Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23

2 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik Gelişmeler Sayfa Üretim, İstihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art 49 ışı ve Kaynakların Kullanımı b) İstihdam 49 c) 53 Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler a) Mali Gelişmeler b) Parasal Gelişmeler 3. Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama b) Ödemeler Dengesi IV. BÖLÜM Merkez Bankas ının Yıllık Hesapları Bilanço Kâr ve Zarar Hesab ı Hesaplar Hakkında Açıklamalar V. BÖLÜM Bankacı lık Istatistikleri VI. BÖLÜM Bankacıl ık Kesiminin Özel Ilgi Duyacağı Mevzuat VII. BÖLÜM Tablolann Listesi

3 ı, I

4 I. Bölüm TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU Bankaların, kredi veren kurulu şların ve döviz al ım sat ım ıyla i ştigal eden yetkili müesseselerin gözetim ve denetimine ili şkin olarak yasalar alt ında Bankam ıza verilen görevler Tefti ş ve İnceleme Kurulu'nca ifa olunmaktad ır. Tefti ş ve İnceleme Kurulu ayn ı zamanda K.K.T.C. Merkez Bankas ı'n ın iç denetiminden sorumludur. Tefti ş ve İnceleme Kurulu, K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu Üyesi Ertu ğrul GÜVEN'in ba şkanl ığında aşağıdaki personelden olu şmaktad ır. Erşen KARGI Şeniz YÖREL Adile ÜNVAN Sümer ERKMEN Ercan ÖZGÜM Ramadan ERK İNER Türker DELER Pelin YAYLALI Tefti ş ve İnceleme Grup Sorumlusu Tefti ş ve İnceleme Grup Sorumlusu Tefti ş ve İnceleme Amiri Tefti ş ve İnceleme Amiri Tefti ş ve İnceleme Amiri Tefti ş ve İnceleme Amiri Tefti ş ve İnceleme Amiri I. S ın ıf Tefti ş ve İnceleme Memuru 3

5 l ı 14

6 H. Bölüm KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAALIYETLERI 35/1987 say ıl ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ı'nda belirtilen çerçevede bankalar tarafından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlarına Hazine Kefaleti kar şıl ığında avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sağlama görevleri bankam ızca sürdürülmü ştür. 31 Aral ık 1994 tarihi itibariyle TL avans ve reeskont i şlemleri Tablo 1 'de, TL avans ve reeskont i şlemlerinden doğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1993, 31 Aral ık 1994 ve 31 Mart 1995 tarihleri itibariyle kar şılaştırmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. 31 Aral ık 1994 tarihi itibariyle Dövizli avans ve reeskont i şlemleri Tablo 3'te Dövizli avans ve reeskont i şlemlerinden doğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1994 ve 31 Mart 1995 tarihleri itibariyle karşılaştırmas ı ise Tablo 4'te gösterilmi ştir. 5

7 Tablo 1 31 Aral ık 1994 Tari Banka Kaynaklar ından Kullandınlan: Hazine Kefaletini haiz K.M.S.Cypfru ex Bonolar üzerine avans Isletmecilik Lt 44 Ci Tarımsal Don tim Kurumu i itibariyle TL Avans ve Reeskont İşlemleri Borç Dakiyest Senet Adedi Milyon TL Senet Toplamı _A Hazineye Kısa Vadeli Avans Hazine ve Mu Dairesi asebe Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri K.Vakıflar B nkas ı Ltd Sanayi Senetleri ii K. Vakıflar Bankas ı Ltd. K.T.Koop. r.b ankas ı Ltd. L.T.Koop. B as ı Ltd. K.Kredi Ban as ı Ltd. K.Ticaret Ba kas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K.Iktisat B as ı Ltd. K.Yat ınm B nkas ı Ltd. K.Hür Bank td. Everest Ban Ltd. Türkiye İş B kas ı A. Ş. K.Faisal Isl" ı Bankas ı Ltd A, Ihracat Senetleri K.Vakıflar ankas ı Ltd Akdeniz G anti Bankas ı Ltd Turizm Senetleri 46 fl if 66 K.Vakıflar ankas ı Ltd. Asbank Lt K.Yat ınm ankas ı Ltd. Türkiye İş i ankası A.Ş L Tarım Senetleri K.Vakıflar ankası Ltd TOPLAM

8 Diğer Kaynaklardan Kulland ınlan: Turizm Te şvik Fonu ,, 64 ii K.Vak ıflar Bankas ı Ltd. K.T.Koop.Mer.Bankas ı Ltd. Limasol T.Koop. Bankas ı Ltd. K.Ticaret Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K.Faisal Islam Bankas ı Ltd. Milyon TL. Borç Senet Senet Bakiyesi Adedi Toplam ı _L Sanayi Teşvik Fonu ii f 4 t ıt 4i t ıt K.Vak ıflar Bankas ı Ltd. K.T.Koop.Mer.Bankas ı Ltd. Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K. İktisat Bankas ı Ltd. K.Yat ırım Bankas ı Ltd. K.Faisal Islam Bankas ı Ltd Eximbank İhracat Hazırl ık Kredileri K.Yat ırım Bankas ı Ltd Eximbank İhracat Kredileri 44 <4 ii K.Vak ıflar Bankas ı Ltd. Ak.Garanti Bankas ı Ltd. K.Yat ınm Bankas ı Ltd TOPLAM ÖZET: Banka Kaynaklanndan Kulland ınlan Diğer Kaynaklardan Kulland ınlan Genel Toplam

9 Tablo 2 T.L. Avans ve Reeskont Borç B kiyelerinin 31 Aral ık 1993, 31 Aral ık 1994 ve 31 Mart 1995 itiba yle Karşılaştırması Banka Kaynaklar ından Kullandınlan: Kredi Türü Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Üz.Av. 44 borçlu K.M.S.Cyp Tarımsal D K.T.Turi ruvex İşi. Ltd. natım Kurumu I şletmeleri Ltd. 31 Aralık Aralık 1994 Milyon TL. 31 Mart Hazineye Kısa Vadeli Avans Hazine ve uhasebe Dairesi Küçük Esnaf ve S anatkâr Senetleri Sanayi Senetleri ti K.Vakıflar ı ankas ı Ltd. K.Vakıflar Bankas ı Ltd. K.Kredi B nkas ı Ltd. K.Ticaret I ankas ı Ltd. Asbank Lt ı. Akdeniz aranti Bankas ı Ltd. K.T.Koop.l erkez Bankas ı Ltd. K.İktisat ı ankas ı Ltd. Türkiye İş Bankası A.Ş. K.Yat ırım Bankas ı Ltd. Limasol T Koop.Bankas ı Ltd. K. Faisal slâm Bankas ı Ltd. K.Hür B. Ltd. Everest B nk Ltd Ticari Senetler K.Ticaret ankas ı Ltd Ihracat Senetleri K.T.Koo.Merkez Bankas ı Ltd K.Vakıfl. r Bankas ı Ltd Akdeniz aranti Bankas ı Ltd

10 Turizm Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Türkiye İş Bankas ı A.Ş. K.Faisal İslam Bankas ı Ltd. K.Yat ınm Bankas ı Ltd. K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. Everest Bank Ltd Tarım Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd Toplam Diğer Kaynaklardan Kulland ınlan: Turizm Te şvik Fonu ii ii ii ii K.Vakıflar Bankas ı Ltd. K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd. K.Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K.Faisal İslam Bankas ı Ltd. Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd Sanayi Teşvik Fonu it K.Vak ıflar Bankas ı Ltd. K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd. K.Ticaret Bankas ı Ltd. K.Endüstri bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K. İktisat Bankas ı Ltd. K.Yat ınm Bankas ı Ltd. K.Faisal İslam Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd

11 I - t Eximbank İhracat Kredileri K.Kredi Ban K.Vakıflar B K.Yat ınm Ba Akdeniz Gar K.Ticaret Ba Asbank Ltd. K.İktisat Ban Limasol T.K ası Ltd nkası Ltd ası Ltd nti Bankas ı Ltd kası Ltd ası Ltd p.bankas ı Ltd Eximbank İhracat Hazırlık Kredileri it 46 1" i6 it 66 K.T.Koop.M rkez Bankas ı Ltd. Akdeniz Gar nti Bankas ı Ltd. K.Yat ınm B nkas ı ltd. K.Vak ıflar Bankas ı Ltd. Asbank ltd. K.İktisat B kas ı Ltd. Everest Ban Ltd. Limasol T. p.bankas ı Ltd TOPLAM özet: Banka Kaynaklanndan Kulland ınlan Diğer Kaynaklardan Kulland ınlan Genel Topl m O -

12 Tablo 3 31 Aral ık 1994 Tarihi itibariyle Dövizli Avans ve Reeskont i şlemleri Kredi Türü Sanayi Senetleri " " Borçlu K.Kredi Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. &Iktisat Bankas ı Ltd. K.Tunca Bank Ltd. Borç Senet Senet Bakiyesi Adedi Toplamı Türk Bankas ı Ltd. K.Hür Bank Ltd. K.Tunca Bank Ltd. DM DM DM DM DM DM DM DM K.Kredi Bankas ı Ltd. $ $ Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd. $ $ $ $ Ihracat Senetleri <L K. Ticaret Bankas ı Ltd. K.Hür Bank Ltd. Everest Bank Ltd. K.Tunca Bank Ltd Evrest Bank Ltd. K.Tunca Bank ltd. DM DM DM DM DM DM tt 66 Everest Bank Ltd. $ $

13 Tablo 4 Dövizli Avans ve Reesko t Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1994 ve 31 Mart 1995 itibariyle Kar şılaşt ırmas ı 31 Aralık 31 Mart Kredi Türü Borçlu Sanayi Senetleri K.Kredi ankas ı Ltd K.Ticare Bankas ı Ltd K. İktisat Bankas ı Ltd K.Tunca Bank Ltd Türk Ba as ı Ltd. K.Hür B nk Ltd. K.Tunca Bank Ltd. DM DM DM DM DM DM DM DM K.Vakı ar Bankas ı Ltd. - $ K.Kredi Bankas ı Ltd. $ $ Lirnasol T.Koop.Bankas ı Ltd. $ $ $ $ ihracat Senetleri K.Ticar K.Hür Everest K.Tun t Bankas ı Ltd. ank Ltd. ank Ltd. Bank Ltd Everest Bank Ltd. 66 K.Tunc Bank Ltd. DM DM DM DM DM DM Everest Bank Ltd. $ $

14 FAİZ FARKİ FONU Teşviki öngörülen sektörler ve konular için tercihli faiz oranlar ın ın uygulanmas ın ı kolaylaştırmak amac ıyla KKTC Merkez Bankas ı bünyesinde Faiz Fark ı Fonu kurulmas ı 35/1987 say ı l ı KKTC Merkez Bankas ı Yasas ın ın 23. maddesinde öngörülmü ştür. Yasan ın 53. maddesi altında ç ıkarılan "KKTC Merkez Bankas ı Faiz Fark ı Fonu Olu şturulmas ı Tüzüğü"nün 7. maddesine göre Fonun kaynaklar ı şunlard ır: a) Devlet Bütçesine bu amaçla konulacak ödenek; b) KKTC Merkez Bankas ı nezdindeki Hazine fonlar ı faizlerine kar şıl ık olarak Banka bütçesinden ayr ılacak belirli bir ödenek; c) Bankalar ve yan kurulu şları ile kooperatif bankalar ı ve mevcut yasalar alt ında kredi vermekle yetkili k ıl ınm ış müesseselerin verecekleri her türlü nakdi krediler (kontrollu krediler hariç) üzerinden uygulanacak azami yasal faiz oran ı içinden 2 puan faiz fark ın ın tahsil edilerek banka nezdinde aç ılan Faiz Fark ı Fonuna yat ırılan miktarlar; d) Faiz farklar ını zaman ında yat ırmayanlara veya eksik yat ıranlara uygulanacak ayl ık yüzde 8 cezai faiz ve e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ından yap ılacak katk ılar. Tüzüğün 5. maddesi alt ında faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibariyle şöyledir: Tarım (Ayni) %31 Hayvanc ı l ık %41 Küçük Esnaf ve Sanatkâr Kredisi %26 Turizm Kredisi %20 Sanayici Kredisi %20 İhracatç ı Kredisi %31 Tabiat ıyle ayni kredi için hem Merkez Bankas ı reeskont kayna ğından hem de Faiz Fark ı Fonundan yararlanma olana ğı yoktur. Böylece faiz iadesi uygulamas ıyle Bankam ızca Yasada belirtildi ği üzere Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına avans verilerek veya bankalarca ibraz edilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul etmek suretiyle sa ğlanan kredi olanaklar ı yan ında bankalara kendi kaynaklar ından tercihli sektörlere kredi verme olana ğı yarat ılm ıştır. Faiz Fark ı Fonu uygulamalar ı Tablo S'te özet halinde gösterilmektedir.

15 Tablo 5 Harcamalar 1987 Tanm (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi Fai Farkı Fonu Uygulamalar ı Gelirler KKTC Merkez Bankas ı katkısı Bankalardan Milyon TL Tarım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Başı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkısı Bankalardan Tarım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkıs ı Bankalardan TC Yard ımı Tarım (Ayni) 1990 Turizm 1990 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkıs ı Bankalardan TC Yard ımı Tarım (Ayni) 1991 Turizm 1991 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkıs ı Bankalardan TC Yard ımı Tarım (Ayni) 1992 Turizm 1992 Sanayi 1992 ihracat 1992 Reeskont Kredileri için düzeltme Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Başı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkıs ı Bankalardan T.C. Yard ımı

16 1993 Tarım (Ayni) 1993 Turizm 1993 Sanayi 1993 ihracat 1993 Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkısı Bankalardan T.C.Yard ımı Tar ım (Ayni) 1994 Turizm 1994 Sanayi 1994 Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkısı Bankalardan Tarım (Ayn ı) Turizm Sanayi Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan Dönem Ba şı Bakiyesi Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi 31 Mart 1995 tarihinde 17 milyar TL olarak hesaplanm ıştır

17 YETKİLİ BANKALAR Para ve Kambiyo İşleri Yasa Cumhuriyeti'nde faaliyette bulun bulundurmaya, döviz satmaya, chi bordrolar ı ve/veya makbuz tanzi bankalar ı anlat ır. KKTC Merkez TC Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş bankas ı A. Ş. Kıbr ıs Türk Koop. Merkez Ba kas ı Ltd. K ıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K ıbr ıs Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Koop. Bankas ı td. K ıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Endüstri Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Faisal İslam Bankas ı L Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K ıbr ıs iktisat Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Yat ırım Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Hür Bank Ltd. Rumeli Bank Ltd. Kıbr ıs Eurobank Ltd. Finba Finansal Bank Ltd. Everest Bank Ltd. Independent Trade Union Ba k Ltd. Deniz Bank Ltd. Kıbr ıs Tunca Bank Ltd. K ıbr ıs Altınbaş Bank Ltd. ındaki tan ıma göre "Yetkili Bankalar" Kuzey K ıbrıs Türk n ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya, döviz almaya, döviz viz sat ışına mesnet te şkil eden turistlere mahsus döviz al ım ı etmeye Maliye İşleri ile görevli bakanl ıkça yetkili k ıl ınan ankas ı d ışında yetkili bankalar şunlard ır:

18 OFFSHORE BANKACILIĞI Offshore Bankac ı l ık Hizmetleri Yasas ı (48/1990) alt ında izin al ıp tescil edilmi ş ve çal ışan bankalar şunlard ır: East Mediterranean Trust and Banking Corporation Ltd. The European Business Bank Ltd. The European Commerce Bank Ltd. The Euro Textile Bank (ETB) Ltd. Cyprus United Trade and Investment Bank Ltd. Atlas Bank Offshore Ltd. imar Bank Offshore Ltd. Pasifik Bank Offshore Ltd. Özbank Offshore Ltd. Arabia Cyprus Bank (Offshore) Ltd. Oki Bank (Offshore) Ltd. Mediterranean Union Bank (Offshore) Ltd. World Vakıf Offshore Banking Ltd. Optima Bank (Offshore) Ltd. Northern Island Offshore Bank Ltd. Cyprus Islamic (Offshore) Bank Ltd. Facto Bank (Offshore) Ltd. First Merchant Bank (Offshore) Ltd. Şeker Bank Offshore Ltd. Toprak Bank Offshore Ltd. Cleveland Offshore Bank Ltd. Bank Turgoise Offshore Ltd. Adabank Offshore Ltd. Golden Union Offshore Bank Ltd. Golden Union Offshore Bank Ltd. Trade Deposit Offshore Bank Ltd

19 Yetkili Müesseseler ambiyo İşleri Yasas ı Kurallara uyar ınca döviz al ıp satmaya ve "Yetkili Müesseseler" Para ve leri anlat ır. Bu müesseselerin Maliye I şleriyle görevli bakanl ıktan bulundurmaya yetkili kılınan müesses n faaliyette bulunan yetkili müesseselerin isimleri ve kay ıtl ı büro çal ışma izni almalar ı zorunludur. Hal adresleri a şağıda gösterilmiştir. Birinci Döv.z Al ım Sat ım Şirketi td. 158 A Girne Caddesi, Lefko şa. F ırıncloğullan Co. Ltd. 2-4 Asmaaltı Sokak, Lefko şa. Elmaslar Yat ırım Şirketi Ltd. 89 D Taner Küçük I ş Han ı Girne Caddesi, Lefko şa. Ertuğrul Akbel and Sons Ltd. Osman Paşa Caddesi, Mustafa H c ı Ali Apt., No: 2, Lefko şa Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, lefko şa. Nafa Döviz Al ım Sat ım Şirketi td. Zafer Çar şıs ı No: 10 Atatürk Ca ı desi, Girne. Free Mountain Exchange Ltd. 3 Hacı Ali Apt. Zemin Kat 20 Temmuz Caddesi, Girne Forex Management Services Lt II. Selim Caddesi, Arabac ıoğulla Apt. Dükkan No: 4, Lefko şa. Er-Tem Yat ırım Şirketi Ltd. 2 G Kışla Yolu, Mağusa. Batu Exchange Co. Ltd. 52 İstiklal Caddesi, Mağusa Aktif Döviz Ltd. Bardak I ş Han ı, Kat 1, No.1, Lefko şa Rant Döviz Bürosu Ltd. 94 C Bedreddin Demirel Caddesi Lefko şa Aşardağ Exchange Ltd. 121 B Samsun Yolu, Baykal, Mağusa. Gökay Exchange Ltd. 29 Mınd ık Tema Pasaj ı, Mağusa. Ömer Alganer Döviz Ltd. 3 Hürriyet Sokak, Lefko şa. Denizalt ı Döviz Ltd. 23/1 Abdi Çavu ş Sokak, Lefko şa. Oygar Exchange Bureau Ltd. 22, Canbulat sokak, Girne. Hakim Döviz Al ım Sat ım Şirketi Ltd. Dr. Özgün İşhanı No: 13, Girne Chequepoint Ltd. 30, Müftü Raci Efendi Sokak, Lefko şa. M.Osman ve Oğlu Yatırım Şirketi Ltd. Ataçağ Ishani 9, Ali Ruhi sokak, Lefko şa. Uluçay Exchange Ltd. 13, Namık Kemal Meydan ı, G.Mağusa. Gesfi Şirketi Ltd. 40 Abdi Çavuş Sokak, Lefko şa -18-

20 DEVLET KURU DÖV İZLERİ KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar s ın ıfland ırmas ına göre Devlet Kuru Hesab ında tutulan dövizler Tablo 6'da gösterilmi ştir. 27 Ocak 1995 tarihi itibariyle toplam Devlet Kuru Dövizi bin ABD doları olup, bunun bin ABD dolan serbesttir

21 Tablo: 6 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Tutulan Dövizin Tarih Bankalar iğer Bankalar Tasnifıne Göre Devlet Kuru Hesab ında D Dolar ı Karşılığı ve Mevcut Taahhütler Bin ABD $ Toplam Döviz Toplam Taahhüt Serbest 31 Aralık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Aralık 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar ( ) Toplam Aral ık 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Ocak 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar (305.69) Toplam

22 25 Şubat 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Nisan 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar (234.8) Toplam Nisan 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Mayıs 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Temmuz 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Temmuz 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Eylül 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Eylül 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam

23 . 28 Ekim 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aralık 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam (160.0) Aralık 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Ocak 1995 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam (79.7)

24 BANKALAR KURU DÖVİZLERİ Yine KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar tasnifine göre bankalar kurunda özel ve tüzel ki şiler ad ına aç ılan döviz tevdiat ve döviz mevduat hesaplar ındaki dövizlere ait bilgiler Tablo 7'de verilmi ştir. 31 Aral ık 1994 tarihi itibariyle Bankalar Kurundaki toplam döviz bin ABD dolan miktar ındad ır

25 Tablo 7 KKTC Merkez Bankas ı ve Diğ er Bankalar Tasnifine Göre Bankalar Kurunda Özel ve Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplar ın ın ABD Tüzel Ki şiler Ad ına tutulan Dolar ı Kar ş ılığı ve Hesap Türüne Göre Dökümü Bin ABD $ Döviz Mevduat Toplam Tarih Döviz Tevdiat Hesap Miktar Hesap Miktar Döviz $ Bankalar Adedi Adedi 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Ocak 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam

26 28 Şubat 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Mart 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Nisan 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Mayıs 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Haziran 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Temmuz 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Ağustos 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Eylül 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam

27 31 Ekim 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Kasım 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1994 KKTC Merkez Bankası Diğer Bankalar Toplam

28 DÖVIZ REZERVLERI Döviz Rezervlerimiz devlet kuru ile bankalar kuru olarak iki ba şl ık alt ında görülmektedir. Devlet Kuru hesab ında tutulan dövizler tahsise tabi dövizlerdir. Bankalar Kuru ba şl ığı alt ında gösterilen dövizler ise özel ve tüzel ki şilere ait döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı ile bankalar ın kendi nam ve hesaplar ına tuttuklar ı dövizlerden olu şmaktad ır. Tablo 8'den görüleceği üzere 31 Aral ık 1994 tarihi itibariyle toplam döviz rezervlerimiz bin ABD Dolar ı tutar ındad ır

29 1.1 Tablo 8 Tarih-Döviz Niteliği Döv z Rezervlerinin Art ış Hızı Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaştırmas ı Aralık 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam , Aralık 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam , Aralık 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve.tüzel Ki şiler b) Bankaların kendileri Toplam Aralık 1991 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Banlcalann Kendileri Toplam

30 Aralık 1992 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların kendileri Toplam Aralık 1993 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam Ocak 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam Şubat 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Mart 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

31 irlı r ıı Ter r ı h ı ı Nisan 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam Mayıs 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam , Haziran 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalann Kendileri Toplam Temmuz 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalann Kendileri Toplam Ağustos 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam O -

32 Eylül 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Ekim 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalann Kendileri Toplam Kas ım 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalann Kendileri Toplam Aralık 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam

33 9 19 ı I ı.. l ı DÖVİZ TEVDIAT DÖV İZ MEVDUAT HESAPLARININ C İNS VE V ı ELERİNE GÖRE DÖKÜMÜ 31 Aral ık 1994 tarihinde Dü iz Tevdiat ve Döviz Mevduat hesaplar ın ın cins ve vadelerine göre dökümü Tablo 9'da göster lmektedir. Döviz cinsine göre en popüler paran ın sterlin daha sonra ABD dolar ı ve DM oldu- gözlenmektedir

34 Tablo 9 31 Aralık 1994 Tarihi itibariyle Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplarm ın Cins ve Vadelerine Göre Dökümü Bin ABD Dolan Döviz Tevdiat Hesaplan Sterlin Amik2ka Alman Mart t Kıbns Lirası Toplam Karşılığı $ Vadesiz ay vadeli yıl vadeli Toplam $ Kur Fark ı (61.0) Döviz Mevduat Hesaplar ı Vadesiz Ay Vadeli Yıl Vadeli Toplam $ Kur Fark ı (126.3) Genel Toplam $ Kur Fark ı (187.3)

35 DÖVIZ KRED İLERİ Elde etti ğimiz bilgilere gör kredileri bakiyesi, ABD dolar ı tü Mark ı türünden DM 7,422,297 ve ABD dolan değerindedir. 31 Aral ık 1994 tarihi itibariyle, bankalarca kulland ırılan döviz nden $ 41,277,342, sterlin türünden 19,534,741, Alman türünden K 9,004 olmak üzere toplam olarak $ 76,601,

36 TÜRK L İRASI MEVDUAT Aral ık 1992 itibanyle 1,550.2 milyar TL miktannda olan toplam mevduat Aral ık 1991 baz ına göre %77.78 oran ında art ış gösterdiği ve bu dönemin hayat pahahl ığı %63.37 olduğuna göre reel art ış tahakkuk etmiştir. Aral ık 1993 itibanyle 2,998.1 milyar TL miktar ında olan toplam mevduat Aral ık 1992 baz ına göre % oran ında artış gösterdiği ve bu dönemin hayat pahal ı lığı %61.16 olduğuna göre bu dönemde de reel art ış mevcuttur. Aral ık 1994 itibanyle 5,483.8 milyar TL miktar ında olan toplam mevduat Aral ık 1993 baz ına göre %82.90 oran ında artış gösterirken bu dönemin hayat pahal ıl ığı %215.01'e fırlamıştır. Netice itibanyle bu dönemde reel art ış söz konusu değildir. (Tablo 10)

37 Tablo: 10 Tür Liras ı Mevduat ın Artış H ızı Milyon TL Aralık 1988 Resmi Ticari Tasarruf oplani Mevduat ın Niteliğine Göre Dökümil Bir Önceki Dönemle Kaıalaaması Aralık 1989 Resmi Ticari Tasarruf Aralık 1990 Resmi Ticari Tasarruf Aralık 1991 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Aralık 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Aralık 1993 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Ocak 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer oplam oplam oplam Toplam Toplam Toplam

38 Şubat 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Mart 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Nisan 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Mayıs 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Haziran 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Temmuz 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Ağustos 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam

39 Eylül 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Ekim 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Kasım 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Aralık 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer

40 RESMİ MEVDUAT Resmi mevduatın KKTC Merkez Bankas ı ile di ğer bankalar aras ındaki bölünümü TL hesaplannda Tablo 11 ve Döviz hesaplannda Tablo 12'de gösterilmi ştir.

41 Tablo 11 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI VE DI ĞER BANKALAR NEZDINDE TÜRK LİRASI RESMI MEVDUAT Milyon TL. Tarih KKTC Merkez Bankası Diğer Bankalar Toplam Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık O -

42 Tablo 12 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI VE D İĞER BANKALAR NEZDİNDE DÖVİZLİ RESMI MEVDUAT Milyon TL Tarih K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kas ım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

43 A ı c ı PLASMANLAR Türk Liras ı mevduat art ış hızı ile ı lasman art ış hızının karşılaştırmas ı Tablo 13'de gösterilmi ştir. Tablo 14'de Türk Liras ı ve döviz plas anlann ın Türk Liras ı karşılıklannı Aralık 1993 ve Aral ık 1994 tarihleri itibanyle, Tablo 15'de ise dö iz plasmanlann ın TL karşılıklannı aynı tarihler itibanyle karşılaşt ırmal ı olarak veriyoruz

44 Tablo 13 TÜRK LİRASI MEVDUAT ARTI Ş HIZI İLE TÜRK LİRASI PLASMAN ARTIŞ HIZININ KARŞILAŞTIRMASI Milyon TL. Toplam TL Bir Önceki Toplam TL Bir Önceki Mevduat Dönemle Plasman Dönemle Karşılaştırmas ı Karşılaştırmas ı Aralık Aralık Aralık Aral ık Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kas ım Aral ık

45 1 Tablo: 14 İSKONTO SENETLE I VE BANKALAR TÜRK LİRASI VE DÖV İZ PLASMANLARININ SEKTÖREL BAZDA E GEÇMIŞ DÖNEMLE KARŞILAŞTIRMASI Milyon TL Aralık 1993 Aralık 1994 Miktar % Miktar Kamu Kurum ve Kuruluşlan Tarım Sanayi Nakliye ve Ulaşım Yurtiçi ve Yurtdışı Ticaret Turizm Bina ve inşaat Şahsi ve Mesleki Borçlar İskonto Senetleri Not: Kamu Kurum ve Kun ıluşl sektörlerdeki kamu kurum ve kurul (Bak Tablo 2) kalemi karşıs ında gösterilen miktar Bankam ızca çeşitli lanna Hazine Kefaleti Kar şılığı verilen avanslan da içermektedir

46 Tablo 15 BANKALAR DÖVIZ PLASMANLARININ TL KARŞILIKLARININ SEKTÖREL BAZDA VE GEÇM İŞ DÖNEMLE KARŞILAŞTIRMASI Milyon TL Aralık 1993 Aralık 1994.% Miktar.(IGt Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şlan Tanm Sanayi Nakliye ve Ulaşım Yurtiçi ve Yu ıtdışı Ticaret Turizm Bina ve Inşaat Şahsi ve Mesleki Borçlar

47 I I

48 III. BÖLÜM EKONOMİK GELIŞMELER

49 ı

50 EKONOMIK GELIŞMELER 1) Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynakların Kullanımı 1992,1993 ve 1994 yıllarında GSMH' n ın dağılımı ve sektöre! katma değerlerinin büyüme h ızları Tablo 16'da cari üretici fiyatlan ve Tablo 17'de sabit üretici fiyatlar ı ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir sabit fiyatlanyla 1992'de 7,124.7 milyon TL olan GSMH 1993'te 7,547.4 milyon TL'ye yükselmi ştir. Yap ılan gerçekleşme tahmininde 1994 yılı GSMH's ı 7,233.8 milyon TL olarak görülmektedir. Bu suretle 1993 yılında %5.9 oran ındaki büyümeye karşıl ık 1994 yı l ında %4.2 oran ında bir düşüş tahmin edilmiştir. Sabit üretici fiyatlan ile hesaplanan 1992, 1993 ve 1994 y ılları GSYİH'smın sektöre! paylanna göz attığımızda ilk dört s ıram, Kamu Hizmetleri, Ticaret, Sanayi ve Tar ım sektörlerince i şgal edildiğini görürüz ve 1994 y ıllarına ait karşılaştınnah Kaynaklar-Harcamalar Dengesi Tablo 18'dedir. Gayn Safi Milli Hasılamn Toplam Kaynaklar içindeki pay ı 1993 'te %99.8 ve D ış Açığın Toplam Kaynaklar içindeki payı ise %0.2 olarak görülmektedir. Bu oranlann 1994'te fazla de ğişmeyeceği tahmin olunmuştur 'te Toplam Kaynakların %17.2'si yatınmlam ve %82.8'i Tüketime gitmi ştir. Bu oranlann 1994'te s ıra ile %14.5 ve %85.5 olarak gerçekle şeceği tahmin olunmuştur. Sabit sermaye yat ınmlannda Kamu pay ımn %38.8'den, %24.9'a dü şeceği ve Özel Sektör pay ının ise %61.2'den, %75.1'e yükselece ği tahmin olunmuştur

51 Tablo 16 GSMH'nm Da ğılımı ve Sektöre! Katma De ğerlerin Büyüme Hızı (Cari üretici Fiyatlar ıyla Milyon TL.) Sektörler * Büyüme Hızı % Dağılım Yüzdesi Tarım a) Çiftçilik b) Ormancılık c)balıkçılık 2. Sanayi a)maden ve Ta şocakç ılığı b) imalat Sanayii c) Elektrik-Su 3. inşaat 4. Ticaret a)toptan ve Perakende Ticaret b) Otelcilik ve Lolcantac ılık 5. Ulaştırma-Haberle şme 6. Mali Müesseseler 7. Konut Gelirleri 8. Serbest Meslek ve Hizmetler 9. Kamu Hizmetleri ithalat Vergileri GSYM (a.f) Net D ış Alem Faktör Gelirleri GSMH (a.f) (*) Gerçekle şme tahmini Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

52 Tablo 17 GSMH'n ın Dağılımı ve Sektörel Katma Değerlerinin Büyüme H ızı (Cari Üretici Fiyatlar ıyla Milyon TL.) Sektörler * Büyüme HIZI % Dağıhın Yüzdesi Tarım a) Çiftçilik b) Ormanc ılık c) Balıkç ılık 2. Sanayi a) Maden ve Taşocakç ılığı b) imalat Sanayii c) Elektrik-Su 3. inşaat 4. Ticaret a) Toptan ve Perakende Ticaret b) Otelcilik ve Lokantac ılık 5. Ulaştırma-Haberle şme 6. Mali Müesseseler 7. Konut Gelirleri 8. Serbest Meslek ve Hizmetler 9. Kamu Hizmetleri Ithalat Vergileri ı 2.5 ı GSYİH (a.f) Net D ış Alem Faktör Gelirleri GSMH (a.f) (*) Gerçekle şme tahmini Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

53 Tablo 18 Kaynaklar - Harcamalar Dengesi (Milyon TL.) * Değişme (%) GSMH'ya Oranı (%) Cari 1977 Sabit Cari 1977 Sabit Cari Sabit Fiyatlarla Fiyatlar ıyla Fiyatlarla Fiyatlarıyla 1. TOPLAM KAYNAKLAR 6,952, , ,515, , GSMH 6,941, , ,792, , Dış Açık 11, (277,230.6) (127.0) (1.8), IUTOPLAM-YATIRIMLAR 1, 197, f 2,243, Sabit Sermaye Yat ırımları 1,049, , ,963, a) Kamu 407, , b) Özel 642, ,474, Stok Değişmeleri 148, , a) Kamu 45, , b) Özel 102, , III. TOPLAM TÜKETIM 5,754, , ,272, , Kamu 1,523, , ,594, , özel 4,231, , ,677, , N. TOPLAM YURTIÇ İ TASARRUFLAR 1,186, , ,520, , (*) Gerçekle şme Tahmini Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

54 b) istihdam 1992, 1993 ve 1994 y ıllarında istihdamın sektöre! dağı l ım ı karşılaştırmalı olarak Tablo 19'da verilmiştir. Her üç y ılda Tanm yaklaşık %24 payla birinci sırayı, Kamu Hizmetleri yakla şık %22 payla ikinci s ırayı, Inşaat yaklaşık %13 payla üçüncü s ırayı, Sanayi yaklaşık %11 payla dördüncü s ırayı ve Ticaret yaklaşık %10 payla beşinci sırayı işgal etmektedir. -53-

55 Tablo 19 istihdam ın Sektörel Da ğılımı ve Nüfus Yıllar Sektörler 1992 % Pay Sayı 1993 % Pay Sayı 1994* % Pay 1. TARIM ı , , oc oc7 V). cr, r-- kil Cs1-1, C'4^-- 4Ş-- ' 4:; c:>, NO NO 44 1 C7 N e 4 N N N OO N NO.--, or ON ON. csl c!, ct,--, en, oo c> r-:,,220 NO ğe 991,--. OO en N,--* NO et te ),, SANAYI , , a) Taşocakç ılığı b) Imalat Sanayii 8.1 5, , e) Elektrik-Su 1.6 1,231 1,6 1, İNŞAAT , , TICARET-TURIZM , , ,070,473 a) Toptan ve Perakente Tic , , b) Otelcilik ve Lokantac ılık 3.1 2, , ULA ŞTIRMA- HABERLE ŞME 7.8 6, , MALİ MCJESSESELER 2.8 2, , SERBEST MESLEKLER 9.1 6, , KAMU HİZ. (Kit ve Belediyeler dahil) , , TOPLAM 7 e, , , I şsiz Sayısı Toplam Nüfus 17' , ,208,301,806,074,765 ).211 (*) Ön Tahmin Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

56 c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler y ılları ile 1995 yıl ın ın ilk beş ayındaki fiyat hareketleri kar şılaştırmalı olarak Tablo 20'de verilmi ştir. Devlet Planlama Örgütünce yeni bir tüketim harcamalar ı anketi yap ılmış ve bu anket sonucu belirlenen e ğilimlere göre ağırl ıklı, yeni bir tüketim kal ıbı haz ırlanarak 1 Ocak 1988'den itibaren baz olarak kullan ılmaya başlanmıştır. Hayat pahal ı lığı 1986'da %48.09, 1987'de %43.01, 1988'de %62.57, 1989'da %51.81, 1990'da %69.41, 1991'de %46.33, 1992'de %63.37, 1993'de %61.16, 1994'te % ve 1995'in ilk be ş ayl ık döneminde %29.64 olarak saptanm ış olup bunun mal ve hizmeg gruplanna göre da ğılımı Tablo 21'de gösterilmektedir. Yüksek enflasyonist ortamda maa ş ve ücretlerin sat ın alma gücünü korumak dü şüncesiyle 1983 yı l ından beri e şel mobil sistemi uygulanmaktad ır yı lı sonuna kadar her dört ay sonundaki hayat pahal ılığı artışı dikkate al ınarak maaş ve ücretlere yans ıtılan art ışlar 1986 y ı lından itibaren her üç ve 1 Nisan 1990'dan itibaren her iki aydaki duruma göre ayarlanmaya ba şlanmışt ır. Bakanlar Kurulu 7/1979 say ı l ı Kamu Görevlileri Yasas ı 'n ın 121. maddesi uyar ınca ödenmekte olan ayl ık maaş ve ücretlerin tarihinden geçerli olmak üzere her ay ın ilk mesai günü pe şin olarak ödenmesini karara ba ğlad ı. Asgari Ücret Saptama Komisyonunda al ınan tavsiye kararlan uyar ınca asgari ücret 1 Ocak 1987'den itibaren ayda TL 1 Ocak 1988'den itibaren ayda TL 1 Ocak 1989'dan itibaren ayda TL 1 Ocak 1990'dan itibaren ayda TL 1 Ocak 1991'den itibaren ayda TL 1 Ocak 1992'den itibaren ayda TL 1 Ocak 1993'den itibaren ayda TL 1 Ocak 1994'den itibaren ayda TL 1 Ağustos 1994'den itibaren ayda TL 1 Ocak 1995'den itibaren ayda TL olarak saptanm ışt ır

57 Tablo 20 Hayat Pahal ılığı 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992 % Ocak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım C Aralık % 1995 Ocak $ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2267/2014) Bakanlar Kurulu, 24.11.2014 tarih ve 88/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:460/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.2.2015 tarih

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:210/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.1.2015 tarih ve 3/2015 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2075/2014) Bakanlar Kurulu, 24.10.2014 tarih ve 80/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1938/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 22.10.2015 tarih

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

6 - Kalan Vadeye Göre Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Aralık 2015)

6 - Kalan Vadeye Göre Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Aralık 2015) İÇİNDEKİLER 1 - Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (1989Q4-2015Q4) 2 - Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (2002Q1-2015Q4) 3 - Alacaklı Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (2002Q1-2015Q4) 4 - Kısa Vadeli

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM 2016-2018 (TASLAK)

ORTA VADELİ PROGRAM 2016-2018 (TASLAK) KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM 2016-2018 (TASLAK) İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNDE GELİŞMELER... 2 1.1 DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1.1.1 Büyüme...

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2010-2013 TAHMİN DÖNEMİ: 2014-2017

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN ASBANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1135/2014) Bakanlar Kurulu, 26.5.2014 tarih ve 34/2014 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs 2013 1 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ Mayıs 2015 Sayı : 1 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketleri

Detaylı

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ Mayıs 2015 Sayı : 1 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketleri

Detaylı

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde)

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON STOPAJ DÜZENLEMESİ: TL mev. Vadesiz Vadeye göre pay (Yüzde) Bir Aya Üç Aya Altı Aya Bir Yıla ve Daha Uzun 2005 17,8 20,6 45,8 10,5

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı