Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Ekoloji 18, 70, (2009) Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi Mehmet AKYÜZ 1 *, Sevda KIRBAÐ 2 1Fýrat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Elazýð-TÜRKÝYE 2Fýrat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazýð-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Bu çalýþmada; Pleurotus spp. (P. eryngii, P. ostreatus, P. sajor-caju ve P. eryngii var. ferulae) kültürü için lokal tarýmsal ve endüstriyel atýklarýn kullanýlabilme olanaklarý araþtýrýlmýþtýr. Ana kültürün çoðaltýlmasýnda; %2 malt-ekstrakts agar, tohumluk misel (spawn) üretiminde ise buðday taneleri kullanýlmýþtýr. Þapka oluþumu için substrat olarak; buðday sapý (BS), pamuk sapý (PS), mýsýr sapý (MS), pirinç kepeði (PK), mercimek atýðý (MA), fasülye sapý (FS), soya sapý (SS) ve deri atýðý (DA) kullanýlmýþtýr. Misel geliþimi; en kýsa süre ortalama 10 gün ile P. eryngii'nin BS-FS (1:1) + %5 PK ortamýnda, en uzun süre 15 günle P. eryngii var. ferulae'nin BS- PS (1:1) + %5 PK ortamýnda elde edilmiþtir. Primordium oluþumunda; en kýsa süre 28 gün olarak P. ostreatus'un BS-SS (1:1) + %5 PK ortamýnda, en uzun süre 103 gün ile P. eryngii var. ferulae'nin BS-PS (1:1) + %5 PK ortamýnda saptanmýþtýr. Hasat süresi; en erken 33 gün ile P. sajor-caju'nun BS-MS (1:1) + %5 MA ortamýnda, en uzun süre 116 gün olarak P. eryngii var. ferulae'nin BS-PS (1:1) + %5 PK ortamýnda gözlenmiþtir. En düþük verim (%70 nem içeren 100 g kompostta), 15 g olarak P. eryngii'nin BS + %5 DA ortamýnda, en yüksek verim ise 22 g ile P. eryngii'nin BS-FS (1:1) + %5 PK ortamýnda elde edilmiþtir. Sonuç olarak; lokal tarýmsal ve endüstriyel atýklar Pleurotus spp. kültüründe kolaylýkla kullanýlabildiði saptanmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Deri atýðý, kültür mantarcýlýðý, Pleurotus spp., tarýmsal atýklar. Evaluation of Some Agricultural and Industrial Wastes as a Compost for the Cultivation of Pleurotus spp. Abstract This research was to study the possibility of using local agricultural and industrial wastes for the cultivation of Pleurotus species. For the propagation of the main culture 2% malt extract agar was used whereas wheat grains were used for the propagation of spawn. For the formation of basidiocarp, wheat straw (WS), cotton straw (CS), corn straw (AS), rice bran (RB), lentil straw (LS), bean straw (BS), soybean straw (SS) and pelt waste (PW) were used as culture media. The shortest mycelium growing period was determined as average 10 days on WS-BS (1:1) + 5% RB for P. eryngii and the longest was 15 days on WS-CS (1:1) + 5% RB for P. eryngii var. ferulae. The shortest primordium formation period was determined as 28 days on WS-SS (1:1) + 5% RB for P. ostreatus, while the longest was 103 days on WS-CS (1:1) + 5% RB for P. eryngii var. ferulae. The harvest period was determined as 33 days on WS-AS (1:1) + 5% LS for P. sajor-caju, while the longest was 116 days on WS-CS (1:1) + 5% RB for P. eryngii var. ferulae. The lowest average yield per 100 g of material (70% moisture) was 15 g on WS + 5% PW for P. eryngii, while the highest was 22 g on WS-BS (1:1) + 5% RB for P. eryngii. In conclusion, it was determined that various local agricultural and industrial wastes can be used for the cultivation of Pleurotus spp. Keywords: Agricultural wastes, mushroom cultivation, pelt waste, Pleurotus spp. Akyüz M, Kýrbað S (2009) Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi. Ekoloji 18, 70, GÝRÝÞ Günümüzde; hýzlý nüfus artýþý, kentleþme, sanayileþme, tarým alanlarýnýn sýnýrlandýrýlmasý ve ekolojik çevrenin tahrip edilmesi gibi pek çok etkenin besin kaynaklarýný azalttýðý, bunun sonucu olarak insanlarý alternatif besin kaynaklarýný keþfetmeye yönelttiði görülmektedir. Dünyanýn pek çok ülkesinde, tarýmsal ürünlerin hasadý ile sanayide iþlenmesi sýrasýnda oluþan; sap, saman, kepek ve melas gibi atýklarýn ortaya çýktýðý bilinmektedir. Bu atýklarýn büyük bir kýsmý yakýlmakta ya da ortamda býrakýlmakta, geri kalan az bir kýsmý ise; hayvan yemi olarak deðerlendirilmektedir. Tarýmsal hasat sonucunda, kullanýlmayan bu atýklarýn bertaraf edilmesi ve yakýlmasý sonucu doðal çevre üzerinde büyük problemler oluþtuðu görülmektedir (Kara ve Sezer 1992). Bütün bunlar göz önüne alýndýðýnda; bu atýklar, insan beslenmesi ve saðlýðý üzerinde Geliþ: / Kabul: No: 70,

2 Ekoloji olumlu etkileri olduðu bilinen mantar kültüründe kolaylýkla deðerlendirilebilir. Tarýmsal üretimin yoðun olarak yapýldýðý bir çok ülkede, bol ve ucuz maliyetle saðlanabilen pek çok tarýmsal atýk, herhangi bir ön iþlemden geçirilmeden mantar kültüründe substrat olarak da kullanýlabilir. Pleurotus spp.'nin; týbbi özellikleri, zengin besinsel içerikleri, kýsa yaþam döngüleri, üretimlerinin düþük teknolojik maliyetle saðlanabilmeleri ve tarýmsalendüstriyel atýklar üzerinde üretilebilir olmalarý nedeniyle ticari olarak üretilmektedir (Yalýnkýlýç 1992, Ragunathan ve ark. 1996, Cohen ve ark. 2002, Baysal ve Yalýnkýlýç 2002, Baysal ve ark. 2003). Pleurotus spp. yetiþtiriciliði, tüm dünyada en fazla kültürü yapýlan Agaricus türleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda; yüksek besin içeriðine, yetiþtirme tekniði bakýmýndan daha basit ve ekonomik oluþuna, substrat olarak bitkisel atýk materyallerin kullanýlmasýna, üretimlerinin çok düþük maliyetli yatýrýmlarla saðlanabilmelerine ve hastalýklara karþý daha dirençli olmalarý gibi çok sayýda avantajlarý bilinmektedir (Jwanny ve ark. 1995, Patrabans ve Madan 1997, Kong 2004). Mantar yetiþtiriciliði; basit, maliyeti düþük, tarýmsal ve endüstriyel atýklarýn kültüründe kolaylýkla deðerlendirilebildiði çevreye dost bir teknolojidir. Bu çalýþmada; bazý tarýmsal ve endüstriyel atýklarýn Pleurotus spp. üretiminde substrat olarak deðerlendirilebilme olanaklarý tespit edilmiþtir. MATERYAL VE METOT Materyal Pleurotus spp. (Pleurotus eryngii, Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajor-caju ve Pleurotus eryngii var. ferulae), Fýrat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mikrobiyoloji Araþtýrma Laboratuvarýndaki stok kültürlerden saðlanmýþtýr. Yöntem Besin-Agar Ortamýnýn Hazýrlanmasý ve Misel Çoðaltýlmasý 20 g malt ekstrakt ve agar 1 L'lik erlene býrakýlarak saf suyla 1 L'ye tamamlanmýþtýr. Besinagar kaynar suda eritildikten sonra, 121 C'de 1 atm basýnç altýnda 15 dakika süreyle otoklavda steril edilmiþtir. Steril cam petrilerin her birine besiyerinden yaklaþýk 25 ml dökülmüþtür. Buzdolabýnda saklanan (+4ºC) stok kültürler, steril bir bistüri yardýmýyla 0,5 cm 2 büyüklüðünde kare þeklindeki parçalara bölünerek elde edilen miselli besin agar parçalarý, aþýlama iðnesi yardýmýyla, misel kýsmý besiyerinin merkezine gelecek þekilde Akyüz ve Kýrbað aktarýlmýþtýr. Sonra, petrilerin etrafý parafilm ile sarýlarak, 25 C'de inkübatöre yerleþtirilmiþtir. Misel, besiyerinin yüzeyini sardýktan sonra, tohumluk misel çoðaltýlmasýnda kullanýlmýþtýr. Tohumluk Misel (Spawn) Hazýrlanmasý 1 kg buðday tanesi, çeþme suyunda 40 dakika süreyle kaynatýlarak, süzgece boþaltýlýp çeþme suyu altýnda yýkanmýþ ve süzülmesi için 1-2 saat bekletilmiþtir. Süzülen taneler, kurutma kaðýtlarý üzerine 2-3 cm kalýnlýkta serilip, oda sýcaklýðýnda 4-6 saat süreyle bekletilerek %55 oranýnda nem içermesi saðlanmýþtýr. 1 kg'lýk buðday tanelerine, ortam ph'ýný 5,5-6,5 arasýnda tutmak için (Zadrazil 1978, Akyüz 2005), 2 g kireç, tanelerin yapýþmasýný önlemek için 8 g alçý eklenmiþtir. Sonra; 250 ml'lik erlenlerin her birine 120 g haþlanmýþ buðday taneleri doldurulmuþtur. Erlenlerin aðzý pamukla iyice kapatýlarak, 121ºC' de 1 atm basýnç altýnda 15 dakika süreyle otoklavda steril edilmiþtir. Petrilerde çoðaltýlan taze miseller, steril bir bistüri yardýmýyla yaklaþýk 1 cm² büyüklüðünde kesilerek 2 parça miselli besiyeri halinde aþýlanmýþtýr. 25±1ºC de sabit sýcaklýkta inkübasyona býrakýlan erlenler 3-4 günün sonunda, elle sallanarak taneler üzerinde geliþmeye baþlayan misellerin her tarafa homojen daðýlmasý saðlanmýþtýr. Misel tüm taneleri sardýktan sonra, kompost ortamýna aþýlama materyali olarak kullanýlmýþtýr. Kompost Hazýrlanmasý Bu çalýþmada; buðday sapý (BS), pamuk sapý (PS), mýsýr sapý (MS), pirinç kepeði (PK), mercimek atýðý (MA), fasülye sapý (FS) ve soya sapý (SS) gibi tarýmsal atýklar ile deri atýðý (DA) gibi endüstriyel atýklar, Elazýð ve Diyarbakýr il sýnýrlarý içerisinden temin edilmiþtir. Çalýþmada deneme gruplarý aþaðýdaki þekilde hazýrlanmýþtýr: 1. 1 kg buðday sapý + %5 deri atýðý (P. eryngii) 2. 1 kg buðday sapý + 1 kg pamuk sapý + %5 pirinç kepeði (P. eryngii var. ferulae) 3. 1 kg buðday sapý + 1 kg soya sapý + %5 pirinç kepeði (P. ostreatus) 4. 1 kg buðday sapý + 1 kg mýsýr sapý + %5 mercimek atýðý (P. sajor-caju) 5. 1 kg buðday sapý + 1 kg fasülye sapý + %5 pirinç kepeði (P. eryngii) Bu amaçla; tarýmsal atýklar, musluk suyu ile dolu plastik kovalar içerisinde 48 saat süreyle bekletilerek %70 oranýnda nemlenmesi saðlanmýþtýr. Materyal sudan çýkarýlýp, 1 kg kuru materyal için; azotça 28 No: 70, 2009

3 Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp... Ekoloji zengin pirinç kepeði, deri atýðý ve mercimek samaný gibi katký maddelerinin %5'lik dozlarý, 35 g kireç ve 35 g alçý ilave edilmiþtir (Zadrazil 1978, Akyüz 2005). Hazýrlanan materyal homojen bir þekilde karýþtýrýlarak, bez torbalara býrakýlýp, 121ºC de 1 atm basýnç altýnda 15 dakika otoklavda steril edilmiþtir. Kompost 24 saat süreyle bekletilerek, Pleurotus spp. kültüründe materyal olarak kullanýlmýþtýr. Bu sürenin sonunda; %70' lik alkolle dezenfekte edilen polietilen bir örtü üzerine kompost boþaltýlarak, tohumluk misel ilave edilmiþtir. Daha sonra 20x30 cm ebadýndaki poþetlerin, her birine yaklaþýk 500 g misel ekili kompost doldurulmuþ ve aðýzlarý kapatýlarak kültür odasýna býrakýlmýþtýr. Deneysel çalýþma 3 tekrarlý olarak yürütülmüþtür. Kültür Ortamýnýn Hazýrlanmasý ve Mantar Yetiþtirme Koþullarý Deðiþik Pleurotus türleri, misel geliþim süresince 25±1ºC'de, þapka oluþumu için sonraki evrelerde ise 15-25±1ºC'de sabit tutulmuþtur. Iþýðýn Pleurotus spp.'nin misel geliþimi için gerekli olmadýðý, basidiokarp oluþum ve geliþim evresinde ise gerekli olduðu belirtilmiþtir (Delmas ve Mamoun 1983, Kong 2004). Bu nedenle oda, misel geliþim evresinde aydýnlatýlmamýþ, diðer evrelerde ise 40 watt'lýk iki floresan lamba 12 saat açýk tutarak 200 lüx þiddetinde aydýnlatma saðlanmýþtýr. Misel kompostu tam olarak sardýðýnda, misel ile dýþ çevre arasýndaki gaz alýþveriþini saðlamak için torbalarýn aðzý açýlmýþtýr. Kültür odasýnda %75-85 nem oranýný saðlamak amacýyla odanýn tabaný haftada bir defa sulanmýþtýr. Kültürün sulanmasý ise; günde 2-3 defa su püskürtme ile kompostun üst kýsmýnýn nemlendirilmesiyle saðlanmýþtýr. Nem oraný higrometre ile ölçülerek %75-85 oranýnda sabit tutulmasý saðlanmýþtýr. Kültür süresi boyunca oda %70'lik alkol ile haftada bir kez silinerek dezenfekte edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu evreden sonra her bir tür hasat edilmiþtir. BULGULAR Misel çoðaltýlmasý, tohumluk misel (spawn) eldesi ve tohumluk miselin kompost ortamýna aþýlanmasýndan sonra tüm türlerin, misel geliþim sýcaklýðý en iyi 25ºC'de gözlenmiþtir. Þapka oluþumu P. sajor-caju'da en iyi 20-23ºC'de, P. ostreatus'da 15-18ºC'de, P. eryngii ve P. eryngii var. ferulae'de ise 13-15ºC'de gözlenmiþtir. Misel geliþimi; en kýsa süre ortalama 10 gün ile P. eryngii'nin kültürünün yapýldýðý BS-FS (1:1) + %5 PK ortamýnda, en uzun süre ise 15 gün ile P. eryngii var. ferulae'nin BS-PS (1:1) + %5 PK ortamýnda elde edilmiþtir (Tablo 1). Primordium oluþumunda; en kýsa süre ortalama 28 gün olarak P. ostreatus'un BS-SS (1:1) + %5 PK ortamýnda, en uzun süre ise 103 gün ile P. eryngii var. ferulae'nin BS-PS (1:1) + %5 PK ortamýnda belirlenmiþtir (Tablo 1). Hasat süresi; en erken 33 gün ile P. sajor-caju'nun BS-MS (1:1) + %5 MA ortamýnda, en uzun süre ise 116 gün olarak P. eryngii var. ferulae'nin BS-PS (1:1) + %5 PK ortamýnda saptanmýþtýr (Tablo 1). Hasat sonunda elde edilen en düþük verim (%70 nem içeren 100 g kompostta), 15 g olarak P. eryngii'nin BS + %5 DA ortamýnda, en yüksek verim ise 22 g ile P. eryngii'nin kültürünün yapýldýðý BS-FS (1:1) + %5 PK ortamýnda elde edilmiþtir (Tablo 1). Ayrýca, kültür süresi boyunca P. eryngii var. ferulae ve P. eryngii'de genellikle 2 hasat, P. ostreatus'da 4 hasat ve P. sajor-caju'da ise ortalama 5 hasat elde edildiði gözlenmiþtir (Tablo 1). TARTIÞMA VE SONUÇ Deðiþik kültür ortamlarýnda yetiþtirilen Pleurotus türlerinin, misel geliþim süreleri türün genetiksel yapýsýna, kültür metoduna, kültür ortamýndaki kullanýlan bitkisel materyallerin biyolojik yapýsýna ve yetiþtirme ortamýnýn fiziksel ve kimyasal yapýna baðlý olarak gün olarak deðiþtiði saptanmýþtýr (Yalýnkýlýç 1992, Yýldýz 1999, Yýldýz ve Karakaplan 2003, Ohga ve Royse 2004, Akyüz 2005). Pleurotus spp.'nin kültürü için, lokal tarýmsal atýklarýn kolaylýkla kullanýlabildiði ve deðiþik katký maddeleri ile zenginleþtirildiði ifade edilmiþtir (Imbernon ve ark. 1983, Khanna ve ark. 1992, Ragunathan ve ark. 1996, Yýldýz 1998, Ragunathan ve Swaminathan 2003, Akyüz 2005). Tablo 1'de görüldüðü gibi deðiþik kültür ortamlarýnda yetiþtirilen Pleurotus spp.'nin misel geliþim süresi gün olarak deðiþtiði saptanmýþtýr. Elde edilen bu deðerler (10-15 gün), daha önceki araþtýrýcýlarýn bulgularýný (Yýldýz 1998, Yýldýz 1999, Yýldýz ve Karakaplan 2003, Ohga ve Royse 2004, Akyüz 2005) destekler niteliktedir. Pleurotus spp.'de primordium oluþum süresinin kültür ortamýnda kullanýlan deðiþik türlere ve substrat olarak kullanýlan bitkisel materyallere baðlý olarak genellikle gün olarak deðiþtiði ifade edilmiþtir (Khanna ve ark. 1992, Ragunathan ve ark. 1996, Yýldýz ve Karakaplan 2003, Ragunathan ve Swaminathan 2003). Tablo 1'de görüldüðü gibi deðiþik ortamlarda kültürü yapýlan P. ostreatus ve P. sajor-caju'dan elde edilen verilerin (28-29 gün) bu No: 70,

4 Ekoloji Akyüz ve Kýrbað Tablo 1. Deðiþik Kültür Ortamlarýnda yetiþtirilen Pleurotus spp.'nin geliþim periyodu (gün), verim miktarý (g/ 100 g) ve toplam hasat sayýsý. BS: Buðday sapý, PS: Pamuk sapý, DA: Deri atýðý, PK: Pirinç Kepeði, MA: Mercimek atýðý, MS: Mýsýr sapý, SS: Soya sapý. araþtýrýcýlarýn elde ettikleri deðerler ile uyumlu olduðu, fakat P. eryngii ve P. eryngii var. ferulae'de elde edilen verilerin ( gün), bu araþtýrýcýlarýn elde ettikleri deðerlerden daha uzun sürede gözlenmiþtir. Pleurotus spp.'de, hasat periyodu genellikle gün olarak deðiþtiði gözlenmiþtir (Khanna ve ark. 1992, Ragunathan ve ark. 1996, Yýldýz 1998, Yýldýz 1999, Yýldýz ve Karakaplan 2003, Ragunathan ve Swaminathan 2003, Ohga ve Royse 2004, Akyüz 2005). Deðiþik ortamlarda yetiþtirilen Pleurotus spp.'den elde edilen hasat süreleri bu araþtýrýcýlarýn verilerini destekler niteliktedir (Tablo 1). En düþük ortalama verim (%70 nem içeren 100 g kompostta), 15 g olarak P. eryngii'nin BS + %5 DA ortamýnda, en yüksek verim ise 22 g ile P. eryngii'nin kültürünün yapýldýðý BS-FS (1:1) + %5 PK ortamýnda elde edilmiþtir (Tablo 1). Farklý ortamlarda kültürü yapýlan Pleurotus spp.'nin verim miktarý deðiþik araþtýrýcýlar tarafýndan; 2-41 g (Yýldýz 1999, Yýldýz ve ark. 1998, Baysal ve ark. 2003, Yýldýz ve Karakaplan 2003, Ragunathan ve Swaminathan 2003, Akyüz 2005) olarak saptanmýþtýr. Tablo 1'de görüldüðü gibi P. eryngii, P. ostreatus, P. sajor-caju ve P. eryngii var. ferulae'de elde ettiðimiz veriler (15-22 g/100 g) bu araþtýrýcýlarýn elde ettiði veriler ile benzer ve bazý deðerler yönünden ise deðiþken olduðu saptanmýþtýr. Bunun temel nedeni; kültür ortamýnda kullanýlan deðiþik türlere ve substrat olarak kullanýlan bitkisel materyallerin biyolojik ve kimyasal yapýsýna baðlý olabileceði sonucuna varýlmýþtýr. Üreticiler açýsýndan, en kýsa sürede ve bol miktarda ürünün P. sajor-caju ve P. ostreatus'da elde edildiði ve kültür iþlemleri süresince, P. eryngii ve P. eryngii var. ferulae ile kýyaslandýðýnda ise çok sayýda hasat iþleminin gerçekleþtiði gözlenmiþtir (Tablo 1). Geliþim koþullarý bakýmýndan en hassas türün P. eryngiive P. eryngii var. ferulae olduðu, en uzun sürede ürün eldesi P. eryngii var. ferulae'de elde edildiði saptanmýþtýr (Tablo 1). Bu nedenle, kýsa sürede ve bol miktarda ürünün P. sajor-caju ve P. ostreatus'da elde edildiði saptanmýþtýr. Bu yönüyle elde edilen bulgularýn diðer araþtýrýcýlarý (Zadrazil 1978, Kong 2004), destekler nitelikte olduðu saptanmýþtýr. Sonuç olarak; kullanýlmayan tarýmsal ve endustriyel atýklarýn; kültür mantarý üretiminde deðerlendirilmesi, hem çevrenin korunmasýna katkýda bulunacaðýndan hem de yetiþtirilmesi sýrasýnda yeni iþ gücüne ihtiyaç duyulacaðýndan, bölge ve ülke ekonomisine katký saðlayacaktýr. KAYNAKLAR Akyüz M (2005) Sellülozik Atýklarýn Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel.'in Kültüründe Deðerlendirilebilme Olanaklarýnýn Araþtýrýlmasý. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakýr. Baysal E, Yalýnkýlýç MK (2002) Lignoselülozik Atýk Materyal Üzerinde Pleurotus florida Jacq. ex Fr. Kumm. Kültürü. Ekoloji 11, 45, 6-8. Baysal E, Yalýnkýlýç MK, Peker H, Çolak M, Göktaþ O, Özen E, Çolak AM (2003) Atýk Kaðýtlarýn Çeþitli Bitkisel ve Odunsu Atýk-artýk Substratlarla Pleurotus ostreatus Jacq. ex. Fr. Kummer Kültivasyonunda Deðerlendirlmesi. Ekoloji 12, 49, Cohen R, Persky L, Hadar Y (2002) Biotechnological Applications and Potential of Wood-Degrading Mushrooms of the Genus Pleurotus. Applied Microbiology and Biotechnology 58, No: 70, 2009

5 Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp... Ekoloji Delmas J, Mamoun M (1983) Le Pleurote en Corne d'abondance un Champignon Aujourd'hui Cultivable en France. P.H.M.- Revue Horticulture 240, Imbernon M, Brian C, Granit S (1983) New Strains of Pleurotus. Mushroom Journal 124, Jwanny EW, Rashad MM, Abdu HM (1995) Solid-state Fermentation of Agricultural Wastes into Food Through Pleurotus Cultivation. Applied Biochemistry and Biotechnology 50, Kara EE, Sezer Ý (1992) Anýz Yakma. Ekoloji 2, 5, Khanna PK, Bhandari R, Soni GL, Garcha HS (1992) Evaluation of Pleurotus spp. for Growth, Nutritive Value and Antifungal Activity. Indian Journal of Microbiology 32, Kong W (2004) Descriptions of Commercially Important Pleurotus species. Mushrooms Growers Handbook I, Chapter 4-Part II, Oyster Mushrooms. Rural Devolepment Administration, Korea Ohga S, Royse DJ (2004) Cultivation of Pleurotus eryngii on Umbrella Plant (Cyperus alternifolius) Substrate. Journal of Wood Science 50, Patrabans S, Madan M (1997) Studies on Cultivation, Biological Efficiency and Chemical Analysis of P. sajor-caju (Fr.) Singer on Different Bio-Wastes. Acta Biotechnology 17, Ragunathan R, Gurusamy R, Palaniswamy M, Swaminathan K (1996) Cultivation of Pleurotus spp. on Various Agro-Residues. Food Chemistry 55, Ragunathan R, Swaminathan K (2003) Nutritional Status of Pleurotus spp. Grow on Various Agro- Wastes. Food Chemistry 80, Yalýnkýlýç MK (1992) Odun Talaþýnýn Yenebilir Mantar Üretiminde Deðerlendirilmesi. Ekoloji 1, 2, Yýldýz A (1998). Farklý Katký Maddelerinin Deðiþik Oranlarýnýn Pleurotus florida Favose'nin Misel Geliþimi, Basidiokarplarýnýn Oluþumu ve Geliþim Süreleri ile Verim Miktarý Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Biology 22, Yýldýz A, Karakaplan M, Aydin F (1998) Studies on Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kum. var. salignus (Pers. ex Fr.) Konr. et Maubl.: Cultivation, Proximate Composition, Organic and Mineral Composition of Carpophores. Food Chemistry 61, Yýldýz A (1999) Bazý Bitkisel Materyallerin Pleurotus florida Favose'nin Geliþmesi ve Ürün Verimi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Biology 23, Yýldýz A, Karakaplan M (2003) Evaluation of Some Agricultural Wastes for the Cultivation of Edible Mushrooms: P. ostreatus var. salignus. Journal of Food Science and Technology 40, Zadrazil F (1978) Cultivation of Pleurotus. In: Chang ST, Hayes WA (eds), The Biology and Cultivation of Edible Mushrooms, Academic Press, New York, No: 70,

Sellülozik Atıkların Pleurotus spp. nin Gelişim Periyodu ve Verimi Üzerine Etkileri

Sellülozik Atıkların Pleurotus spp. nin Gelişim Periyodu ve Verimi Üzerine Etkileri Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh Universit Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestr Facult ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Saı:2, Safa: 239-244, Ekim

Detaylı

Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması

Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 87-92 Aralık 2007 Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması Fatih KALYONCU 1,*, Erbil KALMIŞ 2,* 6 Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19276

Archived at http://orgprints.org/19276 ORGANĠK KAYIN MANTARI (Pleurotus Spp.) YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Dr. Şeref AKSU 1 Uzm. A. Mutlu UYGUR 1 Özet Bu çalışma, yenilebilir mantar türlerinden kültüre alınanlar içerisinde, dünyada en fazla üretimi yapılan

Detaylı

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Ekoloji 20, 78, 41-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.787 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

ELAZIĞ VE BİNGÖL ÇEVRESİNDEN TOPLANAN P. eryngii var. ferulae NİN KÜLTÜRE ALINMASI

ELAZIĞ VE BİNGÖL ÇEVRESİNDEN TOPLANAN P. eryngii var. ferulae NİN KÜLTÜRE ALINMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 5A0001 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: March 2008 Accepted: January 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1

FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1 BAHÇE 30 (1-2): 37-43 2001 FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1 Aysun PEKŞEN 2 ÖZET Bu çalışma Pleurotus sajor-caju

Detaylı

DEĞİŞİK TARIMSAL ARTIKLARIN Pleurotus ostrearus un MANTAR KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

DEĞİŞİK TARIMSAL ARTIKLARIN Pleurotus ostrearus un MANTAR KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * DEĞİŞİK TARIMSAL ARTIKLARIN Pleurotus ostrearus un MANTAR KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Effect of Different Agricultural Wastes on Mushroom Quality Characteristics of Pleurotus ostreatus Şebnem KURT Bahçe

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

BAZI KAYIN MANTARI (Pleurotus spp.) TÜRLERĐNĐN ORGANĐK OLARAK ÜRETĐMĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR

BAZI KAYIN MANTARI (Pleurotus spp.) TÜRLERĐNĐN ORGANĐK OLARAK ÜRETĐMĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR ANADOLU, J. of AARI 15 (2) 2005, 1-26 MARA BAZI KAYIN MANTARI (Pleurotus spp.) TÜRLERĐNĐN ORGANĐK OLARAK ÜRETĐMĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR Şeref AKSU A. Mutlu UYGUR Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K.9 35661

Detaylı

Değişik Tarımsal Atıkların Bazı Kültür Mantarı Türlerinin Besin Değerleri Üzerine Etkisi

Değişik Tarımsal Atıkların Bazı Kültür Mantarı Türlerinin Besin Değerleri Üzerine Etkisi Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa: 126-131

Detaylı

PİRİNÇ KAVUZU DESTEKLİ KAYIN TALAŞI ÜZERİNDE PLEUROTUS FLORİDA NIN KÜLTİVASYONU

PİRİNÇ KAVUZU DESTEKLİ KAYIN TALAŞI ÜZERİNDE PLEUROTUS FLORİDA NIN KÜLTİVASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 3 : 823-827

Detaylı

YETİŞTİRME ORTAMI AĞIRLIKLARININ PLEUROTUS MANTAR TÜRLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ*

YETİŞTİRME ORTAMI AĞIRLIKLARININ PLEUROTUS MANTAR TÜRLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ* OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):64-71 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):64-71 YETİŞTİRME ORTAMI AĞIRLIKLARININ PLEUROTUS MANTAR TÜRLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ* Beyhan KÜÇÜKOMUZLU Karadeniz

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Torba Kültürü Yöntemi ile Lentinula edodes Yetiştiriciliğinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Verime Etkileri *

Torba Kültürü Yöntemi ile Lentinula edodes Yetiştiriciliğinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Verime Etkileri * Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):1-7 ISSN 1018-8851 Torba Kültürü Yöntemi ile Lentinula edodes Yetiştiriciliğinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Verime Etkileri * Neşe ERKİP 1 Kaya BOZTOK 2 Summary

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Pleurotus eryngii Suþlarýnýn Lignoselülozik Soya Saplarýný Biyodönüþtürme Etkinlikleri

Pleurotus eryngii Suþlarýnýn Lignoselülozik Soya Saplarýný Biyodönüþtürme Etkinlikleri Ekoloji 19, 76, 88-94 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.7610 Pleurotus eryngii Suþlarýnýn Lignoselülozik Soya Saplarýný Biyodönüþtürme Etkinlikleri Numan YILDIRIM 1, Abdunnasýr YILDIZ 2 1Tunceli Üniversitesi,

Detaylı

Determination of Optimum Mycelial Growth Conditions of Pleurotus eryngii Mushroom

Determination of Optimum Mycelial Growth Conditions of Pleurotus eryngii Mushroom Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(2): 17-25, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Konya Bölgesinde Üretilen Kompostlarda Agaricus macrocarpus (F.H. Møller) un Kültür Şartlarının Araştırılması

Konya Bölgesinde Üretilen Kompostlarda Agaricus macrocarpus (F.H. Møller) un Kültür Şartlarının Araştırılması FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ Nisan (2016) 42 (1), 108-117 Araştırma Makalesi Geliş (Recieved) :18/04/2016 Kabul (Accepted) :03/05/2016 Konya Bölgesinde Üretilen Kompostlarda Agaricus macrocarpus (F.H. Møller)

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Abdunnasır YILDIZ 2. Doğum Tarihi: 1963 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans BİYOLOJİ Dicle Üniversitesi 1986 Y.

Detaylı

İzmir / TÜRKİYE. Manisa / TÜRKİYE

İzmir / TÜRKİYE. Manisa / TÜRKİYE Afyon Kocatepe Üniversitesi 7(2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE LENTINULA EDODES İN MİSEL GELİŞİM HIZI ÜZERİNE MEŞE ODUNU PARÇA BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ ÖZET Erbil KALMIŞ

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

DETERMINATION OF SPAWN RUN TIME OF VARIOUS HYBRIDS OBTAINED FROM Pleurotus eryngii (DC.) Gillet

DETERMINATION OF SPAWN RUN TIME OF VARIOUS HYBRIDS OBTAINED FROM Pleurotus eryngii (DC.) Gillet Pleurotus eryngii (DC.) Gillet Makrofungusunda Farklı Hibrid Bireylerin Spawn Sarma Sürelerinin Belirlenmesi C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 5.1 (2009) 39 44 5.1 (2009)

Detaylı

ULUSLARARASI TARIM VE YABAN HAYATI BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI TARIM VE YABAN HAYATI BİLİMLERİ DERGİSİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY FACULTY OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES ULUSLARARASI TARIM VE YABAN HAYATI BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Agaricus bisporus, Buğday Saplı Sentetik Kompost, Mantar Kültürü

Anahtar Kelimeler: Agaricus bisporus, Buğday Saplı Sentetik Kompost, Mantar Kültürü S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı 17[2000]37-42,KONYA Buğday Saplı Sentetik Komposta İlave Edilen Bazı Besin Maddelerinin Agaricus bisporus (Lge.) Sing.'un Misel Gelişmesine, Verimine ve Erkenciliğine

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 31-36, 2003 Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2016/17 sayılı ve XIX no'lu kararı ile basılmıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2016/17 sayılı ve XIX no'lu kararı ile basılmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2016/17 sayılı ve XIX no'lu kararı ile basılmıştır. GIDA VE NUTRASÖTİK AMAÇLI MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ETNOMİKOLOJİ Prof. Dr. A.Üsame TAMER Manisa Celal

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Pleurotus eryngii (DC.) Gillet in Tek Spor İzolatlarının Eldesi, Melezlenmesi ve Yeni Melezlerin Misel Büyüme Hızlarının Saptanması

Pleurotus eryngii (DC.) Gillet in Tek Spor İzolatlarının Eldesi, Melezlenmesi ve Yeni Melezlerin Misel Büyüme Hızlarının Saptanması Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 19-24, 2009 21(1), 19-24, 2009 Pleurotus eryngii (DC.) Gillet in Tek Spor İzolatlarının Eldesi, Melezlenmesi ve Yeni Melezlerin

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ULUSLARARASI TARIM VE YABAN HAYATI BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI TARIM VE YABAN HAYATI BİLİMLERİ DERGİSİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY FACULTY OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES ULUSLARARASI TARIM VE YABAN HAYATI BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

ÇEŞİTLİ LİGNOSELÜLOZ ESASLI ATIKLARIN (PLEUROTUS OSTREATUS) UN VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇEŞİTLİ LİGNOSELÜLOZ ESASLI ATIKLARIN (PLEUROTUS OSTREATUS) UN VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2000 : 6 : 2-3 : 271-275

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Ekoloji 19, 77, 51-58 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.778 Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Sami GÖREN *, Mustafa ESEN Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Hadýmköy Kampüsü, Büyükçekmece,

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Bitki Genetik Kaynaklarýnýn Muhafaza Ýmkanlarý ve Tohum Gen Bankalarýnýn Çalýþma Sistemleri

Bitki Genetik Kaynaklarýnýn Muhafaza Ýmkanlarý ve Tohum Gen Bankalarýnýn Çalýþma Sistemleri Cilt: 10 Sayý: 39 (2001), 25-30 Bitki Genetik Kaynaklarýnýn Muhafaza Ýmkanlarý ve Tohum Gen Bankalarýnýn Çalýþma Sistemleri Dr. Ahmet BALKAYA Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

Farklı Sıcaklık ve Süre Uygulamalarının Pleurotus ostreatus (İstiridye Mantarı)'un Bazı Özelliklerine Etkisi

Farklı Sıcaklık ve Süre Uygulamalarının Pleurotus ostreatus (İstiridye Mantarı)'un Bazı Özelliklerine Etkisi Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 18 (4), 10-16, 2014 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Farklı Sıcaklık ve Süre Uygulamalarının Pleurotus ostreatus (İstiridye Mantarı)'un Bazı Özelliklerine Etkisi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Muðla Halk Pazarýnda Satýþa Sunulan Ev Yapýmý Peynirlerin Mikrobiyolojik Özellikleri

Muðla Halk Pazarýnda Satýþa Sunulan Ev Yapýmý Peynirlerin Mikrobiyolojik Özellikleri Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 3-8 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Muðla Halk Pazarýnda Satýþa Sunulan Ev Yapýmý Peynirlerin Mikrobiyolojik Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Aysel UÐUR Muðla Üniversitesi, Fen- Edebiyat

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İLKER SÖNMEZ

Yrd.Doç.Dr. İLKER SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr. İLKER SÖNMEZ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 Kayseri T: 24222744002529 F: 2422274564 ilkersonmez@akdeniz.edu.tr

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Şebnem KURT DEĞİŞİK TARIMSAL ARTIKLARIN KAYIN MANTARI (Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajor-caju) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIM OLANAKLARI BAHÇE

Detaylı

Antalya 25 Nisan 2007 CERES 1

Antalya 25 Nisan 2007 CERES 1 ÖRTÜ ALTI VE TOPRAKSIZ ÜRÜN YÖNETÝMÝ Antalya 25 Nisan 2007 TEKNÝK TOPLANTI: Kesme çiçek yetiºtirme teknikleri CERES srl Paolo Battistel - Ýtalya CERES 1 ÜRÜNLER GERBERA KARANFÝL GÜL TÝPLENDÝRME BESLEME

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARINDAN ELDE EDİLEN Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. eryngii NİN ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİ

FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARINDAN ELDE EDİLEN Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. eryngii NİN ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0009 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

ÝZAYDAÞ Tehlikeli Atýk Yakma Tesisi ve ÝSTAÇ Týbbi Atýk Yakma Tesisinde Dioksin/Furan Oluþumunun ve Gideriminin Ýncelenmesi

ÝZAYDAÞ Tehlikeli Atýk Yakma Tesisi ve ÝSTAÇ Týbbi Atýk Yakma Tesisinde Dioksin/Furan Oluþumunun ve Gideriminin Ýncelenmesi Ekoloji 18, 70, 67-73 (2009) ARAÞTIRMA NOTU ÝZAYDAÞ Tehlikeli Atýk Yakma Tesisi ve ÝSTAÇ Týbbi Atýk Yakma Tesisinde Dioksin/Furan Oluþumunun ve Gideriminin Ýncelenmesi Gülten GÜNEÞ*, Ferruh ERTÜRK Yýldýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı