ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4930 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4930 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Güneyde yapýlan bir araþtýrmaya göre, kuzeydeki eski Rum mallarýnýn Yüzde beþinin kime ait olduðu bilinmiyormuþ! Bizim çakallara yine gün doðdu desenize!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4930 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SEN RUM, BEN TÜRK, AMA ÝKÝMÝZ DE KIBRISLIYIZ 2. sayfada "YÖDAK Baþkaný Hüseyin Gökçekuþ aleyhinde derhal soruþturma baþlatýlmalý" diyen KTÖS mahkemeler önünde basýn toplantýsý düzenledi ve çok çarpýcý açýklamalar yaptý... YDÜ hem suçlu, hem güçlü... Mahkemeden ara emri talep ediyor! Pilotaj eðitimi... Oybirliði olmadýðý halde Gökçekuþ YÖK'ü yanýltarak onay aldý... GOMBiNA Sýnýf öðretmenliði için mezun ettiði gençlere verdiði diploma geçersiz kabul edildiði halde, YDÜ YÖDAK'ýn bu bölümü iptal ile ilgili kararýný yargýya taþýdý ve ara emri istiyor. Bugün görüþülecek olan davada ilginç olan þu: Bu davaya YDÜ'nün Girne'de açtýðý üniversitenin ismi ile ilgili YDÜ aleyhþne sonuçlanan YÝM'deki davaya bakan üç yargýçtan biri ve YDÜ lehine karar veren tek yargýç bakacak... Daha önce YDÜ Rektör Yardýmcýsý olan þimdiki YÖDAK Baþkaný Hüseyin Gökçekuþ, YDÜ'nün ara emri baþvurusuna karþý YÖDAK olarak savunma yapmaktan kaçýnýyor... Gökçekuþ'u tamamen YDÜ'den taraf olmakla suçlayan KTÖS, Gökçekuþ'un baþka bir gombinasýný daha ifþa etti... Gökçekuþ, YÖDAK'ta oybirliði kararý olmadýðý halde varmýþ gibi göstererek, Girne'de açýlan pilotaj eðitimi için YÖK'ten onay alýnmasýný saðladý... Nihayet akýllarýna geldi 3. sayfada Uyuþturucu baðýmlýlarýna denetimli serbestlik içeren yasa önerisi meclise sunuldu Belgelerden açýkça görüleceði gibi Sayýn Gökçekuþ geçersiz diploma skandalýnýn yanýnda evrakta tahrifat yaparak sahtecilik de yapmýþtýr. Konuyla ilgili Cumhurbaþkanlýðý ve Savcýlýðý derhal göreve davet ederiz... Yargýyý þaibe altýnda býrakabilecek ve sonuçlarý itibarýyla yargýya baskýyý gündeme getiren bu kadar ciddi bir davaya olan ilgimiz devam ettiði gibi YDÜ'nün her ara emri baþvurusuna olumlu yanýt verilmesinin nedenlerini de kamuoyu ile paylaþmaktan çekinmeyeceðimizi vurgularýz. 19. sayfada

2 UYUÞTURUCUDAN TUTUKLANAN GENÇLERÝN SAYISI 6 OLDU Lefkoþa'da uyuþturucudan tutuklanan yaþlarýndaki gençlerin sayýsý 6'ya yükseldi. Polis bültenine göre, "þüpheli vaziyette görülerek" geçtiðimiz gün tutuklanan U.G. (E-19), U.G. (E-16) ile T.K'nin (E-17) ve olayla baðlantýlý olduðuna inanýlan Ý.K. (E-20) ve C.K'nin (E-16) ardýndan, bugün de 18 yaþýndaki M.E. tutuklandý. KÝRALADIÐI ARAZÝYE HAYVANLARINI SOKTUÐU GEREKÇESÝYLE TARLASINI YAKTI Geçitkale'de mandýralar bölgesinde arazisine hayvanlarýný soktuðu gerekçesiyle Halil Taþseven'e ait tarlayý yakan 42 yaþýndaki S.K. tutuklandý. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, itfaiye tarafýndan söndürülen yangýnda Taþseven'e ait 5 dönüm anýz ve 5 rulo balya ile Asým Þeref'e ait 7 rulo balya hasar gördü. DENÝZE DALDI, BAÞINI KUMA ÇARPTI; YOÐUN BAKIMDA Palm Beach Halk Plajý'nda kaya üzerinden denize atlayan ve baþýný kuma çarpan 34 yaþýndaki Cafer Kýlavuzoðlu aðýr yaralandý. Kýlavuzoðlu, boyun kýrýðý teþhisiyle Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yoðun bakýma alýndý. GÝRNE'DE EVE ÝKÝ EL ATEÞ EDÝLDÝ Girne'de Mustafa Bumen Yerli'nin evinin pencere camýna dün sabah av tüfeði ile iki el ateþ edildi. Polis Basýn Subaylýðý yaptýðý açýklamada, açýlan ateþ sonucu pencere camýnýn kýrýldýðýný kaydetti. KARPAZ BÖLGESÝNDE BALALAR ÇALINDI Polis, A.Ç. (E-55) isimli þahsýn, Mehmetçik-Balalan köy ovalarý içerisinde bulunan Hayrettin Efe'ye ait beþ ayrý tarladan Haziran ayý içinde toplam 30 rulo arpa balyasý çalmaktan tutuklandýðýný duyurdu. SERHATKÖY'DE YANGIN Serhatköy'de, elektrik tellerinin birbirlerine temas etmesi sonucu çýkan kývýlcýmlardan dolayý meydana gelen yangýnda, 7 dönümlük tarla içerisinde bulunan 60 küçük balya yandý. Polisin olaylarla ilgili soruþturmasý devam ediyor. LEFKOÞA'DA ASAYÝÞ VE TRAFÝK OPERASYONU Lefkoþa Polis Müdürlüðü sorumluluk sahasý dâhilinde önceki gün asayiþ ve trafik operasyonu düzenledi. Polis Basýn Subaylýðý'nýn açýklamasýna göre, kontrollerde herhangi biri olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin yaptýklarý denetimlerde 950 araç kontrol edilirken, suç iþlediði tespit edilen toplam 136 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþleme gidildi; 12 araç trafikten men edildi. 12 KÝLO MARÝHUANA Larnaka Havaalaný'nda pazartesi günü Yunanistan'dan adaya gelen iki Yunan'ýn valizinde 12 kiloya yakýn marihuana bulunduðu haber verildi. Þener LEVENT Açý Kýbrýslýrumlarýn tümünün de birleþtiði ortak noktalar var: En baþta þu: -Kýbrýs'ýn kuzeyi Türkiye'nin iþgali altýndadýr... Saðcýlar da solcular da... Dinciler de dinsizler de... Demokratlar da, faþistler de... Ayný görüþte... "Ýþgal ve istila yok" diyen hiçbir Ruma rastlamadým þimdiye dek. ELAM'cýlar ve komünistler... EOKA-B'ciler ve federasyoncular... Siyasi partiler, sendikalar ve örgütler... Birbirlerini ne kadar yeyip bitirseler de, hiçbiri iþgali reddetmiyor. Baþka? Kuzeydeki devlet sahte bir devlettir! Sahte deðil diyene rastlamadým hiç... Baþka? Türk askeri adadan gitmelidir! Gitmesin kalsýn diyen tek bir kiþi yok... Baþka? Maraþ sahiplerine koþulsuz geri verilmeli! Verilmemeli diyen var mý? Yok! Baþka? Türkiye'den taþýnan nüfusun hepsi de burada kalamaz! Hepsi de kalabilir diyen tek bir kiþiye rastladýnýz mý siz hiç? Ben rastlamadým... Baþka? Beþparmaklardaki bayrak kaldýrýlmalý! Kaldýrýlmamalý diyen kimse yok! Listeyi daha da uzatmak mümkün... Adanýn yeniden birleþmesini ve bütünlüðünü isteyen Kýbrýslýtürk barýþçýlar olarak iþimiz zor... Yurdumuzun gerçeklerini seslendirdiðimiz zaman güneydeki þovenist ve faþistlerin SEN RUM, BEN TÜRK, AMA ÝKÝMÝZ DE KIBRISLIYIZ aðýna düþme tehlikesi de var... Bazan içine binbir de yalan katarak tepe tepe kullanýyorlar bunlarý... Söylediklerimize solcular sahip çýkacaklarýna ne yazýk fanatik milliyetçiler sahip çýkýyor... Bundan korunmanýn yolu var mý? Tek yolu, bir faþistin söylediði þeyin aynýsýný söylememek... Ama iki kere iki dört... Faþist dört derse, biz ayný safa düþmemek için beþ mi diyeceðiz? Faþist, "Kýbrýs iþgal altýnda" derse, biz "Hayýr kurtarýldýk" mý diyeceðiz? Þimdiye dek güneyde birkaç küçük grup dýþýnda hiçbir solcu örgüt beni bir toplantýda konuþmacý olarak çaðýrmadý... Ne AKEL, ne de ona baðlý olanlar... Ama saðcýlardan çok çaðýran oldu... Kim çaðýrýrsa çaðýrsýn, reddetmedim Çiziktirdi hiçbir zaman... Gittim... Ýnandýklarýmý ve doðru bildiklerimi söyledim... Hiçbir zaman da tek taraflý olmadým... Nerede Dohni dediysem, orada Palikitre de dedim... Nerede 1974 dediysem, orada 1963 de dedim... Ama yine de hep kýyamet koptu... Vay sen misin þovenistlerin toplantýsýnda konuþan? Konuþursam konuþurum... Sen davet edersen, orda da konuþurum sevgili barýþçý ve ilerici dostum... Ama sen burada Amerikan politikalarýna o kadar kendini kaptýrdýn, o kadar onlarla içli dýþlý oldun ki, oralara çaðýramazsýn beni... Abilerin kýzarlar sana... Önceki akþamki toplantýda, ki bu Karpaz Derneði'nin düzenlediði bir toplantýydý, söylediðimi burada da yazayým... Sen Rum, ben Türk, ama ikimiz de Kýbrýslýyýz. Siz bu milliyetçilikten kurtulamazsanýz Kýbrýs da kurtulmaz... Ben bölünmemiþ, tek ve bütün bir Kýbrýs'tan yanayým... Ama mümkün deðilse, federasyona da razýyým... Gönlüm tek bölgeli, iki toplumlu bir federasyondan yana... Ama ille de kendinize bir fenalýk yapmakta diretiyorsanýz, varsýn iki bölgeli olsun... Garanti maranti istemem... Zorunlu askerlik de istemem... Silahsýzlanma isterim... Mustafa Akýncý benim dostum... Onu da bu toplantýda eleþtirmedim. Tam tersine onun Denktaþ, Eroðlu ve Talat'tan çok farklý olduðunu söyledim... En büyük sýnavlarýný vermedi henüz... Verdikten sonra konuþalým... YDÜ ara emri istiyor Ara emri bugün mahkemede görüþülüyor... YÖDAK için yapýlan seçimden sonuç alýnamadý... Seçimde hiçbir aday yeterli oyu alamadý ve seçim Pazartesi günkü birleþime ertelendi... KKTC vatandaþlarý için Sýnýf Öðretmenliði bölümünün kapatýlmasýný önlemek amacýyla YDÜ mahkemeye baþvurdu. Konuyla ilgili olarak aciliyet kararý veren mahkeme durumu görüþmek üzere bugün toplanýyor. YDÜ nün talep ettiði ara emrinin bugün mahkemede verilip verilmeyeceði merak ediliyor. YÖDAK Diðer yandan Meclis Genel Kurulu dün, Hukuk Siyasi Ýþler ve Dýþ Ýliþkiler Komitesi nin Yükseköðretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyelik baþvurularýnýn deðerlendirilmesine iliþkin raporu da görüþülerek oy birliðiyle kabul edildi ve üye seçimine geçildi. Necdet Osam ýn yerine YÖDAK üyeliði için sandýk kurularak Prof. Dr. Hasret Balcýoðlu, Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve Prof. Dr Ahmet Pehlivan arasýnda yapýlan seçimde hiç bir aday yeterli oyu alamadý ve seçim Pazartesi günkü birleþime ertelendi. Oylamada, Prof. Dr Hasret Balcýoðlu 24, Prof. Dr. Ali Efdal Özkul 1 ve Prof. Dr Ahmet Pehlivan 23 oy aldý. Oylamanýn ardýndan güncel konuþmalara devam edildi.

3 AFRÝKA dan mektup... YARIN TC DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI RANDEVU ÝSTERSE NE OLACAK? Ne diklenmemizde hayýr var, ne eðilmemizde. Ne bold yazýlsak iþe yarýyor, ne italik dursak. Kýrmýzý çizgilerimiz hepten nafile. Beyaz çizgilerimiz ise kirden kapkara. Biraz dibini karýþtýrýnca, diklenmelerimizde bile gizli bir eðilme var hatta. Fenerbahçe Kulübü'nün Baþkaný Aziz Yýldýrým Kýbrýs'a geldi, yer yerinden oynadý. Bir hezeyandýr gidiyor. Kiþilikli bir karþý çýkýþa o kadar hasret kalmýþ ki bu toplum, en küçük bir hareket karþýsýnda galeyana geliyor, adeta kahramanlýk destaný yazmaya hazýr. Aziz Yýldýrým'a "terbiyesiz" deyince, Türkiye ile saðlýklý, kiþilikli ve karþýlýklý saygýya dayalý iliþki mi kurulmuþ oluyor? Ya da Aziz Yýldýrým'a randevu vermeyince "yavru" "ana"ya diklenmiþ mi oluyor? Tayyip Erdoðan ile AKP'sinin hapislerde süründürdüðü bir adama karþý diklenince Tayyip Erdoðanlara diklenmiþ oluyor muyuz mesela? Aziz Yýldýrým sadece Fenerbahçe'nin Baþkaný deðil, ayný zamanda bir iþadamý. Kýbrýs'ýn kuzeyinde "banka" açmak istiyor. Bu "banka" projesine Tayyip Erdoðan'ýn karþý olduðu da biliniyor. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yeni bankalara ihtiyacýmýz mý var, bu ayrý mesele Ama burada "banka" açmak isteyen Türkiyeli bir iþadamý ne yapar? Önce Türkiye'deki iktidarla ve elbette Sultan'la arasýný düzeltir. KKTC'de banka açmak isteyen Türkiyeli bir iþadamý KKTC'nin makam sahipleri ile mi görüþür? KTFF ile mi görüþür? Bunlarla görüþmek, yeter mi iþi baðlamaya? Aziz Yýldýrým, Sultan Erdoðan ile iþi baðlamadan buraya gelirse, avucunu yalayacaðýný bilmez mi? Bu ne þiddet, bu ne celal, anlamak mümkün deðil. Biri randevu vermez, diðeri randevularýný iptal eder. Öbürü görüþür sonra "kandýrýldým" der. Diðeri "þununla görüþmezsen benimle de görüþemezsin" der. Bir baþkasý gider adamla yemek yer, sonra yemedim der, fotoðraflar ortaya çýkýnca da "oradan geçiyordum, tesadüfen karþýlaþtýk" gibisinden saçma sapan açýklamalar yapar. Diðerleri "terbiyesiz" der, baþkalarý "terbiyesiz" diyene "bravo" çeker Ne bütün bunlar? Tamam KTFF konusunda hassasiyetlerimiz var toplum olarak. Ama abartmadýk mý sizce? Yüzümüze gözümüze bulaþtýrmadýk mý? Yarýn TC Diyanet Ýþleri Baþkaný KKTC Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'dan randevu isterse, Akýncý Diyanet Ýþleri Baþkaný'na "olmaz, önce bizim müftüyle görüþ, sonra bana gel" mi diyecek? Aziz Yýldýrým geldi, tam Aziz Nesinlik olup çýktýk Diyanet Ýþleri Baþkaný gelirse, Allah acýsýn KTÖS, mahkemeler önünde basýn açýklamasý yaptý Elcil: Gökçekuþ hakkýnda derhal soruþturma açýlmalý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, YÖDAK Baþkaný Hüseyin Gökçekuþ'un usulsüz kararlar üretmesinden dolayý hakkýnda derhal soruþturma açýlmasý gerektiðini savundu. "Atatürk Öðretmen Akademisi'nin kapanmasý sürecini baþlatan Eðitim Bakaný'nýn Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden 3 gün önce 16 Nisan tarihlinde YDÜ'ye sýnýf öðretmenliði açma ön izni verdiðini" ileri süren Elcil, YÖDAK'ýn da bu izne baðlý olarak eðitime baþlama izni vermesinin yarattýðý olumsuzluklarý anlatarak eleþtirdi. Mahkemeler önünde dün basýn açýklamasý yapan KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ve yürütme kurulu üyeleri, eðitime baþlama izni verilirken bu bölümün incelenmesi gerekmesine raðmen YDÜ eski Rektör Yardýmcýsý da olan YÖDAK Baþkaný Hüseyin Gökçekuþ'un hiçbir araþtýrma yapmadan 5 Nisan'da bu izni YDÜ'ye vermesinin kabul edilemez olduðunu kaydetti. Bu yapýlanýn ülkede ciddi bir sorun olan iþsizlik sorununu körükleyecek bir giriþim olduðuna dikkat çeken Elcil, "Eðitimin niteliðini bir tarafa koyacak olursak iþsizlik yönünden ciddi bir sorun yaratacak. Maalesef üniversitelerimiz sürekli olarak fabrikasyon usulü avukat, hemþire, diyetisyen, öðretmen yetiþtirme yönünde ciddi bir çaba içerisine girmiþlerdir. Bu da þu anda sýkýntý yaratýyor" ifadelerini kullandý. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, birçok iþsiz üniversite mezununa bir de sýnýf öðretmenliðinin eklenmeye çalýþýlmasýndan dolayý tepki gösterdiklerini söyledi. YDÜ'nün hiç bir makamdan izin almadan 2009 yýlýnda bir grup öðrenciyi kaydedip 2013 yýlýnda da sýnýf öðretmenliði bölümünden mezun ettiðini öðrendiklerini, verilen diplomalarýn da geçersiz olduðunun ortaya çýktýðýný iddia eden Elcil, "Bu gerçek ortaya çýktýðý için 19 Haziran tarihinde verilen izin Hüseyin Gökçekuþ'un tehdit ve karþý çýkmalarýna raðmen diðer YÖDAK üyeleri tarafýndan iptal edilmiþ durumdadýr. Þu an gelinen durum itibarýyla YDÜ mahkemeden ara emir almak için baþvuru yapmýþ, yarýn da ara emri alýnmasý için bir giriþim baþlatmýþtýr" dedi. Daha sonra KTÖS Eðitim Sekreteri Burak Maviþ, hazýrlanan basýn açýklamasýný okudu. "Para kazanmak uðruna eðitimde niteliði Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan ve sendika yetkilileri, Saðlýk Bakanlýðý'nýn politikalarýný bakanlýk önünde dün düzenlenen basýn toplantýsýnda eleþtirdi. "Sorunlarýmýzý yazdýk da ne oldu? Saðlýk Bakanlýðý'na kendimizi ifade edemiyoruz" diyen Kaptan, bu nedenle bakanlýk önüne geldiklerini söyledi. "HÝZMET ALANLAR DA HÝZMET VERENLER DE MEMNUN DEÐÝL" Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle ile bakanlýk yetkililerini saðlýk sektöründeki sorunlara seyirci kalmakla suçlayan Ahmet Kaptan, "Hizmet alanlar da hizmet verenler de memnun deðil" dedi. "BAKANLIKLAR TABELADAN ÝBARET" Ülkedeki bakanlýklarýn tabeladan ibaret ve yasalarý hiçe sayarak geçersiz diploma daðýtýp insanlarý maðdur eden YDÜ'nün bu yanlýþýný düzeltmek þöyle dursun, olayý yargýya taþýyarak yanlýþlarýný örtmeye yöneldiði" dile getirilen açýklamada, aldýklarý duyumlara göre YÖDAK Baþkaný ve YDÜ eski Rektör Yardýmcýsý Hüseyin Gökçekuþ'un tehdit ve karþý çýkmalarýna karþýlýk YÖDAK üyelerinin YDÜ'ye verilen sýnýf öðretmenliði bölümüne öðretime baþlama iznini iptal etmesini kabul etmeyen üniversitenin ara emri için yargýya baþvurduðunu ileri sürdü. "Ne ilginçtir ki, 26 Haziran tarihinde de ara emrini görüþmek üzere gün almýþtýr. Yine ne ilginçtir ki, YDÜ'nün Girne'de açtýðý üniversitenin ismi ile ilgili YDÜ aleyhine sonuçlanan Yüksek Ýdare Mahkemesi'ndeki davaya bakan üç yargýçtan biri ve YDÜ lehine karar veren yargýç ara emri davasýna bakmakla ilgili görevlendirilmiþtir" ifadelerine yer verilen açýklamada, konunun yargýya taþýndýðý YÖDAK'a bildirilmesine raðmen, YÖDAK Baþkaný ve YDÜ eski Rektör Yardýmcýsý Hüseyin Gökçekuþ'un olduðunu da savunan Kaptan, sorunlarýn çözümü için Saðlýk Bakanlýðý'nda, Meclis'te toplantýlar yaptýklarýný ancak bunlarýn "göstermelik" olduðunu söyledi. "Birimler, bölümler açýlýyor, her 9 kilometre arasýna '112' kuruluyor ama buralarda görev yapacak personel ve hemþire yok" diyen Kaptan, Saðlýk Bakanlýðý'nýn "sözde" icraat yaptýðýný savundu. "BUNLARA KARNIMIZ TOK" Kaptan, "Hükümetlerin, þovmenlerin adý deðiþiyor ama halkýn sýkýntýsý ayný. Bizim bunlara karnýmýz tok. Herkesi görevini yapmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verdi. "HANGÝ BÝRÝMDE KAÇ KÝÞÝNÝN ÇALIÞMASI GEREKÝYOR BELLÝ DEÐÝL" Hastanelerdeki ihtiyaçlarla ilgili 2 yýldýr olaya taraf olmaktan kaçýndýðý gibi savcýlýðýn ara emri baþvurusuna savunma yapmak için de hiçbir giriþim yapmadýðý iddia edildi. Gökçekuþ'un tutumunun tamamen YDÜ'den yana taraf olduðunu açýkça ortaya koyduðu savunulan açýklamada þöyle denildi: "Bununla birlikte YDÜ'nün Girne'ye açtýðý ikinci üniversite için pilotaj eðitimine YÖDAK 'hayýr' demesine raðmen Sayýn Gökçekuþ "oy birliði var" diyerek YÖK'ten izin alýnmasýný saðlamýþtýr. Belgelerden açýkça görüleceði gibi Sayýn Gökçekuþ geçersiz diploma skandalýnýn yanýnda evrakta tahrifat yaparak sahtecilik de yapmýþtýr. Konuyla ilgili Cumhurbaþkanlýðý ve Savcýlýðý derhal göreve davet ederiz. Yargýyý þaibe altýnda býrakabilecek ve sonuçlarý itibarýyla yargýya baskýyý gündeme getiren bu kadar ciddi bir davaya olan ilgimiz devam ettiði gibi YDÜ'nün her ara emri baþvurusuna olumlu yanýt verilmesinin nedenlerini de kamuoyu ile paylaþmaktan çekinmeyeceðimizi vurgularýz." KTAMS Saðlýk Bakanlýðý'nýn politikalarýný bakanlýðýn önünde eleþtirdi... Kaptan: Saðlýktaki sorunlara seyirci kalýnýyor herhangi bir analiz yapýlmadýðýný söyleyen KTAMS Baþkaný Kaptan, "Hangi birimde kaç kiþinin çalýþmasý gerekiyor belli deðil" dedi. Hemþire sayýsýnýn yetersiz olduðunu belirten Kaptan, laboratuarlarda ve diðer birimlerde de personel sýkýntýsý olduðunu kaydetti. "SAYIN MALÝYE BAKANI BÖYLE BUYURUYOR" Teþkilat Yasasý'nýn bittiðini ancak Meclis'e gönderilmediðini de dile getiren Ahmet Kaptan, hemþirelerle ilgili münhal açýlmamasýný eleþtirdi. Kaptan, "Hastanelerdeki hemþireler nefes almaksýzýn çalýþýrken dýþarýsý iþsiz hemþirelerle dolu. Peki Neden? Sayýn Maliye Bakaný böyle buyuruyor. Mungan, Baþbakanýn üzerinde çalýþýyor" þeklinde konuþtu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL 27 milyon dolara çýkacakmýþ 6 bin kiþilik Hala Sultan Camisi Her þeyimiz tamam cami en acil ihtiyaçmýþ Gökyüzünün baðrýnda Tayyýp'ýn 4 süngüsü Ali OSMAN Periyodik MARAÞ VE YILDIRIM Olaylara yetiþmek mümkün olmuyor. Bir konu hakkýnda düþüncelerinizi yazmaya, yorum yapmaya baþlarsýnýz, daha cümlenin sonuna gelmeden karþýnýza bir baþka konu dikilir! Þaþýrýr kalýrsýnýz Maraþ'taki yangýnla ilgili düþündüklerimi yazmýþtým Bir askerin baþýnýn belaya gireceðini ve bir þeylerin üstünün örtüleceðini düþünüyordum hep Bir kurban gerekli böyle durumda Sonuçra bir asker tutuklandý "Caným istedi diye yangýn çýkardým" dedi Yani caný Maraþ'ý ve etrafýný yakmak istediði için yangýn çýkarmýþ. Bu kadar basit. Askerin ruh halini merak ediyorum. Askerliðinin bitimine de çok az kalmýþ, gün sayarmýþ hatta. Yarýn mahkeme kendisini akýl ruh saðlýðý için doktor kontrolüne sevkedebilir. Oradan da bir rapor alabilir hatta Ve cezai ehliyeti de ortadan kalkar! Bu genç askere alýndýðýnda saðlýk kontrolünden geçirildi mi, geçirilmedi mi? Eðer akýl saðlýðý yerinde deðilse bunu askerlik döneminde kaybetmiþ demektir. Yok daha öncedense, neden askere alýndý diye, onu askere alanlarý sorgulamak lazým. Mahkemesi yeni baþladý, takipçisi olalým bakalým! Aziz Yýldýrým Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Geçtiðimiz yýllarda þike yaptýðý veya yaptýrdýðý gerekçesiyle hapse dahi düþen Yýldýrým geçen gün ülkemize geldi. Bilirsiniz burasý Türkiye'nin alt yönetimi. Muhtariyet Türkiye'den her gelen "muhtar"la görüþüyor Çünkü iþlerini muhtarla yaptýrmaya alýþmýþlar. Burada devlet olduðunu iddia edenler, kendilerinin kaale alýnmadýðýna canlarý sýkýlýyor ama "muhtar"a da bir þey söyleyemiyorlardý Þarkýcýsýndan, futbolcusuna Mankeninden bilmem nesine kadar herkesi seve seve kabul etmek zorundaydý muhtarýmýz! Türkiye'den görüntü buydu Aziz Yýldýrým burada üniversite ve banka açacakmýþ! Akýncý ile görüþmek istedi. Bir kulüp baþkaný gittiði ülkede önce oradaki federasyon yetkilileri ile görüþür. Sonra da kabul edilirse devlet yetkilileri ile Hoþ, Türkiye'de hep omuzlara alýnanlar, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarýna mazhar olanlar, küçük daðlarý kendilerinin yarattýðýný sanýrlar. Yýldýrým da öyle. FB Cumhuriyeti'nin baþkaný Muhatabý ancak Akýncý olabilir ki o da az gelir Aziz'e! Federasyon baþkaný da kim? Cumhurbaþkaný denilen Akýncý, ona göre, buradaki Türkiye'ye baðýmlý mülki amir! Onunla görüþür ancak Ayak takýmýyla iþi yok! Sadece Serdar Denktaþ geliþmelere karþý çýktý. Bir kulüp baþkanýnýn KKTC'ye geldiðinde federasyon baþkanýný ziyareti mi gerekirmiþ? Akýncý'nýn da, Sertoðlu'nun da tavrý doðru Ya bizi adam yerine koyarsýnýz, ya da canýnýz cehenneme Akýncý da mecbur mu bir kulüp baþkanýný kabul etmeye Ancak dün KKTC, FB Cumhuriyeti karþýsýnda 1-0 galip duruma yükseldi Kalay CTP'NÝN HALKA SON ARMAÐANI ÖMER KALYONCU Biraz düþünüp taþýndýktan sonra CTP baþbakan adayýný belirledi... Ömer Kalyoncu... Duyar duymaz millette yine hýrýltýlar baþladý... Býyýklýlar yeniden þahlandý... Anlaþýlan ahali artýk ikiye ayýrýyor CTP'yi... Býyýklýlar ve býyýksýzlar! Ancak unutulmamalý, Talat býyýksýz! Ömer Kalyoncu'yu hatýrlarsýnýz herhalde... Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý da yaptý... Hatta bakan olduðu sýrada, Rum tarafý ile gizlice bir temas yaptýðý ortaya çýkýnca, inkar etti bunu ve "Ben güneyde yolu bile bilmem" dedi... CTP hünerli bir baþbakan seçmiþ kendine gerçekten de... 1,5 yýl hapis cezasý Kumyalý köyünde 2014 yýlý içerisinde 15 yaþýndaki kýzla cinsel iliþkiye giren 31 yaþýndaki Ýbrahim Demir dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý... Gamze PÝR BAYKUR Kumyalý köyünde 2014 yýlý içerisinde baþ harfleri Z.Ö olan 15 yaþýndaki kýzla cinsel iliþkiye giren 31 yaþýndaki sanýk Ýbrahim Demir, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "16 yaþýndan küçük kýzla cinsel münasebette bulunma", "Cinsel dokunulmazlýðý ihlal amacý ile yasa dýþý alýkoyma", "Vahim zarar" ve "Cinsel istismar" davalarýndan yargýlanarak suçlu bulunan Demir, 1,5 yýl hapis cezasýna mahkum edildi. Olayý cep telefonundaki görüntüler ortaya çýkardý... Maðdure Z.Ö'nün babasý ile ayni iþ yerinde çalýþan sanýk Ýbrahim Demir, maðdure Z.Ö'nün evine misafirliðe gitmiþ ve akabinde ise sanýk Demir ile Z.Ö 2014 yýlýnda Facebook üzerinden görüþmeye baþlamýþlardý yýlý Eylül ayý içerisinde ise sanýk Demir, maðdure Z.Ö'yü okuduðu okuldan alarak kendi evine götürmüþ ve burada 15 yaþýndaki Z.Ö ile cinsel iliþkiye girerek kýzlýk zarýnýn yýrtýlmasýna neden olmuþtu. Maðdure Z.Ö ise sanýk ile iliþkiye girdiði yatakta birlikte görüntülerini cep telefonuna kaydetmiþti. 9 Eylül 2014 tarihinde ise Z.Ö baþka birisi ile niþanlanmýþ ve Z.Ö'nün niþanlýsý 1 Aralýk 2014 tarihinde, Z.Ö'nün telefonunda sanýk ile birlikte çekilmiþ fotoðraflarýný görmüþtü. Akabinde Z.Ö'nün niþanlýsý konu resimleri Z.Ö'nün anne ve babasýna göstermiþ ancak Z.Ö'nün babasý polise þikayette bulunmamýþtý. Daha sonra kýzýn niþanlýsý böcek ilacý içerek intihara teþebbüs etmiþ ve polis intihara teþebbüs meselesi ile ilgili olarak soruþturma baþlatmýþtý ve olay polisin bilgisine gelmesi üzerine sanýk Demir tutuklanmýþtý. Hakký: "Caydýrýcý ve etkin cezalar verilmeli..." Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Peri Hakký, sanýk Ýbrahim Demir'i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Fasýl 154 Ceza Yasasýnda "Cinsel tecavüz" ile ilgili 2014 yýlýnda yapýlan tadilattan sonra ömür boyu hapislik cezasý öngörüldüðünü belirten Hakký, sanýðýn makum olduðu "tecavüz" suçunun ceza yasamýzýn en ciddi ve en vahim suçlarýndan olduðunun altýný çizdi. Hakký, bu tür suçlarýn bireylerin mahremiyetine, kiþiliðine, fiziksel ve ruhsal varlýðýna ve çevresine karþý iþlenen suç tiplerinden olduðunu anýmsatarak cinsel suçlarýn her geçen gün arttýðýna dikkatleri çekti. Bu tür suçlarýn kamuoyu tarafýndan tasvip edilmeyen ve tedirginlik yaratan suçlar olduðunu vurgulayan Hakký, bu tür suçlara ceza takdir edilirken cezalandýrma prensiblerinin göz önünde bulundurularak kamu menfaatine aðýrlýk verilmeli ve suçun ciddiyeti ile orantýlý caydýrýcý, ibret verici ve etkin cezalarýn verilmesi gerektiðini söyledi. "16 yaþýndan küçük bir çocuðun rýzasýnýn bir önemi yok... " Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Peri Hakký, olay tarihinde sanýk Ýbrahim Demir'in 31 yaþýnda, maðdure Z.Ö'nün ise 15 yaþýnda bir kýz olduðunu anýmsatarak, bu yaþtaki bir çocuðun hayat tecrübesinin son derece zayýf olup, kendisine büyüklerinin yol göstermesi ve doðru ile yanlýþý ayýrt etmesi hususunda uyarmasý gerektiðini belirtti. Sanýk Demir'in bu yaþtaki çocuða abilik yapýp yol göstermesi gerekirken, Z.Ö'yü evine götürerek cinsel iliþkiye girdiðini söyleyen Hakký, 2014 yýlýnda yapýlan yasal tadilatla sanýðýn suç oluþturan eyleminin neticelerinin daha da aðýrlaþtýðýný ve sanýðýn "Cinsel tecavüz" suçunu iþlediðini belirtti. Ýddia Makamýnýn sunduðu olgulara deðinen Hakký, Z.Ö'nün iliþkiye girdikten sonra yatakta cep telefonu ile görüntü çektiðini ve konu görüntüleri niþanlýsý tarafýndan görüldüðünü söyleyedi. Hakký, yasa gereði cinsel taciz suçunda 16 yaþýndan küçük bir çocuðun rýzasýnýn bir öneminin olmadýðýný belirterek, her ne kadar da kýzýn kendi rýzasý ile cinsel iliþkiye girmiþ olsa da yasal olarak bu yaþtaki bir çocuðun rýzasýnýn var olduðunu kabul etmenin mümkün olmadýðýný söyledi. Sanýk Demir'e hapislik cezasý dýþýnda baþka bir ceza verilemeyeceði kanaatine vardýklarýný açýklayan Hakký, sanýðý 1,5 yýl hapis cezasýna mahkum etti. KUZEYDEKÝ ESKÝ RUM MALLARININ YÜZDE 5'ÝNÝN HAK SAHÝPLÝÐÝ BÝLÝNMÝYOR Kuzey Kýbrýs'taki eski Rum mallarýnýn yüzde 5'inin "hak sahipliliðinin" bilinmediði belirtildi. Söz konusu kategorideki mallarýn, birden fazla Rum göçmen tarafýndan talep edilenlerden ve beyan edilmemiþ olanlardan oluþtuðu kaydedildi. Politis gazetesi, "Yüzde 5 Bilinmeyen Taþýnmaz" baþlýklý haberinde Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nin, "Kuzey'de bulunan ve beyan e+dilmemiþ olarak addedilen yüzde 5 oranýndaki Rum mallarý" konusunu ele aldýðýný belirtti. Gazete, Göçmenler Komitesi'nin, bu konunun çözüme kavuþturulmasý için Rum Tapu Dairesi'nden destek istediðini de yazdý. Habere göre DÝKO Milletvekili Sofoklis Fittis, Annan Planý'na atýfta bulunarak beyan edilmemiþ taþýnmazlarýn iade haklarýnýn tanýnmayacaðýný söyledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HASPOLAT'TA DÖRT MÝNARE YÜREÐÝMÝZ YARE YARE Okullarýmýzdaki alt yapý eksiklikleri bütün yakýcýlýðýyla sürer ve sýnýflarýn tavanlarý çocuklarýmýzýn baþýna çökerken... Gözbebeklerimiz, canýmýz ciðerimiz olan çocuklarýmýz, okullarda asbestli borulardan su içerken... Hastanelerimizde yaþamsal önemi haiz týbbi araç gereçlerin yetersizliði ortadayken... Bütün þehir içi yollarýmýz kaldýrýmsýz ve daðdaki keçi patikalarýndan beter durumdayken... Her yaðmur yaðdýðýnda ayný bölgeler büyük sel baskýnlarýna mâruz kalýr ve tarifi imkânsýz maðduriyetlere son verecek hiçbir adým atýlmazken... Ve þu anda aklýma gelmeyen daha nice olumsuzluk, "mali imkân yetersizliði" mazeretiyle askýda dururken... Lefkoþa-Maðusa güzergâhý üzerindeki Hala Sultan Camisi'nin yapýmý hýzla ilerliyor! Minarelerden ikisi bitti! Yakýnda diðer ikisi de yükselecek. Haspolat'ta dört minare... "Beri gel oðlan beri gel." Ama türkü tadýnda yükselmiyor minareler... Tayyýp'ýn minareleri... Süngü tadýnda yükseliyor! Ne demiþti Erdoðan? "Camiler kýþlamýz Kubbeler miðferimiz Minareler süngümüz" (!) Hala Sultan "kýþlasýnýn süngüleri de gökyüzünün baðrýný deþmeye hazýrlanýyor! Düþünebiliyor musunuz? 6000 kiþinin ayný anda ibadet edeceði bir cami olacak bu! Maliyeti de ilk kez hesaplanýp açýklandý. Dudaklarýnýzýn uçuklamasýna hazýrsanýz söyleyim. 27 milyon dolar! Þimdi alýn elinize kâðýt kalemi de bir hesaplayýn bakalým. 27 milyon dolara kaç okul yapýlabilir? Kaç okulun çöken tavanlarý, duvarlarý tamir edilebilir, asbestli su borularý deðiþtirilebilir? 27 milyon dolara hastaneye kaç hemodiyaliz cihazý alýnabilir? Kaç eko cihazý? Kaç holter? Kaç efor cihazý? Kaç MR cihazý alýnabilir 27 milyon dolara? Ki bunlarýn tümüne de çok acil, çok yaþamsal ihtiyacý vardýr bu toplumun. Ama en acil ihtiyaç camiymiþ gibi... Her köþeden bir cami ve minare fýþkýrtan... Her tepeye bir bayrak diken... Kuzey Kýbrýs'ýn en güzel yerlerini parselleyip babasýnýn malýymýþ gibi kendi sermayesine peþkeþ çeken... Daha da ileri giderek bunlara sahte koçanlar bile veren Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs üzerinde kurduðu kayýtsýz þartsýz egemenlikten vazgeçmesi, imkânsýz bir hayalden baþka bir þey deðil. Buraya yaptýðý yatýrýmlarý misliyle geri tahsil etse bile, her köþeye diktiði bu camiler, minareler, bayraklarla egemenliðini sürdürecek, bizi her zaman yavru, kendini de her zaman anamýz olarak görecektir! Ben kendi adýma söyleyim. Çözüm ne olursa olsun... Bu tabloda, bize yönelik herhangi bir deðiþiklik olacaðýna inanmýyorum. Kim olursak olalým... Gerektiðinde Türkiye ile çatýþmayý göze almadýkça... Ne yazýk ki ona teslim olmamýz mukadderdir! Hem de yarýn öbür gün, dört minareli camilerinin kurdelesini bize kestirecek kadar!

5 5 26 Haziran 2015 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Manalý ve imalý imalý bakýn... (Ki bir þey bildiðinizi ve bir þey istediðinizi anlasýn(lar)). GÜNDEME DÜÞEN YILDIRIM MÝÞ-MIÞLAR * Ali Çetin Amcaoðlu, enkaza çevrilen KTHY yönetiminde zafiyet olduðunu açýklamýþ. - Açýklamaya gerek yok ki Gözler önünde oynandý her þey Açýk Aþikar Yemeden duramadýlar *+ Ülkemizde ciddi bir saðlýk sistemi yokmuþ. - Nasýl olacak ki Söz konusu olan bizimki deðilse, hayatý da, yaþamayý da ciddiye almýyoruz ki. + Bu yýlýn modasý seksi mayolarý giymek cesaret istiyormuþ... - Yoksa bu yýl moda, incir yapraðý mý? * CTP Milletvekili Erkut Þahali "Koalisyon hýrsýmýz yok" demiþ. - Hadi caným sen de!.. ÖRP örneði ortada dururken mi? *+ Türk halkýnýn kaný emiliyormuþ. - En baþta sivrisinekler tabii... Sonra da trafik kazalarý. * Cumhurbaþkaný Akýncý, AB'nin BM'nin yerine geçmesinin söz konusu olmadýðýný açýklamýþ. - Zahmet etmesine gerek yoktu Kafasý çalýþan her insan da bilir ki, eniþtemizin amcamýzýn yerine geçmesi mümkün deðil. * Asker Maraþ'ý kasýtlý yakmýþ. - Dikkatinizi çekerim Emir gereði deðil ama ha Caný sýkýldýðý için Arada fark var. * UBP Genel Baþkaný Özgürgün "Anastasiadis olumlu havayý berhava ediyor" demiþ. - Normaldir Cicim aylarý bitti sayýlýr Maskeler çýkarýlabilir. Rum ve Türk telefoncular anlaþtý Çünkü pastadan pay alamýyordu. Rum ve Türk sigortacýlar anlaþmadý Çünkü var olan pastayý kaptýrmak istemiyorlar... Hasan Sertoðlu diyor ki: "Sen kimsin?" Aziz Yýldýrým'a dokunduruyor bunu Ve devam ediyor: "Sen, KKTC'ye menfaat ve çýkar saðlamak için geldin Türkiye'de yapamadýklarýný benim ülkemde yapmak için geldin." Maþallah, çok cesurmuþ Sertoðlu Ne kadar iðneleyici ve yaralayýcý sözler deðil mi? Ama Yýldýrým'ýn bir kulaðýndan girip, diðerinden çýktýðýndan hiç kuþkum yok. Yýldýrým olmak, böyle bir þey Yanlýþ bir çýkýþ yaptý Sertoðlu Kendisi söylüyor zaten. Yýldýrým, "menfaat ve çýkar saðlamak için" gelmiþ Kýbrýs'a... Yani; top ile, düdük ile, futbol ile ilgili bir ziyaret deðil. Eeeee Niye ziyaret etsin ki seni Hasan Bey? "Menfaat ve çýkar" saðlamak için gelen adam, çalacaðý kapýlarý bilir bu memlekette. Hele Yýldýrým gibiler. Olay gündem oldu ya, FB'ta fýrtýnalar koptu. Çok deðiþik görüþler vardý. Bir tanesi çok ilginçti. "Sen kimsin da 25 milyonluk bir topluluðun baþkanýna laf söylüyorsun " diyor. Bu dokundurma Sertoðlu'na Sakat düþünce Akýncý'ya "Sen kimsim de 75 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkanýna laf söylüyorsun" demekle eþ. Kendi deðerlerimize sahip çýkmayý öðrenmedikçe bir yere varamayacaðýmýzýn somut örneði. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Bu ülkedeki; Ekonomistlerin bir çoðuna þaþýyorum. Hele... Ýthalatçý tüccarlara daha çok þaþýyorum. En fazla da... Ceb ile yurt kavramlarýný karýþtýrýp da her fýrsatta yurdunu çok sevdiðini söyleyen lere þaþýyorum, hatta kýzýyorum. Bu yazý belki bazý kiþileri rahatsýz edecek.. Düzenden çýkarlarý olanlar ve devamýndan yana olanlar, rahatsýz olsunlar. Rahatsýz olacaklar, kýzacaklar diye yazmayalým mý? Hatta... Yazýlanlara karþý bilgiç ifadeler de ortaya koyacaklar. Mesela; Avrupa Birliði normlarý diyecekler. Mesela; Serbest piyasa ekonomisi diyecekler. Mesela; Serbest ticaret diyecekler. BE EFENDÝLER UYANIN VE SOKAÐA ÇIKIN Mesela; Serbest rekabet diyecekler. Hatta... Bizim bunlarýn ne demek olduðunu bilmediðimizi bile iddia edecekler. Öyle ya... Kýbrýs, Avrupa Birliði üyesi oldu ve olasý bir çözümle birlikte Kuzey de AB üyesi olacaðýndan hazýr olmalýymýþýz, öyle diyorlar ya... Peki... Bu ülkeyi yönetenler... Kýbrýs ýn dünyaya kapalý Kuzey bölümündeki ekonomik sosyal kültürel ve daha açýk ifade ile günlük yaþamý, Avrupa Birliði düzeyine çýkarmak için, Türkiye den ithal ettikleri 3 Yýllýk Ekonomik Paket ler ve meclisten geçirdikleri yarým yamalak yasal tadilatlar dýþýnda ne yapýyorlar? O, ekonomik paketler ve o, yarým yamalak yasal tadilatlarý ile ülke ekonomisini AB düzeyine çýkaracaklar diye... Ülkede... Üretimi durma noktasýna getirip yok etmekte olduklarýný; ÇÝFTÇÝLERDEN ARAÇLI EYLEM Hükümetin tarým sektöründeki sorunlara çözüm üretmediðini savunan Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði, 30 Haziran Salý günü Lefkoþa'da araçlý eylem yapacaðýný duyurdu. Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði'nde basýn toplantýsý düzenleyen Birlik Baþkaný Hüseyin Çavuþ Kelle, Baþbakan, Tarým Bakaný ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile gerçekleþtirdikleri görüþmelerden sonuç alamadýklarýný, bu nedenle eylem kararý aldýklarýný kaydetti. Açýklamasýnda üreticinin bilinçli þekilde tüccara peþkeþ çekildiðini iddia eden Kelle, "Bu bardaðý taþýran son damladýr. Hakkýmýzý almadan Lefkoþa'dan ayrýlmayacaðýz" dedi. 5 Ocak'taki eylemlerinde "bütünlüklü tarým politikasý oluþturulacaðý", "Doðrudan Gelir Destekleri'nin, mazot paralarýnýn ve her türlü katkýnýn gününde ödeneceði" yönünde sözler aldýklarýný kaydeden Kelle, bu sözlerin tutulmadýðýný savundu. Arpa fiyatlarýnýn henüz açýklanmadýðýný, ambarlarýn açýlmadýðýný da belirten Birlik Baþkaný Hüseyin Çavuþ Kelle, "Bu ülkede vekaleten bir baþbakan ve baþbakan yardýmcýsý olduðu sürece hiçbir sorun çözülmez" ifadesine yer verdi. Kelle, araçlý eylemin nerede ve ne saat baþlayacaðýnýn ilerleyen günlerde duyurulacaðýný dile getirdi. LTB 10 MOTOSÝKLET ALDI - Lefkoþa Türk Belediyesi(LTB) bazý hizmetlerin daha hýzlý verilebilmesi ve yakýttan tasarruf etmek amacýyla araç filosuna 10 motosiklet ekledi. LTB'den yapýlan açýklamada, motosikletlerin hem þehir içi trafiðinde daha hýzlý hareket etme imkaný yaratacaðý, hem de binek araçlara göre motosikletlerin daha az yakýt tüketeceðine iþaret edildi. Serbest ticaret, serbest rekabet adý altýnda... Baþta Türkiye den olmak üzere... Çin ve diðer ülkelerden, her türlü malý, kontrolsuz þekilde ithal etmeye baþlayalý beri, yerli üretim tesislerinin tek tek, önce duraðanlýða, arkasýndan kapanmaya ve batmaya doðru sürüklediklerini görmüyorlar mý? Süt ülkesine; Yüzlerce çeþit peynir, meyveli yoðurt, pastörize süt, hatta süt tozu ithal edildiðini... Narinciye ülkesine; Onlarca çeþit konsantre portokal suyu ve limonatasý ithal edildiðini... Hayvancýlýk ülkesine; Onlarca çeþit hazýr konserve veya donmuþ ve hazýr et ve et ürünü ithal edildiðini... Patates ülkesine; Tonlarca dilimlenmiþ donmuþ patates ve çips ithal edildiðini... Konfeksiyon ülkesine; Her türlü giyim eþyasý ithal edildiðini... Meyve ve sebze ülkesine; Taze meyve ve sebze ithal edildiðini... Ve... Kendi esnafý, ustasý, iþçisi iþsiz dolaþýrken, yurt dýþýndan binlerce ucuz iþçi getirilmesine ve güvencesiz çalýþtýrýlmalarýna izin verildiðini... Üstelik bütün bunlarý, güya Avrupa Birliði normlarýný uyguluyorlar adý altýnda yaptýklarýný bilmem biliyor muydunuz? Doðrudur... Avrupa Birliði ülkelerinde, Mallarýn ve Hizmetlerin Serbestçe Dolaþýmý ilkesi altýnda, serbest ticaret ve rekabet yarýþý içinde bunlar olmaktadýr. Olmaktadýr da... Üretim koþullarý ve maliyetler eþit, üstelik her ülke neyi ve ne kadar üretecek, kotalar var. AB kendi içinde, geliþmekte olan ülkelere ciddi katkýlar yapmakta, ekonomilerinin diðer üye ülkeler seviyesine çýkarýlabilmesi için ek tedbirler almakta. Ya bizde... Bizde her þey tek taraflý oluyor. Mallarýn serbest dolaþýmý mý, isteyen tüccar, istediði ve ucuz bulduðu her malý ithal edip satacak, yerli üretici batacakmýþ, kimin umurunda. Serbest rekabet adý altýnda, uzun vadeli ve kredili olarak ithal ettiði her malý, yerli üreticinin maliyeti altýnda satarak yerliyi batýrýncaya kadar uðraþacak ve piyasa kendilerine kalacak, kimin umurunda. Önce Türkiye den, daha sonra Pakistan, Bulgaristan, Bangladeþ, Türkmenistan, Vietnam ve daha birçok geri kalmýþ ülkeden ucuz iþçi getirilecek ve kendi halký iþsiz kalacakmýþ kimsenin umurunda olmayacak. Sonuç... Sonuç 5-10 ithalatçý tüccar, 5-10 ihaleci tüccar zengin i yaratýlacak. Ülkeyi yönettiðini iddia eden efendiler... Kucaklarýna oturduðunuz o 5-10 ithalatçý ve ihaleci zengin i dinlemeyi bir an býrakýn ve sokaða çýkýn. Sokaða çýkýp halkýn arasýna girin. Halkýn arasýna girin ve gözünüzle görün, kulaðýnýzla duyun. Hayvancý, çiftçi, narenciye ve patates üreticisi, esnaf, sanatkar borç bataðýnda ve tükeniyor. En önemlisi... Ülke, elindeki diploma hiçbir iþe yaramayan ve hiçbir yeteneðe sahip olmayan genç ve iþsiz insanlarla dolup taþýyor. Be efendiler... Yattýðýnýz uykudan uyanýn, gençlik de elden gidiyor. GÜNLÜK Kobani'de ikinci saldýrý: 12 ölü, yüzlerce yaralý var Suriye'nin Kobani kentinde, YPG ve ÖSO kýyafetleri giydiði öne sürülen IÞÝD militanlarý, bomba yüklü araçla saldýrý düzenledi. Saldýrýnýn ardýndan Kobani'nin bazý noktalarýnda IÞÝD militanlarý ile YPG'liler arasýnda çatýþma çýktý. 10'u aþkýn kiþinin öldüðü belirtilen çatýþmada, yaralanan çok sayýda kiþi ise ambulanslarla tedavi için Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesi'ne getirildi. 4 ayý aþkýn süren çatýþmalarýn ardýndan geçen ocak ayýnda IÞÝD'in püskürtüldüðü Kobani kentinde sabah erken saatlerde bomba yüklü araçla intihar saldýrýsý düzenlendi. Ýddiaya göre, YPG ve ÖSO kýyafetleri giyerek kontrol noktalarýndan geçmeyi baþaran IÞÝD militanlarý, Mürþitpýnar Sýnýr Kapýsý'na yaklaþýk 800 metre uzaklýktaki ilçenin merkezi durumundaki Azadi Meydaný'nda bomba yüklü bir aracý infilak ettirdi. Türkiye tarafýndan da duyulan patlamada ölen ve yaralananlar olurken, bu sýrada bazý IÞÝD militanlarý da bölgedeki YPG güçleriyle silahlý çatýþmaya girdi. YDÜ'NÜN ARA EMRÝ DAVASI YÖDAK tarafýndan sýnýf öðretmenliði izni iptal edilen YDÜ konuyu mahkemeye taþýdý... Ýptalin icrasýný durdurmak için ara emri talep ediyor. KTÖS, bu davaya bakacak olan yargýcýn, YDÜ'nün GAÜ ile son davasýnda YDÜ lehine karar veren tek yargýç olduðunu açýklayarak duyduðu endiþeyi dile getirdi. Haksýz mý? TANRI'NIN HUZURUNDA KTÖS mahkemeler önünde, KTAMS da Saðlýk Bakanlýðý önünde açýklama yaptý... Ah, bir de Tanrý'nýn huzurunda bir açýklama yapabilsek... Cehennem korkusu baþka!!! ÇAKALLARA GÜN DOÐDU Güneyde yapýlan bir araþtýrmaya göre, kuzeydeki eski Rum mallarýnýn Yüzde beþinin kime ait olduðu bilinmiyormuþ! Bizim çakallara yine gün doðdu desenize! MÜCADELEYE HAZIR OLUN KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan'dan çaðrý var çalýþanlara... "Mücadeleye hazýr olun!" Ne yani Ahmedim, her zaman hazýr deðiller mi? Týrnak... "Bu topraklar ya KKTC'ye aittir, KKTC topraklarýdýr ya da TSK'ya aittir, TSK'nýn topraklarýdýr. Ýlkinde hemfikirsek, KKTC makamlarý bu topraklar üzerinde söz hakkýný aramakla yükümlüdür. Yok eðer 'ikincisidir' diyorsak, o zaman bunun literatürdeki ismini utanýp sýkýlmadan itiraf etmek lazýmdýr." Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) "Bu ülkede düþük emekli maaþý alan insanlar kadar, üretim yapanlar elektrik faturalarýný ödeyemez hale geldi... Öyleyse; bir yandan dövizdeki yükseliþi gerekçe göstererek zam talep eden, diðer yandan milyonlarca Euro'luk ihalesiz mal almalarýný sürdüren bu kuruma artýk birileri 'dur' demelidir..." Reþat AKAR (Diyalog) "Aziz Yýldýrým da dahil hiç kimsenin böylesi zýpçýktýlýklar yapma hakký ve haddi yoktur. 'Bu ülkenin kurumlarýný ve seçilmiþlerini görmezden gelen Fenerbahçeli de olsa sileriz' demek gerekir. Aziz Yýldýrým tam da böylesi hareketlerde bulundu. Hak ettiði cevabý almasý gerekirdi." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný AZÝZ YILDIRIM Türkiye'de Tayyip Erdoðan'ýn bir numaralý düþmanlarýndan olan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn Kýbrýs ziyareti büyük olay oldu ve gerginliðe yol açtý. Ancak bu konuda yapýlan yorumlar ve deðerlendirmelere katýlmak mümkün... Ýlk yanlýþ Mustafa Akýncý'nýndý... Randevu vermemeliydi... Ýþ için geliyorsan, git bizim Ticaret Odasý ile görüþ diyebilirdi. Sertoðlu ile görüþme þartý da yanlýþ... Konu futbol deðildi... Ne yani, þimdi TC'den Diyanet Ýþleri Baþkaný çýka gelse, Akýncý ona "Git bizim müftü ile de görüþ" mü diyecek?

7 26 Haziran 2015 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÖRÜÞMELERDEN GÖRÜÞMELERE FIRSAT KALMADI KÝ... (Ýstanbul)- TC Cumhurbaþkaný geldi Cumhurbaþkaný, baþbakan, diðer bakanlarla görüþtü TC Baþbakaný geldi Cumhurbaþkaný, baþbakan, diðer bakanlarla görüþtü TC Bakaný geldi Cumhurbaþkaný, baþbakan, diðer bakanlarla görüþtü Belediye baþkaný geldi Cumhurbaþkaný, baþbakan, diðer bakanlarla görüþtü Muhtar geldi Cumhurbaþkaný, baþbakan, diðer bakanlarla görüþtü Ýstanbul'daki bizim mahalleden bir arkadaþ geldi. Cumhurbaþkaný, baþbakan, diðer bakanlarla görüþtü FB Baþkaný Aziz Yýldýrým geldi Cumhurbaþkaný, baþbakan, diðer bakanlarla ve KTFF Baþkaný ile görüþecekti KTFF Baþkaný ile görüþmekten vazgeçti Akýncý görüþmeyi iptal etti. CTP baþkaný önceden görüþtüðü için görüþmesini iptal edemedi. Onun yerine CTP-BG açýklamada bulundu: "Kýbrýslý Türklerin kurumlarýnýn Türkiye'den gelen yetkililerce dikkate alýnmamasý, önemsenmemesi ve bu kurumlarla iliþkilere yeterli özenin gösterilmemesinin Talat'ýn kabul edebileceði bir durum deðildir". Bizde bu gibi iþlerden sonra bir söz söylenir. "Eyya Ne beklerdik ya?" Bugün görüþme masasýnda iki pürüzlü madde var. Biri yerleþiklerden ötürü çýkmaza girecek mülkiyet meselesi. Diðeri, garantörlük sorunu Sorunu diyorum çünkü gerçekten sorun. "Soydaþlarýmýz" dediklerinde aðýzlarý kulaklarýna varýr. "Onlar bizimle ayný" derler. Korumak isterler. Ki evimizden, yurdumuzdan, canýmýzdan olmayalým. Ne yaparlar? Bizi korumak için evimizden uzaklaþtýrýrlar. Nereye? Baþkalarýnýn evlerine. Sonra derler ki "evinize dönmeyeceksiniz, çünkü eviniz güvende deðil" Peki diyoruz "þu anda oturduðumuz evimiz güvende mi?" "Evet" derler, çünkü 40 bin asker sizi koruyor. Bir soru daha sormalýyýz "Madem kendi kendimizi koruyamayacaktýk, neden kendi kendimizi koruyamayacaðýmýz kendi evimizde kalmýyoruz?" El cevap "Çünkü Kýbrýs bizim vatanýmýz Kanla aldýk geri vermeyiz." Bir soru daha þart oldu "Hani burasý Kýbrýslýtürklerin topraðýydý ve siz anayasal düzeni düzeltip gidecektiniz?" Bitmeyecek sorular ve tatmin etmeyecek cevaplarla, geçen günlerimizle ömrümüz biterken Ne irademiz, ne itibarýmýz ne güvencemiz kalýr Siz baþka bir ülkenin korumasýnda kendini güvende hisseden toplum gördünüz mü? TC Cumhurbaþkaný geldi Cumhurbaþkaný, baþbakan, diðer bakanlarla görüþtü TC Baþbakaný geldi Cumhurbaþkaný, baþbakan, diðer bakanlarla görüþtü TC Bakaný geldi "Orada dur" demeli Sonra görüþmelerden vazgeçerek, önce biz kimiz, neyiz, burada ne haklarýmýz var sorularýna cevap aramalýyýz. Yoksa 40 yýl daha TC heyetleri ile görüþerek daha da alt seviyelere gerilemeye devam ederiz. Ve sinirlerimiz daha da bozulur BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ'NÝ KABUL ETTÝ Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Belediyeler Birliði'nin, Türkiye'den gelecek suyun yönetimiyle ilgili çalýþmasýný olumlu deðerlendirdiðini belirterek, belediyelerin içinde olduðu bir yöntemi desteklediðini ifade etti. Denktaþ, dün Ahmet Benli baþkanlýðýndaki Belediyeler Birliði heyetini kabul etti. Ahmet Benli Denktaþ'a Türkiye'den gelecek suyun yönetimiyle ilgili hazýrladýklarý projeyi sundu. Kabulde, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek de hazýr bulundu. KTAMS'tan kamu çalýþanlarýna: Mücadeleye hazýr olun Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Kamu Reformu Yasa Tasarýsý'nýn kamu çalýþanlarýnýn haklarýný budayacaðý gerekçesiyle, kamu çalýþanlarýna "mücadeleye hazýr olun" çaðrýsý yaptý. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan yaptýðý yazýlý açýklamada, dün konuyla ilgili bir gazetede çýkan haberi örnek göstererek "Bilinmesini isteriz ki sendikamýz KTAMS, gerekli tartýþma yapýlmadan maaþ ve terfi haklarýmýzý budayan, göç yasasýnýn tüm kamu çalýþanlarýna uygulanacaðý bu yasaya asla izin vermeyecektir" ifadelerini kullandý. Ahmet Kaptan, gazetedeki habere göre, 3 ay yaz mesaisine geçileceðini. Anayasa'ya aykýrý þekilde fazla çalýþmalar için ücret yerine izin verileceðini ve yasanýn 5 gün içinde Meclis'ten geçirileceðine dikkat çekerek, Kamu Reformu Yasa Tasarýsý'ný hak budama yasasý olarak nitelendirdi. Kaptan, kamuda reformun yasalardan önce zihinlerde yapýlmasý gerektiðini yineleyerek, Kamu Görevlileri Yasasý'nda düþünülen reformlarla ilgili önerileri uzun bir süre önce Meclis alt komitesine sunduklarýný ancak kendilerine geri dönüþ olmadýðýný kaydetti. Tüm kamu çalýþanlarýný mücadeleye hazýr olmaya davet eden Kaptan, yaþanacak hizmet aksamalarýndan sendikanýn sorumlu olmayacaðýný ifade etti. ÝSKELE'DE 2 YENÝ SU KAYNAÐI BULUNDU Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn giriþimleriyle, Ýskele ilçesinde yaþanan su sýkýntýsýnýn çözümüne yönelik sürdürülen çalýþmalar sonucunda iki yeni su kaynaðý bulundu. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, Ýskele Kaymakamý Ahmet Cenk Musaoðullarý ve Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu ile birlikte sondaj yapýlan alanlarda incelemeler yaptý. YILSONU SERGÝSÝ - Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, Çamlýbel Köy Kadýn Kursu'nun yýlsonu sergisinin açýlýþýný yaptý. 19 Mayýs Türk Maarif Koleji'nin diploma törenine katýldý. Bakanlýk basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre Berova, ilk olarak, Çamlýbel Köy Kadýn Kursu'nun yýlsonu sergisinin açýlýþýný yaptý. Milli Eðitim Bakaný Berova daha sonra Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji'nin diploma törenine katýldý. 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI EVLENDÝRME MEMURLUÐU MÜNHALÝ Telefonla gazetemizi arayan Maðusalý bir vatandaþýmýzýn þikayeti Maðusa Mahkemesi'nde açýlan evlendirme memurluðu ile ilgili... "Ben Maðusa'dan arýyorum. Artýk dün yaþadýklarýmdan dolayý ve kafama yerleþen deðiþmeyecek düþüncelerden dolayý aslýnda rahatsýzým ama bunu da kamuoyu ile paylaþmak istedim. Olay þu... Maðusa Mahkemesi'nde evlendirme memurluðu için bir münhal açýlmýþtý. Eþim de o münhale müracaat etti. Baþka baþvurular yapýldý. Sonuçta Perþembe günü müracaatçiler çaðrýldý ve sözlü sýnava girdiler. Ýmtihana katýlanlara 2-3 soru soruldu. Birinci soru, 'Ýsminiz ne?'... Ýkinci soru, 'Kýbrýs'ta yabancýlar evlenebilir mi?' þeklinde oldu. Ýmtihana katýlanlar dýþarýya çýktýlar ve bir saat sonra içeriye çaðrýlýp kazanýp kazanmadýklarý kendilerine söylendi. Benim eþim de bu münhale müracaat etmiþti. Ancak kazanan mahkemede çalýþan bir bayanýn eþi oldu. Kazanan personelin emekli olduðunu da ayrýca söylemek istiyorum. Bu iþin aðzý dili yok. Eþi çalýþýyor, adam emekli... En azýndan o eve iki maaþ girmektedir. Evlendirme memurluðunun da akmazsa damlar bir geliri vardýr. Benim þikayetim bu tür insanlarýn iþsiz ve ihtiyacý olanlara da bir þans tanýmalarýdýr. Bu kadarcýk bir þansla bile bir ailenin bu topraklarda kalabilmesi bile saðlamaya yetebilir." ZAMSIZ BAKANLAR KURULU Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz þikayet deðil de düþüncelerini yansýttý. Bunlarý yaparken de görüþlerini dile getirdi. Vatandaþýmýzýn sözleri þöyle: "Bir vatandaþ olarak geçen günkü Bakanlar Kurulu'nda alýnan kararlara deðinmek istiyorum. Tek tek ele alýp inceleyecek deðilim. Söylemek istediðim þu. Son Bakanlar Kurulu'nda elektriðe ve benzinle mazota yani akaryakýta zam yapýlmadý. Bana göre nedeni baþkadýr. Yorgancýoðlu Baþbakanlýktan ayrýlýyor ya. Bugüne kadar yapýlanlarý unutturmak için zam yapmýyorlar. Oysa Elektrik Kurumu zam yapýlmasýný bekliyor. Diðer yandan akaryakýt Türkiye'de ucuzladý. Ancak burada da ucuzlayacak diye bir durum yok. Burada ucuzlamaz, aksine pahalý olur. Neden? Çünkü devlet dairleri, kurumlarý hükümetteki partilerin arpalýkalrýdýr da ondan. Habire istihdam ediyorlar. Onlarý da vatandaþýn ensesine vurarak cebinden aldýklarý parayla ödüyorlar. Varolan Bakanlar Kurulou yakýnda deðiþeceðinden kötülük ettikleri topluma þirin görünmek için son toplantýda zam yapmadýlar. Keþke hükümet hiç kurulmasa, hatta hiç hükümet olmasa keþke..." BÝZÝM DUVAR KKTC ÝLE FB CUMHURÝYETÝ ARASINDAKÝ KRÝZ ANCAK BANKAYLA ÇÖZÜLÜR Bizim Mandra Akýncý'nýn, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu ile görüþmeyi reddeden Aziz Yýldýrým'ýn randevusunu iptal edip onunla görüþmemesi, mandra halký tarafýndan takdir ve heyecanla karþýlanýr. Vatandaþlar, "Kurumlarýmýza saygý gösterilmesini beklemek en büyük hakkýmýz" derken sokaktaki adam, "Saygý gösterirseniz, saygý görürsünüz" diye imalý imalý söylenir.

8 8 26 Haziran 2015 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Temkinli iyimserlermiþ Rumlarýn Hükümet Söcüsü Nikos Hristulidis "Þu an için Eylül ayýnda çoklu konferansa gidilmesini saðlayacak yeterli ilerleme yoktur. Temkinli iyimserliklerini koruduklarýný ve sýký müzakereye hazýr olduklarýný" söyledi. Diðer yandan Rum Lider Anastasiadis, bazý Türkiye gazete ve televizyonlarýna verdiði demeçte "Adadan tüm Türk askerleri çekilmedikçe, garantörlük kalkmadýkça ve Rum göçmenler evlerine dönmedikçe çözüm mümkün deðildir" dedi. Sanki de Kýbrýs Sorununun çözümü Rumlarýn paþa gönüllerine kalmýþ gibi. Veya sanki de Kýbrýs Sorunu adada bulunan Türk askeri veya garantörlük yüzünden ortaya çýkmýþ gibi. Rum dostlarýmýzýn unuttuklarý nokta, sahiplendikleri Kýbrýs Cumhuriyeti döneminde de, kendi imzalarý ile tescil ettikleri Garanti ve Ýttifak Anlaþmasýna göre adada 650 Türk Askeri varlýðý yanýnda, Türkiye'nin de Garantör ülke olarak yer almasýdýr. Bugün adada daha fazla Türk Askeri bulunmasý, Kýbrýs Sorununda sebeb deðil, sonuçtur. Sebeb 23 Aralýk, 1963 tarihinden sonra Kýbrýs Cumhuriyetine Kýbrýslý Rumlarýn silah zoru ile el koymalarý ve Kýbrýslý Türklere soykýrým uygulamalarýdýr. Sebeb Sadrazamköy'de çoluk çocuk kuyuya atýlanlardýr. Sebeb, beni çok duygulandýran ve iki gündür Kýbrýs Gazetesinde duyurulan "51 yýllýk hasretimizi ebediyete uðurluyoruz. Seni görmeden de çok sevdik dede" denen Bayar Hüseyin Piskobulu'nun cenaze ilânýdýr. Rumlarýn da bilhassa 20 Temmuz'dan sonra çok çektiklerini de biliyorum. Birçok Rum çocuðun da babalarýný, dedelerini, amca ve dayýlarýný göremediklerini, ancak görmeden de onlarý çok sevdiklerini de biliyorum. Ama buna da sebeb 20 Temmuz deðildi. Sebeb 15 Temmuz faþist Yunan Darbesiydi. 20 Temmuz ise sonuçtur. Tüm bu yalýn gerçekler ortada dururken, Kýbrýs Türk Tarafýnýn bilhassa Akýncý C.baþkaný seçildikten sonra yarattýðý tüm iyimser havaya, Rum tarafýnýn adeta çomak sokmasý anlaþýlýr ve Kýbrýs Türküne güven verir bir durum deðildir. Türk tarafý Eylül'de Newyork'ta çoklu, yani garantörlerin de katýlacaðý bir konferansý dile getirirken, Rum tarafý bunu reddediyor. Akýncý'nýn sözcüsü, Garantörlük tabu deðildir derken, Rum tarafý siyasi eþitliðimize karþý çýkýyor. Sözde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin münhasýr ekonomik bölgesinde bulunan hidro karbon yataklarý neticesinde, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni temsilen Rumlarýn Ýsrail ve Mýsýr ile yaptýklarý ikili ve üçlü anlaþmalar onlarý bana göre yüreklendirmiþ gibidir. Kendilerini güçlü pozisyonda görüyorlar. Korkarým ki her zaman yaptýklarý hatalarý yine yapacaklardýr. Yine o çok sevdikleri ve her yýl Milli Gün olarak kutladýklarý OHÝ kelimesine sarýlarak, Kýbrýs Sorunun ve bu sorunun her iki tarafta yarattýðý olumsuzluklarýn devamýna kapý açacaklardýr. Kendilerini düþman deðil, dost ve ortak gören Akýncý'nýn elini de havada býrakýrlarsa, adanýn Güneyinde diken üzerinde yaþamaya devam edeceklerdir. Tabii ki en büyük kötülüðü de Kýbrýs Cumhuriyeti'nde kurucu ortaklarý ve de asýrlardýr yan yana yaþadýklarý Kýbrýs Türklerine yapacaklardýr. Kýbrýs'ta çözüm Akýncý: Niyet varsa aylar içinde olur Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Hüseyin Aktýð baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Otelciler Birliði (KTOB) heyetini kabul etti. Cumhurbaþkanlýðý'nda yer alan görüþmede konuþan KTOB Baþkaný Hüseyin Aktýð, nezaket ziyareti niteliði taþýyan ziyaretlerinde Akýncý'ya baþarýlar dileyerek, turizm sektörünün bir "barýþ" sektörü olduðuna iþaret etti. Turizmin barýþa ihtiyacý olduðu kadar, barýþý besleyen ve büyütebilen bir kapasitesi olduðuna vurgu yapan Aktýð, ancak ülkede 40 yýldýr turizmin "yarýný bilmeden" yapýlmaya çalýþýldýðýný savundu. Mustafa Akýncý da, turizmin baþarýlý olmasýnýn ülke ekonomisinin iyiye gitmesi demek olduðunu belirterek, "Temennimiz; bu alanda her geçen gün, sezon ve yýl daha iyiye gitmektir" dedi. Kýbrýs sorununun çözümü konusunda tarih vermenin her zaman tehlikeli olduðunu, bunu geçmiþte gördüklerini ifade eden Akýncý, hemen her yýlýn "barýþ yýlý" ilan edildiðini ancak olmayýnca hayal kýrýklýklarý yaþandýðýný anýmsatarak, bu yüzden temkinli olduklarýný söyledi. Akýncý, herhangi bir son tarih vermek gibi bir duruma düþmek istemediðini, ama herkesin kafasýnda; "Kýbrýs sorununda yeterince müzakere yapýldý, 47 yýldýr, 1968'den beridir baþladý bugüne kadar sürekli konuþuldu, konuþulmayan konu kalmadý. Geriye kalan, her iki tarafýn da göstereceði politik kararlýlýk ve irade. Buna yardýmcý olacak olanlarýn da o irade kapsamýnda davranabilmeleri" olduðunu kaydetti. Akýncý, "Dolayýsýyla ben yýllardan deðil aylardan bahsettim. Eðer niyet varsa artýk yýllarca deðil aylar içerisinde bu konunun çözüme kavuþabileceðini söyledim, buna inanýyorum, bu konuda kararlýlýðýmýz vardýr, o yönde çalýþmalarýmýzý sürdürüp, önümüzdeki aylarda çözüme kavuþturabilelim" þeklinde konuþtu. Mustafa Akýncý, fakat hayatýn durmadýðýný, Kýbrýs sorununda çözüm için çaba sürdürürken bir yandan da ülke ekonomisinin çarklarýnýn dönmesi gerektiðini, çözümle birlikte turizmin çok daha iyi noktaya geleceðini söylediklerini fakat çözüm yolunda ilerlerken çözüme katký yapacak en önemli unsurlardan birinin de kendi kurumlarýnýn iþleyiþinin de daha iyi noktaya getirilmesi gerektiði üzerinde durdu. Daha güçlü bir ekonominin, çözüme daha hazýr bir Kýbrýs Türk toplumu anlamýna geldiðini ifade eden Akýncý, þöyle devam etti: "Çözüme daha hazýr bir kurucu devlet demektir. O anlamda daha yaþayabilir, daha sürdürülebilir bir çözüm barýþ demektir. Dolayýsýyla 'her þeyi bekleyelim çözüm olacak ve mucizeler yaratýlacak' demek yerine çözüme giden yolda yapabileceklerimizin daha azamisini kendi iç bünyemizde de yapmak anlayýþý benim savunduðum düþüncelerdir. Bu baðlamda turizm, ülke ekonomisinin en temel taþlarýndandýr." Akýncý, turizm sektörü ile birlikte çalýþmaya hazýr olduðunu da vurguladý. ÇARÞI GEÇÝTKALELÝLERÝN HÝZMETÝNDE Geçitkale'nin merkezinde kurulan Mimar Mehmet Vahip Belediye Çarþýsý hizmete girdi. Geçitkale Belediyesi'nin öz kaynaklarý ile kurulan çarþý, bölge halkýna Pazartesi ve Cuma günleri hizmet verecek. Geçitkale Belediye Baþkaný Hasan Öztaþ, kanserden hayatýný kaybeden bölgenin sevilen isimlerinden Mimar Mehmet Vahip anýsýna kurduklarý belediye çarþýsýnýn bölgeye hayýrlý olmasýný diledi. Belediyeden verilen bilgiye göre Öztaþ yaptýðý açýklamada, daha önce köyde kurulan çarþýnýn hem görüntü hem de trafik yönünden büyük sýkýntý yarattýðýný hatýrlatarak, köy meydanýnda daha rahat ve güvenli bir alanda çarþý kurulmasýný saðladýklarýný ifade etti. Öztaþ, sözkonusu çarþýnýn kurulmasýyla bölgede en önemli eksikliklerden birinin giderildiðini, bölge halkýna alternatif ürün ve uygun fiyat fýrsatý sunulduðunu belirtti. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir FOTOÐRAF VE MANÝPÜLE!.. Sevgili Fazilet Özdenefe... Dün seni dostum Aytuð'un programýnda biraz izleme fýrsatý buldum... Eskiye dönüþten bahsediyorsun, Oduncuoðlu'nun kurultayda verdiði mesajlarýn altýný çiziyorsun ve CTP'de bunlarýn olmamasý gerektiðini söylüyorsun... Yani "kýzýl CTP'ye dönüþ için kollarý sývadýk" demek istiyorsun... Peki, bunu kimlerle baþaracaksýn? CTP'yi idealist bir partiden, itaatkar bir partiye dönüþtürenlerle mi? Özker Hoca ve arkadaþlarýnýn CTP'den nasýl ve neden ihraç edildiðini bilmiyor musun? Ve esas soru; Sen Özker Hoca ve arkadaþlarýný kimlerin ihraç ettiðinin farkýnda deðil misin? Sýrf hükümete gelebilmek için Ankara'nýn tezlerini kabul eden, onun Kýbrýs politikalarýný uygulamaya "evet" diyen ve CTP'yi bu durumlara düþürenlerle mi CTP'yi eski kimliðine kavuþturacaksýn?! Zaten bu bahsettiðin kiþilerin böyle bir düþünceleri olsaydý, 20 yýldýr yönettikleri CTP hiç bu hallere düþer miydi? Daha üç gün önce bir gazete, senin, "ÖRP ile koalisyon bir hataydý" sözlerine ön kapaðýndan yer verdi... Fakat sen dün kalkýp ÖRP'nin kurulmasýnda aktif rol oynamýþ ve basýna sýzan fotoðraflarla bu rolü belgelenmiþ bir kiþinin baþbakanlýða önerilmesine onay veriyorsun ve onunla birlikte bu süreci götüreceðinizi söylüyorsun... Bak sen yaptýðým hataya!.. Ýþte programýn tamamýný izlemezsen böyle hatalara düþersin!.. Benimkisi de öyle bir durum iþte!.. Neyse ki bizim arkadaþlar dün senin katýldýðýn programýn ilk bölümünü izlediler ve beni yazýmýn tam ortasýnda uyardýlar... Meðer sen basýný sürekli manipüle haber yapmakla suçlamýþsýn!.. Yani sana sorsalar kesin, "Ömer abi öyle þey yapmaz" diyeceksin... Hatta sana fotoðraflarý gösterseler, "mutlaka oradan geçiyordu ve selam vermek için durdu" diye savunma yapacaksýn... Sonra da senin doðruyu yansýtmayan ve dürüstlükle baðdaþmayan açýklamalarýný haber yapan basýna kalkýp "söylediklerimi manipüle ediyorlar" diye çýkýþacaksýn!.. Çünkü alemin doðrusu siz!.. Vekil seçilince her þeye hakkýnýz olduðunu düþünüyorsunuz... Dün Rasýh Reþat köþe yazýsýnda, "keþke Özdenefe de partisi, baþkaný ve cumhurbaþkaný gibi bu konuda hassasiyet gösterseydi" diye yazdý... Yani o da benim düþtüðüm hataya düþtü... Fazilet Haným'ýn hiç hata yapma ihtimali var mý? Diyelim ki oldu, bir mucize gerçekleþti ve Fazilet Haným hata yaptý!.. Peki, bu hatasýný kabul etmesinin mümkünatý var mý? Koskoca "sosyalist" bir parti olan CTP'nin bir vekili olan Sayýn Özdenefe hiç böyle bir duruma düþer mi? Tüm suç basýn ve o fotoðrafý yayýnlama cürretini gösteren Kýbrýs Postasý'nda!.. Ve de olayý daha da manipüle etme çabasý içerisine giren Kýbrýs Genç TV'de... Halbuki "sosyalist" bir parti olan CTP'ye gönül vermiþ ve o "sosyalist" partinin vekili seçilmiþ bir insanýn da özeli olamaz mý? Örneðin sosyalist bir insan emperyalizmin baþ aktörü, Orta Doðu'yu kan gölüne döndüren ABD'nin Baþkan yardýmcýsý Joe Biden ile "selfie" çekemez mi? Bu durumdan dolayý çok mutlu olamaz mý? Ya da partisinin, baþkanýnýn ve liderinin tepki gösterdiði Aziz Yýldýrým ile yemek yiyemez mi? Belki de Sayýn Yýldýrým'ýn baþkaný olduðu takýma gönül veriyordur!.. Ve "sosyalist" vekilimizin bu tutkusu toplumunun hassasiyetlerinden önce geliyordur.. Tüm bunlar olabilir, bu kendi tercihidir... Yalnýz özel hayatýnda yaþadýðý bazý geliþmeler bugün istense o manipüle haber yapmakla suçladýðý basýn tarafýndan manþetlere taþýnýrdý... Örneðin baþka bir ülkede olsa çoktan manþetlerin en çok aranan kiþisi olurdu... Ama kýbrýs Türk medyasý toplumunun kültürüne ve geleneklerine önem veren bir yapýya sahiptir... Evet, yanlýþlarý vardýr, eksikleri fazladýr ama aile ortamýný her zaman ön planda tutmaktadýr... Þahsen ben 4 gazeteci dostumu arayýp "o fotoðrafý lütfen basmayýnýz" dediðim günü bilirim... O nedenle herkes kendi iþine baksýn ve bir baþkasýna iþini öðretmeye kalkmasýn... Not; "Hatalar miras deðildir, savunmaya deðmez" (E.Burke)

9 26 Haziran 2015 Cuma Tünel ALINTI Erdoðan güçlendikçe, partisini 'devlet partisi' yaptý! Sorunlar elbette dað gibi... Ama sorunlar bir tek adam iktidarýnda derinleþecekti. Unutmayýn. 7 Haziran'da uçurumun kenarýndan döndük. Bu öncelikle HDP'nin yüzde 10 barajýný yerle bir etmesiyle gerçekleþti. Yaþanan tehlikenin büyüklüðü ileride daha iyi anlaþýlacak. Saray'daki Sultan'ýn demokrasi, hukukun üstünlüðü, yolsuzluk ve rüþvet, israf ve görgüsüzlük, Suriye baþta olmak üzere dýþ politika,çözüm süreci gibi temel meselelerde bu memlekete ne büyük kötülükler yaptýðý zamanla çok daha iyi görülecek. Bugün 'koalisyon'u tartýþýyoruz. Uzlaþma, diyalog aðýr aksak da olsa yeniden gündeme giriyor. Bu yüzden iyimserim. (Hasan Cemal'ýn t24 sitesindeki yazýsýndan alýntýdýr.) DÝPNOT 2020 yýllarýnda insanlý uçuþun gerçekleþtirilmesi planlanan Mars'a 1960'tan bu yana ABD'li, Rus, Japon ve Avrupalýlar 38 uzay aracý gönderdiler, ancak bunlarýn yarýsýndan azý baþarýlý oldu. ARÞÝV TARÝH 4 HAZÝRAN 2014 Doðma büyüme Kazafanalý 82 yaþýndaki Yaþar Balcý'nýn, 1974'teki 'mutlu' barýþ harekatýndan sonra hayatý büsbütün karardý... Türk askeri adaya çýktýktan sonra Yaþar Balcý herþeyini kaybetti, tüm geçim kaynaklarý kurutuldu, hýrsýzlarýn eline kaldý! 40 yýl ödüyor... Gözden kaçmayanlar... AKINCI'NIN FENDÝ KKTC'ye üniversite ve banka açmak amacýyla ziyarette bulunan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, yaptýðý davranýþlar nedeniyle büyük tepki topladý. Akýncý Kýbrýslýtürklere ait kurumlarý hiçe sayarak KKTC Cumhurbaþkaný ile görüþmek isteyen Yýldýrým'ýn randevusunu iptal etti. Kendisini Fenerbahçe Cumhuriyeti Baþkaný olarak gören Aziz Yýldýrým, KKTC'deki kurumlarý kaale almadý ve dengi saydýðý Akýncý ile görüþmek istedi! Ancak, önce kurumlarla görüþ sonra bana gel, diyen Akýncý'nýn fendi Aziz'i yendi! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Havaalanýna bir yazý asalým, KKTC'ye gelen ve futbol ile ilgili bir iþi olan kiþiler KTTF'den izin alsýn." Serdar DENKTAÞ (DP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... ÝLGÝLÝLERE DUYURULUR Bay-Sen Baþkanlýðý, BRTK Yönetim Kurulu Üyeliði de yapan Cafer Özsoykal BRTK Müdürlüðü'ne bir aydan beri müdür atanmamasý üzerine facebook hesabýndan bir mesaj yayýnlayarak aday olduðunu açýkladý! "Çalýþanlara tepeden bakanlara, bok olup tabaða girenlere, Kurum'u babasýnýn çiftliði sanýp personeli birbirine kýrdýran konuþtukça aðzýndan kanalizasyon artýðý dökülen dangalaklara HALK adýna hesap sormak..." için aday olduðunu yazan Özsoykal, 15 günde BRTK'yi düzelteceðini, düzeltemezse 16. gün istifa edeceðini de mesajýnda belirtti. Eh, müdür bulamayan ilgililere duyurulur 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Erdoðan kýsmetten çýkmýþtýr! AKP'nin cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn siyasetin önemli bir oyuncusu olarak her þeye maydanoz olma giriþimini sonuna kadar sürdüreceði aþikârdý. Öyle devam ediyor. Görünen o ki; Erdoðan, devlet kurumlarý üzerindeki aðýrlýðýný da kullanarak siyasetin çözümsüzlük içine girmesini, yeni hükümetin kurulmamasýný saðlamayý, devamýnda da en kýsa sürede seçime gitmeyi hedefliyor. Buna Erdoðan'ýn çevresi erken seçim deðil, yeniden seçim diyor. Bunun nedeni, 3 dönem kuralýna takýlan 70 milletvekilinin olasý seçimde yeniden aday olmasýný engellemek. Erdoðan, deðil AKP'ye bir ortaðýn daha gelmesiyle koalisyon kurulmasý, muhalefete bir bakan yardýmcýlýðý dahi verilmesine karþý. Bunda da kendince haklý gerekçeler olabilir. Belki de çevresine, "bakanlýklarýmýzdan birine baþka bir elin deðmesi, her þeyimizin açýða çýkmasýna neden olabilir" diyordur. Bu baðlamda Erdoðan'ýn Meclis'i yenilemek için her þeyi göze aldýðý da söylenebilir. Erdoðan mantýðý þöyle çalýþýr: Ha hep ya hiç! AKP, buna ne diyecek? Daha net ifadeyle, halen Baþbakan Vekilliði yapmakta olan Ahmet Davutoðlu, kendi iradesi dýþýnda hemen seçime gidilmesini kabul eder mi? Etmezse, aðýrlýðý nedir? Ne ölçüde Erdoðan'ý dizginleyebilir? Dizginlemek yerine diz çökmeyi mi yeðler? Bu sorularýn toplam yanýtý þudur: 25. dönemle birlikte Erdoðan'ýn AKP içindeki tam hâkimiyeti azalmýþtýr. Elbette belli bir aðýrlýðý vardýr ama istediði kararý aldýrabilecek bir etkinlik zordur. Davutoðlu, kendisini ve partisini Erdoðan vesayetinden kurtarýp bir hükümet kurulmasýný saðlayabilir. Davutoðlu'nun bu duruþuna karþý, Erdoðan ve çevresinden þöyle bir hava estiriliyor: Seçmen bu tablodan mutlu deðil. AKP'den giden oylar hemen bir seçim yapýldýðýnda geri dönebilir. Son kamuoyu yoklamalarýna göre AKP'nin oyu en az 5 puan arttý. Bunun doðruluðu yanlýþlýðý bir yana, baþlýca amacý AKP dýþýndaki yüzde 60'ý psikolojik olarak erozyona uðratmak. Bu oy oranýna bir daha ulaþamayacaklarý hissini vermek. AKP milletvekillerini de hemen seçim için cesaretlendirmek. Yukarýda özetlemeye çalýþtýðýmýz tablo önümüzdeki günlerin baþlýca tartýþma konularýnýn ipuçlarýný veriyor. AKP'nin yaratmak istediði atmosferden çýkarak duruma bakarsak þunu söyleyebiliriz: Erdoðan kýsmetten çýkmýþtýr! Siyasette þöyle bir söz vardýr: Bir lider kýsmetten çýktý mý, milletvekilleri 9 yerden kopar! Erdoðan, böyle bir olasýlýðý da hesaplayarak hem partisini bir arada tutma, hem kendisini hâlâ çok güçlüymüþ gibi gösterme hem de önümüzdeki dönemin baþlýca oyun kurucusunun kendisi olduðu kanýsýný yerleþtirme çabasý içinde. Ancak bu gerçek bir tablo deðildir. Seçmen çok önemli bir iþ yapmýþtýr; demokrasilerde ender görülecek þekilde, tüm devlet gücünü eline geçirip medyanýn büyük bölümüne hâkim olup, seçime hükmetmeye kalkan bir kiþinin diktatöryal baþkanlýk hevesini sandýða gömmüþtür. Siyasetin bundan sonra nasýl þekilleneceðine tek baþýna Erdoðan karar veremez, verememelidir. Atla araba arasýndaki bað kopmuþtur. Erdoðan atýný ne tarafa çekerse çeksin, siyaset arabasýný çekemeyecektir. Siyaset sahnesinin bundan sonra nasýl þekilleneceði þu anda net deðildir, ama bulanýk da deðildir. Bütün mesele, yüzde 60'ýn halkýn kendisine verdiði gücün farkýna varmasýndadýr. (Mustafa Balbay- Cumhuriyet) CUMHURÝYET / Musa Kart HA GAYRET DEVRÝME AZ KALDI "Ülkemizde çok ciddi sorunlarýmýz vardýr. Bu sorunlar ayný zamanda yapýsal sorunlardýr. Bunlara el atmayý planlýyoruz." Mehmet Ali TALAT (CTP Genel Baþkaný)

10 10 26 Haziran 2015 Cuma Ahmet Özsoy Vay hasba çýkarsýn bu ziyaret muhabbeti. Kim ister be ama bunlarý da geldi da görüþmedi bizimnan diye üzülürük. Bunlara randevu bile vermemek gerek yok randevuya gelmedi diye maraz edecem. Biþey isterlerse mail atsýnlar yeter bunlara. Baþlarýndaki adam bizdeki muhatabý ile kendi ofisinde fotograf çektirmeye bile korkar be bunlarýn yok bekleycen gelsin. Belki akýl goruk bu vesileynan.. Aysen Dagli Mehmet Onur BÝZ ve HAYATla ARAMIZ öyle bir þey girdi ki aramýza hayatla bir gün bir þekilde çýksa(k) da biz biz olamayacaðýz birbirimize bir daha yok artýk bize bizden bir fayda dileyelim ki olsun bu uzaklaþmanýn bir deðil birkaçbin yararý hayata olsun ki karþýlasýn þaþkýnlýðýmýzý olsun ki boþlukta salýnan anlam salýnsýn dursun durmadan durmasýn ki bu durulmazlýk içinde anlamsýzlýk bir düz bir tersini doðursun ki gülecek yerde aðlayanlarla aðlayacak yerde gülenler birlikte gülsün bir de biz! Mahmut Anayasa Aziz Yýldýrým kim? FB Kulübü Baþkaný ve iþ adamý... Benim bununla ilgili bir sýkýntým var mý? Asla olamaz, umurumda bile deðil... Olay nedir? Aziz Yýldýrým Kýbrýs'a futbol dýþý bir konu için gelmiþ da KTFF'nu ziyaret etmesi gerekmezmiþ... Gerektiðini zaten söylemedik, madem randevu alýndý niye iptal edildi dedik... Esas üzerinde durduðum konu þu, bu ülkeye "Çakmak Hasan", "Kibrit Hüseyin" kim gelse, elini kolunu sallaya sallaya yallah Cumhurbaþkanýný ziyarete... Biraz empati yapýn, Kýbrýs'tan bir kulüp baþkaný ve/veya bir iþ adamý Ankara'ya gitse, götünü yýrtýp baþýna geyse Tayyip ile görüþebilir mi...??? Asla ve gatta... Biraz aðýrdan satýn kendinizi yau... Aziz Yýldýrým banka satýn almaya ve üniversite kurmaya gelmiþ Kýbrýs'a, OK, prosedür belli, ilgili dairelere git, müracaat et, naparsan yap... Ama yok bunlar büyük adam ya, lazým Baþbakaný, Cumhurbaþkanýný görsün... Bir de görmekle kalmazlar, ülkelerine döndükleri zaman etrafýndakilere bunu övünme konusu yaparlar, "Gittim kardeþim Cumhurbaþkanýna dedim ki "Bu iþler böyle olmaz, þöyle yapalým, böyle yapalým"... Neticede Bakýrköy kadar nüfusu olan bir yer nedir ki"... O zaman ne iþin var be hollo Kýbrýs'ta, git üniversiteni Bakýrköyde aç, bankayý da oraya kur... Olur mu caným, bizim "Gara gaþýmýz", "Gara gözümüz" ne güne duruyor...??? Bizim bazý fanatikler da olaya bu açýdan bakacaðýna, "Vay, Aziz baþkanýmýza nasýl laf söylersiniz" havasýnda... Vay sýçayým sana da, Aziz baþkanýna da... Biz "Okyanus" diyoruz, siz "Dere", e hade eyi yýkanmalar... Necati özsoy HELAL OLSUN MUSTAFA AKINCI...AZÝZ'E ÝYÝ CEVAP. BRAVO SERTOÐLU... Hasan Sertoðlu "Öncelikle kendi kurumlarýna,kendi insanýna sahip çýkma hassasiyetini gösteren Akýncý'ya teþekkür ederim. Bu yapýlan hem kendi kurumlarýmýza hem kendi insanýmýza büyük bir terbiyesizliktir" Sertoðlu, "adam gibi adam olan bir telefon açýp randevusunu iptal ettiðini bildirirdi" "Sen KKTC'ye menfaat ve çýkar saðlamak için geldin. Türkiye'de yapamadýklarýný benim ülkemde yapmak için geldin" Ali Gazi - Girne sokaklarýndan bir manzara... Aral Moral KUZEY KIBRIS'TA BÝR "HAYALET" DOLAÞIYOR Uzun zamandýr, farklý farklý koþullarda beliren ve maalesef giderek de yaygýnlaþan "ötekileþtirme" noktasýnda ciddi sýkýntýlarýmýz var. Bunun en son örneði de, Anayasa'nýn da tanýdýðý bir hak olan plaja girme noktasýnda ortaya çýktý. Zaman zaman çarþý iznine çýkan askerlerin, Dereboyu olarak bilinen ve de yýllar içerisinde 'eðlence' kültürünün kalbi haline gelen Mehmet Akif Caddesi'ne sözüm ona "dadanmalarýyla" kýsa bir süre önce deðiþik fikirler ortaya atýlmýþtý: "Ýþletme sahipleri bu konuda önlem almalý" "SADECE BEYAZLAR. YA DA SADECE SÝYAHLAR" Söylem noktasýnda durumun ne kadar vahim oluþu, deyim yerindeyse "kerameti kendinden menkuldür." Tartýþmalarýn odak noktasýný oluþturan ve konuya yaklaþýmda, gizliden de deðil, apaçýk kendisini hissettiren yabancý, öteki-kötü yaklaþýmý, tehlikeli bir düþünce yapýsýna doðru gidildiðinin göstergesidir. Lakin iþin ilginç tarafý, bu söylemlerin ha bire enternasyonal olmaktan dem vuran sol kesimden gelmesidir. Dereboyu'na, plajlara, þuralara buralara bu "kötü ötekinin" gelmemesi yaklaþýmý bana çok da uzakta olmayan bir tarihi realiteyi hatýrlatmadan edemiyor. Bizzat ABD'de otobüslerin, tuvaletlerin, barlarýn; kýsaca hayatýn her alanýnýn "beyazlar" ve "siyahlar" için ayrýldýðý dönemi... ÝYÝ BÝZ VE KÖTÜ ONLAR Dünyadan kopuk oluþturduðumuz bu duvarlar içerisinde, "dünyaya baðlanmayý" hedefleyip, AB'nin parçasý olma tahayyülünde bulunan insanýmýzýn, bu durumda bile geliþtirdiði Hüseyin Pelin... "yabancý" refleksinin tercümesi de "Biz iyi. Onlar kötü"dür. "Bir Kýbrýslý asla böyle bir þey yapmaz"dan tutun da, farklý olana "iðrenerek" bakmaya kadar kültürel farklýlýklarý hoþgörüyle kabul etmenin zorluðunadýr tepkim. Hoþ! Þimdi bazý arkadaþlar "don, atlet" meselesine deðinecek ama unutulmasýn ki hükümet "donla denize girmeyi" kýsa bir süre önce yasaklamýþtý. Bizzat bunun takibini yapmak da zaten onlarýn görevidir. Ama unutulmamalýdýr ki, buradaki esas nokta sistematik olarak toplumsal benliðin bir parçasý haline gelen, insanýmýzýn kendisini dev aynasýnda gören, farklýlýðý kabul etmeyen, yabancý düþmanlýðýnýn bizzat ta kendisidir. ÇOK MU ZOR.? Hemen hemen bütün sorunlarýn kaynaðýný bizden baþka herkes olarak görmeye devam etmemiz üzüntü vericidir. Bizzat yaþadýðým bir olayý da anlatmadan geçemeyeceðim. Birkaç yýl önce, Lefkoþa Surlariçi'nde kahvecilik yaparak hayatýný bu topraklarda kuran bir Pakistanlý, giydiði kovboy þapkasýyla sokakta yürüyordu. Bu arada Kýbrýslý bir erkek ve kadýn da tam karþýdan geliyordu. Kadýn bir anda Pakistanlýyý gördü ve "benim de bu þapkadan var. Madem bunlar bile bu þapkayý takar ben artýk takmayým" deyiverdi. Ýþte halet-i ruhiyemiz tam da bundan ibaret. Halbuki, çok mu zor; farklýlýða saygý duyan, doðasýna, insanýna, sokak canlýlarýna saygý duyup, onlara raðmen deðil onlarla birlikte yaþamayý öðrenmek? Evet.. Kuzey Kýbrýs'ta bir hayalet dolaþýyor. Ve bu hayalet de "kendinden baþka herhangi bir canlýya, farklýlýða tahammül edemeyen bir hayalet" Not: Anayasa Madde 38/4 Yurttaþlarýn 100 metrelik kýyý þeridi içerisine girmesi kimse tarafýndan engellenemez ve giriþ ücrete baðlý tutulamaz Derinyadaki nöbeti sýrasýnda mükellef er, caným sýkýldý ve yaktým dedi askeri mahkemedeki yargýca... Ve... Devamlý yakýyor muþ... Neden? Caný sýkýlýyormuþ... Peki, neden caný sýkýlýyor? Kim sýkýyor canýný? Soruyorum: GKK bu konuda ne yaptý? Askerin psikolog doktoru yok mu? Var tabii ki de! Peki, caný sýkýlan ve ateþ yakan erimiz için bu psikolog doktorlar ne yaptý? Herhangi bir tedavi uyguladýlar mý? Kesinlikle hayýr! Peki, burda suçlu kim? Suçlu... Sürekli yangýn çýkaran bir askerin önünü almayan komutanlýk sayýlýr! Tabii ki mükellef er þayet gerçekten devamlý ateþ yakýyorsa... Belkide er'e öyle konuþ ve öyle ifade ver dendi... Olmayacak þey deðil tabiki... Buralarda herþey mübahtýr! Her neyse... Bu yangýn þayet belirtildiði gibi çýkartýlmýþ ise ve mükellef erin caný sýkýldý da yaktý diyerek askeri mahkemede hapse mahkum edilirse, ki edilecek... Burada bu erin mahkum edilmesi deðil, GKK.'nýn mahkum edilmesi gerekmektedir! Ahmet Ersöz Anlaþýlmýþtýr ki yurtdýþýndan gelen aðýr toplar grubu,hatta orta aðýrlýktakiler de dahil,bizim Futbol Federasyonunu hiçbirzaman ziyaret etmeyecek.bu durumda Federasyonumuzun yapmasý gereken bundan sonra kim gelecem derse "peki buyurun" deyip herhangi bir hazýrlýk yapýlmayacak.hatta herkes þortlarla,boksör donlarla federasyonun avlusunda tavla oynayacak.veya bir günlüðüne KTFF (Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu) nun adý deðiþtirilip yerine KTMFGÞ konarak tabelasý da geçici olarak deðiþtirilecek.kýbrýs Türk Malul Futbol Gazileri ve Þehitleri. Durum böyle hassas bir hal alýnca, týpýþ týpýþ gelecekler ziyarete.bunlar kahve içerken gizlice eski tabela yerine konup þak þak fotoðrafcýklarý da çekip paylaþalým.ee olmaz mý yani böyle...(a.e.)

11 26 Haziran 2015 Cuma Mecliste Aziz Yýldýrým tartýþmasý Bazý milletvekilleri söz alarak Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým ýn KKTC temaslarýyla ilgili tartýþmalarý kürsüye taþýdý. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Baþkaný Sibel Siber baþkanlýðýnda saat ta toplandý. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nda ilk olarak onaya bilgiye sunuþ iþlemi yapýldý. Bu bölümde komitelerin meclis yaz tatilinde çalýþmasýna onay veren tezkere oy birliði ile onaylandý. Buna göre komiteler meclis tatilde iken çalýþacak. Toplantýnýn baþýnda bazý milletvekilleri söz alarak Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým ýn KKTC temaslarýyla ilgili tartýþmalarý kürsüye taþýdý. Konu hakkýnda söz alan DP Genel Baþkaný ve Lefkoþa Milletvekili Serdar Denktaþ, Vicdani Ret konusu Meclis'e taþýndý... TDP Lefkoþa Milletvekili Mehmet Çakýcý icdani ret konusunun bir insan hakký olduðunu kaydetti. CTP-BG Genel Sekreteri Tufan Erhürman da vicdani ret konusundaki görüþlerinin net olduðunu ifade ederek, vicdani reddin insan hakký olduðunu ve bu hakkýn KKTC de de tanýnmasý gerektiðinin partisinin net görüþü olduðunu söyledi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nda vicdani ret konusu gündeme geldi. Konu hakkýnda söz alan DP Genel Baþkaný ve Lefkoþa Milletvekili Serdar Denktaþ, askerlikle ilgili uygulamalar konusuna ve bu konuda birkaç gündür çýkan bir köþe yazýsýna deðindi. Vicdani ret talep etmeyle ilgili, hukukçulardan görüþ aldýðýna dikkat çeken Denktaþ, ülkede bu konuda bir yasa bulunmadýðýný belirterek, bu konuda talepte bulanan gençlerin bu sebeple ceza alabildiklerini söyledi. Vicdani ret konusunun gün geçtikçe daha çok gündeme geleceðini ifade eden Denktaþ, Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým ýn KKTC ziyaretine de deðinerek, konun fazla abartýldýðýný söyledi. Denktaþ, Havaalanýna bir yazý asalým, KKTC ye gelen ve futbol ile ilgili bir iþi olan kiþiler KTTF den izin alsýn dedi. Denktaþ tan sonra söz alan TDP Lefkoþa Milletvekili Mehmet Çakýcý da, Yýldýrým ýn KTFF yi tanýmamasýný eleþtirerek, gereken tepkiyi almasýný haklý bulduðunu dile getirdi. Yapýlanýn, KTFF nin KOP a baþvurusuna yapýlan tepki olduðuna inanç belirten Çakýcý, bu ülkeye gelen her kimse, kurumlara saygýsýzlýk etmesi halinde gereken tepkiyi alacaðýný vurguladý. Çakýcý, kurumlara saygýsýzlýðý kabul etmemiz mümkün deðildir dedi. UBP Milletvekili Nazým Çavuþoðlu da Aziz Yýldýrým ýn ziyareti konusuna deðindi. yurt dýþýndakilerin veya parasý olanlarýn bedelli askerlik yapabildiðini, dolayýsýyla ortada bir eþitsizlik olduðunu kaydetti. Denktaþ, silah tutmak istemeyen gençlerin böyle bir talepte bulunabildiðini, ancak daha sonra ava gittiðini, bunun da bir anomali yarattýðýný ifade ederek, gençlerin dinlenerek, konunun uygulanabilir olup olmadýðýna bakýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Denktaþ tan sonra söz alan TDP Lefkoþa Milletvekili Mehmet Çakýcý da, Serdar Denktaþ ýn dile getirdiði konuyla ilgili olarak görüþlerini belirterek, askerlik konusunun Anayasa tartýþmalarý sýrasýnda çok konuþulduðunu söyledi. Vicdani ret konusunun her ülkenin anayasasýnda olduðunu, her ülkenin bunu kendi yasalarýna göre uyarlayýp uyguladýðýný belirten Çakýcý, vicdani ret konusunun bir insan hakký olduðunu kaydetti. Vicdani ret hakkýnýn mecliste konuþulmasý gerektiðini, bu konuda UBP ve DP nin fikirsel olarak hazýrsa konunun tartýþýlabileceðini ifade eden Çakýcý, çaðrýyý yapanýn buna inanmasý gerektiðini kaydetti. Çavuþoðlu, eðer biz burada iliþki içerisinde isek ve çok yakýnsak iletiþim içinde olmalýyýz ama bu ülkeye gelirse mutlaka benimle görüþecek düþüncesine de katýlmam dedi. KKTC kurumlarýný temsil edenlerin ciddi hassasiyetleri olduðunu ifade eden Çavuþoðlu, ülkeye gelen kiþilerin bu hassasiyetleri dikkate almasý gerektiðini savunduðunu belirtti. Çavuþoðlu, Sertoðlu bizim vazgeçilmezimizdir ve bunun da iyi bilinmesi gerekir dedi. CTP-BG Genel Sekreteri Tufan Erhürman da Denktaþ ýn Aziz Yýldýrým la ilgili konuþmasýný da eleþtiren Erhürman, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu ile daha önce yaþanan bir takým olaylar olmasýna raðmen Aziz Yýldýrým ýn randevu almasýna raðmen Federasyonu ziyaret etmemesinin doðru UBP Milletvekili Nazým Çavuþoðlu da, meclisin iç tüzük maddesinin istismar edildiðini ifade ederek, Denktaþ ýn yaptýðý konuþmayý saygý ile karþýladýðýný ancak, bunun güncel konuþmalar içerisinde yer almasý gerektiðini söyledi. Çavþuoðlu, vicdani ret konusunun güncel konuþmalar içerisinde yer alabilecek bir konu olduðu düþüncesini dile getirdi. Vicdani ret konusunda kendisinin daha önce konuþtuðunu ifade eden Çavuþoðlu, KKTC de anlaþmanýn yapýlmadýðý ve ateþkes pozisyonunda olduðunu belirterek, bu topraklarda yaþayanlarýn eþit nimet, eþit külfet durumunda olduðunu ve herkesin askerlik vazifesini yapacaðýný söyledi. Vicdani retçiler Avrupalý da diðerleri geridir düþüncesine katýlmadýðýný ifade eden Çavuþoðlu, ne vicdani ret duygusunda olanlarý dýþladýðýný, ne de askerlik yapanlarýn dýþlanmasýna müsaade ettiðini vurguladý. CTP-BG Genel Sekreteri Tufan Erhürman da, vicdani ret konusundaki görüþlerinin net olduðunu ifade ederek, vicdani reddin insan hakký olduðunu ve bu hakkýn KKTC de de 11 olmadýðýný kaydetti. Erhürman, biz Aziz Yýldýrým dan KTFF ziyaret etmesini istedik onlar da bunu yapabileceklerini söylediler ancak da randevu olmasýna raðmen Ada ya geç gelmesi nedeniyle önce Baþkanýmýzla görüþüldü ancak baþkana bu görüþmeden sonra federasyon ile görüþeceðini söyledi. Aziz Yýldýrým ý 5 saat bekleyen federasyon yöneticilerine herhangi bir açýklama yapýlmadan böyle bir görüþme yapýlmadý dedi. Aziz Yýldýrým ýn tutumunun kabul edilir olmadýðýný ifade eden Erhürman, bizim açýmýzdan son derece rahatsýz edici ve bundan sonra önlemlerimizi daha da artýracaðýmýz bir durum yaratýldý. Kurumlarýmýza yeterli ilgi gösterilmemesini asla kabul etmeyeceðiz dedi. Vicdani ret konusu milletvekillerinin gündeminde tanýnmasý gerektiðinin partisinin net görüþü olduðunu söyledi. Erhürman, bir gencin bu konuda sürekli mahkemelere çýkmasýnýn hiçbir milletvekilini mutlu etmediðini ifade ederek, meclisin bu sorunu dikkate almamasýnýn hoþ olmadýðýný belirtti. Anayasada bedelli askerliðe olanak veren bir düzenleme olmadýðýný, ancak bunun yýllardýr uygulandýðýný ifade eden Erhürman, vicdani ret konusunda da bir uygulamanýn olmasýnýn mümkün olduðunu kaydetti. Erhürman, seferberlik, vicdani ret konusunda yargýlamalarýn durmasýnýn saðlanacaðý veya vicdani ret hakkýný kullanmak isteyenlerin deðerlendirileceði bir komisyonun oluþmasýný desteklediklerini, ancak sadece nedir sizin istediðiniz diye soracaksak bu tür bir komisyonunun oluþmasý yarar saðlamayacak dedi. Vicdani reddin insan hakký olarak görüleceði, inanarak oluþacak komisyonda yer almaktan mutluluk duyacaklarýný ifade eden Erhürman, böyle bir adýmýn birlikte atýlmasýnýn vicdani ret konusunda iyi çalýþmalar getireceðine inanç belirtti.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Eþþekle gel atla gel Nefretini sakla gel Sevgiler çað deðiþti Arabana atla gel KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Montessori Yöntemiyle Harika Çocuk Nasýl Yetiþtirilir? Tim Seldin KAKNÜS YAYINLARI 26 Haziran 2015 Cuma ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Komþunun evi yanýyorsa senin de hayatýn tehlikede demektir." Horatius bir kuþ gibi uçmak denizin üstündeki boþluða buradan sessizlik çýkacak ve belki unutacak kendi boþluðunu da gökyüzü. M. Kansu "Upuzun bir dað eteðinde" adlý þiirinden YENÝBOÐAZÝÇÝ BELEDÝYESÝ HALK DANSLARI TOPLULUÐU BURSA'DA FESTÝVALE KATILDI Yeniboðaziçi Belediyesi Halk Danslarý Topluluðu Orta Ekibi, Bursa Yýldýrým Belediyesi tarafýndan Haziran tarihleri arasýnda düzenlenen "Cumalýkýzýk Uluslararasý Ahududu Festivali"ne katýldý. Yeniboðaziçi Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre festivale, Yeniboðaziçi Belediyesi'nden 2 eðitmen, 26 dansçý, 5 müzisyen, 1 ekip sorumlusu ve 3 belediye meclis üyesi katýldý. Ülkeler arasý kardeþlik baðlarýný pekiþtirmek, ülke kültürünü tanýtmak, belediyeyi ve ülkeyi en iyi þekilde temsil etmek amacý ile bu tür uluslararasý organizasyonlara her zaman destek vereceklerini söyleyen Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný Kâtip Demir, "Bu uluslararasý festivalde 5 gün boyunca bayraðýmýzýn dalgalanmasýný saðlayan herkesi gönülden kutluyorum" dedi. RESSAM PEMBE PLÜMER'ÝN DOÐA VE DENÝZ MANZARALARI SERGÝSÝ AÇILIYOR KIBRIS SANAT DERNEÐÝ TÜRK MÜZÝÐÝ KOROSU ÝLE SAMSUN SANAT MERKEZÝ TÜRK MÜZÝÐÝ KOROSU ÝSKELE VE SAMSUN'DA KONSER VERECEK Kýbrýs Sanat Derneði Türk Müziði Korosu ile Samsun Sanat Merkezi Türk Müziði Korosu Ýskele ve Samsun'da birlikte konser verecek. Ýskele Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ýskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak konser, 2 Temmuz Perþembe akþamý saat 21.00'de baþlayacak. Konserin ilk ise Samsun'da gerçekleþtirilecek. Kýbrýs Sanat Derneði Türk Müziði Korosu, Ýskele Belediyesi ile kardeþ þehir olan Samsun Büyükþehir Belediyesi'nin iþbirliðinde 27 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek konser için bugün Samsun'a hareket etti. Samsun ve Ýskele'de verilecek "Kardeþ Korolar Konseri'ni, Kýbrýs Sanat Derneði YDÜ SAHNE SANATLARI FAKÜLTESÝ 7. DÖNEM MEZUNLARI DÝPLOMALARINI ALDI Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde Akademik Yýlý Bahar Dönemi mezuniyet töreni dün gerçekleþti. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, KKTC'de ilk ve tek tiyatro bölümü olan YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi 7. dönem mezunlarýný verdi. YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde yer alan törene, YDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ, Fakülte Dekaný Prof. Bozkurt Kuruç, YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi Genel Koordinatörü ve Oyunculuk Anasanat Dalý Baþkaný Çetin Özen, öðretim görevlisi, öðrenci ve aileler katýldý. ÖZEN YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi Genel Koordinatörü ve Oyunculuk Anasanat Dalý Baþkaný Çetin Özen, Sahne Sanatlarý Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün bu yýl iki önemli mutluluðu birlikte yaþadýðýný ifade ederek, bu yýl kuruluþunun 10. yýlýný kutlayan fakültenin 7. dönem mezunlarýný verdiðini söyledi. Baþkaný ve koro þefi Aytaç Çaðýn ile Samsun Sanat Merkezi Baþkaný ve Devlet Sanatçýsý, Þef Osman Ergen birlikte yönetecek. Samsun ve Ýskele'deki "Kardeþ Korolar Konseri"ne, Kuzey Kýbrýs Halk Danslarý Federasyonu Baþkaný Özlem Kadiraða yönetimindeki Ýskele Halk Danslarý Ekibi'nin gösterileri de eþlik edecek. Her iki konser de halka açýk ve ücretsiz olacak. Ressam Pembe Plümer'in "Doða ve Deniz Manzaralarý" sergisi bugün saat 18.00'de Lefkoþa'da Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda izlenime açýlýyor. 3 Temmuz'a kadar gezilebilecek sergi Atatürk Meslek Lisesi öðretmenlerinden Birgül Beyazyüz Gedik tarafýndan açýlacak. Doða ve Deniz Manzaralarý Sergisi'nde, genellikle Kýbrýs'ýn sakin manzaralarýndan, takvim yapraklarýndan ve resimlerden esinlenerek yapýlan eserler yer alacak yýlýnda Limasol'da doðan Pembe (Muzaffer) Plümer, Terra Santa Fransýz Okulu'ndan mezun olduktan sonra babasýnýn vefatý üzerine Lefkoþa'ya taþýndý. Dikiþ eðitimi gören ve diploma alýp terzilik yapan Pembe Plümer, 1955'te Fazýl Plümer'le evlenerek iki çocuk sahibi oldu. 1965'ten itibaren Atatürk Meslek Lisesi'nde el iþi, seramik ve çeþitli sanat kollarýnda çalýþmaya baþlayan Pembe Plümer, seramik, halý dokuma, dekoratif resim, bakýr iþi, tel kýrma, kanava, týð ve iðne iþi yanýnda resim sanatýyla ilgilendi. Yaðlý boya ve sulu boya çalýþmalarý yapan sanatçý, fotoðraflardan manzara resimleri yorumlamayý tercih ediyor ve yarým yüzyýlý aþkýn süredir çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. HÜSEYÝN TÝLKÝ ANISINA "BÝR ÞARKISIN SEN" KONSERÝ 6 TEMMUZ'DA Çaðdaþ Müzik Derneði Türk Sanat Müziði Korosu, "Bir Þarkýsýn Sen" adlý konser verecek. Þef Ersin Tünay yönetiminde yer alacak konser, bir süre önce hayatýný kaybeden dernek üyesi Hüseyin Tilki anýsýna düzenlendi. Konser, 6 Temmuz Pazartesi akþamý saat 20.00'de Yakýn Doðu Üniversitesi Kütüphane Salon 4'de gerçekleþtirilecek. Telsim sponsorluðundaki konser ücretsiz ve halka açýk olacak.

13 26 Haziran 2015 Cuma 13

14 14 26 Haziran 2015 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Þiþman sayýlmayan, balýk etinde (iki kelime). 2-Piþmanlýk. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 3-Bir kiloluk aðýrlýk biriminin binde biri. Bazý törenlerde profesör ve öðrencilerin giydikleri özel baþlýk. En kýsa zaman. 4-Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. Harf okunuþu. 5-Ters okunuþu "Bir emir". Bir þeyin fiyatýný artýrma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma. Raduym'un kýsaltmasý. 6-Beraber. Ermiþ kimselerin gösterdiklerine inanýlan, doða üstü, þaþkýnlýk uyandýrýcý durum. 7-Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý. Eski dilde "Dalkavukluk etme, birinin her dediðini, her yaptýðýný onaylama." 8-Ters okunuþu "Çevre kirliliði sorunlarýyla uðraþan kimse". 9-Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliði dolayýsýyla camlýklarda yetiþtirilen bir bitki. Bir emir. 10-Neon'un kýsaltmasý. Harf okunuþu. Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ, kas. 11-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Maydanozgillerden, hoþ kokulu, baharlý meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazý içkilerde tat verici olarak kullanýlan otsu bir bitki. Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. 16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107 B Eski Gönyeli Belediyesi Binasý Yaný Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Hacer Balýkçý Eczanesi: Mustafa Kemal Bulvarý Döveç Elite Life Apt. 3 Eski Kaliland Karþýsý Universal Bank Yaný Tel: Girne Günay Varýþ Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Bekir Paþa Ýþ Merkezi No:1 Karakum Lemar Karþýsý Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ortaçað'da, Katoliklerde katý din inançlarýna karþý gelenleri cezalandýrmak için kurulan kilise mahkemelerinin adý. 2-Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan, renksiz, tuzlu sývý. Bir göz dengi. Kabul etmeme. 3-Ölüm cezasý. Bir yaz meyvesi. 4- Müslümanlarýn günde beþ kez yaptýklarý ibadet. Çabuk yapýlan, ivedi. 5-Ýlaç, merhem. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuþu. Fiyat, paha. 6-On metre uzunluðunda bir ölçü birimi. 7-Yolcu ve turistlere geceleme imkâný saðlamak, bunun yanýnda yemek, eðlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacýyla kurulmuþ iþletme. Sona "A" konursa "Yakýþýr, yerinde, uygun" olur. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. 8-Mallarýn teker teker veya birkaç parça durumunda azar azar satýlmasýna dayanan satýþ biçimi. 9- Germanyum'un kýsaltmasý. Gaye. En kýsa zaman. 10-Haber veren kimse, haberci. Tersten harf okunuþu. Beraber. 11-Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. Bir kadýn ismi. Serdar'ýn ilk defasý deðil ki... (2) Afrika'da 24 Haziran tarihinde yukarýdaki baþlýkla yayýnlanan yazýmýn son cümlelerinde þunlar vardý: "Bu ihalede bir yanlýþlýk olmadýðý, ama bunun bir çýkar karþýlýðý olduðu apaçýk meydanda.. Allah yardým etti ve bir müddet sonra iþin içyüzü bir arazi satýþýyla meydana çýktý" demiþ.. Son olarak da "Býrakýn onu ileriki günlerde yazalým" diye yazýmý bitirmiþtim.. Ýhale imzalanmadan önce hukuksuzca yapýlan sözleþmeye imza atmayan zamanýn Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ahmet Akçaba, Bakan Süha'nýn emriyle görevinden istifa ettirilmiþtir.. Yerine Denktaþ'lara yakýn bir akraba getirtilip sözleþme ona imzalatýlmýþtýr.. Ýmzalanan anlaþmada belirli bir müddet sonra Kuzey Kýbrýs'tan dünya ile roaming yapýlacaðý maddesi de vardý.. Ben bunun olamayacaðýný hazýrladýðým ve Rauf beye sunduðum dosyadaki evraklarda açýkça belirttim.. Roaming olmasý için Türk Telekom'un aracý olmasý gerekiyordu.. Halbuki Türk Telekom ile o zaman Türkiye'de faaliyet gösteren Telsim ve Turkcell arasýnda yapýlan anlaþmaya göre Türk Telekom herhangi bir þirkete diðerine avantaj saðlayan bir uygulamada bulunamazdý.. Türk Telekom roaming yaparsa Turkcell tarafýndan dava edilir ve büyük tazminatlara düçar olurdu.. Zaten zamanýn Türkiye Bayýndýrlýk Bakaný TC Büyükelçiliði kanalýyla bizim yetkililere ilettiði bir yazýyla ihalenin ancak her iki þirkete de verilmesi halinde çalýþabileceðini açýk bir dille yazmýþtý.. Ben bu dosyayý hazýrlarken Telsim Kýbrýs'ýn buradaki yetkilisi Sertaç Özyol beni Saray Otel de yemeðe çaðýrdý.. Yemekten sonra balkonda bana þöyle dedi: "Zübeyir bey, seni karþý taraf yanlýþ yönlendiriyor".. Ben de elimde belgeler olduðunu "Yaptýðýnýz anlaþmanýn þartlarýný yerine getirmeyeceðinizi biliyorum" dedim. "Mesela roaming yapacaðýnýz maddesi gerçekleþemez" diye ilave ettim.. Balkonun kenarýna doðru yürüdü ve aynen þöyle dedi: "Þayet onbeþ gün içinde biz tüm dünya ile roaming yaptýramazsak size, ben kendimi bu balkondan aþaðýya atacaðým".. Yüzüme baktý ve "Sen mert bir insansýn, DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu bu yüzden sana kendiminki gibi bir cep telefonu hediye etmek isterim".. Bana gösterdiði telefon Siemens'in nerede ise 250 gram olan oldukça aðýr bir modeliydi.. Gayet sakin elindeki telefonu elime alýp "Sertaç Bey" dedim "Sen bunun altýndan yapýlmýþýný bana versen bile beni susturamazsýn. Bu ihale yanlýþtýr, haksýzca yapýlmýþtýr ve yakýnda bunun bir çýkar karþýlýðý yapýldýðý ortaya çýkacaktýr. Ama seni üzmeyeceðim ve hediye etmek istersen bu hediyeni dostane verilmiþ hediye olarak kabul edeceðim" dedim.. Ertasi gün Sertaç Özyol bana bir telefon hediye etti.. Ben de gittim ve kendime bir hat açtýrdým.. O zamanlar yazýlarýmý Halkýn Sesi gazetesinde yazýyordum, Akay'a gittim ve Sertaç için bir teþekkür yazýsý verdim, bu yazýyý benden haber almadan yayýnlama dedim.. Niyetim Sertaç'a gidip bu yönde bir yazý kaleme aldýðýmý bir sakýncasý olup olmadýðýný sormaktý.. Ben Serhat'ý bulup Akay'a dönemedim ama ertesi gün yazým Halkýn Sesi'nde yayýnlandý.. Sertaç da apar topar görevden alýnarak Ýstanbul'a geri gönderildi.. Telsim'in Kýbrýs ayaðý Metin Þadi kendi telefonundan Ýngiltere'ye roaming denemesinde bulundu ve bunu baþardý.. Turkcell bunu Türk Telekom nezdinde ele aldý ve zamanýn Baþbakaný Tansu Çiller Telsim e yasaklama getirdi.. Piyasada yalnýz kalan Turkcell iþte bu devredeki boþluktan faydalanarak müþteri sayýsýnda Telsim i yerle bir etti.. Zaman geçti Cem Uzan AKP'ye karþý Genç Parti yi kurdu ve Erdoðan'la uðraþmaya baþladý.. Yaptýðý falsolarla tüm iþletmelerine el kondu ve gizli kasalarýna girildi.. Bu kasalardan birinden bir koçan çýktý.. Rauf Beye ait Kazafana veya Balabayýs ta altý dönüm bir tarla altýyüz bin sterlin karþýlýðýnda Metin Þadi aracýlýðýyla Cem Uzan'a satýlmýþtý.. Var mý daha yazýlmasý gereken?.. Satýlan arazinin deðeri o günlerde altmýþ yetmiþ bin Sterlin de etmezdi.. Altýyüz bin sterlin neyin karþýlýðýydý o zaman?.. Ahmet Baþtaþ'ýn geçenlerde Serdar'dan yediði kazýk bana o günleri hatýrlattý.. ÜNÝVERSÝTELER BÝRLÝÐÝ ÝÞBÝRLÝÐÝNE HAZIR Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, Kýbrýs Üniversiteler Birliði heyetini kabul etti. Üniversiteler Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, görüþmede, Birliðin 6 üniversiteden üyelerle kýsa bir süre önce kurulduðunu belirterek, eðitim bakanlýðýyla her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný vurguladý. Birliðin adadaki yüksek öðrenimin dýþ dünyadaki duruþu konusunda ciddi adýmlar attýðýný ifade eden Akpýnar, birliðin faaliyetleri ve farklý ülkelerde gerçekleþen temaslarýyla ilgili bilgi verdi. Akpýnar, yüksek öðrenimde ülkeyi tanýtmak ve ilerleme saðlamak adýna çeþitli giriþimlerde bulunduklarýný belirterek, yüksek öðrenim konusunda bakanlýða her konuda destek olmaya hazýr olduklarýný kaydetti. Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 CEP TELEFONU VE ELEKTRÝK ÞEBEKELERÝNÝN BÝRLEÞTÝRÝLMESÝ TEMMUZ'DA Adanýn iki tarafýndaki cep telefonu ve elektrik þebekelerinin birleþtirilmesiyle ilgili Güven Yaratýcý Önlemlerin nihai aþamada bulunduðu ve Temmuz ayýnda hayata geçirilmesinin beklendiði haber verildi. Politis gazetesi "Cep Telefonu ve Elektrik Temmuz'da Pilidis, Aðlarýn Birleþtirilmesi Ýçin Yoðun Çalýþmalar Yapýldýðýný Söylüyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Kýbrýs Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) Baþkaný ve Ekonomik ve Ticari Konular Komitesi Kýbrýslý Rum Baþkaný Fidias Pilidis'in konuyla ilgili açýklamalarýný aktardý. Habere göre Pilidis, liderlerin siyasi kararýyla benimsenen iki önlemin nihai çalýþma aþamasýnda bulunduðunu belirtti. Cep telefonlarýnýn tüm adada çalýþmasýyla ilgili konuda taraflarýn (üç Kýbrýs Rum ve iki Kýbrýs Türk þirketi) teknik meselelerin son ayrýntýlarýnýn ve ücretlendirmelerin yapýlacaðý yöntemle ilgili ekonomik kýsmýn çözülmesi için yoðun istiþarelerde bulunduðunu ifade etti. Pilidis, doðrudan iletiþimin yapýlacaðý yöntemde anlaþmaya varýlmasý durumunda uygulanmasýnýn gün meselesi olduðunu ve en fazla bir haftalýk zamana ihtiyaç duyulacaðýný belirtti. Göz önünde bulundurulmasý gereken birçok hassasiyetin bulunduðunu ifade eden Pilidis, meþruiyet meselelerinin söz konusu olduðuna deðindi. Elektrik þebekelerinin birleþtirilmesi konusunda ise teknik sorun deðil prosedürün çözümünün askýda beklediðini ifade eden Pilidis, bunun da birleþtirilmesinin Temmuz ayýnda olabileceðinden söz etti. GÜZELYURT'TA KISMÝ HÝBE PROGRAMLARI BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý ile Gýda Tarým ve Enerji Bakanlýðý'nýn 12 Haziran'da ilan ettiði Kýsmi Hibe Programlarýyla ilgili bugün saat 11.00'de Güzelyurt'ta bilgilendirme toplantýsý yapýlacak. Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Eylül tarihlerinde baþvuru kabul edilecek olan hibe programýyla ilgili bilgilendirme toplantýsý Güzelyurt Oteli'nde yer alacak. Toplantýya Baþbakan Yardýmcýsý Menteþ Gündüz de katýlacak. PORTAKAL FESTÝVALÝ BAÞLIYOR 38'inci Güzelyurt Portakal Festivali bugün baþlýyor. Bugün saat 19.00'da kent merkezindeki kortej yürüyüþüyle baþlayacak 38'inci Güzelyurt Portakal Festivali, 12 Temmuz Pazar akþamý Murat Kekilli konseri, final gösterileri ve festival piyango biletinin çekiliþiyle sona erecek. MUSTAFA AROÐLU LTD. Tente sistemleri Komutalý ve komutasýz modeller Ýstenen renk ve ebatlar. Güneþe dayanýklý, solmayan, deforme olmayan Ýtalyan malý. Çok uygun fiyatlar + ödeme kolaylýklarý. Yzb Tekin Yurdabak Cad. Marmara bölgesiortaköy /Lefkoþa Tel: K. Her türlü inþaat iþleri, kanalizasyon, bahçe telleme, boya, laminant parke, aleminyum kapý, pencere, pancur, vasistas balkon ve merdiven küpeþteleri yapýlýr. Kazým Denizci Adres: Þht. Ecvet Yusuf Caddesi No: 98 Kýzýlbaþ Lefkoþa Tel: Mobil: S. DOKTOROÐLU Hiçbir yerde bulamayacaðýnýz ucuzlukta tiþört, ceket, eþofman, kotlar, montlar ARASTA'DA Tel: Bize sormadan tatil planý yapmayýn...

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Nisan 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4507 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EMPATÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Nisan 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4507 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EMPATÝ. Saðlýk Bakanlýðý'na yapýlan usulsüz istihdamlar bardaðý taþýrdý... Eskiden Rauf Denktaþ kime kýzarsa "Baþýnýza Denktaþ kadar taþ düþsün" derdi... Taþa razýydýk, ama gülle düþtü!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Adi suçlulara dön davetiyesi

Adi suçlulara dön davetiyesi Lefkoþa'nýn güneyindeki bazý merkezi noktalara on piyano yerleþtirilmiþ... Ýsteyen herkes çalabilir ve keyfini çýkarabilir... Kuzeyde bizim de bir davulumuz var, ama tokmak baþkasýnýn elinde! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Eskiden olduðu gibi yine güneyden alýyoruz haberleri... Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis açýkladý... Liderler yarýn güven artýrýcý önlemlerle baþlýyorlar iþe... Önce Maraþ deðil, hellim... Anladýnýz mý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý...

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý... Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn merkez binasýndaki bayraklar ise iflas bayraðý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2010 Çarþamba

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM. 'Göç Yasasý' yarýn mecliste... Kamu görevlilerinin maaþ ve ücretleri ivedilikle kýsýlýyor. Neden ivedilikle? Ankara'dan uyarý var çünkü hükümete... Bu yasa geçmezse ay baþý para yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi?

Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize Herkes evine bir köpek alsýn dememiþ miydi? Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 22 Perþembe YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aralýk 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4732 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aralýk 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4732 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Kemal'in yýktýðý ve tarihe gömdüðü Osmanlý diriliyor. Sýra Osmanlýca öðrenmeye geldi. Tayyip destekçisi basýnýn O.Ç. dediði Atatürk'ün vatan haini ilan edildiði günler de gelecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı