, yemekleri yaptýlar. Fotoðraf sanatçýsý Tevfik Çakýrhan'ýn Akyaka'yý kendi elleriyle Ekici, Azmak Boy Sokak ta Akyaka yarattýðýný anlattý. Çakýrhan'ýn þiirleri fotoðraflarý sergisi açtý. Gökova Beldesi Kültüroknrken, eþi Halet Çambel dygsal Sanat ve Spor Derneði yönetim krl ve anlar yaþadý. Etkinliðe Ula Kaymakamý üyelerinin yoðn katýlýmý, hem etkinliði Erol Karaömeroðl, Yüksek Mimar Yazar þenlendirdi hem de dayanýþma dygsn Oktay Ekinci, Araþtýrmacý Yazar Prof. Dr. pekiþtirdi. Þadan Gökovalý, Gazeteci Yazar Ünal Azmak boyndaki Vira Vira Restarant ta Türkeþ, Yüksek Mimar Yazar Ertðrl da saat te Nail Çakýrhan.Gölgeler, Aladað, Yüksek Mimar, Küratör Melih Ýzler konl bir söyleþi yapýldý. Söyleþiye; Güneþ, Mðla Üniversitesi Rektörü Prof. Þadan Gökovalý, Gazeteci-Yazar Ünal Prof.Dr. Þener Oktik, eþi Prof.Dr.Nrgün Türkeþ, Mimar (Moderatör) Rkiye Usl, Oktik, Çakýrhan'ýn eþi Prof. Dr.Halet Çambel, yakýnlarý, sevenleri katýldý. Akyaka Belediye Baþkaný Ahmet Çalca, Nail Çakýrhan'ýn öðretilerini, baþarýlarýný ve yaþam tarzýný gençlere aktarmayý hedeflediklerini kaydetti. Çalca, "Nail Çakýrhan beldemizde yeni bir mimari tarz olþtrd. Edebiyat ve þiir alanýnda öncü olan bir aydýndýr. Onnla büyük grr dyyorz. Her yýl on anarak gelecek nesillere aktaracaðýz" dedi. Ula Belediye Baþkaný Nadi Þenkal, Nail Çakýrhan'ýn Ula doðml oldðn hatýrlattý. Þenkal, "Böyle büyük bir aydýnýn Ula mýzdan çýkmasý bizi Ahþap stasý Mehmet Þahin, Ahþap stasý Þakir mtl ediyor. O ölmedi eserleriyle Köroðl katýldýlar. Konþmacýlar Nail yaþýyor. " diye konþt. Çakýrhan ýn stalýðýný ve anýlarýný katýlýmcýlarla Büstü önündeki b konþmalar paylaþtýlar. Söyleþi sonnda Akyaka Belediye sonrasý, Nail Çakýrhan Paneli yapýldý. BaþkanýAhmet Çalca, Akyaka nýn tanýnmasý ve Panelde, Oktay Ekinci, Türkiye de kalkýnmasýna hizmeti olmþ Mümin Usta nýn Akyaka nýn doðayý koryarak, mimarý anýsýna, ailesine plaket verdi. yapýsýyla örnek bir belde oldðn Resim ve satranç etkinliklerinde dereceye vrgladý. Panel de Nail Çakýrhan ýn azim girenlere, coþkyla, madalyalarý verildi. Katýlan ve kararlýlýðý, þiirleri, hayata ve insana herkese katýlým belgesi verildi. Müzik yaklaþýmý anlatýldý.panelde Dernek öðretmeni Semra Karaosmanoðl nn, Gökova Baþkanýmýz, Aydýn Trnç, Mðla ve Akyaka da zn süredir yetiþtirdiði Üniversitesi Rektörü Þener Oktik'e, Nail öðrencilerinin gitar dinletisi ile ikinci gün Çakýrhan'a Fahri doktora verilmesini etkinliðide son bld. Nail Çakýrhan Anma Günleri nin, önümüzdeki senelerde Nail Çakýrhan Þenlikleri ne dönüþmesi konsnda Belediye BaþkanýmýzAhmet Çalca ile anlaþtýk. Geçen sene ikinci gün ktlamalarý Ýlköðretim Okl bahçesinde yapýlmýþtý. B sene Akyaka Sokak larýna taþýnmasýnda emeði geçen derneðimiz üyelerine, her zaman oldð gibi katký ve destekleri için Akyaka Belediye Baþkaný Ahmet Çalca'ya ve Yücelen Otel Sahibi Hamdi Yücel Gürsoy a teþekkür ederiz. HüseyinArslan/AKSD

3 Sayfa 3 Mümin Özkrt ( ) Selanik iline baðlý Kayalar ilçesinde doðd. Aile 1926 yýlýnda Türkiye'ye göç etti. Atatürk kendilerini Tokat ili Niksar ilçesi Karabaðlar beldesinde iskan etti. Aile bradan Erzincan'a gider. Mümin Usta Tokat'ta edindiði mtfak stalýðýný Erzincan'da sürdürür. Aile 1939 büyük Erzincan depreminde her þeyini kaybeder. Ýzmir'e gelirler. Ýzmir Basmane lokantalarý Mümin Özkrt'n stalýk döneminin baþlangýcýdýr. Askerliðini yýllarý arasýnda Edremit'te yapar. Askerliðini Tümen Generalinin Baþ Aþçýsý olarak bitirir. Askerlik terhisinde Edremit Belediyesinden Akçay'daki Büyük Gazinoy kiralar. Demokrat Partinin krlþ hazýrlýklarý hýzlanmýþtýr. Parti Genel Baþkaný Celal Bayar partililerle birlikte sýk sýk Mümin Ustanýn gazinosnda blþr. Izgara ürünleri ve mezeleriyle Celal Bayar'ýn dikkatini çeker. Ustaya sýk sýk iltifatlar eder. Dönemin tüm parti ve devlet büyükleri Mümin Ustanýn Akçay AKS ETKÝNLÝKLERÝ Akyaka ya Iþýk Ttanlar Gazinosnda aðýrlanýr. Kira bitiminde sözleþmeyi yenilemeyen Edremit Belediyesi Mümin Ustayý kaybeder. Mümin Usta 1952 yýlýnda Mðla'ya gelir. Mðla'da Þehir Lokantasýný kiralar. 1964'te Zeybek Sinemasýnýn yanýndaki Karasalkým Lokantasýný açar yýlýnda Çýnar Restoraný açar. Ölümü b restoranýn iþlettiði günlerdedir yýlýnda Akyaka sahili Direklerüstü Gazinosn krar. Brada Mðla'lýlarý denize ve deniz ürünlerine alýþtýrdý. Her hafta Perþembe günleri Marmaris'ten gelen trist kafileleri Akyaka Lokantasýnýn önünü Panayýr gibi doldrrlardý. Mümin Usta etlerin kasaptan alýnmasýndan yemek haline getirilmesine kadar günde 3-4 kz, 1 dana doðrardý. Çok iyilikseverdi. Mðla ve Akyaka garibanlarýný lokantasýnda çalýþtýrýr, kalan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere gönderirdi. Ysf, Fahriye, Feriye ve Yeþim adlarýnda 4 evlat babasýydý. Mðla'daki lokantalarý kardeþi Ahmet ve eniþtesi Emin ile çalýþtýrdý. Þevket Akýncý ( ) Ula'lý Gölcüklüoðl Hacý Ysf ailesindendir. Babasý Hacý Halil Aða Ula, Gökova ve Gölcük tarlalarýnda geniþ çapta tütüncülük yaptý. Oðl Þevket'i Ýzmir Kýzýlçll Amerikan Kolejinde oktt. Babasýnýn 1930'da ölmesiyle bütün iþlerini devraldý. Tütüncülüðün yaný sýra Kýzýlyaka Çakallýk'ta manganez, Armtçk'ta krom, Kýzýlyaka Kocairiler'de Mermer, Ula Çiçekli Ýncirlik Kýzýldere'de Linyit Ocaklarý iþletti. Gökova Ovasýndaki Çýtlýk Çiftliðinin yaný sýra bgün Akyaka Beldesinin Pazar yerinden Yücelen Tesislerine doðr zayýp geniþleyen yüz dönümü aþkýn arazisinde tarým ve Ölümünün 100.yýlýnda Osman Hamdi Bey anýldý narenciye iþleriyle ðraþtý. Akyaka çiftliðini bölüm bölüm satarak çocklarý Ayþe Smr Noyan ile Halil Akýncý'nýn en iyi þekilde öðrenim görmelerini saðladý Demokrasi hareketinde, Ýzmir Amerikan Kolejinden arkadaþý Adnan Menderes'in yanýnda yer aldý. DP'nin Ula Belde Baþkaný old. Belde Baþkaný iken 1955'te Ula'yý ilçe statüsüne kavþtrd. Annesi Gülayþe Ula'lý Kerimler ve Mðla'lý Kürkütçüler ailesindendir. 1940'lý yýllarda Düðerek'li Hafýz Mehmet Efendi kýzý ve Mðla Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün'ün halasý Halise Gürün ile evlendi. Kýzý Ayþe Smr Noyan zn yýllar Dýþ Ýþleri Bakanlýðýnda Büyükelçi olarak çalýþtý. Oðl Halil Akýncý Moskova Büyükelçiliðinden emekli old. Akyaka Kültür Sanat Derneði, 8 Kasým 2010 çýkartarak, yürürlüðe sokmþtr. Gene, geziye katýlanlarý, günü, Mðla-Yataðan ilçesine baðlý Trgt Beldesindeki Osman Hamdi Bey'in, zamanýn Osmanlý topraklarý içinde, Osman Hamdi Resimleri sergisinin açýlýþýna davetli idi. ilk arkeoloji kazýsýný Trgt Beldesindeki Lagina'da Derneðin yeni bir üyesi olarak ben de b geziye katýldým baþlatmasýný öðrenmek, çok heyecanlandýrdý. UNESCO'nn Osman Hamdi Bey Yýlý ilan Sergi açýlýþý ve Osman Hamdi Bey'in baþlýca ünlü ettiði 2010 yýlýnda, Kültür ve Sanatlar Genel resimlerini (reprodüksiyonlarýný) gördükten sonra, Müdürlüðü'nün katkýlarýyla, 2007 yýlýnda restorasyon kazýlara devam edilen Lagina'yý gezme olanaðýný da biten Trgt Beldesi, Osman Hamdi Bey Konaðýnda 8-26 bldk. Lagina antik dönemde, gene Yataðan'a baðlý Kasým tarihleri arasýnda sergilenecek olan Osman Hamdi bgünkü Eskihisar'da krlmþ Stratonikeia'nýn dini Bey'in önemli eserlerini, böyle anlamlý bir yerde görmek, merkezi idi. Antik çað coðrafyacýsý ve gezgini Strabon'a gerçekten çok heyecan vericiydi. Zira Osman Hamdi Bey göre, çok güzel yapýlarla donatýlmýþtý. Yapýlan kazýlardan 1860 yýlýnda hkk öðrenimi için gittiði Paris'ten, ele geçirilen sikkelerden, Stratonikeia sikkelerinin, kentin yollarýnda yürürken çok hüzünlendim. Hala büyükçe bir öðreniminin yaný sýra, koltðnn Rodos'tan baðýmsýzlýðýný kazandýðý M.Ö. evin bahçe dvarlarý, iþlemeli ahþap kapýsý ve kapýda altýnda döneminin ünlü 167'den itibaren basýlmaya baþlandýðýný ve açýlmýþ bir delikten içeri baktýðýmda, eve doðr çýkan ressamlarýndan dersler alarak, Galliens ( ) zamanýna deðin mhteþem mermer merdivenlerden, önünde iþlemeli hatýrý sayýlýr bir sanat birikimiyle devam ettiði anlaþýlmaktadýr. Boþaltýlan önlüðü, baþýný c oyalý çeldirme yazma ile baðlanmýþ, iki dönmüþ. 1881'de Müze-i Eskihisar Köyünde, ayaklarýmýzýn altýnda yana doðr zanmýþ, zn örgülü, sarý saçlý bir rm kadýný, Hümayn (Ýmparatorlk Müzesi) yatan (yyan) bir þehri hissede hissede elinde tepsideki kadehlerden bize þarap ikram etmek üzere, Müdürlüðüne atanmýþ. B gezerek, orada kazý yapan ekipteki bir eteklerini hýþýrdatarak indiðini hisseder gibi oldm Ne göreviyle Türk Müzeciliðini arkeoloji öðrencisinden, sr dvarlarýný, de olsa, bað bozm, sarý sonbahar çaðdaþ bir döneme taþýmýþ, 1883 anýtsal çeþmesini, þehrin giriþ kapýsýný ve Neyse Osman Hamdi Bey'in kazýlarýný baþlattýðý yýlýnda da Güzel Sanatlar devamýnda sütnl cadde, gymnasion, Lagina da, iþte dünyanýn en büyük antik mermer Akademisi Sanayi-i Nefise boleterion, hamam, tapýnak, s kanallarý kentlerinden Stratonikeia'ya baðlý ve gene dünyanýn en Mekteb-i Âlisini ve Ýstanbl ve neredeyse bgünkü gibi ayakta dran büyük antik dini merkezlerinden biri olan Hekate Ktsal Arkeoloji Müzesi'ni krmþ, tiyatrosn görerek bilgi aldýk. Ayrýca, Alanýdýr müdürlüklerini üstlenmiþ, en þehrin giriþ kapýsýnýn karþýsýndaki üzeri Trgt'ta kormaya alýnan 1000 yýllýk zeytin önemlisi de, bgün dünyanýn aðaçlarla kaplý yamaçta, topraðýn altýnda aðacý, Stratonikeia-Lagina arasýndaki ktsal yol birçok ünlü müzesinde görerek oldð bilinen nekropol alaný, sanki ortaya üzerindeki 2500 yýllýk dünyanýn en eski zeytinyaðý iþliði, içimizi sýzlatan Anadol çýkmýþ, yüzyýllardan kalan sýrlarý seramik ve dokma atölyeleri kadar anlamlýydý eserlerinin yrt dýþýna çýkarýlma fýsýldýyorlardý klaklarýmýza. TeþekkürlerAKSD yasaðýný getiren Âsâr-ý Atika Bir ara, yakýn tarihte boþaltýlan Birlikte daha nice geziler dileðiyle Nizamnamesi (yasasýný) Eskihisar köyünün Arnavt kaldýrýmlý Þenay Gökova Aydýn

4 Sayfa 4 24 Kasým Öðretmenler Gününü Ktlyorz Anadol da bir köy öðretmeni ÇOCUK VE GENÇ Ula ilçesi kapsamýnda Atatürk ve Cmhriyet konl resim ve þiir yarýþmasýnda derece alan öðrencilerimizi ktlyorz, baþarýlarýnýn devamýný diliyorz Bndan 20 yýl önce Anadol'nn bir kasabasýnda korkyla bir sýnýfa girmiþ ve o harika, bilgiye aç gözlerle karþýlaþtýðýmda, hiç yapmayý istemediðim b meslek için yaratýlmýþ oldðm anlamýþtým. Daha sonra zn bir süre Ýstanbl'da çalýþtým ve sonnda da birçok Ýstanbl'lnn hayalini gerçekleþtirdim. B gün Ege'nin bir sahil kasabasýnda Akyaka'da yaþýyorm ve Çýtlýk Ý.Ö.O. da yetkili müdür öðretmen olarak çalýþýyorm. Mðla'nýn Ula ilçesine baðlý Çýtlýk Köyü, Gökova Körfezinde denize 7 km zaklýkta tarým ve hayvancýlýkla geçinen bir köy. Oklda sýnýflar bir arada eðitim görüyor. Ayrýca ana sýnýfý mevct. Ýstanbl'dan gelip, okl ilk gördüðümde, açýkçasý bendeki hayal kýrýklýðý old. B zamanda Türkiye'nin en batýsýnda, medeniyetin beþiðinde, birleþtirilmiþ sýnýf eðitimi yapan bir okl ve ben 20 yýldan sonra 1.2.ve 3. sýnýflarý bir arada oktacaktým. Sosyal paylaþým sitelerinden böyle okllarda eðitim yapan öðretmenlerin yaþadýklarý sýkýntýlarý okdm ve açýkçasý ürktüm. Ancak b drm benim ülkemin bir gerçeði ise bana düþen görev içinde blndðm koþllar ne olrsa olsn yapabileceðimin en iyisini yapmaktýr diye düþündüm. Kaldý ki insan isterse her þeyi yapabilir. Aðstos ayýndaydýk ve eðitim gönüllüsü eþimle beraber kollarý sývadýk. Ýþe okln fiziki koþllarýný iyileþtirerek baþladýk çünkü bana göre iyi bir eðitim güzel bir ortamda baþlar. Binanýn beton olan zeminini kalebodrla kaplattýk. Ýç ve dýþ cephe boyasýný yapýp kýrýk kapýlarý restore ettik. Sýnýflardaki dolaplarý ve öðretmen masalarýný yeniledik. Okma alýþkanlýðý kazandýrabilmek için sýnýf kitaplýðýna, seviyeye ygn, renkli güncel ve eðlenceli kitaplar koydk. Ana sýnýfýnýn halýlarýný deðiþtirip kýrýk dökük ne varsa tamir ettirdik. Müdür odasýný sil baþtan yeni büro mobilyalarýyla restore ettik. Binanýn elektrik tesisatýný yeniledik. Atatürk büstünü Ona yakýþacak þekilde yeniden þekillendirdik. Bahçeye oyn parký krdk. Camlarýmýza perdeler ve sineklikler taktýk. Okl merdivenlerini mermerle kaplattýk. Sýnýfýmýza projeksiyon taktýrarak bilgisayar destekli eðitimi baþlattýk. Ana bina ve ana sýnýfýna yd baðlantýsý yaparak medyadan da yararlanma ortamý olþtrdk. B arada çalýþmalarýmýz esnasýnda maddi manevi katkýlarýyla yanýmýzda olan dostlarýmýza teþekkür ediyorz. Kapatýlacaðý beklentisi ile okldan soðyan veliler için oklmz yeniden cazibe merkezi haline getirdiðimizi düþünüyorm. Aslýnda insanlar þimdilik þaþkýnlýkla bizi izliyor. Ama yakýnda trene onlarda binecek ve b yolda beraber yürüyeceðiz. Çocklarýmýz her þeyimizdir ve gelecek onlarýndýr. Tertemiz teknoloji ile donatýlmýþ bir oklda, eðlenceyi, bilgiyi, sevgiyi, müziði, dansý, sinemayý, interneti snyorsanýz bir çocða, o çocðn koþarak okla gelmemesi ve öðrenmeyi sevmemesi için hiçbir sebep yok. Ben sanýldýðýnýn aksine birleþtirilmiþ sýnýflarda da zeki öðrencilerin son derece baþarýlý olabileceðini hatta bir üst sýnýfýn müfredatýný takip edebileceðini, üst sýnýflardaki öðrencilerin de eksikliklerini tamamlayabileceklerini düþünüyorm..nitekim benim miniklerim arasýnda pýrýl pýrýl öðrenme heyecanýyla dol yýldýzlar var. Sevgi her þeyden güçlü bir öðreticidir ve ben onlarý çok seviyorm. Selma Karaalp / Çýtlýk Ý.Ö.O. 24 Kasým Öðretmenler Gününde, Yönetim Krl Üyelerimiz, oklmza giderek öðretmenlerin Öðretmenler Gününü ktlamýþtýr. Kalbimin Orta Yerinde Cmhriyet Ecem Aksoy 8/A 263 Akyaka Cahit Belkýs Güneyman Ýlköðretim Okl 29 Ekim 1923 günü Atatürk Cmhriyeti krd bizlere Demokrasi hakimdi artýk Türk'ün elinde, güvenle. Ulsmz o gün bir anlam kazanmýþtý Atamýzýn emeðiyle, Sanki bize B ülke ancak Türk'ündür! dercesine. Bltlara yükseldi dalgalandý Türk Bayraklarý Yüreðimiz kabardý, o þanlý bayraðý görünce B ls sizindir! dercesine. Gelsin Alman'ý, Fransýz'ý görsün b vataný, Kimler sahiplenmiþ b ülkeyi, görsün b baðý. Baðýrýyord, yýrtýnýyord sanki yükseklerde Ben bradayým, b lsn bayraðýyým! dercesine Sað ol Atam, sað ol! B bayram bizim bayramýmýz Kýyamete kadar sürer gider, Kalbimin ortasýndaki ktl Cmhriyet! 29 EKÝM CUMHURÝYET BAYRAMI Yýl Altý yüz yýllýk Osmanlý Devleti; bilimde, teknolojide geri kalmanýn, dünya devletleriyle yarýþamamanýn bedelini aðýr bir biçimde ödemiþtir. Ülkenin dört yaný iþgal altýndadýr. Yönetim iþgalcilere boyn eðmiþtir. Fakat özgürlük ttkn bir ls, baþýndakilerin teslimiyetine ymamýþ ve var olmanýn kavgasýna baþlamýþtýr. Yýllarýn yücesinden þöyle bir seyran edelim, bir avç topraðýma çöreklenmek için yürümüþ selamsýz sabahsýz, destrsz girmiþ memleketime yedi çeþit Frenk askeri, ðrsz bir hava çökmüþ üstüne memleketimin, ðrsz ve karanlýk, çocklar gülmemiþ artýk, sessiz sessiz aðlamýþ analar, odna giderken vrlmþ ve yaht harman yerinde, avçlarý bðday kokan delikanlýlar.. Gel haberi öteden verelim, çýkmýþ daðlara kendiliðinden Cebbaroðl Mehemmed, Düþmana silah çekmiþ hür yaþamak ðrna, ýrz ðrna, nams ðrna, ana için, baba ve kardeþ için, þ mübarek topraklar, þ mübarek vatan için, cesaretlerine söz yokt ama neyleyip nitsinler düþman daha çokt. ölümün derdi büyük yiðenim, çare blnmaz. ayný akþam doðrmþ karýsý döne mavi gözlü bir çock sarýþýn bir avç toprak sarmýþlar altýna ve Kemal koymþlar adýný Kadýný ve erkeðiyle, Mstafa Kemal'in önderliðinde, esarete baþkaldýran Türk ls baðýmsýzlýðýný kanla kazanmýþtýr. Mstafa Kemal büyük insan. Mstafa Kemal lsna sevdalýdýr. Artýk b kahraman lsn kimseye kllk yapmasýna izin vermeyecektir. Ne kral, ne þah, ne de padiþah B ls kendi kendinin efendisi olmayý hak etmiþtir. 29 Ekim 1923 akþamý çaðýn en ygar ve insana en yakýþan yönetim biçimi müjdelenir. Hedef, çaðdaþ ygarlýk düzeyinin üstüdür. Modern dünyayla yarýþmak gerekmektedir. B yarýþta kahraman Türk kadýný da yerini almalýdýr. Yüzyýllardýr sürünen kadýnlar artýk yönetimde söz sahibi olp ülkesine hizmette erkeðinin yanýnda olmalýdýr. Öyle de old. Sevgili öðrenciler, Atamýz, sizden, cmhriyeti koryp yüceltmenizi istemiþtir. B konda size güvenmekteyiz. Deðerli dinleyiciler, Her lsal bayramda Mstafa Kemal Atatürk'e olan özlemimiz artmaktadýr. B özlem ancak ve ancak onn en büyük eserim dediði cmhriyete ve ilkelerine sonna kadar sahip çýkmakla azaltýlabilir. Atatürk diyor ki: Türkiye Cmhriyeti; þeyhler, derviþler, müritler ve meczplar ülkesi olamaz. B dyg ve düþüncelerle hepinizin bayramýný ktlar, sizleri saygýyla selamlarým. Mrat DOKGÖZ Akyaka Cahit Belkýs Güneyman Ý. O. Türkçe Öðretmeni Hür gözlerin ýþýðý Acýmasýzlýkla yok olþlarý izleyen Yerdeki sçl kan Ey! Zafer yaðmr Askerlerin yeri göðü inletircesine yürüyüþü Klaklarýmý parçalayan krþn sesleri 29 Ekim güneþi, parlatýyor kalpleri Küçücük sevinçler Yüreklere sýðmaz old Dolp taþtý gökyüzü Yok olan dünyaya sahip Karanlýk bltlar Daðýlýp gitti Cmhriyet coþksyla, Türk ün cehaleti yok old 29 Ekim 1923 sabahý mt kazandý Sevgiyle parlayan Hür gözlerin ýþýðý Ecem Ýrem Süllen Cahit Belkýs Güneyman Ý.Ö.O. 7/A Yasmin Sara Çakmak 5/B Akyaka Cahit Belkýs Güneyman Ýlköðretim Okl Talihsiz Serüvenler Dizisi Uçrma Bakan Pencere Klas, Snny ve Violet, Josephine Teyze'nin evinde kalmaya baþladýlar. Josephine Teyze onlarýn yeni vasisi idi ve onn evinde kalýyord. Josephine Teyze dil bilgisine çok önem verirdi, telefon açmaktan, ocaðý yakmaktan korkardý. Çocklar markete yiyecek almak için gittiklerinde Kont Olaf'ý gördüler. Kont Olaf onlara çok kötülük yapmýþ onlarýn mirasýný ele geçirmeye çalýþmýþtýr. Bn Josephine Teyze'ye söylediler ama Kont Olaf kýlýk deðiþtirmiþ ve Josephine Teyze bna inanmamýþtýr. Kont Olaf Josephine Teyze'yi kandýrýp hain planlarýna baþlamýþtý. Josephine Teyze'yi intihar etmesi ve çocklarý ona býrakmasý konsnda yardý ve not yazmasýný istedi. Çocklar cam sesi dyd ve kütüphaneye gittiler. Kütüphanedeki camýn kýrýldýðýný ve not gördüler. Nottaki bilmeceyi çözdüler ve bir tekne çalýp kasýrgalý bir günde Donk Maðaraya gittiler. Josephine Teyzeyi zor ikna edip yola çýktýlar ama aðlayan göl sülükleri onlarýn peþini býrakmadý ve b arada Kont Olaf geldi ve onlarý krtardý ve küstahça davranarak Josephine Teyzeyi sya attý. Çocklar çok üzüldü. Kýyýya vardýklarýnda onlarla ilgilenen Bay Poe b yaþananlara inanmadý ve Snny, Kont Olaf'ýn sahte ve ayný zamanda tahta bacaðýný ýsýrdý ve dövmeli sol ayak bileði ortaya çýkýnca Bay Poe on yakalamaya çalýþtý ama Kont Olaf kaçmayý baþardý. 7/ANeslinr EGE (Öðrencinin kitap özeti yazýsý)

5 Sayfa 5 KÜLTÜR VE SANAT ATATÜRK VE CUMHURÝYET KONSERÝ YAPILDI AKYAKA BELEDÝYESÝ TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ Konser esnasýnda yapýlan slayt gösterisinde sergilenen KOROSU, Cmhriyetimizin krlþnn 87.nci yýlýný Atatürk ün þimdiye kadar az görülmüþ fotoðraflarý coþkyla ktladýðýmýz b günlerde, on kran ve bizlere izleyenleri etkiledi. emanet eden büyük önderimiz Mstafa Kemal Halen çalýþmalarýna devam etmekte olan koromzn bir ATATÜRK'ü bir kere daha özlemle anmak amacýyla, 6 baþka konserinde deðerli müziksever dostlarýmýzla tekrar Kasým 2010 akþamý saat de baþlayarak yaklaþýk 2 blþmak üzere diyor, sevgi ve saygýlarýmý snyorm. saat süren bir konserle, Yücelen Otel salonnda Akyakalý müzikseverlerle blþt. Tnca GÜRER ATATÜRK VE CUMHURÝYET KONSERÝ adý altýnda, þef Ali Sami ARLI yönetimindeki koromz, müzikseverlere, Hicaz, Eviç, Saba, Hüseyni, Segah makamýndan eserler ve konklarýmýzýn coþkyla eþlik ettiði türküler seslendirdi. Halil Türkoðl'nn snmyla baþlayan konserimize,ali SamiARLI, SezenYALÇINER, Nadide ARLI, Döndü ÇERÝ, Fatih ÝLÝKLÝ sololarýyla, Halil TÜRKOÐLU þiirleriyle renk kattý. Konserimiz müziksever dostlarýmýzla birlikte seslendirdiðimiz Mstafa Kemal PAÞA karþýlamasý ve ONUNCU YIL MARÞI ile son bld. Konserimizin sonnda Belediye Baþkanýmýz Sayýn Ahmet ÇALCA katýlýmcýlarý ktlayarak, þefimizali SamiARLI'ya bir plaket snd. okdkça... oteldedirler. Öte yandan Ýstanbl'daki eþ ve yazlýktaki baldýz da sahnenin dýþýnda, ama olayýn içinde yer alýrlar. Mor, Ýlhan'ýn gördüðü tekinsiz bir rüyayla baþlar ve yirmi dört saatlik bir sürede geçer; ancak Hazýrlayan: Sevil YILMAZ Ýnci Aral (1944- ) kiþilerin geçmiþlerine ve geleceðe yönelik Türk öykü ve roman yazarý yýlýnda Denizli'de düþüncelerine doðr geniþleyip yayýlarak zn bir doðd. Ankara'da Gazi Eðitim Enstitüsü Resim zamaný kapsar. Bölümü'nü bitirdi. Altý öykü kitabý, altý romaný yayýmlanmýþtýr. Yayýmlanmýþ Romanlarý Aral, Ýnci. Yeni Yalan Aral, Ýnci. Ölü Erkek Zamanlar. Ýstanbl: Kþlar. Ýstanbl: Epsilon Yayýnevi, Merkez Kitapçýlýk, 1994, 366 s. ISBN 2007, 384 s. ISBN Engels'in yazý Ölü Erkek Kþlar, bir makinesini çalarken kadýnýn birine ttkl yakalanan eski þair bir aþk, ötekineyse Kerim, ülkedeki sanat köklü bir sevgi ve düþmaný yönetim evlilik baðýyla yüzünden üretemez baðlandýðý iki erkek drma girmiþ arasýndaki sanatçýlarýn bölünmüþlüðünü kon toplanarak yeniden edinirken, b üç çalýþmaya kiþinin çocklktan yönlendirildikleri kadýn ve erkek olmaya gizli bir merkeze giden yolda krallar, götürülür. Brada öngörmeler, eðlenceli, zararsýz bir koþllandýrmalarla roman yazmaya zorlanýr. Gizemli bir kadýn biçimleniþlerini irdeliyor. Bir kadýn ve iki erkek portresinden, intiharýn eþiðindeki bir genç adamdan, arasýndaki iliþkilerin hem bireysel ve toplmsal köþe dönücü bir fotoðrafçýyla onn tarikatçý-pnk yargýlarýn içinde barýndýrdýðý katýlýk ve þiddet, hem de sevgilisi ve merkezdeki sorgclarýndan ilginç roman belli bir tarihsel dönemin baský ortamýnda nasýl kiþileri yaratýr. Dinsel öðreti ve baskýyla yetiþtirilmiþ yorc, yýpratýcý bir iletiþimsizliðe, zlaþmazlýk ve ensest krbaný bir genç kadýnla kýrýlgan, ttnamamýþ çözümsüzlüðe dönüþtüðünü gösteriyor. B karmaþa bir gazetecinin derinlemesine iþlenmiþ aþklarý ise temel içersinde aþk, gerçekleþmeyecek çocks bir düþ, izleði olþtrr. Ýnci Aral, günümüzde 'yükselen evlilikse düzen sanýlan bir düzensizliktir. Ýnci Aral, b deðerler' olarak adlandýrýlan ve çeþitli görünümler ilk romanýnda bir kadýnýn baðýmsýzlýk ve mtllð içinde bireye ve toplma snlan yaþam seçenekleri mtszca arayýþýný içtenlikle, stalýkla dile getiriyor. arasýnda kimlik yitimine ðrayan ve varolþlarýný Aral, Inci. Mor. Ýstanbl: Epsilon Yayýnevi, 2003, 333 yeniden sorglamak zornllðn dyan insanlarý s. ISBN anlatýyor b Bir bahçývanýn oðl, romanýnda. eski solc, yeni Aral,Ýnci.Safran iþadamý Ýlhan, gençlik Sarý. Ýstanbl: yýllarýnda sýradan bir Merkez Kitapevi, evlilik yapmýþ, ancak 2007, 311 s. ISBN ellisini geçtikten sonra kendinden otz yaþ Genç yaþta genç bir kapýcý kýzýna yükselmiþ bir ttlarak ondan bir de yatýrým zmaný; çock sahibi olmþtr. eski eser kaçakçýsý Hayatýnda yeni bir bir kadýn; üniversite sayfa açma isteðiyle mezn bir telekýz. eþinden boþanma Ýnci Aral, çabasý içindedir. O "Geleceksizlik" gece sahip oldð üzerine krdð tristik otelde sevgilisi romanýnda b üç ve akrabalarýyla kiþinin kesiþen birlikte oðlnn birinci yaþýný ktlayacaklardýr. yollarýný anlatýyor. Konklar arasýnda Ýlhan'ýn mtsz kýz kardeþi ve Safran Sarý; para, profesör erkek kardeþiyle onn karýsý da vardýr. güç ve baþarý peþinde koþarken kimliklerinden, aþktan Ýlhan'ýn birlikte yaþadýðý genç kadýnýn, bir odada ve mtlarýndan zaklaþan, en sonnda rhn ölümü bekleyen babasý ve birkaç yakýný da kaybediþinin serüveni... Genco Erkal, Kerem Gibi oyn ile Mðla'daydý Genco Erkal'ýn Kerem Gibi Oyn Mðla Gazi M. Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde, , saat 20:30 da oynandý. Derneðimizden, 39 kiþilik katýlýmla, belediye önünden ayný gün otobüsle Gazi Mstafa Kemal Kültür Merkezine hareket edildi. Son derece keyifle izlenen oynda, Genco Erkal'ýn enerjisinden bir nebze bile kaybetmediði görüldü. Dostlar Tiyatros'nn yeni oyn "KEREM GÝBÝ: Nâzým Hikmet'le 35 Yýl", Her sezon yeni oynlarýyla gündemi etkileyen, b sezon 200. kez sahnelenen Sivas '93 belgesel oyn ile Madýmak Otel'de yaþananlarý hatýrlatan, Marx'ýn Dönüþü oyn ile kapitalist sistemi kriz dönemi sorglayan Genco ERKAL, "KEREM GÝBÝ: Nâzým Hikmet'le 35 Yýl" oyn ile tiyatro sahnesinde Nâzým Hikmet'in þiir dünyasýndan izlenimleri; ozanýn yaþamý, þiirleri ve görüntüleri aracýlýðýyla anlatýyor. Genco Erkal, belgesel-tiyatro ve þiiri blþtrarak, seyircileri Nâzým Hikmet'in þiir dünyasýnda bir gezintiye çýkartýyor Genco Erkal'ýn yönetip, oynadýðý, Nâzým Hikmet'in þiirlerinden olþan tek kiþilik oynda, Nâzým Hikmet'in gençlik yýllarý, mahkmiyeti, hapishane yýllarý, açlýk grevi, zornl sürgünlüðü, vatan hasreti, tüm dünyayý kcaklayan insan sevgisi, dünya barýþý için mücadelesi, Krtlþ Savaþý izlenimleri, XX. yüzyýlýn dünya ölçüsünde en büyük ozanlarýndan birinin yaþamý belgesel bir filmle bütünleþerek þiirsel bir destana dönüþüyor. Oyn ayný zamanda 1975 yýlýnda, ülkemizde ilk þiir-tiyatro deneyimini gerçekleþtiren Genco Erkal'ýn Nâzým Hikmet'le 35 yýllýk yolclðna da tanýklýk ediyor yýlýnda Nâzým Hikmet'in Kerem Gibi oynn yarlayan Genco Erkal'ýn, Nâzým Hikmet'le geçen 35 yýllýk serüveninden etkinlik görüntüleri de yer alýyor. Genco Erkal'ýn tiyatroda Kerem Gibi yle baþlayan Nâzým çalýþmalarý, 1981'de Her Gün Yeni Baþtan ve 1990'da Merhaba ile sürdü. Daha sonra Mehmet Ulsoy'la birlikte gerçekleþtirdiði Sevdalý Blt ve Genco Erkal'ýn 17 yýldýr sürekli oynadýðý -Dostlar Tiyatros klasiði olan- Ýnsanlarým adlý oynlar geldi. Arada Ýstanbl Tiyatro Festivali'nde Nazým'ýn 100. doðm yýlý için sahnelediði Nazým'aArmaðan yer aldý. Genco Erkal'ýn Nazým Hikmet çalýþmalarý, sadece Türkiye'de deðil New York'tan Sydney'e, Toronto'dan Selanik'e, Berlin'e ve Paris'e zandý. Türkçe dýþýnda Fransýzca ve Ýngilizce olarak sürdü. Nâzým Hikmet'in dizeleri ve Fazýl Say'ýn müziði ile yaþam blan Nazým Hikmet Oratoryos'nda, Genco Erkal þiirleri anlatýcý olarak seslendirdi. KEREM GÝBÝ: Nâzým Hikmet'le 35Yýl" baþtan sona belgesel bir film eþliðinde oynanýyor. Nâzým Hikmet'in hayat hikayesi, fotoðraflarý ve film görüntüleriyle sahneye taþýnýyor. Selanik'ten Moskova'ya zanan yaþamý ve memleket özlemi Nâzým'ýn kendi dizeleriyle Genco Erkal tarafýndan tiyatro seyircisine aktarýlýyor.

6 Sayfa 6 BELDEMÝZ Hiçbir çýkara dayanmayan 30 yýllýk bir dostlktan sonra yayýnlanan Bizim Gezegenimiz Dünya bir çock grbnn Szan Haným'ý kaybetmek, o yýllarýn keyifli günlerini yaptýðý geziyi anlatýr. Çocklar dünyanýn çeþitli yerlerinde paylaþmýþ kiþilik bir arkadaþ grbndan geride kalan gezerlerken oralarýn coðrafi ve jeolojik özelliklerini de pek az sayýdaki bizleri tahmin edilemeyecek kadar çok sarstý. öðrenirler ve maceralar yaþarlar. B eser Ýstanbl Kendisi, Akyaka'da yaþýyor olmanýn bilinci ile her anýn Radyos'nda seslendirilmiþtir. Hayvanlar Konþrlar mý? deðerini verir ve bn biz dostlarýna da yansýtýrdý. Kültürünü adlý kitap hayvanlarla ilgili kýsa öyküler içerir ve Szan Albek ve bilgisini olr olmaz her yerde öne çýkarmayýp görgüsü ve kitabýn tanýtým yazýsýnda B kitabý, bizimle dünyamýzý nezaketi ile bn gerektiði zaman sakýnmadan paylaþan, doðayý þenlendiren hayvanlarý sizin de tanýmanýz, çevresindekileri aydýnlatmak ve onlara yardýmcý olmak için sevmeniz ve onlarý incitmemeniz için yazdým. Onlarý saklardý. koryn, onlar da sizi koryacaklardýr der. 17 Aðstos 2010 Salý günü aramýzdan ayrýlan Szan *SzanAlbek GecegeleninAk Un adlý çock öyküsü Albek (Öztürk) 11 Ocak 1927 tarihinde Eskiþehir'de doðd. ile 1973 yýlý Arkýn Kitabevi Çock Edebiyatý ödülünü Çocklð ve gençliði Eskiþehir ve Ýstanbl'da geçti. Ýstanbl kazanmýþtýr. Öyküde Szan Albek dedesinin Eskiþehir'de Üniversitesi Fransýz Dili ve Edebiyatý kürsüsünü 1950 yýlýnda nasýl deðirmenciliðebaþladýðýnýanlatýr. bitirdi. Ayný yýl Fransýz hükümetinin brs *Szan Albek'in Çakmaktaþý adlý ile Grenoble Üniversitesinde yüksek lisans çock tiyatros oyn zn yýllar Bakýrköy çalýþmasýný tamamladý. Ýstanbl BelediyeTiyatros'nda oynanmýþtýr. Üniversitesi Yabancý Diller Okl'nda *Arkeoloji ve tarihe de ilgi dyan Fransýzca oktmaný olarak zn yýllar Szan Albek doðdð ve çok sevdiði þehir çalýþtý. Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde ve olan Eskiþehir'e kendi deyimi ile borcn Beykoz Lisesi'nde Fransýzca öðretmenliði ödemek için Dorylaion'dan Eskiþehir'e yaptý yýlýnda arkeolog Aziz Nejat adlý kitabý yazmýþtýr. Anadol Üniversite'si Albek ile evlendi yýlýnda Emre Mrat Eðitim Saðlýk ve Bilimsel Araþtýrma Vakfý ve 1961 yýlýnda Erdem Ahmet adlý oðllarý tarafýndan 1991 yýlýnda basýlan kitap her old. Ýstanbl Üniversitesi Cerrahpaþa Týp yönüyle Eskiþehir'i tanýtmakta ve alanýnda Fakültesi Adli Týp Ana Bilim Dalý'nda çok baþvrlan bir eser niteliðini profesör olarak görev yapan Emre Mrat kormaktadýr. yaptýðýmýz geziler mtl anýlarýmýz arasýnda yerini her zaman Albek 1993 yýlýnda klasik filolog Ferda *Szan Albek 1991 yýlýnda Fernand koryacaktýr. Usanmaz ile evlendi. Anadol Üniversitesi Leqenne'nin Galatlar adlý kitabýný tercüme Biz, çok sevdiðimiz dostmzdan ayrýlmýþ deðiliz. Çevre Mühendisliði Bölümü'nde profesör etmiþ ve kitap Türk Tarih Krm Bizler Kýran Daðý eteklerinde otryorsak Szan Hanýmýmýz olan Erdem Ahmet Albek 1996 yýlýnda yine tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Kendisinin tarih, da ayný daðýn yamacýnda, gene çok sevdiðimiz dostmz çevre mühendisi Mine Lüle ile evlendi. Torn Ýnci Albek arkeoloji ve yazarlýða olan ilgisi eþinin çevirdiði belgesel Meral Calp ile karþýlýklý olarak Gökova Körfezini seyrederek 2003 yýlýnda doðd. filmlerinmetinlerindede kendini göstermiþtir. dinleniyorlar. *SzanAlbek oktmanlýk görevinin yaný sýra yazarlýk da Albek ailesinin Ýnci si ise geçtiðimiz günlerde Oktay Solmaz TURUNÇ yapmýþtýr. Uzmanlýk alanýnda Fransýzca'da Telaffz ve Týp Akbal Kütüphanemizin7 yaþýndaki en yeni üyesi olmþtr. Öðrencileri için Fransýzca adlý kitaplar yazmýþtýr. Edebiyat Albek çifti ve eþim Aydýn Trnç ile Aziz Bey'in bizleri ÖzgeçmiþAlbek ailesi adýna Prof. Dr. ErdemA. ALBEK alanýnda Bizim Gezegenimiz Dünya ve Hayvanlar bilgilendirdiði ve kendisinin daha önceleri birkaç kez tarafýndan saðlanmýþtýr. Konþrlar mý? adlý çock kitaplarý vardýr yýlýnda incelemiþ oldð Ege ve Akdeniz Bölgesi ören yerlerine AKYAKA'DA BÝR SUZAN ALBEK YAÞAMIÞTI Biz Anadolyz, Biz Anadol Kadýnlarýyýz! Krtlþ savaþýndan sonra, l önderimiz Atatürk diyor ki; Dünyanýn hiçbir yerinde, hiç bir milletin kadýný Anadol Kadýný'nýn üstün de deðildir. Vatanýný kormak ve krtarmak mücadelesi, kaygýsýyla kcaðýndaki yavrsyla, yaðmr demeyip, kýþ demeyip cephenin mühimmatlarýný sýrtlarýnda, kaðnýlarýnda taþýyan hep onlar, lvi, fedakar Anadol Kadýn'larý olmþlardýr. Bndan ötürü hepimiz b büyük rhl, dygl kadýnlarýmýzý þükran ve minnetle ktlamalý saygý göstermeliyiz. Biz Erzrml Nene Hatnlar, Kastamonl Þerife Bacýlar, Onbaþý Karafatmalar, Polatlý Satý Kadýnlar'ýyýz. Bin yýldýr köylerde imeceler yaparýz. Yortlarda bayramlarda birlikte olrz. Bin yýldýr Anadol'da doðmþ, Anadol Kültürü ile büyümüþüz. Acýlarda, sevinçlerde, kývançlarda, ülküde bir olmþ, birlikte olmþz. Dokdðmz kilimlerde dyglarýmýzý kþ, koçbaþý, elibelinde desenleri kllanarak ayný dilde anlatmýþýz. Biz Anadol Kadýnlarý bin yýldýr, blgrz, mercimeðiz, nohtz, pirinciz, ayný kazan içinde kaynamýþ, kaynaþmýþýz. Biz "Ezogelin Çorbasý'yýz". Þimdi artýk b çorba içerisinde sen blgrsn, sen mercimeksin diye diye bizi ayýramazsýn, ayrýþtýramazsýn, bölemezsiniz.biz Hakkarili, Vanlý, Tnceliliyiz, biz Mardinli, Diyarbakýrlý, Urfalýyýz, biz Antalyalý, Mersinli, Uþaklý, Ýzmizrli, Mðlalýyýz, biz Konyalý, Ankaralý, Çormlyz, Samsnl, Rizeli, Tekirdaðlý, Edirneliyiz. Ayrýmcýlýk, bölücülük yapmayýnýz!! Çekin elinizi üzerimizden. Biz Anadolyz, Anadol Kadýnlarý'yýz. Ekendiz Tanay Derneðimiz üyelerinden sevgili Ayþe Ferit Türkay çifti özlemle bekledikleri NAZ'larýna kavþtlar. Bebeðe saðlýklý zn ömürler, aileye mtllklar dileriz. AKSD Akyaka Belediyesi CITTASLOW Sempozym 6 7 Kasým 2010 tarihinde, Akyaka Yücelen Otel'de yapýldý çýkarýlmasýnýn, geleneklerin ve kimliðin kornmasýnýn; yerel halkýn katýlýmýnýn saðlanmasýnýn; eko-gastronominin; konkseverliðin, hijyenin önemini belirtti. Dr. Gonca G. Þahin, Rekabetçi Trizm Pazarlamasýnda Yavaþ Kentler baþlýklý konþmasýnda, trizm ve sürdürülebilirlik bakýmýndan; farklýlýk snlmasý, müþteri memnniyeti, emniyet, dyarlýlýk, eðitimin rolü, hizmet kalitesinin arttýrýlmasý, imaj yaratýlmasýgibi faktörlerin önemini ele aldý. AyferYavi, Yaðmr Böreði Birliði, VictorAnanias ise Ekolojik Yaþam ve Bðday Derneði hakkýnda bilgi verdiler ve b konlarda yaptýklarýçalýþmalarýnýörnekler ile açýkladýlar. Sempozymn ikinci gününde ise, Türkiye'nin ilk Yavaþ Kenti olan Seferihisar Ýlçesi Belediye Baþkaný Tnç Soyer, kendi deneyimlerinden, b süreçte karþýlaþtýklarý güçlüklerden ve Seferihisar'dan bahsetti. Mðla-Akyaka'nýn yanýnda, Yavaþ Kentler Birliði'ne ( Cittaslow ), dahil olmak üzere Gökçeada'nýn, Aydýn-Yenipazar ve Sakarya-Taraklý'nýn da çalýþmalarýný hemen hemen tamamlamýþ olan Akyaka Yavaþ Kentler Birliðine aday oldðn ve b birliðe girmenin Beldesi'ndeki toplantýya, baþta sayýn Valimiz Fatih Þahin ve kazançlarýný belirtti. Akyaka'nýn da en geç Aralýk ortasýna Ula Kaymakamýmýz Erol Karaömeroðl, Seferihisar Belediye kadar gerekli baþvry yapmasý gerektiðini hatýrlattý. Baþkaný Tnç Soyer ile Aydýn-Yenipazar Belediye Baþkaný Belediye Baþkanýmýz da belgelerin bayram sonnda hazýr Yüsran Erden ve öðretim görevlisi konþmacýlarýn yaný sýra olacaðýný söyledi. seçkin bir dinleyici grb katýldý ve toplantýnýn snclðn Yard.Doç.Dr. Cmhr Aydýn, Yavaþ Kentlerde Trafik Devrim Bayar yaptý. Düzenlemeleri baþlýklý konþmasýnda, trafik Sempozymn birinci gününde, Belediye Baþkanýmýz Ahmet düzenlemelerinin ve kent içi hýz sýnýrlamalarýn öneminden ve Çalca'nýn açýþ konþmasýndan sonra Sayýn Valimiz, yavaþ her yýl bir Akyaka nüfs kadar yayanýn þehir içi hýz kentin önemini açýklayan; baþkalarýnýn sloganlarýnýn sýnýrlamalarýna ylmamasý yüzünden hayatlarýný yglanmamasýný, kendimizin de yeni sloganlar üretip kaybettiðini vrgladý. Akyaka için de bazý önerilerde önermemizi, b payeyi almak için yapýlacak daha çok þeyler blnd. oldðn, baþlamanýn önemli ama bitirmenin daha da önemli Akyaka Kent Konseyi Baþkaný Serdar Denktaþ, Akyaka'da vrglayan bir konþma yaptý. Kent Konseyi ve Cittaslow çalýþmalarýnýnsüreçleriniaçýkladý. Belediye Baþkanýmýzýn, Akyaka'yý tanýtan kýsa Öðr. Gör. Gaye Gökalp Yýlmaz, Prof. Dr. Nrgün Oktik'in konþmasýndan sonra Prof. Dr. Yýlmaz Özkan, Yavaþ Þehir yerine, Akyaka'nýn Kornmasý ve Katýlýmcýlýk konl tebliði Hareketi ve Katýlýmcýlýk konl konþmasýnda, 2000 yýllýk okd. kent bilincinin blndð bir ortamda baþlayan b hareketin Sor cevap kýsmýndan sonra toplantý, Belediye'nin Azmak kentimizde de baþarýlý olabilmesi için vatandaþlara iyi kenarýnda verdiði bir yemek ve Azmak'taki tekne tr ile anlatýlmasýnýn önemini ve Valilik ve Kaymakamlýk desteði sona erdi. olmadan b hareketlerin baþarýlý olamayacaðýný, altý baþlýkta toplanan kriterleri ve b kriterlerin çoðnn Akyaka'da gerçekleþmiþ oldðn belirtti. Bahar Sseven, Akyaka'daki Toplmsal Süreçler konl snmnda, Akyaka'da 1985 yýlýndan 1995 yýlýna kadar olan geliþmelerdensöz ederek bgünlere geldi. Gazeteci Nedim Atilla ise Slow Food Convivim'n açýklamasýný yaparak, mahalli tatlarýn ve lezzetin tadýna vararak yemek yemenin öneminden, Akyaka'da da b bölgeye ait yemek ve tatlar yaratýlmasýnýn gerekliliðinden bahsetti. Sloganlarýnýn: Ýyi Olacaksýn; Temiz Olacaksýn; Adaletli Olacaksýn oldðn ayrýca belirtti. Öðr. Gör. Þle Tzlkaya, da Yavaþ Trizm'in ne oldðn açýkladý. Yerel kültürün ön plana

7 Sayfa 7 ÇEVRE BÝR HAYVAN KORUMA DERNEÐÝNÝN GÖREVÝ NE OLMALIDIR Bgüne kadar gelen yanlýþ yglama ve sl hayvanlarý iþi dernek o küçük bütçesi ve kadros ile yapamaz. Trilyonlarý baþkalarýnýn günahýný derneklerde çalýþan gönüllüler mümkün korma sýfatý altýnda çalýþan derneklerin üçüncü þahýslar olsa b kýsýr döngü ile baþa çýkamaz. deðil ömür boynca karþýlayamazlardedik. tarafýndan ihbar krm olarak görülmesi, herhangi bir kötü O zaman böyle bir misyona soynmþ bir derneðin, Derneklerin, vakýflarýn görevi krmsallaþarak devletin mamele ile karþýlaþýldýðý zaman hemen o bölgede blnan vakfýn, hatta federasyonlarýn görevi ne olmalýdýr? ntmþ oldð, yapmak istemediði, ayak sürçtüðü konlarda derneðe drmn bildirilmesi, kapýsýnýn önüne kedi köpek Onlarýn görevi öncelikle STK olarak devlete baský yapýp onn üzerinde broþürlerle, medya ile afiþlerle, ikili býrakýlmasýve aradan b kiþinin çekilmesiolarak algýlandý. b gibi iþler için devleti zorlamaktýr. Topladýklarý b paralarla, görüþmelerlebaský olþtrmaktýr. Oysa hepimizin de bildiði üzere Türkiye'de hayvan kamoy yaratmak için yerel televizyonlar, radyolar, basýn Yoksa trilyonlarýnýz olsa milletin hayvanlara karþý korma derneklerinin çoð gerek maddi açýdan olsn gerekse baþta olmak üzere halkla iliþkiler çalýþmalarý yapmaktýr. iþlemiþ oldð günahýný temizleyemezsiniz. Ne para dayanýr, yetiþmiþ eleman eksikliðinden olsn her zaman için zor Milletvekillerinden ttn, belediye baþkanlarýna, bakanlara, ne bütçe, ne emek, ne enerji! Bgüne kadar yapýlan da bdr drmdadýr. Ülkemizin içinde yaþamýþ oldð ekonomik zabýta müdürlerine, okldaki eðitmenlere kadar çalýþmalar zaten. Tüm sistem b anlayýþ nedeniyle iflas etmiþtir. sýkýntýlar, olaðan hale gelen krizler, hayvan haklarýna bakýþ yapmak, afiþ bastýrmak, farlarda stand açmak, müftülerle, Giresn, Adana, Eskiþehir, Kadýköy, Diyarbakýr gibi açýsýnýn dar olmasý, dernek yöneticilerinin egolarýný bir türlü rotaryenlerle, masonlarla, çok geniþ kesimlerle görüþme yapýp yerler tam olmasa da b yol ile baþarmýþlardýr. bastýramayýp zincirli köle olmalarý, derneklerin çoðn bilinen kabð kýrmaktýr. Mevct arazi çalýþmalarýný Baþaramayan þehirler maalesef ceplerindeki para bitene hayvanlardan bile daha acýnasý ve zavallý drmda oldðn yaparken, bakýmevlerindeki hayvanlara bakarken ayný kadar devletin görevini üstlenmeye kalkan ve baðýþ hepimizeispat etmiþtir! zamanda paneller düzenlemek, lslararasý sempozymlara toplayarakyaþamaya çalýþan dernekçilerdir. Ülkenin b kadar aydýn, kaliteli, entelektüel, pratik müdahil olmak, mahkemelerde dava açmak, b davanýn Yeni krlan HAYTAP'ýn felsefesi de alýþýlmýþýn dýþýnda zekâlý cevheri olmasýna raðmen çoð b negatif etkiler sonçlarýný kamoy ile paylaþýp, balýk ttmasýný ortalama bir taktik izleyerek ve lsal çapta büyüyerek, biradana ya da nedeniyle b derneklere ya da vakýflara ðramak vatandaþa öðretmektir. Ýki çalýþma arasýndaki paralellik Eskiþehir olmaktýr. B þekilde eðitim vermekte ve bn istememektedir. Maalesef kamoynda olþtrlan yanlýþ mtlaka sivil toplm örgütü çalýþmasý lehine aðýr basmalý, destekçilerineaþýlamaktadýr. Çünkü eski sistem çökmüþtür. dernek ve hayvan sever (fakat insan sevmez) imajý ile kedi köpek toplayýcýlarýndan sivil toplm örgütü çalýþmasý Hâlbki Giresn devletle iþbirliði yapar baþarýr, Adana derneklerin bir ihbar krm olarak algýlamasý onlarýn asýl yapýlacaðýasla ntlmamalýdýr. iþbirliði yapar baþarýr, Kadýköy baþarýr, Eskiþehir baþarýr. yapmasý gereken STK baskýsýný bir türlü idari krmlar Anýmsarsanýz Samsn'da bir dernek Avrpa Birliðinden Onlar iþ yapmýþ oldklarý için göze batmazlar, ama ýsrarlý bir üzerinde olþmamasýnaneden olmaktadýr. ciddi fon almýþ, b paranýn büyük bir kýsmýný bir yýl içinde þekilde devletin yapmasý gereken görevi kendileri yapmaya Hatta öyle ki hayvan korma derneðinin görevi kedi kr mamaya yatýrmýþ, ertesi yýl tekrar hayvan severlerden devam ettikçe bataklýk içinde debelenir, battýkça batar, üzerine köpek bakmak ya da cebinden çýkarýp para vermek olarak para istemeye baþlamýþtýr. Aslýnda b örnek maalesef de iþ yapmadýklarý için her kesimden bir ton eleþtiri alýrlar. dayatýlmaktadýr. B görevi yapmasý gereken krm hepimizin yaþadýðý kýsýr döngünün tipik yansýmasýdýr. Artýk hayvan haklarý bakýþ açýsý Türkiye'de eski DEVLETTÝR. Aslýnda derneklerin kimi zengin ve kadirþinas Hepimizin baþýndan geçen ama kabl etmek istemediðimiz alýþkanlýklarýndan krtlp yeni bir vizyon kazanmalý, gönüllülerinden baðýþ toplayarak bn yapmaya çalýþmalarý gerçektir. Kabl etmek istemeyiz çünkü gönüllülerden alýnan devletin yapmak istemediði görevi devlete hatýrlatmalý, bir yaþanan ikileminbelki de en büyük dýþa vrmþ halidir. baðýþlarla devletin yapmasý gereken bir iþi kimseye kaptýrmak ihbar krm olarak deðil, devleti çalýþtýran bir mekanizma Açýkçasý bir derneðin kýsýrlaþtýrma yapmak için para istemeyiz. olarak yerini almalýdýr. toplamasýný hiçbir zaman anlayamamýþýmdýr. Hangimiz Manevi besleme dygmz belki de tatmin etmek B yeni sistemi beðenmeyenler, krmþ oldklarý b devletten daha zengin olabiliriz ki? Ya da hangimiz kapýmýzýn için hayvan korma gönüllüsü sýfatý ya da derneði arkasýna yanlýþ düzenin yýkýlmasýný istemeyenler de ajanlýk yaparlar, önündeki sokakta elektrik s doðalgaz tesisatý deðiþmesi saklandýðýmýzýçoð zaman düþünmüþümdür. kendileri gibi olanlarý yanlarýna çekmeye çalýþýp yeni bir gerektiði zaman mahallece para toplayýp belediye yerine b Hayvan beslemek varken, b kadar güzel ve tarifi vizyon getirmek isteyenlere saldýrýrlar, ekip çalýþmasý göreve soynrz ki? imkânsýz psikolojik tatmin dünyasý varken, kimse de kalkýp istemezler, halkla iliþkiler, seminerler gibi kr kalabalýk Þn kabl etmek gerekir ki, hayvan beslemek güdümüz ne broþür bastýrmak, ne afiþ yapmak, ne billboard söylemler istemezler, insan merkezli tartýþmalara prim her zaman için hayvan hakkýný kormak, idari yazýþmalarla düzenlemek, ne panel yapmak için para vermek istemez. zatýrlar, yapýlan b yepyeni çalýþma görünmesin diye fiili devlete ntmþ oldð görevi hatýrlatmaktan daha önde Çünkü önündeki somt yaralanmýþ köpeði görür, caný olarak yglanmasý mümkün olmayan projeler üreterek gelir. Birincisinde yaþanan manevi tatmin asla, ikincisindeki çýkartýlmýþ atý, eþeði, ineði görür, bacaðýný araba çiðnemiþ yyan kýzýlderilininyanmasýný engellerler. gibi soðk- itici, can sýkýcý, sonc bile resmi bir yazý olacak kediyi görür. Milyarlarýnýbraya akýtýr. Çünkü o yeni fikir ve bakýþ açýsý aslýnda kendi krmþ bir eylemle boy bile ölçüþemez. Ve gün gelir o milyarlar bir gün Bandýrma'daki, oldklarý dünyanýn yýkýlmasýnýn sinyalleri, yani sonn O nedenle etrafýmýzdaki zengin hatta maddi drm zor Antalya'daki, Mamak'taki, Ktldüðün'deki, Marmaris'teki, baþlangýcýdýr. drmda olan insanlardan bile para toplayarak b paralarla Bodrm'daki, Didim'deki katliam olr. Av. Ahmet Kemal Þenpolat kr mama almak, veterinerlik hizmetleri vermeye çalýþmak Ankara'da ve Ýstanbl'da yapmýþ oldðmz HAYTAP HAYTAP Hayvan Haklarý Federasyon derneðin asli görevi olmamalýdýr. Devletin yapmasý gereken toplantýlarýmýzda da özellikle bn vrgladýk. Yoksa Yönetim Krl Baþkaný BU KATLÝAMI KINIYORUZ Akyaka'da hayvan haklarý savnclarý hayvan canýn zehirlendiði haberini aldýlar. bakýmevi ve rehabilitasyon merkezi çalýþmalarý için yer Yapýlan müdahelelere raðmen sekiz köpek feci tahsis edilmesinin ve projesinin hazýrlanmasýnýn þekilde acý çekerek can verdi. sevincini yaþarken ormanlýk alanda baktýklarý sekiz Alternatif tarým yglamasý: Permakültür HAYVANLARI ZEHÝRLEMEK, ÝNSANLIÐI ZEHÝRLEMEKTÝR HAYVANLARI ÖLDÜRMEK, ÝNSANLIÐI ÖLDÜRMEKTÝR Hayli sýcak bir yaz yaþadýk. Küresel ýsýnma etkileri inþa etmek manasýnda kllanýldý. Kavram zamanla deðiþik yüzünden hem bizim bölge, hem bütün dünyada aþýrý ve manalarda kllanýlmýþ olmakla birlikte, günümüzde artýk; sýra dýþý hava olaylarý büyük zararlar yarattýlar. Gökova gýda üretimi, arazi kllanýmý ve topllk inþa etmede oldkça marazlý bir yaz sezon yaþadý. Mayýs ayý sonnda sürdürülebilir ve etik bir tasarým slü kllanmak olarak aniden sert yaðmr þeklinde yaðýþlar old, bir hafta sonra tanýmlanabilir. Afrika çöl dalgasý geçti. Meyve aðaçlarýnýn ve zeytin Permakültür'ün diðer bir tanýmý da "sürdürülebilir aðaçlarýnýn çiçeklerinin büyük kýsmý önce düþtü (yaðmr ile) sonra kalanlar yandý. Öyle ki, yaz meyvelerinin yerleþimler tasarlamak"týr. B bir felsefe ve toprak randýmaný zayýf kaldý. Özellikle erikler ve üzümler olmak kllanýmý yaklaþýmýnýn mikroklima, yýllýk ve çok yýllýk üzere, nar ve zeytinde bollk yok b yýl. bitkiler, hayvanlar, toprak ve s yönetimi ve insan (Ze domateslerin hikayesini herkes biliyor). B ihtiyaçlarýnýn birlikte ve baðlantýlý olarak içiçe geçtiði gidiþatla küresel ýsýnma etkileri ile yavaþça yýllýk sezon üretken topllklar bütünüdür. rotasyon gevþeyecek ve silinecek - sonç olarak anormal Permakültür tasarýmýnýn temel amacý; bitki, hayvan (sezon dýþý) hava olaylarý, geleneksel tarýmcýlýk ve insanlarý üretim amaçlý bir araya getirerek, bakýmý bilgilerinin alakasýný (ymn) azaltacak. kolay, istikrarlý, kendi kendine yeten bir düzeni mümkün Son yýl boynca Avstralya'da b olmsz olan en küçük alanda olþtrmaktýr etkilere karþý yeni bir tarýmcýlýk yaklaþýmý geliþtirildi. Permakültür özellikle krak ve erozyonl yamaçlara Avstralya dünyanýn en krak kýtasý oldðndan dolayý, ygn, çünkü sadece ürünler peþinde koþmaktan deðil, kraklýk, erozyon ve diðer ekosistemi dengesizleþtiren bütün ürünlere iþlevleriyle bakma ve topraklarýn kendi faktörlere karþý yeni tedbirleri tasarlayýp yglamada evrimlerinin gerçekleþmesine izin verme felsefesidir. baþarý bld. B alternatif tarýmcýlýk sisteminin adý Ýlerki yazýlarýmýzda farklý tarla (ve bahçe) bakým 'permakültür'dür. tekniklerine daha detaylý þekilde bakacaðýz. Türkiye'de Ýngilizce 'permanent' (kalýcý) ve 'agricltre' (tarým) Avstralya Permakültür Araþtýrma Enstitüsüne baðlý kelimelerinin birleþiminden olþr, endüstriyel ve tarýmsal Türkiye Permakültür Araþtýrma Enstitüsü ve Marmaris sistemler tarafýndan yaratýlan toprak, hava ve s Ekolojik Yaþam Dernek blnyor, ayrýntýlý bilgiler için kirlenmesine, kaybolan bitki ve hayvan türlerine, doðal web sitelerine baþvrabilirsiniz. Ýzmir'in Bayýndýr ilçesinin olarak yenilenemeyen kaynaklarý yok edici ekonomik Mersinli mevkiinde pilot projeler olarak Permakültür sisteme tepki olarak geliþtirildi ve eski deneyimlerden tarýmcýlýk teknikleri yglanýyor ve topraklar yeniden olþan bitki, hayvan ve sosyal sistemlerin bilgisine yeni zenginleþtiriliyor. fikirlerin eklenmesiyle, "kalýcý tarým" ve "kalýcý kültür" Meryem Kzey Mðla Arýcýlýk Müzesi Açýldý Arýcýlýk Müzesinin açýlýþý, Mðla Valisi Fatih Þahin ile, Mðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Þener Oktik, Türkiye Arý Yetiþtiricileri Merkez Birliði Baþkaný Bahri Yýlmaz ve MAYBÝR Baþkaný Ziya Þahin tarafýndan birlikte yapýldý. Müzenin açýlýþý için düzenlenen törende konþan Mðla Valisi Fatih Þahin, Mðla'da bal üretimi konsnda her türlü desteði vereceklerini kaydederek, Bal çok önemli bir besin gýda maddesi. Sofralarýmýzýn en baþýnda yer alýyor. Saðlýk için mtlaka bal tüketmek gerekir. Bal üretimi yapan arýcýlýk sektörü çok güzel bir hizmet veriyor. Arýcýlýk sektörünün bilimsel çalýþarak daha kaliteli ürün elde etmesi çok önemli. B anlamda bgün açtýðýmýz müzemizin büyük bir önemi blnmakta. Ýçinde barýndýrdýðý eserlerle b müze gerek halkýmýzýn gerekse bölgemize gelen tristlerin ilgisini çekecektir dedi. Müzede neler blnyor? Müzede ressamlar tarafýndan yapýlan km sanatý, mermer sanatý, doðal taþ sanatý ve resim sanatý gibi altý dalda arýlar ve arýcýlýkla ilgili yapýlmýþ seçkin eserler sergilenirken, Arýcýlýðýn dünden günümüze geçmiþiyle ilgili araç ve gereçlerle bal üretim yöntemleri maketlerle anlatýlýyor. Müze içerisinde arýcýlara ve tüketicilere yönelik gerçekleþtirilecek sinevizyon gösterisiyle, bndan böyle doðr bal üretimi nasýl yapýlýr ve organik bal konsnda hem üreticilerin, hem de tüketicilerin bilgilendirilmeleri de saðlanacak. Müze içerisinde bal üretimi maketlerle anlatýlýrken, hazýrlanan þeffaf kovanlar sayesinde arýlarýn nasýl bal yaptýklarý çýplak gözle de izlenebilecek.

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. OKTAY AKBAL AKYAKA HALK KÜTÜPHANESÝ NÝHAYET KENDÝ YERÝNE KAVUÞTU Yýl: 2 Sayý: 12

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

KÜTAHYA ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ www.kaol43.com Yýl : 2012 Sayý : 11 ÝÇÝNDEKÝLER 2 Atatürk'ün Öðretmenlere Hitabý 3 Sunuþ - Nihat Çelikten 4 Model Okul Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi - Ali Osman Acar

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI,

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

EVRENSEL KiMLiK VURGULANDI

EVRENSEL KiMLiK VURGULANDI CMYK Sorunlarýmýzýn kaynaðý Batý mý Sorunlarýmýzýn Esas Kaynaðý Batý mýdýr? konulu konferans veren Prof. Dr. Necef: "Türkiye'nin sorunlarýnýn kaynaðý aslýnda kendi eksiklikleridir, çözüm de kendi içimizdedir"

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı