Williams-Beuren Sendromlu 31 Olgunun Retrospektif Deðerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Williams-Beuren Sendromlu 31 Olgunun Retrospektif Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Williams-Beure Sedromlu 31 Olguu Retrospektif Deðerledirilmesi Retrospective Evaluatio of 31 Cases with Williams-Beure Sydrome Ali Bayka Assist. Prof., M.D. Sertaç Haeda Oa Specialist, M.D. Sadetti Sezer Specialist, M.D. Hilal Akalý Specialist, M.D. Departmet of Medical Geetics Abdullah Özkýrýþ Assoc. Prof., M.D. Departmet of Ophtalmology Haka Ceyra Assoc. Prof., M.D. Departmet of Cardiovascular Surgery Kazým Üzüm Prof., M.D. Nazmi Nari Prof., M.D. This study was preseted at IVth Natioal Pediatric Cardiology ad Cardiac Surgery Cogress, 6-9 October 2004, Kayseri- Turkey. Submitted : February 16, 2009 Revised : March 09, 2009 Accepted : March 17, 2009 Özet Amaç: Williams Beure Sedromu (WBS), yaþ ile birlikte belirgi hale gele tipik bulgularý ola geetik bir hastalýktýr. Bu çalýþmada amacýmýz WBS taýsý ala 31 olguyu iceleyerek seyrek görüle bu hastalýkla ilgili tecrübemizi paylaþmaktýr. Gereç ve Yötemler: WBS taýsý ala olgularý dosyalarý retrospektif olarak, sistemik muayee bulgularý, göz muayee bulgularý, ekokardiyografi, real Doppler, tiroid foksiyo testi ve geetik bulgularý bakýmýda deðerledirildi. Bulgular: Pediatrik Kardiyoloji Bilim dalýda yýllarý arasýda 20 si erkek 31 hasta (1 ay-13 yaþ) WBS taýsý aldý. E sýk baþvuru þikâyeti üfürüm duyulmasý (%71) olup, ikici sýklýkta büyüme geliþme geriliði idi. Olgularý 23 üde WBS taýsý içi geetik aalizi yapýldý ve 17 olguda (%73,9) 7. kromozomda q11.23lsi.eln delesyou gösterildi. O iki olguda (%38,7) izole periferik pulmoer steoz, 11 ide (%35,5) izole supravalvüler aort steozu ve sekizide (% 25,8) her iki lezyo bir arada tespit edildi. Semptomatik yedi olguya pulmoer balo ajioplasti, üç olguya aort balo ajioplasti uyguladý. Tedavi etki olmaya üç olgu cerrahi tedavi gerektirirke, diðer olgularda pulmoer steoz ve aort steozu derecesi artmadý. Ýdiopatik hiperkalsemi açýsýda araþtýrýla 10 olguda hiçbiriside hiperkalsemiye rastlamadý. Olgularý %82,6 sýda retial damarlarda tortiosite artýþý tespit edildi. Ýki olgu (2/23, %8,7) hipotiroidi taýsý aldý. Souç: Bu çalýþmada Williams Sedromu taýsý ala 31 olgu literatür bilgileri eþliðide tartýþýlmýþtýr. Aahtar kelimeler: Williams sedromu; aort steozu, supravalvüler; pulmoer steoz; hipotiroidizm. Abstract Purpose: Williams Beure sydrome, is a geetic disorder which gets its characteristic features by agig. The aim of this study is to evaluate patiets diagosed WBS, ad to share our experiece. Material ad Methods: Patiets who diagosed WBS were evaluated retrospectively. Systemic examiatio, echocardiographic ad real doppler fidigs, thyroid fuctios ad geetic aalysis results were collected from patiet file, ad statistical aalyses were doe. Results: 1996 to 2009, 31 patiets (20 male), who were 1 moth to 13 years old diagosed WBS. Mai reaso for admissio was murmur evaluatio i 71%, ad growth retardatio i 16.1%. Geetic aalyses were doe o 23 patiets ad 7q11.23LSI.ELN deletio was positive i 73.9% patiets. Aalyses of cardiovascular examiatios revealed; isolated peripheral pulmoary steosis i 38.7%, isolated supravalvular aortic steosis i 35.5% ad both i 25.8%. Symptomatic seve patiets with pulmoary steosis ad three patiets with aortic steosis applied balloo agioplasty. But three of them, which were ot beefit from agioplasty, treated by surgically. I rest of the patiets, steosis did ot worse. Idiopathic hypercalcemia was evaluated i 10 patiets, but ot detected. Retial arterial vascular tortiosity ratio was 82.6%. Two patiets (8.7%) diagosed hypothyroidism. Coclusio: I this study patiets diagosed WBS were evaluated, ad results were discussed with literature. Keywords: Williams Sydrome; Aortic Steosis, Supravalvular; Pulmoary Steosis, Hypothyroidism. Correspodig Author: Yard. Doç. Dr. Ali Bayka Kayseri,Turkey Telephoe: E- mail: Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Joural) 2009;31(2):

2 Williams-Beure Sedromlu 31 Olguu Retrospektif Deðerledirilmesi Giriþ Williams-Beure sedromu (WBS) adir görüle kojeital, multisistemik bir hastalýktýr. Williams ve çalýþma grubu 1961 yýlýda supravalvüler aort steozu (SVAS), dismorfik yüz görüümü, hafif metal retardasyou ola bir grupta sedromu temel özelliklerii tarif etmiþlerdir (1). Beure ve arkadaþlarý 1964 yýlýda WBS da öcede tariflemiþ bulgulara ilave olarak periferik pulmoer steoz (PPS) ve diþ aomalilerii eklemiþ ve bu olgularý arkadaþ calýsý olduklarýý bildirmiþlerdir (2) yýlýda Ewart ve arkadaþlarý ise yedici kromozomu uzu koluda meydaa gele bir dizi delesyo soucu WBS u geliþtiðii ve bulgularý elasti ge defektiyle iliþkisii göstermiþlerdir (3). Dismorfik yüz görüümü, karakteristik persoalite, olaðadýþý kogitif profil, metal gerilik, kardiyovasküler hastalýk, idiopatik hiperkalsemi, büyüme geriliði ile karakterize ola sedromda, so yýllarda hipotiroidi de sýklýkla bildirilmektedir (4,5). Williams-Beure sedromuda kardiyovasküler sistem tutulumu %80 civarýda görülmektedir. E sýk SVAS, ikici sýklýkta PPS görülür (6-8). Bu çalýþma ile WBS taýsýyla takip edile olgular retrospektif deðerledirilerek, deeyimlerimizi paylaþýlmasý amaçladý. Hastalar ve Yötem Çalýþmada Çocuk Kardiyoloji Bilim dalýda yýllarý arasýda WBS taýsý ala olgular retrospektif olarak deðerledirildi. Ýcelee hastalar, kliik bulgularý ile WBS taýsý ala ve/veya floresa i situ hibridizasyo (FISH) aalizi ile WBS delesyou gösterile hastalardýr. Ýzole pulmoer steoz veya izole aort steozu olduðu halde kliiði uymaya hastalar ile kliik bulgularý zayýf ve FISH aalizi egatif ola hastalar çalýþmaya dahil edilmedi. Hasta dosyalarýda alýa sistemik muayee bulgularý ile göz muayee bulgularý, ekokardiyografi, real Doppler, tiroid foksiyo testi ve geetik bulgular deðerledirildi. Kardiyovasküler muayee sorasý ekokardiyografik icelemelerde Geeral Electric SystemV ekokardiyografi cihazý kullaýldý. Ýki boyutlu ekokardiyografi ile morfoloji, Doppler ekokardiyografi ile damar darlýklarý deðerledirildi. Bulgularý deðerledirilmesi ve frekas aalizleri SPSS 11.0 for Widows paket programý ile yapýldý. Bulgular Bilim dalýmýzda yýllarý arasýda 31 olguya (20 Erkek %65,5) WBS taýsý kouldu. Olgularý ilk baþvuru yaþý 1 ay ile 13 yaþ arasýdýr. Yirmi iki olgu (%71.0) üfürüm, beþ olgu (%16.1) büyüme geliþme geriliðide kardiyovasküler etiyoloji araþtýrýlmasý içi, iki olgu (%6.5) mikrosefali ve strabismus etiyolojisii araþtýrýlmasý sýrasýda WBS ö taýsý ile sevk edildi. Olgularý feotipik özellikleri WBS ile uyumlu buludu. O bir olguda (%35.5) boy ve kilo deðerleri yaþa göre ormali %5 ide azdý. Kardiyovasküler deðerledirme soucu 12 olguda (%38.7) SVAS, 11 olguda (%35.5) PPS, sekiz olguda (%25.8) hem SVAS hem de PPS tespit edildi. PPS ye ilave olarak darlýk, bir olguda ifudibuler, bir olguda da valvülerdi. WBS u tipik kardiyovasküler bulgularý dýþýda iki müsküler küçük vetriküler septal defekt (VSD), bir atrial septal defekt, dört mitral kapak prolapsusu (MVP), bir aort koarktasyou, bir biküspit aort kapaðý, bir aort yetmezliði ola olgu tespit edildi. Olgularý kardiyovasküler deðerledirme souçlarý ve literatürle karþýlaþtýrmasý Tablo I de özetlemiþtir. Tablo I. Kardiyovasküler deðerledirme souçlarý ve literatürle karþýlaþtýrmasý Kardiyovasküler Aomali Periferik pulmoer steoz 20 (64,5) Supravalvüler aort steozu 19 (61,3) Atrial Septal Defekt 1 (3,2) Valvüler pulmoer steoz 1 (3,2) Ýfudibuler pulmoer steoz 1 (3,2) Koarktasyo 1 (3,2) Vetriküler Septal Defekt 2 (6,5) Biküspit aort kapaðý 1 (3,2) Mitral Kapak Prolapsusu 4 (13) Diðer damar darlýklarý 0 Olgu Serimiz Hipertasiyo 4 (13) *AAP: America Academy of Pediatrics (%) AAP Verileri (%) Yau ve Ark ý serisi (%) Olgularý ortalama izlem süresi 41±26.6 aydý. Bu süre içeriside PPS ve SVAS açýsýda takip edile olgularda ilk kotrol ve so kotrolde ölçüle darlýk dereceleri Tablo II de özetlemiþtir. 186 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Joural) 2009;31(2):

3 Ali Bayka, Sertaç Haeda Oa, Sadetti Sezer, Hilal Akalý, Abdullah Özkýrýþ, Haka Ceyra, Kazým Üzüm, Nazmi Nari Tablo II. Williams-Beure sedromu olgularýda Doppler ekokardiyografik bulgularý, aort steozu ve pulmoer steozuu ilk müracaat ve so kotroldeki deðiþimi* Periferik pulmoer steoz miimum/maksimum Supravalvüler aort steozu miimum/maksimum * Hastalarý sekizide hem aort steozu hem de pulmoer steoz bulumaktadýr. Kateter çalýþmasý yapýla 14 olguda, darlýk derecesi 40 mmhg da daha fazla ola semptomatik 10 olguaya balo ajioplasti yapýldý (üç aort ajioplasti, yedi pulmoer ajioplasti). Bulgular Tablo III te verilmiþtir. Tablo III. Kateter yapýla Williams-Beure sedromu hastalarýda iþlem öcesi basýç farklarý ve balo ajioplasti sorasý saðlaa basýç azalmasý Periferik pulmoer steoz miimum/maksimum Supravalvüler aort steozu miimum/maksimum Ýlk Müracaat 19 34,9±14,7 15/ ,9±18,9 15/88 Ýþlem Öcesi 10 22,4±16,9 2/ ,3±6,9 41/57 So Kotrol 13 23,5±4,7 15/ ,4±6,3 15/35 Balo Ýle Saðlaa Basýç Azalmasý 7* 18,6±12,4 0/33 3** 18,3±11,5 5/25 * Üç hastada ölçüle deðerler düþük buluuca balo giriþimi yapýlmakta vazgeçilmiþtir. **Bir hastada darlýðý aðýr olmasý kapaða çok yaký olmasý edeiyle balo giriþimi yapýlmada cerrahi kararý verilmiþtir. Yeidoða ve sütçocuklarý (=10) idiopatik hiperkalsemi açýsýda araþtýrýldýðýda kalsiyum ve fosfor deðerleri ormal sýýrlarda buludu. Hiperkalsemi tedavisi hiçbir olguda gerekli olmadý. Yapýla real Dopplerultrasoografilerde de efrokalsiozis veya real arter darlýðý tespit edilmedi. Göz muayeesi yapýla 23 olguu 19 uda (%82,6) retial damarlarda tortiosite artýþý tespit edildi. Gözde ezotropia tespit edile üç olgu, uygu gözlük ile tedavi edildi. Olgularý 23 üde WBS taýsý içi geetik aalizi yapýldý ve 17 olguda (%73,9) 7. kromozomda q11.23lsi.eln delesyou gösterildi yýlýda öce takip edilmiþ 8 olguya geetik çalýþma yapýlamadý. Ýki olguda (%8.7) hipotiroidi tespit edildi. Birici olguda, 1.5 aylýkke saptaa TSH yüksekliðii edei araþtýrýlýrke, ultrasoografi ile tiroid hipoplazisi belirledi ve L-tyroksi tedavisi baþladý. Hormoal yetmezlik bulua altý aylýk diðer olguda tiroid bezi ormal yerleþimli olup replasma tedavisi almaktaydý. Diðer 21 olguda Tiroid bezi foksiyolarý ormal sýýrlarda buludu. Olgularý hale 19 u tarafýmýzda düzeli olarak izlemektedir. Ýkiside de SVAS ve PPS bulua ikiz kardeþlerde, biricisi üç aylýkke iguial heri edeiyle opere edilirke operasyoda, ikicisi 6 aylýkke akciðer efeksiyou edeiyle kaybedildiler. SVAS ola üç olguda, darlýk cerrahi olarak giderildi. Birici olgu 88 mmhg yý bula aðýr SVAS lu erkek olgu, diðerleri SVAS a baðlý aort yetmezliði ve mitral yetmezliði bulgularý geliþe kýz ve erkek olgulardý. Bu olgulara ajioplastide fayda görmemeleri edeiyle cerrahi uyguladý. VSD i ola iki olguu biride VSD çok küçük olarak devam ederke, diðeride spota olarak kapadý. Tartýþma Kývýrcýk saç, geiþ alý, periorbital dolguluk, buru kökü basýklýðý, yuvarlak buru, uzu filtrum, geiþ aðýz, dolgu yaaklar, küçük ve aralýklý diþler karakteristiktir (1,2). Çocuk büyüdükçe yüz görüümü daha tipik hale gelir. Olgularýmýzda da tipik feotipik bulgular süt çocukluðu döemide sora daha belirgi hale gelmiþtir. IQ seviyeleri civarýdýr. Dil foksiyolarý korumuþ olmasýa karþýlýk görsel yeteekleri azdýr. Davraýþ problemleri vardýr; hiperaktif, geveze, arkadaþ calýsý ve dikkati çabuk daðýla çocuklardýr (1, 2, 4, 9). Williams-Beure sedromuda kýz/erkek oraý eþit olarak bildirilmesie (9) raðme, çalýþmamýzda erkek olgu sayýsý daha fazladýr. Sadler ve arkadaþlarý, erkeklerde kalp hastalýðý isidasýý ve aðýrlýk derecesii kýzlara göre fazla olduðuu bildirmiþlerdir (10). Pham ve arkadaþlarý da kalp hastalýðý olalarda erkek hasta sayýsýý kýzlarda fazla olduðuu rapor etmiþlerdir (11). Olgu serimizde kalp hastalýðý ola WBS hastalarý icelediðide, erkek hasta sayýsýý daha fazla olmasý literatür ile uyumludur. Opere ola 3 olguda ikisii erkek olmasý da erkeklerde lezyolarý daha aðýr olduðu bilgisii destekler. Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Joural) 2009;31(2):

4 Williams-Beure Sedromlu 31 Olguu Retrospektif Deðerledirilmesi Ewart ve arkadaþlarýý WBS sedromuda 7.kromozomu uzu koluda meydaa gele delesyo ile hastalýðý ortaya çýktýðýý göstermesie karþý (3) WBS taýsýyla izlee hastalarý acak %70 ide delesyo gösterilebilmiþtir (12). Bizim çalýþmamýzda 2003 yýlýda sora müracaat ede ve geetik çalýþma yapýlmýþ hastalarda bu ora %73,9 bulumuþtur. Acak bazý çalýþmalarda delesyo tespit edile hasta sayýlarý %90 ý üzeridedir (13). Olgularý baþvuru þikâyetleri çoðulukla üfürüm duyulmasý ve büyüme-geliþme geriliðidir. Çalýþmamýzda huzursuzluk þikâyetiyle bir olgu getirilmiþtir. Huzursuzluk hiperkalsemii bir semptomu olabilir, acak icelee 10 hastaý hiçbiride tedavi gerektirir hiperkalsemiye rastlamamýþtýr. Yau ve arkadaþlarý 41 olguu 17 side hiperkalsemi araþtýrmýþlar ve bularda sadece ikiside ka kalsiyum düzeyii tedavi gerektirmeyecek kadar yüksek bulmuþlardýr (13). Kruse ve arkadaþlarý WBS da hiperkalsemi sebebii araþtýrmýþlar ve kalsiyum metabolizmasý ile ilgili bir bozukluk bildirmemiþlerdir (14). Yeidoða ve sütçocukluðu döemide taý ala hastalarda kalsiyum seviyesii ölçülmesi ve patofizyolojii araþtýrýlmasý uygu olacaktýr. Williams-Beure sedromlu hastalarda e sýk bulgu kardiyovasküler sistemdedir. Bu ora %80 olarak bildirilmiþ olmasýa raðme (9) çalýþmamýzda Çocuk Kardiyoloji Bilim dalýa baþvura ve WBS taýsý ala olgular icelediði içi ora %100 dür. Acak tespit edile bulgularý sýklýðý deðerledirildiðide SVAS tespit edile olgu oraý %61,3, PPS oraý %64,5 dir. Literatürde çeþitli serilerde %38 de %100 e kadar SVAS, %16 da %100 e vara oralarda PPS bildirilmiþtir (7, 11, 13). Çoðulukla e sýk aomalii SVAS olduðu bildirilmesie raðme çalýþmada çalýþmaya farklý oralar dikkat çekicidir. Elasti ge defektie baðlý WBS da MVP da geliþmektedir (15, 16). Çalýþmamýzda MVP oraý %13 olup bildirile serilerdeki oralarda fazladýr. Acak Bruo ve arkadaþlarýý seriside MVP oraýý %27 oraýda bildirilmiþ, kalp bulgularý içeriside SVAS u, PPS da sora üçücü sýklýkta görüldüðüü ve diðer çalýþma serileride fazla olduðuu belirtilmiþlerdir (17). Bizim serimizde de üçücü sýklýkta görüle kardiyak aomali MVP dur. Elasti ge defektie baðlý sistemik bir hastalýk ola WBS da öemli patoloji arteriopatidir (18). SVAS ve PPS dýþýda, aort koarktasyou ve real arter darlýðý görülebilmekte, ayrýca diðer büyük damarlarda, retial damarlarda, kalp içide de lezyolar bildirilmektedir. Amerika Pediyatri Akademisi i (AAP) 2001 yýlýda yayýladýðý WBS ile ilgili derlemede % 20 olguda diðer büyük damarlarda darlýk olduðu, acak koarktasyo olmadýðý bulumuþtur (4). Yau ve arkadaþlarý %6 olguda koarktasyo varke diðer büyük damarlarda darlýk bildirmemiþtir (13). Nari ve arkadaþlarý, 1993 de WBS uda subaortik darlýðý rapor etmiþlerdir (8). Kliik olarak hipertasiyo WBS olgularýda zama içeriside belirgileþmektedir. Hipertasiyo oraý %40 civarýda olduðu ve tedaviside beta blokerlarý tercih edilebileceði vurgulamaktadýr (19). Çalýþmamýzda olgularý dördüde (%12,9) kliik muayeede hipertasiyo tespit edilmiþtir. Ekokardiyografik olarak bir hastada (%3,2) aort koarktasyou belirlemiþtir. Acak real Doppler ve ultrasoografik icelemelerde real arter darlýðý bulgusua veya efrokalsiozise rastlamamýþtýr. Masour ve arkadaþlarý kojeital kalp hastalýklý çocuklarda retial damarlarda etkileme olduðuu ve % 19,2 side tortiosite artýþýý bildirmiþlerdir (20). WBS de stellate iris ve retial damarlarda tortiosite artýþýý dikkat çekici olduðu ve erke taýda muayee bulgusu olarak akýlda tutulmasý gerektiði vurgulamýþtýr (21). Bu çalýþmada göz bulgusu olarak e dikkat çekici ola %82.6 ora ile retial damarlarda tortiosite artýþýdýr. Ayrýca 3 olgumuz ezotropia edeiyle gözlük kullamaktadýr. Acak geel olarak kojeital kalp hastalýklarýda ve WBS de retial damarlarda tortiosite artýþý bildirilmesie raðme Greeberg ve Lewis 1988 yýlýda 42 WBS hastasýý deðerledirmiþ ve hiçbir hastada tortiosite artýþý tespit etmediklerii duyurmuþlardýr (22). Bu alada muayee kriterleri iyi tarif edilerek yeide deðerledirmeler yapýlmasý gerektiðii düþüüyoruz. Metal retardasyo WBS da beklee bulgulardadýr. Tiroid bezi ageezisi ve bazý hastalarda hipofiz tiroid aksýý olgulaþmamasýa baðlý hipotiroidi bulgularý olduðu bilimektedir (5, 23). Bizim çalýþmamýzda bir olguya tiroid hemiageezisi edeiyle ve bir olguda da TSH yüksekliði tespit edilerek tedavi baþlamýþtýr. Çalýþmamýzda hipotiroidi araþtýrýlalarda hipotiroidi sýklýðý %8.7 dir. Acak so yýllarda özellikle WBS de hipotiroidii de eþlik ettiði, AAP bildiriside bu oraý %2 olduðu bildirilmiþtir (4). Bizim çalýþmamýzda ora AAP bildirisie göre yüksek görümekle beraber Stagi ve arkadaþlarý tiroid bozukluðu oraýý %70 lere vara orada görülebileceðii bildirmiþlerdir (24). O yaþý üzerideki çocuklarda hipotiroidi sýklýðýý azaldýðý bildirilmekte olup, yýllýk kotrollerle takibi uygu olacaðý 188 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Joural) 2009;31(2):

5 Ali Bayka, Sertaç Haeda Oa, Sadetti Sezer, Hilal Akalý, Abdullah Özkýrýþ, Haka Ceyra, Kazým Üzüm, Nazmi Nari öerilmektedir (23, 24). Bu kouyla ilgili daha geiþ serilerde detaylý çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Souç olarak, WBS de tipi ve aðýrlýðý deðiþke ola kardiyovasküler aomaliler yaþam süresii etkileye aa parametredir. Kardiyovasküler sistemdeki etkileme subvalvüler seviyeleri ve mitral kapak düzeyide de olmaktadýr. Geetik mutasyo 7q11.23 bölgeside taýmlamýþ olmasýa raðme gösterilmiþ ola delesyo çeþit ve büyüklükleri ilave kliik patolojileri izah etmektedir. Kardiyoloji kliiklerie baþvura hastalarda SVAS veya PPS ola hastalarda WBS u araþtýrýlmasýyla, kliik bulgular ve geliþe geetik taý imkâlarýyla daha fazla sayýda hasta taý alacak daha geiþ serilerde detaylý bilgiler elde edilebilecektir. Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Joural) 2009;31(2):

6 Williams-Beure Sedromlu 31 Olguu Retrospektif Deðerledirilmesi Kayaklar 1.Williams JC, Barratt-Boyes BG, Lowe JB. Supravalvular aortic steosis. Circulatio 1961; 24: Beure AJ, Schulze C, Eberle P, Harmjaz D, Apitz J. The sydrome of supravalvular aortic steosis, peripheral pulmoary steosýs, metal retardatio ad similar facial appearace. Am J Cardiol 1964; 13: Ewart, AK, Morris CA, Atkiso D, et al. Hemizygosity at the elasti locus i a developmetal disorder, Williams sydrome. Nat Geet 1993; 5: Committee o Geetics. America Academy of Pediatrics: Health care supervisio for childre with Williams Sydrome. Pediatr 2001; 107: Cammareri V, Vigati G, Nocera G, Beck-Peccoz P, Persai L. Thyroid hemiageesis ad elevated thyrotropi levels i a child with Williams sydrome. Am J Med Geet 1999; 85: Hallidie-Smith KA, Karas S. Cardiac aomalies i Williams-Beure sydrome. Arch Dis Child 1988; 63: Sugayama SM, Moisés RL, Wagëfur J, et al. Williams- Beure sydrome: cardiovascular abormalities i 20 patiets diagosed with fluorescece i situ hybridizatio. Arq Bras Cardiol 2003; 81: Nari N, Ozyürek R, Bakiler AR, Parlar A, Arcasoy M, Köprübaþi F. Williams sydrome ad subaortic steosis. Cli Geet 1993; 44: Morris CA, Demsey SA, Leoard CO, Dilts C, Blackbur BL. Natural history of Williams sydrome: physical characteristics. J Pediatr 1988; 113: Sadler LS, Robiso LK, Verdaasdok KR, Gigell R. The Williams sydrome: evidece for possible autosomal domiat iheritace. Am J Med Geet 1993; 47: Pham PP, Moller JH, Hills C, Larso V, Pyles L. Cardiac catheterizatio ad operative outcomes from a multiceter cosortium for childre with williams sydrome. Pediatr Cardiol 2009; 30: Passarge E. Color atlas of geetics, 3rd Editio, Thieme, p Yau EK, Lo IF, Lam ST. Williams-Beure sydrome i the Hog Kog Chiese populatio: retrospective study. Hog Kog Med J 2004; 10: Kruse K, Pakau R, Gosch A, Wohlfahrt K. Calcium metabolism i Williams-Beure sydrome. J Pediat 1992; 121: Stavrakaki C, Williams E, Boisjoli A, Vlad P, Chassé H. Mitral valve prolapse ad psychiatric complicatios: a case report. J Psychiatry Neurosci 1991; 16: Akçoral A, Ozaksoy D, Ora B, Nari N, Cevik NT. A ew ad rare form of Williams' sydrome. Acta Paediatr Jp 1993; 35: Bruo E, Rossi N, Thüer O, Córdoba R, Alday LE. Cardiovascular fidigs, ad cliical course, i patiets with Williams sydrome. Cardiol Youg 2003;13: Chowdhury T, Reardo W. Elasti mutatio ad cardiac disease. Pediatr Cardiol 1999; 20: Wessel A, Motz R, Pakau R, Bürsch JH. Arterial hypertesio ad blood pressure profile i patiets with Williams-Beure sydrome (Germa). Z Kardiol 1997; 86: Masour AM, Bitar FF, Traboulsi EI, et al. Ocular pathology i cogeital heart disease. Eye 2005; 19, Offret H, Laplace O. Williams-Beure sydrome: diagosis ad ocular maifestatios (Frech). J Fr Ophtalmol 1995; 18: Greeberg F, Lewis RA. The Williams sydrome. Spectrum ad sigificace of ocular features. Ophthalmology 1988; 95: Selicori A, Fratoi A, Pavesi MA, Bottigelli M, Araboldi E, Milai D. Thyroid aomalies i Williams sydrome: ivestigatio of 95 patiets. Am J Med Geet A 2006; 140: Stagi S, Bidi G, Neri AS, et al. Thyroid fuctio ad morphology i patiets affected by Williams sydrome. Cli Edocriol (Oxf) 2005; 63: Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Joural) 2009;31(2):

Williams-Beuren Sendromlu 31 Olgunun Retrospektif Deðerlendirilmesi

Williams-Beuren Sendromlu 31 Olgunun Retrospektif Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Williams-Beuren Sendromlu 31 Olgunun Retrospektif Deðerlendirilmesi Retrospective Evaluation of 31 Cases with Williams-Beuren Syndrome Ali Baykan Assist. Prof., M.D. abaykan@erciyes.edu.tr

Detaylı

14 ARAÞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Týp Fakültesi Kadý Hastalýklarý ve Doðum Kliiði deki Dört Yýllýk Geetik Amiyosetez Souçlarýý Retrospektif Bir Aalizi Seyit Ali Köse Süleyma Demirel Üiversitesi

Detaylı

ARAÞTIRMA 27 Göðüs hastalýklarý kosültasyou yapýla olgularý deðerledirilmesi Öder Öztürk, Abdullah Ülü, H. Ahmet Birca, Üal Þahi, Ahmet Akkaya SDÜ Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Aa Bilim Dalý, Isparta

Detaylı

Yenidoğan servisinde izlenen doğumsal kalp hastalığı olanların retrospektif değerlendirilmesi

Yenidoğan servisinde izlenen doğumsal kalp hastalığı olanların retrospektif değerlendirilmesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 0; ():- doi:0./buchd.0. Kliik Araştırma Yeidoğa serviside izlee doğumsal kalp hastalığı olaları retrospektif değerledirilmesi Retrospective evaluatio of patiets

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 21 - ARAÞTIRMA 5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Mesut Garipardýç

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ASKERÝ ÖÐRENCÝLERDE EKOKARDÝYOGRAFÝK TARAMA SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ (*)

ASKERÝ ÖÐRENCÝLERDE EKOKARDÝYOGRAFÝK TARAMA SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ (*) ASKERÝ ÖÐRENCÝLERDE EKOKARDÝYOGRAFÝK TARAMA SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ (*) Dr. Ejder KARDEÞOÐLU (*), Dr. Bekir Sýtký CEBECÝ (*), Dr. Namýk ÖZMEN (*), Dr. Mustafa APARCI (*), Dr. Ergün DEMÝRALP (*)

Detaylı

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 91-99 ARAÞTIRMA Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Tuðrul Ýnanç 1, Mehmet Güngör Kaya 1, Esma Gündüz Kaya 2, Ali Doðan 1, Ýdris

Detaylı

A NEW CARDIAC CENTER: VAN YÜKSEK ÝHTÝSAS EÐÝTÝM ve ARAÞTIRMA HASTANESÝ. PRELIMINARY RESULTS

A NEW CARDIAC CENTER: VAN YÜKSEK ÝHTÝSAS EÐÝTÝM ve ARAÞTIRMA HASTANESÝ. PRELIMINARY RESULTS Va Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastaesi Yei Bir Kalp Merkezi: Va Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastaesi. Ýlk Souçlar A NEW CARDIAC CENTER: VAN YÜKSEK ÝHTÝSAS EÐÝTÝM ve ARAÞTIRMA HASTANESÝ.

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIÐINDA RÝSK FAKTÖRLERÝ VE KORONER ARTER LEZYONU YAYGINLIÐININ KALP ATIM HIZI DEÐÝÞKENLÝÐÝ ÜZERÝNE ETLÝLERÝ

KORONER ARTER HASTALIÐINDA RÝSK FAKTÖRLERÝ VE KORONER ARTER LEZYONU YAYGINLIÐININ KALP ATIM HIZI DEÐÝÞKENLÝÐÝ ÜZERÝNE ETLÝLERÝ TGKD Cilt:11 Sayý:2 May 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:2 May 2007 KORONER ARTER HASTALIÐINDA RÝSK FAKTÖRLERÝ VE KORONER ARTER LEZYONU YAYGINLIÐININ KALP ATIM HIZI DEÐÝÞKENLÝÐÝ ÜZERÝNE ETLÝLERÝ *Dr. Ferit Akgül,

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Vakaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Vakaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi (2):73-77, 20 doi:0.5222/j.child.20.073 Araştırma Hashimoto Tiroiditi Taısı Ala Vakaları Geriye Döük Değerledirilmesi Emie DİLEK *, Burçi İŞCAN *, Galip EKUKLU **, Filiz TÜTÜNCÜLER * Hashimoto

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİMDALI 5. SINIF DERS PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİMDALI 5. SINIF DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİMDALI 5. SINIF DERS PROGRAMI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİMDALI ÖĞRETİM ÜYE/ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Prof.Dr.M. Behçet SEVİN Prof.Dr.Sadettin DERNEK

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 194 TÜRKİYE TOPLAMI 2859 1059 1800 10211 3521 6690 2302 745 1557 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1539 546 993 6131 2024 4107 1013 310 703 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

Konjenital Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografinin Önemi

Konjenital Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografinin Önemi DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007, 60(2) Konjenital Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Transözofageal

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 103-113 Orijinal Makale Eskiþehir bölgesinde çocukluk çaðý zehirlenmelerinin retrospektif deðerlendirilmesi Yýldýz Akbay-Öntürk 1, Birsen Uçar 2 Osmangazi

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ersin Erek, Yusuf K. Yalçınbaş, Yasemin Mamur, Kazım Öztarhan*, Ayşe Çolakoğlu, Ayşe Sarıoğlu,

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Image TJH-2017-0134.R2 Submitted: 30 March 2017 Accepted: 20 April 2017 A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Nadir Görülen Bir Port Kateter Geç Komplikasyonu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET PULMONER HĠPERTANSĠYONU OLAN DOĞUMSAL KALP HASTALARINDA DOWN SENDROMUNUN POSTOPERATĠF ENTÜBASYON SÜRESĠ, YOĞUN BAKIM KALIġ SÜRESĠ VE HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Duygu TÜRKBEY,

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2016; 56 (3) Klinik Çalışma ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Esra Akyüz ÖZKAN 1, Haşim HÜSREVŞAHİ

Detaylı

Dev Nodüler Guatr Nedeni ile Opere Edilen Hastaların İncelenmesi

Dev Nodüler Guatr Nedeni ile Opere Edilen Hastaların İncelenmesi İKSST Derg 6(3):42-46, 204 doi:0.5222/iksst.204.42 Araştırma Dev Nodüler Guatr Nedei ile Opere Edile Hastaları İcelemesi The Aalysis of Patiets Who Were Operated With Giat Goiter Hasa AbuoĞlu*, Mehmet

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

Neonatal aritmiler: yenidoðan yoðun bakým ünitesinde on yýllýk deneyim

Neonatal aritmiler: yenidoðan yoðun bakým ünitesinde on yýllýk deneyim Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2002; 46: 187-194 Orijinal Makale Neonatal aritmiler: yenidoðan yoðun bakým ünitesinde on yýllýk deneyim Emre Canpolat 1, Ayþe Korkmaz 2, Murat Yurdakök 3, Alpay Çeliker

Detaylı

Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi

Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi The Relationship of

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý?

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? 18 ARAÞTIRMA Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? Nurçin Çimen Özýþýk*, Gülfem Yurteri**, Bahar Tüzün***, Önder Öztürk****, Özlem Oruç** *Bulanýk Devlet Hastanesi,

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Ali Kemal Gür *, Esra Eker **, Helin El ***, Aytaç Akyol ****, Serkan Akdağ ****, Can Baba Arın ****, Dolunay Odabaşı *, Hakan Uçar

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Pediatri Asistanlarının Çocukluk Çağı Kalp Üfürümlerine Yaklaşım Becerilerinin Değerlendirilmesi

Pediatri Asistanlarının Çocukluk Çağı Kalp Üfürümlerine Yaklaşım Becerilerinin Değerlendirilmesi Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Pediatri Asistanlarının Çocukluk Çağı Kalp Üfürümlerine Yaklaşım Becerilerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Dr. Armağan Altun, Trakya Universitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Edirne 1350g.1 Hastanın Öyküsü Geçirilmiş MI Geçirilmiş

Detaylı

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 2,, (98 98-104 104), 2003 PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU Mehmet SUBAÞI*, Cumhur KESEMENLÝ*, Ahmet KAPUKAYA** Hüseyin ARSLAN*, Serdar NECMÝOÐLU** ÖZET

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE 282 Hodgkin Hastalýðý Olgusunun Baþlangýçtaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Serdar Þahinoðlu 1, Doç. Dr. Mustafa N. Yenerel 2, Dr. Serkan Güvenç 1,

Detaylı

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 013; 14(1) : 11-15 Araþtýrma PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ 1 1 Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER,

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi 26 OLGU Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Özet Ahmet Bircan*, þule Kaya*, Önder Öztürk*, Metin Çiriþ**, Necla Songür* Süleyman Demirel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

AÝLESEL AKDENÝZ ATEÞÝ ÖN TANISI ALAN OLGULARDA MEFV GEN MUTASYON ANALÝZ SONUÇLARININ ÖNEMÝ*

AÝLESEL AKDENÝZ ATEÞÝ ÖN TANISI ALAN OLGULARDA MEFV GEN MUTASYON ANALÝZ SONUÇLARININ ÖNEMÝ* ARAÞTIRMALAR (Research Reports) AÝLESEL AKDENÝZ ATEÞÝ ÖN TANISI ALAN OLGULARDA MEFV GEN MUTASYON ANALÝZ SONUÇLARININ ÖNEMÝ* The Importance of Results of MEFV Gene Analysis in Cases Prediagnosed as Familial

Detaylı

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri Role of Cineangiography and Renal Ultrasonography

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması: Komplikasyonlar İşlem Sırasında Ritm sorunları Cihaz migrasyonu veya

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi H. Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Þahin, Nurcan Özaydýn, Ahmet Akkaya Göðüs Hastalýklarý AD, Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ Müşerref KASAP, Özge ALTUN KÖROĞLU, Fırat ERGİN, Demet Terek, Mehmet YALAZ, Reşit Ertürk LEVENT, Yüksel ATAY, Nilgün KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemili Bir Hastada Subaortik Kitle: Aspergilloma

Akut Miyeloid Lösemili Bir Hastada Subaortik Kitle: Aspergilloma ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Akut Miyeloid Lösemili Bir Hastada Subaortik Kitle: Aspergilloma Subaortic Mass in a Patient with Acute Myeloid Leukemia: Aspergilloma Ekrem Karakaya

Detaylı

Çift Çýkýmlý Sað Ventrikül

Çift Çýkýmlý Sað Ventrikül Atay et al Double Outlet Right Ventricle Turkish J Thorac Cardiovasc Surg DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE Yüksel Atay, Hikmet Ýyem, Tahir Yaðdý, *Ertürk Levent, *Ruhi Özyürek, Emin Alp Alayunt Ege Üniversitesi

Detaylı

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011.

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011. Deomed Yay c l k Holz / Spaide Medikal Retia / Patogeez, Ta ve Tedavi Gücellemeleri Türkçe Editörü / Gülipek Müftüo lu Çeviri / rem Hamamc o lu 27 Yazar Kat l m yla 16.5 x 24 cm, XII + 228 Sayfa 55 fiekil,

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma)

Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma) OTOSKOP 00; :7-77 KESÝTSEL ÇALÞMA Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma) Yrd.Doç.Dr. Celil USLU* Uz.Dr. A. Gani TATAR** Prof.Dr. Sýtký

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı