Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22

2 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ı lık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın b) Istihdam Kullanımı c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler a) Mali Geli şmeler 56 b) Parasal Geli şmeler Ticaret, Pazarlama ve ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama 61 b) Ödemeler Dengesi IV. BÖLÜM Merkez Bankas ının Yıllık Hesapları Bilanço Kül- ve Zarar Hesab ı 71 Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar V. BÖLÜM Bankac ı l ık İstatistikleri BÖLÜM Bankac ı lı k kesiminin Özel Ilgi Duyacağı Mevzuat VII. BÖLÜM Tabloların Listesi

3 2 In

4 1. Bölüm POLLY PECK INTERNATIONAL PLC KAYYUMLARININ LONDRA'DA YÜKSEK MAHKEMEDE AÇTIĞI DAVA 21 Say ı ve May ıs 1993 tarihli Bültende belirtildi ği üzere 2 Mart ve 8 Mart 1993 tarihleri aras ında Temyiz Mahkemesi, Mahkemenin yetki yetersizli ği nedeniyle davan ın reddine dair B anka tarafından yap ılan müracaat ın Mahkemece daha önce reddolunmas ına karşı, Bankan ın yapt ığı istinafı dinledi. Temyiz Mahkemesi kayyumlar ın davas ın ın esas ı hakk ında tatmin olmad ı ve Bankay ı İngiltere'de dava etmek için sa ğlam ve savunulabilir bir tezleri olmad ığın ı saptad ı. Neticede, Mahkeme daha önceki karar ı bozarak, kayyumlar ın davas ın ı reddetti. Mahkeme, Bankan ın dava masraflar ın ın kayyumlarca ödenmesini de en ıretti. Kayyumlar ın, istinaf izni için, Lordlar Kamaras ına müracaattan feragat etmeleri üzerine, Merkez Bankas ı aleyhindeki dava sona ermi ş oldu. Bankan ın, dava masraflar ı ve bunlarla birlikte Ekim 1991 ve Mart 1992 tarihleri aras ında Londra'daki döviz hesaplar ın ın, haks ız yere dondurulmas ı sonucu duçar oldu ğu zarar dolay ı s ıyle, Bankan ın tazminat talebi, Londra'daki avukatlar ım ızca izlenmi ş ve kayyumlardan a şağıdaki ödemelerin yap ılmas ı sağlanm ışt ır: Tazminat 100, Masraflar 796, , Çal ınan evrak için aç ılan dava masraflar ına karşı l ık 2, , Haziran 1993 tarihli beyanat ında kayyum Mr. Christopher Morris şöyle demi ştir: "Temyiz Mahkemesinin, Merkez Bankas ı aleyhindeki davada alm ış olduğu karardan sonra istinaf izni için Lordlar Kamaras ına müracaatta bulunmamaya karar verilmi ştir. Bu itibarla, Merkez Bankas ı aleyhindeki dava sona ermi ştir. Kovu şturma esnas ında, Merkez Bankas ı'n ın sunduğu deliller muvacehesinde, Polly Peck International PLC'nin kaybolan paralar ı hakk ında, Merkez Bankas ı'na yöneltilen şikâyetlerin esastan yoksun oldu ğu şimdi kabul edilmektedir. Bu itibarla, duru şmada yap ılan yolsuzluk ve para aklama suçlamalar ından dolay ı, bu davan ın sorumlusu olan Mr. Christopher Morris hem Guvernörden, hem de Merkez Bankas ı'n ın Yönetim Kurulundan özür dilenıektedir. Polly Peck International PLC taraf ından Asil Nadir aleyhine ba şlat ılan ve Say ın Nadir'in zimmetine geçirdi ği iddia olunan yakla şık 371 milyon miktar ındaki para ile ilgili kovu şturma sürdürülmektedir." 3

5

6 II. BÖLÜM KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETINDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAAL İYETLERİ 35/1987 S ay ıl t Kuzey K ıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ında belirtilen çerçevede bankalar tarafından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına Hazine Kefaleti kar şıl ığında avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sa ğlama görevleri bankam ızca sürdürülmü ştür. 31 Aral ık 1993 tarihi itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo 1 'de, avans ve reeskont i şlemlerinden doğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1992, 31 Aral ık 1993 ve 31 Temmuz 1994 itibariyle kar şılaşt ırmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. Tablo 1 31 Aral ık 1993 Tarihi itibariyle Avans ve Reeskont i şlemleri Banka Kaynaklar ından Kulland ırdan: Borç Bakiyesi Senet Adedi Milyon TL. Senet Toplamı Hazine Kefaletini haiz K.M.S.Cypfruvex Bonolar üzerine avans İşletmecilik Ltd , Tar ı msal Donat ını Kurumu K.T.Turizm İşl.Ltd l Hazineye K ısa Hazine ve Muhasebe Dairesi Vadeli Avans Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Sanayi Senetleri L, 44 (< 4,, 4, 4, 44 4, K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Asbank Ltd Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd K.T. Koop. Mer. Bankas ı Ltd K. Iktisat Bankas ı Ltd Türkiye İş Bankas ı A.Ş K. Yat ırım Bankas ı Ltd L.T.Koop. Bankas ı Ltd K. Faisal islam Bankas ı Ltd K. Hürbank Ltd Everest Balık Ltd Ticari Semtler K.Ticaret Bankas ı Ltd Ihracat Senetleri K.Vak ıflar Bankas ı Ltd ,4 K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd

7 Turizm Senetleri K.Vak ıflar Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd a ı Asbank Ltd Türkiye İş Bankas ı A. Ş K. Faisal islâm Bankas ı Ltd K. Yat ır ım Bankas ı Ltd K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd Everest Bank Ltd Tar ım Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd TOPLAM Diğer Kaynaklardan Kulland ırılan: Turizm Te şvik Fonu 44 K. Vakıflar Bankas ı Ltd. K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd. K.Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K. Faisal Islâm Bankas ı Ltd. Borç Bakiyesi Milyon TL. Senet Senet Adedi Toplam ı Sanayi Te şvik Fonu t K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Endüstri Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K. İktisat Bankas ı Ltd. K. Yat ır ım Bankas ı Ltd. K.Faisal islam Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş Eximbank Ihracat Haz ırl ık Kredileri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd. Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K. İktisat Bankas ı Ltd

8 K. Yat ırım Bankas ı Ltd. Everest Bank Ltd Eximbank ihracat Kredileri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. ai Limasol T.Koop. Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Asbank Ltd Akdeniz Garanti Bankas ı ta aa Ltd K. Iktisat Bankas ı Ltd. 44 ta K. 4 Yat ır ım Bankas ı Ltd TOPLAM Özet: Banka Kaynaklar ından Kulland ı rılan Diğer Kaynaklardan Kulland ırılan Genel Toplam

9 Tablo 2 Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ı k 1992, 31 Aral ık 19 3 ve 31 Temmuz 1994 itibariyle Kar şıla ştırmas ı Banka Kaynaklar ından Kulland ır ı lan: Milyon TL. 31 Aral ık 31 Aralık 31 Tenımuz Kre ıü Türü lloılı _ Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Üz. Av. K.M.S. Cypfruvex İşi. Ltd Tar ımsal Donat ırn Kurumu K.T.Turizm i şletmeleri Ltd. 100k Hazineye K ısa Vadeli Avans Hazine ve Muhasebe Dairesi Küçük Esnaf ve Sanatkar Senetleri K.Vak ıflar Bankas ı Ltd Sanayi Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd. K.Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. K. İktisat Bankas ı Ltd. K.Endüstri bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K.Yat ırım Bankas ı Ltd. Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd. K.Faisal İslam Bankas ı Ltd. K.Hür Bank Ltd. Everest Bank Ltd. Türk Bankas ı Ltd Ticari Senetler K.Ticaret Bankas ı Ltd. K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. K.Vak ıflar Bankas ı Ltd kia ihracat Senetleri K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K.Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K.Yat ırım Bankas ı Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. Everest Bank Ltd O cc

10 Turizm Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K.Kredi Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı - Ltd Asbank Ltd Türkiye İş Bankas ı A. Ş K. Faisal İslam Bankas ı Ltd K. Yat ırım Bankas ı Ltd K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd L ı. - Everest Bank Ltd _6_ Tar ı m Senetleri K.Vak ıflar Bankas ı Ltd TOPLAM DIĞ ER KAYNAKLARDAN KULLANDIRILAN: Turizm Kredileri K.Vak ı flar Bankas ı Erteleme Destek Fonu Ltd. Türk Bankas ı L4 Ltd. Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd Turizm Te ş vik Fonu ta K.Vak ıflar Bankas ı Ltd K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K.Kredi Bankas ı Ltd K.Ticaret Bankas ı Ltd Asbank Ltd Türkiye İş Bankas ı A. Ş K.Faisal İslam Bankas ı Ltd K.Yat ırım Bankas ı Ltd Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd. - 15ii(2, Sanayi Te şvik Fonu K.Vakiflar Bankas 44 L, ı Ltd K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K.Kredi Bankas ı 85.0 Ltd K.Ticaret Bankas ı Ltd (L K.Endüstri Bankas ı Ltd Asbank Ltd Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd L< K. İktisat Bankas ı Ltd K.Yat 90.0 ırım Bankas ı 90.0 Ltd Faisal İslam Bankas ı Ltd Türkiye İş Bankas ı A. Ş Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. II&

11 Eximbank Ihracat Kredileri, ` '' K.Kredi Bankas ı Ltd. K.Vak ıflar Bankas ı Ltd. K.Yat ırını Bankas ı Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K.Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K. İktisat Bankas ı Ltd. - Limasol T.Koop.Bankast Ltd. - - Türk Bankas ı Ltd. Everest Bank Ltd Q Edimbank ihracat Haz ı rl ık Kredileri I, K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K.Yattr ım Bankas ı Ltd. K.Vak ıflar Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K. İktisat Bankas ı Ltd. Everest Bank Ltd. Limasol T.Koop.Bankas ı Ltd L.D. ALL.Q AL-.9. TOPLAM özet: Banka Kaynaklar ından Kulland ı r ılan Diğer Kaynaklardan Kulland ır ılan Genel Toplam ,0Al22 5_,L( ' O

12 FAİZ FARKİ FONU Teş viki öngörülen sektörler ve konular için tercil ıli faiz oranlar ını n uygulanmas ını kolaylaşt ırmak amac ıyla KKTC Merkez Bankas ı bünyesinde Faiz Fark ı Fonu kurulmas ı 35/1987 say ı l ı KKTC Merkez Bankas ı Yasas ıııııı 23. maddesinde öngörülmü ştür. Yasan ın 53. maddesi alt ında ç ıkarı lan "KKTC Merkez Bankas ı Faiz Fark ı Fonu Olu şturulmas ı Tüzüğ ü"niin 7. maddesine göre Fonun kaynaklar ı şunlard ı r: a) Devlet Bütçesine bu amaçla konulacak ödenek; b) KKTC Merkez Bankas ı nezdindeki Hazine fonlar' faizlerine kar şı l ı k olarak Banka biltçesinden ayr ılacak belirli bir ödenek; e) Bankalar ve yan kurulu şları ile kooperatif bankalar ı ve mevcut yasalar alt ında kredi vermekle yetkili k ı l ı f -Imi ş müesseselerin verecekleri her türlü nakdi krediler (kontrollu krediler hariç) üzerinden uygulanacak azan ıi yasal faiz oran ı içinden 2 puan faiz fark ın ı n tahsil edilerek banka nezdinde aç ı lan Faiz Fark ı Fonuna yatırı lan miktarlar; d) Faiz farklar ı n ı zaman ında yat ı rmayanlara veya eksik yat ıranlara uygulanacak ayl ık yüzde 8 cezai faiz ve e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ı ndan yap ı lacak katk ılar. Tüzüğün 5. maddesi alt ında faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibariyle şöyledir: Tarım (Ayni) Hayvanc ı l ık %31 Küçük Esnaf ve Sanatkar Kredisi %41 Turizm Kredisi %26 Sanayici Kredisi %20 İlıracatç ı Kredisi %20 %31 Tabiat ıyle ayni kredi için hem Merkez Bankas ı reeskont kayna ğından hem de Faiz Fark ı Fonundan yararlanma olanağı yoktur. Böylece faiz iadesi uygulamas ıyle, bankam ızea Yasada belirtildi ği üzere Kamu Kurum ve Kurulu şlarına avans verilerek veya bankalarca ibraz edilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul etmek suretiyle sa ğlanan kredi olanaklar ı yan ında bankalara kendi kaynaklar ından tercil ıli sektörlere kredi verme olana ğı yarat ılmışt ır. Faiz Fark ı Fonu uygulamalar ı Tablo 3'te özet halinde gösterilmektedir.

13 Tablo 3 Faiz Farkı Fonu Uygulamalar ı Milyon TL Harcamalar 1987 Tar ı m (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi Gelirler KKTC Merkez Bankas ı katkıs ı Bankalardan Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katk ıs ı Bankalardan Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkıs ı Bankalardan TC Yard ımı Tar ım (Ayni) 1990 Turizm 1990 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Başı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkıs ı Bankalardan TC Yard ımı Tar ım (Ayni) 1991 Turizm 1991 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Baki esi KKTC Merkez Bankas ı Katk ıs ı Bankalardan TC Yard ımı Tar ım (Ayni) 1992 Turizm 1992 Sanayi 1992 ihracat 1992 Reeskont Kredileri için düzeltme Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Başı Bal4yesi KKTC Merkez Banka ı Katkısı Bankalardan T.C.Yard ımı

14 1993 Tar ım (Ayni) 1993 Turizm 1993 Sanayi 1993 ihracat 1993 Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katkıs ı Bankalardan T.C.Yard ımı Tan ın (Ayni) Turizm (G (4 Sanayi Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan T.C. Yard ımı Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Başı Bakiyesi Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi 31 Temmuz 1994 tarihinde 23 Milyar TL. olarak hesaplanm ıştır.

15 TC Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K ıbr ıs Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K ıbr ıs Vakıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Koop.Bankas ı Ltd. K ıbrıs Ticaret Bankas ı Ltd. K ıbrı s Endüstri Bankas ı Ltd. K ıbrıs Faisal Islam Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Iktisat Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Yat ınm Bankas ı Ltd. K ıbrıs Hür Bank Ltd. Rumeli Bank Ltd. K ıbrıs Eurobank Ltd. Finba Finansal Bank Ltd. Everest Bank Ltd. K ıbr ıs I nterbank Ltd. Deniz Bank Ltd. K ıbrıs Tunca Bank Ltd. YETKILI BANKALAR Para ve Kambiyo İşleri Yasas ındaki tan ıma göre "Yetkili Bankalar" Kuzey K ı ns Türk Cumhuriyeti'nde durmaya, döviz satmaya, faaliyette bulunan ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya, döviz almaya, döviz bulu döviz sat ışına mesnet te şkil eden turistlere mahsus döviz al ı m bordrolar ı ve/ve a makbuz tanzim etmeye Maliye İşleri ile görevli bakanl ıkça yetkili kılınan bankalar ı anlat ır. KKTC Mer ez Bankas ı dışında yetkili bankalar şunlard ı r:

16 OFFSHORE BANKACILIĞI Offshore Bankac ı l ık Hizmetleri Yasas ı (48/1990) alt ında izin al ıp tescil edilmi ş ve çal ışan bankalar şunlard ı r: East Mediterranean Trust and Banking Corporation Ltd. The European Business Bank Ltd. The European Co ırunerce Bank Ltd. The Euro Textile Bank (ETB) Ltd. Cyprus United Trade and Investment Bank Ltd. Atlas Bank Offshore Ltd. Imar Bank Offshore Ltd. Pasifik Bal ık Offshore Ltd. Özbank Offshore Ltd. Arabia Cyprus Bank (Offshore) Ltd. Oki Bank (Offshore) Ltd. Mediterranean U ııion Bank (Offshore) Ltd. World Vak ı f Offshore Banking Ltd. Optima Bank (Offshore)Ltd. Northern Island Offshore Bank Ltd. Cyprus Islamic (Offshore) Bank Ltd. Facto Bank (Offshore) Ltd. First Merchant Bank (Offshore) Ltd. Overseas Bal ık (Offshore) Ltd. Şeker Bank Offshore Ltd. Toprak Bank Offshore Ltd. Cleveland Offshore Bank Ltd

17 Yetkili Müesseseler Yetkili Müesseseler" Para ve Kambiyo I şleri Yasas ı Kuralları uyarı a döviz al ıp satmaya ve bulundurmaya yetkili k ı l ınan milesseseleri anlat ır. Bu müesseselerin Maliye I leriyle görevli bakanl ıktan ıtl ı büro zorunludur. Halen faaliyette bulunan yetkili müessesele 'n isimleri ve kay çal ışma izni almalar ı adresleri a şa ğıda gösterilmi ştir. Birinci Döviz Alim Sat ım Şirketi Ltd. 158 A Girne Caddesi Lefko şa F ınnc ıoğullan Co. Ltd. 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefko şa. Elmaslar Yat ır ım şirketi Ltd. 89 D Taner Küçük i ş Hani Girne Caddesi Lefko şa. Ertu ğrul Akbel and Sons Ltd. Osman Pa şa Caddesi, Mustafa Hac ı Ali Apt., No: 2, Lefko şa. Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, Lefko şa. Nafa Döviz Al ım Sat ım Şirketi Ltd. Zafer Çar şısı No:. 10 Atatürk Caddesi, Girne. Free Mountain Exchange Ltd. 3 Hac ı Ali Apt. Zemin Kat 20 Temmuz Caddesi, Girne Forex Management Services Ltd Il. Selim Caddesi, Arabac ıoğullan Apt. Dükkan No:4, Lefko şa. Er-Tem Yat ır ım Şirketi Ltd. 2 G K ışla Yolu, Mağusa. Batu Exchange Co. Ltd. 52 İstiklal Caddesi, Ma ğusa. Gesfi Şirketi Ltd. 40 Abdi Çavu ş Sokak, Lefko şa. Aktif Döviz Ltd. Bardak İş Hani, Katl, No.1, Lefko şa. Rant Döviz Bürosu Ltd. 94 C Bedreddin Demirel Caddesi Lefko şa. A şarda ğ Exchange Ltd. 121 B Samsun Yolu, Baykal, Ma ğusa. Gökay Exchange Ltd. 29 M ınd ık Tema Pasaj ı, Mağusa. Ömer Alganer Döviz Ltd. 3 Hürriyet Sokak, Lefko şa. Denizat ı Döviz Ltd. 23/1 Abdi Çavuş Sokak, Lefko şa

18 DEVLET KURU DÖV İZLERİ KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar s ınıfland ırmas ına göre Devlet Kuru Hesab ında tutulan dövizler Tablo 4 'te gösterilmi ş tir. 1 Temmuz 1994 tarihi itibariyle toplam Devlet Kuru Dövizi bin ABD dolar ı olup, bunun bin ABD dolan serbesttir.

19 Tablo: 4 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar Tasnifine Hesab ında Tutulan Dövizin ABD Dolar ı Kar şıl ığı ve M Tarih ankalar Toplam Döviz S Toplam T S öre Devlet Kuru vcut Taahhütler Bin ABD S ıhüt Serbest S 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ı k 1992 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Ocak 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam ( ) Şubat 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar

20 2 Nisan 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 30 Nisan 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Toplam ( ) ( ) May ıs 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 2 Temmuz 1993 Toplam ( ) KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 30 Temmuz 1993 Toplam (734.1) KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 27 Ağustos 1993 Toplam (452.6) KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 1 Ekim 1993 Toplam (76.0) KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 28 Ekim 1993 Toplam (419.0) KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam (146.3) IME

21 3 Aral ık 1993 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Aral ı k 1993 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 28 Ocak 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 25 Şubat 1994 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Nisan 1994 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 29 Nisan 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 27 May ıs 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 1 Temmuz 1994 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar - 2 O -

22 BANKALAR KURU DÖVİZLERİ Yine KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalars ıııı fland ı nuas ı nagöre bankalar kurunda özel ve tüzel ki şiler ad ı na aç ı lan döviz tevdiat ve döviz mevduat hesaplar ı ndaki dövizlere ait bilgiler Tablo 5'te verilmi ş tir. 30 Nisan 1994 tarihi itibariyle Bankalar Kurundaki toplam döviz bin ABD dolan ıniktar ındad ı r.

23 Tablo 5 KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar Tasnifin Kurunda Özel ve Tüzel Ki şiler Ad ına Tutulan Döviz Tevdi Hesaplar ın ın ABD Dolar ı Kar şılığı ve Hesap Türüne Göre Bankalar t ve Döviz Mevduat öre Dökümü Bin ABD S 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1991 KKTC Merkez Bankas ı 31 Aral ık 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Ocak 1993 KKTC Merkez Bankas ı 28 Şubat 1993 KKTC Merkez Bankas ı -22-

24 31 Mart 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Nisan 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam May ıs 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Haziran 1993 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Temmuz 1993 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Ağustos 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Eylül 1993 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 4357 Toplam Ekim 1993 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam

25 30 Kas ım 1993 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Aralı k 1993 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Ocak 1994 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Şubat 1994 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Mart 1994 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Nisan 1994 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

26 DÖVIZ REZERVLERİ Döviz Rezervleri ı niz devlet kuru ile bankalar kuru olarak iki ba ş l ık alt ı nda görülmektedir. Devlet Kuru hesab ı nda tutulan dövizler tahsise tabi dövizlerdir. Bankalar Kuru ba şlığı alt ı nda gösterilen dövizler ise özel ve tüzel ki ş ilere ait döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı ile bankaların kendi nam ve hesaplar ına tuttuklar ı dövizlerden olu şmaktad ır. Tablo 6'dan görülece ği üzere 30 Nisan 1994 tarihi itibariyle toplam ı ] döviz rezervlerimiz bin ABD Dolar ı tutar ındad ır.

27 Tablo 6 Tarih-Döviz Niteli ği Döziv Rezervlerinin Art ış H ız ı Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle kar şı la ştırmas ı a L2-a-ki Ar kl Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ı n Kendileri Toplam ll Aral ık 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Arl ı1sl99 Q Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam _ Ar al ı Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Toplam , Devletin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam _

28 Mt293. Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kur ııııda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Ni Devletin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurımda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ı n kendileri Toplam ,6 blâ.42, Z2L)2L5_,Q _a_l1()93. t Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Maxış mı Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Haziran lyy3 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri T Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam ( ( Toplam Toplam Toplam y _1(2.0 Toplam _ rjulud±93_ M" Devletin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurunda Tutulan: al Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri ı222 Toplam

29 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: al Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam _ E Ich Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Toplam Kim 1993 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Toplam l ıl Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ı n Kendileri Toplam LUA t Os_a_L1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ı n Kendileri Toplam L190J ŞlıkaLWA Devletin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Toplam Lışi32A Devletin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam _(17-82_1-9_

30 Nisan 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Toplam ,

31 DÖV İZ TEVD İAT VE DÖVİZ MEVDUAT HESAPL RININ CINS VE VADELERİNE GÖRE DÖKÜMÜ 30 Nisan 1994 tarihinde Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat hesaplar ı n n cins ve vadelerine göre dökümünü gösteren Tablo 7, vade yönünden incelendi ğinde gerek Döviz Te diat hesaplannda gerekse Döviz Mevduat hesaplann ı n ilk s ıran ın bir yı l vadeli hesaplarda olduğu görülm ktedir. Döviz cinsine göre en popüler paran ın Sterlin, daha sonra ABD Dolan ve DM oldu ğu gözlenene ı edir.

32 Tablo 7 30 Nisan 1994 Tarihi itibariyle Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplar ın ın Cins ve Vadelerine Göre Dökümü Bi ıı ABD Dolar ı Döviz Tevdiat Hesaplar ı Sterlin Vadesiz Ay Vadeli Y ıl Vadeli ABDS Dolar ı Alman Mark ı K ıbr ıs Liras ı Toplam S Kar şı l ığı Toplam S Döviz Mevduat Hesaplar ı Vadesiz Ay Vadeli Y ıl Vadeli Toplam S Genel Toplam S

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs 2013 1 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2267/2014) Bakanlar Kurulu, 24.11.2014 tarih ve 88/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri NİSAN 211 MAYIS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013)

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012 CARİ DÖNEM MART 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 103.169 103.492 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 102.392 103.492 YURTİÇİ

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1992 No: 18 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

ᇧ卷 Z Dᗧ勗 ᗧ勗 İ R PORU, İ O R Vᗧ勗 İ O R İ İᗧ勗 İ DİP O R ᗧ勗 B Ğ ጇ卷 Tጇ卷 ጇ卷 ጇ卷 ጇ卷T Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. 吗吗n吗ጇ卷吗m 吗吗吗l吗 nጇ卷 ጇ卷ጇ卷ጇ卷ጇ卷n 吗吗l. Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. n吗n 吗 Bጇ卷nkጇ卷 吗 吗ጇ卷l吗k ጇ卷ጇ卷吗吗 吗吗 吗ጇ卷吗 吗ጇ卷吗吗ጇ卷l吗 吗ጇ卷 吗吗吗lጇ卷nጇ卷n

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı