TÜRK YE'N N SOYKIRIM NEDEN YLE YARGILANMASI KABUL ED LEMEZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE'N N SOYKIRIM NEDEN YLE YARGILANMASI KABUL ED LEMEZ"

Transkript

1 TÜRK YE'N N SOYKIRIM NEDEN YLE YARGILANMASI KABUL ED LEMEZ Av. GÜLSEREN S. AYTAfi 1) Türkiye, Ermenistan'a toprak ve tazminat talebi yolunu açacak çok vahim bir tarihî hatan n efli indedir. 2) Fransa Parlamento'sunun Ermeni Soyk r m n nkar Yasas üzerine, "D fliflleri Bakanl nca, Ermeni Soyk r m iddialar na karfl Uluslararas yarg ya baflvurmaya haz rlan ld " ve 1915 olaylar n n, BM Soyk r m Sözleflmesi'ne göre de erlendirilmek üzere Türkiye'nin Uluslararas yarg - ya baflvuraca haber edilmifltir. ( h t t p : / / w w w. m i l l i y e t. c o m. t r / / 1 1 / 15/siyaset/axsiy01.html Milliyet, ve Hürriyet, ) Ancak, "Türkiye soyk r m yapmad halde, neden soyk r mc devletler gibi hakem komisyonu veya mahkeme önüne ç k p yarg lanmal d r?" ve "Türkiye Milletleraras Mahkemede k smen de olsa haks z ve sorumlu bulunursa ne olur?" sorular sorulmam fl, cevaplar verilmemifl, konunun hukuki sonuçlar Türk Halk na anlat lmam flt r. Türkiye Uluslararas yarg ya (Uluslararas Tahkim veya Adalet Divan ) baflvurursa, Ermenistan'a, Türkiye'den tazminat, mülklerin iadesi veya toprak talebinde bulunma yolu aç lm fl olur. Son olarak, Hürriyet'in 24 Mart 2007 tarihli haberine göre D fliflleri Bakan, "iflin mahkemeye götürülmesi konusunda son aflamaya geldiklerini, yak nda aç klayacaklar n, durumun çok riskli oldu unu, çünkü mahkeme karar n kabul etmek zorunda oldu umuzu" s ö y l e m i fl t i r. ( h t t p : / / w w w. h u r r i y e t. c o m. t r / g u n d e m / a s p? m = 1 & g i d =112&srid=3429&oid=8 ) 3) Durum ola anüstü derecede önemlidir, Türkiye'nin k smen de olsa haks z bulunmas halinde Ermenistan'a toprak ve tazminat talebi yolunu açacak bir giriflim, hiçbir gerekçe ile kabul edilemez. Bu hataya düflülmemesini teminen, konu hakk nda bilgilenmek ve yetkilileri uyarmak hepimizin vatandafll k görevidir.

2 988 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 ERMEN SORUNU LE LG L HUKUK DURUM: 1) Bir k s m Ermenilerin vatana ihanet suçu niteli indeki istek ve eylemleri sonucunda, 31 May s 1915 tarihinde tehcir karar ç kar lm flt r. Her y l büyük gösterilere sahne olan 24 Nisan, Ermeni Komitelerinin kapat lma karar n n tarihi olan 24 Nisan 1915'e at fta bulunur. (Bilgi için: T.C. Genelkurmay Baflkanl, Arfliv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri , Cilt I, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Baflkanl Yay. 2005, s.131 vd.) Oysa, mazlum halklar n umudu ve önderi olan Türk Milletinin tarihinde, soyk r m, insanl k suçu veya kimyasal silâh kullan m gibi bir insanl k ay b yoktur. 2) 1920 Sevr Projesinde öngörülen, Türklerin zorla tehcir ve zulüm suçlamas yla tilaf devletlerine ve Ermenistan'a verilerek yarg lanmas, Osmanl Devletinin toprak ve tazminatla sorumlu tutulmas talepleri, ülkemiz düflman iflgali alt nda ve savafl halinde olmas na ra men kabul edilmemifltir. 3) 1899 y l nda kurulan Milletleraras Daimi Hakem Mahkemesi veya 1921'de kurulan Milletleraras Daimi Adalet Divan n n Osmanl Devletini yarg lamas gibi bir durum müzakere konusu dahi ettirilmemifltir. 4) Ermenistan Cumhuriyeti ile imzalanan 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaflmas ile Ermeni sorunu kesin ve de ifltirilemez bir flekilde çözülmüfltür. 5) Haks z ve mesnetsiz (dayanaks z) Ermeni talepleri, 1923 Lozan Bar fl Antlaflmas ile sonsuza kadar hayat m zdan ç km flt r. "( ) Türkiye'de kalmak isteyen Ermeniler Türk vatandafllar ile kardeflçe yaflayabilirler. Ancak Türk topraklar herhangi bir Ermeni yurdu için parçalanamaz. Ne do u vilâyetlerinde ne Kilikya'da anavatandan ayr lmas mümkün yer yoktur. Zaten Türkiye bugün mevcut müstakil Ermeni Cumhuriyetiyle anlaflmalar imzalam flt r. Di er bir Ermenistan' n vücut bulabilece ini Türkiye hayalinden bile geçirmez. Az nl klar n gidip gelmeleri ve mallar meselesi ise, Türk kanunlar n n halledece i ifltir. Az nl klar için kontrol veya temsilci gönderilmesi Türkiye'nin dahilî (iç) ifllerine müdahale teflkil edece i için asla kabul edilemez. Az nl klar n himayesini, Türk bütünlü üne ve istiklâline halel verici bir bahane olarak kulland rtamay z! " smet NÖNÜ (Ali Naci KARACAN, Lozan, Nokta Kitap Nisan 2006, s.166,167) 6) Türkiye-Ermenistan uyuflmazl diye bir hukuki durum yoktur. Ermeni propagandalar arkas nda bekleyen haks z ve mesnetsiz Ermeni talepleri vard r. Türkiye, 1921 Kars Antlaflmas ve 1923 Lozan Bar fl Antlaflmas ile çözümlenen Ermeni suçlamalar n tart flma konusu yapmay reddedinceye ve milletleraras hukuktan kaynaklanan kendi haklar n talep edinceye kadar propagandalar sürecektir. Haks z suçlamalar, müzakere ve yarg lama konusu yap ld takdirde bir uyuflmazl k oldu u ve so-

3 T ü r k i y e 'n i n Yarg lanmas Kabul Edilemez Av. Gülseren S. Aytafl 989 nuçlanmas gerekti i kabul edilmifl demektir. (BM Antlaflmas md.33 vd.) Olmayan bir uyuflmazl n müzakeresi ve yarg lamas yap lamaz. ERMEN STAN'IN YILMADAN BAfiVURDU U G R fi MLER: 1) Sevr Projesindeki Ermeni talepleri sona ermifl, ancak özellikle 1960'l y llardan itibaren soyk r m suçlamalar yeniden bafllam flt r. Soyk r m suçlamalar n n nihaî hedefi, Ermenistan' n 1990 Ba ms zl k Bildirgesinde ve 1995 Anayasas nda "Bat Ermenistan" olarak nitelendirdi i Türkiye'nin Do u bölgesidir. 2) 1948 BM Soyk r m Sözleflmesi, 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlü e girmifl ve 1951'den sonraki olaylara uygulanabilmektedir. Oysa Ermenistan, soyk r m suçlar nda zamanafl m olmamas nedeniyle, Soyk r m Sözleflmesinin geriye dönük uygulanmas gerekti ini iddia etmektedir. 3) Nitekim; 2001 y l nda Türk-Ermeni Uzlaflt rma Komisyonu ( ngilizce k sa ad yla TARC) kurulmufl, Uluslararas Daimi Adalet Merkezi'ne (ICTJ) baflvuruda bulunarak "BM SOYKIRIM SÖZLEfiMES HÜKÜMLER - N N GER YE YÜRÜMES HUSUSUNUN NCELENMES " istenilmifltir. ICTJ k sa adl Uluslararas Kuruluflun, Temmuz 2002'de haz rlad raporda, BM Soyk r m Sözleflmesi hükümlerinin geriye yürümeyece i, sözleflmenin yürürlü e girdi i 12 Ocak 1951 tarihinden önceki olaylar nedeniyle bir devlete veya flahsa karfl yasal bir talepte bulunulamayaca ifade edilmifltir. Ancak ayn raporda, "olaylar gerçeklefltirenlerin bir bölümünün, Ermenileri yok etmek amac yla hareket ettikleri" yönünde bir hukukî de erlendirmeyle, "ERMEN SOYKIRIMI VARDIR" sonucuna ulafl lm flt r. ABD Baflkan Bush, 24 Nisan 2005 tarihli konuflmas nda, bu rapordan övgü ile söz etmektedir. ( TARC RAPORU Milliyet ) Bu inceleme raporunun, t pk di er haks z raporlar, Parlamento kararlar, kitaplar, filmler, an tlar, konferanslar gibi, Türkiye aleyhinde delil olarak kullan lmak istenece i, izahtan varestedir. ULUSLARARASI YARGIYA BAfiVURU, TEMEL NSAN HAKLARINA, ANAYASAYA'YA, M LLETLERARASI SÖZLEfiMELERE VE M LL ÇIKAR- LARIMIZA AYKIRIDIR (ÖZETLE): Uluslararas yarg ya baflvuru, her fleyden önce Ermeni sorununu çözen 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaflmas, 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaflmas ve Lozan Bar fl Antlaflmas 'na, k saca Türkiye'nin kazan lm fl haklar na ayk r d r. Ayn zamanda Anayasa'm z n, Türk vatandafllar n n cezaland r lmak üzere yabanc ülkelere verilemeyece ine dair (2004 de iflikli inden önceki) 38. maddesine, milli egemenli in kay ts z flarts z millete ait oldu u/hiç kimse veya organ n, kayna n Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayaca na iliflkin 6. maddesine, Türkiye'deki fiiller için yarg la-

4 990 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 ma yetkisinin münhas ran ba ms z Türk mahkemelerine ait oldu unu hükme ba layan 9. ve 138. maddelerine, suç ve ceza hükümleri ve zamanafl mlar n n geriye yürümeyece i ve do al hakim ilkesine iliflkin temel insan haklar n düzenleyen 37. ve 38. maddelerine, milletleraras sözleflmelerin onay kanunlar ile birlikte yürürlü e girece ini ve geriye yürüyemeyece ini hükme ba layan 90/1 maddesine ve milletleraras sözleflmelerin onay kanunlar na, Atatürk ilke ve devrimlerine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulufl felsefesine ayk r d r. Ayr ca, 1948/BM nsan Haklar Evrensel Beyannamesi'nin 11/2 maddesine, sözleflmelerin geriye yürümeyece ine iliflkin 1969/Viyana Antlaflmalar Hukuku Sözleflmesi'nin 28. maddesine ve 1948/BM Soyk - r m Sözleflmesinin 13. maddesine de ayk r d r. DURUM DE ERLEND RMES : "Gençler, gözlerinizi görmeye, kulaklar n z iflitmeye, beyninizi düflünmeye al flt r n z. Size beyaz gösterip siyah diyenler akl n z kullanmaman z için ellerinden geleni yapmaktad rlar. Size verdikleri gözlükler, kulakl klar, ucuz ve hattâ bedava dergiler, kitaplar, filmler, videolar düflünmeden, incelemeden karar vermeniz içindir. Sa derler, sol vururlar. Güneyi gösterirler, Kuzeye götürürler. Düflünme ve inceleme yetene inizi kullanmazsan z, size iyiyi kötü, dostu düflman tan tacaklard r. ( ) düflünce ve bilgi da arc n z, sizi yan ltmak isteyenlerin tekeline geçmifl olacakt r." (Rauf R. DENKTAfi, mtihan Dünyas, Yeni Asya Yay s.18) Türkiye'nin Ermeni propagandalar nedeniyle 1) Eflsiz dehâ Atatürk'ün "yalan" olarak nitelendirdi i, milletleraras antlaflmalarla çözümledi i ve hayat m zdan ç kard Ermeni propagandalar na, günümüzde "Sözde Ermeni Soyk r m ddialar " denilmektedir ve tarihimizle yüzleflmekten söz edilmektedir. 2) Sevr'deki "Hakem Komisyonlar, Türklerin yarg lan p cezaland r lmas için yabanc devletlere verilmesi, zorla göç ettirme, Patrikhane, imtiyaz" direktifleri, Lozan'da söz konusu bile ettirilmemifl iken, günümüzde "soyk r m, komisyon, tahkim, Lahey Adalet Divan 'na baflvuru, ekümeniklik, az nl k vak flar (cemaat vak flar ), Uluslararas Ceza Mahkemesi " sözleri günlük hayat m za girmifl ve kan ksanmak üzeredir. 3) "Efendiler, maddi ve özellikle manevi çöküfl korku ile..güçsüzlükle bafllar..güçsüz ve korkak insanlar, herhangi bir felâket karfl s nda, milletin de uyufluklu a düflmesine ve çekingen bir duruma gelmesine yol açarlar. Güçsüzlük ve karars zl kta o kadar ileri giderler ki, adeta kendi kendilerine hakaret ederler. Derler ki biz adam de iliz ve olamay z! Kendi kendimize adam olmam za imkân yoktur. "M. Kemal ATATÜRK (M. Kemal ATATÜRK, Nutuk, Alfa Yay. 2005, S.452) Türk Milleti, dünya çap nda bir Ermeni propagandas ile güvensizlik ve suçluluk kompleksi içine itilmeye çal fl lmaktad r. Türk insan, çaresiz-

5 T ü r k i y e 'n i n Yarg lanmas Kabul Edilemez Av. Gülseren S. Aytafl 991 lik ve y lg nl a, "ne olacaksa olsun" anlay fl na kap lmamal, K z lderililerin milli ç karlar n koruyamayan karakteri ile özdeflim yapmamal d r. Türk Milletinin, Ermeni propagandalar ndan çekinmesini, telâfllanmas n gerektiren hiçbir durum yoktur. Uyuflmazl k, 1921'de Moskova ve Kars Antlaflmalar ile çözümlenmifltir. Lozan'da söz konusu bile ettirilmemifltir. Hiçbir flekilde tekrar tart flma konusu yap lamaz. Üstelik, Türkiye d - fl ndaki Türklerin gözleri, koruyucu bildikleri Türkiye'dedir. Türkiye'nin bu sorumluluklar nedeniyle de güçsüz olmaya hakk yoktur. 4) " milli varl k ve gücümüzü fiilen ispat etmedikçe, diplomasi alan nda ümide kap lman n do ru olmad yolundaki inanc m z kesin ve sürekli idi " M. Kemal ATATÜRK (Nutuk, age. s.458) Ermeni propagandalar ndan kurtulma düflüncesi ile acele ve yanl fl karar verilmemeli, uluslararas Yarg ya (Lahey Adalet Divan veya Uluslararas Tahkime) baflvurulmamal d r. Ulu Önder Atatürk'ün manevi miras na sahip ç k lmal, Ermeni propagandalar na karfl net bir milli durufl gösterilmeli, herhangi bir komisyon veya mahkemenin taraf olmaya raz olunmamal, ortak tarih komisyonu kurulmas teklifinde dahi bulunulmamal d r. Türk Ermeni Uzlaflt rma Komisyonu'nun (TARC' n), "Ermeni soyk r m vard r" fleklindeki sonuç raporuna sürüklendi i unutulmamal - d r. Ermeni iddialar nedeniyle zaman ve enerji kaybedilmemeli, Türkiye'nin milletleraras hukuktan do an haklar korunmal, milletleraras hukuktan do an mütekabiliyet, misilleme ve zararla karfl l k verme haklar m z tam anlam yla kullan lmal d r. 6) Türk Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Milli ç - karlar m z ve ülke bütünlü ümüz, her türlü uluslararas iliflkinin üzerindedir. Aziz Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir ola anüstü flart alt nda dahi Lozan Bar fl Antlaflmas ile kazand egemenlik ve ba ms zl k haklar ndan geri ad m atmayacakt r. Ba ms zl n ve egemenli ini koruma azim ve karar, Türk Milletinin de ifltirilemez karakteridir.

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler

Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler Thoughts Regarding Cyprus Problem in the Ligth of Some Greek Court Decisions U ur Bay ll o lu * Çankaya Üniversitesi ÖZET K br s Sorunu

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S Av. HAL SAN YENG N (1) Girifl Ulusal hukuk kurallar n n ülke d fl nda uygulanmas n engelleyen

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

Adil Yarg lanma Hakk

Adil Yarg lanma Hakk makale 2 Avrupa Birli i Çal flma Yaflam nda nsan Haklar : Adil Yarg lanma Hakk 1 Girifl Demokrasi ve hukukun üstünlü üne olan inanc n emaresi olan adil yarg lanma hakk, Avrupa Birli ine Üye Devletlerin

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı