Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi"

Transkript

1 Ekoloji 20, 78, (2011) doi: /ekoloji Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Gökçen YAKUPOÐLU 1, Aysun PEKÞEN 2* 1Namýk Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdað-TÜRKÝYE 2Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kurupelit, Samsun-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Bu çalýþmanýn amacý meþe hýzar tozu (ince talaþ) ve odun yongasý (kaba talaþ) ile %10, 15, 20 ve 25 oranýnda çay atýðý (ÇA) karýþýmlarýndan hazýrlanan yetiþtirme ortamlarýnýn Ganoderma lucidum mantarýnýn verim ve bazý morfolojik özellikleri üzerine etkilerini belirlemektir. G. lucidum mantar türünün tohumluk miselleri Denizli'den Agromycel firmasýndan temin edilmiþtir. Çalýþmada yetiþtirme ortamlarýnýn ph, nem, karbon, azot ve karbon:azot oranlarý belirlenmiþtir. Ayný zamanda yetiþtirme ortamlarýnýn ilk primordium oluþum süresi, verim ve bazý morfolojik özellikler üzerine etkisi tespit edilmiþtir. Meþe aðaç türüne ait odun yongasý ve hýzar tozunun %18 buðday kepeði (BK), %1 sakkaroz ve %1 CaCO 3 ile karýþýmlarýndan hazýrlanan ortamlar kontrol ortamý olarak kullanýlmýþtýr. En yüksek verim meþe odun yongasýnda 73,07 g/kg ortam ile 90:10 ÇA ortamýndan, meþe hýzar tozu ile hazýrlanan karýþýmlarda ise 21,21 g/kg ortam ile 75:25 ÇA ortamýndan elde edilmiþtir. Meþe hýzar tozu ile hazýrlanan 80:20 ÇA, 85:15 ÇA ve 90:10 ÇA ortamlarý dýþýnda, diðer ortamlara ait verim deðerleri 80:18 BK kontrol yetiþtirme ortamýna göre daha yüksek bulunmuþtur. Anahtar Kelimeler: Çay atýðý, Ganoderma lucidum, kompost, meþe, partikül büyüklüðü. Influence of Particle Size and Different Substrates Containing Tea Waste on Yield and Some Morphological Characters of Ganoderma lucidum Mushroom Abstract The objective of this study was to determine the effects of substrates prepared by the mixtures of sawdust and wood-chip of oak with tea manufacture waste (TW) at the rate of 10, 15, 20 and 25% on the yield and some morphological characters of Ganoderma lucidum mushroom. Ganoderma lucidum was obtained from Company of Agromycel in Denizli. In the study, ph, moisture, N and C contents, and C:N ratios of substrates, and also days to first fruiting, yield and some morphological characters were determined. Substrate mixtures of sawdust (OS) and wood-chip (OWC) of oak at the rate of 80% with 18% wheat brain (WB), 1% sucrose and 1% CaCO 3 were used as their controls. The highest mushroom yield was obtained from 90 OWC:10 TW (73.07 g/kg substrate) and 75OS:25TW (21.21 g/kg substrate). It was determined that mushroom yields of the substrates, except for the mixtures of 80:20TW, 85:15TW and 90:10TW prepared by oak sawdust with tea waste, were higher than that in control substrate of 80:18WB. Keywords: Ganoderma lucidum, particle size, substrate, oak, tea waste. Yakupoðlu G, Pekþen A (2011) Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Ekoloji 20 (78): GÝRÝÞ Günümüzde tarýmsal üretimdeki kayýplarý azaltarak, artýk materyallerin tekrar üretime kazandýrýlmasýna yönelik çalýþmalarda mantar üretiminin önemli bir yeri vardýr. Özellikle tarýmsal atýklarýn mantar yetiþtiriciliðinde kullanýlmasý hem bu materyallerin ziyan olmasýný ve çevre kirliliðini önlemekte hem de ilave bir gelir saðlamaktadýr. Ülkemizde iþlenen çay yapraklarýnýn standartlara uygun olmamasý nedeniyle atýk miktarýnýn yaklaþýk %10 civarýnda olduðu tahmin edilmektedir. Bazen ihtiyaç fazlasý olmasý durumunda düþük kaliteli yaþ çayýn imha edilmesi bu oraný daha da yükseltmektedir (Öksüz 1985). Ülkemizde oldukça büyük bir potansiyele sahip olan fabrika çay atýðýndan gerektiði gibi yararlanýlamamaktadýr. Bu Geliþ: / Kabul: No: 78,

2 Ekoloji atýklar, yakýlarak ve çürümeye terk edilerek yok edilmeleri nedeniyle de büyük çevre problemleri yaratmaktadýr. Çay atýklarýnýn içerdiði azot miktarý yüksektir ve mantar yetiþtiriciliðinde kullanýlabilirliði konusunda yapýlmýþ çalýþmalar bulunmaktadýr (Uzun 1996, Baysal ve ark. 2003, Doðan ve Pekþen 2003, Gülser ve Pekþen 2003, Çolak ve ark. 2007, Pekþen ve Günay 2009). Dünyada kültürü yapýlan mantar türlerinin baþýnda Agaricus bisporus, shiitake (Lentinus edodes) ve Pleurotus türleri gelmektedir. Bu türlerin dýþýnda yenilebilir özelliði olmadýðý halde týbbi deðerinden dolayý Ganoderma lucidum türünün yetiþtiriciliði gün geçtikçe yaygýnlaþmaktadýr. Ganoderma lucidum (Fr.) Karst., Hymenomycetes sýnýfýnýn Aphyllophorales takýmýndan Polyporaceae familyasýna dahil bir Basidiomycetes mantar türüdür (Kendrick 1985). Lamelsiz, porlu bir mantar olan G. lucidum, týbbi özellikleri nedeniyle kültüre alýnan önemli bir mantardýr. Ganoderma mantarýnýn en önemli farmakolojik aktif bileþenlerinin triterpenoidler ve polisakkaritler olduðu bildirilmektedir (Boh ve ark. 2004). Ýçeriðinde bulunan polisakkaritler, aminoasitler, triterpenler, askorbik asit, steroller, lipitler, alkoloidler ve iz elementlerin baðýþýklýk sistemindeki etkileri üzerinde yoðun olarak çalýþýlmaktadýr. Örneðin polisakkaritlerden özellikle -D- glukanlar kanser önleyici ilaçlarda kullanýlmaktadýr (Wasser ve Weiss 1999, Kim ve ark. 1999, Mizushina ve ark. 1999). Ganoderma ekstraktlarý analjezik, anti-alerjik, bronþit önleyici, anti-bakteriyel, anti-oksidant, antitümör, kan basýncýný düþürücü etkileri de içine alan çok sayýda farmakolojik etkiye sahiptir. Bu sebeple özellikle migren ve baþ aðrýsý, yüksek tansiyon, arterit, bronþit, astým, iþtahsýzlýk, gastrit, hemoroit, yüksek kolesterol, nefrit, kabýzlýk, deri veremi, hepatitler, kalp damar problemleri ve lösemi dahil olmak üzere birçok hastalýðýn tedavisinde kullanýlmaktadýr (Mizuno ve ark. 1995). Ülkemizde de son yýllarda "ölümsüzlük mantarý" ve "Reishi" isimleri ile anýlan G. lucidum mantarýna ait çay, þurup, tablet gibi ürünler piyasadan elde edilebilmektedir. G. lucidum doðada nadir olarak yetiþtiðinden doðadan toplanarak temin edilen mantar miktarý bu mantarýn ticaretindeki talebi karþýlamak için yeterli deðildir. Günümüzde G. lucidum mantar türü doðal odun kütüðünde kapalý ortamlarda ve seralarda yýl boyu yetiþtirilebilmektedir. Ancak týbbi özellikleri Yakupoðlu ve Pekþen nedeniyle G. lucidum mantarýna olan talebin artmasý kütük yetiþtiriciliði yerine ticari torba ve þiþe gibi yetiþtiricilik yöntemlerinin yaygýnlaþmasýný teþvik etmiþtir. Bu türün torba yetiþtiriciliði için talaþ ve farklý tarýmsal artýklarýn yetiþtirme ortamý olarak uygun olup olmadýðý konusunda çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Triratana ve ark. (1991) tarafýndan yapýlan çalýþmada Havea brasiliensis, Dipterocarpus alatus, Pentacme suavis ve Tectona grandis talaþýndan hazýrlanan ortamlar kullanýlmýþ ve en uygun misel geliþimi Havea brasiliensis talaþýndan hazýrlanan ortamlardan elde edilmiþtir. Daha sonraki çalýþmalarda buðday kepeði, buðday kabuðu, Hindistan cevizi lifi, yer fýstýðý kabuðu, mýsýr, sorgum ve þeker kamýþý gibi ilave katký maddeleri yetiþtirme ortamýna karýþtýrýlýp kullanýlmýþtýr. En iyi misel geliþimi ve ürün buðday kepeði, öðütülmüþ mýsýr ve öðütülmüþ sorgum ilave edilen ortamlardan elde edilmiþtir. G. lucidum yetiþtiriciliðinde tamamý mýsýr koçaný (%100 mýsýr koçaný=kontrol) ve 6 farklý kombinasyonda (%73-88) mýsýr koçanýna, buðday kepeði, sakkaroz, alçý, soya unu, üre ve mýsýr unu karýþýmýndan oluþan ortam formüllerinin etkisi araþtýrýlmýþtýr. Çalýþma sonucunda her bir ortamýn G. lucidum'un misel geliþimi ve veriminin kontrolden daha iyi olduðu tespit edilmiþtir (Li Ming ve ark. 1996). Hsieh ve Yang (2004) G. lucidum yetiþtiriciliðinde katý faz fermantasyonunda soya artýklarýný kullanmýþlar ve en yüksek misel geliþim oranýný C:N oraný 80 olan test tüplerinden (6 mm/gün) elde etmiþlerdir. C:N oraný olan ortamlarda mantar (karpofor) tamamen geliþmiþtir. Yang ve ark. (2003) G. lucidum yetiþtiriciliðinde yetiþtirme ortamý olarak çeltik kavuzunun kullanýlabilirliðini deðerlendirmiþlerdir. Kültürleri deney tüplerinde ve propilen torbalarda farklý oranlarda buðday kepeði, çeltik veya talaþ ilave edilen çeltik kavuzu ortamlarýnda yetiþtirmiþlerdir. Çalýþmada mantar üretimi için %60 oranýnda nem içeriðine sahip olacak þekilde talaþa 4:1 oranýnda çeltik kavuzu ilave edilmesi ile hazýrlanan ortamýn en uygun olduðu tespit edilmiþtir. Türkiye'de makromantar florasýnda bulunmasýna raðmen, G. lucidum'un yetiþtiriciliði konusunda çok az çalýþma (Yakupoðlu ve Pekþen 2008, Pekþen ve Yakupoðlu 2009, Erkel 2009) yapýlmýþtýr. Bu çalýþma meþe hýzar tozu (ince talaþ) ve odun yongasý (kaba talaþ) ile çay atýðýnýn belirli karýþýmlarýndan hazýrlanan yetiþtirme ortamlarýnýn 42 No: 78, 2011

3 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül... Ekoloji ve yetiþtirme ortamlarýnýn partikül büyüklüðünün G. lucidum mantarýnýn ilk primordium oluþum süresi, verim ve mantarýn bazý morfolojik özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr. MATERYAL VE METOT Bu araþtýrma Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait mantar üretim odasý ve laboratuvarlarýnda yürütülmüþtür. Denemede kullanýlan Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. mantar türünün tohumluk miselleri Denizli'den Agromycel firmasýndan temin edilmiþtir. Çalýþmada kullanýlan meþe odun yongasý ve hýzar tozu ayný aðaçtan elde edilmiþtir. Meþe odun yongasýnýn uzunluk ve geniþliði ortalama 4,35 ve 3,2 cm, hýzar tozu ise 1,4 mm ve daha küçük partikül halindedir. Ortamlara katýlan çay atýðý (ÇA) Rize'de bulunan özel bir çay fabrikasýndan, buðday kepeði (BK), kireç, sakkaroz ve yetiþtirme ortamlarýnýn doldurulduðu ýsýya dayanýklý jelatin torbalar piyasadan temin edilmiþtir. Araþtýrmada hazýrlanan yetiþtirme ortamlarýnda kullanýlan materyaller ve karýþým oranlarý Tablo 1'de verilmiþtir. Partikül büyüklüklerine göre her ortam için Chen (1999) tarafýndan önerilen ortam (%80 meþe odun yongasý veya hýzar tozu, %18 buðday kepeði, %1 sakkaroz ve %1 CaCO 3 ) kontrol ortamý olarak kullanýlmýþtýr. Araþtýrmada yetiþtirme ortamý olarak kullanýlan materyaller karýþýmlardaki % oranlarý esas alýnarak tartýlmýþ, karýþtýrýlmýþ ve hazýrlanan karýþýmlar çeþme suyu ile 2 gün boyunca ýslatýlarak ortamýn uygun nem seviyesine ulaþmasý saðlanmýþtýr. Kontrol uygulamalarýnda kullanýlan CaCO 3, yetiþtirme ortamlarýnýn sterilizasyon öncesi belirlenen ph deðerlerinin literatür deðerlerinden yüksek bulunmasý nedeniyle ilave edilmemiþtir. Hazýrlanan yetiþtirme ortamlarý 1 kg olacak þekilde 25 x 42 cm boyutundaki ýsýya dayanýklý jelatin torbalara doldurulup, el ile hafifçe bastýrýlarak suni bir kütük haline getirilmiþ ve otoklavda 121 C sýcaklýkta 1,5 atmosfer basýnçta 1,5 saat steril edilmiþtir. Sterilizasyondan sonra yetiþtirme ortamlarýnýn ph (Jackson 1962), nem, kül ve azot (N) (Kacar 1994), karbon (C) (Cormican ve Staunton 1991) ve C:N oranlarý belirlenmiþtir. Yetiþtirme ortamlarýna yaklaþýk 2±0,2 g tohumluk misel olacak þekilde misel ekimi yapýlmýþtýr. Misel aþýlanan torbalar mantar üretim odasýna yerleþtirilmiþ, karanlýk koþullarda 25±2 C'de misel sarmasý için gerekli koþullar Tablo 1. Denemede ele alýnan yetiþtirme ortamlarý. ÇA: Çay atýðý, BK: Buðday kepeði saðlanmýþtýr. Misel geliþimi tamamlandýktan sonra üretim odasýnda sýcaklýk 25±2 C, aydýnlanma 10 saat lux ýþýk olacak þekilde ayarlama yapýlmýþtýr. Primordium görülen torbalarýn üzeri açýlmýþ ve oda düzenli bir þekilde nemlendirilip, havalandýrýlmýþtýr. Hasadýn devam ettiði 90 günlük sürede 1-2 flaþ ürün alýnmýþtýr. Çalýþmada ilk primordium oluþum süresi (gün) ve toplam verim (g/kg yetiþtirme ortamý), ortalama mantar aðýrlýðý (g), þapka uzunluðu ve eni (cm) belirlenmiþtir. Misel geliþimini tamamlamýþ ve hasada gelmiþ mantarlarýn üretim odasýndaki genel görünümleri Þekil 1'de verilmiþtir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 10 tekrarlamalý olarak yürütülmüþtür. Mantar kalitesiyle ilgili ölçümler uygulamalarýn tüm tekerrür ve torbalarýndan elde edilen mantarlar üzerinde yapýlmýþtýr. Yetiþtirme ortamlarýnýn kompost özelliklerini belirlemek amacýyla yapýlan laboratuvar analizleri 2 tekrarlamalý olarak yapýlmýþtýr. Denemeden elde edilen bulgularýn istatistiksel analizleri SPSS programýnda yapýlmýþ, istatistiksel analiz sonucunda farklýlýk gösteren ortalamalar arasýndaki gerçek önemli farklýlýklarý tespit etmek ve farklý olanlarý derecesine göre gruplandýrabilmek için yine ayný paket programýndaki "Duncan Çoklu Karþýlaþtýrma" testi kullanýlmýþtýr. BULGULAR VE TARTIÞMA Meþe, çay ve kepek materyalinin yetiþtirme ortamýnda kullanýlmadan önce belirlenen baþlangýç nem, kül, C, N ve C:N oranlarý Tablo 2'de verilmiþtir. Bu materyallerden çay atýðý ve kepeðin N deðerlerinin yüksek olmasý nedeniyle baþlangýç C:N oranlarý düþük olarak tespit edilmiþtir. Meþe odun yongasý ve hýzar tozuna deðiþik yetiþtirme ortamlarýnýn ph deðerleri arasýnda ortamlar, ortam partikül büyüklükleri (odun yongasý No: 78,

4 Ekoloji Yakupoðlu ve Pekþen Þekil 1. Denemede hasada gelmiþ Ganoderma lucidum mantarlarýnýn genel görünüþleri. Tablo 2. Yetiþtirme ortamlarýnda kullanýlan materyallerin baþlangýç nem, kül, C, N ve C:N deðerleri. ve hýzar tozu) ve ortamxortam partikül büyüklükleri interaksiyonu ortalamalarý arasýnda P<0,01 düzeyinde önemli farklýlýk tespit edilmiþtir. Odun yongasýndan hazýrlanan 80:18 BK kontrol ortamý dýþýnda, odun yongasýndan hazýrlanan diðer ortamlarýn hýzar tozundan hazýrlanmýþ ortamlara göre ph deðerleri daha düþük bulunmuþtur (Tablo 3). Bu durum standart formüldeki CaCO 3 ilavesinden kaynaklanabilir. Odun yongasý kullanýlarak hazýrlanan yetiþtirme ortamlarýnýn ph deðerlerinin 5,80-7,35, hýzar tozu kullanýlarak hazýrlanan yetiþtirme ortamlarýnda ise 5,70-7,05 arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir. Nem içerikleri bakýmýndan ortamlar ve ortam partikül büyüklükleri arasýnda istatistiksel olarak fark bulunmamýþtýr. Deðiþik oranda çay ilavesi yapýlarak meþe odun yongasýyla hazýrlanan yetiþtirme ortamlarýnýn nem içerikleri %50,26-60,09 ve hýzar tozuyla hazýrlanan ortamlarýn nem içerikleri ise %55,24-65,92 olarak bulunmuþtur. Ýstatistiksel fark olmamakla birlikte odun yongasý ile hazýrlanan ortamlarýn nem içeriklerinin hýzar tozu ile hazýrlananlara göre daha düþük olduðu belirlenmiþtir (Tablo 3). Bu durum odun yongasýnýn su tutma kapasitesinin daha düþük olmasýndan kaynaklanabilir. Ayný zamanda ortamlardaki çay atýklarý miktarý azaldýkça, nem içeriði de azalmýþtýr. Scrase ve Elliott (1998) misel geliþimi için optimum nem içeriðinin odunlar için %35-60, diðer substratlar için %60-80 arasýnda olmasý gerektiðini bildirmiþtir. Pekþen ve Yakupoðlu (2009) yaptýklarý 44 çalýþmada çay atýðý ile hazýrlanan yetiþtirme ortamlarýnýn nem içeriklerinin %67,03-72,71 arasýnda deðiþtiðini bildirmiþlerdir. Nem deðerlerimiz araþtýrýcýlarýn belirttiði nem deðerlerinden düþük olduðu görülmektedir. C içerikleri bakýmýndan karþýlaþtýrdýðýmýzda ortamlar ve ortamxpartikül büyüklükleri interaksiyonlarý istatistiksel olarak P<0,01 düzeyinde önemli, partikül büyüklükleri ise P<0,05 düzeyinde önemli bulunmuþtur. En yüksek C miktarý hem odun yongasýnda (%48,59) hem de hýzar tozunda (%47,42) 80:20 ÇA ortamýndan elde edilmiþtir. En düþük C deðerleri ise odun yongasýnda %45,53 ile 80:18 BK ortamýndan, hýzar tozunda %46,33 ile 90:10 ÇA ortamýndan elde edilmiþtir. Odun yongasý ve hýzar tozu ile hazýrlanan ortamlarda 75:25 ÇA ortamý dýþýndaki karýþýmlarda çay atýðý oraný artýkça C miktarlarý artmýþtýr (Tablo 3). Ortamlarýn N miktarlarý bakýmýndan yapýlan varyans analizi sonuçlarý ortamlar, partikül büyüklükleri ve bunlarýn interaksiyon ortalamalarý arasýnda istatistiksel olarak P<0,0 düzeyinde önemli farklýlýklar olduðunu ortaya koymuþtur. En yüksek N miktarý meþe odun yongasýnda ve hýzar tozunda %1,46 ve %0,76 ile 75:25 ÇA ortamýndan elde edilmiþtir. En düþük N deðeri ise odun yongasýnda %0,70 ile 85:15ÇA, hýzar tozunda %0,55 ile 90:10 ÇA ortamýndan elde edilmiþtir. Odun yongasýndan hazýrlanan ortamlarýn N miktarlarýnýn hýzar tozundan hazýrlananlardan daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. Çay atýðý ilave edilerek hazýrlanan ortamlarda çay atýðý oraný artýkça yetiþtirme ortamlarýn N içerikleri de kýsmen artmýþtýr (Tablo 3). Bunun nedeni çay atýðýnýn baþlangýç N deðerinin (%1,96) yüksek olmasýdýr (Tablo 2). Meþe odun yongasý ve hýzar tozuna deðiþik ortamlarýn C:N oranlarýnýn %32,88-84,95 arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir. C:N oraný bakýmýndan partikül büyüklüðü ve ortamlar arasýnda istatistiksel olarak P<0,01 düzeyinde önemli fark tespit edilirken, ortamxpartikül büyüklüðü interaksiyonu önemsiz bulunmuþtur. Çay atýðý ilave edilen ortamlardaki çay atýðý miktarý artýkça C:N oranlarý genellikle azalmýþtýr. Bu ortamlarýn C:N oranlarýnýn azalmasý ortamlardaki N miktarýnýn yüksek olmasýndan kaynaklanmaktadýr (Tablo 3). Yetiþtirme ortamlarýna ait ilk primordium oluþum süresi incelendiðinde ortam partikül No: 78, 2011

5 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül... Ekoloji Tablo 3. Meþe odun yongasý ve hýzar tozuna deðiþik yetiþtirme ortamlarýnýn ph, nem, C, N miktarlarý ve C:N oranlarý. Tablo 4. Meþe odun yongasý ve hýzar tozuna deðiþik yetiþtirme ortamlarýnýn ilk primordium oluþum süresi, verim ve mantarýn bazý morfolojik özellikleri üzerine etkisi. öd: önemli deðil, *: P<0,05 olasýlýkla önemli, **: P<0,01 olasýlýkla önemli büyüklükleri arasýndaki fark istatistiksel olarak önemsiz, ortamlar ve ortamxortam partikül büyüklükleri interaksiyonu arasýndaki farklar P<0,01 düzeyinde önemli bulunmuþtur. Ýlk primordium oluþum süresi odun yongasýnda 52,33-81,67 gün ve hýzar tozunda 53,50-56,20 gün arasýnda belirlenmiþtir. En kýsa oluþum süresi meþe odun yongasý ve hýzar tozuyla hazýrlanan ortamlarda sýrasýyla 52,33 ve 53,50 gün olarak 90:10 ÇA ortamýndan elde edilmiþtir (Tablo 4). Shin ve Seo (1988) ile Stamets (1993) tarafýndan G. lucidum'un talaþ ortamýnda mantar oluþturabilmesi için 3 ay gerekli olduðu bildirilmiþtir. Mantar verimi açýsýndan karþýlaþtýrdýðýmýzda ortamlar arasýnda P<0,05 düzeyinde, ortam partikül büyüklükleri ve ortamxpartikül büyüklükleri interaksiyonlarý arasýnda ise P<0,01 düzeyinde önemli farklýlýk tespit edilmiþtir. Meþe odun yongasý ile hazýrlanan ortamlarýn verim deðerleri (38,30 g/kg ortam), hýzar tozu ile hazýrlananlara (14,61 g/kg ortam) göre daha yüksek bulunmuþtur. En yüksek verim odun yongasýnda 73,07 g/kg ortam ile 90:10 öd: önemli deðil, *: P<0,05 olasýlýkla önemli, **: P<0,01 olasýlýkla önemli ÇA ortamýndan, meþe hýzar tozu ile hazýrlanan karýþýmlarda da 21,21 g/kg ortam ile 75:25 ÇA ortamýndan elde edilmiþtir. Odun yongasý ile hazýrlanan 90:10 ÇA ortamýndan en yüksek verim elde edilmesine raðmen, ayný karýþýmýn hýzar tozu ile hazýrlandýðý ortamdan çok düþük (9,76 g/kg ortam) verim elde edilmiþtir. Pekþen ve Yakupoðlu (2009), %20 çay atýðý ilave edilen gürgen talaþý ile hazýrlanan ortamlardan en yüksek verim alýndýðýný bildirmiþtir. Çalýþmada elde edilen verim deðerleri meþe odun yongasýndan hazýrlanan 90:10 ÇA (73,07 g/kg ortam) ortamý dýþýnda Pekþen ve Yakupoðlu (2009)'nun elde ettiði verim deðerlerinden düþük bulunmuþtur. Erkel (2009) meþe, kavak ve kayýn aðaç talaþý ile buðday, çeltik ve mýsýr kepeði karýþýmlarýndan hazýrlanan 9 yetiþtirme ortamýnýn verimlerinin 25,00-68,44 g/kg ortam arasýnda deðiþtiðini tespit etmiþtir. Meþe odun yongasýna çay atýðýnýn farklý miktardaki karýþýmlarýndan hazýrlanan ortamlara ait verim deðerlerinin 80:18 BK kontrol yetiþtirme ortamýndan daha yüksek olduðu, karýþýmdaki çay atýðý miktarý azaldýkça verimin No: 78,

6 Ekoloji Yakupoðlu ve Pekþen arttýðý tespit edilmiþtir. Bununla birlikte meþe hýzar tozu çay atýðý karýþýmlý ortamlarda çay atýðý miktarý azaldýkça verim deðerleri azalmýþtýr (Tablo 4). Verimdeki bu azalmanýn hýzar tozuyla hazýrlanan karýþýmlardaki sýkýþmanýn odun yongasý ile hazýrlananlara oranla daha fazla olmasýndan ve buna baðlý olarak havalanmanýn yetersiz kalmasýndan kaynaklanmýþ olabileceði düþünülmektedir. Ohga (1990)'nýn bildirdiðine göre küçük partiküllü yetiþtirme ortamlarýnda misel geliþim hýzý fazla olmasýna karþýlýk, oksijen noksanlýðýndan dolayý misel biyokütlesi azalmaktadýr. Partikül büyüklüðünün verim üzerine etkisini belirlemek için daha detaylý çalýþmalara ihtiyaç bulunmaktadýr. Meþe odun yongasý ve hýzar tozuna deðiþik oranlarda çay atýðý ilave edilerek hazýrlanan yetiþtirme ortamlarýndan elde edilen mantarlarý ortalama aðýrlýklarý bakýmýndan karþýlaþtýrdýðýmýzda sadece ortam partikül büyüklüðü bakýmýndan istatistiksel olarak önemli (P<0,01) fark tespit edilmiþtir. Meþe odun yongasý-çay atýðý karýþýmlarýndan hazýrlanan ortamlardan elde edilen mantarlarýn ortalama mantar aðýrlýklarý (21,19 g), hýzar tozundan hazýrlanan ortamlardan (11,75 g) daha yüksek bulunmuþtur. Ortalama mantar aðýrlýklarý 7,99-31,19 g arasýnda deðiþmiþtir. Meþe hýzar tozu ile çay atýklarý karýþýmlarýndan hazýrlanan ortamlarýn þapka eni ve uzunluklarý, meþe odun yongasýndan hazýrlanan ortamlardan istatistiksel olarak önemli (P<0,01) düzeyde kýsa bulunmuþtur (Tablo 4). Mantarlar þapka eni bakýmýndan incelendiðinde ortamlar ve ortamxortam partikül büyüklüðü interaksiyonu arasýnda P<0,05 düzeyinde önemli, ortam partikül büyüklükleri arasýnda ise P<0,01 düzeyinde önemli farklýlýk tespit edilmiþtir. En uzun þapka eni meþe odun yongasýnda aralarýnda istatistiksel fark bulunmayan 80:20 ÇA (8,45 cm), 90:10 ÇA (7,72 cm) ve 80:18 BK (7,09 cm) ortamlarýndan elde edilmiþtir. En kýsa þapka eni ise hýzar tozunda 85:15 ÇA (4,28 cm) ve 80:20 ÇA (4,32 cm) ortamlarýnda tespit edilmiþtir (Tablo 4). Þapka uzunluðu da odun yongasý-çay atýðý ile hazýrlanan ortamlarda (7,77 cm), hýzar tozu-çay atýðý ortamlarýndakinden (6,56 cm) daha uzun bulunmuþtur. Mantar þapka uzunluðu bakýmýndan ortamxortam partikül büyüklüðü interaksiyonun önemli olduðu tespit edilmiþtir. Her iki kontrol uygulamasý ve meþe odun yongasý-çay atýðý karýþýmlarýndan hazýrlanan ortamlardan elde edilen mantarlarýn þapka uzunluklarý diðerlerine göre 46 yüksek bulunmuþtur. En uzun þapka uzunluðu odun yongasýnda 8,85 cm ile 80:20 ÇA ortamýndan, en kýsa ise hýzar tozunda 5,91 cm ile 80:20 ÇA ortamýndan elde edilmiþtir. Mantar yetiþtiriciliði son yýllarda Karadeniz Bölgesinde fýndýk ve çay tarýmý dýþýnda ek gelir getirecek yeni veya alternatif üretim dallarý arayan kiþilere oldukça cazip gelmektedir. Yetiþtiriciliði diðer mantar türlerine göre daha hassas uygulamalar gerektiren Agaricus bisporus üretimi yerine, shiitake (Lentinus edodes), Pleurotus türleri ve Ganoderma lucidum gibi mantar türlerinin yaygýnlaþtýrýlmasýnýn bölge için daha ekonomik olacaðý düþünülmektedir. Ayrýca Karadeniz Bölgesinde yaygýn olarak üretimi yapýlan fýndýk, çay, çeltik ve mýsýrýn hasat ve harman artýklarý, tek baþýna ya da karýþýmlar halinde bu mantar türlerinin yetiþtiriciliðinde deðerlendirilebilir. G. lucidum türü ile ilgili olarak Türkiye'de yeterince çalýþma bulunmamaktadýr. Çalýþmada meþe aðaç türüne ait odun yongasý ve hýzar tozlarý ile farklý oranlarda çay atýðý ilave edilen ortamlarýn kontrollü üretim odasý koþullarýnda G. lucidum mantarýnýn geliþim, verim ve morfolojik özellikleri üzerine etkileri belirlenmiþtir. Denemede meþe odun yongasý ile çay atýklarýndan hazýrlanan ortamlarýn G. lucidum üretiminde kullanýlabileceði sonucuna varýlmýþtýr. Bu atýklarýn deðiþik mantar türlerinin üretiminde kullanýlmasý çevre kirliliðinin önlenmesi yanýnda atýklarýn yeniden ekonomiye kazandýrýlabilmesi bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. Ancak G. lucidum yetiþtiriciliðinde çay atýðý ile hazýrlanan ortamlar ve partikül büyüklüðünün verim üzerine etkisini belirlemek amacýyla daha detaylý çalýþmalarýn yapýlmasýna ihtiyaç bulunmaktadýr. Dünya ticaret piyasalarýnda oldukça fazla iþlem gören, doðal floramýzda bulunan, ancak halkýmýz tarafýndan çok iyi bilinmeyen Ganoderma lucidum mantar türünün doðadan toplanýp, mevcut ýrklarýn kültüre alýnmasý ve verim potansiyellerinin yanýnda kalitelerinin belirlenmesi konusunda da detaylý çalýþmalarýn yapýlmasý faydalý olacaktýr. TEÞEKKÜR Bu çalýþma Gökçen Yakupoðlu'nun Yüksek Lisans tezinden hazýrlanmýþtýr. Çalýþmaya maddi olarak destek saðlayan Ondokuz Mayýs Üniversitesi Araþtýrma Fonuna (Proje No: Z-426) teþekkür ederiz. No: 78, 2011

7 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül... Ekoloji KAYNAKLAR Baysal E, Yalýnkýlýç MK, Peker H, Çolak M, Göktaþ O, Özen E, Çolak AM (2003) Atýk kaðýtlarýn çeþitli bitkisel ve odunsu atýk-artýk substratlarla Pleurotus ostreatus Jacq. ex. Fr. Kummer kültivasyonunda deðerlendirilmesi. Ekoloji 12 (49): Boh B, Berovic M, Wraber B, Hodzar D, Habijanic J, Pohleven F, Zore I (2004) Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) Lyoyd and G. applanatum (Pers.) Pat. (Aphllophoromycetideae) from Slovenian habitats: Cultivation, isolation, and testing of active compounds. International Journal of Medicinal Mushrooms 6: Chen AW (1999) Cultivation of the medicinal mushroom Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P. Karst. (Reishi) in North America. International Journal of Medicinal Mushrooms 1 (3): Cormican T, Staunton L (1991) Factors in Mushroom (Agaricus bisporus) Compost Productivity. In: Maher MJ (ed), Mushroom Science, Vol. XIII, Science and Cultivation of Edible Fungi, Rotterdam, Çolak M, Baysal E, Þimþek H, Toker H, Yýlmaz F (2007) Cultivation of Agaricus bisporus on wheat straw and waste tea leaves based composts and locally available casing materials Part III: Dry matter, protein, and carbohydrate contents of Agaricus bisporus. African Journal of Biotechnology 6: Doðan H, Pekþen A (2003) Çay atýklarýndan hazýrlanan yetiþtirme ortamlarý ve dezenfeksiyon yöntemlerinin Pleurotus sajor-caju'nun verim ve kalitesine etkisi. Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18: Erkel EI (2009) The effect of different substrate mediums on yield of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. Journal of Food Agriculture and Environment 7: Gülser C, Pekþen A (2003) Using tea waste as a new casing material in mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing.) cultivation. Bioresource Technology 88: Hsieh C, Yang F (2004) Reusing soy residue for the solid-state fermentation of Ganoderma lucidum. Bioresource Technology 91: Jackson ML (1962) Soil Chemical Analysis. Prentice Hall. Inc., New York. Kacar B (1994) Bitki ve Topraðýn Kimyasal Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eðitim, Araþtýrma ve Geliþim Vakfý Yayýnlarý, No: 3, Ankara. Kendrick B (1985) The Fifth Kingdom. Mycologue Publications, Waterloo. Kim HS, Kacew S, Lee MB (1999) In vitro chemo preventive effect of plant polysaccharides Aloe barbadensis Miller, Lentinus edodes, Ganoderma lucidum and Coriolus versicolor. Carcinogenesis 20: Li Ming, Cui Sheng, Zhang Hongrong, Ha Baoru (1996) An experiment on Ganoderma lucidum culture with maize cob. Journal of Hebei Agricultural University 19: Mizuno T, Wang G, Zhang J, Kawagishi H, Nishitoba T, Li J (1995) Reishi, Ganoderma lucidum and Ganoderma tsugae: bioactive substance and medicinal effects. Food Reviews International 11, Mizushina Y, Takahashi N, Hanashina L, Koshino H, Esumi Y, Uzawa J, Sugawara F, Sakaguchi K (1999) Eukaryotic DNA polymerses from basidiomycete, Ganoderma lucidum. Bioorganic and Medicinal Chemistry 7: Peksen A, Gunay A (2009) Use of substrates prepared by the mixture of tea waste and wheat straw in Agaricus bisporus (L.) Sing. cultivation. Ekoloji 19 (73): Pekþen A, Yakupoðlu G (2009) Tea waste as a supplement for the cultivation of Ganoderma lucidum. World Journal of Microbiology and Biotechnology 25 (4): Ohga S (1990) Growth rate of mycelium of shiitake, Lentinus edodes, in relation to water potential of medium. Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University 34: Öksüz M (1985) Türkiye'de çay atýklarýnýn kafein üretimi. Çaykur Dergisi 1 (3): Scrase RJ, Elliott TJ (1998) Biology and technology of mushroom culture. In: Wood BJB (ed) Microbiology of fermented foods, vol 2, Blackie Academic Professional, London, Shin GC, Seo GS (1988) Classification of strains of Ganoderma lucidum. Korean Journal of Mycology 16: Stamets P (1993) Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms. Ten Speed Press, Berkeley. Triratana S, Thaithatgoon S, Gawgla M (1991) Cultivation of Ganoderma lucidum in sawdust bags. In: Maher MJ (ed), Science and cultivation of edible fungi, Mushroom Science XII Vol. 2, Balkema, Rotterdam, Uzun A (1996) Çay Atýklarýnýn Agaricus bisporus Mantarýnýn Misel Üretiminde Sardýrma Materyali Olarak Kullanýmý. In: Yýlmaz K (ed), Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi, 5-7 Kasým 1996, Yalova, Wasser SP, Weiss AL (1999) Therapeutic effects of substances occuring in higher basidiomycetes mushrooms: a modern prespective. Critical Reviews in Immunology 19: Yakupoðlu G, Pekþen A (2008) Influence of Wood-Chip Particle Size and Different Substrates Containing Tea Waste on Protein and Mineral Contents of Ganoderma lucidum. In: Dursun S, Esmeray E, Doðan S, Kalýpçý E (eds) JIEAS and Blacksea International Environmental Symposium Proceedings CD, August 2008, Giresun, Yang F, Chienyan H, Chen H (2003) Use of stillage grain from a rice-spirit distillery in the solid state fermentation of Ganoderma lucidum. Process Biochemistry 39: No: 78,

Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi

Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi Ekoloji 18, 70, 27-31 (2009) Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi Mehmet AKYÜZ 1 *, Sevda KIRBAÐ 2 1Fýrat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1

FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1 BAHÇE 30 (1-2): 37-43 2001 FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1 Aysun PEKŞEN 2 ÖZET Bu çalışma Pleurotus sajor-caju

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19276

Archived at http://orgprints.org/19276 ORGANĠK KAYIN MANTARI (Pleurotus Spp.) YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Dr. Şeref AKSU 1 Uzm. A. Mutlu UYGUR 1 Özet Bu çalışma, yenilebilir mantar türlerinden kültüre alınanlar içerisinde, dünyada en fazla üretimi yapılan

Detaylı

Torba Kültürü Yöntemi ile Lentinula edodes Yetiştiriciliğinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Verime Etkileri *

Torba Kültürü Yöntemi ile Lentinula edodes Yetiştiriciliğinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Verime Etkileri * Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):1-7 ISSN 1018-8851 Torba Kültürü Yöntemi ile Lentinula edodes Yetiştiriciliğinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Verime Etkileri * Neşe ERKİP 1 Kaya BOZTOK 2 Summary

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması

Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 87-92 Aralık 2007 Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması Fatih KALYONCU 1,*, Erbil KALMIŞ 2,* 6 Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

PİRİNÇ KAVUZU DESTEKLİ KAYIN TALAŞI ÜZERİNDE PLEUROTUS FLORİDA NIN KÜLTİVASYONU

PİRİNÇ KAVUZU DESTEKLİ KAYIN TALAŞI ÜZERİNDE PLEUROTUS FLORİDA NIN KÜLTİVASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 3 : 823-827

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları

Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(1): 9-16, 2013 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

PROF. DR. AYSUN PEKŞEN İN ÖZGEÇMİŞİ. aysunp@omu.edu.tr. EĞİTİM (Son alınan dereceden / diplomadan başlayarak) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

PROF. DR. AYSUN PEKŞEN İN ÖZGEÇMİŞİ. aysunp@omu.edu.tr. EĞİTİM (Son alınan dereceden / diplomadan başlayarak) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI GENEL BİLGİLER Adı Soyadı, Ünvanı: PROF. DR. AYSUN PEKŞEN İN ÖZGEÇMİŞİ Aysun UZUN PEKŞEN Doğum Yeri ve Tarihi: Adana / 30.01.1967 Yazışma Adresi: Telefon No: 0 362 312 19 19/1137 E-mail: Ondokuz Mayıs

Detaylı

DEĞİŞİK TARIMSAL ARTIKLARIN Pleurotus ostrearus un MANTAR KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

DEĞİŞİK TARIMSAL ARTIKLARIN Pleurotus ostrearus un MANTAR KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * DEĞİŞİK TARIMSAL ARTIKLARIN Pleurotus ostrearus un MANTAR KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Effect of Different Agricultural Wastes on Mushroom Quality Characteristics of Pleurotus ostreatus Şebnem KURT Bahçe

Detaylı

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi E Işıl Demirtaş 1 Nuri Arı 1 Ahmet E. Arpacıoğlu 1 Cevdet F. Özkan 1 Harun Kaya

Detaylı

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM

Detaylı

Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Mehmet ÇETİN Erkan EREN Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu, 35700, Bergama-İzmir / Türkiye sorumlu yazar: mehmet.cetin@ege.edu.tr Ege Üniv.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BAZI KAYIN MANTARI (Pleurotus spp.) TÜRLERĐNĐN ORGANĐK OLARAK ÜRETĐMĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR

BAZI KAYIN MANTARI (Pleurotus spp.) TÜRLERĐNĐN ORGANĐK OLARAK ÜRETĐMĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR ANADOLU, J. of AARI 15 (2) 2005, 1-26 MARA BAZI KAYIN MANTARI (Pleurotus spp.) TÜRLERĐNĐN ORGANĐK OLARAK ÜRETĐMĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR Şeref AKSU A. Mutlu UYGUR Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K.9 35661

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2016/17 sayılı ve XIX no'lu kararı ile basılmıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2016/17 sayılı ve XIX no'lu kararı ile basılmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2016/17 sayılı ve XIX no'lu kararı ile basılmıştır. GIDA VE NUTRASÖTİK AMAÇLI MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ETNOMİKOLOJİ Prof. Dr. A.Üsame TAMER Manisa Celal

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Konya Bölgesinde Üretilen Kompostlarda Agaricus macrocarpus (F.H. Møller) un Kültür Şartlarının Araştırılması

Konya Bölgesinde Üretilen Kompostlarda Agaricus macrocarpus (F.H. Møller) un Kültür Şartlarının Araştırılması FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ Nisan (2016) 42 (1), 108-117 Araştırma Makalesi Geliş (Recieved) :18/04/2016 Kabul (Accepted) :03/05/2016 Konya Bölgesinde Üretilen Kompostlarda Agaricus macrocarpus (F.H. Møller)

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Lentinus edodes YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ VERİM VE BAZI MANTAR ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ*

Lentinus edodes YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ VERİM VE BAZI MANTAR ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ* OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):65-70 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):65-70 Lentinus edodes YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ VERİM VE BAZI MANTAR ÖZELLİKLERİNE

Detaylı

İzmir / TÜRKİYE. Manisa / TÜRKİYE

İzmir / TÜRKİYE. Manisa / TÜRKİYE Afyon Kocatepe Üniversitesi 7(2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE LENTINULA EDODES İN MİSEL GELİŞİM HIZI ÜZERİNE MEŞE ODUNU PARÇA BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ ÖZET Erbil KALMIŞ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 31-36, 2003 Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi 19, 74, 190-199 (2010) ARAÞTIRMA NOTU Parklarda k Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi Füsun ERDURAN *, Sebla KABAÞ Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. N. Mücellâ MÜFTÜOÐLU - Yrd. Doç. Dr. Tuncay DEMÝRER ARAÞTIRMA MAKALESÝ Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Cilt: 10 Sayý: 39 (2001), 7-12 Arþ. Gör. Fadime ATEÞ -

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

MISIRDA (ZEA MAYS L.) FARKLI EKÝM ZAMANLARININ TANE VERÝMÝNE, KURU MADDE BÝRÝKÝMÝNE, YAPRAK ALANI ÝNDEKSÝNE VE BAZI BÜYÜME * PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ

MISIRDA (ZEA MAYS L.) FARKLI EKÝM ZAMANLARININ TANE VERÝMÝNE, KURU MADDE BÝRÝKÝMÝNE, YAPRAK ALANI ÝNDEKSÝNE VE BAZI BÜYÜME * PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2012; 9(1) : 1-10 Araþtýrma MISIRDA (ZEA MAYS L.) FARKLI EKÝM ZAMANLARININ TANE VERÝMÝNE, KURU MADDE BÝRÝKÝMÝNE, YAPRAK ALANI ÝNDEKSÝNE VE BAZI BÜYÜME

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ KONGRESÝ ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ Gamze Güngör (1), Göksel N. Demirer (2) (1) Araþtýrma Görevlisi,

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Tokai Üniversitesi, İnsan Refahı İçin Yüksek Teknoloji Okulu Biyolojik Bilimler ve Teknoloji Bölümü. Shizuoka, 2001.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN TARIMSAL MEKANÝZASYON DÜZEYÝ * GÖSTERGELERÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI. Osman GÖKDOÐAN

TÜRKÝYE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN TARIMSAL MEKANÝZASYON DÜZEYÝ * GÖSTERGELERÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI. Osman GÖKDOÐAN Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 202; 9(2) : - 4 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 202; 9(2) : - 4 Araþtýrma / Research TÜRKÝYE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN TARIMSAL

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İLKER SÖNMEZ

Yrd.Doç.Dr. İLKER SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr. İLKER SÖNMEZ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 Kayseri T: 24222744002529 F: 2422274564 ilkersonmez@akdeniz.edu.tr

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE DE KÜLTÜR MANTARCILIĞI VE GELİŞTİRİLMESİ ÖZET MUSHROOM PRODUCTION IN THE WORLD AND TURKEY AND DEVELOPMENT ABSTRACT

DÜNYA VE TÜRKİYE DE KÜLTÜR MANTARCILIĞI VE GELİŞTİRİLMESİ ÖZET MUSHROOM PRODUCTION IN THE WORLD AND TURKEY AND DEVELOPMENT ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: III Sayfa: 1208-1216 DÜNYA VE TÜRKİYE DE KÜLTÜR MANTARCILIĞI VE GELİŞTİRİLMESİ Selim ŞEN 1, Mesut YALÇIN 1 1 Düzce Üniversitesi, Orman Endüstri

Detaylı