>" iºaretine" name="description"> >" iºaretine">

MATLAB E GÝRݪ. >> quit. >> exit. komutlarý kullanýlýr. 2.Yardým Ýsteme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATLAB E GÝRݪ. >> quit. >> exit. komutlarý kullanýlýr. 2.Yardým Ýsteme"

Transkript

1 MATLAB E GÝRݪ BÖLÜM TEMEL BASAMAKLAR. Programý Baºlatmak ve Programý Sonlandýrmak.A. Program Nasýl Baºlatýlýr? Matlab 6. Windows ortamýnda çalýºabilen, matematik iºlemler yapabilen yazýlýmdýr. ">>" iºaretine Matlab in promptu adý verilir. Yazýlýmý çalýºtýrýnca oluºan pencerede prompt dan itibaren komutlar yazýlabilir. Komutlar sonlandýrýlýp enter tuºuna basýlýnca cevap gözükür. Aºaðýdaki bölümler sizleri Matlab ile tanýºtýracak ve hesaplamalarý yapmak, problemleri çözmek, grafikleri çizdirmek, ve kendi özel fonksiyonlarýnýzý yazabilmek için Matlab in nasýl kullanýlacaðýnýzý açýklayacaktýr. Matlab programlama dilinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ºudur. Yazýlmýº olan bir program üzerinde Run komutunun kullanýlmasýyla elde edilen istenmeyen sonuçlarýn giderilmesi amacýyla, program üzerinde deðiºikliklerin yapýlmasý gerekmektedir. Fakat Matlab ta program üzerinde yapýlan bu tür deðiºiklikler bazen sonuçlarý deðiºtirmemektedir. Bundan dolayý Matlab taki cash diye ifade edilen workspace, command window, command history dosyalarýnýn edit menüsü kullanýlarak temizlenmesi gerekmektedir. Bu cash lerin temizlenerek programlarýn çalýºtýrýlmasý bizlere doðru sonucu verecektir. Command window da uygun windows path ini yazarak programlarý icra edebildiðimiz gibi dosyadan program çaðýrýp run komutuylada icra edebiliriz. >> Aºaðýdaki komut satýrý kullanmýº olduðunuz Matlab programlama dilinin sürümünü göstermektedir. >> version.b. Program Nasýl Sonlandýrýlýr? MATLAB Programlama dilini sonlandýrmak için >> quit >> exit komutlarý kullanýlýr..yardým Ýsteme.A. MATLAB Online Yardým MATLAB in yardýmýndan yaralanmak için birkaç yol vardýr. Bunlarýn en iyi olaný : >> helpdesk komut satýrýdýr. Ayrýca örnek olarak aºaðýdaki satýrý incelersek >> help quit ºeklinde kullanýlan komut satýrý quit komutu hakkýnda bilgi edinmek için yardým menüsünden gerekli açýklamayý çaðýracaktýr. Ilk örnekleriniz esnasýnda yardým alabileceðiniz diðer bir komutta: >> demo bu ifade Matlab in deðiºik özelliklerini gösterecektir. Diðer çok fazla kullanýlan özellik lookfor komutudur. >> lookfor 'help' Yukarýda ki komut help dosyasýnda bulunan bütün komutlarý getirecektir.. Komut Satýrý.A. Komut Satýrlarý Yukarýdaki iºlemlerin yapýlacaðý anda açýlan pencereye <command window> adý verilir.

2 kýsa komutlar veya program parçasý ENTER tuºuna basýldýðýnda icra edilir ݺlemler ve programlar burada yapýlabileceði gibi File dan yeni bir program penceresi açýp kaydederek Debug ifadesinden Run komutuyla da çalýºtýrýlabilir ve sonuçlar yine command window daki promptan itibaren görülebilir. Matlab programlama dili açýldýðýnda Ýlk once komut satýrý (Command Window) gelir. Bu komut satýrýna yazmýº olduðunuz. Komut satýrý birkaç komuttan da oluºabilir. >> sqrt() (yukarýdaki komut deðerinin karekökünü alýr ve bir çýkýº gibi geri gönderir) veya: >> A = sqrt(); ( Karekökü alýnmýº deðeri A deðiºkenine atar). Bu tip bir komut yazýmý doðrudan A sonucunu vermez. Sonucu görmek için >> A ifadesinin komut icra edildikten sonra yazýlmasý gerekmektedir..b. Eski Komut Satýrlarýnýn Yeniden Çaðrýlmasý Matlab Prompt unda birçok komut satýrý icra edilmiº olabilir. Pratik bir yapýya sahip olmasý nedeniyle Yukarý ok tuºu ile eski icra edilmiº komutlar çaðrýlabilir. Ayný zamanda aºaðý ok tuºu ile de ileri doðru yazýlmýº komutlarý çaðýrabiliriz..c. MATLAB Hesaplatmalarýnýn Durdurulmasý Klavye üzerindeki <control> ve C tuºlarýna ayný anda basarak çalýºmakta olan program sonlandýrýlýr..d. Deðiºkenler Matlab te kullanýlabilecek olan deðiºkenleri tanýmlayabilmek için aºaðýdaki örnekleri incelememiz gerekmektedir. Matlab in mevcut kütüphanesinde bulunan hiç bir dosya ismi deðiºken olarak tanýmlanamaz. Tanýmlandýðý takdirde mevcut program hatalý çalýºacaktýr bu da bizim için istenmeyen bir durumdur. Bundan dolayý deðiºken tanýmlarken çok dikkat edilmelidir. Programlama da türkçe karakter kullanýlamaz (ç,º,ð,ö). ler MATLAB te Legal deðiºken isimleri M, m, A, Wronsk, _A, WRONSK, wronsk, Wronsk_A, w, w0, w4i, f_prime vs. seçilebilir. MATLAB te illegal deðiºken isimleri, #, a#, Wronsk!, Wronsk A, w,, f' vs. seçilemez. Aºaðýdaki örnek incelendiðinde >> degisken= ve bilgisayar aºaðýdaki cevabý verecektir. degisken = Programlama esnasýnda kaç adet deðiºken kullanýldýysa bu deðiºkenleri görmemiz aºaðýdaki komut ile mümkündür. >> who Kullanmýº olduðunuz deðiºkenleri listeler. Deðiºkenimiz A degisken olur. >>whos bu tür komut deðiºkenin ismini boyutunu sýnýfýný tanýmlamak içindir. Deðiºkenlerin Hafýzada ne kadarlýk bir yer kapladýðýný bu komut ile görmemiz mümkündür. Name Size Bytes Class A x 8 double array degisken x 8 double array Hatýrlatma, MATLAB bütün deðiºkenleri matris formatýnda tanýmlar.

3 En son olarak, silmek istediðimiz deðiºkeni veya deðiºkenleri aºaðýdaki ºekilde silebiliriz. >>clear degisken veya >>clear all 4. Matris ve Vektörler 4.A. Matrisler Matris iºlemleri yapýlýrken Matris boyutlarýna dikkat edilmelidir. Aksi takdirde program hata verecektir. >> d = [ 4 0 7] >> e = [ ; 4 ; 7 ] >> d + e >> I = eye() >> zeros(,4) 4.B. Vektör Yapýlarý Matris ºeklindeki ifadelerin özel alt sýnýflarýný oluºtururlar. >> zeros(,) adet sýfýr dizisine sahip bir satýr vektörü yapýsýndadýr. Aºaðýdaki örnekleri inceleyelim. >> v = :9 elde edilecek sonuc: v = >> w = :0.5:9 elde edilecek sonuc: w = Columns through Columns 8 through 4 >> f = [ ; 4 ] >> d * f det f >> rank eig ( ) ( f ) ( f ) Aºaðýdaki komut satýrlarýný yazarak icra ediniz. >> Noise = rand(4) >> diag([ ]) Columns 5 through Aºaðýdaki Matris i ele alýnýz >> M=[,,;6,,4;5,4,] M =

4 >> M(,) 4 >> A = rand(4) 4x4 lük Matris e Rastgele deðerlerin atamasýný saðlar. >> B = A(:,:4) A nýn ikinci satýrýný veya dördüncü sütununu almak için sýrasýyla aºaðýdaki komutlarý icra ederiz. >> second_row = A(,:) >> fourth_col = A(:,4) Hatalý kullaným komutlarý >> clear A >> A(,:) = :7 >> clear A >> A(:,) = (:7)' 5. Basit Matematiksel ݺlemlerin Uygulamasý Matrisler, Vektörler, ve skaler deðerler toplanabilir, çýkartýlabilir,bölünebilir ve çarpýlabilir. 5.A. Skaler Uygulamalar MATLAB teki basit matematiksel uygulamalar aºaðýda verilen örnekler incelenerek kolayca anlaºýlabilir. >> + >> - >> * >> a = 4; b = 5; c = a*b >> a+b >> c = c+ 5.B. Matris Toplamý M ve M deðiºkenli iki matris in toplanabilmesi için sütun ve satýr sayýlarýnýn eºit olmasý gerekmektedir. Deneme amaçlý birkaç örnek burada verilmiºtir. >> [,;,4]+[,;0,4] >> A=[,;,4];B=[,;0,4];C=A+B >> A-B >> A = A + B >> v=:7;w=7:-:;v+w >> v-w >> u=[ ] >> u+v Matris toplama iºlemlerinde, iki matrisin toplamýnýn yapýlabilir veya yapýlamaz olduðunu anlamanýn en kolay yolu size komutuyla açýklanabilir >> size(u) 6 >> size(v) 7 >> / 4

5 Birinci çýktý bize u matrisinin satýr ve 6 sütundan oluºtuðunu, ikinci çýktý ise v matrisinin satýr ve 7 sütundan oluºtuðunu göstermektedir. Dolayýsýyla bu iki matris için toplama iºleminin yapýlmasý mümkün deðildir. 5.C. Satýr-Sütun Matris Çarpýmý Ýki Matrisin Çarpýmý için gerekli olan koºul. M matrisinin sütun sayýsý M matrisinin satýr sayýsýna eºit olmalý. Burada M*M çarpýmý tanýmlanabilir ama M*M tanýmlanamaz. : Aºaðýdaki örnekleri command windows ta yazarak enter tuºu ile çalýºtýrýnýz ve sonuçlarý deðerlendiriniz. >> M=[ - 4 5]; >> M=[ - 0 0]; >> M=M*M >> M4=M*M >> M5=M*M4 >> v=[0;;] >> w=[-,] >> M*v >> w*m >> w*m*v >> v*m >> A=[ 4 5]; >> A*A >> A*A*A*A*A*A*A*A*A*A*A*A*A 5.D. Kuvvet Alma Yukarýdaki örneðin en son satýrýnda ki ifadeyi aºaðýdaki gösterimde yazabiliriz. >> A^ 5.E. Transpose Uygulamasý Bu uygulama ile matris iºlemlerinde sütun indeksleri ile satýr indeksleri yerdeðiºtirmektedir. >> v >> v' >> w >> w' >> M >> M' >> A >> A' 5.F. Skaler-Matris Çarpýmý Verilen bir M matrisini a skaler sayýsý ile çarpabiliriz. >> a = []; M >> a*m >> M*a 5.G. Skaler Matris Toplamý Aºaðýdaki komut satýrýný çalýºtýrdýðýmýzda >> c = 000; f = [ - 4]; c+f sonucunu elde ederiz 5.H. Matris Bölümü:Doðrusal Sistemlerin Çözümü n x n boyutunda bir A matrisi ve n boyutunda bir vektör verilsin 5

6 Ax=b eºitliðinin saðlanabilmesi için çözümü yaparken sol bölme komutunu kullanmalýyýz.(bkz. 6. Skaler Fonksiyonlar) Burada A Matrisi sýfýr matrisi olmamalýdýr. >> A = [ ]; >> b=[ -]'; >> x=a\b x = Skaler Fonksiyonlar MATLAB komutlarýnýn birçoðu fonsiyonlardan oluºur. Bu fonksiyonlarýn bazýlarý matematiksel fonksiyonlar olarak gösterilir. Bazý Matematiksel Ýfadeler Sembol Sembol adý + Toplama + - Çýkarma - 4 * Çarpma * / Bölme (Saðdan) / \ Division (Soldan) \ ^ Kuvvet alma ^4 ( ) Parantez (normal) *( + 4) ( ) Parantez (Fonksiyon) cos(x) = Atama x = == Eºitlik x == X >> sqrt(4.407) >> log() >> sin(pi/) >> cosh(.7) >> rem(,) >> floor(/) >> round(/) >> round(4/) >> ceil(/) ler >> A = [ 4 5 5] A = >> sqrt(a) >> W = [ ] W = >> sign(w) - >> x=.:.:.9;log_table=[x;log(x)]' >> x=0:pi/6:pi; y=sin(x) 7. Dizi Uygulamalarý Aºaðýdaki Matrisi düºünelim >> M = [ ; 4] ve bu matrisin her bir elemanýnýn karesini almak istiyelim. Eðer problemin çözümü için aºaðýdaki komut satýrýný çalýºtýrýrsak istediðimiz sonucu elde edemeyiz. >> M^ Yukarýdaki satýr M*M ifadesine karºýlýk gelmektedir. >> abs(-5) 6

7 Ama M. ifadesiyle birlikte kare alma komutunu kullanýrsak istenilen sonucu elde ederiz. >> M.^ Aºaðýdaki örnekleri deneyiniz. >> Z = [ ; 4 ]; Y = [- ; 4-5]; >> Z*Y >> Z.*Y 8. Matris ve Vektör Fonksiyonlarý 8.A. Matris fonksiyonlarý MATLAB te önemli matris fonksiyonlarý Determinant >> M=[,;,7];det(M) >> A=hilb(5);det(A).749e- Özdeðerler >> eig(a) Matrisin Tersi >> inv(a) Rank >> v = 0*rand(,0); >> max(v) >> min(v) >> sort(v) Matematiksel fonksiyonlar: >> sum(v) >> prod(v) veya istatiksel fonksiyonlar: >> median(v) >> mean(v) >> std(v) BÖLÜM GRAFIKLER, ÇIKIª, FORMAT VE SEMBOLIK HESAPLATMALAR. Ýki Boyutlu Grafikler.A. plot fonksiyonu X ve y gibi iki vector düºünelim ve bu vektörlerin ayný uzunluða sahip olduðunu varsayalým. Komut satýrý >> plot(x,y) yukarýdaki komut satýrý x e karºýlýk gelen y elemanlarýnýn grafiðini çizdirmektedir >> x = -:.:; y = x.^; plot(x,y); >> rank(a) Size (Boyut) det, eig ve inv gibi bazý matris fonksiyonlarý sadece kare matrislerde uygulanabilir. Rank veya size gibifonksiyonlarda her matrise uygulanabilir. 8.B. Vektör fonksiyonlarý Bu fonksiyonlarý örneklerle açýklayacak olursak x^ grafiði [-,] aralýðýnda çizdirilecektir. 7

8 Parametrik bir eðri çizdirmek istersek Öncelikle t deðiºkeninin tanýmlanmasý gerekmektedir. >> t = 0:pi/0:*pi; >> plot( (cos(t)).*sin(t), (-cos(t)).*cos(t) ); Ayný zamanda MATLAB te deneysel verilerin grafiklerini de çizdirebiliriz. : Her bir ay ýn sýcaklýk deðerlerini çizdiren bir program yazarak grafik ortamda gösterelim. >> months = :; >> temp_max=[9,44,59,65,8,89,95,0,96,88,6 4,55]; >> plot(months,temp_max);.c. Ayný plot üzerine birden fazla grafik çizdirilmesi Bazen iki grafiði ayný düzlem üzerinde karºýlaºtýrmak isteriz. Bunun için MATLAB te üç farklý yöntem vardýr. Taylor seri açýlýmýný örnek olarak incelersek; +x+(/)x +x+(/)x+(/6)x. Birinci örnek yöntem >> x=-:.0:; >> func=exp(x);second=+x+/*x.^;third=seco nd+/6*x.^; >> plot(x,exp(x),x,second,x,third); Ýkinci yöntem >> x=-:.0:; >> Functions=[exp(x);+x+/*x.^;+x+/*x.^ +/6*x.^]'; >> plot(x,functions) MATLAB otomatik olarak renk atamasý yapmaktadýr. Eðer renk atamasýný kendimiz yapmak istersek >> plot(x,exp(x),'b',x,second,'m',x,third,'g'); Aºaðýdaki komutta ayný iºlevi yerine getirebilmektedir. >> plot(temp_max);.b. Ýsteðe baðlý çizim stilleri >> x = -:.:; y = x.^; plot(x,y,'o') veri olarak grafik ekrana daire yerleºtirecektir. >> x = -:.:; y = x.^; plot(x,y,'g-.') Yeºil renkte kesikli çizgiler yerleºtirir. ºeklinde komut tanýmý yapabiliriz. Grafik çizdirme esnasýnda farklý çizgi stillerini de kendimiz belirleyebiliriz. >> plot(x,exp(x),':',x,second,'--',x,third,'-.'); Üçüncü Yöntem (hold komutu) >> x=-:.0:; >> plot(x,exp(x)); >> second=+x+(/)*x.^;third=second+(/6)*x. ^; >> hold 8

9 Current plot held >> plot(x,second);plot(x,third); >> hold Current plot released >> temp_min=[7,5,9,9,48,6,70,77,69,5,44, 0]; >> bar(temp_max,'r'); >> hold Current plot held. Sembolik Hesaplatmalar.A.Sembolik Eºitliklerin oluºturulmasý Programlamaya baºlamadan once sembolik deðiºkenlerimizi tanýmlamamýz gerekmektedir. >> syms a b c d x y z >> A= [a b; c d] >> A() >> det(a) >> eig(a) >> bar(temp_min,'b');hold.b.sembolik Fonksiyonlarýn Oluºturulmasý Current plot released Ayrý veri deðerlerini de girerek çizdirme yapýlabilir, ama bu tür iºlem hem uzun hem de pratik deðildir. >> data=[ ]; >> plot(data(:,),data(:,),'o'); f fonksiyonunu sembolik bir eºitlik olarak tanýmlayabiliriz. >> f = + *x^ + cos(x) Bu tanýmlamadan sonra f in türevini aºaðýdaki komut ile hesaplatabiliriz. >> diff(f) Bu yeni eºitliði farklý bir deðiºkene atayabiliriz. >> f_prime=diff(f) ve kaçýncý dereceden türev almak istersek aºaðýdaki formda yazabiliriz. Aºaðýdaki form. dereceden türev almaktadýr. >> f_second=diff(f,) Bir fonksiyonun tanýmsýz integralini veya anti türevini bulmak için komut satýrý olarak >> int(f) yazýlabilir. Ve tanýmlý bir aralýkta integral deðerini bulmak için; (0 ve aralýðý örnek olarak alýnmýºtýr ). >> int(f,0,).c. Eºitliklerin Sembolik olarak çözümü 9

10 Aritmatiksel eºitlikleri de MATLAB yardýmýyla sembolik olarak çözmemiz mümkündür. : Aºaðýdaki iki bilinmeyenli denklemi ele alalým. ax + b x + c = 0. Bu denklemin çözümünü aºaðýdaki program basamaklarýnda görebiliriz. >> syms x a b c >> p = a*x^ + b*x + c >> solve(p) : Aºaðýdaki eºitliði ele alalým ln (y) - ln (r-y) = k t + C r, k ve C sabitler, t herhangi bir parametre ve y de bilinmeyen olsun. y yi çözmek için >> syms r k C t y >> equation = 'log(y) - log(r-y) = k*t + C' >> solve(equation,y) program satýrlarý kullanýlýr. Burada çözüm tek dir. Bu deðere Atama da yapabiliriz. >> y = solve(equation,y) ªimdi y bir eºitlik haline geldi. y = 5 t için >> solve(y-5,t).d. Diferansiyel Eºitliklerin Çözümü Sembolik olarak diferansiyel Denklemlerin çözümünü yapabilmek için dsolve fonksiyonu kullanýlýr. Aºaðýdaki diferansiyel denklemi çözmek için y'=y Öncelikle y yi sembolik deðiºken tanýmlamalýyýz. >>sym y Daha sonra eºitliði çözebilmek için dsolve komutunu kullanmalýyýz. >>dsolve('dy=y') D diferansiyel operator, Dy ise y nin türevi demektir. Eðer baºlangýç koºulu yerleºtirilecekse fonksiyon >>dsolve('dy=y', 'y(0)=') halini alýr.. Birinci Dereceden Diferansiyel Denklem Çözümleri (ODE) Matlab programlama dilinde birinci dereceden diferansiyel denklem çözümlerini yaparken aºaðýdaki program parçalarýný kullanabiliriz. Birinci dereceden diferansiyel denklem formu x baðýmsýz deðiºken, y de x e baðlý bir fonsiyon olduðunda aºaðýdaki ºekilde tanýmlanabilir. dy y = = dx y = x - g( x, y ) 7.5 y = g = ( x, y ) x y = f ( ) = 0.5 [,4] g ( x, y ) = aralýðýnda x, y grafiðinin matlab te nasýl hesaplatýlýp çizdirildiðini aºaðýdaki program parçalarýyla görebiliriz. main.m [x,num_y]=ode('g',,4,0.5); y=x.^-7.5; plot(x,num_y,x,y,'o') ylabel('y=f(x)') xlabel('x') grid 0

11 g.m function dy=g(x,y) dy=*x.^; Bu tip programlarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ºudur. Eðer bir program için alt program (subroutine ) yazýldýysa bu programýn çalýºtýrýlabilmesi için alt programdaki olarak verilen dosya adýnýn fonksiyon içerisinde de ayný isimle verilmiº olmasý gerekmektedir, ayný zamanda ode komutundada alt program adýný ayný tanýmlamalýyýz. y& y& y& = y y = - y& y = -0.5y y y y y ( 0) = 0 ( 0) = ( 0) = x& x& = -x = -x + x - x - sin ( t) denklem sistemini ode komutunu kullanarak çözünüz. main.m initial = [0;0]; tsim=[0 6*pi]; [t,u]= ode('eqns5',tsim,initial); subplot(,,),plot(t,u(:,)),title('st derivative of y'),grid subplot(,,),plot(t,u(:,)),title('y'),xlabel('x'), grid Yukarýdaki denklem sistemini ode komutunu kullanarak çözünüz ve grafik ortamda gösteriniz. main6.m options = odeset('reltol',e-4,'abstol',[e-4 e-4 e-5]); [t,y] = ode45('eqns6',[0 ],[0 ],options); plot(t,y(:,),'-',t,y(:,),'-.',t,y(:,),'.') grid eqns6.m function dy = eqns6(t,y) dy = zeros(,); dy() = y() * y(); dy() = -y() * y(); dy() = -0.5 * y() * y(); eqns.m function u_prime=eqns5(t,u) u_prime(,)=-4*u(,)+*u(,)-sin(t); u_prime(,)=-u(,)-u(,).^;

12 .For Döngüsü BÖLÜM KONTROL YAPILARI For döngüsünün iºlevini aºaðýdaki basit örnek ile açýklayabiliriz. for x=:5 for y=:6 A(x,y)=/x*y; end end A Yukarýdaki program çalýºtýrýldýðýnda aºaðýdaki sonuçlar elde edilmiºtir. Bu basit programda dikkat edilmesi gereken en önemli husus A(x,y)=/x*y; ifadesinin sonunda ; (noktalý virgül) kullanýlmasýdýr. Noktalý virgül kullanýmý A deðerlerinin ekrana sürekli olarak bastýrýlmasýný önlemektedir. Sonuç doðrudan ekranda görüntülenebilir. Programda x satýr sayýsý y ise sütun sayýsýný göstermektedir. while n=input('n deðerinin giriniz: '); if n<=0,break,end while n> if rem(n,)==0,n=n/ else n=*n+,end end end BÖLÜM 4 KONTROL ÝFADELERÝNÝN ÇÖZÜMÜ. Zaman Domaini Aºaðýda verilen denklemin basamak cevabýný t=0 ile t=0 zaman aralýðýnda hesaplatmak ve grafik ortamda çizdirmek için ( s) G = s 0 + s + 0 num=0; den=[,,0]; t=[0:0.:0]; y=step(num,den,t); plot (t, y) Program parçasýný kullanabiliriz. Bu programda 0 elemana sahip biri zaman eksenini diðeri de birirm basamak cevabý gösteren eksen olmak üzere iki sütun üretilir. Ýmpulse cevabýný da impulse komutuyla çözdürebiliriz. y=impulse(num,den,t); Genel giriºlerde ki sistem cevabý da. If Break Komutu n=input('n deðerinin giriniz: '); if n<0 A=['Sayi negatif']; elseif rem(n,)==0,a=['sayi cift']; else A=['sayi tek']; end disp(a) Not: Programdaki koºul kelimeleri (if, elseif, else) küçük harflerle yazýlmalýdýr, aksi takdirde program çalýºmayacaktýr. y=lsim (num,den,u,t) komutuyla çözdürülebilir. Giriº vektörü u dur. Tek giriºli sistemler için u sütun vektörüdür. Örneðin rampa cevabýný hesaplatmak için, ramp=t; y=lsim (num,den,ramp,t) kullanýlabilir.. Frekans domaini bode(num,den)

MATLAB Semineri. EM 314 Kontrol Sistemleri 1 GÜMMF Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. 30 Nisan / 1 Mayıs 2007

MATLAB Semineri. EM 314 Kontrol Sistemleri 1 GÜMMF Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. 30 Nisan / 1 Mayıs 2007 MATLAB Semineri EM 314 Kontrol Sistemleri 1 GÜMMF Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü 30 Nisan / 1 Mayıs 2007 İçerik MATLAB Ekranı Değişkenler Operatörler Akış Kontrolü.m Dosyaları Çizim Komutları Yardım Kontrol

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? 1. Matlab ve Programlama Ortamı 2. Matlab Komut Penceresi 3. Matlab de değişken tanımlama 4.

Detaylı

MATLAB a GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet İTİK. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

MATLAB a GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet İTİK. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü MATLAB a GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet İTİK Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik: MATLAB nedir? MATLAB arayüzü ve Bileşenleri (Toolbox) Değişkenler, Matris ve Vektörler Aritmetik işlemler

Detaylı

MATLAB Temelleri. EEM104 - Bilgisayar Programlama. Matlab ın Açılış Ekranı. Dr. Mehmet Siraç Özerdem EEM Dicle Üniversitesi. Launch Pad.

MATLAB Temelleri. EEM104 - Bilgisayar Programlama. Matlab ın Açılış Ekranı. Dr. Mehmet Siraç Özerdem EEM Dicle Üniversitesi. Launch Pad. MATLAB Temelleri EEM104 - Bilgisayar Programlama EEM Dicle Üniversitesi Matlab ın Açılış Ekranı Launch Pad Komut geçmişi penceresi Komut penceresi 1 Matlab ın Açılış Ekranı Çalışma alan penceresi Geçerli

Detaylı

MATLAB. Temel işlemler, Vektörler, Matrisler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

MATLAB. Temel işlemler, Vektörler, Matrisler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI MATLAB Temel işlemler, Vektörler, Matrisler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI İçerik Matlab Nedir? Matlab ın Kullanım Alanları Matlab Açılış Ekranı Matlab Programı İle Temel İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Vektör İşlemleri

Detaylı

MATLAB DA SAYISAL ANALİZ DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

MATLAB DA SAYISAL ANALİZ DOÇ. DR. ERSAN KABALCI MATLAB DA SAYISAL ANALİZ DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Konu Başlıkları Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İntegral ve Türev İntegral (Alan) Türev (Sayısal Fark ) Diferansiyel Denklem çözümleri Denetim Sistemlerinin

Detaylı

İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB. Irfan Turk Fatih Üniversitesi,

İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB. Irfan Turk Fatih Üniversitesi, İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB Irfan Turk Fatih Üniversitesi, 2013-14 MATLAB Nedir? MATLAB ın açılımı MATrix LABoratory dir. MATLAB yüksek performanslı tekniksel bir programlama dilidir. Matematik,

Detaylı

2.3. MATRİSLER Matris Tanımlama

2.3. MATRİSLER Matris Tanımlama 2.3. MATRİSLER 2.3.1. Matris Tanımlama Matrisler girilirken köşeli parantez kullanılarak ( [ ] ) ve aşağıdaki yollardan biri kullanılarak girilir: 1. Elemanları bir tam liste olarak girmek Buna göre matris

Detaylı

diff Türev Alma Fonksiyonu. >> syms x >> A=3*x^4+x^2-3*x A = 3*x^4+x^2-3*x. >> diff(a) // A fonksiyonunun türevini alır. ans = 12*x^3+2*x-3

diff Türev Alma Fonksiyonu. >> syms x >> A=3*x^4+x^2-3*x A = 3*x^4+x^2-3*x. >> diff(a) // A fonksiyonunun türevini alır. ans = 12*x^3+2*x-3 7.4.. diff Türev Alma Fonksiyonu >> syms x >> A=3*x^4+x^-3*x A = 3*x^4+x^-3*x >> diff(a) // A fonksiyonunun türevini alır. 1*x^3+*x-3 >> diff(a,) // A fonksiyonunun türevini kere alır. 36*x^+ ÖRNEK: >>

Detaylı

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER : Konu : Sayfa 1. Ana Menü 3 2. 1. Tartým 3 3. 2. Tartým 6 4. Sabit Daralý Tartým 7 5. Raporlar 8 6. Son Tartým Fiº Tekrarý 10 7. Diðer ݺlemler

Detaylı

Grafik Komutları. Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri

Grafik Komutları. Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri Matlab Grafikler Grafik Türleri Grafik Komutları Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri Yardımcı Komutlar hold

Detaylı

MATLABA GİRİŞ 1. MATLAB. Komut penceresi. MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir.

MATLABA GİRİŞ 1. MATLAB. Komut penceresi. MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. 1. MATLAB MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. Matlab, komut temelli bir programdır. Command Window penceresinde» işareti Matlab'ın komut prompt'unu gösterir ve bu işaret

Detaylı

14 Şubat 2011 Pazartesi günü uygulamada çözdüğümüz 2. Soruyu, aynı sıra ile bu defa MATLAB kullanarak çözelim.

14 Şubat 2011 Pazartesi günü uygulamada çözdüğümüz 2. Soruyu, aynı sıra ile bu defa MATLAB kullanarak çözelim. 4 Şubat 2 Pazartesi günü uygulamada çözdüğümüz 2. Soruyu, aynı sıra ile bu defa MATLAB kullanarak çözelim. MATLAB programı sembolik çözümler yapabilmekle birlikte, problemleri numerik olarak çözmeye yarar.

Detaylı

>> 5*3-4+6/2^0 ans = 17 ( Matlab da sayılar arası işlemler [ +, -, /, *, ^ ] bu şekilde ifade edilmektedir.)

>> 5*3-4+6/2^0 ans = 17 ( Matlab da sayılar arası işlemler [ +, -, /, *, ^ ] bu şekilde ifade edilmektedir.) 7. Diferensiyel Denklemlerin Çözümünde Matlab Uygulamaları MATLAB, Matrislere dayanan ve problemlerin çözümlerinde kullanılan Matematik metotların bilgisayar ortamında kullanılmasını sağlayan yazılım paketidir.

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB Bilgisayar Programlama MATLAB Grafik İşlemleri Doç. Dr. İrfan KAYMAZ MATLAB Ders Notları MATLAB de GRAFİK İŞLEMLERİ MATLAB diğer programlama dillerine nazaran oldukça güçlü bir grafik araçkutusuna (toolbox)

Detaylı

Matlab da Dizi ve Matrisler. Mustafa Coşar

Matlab da Dizi ve Matrisler. Mustafa Coşar Matlab da Dizi ve Matrisler Mustafa Coşar MATLAB Değişkenleri Matlab da değişkenler; skaler, dizi(vektör), matris veya metin (string) türünde olabilirler. Örnek olarak: a=1; b=-3.2e3; c=22/5; metin= mustafa

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB ler Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What is a computer??? MATLAB de GRAFİK İŞLEMLERİ MATLAB diğer programlama dillerine nazaran oldukça güçlü bir grafik araçkutusuna

Detaylı

ÖRNEK: Ax+B=0 şeklinde 1. derece denklemin çözümünü veren programa ait akış diyagramını çiziniz.

ÖRNEK: Ax+B=0 şeklinde 1. derece denklemin çözümünü veren programa ait akış diyagramını çiziniz. ÖRNEK: Ax+B=0 şeklinde 1. derece denklemin çözümünü veren programa ait akış diyagramını çiziniz. BAŞLA ALGORĐTMA OKU A, B X=-B/A Adım1: Gir A, B Adım 2: X (-B)/A Adım 3: Yazdır X YAZ X DUR ÖRNEK: Ax2+Bx+C=0

Detaylı

MATLAB DE 2 BOYUTLU GRAFİK TÜRLERİ

MATLAB DE 2 BOYUTLU GRAFİK TÜRLERİ MATLAB 8.DERS MATLAB DE 2 BOYUTLU GRAFİK TÜRLERİ 1. Bir grafik penceresinde tek bir grafik (plot komutuyla) 2. Bir grafik penceresinde birden fazla grafik (Grafik elemanlarını plot komutu içinde virgülle

Detaylı

Adres Satýrýndan Bilgi Almak

Adres Satýrýndan Bilgi Almak Web programcýlýðýnda asýl olan konu form iºlemleridir. Formlar, ziyaretçiden bizim istediðimiz bilgileri ve ziyaretçinin sunacaðý bilgileri iºleyip gerekli yerlere ulaºtýrmak için hazýrlanmýº HTML kalýplarýdýr.

Detaylı

1. GİRİŞ 1.1. GENEL BAKIŞ 1.2. KULLANICI ARAYÜZÜ

1. GİRİŞ 1.1. GENEL BAKIŞ 1.2. KULLANICI ARAYÜZÜ 1. GİRİŞ 1.1. GENEL BAKIŞ MATLAB (MATrix LABoratory) sayısal hesaplama ve dördüncü nesil programlama dilidir. MathWorks firması tarafından geliştiriliyor. MATLAB; - matris işlenmesine, - fonksiyonlar ve

Detaylı

Otomatik Kontrol (PID kontrol) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu

Otomatik Kontrol (PID kontrol) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu PID (Proportional-Integral-Derivative) günümüzde çok kullanýlan bir kontrol yöntemidir. Endüstrideki uygulamalarýn %75 inde uygulanmýºtýr. Çok geniº bir uygulama alanýnýn olmasýna raðmen PID uygulamalarý

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

MATLAB'A GİRİŞ. Contents

MATLAB'A GİRİŞ. Contents MATLAB'A GİRİŞ Contents Genel bakış Basit hesaplamalar Değişken atama ve bunlarla işlemler Yardım komutları Değişkenleri görme ve silme Ekranı temizleme Matris işlemleri Matrisler için dört işlem, üst

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 2 MATLAB ve Görüntü İşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr MATLAB Matrix Laboratory nin kısaltmasıdır Bir çok uygulamada kolaylık sağlayacak özelleşmiş parçaları

Detaylı

MATLAB MATLAB MAT LAB MAT LAB MATLAB

MATLAB MATLAB MAT LAB MAT LAB MATLAB MATLAB 1.DERS MATLAB MATLAB, bilim adamları ve mühendislere, Fortran ve C gibi gelenekselleşmiş dillerde program yazmaksızın, matrislere dayalı problemleri çözmede kullanılmak üzere bir sayısal hesaplama

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı fprintf komutu Clc, clear ve help komutları Koşullu ve Döngü ifadeleri Matlab da Fonksiyonlar Sorular Ekran

Detaylı

MATLAB PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

MATLAB PROGRAMLAMAYA GİRİŞ MATLAB PROGRAMLAMAYA GİRİŞ MATLAB, MATrix LABoratory sözcüklerinden gelir ve temelde sayısal ve analitik olarak matematiksel fonksiyonların ifadelerinin kullanıldığı başta mühendislik alanında olmak üzere

Detaylı

Ders 1 : MATLAB Programlama Ortamı

Ders 1 : MATLAB Programlama Ortamı Ders 1 : MATLAB Programlama Ortamı Kapsam MATLAB Kullanıcı Arayüzü : Menüler ve Pencereler Gelişmiş Bir Hesap Makinesi Olarak MATLAB Temel Matematiksel Fonksiyonlar M-Dosyaları : Scriptler ve Fonksiyonlar

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

CONTROL LAB1 MATLAB GİRİŞ

CONTROL LAB1 MATLAB GİRİŞ MATLAB GİRİŞ CONTROL LAB1 MATLAB ORTAMI Komut Penceresi Yardım Alma: e.g help sin, lookfor cos Değişkenler Vektörler, Matrisler ve Lineer Cebir (det, inv ) Grafik çizme, plot(x,y, r ), hist (colormap([0

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

düºünülerek geliºtirilmiºtir. Bu nedenle, diðer dillerden farklý olarak, ayný zamanda kendisi de bir platformdur.

düºünülerek geliºtirilmiºtir. Bu nedenle, diðer dillerden farklý olarak, ayný zamanda kendisi de bir platformdur. JAVA PROGRAMLAMA DÝLÝ Java, Sun Microsystems tarafýndan geliºtirilen nesne yönelimli bir programlama dilidir. Að (network) ortamý düºünülerek ve yazýlýmýn platform baðýmsýz olarak çalýºmasý (deðiºik bilgisayar

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DERS NOTU 5 KONU: Matlab de Diziler ve Matrisler İÇ İÇE FOR DÖNGÜSÜ

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 3. DERS NOTU Konu: MATLAB de Temel İşlemler Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 MATLAB (Matrix Laboratory) sayısal hesaplama dilidir. MathWorks firması tarafından geliştirilmiş

Detaylı

Sembolik değişken tanımlama a, t, x ve y değişkenlerini sembolik olarak tanımlayalım ve değişken listesinde görelim:

Sembolik değişken tanımlama a, t, x ve y değişkenlerini sembolik olarak tanımlayalım ve değişken listesinde görelim: Sembolik değişken tanımlama... 1 İfadeleri daha görsel biçimde görme... 2 Türev alma... 2 Integral alma... 3 Limit alma... 4 Sembolik fonksiyonları çizdirme... 5 Sembolik ifadeleri basitleştirme... 9 Sembolik

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

EŞİTLİK KISITLI TÜREVLİ YÖNTEMLER

EŞİTLİK KISITLI TÜREVLİ YÖNTEMLER EŞİTLİK KISITLI TÜREVLİ YÖNTEMLER LAGRANGE YÖNTEMİ Bu metodu incelemek için Amaç fonksiyonu Min.z= f(x) Kısıtı g(x)=0 olan problemde değişkenler ve kısıtlar genel olarak şeklinde gösterilir. fonksiyonlarının

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ MATLAB UYGULAMA NOTLARI-1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ MATLAB UYGULAMA NOTLARI-1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ MATLAB UYGULAMA NOTLARI-1 Bu uygulama notunda öğrencilerin MATLAB kullanarak; TEMEL MATEMATİK İŞLEMLERİNİ TEMEL MATRİS

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı MatLab Hakkında Ekran Yapısı Programlama Yapısı Matlab da Programlamaya Giriş Sorular MatLab Hakkında MatLab;

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Matlab. Vektör ve Matris İşlemleri

Matlab. Vektör ve Matris İşlemleri Matlab Vektör ve Matris İşlemleri Konu Özeti Bir Matrisin Elemanlarının Bir Vektörün Elemanlarına Atanması Matrislerin Boyutunun Değiştirilmesi Matrislerin Genişletilmesi Matrislere Satır veya Sütun Eklenmesi

Detaylı

MATLAB ve Simulink Kullanımına Giriş

MATLAB ve Simulink Kullanımına Giriş MATLAB ve Simulink Kullanımına Giriş Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Hazırlayan: Arş.Gör. Barış DOĞAN baris@marmara.edu.tr MATLAB Nedir? MATLAB, bilim ve mühendislik

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. DERS NOTU Konu: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 M-Dosya Yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Lineer Denklem Sistemleri Kısa Bilgiler ve Alıştırmalar

Lineer Denklem Sistemleri Kısa Bilgiler ve Alıştırmalar Lineer Denklem Sistemleri Kısa Bilgiler ve Alıştırmalar Bir Matrisin Rankı A m n matrisinin determinantı sıfırdan farklı olan alt kare matrislerinin boyutlarının en büyüğüne A matrisinin rankı denir. rank(a)

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Soru 1. Genel Bilgiler...1 Soru 1A...2 Soru 1B...2 Soru 1D...3 Soru 1C...3 Soru 2. Genel Bilgiler...3 Soru 2A...4

Soru 1. Genel Bilgiler...1 Soru 1A...2 Soru 1B...2 Soru 1D...3 Soru 1C...3 Soru 2. Genel Bilgiler...3 Soru 2A...4 ELE 515-2016/17 BAHAR DÖNEMİ - ÖDEV 1 Aşağıdaki soruları çözerek en geç 3 Mart 2017 Cuma günü saat 23:59'a kadar bana ve dersin asistanına ilgili dosyaları eposta ile gönderin. Aşağıda hem soruların açıklaması,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK SORU 1: Aşağıdaki grafik, bir okuldaki spor yarışmasına katılan öğrencilerin yaşa göre dağılışını göstermektedir. Öğrenci sayısı 5 3 9 10 1 14 Yaş 1.1: Yukarıdaki

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DERS NOTU 3 KONU: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları M-Dosya Yapısı

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analiz 1 SAYISAL ANALİZ 2. Hafta MATLAB İLE GRAFİK ÇİZİMLERİ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analiz 2 İÇİNDEKİLER 1. plot Komutu İle

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

Sembolik Programlama1. Gün. Sembolik Programlama. 20 Eylül 2011

Sembolik Programlama1. Gün. Sembolik Programlama. 20 Eylül 2011 Sembolik Programlama 1. Gün Şenol Pişkin 20 Eylül 2011 Sunum Kapsamı MuPAD İçerik Başlangıç 1. Bölüm: Cebirsel işlemler 2. Bölüm: Denklem çözümleri MuPAD Kısaca MuPAD Bilgisi ve Tarihçesi MuPAD Diğer Araçlar

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB

Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB Dosya Yönetimi Fonksiyon Yapısı Doç. Dr. İrfan KAYMAZ MATLAB Ders Notları DOSYA YÖNETİMİ Şu ana kadar bir programda hesaplanan veya elde edilen veriler RAM de

Detaylı

MATLAB. Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile. Doç. Dr. M. Akif CEVİZ. MATLAB de Dizi Kavramı

MATLAB. Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile. Doç. Dr. M. Akif CEVİZ. MATLAB de Dizi Kavramı Fen ve Mühislik Uygulamaları ile MATLAB Doç. Dr. M. Akif CEVİZ Atatürk Üniversitesi Mühislik Fakültesi Makine Mühisliği Bölümü MATLAB de Diziler; Vektörler ve MAtrisler Skaler, Dizi, Matrix Sklaer, bir

Detaylı

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI .. MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Polinom MATLAB p=[8 ] d=[ - ] h=[ -] c=[ - ] POLİNOMUN DEĞERİ >> polyval(p, >> fx=[ -..9 -. -.9.88]; >> polyval(fx,9) ans =. >> x=-.:.:.; >> y=polyval(fx,;

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Karakter Tipinde Değişken Girişi: k=input( Açıklama: kl '); Komutu ile

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE FİZİKTE PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN MATLAB ÇALIŞMA NOTLARI. Mehmet ÖZKAN

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE FİZİKTE PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN MATLAB ÇALIŞMA NOTLARI. Mehmet ÖZKAN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE FİZİKTE PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN MATLAB ÇALIŞMA NOTLARI Mehmet ÖZKAN input:bu komut kullanıcıdan veri girişi istiğinde kullanılır. Etkin ve etkileşimli bir program yazımında

Detaylı

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Doç. Dr. M. Akif CEVİZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Bu hafta Ders giriş bilgileri Algoritma geliştirme MATLAB a giriş

Detaylı

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI ~ Türevin Tanýmý ~ Saðdan ve Soldan Türev ~ Türevin Süreklilikle Ýliþkisi ~ Türev Alma Kurallarý ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Türevi ~ Alýþtýrmalar ~ Test ~ Türevde Zincir

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB Bilgisayar Programlama MATLAB MATLAB de Diziler Doç. Dr. İrfan KAYMAZ MATLAB Ders Notları PROGRAMLAMADA DİZİ KAVRAMI Bir değişken içerisinde birden çok veri numaralandırılarak tek bir isim altında saklanmasına

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB Bilgisayar Programlama MATLAB Doç. Dr. Ġrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları Konular: MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi c) Başlatma penceresi

Detaylı

M-Dosyaları. Editor: Kodların yazıldığı kısımdır. Uzantısı.m olan dosyalarla çalışır.

M-Dosyaları. Editor: Kodların yazıldığı kısımdır. Uzantısı.m olan dosyalarla çalışır. M-Dosyaları Editor: Kodların yazıldığı kısımdır. Uzantısı.m olan dosyalarla çalışır. 1 M-Dosyasının Kullanımı İki çeşit M-dosyası vardır Scripts, Düz metin dosyalarıdır. Giriş ve çıkış argümanları içermeyen

Detaylı

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA MATLAB 3.DERS disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA Daha önceki derslerimizde input komutu ile klavye üzerinden MATLAB programlama ortamına veri girmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise disp

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Diziler Vektörler Matrisler Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Diz kavramı is a computer??? Bir değişken içerisinde birden çok veri numaralandırılarak tek bir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

6. ÇİZİM İŞLEMLERİ 3 6.1. 2 Boyutlu Eğri Çizimi x ve y vektörleri ayni boyutta ise bu vektörleri ekrana çizdirmek için plot(x,y) komutu kullanılır.

6. ÇİZİM İŞLEMLERİ 3 6.1. 2 Boyutlu Eğri Çizimi x ve y vektörleri ayni boyutta ise bu vektörleri ekrana çizdirmek için plot(x,y) komutu kullanılır. 6. ÇİZİM İŞLEMLERİ 3 6.1. 2 Boyutlu Eğri Çizimi x ve y vektörleri ayni boyutta ise bu vektörleri ekrana çizdirmek için plot(x,y) komutu kullanılır. A =[ 7 2 5 ]; B =[ 5 4 8 ]; plot(a,b); İstenildigi takdirde

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK KAYNAKLAR 1- MATLAB, Ömer Gündoğdu, Osman Kopmaz, M. Akif Ceviz, Paradigma Akademi,

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi 1) Giriş Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Pendulum Deneyi.../../2015 Bu deneyde amaç Linear Quadratic Regulator (LQR) ile döner ters sarkaç (rotary inverted

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 10. ders notu DİZİLER (devam) Kaynak: Dr.Deniz DAL kitabı ve ders sunumları BİR SATIR VEKTÖRÜNÜN BİLGİ DEPOLAMAK AMACIYLA KULLANILMASI A=[ ]; %Başlangıçta Boş 1. METOD A=[A

Detaylı

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Doç. Dr. M. Akif CEVİZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M-Dosyaları Kontrol İfadeleri - İlişkisel ve Mantıksal Operatörler

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

5/14/2015. Kaynaklar. Bilgisayar Programlama. Program. Programlamanın Amacı. Programlama Dili. Programlama Dilleri

5/14/2015. Kaynaklar. Bilgisayar Programlama. Program. Programlamanın Amacı. Programlama Dili. Programlama Dilleri Kaynaklar A'dan Z'ye MATLAB ile ÇALIŞMAK,Doç. Dr. Doğan İbrahim HER YÖNÜ İLE MATLAB, Yrd.Doç.Dr.Mehmet UZUNOĞLU MATLAB ve MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI, Cemalettin Kubat MATLAB Kılavuzu, Aslan İnan Bilgisayar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr Versiyon: 112005 www.abcenser.com.tr MOVICON X -2- 1. GÝRݪ 7 2. KULLANICI LÝSANSI 7 3. BÝR PROJENÝN OLUªTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI 8 3.1. Yeni Bir Proje Oluºturmak: 9 3.2. Araç Kutularý: 14 3.2.1.

Detaylı

NpN ve PnP Tipi Transistörler

NpN ve PnP Tipi Transistörler NpN ve PnP Tipi Transistörler Bipolar Transistorler - Ders Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr. Hilmi KUªÇU Yukarýda belirtilen deðiºik iºlevli bütün transistörlerin esasý Yüzey Birleºmeli Transistör 'dür. Bu nedenle,

Detaylı

MATLAB. Grafikler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

MATLAB. Grafikler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI MATLAB Grafikler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Matlab yüksek seviyede grafik oluşturulabilir. Matlab ile çizilebilecek grafikler; Dikdörtgen (x-y) ve 3 boyutlu çizgi grafikleri Ağ (mesh) ve yüzey grafikleri Çubuk

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Fonksiyonlar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 C++ Hazır Fonksiyonlar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 3 C++ Hazır Fonksiyonlar 1. Matematiksel

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK ALT PROGRAMLAR:M-Fonksiyon Yapısı function cikis_ifadesi1, 2,, n =fonksiyon_adi

Detaylı

2. (1 + y ) ln(x + y) = yy dif. denk. çözünüz. 3. xy dy y 2 dx = (x + y) 2 e ( y/x) dx dif. denk. çözünüz.

2. (1 + y ) ln(x + y) = yy dif. denk. çözünüz. 3. xy dy y 2 dx = (x + y) 2 e ( y/x) dx dif. denk. çözünüz. D DİFERANSİYEL DENKLEMLER ÇALIŞMA SORULARI Fakülte No:................................................... Adı ve Soyadı:................................................. Bölüm:...................................................................

Detaylı