AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý"

Transkript

1 Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna alýndý. * HABERÝ 5 DE ÇORUM 10 TEMMUZ 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Uygurlu genç kýz, ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý ve kýzý Sümeyye ile gazetemizi ziyaret etti. Çin mezalimini Hakimiyet e anlattý Zulme karþý, tek yürek olmak gerek Çin Halk Cumhuriyeti nin Doðu Türkistan da uyguladýðý baskýdan kaçarak Türkiye ye sýðýnan Uygur Türkü Zeynep Muhammed, ülkesinde þahit olduðu zulmü Hakimiyet e anlattý. Uygurlu genç kýz, Ýslâm dünyasýnýn Doðu Türkistan ve diðer coðrafyalarda yaþanan zulme karþý tek yürek olmasý gerektiðini söyledi. * HABERÝ 9 DA Bakan talimat verdi AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin i ziyaret etti. Baðcý ve Kurt, Çorum ve ilçelerinde devam eden yol projeleri hakkýnda Bakan Bilgin'den bilgi aldýlar. Bakan Bilgin, projeleri yakýndan takip ettiðini belirterek, çalýþmalarýn hýzlanmasý için ilgili birimleri arayarak talimat verdi. * HABERÝ 7 DE Ýlçelerden ÇorumGaz'a yetki AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'nýn EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz ile yaptýðý görüþmenin ardýndan ilçelere doðalgaz taþýma iþlemleri hýzlandýrýldý. * HABERÝ 7 DE Güldane Görücü hayatýný kaybetti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Üyesi Servet Görücü nün annesi Güldane Görücü (85) vefat etti. * HABERÝ 9 DA Güldane Görücü * SAYFA 12 DE AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Çorum KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, 4.KOBÝ ve Giriþimcilik Ödül baþvurularýnýn 15 Haziran'da baþladýðýný bildirdi. * HABERÝ 2 DE Çorum KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, TSO yu ziyaretinde bilgi verdi. Çorum Belediyesi nden yenilikçi bir hizmet daha Duraklar da akýllanýyor 22 duraða LED ekran, 2 duraða LCD ekran, 1 duraða ise LCD totem tipi akýllý durak montajýna baþ- Çorum Belediyesi, þehrin ana arterlerinde bulundan 25 duraðý akýllandýrýyor. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan yürütülen çalýþma ile toplu taþýma hizmetlerinden yararlananlara büyük kolaylýk saðlayacak. * HABERÝ 2 DE Salim Uslu Tufan Köse Çorum a iki kýrmýzý plaka AK Parti Baþkanlýk Divaný nda görev alacak isimleri belirlendi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse nin ardýndan Salim Uslu n üçüncü kez ayný göreve getirildi. * HABERÝ 7 DE Bostancý Meclis Baþkanvekili AK Parti'nin Meclis Baþkanvekili belli oldu. Grup toplantýsýnda alýnan kararla Amasya Milletvekili Naci Bostancý AK Parti'nin Meclis Baþkanvekili oldu. * HABERÝ 7 DE Kaptanlar hedef büyüttü Metropol Alýþveriþ Merkezleri nin iftar programýnda konuþan þirket yetkilileri, Çorum da nüfüsü 20 binin üzerindeki ilçelere þube açacaklarý mesajjýný verdi. * HABERÝ 3 DE Yakup Kaptan Nacý Bostancý Murat Aydoðan

2 2 CUMA 10 TEMMUZ 2015 Duraklar da akýllanýyor Çorum Belediyesi nden yenilikçi bir hizmet daha Çorum Belediyesi, þehrin ana arterte etmeye baþladýklarý sistemin ilerleyen lerinde bulundan 25 duraðý akýllandýrýzamanlarda þehrin deðiþik bölgelerindeyor. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü taraki duraklarda da uygulayacaklarýný ifade fýndan yürütülen çalýþma ile toplu taþýma eden Candan, "Akýllý durak projesi kaphizmetlerinden yararlananlara büyük samýnda akýllý telefon ve web uygulamakolaylýk saðlayacak. sý yazýlýmýný da hizmete sunacaðýz. Bu uygulamalarla hemþehrilerimiz duraða Bu proje kapsamýnda 22 duraða gitmeden otobüsün nerede olduðunu, LED ekran, 2 duraða LCD ekran, 1 duakýllý durak takýlý olan duraklarý, toplu raða ise LCD totem tipi akýllý durak taþýma hatlarýný, ücret tarifelerini, bakiye montajýna baþlandý. Akýllý duraklar, topsorgulama iþlemlerini, jeton satýþ ve kart lu taþýma araçlarýnda bulunan GPS sistedolum yerlerini, tanýmlamalarý halinde minden aldýklarý anlýk koordinat bilgiledüþük bakiye sorgulama iþlemlerini yarini data hattý vasýtasýyla duraklarda buturhan Candan pabilecekler. Bakiye sorgulama için lunan ekranlarda vatandaþlarýn bilgisine mevcut kartlarýnýn arkasýnda bulunan kart numarasýsunacak. ný sisteme girmeleri yeterli olacaktýr." dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan þegörme ENGELLÝLER UNUTULMADI hir içi ulaþýmýnýn daha rahat, daha hýzlý ve daha konforlu olmasý için çalýþmalar yürüttüklerini, akýllý duakýllý durak uygulamasýnda engelli vatandaþlarý rak çalýþmasýnýn da bunlardan sadece birisi olduðunu unutmadýklarýný vurgulayan Belediye Baþkan Yarsöyledi. Þu an ana arterler üzerindeki 25 duraða mondýmcýsý Turhan Candan, "Akýllý durak uygulamamýzda görme engelli vatandaþlarýmýzý da düþünerek sesli ikaz sistemini de uygulayacaðýz. Valilik önü ve Yüksekokul duraklarýnda uygulamaya alacaðýmýz bu sistem Türkiye'de ilk kez Belediyemizce uygulanacaktýr." dedi. Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürü Lütfullah Þirin de akýllý durak çalýþmalarýný bizzat takip ederek yapý22 duraða LED ekran, 2 duraða LCD ekran, 1 duraða ise lan çalýþmalarý yerinde LCD totem tipi akýllý durak montajýna baþlandý. inceliyor. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý 'ÇORUM'UN GURURU OLUN' TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, Çorumlu KOBÝ'lerin bu fýrsatý iyi deðerlendirmesi gerektiðini söyledi. Çorum'dan henüz Türkiye'nin ilk 1000'ine giren firmasýnýn bulunmadýðýný, ancak büyüme, dýþ ticaret gibi çeþitli özellikleriyle Türkiye'ye mâl olan ödüller kazanan firmalarýn bulunduðuna dikkat çeken Baþaranhýncal, "Kendisine, iþletmesine güvenen bütün müteþebbislerimiz, KOBÝ'lerimiz, bu yarýþmaya katýlmalýdýr. Yarýþmadan elde edilecek baþarý, firmaya Türkiye genelinde bir prestij saðlayacaðý gibi, bütün Çorum halkýnýn da gurur duyacaðý bir marka haline gelecektir" dedi. KOBÝ VE GÝRÝÞÝMCÝLÝK ÖDÜLLERÝ KOBÝ ve giriþimcilerin kamuoyuna tanýtýlmasý, ülkemiz ekonomisine yaptýklarý katkýnýn göz önüne serilmesi, cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin ortaya çýkarýlmasý amacýyla her yýl KOSGEB tarafýndan 'KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri' töreni organize edilmektedir. Yýlýn Baþarýlý KOBÝ Büyük Ödülü, Yýlýn Baþarýlý KOBÝ Ödülleri ve Yýlýn Baþarýlý Giriþimci Ödülleri olmak üzere üç ana baþlýk ve Ýnovatif KOBÝ Ödülü, Ýþbirliði-Güç birliði yapan KOBÝ ödülü, Ýhracatçý KOBÝ Ödülü, Çevre Dostu KOBÝ Ödülü, Genç Giriþimci Ödülü, Kadýn Giriþimci Ödülü, Küresel Doðan Giriþimci Ödülü ve Ýnovatif Giriþimci Ödülü olmak üzere sekiz alt kategoride verilen KOSGEB KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri, KOBÝ'lerin Türkiye genelinde tanýnýrlýðýný artýrmalarýnda önemli rol oynuyor. da en güzel þekilde göstermeye çalýþýyoruz. Belirli periyotlarla ziyaret ettiðimiz ulu çýnarlarýmýzýn evlerini temizliyor, onlarla sohbet ediyoruz. 4 yýldan beri yaþlýlarýmýzýn evlerini temizliyoruz. Yaþlýlarýmýzýn evlerini bayrama hazýrlýyoruz. Ýnþallah onlarýn dualarýyla, Ramazan Bayramý'ný millet olarak daha huzurlu bir þekilde idrak edeceðiz." dedi. Eþini 7 yýl önce kaybettiðini, hasta olduðunu, bu nedenle de evinin temizlik iþlerini yapamadýðýný söyleyen 85 yaþýndaki Huriye Teyze, Çorum Belediyesi'ne ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hizmetleri nedeniyle teþekkür etti. Belediye'nin ev temizliði hizmetini duyduðunda hemen müracaat ettiðini, o günden beri de ekiplerin evini temizlediðini ifade eden Huriye Teyze, "Sürekli geliyorlar, evi süpürüyorlar. Yýkanacak olanlarý yýkýyorlar, camlarý siliyorlar. Çamaþýrýmý, bulaþýðýmý yýkýyorlar. Yemeðimi de yaptýktan sonra iþlerini bitirip gidiyorlar. Belediyemizden çok memnunum. Allah baþýmýzdan eksik etmesin." dedi. Ülkemizde trafiðe kayýtlý araç sayýsý Mayýs ayý sonu itibarýyla 19 milyon 328 bin 83 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2015 yýlý Mayýs ayýnda trafiðe kayýtlý araç sayýsýný açýkladý. Buna göre bölge iller arasýnda Samsun da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Mayýs ayý sonu itibarýyla 292 bin 555 olarak açýklanýrken; Çorum da 152 bin 122, Tokat ta 151 bin 417 ve Amasya da 97 bin 262 oldu. TÜÝK ten verilen bilgiye göre, Mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 328 bin 83 adet taþýtýn %52,6 sýný otomobil, %16,3 ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,5 ini traktör, %4,1 ini kamyon, %2,3 ünü minibüs, %1,1 ini otobüs, %0,2 sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. aldý. Otomobili sýrasýyla %16,2 ile kamyonet, %5,8 ile motosiklet, %3,6 ile traktör takip etti. Mayýs ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %5,8 ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Trafikte 152 bin aracýmýz var LPG LÝ OTOMOBÝL ORANI %40,9 OLDU Mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 10 milyon 171 bin 414 adet otomobilin %40,9 u LPG, %30,3 ü dizel, %28,4 ü benzin yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise %0, BÝN 114 TAÞITIN TRAFÝÐE KAYDI YAPILDI Çorum KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, TSO yu ziyaretinde bilgi verdi. KOBÝ ve giriþimcilere duyuru Baþarýlý KOBÝ ve giriþimcilerin kamuoyuna tanýtýlmasý, ülke ekonomisine yaptýklarý katkýnýn göz önüne serilmesi, cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin ortaya çýkarýlmasý amacýyla her yýl KOSGEB tarafýndan düzenlenen KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri töreni bu yýl da organize edilecek. Konuya iliþkin bilgi veren KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, bu kapsamda 4. KOBÝ ve Giriþimcilik Ödül baþvurularýnýn, 15 Haziran - 16 Aðustos 2015 Çorum Belediyesi nin sosyal çalýþmalarý arasýnda yer alan evde bakým hizmetleri tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý 12 kiþiden oluþan 6 ekiple, yaþlýlarýn ve bakýma muhtaç insanlarýn evleri belirli periyotlarla temizleniyor. Sabah ve öðleden sonra olmak üzere günde ortalama 12 evin temizliðini yaptýklarýný belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 361 eve temizliðe gittiklerini, evde bakým hizmeti alan yaþlýlarýn bayrama huzur içinde girmelerini istediklerini söyledi. Çorum Belediyesi'nin 2009 yýlýndan beri sosyal belediyecilik alanýnda önemli çalýþmalar yaptýðýný, toplumun her kesimine yönelik hizmetler ürettiðini vurgulayan Baþkan Külcü, "Yaþlýlarýmýz bizim ulu çýnarlarýmýz. Belediyemizin sýcak yüzünü, þefkat elini toplumumuzun diðer tüm kesimlerine olduðu gibi yaþlýlarýmýza tarihleri arasýnda web sayfasýndan alýnacak olup, ödül mevzuatýna iliþkin detaylý bilgilerin adresinde yayýnlandýðýný söyledi. Dursunoðlu, Üç baþlýk altýnda toplam dokuz kategoride ödüllerin verileceði programýn, Çorum'daki KOBÝ ve giriþimcilere duyurulmasý, katýlýmlarýnýn teþvik edilmesi ve Çorum a ödül kazandýrýlmasý adýna Müdürlüðümüzce çalýþma yürütülmektedir. dedi. Mayýs ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 110 bin 114 taþýt içinde otomobil %56,4 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %16,3 ile motosiklet, %15,5 ile kamyonet, %5,9 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %5,9 unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. 512 BÝN 759 TAÞITIN DEVRÝ YAPILDI Devri yapýlan toplam 512 bin 759 adet taþýt içinde otomobil %68,6 ile ilk sýrada yer (Ç.HAK:2502) Çorum KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, 4.KOBÝ ve Giriþimcilik Ödül baþvurularýnýn 15 Haziran'da baþladýðýný bildirdi. Baþvurularýn 16 Aðustos 2015 tarihine kadar devam edeceðini belirten Dursunoðlu, "KOSGEB Veri Tabanýna kayýtlý olup, KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri baþvurusu yapmak isteyen firmalar KOSGEB kullanýcý adý ve þifreleri ile adresi üzerinden online olarak baþvuru yapabilecekler. KOSGEB Veri Tabanýna kayýtlý olmayan firmalar ise öncelikle adresinden kayýt olacaklar. Daha sonra KOBÝ Bilgi Beyannamesini doldurup Ödül baþvurusu yapabileceklerdir. Ödül mevzuatýna iliþkin detaylý bilgiler adresinde yayýnlanmaktadýr" dedi. Yaþlýlar evde bakým hizmetinden memnun Çorum Belediyesi nin sosyal çalýþmalarý arasýnda yer alan evde bakým hizmetleri tüm hýzýyla devam ediyor. ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ Ailenizin Kasabý Etci (Ç.HAK:1753) Sipariþ üzerine güveç, tandýr, tava yapýlýr. Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: DANA TRANÇ : DANA ANTRÝKOT : DANA GULAÞ : DANA KABURGA SARMA : DANA YEMEKLÝK KIYMA : DANA KÖFTELÝK KIYMA : ÖZEL ÝNDÝRÝM DANA LOP KUZU BUT KUZU KOL KUZU GERDAN KUZU KABURGA KUZU TARAKLI PÝRZOLA KUZU KALEM PÝRZOLA KUZU KEMÝKSÝZ PÝLÝÇ BÜTÜN PÝLÝÇ BUT PÝLÝÇ BAGET PÝLÝÇ TALEKS PÝLÝÇ PÝRZOLA PÝLÝÇ BONFÝLE PÝLÝÇ KANAT : PÝLÝÇ YEMEKLÝK : : : : : 5.90 : 6.50 : 8.50 : 9.90 : : : : 1.90 Taze Hindi : parçalarý satýþý : baþlamýþtýr. Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel:

3 Kaptanlar hedef büyüttü Metropol Alýþveriþ Merkezleri iftar programýnda konuþan þirket yetkilileri, Çorum da nüfüsü 20 binin üzerindeki ilçelere þube açacaklarý mesajýný verdi. Ýftara katýlýmlarýndan dolayý herkese teþekkür eden Kaptanlar Grup Þirket Yöneticisi Murat Aydoðan, Kaptanlar Grup olarak inþaat, mermer, gýda sektöründe Yakup Kaptan faaliyet gösterdiklerini, 19 yýldýr perakende sektöründe yer aldýklarýný, söyledi. METROPOL ÝLÇELERE ÞUBE AÇIYOR Metropol ailesini çok kýsa sürede Kaptanlar Grup'a dahil ettiklerini hatýrlatan Aydoðan, önümüzdeki süreçte Çorum un nüfusu 20 binin üzerinde olan bütün ilçelere þube açacaklarýný ifade etti. ÖNCÜ ARTIK KAPTANLAR GRUP TA Sivas'ýn en büyük marketler zinciri olan Öncü'yü kaptanlar gruba dahil ettiklerini dile getiren Aydoðan, Sivas'ta ve Çorum'da tüketicilerin ulusal tedarikçilere gitmemesi için ellerinden gelen hizmeti göstereceklerini vurguladý. YARIM ASIRLIK DENEYÝM Kaptanlar Grup'un 45 yýlýk bir inþaat firmasý olduðunu belirten Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan ise, her sene Murat Aydoðan daire teslim eden bir inþaat firmasý olmalarýnýn yanýnda mermer ocaklarý iþletmeciliði ve en kýsa sürede güvenilir bir marketçiliðe uzanan bir maziye sahip olduklarýný söyledi. GÜVENÝLÝK VE EMÝN KÝÞÝ OLMAK Sivas'ta vergi rekortmenleri sýralamasýnda ilk 10'da yer aldýklarýný aktaran Kaptan, ayrýca Sivas'- ta Kaptan Ýnþaat olarak 'emin kiþi' diplomasý alan ilk þirket olduklarýný ifade etti. Kaptan, ticarette 'güvenilir ve emin kiþi olma' hedefini Çorum'da da tesis edeceklerini sözlerine ekledi. CUMA 10 TEMMUZ Metropol Alýþveriþ Merkezleri programý düzenledi. Metropol ailesi iftarda buluþtu BURAK YALÇIN Metropol Alýþveriþ Merkezleri iftar programý düzenledi. Bir otelde düzenlenen iftar yemeðine Metropol yöneticileri, çalýþanlarý, tedarikçi firmalar ve çok sayýda davetli katýldý. Ýftarda Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan ve Þirket Yöneticisi Murat Aydoðan bir konuþma yaptý. Kaptanlar Grup Þirket Yöneticisi Murat Aydoðan, iftar programýnakatýlan davetlilere teþekkür etti. Bir otelde düzenlenen iftara yoðun katýlým oldu. Memur Sen Müftü yü kutladý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Toç Bir-Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader, Kültür Memur-Sen Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak'la birlikte Müftü Dr.Ahmet Akýn'ý ziyarete ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Halkýnýn yüzde 99'nun Müslüman olduðu bir ülkede Diyanet'in vereceði hizmet, ulaþacaðý kitleler açýsýndan düþünüldüðünde çok büyük bir potansiyel kitle bulunduðunu belirten Saatcý, "Halkýmýzýn en rahat konuþtuðu konulardan biri maalesef yeterli bir bilgiye sahip olunmadýðý halde dini konular olsa gerek. Ehil ve yetkili olmayan kiþilerden kulaktan iþitme bir takým yanlýþ bilgilerlerle, vatandaþlarýmýz dinimizin bit at ve hurafe olarak bildirdiði yanlýþlara düþebilmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle görevli olan ehil ve yetkili Memur-Sen yönetimi Müftü Dr. Ahmet Akýn ý ziyaret etti. kiþiler tarafýndan dinin doðru þekilde anlatýlmasý için müftülüklerimize çok büyük görev ve sorumluluklar düþtüðünü ifade eden Saatcý,"Bu iþin vebali büyüktür Bu doðrultuda halkýmýzýn doðru bilgilendirilmesi için son dönemlerde devletimizin müftülüklerimize personel ve imkânlar yönünden çok büyük imkân ve imtiyazlar saðladýðý kanaatindeyiz. Bu imkânlarýn kýymetinin bilinmesini arzu ediyoruz. Müftülüklerimizin de müftülerin önderliðinde kendilerine saðlanan imkânlar ölçüsünde çok güzel çalýþmalara imza attýðýný, eskiyle mukayese edilemeyecek oranda sürekli daha iyiye ulaþmanýn daha fazla faydalý ve verimli olmanýn gayretiyle çalýþtýklarýný görmekten büyük mutluluk duyduðumuzun da bilinmesini istiyoruz. Bu konularda Memur-Sen olarak her zaman yapýlan güzel ve verimli çalýþmalara destek vereceðimizin bilinmesini istiyor, müftümüze þehrimize vereceði güzel hizmetler için þimdiden teþekkür ediyoruz." diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Müftü Dr. Ahmet Akýn ise, "Memur-Sen yetkililerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür ediyorum. Sivil toplum örgütleri demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biridir. Yapacaðýmýz hizmetlerde sivil toplum örgütlerinin destekleri bizler için her zaman çok önemlidir. Memur-Sen'in bu hassasiyetlere sahip sivil toplum örgütlerinden biri olduðunu düþünüyor, halkýn aydýnlatýlmasý ve bilinçlendirilmesi için yapacaðýmýz hizmetlerde desteklerini bekliyorum." dedi. Saðlýk Sen üyede zirvede Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Saðlýk-Sen üye sayýsýnýn açýk ara far attýðýný bildirdi. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk-Sen'in, 2015 yýlý üye sayýsýný 211 bin 648'e çýkararak yetkisini sürdürdüðünü belirten Lafcý, bu üye sayýsýyla en yakýn sendikaya 110 bin 170, diðer sendikaya ise, 170 bin 19 fark attýklarýný belirten Lafcý, "Her zaman ve zeminde çözüm üretmek için çalýþan ve sorunlardan beslenmek yerine, çözüme destek sunarak sendikacýlýk yapýyoruz. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþaný arkadaþlarýmýz, yine çalýþan ve üreten sendikayý tercih etmiþtir. Þimdiye kadar çok sayýda kazaným elde ettik. Önümüzde bir toplu sözleþme süreci bulunuyor. Birçok talebimizi daha kazanýma dönüþtürmek istiyoruz. Bu baþarýnýn elde edilmesinde genel merkez yöneticisinden çalýþan arkadaþlarýmýza, þube baþkanlarýmýza, þube yönetimlerimize, temsilcilerimize ve bütün üyelerimize teþekkür ediyorum." dedi.

4 4 CUMA 10 TEMMUZ Çorum ÝHH'dan Tanzanya Notlarý Çorum ÝHH Afrika'daki insani yardým çalýþmalarýný tamamladý. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý ve eþi Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý ÝHH'nýn Ramazan yardýmlarý kapsamýnda Afrika Tanzanya'da Ýnsani Yardým çalýþmalarýna katýldý. Bir hafta süren yardým çalýþmasý Afrika'da Tanzanya ile birlikte Zanzibar ve Pemba adalarýnda gerçekleþti. ÝHH bu Ramazan 130 ülkede ve bölgede çalýþmalarýna devam ediyor. Ýþte bölgeden izlenimler... ÝHH'nýn Tanzanya'daki maðdurlar için hazýrladýðý Ýnsani Yardýmlarýn yerine ulaþmasýna refakat ettik ve bizzat ÝHH'nýn oralardaki çalýþmalarýna þahit olduk. ÝHH'nýn yaptýrdýðý okullarý, yetimhaneleri, su kuyularýný, camileri, saðlýk merkezlerini ziyaret ettik. Yeni yapýlan yerlerin açýlýþlarýný yaptýk. Ayný zamanda Çorum ÝHH olarak da Afrika'daki yetimlerimizi sevindirdik. Çorumlu gönüllülerimizin ve hayýrseverlerimizin katkýlarýyla hazýrladýðýmýz oyuncaklarý ve maddi desteði Ýnsani Yardýmlarla birlikte Tanzanya'daki yetimlerimize ulaþtýrdýk. Kara kýta Afrika, istilacý ve hýrsýz batýlýlarýn sömürüsünden sonra kendine gelemeyen. Emperyalistlerin son damlasýna kadar sömürdüðü, insanlarýna kadar sattýðý, kullandýðý bir yer. Tanzanya'nýn 26 ayrý bölgeden oluþtuðunu öðrendik. Ülke, 1964 yýlýnda Tanganika ve Zanzibar ülkelerinin birleþmesi sonucu Tanzanya adýný almýþ. Nüfusu yaklaþýk 40 milyon civarýnda. Müslümanlarýn oraný %30-35 kadar. Yetkililerden aldýðýmýz bilgiye göre devlet baþkaný on yýllýðýna Müslümanlardan on yýlda Hýristiyanlardan seçiliyormuþ. Ülkede güvenlik sorunu yok geceleri dýþarýda gezebilirsiniz. Ülkenin ticarete ve turizme çok müsait olduðunu gördük. Tanzanya 945 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 38 milyon nüfusa sahip. Ancak uzun yýllar Almanya ve Ýngiltere'nin boyunduruðunda kalmýþ bir ülke yýlýnda baðýmsýzlýk mücadelesi verilmiþ olsa da, Tanzanya'ya sosyalizm diktatörlüðü gelmiþ. Bu rejim, Çin, Doðu Almanya ve SSCB tarafýndan desteklenmiþ. Sosyalist rejim süresince kimi köyler yakýlmýþ ve halk, toplu olarak zorla tarlalarda çalýþtýrýlmaya baþlanmýþ. Ülkede altýn, elmas, kömür, demir, uranyum, nikel, krom, kalay, platin, koltan ve niyobyum gibi deðerli yeraltý kaynaklarý yer alýyor. Her ne kadar madencilikte geliþmemiþ olsa da Tanzanya; Güney Afrika ve Gana'nýn ardýndan Afrika'nýn altýn madenciliðinde en geliþmiþ üçüncü ülkesi. Ülke, ayrýca Tanzanit adlý deðerli taþlarýyla da ünlü. Bunlarýn dýþýnda ülke sýnýrlarý içinde Serengeti ve Ngorongoro gibi dünya çapýnda ün yapmýþ birçok ulusal park yer alýyor. Öyle ki sadece bu parklar, ülke için önemli bir turizm geliri saðlýyor. Ayrýca Hint Okyanusu açýklarýndaki Songo adasýndan doðal gaz çýkarýmý da 2004 yýlýnda baþlamýþ. Böyle bir tabloya raðmen, halkýn varlýk içinde yokluk çekmesinin tek izahý sömürge düzeninin devam etmesi. Bu sömürge düzenidir ki Tanzanya'yý dünyanýn en az geliþmiþ, dýþ yardýma en çok ihtiyaç duyan ülkesi haline getirmiþ. Zanzibar ise iki bin 643 kilometrekare büyüklüðünde, ekonomisi baharat üretimi ve turizme dayalý bir ada yýllarý arasýnda Portekiz hâkimiyetinde kalan ada, 1698 yýlýnda, Umman Sultanlýðý denetimine geçmiþ. Ada sultanlýðý, yýllarý arasýnda Ýngiltere tarafýndan atanan vezirler ve valiler tarafýndan yönetilerek, yarý sömürge haline getirilmiþ tarihinde baðýmsýzlýk verilen ada, sultan yönetiminde anayasal krallýk haline gelmiþ. Kýsa süren bu dönemden sonra 12 Ocak 1964'de yönetim devrilmiþ, 26 Nisan 1964 tarihinde ise bugün özerk bölge olarak bir parçasý olduðu Tanzanya'ya baðlanmýþ. 1 milyon civarýnda bir nüfusa sahip olan adada, halkýn yüzde 99'u Arap Sünnî Müslümanlardan oluþuyor. 12 Ocak 1964 tarihinde, Ýngiliz fitnesi ile halk birbirine düþürülmüþ ayaklanma esnasýnda bölgedeki Arap Hanedanlýðý sona erdirildiði gibi, binlerce Arap ve Hint katledilmiþ. Bu katliam olmasaydý, Ýngiltere sömürü düzenini kuramazdý herhalde. Ýlk bakýþta göz kamaþtýran, þatafatlý sözde batý medeniyetinin altýnda, kara kýtanýn insanlarýnýn kaný ve gözyaþý var. Doðmamýþ çocuklarýn haklarý ve yaþanmamýþ hayatlarý çalýnmýþ. Ancak her þeye raðmen insanlarý güler yüzlü ve Allah'a tevekkül etmiþ durumda. 16 Haziran 2015 Salý 1. Gün Tanzanya yolculuðumuz baþladý, yedi kiþilik Tanzanya Ýnsani Yardým ekibi ile da Yeþilköy hava alanýnda bir araya geldik. Ekibimizde ÝHH Genel Merkezden Grup Baþkanýmýz ve Tecümanýmýz Celil Özatamer, ÝHH Baþkan Yardýmcýmýz Yakup Iþýk, ben Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý ve eþim Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkanýmýz Amine Özkabakçý, ÝHH Gönüllüleri Oktay Atalay, eþi Dilek Atalay ve Hasan Tosun bey var. Saat: da Yeþilköy Hava Limanýndan hareket eden uçaðýmýz yaklaþýk sekiz saat süren yolculuktan sonra, Sabah Saat: da Tanzanya'nýn Baþkenti Darüsselam Hava Alanýna indi. 2. Gün Hava alanýnda grubumuzu Tanzanya Partnerimiz olan Müzdelife Vakfý Genel Sekreteri Faruk Hamad Bey karþýladý ve tüm yolculuðumuz boyunca bize rehberlik etti. Hava alanýndan ayrýldýktan sonra bir otelin restoran katýnda kahvaltý yaptýk. Biraz istirahatten sonra sabah namazýmýzý kýlmak için þehir merkezinde büyük bir camiye gittik, hanýmlar kendi bölümünde, bizlerde erkeklerle, sabah namazlarýmýzý kýtalar ötesindeki Müslüman kardeþlerimizle idrak etmenin derin huzurunu yaþadýk. Saat:07.00 da Darüsselam'dan Zanzibar'a gitmek için Feribota bindik. Yaklaþýk iki saat sonra Zanzibar'daki kalacaðýmýz Tenbo Oteline giriþ yaptýk. Öðleye kadar otelde istirahat edip, öðlen namazýmýzý otelde kýldýktan sonra Mukotoni adasýna yardým daðýtýmý yapmak için yola çýktýk. Yoðun trafik içine adaya gitmek için sahile geldik. Bizi götürecek tekneye iskeleden bineceðimizi zannederken birden iskele olmadýðýný ve dizlerimize kadar suya girerek tekneye binebildik. Erkekler için tekneye binmek kolaydý ama hanýmlar için durum biraz zor oldu. Bazý arkadaþlarýn eþlerini sýrtýna alarak tekneye taþýdýðýný da gördük. Mukotoni adasýnda gençler ve yetim çocuklar içten bir programla bizi karþýladýlar. Çocuklar yerel dillerinde ilahiler söylediler, folklorik oyunlar oynadýlar. Adeta bayram gelmeden bayram ediyorlardý, tabii ayný sevinci bizlerde yaþadýk. Afrikalý kardeþlerimiz biliyorlardý ki þimdiki gelen beyaz adamlar onlarý sömürmeye deðil yardým etmeye gelmiþti. Çocuklar bizimle ilgilenmek için adeta bir birleri ile yarýþ yaptýlar. Çocuklarýn, yaþlýlarýn sevinci, duasý her þeyin üstündeydi. Akþama kadar yardým kolilerinin daðýtýmý tamamlandý. Ada halkýnýn imkânsýzlýklara raðmen dik duruþlarý, Allah'a tevekkülleri örnek bir Müslümaný tarif ediyordu. Siyah kýtanýn güler yüzlü, sevecen ve mutlu insanlarý doyumsuz dünyaya güzel bir ders veriyordu. Mutlu olmak için zenginliðe ve teknolojiye gerek olmadýðýný orada gördük. Kardeþlerimizle diyaloðumuz akþama kadar sürdü ve hava kararýrken geldiðimiz tekne ile otelimize döndük. 3. Gün Otelimizden da ayrýldýk. Afganistan'da uçak kazasýnda Bahattin abiyle birlikte þehit olan kardeþimiz Faruk Aktaþ'ýn adý verilmiþ olan ÝHH'nýn yaptýrdýðý okullarý ziyarete gittik. Bu Okullarýn birisi ilkokul, birisi ortaokul 400'ü yetim olmak üzere toplam 600 çocuk eðitim görüyor. Çocuklarý ders esnasýnda yerinde ziyaret ettik. Yetimlerimize Çorum ihh Haným Gönüllülerinin gönderdiði hediyeleri ve þekerleri daðýttýk. Yetimlerimize Çorum'un selamýný götürdük. Çocuklarýn ve öðretmenlerin mutluluðu görmeye deðerdi. Birçok yetimin ve mazlumun duasýný aldýk. ÝHH'nýn ne kadar anlamlý çalýþmalar yaptýðýný bizzat yerinde gördüðümüzde daha iyi anlýyoruz. Okul yetkilileri ile yaptýðýmýz görüþmeler de daha çok eðitim alanýnda destek istediklerini anladýk. Okullarý çoðaltarak çocuklarý eðitip ve gelecek neslin eðitimli olmasýný istiyorlardý. Konuþma esnasýnda öðretmen maaþlarýný sorduk. Bir öðretmenin maaþýnýn 50 ile 90 Dolar arasýnda olduðunu, günde bir öðün yemek yiyen dört kiþilik bir ailenin geçiminin ise 100 dolar civarýnda olduðunu öðrendik. ÝHH'nýn yaptýrdýðý Sauli mahallesindeki Camiyi ziyaret ettik. Cami yapýlmadan önce boþ olan çevresi, cami yapýldýktan sonra evlerle dolmuþ ve büyük bir mahalle olmuþ. Ýnsanlar cami etrafýnda evler yapmýþ cami oradaki insanlarý bir araya getirip gerçekten cem etmiþ ve bir dayanýþma örneði ortaya çýkartmýþ. Cami etrafýndaki insanlara yardým ulaþtýrdýk ve çocuklara balon, þeker daðýttýk. Gördük ki çocuklar þekerden, oyuncaktan daha çok balona hücum ediyor, balonu daha çok seviyor. Keþke on týr balonumuz olsa da çocuklara daðýtsak. Keþke Hýra daðý kadar altýnýmýz olsa da oradaki kardeþlerimize daðýtsaydýk. Yolumuzun üzerinde yine ÝHH'nýn yaptýrdýðý Mustafa Ünal saðlýk kliniðini ziyaret ettik. Personelle görüþtük ve kliniði yerinde inceledik. Muayenenin ücretsiz yapýldýðýný ancak sigorta sistemi olmadýðý için ilaçlarýn çok pahalý olduðunu öðrendik. Ayný gün Klimani Tazari köyüne ulaþtýk. Kuru gýda kumanya daðýtýmý yaptýk. Camisinde namazlarýmýzý kýldýk. Çevreye bakýldýðýnda gözümüze çarpan sert kayalardan bölgenin volkanik bir yapýya sahip olduðu anlaþýlýyordu. Yoksulluðun doruða ulaþtýðý bir bölgeydi burasý. Ýnsanlar sadece bahçelerini ekip biçiyor. Baþka bir gelirleri söz konusu deðil. Kiyad Zanzibar Bongey'de ÝHH'nýn yaptýrdýðý Fatih camii'ni ziyaret ettik ve ardýndan mahallede bulunan maðdurlara yardým malzemesi ulaþtýrdýk. Saat:14.00'de bölgeden ayrýldýk. Ayný gün 15.00'da Zanzibar Hava Alanýndan pýr pýr uçakla Pemba Adasýna doðru yola çýktýk. Pemba adasýna ulaþtýðýmýzda bambulardan ve ahþaptan tek katlý inþa edilmiþ olan Wesha Mýsali Oteline yerleþtik. Deniz yükseldiðinde otele ulaþmak için yaklaþýk 500 mt ahþap yerden destekli bir köprüden geçiyorsunuz. Ancak sular çekildiðinde yol açýlýyor araçlarla ulaþýlabiliyor. Pemba adasý doðasý ve denizi ile harika bir yer. Tanzanya'nýn turizmin yaþandýðý, deðiþik ülkelerden insanlarýn geldiði, güvenlik sorunu olmayan ender Afrika ülkelerinden birisi olduðunu gördük. Geldiðimiz akþam otelde geceledik, huzurlu, sessiz, çok güzel doða harikasý bir yerdi burasý. 4. Gün Sabah da otelden Cuma namazýný kýlmak ve açýlýþýný yapacaðýmýz ÝHH'nýn yaptýrdýðý Firdevs camiine doðru hareket ettik. Camiye ulaþtýðýmýzda çocuklar camii önüne sýralanmýþlar ilahilerle bizi karþýladýlar. Caminin yapýlmasýndan duyulan mutluluk çocuklarýn, yaþlýlarýn yüzlerine yansýyordu. Cami adeta o bölgenin merkezi olmuþ. Ýnsanlar yapýlan mescidi sahiplenmiþ kendi evleri gibi temizliyor ve düzenliyorlardý. Cuma Namazý öncesi camiinin açýlýþ kurdelesini Zanzibar Baþbakan Yardýmcýsý Muallim Seyf Hamad kesti. Çok sayýda davetlinin katýldýðý programda Müzdelife Vakfý Baþkaný Abdullah Hazer ve baþbakan yardýmcýsý Muallim Seyf Hamad birer konuþma yaptý. ÝHH adýna konuþmayý Çorum ÝHH Baþkaný olarak ben yaptým. Kardeþlik ve ümmet vurgusunun öne çýktýðý bir konuþma yaptým. Cuma namazýnýn ardýndan program sona erdi. Açýlýþ sonrasýnda kestiðimiz kurbanlarýmýzý yetimhaneye gönderdikten sonra, Makunden bölgesine ulaþarak, insani yardým malzemesi daðýttýk. Mahallede bir kuran kursunu ziyaret ettik, ancak son derece kötü durumda olduðunu gördük. Burasý mahalledeki tüm hanýmlarýn ve çocuklarýn kuran öðrendiði bir mekândý. Kursun güler yüzlü mütevazý hoca hanýmý ile görüþtüðümüzde çalýþmalarýný tüm yokluklara raðmen devam ettirdiklerini söyledi. Bu tür mekanlarýn olduðunu görmek beni çok mutlu eti. Daha sonra Kinyasin bölgesine hareket edildi burada da insani yardým malzemesi daðýtýmý yapýldý. Kinyasin bölgesinde yardým çalýþmalarýmýz devam ederken tüm çocuklarý doðuþtan engelli olan bir aileye rastladýk. Ailenin bahçelerini ekip biçmekten baþka hiçbir gelirlerinin olmadýðýný öðrendik. Altý çocuðun tamamý yürüme özürlü yerde sürünerek hareket ediyor ve zihinsel engellerinin de olduðunu gözlemledik. Evlerini ziyaret ettiðimizde bulunduklarý yerin en fakirlerinden olduðunu gördük. Çocuklarý her hangi bir doktor muayene etmemiþ, böyle bir imkânlarý hiç olmamýþ ve olmayacakta. Ýnþallah ÝHH olarak partner kuruluþumuzdan çocuklarýn tedavisi için bir proje hazýrlamasýný istedik. Proje hazýrlandýðýnda ÝHH'da uygun bulursa eðer Çorum ÝHH olarak çocuklarýn tedavilerini üstlenmek istediðimizi bildirdik. Dikkatimizi çeken þey ise ailenin bu kadar zorluða raðmen Allah'a tevekkül etmiþ olmasý ve durumlarýndan þikâyet etmemeleriydi. Bizden hiçbir talepte bulunmadýlar. Ancak biz dayanamadýk ve imkânlarýmýz dâhilinde maddi destek olmaya çalýþtýk. Akþam olduðunda cami açýlýþýnda kesilen kurban piþirilerek iftarlýk olarak hazýrlandý. O bölgenin insanlarý ile birlikte iftar yaptýk ve bizde onlara uyum saðlayarak eti ve pilavý elimize yedik, ancak bizim acemiliðimiz onlarý çok güldürdü. Cami içerisinde bölgenin okuryazarlarý ve bürokratlarý ile bir araya geldik. Bazý sorular sorduk cevaplar aldýk. Cevaplar tam bizim beklediðimiz yönde olmasa da duyarlý Müslümanlar olduklarýný anladýk. Talepleri hali hazýrda bulunan radyolarýnýn desteklenerek yenilenmesi, genç nesillerin eðitimi için okul ayrýca Türkiye'ye kendi bölgelerinden öðrenci göndermek istiyorlar. Gece ilerlediðinde Pemba'da ki otelimizde doðru yola çýktýk. 5. Gün Dönüþ yolculuðumuz için Saat:09.00 da Pemba'daki otelimizden hava alanýna doðru ayrýldýk. Pýr pýr uçaðýmýzla Zanzibara Doðru da uçuþa geçtik, türbülans biraz fazlaydý ama sað salim Zanzibara indik. Buradan feribotla Darüsselama doðru yolculuðumuz baþladý, bazý kardeþlerimiz denizden biraz rahatsýzlandý ama sorunsuz hava alanýna ulaþtýk. Biraz alýþ veriþten sonra akþam olmuþtu. Darüsselam'da bir Lübnan lokantasýnda yemeðimizi yedik. Türkiye'den oralara gelmiþ iþ tutmuþ kardeþlerimiz ile tanýþtýk bizi bir çay bahçesinde aðýrladýlar. Gece geç vakit Türkiye'ye gelmek için son uçuþumuzu yapacaðýmýz Darüsselam Hava Alanýna doðru hareket ettik. Tanzanya'dan gece de havalanan uçaðýmýz, gündüz da Yeþilköy hava limanýna iniþ yaptý. Tanzanya Müslümanlarýn rahat hareket ettiði bir yer. Ýþ, okul, teblið çalýþmasý, yardým çalýþmasý yapmaya yasalarý ve insanlarý müsait. Tanzanya'nýn çok desteðe ihtiyacý var. Özellikle adalarda yaþayan insanlarýn Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý ve eþi Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý Tanzanya da yardým çalýþmalarýna katýldý. durumlarý daha zor görünüyor. Müslümanlarýn kurduðu ve yayýn yaptýðý radyolarýnýn desteklenmesini istiyorlar. Daha fazla okul açýlmasýný istiyorlar. Gençlerini eðitim için Türkiye'ye gönderememekten þikâyet ediyorlar. Türkiye'ye gönderdikleri öðrencilerin Darüsselamdan olduðunu Zanzibar'dan öðrenci gönderemediklerini ve bu sorunun aþýlmasýný istediler. Zanzibar'dan da gençlerini Türkiye'ye eðittim için göndermek istiyorlar. Kýsaca Tanzanyalý Müslümanlar her zorluðun eðitimle aþýlabileceðini düþünüyor ve eðitim þart diyorlar. Hayrettin Karaman Suriye muhalefeti (2) (Ahraru'þ-Þam lideri ile yapýlan röportajdan kesitlerin devamý. Daiþ hakkýnda önemli tespitler) -Kendilerini Ýslam Devleti veya Hilafet diye adlandýran grup beþ kýsýmdan oluþmaktadýr. Bu yapýyý oluþturanlarýn bazýlarý Harici düþünceye sahiptir. Diðer bir kýsmýnýn istihbarat örgütleri ile iliþkisi vardýr, bazýlarý menfaatçi, bazýlarý da hilafet söylemlerine aldandýklarý için onlara katýlan iyi niyetli ve saf insanlardýr. -Onlarýn arasýnda istihbarat elemanlarýnýn olduðunu açýklayan kendileridir. Ýçlerinden bazý kimseleri uluslararasý devletlerin ajanlarý olduklarý gerekçesiyle idam ettiklerini ilan ettiler. -Onlar halk tarafýndan kurtarýlmýþ bölgelere gelip halkýný oradan çýkarýp kimini öldürdüler, kimini sürdüler ve yaptýklarýyla rejimin memlekette fesadý yaymasýna sebep oldular. Onlar bu gruplarýn en mutedilinin bile yanlýþ yolda olduðunu, mürtedlerin (dinden çýkýp kafir olan) alametinin onlarda bulunduðunu, savaþýn þu an mürtedlerle kafirler arasýnda yapýlan bir savaþ olduðunu söylüyorlar -Ahrar Þam olarak onlara göre mürteddir ve bu vasýflarda olanlarýn canlarý ve mallarý onlara helaldir. -Birçok yerde bizimle savaþtýlar. Savaþ ilk baþlarda küçük bölgelerde baþladý ancak daha sonra birçok yere sýçradý. Hatta þu an Azez'in doðusunda onlarýn saldýrýsýna engel olmak için ribat noktalarý oluþturduk -Biz iki türlü asker konuþlandýrýyoruz. Biri rejime karþý, diðeri de Daiþ'e karþý. Biz buna mecburuz. Çünkü iki düþman arasýndayýz. Rejimle savaþabilmek için onlarla saldýrmazlýk anlaþmasýna varamayýz; çünkü onlar, dinsizlerle bile anlaþýrlar da mürted saydýklarý ile anlaþma yapmazlar. -Esed rejimini yenilgiden ve yok olmaktan kurtarýp, Lübnan, Irak ve Ýran'dan rejimin saflarýnda direniþçilere karþý savaþmak üzere gönderdiði milisleriyle destekleyerek onu hayata döndüren Ýran'ý bize düþman ülkeler arasýnda sayabiliriz. -Planýmýz, bu yolda kanýmýzý akýtmaktýr. Biz Ýslam'la yönetilmek istiyoruz. Ýslam'la yönetileceðimiz bir zemin oluþtuðunda yöneticilerin illaki bizim olmamýz gerektiði gibi bir beklentimiz yok. Zaten sonunda bu halkýn içinden, onlarýn seçeceði bir hükümet çýkacak ve Ýslami kurallara göre ülkeyi yönetecektir. -Tarihten bu yana azýnlýklar Suriye'de mevcuttur ve Ýslam idaresinde, diðer vatandaþlarýn sahip olduðu haklara sahip bir þekilde yaþamýþlardýr Biz, ülkeyi yönetecek kiþilerin mutlaka Ýslami bir kimliðe sahip olmasý gerektiðini düþünüyoruz. Zannedersem Suriye Anayasasý'nda da, idarecinin Müslüman ve Sünni olmasý þartý vardýr. Ekseriyeti Müslüman olan bu halkýn, diðer toplumlarýn yaptýðý gibi çoðunluðun inancýna uygun bir idareciyi seçme hakký vardýr. -Ben þu anki Suriye Anayasasý'ný tanýmýyorum. Ben, bu memleketi yönetecek kiþinin Müslüman ve Sünni olmasýný isteme hakkýmýz olduðunu söylüyorum. Bunun dýþýndaki bazý makamlara, azýnlýklardan göreve layýk ve güvenilir olanlarýn getirilmesine bir engel görmüyoruz. Suriye muhalefetinin tamamýný bir kaba koyan, aþýrýlýk ve terörle itham eden çevreler bu röportajdan naklettiklerimi okuyunca ne diyecekler? Ýyi niyetli olanlar belki düþüncelerini deðiþtirirler, kötü niyetli olanlar ise buna da bir kulp takarak söylemlerine devam ederler. Kötü niyetlilerden maksadým Suriye'yi Ýslamcýlarýn eline býrakmamak için iþ ve fikir birliði etmiþ bulunan yerliler ve yabancýlardýr. BAÞSAÐLIÐI Uzun yýllar Çorum çiftçisine masa baþýnda deðilde kýrsal alanda, arazide üstün hizmetler veren deðerli mesai arkadaþým, dürüst insan, ziraat teknisyeni Osman SARIKAYA' nýn vefatýný üzüntüyle öðrendim. Kendisine Allah' tan rahmet, kederli ailesine baþsaðlýðý dilerim. (Ç.HAK:1779) M.Nusret ÇIRAK Ziraat Yüksek Mühendisi

5 Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna alýndý. Terör örgütü DHKP-C ye yönelik bir süredir Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna alýndý. Merkez ve ilçelerde yaralamalý trafik kazalarý meydana geldi. Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde yaralamalý trafik kazasý meydana geldi. Ýki otomobilin çarpýþmasý sonucu yaþanan kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan M.A.Ü. yaralandý. Ýnönü Caddesi'nde yaþanan bir baþka kazada motosikletle otomobil çarpýþtý. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan S.T. yaralandý. Çorum'un Ýskilip ilçesinde sanayi giriþinde iki aracýn çarpýþmasý sonucunda 2 kiþi yaralandý. Kaza, Hacýpiri Mahallesi Sanayi Bloklarý önünde meydana geldi. 2 otomobil'in karþýlýklý çarpýþtýðý kazada araç sürücüleri yaralandý. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasýnda, Ali D. (48) yönetimindeki 19 FC 011 yönetimindeki otomobil ile Ferhat C. (37) yönetimindeki 19 FC 210 plakalý otomobil çarpýþtý. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.(ýha) teknik ve fiziki takip yürüten Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, þafak vaktinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Pir Sultan Abdal Derneði Genel Merkezi nin de aralarýnda bulunduðu üç ayrý adrese yapýlan operasyonda 3 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan zanlýlar, saðlýk kontrolünün ardýndan Emniyet Müdürlüðü ne götürüldü. Operasyon yapýlan adreslerde yapýlan aramalarda ise çok sayýda örgütsel doküman ele geçirildiði belirtilirken, zanlýlarýn sorgularýnýn ardýndan adliyeye sevk kaydedil- edileceði di.(ýha) Merkez ve ilçelerde kazalar Sungurlu Akçay Mahallesi'nde viraja sert giren kamyonetin kasasýnda bulunan M.Ý. araçtan düþtü. Hayati tehlike arzetmeyecek þekilde yaralanan þahýs ve sürücü serbest býrakýldý. Osmancýk Güney Mahallesi'nde otomobilin bisiklete çarpmasý sonucu bir kiþi yaralandý. Yaralý E.G.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Ýskilip Hacýpiri Mahallesi'nde iki otomobilin çarpýþmasý sonucu yaþanan kazada iki kiþi hayati tehlike arz etmeyecek þekilde yaralandý.(haber Merkezi) Ýskilip te kaza, 2 yaralý Ýskilip ilçesinde sanayi giriþinde iki aracýn çarpýþmasý sonucunda 2 kiþi yaralandý. HURÞÝT BOZKURT Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi 25. Olaðan Ýdari ve Mali Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Çorum Belediye Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurula Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliði yönetici ve üyeleri katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz bir konuþma yaptý. Pancar Ekicileri Kooperatifi 25. Olaðan Ýdari ve Mali Genel Kurulu'nda Divan CUMA 10 TEMMUZ Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi 25. Olaðan Ýdari ve Mali Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Hedef, daha verimli hizmet Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Baþkaný Hakký Melendiz, üyelerinin uyarýcý teþvikleriyle daha iyi hizmet etme hedefinde olduklarýný söyledi. AK Parti Milletvekili Salim Uslu'nun destekleriyle Uðurludað bölgesinde çeltik fabrikasý kurma projeleri olduðunu hatýrlatan Melendiz, yaklaþýk 150 ton tohumluk çeltik üreteceklerini belirterek, þöyle dedi: ''Kooperatifimiz paketleme tesisi kurdu. Þeker Fabrikasý'nda yaþ pancar küspesini 850 ve 100 kilogramlýk olmak üzere paketleme yaparak çiftçilerimizin hizmetine sundu. Hem kooperatifimize hem de hayvancýlýkla Hakký Melendiz uðraþan çiftçilerimize katký saðladý. Geçen yýl tohum eleme tesisi de faaliyete geçti. Mecitözü bölgesinde tohumluk ürettiðimiz hububatlarýmýzýn eleme iþlemlerini kendi tesisimizde yapmaktayýz. Kooperatifimiz mevcut bütün imkânlarýyla yoðun bir çalýþma yaparak satýþ ve hizmetleri açýsýndan baþarýlý olmaya çalýþmýþtýr. Toplam 9 adet satýþ maðazamýzda ziraat mühendislerimiz ve diðer satýþ maðazasý personellerimizle siz deðerli ortaklarýmýza daha verimli hizmet vermeye çalýþýyoruz. Gelecek yýllarda da uyarýcý teþvikleriniz ile sizlere daha iyi hizmet etmek amacýndayýz. '' dedi. Pancar ekicileri genel kurul yaptý Heyeti Koray Kurtbay, Hüseyin Karaca, Cemal Turan, Zeki Oral, Ýsmail Aksoy ve Osman Külcü'den oluþturuldu. Kooqeratif 2014 yýlý Faaliyet, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarý, Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarý ile 2015 faaliyet yýlý Ýþ Programý ve Bütçesi görüþülerek onaylandý. Dilek ve temennilerin ardýndan toplantý sona erdi. Divan Heyeti Koray Kurtbay, Hüseyin Karaca, Cemal Turan, Zeki Oral, Ýsmail Aksoy ve Osman Külcü'den oluþturuldu. (Ç.HAK:1749)

6 6 CUMA 10 TEMMUZ R 'Bu ise indirdiðimiz tam, çok mübarek bir kitaptýr. Bundan böyle buna uyun ve korunun ki, rahmetimize eresiniz.' (En'âm/155) RAMAZAN amazan Elveda Ya Þehr-i Ýmsak Ýftar Veysel Uysal Kur an-ý Kerim in Gönderiliþ Amacý 17 Kur'an-ý Kerim'in önemle üzerinde durduðu konulardan biriside nefis ve terbiye yollarýdýr. Benlik, büyüklük, kötüye temayül v.b anlamlarýna gelen nefis, Kur'an da þeytandan sonra insanýn en büyük düþmaný olarak takdim edilir. Allah'tan bir parça olan ruh iyiliklerin ve güzelliklerin temsilcisi, nefis ve þeytan ise kötülük ve günahlarýn teþvikçisi ve temsilcileridirler. Yüce Rabbimiz Kur'an-Kerimde insan nefsini üç gurup olarak takdim eder. 1. Kötülük yapmaya teþvik eden nefsi emmaredir. Yusuf (a.s) ýn dilinden nefsin haram ve kötülükleri iþlemeyi, heva ve hevesi doðrultusunda ilahi emirlere muhalefet etmeyi arzuladýðýný ve sahibini buna yöneltmeye zorladýðýný bildirir. "Nefsimi temize çýkarmýyorum çünkü nefis aþýrý þekilde kötülüðü emreder. Rabbim acýyýp korumuþ baþka." (Yusuf sur. 53) "Heva ve hevesini kendine ilah edineni gördün mü? Sen (Resulüm) ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onlarýn çoðunun gerçekten söz dinleyeceðini yahut düþünebileceðini mi sanýyorsun?" (Furkan 43-44) "Allah'tan bir yol gösterici olmadan, heveslerine uyanlardan daha sapýk kim vardýr." (Kasas 50) En büyük cihadýn nefisle yapýlan mücadele olduðunu bildiren peygamberimiz; "Ümmetim için üç þeyin iþlenmesinden korkuyorum: âlimin hatasý, zalimin hükmü, uyulan, tabi olunan heva ve hevesler." A. Geylani ise "Nefsiyle dost olan hakka ulaþamaz." Ýnsan nefsi, dünya ve dünyadakilere olan aþýrý sevgi ve muhabbetinden kurtularak ilahi âleme yöneldiði zaman nefsi emmareden kurtulabilir. Taberi tefsirinde "Sahibine kötülüðü emreden nefis, insanlarýn tamamýna ait olan nefistir." Kötülüðü arzulama insan nefsinin tabiatýnda vardýr. Ýlahi vahye yönelerek rahmetin gölgesine sýðýnanlar, helal dairesi dýþýndaki nefsin arzuladýðý þeyleri iþlemekten kaçýnýrlar. Ýlahi emirlere yönelerek salih ameller iþleyen muttaki kimselere, nefsin yaptýrým gücü ise azalýr. Ýnsanlar bir iyilik veya ihtiyaç sahibine bir yardým yapmak istedikleri zaman, nefsi ona sen kendi iþine bak, el âlemi düþünmek sana mý düþtü veya herkes gözünün önüne baksýn, Allah versin diye fýsýldar. Bu tür vesveseleri bazen Ýslamý içine tam olarak sindirememiþ cahil insanlardan da duymak mümkündür. Ruh ise eðer o güzelliði yaparsan Rabbinin rýzasýný kazanýrsýn diye ilhamda bulunur. Herhangi bir iyiliði yaptýðýmýz zamanda nefis tekrar devreye girerek o iyiliði boþa vermek için iyi ki o yardýmý yaptýn, bu kimse senin sayende sýkýntýsýný giderdi. Kendinle ne kadar övünsen azdýr. Ruh tekrar devreye girerek, aklý, gücü, kuvveti ve mülkü verenin Allah olduðunu ve bu hayrý kendisine iþletmeyi nasip ettiði için yüce Rabbine þükret der. Ýnsan nefsine tavýr koyarak tevazu ile bunu gerçekleþtirebilirse, Rabbinin rýzasýný kazanmýþ, nefsini de kontrol altýna almýþ olur. 2. Ýse kötülüklerden dolayý piþmanlýk duyarak kendisini kýnayan nefsi levvamedir. "Kendini kýnayan (piþmanlýk duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz)." (Kýyame 2) Peygamberimiz "Hiçbir nefis yoktur ki kýyamet günü kendisini kýnamasýn" (Ruhul meani 136) Ýlk müfessirlerden Mücahit "Nefsi levvame muttaki insanlarýn nefsidir. Bu kimseler. Ýyilik yapma fýrsatýný kaçýrdýklarý zaman üzülürler." Derken, Hasan el Basri de "Gerçek mümin sürekli olarak kendi nefsini kýnar(eleþtirir)." Der. Nefsin ve þeytanýn kontrol altýna aldýðý kimseler ise sürekli kendilerini beðenir,böbürlenir,gururlanýr, devamlý övünür ve asla kendi nefsini eleþtirmez. Sahip olduðu imkanlarý ve baþarýlarý kendinden bilerek ben akýllý bir insaným veya iþini bilen bir kiþiyim derken, musibetleri ise kadere mâl eder. Allah'ýn iradesine teslim olmadýkça nefsin ve þeytanýn þer ve vesveselerinden kurtulmak asla mümkün olmaz. Nefsinin esiri olan insanlar ne kendini hesaba çeker ne de yaptýklarýndan dolayý piþmanlýk duyar. Yaþadýðý gibi inandýðý içinde nefsinin her isteðini yerine getirir ve günah iþlediðinin de farkýnda bile olmaz. 3. Ýse nefsi mutmainnedir ki, hiçbir þüphe, tereddüt olmaksýzýn bütün kalbiyle ilahi mesajý iyi okuyup, Allah ve Resulünün iradesine tam teslim olanlarýn nefsidir. Bütün benliði ile hakka teslim olan, kötülüklerden sýyrýlarak manevi olgunluða eriþen, her hal, hareket, iþ ve davranýþlarýnda Allah'ýn rýzasýný gözeten nefistir ki bu tür kimselerin her iþi ibadet sayýlýr. Kur'an-ý Kerim'de nefsiyle problemini halleden müminlere "Ey huzura eren nefis, sen Rabbinden o da senden razý olarak Rabbine dön. Ýyi kullarýmýn arasýna katýl ve cennetime gir." (Fecr 27-30) Ýman kalbe akýl kapýsýndan girerek yerleþir. Bazý kimseler Þeytaniyet ve nefsaniyetten açýlan kapýlara, yönelerek gönlünü günahlarla kirleterek kendilerine zarar verirler. "Muhakkak nefsini kötülüklerden temizleyen kurtuluþa erdi. Onu kötülüklerle örtüp kirleten ise ziyana uðradý." (Þems 9-10). Nefis; iman, ibadet ve salih amellerle kötülük ve günahlardan koruna bilirse kâmil insan olunabilir. Nefsin þerrinden korunabilmek için Kur'an ve sünneti iyi tanýmak ve yaratýlýþ amacýna uygun bir þekilde yaþamak, ölümü sýkça hatýrlamak, mezar ve hasta ziyaretlerinde bulunmak gerekir. Peygamberimiz nefsi kontrol altýna alabilmek için az yemeyi ve çokça nafile oruç tutmayý tavsiye etmiþtir. En yüksek derecede olan Radiye makamýna ise þüpheli þeylerden de kaçýnarak, ihlâsla, muhabbetle, huþu ile yapýlan amellerle ulaþýlabilir. Bu makama ulaþan kimseler cennette Rabbimizin "Cennetime gir" ilahi emrine muhatap olduklarý gibi dünyada da baþlarýna gelen musibetlere karþý Rablerine sýðýnýr ve karþýlaþtýklarý bela ve musibetleri bir imtihan vesilesi olarak addederler. Sýkýntýlý zamanlarýnda bile edep dairesinde hakký tebliðe devam ederek, emri bil maruf ve nehyi anilmünkerde bulunurlar. Zalimlere boyun eðmez, Allah için onlarý sevmez, devamlý hakkýn ve haklýnýn yanýnda yer alýrlar. Zalimlerin zulmünden ise Allah'a sýðýnýrlar. Akýllý insan nefsine hâkim olarak yanlýþ yollara sapmayan, ölümünden sonrasýný düþünerek ona göre hayatýna yön ve þekil veren kimsedir. Aciz insan ise nefsine uyarak heva ve heveslerinin peþinden koþan, haktan habersiz, gaflet içerisinde ömrünü tüketen kimsedir. Nefsin tabiatýnda þehvete,günaha ve kötülüðe meyil vardýr.önemli olan ise,kur'an ve sünneti rehber alarak, onu aklýn ve iradenin kontrolünde tutmaktýr. Peygamberimizin deyimi ile Rabbimiz ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, ansýzýn bastýran azabýndan sana sýðýnýyor, haþyetinle ürperen gönüller istiyoruz. Ey nefsimutmainne (huzura eren nefis) Rabbin senden razý sende ondan razý olarak hadi girin cennetime hitabýna muhatap,cemalullahý görebilecek kullardan olmayý dileriz. Cennet Nimetleri Kýymetli Okuyucularým! Bugün sizlere Ýmâm Nevevî'nin (Ölümü. H. 676 M.1277) "Riyâzü's-Sâlihîn" (Sâlihlerin Bahçesi) adlý eserinden konuyla ilgili bazý âyet ve hadisleri sunmak istiyorum: Yüce Rabbimiz (c.c.) cennetlikler hakkýnda þöyle buyuruyor: 1-"Allah'ýn azâbýndan korkup fenalýklardan sakýnanlar (takvâ sahipleri), mutlaka cennetlerde ve pýnar baþlarýnda olacaklardýr. Onlara 'Oraya selâmet ve emniyetle giriniz' denir. Biz, onlarýn gönüllerindeki her türlü kini ve hasedi söküp attýk; onlar artýk köþkler üzerinde karþý karþýya oturup sohbet eden kardeþler olacaklar. Onlar orada hiçbir yorgunluk duymayacaklar ve oradan çýkarýlmayacaklardýr."(hicr sûresi (15), 45-48) 2- "Ey âyetlerimize inanan ve müslüman olan kullarým! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eþleriniz sevinç ve mutluluk duyarak cennete giriniz. Altýn tepsiler ve kadehler içinde onlara yiyecek ve içecek sunulacaktýr. Orada canlarýnýn istediði, gözlerinin hoþlandýðý her þey vardýr. Ve kendilerine: Siz, orada ebedî olarak kalacaksýnýz, dünyada yaptýklarýnýza karþýlýk kazandýðýnýz cennet iþte budur. Orada sizin için pek çok meyveler vardýr, onlardan yiyeceksiniz, denilir." (Zuhruf sûresi (43), 68-73) 3- "Allah'ýn azâbýndan korkup fenalýklardan sakýnanlar (müttakîler) ise hakikaten güvenilir bir makamda, bahçelerde ve pýnar baþlarýnda, ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karþýlýklý oturup sohbete koyulurlar. Evet, böyle olacak. Biz onlarý iri gözlü hurilerle evlendireceðiz. Onlar orada güven içinde, canlarýnýn çektiði her meyveyi isteyebilirler. Ýlk tattýklarý ölüm dýþýnda, orada artýk baþka bir ölüm tatmazlar. Allah onlarý cehennem azâbýndan korumuþtur. Ýþte bu, mü'minlere Allah'ýn bir lutfudur. En büyük kurtuluþ ve mutluluk budur." (Duhân sûresi (44), 51-57) 4- "Ýyiler kesinlikle cennettedir. Koltuklar üzerinde etrafý seyrederler. Yüzlerinde mutluluðun parýltýsýný görürsün. Kendilerine damgalý, mükemmel bir içki sunulur. Onun içiminin sonu pek hoþtur. Ýþte nefis bir hayat isteyenler bunu istesin, bu yolda yarýþsýnlar. O içkiye tesnîm pýnarýnýn suyu da katýlmýþtýr. O pýnardan ancak Allah'ýn rýzâsýný kazananlar içerler." (Mutaffifîn sûresi (83), 22-28) Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de cennetlikler hakkýnda þöyle buyurmuþtur: 1- "Cennetlikler cennette yiyip içerler, ama büyük, küçük abdeste çýkmaz ve sümkürmezler. Sadece hoþ kokulu bir geðirti ve ter çýkarýrlar. Ýnsanýn kendiliðinden nefes almasý gibi, onlar da kendiliklerinden Cenâb-ý Hakk'ý ulûhiyyet makamýna yakýþmayan sýfatlardan tenzih eder, tekbir getirirler." (Müslim, Cennet 18. Ayrýca bk. Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Enbiyâ 1) 2- "Allah Teâlâ, 'Ben sâlih kullarým için hiçbir gözün görmediði, hiçbir kulaðýn duymadýðý, hiçbir insanýn hatýr ve hayal edemediði nimetler hazýrladým' buyurdu." Ebû Hüreyre, isterseniz þu âyeti okuyunuz, dedi: "Mü'minlerin yaptýklarý ibadet ve iyiliklere karþýlýk olarak onlara ne mutluluklar saklandýðýný hiç kimse bilemez" [Secde sûresi (32), 17]. (Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Tefsîru sûre (32), 1, Tevhîd 35; Müslim, Cennet 2-5. Ayrýca bk. Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân 33, 57; Ýbni Mâce, Zühd 39) 3- "Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri, dolunay gibi parlak olacak. Onlarýn ardýndan gireceklerin yüzleri, gökyüzündeki en parlak yýldýz gibi aydýnlýk olacak. Orada insanlar ne küçük ne büyük abdest bozarlar ve ne de tükürüp sümkürürler. Onlarýn taraklarý altýndandýr. Kokularý mis gibidir. Buhurdanlýklarýnda tüten hoþ koku, cennetin hoþ kokulu aðacýndandýr. Eþleri hûrilerdir. Cennetliklerin hepsi de babalarý Âdem'in þeklinde yaratýlmýþ olup boylarý altmýþ arþýndýr." (Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Enbiyâ 1; Müslim, Cennet 15. Ayrýca bk. Tirmizî, Kýyâmet 60, Cennet 5; Ýbni Mâce, Zühd 39 ) 4- "Onlarýn cennetteki kaplarý altýndandýr. Orada terleri mis gibi güzel kokacaktýr. Orada her birine, baldýrýnýn iliði etinin üstünden görünecek kadar güzel ikiþer kadýn verilecektir. Onlarýn kalpleri tek bir adamýn kalbi gibi ayný duygularý taþýdýðýndan, aralarýnda ne anlaþmazlýk ne de çekiþme meydana gelecektir. Akþam sabah Allah Teâlâ'yý ulûhiyyetine yakýþmayan sýfatlardan tenzih edeceklerdir." (Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Enbiyâ 1; Müslim, Cennet 17) Cennet ucuz deðildir. Cennette bu nimetlere kavuþmak için imanda, amelde ve ahlâkta sabýr ve kararlýlýk gerekir.yüce Mevlâ hepimizi Ramazan ayý hürmetine bu nimetlere kavuþtursun. Murat AKÇAY (Dodurga Ýlçe Müftüsü)

7 CUMA 10 TEMMUZ Ýlçelerden ÇorumGaz'a yetki AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'nýn EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz ile yaptýðý görüþmenin ardýndan ilçelere doðalgaz taþýma iþlemleri hýzlandýrýldý. Ýskilip'ten bir heyet Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'ya teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel Meclisi Üze- yir Esenkaya, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Gündüz ve Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Selvi katýldý. Milletvekili Baðcý'ya Ýskilip'e desteklerinden dolayý teþekkür ede- Ýskilip'ten bir heyet AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'yý ziyaret etti. rek, yeni dönemde parlamentoda olmasý sebebiyle hayýrlý olsun dileklerinde bulunan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Baðcý'nýn EPDK Baþkaný ile yaptýðý görüþmenin ardýndan ÇorumGaz A.Þ.'nin tek tek ilçe belediye baþkanlarý ile görüþtüðünü ifade etti. Baþkan Çatma'nýn verdiði bilgiye göre Alaca, Osmancýk ve Ýskilip Belediye Meclisi karar alarak Çorum Gaz'ý yetkili kýlacaklar. ÇorumGaz A.Þ. EPDK'da lisans ve yetki baþvurusunda bulunacak. Ýskilip heyetinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Baðcý, doðalgazý yakýndan takip ettiðini, süreçlerin tamamlanacak olmasýnýn memnuniyet verici olduðunu kaydetti. Vekiller görüþtü Bakan talimat verdi Çorum a iki kýrmýzý plaka YÜKSEL BASAR AK Parti Baþkanlýk Divaný nda görev alacak isimleri belirlendi. AK Parti grup toplantýsýnda alýnan kararla. Amasya Milletvekili hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý Meclis Baþkanvekili oldu. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ise, üçüncü kez TBMM Ýdare Amirliði görevine getirildi.. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse nin ardýndan Salim Uslu nun da TBMM Ýdare Amiri olmasýyla birlikte ardýndan Çorum, TBMM de iki adet kýrmýzý plakaya temsil edilmiþ olacak. Salim Uslu Tufan Köse AK Parti'nin Meclis Baþkanvekili belli oldu. Grup toplantýsýnda alýnan kararla Amasya Milletvekili Naci Bostancý AK Parti'nin Meclis Baþkanvekili oldu. Fakültesinde siyaset bilimi ve iletiþim bilimleri alanýnda dersler verdi. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu. Ayný fakültenin Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü Baþkanlýðý görevini yünacý BOSTANCI KÝMDÝR? rüttü ve Dekanlýk görevinde bulundu. Mehmet Naci Bostancý, 2 Aðustos Zaman gazetesi baþta olmak üzere, de1957'de Amasya'da doðdu. Babasýnýn ðiþik gazete ve dergilerde çok sayýda adý Osman, annesinin adý Elif'tir. Öðremakalesi yayýnlandý. 17 kitabý ve çok tim Üyesi Prof. Dr.; Ankara Üniversisayýda makalesi vardýr. 24. Dönemde tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý ve Ýdare Bölümünü bitirdi. Yüksek liparlamenter Asamblesi (AGÝTPA) Nacý Bostancý sans ve doktorasýný Ýstanbul Üniversitesi Türk Grubu Üyesi oldu. Ýyi düzeyde ÝnÝktisat Fakültesi Sosyal Yapý ve Sosyal Deðiþme gilizce bilen Bostancý, evli ve 2 çocuk babasýdýr. Bölümünde tamamladý. Gazi Üniversitesi Ýletiþim Ýskilip - Çorum yolunda ise sorunun yüklenici firmadan kaynaklandýðý bilgisi alýnarak, yýlýn ikinci yarýsý baþlanacaðý belirtildi. Son olarak Osmancýk - Çorum yolu ihalesinin deðerlendirme sürecinin bir an önce bitirilerek çalýþmalara baþlanýlmasý talebi iletildi. Bakan Bilgin, projeleri yakýndan takip ettiðini belirterek, çalýþmalarýn hýzlanmasý için ilgili birimleri arayarak talimat verdi. Milletvekilleri Baðcý ve Kurt, kendilerini kabul eden Bakan Bilgin'e ve ziyarette kendilerine eþlik eden Müsteþar Yýldýrým'a teþekkür ettiler. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun adý kullanýlarak dolandýrýcýlýk yapýldýðý belirtildi. Konuya iliþkin yapýlan açýklamada, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun adý kullanarak, bazý iþadam- larýndan yardým adý altýnda para talep edildiðini öðrenmiþ bulunmaktayýz. Böyle bir yardým talebimiz yoktur. Yasal ve hukuki müracaatlarýmýzý ilgili kurumlara bildirdik. Maðduriyet yaþanmamasý adýna bu tür taleplerin dikkate alýnmamasýný kamuoyunun bilgisine sunarýz. denildi. Esnaf ve Sanatkârlar Derneði'nin (ESDER) düzenlediði 4. Geleneksel Sahur Programý na Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve ESDER üyeleri katýldý. Sahur programýna katýlan Güllüce yaptýðý konuþmada, Batý'da ortaya çýkan aþýrý materyalist ve narsiste düþüne yapýsýnýn dünyadaki tüm yerli kültürler üzerindeki olumsuz etkilerine deðindi. Bu çeþit bir da kaybetmenin acýsýný çekiyor. Ýslam'dan beslenen Anadolu medeniyetini hem bizim ülkemizde hem de tüm dünyada ikame etmek zorundayýz" ESDER in sahuruna katýldý Bostancý koalisyon görüþme heyetinde düþünce yapýsýyla mutluluk ve huzur bulmanýn mümkün olmadýðýna iþaret eden Güllüce, "Paganizme yönelen Batý, insani deðerleri hatta Hristiyanlýðý diye konuþtu. Etkinlikte konuklar Hakan Çolak'ýn söylediði ilahiler eþliðinde sahur yaptý. Sahur programýna Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve ESDER üyeleri katýldý. SEÇÝM BEYANNAMELERÝ ÝNCELENDÝ Toplantýlarýn ilkinde CHP ile ilgili çalýþmalarý 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL BÖLGE BAYÝÝ Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: yürüten komisyon üyelerini toplayan Davutoðlu, beyanname, vaatler, koalisyon görüþmeleri sürecinde takip edilecek metot ve diðer detaylar konusunda deðerlendirmelerle hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. CHP ve MHP'nin seçim beyannamesi, tüzük ve programý incelendi. AK Parti ile ortak noktalar ve ayrýþan hususlar ayrý ayrý tespit edildi. Baþbakan Davutoðlu, þu sýralarda MHP ile ilgili koalisyon görüþmelerinde yer alacak komisyon üyeleriyle toplantýsýný devam ettiriyor. ÝÞTE CHP VE MHP HEYETÝNDE YER ALACAK ÝSÝMLER CHP ile ilgili toplantýya heyette yer almasý beklenen Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Ulaþtýrma, De- nizcilik ve Haberleþme eski Bakaný Lütfi Elvan, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Aslan ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan komisyon üyeleri olarak katýldý. MHP heyetinde ise Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme eski Bakaný Lütfi Elvan, AK Parti Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Grup Baþkanvekilleri Mahir Ünal, Naci Bostancý, Mustafa Elitaþ, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Vedat Bilgin, Ertan Aydýn yer aldý. Cevdet Yýlmaz, Lütfi Elvan ve AK Parti Genel Baþkan Danýþmaný Ali Sarýkaya iki toplantýya da katýldý. (Ç.HAK:2381) Koalisyon görüþmelerini yapacak AK Parti heyetinde Prof. Dr. Naci Bostancý da yer kan Davutoðlu'na sunduðu vurgulandý. SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS (Ç.HAK:1106) AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin i ziyaret etti. Bakanlýk Müsteþarý Hamdi Yýldýrým'ýn da katýldýðý ziyarette Baðcý ve Kurt, Çorum ve ilçelerinde devam eden yol projeleri hakkýnda Bakan Bilgin'den bilgi aldýlar. Yapýlan toplantýda Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Kampüsü ile Çorum - Ankara karayolu baðlantýsý saðlayan 15 metre geniþliðindeki giriþ yolunun 30 metreye çýkarýlmasý ve kampüs inþaatý ile bitirilmesi talimatlarý verildi. Ayrýca zamanýn uzamasý sebebiyle Bakan Bilgin'e hatýrlatýlan Salim Uslu nun adýný kullanýp dolandýrdýlar Bostancý Meclis Baþkanvekili AK Parti nin kolaisyon görüþmelerini yapacak heyette Grup Baþkan Vekili Amasya Milletvekili hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý da yer aldý. Haber7 de yer alan habere göre, Baþbakanlýk Kaynaklarý'ndan alýnan bilgiye göre, Ak Parti'nin CHP ve MHP ile koalisyon çalýþmalarýný yürütmek üzere oluþturduðu heyetteki isimlerle bugün Baþbakanlýk Resmi Konutu'nda iki ayrý toplantý gerçekleþtirdiði belirtildi. Baþbakan Davutoðlu baþkanlýðýnda bugün öðleden sonra gerçekleþtirilen toplantýlarda koalisyonlarla ilgili kurulan komisyon üyelerinin yürütülen çalýþmalarýn ardýndan hazýrlanan raporlarý Baþba- 7 KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

8 8 CUMA 10 TEMMUZ 2015 AK Parti Boðazkale de iftar yaptý AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Boðazkale Belediyesi nin düzenlediði iftar programýna katýldý. Ýftarda parti yöneticileri Mahmut Öztemiz, Ýsmail Yaðbat, Musa Arif Erkan, Lemzi Çöplü, Hüseyin Özpolat, Fevzi Çelik, Ayhan Anýz, ilhan Öztekin, Adem Oðuzhan Kaya, Bünyamin Aydemir, Mesut Ceylan ve Serdar Gökkaya hazýr bulundu. makamýmýz Osman Aydoðan beyfendi, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ortaköy Ýlçe Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Boðazkale Ýlçe Teþkilatýmýz ve ilçe halkýmýzla Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu nun düzenlemiþ olduðu iftar programýnda birlikte olmaktan ve ayný sofrada oturup hep birlikte orucunu açmanýn mutluluðunu yaþadýðýmý belirtmek isterim. Ramazan ayý BOÐAZKALE DE HALKA HÝTAP ETTÝ birlik ve beraberlik ayýdýr. Ramazan ayý paylaþým ayýak Parti den yapýlan açýklamaya göre, iftar öncedýr. "Müslüman birbirine zulüm etmez, yardým eder. si Boðazkaleliler e hitaben konuþan Ýl Baþkaný Rumi Müslüman Müslüman'ýn bir sýkýntýsýný gidererek yarbekiroðlu, Ýl Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ýlçe Kaydýmda bulunur. Cenab-ý Hak da yardýmda bulunana yardýmda bulunur, bir sýkýntýsýný giderir. dedi. 7 Haziranda yapýlan genel seçimlerde teþkilatlara çalýþmalarýndan dolayý teþekkür eden Bekiroðlu, AK Parti olarak seçimlerde birinci parti olarak çýkmalarýna raðmen tek baþýna bir hükümet kuramadýklarý için burukluk yaþadýklarýný ifade ederek, Teþkilatlar olarak üzerimize düþen eksikleri gidermek ve bir an önce tespiti yönünde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Rabbim tuttuðumuz oruçlarý dergah-ý izzetinde kabul etsin. Rabbim oruçlarýnýzý kabul eylesin. diye konuþtu. Bekiroðlu, iftar sonrasýnda Yönetim Kurulu üyeleri, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Boðazkale Ýlçe Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Ýlçe Baþkaný Sadik Aþýk, Ýl Genel Meclis Üyesi Abdullah Meteoðlu, Ýlçe Teþkilatý ve Ýlçe Kaymakamý Osman Aydoðan ile birlikte iftar sonrasý vatandaþlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaþlarý tek tek AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile parti yöneticileri dinleyen Bekiroðlu, gelen Boðazkale Belediyesi nin düzenlediði iftar programýna katýldý. talepleri de not aldý. Saadet Partililer iftarda buluþtu Saadet Partisi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeði Hýdýrlýk Parký nda gerçekleþtirildi. Ýftara SP Ýl baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Dodurga Ýlçe Baþkaný Hasan Kellerbað, Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Bekir Uyanýk, Ýsomder Ýl baþkaný Abdullah Gökgöz, Ýþitme Engelliler Derneði Baþkaný Mürsel Barýldar ve partililer katýldý. Ramazan ayýnýn son günlerinin yaklaþtýðýný hatýrlatan SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Rabbim tuttuðumuz oruçlarý yaptýðýmýz ibadetlerimizi kabul eylesin. Ýftar programý davetine icabet eden deðerli misafirlerimize ve emeði gecen tüm kardeþlerimize de çok teþekkür ediyorum. dedi. Ramazan ayýnýn birlik, beraberlik ve kaynaþma ayý olduðuna deðinen SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Ramazan paylaþma ayýdýr. Biz burada hep birlikte ekmeðimizi, paylaþtýk birlikte orucumuzu açtýk. Rabbim daha nice ramazanlara kavuþtur- SP nin iftar programý Hýdýrlýk Parký nda gerçekleþtirildi. Sýddýk Karaca hocanýn yaptýðý yemek duasýnýn ardýndan, Hýdýrlýk Camii nde birlikte akþam namazý eda edildi. sun. Dünyada zülüm gören inançlarý yüzünden öldürülen, þehit edilen kardeþlerimize deðinmeden geçemeyeceðim. Farkýndaysanýz her Ramazan ayýnda bir baþka Ýslam coðrafyasýnda kan ve göz yaþý hiç eksik olmuyor. Mýsýr, Suriye, Irak, Fi- listin ve Doðu Türkistan hep inançlarý yüzünden þehit ediliyorlar. Zulüm görüyorlar. Ýslam Birliði kurulmadan bu zulümler bitmeyecek. Rabbim bizlere en kýsa zamanda Ýslam Birliðini kurmayý nasip eylesin. Ýftar programýna uzaktan yakýndan katýlan tüm Çorumlu hemþerilerimize teþekkür ediyorum rabbim tekrarýný nasip eylesin. diye konuþtu. Sýddýk Karaca hocanýn yaptýðý yemek duasýnýn ardýndan, Hýdýrlýk Camii nde birlikte akþam namazý eda edildi. Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftarý YETSAN verdi. Ýftarý YETSAN verdi ÖZGÜR ARZOÐLU Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftarý YETSAN Eyüp Yetik verdi. Ramazan çadýrýnda iftar programlarý devam ediyor. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrý, bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. MHP liler iftarda buluþtu MHP Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý Ýftar çadýrýnda iftar programý düzenledi. Atatürk meydanýnda bulunan iftar çadýrýnda verilen iftar yemeðine Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Sungurlu ilçe parti yönetim kurulu üyeleri, geçmiþten bugüne kadar parti teþkilatýnda görev yapmýþ parti üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Geleneksel hale gelen bu iftar, bugüne kadar teþkilatýmýzýn her kademesinde vazife yapmýþ kýymetli arkadaþlarýmýzý bir araya getirme, bu ayýn feyzinden ve bereketinden istifade ettirmeyi esas almaktadýr dedi. Konuþmasýnda Ramazan ayýnýn önemine vurgu yapan Baþkan Þahiner, "Ýçerisinde bulunduðumuz ay bizler için çok mübarek, kutsal bir aydýr. On bir ayýn sultaný ve cennet kapýla- MHP Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý Ýftar çadýrýnda iftar programý düzenledi. Ýftara çok sayýda vatandaþ katýldý. rýnýn açýldýðý, cehennem kapýlarýnýn kapandýðý bir aydýr. Bunun için böyle mübarek bir ayda bir araya gelmenin, birbirimizin yüzüne bakmanýn, hasret gidermenin yapýlacak ibadetler içerisinde önemli bir yeri vardýr diye konuþtu. Ýftar programý ikramlarýn ardýndan yapýlan dua ile sona erdi.(ýha) rým Dairesi Baþkanlýðý'ndan 21 kiþilik ekip Alaca'da teknik inceleme yaptý. Çorum Beledi- yeler Çevre Birliði üyesi Alaca Belediyesi'ne katý atýklarýn deðerlendirilmesi konusunda transfer istasyonu ve rehabilitasyon alaný yapýlacak. Çevre ve þehircilik Bakanlýðý Avrupa Birliði Yatarým Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan 18 Aðustos 2015 tarihinde ihalesi yapýlacak olan Katý Atýk Yönetim Projesi kapsamýnda merkez ve ilçelere teknik gezi düzenleni- Alaca da teknik inceleme Çevre ve þehircilik Bakanlýðý Avrupa Birliði Yata- Sungurlu da 6 gün kesinti Çalýk YEDAÞ Ýl Koodinatörlüðü, Sungurlu ilçesinde yapýlacak yatýrým çalýþmalarý kapsamýnda programlý olarak enerji kesintileri gerçekleþtirecek. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 11 Temmuz Cumartesi günü saatleri arasýnda Bahçelievler Mahallesi Belediye Toplu Konutlarýna; 12 Temmuz Pazar günü saatleri arasýnda Bahçelievler Mahallesi Ocaklý Tesisleri arkasýna, Bahçelievler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesine, Bahçelievler Mahallesi Huzur Sokaða; 13 Temmuz Pazartesi günü saatleri arasýnda Yenihayat Mahallesi Kazýmkarabekir Caddesi ve Doktor Sadýk Ahmet Caddesine; 14 Temmuz Salý günü saatleri arasýnda Hacettepe Mahallesi Elif Tuðba Sitesi ve çevresine; 15 Temmuz Çarþamba günü saatleri arasýnda Hacettepe Mahallesi Doktor Sadýk Ahmet Caddesi, Cumhuriyet Okulu ve yanlarýna; 16 Temmuz Perþembe günü saatleri arasýnda Hacettepe Mahallesi Elif Tuðba Sitesi ve Cumhuriyet Okulu bölgesine programlý olarak elektrik verilemeyecek. 21 kiþilik ekip Alaca'da teknik inceleme yaptý.

9 RECEP MEBET Çin Halk Cumhuriyeti nin Doðu Türkistan da uyguladýðý baskýdan kaçarak Türkiye ye sýðýnan Uygur Türkü Zeynep Muhammed, ülkesinde þahit olduðu zulmü Hakimiyet e anlattý. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý ve kýzý Sümeyye nin daveti üzerine Çorum a gelen Zeynep Muhammed dün gazetemizi ziyaret etti. Sincan Uygur Özerk Bölgesi nin baþkenti Urumçi de yaþadýðýný ve yaklaþýk üç yýl önce Türkiye ye geldiðini anlatan Zeynep Muhammed, Ýslâm dünyasýnýn Doðu Türkistan ve diðer coðrafyalarda yaþanan Zeynep Muhammed çoðu kiþiyi kaybettim. Erkek olarak baþýmýzda sadece babam kaldý. Aðabeyim, erkek kardeþim ve eniþtem Çin hapishanelerinde mahkum edildi. Baský ve zulmün boyutlarý ülkenin farklý bölgelerine göre deðiþkenlik gösteriyor. Uygur Türkleri nin yaþ arasýndaki kýzlarý fabrikalarda çalýþtýrma bahanesiyle zorla ailelerinden koparýlýp kötü yola sürükleniyor. Din öðretimi yasaklanan bayanlar, binalarýn bodrum katlarýnda gizlice Kuran öðreniyorlar. Bu esnada yakalanan bazý hocalarýmýz tutuklanarak gözaltýna alýndý. Çin polisi, Uygurlar ýn evine gelen misafirler için zulme karþý tek yürek olmasý gerektiðini söyledi. Yarýn saat te ÝHH Çorum Þubesi Mavi Marmara Salonu nda düzenlenecek Doðu Türkistan da Yaþananlar konulu konferansa konuþmacý olarak katýlacak olan Muhammed, Çin yönetiminin Müslümanlar a karþý büyük bir baský uyguladýðýný kaydetti. ZULME BÝZZAT ÞAHÝT OLDUM Ýnsan haklarýný hiçe sayan uygulamalardan bahseden Uygurlu genç kýz, bayanlarýn dini eðitim almasý ve ibadet yapmalarýnýn engellendiðini ifade ederek þöyle konuþtu: Bölgede yaþayan Türkler in aile hayatýna yönelik de müdahaleler var. Çocuk sayýsýný iki ile sýnýrlayan Çin yönetimi, bir yakýnýmýn üçüncü çocuðunu 9 aylýkken anne karnýndan alýp suda boðarak öldürdü. Ailemden bile izin alýnmasýný þart koþuyor. Yani iftara evinize davet ettiðiniz kiþiler için önce onay almanýz gerekiyor. Yaþanan zulümden kurtulmak isteyen Uygur Türkleri, Türkiye baþta olmak üzere bazý komþu ülkelere hicret ediyor. Zulmün son bulmasýnýn ardýndan tekrar ailelerimize kavuþmak için Cenab-ý Allah a dua ediyoruz. ÜMÝDÝMÝZ TÜRKÝYE Çin in bölgede uyguladýðý zulümtamamen gerçek ve inkar edilemez. Bizzat þahit olduðumuz zulmü kapatmak için sistemli bir karartma uygulanýyor. Böylece Doðu Türkistan da yaþanan zulmün dýþarý yansýmasý engellenmeye çalýþýlýyor. Ortaya çýkan görüntüler sonrasý Türkiye de dahil pek çok ülkede Çin zulmünü tel in eden eylemler yapýldý. Ancak müslümanlar desteðini sadece sloganlarda býrakmamalý, Doðu Türkistan a yardým eli uzatmalý. Yaþanan zulmün son bulmasý için Türkiye nin desteðinden ümitliyiz. Ýslâm dünyasýnýn lider ülkesi Türkiye den ciddi anlamda destek bekliyoruz. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn Çin de bulunacaðý temaslar dahilinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi ni de ziyaret etmesini istiyoruz. Böylece bölgede yaþanan baskýlarýn bir nebze de olsa son bulacaðý Uygurlu genç kýz, ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý ve kýzý Sümeyye ile gazetemizi ziyaret etti. ümidini taþýyoruz. (Ç.HAK:1784) Çin mezalimini Hakimiyet e anlattý Zulme karþý, tek yürek olmak gerek BAÞSAÐLIÐI Yönetim Kurulu Üyemiz Servet Görücü nün annesi Güldane Görücü vefat etmiþtir. Merhuma Allah tan rahmet, acýlý yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekaný cennet olsun. Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ. RECEP MEBET Çorum Hac Umre Organizasyon ve Seyahat Acentesi, Ramazan Ayý nýn ikinci umre kafilesini de kutsal topraklara uðurladý. Önceki gece sabaha karþý gerçekleþen uðurlama programýna umrecilerin yakýnlarý katýldý. Þirket yetkililerinin de hazýr bulunduðu programda Çorumlu umrecilerden oluþan kafile dualar eþliðinde yola çýktý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar. Duygusal anlarýn yaþandýðý uðurlamada konuþan Ýsmail Karal, 15 günlük umre programýna katýlan Çorum kafilesinin Kadir Gecesi ni ve Ramazan Bayramý ný kutsal topraklarda geçireceðini söyledi. SEVÝNÇ ve HÜZÜN BÝR ARADA Uðurlamaya gelen yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. CUMA 10 TEMMUZ Çorum Hac Umre Organizasyon ve Seyahat Acentesi, Ramazan Ayý nýn ikinci umre kafilesini de uðurladý. Çorum Hac Umre nin ikinci kafilesi de uðurlandý RECEP MEBET Dodurga Belediyesi, Ramazan Ayý nedeniyle iftar yemeði verecek. Yarýn akþam gerçekleþecek olan iftar programý, Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Merzifon a hareket ettiler. Umrecilerin Merzifon Havalimaný ndan Suudi Arabistan a uçtuðunu belirten yetkililer, Çorumlu umrecilerin 22 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler. Çorumlu umreciler kutsal mekanlara ulaþtý. Hattuþa Enerji nin binasý imara uygun RECEP MEBET Çorum Ýlk Yapý Denetim Limited Þirketi Ýnþaat Mühendisi K. Gülhan Karagözoðlu, Gazi Caddesi nde yapýmý süren Hattuþa Enerji A.Þ. hizmet binasýnýn imar yönetmeliðine uygun inþaa edildiðini söyledi. Bina inþaatý ile ilgili olarak bazý basýn organlarýnda çýkan iddialarý yalanlayan Gülhan Karagözoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi 1 pafta, 418 ada ve 104 nolu parselde bulunan Hattuþa Enerji A.Þ. ye ait olan inþaatýn planlý alanlar tip imar yönetmeliðinin 16. maddesi, 11. fýkrasýna ve imar çapýna uygun olarak saçak seviyesi metre olarak inþaat ruhsatý ve ekleri alýnmýþ, yerinde onaylý projesine uygun imalat yapýlmýþtýr. Bazý basýn organlarýnda çýkan haberler gereði, tarafýmýzdan kamuoyuna açýklama yapýlmasý zorunlu görülmüþtür. Bina inþaatýnýn imara uygun þekilde olduðu belirtildi. Dodurga Belediyesi nin iftar organizasyonu yarýn RECEP MEBET Deniz Feneri Derneði Çorum Gönüllüleri tarafýndan organize edilen Genç Ýyilik Ýftarý yarýn akþam gerçekleþecek. Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi nin evsahipliðindeki iftar programý, Buhara Erkek Öðrenci Yurdu Salonu nda düzenlenecek. ÝYÝLÝK ÝFTARINDA BULUÞUYORUZ Kayabaþý Meydaný nda düzenlenecek. Geleneksel hale gelen program hakkýnda bilgi veren Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, tüm ilçe sakinlerini iftar yemeðine davet etti. Deniz Feneri nden gençlere özel organizasyon Ýyilik Ýftarý yarýn ÝYC de Güldane Görücü hayatýný kaybetti RECEP MEBET Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Üyesi Servet Görücü nün annesi Güldane Görücü (85) vefat etti. Merhum Hacý Haydar Görücü nün eþi, Þahin Görücü nün yengesi, Kenan Görücü nün kayýnvalidesi, Eczacý Eray Görücü nün babaannesi Güldane Görücü geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Katýlýmýn ücretsiz olduðu iftar programýna iþtirak etmek isteyen gençlerin, Hürriyet Meydaný PTTMerkez Müdürlüðü yanýndaki baðýþ standýna uðrayýp ya da numaralý iletiþim hattýna isim yazdýrmalarý gerektiði bildirildi. Organizasyon hakkýnda bilgi veren Deniz Feneri Derneði Çorum Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, Ýyilik gönüllüsü gençleri, yarýn akþam düzenleyeceðimiz iftar yemeðinde buluþmaya davet ediyoruz dedi. Merhumenin cenazesi bugün saat da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulucamii ye getirilecek. Cuma namazýný müetakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Güldane Görücü ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Güldane Görücü

10 10 CUMA 10 TEMMUZ Zulme karþý dünya ayaða kaldýrýlmalý Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, Doðu Türkistan'da yaþanan zulme artýk 'dur' denilmesi gerektiðini bildirdi. Bütün dünyanýn gözü önünde bir insanlýk dramý yaþandýðýný belirten Çaðlar, Dünya'ya medeniyet dersi vermiþ bir milletin soykýrým tehlikesi ile karþý karþýya kaldýðýný ifade etti. Çaðlar, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Uygur Türklüðü; cani, iki çocuðundan birini yok etme emrini gözünü bile kýrpmadan yerine getiren bir milletin vahþi zulmü altýnda inim inim inliyor. Dünya bu vahþete duyarsýz. Çünkü dünyanýn bir kýsmý ekonomik beklentileri dolayýsýyla sesini çýkartmazken, bir kýsmý da Türk-Ýslam fobisi nedeniyle zulmü uzaktan seyrediyor. Yani Türk'ün Türk'ten baþka dostu olmadýðý gerçeði bir kez daha böylece doðrulanmýþ oluyor. Adý üstünde Uygur ( uygar, medeni ve yerleþik) olan Doðu Türkistanlý kardeþlerimiz uzun yýllar Çinin acýmasýz asimilasyon uygulamasýnýn kurbaný oldular. Bu baðlamda dilleri, inançlarý yasaklandý, ve seyehat haklarý engellendi. Tabir yerinde ise bu millet her türlü insani hak ve hürriyetlerden mahrum býrakýldý. Bu da yetmiyormuþ gibi uydurma isyan gerekçeleri ile yüz binlerce soydaþýmýz katledildi. Ve katliam bütün dünya'nýn gözü önünde hala devam ediyor. Tam anlamýyla izole bir toplum olgusu ile karþý karþýyayýz. Ýletiþim haklarý engellenen kardeþlerimiz dünyaya seslerini duyuramýyor ve haklarýný savunamýyorlar. Ýþte burada güçlü bir Türk iradesinin devreye girmesi gerekiyor. Bu zulme dur diyebilmek için dünya Türklüðünün ve Türk Diasporasýnýn bulunduklarý bölgelerde ( coðrafyalarda) farkýndalýk oluþturabilecek faaliyetlerde bulunmalarý insani bir sorumluluk ve hatta zorunluluk haline gelmiþtir. Dünya çapýnda oluþturulabilecek bir Türk lobi gücü, Çinin kendisini makul bir çizgiye çekmesine neden olabilir. Farkýndalýðýn ikinci ve daha önemli ayaðý da Türkiye Cumhuriyeti devletinin soykýrým konusunda gösterebileceði kararlý duruþudur. Bu duruþ; hem Çinin kendisine çeki düzen vermesine ve hem de dünyanýn farkýnda olmadýðý bazý þeyleri fark etmesine neden olabilir. Küresel evrende hiç kimse ben yaptým oldu mantýðý ile hareket edemez. Hiçbir toplumun zulüm ile abat olduðu görülmemiþtir. Vahþi Çinin de tiranlýðý yýkýlacaktýr bir gün. Biraz daha sabýr ve biraz daha direnç gösterebilirsek hak ettiðimizi Rabbim bize gösterecektir Ýnþaallah. Baðýmsýz ve uygar Doðu Türkistan dileði ile, sonuna kadar kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu ifade ediyor ve Rabbimden bu mübarek ayýn yüzü suyu hürmetine rahmetini ve bereketini kardeþlerimizden esirgememesini niyaz ediyorum. Cenab-ý Mevla Türk milletini korusun ve yüceltsin." Tayland, Çin zulmüne ortak olmamalý Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, geçtiðimiz günlerde tamamý çocuk ve bayanlardan oluþan 173 Uygur Türkü nün memleketimize getirilmesi sevincinin ardýndan dün Tayland dan alýnan haberin sevinci yarýda býraktýðýný söyledi. Habere göre 200'e yakýn soydaþýmýz Tayland da Don Mung askeri havaalanýnda Çin e iade edilmek üzere zorla uçaða bindirildi. Mazlum soydaþlarýmýzýn kafalarýna siyah çuvallar geçirildi. Bu iþlem sýrasýnda uçaða binmek istemeyen bazý soydaþlarýmýzýn Tayland polisi tarafýndan þehit edildiði belirtildi. Çin e iade edilen soydaþlarýmýzýn akýbetlerine dair çok derin þüphe ve endiþelerimiz mevcuttur. diyen Ýmal, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; Bu mazlum soydaþlarýmýz daha önce olduðu gibi ya idam edilecek yahut yýllar boyu hapishanelerde iþkencelerden geçirilecektir. Çin in bu konudaki sicili oldukça kabarýktýr. Türk Ýslâm alemi zulmün ve vahþetin gölgesinde bir Ramazan geçiriyor. Yaný baþýmýzda Ortadoðu Türkmenleri çoluk çocuk ayrýmý yapýlmaksýzýn amansýz saldýrýlar altýnda ya can veriyor ya da göç ediyor. Hemen üst tarafýmýzda Kýrým, tekrar Rus iþgali altýnda ve Kýrým Türkleri nin durumu her gün kötüleþiyor. Keza Balkanlar da, Kafkasya da, Güney Azerbaycan da sýcak çatýþmalar olmasa bile aðýr yaptýrýmlar altýnda Türk kimliði can çekiþiyor. Son olarak Doðu Türkistan da yaþanan hadiseler milletimizin yüreðini daðlamaya devam ediyor. Soydaþlarýmýzýn en temel dini haklarýnýn yerine getirilmesi bile engellenmekte, aykýrý hareket edenler ölümle, cezaeviyle yahut sürgünle cezalandýrýlmaktadýr. Çin in bu baský ve zulüm politikalarýnýn sonucu birçok soydaþýmýz ülkesini terk etmekte ve komþu ülkelere göç etmektedir. Sözde insan haklarý savunucularý, din ve vicdan Doðu Türkistan konferansý Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar özgürlüðü simsarlarý Ramazan ayýnda yapýlan bu zulme niye sessiz kalmaktadýrlar? Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýz insan deðil midir? Her fýrsatta Ýslâm adýna timsah göz yaþý dökenler Uygur Türkleri ni Müslüman kabul etmemekteler midir? Yoksa bu zulme kayýtsýz kalmalarýnýn sebebi nedir? Bazý haber kaynaklarýnda ve sosyal medyada Çin de her þeyin normal olduðu, soydaþlarýmýzýn kýsýtlamalara maruz kalmadýðý yönünde haber yapýlmaktadýr. Ýnsanlýk haysiyet ve vicdanýndan mahrum olan bu kiþi ve odaklar soydaþlarýmýzýn Çin e iade edilmesini nasýl açýklayacaktýr? Çin devletinin savunuculuðunu yapýp, kendi soydaþlarýnýn problemlerine saðýr olanlar binlerce insanýn Çin den kaçmasýný nasýl izah edecektir? Ülkü Ocaklarý nýn Doðu Türkistan için ortaya koyduðu haklý tepkiyi çeþitli yollarla karalamaya çalýþanlar kime ve neye hizmet etmektedir? Bu þerefsiz söylemin ve yapýlmak istenen algý yönetiminin farkýndayýz. Aþaðýlýk zihniyetler ne yaparsa yapsýn, onursuz aðýzlar ne söylerse söylesin Ülkü Ocaklarý olarak hakký savunmaktan ve gerçekleri haykýrmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceðiz. Buradan Tayland ve Çin hükümeti baþta olmak üzere tüm uluslararasý camiaya sesleniyoruz: Ýnsanlarýn hak ve özgürlüklerine yönelik yapýlan kýsýtlamalar asla bir fayda getirmez. Tarih zulüm ve baskýyla ayakta kalabilen hiçbir hükümetin varlýðýna þahit olmamýþtýr. Doðu Türkistan da yaþanan insanlýk ayýbýna sessiz kalanlar da bu zulmün vebalini üzerine almýþlardýr. Tayland Devleti Çin in zulmüne ortak olmamalý ve kendilerine sýðýnan mültecileri iade etmemelidir. Ýnsanlýk vicdaný yapýlan hiçbir zulmü unutmaz ve zalimleri muhakkak yargýlayýp, mahkum eder. Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý her platformda soydaþlarýmýzýn haklarýný savunmaya, meseleleriyle ilgilenmeye devam edecektir. Ahmet Hattap Ýmal Çorum ÝHH ve Ýlke-Der 'Doðu Türkistan'da Yaþananlar' konulu bir konferans düzenleyecek. Yarýn (11 Temmuz Cumartesi) saat de Çorum ÝHH Ofisi nde bulunan Mavi Marmara Seminer Salonu'nda halka açýk gerçekleþtirilecek konferana konuþmacý olarak Doðu Türkistan'dan Zeyneb Muhammed katýlacak. Çorum ÝHH'dan yapýlan açýklamada, konferansla ilgili þu detaylar paylaþýldý: Çin zulmünü Müslüman bir haným olarak yaþayan gerçek bir þahitten Doðu Türkistan'ý dinleyeceðiz. Konuþmacýmýz Doðu Türkistan'dan Zeyneb Muhammed Haným. Zeyneb Muhammed Haným Doðu Türkistan'da yaþadýklarýný ve halen yaþananlarý bizlerle paylaþacak. Duyarlý tüm kardeþlerimizi özellikle Haným kardeþlerimiz davet ediyoruz. Ýnsan haklarý ihlallerinin en fazla yaþandýðý bölgede, Çin hükümetinin, Uygur Müslümanlarýna yönelik baský politikalarýný sürekli olarak sertleþtirmeye devam etmektedir. 1950'li yýllardan itibaren Çin iþgaliyle birlikte komünist yönetimin, Doðu Türkistan halkýný kimliksizleþtirme ve asimilasyon politikalarý bugün dayanýlmaz ve kabul edilemez bir sürece girmiþtir. Son yýllarda Ýslam dünyasýnda özellikle Ortadoðu'da yaþanan karýþýklýklarý fýrsat bilen Batý dünyasýnýn oluþturduðu Ýslam-terör algýsýný Çin fýrsat olarak kullanýyor. Çin, Doðu Türkistan'da 2015 yýlýný Ýslam'ýn yasaklanmasý yýlý olarak algýlamaya baþladý. Her türlü dini ve kültürel sembol, ibadet, kýlýk-kýyafet, eylem, fikir, sözlü ve yazýlý bütün deðerler yasak kapsamýna alýndý. Dünyanýn neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçe ile yapýlýrsa yapýlsýn, dini, ýrký, rengi ve coðrafyasý ne olursa olsun insanlýða yapýlan her türlü zulüm, iþkence ve öldürme gibi eylemler asla kabul edilemez. Kaldý ki orada yaþayanlar ümmetin parçasý mazlum Müslümanlar kardeþlerimizdir. Baþta Türkiyeli Müslümanlar ve tüm dünya Müslümanlarý, Rabbimizin Kitabýnda emrettiði kardeþlik ilkesi gereði, gücümüzün yettiðince her türlü imkâný seferber ederek bu zülüm ve katliamlara karþý durmalýyýz. TÜGVA lýlar iftar yaptý Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Ýl Temsilciliði'nin daveti üzerine Çorum'a gelen TÜGVA Genel Baþkan Yardýmcýsý Suat Kýr ve Yüksek Öðrenim Bölge Sorumlusu Mustafa Yüksel, Mesut Acar ve Yüksek Öðrenim Strateji Geliþtirme ve Proje Sorumlusu Enes Eminoðlu vakfýn organize ettiði iftar yemeðine katýldý. GÖNÜLLÜLERLE ÝSTÝÞARE YAPTI Ýftar öncesi vakýfta TÜGVA gönüllüleriyle bir araya gelen Genel Baþkan Yardýmcýsý Suat Kýr, Yüksek Öðrenim Koordinatörlüðü hakkýnda bilgiler verdi. Kýr konuþmasýnda, Türkiye Gençlik Vakfý'nýn bilincini, hedefleri, misyonu ve vizyonunun yaný sýra 81 ilin tamamýnda açýlmasý planlanan TÜGVA yurtlarýndan, Ýl Yükseköðrenim Koordinatörlüðü ve üniversite yapýlanmalarýnýn iþleyiþinden, eðitim ihtiyaçlarýndan, doðru medya kullanýmý ve doðru iletiþim kurma yöntemlerinden bahsetti. ÇORUM'U YAKINDAN TANIDILAR Toplantýnýn ardýndan TÜGVAÇorum Ýl Temsilcisi Feridun Batan misafirlere Çorum'u gezdirdi. Çorum'u yakýndan tanýma imkâný bulan misafirler Çorum'un çok temiz bir kent olduðunu belirtti. Ýftar yemeðine Çorum TÜGVAYüksek Ýstiþare Kurulu da katýldý. Heyet gezinin ardýndan Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Ýl Temsilciliði'nin düzenlediði iftar yemeðine geçti. Ýftar yemeðine TÜGVA Çorum Ýl Yönetimi, Gönüllüler ve Çorum TÜGVA Yüksek Ýstiþare Kurulundan Fatih Yaðlý, Ayhan Boyraz, Salih Osman Fýndýk, Gökhan Esenyel ve Mustafa Beyoðullarý'da katýldý. Pazarcý esnafý iftarda buluþtu Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý tarafýndan oda üyelerine iftar yemeði verildi. Geçtiðimiz Çarþamba günü ÇESOB'ta verilen iftar yemeðine ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda Baþkanlarý ve çok sayýda oda üyesi esnaf katýldý. Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan esnaflar, dualar eþliðinde iftarlarýný yaparken, yemek sonrasý kýsa bir konuþma yapan Oda Baþkaný Yýlmaz, "Hepiniz iftarýmýza hoþ geldiniz. Bu akþam bizim yanýmýzla olmakla bizlere güç ve kuvvet verdiniz. Hepinizin Ramazan Bayramý'ný þimdiden kutluyorum" dedi. EN BÜYÜK ZENGÝNLÝÐÝMÝZ BÝRLÝK VE BERA- BERLÝÐÝMÝZ Oda Baþkaný Erdoðan Yýlmaz'dan sonra söz alan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, en büyük zenginliðimizin OSMÝAD iftar verdi Türkiye Gençlik Vakfý yetkilileri Çorum da iftar yaptý. Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý tarafýndan oda üyelerine iftar yemeði verildi. birlik ve beraberliðimiz olduðunu ifade ederek, Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) tarafýndan Ganita Park Metro Tesislerinde verilen iftarda ilçenin iþadamlarý bir araya geldi. Ýftarda toprak sanayi, tekstil sanayi, çeltik sanayi ve turizm baþta olmak üzere ilçe ekonomisi oluþturan çeþitli sektörlerden iþadamlarý bir arada oruç açtý. Yapýlan açýklamaya göre iftara, Çorum Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk Garnizon Komutaný Üsteðmen Ýrfan Kýymaz, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Yakup Karaca, Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban, mimarlar, mühendisler, meslek odalarý ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayýda iþadamý katýldý. Derneðin her yýl Ramazan ayýnda geleneksel olarak iftar programý düzenlediðini ifade eden OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge, Ramazan vesilesi ile ilçe ekonomi- Ýftar Ganita Park Metro Tesislerinde düzenlendi. Ýftar programý Esnaf Sarayý nda gerçekleþtirildi. sini oluþturan bütün sektörlerin temsilcilerinin bir araya geldiðini ifade etti. Bilge, iftar programýnýn organizasyonundan dolayý Newteks Yönetim Kurulu Baþkaný Mahmut Atmaca'ya ve iftara katýlan davetlilere teþekkür etti. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ise OSMÝAD'ýn iftarý vesilesiyle iþadamlarý ile bir arada olmaktan mutluluk duyduðunu dile getirdi. Baþkan Karataþ "Birlik ve beraberliðimiz daim olsun. Bayramýnýzý þimdiden kutluyorum" diye konuþtu. "Ramazan bolluk ve bereket ayýdýr. Kardeþlik ve dostluðun pekiþtiði bir aydýr. Osmancýk'ýmýzýn güzide dostlarý bir araya geldik ve bu güzel iftar sofrasýnda bir arada bulunuyoruz. Bu gün biz bu güzel iftar sofralarýnda yemeklerimizi yerken dünyanýn birçok yerinde açlýktan ölen insanlarýmýz var. O yüzden ben Rabbimize bize bu nimetleri verdiði için þükrediyorum. Yüce Allah bu güzel günleri bizlerden esirgemesin. Öncesi rahmet, ortasý maðfiret, sonu da kurtuluþ olan mübarek Ramazan ayýnýn son gününe girmiþ bulunuyoruz. Bu günler içerisindeki Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýnýzý þimdiden tebrik ediyorum. Bu mübarek günde bizleri bir araya getirdiði için OSMÝAD yetkililerine ve buraya katýlan deðerli hemþehrilerime de teþekkür ediyorum." ifadelerini kullandý. Ýftarýn ardýndan tesisin botanik bahçesinde bir araya gelen iþadamlarý ilçe ekonomisi hakkýnda sohbet etti.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Ramezân 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:27 Haziran 1431 Hýzýr: TEMMUZ Cuma günü günah iþlemeden selâmetle geçerse, diðer günler de selâmetle geçer. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI TÜRKSAT-1 C uzaya fýrlatýldý (1996) - Dünya Hukukçular Günü Beklenen Þahýs 3 Bediüzzaman Hazretleri: "Kardeþlerim bu zaman iman kurtarmak zamanýdýr. Din dahilde menfi bir tarzda Tefekkür istimal edilmez. Bu zamanýn cihadý manevisi budur. Risale-i Nurlar Dünyamýz elmas kýlýçtýr. Kýlýçlarýnýzý kýnýna koyun, size birer kitap vereceðim onun aynýsýný yazar bana gönderirsiniz, ben onlarý tashih eder tekrar size baþka kitaplarý gönderirim çok ihtiyat ediniz. Sýrren tenevveret sýrrýný unutmayýnýz" Bu sözlerden sonra her biri diðerinin gözüne bakarlar. Raþit Yücel "Bu Hoca Efendi bizim kýlýçlarý nereden biliyor?" corumhakimiyet. net Büyük bir tazim içinde Üstad ýn evinden ayrýlýrlar. Sabri Efendi, Çaycý Emin Efendiye teþekkür için gider. "Çok sað ol Emin Efendi, çok feyizyab olduk, biz mehdi gelecek ordusuna katýlacaðýz diye her ikindiden sonra kýlýç biler, at beslerdik, hoca kerameti ile bunu bildi, bizlere kitap verdi onlarý yazýp tekrar göndereceðiz." "Bak Sabri Efendi bu asýrda beklenen zatý mübarek budur, baþýmýza devlet kuþu kondu. Siz de bunu böyle bilin, yakýnlarýnýza ve emin olduklarýnýza söyleyin. Bediüzzaman bu zamanýn ve gelecek zamanýn müceddididir" (Sürecek) Gram METEOROLOJÝ ALIÞ 99, SATIÞ 99,95 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER KARTAL ECZANESÝ KÜBRA KARTAL (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO : 2 - SAAT KULESÝ YANI HABOÐLU ECZANESÝ MÜCELLA HAPOÐLU (TEL: ) DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2 - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI VEFAT EDENLER 1-Kültür Müdürlüðü' nden emekli Nurhan GÜVEN' in eþi, ÝNG Bank çalýþaný Gökçe GÜVEN' in babasý, Alapala Makina çalýþaný Osman KÝRAZOÐLU' nun eniþtesi, Ziraat Bankasý' ndan emekli; Veysel GÜVEN. 2-Boðabaðý Köyü' nden, Gazi METÝN'in babasý, Sucu Esnafýndan Murat METÝN ' in dedesi; Süleyman METÝN. 3-Tarým Ýl Müdürlüðü çalýþaný; Osman SARIKAYA. 4-Hurþu TÝLKÝ' nin eþi, Muharrem ve Cemal TÝLKÝ' nin annesi; Haným TÝLKÝ. 5-Mecitözü, Alören Köyü' nden, Ali Osman EKMEN' in kýzý, Taksici Esnafýndan Rasim EKMEN, Defterdarlýk çalýþaný Kemal EKMEN ve Mahmut EKMEN' in kardeþi, Eþref, Nebehat ve Necati UYAR' ýn annesi; Mevþure UYAR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Kadir Suresi ve Kadir Gecesi "Biz O'nu (Kur'an'ý) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduðunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayýrlýdýr. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gece Rablerinin izniyle, her iþ için iner de iner. O gece, tanyeri aðýrýncaya kadar süren bir esenliktir" Kadir Suresi Kadir Suresi, Kur'an-ý Kerim'in indiði gece olan Kadir gecesinden bahsetmekle Kur'an'ýn iniþ bayramýný âdeta bize bildiriyor. Kadir Suresi, Kur'anýn fazileti ve azametini açýklamaktadýr, Kur'an'ýn Allah tarafýndan indirilmediðini iddia edenlere cevap vermektedir. Kur'an'ýn indirildiði zamanýn þerefini belirtmektedir. Ýçinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayýrlý olduðunu vurgulamakta ve bu geceyi ihya için Müslümanlarýn dikkatini çekmektedir. Kur'an-ý Kerim, Yüce Allah tarafýndan peygamberler zincirinin son halkasý Hz. Muhammed (sav)'e vahiy yoluyla yirmi üç yýlda indirdiði mukaddes kitaptýr. En önemli özelliði, Hz. Peygamber (sav)'e indirildiði gibi korunmuþ olmasý ve günümüze kadar vahyedildiði gibi kalmýþ olmasýdýr. Hiçbir deðiþikliðe, tahrifata uðramamýþtýr. Bir kelimesi hatta bir harfi bile deðiþmemiþtir ve kýyamete kadar da deðiþmeyecektir. Zira onu koruyacaðýna bizzat Cenab-ý Hak garanti vermiþtir. Kur'an-ý Kerim, beþeriyetin en üstün zatýna iniyor. Vahiy gelmeden önce adý Muhammed iken vahiy geldikten sonra Allah Resulü Hz. Muhammed (sav) oluyor. Kur'an-ý Kerim, neye ve nereye uðrarsa onu ihya ediyor. Kur'an'dan mahrum olan kimseler ve yerler ise harabe mekanlar gibi kalýyor. "Ýçinde Kur'an'dan bir þey olmayan kalb de harabe ev gibidir" hadis-i þerifi bunun delilidir. Kadir Suresi, Kur'an-ý Kerim'in önem ve deðerine iþaret ediyor. Ýlk ayetlerin indirilmeye baþlandýðý gecenin kadir ve kýymetini izhar ediyor ve bu gecenin adýný bizzat âyette Kadir Gecesi olarak zikrediyor. Zira Kadir Gecesi, Kur'an-ý Kerim'in nüzul bayramý ve ömre bedel gecedir. Bu gecenin en önemli olayý, sadece Arabistan'ýn deðil, bütün dünyanýn kaderini deðiþtirecek bir kitabýn indiriliþidir. Ýnsan için ruh neyse, kainat için vahiy odur. Ýþte Kadir Gecesi, vahyin dünyaya indirilmeye baþlandýðý, dünyanýn ruh ve hayata kavuþtuðu gecedir. Abdullah b. Abbas buyuruyor ki; "Kadir Gecesi'nde Levh-i Mahfuz'dan Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL HAFTALIK Ethem ERKOÇ BAYRAM ÖNCESÝ BAYRAM MUHASEBESÝ Bayramlarýn hayatýmýzda çok önemli yeri vardýr. Çünkü bayram sevinç, mutluluk, huzur, saadet demektir. Gerçek manada bayramlar dargýnlarla, kýrgýnlarla barýþma, eþ, dost, arkadaþlarla iletiþim, hediyeleþme, fakir fukara garip guraba ile hem hal olma, anne- baba baþta olmak üzere aile büyüklerini arayýp sorma, Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü yýllarca açýlamayan kapýlarý aralama, görülemeyenleri görme, Sivil Savunma Uzmaný bilinemeyenleri bilme, çevremizde ve âlemi islamda olup bitenleri gözlemleme, maddi imkan yoksa manevi olarak bir halis dua ile destekleme demektir. Öz eleþtiri yapmak gerekirse, baþta ben dâhil olmak üzere, geleceðimizin teminatý olan ve muhtemelen bizlerin yaþam tarzýna göre þekillenecek olan çocuklarýmýza örnek olabilmek adýna kaçýmýz bu anlayýþla bayramlarý idrak edebiliyoruz? Kaçýmýz muhtaçlara var olabiliyoruz? Kaçýmýz telefonlarýn bedava olduðu günümüzde, aile büyüklerini tek tek arayabiliyoruz? Kaçýmýz sosyal paylaþým sitelerinde saatlerce gezinirken, amcamýzýn, dayýmýzýn, halamýzýn Ýnternet baþýnda olduðunu gördüðümüz halde merhaba, nasýlsýn yazabiliyoruz? Kaçýmýz sudan sebeplerle dargýn, kýrgýn olduðumuz insanlarla barýþabiliyoruz? Kaçýmýz çarþýda pazarda, apartman giriþinde karþýlaþtýðýmýz tanýdýk, tanýmadýklara merhaba deyip, selam verebiliyoruz? Kaçýmýz apartmanýmýzda yoksa, köyümüzdeki, ilçemizdeki fakir fukaraya el uzatabiliyoruz? Kaçýmýz yedeði olmayan ve hayatýmýzýn en deðerli nimetlerinden biri olan annelerimizin, babalarýmýzýn, ebelerimizin, dedelerimizin elini öpüp, bir güzel kucaklayabiliyoruz? Kaçýmýz oðlumuza, kýzýmýza makamýn 'mevkiin ne olursa köyüne kentine gittiðinde kayýnvalidene, kayýnpederine iþlerinde imkânlar oranýnda yardýmcý ol, gönüllerini almýþ olursun' diye tembih edebiliyoruz? Kaçýmýz oðlumuza, kýzýmýza boþanma vuku bulmuþsa ve ortada çocuklar varsa, 'ne kadar kötü olursa olsun anne annedir-baba babadýr, çocuklarýn saðlýklý geleceði için istediði zaman görüþmesine müsaade ediver' diye olumlu tavsiyeler verebiliyoruz? Ýmkânlarý olsa bile manevi etkileþim adýna dedemize bir gömlek, ebemize iki metre etek hediye olarak verebiliyoruz? Kaçýmýz oturduðumuz apartmanda, yýllarca yalnýz yaþayan yaþlýnýn kapýsýný bugün bayram deyip çalabiliyoruz? Çarþýdan pazardan alacaðýn bir þeyler varsa yardýmcý olabiliriz diyebiliyoruz? Kaçýmýz bayram vesilesiyle yoðunlaþan trafikte diðer sürücülerin hakkýna riayet edip, biraz daha nazik olabiliyoruz? Kaçýmýz dün Irakta, bugün Filistin'de, Suriye'de, Mýsýr'da yaþanan insanlýk dýþý zulümlere bir damlacýk dahi olsa gözyaþý dökebiliyoruz? Bu sorularý çoðaltmak mümkün ama önemli olan ben ÞUNLARI ÞUNLARI YAPMAYAÇALIÞIYORUM. Yapamadýklarýmýn da vicdani rahatsýzlýðýný iliklerime kadar hissediyorum diyebilmek. Ümit ederim ki bu hissi taþýdýðýmýz zaman arzu edipte yapamadýklarýmýz bize nasip olmazsa da, çocuklarýmýza mutlaka nasip olur. O zaman bayramlar biraz daha bayram olur Bu çerçevede toplumsal duyarlýk adýna belki bayramlarý aðlayarak geçiren bir kiþinin sesi olabiliriz de, kapýsýnýn çalýnmasýna gönlünün alýnmasýna vesile olabiliriz niyetiyle aþaðýdaki '- 2 '' þiirimi kaleme almaya çalýþtým.( Bu þiir, AKS TV' okundu) Tüm okuyucularýmýn ve Âlemi Ýslam'ýn mübarek ramazan bayramýný þimdiden en içten dileklerimle tebrik ediyor, saðlýk, sýhhat ve afetlerden uzak afiyetler diliyorum. * BU BAYRAMDA, YÝNE BANA AÐLAMAK DÜÞTÜ-2 Bir bayram arifesi çekip gitti Gidiþ o gidiþ, dönmedi terk etti Hadi bana kýzdýn, çocuklar ne etti? Anneler varmýþ çocuðu için, kendini feda eden Anneler varmýþ, kendisi için çocuklarýný heba eden Annemizde bizi heder etmiþ, bilmem ki neden? Sen rahmetli olalý üç yýl oldu anne, Babam evlendi, evimize girdi üvey anne Beni eskisi gibi sevemiyor, korkuyor mu ne? Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : CUMA 10 TEMMUZ ölecekler, doðacaklar hatta hacca gidecekler meleklere bilgi olarak intikal ettirilir. Hatta birisi çarþý pazarda yürüyor, iþini görüyor ama onun adý Kadir Gecesi'nde ölülerin arasýnda ve listesinde yazýlmýþ olabiliyor" Kadir gecesinde rýzýklar, eceller takdir ediliyor. Kadir Gecesi, bu ümmete mahsus bir gecedir. Ve zaman durdukça var olmaya devam edecektir. Ancak Cenab-ý Hak, Kadir gecesinin hangi gece olduðunu gizlemiþtir. Cuma günü duanýn kabul edildiði saat gizli tutulmuþtur. Namazlarýn içinde orta namaz, Esmâ-i Hüsna'nýn içinde ism-i Azam, ibadetlerin içinde Allah'ýn razý olacaðý amel, insanlar içinde veli kullar, ölüm saati, kýyamet gününün tam vakti, kabul edilen dua gibi Kadir Gecesi'n de net açýklanmamýþtýr. Bu ve benzeri þeylerin gizli tutulmasýnýn hikmetleri vardýr. Bu hikmetlerden biri de âhiret yolcusu olan müminler, her an hazýrlýklý olsun ve her ânýný deðerlendirip boþa geçirmesin. Bir baþka ifadeyle her geceyi Kadir bilip ona göre yaþasýn. Kadir gecesini ihya etmek, gündüzünü oruçlu ve gecesini salih amel ve ibadetle geçirmektir. Kadir gecesine inanarak ve sevabýný Allah'tan bekleyerek ibadet eden bir kimsenin geçmiþ günahlarý baðýþlanýr. Kadir Gecesi'nde "Ey Allah'ým, sen muhakkak ki affedicisin ve kerimsin, affý seversin, beni de affet." diye dua edilmelidir. Kadir Gecesi'nde namaz kýlmak, dua etmek ve Allah'ý zikretmek güzel bir âmeldir. Ayetü'l-Kürsi, Zilzal Suresi, Ýhlas ve Yasin Sureleri, Bakara süresinin son âyetlerini okumak da faziletlidir. Yaþýmýz ne olursa olsun, yolun neresinde olursak olalým güzelliðe, fazilete, hayra ve âhiret azýðýna müþteri olmalýyýz. Kadir gecesini ihya etmek, kiþiyi ömre bedel kýymetler, sevaplar kazandýrýr. Kadir gecesinin bir diðer vasfý da o mübarek gecede; bereket, ziyadelik, artýþ kaydedilmesidir. Kadir gecesi; Allah'ýn mevki ve makam lütfettiði, günahlarý baðýþladýðý, rahmetini kainata yaydýðý ve hayýrlar ihsan ettiði mübarek gecedir. Þairin diliyle; Ömre bedel bir gece Dillerde iki hece Bin aydan hayýrlýdýr Kadri âli ve yüce Not: Kadir Gecesi'nin Ýslâm Aleminin uyanýþýna vesile olmasýný diler, okuyucularýma saygýlarýmý sunarým. Bu Bayram da Yine Bana Aðlamak Düþtü 2 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Sevgi evlerinde büyüyen, yetim - öksüz bir çocuðum Dünyada yok ailemden elini öpebileceðim bir büyüðüm Devlet baba, çok iyi bakýyor ama ben yine hüzünlüyüm Haným öleli, tam tamýna on sekiz yýl oldu Bu zamana kadar ne arayan, ne de soran oldu Keþke bizimde bir çocuðumuz olsaydý, ne iyi olurdu Huzurum kalmadý oðul, huzur evinde Sonraki geliþine beni de götür kendi evine O ne oðul, uðramaz oldun, izin çýkmadý mý ne? Bir hiç uðruna düþtüm hapishaneye Birde müebbetle yargýlandým, ne hikmetse! Açýk görüþ var ama sen hastasýn gelemezsin anne Yýllar önce köyümden gelin çýkýp geldim gurbet ele Hasta annemi gördüm rüyamda, aðlýyordu dün gece Eþime anlattým, 'ölürüm de göndermem dedi memlekete' Para kazanmak için geldim Almanya'nýn Münih iline Kader bir daha göndermedi beni, doðduðum köyüme Efkârlanýyorum bayramlarda hüzünlü türküleri dinledikçe Oturunca kalkamýyorum, kalkýnca oturamýyorum Ne yapayým, yaþlýlýk hali istesem de saðlýklý olamýyorum Ev dip köþe temizlik istiyor ama ben yapamýyorum Dün Ýran'da, Irak'ta bugün Suriye'de, Mýsýr'da Kardeþ kardeþi vurdu, vuruyor sinsice oynanan oyunda Üzülüyorum, Ýsrail tuzak kurarken, Müslüman uyuyor da (Mahir Odabaþý ) KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 10 TEMMUZ 2015 O DA KAYSERÝLÝ Ýki Kayserili uçaða biner. Birbirleriyle sohbete baþlarlar. Birisi öbürüne sorar: - Amerika'da ne iþ yapýyorsun.? - Fabrikalarým var. Peki sen ne iþ yapýyorsun? - Ben de bir fabrikada isçi olarak çalýsýyorum. - Peki kaç senedir çalýþýyorsun? - 25 yýldýr. - Sen nasýl Kayserili'sin, 25 yýlda o fabrikanýn sahibi olman lazýmdý? - Çalýþtýðým fabrikanýn sahibi de Kayserili idi. O yüzden olamadým..

13 Alacalýlar Ramazan Sokaðý nda eðleniyor Alaca Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Sokaðý þenlikleri bu yýl da coþkulu ve eðlenceli bir þekilde devam ediyor. Alaca Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, bu yýl Feyz-i Alem tiyatrosu; Kavuklu, Piþekar, Ýbiþ, Hayali, Zenne, Evin Beyi, Aþýk- Maþuk, Karagöz-Hacivat, Meddah gibi birçok gösteri ile programa katýlým gösteren çok sayýda Alacalý ya oyun sergilediler. Þenliklerde tasavvuf konserleri ve semazen gösterisi büyük ilgi toplarken ilahi dinletisi ile izleyicileri mest etti. Geçtiðimiz akþam ise Hüseyin Gazi Ýlkokulu öðrencilerinin "masal gecesi" isimli gösterileri izleyicilerden tam not aldý. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz da gösterileri yerinde izlerken, gösteriler sonrasýnda Hüseyin Gazi Ýlkokulu öðrencilerini kutladý. KÖY TV RAMAZAN SOKAÐI NDA ÇEKÝM YAPTI Köylünün ve Çiftçinin Yanýnda sloganýyla yayýn hayatýný sürdüren Köy TV, hazýrladýðý birbirinden güzel programlarla ve haberlerle köylü, çiftçi ve ziraat ile ilgili herkesin ilgiyle izlediði bir TV kanalý olmayý sürdürüyor. Köy Tv, Alaca'da gerçekleþtirilen Ramazan Sokaðý'nda çekimler yaptý. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ile görüþen ve bir ropörtaj gerçekleþtiren Verimli Topraklarýmýz isimli programý hazýrlayan Vural Yeþilyurt Alaca'da yapýlan faali- ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 10 TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Giyim kuþam eþyalarý alýmý iþi. Yer: Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü (Çankýrý-Ýskilip) Ayr- Bayat Ýl Yolu Km: arasý yol yapým iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum/Samsun Saat: TEMMUZ T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Suudi Arabistan çalýþma ziyareti hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý Saat: Samsun PTT Baþmüdürlüðü Yapý ve Teknik Ýþler Müdürlüðü Çorum PTT Merkez Müdürlüðü binasýnýn güçlendirilmesi ve tadilatý yapým iþi. Yer: PTT Baþmüdürlüðü Liman Mah, Bafra Cad. No:1 Ýlkadým/Samsun Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Ramazan Sokaðý þenlikleri bu yýl da coþkulu ve eðlenceli bir þekilde devam ediyor. Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü 5 adet Aile Saðlýðý Merkezi onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Kent Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý sývý bazlý sitoloji kiti alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Ulukavak Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan, 900,00 m2 yüzölçümlü Ýskilipli Atýf Hoca Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, lokanta, büfe ve kafeterya olarak 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan, 1.325,00 m2 yüzölçümlü Aþýk Mahsuni Þerif Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, büfe ve kafeterya olarak 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýllýk): Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýþaretleme, levhalama ve sinyalizasyon malzemeleri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. kat Ýhale Odasý Saat: yetler ve Alaca'nýn tarýmsal yapýsýyla ilgili de bilgiler aldý. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, her yýl Ramazan ayýnda Belediye olarak Ramazan Sokaðý organizasyonu ile vatandaþlara hitap ettiklerini belirtti. Ramazan ayýnda vatandaþlarýn yanýnda olduklarýný anlatan Eyvaz, "Alaca Belediyesi olarak sosyal belediyeciliðin gereðini yaptýðýmýz hizmetlerle yerine getiriyoruz. Þu mübarek aylarda yardýma muhtaç olan 5 bin vatandaþýmýza günlük sýcak yemek ikramýnda bulunuyoruz. 200'e yakýn ailenin de evine yemek servisini yapýyoruz. Bu geleneðimizi her yýl sürdürüyoruz" dedi. Ramazan akþamlarýný vatandaþlarýn dolu dolu geçirmesini saðladýklarýný aktaran Eyvaz, "Allah izin verirse bu organizasyonlarýmýzý devam ettireceðiz" dedi. Köy Tv, Ramazan Sokaðý'nda gerçekleþtirdiði ropörtajý önümüzdeki Çarþamba günü "Verimli Topraklarýmýz" isimli programda saat 18.30'da yayýmlanacak. 24 TEMMUZ Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY 7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: (Ç.HAK:3157) CUMA 10 TEMMUZ YENÝLENDÝK Yenilenen yüzümüzle iftara bekleriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tel: KALEM KÝT KARÞILIÐI KÝMYASAL SU ANALÝZ CÝHAZI (FOTOMETRE) ALIMI ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU 8 Kalem Kit Karþýlýðý Kimyasal Su Analiz Cihazý (Fotometre) Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gazi Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 8 Kalem Kit Karþýlýðý Kimyasal Su Analiz Cihazý (Fotometre) Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Çorum / Merkez) Halk Saðlýðý Laboratuvarý c)teslim tarihi : Sözleþmeyi müteakip l iþ günü içerisinde iþe baþlanacak olup,15 gün içerisinde cihaz ve kitler Halk Saðlýðý Laboratuvarýna tamamý teslim edilecektir. Sözleþme süresince kitler bitmediði takdirde, kitler bitene kadar cihaz laboratuvarda kalacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilen ürünlerin ve cihazýn teknik özelliklerini gösteren orjinal katoloðu teklifi ile birlikte sunulacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) Destek Hizmetleri Þubesi Ýdari Mali Ýþler Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale Komisyonu gerekli görmesi halinde demonstrasyon isteyebilir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

14 14 CUMA 10 TEMMUZ Mahalleler futbol fikstürü açýklandý Ýskilipgücüspor un organizesiyle Çorum a yüzme öðrenmeye gelen minikler antrenörleriyle birlikte toplu halde Ýskilipgücü yüzme çalýþmalarý miniklerin yüzünü güldürüyor Ýskilipgücüspor un Yüzme çalýþmalarýnda miniklerin sevinci görülmeye deðer. Ýskilipgücüspor tarafýndan organize edilen Yüzme Kurslarýna katýlan minikler Olimpik Yüzme Havuzu ndaki çalýþmalardan son derece memnunlar. Ýskilipgücüspor Baþkaný Nihat Armutçu kulüp olarak bu yýl ilk kez açtýklarý yüzme çalýþmalarýnýn son derece verimli geçtiðini söyledi. Armutçu, imkanlarý ölçüsünde yürütmeye çalýþtýklarý bu çalýþmalarda çocuklarýn yüzlerindeki mutluluðun her türlü sýkýntýyý yok ettiðini belirterek Bizlere bu çalýþmalarda destek veren hocalarýmýz Davut Üstünay, Çetin Koçak ve Tufan ile Hasret hocalarýmýza gösterdikleri yakýn ilgiden dolayý çok teþekkür ediyorum. Sungurlu Eðitim Gençlikspor sporcularý Ankara daki gezide son derece eðlendiler Bayburt Ýþkar a teslim Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek Bayburtspor Erdal Ýþkar ile anlaþtý. Geçtiðimiz sezon Silivrispor da büyük baþarý elde ederek takýmýna Play-Off heyecaný yaþatan Erdal Ýþkar Bayburt Grup Ýl Özel Ýdare ve Gençlikspor la sözleþme imzaladý. Kulüp Baþkaný Hikmet Þentürk le sözleþmesini imzalayan Ýþkar, törendeki konuþmasýnda, mücadele eden ve 90 dakika boyunca oyunu býrakmayan bir takým oluþturacaðýnýn sözünü verdi. Geçen yýlki kadroya kaliteli isimler ekleyerek yola devam edeceklerini vurgulayan Ýþkar imzayý attýktan sonra þunlarý söyledi: Öncelikle beni tercik ettikleri için kulübümüz ve Bayburtspor Baþkaný Hikmet Þentürk ve Teknik Direktör Erdal Ýþkar imza töreninden sonra baþarýlar dilerken Temmuz çalýþmalarý devam ediyor, Aðustos ayý içinde kayýtlar sürmektedir. Ýskilipgücüspor, Ýskilip in ön önemli sosyal-kültürel ve sportif yapý taþýdýr. Kendi imkanlarýmýz ile bunlarý yapýyoruz. Bu çalýþmalara sponsor bulsak yerel yönetici desteði saðlasak çok daha büyük iþler yapacaðýmýzdan þüphemiz yok dedi. Yüzme öðrenen miniklerin çalýþmalardaki sevinci yüzlerinden okunuyor Çorum Belediyesi tarafýndan Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri arasýnda düzenlenen geleneksel Mahalleler arasý futbol turnuvasý fikstürü açýklandý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan tarafýndan hazýrlanan fikstürü göre 14 Temmuz salý günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan turnuvada grup maçlarý 23 Temmuz perþembe günü sona erecek. Grup maçlarý sonunda ilk dört sýrayý alan takýmlar final grubuna yükselecek. Sekiz takým belirlenen statü doðrultusunda çarpraz olarak tek maçlý eleminasyon sistemine göre karþýlaþacaklar. 24 Temmuz da oynanacak çeyrek final maçlarýnýn ardýndan 25 Temmuz da yarý final ve 26 Temmuz pazar günü oynanacak final maçý ile turnuva sona erecek. Turnuva sonunda düzenlenecek törenle ilk dört sýrayý alan takýmlara kupa ve madalyalarý verilecek. Malzeme daðýtým töreni pazartesi günü yapýlacak. Çorum Belediyesi tarafýndan takýmlara verilecek malzemeler pazartesi günü saat de 1 nolu sahada düzenlenecek törenle Baþkan Muzaffer Külcü tarafýndan daðýtýlýcak. Sungurlu Eðitimspor dan günü birlik Ankara gezisi yönetim kurulumuza teþekkür ediyorum. Geçen sene Silivrispor'da play-off mücadelesi verdik. Daha önce 2. Lig ekibi Bozüyükspor'u çalýþtýrdým. Bayburt'ta hedeflerimiz var. Mevcut iskelet kadroyu koruyup, kaliteli oyuncular alarak iyi bir kadro oluþturacaðýz. Þunun sözünü size verebilirim, öncelikle çok koþan, mücadele eden bir takým yaratacaðýz. 90 dakika oyunu býrakmayan, çok pozisyon üreten, çok pozisyona giren seyircilerin zevk alacaðý bir kadro için söz verebilirim. Sonuç ne olur onu bilemeyiz ama iyi bir takým yaratacaðýz. Taraftarýmýz bize güvensin, birlikten kuvvet doðar ve bunu hep birlikte baþarabiliriz. Daha önce bunu baþardýk. Hayýrlý olsun diyor, teþekkür ediyorum." 11 Temmuz da kongre, mevcut kadrodan 9 isim kalacak Ýmza töreninde konuþan Baþkan Þentürk ise, 11 Temmuz da yapýlacak kongre ile daha katýlýmcý bir yönetimle yola devam edeceklerini ve mevcut kadrodan 9 isimle yola devam edeceklerini belirtti. Þentür þunlarý söyledi: " sezonuna Erdal Ýþkar hocamýzla baþlayacaðýz. Hayýrlý olmasýný diliyorum. Mevcut kadromuzdan 9 futbolcumuz kalacak. Teknik heyetimizin vereceði rapor ve yönetimimizle birlikte yeni transferleri gerçekleþtirerek þehrimize layýk iyi bir takým kuracaðýz. Ýyi bir takým kurmayý hedefliyoruz. 11 Temmuz da kongremiz var, daha katýlýmcý bir yönetim oluþturacaðýz. Hatalar yapýyoruz, bunlar olacak ama hatalarýmýzdan dersler çýkararak hep birlikte baþarýyý yakalayacaðýz. Herkesle fikir alýþveriþinde bulunuyoruz. Ayrým yapmaksýzýn herkesin desteðini bekliyoruz. Bizimle olmak isteyen herkese de kapýmýz açýk. Þehrimize yakýþýr bir takým yapacaðýz. Taraftar gruplarýmýz ve tüm Bayburtlularla bunu baþaracaðýz dedi. Çorum Belediyesi Hitit Fuar ve Festivali Mahalleler futbol turnuvasýnda mücadele 14 Temmuz da baþlayacak ve 26 Temmuz pazar günü sona erecek. Turnuva malzemeleri pazartesi günü Belediye Baþkaný Külcü tarafýndan daðýtýlacak. Sungurlu Eðitim Gençlikspor günü birlik Ankara gezisi düzenledi. Voleybol Federasyonu Fabrika Voleybol projesini Arena Spor Salonu nunda izleyen sporcular ardýndan Anýtkabir i ve Gençlik Parkýný ziyaret ettiler. Kulüp katýlým ücretini bulmasý halinde 3. voleybol liginde mücadele edecek. Sungurlu ilçesi Eðitim Gençlik ve Spor Kulübü eðitim çalýþmalarýna antrenmanlarýn yanýnda spor kültür çalýþmalarýna da devam ediyor. 14 Temmuz Salý : 1 Nolu 1. Saha : Saat Yeniyol - Buharaevler. Saat Çöplü - Üçtutlar. Saat Karakeçili - Kale. 1 Nolu 2. Saha : Saat Yavruturna - Çepni. Saat Gülabibey - Ulukavak. Saat18.00 Mimar Sinan -Kunduzhan. 15 Temmuz Çarþamba : 1 Nolu 1. Saha : Saat Bahçelievler - Çöplü. Saat Kale - Yeniyol. Saat Üçdutlar - Karakeçili. 1 Nolu 2. Saha : Saat Akkent - Gülabibey. Saat Kunduzhan - Yavruturna. Saat Ulukavak - Mimar Sinan. 16 Temmuz Perþembe : 1 Nolu 1. Saha : Saat Buharaevler- Kale. Saat Karakeçili - Bahçelievler. Saat Yeniyol - Üçtutlar. 1 Nolu 2. Saha : Saat Çepni- Kunduzhan. Saat Mimar Sinan - Akkent. Saat Yavruturna - Ulukavak. 20 Temmuz pazartesi : 1 Nolu 1. Saha : Saat Çöplü - Karakeçili. Saat Üçtutlar - Buharaevler. Saat Bahçelievler - Yeniyol. 1 Nolu 2. Saha : Saat Gülabibey Mimar Sinan. Saat Ulukavak - Çepni. Saat Akkent - Yavruturna. 21 Temmuz Salý : 1 Nolu 1. Saha : Kulüp yetkilileri yaptýklarý açýklamada, Sungurludaki çocuklarýmýzýn sporla tanýþma,baþlama yaþýný aþaðýya çekmeye çalýþtýðýmýz bu sürece de model alacaðý ablalarýna, abilerine sporcu kültürü aþýlayarak örnek olarak hem sahalarda hem de seyirci olarak elit bir sporcu kesim oluþturmaya çalýþýyoruz. Bu çalýþmalarýmýz sporcu, veli ve kulüp yönetimi arasýnda sýký bir bað kurarak yapýlýyor dedi. Kulüp yönetimi olarak, sporcunun milli deðerlerine baðlý, saygýlý genel kültürü yüksek olmasý için çaba gösteriyor ve bu zorlu süreçte kulübümüz ve yönetimi her kesimden takdir toplamaya devam ediyor. SPORCULARIMIZ AN- KARA'YA ÇIKARMA YAPTI... Kulübümüz, Çoðunu bayan sporcularýmýzýn oluþturduðu sporcu ekibimizle Ankara'ya sosyal,kültürel ve sportif alanda gezi düzenlendi. Ýlk olarak Türkiye Voleybol Federasyonunun projesi olan "Fabrika Voleybol" antrenmaný ziyaret edildi ve antrenmanlarý izlendi. Arkasýndan bu sporcularýmýzýn pedagojik olarak çocuk olduðunu unutmadýðýmýzdan eðlenmeleri için gençlik parkýnda gönüllerince eðlenmelerine vesile olduk. SUNGURLU EÐÝTÝM SPOR ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN HU- ZURUNDA... Milli bilincimizi güçlendirmek için Anýtkabir ziyaret edildi. Anýtkabir müzesi ve ulu önder Atatürk ün mozalesi ziyaret edildi. Çocuklarýn bu ziyareti duygulu anlar yaþanmasýna sebeb oldu. SPORCULAR, SPOR- CU HAYATINDA ÝLK- LERÝ YAÞADI Dünyaca ünlü voleybolcularýn yarýþtýðý Voleybol Dünya Grand Prix turnuvasýnýn Ankara ayaðýnda oynanan Türkiye-Amerika Birleþik Devletleri voleybol maçý izleyen gençler, ülkemizin filenin sultanlarýný gönüllerinde desteklediler. Maç sonunda sporcular hem Amerikalý hem de Türk sporcular ile fotoðraf çekinme fýrsatý buldu. KATILIM ÜCRETÝNÝ YATIRABÝLiRSEK 3. LÝGDE YOLA DEVAM EDECEÐÝZ Sungurluda faaliyetlerimize yoðun bir þekilde devam eden kulübümüze geçen sezonda bölgesel lig grubundan çýkamamýza raðmen normalde 2 bin 500 TLyerine 7 bin 500 TL katýlým Saat Kale - Üçtudlar. Saat Yeniyol - Çöplü. Saat Buhara - Bahçelievler. 1 Nolu 2. Saha : Saat Kunduzhan - Ulukavak. Saat Yavruturna - Gülabibey. Saat Çepni - Akkent. 22 Temmuz Çarþamba : 1 Nolu 1. Saha : Saat Karakeçili - Yeniyol. Saat Bahçelievler - Kale. Saat Çöplü - Buharaevler. 1 Nolu 2. Saha : Saat Mimar Sinan -Yavruturna Saat Akkent - Kunduzhan. Saat Gülabibey -Çepni. 23 Temmuz Perþembe : 1 Nolu 1. Saha : Saat Üçdutlar - Bahçelievler. Saat Buhara - Karakeçili. Saat Kale - Çöplü. 1 Nolu 2. Saha : Saat Ulukavak - Akkent. Saat Çepni - Mimar Sinan. Saat Kunduzhan.- Akkent. 24 Temmuz Cuma: Ýkinci Tur: Saat A ikincisi- B üçüncüsü. Saat B ikincisi - A üçüncüsü. Saat A birincisi-b dördüncüsü. Saat A dördüncüsü-b birincisi. 25 Temmuz Cumartesi: Yarý Final 1. Maç: Yarý Final 2. Maç: Temmuz Pazar : Saat Üç-dört maçý Saat Final maçý. parasý yatýrýlmasý durumunda 3. ligde devam edebileceðimiz ifade edilirken sponsor arayýþlarý devam etmektedir. Eðer 7 bin 500 TL katýlým ücreti yatýrabilirsek yetiþtirdiðimiz çocuklar 3. ligde mücadele etmeleri saðlanacaktýr. Desteklerinden dolayý Sungurlu Belediye baþkanlýðýna sporcu velilerimize ve kulüp yönetimimize çok teþekkür ediyoruz. Bu uzun soluklu yolda Kulübümüz memleketimiz için sadece sportif alanda deðil kültürel alanda da hizmet etmektedir. Memleketimiz için ve çocuklarýmýz için çalýþmalara gücümüz yettiðince alabildiðimiz desteklerle devam edeceðiz. Voleybolcüler Ankara Arena Spor Salonu ndaki çalýþmalarý izlediler

15 GREYDER AYAKKABI Ayakkabý Üretimi sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere idari kadro ve üretimde çalýþabilecek personeller alýnacaktýr. Ýdari Kadro (Güvenlik, Sekreterya, Planlama, Ýnsan Kaynaklarý) ; * Lise, tercihen üniversite mezunu, * Ms Office uygulamalarýna hakim * Takým çalýþmasýna uyumlu, sorumluluk sahibi, disiplinli, * Prezantabl, diksiyonu düzgün * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, * Bay ve Bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr Üretim; Ayakkabý imalatýnda çalýþabilecek (tercihen dikiþ makinesi kullanmýþ) arkadaþlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1774) KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi 8. (Ç.HAK:1733) (Ç.HAK:1573) Cad. No: 4 ÇORUM Tel: Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren Þirketimize; MAKÝNA MÜHENDÝSÝ ALINACAKTIR Ýstenilen Þartlar: - Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Yurt dýþý seyahat sorunu olmayan Ýletiþim: YTM Makine Enerji Ýn. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1766) Adres: Mimar Sinan Mh. Ankara Yolu Bulvarý No:87 ÇORUM Tel : (364) , Faks : (364) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Diþ polikliðimizde çalýþtýrýlmak üzere temizlik ve yemek iþlerine bakacak bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özel Ýlgi Aðýz ve Diþ Saðlýðý (Ç.HAK:1776) Polikliniði Tel: Uður Mumcu Cad. No:143/7 Tel: Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Ýskilip Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rasim BOZKURT Hasan oðlu 1977 Ýskilip Doðumlu (Ç.HAK:1781) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Sanayi Ticaret Müdürlüðünden almýþ olduðum belge nolu sanayi sicil belgesi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:1782) Demircan Day. Tük. Mal. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1783) SATIÞ VE PAZARLAMA görevi üstlenecek, Pazarlama Bölümü Mezunu iyi derecede yabancý dil bilen (Ýngilizce +2'inci Dil),seyahat özgürlüðü olan deneyimli eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin CV leri ile birlikte þahsen baþvurmalarý rica olunur. Piramit Kazan Ýmalat Sanayii Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No:3/A-5 ÇORUM Telefon : Cep Telefonu : (Ç.HAK:1734) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1702) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK 1- Gazi Caddesi Vergi Dairesi karþýsýnda, Balaban Pasajýnýn üstü 7. katta, 3 oda, banyo, mutfak, wc ve kombili daire. 2- Çöplü Mah. Yazý Çarþýda Çýnar Sokak No: 8 deki dükkan, wc, kombi, dubleks (65+45=110 m2+65 m2 bodrum toplam 175 (Ç.HAK:1750) (Ç.HAK:1748) m2 dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Ýþyeri Ýþ deðiþikliði nedeniyle halen faal durumda olan 2 katlý teraslý 100 kiþi kapasiteli, Dürüm-Izgara Salonu Devren Satýlýktýr. Adres: Bahabey Cad. (Ýþ Bankasý Yaný) Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Arif Okay KARSLIOÐLU Ömer oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1780) ÇORUM TEKNÝK ÇELÝK DÖKÜM MAKÝNA ÝNÞ.TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Firmamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; * Marangoz * CNC Operatörü * Kaynakçý * Boyacý * Tornacý alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ADRES : Organize San. Böl. (Ç.HAK:1767) (Ç.HAK:1742) ELEMAN ARANIYOR Tercihen askerliðini yapmýþ vasýflý-vasýfsýz bay eleman (Ç.HAK:1754) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: Satýlýk Öðrenci Yurdu (Ç.HAK:1728) alýnacaktýr Bay-Bayan Gayrimenkul Danýþmanlarý aranmaktadýr Müracaatlarýn þahsen yada adresine yapýlmasý rica olunur. Tel: Gsm: BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:1747) 8. Cadde No :30 Ýrt.Tel : Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: Malzemeleri Mür. Tel: (Ç.HAK:735) (Ç.HAK:175) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1660) CUMA 10 TEMMUZ ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) (Ç.HAK:1706) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Yorgan, Stor Perde Temizliði SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) DEVREN SATILIK Düðünler için masa, sandalye, tabldot yemek takýmý ve parçalý yemek takýmý, çatal, kaþýk vs. devren satýlýktýr. AYRICA Paþa Hamamý karþýsýnda 80 m2 depo sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:1725) Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Baþkan antrenmanda Çorum Belediyespor da Baþkan Zeki Gül bu sezon ilk kez antrenmaný izledi. Önceki akþam Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenörü yönetim kurulu üyeleri Sinan Özdilli, Fahri Yandýk ve Mustafa Sayhan nefes aldýrmýyor Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný dünde sabah ve akþam yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlar sabah aerob koþu akþam ise pas ve koordinasyon çalýþmasý yaptý. Kýrmýzý Siyahlý takým sabah saat de Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan ilk antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan 32 dakikalýk aerob koþusu iki bölüm halinde yapýldý. Belli tempoda süreli ve iki ayrý sahada iki grup halinde yapýlan koþunun özellikle son bölümlerinde futbolcularýn bitik halleri dikkat çekti. Kalecilerin bir seri yaptýðý ve ikinci seride ise özel çalýþma yaptýðý antrenmanýn son bölümünde ise yer hareketleri ve dinlenme ile antrenman sona erdi. Koþu sonunda nabýz ölçüsünde sporcularýn söyledikleri rakamlar ise teknik heyetin yüzünü güldürdü. Öðleden sonra lojmanda dinlenen kýrmýzý siyahlýlar akþam ise saat de yine Nazmi Avluca sahasýnda topla koordinasyona yönelik bir çalýþma yaptýlar. Üç gündür devam eden çalýþmalarý oldukça sýcakta yapan Çorum Belediyespor futbolcularý dün yaðan yaðmur ve serin hava nedeniyle oldukça rahat et- tiler. Çorum Belediyespor bugün sabah salonda Altunkaya ile birlikte izleyen Baþkan Gül, Genel Kaptan Hamit Iþýk tan bilgiler aldý. Baþkan Gül, çalýþmanýn büyük bir bölümünü izleyerek yeni futbolcularý tanýmaya çalýþtýðý gözlendi. hýz ve dayanýklýlýk çalýþmasý yapacak öðleden sonrayý ise izinli geçirecek. CUMA 10 TEMMUZ 2015 Çaðlar Cizre ye imzayý attý Çorum Belediyespor dan ayrýldýktan sonra Tire 1922 ile anlaþan ve sonrada vazgeçen Çaðlar 3. ligin yeni takýmlarýndan Cizrespor a resmi imzayý attý. Çaðlar yeni takýmý Cizrespor a imzayý attý. Geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor un gol umudu olarak kadrosuna kattýðý Çaðlar beklenen performansý gösteremeyince yeni sezon için yollar ayrýlan isimler arasýnda yer aldý. Transfer döneminde Tire 1922 taký- mý ile anlaþan ve toplu imza törenine katýlan Çaðlar daha sonra Cizrespor dan gelen astronomik teklif üzerine Tire ye býraktý ve Cizre ye imza attý. Çaðlar 3. lig 1. grupta mücadele edecek olan Cizrespor un gol umudu olarak kadrosuna kattýðý isim oldu. Turgay a çifte doðum günü sürprizi Turgay Allah ýn izniyle sezon sonunda þampiyonluk pastasý da kesmek nasip olur Çorum Belediyespor un tecrübeli ismi Turgay An a çifte doðum günü sürprizi. Önceki gün 28 yaþýna giren Turgay a önce futbolcu arkadaþlarý ardýndan da yönetim kurulu doðum günü kutlamasý yaptý. Doðum gününde lojmanda ilk olarak odasýna hazýrladýklarý pasta ile giden Belediyespor lu futbolcularýn bir bö- lümü Turgay a sürpriz yaparak bu mutluluðunu onunla birlikte yaþadýlar. Bu kutlamanýn ardýndan ikinci sürpriz ise yönetim kurulundan geldi. Lojmanda yönetim kurulu toplantýsýnýn ardýndan bu kez yönetim kurulu üyeleri tarafýndan hazýrlanan doðum günü pastasýna üfleyen Turgay An herkese çok teþekkür etti. Turgay ýn sosyal paylaþým site- sinden yazdýðý mesajda son derece anlamlýydý. Doðum gününü kutlayan tüm arkadaþlarýna teþekkür eden Turgay An Baþta baþkaným Zeki Gül olmak üzere bütün yönetimi abilerime sonsuz teþekkürler. Beni çok mutlu ettiniz, allah hepinizden razý olsun. Allah ýn izniyle sezon sonunda þampiyonluk pastasý da kesmek nasip olur Çine de Erhan Özalp istifa etti Bu sezon Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek Çine Madranspor'da Teknik Direktör Erhan Özalp, 28 gün sonra istifa etti. Takýmla birlikte Gölcük te yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný yapan Çine Madranspor da Teknik Direktör Erhan Özal transfer konusunda yaþadýðý görüþ ayrýlýklarýný nedeniyle istifa ettiði öðrenildi. Erhan Özalp ile yönetim arasýndaki bu sorunun ardýndan gelen istifa haberi üzerine Çine Madranspor kulübü yeni bir teknik adamla anlaþmak için arayýþlara baþladý. Çolak tan kardeþine ziyaret Belediyespor Yönetimi Turgay An için düzenledikleri doðum günü kutlamasýndan Tanju Çolak yeni sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Çanakkale Dardanelspor un çalýþmasýný ziyaret etti. Çolak, takýmý çalýþtarýn kardeþi Yücel Çolak la da hasret giderdi. Yeni sezon hazýrlýklarýný kendi tesislerinde sürdüren Çanakkale Dardanelspor antrenmanýna sürpriz ziyaret gerçekleþtiren Tanju Çolak, tesisle- ri gezerek, kýrmýzý-beyazlý takýmýn antrenmanýný izledi. Ayný zamanda Çanakkale Dardanelspor teknik direktörü olan kardeþi Yücel Çolak ý da ziyaret eden eski gol kralý Çolak Çanakkale Dardanelspor genel menejeri Serkan Reçber ile görüþerek kýrmýzý-beyazlý kulüp hakkýnda bilgiler aldý. Çolak ziyaret sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Çanakkale Dardanelspor u yýllardan bu yana bilmeme raðmen ilk defa tesislerine gelerek gezme þansý buldum. Tesisleri gezdikten sonra þaþkýnlýðým arttý. Bir çok süper lig ekibinde olmayan tesislere sahip olunmasý, ayný zamanda alt yapýsýnda bir çok genci bu tesislerde barýndýrmasý beni çok mutlu etti. Bildiðiniz gibi kardeþim yeni sezonda Futbolcu arkadaþlarýndan odasýnda Turgay a doðum günü sürprizi Çanakkale Dardanelspor un teknik direktörlüðünü yapacak. Hal böyle olunca da sezon içerisinde de bir çok kez Çanakkale ye gelip Çanakkale Dardanelspor hakkýnda bilgiler almýþ olacaðým. Þu gerçek ki burasý bir marka olmuþ ve yeri de burasý deðil. Ben yýllardan buyana büyük yatýrýmlar yapan sayýn Niyazi Önen e hem teþekkür ediyorum, hem de tebrik ediyorum dedi. Burak imzaladý Çanakkale Dardanelspor dýþ transferdeki suskunluðunu bozdu. Kýrmýzý-beyazlý takým dýþ transferde ilk imzasýný Zonguldak Kömürspor un baþarýlý defans oyuncusu Burak Et e attýrdý. Zonguldak ekibinde bu sezon 25 lig karþýlaþmasýna çýkan ve kýrmýzý- siyahlý ekibin play off oynamasýnda büyük pay sahibi olan Burak Et, imza sonrasýnda yaptýðý açýklamada Çanakkale Dardanelspor a gelmekten dolayý çok mutlu olduðunu, bu sezon konan büyük hedeflerin bir parçasý olmak için çaba sarf edeceðini ifade etti. Çanakkale Dardanelspor sportif menajeri Serkan Reçber, Dýþ transfer çalýþmalarýmýz sürüyor. Ýlk imzamýzý uzun süreden bu yana takibimizde olan Burak arkadaþýmýza attýrdýk. Kendisini sezon baþýndan buyana takip ediyoruz ve çok istediðimiz bir oyuncu idi kendisine hoþ geldin diyoruz. Ayrýca dýþ transfer çalýþmalarýmýz sürüyor takýmýmýza katký saðlayacak bir çok oyuncu ile imza noktasýna geldik inþallah önümüzdeki günlerde dýþ transferde imzalarýmýz devem edecek dedi. Ýskenderun da yönetim deðiþmedi Bu sezon, Spor Toto 3. Ligde mücadele edecek olan Körfez Ýskenderunspor da Olaðan Genel Kurul toplantýsý yapýldý. Kazým Aydýn baþkanlýðýndaki Körfez Ýskenderunspor un yeni yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu; Bekir Tufan, Seracettin Dik, Sezer Kara, Mustafa Özgün, Mustafa Bülent Bönceoðlu, Gökhan Demir, Deniz Cangüder, Hüsnü Emen, M. Cihan Önal, Re- þat Çaðlar, Aykut Þýralý, Ersin Coþan, Ayhan Karaömer, Özcan Özdemir. Gerçekleþtirilen kongre sonunda Denetim Kurulu üyeliklerine ise Mete Göçmen, Tuðrulsan Aksoy, Gökhan Avlar getirildi. Turuncu-Mavili ekip Körfez Ýskenderunspor un yeni yönetim kurulu üyeleri önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görev bölümünü gerçekleþtirecekler.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ ve Giriþimcilik

KOBÝ ve Giriþimcilik Araç sayýsý 152 bin 122'ye yükseldi 10 TEMMUZ 2015 CUMA www.yildizhaber.com Mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 328 bin 83 adet taþýtýn %52,6'sýný otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden sadakataşlarından aldığı ilhamla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı