ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4239 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4239 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Seçim dönemi bitti, mazbata dönemi baþladý yine... Kimilerine meclis yolu görünürken, kimilerine de cezaevi yolu göründü... Neler yapmadýk þu vatan için deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4239 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MERAK ETMEYÝN SÝZÝ DE KURTARIR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... LEFKOÞA TEMÝZLENECEK HÜKÜMET DE GÜZEL ÞEYLER YAPACAK UMUT ÝÞTE!.. Erdoðan Baybars BEÞPARMAK (TRABEZA) KÖYÜ VE TEKNECÝK(3) Dolgun Dalgýçoðlu BOYKOTÇU MÝLLETVEKÝLLERÝ Ali Osman Saðlýk Bakanlýðý'nýn dikkatine Özgün Kutalmýþ BÝR ADAM BÝR ANI Mehmet Levent TC Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn son Kýbrýs ziyaretinde protokol imzalanýrken BRT yetkililerinin Atalay'dan bir dileði daha oldu Bunca yük aðýr geldi Tatar'ýn kalbi dayanamadý Bellapais'teki evinde sabah sporunu yaptýktan sonra bahçesindeki çimleri suladýðý sýrada göðüs aðrýsý ile rahatsýzlanan Ersin Tatar'a kaldýrýldýðý YDÜ Hastanesi'nde anjiyo yapýldý... Tatar'ýn kalp damarý açýlarak stend takýldý... Prof. Dr. Ökçün Tatar'ýn bir hafta içinde taburcu edilebileceðini söyledi... 2 ve 3. sayfalarda BRT Atalay'dan Mescit istedi Beþir Atalay'ýn son ziyaretinde BRT ile TRT arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Ýmza töreni sýrasýnda BRT yetkilileri Atalay'dan BRT'ye de bir mescit yapýlmasý talebinde bulundu... Bu talebi gülümsemeyle karþýlayan Beþir Atalay, "Bunu baþbakanýnýza söyleyin" dedi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Yalnýz UBP'de ve TDP'de deðil CTP'de de kavga var CTP'de kazan kaynýyor Kendilerini 'Doðru Bakýþ' olarak adlandýran bir grup, sosyal medyada Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ile Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'ý topa tuttu... CTP'li iki belediye baþkaný rakip partilerle 6. bir parti gibi iþbirliði yapmakla ve karma oylarý seçime katýlan diðer partilere yönlendirmekle suçlanýyor sayfada Tecavüze hadým Türkiye'de tecavüz suçuna hadým cezasý geliyor sayfada

2 GÝRNE'DE SAHTE AMERÝKAN DOLARI VE UYUÞTURUCU ELE GEÇÝRÝLDÝ Girne'de, F.T.'nin (E-32) kalmakta olduðu otel odasýnda bugün saat 0300'de polis tarafýndan yapýlan aramada; tasarrufunda 25 adet 100'lük banknotlardan oluþan toplam 2 bin 5 yüz Amerikan dolarý sahte para ile yaklaþýk 15 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Açýklamada, bir adet sahte banknotun bir taksi þoförüne verilmek suretiyle tedavüle sürüldüðünün tespit edildiði belirtildi. F.T.'nin tutuklanýp soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. ERCAN'DAN ADAYA GÝRÝÞ YAPMAK ÝSTEYEN BÝR KÝÞÝ UYUÞTURUCU ÝLE YAKALANDI Ercan Hava Limanýnda dün KKTC'ye giriþ yapan M.Ö (E-19), hintkeneviri olduðuna inanýlan uyuþturucu madde ile yakalandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, M.Ö.'nün narkotik detektör köpeðinin tepki vermesine müteakip üzerinde ve eþyalarýnda yapýlan aramada yaklaþýk üç gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. M.Ö'nin tutuklandýðý soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. KKTC'YE KANUNSUZ YOLLARDAN GÝREN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Girne'de, K.A.'NIN (E-44) 26 Temmuz tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden kanunsuz olarak KKTC'ye giriþ yaptýðý tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, K.A.'nýn tutuklandýðý, soruþturmanýn da devam ettiði kaydedildi. LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK Lefkoþa'da Ercan Nurdal'a ait çek defterinden Mart ayý içerisinde çek yapraklarýný çalan S.T.(E-41) çekleri tedavüle sürüp sahtekarlýkla para temin etti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, 2 çek yapraðýna toplam 25 bin 5 yüz TL meblað yazýp tedavüle sürdüðü tespit edilen S.T.'nin (E-41) tutuklanýp, soruþturmanýn da devam ettiði kaydedildi. LEFKOÞA GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERÝNDE YANGIN MEYDANA GELDÝ Lefkoþa-Güzelyurt Anayolu Vedat Benzin Ýstasyonu arkasýndaki bir arazide dün henüz tespit edilemeyen nedenden dolayý yangýn meydana geldi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, yangýn soncu yaklaþýk üç dönüm anýz ve içerisinde bulunan 60 adet kare balyanýn yanarak zarar gördüðü kaydedildi. Yangýnýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldüðü, soruþturmanýn ise devam ettiði belirtildi. CUMARTESÝ'NÝ PAZARA BAÐLAYAN GECE KADÝR GECESÝ 3 Cumartesi'ni Pazar'a baðlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.tüm camilerde Kadir Gecesi'nde Kur'aný- Kerim Tilaveti, vaaz,mevlit ve dua'dan oluþan programlar yapýlacaðý, bazý camilerin Kadir Gecesi'nde sabah namazýna kadar açýk tutulacaðý duyuruldu. Kadir Gecesi Hala Sultan Tekkesi'nde de program düzenlenecek. Burdaki program saat 21.00'de baþlayacak. 1 hafta içinde Tatar taburcu edilecek PROF. DR. ÖKÇÜN: "TATAR 5-7 GÜN SÜREYLE DÝNLENDÝRÝLDÝKTEN SONRA TABURCU EDÝLECEK" Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Kalp Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Emir Barýþ Ökçün, dün sabah göðüs aðrýsý þikayetleriyle hastaneye kaldýrýlan ve kalp krizi geçirdiði anlaþýlan UBP Milletvekili Ersin Tatar'ýn 5-7 gün arasý dinlendirildikten sonra taburcu edileceðini açýkladý. Ökçün düzenlediði basýn toplantýsýnda, Tatar'ýn Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'ne Saðlýk Bakaný Gökþin Tatar'ý ziyaret etti Saðlýk Bakaný Nuri Gökþin UBP Milletvekili Ersin Tatar'ýn saðlýk durumuyla ilgili açýklamalarda bulundu. YDÜ Hastanesi'ne giderek Tatar'ýn saðlýk durumu hakkýnda bilgi alan Saðlýk Bakaný Gökþin basýna yaptýðý açýklamada, bu sabah göðüs aðrýsý þikayetiyle yardým isteyen Tatar'ýn bir kalp krizi geçirdiðini ve Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldýðýný açýkladý. kaldýrýldýktan sonra gerçekleþtirilen operasyonla týkalý kap damarýnýn açýldýðýný ve stend yerleþtirilerek akýmýn saðlandýðýný kaydetti. Ökçün, bu gibi rahatsýzlýklarda ilk 24 saatin önemli olduðunu, saat geçtikten sonra kritik devrenin atlatýlacaðýný, 5-7 gün arasý dinlendirilecek olan Tatar'ýn bu süre sonunda taburcu edileceðini sözlerine ekledi. Gökþin olayýn aciliyeti ve daha erken müdahaleye olanak saðlamak amacýyla Tatar'ýn YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiðini söyledi. Tatar'ýn týkalý kalp damarýn açýlarak stend uygulamasý yapýldýðýný kaydeden Gökþin, Maliye eski bakanýnýn durumunun iyi olduðunu ve 5 gün yatakta istirahat edeceðini, gerekli týbbi açýklamalarýn YDÜ Hastanesi yetkilileri tarafýndan yapýlacaðýný kaydetti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MERAK ETMEYÝN SÝZÝ DE KURTARIR Güneyde yazlýk bir cafe... Dopdolu masalar... Birkaç Kýbrýslýrum konuþuyor kendi aralarýnda... Þöyle diyor içlerinden biri: -Bizim Yunanistan'da hayýr yok. Oysa Türkiye ne güzel bakýyor Kýbrýslýtürklere... Nasýl yardým ediyor... Keþke bizim de bir Türkiyemiz olsa 'ten kýrk yýl sonra bu sözleri de duyduk iþte Uzunyol'da... Yanýmýzda kurt iþareti yapan bir ülkücü olsa, "Ne mutlu Türküm diyene" diye haykýrýrdý mutlaka bunlarý duyunca... Biz öyle yapmadýk sevgili Kýbrýslýrum kardeþim... Bu adanýn neden Ýngiliz Ýmparatorluðu'na baðlanmadýðýna üzülen Kýbrýslýlardan deðildik çünkü... Lefkoþa'yý teslim almak üzere Larnaka'dan at sýrtýnda yola çýkan Ýngiliz komutanýn yolda para daðýttýðý o köylüleri düþündük sadece... Sonra Hitler'e karþý savaþmaya giden Kýbrýslýlarý... Alman ordularý ile karþýlaþtýklarý ilk cephede çoðu teslim olmuþtu. Naziler onlara kötü davranmadý... Yahudileri, Polonyalýlarý ve Ruslarý öldürdüðü gibi onlarý öldürmedi. Toplama kamplarýnda terzilik, kunduracýlýk ve marangozluk yaptýlar... Sað salim döndüler yurtlarýna... Þimdi düþünüyorum da, Almanlar Kýbrýs'ý zaptetselerdi ne olurdu acaba? Pek çoðumuz hemen onlarýn yanýna geçer ve 'Heil Hitler' diye selama mý dururdu? Hele bir de Alman buraya bolluk getirse ve herkesi paraya pula boðsa... Bir Rus taksici þöyle demiþti Moskova'da bana: -Hitler bizim ruhumuzu çözdükten sonra saldýrdý bize... Bizim ruhumuz ne? Vodka ve salam! Vodka ve salamý ver, Rusun ruhunu al, derdi... Bizim ruhumuz da bir alem... Rusa gülecek halimiz mi var? Türkiye iyi bakýyormuþ bize... Kuzeydeki vaziyetimiz amma da hayranlýk uyandýrmýþ meðer Kýbrýslýrum kardeþlerimizde... Amma da gýpta ile bakýyorlar bize 'te gelip yalnýz kuzeyi zaptettiði için hatýr etmiþ demek bize... Bizi kurtarmýþ yalnýz! Oysa Larnaka'ya, Leymosun'a ve Baf'a da uzanmýþ olsa, herkes kurtulmuþ olurdu þimdi deðil mi? Yazýk... Rum kardeþlerimizi Yunanistan'ýn insafýna terketmiþ... Mahrum etmiþ onlarý yardýmýndan... Oysa bizim için hazýrladýðý paketçikler gibi onlara da öyle paketçik hazýrlayabilirdi þimdi... Noel Baba gibi... Maaþçýklarýný Türkiye'dekilerin altýna çektikten sonra her ay takýr takýr ödeyebilirdi... Bizim nüfusumuzu bu kadar artýrdýðý gibi sizin de artýrabilirdi Rum kardeþ... Nasýl olmasa biz çocuk yapmaktan kesildik... Bunu da düþündü... Zahmete girmeyin siz dedi... Gemilere doldurdu... Gönderdi... Bizim vaziyetimize gýpta eden Rumun söyledikleri fena dokundu bana doðrusu... Merhamet deðil... Acýma duygusu da deðil... Baþka bir þey... Ama baþka bir Rumun söyledikleri inanýn ciðerimi yakýp geçti... Ne dedi bakýn: -Elime tüfeði alýp birkaç Türk öldürsem, acaba Erdoðan'ýn kafasý kýzar ve gelir bizi de kurtarýr mý? Üzülme kardeþ... Ben hallederim... Elini kana bulamana da gerek yok bunun için... Söz sana... Ýlk gördüðüm yerde mutlaka söylerim Erdoðan'a... Elini çabuk tutsun... Gelsin kurtarsýn sizi de bizi kurtardýðý gibi... Merak etme sen... Bu ayýrýmcýlýða son veririm ben... Hýnzýr Yunanistan size bakmazsa, Türkiye bakar... Size de uzatýr yardým elini... Uzatmaya mecbur... Hesap verecek çünkü hesap... Neden yalnýz bizi kurtardý da sizi kurtarmadý? Allah var yukarýda re, Allah!

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... AH BRT AH, BÝR EKSÝÐÝN BU MUYDU? Bu yýlki 20 Temmuz törenleri nedeniyle adamýza gelen TC Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in ziyaretleri pek verimli geçmiþ meðer... Buradaki yetkililerle yaptýklarý temaslardan çok olumlu izlenimler edinmiþler ve Türkiye'ye huzur ve mutluluk içinde dönmüþler... Geçici hükümetin ekonomik programý aksatmadan uygulamasý su serpmiþ yüreklerine... Zaten bu memnuniyetlerini Baþbakan Sibel Siber'le görüþmede de dile getirmiþler ve hükümetin tutumuna övgü yaðdýrmýþlar... * Kendilerini mutlu eden bir baþka þey daha olmuþ... BRT ile TRT arasýnda bir iþbirliði protokolü imzalamýþlar... Ve bu tören sýrasýnda da BRT yetkililerinin bir dileði olmuþ Beþir Atalay'dan... BRT'ye de bir mescit yapýlmasýný istemiþler... Malum ya... BRT'de çalýþanlarýn sayýsý oldukça kabarýk... E, kadro bu kadar þiþkinse ve arada epeyi de mümin varsa, bu da bir ihtiyaç olmuþ herhalde... Dini bütün bir topluluk mescitsiz býrakýlýr mý? Türkiye'de öyle yer kalmadý... Orada tüm kurumlarýn, tüm üniversitelerin yanýna cami yapýlýyor... Yavru da bu kadar istekliyse, ondan neden esirgensin ki?.. * Beþir Atalay BRT yetkililerinin bu talebine gülümsemeyle bakmýþ... Gülümseyerek yanýt vermiþ... "Eðer mescit isterseniz, bunu baþbakanýnýza söyleyin" demiþ... O gittikten sonra söylediler mi, bilemeyiz... Þimdiki hükümet geçici bir hükümet... Bu hükümetin baþbakanýnýn da Ýrsen Küçük gibi camiye gittiðini görmedik henüz... Lefkoþa'daki Ebubekir Camisi özellikle mübarek Cuma günleri dolar taþar... Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça da genellikle bu camiye gittiði için, siyasilerimiz de onu tercih eder... Hem orada ibadetlerini yerine getirirler, hem de Akça'ya bunu kanýtlamýþ olurlar... Bilirsiniz... Türkiye'de AKP iktidara gelmeden önce, burada böyle alýþkanlýklarý olmayanlar bir anda çarpýldýlar... Camiye gitmeye, namaz kýlmaya baþladýlar... Kutlu Doðum Haftasý'nýn baþ konuklarý oldular... Ramazanda iftar sofralarý vazgeçilmezleri oldu... Yýlda bir, bir kitap bile okumadýklarý halde Kuran da ellerinden düþmüyor þimdi... Sure ezberliyorlar Arapça... * BRT Müdürümüz Mete Tümerkan çok yakýn AKP'ye... Bu yüzden atanýrken sýkýntý çekmedi hiç... Ýnançlý personelini düþünen bir müdür... Mescit istediyse istedi... Þimdilerde okul deðil, mescit geçerli... Darwin'in evrim teorisi AKP tarafýndan çöpe atýldýktan sonra, yapacak baþka ne kalýr ki? UBP MÝLLETVEKÝLÝ ERSÝN TATAR KALP RAHATSIZLIÐI GEÇÝRDÝ TATAR KALDIRILDIÐI YDÜ HASTANESÝ'NDE ANJÝYOYA ALINDI Geçirdiði kalp rahatsýzlý sonucu Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne kaldýrýlan UBP Milletvekili Ersin Tatar'a anjio yapýlýyor. Elde edilen bilgilere göre, dün sabah Bellapais'teki evinde sabah sporunu yapan Ersin Tatar, bahçesindeki çimleri suladýðý sýrada göðüs aðrýsý hissetmesi nedeniyle saat 08.25'te Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldýrýldý. TAK Muhabirinin elde ettiði bilgilere göre göðüs aðrýsý, terleme ve göðüste baský þikayeti bulunan Ersin Tatar'a ilk müdahale Dr. Ceyhun Birinci tarafýndan yapýldý. Çekilen elektrosunda akut kalp krizi belirtisine rastlanan Ersin Tatar buradan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'ne sevk edildi sýralarýnda YDÜ Hastanesi'ne kaldýrýlan UBP Milletvekili Ersin Tatar, sýralarýnda anjioya alýndý. Anjioya alýnan Ersin Tatar'ýn kalp damarý açýlarak stend takýldý. YDÜ Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalý'ndan Prof Dr. Ali Oto tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, kalbe giden en önemli damarý týkanan Ersin Tatar'ýn kalp damarý açýlarak, stend takýldý. Yapýlan operasyonun ardýndan Tatar, Koroner bölümünde yoðun bakýma alýndý. Oto, Tatar'ýn durumunun iyi olduðunu kaydetti. EROÐLU Derviþ Eroðlu Ersin Tatar'ýn formalite icabý yoðun bakýmda tutulduðunu kalp krizi gibi ciddi olaylardan sonra mutlaka hastalarýn yoðun bakýmda dinlendirilmesi gerektiðinin bilindiðini söyledi. Eroðlu Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabah anjio olan UBP Milletvekili Ersin Tatar'ý ziyaretinin ardýndan yaptýðý açýklamada, baþarýlý bir anjiyo geçiren Tatar'ýn ilgili damarýndaki pýhtýnýn alýndýðýný, stent takýldýðýný ve þu anda herhangi bir sýkýntý hissetmediðini söyledi. Eroðlu kendilerini memnun eden tarafýn Tatar'ýn durumunun gayet mükemmel olmasý ve hayati tehlikenin bulunmamasý olduðunu kaydederek, Tatar'ýn 3-5 gün dinlenmenin ardýndan siyasi TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Bunca aðýr yüke Tatar'ýn kalbi dayanamadý hayatýna geri döneceðine inandýðýný söyledi. Ersin Tatar'ýn bir müddet kendini yormamasý gerektiðini söyleyen Eroðlu, Tatar'ýn çok hareketli ve her gününü dolu dolu geçiren bir yapýya sahip olduðunu, fakat bundan sonra kendisine daha rahat bir çalýþma ortamý saðlamasý gerektiðini ve bu konuda eþine ve yakýnlarýna büyük görevler düþtüðünü ifade etti. Bu arada Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun yaný sýra, UBP Gazimaðusa Milletvekili Sunat Atun, Demokrat Parti'den Zorlu Töre ve Süreyya Gürses de Tatar için hastane gelenler arasýnda yer aldý. Atun Tatar'la görüþtüðünü, iyi olduðunu belirterek "herkese selamý var" dedi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çukurlara düþe kalka geçiyor hayatýmýz Birinden kaçsak da ötekine düþüyoruz Kalmadý ne ön düzen ne de "gondra" sustamýz Normalmiþ gibi sanki tepki veremiyoruz Ali OSMAN Periyodik BOYKOTÇU MÝLLETVEKÝLLERÝ... Seçimler geride kaldý, þimdi milletin dilinde hükümetin nasýl kurulacaðý var. Koalisyon garanti de, kiminle kim biraraya gelecek sorusu akýllarý kurcalayýp duruyor. Seçim propagandalarý sýrasýnda ilk müdahale TC Elçisinden geldi... BKP-TVG'nin söylemlerini beðenmedi, müdahalesi de bu yönde oldu... Yani çýkýp da bunlar Rumcudur, haindir sýfatlarýný kullanmadan yaptý ikazýný! Bunlara oy vermeyin demekti bu... Ýrsen Küçük ne yaptý? Türkiye'nin yumuþak karný din konusudur ya, rakiplerini dinden vurmaya kalktý... Bunu yaparken KKTC'deki Türkiyelilerin oyunu almayý düþündü, bir de AKP'nin daha fazla dikkatini çekmeye çalýþtý. Bir mitingte konuþurken ezan okundu diye konuþmasýný kesti ve ardýndan CTP'nin dine karþý olduðunu, ezan okunurken saygý duymadýðý için konuþmacýlarýnýn nutuk atmaya devam ettiðini söyledi... Ancak Müslümanlýkta haramdýr denilen içkiyi de seçimi kaybettiði gece, üzüntüden þiþeyi dipleyene kadar içtiði söyleniyor. Tüm partiler de birbirlerinden farklýymýþlar gibi, birbirlerini karaladýlar... Hatta partilerin milletvekili adaylar da birbirlerine çelme atmaya kalktýlar... Listeler dolaþtýrýldý toplumun arasýnda. Aklýma bir fýkrayý getirdi bu durumlar... Ben de günümüze uyarlayarak yazmak istedim buraya. "KKTC'de yapýlan bir seçimde adaylardan birisi kürsüye çýkmýþ, toplanan kalabalýða nutuk atýyor: -Falanca parti marjinaldir, Türkiye düþmanýdýr, ona oy vermeyin. -Yaþþa, sesleri gelmiþ kalabalýktan... Aday devam etmiþ: -Falan partinin genel baþkaný Türkiye tarafýndan istenmez, ona oy vermeyin... Yine, -Yaþþþa, varol sesleri ve alkýþ... Aday alkýþ seslerini duydu ya, sesini daha da yükselterek devam etmiþ konuþmasýna: -Filan parti dinsizlerin partisidir, onlara da oy vermeyin. Kalabalýktan birisi dayanamamýþ ve yüksek sesle sormuþ... -Tamam anladýk da kime verelim oyumuzu? -Bana verin, demiþ aday, bana..." Seçim sonuçlarý açýklandýðýnda görüldü ki seçmen sayýsýnýn yüzde 30'dan fazlasý seçimlere gitmedi... Boykot etti bir baþka deyiþle bin seçmenden 50 bininin sandýða gitmemesi büyük bir olaydýr. Sisteme mi, yoksa parasý olan parti seçimi kazanýr anlayýþýnýn yýkýlmadýðýna mýdýr tepkileri? Deðiþen birþey olmaz, Ali aða gider, Veli aða gelir. Nasýlsa burayý Türkiye idare eder, benim bu maskaralýkta iþim ne, diye düþünmelerinden midir, bilemem... Milletvekilliði için yapýlan seçime katýlmayan yaklaþýk 50 bin küsur kiþinin getireceði vekil sayýsý da 14 falandýr bu hesaplamalara göre... Geçersiz oylarý da düþündüðümüzde... Meclis tane "Geçersiz milletvekili" ve "Boykotçu milletvekili"nden mahrum kaldý diyebiliriz! Kalay Ana kýz hýrsýzlýktan yakalandý Gamze BAYKUR- Maðusa Lemar AVM isimli alýþveriþ merkezine müþteri olarak giden Ýran uyruklu ana kýz hýrsýzlýktan yakalandý. 75 TL deðerinde Loreal marka kozmetik malzemeleri sirkat eden 45 yaþýndaki Mojgan Alýmamaghani ile 19 yaþýndaki Roxana Vahedifakhr dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Sirkat" suçlamasýyla dün mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlýlar 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalacaklar. Devreye giren alarmlar yakalattý Olayýn tahkikat memuru Vedat Bilginaylar, 31 Temmuz tarihinde Lemar AVM isimli alýþveriþ merkezine müþteri olarak giden zanlý Mojgan Alýmamaghani ile Roxana Vahedifakhr'ýn raflar arasýnda dolaþtýklarý esnada 75 TL deðerindeki Loreal marka kozmetik ürünlerini sirkat ederek zanlý Alýmamaghani'nin tasarrufundaki el çantasýna koyduklarýný açýkladý. Zanlýlarýn kozmetik ürünleri sirkat ettikten sonra alýþveriþ merkezinden çýkýþ yapmaya çalýþtýklarýný belirten Bilginaylar, zanlýlarýn alarmlarýn devreye girmesiyle yakalandýklarýný söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Bilginaylar, zanlýlarýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Mojgan Alýmamaghani ile Roxana Vahedifakhr'ýn tahkikat maksatlarý Mormenekþe'de çalýþmakta olduðu benzin istasyonunda satýþlardan temin ettiði paralarý zimmetine geçiren Tuncay Sarýkaya tutuklandý 3 ay sonra yakalandý Gamze BAYKUR- Mormenekþe'de çalýþmakta olduðu Elce isimli benzin istasyonunda gün içinde yaptýðý satýþlardan temin ettiði yaklaþýk 6 bin TL'yi zimmetine geçirerek kayýplara karýþan zanlý Tuncay Sarýkaya, 3 ay sonra Lefkoþa'da tespit edilerek tutuklandý. "Müstahdem tarafýndan sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Sarýkaya, 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Patronuna "Diþ doktoruna gidiyorum" dedi ve bir daha gelmedi Olayýn tahkikat memuru Ramadan Deniz, zanlý Tuncay Sarýkaya'nýn 20 Mayýn 2013 tarihinde çalýþmakta olduðu Cemal Gürsel Öztemiz'e ait Elce isimli benzin istasyonunda gün içerisinde yaptýðý satýþlardan temin ettiði yaklaþýk 6 bin TL'yi zimmetine geçirerek sirkat ettiðini açýkladý. Deniz, zanlý Sarýkaya'nýn, patronuna "Diþ doktoruna gidiyorum" diyerek izin aldýðýný ve 20 Mayýs 2013'ten beri kayýp olduðunu belirterek zanlýnýn 31 Temmuz tarihinde Lefkoþa'da tespit edilerek tutuklandýðýný açýkladý. Zanlý aleyhine yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Deniz, zanlý Sarýkaya'nýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen 3 iþyerinde kaçak elektronik cihaz LEFKOÞA VE GÝRNE'DE FAALÝYET GÖSTEREN 3 ÝÞYERÝNDE GÜMRÜÐE BEYAN EDÝLMEMÝÞ BÝRÇOK ELEKTRONÝK CÝHAZ BULUNDU Girne ve Lefkoþa'da faaliyet gösteren, "Osat Trading", "Pearl Tecno Phone" ve "Teknose" isimli iþ yerlerinde önceki gün yapýlan aramada gümrüðe beyan edilmemiþ birçok elektronik cihazlar bulundu. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada ele geçirilen eþyalarla ilgili þu bilgileri verdi: "Girne'de faaliyet gösteren"osat Trading" isimli iþ yerinde, polis tarafýndan yapýlan aramada; gümrüðe beyan edilmemiþ deðiþik markalarda 142 adet cep telefonu, 1 adet "BÖYLE GELMÝÞ BÖYLE GÝTMEZ" (MÝ?) Toplum kurulacak olan hükümeti konuþuyor þimdi. Ama ne yazýk, genelde hangi partinin, kaç bakanlýk alacaðý, hangi bakanlýk koltuðuna kimin oturacaðýný konuþuyor. Neden? Çünkü bu belli olur olmaz, soluðu bakanýn yanýnda alacak. Malum, oy verdi, beklentilerini karþýlayacak. Ýstisnalarý saymazsak, siyasetçilerin de bundan farklý bir zeminde konuþtuðunu söyleyemeyiz. Onlar da pusuya yatmýþlar, bakanlýk koltuðuna oturacaklarý günü bekliyorlar. Malum, yandaþlarýna verdikleri sözler var. Yeni seçilenler "Böyle gelmiþ böyle gitmez" dedirtebilecek mi? bakýmýndan 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. Toroslu, zanlý Tuncay Sarýkaya'nýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. kamera, 26 adet tablet bilgisayar, 18 adet fotoðraf makinesi ve 14 adet kulaklýk, yine Girne'de faaliyet gösteren "Pearl Tecno Phone" isimli iþ yerinde yapýlan aramada; deðiþik markalarda 81 adet cep telefonu, 3 adet tablet bilgisayar ve 13 adet kol saati ve Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Teknose" isimli iþ yerinde yapýlan aramada ise; deðiþik markalarda toplam 667 adet cep telefonu bulunarak ileri iþlem için Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkililerine teslim edildi. Soruþturma devam etmektedir." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝR ADAM BÝR ANI Vatan millet Sakarya gibi hamasi duygularý alabildiðine istismar ederek... Bu duygularla birlikte bayraðýn da arkasýna saklanarak... Kolay ve yaðlý kazançlar elde etmeye çalýþan... Milliyetçilik maskesini takýnarak, kendilerine kýyak ayrýcalýklar tanýyan ve bunun nimetlerinden olabildiðince yararlanan... Her türlü yolsuzluk, yasadýþýlýk ve adaletsizliði kendi "milliyetçilikleri" adýna mübah sayan kimler kimler gelip geçmedi ki bu toplumdan?.. Dünyada nice alçaklarýn ve alçaklýklarýn son sýðýnaðýnýn da milliyetçilik olduðu söylenegelmiþtir. Kýbrýslýtürk toplumu olarak öyle dönemler geçirdik ki milliyetçiliði kendi tekellerinde sayanlar, kendileri gibi düþünüp yaþamayanlarý ya vatan haini ilân ettiler, ya Rumcu, ya komünist! Bugünlere ne yazýk, böyle çalkantýlarla geldik. Eskisi kadar olmasa da çalkantý hâlâ sürüyor. Sorabilirsiniz þimdi, "Durup dururken nerden çýktý bu milliyetçilik dalgasý?" Anlatayým. Geçenlerde bir Afrika okuru ile tanýþtým. 85 yaþýnda... Afrika'yý yýllardýr okuyormuþ. Gazetede bizi ziyarete geldi. 1950'li yýllarda Ariston, Bata gibi ayakkabý fabrikalarýnýn kuruluþlarýnda bulunmuþ. Makinelerini getirip kurmuþ. Bu fabrikalarda yýllarca usta baþý, baþ makinist olarak çalýþmýþ. Ayný þekilde AYKO'nun kuruluþ ve iþletilmesinde de yine baþmakinist olarak bulunmuþ. Bunlarla ilgili çeþitli anýlar ve bilgiler paylaþtý benimle. AYKO'da haksýz bir uygulamayla nasýl devredýþý býrakýldýðýný anlattý. Sonunda yaþadýðý bir olaya getirdi sözü. Lefkoþa'da Lukudi Sinemasýnýn yanýnda televizyon satan bir maðaza varmýþ. Bir televizyon almak için gitmiþ oraya. Televizyonu da beðenmiþ. Ama aklýna gelmiþ birden. "Ben bunu alýp gidersem, Rumdan aldým diye kýrarlar, parçalarlar" demiþ. "Merak etme" demiþ Rum satýcý, "Hiçbir þey yapamazlar, çünkü senden önce buradan televizyon alanlar var." "Bana onlarýn ismini verirsen televizyonu hemen alýr, parasýný öder giderim" demiþ usta. "Veririm" diyerek listeyi yazmýþ maðaza sahibi. Listede Müftü Dana efendi, Av. Ali Dana, Adnan Hakký, Zekâ bey ve Yücel Zekâ'nýn isimleri yazýlýymýþ. Bundan sonrasýný kendi aðzýndan dinleyelim: "Parasýný ödedim, televizyonu ve listeyi alýp gittim. O gün Cuma'ydý ve Cuma'larý Türkçe film koyarlardý. Konu komþu toplandý, hep birlikte seyrettik. Ertesi gün iþyerime 3 kiþi geldi. Televizyonu sordular. Evde dedim. O televizyonu kýrýp parçalayacaðýz dediler. Neden dedim. Rumdan aldýn da onun için dediler! Tamam dedim, ama önce gidin Zekâ beyin televizyonunu kýrýn, sonra müftü Dana efendinin, Avukat Ali Dana'nýn, Adnan Hakký'nýn ve Yücel Zekâ'nýn televizyonlarýný kýrmanýz lâzým! Çünkü benden önce oradan onlar televizyon aldý... Hiçbir þey diyemeden ayrýldýlar. Ondan sonra da arayýp soran olmadý. Ne isimlerini verdiðim kiþilerin televizyonlarý kýrýldý, ne de benimki. Öyle bir haber de çýkmadý hiçbir yerde..." Bu olayý bana anlattýktan sonra, "Yazabilir miyim?" diye sordum ona... "Tabii yazabilin" dedi, "Ama ismimi verme!.." Kim olduðunu anlayanlar olmuþtur belki de... Ama isteðine uyarak ben ismini yazmýyorum.

5 5 2 Aðustos 2013 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ýki parça bulunmaz Hint kumaþýmýz var Serdar Denktaþ. 2. Mehmet Çakýcý. Yerlerine geçebilecek yok diye istifa etmiyorlar. Lefkoþa temizlenecek Hükümet de güzel þeyler yapacak Umut iþte!.. MÝÞ-MIÞLAR * Serdar Denktaþ, "Bazý köþe yazarlarý, sözümü tutup tutmayacaðým konusunu yazýyor" demiþ. - Yazar tabii Söz vermek ve verdiðin sözü tutmak çok önemlidir. Osuruk tutmaya benzemez ki. * Ýki taraf da Ekim'de müzakere istiyormuþ. - Ekim'de istediklerine bakmayýn. Ekecek biþeyleri olduðundan deðil. Laf ola! * CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu, "Ýstikrarlý bir hükümet kurulmalý" demiþ. - Zor dostum zor. Koalisyon dediðin kumdan kale! * Çiftçiler Birliði Baþkaný Kabakçý, siyaset sýnavýnýn neticesini görmek istiyormuþ. - Nesini görecek ki Eskiden 1 iç güveyisi vardý, þimdi 3 oldu. * CTP, DP ile TDP'nin de koalisyona girmesini istiyormuþ. - Daha eðlenceli olsun diye herhalde... Þaka þaka! Oldu olacak, UBP'yi de alsýnlar, arkayý dörtlesinler. UBP'nin ne günahý var yani. Küçük gidiyor iþte. * UBP bitmiþ, tükenmiþ. - Tükenmez Bir zaman CTP için de yapýlýyordu bu yorumlar UBP imdadýna yetiþti, kurtardý Merak etmeyin bu koalisyon sonrasýnda CTP de UBP'yi kurtaracak. * Meclise önemli oranda yeni yüz girmiþ olmasý memnuniyet yaratmýþ. - Durun yahu bakalým, acele etmeyin Siz yeni yüz mü istiyordunuz, yeni kafa mý? Bir bakarsýnýz yeni sandýklarýnýz bir eski model çýkmýþ! Yeni dönemde UBP yaralarýný sarmaya bakacak Bu da demektir ki, muhalefet görevini de yapamayacak! Sohbete dalmýþlardý. Kaldýrýmda duran adam, minibüse dayanmýþ adama, elini kolunu sallayarak, hararetli hararetli bir þeyler anlatýyordu. Merak ettim, yanlarýna yaklaþtým. Lefkoþa'dan bahsediyordu adam. Elimde fotoðraf makinesini görünce sordu: -Gazeteci misin abi? - Ehhh Sayýlýr! - Bu Lefkoþa'nýn hali ne böyle abi? - Ne varmýþ? - Çok pis her taraf. Görmüyor musunuz? - Görüyoruz da, göre göre farkýndalýðý kaybettik! - Yazýk, dedi. Alt kalamazdým. Ben de "çok yazýk" dedim. "Çok yazýk. Ama umutluyuz Temizlenecek". Sorma sýrasý bana gelmiþti. -Sen kimsin Nerden gelin, nereye giden? Makineye poz vere vere anlattý: -Abi ben Manisalýyým 1983'te geldim Kýbrýs'a ilk. Denktaþ cumhuriyeti ilan etmiþti. O gün ben de vardým bu meydanda Sonra baktým buralar bana göre deðil, beðenmedim, aldým baþýmý Avusturya'ya gittim. 30 yýldýr ordayým ve 30 yýl sonra ilk defa geliyorum. Yarýn da dönüyorum. Daha da gelmem, çok pis. O zamanlar böyle deðildi. Belki utanmam gerekirdi bu sözlerden ama, hiç gocunmadým nedense. Pisse pis, napalým yani! Minibüs þoförü de, aþaðý yukarý ayný yýllarda gelmiþ Kýbrýs'a Dönmemiþ ama Kalmýþ, kök salmaya çalýþmýþ buralara Salmýþ da!.. Ailesi, çoluk çocuðu ve hepimizin gibi bir yýðýn derdi varmýþ. Baþta da geçim derdi. Yeni hükümeti sordu. - Nasýl olacak abi? Bir þeyler yapacaklar mý? Düzeltebilecekler mi memleketi? - Merak etme Çok þeffaf bir hükümet olacak. Ne yaparlarsa, televizyon izler gibi yaptýklarýnýn hepsini bir bir göreceðiz. Ýnþallah güzel þeyler yapacaklar. Ne diyebilirdim ki baþka!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BEÞPARMAK (TRABEZA) KÖYÜ VE TEKNECÝK (3) (Ýstanbul)- Biz Kýbrýslýlar iki katlý, balkonlu, bahçeli evlere hanay deriz. Eskiden havasý vardý hanaylarýn. Hanay Osmanlý'da olsa da bize aitti. Unuttu herkes hanayý Bir yakýným köyde çektiðim hanay fotoðrafýný gördü -Bu ne, dedi. -Hanay, dedim. -Hanay ne ki, dedi Anlattým. Bizde þarkýsý da var dedim. Yüzüme baktý Þarkýyý okudum "Hanaylar yaptýrdým döþetemedim Çifte kumrularý eþ edemedim" Þaþýrdý Þarkýyý biliyormuþ ama hanayý bilmiyormuþ. Avlusunda çamaþýrlar asýlý perdesi olmayan hanaydan epeyce fotoðraf aldým. Yanýma, hanayýn karþý evinde oturan köylü yaklaþtý. -N'apan, dedi. -N'apayým, dedim. -Fotoðraf çeken, diye sordu. -Fotoðraf çekerim, dedim. -Beni de çek, dedi. Çektim. Köye doðru baktým. Köyün bir giriþ yolu var, az ileride de birkaç evden oluþan bir mahallesi. Sordum köylüye -Köy kaç hanelik? 15 hane varmýþ topu topu öncesinde de Türkler yaþarmýþ burada Yakýn zamanda iki aile daha katýlmýþ aralarýna Aileler Türkiye'den gelmiþler. -Yakýnda sizi geçerler dedim. Güldü. 15 hanelik köyde gördüðüm minareli camiyi göstererek sordum ona... -Yeni mi yaptýrdýnýz? -Bizimle ilgisi yok, onu TC hükümeti yaptýrdý, dedi. -Eyvallah dedim yürüdüm meydana. Köyün sokaklarý özlediðim köy havasýný yansýtýyordu. Hayvan kokularý yanýnda bol oksijenli temiz havasý da vardý Gözlerimi kapadým Gerçek köy havasýný çektim içime. Belli ki köylüden baþka gelen yoktu buraya. Kim gelecek ki zaten. Meydanda modern tuvalete sahip bir cami var Caminin avlusunda birkaç eleman gördüm Cami belki de 100 kiþiyi sýðacak büyüklükteydi. -Okul var mý, dedim oradakilere -Yok, dediler. -Demek ki TC hükümeti okul yerine camiyi uygun görmüþ. Birçok köyde gereðinden fazla yaptýrdýðý gibi buradaki camiyi de RTE hükümeti yaptýrmýþ. Ýnerken köyün muhtarýna rastladým Yüzüme baktý, -Hayýrdýr, dedi. -Ziyaret dedim, dedim Güldü. Asfalta inmek daha kýsa sürdü Yine Teknecik dumanlarý karþýladý beni Saða, doðuya döndüm, Ayguruþ'a yürüdüm. O bölgede de viraj fazla, kameralar çoktu. Ayguruþ'a geldiðimde 10 yýl öncekiyle kýyasladým. Köy ne köydü ne kasaba. Tuhaf bir yer olmuþ. Meydana çýktým Ýlk karþýlayan (61 BÝZE HER YER TRABZON) levhalý kahvehaneydi. Eskiden Aynikolalýlar yaþardý burada. Þimdi onlar da çok azalmýþlar. Her yerimiz ya Trabzonlaþtý, ya Hataylaþtý ya da toptan Türkiye oldu. 1974'te göç ettiðimiz o günü düþündüm Bizler bunlar için mi savaþmýþtýk diye düþünmeden edemedim CTP'de de kazan kaynýyor Sosyal medyada "Doðru Bakýþ" adýyla örgütlenen bir grup, Maðusa ve Girne belediye baþkanlarýný hedef alarak, sözkonusu CTP'li baþkanlarý, partilerinin çizgisini sermayeye hizmet noktasýna getirmekle ve seçim döneminde baþka partilerle iþbirliði yaparak ortak bir listeye çalýþmakla suçluyor. Kýbrýs Postasý Özel- Kendilerini "Doðru Bakýþ" olarak adlandýran bir grup, Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ý ve Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'ý, rakip parti adaylarý ile iþbirliði yaptýklarý gerekçesiyle CTP tabanýna hesap vermeye çaðýrdý. "ALTINCI PARTÝ" ÝDDÝASI! CTP'li belediye baþkanlarý liderliðinde rakip partilerle yapýlan iþbirliðini "seçime katýlan 6. parti" olarak tanýmlayan Doðru Bakýþ, karma oy kullananlarýn büyük bir kýsmýný mevcut beþ parti içinden bazýlarýnýn organize ettiðini öne sürdü. CTP-BG Maðusa Seçim Bürosu'nun, seçim süresince Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp yönetiminde olduðunu iddia eden ve CTP'li olduklarý düþünülen kiþi veya kiþiler, "Maðusa Ýlçesi ve Seçim Bürosu'nun partiye deðil, parti içine çalýþtýðý belli" ifadelerini kullandýlar. AHLAKSIZLIK YENÝLÝK DEÐÝLDÝR Yenilik adýna yapýlan iþbirliðini Türkiye'de tecavüz suçuna 'hadým' cezasý geliyor! TC Adalet Bakaný Ergin, demokratikleþme paketinde cinsel suçlara verilecek cezalarýn artýrýlmasýnýn yaný sýra, infazýn da 3'te iki deðil, terör suçlarýndaki gibi 4'te 3 oranýnda uygulanabileceðini söyledi TC Adalet Bakaný Sadullah Ergin, cinsel suçlara verilecek cezalarýn artýrýlacaðýný, bu suçlardan verilen cezalarýnýn terör suçlarýnda olduðu gibi 4'te 3'ünün infaz edileceðini ve Adli Týp'tan ruh saðlýðý raporu alýnmasý zorunluluðunu kaldýran paketin tamamlandýðýný açýkladý. Ergin, Habertürk televizyonuna verdiði demeçte, Bakanlar Kurulu'na sunulmaya hazýr hale gelen "Cinsel Suçlar Paketi"nin içeriðine iliþkin bilgiler verdi, çalýþmalarý devam eden "Demokratikleþme Paketi"nde yer alabilecek konulara iliþkin de sorularý yanýtladý. Bakan Ergin'in verdiði bilgiye göre, cinsel tacize yönelik hazýrlanan taslaðýn getirdiði yenilikler þöyle: - Taciz suçunun 3 aydan 2 yýla kadar sýnýrlarý asgari 4,5 ay, azami 3 yýl olarak deðiþiyor. - Basit cinsel saldýrý suçunda ceza limiti 2 ila 7 yýl aralýðýndan 4 yýl-10 yýl aralýðýna çýkarýlýyor. - Nitelikli cinsel saldýrý suçlarýnda 7 ile 12 yýl arasýndaki hapis cezasý 10 ile 20 yýl olarak düzenleniyor. - 3 yýl ile 8 yýl aralýðýnda olan çocuk maðdurlarýn cinsel saldýrý suçuna uygulanacak ceza 6 ile 10 yýla "ahlaksýzlýk" olarak nitelendiren Doðru Bakýþ grubu, parti tabanlarýnýn bunu affetmemesi gerektiðine vurgu yapýyor ve "Ahlaksýzlýk, hiç de yenilik deðil, dünyanýn en eski, en iðrenç tutumlarýndan biridir" diyor. CTP-BG'YE YAKIN KAYNAKLARIN DA HEDEFÝ BELEDÝYE BAÞKANLARI... CTP-BG'ye yakýn bazý kiþilerin söyledikleri ise Doðru Bakýþ'ýn iddialarýný doðrular nitelikte. CTP'ye gidecek bir çok mühürün, Maðusa ve Girne belediye baþkanlarý ve yakýnlarýnýn çalýþmalarýyla kýrýldýðý iddiasýný doðrulayan CTP-BG'ye yakýn kaynaklar, özellikle Maðusa'da, rakip partilerin CTP'de seçimi yönetenlere þükretmesi gerektiðini ifade ettiler. CTP-BG'nin önemli sayýdaki mühürünün, kurulan "ahlaksýz" ittifak sonucunda karmaya çevrildiðini anlatan kaynaklar, bu þekilde Maðusa'da 6 milletvekili çýkarmasý gereken CTP'nin 5 milletvekiline düþürüldüðünü ve 1 milletvekilliðinin UBP'ye kazandýrýldýðýný belirttiler. çýkarýlýyor. - Nitelikli cinsel saldýrý fiillerinde 8 ila 15 yýl arasýnda olan hapis cezasý da 12 ila 20 yýl arasýna çekiliyor. - Ensest iliþki tanýmýyla birlikte TCK'ya giriyor. Ceza ise 5 ila 12 yýl arasýnda deðiþecek. - Maðdurun, beden ve ruh saðlýðý için adli týptan raporu uygulamasýna son veriliyor. - Çocuklarýný zorla evlendiren ya da baský yapan ebeveynler için de 1 ila 3 yýl ceza getiriliyor. -Cinsel suçlarýn cezalarýnýn infazýnda "terör tarifesi" öngörülüyor. Normalde bu suçlarda,3'te 2'si infaz ediliyor. Terör suçlarýnda ise infaz verilen cezanýn 4'te 3'ü. HADIM UYGULAMA SÝNYALÝ Ergin, cinsel suçlarý iþleyenlere 'hadým' uygulamasýna iliþtin soruya þu yanýtý verdi: "Burada önemli olan bu tür saldýrýlarýn yaþanmamasý. Saldýrý ve taciz fiilerinin en aza indirilmesi, mümkünse ortadan kaldýrýlmasý. Bu amaçla yine infaz yasamýzda týbbi tedaviye müracaat edilebileceði, çok amaçlý tedavi programlarýna zorlanabileceði, suçun maðdurunun oturduðu yere yaklaþmama cezasý verilebileceði, çocuklarla bir arada olmasý gereken mesleklerde çalýþmama cezasý verileceði gibi ilave tedbirler getirildi." Gündem kýbrýs GÜNLÜK SINAVA KELEPÇELÝ GÝRDÝ, PSÝKOLOJÝ BÖLÜMÜNÜ KAZANDI 18 Haziran tarihinde Ankara'da 26 ayrý adrese düzenlenen operasyonda, yaklaþýk 30 kiþi ile birlikte Gezi eylemlerine katýldýðý gerekçesi ile gözaltýna alýnan Erdal Kozan, kelepçeli olarak getirildiði üniversite sýnavýnda Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandý. Ailesi ile yaþadýðý evden sabaha karþý düzenlenen operasyonla gözaltýna alýnan Kozan, gözaltýna alýnmadan bir hafta önce girdiði Yüksek Öðretim Giriþ Sýnavý'nda (YGS) ilk 20 bine girmiþti. Tutuklandýðý mahkemeye çýkartýldýðýnda hakime sorduðu "Arama kararýnda 9 örgüt var. Hangi örgüt üyesi olduðumuz belirtilmemiþ. Örgütü siz mi seçiyorsunuz yoksa biz mi beðeniyoruz?" sorusu ile sosyal medyada gündem oluþturan Kozan, halen Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalý Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Tutukluluk halinin devam etmesi halinde, okuluna kayýt yaptýrýp dondurmak zorunda kalacak ve tutuklu bulunduðu süre boyunca eðitim hakkýndan mahrum kalacak. CTP DE KAYNIYOR Ýç çatýþmalar UBP'de veya TDP'de deðilmiþ yalnýz meðer... CTP de kaynýyor fokur fokur... Seçim öncesi bunu gizlemeyi ve dýþa yansýtmamayý baþardýlar. Ancak seçim geçer geçmez kavgaya tutuþtular. Eski ile yeninin kavgasý mý bu? Kurultayda göreceðiz... ERHÜRMAN CTP-BG'de Sibel Siber'den sonra en çok oyu alarak ikinci sýrada yerini alan Tufan Erhürman bir umut oldu partisi için. Bir ekrandaki dünkü canlý yayýnda bir politikacý gibi deðil, bir akademisyen olarak izah etti meseleleri... Ancak CTP-BG'nin baþarýsýnýn nedenlerini sýralarken, en önemlki faktörü unuttu... Bu da karþýsýndaki UBP'nin parçalanmýþ olmasýydý, deðil mi? TALAT'IN FÝKRÝ Mehmet Ali Talat CTP-UBP koalisyonundan yanaymýþ... Þaþýlacak bir þey yok. DP-UG ile ortaklýkta Eroðlu var. Bu durum 2015'teki seçime olumsuz yansýmaz mý? MAZBATA DÖNEMÝ Seçim dönemi bitti, yeniden mazbata dönemi baþladý. Sandýktan çýkanlar çýktý... Geriye kalanlara da cezaevi yolu göründüyse, yazýk... Çok yazýk! Týrnak... "Seçimin ortaya çýkardýðý meclis aritmetiði, sol bir koalisyona izin vermiyor Seçim öncesinde, 'solun rakibi sol olmamalýdýr' dediðimizde, ne Musa'ya yaranabildik, ne Ýsa'ya ama mal da meydanda " Nazým BERATLI (Haberdar) "CTP kendisine açýlan yeni krediyi, ekonomizmin ve iradeciliðin bataðýna saplanarak tüketecek mi, Kýbrýs sorununu çözme perspektifine aðýrlýk vererek iç ve dýþ siyasi güçlerden destek alarak, köklü çözüme doðru yürüyebilecek mi? Zor durum budur." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) "Bugün seçimin birincisini ele alalým Partinin bir önceki hükümet deneyimini baþarýsýzlýkla tamamlayanlar ciddi uyarýlar aldý Meclis'te baðýrýp çaðýrarak siyaset yapýldýðýna halký inandýrmaya çalýþanlar da sert þekilde uyarýldý. Ýçlerinden biri sarý kartsýz, doðrudan kýrmýzýyla oyun dýþý kaldý. Ýlla ki baþkanlýk hýrsý olanlar da çok zor veya bekledikleri oylarý alamadan seçildi." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) Günün Kahramaný ERSÝN TATAR Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldýrýlan Ersin Tatar'la ilgili haberler bir anda yayýldý ortalýða dün ve herkesi üzdü... Bunun nerden ileri geldiðini tahmin etmek için doktor olmaya gerek yok. Seçim sonuçlarýna hem üzüldü, hem de bunun ardýndan partide yapýlan tartýþmalardan rahatsýz oldu. Seçimden sonra Derviþ Eroðlu'nu ziyaret etmesi UBP'de bazýlarýný kýzdýrdý ve bu yüzden ona karþý cephe alanlar oldu. Anlaþýlan bu haksýzca davranýþlara Tatar'ýn yüreði fazla dayanamadý... Umarýz çabucak iyileþir ve saðlýðýna kavuþur yeniden... Kendisine acil þifalar dileriz...

7 2 Aðustos 2013 Cuma 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ DP geniþletilmiþ parti meclisi toplandý Serdar Denktaþ'a hükümet için tam yetki Demokrat Parti-Ulusal Güçler Geniþletilmiþ Parti Meclisi, Genel Baþkan Serdar Denktaþ'a hükümet kurma çalýþmalarý ve koalisyon görüþmeleri için yetki Verdi. DP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: "DP Ulusal Güçler Geniþletilmiþ Parti Meclisimiz 2013 Milletvekilliði Erken Genel Seçimlerini deðerlendirmiþ ve ülkemizde kurulacak olan hükümetin bir koalisyon hükümeti olma zorunluluðu olduðunu göz önüne alarak karar üretmiþtir. Buna göre;dp Ulusal Güçler adýna hükümet kurma çalýþmalarý için Genel Baþkan Sayýn Serdar Denktaþ'a; Hükümet kurma çalýþmalarýný yürütme, Koalisyon görüþmelerinin yapýlmasý için komite oluþturma yetkisi verilmiþtir." Þonya'dan bazý yayýn organlarýna tepki "BÝRLÝK VE BÜTÜNLÜÐÜMÜZÜ BOZMAK ÝSTEYENLERÝN ÇABALARINI BOÞA ÇIKARACAÐIZ" Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Sekreteri Bengü Þonya 28 Temmuz seçimleri sonrasý bazý basýn ve yayýn organlarýnda DP-UG ile ilgili haberlerde belli oranda manipülasyon ve hatta ajitasyon görüldüðünü söyledi. Þonya, yaptýðý yazýlý açýklamada yetkili veya yetkisiz þekilde Kuzey Kýbrýs siyaseti güvenilirlilik sýnavýndan geçemedi Girne Amerikan Üniversitesi Öðretim Görevlisi ve ayni zamanda Uluslararasý Politika Akademisi ve Gündem Kýbrýs köþe yazarý olan Ali Üncü, Uluslararasý Ýliþkiler Yüksek Lisans Programý baðlamýnda hazýrladýðý anket destekli araþtýrmasýnda, seçim öncesi toplumun Kuzey Kýbrýs siyasetine ve siyasetçisine yönelik nabzýný tuttu. Seçim öncesi KKTC genelinde rastgele seçilen, yaþ aralýðý geniþ bir yelpazeden oluþan,200 kiþiye tamamlandýrýlmýþ anketler sonucunda yapýlmýþ olan "Kýbrýs Siyasetinin Güvenilirliði ve Kýbrýs Türk Politikacýlarýnýn Tanýnmýþlýðý" baþlýklý araþtýrmanýn sonuçlarý tamamlandý. Üncü, araþtýrmanýn hipotezi olarak"kktc siyasetinin güvenilir olmadýðýný ve gündemde olmalarýna raðmen belirli siyasetçiler dýþýnda diðer siyasi isimlerin toplum tarafýndan hatýrlanmadýðýný"öne sürdüðünü vurguladý. Güvensizlik bilimsel olarak kanýtlanmýþtýr. Araþtýrma sonuçlarýna göre % 71 oranýnda katýlýmcý Kuzey Kýbrýs siyasetine"az" veya "çok az" güvendiðini belirtti. Seçenekler arasýnda "siyasete hiç güvenmiyorum" olmasý halinde çoðu katýlýmcý bu seçeneði iþaretleyeceðini belirtmiþtir. Kuzey Kýbrýs genelinde yapýlan ve Maðusa, Girne, Lefkoþa ve Güzelyurt olmak üzere tüm bölgeleri kapsayan bu geniþ araþtýrmada sorulan bir diðer soru ise "KKTC kurumlarý arasýnda en fazla güvendiðiniz kurum hangisidir?" sorusuna yanýt; % 47 olarak "Hiçbiri" olmuþtur. Dahilinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, Sivil Savunma, Polis ve Meclis'in de yer aldýðý seçeneklerde en az paydayý % 4 oranla Meclis almýþtýr. Bu sonuçtan da yola çýkarak Üncü;"Kuzey Kýbrýs halkýnýn bilimsel olarak da Kuzey Kýbrýs siyasetine ve özellikle Meclis gibi önemli bir merciye güvenmedikleri görülmektedir" dedi. Ýnanmýyorlar... Ankette yer alan bir diðer önemli soru ise "Kýbrýs'ta çözüm, gelecek 3 yýl içerisinde ne kadar olasýdýr?" olmuþtur. Bu sorunun yanýtý % 50 oranla "çok az" olmuþtur. Üncü açýklamasýnda, toplumun geçirdiði kritik siyasi ve toplumsal dalgalanmalardan ötürü olumsuz etkilendiklerini ve geleceðe dair yapýlacak olan barýþ tabanlý bir çözümün, gelecek 3 yýl içerisinde partililerle ilgili konularýn ve haberlerin bazý medya kuruluþlarýnca eksik veya çerçeve dýþý þekilde halka aktarýldýðýna þahit olduklarýný ifade etti. Seçimlerden büyük bir baþarý ile çýkan DP-UG'nin halk için yapmýþ olduðu çalýþmalarýn uygulama noktasýna gelebilmesinin birinci öncelik olduðunu kaydeden Þonya, bu sorumluluðun bilincinde olarak partililer veya þahsýna yönelik bu tür yayýnlara alet olmayacaklarýný, itibar etmeyeceklerini, birlik ve bütünlüðü bozmak isteyenlerin çabalarýný boþa çýkaracaklarýný sözlerine ekledi. olanaksýz bulduklarýný belirtti. Kuzey Kýbrýs Çözüm Ýstiyor... Önemli sorular arasýnda yer alan "Kýbrýslý Rumlar ile iliþkileriniz hangi alanlarý kapsamalýdýr?" sorusuna yanýt,% 55 oranýnda -kültürel, dil öðrenimi ve ekonomik alanlarý kapsamalýdýr- olarak sonuçlanmýþtýr. Seçim sonrasý oluþacak olan koalisyon hükümetinin bu ve buna benzer bilimsel verileri gözardý etmeksizin gözetmesi gerektiðini vurgulayan Üncü, araþtýrmanýn detaylý halini ingilizce olarakhttp://politikaakademisi.org/reliability-and-recognition-of-turkishcypriot-politics-politicians/ adresinden temin edilebileceðini belirtti. ALO AFRÝKA HATTI PROGRAMLAR HALKI BÝLGÝLENDÝRMELÝ... Gazetemize mektup gönderen bir vatandaþýmýz UBP milletvekili seçilen eski Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile Hasan Hastürer'in bir TV kanalýnda yapmýþ olduðu söyleþiyi eleþtirdi... "Geçen gün bir TV kanalýna odaklandým. Hastürer ve Çavuþoðlu vardý. Karþýlýklý oturmuþlar seçim sonuçlarýný deðerlendiriyorlardý. Ancak ben programýn sipariþ üzerine yapýldýðýna inanýyorum. Neden mi? Hastürer pek soru sormadý ve Çavuþoðlu'nun konuþmasýna býraktý herþeyi. Zorlama falan olmadý yani... Eski hesaplar açýlmadý. Ali Özmen Bey'in has kadaþlarýndan olan Nazým Çavuþoðlu UBP'ye genel baþkan olma konusunu da açtý ve iþaretini de orada verdi. Hastürer UBP'nin hatalarýný sorumsuzca davranýþlarýný, usulsüz yapýlan iþlerini sorgulamadý. Sorgulasa UBP hükümetinin bir bakaný olarak Nazým Çavuþoðlu'nu da zan altýnda býrakacaktý. Diðer yandan UBP'li bazý milletvekillerinin de aday olacaklarý söyleniyor. Anladýðým kadarýyla Ali Bey'in gazetesi ve televizyonu yakýnda Çavuþoðlu'nun baþkan olmasý için faaliyete geçmeye hazýr gibi... Ben vatandaþ olarak bunu anladým. Bir ara Hastürer Nazým Bey'e 'Sizin hiçbir yanlýþ icraatýnýz olmadý mý?' diye sordu. O da 'yüzde bir yanlýþým veya hatam olmuþ olabilir' diye cevap verdi. Oysa özel kalem müdürüne benzin istasyonu açma izni, bazýlarýna kumarhane izni verildiði ve daha bunun yanýnda birçok hatalar veya suistimaller yapýldýðý basýnda her gün yazýlýp çizildi. Ýnþaat izni olmayan bölgeye petrol istasyonu izni vermek ne demektir? LTB'deki olaylara da müdahale ettiðini biliyoruz. Onlar da konuþulmadý. Kýbrýs konusunda derinlemesine sorular soramayan Hastürer bu tür konularý kendine has bir üslupla alýp irdeler, ancak o programda sadece seyirci kalmayý yeðledi. Sorduðu sorularýn da üzerine pek gitmedi. Ben Hastürer'e bu programý yakýþtýramadým. Ýzleyenlerin beklentisi baþkaydý... Bu iþe yeni baþlayan bir çocuk bile daha iyisini yapardý diye düþünüyorum." SANAYÝ BÖLGESÝNDE YENÝ DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜ... Sanayi bölgesindeki çöplerden þikayetçi olan Olgun Þah isimli vatandaþýmýzýn telefoniyen bildirdiði þikayeti þöyle: "Benim ismim Olgun Þah. Þah fýrýný sahibiyim. Sanayi bölgesine bir ekmek fabrikasý kurdum. Ancak buradaki pisliklerden þikayetçiyim. Buðday silolarýnýn yanýndan kuzeye doðru gittiðiniz zaman bölgenin tüm çöplerinin oraya döküldüðünü görebilirsiniz. Fareler, börtü böcekler, sineklere mekan oldu orasý. Ben sýk sýk özel þirketleri çaðýrýp orayý ilaçlatýyorum. Olmuyor ama. Bir de ayný bölgeye hurda araçlar atýlmakta. Yeni bir Dikmen çöplüðü yaratýlýyor. Belediyeye kaç kez þikayette bulundum ama kimse týnmadý..." BÝZÝM DUVAR AKIL BAÞTA DEÐÝL, BOYADADIR Bizim Mandra Eskiden yaprak kýmýldamayan bunaltýcý yaz gecelerinde insanlar, çocuklarýný da alýp, serinlemek için açýk alanlardaki parklara giderlerdi. Ayný zamanda sosyal bir etkinlik mekâný olan parklar, bu yazýn üçte ikisi sona ermesine raðmen, elektriksizlik yüzünden hâlâ zifiri karanlýklara gömülü bulunmaktadýr. Sýcakta evlerinde oturmaya dayanamayan vatandaþlarýn geceleri tek serinleme mekâný olan parklarýn bu durumu içler acýsý olmaya devam ederken, sokaktaki adam, "Halký bu karanlýklara mahkûm edenlerde biraz olsun utanacak yüz bile kalmadý" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 2 Aðustos 2013 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Saðlýk Bakanlýðý'nýn dikkatine Dün 1 Aðustos idi. Tüm resmi zevat ve Afrika dýþýndaki gazeteler, 1 Aðustos'taki üç mutlu günü kutluyorlardý. Halbuki 1 Aðustos, ayni zamanda Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði taþýyan Kýbrýslý Türklere Güneyde verilen bedava saðlýk hizmetlerinin de son günüydü. Bilhassa kanser gibi çok pahalý bir tedavi sürecini gerektiren yüzlerce kanser hastasý için dünkü 1 Aðustos'un anlamý tam bir kara tabloydu. Maddi imkâný olan belki güneydeki tedavisini paralý olarak da sürdürebilecektir. Ancak maddi gücü olmayanlar ne yapacak? Üstelik KKTC denen bu mezbelelikte hergün 2 yeni kanser vakasý tesbit edilirken, bizi yönetme iddiasýnda olanlar ne gibi tedbirler almýþlardýr? Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný, heykeli dikilmesi gereken Raziye Kocaismail'in insan üstü çabalarý, kanser hastalarýna bundan sonra da derman olabilecek mi? 5 yýldýzlý otel salonlarýnda cart curt atan eski Saðlýk Bakaný Hasipoðlu "Rumlar gelsin onlara da bakarýz" derken bugünleri görüp, ki Çarþamba'nýn geliþi Perþembe'den belliydi ne gibi tedbir almýþtýr? Yalnýz yüzlerce kanser hastasý deðil, binlerce yaþlý insanýmýz da tansiyon, kolesterol, þeker, kemik erimesi ve sair rutin almalarý gereken ilâçlarýný da 2 euro karþýlýðý Rum hastahanelerinden almaktaydýlar. Panadoldan baþka ilâcýn bulunmadýðý KKTC hastahaneleri bu insanlarýn talebini de nasýl karþýlayacaktýr? Raziye Kocaismail'in açýklamalarýndan öðreniyoruz ki, bizim yetkililer kanser hastalarýnýn ihtiyaçlarýna yanýt verebilecek üniteleri 1 yýl içinde hazýr hale getireceklermiþ. Ancak Kocaismail'in vurguladýðý gibi kanser hastalarý bir yýl bekleyebilir mi? Gelsinler Rumlara da saðlýk hizmeti veririz diyenler neyi beklediler ki bir yýl sonrayý iþaret ediyorlar. Geçici meçici, þimdiki hükümet Rum tarafýndan saðlýk hizmeti alan kronik hastalarla kanser hastalarýnýn tedavilerinin aksamamasý için derhal önlem almalýdýr. Gelecek hükümet de yeni önlemlerle alýnan önlemleri takviye ederek, çaresizlik içerisindeki insanlarýmýzý yalnýz býrakmamalýdýr. Ýcabýnda Rum tarafýndan alýnmasý gereken saðlýk hizmetinin bedelini KKTC hükümeti ödeyerek vatandaþlarýný çaresiz býrakmamalýdýr. Rutin ilâçlarýný da 2 aylýk olarak Rum Saðlýk Hizmetleri'nden alan vatandaþlarýn da, hastahane eczanelerinde bulundurulmasý gereken ilâçlarý da tesbit edilerek hazýr edilmeleri gerekmektedir. "Eczanemizde bu ilâç yoktur, dýþarýdan alýn da gelin, sizi dört ay sonra ödeyelim" diye yaþlý insanlarýmýzý yazýn sýcaðýnda, kýþýn soðuðunda sokaklarda koþturtmayýn. Hükümet olduðunuzu iddia ediyorsanýz, hükümet etmenin gereklerini yerine getiriniz. Sunat Atun olasý koalisyon için önce kurultay dedi Genç TV'de programa katýlan UBP Maðusa Milletvekili Sunat Atun, canlý yayýnda seçim sonuçlarýný deðerlendirdi ve UBP'nin merakla beklenen rotasýna dair açýklamalar yaptý. Kýbrýs Postasý- UBP Maðusa Milletvekili Sunat Atun, seçim sonucunda seçmenin UBP'ye "gençleþ, yenilen" mesajý gönderdiðini ve seçimden ikinci parti olarak çýkan UBP'nin koalisyon görüþmelerine baþlayabilmesi için öncelikle kurultaya giderek yeni genel baþkanýný belirlemesi gerektiðini söyledi. "Sandýktan aldýðým mesaj þudur: Halkýmýz UBP'ye gençleþ, yenilen, kendini toparla diyor. Bugün 14 kiþi içerisinde yaþlý diyebileceðimiz birileri neredeyse yok. Bu 14'ün en az 10'u da 50 yaþýn altýnda. UBP'nin kendi içinde yapmasý gereken yenilenmeyi halk kendi eliyle sandýkta yapmýþtýr. Üst kademede bulunan milletvekilleri, MYK bunun gereðini yapmak zorundadýr" diye konuþan Sunat Atun, seçimden 14 milletvekili ile ikinci parti olarak çýkan UBP'nin düþük de olsa bir koalisyon ortaðý olabilmesi için öncelikle kurultaya giderek yeni bir baþkan seçmesi gerektiðini belirtti. Atun þöyle konuþtu: "Bir defa UBP olarak süratle kurultaya gitmemiz gerkiyor. Çünkü birinci parti CTP 21 milletvekili elde etti. Þu anda ikinci büyük partiyiz. Koalisyonda az bir ihtimal olsa da ikinci ortak olarak bulunma þansýmýz vardýr. Ancak parti baþkanýnýn mecliste bulunmadýðý bir UBP'nin ne ikinci parti, ne de ortak olarak koalisyon görüþmesinde bulunmasý etik deðil, meþru da deðil". UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün seçilememesi sonrasýnda istifa etmek istediðini ifade ettiðini de anýmsatan Atun, "Bunu kullanmalý ve parti olaðanüstü kurultaya gitmeli. En doðrusu budur. Önce biz kendi düzenlememizi yapmalý ve Karpaz Rumlarý III. Viyana Anlaþmasý'nýn uygulanmasýný talep etti Lefkoþa (KHA)- Kýbrýs'ýn kuzey doðu bölgesinde bulunan Karpaz Rumlarý, Üçüncü Viyana Anlaþmasý'nýn uygulanmasýný istedi. Karpaz'da yaþayan Kýbrýslýlarýn bütün yerel kuruluþlarý ve derneklerinin temsilcileri Perþembe günü düzenledikleri basýn toplantýsýnda, anlaþma uygulanmýþ olsaydý, Kýbrýslý Rumlarýn ve Kýbrýslý Türklerin, Avrupa hukuku ve hukukun üstünlüðünün hüküm sürdüðü bir devlet içerisinde birlikte yaþama umutlarýnýn bir kez daha canlanacaðýný belirttiler. Karpaz bölgesi vatandaþlarýnýn temsilcileri, bu anlaþmanýn, çözümden önce pratik bir güven YKP LEFKOÞA BELEDÝYE MECLÝSÝ ÝZLEME KOMÝSYONU: Belediyedeki sorunlar çözülmedi Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Lefkoþa Belediye Meclisi Ýzleme Komisyonu, Lefkoþa Belediyesi'nde sorunlarýn çözülmediðini iddia etti. YKP Lefkoþa Belediye Meclisi Ýzleme Komisyonu'ndan yapýlan açýklamada, Lefkoþa Belediyesinde daha iyi bir kriz yönetimiyle bazý sorunlarýn çözülüyor gibi göründüðü, aslýnda gerçek olanýn eski anlayýþýn daha iyi bir kurultaya gitmeliyiz" þeklinde konuþtu. "BÝR ADAY ÜZERÝNDE ANLAÞILMASI SON DERECE GÜZEL OLUR" Atun, olasý genel baþkan adaylarý konusunda bir soru üzerine ise, olaðanüstü kurultay için tek bir genel baþkan adayý üzerinde mutabakat kýlýnmasýnýn olumlu olacaðýný, Ýrsen Küçük'ün de bu yönde bir görüþ belirttiðini ifade ederek, "Sayýn Genel Baþkanýmýz ortak aday çýkarýrsanýz ben de kurultaya giderim demiþti. Bir aday çýkmasý üzerinde anlaþýlmasý son derece güzel olur. Ancak bir aday üzerinde mutabakat saðlanamayacaksa, bu 14 milletvekilinin bu süreci kýrýlmadan, darýlmadan taþýyabileceðine dair en küçük bir endiþem yok. Seçimli bir þekilde baþkan belirlendiði takdirde, bütün partililer, delege, camia sahiplenir diye düþünüyorum" dedi. "BÖLGEDEN ÇOK CÝDDÝ HEM TELKÝN, HEM TEÞVÝK, HEM BASKI VAR" Atun, kendisinin genel baþkanlýða aday olup olmayacaðý ve bu konuda Maðusa bölgesindeki görüþlerin ne olduðunun sorulmasý üzerine ise, "Bölgeden çok ciddi hem telkin, hem teþvik, hem baský vardýr. Örgüt baþkanlarýmýzdan bana çok ciddi telkinler var. 'Biz Maðusa bölgesi olarak oy bakýmýndan Lefkoþa'nýn altýnda da kalmadýk, hatta daha fazla oy aldýk. Sandýktan çýkan sonuç sana bir misyon yüklemiþtir. Bu misyondan kaçmamalýsýn' diye üstüme geliyorlar. Þu anda partinin toparlanmasý benim için çok daha önemlidir" þeklinde konuþtu. yaratýcý önlemler ve uzlaþma olarak kullanýlabileceðine iþaret ettiler. Özgür Birleþik Karpaz'ýn Baþkaný Petros Assiotis, anlaþma uygulanmýþ olsaydý, Türkiye'nin gerçek niyetinin ve bir çözüm bulunduðun açýða çýkacaðýný da uygulamada görüþ birliði olup olmayacaðýna dikkat çekti. Anlaþmayý uygulamanýn Kýbrýslý Rumlarý ve Kýbrýslý Türkleri tatmin edecek birçok yolu olduðunu ifade eden Assiotis, kendilerinin isteðinin özgür Avrupa vatandaþlarý olarak kendi topraklarýna dönme devredilemez haklarýnýn yerine getirilmesi olduðunu vurguladý. yöntemle devam ettiði yönünde olduðu savunuldu. Tüm çalýþanlarýn toplu sözleþmeden doðan bayram ikramiyesini alma hakký olduðu belirtilen açýklamada, yeni yönetimin baþsavcýlýk görüþünü bahane göstererek tüm aðýr iþleri yüklenmiþ olan geçici iþçilere bayram ikramiyesini vermeme eðilimde olduðunun bilgisini aldýklarýný ve konunun takipçisi olacaklarý kaydedildi. ÝFTAR YEMEÐÝ- Akademi Kýbrýs Geliþim Platformu, kuruma maddi ve manevi destekte bulunanlarý iftar yemeðinde bir araya getirdi. Geliþim Platformu'ndan verilen bilgiye göre, Platform Sözcüsü Fadýl Þanverdi, geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeðine katýlanlara teþekkür etti. Yemekte söz alan Kurum Baþkaný Adem Koç da davetlilere hitaben yaptýðý konuþmada birlik ve beraberliðe dikkat çekti ve "Böyle güzide dostlarýmýz olduðu müddetçe KKTC için her þeyin en güzelini yapmaya devam edeceðiz" dedi. Program sonrasý katýlýmcýlara teþekkür belgesi takdim edildi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir SEÇÝM DEÐERLENDÝRMESÝ (3) DP-UG Bugün köþemizde deðerlendirme sýrasý DP- UG'de Kýsa bir süre öncesine kadar seçimlerde baraj sýkýntýsý yaþayacaðý düþünülen DP, 28 Temmuz erken seçimlerinde en büyük çýkýþý gerçekleþtiren parti oldu Aslýnda ilk çýkýþýný, yine bir erken seçim olan LTB seçimlerinde gerçekleþtirmiþti O dönemde henüz 'UG' eklentisini almayan DP, Mustafa Arabacýoðlu'nu aday göstermiþ ve son haftaya kadar anketlerde birinci sýrada yer almýþtý Fakat seçim sonuçlarý açýklandýðýnda kendisine 3. sýrada yer bulan DP, seçimi kaybetmesine raðmen aldýðý % 20'lik oy oraný ile ses getirmiþti Daha sonra 8'lerin UBP'den ayrýlmasý ve DP'ye katýlmasýyla girilen 28 Temmuz erken seçimlerinde, DP-UG adý altýnda 12 vekil çýkartarak hükümet kurma noktasýnda kilit parti konumuna yerleþtiler Peki, DP-UG'nin bu yükseliþinin ana nedeni nedir? Kesinlikle parti politikalarýnýn ve/veya Kýbrýs sorununa bakýþ açýlarýnýn neden olmadýðýný söyleyebilirim Bana göre DP'nin ideolojik olarak UBP'den hiçbir farký yok Ha "CTP'den bir farký var mý" diye sorarsanýz, baþta özelleþtirme konusu olmak üzere diðer konularda da aralarýnda büyük farklar var diyemem En büyük ayrýþtýklarý nokta Kýbrýs konusu DP-UG konfederasyonu, CTP ise federasyonu savunuyor Dolayýsýyla 'ikiz kardeþ' tanýmý UBP ile DP'ye daha çok yakýþýyor CTP ise daha çok, uzaktan akraba konumunda duruyor UBP'nin seçimi kaybetmesindeki en büyük etken nasýl Eroðlu ise, DP-UG'nin de yükseliþindeki en büyük etken yine Eroðlu'dur Kýsacasý Eroðlu, UBP ve DP-UG'nin seçim sonuçlarýný belirleyen kiþi olmuþtur Þunu kesin bir þekilde bilmeliyiz ki, DP'nin UBP'den hiçbir farký yok Neden mi? Her ikisi de Türkiye'yi 'anavatanlarý' olarak görüyor ve onsuz var olamayacaðýmýza inanýyorlar Bunun ana nedeni de kuzeydeki 'avanta' ve 'yaðma' düzeninin yok olmasýndan korktuklarýndandýr Yine her ikisi de adanýn bölünmüþlüðünün devam etmesi taraftarýdýrlar Seçim döneminde sýrf oy kapmak uðruna katýldýklarý 'þafak nöbeti' bunun en büyük örneklerinden bir tanesidir Yani her ikisi de yasa dýþý ve ayrýlýkçý bir yapý olan "KKTC"nin devamýndan yanalar Hem de hayat boyu asla tanýnmayacaðýný bilerek bunu savunuyorlar Dikkat ediniz! Seçim öncesine kadar 'Kýbrýs Türk Milliyetçisi' olan Serdar Denktaþ, seçim sürecinde bir numaralarý 'anavatancý' ve 'AKP'li oluverdi Bunun en büyük nedeni Denktaþ'ýn Ýstanbul'a gerçekleþtirdiði '20 Temmuz çýkartmasý' olabilir mi? Denktaþ Türkiye'ye gittiðini kabul ediyor ama AKP ile görüþtüðünü kesin bir dille reddediyor Peki, seçimin en yoðun olduðu dönemde Serdar Denktaþ neden Türkiye'ye gidiyor? Ve neden hemen ertesi sabah adaya geri dönüyor? Orada bulunma amacý neydi? Kimler ile ve hangi amaçla görüþmeler gerçekleþtirdi? Bu cevaplanmamýþ sorularýn neticesi bizi AKP'ye götürüyor Þunu net olarak söyleyebilirim ki, baþkanýna en büyük desteði veren parti DP-UG olmuþtur Ayrýca bana göre þu an UBP'lilerin büyük bir kýsmý Serdar Denktaþ'ý baþkanlarý olarak görmek istiyorlar Ankara Serdar Denktaþ'ý 'kara listeden' çýkarttýysa beklenen birleþme yakýn demektir Tabii bunun karþýlýðýnda da, Serdar Denktaþ'tan sonsuz itaat sözü de almýþlardýr diye düþünüyorum DP-UG'nin bu çýkýþýnýn ana nedeni Derviþ Eroðlu'dur Þimdi gözler Serdar Denktaþ'ýn Eroðlu ile mi, yoksa AKP ile mi yoluna devam edeceði noktasýndadýr Yoksa büyük bir barýþ gerçekleþtirip hep beraber 3'lü ve güçlü bir þekilde mi yola devam edecekler Ankara bu, yeter ki istesin

9 9 2 Aðustos 2013 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV PALALIYA ÖZGÜRLÜK, YAZARA INTERPOL Doðan Akhanlý 12 Eylül darbesinden sonra yurtdýþýna çýkmak durumunda kalmýþ sürgün insanlardandý. Yýllarca Türkiye'ye gelememiþ, geldiðinde de tutuklanmýþ, sonra serbest kalmýþtý. Ama davasý bitmedi. Son duruþmada Akhanlý için kýrmýzý bülten düzenlenmesine ve gýyabi tutuklama kararý verilmesine karar verildi. Elinde pala ile halka saldýranlar serbest býrakýlýp kaçarken, yýllardýr yazmayla uðraþan bir insaný interpol aracýlýðýyla aramak adil deðildir. 12 Eylül sistemi, kurbanlarýnýn peþini býrakmýyor. Sürgüne gitmek zorunda býraktýðý insanlarý, 30 yýl sonra yargýlýyor, cezalandýrýyor yýlýnda gerçekleþen bir olaya katýldýðý iddiasýyla yargýlanan yazar, delil yetersizliðinden beraat etmiþti. Zaten bu olaya katýldýðýný gösteren bir delil olsaydý, daha önce serbest býrakýlmazdý. Umarým bu son karardan hukuki olarak vazgeçilir ve Akhanlý kitaplarýyla, araþtýrmalarýyla rahat býrakýlýr. Bu olayda, adalet yerine iþte o zaman gelecektir. Erol ANAR (T24) TARÝH 2 TEMMUZ 2012 Kendisiyle ilgili yayýnýmýz sýrasýnda BMW þirketi tarafýndan Almanya'ya davet edildiðini, bu yayýnlarýn doðru olup olmadýðýnýn kendisine sorulduðunu söyleyen Çangar, BMW yetkililerinin þimdi bu davanýn sonucunu beklediklerini ve kaybetmesi halinde BMW temsilciliðini kendisinden alacaklarýný ifade etti... Bir selam vermeden gelip geçemem... Gözden kaçmayanlar... HAYDÝ BOTOKSA UBP Maðusa milletvekili Sunat Atun'a göre seçmen UBP'ye "gençleþ, yenilen, kendini toparla" demiþ. Ýster misiniz þimdi UBP milletvekilleri bunu yanlýþ anlayýp estetik cerrahlarýn yolunu tutsun; ya da, UBP içinde þimdi ister misiniz bir botokslanma baþlasýn, bir boya bir boya Gençleþmenin de yenilenmenin de yaþla alakasý yoktur baylar. Öyle gençler gördük ki, yaþlýydýlar. Öyle yaþlýlar gördük gençtiler yani DÝPNOT Türkiye Gazeteciler Sendikasý'nýn verilerine göre, 27 Mayýs'tan 22 Temmuz tarihine kadar 59 basýn çalýþaný iþinden oldu, bunlardan 22'si iþten çýkarýldý, 37'si de istifa etmek zorunda býrakýldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Yeni bir Annan Planý sunulacaðýna dair herhangi bir iþaret yoktur" Evangelos VENIZELOS (Yunanistan Dýþiþleri Bakaný) VÝRGÜL... ÇOKBÝLMÝÞ KÖÞECÝLER Seçim sonrasýnda birtakým köþe yazarlarý siyasi partilere tavsiyelerle donatmaya baþladýlar köþelerini. Bir bakýyorsunuz CTP'li köþeci "CTP ne yapmalý?" diye baþlýk atmýþ, engin ve parlak olduðunu düþündüðü fikirlerini sýralýyor köþesinde. "CTP ne yapmalý?"dan önce, sen bir gazeteci olarak kendine, ne yaptýðýna baksana kardeþ CTP'ye, UBP'ye, DP'ye, TDP'ye, Eroðlu'na yol gösterenlerle dolup taþýyor gazete köþeleri. Basýnda kalem oynatanlarýn akýllarýndan bile geçmiyor kendi evlerinin önünü temizlemek DÝGGAD ED DA MÝSYONDAN GAÇARKEN VÝZYONA YAKALANMAYASIN "'Sandýktan çýkan sonuç sana bir misyon yüklemiþtir. Bu misyondan kaçmamalýsýn' diye üstüme geliyorlar." Sunat ATUN (UBP Maðusa milletvekili) Can Dündar: Sadece iþimizi deðil, bir mesleði yitirmenin arifesindeyiz. Geçen hafta Ýstanbul'un güzelim teraslarýndan birinde oturduk: Ben, Derya (Sazak), Fikret (Bila)... Meslekte 30 yýldýr ayný yollarý kimi zaman yanyana, kiminde sýrt sýrta arþýnlamýþ üç gazeteciydik. Babadan servet devralmamýþ, meslekte hazýra konmamýþ, her mevkiye çabayla týrmanmýþ üç meslektaþtýk. 12 Eylül kâbusunu Ankara'da yaþamýþtýk. Kapanan partiler, devrilen liderler görmüþtük; baskýya, zulme tanýk olmuþtuk. 12 Eylül'de sansürü delmeye çabalamýþ, 28 Þubat'ta cadý avý sürdüren, kelle isteyen askere direnmiþtik. Mesleðimiz dýþýnda bir iþe bulaþmadan, olmadýk iþler yapýp büyük servete kavuþmadan, yolumuzdan çok da þaþmadan bugünlere gelmiþ, nihayet onca yýlýn sonunda ayný gazetede buluþmuþtuk. Derya neredeyse ömrünü verdiði gazetenin baþýndaydý. Fikret, Ankara kalesinin burcunda. Ben gazetede bir köþe baþýnda. Geçen 9 ayda güzel iþler yapmýþ, güzel haberler çýkarmýþ, güzel yazýlar yazmýþ, güzel manþetler atmýþtýk. Yanlýþýmýz da olmuþtu elbet. Onda da birbirimizi uyarmýþ, tartýþmýþtýk. O gece, yeni bir yol ayrýmýndaydýk. Güzelim terasa KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu vuran yaz rüzgârýndan çok daha þiddetli bir fýrtýna ufuktaydý. Bu kez sivil giysili, ama eskisinin birebir taklidi, yeni bir cadý avý baþlamýþtý. Bizden önce nice meslektaþýmýza kýymýþtý. Sýra bizdeydi. 9 ayýn bize güzel gelen, gazeteci coþkusu veren iþlerinin, "Ýmralý zabýtlarý" manþetinin, Gezi direniþi haberlerinin, gazetenin muhalif çizgisinin, Hükümet'i çok rahatsýz ettiðinin ipuçlarý geliyordu nicedir. Biz, her gerçek gazeteci gibi, "Ýmralý pazarlýðýný deþifre eden biziz", "Gezi'de, Kahire'de olaylarýn tam göbeðindeyiz", diye sevinirken, bunun bir bedeli olacaðýnýn da farkýndaydýk elbet... Daha önce gazetecilik yapanlarýn, her icraata kafa sallamayanlarýn akýbeti bekliyordu bizi de. Baþbakan'ýn kürsüden söylediði "Batsýn böyle gazetecilik" lafý, bir temenni deðil, bir direktifti. Batýrmak için seferber olan bakanlarýn/danýþmanlarýn telefonlarý, patron katýný bezdirmiþti. Telefonlara kulak asmayanlarýn, gereðini yapmayanlarýn baþýna gelenler ortadaydý. Sonunda o baskýlar sonuç verdi. Önce Derya gitti. Sonra ben. Enkazý Fikret devraldý. Bugün öðleden sonra Erdoðan Demirören'den aldýðým bir telefonla öðrendim, görevime son verildiðini. Epeydir bekliyordum; sürpriz olmadý. Konuþmanýn içeriðini yazmam yakýþýk almaz. Nedenini artýk herkes biliyor zaten. Ben, ilk deðilim; son da olmayacaðým. Mesleðe 30 yýlýný vermiþ gazeteciler, Derya, Fikret, ben; önemli deðiliz; önemli olan þu ki; sadece iþimizi deðil, bir mesleði yitirmenin arifesindeyiz. Bir araya gelene dek daha çok kurban vereceðiz. Neyse ki tarih kitaplarý var: Ve orada, hiçbir haksýz baskýnýn haklý bir sesi susturmaya yetmeyeceði yazýyor. Yeni mecralarda, yine buluþacaðýz, yine yazýp konuþacaðýz. Ta ki özgür bir ülkeyi ve onun özgür medyasýný inþa edene dek... (Bu yazý Can Dündar'ýn "Milliyet" gazetesinden kovulduktan sonra kendi sitesi candundar.com'da yayýmladýðý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 2 Aðustos 2013 Cuma GÜNEYDEN... GELENEKSEL ÜRETÝMDE KADINLAR PROJESÝ Artýk onlarýn bir de "emek dükkaný" var KIBRIS EL SANATLARI VE GELENEKSEL YEMEKLER KURSUNU TAMAMLAYAN 138 KADIN SERTÝFÝKALARINI ALDI Gazimaðusa Belediyesi ile Yöneticilik Merkezi (Management Centre) iþbirliðinde, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý katkýlarý ve Avrupa Birliði'nin finansmanýyla düzenlenen "Geleneksel Üretimde Kadýnlar" projesi tamamlandý. "Gazimaðusa ve çevresindeki kadýnlarýn, ekonomik ve soysal durumlarýnýn iyileþtirilmesi, Kýbrýs el sanatlarý ve kültürünün de yaþatýlmasý" amacýyla Mayýs-Temmuz aylarý arasýnda "Geleneksel Üretimde Kadýnlar" adý altýnda düzenlenen projenin sertifika töreni önceki akþam Gazimaðusa Bandabuliya'da gerçekleþtirildi. Ücretsiz olarak verilen kurslara katýlan 138 kadýn sertifikalarýný aldý.diðer yandan, kadýnlarýn ürettiklerini maddi olarak deðerlendirebilmelerine olanak saðlamak amacýyla Gazimaðusa Belediyesi tarafýndan kadýn el iþi çalýþmalarýna tahsis edilen Emek Dükkaný'nýn da yine Bandabuliya'da açýlýþý gerçekleþtirildi. Sertifika ve açýlýþ törenine Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Yöneticilik Merkezi Direktörü Bülent Kanol, Avrupa Birliði adýna Marion Lalisse ve Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý adýna Tiziana Zennaro da katýldý. KAYALP Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, kadýnlara yetenek kazandýrmak ve ev ekonomilerine küçük de olsa katký yapmak amacýyla gerçekleþtirdikleri projenin sonuna geldiklerini belirterek, projeye katýlýmýn yüksek olmasýnýn sevindirici olduðunu ifade etti. KANOL Yöneticilik Merkezi Direktörü Bülent Kanol da, Gazimaðusa Belediyesi ile uzun zamandýr iþbirliði yaptýklarýný belirterek, Belediye'nin ülkede örnek ve ilkleri yapan bir belediye olduðunu kaydetti. Projenin son deðil aslýnda bir baþlangýç olduðunu söyleyen Kanol, proje model alýnarak bir çok çalýþma yapýlabileceðine dikkat çekti. ZENNARO Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý adýna konuþan Tiziana Zennaro da, projenin, Kýbrýs kültürü ve geleneklerinin yaþatýlmasý açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Projenin, beklentilerinin de üzerinde gerçekleþtiðini ve bundan memnuniyet duyduklarýný söyleyen Zennaro, "Kadýnlar tarafýndan yönetilen, kadýnlara yönelik proje oldu. Bandabuliya'nýn da kadýn merkezi haline getirilmesiyle bütün toplum güçlendirilmiþ oluyor" dedi. LALISSE Avrupa Birliði temsilcisi Marion Lalisse de, Avrupa Birliði Komisyonu olarak projeyi tamamlamaktan mutluluk duyduklarýný söyledi. Lalisse, Lefkoþa ve Gazimaðusa'daki bandabuliyalarla ilgili yapýlan çalýþmalarýn sanat eserleri alanýnda büyük fayda saðladýðýný kaydetti.projenin Bandabuliya'yý da yeniden canlandýrdýðýný kaydeden Lalisse, Avrupa Birliði olarak Kýbrýs Türk toplumu, sivil tolum örgütleri ve yerel yönetimlerle iþbirliðini devam ettirmek istediklerini kaydetti. Lalisse, sonbaharda Karpaz bölgesinde geleneksel mirasýn korunmasý ve çevreyle ilgili proje baþlatacaklarýnýn da haberini verdi. UNFICYP RAPORUNA FARKLI YORUMLAR Rumca gazeteler, BM'nin Güvenlik Konseyi'nde onaylanan UNFICYP raporuna iliþkin AKEL ve DÝKO'dan farklý yorumlar geldiðini yazdý. Habere göre AKEL, raporun "taraflrýn özlü konularda müzakerelere baþlamalarýný cesaretlendirdiði" ifadesini içerdiðini ve bu ifadenin "bugüne kadar Kýbrýs sorununun özünü müzakere etmekten kaçýnan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na yönelik suçlama teþkil eden ifadeler olduðunu" iddia etti. DÝKO'dan yapýlan açýklamada ise, raporun çoðunlukla önceki raporlarýn tekrarý niteliði taþýdýðý, buna karþýn Talat-Hristofyas ortak açýklamalarýnýn rapordan çýkarýlmasýnýn olumlu olduðu belirtildi. Açýklamada, "kayýplar konusunda Türkiye'nin, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'ne sadece KKTC'de deðil Türkiye'de de tam ulaþým saðlamasý gerektiðinin eklenmesinin önemine" dikkat çekildi. KKTC'DEN GÜNEYE GEÇÝRÝLEN PATATESLER ÝMHA EDÝLECEK Rum Tarým, Doðal Kaynaklar ve Çevre Bakanlýðý'na baðlý Tarým Dairesi'nin, "Strovilya" (Akyar) sýnýr kapýsý aracýlýðýyla, KKTC'den Güney Kýbrýs'a, götürülen karpuz yükünün altýnda, gerekli belgeleri taþýmayan patates tespit etmesi üzerine bunlarý imha edeceði belirtildi. Politis gazetesi ve diðer gazeteler, "Strovilya" (Akyar) sýnýr kapýsýndan Güney Kýbrýs'a geçen ve de içerisinde karpuz olduðu belirtilen yükün kontrol edilmesi esnasýnda, karpuzlarýn altýnda saklanmýþ olan ve de Yeþil Hat Tüzüðü kapsamýnda gerekli belgelere sahip olmayan 2 bin 500 kilo patatesin tespit edildiðini yazdý. Habere göre Rum Tarým Dairesi, söz konusu patateslerin ileriki günlerde imha edileceðini açýkladý. "YENÝ KIBRIS BANKASI" Fileleftheros gazetesine göre Laiki Bankasý Mevduat Sahipleri Birliði (SÝKALA) Baþkaný Adonis Papakonstantinu, Laiki Bankasý'nýn garanti altýnda olmayan mevduat sahiplerinin, yeni Kýbrýs Bankasý'nýn sermayesinin, kendilerine denk gelen yüzde 18'ini idare etme hakkýna sahip olduðunu söyledi. SÝKALA Baþkaný Adonis Papakonstantinu açýklamasýnda ayrýca yeni oluþacak olan Kýbrýs Bankasý yönetim kurulunda da temsil edilme hakký talep etti. Bilindiði üzere eski Laiki Bankasý'nýn yeni oluþacak olan Kýbrýs Bankasý'ndaki hissesi yüzde 18 olacak. Rum Merkez Bankasý'ndan bir yetkili gazeteye yaptýðý açýklamada garanti altýnda olmayan mevduat sahiplerinin bu talebinin hukuki açýdan mümkün olmadýðýný belirtti. ÝÞSÝZLÝK ORANI Haravgi gazetesi Eurostat'ýn, açýkladýðý Haziran ayý verilerine dayanarak Güney Kýbrýs'taki iþsizlik oranýnýn yüzde 17.3 olduðunu yazdý. Gazete bu oranýn, tarihi rekor olarak nitelendirildiðini belirtti. Habere göre Eurostat verilerine göre Güney Kýbrýs'taki Mayýs ayýndaki iþsizlik oraný ise yüzde 16.5'dir. ALMANYA BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ AÇIKLAMASINDA ISRARLI Haravgi gazetesi Almanya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Gabriela Guellil, Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis ile yaptýðý görüþmede, Almanya Büyükelçiliði'nin "100 bin Euro'nun altýndaki mevduatlarýn týraþlanmasý Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in önerisi idi" þeklindeki açýklamasýný da ele aldýklarýný söyledi. Guellil bu konuyu görüþtüklerini teyit ederken ne görüþtükleri konusunda daha ileri açýklama yapmak istemediðini ifade etti.

11 2 Aðustos 2013 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Hedefte yine Fazýl Say var The Times gazetesinde, çok sayýda ünlü sanatçýnýn imzasýyla yayýmlanan ve AKP hükümetini eleþtiren ilan, yandaþ medya için yeni suçlamalara kaynaklýk etti. Takvim gazetesi, yönetmen Fuad Kavur'un açýklamalarýna karþýn, Fazýl Say'ý hedef almayý tercih etti. Yandaþ medya, her gün yeni isimleri hedef tahtasýna yerleþtirmeye devam ediyor. Gezi Direniþi'nin ilk günlerinde, Yeni Þafak gazetesi parktaki eylemlere katýlan oyuncu Memet Ali Alabora'yý manþetten hedef almýþtý. Bir baþka oyuncu, Levent Üzümcü, sosyal medyada benzer bir kampanyanýn hedefi oldu. Sýradaki kampanyanýn tetikçiliðiniyse Takvim gazetesi üstlendi. Geçtiðimiz hafta The Times gazetesinde, aralarýnda dünyaca tanýnan isimlerin de bulunduðu çok sayýda sanatçýnýn imzaladýðý bir ilan yayýmlanmýþtý. Ýlan, AKP hükümetini Gezi sürecindeki tutumu nedeniyle sert bir þekilde eleþtiriyordu. Ýmzacýlar arasýnda Türkiye'den iki isim de bulunuyordu: Müzisyen Fazýl Say ve yönetmen Fuad Kavur. Bazý medya organlarýnda ilan metnini kaleme alan kiþi olduðu iddia edilen Fuad Kavur, önceki gün açýklama yaparak metnin kolektif bir þekilde ortaya çýkarýldýðýný ancak ilana imza veren isimleri kendisinin bir araya getirdiðini söylemiþti. "Yüzde 90'ý benim þahsi tanýdýðým insanlar. Herkesi bir araya getiren ben oldum ama hiç kimseye baský yapmadým" demiþti. Beþiktaþ teknik direktörü Bilic: "Gerçek anlamda sosyalistim" Beþiktaþ'ýn yeni teknik direktörü Slaven Bilic Beþiktaþ dergisine açýklamalarda bulundu. Bilic, gerçek anlamda bir sosyalist olduðunu söyledi Beþiktaþ Dergisi Editörü Senem Gülkar'ýn sorularýný yanýtlayan Slaven Bilic, hayata ve spora bakýþ açýsýna iliþkin dikkat çekici noktalara deðindi. Bilic þöyle konuþtu: "Türkiye'deki statlarý, atmosferi, taraftarlarý gördüðümde etkilenmiþtim. Lokomotif Moskova'dan ayrýldýktan sonra bir süre dinlenmeye karar vermiþtim. Ama Beþiktaþ'ýn teklifi benim için reddedilemezdi. Bizim için "ÝLANIN ARKASINDAKÝ GERÇEK ÝSÝM" Bu açýklama Takvim gazetesine yetmemiþ olacak ki, dünkü manþetinde, ilanýn imzacýlarýna gönderme yaparak "Fazýl Saydý, Fuad Kavurdu" baþlýðýný attý. Gazeteye ilan vermenin suç gibi gösterildiði haberde, ilanýn "arkasýndaki ismin" Fazýl Say olduðu iddia edildi. Haberde þu ifadeler kullanýldý: "Sanat dünyasýnýn tanýnmýþ kiþileri ilaný yönetmen Fuad Kavur'un vermesinin mümkün olmadýðýný iddia etti. Sanat çevreleri 'Fazýl Say bu kiþileri ilan konusunda ikna etti. Ancak Türkiye'de hükümet ve muhafazakar çevrelerden çekindiði için, ilaný Fuad Kavur üzerinden verilmiþ gibi gösterdi' diye konuþtu". Takvim'in söz ettiði "sanat çevreleri"nin kim olduðu ise merak konusu. KAVUR YILLARDIR SÝNEMA DÜNYASINDA Diplomat bir ailenin üyesi olan Kavur, sanat yaþamýný genç yaþýnda gittiði Ýngiltere'de sürdürüyor. Yapýmcýlýðýný üstlendiði filmler arasýnda, yönetmenliðini Peter Ustinov'un yaptýðý Ýnce Memed ile, Tolga Örnek'in yönettiði Atatürk belgeseli de bulunuyor. Kavur ayrýca, Atatürk üzerine yaptýðý çalýþmalarla Türkiye'de de iyi tanýnan ve The Times'taki ilanýn imzacýlarý arasýnda bulunan tarihçi Andrew Mango ile birlikte çalýþmalar yapýyor. Ýmzacýlarý biraraya getiren kiþinin Fuad Kavur deðil de Fazýl Say olduðu iddiasýnýn neye dayandýðý anlaþýlamadýðý gibi, haberde "o böyle bir organizasyonu beceremez" imasýyla, Kavur'a açýkça hakarette bulunuluyor. önemli olan; oyunun defansif yönünü iyi oynayanla ofansif yönünü iyi oynayan oyuncular arasýnda iyi bir birliktelik yaratýp, saðlam bir takým yapýsý ortaya çýkarmak." Ancak elinizdekileri paylaþmayý bilirseniz onurunuzla ve mutlulukla yaþayabilirsiniz. Ben bir sosyalistim ama gerçek anlamda bir sosyalistim. Dünyayý tek baþýma kurtaramayacaðýmý gayet iyi biliyorum. Ancak bir haksýzlýða, adaletsizliðe karþý bir mücadele varsa, ben daima en ön saflarda olmayý tercih ederim ve hayata da buradan bakarým." (sol) Downer Mavroyannis'i yokladý BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in önceki gün Kýbrýs Rum tarafýnýn Kýbrýs sorunu müzakerecisi Andreas Mavroyannis'le görüþtüðü, görüþmede müzakerelerin özüne deðinilmediði bildirildi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerinin baþlamasýna iliþkin görüþmelerin Eylül ayýnda yapýlmasýnýn beklenmesi sebebiyle Downer'in bu dönemde Kýbrýs'ta gerçekleþtirdiði temaslarýn ön hazýrlýk ve geleneksel nitelik taþýdýðýný, dün Mavroyannis'le gerçekleþtirdiði ilk görüþmesinin de bu çerçevede olduðunu yazdýlar. Elde ettiði bilgilere dayandýrarak gazete, Downer'in Mavroyannis'le gerçekleþtirdiði görüþmede, konunun özüne girmeksizin müzakerelerin baþlamasý konusunu genel Downer'den Rum siyasileri rahatsýz Fileleftheros gazetesi, Downer'in görevinde kalacak olmasýnýn ve BM Barýþ Gücü UNFICYP'in görev süresinin uzatýlmasýna iliþkin raporda Downer'e açýk destek belirtilmesinin Güney Kýbrýs'taki bazý siyasi parti yetkililerini memnun etmediðini belirterek bu yönde yapýlan açýklamalara da yer verdi. Habere göre AKEL'den yapýlan açýklamada, Rum hükümetinin Downer konusundaki savruk uygulamalarýnýn UNFICYP raporunda yer alan "BM'nin güvenilirliðinden kuþku duyulmasý barýþ sürecinin kendisini kuþkuya düþürür" ifadesiyle rapora yansýtýldýðý ve bu ifadeyle Downer'e açýk destek verildiði belirtilerek Rum hükümetinin bu tutumunun Kýbrýs Rum tarafýný zorda býrakacaðý vurgulandý. DÝKO'dan yapýlan açýklamada ise, Downer'in önceki gün Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'le gerçekleþtirdiði görüþme sonrasýnda, BM tarafýndan taraflara sunulan uzlaþý belgesi konusunda yaptýðý açýklamalarýn, yanlýþlýðý kanýtlanmasý gereken unsurlar içerdiði iddia edildi. Troyka'nýn deðerlendirmesi olumlu Troyka, Güney Kýbrýs ekonomisinin toparlanmasýna yönelik program konusunda genel bir deðerlendirme yaparak Güney Kýbrýs'ýn iyi bir yolda olduðunu ancak tehlikelerin hala bulunduðunu açýkladý. Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Troyka tarafýndan, memorandumun uygulanmasý sürecine yönelik yapýlan ilk deðerlendirmenin, olumlu olduðunu ifade etti. Politis gazetesi ve diðer gazeteler, Troyka'nýn deðerlendirmesine ve bu çerçevede yapýlan açýklamalara geniþ bir þekilde yer verdiler. Haberi "Ýyi Baþlangýç Ancak...Dikkat" baþlýklarýyla veren gazete Güney Kýbrýs programýnýn ilk deðerlendirme sürecinin çerçevede ele aldýklarýný belirtirken, Downer ve Mavroyannis'in önümüzdeki günlerde tekrar biraya gelmelerinin öngörüldüðünü vurguladý. Downer'in Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakerecisi Osman Ertuð'la da görüþeceðini belirten gazete, Downer'in görevinde kalacaðýnýn açýklýk kazanmasýnýn ardýndan Kýbrýs Rum tarafýnýn, müzakerelerin baþlamasýna iliþkin temaslarýn yoðunlaþacaðý Eylül ayý için hazýrlýklara baþladýðýný yazdý. Gazete, Aðustos ayýnda müzakerelere iliþkin önemli bir geliþmenin yaþanmasýnýn beklenmediðini, yoðunluðun Eylül ayýnda görüleceðini belirterek Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'la BM Genel Kurul toplantýsýnda çerçevesinde yapacaðý görüþmenin yoðunluðun startýný vereceðini öne sürdü. DÝKO, Downer'in açýklamasýnda "sunulan uzlaþý belgesinin müzakere masasýnda yer aldýðý izlenimi edinildiði ancak söz konusu belgenin Kýbrýs Rum tarafýnca kabul edilmediði" ifade edildi. Rum Meclisi ve EDEK Baþkaný Yannakis Omiru, Downer'in açýklamalarýyla, söz konusu uzlaþý belgesinin "müzakerelerde temel teþkil edeceði yönündeki korkularýnýn ne yazýk gerçekleþtiðinin ortaya çýktýðýný" belirtirken, EURO.KO'dan yapýlan açýklamada da "ne Downer'e ne de belgelerine güvenemeyecekleri" mesajý geldi. Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi, UNFICYP raporunda Downer'e açýk destek verildiðini ve Rum hükümetinin Downer'i uzaklaþtýrma çabalarýnýn "sadece baþarýsýz olmakla kalmayýp yaný zamanda ters etki yarattýðýný" savundu. Rum Vatandaþlar Ýttifaký Baþkaný Yorgos Lillikas ise, müzakerelerin temelinin uzlaþý belgesi olacaðýnýn Downer'in açýklamalarýndan anlaþýldýðýný öne sürdü. Maraþ belediyesinin "anti-iþgal" etkinliði "Maraþ Belediyesinin" her yýl Derinya'da düzenlediði "anti-iþgal" etkinliðinin, 3 Aðustos Cumartesi günü gerçekleþtirileceði haber verildi. Etkinliðin "Maraþ Þimdi" sloganýyla yapýlacaðýný haber veren Politis ve diðer gazeteler, etkinliðin baþ konuþmacýsýnýn Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis olacaðýný yazdý. Düzenlenecek ana etkinlikten önce, Derinya barikatýna doðru bir fener alayý gerçekleþtirileceðini ve Birleþmiþ Milletlere (BM) muhtýra verileceðini kaydeden gazete, ana etkinliðe, Derinya Belediye Baþkaný ile Yunanistan Meclis Baþkaný adýna, Yunanistan Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Kiriakos Birvidakis'in katýlacaklarýný da belirtti. GALANOS Gazeteye göre, önceki gün düzenlenen basýn ardýndan Avrupa Komisyonu, IMF ve de Hükümetin, ortak tespitinin, gerek memorandumun uygulanmasý gerekse finansal göstergelerin iyi yolda olduðu þeklinde olduðunu belitti. Gazete bu ilk deðerlendirmenin, Avrupa Ýstikrar Mekanizmasý tarafýndan, Güney Kýbrýs'a verilecek 1.5 milyar Euro ile IMF tarafýndan verilecek 86 milyon Euro'luk miktara yönelik kredinin bir sonraki taksiti için yeþil ýþýk yaktýðýný yazdý. Habere göre IMF'nin Troyka'daki temsilcisi Delia Velculescu, Avrupa Komisyonu temsilcisi ve Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis, memnuniyetlerini dile getirmekle birlikte, önlerinde, hala uzun bir yolun bulunduðunu ayrýca belirsizliklerin de çok olduðunu belirttiler. toplantýsýnda konuþan "Maraþ Belediye" Baþkaný Aleksis Galanos ise, son dönemde, Türkiye'yle ilgili 23 ve 24 numaralý AB baþlýklarýnýn açýlmasýnýn Kýbrýs sorunu, özelikle de Maraþ konusuyla iliþkilendirilmesiyle, Maraþ konusunda gerek ABD, gerek de Avrupa düzeyinde bir hareketlilik yaþanmasýndan memnuniyet duyduðunu dile getirdi. Hükümetin, Kýbrýs sorunuyla ilgili müzakerelerin baþlamasýndan önce Maraþ konusunu ortaya koymasýnýn, Türkiye açýsýndan "gerekli bir iyi niyet denemesi olduðunu" öne süren Galanos, ABD'de gerçekleþtirdiði temaslarda, Maraþ konusunun Türkiye'nin AB süreci ve müzakere baþlýklarýnýn açýlmasýyla iliþkilendirilmesine dair bir istek bulunduðu tanýsý koyduðunu da sözlerine ekledi. Venizelos: Yeni Annan Planý yok Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Evangelos Venizelos, "Yeni bir Annan Planý sunulacaðýna dair herhangi bir iþaret olmadýðýný" açýkladý. Simerini ve diðer gazeteler, Venizelos'un önceki gün Yunan Meclisi Dýþiþleri ve Savunma Komitesi'ne Kýbrýs sorunu hakkýnda bilgi verdiðini ve Kýbrýs Rum tarafýnýn müzakereci atamasýný olumlu bir hareket þeklinde deðerlendirdiðini yazdýlar. Habere göre Venizelos ayrýca, "Yeni bir Annan Planý hazýrlandýðýna dair herhangi bir gösterge olmadýðýný" belirttiði konuþmasýnda Rum ve Yunan hükümetleri arasýnda, gerek doðalgaz gerekse Güney Kýbrýs'ýn NATO'ya üyeliðinin de aralarýnda bulunduðu bir dizi konuyu ilgilendiren "otomatik koordinasyon mekanizmasý" kurulmasý yönünde çalýþtýklarýný da açýkladý.

12 12 Günün Manisi Kömür yandý oldu kor Bilip de susmak çok zor Niye sustu da ötmez Dut yemiþ bülbüle sor Emine Hür KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Yüreðimin Tek Sahibi Eliosa James,Gizem Onat PEGASUS YAYINLARI 2 Aðustos 2013 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Köpeðe atýlan bir kemik yardýmseverlik deðildir. Yardýmseverlik, en az köpek kadar aç olduðunda etini onunla paylaþmaktýr." Jack London yaðmur yaðmasa akþam olmayacaktý belki bunlarýn hiçbiri olmayacaktý yaðmurda bütün ýþýklar ölüyordu sakallý bir karanlýk yürüyordu lalezar caddesinde çýðýrtkan sesleri sinemalar tiyatrolar sönmüþtü yýldýzlar dahil lalezar caddesi ölmüþtü Nevzat Çelik "Yaðmur yaðmasaydý" adlý kitabýndan DAÜ 100 Ses Korosu Projesi'nin çalýþmalarý devam ediyor Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) " 100 SES KORO ATÖLYESÝ" Proje çalýþmalarýný devam ediyor. 30 Temmuz - 5 Aðustos tarihleri arasýnda Rauf Raif Denktaþ Kültür Ve Kongre Sarayýnda Gerçekleþtirilecek 100 Ses Koro Atölyesi'nin, DAÜ Sürekli Eðitim Merkezi ve Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü ( GSEB ) Müzik Öðretmenliði Programý tarafýndan düzenleneceði kaydedildi. Cumhurbaþkanlýðý'nýn katkýlarýyla sürdürülen "100 Ses " adlý verilen koro atölyesine Türkiye ve KKTC 'den 120 Müzikseverin katýlacaðý belirtildi. Projenin Sanat yönetmenliðini yapan Erkan Daðlý Atölye için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eðitim Fakültesi Öðretim görevlisi Mete Gökçe'ye de projede yer vererek çalýþmalara baþladýlar ses Atölyesi Sanat yönetmeni Erkan Daðlý'nýn yaptýðý konuþmada bu projenin Ýlk Çanakkale'de yapýlacaðýný daha sonradan Kýbrýs'ta yapmaya karar verdiklerini belirtti. Projeye katkýdan bulunan Dr. Derviþ Eroðlu'na da teþekkür eden Daðlý, ileriki yýllarda da bu projelerin devam edeceðinin müjdesini verdi. Proje üyelerinden Merve Þentürk Maðusa'da bu projede yer almaktan Metalcileri kýzdýran fotoðraf Ýron Maiden üyelerinin konser vermek için gittiði Ýstanbul'da polislerle fotoðraf çektirmesi grubun hayranlarýnýn tepkisini çekti. Heavy metal grubu Iron Maiden'in Ýstanbul'da polislerle çektirdiði fotoðraf "Gezi Parký Direniþi" nedeniyle tepki gördü. Polisin halka uyguladýðý sert müdahaleler nedeniyle tepki gösterilen fotoðraf, Gezi Parký Direniþi ruhunu taþýyan hayranlar tarafýndan hiç olmamasý gereken bir durum olarak yorumlandý. Havaalanýnda hayranlarý ile fotoðraf çekilmesine izin verilmeyen grup üyelerinin polislerle fotoðraf çekilmesi de hayalkýrýklýðý yarattý. Sosyal medyada da tepki gören fotoðraf için yapýlan yorumlardan bazýlarý þöyle: - Arkadaþlar Tophane tarafýna gitmeyin. Polisle birlikte palalý Maiden elemanlarý dolaþýyor dikkat! - Bu poz hiç olmadý, iron maiden sevgimizi yok edemez ama içimizde bir burukluk yaþatacaktýr - Polis abi bi þey rica etcem Iron Maiden konserine toma yardýmý yapabilir miyiz? Herkes terlemiþ olucak yaz sýcaðýnda falan bizi bi ýslat be - Annem Iron Maiden konserinde protesto olur, polis müdahale eder diye korkuyor. He anne, Bruce'a tomayla saldýracaklar. çok mutluluk duyduðunu ve bu kenti çok sevdiðini açýkladý. The Prodigy Rock'n Coke'ta Eylül tarihlerinde Hezarfen Havaalaný'nda gerçekleþtirilecek Rock'n Coke'a katýlacak yeni isimler açýklandý. Türkiye'nin en büyük açýk hava festivalinin programýna 29 Haziran'daki Ýstanbul konseri iptal edilen The Prodigy ile Jamiroquai, Within Temptation ve Dub FX de eklendi. Rock'n Coke daha önce Arctic Monkeys, Hurts, Editors, Klaxons, Ellie Goulding, La Roux gibi isimlerin sahne alacaðýný açýklamýþtý. Festival programýnda ayrýca Melis Daniþmend, Yasemin Mori, Replikas, Rebel Moves, Aylin Aslým, Mabel Matiz, Büyük Ev Ablukada müzikseverlerle buluþacak yerli isimler arasýnda yer alýyor. 'Maskeli Süvari son filmim olabilir' Genç oyuncu Amber Heard için 14 yýllýk eþi Vanessa Paradis'ten ayrýlan 50 yaþýndaki yakýþýklý oyuncu Johnny Depp emekli olma sinyalleri verdi. Depp, Maskeli Süvari'nin son filmi olabileceðini söyledi. Bir televizyon programýna katýlan Depp aktör "Belli bir noktaya geldiðinizde, her yýl söylediðiniz kelimeleri, cümleleri düþünüyorsunuz. Bunlarýn hepsi yazýlmýþ diyalogardý. Hayatýnýz boyunca kendi sözlerinizden çok oynadýðýnýz karakterlerin sözlerini söylediðinizi fark ediyorsunuz" dedi. Daha önce de emekli olma hayallerinden bahseden Depp, özel hayatýna daha fazla zaman ayýrmak istiyor.

13 13 2 Aðustos 2013 Cuma Birgün ECE TEMELKURAN ALÝ GAÜ dans akademisi gala gecesi düzenledi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Dans Akademisi Akademik yýlýnýn sonunda yýl boyu aldýklarý eðitimlerin ardýndan gala gecesi düzenledi. GAÜ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, GAÜ Sahne Sanatlarý fakültesi bünyesinde eðitim veren Dans Akademisi öðrencileri, yýl boyunca uluslararasý akademik kadro eþliðinde aldýklarý eðitimin ardýndan GAÜ Spectrum Uluslararasý Kongre Merkezi'nde 23 dans gösterisi düzenledi. Dünyaca ünlü dans eðitmenlerinin koreografilerinin sergilendiði gecede, Dans Akademisi öðrencileri, danslarýný sergiledi. GAÜ Dans Akademisi Show Koordinatörü ve Eðitmeni Galip Emre'nin koreografisini hazýrladýðý, Türkiye þampiyonluðunu ve "En Ýyi Koreografi" ödülünü kazanan GAÜ Dans akademisi "Ývan" isimli dans gösterisi de yapýldý. GAÜ DANS AKADEMÝSÝ YETENEK SINAVI 6 EYLÜL CUMA GÜNÜ GAÜ Dans Akademisi yetenek sýnavýnýn 6 Eylül 2013 Cuma günü olacaðý bildirilirken, ayrýntýlý bilgi ve detaylara adresinden ve 0(392) dahili 1454'den ulaþabilineceði belirtildi. Þimdi siz Ali'yi vura vura öldürdünüz. Dünkü Cumhuriyet'in manþetiydi, Ýlhan Taþçý'nýn haberiydi. Bak nasýl öldürmüþsünüz Ali'yi anlatayým. Ýyi okuyun da 19 yaþýndaki bir çocuðu nasýl öldürdüðünüzü öðrenin: Altý tane herif göndermiþsiniz. Bunlar bir çocuðu öldürmek için pusuya yatmýþlar basbayaðý. Karar vermiþler yani. Birinin elinde budaklý bir odun, birinin elinde beyzbol sopasý, dördünün elinde polis copu varmýþ. Bu adamlarýn yanýnda da polisler bulunuyormuþ, sýk sýk polis telsizi sesi duyuluyormuþ. Çocuk yediði tekmelerden, darbelerden yere düþmüþ, yýðýlmýþ, kendinden geçmiþ. Polislerden biri elinde budaklý odun olan sivile "Baþýmýza iþ açacaksýn, sakin ol" demiþ. Ama bu odun durmamýþ, çocuðun kafasýna tekmelerle girmiþler. Þimdi siz bu çocuðu öldürmek için adamlar göndermiþsiniz ya, tanýk ifadesinde sizinkilerin eþkalleri açýk açýk var. Danýþmanlarýnýzýn cesareti varsa size haberi gösterirler. Hatta tanýk iki tanesini görse teþhis edebileceðini söylemiþ. Þimdi siz bu tanýðý da öldürmek için adamlar gönderecek misiniz? Yoksa "yargýya talimatla" mý halledersiniz? Yoksa acaba sizin týfýl manyaklara "Kaldýrým taþlarý vay vay/ Vitrin camlarý ah ah" türküsünü mü söyletirsiniz konu deðiþsin diye? Hakikaten, ne oldu þu sizin saldýrýya uðrayan baþörtülü haným? Ýçiþleri Bakanlýðý "Þikayet yok" demiþ. Acaba Ýngilizce bir mektup mu yazdýrsanýz Egemen Baðýþ'a? "Ali Ýsmail Korkmaz saðladýðýmýz demokrasi sayesinde katledildi" diye. Olmadý, Bülent Arýnç çýkýp aðlasýn. Aðlayacak bir þey bulur herhalde, yani bu kadar çok kýrýlmýþ kaldýrým taþý varken! Bunlar da olmazsa her zaman yaptýðýnýz gibi Melih Gökçek'e bir prodüksiyon yaptýrýrsýnýz. Kendisi afiþ çalýþmalarýnda uzmanlaþtý zaten. Beni de saðolsun hiç unutmaz, beþ kiþilik bir liste yapmýþ kafasýna göre "Ýþte katiller!" baþlýðýyla, küçük Melih'ler arasýnda günlerdir paylaþýlýyor. Belki o küçük budaklý odunlar bu sefer bizim için pusuya yatarlar. Ne de olsa birimizden birine bir þey olsa... Nasýl derler, memleketin havasý deðiþir, iþler karýþýr, çok da güzel olur sizin için. "Katilleri bulacaðýz dersiniz" þak diye. Diyelim ki yani hepimizi öldürdünüz, bu ülkeden kaçýrttýnýz, delirttiniz, eve kapattýnýz, aðzýmýzý da bantladýnýz bir güzel. Ne olacak sonra? Sonra iþte siz bu budaklý odunlarla birlikte yaþayacaksýnýz. Koruduklarýnýz kimlerse onlarla yaþayacaksýnýz. Çocuk tecavüzcüleri mesela, onlarla takýlacaksýnýz. Kýzlarýnýz çocuk doðururken mesela daha çok çocuk tecavüzcüsü olacak etrafta. Ýþkenceciler mesela, onlarla ahbaplýk edeceksiniz. Kadýn katilleri de var tabii, eþleriniz, kýzlarýnýz onlarla yanyana yaþamak zorunda kalacak. Melih Gökçek mesela... Düþünün bir, arkadaþýnýz Melih Gökçek olacak! Roboski emrini kim verdiyse, onunla iftar açacaksýnýz. Kebap yiyeceksiniz Sivas'ta insan eti yiyenlerle. Genç kýzlarý yerlerde sürükleyen adamlarýn emniyeti saðladýðý bir ülkede torunlarýnýz büyüyecek. Þafak Sezer sizi eðlendirecek, boþ damacanalara vurup vurup sesine güleceksiniz. Ona buna savaþ ilan edeceksiniz, posta koyacaksýnýz. Deli deli þeyler yapacaksýnýz etrafýnýzda aklý baþýnda bir tane insan býrakmadýðýnýz için. Sonra ne olacak? Ýrinli bir çýban gibi aðrýyla þiþeceksiniz, þiþeceksiniz... Tufan baþlayýnca da "Bir at! Bir at için bütün krallýðým!" diyeceksiniz korkuyla, kaçmak için. Ýþte o zaman ben ve benim gibiler de þöyle fýsýldayacak, belalý bir rüzgar sesi gibi: Aliiii! Aliiii! Aliiii! Bu çocuðun yüzü kalbinize mühür olsun. Bir gün de sevdiðinizle uyanmak nasip olmasýn. Ýçinize dermansýz bir dert düþsün, hiç uyku uyumayýn. Her gün çocuðunuzdan bir haber bekleyin de alamayýn. Bir tatlý dost sözü duymadan ömrünüz nihayet etsin. Her sabah boðulacak gibi uyanýn. Ve size ne desem az. Size ne desem kifayet etmez.

14 14 2 Aðustos 2013 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Taþkýnköy (Derya Butik-Metropol Yolu Arasý) Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Sema Hotel Karþýsý Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Dik ve derin yamaç. 1 2 Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. 1 2-Buðdaygillerden, bahçelerin 2 yeþillendirilmesinde yararlanýlan bir bitki. 3 Her türlü iplikle örülen veya bir 4 kumaþýn kenarýna iþlenen türlü biçimde 5 ince ve að görünümünde örgü. 3-"Merkür" de 6 denilen, Güneþ'e en yakýn gezegen. Gelir. 7 4-Dileme, dilek. Ýskambil oyununda 8 "Birli". Ansýzýn, birdenbire. 5-Diþleri 9 arasýna alýp sýkmak. 6-Piþirilerek 10 hazýrlanan yemek. Soyda temel olarak 11 babayý alan ve ailede çocuklarý baba soyuna mal eden topluluk düzeni. 7-Ters okunuþu "Bir cismi bir yöne doðru fýrlatmak". Bir kadýn ismi. 8-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Yeryüzünün denizlerle örtülü olmayan bölümü. Vilayet. 9-Amerikan Uzay Araþtýrma Merkezi. Ýneðin, sütten kesilmesinden bir yaþýna kadar olan erkek yavrusu. 10-Birini bir göreve getirme, tayin etme. Akdeniz ülkelerinde yetiþen ve reçinesi hekimlikte kullanýlan bir bitki. 11-Manda yavrusu. Kapý boþluðunun alt yanýnda bulunan alçak basamak. Dünün çözümü Beyaz Saray 'gerçekdýþý bir çevre' n ABD BAÞKANI OBAMA: "GERÇEKDIÞI BÝR ÇEVREDE BÜYÜDÜKLERÝNÝ SIK SIK KIZLARIMIZA HATIRLATIYORUZ" Yukarýdan Aþaðýya: 1-Uçaðýn havada yol almasýný saðlamak. Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. 2-Kirini çýkarmak için çamaþýrýn iki yanýný ele alýp birbirine sürme iþi. Gürültü, patýrtý. 3-Küçük çocuklarý korkutmak için uydurulmuþ hayali yaratýk. Genellikle halkýn yarattýðý, aðýzdan aðýza, kuþaktan kuþaða sürüp gelen, olaðan dýþý olaylarý anlatan hikaye. 4-Gözlem. Gözü görmeyen, kör. 5-Ut çalan kimse. Ters okunuþu "Yumuþak olmayan, sert". Beyaz. 6-Yolculukta veya askerlikte kullanýlan, boyna veya bele asýlý olarak taþýnan su kabý. Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. 7-Kadýnlarda rahim aðzý kanserinin araþtýrmasýnda uygulanan test. Harf okunuþu. 8-Gelecek. Birbirine karþý sevgi ve anlayýþ gösteren kimselerden her biri. 9-Eski dilde "Ýlerleme, yükselme, geliþme". Bayaðý, sýradan, hiçbir özelliði olmayan. 10-Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. Bir þeye mecburi olarak baðlý olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantý ile olan nitelik. 11-Ýnsan öldüren kimse. Þimdi, þu anda. ABD Baþkaný Barack Obama, eþi Michelle Obama ile çocuklarýna, büyüdükleri Beyaz Saray'ýn "biraz gerçek dýþý" olduðunu sýk sýk hatýrlattýklarýný belirtti. Obama, Amazon Kindle Singles tarafýndan yayýmlanan röportajýnda, tüketim kültürünün artmasý ve ünlülerin yaþamlarýna yoðunlaþýlmasýndan yakýndý. Büyüdüðü dönemde çocuklarýn her gün Kim Kardashian'ýn ne giydiðiyle ya da Kanye West'in nerede tatil yaptýðýyla ilgilenmediðini belirten Obama, kýzlarý Malia ve Sasha'nýn orta sýnýftan hatta yoksul akrabalarýnýn da olduðunu vurguladý. "Kendini iyi bir öðretmen" olarak nitelendiren Obama, böylece kýzlarýnýn baþkalarýnýn yoksullukla ve ekonomik krizle "mücadelelerini" gördüklerini ifade etti. "Tüp bebeklerin kansere yakalanma riski daha yüksek" de yüzde 22 fazla olduðunu ortaya koydu. Uluslararasý Kanser Dergisi'nde yayýmlanan araþtýrmada bilim adamlarý, kanser riskinin artmasýnda kýsýrlýðýn bazý genlerin iþleyiþini deðiþtirmesinin rol oynayabileceðini belirtti. Ancak bilim adamlarý kanser riskinin artmasýný kýsýrlýðýn mý yoksa tedavinin mi tetiklediðini belirlemek için baþka araþtýrmalarýn yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Endokrin sistemi kanserlerinin en sýk görüleni yumurtalýk kanseri. Yumurtalýk kanserini tiroid kanseri izliyor. Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelenlerin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduðu belirlendi. Danimarkalý bilim adamlarý, ülkede 'da, 125 bin 800'ü tüp bebek ya da benzer bir tedaviyle doðan yaklaþýk 3 milyon kiþinin saðlýk durumunu inceledi. Annesi üremeye yardýmcý tedavi görenlerin 019 yaþýnda kan kanserine yakalanma riskinin yüzde 18 daha fazla olduðu görüldü. Araþtýrma ayrýca bu kiþilerin 20 yaþýndan sonra endokrin sistemi kanserlerine yakalanma riskinin DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 2 Aðustos 2013 Cuma 15 GENÇLÝK KAMPLARINDA ARTIK OKÇULUK DA YAPILACAK Gençlik Dairesi Müdürlüðü ile Okçuluk Federasyonu arasýnda yapýlan görüþmeler sonunda Gençlik Dairesine baðlý Gençlik Kamplarýnda bundan böyle okçuluk da yapýlacak. Gençlik Dairesi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Gençlik Kamplarýnda görev yapan gönüllü liderlere, 3-6 Aðustos tarihleri arasýnda Okçuluk Federasyonu tarafýndan "Atýþ Kontrolör Kursu" verileceði kaydedildi. Kurs Sorumlusu ve eðitmen Boren Sargon ve Yardýmcý eðitmen Berke Özkan'ýn vereceði kurslara gençlik kampý görevlileri dýþýnda ilgi duyan herkes katýlabileceði belirtildi. EROÐLU Toplumsal Direniþ Bayramý tören ve etkinliklerle kutlandý Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn (GKK) 37'ncý, Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn (TMT) 55'inci ve Kýbrýs'ýn Osmanlýlar tarafýndan fethinin 442'inci yýldönümü olan 1 Aðustos Toplumsal Direniþ Bayramý dün tören ve etkinliklerle kutlandý. Gün dolayýsýyla Lefkoþa'da ve ilçelerdeki Atatürk Anýtlarý önünde; Lefkoþa Þehitler Anýtý'nda törenler yapýldý. Lefkoþa Atatürk Anýtý ve Þehitler Anýtý önündeki törenlere GKK Komutaný Tümgeneral Baki Kavun, GKK Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim, bazý siyasi parti ve muharip dernek temsilcileri katýldý. TMT ANITI ÖNÜNDE TÖREN 1 Aðustos Toplumsal Direniþ Bayramý kutlamalarý çerçevesinde Cumhuriyet Parký'nda bulunan TMT Anýtý önünde de tören düzenlendi. Törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý adýna 1'inci Piyade Alayý Komutaný Kurmay Albay Ertan Ýnaltekin, Lefkoþa Polis Müdürü Barbaros Savaþçý ve muharip dernek temsilcileri katýldý. Protokol sýrasýna göre anýta çelenk konulmasý ile saat 12.00'de baþlayan törende, saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, gençlik kamplarýnýn cazibe merkezi haline geldiðini belirterek, gençlerin her geçen yýl kamplara daha çok ilgi duyduðunu ve memnun ayrýldýðýný söyledi. Eroðlu, gençlik kamplarýný her geçen yýl yenilediklerini kaydederek, þuanda gençlerin kamp gerçekleþtirdiði Kantara Gençlik kampýna yeni basketbol sahalarýnýn yapýldýðýný, prefabrik yapýlarla kapasitenin arttýrýldýðýný ve fitness alanýnýn da gençlerin hizmetine sunulduðunu vurguladý. Kamplarda, bisiklet, basketbol, voleybol ve birçok kamp oyunun yer aldýðýný söyleyen Eroðlu, eðitici ve kültürel aktivitelerin de gençlere verildiðini kaydetti. Eroðlu, verilen etkinliklerin yanýnda bir ilki gerçekleþtirerek kýþ kamplarýný da baþlattýklarýný belirtirken, okçuluk aktivitelerinin de kamplarda bir ilk olacaðýný ve Okçuluk Federasyonu ile birlikte gerçekleþecek eðitimlerin ardýndan kamplara gelen gençlerin bu hizmetten de yararlanacaðýný söyledi. Eroðlu, gençlere yönelik yeniliklerin devam edeceðini dile getirerek, Okçuluk Federasyonu yetkililerine ve Gençlik Dairesi gönüllü liderlerine de katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. KURSUN VERÝLECEÐÝ YERLER Kursun verileceði yerler þunlar: "Yer: Sporcu Eðitim Merkezi, Lefkoþa Atatürk Spor Kompleksi; 3 Aðustos, Cumartesi Saat , 4 Aðustos, Pazar Saat , 5 Aðustos, Pazartesi Saat , 6 Aðustos, Salý Saat " MUKAVEMET YOL KOÞUSU ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ Toplumsal Direniþ Bayramý kutlamalarý çerçevesinde bu sabah yapýlanmukavemet Yol Koþusunun ödül töreni TMT Mücahitler Derneði binasýnda gerçekleþtirildi. Boðazköy'de saat 08.00'de baþlayan ve TMT Mücahitler Derneði binasý önünde son bulan 16 kilometrelik koþuda, Ferdi sýralamada 1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan Hakan Tazegül, 2. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan Tuncay Yýldýrým, 3. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan Yusuf Gökalp oldu. Ferdi sýralamada ödülleri Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Baki Kavun tarafýndan verildi. Takým sýralamasýnda ise, 1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý "A" takýmý, 2. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý "B" takýmý, 3. ise Yakýn Doðu Üniversitesi takýmý oldu. Takýmlara ödülleri Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý tarafýndan verildi. Master sýralamasýnda, 1. Osman Atakan 2. Bekir Bora, 3. Aysýn Özkaya geldi. Masterlere ise ödülleri UBP Milletvekili Zorlu Töre tarafýndan verildi. ÖDÜL TÖRENÝ TMT Mücahitler Derneði binasýnda saat 10.15'te saygý duruþuyla baþlayan ödül töreninde, yarýþmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ardýndan TMT Mücahitler Derneði Baþkaný Yýlmaz Bora, GKK Komutaný Tümgeneral Baki Kavun birer konuþma yaptý. Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Baki Kavun, GKK Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim, UBP Milletvekili Zorlu Töre, askeri erkan, Polis Genel Müdürlüðü yetkilileri, TMT Mücahitler Derneði ve diðer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katýldý.

16 16 2 Aðustos 2013 Cuma

17 2 Aðustos 2013 Cuma 17

18 18 2 Aðustos 2013 Cuma

19 2 Aðustos 2013 Cuma AK PARTÝ GENEL BAÞKAN YARDIMCISI ERDEM: Bütün darbelerin arkasýnda batý vardýr "TÜRKÝYE'DE HÝÇBÝR DARBE ABD'YE VEYA AVRUPA'YA RAÐMEN OLMAMIÞTIR. BÜTÜN DARBELERÝN ARKASINDA BATI VARDIR." AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem, "Türkiye'de hiçbir darbe ABD'ye veya Avrupa'ya raðmen olmamýþtýr. Bütün darbelerin arkasýnda Batý vardýr. Taksim'i bahane ederek, Türkiye'de de darbenin altyapýsýný oluþturma gayreti içine girdiler" dedi. AK Parti Sarýyer Ýlçe Teþkilatý'nýn, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýstinye Sosyal Tesisleri'nde düzenlediði iftar programýna, Erdem'in yaný sýra AK Parti Ýstanbul Milletvekili Ýsmail Safi ve Sarýyerli sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. Ýftar sonrasý davetlilere hitap eden Erdem, önemine vurgu yaptýðý sokak iftarlarýnýn insanlar arasý paylaþýmý artýrdýðýný söyledi. Birçok engellemeye raðmen milletin bu ramazaný da huzur içinde geçirdiðini kaydeden Erdem, Suriye ve Mýsýr'da yaþanan olaylara deðindi. Erdem, Somali'de de birçok yardým faaliyetleri yapýldýðýný anýmsatarak, Somalililerin Türklerin geliþinden dolayý þükür secdesine kapandýðýný kaydetti. Afrika genelinde beyaz insanlara olan bakýþýn Türkiye ile deðiþtiðini vurgulayan Erdem, Avrupalýlarýn kýta genelindeki sömürgeci tavrýndan bahsetti. "Cep telefonlarý baz istasyonlarýndan daha riskli" Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç.Dr. Þükrü Özen, "Cebimizde taþýdýðýmýz, kulaðýmýza tuttuðumuz, yer yer saatlerce konuþtuðumuz cep telefonlarý baz istasyonlarýndan çok daha riskli" dedi. Özen, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, son yýllarda teknolojileri geliþtirilen ve "taþýnabilir cep bilgisayarý" olarak algýlanan cep telefonlarýnýn telefon özelliðini aþtýðýný, internete eriþim gibi ayrý bir iletiþim cihazý haline geldiðini ifade etti. Yeni nesil olarak adlandýrýlan cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi cihazlarýn elektromanyetik dalgalarla haberleþmeyi saðladýðýna dikkati çeken Özen, ''Elektromanyetik dalgalar, frekanslarýna baðlý olarak biyolojik dokularla etkileþim içinde olabiliyor. Genelde kamuoyunda tartýþmalar baz Kiralýk daire Marmara bölgesinde full eþyalý 3. kat daire, öðrenciye kiralýktýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg "Darbeye darbe, katliama katliam diyemediler" Erdem, Mýsýr'daki darbeyi deðerlendirerek, "Mýsýr'daki darbe halkýn yararýna yapýlmýþ deðildir. Batýlýlar her zaman Ýslam'la demokrasinin bir araya gelmediðinden þikayet ederler. Buyurun Mýsýr'da millet sandýða gitti. Beðenirsiniz veya beðenmezsiniz sandýktan bir netice çýktý. Kuralý da siz koydunuz. Ne yaptýlar? Sandýða rýza göstermediler. Halký isyan ettirmek için her türlü tedbiri aldýlar. Darbe yapýldý. Darbeye darbe, katliama katliam diyemediler. Suriye'de bugün 100 binin üzerinde insan þehit edildi. Bunu düþmanlar yapmýyor, o ülkeyi yönetenler yapýyor" diye konuþtu. Arap Baharý'nýn Batý'nýn istediði neticeyi vermediði tespitinde bulunan Erdem, yeni yöneticilerin halkýn lehine çalýþmasýnýn bazý odaklarý rahatsýz ettiðini söyledi. Erdem, Tahrir'den daha büyük meydanlarý dolduranlarýn demokrasi talep ettiðini aktararak, Batý'nýn buna sessiz kaldýðýný kaydetti. Türkiye'nin de darbelerden çok sýkýntý çektiðini söyleyen Erdem, þöyle devam etti: "Türkiye'de hiçbir darbe ABD'ye veya Avrupa'ya raðmen olmamýþtýr. Bütün darbelerin arkasýnda Batý vardýr. Taksim'i bahane ederek, Türkiye'de de darbenin altyapýsýný oluþturma gayreti içine girdiler. Demokrasilerde insanlar protesto hakkýný kullanýr, bu doðaldýr. Taksim'deki gerekçe nedir, oradaki gerekçe sizi ikna etti mi, aklýnýza yattý mý? Aðaçlar kesiliyormuþ, Sarýyer bu iþi iyi biliyor. Burada aðaçlar katledilerek istasyonlarýna yönelik. Oysa cebimizde taþýdýðýmýz, kulaðýmýza tuttuðumuz, yer yer saatlercekonuþtuðumuz cep telefonlarý baz istasyonlarýndan çok daha riskli'' diye konuþtu. Benzer durumun dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olduðuna dikkati çeken Özen, dizüstü bilgisayarda elektromanyetik alanýn genelde bilgisayarýn alt bölgesinde yoðunlaþtýðýný belirtti. Hamile bir kadýnýn kucaðýnda dizüstü bilgisayarla zaman geçirmesinin çok riskli bir durum olduðunu ifade eden Özen, bu cihazlarýn insanlarýn günlük hayatta hoþ vakit geçirecek cihazlar olmaktançýkarýlmasý ve ihtiyaç tanýmýna göre sýnýflandýrýlmasý gerektiðine dikkati çekti. Mobil iletiþim araçlarýyla en kolay baðlantý yapýlan yerin tercih edilmesi gerektiðini vurgulayan Özen, cep telefonunun zor çektiði bir Yat turlarý Ailelere ve özel þirketlere özel yat turlarý... Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Ortaköy'de 3+1 zemin kat daire * Reis Market arkasý 2+1 eþyalý daire * Hamitköy'de 2+1 yeni eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+1, 2. kat full yeni eþyalý daire * Metehan sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý zemin kat daire Satýlýk Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil ev Stg. * Ortaköy Lemar yaný 2+1 zemin kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 2+1 zemin kat daire * Çaðlayan'da metrekare daire * Kermiya'da 3+1 zemin kat daire Stg üniversite yapýlmadý mý?" - "Türkiye uçuyor, uçuyor ama birileri kanatlarýmýzý kýrmak istiyor" Taksim'deki eylemcilerin iþsizlik, açlýk veya yolsuzluktan þikayet etmediðine vurgu yapan Erdem, aðaç kesilmesinin ise bahane olduðunu söyledi. Erdem, Ýstanbul'un çevreciliði AK Parti'yle öðrendiðini belirterek, duvarlarýn dahi çiçekle kaplandýðýný söyledi. Taksim ve Gezi Parký odaklý geliþmelerin Batý destekli olduðunu aktaran Erdem, "Mýsýr'da yaptýklarýný burada denediler ama millet buna prim tanýmadý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kuzey Afrika ziyareti sonrasý havaalanýna geldiðinde yüz binler oraya koþtu. Kazlýçeþme mitinginde milyonlar sokaklara döküldü, hayatýnda hiç mitinge katýlmamýþ insanlar oradaydý. Bu nedir? Tepkidir, destektir. Hedef sizsiniz, hedef Türkiye'dir" ifadelerini kullandý. Erdem, Ýstanbul'a yapýlacak 3. köprü, 3. havaalaný ve Kanalistanbul projelerini hatýrlatarak, nükleer santraller hakkýnda bilgi verdi. Türkiye'nin gösterdiði geliþmenin altýný çizen Erdem, "Türkiye uçuyor, uçuyor ama birileri kanatlarýmýzý kýrmak istiyor. Þu anda geldiðimiz noktada parti falan yok. Türkiye'nin varlýðý ve yokluðu meselesi vardýr. Mýsýr'da çok onurlu bir mücadele veriliyor, eðer baþarýlýrsa bir daha kimse darbeye teþebbüs edemeyecek. Allah onlardan razý olsun, yardýmcýlarý olsun" þeklinde konuþtu. Vatandaþlarla tek tek tokalaþan Erdem, hatýra fotoðrafý çektirdi. yerdeki manyetik risk oranýnýn artacaðýna iþaret etti. Özen, þöyle konuþtu: "Telefon, baðlantý kurabilmek için manyetik dalga oranýný artýrýyor. Bu da konuþan insanýn daha çok etkilenmesi demek. Araç içinde telefonla konuþmayýn ya da az kullanýn. Çünkü araç, elektromanyetik dalganýn girmesini ve çýkmasýný engelleyen bir yapýdadýr. Telefon, gücünü araç içinde artýrýr. Bu nedenle kullanýcý daha çok risk altýna girmiþ oluyor." Özen, cihazlarýn olumsuz etkilerini en aza indirmek için çocuklarda konuþma sürelerinin azaltýlmasý ve cep telefonunun vücutla temas edecek þekilde taþýnmamasý gerektiðini ifade ederek, "Gömlek cebinde, pantolonun arka cebinde taþýmak yerine çantada taþýnsýn. Masamýzda da bir el ulaþýmý mesafede tutulmalý. Uyurken yastýk altýna konulmamasý gerekiyor" dedi. Emine Otobüs Turu 3 Aðustos Cumartesi saat 6:00 da Metehan'da buluþup kadir gecemize okunacak dualar, namaz ve iftar için Hala Sultan'ý ziyaret ediyoruz. Yemek ve otobüs sadece 35 TL. Telefon: ARANIYOR Güzelyurt Sosyal Konutlar bölgesindeki kuaföre bay ve bayan kuaför yardýmcýlarý aranýyor. Tel: GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: HOLLANDA'DA MÜSLÜMAN ASKERLERE ÝFTAR Hollanda Savunma Bakanlýðý, silahlý kuvvetlerinde görevli Müslüman askerlere iftar verdi yýlýndan bu yana geleneksel olarak farklý askeri birliklerde düzenlenen iftara bu yýl Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý ev sahipliði yaptý. Den Helder'deki Deniz Müzesi'nde verilen iftara, aralarýnda Türklerin de bulunduðu farklý rütbelerdeki Müslüman askerlerin yaný sýra Hollanda Silahlý Kuvvetleri temsilcileri, Savunma Bakanlýð yetkilileri ile bazý Müslüman sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. Hollanda Silahlý Kuvvetleri'nde manevi rehberlik yapan Binbaþý Suat Aydýn'ýn okuduðu Kur'an-ý Kerim'le baþlayan program, yaþamýný yitirenleri anmak için gerçekleþtirilen saygý duruþuyla devam etti. Fas kökenli kabare sanatçýsý Amar Ajouri'nin de sahne aldýðý programda ev sahibi olarak konuþan Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Rob Verkerk, ramazan ayýnýn Müslümanlar açýsýndan öneminden bahsetti. ABD'DE ÇOCUKLARA CÝNSEL TACÝZDE BULUNAN KÝÞÝYE 165 YIL HAPÝS ABD'de, Karayip ülkesi Haiti'de yoksullar için kurduðu merkezde çocuklara cinsel tacizde bulunan kiþiye 165 yýl hapis cezasý verildi. Miami'deki federal jüri, çocuk yaþtakilerle cinsel iliþkiye girmek amacýyla Florida'dan Haiti'ye giden 68 yaþýndaki Matthew Andrew Carter'ý, "Seks turizmine teþebbüs" dahil yöneltilen 6 ayrý ithamdan suçlu bulmuþtu. Hakim Joan Lenard, Carter'ý, savcýlarýn talep ettiði en yüksek ceza olan 165 yýl hapse mahkum etti. Carter, iþlediði suçlardan biri için 15, diðerlerinin her biri için de 30'ar yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Matthew Andrew Carter, duruþmada aleyhinde ifade veren tanýklarýn güvenililirliðinden þüphe duyduðunu belirterek, yargýlanmasý sýrasýnda yeterli fiziksel kanýt sunulmadýðýný savundu. CANNES'DA BU KEZ DE SAATÇÝ SOYULDU Fransa'nýn Cannes þehrinde Cannes'da silahlý ve maskeli iki kiþi, lüks ve pahalý saatlerin satýldýðý Kronometry isimli maðazayý soydu. Cannes'da özellikle zengin turistlerin alýþveriþ yaptýðý þehirde peþ peþe yaþanan soygunlar, güvenliðin sorgulanmasýna neden oldu. Son alarak silahlý ve maskeli iki kiþi, lüks ve pahalý saatlerin satýldýðý Kronometry isimli maðazayý soydu. Carlton Oteli'nde iki gün önce yaklaþýk 100 milyon avroluk soygundan sonra bu olayýn yaþanmasý herkesi þaþýrttý.olayla ilgili soruþturma baþlatýlýrken, iki soyguncunun yüz binlerce avro deðerinde ki40'ýn üzerinde saati çaldýðý belirlendi. ARANIYOR Deðirmenlik'te büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak vasýflý eleman aranýyor KKTC Engelliler Dayanýþma Derneði Maðusa ve Lefkoþa þubemizde çalýþacak, bilet satýþý yapabilecek bay-bayan eleman aranýyor. Maaþ: 1400 TL + prim Tercümandan Türkçe-Ýngilizce- Fransýzca-Ýspanyolca dilleri arasýnda profesyonelce sözlü ve yazýlý çeviri yapýlýr. Tel:

20 Fenerbahçe Emenike ve Cardozo'yu açýkladý Fenerbahçe, golcü transferinde sona yaklaþtý! Sarý-Lacivertliler, uzun süredir transferi için uðraþtýðý Oscar Cardozo ve Emmaneul Emenike ile görüþmelere baþlandýðýný borsaya bildirdi. Sarý-Lacivertliler'in KAP'a yaptýðý açýklamada, "Emmanuel Emenike ve Oscar René Cardozo transferleri için futbolcularýn kendileri ve kulüpleriyle görüþmelere baþlanmýþtýr" denildi. Plaj voleybolunda son etap Glapsides Plajý'nda KKTC Plaj Voleybol Þampiyonasý yarýn baþlayacak olan 6'ýncý Magem Plaj Voleybol Turnuvasý ile sona eriyor Voleybol Federasyonu tarafýndan organize edilen 2013 Plaj Voleybol Þampiyonasýnýn son ayaðý yarýn baþlýyor. Maðusa Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen ve bu yýl 6'ýncýsý yapýlacak olan Plaj Voleybol Turnuvasý Cumartesi (03/08/2013) saat 10.00'da baþlayacak. Glapsides Plajýnda yapýlacak olan bu yýlki turnuva erkekler, kadýnlar ve masterler kategorilerinde yapýlacak. Toplam 24 ekibin mücadele edeceði bu yýlki turnuvanýn sonunda bu yýlýn þampiyonlarý da belirlenmiþ olacak. Turnuvanýn ilk gününde eleme karþýlaþmalarý ikinci ve son gününde ise yarý final, final ve 3'üncülük karþýlaþmalarý yapýlacak. KKTC Voleybol Þampiyonasýnýn tamamlanan ilk 3 etabý sonunda erkeklerde Kemal, 46 puanla, kadýnlarda Çaðla 54 puanla, masterlerde ise Cemal ve Ecevit 48'er puanla ilk sýrada bulunuyor. Magem Plaj Voleybol Turnuvasýnýn ilk gününde toplam 30 eleme karþýlaþmasý oynanacak. Ýlk gün müsabakalarýndan bazýlarý þunlardýr; Seran-Laçin / Yaðmur-Naziyet Çaðla-Sedef/Çisem-Müjgan Serhan -Doðukan/Salih-Doruk Münür-Muarrem/ Öktem-Özkan Kadýn G Kadýn G Erkek G Erkek G Berk Mehmetçik elendi Avrupa Gençler Bilardo Þampiyonasýnda madalya umudumuz kalmadý. 9 Top Disiplininde ilk oynadýðý iki karþýlaþmayý da kazanan Berk Mehmetçik ilk 16'ya kalabilmek için mücadele ettiði karþýlaþmada Alman rakibine maðlup olarak bunu baþaramadý Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu tarafýndan organize edilen "Avrupa Gençler Bilardo Þampiyonasýnda" son madalya umudumuz olan Berk Mehmetçik maðlup olarak elendi. Bosna Hersek'in Sarajevo kentinde düzenlenen þampiyonada çok iyi karþýlaþmalar çýkarmasýna raðmen son turlarda az farklý maðlubiyetlerle madalya alamayan Berk Mehmetçik son umudu olan 9 top disiplininde de baþarýlý olamadý. Turnuvada 9 top disiplini karþýlaþmalarýnýn ilk gününde ilk olarak diðer ülkemiz sporcusu olan Hüseyin Alnar'ý 8-5 maðlup eden Mehmetçik ayni gün oynadýðý ikinci karþýlaþmada ise Bulgar sporcu Anton Zlatev'i de 8-6 geçerek ilk 16'ya girme mücadelesi yapma hakký kazandý. Mehmetçik ilk 16 için Alman sporcu Ricardo Gutjahr ile mücadele etti. Baþarýlý sporcumuz iyi baþladýðý bu müsabakayý 8-5 kaybederek elendi. Berk Mehmetçik bu maðlubiyet ile elendi ve madalya alma þansý kalmadý. Kortlarda final günü 14 Yaþ Kýzlar finalinde rakibi Tutku Aksoy'u maðlup eden Þengül Tilki Yaþ Gruplarý Klasman Tenis Turnuvasý'nýn ilk þampiyonu oldu. Turnuva bugün saat 17:00'de baþlayacak finallerle tamamlanacak Tenis Federasyonu tarafýndan düzenlenen Yaþ Gruplarý Klasman Tenis Turnuvasý bugün oynanacak final karþýlaþmalarýyla tamamlanacak. Erkeklerde 35, kýzlarda 20 olmak üzere toplam 55 sporcunun mücadele ettiði Yaþ Gruplarý Klasman Tenis Turnuvasý ilk þampiyonu 14 Yaþ Kýzlar Kategorisi'nde belirlendi. Rakibi Tutku Aksoy'u 6-3 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 maðlup eden Þengül Tilki, turnuvanýn ilk þampiyonu oldu. 6 ayrý kategoride düzenlenen Yaþ Gruplarý Klasman Tenis Turnuvasý geriye kalan 5 kategorisinde þampiyonlar bugün saat 17:00'de baþlayacak final karþýlaþmalarý ile belirlenecek Yaþ Erkekler Kategorisi'nde Kemal Türker ve Yenal Esenel final oynayacaklar Yaþ Kýzlar Kategorisi'nde Suzan Pakan; 12 Yaþ Kýzlar Kategorisi'nde Saadet Aktuðlu ve 12 Yaþ Erkekler Kategorisi'nde ise Halil Gürsel finalist oldular. Yaþ Gruplarý Klasman Tenis Turnuvasý'nýn dünkü karþýlaþmalarýnda alýnan sonuçlar: 12 Yaþ Kýzlarda Saadet Aktuðlu - Melin Özkaya: 7-6, Yaþ Erkeklerde Halil Gürsel - Mert Altay: 6-4, Yaþ Kýzlarda Þengül Tilki - Tutku Aksoy: 6-3, Yaþ Kýzlarda Suzan Pakan - Özay Barutçu: 6-3, Yaþ Erkeklerde Kemal Türker - Tahir Eray: 6-0, 6-0 Yenal Esenel - Taner Anýl: 6-2, 6-0 Futbol takýmlarýnýn hazýrlýk maçlarý baþladý Yenicami, Gönyeli'yi rahat geçti Yenicami ile Gönyeli arasýnda oynanan hazýrlýk karþýlaþmasýný 3-1'lik skorla Yenicami ekibi kazandý. Ýlk gol Gönyeli'den Ulaþ'tan geldi ama daha sonra Gönyeli kalesinde 3 gol gördü Sezon açýlýþlarýný yapan futbol takýmlarýndan Süper Lig ekibi Yenicami ile 1'inci lig ekibi Gönyeli ilk hazýrlýk karþýlaþmasýný yaptýlar. Sezon baþýnda yaptýðý flaþ transferler ile bu sezon Süper Ligde þampiyonluðu hedefleyen Yenicami ile bu sezon güçlenen kadrosu ile Süper Lige yükselme mücadelesi verecek olan Gönyeli arasýndaki karþýlaþma Gönyeli Stadýnda oynandý. Her iki ekibin de kadrolarýndaki tüm futbolculara yer verdiði karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda Gönyeli daha baskýlý bir oyun oynadý. Bu yarýda Ulaþ'ýn ayaðýndan bulduðu golle 1-0 öne geçen Gönyeli daha sonra kalesinde 1 gol görünce ilk yarý 1-1 berabere tamamlandý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda oyuna aðýrlýðýný koyan Yenicami bulduðu iki golle ilk hazýrlýk maçýndan 3-1 galip ayrýlmasýný bildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı